S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Papir 561:3 T:s Χstd. Det er derfor · just » Χsthed« der skal
IC, s. 69 som Alle ( ak, og det var jo · just » Alle«, der vare indbudne!)
NB16:32 il Læren om Synden, hvor · just » Alvoren« er, det Subjektive,
Papir 520 bekjende Χstum, fordi · just » Christenhed« er det Sted
DS, s. 234 at det i Grunden – hvad · just » Christi Efterfølgelse«
Papir 436 sthed. / At vi alle, ja at · just » den bestaaende Χsthed«
SFV, s. 95 som sagt, dette Dobbelte er · just » den Enkeltes« Tanke. Dog
CT, s. 176 af, ikke dem derudenfor, men · just » Dig«, der tales til, Du,
CT, s. 176 t at fornemme, at det er Dig, · just » Dig«, ikke ham, der sidder
Oi7, s. 279 ? og Hvorfor er, gudeligt, · just » Digteren« den Allerfarligste?
Oi7, s. 281 og / / Hvorfor er, gudeligt, · just » Digteren« den Allerfarligste?
NB31:137 erne er mig en Modbydelighed. / · Just » Docenterne« ere det der
KG, s. 69 evige Liv, og dette Bud siger · just » Du skal elske Din Næste.«
NB24:100 Forhold i sin Tid. Da var · just » Efterfølgelsen« i fuld
NB10:4 Eller; men til det vil · just » en Cyclus ethisk-religieuse Afhandlinger«
NB24:103 Gud Fader alene at gjøre, at · just » Midleren« gjør Sagen
NB9:55 færdig) Maade. Thi dette er jo · just » Penges« Væsen. /
PCS, s. 128 denne hans Præstation. Thi · just » Studium« er Hr Phisters
NB29:19 Vigtigste først ( det er · just Χstd); officielt faar man altid det
NB14:17 man jo angre. Og dog er det · just Χstd, at man afgjørende skal indlade
NB12:25 enne Tanke. Og dog er dette · just Χstd. Χstd. siger nemlig, Du
NB26:55 Forhold inderligere, det er · just Χstd. at elske Fader og Moder. /
NB18:85 dslighedens Ugudelighed, at · just Χstd. er at blive Barndommens Indtryk
Papir 493 re Χsten, den er derfor · just Χstd. imod, og i Retning af at tilveiebringe
NB7:65 Skole. / Men saaledes lærer jo · just Χstd. Istedetfor at henstille Guds-Forholdet
NB26:77 ( for Sandhed o: s: v:) er · just Χstd. Men Du skal dog indtilvidere
NB32:63 gede, men det Ubetingede er · just Χstd. Som hvis en Bondeknold fra Jylland,
NB35:5 k at ville begynde paa, hvad · just Χstd. spærrede af for: saa fik
NB32:61 ndt Χstd. saaledes, at · just Χstd. tjener til at animere og opflamme
NB13:92 Bog egl. følt hvorledes · just Χstheden har forraadt Χstd. /
NB16:60 onen bort – og saa er · just Χstheden Mythe. / Der er to Arter
NB11:163 , som man jo ogsaa maa sige, at · just Χsti Fristelse i Eensomheden var hans
NB3:46 elige udeladt, thi det er jo · just Χstus der formaner og opmuntrer, ja
NB7:104 . Men Mskene anklage ham jo · just – see det er et ægte Guds-Forhold.
NB26:86 Forholdet til Gud. Gud vil · just – uendelige Kjerlighed! – at
NB28:57 Verden. Men det Farlige er · just ( efter Guds Mening, han som mener, at
EOT, s. 264 men Afgjørelse er jo · just ( især i gudelig Forstand, og atter,
NB34:37 aa, at hvad de foretage sig · just 10. Journalen NB34, s. 107, med slutningen
AeV, s. 83 rfor endog sit eget Jeg, ikke · just à la Andersen, men snarere lidt
IC, s. 218 tandig af Enkelte; thi det er · just Aand, at hver er en Enkelt for Gud, at
NB10:3 lve Forordet bemærkes, at · just Aar 48 Katastrophe havde stillet Martyriet
KKS, s. 97 ette langtfra saa, de høre · just absolut sammen. Dersom Skjælmeri og
NB18:90 nt Skridt, en saadan Handling er · just absolut uaristokratisk. / Jeg handlede
BOA, s. 175 , men desto bestemtere falder · just Accenten paa, at det er ham meddeelt ved
SD, s. 179 jo endog normalt, det er jo · just ad den Vei Du skal, Du skal gjennem den
NB22:93 det til Gud, om han muligt · just ad den Vei skal gaae sin Undergang imøde.
CT, s. 122 rver Haab. Som Christendommen · just af al den Miskjendelse og Forfølgelse
Papir 577 skal holdes; min Opgave er det · just af al Magt at afværge at det ikke bliver
SD, s. 150 hvad det Forfærdelige er, · just af Alt meest ethvert Misgreb, enhver Synden,
NB31:48 gives blandt de Samtidige nogle · just af de meest Udviklede, der meget godt see,
KG, s. 94 skovs og Venskabs Lykke er jo · just af de største Fordringer – altsaa
NB9:48 sige, at man i Evigheden jo · just af den Grund ikke kom Gud nærmere, da
Oi1, s. 130 – formodentligen er jeg · just af den Grund udseet dertil. / Naar jeg
NB2:67 rt af nogen Forfatter i Danmark. · Just af den Grund vil jeg ubetinget blive læst
Brev 254 være elsket saaledes og · just af en Saadan! Hvor skjønt, Proportionerne
NB14:42 kommer paa den anden Side deraf, · just af Glæde over Forsoningen, en redelig
NB24:169 larm. Vanskelighederne ere · just af Gud anbragte ( dog at det ogsaa ligger
PCS, s. 140 det – saaledes, at man · just af hans Holdning, ikke ligefrem men indirecte,
Oi4, s. 207 f kommer det ikke, det kommer · just af hans Spisen, at han spiser i Utide,
SFV, s. 66 den forbarmende Kjerlighed, · just af Kjerlighed bruger et saadant Menneske,
NB31:123 g er Kjerlighed, og at jeg · just af Kjerlighed gjør Dig saaledes, msklig
NB31:123 n handler saaledes med Dig · just af Kjerlighed til Dig. / At dette for et
NB19:52 mmende. Men maaskee er det · just af Medlidenhed, guddommelig Medlidenhed,
NB11:205 v, saa fordres det maaskee · just af mig, at jeg skal elske mig selv, og
NB31:150 arqueret saa stærkt som · just af mig, thi Socrates havde dog Disciple.
NB17:94 tvæk udsat for et Bedrag · just af sine Nærmeste. Da Det, der gjør
NB21:148 aa det, saa bliver det let · just af Tilhængerne udraabt som Forræderie
PCS, s. 128 faaet Tid til at studere; thi · just af Trops Exempel seer man, at Tidens Længde
NB11:53 euse Sphære, hvilken jeg · just af yderste Evne stræber gudfrygtigt
SD, s. 211 se. Lad os aldrig glemme, at · just af Ærbødighed for Guddommen var han
NB24:87 sige. Forlegenheden kommer · just af, at vi elske os selv og Verden; Den,
NB33:26 eg andetsteds har viist, er · just Affaldet fra Χstd. / Og Χstheden
NB:97 nde at vise sin Uafhængighed er · just Afhængighed / Da jeg var ung, naar jeg
KG, s. 61 hed, og Selvfornegtelsen jager · just al Forkjerlighed ud ligesom den jager al
NB4:31 re det Herskende. Men dette er · just al sand Religieusitets værste Modsætning,
TSA, note dette er det at prædike, er · just aldeles glemt i vor Tid. / cfr. Evangelisches
NB32:44 ærer i Χstd, han mangler · just alle Egenskaberne og har de modsatte: Mand,
SD, s. 223 g selv«, et Ord, som · just almindeligt høres i saadan Forbindelse.
Papir 500 viisning – og her er · just Alt anbragt, som kan forhindre Eftertrykket
Brev 40 r heller ikke for det, at jeg · just altid er fornøiet med den; stundom kaster
Brev 177 hjemme i Dagligstuen, ikke · just altid er saa rosenstrøet – vistnok
KG, s. 213 Fremmed: sandeligen, dette er · just Alvor, aandeligt forstaaet at kunne vedblive
Brev 37 eg nu vil sige, og dog er det · just Alvor, og Dem saa oprigtigt meent: De er
NB22:158 stelig at blive en Nar i Verden · just Alvor. / / / Naaden skærpende Lovens
CT, s. 244 ndthed. O, langtfra, Dette er · just Alvor. Thi hvad er dog Alvorligere end
NB20:134 Nydelse som muligt ud deraf. / · Just Alvoren er Idee-Interessen, den Idealitet,
LF, s. 15 angeliet: det er Alvor, det er · just Alvoren, at Fuglen i Alvor er Læremesteren,
CT, s. 159 tere, o, lige omvendt, det er · just Alvoren, Evighedens Alvor. Hvad der er
NB25:69 e: hvad saa? Ja, saa kommer · just Alvoren, idet disse skikkelige Msker komme
CGN Klæder, hvad dog Christus ikke · just anbefaler, naar han, baade hos Marcus og
KG, s. 147 lede sin Opgave: men dette er · just Anfægtelsen, hvori Troen forsøges.
NB11:175 Han mener ( og deri ligger · just Anfægtelsens Angest) at det er ham umuligt,
NB32:141 Fremskridt uden at ane, at · just Anfægtningerne og Dæmonernes Kæmpen
NB18:51 ndet Udraab end det som her · just angaaer Den, om hvem Talen er »
Oi7, s. 286 den christelige Religion, som · just anpriser eenlig Stand. / Saa bliver der
DS, s. 155 n er derimod af den Mening, at · just Apostlene og just paa Pintsefesten vare
KG, s. 192 n har i Verden, ja, at Verden · just arbeider det imod. Maaskee synes det Taleren,
Brev 13 n Veierhane-Interesse er ikke · just at agte paa. Jeg holder paa Eder begge,
YTS, s. 268 rdig«, det er nemlig · just at angive sig selv som skyldig; men for
KG, s. 225 thi at være kjerlig er jo · just at antage, at forudsætte, at andre Mennesker
NB7:59 g kan kjende ham. Opgaven er · just at arbeide sig ud af Socialiteten, mere
IC, s. 229 rsonligt udenfor, hans Opgave · just at bedrage, at forstille sig, at forestille
NB15:25 Nei det Absurdes Begreb er · just at begribe, at det ikke kan og ikke skal
NB35:12 Hvad er Eftertanke? dog vel · just at betænke de to Spørgsmaal: hvorledes
KG, s. 182 t at dvæle ved sig selv er · just at bevæge sig. Men naar Kjerligheden
NB25:37 st, thi Tidens Fordring var · just at blive fri for det Ethiskes Fordring
NB32:16.a – thi at danne Masser er · just at blive Idealerne qvit. / Χstdom
SD, s. 150 ove i høieste Forstand er · just at blive opmærksom paa sig selv) feigt
NB10:192 t fornødent Livsforhold, for · just at blive productiv som jeg skulde være
KG, s. 183 men at tabe det Evige er jo · just at blive øieblikkelig. Et Øieblik
IC, s. 146 ar saa et Menneske istedetfor · just at bruge den dialektiske Dobbelthed til
NB23:83 e tilfredsstillet mig selv, · just at bruge det Udtryk. Men Det, der holder
TSA, note ike Qvalitet. At prædike er · just at bruge Myndighed; og at dette er det
NB22:47 estene skulle løbe, men ogsaa · just at de skulle staae stille. Lad os ikke
Papir 534 ristiske religieuse Ulykke / er · just at den er charakteerløs, at i Grunden
NB31:140 e. Men Ulykken i Verden er · just at denne Mellem-Instants almindeligviis
FV, note ny Pseudonym: Anti-Climacus. Men · just at det er en Pseudonym betyder, hvad ogsaa
Papir 484 Christendom i det N. T. er · just at dette afgjøres i Timeligheden, at
Papir 452 , at gjøre derefter, og · just at dette Sving er adskiller det Gudelige
NB32:135 des. Og at tilbede, det er · just at dyrke ham saaledes, at Du seer ene paa
NB19:87 std! Χstdom er det · just at Døden er Ens væsentlige Trøst,
SD, s. 118 endighed, og Helbredelsen dog · just at døe, at afdøe. / / I 1848. /
KG, s. 90 ehage Styrelsen. Det Punkt er · just at elske Næsten eller væsentligen
NB24:136 ifølge Socrates Idee var det · just at elske. Er det Sandhed at hvert Msk.
NB12:196.a der frister min Phantasie, er · just at faae Lov at gjøre det, forinden jeg
NB2:81 nende. Dog er det Dialektiske her · just at faae Spøgelset at see, og forsaavidt
Brev 147 me. Nei! / Men Dig lære · just at finde / Glæden paa Din Vei. /
KG, s. 365 sær og besynderlig nok til · just at finde Dette tiltalende og begeistrende,
Papir 445 tere stor og stolt nok til · just at finde Tilfredsstillelse i dette vanvittige
Papir 516 , som finder det Guddommelige i · just at forbarme sig over Alle, Alle, Alle
Papir 503 den socratiske Uvidenhed var jo · just at forhindre at det Ethiske ikke blev lærd
NB25:4 o ogsaa være saaledes, at · just at forholde sig til Gud kjendes paa, at
Papir 586 n nemlig i Sandhed ikke vil, er · just at forstaae Χstd., som er let at forstaae.
SLV, s. 93 saa sammensat, at jeg, uden · just at fortrøste mig til Virtuositet, hvad
SD, s. 176 ske saa stort Værd, er jo · just at fortvivle om det Evige. / Denne Fortvivlelse
KG, s. 253 i at opgive Muligheden, er jo · just at fortvivle), eller endnu rettere, han
KG, s. 224 « Thi at taale Alt er · just at forudsætte, at Kjerligheden er tilstede
AE, s. 500 r den evige Erindren, og ikke · just at forvexle med det Alvorlige, at gifte
NB29:117 temmelse, og at frelses er · just at frelses ud af Slægt. Ved Slægt
CT, s. 303 nes, men det var besynderligt · just at fremdrage saadanne Ord. Imidlertid er
NB12:179 r kæmpe imod den; men · just at fremstille disse Msker som saadanne
NB23:74 or Sagen. De behøve ikke · just at frygte for at faae Mskenes Bistand,
Papir 586 lide af Msk. Χstd. er · just at frygte Gud i Modsætning til Msk.,
Sa, s. 174 kke Slyngel, ja Christendom er · just at give Penge til. » Men en Konge,
IC, s. 95 Overordentligt o. s. v., uden · just at gjøre Fordring paa at være Gud.
Brev 173 er det underligt af ham, altid · just at glemme min Fødselsdag, eller glemme
NB22:151 efterfulgte. At copiere er · just at gribe den ydre Form. Χstus har
TS, s. 70 al aldrig glemme det. Alvor er · just at have denne redelige Mistanke til sig
Brev 304.1 Forhold mellem os) ikke · just at have saa meget at takke Dem for. Er
NB30:54 g mod Lidelse, hendes Svaghed er · just at hun ved Lamentationen, Skriget letter
NB26:62 e, nei, langtfra, man mener · just at hædre ham. / Hvad vil dette sige?
Brev 3 Folk, som ved af ham at sige, uden · just at interessere sig for ham, at mumle om,
NB5:74 et er som en Vilkaarlighed af Gud · just at kaste sin Forkjerlighed paa ham. Saaledes
NB24:158 sig i Sandhed nær til Gud er · just at komme til at lide i denne Verden, at
Papir 541 e hen uafgjort; thi det er · just at lade det staae hen uafgjort dette: jeg
Papir 560 et at blive Χsten, Aand er · just at leve efter at det naturlige Msk. i En
NB25:111 være Χsten er jo ogsaa · just at lide i denne Verden. Vee, Vee, Vee det
OTA, s. 348 an ønskede aabenbart ikke · just at lide, men vel derimod at stride. At
CT, s. 76 etgjort. Og hans Bekymring er · just at lægge en Alen til sin Væxt; thi
NB19:34 eire. Nei, hans Sag var det · just at passe paa, at han ikke kom til at seire
Oi6, s. 260 pe igjennem denne Verden, men · just at passe paa, for ramme Alvor at støde
NB13:86 at han vil regjere: det er · just at prise. / Mynster skulde nu svækkes
NB15:80 , at leve uden for Livet, det er · just at rende med i Flokken, at være i »
YTS, s. 268 ynder naadig«, det er · just at retfærdiggjøre sig, eller det
NB23:6 s i Retning af Bevægelse, · just at rette mig mod Reformatorerne. Det har
SFV, s. 33 s Bestyrkelse, og derfor uden · just at see altfor nøie paa, om de i Sandhed
NB26:86 r gjort, saa fik vi maaskee · just at see, at der ikke saaledes skal slaaes
BMD, s. 151 eller rettere, er dette ikke · just at skade Dig, da det er at hjælpe Dig
NB8:111 get et Dialektisk for meget, det · just at skjule hvori min Selvfornegtelse ligger?
NB17:51 i vore Forhold. Ak, Ulykken var · just at Skridtet ikke blev forstaaet –
YTS, s. 269 ud. – At skrifte det er · just at slaae sig for sit Bryst, og, uden at
YTS, s. 269 st. – At skrifte det er · just at slaae Øiet ned, ikke at ville løfte
NB32:13 mistisk Hensigt, ɔ: for · just at smide det Skidt fra sig, og desto dybere
NB17:37 tet har at give.« / Uden · just at smigre mig selv, tør jeg troe, at
YTS, s. 268 lteret. Men at skrifte det er · just at staae langt borte; jo oprigtigere Du
KG, s. 260 Vidnesbyrd mod det Evige, er · just at stjæle sin Tilværelse fra Gud.
NB28:32 iple, stiftes Partie, thi det er · just at svække Virkningen i Retning af Inderliggjørelse,
KG, s. 232 yden, den er i sit Høieste · just at sætte hinanden modsatte Muligheder
CT, s. 152 Fordærvelse. Men Synden er · just at tabe det Evige timeligt eller det tabte
SD, s. 154 tabe Forstanden; at troe er · just at tabe Forstanden for at vinde Gud. Lad
NB20:170 – men Sandhedens Alvor er · just at tage dette Sandsebedrag ( hvilket saa
NB7:59 Enkelt, ja at være Msk er · just at tilhøre den Slægt, der har den
SD, s. 149 i Verden; thi Verdslighed er · just at tillægge det Ligegyldige uendelig
NB21:142 i Handel og Vandel o: s: v: er · just at tilveiebringe ved kunstige Midler Tradition.
CT, s. 157 nder man Alt; at vinde Alt er · just at troe, at troe at man vinder Alt, og
NB23:194 som Politie – nei det er · just at træde ud af Charakteren. / Anselm
NB22:173.a ligt forstaaet bliver Opgaven · just at trænge dette Uvæsen tilbage, dette
TS, s. 96 e paa, og jeg behøver ikke · just at tænke noget Bestemt derved, det er
NB4:9 ulationen, thi dens Hemmelighed er · just at vende Forholdet om. / Socrates, sk
NB24:96 re Kirken, det Onde i vor Tid er · just at ville tage Begrebet » Reformation«
NB11:66 frelse et saadant Msk er gjerne · just at vise ham ubetinget Tillid, hjælper
NB18:51 ik kan bære det ( det er · just at vove), altsaa kan Gud, hvis den Vovende
IC, s. 164 phøiede, forhindrer derfor · just at vælge een af Delene, medens begge
NB17:76 : var det jo dristigt vovet · just at vælge ham. Men just Det ( foruden
NB21:100 ealet i Betydning af Sandhed er · just at være bogstavelig Ingenting. /
NB12:97 e til; men saa ophører det jo · just at være Correctivet og bliver selv et
NB7:95 nd ligner Fortvivlelsen, uden dog · just at være det, men som hell. ikke er den
BOA, s. 176 alistisk Sophistik, vil, uden · just at være Dialektiker let indsee Følgende.
NB6:62 emmelse, og Dialektik pleier ell. · just at være Digteren Fremmed. Fra tidlig
SD, s. 140 fortvivlet kan nemlig betyde · just at være fortvivlet, og det kan betyde
SD, s. 141 met dette Ildebefindende, er · just at være fortvivlet. / Dette vil sige,
IC, s. 158 orte fra sig, men dette er jo · just at være i Usandheden. Det hører »
NB2:57 ive stundom – ak Opgaven er · just at være objektiv mod sig selv og subjektiv
TSA, s. 92 thi Overlegenhed er · just at være sin Fjendes Defensor, og som
TSA, s. 63 det at være besluttet er · just at være taus – som han var det,
DS, s. 160 t slippe Sandsynlighed, det er · just at være ædru – som Apostlene
DS, s. 162 mbringelse o: s: v: det kaldes · just at være ædru. Christeligt er det
NB6:31 og at sige det om ham er jo · just at ære hans Kjerlighed) saa er det saamænd
NB34:29 saa uhyre Proportioner, hvilket · just atter her er det Majestætiske ( ligesom,
NB31:100 den mindre fuldkommen, thi · just Autoriteten er det Fuldkomne – ak,
NB3:8 erst fatalt og fordærveligt, at · just Banditerne og de Fornemme enes i Eet at
NB12:118 hvad jeg har lidt, om hvorledes · just Bedraget, Grusomheden var Omsorg –
TNS, s. 147 nsen paa Bispestolen, en Mand · just begavet i denne Retning. Mere end Biskop
KG, s. 181 som Tilgift. Dette er dog vel · just Begrebet » Umaalelighed«!
NB26:59 lide er jo for en stor Deel · just begrundet i, at han skal udtrykke det Christelige
NB2:17 avde sagt det, saa vilde jeg · just begynde strax, thi nu var han bleven gjort
AA:18 g det uden at disse Mennesker · just behøve at have saa udvortes Forestillinger,
AE, note minder om Misforstaaelsen, ikke · just behøver at oplyses om, at den er til.
EOT, s. 267 andre Bekymringer« er · just Beleilighed til at udtrykke sand Sorg over
NB21:4 det – den Redelige vil · just benytte det Øieblik til saa at sige:
NB26:107 r det atter Lidelsen, at Mskene · just benytte dette til deraf at bevise, at det
KG, s. 116 Kjerlighed til Næsten ikke · just beregnet herpaa, og derfor omdannende Elskov
NB11:110 mindre upersonlig Meddelelse og · just beregnet paa at afgive Garantien: at der
NB32:106 in Mishandling, thi den er · just beregnet paa at berøve ham Forestillingen
Oi5, s. 234 ye Testamentes Christendom er · just beregnet paa, forholdende sig til denne
KG, s. 80 alle Forskjelligheder, det er · just Besmittelse. Thi det er ikke det grove
NB18:81 rdighed, det christelige, som · just bestaaer i at være til for den, at lide
NB23:61 vor Tids Demoralisation er · just bestandigt at have substitueret: Qvantiteren.
NB5:21 ang istedetfor Fremgang, og dette · just Bestemmelsen, dette just det man for Gud
Oi3, s. 199 men hiin Anstrængelse er · just Betingelsen for, at det kunde blive til
NB20:40 tilbage, eller Modstand og Uheld · just betyder, at jeg er paa den rette Vei, den
IC, s. 238 , i hvilket Forhold altsaa · just Beundring er Usandhed. / Mon han nu ikke
NB21:141 conservativ, vil just eller kan · just bevare et Bestaaende. / Men Sagen er, dens
SLV, s. 120 ikke bevise Noget og derfor · just bevise, at vort Ægteskab ingen vidtløftig
KG, s. 239 i Kjerlighed. Anklageren vil · just bevise, hvilken sjelden Kjerlig han selv
CT, s. 96 være det Alvorlige, at den · just beviser Mangelen paa Alvor, og beviser
NB13:74 Forfører, der ved sit Falsum · just bidrager til at gjøre os mere haardhjertede
BMS, s. 126 ldes mig; thi Biskop Mynster, · just Biskop Mynster var, om man saa vil, mit
NB7:81 an og vil forstaae og kan bruges. · Just blandt den simple Mand findes dog de bedste
NB35:13 ne ind i, at Χstdommen · just blev anbragt som det guddommelige Claudatur.
Papir 314:1 le-Maalet ved Haanden og der · just blev blæst Apell og der altsaa ikke
NB7:17 , at hans Skyld blandt Andet · just blev den, at han saaledes var gaaet op
NB26:14 e Sagen saaledes op, at jeg · just blev til Fordærvelse for Χstd.
Papir 394.g en Dobbelt-Fare, hvilken dog · just blev til ved dette Forræderie, der negtede
NB9:79 ikke til at reise, og var formdl. · just blevet produktiv, som jeg pleier allermeest
JJ:206 viser sig, at han ikke strax · just bliver en Apostel o: s: v:, da ender det
NB22:140 kommer en Crise, hvor man · just bliver saa fortumlet i Hovedet at man hverken
KG, s. 220 thi dens Arbeiden bestaaer jo · just blot i at forudsætte. Atter dette er
NB6:51 galt. Det at være Ingenting er · just Braaden i Alvoren; det at være Ingenting
NB2:198 tige til Straf for Din Ulydighed · just bragte dette Det og Det over Dig. Du frygter
NB22:90.d den – og Χstd. vil · just bringe os den saa nær som muligt. /
NB31:140 Maade. Tvertimod, han vil · just bruge den paa sin Færdighed grundede
NB11:15 n er det blandt andet ogsaa · just brugt for at kjøle Kjød og Blod.
NB14:97 sandhed, i den Grad, at han · just burde have fremhævet det); han binder
NB27:59 en Troskab mod Gud, hvilken · just bærer den indirecte Meddelelse, den
PCS, s. 127 t og besynderligt at vælge · just Captain Scipio. Nu vel, det Sidste er ogsaa
NB8:94 sselhedens Modstand. Men dette er · just christelig Lidelse. Naar man har virkelig
NB3:20 r i sin Orden: saaledes skal · just christelig Selvfornegtelse lønnes. /
KG, s. 117 ig falde paa. Og dog er dette · just christeligt forstaaet muligt, thi saaledes
NB15:34 r forstaae sig naturligviis ikke · just christeligt paa Pointer. Naar En er Hofprædikant
NB33:28 har Individet derfor ogsaa · just christeligt: at passe sig selv. / At lege
Oi5, s. 240 Oprøret gjort i: Hyklerie. · Just Christenhed er Affaldet fra Christendom.
IC, s. 238 tukne Frugter af Træet. Og · just Christi Liv har gjort det aabenbart, forfærdeligt
IC, s. 236 eller i Christenheden, og da · just Christi Liv, som Forbilledet, er beregnet
NB9:43 , en absolut Monark, og nu tilmed · just Christian VIII. Jeg saae let, at det Forhold
NB35:29 en » Docenten« er · just Contrapunktet i Forhold til hvad det nye
Oi3, s. 198 træde som Lærer – · just da aabner Staten dem den Magelighed, at
KG, s. 243 ket ( den Selvkjerlige) mener · just da at være bedragen, naar Bedrageren
BOA, s. 285 den Tid da han var Christen, · just da bliver han afskediget. Og hans Afskeed
NB27:23 r just idet han vil dertil, · just da bliver Msk. skjøndt eleveret degraderet.
NB26:34 ing om vilde blive Lidelse: · just da bryder han af, og er Egoisten. Digterisk
NB4:57 n Enkelte« – og dog · just da det er saa, hvad Under, at man ikke
NB5:41 ar Hjælpen nærmest, og · just da det sortnede meest for mig i min Elendighed
NB31:107 nstinktagtigt forstaaet, at da, · just da er Χstd. allersikkrest afskaffet,
NB31:122 bygger paa den Vished, da, · just da er Du narret for det Evige. / Saa underfundig,
CT, s. 93 el, han som takker altid; men · just da er han tvivlsom og mistroisk mod sig
NB18:16 meest glimrende Momenter – · just da er han, christeligt, usandest. O, frygteligt
NB15:103 ubetinget det Høieste, · just da er Religieusitet saa godt som aldeles
NB25:22 . At Gud alligevel eller rettere · just da er uendelig, uendelig Kjerlighed er
KG, s. 192 le det Christelige, thi da og · just da er Øieblikket til at tale. Vi fortrøste
DS, s. 150 dler saaledes, at den Bedragne · just da er, i Sandhed, dybest fornærmet,
CT, s. 153 g det Samme – og dog er · just da Forskjelligheden størst. Der er jo
NB18:16 e sig: denne samme Mængde som · just da forstummer i Beundring, vilde rase mod
NB22:159 frygtelige Alvor! / · Just da Gud blev i Χsto den naadige Gud,
NB14:147 l. Det Mærkelige er: at · just da han fik en forloren Søn – da
SLV, s. 353 e Dødens ubeleilige Komme · just da han var Maalet nærmest, saa kan jeg
NB20:56 rkere. / Og paa den anden Side, · just da havde Sagen ogsaa fundet ganske anderledes
NB12:105 et aldeles i sin Orden, at · just da jeg har været ifærd med at mindske
NB28:13 Forunderlige Selvmodsigelse. / / · Just da Kirken ret slog sig til Ro og fik det
NB32:50 daget i Evigheden – altsaa · just da naar man skulde ( hvis det ellers var
NB18:16 gjøre det til Virkelighed. / · Just da naar Mynster meest beundres, i de meest
NB5:41 nke paa fra Begyndelsen, thi · just da Nøden var størst, var Hjælpen
Papir 396 me, der sad i Nærheden, · just da reiste sig op for med sin Lorgnet at
NB28:13 alighed – forunderligt, at · just da slog man sig til Ro. Hvor grusomt, jo
LA, s. 31 and Bergland, den Søgte. / · Just da som en lignende Adskillelse skal indtræde
DS, s. 162 d. Dog er dette ikke saa. Nei, · just da svimler det, sandseligt, for et Menneske,
Brev 288 var en Hentydning til den · just da udkomne Anti-Climacus' Forord til Sygdommen
NB36:3 r Aand et tvetydigt Gode o: s: v: · just da ved den Tid, eller nogle Aar iforveien
NB26:94 tenseret forstod mit Liv – · just da, anbragtes den oeconomiske Bekymring,
NB23:105 Minoritet, ellers viser det sig · just da, at han ikke er Charakteer, men egl.
Papir 422 i Tid ell. i Evighed: da, · just da, begeistrer han Digteren, og da, just
Papir 422 strer han Digteren, og da, · just da, har han ladet Hjertet synde i Sorgen.
KG, s. 193 den i Livet Forsøgte. Nei, · just da, naar det Christelige stærkest anprises,
KG, s. 356 forstaaet gjælder det, at · just da, naar et Menneske har overarbeidet sin
NB19:32 indskærpe et stadigt Memento: · just da, naar jeg har faaet Folk til at gaae
NB22:74 dens egl. Hensigter o: s: v: som · just Dag-Pressen, der saa ieetvæk har raabt
Brev 54 enhver Løn – thi da · just dandses der til Gudens Ære. / Anderledes
NB14:136 ne Tilfælde feilede, at · just Datteren blev den Fortabte, og Sønnen
NB23:22 Inderlighed. / Men det var · just de » eneste sande Χstne i Danmark«,
NB34:9 sig, de Aar ville gaae hen, · just de Aar, hvor Lysten er størst. Naaer
NB32:44 dandse: Dragkisten mangler netop · just de Egenskaber der hører til det at dandse.
NB12:191 gelser for at være Msk. · just de ere mig negtede, medens det Overordentlige
KG, s. 35 med Elskov, eller er det ikke · just de flygtige Rørelser, der strax blive
NB32:112 edes har Satan lagt an paa · just de Fortrinligere, de med overveiende Phantasie
NB25:64 alaris-Opfindelse. De gode, · just de gode Msker ( der altsaa, hvis ellers
NB:130 en ethisk Accent paa dem: at · just de have Næringssorg. / Der ligger noget
Papir 462 ge Retfærdighed!) er jo · just de Herliges Glorie. / Og med disse Herlige
NB26:59 agelse. / Men dette er ikke saa, · just de Medlevende ansee Lidelsen som Kjendet
KG, s. 256 fuld af Haab for sig selv; og · just de Mennesker, som selvbehageligen ere allersikkrest
NB29:58 paa Sligt. / Ak, men det er dog · just de Millioner og Billioners og de officielle
NB26:6 eriske. Altsaa jeg har taget · just de Partes, som det ( ifølge helligt
NB35:43 kabeligheder, hvorfor ogsaa · just de religieuse Stridigheder i Χstheden
NB17:107 idelser i denne Henseende: · just de sagle saa det er ækelt i Tale om,
NB24:11 sin polemiske Livs-Anskuelse: at · just de sande Gode i den almindelige Mening
NB12:191 overordentlige Kraft. Men · just de simpleste Betingelser for at være
NB30:138 is man levede saaledes, at · just de skikkelige Folk bona fide antog det
NB30:18 ae Χstd. vendt saaledes, at · just de skikkelige godmodige Folk maatte antage,
NB12:145 e. Som Plato siger i Staten, at · just De skulle være Regjenter, som ikke have
NB32:91 re Aand, sees ogsaa deraf, at · just de Synder, som Χstd. anseer for de
NB26:98 n behøver ogsaa Næring; og · just de Tanker som ret egl. er Næring for
NB22:147 den. / I Forhold til Gud / / er · just de Tilfælde de vanskeligste, hvor man
NB26:68 lder sig ganske anderledes. · Just de Ugudelige straffer Gud – ved at
NB17:107 er man den Afdøde. / Og · just De, der aldrig have vovet det Mindste for
NB14:101 m aldrig have forsøgt Noget, · just De, som ere længst borte fra at forsøge
NB31:114 re de fortrinligere, ja · just dem er det jeg tænker paa, naar jeg
NB26:16 re verdslig glimrende Carriere, · just dem kan det være af yderste Vigtighed,
NB26:98 egl. er Næring for min Sjel, · just dem kan jeg ikke strax optegne. / /
NB18:78 s. / Og det er blandt Andet · just Dem, Χstus søger. O, I stadselige
NB23:22 i Danmark«, det var · just Dem, for hvem det blev klart, at dette
NB33:43 e gjør han – ulykkelig, · just dem, og de blive det i samme Grad, som
NB21:109 ynder ere de allerfarligste, og · just dem, som de frommeste Msker ømme sig
NB34:40 t – men saa vil ogsaa · just Demoralisationen af dette Høieste give
NB36:19 s Afgjørelse. Derimod er · just den abrupte, reflexionsløse Maade, paa
Papir 458 il Overdrivelsens Yderste, · just den afgiver jo Garantien for, at hvad han
NB30:94 . Forsaavidt er det for mig · just den allerstørste Qval om Nogen vilde
NB30:41.b den Sludder igjen; men saa vil · just den anden Sætnings Form ganske tilfredsstille
NB22:94 atte blive opmærksom paa, thi · just den Angest med hvilken jeg fremstiller
NB34:41 ille i Sandhed det Gode hører · just den Anstrengelse at være ene. Derimod
NB25:72 tus. / Og ganske rigtigt, det er · just den Apostel, der ikke har været Vidne
NB12:98 le Ven, jeg skal nu engang bruge · just den Art af Fremstilling af Χstd. Uden
SFV, s. 100 den Fare, og vel at mærke · just den Art Fare, der categorisk svarer til
NB12:178 hende. O, i Sandhed det er dog · just den Art Flaneurer som jeg var, at den christelige
DS, s. 251 var sand Selvfornegtelse. Og · just den Art Fromhed kaster Luther sig imod.
NB32:17 Ifølge Χstd. er Frelsen · just den at blive Aand, at frelses ud af Slægt;
NB22:138 hele det Moderne Andet end · just den Bagvendthed, som hiin Christen udviste.
CT, s. 32 nde forladt af Gud; Frelsen er · just den befalede: at være uden Bekymring
Brev 159.1 d Du har lidt med mig er · just den brave og fortræffelige Schlegel,
NB27:16 har forvirret Χstd, er · just den Brug man gjør af verdslig Klogskab:
NB25:75 kteerløs, ønsker man, · just den Charakteerløse er elsket og afholdt.
NB16:34 e sig med, at jeg er Noget. · Just den Classe af Samfundet, som han nærmest
NB:86 i 3 Maaneder. Men hvad skeer · just den Dag indløber der Efterretning om
NB11:193 v lært mig det Modsatte. Thi · just den Dag, da jeg gjorde Alvor af det med
DS, s. 170 drig vare de mere ædrue end · just den Dag, ganske udtrykte deres Liv det
NB11:193 e Forlovelsen om Eftermiddagen, · just den Dags Formiddag havde jeg sagt det Modsatte
YDR, s. 115 ( thi, saaledes forstaaet, er · just den den Stærkere, der i Selvbekymring
Oi8, s. 364 ar den capitale Forbrydelse ( · just den Du oprøres over) behøver et heelt
Papir 464 ver det Hele som var dette · just den dybe alvorsfulde Interesse for det
NB22:159 s Ufuldkommenhed og derfor · just den dybere og dybere Bevidsthed om Trang
NB28:103 Manuscriptet. Deri ligger · just den dæmoniske Haan, og tillige Beviset
DBD, s. 130 e osv. Men det Betydelige har · just den Egenskab, at i samme Grad, som det
Oi8, s. 364 eelt Liv for at blive til, er · just den egentlige capitale Forbrydelse ved
NB33:53 den modsatte Yderlighed, at · just den Elskede seer ud som den af Gud Forladte.
NB4:65 maa altsaa nu en Dialektiker til, · just den eminente Dialektiker maa være den
AE, s. 96 ighed, thi Tilfældighed er · just den ene Faktor i al Tilblivelse. –
Papir 554 -Skabningens største Lidelse · just den er det Χstd. stiler paa. /
NB24:47 nder jeg faaer det anbragt, · just den er farlig. / Min Svaghed er saaledes
NB25:105 e. Nei, lige det Modsatte, · just den er farligst, og forsaavidt fjernest
DS, s. 226 Du har paa, men see Dig for, · just den er Liigskjorten, Liigskjorten, i hvilken
CT, s. 96 vil jo begynde med Tvivlen), · just den er Opsætsigheden; thi derved er
NB4:6 ud, kjender Gr. slet ikke, og · just den er Psalmesangens ægte Tone. Gr.
Oi6, s. 262 isme egentligen er, eller paa · just den fordærveligste Form af Indifferentisme.
NB17:16 min hele Stræben. / Men nei, · just den fornemme Misundelse er det, der blev
Papir 586 at kunne forstaae det, maa · just den Forvandling være foregaaet med et
KG, s. 62 dru; men Selvfornegtelse er · just den Forvandling, ved hvilken et Menneske
NB22:106 rende til at blive redelig, som · just den fra: Forbryder – til Politie.
NB23:39.a en seer paa Idealet. / Dog maa · just den Fremmeligere bruges til at være
NB17:7.b tigt lagt Sagen saaledes an, at · just den Frimodighed og Sikkerhed, med hvilken
DS, s. 154 det andet at være ædru. · Just den fulde Mand, » Apostelen«,
NB6:44 ikke slet saa store o: s: v:; thi · just den Første føler, ell. kan hvert
Brev 62 e være at komme fordi jeg · just den Gang sad og læste Correktur. Deres
NB13:28 e? / eller dømmer Du, at · just den Gang var Du det Høieste nærmest?
NB9:42 get om Guizot, et Angreb der · just den Gang var gjort paa ham. Jeg viste det
NB20:171 s: v:. / Sandsebedrag. / / · Just den Geistlige, hvis Liv fra Morgen til
YTS, s. 247 men er dette saa, er jo · just den Givende i een Forstand den Trængende,
IC, s. 72 idenhed. / Men Indbyderen var · just den guddommelige Medlidenhed – og
Oi8, s. 363 ? / Hertil maa svares: det er · just den guddommelige Retfærdighed, der i
Oi9, s. 384 re Dens meest Hengivne, Den, · just Den han æder. Ved Eed forpligter »
NB16:55 s Forhold, er Mynsters Betydning · just den her dog at have gjort Noget; og de
NB23:202 r man jo ogsaa stundom seer, at · just den Hersker, der virkelig føler sig
NB20:11 oisme. / / Det Frygtelige er, at · just den høieste Form af Gudelighed, det
NB32:108 allet er Ideen – dette er · just den høieste Grad af Ideeløshed. /
NB4:78 med i christelige Taler. Men see · just den hører med. Det havde jeg ikke tænkt
NB15:51 der maa være Tro med betyder · just den ikke ligefremme Umiddelbarhed, ellers
NB6:65 oldigste Produktivitet – og · just den jeg i det Øieblik skal bruge. /
NB11:67 g smilende ud naar man lider, at · just den kan gjøre at et Msk. seer fortræden
Oi4, s. 206 , christeligt er det omvendt, · just den kongelig autoriserede Lærer er Qvaksalveren,
CT, s. 58 er ham saa nær paa Livet, · just den koster ham Nætternes Søvn. Det
NB24:96 kker. Nei, det Onde i vor Tid er · just den letsindige, profane Indbildskhed, at
NB24:47 eg ikke Mskene med mig. Men · just den lettere Form, hvorunder jeg faaer det
OTA, s. 374 lig, som er død, mon ikke · just den Levende, naar Døden er hans Visse,
TS, s. 98 ns Lære, Du skal afdøe, · just den levendegjørende Aand er Den, der
NB27:71 forstaaer jeg nu, hvorledes · just den Lidelse, der til bestemt Tid sendes
NB13:14 dt. Jo jeg takker; nei, den · just den maa svækkes i Mskenes Forestilling
NB14:150.a g vel ikke Begrebs-Existents. · Just den Maade, paa hvilken den nyere Philosophie
Brev 159.1 ffelige Schlegel, han er · just den Mand, hvem Du kan gjøre lykkelig,
NB6:80 aa at holde, han udtænker · just den meest pirrende og saarende Maade –
PCS, s. 141 le Svingel, hans Holdning har · just den mistænkelige Stivhed. Captainens
NB24:148 er meget godt. Men dette er jo · just den moderne Bevidsthed: Verdens Bygningen,
NB25:38 Mod til at gaae mod Farerne; men · just den Modige er svagest i Retning af at vise
NB25:38 i Retning af Medlidenhed. Og see · just den Modige pleier netop at være tilbøiligst
NB9:42.a else der. Nu vidste jeg, at han · just den Morgen havde været ude at fiske,
NB31:122 rstørste msklige Vished · just den narrer allervissest for det Evige –
Oi7, s. 303 Christeligt maatte man sige: · just den Omstændighed, at der er en Præst
NB13:80 bort – har Præsten · just den Opgave i dybeste Forstand at prædike
Papir 458 kaben det kommer an paa. / · Just den Optugtelse, som Luther havde gjennemgaaet,
Papir 460 det var af ham at vælge · just den Pige, af den Familie, af de Forbindelser
AE, s. 511 som var Opgaven denne og ikke · just den qvalitativt modsatte: at fastholde,
NB18:53 e Χstd. Det Χstlige er · just den Reduplicationens Strenghed med hvilken
NB25:71 Og hvor paradoxt: at · just den Religion, der først og ene har lært,
TS, s. 64 s. v. / Og det er ret heldigt, · just den rette Mand at komme til; thi Propheten
NB22:141 ordærvet forraadt, forspildt · just den Sag, hvilken de skulle tjene. Det er
DS, s. 155 tendommen er af den Mening, at · just den sande Christen er ædru, at derimod
KG, s. 243 lighed. Men derimod værger · just den sande Kjerlige sig ved at troe Alt,
NB15:35 vendt om) nu er det blevet · just den sande Orthodoxie, at være national-ivrig
NB19:32 ndre sande Midler, hvorimod · just den sande Religieuse vilde blive ilde lidt
NB20:82 Opholdet der. Maaskee var det nu · just den sande Tilbedelse og Gudsdyrkelse at
NB33:55 r. Nei, Din Handling den er · just den sande Tilbedelse, og er det, naar den
NB30:30 ik ikke og gjaldt for den sande, · just den sande Tilhænger, hvilket gjør
TS, s. 40 Øieblik har Veltalenheden, · just den sande Veltalenhed, nærværende,
NB22:141 Betryggende er, at det er · just den selv samme Sag, han først har forspildt.
