S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB:73 . – Saa erfarer man, at · især » das Gesetz des Geheimnisses«
NB10:185 aade. Enten – Eller, · især » Forførerens Dagbog«
AE, s. 369 faae Noget at udfylde Tiden, · især » hvis man kun daarligen har sørget
NB11:99 det jo synes som var Religionen, · især Χstd. den allerfarligste Forførelse.
BI, note , et heelt Væv af Sophismer, · især § 22. / En hæderlig Undtagelse er
Papir 476 n 1000 Præster som hver · især – aldeles lige som den øvrige
NB22:42 esse for Χstd, lad os, hver · især – ja ligesom i Julelegen, hvor man
Papir 498 Indvaanerne i en Provinds hver · især – nu vi kan jo tænke det –
SFV, s. 21 en gjorde uhyre Lykke – · især ( o, forunderligt!) Forførerens Dagbog.
Not4:41.b ngigt af og indolent for hvert · især ( thi den Indrømmelse, at det kunde
NB32:105 ne var: at skaffe dem hver · især 10 Gange saa store Indkomster som de have
NB17:16 re – Det, som alle, hver · især 100 Gange havde sagt, burde gjøres.
Papir 498 an jo tænke det – hver · især 100,000rd, en Gjeld som hver især var
Not12:16 maa man kjende hans Ethik; · især 3d Bog, hvor han udvikler Forskjellen mellem
NB4:118 lade de christelige Taler, · især 3die Afdeling udgaae. Hvad der er skrevet
NB27:23.a aaledes især i Joh. Ev., og · især 6, 45: Den som hører af Faderen, og
AE, s. 177 ær være at anprise, der · især accentuerer det at existere. / Den objektive
SLV, s. 46 d Under da, at Guderne lee og · især ad Manden. Dog jeg vender tilbage til min
NB17:22 re, at der gives mange Forhold · især af Anfægtelse, hvor det er det Allerfarligste,
NB26:57 Forresten leges denne Leeg · især af Blødagtige, Feige o: s: v: –
Papir 69 den belystes fra flere Sider · især af de samme Mænd. og dernæst er det
IC, s. 217 re Udvikling, for hver Enkelt · især af de utallige Millioner, der have levet
KG, s. 302 til hinanden, forholder hver · især af dem sig i sig selv til » Kjerligheden«.
NB18:93 kun altfor klart, hvorledes Hver · især af Dem, jeg qua Forfatter forholder mig
Brev 267 er nogen Elsker af Poesie, · især af den politiske og jeg burde egentlig
Papir 316:2 rigtige Msker, det mærkes · især af deres Samtidige, thi de ere mere aandeligt
NB31:116 nske vist, men mellem hver · især af disse Læreres Eed og det nye T. indskyder
YTS, s. 274 , afskyelig Forfængelighed · især af en Qvinde, at trænge sig frem med
NB4:72 er nok. Al Udmattelse kommer · især af en Rutten med Tiden, at man forestiller
FB, s. 145 r Tid meget om Ironi og Humor · især af Folk, som aldrig have formaaet at praktisere
EE1, s. 79 ænde og fange Mængden, · især af Fruentimmer, i Angstens forføriske
NB18:44 Ordet. / Dette optegner jeg · især af følgende Grund. Min Tid vil nok komme.
OTA, s. 415 det den bydes om, siger hver · især af Gjesterne: » denne er den herligste
AE, note var i ham, lærte ham at smile · især af Hegelianismen, eller, for endnu tydeligere
NB28:91 løshed sminkes saa hykkelsk ( · især af hykkelske Præster) op til dette Høitidelige:
NB19:57.b vor Herre, det N. T., Luther, · især af Luther, dette Guds udvalgte Redskab,
Not1:6 om orthodox Lære, og blev · især af lutherske Dogmatikere sat i Forbindelse
OTA, s. 419 de Mange, hvilke igjen hver · især af Menneskefrygt, glemmende Gud, holde
NB16:51 ation til Generation slaaer hver · især af paa Forkyndelsen af det Christelige,
Oi6, s. 259 g. Det hører man saa ofte, · især af Præster. / Og just Præsterne gjøre
TS, s. 61 nneskelig Konge er afhængig · især af samtlige Embedsmænd og Undersaatter,
AE, s. 292 ntholde sig fra al Betragten, · især af Verden og Menneskene; thi det Ethiske
EE1, s. 125 lses Grændse. Her var det · især af Vigtighed at fremhæve Don Juans Centralitet
EE1, s. 261 t Sidste skulde man troe var · især af Vigtighed for den Elskende. Nu derimod
BOA, s. 215 Sidstes Tydeliggjørelse er · især af Vigtighed i vor Tid, hvorfor jeg skal
Not12:16 og uvidende. Dette bliver · især af Vigtighed m: H: t: den Destinction han
DD:208 flere enthusiastiske Skaaler · især af Willibald. / / Ende. – /
EE1, s. 409 edrage da Pastoral-Theologi; · især afhandles de vigtigste Spørgsmaal: i
EE1, s. 318 og alle Engles Varetægt; · især afholder man sig fra at titte ud –
NB:73 saa alle Analogierne til, og · især alle Analogiernes enorme Detail ved Hjælp
NB3:20 n væltede alt over mig, · især alle de Daarer, som skulde takket
IC, s. 178 lske og hjælpe Menneskene, · især alle dem, som vare syge og sorrigfulde
NB2:38 essen er. Men at snart Enhver, og · især alle Stymperne bruge et saadant Meddelsesmiddel
NB10:58 i Kirke for at høre ham, · især alt Fornemt o. s: v:. / Han lader avertere,
KG, s. 214 til det at opbygge kommer det · især an paa at bygge i Grunden. Det er priseligt,
BI, s. 309 an skal speculere, kommer det · især an paa at være stillet rigtigt. Den
NB15:13 tjene Sandheden kommer det · især an paa den Individualitetens Omdannelse,
Not1:7 s: 22, 17.19. Her kommer det · især an paa det Ord: de gjenemborede. Læse-Maaden
NB17:81 det Næste« kom det · især an paa. Dette mener han nu vel at være
Brev 172 daarligt Veir første og · især anden Juledag. Idag ( Nytaarsdag) er det
Papir 349:4 levende Ord. / Grundtvig maa · især ansees for farlig; paa Grund af de forskjelligste
Not15:4 ilien. Min Virtuositet blev · især anvendt mod Faderen, hvem jeg forresten
BI, s. 134 crates. Derfor kan nu Een ved · især at accentuere den Pathos, der oftere fremtræder
BI, s. 232 n kan overlade det til Enhver · især at afgjøre, om eller hvorvidt han er
NB5:77 kke frem, med den Opgave og Ordre · især at agte paa Maaden, paa hvilken Χstd.
SLV, s. 421 imentet, naar det gjelder om · især at belyse ham og at have Eenheden af det
DS, s. 229 aa høiligt trænger til, · især at den var inden i ham, den Ro, der er
IC, s. 167 t han har været fattig, og · især at det var som Fattig han sagde det –
EE2, s. 55 skovens hemmelige Møder og · især at entholde mig fra alle Mæglingsforsøg,
NB30:22 , see at gifte Jer, og hver · især at faae en pæn lille Næringsvei,
Papir 587 gsaa kaldes i det n: T: / Frygt · især at fare vild ved at kalde Ydmyghed hvad
Papir 97:5 r og Kjæreste ønskede jeg · især at fremhæve for at betegne hans Gemytlighed.
Not6:1 Anledning til først hver · især at gjøre den Bemærkning, at Skippere
EE1, s. 402 ϰεια, og · især at gjøre en Præst overflødig.
AE, s. 213 fri for. At han maa studere, · især at han maa læse mange af de moderne
PS de videre, men overlade til Enhver · især at indøve sig selv i, fra de forskjelligste
AA:32 d som de ikke genere dem for, hver · især at kjæmpe for den, de holde af, om han
Papir 436 , indtil Manden kommer, og · især at tage polemisk Sigte paa alle vrøvlevorne
EE2, s. 39 ledes er en Mulighed for hver · især at undflye denne Malstrøm, og ikke mindre,
NB10:90 te, men just Foreningen til hver · især at ville lide Dette. Dog følger det
NB:123 ke bange, naar de skulde til hver · især at være den Enkelte. Saaledes vender
IC, s. 98 Bæven afskaffet. At leve, · især at være Noget i et saadant Bestaaende,
NB:146 nanden coordinerede ved hver · især at være Punktum. / For Alt maa jeg gjentage,
NB2:37 g Spidsborgernes Evangelium, · især begeistrende for Lotterie-Spillere. /
NB14:97 da ogsaa at byde paa mig, og vel · især begeistret ved den ønskelige Leilighed
SLV, s. 39 Rede for. Og denne Tale skal · især behage den skjønne Lalage. Mig behager
AE, s. 517 et » Smulerne« · især behandlede; jeg skal fatte mig kortere,
Not3:4 uch. 5tes und 6tes / Her maa · især bemærkes hele Undersøgelsen om »
NB10:153 igviis Paaklædningen og · især Benene. Alderdommen tænker blot paa
DS, s. 228 e paa Landet, at disse sidste · især benytte Vintertiden, og derimod ikke holde
NB23:203 erne Tid spillet en stor Rolle, · især benyttet af den – frie Tænkning.
TSA, s. 69 r ham veemodig, saa hvad, der · især beskjæftiger ham, er Omsorgen for dem,
NB10:108 re med det, nei, men, det, der · især beskæftiger dem, er at faae lidt at
NB:146 rdi den er udviklet. Det der · især beskæftiger mig er det architektoniske-dialektiske,
SLV, s. 391 t Tragiske. Det er, hvad der · især beskæftiger mig, thi derved belyses
NB4:50 et lille Folk, og nu for Gud hver · især besluttede at ville være hvad man er:
KK:7.b / Det som overhovedet Paulus · især bestræber sig for er at frigjøre
NB28:24 og philosophiske: philosophiske · især betræffende den græske Philosophie:
F, s. 512 , Philosophien siger i vor Tid · især betræffende Theologien, saa vide de
G, s. 79 Kun en Udvei veed hans Venner, · især Bildad, at han ved at bøie sig under
OTA, s. 230 ing, et Hjernespind, at Hver · især blandt disse utallige Millioner Mennesker
NB29:100 især i Protestantismen, · især blandt Grundtvigianerne. / Grundtvigianerne
AE, s. 513 at blive mageløs aandrig. · Især blandt opvakte Studerende forekommer maaskee
Not4:8 og i Religion, hvor da Χstd. · især blev at forkaste deels fordi den som Historie,
Not1:6 s hos Skandinaverne. – · Især blev denne Lære udviklet af Gregorius
BI, s. 282 eriode efter Fichte, hvor det · især blev gjort gjeldende, finder man det atter
Not11:13 eligiøse Interesser, er · især bleven populariseret: » Det er ikke
NB:130 rdlivet er saaledes, og ved Vanen · især bleven saaledes, saa langt fra det Ideale,
Papir 369 ringen. Siden Hegel er det · især blevet rædsomt, fordi han opdagede den
FEE, s. 50 finere Iagttagere fæste de · især Blikket paa smaa Tilfældigheder, da
OTA, s. 247 klager? Fremfor Alt vel Hver · især blive Enkelt med sit Ansvar for Gud, Hver
NB:73 denne Differents-Viden. / Men · især bliver al saadan Videnskabelighed farlig
OTA, s. 230 det sig gjøre, fordi Hver · især bliver den Enkelte. – Og saaledes
NB:123 rke derved og ene derved at hver · især bliver en Enkelt, bliver den Enkelte. Men
NB21:131 Offer at bringe, men hver · især bliver titulair Reformator. / Alt forfængeliggjøres.
LA, s. 103 d Individerne ɔ: med Hver · især bringe det Høieste ud. Nivelleringens
EE1, s. 47 tning. Denne Art Tautologi er · især brugelig paa Kathedere og Prædikestole,
KG, s. 92 un som en Reisedragt, at Hver · især burde sørge for og vogte paa, at have
Not1:3 ændig Udvikling af enhver · især bør den ønskelige Eenhed efterstræbes.
NB23:186 orhold. Er det latterligt, · især christelig forstaaet, at jeg har arbeidet
NB18:72 ige. / Men ethisk-religieust, og · især christeligt, er der ingen Lære i den
Oi4, s. 210 som det dog kun blev til med · især Christi men ogsaa Apostlernes Virken, at
AA:1.2 tøtterne, idet man fra ethvert · især combinerer sig saa at sige en heel Historie.
BOA, s. 286 ge i en ældre Alder, Hver · især constituerende en Familie. Disse fingerede
NB20:99 i Forhold til Overlegenhed · især da absolut Overlegenhed: der kommer et
SD, s. 185 or med at skulle hjælpes, · især da af en Høiere, eller den Høieste
NB18:40 er der nu ikke andraget mod mig? · Især da af hver Den, der klarere overskuede
SFV bstrakte, upersonlige Meddelelse, · især da Dags-Pressen, reent formelt, uden Hensyn
NB3:58 t ethvert Msk. maa reformeres, og · især da den ugudeligste af alle uchristelige
BB:7 ligger Noget Djævleligt i, · især da denne Profos mener det godt med Msk.
NB19:15 en frygtelig Overdrivelse, · især da det – just fordi Vildfarelsen
AE, note aer, at man ikke kan forstaae, · især da det er saa saare let at slippe ind i
OTA, s. 246 hvilket der er det fjantede; · især da det fjantede høres tusinde Gange,
AE, s. 42 else. Vel blev der i sin Tid, · især da en lignende lille Bevægelse begyndte
NB17:60 intetgjort ( thi en privat, · især da en Pige, kan ikke taale Offentligheden
KKS, s. 93 mest udmærkede Talent, og · især da en Qvinde, i en svagere Time kan see
KG ste som dig selv. / / Enhver Tale, · især da et Brudstykke af en Tale, forudsætter
NB9:64 elt være. / Det Vanskelige, og · især da for Forstands-Msker, er først at
NB21:141 de idel Frygt og Bæven. · Især da for mig, jeg der dog har saa meget af
Not15:14.a e, lille Regine.« / , · især da fra det Øieblik hendes Overmod forklarede
NB2:56 æstation overhovedet er Jadsk, · især da fuldført i saa kort Tid. /
Brev 194 in Tid er temelig optaget, · især da Geheimeraad Schelling har behaget at
Papir 459 vil ikke blive forstaaet, · især da han formdl. saa vil samstemme med den
DS, s. 209 e, fremdeles, hvorledes det ( · især da han ikke kunde ville leve i afsides
Papir 428 g er Χstd., Χsti Liv, · især da hans Lidelse og Død i den Grad Rædsel
Papir 420:2 ret den dybeste Alvor, · især da hiin uforglemmelige Sprog-Dag, da Hurtigskrivere
NB33:33 let altfor høitideligt, · især da hvis dette ikke skal være vexlende
CT, s. 176 iker – til Beroligelse! · Især da hvis han vilde stræbe at tilfredsstille
SD, note dette er den Dunkelhed, som er, · især da i alle lavere Former af Fortvivlelse,
SD, s. 239 hristi egne Ord, og de maae, · især da i Christenheden, atter og atter indskjærpes,
Papir 371:1 or at Gud er Instantsen, · især da i Forhold til ethisk-religieus Meddelelse.
SD, s. 185 be paa Mulighed af Hjælp, · især da i Kraft af det Absurde, at for Gud er
LF, s. 10 emmes i Selskab med Mennesker, · især da i Menneske-Vrimlen – hvad det
LF, s. 10 an, i Selskabet med Mennesker, · især da i Menneske-Vrimlen, saa vanskeligt faaer
NB21:103 blive Gjenstand for Betragtning · især da ikke for Betragtning af Embedsmænd,
NB2:178 blikket til at vove Dit Liv · især da ikke for et saadant af alle foragtet
BN, s. 116 r Christen, fE jeg turde ikke, · især da ikke i Christenheden, udsætte mig
NB18:60 nne ikke er de endelige Formaal, · især da ikke naar de ere til Hinder for det
BN, s. 120 t Menneske, at dømme Andre, · især da ikke, hvad jo her maatte blive Tilfældet,
NB10:60 indelig havde tænkt mig, · især da jeg jo er blevet Forf. i ganske anden
NB28:98 at have handlet saaledes klogt, · især da jeg lader som Ingenting. / O, min Gud,
Brev 119 endnu ikke, om jeg kommer, · især da jeg ogsaa gjerne vil dertil næste
NB6:76 . Først længere efter, · især da jeg saa udelukkende blev religieus Forfatter,
NB25:18 dan Egoist – Pfui, – · især da jeg tillige ved at ville være det,
BA, s. 319 skaber: Ethiken og Dogmatiken, · især da man efter at have faaet Ordet Forsoning
NB24:120 det var, at Paven var for dyr, · især da man fik at vide, at der endog kunde
EE2, s. 65 jeldnere seer det Store deri, · især da man gjør Alt for at forkleine det;
OTA, s. 212 rlighed trofast og øm, · især da mod det elendige Barn, men en Moder
KG, s. 114 age ofte over Misforstaaelse, · især da naar den bittrest blandes af Kjerlighed,
NB30:50.a e, de Mange det behager Gud. / · især da naar der kunde være Haab om –
NB7:4 mmensat Begreb ( to Faktorer) · især da naar det gjælder om at drage et frit
DS, s. 171 t fremstille det Christelige ( · især da naar Du tillige sikkrer Dig at have
Brev 159.1 ig Villie formaaer meget · især da naar et saa smukt Vilkaar bydes som
NB21:69 Martyren egl. har gavnet. / Nei, · især da naar Verden er saa gjennemklog og gjennemdemoraliseret
BOA, s. 122 en græske Philosophie, men · især da om Indernes og Chinesernes Viisdom.
