S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB28:57 f Kjerlighed, at anderledes · kan » Aand« ikke elske. /
NB31:122 u saa vil ( dog anderledes · kan » Aand« umuligt være)
NB14:144 kke Galskab, siden man saa godt · kan » begribe«, at han blev
KG, s. 36 ne, at han, eenfoldig som Duen · kan » bevare Troens Hemmelighed«,
NB11:179 stens Vindæg; saa lidet · kan » Grunde«, og bleve de end
SFV, s. 105 t er ikke min Opgave, og det · kan » i Christenhed« ikke sandt
NB11:204 hristen. / Paa samme Maade · kan » Indøvelse i Christendom«
SD, s. 237 tte kan Christus ikke, dette · kan » Kjerligheden« ikke gjøre
NB32:17 forlangte eet Msk. Og dette · kan » Msket« ikke faae i sit
HJV, s. 179 n er, som vises os. Saa langt · kan » Naaden« umuligt række,
NB29:99 rtil maa svares: anderledes · kan » Sandheden« ikke bære
NB24:105 ikke til Idealet, thi det · kan » Slægt« ikke ( en masse
IC ikke? Fordi man overhovedet Intet · kan » vide« om » Christus«;
IC, s. 38 , fordi der overhovedet Intet · kan » vides« om ham. –
AE, note et ædlere Exempel. Elskeren · kan » vove« Alt for sin Elskov,
NB28:93 see det er Baggrunden; herpaa · kan Χstd. anbringes. / Nu forvrøvler
NB26:10 Forhold. Kun i den Forstand · kan Χstd. anerkjende overordentlige Χstne.
NB20:48 oprørt sig mod Gud: saa · kan Χstd. hjælpe. / Moderens Replik
NB18:69 maa svares: paa anden Maade · kan Χstd. i Sandhed ikke forkyndes. Men
NB21:136 ielle Forkyndelse udbydes, · kan Χstd. ikke faaes. / Derfor strider
NB17:60 kket. / Men paa anden Maade · kan Χstd. ikke i Sandhed sættes ind
NB7:35 dan i det Relative. / Derfor · kan Χstd. ikke svare paa det Spørgsmaal:
NB7:35 s der relativt: hvorfor, saa · kan Χstd. ikke svare paa et relativt hvorfor;
NB7:35 eten og spørger: hvorfor, · kan Χstd. ikke svare. / Meget anstrenget
NB31:58 betragtes som en Formalitet. Men · kan Χstd. være tjent med Sligt? Er
NB24:97 virke for Χstd: dette · kan Χstdommen netop ikke være tjent
NB7:68 en Tilbagegang. / Consequent · kan Χstds Spænding, ell. den Spænding,
NB10:44 rgaaenhed mod Gud. Herom · kan Χsti Liv Intet oplyse, thi Han var
NB22:91 Naaden. / / I Samtidigheden · kan Χstus end ikke slaae det mindste af
NB32:13 sige: denne Art Χstd. · kan Χstus virkelig ikke vedkjende sig
NB27:8 aa angest, at det slet Intet · kan – den visere Lærer vil maaskee
YDR, s. 115 vittighed og Samvittighedssag · kan – dette er evig vist og ligger i
NB:70 d Kniven ind saa længe han · kan – for at vise os, – at han
NB24:157 / Evangeliet siger: Ingen · kan – hele Verden siger lige det Modsatte:
3T44, s. 242 v Ungdommen Halmstraaet, den · kan – ikke bevise; men hvortil behøves
4T44, s. 359 nd. Gjør for Gud, hvad Du · kan – men er det at gjøre hvad Du
NB21:150 r ikke at overveie saa godt jeg · kan – men saa løber der en Uforsigtighed,
LF, s. 37 te Forborgenhed, som det ogsaa · kan – og at dog han med dette Blik, at
Papir 96:1 ykke derimod kan jeg fatte; jeg · kan – om jeg saa maa sige – finde
NB18:65 gjøre Alt med, hvad jeg ikke · kan – saa finder man det sært, affecteret,
Papir 371:1 mer og saa stærkt han · kan – selvfølgeligt, han vinder saa
SD, s. 237 edens Sorg, at selv Gud ikke · kan – som han da i en anden Forstand
SLV, s. 371 ykkelig, ikke fordi hun ikke · kan ( for det kan hun), men fordi hun ikke
KG, s. 261 il Skamme ved at haabe. / Man · kan ( for et Øieblik at benytte den usande
NB:145.a et. Seiren derimod er evig; den · kan ( forsaavidt den ikke var aandelig) fremstilles
NB24:152 er Usandheden« kun · kan ( fortræffeligt!) antages som sand,
SLV, s. 321 n kan ikke. Hvorfor jeg ikke · kan ( hvad der ligger i mit Forhold til Ideen,
SBM, s. 141 dt med det nye Testamente ene · kan ( hvis den kan det) ene kan forsvares paa
NB6:73 alektiske. / Instructivt. / / Man · kan ( i Betragtning af hvordan Mskene nu engang
NB28:7 anske ligefrem og udenvidere · kan ( selv om han nok saa redeligt vilde) eller
BB:19 um, som d: evige Jøde ikke · kan ( thi det vilde være Ideens Selvmord)
Papir 371-1.f tilling / ell. tildeels kun · kan / ( absolut i Forhold til ethisk Medd.,
Papir 591 d kan gjøre; kun Frihed · kan / gjøre det; men Overraskelsen over
NB20:68.a at tjene Sagen.« / man · kan / og dette Syn har sin gavnlige Side /
AE, s. 327 e over Canalen og at en Anden · kan 24 Sprog, og en Tredie gaae paa Hovedet
BOA, s. 208 sentligen gjengivet. Derimod · kan 3 Ark godt være en lang Sladder, og
Not9:1 Folket en Hellighed som ikke · kan aabenbare sig, hiinsides liggende. Men
EE2, s. 158 enbare sig; men den, der ikke · kan aabenbare sig, kan ikke elske, og den,
KG, s. 145 nne grundfælles Kjerlighed · kan aabenbare sig. Den hele Forskjel mellem
EE2, s. 117 aledes indviklet, at det ikke · kan aabenbare sig. Eier Din indre Udviklings-Historie
EE2, s. 158 m selv, at han næsten ikke · kan aabenbare sig; men den, der ikke kan aabenbare
EE1, s. 331 yder man det Uklare, men hun · kan aabenbart taale det. Jo mere Hengivelse
BI, s. 249 en Hovednøgle, hvormed han · kan aabne alle Døre. Denne almindelige Dannelse
Brev 68 n baader, / » Og, som · kan aabne, dog kun ærligt brugt, / »
NB31:47 e i Timelighed, kun Lidende · kan Aand støde sammen med Verdslighed i
SD, s. 155 en saa lidet som et Menneske · kan aande blot Suurstof eller blot Qvælstof,
EOT, s. 265 være saa let, at man ikke · kan aande den, Alt er ham for let, fordi hans
AE, s. 215 hvilen for Sjelen, at den ret · kan aande ud. I samme Øieblik opdager jeg
EE2, s. 59 live sund, at mit Bryst atter · kan aande, at jeg ikke skal qvæles i denne
SLV, s. 344 isper efter Havet, hvori den · kan aande, saaledes gisper jeg forgjeves efter
3T44, s. 253 sig hen og frydes ved at han · kan aande. M. T., lad os et Øieblik tale
NB12:81 at Han gaaer bort; thi ell. · kan Aanden ikke komme. / Χstd. er og skal
BA, s. 375 i i det Erotiskes Culmination · kan Aanden ikke være med. Jeg vil tale som
BA, s. 349 Angest. Blive af med sig selv · kan Aanden ikke; gribe sig selv, kan den heller
SLV, s. 95 ' s Forhold til de Elskende, · kan Aandens Gud ikke let faae i Forhold til
FB, s. 202 saavidt. I ethvert Øieblik · kan Abraham bryde af, han kan angre det Hele
FB, s. 202 trøste og opmuntre. Dette · kan Abraham ikke. Naar hans Hjerte er bevæget,
AE, s. 174 ximeren, hvis Begyndelse ikke · kan absolut sættes, netop fordi der ingen
Papir 235:2 selv. / Død og Helvede, jeg · kan abstrahere fra Alt men ikke fra mig selv;
SD, s. 184 nager saa dybt, at han ikke · kan abstrahere fra den, saa vil han evigt ligesom
AE, s. 303 get: et Ordsprog. – Jeg · kan abstrahere fra mig selv, men det at jeg
AE, s. 90 hvilken man vel tankeløst · kan abstrahere fra og blive objektiv. Hvor
AE, s. 275 nke det. En saadan Modsigelse · kan Abstraktionen end ikke bekymre sig om,
AE, s. 286 ed at ophæve Virkeligheden · kan Abstraktionen faae fat paa den, men at
SD aalestok« er. Som man kun · kan addere eensartede Størrelser, saaledes
BOA, s. 187 dler) dicterede i Pennen: saa · kan Adler ikke consequent beraabe sig paa Skriftord
BOA, s. 226 andt en rivende Afsætning, · kan Adler ikke for, men vel for, at han væsentligen
BOA, s. 187 tille ham Sagen rigtigt. Hvad · kan Adler ville bevise af Skriften? Vil han
NB23:51 re under Admiraliteten; thi · kan Admiralitetet 9. Journalen NB23, s. 77.
AE, s. 324 ke være Mulighed af at der · kan adresseres et Brev til En. Og det er unægteligt,
4T43, s. 150 o ikke en Gave, hvis Du ikke · kan adskille den fra Dig og Dig selv fra den?
EE1, s. 57 Tid neppe engang for Tanken · kan adskille det, som saa inderlig er forenet,
EE:93 gel, da det ligger i det Gl: at de · kan adskilles; at absolute Modsætninger
EE2, s. 204 Tænkning, thi et Menneske · kan adsprede sig paa mange Maader, og der er
FB, s. 191 rundelige Sorg, som ingen Tid · kan adsprede, ingen Tid læge, at vide, at
NB26:112 at tænke paa. Saaledes · kan Adspredelse stundom hjælpe. Dog naar
NB23:33 Gjør hvad Brug Du bedst · kan af dem; men husk paa, derfor er Du ansvarlig.
BI, s. 214 meget kortelig beskrevet; man · kan af den Grund ikke saa let begribe, hvorledes
AE, s. 493 d igjen: og man lee, hvis man · kan af den Lidende, som hitter paa Poenitentsen,
NB20:23 og ere de begge Fromme, man · kan af deres Livs Skjebne Intet bevise, om
IC, s. 42 Noget, ved en simpel Slutning · kan af disse bringe en anden Qvalitet ud end
NB27:18 t i den næste Generation · kan af Dit Liv begeistres til ogsaa at ville
IC, s. 38 faaet Noget at vide; thi man · kan af Historien Intet faae at vide om ham,
NB26:62 Professoren«. Han · kan af mange Grunde bevise og godtgjøre
EE1, s. 374 d til den Anden, som han kun · kan afbetale ved forøget Velvillie«
BA, s. 426 og betle blot om et Ord, der · kan afbryde Stilheden, men det er ogsaa oprørende
Papir 528 ig Indbildskhed og Overlegenhed · kan affærdige ynkende som halvgal –
NB32:47 heden. / Den Demoralisation, der · kan affølge heraf, hvilken er Christenhedens
AE, s. 144 verdenshistorisk, ikke ganske · kan afføre sig det Ethiske, der er i ham.
PS, s. 233 hvilken intet jordisk Forhold · kan afgive en fuldkommen Analogi, men som vi
PS, s. 233 di intet menneskeligt Forhold · kan afgive en gyldig Analogi, om vi end her
BI, s. 354 hver Replik, han har skrevet, · kan afgive et Exempel paa Ironiens indre Oekonomi
NB14:30 a la en Apostel: just fordi jeg · kan afgive et Punkt hvorfra man dog nogenlunde
BI, note / Denne sophistiske Sætning · kan afgive et ret interessant Bidrag til Citaters
NB21:64 ingen Garantie afgiver ell. · kan afgive for at Børnene ere Χstne.