NB22:88 andheden mere og mere tilbage er · just den Selviskhed, den Mangel paa Mod, at
NB12:152 taalmodigen at bære, at · just den skal blive ell. hjælpe mig til at
NB22:72 Synd er den himmelraabende? / / · Just den som boer skjultest og meest stille
NB32:31 for Farerne, og derfor ere · just den Sort Msker, som saaledes af saakaldt
IC, s. 97 des Guddommeliggjørelse er · just den stadige Opstand, det idelige Oprør
NB32:16 iere; men denne Ro, den er · just den størst mulige Afstand fra »
NB26:21 : saa paastaaer jeg, at dette er · just den størst mulige Afstand fra Χstd,
NB29:58 t an. / Men heraf er Ulykken, at · just den størst, størst, størst udbredte
NB32:26 vor sindrigt! thi Socrates er jo · just den Subjektivitet, der skal vælte den
KG, s. 34 blevne Christne. / Og dette er · just den sørgeligste og den ugudeligste Art
NB28:25 kenes Hjælp: da styrkede · just den Tanke ham: Sagen forholder sig jo saaledes,
NB11:153 anke – og dog er det · just den Tanke, der har hjulpet mig, thi havde
YTS, s. 266 lder. Denne Tolder, ja det er · just den Tolder, om hvem vi tale; det er jo
CT, s. 89 dent i Menneskenes travle Liv · just den ualmindeligt Begavede er som til Overflod,
NB15:13 ja afskaffet Χstd, som · just den uchristelige Maade paa hvilken den
CT, s. 96 være værd at kjøbe. · Just den ugudelige Ro, med hvilken den Tvivlraadige
NB3:16 or Følgerne. Mit Corps er · just den Undsætning han behøver. Seer
Papir 445 Dandsers Præstation, at · just den var det Overordentlige, det kunde da
NB15:103 s. Her er ingen Videnskab; · just den vil han have bort; han er »
NB12:120.b ende sit Forhold til mig; men · just den vil maaskee i dybeste Forstand idealisere
IC, s. 136 et Menneskes Ukjendelighed er · just den Vilkaarlighed, med hvilken han hvert
NB16:98 n Grad med bedærvet Comik, at · just den virkelig Vittige maatte afholde sig
NB11:32 n ansees vel for gal, men han er · just den Vise. / Det Docerende i Forhold til
NB16:24.a e ventet. / / / og min Lidelse · just den, at der i Danmark ingen større Scene
Papir 449 ig forstaaet – Ulykken er · just den, at Det han sætter istedetfor det
IC, s. 136 to, og den guddommelige Alvor · just den, at det i den Grad fastholdtes, at
NB23:5 sig om det Høieste, er Knuden · just den, at det tillige dreier sig om det meest
NB27:6 Dig den, Straffen bliver vel · just den, at Du i denne Verden faaer gode Dage,
Papir 365:13 . 3) fordi ethisk er Opgaven · just den, at ethvert Msk. kommer til at staae
NB12:147 mig, og dog var Mystificationen · just den, at Frygt og Bæven egl. reproducerede
NB12:171 Betaling, altsaa hans Løn er · just den, at han ingen Betaling tager. See,
NB5:72 n første Form af Kjerlighed er · just den, at han kjerlig gjør En opmærksom
GU, s. 334 , og hans uendelige Storhed er · just den, at han seer end det Mindste, husker
Papir 371:1 det Modernes Ulykker er · just den, at have afskaffet » Jeget«,
DS, s. 182 dvikling: vor Tids Tilstand er · just den, at have faaet det Uendelige og det
BN, s. 111 blive en hvilken eller rettere · just den, at jeg ikke ligner dette Billede.
EE1, s. 42 t Lys op for mig, Grunden var · just den, at jeg maatte ansee mig for aldeles
NB4:155 dring seer for – uden · just den, at jeg saaledes kan arbeide med min
Oi10, s. 415 eest himmelraabende Synd er · just den, der – raffineret – veed
NB7:104 ene til ham. Naar saaledes · just Den, der efter Χsti Lære beflitter
TS, s. 40 ogsaa have Veltalenhed nok, og · just den, der fordres, naar Du taler frisk væk
KG, s. 45 stnok fri i sin Kjerlighed, og · just Den, der føler sig ganske afhængig,
Oi10, s. 415 te Den for Hjerteløshed, · just Den, der har Hjertet paa rette Sted. /
KG, s. 361 ieblikket end værre; thi · just Den, der var en Bedre, naar han svagt eller
NB27:78 det Jordiske, da er jo Gud · just Den, Du maa flye – hvor frygteligt
NB29:102 ligere hvad han maa slippe, end · just Den, hvem det var tilsagt at faae det.
NB2:186 bliver vanskeligt et Offer. Men · just Den, hvem Mskene have været opmærksomme
NB16:11 r ind i dette Samfund, uden · just Den, hvis Kjende er, at han til det Yderste
NB25:50 og den Slægt er formodentlig · just den, som har været samtidig med Biskop
IC, s. 213 tne, og den sande Christen er · just Den, som holder det meest skjult. Dersom
NB2:91 Gud see os her – og han var · just Den, som jeg sidst vilde have skulde see
Papir 390 r christelig forstaaet han · just Den, som kan forkynde Χstd. Det er
OTA, s. 358 Skole, men den fornemste er · just den, som varer længst. Som da ellers
NB28:96 es opdrager enhver Slægt · just Den, som vil faae med den Slægt at gjøre.
NB20:14 en lettere at forfalske end · just den. / Luther havde fuld Ret i at knuse
Papir 478 nere, ja den allerfineste, · just den: at hædres, at agtes, at respekteres
NB18:63 blandt Andet vistnok ogsaa · just den: at Skilsmisse er mulig; var Skilsmisse
NB17:48 e conform med Skylden, og derfor · just den: ingen Regjering at faae, saa Anstrengelsen
NB30:105 et som mishager Gud er Straffen · just den: vær saa artig, Du skal nok blive
SD, s. 140 t er Affectation – men · just denne Affectation er Fortvivlelse; han
Papir 483 ivt ere rettroende, er det ikke · just denne Art ( den objektive) Beroligelse,
NB34:11 et omkommer som den forkommer. / · Just denne Art Rettroenhed er Majestæts-Forbrydelse
NB17:71.h man kunde forlange. Sandt; men · just denne Begyndelse forandrede dog maaskee
NB28:57 godt gjennem Verden – · just denne Betragtning er Χstdommens; og
NB32:47 jo Sandhed forsaavidt, som · just denne christne Verdens Element er Løgn.
Papir 586 kets Liv. Og derfor er det · just denne Collision som Χstus især
Brev 125 et maaskee lykkes mig, at rette · just denne Deres særligere Opmærksomhed
NB27:55 i Skrøbelighed« · just denne Din Skrøbelighed skal hjælpe
KG, s. 35 om Duer«, thi Troen er · just denne Eenfoldighed. Du skal ikke bruge
NB9:42 age og glæde den Enkelte, · just denne Enkelte det var han. / Altsaa jeg
NB18:26 den Maade at evitere – og · just denne Eviteren gjør at Sagen bliver
SFV, s. 22 – Ellers Udgivelse. Og · just denne for Mange dog maaskee fristende Situation,
Oi8, s. 362 nske vist, at for de Andre er · just denne Form den allerfarligste; for de Andre,
DS, s. 154 rmaning: bliver ædrue! / Og · just denne Formaning er maaskee allermeest som
NB13:37 nd at være Christen. Men · just denne Forstaaelse erhvervedes ved Lidelsen
NB32:66 de dog ikke talte godt, at · just denne Forstillelse var den Hjertets Overflødighed
NB12:156 rden vil bedrages.« Ak, · just denne frække letfærdige Viden er
SD, s. 237 en naar han saa opdagede, at · just denne hans Opoffrelse i Kjerlighed, at
Papir 422 ene og Heltinderne, det er · just denne Hjertets Synd i Sorgen. Det er nemlig
NB7:88 lsker Gud ubetinget, saa vil · just denne Kjerlighed være Dig Alt, alt det
NB27:38 n, for evigt seiret, saaledes at · just denne Lidelse ogsaa hørte med til den
NB30:84 ing af det Ubetingede – og · just denne Liden derfor hører med til en
CT, s. 58 kke har Mod til at bryde med, · just denne Livvagt, der for Sikkerhedens Skyld
CT, s. 58 deres – Troskab: o, men · just denne Livvagt, som den Høitstaaende
NB13:77 stationen udtrykker; thi · just denne Længsel som Modsætningen udvikler
NB32:16 Side: fra Guds Synspunkt er · just denne Middelmaadighed, der sandseligt vil
FV, s. 25 gjøre sig selv for Gud. Dog · just denne Mildhed er maaskee i en anden Forstand
NB32:150 nyde – og raffinerer saa · just denne Nydelse ved – at det skal være
Papir 483 t de ere døbte, var det ikke · just denne objektive Beroligelse Χstus
NB21:4.a edeligen tog sig af min Sag: og · just denne Optrædens Første var det Bedrag,
NB8:38 d saa at lade sig slaae ihjel. Og · just denne Optugtelse kunde vor Tid vel behøve,
PCS, s. 127 et Tilfældige ligger i, at · just denne Præstation har tiltalt Forfatteren.
SD, s. 154 holde. Nu hænder den ham, · just denne Rædsel hænder ham. Menneskelig
NB5:30 lig har Troen – og see · just denne Selvbekymring er Troen. / Men det
CT, s. 91 dog i to Herrers Tjeneste. Og · just denne Selvmodsigelse er hans Straf: at
NB7:81 han søger forgjeves. Thi · just denne sidste findes allersnarest hos en
CT, s. 191 er saa den værste? Dog vel · just denne sidste, den feige, snildt beregnede,
NB17:7.b ndret mig min Anskuelse – · just denne Sikkerhed vilde vise, at den Mand
NB33:32 ituationsløs. / Og dog er det · just denne Situationsløshed som negativt
NB30:57 kke i socratisk Forstand. / · Just denne Sludder-Categorie er det formodentlig
NB30:41.b de skuffer, hans Lidenskab vil · just denne Sprogform tiltale eller mætte.
NB28:73 st vore Tiders Vildfarelse er jo · just denne Stiften-Partie, Dannen-Skole, Sammenholdet
NB14:72 binder bedst. / 2) Betænk, at · just denne Svaghed altsaa forøger Din Styrke,
NB22:159 en det er idel Naade. / Og · just denne Sætning bemægtigede saa hele
NB21:150 saa forstaaer jeg bag efter, at · just denne Taabelighed forvandlede Du til at
CT, s. 86 ikke at bedrage sig selv. Thi · just denne Tale gjenlyder af Angesten for den
BMS, s. 123 var et Sandhedsvidne – · just denne Tilstaaelse var i mine Tanker det
Brev 296 den opbyggelige Tanke, at · just denne Torn i Kjødet har hjulpet og fremdeles
NB15:70 n Synder, gaaer og tosser i det; · just denne Tossen i det, hører med til min
Oi4, s. 207 tfor at nu Trangen – og · just denne Trangs Tilbliven i Mennesket er Livets
SD, s. 140 etyde at være fortvivlet, · just denne Tryghed, denne Beroligelse kan være
SD, s. 187 erom, men af en anden Grund: · just denne Trøst vilde jo være hans Undergang
NB5:30 aldrig fortvivler, Troen er · just denne uendelige Selvbekymring, der holder
NB31:2 r i næste Time – og · just denne Uro mener Χstd. hører med
Papir 469 mere respektere de ham. / · Just denne Verdslighed er det Χstd. vil
NB11:159 praktiske Liv, i Virkeligheden. · Just denne Viden er Ruinen. Opdrages Piger paa
IC, s. 113 tungeste Lidelse, thi den er · just denne, at de Alle skulle forarges paa ham,
Papir 422 askee ingen Synd saa almdl. som · just denne, hvilken den gl. Digter har betegnet
CT, s. 242 rængende, saa gribende som · just denne. Naar man vil forelægge et Menneske
NB33:50 e Χsten er i det n: T: · just denne: qvalitativ Ueensartethed fra det
NB33:54 tende Tanker – det er · just dens Brøde og Skyld, ny Forbrydelse,
NB32:90 te Satire over Msk-Slægten er · just dens Rets Begreb og dens Retfærdighed.
NB29:98 enne oprørske Nivelleren, vil · just der anbringe den Overordentlige og for
NB15:129 ngeste Dom over Synden, og · just der begynder Forløsningen, med at sige
NB11:37 vi Geniet. / Myndigheden er det · just der behøvedes; men Geniet har ingen
NB6:8 forstaae Noget, men dem er det jo · just der blive behandlede saaledes) Ingen forstaaer
KKS, s. 99 nding er hun i sit Element, · just der er hun let som Fuglen, netop Vægten
DBD, s. 132 Lovtale over ham, medens jeg · just der havde taget min Forsigtighedsregel
NB20:164 nere. Den større Fare er det · just der hjælper til at vove sig i den mindre.
NB4:36 Omvendte, at have sin Smerte · just der hvor Andre have Ønsket. Ikke a
NB27:62 Lov at dræbe Dig selv – · just der ligger egl. det at afdøe –
Oi7, s. 296 tandsede ved sig selv – · just der ligger ogsaa, christeligt, Alvoren;
NB28:32 thi det Numeriske er det · just der nedtræder det Ubetingede. / Dog
NB20:74 skjulte Inderlighed var det · just der skulde pirres ved, hvilket kun kan
NB12:73 aftigt, og Paradoxet er det · just der spænder Verden i Torturen, saa den
CT, s. 109 gentlige Christelige begynder · just der, hvor den menneskelige Utaalmodighed,
NB13:36.a noget nær er muligt. / / / · just der, hvor jeg i modsat Fald vilde sige:
TSA, s. 91 kning ender, som viist blev, · just der, hvor min begynder. / 4.    Det
YTS, s. 278 hende, de dømte – og · just deraf – at Han ingen Prophet var,
NB5:110 han bruger for meget Phantasie. · Just deraf ( af dette, som er det Forkeerte)
TS, s. 104 igt, at dette fastholdes, thi · just deraf beviser jeg, Aanden, at der er Haab:
KG, s. 82 blev hans Skjebne saa mislig, · just deraf den dobbelte Fare. / Saa skulde vel
KG, s. 27 kjult er Selvkjerlighed, og at · just deraf dens berusede Udtryk lader sig forklare:
NB23:93 gtelse er dette ikke saa. Men · just deraf fødes dog saa igjen en ny Anfægtelse,
PCS, s. 130 surabelt, Regningen gaaer op, · just deraf Idealitetens uendelige Fjernhed mellem
NB13:92 g atter og atter forstaaet. · Just deraf kommer det, at jeg ikke kan blive
NB16:25 . Ak, og i en vis Forstand: · just deraf kommer det, at Vantro, Tungsind,
NB36:19 ort noget Forkeert, men jeg · just deraf seer, at det er rigtigt, uden dog
NB15:96 e beviste, at Gud var personlig, · just deraf, at han er treenig. Jo jeg takker,
OTA, s. 386 t. Hvoraf kommer dette, uden · just deraf, at, aandelig forstaaet, er det et
CT, s. 111 r evig sandt, og deri laae jo · just deres Feil, og det var dem, der havde Uret,
NB26:6 or Gud, ved helligt Løfte · just deres Kalds-Pligt at værne mod Misbrugen
NB19:69 igt fixerede sig i det Gamle, at · just derfor Χstd. ret maatte blive dem
NB10:194 evet anderledes – og · just derfor ( altsaa just for Det, som er min
NB30:84 iddelmaadighed. Nei, nei, det er · just derfor ( for at kunne komme til at udtrykke
NB32:127 s Interesse. / Men maaskee · just derfor ( fordi det ikke var af egoistisk
NB4:8 ligegyldig ved alt Andet! · Just derfor ( fordi jeg er uegennyttig) ansees
IC, s. 236 gtighed og Usselhed, som saa · just derfor af al Magt arbeider ham imod, dog
IC, s. 248 r mig end ubegribeligere. Dog · just derfor afholder jeg mig fra enhver Dom,
NB14:116 gt vidende, hvor lidet det · just derfor agtes; men aldrig var det muligt,
NB16:23 ket, theomorphiserer Gud – · just derfor anthropomorphiserer Msket ikke,
KG, s. 194 a i, hvis det fordres af Dig, · just derfor at blive henrettet som en Forbryder,
NB10:94 andigt: at gjøre det Gode, og · just derfor at lide. / En frygtelig Tilstand
IC, s. 176 dne for Sandhed med den Fare, · just derfor at skulle lide? Glem, om muligt,
NB7:65 t føle sig oplagt, og saa · just derfor at skulle tænke paa Gud. Thi
KG, s. 194 de – og find Dig saa i, · just derfor at være afskyet næsten som
NB23:33.g I Mændene! / jeg ønsker · just derfor at være, msklig talt, i god Forstaaelse
NB22:42 godt lege sammen, eller maaskee · just derfor bedst lege sammen, da lige Børn
NB22:133 saa meget i det Verdslige, · just derfor behøve I endnu mere end Munke
NB32:124 er saa uendelig ophøiet, at · just derfor behøves den meest aarvaagne Opmærksomhed
NB22:159 ste han kunde gjøre, og · just derfor blev det i en vis Forstand saa let
TSA, s. 65 kan collidere med Ham? Svar: · just derfor blev Han slagen ihjel, fordi Han
KG, s. 82 g, det at elske Næsten. Og · just derfor blev hans Skjebne saa mislig, just
NB24:78 og var nogen Sandhed i mig, · just derfor blev jeg Den, som fik Forretningen
NB14:79 g, og følte mig indviet, · just derfor blev jeg taus; Tausheden er just
NB4:53 Angreb, saa trak han sig tilbage. · Just derfor blev vi saa vante til at betragte
NB2:78 ve To om at være selvkjerlige. · Just derfor blive Ægtefolkene saa tilfredse,
NB23:51 aae ud over mig, mig alene, · just derfor bliver Bevægelsen lige det Modsatte
TS, s. 106 n for vort Arbeide, hvilket · just derfor bliver derefter. / Engang var det
NB2:111 ker af den ringeste Classe ( thi · just derfor bliver deres Myndighed desto stærkere
NB11:50.a ng, at vi skulle tie«: · just derfor bliver det ret aabenbart, hvad der
IC, s. 202 e Sandheden, ikke omvendt; og · just derfor bliver det Usandhed, naar det at
CT, s. 83 ag. / Men den Christne troer, · just derfor bliver han den næste Dag qvit.
Papir 420:2 med den endelige Forretning. · Just derfor bør M.H. optages, fordi han saa
NB32:79 er Sandheden og Magten; thi · just derfor corrumperes den saaledes, at man
CT, s. 86 n al Plagen; han er uden Gud, · just derfor den plagede Mand, Selvplageren.
KG, s. 252 er, som sagt, et Dobbelt, og · just derfor den sande Opdragelse; Muligheden
KG, s. 275 en Frygt og Bæven, som, og · just derfor desto forfærdeligere, aldrig
KG, s. 31 Troløshed; men er det ikke · just derfor desto vigtigere, at der atter og
NB22:37 D: Charakteristisk for ham. · Just derfor elsker han saa meget at tale om
SFV en Skurk – men naturligviis · just derfor elskværdig, især som saa uhyre
Papir 586 , en syndig Verden, men at · just derfor er Χstd. kommet ind, for at
IC, s. 93 ην ikke til, og · just derfor er Christendommen egentlig heller
SD, s. 216 t saa Nogen hører det. Og · just derfor er Christenheden ( dette er Beviset
Papir 535 er Sandhed i Autoritetens Form · just derfor er den den gudd. Sandhed, altsaa
OTA, s. 422 de Mennesker, den straffer; · just derfor er den saa stræng, for at de
IC, s. 188 tungt, at det at være det · just derfor er den sande Fuldkommenhed. /
KG, s. 16 istelige Kjerlighed bliver, og · just derfor er den; thi hvad der forgaaer det
NB20:70 se for enhver anden Betragtning, · just derfor er der med Flid sørget for disse
OTA, s. 290 kan Ingen synligt ligne ham; · just derfor er det at Lilien ikke ligner Gud,
NB32:127 Mskets Interesse) maaskee · just derfor er det at Styrelsen er blevet opmærksom
NB17:103 kun een Gang har Brug for? · Just derfor er det at vi maa berede os. Man
NB30:12 is Forstand kaldes et Gode, · just derfor er det den siger: giv Alt til de
SFV, s. 62 Bestemmelsen: Art, Slægt, · just derfor er det den største Qval i den
KKS, s. 105 e Opgaver. Nei, langtfra. Men · just derfor er det det Sjældne, naar Den,
KK:2 nkning over Tænkningen; men · just derfor er det eensidigt og ubestemt udtrykt,
KG, s. 353 er at anprise Kjerlighed, · just derfor er det en Gjerning at gjøre det;
LF, s. 16 just fordi Mennesket kan tale, · just derfor er det en Kunst at kunne tie, og
OTA, s. 429 Gjennemsnit er af Sandheden; · just derfor er det et Kjendetegn paa, at man
NB13:17 iet om Brylluppet i Kana, at det · just derfor er det første Mirakel, fordi
NB25:68 r ikke Eet ( cfr. d. N. T.) · just derfor er det godt, at Repræsentanten
GU, s. 331 uforandret Klarhed – ja · just derfor er det han er uforandret, fordi
NB30:86 Redskaber beregnede derpaa, men · just derfor er det igjen saa uhyre anstrengende
NB6:21 sig selv og sin Dom – · just derfor er det jeg beder ham, at dømme
Papir 452 det indrømmer jeg; men · just derfor er det jo der skal tales derom i
NB28:32 Χstd. paa 17de Haand, · just derfor er det jo min Opgave, at arbeide
NB31:69 Gud at gjøre – og · just derfor er det naturligviis ogsaa at Msk.
Oi4, s. 221 sonlighed, idel Personlighed, · just derfor er det Officielle ham uendelig langt
KG, s. 353 egavethedens Tilfældighed. · Just derfor er det saa opbyggeligt at tale om
Oi3, s. 189 kke, der gjerne vil hoppe, og · just derfor er det saa uforsvarligt at benytte
NB31:69 ygteligste Maalestok. / Dog · just derfor er det saa uhyre anstrengende at
LF, s. 35 Fuglen ere saa ganske frie, og · just derfor er det vel, at det falder dem saa
KG, s. 59 elvkjerlige er det Sandselige. · Just derfor er det, at Christendommen har Mistanke
LF, s. 37 ydighed under neden i Grunden; · just derfor er det, at der slet intet Tvetydigt
Oi7, s. 281 den Allerfarligste? / Svar: · just derfor er Digteren, gudeligt, den Allerfarligste,
KG, s. 98 øieblikkeligt saa godt ud; · just derfor er Evigheden mistænkelig mod
KG, s. 14 det Andet end Kjerlighed, som · just derfor er før Alt, og bliver naar Alt
NB3:52 dog tildeels i andre Kategorier. · Just derfor er han stundom saa stærkt g
NB30:44 aae som hvad det er – · just derfor er Hykleriet ret her i Bevægelse.
Papir 577 skal nu være forbi, og · just derfor er jeg blevet udcommanderet, thi
NB24:51 . Men det gjør jeg ikke. · Just derfor er jeg sand nok til at kunne magte
NB29:90 fordi Χstd. er Forsagelse, · just derfor er Jødedommen dens Forudsætning:
NB27:73 mmet Enhver – o, min Ven, · just derfor er Misundelsen saa hadefuld, fordi
Papir 371:1 , det personlige jeg. · Just derfor er ogsaa den egl. ethisk religieuse
NB30:138 ængst har løst den Knude, · just derfor er ogsaa det Christelige blevet
DS, s. 175 følger Handlingen strax, og · just derfor er saa Gjengivelsen nøiagtig,
NB35:14 n med; det er et Skjult som · just derfor er saa uhyre farligt, ganske beregnet
NB16:11 Verden Farvel, brudt med Verden. · Just derfor er Samfundet blandt Disse, der selv
NB30:107 hvis man taalmodigt holder ud, · just derfor er Selvmordet Styrelsen imod. /
NB11:154 i en vis Forstand kan man sige, · just derfor er Strengheden i gode Hænder,
KG, s. 98 Øieblik er Evighedens Dom. · Just derfor er Verden saa tilbøielig til
GU, s. 331 ere ikke saaledes Klarhed, og · just derfor ere vi foranderlige: snart bliver
KG, s. 180 altsaa det Tilfældige, men · just derfor famler i Mørke – mon det
NB33:12 om siger det, ja maaskee er · just derfor Faren den allerstørste. /
CT, s. 139 Noget for Kjerligheden. / Men · just derfor fordrer ogsaa Kjerligheden Noget
NB4:30 prigtigt vover meest, at han · just derfor forfølges og forhaanes –
IC, s. 241 f Sandheden, et Menneske, der · just derfor forhaanes og forfølges, da at
NB4:18 aaledes, at man just derfor, · just derfor forhaanes og forfølges. Der
DS, s. 201 Herre? Men, siger Evangeliet, · just derfor forkynder jeg en Forsoning: er dette
NB28:45 e være Guds-Forholdet – · just derfor forstaaer Ingen denne Art Kamp,
NB15:61 ( uden at » man« · just derfor forstaaer sig stort paa Politik)
CT, s. 299 stede, det var Forløseren; · just derfor føler jeg, som hørende til
NB27:21 en Slags Lykke i Verden. / · Just derfor gjorde det et dybt Indtryk paa mig,
NB15:93 e langtfra at være Aand, · just derfor gjør Friheden dem saa mange Bryderier,
NB32:13 at det er det han ikke vil, · just derfor gjør han en Bevægelse i Retning
BOA, note ngen, og tillige Exegeten! Men · just derfor gjør Mag. Adler saa ypperligt
Oi10, s. 415 n dog, i en anden Forstand, · just derfor gjør, ved Hykleriets Lydløshed
CT, s. 213 ens Udødelighed – og · just derfor gjøres det vel fornødent,
BOA, s. 278 faaer nogen Examen. Trop er · just derfor haabløst at opgive, fordi han
Papir 431.l veed det, maaskee er det saa · just derfor han ivrer mod det at være »
NB22:173 t fordi man har fortiet A, · just derfor har C kunnet taget sig det til Indtægt,
KG, s. 271 t sig selv og forfalsket Gud, · just derfor har den en ond Samvittighed. For
NB2:26 lt. Just fordi dette ikke er saa, · just derfor har ell. burde ethvert Msk. have
SD, s. 220 og i det Ondes Conseqvents, · just derfor har han ogsaa en Totalitet at tabe.
NB28:15 mig som en Poeniterende, og · just derfor har jeg altid talt spøgende om
NB21:83 rgelig Forstand en Pialt. Nei · just derfor har jeg Lyst til at være forelsket,
Papir 469 d jeg har med at gjøre, · just derfor har jeg maattet gaae saa uhyre forsigtigt
NB2:136 e min Forfatter-Virksomhed, · just derfor har jeg med den yderste Omhyggelighed
NB17:14 ret frygtelig – men · just derfor har jeg ogsaa havt ganske Andet
NB2:73 har beundret mine Evner, og · just derfor har man villet at jeg skulde deeltage
NB30:49 r Mandens Degradation. / Og · just derfor hedder det igjen i det msklige Tyvesprog:
NB25:50 nomen ( men Χstd. er · just derfor heller ikke et Historisk) er det
NB7:5 bedrag det Understøttende. · Just derfor hører der saa Mod og Selvfornegtelse
NB26:94 netop ikke det Overordentlige. / · Just derfor i det Øieblik da jeg potenseret
KG, s. 198 der trænge til den, at den · just derfor ikke anbefaler sig ligefrem, men
Brev 173 Andre, der mere snaksomme · just derfor ikke egentligen kan siges at tænke
KG, s. 249 es Mulighed er at haabe, hvad · just derfor ikke kan være nogen timelig Forventning,
Oi8, s. 352 ns Forfærdelser, og at det · just derfor ikke kommer an paa at slippe lykkelig
NB22:156 st det jeg fordrer, er, og · just derfor indlod jeg mig med Dig, fordi Du
NB11:174 Blod – og dog er det · just derfor jeg miskjendes og mishandles. /
NB29:31 ærbødige Tjenere) og · just derfor kalder man ham leflende »
KG, s. 42 igesom det Gjærende, der jo · just derfor kaldes saaledes, fordi det endnu
NB2:16 Reflexionen. Dette er sandt, · just derfor kan aldrig mere en Enkelt ( Konge,
SD, s. 230 n ikke en enkelt Synder. Dog · just derfor kan det heller ikke blive Alvor
KG, s. 69 r saaledes og Talen saaledes, · just derfor kan Gjenstanden være Troens Gjenstand!
NB25:49 g, men uendelig Seierherre, · just derfor kan han, saligt, see ene herpaa.
NB7:13 afgjørende Χstlige. · Just derfor kan jeg nu belyse og opfatte den
TAF, s. 288 end det Forfærdelige; og · just derfor kan Synderen ikke lade være at
NB14:41 er en Potens høiere, og · just derfor kjendelig paa, at den føler sig
NB30:38 man sig, hvis man troer det. Thi · just derfor kommer Χstd. fra den modsatte
IC, s. 185 af den Verden, hvori de leve; · just derfor kommer det nok for hver Den, der
NB7:75 r tillige at haabe mod Haab. · Just derfor kommer han til Dag ud og Dag ind
CT, s. 21 glen ere heller ikke Christne, · just derfor kunne de med Held være behjælpelige
NB4:113 odt, det gjør jeg ogsaa. · Just derfor kæmper jeg af al Magt mod Msk-Frygtens
NB34:39 i det Paradoxes Sphære, · just derfor ligger Forargelsens Mulighed saa
IC, s. 232 et » Fodspor«. · Just derfor lod han sig føde i Ringhed, og
TAF, s. 300 ade sit Liv – dog nei, · just derfor lod han sit Liv, for at sikkre Dig
NB30:96 ere Asener, saa hans Kjerlighed · just derfor lønnes med bestialsk Behandling
Papir 494 r blevet Vrøvl, saa Methoden · just derfor maa blive den lige omvendte –
NB22:86 r » Tro«, og · just derfor maa der være Uovereensstemmelser,
CT, s. 107 n er et Gode i og for sig, og · just derfor maa fordre, at den Enkelte, som
Oi4, s. 205 Interessent i Sandsebedraget) · just derfor maa man ville, hvad der maatte nære
NB22:8 taabelig Efterabelse o: D:,) · just derfor maa Modstand og Tvang til. Bestemmelsen
KG, s. 229 sig selv, at blive aabenbar. · Just derfor maa Tilværelsen være saaledes
NB13:88.a ar, at jeg som en Poeniterende · just derfor maa vove hvad Andre ikke vove. Dog
NB23:6 Reformeren af det Gudelige, · just derfor maatte jeg føres saa langt ud,
Brev 42 om en Springfjeder, og at det · just derfor med Hensyn til Ens fuldkomne Helbredelse,
Brev 66 gens Tid. Det forstaaer jeg. · Just derfor mener jeg, at denne lille Billet
NB30:107 g, en evig salig Tilværelse: · just derfor mishager det Gud om Nogen selvraadigt
NB30:107 g at Tiden bruges til den Ende, · just derfor mishager her Utaalmodighed. /
Oi3, s. 187 at Gud vil være elsket, og · just derfor Modsætningsforholdet, for at
NB15:42 ae den nye Begyndelse – og · just derfor naaer han den ikke. / En Begyndelse
KKS, s. 95 se, vistnok en vanskelig, men · just derfor ogsaa en skjøn og betydningsfuld.
NB17:39 t sig. / Mit Tilfælde er · just derfor ogsaa et eget, at jeg ikke udgiver
NB8:17 g jeg da naturligviis ingenlunde. · Just derfor ogsaa har mig været en Mulighed
NB4:134 else stærkere og stærkere: · just derfor opdagede han saa det Sande inderligere
DS, s. 168 om, at han er lidt fuld, og er · just derfor opmærksom paa at skjule det for
NB4:58.a en! Der er overalt Ingen, ak og · just derfor overalt Vildfarelse! / Hvilken Trøst
KG, s. 32 il være ham til Forargelse. · Just derfor passer igjen paa dette Kjerlighedens
NB23:10 lide for Troen indtil Døden; · just derfor seirede den over Verden. Denne Trang
KG, s. 203 , vil geraade i dobbelt Fare, · just derfor sige vi, at det er de Christnes
OTA, s. 425 kuespil for Verden.« · Just derfor sige vi, hvad man lærer af Apostlenes
IC, s. 157 igger bagved, og Høiheden: · just derfor siges Han at drage til sig. At lokke
NB31:150 ficeret og saa mægtigt, · just derfor skal – hvor majestætisk!
LF, s. 45 vidunderligt Kunststykke; men · just derfor skal Du give desto nøiere Agt
CT, s. 185 vorde velsignet; men derfor, · just derfor skulle vi heller ikke betænke
NB24:42 k ligesom Gud nærmere – · just derfor slipper man ikke fra Selvanklage,
NB2:17 ns Idee, i hvis Tjeneste jeg · just derfor stod ubetinget ene, og dog bemærket
KG, s. 229 r om der er Kjerlighed i Dig, · just derfor sætter den Dig ved Forstandens
TSA, s. 62 rolig, det gjør hun ikke, · just derfor talte hun derom, det var en forfængelig
NB18:15 n saa stor Trang dertil, at · just derfor Trangen hjælper os. Den jordiske
NB2:136 tyder paa en Metamorphose. · Just derfor turde jeg ikke reise til Berlin,
KG, s. 12 lse, en Kjerlighedens Trang og · just derfor uden Fortjenstlighedens Fordring!
NB5:11 sig om til Mskene, at see at man · just derfor udlees og bespottes, saa man altsaa
NB11:53 g, at det kan betyde Allehaande; · just derfor var det af Vigtighed at bestemme
NB22:46 for Embede og Levebrød. · Just derfor var det af Vigtighed, at netop i
NB15:122 tativ himmelskrigende nok, · just derfor var det da lettere, afgjort at vælge
SD, s. 197 er phantastisk i Slægten. · Just derfor var det ogsaa, at en vantro Christendom
TSA, s. 65 an i Intet søgte sit Eget. · Just derfor vare de Ringe og de Fornemme lige
NB2:54 ndt, at jeg har Fortjeneste, · just derfor vedbliver Misundelsen saa lystigt
NB3:48 nge ell. dens Ære og Anseelse, · just derfor veed jeg, at jeg efter msklig
NB3:48 og saa uegennyttig, som mulig, og · just derfor veed jeg, hvor oprørende man
NB10:119 veltalende. Maaskee bliver han · just derfor veltalende, fordi han kun er Bedriftens
CT, s. 85 Evige hos sig i den Dag Idag, · just derfor vendte Han jo den næste Dag Ryggen.
NB2:2 sig selv og anviist sig selv, · just derfor vil han ogsaa baade være nødsaget
NB31:125 Bog som det nye Testamente. Og · just derfor vil Revisionen ogsaa maatte gjøre
IC, s. 159 Du idag føler Dig dragen, · just derfor vilde Du vel idag være villigst
KG, s. 315 ar to Penninge, Enken gav; og · just derfor vilde han sige, at der end ikke
NB26:54 iger forresten ikke, at jeg · just derfor vilde have antaget det, men jeg
OTA, s. 429 st derpaa kjendes de, ak, og · just derfor ville de ikke have Magten og Æren,
NB11:173 es formeentligen ere uskyldige, · just derfor vove de, hvad de to Frække end
NB12:194 Andre, en Poeniterende – · just derfor vover jeg hvad jeg har vovet: men
NB30:86 ret at vise Msk. deres Intethed, · just derfor vælger han altid sine Redskaber
NB22:8 aa uendeligt Helligt – · just derfor ønsker han Modstand, Tvang. Han
Papir 344:1 nderværk, men dog, maaskee · just derfor, ere meget underholdende, fordi
IC, s. 80 n er den absolute Respect; og · just derfor, fordi Christendom vil have den
LF, s. 37 ybest og overalt i Grunden; og · just derfor, fordi der intet Tvetydigt er i
NB24:78 paa en skjult Inderlighed. · Just derfor, fordi det dog var nogen Sandhed
Papir 399 ordentligviis en Pialt. Derfor, · just derfor, har det ene Msk. ikke Lov til (
NB36:26 maadighed og Løgn. / Dog · just derfor, hvor vil det lyse i Tidernes Løb,
NB4:18 dette udtrykkes saaledes, at man · just derfor, just derfor forhaanes og forfølges.
NB10:163 t jeg blev staaende. / Men · just derfor, maa jeg sige, at det da var godt,
KG, s. 19 jendelighed paa Frugterne, der · just derfor, naar Forholdet er det rette, siges
CT, s. 213 dt til Liebhaberi. Og derfor, · just derfor, skrives der saa mange Bøger,
NB26:94 gt at holde ud paa Ideen. / · Just deri ( og i Sandhed dette er meget anstrengende)
NB24:89 s med Troens Fader Abraham! · Just deri bestaaer Lydigheden, i dette ubetinget
NB35:40 : den forholder sig til Individ. · Just deri den uhyre Idealitet men ogsaa Anstrengelse
Oi2, s. 152 kun paa een Maade – og · just deri er det Evige forskjelligt fra alt
NB16:87 – er en betænkelig Sag. · Just deri laae det ogsaa, at han strax blev
YTS, s. 265 aer man jo ikke for sig selv. · Just deri laae Pharisæerens Stolthed, at
NB33:24 for Tidsfordriv, nei, nei, · just deri ligger Alvoren, at det at elske og
NB12:97 det Modsatte; dygtigt eensidigt. · Just deri ligger Correctivet, og deri igjen
Oi1, s. 133 af at forkynde Christendom ( · just deri ligger den større Fare i Sammenligning
NB14:41 agte Grund-Existens-Former. · Just deri ligger deres Betydning som Correctiver.
NB9:13 n lod være at reduplicere. Men · just deri ligger det ( foruden i Evnerne) at
PCS, s. 133 pio har to Sider at sees fra; · just deri ligger det dybere Comiske, Captain
NB8:27 nket aldeles som de Andre – · just deri ligger det Elskværdige. / Men Inderlighed,
NB30:86 n til at rive en Verden om; · just deri ligger det Guddommeliges Lidenskab:
DS, s. 157 middelbar Vished for at seire; · just deri ligger det Mislige ved de Letbyggedes
NB23:11 altid til Een, den Enkelte; · just deri ligger igjen Anstrengelsen og Examinationen,
NB22:159 ig Naade, at jeg benaades, · just deri ligger jo Fordringen til saa at anstrenge
NB13:81 den Maade, ell. det Religieuse. · Just deri ligger noget Opvækkende. / /
NB33:7 have Plads i denne Verden – · just deri ligger Paradoxet og Collisionen, det
NB19:35 jeg jo bagvendt? O, ja vist, og · just deri ligger Svigen. Det er mig, der har
NB6:24 s Skyld igjen at vise Muligheden. · Just deri mener jeg min Opgave at ligge, bestandigt
NB33:21 de høre Ordet saaledes, at de · just deri see Beviset for at han var Guds Søn.
NB3:20 som kunde have haft Magten, · just deri stikker Braadden. / Det der egl. har
NB14:68 qua Forfatter andre produktive. · Just deri stikker derfor igjen min Lidelse,
NB24:157 gen Villie have – og · just deri stikker det, hvis man kun skal tjene
NB24:87 heller ikke beskjeftiger ham, og · just deri stikker Hemmeligheden) bliver Veltalenhed
NB11:192.a.a er meget afgjørende, thi · just deri stikker jo egl. Knuden. Men der er,
NB24:51 afskaffet, aldeles udeladt. · Just deri stikker Misligheden, at han har ladet
NB26:100 troer det er den samme Sag, ja · just deri stikker Pointet, og dette er Bedragerne
NB25:55 herlig o: s: v: men siger han ( · just deri stikker Sophisten) det er Noget, som
TS, s. 44 dbildskhed, Ørkesløshed. · Just deri var det Feilen stak, ikke saa meget
KG, s. 213 hed, og Hemmeligheden stikker · just deri, at den bruger de samme Ord som Barnet
CT, s. 69 e, og derfor retter Talen sig · just derimod, og ikke saa meget mod Bekymringen.
NB32:19 t en Fornøielsesdag, og mener · just dermed, at det bliver en streng Dag, meget
SD, s. 134 et ilive og Liv i Naget; thi · just derover – ikke fortvivlede –
NB18:100 igte det, men at ligne det. Dog · just derover fortvivler han; ogsaa over Smerterne,
NB36:19 ing saaledes ind, at den – · just derpaa beregnet – maa see ud som
IC, s. 97 t det Indvortes var gaaet ud. · Just derpaa kjender man, at et Bestaaende er
OTA, s. 429 er som Daarer – ak, og · just derpaa kjendes de, ak, og just derfor ville
DS, s. 205 dres kan Christendommen ikke, · just derpaa kjendes det igjen, at den er lige
NB22:159 en fristes til at sige, at · just derpaa kjendes, at det er det sande Christelige.
OTA, s. 420 fte deres Øine og kjendes · just derpaa, ellers mener man jo dog, at den
NB24:99 høit; det bliver nemlig · just derved » for høit« derved,
NB31:94 tet er høiere, og er det · just derved at den er Virkelighed. Digteren
KG, s. 351 ndre den Afdøde, og lær · just derved at elske de Levende uegennyttigt,
KKS, s. 97 lforladelig, og dog siger han · just derved at hun er skjælmsk, og dette
NB31:125 afskaffet Χstd. ogsaa · just derved at man har forvexlet det at være
KG, s. 236 rag og alle Bedragere, og dog · just derved at sikkre sig uendeligt mod ethvert
TS, s. 74 næsten skjulende Rigdommen, · just derved at udbrede en vis Fortryllelse over
KG, s. 300 sig selv i Kjerligheden; men · just derved bevirker han, at hans Kjerlighed
Brev 73 onstruction og Frembringelse; men · just derved bliver han i eminent Grad virkelig
NB11:107 og saa finde sig i, at det · just derved bliver mindre sandt, at Alle de
NB17:78 emstille den, den taber, og · just derved er det at Flere gaae ind paa den
NB29:65 / – – o, I, Daarer, · just derved er det han bliver udødelig; hver
NB28:60 Andet ubetydeligt o: s: v:, men · just derved er han forhindret i den uendelige
KG, s. 243 hans Bedrag lykkes – og · just derved hans Fortabelse. / Men hvad strides
SD, s. 157 rren, mærker ikke, at den · just derved har fanget sig selv til at være
BOA, note er Mag. Adlers Fortjeneste, og · just derved har han, i mine Tanker langt større
SD, s. 192 vil holde den ude fra sig og · just derved holder han den fast, skjøndt
KG, s. 187 ndling, i Handlingens Fart og · just derved i den uendelige Gjeld. / At elske
SFV, s. 66 aand i Hanke med ham, at det · just derved kan tvinge ham til ubetinget at
KG, s. 226 t just derved opbygges Du, at · just derved Kjerligheden i Dig bygges op. Dersom
NB7:47 lut dialektiske. Ganske vist, thi · just derved og derfor er Troen hvad den er,
KG, s. 219 at Kjerligheden er tilstede, · just derved opbygger han. En Bygmester tænker
KG, s. 226 ter Kjerlighed hos Dig, og at · just derved opbygges Du, at just derved Kjerligheden
KG, s. 172 e Venskabet uforandret og var · just derved Peder behjælpelig i at blive
NB22:74 m ere de Indsigtsfuldere, og som · just derved skue saa meget længere at de
NB23:129 Guds Naade og Forbarmelse. · Just derved slog Gud ligesom Djævelen en
NB3:19 n, hvem Mskene sloge ihjel og see · just derved tabte; thi netop ved at slaae ham
NB4:72 ng vover at udtrykke den, at · just derved Tankens Blomst, ell. Hjertet i
SFV, s. 41 elske Næsten, ak Een, som · just derved tillige fik et frygteligt Indblik
NB17:7 b. Og hvor tydelig var ikke · just derved Ueensartetheden med Martensen blevet,
YTS, s. 279 a Verdens Frelser, medens Han · just derved viste sig som Verdens Frelser. Denne
NB13:88 emstilles saa idealt, at Du · just derved ydmyget lærer at flye til Forbilledet
TS, s. 99 Kirkes Historie, som blev til · just derved, at den Aand, som levendegjør,
NB11:127 Indifferente, og udtrykke dette · just derved, at den Gudfrygtige kjendes paa,
Papir 371:1 g er mere alvorligt, men · just derved, at det har mindre af den strengere
IC, s. 244 abenbar, gjør den aabenbar · just derved, at Efterfølgeren har sit Liv
Papir 461 at prises i Samtidighed, det er · just derved, at et Msk. volder sig alle mulige
NB14:84 værre demoraliseret det · just derved, at han har villet reformere det,
CT, s. 147 thi han tabte det Evige · just derved, at han vilde nedsætte det til
CT, s. 80 dslige Bekymring muliggjordes · just derved, at Mennesket sammensattes af det
CT, s. 242 gsmaalet. Derved bliver Sagen · just desto inderligere. Paulus kommer ikke til
NB34:13 lige en Fremmed ( det er jo · just det Χstd. vil at den Χstne skal
CK, s. 193 agen: just det, jeg gjentager, · just det – man lægge vel Mærke dertil,
NB17:76 t just at vælge ham. Men · just Det ( foruden mange andre Betingelser som
NB30:88 let, og derfor raaber han paa at · just det ( Lægemidlet) er det eneste han
NB31:114 r: saaledes er ogsaa det, · just det Aandløshed at være aandløs
NB7:43 hvorfor har – dette er · just det Absolute. / Den eneste Χstd. man
CT, s. 199 elsker Gud? Og dette er dog · just det afgjørende Spørgsmaal. Jo mere
NB25:75 videre ( og dette Skridt er · just det afgjørende, som afgjør, at det
NB21:142 der Vaner – og dog er det · just det alle Journalister o: D: studere paa:
NB28:69 man har – og dette er · just det Allerfarligste. Saaledes er der heller
Papir 503 være; thi Det han gjør er · just det allergaleste han kan gjøre. /
NB22:20 et over Mskene. Og dertil er det · just det allersikkreste, selv levende strengere
Papir 455.a lmdl. som / – og det er · just det Aller-Verdsligste – / Forudsætning,
NB21:24 nhver Enkelt ( det Ethiske er jo · just det Almeen-Msklige) at han kan være
NB23:132 ligt Mskes ...., han er jo · just det alvorlige Msk. ved at høre det,
NB34:7 t Det som Gud vil have bort, · just Det anbringer Msket selv, og » Præsten«
NB32:48 t frasige sig Χstd. Og · just det at Affaldet er saaledes dybt er det
DS, s. 163 dru; Christendommen mener, at · just det at blive til Intet – for Gud,
HCD, s. 181 ule sig, I ere gjennemskuede, · just det at bygge de Retfærdiges Grave og
NB32:23 et. / Og det forstaaer sig, · just det at der er Aand med i Spillet gjør
NB15:46 / Nu kunde En sige: ja, men · just det at der er Pseudonymer, just det er
NB22:159 e kan ogsaa sees saaledes: · just det at der vises mig Naade, at jeg benaades,
NB27:48 nde vi Forholdet om, og sige, at · just det at det behager Barnet er Beviis for
Papir 542 tænk dette, og husk paa, at · just det at det beskjeftigede saaledes just
NB26:89 det Χstd: elsk hende, · just det at elske hende, at føie hendes Ønske
OTA, s. 389 r falder vanskeligst, er vel · just det at faae Opgaven sat ret fast, eller
NB27:56 foredrage den; han viser da, at · just det at faste hører med for at man skal
NB16:68 Bedraget – men saaledes at · just det at gjøre opmærksom paa Bedraget,
NB12:34 m. Dette kan forstaaes saaledes, · just det at han blev usynlig for dem er Følgen
NB12:170.a o 3: Luc 24, 31 kunde bruges. · Just det at han bliver usynlig for mig er Tegnet
Papir 396 gjort saa styrtende Lykke; · just det at han græder, det gjør Comedien
NB25:79 Ene svarer nemlig til det Andet: · just det at han havde sagt det Høieste om
NB18:50 seelse ell. jordiske Goder, · just det at han kaldte sig Apostel var Signalet
NB24:54 aae dette dertil syntes mig · just det at have en Frelser maatte hjælpe,
NB33:21 fuldt Sammenhæng i dette; thi · just det at have holdt Lidelsen ud indtil dette
NB30:101 Forestillingen om sig selv; thi · just det at have lidt dette Sidste giver En
NB11:79.b det Religieuse frem igjen: at · just det at leve ( ideelt) abstrakt er at leve.