NB5:116 ve en Forfatter som jeg er, · især da saa lille et Land som Danmark, der sandeligen
PS ud som Handlen og let kan skuffe, · især da Selvkjærligheden meest af Alt skjuler
CT, s. 246 stendommen bleven udbredt, og · især da siden Americas Opdagelse«: mon
SD, s. 226 le om Syndernes Forladelse), · især da siden den Tid man har afskaffet det
Papir 365:2 ds Vildfarelse og Forvirring, · især da siden man forlod Kants ærlige Vei,
NB28:15 levet værre og værre, · især da siden Pressen blev Magt i Samfundet,
CT, s. 75 er at være uden Bekymring, · især da uden de mange unyttige, som den Gudfrygtige
LF, s. 32 hvad kun den ubetinget Lydige, · især da under saadanne Omstændigheder, kan
NB10:38 Sammenhæng, at der ( og · især da ved Styrelsens Bistand) er en Totalitet
Papir 365:7 ke er. Hvor bestikkende, · især da vi fra Barn ere vante til den Raisoneren.
NB10:111 æsten umuligt at opdage ( og · især da, naar det er Løgn). Men naturligviis
SFV, s. 72 Andet for at blive Christen, · især da, naar Situationen er Christenheden,
BI, s. 320 emning. Det er det, som Hegel · især dadler hos Tieck, og som ogsaa fremgaaer
NB33:15 Misundelse. / Jeg siger at · især Dag-Pressen arbeider i Retning af at degradere
SLV, s. 56 t godt og nøie kjender jeg · især Damen, thi det var min Afdøde.«
NB6:55 dt seet hvori alle Cotteriernes ( · især de Fornemmes) laae; og med sømmelig
Not11:15 Philosopher regner han nu · især de joniske Physikere, Heraclit ( τα
NB32:111 ikke blandt de Χstne · især de protestantiske, især i D. Det anseer
PMH, s. 86 Forhold til enkelte Problemer · især de religieuse, manglede, ikke den fornødne
NB16:24 Sympathie for hvert enkelt Msk. · især de Ringe og Fattige og Lidende –
NB2:56 i forskjellig Aand synes Folk om, · især de Sidste, og hvorfor? fordi de ere smaae,
JJ:171 dt. De mistænkelige Personer ( · især de snildeste, der volde Politiet meest
NB18:73 mod de Lidende, de Elendige · især De som ere saaledes ulykkelige at de ere
AaS, s. 46 alle tydske Underofficierer ( · især de systematisk-geworbne) have en overordenlig
NB11:45 e disse tre Ting, hvoraf da · især de to første ere virkelige Goder, ere
NB4:58 lse er upersonlig, – og her · især de to rædsomme Ulykker, der egl. ere
NB25:84 fortræffelig Bog – · især de to sidste Dele. – » Kjerlighedens
NB4:79 ne Afhandling maa frem, samt · især de tvende om Collisionen mell. det Almene
NB14:111 gjentaget i Christenheden, · især de ublodige Martyrer de have langsomt maattet
EE2, s. 170 orekommer idetmindste mig; at · især de unge Hexemestere, der ville besværge
EE1, s. 421 n var kommen i Bevægelse, · især de unge Piger og de unge Koner. Det vil
NB19:73 er levede samtidigen med Luther, · især De, der stode ham nær, de fik da det
AE, s. 505 deilige Steder deri,« · især deilige for Den, som skal handle og existere
Brev 234 har truffet Deres Huus og · især Dem selv har gjort et Indtryk paa mig,
AE, s. 10 este jeg frygter er Sensation, · især den anerkjendende. Skjøndt Tiden er
NB:7.b l afficeres. Den sidste Formel er · især den beqvemmeste for Bagvaskelsen. /
NB29:114 eudaimonistiske protestantiske, · især den danske Epicuræisme for Gift; og
TS, s. 64 annelse. Desuden de ere begge, · især den ene af dem, berømte Forfattere,
PPM, s. 138 n, naar det er sagt, see det, · især den Enfoldige. For den, der, mere dannet,
EE1, s. 387 lige Conversations Væsen, · især den erotiske Conversations. Kun Indholdet
NB15:64 misundelig paa den Enkelte, · især den fremragende Enkelte; den ubetydelige
BOA, s. 235 ividet og Opgaverne. / Det er · især den første Art Svimmelhed A. lider af.
NB29:96 Politie, de ere meget mere, · især den første, af Politiets mistænkelige
EE2, s. 77 else, der drives med Børn, · især den hele Familie-Cultus og Børne-Circulationen
Oi2, s. 168 gler ogsaa aldeles Klogskab, · især den høie Statsklogskab; han er en indskrænket
NB9:42 leti, at han derved fjernede · især den høiere Embedsstand fra sig, der
AE, s. 135 eller ikke have Noget mod, at · især den lavere Classe søger at leve efter
NB9:4 Men al den fornemme Verdslighed ( · især den literaire), der er Egoismen selv, den
NB19:25.a an dog vistnok at spise. / / / · især den Mad, for hvis Tilberedelse Himmel og
Not1:8 fremhævede Reformatorerne · især den practiske Side: Conf: Aug: »
EE2, s. 225 en æsthetiske Sorg, det er · især den reflecterede Sorg. Den har sin Grund
SLV, s. 411 eroligelse. Aands-Existents, · især den religieuse, er ikke let; den Troende
CT, s. 208 get ringere om Tænkningen, · især den rene. Hans Tankes Gang blev vendt om,
NB15:59 iske. Det tager nu Orthodoxien ( · især den rørende og rørige Grundtvigianisme;
EE1, s. 240 faa Ord antyde den moderne, · især den Scribeske Comedies Fortjeneste i Forhold
NB27:86 H. H. fremdrager som Svar herpaa · især den Side, at Christus tillige var Sandheden,
NB32:134 e uchristelige. Men det er · især den sidste jeg vil dvæle ved forsaavidt
SLV, s. 399 Kjøn. Havde han havt den, · især den sidste, ja saa kunde Experimentet slet
NB22:40 e vel den Χstne – ak, · især den som dog kun er Christen paa det mildere
JC, s. 36 tilbage over sit Liv, da kan · især den tidligere Deel deraf vel vise sig som
FB, s. 174 ghed og sin stille Fortabelse · især den, der længe nok blev trættet af
EE1, s. 130 ger. Beundringsværdigt er · især denne dens Begynden udtrykt. Man hører
IC, s. 167 intet Under, at Alle søge · især denne rige Mand, der er saa vittig og aandrig,
Papir 391 en Beslutning overhovedet, · især denne, fremstiller hvad der foregaar i
AE, s. 515 være, at denne Leveviis og · især dens conseqvente Gjennemførelse ved
NB16:36 men er denne Opdagelse et Gode, · især dens overordentlige Fuldkommengjorthed!
Papir 366-2.a ykkerkunstens Opfindelse og · især dens Udvidelse. Meddelelsen er som gjennem
TSA, s. 85 t Din Tid nøie at kjende, · især dens Vildfarelse, dens Lyst, dens Higen,
AE, s. 194 re, det har jeg i Smulerne ( · især der hvor Forskjelligheden ophæves mellem
NB26:34 d til Luther; Betjeningen er det · især der maa blive Spørgsmaal om, den objektive
OTA, s. 196 t ikke sagt af de Samtidige, · især der, hvor den Kloge førte Ordet: »
EE1, s. 424 e mig anbringe i Baggrunden, · især dersom Pigebarnet Intet har derimod. Imidlertid
JC, s. 16 e Philosophies Kjendetegn, der · især derved adskiller sig fra den ældre,
NB:29 e min Stræben; men den var · især det at jeg var altid til Tjeneste med at
NB29:100 Bedste. / Protestantismen · især det Grundtvigske. / / Det er paa alle Maader
NB32:31 at begjere det Høieste, · især det Høieste, som Gud under Evigheds
TS, s. 102 n aldrig har nænt at slaae · især det Par Heste, der ere ham ( Sligt kan
EE:114 15 Juli 39. / Derved fremspringer · især det Phantastiske, naar man ved at læse
Papir 548 i Retning af det Existentielle · især det polemisk Existentielle: saa bliver
AE, s. 273 bringe det ethiske Stadium og · især det religieuse frem. / Hvad Skriftets Indhold
OiA, s. 8 reb min Sjæl. / Dog det er · især det sidste Punkt, jeg skal dvæle ved.
EE1, s. 147 fte sig og tilføie hver · især det Sympathetiske, som ligger i det Ord:
JJ:376 øernes Bissen. / Et Studium. / · især Detail-Beskrivelse af hvorledes de enkelte
EE2, s. 51 var han dog Jødefolket og · især dets Udvalgte saa nær i alle Livsforhold,
EE2, s. 40 re, er at orientere mig og · især Dig i Bestemmelserne af, hvad et Ægteskab
BB:16 ved Nyerup. Kjøbh: 1816. / · Især Disputatser en af Prof: Christoph Schulz
Not2:12 iøbh. 1816. / / Litteratur: / · især Disputatser: en af Prof: Christoph. Schulz
EE1, s. 90 n ene og alene Musik. Det er · især disse to Betragtninger, der idelig fra
NB33:59 sig til Gud – medens hver · især dog naar det kommer til Stykket finder
TSA, s. 106 et. Det Ord: Räthsel, og · især drei große Räthsel, og saa i næste
BOA, s. 223 det. Det Ord: Räthsel, og · især drei große Räthsel, og saa i næste
EE2, s. 113 rdighed skildre enhver, og · især dvæle ved en, der i det Huus, hvor jeg
NB27:59 r alle ere Χstne, hver · især døbt som Barn, confirmeret, eier det
NB31:116 Lærere, som have aflagt hver · især Eed paa det nye T.«. Ja ganske
EE1, s. 424 eblikket, mangler der Noget, · især een af Hoved-Modsætningerne, saa taber
FF:206 Else have vi ikke. / Enhver Stat, · især een der har saa megen Historie for sig
ER, s. 201 at hele Geistligheden – · især efter at dens Hoved høiv. høiærv.
Brev 11 ome ud til Dig. Jeg længes · især efter at see Poul. Min Stilling i Livet
AE, s. 277 re Gange været paa Farten, · især efter Biskop Mynster, for at vinde Speculationens
Not13:49 e en væsentlig Forskjel · især efter den moderne Form-Theorie) men at
TAF, s. 300 deren, o, salige Skjulested, · især efter først at have lært hvad det
NB2:9 , at det altid skal blive klarere, · især efter min Død, thi det hører med
NB32:108 orklare det – at Jøder · især egne sig til Publicister. Jøden er i
BI, s. 92 ligt at afgjøre, hvad hver · især eier, fordi den Ene bestandig Intet eier,
NB15:22 g af Mennesker, der hverken hver · især eller forenede attraae Noget, men hver
IC, s. 27 maa indbyde Alle, om end Hver · især eller som Enkelt. / Saa gaaer da Indbydelsen
NB26:26 hed. Skulde da ikke Kjerligheden · især elske de Lidende. Men dette maa nu ikke
EE1, s. 200 lb Gott im Herzen. / Hvad vi · især elske hos denne Pige er hendes rene Sjæls
LF, s. 33 elsket Green, paa hvilken den · især elsker at sidde, maaskee ovenikjøbet
NB21:91 Prædiken, tage een af Luthers · især en af de charakteristiske og læse høit
AE, s. 403 des kan ogsaa en Skuespiller, · især en comisk, stundom være lidende i Existents,
KK:5 sti Efterlignelse blev det nu · især en egen Sag; thi det Indvortes kunde jo
PMH, s. 80 er forfængeligt og svagt, · især en Forfatters Hjerte. At see sit Navn indtegnet
Not9:1 tande, og derved har en hver · især en für sich seyn, før den gaaer
Brev 235 em have den; men en Konge, · især en Konge, der har behandlet mig saaledes,
SFV, s. 45 et var dem umuligt at blive, · især en masse eller med Familie – de blive
BOA, note e noget Nyt at bringe, – · især en ny Aabenbaring. Dog finder han naturligviis
AE, s. 20 saa lover en Fortsættelse, · især en saadan, at Enhver der blot opmærksomt
BI, note aar han kun har En at tale med, · især en Smuk. – Elskendes Samtale er nu
NB25:50 Vi Msker have derimod hver · især en stor List til og Lyst til at skubbe
IC, s. 165 nok til at forstaae en Tale, · især en Tale i første Person, hvor der altsaa
LA, s. 34 Mennesker. / Vil man da, hvad · især en travl Critik hurtigt faaer sat i Circulation
OTA, s. 233 ngden ad ved at give Hver · især en uendelig Tyngde, ved at gjøre ham
NB30:108 g Nittengryn, en God-Mand, · især en Ven af Fruentimmer-Jav og Børne-Avling!