DS, s. 246 han mener, at han passende · kan afgive Maalestok og Mynster, at det er
BI, s. 114 t med at gjøre, da de ikke · kan afgive noget Bidrag til Opfattelsen af
IC, s. 226 skal være det Element, der · kan afgive Prøven for Det, deri at skulle
NB23:35 en Art Sanction, som Ballotation · kan afgive. / De gammel Orthodoxe, /
SLV, s. 81 n egen Betydning for dem. Hvo · kan afgjøre dette? Al Beregning strander
NB12:61 som Straf, hvilket Individet kun · kan afgjøre med sig selv: saa følger
Papir 125-1.1 Idet man da hell. ikke · kan afgjøre om det er langtfra ell. nærved
NB11:187 , den er et Usynligt, saa Ingen · kan afgjøre om et Msk. har Troen. Men Troen
3T44, s. 263 t han ikke paa endelig Maade · kan afgjøre, hvilke Betingelserne ere; thi
SLV, s. 343 end ikke i dette Øieblik · kan afgjøre, hvorvidt det er reent erotisk
KK:2 um, som ingen sandselig Vished · kan afgjøre, thi hvad Χstus efter sit
NB31:2 70 Aar mere end nok. Og ikke · kan Afgjørelsen skee saaledes, at en Mand
NB31:2 ophien kan negte at et Evigt · kan afgjøres i Tid. / Populairt har man
NB23:41 for Ballotation. Intet Uendeligt · kan afgjøres ved Ballotation. Thi Ballotations
Papir 97:1 Anden osv., uden at det bestemt · kan afgjøres, hvilken af dem, det er, de
AeV, s. 83 interessere ham, og som ikke · kan afhandles i et Blad. En Opfattelse af Hr.
NB11:213 haabe paa, at dette dog vel nok · kan afhjælpes, at der vel gives Midler derimod,
BOA, s. 97 es, hvorledes det mulige Tryk · kan afhjælpes; han mener som saa: »
EM, s. 205 il Evighedens Salighed, at han · kan afhænde den, Du kjøbe den hos ham?
NB33:2 il den evige Salighed at han · kan afhænde den, eller om han i denne Henseende
EM, s. 205 il Evighedens Salighed, at han · kan afhænde den, hvad han jo ikke gjør,
EM, s. 205 til Evighedens Salighed, at de · kan afhænde den. Thi hvis ikke, saa er,
KG, s. 92 lingens Øieblik med Lethed · kan afkastes: det synes glemt. Og dog have
4T44, s. 306 snedig Tankefalskner, at han · kan afkræfte det dybere Selvs evige Paastand;
IC, s. 25 er det stille Sted, hvor han · kan aflade fra Arbeidet, eller hvor den er
G, s. 48 en, at man aldrig med Sikkerhed · kan aflokke dette Instrument den samme Tone;
LA, s. 22 en for, at Overtalelsen atter · kan aflokke Forstemtheden ny Velklang. Det
BI, s. 187 dvendigt at see, om man ikke · kan aflure Chorets Symbol, Skyerne, saaledes
BA, s. 360 ed, Ubemærkelighed, at man · kan aflure ham Hemmeligheden. Derpaa indøver
SLV, s. 207 edrage Nogen, fordi hun ikke · kan aflægge Ed eller sværge. / d. 20.
SLV, s. 324 rings Gjenstand, men som han · kan aflægge, naar han uendeliggjøres
NB21:53 det Element, hvori den Prøve · kan aflægges: at blive og være Χsten.
KG, s. 345 rieste Kjerlighed. / Hvad der · kan afnøde et Menneske Kjerlighedens Gjerning
AA:12.4.1 – men som Blomster, man · kan afplukke og gjemme til eget Brug. ( Forglemmigeien
EE1, s. 245 ophøiede Resignation kun · kan afpresse Een Taarer. Denne Tro vaagner
BI, s. 102 vise, hvorledes det Abstracte · kan afrunde sig i Ironi, det Mythiske bebude
EE1, s. 182 lger ingenlunde, at hun ikke · kan afsige en Dom, og dog vil denne unge Piges
EE1, s. 182 at der i næste Øieblik · kan afsiges en aldeles modsat Dom. »
SLV, s. 333 hun kan forbande mig, og hun · kan afskye mig, og hun kan skrive et Epigram
SLV, s. 223 r, fordi jeg uden hende ikke · kan afslutte nogen Livsanskuelse, da jeg gjennem
BOA, s. 121 beregneligt hvilken Skade det · kan afstedkomme og der skal maaskee en Gigant
NB16:27 andhed og Ubetydelighed, der kun · kan afstedkomme Skade, da han har en Deel Læsning
Brev 13 il, og at saaledes det Bedste · kan afstedkomme Skade. Det er ikke min Mening,
AE, s. 354 hen fra Theatret til Kirken, · kan afstedkomme stor Forvirring. Blændet
NB21:125 – hvad saa? Slig Misbrug · kan afstedkommes med Alt, hvad der virkelig
Not11:12 til Aand som Msk. hvor den · kan afstryge alle Subjektivitætens Bestemmelser
Papir 310 r her, og godt at Du kom at jeg · kan aftale Noget med Dig – jeg er her
AE, s. 97 a uhyre stor, at ikke Oceanet · kan aftvætte den. Maaskee er det ogsaa en
OTA, s. 206 , hvis Taarer Evigheden ikke · kan aftørre, thi som et gammelt Opbyggelsesskrift
EE2, s. 69 hvorfor jeg ikke vil og ikke · kan afvinde denne Mangel paa » hvorfor«
BI, s. 93 lato, et Spørgsmaal, vi ei · kan afvise, hvor smerteligt det end er at adskille
JJ:193 ng, man ikke saaledes uden videre · kan afvise: hvorvidt Fornuften bør ansees
NB5:105 er vederfares mig, naar jeg ikke · kan afværge det, hvorhen jeg føres, naar
NB33:53 sin bedste Villie dog ikke · kan afværge Lidelse fra sine Troende: saa
2T44, s. 201 n ikke kan see, kan øine, · kan ahne den Glæde og Trøst, der dog
EE1, s. 345 t et kraftfuldt Pust, at jeg · kan ahne Formernes Skjønhed! ... Lidt stærkere!
DD:188.b jettelsens Sandhed, at Din Fred · kan al Verden ikke tage fra os. – /
NB:87 . Man staaer der værgeløs og · kan aldeles ikke controlere. Forskeren begynder
FB, s. 163 dette Paradox, og den Enkelte · kan aldeles ikke gjøre sig forstaaelig for
Oi10, s. 413 llig nok; men min Kone, det · kan aldeles ikke hjælpe mig at ville tænke
Oi5, s. 238 Bestemmelsen Christen · kan aldeles ikke komme til at gribe ind, thi
4T44, s. 306 første Selv er standset, · kan aldeles ikke røre sig. Ak, Omverdenen
OTA, s. 329 ført af Paulus; thi derom · kan aldeles ingen Tvivl være, at han, uden
NB33:2 il afhænde den: ja, derom · kan aldeles ingen Tvivl være, det er et
NB2:67 Iagttagelser og Beregninger · kan aldeles magte dem. Men dette vil blive
BA, note med Anfægtelsen. Hvad det er · kan aldrig afgjøres in abstracto. Saaledes
KG, s. 237 ltsaa, den sande Overlegenhed · kan aldrig bedrages, dersom den bliver sig
PS, s. 245 m, eller det evige prius, den · kan aldrig bevises. Vi ville give os god Tid;
Papir 588 illie. / Et Forstands-Msk. · kan aldrig blive Χsten, han kan i det
FB, s. 139 en Mand eller en Qvinde, han · kan aldrig blive bedragen, thi det er kun de
NB:38 rkede. / Den sande Høimodighed · kan aldrig blive belønnet i Verden; ganske
NB:43 k anerkjende lidt Talent; han · kan aldrig blive farlig, thi han er jo halvgal.
AE, s. 528 kke var hans egne Tanker, det · kan aldrig blive hans Tanker ( i ligefrem Forstand),
KG, s. 45 il det Evige. Denne Kjerlighed · kan aldrig blive i usand Forstand afhængig,
EE1, s. 406 n ganske guddommelig, og jeg · kan aldrig blive kjed af at samtale med en
NB29:90 sita juxta se posita; Forsagelse · kan aldrig blive mere radical end med Forgrund:
LA, s. 87 lk tilsammen, men dette Corps · kan aldrig blive mønstret, ja det kan end
NB34:5 som ene Msk. skulde have Ret, det · kan aldrig blive populairt. Forsaavidt vilde
JJ:261 et er derfor Troen. / Identiteten · kan aldrig blive terminus a quo, men er terminus
EE1, s. 416 det blev derved. Mit Øie · kan aldrig blive træt af at haste hen over
EE1, s. 154 orfor jeg ængstes, og jeg · kan aldrig bruge Angst i objectiv Forstand,
AE, s. 528 Men indenfor Troens Sphære · kan aldrig det Moment indtræde, at han forstaaer
Not6:24 til jeg skal see Sæding. Jeg · kan aldrig erindre nogen Forandring med min
NB24:158 til Hjælp til Profiten · kan aldrig faae Anfægtelse. Thi hvis det
NB29:92 n ikke gjøre derfor; man · kan aldrig falde paa at blive vred derover,
BA, s. 342 Begreb med sig. Den Uskyldige · kan aldrig falde paa at spørge saaledes,
AE, s. 480 r væsentligen er uskyldig, · kan aldrig falde paa at vælte Skyld fra
OTA, s. 349 ning. Det naturlige Menneske · kan aldrig falde paa at ønske det. Der maa
EE1, s. 193 vne sig. En saadan Skikkelse · kan aldrig forfeile sin Virkning paa Don Juan.
NB17:90 re offentlig Person: de To · kan aldrig forstaae hinanden, der er en qvalitativ
KG, s. 47 Forandring ved at blive Pligt, · kan aldrig fortvivle, netop fordi den ikke
KG, s. 58 Næsten«. Du · kan aldrig forvexle ham med nogen Anden, thi
EE2, s. 216 ligt for et Menneske, men det · kan aldrig frelse ham tilfulde. Saaledes troer
YTS, s. 253 ldrig født, der skal eller · kan aldrig fødes det Menneske, der skal
Papir 369 tvert. Lykkeligere Vilkaar · kan aldrig gives for alle Vrøvlehoveder,
OTA, s. 394 hedens. Et nøiere Forhold · kan aldrig gives. Tag Trængselen bort, saa
AE, s. 472 re blevne comiske. Det Lavere · kan aldrig gjøre det Høiere comisk, ɔ:
AE, note , synke uendeligt dybt, men han · kan aldrig glemme det ganske igjen, hvilket
OTA, s. 215 et var en Ubetydelighed: man · kan aldrig have taget sig Noget for nær,
EE2, s. 171 og han taber sig selv; dette · kan aldrig hænde den, der lever for Friheden,
NB35:23 Guds Rige« men det · kan aldrig hænde, at fE To faae No 99 ɔ:
NB6:28 næsten kan omkomme. Sligt · kan aldrig hænge rigtigt sammen, at Noget,
Not14:1 d den største Hurtighed · kan aldrig indhente et andet, der bevæger
NB25:57 klige Opfattelse af Lidelse · kan aldrig komme længere end til enten at
KG, s. 124 lige Opfattelse af Kjerlighed · kan aldrig komme videre end til det Gjensidige:
NB18:69 saa godt Kjøb som muligt. Det · kan aldrig ligge i Mskets Interesse, at Χstd.