NB11:127 les, at Χstd. lærer, at · just det at lide i Timeligheden er Kjendet paa
NB32:135 t at forfølges, saligt? nei, · just det at lide undgaaer man paa enhver Maade,
NB13:69 eer det Sidste for det Letteste. · Just det at man er, som det hedder, paa sin
NB25:75 r det? Sandeligen nei, nei! · Just det at Præsten er charakteerløs,
NB14:84 eraf er Følgen blevet at · just det at reformere er blevet en Leeg, et
SD, s. 206 lighed med det at begribe er · just Det at sye uden at fæste Ende og uden
NB10:56 kommer det Ethiske og siger: jo · just det at ville efterligne er det Afgjørende,
NB4:57 or Mængden, det gjælder, at · just det at ville staae ene i Guds Navn, for
NB31:122 paa et Dersom, thi det er · just det at vove, har Du altsaa Noget at indvende,
NB19:14 il ham – men han udtrykker · just det at være afdød fra Verden. /
CT, s. 234 er Christendommen derfor ikke · just det at være i de høie Stillinger
NB32:134 er idel Subjektivitet, og · just det at være Subjektivitet forholder
NB27:23 uden nogen Midler. Dette er · just det Barnlige; thi hos Barnet er Intet for
NB26:86 drede, det maatte saa blive hvad · just det bedre Msk. selv maatte begjere –
Papir 391 satte. Eller er dette ikke · just det bedste Beviis paa, hvilke overordl.
NB12:186 n dersom ell. Noget, saa var jo · just det beregnet paa at svække den i Relativiteterne
NB9:74 erfundighed. Men jeg skylder · just det Bestaaende, at gjøre ordl. Rede
NB32:135 idere, thi denne Verden er · just det Betingedes Verden. Saaledes bliver
NB17:14 orfra! / Om mig selv. / Dette er · just det Betryggende, Garantien for Rigtigheden
NB30:46 ulykkelig, særlig ulykkelig, · just det betydede, at Χstd. vil have med
NB28:57 det) som mishagede det ham, · just det betyder: jeg er Aand, uendelige Distance.
NB25:44 , formaaer at støde fra, · just det beviser, at der i ham er et Forhold
Papir 433 il at gaae i Fælden, at · just Det bør blive Protesten mod den. Og
NB31:141 ge paa ethvert Punkt tages · just det Charakteristiske ( det Dialektiske,
Brev 272 saa langt som muligt fra; · just det Charakteristiske er – at der
NB18:77 Væsen meest fremmed, thi · just det Charakteristiske ved mig er den Besindighed,
Brev 272 Akt. Denne halve Akt er · just det Charakteristiske; denne halve Akt,
NB4:62 l. Forfølgelsen af Publikum er · just det Daglige, Dag ud og Dag ind, hver Dag
ER, s. 202 ret Sandhedsvidne, ikke gjort, · just det den har gjort, den havde ikke ved Taushed
NB32:62 gelse maaskee faaer sagt · just det den vilde, hvor det man meest maatte
NB24:46 arer: at ligge under det er · just det der forlanges, at seire er Verdslighed.
NB2:73 , at jeg skal blive gal. Ak, · just det der frelser mig er igjen at det ikke
NB11:38 Opvækkelse« ikke · just det der nu behøves; han kunde saa, hvis
NB32:111 det at blive bange det er · just det der skal undgaaes. / Mod Fristelse
NB23:203 . Men Herre Gud det var jo · just det der skulde bevises. / cfr. Böhringer
Brev 38 ge Deeltagelse – ak, og · just det der spørges om, naar man lider saaledes,
NB14:95 Prutten o: s: v: den er jo · just det Dominerende. Det burde da ogsaa være
NB23:207 r sig paa Sligt, og paa at · just det Düperende gjør slige Forbrydere
NB23:207.b age til det Gamle. Thi det er · just det Dæmoniske, denne Ro, hvormed det
NB20:162 ge. Det at existere det er · just det Eenfoldige. Og derfor er alt det Christelige
NB12:32 altid Sagen paa Spidsen; det er · just det Eminente – og kun Faae kunne
NB26:89 at føie hendes Ønske · just det er Χstd. / Det er dog aabenbart,
NB12:194 rive det sande Christelige; thi · just det er Χstd. Den, der kan gjøre
NB23:218 og gjør Paastand paa, at det · just det er Χstd., og en Fremstilling af
NB29:17 ganske vis, saa kjerlig er Gud, · just det er Χstd.; ja, just det vil glæde
Oi8, s. 358 om lige det Modsatte – · just det er Alvoren, at hiin Stemme taler sagte,
TS, s. 63 der tales om, det er Alvoren, · just det er Alvoren. Ei heller har nogen Eneste
NB26:100 det er den samme Sag – og · just det er Bedraget. Bedragerne stjæle hine
NB18:99 aa den sande Digter gjør det, · just det er Betingelsen for Digtets Sandhed)
NB18:91 ige og Kloge holde paa den, · just det er Beviset for, at Χstd. ikke
Papir 460 det er blevet Veien dertil · just det er blevet gjort til den christelige
RK, s. 189 have maattet lide for – · just det er Christendom – den lidende
NB29:97 ndeste nærmest, nei, det · just det er det – farligste Bedrag, det
Papir 538 de Kirken ind at gjøre, · just det er det der skal gjøres. / Methoden
NB34:11 ule. En lille Smule – · just det er det Farlige; thi det Majestætiske
Papir 501 aa primitivt som muligt. / · Just det er det man af al Magt søger at forhindre
NB29:24 lige, det Ugudelige – Det, · just Det er det nye Testamentes Christendom.
NB19:12 ltid let at forstaae. / Men · just Det er det ogsaa som den msklige Underfundighed
NB34:26 r, som var Det det Vigtige, · just Det er det Uvigtige. Det sande Vigtige
NB11:137 ger saadan Løst og Fast, men · just det er det Velgjørende ved ham som den
IC, s. 112 er som afmægtig og lammet, · just Det er det, der bringer Peder til at fornægte.
NB24:21 g just Det, der kan døes fra, · just Det er det, som det naturlige Msk. naturligt
NB26:104 st dette er Christend., og · just det er det, som gjør mig saa angest
NB28:16 ermindst i vor Tid, hvor jo · just det er dette der skulde indskærpes,
NB26:87 , dersom jeg var den Rette, · just det er dog det uendeligt begeistrende!)
NB21:140 der trænger til Gud: og · just det er Gud det eneste Velbehagelige, at
NB15:80 jeg staaer udenfor Livet, og at · just det er ikke Religieusitet, den sande Religieusitet
NB19:89 sen at skjule min Inderlighed, · just det er Inderlighed. / Men da det dog christelig
NB15:46 det at der er Pseudonymer, · just det er jo inddirecte Meddelelse.«
NB26:26 t at lide, at være ulykkelig, · just det er Kjendet paa at Gud elsker Dig –
NB5:23 t eneste Msk! – og see · just det er min Ulykke. Ubetinget og det tør
NB12:196 e end min personlige Existeren, · just det er mit Væsens Sandhed, det er Udtrykket
NB18:44 ilkaar at handle under; men · just det er ogsaa Prøven. / Forholdenes Stilling
NB10:140 ikke det jeg har befalet, · just det er Skyld nok, til at fortjene enhver
NB16:32 ebet. Jo jeg takker – · just det er Tidens Demoralisation. / J. Müller
NB8:43 hans Hjertens Mening – · just det er Ulykken – især naar man
NB18:23 en Side af al Discussion. / · Just det er Ulykken at vi have faaet Χstd.
NB15:92 Betydning. Hjælper ikke, · just det er Ulykken, og tillige Det, som vilde
NB25:30 Intet, blot Redskab – · just det er vel mere over et Msks Kræfter
Papir 579 er kalde det Hjertelige – · just det er, christeligt, det Forargelige, er,
HCD, s. 181 iges Grave og sige dersom vi, · just det er: at ihjelslaae dem, er at være
NB22:166 et Ethiske, maaskee er det · just det Ethiskes straffende eller dømmende
CT, s. 129 der. Det ligger, og det er jo · just det evig Betryggende, det ligger, hvis
KKS, s. 106 er der absolut Ro, og derfor · just det Eviges stille Brand, dets uforkrænkelige
NB13:80 æst og en Skuespiller er · just det Existentielle, at Præsten er fattig
NB14:108 . Det der behøvedes var · just det Extatiske. Men det umiddelbar Extatiske
NB25:84 tte hos M. 2) Den giver mig · just det Faktum mod M., som jeg maatte have,
NB32:45 lse. Blandt Andet ligger jo · just det Farlige i, at man ikke saa let falder
OTA, s. 430 des ( og dette er endda ikke · just det Farlige), at den skuffer og udebliver
Papir 458.b , men i Sandhed er det jo dog · just det Farlige, om vi faae Lov dertil –
NB11:136 n puste ud. Dette Øieblik er · just det Farlige. Charakteer er egl. Continuerlighed.
KG, s. 268 iendommelighed« er jo · just det for ham Egne, altsaa søger den Kjerlige
KG, s. 260 men det at handle klogt er · just det Foragteligste af Alt. Om et Menneske
CT, s. 161 a stirre paa den; og er dette · just det Forfærdelige at Du ikke kan lade
KG, s. 43 ak, men denne Ild er jo · just det Forfærdelige. Det kunde synes, som
NB26:4 delene, ret som var det ikke · just det Fornemme: at give Afkald paa Fordelen.
CT, s. 189 jo ogsaa Frihedens Religion, · just det Frivillige er det Christelige. Frivilligt
NB8:17 thi Anfægtelse er · just det Frivilliges Lidelse ell. den Lidelse:
NB29:40 det er uhyre smerteligt – · just det giver Mod og Udholdenhed. / »
NB10:60 øbel-Forfølgelsen, og · just det gjorde, at jeg blev paa Pletten. Nu,
NB25:67 Du blot tages med det Gode, · just det gjør det umuligt, at end Din og
DS, s. 182 ed det med alle Andre, at det, · just det gjør et Menneske den uendelige Forskjel,
NB14:65 estræng saa den brister. · Just det gjør Loven som saadan. Ikke Lovens
NB34:9 teskab, Ægteskabet bliver · just det Gud Velbehagelige. Hvilken Afskyelighed
NB29:11 Tilværelse er – og deri · just det Guddommelige, om det end tillige lader
NB23:84 Armoden forandres ikke. Dette er · just det Guddommelige. / Χstus har ikke
NB34:10 ræffeligt! Χstd. er · just det Guddommeliges qvalitative Brud med
NB14:116 ke understøttes. Det er · just det Guddommeliges uendelige Fornemhed,
Papir 554 et elsker Msket – og · just det hader Χstd. / Vil man sige at
NB35:50 llie vil indlade sig med Gud, er · just det han vil; men det Næste følger
NB14:144 g da strax vilde betænke, at · just det har vel som en Reflexion hørt med
NB17:62 aae i Kloster ell. ikke, og · just det hjalp dem til at gjøre det; og Skridtet
NB20:83 lad ved det lille Land, thi · just det hænger saa igjen sammen med min
NB22:173 ver Lømmel; og dog, dog · just det Høieste er ogsaa det at sætte
TSA, s. 87 v ( B. 9. 10. 11. 12.) dette · just det høieste Udtryk for Heterogeniteten
KG, s. 35 lles med Alle ( og dette er · just det Høieste, Det Du kan have tilfælles
Oi10, s. 415 vis Forstand ikke i Verden, · just Det hører med som sættende Kronen
NB11:175 tages at komme udenfra, og · just det hører med til » Angesten«
NB27:87 ille ligne Forbilledet. Nei · just det hører med til det Paradoxe, at Forbillederne
NB14:17 er ham som maatte han angre · just det i afgjørende Forstand mere Christelige,
NB23:176 det er en overmenneskelig Qval · just det i det Øieblik at have Miraklets
NB32:13 er, der have – det er · just det Ideale – en Potensation i sig,
SD, s. 159 re sig bevidst som Aand. Men · just det ikke at være sig bevidst som Aand
SD, s. 218 hed«, er Synden ikke · just det Ikke-Continueerlige? See, her kommer
NB26:33 det N. T. repræsenterer · just det Iogforsigværende, ene og alene det
NB22:156 mig. Nei, lige tvertimod, · just det jeg fordrer, er, og just derfor indlod
NB6:65 øre – og saa er det · just det jeg skal bruge. / Men saa længe
NB24:55 holdet taget forfængeligt, og · just det jordiske Sind vilde det være der
NB5:95 øge hans Fortrolighed. Og · just det kan jeg ikke. Han bliver lidt fornærmet.
NB25:79 saa bestemt om sig selv – · just det kommer omvendt igjen i Forbittrelsens
NB7:38 En. Det Forfeilede i hiint Ord er · just det lidenskabelige Sving: naar Du ikke
NB:154 Christenheden – her passer · just det Maieutiske, der gaaer ud fra at Mskene
NB5:21 og dette just Bestemmelsen, dette · just det man for Gud med al sin Klogskab skal
NB24:39 e sig i Speilet. / Og dog er det · just det man har gjort i Forhold til Guds Ord
SD, s. 150 le Timelighedens Formaal. Ja · just det man kalder Verdsligheden bestaaer af
Oi9, s. 380 e Livet gjort let ( og det er · just det man vil have), da er dette nemt gjort;
Papir 539 ldigt. / Mig synes, omvendt, at · just det med de mange Millioner er saa langt
NB29:110 eller er dette ikke meget mere · just det meest afgjørende Beviis for, at
OTA, s. 221 netop Hemmeligheden, det er · just det meest betegnende Udtryk for hvad han
Oi5, s. 251 gt – og Tvetydighed er · just det meest betegnende Udtryk for hvad officiel
NB33:21 tte ikke underligt, gribende, at · just det meest lidende Ord af Χstus, hvor
Papir 579 stne, / At, christeligt, er · just det Middelmaadige, Middelmaadighed, det
NB11:13 Læseren i det Indtryk; det er · just det mindre Alvorlige ved Digtet. Det humoristiske
NB26:86 n med Χstd? / Eller er · just det Modsatte Χstds Mening, at just
OTA, s. 371 jort til Intet, ak, dette er · just det Modsatte af at begynde med Intet. /
Oi4, s. 211 paa den Maade er uheldigviis · just det Modsatte af Christendom. Eller skulde
NB25:71 Og see, saa opdager jeg, at · just det Modsatte er Χstd: den Uskyldige
SFV, s. 97 t over min Forventning, idet · just det Modsatte er skeet, mig en sand opbyggelig
NB29:102 ybere, er den anbragt der, hvor · just det Modsatte er udviist, altsaa for at
NB32:17 re mere end een, og Aand er · just det Modsatte, at een er mere end Millioner,
Brev 126 delse, fuldendt, fordredes · just det Modsatte: en Konge, der ordentligviis
IC, s. 119 rygt for Forargelse. Dette er · just det naturlige Menneske til Forargelse;
NB22:158 re, Anseelse, Rang o: s: v:) er · just det Negative; og dette Negative ( at forhaanes,
NB36:4 r denne Majestæt er af – · just det Numeriske. / Og derfor min gode Luther,
Oi5, s. 233 til en Fordoblelse forholder · just det nye Testamentes Christendom sig. /
Papir 452 Øieblikket, gudeligt er · just det næste Øieblik det Afgjørende,
NB15:73 den er Svaghed: om da ikke ogsaa · just det Onde sees at give en potenseret Energie.
Papir 405 e for Tallet! Og Tallet er · just det Onde, som det ogsaa i Aabenbaringens
BOA, s. 174 erpaa: en Aften udviklede jeg · just det Ondes Oprindelse; da indsaae jeg som
SD, s. 117 Christeliges ethiske Side er · just det Opbyggelige, og den Art Fremstilling,
SD, s. 117 men denne Bekymring er · just det Opbyggelige. Bekymringen er Forholdet
NB10:85 Digteriske i Skriftet ( og deri · just det Opvækkende) ligger i det moderne
NB11:33 men Mulighed er · just det Opvækkende. / Fremdeles er i denne
NB14:120 n Forvandling med ham, tyder jo · just det paa, at han nu selv tilstaaer det.
NB35:24 ristelige er paradox, og at · just det Paradoxe er Formen for det Guddommeliges
NB12:96 man siger blot ( og dette er · just det Pathetiske): Tak, o Gud! / Min Productivitet
NB16:78.a . Men som altid saa ogsaa her: · just det Phantastiske er et indirecte Angreb
SD, s. 212 on, det at den er for Gud er · just det Positive i den. / Forøvrigt har
NB22:158 lges kort lide for Sandhed) er · just det Positive. Ligesom Verdens Alvor er
NB28:55 g bekæmper forskylder jo · just det Regjerende selv – jeg taler bestandigt
NB18:64 Fremmed, i Udlændighed det er · just det Religieuses eiendommelige Lidelse.
Oi10, s. 394 frygte, tværtimod er den · just det Rigtige for at qvæle Aand. /
KG, s. 185 med Dig.« Og dette er · just det Rigtige. See, derfor tilraabe vi en
NB25:30 ge hende. Ja, godt nok; men · just det saaledes troende at blive til Intet,
NB11:79 an ikke gaaer for vidt. Thi · just det sande religieuse Liv er – i Modsætning
NB11:133 ringsvei) o, nei det er · just det Sande. Men Ulykken er, at »
KM, s. 14 «, hvori vi leve, hvor · just det Sentimentale, som den taagede, dæmrende,
SD, s. 152 om var Alt muligt, og det er · just det sidste Øieblik, hvor Individet heelt
CT, s. 120 ve enhver jordisk Røst, og · just det skal den, men denne Evighedens Stemme
NB10:20 neste her hjemme, det viste · just det Skridt, at jeg, idet jeg svingede af
KG, s. 16 g, den blomstrer kun. Dette er · just det Skrøbelige og det Veemodige ved
IC, s. 235 er hos den Anden; og dette er · just det Smukke, at han saaledes glemmer sig
Brev 126 gt Mand og Kone ( dette er · just det Smukkeste ved den kongelige Replik)
NB6:51 det at være Ingenting er · just det som gjør Sandsebedragene umuligt;
NB34:7 vet 100rd derfor.« / · Just Det som Gud vil have bort, just Det anbringer
NB4:57 vidne om at der er en Gud til, at · just det som man vil bebreide enhver Saadan,
Oi4, s. 206 sygt eller uddød, ak, thi · just det som Verdslighed anseer for Sundhed
NB28:39 delsens Historie, her bliver det · just det Spændende, at han nu er saaledes
NB24:97 ive er lige det Modsatte er · just det Subjektive. / / Dette kan ogsaa sees
KG, s. 179 live saaledes. Men her ligger · just det Svigefulde i Blendværket: at tale,
Oi6, s. 276 agter: de Offrede, Kjernerne, · just Det sætter Gud en uendelig Priis paa,
NB13:16 e paa at forklare hende, at · just det søsterlige Forhold var det Poetiske.
NB9:17 d mod et Msk, at sige det til ham · just det til ham, som han selv synes godt om
Oi3, s. 192 aa betyder, at han sværger · just Det Troskab, som er Statens Modsatte. En
NB30:51.a st og alt det Tvetydige ( og · just det Tvetydige er det der gjør ham analog
DS, s. 163 ledes er det dog vel ogsaa, at · just det Ubetingede er det Eneste, der kan gjøre
DS, s. 169 er Christendommens Mening, at · just det Ubetingede gjør ædru, efter først
DS, s. 163 Christendommen mener, at · just det Ubetingede, og det ene, eller Indtrykket,
NB24:167 ende Sagen anderledes, og sige: · just det Udmærkede er, at kunne udholde at
NB23:83 lde ogsaa gjerne have brugt · just det Udtryk, det vilde lyrisk have tilfredsstillet
NB6:57 sagt: Verden er middelmaadig, og · just det udtrykker mit Liv. Men hvor mangt et
NB15:86 Msk. for høit, og derfor · just det Uroligende. / Lad en Pige blive elsket
KG, s. 270 ver Alle at være. Dette er · just det uudgrundelige Væld af Godhed i Guds
NB14:95 det om, at i vor Tid er det · just det Vanskelige at repræsentere Extase.
NB22:138 de Hedenskabets Systemer · just det var Beviset for, at Χstd. ikke
Oi5, s. 232 ae paa Fire igjen, og at Det, · just Det var den sande Christendom. Ved Hjælp
Papir 542 t at det beskjeftigede saaledes · just det var det at være Christen! / Og nu
NB28:15 / Altsaa at udrette Noget, · just det var det jeg vilde – og dette
NB28:15 drette nok! Ja, her er det. · Just det var det jeg vilde, og det har tilfredsstillet
NB13:16 nne forklare hende, at det, · just det var det Smukkeste, var det Digteriske.
NB12:147 ogen saa alvorlig som den Gang. · Just det var Rædselens sande Udtryk. Havde
SD, note Væsen Hengivenhed, og dog ( · just det Vidunderlige) er alt Dette egentlig
NB29:17 Gud, just det er Χstd.; ja, · just det vil glæde ham, at Du aldeles sorgløs
NB16:99 Smigrerie, frygteligt, thi · just det vil i Evigheden blive deres Dom at
NB4:109 t fastholde denne Viden: at Det, · just Det vil tage sig bedst ud for Erindringen,
NB15:86 Udtryk for sin Kjerlighed, · just Det vil være hende for høit og forurolige
NB27:84 forjætter som Lønnen, · just det vilde jeg være meest bange for:
NB28:61 etfærdige, den Eneste – · just det ville vi ikke taale. Men min Samtid
NB25:47 elig Ophøiethed lader Du · just det være Straffen over de Ugudelige,
NB23:148 høiere. / O, men her er · just det Værste af Alt. Han har i Praxis
NB23:83 Som det saa ofte gaaer, at · just det ydmygste Udtryk fra en anden Side seet
NB12:188 lder det ret egl., ja det er · just det Yndige ved hende, at hun » kun
Oi3, s. 189 ld, modnet at betræde den: · just det Øieblik benytter Staten til at spænde
NB11:25 gt, som om En vilde benytte · just det Øieblik til at gifte sig, just det
LF, s. 32 ig saa uheldigt som muligt, at · just det Øieblik, da den skal til at springe
NB11:25 ieblik til at gifte sig, · just det Øieblik, da en Ildebrand rasede
NB22:138 rdelagtigste for hans Sag. · Just det, at Apostlene ikke vare lærde og
LF, s. 45 e bogstaveligen – ak, og · just det, at de tage det ganske bogstaveligen,
NB10:122 t Usandhed. Men vist er det, at · just det, at der blev brugt saa kort Tid, men
NB15:93 dog er et Valg. Altsaa, at · just Det, at der ikke er noget Valg, er Udtrykket
LF, s. 41 røvelig Misforstaaelse; thi · just det, at det er Lidet, der gjør dem saa
Papir 433 r umulig, virker omvendt,: · just det, at det kun skal være interimistisk
NB10:140 . Vilde Faderen ikke sige: · just det, at Du understaaer Dig at tale til
DS, s. 174 ristendommen derimod siger, at · just det, at Ens Erkjenden vender sig mod En
NB27:29 gsaa aldeles conseqvent, at · just Det, at Gud tager haardt fat paa et Msk.
CT, s. 316 Ingen, der fordømte hende. · Just det, at Han ene blev tilbage med hende,
NB8:82 et saa havde Ingen troet ham, men · just det, at han var blevet stum, maatte der
NB25:44 et er ikke Enhvers Sag. Men · just det, at han, skjøndt han vil vinde Mskene,
EOT, s. 264 en igjen Eet, Eet – ja, · just det, at hendes Element er: Eet. Eet Ønske,
NB14:11 r, ell. at han siger det; medens · just det, at jeg er en Privatiserende lægger
NB31:103 ig meget fordeelagtig; thi · just det, at jeg har fundet mig i at lade mig
CK, s. 193 g, maa jeg finde mig i – · just det, at jeg ingen kongelig Bestalling har,
NB12:138 været mig en Plage, og · just det, at jeg saae hende aldeles forkeert
NB28:57 ndelige Fornemhed som Aand. · Just Det, at naar man gjør hans Villie, at
KG, s. 294 ler Forbudet tager Anledning. · Just det, at Noget bydes eller forbydes, bliver
Oi7, s. 303 undgaae Guds Opmærksomhed. · Just det, at Præsten er med, gjør det
NB15:77 ng om mig. Nu skete det, at · just Det, at R. N. ogsaa saadan vilde være
NB10:198 taaer Alt i gudd. Forstand, men · just det, at skulde drages saa høit op er
NB22:8 Apostlene Luther o: D: vare · just det, de vare derved, at der var al mulig
Papir 422 Digteren« Det, · just Det, der begeistrer ham til Sange, som
NB27:62 / Store Lidelser ere ikke altid · just Det, der er istand til ret at hjælpe
NB33:43 vende og sidst er vel ogsaa · just Det, der først og fremmest maa indøves
LF, s. 45 t ganske bogstaveligen, det er · just det, der hjælper dem. Der ligger en
LF, s. 46 dog er » Magt« · just det, der ikke skal bruges. Det, der skal
NB24:21 det, som der kan døes fra. Og · just Det, der kan døes fra, just Det er det,
IC, s. 99 tte den Enkeltes Guds-Forhold · just Det, der skal gjøre ethvert Bestaaende
NB25:64 sk. selv forstaaer, at det, · just det, dog er det Eneste, et Msk, der for
NB15:77 k denne Taktik var mod mig) · just det, gav Anledning til, at Misundelsen
NB11:118 , at han staaer personligt hos, · just det, gjør at de ikke ret kan troe det.
Papir 536 som Χstus vilde have bort, · just Det, han kom til Verden for at tilintetgjøre.
DS, s. 182 egentlig er det afgjørende, · just Det, har man faaet Opmærksomheden ledet
Papir 469 s, at den bestyrker i Det, · just Det, hvilket den skulde modarbeide. Og
NB18:91 / See det er Klogskaben. Og · just det, hvoraf man nu beviser Χstds Sandhed,
IC, s. 126 rgelse, det Modsatte deraf er · just Det, hvorfor Christus er Peder til Forargelse.
Oi5, s. 227 l døe, afdøe, han hader · just Det, hvori Du naturligt har Dit Liv, hvorved
TSA, s. 62 ld til at handle taler om, er · just Det, hvori han ikke er sikker paa sig selv.
NB15:86 e oprigtigt; og hvad skeer, · just Det, hvori han vil see det stærkeste
NB26:22 Grunde« sætte · just Det, hvortil de føies, ved Hjælp
Papir 433 ning er ganske simpelt: at · just Det, hvorved Finantsministeren har meent
CK, s. 193 Saaledes forstaaer jeg Sagen: · just det, jeg gjentager, just det – man
Papir 455 rdærvelse. / Og det var · just Det, jeg vilde vise, samt, at dette tyder
NB34:3 e: det meest Ophøiede er altid · just Det, man allerdristigst kan uden Omsvøb
NB24:46 n ikke skal styre efter, er · just det, man skal undgaae. For mig derimod
NB32:35 r den Plads i Systemet. Men · just det, paa den Maade at beskæftige sig
NB19:28.a arantie, og det Andet saaledes · just det, quod erat demonstrandum. / Forholdenes
NB29:53 de under Navn af Χstd. · just Det, som Χstd. ikke er. Det Farlige
Papir 536 en er aldeles nøiagtigt Det, · just Det, som Χstus vilde have bort, just
DS, s. 182 ghed og Løgn! Afskyelighed! · Just Det, som egentlig er det afgjørende,
NB36:7 lt Χstd. ɔ: overalt · just Det, som er Χstd. lige stik imod.
Oi7, s. 281 re hæftigst, at elske mest · just Det, som er den Syge skadeligst. Men, aandelig
DRT, s. 164 e er det af alle Sandsebedrag · just det, som ethvert Menneske er tilbøieligst
Papir 538 be Χstdommen. / Men · just Det, som hiin Forfatter saa skjødesløst
Oi10, s. 402 ikket. Thi Øieblikket er · just Det, som ikke ligger i Omstændighederne,
NB28:15 g det Høieste – og · just Det, som jeg jo vilde udvise fra et lavere
SFV, s. 95 atter og ideligt Det – · just Det, som man vil have indskærpet, og,
IC, s. 49 sær priser hos Christus er · just Det, som man, hvis man var samtidig dermed,
Oi2, s. 152 det Comfortable – · just det, som vor Tid excellerer i – lader
NB25:85 stus, skal gjøre Det, · just Det, som, hvis han gjorde det, vilde, i
NB26:99 n de Medlevende maaskee ønske · just det, thi saa blive de en Saadan qvit, saa
Oi7, s. 304 elsen, fravriste ham alt det, · just det, ved hvilket han umiddelbart hænger,
NB20:148 lledet vendes saaledes, at · just dets Død, dets Forsonings-Død bliver
CT, s. 243 ert Barn kan forstaae det) er · just dette » Han er troet i Verden«.
NB21:59 tning af bort fra Aand. Men · just dette at Retningen er bort fra Aand, just
NB13:14 e. Men det Lurvede er, at dette, · just dette benytter man sig af til at fremstille
NB11:27 v Øieblikkets Martyr, og · just dette beviser, at jeg blev Opgaven tro.
NB5:76 den ikke at være som de Andre. · Just dette beviser, at Mskene ere Dyre-Skabninger.
KG, s. 356 , der opdager, at Gud er til. · Just dette bliver nu Modsigelsen i Salighed
KG, s. 308 t Offer for Elskov. Og dog er · just dette det Høieste, der kan siges om
NB12:63 t gjør han jo i Χsto. Og · just dette er Χstd. Skabelsen er egl. først
NB31:162 r et Individ mere for Gud; · just dette er Χstd., og at ethvert Msk.
NB8:115 lykke for sin Uleilighed – · just dette er Alvoren: men see alle de Medlevende
NB32:135 re tjene. Tilbedere, ja og · just dette er at tilbede, at forsmaae msklig
DS, s. 168 tragtning er af den Mening, at · just dette er at være ædru, dette først
KG, s. 39 t, medens det bestod.« · Just dette er Betryggelsen, og et ganske andet
KG, s. 183 lik, der vil være for sig; · just dette er Bruddet, er Faldet – som
SD, s. 202 et ikke til. Men see, dette, · just dette er christelig ganske i sin Orden,
NB26:104 sandeligen ( og see · just dette er Christend., og just det er det,
DS, s. 159 det skal staae fast: at dette, · just dette er Christendom, at vove i Tillid
CT, s. 114 virrende kalder Ondt og Ondt; · just dette er Christendom, betræffende Timelighedens
Papir 565 isteligt, en Latterlighed. · Just dette er den eneste sande derfor ogsaa
Oi7, s. 302 n Ugudelig – ak, medens · just dette er den meest qvalificerede Art Ugudelighed.
KG, s. 37 lv? Nei, det gjør den ikke. · Just dette er den skjønne, den rørende,
NB23:21 at det skal blive staaende; thi · just dette er det bedste Beviis paa, hvor seierrig
Papir 375 at antage ham for ung. Thi · just dette er det Beundringsværdige, er Modenhed
CT, s. 114 den talte saaledes om Synden. · Just dette er det Christelige, at der er denne
NB15:84 men bliv ikke Politiker. / · Just dette er det Christeliges Fordring, at
Papir 454 Χstd. Allerfarligste. · Just dette er det der skal bringes til Bevidsthed;
CT, s. 149 Timelighedens Forstand, nei, · just dette er det Eviges Vinding, den giver
NB17:81 r lidt og lidt sandere. Men · just dette er det Forkeerte. Luft var det der
NB31:61 hver Slægt har at begynde. Og · just dette er det Forvirrende, som har frembragt
Papir 453.d Comedien, / en Ukjendt / Men · just dette er det jo, der paa det religieuse
Papir 577 dem om det Jordiske. / Men see · just dette er det min Opgave af al Magt at afværge;
NB36:7 ja, ganske rigtigt. Men · just dette er det negative Kjende paa Aand,
NB21:35 lte. / O, jeg hegelianske Daare, · just dette er det store Beviis for, hvor stor
KG, s. 333 er Du ikke den Vigtigste. Dog · just dette er det Ydmygende, som kun Kjerlighed
NB28:28 er over det Ædle – · just dette er det Ædle. – »
NB30:53.a offret Personlighed – og · just dette er eenstydigt, som jeg vil vise.
NB17:62 ikke skulde gaae i Kloster. · Just dette er en Askese, der ganske godt kan
KG, s. 24 ligere at troe paa Kjerlighed. · Just dette er et nyt Udtryk for Kjerlighedens
CT, s. 73 g faldet os ind.« Men · just dette er Formasteligheden, at det aldrig
SD, s. 183 t hedder, sin egen Herre, og · just dette er Fortvivlelsen, men ogsaa hvad
NB3:15 dste hvad Gudsbespottelse er, men · just dette er glemt i vor Tid i det Theocentriske)
NB25:49 vil indlade sig med et Msk. · Just dette er Guds uendelige Ophøiethed at
NB32:102 n Anden – – og · just dette er hvad jeg skal forkynde. Forskjellen
NB22:159 v, alligevel kom med. / O, · just dette er i mine Tanker det Frygtelige ved
NB15:90 l. for Sandheden jeg arbeider. / · Just Dette er i mine Tanker Verdens Ulykke,
NB10:179 Gud, ell. en Kamp med Gud. · Just Dette er igjen i Collisionen Det, som gjør,
CT, s. 178 Ophøiethed er langt borte: · just dette er jo Alvoren og Ansvaret, at Han,
Papir 460 ter brillantest af sig: o, · just dette er jo at tænke ringe om Χstd.
CT, s. 115 O, nei Gud være lovet, · just dette er jo det evig Salige, at Hans Seier
DS, s. 204 det Ubetingede er Galskab. · Just dette er Kjendet paa den modnede Alvor,
KG, s. 275 kestregens Underfundighed, og · just dette er Kunsten, at have kunnet gjøre
IC, s. 113 ille forarges paa ham: ak, og · just dette er Lidelsens Tungeste. O, det Menneske,
CT, s. 189 han er selv Skyld deri; og · just dette er Lovtalen over ham. Havde han klogt
NB12:177 ttret paa Loven – og · just dette er saa hans Domfældelse. Dette
CT, s. 182 ig, men af Gud eller for Gud. · Just dette er Sandhedens Alvor, er Sandheden,
NB21:41 ilken Overdrivelse. Men see · just Dette er Skylden og Beviset for at jeg
SD, s. 237 han kan det ikke anderledes. · Just dette er Sorgen i Christo, » han
Oi8, s. 358 d Lidelsernes. Vaag selv; thi · just dette er Tilværelsens Alvor, at Du er
NB15:84 aa taales det naturligviis. · Just dette er Tækkelighed i Verdens Øine.
NB21:59 Retningen er bort fra Aand, · just dette er Undseelsen, Aanden er just Undseelse,
NB4:72 eo ipso noget ganske Andet. · Just dette er Usandhedens Dyb i al den moderne
DS, s. 162 mens Mening lige det Modsatte, · just dette er Veien til at blive ganske ædru
DS, s. 214 ikke blevet til Noget – · just dette er vistnok Adskillige til Forargelse,
SD, s. 211 eller skal begribe det. Dog · just dette er vistnok hvad Tiden, hvad Christenheden
SD, s. 142 ig selv for fortvivlede. Men · just dette er, hvad vistnok den Sjelekyndige
SD st er det som var Alt muligt, men · just dette er, naar Afgrunden har slugt Selvet.
NB30:41 Lad mig som Exempel ( og det er · just dette Exempel der idag har paanødet
NB10:198 se os, og fremstiller Exemplet. · Just dette Exempel skal ydmyge os, lære os
NB12:198 Intet saaledes for mig som · just dette Forhold. At gaae som ulykkelig Elsker
NB13:43 derledes, og ganske rigtigt · just dette Forkeerte viser sig saa at være
DS, s. 172 det kommer an paa! / Og Dette, · just Dette forstaaer den Forstandige, den Kloge,
NB20:43 ørst det Jordiske o: s: v:. / · Just dette frygter jeg, at det Lavere i mig
NB13:43 Plageaand, gjør Du o Gud · just dette Gale til noget Rigtigt. Og saa (
NB19:66 ghed at Gud har elsket mig. · Just dette giver Frimodighed, ellers maatte
Oi8, s. 348 istendom«; thi her er · just dette gjort gjældende. Som Bogen er
SD, s. 182 sse og Betydning, medens dog · just dette gjør dem til Experimenter. Thi
NB32:28.a kkerheden og Gavtyvestregerne, · just dette gjør den sande Idee-Tjeneste desto
NB27:73 kyld, hvis man ikke har det. Ak, · just Dette gjør Forbittrelsen saa stor, thi
NB16:98 rtikel.« Og saaledes har · just dette Grin-Phænomenet bidraget til lige
NB26:86 m Dyreskabning, thi det var · just dette Gud vilde med Χstd, han vilde
BOA, s. 271 lig religieus Opvakt, saa er · just dette hans Ulykke, at det christelige Begrebs-Sprog
NB27:62 Aand« at gjøre. / Og · just Dette har Χstd. Øie paa. Der hvor
NB19:40 et i strengere Forstand Syndere. · Just dette har bidraget til at give dem Indtrykket
NB4:53 art, hvor demoraliseret Tiden er. · Just dette har været Ulykken hidtil, at saasnart
NB29:116 farligst ødelægger Alt er · just dette hjertelige Vrøvl, der »
NB34:11 er det Majestætiske bort, som · just dette Hjertelige. Bestandigt hjerteligt,
NB23:173 edre end hiin Samtid. / Men see · just dette Hyklerie er lige saa stor en Skyld
NB17:36 e troer paa, det er Profit, · just dette Hyklerie hører med for ret at
NB31:146 ellers har udhævet, at · just dette hører med for ret at faae Pessimisme
NB4:117 paa Smilebaandet. Tro mig, · just dette hører med til Alvor; tro mig,
IC, s. 32 Thi han, Indbyderen, veed, at · just dette hører med til den sande Lidelse,
NB34:41 v, hvilken Verden Du vil have. / · Just dette hører nemlig med til Begrebet
NB2:62 r jeg forstaaet Tilværelsen. / · Just dette hørte med til min Arbeiden, at
LF, s. 17 Bedende, han lærte maaskee · just dette i Bønnen. Der var Noget, der laae
NB30:98 ikke en eneste ung Pige, uden at · just dette ikke vilde være hendes Elskov
IC, s. 175 i Lighed med Christus – · just dette Indfald vilde være en uchristelig
DS, s. 161 v, Dig selv fraværende. Dog · just dette kalder den blot menneskelige Betragtning
NB7:75 a han nu engang opgive. Nei, · just dette maa han opgive. / Naar saa Hjælpen
NB16:34 er det i det Noget, han er, · just dette Noget er Forklaringen. Men nu uendelig
NB6:52 iden gjør Sit for at pine mig, · just dette piner de bedste Kræfter ud af
NB6:11 uhyre lidenskabelig Tænker. Og · just dette plager mig, at Nogle ville skjelde
OTA, s. 399 ne eller for den anden Side. · Just dette prise vi hos Vægtskaalen, og sige,
NB16:42 g jeg forstaaer tillige, at · just dette Punct ( atter her o, vidunderlige
NB2:112 lig kaldte mig tilbage, var ikke · just dette Raab – men denne bekjendte
NB11:92 ed at ansees for gal. Godt, · just dette Sidste gjør Opoffrelsen, som forøvrigt
Papir 492 – dog ere vi Christne, ja · just dette skal være Christendom. Og dog
NB19:57 n og gjorde ham til Paradigma. / · Just dette skete. Det varede ikke længe,
NB17:13 ligieust besluttet. Og see, · just dette Skridt blev bestemmende for mig til
NB3:20 skee neppe et Aar, førend · just dette Skridt vil vise sig som min Leg
NB27:8 hristendommens Mening er, at · just dette skulde give et Msk. Mod og Lyst til
NB7:54 serende i Forhold til Lidelser er · just dette Sløvende, at gaae og grunde i
NB28:52 r da at faae den? Og det er · just dette som » Χstheden«
Not15:4 dristig nok til at forstaae · just dette som en Invitation, som hvad jeg behøvede.
Papir 454 std, og jeg forstaaer · just dette som religieus Pligt, tør derfor
NB10:179 tte mig for Lidelsen. Men · just dette Spontane bliver Anfægtelse, der
Papir 500 personligt at bekjende, og · just dette svarer til hinanden – gjælder
NB10:185 Forholdet. Overhovedet er · just dette Tegnet paa, at det er Genialitet
NB22:138.a msklig Sandsynlige, og gjorde · just dette til Criteriet paa det Gudd. Saaledes
NB26:24 ndens« Kategorie er · just dette Tillige, at man kan være alt Muligt
NB27:50 vingende – med mindre · just dette tvinger Dig, dette, at det saa uendeligt
CT, s. 82 re, han tilstaaer selv, at · just Dette understøtter ham, gjør ham
NB23:186 ret Sandhed i den, udtrykt, at · just dette var det Gode. I dets Sted vendte
NB28:15 ne Herlige, om en Socrates, · just dette var det, som syntes mig at gjøre,
NB26:99 fritog sig selv – men · just dette var en uhyre Vildfarelse i dobbelt
IC, s. 47 selv være den Fornedrede, · just dette var hvad han vilde gjælde for.
