S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB10:77 tildags gjøres Alt af ved at · høre » en Betragtning« om Søndagen,
NB8:37 orde Eder tillagt. Det var for at · høre Χstus at Folket havde holdt saa længe
NB14:56 over hiint Evangelium, at Du maa · høre Χstus sige det til Dig – men
NB20:7 t bortgive Alt for ganske at · høre Χstus til, at man skal først søge
HCD, s. 176 ae i 3 Kirker hver Søndag, · høre – almindelig taget – hvilkensomhelst
NB:132 e jeg ikke brød mig om at · høre – han var jo, saa sagdes der, Kantianer.
NB4:20 re de Kjerlige det lader sig · høre – og forstaae. / Og dog har jeg Ret;
Papir 420:2 er der altsaa Mange der · høre – og meget at tale om, at de vare
Papir 323:1 an Tale vil man derfor gjerne · høre – thi den forhindrer i at handle.
CT, s. 182 thi der faaer Du Sandheden at · høre – til Opbyggelse, ja, det er sandt,
EE1, s. 192 an sige: / er du nu stemt at · høre / At troe mit Ord – du som mistænker
CT, s. 157 selv om han slet Intet fik at · høre af al denne Veltalenhed. / O, Troens seierrige
CT, s. 156 som han vinder, han kan Intet · høre af det Alt, hvori Verden har sit Liv og
AA:23.b else i indviet Jord. / eller der · høre af en pialtet forkrympet Skabning en Familie-Tragoedie
AA:23 t etc. / Den hele Historie maa man · høre af en pialtet Kludesamlerske paa Selvmorderes
BB:44 niblere for en Tvivler end at · høre af et saadant » Doucin Msk, at han
KG, s. 97 oren Søn, som vi nu skulle · høre af Fortællingen. Faderen » gik
IC, s. 52 Ord man sidst skulde vente at · høre af ham ( thi om han havde sagt: kommer
NB20:115 ytter – og saa kan man da · høre af Millioner, at man paa langt billigere
CK, s. 193 oget, jeg ofte nok har maattet · høre af mine Bekjendte, at jeg politisk var
AE, s. 427 kab hos Conferentsraadens) og · høre af Præsten, at et Menneske formaaer
BI, s. 111 m det ogsaa er paafaldende at · høre Alc. sige: » thi dette har jeg glemt
NB15:25 et Begreb, at i det Absurde · høre allehaande absurda ligeligt hjemme. Nei
4T44, s. 312 som har givet sig Tid til at · høre alt det Forfærdelige, der lader sig
BOA, note er. Man bliver saa vant til at · høre Alt det om at det er en bevæget Tid,
NB12:151 en, at man vænner sig til at · høre Alt, uden at det i fjerneste Maade falder
EE2, s. 204 muligt. Tvivl og Fortvivlelse · høre altsaa hjemme i aldeles forskjellige Sphærer,
3T44, s. 255 is Sjel er vel dannet til at · høre Alvorens alvorlige Ord, » at Gud
NB20:76 omvendt, de ville slet ikke · høre Andet end Evangelium og Evangelium. /
EE1, s. 178 at undgaae den Ydmygelse at · høre Andre tale om, at hun var bleven bedraget,
3T43, s. 83 der elsker, faae Tid til at · høre Anklagen, saa maatte det jo for det Øieblik
NB13:82 thi der skal man altid · høre at de er æsthetiske Prædicater der
NB20:76 e forstaae og ville hellere · høre at de skulde faste, gjøre Pillegrims-Reiser
NB14:62 er, at den ingenlunde engang vil · høre at der er Trøst og Helbredelse for dem
NB20:74 større, naar man fik at · høre at det var for at bekjende Χstum.
IC, s. 208 et Christelige foredraget, og · høre at det var ganske sandt hvad der sagdes,
BOA, note rs Bøger, eller ved blot at · høre at han skal have haft en Aabenbaring, have
PS, s. 241 saa maa jeg vel med Blussel · høre at jeg er en Løgner. Men hvorfor det
NB33:58 t kunne fremstille det, eller at · høre at læse det fremstillet er saa langt
AE, note nde Alvor, saa kan det lade sig · høre at man siger det, forsaavidt man siger
SLV, s. 161 til Sagen. Men Den, som skal · høre begge Taler? Thi naar man vil tale saaledes,
SLV, s. 217 er, der i egen Person maatte · høre Beundringen? Hvorfor skal jeg fylde Ørkenen
SLV, s. 234 I Natten vaagner han ved at · høre Bevægelse, hvor Faderen sov. Rædsel
3T44, s. 281 e Glæden, naar han skulde · høre Brudgommens Røst. – Eller hans
NB14:96 gommens Ven glæder sig ved at · høre Brudgommens Stemme; denne min Glæde
NB17:60 alt det Piat om ham, ved at · høre Byen gjenlyde hele Dagen af alt det Piat,
IC, s. 88 g hører dem til, som ville · høre Christum til. Ja, salig Den, som ikke forarges,
EOT, s. 272 o finde Trøst i ligesom at · høre Christus sige til ham: tro det dog, jeg
EOT, s. 272 elv, finde Hvile i ligesom at · høre Christus sige: tro det dog, Du har jo hørt
IC være Christen, det i Sandhed at · høre Christus til – naar Han er Det i
CT, s. 289 ner Dig blandt dem, der ville · høre Christus til, hvilke beskrives i de forelæste
IC, s. 224 g var tvivlsomt, om Nogen gad · høre de christelige Sandheder. Men at tale i
EE1, s. 379 g det er mig en Beruselse at · høre de enfoldige Beboere tale derom. Jeg troer
EE1, s. 299 een Stemme, men til at kunne · høre de mange Taler paa eengang. Da vaagner
SLV, s. 452 han, nu er det hans Tid. Da · høre de paa hans Tale, og ved sin Phantasi lokker
OTA, s. 395 ngselen bort. Saa nøie · høre de sammen, saa fast staaer Opgaven. /
BOA, s. 260 t fornemme noget Saadant, og · høre de tale derom da berolige de sig ved den
TS, s. 95 selyter, Creter og Araber? vi · høre dem forkynde Guds store Gjerninger med
NB32:74 et er jo: engang imellem at · høre dem fremstille det. Charmante Religieusitet,
EE1, s. 124 a forlanges der, at jeg skal · høre dem sammen, uden at dog Midlet dertil gives,
OTA, s. 402 Mennesker, da vil Du ideligt · høre dem tale om Overveielse og Overveielse,
Brev 295 or jeg da kan see Dem igjen, og · høre Dem tale. / Deres / R N. – /
EE1, s. 74 følsomme Øren, der kan · høre dem tale. Derfor er det en Taabelighed
Brev 314 eder saaledes at jeg kunde · høre dem, det vil sige med min Sjæls Øre,
Brev 57 ighed i at faae nogen til at · høre dem, snart som en Umulighed i at finde
DJ, s. 73 e Ord, thi Elvira skal jo ikke · høre dem. Han skal heller ikke synge dem til
PS, s. 256 Mund er mig kjærere end at · høre den af en Engel og en Apostel. Naar Forstanden
JJ:236 pbyggelig Tale, og hvis Du ved at · høre den bragtes til at smile af Dig selv, saa
BOA, s. 98 ligere bliver det jo netop at · høre den Commanderendes Stemme. / Præmisse-Forfatteren
DS, s. 172 , siger man, » at · høre Den eller Den rørende fremstille fE
OTA, s. 336 en Fange kan i Taarer · høre den Elskedes Stemme udenfor, men derfor
SLV, s. 155 r selv et Vidunder! At kunne · høre den Elskedes Stemme, medens Orgelet lyder!
KG, s. 151 a det er Livsens Lyst blot at · høre den Elskende tale om sin Lykke, om Livet,
AE, s. 366 ner, men derfor kan vi gjerne · høre den en Gang endnu, thi det er ingen Anekdote
Papir 451 rligt vi lee Alle, naar vi · høre den Fortælling om en Øltapper, der
F, s. 489 ilken er Opmærksomhedens; at · høre den Hvisken, hvilken er Samtykkets, at
IC, s. 224 bt. Man var forvænt ved at · høre den idelige og idelige Remse af de christelige
EE2, s. 97 virkeligt ængstet mig, at · høre den Jubel, hvormed yngre Mennesker ligesom
NB20:174 vlen, saa de ikke engang gad · høre den Kaldede. / Saaledes med Χstd.
OTA, s. 336 aaskee rørt og bevæget · høre den kjærlige, den deeltagende, den opmuntrende
CT, s. 214 det er ret underholdende at · høre den Mand, men det er et Slags Sværmeri,
KG, s. 44 , saa Du kan sidde tilbords og · høre den mindste Ubetydelighed langt tydeligere
BI, note men hvo kunde uden Henrykkelse · høre den Mængde skjønne Ord og Talemaader
AE, s. 356 al lee eller græde over at · høre den Ramse: et godt Levebrød, en smuk
DS, s. 212 rg kun Forstanden, og Du skal · høre den siger: » at være af adelig
NB30:41.b almodig og tænke skal vi nu · høre den Sludder igjen; men saa vil just den
2T43, s. 21 thi vi ville jo Alle gjerne · høre den tale, der taler om vort Ønskes Opfyldelse.
2T44, s. 192 ede lifligt og skjønt, at · høre Den tale, der taler om Ønsket. Den Enkelte,
KG, s. 151 kab, medens Alle gjerne ville · høre Den tale, hvem vi i fortrinlig Forstand
BI, s. 81 er staae nærmest, ikke kan · høre den Talende, men kun de, der staae paa
Papir 453 ret mange der lee, naar de · høre den Thesis: Χstd. er slet ikke til.
AE, s. 399 rge over Ulykken og kun vil · høre den Trøst, at Ulykken vel forsvinder
CT, s. 185 haarde Trøstetale, hvo kan · høre den! O, strenge Maade at adsprede Dig Dine
FF:28 mkaldt ved den Gls Ønske om, at · høre den, fordi han holder saa meget af den,
OTA, s. 142 der er dog Een, som ikke kan · høre den, han den Døde, han som døde med
EE:23 . forbi som Stemmen fra Himlen, de · høre den, men forstaae den ikke og troe at det
NB:18 ørende, og de vilde gjerne · høre den. Hemmeligheden i Livet, naar man vil
SLV, s. 350 forhindre, at jeg kom til at · høre den. Hun vilde da nævne de fire Forsigtighedsmidler
HGS, s. 197 for ikke at besvime, naar de · høre den. Hvis jeg ikke forbedrer mig, skulde
Brev 4 og om den Temperatur, hvori man maa · høre den. Nu har han til yderligere Skærpelse
SLV, s. 452 er Talen, og ældes ved at · høre den. Og naar den gamle Tante lidt tidligere
4T44, s. 372 er man begjærlig efter at · høre den. Udfaldet have vi allerede nævnet:
4T44, s. 371 sgjerrig Mand, der ogsaa gad · høre denne Fortælling? vi have intet Svar
Brev 271 ngsler atter og atter at · høre denne Gjentagelse; denne Gjentagelse –
NB16:34 r det. Han maa naturligviis · høre denne idelige Piatten om mig, – og
CT, s. 177 man kan blive saa vant til at · høre denne Indbydelse, at den taber sin Betydning,
CT, s. 177 man kan blive saa vant til at · høre denne Indbydelse, at den udvikler usande
EE1, s. 395 ig. O! trætter det Dig at · høre denne Stemme? Overalt omgiver den Dig;
Not8:22 kan endnu huske og tydelig · høre dens dumpe Slag. Naar den bestemte Time
IC, s. 33 vil Du i næste Øieblik · høre dens Kald svagere og saaledes fjerne Dig,
NB3:69 rend der kan være Tale om at · høre dens Lære, at han er kommen saa vidt
JJ:149 re saa afmattet, at Du ikke kan · høre dens Slag, naar den slaaer. / En Sindssvag,
3T44, s. 234 elæst. Og dersom du kunde · høre Dens Stemme, der haver sagt det, da vilde
Brev 311 lukke Øinene, for ei at · høre dens tusinde Stemmer maae vi lukke Ørene,
Brev 291 r jeg har den Glæde, at · høre Deres egen mundtlige Meddelelse. Tillad
Brev 201 godt muligt, ei heller at · høre deres Flugt, kun deres lange, gjennemtrængende,
NB:76 De maaskee ogsaa at jeg skal · høre Deres Hjerne banke. / Det er eenfoldigt
BB:37 phest med de søde Smaae og · høre deres matte Fortællinger om »
Brev 236 akke, eller, da jeg jo ikke kan · høre Deres Svar, jeg beder om Tilgivelse, at
FB, s. 145 lektere ogsaa paa sig selv og · høre derfor hjemme i den uendelige Resignations
DD:73 g indfører en Anden talende, de · høre derfor selv med under Religionen –
NB31:114 f det Herlige eller ved at · høre derom strax henfører det til sig: hvorledes
SD, s. 187 adan Fortvivlet heller Intet · høre derom, men af en anden Grund: just denne
NB15:84 for hvad der saadan vil komme at · høre derpaa, at declamere nogle christelige
AE, note gegyldig ved om nu vi Alle, som · høre derpaa, ere Troende eller ikke, eller man
AE, s. 461 det, har han ikke Tid til at · høre derpaa, men han veed at Grændsen for
NB4:103 a han taler saaledes, naar Andre · høre derpaa, saa Alle tale saaledes –
DD:208 D. Hvor gjerne jeg end vilde · høre derpaa, saa vil de dog i den samme Grund,
NB20:176 vil, vor Herre selv kunde · høre derpaa. / / /
EE2, s. 180 dem selv, især naar Andre · høre derpaa. Jeg veed meget vel, at Du saavel
NB24:28 le? De Regjerende, de ville ikke · høre derpaa. Og » Folket«! Jeg
SLV, s. 425 sund og har ikke Lyst til at · høre derpaa.« Men al Lægedom, Poesiens
IC, s. 224 e Ting om Nogen længer gad · høre derpaa: store Gud og Scenen var i Christenheden,
LP, s. 32 g stundom maa synes ligesom at · høre det » Apell til Midten,«
KG, s. 97 mmelig ved atter og atter at · høre det » Ja«, der betyder,
JJ:484 man være ganske stille for at · høre det – men Sensation er som naar en
EOT, s. 272 ikke atter umiddelbart kunde · høre det af Christus selv, finde Hvile i ligesom
CT, s. 42 et af at sige, og jeg vil ikke · høre det af Eder, især ikke nu i det sidste
NB11:108 n endnu latterligere er det, at · høre det Bestaaende bryste sig i Sammenligning
IC, s. 208 denne Forvanskning. Han vilde · høre det Christelige foredraget, og høre
AE, s. 463 Anden sagde sammen dermed, og · høre det comisk, fordi Ingen af dem turde ligefremt
EE1, s. 281 ende kan det ikke være at · høre det eensformige Tagdryp? Hvilken grundig
NB29:14 enten Du nu har Lyst til at · høre det eller ikke, – dette skal staae
Brev 56 have besynderligt godt af at · høre det engang endnu. En daglig Sorg for mig
AE, s. 418 re saaledes, at man ved at · høre det fik det nøieste Indblik i samme
Papir 448:2 , ikke engang saaledes, at vi · høre det for at blive opmærksomme paa, hvor
EE1, s. 17 n lige lukt i Armene, naar de · høre det forføreriske Navn: en Forfører!