NB2:16 Dette er sandt, just derfor · kan aldrig mere en Enkelt ( Konge, Pave o:
FB, s. 185 sig under Uskyldens Magt, han · kan aldrig mere forføre. Men i samme Nu
NB11:5 redsstiller Sagen religieust, jeg · kan aldrig nok som takke Gud for det ubeskrivelig
NB26:14 øbel-Forfølgelse: jeg · kan aldrig noksom takke Gud for hvad der blev
NB17:45 ogsaa desto større: jeg · kan aldrig noksom takke Gud for hvad der forundtes
NB26:51 hen, trods al Lidelsen, jeg · kan aldrig noksom takke Gud for, hvad der blev
BI, s. 276 egative. Det moralske Individ · kan aldrig realisere det Gode, først det
BOA, s. 215 ge nær til det. En Apostel · kan aldrig saaledes komme til sig selv, at
TSA, s. 99 til at blive det. En Apostel · kan aldrig saaledes komme til sig selv, at
KG, s. 71 Men den christelige Trøst · kan aldrig siges at komme bagefter, thi da
FB, s. 127 ale om Abraham; thi det Store · kan aldrig skade, naar det opfattes i sin Storhed;
OTA, s. 400 Nei, Gud være lovet, det · kan aldrig skee, thi rettelig forstaaet har
EE1, s. 270 se. En umiddelbar Komiker · kan aldrig spille Dervière, thi han
Papir 515 n er ivrig og nidkjer, han · kan aldrig stærkt nok udtrykke, hvor dyrebart
NB19:90 sten er Ironie for lidt, den · kan aldrig svare til det Forfærdelige at
KG, s. 71 Næsten gjør mod Dig, Du · kan aldrig tabe ham. Sandt nok, Du kan ogsaa
G, s. 20 an tilgive en Pige Alt; men jeg · kan aldrig tilgive hende, at hun i sin Kjærlighed
SD, s. 224 han siger maaskee ikke: jeg · kan aldrig tilgive mig det selv ( som havde
NB9:22 Tilbagetryk i det quid nimis, og · kan aldrig udeblive, naar der skal existeres
NB2:37 l enhver Tid saa. Χstus · kan aldrig udtrykke noget Tilfældigt. /
NB30:29 dt Spektakel – og man · kan aldrig vide, hvor langt det kan føre.
EE2, s. 204 ldende, fordrer en Differens, · kan aldrig være det Absolute; thi det Absolute
EE2, s. 127 ikke at fortvivle; thi dette · kan aldrig være en Opgave, det er en Nemhed,
SD, s. 195 vares: en Definition af Synd · kan aldrig være for aandelig ( naar den
NB4:36 ende, higende Individualitet · kan aldrig være ironisk. Ironie ligger (
Papir 366:1 er en abstrakt Concretion og · kan aldrig være naiv). / Mangel paa Pr
EE1, s. 419 ige Sprödigkeit. En Mand · kan aldrig være saa grusom som en Qvinde.
NB2:49 te er en Selvmodsigelse, det · kan aldrig være Selvplagerie – at
LA, s. 95 en det Sande, den indeholder, · kan aldrig være væsentligt sandt. Extensivt
LP, note ig skyldig i et Plagiat, og jeg · kan alene sige til mit Forsvar, at det jeg
EE1, s. 77 t det udtrykkes i Musik, det · kan alene udtrykkes deri, kan ikke udtrykkes
EE2, s. 142 / Saa at de træffes · kan alene, – / Saa Kys, – og saa
LA, s. 44 skoven frem: at de træffes · kan alene. Og negtes der end Noget: »
TSA, s. 69 Han, den evig Stærke, hvad · kan alle Menneskers Modstand og Angreb have
BOA, s. 161 og neppe er Manden død saa · kan Alle saa ypperligt komme ud af det med
DS, s. 220 – det kan Enhver og det · kan Alle see – han er en uhyre Magt.
Papir 1:1 over ham at sige 2) Bibelen · kan allene rigtig udlægges af ham 3) Ingen
BA, s. 429 er-Existentser. Aabenbarelsen · kan allerede have seiret, men i samme Moment
SLV, s. 408 – Det ethiske Resultat · kan allerede mindre vises, eller rettere det
KG, s. 107 Fly ham derfor, en Konge · kan allerede være farlig nok at komme nær,
AE, s. 187 rkjendende er en Existerende, · kan allerede være vanskeligt nok i vor objektive
FV, s. 27 er det Ubetingede: vel, derfor · kan alligevel det Ubetingede ikke undværes,
Brev 56 efter Intet kjendes, men man · kan alligevel ikke bare sig for at slaae i
OTA, s. 226 ve den lige modsatte, og man · kan alligevel indlade sig med ham, da man antager,
OTA, s. 395 et tænkende Menneske; han · kan alligevel, forsagt eller trodsigt, ville
CT, s. 246 ybeste Rod tilintetgjort, saa · kan alt Andet hverken gavne eller skade. Thi
EE1, s. 397 rmeligt Ord mod Dem. Endnu · kan Alt blive godt; jeg skal nok give Sagen
G, s. 94 k, tragisk. I Retning af Pigen · kan Alt blive komisk, thi da han fornemlig
BA, s. 430 til Indesluttethedens Indhold · kan alt dette igjen næsten være comisk;
CT, s. 180 , er Han den Almægtige, og · kan Alt hvad han vil, det seer næsten fristende
4T44, s. 309 dvortes, udføre Noget, da · kan Alt i samme Øieblik blive til Intet;
KG, s. 224 een opbyggelig Gjenstand; dog · kan Alt siges og gjøres opbyggeligt, thi
4T44, s. 306 bere Selv Ret: i dette Minut · kan Alt være forandret, og Den, der ikke
BA, s. 402 Slagdagen ved Marengo. Derfor · kan Alt være færdigt, han selv holde
KG, s. 357 aaede det, i samme Øieblik · kan Alt være tabt for Dig; og i samme Øieblik
EE1, s. 115 at komme igjen, men Don Juan · kan Alt, kan modstaae Alt undtagen Reproductionen
Papir 69 ikke nægte; thi Grundtvig · kan altid beraabe sig paa, at det er der nu
BA, s. 455 , danne kun endeligen, og man · kan altid besnakke dem, altid faae lidt Andet
EE1, s. 372 Dog til Cordelia. Jeg · kan altid bruge Stemning, og Pigens skjønne
SLV, s. 320 svar er ingen Magelighed, og · kan altid hamle op med de formanende Ord. Det
EE1, s. 415 jo bestandigt ombord med, og · kan altid spænde Seilene ud. / Qvinden er
Not7:38 den der lover det for Evigheden, · kan altid svare for Tiden maa Du have mig undskyldt.
OTA, s. 218 g den væsentligen Lidende · kan altid virke for det Gode ud efter ved Exemplets
Oi6, s. 272 er skal anbringes – man · kan altid være forvisset om, at naar Den,
Oi6, s. 272 den i Sandhed har – man · kan altid være forvisset om, at naar han
OTA, s. 205 ket, derved om Lidelser; det · kan altid være gavnligt, at der tales om
BOA, s. 99 ittigt, i en Side-Replik: det · kan altid være godt at faae at vide, hvad
AE, s. 257 At være kjendt paa Noget, · kan altid være godt, jeg forlanger intet
FB, s. 185 nteressante, og enhver saadan · kan altid være sikker paa, at der er en
FB, s. 167 k at være den Enkelte, han · kan altid være sikker paa, at han ikke er
FB, s. 168 Den, som ikke seer dette, han · kan altid være sikker paa, at han ikke er
BA, s. 418 Den, der kan falde paa Sligt, · kan altid være sikker paa, at hans Præk
OTA, s. 348 Saaledes talede han, og man · kan altid være sikker paa, at hvad en ufordærvet
Papir 365:13 Forholdet. / Modtageren · kan altsaa aldrig blive en Lærling, thi
EE1, s. 48 den begynder jo med Intet, og · kan altsaa altid begynde. Det, der derimod
PF, s. 87 Skridtet for Andres Skyld. Man · kan altsaa bestille » Corsaren«
PS, s. 232 ngen som i Beslutningen. Hvad · kan altsaa bevæge ham til at fremtræde?
EE1, s. 60 at begrunde en Rangfølge · kan altsaa den enkelte Side aldrig bruges;
OTA, s. 277 forandrer Bestemmelsen: saa · kan altsaa dette Sammenligningens Tredie være
BOA, s. 179 bedst som en Eviteren, og man · kan altsaa endnu ikke sige, at Adler ved dette
NB19:53 l at bevirke sin Fortabelse · kan altsaa Faaret gjøre Noget selv. Til
EE2, s. 129 , der hører paa os, og jeg · kan altsaa fortsætte Undersøgelsen. Du
OTA, s. 346 iv udgaae i den Troende, saa · kan altsaa heller ikke Tilgivelsen være
NB26:112 Andet at tænke paa, og · kan altsaa hjælpe for Utaalmodighed. /
AE, s. 443 idere, har han det hos sig og · kan altsaa hvert Øieblik tabe det; han har
TSA, s. 69 n syndige, den ugudelige. Her · kan altsaa i al Evighed ikke være Tale om
EE1, s. 170 lle. / Den reflekterede Sorg · kan altsaa ikke blive Gjenstand for kunstnerisk
PS, s. 251 n atter ikke forstaae det, og · kan altsaa ikke faae det at vide; thi hvorledes
Oi8, s. 365 straffes i denne Verden, han · kan altsaa ikke frelses, kan ikke ved at straffes
Not11:20 somt om Gud existerer. Jeg · kan altsaa ikke gaae ud fra, at Gud er det
NB26:112 En Andet at tænke paa, · kan altsaa ikke hjælpe. Nei, men det, hvad
EE1, s. 196 ederen paa Libanon! / Elvira · kan altsaa ikke opdage Don Juan, og nu maa
Brev 262 o ikke ud at spadsere, jeg · kan altsaa ikke takke for Touren. Og dog er
EE1, s. 257 rmere Kjendskab til Charles, · kan altsaa ikke vide, hvilken Maade der vilde
Not10:8 Guds Side. Fordærvelsen · kan altsaa ikke være i det gudl: Væsen
KG, s. 55 derviste i Christendommen, der · kan altsaa ikke være Tale om at udbrede
KG, s. 55 isten, at han ikke er det, der · kan altsaa ikke være Tale om, at bekjende
NB30:124 re elsket af Gud – her · kan altsaa ikke være Tanke eller Tale om
OTA, s. 391 ae ad nogen anden Vei. Derom · kan altsaa ingen Tvivl være, om hvad Opgaven
NB32:140 r det ikke mere Aand. Følgen · kan altsaa kun blive, at det bliver vanskeligere
Not4:31 vi en Hypothese. Fornuften · kan altsaa kun experimentere idet den har ell.
KG, s. 110 n christelige Kjerlighed, her · kan altsaa kun være Tale om Guds Lov. Deri
SLV, s. 200 m, at jeg er en Morder, hvad · kan altsaa skee værre end at hun døer,
CT, s. 251 r, som er dens Næring. Man · kan altsaa slutte paa to Maader: denne Plante
TSA, s. 65 en historisk Begivenhed. Man · kan altsaa spørge: hvorledes gik det til,
NB22:7 kunne vove det. / Det Frivillige · kan altsaa umuligt være det af Alle Fordrede,
OTA, s. 189 br.10.39.) Forunderligt, man · kan altsaa unddrage sig en Fare, og naar man
BI Dele paa eengang. Analogien hertil · kan altsaa være dobbelt, enten positiv ɔ:
NB18:50 , der havde Mod dertil. Det · kan altsaa være verdslig Kløgt og Blødagtighed,
Papir 405 / En Tyran er dog kun Een, man · kan altsaa, hvis det saa synes En, indrette
FB, s. 139 ske, men er hun saa stolt, da · kan Alverdens List og Kløgt ikke bedrage
Brev 244 s Eftertryk paa det Bedste · kan anbefale ham. Ædru, sædelig, altid
NB16:42 et et Digterisk, til at jeg · kan anbringe mig selv med; og fra den anden
NB29:96 ad, at kun en saadan Martyr · kan anbringe Sandheden igjen. / Det Opvækkende
TS, s. 101 men er saaledes, at Evigheden · kan anbringes, er dertil, det er, Du maa afdøe.