NB13:36 avelig, hvorledes jeg leed. · Just dette var imidlertid det der forøgede
NB5:147 , om det var Ironie – · just dette var Ironie. / Men Mskene leve som
TSA, s. 62 ogen var ham en Umulighed. Og · just dette var jo Beviset for, hvor dybt denne
NB33:21 idelsen ud indtil dette Yderste, · just dette var, for Gud, Udtrykket for, at han
NB7:64 iddelmaadighed: det kommer igjen, · just dette vil bedre anbefale mig og min Sag
NB9:56 eg er saaledes situeret. Men · just dette vil forhindre, at jeg ikke forvexles
KKS, s. 106 ge en qvalitativ forskjellig; · just dette vil give Sammenligningen væsenlig
CT, s. 120 ter Ungdommens Drømme, men · just dette viser, at hans Liv er forfeilet.
NB33:12 / Tilstanden i det Bestaaende. / · Just dette viser, hvor grundfordærvet det
NB23:83 er for meget, saaledes her. · Just dette ydmyge Udtryk vilde accentueret det
SD, s. 140 stort at betyde – men · just Dette, at den ikke har og ikke faaer stort
NB25:67 e fortjenstlig. O, min Ven, · just dette, at der Intet, i Strenghedens Forstand
KG, s. 20 hvor sjeldent er maaskee ikke · just dette, at det Evige faaer saa megen Raadighed
CT, s. 192 d er det egentligen Andet end · just dette, at han var uklog nok til at vove
Brev 38 jeg først fik det at vide. · Just dette, at jeg ikke kunde komme til at begynde
NB4:72 r mit Liv. Dertil kommer, at · just dette, at jeg, saa længe jeg levede,
SD, s. 160 Fortvivlelsens Specifike er · just dette, at være uvidende om, at det er
TS, s. 104 intet Haab; og det er maaskee · just dette, der forbittrer Dig, at man vil sige
NB26:84 Magt. / Men maaskee er det · just dette, der hovedsaglig beskæftiger Andre,
DS, s. 157 forandre Sagen – det er · just dette, der maa sees efter og eftersees,
PCS, s. 139 skjule det – medens dog · just dette, hans Omsorg for at skjule, skal
CT, s. 308 kjender sig selv! Er det ikke · just dette, hvad den alvorlige og redelige Selvprøvelse
NB8:47 Buxer) saa maatte han vel svare: · just dette. / Men Scribe, der hverken veed ud
NB29:107 et kan ophidse ham saaledes som · just dette. Derfra den aldeles rigtige, sande,
KG, s. 155 t første Menneske, udsiger · just dette. Vi læse jo i den hellige Skrift:
NB23:205 r os Msker i Χstd, er · just dette: at den er i Guds Interesse i stor
NB24:105 aar Lidelserne begynde var · just dette: Du skal, der er ingen Sludder derom,
NB10:40 ie til som Slutning. Thi her er · just dialectisk rigtigt: Slutningen. Det Næste
Oi7, s. 281 en Bedrager duelig hertil er · just Digteren; derfor elsker Mennesket ham frem
NB11:171 er Du bange for mig, jeg er jo · just Din Frelser. Det er nemlig Gjennemgangskrisen
NB11:197 min Nærværelse; jeg er jo · just Din Frelser. Tro mig jeg er det. Det er
NB16:44 da oprigtigt betænker, at dog · just Dine Fjenders Forfølgelse hjalp Dig
4T43, s. 147 des behøver Forsynet ikke · just Dine Skatte og Dine Goder, thi det haver
NB33:54 aa langtfra at det tilregnes, at · just disse anfægtende Tanker ere Beviis for,
Papir 463 ere og mere fordærves, synes · just disse at tage Overhaand – saadanne,
KG, s. 231 emskuende ind i det Indre, at · just disse dømme saa uendeligt forsigtigt,
NB26:30 re det til deres egen Skyld at · just disse Fattige at just for dem er –
NB8:43 er nu Χstd? Χstd. er jo · just disse Fordringer exeqverede i det praktiske
KG, s. 19 aa Frugterne! Og maaskee bleve · just disse Frugter de kostelige, de, som modnedes
NB18:60 mindre end stille, der ere · just disse her omtalte Undskyldninger saa omtrent
TAF, s. 290 de for brændende, o nei, · just disse Taarer bringer Ilden til at flamme:
NB15:78 r jeg; det Forunderlige: at · just disse udvortes Spektakler, har lokket mit
NB15:62 a en senere Tid, da tværtimod · just disse Videnskaber triumphere. / Og hvilken
CT, s. 95 Bekymring. / Thi Hedenskab er · just Dobbelthed, de to Villier, Herreløshed
BMT, s. 220 orstaae – jeg mener, at · just Du kan langt lettere og bedre forstaae
Brev 21 sidst havde jeg ønsket, at · just Du skulde paa nogen Maade bidrage til at
NB25:64 tak Du uendelige Kjerlige, · just Du uendelige Kjerlige, at Du gjorde det
CT, s. 185 det derfor faaer Du Uret, Du, · just Du, den uskyldigt Forfulgte, Forhaanede,
TS, s. 59 ogsaa stiltiende tilstaaet af · just dygtigere Mennesker. Der var maaskee Den
Papir 499 og Χstus vilde derfor · just dyrke Gud – ved at bryde Sabbathen.
NB15:73 f Livet). Jeg har viist, hvorfor · just døbte Jøder ere gode Repræsentanter
Oi8, s. 352 e, Evigheden, hvilken man saa · just døende gaaer imøde som sin Fremtid!
NB26:44 dt, for at blive Eder qvit) nei, · just Eder elsker Gud, at I lide er ikke Udtrykket
NB14:44.h saa ganske igjen mig selv, som · just efter dette opoffrende Skridt; thi jeg
NB26:67 er Sagen vendt saaledes, at · just Efterfølgelsen er fordret, og det er
CT, s. 109 Thi det Christelige begynder · just egentligen der, eller det egentlige Christelige
Oi6, s. 264 Alvor dog, christeligt, ikke · just egentligen er Alvor, at den kun er det
TS, s. 96 aaer sig noget Høit er det · just egentligen heller ikke han troer paa, thi
NB5:15 Gesandten reiser da. Men det var · just egl. intet behageligt Ærende, det Folk
NB21:141 Den er aldeles conservativ, vil · just eller kan just bevare et Bestaaende. /
NB16:82 ikke gjør det, ja han er · just en af de Allermistænkeligste. / /
TS, s. 99 ger os: Elskov; thi Elskov er · just en af de stærkeste og dybeste Yttringer
SD, s. 195 afskaffer Synd); thi Synd er · just en Bestemmelse af Aand. Og dernæst:
SD t Stedet; at vorde sig selv er jo · just en Bevægelse paa Stedet. At vorde er
NB14:67 delig Fanatisme, ak thi der er · just en Fanatisme som er kjødelig. / Du skal
KG, s. 58 ak, det er jo derimod · just en Feiltagelse, om Du kun vil frelse Din
NB22:173 see, Tidens Vildfarelse er · just en Fusken i det Reformatoriske. Dette er
KG, s. 360 ed skal anprises; og dette er · just en Gjerning af Kjerlighed at ville anprise
Papir 434 benbart, hvo han er. / Thi · just en Hyrde for Faarene kunde maaske handle
DS, s. 176 de, i det Øieblik var der · just en lille Selvfornegtelse fordret af ham.
NB21:139 at prædike om Fjendskab) at · just en lille Ubetydelighed meest hidser Lidenskab.
NB27:83 et mulig. / Og dog er Χstd. · just en Lære i denne Forstand, at den, hvis
EE1, s. 348 d en Student ... Men hvorfor · just en Officier? Skulde en Candidat, der var
NB9:43 n Noget. Det er i en vis Forstand · just en Opgave for mig: kun eet Msk, en absolut
NB11:179 nskabelige, det Inderlige, hvad · just en Overbeviisning er. Saa lidet som en
NB11:35 et Pendant til hiin Afhandling: · just en Poeniterende ( altsaa i een Forstand
IC, s. 183 jordiske Tilværelse er jo · just en Prøve, er Prøvens Tid; dette er
NB10:199 te Hjerte saa blød, var · just en Qvinde beregnet paa at saare mig dybest,
YTS, s. 274 se saa beregnet paa at martre · just en Qvinde som Spottens Grusomhed, der ventede
NB23:131 lse.« O, Du Kortsynede, · just en Saadan han er den Farligste. Ja kunde
NB31:120 jeg er lykkelig gift; · just en saadan Madame var det jeg behøvede
Oi10, s. 417 alget som Biskop. I Sandhed · just en saadan Mand var det, vi behøvede
NB31:3 holder det sig lige omvendt. · Just en saadan Over-Konge vil staae Gud fjernest,
Brev 198 rre selv i denne Tid, og · just en Sag betræffende, om hvilken det i
SD, s. 134 slukkes. Dog er Fortvivlelse · just en Selvfortærelse, men en afmægtig
NB25:102 a ophidset Lidenskabelighed som · just en Skuespiller!) med Skuespiller Lidenskab
Brev 266 Standsende. Han standsede · just en sophistisk Hvirvel; han kom bag paa
Brev 284 nke, men mig syntes, at · just en Spadseretour ganske egnede sig til eet
NB22:120 n med Mynster betræffer · just en vis Side af det Existentielle. Det,
NB32:3 er psychologisk ganske sandt, at · just En, der gaaer og ruger anstrenget over
NB8:45 nge Mskene; det demoraliserer dem · just end mere, dette vittige Kjendskab til Usselheden.
NB7:114 re mig endelig, da er det · just endelige Bekymringer og Uleiligheder. /
NB11:51 tid narret. Thi Klogskab er · just Endelighedens Kløgt, men Endelighedens
NB8:111 ind paa dette ene, det Salige er · just ene at have Gud; ell. Gud er ikke Kjerlighed:
CT, s. 245 Sag.« Men Troen er Du · just ene om – dersom Du har den; dersom
NB3:22 g tilbede En. / ... Og derfor vil · just engang ikke blot mine Skrifter, men netop
NB35:5 g at det tillige skal betyde · just Ens Lykke, og saaledes paa ethvert Punkt.
IC, s. 228 g af det Christelige, hvilken · just er » Betragtningen« og »
Papir 421 r af Fortvivlelse ( hvilke · just er » Digterens« Høieste)
NB27:71 det er Ydmyghed; men at det · just er » Ydmyghed« ikke at begjere
NB4:124 hed er Selvkjerlighed) og at det · just er » Øieblikket« der
NB20:16 naar man maa opleve, at det · just er Χstd, der, msklig talt, gjør
NB23:26 il Forandring, hvilken ikke · just er Χstd. / Guds Tanker ere /
Papir 553 ægt for det Princip som · just er Χstd. imod. / Og i Χsthed
BA, s. 356 di han forstaaer, at det ikke · just er 6000 Aar siden, at Synden kom ind i
NB31:136 . Dybe Alvor! som, christeligt, · just er = Leeg, og, christeligt, lige saa taabeligt
NB27:54 se til at kunne fastholde at det · just er af Kjerlighed Gud gjør det. Nu ligger
LF, s. 38 en Gud elsker ham, samt at det · just er af Kjerlighed, at Gud fordrer ubetinget
SD, s. 185 relsen Forurettede, hvem det · just er af Vigtighed at passe paa at han har
NB33:22 rsag fE hele Χstheden ( der · just er Affaldet fra Χstd) er Gud velbehageligt
NB29:102 anbragt paa Jødedommen, som · just er alle mulige Forjættelser for dette
NB13:61 skrift er lagt comisk an, at det · just er Alvor – og som man saa mener at
KG, s. 145 oget Vidunderligt i, at dette · just er Alvor, at Inderligheden saaledes netop
NB5:22 der tilfredsstiller og mætter · just er Amen; altsaa efter at have bedet saaledes,
NB19:38 er paa et malet Bræt, hvilket · just er anbragt der hvor en meget besøgt
NB3:16 ger, indenfor hvilke en Mand · just er at bedømme. / Ære være Biskop
NB28:54 at forstaae, at min Opgave · just er at bringe Sandhed ind i vor Existeren
Papir 460 tlige, at christelig Alvor · just er at forpligte sig selv, sin egen Personlighed,
PCS, s. 132 sige da, naar fE Forretningen · just er at gjøre ryddeligt paa et Vertshuus,
NB35:45 std, uden at mærke at det · just er at holde sig udenfor Χstd, og naturligviis
NB32:132 tiskhed, hvis Høihed · just er at ingen ligefrem Kjendelighed kan udtrykke
NB29:16 vad han siger; men hvor det · just er at tage ganske bogstaveligt. Det Majestætiske
NB31:100 t Fuldkomne ved Χstd. · just er Autoriteten, at Χstd. har Sandheden
NB4:69 ke tænke en masse, da den · just er beregnet paa at adsprede Massen. /
NB10:14 e noget Nyt, at jeg lige omvendt · just er beregnet paa at bevare det Bestaaende.
NB29:20 nok: men i Forhold til hvad der · just er beregnet paa at skulle saare, der at
DS, s. 170 eles modsatte Mening, at dette · just er Beruselse, hvorimod det er Ædruhed,
DS, s. 163 l en vis Grad«, at det · just er berusende, bedøvende, gjør tung
NB17:62 e en fornøden Udmattelse, der · just er Betingelsen for ret at handle afgjørende.
KKS, s. 95 thi da først og da · just er Beundringen, æsthetisk forstaaet,
SD, s. 180 mpler paa, at en Indesluttet · just er bragt til Fortvivlelse ved at have faaet
NB:123 ng af Enkelthedens Kategorie, der · just er Christds Princip. Men endnu ere vi ikke
Oi4, s. 214 ge Christne paa en Maade, som · just er Christendom i inderste Hjerte imod,
NB16:17 ring vil ogsaa vise, at det · just er de ubetydeligste, daarligste, mindst
NB:123 den Enkelte, istedenfor at dette · just er den absolute Humanitet nemlig at Enhver
SFV, note r Christendom, hvis Categorie · just er den af en høistæret christelig
NB22:159 Fuldkommenhed, men at den · just er den dybe Erkjendelse af sin Stræbens
Oi5, s. 239 vi Alle ere Christne, hvilket · just er den gavtyveagtige Afskaffelse af Christendommen.
NB5:68 m, hvis jeg overhovedet er noget, · just er den meest dialektiske af Dem jeg lever
Oi8, s. 355 bes i den Indbildning, at det · just er den rette Vei, Du er paa, fordi Du vinder
NB2:163 nrettes, ligegyldigt om det · just er den Skyldige. – Jorden er firkantet,
Sa, note istenhed«, hvor det Onde · just er den usande Udbredthed, tilveiebragt
IC, s. 26 ligt, at saa denne Hjælper · just er Den, som indbyder Alle! / II /
NB30:115 ide Verden, forsaavidt det · just er denne Dom over Verden, som foranlediger,
YDR, s. 114 e bør sige, at Christendom · just er denne Ligegyldighed for det Udvortes.
NB26:112 ligt Land ( hvis Ulykke maaskee · just er denne Lykke), i et lille lykkelig Land,
NB29:105 tive Anstrengelse, hvilken · just er det Afgjørende. / O, det er saa nemt
NB23:209 til Opposition, uagtet jeg · just er det Bestaaendes Forsvarer, i hvilken
NB24:141 slumre ikke her, fordi det · just er det Charakteristiske for det sande Χstlige
NB21:10 il at forsvare, da den i Princip · just er det Christeliges diametrale Modsætning.
CGN, s. 155 Ene eller det Andet, hvilket · just er det Christendommen og Guds Ord mest
KG, s. 86 veralt i Timeligheden, der jo · just er det Forskjellige, det Mangfoldige. Maaskee
NB23:81 rt stærkere, at Kjerlighed · just er det Forskjelligheden bevarende, fordi
KG, s. 42 ar udsondret den Gift, som dog · just er det Glødende i det Gjærende. Antænder
KG, s. 235 ntet Godt har i sig, da Troen · just er det Gode i Mennesket, som ikke kommer
NB23:172 man bilder sig ind at det · just er det Gode, at denne Valgfrihed varer
NB34:13 e« at Ægteskabet · just er det Gud Velbehagelige – og jeg
AE, s. 49 umiddelbar Lidenskab, hvilket · just er det Herlige ved ham, føler han en
CT, s. 193 e æret af Verden ( hvilket · just er det Høimodige), det finder Verden
Papir 371:2 som udviklet blev, dette · just er det Modernes Grund Feil at man overalt
CT, s. 107 rmere Beskaffenhed maaskee · just er det Modsatte af hvad den Ønskende
NB23:15 eformatorer og Oppositionen, der · just er det Onde – og hvem kun Idealerne
NB23:89 lig Klogskab ( altsaa Reflexion) · just er det Onde, saa maa al Taktik blive indirecte.
NB20:161 spare mig selv, eller det · just er det Rette, og jeg gjør rigtigt i
NB22:7 re det af Alle Fordrede, da det · just er det særligen Fordrede. / Man kan,
NB15:101 rtie det om at det Onde, Synden · just er det Ubegribelige, Verdens Hemmelighed,
DS, s. 169 at vi ere ædrue, og at det · just er det Ubetingede der vilde beruse os.
LF, s. 31 gede, men snarere sige, at det · just er det Ubetingede, der giver dem den beundringsværdige
Papir 539 være det Beroligende at det · just er det Ængstende og i Angest Opvækkende.
NB24:54 al lade være, men at det · just er det, han skal gjøre; men han skal
NB11:123 andt det Tidligste: og det · just er Det, hvorved jeg nu ender. / cfr Hoslagte
NB10:39 rlighed, uagtet jeg dog nok ikke · just er det: Men den Gang piinte Forholdene
NB34:26 Vigtige, istedetfor at det · just er dets Uvigtighed der gjør, at der
NB15:101 . Nei, at Ubegribeligheden · just er dets Væsen. / Ganske eenfoldigt kan
Oi1, s. 131 naar nu tilmed Tidens Ulykke · just er dette » til en vis Grad«,
NB10:101 Potensation af det, hvis Kjende · just er dette Comiske ɔ: at der slet ingen
NB29:21 rgsmaalet er om dette ikke · just er dette det nye Testamente betegner ved
KG, s. 269 fuldkomme denne Tanke. Om det · just er dette Menneskes Eiendommelighed eller
NB34:37 ærme sig Gud, medens det · just er disse Anstrengelser, der fjerne Gud
CT, s. 141 ade, ikke den mindste, at det · just er Dit sande Vel – hvilken uhyre
NB18:13 te af de Former af det Onde, som · just er eiendommelige for vor Tid – ih,
KG, s. 96 d«, antagende, at det · just er eiendommeligt for den sande Trofasthed,
GU, s. 335 den evig Uforanderlige, at det · just er en Aarenes bagvendte Barnagtighed at
SD, s. 161 . Pointet i Selvmord, at det · just er en Forbrydelse mod Gud, undgaaer ganske
NB11:79.a ligt havt Værd. / hvis Feil · just er en forkeert Leven Abstrakt, uden at
SD, s. 139 den overseer ganske, at det · just er en Form af Fortvivlelse det ikke at
OTA, s. 361 des vi ved, at den Talende · just er en Konge, thi han maa jo have ret havt
NB15:101.d medens dog Berusetheden selv · just er en Synken under Bevidstheden, saaledes
SD, s. 150 r ham for fortvivlet, at han · just er et Menneske som sig bør. Overhovedet
KG, s. 103 lt det Mangfoldige, hvori det · just er et Menneske umuligt at være heel,
KG, s. 180 hi den døer strax, hvilket · just er et Tegn paa dens Fuldkommenhed, at den
NB30:87 er vel neppe nogen Tvivl, at det · just er Feighed der afholder en stor Mængde
Oi7, s. 304 Religionen ( som uheldigviis · just er for at bevirke det Modsatte) at kline
NB25:64 han vide med Gud, at dette · just er for at Gud desto bedre kan bruge ham.
NB17:102 s, sige vi: at Videnskaben · just er for at hjælpe til at forstaae det
NB21:151 forstaae det anderledes: at det · just er for at hjælpe til Opgaven, at den
NB25:64 han vide med Gud, at dette · just er fordi han forholder sig til Gud. /
TSA, s. 67 en Mands uhyre Overlegenhed, · just er forgabet i ham, men saa frækt ( selv
IC, s. 240 og man er en Fornem, og Faren · just er Forhaanelse, Bespottelse, Udstødelse
NB17:60 oget Sandsebedrag ( hvilket · just er fornødent for i Sandhed at forkynde
IC, s. 225 a paa, at Den, der forsvarer, · just er Forræderen, om han end ikke veed
SD, s. 142 vet o. s. v., o. s. v., hvad · just er Fortvivlelse. De, der derimod sige sig
SD, s. 171 t, overvundet Fortvivlelsen, · just er Fortvivlelse. Det er uendelig comisk,
Papir 455 tning), at Gudfrygtighed · just er Frimodighed til at glædes ved Livet
JJ:333 an veed tillige, at det ikke · just er Galskab ( ligesaa lidet som det er Galskab
NB25:64 r lige det Modsatte, at det · just er Guds Kjerlighed, at han lader den Lidende
PCS, s. 139 jendetegnet, det Forraadende, · just er hans Forsøg paa at skjule det. /
NB16:45 Stedet. / Og saa vise, at dette · just er hele » Χsthedens«
NB2:53 vanskelig at vise, at dette · just er Hemmeligheden der stikker under i flere
FV, s. 24 ivelse ( hvad jo tillige ogsaa · just er i » Naadens« Interesse),
DS, s. 217 romhed, der da forresten ikke · just er i Brug i vore Tider – og forsaavidt
NB31:41 r Χstd: medens denne Virken · just er i Retning af at fortynde og afskaffe
OTA, s. 387 er ved at være en Lidende · just er i Trængselen. / / Naar Trængselen
DD:208 vrige Medlemmer) ... da jeg · just er ifærd med at give en ganske kort
NB16:39 idt at betyde, da i det Alt · just er indeholdt Forholdet til de Andre. /
NB35:17 e. Men da Pointen i Msk-Slægt · just er Individet er høiere end Slægt,
KG, s. 163 gt, som efter sin Bestemmelse · just er Intet mindre, da den er Liv og Kraft,
LA, s. 47 , at Tidsalderens Reflex ikke · just er kjendelig. En fjantet og dertil halvfuld
KG, s. 300 et andet Menneske; men om det · just er Kjerlighed, der gjør det, have vi
KG, s. 319 neben, eller selv om han ikke · just er kneben paa Pengene, dog saa ordknap
NB31:62 nu just er: det Personlige, · just er kommet ind i Verden for at indsætte
NB34:39 Naade i en lavere Forstand · just er Lidelse, Plage – hvor uendelig
NB28:91 «, hvis Skyld ogsaa · just er Majestæts-Forbrydelse: Gud ignorerer
NB14:141 svag Analogie; thi ligesom det · just er Mandens bevidste Overlegenhed, der gjør,
NB22:125 at blive opdragen – hvad · just er mig velbehageligt, at han har haft den
NB31:48 lgelse og Mishandling jeg lider, · just er min Udmærkelse, at jeg ikke blot
SD, s. 136 rtære hans Selv, at dette · just er Modsigelsens Qval i Fortvivlelsen. Var
Oi3, s. 194 kab! / Nei, da Christendommen · just er Modsætningen til Riger af denne Verden,
NB32:94 dog lidt sandselig Magt, hvilket · just er Modtanken til det at offres. / ....
NB17:65 til Ingenting; saa længe det · just er Nederdrægtighedens og Misundelsens
NB26:33 ter det N. T., naar det som · just er Nerven i det N. T. det Iogforsigværende
NB26:67 il hjælpe et Msk. til, at det · just er Noget, der i deres Øine er afskyelig
CT, s. 82 e mere end det Tilmaalte, som · just er nok, medens Bekymringen for den næste
NB20:82 ad dertil, og det ellers maaskee · just er Opgaven for ham at spare. / Dog gjælder
NB27:23 ge Ungdommelighed egl. ikke · just er opmærksom paa, thi den er i elskelig
NB22:159 som naar Vreden tier og da · just er paa sit Høieste. / Det Yderste er
NB11:165.b o ligeoverfor Auctoritet, der · just er Personlighed. Angriberen bærer sig
IC, s. 135 ra en anden Side, om det ikke · just er Pligt, antaget nemlig at det er Selvfornægtelse
CT, s. 125 ingen Forestilling om, at det · just er Rigdom, ikke selv at blive eller være
NB:73 det da vel viist sig, at der · just er saa Mange, som egl. have Noget at meddele.
NB29:40 ad Sandhed er, at det ingenlunde · just er saadan saa saligt – men uhyre
NB14:13 Vidtvirkende o: s: v: Medens Gud · just er saaledes uendelig ophøiet, at det
NB25:58 lv for at elske Gud, at det · just er Salighed, ganske anderledes end det
IC, s. 200 rger Christus derom, hvis Liv · just er Sandheden, og altsaa i ethvert Øieblik
KG, s. 213 dens Forskjel – hvilket · just er Sandselighed, hvorimod Aandens Væsen
SLV, s. 365 rstand om hende? At der ikke · just er Sandsynlighed for det Værste. Hvad
CT, s. 182 hed Selvfornegtelse, da dette · just er Selvfornegtelsens første Form. O,
SFV, s. 52 igheden kjedsommelig, da den · just er Situationen som jeg behøver den,
NB23:216 rer ogsaa at det evige Liv ikke · just er socialt. / Af » Aand«
NB27:71 det Mindste der mislykkes, · just er som beregnet paa, at saare mig saaledes,
OTA, s. 382 ære ham, at Lidelsen ikke · just er Straf for dette eller hiint Bestemte
Oi1, s. 131 gaae ind paa Alt, naar dette · just er Sygdommen, saa maa der for Alt passes
SFV, s. 35 forraader derved, at han ikke · just er synderlig Dialektiker, hvilket dog netop
KG, s. 200 sentligste og stadigste Tanke · just er Tanken om Gud, Tanken om, hvor, guddommeligt
KG, s. 153 iver det Uudsigelige, hvilket · just er Tegn paa, at Forholdet til Gud er det
CT, s. 53 en troer, at dette Forbillede · just er til for ham, han, som jo er et ringe
EOT, s. 266 at være til Døden, men · just er til Livet, fordi Livet er i dette, at
AE, s. 238 selv om jeg gjorde det, ikke · just er tilbøielig til at troe om ham, at
NB20:113 – istedetfor at det · just er uendelig af Kjerlighed. / Men vi Msker
Brev 11 dlertid er det ikke fordi jeg · just er utilbøilig til at komme, langtfra
NB11:79.a rt Leven Abstrakt, uden at det · just er vitterlig Synd / ell. en » Anna«
Oi7, s. 288 d nogen anden Samfundsclasse, · just er, at de ligge Religionen saa nær;
NB27:23 Ungdommelighed, hvis Kjende · just er, at den i elskelig Eenfoldighed Intet
IC, s. 98 r den ikke holder sig skjult, · just er, at den lider Ondt i Verden. Ja, som
NB33:37 ng er rigtignok, at Alvoren · just er, at den skal varetages af Enkeltmand,
NB25:101 le sit Mesterlige, hvis Værd · just er, at det er ganske som var det Forbigangne
Papir 414 nu mindre paa, at Hemmeligheden · just er, at det maa gjøres dialektisk ikke
SFV, s. 98 elv, at det, der fattes ham, · just er, at han endnu ikke ret er blevet den
NB19:32 rfor de nu gaae ind derpaa, · just er, at jeg ikke er efter stor Maalestok
Papir 494 tne, eller rettere hvor Ulykken · just er, at Mange for Mange ere Χstne,
NB25:31 t Vanskeligheden for os Msker · just er, at vi ere saa bange for at gaae hen
Papir 464 et dog er Usandhed, da det · just er, christeligt, det Gode hos ham, at han,
NB14:79 men Tausheden ( hvilken jo · just er, fordi jeg har havt en Sag) den er det,
NB8:25 e Msker man leer af, stundom · just er, fordi man ikke fordrister sig til ethisk
NB35:49 r Degradation, at altsaa Opgaven · just er, hvis Idealiteten skal naaes, at forsage
CK, s. 193 , og indtil paa Liv og Død, · just er, ikke at ville være et Rige af denne
Oi6, s. 272 lleds Sag med dem ( hvilket · just er: Alvoren) som et sikkert Beviis paa,
NB23:197 – istedetfor Χstdom · just er: at det skal i Virkelighed gjøres.
NB31:62 ende. / Og da Χstd. nu · just er: det Personlige, just er kommet ind
Oi7, s. 311 Præsten« som jo · just er: Sandhedsvidne. / Dette er »
SBM, s. 142 rbrydelser mod Christendommen · just ere de Forbrydelser som sidst tilgives:
NB15:20 en Andres, onde Mskers, som · just ere hadefulde paa Ham, fordi Han er Kjerlighed:
NB32:72 o som at hade de Forhold, hvilke · just ere Msket de vigtigste naar de ganske gaae
EE1, s. 260 les betræffende, der ikke · just ere synderlig behagelige. Det gaaer nu
Papir 462 m det var saa!) nei det er · just erindret og Erindringen derom ( guddommelige
NB13:92 er. Thi Joh. Climacus er jo · just et dialektisk saa yderligt taget Forsvar
KG, s. 127 altid Tilfældet, og her er · just et Exempel paa et Sandsebedrag, forsaavidt
NB21:113 eb paa et Bestaaende eller · just et Forsvar. / / / a Joh. Climacus –
NB16:83 nd er jo blandt Andet ogsaa · just et Moment med i, at jeg har maattet notere
NB23:32 end det var. Eller man, da · just et saadant Exceptionelt har forandret vore
KG, s. 274 hiin Ædle var endda ikke · just et slet eller et ondt Menneske, han var
NB2:113 i længere Tid. Dette er · just et Tegn paa en større Ligelighed i min
NB15:98 at dette er Form af Tungsind, og · just et Tegn paa, hvor dybt jeg lider, ligesom
NB12:105 en Misforstaaelse. Det var · just Etatsraaden jeg ønskede og derfor ogsaa
NB10:56 med at ville ligne det. Dette er · just ethisk det Sande, Beundring er mistænkelig
DS, s. 201 kaldt sig et glad Budskab end · just Evangeliet! Lad os saa hellere blive under
Oi5, s. 228 ndom faaet vendt saaledes, at · just Evigheden er for ret at give os Smag paa
CT, s. 159 skal vende Dig om: det er saa · just Evighedens Alvor. Evigheden, der dog vel
NB31:124 ostel, der da aldeles ikke · just excellerer i det Intellectuelle, medens
NB16:68 Bedraget skulde standses er · just Existensen, Spørgsmaalet om Existensen.
NB26:104 ud ham ikke, han lader ham · just faae Lykke og Medgang, men det er Guds
NB24:106 kan det dog nok være, at man · just faaer dem villigt til at høre paa en
NB30:94 for en Dag, uden at jeg dog · just faaer Profit deraf, hvad jeg jo heller
CC:13 et døie nok af, og jeg har · just faaet Ordre til Slag og maa lette. –
Brev 68 gen saae, / Og da mit Øie · just faldt paa / En Bog af Dig, som der opslaaet
Papir 578 ig Stand – og dog er · just Familie-Livet blevet Culminationen. /
NB10:166 jeg, der hvis ell. Nogen, · just fandt en Opgave for mit Liv, som ganske
NB20:68 kke være bange for Faren; thi · just Faren danner ham, eller den er i ethvert
NB3:27 og Anstrengelse. Thi deri ligger · just Faren men ogsaa Epigrammet og Opvækkelsen:
NB33:3 Timelighedens Begreb er det · just Feilen ved Handling, at den er saa kort
KG, s. 166 ok, og disse Prøver skulde · just finde de Elskende, finde Ven og Ven forenede
KG, s. 191 henrivende. Derfor vil Verden · just finde Slutningen aldeles forfeilet, hvilket
KG, s. 343 ed af Gjengjeld. Men denne er · just fjernet i Forholdet til en Afdød. Bliver
SFV, s. 66 det udvælger dertil ikke · just Folk, hvis Liv altid var det retskafneste,
NB2:124 tter. / Det er bekjendt nok ikke · just Folk, hvis Liv var det reneste, som Politiet
IC, s. 59 n er forbi, og Folket – · just Folket – igjen styrter ham. Det Ærlige
NB29:95 han have det Første med, · just for afgjørende at kunne udvise det Religieuse,
BOA, s. 232 t Phænomen aabenbart, ikke · just for Alle, thi Ironie er og bliver upopulair,
NB11:13 e for Sandheden?) skal blive, er · just for Alvorens Skyld. Et Digt bilder sig
NB22:46 te Sligt ind. Men det er jo · just for at anstrenge den yderligere til at
SFV, note at modarbeide min Stræben, · just for at Ansvaret absolut kunde sigte paa
NB25:42 i Virkeligheden kæmpe de · just for at bevare Skinnet: de prise det Gode
NB24:13 ehøver jeg blandt Andet ogsaa · just for at blive opmærksom paa, at det er
IC, s. 80 g som Afsind eller Rædsel, · just for at det qvalitative uendelige Eftertryk
SFV, s. 68 dtil videre at fortie Noget, · just for at det Sande kan blive sandere) er
NB22:8 :, og saa lege modig Kriger. · Just for at det skal blive Sandhed, om det virkelig
NB22:156 deels har jeg udvalgt Dig · just for at det skulde siges i Verden, eller
NB27:50 n Magt kan tvinge. / Altsaa · just for at elske Χstus maatte Du forlange
NB15:71 den til Hedenskabet. / Nei, · just for at faae Ende paa Subjektiviteten i
NB12:81 Loven er bestandigt den: at · just for at faae hele sin Styrke, maa et Msk.
HCD, s. 174 trygge, hvad Politiet bruger · just for at faae Leilighed til at gjøre desto
NB25:111 Verden? Er den ikke kommet ind · just for at forbedre Verden. Men naar det, der
NB32:13 islykkedes. / Nei, nei, men · just for at Frastødet maa blive desto stærkere,
NB13:6 de han jo ikke frelse Andre, · just for at frelse Andre vil han ikke frelse
NB20:19 u siger man: han leed og døde · just for at frelse mig. Godt, men netop lige
NB7:74 til ham at faae Forladelsen, men · just for at frelse os fra at synde. / Det er
NB27:72 baring, at han tværtimod · just for at friste Mskene blander eet og andet
YTS, s. 257 ndheden, kun hvad Fristelsen, · just for at friste, indbilder Dig om, hvor frygtelig
NB3:28 er slaaet for Panden – · just for at gjøre Mit til at omfrede den
CT, s. 83 roen vender det Evige Ryggen, · just for at have det ganske hos sig i den Dag
NB27:55 d – Din Grændse er · just for at hjælpe Dig til Ydmyghed; men
NB7:95 unde, han paakalder Guds Hjælp · just for at holde denne Tanke ud, og beder blot
NB23:6 stheden. / Min Opgave. / · Just for at jeg med Centner-Vægt kan falde
SFV, s. 36 ger i, at man taler saaledes, · just for at komme til det Religieuse. Men efter
NB10:42 r gjenkjender jeg mig selv. · Just for at kunne blive det, er jeg den Vittigste
NB7:14.a med vore Skrøbeligheder, thi · just for at kunne have Medlidenhed blev han
Oi1, s. 136 vil blive gjort dem. Det var · just for at kunne komme til Sagen, at jeg maatte
NB34:41 ære numerisk repræsenteret · just for at kunne lokke ved Hjælp af Tallet.
NB22:173 det ikke, A maa anbringes · just for at kunne regjere. / Thi see, Tidens
KG, s. 167 lde nu Feilen fastholdes, men · just for at overvinde den, saa elsker Du det
NB15:51 enstand gjælder det ikke; thi · just for at prøve Troen, og for at Troen
NB24:39 der at see, men det er ikke · just for at see dem hun speiler sig, høist
NB14:113 – dog maaskee er det · just for at skjule denne sin Blussel –
NB17:40 gte Psyche, var et Uhyre, der · just for at skjule dette, kun vilde sees i Mørke
NB30:126 ud i høieste Grad imod; · just for at standse er Χstd. blevet anbragt,
NB31:32 Χstd, medens Forholdet er: · just for at stramme ret til Pessimisme maa man
NB10:109 kan disponere over – · just for at sætte dette: skal. / Var det
NB6:76 lt at arbeide mig selv imod, · just for at tjene Sandheden. / Godt at jeg har
NB13:8 her siger: at i dette Liv – · just for at udtrykke, at han ingen Frelser er
IC, s. 146 omvendt bruge den maieutisk, · just for at undgaae at blive et andet Menneske
NB28:37 sthed, maatte man vel, · just for at undgaae at ligne Nicodemus, ligefrem
NB30:112 ugustinus saaledes, at han · just for at undgaae denne Vanskelighed, hittede
IC, s. 145 d, men i lige modsat Hensigt, · just for at vende det andet Menneske fra sig,
Sa, s. 174 gheden det er afgjort, afgjort · just for at vi ret skulle have Lyst til –
NB12:115 paa den anden Side Correctivet · just for at virke maatte styre ud med det Paradoxes
NB8:99 Rige ikke var af denne Verden, og · just for at vise dem, hvor nær Forvexlingen
NB8:99 stus i tidligere Samtaler – · just for at vise Disciplene, at Hans Rige ikke
NB31:99 – og saa bruger han, · just for at vise sin Majestæt, et Intet til
NB4:154 tisk Colorit og Farvepragt, · just for at vise, at det Poetiske skal bort.
IC, s. 233 ørt paa Jorden af ham, der · just for at være » Forbilledet«
IC, s. 221 er jeg mig selv – skal, · just for at være en sand Christen, gjøre
Oi8, s. 364 ommelige Retfærdighed. Thi · just for at være Retfærdighed maa den
SD, s. 224 ller anden Fristelse – · just for at ydmyge ham og derved at befæste
AE, s. 337 have Christendommen med, ikke · just for Christendommens Skyld, men for at det
NB26:30 n Skyld at just disse Fattige at · just for dem er – Evangeliet. / Saaledes
NB12:159 delte Χstus ikke, det var · just for dem han særligen var Præst. Og
NB30:8 t Publikum vil være modtagelig · just for den Art Frembringelse. / Et skjønt
NB12:178 et Msk. med hundrede Øine · just for den Classe af Mskers Lidelser –
NB16:34 han nærmest tilhører, · just for den er det at være Noget saa omtrent
TAF, s. 298 reder Frelseren sine Arme og · just for denne Flygtning, der vil flye fra Bevidstheden
NB15:19 eed, jeg er blevet et Offer · just for denne min Sympathies Skyld; thi uden
NB20:163 lig ( der gik forklædt, · just for des bedre at virke til at omvende Mskene)
NB32:13 aa blive desto stærkere, · just for desto mere lidenskabeligt at udvise
NB13:70 std. forholdt sig til Hedenskab, · just for det løgnagtige Sandsebedrag med
NB10:194 og just derfor ( altsaa · just for Det, som er min Fortjeneste) forfølges
OTA, s. 382 lling, at Lidelsen var Straf · just for Dette eller Hiint? Ingenlunde. Den,
CT, s. 164 dette? Det vilde dog vistnok · just for Dig være et rigtigt Synspunkt, da
DS, s. 188 a til, at faae Sandheden sagt, · just for dog at kunne gavne en lille Smule.
NB10:60 Vilkaar saa utaknemligt, at det · just for en Poeniterende kan være indtil
NB14:133 rtimod de maae lide Fornedrelse · just for Forholdet til ham – og saa dog
4T44, s. 343 re en saadan Formaning, ikke · just for Formaningens Skyld. Kun en religiøs
NB32:127 men vogter Eder vel · just for ham. Sandt han vil frelse, evig sandt,
Papir 509 den modsatte Mening, anseer det · just for hellig Pligt at rive Andre ud af deres
NB11:165.b avere, og gjør det maaskee · just for ikke at forvexles med en Apostel, en
Brev 159.1 t er sandt; at jeg, ikke · just for min Dyds Skyld forpligtet i et høiere
Brev 159.5 t er sandt; at jeg, ikke · just for min Dyds Skyld menende mig forpligtet
Brev 159.1 jeg har tilhørt, ikke · just for min Dyds Skyld, et Høiere, glad
IC, s. 142 en besynderlig Maade, og ikke · just for min Dyds Skyld, snarere for mine Synders
NB21:121 rd en Opfindelse af Pauli, · just for om muligt at forhindre mig fra at gaae
TS, s. 52 ttes, Gud forbyde det, nei, · just for Oversætningens Skyld, og saa fordi
NB33:50 gsaa for Ideens Skyld, nei, · just for ret at gjennemprøve dette, vil jeg
Oi8, s. 363 ie, men den skjuler sig, vil, · just for ret at kunne aabenbare sig som hvad
4T44, s. 351 Betydelige at gjøre, ikke · just for ret at udføre Noget, men fordi det
NB15:70 rst Sønderknuselsen – · just for saa at berolige. Men ved sine Lidelser
NB9:61 me. Min Forfatter-Realitet ligger · just for saa stor en Deel i at have næsten
NB18:5 ge Samfund – og dog var det · just for Saadanne Χstd. blev forkyndt.
NB23:181 d halv Vind. / See derfor, · just for Samvittighedens Skyld, fordrer jeg
NB14:73 nærmere bestemmet er den · just for sin Gudsfrygt lidende Mskhed. /
AeV, s. 82 gjerne ønske Yttring, ikke · just for Yttringens Skyld ligefrem, men for
NB3:49 er leve skjult i Fornemhed, at de · just foragte det ringe Msk. / / / Min megen
NB12:162 ue Prisen saa frygteligt op, at · just Forbilledet lærer Msk. at henflye til
NB34:15 for at tage det Høieste, · just Forbilledets Liv efter den frygteligste
NB22:92 saa var Sagen igjen den, at · just fordi » Idealet« ϰατεξοχην
NB22:8 jeg smiler ad dem. Og · just fordi » Samvittigheden«
NB12:13 sigtig med at afskaffe den, · just fordi » Stat« er i Ideen
NB4:111 om dem. Dette er ganske rigtigt, · just fordi Χstd lærer, at dette ikke
NB32:53 ke ret – og dette var · just fordi Χstd. endnu var til, altsaa
NB29:90 rjættelse for dette Liv. / Og · just fordi Χstd. er Forsagelse, just derfor
Papir 535 er Augustinus bestandigt Sagen: · just fordi Χstd. er Sandhed i Autoritetens
NB34:28 ses ved følgende Synspunkt. / · Just fordi Χstd. er ubetinget det Betydelige
NB18:50 nu meget mere Fiskere. Thi · just fordi Χstus var med, havde Faren vel
NB30:50 holder han urokkeligt fast · just fordi al msklig Magt ligger i: Masse. Masse
NB14:61 r sig for Dyret: vist er det, at · just fordi al Underviisning strax skeer i Sproget,
NB34:39 ledes hænger det sammen; · just fordi alt Christeligt er i det Paradoxes
NB20:118 edre, det Opvækkende. / · Just fordi Alt gjaldt om dette Punkt, har jeg
PCS ld til at fremstille en fuld Mand, · just fordi Alt her er lyst i Hævd. Medens
LF, s. 23 , eller med det Menneske, der, · just fordi Alvoren mangler, i Tausheden hos
NB13:12 is Alder i tredie Person – · just fordi Barnet endnu ikke er Person, eller
LF, s. 15 arer ganske til det Andet: thi · just fordi Barnet ikke tør sige »
LF, s. 15 det Ene svarer til det Andet: · just fordi Barnet ikke tør, derfor behøver
KG, s. 69 re at troe det, betænk, at · just fordi Budet er saaledes og Talen saaledes,
NB6:81 ugelig og relativ berettiget · just fordi Christenheden er blevet Hedenskab.
KG, s. 315 us kun paa Barmhjertighed. Og · just fordi Christus ene forstod sig paa Barmhjertighed,
NB4:81 old til Socrates og Deslige, · just fordi Christus er Christus, en evig Nærværende,
NB23:107 std. er det Existentielle. / · Just fordi Clemens Alex. skal have Plads for
Oi7, s. 300 ere Nonsens end Barne-Daaben, · just fordi Confirmationen gjør Fordring paa
SFV, s. 42 aade gik ind i det Samme. Og · just fordi de Anseete i Samfundet paa saa mange
LF, s. 41 Læremestere i Glæde, der · just fordi de ere ubetinget glade ere Glæden
NB6:68 det Maieutiske være at bruge, · just fordi de Fleste egl. leve i den Indbildning
NB28:32 ørelse er min Opgave, og · just fordi de fleste vel have deres Χstd.
KG, s. 282 , at de samme Mennesker, der, · just fordi de forfængeligt frygte Verdens
NB4:66 evne. De kan ikke blive mig qvit, · just fordi de gik saa gladelig saa gladelig
Papir 469 ive respekterede og agtede · just fordi de gjøre Det, som er Χstd.