EEL, s. 66 n Nysen, hvad saa? – At · høre det forføreriske Ord, det kongelige
SLV, s. 406 det religieuse Gebeet end at · høre det forstandige Spørgsmaal, der spørger,
NB12:94 flye, stræbe ikke at see ell. · høre det Fristende. Er det Anfægtelse saa
Brev 159.1 n, glæde Dig atter at · høre det gjentaget, nu saa hør det da: ja,
NB17:102 esværger det – vi · høre det ikke, det vil sige, vi høre kun
EE1, s. 100 n lade det begynde forfra og · høre det og atter høre det, netop fordi det
NB20:76 er o: s: v:, men at man vil · høre det og gjøre derefter, beviser dog altid,
NB29:14 d, som ikke har Lyst til at · høre Det om Jesu Χsti Lidelse og Død,
NB29:14 ler Trang og Lyst til at · høre Det om Jesu Χsti Lidelse og Død:
IC, s. 88 de høre Ham selv sige det, · høre det paa Inderligheden, at han ogsaa her
OTA, s. 299 d den Syge, da kan man strax · høre det paa Lægens Stemme, han taler i Forbigaaende,
CT, s. 123 kke ud med det Rigtige, neppe · høre det sagt af en Anden end mindre af ham
NB24:59 dhed. Kan Du ikke finde Dig i at · høre det sagt til Dig, vel, saa tjen mig i at
EOT, s. 271 er Syndernes Forladelse, men · høre det sagt til sig selv af Christus, saa
Papir 340:16 en almdl. vil Du nuomstunder · høre det sagt, at en pludselig og en hurtig
4T44, s. 366 som dog er nær nok til at · høre det sagteste Suk, vedgaaer ham ikke, da
NB14:147 jemme, og see det Samme og · høre det Samme. – Det er en gammel Historie.
OTA, s. 267 n Dag ud og Dag ind evigt at · høre det Samme: det er dog altfor kjedeligt.«
NB22:75 jør, at Msk., naar de nu · høre det sande Χstlige ligefrem ansee det
2T44, s. 216 atter, finder Lindring i at · høre det velvilligt og deeltagende sagt af en
NB23:132 det alvorlige Msk. ved at · høre det, altsaa er her en blot Tautologie.
SLV, s. 170 n Ubesindige, dersom han vil · høre det, at han ikke vover sig ad disse Veie
Oi9, s. 385 er han bleven saa vant til at · høre det, at han selv troer, han er det. Saaledes
TS, s. 43 at benytte det, læse eller · høre det, at tvinge ham til at gjøre derefter,
NB5:14 ængeligt. Mskene ville saa nok · høre det, de tænke som saa seer Taleren saaledes
Brev 84 det hjem, hun kunde maaskee · høre det, det kunde have en skadelig Indflydelse
NB11:225 Enhver vil saa gjerne · høre det, det taler slet ikke om at give Afkald
EE1, s. 87 ræt af, atter og atter at · høre det, fordi det er et absolut adæqvat
NB8:70 Forbedring. Sagt vil man nok · høre det, helst af en Anonym. Men naar En vil
BMT, s. 217 it, og siger, saa Enhver kan · høre det, hvad den skjuler, siger, hvad man
Not7:57 e sit Skrig, for om Gud ikke vil · høre det, ikke staae paa Strandbreden og see
NB12:185 ofte har jeg ikke maattet · høre det, maatte lade mig udskjelde paa offentlig
NB29:14 l ikke blive tvungen til at · høre det, men Du skal Satan gale mig betale
EE1, s. 100 rfra og høre det og atter · høre det, netop fordi det Almindelige er udtrykt
EE1, s. 408 mig, nødvendigviis maatte · høre det, og misforstaae det. Herpaa var Brevet
NB:206 Verden mener, er forhindret i at · høre det, saa kommer Indrømmelsen. I en vis
Brev 136 ille see det men ogsaa at ville · høre det. ( Du kan selv gjøre et Forsøg,
DD:208 tligt om det, saa Alle kunne · høre det. / Phrase Er det den samme Udvikling,
NB31:86 dnu frygteligere for Gud at · høre det. At være saaledes uforanderlig,
PS, s. 241 ed min Blussel over at maatte · høre det. Saa er det maaskee slet ikke noget
Brev 239 llig nok til med Deeltagelse at · høre det: at hvad der hovedsageligen beskjeftigede
EE1, s. 325 høit nok til at jeg kunde · høre det: Cordelia! Cordelia! Derpaa kom den
KG, s. 156 vender tilbage begjerende at · høre det: i en anden Forstand er det jo dog,
NB24:59 ige det til mig, men vil Du ikke · høre det: nu jeg giver efter. Dog troer Du,
NB5:14 s: see hvilket Msk. Saa vil Ingen · høre det; de blive nemlig bange for Taleren,
AE, s. 351 det Menneske at gjøre, kan · høre dets Ja eller dets Nei, i Forhold til ethvert
NB17:102 t N. T., at vi bedre kunde · høre dets Røst. O, saa indespærret sad
KG, s. 346 ud hos Fremmede, for ikke at · høre dets Skrigen, Du kan negte Dig hjemme for
KG, s. 157 lte Trang til tredie Gang at · høre dette » ja«, denne Tanke
KG, s. 44 det hørende Øre, som vil · høre dette » skal«, kan frelse
HCD, s. 175 eedfæstede Mænd ved at · høre dette Alt forandrende Ord: det er Skyld,
PCS, s. 131 n ikke har Selvbevidsthed, at · høre dette bravo, bravissimo, schwere Noth,
Brev 148 / Min Regine, Du vil saa gjerne · høre dette Navn, jeg vil saa gjerne bruge det,
NB35:5 Forhold dertil, uvilkaarligt · høre dette Skrig: o, frels mig, frels min Forstand.
SLV, s. 155 at kun Lykke venter dem! At · høre dette, at see Beslutningen, at holde Sindet
NB25:30 u vil. / Vi ere saa vante til at · høre Dette, at vi let oversee dets Betydning,
JC, s. 52 dog skulde man have ventet at · høre dette; man maatte troe, at Det var det,
Papir 306 unde uden dyb Bevægelse · høre Dig fortælle om, hvorledes Eftergivelsen
EE2, s. 18 det er ret fornøieligt at · høre Dig fortælle Resultaterne deraf, og
NB32:149 s sig selv og vil derfor gjerne · høre Dig tale om. Men reis Dig op, vend Sigtelsen
Brev 96 ed Dig om Noget, hvorom jeg vilde · høre Din Mening. Bartholin skal jo have Borgerdydsskolen,
EE:161 r Msk., du den gode Hyrde lad mig · høre din milde Røst, lad mig kjende den,
NB11:156 d endnu engang, for sidste Gang · høre Din mægtige Stemme. I denne Form blev
DS, s. 215 rte: o, tael ikke til mig, at · høre Din Stemme var jo lige saa tilintetgjørende
BB:44 nsidig Assurance? Hvor ækelt at · høre disse fade stereotyperede Prædikener
NB24:157 re hverken at see eller at · høre disse fornøielige Læremestere. Betragt
IC, s. 193 dt, solgt af en Fortrolig, at · høre disse Ord af den eneste Ven, paa hvem man
CT, s. 188 oprigtigt prøve vort Liv, · høre disse Ord af Peder, sagte om os »
SLV, s. 163 gt i nu at blive afviist, og · høre disse Ord: den anden Vei, saa skal vi see,
OTA, s. 336 kun tungere. Den Lidende kan · høre disse Stemmer; men dersom han ikke i sit
OTA, s. 336 an fortvivlet end ikke ville · høre disse Stemmer; men dette hjælper ham
CT, s. 242 Du har troet, med Fordring at · høre Dit » ja« eller Dit »
EE1, s. 106 vil sige, kan Du ikke ved at · høre Don Juan faae en Forestilling om ham, saa
EE1, s. 133 etop derved, at den lader os · høre Don Juan, høre Variationerne i ham,
SLV, s. 198 maa være for Synderen at · høre Dødsdommen oplæses, og dog tør
SLV, s. 129 ød de Forbigaaende til at · høre efter – og Scenen var paa Østergade.
KG, s. 74 ke paa samme Tid, som Du skal · høre efter Budets Ord. Naar da Dit Sind ikke
4T43, s. 140 en Den, der er hurtig til at · høre efter det guddommelige Ord, der lyder nu
4T43, s. 141 en Den, der er hurtig til at · høre efter Det, som ikke hidser til Svar, eller
4T43, s. 141 ogsaa være hurtig til at · høre efter Formaningen, » ethvert Menneske
4T43, s. 141 et Menneske langsomt til at · høre efter Formaningen. Men selv om et Menneske
NB10:197 maaskee Den, som kunde sidde og · høre efter og notere sig det i Hukommelsen –
BA, s. 324 t Umulige; thi allerede det at · høre efter saadan Tale er uethisk, er Noget,
4T43, s. 140 ? O! Den, der er snar til at · høre efter Sligt, hvad han end opnaaede i Verden,
OTA, s. 224 pøg: Alvoren er, at ville · høre efter til at ville gjøre derefter; dette
LP, s. 27 ar vi blot et Øieblik ville · høre efter, hvad Politikerne selv sige om den,
LF, s. 13 eren«. Ved flygtigt at · høre efter, lyder det næsten, som sagde han
Papir 323:2 orstaaer underfundigt at · høre efter, naar Menneskene tale, han vil ogsaa
BOA, s. 92 en som taler, saa kan vi Alle · høre efter. / Stedet findes i en Opsats: Nicolais
SLV, s. 64 am at Ægteskabet lader sig · høre eller lytter det efter hiin Hvidsken, der
NB21:87 ieste. Det er væmmeligt at · høre eller læse den Indbildskhed med hvilken
NB23:200 r Dag at anvende en Time til at · høre eller læse en Prædiken. / Christi
TTL, s. 403 ke har oplevet det, da vil at · høre eller læse en Tale kun tvivlsomt gavne
NB22:97 fældigviis kommer til at · høre eller læse om, hvorledes et andet Msk,
BI, s. 154 ummer, det Mythiske lader sig · høre eller rettere see, saa er det derimod i
OTA, s. 210 le de ikke forstyrres ved at · høre eller tænke det Forfærdelige. Ja
Not7:38 e med Evigheden. Naar man derfor · høre Elskende tilsværge hinanden Kjerlighed
Not11:9 d for Videnskab. Dertil vilde fE · høre en Aabenbaring, der jo altid vilde forudsætte
NB16:99 ndhed o: s: v:; Du faaer at · høre en Andens Indignation over Dag-Pressen,
AE, s. 358 og derfor behøver Ingen at · høre en Andens Tale, at læse en Andens Skrift,
Brev 311 ret – for ligesom at · høre en Bekræftigelse paa min Mening, og
DS, s. 188 overbevise, den Modsigelse: at · høre En bevise Christendommens Sandhed af, at
BA, s. 397 i medens det er skjønt, at · høre en Bæk løbe nynnende gjennem Livet,
BB:37 Hænderne, fordi de skulle · høre en Historie; ham nærme de sig med et
EE2, s. 32 der vilde dog virkelig ogsaa · høre en høi Grad af Frækhed dertil, jeg
NB13:80 Stilhed i Theateret saa man kan · høre en Knappenaal falde – og saa i næste
NB35:33 ikke en Flue vilde komme – · høre en lang Tale om, at det var af Kunstbegeistring
SLV, s. 50 det vilde virke paa Sindet at · høre en Mand høitideligt begyndende en Tale,
NB2:20 vovede nok. Det er latterligt at · høre en Mand tale om de gode Freds-Tider, som
NB:130 ende bør kunne velvilligt · høre en næsten barnlig, men rørende Opfattelse.
Brev 243 t er mig om at gjøre at · høre en offentlig Mening om det, er det, at
NB27:27 om Ugen i en stille Time at · høre en Prædiken eller selv at prædike?
CT, s. 225 jælpelige i endog at kunne · høre en Prædiken over disse Ord »
SLV, s. 142 man blive tungsindig ved at · høre en Prædiken, dersom den ellers har Fynd
Brev 56 ngte jeg besynderligt til at · høre en Prædiken, gjorde mig derfor selv
SLV, s. 88 rlige. Det er modbydeligt at · høre en Præst, der ikke selv troer, hvad
BA, s. 409 i ham afskaaret ved ham selv, · høre en Røst, der siger: vel min Søn!