SD, s. 213 ndommens Opløftelse) ikke · kan anbringes, fordi der ingen Grund er, men
DS, s. 243 Efterfølgelsen« · kan anbringes; det er blot » Professoren«
NB11:114 gjøre Udslaget: at jeg ikke · kan anderledes. / en Tanke, der rigtignok meget
LP, s. 45 en at skabe os hele Individet, · kan Andersen ikke sikkre sig for, at endog
FB, s. 170 , Noget jeg naturligviis ikke · kan andet end billige, da det er, hvad jeg
LP, s. 26 rde som saadan, men som aldrig · kan Andet end have den høieste Betydning
BB:7 Udgave) mener S:, at man ikke · kan andet end tænke sig en Sammenligning
NB26:115 ikke selv kunne hitte paa det, · kan Andre hjælpe os til at hitte paa, at
AE, s. 144 ng, Grund og Følge. Om han · kan ane et τελος for
NB6:14 r » at man kun fjernt · kan ane mig«. Og dog, dersom en Tjenestepige
Not11:14 edien. Den rationale Vdsk. · kan anerkjende disse Bestræbelser som nødv:,
NB:43 kt, saa synes man, at man nok · kan anerkjende hans Talent, da man dog kan
JJ:228 det er Guden. / Som Exempel · kan anføres et Sted af Claudius, der citeres
NB10:94 empel paa Ucorrecthed hos Luther · kan anføres Prædikenen over Epistelen
SLV, s. 169 en egne, og hvert Øieblik · kan Angerens Runde komme for at see, om Vagten
BA berettiget Virkelighed. Forsaavidt · kan Angesten forholde sig til den. Da den er
SLV, s. 300 et anderledes. Det samme Ord · kan angive en endnu større Forskjellighed,
EE1, s. 34 ives en ung Pige, at hun ikke · kan angive Grunde, hun lever i Følelsen,
SLV, s. 321 sens. Dersom jeg nemlig ikke · kan angive Grunden, hvorfor jeg ikke kan gjøre
DD:77 om et Uhr, der gaaer galt vel · kan angive Tidens Længde rigtigt; men desuagtet
OTA, s. 410 e, fordi Vægtskaalen ikke · kan angive, at det ene Pund er Guld, det andet
3T43, s. 72 e Væsener, hvis Tal Ingen · kan angive, fordi intet Tal er stort nok, og
Not13:52 Kun Tingens Beskaffenheder · kan angives. Aristoteles bekjæmpede den.
FB, s. 202 lik kan Abraham bryde af, han · kan angre det Hele som en Anfægtelse, da
BA, s. 418 sundelse o. s. v.). Individet · kan angre sin Vrede, og jo dybere han er, jo
NB:206 n saa ikke gavne Dig, og dog · kan Angrebet hell. ikke skade Dig medens Du
FB, s. 147 aa Sligt, og hvert Øieblik · kan angrende vende tilbage. Gjør man dette,
AE, s. 48 lsen, saa er Alt i fuld Gang. · Kan Angriberne for at nægte den hellige
SLV, s. 190 od i nøie Forhold dertil. · Kan Ankertouget ingen Anelse have om Stormene,
NB34:29 og efter hvor stor Maalestok han · kan anlægge Experimentet). Gud bruger, eller
BB:24 erfor egenlig ingen Maalestok · kan anlægge, end ikke den, som Planten har,
NB23:197 sees nu let, hvorledes den · kan anlægges. Hos det Bestaaende har jeg
LA, s. 89 erne indbildske, fordi Enhver · kan anmasse sig dette Uhyre, i Sammenligning
2T44, s. 215 d Seier over det Timelige! / · Kan Anna blive skuffet i sin Forventning; kan
2T44, s. 213 r Forventningen, først da · kan Anna i Sandhed blive Betragtningens Gjenstand.
KG, s. 22 nnesket, hvad Forsigtighed man · kan anprise for ikke at blive bedragen af Andre;
AE, s. 493 Middelalderen, og virkeligen · kan anprise Glemsel og Tankeløshed og »
Brev 265 , hvilken Forstyrrelse det · kan anrette i mit hele Huusvæsen, naar jeg
Papir 254 saa Henseende, og jeg ikke · kan ansee den for noget Skridt. Det er denne
Oi2, s. 148 vil Du forstaae, at jeg endog · kan ansee det for min Pligt imod Dig, at Du
NB31:81 at naae ved Forening. / Man · kan ansee dette for en Ufuldkommenhed. Det
OTA, s. 369 dskhed og indbildske Viisdom · kan ansee for det Letteste – da det dog
BB:2 t. Allgemeine Bemerkungen. Man · kan ansee hele Litt. for et Værk af een
EE1, s. 324 ikke være rolig, jeg som · kan ansee mig for Gudernes Yndling, hvem den
Brev 122 ærde Sprog, at jeg ikke · kan ansees at have gjort mig uværdig til
NB:104 dens restaurerede Vitalitet / Det · kan ansees baade som et Epigram og som et Beviis
JJ:493 i » Corsaren« han · kan ansees for at have gode Forudsætninger
DSS, s. 122 gstavelig eet eneste Menneske · kan ansees for at være tilstrækkelig
AE, note aabenbare Brud paa Legaliteten · kan ansees for det almindelig-menneskelige.
EE1, s. 100 de Forførte. Dette Nummer · kan ansees for Don Juans egentlige Epos. Gjør
AE, s. 349 nnes ikke rettere, end at det · kan ansees for en passende Indledning ( ikke
EE2, s. 128 os begynde paa et Punkt, der · kan ansees for et Berørings-Punkt. Den Tid,
EE1, s. 89 re sig selv til Løgner, · kan ansees for et Exempel instar omnium. En
EE1, s. 131 blev bemærket, Ouverturen · kan ansees for et Tilløb til Operaen; naar
EE1 er det, at hans Fremstilling ikke · kan ansees for satisficerende, hvor talentfuld
Not1:8 i og for sig selv betragtet · kan ansees for Udtrykket af det dydige Sindelag,
Not13:13 k, at Aristoteles mener, at den · kan ansees for ufrivillig. / Den aristoteliske
LP, s. 51 te Sted findes 1 D. Pag. 60 og · kan ansees i temmelig Korthed at indeholde
NB34:33 er er en Falsation. / Dette · kan ansees som Contra-Sætningen til hvad
EE2, s. 49 n philistrøs Tilstand ikke · kan ansees som den forud for den første
Not1:8 System, der i Middelalderen · kan ansees som det herskende, og omsider i
NB30:105 t den som smertelig Catastrophe · kan ansees som hørende med til Straffen,
IC, s. 96 ler sig for, hvor høit han · kan anslaae sig selv, men qvalitativt bestemmer
AE, s. 56 ister og Populair-Philosopher · kan anstille dem; Speculationen har dermed
BOA, s. 131 drættet standse, saa tungt · kan Ansvarets Vægt hvile paa ham. Netop
AE, s. 67 an angrebet den, at ogsaa jeg · kan antage den samme Mening i Tillid til ham,
NB6:45 Moment i Christi Liv, at man nok · kan antage det, da det er historisk –
NB2:209 og den som afgjør at jeg · kan antage det. Hvorledes kan denne Magt afgjøre,
Papir 582 ischdyrker o: D:, eller Du · kan antage en af disse Religioner, det gjør
SLV, s. 103 heden af, at pludseligen Alt · kan antage en anden Forklaring. Ved sin negative
NB19:17 rens Hvorledes. Jeg siger at En · kan antage hele Læren, men idet han foredrager
BOA, s. 161 det synes man nok man saadan · kan antage og troe ( ɔ: saadan lade staae
Brev 245 lare det, da jeg ikke godt · kan antage, at De selv nogensinde skulde have
AaS ke forstaae dem. Men da jeg umulig · kan antage, at Dr. Beck har havt Leilighed
AeV, note , hvad det er at være sund, · kan antage, at selv quidams Liden er Blaserthed.
BI, s. 249 hvilket han som saadant ikke · kan antage. Den viser altsaa Feilen, men den
SFV, s. 47 rden ikke, at det Religieuse · kan antages at have seiret eller at være
AeV, s. 82 en, hvorfor Hr. P. L. M. ikke · kan antages at have spist for meget, kunde
SLV, s. 52 re Drikkebrødre, der ikke · kan antages at repræsentere Aand, en farvet
BA, s. 371 Superioriteten. / Hvad der da · kan antages at være anerkjendt i al Erfaring,
AE, s. 221 n, den væsentlige Sandhed, · kan antages at være Enhver bekjendt, saa
AE, s. 272 lge Værkets Anlæg ikke · kan antages at være vidende om. Det er saaledes
AE, s. 155 estilling om Døden, om den · kan anticiperes og anticipando opleves i en
NB12:52 r et Høiere, som jeg kun · kan antyde. Pseudonymiteten anden Gang er netop
BI, note gjøre, og at der herved godt · kan antydes en dertil svarende dialectisk Spidsfindighed,
KG, s. 73 in Gjenstand, den Angest, som · kan antænde Iversygen, den Angest, som kan
PCS, s. 129 ers væsentlige Styrke; han · kan anvende den længste Tid til et Studium,
F, s. 503 ndig lille Tidsfordriv, som man · kan anvende en halv Time paa, naar man er færdig,
EE2, s. 274 gjør, at jeg ogsaa paa Dig · kan anvende hiin gamle Mands Ord, at Du er
EE2, s. 45 p Betingelsen for, at han ret · kan anvende sin Styrke. Nu er Du da i den Tilstand,
BOA, s. 151 ligt, at det stærke Middel · kan anvendes uden at gjøre Skade, og saa
BI, s. 310 rdi der Intet er, hvorpaa den · kan anvendes. Det er en Potensation, en Exaltation,
OTA, s. 198 vde vundet dem, » ret · kan arbeide for det Gode, Skjønne og Sande«:
SLV, s. 238 netop kommen saavidt, at jeg · kan arbeide for min egen Sag, bekymret om min
NB2:87 aandelige Kræfter, som man kun · kan arbeide med / Deri kan man egl. ikke fortænke
NB4:155 n just den, at jeg saaledes · kan arbeide med min Aand. O, i denne H. er
NB16:59 er er Jadsk, hvorfor?, fordi jeg · kan arbeide saa hurtigt, medens enhver Ubetydelighed,
NB16:41 gt, hvor meget, hvor længe Du · kan arbeide saaledes; men hold det blot reent:
JJ:56 atur kan skrive et Værk, at man · kan arbeide uden at behøve Sympathiens varme
4T44, s. 376 ieblik, naar ellers Ingen · kan arbeide, arbeider dog hans Tanke, den arbeider
3T43, s. 79 den kommer, da man ikke mere · kan arbeide, at Dagene ere talte, at Enden
EE2, s. 183 t bringe det til Glemsel, man · kan arbeide, man kan gribe uskyldigere Midler
JJ:56 orventningens Incitamenter, at man · kan arbeide, medens man har Strømmen mod
OTA, s. 295 fordi den stakkels Fugl ikke · kan arbeide. Den stakkels Fugl kan ikke arbeide
EE2, s. 268 neskets Fuldkommenhed, at han · kan arbeide; det er et endnu høiere Udtryk
TTL, s. 450 Nat, der kommer, da man ikke · kan arbeide; og saaledes har man jo ogsaa kaldet
NB33:37.a stne. Og som der paa Maskine · kan arbeides efter en langt større Maalestok
NB24:168 er slaaes af. Det vil sige: der · kan arbeides extensivt. / Det mener jeg er
NB:202 er Grønt); men sandeligen ikke · kan Arbeidet med en artesisk Brøndboren
AE, s. 336 synes at følge at der ikke · kan argumenteres fra det, snart gjøres der
BA, s. 402 mme og een Keiser. Men derfor · kan Armeen ogsaa staae opstillet til Kamp,
DD:21 gl. tandløse Kjerling, der ikke · kan articulere sin Tale at undskylde, om han
NB16:13 som ifølge sit Begreb umuligt · kan arves. / Det maa troes. Det Paradoxe ved
IC, s. 98 . Og som det enkelte Menneske · kan aspirere at blive Noget, saaledes er dette
TSA, s. 100 ge Paradoxt, ingen Immanents · kan assimilere sig det. Apostelen forholdt
BOA, s. 216 ige paradoxt; ingen Immanents · kan assimilere sig det. Apostelen forholdt
BOA, s. 275 mmanentsen i al Evighed ikke · kan assimilere sig dette Udgangspunkt og gjøre
BA, s. 318 aget Noget i sig, som den ikke · kan assimilere, den er kommen til at foregribe,
NB15:122 den Tryghed med hvilken Du · kan assurere hos dem – paa meget billige
BMT, s. 219 ldet er kritisk, saa godt man · kan at gjøre den til. / Hvor foragtelig
LA, s. 92 ensitet. Men denne Extensitet · kan atter blive Betingelsen for en høiere
AE, s. 317 n den ikke holde sig, men saa · kan atter den abstrakte Tænken ikke holde
EE1, s. 178 indring, og Du er atter ung, · kan atter haabe. Det opflammer hende, thi denne
PS, s. 252 skovens spolia opima, men den · kan atter komme til Live, og dette bliver Elskovens
IC, s. 164 sig, det gjør kun Aand, og · kan atter saaledes kun drage Aand til sig.