NB7:69 Disse seirer – og hvorfor? · Just fordi de ikke ere Sandheden. Men Sandheds-Vidnet
NB8:69 den, at Mskenes Egoisme ophidses, · just fordi de maae indrømme En denne Uegenyttighed,
CT, s. 89 ødslet paa Skabningen. Men · just fordi de saaledes ere til Overflod, fordres
NB11:173 d der har staaet i et Blad. Men · just fordi de saaledes formeentligen ere uskyldige,
NB10:182 Skrifter til Opvækkelse. Men · just fordi de skulle tjene som Blenkere, maae
DS, s. 251 mod Usandhed, der har Magten, · just fordi den ansees for at være Sandheden.
SD, s. 220 kker det, gjøre ham svag. · Just fordi den Dæmoniske er conseqvent i
PCS, s. 129 a betydelig Reflexion, altsaa · just fordi den enkelte Præstation i strengeste
NB9:64 ingen Magt over Mskenes Liv, · just fordi den er blevet dem phantastisk ophøiet.
CT, s. 97 l, Glemsel for den farligste, · just fordi den er den meest opløftende af
KG, s. 112 jerlighedens Beskytter, eller · just fordi den er det, ikke tage i Betænkning,
SD et at ville være sig selv. Men · just fordi den er Fortvivlelse ved Hjælp
SD, s. 142 lse. Fortvivlelse er nemlig, · just fordi den er heelt dialectisk, den Sygdom,
KG, s. 326 en rører Dig, den gjør, · just fordi den er Inderlighed, det inderligste
HCD, s. 178 e, at denne Hykleriets Skyld, · just fordi den er saa fiint skjult, og langsomt
TSA, s. 90 ntligen Christendommen, der, · just fordi den er Sandheden, har opfundet det,
NB12:110 ig er af den lumpnere Art, · just fordi den er skeet ved et Dobbelt-Forræderie.
NB18:15 get dog ogsaa et andet. Thi · just fordi den evige Salighed er saadan et stort
AE, s. 487 egnet, at han netop kan leve. · Just fordi den existentielle Pathos ikke er
NB13:33 Proportion, absolut farlig · just fordi den forholdt sig til Landets ell.
NB25:64 lder mig til Χstd, der · just fordi den gjør Alvor af at man virkelig
NB6:56 fterfølgere. Naar Χstd. ( · just fordi den ikke er en Lære) ikke reduplicerer
CT, s. 86 Fortvivlelsens Livs-Lyst, der · just fordi den ikke har den næste Dag, lever
KG, s. 271 Væsen, og altsaa Usandhed, · just fordi den ikke i dybeste Grund og aldrig
KG, s. 107 sandeligen Verden ikke tage, · just fordi den ikke kan give Alt, det kan kun
SD rstand det Sande meget nær; og · just fordi den ligger det Sande meget nær,
KKS, s. 95 af, men det er ogsaa lettere, · just fordi den Metamorphosen forberedende stille
CT, s. 80 maa kunne lade sig gjøre, · just fordi den næste Dag ligger i Selvet.
NB22:80 ige » hvorledes«, · just fordi den Religieuse uendelig er forvisset
SD dette frem i sin Skarphed – · just fordi den socratiske Definition er saa
NB35:8 sande religieuse Idealitet, der, · just fordi den stadigt er for Gud, kan tage
NB3:4 hi Skin-Død er ikke saa farlig, · just fordi den synes endog Dødens Fare; men
KG, s. 54 christelig eller alvorlig nok, · just fordi den taler om saadanne Gjenstande,
CT, s. 90 en er dens Liv Sorgløshed, · just fordi den tjener kun een Herre, hvad der
NB31:120 t det, og dobbelt piinligt · just fordi denne Dag saa uventet var blevet
NB24:131 hele Sagen om. Det udtrykker ( · just fordi denne enorme Productivitet ligger
YDR, s. 112 Fuldkommenhed i Christendom, · just fordi denne er Inderlighed, efter sin Styrke
SD, s. 177 nd, endnu et Fremskridt. Thi · just fordi denne Fortvivlelse er intensivere,
CT, s. 192 afskyelig som Klogskabs Synd, · just fordi denne har Verdens Medhold. Eller
LF, s. 22 sdom og Forstand tilkommer. Og · just fordi denne Taushed er Ærefrygt for
NB30:107 et er en rar Verden. / Nei, men · just fordi denne Tilværelse er Lidelse, og
NB:150 -Kjendet paa Tvesindetheden, · just fordi der deri er indeholdt en Selvmodsigelse
CT, s. 186 hvad der tilbydes Dig – · just fordi der er Alt at vinde, derfor er ogsaa
NB14:5 rhovedet lader sig tænke, · just fordi der er en religieus Collision med,
KG, s. 49 lpe, den siger det befalende, · just fordi der er Fare paafærde. Og naar
NB4:73 n er Pressen er feig mod Pressen, · just fordi der er Faren. / Regjeringen
Papir 368-4.c d til æsthetisk Kunnen ( · just fordi der ingen Gjenstand er) og endnu
NB30:107 ne Tilværelse er Lidelse, og · just fordi der saa venter en evig Salighed,
NB14:89 ruttes der med Læreren, · just fordi der skal opdrages i Kategorien: den
NB23:181 bleve hine Mænd Heroer? · Just fordi der var et Bestaaende, der mægtigt
NB11:50 Andre var det dog ogsaa Sandhed, · just fordi der var Fare forbunden med at forkynde
NB14:17 re. / Om Anfægtelse / · Just fordi det Χstlige i strengere Forstand
NB31:76 n har friet til den Elskede. Thi · just fordi det at blive elsket beskjeftiger
KG, s. 218 rst og sidst om Kjerlighed, · just fordi det at opbygge er Kjerlighedens eiendommeligste
NB15:32 nu dialektisk skal drages frem, · just fordi det Dialektiske ( Χstus som
NB4:129 elig troer de gl. Embedsmænd, · just fordi det dog er sædelig opdragne Msker,
NB24:78 re lyst her. / Og see nu. · Just fordi det dog var nogen Sandhed i mig med
NB4:78 den skjulteste Inderlighed i 4de, · just fordi det er Altergang om Fredagen. /
NB15:101 gribelige, Verdens Hemmelighed, · just fordi det er det Grundløse. Det glæder
TSA, s. 93 r om denne Mands Person; thi · just fordi det er Digt, kan jeg jo lige saa
CT, s. 128 sker en langt glædeligere, · just fordi det er en langt mere betryggende,
NB4:21 et er en Ubetydelighed – og · just fordi det er en Ubetydelighed, saa gjør
KKS, s. 96 meget vanskeligt at bestemme, · just fordi det er et ubestemmeligt Noget, som
KKS, s. 96 meget vanskeligt at bestemme, · just fordi det er et ubestemmeligt Noget. Forunderligt.
IC, s. 214 ist skal vi holde det skjult, · just fordi det er givet, at Alle ere Christne.«
NB10:109 er dette skal stærkere, · just fordi det er i Modsætning til Noget.
LF, s. 27 d, der ogsaa er uselskabeligt, · just fordi det er saa inderligt: for dem og
BN, s. 119 er min Pligt at gjøre det, · just fordi det er som glemt i Christenheden,
NB21:139.b tydelighed ( hvilket kan skee · just fordi det er Venner og Nære) saa er
NB30:86 std. / / / Guds Redskaber. / / · Just fordi det er, om jeg saa tør sige, Guds
NB14:81 es? Og ikke blot dette, men · just fordi det først er holdt og saa trykt
NB9:39 em, det er for Meget for eet Msk. · Just fordi det gjaldt om, at reflectere Χstd
NB10:109 ette er et frygteligt skal · just fordi det gjør Modsætningen saa stor
NB32:150 blev endnu engang behageligere · just fordi det heed: at lære at læse.
NB14:92 ieblikket, det bevæger meest, · just fordi det i dybeste Forstand slet ikke
Oi3, s. 193 lige og det Guddommelige, der · just fordi det i Sandhed er det Guddommelige,
Oi4, s. 218 fastholde at det er det Sande · just fordi det ikke behager ham, og saa dog,
NB29:97 gste Bedrag, det farligste, · just fordi det ligger Sandheden saa nær uden
NB17:38 nge. See dette var farligt, · just fordi det sattes i Forhold til min Charakteer.
KG, s. 247 stens. Naar Øieblikket, · just fordi det staaer stille, bliver som en
KG, s. 11 væsentligen ubeskriveligt, · just fordi det væsentligen er heelt tilstede
KG, s. 211 væsentligen ubeskriveligt, · just fordi det væsentligen er heelt tilstede
NB19:32 nne dræbe, ei heller engang ( · just fordi dette Digteriske er der) ret kan
NB21:110 men uagtet dette er saa, eller · just fordi dette er saa, siger saa Χstus
KG, s. 203 t: den har Dobbelt-Mærket. · Just fordi dette er saaledes, fordi ganske rigtigt
NB14:17 sklige løber ud paa Eet: · just fordi dette er saaledes, saa er Anfægtelsens
LF, s. 16 det en Kunst at kunne tie, og · just fordi dette hans Fortrin saa let frister
NB2:26 ethvert Msk. var vidende om Alt. · Just fordi dette ikke er saa, just derfor har
NB33:13 at lide frygteligt – · just fordi Du har indladt Dig med Gud. Thi hvad
IC, s. 159 og ikke sandt, just idag, og · just fordi Du idag føler Dig dragen, just
TS, s. 51 ære Dig selv; og dersom Du, · just fordi Du lever ubemærket, saa ofte faaer
Papir 365:10 ske skal meddeles som Kunst, · just fordi Enhver veed det. / Korporalen og
NB8:114 ja det blev aabenbart, · just fordi Forholdet var dette. Og saaledes
KG, s. 289 lsen, Forklaringen er derfor, · just fordi Forklaringens Forskjellighed er mulig,
NB30:107 det mørke Værelse – · just fordi Forældrene veed, hvor meget der
TSA, s. 75 offret, saa har han ogsaa ( · just fordi Frihed og Selvbestemmelse ere uadskillelige
FV, note er uden Myndighed«. Men · just fordi Geniet, som saadant, er uden Myndighed,
NB13:89 ordrer det i sit Ord. / Men · just fordi Gud er blevet Bedste-Faderen, derfor
Oi4, s. 221 ielle Talemaader o. s. v. Ja, · just fordi Gud er i eminenteste Forstand Personlighed,
NB25:49 om han er redelig o: s: v:. · Just fordi Gud ikke, endelig, er interesseret
NB32:135 ig Forstand har Sag. / Men · just fordi Gud saaledes er uendelig Majestæt,
NB10:199 er en frygtelig Maalestok, · just fordi Gud var i strengeste Forstand med,
NB20:70 elthed. / See nu slaaer det til. · Just fordi Gud vil, at den hellige Skrift skal
IC Troens Gjenstand er Gud-Mennesket, · just fordi Gud-Mennesket er Forargelsens Mulighed.
IC, s. 10 ns Gjenstand er Gud-Mennesket, · just fordi Gud-Mennesket er Forargelsens Mulighed
CT, s. 121 ende, og kan ikke anderledes, · just fordi Haabet er i Mennesket selv. Trængselen
KG, s. 233 kke forstod, og det blev han, · just fordi han » meest af Alt frygtede
NB22:140 den Gang han drak, og det · just fordi han afholder sig fra at drikke. /
TSA, s. 59 – og besynderligt nok, · just fordi han allerede længst er færdig
NB7:65 turlige Msk. ikke mærker, · just fordi han altid taler om og tænker Gud
4T43, s. 154 en indhentede ham ikke, ikke · just fordi han beskæmmet følte sig ringere
NB13:6 derfor blev han paa Korset, ell. · just fordi han blev paa Korset derved beviste
CT, s. 133 gt deri, og hvorfor vel, uden · just fordi han deri fandt Veien til at gjøre
YTS, s. 258 ristes – og Han kan det · just fordi Han ene bestod i enhver Fristelse.
NB32:3 a kan man vel føie til, at han · just fordi han er anstrenget næsten gaaer
NB17:94 være ganske sikker; thi · just fordi han er den Nærmeste, er han altsaa
NB10:198 Forbilledet« og · just fordi han er det absolut, er han tillige
SD, s. 173 n Ældre Erindringens; men · just fordi han er i Illusion, har han ogsaa
SD, s. 207 g selv udsige, hvad Synd er, · just fordi han er i Synden; al hans Talen om
KG, s. 226 øler Dig opbygget ved ham, · just fordi han er kjerlig, men Du mærker
SD, s. 139 r. Overhovedet har Lægen, · just fordi han er Læge ( den Indsigtsfulde)
NB24:84 m han havde holdt det ud. / · Just fordi han er standset paa det uendelig
NB7:8 . Gud-Msk kan det ikke anderledes, · just fordi han er Troens Gjenstand. / I Hedenskabet
NB7:19 Msk. Fornøielse af at beundre. · Just fordi han er uden Bevidsthed smigrer det
IC, s. 229 efter – og det kan han, · just fordi han er usynlig, paa en Maade, saa
TSA, s. 89 ke kunde blive slaaet ihjel, · just fordi han forfægtede denne Anskuelse,
SD aa er Trodsen der, thi saa er det · just fordi han fortvivlet vil være sig selv.
NB11:94 hisk Individualitet – · just fordi han forvandler Alt til Virkelighed:
NB7:59 for han ikke gjør det, er · just fordi han har een Forklaring endnu, at
CT, s. 194 e, det er jo som at hade ham, · just fordi han har Fordringen paa Din Kjerlighed.
NB21:12 og ihjelslaaes, og hvorfor? · Just fordi han har Guddommens Magt til at hæve
NB15:13 sin Frelse fra Lægmand, · just fordi han har nærmere til den ethiske
NB30:123 e den menige Mand med sig, som, · just fordi han har saa faae Begreber, er saa
PCS, s. 129 n enkelte Præstation frem, · just fordi han har saa lidt Umiddelbarhed og
CT, s. 84 . Dersom nemlig et Menneske, · just fordi han har stiftet Bekjendtskab med
CT, s. 85 den næste Dag – thi · just fordi Han i en ganske anden Forstand end
SD, s. 134 betyder noget Andet: at han, · just fordi han ikke blev Cæsar, nu ikke kan
PCS, s. 131 det den Umiddelbare en Trang, · just fordi han ikke har Selvbevidsthed, at høre
IC, s. 202 ørgsmaal, hvad er Sandhed, · just fordi han ikke var Den, der vidste hvad
PCS, s. 142 re omtrent i samme Tilstand, · just fordi han Intet har faaet at drikke. Naar
NB32:50 uendeligt let at narre ham. · Just fordi han nemlig er saa uendelig ophøiet
NB2:2 ndt den ellers ikke er det. · Just fordi han paa en saadan Dag er overladt
Papir 388 d er han en Ubetydelighed, · just fordi han selv i Forhold til dette Foretagende
NB32:55 n Mislighed; thi Fritænkeren, · just fordi han selv vil slippe Χstd., har
DS, s. 163 sidder høit paa sin Buk; og · just fordi han sidder saaledes høit, har
NB7:85 nd uhyre – og hvorfor? · just fordi han siger og foredrager det Sande.
TAF, s. 300 : han skjuler over Din Synd, · just fordi han skjuler med sin Død. En Levende
NB6:24 rksom paa det Christelige, · just fordi han slugent læste hiin lille Feuilletons-Artikel.
NB4:134 som havde forstaaet noget Sandt. · Just fordi han stod saa eensom bærende dette
NB25:44 Mskene for den – men · just fordi han ubetinget selv forholder sig
LA, s. 36 jeg aldrig skal glemme, ikke · just fordi han unegteligen var en smuk Mand,
IC, s. 239 ræderen, Judas nemlig, der · just fordi han var Beundreren ganske rigtigt
NB13:6 iig ned af Korset« / Nei, · just fordi han var Guds Søn, derfor blev
NB12:36 en af, at Χstus maatte lide · just fordi Han var Kjerlighed og Verden ond.
CT, s. 316 Maade: Christus var tilstede. · Just fordi Han var tilstede, derfor var der
TS, s. 64 Hersker forstod meget rigtigt, · just fordi han var vred ( og Vrede er en, om
NB23:13 netop derfor taale saare meget, · just fordi han veed med sig selv og med Gud,
LF, s. 24 en og Fuglen, og hvorfor ikke? · just fordi han vender Forholdet om, gjør
IC risti Villie at være incognito, · just fordi han vilde være Modsigelsens Tegn.
4T43, s. 154 unden Din Velgjører, ikke · just fordi han ønskede at være ukjendt
KG, s. 223 dt igjen den forlorne Søn, · just fordi han, som haabede Alt, forudsatte,
SD, s. 195 paaklageligt gjennem Verden, · just fordi hans pelagiansk-letsindige Forestilling
Papir 371:1 dets Bugtalen) tale. Men · just fordi hele Verdens Udviklingen har været
Papir 368-4.c i Forhold til det Ethiske ( · just fordi her i strengeste Forstand ingen Gjenstand
NB3:34 der er her intet Hovmodigt, · just fordi her ikke er Tale om det Dybe og det
NB18:50.a nd til det at være Apostel, · just fordi her ikke er Tale om æsthetisk
NB22:91.b fterfølgelse«. Dog, · just fordi her ikke kunde være Tale om Efterfølgelse
KG, s. 286 ustrue, der elskede ham. See, · just fordi hun elskede ham, saa vilde hun opdage,
EOT, s. 269 den, som hun ikke glemte den, · just fordi hun ganske forstod, at hun i Henseende
NB14:28 yld, kan maaskee en Qvinde, · just fordi hun har færre Tanker men ogsaa
SD, note es Væsen er Hengivenhed. Thi · just fordi hun i sit Væsen bærer den hele
NB14:141 det vilde blive en reen Tiggen, · just fordi hun ikke er styrket ved Sandheden
KKS, s. 99 icitet, som ængster hende, · just fordi hun ingen Tyngde har paa; i den theatralske
NB15:91 ægten har den Mærkelighed, · just fordi hver Enkelt er skabt i Guds Billede,
NB15:110.a e til. / Dog maa erindres, at · just fordi i » Samtidighed« Paradoxet
Oi3, s. 189 ligt at forlokke en ung Pige, · just fordi i den Alder, hvori hun er, Higen
NB22:133 tomus: nei, lige tvertimod · just fordi I færdes saa meget i det Verdslige,
CT, s. 185 rens Huus – og hvorfor? · Just fordi i Herrens Huus, der tilbydes Dig
TSA, s. 79 ske ikke saaledes relativt ( · just fordi intet Menneske er det Absolute),
Brev 266 nde til et Partie end jeg, · just fordi jeg bliver ved at gaae. Lige saa
NB23:51 at han er Χsten. / Men · just fordi jeg digterisk satte Uendelighedens
NB23:33 td. noget ganske Andet. Men · just fordi jeg dybt ydmyget tilstaaer min Ringhed,
NB17:50 rfaring veed jeg ogsaa, at jeg ( · just fordi jeg er bange for de vilkaarlige Paafund)
NB12:194 nart Troen ikke er der. Og dog, · just fordi jeg er en Poeniterende, har jeg maatte
IC, s. 221 , at jeg føler denne Trang · just fordi jeg er opdragen ved og længe,
SFV, s. 56 r et Reflexionens Genie. Men · just fordi jeg erkjender Rigtigheden af, at
NB18:51 or mig en reen ideell Betydning, · just fordi jeg fattede, hvor meget mig var betroet.
YDR, s. 112 ville lade sig paavirke. Men · just fordi jeg fra Begyndelsen har forstaaet,
NB24:54 nkeligt at tale til hende, · just fordi jeg har bedraget hende ved at lade
Papir 469 ret opmærksom paa. Men · just fordi jeg har en Forestilling om hvilken
NB15:46 akteren af Heterogeniteten, · just fordi jeg har forstaaet den som min Ufuldkommenhed
NB26:112 udsatte for Vrøvlerie, · just fordi jeg har haft idel Reflexions-Opgaver:
NB14:90 Retning af Taalmodighed, og · just fordi jeg har havt ham i mit Guds-Forhold;
NB15:46 t ved det Tilbagelagte. Men · just fordi jeg har naaet den ved det Tilbagelagte,
NB14:79 ale de om, at det er en Sag · Just fordi jeg havde en Sag, og følte mig
NB23:189 / Det slog mig saa meget, · just fordi jeg igaaraftes fik den lille Bog
DS, s. 194 orstaaer jeg ganske ypperligt, · just fordi jeg ikke er Aand. Jeg forstaaer tillige,
NB27:67 et gjør jeg ikke; o, men · just fordi jeg ikke er Dig værd kommer jeg
Oi10, s. 406 n det er ikke saaledes; thi · just fordi jeg ikke kalder mig en Christen,
NB4:159 min Forlovelse, og hvorfor, · just fordi jeg ikke turde troe, at Gud vilde
NB:156 ere det kunde jeg fortælle men · just fordi jeg ikke vil fortælle det, men
SFV, s. 56 kan ikke forstaae det Hele, · just fordi jeg indtil den mindste Ubetydelighed
NB14:30 xling med noget a la en Apostel: · just fordi jeg kan afgive et Punkt hvorfra man
NB12:131 de og i Retning af Veemod, · just fordi jeg kun altfor tydeligt føler
NB23:33 jeg tør det, tør det, · just fordi jeg kun siger mig selv at være
NB26:51 maaskee den allerfarligste, · just fordi jeg laae oprindeligen det Sande saa
NB2:136 eg personligt har forbrudt. · Just fordi jeg med besværet Samvittighed
NB18:82 en listigste Bedrager – og · just fordi jeg mod ham ikke har brugt Klogskab,
NB7:13 er jeg mig nu istand dertil? · Just fordi jeg nu er klar over: den ligefremme
NB19:20 see saare betænkelig an, · just fordi jeg nu mere end nogensinde maatte
NB32:121 uligt, noget Gud Velbehageligt, · just fordi jeg personligt kan have Meget at
SFV, s. 13 ende gjør jeg heller ikke, · just fordi jeg religieust har forstaaet det
NB3:48 :, med hvad Uret jeg har mod ham. · Just fordi jeg saa dybt har følt, hvad jeg
TSA, s. 93 Verden o. s. v. o. s. v. Men · just fordi jeg saaledes qua Digter har Digter-Magtfuldkommenhed
NB8:116 d mig for en Ubetydelighed, · just fordi jeg skal dømme ringe om mig selv.
NB12:126 Bestemmelse – og hvorfor, · just fordi jeg var blevet forlovet, altsaa just
NB12:126 jeg var blevet forlovet, altsaa · just fordi jeg var kommet uden for min Charakteer,
NB25:71 et eget Sammenhæng. Thi · just fordi jeg var mig bevidst, at have forskyldt
NB2:73 skee var det ogsaa lykkedes, · just fordi jeg var nødsaget. Men netop naar
SFV, s. 63 hold til det Religieuse. Men · just fordi jeg var saa religieus udviklet som
NB15:69 lev erklæret for Egoist, · just fordi jeg var uegennyttig, at see hele
NB4:71 t ved min hele Maade at leve paa, · just fordi jeg var villig til at omgaaes ethvert
Papir 371:1 e i Almindelighed taget. Nei, · just fordi jeg væsentligen vil komme til
NB4:43 re kjendt af ham, hvorfor? · Just fordi Kongen kun er et Msk, og altsaa
NB8:79 ordl. slap allerlettest. Men · just fordi man ansaae mig derfor, og fordi man
Oi4, s. 205 er dette ganske i sin Orden; · just fordi man er hildet i Sandsebedraget, (
NB32:104 gelsen betydningsfuldere · just fordi man forholder sig roligt og sømmeligt.
NB29:70 kun, at man her omvendt, · just fordi man frygter, siger: det er Ingenting.
NB36:13 an ikke, blandt Andet ogsaa · just fordi man har faaet Χstd. og Verden
NB22:173 a Mynstersk fortier A; thi · just fordi man har fortiet A, just derfor har
NB33:53.a hvad Χstd er, fortvivler, · just fordi man har tyllet denne Χstd. i
NB8:44 n er, man maa nu tage sig sammen, · just fordi man har Uret. Den Gode er i Sammenligning
NB24:105 licismen er der dog mere Mening · just fordi man ikke ganske har sluppet Efterfølgelsen.
NB30:138 stelige, hvilken kan holde. Men · just fordi man længst har løst den Knude,
NB15:129 ngt mindre forfærdelig, · just fordi man tillige seer, at han havde det
IC, s. 130 frem, hvilket der er hvilket, · just fordi Meddeleren ikke ligefrem meddeler
LF, s. 16 re en ringe Kunst; tvertimod, · just fordi Mennesket kan tale, just derfor er
NB10:72 rk. Idee maa jeg altid have. Men · just fordi mit Forhold er saa uproportioneret,
NB10:189 Fordeel, at Sligt hænder mig · just fordi mit Liv er Usandhed; og tilsidst
NB15:93 » Aand«. Men · just fordi Mskene ere langtfra at være Aand,
NB26:85 il Sandhed. / Hykleriet er, · just fordi Msket er en Synthese, lagt saa nær
NB24:168 det er saa forførerisk. · Just fordi nu Verden ligger i Reflexion, maa
KG, s. 257 saa er der ogsaa mindre Haab, · just fordi og ligesom der er mindre Kjerlighed,
NB19:44 ϕοι, · just fordi Opgaven var blevet saa uhyre meget
NB31:150 tiske fra at give efter. / · Just fordi Oprøret er saa qvalificeret og
PCS, s. 142 ke Andet end Viin.« / · Just fordi Phister saa ypperligt har fremstillet
NB14:49 e er i en vis Forstand Døden, · just fordi saa er der ikke mere Tale om en Stræben.
NB6:63 sentligen lige nær. / Men · just fordi saaledes Alt i min Existents er saa
KG, s. 271 ville fortrænge alt Andet. · Just fordi Smaaligheden er paataget Væsen,
KG, s. 223 ved sin faderlige Tilgivelse, · just fordi Sønnen ret levende fornam, at
KG, s. 229 a, saaledes skal det være. · Just fordi Tilværelsen skal prøve »
NB31:31 siger han i sit Ord. / Men · just fordi Tilværelsen skal være Examination,
AE, s. 215 er strax er ved Haanden, ikke · just fordi Udtrykket selv er usandt, men fordi
KG, s. 195 ornegter sig selv, og han nu, · just fordi Verden derfor lukker sig for ham,
NB14:106 at holde sig mod sig selv. Thi · just fordi Verden klemmer saa stærkt paa
Papir 525 n er knust, tilintetgjort, · just fordi vi alle sammen ere, hvad der er uendeligt
NB30:44 saa agt her paa Mskene. Thi · just fordi vi her staae ved det Laveste, hvad
NB23:216 kke deducere; og Kirken er egl. · just fordi vi ikke ere i Sandhed eller reent
NB30:137 e sig ret for Alvor med den. Og · just fordi vi Msker alle her ere bange, er det
NB19:15 lse, især da det – · just fordi Vildfarelsen i saa lang Tid har været
KG, s. 247 gt. Naar Travlheden tiltager, · just fordi Øieblikket breder sig, naar den
NB30:107 de Χstd. / Selvmordet. / / · Just fordi, christeligt, denne Tilværelse
NB15:122 artyren komme til at staae! Thi · just fordi, da Χstd. kom ind i Verden,
KG, s. 259 men at Kjerlighed haaber Alt, · just fordi, som han siger, Kjerlighed er større
KG, s. 29 som Dig selv« er · just Fordoblelsen. Den i Elskov Glødende
KG, s. 272 at den Andens Eiendommelighed · just fordrede dette Offer! Sæt den Elskende
NB20:23 erfølgelsen, hvilken han · just fordrer. Og dog bruger man i Χstheden
NB11:211 tyrelsen taget mig med, og · just fordret den Selvfornegtelse af mig, at
KG, s. 29 m sig selv« indeholder · just Fordringen til ham – ak, og dog mener
NB29:117 lægt« er nemlig · just Fordærvelsens Bestemmelse, og at frelses
NB29:98 aa den anden Side, Styrelsen vil · just fordømme denne oprørske Nivelleren,
NB10:90 ningen for at undgaae dette, men · just Foreningen til hver især at ville lide
NB8:5 saa er Smerten der hell. ikke; thi · just Forestillingen er Smerten. / Det er nu
NB23:7 Troens Erfaring. / Saaledes · just forholder det sig. Men det, som der bestandigt
KG, s. 120 g de syv Andre. See, dette er · just Forholdet, naar den blot menneskelige Bestemmelse
NB30:107 , og fordi Χstd. saa igjen · just forjætter naar den sidste Lidelse, Dødens
NB11:130 gt sandt ( ja det modsatte · just formasteligt) at et Msk. siger: i dette
NB14:69 e fremkalder det end fjerner det · just formedelst Angesten, indtil det saa først
Brev 61 hører til de faa Skrifter, der · just formedelst Modsætningen passe til os
NB16:42 ethvert Fald bliver det da · just Forstand-Sværmerie, og Socrates ogsaa
NB24:120 var i Grunden en Mand der · just forstod det Populaire, saa vist som Peer
SD, s. 180 ørste Udtryk for Trods er · just Fortvivlelse over sin Svaghed. / Dog lad
SD, s. 146 ikke at være sig selv er · just Fortvivlelse. / α) Uendelighedens Fortvivlelse
SD den er det Sidste. Og dette er · just Fortvivlelse. / Dog er Fortvivlelse i en
NB4:23 lmdl. Prædikeforedrag er dette · just Forvirringen, at man prædiker Nød
NB14:77.a Virkelighed.« / og · just fra den Høide, at være udødeliggjort
NB12:178 Opløb. / Og det udgaaer · just fra den Journal-Litteratur, der udgiver
IC, s. 89 ikke blot eller snarere ikke · just fra det Øieblik, da Ondskaben fik Magt
Papir 586 et, for at tage dette med, · just fra dette Synspunkt seet let at vise, at
SD, note t, for dog at minde derom, her, · just fra dette Synspunkt, see, at Meget af Det,
NB25:4 Anstrengelse, at udholde, at · just fra Gud kommer Lidelsen. / At Gud naturligviis
FV, s. 17 t derfor en Glæde, at ogsaa · just fra hiint Øieblik af De blive flere,
NB12:162 seer meget godt, hvorledes man · just fra Luthers Synspunkt, kunde faae et Angreb
KG, s. 243 den sande Kjerlige mener sig · just frelst, naar det, ved at troe Alt, lykkes
NB33:52 historiske Skikkelser, der · just fremhæves i Retning af Sandheds-Tjeneste,
CT, s. 183 hvad Livslede er? At Livslede · just fremkommer, naar alt det Endelige fratages
BA, s. 430 bønfaldende Blik, der ikke · just frister Nysgjerrigheden til at skue ind
TS, s. 82 aledes mægtig, at han ikke · just fristes af Higen efter at blive anseet
IC, s. 213 bestaaende Christenhed er det · just Fromhed at fortie det! O, uendelige Dyb
NB27:83 Χstd. Opmærksomheden maa · just fæstes paa det Existentielle, saa Læreren
NB11:67 nok, men man glemme dog ikke, at · just Følelsen af den Afmagt ikke at kunne
EOT, s. 268 e strax, i sin Uværdighed, · just Følelsen af Uværdighed driver hende,
EOT, s. 268 trykkes stærkere, end naar · just Følelsen af Uværdighed er det, der
IC, s. 101 for atter at gjentage, deraf · just følger, at han qvalitativt bestemmer
NB24:142 r saa, at jeg selv Stræbende · just følte min Ufuldkommenhed. / Nu er det
Papir 369 Generations-Toget, som nu · just gaaer af: han er værre end den Pige
NB20:66 gnende med hinanden, om det · just gaaer saa redeligt, ærligt, retskaffent
YTS, s. 277 for det at elske meget er jo · just ganske at glemme sig selv. Naar man husker
KG, s. 155 igtig, o, nei Helbredelsen er · just ganske forfra at lære det Første,
NB32:56 std jeg repræsenterer, ikke · just ganske ligefrem er os Msk. det Kjerkomne,
IC, s. 138 ske ligefrem; thi det er ikke · just ganske ligefrem, at et enkelt Menneske
IC, s. 138 saa er denne Meddelelse ikke · just ganske ligefrem; thi det er ikke just ganske
BOA, s. 291 ng Mand saa vel. Om dette ja · just ganske nøiagtigt er Svar paa Præstens
ER, s. 201 aa at være Sandhedsvidne er · just Geistligheden allerlængst fra at være
AE, s. 501 talte til Fruen i Huset, der · just gik forbi. / Netop fordi Spøgen i Humor
KG, s. 66 , og det Christelige optugter · just gjennem Forargelsens Frastød. Dette
NB14:65 l Opfyldelsen af Loven, som · just gjorde Opfyldelsen umulig. Denne Bekymring
Brev 81 nder mine Auspicier har ikke · just gjort hende eenfoldigere, og blandt Andet
NB3:16 derens Kunst til Hesten, hvor det · just gjælder ikke at tage Naturen bort, men
NB27:75 r saa ivrig for Erfaring, at den · just gjør en Undtagelse i Forhold til Χstd,
CT, s. 137 stærkere, at deres Styrke · just gjør ham svag; men dermed har den Lidende
DS, s. 174 sig mod En selv ind ad, at det · just gjør ham ædru, at kun Den er ganske
NB20:65 slet Intet behøves, det skal · just gjøre det muligt, at jeg kan komme til
FF:83 erne) / Helten i en Roman vilde · just gjøre en Bemærkning, da i det samme
NB2:157 ab til Verden og Mskene, at man, · just gjørende det Gode og Sande, nøiagtigt
NB14:132 en gaaer mig imod, saa skal jeg · just glæde mig, at det er egl. det Lykkelige
LF, s. 46 . Den ubetingede Glæde er · just Glæden over Gud, over hvem og i hvem
NB2:82 e en vissen Green, thi den kommer · just godt an her i Verden. Nu er det rigtigt.
NB24:65 saaledes raade over; men det er · just godt, at man kommer til at rykke ud med
NB21:41 verdrivelse. Og heri ligger · just Grund Skylden, at Mskene formasteligen
TS, s. 74 drages frem, derfor hedder den · just Grund-Stemningen, fordi den ligger til
KG, s. 223 efuldeste. Mistroiskhed tager · just Grundvolden bort ved at forudsætte,
NB11:132 ndse, men denne Lidelse er · just Grændsestriden, som ethisk bør være
NB26:86 satte Χstds Mening, at · just Gud just vil udtrykke at han vil være
CT, s. 178 Du vanskelig stillet. Dog er · just Gud, den uendelig Ophøiede, i Herrens
NB12:63 Frembringelse. Men dette gjør · just Gud, det gjør han jo i Χsto. Og
NB23:22 ession, som den Vedkommende · just gudeligt har gjort, hvorfor en saadan Skikkelse
NB31:123 er Kjerlighed i Dig. / Dette er · just Guds Forhold til os Msker i Χstd.
NB8:5 i i og med Forestillingen begynder · just Guds-Forholdet. Fromhed er jo netop at
NB31:43 gt – og Χstd. er · just Guds-Frygt i Modsætning til Msk-Frygt.
NB20:22 der regjerer Verden er ikke · just Gudsfrygt, men Msk-Frygt. Derfra denne
NB24:14 meest Forladte – ham, · just ham elsker Gud. Eller var han ikke den
NB24:41 ende kan see os; og det var · just ham jeg sidst vilde have skulde see os.
KG, s. 102 tælles den Enkelte, er det · just ham, det fortælles, hele Evighedens
NB20:134 eterne – det beskjeftiger · just ham. Han tænker over Realiteten af det
Papir 454 orsvare Χstd, da han, · just han begaaer Majestæts-Forbrydelse mod
NB16:75 tentielle Udtryk – og · just han colliderer, og saa rædsomt. Og efter
YTS, s. 255 r Alt vender sig om; thi Han, · just Han er » Trøsteren«.
NB28:38 kken – og at dog han, · just han er den af Gud Elskede. / See, dette
NB31:72 Tilsyneladelse skjuler over, at · just han er den Elskede, saaledes tilslører
HCD, s. 175 arten hele Forholdet om, han, · just han er den redelige Mand, og det seer fast
Papir 572 den Ende vil at Du skal døe; · just han er Din Døds-Fjende; Alt hvad Du
NB27:49 sk i Inderlighed tør vide, at · just han er Guds Elskede, og det phænomenalt
NB27:49 hed med Gud tør vide, at han, · just han er Guds Redskab, elsket af Gud, tjener
NB31:123 g, og vedblive at troe, at han, · just han er Kjerlighed, samt at han gjør
KG, s. 45 e Alt ved at tabe den Elskede, · just han er uafhængig. Dog paa een Betingelse,
CT, s. 132 Tro, Haab og Kjerlighed, han, · just han gjør Andre rige. / Saa bliv da endnu
NB14:7 t, til Naaden og Forbarmelsen, og · just Han griber efter Dig for at understøtte
NB12:29 e Mening, mener maaskee, at · just han har staaet til Hinder for, at jeg ikke
NB26:86 lt. Det gjorde han ikke, og · just han har, ved det sørgelige Indblik jeg
YTS, s. 256 nogenledes kan sætte sig, · just Han kan sætte sig ganske i Dit Sted.
SFV, s. 72 donyme Forfatter-Virksomhed, · just han kæmpede i sig selv og som Forfatter
NB4:12 eligste, Den, som lider meest, at · just han skal forkynde Trøst for Andre. Netop
NB4:12 ogen skulde trøste ham, men at · just han skal trøste Andre: saa trøs
KG, s. 101 – derfor var det jo · just han spurgte, for at søge Udflugt, for
Papir 396 ans fritstaaende Eminentse · just han staaer fangen i Lænker, lænket
NB17:69 mmelig forvisset om, at han · just han udtrykker Qvaliteten: det at være
SFV, s. 72 es ved Enten – Eller): · just han var forpligtet i Christendommens Tjeneste,
NB17:94 sat ind i det Sande – · just han vil have det i sin Magt at anbringe
NB20:171 ften er verdslig Klogskab, · just han vil ogsaa føle meest Trang til,
NB16:56 Mulighed var han ikke! Men · just han viser, hvad det vil sige, at der ikke
NB16:56 re opdrages i Χstd, og · just han viser, hvilken Fornødenhed, om ikke
NB32:126 paa det Negative, at han, · just han, blot msklig talt gjør os Msker
CT, s. 154 rende, der vil vinde Alt, som · just han, der siger det Samme. / Men lige vist
NB26:44 al Din Synd? Jo, hvis ikke · just han, Forsoneren, fordrede » Efterfølgelsen.«
NB18:51 omisk«. Og dog veed · just han, hvad der fra en anden Side giver Sagen
NB2:178.a Dit Liv: o, uhyre Modsigelse, · just Han, hvem Du forhaanede, døde for at
YTS, s. 256 sætte sig i hans Sted; thi · just Han, Jesus Christus, i hvis Sted Ingen
NB26:62 t viser sig, han havde Ret, · just han. / Lad os nu gjennemløbe Distancerne.
KG, s. 239 Vanskeligheden er · just handlende at værge sig mod den; thi
NB33:43 i sin Magt, det vil sige, det er · just hans Afmagt, thi han har det i sin Magt,
NB26:47 res ogsaa hans, og maaskee · just hans i Sandhed de profundis: Gud er Kjerlighed.
NB30:53 r hans Kjendthed – og · just hans Kjendthed er det saa der gjør at
KG, s. 226 m han har Viisdom, men det er · just hans Kjerlighed, at forudsætte, at vi
Oi8, s. 366 anskeligst at narre? mon ikke · just hans Ligemand? Thi denne hans Ligemand,
CT, s. 120 langt Ringere end Ynglingens, · just hans Liv foragteligt; thi han er bleven
SD, s. 192 nlunde, hans Fremstilling er · just hans lykkeligere, hans bedre Jeg. Han er
CT, s. 89 bruge ham til – og dog · just hans Overflødighed tjener mere til Skaberens
NB14:132 erende med, saa hjælper · just hans resolverede Comando til at vove. /
NB11:134 sig ganske hen, saa bliver det · just hans saligste Trøst, at han hvert Øieblik
KG, s. 31 paa sig selv, er dette da ikke · just hans Synd, at han ikke retteligen elsker
AE, s. 337 æret En og Anden, der ikke · just har brydt sig stort om at forstaae Hegel,
NB13:80 s: v:; medens Skuespilleren · just har den Opgave at bedrage ved aldeles at
NB19:28 ndelig Hovmod, hvorimod han · just har denne uhyre Fare mere, at føle hvor
KG, s. 163 Berusede stolt mener, at han · just har grebet det Høieste – han har
NB24:121 var, at den lille Bog i Grunden · just har imponeret ham, og at han derfor var
KG, s. 308 felig, at dens Dom om Storhed · just har stort at betyde – undtagen som
BMS, s. 123 rende, hvorved Christendommen · just har villet sikkre sig mod at faae charakterløse
NB4:155 e end før, hvortil dette · just har været mig behjælpelig. / Jeg
NB22:138 hristnes Adfærd, at han · just havde bekæmpet Det, som var det Fordelagtigste
Papir 459 sær i en tidligere Tid) · just havde de Gaver og gav Sagen den Vending,
NB4:77 il Opbyggelse«, fordi jeg · just havde disse Taler liggende færdige.
NB10:35 g sagde til ham, at Pointen · just havde ligget i, at jeg var en Privat. Den
NB18:96 n holde mig tilbage, det vil Gud · just have, thi Gud vil at jeg skal dandse paa
NB26:112 Vel sandt, jeg har maaskee · just havt Opgaver, der allermeest ere udsatte
NB15:71 og siger: nei Uvidenhed er · just Helbredelsen. / Mon det nu ikke er gaaet
NB3:62 hvad Meddelelse er, naar maaskee · just hele hans Eiendommelighed, hans historiske
Papir 349:3 uktionen selv legitimerer sig · just hell. ikke. De kunde forsaavidt ( disse
Brev 289 gsaa for at De kan vide, at jeg · just heller ikke er nogen Sinke, naar det gjælder
IC, s. 237 lot til Lyst« men dog · just heller ikke for Alvor, kan optræde i
AE, s. 51 sens Øieblik, føler sig · just heller ikke forladt ved Tanken om at være
AE, s. 544 se, og Phantasie-Anskuelse er · just heller ikke noget Høiere end Troen.
CT, s. 218 il at tvivle om Andres, og er · just heller ikke oplagt dertil. Eller man er
KG, s. 302 ver ham. Og den Skyldige skal · just heller ikke rose sig af at være sluppen
EE2, s. 150 Eensomhed foer vild, jeg har · just heller ikke spurgt Naboer og Gjenboer til
BOA, note det ikke var noget Nyt, at det · just heller ikke var ganske en Aabenbaring,
AA:1 iser derhen, hvilket sidste da · just heller ikke var Tilfældet, – saaledes
SLV, s. 292 for noget Menneske, jeg har · just heller ikke ønsket at hovmode mig. Min
Brev 272 bedre – deri stikker · just Hemmeligheden ved denne Cour, der i Sandhed
NB17:36 Omvendthed. Dog her stikker · just Hemmeligheden. Det er blot et Skin af at
NB5:126 e med at gaae ud over hende. Men · just hendes umidd ungdommelige Lykke sat ved
NB13:16 m vilde forskjønne hende · just hendes Ægteskab: lader det sig gjøre,
NB33:53 ikke fra Djævelen. / Og · just her begynder de høieste Aands-Anstrengelser
IC, s. 225 ja hvo der vil see, han seer · just her den retfærdige Gud: frygtelige Straf,
CT, s. 91 af To maa Du vælge. O, men · just her er Evighedens forfærdelige Alvor
NB27:84 Seirens Priis. / Mig synes · just her kommer Collisionen. Det lader sig aldeles
NB27:71 e Herlige, de Udvalgte; men · just her ligger Hoved-Misligheden ved »
NB27:57 Liv men hans Lære. / Og · just her ligger som oftest Misligheden ved Forkyndelsen:
NB23:209 delse, eller Forringelse. / Men · just her stikker Ulykken. Mynster er forstenet
KG, s. 240 saa bedragen? Men dette er jo · just her Tilfældet. Bedrageren bliver en
TAF, s. 298 som var Du fangen; thi her, · just her var ingen Glemsel, her hos –
Papir 402 rgløshed. Umuligt! / Og · just heraf beviser jeg, at det er en ubeskrivelig
NB16:42 lige Styrelsens Medvirken!) · just herfra er det rette Synspunct og her det
NB26:82 , er Tro det Høieste. Og · just herpaa kjender man igjen, ganske conseqvent,
NB30:50 i at komme uden for Flokken; og · just herpaa seer man igjen, at » Massen«
NB11:112 , denne Dobbelthed, der · just hidser Lidenskaben mod ham, da det viste
NB14:90 tilforladelig, hvorfor jeg · just hidtil med store Opoffrelser havde vraget.