NB11:228 behøver høiligen at · høre en saadan Dommers Røst – kun vil
4T44, s. 343 der var vel Den, som nok gad · høre en saadan Formaning, ikke just for Formaningens
4T44, s. 336 kulde han længes efter at · høre en saadan Tale igjen, og indtil da gjøre
Papir 591 e hele Verden rundt for at · høre en Sanger eller Sangerinde som havde en
Brev 201 , og glædede mig ved at · høre en sjelden Concert, nemlig af Ugler; de
SLV, s. 250 dig Gjenstand, saa vilde der · høre en sjelden Heroisme til at forsmaae den
NB35:33 en kunde tale, da skulde man vel · høre en Sludder om, at det var Pligtfølelse
NB22:169.a Det kunde være moersomt at · høre en Spilledaase sige: » om end Alle
EE2, s. 86 nge, naar jeg nu indenfor kan · høre en Støien og Larmen af Børnene og
SLV, s. 449 eligen et Lys op over ved at · høre en Tjenestepige samtale med en anden Tjenestepige;
BI, s. 137 ilde vi vistnok ikke derunder · høre en tvivlende, usikker Probabilitetsberegning.
JJ:109 var jeg nær bleven gal ved at · høre en ung Pige ovenover spille Fortepiano,
NB18:71 engang imellem skulde ville · høre en virkelig Prædiken. For det Tilfældes
EE1, s. 279 , som forelske og gifte sig, · høre en Vittighed og beundre et Kunststykke
OTA, s. 198 roer jeg ( og jeg vil villig · høre enhver Indvending, men jeg vil ikke troe
NB23:54 raf kommer det ogsaa, at jeg kan · høre enhver Præst, enhver Student, Candidat.
Brev 316 , at jeg trænger til at · høre Ens Mening derom, hvis Dom jeg blindt tør
Oi7, s. 296 g, som Een, der er kjed af at · høre et evigt Vrøvl om det Samme, tilsidst
PS, s. 241 besynderligt, ligesom det at · høre et Fløitespil, uagtet der dog ingen
G, s. 85 ret ridderlig nok til ikke at · høre et fornuftigt Ord af mig, men ladet ethvert
DJ, s. 71 batti, batti« at · høre et Forsoningsværk, er pure Misforstaaelse.
LP, s. 22 kenes Bro, og synes man end at · høre et ganske enkelt Suk, der dog ikke aldeles
NB11:223 ar saa forvænt med aldrig at · høre et Jeg, det var umuligt. Saa blev det min
Papir 371:1 e Samtidige til atter at · høre et Jeg, et personligt Jeg ( ikke hiint
Papir 371:1 aldeles er afvant med at · høre et Jeg. Og videre naaer jeg vel aldrig.
Brev 311 en uendelig Trang efter at · høre et Menneske til hvem jeg har Fortrøstning
4T44, s. 370 menneskeligt, Øre til at · høre et Menneskes Klage; og om han end ikke
NB11:97 Herre Gud, hvor det er flaut, at · høre et Msk. lapse sig saaledes, han vil have
CC:12.2 et, saaledes ere de, saasnart de · høre et Navn, strax ude derover. / /
SFV, s. 27 han, der utaalmodigt ikke vil · høre et Ord af Dig, med Tilfredsstillelse finder
Brev 198 de for Dig: neppe lader Du · høre et Ord fra Dig, førend jeg øieblikkeligt
LP, s. 12 s har hjemme, saa vil jeg ikke · høre et Ord mere. Afhandlingen er nu i min Magt,
NB11:160 Om alt Sligt vil den ikke · høre et Ord, og dog vil den være Χsten.
NB20:7 g paa dette Punkt ikke vilde · høre et Ord: den samme Iver og Begeistring er
AE, s. 418 lik faaer man jo ogsaa ved at · høre et religieust Foredrag, der slet ikke ymter
DJ, s. 73 kke negte, at det frapperer at · høre et saa ypperligt Foredrag. Rolig, insinuant
NB7:26 er. Det er mig som kunde jeg · høre et saadant Msk: sige: naa, i Guds Navn,
KG, s. 84 Alt er saa stille, at man kan · høre et Sandskorn falde, og forstaae det Høieste,
OTA, s. 361 gheden. / / / / IV / Naar vi · høre et skjønt, et opbyggeligt, et gribende,
SLV, s. 31 Mæcenas ikke sove uden at · høre et Springvands Pladsken, saa kan jeg ikke
SLV, s. 35 aaet sin Fordring opfyldt, at · høre et Vandsprings Pladsken, hvad han da heldigviis
NB11:181 i Sandhed følte Trang til at · høre et veiledende Ord. Jeg hørte og hørte
NB20:76 aa – og vilde nu blot · høre Evangeliet, Evangeliet. / O, Luther, Luther!
SLV, s. 188 stede han sig selv ved at · høre Faderens Stemme: stakkels Barn Du gaaer
NB33:21 ved Hjælp af at lade dem · høre feil. / Den guddommelige Straf: at ignorere.
CC:25 , skulde han paa militairviis · høre Feltraabet af den sidste igjen ( der gives
Papir 125-1.1 . I utrolig Frastand kan man · høre Fodtrin, Tale ja endog en sagte Hvids
SLV, s. 235 at herske, fordømt til at · høre Folkets Velsignelse, medens Herrens Retfærdighed
Papir 306 og de hørte; thi for at · høre fordres der jo altid et Øre, men Den,
NB22:129 denne Præst, og hvorledes de · høre Foredraget i forskjellig Stemning efter
Brev 4 a eengang. Jeg er for gammel til at · høre Forelæsninger, ligesom Schelling er
Brev 80 gaae over. Jeg er begyndt at · høre Forelæsninger. Jeg har havt en Time
F, s. 472 en hun skulde forpligtes til at · høre Forelæsninger.« Ingenlunde.
EE1, s. 115 Adfærd, bringer os til at · høre Forførelsens Magt, paa samme Tid som
KG, s. 286 , hun vilde med knuset Hjerte · høre Forhaanelsen – medens han, den Kjerlige,
4T44, s. 372 e for og begjerligt efter at · høre Forklaringen; thi at have Forklaringen
SLV, s. 38 e paa mig, fordi I ikke ville · høre Forklaringen; vender Eder heller bort og
CC:16 i saa kan man dog haabe stundom at · høre fornuftig Tale. / Man kalder det en Tragedie,
LP, s. 51 det Modsatte, indtil vi atter · høre Forsikkringer om, at nu er Geniet modnet
JJ:249 de Forfatter i Livet, dertil · høre forskjellige Gaver. Ak men gaae engang
BB:37 saa dybt grundede Lyst til at · høre fortælle, og dog er der saa Faa, der
Papir 440 lhed, den Krænkelse, at · høre Forældrene saaledes omtalte. Den, der
Brev 273 ig Nat –! og lad mig · høre fra Dem, naar De vaagner, og bevar fremdeles
Brev 200 endnu stedse en Fryd for mig at · høre fra Dig, omendog mine egne Ord og Følelser
Brev 114 erfare det Vigtigere. / Lad mig · høre fra Dig; skulde Du paa nogen Maade støde
CC:13 a vi alle længtes efter at · høre fra ham, læste jeg det op: / »
Brev 56 Engang imellem altsaa vil De nok · høre fra mig. De seer, jeg tager ikke denne
NB10:173 g. P.L M. lod saa godt som ikke · høre fra sig efter den Tid – og reiser.
SFV, s. 101 iden, at Gud har ladet Noget · høre fra sig qua Eier og Herre, saa er Christendommen
SBM, s. 141 aaende hidtil Intet har ladet · høre fra sig, ikke end i fjerneste Maade gjort
NB21:107 il forstaae det, han lader ikke · høre fra sig, tier ganske stille, prøvende
NB27:13 Gud lader ikke umiddelbart · høre fra sig. / Hvor strengt er det dog ikke,
G, s. 52 deblev han og lod aldeles Intet · høre fra sig. Hendes Overgang til Smerten var
Not3:6 an ønskede derfor ikke at · høre fremmede Meninger saa længe han saaledes
SD, s. 204 , kan sidde og læse eller · høre Fremstillingen af Selvfornegtelse, af det
KG, s. 316 terne og Stjernerne, atter at · høre Fuglesangen og Bækkens Rislen: men kunde
F, s. 469 stramme Tømmen til Høire, · høre Gangeren sige: Pst, og selv blæse hele
LF, s. 30 ubetinget Lydighed, saa Du kan · høre Gud deri, som Du kan høre ham i den
NB8:105 r ere tilstede, der saa villigen · høre Guds Ord, ville blive Dig troe«
NB29:75 m spæd Barn, at saadanne · høre Guds Rige til; for det Andet Røveren
SLV, s. 271 enneske paa Dommens-Dag, man · høre Guds Røst: » har Du troet?
OTA, s. 228 ddrage sig fra som Enkelt at · høre Guds Stemme, – hvad Adam fordum forsøgte,
Papir 306 det var saare skjønt at · høre ham aflægge Vidnedsbyrdet om, hvorledes
EE1, s. 178 vilde gjøre hende ondt at · høre ham atter og atter udskjældt for en
CT, s. 202 og for Dig, hvad enten Du vil · høre ham eller ikke; han har slet intet Andet
LF, s. 30 n høre Gud deri, som Du kan · høre ham i den Musik, der er Himmellegemernes
SLV, s. 294 paa Thronen i Skyerne eller · høre ham i Tordenen over Jorderige. Derfor kan
EE1, s. 124 ituationens Eenhed, han skal · høre ham ind i Elvira, ud af Elvira, thi vel
SFV, s. 24 stne – men alle De, som · høre ham og der ere tilstede, altsaa alle Dem,
Brev 4 har faaet den Idee, at jeg ikke vil · høre ham saa længe, som jeg ellers vilde
IC, s. 88 !« O, dersom Du kunde · høre Ham selv sige det, høre det paa Inderligheden,
TTL, s. 424 aa let, og den vil saa gjerne · høre ham sige det igjen. Men vil Ungdommen tage
IC, s. 89 s paa mig! O, dersom Du kunde · høre ham sige det, og ane, hvad der foregaaer
PS, s. 239 m græde ogsaa over mig, og · høre ham sige: at Du saaledes kunde vorde mig
NB12:75 prykkes, hvorimod vi idelig · høre ham sige: der staaer skrevet, høre ham
Brev 46 gger. Man behøver blot at · høre ham sige: ich werde morgen ( han udtaler
SFV, s. 25 aae de om ad en anden Gade og · høre ham slet ikke. Dernæst praktisere de
NB12:75 m sige: der staaer skrevet, · høre ham spørge: hvorledes læser Du?«
OTA, s. 402 d en Saadan, da vil Du ogsaa · høre ham tale ideligt om at overveie og overveie,
NB26:102 Guds Villie. Men altid skal Du · høre ham tale om Guds Kjerlighed, at Gud er
CT, s. 97 aler med ham, skal Du ideligt · høre ham tale om Livets Alvor. O, gyselige Alvor,
TSA, s. 62 ig derom. Men maaskee skal Du · høre ham tale om, at han agter engang at give
NB20:110 ler Gud vil at vi ganske skulle · høre ham til) siger han selv: lad det Udtryk
TTL, s. 404 raabe paa ham, døv og dog · høre ham, blind og dog see ham; saligt at turde
CT, s. 247 r hans Uvidenhed, og efter at · høre ham, der altid sagde det Samme –
2T44, s. 204 i Sandhed velgjørende at · høre ham, han gjør en Velgjerning ved at
Brev 45 ten fristes til at opgive at · høre ham, hvis det skal blive ved. Jeg var kommen
NB10:58 t vil storme i Kirke for at · høre ham, især alt Fornemt o. s: v:. /
SLV, s. 446 vore Øine, at man ved at · høre ham, kunde see ham. Det er langtfra min
Brev 162 betalt mit Honorar for at · høre ham, men besynderligt nok, han vil slet
NB10:85 mon nogen af Folkets Lærere · høre ham, men Hoben«; saa foragtet,
Brev 162 havde glædet mig til at · høre ham, til at forvisse mig om, at han, som
HCD, s. 178 e paa Præsten, og saa selv · høre ham. Det nye Testamente svarer: hvad Du
Brev 162 forbunden med Livsfare at · høre ham. Jeg har i mit Liv aldrig været
Brev 45 ivsfare vove endnu engang at · høre ham. Maaskee det allerede kommer til Blomstring
Papir 340:8 ybere, at Du er nær til at · høre ham. Men Du er jo ogsaa nær her i Dit
NB12:185 Mængde ere bange for at · høre ham. Men en stadselig Mand der lever i
NB12:185 e: Mskene ere bange for at · høre ham. Men En, der mæskes i verdslig Velvære,
NB15:34 tianshavnerne slet ikke at ville · høre ham. Saa tomt som idag er dog for galt.
TTL, s. 415 skenes Hjælp, da Ingen kan · høre ham: kort, han havde ingen Forestilling
TTL, s. 405 og Rædsel greb Dig ved at · høre ham; det er ikke denne Forundring og ikke
EE2, s. 296 kte paa, at jeg skulde hen at · høre ham; men hvad der bidrog til at forøge
IC, s. 51 re og Anseelse over det at · høre ham; o, naar en Konge i Purpur og Fløiel
IC, s. 107 nne er en haard Tale, hvo kan · høre ham? ( 60), saa Jesus, der han vidste ved
Papir 440 Stater – og Du skal · høre han siger: lad os ikke røre derved,
CT, s. 145 det Vanskelige er, og Du skal · høre han svarer: Gjennemsigtighedens Fjernhed
FB, s. 174 stoteles Udsagn har nok af at · høre Hannens Røst eller dens Flugt over Hovedet
CT, s. 289 e siges der et Tredobbelt: de · høre hans ( Christi) Røst; Han ( Christus)
KG, s. 151 at de ikke driste sig til at · høre hans glade Budskab, medens Alle gjerne
JJ:336 ikke kan blive træt af at · høre hans Ord og være i hans Huus; halvt
NB26:19 om man har fældet ved at · høre hans Prædiken, medens det dog senere
CT, s. 290 nder dem. De, der nemlig ikke · høre Hans Røst, dem kjender Han heller ikke;
CT, s. 289 ølge ham ( Christum). / De · høre Hans Røst. Og idag er det ganske særligen,
CT, s. 289 lder det fremfor Alt om at · høre Hans Røst. Vel skal nemlig en Prædiken
SLV, s. 218 ud i Ørkenen, for ikke at · høre hans Skrig, der kunde forstyrre Strengelegen
Papir 434 komne i Fare, blot det at · høre hans Stemme vilde give dem Haab, han den
BI, s. 345 us af Betragtninger, som mere · høre hen paa et speculativt-dogmatisk Gebeet.