NB27:43 denne Aand, han tør det ikke, · især En, der fra Barn af er forvænt ved Naaden,
NB6:21 jene min Sag. / Jeg vil bede · især enhver Dygtigere om at dømme langsomt
NB6:21 sees – derom beder jeg · især enhver Dygtigere, Daarer vilde det vel
Oi7, s. 288 hans Mening er, at det bør · især enhver Næringsdrivende have. »
NB5:42 ske sandt, hvis enhver Forfatter, · især enhver Tænker ganske ligefrem sagde
NB2:15 n Flok Duer: først kommer hver · især enkelt og flyver ud af Dueslagets Tud,
OTA, s. 200 e fat eller for at faae Hver · især enkelt; han vil mindes, hvad hiin eenfoldige
JJ:430 i den jordiske Elskov, hver · især er / Noget for sig, men Trangen til Forholdet
Not11:36 s læres noget Lignende. · Især er 3 Momenter at bemærke 1) Mskets første
Not6:4 des som Landet eier det), hvilket · især er behageligt for En, der, som jeg, reiser
Papir 420:2 e, men saadan Smaatterie, som · især er beregnet paa at blive omtalte. Et Skoleprogram
CT, s. 199 re før ved Enden, og hvad · især er besynderligt i disse Tider, hvor man
EE1, s. 95 elv er mindre brugt, hvilket · især er besynderligt i vor Tid, hvor man har
Papir 340:14 sees det atter, at det · især er Betydningen af Syndens Forandring og
Brev 37 den bort denne Bekymring, der · især er Dem saa farlig, fordi De saa ofte er
Papir 572 elbehagelige Personer; men · især er den Geschichte, hvor Du blev til, den
CT, s. 43 nhver Christen troer, men hvad · især er den rige Christen saa fornødent),
Not11:31 r altid mistænkeligt, at det · især er den, der har paataget sig at kjæmpe
NB33:17 for Skud. Det maa indøves. Og · især er denne Øvelse vigtig for vordende
AE, s. 45 undtvigs Theorie Fortjeneste. · Især er det af Lindberg med dygtig, juridisk
NB11:190 ( i min Udgave p. 117 o: fl.). · Især er det andet Moment i dybeste og inderligste
EE1, s. 425 er Maade gjøres stærk, · især er det bedst at lade hende gjøre et
NB14:149 blikkeligt byder: 100rd – · især er det en uendelig Forskjel i Aandens Forhold,
NB4:102 lige Taler 3die Afdeling Tale 2. · Især er det fortræffeligt: at Kjerlighed
BI, s. 328 at være poetisk. Det, der · især er det Fremtrædende, er den fornemme
NB:73 kke kan see det: det er comisk; og · især er det latterligt, at det skal være
BOA, note nge, til dets Æresbeviisning. · Især er det naturligviis Dagbladene, Journallitteraturen,
NB29:92 det var tilbedelsesværdigt. / · Især er det naturligviis Protestantismen der
Not11:14 ger Lighed med det Skabte. · Især er det nu Poesien, Tragoedien. Den rationale
NB30:13 jeg kan misunde Tydskerne det; · især er det ogsaa ypperligt da det kan bruges
F, s. 479 eve paa en Præsenteer-Bakke, · især er det seipinende for en lyrisk Forfatter,
Not13:29 Modifikation deraf p. 145. · Især er det tillige mærkeligt, at den samme
BOA, note t i en forvirret Sindstilstand, · især er det vanskeligt at standse den ved en
NB21:87 d os holde nogle Stykker sammen. · Især er dette da Χstdommens Mening; og
BI, s. 118 en lignende negativ Ironi. / · Især er dette Tilfældet med det første
BI, s. 177 skiller sig fra enhver anden. · Især er et rigt digterisk Gemyt lidet skikket
NB29:79 i Menigheden avler, saa det · især er fornødent at Præsten har lært
BI, s. 300 ydning som Gjennemgangsmoment · især er paafaldende. Det var saaledes allerede
EE1, s. 407 ed Hiatus, en Talefigur, der · især er Qvinden eiendommelig, og som er uundgaaelig,
SD n nu, at der er en vis Alder, som · især er riig paa Haab, eller man taler om, at
3T44, s. 279 at der gives en Viisdom, som · især er stærk i at forstaae det Forbigangne
Brev 201 den offentlige Reenlighed; · især er Torvet, efter en Torvedag, Samlingspladsen
CT, s. 234 inger og Embeder – hvad · især er vigtigt at indskjærpe, uforsvarligt
JJ:478 være Mange, end hvad hver · især er. / Ingen Tvangsskole dimitterer til
NB6:43 en de saa at sige respektive hver · især ere alvorlige Størrelser. Men hvad skeer,
Oi7, s. 294 t! Og naar disse Børn hver · især ere komne til den Alder, at der ifølge
LA, s. 54 l Mariane, til Tjenestepigen. · Især ere Proportionerne i de fem qvindelige
NB22:8 verandre med at vi alle hver · især ere saadanne Heroer. / Samvittigheds-Frihed,
BI, s. 167 n efter nogle Drillerier, der · især ere skikkede til at bortlede Thrasymachus'
FB, s. 175 Mennesker, der begge to hver · især ere skjulte for de respektive Elskede,
JC, s. 52 om deres overstandne Fata og · især ere tilbøielige dertil, naar de træffe
LA, s. 86 tillesiddende Professionister · især ere udsatte for at udvikle phantastiske
NB15:22 forenede attraae Noget, men hver · især ere villige til at offre, og nu blot forene
EE1, s. 44 or Sjælens Udødelighed. · Især erindrer jeg fra min Skoletid, at en Afhandling
4T44, s. 294 ham at lære et nyt Sprog, · især et saa høist forskjelligt. Dette mærker
Papir 416 – af et Hjørne · især et Verdens-Hjørne at være er det
EE1, s. 287 e ofte morsomme. Drilleri er · især et ypperligt Explorations-Middel. /
Papir 431 ver, at Alle og Enhver, og · især et æret, høistæret, høistæret
KKS, s. 107 emme Perfectibilitet. Den har · især ethisk Interesse, og den vil derfor i høi
Papir 371:1 foredrage: at til at erkjende · især ethisk og ethisk religieus Sandhed hører
NB27:84 nd andre Msker. / Det N. T. · især Evangelierne forjætter aabenbart baade
NB20:15 Det er let at see, at det N. T. · især Evangelierne kun indeholder Idealitetens
Papir 516 hvilken af dem kommer det N. T. · især Evangelierne nærmest? / » : vær
NB27:77 læser det N. T. · især Evangelierne. / / Man deler saaledes: ethvert
NB27:87 af i Forhold til det N. T. · især Evangeliernes Fordring til det at være
NB27:80 at elske Gud. / Tag nu det N. T. · især Evangeliet hvad lærer det? Det lærer:
NB24:73 t sig gjøre med at prædike · især ex tempore, havde jeg tænkt paa, at
Papir 579 saa den christelige Rettroenhed · især excelleret i at sledske for Gud, at skaane
JJ:226 aandeligt begavede, begge vittige · især Faderen. Enhver, der kjendte deres Huus
FQA, s. 10 heder ( dog denne Lære vil · især falde dem vanskelig; thi hidindtil have
EE2, s. 73 sker, vil. For Manden kan det · især falde vanskeligt, og derfor vil i denne
JC ? – / Det Spørgsmaal, han · især fastholdt, var: om den blot lod sig fremsætte,
NB:39 Som alle sydligere Nationer ( · især fE Jøder), alle lidenskabelige Nationers
BA, s. 318 ghed har forklaret alle Gaader · især for alle dem, der end ikke videnskabeligt
BI, s. 222 ), han gik omkring til Enhver · især for at forvisse sig om, at han stod rigtig
Papir 316:1 for Børn, Voxne, men · især for barnlige Sjele / ærbødigst /
NB34:43 t Religionen, Χstd. er · især for Børn og Fruentimmer. / Hvilken Uforskammethed
EE1, s. 342 ve uhyggeligt i Dagligstuen, · især for Cordelia. Hun har Ingen, hun kan tale
AE, s. 551 tvertimod blevet vanskeligere · især for de Dannede, og vil Aar for Aar blive
Papir 254 dermed ikke er sagt stort, · især for de Liberale selv, de, som saa dybt
TTL, s. 405 e derfor behøver et Beviis · især for de mellemliggende Aarhundreder, i hvilke
NB16:99 saa er Piat Moderskjødet · især for de moderne Stater med den fuldstændige
SLV, note österin als die Freiheit ( · især for dem, der have ophørt at sørge,
NB21:164 re betænkeligt – · især for Dem, der saadan udenvidere beskikke
IC, s. 124 er yderst farlig for Manden, · især for Den der skal i strengere Forstand tjene
4T44, s. 353 n jo vel have sin Betydning, · især for den Uvedkommende, men vil den Paagjeldende
LA, s. 83 Det Comiske ligger nær nok · især for Den, der ikke havde seet Begyndelsen
SLV, s. 246 mange Udveie Muligheden veed · især for Den, som ikke tør betræde en
Brev 227 og vil sige for en Kjøbmand, · især for en Boghandler at faae næsten 1½
PCS, s. 135 lladeligt Embonpoint, men er, · især for en Militair, utilladeligt mavet. I
BI, s. 98 se to Methoder har nu vistnok · især for en Observation, der blot iagttager
JC tudent i et Par Aar havde Johannes, · især for en Student, forholdsviis liden Læsning.
BA, s. 427 vel ogsaa have sin Betydning · især for Enhver, der har med Børn at gjøre
EE1, s. 378 er altid af stor Vigtighed, · især for Erindringens Skyld. Ethvert erotisk
PPM, s. 138 ikant«. Men dette er, · især for et Sandhedsvidne, en Mislighed: i Egenskab
PPM, s. 138 ikant«. Men dette er, · især for et Sandhedsvidne, en Mislighed; thi
BMS, s. 123 Christendoms-Forkyndelse en, · især for et Sandhedsvidne, mislig Christendoms
BA, note ette burde Dogmatiken passe paa · især for Forsoningens Skyld. Læren om, at
Oi8, s. 361 , mageløst, eneste – · især for Fruentimmer, dog ogsaa for Mænd.
Oi8, s. 361 r, dog ogsaa for Mænd. Men · især for Fruentimmer; thi det lader sig ikke
AE, s. 506 keligste at fastholde – · især for gode Hoveder. / Religieusiteten A kan
KKS, s. 94 et var virkeligt at ønske, · især for Menneskenes egen Skyld, for at de ikke
Oi10, note 2) Er det af stor Vigtighed · især for Protestantismen, for at bøde paa
NB4:8 ngling tag Dig iagt. Vogt Dig · især for Præsterne og Digterne. Tag Dig i
NB34:33 ? Ja dette Næste det er, · især for Publikum og slige moralske Personer
NB34:43 rke: Manden. Jo jeg takker, · især for saadanne Mænder, som nu leve. /
Papir 431 for Tænkere«, · især for Tænkere, der tænke over det Begreb
BOA, s. 262 ige at være fornødent, · især for vanskelige Tiders Skyld; de forstaae
NB32:151 ødigt til at bytte det, · især fordi man lønligt har en Bekymring for
BOA, s. 286 sforstaaelse, men den bliver · især fordærvelig i Christenheden. Skal nemlig
Brev 85 hæftig op, saaledes maatte det · især forekomme Dig, skjøndt der dog egl.
NB17:93 l. kun en vis Ungdoms-Alder hvor · især Forholdet til det andet Kjøn gjør
AE, s. 427 ende Graver ( thi Graveren er · især formaaende om Søndagen, og betyder med
NB4:155 nkt, at det var min Pligt, · især forsaavidt denne Indesluttethed kan blive
Brev 3 Fætter og hans Familie; men · især fra Din gode Moder og mig Din hengivne
AE, s. 562 Som man i catholske Bøger · især fra en ældre Tid finder en Anmærkning
Brev 23 Mentz og hans Kone fra os, og · især fra mig / Din Dig hiertelig elskende og
NB23:167 s Forhold til Donatisterne · især fra pag 357 o: fl., og pag 367. n: og 368
BOA, note m Den theologiske Læser vil, · især fra Spørgsmaalet No 2 af og indtil Enden,
AE, s. 116 e foredrages for Existerende, · især fremdrage det Ethiske. / Saasnart der huskes
NB20:148 ngs-Død bliver Det, som · især fremhæves. / Medens Apostelen foredrager
NB27:45 Brevene« er Χstus · især fremhævet som Forsoneren, hans forsonende
NB33:50 eligieuse Smaa-Afhandlinger · især fremhævet; og senere har jeg dog seet
Not10:1 s:v:, deels en mere formel, · især fremstillet i Oedipus rex og Oed. af Col:,
EE2, s. 103 s, fordi saa mange Mennesker, · især Fruentimmer, blot gik i Kirke for at høre
NB24:43 Psychologisk. / / Den Lyst, som · især Fruentimmer, og igjen især jo mindre
AE, s. 229 ord og andet Saadant, hvilket · især Fruentimmere bruge som Forfattere, og saa
AE, s. 168 og saa indskrænkede, at vi · især føle Trang til at forstaae det Eenfoldige.
NB16:11 desto inderligere, fordi De hver · især føle, hvorledes de ere isolerede i »
NB16:11 erden, maaskee ogsaa fordi, hver · især føler sig at være udstødt af det
NB16:31 likum: det er jo Ingenting, hver · især føler sig ganske anderledes stærk,
Papir 323:4 Mand den Idee, at det vor Tid · især føler Trang til, er en ny Psalmebog,
NB24:121 d Goldschmidt, hvilket jeg · især føler Trang til, naar jeg udtrykker
EE:51 visse Leiligheder, ved hvilke man · især føler, hvor haardt det er at staae ganske
NB:73 Stok i Haanden, saa vilde det · især gaae ud over disse alvorlige Iagttagere
BB:2 at rense Tidsalderens Misbrug, · især gik man tidt løs paa Geistligheden.
AE, s. 304 ormen er det Kunstneriske, og · især gjelder det om at afholde sig fra alle
Not12:3 t maa bestemmes om. – · Især gjelder det om Æsthetik, der altid er
Brev 234 ke forstaaer det Andet, og · især gjelder dette om Sorg; thi i Grunden har
OTA, s. 349 tvertimod gjerne lære, og · især gjerne have lært Noget. Helst ville
NB24:74 r det for mig. / O, det som · især gjorde mig betænkelig ved at vove saa
NB22:42 er jo det Ligegyldige, kort hver · især gjorde vi Alle den Tilstaaelse, og derfor
NB9:75 hans Sjel til Afgjørelse. · Især gjælder det i Forhold til et saadant
NB30:51 og dog saa uendelig gjerne vil. · Især gjælder dette i Forhold til de fornemme
NB8:26 r rædsomt vant til Frækhed. · Især gjælder dette i Forhold til Penge. Det
NB34:37 ser, der fjerne Gud fra En. · Især gjælder dette vistnok om den Dannede.
IC, s. 105 hjem og lægge sig, hvilket · især gjælder om det Overordentlige. Skal
LF, s. 19 r der dog Taushed derude: hver · især gjør det saa godt, at Ingen af dem,
NB33:53.a raffineret Jødedom) som saa · især gjør Lykke som » den barnlige
NB32:104 a Gaden kjendt Carricatur, · især gjør Samtiden rigtigt i ikke at indlade
NB21:92 . Formodentlig vilde man da · især gjøre Paastand derpaa, og under Skin
KG, s. 260 klogt. Og vist er det ( hvad · især gjøres fornødent at sige i disse
Not10:9 der nægte Trinitæten · især gl. og ny Samosaterne, Socinianerne. –
OTA, s. 366 in Rædsel, for hvilken de · især grue, kom over dem, de da maatte opgive
NB:7 se at Bladet maa bestaae, hver · især haabende paa, at han ikke bliver angreben.
JJ:456 over et Mskes Uvidenhed ( hvorfor · især Halvstuderede excellere deri) og en lille
LA, s. 47 ilde jeg nævne Baronen, og · især hans Forsøg i det Dæmoniske, om der
EE1, s. 353 Jeg valgte det Sidste, fordi · især hans Lenore dog er lidt overspændt,
JJ:464 agen naar han beder, det han · især har at drive paa, er at Gud hører hvad
JJ:65 old til hinanden. – Hvad der · især har beskjæftiget den nyeste Philosophie
IC, s. 206 rede bemærket, at hvad der · især har bidraget til Vildfarelsen med en triumpherende
NB24:137 jøre Personligheder umulige, · især har Dag-Pressen gjort Alt. / Da jeg levede
AE, s. 264 rinde for den daarligste, der · især har de Partier, hvor hun spiller i sine
AA:12 har sine relative Resultater. · Især har den stor Betydning for den, der igjennem
AE, s. 554 vrigt, at den Orthodoxie, der · især har gjort Daaben til det Afgjørende,
NB18:92 ld, – Anders, som jeg · især har glædet mig ved, thi / Og naar man
NB30:22 et Correctiv. Men hvad jeg · især har sigtet paa er, at L. har altereret
BI, s. 288 ig ind, at han er smuk, eller · især har smukke Bakkenbarter; eller bilder sig
NB16:11 s med de Christnes Samfund. Hver · især har ved at antage Χstd., altsaa ved
JJ:23 x i Begyndelsen af Theodiceen, der · især har voldet Msk. Vanskeligheder, det er
BI, s. 318 taae vi nu ved det Punkt, der · især har været Gjenstand for Hegels Angreb.
KG, s. 116 em Menneske og Menneske. Hver · især har, førend han i Kjerlighed forholder
JC, s. 53 pherende, til hvis Udsagn man · især havde Tillid, at yttre sig saaledes: at
CT, s. 312 lens Samling, hvor de jo hver · især have gjort Gud Regnskab, hver især have
CT, s. 312 have gjort Gud Regnskab, hver · især have ladet deres Hjerte være Anklageren,
CT, s. 212 men skulde det dog ikke · især have ligget i Maaden, paa hvilken han talte,
IC, s. 99 f Millioner Enkelte, der hver · især have sit Guds-Forhold. Det Bestaaende vil
IC, s. 77 , hvilke Ord Præsterne · især have travlt med – besynderligt nok,
Papir 420:2 eftertragte endelige Fordele · især have travlt med den endelige Forretning.
OTA, s. 332 tunge Byrde, som Alle, Hver · især helst ville skubbe af sig: Syndens Byrde;
EE:53 endelse behov. – / Der gives · især hen mod Foraaret, naar Naturen efter sin
SFV, s. 20 skulde komme dem for Øie, · især henvender sig til Saadanne, som maaskee
JJ:324 v:). Münter anstrænger sig · især her – ak! i det 19d Aarh. at advare
OTA, s. 335 altid er fornøden, da vel · især her – for at udmærke et Menneske
BOA, s. 246 kan gjerne indrømmes ham, · især her, hvor vi slet ikke have med Sligt at
F, s. 503 hos Menneskenes Syssel, hvilket · især hiin Mand forstod, der opgav Kunsten, opgav
NB15:69 lidet. / Men Styrelsen har · især hjulpet mig ved Situation i Forhold til
NB26:69 ræster – og at saa hver · især hjælper sig ved Klogskab, ved det Jordiske
OTA, s. 431 l Seier. / Saa lader os hver · især holde fast ved dette Klenodie, ved Frimodighedens
IC, s. 214 es er det da givet, naar hver · især holder det skjult, fordi det er givet,
NB29:95 rofessor-Nederdrægtighed · især holder sig ved eet Middel: at ignorere
EE2, s. 32 haardt derom, ligesom det og · især hos den qvindelige Participant i denne
NB30:29 der i det. Og derfor hersker der · især hos os en sjelden Christelighed i denne
NB30:29 ger! / Nei, i vore Tider og · især hos os, er det Christendommens Interesse
NB30:43 nærmest i Protestantismen, og · især hos os, er fortiet, skjult, holdt nede
NB30:29 e Andre strengt. / I vore Tider, · især hos os, hænger det just sammen med Gavtyvestregerne,
NB30:40 sær i Protestantismen og · især hos os, kun meget sjeldent findes en Hykler,
ATV, s. 209 r jeg nu er. Saaledes vil man · især hos Pseudonymen Joh. Climacus finde, hvad
KG, s. 54 ked om, hvorledes der skal, og · især hvad der skal tales om i disse Tider. Vi
KG, s. 54 n ikke hvad Digteren har sagt, · især hvad han har sagt ved Hjælp af Skuespilleren.