NB32:138 er øver denne Kunst han seer · just Hindringen at være Opgaven. Og vist
NB4:117 og som et Barn saaledes er · just hine u-examinerede men dog af Gud beskikkede
KG, s. 172 ed, dersom ellers Noget, skal · just hjælpe ham til at blive et andet Menneske.«
KG, s. 254 grundet i et Menneske, at man · just hos Mennesker, som isnede i Fortvivlelse,
NB29:92 n skuffende seer ud som var · just hun Uendeligheden – og der er det
NB31:7 . / Og en criminel Dialektiker er · just hvad Χstheden behøver. / Subordinations-Lov.
KG, s. 347 , men med det Eviges Tanke er · just hvad den skal være, og yderst forskjelligt
NB27:13 der er hans Villie, Det er · just hvad der allermeest er mit Kjød og Blod
TSA, s. 75 ftiger Menneskene mindst, er · just hvad der beskjæftiger mig meest: Begyndelsen
TSA, s. 76 Liv for Sandheden. Dette er · just hvad der beskjæftiger mig. Der er mangen
NB2:260 llet lade sig støde. Men see, · just hvad der et Øieblik saarer det giver
NB29:113 erlig det er dog saaledes, · just hvad der gjør Forføreren saa dæmonisk,
SD, s. 134 Trøst er just Qvalen, er · just hvad der holder Naget ilive og Liv i Naget;
NB24:157 lgelsen« det er · just hvad der i vor Tid, idetmindste dialektisk,
CT, s. 193 Betænkelighederne, men er · just hvad det er ved at overvinde disse. Han
Oi4, s. 217 n heri ligger Vanskeligheden: · just hvad det nye Testamente forstaaer ved Christendom
NB36:19 e min Opereren og til at bevirke · just hvad det skal bevirke: jeg troer, man vilde
IC, s. 206 Sandheden som Veien er dette · just hvad Eftertrykket ligger paa, at der intet
DBD, s. 130 g Fordele ( Sandhedsvidnet er · just hvad han er ved Forsagelse og Lidelse)
NB7:75 at glemme, undflye; thi det er jo · just hvad han gjør, men det nærer blot
KG, s. 228 t lod os forstaae, at det var · just hvad han havde opdaget – stolt af
NB3:51 sig ikke opveie med Guld; og var · just hvad jeg behøvede for at belyse Χstd.
NB29:76.b Sigtelse for Uærlighed ikke · just hvad jeg har været Gjenstand for qua
NB4:71 den Skyldige; men det var jo · just hvad jeg sagde. Saaledes er Alt Galimathias
NB20:38.a Χstus er i sit Første · just hvad Kjød og Blod gyser allermeest tilbage
CT, s. 162 lpe Dig videre. Thi naar nu · just hvad man ellers kalder Modgang ene eller
TS, s. 73 nke, at denne Taushed, det er · just hvad vi behøve, hvis Guds Ord skulde
NB30:102 r os agtværdige? Nei, det er · just hvad vi fordre, at gjøre det er at vise
KG, s. 320 barmhjertige. / See, dette er · just hvad vi tale om i denne Overveielse. Det
AE, s. 541 gt og Sjeldent, » ikke · just Hvermands Sag«, kort og godt, Tro
NB31:42 nker! Medens Christendom · just hviler i dette om den Enkelte. / Menneske-Frygt
Oi2, s. 155 til at afværge, hvad man, · just hvis man elsker Kongen, maa ville afværge,
NB14:106 blive udskjeldt som en Egoist, · just hvor han handler uegennyttigst o: s: v:
NB16:90 mygt at forstaae, at det maaskee · just hænder ham for at hjælpe ham til
SD, s. 205 n dybeste Elendighed, da det · just hæver Forskjellen mellem at forstaae
NB12:178 har maattet tage Position · just høiest op i de Dannedes og Distingueredes
NB17:45 len i Kjødet, at Sligt · just hører med til at være Χste
NB12:80 Fare: det er Ingenting, hvilket · just hører med til Marteren. / Altsaa dette
DS, s. 252 det hænger sammen, at det · just hører med til sand Selvfornegtelse,
NB31:25 vil han ikke at det at lide · just hører med til Sandhed. / Altsaa Mskets
NB16:6 rom. Og ganske rigtigt, fordi det · just hører med til Synden ikkun at have en
NB23:132 .s Hoved-Magt. Og det skal · just høres – i Verden, desto stærkere,
KKS, s. 107 tibiliteten, den udfolder sig · just i Aarene; og der er en anden Modstand mod
NB36:18 / Mynsters Klogskab bestod · just i aldeles at afholde sig fra at dømme
CT, s. 75 ekymring. Han er tværtimod · just i Angestens Vold, angest for at leve –
NB24:102 i jeg er en syndig Mand – · just i Anledning af det store Fiskedræt.
NB33:33 Frelsen for et Msk. ligger · just i at blive Person. Ja, som Regel kunde
NB18:69 teresse. Mskets Interesse ligger · just i at faae Χstd. franarret Gud for
BOA, s. 260 forlorne Søns Ulykke ikke · just i at han reiste udenlands men i at han
KG, s. 195 ghed. Dobbelt-Faren ligger jo · just i at møde Modstand der, hvor han havde
NB6:96 skabs Sted. Piinagtigheden ligger · just i at være forladt af al Pathos: det
Sa, s. 173 edre! Thi til syvende og sidst · just i Begrebet » Kirke« ligger
NB22:159 ræben. Denne skulde nu, · just i Betragtning af at jeg fik Naade for det
NB20:175 isme ( ret forstaaet, ikke · just i Betydning af at afholde sig fra Dands
NB23:194 hemmelig Politie-Agent, han er · just i Charakteren ved at være forklædt,
NB23:194 to, det er der Noget om. Man er · just i Charakteren ved at være i Incognito'
KG, s. 197 ieste Sted, i christelige, · just i christelige Prædikener at prædike
IC, s. 236 er dobbelt at beklage, at det · just i Christenheden ved Misbrug af Christi
Papir 388 rk, og som den kan være · just i Danmark, en Smaalighedens og Bysnakkens
KKS, s. 93 hed eller dog den Misforstand · just i de afgjørende Øieblik, mod hvilke
KG, s. 296 elsen, ligesom naar Drankeren · just i de første Dage, førend altsaa Lægebehandlingen
YTS, s. 253 r lidt Hunger og Tørst, og · just i de vanskeligste Øieblikke af Hans
NB29:31 r lagt Mærke til, at man · just i den allerseneste Tid har begyndt at bruge
NB31:122 mulige menneskelige Vished · just i den er Muligheden af det Evige. /
EE2, s. 221 t paa den rigtige Maade, ikke · just i den Forstand, at han slet ikke skulde
NB11:83 thi allerstrengest var den jo · just i den Hellige selv. Men som en Ældre
Oi2, s. 147 er! – troer Du ikke, at · just i den Omstændighed, at de Fleste, der
NB10:123 g. Dog er det vist, at jeg · just i den Tid har produceret noget af det Bedste
NB23:134 at vide, at hiin Pengemand · just i den Tid selv kjøber 4 pc., saa tænker
SFV, s. 50 en religieus Forfatter, der · just i den Tid til sin Opbyggelse maaskee forbrugte
NB7:26 Lidelse at Gud slipper Dig, · just i den tungeste Lidelse. Frygteligt! Og
KG, s. 232 mulig eller nødvendig, som · just i den uendelige Misforstaaelses vanskeligste
NB11:123 oldt ud at lide dette, thi · just i denne Lidelse er jeg blevet forvisset
NB9:2 g hvor parodisk, at saa Visby · just i denne Prædiken, hvor han aldeles sluddervorrent
NB32:117 der var dog kun Een, som · just i denne Retning var ubetinget Talent –
SBM, s. 143 jeg ikke husker feil, er der · just i denne Tid etsteds her i Landet gjennem
Brev 40 g det saa meget mere, som jeg · just i denne Tid, i strengere Forstand, fortjener
NB30:67 at forholde sig til Gud. / · Just i denne uhyre Indrømmelse ligger saa
NB32:50 afstedkommes, vilde det opdages · just i det afgjørende Øieblik. / Dog saa
NB31:68 g udmattet at segne – nei, · just i det alleryderste Øieblik skrækkes
NB10:21 r arbeidet, vovet mig i Farer og · just i det Bestaaendes Interesse – hvilket
Oi3, s. 198 il at blive Digtere, de ville · just i det critiske Øieblik springe af fra
FV, s. 16 lder min Læser«. Og · just i det critiske Øieblik, da »
NB14:60 , der tænkte paa, at jeg · just i det ene Øieblik ene raadførte mig
NB17:111 i Fristelses Historien og · just i det første Tilfælde ( i Anledning
Brev 255 heller ikke altid mislykkes som · just i det her nærmest Foregaaende), hvor
NB10:85 strider mod et Faktisk) men · just i det Moderne, i at det skeer lige for
NB33:9 Rubrik et uhyre NB. for, at · just i det Pinligste og Qvalfuldeste forvandler
NB24:5 ogsaa Lidelser, nye Lidelser, og · just i det pinligste Øieblik kan hjælpe
Papir 458 aar en Vertshusholder, som · just i det samme gik forbi og hørte den Lærde
NB3:73 Sjelen svinger sig« · just i det Samme opdager han, at han ikke har
NB9:42 ukommelse havde han. – · Just i det samme Øieblik gaaer Døren til
FV, s. 16 vakte, var paa sit Høieste, · just i det samme Øieblik udkom » to
FV, s. 15 religieust forstaaet. · Just i det samme Øieblik, da den Sensation,
NB11:117 gang, han nedrev altsaa Templet · just i det samme Øieblik; og han opbyggede
IC, s. 221 til Dig; eller er Du maaskee · just i det Tilfælde, saa Du, selv angest
NB26:6.a det skete ogsaa ganske rigtigt · just i det Øieblik ( thi allerede tidligere
NB26:34 en til det – men see, · just i det Øieblik da det Gode igjennem Phantasien
Oi3, s. 198 at forkynde Christendom. Men · just i det Øieblik da det ret skulde blive
NB18:60 saa ubeleiligt Øieblik, · just i det Øieblik da En staaer og skal giftes,
Oi3, s. 189 efter hvad denne Verdens er, · just i det Øieblik da han ret behøvede
NB26:54.c et med mig selv. / Og Den, der · just i det Øieblik da jeg saaledes havde
NB11:122 r en bestemt Maalestok, og · just i det Øieblik da jeg skal til at begynde
Oi3, s. 189 dst tiltalende Vilkaar. / Men · just i det Øieblik da Ynglingen, hvis Higen
NB23:202 aa Afmagt – og dog er han · just i det Øieblik den største Magt. At
NB31:76 lig bevæget i Kjerlighed · just i det Øieblik dog alligevel i den Grad
NB28:25 de det, de holdt det ud. Og · just i det Øieblik en Saadan vilde til msklig
NB32:151 es maaskee allerbedst deraf, at · just i det Øieblik et Msk. beslutter ved
FV, s. 16 vel snart maatte paafølge: · just i det Øieblik gjorde en Pseudonym, og
IC, s. 209 v og hele Tilværelsen; thi · just i det Øieblik han efter Christendommens
NB3:73 ikestolen men snyder – · just i det Øieblik han i dristig opadvendt
NB9:10 es at uleilige Χstus – · just i det Øieblik helbredes den blodsottige
NB14:141 at frie; men han beiler, han er · just i det Øieblik inferior: saaledes er
NB9:11 ser fra Barndom af og potenserede · just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte
NB9:53 et Vers af en gl. Psalme, og saa · just i det Øieblik Tilhøreren er ganske
SFV, s. 22 hiin Enkelte«, · just i det Øieblik var det jeg brød med
NB23:105 sig som var han i Majoriteten; · just i det Øieblik viser det sig, om hans
CT, s. 84 m som Konge ( o, bittre Viden · just i det Øieblik!); vidste det, da der
KG, s. 99 man tage sig derfor vel iagt. · Just i det Øieblik, da Barnet er født,
SFV, note gt talt, vel meest og sandest · just i det Øieblik, da de Andre, alle disse
KG, s. 276 jør sig selv til Intet, og · just i det Øieblik, da der kunde være
NB21:4 e sig selv, han vil derimod, · just i det Øieblik, da han nu har seiret,
NB26:21 men, som en saadan Præst · just i det Øieblik, da han paa Prædikestolen
NB3:36 gsaa ingen almdl. Dedication, men · just i det Øieblik, da jeg sætter et Slags
NB26:54.c t mig mod Rudelbach, fremdeles · just i det Øieblik, da jeg, under Forudsætning
NB9:10 skjøn Bemærkning af Luther. · Just i det Øieblik, da Synagogeforstanderens
NB32:132 . Saaledes i Χsto. Og · just i det Øieblik, da Tilsyneladelsen udtrykte,
TSA, s. 74 det er jo let nok at see, at · just i det Øieblik, de mene at straffe ham
IC, s. 194 forfærdeligt! – · just i det Øieblik, det eneste saa længe
NB15:69 erklære mig for Egoisten · just i det Øieblik, hvor jeg ubetinget var
NB12:71 nker – han staaer jo, · just i det Øieblik, lænket i hele en verdslig
TSA, s. 77 laae Sandhedens Vidne ihjel. · Just i det Øieblik, Usandheden har aflivet
KG, s. 192 Vanskeligheden, og fortie den · just i det Øieblik, vi stræbe at anbefale
TAF, s. 298 ltroe ham at bedrage Dig, og · just i det Øieblik: at han kunde sige »
SFV, s. 50 ste Ironien er der igjen, og · just i Det, som det høistærede dannede
NB27:53 Barndom og Ungdom, hvad der · just i dette Forhold ofte er faldet mig paa
NB13:55 kere. Nogen Lyst finder jeg ikke · just i dette Forhold, men i Retning af Ideen
NB16:44 d er med Gud. O, men naar Du da, · just i dette Øieblik da denne Salighed overgaaer
TAF, s. 292 det kunde synes forstyrrende · just i dette Øieblik, forinden Du nu gaaer
NB12:5 l blive saa fatal som mulig, · just i dette Øieblik. nævner jeg Adler,
NB20:160 mig hvor svarende til hvad der · just i disse Dage har beskjeftiget mig Udgivelsen
OTA, s. 393 Tider være let, men er nu · just i disse Dage trang. Derimod, naar Trængselen
BA, s. 379 t. Der er unegteligt, om ikke · just i disse sidste superphilosophiske Tider,
Not15:10 rfærdelig fordi Qvindelighed · just i een Forstand er saa mægtigt bundet
NB14:46 e om Naade. Men Timelighed er jo · just i een Forstand Qvalen – og dog gudeligt
NB22:46 il sige, at det er ubilligt · just i et saadant Øieblik, da Geistligheden
NB32:67 vad den er i det nye Testamente, · just i Evangeliet: det Ubetingede. / Nei Gud
CT, s. 125 p er saligt betrygget, at der · just i Faren er skjult en Fald-Dør –
DBD, s. 130 » tillige«; og · just i Forhold til alt det Ubetydelige gjælder
BN, s. 115 ldes i hver Generation, belyst · just i Forhold til den Samtids Vildfarelser;
NB17:17 det kan hænde en Qvinde · just i Forhold til den virkelig Elskede, at
NB12:7 æret mig nærværende · just i Forhold til Det, som Anti-Climacus er
KG, s. 236 ar han senere bleven det, men · just i Forhold til Det, som bestemte den Fordømmende
TS, s. 66 til Forfængelighed, det som · just i Forhold til Guds-Ord er Alvoren, saa
NB10:179 llisionen for ethvert Msk. · just i Forhold til hans Kræfter. Mit Livs
NB34:9 anbringer Χstd – · just i Forhold til Ægteskab, Ægteskabet
NB26:44 er ikke i samme Øieblik, · just i Forstaaelsens Øieblik underskyder
NB30:14 dedommen culminerer nemlig · just i Guddommeliggjørelsen af Ægteskabet,
NB12:126 forblive et intensivt Punkt. Og · just i hiin Tanke og at den nu blev mig saa
NB11:176 get Gud faaer og gives Ret · just i hvad der, mskligt talt, syntes at være
NB20:27.a et høieste Gode, medens den · just i jordisk Forstand gjør et Msk. ulykkeligt.
NB26:120 , afskyeligt! Nei, Gud vil · just i Kjerlighed opdrage og udvikle et Msk.
NB16:5 mmer til at benegte Arvesynd · just i Kraft af den Sætning: at Skyld og
Papir 557 aaer og lever og nyder Anseelse · just i Kraft af Det, som er Χstd. lige
TS, s. 63 skee, at Ordet fik fat i mig, · just i mig, fik Magt over mig, saa jeg ikke
Brev 252 elskabelig, eensom, har jeg dog · just i min Eensomhed en stor Glæde af, efter
CT, s. 165 at stemme Sjelen! Thi det er · just i Modgang, » naar Hjertet sidder
NB8:7 lidt derunder. Idealiteten er · just i Modsigelsen ved at være i Virkeligheden.
NB8:65 tet saae ( 12. 13. 14. 15.). · Just i Modsætning dertil, til denne msklige
NB16:86 sig paa Luther alligevel. / · Just i Modsætning til Overspændthed og
KG, s. 221 rle og silde. Dog dette er jo · just i Naturen det Opbyggelige: Du seer al denne
KG, s. 126 , tænk Dig, at det da · just i Nødens mørkeste Time blev ham ganske
SFV, s. 31 Thi at kunne udholde dette er · just i Reflexionen den nøiagtigste Bestemmelse
NB2:19 / Enkelthedens Kategorie er · just i Reflexionen Klosteret ɔ: hvad Klosteret
NB32:117 hans Forretning er jo · just i Retning af at » kjende«
NB32:117 naar Begrebs-Forfalskningen er · just i Retning af den msklige Egoisme, saa Den,
NB30:18 std. i det nye Testamente er · just i Retning af det Dumdristige det dumdristigt
NB32:121 noget Sandsebedrag. Det er ikke · just i Retning af mit Forhold til Χstd.
Oi5, s. 243 d at gjøre Indtryk paa ham · just i Retning af Personlighed, forgjeves, han
NB35:28 tydeligt – Ubetydeligt / / · Just i samme Grad som En er betydelig Personlighed,
NB28:50 ikke slippe mig? Og sæt saa, · just i samme Secund jeg havde brugt msklig Klogskab,
CT, s. 269 ne indestaae mig for, om ikke · just i samme Øieblik den hele Bygning skal
NB31:120 svært som det Modsatte. · Just i samme Øieblik Du har faaet det sat
NB26:44 maaskee tilskikker Gud Dig · just i samme Øieblik et piinligt Uheld –
NB8:110 r altsaa seirer – men · just i samme Øieblik har tabt, thi nu seirede
NB32:9 re af mageløs Effect, at der · just i samme Øieblik kommer en Courreer sprængende
NB32:151 lermeest bange for, at der · just i samme Øieblik skulde skee Noget, som
TS, s. 102 r Trøsteren. Om han kommer · just i samme Øieblik, siges ikke; kun det
IC, s. 77 verdslig Pyntelighed, der dog · just i Samtidighedens Situation vilde blive
TSA, s. 78 Stærkeste; og han har dem · just i sin Magt ved at kunne tvinge dem til
NB27:38 re det sidste Løb, Noget han · just i sit Livs Slutning bebreidede sig, om
NB14:121 s. Her er dog vel Inderligheden · just i sit Maximum viist at være igjen Objektiviteten.
Oi7, s. 291 g forklarer nu Menigheden, at · just i Tider som vore maae der saadanne Mænd
NB8:7 lsen, som den Gode har at udholde, · just i Virkelighedens, Tidens og Verdslighedens
DS, s. 164 og tillige ( det Ord Apostelen · just i vor Text føier til) vaagen –
NB17:59 Culminations-punkt indtraf · just i vor Tid – da Χstd. ganske
NB31:150 rne saa overmægtige som · just i vor Tid; og aldrig er den Enkelte blevet
NB15:116 e Fred. Det Farlige ligger · just i, at Barnet i dette Forhold foranlediges
KG, s. 274 thi det Uegennyttige laae · just i, at det blev skjult for den Hjulpne,
IC, s. 127 rargelsens Mulighed ligger jo · just i, at det er den Troende, i hvem Verden
NB12:8.a Forargelsens Mulighed ligger jo · just i, at det Høitidelige skal være det
NB17:14 Men det Betryggende ligger · just i, at det, især i Begyndelsen, er efter
NB31:161 nu. / Men det Satiriske ligger · just i, at en saadan lille Prik har været
KG, s. 167 angtfra, det Alvorlige ligger · just i, at Forholdet selv vil med forenet Kraft
NB7:75 e af med dem. Frelsen ligger · just i, at han faaer en Frelser, ell. at Frelseren
KG, s. 277 synlig. Hans Virken bestod jo · just i, at hjælpe et andet eller andre Mennesker
NB30:37 g mit Livs Collision ligger · just i, at jeg ikke egoistisk vilde holde sammen
NB21:67 thi Fremskridtet bestaaer jo · just i, at jeg yderligere opdager Idealets Fuldkommenhed
NB35:26.a sten, nei Mytteriet stikker · just i, lad os Alle kalde os Χstne –
NB13:89 e noget lykkeligere end det · just idag er faldet mig ind. Det at man fra
NB25:38 / Amor og Psyche. / Jeg læser · just idag igjen Fortællingen hos Apuleius.
NB27:21 være villig nok. O, men · just idag var det mig vistnok en gavnlig Lection,
IC, s. 159 sig dragen. O, og ikke sandt, · just idag, og just fordi Du idag føler Dig
TAF, s. 296 til har Du følt Trang, og · just idag, til en Kjerlighed, der kan skjule
NB21:161 man netop ikke vil have frem er · just Idealerne; man vil blive i det selskabelig-Pruttende.
NB31:69 , at det der interesserer Gud er · just Idealiteten, det Intensive, Een som drives
NB19:36 t det ikke er Alvor ( medens det · just ideelt er Alvor) saaledes ogsaa med det
NB32:108 lt det meest Ideeløse, ja er · just Ideens Modsatte. Thi Publikum er Tallet.
NB10:98 ghed – Lidelsen er jo · just Ideligheden og Langvarigheden. Det at blive
KG, s. 375 er der strax anlagt to Sager; · just idet Du kommer og gjør Anmeldelse om
KG, s. 177 eske kan give – og dog, · just idet han giver sin Kjerlighed, og just
SD, s. 180 og kan det hænde, at han, · just idet han har aabnet sig for en Anden, fortvivler
NB27:23 killelig fra hans Væsen. · Just idet han mere giver sig hen, mere indlader
NB27:23 ommer ham nærmere, eller · just idet han vil dertil, just da bliver Msk.
NB20:56 sig dette Sandsebedrag, at · just idet jeg forstod hvor meget Overordentligt,
NB13:92 det en gudelig Spøg; thi · just idet jeg smiler af mig selv i min Intethed,
Brev 255 de glemt, han har, – dog, · just idet jeg vil til at gaae videre falder
G, s. 24 affe, tændte en Cigar og var · just ifærd med at ville følge Skjebnens
CT, s. 122 Ak, thi den Lidende er jo · just ifærd med næsten at fortvivle om
DD:208 l dette Vaaben. / W. Jeg var · just ifærd med paa Opfordring af en medlidende
Brev 48 s Huus uberegneligt for mig selv. · Just igaaraftes havde jeg saaledes beregnet,
Papir 263:3 Frihed, det veed jeg om · just ikke af min egen Erfaring saa af alle de
FB, s. 129 eg maa see derpaa, uagtet det · just ikke altid er Landskaber eller Blomster,
NB29:18 en deels er nu det at lappe · just ikke at gjøre Noget bedre ( naar det
SD, s. 136 Qval – og Døden er · just ikke at kunne døe. / Denne er Tilstanden
Brev 14 r der er Fare, da er min Feil · just ikke at trække mig tilbage at svigte,
AE, s. 328 ionen lettere. Man behøver · just ikke at være nogen Psycholog for at
4T44, s. 292 sig selv, da Fuldkommenheden · just ikke bestod i at komme til at behøve
CT, s. 196 a, der fandtes, fandtes disse · just ikke blandt de Fattige og Ringe? Men nu,
SLV, s. 287 illet stride med mig, hun er · just ikke bleven overvunden af mig, men Angesten
NB17:46 sin Aktor: derved er Sagen · just ikke blevet lettere for ham. / Men havde
BOA, note / Anm. Dette Haab er – · just ikke blevet opfyldt, men igjen udtalt i
SLV, s. 241 k Skepsis, saa er Udsigterne · just ikke de bedste. Dog blot jeg bliver færdig
EE2, s. 21 var glemt, og Ladegaarden er · just ikke det Sted, hvor man opelsker et Haab.
AE, s. 102 selv er det ikke meget, og er · just ikke dialektisk tydeligt, hvad han har
EE1, s. 334 foresvæver hende, er vel · just ikke en Hyrdinde eller en Heltinde i en
Papir 451 ig til at tilstaae, at han · just ikke er Χsten – men »
IC, s. 245 r ham en Christen, om han end · just ikke er det, naar han sættes i Modsætningen
NB32:127 re, Χstd., der derfor · just ikke er et Rige af denne Verden, fordi
NB12:176 og vel en Sikkerhed for, at det · just ikke er i Retning af Værkhellighed.
GU, s. 332 Tusinders og Tusinders Villie · just ikke er saa ganske i Overeensstemmelse
BOA, s. 214 de lære ham, at en Apostel · just ikke er tjent med, at der bliver sagt noget
TSA, s. 98 e lære ham, at en Apostel · just ikke er tjent med, at der bliver sagt noget
NB:10 seer for skikkelige, og som ellers · just ikke ere mine Uvenner, naar de ret komme
SLV, s. 161 Gjenstand for Omtale. Er det · just ikke et hverdags Syn at see en sand Forelskelse,
BOA, s. 239 tfuldhed, Raskhed o: s: v: er · just ikke ethiske Bestemmelser. Enhver der blot
NB13:31 er, er hvad Kjød og Blod · just ikke finder Behag i at gjøre. / /
Brev 265 at sidde inden 4 Vægge, · just ikke for at tygge paa sine Negle, men for
TTL, s. 467 den betræffende skal man · just ikke forhaste sig med at faae en Mening.
BN, s. 114 or er bedre end hiin, skal man · just ikke forhaste sig med at sige, det kunde
AE, s. 44 se Fremtid varslende Genie er · just ikke fortroligt med Græciteten. Studiet
NB28:38 ingen. / Men naar saa er, er det · just ikke fristende, at beraabe sig paa et særligt
JJ:111 Blæst nok. Dog Tanker har jeg · just ikke funden hos dem). Det guddommelige
3T43, s. 68 aa tilstaae sig selv, at han · just ikke gav Afkald paa Hævnen, fordi han
BA, note aa saa bestemt en Maade, at det · just ikke geraader hiin gamle græske, skjønne
Brev 84 ist uforsvarlig Grund, og · just ikke give Een Forestilling om det man kalder:
NB35:34 hedens Tanke, og vedgaae, her er · just ikke godt at være, men det skal jo heller
EE2, s. 80 id og til en Eftertid. Om man · just ikke har 14 Ahner og Bekymring for at tilveiebringe
SLV, s. 27 g endnu Tvende, hvis Navn jeg · just ikke har glemt, hvad der var temmeligt
NB14:63 han selv veed, Χstligheden · just ikke har været det Fremherskende –
BI, note til Xanthippe. At Socrates nu · just ikke har været et Mønster for Ægtemænd,
Papir 458 lister svarer: jeg har dem · just ikke her, saa svarer Hummer: ja ( et meget
AE, s. 433 r andre moralske Personer, om · just ikke i Qvalitet af det Moralske, at den
NB24:46 havde det saa knap, at man · just ikke kan kalde det et Levebrød. /
KKS, s. 100 sjeldne Plante, ak, og om det · just ikke kan kaldes en Pligt, saa bliver det
AE, s. 572 det ikke Forstyrrende, at jeg · just ikke kan siges at have udrettet Noget,
NB27:76 ten. / Uhyre Bagvendthed, da man · just ikke kan være i strengere Forstand Χsten
PS, s. 261 ille give et Navn, om det end · just ikke kommer os an paa Navnet. Vi ville
EE2, s. 108 t Mærke i Kanten; man skal · just ikke lade sit Navnetræk, hver Dag man
NB5:16 ylder en Pige mit Bedste; jeg har · just ikke lært det af hende, men ved hende.
Brev 265 re af Hukom̄elsen og den duer · just ikke meget – men det er dog Meningen)
Brev 13 n 45 / Kjære Peter! / Rygter er · just ikke min Lyst ell. Gjenstand for min særlige
AE, s. 51 orie angaaer, da føler han · just ikke nogen Smerte i Adskillelsens Øieblik,
SLV, s. 411 som fanges ham gjøres der · just ikke noget høiere Væsen ud af. /
AE, s. 281 . At udelade Bevægelsen er · just ikke noget Mesterstykke, og at faae den
NB13:65 ske. Denne Bemærkning var mig · just ikke ny, den har oftere beskæftiget
NB14:127 terfølgelse. Det er nu endda · just ikke Opgaven selv at blive Barn –
SLV, s. 220 heds-Princip, og min Sjel er · just ikke oplagt til erotiske Kævlerier om,
AE, s. 53 oplivende. Taleren gavner, om · just ikke paa den Maade han mener, han gavner
NB15:61 rykket. Naturligviis det er · just ikke Respekts Udtrykket for » Publikum«
SD, s. 185 . / Og sandeligen det er dog · just ikke saa ganske sandt, Det der tales om,
Papir 455 verspændes, det var der · just ikke saa god Leilighed. L. vidste sig jo
LP, s. 10 ver den menneskelige Sjæl · just ikke saa lang Tid som vor Klode for at
OTA, s. 180 nskeligere, saa Forstaaelsen · just ikke saaledes bliver mindre ligefrem, at
Brev 115 ning til Rivninger; jeg har · just ikke saastor Lyst til at blive Skole-Com:
NB3:4 see hvor vi er – selv om jeg · just ikke selv vilde gaae i det. Men dersom
AE, s. 267 Tid kom ind i Verden, kan man · just ikke sige, at den gjorde Lykke, da det
JJ:485 sige dem hvorledes. Kan jeg · just ikke skrive en Prædiken, ja veed jeg
Papir 254 reist paa en Vei, hvor man · just ikke sovende i en Diligence kommer til
DS, s. 165 a det at staae stille, saa man · just ikke staaer ubetinget stille, eller man
EE2, s. 108 jernt ahne en Kunst; man skal · just ikke stirre sig blind paa ved Dag og Nat
KG, s. 184 med deres Udmærkelse, som · just ikke synes at brænde af Begeistring:
NB35:20 dtes der kun 12, saa Mskene · just ikke synes synderlig at egne sig til at
SLV, s. 136 ille fornærme Qvinden, er · just ikke Tegn paa en ethisk Individualitet.
SLV, s. 228 jeg det, da er min Stemning · just ikke til at sige det for Spøg. I Grunden
EE1, s. 333 il min Fordeel. Det hører · just ikke til Dagens Orden, at en ung Pige gaaer
SFV, s. 35 nne modtage; men her er dette · just ikke Tilfældet, her er jo en Indbildning
BA, s. 453 e sig væsentligen, som man · just ikke troede. I Livets Pudseerligheder,
SLV, s. 132 ville opdage, om han derfor · just ikke udbryder i Ord og Jubel. Eller skulde
Brev 263 eist?« – ja vist, · just ikke udenlands, men jeg har i otte Dage
Brev 1 an. For denne Foræring, som · just ikke var af de største, lod han os sin
EE2, s. 284 ig over at bemærke, at det · just ikke var de Mennesker, han agtede mest,
NB12:150 blot halvt op for, at jeg · just ikke var Skurk, og for hvor elsket hun
PS, s. 245 r en saadan, at Navnkundighed · just ikke venter Den, der beskæftiger sig
SFV, s. 97 maattet holde for der, hvor · just ikke Viisdommen dømmer) i en stille
SLV, s. 134 thi saaledes har hun · just ikke viist sig. En Silkesnoer kan jo ogsaa
EE1, s. 334 e komne hende imøde, have · just ikke været istand til at bringe hende
KG, s. 282 re med hinanden, hvortil de · just ikke ønskede Vidner, men det kunde nu
TTL, s. 412 gt at erhverve den. Jeg mener · just ikke, at et Menneske derfor strax er en
BOA, s. 192 e en Blasphemie. Vel siger A: · just ikke, at han selv betragter hine Ord i
SLV, s. 274 noget anderledes, da er det · just ikke, fordi dette Liv behager mig saa meget.
AE, s. 20 eg mig overbeviist om, og veed · just ikke, om det kan smigre Nogen, at enhver
SLV, s. 119 ad han vil bevise, mener jeg · just ikke, skjøndt han taler bona fide og
NB4:152 svire og sværme. Men det · just ikke. Nei men med min Skarpsindighed og
AE, s. 164 vendigviis maa takke Gud? Det · just ikke; men jeg skal betænke, at det,
NB27:72 dske af alle, og vel at mærke · just indbildsk i Retning af at være oprørsk
CT, s. 130 e. Besidderen slutter sig saa · just inde med disse sine Goder; i al den Tid
NB28:32 llade at det gjøres, thi · just Inderliggjørelse er min Opgave, og just
NB9:22 ikke religieust; dette lader sig · just indirecte bevise af denne Anfegtelsens
NB29:105 e T. er med guddommelig Hensigt · just indrettet saaledes, at, med samme Gud velbehagelige
NB14:82 an forud havde sagt dem, at · just Indtoget hørte med til at fremskynde
NB14:44.d t ogsaa at Etatsraadens Død · just indtraf samtidigt med min Tanke om at svinge
AE, s. 524 ikke gjør det, gjør man · just ingen Compliment, thi Objektivitet er ikke
EE2, s. 90 e Ven. En Afstand af 7 Aar er · just ingen Evighed, Forstands-Modenhed vil jeg
TSA, s. 74 røgede Ansvar. Thi det er · just ingen magelig Sag i Sandhed at være
NB10:42 agende at gjøre det, saa · just jeg blev Tidens Fordring – denne
NB10:177 ed af den simple Classe, at jeg · just jeg bliver Offeret, som den hele Udvikling,
NB12:176 construeret for Inderlighed, at · just jeg er Den, som dog maa gjøre Paastand
NB26:83 ærende? Χstd. svarer ja, · just jeg er det. / Hvorledes kjendes det nu,
NB31:123 troe dog, o troe, at jeg, · just jeg er Kjerlighed, og at jeg just af Kjerlighed
NB20:163 kan see os; og ham var det · just jeg sidst vilde have skulde see mig –
NB11:154 Og hvilken underlig Opgave, at · just jeg skal være den Strenge, jeg der ikke
FV, s. 25 enteret denne gudelige Satire, · just jeg var Den, der kastede mig mod og udsatte
NB32:127 have svinget ind, og jeg, · just jeg var kommet til i sympathetisk Tungsind
NB22:120 gjøre – og at saa · just jeg vistnok er den farligste Belysning,
NB10:177 ornemmes Ugunst – at jeg, · just jeg, bliver forfulgt for min Stolthed af
NB12:176 g om, at jeg styrer rigtigt, at · just jeg, der, hvis Nogen i min Samtid kan siges
NB14:65 tte kan intet Msk. udholde; · just jo alvorligere han er, desto vissere er
NB22:94 esom med det at have Følelse. · Just jo dybere Følelse, jo mere er der en
NB15:118 ar en Hedning synder – og · just jo dybere og ædlere han er – saa
NB25:67 ei – og for den Sags Skyld · just jo Fremmeligere En er, desto mere vil han
NB5:116 de siger. Og enhver Saadan · just jo mere han forstaaer mig, er hidsende
TSA, s. 70 slaae en Uskyldig ihjel, som · just Jøderne; o, evige Kjerlighed: Hans Død
NB13:67 r som en Læge, hvilken man jo · just kalder paa i sine svageste Øieblikke,
KG, s. 130 sten end den har lovet, da · just kan bedrage allerfarligst, denne dens farligste
AE, s. 67 diske Punkt, hvorved man ikke · just kan bevæge hele Verden, men hvortil
Papir 557 n Side, at hele hans Leven ikke · just kan siges at ligne Χsti Efterfølgelse.
NB7:99 Gud lagt an saaledes at den · just kan være Examinationen, Selvfornegtelsens
NB18:86 saa den Χstne da ikke · just kan være kjærkommen for Verden, »
NB23:22 hvorfor en saadan Skikkelse · just kan være sand – man glemmer, at
NB27:50 den – ak, medens det · just kan være Udtrykket for hans Foragt og
SLV, s. 229 eligt erhvervet, at man ikke · just kan ønske sig det. Men det Comiske paanøder
KG, s. 73 n, og denne Kjerlighed altsaa · just kjendelig paa, at dens Gjenstand er uden
NB15:27 gieuse: og saa bliver Orthodoxie · just kjendelig paa, at være ægte national-fanatisk.
NB6:74.b og mere religieust udviklet, er · just kjendeligt paa, at jeg nu tager Afskeed
KG, s. 20 paa Ord og Talemaader stundom · just kjender Bedrageren. Altsaa den umodne og
TSA, s. 80 christelige Kjerlighed, der · just kjendes paa Ansvarets Bekymring, Ansvaret
DS, s. 163 ing, at det at være ædru · just kjendes paa, at man i Alt holder Maade,
KG, s. 40 e Higen Yttringen, hvorpaa dog · just kjendes, at Angesten er skjult i Grunden.
KG, s. 31 skal elske, / / / thi dette er · just Kjendet paa den christelige Kjerlighed
NB18:105 te er Jødedom) eller at · just Kjendetegnet er, at jeg er Lidende, at
KG, s. 367 g dog er den sande Kjerlighed · just Kjerlighed til » Næsten«
NB14:139 t: slut Dig til os, det er · just Kjerlighed til Gud at elske os, at holde
NB24:168 Jer Hals. Det Intensive er · just Kjerlighed, det er nemlig at elske Gud.
NB27:86 at han bliver slaaet ihjel er jo · just Kjerlighed, thi hans Død er jo Forsoningen,
KG, s. 218 kal bære Bygningen? Det er · just Kjerlighed; Kjerlighed er Alts Ophav, og
IC, s. 25 være sneverhjertet; det er · just Kjerligheden ( thi » Kjerligheden«
NB2:65 er skulde optegne – hvad jo · just Kjerligheden glemmer. Og dog har selv den
KG, s. 157 ke menneskeligt, thi dette er · just Kjerlighedens Gaade, at der ingen høiere
NB31:3 Slægten ( hvilket derfor · just Kjerlighedens Gud tager sig af) saaledes
Papir 410 ndsbevidsthedens Inderlighed er · just Kjerlighedens Lidenskab. Thi vel gjør
NB26:120 n, ja Forsagelsens Lyst er · just Kjerligheds-Forstaaelsen med Gud. Og hvad
Papir 431.l er mig Noget ind, hvad om den · just kjøbtes – og derfor dette Inserat.
NB30:94 / Det der skal arbeides mod, var · just Klogskab. Formdl. er det derfor, at jeg,
NB3:60 aa farlig – ja, og dette er · just Knuden, at Lægemidlet som jeg bruger
AE, s. 357 r antager man dog ikke, at de · just komme fordi man ønsker dem; men den
NB28:58 – / og dog var Christus jo · just kommen til Verden for at skifte og dele.
NB20:45 nd Gud) nei naar Modstanden · just kommer fra Guds-Forholdet, hidrører
KG, s. 185 blive Dig selv vigtig, da Du · just kommer til at forstaae, hvor uendeligt
NB26:118 ømmelighed, ( og det er · just kongeligt) at han da spiser af samme Retter,
TSA, s. 65 olde sammen med dem. Han blev · just korsfæstet, fordi Han var Kjerlighed,
NB26:24 Charakteer« er · just kun at være » Eet«. Saaledes
NB27:50 dette, at han er saa rolig, · just kunde betyde hans Unaade. Vi drage Gud
KG, s. 161 ker de Synlige, medens det jo · just kunde synes saa sværmersk at ville udtrykke,
KG, s. 86 klage over; thi deri stikker · just Kunsten og Hemmeligheden. / Og dersom der
NB11:21 det Mindste deraf ( jeg som · just kæmper for, at indsætte igjen »
NB13:42 ighed, forraadte mig, at Skylden · just laae i, at en heel Samtid forvandler sig
SFV, s. 50 lte. Han vil see, at Ironien · just laae i, at i denne æsthetiske Forfatter,
NB13:42 ykkedes, laae paa et andet Sted, · just laae ikke i hiint Blads Angreb men i, at
NB25:20.a estæt, at Kjerlighedens Gud · just lader det gaae sine Elskede værst i
NB4:72 -Skade er denne Doceren, der · just lader et Mskes Inderste aldeles trygt.
NB28:32 ke paa Latterens Martyrium. · Just Latterens Martyrium venter det i en Forstands
NB10:181 ledes frygtet i Verden som · just Latterens; og hvorledes den var frygtet
NB30:11 relsen egl. maa smile deraf. Men · just lee af dem har den dog maaskee ikke gjort,
EOT, s. 270 r let!« ja, hvis ikke · just Letheden var Vanskeligheden. Sandelig
NB26:77 øse dette Frygtelige: at · just Lidelse er Kjendet paa Guds Kjerlighed.
IC, s. 209 levede i en stridende Kirke, · just Lidelsen vilde komme, der kommer nu Belønningen;
IC, s. 44 Gud – og Troen gjør · just lige den modsatte Paastand, at Den, som
NB22:146 e. / Men Vanskeligheden er · just lige den modsatte: at jeg kunde faae for
NB28:48 Tilhængere benyttet til · just lige det Modsatte af det han vilde, som
NB22:173 som derfor trænger til · just lige det Modsatte af en Reformator en Betjent,
NB35:24 og Forholdet dertil bliver · just lige det Modsatte af hvad det er i det
IC, s. 224 vandt ind, tabte i Antal. Men · just lige det Modsatte blev Tilfældet. Ja
NB31:99 aa anbringer den dialektisk · just lige det Modsatte i dettes yderste Spidse.
NB22:7 v:); thi disse Exempler bevise jo · just lige det Modsatte, da det jo blev fordret
NB21:61 den paa Hjertet og sige: om ikke · just lige modsat Stilling og Embede og Verdens
NB27:7 jør dem ganske ugenerede. · Just lige over for » Naaden«
KG, s. 215 lt, være med i Alt – · just lige som Kjerlighed. Saaledes seer man,
YDR, s. 115 » Christenhed« · just Ligegyldighed for det Udvortes i Selvbekymring.
SLV, s. 318 orlige Tale, hvis Alvor ikke · just ligger i Tanke-Indholdet. Nu er det første
IC, s. 120 r Forargelsens Mulighed atter · just ligger i, at den evige Salighed anslaaes
IC, s. 93 Konger o. s. v., uden at deri · just ligger Qvaliteten: Gud. Dette vil sige,
CT, s. 90 t Lydighed. / Men saaledes er · just Lilien og Fuglen, ene tjenende »
NB7:75 t at der er Afgjørelse er · just Lindringen) saa at skulle saaledes haabe
NB30:84 medens de levede, for hvem · just Livets Betydning var at gjøre den høist
Oi8, s. 361 efter Guds Bestemmelse er det · just Livets Opgave at omdannes, da ethvert Menneske
F, s. 487 skæftig Opinion ikke dunkelt · just lod forstaae, at Prof. Heiberg nu var bleven
KG, s. 46 m gjør Forskjel, saa er det · just Loven, som gjør Alle lige for Loven.
NB22:5 i eget Liv som Forbilledet var jo · just Lovens Opfyldelse. / Og just ved at opfylde
NB9:64 kal han hell. ikke, han skal · just lukke sine Øine, blot tænke paa Gud,
NB3:61 opbygger, er Sandhed for Dig) er · just Luthers. Jeg har aldrig egl. læst
DS, s. 182 der, det skal med Guds Bistand · just lykkes mig, at belyse Eders Herlighed,
Oi7, s. 297 Præsterne have heller ikke · just Lyst til selv at blive Christne –
NB20:27.a se et Msk. fra disse Lidelser, · just lægger jordiske Lidelser paa ham, Timelighedens
4T44, s. 353 d ethvert Menneske skal ikke · just lære udenad, men ganske særligen
NB9:72 d til at holde ud, fordi den · just lærer ham, at han er Intet, og gjør
DS, s. 177 linge igjen, unge Piger der da · just lærte Begeistring! Men forresten, det
NB8:93 er Udbredthed; men Udbredthed er · just Løgnens Magt, en sandselig Magt, liig
NB24:136 e. Er det Sandhed at hvert Msk. · just maa hjælpe sig selv, er det Idealiteten
NB3:15 maa og skal regjere, at den · just maa og skal lide gaaer over hans Forstand.