TSA, s. 62 te Øieblik skal Du maaskee · høre hende sige, at hun vil aflive sig selv
NB35:15 vender han sig, for ikke at · høre hendes Forbandelser, til Tambourerne og
SLV, s. 350 mig saa tydeligt, at jeg vil · høre hendes Stemme, for ret at forvisse mig
BI, s. 81 , naar vi blot erindre, at at · høre her er identisk med at forstaae, og ikke
EE2, s. 103 mmer, blot gik i Kirke for at · høre herpaa, saa at Prædikenens Indtryk blev
AE, s. 539 danne ( nemlig smaae Børn) · høre Himmeriges Rige til – altsaa at fjerne
BB:2 eit zuschreiben lassen. Herhen · høre Historien om den skjønne Maguelone;
NB29:11 il som alle andre Børn gjerne · høre Historier. Nu, Moderen kan ogsaa men ikke
NB29:11 Dag slet ikke at ville Andet end · høre Historier: saa vilde det være nok til
NB8:43 telige Fordringer til at existere · høre hjemme – paa Prædikestolen, men
OTA, s. 247 dninger og Sandsebedrag, som · høre hjemme der, hvor man færdes i Mængden
BOA, s. 214 jellige, ere Bestemmelser som · høre hjemme hver i sin qvalitative Sphære.
TSA, s. 98 llige, ere Bestemmelser, som · høre hjemme hver i sin qvalitative Sphære:
AE, note melser af Syndsforladelse, som · høre hjemme hvor ikke det Ethiske er kommet
Papir 123 onien maa nødvendigviis meest · høre hjemme i Barndommen i Phantasiens Periode
FP, s. 19 l vedgaae ikke os, hvorimod vi · høre hjemme i Centrum, og da vi her ere geraadede
JC, s. 44 ) saa maatte denne Sætning · høre hjemme i den subjektive Begyndelse, Noget
NB32:109 at Udtryk og Begreber, som · høre hjemme i en ganske anden Sphære, anbringes
EE2, s. 47 ogsaa gjerne kun om Ting, der · høre hjemme i en lavere Sphære, at »
PMH, s. 81 en, at hvad jeg har sagt skal · høre hjemme i Forhold til Gjentagelsen i Naturen,
Papir 416.c drer om paa Dandseboder / der · høre hjemme i Literaturens Kjelder-Etage /
FB, s. 132 disse Vrængbilleder · høre hjemme i Livets Elendighed, og dem har
SLV, s. 152 kelsens Umiddelbarhed, da de · høre hjemme i samme Sphære, og ikke ere en
Not4:42 g, og Iagttagelse egl. ikke · høre hjemme indenfor en saa rigtigt christelig
NB8:43 lelser som en Julie og en Romeos · høre hjemme paa Skuepladsen – i det praktiske
OTA, s. 271 orestillingen erindre, at de · høre hjemme under Himmelen. Kunde Nogen, ved
AE, s. 50 tlige religiøse Categorier · høre hjemme, hvor Enhver blot skal frelse sig
AE, s. 196 e vil blive, hvor Existerende · høre hjemme, i Existentsens Børne- og Opdragelses-Stue,
KK:2 ne Art og Individ væsentlig · høre hjemme, saa vil al dybere Betydning for
Papir 172 / Humor – Ironie / etc. / · høre hjemme, Standpuncter, der hver for sig
KG, s. 127 ld, hvor just Sandsebedragene · høre hjemme. Der behøves vistnok ingen Tid
BOA, s. 211 ler med samt hans Lære kan · høre hjemme. Men saa forunderligt er det, at
NB:76 igjen opdage et Instrument til at · høre Hjernen banke. Det vil vække uhyre Opsigt,
DD:208 kunne faae Leilighed til at · høre Hr v. S.s Mening om et meget difficilt
OL, s. 31 t er nu rigtignok underligt at · høre Hr. Lehmann tale saaledes om Formen, da
SD, s. 135 ærer dig selv, og du skal · høre hun svarer: » o, nei Qvalen er just,
KG, s. 44 ! Thi Du kan blive vant til at · høre hundrede Kanoners Torden, saa Du kan sidde
NB15:95 » lad os nu · høre hvad Χstd. kan sige til sit Forsvar«
Papir 377 gjerrigt at ville vente og · høre hvad Andre sige, Forfatteren begynder ikke
AE, s. 439 lever, har Sandsens Magt, kan · høre hvad de Tilstedeværende sige om ham,
AE, s. 463 n Inderlighed in mente, og nu · høre hvad den Anden sagde sammen dermed, og
3T43, s. 105 neste, der har Øre til at · høre hvad der tales i Løndom, og Faderlighed
Oi7, s. 316 meest levende Interesse vil · høre hvad Du yderligere kan oplyse Forholdet
Brev 115 at tale saa høit, at man kan · høre hvad jeg siger, især i Hovedkirken,
EE1, s. 339 t et Ord, der bliver vexlet, · høre hver en Bevægelse. Det er mig af Vigtighed,
NB31:83 at lide med den Elskede, han vil · høre hvert Dit Suk, sørge med Dig, græde
EE1, s. 339 d. Derimod kan jeg ypperligt · høre hvert et Ord, der bliver vexlet, høre
AE, note ndt, at man ved at holde ud kan · høre hvert Ord ligesom naar Alt er stille. Saaledes
NB:209 res saa høit at man kan · høre hvert Ord. Dog Sligt er jeg saa vant til.
JJ:286 en Kanonade saaledes, at man kan · høre hvert Ord. Saaledes er i den moderne Tid
Not6:1 n Sognefrihed, saa jeg kunde · høre hvilken Præst jeg vilde, saa var jeg
OTA, s. 231 eves lytte, om Du ikke kunde · høre hvor Allarmen og Forsamlingen er, at Du
Papir 434 ødent, saa Eet endnu at · høre Hyrdens Stemme, den gode, den trofaste
NB16:59 ner, saa kunde det lade sig · høre i Danmark, saa blev det den fornødne
Not1:7.v ene. Man skal ingen Misgjerning · høre i Dit Land, ingen Skade og Fordærvelse
AE, s. 434 for at faae deres Stikord at · høre i Kirkens Hvælving fra Opvækkelsens
AE, s. 387 il man nok om Aftenen faae at · høre i Klubben, hvad den alvorlige Mand sagde:
2T43, s. 22 e ham Troen kan det ikke. Vi · høre i Verden forskjellig Tale. En siger: »
Papir 155 ret, og som han paa Dommedag vil · høre igjen af den Sidste. / d. 6 Juli 1836.
SLV, s. 157 rg ikke de Elskende, thi de · høre ikke din Røst, men spørg ud i Verden,
EE1, s. 296 igen i den virkelige Verden, · høre ikke hjemme i denne men i hiin anden. Dog
AE, s. 390 i Dhrr. Lykkens Pamphiliusser · høre ikke hjemme i det Religieuses Sphære.
Not11:37 Guder, der ere bevirkede, · høre ikke med til Aarsagerne. – I anden
NB11:53 isk-religieuse Smaa-Afhandlinger · høre ikke saaledes med til Forfatterskabet,
AeV, s. 84 jeg skrev. Saadanne Personer · høre ikke til min Omgivelse, og hvor paatrængende
Papir 306 dent, naar man ikke vil · høre ikke vil agte Ordet af den Mand, der veed
EE1, s. 405 spørge; jeg maa næsten · høre ilde derfor. Det kommer deraf, at man ikke
KG, s. 274 vn. Den og dens Navn maa ofte · høre ilde i Verden, og det er endda ikke saa
Papir 565 te Sæder gjør, at Gud maa · høre ilde. / Saaledes seet har der nu været
CT, s. 122 Trængselen, den maa altid · høre ilde. Men saa lidet som det bekymrer Lægen,
EE1, s. 58 offets Betydning. Begge Dele · høre imidlertid væsentlig sammen, og en eneste
Not10:9 personlige Egenskaber, see, · høre Joh. 16, 13. Stundom adskilles Aanden ikke
NB20:22 . / Det er uforligneligt at · høre Journalernes Hyl, at uden Anonymitet er
NB13:80 og saa i næste Øieblik · høre Jubelen o: s: v:; mon ikke ogsaa en Skuespiller
KKS, s. 97 Dog er dette langtfra saa, de · høre just absolut sammen. Dersom Skjælmeri
TAF, s. 288 , det er ham umuligt ikke at · høre Kjerligheden, hvis Dom, o frygtelige Dom,
3T43, s. 83 for det Øieblik aflade at · høre Kjerlighedens Stemme! Og hvis Øiet skeler
BI, s. 322 orfærdeligt Skrig, naar de · høre Kjærlighedens vilde Fugl suse hen over
KM, s. 13 vne bestyrkede i ved idelig at · høre Kjøbenhavnspostens politiske Hanegal.
BB:49 en herom ved idelig at maatte · høre Klage over Phantasterie) – at omgaaes
OTA, s. 427 eblik, og venter da enten at · høre Klageskrig eller stolte Ord af den Lidende.
AA:2 . Medens Træernes Susen lader os · høre Kong Valdemars Jagt, Hornenes Klang og
F, s. 469 d og Echos vinkende Indbydelse, · høre Kudskens vældige Smeld, og Skovens forvirrede
NB17:102 det ikke, det vil sige, vi · høre kun denne Stemme gjennem Videnskaben. Som
SLV, s. 118 a modbydeligt er det mig, at · høre Larmen af Ord som: slank, fyldig, svulmende
G, s. 62 e mere end det andet. De skulde · høre Lidenskaben i mig modulere dem. Gid jeg
NB11:29 d Tvivlen det er Spøg; dog at · høre lidt paa den, er ogsaa Spøg: men ikke
YTS, s. 267 Stemme, og at Fuglene derude · høre ligegyldigt paa ham, han skriger alligevel,
3T44, s. 239 man Opbyggelsen, og vil kun · høre Ligesindedes, ja Medsammensvornes verdslige
NB20:76 ere mange Flere, der ville · høre Lovens Forkyndelse end Evangeliets. /
SLV, s. 118 d vil gaae ind i Templet, at · høre Lyden af Pengenes Raslen, ligesaa modbydeligt
NB10:28 bh., man aftaler at gaae hen og · høre M., det aftales paa Baller og Maskerader.
BI, s. 81 k med at forstaae, og ikke at · høre med at misforstaae. Det er disse to Hovedmangler,
Not4:7 igesom see med egne Øine, · høre med egne Øren, altsaa ogsaa en Modsætning
NB25:64 de, men om de Lidelser, der · høre med for at et Msk. kan være Redskab
AE, s. 414 tod spottende udenfor, ved at · høre med Forfærdelse maatte opdage hvad han
NB4:78 jeg vel ikke tænkt mig skulde · høre med i christelige Taler. Men see just
DD:208 og Hornet lader sig · høre med nogle politiske Theoremer) ogsaa dette,
PS, s. 302 ed sine sandselige Øine og · høre med sit jordiske Øre; hvilket Alt er
Papir 174 aa see deri, Natur og Kunst · høre med til at danne en stor Digter, Middelalderen
NB30:9 lgende Scener, selv om disse · høre med til at fremskynde hans Død i sidste
BI, s. 249 fromme Optog, som nuomstunder · høre med til Dagens Orden i den politiske Verden,
OTA, s. 169 Øine, thi ogsaa Dette kan · høre med til den Uskyldiges Lidelse, at Verdens
Not1:7 phold i Underverdenen skulde · høre med til hans status exinanitionis, for
NB9:25 tisk faaer meget for meget til at · høre med til Livets Fornødenheder, ell. ogsaa
JJ:467 ave det. / Der ere visse Ting som · høre med til Livets Ubehageligheder, og som
HCD, s. 176 og det maa vel ogsaa siges at · høre med til ret at kunne være officiel Præst,
YDR, s. 113 tioner.« Skulde dette · høre med til sand Christendom denne Tro paa
CT, s. 298 om kræves ogsaa af os, der · høre med til Slægten. O, selv den Efterfølger,
NB7:60 komme, klager over Standen. Disse · høre med til Standen. Saaledes er det ogsaa
NB5:90 feil, ell. saa, at dette maa · høre med, at det maa synes Mskene saa, saa al
EE2, s. 110 r urgeret, at Gjenvordigheder · høre med, at identificere Ægteskabet med
LP, s. 23 igt er den, der har Øren at · høre med, Evangeliet kan prædikes for, og
NB17:50 t man ikke strax kan), kan ogsaa · høre med, for at frelse En fra stoisk Indbildskhed.
Papir 306 n Den, som haver Øre at · høre med, han haver et indre Øre. Ja lykkelig
IC, s. 228 g saa tør sige, Øren at · høre med, ja, den er som lutter Øre, den
Papir 306 salig, der havde Øre at · høre med, og de hørte; thi for at høre
Papir 306 or Den, der har Øren at · høre med, thi kun han hører. / Hørte Du
KG, s. 213 for Den, som har Øren at · høre med. / Et af de overførte Udtryk, som
BI, s. 255 g for den, der har Øren at · høre med. Den gamle Græcitet havde overlevet
4T43, s. 126 e Mange, der have Øren at · høre med. Thi den Bekymredes Øre er dannet
BI, s. 296 t for den, der har Øren at · høre med; det ironiske Intet endelig er den
Brev 80 ret behageligt mundtligt at · høre meget af det, man er vant til at see trykt.
NB9:59 faaer. / Overhovedet maa man · høre meget nøie efter, hvo det er der taler.