EE1, s. 86 e, den søger kun det, den · kan attraae, men attraaer det ikke. Derfor
EE1, s. 346 river ... Men Extraskriveren · kan avancere; han har tillige sin Plads i Contoiret,
NB2:144 det Sophisme at enhver der · kan avle Børn ogsaa forstaaer sig paa at
NB34:17 skets Fortrin for Dyrene: at han · kan avle Børn! / Nei, det gamle Hedenske
NB2:144 lligt indrømme, at Enhver der · kan avle Børn, ogsaa kan opdrage sine Unger
NB29:118 sat Præmie for hvem der · kan avle fleest Børn, ei heller troer Χstd.
Oi7, s. 298 , ved Præmier for hvem der · kan avle flest Børn, og paa andre Maader,
SLV, s. 441 st fra Ulykke ( thi fra Synd · kan B. jo sagtens frelse sig ved Hjælp af
PH, s. 57 dt til Hjelp, thi kun saaledes · kan baade De, Hr. Professor! og jeg have Glæde
AE, s. 309 tte Uendelighed. Men Methoden · kan baade med det Gode og med det Onde, og
AE, s. 365 hed, kort en Satans Karl, der · kan baade- og, og faae Tid til Alt. Men lad
NB30:58 rdobler sig, en Enepige der · kan baade-og, Misundelsen seer at svække
SLV, s. 317 vel sandt, at Den, der ikke · kan barbere sig selv, meget godt kan sætte
NB17:60 antage, at denne Mand ikke · kan barbere sig selv. Skriv nu om ham, sæt
Papir 416.a re af hinanden. / ikke engang · kan barbere, men kun plage Folk / at han, som
EE2, s. 45 og, at Du maaskee ikke ganske · kan bare Dig for at smile over Dig selv ved
AE, s. 558 e Mand bliver henrettet, ikke · kan bare sig for at lee, fordi han gjennem
EE1, s. 114 a travesteret, at man umulig · kan bare sig for at lee, saaledes naar Sganarel
AE, s. 331 ν har anticiperet. Derfor · kan Barnedaaben meget godt være forsvarlig
NB35:5 skal vi gjøre med Barnet, · kan Barnet blive Χsten – et Problem,
Oi7, s. 307 drene ikke sige Barnet. Deels · kan Barnet ikke forstaae det, Barnet er, natur-bestemt,
4T43, s. 117 en Job blev prøvet. Derom · kan Barnet kun have en dunkel Ahnelse; og dog,
OTA, s. 321 det veed vi jo nok, derimod · kan Barnet maaskee ikke altid forstaae det.
Oi7, s. 307 lever som en Afdød: Dette · kan Barnet, selv om det blev sagt det, ikke
OTA, s. 362 eles ligegyldigt, om det end · kan barnligt tilfredsstille en uskyldig Videbegjerlighed
NB26:102 Du skal see eller høre, han · kan basune om Guds Kjerlighed, om hvorledes
EE2, s. 196 shed, som man dog ikke ethisk · kan bebreide Dig; thi Du ligger udenfor ethiske
Not11:30 ikke er Monotheist, og man · kan bebreide ham, at han er mere end Theist,
Not11:30 eide ham det Modsatte, man · kan bebreide ham, at han ikke er Monotheist,
FB, s. 184 føre hundrede Agneter, han · kan bedaare enhver Pige – men Agnete
EE2, s. 56 risten vil negte, at han godt · kan bede Gud at bevare hans Sundhed, den Gud,
EE2, s. 233 at forvisse sig derom, at han · kan bede Gud at lade sin Aand vidne med hans
NB20:115 sig om, hvad man aldrig noksom · kan bede Gud om, er at man altid nærværende
NB20:23 komme Lidelse. Saa jeg vel · kan bede ham at hjælpe mig at holde ud,
NB20:23 me. / Forsøg det nu. Jeg · kan bede til Gud om gode Dage; thi Gud har
Not4:12 , ja K. mener endog, at man · kan bede uden at være overbeviist om, at
Papir 110 Puncter finder et Sted, hvor man · kan bede, og en Familie, som udgiver sig for
SD, s. 156 det Mulige, gjør, at jeg · kan bede; er den blot det Nødvendige, er
KG, s. 130 en end den har lovet, da just · kan bedrage allerfarligst, denne dens farligste
NB13:69 orledes man har og hvorledes man · kan bedrage Andre; han seer selv, at paa den
OTA, s. 152 der er det netop man mindst · kan bedrage det. Her i Verden kan det maaskee
4T44, s. 308 er, og vundet, at Livet ikke · kan bedrage Dig; at tabe paa den Maade, er
KG, s. 238 e er blevet viist. Men at man · kan bedrage en Selvkjerlig, har Talen aldrig
SFV, s. 35 » Bedrag«. Man · kan bedrage et Menneske for det Sande, og man
NB18:56 rklarligt, at Mynsters Phantasie · kan bedrage ham saaledes. / Msklig Sviig. /
NB2:17 bilder ham ind, at man ikke · kan bedrage ham. Naar jeg til et Msk. havde
NB26:100 hyre sandt!) hvorledes man · kan bedrage og bedrage – og han vilde
NB32:82 Tiden« med sin List · kan bedrage os – at den derfor ogsaa
EE2, s. 190 eget Hjerte er, hvor let man · kan bedrage sig selv, end sige naar man i den
NB10:48 eg ikke skylder ham at tale. Man · kan bedrage ved at være en Hykler. Men det
Not13:37 ætning ( om at Gud ikke · kan bedrage) som Cartesius behøvede for
PS, note e Sandsning og Erkjendelse ikke · kan bedrage, indskærper baade Plato og Aristoteles.
KG, s. 244 sgivent Menneske, hvem Enhver · kan bedrage, og dog er han den Eneste, der
AE, s. 230 nkeindhold i sig, hvilket let · kan bedrage, som var det at have tænkt over
KG, s. 13 bedrages paa mange Maader; man · kan bedrages ved at troe det Usande, men man
KG, s. 13 ed ikke at troe det Sande; man · kan bedrages ved Skinnet, men man bedrages
NB2:17 ikke bedrages. Enhver Anden · kan bedrages, om ikke paa anden Maade saa derved,
KG, s. 239 Kjerlige, som troer Alt, ikke · kan bedrages. » Men det er dog saa flaut
KG, s. 250 t, at Den, som haaber, aldrig · kan bedrages; thi at haabe er at forvente det
AE, s. 91 , saa studser En og Anden, og · kan bedre forstaae, at 10,000 Aar har uendeligt
CT, s. 121 Forfærdelser: Trængsel · kan bedre gjøre sig forstaaelig; dens Veltalenhed
BOA, s. 284 rdig Stillebens-Professor · kan bedre skulke sig igjennem Livet paa Bagvendthedens
NB7:92 aaer Frimodighed med Tiden. / Man · kan bedrøve Aanden ved at vove for meget.
NB5:92 mig, det beroer paa, hvo der · kan bedst bede. / Opgave for Tænkere: hvor
BOA, s. 191 . blev greben af Troen. Dette · kan bedst betragtes som en Reminiscents fra
NB20:18 kabet var det. / En Poeniterende · kan bedst forkynde Sandhed. / / Dette sees
CGN, s. 156 vi declamere ( » hvem · kan bedst, det kan vor Præst«) vi
BOA, s. 213 taaer i Verset: » hvem · kan bedst? Det kan vor Præst.« /
AE, s. 250 lsen for en Vidende, at denne · kan bedømme den, eller for en Ikke-Vidende,
BI, s. 74 rladt, hvorefter en senere Tid · kan bedømme ham; ja tænkte jeg mig endog
NB:36 a den Eenfoldige nu ikke selv · kan bedømme om en Mand er en udmærket
Papir 371:2 : Videnskaber. Forsaavidt jeg · kan bedømme, seer jeg, at disse, hver især,
EE1, s. 191 om end Kunsten egentlig ikke · kan befatte sig dermed, fordi det vil være
AE, s. 389 kket. Det religieuse Foredrag · kan befatte sig med Alt, kun at det bestandigt
Oi3, s. 192 kommet ind i Noget, den ikke · kan befatte sig med, hvorved saa tillige vil
Brev 55 ldigste Sted en Prædikant · kan befinde sig paa, troer jeg nu rigtignok
SD, s. 214 nok af, mange flere end der · kan befordres. Man taler i Forhold til en Digter
Brev 308 tt tro att man af dem icke · kan begära för mycket, icke kan hoppas
Oi9, s. 386 ølgende Slutning: Det, der · kan begeistre Mennesket til saaledes at offre
NB35:15 Betydeligere, nu ikke mere · kan begeistre, hvad atter bidrager til at Ingen
NB11:116 e til Aarhundrede, Held Den der · kan begeistres saaledes, uden engang at forstyrres
BI, s. 136 i dette Ønske, saalænge · kan Begeistringen endnu være der, hvorimod,
BI, s. 214 Fodfæste, hvorfra jeg tryg · kan begive mig ud paa en Excurs, for at see,
FB, s. 192 lever, men hvis ikke, at jeg · kan begrave ham, og Ingen skal vide det ( cfr.
DS, s. 181 m betvivler, om en Skuespiller · kan begraves i christen Jord, medens der aldeles
Oi10, s. 413 rgsmaal, om en Skuespiller · kan begraves i christen Jord. Det falder ham
NB11:69 at han saa dog skal sige: jo jeg · kan begribe ɔ: frygte Mskene mere end Gud.
NB11:69 m da ikke vil lyde naar det ikke · kan begribe ɔ: som væsentligen ikke
OTA, s. 406 naar den Lidende Intet · kan begribe af denne mørke Tale, hverken
NB12:15 saa tidt har sagt. Speculationen · kan begribe Alt – kun ikke hvorledes
Papir 519 der gjælder det: Enhver · kan begribe at det er det og det, ergo. /
NB:139 er det mig, som jeg mindst af Alt · kan begribe at det skulde være mig godt
Brev 118 der bliver stridt om man · kan begribe de guddommelige Ting, og saa ere
NB2:209 re Noget, fordi den ikke · kan begribe dem, saa er Christendommen tabt.
NB6:93 stend. men at begribe at man ikke · kan begribe den. Dette er Troens hellige Sag,
OTA, s. 349 ere, end at Forstanden strax · kan begribe dens Gavnlighed: da er Lidelse
Papir 519 jort gjældende, da jo Enhver · kan begribe det hiin Første faaer Uret:
Papir 519 med i det » Enhver · kan begribe det« kommer de jordiske
Papir 519 og i dette » Enhver · kan begribe det«. Thi ved det Sande
NB12:62 ige: at begribe at man ikke · kan begribe det, at forsage at ville begribe
NB15:101 l spørge ham, om han nu · kan begribe det, at han kunde synde saaledes,
Not4:40 den Bevidsthed, at man kun · kan begribe det, hvad virkeligt er, –
Papir 519 ipso, at den Syllogisme: Enhver · kan begribe det, maa vendes om nemlig saaledes:
NB28:43 kal staae, at man alligevel ikke · kan begribe det, saa er det Socratisk at spare
SD, s. 209 ikke mere end at man dog nok · kan begribe det. / Og den samme Spekulationens
SD, s. 212 menneskelige Forstand aldrig · kan begribe det. Spekulationen, der snakker
SD, s. 212 menneskelige Forstand aldrig · kan begribe det; og saa er det den samme christelige
TSA, s. 71 s i en relativ Misforstaaelse · kan begribe dette Livs menneskelige Side: men
Papir 519 tinget ind i dette: Enhver · kan begribe ergo; en Charakteerløs kan umuligt
IC, s. 89 han veed, at intet Menneske · kan begribe ham, at ikke den Myg, der flyver
NB24:89 r dog stor som Abraham, hvo · kan begribe ham.« / / / høitidelige
NB7:3 kommer det, at man slet ikke · kan begribe hvad der i mig er Frygt og Bæven:
NB2:16 skeligst, er, at Mskene slet ikke · kan begribe hvad det er jeg strider med. Det
NB4:62 sten bliver bange, fordi han ikke · kan begribe hvad dette skal betyde. / Hvad
OTA, s. 377 neskelig, saa intet Menneske · kan begribe hverken det Ene eller det Andet.