NB14:79 blev jeg taus; Tausheden er · just Maalestokken for i hvilken Grad jeg har
Oi4, s. 218 a, at det at det ikke behager · just maatte ansees for et Kjende paa, at hvad
NB27:30 at det at være Guds Elskelige · just maatte betyde at Alt føiede sig for
SD og Selverkjendelsens Klarhed ikke · just maatte rive et Menneske ud af Fortvivlelsen,
NB27:68 ge Fjender. Og Socrates, han var · just Manden for at gjøre Kaal paa dem. Men
NB32:128 and christeligt bedømt. · Just Martyrerne ere den sande Kirke, det Andet
Brev 82 nærme mig til hende, ikke · just med de » reelleste Hensigter«.
Oi6, s. 269 de Troende, han forlod Jorden · just med de Ord ( Mc. 16, 17. 18), at disse
Brev 159.2 orlove, saa gifte sig og · just med Den og Den) vise, at hun ikke blot
Brev 273 aa Deres Brev. De begynder · just med den rette! jo – Hr Lamartine,
AE, s. 356 Enhver forstaaer det, om ikke · just med den samme Bestemthed, Enhver kan forstaae
AE, s. 356 thvert Barn veed det, om ikke · just med den samme Forfarenhed, Enhver forstaaer
OTA, s. 222 et med Havet, og hvorfor vel · just med det? Fordi Havets Dybde er dets Reenhed,
G, s. 24 altid, var lidt oprømt, stod · just med en Kop Kaffe i Haanden, hvis Duft jeg
SD, s. 150 g selv! / Og saaledes er det · just med Endelighedens Fortvivlelse. Fordi et
NB24:64 t rigtigt dette. » Det er · just med Flid eller med Forsæt, at Guds Riges
NB10:106 re sig Sagen lettere, da den · just med Guds Fortrolighed i Lidelsen er langt
NB27:80 e qvit – og Lidelse kommer · just med Guds-Forholdet. / Men hvis Du da nu
SLV, s. 187 Qvindes Udholdenhed, om ikke · just med hendes Tanker. Han betragtede sig selv
KKS, s. 103 e, mindst i Æsthetiken, da · just med Metamorphosen hendes Tidsregning ret
NB13:23 it Livs Betydning corresponderer · just med min Liden. / / / Hvor sandt hvad Thomas
NB11:125 ort Spørgsmaal, om jeg, · just med mine Aands-Differentser ikke netop
NB27:49 enalt skal see ud, som holdt Gud · just med Modparten, hvem han lader have Magten,
DS, s. 168 illede af os Alle – ikke · just med Sandhed kan siges først at have
NB14:44.e blev at hendes Ægteskab og · just med Schlegel var den høieste Velgjerning
Brev 159.1 stilede: at gifte Dig og · just med Schlegel. Tak, o, tak; tak for den
KG, s. 260 thi det, at handle klogt, er · just med sit hele Liv at aflægge falskt Vidnesbyrd
SLV, s. 183 er Dag og Nat kæmper ikke · just med Tartarer og Skyter men med et oprindeligt
IC, s. 199 8000. Men ( og dette hører · just med til at det Mellemliggende er Examen)
NB31:90 liges, den Svaghed for dette Liv · just med til at være Styrke for Evigheden.
NB29:116 rydde. / Og derfor hører det · just med til god Disciplin ved Straffens Størrelse
NB34:41 ne. Derimod hører det omvendt · just med til Vildfarelse, Afvei, Fordærvelse
NB29:83 en, hvorimod de Andre, Apostlene · just meente at Judas var hans sande Ven. /
4T44, s. 368 Gud i en anden Forstand ikke · just meget gudelig. / Vanskeligheden begynder,
NB34:8 e Mand, var der vundet meget. Men · just Mellem-Instantsen er Msk-Tilværelsens
CT, s. 75 Verdslighed og Sandselighed, · just mener at være uden Bekymring, især
Papir 382 flødig: den gjør den · just mere og mere fornøden. Ikke som førte
KKS, s. 104 et nogen Tid – dette er · just Metamorphosen. / Den, der kun har qvindelig
KKS, s. 106 eminent Forstand. Og dette er · just Metamorphosen. Haardt mod Haardt hedder
NB19:35 lder mig tilbage? Det er jo · just mig selv; dersom jeg ikke underfundigt
TSA, s. 79 dette mislykkes, som jo ofte · just Mildhed i Stridens Hede er som Olie i Ilden,
TAF, s. 290 n ubeskrivelig Salighed; thi · just min Dom, Dødsdommen over mig og min
SFV, s. 12 en jeg veed ogsaa med Gud, at · just min Forfatter-Virksomhed var en uimodstaaelig
NB13:16.a lder det ikke endnu, er det · just min Fortjeneste, fordi jeg uforandret er
NB10:145 forstaaer sig, deri ligger · just min Fortjeneste. / Men siger En: »
NB13:49 . Men nu hvorfor? Ja, her kommer · just min Magt – jeg har forstaaet mig
YDR, s. 112 liggjørelse af Christendom · just min Opgave: derfor har jeg med den ængsteligste
Not15:5 farligt, farligt er det, at · just min Sag er saa god. Ja havde jeg virkelig
NB2:62 an kan ikke være inconsequent. · Just min Taushed, hvorved jeg blev i Uendeligheden,
NB26:51 e være taknemlig for, da · just min Ueensartethed gjorde det saa vanskeligt
CT, s. 159 dette er Opgaven, thi det er · just min, Evighedens, Betragtning af Livet at
NB23:6 kke, især nu efter 48, er · just misforstaaet Bevægelse, en masse at
NB10:105 ætte sig for! Fare det er jo · just mit Element. / Men der er en Fare, ell.
NB24:111 e opmærksom – thi · just mit Liv maatte gjøre ham opmærksom,
NB9:78 mere. Thi Pointen i den var · just mit Personlige. / Og saa maa jeg reise
NB24:109 – jeg forsvarer det · just mod Bevægelses-Partiet, mod Tidens onde
NB12:178 og opmærksom og deeltagende · just mod den Classe af Samfundet, som er kun
NB35:43 Kamp og Strid, altsaa ikke · just mod Kjød og Blod ( hvad Χstd. foreslaaer,
NB22:8 staae ene – istedetfor, at · just Modstanden, som gjøres os, naar vi overvinde
NB17:70 rad indlade sig, thi Gud er · just Modsætningen til alt Dette, som er til
NB22:8 rle. / Tag al Tvang bort, hvilken · just Mskene behøve og netop ogsaa i de høieste
NB5:138 aa. Det udseer dertil ikke altid · just Msker, hvis Liv var det bedste og reneste,
NB26:16 lde det Gamle, det Bestaaende. / · Just Msker, som ganske have det for Øie at
NB32:74.a en i Forhold til Χstd. er · just Mskets Interesse at faae den saa tynd som
NB23:181 en. / Man fremhæver, at · just Mskslægtens Heroer, ere Individer, der,
NB24:51 i strengere Forstand er det · just Mynster har afskaffet, aldeles udeladt.
NB22:166 ydelse. Og dog maaskee han · just mærker det Ethiske, maaskee er det just
NB20:148 l » Naaden« · just Naaden foredrages af En, hvis Liv endog
NB34:39 ed negativt Kjende: Lidelse, saa · just Naaden negativt kjendes paa at den giver
NB20:149 orfængelig. Dog derfor er jo · just Naaden, for at udrydde ogsaa denne Angest.
NB10:98 saa forvexler man Heroisme, der · just naaer, at frembringe Skinnet, at det er
NB31:2 fra Afgjørelsen, at denne · just naaes ved intensivt at negte Tid, jo kortere
NB15:103 rre end Χstus. / Nei, · just naar » Videnskab« er blevet
NB32:132 ider i Mskhedens Historie, · just naar Alt er Forvirring er der opstaaet
NB32:62 e at man kan stole paa dem, · just naar de ville bedrage – ja, en rar
TAF, s. 287 timod den er maaskee dybest, · just naar den kommer Gud nærmest, som den
NB29:31 et Tid er blandt Andet ogsaa, at · just naar den veed, at visse pathetiske Udtryk
NB30:75 g om, at med mig kunde man, · just naar der blev gjort de største Anstrengelser,
LF, s. 21 hverken mere eller mindre. Dog · just naar det at lide hverken er mere eller
NB32:14.a nogen Tanke: saaledes skal man · just naar det er blevet Millioner × Millioner
NB4:117 lige, at et Ord af et Barn, · just naar det falder uskyldigt ind midt i Alvoren,
NB30:95 ndinger og Lidelser, som oftest · just naar det har været allerbittrest for
NB22:46 aaledes slaaer Kudsken til, · just naar det kniber meest. / Man vil sige:
HCD, s. 179 d det at være Menneske, at · just naar det naturlige Menneske befinder sig
AE, s. 450 nligning med at forstaae det, · just naar det som noget ganske Enkelt skal udøves.
TAF, s. 291 vel ogsaa Du finder, m. T., · just naar Du hører Ordet saaledes, at det
NB3:30 stum. Nu vel, saa forsøg det, · just naar Du selv lider meest, saa blot at tænke
NB22:171 , unge Ven, der feiler Du. · Just naar Dukunde bevise det, da vilde endnu
NB22:97 rste Øieblik. Tværtimod · just naar en længere Tid er gaaet, og der
NB32:14.a det Hovmod. / Anm / Og som man · just naar et Msk. begynder ret at lade Munden
NB36:3 / Arvesynd – Χstd. / / · Just naar et Msk. i Alder er naaet saavidt,
NB33:13 t afgjørende Øieblik, · just naar et Msk. meest behøvede ham, forvandler
NB14:52 gte luthersk maatte man jo sige: · just naar Gud er med os, saa er gjerne hele
SFV, s. 26 ghed, saa hurtigt som muligt, · just naar han har faaet dem med sig, at bringe
NB22:62 D: i det Øieblik er han jo ( · just naar han taler i en Forsamling) ifærd
NB24:125 han ikke kunde falde paa, · just naar Lovtalen kom, at bruge den mod mig
KG, s. 312 « Præsten, at der, · just naar man er saa ivrig for at hjælpe
NB7:65 nke paa Gud, Χstd. er · just naar man føler sig kold, og langt borte
NB14:63.b viser man, christeligt, bedst, · just naar man ligger under – da var Biskop
NB17:9 fordrer intet Enkelt – · just naar Msk. næsten i utaalmodig Lidenskab
SD, s. 160 ndre at blomstre af Sundhed, · just naar Sygdommen er farligst. / Denne Form
KG, s. 310 eladende over, ak, men det er · just naar Sygdommen har antaget Skikkelse af
KG, s. 236 men et Valg, som indtræder · just naar Viden har sat de hinanden modsatte
SLV, s. 105 t drage den Besluttende ikke · just ned til Jorden, langtfra, men ned ved den
NB8:104 or den Udmærkede. Deri ligger · just Nederdrægtigheden, og den Demoralisationens
NB15:25 adoxet. Fornuftens Virksomhed er · just negativt at kjende Paradoxet – men
Papir 528 aadan eens salige, Evigheden er · just Nivellementet mener man. / Oppositionen
NB24:111 de kan siges at have gjort · just nogen glimrende Carriere, hvad jeg har
SD, s. 186 ge den. Denne Skjulthed er · just noget Aandeligt, og et af Betryggelses-Midlerne
NB34:16 om muligt. Han faaer altsaa ikke · just noget Fordeelagtigt at vide om Faderen,
NB22:13.b støde fra Dig, eller er det · just noget Sandt, som Du behøver, saa hver
NB10:144 ft om mit Incognito: det bliver · just Notabenet. / Det det kniber lidt paa er
NB12:126 mig uforklarlig Anelse; men nu, · just nu blev det mig saa tydeligt, at det var
NB10:76 det Lutherske med Troen er · just nu blevet som et Figenblad for den meest
NB16:22 ngive sig til den, hvorledes det · just nu drives en masse. Derfor løber man
NB21:61 , saa ville vi lægge Dem, der · just nu ere ifærd med at opføre Dandsen
NB11:21 neskelig talt er muligt, at · just nu et lykkeligere Vilkaar kan smile til
TS, s. 59 emaader, og maaskee bliver der · just nu fundet et nyt Haandskrift: ih bevares
Papir 369 erations-Expeditionen, som · just nu gaaer af – og da, da, hvilken
NB16:47 get, han paagrebet – og er · just nu glad ved at være tvungen til at blive
DS, s. 167 ubehageligt, fordi han tillige · just nu har fundet noget Andet, som han biløbigt
NB15:26 det En hænde, fordi man · just nu har Styrke til at bære det, at man
TSA, s. 67 sforstaaelsen Medhold! Og nu, · just nu i det Øieblik at udtrykke, og saa
Brev 17 eent det. Min Mening var ikke · just nu i disse Dage at sælge, men jeg ønskede
NB15:26 i det Glædelige, at Gud · just nu lader det En hænde, fordi man just
NB15:118 – og han gjør maaskee · just nu sikkrere Trin fremad. Frimodighed er
NB10:141 Pøbel-Forhaanelse – og · just nu skal Øieblikket være for ham!
OTA, s. 388 dsatte, at de urolige Tanker · just nu vaagne. Saa forvirres maaskee Alt imellem
NB13:16 k ret Synet for, at vort Forhold · just nu var bragt paa det Høieste; og det
NB21:149 tilføier han » · just nu vare dog Under mere nødvendige end
NB10:185 otalitet. Menneskeligt talt var · just nu Øieblikket, nu da anden Udgave af
NB32:45 n været saa seierrig som · just nu. / Forbilledet. / / I Protestantismen
IC, s. 66 g viste sig saa kjendelig som · just nu. O, min Ven, naar Du lever samtidig
LA, s. 67 lutte feil, thi Indicierne er · just Nutidens eneste Forsøg i Kraft-Præstation,
IC, s. 232 en den aandelige, og saaledes · just Nægtelsen af den verdslige og jordiske
KG, s. 222 ad der siges om Kjerlighed er · just nærmere Bestemmelser af, hvorledes den
KG, s. 152 igtighed for Gud? Er det ikke · just nødvendigt, hvis tvende Mennesker skulle
NB16:37 ent under § 14. / Man sidder · just og er færdig med § 15 – saa
NB12:170 gjælder det jo · just og ganske særligen, at » Kjerlighed«,
KG, s. 16 aabenbarende Frugter. Dette er · just og Tilfældet. Ethvert Liv, saaledes
KG, s. 193 men kalder Selvfornegtelse er · just og væsentligen indeholdende en Dobbelt-Fare,
NB29:95 agen omvendt, og vel at mærke · just ogsaa af – Sympathie. Hvad enten
NB10:161 uden af flere andre Grunde · just ogsaa af den, at mit Liv havde været
NB14:141 en Stærkere) saaledes er det · just ogsaa den uendelige Overlegenheds Kjende
IC, s. 251 Veien«, Du har jo · just ogsaa derfor flere Veie, end der er Stjerner
TSA, s. 90 og det at blive slaaet ihjel · just ogsaa det absolute Udtryk for den absolute
KG, s. 272 dder. Men i Aandens Verden er · just ogsaa det at blive sin Egen det Høieste
NB10:186 ret mig forundt. Men dette er · just ogsaa det Overordentliges Dialektik: ringere
NB31:137 centerne, hvis Forbrydelse · just ogsaa er saaledes, at den ikke godt kan
NB30:12 der vil have sin Betydning · just ogsaa for Χstd. / Hans indiske Tungsind:
IC, s. 241 likstille. Og saaledes er det · just ogsaa her; over Samtalen med Nicodemus
SD estemmelsen Aand. Men saaledes er · just ogsaa Mandlighed væsentlig hørende
CT, s. 54 ske for sig: saaledes var det · just ogsaa med Forbilledet, man saae kun det
NB9:20 hvert Tilfælde, dette hører · just ogsaa med til et absolut Forhold til Gud,
KG, s. 62 prøve Selvkjerligheden, er · just ogsaa saaledes tveægget, at den ligeligt
NB9:2 ldt 30, 50 o: s: v: o: s: v:) · just ogsaa talte om dem, som vel neppe vilde
IC, s. 208 levet eenstydigt; og dette er · just ogsaa Tilfældet ikke blot med Alt hvad
Oi10, s. 406 rbistrede Egenskab, at jeg, · just ogsaa ved Hjælp af at jeg kalder mig
Oi10, s. 406 orbistrede Egenskab, at Du( · just ogsaa ved Hjælp af, at Du selv var den
NB11:176 Salighedens Høieste er · just ogsaa, jo mere ubetinget Gud faaer og gives
SFV, s. 83 hvorimod endog en Hedning og · just Oldtidens » praktiske Philosoph«
NB17:62 sthetisk-ethisk gjælder det · just om at benytte det første Øiebliks
NB10:141 . Og dog gjælder det maaskee · just om at benytte Øieblikket. / Og nu Øieblikket!
Oi6, s. 274 m at slukke en Ildebrand, men · just om at faae Ild sat paa, velmenende vil
NB24:136 taae ene, saa gjælder det jo · just om at forhindre den Hjulpne i ikke at blive
NB14:150 Idealitet, og Vanskeligheden er · just om Existents gaaer op i Begreb. Saa kan
TAF, s. 296 ligere at betænke, at det · just om ham gjælder i eneste Forstand, at
IC, s. 183 og bestemtest erindrer Enhver · just om hvad det skal erindre – en Examen.
NB4:117 iv og dets Gjenvordigheder, · just om Næringssorg, det traf sig, at et
Papir 440 ndet bærer Ansvaret, da · just om Pressens Offere. En anonym Usling gjør
NB30:43 iminelle, og det gjælder · just om, at hvert Ord der siges dette Forhold
Brev 173 dette Motiv; thi der taler han · just om, hvorledes han hver Dag gik forbi en
KG, s. 46 om binder Friheden. Dog er det · just omvendt; uden Loven er Friheden slet ikke
CT, s. 108 thi med Forfærdelsen gaaer · just Opbyggelsen ud. Men paa den anden Side,
NB26:94 det at afdøe. / Det var · just Opdragelsen, som dog visseligen endnu ingenlunde
NB10:78 ndheden bliver sagt. Det er · just Opgave for en Poeniterende. Thi at hvad
Papir 389 de af – men det var · just Opgave for ham. For Sandhedens Skyld, men
NB17:69 Christeligt er det derimod · just Opgaven for hver Generation at faae det
Papir 382 hold til Opbyggelse er det · just Opgaven, at udvikle Trangen, som Alle skulle
Papir 572 om at faae den ( og det er · just Opgaven, thi naar det naaes, staaer Profiten
NB32:18 lge Χstd. derimod er · just Opgaven: ret at opdage, at denne Verden
Brev 37 Lidende – altsaa her er · just Opgaven; adspred nu Sindet, væn Dem
CT, s. 83 Og denne Samtidighed idag er · just Opgaven; naar den løses, er det Troen.
Papir 456 saa bliver altsaa · just Opvækkelse Det Forkyndelsen almindeligviis
IC hvor Forargelsen antydes, uden at · just Ordet nævnes. Saaledes for blot at nævne
NB4:77 er at være saa mild som mulig, · just ovenpaa den stærke Polemik i Kjerlighedens-Gjerninger.
OTA, s. 330 er en Salighed hisset, ikke · just overbevisende: den overbeviser neppe Andre,
CT, s. 120 sig selv, maa ikke dens Storm · just overdøve denne Stemme? Nei; Trængselen
CT, s. 35 ak næsten snarest, som var · just Overflod Bekymring i Overflod. Et Menneske
NB34:29 n, da han jo ikke griber ind men · just overlader de sammen satte Kræfter at
NB8:78 Modstand, Numerus at gjøre. / · Just Overlegenhedens Magt er i Endeligheden
NB32:122 at svie nogle Huse af, men · just paa at svie: Livslysten af – at udbrænde
Papir 371:1 lvoren strengere, og det · just paa de Steder, hvor Fremstillingen vil
NB26:101 et Sandselige; men bie nu lidt: · just paa de store Hellig-Dage fjerner den sig
Papir 579 e for, christeligt, at faae Ram · just paa den farligste Art Ikke-Χstd. den
NB30:12 od derfor anbringer den sig · just paa den jødiske Optimisme, bruger som
NB6:47 g, hvert Øieblik. Charmant, og · just paa den Maade det siges, seer man at Præsten
PPM, note msel ved Vidtløftighed) vel · just paa den Maade maa see at slippe bort fra
NB22:96 un ikke sjeldent bliver bedraget · just paa den Maade, fordi en Saadan bilder hende
Brev 316 st til at leve. Pludselig, · just paa den Tid, da den sidste Rest af den
NB14:90 en Kjøretour til Hirschholm, · just paa den Tid, da jeg havde naaet at forstaae
NB30:72.a ke anderledes have taget Sigte · just paa denne Collision. / Anm Og forsaavidt
SD, s. 185 ille fra hans concrete Selv. · Just paa denne Qval kaster han saa hele sin
NB24:108 fælles, men at have dem · just paa det meest afgjørende Punkt uendelig
SFV, s. 55 de mig med, skulde bruge, og · just paa det Sted. Thi der har i Produktiviteten
TS, s. 104 ogen Behandling mere beregnet · just paa Din Tilstand i Lidelsen: Du faaer Ret,
KG, s. 335 et for alvorlig, og mislykkes · just paa Grund af – megen Alvorlighed.
NB30:96 opmærksom paa et saadant Msk. · just paa Grund af hans Kjerlighed til Mskene,
TS, s. 87 steliges Forskjellige sammen? · Just paa Himmelfarts-Dagen bør det mindes,
DS, s. 155 n Mening, at just Apostlene og · just paa Pintsefesten vare i høieste Forstand
CT, s. 32 e er den eneste sande, kjendes · just paa, at den er, og er det netop; fordi
NB8:112 omvendt, Sandheden kjendes · just paa, at den lider. / Dersom mit Tungsind
NB26:105 en Vei – og Veien kjendes · just paa, at der gaae Faae ad den. / Nu er Veien
NB20:162 men det Eenfoldige er, at · just Paradoxet er for at bevirke at Svinget
NB25:106 en Gang længst afskaffet, og · just Pascal maatte gjøre det gjældende
NB13:45 m jo Propheternes Udsagn jo · just passer; og dog kunne de forstaae Propheternes
KG, s. 316 ning, Penge det Virkelige: og · just Penge er i Evighedens og i Sandhedens Forstand
NB3:17 Sag er Sandheden. Derfor var · just Pharisæernes Tale uden Myndighed, uagtet
NB19:34 Discipel, hvem jo lige tvertimod · just Pieteten mod den afdøde Fader, som han
KKS, s. 99 n, aldrig paa Scenen, hvilket · just pleier at hænde den, der ikke er angest
KG, s. 164 ligheden. – Og dette er · just Pligten, saaledes med lukket Øie ( thi
NB6:70 dog vel, og dette er dog vel · just Pligten: naar Reflexionen i Frygt og Bæven
NB14:84 udkommet, er vistnok af Heiberg. · Just Polemikens Quasi-Styrke er Beviset derfor.
Papir 370 mitiviteten, og dog er det · just Primitivitet der behøves, altsaa den
OTA, s. 414 han har ikke, og dette er · just priseligt, ikke forfængeligt og selvisk
NB11:176 øbt, jo gladere er han, · just Prisen er Glæden. Dog er i Forhold til
EEL, s. 66 da han i selve Artiklen ikke · just producerer sig som virkelig General, Stormester,
PCS, s. 136 r hvad han formaaer, men ikke · just præstanda. En elskværdig Courtiseren
Oi9, s. 384 være hengiven. Præsten, · just Præsten, han er hine Herliges meest
HGS, s. 198 . Det, jeg fremdrager, er det · just Præstens Interesse at skjule, fortie,
Oi6, s. 259 , især af Præster. / Og · just Præsterne gjøre dette Konststykke:
IC, s. 218 er i Uro. Men dette Liv er jo · just Prøvens, Uroens Tid, derfor har »
NB11:46 plyndrede paa mangfoldig Maade; · just Pseudonymerne meest, hvilke han derfor
SD, s. 134 Modsatte, denne Trøst er · just Qvalen, er just hvad der holder Naget ilive
NB15:127 le ubetydelige Pige hun er · just qvindelig stor, en ualmindelig Pige, i
KG, s. 179 digt og redeligt ( thi det er · just Redelighed at ville handle efter hvad der
NB23:207 g paa det Dæmoniske; og · just Reduplicationen er det Dæmoniske, er
NB9:66 agtet Intet er umuligere; da · just Reflexion er Mulighedernes Ligevægt.
NB6:70 aa henflye til Naaden, fordi · just Reflexionen fanger sig selv, at den for
NB27:51 v hver Dag. / Χstd. er · just Religion lige midt i Virkelighed og om
NB23:108 har vel endog snarere meent, at · just Rigdommen skulde være ham til Hjælp
Papir 369 og om sig selv, saa er det · just rigtigt at bruge Ordet Uredelighed herom.
NB13:40 et saa han styrer i Undergangen. · Just Rædselen er, at Rædselen aldeles
NB11:193 men bestandig med den Mulighed, · just saa at faae Fart til at handle i modsat
NB23:215 . / 3) De fleste Msker ere ikke · just saa bange for at have en urigtig Mening,
NB25:4 tand alligevel eller rettere · just saa er uendelig Kjerlighed, er noget ganske
SD, s. 150 og, ved ikke at vove kan man · just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog,
NB15:92 t. Ja, men jeg var dog ikke · just saa ganske en Skurk; den hele Sag har en
NB10:85 oleret Faktum, og kan hell. ikke · just saa ganske tænkes som et Triumphtog.
NB22:8 de de Styrke, Heroisme? Ikke · just saa ganske, de betyde Kjællingerie,
NB17:62 meget afgjørende Skridt, ikke · just saa lige er at forklare som Mangel paa
IC, s. 53 gjør det til en ingenlunde · just saa ligefrem, men ganske egen Sag at følge
NB6:37 – og nu er hans Kirke ikke · just saa overordl. besøgt. O, i een Forstand
NB30:75 begreb af Dyd er ingenlunde · just saa sikkrende mod qvindelig Efterstræbelse.
NB25:68.a ende. Maaskee! Men maaskee vil · just saa Stoikerne finde dem frastødende.
NB11:97 d man bliver Χsten uden dog · just saadan ganske bogstaveligen at bryde med
NB19:21 der var En, han opsøgte · just saadanne Elendige, helbredte nogle af dem,
NB18:102 / Maatte jeg raade, saa skulde · just saadanne gode Bøger brændes, thi
NB24:145 n fortjente en Lovtale, da · just saadanne Mænd, som paa en Maade bleve
NB26:54.b det et Spørgsmaal, om ikke · just saadant et Punktum hørte med i den Bog,
Oi2, s. 156 men nogle Slyngler, som · just saaledes allermindst have fortjent min
NB29:106 ter. / Denne Sag vil blive · just saaledes alvorlig som Mskene kunne forstaae
KG, s. 276 skaffe sig selv til Side, og · just saaledes at berede den Søgende hvert
NB27:75 en haves i Athenæum) men ikke · just saaledes benyttet, at man seer, at Forfatteren
NB14:108 get nær for Galskab. Og · just saaledes dømmer egl. den store Verden
Oi5, s. 234 aa dog ville det o. s. f. Men · just saaledes er det nye Testamentes Christendom
KG, s. 19 lp af Bladene udgav sig for. · Just saaledes er det ogsaa med Kjerlighedens
AE, s. 152 ive færdigt med Opgaven. / · Just saaledes forholder det sig. Man troe mig,
AE, s. 33 de noget Saadant in mente. Men · just saaledes gjør den lærde kritiske
KG, s. 370 net til i Alt at see paa ham. · Just saaledes gjør Gud, han styrer hele Verden,
CT, s. 74 nere fra Formasteligheden, og · just saaledes Gud langt nærmere end Fuglen.
NB30:90 a een eller anden Maade, og · just saaledes lidende hjælpes de til ret
NB15:83.b en af Religieusitet forandret. · Just saaledes mener jeg, at man kan sige S.
NB32:44 der hører til det at dandse. · Just saaledes ogsaa med den protestantiske Præst
NB2:22.a gere holde ud. / Christus vandt · just saaledes Peder, da han fornegtede ham,
NB4:84 Maade er det Impersonale, og dog · just saaledes saa uhyre personligt. –
NB5:62 elst mig. Saa blev jeg Forfatter, · just saaledes som det laae i mit Væsens Mulighed;
SD, s. 216 , ikke at være det. / Men · just saaledes tales der om Christendommen –
TS, s. 84 at Christus er Veien, den er · just saaledes trang. Thi det Sande, det Gode,
TS, s. 106 rdi jeg mener, at det maaskee · just saaledes vil gjøre et sandere Indtryk
DS, s. 173 er, beruser, istedetfor at den · just saaledes vilde gjøre det aabenbart,
EOT, s. 267 elig Fæstning, befæstet · just saaledes, at det maatte gjøre hendes
NB20:118 e Sandsebedragene, at leve · just saaledes, at man trods al Præstation,
Brev 297 før han bliver syg; thi · just saaledes, det vil sige: næstendeels
TS, s. 62 til mig: det Sande er, at jeg · just saaledes, paa den listigste Maade, fjerner
NB16:92 lige Modsatte. Som nu dette: at · just Sagtmodighed aldeles hensynsløst gjennemført
NB16:92 kyld er ingen, og dernæst, at · just Sagtmodigheden kan være for streng ved
Brev 292 – thi den tredie er · just Samklangen. / Kjære Hr Magister! /
NB20:12 u skete det Besynderlige at · just samme Dag eller Dagen efter at jeg havde
NB32:121 orhold til Χstd. hænger · just sammen med dette derved, at jeg saa gjerne
NB30:29 r, især hos os, hænger det · just sammen med Gavtyvestregerne, at man paa
NB5:27 i, vox dei); thi den Røst, der · just samtidigen hørtes: Fader i Din Haand
Papir 460 il at betyde noget Andet , · just samtidigen med, at dette skulde anbringes
EOT, s. 271 rende, og derfor glemmer, at · just Samtidigheden med Christus i een Forstand
NB23:222 ele Verden, samtidigt med, · just samtidigt med – at Χstd. slet
NB12:117 ngen, angrebet bagfra. / Altsaa · just samtidigt med det Høieste at vi skal
KG, s. 144 ldhed er christelig forstaaet · just Samvittighedsløshed. Man seer jo ogsaa,
NB14:19 isk, thi Det, jeg siger, er · just Sandheden; men det, at jeg siger det, er
KG, s. 127 Livets daglige Forhold, hvor · just Sandsebedragene høre hjemme. Der behøves
Oi5, s. 238 ed at vi Alle ere det, er den · just sat udenfor. / Guds Tanke med Christendommen
NB20:129 o: D: i denne Verden, da maa Du · just see at kunne tjene to Herrer, thi med at
NB32:111 e Ligegyldighed mod dem er · just Seiren. Det slige Tanker vil er de ville
LF, s. 47 i » Selskabet«, · just Selskabet er Ulykken, at Mennesket er det
NB10:104 re det, seer man, at han · just selv er en saadan Taler. Bedraget kan stige
NB10:104 a denne Taler, seer man, at han · just selv er en saadan; men Bedraget er i anden
NB10:205 « / Denne Tanke har jeg · just selv for kort siden udtrykt saaledes: i
NB24:142 ikke saaledes, der forstod jeg · just selv min Ufuldkommenhed. Men derfor kunde
CT, s. 80 ingen for den næste Dag er · just Selvplagelse, og derfor er Fuglen uden
CT, s. 86 e Bekymring; thi Hedenskab er · just Selvplagelse. Istedetfor at kaste al sin
NB25:13.a.a i en anden Forstand maa man · just sige om Hedenskabet, at Hedenskabet er:
CT, s. 133 nk paa Apostelen Paulus, der · just siger disse Ord: selv fattige gjøre
KG, s. 240 end det at troe; thi det, som · just sikkrer den Kjerlige, der i en vis Forstand
NB18:92 ider med Aand, saa ønsker man · just sin Omgivelse som jeg havde tænkt mig
Papir 459 en anden Side Klogskab har · just sin Styrke aldrig at gaae længere end
Oi5, s. 250 n ubevidste, Coquette finder · just sit utilgivelige Tilsvarende i den officielle
NB32:54 n i den Forstand, i hvilken · just Situation hører med til at udtrykke
NB32:38 gensinde er blevet sagt, og · just Situationen gjør det dertil; men seet
NB28:52 k Χstds Mening, at man · just skal benytte dette Liv til at vove saaledes,
ET, s. 169 orunderlige Samtræf, at jeg · just skal blive samtidig med den Periode i Kirkens
NB25:111 kke at repræsentere Det, der · just skal gjøre Verden bedre. Men Nonsens,
NB22:155 nd, nei den er en Handling, som · just skal gribe ind lige midt i Livets Virkelighed.
AE, s. 245 igen antages Vidende, og ikke · just skal have Noget at vide, men mere paavirkes.
FV, note t den Styrende forstaaer, at han · just skal holde sig paa en vis Afstand derfra.
NB7:89 Sindet bort derfra, ell. man · just skal holde ud. / I Tider, da der dog var
NB26:86 s skal slaaes af, men at vi · just skal igjennem. / Her, ved mit Første,
Oi9, s. 384 ølge Dig efter, jeg som jo · just skal leve af at spise Dig, og ikke jeg
CT, s. 146 , ved Hjælp af hvilket han · just skal trøstes. Har Tabet faaet den Magt
NB24:132 deraf følger, at dette · just skal være i dette Liv, eller at jeg
NB14:107 e. Ganske rigtigt; aber, det er · just skeet, fordi jeg vilde svinge af der. See
NB7:114 det hjælper ikke. Jeg er · just skikket til at holde alt Sligt ud, naar
NB18:34 r en Ubetydelighed, saa skal man · just skjende. / Der er noget af Oldtidens Storhed
Brev 279 m i Rosengaarden, saa sidder De · just skjult i Tornebuskens Dunkelheder, og naar
KG, s. 17 e ind i de ædlere og derfor · just skjulte Dele af Legemet; saaledes er det
KKS, s. 98 derhæftige Overgivenhed er · just Skjælmeri. / Hendes ubestemmelige Besiddelse
Brev 316 som et Ønske, at Sagen · just skulde blive bekjendt. / Den 21de November
NB28:32 an sig mere og mere fra Det, han · just skulde bruges til. Han kommer ikke til
Oi2, s. 148 jeg da selvfølgeligt ikke · just skulde forhaste mig med at faae det bort,
Oi2, s. 148 jeg da selvfølgeligt ikke · just skulde forhaste mig med at see at slippe,
KG, s. 159 istedenfor at Kjerligheden jo · just skulde kjendes derpaa, at den er kjerlig
CT, s. 221 a ikke tale, med mindre Dette · just skulde være det Foruroligende. Dog er
NB14:12 d med at gribe feil, at jeg · just skulle vove Alt. Nu kom Reactionen. Jeg
NB15:94 Sindslidelser maa det siges: at · just Skylden, den Lidende anklager sig for,
NB16:32 ed bliver Sagen altfor let. · Just Skærpelsen i Valg-Afgjørelsen i Forhold
NB12:154 n der fristede Adam og Eva; thi · just Slangens Magt er Angest, det er ikke saa
NB30:33 Sted lavet selv Noget, som · just smager det naturlige Msk godt, og som de
CT, s. 97 er Trøstesløshed? Ikke · just Smertens vildeste Skrig, eller Fortvivlelsens
NB10:57 ring og denne sand i dem, at det · just smerter dem ikke at kunne leve for noget
NB:177 aa har man jo god Tid. Ak, det er · just Snaren – og hiin Tjener blev af Herren
NB17:25 tes. / Det er dog klart, at · just Socrates Apologie er Det, der har forbittret
TSA, s. 91 et ikke er christen, at den, · just som » Aandløshed«, er
AE, s. 430 den faaer om Søndagen ikke · just som Barnet Lov til at gjøre sig lystig
AE, s. 478 en fra Umiddelbarheden; og · just som Begyndelsen her skal gjøres, opdages,
AE og relativt til de relative. · Just som Begyndelsen herpaa skulde gjøres,
Papir 553 anbringer Χstd. Evigheden · just som den intensiveste Uro, for at frelse
NB31:92 tsaa A. Det er let at see, at S. · just som den sande Ironiker brugte Ironie til
AE, s. 503 Humor fatter det Totale, men · just som den skal til at forklare, bliver den
SLV, s. 32 nde, de Andre kjørende, og · just som deres Vogn kjørte til Siden, svingede
NB5:11 ng med Guds Godhed – og saa · just som det Overordl. at være skyet af de
CT, s. 116 agelige, men dette tager sig, · just som det tomt Øieblikkelige, ikke ud
NB14:12 de maatte faae Manuscript. · Just som det var skeet, faaer jeg at vide, at
NB27:6 – er vel Straffen ikke · just som Du tænker Dig den, Straffen bliver
OTA, s. 233 Eet; han betragter det ikke · just som en Fordeel ved Livet i de folkerige
SLV, s. 93 ve at lade mig høre, ikke · just som en Kunstner for et talrigt Publikum,
Papir 389 , som sin eneste Trøst, · just som en Poenitentse – at forkynde
Papir 310 / Skolehold. / Da viser Du Dig · just som et værdigt Medlem og holder Din
NB26:82 ganske anden Forstand, Tro · just som forholdende sig til det Paradoxe (
NB14:24 g da er det det Mærkelige, at · just som Gud vil udtrykke sin Nedladenhed, udtrykker
BOA, s. 285 relse: at blive Christen. · Just som han da, ved religieust at være rystet,
TSA, s. 85 a sikker paa dens Elskov. Og · just som han har vundet den, maa han med endnu
AE, note rholdsmæssigt frem, saa han · just som han rigtigt skal til at see forsvinder
Papir 323:4 de falder det en Præst paa · just som han skal meditere en Præken Løverdag-Aften,
SLV, s. 83 Han springer ind ad Vinduet, · just som han springer ud stode de Andre hos,
AE, s. 478 l Individet i Existentsen, og · just som han vil til frisk væk at slaae stort
SLV, s. 19 er en Journalist, som taler) · just som han vilde omskabe Veterinair-Videnskaben«:
LA, s. 31 f Frygt for Næringssorger; · just som Horoscopet vel maatte stilles saaledes,
NB4:152 Saa forunderlig beleiligt, · just som jeg havde besluttet at tale, kom min
NB4:122 n selv Minister paa samme Maade, · just som jeg sagde det om den franske Revo
NB4:78 gtigt den lille Bog var færdig · just som jeg skulde til at udgive christelige
AE, s. 232 ig atter her, men hvad skeer? · Just som jeg vil til at begynde udkommer »
Oi1, s. 130 , Uger for at finde Udtrykket · just som jeg vilde have det, medens der nu maa
NB2:45 komme Nutiden allerlatterligst. / · Just som jeg vilde nedlægge Dictaturet i
NB6:69 ngang ikke negte – men · just som Maieutiker trykker Tilværelsen langt
AE, s. 38 rkelige tilsidst fremkomme, at · just som man blev færdig med Beviset for
NB8:107 ig Retskaffenhed – og saa, · just som Manden nu vilde gjøre Fordring paa
TSA, s. 87 d, eller er et Menneske ikke · just som Menneske saa relativ i Forhold til
Brev 42 meest fortættede Alvor, og dog, · just som Naphta, hurtigt, hurtigt fordampet,
Brev 279 lv. / Deres / R. N. / P.S. · Just som ovenstaaende Linier vare nedskrevne,
NB10:191 t, og hvem det personligt, · just som Poenitentse, tilfredsstiller at lide;
KKS, s. 107 ge kan blive seet og beundret · just som saadant. – Continuerlighedens
AE, s. 479 taae opstillede mod hinanden. · Just som Slaget skal begynde, henfalder Anføreren
NB2:61 hændig og reflexions-correct , · just som Speilet gjør, i Omgang med ethvert
Brev 3 ader / M P Kierkegaard / P. S. · Just som Søren er i Begreb med at føre
KG, s. 234 top da fuldkomnest og renest, · just som Vandets Fuldkommenhed er ikke at smage
Papir 453 a Fald vil mit hidtil ikke · just sorgfrie Liv, blive saaledes besværligt,
KG gt, eenstemmigt – ak og dog · just splidagtigt, lærer, » at Enhver
NB4:134 ere og inderligere, thi dette er · just Spændingen, hvori det opdages. /
NB3:45 lerie, thi det at prædike skal · just staae i det nærmeste Forhold til
SD et Sted, thi det Nødvendige er · just Stedet; at vorde sig selv er jo just en
Papir 508 et Rene med sig selv, ei heller · just stemt til Ret for Alvor sig selv betræffende
NB31:54 hver Enkelt – og da Naaden · just stikker deri, maa han jo fordre dette –
NB34:22 mme-Faderen. Men naar culpa · just stikker deri, saa er det dog virkelig for
NB25:31 t Vanskeligheden for os Msker · just stikker i, at vi maatte være angest
NB25:97.a esvendens Hemmelighed og Kunst · just stikker i: at gjøre Alt for saa skuffende
NB15:127 hi hendes Ubetydelighed er · just Storhed, om det end er aldeles rigtigt,
EE2, s. 297 l at have oplevet Meget, ikke · just stormfulde Begivenheder, men som en Moder,
NB25:47 uden Dig: ak deri stikker · just Straffen! – gaaer dem vel. Men Dine
TS, s. 70 v aldrig at glemme – saa · just strax i den næste Time at skulle begynde
NB27:57 ingen er, uden hverken selv · just strengere at udtrykke den eller at forpligte
Oi8, s. 364 i Evigheden. / Altsaa det er · just Strengheden, der gjør, at den capitale
NB25:4 or holde Dig til Gud, saa Du · just stræber at gjøre hvad Gud kan være
NB30:15 og Forudsætninger er det · just Styrelsen vil disponere over. Knækket
NB4:78.a ter sig. / Den 3die Afdeling er · just Styrelsens Islæt: at den er bleven færdig
NB30:54 d Manden. / Men Sagen er: det er · just Styrke at kunne tage mod Lidelse, at kunne
OTA, s. 387 dret, ja den Lidende vil vel · just styrkes dertil, naar han ret har fundet
NB6:78 det Modsatte – det er · just Stødet. Men at det i mig er Frygt og
NB35:11 t til Hanrei – det er · just svarende dertil: at have en Religion, man
NB35:11 Hanereier – og det er · just svarende til det at være en Hanerei,
BN, s. 116 melhed, i hvilken, og dette er · just Svimmelheden samt dens Grad, Idealet lidt
NB24:131 lse.« Men dette er · just Svinget i Retning af Χstd, og i Retning
NB30:37 Styrelsen ikke bruge. Nei, · just sympathetisk Tungsind afgiver Garantien
NB29:95 Spørgsmaalet, kunde ikke · just Sympathie forhindre ham i, afholde ham
NB23:129 n seiret. Men nu sætter · just Syndens Straf Døden i en anden Forstand
KG, s. 242 rdring paa Gjenkjerlighed, ja · just sætter Kjerligheden og dens Salighed
NB31:146 hvad Pessimisme er, at den · just søger først at vinde Alt netop for
KG, s. 163 d Hensigt – han, som jo · just søger Kjerligheden. Thi langt fra ham
NB26:25 Evighedens Trøst maa jeg · just tabe, opgive det Jordiske. Jeg begynder
CT, s. 63 ymring – og derom er jo · just Talen, om at han ikke har denne Bekymring.
CT, s. 270 og at maaskee, maaskee han · just taler sandt! Jeg vil minde mig om, at den
NB10:169 det Hele, seer jeg bedst af, at · just Talerne om Lilien og Fuglen er blevne til
Papir 539 let saa stort, at omvendt, · just Tallet bliver det Ængstende for os Msker.
NB31:69 r betyder Noget, for Gud er · just Tallet det aldeles, aldeles aldeles intetsigende.
NB34:27 r Dværge forenede, Pointen er · just Tallet. / / / At Christendommen slet ikke
Papir 375 en Olding – saa er dette · just Tegn paa, at han i en væsentlig Forstand
Oi7, s. 312 det at blive staaende er · just Tegn paa, at man ingen god Borger er, thi
NB26:72 v vil blive Lidelse, det er · just Tegnet paa, at Gud med Velbehag seer til
NB11:159 , at Qvindens Emancipation, der · just tenderer til denne Opdragelse, er Djævelens
NB33:42 re, det er saa langtfra, at · just Theorien her er – en Gavtyvestreeg.