NB11:192 udius Oversættelse). Og · især hvad jeg igaar læste i Tersteegen i
SLV, s. 399 vad han havde at gjøre og · især hvad man skal gjøre ved en ung Piges
Not15:4.n rigtignok aldeles mislykkedes · især hvad Publikum angaaer, der jublende modtog
4T44, s. 380 af Barnets Uforstand i sig, · især hvis Bønnen ikke som det Væsentlige
AE, s. 90 r vilde være belærende, · især hvis den Talende var bararmet, for en Kunstner,
KG, s. 124 er dette ganske sandt – · især hvis den Vandring, han tiltraadte, var
PS, s. 245 rigtignok Grund til at haste, · især hvis den Vedkommende ret oprigtigt gjorde
KG, s. 338 om Tilgivelse; thi dette Ord, · især hvis der blev lagt Eftertryk derpaa, kunde
KG, s. 202 bedre kunne forstaae Barnet, · især hvis det tillige viste sig bedrøvet
Papir 382 re afgjørende, at der ( · især hvis det var Gjenstand for Manges Deeltagelse)
4T44, s. 347 t, hvo veed det ikke, fjernt · især hvis et Menneskes Fortjeneste skulde naae
NB20:82 Gudsdyrkelse at spare de Penge, · især hvis han ellers ikke har godt Raad dertil,
G, s. 54 , havde han nok for hele Livet, · især hvis han forstod sig selv ret, og indskrænkede
KG, s. 136 – blot en Tid er gaaet, · især hvis han i den synes at have gjort nogen
DS, s. 209 der kun vil tjene een Herre, · især hvis han ikke vil trække sig tilbage
EE2, s. 25 g i høi Grad advare hende, · især hvis hun tillige skulde være aandelig
KKS, s. 95 til Gjenstand for en Kritik, · især hvis hun var meget smuk osv.; han vilde
NB26:79 døe ikke skydes imellem, kan, · især hvis Individet har Lykke og Medgang, hvad
SFV, s. 59 den for den, fast besluttet, · især hvis jeg ikke selv valgte at blive Christen,
NB16:60 stræde, saa fristes man, · især hvis man finder en kisteglad og selv og
KG, s. 136 d sig selv i Selvfornegtelse, · især hvis man skal seire, er anseet for den
AE, s. 434 dbinding skulde gjøre det, · især hvis man tillod Bogbinderen at sætte
OTA, s. 178 en blussede stærkt i ham, · især hvis Nogen paa Digterviis vilde skildre
SLV, s. 400 er elskværdigt af hende, · især hvis Opgaven havde været den modsatte,
AE, s. 377 e vi den vanskeligste Opgave, · især hvis vi derude i Verden ikke tillige hvert
EE1, s. 282 om paa, hvorledes man lever, · især hvorledes man nyder. Nyder man frisk væk
NB15:46 ighed, overladende til hver · især hvorvidt han vil bruge det. / Mere er mig
SD, s. 166 Deel deraf, ved hvilken han · især hænger, berøves ham » ved
JJ:430 de sig til hinanden ere hver · især høiere end Forholdet. / Saaledes i den
AE, s. 544 har forudsagt i 53, 2. 3. 4, · især i 4. Barne-Opfattelsen af Christus er væsentligen
NB11:233 lig Stat ( og det saae jeg · især i 48), jeg saae, at De, der skulde herske,
AE, note , og bruge det saaledes, at der · især i Anledning af et enkelt Værk af Aristoteles,
NB32:120 er det atter fremhævet, · især i Anledning af Nathan d. W., at det L.
NB4:117 ng: Du vil maaskee stundom, · især i Begyndelsen af den enkelte Tale finde
NB17:14 ne. / Smerten og Qvalen har · især i Begyndelsen været frygtelig –
TS, s. 82 iplene, maaskee ogsaa engang, · især i Begyndelsen, de Mægtige have forsøgt
NB17:14 ende ligger just i, at det, · især i Begyndelsen, er efter en kun altfor frygtelig
4T44, s. 344 g skulde have en Begyndelse, · især i Betragtning af at den formodentligen
DS, s. 167 d Fynd og Klem; han viser, at, · især i Betragtning af disse Tiders Bevægelse,
BI, s. 317 Person, og hvad de Christne, · især i bevægede Tider, saa ofte tale om,
Not9:1 tte sker i Naturreligionerne · især i Brahma. Derved er egl. Verdens Virkelighed
NB32:55 Kirkes især Protestantismen, · især i D. / .... Hjælp hos Msker kan jeg
NB32:111 især de protestantiske, · især i D. Det anseer man saa vel endogsaa for
NB33:48 ndag. Intet er Protestantismen · især i D. mere bange for end: Overdrivelse.
NB32:80 n især i Protestantismen · især i D. og ikke mindst Biskop M. har leget:
NB30:136 leve, især i Protestantismen · især i D., er det at være Christen at være
NB33:14 især i Protestantismen, · især i D., er som min afdøde Fader vilde
Papir 585 ktet naaedes i Protestantismen, · især i D., hvad jeg Alt skal eftervise udførligere.
Papir 440 og det er en Velgjerning, · især i D., hvor der consumeres en saa uhyre
NB30:130 især i Protestantismen, · især i D., maatte, christeligt, blive criminelt
NB33:11 man lærer i Protestantismen, · især i D., saa maa det jo være paafaldende,
Brev 235 t maa være piinagtigt ( · især i daarligt Veier) at vride og vende sig
NB16:98 n gjort ubodelig Skade. Comik er · især i Danmark en yderst vigtig Magt, og fornemlig
NB33:53 ntisk Præst i vore Tider · især i Danmark er saa omtrent en Privatmand,
Oi4, s. 212 især i Protestantismen og · især i Danmark er sjunket ned, for en stor Deel
NB30:81 Sandhed? / / I Protestantismen, · især i Danmark ligger Svaret nær nok: Sandheden
Papir 433 es med en Indkomstsskat og · især i Danmark med de smaae Forhold, hvor Smaalighed
Papir 532 især i Protestantismen · især i Danmark saaledes, at saasandt jeg skriver
NB30:121 td. ( især i Protestantismen · især i Danmark) / Forresten ligger i denne Art
NB35:18 sthedens ( Protestantismens, · især i Danmark) dens Afstand fra det nye T.s
NB32:55 Kirke ( især Protestantismen, · især i Danmark) ikke kan faae at vide, hvad
NB31:107 naaet især i Protestantismen · især i Danmark, at ethvert af de Prædikater
NB32:68 aledes har Protestantismen, · især i Danmark, faaet Χstd. vendt: Χstus
Sa, s. 173 . osv. Nei, i Protestantismen, · især i Danmark, gaaer Christendommen paa en
NB31:101 det, især i Protestantismen · især i Danmark, hvad længe længe var forberedt,
NB31:146 især i Protestantismen · især i Danmark, hvor Χstdommen ( sit venia
Sa, s. 173 es fuldendt i Protestantismen, · især i Danmark, i den danske, jevne, gemytlige
NB30:27 nhed, især i Protestantismen, · især i Danmark, naar man fra Barn af er paa
NB32:63 den især Protestantismen · især i Danmark, og Du skal see, man kan ganske
NB35:18 d. Tag saa Protestantismen, · især i Danmark, siig saa, vil Du af hvad Du
NB30:114 std, især i Protestantismen, · især i Danmark. / / / / Tænk et Land, hvor
Oi6, s. 257 t, især i Protestantismen, · især i Danmark. / Dersom nemlig det vi kalde
NB28:22 aaet, især i Protestantismen, · især i Danmark. / Dersom nemlig hvad vi nutildags
NB32:24 især i Protestantismen, · især i Danmark. / En taktisk Forsigtighed. /
NB30:49 især i Protestantismen, · især i Danmark. / Saa bagvendt som muligt. /
NB30:126 især i Protestantismen · især i Danmark. Han tillader det; og hvis Du
NB33:48 især i Protestantismen, · især i Danmark. Katholicismen er dog en Deel
Brev 171 deres Larmen og Støien · især i de afsides liggende Partier, gjør
BI, s. 287 kommer den ironiske Talefigur · især i de høiere Kredse som et Prærogativ,
EE2, s. 81 ertid maa Du tilstaae, at man · især i de simplere Classer finder Ægteskaber,
NB13:78 de saa paa eet lille Sted ( · især i de Skrifter om Forf. Virksomheden) og
NB9:72 consulere ham. det Rørende cfr · især i den anden Afhandling af 2den Deel) den
Papir 456 Bæven og Anfægtelse, · især i den Grad som L. oplevede det) bliver
2T44, s. 188 ader og Stræder, høres · især i den Larm, hvor Travlheden mindst synes
Papir 306 dslukker ikke hans Aand. / · Især i den Menighed, der var stiftet i Corinth
Brev 118 u er herovre og jævnlig, · især i den sidste Tid har længtes efter Dig;
EE1, s. 145 vde Hang til at stjæle og · især i den Tid, da hun gik frugtsommelig med
AE, s. 410 t til det Religieuse, det kan · især i den veemodige Tonart antage en skuffende
GU, s. 328 , hvis vi vilde tale saaledes, · især i denne Forstemthedens Aand, altsaa ikke
EOT, s. 264 – dersom dette ellers, · især i denne Henseende, ubetinget er et Fo
NB13:15 nne Leven-stille med sit Gods og · især i denne Leven i store geistlige Embeder
NB5:67 Indtryk paa; men min Phantasie og · især i dens Begynden, da den endnu ingen Opgaver
NB31:135 – Χstheden har ogsaa · især i dens Fremgang ret været et goldt Træ.
BI, s. 349 rs æsthetiske Vorlesungen, · især i det Afsnit, der handler von dem Organismus
NB10:69 derst værdifulde. Det er · især i det ene af dem forundt mig at belyse
LA, note Noget anderledes med en Qvinde, · især i det Forhold, hvor hendes Styrke er kjendelig
Not4:10 il Grund derfor, og at det, · især i det popoulaire Foredrag er af stor Vigtighed.
NB:146 et gramaticalske Normativ. / · Især i det Rhetoriske er min Interpunktion afvigende
G, s. 39 Henseende ofte mesterlige Ting, · især i det Tørre-Comiske, men han er ikke
NB24:114 g derfor mener han da, at Sligt · især i dette Øieblik var det allergaleste,
TNS, s. 147 forskjellige – har en, · især i dette Øieblik, for det Bestaaende
Brev 197 ikke, men erindrer Dig daglig, · især i disse Dage, hvortil nogle Spadseretoure
NB10:16 min pecuniaire Bekymring og · især i disse forvirrede Tider har taget lidt
KG, s. 244 gger Forvexlingen nær nok, · især i disse kloge Tider, der ere blevne for
NB4:30 del Mistillid til sig selv ( hvad · især i disse Tider kan være ganske i sin
SLV, s. 270 ynkelig en Figur jeg gjør · især i disse Tider, hvor selv Pigerne døe
Papir 540 selv, saa ogsaa at spare Andre, · især i disse Tider, som neppe roligt ville taale,
Papir 369 r er et meget sjeldent Syn · især i disse Tider, thi en virkelig Hykler er
AeV, s. 83 . Den existentielle Dialektik · især i Dobbelt-Reflexionens Form lader sig ikke
BOA, s. 175 afaldende, at han udgiver dem · især i eet Bind, der ligesom Noæ Ark kommer
NB5:11 d det Overordentlige i dette Liv, · især i en Kiøbstad. Indenfor Bestemmelsen
SLV, s. 178 af det nye Testamente, hvert · især i en omhyggelig Convolut af Velin-Papir,
BB:7 ersøgelse slet ikke Stykket · især i en saadan Vidtløftighed. – En
NB26:112 t ogsaa gjenlydt stadigen, · især i en senere Tid da Anstrengelsen blev større
SD, s. 195 kuelse var ham for alvorlig, · især i en tidligere Tid af hans Liv; men saa
Papir 459 d kan siges til hans Priis · især i en tidligere Tid) just havde de Gaver
Oi7, s. 296 ie, hvor meget end Menneskene · især i en vis Alder fremstille det som og ansee
G, s. 95 gelsen i de tidligere Breve, · især i enkelte af dem, langt nærmere ved
EE1, s. 348 ... Saaledes. Ja lidt Motion · især i et saadant deiligt Veir som idag, og
NB11:194 enneskeligt talt, min Ruin · især i et saadant Land som Danmark. Jeg stod
Papir 368-2.b e Nødvendighed) i Kunnen · især i ethisk Kunnen og religieus er Overgangen
NB27:84 ikke negte, at i det N. T. · især i Evangelierne fremstilles det saaledes,
NB29:89 / Men i det nye Testamente · især i Evangeliet er det paa ingen Maade, som
Brev 172 gaar i Trøie og Buxer, · især i Ferietiden? Eller vilde Du maaskee have
GU, s. 328 nak vi Mennesker kan komme med · især i Forhold hertil og især strax, den
NB:107 -Msk. kan man frygte Alt af, · især i Forhold til det hele Traad-System, hvori
NB21:87 Χstdommens Mening; og atter · især i Forhold til det, christelig, Store, gjælder
Papir 371:1 den egl. correcte Alvor · især i Forhold til ethisk Meddelelse forekomme
SLV, s. 225 r mit Væsen fremmed og da · især i Forhold til hende, hvis Nærværelse
Papir 371:1 lidet Fristende – · især i Forhold til hvad der ellers loves og
EOT, s. 264 i gudelig Forstand, og atter, · især i Forhold til Sorg over sin Synd) Alvoren.
NB12:94 af over Synden. / Der gives nu ( · især i Forhold til Synd i Tanker) Collisioner,
BB:2 men en Deel Sammenstillinger · især i formel Henseende, i Henseende til Versebygning,
NB:7 P.L. Møller. Nu fandtes der · især i Forordet til den ( som forøvrigt er
NB11:158 ære » Samtid« · især i Forstand af Publikum, thi saa handler
Oi6, s. 263 ve Lidenskab. Det vil derfor, · især i Forstands Tider, være Tilfældet
Papir 460 le Stykker): saa vil dette · især i Forstands-Tider forholde sig til Latteren;
Papir 460 forholde sig til Latteren; · især i Forstands-Tider, thi i lidenskabelige
BI, s. 345 gle Citater af Solger. Det er · især i første Bind af hans efterladte Skrifter,
EOT, s. 264 en Afgjørelse er jo just ( · især i gudelig Forstand, og atter, især i
KG, s. 168 er – mon dog vel Peder, · især i hans Forhold til Christus, var som et
Brev 115 man kan høre hvad jeg siger, · især i Hovedkirken, har jeg vanskeligt ved at
NB27:23.a i Midleren. / / / Anm saaledes · især i Joh. Ev., og især 6, 45: Den som hører
CT, s. 83 en vender et Menneske sig, og · især i jordisk Lidenskab, mod det Tilkommende,
SFV, s. 42 ordi jeg kjendte Menneskene, · især i Kjøbenhavn; det var nok hver Aften
Papir 459 skab godt tage det op med, · især i kloge Tider, hvor den ligefremme Heftighed
NB21:45 til hende, om hun ikke vil, · især i Middagsstunden holde Vinduerne lukkede
SLV, s. 419 elt. I Katholicismen f. Ex., · især i Middelalderen, har der maaskee levet
FF:158 edes kan et Omqvæd i en Vise ( · især i Middelalderens, hvor Omqvædet ofte
NB12:191 mit Liv religieust: o, men · især i min tidligere Ungdom, hvad havde jeg
KG, s. 335 ærdig den end kan være, · især i Modsætning til Uforsonlighed, dog
FV, s. 23 te Bog af Anti-Climacus ( der, · især i Nr. I, ved Hjælp af et Digterisk,
Not4:14 relæsning. / Dilemma. det man · især i Philosophien skal begynde med skal være
EE2, s. 188 klædelig, saa tækkelig, · især i Pigernes Øine, ( derom veed Du ypperlig
NB30:57 Intellectualitetens Sphære ( · især i Platos Stat er Alt ypperligt fremstillet;
Not11:14 Produktion ɔ: Kunst., · især i Poesien, i Tragoedien, hvor man søger
Brev 267 der Jern sig til Kobber og · især i Politiken? ønskes besvaret paa næste
NB27:74 i » Χsthed« · især i Protestantisme foredrages i Handel og
NB35:5 s er egl Forholdet i Χsthed, · især i Protestantisme. / Mændene –
NB35:49 til. / I Aarhundreder gaaer det · især i Protestantismen for fulde Seil ind i
NB32:80 g er det egl. Χstheden · især i Protestantismen især i D. og ikke
NB30:136 t være Salt; som vi nu leve, · især i Protestantismen især i D., er det
Papir 532 este Pathos. / Nu leve vi, · især i Protestantismen især i Danmark saaledes,
NB30:121 tte til at være Χstd. ( · især i Protestantismen især i Danmark) /
NB31:107 / Og det lykkedes, det er naaet · især i Protestantismen især i Danmark, at
NB31:101 es. / Men tilsidst naaedes det, · især i Protestantismen især i Danmark, hvad
NB31:146 i Aarhundredernes Løb, · især i Protestantismen især i Danmark, hvor
NB30:126 gteskabet, som nu florerer · især i Protestantismen især i Danmark. Han
NB28:20 Naaden« har man nu, · især i Protestantismen naaet, at praktisere
NB30:40 blandt hvilke der forresten · især i Protestantismen og især hos os, kun
Oi4, s. 212 et Piat, hvori Christendommen · især i Protestantismen og især i Danmark
NB28:59 l selv den Gang i Kirken, som nu · især i Protestantismen, hvor man aldeles slaaer
NB29:100 fortrænge. Det er naaet · især i Protestantismen, især blandt Grundtvigianerne.