PCS, s. 140 med Haanden, uden at man ret · kan begribe hvorfor, hvis det ikke er for at
TSA, s. 71 Pige, ikke mere end en Spurv · kan begribe mig.« At troe er at troe
NB19:27 an kan begribe, at man ikke · kan begribe Troen, Andet kan han ikke begribe,
NB14:51 ng: at begribe, at man ikke · kan begribe Troen, eller ( den mere ethiske
NB19:27 digt forkynder, at man ikke · kan begribe Troen, skal Forholdet ikke være
NB12:21 a Basis: at begribe, at man ikke · kan begribe Troen. Sagen er, christeligt skal
Brev 298 Basis: at begribe, at man ikke · kan begribe Troen. Sagen er, christeligt, skal
SD, s. 218 Paradoxe, som intet Menneske · kan begribe) en Position, der af sig udvikler
NB11:193 n en anden Gang; men da han vel · kan begribe, at det ikke bliver i denne Uge,
NB14:144 r gives visse Ting, som man nok · kan begribe, at en Mand kan blive gal over
NB19:27 et endnu Strengere; thi han · kan begribe, at man ikke kan begribe Troen,
CT, s. 138 re begribe, hvad man dog ikke · kan begribe, den Almagt, som skaber af Intet;
Papir 519 om nemlig saaledes: det Enhver · kan begribe, det kan man være sikker paa,
Papir 395 Danmark er saaledes, at jeg vel · kan begribe, det maa forekomme de Fleste sært
NB11:69 ten. At ville troe hvad man ikke · kan begribe, en saadan blind Lydighed det er
NB9:28 er mig, at man virkelig ikke · kan begribe, hvad det er jeg beskæftiger
OTA, s. 406 kaffe, fordi Forstanden ikke · kan begribe, hvad Lidelsen skulde kunne forskaffe;
DS, s. 246 ntlig Sande frem, at man ikke · kan begribe, hvortil Christendommen skal. Og
OTA, s. 406 hvad Forstanden vistnok ikke · kan begribe, men Troen derimod holde fast ved,
NB19:27 Potensation: jo mindre jeg · kan begribe, naar jeg dog troer, desto intensivere
NB11:69 saadan et voxent Msk, der ogsaa · kan begribe, og som da ikke vil lyde naar det
IC, s. 112 en Smerte, som intet Menneske · kan begribe, og som ogsaa kun indirecte er
NB15:96 gribe, ell. begribe, at man ikke · kan begribe. / Der, hvor Hegel ender, der omtrent
NB12:134 at der er Noget, man ikke · kan begribe. / Dette er den socratiske Uvidenhed,
NB11:51 aae over mine Læber: jeg · kan begribe. / Men hvad gjør R. N.? Stolende
TSA, s. 65 ingsløst hedder, fordi han · kan begribe. De derimod, der have en forfængelig
NB11:69 ve forfængelig, saa han ogsaa · kan begribe. Her er Conflicten. Det er Opgaver
NB12:134 re at begribe, at man ikke · kan begribe. Her kommer saa alt det Barnlige
NB6:31 g en Kjerlighed som jeg ikke · kan begribe. Idet jeg da slipper Handlingen
OTA, s. 367 di man ikke – frækt · kan begribe. Kun Christus var for Gud uden
AE, s. 508 forunderligt, men som man dog · kan begribe. Speculationen maa ( forsaavidt
NB4:95 n, hvad kun Troen formaaer. / Man · kan begribende foranledige Tanken til at
NB24:107 : det kan begribes, at den ikke · kan begribes – saaledes ogsaa: for et
NB24:107 ikke begribes, Maximum er: det · kan begribes, at den ikke kan begribes –
NB15:101 et ikke det Onde. Det Gode · kan begribes, fordi der er et ligefremt Forhold
AE, s. 525 ed Kundskaben) jeg subjektivt · kan begrunde en evig Salighed derpaa, ikke
NB15:75 t man ikke paa et Historisk · kan begrunde en evig Salighed. / Altsaa her
NB6:74 edes, at derpaa en heel Udvikling · kan begrundes. Det om Samtidighedens Situation;
SLV, s. 53 e hende. Netop fordi hun ikke · kan begrændse sig selv, tager hun sig i
BI, s. 182 er ingenlunde, at man jo godt · kan begrændse Socrates lidt mere indenfor
EE1, s. 286 endelighed, der ligesaa godt · kan begrændses i een Time som i en Maaned.
DS, s. 176 o, siger han, en Omgivelse der · kan begunstige dette Arbeide; og han maa være
NB4:160 r. / Sagen er førend jeg egl. · kan begynde at bruge det Rhetoriske, maa jeg
NB8:67 Læren fuldk. i Form, inden man · kan begynde at leve – det er, man kommer
NB18:85 il hans Tour kommer, at han · kan begynde at søge. Saa begynder han at
3T43, s. 72 intet Øieblik er, da man · kan begynde at tælle; thi i ethvert Øieblik
CT, s. 241 nu engang hører sammen. Du · kan begynde bagfra og forfra og midt i, men
EE1, s. 100 liver færdig og bestandig · kan begynde forfra, thi hans Liv er Summen
NB32:138 etingede Begyndelse har, at man · kan begynde i ethvert Øieblik. Det der plager
AE, note maaskee i næste Øieblik · kan begynde igjen. » Individet knytter
BA, s. 320 Talen og Tanken hvile, at man · kan begynde med Begyndelsen. – Man bruger
NB13:13 il at man saadan udenvidere · kan begynde med den. Hvilken Optugtelse forudsættes
Not11:23 e Wollende, alene det, som · kan begynde Noget. Saaledes siger man om et
BA, s. 330 ive færdig, for at den selv · kan begynde og forhjælpe Psychologien til
OTA, s. 393 , glædeligt, at han strax · kan begynde paa Opgaven, begynde med den Sluttethed,
AE, s. 345 at forstaae saaledes, at man · kan begynde paa Vanskeligheden – at blive
NB2:107 aer man Navnet. En Præst · kan begynde saaledes » Vi ere her forsamlede
SFV, s. 27 r Uret – dersom Du ikke · kan begynde saaledes med ham, at det seer ud
SFV, s. 27 enskab – dersom Du ikke · kan begynde saaledes med ham, at han finder
4T44, s. 362 m til Sit, paa det at Kampen · kan begynde, da vilde vel kun en Enkelt, Hoben
4T44, s. 301 den, saa Brydningen end ikke · kan begynde, fordi hiin anden Skikkelse i samme
NB:187 t med Gud, at Anfægtelsen egl. · kan begynde, naar Du nemlig saadan hver 8d
OTA, s. 383 e, med hvilken man i Sandhed · kan begynde, og dog atter en Slutnings-Tanke,
IC, s. 219 get at vide om Alle, inden Du · kan begynde? Jeg troede, den første Begyndelse
CT, s. 46 gt helbrededes ( og i saa Fald · kan Begyndelsen lige godt skee enten man eier
AE, s. 110 Kun naar Reflexionen standses · kan Begyndelsen skee, og Reflexionen kan kun
NB32:60 lige en Tugtelse, indtil der saa · kan begyndes igjen. / Livs-Lysten. /
AE, s. 109 r der nemlig ikke umiddelbart · kan begyndes med det Umiddelbare, ( hvilket
Brev 57 at finde en Tid til dem, der · kan behage Folk. / Hvis De overhovedet vilde
NB10:78 te mig selv; men vel at det · kan behage Gud, at Sandheden bliver sagt. Det
KG, s. 161 e Behag i, hvad en Sværmer · kan behage sig selv i. Naar Nogen om den Gave,
Not11:11 dsthedens fri Eiendom. Man · kan behandle de logiske Former som Naturformer,
BA, s. 329 Videnskab, kun den anden Ethik · kan behandle dens Aabenbarelse, ikke dens Tilblivelse.
AE, s. 160 re være Den, som lærd · kan behandle det lærde Spørgsmaal om
SLV, note ret Størrelse, som ugeneret · kan behandles en carnaille, thi B. generes
EE1, s. 299 tte deraf, at jeg selv neppe · kan beherske den Angst, der griber mig, hver
EE1, s. 197 lk om, at her sørges. Hun · kan beherske ethvert Udtryk, thi Tabet af hendes
NB9:25 Satans stærk Karl, der saadan · kan beherske sig selv, bliver man sig selv
EE1, s. 205 vl i Alt, en Tvivl, hun ikke · kan beherske, da hun bestandig tænker den
CT, s. 40 dog til syvende og sidst ikke · kan beholde Rigdommen han har, det veed i Grunden
SFV, s. 34 r rigtignok for at udføres · kan behøve Aar og Dags Arbeiden, og den
KG, s. 342 forvisse sig om, at det godt · kan behøve at indskærpes, at det er en
NB:194 Tids Literatur-Historie, som · kan behøve at studeres« –
Brev 59 i Vor Literaturhistorie, som · kan behøve at studeres, ved at studere Bogen.
SFV, s. 31 iddel, og for Den, som muligt · kan behøve det ( og antaget, at Christenheden
DD:116 ærende, hvor jeg saa høilig · kan behøve det, en jordisk Fader, der saa
NB12:174 eg vel i Betragtning af mit Liv · kan behøve en saadan Strenghed, men andre
BN, s. 113 at det uforandrede Christelige · kan behøve ved nye Modificationer af og
AE, s. 330 g intetsigende, i høi Grad · kan behøve, og for saa meget som muligt
Brev 182 , hvad jo ethvert Menneske · kan behøve, selv om han, som Du er i den
OTA, s. 286 dningsstykker et Menneske · kan behøve? / Lad os dog ret betænke
NB:69 det end altid atter og atter · kan behøves at indskærpes at dette er
Brev 177 min Fod, hvad maaskee vel · kan behøves, da min Vei, end ikke der hjemme
OTA, s. 148 r ikke altid det Gode; og man · kan beile til en Qvindes Gunst ved at ville
NB:117 ud stride for Dig. / At man ogsaa · kan bekjende Christum ved at tie og at dette
CT, s. 200 Tvivl op, som ikke Satan selv · kan bekjæmpe – vel derimod opfinde;
BB:42.f gives Forbrydelser, som man kun · kan bekjæmpe under Guds stadige Bistand.«
Not6:1 øsygens Livslede, saa man · kan bekymre sig om Andre; men Kjærligheden
Papir 347 naar den offentlige Mening · kan bekymre sig om Sligt. / / Et Forsøg
FB, s. 136 i et bestemt Tilfælde, der · kan belyse disses Forhold til Virkeligheden;
SLV, s. 370 g med Flid, for at hun bedre · kan belyse ham og lære ham at anstrenge
FB, s. 147 en, hvilket ingen Tænkning · kan bemægtige sig, fordi Troen netop begynder
BI, s. 123 ganske harmonere, hvilket man · kan bemærke endog blot derved, at Phædon
NB4:110 ger ere for stærke til at man · kan bemærke hvorledes den Enkelte skifter
LF, s. 33 ; kun ubetinget Lydighed · kan benytte » Øieblikket«,
3T43, s. 92 at han snildt og kløgtigt · kan benytte den i Øieblikkets Tjeneste.