OTA, s. 260 il utaalmodigt ikke at ville · høre menneskelig Tale om Trøst og Haab. Maaskee
FB, s. 197 det Almene. / Man kan stundom · høre Menneskene klage, naar et excentrisk Hoved
KG, s. 233 Det er ganske almindeligt at · høre Menneskene yttre en stor Frygt for at tage
NB29:11 en Historie. Barnet vil » · høre mere«. Men istedetfor det siger
FB, s. 127 e slet ikke vilde forlange at · høre mere, men indtil videre være glade ved,
Papir 1:1 an i St. Thomas Kirke for at · høre Messe, derpaa gik man til Slottet. En Borgevagt
NB24:69 r hele Landet, at man ikke kunne · høre mig – det er dog immer Noget. /
NB23:33 jeg er jo forpligtet til at · høre mig for, som et Barn hos sin Fader eller
OTA, s. 426 ikke alene Du, men Alle, som · høre mig idag, maatte blive saadanne som og
JJ:433 ra Kirke blot længtes efter at · høre mig næste Gang, medens han prisede og
EE2, s. 39 ause Natur, fordi jeg kun vil · høre mig selv, hende hvem jeg skylder saa Meget,
Papir 310 esopkener. – Og Du skulde · høre mig tale – ja jeg er virkelig begeistret
NB17:105 n Maade at lege med ved at · høre mig tale om hvad jeg maa udholde –
NB29:77 der med stor Interesse vil · høre mig udvikle at Χstd. slet ikke er
NB24:69 se. / ... At man ikke har kunnet · høre mig, da jeg prædikede i Søndags,
AE, s. 414 odig blev udenfor, ikke turde · høre mig, og den Formastelige, der stod spottende
NB10:58 Eder for Gud ansvarlige at · høre mig, thi Sandhed er det, jeg taler. /
NB24:74 t skulde kunne glæde hende at · høre mig. / Jeg leed saare meget iforveien af
NB7:10 em ansvarlig, at De ikke vil · høre mig. / Mere kan der for det første ikke
SLV, s. 357 ud i Verden, om Nogen skulde · høre mig: jeg byder, jeg byder mit halve Liv
Brev 313 følte at Gud ikke vilde · høre mig; jeg gik i Kirke, men min adspredte
NB26:48 diker 1000 Præster, og · høre Millioner. / Tag de forelæste Ord, spørg
EE1, s. 56 m det Samme, og vil man ikke · høre min Bøn, ikke opfylde mit barnagtige
NB12:180 dligere » mine Faar · høre min Røst), kun Den, der oplader Døren
CT, s. 288 oh. X, 27. » Mine Faar · høre min Røst, og jeg kjender dem, og de
SD, s. 180 chard III bruger for ikke at · høre Moderens Forbandelser. Eller han vil søge
4T44, s. 348 en som kun har Øre til at · høre Mulighedernes Hvidsken i Overslaget, han
EE1, s. 122 ielighed til, naar man skal · høre Musik, at lukke Øiet. Dette gjælder
EE1, s. 92 sk receptiv, at han synes at · høre Musikken, skjøndt han Intet hører,
EE1, s. 129 re, her gjælder det at · høre Musikken, thi Striden er ikke en Ordstrid
NB11:87 Der er noget Bedrøveligt i at · høre Mynster ( som nu idag 1ste Pintsedag til
LA, s. 72 g Mand kan længes efter at · høre Myntens Klangfuldhed: saaledes kan man
DD:101 d. 20 Maij 39. / Jeg var henne at · høre Nielsen fremsige: Glæde over Danmark«;
NB10:70 ne skal ikke lade den Anden · høre Noget – lad os lee! Jo galere jo
Not5:1.1 men saa fik man da ogsaa at · høre Noget der var værd at høre; thi man
OTA, s. 244 det, saa gider man slet ikke · høre Noget derom, hverken om Byrden eller om
Brev 119 og jeg længtes efter at · høre noget fra Dig; Du har maaskee slet ikke
NB24:85 de jo heller ikke den Gang ladet · høre Noget fra sig. / Men efter at Aabenbaringen
SD, s. 221 ille være svag nok til at · høre Noget om Anger og Naade. For at betegne
DS, s. 238 risten bliver man ikke ved at · høre noget om Christendom, at læse Noget
Papir 448:2 Χstne, at det Eneste vi · høre Noget om er om Naaden, men om hvad der
Brev 201 – / Du ønsker at · høre Noget om Fugleverdenen herovre! Jeg skal
CT, s. 213 Kreds af Alvorlige, der ville · høre Noget om Udødeligheden, om der er en
OTA, s. 348 el for meget; han vilde ikke · høre Noget om, at nu var Striden forbi. Nei,
KG, s. 131 gheden vil Verden ikke gjerne · høre Noget om, endnu nødigere see det udtrykt
KG, s. 218 det saa sjeldent at see eller · høre noget Opbyggeligt! / Kjerlighed opbygger.
KG, s. 286 ke kunde undgaae at see eller · høre Noget, dog havde den Undskyldning i Beredskab
LA, s. 75 orsaavidt ikke lade den Anden · høre Noget, og dog bliver der af den Grund netop
CT, s. 136 hørere; og ønsker Du at · høre Noget, saa vil Du let finde Talere. Men
IC, s. 64 saa vist ikke lade den Anden · høre Noget. Det er det Latterligste, man kan
Papir 344:2 Munden: kunde man saa sige at · høre Noget? – Hvor det maa være kjedeligt
AE, s. 437 sk-anstændig Forestilling, · høre nogle evige Sandheder foredragne in abstracto
NB16:99 r privat, da faaer Du at · høre nu hans Indignation over Intriguerne paa
NB15:122 stet – nu vil der · høre næsten overmenneskelige Kræfter til
NB19:12 Men Sligt vil man slet ikke · høre nævne. Derimod har man faaet det vendt
JJ:378.a n i Overdrevet, haabende ved at · høre nøie efter at faae Noget at vide –
BA, s. 318 g bruger i det daglige Liv, at · høre nøie Gaadens Ord, inden man gjetter
IC, s. 227 rigtigt og sandt, kun ved at · høre nøiere efter opdager man en dybt skjult,
NB11:61 eg forkynde det for hver som vil · høre o: s: v:. Hvilken Fripostighed, saadan
EE2, s. 178 n finder denne Livsanskuelse, · høre ofte til dem, der pleie at være Gjenstand
KK:7 lsen ikke staaer ved de Ord at · høre og at see, have Nogle troet, at de vare
Brev 315 . Deres Taler kan jeg ikke · høre og De siger Noget, som styrker mig. –
KG, s. 156 «, han saa gjerne vil · høre og derfor atter ønsker at høre, om
EE1, s. 122 ee, men er nær nok til at · høre og dog saa uendelig fjern. / Da de i Operaen
JJ:516 elig for, da er han villig til at · høre og han kan huske bedre end alle Msker bedre
Papir 323:2 stemt, han vil stride og · høre og høre og naar han saa hører og
AE, s. 124 Aand) vil naturligviis Intet · høre og Intet vide uden hvad der staaer i Forhold
BOA, note solut Slægt snart mistroisk · høre og kløgtigt mistænke Fortællingen
SLV, s. 316 orus: » det lader sig · høre og lader sig forstaae.« Men vilde
3T44, s. 274 t skal være Herre uden at · høre og lyde; men uagtet denne Underordnethed
Papir 379 r, have haft Tid og Lyst til at · høre og læse al mulig Misforstaaelse, Bagvaskelse,
BMS, s. 123 e see, hvis man ellers ved at · høre og læse ham har behørigt Kjendskab
Papir 323:2 vil stride og høre og · høre og naar han saa hører og læser Aar
NB22:28 deraf synes man, at man dog kan · høre og reflectere paa hvad han siger. Ak, hvilken
BB:37 t Opmærksomhed paa hvad de · høre og see, en Opmærksomhed, man ellers
IC, s. 103 ynder Johannes de Ting, som I · høre og see: ( 5) Blinde see og Halte gaae,
4T43, s. 174 rende til Utaalmodighed i at · høre og til Utaalmodighed i at begjere ny Tale,
SD, s. 222 ig afgjort, at man Intet vil · høre om Anger og Intet om Naade. Imidlertid
KG, s. 15 den den Elskede, men Intet vil · høre om at Kjerlighedens Opgave og Fordring
EE1, s. 276 for den, der skal læse og · høre om dem? Man vil forbedre Statens Finanser
CT, s. 177 Tant. For Alvor vil man Intet · høre om det Forfærdelige, man vil lege det
Oi9, s. 383 an gyser ved at læse eller · høre om dette Frygtelige, at der lever Vilde,
EE1, s. 83 lleds. Naar vi derfor senere · høre om Don Juan: / selv tre Snese Aars Coquetter
AE, s. 414 absolut Ret i Intet at ville · høre om en anden Art Vished. Thi at elske, ja,
LA, s. 16 g selv, og, beundrende, Intet · høre om en Læseverdens Forhold, Intet om
AE, s. 306 r midlertidig kunde skee, vel · høre om En vilde sige: Lad den kun løbe,
NB31:83 r er det altid saaledes. Naar vi · høre om En, at han skal være kjerlig, i høi
SFV, s. 84 d, der utaalmodigt Intet vil · høre om Evigheden, derpaa, velmeent eller rasende,
IC, s. 158 om en Saadan slet Intet vilde · høre om Hans Ophøielse, naar Magten og Æren
G, s. 63 intet Brev have fra Dem, Intet · høre om hende, jeg troer Intet, ikke et Menneske,
IC, s. 179 ke føler sig oplagt til at · høre om Herligheden, som fulgte. Thi man maa
F, s. 491 askee uden ret at forstaae det, · høre om hiint vidunderlige Selskab, der er stiftet
NB4:143 e Χstne, men de ville Intet · høre om hvad Χstd. i Sandhed er. De kæmpe
2T44, s. 207 stesløshed, der kun vil · høre om hvad der ene passer for dens særlige
Brev 26 Du jo lade Din Karl springe hen og · høre om jeg er hjemme, Vejen er ikke så lang.
BB:7 -Snak, hvor vi faae en Deel at · høre om Judas Ischarioth og om Bonaparte etc,
KG, s. 339 Dig ved idelig at see paa og · høre om Livets Forskjelligheder, saa gaae ud
PS, s. 305 har, hvad Du vel vil faae at · høre om mig, ingen Alvor, hvorledes skulde jeg
NB15:94 dømme sig selv, og ikke ville · høre om Naaden, der blot er Synd. Dette har,
EE:114 ske, naar man ved at læse ell. · høre om Noget længst Forsvundent, finder
Oi6, s. 264 ge vise, der helst slet Intet · høre om Religionen. Han derimod han læser;
SD, s. 177 aa at sige, fortvivlet Intet · høre om sig selv, ikke vide af sig selv at sige.
Papir 340:15 ville de saa nødigen · høre om Sligt. / Lad os dog tænke en saadan
IC, s. 76 / Historien kan Du læse og · høre om som om det Forbigangne, Du kan, om det
IC, s. 63 prædike, ham skal man ikke · høre om Søndagen i Kirken, men om Mandagen
Papir 591.a elig at han Intet, Intet, vil · høre om, at det er ham selv, men henfører
Papir 311 anden er ubøielig, vil Intet · høre om, at han jo, blot han er kommet ind,
NB6:24 sten blive til Forargelse at · høre om, at jeg i en Feuilleton skrev om en
CT, s. 96 ge Trang, der intet Andet vil · høre om, er ikke blot Valget nærmest, men
KG, s. 367 Menneskene, som gjerne ville · høre om, hvad Tilbøielighed og Lidenskab
KG, s. 367 rne forstaae, men ikke gjerne · høre om, hvad Tilbøielighed og Lidenskab
SD, s. 187 svagt Fortvivlende Intet vil · høre om, hvad Trøst Evigheden har for ham,
EE2, s. 137 kal man ikke læse om, ikke · høre om, ikke see, men om man saa vil, leve.
NB30:134.a Noget man saa gjerne vil · høre om, men er bange for. / Det Christelige.
CT, s. 245 , da ikke vil forstaae, Intet · høre om, men kun væmmes for denne Tale som
NB11:160 ds Rige, det vil man Intet · høre om. Saa kommer der engang imellem enten
SLV, s. 436 Xantippe derfor ofte maattet · høre ondt i Verden, saa troer jeg, at hun tvertimod
BB:37 » hvor rart det er at · høre Onkel Frands fortælle« osv.
NB16:30 det hver Øieblik maaskee maa · høre op – derfor vil det ikke til at handle
EE1, s. 183 . Hvorledes kunde han ellers · høre op at elske mig? Har jeg da ophørt at
BOA, note or Deel af vor Tids Forfattere · høre op at skrive, og man vilde faae at see,
NB11:21 saa skal jeg væsentligen · høre op at være Forf. / / / En Gang havde
NB11:204 tilling. / At jeg nu vilde · høre op at være Forf. er ganske vist; men
NB10:199 er, og væsentligen skal · høre op at være Forf., saasnart jeg ikke
Papir 432:2 get om, at det gjaldt at · høre op i rette Tid, at man ikke blev sine egne
AE, s. 214 da der ingen Grund er til at · høre op med at tage Afsked, naar Begyndelsen
NB24:128 n Maade sagt, at jeg vilde · høre op som Forfatter, hvilket da ogsaa tilstrækkeligt
NB17:44 g jo dog er i det Tilfælde at · høre op som Forfatter. / Om mig selv personligt.
NB:83 d ( istedenfor at styrte sammen at · høre op som Sphinx for Ordet) bedrager den som
EE1, s. 409 Tvivl. Uroen stiger, Brevene · høre op, den erotiske Næring afknappes, Elskoven
NB24:67 g vilde aldrig komme til at · høre op, dersom jeg havde paataget mig at skrive
EE1, s. 185 t Brud kan bringe den til at · høre op, derved nemlig, at hun afbryder den
AE, s. 407 gjerne kan være, igjen kan · høre op, hvorimod religieust seet med Lidelsens
NB25:8 er betænkt paa, i ung Alder at · høre op, i nogle Aar at være Prof, i nogle
EE2, s. 256 var Tid at læse, nu Tid at · høre op, kom aldrig Disciplens Samvittighed
NB27:28 et om at Lidelsen skal ikke · høre op, men om at Lidelse er Kjendet paa Guds-Forholdet.