NB33:14 e Christendoms Forkyndelsen · især i Protestantismen, især i D., er som
NB30:130 gsmaalet om Christendommen · især i Protestantismen, især i D., maatte,
NB30:27 ar man er født i Christenhed, · især i Protestantismen, især i Danmark, naar
NB32:24 n Tilstanden i Χsthed, · især i Protestantismen, især i Danmark. /
Oi6, s. 257 , det er nu fuldkommen naaet, · især i Protestantismen, især i Danmark. /
NB30:49 noget ganske Usædvanligt · især i Protestantismen, især i Danmark. /
NB28:22 postlenes Dage: det er nu naaet, · især i Protestantismen, især i Danmark. /
NB30:114 Billede paa vor Tids Χstd, · især i Protestantismen, især i Danmark. /
NB33:48 re da aldeles afskaffede – · især i Protestantismen, især i Danmark. Katholicismen
Oi7, s. 279 som værre er. / 7) At den, · især i Protestantismen, saa meget priste det
Oi7, s. 306 ee blive ordineret. / At den, · især i Protestantismen, saa meget priste det
NB35:49 alt dette er da i Χstheden, · især i Protestantismen, saaledes tabt som havde
NB34:22 af Χstd, som florerer · især i Protestantismen. Χstheden har ligesom
EE1, s. 333 træffer ofte i Bøger, · især i Psalmebøger, en lille Blomst –
NB20:85 som jeg har haft Angest for · især i Retning af at det skulde blive Overspændthed
JJ:285 mbringe saa stor Virkning. o! ja, · især i Retning af det Dunkle. Forøvrigt kunde
Not1:6 ger herhid hørende findes · især i Rom: 7. og mange andre Steder. –
Not1:6 7. 1 Pet: 1, 18. Den udtales · især i Rom:, Gal: og Epheser. / § 33. /
SFV ele Befolkningen i Kjøbenhavn, · især i samme Grad som den var mere uvidende
Papir 465 en man tilgiver – og · især i samme Grad som man er stolt –
NB21:152 et Bestaaende og tillige agtes · især i Sammenligning med mig. Og hvad have saa
NB11:105 a godt ud i Øieblikket, · især i Selskab med Tusinder og Tusinder, som
Brev 177 tid at træffe det Rette · især i slige Ting. / Vistnok formaaer jeg ikke
NB26:12 lighed – Kjendelighed. / / · Især i Slutningen af » en litterair Anmeldelse«
NB9:68 Den Maade, paa hvilken han der ( · især i Slutningen) saadan forklarer det at bekjende
NB30:53 gter paa er: Dag-Presse er, · især i Smaa-Forhold, et Onde ene og alene ved
IC o Lidelsernes Hemmelighed / Der er · især i tidligere Tider talet Meget og ofte om
NB2:82 igt Beviis, er ofte misbrugt · især i tidligere Tider, og dog er Syllogismen
NB18:88 r ikke været i min Sjel, · især i Ungdommens Dage, at jeg var Msk. som
BOA, s. 264 ge, netop derfor gjelder det · især i vor forstandige og blødagtigt kløgtigt
BA, s. 338 nesis om den første Synd er · især i vor Tid bleven temmelig skjødesløst
AE, s. 153 saa staaer ud af Vognen ( og · især i vor Tid er man, naar man er i Samtiden,
FB, s. 182 tning; thi ellers kunde man · især i vor Tid faae Helte nok, i vor Tid, der
BOA, s. 265 igevel et qvalitativt, og er · især i vor Tid høit at anslaae. Jo mere Cultur,
KK:11 ed at gaae ind paa Χstd. · Især i vor Tid vil den være nødv:; thi
NB15:25 greb om den msklige Fornuft · især i vor Tid, da man aldrig tænker en Tænker,
EE2, s. 204 Man seer paa den anden Side, · især i vor Tid, Mennesker, der have Fortvivlelsen
NB8:59 høver Religionen altid ugifte, · især i vor Tid. / Kom Χstus nu til Verden,
BOA, s. 97 k var fornuftigere om en Mand · især i vor, i Anskrigets Tid, tænkte som
PH, s. 55 r man: det er dog immer Noget, · især i vore magre Tider, immer nok til at gaae
Papir 463 straffer. Saaledes hersker der · især i vore Tider i enhver større Stad en
EE:56 har sønderbrudt sine Lænker; · især i vore Tider kan vi saa let komme til at
SD, note eller læser den Bøn, som · især i vore Tider laae saa nær: Gud i Himlene,
EE:56 – / d. 4 Mai 39. / ..... og · især i vore Tider, hvor Ideerne ere saa forvirrede,
4T44, s. 355 ller skulde maaskee Sproget, · især i vore Tider, være betænkt paa at
NB24:28 de Tøilerne tage fra Eder, og · især I, I Geistlige, I svige Χstd. ved
NB2:151 rt Borgerskab er i Himlen. / ... · især idag fornemme vi det – thi hver Gang
NB17:7 enne er mig for Sagens Skyld · især ikke behagelig. Jeg har aldrig kæmpet
NB5:95 er det Overordl., han bliver · især ikke forstaaet af Slægt og Venner. Peter
CT, s. 239 dog ikke ganske saaledes nu, · især ikke i den allerseneste Tid«; og
CT, s. 239 saaledes er det dog ikke nu, · især ikke i den allerseneste Tid.« Besynderligt!
CT, s. 239 dog ikke ganske saaledes nu, · især ikke i den allerseneste Tid.« Der
PS, s. 298 enne Forstaaelse ikke er let, · især ikke let bestandig at bevare ( thi at forstaae
Papir 589 gviis ingen Sammenligning, · især ikke med Hensyn til Forretningens Størrelse.
NB24:31.a forbundet med Omvendtheden og · især ikke med Omvendthedens Dobbelt-Fare. /
CT, s. 42 vil ikke høre det af Eder, · især ikke nu i det sidste Øieblik.«
TSA, s. 75 ryder jeg mig ikke stort om, · især ikke stort om hvad der hænder. Jeg kan
EE1, s. 118 nak og bestandig bilder hver · især ind, at det er hende, han har lovet at
NB14:57 id har sagt, og Anti-Climacus da · især indskærpet: det Χstliges Vanskelighed
NB18:43 ppe skrive en Blad-Artikel, · især ingen polemisk, da jeg lever stadigt omgivet
AE, note tydsk Privat-Docent udelukkes, · især ingen preussisk, thi Den, der har Korset,
BI, s. 314 Værker 16de Bind Pag. 465) · især ivrer imod hos Fr. Schlegel. Man kan i
Papir 347 den strenge Sophus er · især ivrig, og har et personligt Forhold skjult
OTA, s. 260 thi Enhver der har Sorg, og · især jo dybere og jo længere den trænger
NB26:60 plager dem – Fjenderne, og · især jo lumpnere de ere, dem ignorerer han –
OTA, s. 281 ledes, at Sorg og Bekymring, · især jo længere og jo dybere den trænger
OTA, s. 297 ledes, at Sorg og Bekymring, · især jo længere og jo dybere den trænger
NB29:84 tride mod Fyrster, Paver – · især jo længere vi komme ned i Tiden, hvad
NB28:13 i Ro og med den Doctrin, og · især jo lærdere den doceres, at udenfor Kirken
NB11:186 af kommer det, at nu tildags og · især jo mere begunstiget et Msk er i udvortes
IC, s. 55 tidig med, da det gjør En, · især jo mere forstandig, udviklet og dannet
LA, s. 39 nden Deel mere underholdende, · især jo mere man læser den. / Dette angaaende
NB25:49 ypperligt kan bruge – · især jo mere sandselige vi ere, jo mindre vi
NB24:43 om især Fruentimmer, og igjen · især jo mindre oplyste de ere, have til at forskrække
NB31:40 streger, thi ved Forening ( · især jo talrigere desto mindre) fremmes ikke
OTA, s. 280 det har kun det Jordiske og · især jordiske Skatte, Den, der derfor er ganske
NB14:12 blev det mig klart ( her er · især Journalen NB11 ell. NB12 men snarest NB11
NB8:7 indrettet det, for at det med Hver · især kan blive Alvor, en virkelig Lidelse. Kunde
4T44, s. 342 vert Menneske er noget feig, · især kan man fortrøste sig til, at Enhver,
NB26:56 under Skin af Ret. / Situation, · især Katastrophe er det nemlig der gjør aabenbart,
IC, s. 203 og denne Forskjel er · især kjendelig paa Bestemmelsen: at være,
NB35:45 r blevet Rettroenhed, at det det · især kom an paa, ikke blot var den apostoliske
NB29:31 bruge det, og det vil vist · især komme i Brug nu da Martensen er blevet
EE1, s. 136 get betegnende. Men det, det · især kommer an paa at see, er, at det ikke staaer
AE e gjør En til Christen. Det det · især kommer an paa er Tilegnelsen, at man tilegner
CT, s. 182 d faaer den at vide; det, det · især kommer an paa, er dette: for Gud. Der er
Not10:9 tningen til Hedenskabet. · Især kommer Retfærdigheden tilsyne; Kjærligheden
NB22:13.b t, som Du behøver, saa hver · især kommer til at gjøre Indrømmelse for
2T43, s. 36 eske af det andet, men hvert · især kun af og ved Gud. Derfor ville vi befale
AE, s. 465 omiske Overvægten, hvilket · især kunde synes snurrigt af den hegelske Philosophie,
NB10:199 ade den Gang og ell. altid · især kæmper for at holde Modparten stolt,
4T44, s. 314 kynding betroet Gud hvad der · især laae ham paa Sinde, hvad der, hvis han
Papir 558 t det at være Præst, · især Landsbypræst maa være en af de behageligste
NB15:19 slet og ret at være Msk, · især lidende, ulykkelig, indskrænket o: D:.
JJ:430 de sig til hinanden ere hver · især lige for Forholdet. / Saaledes i den jordiske
NB32:25 es anbringes det Ubetingede · især lige over for dette Charakteerløse til
NB31:124 ectualitet jeg raader over · især lige over for en Apostel, der da aldeles
BA a de mange Gange enten betyder hver · især ligesaa meget som den første Gang, eller
Not11:16 Men alligevel er det, der · især ligger ham paa Sinde, ikke das, men was.
Brev 264 at gaae, frygter jeg Alt, · især Livet; thi naar jeg ikke kan komme til
EE2, s. 284 nnesker, han agtede mest, der · især loe ad saadanne Stykker. Et Øieblik
AE, s. 511 i det Æsthetiske ( hvilket · især lykkes de Hyper-Orthodoxe dem uafvidende),
NB29:92 en sande Lyksalighed, og de · især lyksalige. / Naar vi saa har det i Orden,
Brev 119 f Altergangstalerne har jeg · især læst i den sidste; den anden Bog, om
EE2, s. 18 il Sagen. Det er to Ting, jeg · især maa ansee for min Opgave, at vise Ægteskabets
HH:8 eidigt at svare her er jeg. vi · især maa bemærke. Er det nu ligesaa med os,
OTA, s. 249 det Trange er netop, at Hver · især maa blive den Enkelte, der gjennem denne
EE1, s. 71 m egner sig hertil. Det, her · især maa fastholdes, er, at den fordres udtrykt
SD, s. 136 d nok saa meget ( hvilket da · især maa gjælde om den Art Fortvivlelse,
EE1, s. 87 ssprudlende. Hvad jeg nemlig · især maa lægge Vægt paa er den første
BI, note Fordeel var paa Tyvens Side. / · Især maa Læseren bemærke de to sidste
NB34:4 aa man gaae lidt forsigtigt frem, · især maa man saavidt muligt undgaae at stride
Brev 198 ve. Det er igjen Noget jeg · især maa passe paa; thi naar jeg først faaer
Papir 557 fterfølgelse. / Nei, det jeg · især maa sigte paa er: at han er kongelig Embedsmand.
Papir 254 e, hvis Overbærelse jeg · især maa udbede mig, forsaavidt min Fremstilling
EE1, s. 142 d Hensyn til det Følgende · især maa udhæve, bar al Verdens Synd. /
NB6:89 ft, han var aldrig blevet Luther. · Især maae der eenlige Msker til i disse Tider,
AE, s. 549 g var det vel netop dette der · især maatte blive at erfare og ved Erfaring
BI Natur og Væsen), hvilket da vel · især maatte gjelde om Sophistens Forhold til
NB10:131 da vor Andagt, at vi alle, hver · især maatte i denne Time fornemme Din Nærværelse,
EE2, s. 69 et ganske godt Hoved og havde · især mange Sprogkundskaber. Familien samledes
BOA, s. 97 r i, at Individerne, som hver · især mangle Fodfæste, bilde sig ind at have
NB14:56 dere. / Det Prædikeforedraget · især mangler er den myndige Applications opvækkende
Papir 365:5 ne Videnskab – men · især mangler man da aldeles en existerende Ethiker.
NB25:13.a aaben seer kun den Χstne, · især Martyren – for ham lukker ogsaa Verden
PCS, s. 135 Captain Scipios Førlighed, · især Mavens Fremtræden, gaaer ikke blot over
AF, s. 185 mmen til Døden«, og · især med » Indøvelse i Christendom«,
EE1, s. 59 ur, Sculptur, Musik, Maleri, · især med de tre første, saaledes, at selv
LA, s. 20 te sig, man smigrede sig hver · især med den Forestilling, at det var en Deeltagelse
3T43, s. 105 glæde sig med den Glade, · især med den Glade, der var ham kjærere end
3T43, s. 105 græde med den Grædende · især med den Grædende, han elskede høiere
NB13:78 ftede mig paa det Hele, og · især med den Tilsætning, at jeg skulde gjøre
G, s. 55 saaledes som han kan blive det, · især med denne nye Tilgift, han bryder af; men
NB22:65 ge sig at styre, smigre sig hver · især med det Haab, at ham skal det nok lykkes
KG, s. 122 med nogle andre Selvkjerlige, · især med flere andre Selvkjerlige, saa kalder
OL, s. 32 tningen af forrige Aarhundrede · især med Fr. 1799; Hr. Lehmann siger i det han
BOA, s. 138 ir er en Omgangssyge, maa han · især med Frygt og Bæven vogte paa sit forfærdelige
SLV, s. 323 det var maaskee bedre, · især med Hensyn til de Dannede ( thi Fattig-Folk,
EE1, s. 22 een eller anden Bebreidelse, · især med Hensyn til Udgivelsen af As Papirer;
OTA, s. 232 n kan, Evigheden griber hver · især med Samvittighedens stærke Arme, omslutter
NB:146 Forhold til det Rhetoriske, · især med Tilsætning af det Ironiske, det
DS, s. 190 dersom det fordres«, · især medens Verdens Tilstand er en sædelig
JC, s. 42 forekom ham meget skjønt, · især meget opløftende; men derved var hans
Brev 272 adelig for Ens Befindende. · Især mener jeg at et saadant dristigt Omslag
EE1, s. 396 n beqvemmere, mageligere, og · især mere standsmæssig Befordring; at kjøre
NB21:73 od Livets Besværligheder ( og · især mod dem, man taler om) at finde Leilighed
NB17:64 veemodig sympathetisk stemt · især mod den menige Mand – mig bevidst
NB2:104 ret Høfligheden selv, · især mod den ringere Classe! Nu det er en Comedie
F, s. 515 ument imod enhver Philosophie, · især mod den, der vil forstaaes af Alle. Naar
NB3:14 eent har glemt, hvad Lydighed er, · især mod Gud, hvor Præsterne ypperligt vide
Papir 260:1 otest: K: ivrede herimod · især mod Yderspidsen: Aflad; men beholdt dog
IC, s. 57 det mindste for saavidt Gavn, · især mod Ynglinge og den uerfarne Ungdom, hvem
NB28:39 e at sees fra. Det hører med, · især modsætningsviis, for at gjøre Christus
NB12:180 le ved Alteret, og hver · især modtage Brødet og Nadveren – men
F, s. 473 hed fra Morgen og til Aften, og · især mærker man det ved Middagsbordet. Der
BB:2 og iblandt disse igjen maa · især mærkes Opraabene til Korstog. Den personlige
SFV, s. 75 Mennesker, med hvilke han, · især naar » Benene« skal afgive
AE, s. 51 være, hvor der er Allarm, · især naar Allarmen er den eneste nærmere
EE2, s. 180 tes til at exaltere dem selv, · især naar Andre høre derpaa. Jeg veed meget
SLV, note ( ja lad den have det, den er · især naar B. taler, en fingeret Størrelse,
NB32:117 som naar falske Penge komme ud, · især naar Begrebs-Forfalskningen er just i Retning
Brev 13 or min særlige Opmærksomhed, · især naar de angaae mig selv. Denne Gang angaaer
EE2, s. 76 t et Individ ved slige Taler, · især naar de beskrevne Følelser have nogen
F, s. 481 skriveligt meget af Menneskene, · især naar de gjøre sig selv latterlige; thi
NB17:64 , som saadan ere Ingenting, · især naar de leve i Hovedstaden er Paaklædningen
JJ:139 ofte finder hos Tjenestepigerne, · især naar de recensere de fornemme Damers Pynt.