4T43, s. 162 e netop det Samme igjen, han · kan benytte det, han eier, til at erhverve
AE, s. 224 som i den sande Gudsdyrkelse · kan benytte dette Noget til ved sig selv at
EE1, s. 282 n med Haabets Medbør, man · kan benytte Leiligheden til at lade sig tage
NB:2 er. / 2) jeg har viist, at jeg · kan benytte otium / 3) jeg er ung og lever
NB15:113 ge Tankebestemmelser i dem · kan benyttes ganske simplement som Theses,
Papir 414 t Numer af blandede Følelser · kan benyttes hvad der ligger henkastet »
Papir 428.e aa Forbilledets, først saa · kan benyttes i almdl. Forstand til Opbyggelse
NB16:27 er uholdbar i Videnskaben, men · kan benyttes i det populaire Foredrag –
NB:39 estilling om, hvorledes Prosa · kan benyttes lyrisk, og om, hvad jeg forpligter
NB17:44 i det offentlige her hjemme, som · kan benyttes til Fremstilling af det Christelige.
BOA, s. 184 r mig et Faktum, som jeg ikke · kan benægte. Selv om man kun betragter mine
BOA, s. 188 r mig et Faktum, som jeg ikke · kan benægte.« Det forlanges vist
OL, s. 34 t, hvortil jeg ikke letteligen · kan beqvemme mig, saa er den Fortolkning, jeg
SLV, s. 39 unde, i hvilken Henseende jeg · kan beraabe mig paa Aristophanes, der i sit
OTA, s. 416 Besvarelse man ikke ligefrem · kan beraabe sig paa den første Christenhed;
NB35:4 m Noget, man dog idetmindste · kan beraabe sig paa, nei, omvendt, gjør,
NB19:27 kort det er da vist, Noget man · kan beraabe sig paa, som paa et Axiom at Msks
AE, s. 336 ionen finder et Bibelsted den · kan beraabe sig paa. / Den foreløbige Overeenskomst,
AE, s. 336 iftsted, som han i sin faveur · kan beraabe sig paa. Thi end ikke dette har
BOA, s. 229 er foregaaet, og hvorpaa man · kan beraabe sig, som vare hine Ord af Jesus
CT, s. 325 iftede dette Maaltid, kun Han · kan berede det – thi Han er ved Alteret
G, s. 39 Coulissen, for at han saaledes · kan berede sig selv Veien. B. har en ypperlig
NB25:107 ller at jeg i Kraft af Forstand · kan beregne at jeg vil kunne udholde Lidelsen.
KG, s. 136 at han egentligen ikke engang · kan beregne den, ikke kan gjøre Regnskabet
Brev 45 te først bør skee, naar man · kan beregne, at man begynder at glemmes. Denne
TS, s. 84 , at Forstanden og Klogskaben · kan beregne, at naar der saa den længere
DD:37.b nsurable, som Philosophen aldrig · kan beregne, og derfor maa foragte. Han lever
SLV, s. 402 hverken drømmer om eller · kan beregne. Han seer det Comiske, men i Lidenskab,
Brev 85 jeg allerbedst deraf, at det · kan berolige Bølgerne i min Sjæl. Nu
IC, s. 67 ans Død er det Eneste, som · kan berolige dem og stille dem tilfreds. De
CT, s. 282 vile i det eneste Udsagn, der · kan berolige en Angrende, at ham er tilgivet;
HH:13 ig, en Tvivl, som Ingen anden · kan berolige; en Sorg som ingen anden kan stille
EE1, s. 29 enkelte Leiligheder, hvor det · kan berøre Een saa uendeligt smerteligt,
LA, s. 59 gt, naar det angaaer En selv, · kan berøre En smerteligt, naar det angaaer
Oi5, s. 244 vat Samtale, især naar man · kan berøre ham personligt, at vedkjende
BB:37 ( En Afvei, jeg strax her · kan berøre, skjøndt den siden kommer
CT, s. 143 erden, Intet af Alt, hvad der · kan berøve Dig al Din egne Kraft og gjøre
CT, s. 149 anden Maade, end Timeligheden · kan berøve Dig den, nemlig ved at tabe Dig
KG, s. 72 Dig strax een igjen. Døden · kan berøve Dig en Ven, fordi Du i at elske
EE:102 rgerbrev, som al Verden ikke · kan berøve Dig, Djævelen ikke forfalske
CT, s. 231 Hvad er det Eneste, der · kan berøve En Glæden af at have gjort
BA, s. 410 thi den er det Eneste, der · kan berøve ham Friheden. At Friheden her
OTA, s. 168 Liv suurt og møisomt, den · kan berøve ham Livet, men den kan ikke straffe
JJ:347 og berøve mig hvad ingen Mand · kan berøve mig; er jeg opløst i dit Favnetag,
2T43, s. 25 else af den eneste Magt, der · kan beseire det Tilkommende, jeg vil tale til
EE1, s. 123 en uhyre Ironi; thi Don Juan · kan beseire enhver Hindring, men en Gjenganger
EE2, s. 144 mægtigt Væsen, der ikke · kan beseire enhver Modstand. Dog mener Du paa
JJ:326 n slutte af, om han end atter her · kan beseire ethvert æsthetisk Stadium med
2T43, s. 27 am selv; een Fjende han ikke · kan beseire ved sig selv, det er sig selv.
2T43, s. 20 dder ethvert Menneske, eller · kan besidde det.« Den, der ønsker
EE2, s. 128 blot er erobrende, men Intet · kan besidde. Dersom Du nu ikke ganske vilkaarligt
EE2, s. 130 en erobrende Natur, der ikke · kan besidde. Naar Du siger dette, da mener
CT, s. 188 ad der er i Strid med og ikke · kan besiddes sammen med dette Gode? Og er dette
EE:96 aa gl. saa alderstegen, at den ret · kan besinde sig paa Alt, først naar Skrivekunsten
PS ke har vidst, og altsaa heller ikke · kan besinde sig paa. / b) Læreren /
SLV, s. 201 , veed jeg ikke. – Hun · kan beskikke sin Sjel til Taalmodighed, kan
CT, s. 250 , at det i det Høieste kun · kan beskjeftige dem saaledes, hvis Levebrød
Oi8, s. 367 er for ophøiet til at det · kan beskjeftige ham – det er saa uendelig
NB32:134 n største Ubetydelighed · kan beskjeftige ham lige saa meget som hvad
NB32:134 t, at Intet i og for sig · kan beskjeftige ham, men kun forsaavidt det
NB24:156 sen. / / Hvorledes man lærd · kan beskjeftige sig med Noget, uden at det
CT, s. 131 nke paa, hvad man kun selvisk · kan beskjeftige sig med; og Du er desto mere
CT, s. 132 er nyde, hvad man kun selvisk · kan beskjeftige sig med; og Du er desto mere
AE, s. 219 Du maa have Noget, der ganske · kan beskjæftige Dig Din Tid; her er det:
Brev 188 eraf, da det formodl. ikke · kan beskjæftige Dig. / I har vel glædet
DD:92 t, det er utroligt, hvor meget det · kan beskjæftige Phantasien. Jeg erindrer
SD reflektere paa dens Modsatte. Man · kan beskrive den Fortvivledes Tilstand i Fortvivlelsen
2T43, s. 34 ere, saligere end at Sproget · kan beskrive det – at troe Gud, det har
3T43, s. 106 dere og saligere, end at jeg · kan beskrive det; eller rettere har min Tale
SLV, s. 93 idet som jeg her paa Papiret · kan beskrive hendes Stemme. Imidlertid er hun
Brev 40 d Pennens Hjælp nogenlunde · kan beskrive, hvorledes den har bedraget mig
BI, s. 327 e, en Myndighed, som Ord ikke · kan beskrive, men et Par absolut bydende Buestrøg
Oi2, s. 162 n man virkeligen ikke – · kan beskylde den for Hyklerie, for Vranglære
FP, s. 23 re den, hvor man da ingenlunde · kan beskylde det Menneske for at være med
BOA, s. 154 sin Stilling, uden at man dog · kan beskylde ham for alle de Chicanerier som
BI, s. 205 se nemlig, uden at man derfor · kan beskylde mig for et Slags intelligent Jesuitisme,
BI, s. 264 illing af det Historiske ikke · kan beskyldes for at spilde Tiden paa Kjævlerier
AE, s. 21 noget vigtigt ved hele Sagen, · kan beskyldes for fruentimmeragtigt at sige
AeV, s. 83 curieuse Materier, som de nu · kan beskæftige en Erasmus Montanus. See,
EE1, s. 412 ikke hvad denne Efterretning · kan beskæftige hine fjerne Kloder. Heller
BA kke skal være Tale om, hvad der · kan beskæftige Læger, om Een fødes
EE1, s. 411 , som det, hvorom jeg taler, · kan beskæftige mig, ja det interesserer
EE1, s. 160 ænker jeg vel at Antigone · kan beskæftige os, jeg tænker, at I ikke
BA, s. 329 chologiens Interesse. Det, der · kan beskæftige Psychologien og hvormed den
2T43, s. 26 uddommelige Herkomst, at han · kan beskæftige sig dermed; thi var der intet
BA, s. 329 ge Psychologien og hvormed den · kan beskæftige sig, er, hvorledes Synden
NB:159.a kke enhver der bides af Slanger · kan beslutte sig ell. finde Naade til at troe
SLV, s. 114 den er saa antagelig, at man · kan beslutte sig til at beklage den Forvildede
BA, s. 355 sker. At Videnskaben dog ikke · kan beslutte sig til at holde Menneskene i
EE2, s. 80 er rettere da et Fader-Hjerte · kan beslutte sig til at opgive ethvert yderligere
PMH, note . 147. – At en Forfatter · kan beslutte sig til at skrive saaledes, kan
FB, s. 207 uresolveret Mand, der hverken · kan beslutte sig til det Ene eller til det
Not8:40 forføre hende, men heller ei · kan beslutte sig til i Sandhed at knytte hende
KG, s. 165 t Menneske den seer, ikke ret · kan beslutte sig, men snart vil have en Feil
DS, s. 159 rie, og Alt hvad der forresten · kan besmitte et Menneske, at den kjender endnu
KG, s. 80 men Silke og Hermelin · kan besmitte, hvis det bragte et Menneske til
SLV, s. 227 en allerede koger i mig! Jeg · kan besnakke Folk, jeg kan lyve, bevise Alt,
Papir 455 som paa, om og hvorvidt P. · kan bestaae alene, var det ønskeligt, at
KK:3 krift efter den chr: Tro, ikke · kan bestaae dermed. – / M. har i sin
BI, s. 312 hvo er stor som Allah, og hvo · kan bestaae for ham? / Men Virkeligheden (
EE1, s. 204 at eie, og seer, at den ikke · kan bestaae for hans Tvivl, men han nænner
Papir 455 se sig, om Protestantismen · kan bestaae for sig selv. Om eller om ikke,
AE, s. 167 ieuse, hvor Forklaringen ikke · kan bestaae i at skaffe Uendeliggjørelsen
Oi5, s. 248 være det saaledes, at det · kan bestaae i Dommen; og hvad hjælper det
EE2, s. 92 t Menneske, men hvorledes det · kan bestaae med den første Kjærlighed;
EE2, s. 53 jærlighed og Ægteskabet · kan bestaae med hinanden. En anden Sag bliver
EE1, s. 182 for den Anklagede, der ikke · kan bestaae med streng Retfærdighed og heller
BI, note mere, end hvad der meget godt · kan bestaae med vor hele Opfattelse. Det som
EE2, s. 53 t den første Kjærlighed · kan bestaae med Ægteskabet, saa vil jeg
EE2, s. 197 , til at denne Livs-Anskuelse · kan bestaae sin Prøve; thi for en saadan
NB19:28 , at det for den Sags Skyld · kan bestaae som det bestaaer, blot hver især
PS, s. 278 ve været nærværende, · kan bestaae som et Forbigangent. Det egentlige
FF:59 9. / Det er saa umuligt, at Verden · kan bestaae uden Gud, at dersom Gud kunde glemme
Brev 1 narere er sandt, at Warncke ei · kan bestaae uden Skolen. Fader har et Brev
AE, s. 131 rhold til Gud, der meget godt · kan bestaae, ja maaskee kunde blive endnu inderligere,
BA, s. 343 r en Tilstand, der meget godt · kan bestaae, og derfor har den logiske Hasten,
BA, s. 424 Tilstand. Udaf denne Tilstand · kan bestandig frembryde den enkelte syndige
PS, s. 244 t af Alle skal anslaae ringe, · kan bestandigen blive rigere og betydningsfuldere,
CT, s. 52 t blive Mere og Mere; thi han · kan bestandigt blive mere og mere Christen.