KG, s. 173 elske, naar Fuldkommenhederne · høre op, naar Forandringen indtræder, hvilken
EE2, s. 285 at denne Kjærlighed kunde · høre op, og at han da turde sige: jeg kan Intet
EE2, s. 179 eri, og naar da Betingelserne · høre op, saa mene de, at naar blot Betingelserne
Papir 369 er Uredelighed; Begreberne · høre op, Sproget forvirres, man bekæmper
NB16:21 » Slægt« · høre op. / Dette vil være af stor Vigtighed
F, s. 524 or mig jo før jo hellere at · høre op. At vedblive desuagtet at bestorme Philosophien
EE1, s. 251 vilkaarligt at lade Stykket · høre op. Enten er dette nu en Feil ved Stykket
JC, s. 22 kunde Intet bringe ham til at · høre op. Faldt det ham vanskeligt, blev han
BOA, s. 208 e, at begynde hvor man skulde · høre op. Men den væsentlige samme negative
EE1, s. 48 ilosopherne vanskeligt, er at · høre op. Ogsaa denne Vanskelighed har jeg undgaaet;
Brev 46 læser, saa kan jeg gjerne · høre op: ich werde morken fortfahren. Slige
EE1, s. 48 g gaaer ud, saa kan jeg altid · høre op; thi min evige Udgang er mit evige Ophør.
EOT, s. 271 rin fremfor enhver Senere, at · høre Ordet af Christi egen Mund, ikke som vi
NB26:19 stnok en om Guds Ord eller om at · høre Ordet eller deslige, men det er i Betragtningerne)
NB33:21 af de Omstaaende. De Omstaaende · høre Ordet saaledes, at de just deri see Beviset
EE:52 elsret, saa vil dog Gud ogsaa · høre os, naar vi med Taarer sige som Esau: Fader
AE, s. 511 l Noget der kan forstaaes, at · høre overtroiske og sværmeriske mørke
HH:11 ethvert Øieblik redebon til at · høre paa Andres Klager og Lidelser til at trøste
AE, s. 515 n Alvorlig, saa vil han rolig · høre paa Andres Opfattelse, han vil ved den
OTA, s. 267 for en Afvexlings Skyld, at · høre paa Bækkens Rislen, men Dag ud og Dag
G, s. 59 gad gjerne see Dem hele Dagen, · høre paa Dem Natten med, og dog naar jeg skulde
BOA, s. 210 saa igjen melodisk lader sig · høre paa den erotiske Rør-Fløite. /
F, s. 523 nligt, at det er en Vellyst at · høre paa den, thi Philosophien er altid venlig,
2T43, s. 21 ig Tale, og han vilde gjerne · høre paa den, thi vi ville jo Alle gjerne høre
2T44, s. 198 vil, at man skal taalmodigen · høre paa den. / Saaledes kan Utaalmodigheden
TSA, s. 110 ikke fordrer, at Nogen skal · høre paa den; men det er ogsaa stolt af Nattergalen,
FB, s. 163 haard Tale, hvo kan taale at · høre paa den? Den høres desaarsag ogsaa meget
DS, s. 205 : saaledes maa Christendommen · høre paa denne Tale, der fordrer af den det
KG, s. 138 iet, fordi intet Menneske vil · høre paa denne Tale, saa viser det blot, at
EE2, s. 301 bleven ganske fortumlet af at · høre paa Dig. Det gaaer Dig med Venskab, som
EE2, s. 282 Gade og ikke længer gider · høre paa Dig. En Levebrøds-Mand og en Ægte-Mand,
G, s. 67 te mig til Dit Samfund, maa jeg · høre paa Dig. Stød mig ikke bort, jeg staaer
CT, s. 180 e være flux tilrede for at · høre paa Dine Bønner, og opfylde Dine Ønsker:
EE2, s. 259 oe, at hun kun var til for at · høre paa Dine Insinuationer. Du betragter Naturen
EE1, s. 393 Det er dog skjønt nok at · høre paa disse Elskovens Repititorier. –
EE1, s. 342 / Hun er egentlig kjed af at · høre paa Edvard. Som det altid gaaer, hvor der
LA, s. 98 eget forstandig, lod sig godt · høre paa en Generalforsamling, for at komme
NB24:106 n just faaer dem villigt til at · høre paa en sand Fremstilling af Χstd.
NB7:59 han blive leed og kjed af at · høre paa Ens Vrøvl, og væmmes ved Ens
SLV, s. 324 er ikke bliver træt af at · høre paa et Menneske. Og denne hellige Forundring
AE, s. 35 r Disputer saa kjedelige at · høre paa for Trediemand er, at allerede ved
EE2, s. 168 han sidder og ældes ved at · høre paa Fortidens Sange, han lytter til Mediationens
LA, note s Huus, da Lusard træt af at · høre paa Fruens Bravour-Musik trækker sig
BOA, s. 257 imod, i samme Grad som Mange · høre paa ham i samme Grad mærker han, at
CT, s. 213 ra den anden Side, man kan jo · høre paa ham«. Men saaledes at styrte
NB7:41 til at tale med den Fattige, · høre paa ham: saa er dette aldrig hændt mig,
BI, s. 78 ele Verden, naar den blot vil · høre paa hans Slaabrokspassiar. Og hvilken harmonia
EE1, s. 369 ee være Umagen værd at · høre paa hende; men i Reglen ikke at elske hende.
Brev 266 g nu, længst kjed af at · høre paa mig ikke kan faae mig standset. /
NB17:105 egl. Intet nytte. De vilde · høre paa mig, det vilde forlyste dem saadan
EE1, s. 411 ende finder hun Nydelse i at · høre paa mig; naar jeg er gaaet, mærker hun
EE1, s. 358 r tidligt. At holde dem, der · høre paa min Historie, in suspenso, ved smaa
NB23:33 d I ville see bedst, naar I · høre paa min Tale om Idealet. Og paa denne hører;
NB24:28 l jeg saa egl. faae Nogen til at · høre paa min Tale? De Regjerende, de ville ikke
TSA, s. 100 har Myndighed. Jeg skal ikke · høre paa Paulus, fordi han er aandrig eller
BOA, s. 216 har Myndighed. Jeg skal ikke · høre paa Paulus, fordi han er aandrig eller
Brev 292 r mig dog den Tjeneste at lade · høre paa Posthuset i Lyngby om hiin Billet,
NB12:115 ikke. Saa faaer man det at · høre paa Prent, at man er » utilgængelig«.
NB31:92 unde lee sig fordærvet ved at · høre paa S. / Hvorfor græd altsaa A. Det
EE2, s. 209 jeg tør vel lade min Kone · høre paa, at dog al Kjærlighed i Sammenligning
2T43, s. 31 ger: » det er godt at · høre paa, det er store Ord og velklingende Talemaader,
EE1, s. 276 ordi han var kjedsommelig at · høre paa, eller en Minister afskediget, eller
DS, s. 207 ig intet forstandigt Menneske · høre paa, ja han bør end ikke, for ikke at
NB5:14 er det, saa er det nok værd at · høre paa, maaskee blive vi ogsaa saaledes hjulpne.
AE, s. 397 s. v.! See, det gider man nok · høre paa, thi det er religieust at præke
EE1, s. 339 nhver ung Pige ikke blot kan · høre paa, uden at tage Skade deraf, men, hvad
EE2, s. 70 forfærdeligt for hende at · høre paa. Dertil kommer, at der laae noget Uanstændigt
EE1, s. 288 det nødvendigt for mig at · høre paa. Han var ved enhver Leilighed til Rede
SLV, s. 40 blive altfor vidtløftig at · høre paa. Men nei, den Elskende kan slet Intet
EE1, s. 342 ngen, hun kan tale med eller · høre paa. Vender hun sig til Edvard, da løber
EE1, s. 363 g, er yderst kjedsommelig at · høre paa; stundom er det imidlertid ret hensigtsmæssigt
NB8:82 d. / Forøvrigt blev jeg ved at · høre Pastor Helveg idag opmærksom paa Noget,
BOA, note aldrig faaer Leilighed til at · høre Paulus protestere, han, som jo havde haft
SLV, s. 324 subito kan ikke ride uden at · høre Pidsken smelde. / Men hende, hende! Hvis
SLV, s. 452 arn leder gjennem Livet. Saa · høre Pigebørnene, og lidt efter lidt ere
F, s. 469 ens forføreriske Forsvinden; · høre Posthornets Lyd og Echos vinkende Indbydelse,
PMH, s. 68 Madammen der staaer hos skal · høre Prisen paa hendes Grønkaal, og det nu
TS, s. 66 og lade som Intet, at han kan · høre Prophetens Fortælling og lade som Intet
BI, note naar vi midt i denne Poesi · høre prosaiske Beregninger over, at det dog
NB21:73 ogsaa, vi have forvandlet det at · høre Prædiken til Nydelse. / At prædike
Papir 323:4 dl. kun kommer i Kirke for at · høre Prædiken, han beraaber sig paa sin egen
SLV, s. 131 omme betimeligere end for at · høre Præsten sige Amen, jeg troer, at hun
AE, s. 429 te Uge ved at gaae i Kirke og · høre Præsten sige: at vi altid skal betænke,
HGS, s. 198 høist den Du faaer ved at · høre Præsten, saa kan Du være temmelig
BOA, s. 162 m det Overordentlige, han kan · høre Præsten: og det gjør Alt ikke ret
JJ:324 ørelse. / Det er latterligt at · høre Præsterne i vor Tid advare mod Middelalderens
NB33:8 og det er fast latterligt at · høre Præsterne paa slige Dage titulere Drenge:
G, s. 36 re Mennesker, i samme Nu som de · høre Regisseurens Klokke blive forvandlede,
KG, s. 377 r han dog ude af Stand til at · høre rigtigt efter; som det Christelige ikke
NB25:37 ifferentserne mellem Msk og Msk. · høre saa her hjemme, at den ene kan forstaae
CT, s. 118 Ingen, som forundrer sig; de · høre saa ligegyldigt derpaa, som var det det
F, s. 513 end nogensinde. Skulde der da · høre saa megen Resignation til at vedkjende
OTA, s. 394 em, thi de ere een Tanke; de · høre saa nøie sammen, at Forholdet mellem
OTA, s. 394 g Veien er Trængselen; de · høre saa nøie sammen, at Tvivlen end ikke
DSS, s. 115 det for Gud. Maaskee skal Een · høre saaledes, at han gjør hvad jeg siger,
CT, s. 190 øre, i ethvert Tilfælde · høre saaledes, at man faaer noget Andet ud deraf.
4T44, s. 293 ungt at høre, det maa han · høre sagt om sig selv. Dobbelt tungt føler
KG, s. 377 et Ord, Du ikke gjerne vilde · høre sagt til Dig, da vogt Dig at sige det,
PS, s. 294 ikke to saadanne Naturer der · høre sammen for at danne den almindelige menneskelige
NB4:135 l. Billedets enkelte Dele for at · høre sammen til et evig Billede. / En Baad i
KKS, s. 97 e Bestemmelser, som slet ikke · høre sammen, eller som kun Klodderagtighed kunde
EE1, s. 120 d, som tilveiebringes ved at · høre sammen, hvad der lyder sammen. Jo mere
BB:27 Sted siger: at han hell. vil · høre Sandheden af en Pharisæers Mund mod
AA:12.8 Af Børn og Afsindige skal man · høre Sandheden«. Og her er vistnok ikke
HGS, s. 197 flere Gange hver Søndag at · høre Sandhedsvidnernes om ikke ubetalelige,
HGS, s. 197 ndagen i de stille Timer at · høre Sandhedsvidnernes om ikke ubetalelige,
Brev 4 m, dersom jeg var vedbleven at · høre Schelling. / Din Broder. / Kjære Peter!
Brev 162 ad gjør man ikke for at · høre Schelling. Hans Hovedpunkt bliver bestandig,
BOA, s. 137 for alle, men han maa daglig · høre sig for) er ogsaa indeholdt den Bekymring,
EE2, s. 49 ssende at see sig om eller at · høre sig om ( maaskee endog i en Avis) efter
LF, s. 18 des er det; at bede er ikke at · høre sig selv tale, men er at komme til at tie,
G, s. 30 m en Dobbeltgænger at see og · høre sig selv, at adsplitte sig selv i sin al-mulige
SD, s. 221 anden Tale. Nei, den vil kun · høre sig selv, kun have med sig selv at skaffe,
CT, s. 48 at stemme i med – og at · høre sig selv. / Fuglen har da ikke denne Bekymring.
NB23:54 ret reduceret til kun at kunne · høre sig selv. Og altid denne Urgeren af Χstd.
BI, s. 92 crates. At denne Trang til at · høre sine egne Bekjendelser af Socrates' Mund
LA, s. 81 Døds-Stilhed, hvor man kan · høre sit eget Aandedrag, en Døds-Stilhed,
EE1, s. 239 alen frit bryde frem, ved at · høre sit Hjerte banke idet han taler, banke
JC, s. 20 rede, Johannes kunde næsten · høre sit Hjerte banke, saa utaalmodigen ventede
NB22:81 Præsterne bleve bange for at · høre Skrifte; Sagen bliver altfor alvorlig.
PS, note maaer det Forbigangne, vil ikke · høre Skrifternes Vidnesbyrd; den Generation,
BI, note an fjerner Xantippe for ikke at · høre Skrig og Klage; han spøger over, hvor
DD:208 er ham. / v. S. Hvad maa jeg · høre Slange! Judas! slipper mig ell. skal da
NB32:36 rvænte med at læse og · høre Sligt og maaskee beundre det som Digter-Tale
NB33:12 er jo ikke glædeligt at · høre Sligt, men han giver nok efter. Gaae derimod
BI, s. 86 Og naar vi da i Mem. III, 11 · høre Socrates samtalende med den tvetydige Dame
PS, s. 231 ere end Korybanternes, ved at · høre Socrates, og kunde min Beundrings Lidenskab
EE:23 n ( Joh: XII, 29) – eller de · høre Stemmen, men see ikke, hvo det er der taler.