NB:215 Mængden« derimod · især naar den behandles som Instants i Forhold
NB:37 ecipi, og Verden er altid til Nar, · især naar den beundrer, thi for at den skal
NB24:170 n mod Udmærkelse o: D:, · især naar den er misforstaaet. / / 3) / Min
OTA, s. 170 aadighed, thi synes den vel, · især naar den er stærk nok til at vove det
G, s. 20 r er den qvindelige Trofasthed, · især naar den frabedes, uudgrundelig og ubegribelig
4T44, s. 353 ed den vidtudstrakte Virken; · især naar den ikke blot er herlig og priist
Oi8, s. 352 ke født, hvem denne Tanke, · især naar den kommer ham saaledes nærmere,
SD, s. 238 om Kjerlighed altid er glad, · især naar den offrer Alt) var dog en dyb Sorg
OTA, s. 341 tærkeste Fjende er Tiden, · især naar den samler sig til Angreb og kaldes
SFV, s. 93 il Grund for Misforstaaelse, · især naar denne er heftig og ondartet, ligger
NB30:94 orstaaer Pointen i Ens Liv, · især naar denne Pointe er i den Grad qvalificerende,
Brev 143 venter Brev fra mig, er smukt, · især naar denne Venten ikke er hæftig Uro,
NB35:49 Reformationen en egen Ting, · især naar der idelig skal basunes om det store
BOA, s. 159 om svarer dertil ( Tro) vilde · især naar der lagdes et græsk Underlag for
NB2:52 a ikke ere saa uvillige til, · især naar det convenerer deres Magelighed, som
Brev 82 et Brev er dog altid meget, · især naar det er det eneste Communications-Middel.
Brev 7 ladere end naar En vil befale, · især naar det er en virkelig Foresat; thi jeg
Papir 537 sitet som er den Lutherske · især naar det er i anden o: s: v: Generation
NB12:117 er i en vis Forstand bange for, · især naar det er i min Haand. Han har selv saa
EE2, note e veed det tjenende Personale, · især naar det er lidt kløgtigt, let at sætte
NB17:81 riere. / At haabe er mit Element · især naar det har et Anstrøg af at være
LA, s. 12 sin Tid, hvilket er misligt, · især naar det ikke tydeliggjøres hvad der
JJ:109 Hvor Meget ligger der ikke heri, · især naar det siges uden al Prætension, da
NB24:116 er Klogskab og yderst misligt, · især naar det skal fortsættes fra Generation
NB17:76 erget kan gaae ind paa det, · især naar det skal gaae ud over mig, der jo
BN, s. 111 ger til at kunne gjøre det, · især naar det skal gjøres i Forhold til den
NB27:88 v skrækkede mig tilbage, · især naar det skulde betragtes som »
NB5:88 t af saa saare Mange – · især naar dette skete mig. Eller det lykkes
EE2, s. 194 ieblikket gjør et Indtryk, · især naar Du selv faaer Lov at foredrage den
Brev 81 kunde forklare Dig dette Udtryk, · især naar Du tillige tænker paa den Færdighed
JJ:142 an sin Foragt for Fruentimmer, og · især naar en saadan Dame fandt en Mand, der
BI, s. 124 idet den gaaer ud af Legemet, · især naar En tilfældigviis ikke døde i
DS, s. 230 der er Aand i Naturen – · især naar Evangeliet beaander den; thi da er
EE1, s. 170 da kan læse sig til Alt, · især naar Figuren ved Stillingen henleder Eens
DSS, s. 116 an kan ogsaa tabe ved at tie, · især naar Forholdet er, som det er, at ikke
NB2:144 ge i at opdrage Børnene. · Især naar Grundtvig trænger igjennem og indfører
AE, s. 515 den leer af en Opvakt – · især naar han begynder at skimte, thi saa er
NB3:31 der staaer og ramser det op, · især naar han dertil sveder og aftørrer Taarer.
SD, s. 171 et saa næsten latterligt, · især naar han er i godt Selskab med andre duelige
DS, s. 165 . Men Herskabskudsken smelder, · især naar han kjører for Herskabet; og naar
NB2:189 diker saadan noget Χstd, · især naar han tillige passer paa at faae Tid
EE1, s. 355 godt lide lidt Sværmeri, · især naar hun tillige føler sin Overlegenhed
F, s. 521 Det var i Sandhed tungt, · især naar jeg betænker den Tort, der vederfores
BN, s. 111 den bevæbnede Neutralitet), · især naar jeg faaer det nøiere og nøiere
EE2, s. 155 dtryk, og gjøre det endnu, · især naar jeg saaledes nævner dem blankt
EE2, s. 256 , jeg veed at kalde den frem, · især naar jeg seer Dig og Dine Lige, der synes
AE, s. 89 for ethvert udvortes Udtryk, · især naar man efterkommer Skriftens Ord, at
4T44, s. 310 neskene, at kjende sig selv, · især naar man er meget begavet, og har mangfoldige
BA, note Eller« ( Kbhvn. 1843), · især naar man er opmærksom paa, at første
NB9:22 thi om Søndagen, og · især naar man er Præst, saa lader det sig
SLV, s. 152 gen, er ikke saa vanskeligt, · især naar man har en Forelskelsens Lidenskab
BB:37 Barndommen lovede; man synes, · især naar man har med meget opvakte Børn
OTA, s. 154 vel, hvad man skal gjøre, · især naar man har sin Deel deraf. Thi det kan
Oi5, s. 244 ræst til i privat Samtale, · især naar man kan berøre ham personligt,
Brev 314 dog skrive til undertiden, · især naar man kjender ham lidt –; men
NB:81 rlige Motiver for en Aristophanes, · især naar man saa lod Socrates være med og
NB22:88 at man rigelig kan udfylde den, · især naar man saa tilmed er en af de Fremmeligste
NB8:43 just det er Ulykken – · især naar man saa tænker paa Søndagen.
EE2, s. 172 er det, der sidst mættes, · især naar man som Du ikke hungrer, men blot
EE2, s. 188 om veed Du ypperlig Beskeed), · især naar man tillige har den Kunstfærdighed
EE1, s. 414 lig Kjærligheds-Historie, · især naar man ved Siden deraf kan tage sig den
NB14:102 / Det er dog en egen Ting, · især naar man vil være den Samvittighedsfulde
AE, s. 97 i Forhold til det at springe, · især naar Metaphoren udføres for Phantasien,
PCS, s. 140 kring Hovedet i Bevægelse, · især naar Nogen kommer ham nær. Alt Dette
PS, s. 291 er ikke. Derimod kan det vel, · især naar Opdrageren allerede selv er saaledes
AE, note at slaae sig selv for Brystet, · især naar Talen er om Skyldens Totalitet; thi
NB20:56 Du mangen Gang kun Smerten, · især naar Troen er svag; hisset vil Du forstaae
NB22:109 var dem en Lyst. Nei, men · især naar Ulykke afløser en tidligere Lykke,
EE2, s. 82 eskabet, og derfor føle da · især naturligviis de Første sig saa ofte
NB:70 rer ham. / I vor Tid er det · især Naturvidenskaberne der ere farlige. Physiologien
NB:73 rkest under Navn af Videnskab ( · især Naturvidenskaberne) er slet ikke Videnskab,
SLV, s. 229 edshistorie. Alt er rigtigt, · især Navne og Aarstal og Dage, det Øvrige
AE, s. 55 t at betvivle, at man er det. · Især nemlig naar denne Betvivlen ikke betyder,
NB:54 ipzig hos Brockhaus 1819 fortjener · især No 4 Dobrüna p. 49 o: fl. samt No 8
BI s-Ironien. / Tieck / Af Tieck skal · især nogle af hans satiriske Dramaer og hans
Brev 17 ang noget længere med Dig, · især nu da jeg er bleven 34 Aar gl., og jeg,
NB23:6 Χsten. / Tidens Ulykke, · især nu efter 48, er just misforstaaet Bevægelse,
NB26:6 jordiske Fordele, ( hvilke, · især nu ikke naaes ved Hjælp af det kongelig
NB15:49 selv med i levende Live og · især nu strax, da jeg vil standse, og saa derved
Brev 287 øre hinanden, vilde jeg · især nævne det om Forargelsen ( jfr Uvidskbl
AE, s. 178 agtet det er aldeles sandt og · især objektiv sandt hvad han siger. Jeg skal
SLV, s. 374 t indestaaer jeg ham for, og · især og allerbedst den Pige, der var ifærd
Not5:22 eisme, men han er total i enhver · især og dog i alle det er Theisme, Personlighed,
IC, s. 89 rtigt dermed, at han til hver · især og gjentagent og gjentagent maa sige: salig
AE, s. 507 den samme Opgave er for hver · især og ikke for de Tvende i Sammenligning)
NB30:124 ished for at det maa forandres, · især og maaskee desto hurtigere, jo taalmodigere
NB:86 paa en saadan kom hver · især og slog sin Bod op; en Mængde nysgjerrige
NB34:22 ctere Forskjelligt til hver · især og vedblev saa uafbrudt at dictere i 10
NB23:127 te er en ypperlig Vending, · især ogsaa betragtet som Blanquet, hvori Enhver
AE, s. 543 en, og hvis Længsel derfor · især ogsaa er kjendelig paa en Længsel efter
AE, note der skal være Tale om den og · især om at » bringe den til Anskuelse«,
NB9:60 rne. / / I vor Tid gjælder det · især om at faae det Barnlige igjen, at det dog
AE, s. 263 t at existere, gjelder det jo · især om at komme Existentsen saa nær som
EE1, s. 287 Paa dette Gebeet gjelder det · især om at kunne bruge Stemninger, kan man det,
CT, s. 32 ælder i Forhold til al Fare · især om at kunne komme bort fra Tanken om den.
NB31:122 ærer, da gjælder det · især om at Læreren kan være rolig, at
BOA, s. 226 dlende Forfatter bekymrer sig · især om at virke paa Menneskene, han har hverken
NB9:11 idst Beskeed om Tilværelsen og · især om det Religieuse. / Men her er det jeg
NB17:90 om vort ubetydelige Liv og · især om dets Ubetydeligheder. Alt det Andet
NB18:93 drage. / Naar jeg taler med Hver · især om een af de Andre og viser, hvorledes
NB6:24.a lig Skade. En Artikel i en Avis · især om Fru Heiberg vækker meget mere Sensation
NB6:48 til Andres. Dette gjælder · især om Geistligheden. I Kiøbh. er der da
NB21:101 agt dem en Forestilling om Gud, · især om hans Kjerlighed – men slet ikke
Papir 18 Det bruges i denne Betydning · især om Patriarcherne, hvis Velsignelse ansaaes
NB10:96 at skrive Pøbelagtighed · især om sig selv ( een af de meest profitable
BI, s. 284 r ( thi ved disse gjelder det · især om Skildring: loquere, ut videam te) saa
EE1, s. 343 kan virke, og det gjælder · især om, at hendes Qvindelighed maa kunne reise
AE, s. 182 rge saaledes, men det gjelder · især om, at man ikke polemiserer paa urette
OTA, s. 244 n anderledes; man spørger · især om, hvor meget det er, et Menneske er sat
AA:1 men ret nette Huse ligge hvert · især omgivne med frisk Grønt ( ikke som naar
NB22:32 om Jesuiterne indførte, at de · især opfattede Jfr. Maria som et Sindbillede
JC, s. 26 e til de Andres Tale, blev han · især opmærksom paa een Sætning, der atter
JJ:210 e til at græde over Spang, men · især over Begyndelsen af denne Prædiken var
EE2, s. 83 g morer mig saa godt jeg kan, · især over dem, der troe, at de udrette Noget;
AE, s. 197 Er det over den, han har, og · især over om han har den eller han ikke har
NB11:65 . Det findes i Samtl. W. 18de B. · Især p. 204, 205 o: fl. findes Noget angaaende
AE, s. 263 p. 353. o. ff. hele § 5., · især p. 357 m.). Medens æsthetisk Existents
SFV, s. 21 te derved ( o, forunderligt!) · især paa » Forførerens Dagbog«.
NB17:29 ring? Unegteligt! Paa Afstand, ( · især paa 1800 Aars Afstand) er en Aabenbaring
NB9:43 opmærksom paa Konger, og · især paa absolute Konger, thi jo friere Msket
NB15:66 Selv. / Dette viser sig nu · især paa alle religieuse Gebeter. Den Omsætning
OTA, s. 166 n? Der høres jo rigtignok · især paa de Steder, hvor Menneskene komme festligen
AA:12 d i en ganske anden Sphære, men · især paa den Yngre, der endnu kun drømmer
Brev 45 ubeskjæftiget Øieblik, · især paa Deres Værelse, at manes frem i poetisk
NB16:48 mand blev en Dobbelthed, hvilket · især paa det religieuse Gebeet er afsindigt
NB10:185 pbgl. Taler) tænkte jeg · især paa det: min Læser, thi denne Bog indeholdt
OTA, s. 176 Nogen vil tale om det Gode, · især paa Digterviis, da er han hurtig bevæget,
OTA, s. 176 vilde Nogen tale derom, · især paa Digterviis: da er han greben, han griber
Brev 141 hilste dem; som havde hver · især paa eengang et gammelt Venskabs hellige
NB22:43 ession, fremkommet ved at Enhver · især paa eet eller andet Punkt maa have slaaet
EE1, s. 249 Mængde Tilfældigheder, · især paa en Ring paa Fingeren. Kun ved sin Lighed
EE1, s. 423 holder paa Bryllupsdagen og · især paa et bestemt Øieblik. Naar hun da
NB:215 gt enkeltviis, tale med hver · især paa Gader og Stræder – for at
NB35:27 alisme endnu væmmeligere · især paa Grund af sit hykkelske Skin. /
SLV, s. 30 get at bruge Hænderne til. · Især paa Landet kan et saadant lille Maaltid,
SFV, s. 40 n aldrig fik at see: det var · især paa Længden blevet noget ganske anderledes
Not1:7.c.a om megen fremtidig Herlighed · især paa Messiæ Tid) » Endnu en liden
NB18:44 kaste en Skyld paa Heiberg, · især paa Mynster, at de ikke have vidnet i min
LP, s. 38 ntlige poetiske Frembringelse, · især paa Novellens og Romanens Gebeet, ikke
NB18:7 at daglige Forhaanelser dog vel ( · især paa saa vanvittigt Vilkaar at jeg paa ingen
Not10:9 sk. Supranaturalisme holder · især paa Sønnen og Aanden, Rationalismen
Brev 55 rigtignok desværre · især paa tydsk – og i Foredragets Liv.
NB21:103 / Hertil maa svares: det beroer · især paa, hvo den Mediterende er. Naar det fE
KG, s. 273 og dog er det den Maade, der · især paaskjønnes i Verden – som naturligt
NB2:225 kunde være, saa maa jeg · især passe paa ikke at faae Tilhængere. /
G, s. 54 n havde ualmindelig megen Aand, · især Phantasi. Saasnart hans Produktivitet var
Not1:2 / Manichæer og Gnostikere · især Phantasiastæ antoge hele Jesu Liv for
SFV, s. 62 avde jeg, Aands Begavethed ( · især Phantasie og Dialektik) og Dannelse i Overflod,
BB:37 tres ikke Børns, det er da · især Pigebørns Liv derved, at de idelig maa
NB11:8 rere og sværere – · især piner det Oeconomiske mig. / Lader jeg
Papir 338 l den Art Bekymring som de Rige · især pleie at have, og som svare dertil. »
NB20:82 er er et Sted, en Omgivelse, der · især pleier at omfrede denne alvorligere Stemning.
EE2, s. 35 alde det Forstandsgiftermaal. · Især pleier Du altid med megen Tvetydighed at
JJ:162 osophie, har da allerede Plato og · især Plotin: Musik, Kjærlighed, Philosophie.