CT, s. 162 – thi Modgang fører · just til » Maalet«. Og ikke sandt,
IC, s. 21 g tilbyde den til Alle! Ja, og · just til alle dem, som ikke kunne hjælpe
JJ:401 vad Falken fortæller; de vilde · just til at begynde at fortælle deres Levnetsløb
Brev 312 nke. / Ikke tilbøielig · just til at beskjæftige mig med den vistnok
NB2:17 at alle ere imod hjælper · just til at gjøre det iøinefaldende at
NB26:55 nbringes omvendt Χstd. · just til at knytte alle disse naturligt inderlige
TTL, s. 440 ig i sin Beslutning; men ikke · just til at samle en Beslutning. Det er sandt,
Papir 438 , at det i en vis Forstand · just til at være kjendeligt behøver denne
EE1, s. 369 r fjernes. Ikke hører jeg · just til de Elskendes Tal, der af Agtelse elske
NB10:200 rledes Gud har ført mig · just til denne Opgave: at belyse Christendommen,
NB36:29 enskab, at den er Msk-Fjendskab; · just til det at elske Gud hører et Modsætnings-Forholds
SFV, s. 56 altid været ved Haanden, · just til det Øieblik, det skulde bruges.
NB12:145 uges ogsaa et Msk. af Styrelsen · just til Det, han i en vis Forstand har mindst
EE2, s. 92 Rede for Ægteskabet, ikke · just til Enhver, der behager at forlange det,
NB4:30 feigt flyer al Fare: det er · just til Forargelse. / Der er dog aabenbart
CT, s. 190 Christelige – og derfor · just til Forargelse. Thi det kan Verden endda
SD, s. 195 e. Thi saaledes gaaer det jo · just til i Verden: først synder et Menneske
KG, s. 161 postelens Ord, ret forstaaet, · just til Talens Gjenstand. / Naar det er Pligt
NB5:19 – og dog dog er det maaskee · just til trods for Anfægtelsen at han skal
GU, s. 327 Kjerlighed Uforanderlige, som, · just til vort Bedste, ikke lader Dig forandre:
AF, s. 185 g. Disse Bøger forholde sig · just til Øieblikket, afgive for Øieblikket
NB28:15 mfundet, thi den hjælper · just til, at En kan leve skjult ( upersonligt,
Brev 214 ulde jeg, skjønt ellers ikke · just tilbøilig til at gjøre Udlaan, med
NB24:52 ligt om Guds Uforanderlighed, at · just Tilforladeligheden er som en Sviig. Thi
IC, s. 228 ig – og saaledes er det · just Tilfældet med den christelige Sandhed,
Brev 253 lige at forklare. Det sidste er · just Tilfældet med denne Drøm –
KG, s. 92 re. Ak, men er dette dog ikke · just Tilfældet. At Jordlivets Forskjellighed
CT, s. 274 lser og Forsoner, den skal jo · just tiltage med hver Gang Du ihukommer Ham.
SFV, s. 28 Lidenskabelighed, hvorved det · just tiltaler ham, overgivent for den Overgivne,
NB33:3 n Vidtløftigheder, hvilke · just Timeligheden elsker – den elsker
Papir 371:1 deraf dialektisk følger er · just Totaltanken i disse Forelæsninger –
NB14:70 et han vilde have bort, var · just Traditionens Galimathias, som de vel skulde
OTA, s. 370 ske er Kjærlighed. Her er · just Troens Strid: at troe uden at kunne forstaae.
CT, s. 96 ngere han behøver den. Thi · just Troens utaalmodige Snarraadighed, dens
CT, s. 118 dre, at det siges af Den, som · just troer derpaa, Den, hvis Anger blev formildet
Brev 184 ldige, om Yttringen af den · just træffer at komme paa Geburtsdagen eller
NB30:88 det han ikke blot kan taale men · just trænger til er En, der hersker over
NB12:145 saa uhyre. / I det Hele er det · just Trøsten for Dem, der egl. bruges som
FV, note er udvises et Høiere, hvilket · just tvinger mig tilbage indenfor min Grændse,
NB11:51 te. Thi at gaae i det Enkelte er · just Tvivlen. / Det er Hemmeligheden i den christelige
NB2:73 med Reparationen ( og det er · just tvivlsomt fordi jeg ikke var nødsaget)
NB32:14.a ænkelig, at dette uhyre Tal · just tyder paa, at det hænger galt sammen.
NB26:19 forunderligt nok, jeg havde · just tænkt paa at samle de Taarer op, som
KKS, s. 98 ætte sammen; og dog ere de · just uadskillelige, og det Dialektiske Opfinder
NB13:41 Korkstøvler: da er dette · just ubeskedent; thi egl. vilde det betyde at
OTA, s. 407 re stakket og let, den er · just ubeskrivelig tung og langvarig. Naar saa
NB8:11 ak, og han gjør saa · just ubodelig Skade. / Thi der er kun to antagelige
NB20:30 er nær gaae deres Taktik · just ud paa, at værge sig mod at forstaae,
NB33:5 ham. Thi min Sigtelse gik jo · just ud paa: han regjerer ikke, det er Øienforblendelse,
NB4:71 en, ( ved hvilket Misbrug jo · just Udbredelsen er den qvalificerede Skyld)
NB12:168 r Alts Fuldkommelse vil maaskee · just udgaae, indirecte, fra Χstd. selv.
NB9:74 ikke stort at betyde, nu da · just Udgivelsen vil blive mig bitter nok. /
KG, s. 222 r den; thi Langmodighed er jo · just Udholdenhed i at forudsætte, at Kjerligheden
NB20:105 nstitution, uden at vide at den · just udjager Jøderne af Landet. Saaledes
NB23:71 a ypperligt, da ellers Secterere · just udmærke sig ved lige det Modsatte. Nu,
NB17:95 re bort, den strenge Dom er · just Udmærkelsen og stiger med Tilnærmelsen.
Brev 177 dre Tænksom ind, da den ikke · just udmærker sig ved sin Skarpsindighed,
CT, s. 53 gtede Mennesker tro, hvem man · just udstødte af Synagogen, fordi Han havde
NB26:40 aar det at Gud elsker mig finder · just Udtryk i, at jeg maa lide ( og anderledes
Papir 24:6 Selvfølelse og Selvanskuelse · just udtrykker Identitæten af det sig expanderende
NB33:37.a tillader Forskjelligheden, nei · just udtrykker sin majestætiske Sikkerhed
NB11:33 Men i Reflexionen, er dette · just Udtrykket for den størst mulige menneskelige
IC, s. 139 efremme Udsagn i hans Mund jo · just Udtrykket for, at det at troe ikke er noget
KG, s. 177 at sætte Opgaven. Dette er · just udtrykt i de forelæste apostoliske Ord
KG, s. 100 else og Tilbagegang. Dette er · just udtrykt i vor Textes Ord: / / Kjerlighed
NB17:92 nsartethed mellem Gud og Msk maa · just udvise dette Forhold. / Skal man da saa
SD, s. 168 e Forvexling; thi et Selv er · just uendelig forskjelligt fra Udvortesheden.
SD, s. 173 t en stor Taabelighed, og er · just Uforstand paa, hvad Aand er, derhos Miskjendelse
IC, s. 188 lig Ufuldkomnere. Og dette er · just Ufuldkommenheden ved Indbildningsbilledet,
NB25:4 controllerer Dig derved, at · just Uheld og Modgang og Lidelse udspringer
KG, s. 216 aa saare langtfra ( ak det er · just ukjerlig og splidagtig Vildfarelse), at
KG, s. 221 paa Erfaring, thi dette er jo · just ukjerligt, vilkaarligt at fastsætte
IC ristenhedens Ulykke / Men dette er · just Ulykken og har i mange mange Tider været
NB12:151 tand som i Theateret, og saa er · just Ulykken, at man vænner sig til at høre
NB26:95 n – ak, i Evigheden er det · just umuligt at blive Christen, der er Afgjørelsen,
SD, s. 235 og sin Forbrydelse: ak, · just under den Vogn, hvori han sad, løb den
NB21:59 te er Undseelsen, Aanden er · just Undseelse, eller at Msket er bestemmet
BMT det nye Testamentes Christendom er · just Uro) for at nyde ( men det nye Testamentes
NB4:134 e ved Hjælp af Mængden, er · just Usandhed, er at forraade Sandheden. /
NB31:102 e Enkelte – Foreningen er · just Usandheden. / At blive Enkelt, at bevares
NB10:189 vinde Mængdens stupor det er · just Usandheden. Mod denne er det blandt andet
YTS, s. 257 ige Sandhed, thi dens Magt er · just Usandheden. Vil Du have Sandheden ud af
SLV, s. 283 mvirket Leveviisdom, en ikke · just uskjøn Composition af noget Æsthetisk,
CT, s. 112 tte ikke saaledes; det var jo · just Utaalmodigheden, som lærte ham, at det
NB25:85 kke er opstanden – og · just Vagtens Tilstedeværelse bliver jo til
NB15:93 stemmelse i Friheden, og at · just Valgfrihedens Accentuation som saadan er
NB15:93 fgjørende for Frihed, at · just Valgfrihedens Sandhed er: der maa intet
NB20:121 at kunne takke ham, at han · just valgte dem, føle saa hele Magten »
KG, s. 151 ikke blev kjed af Livet, men · just vandt Evighedens Livs-Lyst. Men det er
SLV, s. 139 kelsens Vidunder. Men her er · just Vanskeligheden, her er det Fjenden saaer
Papir 370 r – men dette bliver · just Vanskeligheden, thi en constant Terminologie
CT, s. 182 rt indlysende. Men her ligger · just Vanskeligheden: det er saa nemt at skyde
NB13:65 Hoved, at Guds Uendelighed · just var at han kunde bekymre sig om det Mindste,
NB17:109 paa den anden Side, at Opgaven · just var at holde ud ganske stille. / Om mig
NB9:41 avnlig, men at Pointen i den · just var at jeg var og blev Privat, da man ellers
NB12:126 der gaves Msker, hvis Betydning · just var at offres paa Andre. Som der ved en
NB30:33 vidende at hans Sødsteeg · just var beregnet paa at smage godt –
NB9:42 den Art Opmærksomhed, som · just var beregnet paa denne Enkelte, det var
YTS, s. 279 l, at Den, hun elskede meget, · just var Christus, og naar Du da tillige ikke
NB24:121 ret saa besynderligt, at det · just var de to Taler) men nei, det var ganske
NB22:66 et Charakteristiske for mig · just var den Existeren, med hvilken jeg havde
KG, s. 173 dkomne, mon ikke, at han selv · just var den Fuldkomne, hvilket kjendes paa,
NB12:163 kurk en Ukjerlig, hvor han · just var den Kjerlige, og nu ved at forvisse
Brev 254 Olding, om hvem jeg taler, · just var den Rette! – tænk Dem, denne
IC, s. 113 udsiger sin Lidelse, at dette · just var den tungeste Lidelse i den Nat, der
NB28:98 mærkede ikke, at Dommen · just var den, at det blev gjort aabenbart hvad
NB2:210 e det Modsatte af ham, og at det · just var derfor ( foruden min Pietet) at han
Not15:12 Interpretation af, at det · just var det hun skulde gjøre. / Opgjørelse.
NB25:89 thi naar hines Vilkaar · just var det misundelsesværdige – saa
SFV, s. 17 , betydede dog disse, at det · just var det Opbyggelige, der skulde frem, at
Papir 458 e Forudsætninger jo dog · just var Det, der berettigede ham til at sige
SFV, s. 55 gt, at det, forunderlig nok, · just var Det, jeg skulde gjøre qua Forfatter.
NB25:64 pe fra Lidelsen, men at det · just var Din Kjerlighed, at Du holdt mig derude)
NB10:186 tigheden, thi jeg meente at det · just var en Opgave for en Poeniterende; jeg
NB10:39 n Skurk, uagtet jeg dog nok ikke · just var en Skurk: saa lad mig ogsaa holde ud
CC:13 ) / Han raadede hende, da det · just var Flyttetid, ogsaa jo før jo hellere
KG, s. 120 til at begynde, men at det nu · just var forbi, og altsaa af alle Mennesker
NB24:121 rte væsentlig med, og at det · just var fordi der var visse Ting, som jeg vilde
NB28:26 i Forestillingen om at det · just var Gudelighed at glædes ved dette Liv,
Papir 575 de jeg mig om, at det ikke · just var i godt Selskab jeg var kommet, at en
NB11:203 ager man maaskee, at dette · just var i høiere Forstand uklogt. /
NB36:34 jo Χsti Fremtræden · just var i Retning af at standse Slægt, at
NB14:115 man saa smaat dog anede at det · just var Idealitet, gjorde man det til den populaire
EE1, s. 323 der til en Dames Arm, der · just var ifærd med at præsentere Thee
NB20:83 d Guds uendelige Kjerlighed · just var igjen Trykket, der løftede mig over
KG, s. 159 ette ikke et Tegn paa, at han · just var Kunstneren, der, ved at bringe et vist
NB13:36 idende forlod hende, at det · just var Lidelse. Hvor det giver mig Kræfter!
NB26:39 eller lige omvendt, at det · just var min Forstandighed, der vilde have holdt
NB21:100 n Høihed han skulde udtrykke · just var Modsætningen dertil. Den existentielle
NB15:105.a Verdslighedens. / / / hvad jo · just var naaet ved totalt at handle mod Klogskab
NB10:161 troede en saadan Leveviis · just var paa rette Sted i det lille Danmark.
NB27:81 edetfor at han tidligere jo · just var saa bange for at rive dem ud med. Nu
NB13:48 ige Fred og Enighed, at det · just var Scandalen, det maa der ikke tales om.
NB26:59 Lidelse, at det at han maa lide · just var Udtrykket for at holde sig til og at
NB25:42 t, medens deres Virkelighed · just var Underfundighed, Skin, Hyklerie. Det
Brev 304.1 ig, istedetfor at det jo · just var ved en saadan Leilighed De skulde vise
SFV, s. 61 min Opdragelse, hvis Ulykke · just var, at den først ret vil komme mig
CT, s. 225 ev skjult for Dig, at Ulykken · just var, at Du aldrig var bleven troende, saa
IC, s. 186 Fuldkomne, hvis Fuldkommenhed · just var, at have udholdt ikke blot forfærdelige
NB35:5 ke at have mærket, at den · just ved » Barnet« er stødt
NB26:86 ste ham, men saaledes, at det · just ved Χstd. blev udtrykt, at der intet
NB31:100 nger til: Autoritet, hvad · just ved Χstds Indkomst i Verden Slægten,
TAF, s. 292 sidste Øieblik da er han, · just ved Afmagten, dog maaskee den Stærkeste,
TAF, s. 292 et sidste Øieblik lykkes, · just ved Afmagten, maaskee ham, hvad der ikke
CT, s. 72 er formastelig, eller at han, · just ved aldrig at formaste sig, end ikke i
CT, s. 323 Du slet Intet. Og dog er der · just ved Alteret Tale om Fyldestgjørelse
NB26:86 t ikke Guds Mening, at han, · just ved at aabenbare sig som Kjerlighed vilde
NB29:7 Tiden. / Men da Sagen er, at jeg · just ved at bestemme mig eensartet med Tiden,
NB15:86 an komme til at lide saare meget · just ved at blive Gjenstand for en høit Ophøiets
KG, s. 287 eil, er derfor uden Skyld, og · just ved at blive gjort til Medvidende kan En
PCS, s. 142 ruset, end den Gang han drak. · Just ved at bruge det sædvanlige Qvantum
TAF, s. 299 yde Dig, at Du skal troe, og · just ved at byde med Myndighed hjælpe Dig
HCD, s. 181 der hellige, forgjeves mene I · just ved at bygge de Retfærdiges Grave, at
NB22:173 ndhed, om end tilløiet? · Just ved at det tager sig A til Indtægt,
NB21:29 k erfare Lærens Sandhed, · just ved at erfare efter hvilken Maalestok Du
NB27:7 t aabenbar. / Hvorledes det? · Just ved at forkynde » Naaden«,
KG, s. 177 han giver sin Kjerlighed, og · just ved at give den kommer han i en uendelig
KG, s. 279 et man giver en Anden, at man · just ved at give faaer, og faaer netop det Samme,
KG, s. 127 et vanskeligt og gjøre det · just ved at gjøre Dig eensom for Gud. Ingen
Oi6, s. 263 gste Art Indifferentisme; thi · just ved at have dette Jux under Navn af Religion
SD frit fra Fortvivlelse, naar det, · just ved at have fortvivlet, sig selv gjennemsigtigt
CT, s. 232 forhaanet – at han da, · just ved at have lidt Forhaanelsen, for en Evighed
KG, s. 328 elvtilfreds og saaledes tabte · just ved at have seiret. / Hvis vi da i en Tankebestemmelse
NB26:13 eraf, saa tænker jeg som saa: · just ved at holde ud paa den Maade, maa det
Oi8, s. 358 de narre Dig for det Evige, · just ved at indbilde Dig, at Du kan faae det
CT, s. 233 ger. Men, at den Forhaanede, · just ved at lide Forhaanelse, faaer den Høiestes
DS, s. 213 denne ene Herre tjener man jo · just ved at lyde Dem, han vil man skal lyde.
Oi7, s. 283 es der et Politi-Talent, som, · just ved at nævne Ordet, ved at sige sig
NB22:5 r jo just Lovens Opfyldelse. / Og · just ved at opfylde Loven løskjøbte han
CT, s. 151 et, hvorpaa der skal sees; og · just ved at see derpaa, opdager han i det Samme
KG, s. 276 sig tænke, at en Hofmand, · just ved at skaffe sig selv til Side, kunde
BOA, s. 94 t, som man, besynderligt nok, · just ved at skrive kan fraskrive sig. Havde
YTS, s. 267 oldt sig nær til Christum: · just ved at staae langt borte holdt han sig
KG, s. 240 at bedrage den Kjerlige, som · just ved at troe Alt bliver i Kjerligheden.
KG, s. 245 e Salighed; naar den Kjerlige · just ved at troe Alt bliver i Kjerlighedens
KG, s. 227 st, hvorledes den Kjerlige, · just ved at troe Alt, kan være sikkret mod
NB9:61 ser, som mine Skrifter indeholde, · just ved at vise den smale Grændse mell.
NB15:93 Alvoren« er · just ved at vælge Gud strax og » først«.
KG, s. 355 t vundet. Men dersom En ikke, · just ved at vælge Retningen indefter, overarbeider
NB12:118 n holder sig ligeoverfor mig er · just ved at være den Fromme. Kommer jeg nu
SD, s. 195 mangen Gang er et Menneske, · just ved at være strengt opdraget i Christendom,
NB32:22 Illusion ɔ: saaledes at man · just ved dem narrer sig selv for Forjættelserne.
NB3:42 irring / i / Aphorismer. / / · Just ved den Form ( det Glimtende) belyses den
KK:4 ogsaa Anselm taget Hensyn til. · Just ved den Negation, at det Absolute som blot
NB2:73 k fra tidligste Tid – · just ved den uhyre Anstrengelse med saaledes
Papir 250 in, nemlig for Aanden, der · just ved denne Aabenbaring først selv er.
IC, s. 227 i en anden Forstand gaaer han · just ved denne Bevægelse ganske ud af sig
NB23:73 elige og jordiske Goder ( hvilke · just ved denne deres Ringhed ikke væsentligen
CT, s. 68 en Christne forstaaer det, og · just ved denne Forstaaen naaer han Høiheden.
KG, s. 219 et andet Menneskes Hjerte, og · just ved denne Forudsætning bygger han Kjerligheden
KG, s. 219 et andet Menneskes Hjerte, og · just ved denne Forudsætning bygger Kjerligheden
NB27:55 hed i sig selv, men som dog · just ved denne Kamp var blevet ham saa vigtig:
NB12:73 jendskab mod Sandheden, der · just ved denne Modstand virker.« Meget
BI ndige Modsætning til Platos, og · just ved denne Modsætning tilveiebringe Muligheden
IC, s. 95 r for det Bestaaende, hvilket · just ved deres Spidsfindighed og Kløgt var
NB29:24 sk. krymper sig saaledes ved som · just ved Det det nye Testamente kalder Χstd.
NB11:91.a r nær ligger dog ikke altid · just ved det høieste Pathetiske det Comiske;
NB16:33 es Rigtighed: statuer Paradoxet. · Just ved det Müllerske viser Speculationens
NB10:161 aar i et lille Folk – der · just ved det ringe Antal fornuftigviis er anviist
PCS, s. 139 den at forraade Hemmeligheden · just ved Det, hvorved Captainen skjuler det
NB19:27 elv til et Ubegribeligt, og · just ved dette Frastød piner han Hengivelsens
LF, s. 22 g denne Ubestemthed fremkommer · just ved dette Menneskets tvetydige Fortrin
KG, s. 244 sølle Skrog. Og dog er det · just ved dette Samme, at den sande Kjerlige
Not15:12 rt en Velgjerning mod mig, · just ved dette Skridt hjulpet mig. Og derfor
Oi10, s. 404 n er det blandt andet ogsaa · just ved dette Vrøvl, at saadan udenvidere
TAF, s. 285 e vi saa gaae hen, naar det, · just ved Din Kjerlighed, ogsaa over os bliver
KG, s. 68 lskende: agter paa, at I ikke · just ved Elskov føres i Selvkjerlighedens
NB32:17 n, som andetsteds paaviist, · just ved Forening værger man sig mod Gud,
NB2:156 op: dette er opvækkende. · Just ved Forhaanelsen have de faaet et langt
NB14:90 blevet betydningsfuld; thi · just ved Forholdet til mig, ved personlig Omgang
NB15:73 dige lider saa dybt. Det Onde, ( · just ved Fortvivlelsen) giver fortvivlet Livslyst
KG, s. 305 e saaledes sammen, at den ene · just ved Frastødet tager den anden med i
NB18:85 hed, ell. hvem den blev det · just ved hans Forkyndelse, og disse da sige:
NB17:76 t grumme meget med ham; men · just ved hans Lidenskabelighed denne Gang (
Papir 558 fundet i sin dybeste Grund · just ved Hjælp af – Χstds-Forkyndelsen.
NB8:13 saa vilde jeg maaskee ogsaa · just ved Hjælp af de Andre have lettere ved
RK, s. 189 ftighederne, der skal bort, og · just ved Hjælp af det brændende Spørgsmaal,
NB14:41 ilkommende, gjøre de det · just ved Hjælp af en dybere Erindring af
NB27:8 ort? Nei. Christendommen vil · just ved Hjælp af Naade have om muligt Loven
NB13:37 nde er derimod, hvad jeg nu · just ved Hjælp af Skrifterne har lært,
DS, s. 196 n menneskelig Formildelse, der · just ved Hjælp af Tilstaaelsen ( thi udelades
KKS, s. 99 Haabets høieste Sving er · just ved Hjælp af Trængsel og Gjenvordigheders
NB16:44 ved Hjælp deraf – · just ved Hjælp deraf, blev saaledes salig:
NB14:30 elelse var min Naturbestemmelse. · Just ved hvad jeg har oplevet, hvad jeg gjennemgik
KG, s. 309 Naar han døer, saa er han · just ved Maalet, naar han døer, saa viser
SD, s. 205 crates er det dog nok denne, · just ved megen Viden forvirrede, Verden behøver.
NB12:118 det vil Gud maaskee slet ikke, · just ved Misforstaaelsen holder han mig i Forholdet
NB23:220 rfængelig. Og det skete · just ved Reformationen. / Latterligt! /
SD, s. 149 den. Et saadant Menneske har · just ved saaledes at tabe sig selv vundet Perfectibilitet
CT, s. 133 e, at gjøre Andre rige, og · just ved selv at være fattig tilhørte
NB16:92 ænkt ved Sagtmodighed, at den · just ved sin Lethed, der gjør endog Skylden
NB11:109 rfor kan en ydmyg Qvinde ( · just ved sin Ydmyghed) gjøre den hende langt
NB35:20 m det om idel Glæde, der · just ved sit høie Sving egner sig saa ganske
NB17:59 er dog en sandere Type, · just ved sit Livs Alvor, den høiærværdige
KG, s. 267 il Dit. Gud er nemlig Alt, og · just ved slet intet Mit at have vandt Selvfornegtelsens
NB34:6 Ironie med. Hvor ironisk, at · just ved Sproget kan Msket degradere sig selv
NB14:19 forskjelligt derfra ɔ: · just ved Strengheden strammende til at man føler
KG, s. 243 re; den sande Kjerlige har · just ved ubetinget ikke at fordre den mindste
NB8:23 til at lee ud. For Den, der · just ved uhyre Anstrengelse og megen Opoffrelse
NB19:20 l en Ydmygelse, uden at han · just veed det) saa stærkt paa mig, at jeg
NB26:105 r fører til Livet, vi kjende · just Veien paa, at Alle gaae ad den –
NB33:57 er var i Veien, Ydmyghed er · just Veien til at blive Apostel, og ikke i Veien
NB20:129 ke langt i denne Verden, det er · just Veien til Undergang i denne Verden. Men
Oi3, s. 190 ære Lærer i Christendom · just Veien, der vil føre ham til alt det
IC, s. 232 aar man skal igjennem den, er · just Veien, men tillige for det verdslige og
IC, s. 205 er forskjellig fra Veien, men · just Veien. Christus var Sandheden, var Veien,
NB12:165 n Kone, der sandsynligviis ikke · just velsigner mig, men giver mig Skylden for
LF, s. 23 nde – maaskee bliver han · just veltalende, fordi han er Bedriftens ulykkelige
Not15:8 lidt Straf over mig. Imidlertid, · just Verdens Modstand kunde, farligt nok, vel
NB11:26 de, kan man egl. ikke sige; · just Verdens-Msker have oftest en meget udviklet
Papir 454 ringes til Bevidsthed; thi · just verdslig Klogskab der forsvarer Χstd.
Oi10, s. 402 om der skal voves ( hvilket · just verdslig Klogskab og Middelmaadighed vil
Oi10, s. 403 at gribe Øieblikket end · just verdslig Klogskab. Thi Øieblikket er
NB7:18 k en saadan Χstd. er jo · just Verdslighed. / Christus siger selv mon
NB31:126 kke at blive Martyr bliver · just Viisdom. Det iføres saa den pynteligste
SD, s. 213 vlet. Tværtimod; der blev · just viist, at de fleste, langt, langt de fleste
NB13:47 Opnaaelsen af endelige Formaal, · just vil forhindre ham deri – saa bliver
NB30:18 d at forbyde Det, som Χstd. · just vil have – det at det er skeet underfundigt
NB27:41 til Gud, at den timelige Lidelse · just vil hjælpe En ind i Sandheden, hvorimod
NB10:109 l det Comiske, og at dette · just vil kome mig til Gode i at belyse Χstd.
BMT, s. 217 den skjuler, siger, hvad man · just vil skjule ved Hjælp af Tausheden. Som
OTA, s. 405 isen, og om at denne Lidelse · just vil tjene til at forskaffe ham den. Hvor
NB26:86 stds Mening, at just Gud · just vil udtrykke at han vil være i Slægtskab
SFV, s. 105 i Christenhed« · just vil være det – her er ogsaa strax
NB27:51 stance, skulker fra, at Gud · just vil, at Religionen anbringes lige midt
NB26:97 ristus for os. Istedetfor at Gud · just vil, at vi skal det, og ved sin Aand vil
NB33:37.a altid Forskjellighed, hvad Gud · just vil, han der ( en Hader af al Efterabelse
Brev 43 oer jeg mig saa svag, at jeg · just vilde gaae under fordi hiint Element nægtedes
Oi7, s. 307 rt Jødedom, Christendommen · just vilde have bort); christeligt er det den
AE, s. 417 t Stykke Arbeide, at han ikke · just vilde takke Præsten derfor. I det Øieblik
NB10:90 r at dele Seiren) og at jeg, som · just vilde udtrykke det Modsatte, maatte skaffe
KG, s. 65 iligen feil. Og her stikker · just Vildfarelsen; thi Dannelse ønske vi
LA, s. 9 den at deraf følger, at de · just ville læse denne. At Bogen er skreven
IC, s. 45 Forunderligt, og saa har man · just villet bruge Historien til at bevise, at
NB24:125 od mig. Thi Mynster har jo · just villet drage Goldschmidt frem, fordi han
NB15:102 Grund er Villiens Misbrug; thi · just Villiens Misbrug er jo det Onde. / /
KG, s. 215 e – og Kjerlighed er jo · just villig til at dele med Andre, da den »
Oi7, s. 301 velmenende som sjelden Nogen, · just villig til at hjælpe dem, have de selv
NB2:257 ganske Faae bort, og de ere · just villige til at dømme rigtigere om mig,
SFV, s. 93 ingen Misforstaaelse, de ere · just virkelig uenige, fordi de forstaae hinanden.
NB23:10 yrannisere. / Religionsfrihed. / · Just vor Tids Begreber om Religionsfrihed er
DS, s. 159 Forgudelse af Klogskab den er · just vore Tiders Afgudsdyrkelse, Christendommens
NB28:73 endnu mere. / Hertil maa svares. · Just vore Tiders Vildfarelse er jo just denne
NB2:73 Qval, ell. om hvorledes den · just voxer i Forhold til Begavethed. / Men havde
NB25:42 var de ikke, i Plato er jo · just Vrangen vendt ud af dem, deres Væsen
NB26:89 t end den var; thi nu vil det jo · just være Χstd. denne Kjerlighed, der
NB34:36 d. / Livets Betydning skulde saa · just være at gjennemføre denne Eiendommelighed,
NB27:52 re reen Aand: saa kan det · just være at hade sig selv, ydmygt og dog
SD, s. 141 ke at være fortvivlet kan · just være det at være fortvivlet. Det
KG, s. 29 en han er just, eller han skal · just være Dig lige saa nær. Begrebet »
NB26:14 let af mig, og det kunde jo · just være en Styrelse, at jeg ikke før
NB14:147 rkelige Mand, han vilde · just være Fader til den forlorne Søn,
NB27:52 en Selviskhed. Saa kan det · just være i visse Forhold at hade sig selv,
NB14:101 et umiddelbare Eenfold, det vil · just være kjendelig paa at en Reflexions
NB24:169 lige Stolthed. Thi den vil · just være kjendelig paa, at den fordrer Tro.
NB27:86 dige i hans Død, vil det ikke · just være Kjerlighed at slaae lidt af? H.
NB24:125.a . / a Men saaledes skulde det · just være, for at faae Sandheden frem, og
NB24:54 velsen af hine Skrifter har · just været for mig en Opdragelse i Χstd;
NB27:16 ærtimod, den har maaskee · just været villig, netop for at faae Indtrykket
TS, s. 82 r han – han skal altsaa · just værge sig mod at seire. Trange Vei!
FV, s. 26 gen verdslig Klogskab, hvilket · just væsentligen er Mangel paa Styrke; Skylden
NB11:205 lde være i Charakteren. · Just Ydmygelse paa det Punct behøver jeg
NB11:150 eudonym. / En Pseudonym er · just ypperlig til at marquere et Point, en Stilling,
DS, s. 200 Misforstaaelse, det lader sig · just ypperligt at gjøre, hvad hele Verdens
NB34:13 Nei, siger Protestantismen, · just Ægteskabet er Guds Velbehag, han springer
NB11:8 n Flugt, en Feighed. / Nu er · just Øieblikket – jeg kan lade det
CT, s. 287 betyder dette ham jo, at han · just ønsker at forandres paa denne Dag, just
CT, s. 287 r at forandres paa denne Dag, · just ønsker, at denne Dag ret maatte blive
NB14:47 dfalds Mulighed. Dog heri ligger · just Øvelsen, hvorved Sindet vendes bort
NB31:100 osophisk Χstd. finder · just, at Autoriteten er det Ufuldkomne, er höchstens
SFV, s. 105 re Christne; nei, Opgaven er · just, at belyse denne Kjeltringestreg, som til
IC, s. 139 ommen overhovedet. Alvoren er · just, at Christus ikke kan give ligefrem Meddelelse,
NB10:131.b helligt Sted, men Opgaven er · just, at Dagligstuen ogsaa skulde blive et helligt
NB12:187 men denne Forestilling er det · just, at den Χstne tager bort. Ei hell.
NB2:17 ra den. / Vor Tids Ulykke er · just, at den er aldeles øieblikkelig. Faaer
SFV, s. 84 Evighed. Vor Tids Ulykke er · just, at den er blevet kun » Tiden«
SD, s. 209 men det at den begribes, er · just, at den negeres. Selv dog til en vis Grad
KG, s. 215 sig hen; det Eiendommelige er · just, at den udelukkende har den Egenskab ganske
KG, s. 128 rie. Saadanne Mennesker ville · just, at Den, de skulle elske og holde af, skal
NB13:34 Farlige ved Aandens Sygdomme er · just, at der allerede hører en vis Grad af
PCS, s. 134 ge, men det dybere Comiske er · just, at der dog ogsaa er noget sandere noget
NB34:10 gifter sig – Ulykken er jo · just, at der er rædsomt for mange Msker, og
NB24:99 og min Paastand i een Retning er · just, at der ikke er blevet regjeret. /
Papir 371-1.h og ethisk gjælder det · just, at der ingen Gjenstand er ( herom i selve
NB22:173 ublikum. Nei, tak, jeg vil · just, at der skal regjeres. Men det er da atter
NB24:113 fmægtig, thi Pointen er · just, at det er en Privatiserende. En Privatiserende,
NB21:136 anske anden. Og Ulykken er · just, at det er fortiet. / / / Gud som Fader
BN, s. 120 den Retning, saa forstaaer jeg · just, at det er min Opgave at møde og at blive
NB17:81 bruge dette Blik. Men Knuden er · just, at det han skulde gjøre var noget Eenfoldigt
NB17:60 man gider snakke derom, er · just, at det har staaet paa Prent. Superb! Noget
NB19:83 farlig, og det skuffende er · just, at det Hele bliver glødende Stemning,
IC, s. 47 vide« betyder · just, at det ikke er om ham. Historien kan derfor
CT, s. 215 kommenhed, dets Jordiskhed er · just, at det ikke kan udvise denne Forskjel mellem
NB25:47 med Gud. Men Χstd. vil · just, at det skal være Alvor at Msk. skal
NB21:161 iviteten. / Nu er Tidens Ulykke · just, at det Sociale reent har qvalt Idealerne.
Papir 437 ll. os i den, thi det forkynder · just, at det var de Indbudne der ikke kom med.
NB14:141 bøie sig ( og derfor er det · just, at det vilde være uskjønt, at Pigen,
NB13:16 rstod hun ikke, hun forstod · just, at dette var et αδυτον.
NB10:131.b ted Guds Huus, men Opgaven er · just, at Dit eget Huus skulde blive et Guds Huus;
NB6:3 tus ( Forbilledet) opdager Du · just, at Du aldeles ikke ligner det, end ikke
KG, s. 167 bliver inderligere, det viser · just, at Du elsker det Menneske, hos hvem Du
Oi6, s. 272 et Tilfælde, da er Alvoren · just, at Du forføier Dig bort. Vil Du ikke
NB32:135 Midler. At tilbede ham er · just, at Du ikke ved msklig Hjælp vil undgaae
SD, s. 230 al tænkes. Thi Alvoren er · just, at Du og jeg er Synder; Alvoren er ikke
DS, s. 157 ække Dig tilbage derfra, er · just, at Du redeligt og oprigtigt forstaaer Dig
NB28:23 gste Ugudelighed, Guds Villie er · just, at Du skal elske Mskene, og Din Løn
NB13:28 til Viisdom; thi Viisdom er · just, at dømme rigtigt om Barndom og Ungdom,
NB21:162 sen paatvært. Feilen er · just, at en heel Generation har villet fuske
NB11:93 rkelig har fattet det Gode er jo · just, at Forstaaelsen øver den Magt over En,
NB11:162 else og Forsoning betegner ikke · just, at Gud eftergiver enhver Straf, men at
NB27:29 paa os. Nei, nei, Strengheden er · just, at Gud lader som Ingenting – og at
NB27:13 et dog ikke, og Strengheden · just, at Gud lader som Ingenting. / Forstand
NB12:131 gen Gjenstand, det betyder · just, at Gud vil benytte denne Striden til at
NB11:33 end han er; det Beskedne er · just, at han fremstiller Det, han dog maaskee
IC, s. 112 apoplektisk Slag paa ham, er · just, at han har troet, at Christus var Faderens
KG, s. 309 an døer, saa viser det sig · just, at han ikke ventede forgjæves; ak, da
NB15:42 kke føler det saa dybt er vel · just, at han lønlig nærer den Forestilling,
NB10:116 den let er ny Synd; dette viser · just, at her er Alvoren. / Hiob ( IX, 20) siger
NB9:23 sig, thi det der holder hende er · just, at hun indrømmende mig Alt i Retning
Not15:4 aae Bogen at see, vilde jeg · just, at hun skulde mindes derom. / Hvad gjør
NB30:54 mod Lidelse. Qvindens Svaghed er · just, at hun strax har Bønner, Taarer, Suk
NB10:194 in Smule ethisk Værd er · just, at jeg dog har levet anderledes –
NB23:50 ajestæt, Pointen i mit Liv er · just, at jeg er privat Mand, en privat Mand i
NB18:46 for stærk; og saa er Grunden · just, at jeg i den senere Tid har maattet af
SD, s. 135 r: » o, nei Qvalen er · just, at jeg ikke kan det.« / At fortvivle
NB7:114 mere til mig; dette betyder · just, at jeg mindsker min Productivitet og dog
NB11:62 tabt, thi det Første er · just, at jeg og Enhver har tabt Uskyldigheden.
KG, s. 357 det. Vanskeligheden er derfor · just, at jeg skal arbeide med, om ikke ved Andet
NB10:102 klart nok; men Pointen er · just, at jeg som Levende ikke har villet sige
DS, s. 244 maaskee ikke tilgiver mig, er · just, at jeg vil holde det skjult. / Efterfølgelsen
NB16:87 r ogsaa for let. Det Svære er · just, at maatte lide, fordi man skal gjøre
Papir 368-9.a selv – og deri ligger · just, at Meddeleren ikke maa see alvorlig ud.
SD, s. 141 emmelse. Men Fortvivlelse er · just, at Mennesket ikke er sig bevidst at være
NB22:164 ige, som jeg har naaet, er · just, at min Styrke er min Svaghed. Ved særlige
NB14:11.a ædiker. Min Vanskelighed er · just, at mit Liv paa adskillige Punkter er existentielt
NB12:7 res skal det. Og Ulykken er · just, at næsten hele Christenheden og Geistligheden
KG, s. 177 re Opgaven, vi mene jo ellers · just, at Opgaven er at komme ud af en Gjeld;
KG, s. 190 et er Alvor; det Alvorlige er · just, at Opgaven tvinges til sit Høieste,
OTA, s. 368 id skyldig. Men herom er det · just, at Røveren prædiker sig selv til
OTA, s. 412 , thi det Glædelige er jo · just, at selv naar den timelige Lidelse tynger
NB32:54 t Forvandlingen er indtraadt, er · just, at Situationen udtrykker, at han jo lever
NB13:74 Retning af Sandhed, det Sande er · just, at Skuespilleren vedgaaer, at han er en
NB29:70 / Tidens Fordærvethed er · just, at slige Angreb ikke mere betyde Noget,
NB11:179 Overbeviisning, i Troen er · just, at Troen selv er Vidnedsbyrdet, Overbeviisningen
NB11:185 en Ulykken med os Msker er · just, at vi gjerne har Bekymringen paa urette
NB31:102 gs Stræben. Thi Sandheden er · just, at vi Msker enhver af os er en Gavtyv,
Oi5, s. 227 jo være elsket, og Gud er · just, blot menneskelig talt, Menneskets frygteligste
NB22:173.a nen. / Nu er Ondet, Sygdommen · just, den Indbildskhed at en reen verdsliggjort
CT, s. 221 e Slægtens Snildhed er det · just, der har faaet Udødelighedens Stilling
NB31:62 ner, Upersonligheder, hvori · just, efter Χstds Mening, det Onde har Tilhold:
Oi5, s. 238 i det at være Christen var · just, efter hans Tanke, Splidagtighedens Bestemmelse,
KG, s. 29 i, det er han ikke, men han er · just, eller han skal just være Dig lige saa
NB2:52 fferents – og dette er · just, ethisk, det rædsomste Bedrag, thi det
NB10:194 at leve paa den Maade, er · just, ethisk, Usandhed. Min Smule ethisk Værd
NB16:56 engheden – og anbragt · just, for at give Fart ind i Χstds. Mildhed.
PS gt Ord; men derfor vælge vi det · just, for ikke at forstyrres; thi det er jo som
NB14:141 erlegenhed kan gjøre det, er · just, fordi den er den uendelige Overlegenhed.
NB22:24 ganske rigtigt; thi det var · just, fordi der skulde standses i den Retning.
CT, s. 215 u har levet, Du Udødelige! · Just, fordi Du er udødelig skal Du ikke kunne
LF, s. 38 g Overdrivelse. Ak, men det er · just, fordi han saa er sjunket i Faren, fortabt,
TSA, s. 66 et af Jøderne, og blev det · just, fordi Han var den Forventede. Han var Samtiden
NB18:90 isk. / Jeg handlede derfor ogsaa · just, fordi jeg var mig bevidst at være Intet
KG, s. 40 paa Kjerligheden? Dette er jo · just, fordi Kjerligheden ikke, ved at blive Pligt,
NB15:71 ses som Helbredelsen, viser · just, hvor irreligieus Tiden er i dybeste Grund;
KG, s. 222 ske. / See, her viser det sig · just, hvor vanskelig den Bygnings-Kunst er, som
SFV, s. 72 til det at blive Christen er · just, hvor værdifuldt Det er, som i Reflexionen
LF, s. 28 m uden at foragte Gud; thi der · just, i Tausheden, er det tydeligt, hvor nær
KG, s. 64 ig Udvikling. Ligelighed er jo · just, ikke at gjøre Forskjel, og evig Ligelighed
NB32:25 , thi – ja Ulykken er · just, man kan være sikker paa, at hvor stærkt
CT, s. 82 mørk for En. O, Ulykken er · just, naar den ikke er Mørk nok, naar Frygt
KG, s. 17 ligesom Kildens Udspring, der · just, naar du er det nærmest, er længere
KG, s. 223 , thi at troe Alt er jo · just, skjøndt det ikke sees, ja skjøndt
3T44, s. 240 sig træt, ikke for Livet · just, thi det bør Ungdommen ikke gjøre,
KG, s. 238 thi han værger sig · just, ved at troe Alt, mod Sandsebedraget, kæmper
NB21:162 le, ret som havde det ikke · just, ved sin Mangel paa Styrke til at regjere,
NB25:61 nske rigtigt, see der ligger det · just. Al dette usigeligt Salige – naar
Brev 21 neus nok) passer det dog ikke · just. Paa Prent har jeg selv bedet denne Distinction
NB11:35 af mit Liv. Pointen i mit Liv er · just: at jeg er en Poeniterende, der mener ved
NB11:62 en aandeligt gjælder det · just: at kan jeg ikke faae Uskyldigheden igjen,
Papir 554 sigter paa som den specifike er · just: at lide af Mskene. / Gud vil være
NB25:100 endommen blev reduceret er · just: at Pladsen: overordentlige Χstne opkom.
KKS, s. 104 i hvad er Idealitet Andet end · just: den anden Gang. Ungdommelighedens Idee
DS, s. 256 il, nei det Onde i vor Tid er · just: denne onde Lyst, denne Leflen med at ville
NB30:115 løst, thi Χstd. er · just: det er en skide Verden, og dette forkyndes
OTA, s. 320 aa en Reise, thi Tro betyder · just: det jeg søger er ikke her, netop derfor
NB30:96 et Sammenhæng. Begyndelsen er · just: dybt sympathetisk, uegennyttigt, i sand
NB28:70 t mulige Maalestok behøver er · just: et Msk ( ikke en Efterabelse af det at
Oi1, s. 129 likket, det jeg har elsket er · just: Fjernheden fra Øieblikket, den Fjernhed,
NB7:110 e Synder, ell. ogsaa er det · just: fordi Gud har gjort saa overordentlig Meget
NB11:49 e vanskeligste Opgaver er derfor · just: fra » Digter« at blive Χsten:
NB25:68 kommer i et Msks Hjerte, er · just: hvad der ikke opkom i noget Mskes Hjerte.
Oi10, s. 408 ikke er som Andre, Aand er · just: ikke at være som Andre. / Og saa kommer
NB23:196 hvorover der blev prædiket, · just: Ingen kan tjene to Herrer. Det er dog mærkeligt
Papir 580 d: det eneste Frelsende er · just: Martyrer i omvendt Stiil. / At Ulykken
FV, s. 26 bittrest bliver savnet bliver · just: Regjering. Aldrig som i vort Aarhundrede
NB34:22 rdo rerum i denne Verden er · just: Slægts-Forplantelsen, først den bliver