KG, s. 371 emtest maa kaldes Evangelium, · høre Strengheden med. Naar der saaledes siges
EE2, s. 137 e, at leve i Evigheden og dog · høre Stueuhret slaae, saaledes, at dets Slag
OTA, s. 333 Og dersom Nogen ønsker at · høre Suk og Klageskrig og Jamren, da høres
SLV, s. 271 troet?« – man · høre Svaret: » Troen er det Umiddelbare,
BOA, s. 261 ænke over det Religieuse, · høre tale derom, omgaaes det i Phantasie-Indtryk,
AA:32.a il den uhyre Troppemasse vi ofte · høre tale om – undertiden indtil flere
NB13:82 vil forvisse sig om, ved at · høre tale om den Forskiel man gjør paa Prædikanter;
OTA, s. 350 e gjerne lære, og naar de · høre tale om en stor Læremester, da ile de
NB20:24 llerede til Forargelse at skulle · høre Tale om Naade, forsaavidt han vil gjøre
IC, s. 248 saa faaer man Ingen til at · høre Talen om Christendommen. Men hvis og denne
KG, s. 328 ve utaalmodigt, naar det skal · høre Talen om den anden Seier. Skal der nemlig
NB11:80 e ville naturligviis ikke gjerne · høre Talen om det at lide. / Det var dog en
CT, s. 230 neppe ville kunne formaae at · høre Talen ud for Utaalmodighed efter at erhverve
CT, s. 230 ieblik, der blev brugt til at · høre Talen, dog næsten var et spildt Øieblik,
IC, s. 245 tre Mange – men de maae · høre til Beundrerne. / Dog maa det ikke glemmes,
AE, s. 9 iltagelser af den Beskaffenhed · høre til Dagens Orden. / Priset være derfor
Not4:26 thi de der ikke ere det · høre til de andre – de ere aldeles i Sandheden;
FF:192 Aug. 38. / / / Disse Skriverkarle · høre til dem, der bringe Snak mellem Folk, de
EE2, s. 40 Din egen rigtige Iagttagelse · høre til dem, der med en vis ondskabsfuld Glæde
NB32:23 detmindste alle de Dyr, der · høre til den Dyre-Art paastaae. / / /
AE, s. 503 i mange Stykker, alle vi som · høre til den Dyreart, hvilken kaldes Mennesket,
LA, s. 36 lde Billedet af alle dem, der · høre til den Elskedes Familie og Omgivelse.
NB29:79 er den Religion hvor det at · høre til den Religion er at være Præst
NB29:21 og man brouter af, at · høre til den rettroende Kirke, man taler som
BB:2 7. Klagesange over en Afdød · høre til det bedste i Troubd. Præstationer.
FF:192 , der bringe Snak mellem Folk, de · høre til en Species af Planter, som bære
Brev 317 ertet kan holde af; men de · høre til et saakaldt Parthi, ( det Grundtvigske),
BA, s. 408 eus Besindelse vilde der ikke · høre til for at naae hen til en saadan ydre
SLV, s. 70 af Modens Trælqvinder, som · høre til hendes Stand, paa hende; thi som man
EE1, s. 323 aalmodighed, thi hun maa dog · høre til her i Byen, og det er mig i dette Øieblik
AE, s. 35 ise om Bibelen. Disse Bøger · høre til Kanon, ikke andre, de ere authentiske,
BB:37 t, hvor mange og hvor faa der · høre til Mesterskabet. Deraf Coquetteriet, deraf
EE1 e ere udgangne fra Mozarts Haand, · høre til opera seria. Betragter man nu Pagen
SD, s. 227 liver sig selv vigtig ved at · høre til Oppositionen, og vel tilsidst ønsker
LA, s. 90 d og enkelte Bedre momentviis · høre til Publikum, de have dog i sig selv en
LA, s. 88 ja ikke en eneste af dem, der · høre til Publikum, har noget væsentligt Engagement;
NB10:96 e Medskyldige, enten ved at · høre til Pøbelagtighedens Tilhængere,
NB27:18 il slippe Sandheden og selv · høre til Utøiet. Af disse Mange have saa
CT, s. 212 Opmærksomhed og roligt at · høre til, medens den beviser Udødeligheden,
AE, s. 414 en maa sidde paa Bænken og · høre til, naar Digteren gjør det: men det
Papir 306 lser hørte efter til at · høre Troens Ord. Ja saligt det Øre, som hørte
AE, s. 136 tøien tillod ingenlunde at · høre tydeligt, hvad han sagde, men fordi han
EE2, s. 157 unktive Conjunktioner, nei de · høre uadskilleligt sammen og bør derfor skrives
EE1, s. 231 en. Begeistring og Anledning · høre uadskilleligt sammen; det er en Formation,
CT, s. 190 Verden hverken vil eller kan · høre uden at forarges, er ogsaa Det, som den
G, s. 41 t see uden Theatrets Rum, Intet · høre uden Larmen, hvori jeg boede. Kun engang
DD:164.a æder var det en Tale I ville · høre udpyntet paa msklig Viis i jordisk Pragt
CT, s. 252 lydhør, og er det man skal · høre uendelig nær. Enhver, der lever i Christenheden,
DD:54 nægte, at de ere Msk. ( det er · høre under Begrebet Msk.); men som mere ell.
EE1, s. 133 n lader os høre Don Juan, · høre Variationerne i ham, fremkalder den Virkning,
SLV, s. 148 te qvindelige Sjel kun vilde · høre Vellyden og fornemme Offerets søde Duft,
Brev 138 f dem kan man ogsaa fjernt · høre Verdens Larm, ikke ængsteligt støiende,
AA:32.a illioner. Og nu Slaget selv, der · høre vi at Oliver, Roland ell. slig en Person
TS, s. 95 le, Galilæer? Og hvorledes · høre vi dem tale, hver paa vort eget Maal, hvorudi
Papir 270 ter, at ogsaa naar vi leve · høre vi Dig til. Amen. / Philipp 1, 19-25. /
Papir 134 indlod sig med dem; thi hvorofte · høre vi ikke Tale om, naar Vedkommende havde
Papir 448:2 es, hvor uendeligt meget, det · høre vi ikke, ikke engang saaledes, at vi høre
CT, s. 298 ægten«, og til den · høre vi jo dog vel med, dersom vi ellers ere
LA, s. 39 n kjender sin Opgave. Udenfor · høre vi Kjævleriet i Stuen indenfor, vi vente
3T43, s. 94 det indvortes Menneske. Ofte · høre vi Menneskene sige, at Livet er saa svigefuldt,
EE1, s. 428 er, thi først i dette Dyb · høre vi ret sammen. / Din Johannes. /
BB:38 g selv – ved Ord og Gjerning · høre vi sjeldnere den Undskyldning jeg kunde
DD:176 te sig i Forhold til Gudd. og dog · høre vi, at det er den Hellig-Aand der virker
DD:18.c det Blasphemiske Haman vil hell. · høre Viisdom af Bileams Æsel ell. af en Philosoph
BB:37.8 der gjør, at han heller vilde · høre Viisdom af Bileams Æsel end af den viseste
Not5:33 l Kløgt) formindsker ( heller · høre Viisdom af en Pharisæers Mund mod hans
EE1, s. 135 Selskab, ikke til at see og · høre Vinens Skummen eller til at styrke sig
G, s. 31 rke, sig selv. Dog vil det ikke · høre virkeligt sig selv. Det gaaer ikke an.
CT, s. 265 ge Ord, som ere Christi egne, · høre vistnok ikke med til Nadverens Indstiftelse,
EE2, s. 255 ende blive ulykkelig, Du skal · høre Vittighedens og Forstandens kolde Reflexioner.
NB27:66 saa nær, at jeg i Natten kan · høre Vægterens Raab, der raaber hver Qvarteer.
PMH, note irken), kan man næsten ikke · høre Ørenlyd for Løfter, Trompetstød,
LA, s. 81 kans Udbrud, saa man ikke kan · høre Ørenlyd: saa er Nivellementet i sit
EE2, s. 280 ænk Dig, om Træet kunde · høre! / Ethvert Menneske kan da udrette Noget,
EE:171 -37. » han kunde ikke · høre« thi Himlen var ikke aabnet for ham, og
GU, s. 328 enneske » hurtig til at · høre«, nemlig ikke efter Løst og Fast, men
YDR, s. 114 i alle dem, der ville · høre«. Og jeg har troet, at det, netop i dette
NB35:29 tokdøv er sikkret mod at · høre) sikkret mod Det, Χstus egl. sigter
NB14:79 . Hvor ofte har jeg ikke maattet · høre, » at jeg havde ingen Sag,
Brev 304.5 De har oftere ladet mig · høre, at De – hvad jeg dog forresten ikke
EE:194 men hvis den maatte taale at · høre, at de, der bleve kaldte ved den 11te Time,
NB20:7 r man sig maaskee ikke Tid til at · høre, at der da kun er Tale om en Interpretation,
KG, s. 171 saa spørg dem, og Du skal · høre, at der i denne Anledning, som næsten
NB20:7.a ikke ville give sig Tid til at · høre, at det da blot er en Interpretation, der
NB10:47 kløgtigt borte, saa snart de · høre, at det er en Saadan; ell. komme de, saa
BOA, note det bliver man saa vant til at · høre, at det ikke gjør mere Indtryk paa En
DS, s. 236 e Forundring, hvis den fik at · høre, at dette er det nye Testamentes og alle
Papir 589 igheden med Rædsel maae · høre, at dette er ikke Χstd, ville, om jeg
LF, s. 43 nk, at Du kan see, at Du kan · høre, at Du kan lugte, at Du kan smage, at Du
AE, s. 337 . Medens det nemlig lader sig · høre, at en lærd Theolog anvender hele sit
NB17:76 mer nu, at han af Andre maa · høre, at han da er gal, at han saaledes vil offre
4T43, s. 141 er er saaledes hurtig til at · høre, at han derved bliver langsom til at tale,
NB22:169.a egl. er at prædike ved at · høre, at i den nuvedtagne Betydning af at prædike
NB24:59 til Dig, vel, saa tjen mig i at · høre, at jeg siger det til mig selv – thi
EE2, s. 306 det skal gjøre Dig ondt at · høre, at Livet i sin Simpelhed kan være saa
NB23:120 de vel tænke, naar de fik at · høre, at man skal lide for Χstd. /
BB:37 Liv derved, at de idelig maa · høre, at man slet ingen Gavn har af dem –
PS, s. 260 r at see, nysgjerrig efter at · høre, begjerlig efter at kunne fortælle Andre,
SD, s. 239 Den som gjør, at Døve · høre, Blinde see, Halte gaae, Spedalske renses,
DD:6 det Hele har haft mere Lyst til at · høre, da der jo tidt nok har dannet sig Mysterier,
NB:72 ulde Den som plantede Øret ikke · høre, da er dette aldeles det Samme som naar
SD, s. 178 an af en anden Grund ikke at · høre, da han har en Frygt for at det skulde føre
Papir 306 enneskelig Tale, han vilde · høre, da hørte han den egentlig ikke, dersom
4T43, s. 140 an saaledes er hurtig til at · høre, da skal han ogsaa være hurtig til at
DS, s. 163 ruger Kudsken Pidsken? Du skal · høre, de ville alle svare » naturligviis
OTA, s. 214 re, hvor den Døve skal · høre, den Blinde see, Den, der bar Elendighedens
NB32:144 det vil Verden ikke · høre, den forbander en saadan Religieus. Sophisten
DS, s. 212 rstanden, saa skal Du faae at · høre, den veed prægtig Beskeed om, at himmelsk
Papir 378 e med den Hurtighed til at · høre, der er saa ønskelig; med den Langsomhed
Papir 306 et Rum forhindrer Nogen at · høre, der haver fornummet Forkyndelsen. /
NB18:78 . Og det gider de lykkelige · høre, dersom de da ellers blot har en Smule Msk-Forstand.