Not1:6 s: 38, 18. – Paa andre · især poetiske Steder finde vi en Slags Personlighed:
BI, note Gorgias, hvor baade Gorgias og · især Polos ere saa bespændte som Køer,
NB30:92 sk. nu ere havde de formdl. hver · især priist sig selv høist lyksalig i stor
IC, s. 49 ad det er at tilbede. Det man · især priser hos Christus er just Det, som man,
NB16:99 e o: s: v: tal med dem hver · især privat, da faaer Du at høre nu hans
NB8:100 rbi, der creeres ikke flere; men · især Protestantismen er virkelig ogsaa blevet
NB30:12 ige Optimisme«, som · især Protestantismen excellerer i, jeg er meget
NB33:53 e som saa Χstheden dog · især Protestantismen har fulgt, og paa den Maade
NB32:63 tte Synspunkt Christenheden · især Protestantismen især i Danmark, og Du
NB32:55 sandere end den saakaldte Kirkes · især Protestantismen, især i D. / .... Hjælp
NB32:55 s den saakaldte christne Kirke ( · især Protestantismen, især i Danmark) ikke
NB28:81 dste Kirkes – den anden er · især Protestantismen. / Det Lutherske. /
NB30:66 Χstheden sig til Χstd, · især Protestantismen. / Eller tag et andet Billede.
NB30:66 r Χsthed sig til Χstd, · især Protestantismen. / Mskenes Gudsdyrkelse
NB19:28 demoraliseret Χstheden · især Protestantismen: at en med Verdsligheden
NB36:7 gnok blevet, Χsthedens, · især Protestantismens Scenerie er: Idyl, Børne-Avlen,
NB34:13 les paa samme Maade og hver · især præsterer maaskee atter 10, bestandigt
NB5:42 n denne conventionelle Lyven · især Præsternes, hvor den har skadet Aands-Livet
BOA, s. 121 e tomt Opblæste, og altsaa · især Publikum. Jo concretere nemlig Gjenstanden
EE2, s. 98 kjuler en Daddel i sig, og at · især Qvinden ingenlunde er tjent dermed, og
LA, s. 102 ne – for at frelse Hver · især religieust. / Og naar saa Generationen,
FB, s. 149 m af det Onde« ( cfr. · især Retsphilosophien) hvilken skal ophæves
BOA, s. 230 f Formen. – En Tanke A. · især rider paa er den gamle hegelske at Begrebet
2T44, s. 196 elte, saa vilde maaskee hver · især ryste paa Hovedet, og sige: » nei
FP, s. 20 gtende ethvert saadant Angreb, · især saa umotiveret som her er Tilfælde,
NB24:114 n Umulighed for det Bestaaende, · især saa verdsliggjort som vort, at gaae udenvidere
NB19:9 og hvor Mange have vel den, · især saadan i eneste Forstand. / Vil man da
NB3:37 rette et høistæret Publikum · især saadan under Haanden om, at nu havde Hertz
NB3:37 Man vil have Noget at snakke om, · især saadan underhaanden. / / / 1ste December
NB29:104 es Contra-Sætninger) og · især saadanne Sætninger, der syntes at egne
AE, s. 551 er en Ven af Vanskeligheder, · især saadanne, der have den humoristiske Beskaffenhed,
EE2, s. 263 il enkelte af Livets Forhold, · især saadanne, hvor det Æsthetiske og det
JJ:305 hele Dogmatik er en Misforstaalse · især saaledes som den nu er bleven. /
KG, s. 146 ig, gjerne elske sin Hustrue, · især saaledes som han skal elske hende, gjerne
EE1, s. 369 veed jeg godt, at Elskoven, · især saalænge Lidenskaben ikke er sat i Bevægelse,
YDR, s. 114 d iblandt os; derimod er jeg, · især sammenlignelsesvis, udi Lærdom og »
NB11:3 atter og atter at læses, · især sammes første Deel. / » Wer ist,
OTA, s. 260 forstaaet derved, at Talen, · især Samtalen, indeholder en Sammenligning,
JJ:339.b rndommen er. / Replik: hvad jeg · især savner er min Prædikestol: det er Situationen
Papir 369 re Philosophies Forvirring · især siden den Tid da den, for at minde om et
NB12:141 Opmærksomheden« · især siden den vanvittigt er blevet potenseret
DBD, note nlighed til at kunne imponere, · især siden han er kommen i Fløiel –
Not10:9 er den nyere Theologie vild · især siden Kant. Aandens Andeel er aldeles udv:
NB12:121 osophien blev phantastisk, · især siden man forlod Kants » ærlige«
Papir 366-1.f kan ingen Distance faae. / · især siden man forlod Kants ærlige Vei og
Brev 162 den Interesse, hvormed De · især siden Poul Møllers Død altid har
NB11:193 ngest i Grunden han er for mig, · især siden R. Nielsens Bog og den lille anonyme,
BB:14 i de følgende Aarhundreder · især siden Reformationen mere og mere udviklende
BI, s. 83 eel i dem alle og heel i hver · især sig rørende, indre Uendelighed. Det
BOA, s. 136 aae omkring og gratulere hver · især sigende: det var egentlig mig, som stod
NB33:59 lioner Χstne, der alle hver · især siger det er saligt, den høieste Salighed
EE2, s. 289 andt Heltemod? – takker · især sin Kone for, at Tiden har faaet en saa
G, s. 70 en menneskelige Feighed frygter · især Sindssvages og Døendes Forklaringer.
BI, s. 232 en høiere end den Enkelte, · især sine egne Anliggender betræffende. Ligeoverfor
BI, note e Virksomhed omfatter han Alle, · især sine Landsmænd: ταῦτα
NB:12 snakke om hvad man nu vil o:s:v:. · Især skal ens Nærmeste have den Profit af
JJ:290 r han til Rhetoriken, som den der · især skal frembringe Overbeviisning. πιστις,
NB27:87 andt, og det er vistnok hvad der · især skal indskærpes i vor Tid. Men saa ganske
EE1, s. 90 usik er ikke min Hensigt, og · især skal jeg med alle gode Aanders Bistand
NB32:102 nei, nei, jeg vil at hver · især skal skue op til Nattens Stjerne-Himmel,
CT, s. 312 Guds Storhed, om hvilken der · især skal tales paa de hellige Steder; thi herinde
OTA, s. 367 Tørst; derfor er det man · især skal vogte sig i disse Tider, da man paa
Papir 389 e uendelige Synderknuselse · især skjult i en stille Inderlighed, vilde ganske
HGS, s. 198 Artikler, og indprænt Dig · især Skriftstederne, saa Du kan dem udenad;
NB12:159 – og hine Ulykkelige, der · især skulde have Gavn af den, de puffes udenfor.
NB5:76 od er Bestemmelsen den, at Enhver · især skulde være ikke som de Andre, skulde
Papir 102:2 omiske ( en Bemærkning, man · især skylder Holbergs Fortjeneste af Comoedien,
BB:37.10 er naturligviis ikke af Rafn), · især Slutningen af den, S. 9: » kan det
IC, s. 204 thi det at være Lærer, · især Slægtens, » Menneskehedens Lærer«
AE, note t nok er værd at tale med, og · især socratisk at spørge ( hvilket jo var
KG, s. 140 e Utallige hver for sig, hver · især som den Enkelte. / Kirkens Tjener spørger
IC, s. 76 n, og følger hver Slægt · især som den evige Historie, hans Liv paa Jorden
NB24:155.b an kjender dem – / , og · især som det Orienterende, / ( og hvor let!)
EE2, s. 222 i høi Grad behager Dig i, · især som Docent, stundom og som Praktikus. Den
Papir 548 rketidende) udhæves det · især som et af Biskop Mynsters Bibelsteder:
SLV, s. 149 er sig en Forelskelsens Tid, · især som Forlovelse, altsaa udenfor Ægteskabet,
Papir 340:8 edsbyrdets gode Gave for hver · især som han behøver det, at den Glade maatte
Brev 56 vilde vistnok ikke hjælpe · især som jeg godt erindrer, at De den Sommer,
Not11:38 derne om Wischnus Incarnationer · især som Krischna. Dette er ikke Mythologie,
Oi7, s. 294 Christen, saa raisonerer hver · især som S. T. deres Hr. Fader og Fru Moder
SFV igviis just derfor elskværdig, · især som saa uhyre interessant og piquant. Dette
NB33:56 kom til Stykket, tænkte Hver · især som saa: det er dog nok det Klogeste at
SFV, note paa det at være Menneske, · især som Udtryk for det Høieste, er Misforstaaelse
EE2, s. 233 v til at gjøre det. Det er · især som Ægtemand, som Fader, jeg er en Fjende
NB23:95 fornemste og en Professor, hver · især spørge: om han er Reformatoren? /
KG, s. 140 maalets Form, eller i at hver · især spørges. At spørge – den Enkelte
JJ:181 noget Tilfældigt. Han udvikler · især Stemningen for Possen, og naaer her Yderspidsen
Papir 586 e Collision som Χstus · især stiler paa: at lide af Msk. Χstd.
NB7:20 t. / Men Ulykken er, hun var · især stolt af sit Forhold til mig. Og i denne
CT, s. 199 , at den er sand, men at Hver · især strax skulde vende sig mod sig selv og
GU, s. 328 ed især i Forhold hertil og · især strax, den kan som oftest kun tjene til
EE1, s. 398 et er Begyndelsen, og jeg er · især stærk i Begyndelsesgrundene. /
NB20:28 fordres jo ogsaa ( hvad der · især svarer til, at der er et » Forbillede«
KG, s. 353 astværks-Forslag ( hvilket · især synes at behage disse Tider) vilde sige,
G, s. 29 fortære sit Bytte, Noget jeg · især sætter Priis paa, da jeg som visse Rovdyr
Oi7, s. 295 m for ret at ækles derved) · især søger at holde gode Miner med Jordemødrene.
AE, s. 59 r helliget til dens Tjeneste, · især taabeligt af Den, der beundrer Grækerne.
AE, s. 59 e at prostituere sig selv, og · især taabeligt af Den, hvis meste Liv efter
Papir 306 det mod os selv, og Enhver · især tale med sig selv om, hvad han hører,
Oi5, s. 246 e til disse Søndagstaarer, · især Talernes, men ogsaa Tilhørernes! Thi
Not11:15 om, at den positive Philosophie · især tenderede derhen. H:s absolute Geist var
AE, s. 268 en ny Side frem, og hævder · især Tidens Categorie og dens Betydning som
DBD, note gsaa med til Sandhedsvidnerne, · især til » de rette« Sandhedsvidner,
NB5:71 eg saa ængstelig i mit Forhold · især til Alt hvad der hedder lidende Msker,
SLV, s. 21 tet til virkeligt at angre og · især til at angre strax; thi Naturen kan ogsaa
Brev 271 fristende ved denne Tanke, · især til at dvæle ved: at gaae istaae, hvad
KG, s. 214 i Forhold til det at opbygge · især til at ligge paa: at bygge fra Grunden
Not9:1 / Den symbolske knytter sig · især til AugustinSpeculationer. defectus et
EE1, s. 228 denne Productivitet hører · især til Dagens Orden – overseer lige
Brev 61 t til dem, som kræve, men · især til dem, som tie, men dog selv trænge,
PCS, s. 134 s Kæmpen for at bevare en, · især til den brillante Uniform svarende Holdning,
OTA, s. 228 Samvittigheden gjøre Hver · især til den Enkelte; men her i Timeligheden,
YDR, s. 113 opnaaede, frie Institutioner, · især til deres frelsende og gjenfødende Magt.
SLV, s. 399 dste Kjendskab til Verden og · især til det andet Kjøn. Havde han havt den,
NB:149 r jeg Colon og Tankestreeg; denne · især til det Ironiske, for at gjøre det aabenbart.
Papir 371:1 strenge Form. I Forhold · især til ethisk tildeels ogsaa i Forhold til
FB, s. 104 sker dem alle samtlige og hver · især til Lykke og Velsignelse.« /
AE, s. 258 læst og hjalp naturligviis · især til Sensationen. At dette Værk har et
NB32:149 tumerede Leie-Tjenere, der hver · især til sin Menighed tale om, maaskee om alle
NB4:29 var Χstd, denne Lære, der · især tilfredsstiller de Dannede som Dannelsens
EE1, s. 303 rad i Fremstilling. Dette er · især Tilfældet med det andet Brev, hvor man
Not1:7 de tvende Naturer og de hver · især tilhørende Egenskaber til Gjenstand
Not1:7 denne forsonende Virksomhed · især tillægges Chr: Død, da ligger til
JC, s. 19 udviklede et nyt Sværmerie. · Især tiltalte dog den græske Grammatik ham.
PMH, note for Børn og Juletræer og · især tjenlige til en smagfuld Præsent jage
F, s. 486 or Børn og Juletræer, men · især tjenlige til en smagfuld Præsent, jage
JJ:301 g bruge, Indfaldet er ret godt og · især tjenligt som Slutning af en Tale, ell.
Oi5, s. 233 ristendommen er til. / Det er · især to Forskjelligheder mellem Aands-Mennesket
NB29:95 meget. / Mod hans Ethik har jeg · især to Indvendinger. / Hans ethiske Anskuelse
NB:7 den Tid. / Mig beskæftiger · især to Ting 1) at jeg intellectuelt i græsk
Papir 451 gjøre. / Derfor er der · især to Ting, jeg maa fordre af en saadan Taler.
NB16:16 me om et Selskab, hvor hver · især tog den i Munden, gav sig Mine af: nu,
NB7:10 mig saa mærkelige Dage ( · især Torsdagen ell. Natten fra Onsdag til Torsdag,
Not1:9.1 / I den ældste K: brugte man · især Traditionen mod Kjetterne. Dette kaster
Not11:13 llige reformeres, det blev · især Treenighedslæren. » Gud maa aabenbare
BOA, s. 98 aar i en heel Generation Hver · især troer paa Anskrigets Magt til at kalde
NB30:26 edlidenhed med Trængende · især Trængende som have Familie; thi dette
PCS, s. 137 ortsat Falden. Dette seer man · især tydeligt paa Captain Scipio. Med en civil
EE2, s. 19 em. Du finder hende ret smuk, · især tækkelig, det gjør jeg ogsaa; og
JJ:368 bsindige Bemærkninger som · især ubetydelige Hoveder forbauses af og forbause
GG:2 gende at bekræfte, hvor Christus · især udhæver de Byer, i hvilke de fleste
BI, s. 303 fremstille Socrates' Methode · især udhæver to Former, hans Ironi og hans
Brev 252 orfatteren: de Tvende have hver · især Udmærkelsens Fortrin og da igjen Foreningens
NB32:109 erminologie, Præsten er · især udmærket godt forklædt – og
Brev 49 gere Tid, og i Varme kan den · især udvikle sig til en høi Grad. /
NB10:185 , og det var indtil videre · især uhyre personligt sandt i mig, at jeg kun
Brev 293 r paa en svag Constitution · især umiddelbart efter Kaffen. Imidlertid holdt
NB11:173 f disse Tusinder, thi hver · især unddrager sig med, at han er uskyldig,
EE:160.a Aug. 39. / og det er Noget, der · især under Altergang ofte hænder. /
SD, s. 172 gste Art af Fortvivlelse, og · især under den anden Form, som Umiddelbarhed
NB15:7 dsligheden, istedetfor at De · især under saadanne Omstændigheder burde
Brev 280 er skriftlig Meddelelse og · især under særlige Omstændigheder, et
NB10:96 r gjøres Noget, men hver · især undskylder sig. Naar der saa endeligen
NB:34 vad jeg har forbrudt: har jeg · især vaaget over, at min Stræben ikke blev
KG, s. 179 ! Man skulde dog troe, at det · især var af Vigtighed, at der taltes til dem,
NB24:54 stærkt Indtryk paa mig. · Især var der et Ord af Fenelon, der havde slaaet
BI, s. 313 altede, som den bedst syntes. · Især var det Grækenland og Middelalderen,
Papir 498 r 100,000rd, en Gjeld som hver · især var ham skyldig. / Saaledes gik det uforandret
JJ:137 elvtilfredse Væsener, der hver · især var Moderens udtrykte Billede og Faderens
LA en Selvmorder, forsaavidt det dog · især var Overveielsen, der tog Livet af ham.
G, s. 37 tænker, at Socrates, der dog · især var stærk i Menneskekundskab og Selverkjendelse,
BOA, s. 229 , at de ere Bibelord, hvilket · især var vigtigt da de ere i første Person.