NB4:29 blive General: det lader sig · høre, det er praktisk – men at døe for
SLV, s. 318 og dvaske Naturer helst vil · høre, det er tankeløst at fordre det, fordi
SLV, s. 199 ter død om, det lader sig · høre, det finder man sig i; bank zittrende i
Papir 306 o ikke. Det Du begjerer at · høre, det har Du jo hørt, det er hørt atter
DS, s. 237 for Evigheden: det lader sig · høre, det kan man være villig til at give
4T44, s. 293 det Ord, der er saa tungt at · høre, det maa han høre sagt om sig selv. Dobbelt
AE, s. 378 anseet for gal, det lader sig · høre, det muntrer op, det freder om et absolut
AE, s. 378 er was anders, det lader sig · høre, det muntrer op. / Men Ærbødighed,
KG, s. 286 ikke kan undgaae at see eller · høre, det skjuler den ved Fortielse, ved formildende
NB23:132 s – ja det lader sig · høre, det var dog christeligt talt, aber, aber:
BI, s. 208 t er en Stemme, der lader sig · høre, dog uden at man tør urgere dette, som
YTS, s. 273 en. O, og denne Bøn vil Du · høre, Du der jo dog ikke – grusomt –
IC, s. 103 , Spedalske renses og Døve · høre, Døde staae op og Evangelium prædikes
KG, s. 201 redeligste Villie, muligt at · høre, eller naar et Menneske ved sin Gang udtrykker,
NB23:33 re, og ville I ikke faae at · høre, end den af en stakkels Digter. Men seer
EE1, s. 91 e om den, idet den lader sig · høre, end: hør. Jeg mener dermed at have villet
Brev 68 ksølv maaskee / Som er at · høre, er at see / I alt, hvad jeg mig foretager,
EE1, s. 39 ozarts Musik har ophørt at · høre, er det en Belønning af Guderne at skjænke
EE1, s. 265 og det Eneste man faaer at · høre, er en Latter, der som en Naturlyd ikke
Papir 386 Geert ikke blot naar Nogen vil · høre, er til Tjeneste med sine Historier, men
DS, s. 236 for Latter kunde komme til at · høre, falde i den dybeste Forundring, hvis den
2T44, s. 187 kene kun altfor gjerne ville · høre, fordi de kun altfor gjerne ville bedrages,
SLV, s. 40 a meget maatte frabede sig at · høre, fordi den Intet forklarede, som fordi den
NB:18 enhed. Men dette gider Mskene · høre, fordi det er Aflad fra at handle. Hvis
3T43, s. 89 at betænke, elskeligt at · høre, godt at bekjende; men det er tungt at gjøre
NB26:102 il Χstd: Du skal see eller · høre, han kan basune om Guds Kjerlighed, om hvorledes
DS, s. 163 er Kudsken Pidsken? og Du skal · høre, han svarer » hovedsagligen bruges
CT, s. 82 nei, spørg ham, og Du skal · høre, han tilstaaer selv, at just Dette understøtter
SLV, s. 389 knirker. Dette kan han ikke · høre, han troer at gjøre det saa godt, og
GU, s. 333 e Mellemrum – og Du skal · høre, han vil sande, at det er en stor Hjælp
LA, s. 14 e af sig selv. Langsom til at · høre, hurtig til at dømme, efterkommer man
CT, s. 156 Døv tilstede, som ikke kan · høre, hvad de Andre sige, og som dog taler med,
NB6:2 eget stille, for ret at kunne · høre, hvad De siger. / Deres / R. Nielsen. –
Brev 276 t stille, for ret at kunne · høre, hvad De siger. / Deres / R. Nielsen. –
EE1, s. 339 t ikke være istand til at · høre, hvad der bliver talt mellem Edvard og Cordelia,
TAF, s. 288 ynderen ikke lade være at · høre, hvad der dog er Dommen. Hvor skal jeg henflye
DD:208 e engang Tilhørerne kunde · høre, hvad Docenterne udviklede, ihvorvel disse
SLV, s. 293 e med og sige til: lad os nu · høre, hvad Du har at sige, saa skal Du bare see,
EE2, s. 266 søge Oplysning. Lad os nu · høre, hvad en Ethiker vilde svare ham. Hans Svar
KG, s. 283 at finde, og det at see eller · høre, hvad jo kan skee mod Ens Villie. Han opdager
EE1, s. 402 – .. Hvad maa jeg · høre, hvem skulde have troet, at Jens var saadan
2T43, s. 44 s Tanker, vare snare til at · høre, hvis der skulde lyde et forklarende Ord,
NB:64 Mængden stormer til for at · høre, hvis Kirkens Hvælving ikke kan rumme
SLV, s. 93 ng, tør vove at lade mig · høre, ikke just som en Kunstner for et talrigt
KG, s. 62 der er Digteren en Vellyst at · høre, ikkun kan elske dette eneste Menneske i
EE1, s. 307 in Adresse, det vil jeg ikke · høre, jeg vil ikke berøve mig Overraskelsen;
NB18:79 ar Noget ethvert Msk. gjerne vil · høre, jo mere Trøst jo bedre. Nei, nei, det
FB, s. 157 saa besynderligt, at de, der · høre, kunne tænke ligesaa umenneskeligt som
4T43, s. 129 e hvert Menneske snar til at · høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;
GU, s. 327 re hvert Menneske snar til at · høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;
2T43 re hvert Menneske snar til at · høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;
EE2, s. 267 m, at Penge er Hovedsagen, at · høre, ligger for en Deel deri, at de, der maae
BOA, s. 284 remtid, nu ja, det lader sig · høre, men at anticipere sin Forbigangenhed. /
JJ:286 Kanonade gjør at man ikke kan · høre, men det er ogsaa bekjendt, at man kan blive
Not8:48 igesom sit Øre til Dig for at · høre, men Du vil ikke svare. – /
AE, note v med Fornuften, lod sig endda · høre, men en Skarpretter vil dette mindre lykkes.
SLV, s. 40 t Uforklarlige. Det lader sig · høre, men forstaae lader det sig ikke, ligesaa
IC, s. 96 andheds-Vidnet faaer dette at · høre, men hører det, som var det ham, der
SLV, s. 343 Fornøielse, det lader sig · høre, men ikke eengang at turde være bekymret,
AE, s. 505 redrag, at det godt lader sig · høre, men ikke lader sig gjøre. Videnskaben
EE1, s. 402 e, ingen menneskelig Røst · høre, men kun en sagte Gjenlyd af Musikkens Toner
NB14:129 ybt, at man slet Intet faaer at · høre, men kun, hvis man staaer ham meget nær,
SLV, s. 319 lger at belære, eller at · høre, men udelader Realisationens Kriser, saa
G, s. 31 videt vil blot pathetisk see og · høre, men vel at mærke, sig selv. Dog vil
BI, s. 218 man blot behøver at tie og · høre, naar den taler. Han skildrer sin Viisdom
AE, s. 224 Acclamation, Villighed til at · høre, Navns-Underskrift o. s. v. er at have antaget
KG, s. 149 ne i Almindelighed lifligt at · høre, netop for at det ikke skal friste Nogen,
SLV, s. 278 ortælling desangaaende at · høre, og da jeg udeblev, skjøndt jeg havde
NB24:69 Kirken, om der ikke var Noget at · høre, og den næste Dag var Tilløbet saa
NB35:15 er Noget i os vi ikke ville · høre, og derfor ønske vi Larm, og et saadant
4T43, s. 140 ham dog end hurtigere til at · høre, og end langsommere til at tale; hvad skulde
BI, s. 224 omplexus af Ideer, hvortil de · høre, og have derpaa nu en Tidlang upaatalt vagabonderet
2T44, s. 200 d til vil man saa nødigen · høre, og man vil saa gjerne glemme, hvad det
PS, s. 268 et af Leilighed til at see og · høre, og om han end ( umiddelbart forstaaet)
NB23:33 e Tale kunne I ikke faae at · høre, og ville I ikke faae at høre, end den
Not8:48 gesom den, der har Øre til at · høre, ogsaa har Evne til at spørge, saa har
NB2:38 aaledes modnede, at det lader sig · høre, om de brugte et saa uhyre Meddelelses-Middel
2T43, s. 46 elens Formaning snar til at · høre, om der ikke skulde lyde et forklarende
TSA, s. 61 et af Det, som ellers Børn · høre, om det lille Jesus-Barn, om Engle og deslige.
EE1, s. 239 fiint Øre, han kan strax · høre, om det, der siges, kan tage sig ud paa
KG, s. 156 og derfor atter ønsker at · høre, om han veed det af Andet end af det blotte
NB11:25 l ikke lade den Anden noget · høre, qvit, lad os more os derover: retfærdige
Papir 306 des som det ikke lader sig · høre, saa vide vi jo, hvorledes Du hørte det,
TS, s. 53 jeg skal, ved at læse eller · høre, see mig i Speilet: men see, det med Speilet
CT, s. 185 stedetfor at faae Trøst at · høre, som kunde trøste Dig i hvad Uret Du
NB2:138 pekhøkere: det lader sig · høre, thi denne Anfører troer paa Realiteten
LP, note istians Mund, det lod sig endda · høre, thi han er nu engang et forfængeligt
3T44, s. 281 dog tvetydig, ikke liflig at · høre. – Eller han kunde ikke glemme sig
IC, s. 110 saa er det jo Forargelsen vi · høre. – Joh. VIII., 48. 52. 53. Hele Fortællingen
NB11:137 den Præst, man stadigt skal · høre. / / / Mskligt talt seer det saaledes ud.
NB24:74 klagede over ikke at kunne · høre. / Da jeg gik hjem befandt jeg mig endog
YDR, s. 111 inddrive alle dem, som ville · høre. / Derpaa fortsættes Texten saaledes
BI, s. 174 aetetos, Sophistes, Politikos · høre. / En Vanskelighed, der for mig altid bliver
NB32:149 et er en behagelig Mand at · høre. / Forandringen, som er foregaaet med Χstd.
EE1, s. 81 n bevæge ham til atter at · høre. / Første Stadium / Det første Stadium
NB13:74 d som der er flere Tusinder, der · høre. / I Sandhed en Skuespiller er en redelig
NB14:66 de ikke faae Χstd. at · høre. / Man forsøge engang at gjøre Alvor
NB24:68 an bekjendtgjorde, det lader sig · høre. / Noget ganske Andet er naturligviis en
4T43, s. 140 : skynd Dig, o! skynd Dig at · høre. / Og naar han saaledes er hurtig til at
NB23:88 N. N. vil endnu engang lade sig · høre. / Provst N. N. er virkelig Kunstner. Hans
NB33:52 k ikke lade det andet stort · høre. / See derfor er Slægten sjunket, synker
NB7:31 e, at jeg Intet kan see ell. · høre. Al denne Commerce det er Noget Kiøbstaden
EE1, s. 310 e jeg maaskee Intet faaet at · høre. Det Bestaaende er dog det Fornuftige, jeg
F, s. 474 r begeistrer mig. Hun vil Intet · høre. Det Første anseer hun for den største
Brev 159.1 Stemme faaer Du ikke at · høre. Du er ved Forholdet til mig vanskelig stillet;
EE1, s. 81 rt og bestandig vedbliver at · høre. For ham kan det maaskee indeholde et enkelt
AE, s. 57 a anden Haand endda lader sig · høre. Gjennemtrænges Elskoven derimod med
NB11:29 ven ingen – Sludder vil · høre. Hamanns er mere humoristisk, men ogsaa
AE, s. 43 te Lessing Noget: det lod sig · høre. I ethvert Tilfælde skylder Opdagelsen
NB18:79 sker han sandeligen ikke at · høre. Idet Elendigheden fremstilles, erindres
NB24:54 trykkeriet faaer jeg det at · høre. Jeg sagde til mig selv: havde Du faaet
NB21:92 igt paa at faae Guds Ord egl. at · høre. Man læser et lille Afsnit op –
NB23:122 ikke til: nu, see det lader sig · høre. Men dette Kludderie med at ballotere med
NB12:164 n ikke faaer det: det lader sig · høre. Men frivilligt at forsage! Det er for høit.
2T44, s. 194 olte Pande, da vil den Intet · høre. Men naar den dog blev alvorlig nok til
NB13:85 l den: nu vel, saa lader det sig · høre. Men naar en Lære vender Forholdet om,
NB21:164 stne, nu det lod sig da · høre. Men Præsterne – ubetinget enhver
NB35:49 Ægteskab. Det lader sig · høre. Men saa bliver Reformationen en egen Ting,
KG, s. 350 nd skal Du aldrig faae det at · høre. Nei, han gaaer til Sit – men han
AE, s. 55 kaffet, thi saa lader det sig · høre. Nei, hvis et Menneske simpelt og eenfoldigt
SLV, s. 374 elv tænkt, nu skal I blot · høre. Og derpaa vilde han foredrage den dialektiske
KG, s. 44 om Du blev – vant til at · høre. Og Du kan blive vant til, at hundrede Slaver
LF, s. 18 ikke blot er at tie, men er at · høre. Og saaledes er det; at bede er ikke at
NB29:51 ede, at vi ikke faae det at · høre. Og saaledes lever han hen, efter at have
Papir 420:2 il – det lader sig · høre. Om En nu havde en fuldstændig og grundigt
CT, s. 290 er det Hans Røst, Du skal · høre. Om et andet Menneske sagde Dig, hvad der
NB25:69 ine Virtuoser, der lade sig · høre. Opmærksomheden henledes mere og mere
TTL, s. 411 ninger ønske vist Mange at · høre. Saa bliver Sagen en anden, og saa let,
DJ, s. 73 r hende, hvad hun gjerne gider · høre. Saa vælger han en Dag ved et Tilfælde,
KG, s. 282 ing Verden længes efter at · høre. Saaledes har Synden og det Onde een Magt
AA:12 Classe ønsker jeg ikke at · høre. Større er deres Tal, som i Livet faae
NB24:65 fter den Maalestok at kunne · høre. Tilhøreren vil da glemme det Ene over
NB32:112 nne Opfattelse lod sig dog · høre. Vist er det ogsaa, at naar der først
F, s. 516 at Du skal tie og blive ved at · høre.« Ak Herre Gud! Tiden gaaer hen. Det er jo
4T43, s. 140 e hvert Menneske snar til at · høre.« Hvad mon det er han skal være snar til
NB4:93 d de jo ogsaa idelig nok lade mig · høre: betragtet under Dyrebestemmelsen,
AE, s. 361 ville vove Alt, det lader sig · høre: men saa, saa maa man sgu ogsaa faae Pigen
Papir 369 s at det ret vel lader sig · høre: saa har vi i et saadant Individ et Exempel
AE, s. 358 sten – for at see og · høre: Theater-Maaneskinnet hisset, Bækkens
AE, s. 136 ikordet, som Mængden gider · høre; altsaa ikke fordi han talede viist, thi
2T43, s. 52 e ad Dig, men Du vilde ikke · høre; at han talte venligt til Dig, men Du overhørte
NB24:69 gs, det har saavist jeg faaet at · høre; der er upaatvivleligt Folk nok, som ikke
IC, s. 24 ikke fik denne Indbydelse at · høre; hvad det angaaer, at der skulde komme for
LP, s. 52 n, derfor fik Verden dette at · høre; Ingen veed derimod det beslægtede med
EE1, s. 34 er mig Diæt, det lader sig · høre; jeg afholder mig til en vis bestemt Tid
NB14:145 igere kunde de ønske at · høre; men Afsindighed og afsindig Frygt og Bæven,
AE, note nonade gjør, at man ikke kan · høre; men det er ogsaa bekjendt, at man ved at
OTA, s. 178 n, der plantede Øret ikke · høre; men er den omvendte Slutning ikke ligeledes
Papir 315:3 en. / / Socr. / det lader sig · høre; saa gaaer Du maaskee slet ikke ud. /
TS, s. 66 at det er Guds Stemme, Du skal · høre; saaledes hørte Fædrene det, denne
Brev 313 nde og Andre ville de ikke · høre; thi den som kjender det Bedste tager ikke
JC, s. 41 nde, førend han fik dem at · høre; thi det var jo netop det, han vilde til
KG, s. 236 dragen, det synes at lade sig · høre; thi hvorledes skulde man kunne bedrage
Not5:1.1 øre Noget der var værd at · høre; thi man burde have visse Formularer, som
Brev 245 denne Sommer har faaet at · høre; thi saaledes synes det mig naturligst at
AE, s. 418 use Foredrag, han var vant at · høre? Egentligen burde det religieuse Foredrag
OTA, s. 300 Barnet: jeg vil ingen Tvinen · høre? Er den alvorlige Fader derfor uden Deeltagelse
4T43, s. 140 han skal være snar til at · høre? Mon det er Tvivlens lange Taler, eller