Papir 8 aa at derved tilkjendegaves, at det · især var Væsentlig for Propheterne at forkynde
NB25:109 e jeg Mærke til, at det · især var, naar det var Østenvind, at hun
Oi5, s. 246 lerisk, tage sig brillant ud, · især ved at understøttes af Taarer og den
JC, note æbelser for at modbevise dem, · især ved at vise, at det Negative er til. (
NB14:90 meget stærkt; men da jeg · især ved den store Bog blev opmærksom paa,
NB15:89 saadan prædiker o: s: v:, og · især ved det Sidste fremkommer den besynderligste
Not1:7.y Offernes forsonende Virkning ( · især ved det store aarlige Forsoningsoffer)
EE1 ltid være meget forsigtig med, · især ved en classisk Frembringelse. Hvad jeg
AE, s. 85 ske, siger det engang imellem · især ved en høitidelig Leilighed ikke uden
Papir 556 re de af disse Mænd, · især ved Exemplet ( og Exemplet virker som bekjendt
NB33:15 rmaal, hvorefter Slægten · især ved Hjælp af Dag-Pressen, stræber:
SFV, s. 46 jøbstad. At gjøre det, · især ved Hjælp af Pressen, er let nok; og
FV, s. 24 Denne har jeg repræsenteret · især ved Hjælp af Pseudonymer, der heller
EE2, s. 295 ation. Forfatteren dvælede · især ved Klædedragten, som han meente i saa
G, s. 27 to Kirker tage sig ypperligt ud · især ved Maaneskin, sete fra et Vindue. Erindringen
NB16:46 en blive næsten gysende, · især ved Modsætningen til det Incognito,
IC, s. 45 n de brillante Følger ere, · især ved nærmere Eftersyn, for lurvet en
FB, note – maaskee kommer den Tid, · især ved Philosophiens Hjelp, da man kan sige:
NB21:85 ighed – og min Forkyndelse · især ved Pseudonymerne. / / Danmark er saa lille
BA t forklare den i Adam. Ved Vane og · især ved Tankeløshed og ethisk Stupiditet
CT, s. 37 og dernæst, hvad der · især vedkommer denne Tale, i Overflod at være
KG, s. 35 r Feldtraabet, fordi Alle hver · især veed det, derfor ingen Hemmelighed, naar
IC, s. 116 ikke noget derimod, thi hver · især venter paa, at Touren kommer til ham –
NB11:198 gieusitet i det daglige Liv end · især vi Protestanter. Man tænke blot paa,
DD:147 e saa længe uden at blive mat, · især vi som have ondt nok veed at tilveiebringe
Not11:34 er den anden Personlighed · især vigtig. Sønnens Væren er nu ved Mskets
KG, s. 191 e i Verden.« Dette er · især vigtigt at minde om særligt ved denne
Not1:2.b ne Henseende er Brevet til Eph: · især vigtigt. Eph: 4, 5-6.). / cfr Bockshammer
NB24:12 er at være forelsket; og · især vil dette gjælde, hvor den ene af Parterne
NB33:59 e Salighed – men hver · især vil dog helst betakke sig for denne Salighed.
DD:188.a iin først og siden den gode, · især vil Enhver istemme det, der har følt,
Brev 269 rer, at han blandt Andet · især vil virke for Negerslaveriets Afskaffelse
FQA, s. 10 nt at see, at den Mand, der · især vil virke paa Damer, dog ikke glemmer Mændene,
NB19:28 som det bestaaer, blot hver · især vilde for Gud gjøre en Indrømmelse
Oi7, s. 311 Alt hvad jeg siger, thi hver · især vilde naturligviis mene, at han var Undtagelsen.
PS, note er ganske conseqvent; thi hver · især vilde paa det Modsatte faae Leilighed til
Brev 269 m vilde erklære, at han · især vilde virke for at der blev anlagt en Jernbane
OTA, s. 247 med sit Ansvar for Gud, Hver · især ville holde denne Enkelthedens strænge
JJ:211 Confusion i Begreberne i vor Tid! · Især viser det sig tydeligst i Præsternes
BA, s. 437 Tider, kun at det nuomstunder · især viser sig i de aandelige Sphærer. /
EE1, s. 420 sse conventionelle Skikke og · især visse conventionelle Løgne. Deriblandt
Not11:20 ik ogsaa saa vidt, hvilket · især viste sig i det ontologiske Beviis, der
BI, s. 302 han til det Yderste, hvilket · især viste sig, da han var bleven anklaget.
CT, s. 195 holde en Straffeprædiken, · især vogte os for, i Forholdet til Andre at
TTL, s. 404 ets Arbeide være svært, · især volde Den Bryderi, der skal forstaae, at
TS, s. 52 st Noget, hvad en senere, hvad · især vor Tid maaskee kun altfor stærkt indskærper.
NB24:91 ingen er, at vi skulde Alle hver · især være Apostelen eller » Discipelen.«
AE, s. 177 saa vil den Vei naturligviis · især være at anprise, der især accentuerer
Brev 29 s Svogre og elskte Smaae, men · især være De kjære Broder Sønner Bege,
LP, note pe tør tilstaae Dig selv: Dig · især være denne simple Fortælling helliget
NB14:147 af Evangeliet; og man skal · især være forsigtig med at gjøre det udenvidere.
BOA, s. 169 og Orthodoxien vilde · især være ivrig for at faae ham arresteret
NB9:43 . Maaskee burde en Psycholog · især være opmærksom paa Konger, og især
EE1, s. 378 t skal kunne lykkes, maa man · især være opmærksom paa Omgivelsen. Forefinder
TSA, s. 110 ikke. Geniets Dialektik vil · især være til Anstød i vor Tid, hvor Mængden,
EE2, s. 204 ave beseiret Tvivlen. Det har · især været mig paafaldende ved at betragte
BA, s. 363 f den schellingske Skole have · især været opmærksomme paa den Alteration,
Papir 97:6 tiets Søvnighed, – dog · især ynder Du Tyveriet, Du, som selv er en Tyv
AE, s. 101 bare Spøg) saa tydelig, og · især ypperlig i en senere Hentydning til det
EE1, s. 288 olut Beundring. Dette virker · især ypperligt, naar Gemytterne ere i Bevægelse.
Not13:27.c . 171 IV. 173 VII. p. 184. V. · især Zeno p. 196. / Leucipp og alle Atomistikere
AE, s. 315 r nu den Opgave at anvise den · især Ægteskabet, Plads i Systemet; –
Papir 372:2 dummere Dyrene ere: deraf fE · især Ænder, Gjæs, Sviin, Køer. /
Papir 396 n som et Sandheds-Vidne. Det er · især Øieblikkets Magter, og ganske særligen
SLV, s. 413 har man dog i Almindelighed · især Øiet aabnet for at faae Forsoningen
OTA, s. 292 inger, ved hvilken Mennesket · især ømmer sig, er dog Næringssorgen.
NB26:14.1 es af Journalerne fra den Tid) · især ønskede at noget Saadant skulde blive
OTA, s. 347 sig en Skare Ynglinge, hver · især ønskende, da vilde man ved Hjælp
NB6:80 at forholde sig til Gud hver · især) – altsaa der vil komme Øieblikke,
LA, s. 61 Tid. Naar Individerne ( hver · især) væsentligen i Lidenskab forholde sig
KG, s. 121 relsen, naar vi Alle, hver · især, af Gud faae at vide, hvad Fordringen er,
BOA, s. 96 . Istedenfor som Enkelt, Hver · især, at blive enig med sig selv om, hvad man
OTA, s. 299 at der er Meget at gjøre, · især, at den Syge selv kan gjøre Meget, da
NB31:127 fskyeligt, og det Afskyelige er · især, at der ere Tusinder hvem Sligt synes en
Brev 85 r virkelig Sæde og Stemme, men · især, at Du i Forhold til al min Smule Produktivitæt
LA, s. 82 kunde beslutte sig til, hver · især, at give hele sin Formue til et eller andet
AE, s. 563 alle Piger og forsikkrer hver · især, at hun er den virkelige Elskede. Og Den
NB26:6 lige Dhrr. Officianter, hver · især, at overtage, de Partes, som, ganske vist,
BOA, s. 92 ovedsagen er at vi Alle, hver · især, blive visere. Og naar en Afdød taler,
NB31:117 at være elsket, at Du, hver · især, bliver den Første. Enhver, der har endog
4T43, s. 120 ffret Brændoffer for hver · især, da beskikkede han ogsaa sit Hjerte til
KG, s. 92 n, og saaledes fremdeles hver · især, de ere alle lige meget, alle Eet og det
EE:152 em, og det Navn han gav hver · især, det beholdt det. / d. 1 Aug: 39. /
YTS, s. 279 sto. Det siges til Alle, hver · især, Dine Synder ere Dig forladte; de modtage
DS g efter! Hjælp Du os Alle, hver · især, Du som baade vil og kan, Du som baade er
SLV, s. 82 r jeg tænkt derover, og nu · især, Du veed nok i Anledning af hvem: det er
Oi2, s. 153 s samtlige Undersaatter, hver · især, en evig Salighed; hav Tak I 1000 geistlige
AE, s. 514 valitativt til hvert Menneske · især, enten han nu har megen eller liden Forstand.
Papir 270 nd, der uddeles til Enhver · især, er den, der beder i Dig, fordi Aanden kommer
YTS, s. 279 m ogsaa derfor siges til hver · især, er dog i en anden Forstand endnu ikke sandt,
Papir 371:2 mme, seer jeg, at disse, hver · især, ere overordl. udviklede, næsten overalt
NB16:31 Forlystelsen, at Publikum, hver · især, faaer Leilighed til at indbilde sig, at
DS, s. 256 lader os gaae i os selv, hver · især, for Gud tilstaae, hvor langt vi ere tilbage
KG, s. 153 anden, naar de først, hver · især, fortroe sig til en Tredie? Og dog er dette
BI, s. 221 en han henvendte sig til Hver · især, frarev dem Alt og sendte dem tomhændede
IC, s. 64 vilde sige, vi ere Alle, hver · især, Gud, den Ene skal saa vist ikke lade den
OTA, s. 234 r til, hvad enten Alle, hver · især, have denne Overbeviisning eller Ingen.
KG, s. 120 men naar nu alle Syv, hver · især, have sagt, » det var de Andre«,
NB27:63 for at jage Msk., hver · især, hen til Gud – thi der ( saaledes
KG, s. 120 hele Slægten, hver Enkelt · især, hitter paa at sige » de Andre«,
LA, s. 84 lsen aabner den Enkelte, hver · især, hvis han høimodigt vil det, Adgang til
LA, s. 84 aa hvad for den Enkelte, hver · især, hvis han saa vil det i Oprigtighed med
EE2, s. 68 aae omkring og spørge hver · især, hvorfor han har giftet sig, og man vilde
BOA, note sidste Bøger afhandler han · især, hvorledes » Den der har noget Nyt
IC, s. 79 Det vil sige, at Enhver · især, i stille Inderlighed for Gud, skal ydmyge
LA, s. 84 ved hvilken Individerne, hver · især, igjen kan opdrages religieust, i høieste
NB4:2 n: give Du os, at vi, hver · især, itide ret maatte vorde opmærksomme paa,
EE1, s. 194 Maade, paa hvilken de, hver · især, komme til Paradoxet. Det Factum, Marie
KG, s. 153 n Tro, naar de først, hver · især, love og have lovet en Anden Tro? Og dog
NB16:99 gt Bedre. Tal med dem, hver · især, med Rigsdagsmanden, Journalisten, den Deputerede
JC, s. 41 obbelt, nævnte hver enkelt · især, men at derimod ingen af disse Begyndelser
KG, s. 73 de Alle, og dog elskende Hver · især, men Ingen særligen. / Lad os tænke
Not13:50 Vanskeligheden viser sig · især, naar man vil overføre det paa Virkelighedens
AE, s. 391 sig absolut til hvert Individ · især, og absolut fordrer hans absolute Anstrængelse,
SLV, s. 213 nke en Forklaring til hver · især, og da igjen en Forklaring, der skal bevise
TS, s. 33 dertil, lad mig takke dem hver · især, og Dig atter og atter! Du vil ved at læse
DS, s. 150 dertil, lad mig takke dem hver · især, og Dig atter og atter. / 1. /
NB33:57 Msker, der, som sagt, sige hver · især, og til hinanden indbyrdes: hvor herligt,
NB9:44 lle. Naar man taler med dem, hver · især, om det Høieste, om lidt Opoffrelse,
NB26:14.1 thi det der piinte mig var · især, om det skulde være Stolthed af mig,
OTA komme igjen for at dømme Hver · især, om han fulgte Dig efter: vor Gud og vor
KG, s. 140 rger altsaa de Tvende, hver · især, om han har beraadført sig med Gud og
NB2:89 for saa at overlade til Hver · især, om han vil ell. ikke. Men Præsternes
KG, s. 121 relsen, naar vi Alle, hver · især, om jeg saa tør sige, paa eet Sted modtage
SFV, s. 89 enkeltviis, at tale med hver · især, paa Gader og Stræder – for at
KG ; han lægger de Tvende, hver · især, paa Hjerte, at det er en Samvittigheds-Sag,
NB21:56 da bedre, at vi Alle, hver · især, sige: jeg kan det ikke. Er det galt at
KG, s. 121 teriets Vildfarelse, og, hver · især, sige: jeg kan ikke standse det, »
OTA, s. 175 Forhold, at hvad Alle, hver · især, skulde gjøre, det fritages noget nær
CT, s. 290 ffrede sig for at frelse hver · især, skulde Han saa ikke kjende hver især;
NB21:60 Præster, der Alle, hver · især, skulde vise hvilke Karle de ere –
CT, s. 279 len. Saa give Du, o Gud, Hver · især, som Du seer, at han i Syndernes Bevidsthed
FV, s. 24 hvilken saa den Enkelte, hver · især, som jeg gjør det, kan henflye; og saa
LA, s. 103 s skarpe Lee lader Alle, hver · især, springe over Klingen – see Guden
Brev 274 Skridt, førend de Alle, hver · især, synke i Slyng-Planter til omtrent midt
NB22:54 hedens Indrømmelse, hver · især, søge at komme i Forhold til Idealiteten
OTA, s. 233 k, der er netop eet til hver · især, thi hvor der er en Samvittighed, og den
KG, s. 121 dtage vor Ordre, og saa, hver · især, ubetinget adlyde den ene og samme. Da det
YTS, s. 279 de modtage Alle, hver · især, ved Alteret Pantet paa, at Synderne ere
SFV, s. 83 e relative Forbilleder, hver · især, ved deres mangeaarige Anstrengelse, Arbeide,
NB29:15 putere saaledes: Alle, hver · især, vil sige: ja, jeg tør vel ikke i strengere
Papir 425 alerne findes Adskilligt herom, · især, vistnok, i den fra ifjor Foraar. /
LA, s. 76 med fuld Lidenskab vil, hver · især, være dette Bestemte, han skal være;
KG, s. 121 i saa forøvrigt Alle, hver · især, værge os mod den menneskelige Forvirring
NB27:18 n, Dommen for os Alle, hver · især. / / / / Ogsaa dette kan doceres. Og hvis
NB23:189 4. Ψ 27, 10 slog mig · især. / Det at have Verden eller Verdens Dannelse.
OTA, s. 394 r ville vi dvæle ved hver · især. / Det er ikke en Egenskab ved Veien, at
NB14:34.b Forord, og at aftrykke i hvert · især. / Forord. / I dette Skrift er Fordringen
BI, s. 77 rst en Fremstilling af hver · især. / Xenophon / Vi maae foreløbig erindre
AE, s. 54 ham ene, og saaledes med Hver · især. Det er forsaavidt en uchristelig Brug af
CT, s. 290 dem, og Han kjender dem hver · især. Det Offer Han bragte, bragte Han ikke saadan
NB25:69 fter omkring og takker hver · især. Gjør saa et stort Gjestebud, hvor han
AE, s. 167 den, hvad han fordrer af Hver · især. Ja Den som ydmyg og glad ved sin Lykke
JJ:173 agtfuldeste og en Tjener til Hver · især. Medens Taffelmusiken lyder, reiser Victor
BI, s. 277 Gang med at udklarere Enhver · især. Men saasnart han havde sat En over, da
SD, s. 239 gjentages, siges til Enhver · især. Overalt hvor disse Ord ikke lyde med, eller
NB7:53 emmer Collisionerne for hver · især. Saaledes bliver det dog Syndsbevidstheden
YTS, s. 279 gjøres til Sandhed af hver · især. Saaledes er hiin Qvinde et evigt Billede;
LA, s. 102 ulle hjælpe sig selv, hver · især. Thi det skal ikke være som fordum, at
SFV, s. 87 og tillige lettere for hver · især.« Ganske vist, det er langt sandsynligere;
JJ:59 ld, Advarsel mod Selvmord. Et Vers · især: / Mon Havets Bølger slette ud? /
NB33:57 mmer til Stykket, saa siger hver · især: det Klogeste er dog nok ikke ganske bogstaveligt
NB7:67 artium, vilde tænke, hver · især: det var da en Lykke, at jeg er døbt;
KG , spørger han dem først hver · især: har De beraadført Dem med Gud og med
NB29:15 d, man veed meget godt hver · især: jeg er ingen Christen – men ikke
NB16:18 ide den salige Illusion til hver · især: jeg er med i Stats-Styrelsen, maaskee er
Brev 16 il, hvorfor Du bedes at takke hver · især: Jette ved at tilføie den Forsikkring,
CT, s. 290 ulde Han saa ikke kjende hver · især; thi skulde man ikke kjende Den, for hvem
AE, s. 136 nap blev en Mundsmag til Hver · især? Eller naar Den, der til daglig Brug elsker