CT, s. 52 ev til Noget i Verden. Og han · kan bestandigt blive Mere og Mere; thi han
KG, s. 39 Forandringen uden for sig; den · kan bestandigt indtræde, endnu i det sidste
CT, s. 53 or sit Forbillede – han · kan bestandigt komme til at ligne det mere
NB24:159 kke gjenkjende sig selv, og man · kan bestandigt kun gjenkjende sig selv i samme
NB6:44 g kan ikke anmasse mig dette. Jeg · kan bestandigt kun sige om mig selv, at jeg
NB7:61 rer med til Standen. / Et Msk. · kan bestandigt kun som Enkelt sandest forholde
KG, s. 220 der yderligere er at gjøre · kan bestandigt kun være bestandigt at tvinge
CT, s. 224 ar, i Forhold til hvilket han · kan bestemme » der«. / Det Samme
TTL, s. 461 derlig Gaade, men kun Alvoren · kan bestemme den. Hvoraf kommer vel hiin Tankeløshedens
Not13:41.b t ligegyldige Bestemmen; jeg · kan bestemme en Ager quantitativt, den bliver
SLV, s. 169 et indlade mig paa, hvad der · kan bestemme et Menneske til saaledes at fortvivle,
EE2, s. 274 re Menneskers, et Udtryk, der · kan bestemme ham det som Lyst og tillige hævde
NB:167 r, higer, har travlt. Ligesom man · kan bestemme Klokkesletten ved at bestemme
NB29:101 t hvad dertil hører, hvilket · kan bestemme Msk. til at gifte sig, er der
Papir 31 det var, da man jo i Mørke ei · kan bestemme noget Rumforhold. – Først
EE2, s. 306 aa for Andre, om jeg end ikke · kan bestemme og nøiagtigt udmaale det. Jeg
BN, s. 118 am ihjel, ganske vist, men han · kan bestemme, aandelig forstaaet, hvor han
Brev 268 kuespillere, hvis Navn jeg ikke · kan bestemme, havde indgaaet et Væddemaal,
CT, s. 224 ar, i Forhold til hvilket han · kan bestemme, hvor han er, eller fordi han
SLV, s. 202 Andet til hvad der end ikke · kan bestemmes i Forhold til dette. / Elskende
Not1:2 enskabelige Undersøgelser · kan bestemmes og herpaa beroer den dogmatiske
Papir 74 en Toldtarif, hvorefter der · kan bestemmes, hvilke Vahrer der maa komme
NB33:32 i, at tale saaledes at det ikke · kan bestemmes, hvo den Talende er, saa Talen
Brev 84 Liv falder i Afsnit, og jeg · kan bestemt betegne ethvert, samt hvad der
NB21:72 st blevet en Charade, Ingen · kan bestemt sige hvad det er, det er et ubestemmeligt
SLV, s. 29 derlige Musik, man ikke forud · kan bestille hos nogen Stadsmusicant. See derfor
NB30:35 at Χstd. er Noget man · kan bestille hos Præsten, og saa kan man
PMH, s. 71 gere og omhyggeligere end jeg · kan bestræbe sig for, at lade Hr Professorens
NB16:92 dobbelte Fare, at den næsten · kan bestyrke den Skyldige i, at hans Skyld
Not4:5 middelbart og reflexionsfrit · kan besvare ethvert Spørgsmaal: / det er
EE2, s. 308 gge Dig, og som jeg troer Du · kan besvare uden at træde Dig selv for nær;
Papir 64:1 tendommens Perfectibilitet · kan besvares alene ved at tage Hensyn til,
AE, s. 156 Det som kun efter Antagelsen · kan besvares negativt, men han vil have det
CT, s. 31 med Fraadseri og Drukkenskab, · kan besvære det ved Sorg for Næring (
CT, s. 31 nske i samme Forstand, som han · kan besvære sit Hjerte med Fraadseri og
KG, s. 290 Omstændighederne, ligesom · kan besværge dem, saa de give Forklaring
FB, s. 141 saa at hun som en Thaumaturg · kan besværge Tilværelsens endelige Kræfter,
PCS rretninger, som da han overhovedet · kan besørge dem; han drikker sig ikke fuld,
NB32:112 talende Sjele. Enhver, der · kan betale er en Χsten, naar han da vil
EE1, s. 127 , der er tilbage, er, at han · kan betale ham bedre end alle Andre, et Motiv,
EE2, s. 195 a indseer Du let, at det ikke · kan betale sig at blive aabenbar. Naar Du har
KG, s. 181 hvis Arbeide og Uleilighed Du · kan betale, gjør nøiagtigt aldeles det
Brev 61 over Gjæld, som man ikke · kan betale, ikke blot til dem, som kræve,
KG, s. 300 Menneske Penge skyldig, ikke · kan betale, saa siger han » bie paa
NB29:73 elæste, at hvis han ikke · kan betale, vil han strax blive sat i Arrest
IC, s. 22 edicin for Enhver – der · kan betale; kommer hid, kommer hid!«
EE1, s. 15 finde et kortere Udtryk, der · kan betegne de tvende Forfattere. Jeg har til
NB33:53 ndelig, at kun det Paradoxe · kan betegne den eller være Udtrykket for
TS, s. 54 it i Priis, at intet Udtryk · kan betegne det; thi man kan ogsaa tale saa
SLV, s. 401 il sige, hvilket paa eengang · kan betegne hendes Sundhed, men maaskee ogsaa
BOA, s. 212 ære saa Nyheden altsaa kun · kan betegne Reproduktionens Primitivitet, er
BI, s. 258 k man vel i verdslig Forstand · kan betegne som det udvalgte, det lykkelige
EE2, s. 158 Sjæls-Tilstand, man bedre · kan betegne som Fortabelse; stands denne vilde
BI, s. 225 s hele uendelige Rigdom ogsaa · kan betegnes med de Ord: γνωϑι
FP, s. 24 iin omtalte Dygtighed, der dog · kan betinge en vis selvstændig Virksomhed,
SLV, s. 386 e Lidenskab, med hvilken det · kan betones. Det Tautologiske i Udsagnet kan
DD:159 stants, en Stade, fra hvilken man · kan betragte den egentlige Stor-Mand, en Relativitæt
BI med mere ligegyldige Øine, man · kan betragte det blot som en Forandring i Fremstilling,
NB18:79 forskjellige Grade-Maal. / / Man · kan betragte det Christelige som en Vædske,
BA, s. 421 stemmelsen af Begrebet. / Man · kan betragte det Dæmoniske æsthetisk-metaphysisk.
AE, s. 194 ddommeligt eller theocentrisk · kan betragte det Evige, men maa nøies med
OTA, s. 271 en og giver dem Føde: der · kan Betragteren let see feil, og troe, at det
FB, s. 154 be den for enhver Priis. Ham · kan Betragteren slet ikke forstaae, ei heller
Papir 14:1 1r] / Opstaaen af et mskligt Liv · kan betragtes / bbelt Maade, som ein Ergebniβ
ATV, s. 209 gammel Forfatter, saa jeg vel · kan betragtes at rangere med Præster) ikke
SLV, s. 159 om Ugen, et Svinkeærende · kan betragtes at være uden videre Følger.
Papir 382 ille Hele for sig, saa det · kan betragtes og læses som særskilt Bog.
OTA, s. 124 nogensinde i noget Øieblik · kan betragtes saaledes af en Levende, at det
PS, s. 303 sige, forsaavidt en Hypothese · kan betragtes saaledes) da jeg begyndte, som
EE2, s. 245 der som al anden Aandssvaghed · kan betragtes som en Art Afsindighed. Saadanne
Brev 19 / Broder. / Dette Brev, der bedst · kan betragtes som en Note, ønsker jeg Du
SFV, s. 68 e Produktivitet for den ikke · kan betragtes som en nødvendig Udtømmelse,
Not1:2 den christelige Lære kun · kan betragtes som en ved særegne Forhold
Not1:7 Chr: Død kun forsaavidt · kan betragtes som forsonende, som ved den den
SLV, s. 53 i sit Forhold til Konen, men · kan betragtes tragisk i sit Forhold til andre
Brev 64 ldig Omstændighed, jeg gjerne · kan betroe Dem, naar det bliver i Fortrolighed
EE2, s. 39 og ligesom man sorgløs · kan betroe Dig Alt, hvad man vil, saa længe
SLV, s. 326 ae til Nogen, da man jo ikke · kan betroe sig til Misforstaaelsens Fortrolighed,
Brev 244 vis Opvakthed, hvilken man · kan betroe til at handle lidt paa egen Haand,
NB11:53 Msker saa vidtløftig, at det · kan betyde Allehaande; just derfor var det
BA, s. 381 under almindelige Kategorier · kan betyde Alt saaledes, at dette Alt slet
NB31:121 er Du da ikke, at dette umuligt · kan betyde Andet, end at Du er et yderst vigtigt
AE, s. 393 gger i at det at handle ogsaa · kan betyde at handle i det Udvortes, hvilket
SD, s. 140 ære Fortvivlelsen; og det · kan betyde at have overvundet Fortvivlelse
NB22:47 an betyde det lige Modsatte; det · kan betyde at Hestene skulle løbe, men ogsaa
KG, s. 132 Kjerlighed, naar det at holde · kan betyde at skulle være hadet af den Elskede.
NB20:134 t slutte sig til det Bestaaende · kan betyde at ville unddrage sig enhver Arbeiden
CT, s. 53 tyde, hvor uendelig Meget det · kan betyde at være et ringe Menneske, og
SD, s. 140 vlet. Tryghed og Beroligelse · kan betyde at være fortvivlet, just denne
SD, s. 140 t være fortvivlet, og det · kan betyde at være frelst fra at være
SFV, s. 95 Den Enkelte« · kan betyde den Eneste af Alle, og »
NB22:47 at slaae. / / At en Kudsk slaaer · kan betyde det lige Modsatte; det kan betyde
3T43, s. 93 nart Dette og snart Hiint og · kan betyde det Modsatte, ligesom ethvert Vidnesbyrd
AE, s. 203 d Egenskab ved et Ord, at det · kan betyde det Modsatte, veed jeg ikke, men
SFV, s. 95 den Enkelte« · kan betyde Enhver. Vil man nu dialektisk irritere
BA dog ved Slægtens Historie igjen · kan betyde et Mere eller Mindre. / At Angesten
BA elige Mere for det enkelte Individ · kan betyde et Mere og et Mindre følger af
BA, s. 435 Omgang og ved Omgang, at den · kan betyde hvad det skal være. Det Negative
2T44, s. 196 hvad Ordet end forskjelligt · kan betyde i de Forskjellige, sin Sjel frelst.
BA, s. 366 oget, hvilket Angestens Intet · kan betyde i det senere Individ. I den psychologiske
KG, s. 149 nskab o. s. v. lige saa meget · kan betyde Lidenskabernes Afkølelse, som
BA, s. 400 andeligt Forhold til. Skjebne · kan betyde lige det Modsatte, da den er en
SLV, s. 230 let den til et Hexebrev, der · kan betyde lige hvad det skal være. Alt
NB:73 Steder det Forskjellige, det · kan betyde Planteriget, Dyreriget; det kan
NB:73 betyde Verdens 6000 Aar; det · kan betyde Statistik over Procreationen, og
BA jeg sige det er: at Sandseligheden · kan betyde Syndighed, det vil sige, denne dunkle
BA et kan vise sig, at Sandseligheden · kan betyde Syndighed. For Individet selv betyder
AE, s. 203 erindret derom, at det baade · kan betyde tollere og conservare. Jeg veed
NB:73 e Planteriget, Dyreriget; det · kan betyde Verdens 6000 Aar; det kan betyde
KG, s. 259 ge for sig haaber Alt, og det · kan betyde, at den Kjerlige kjerligt haaber
OTA, s. 337 det er umuligt. Dette Udsagn · kan betyde, at hun er bleven dorsk, at hun
OTA, s. 337 og sove sig Glemsel til; det · kan betyde, at hun ikke mere vil gjemme Ønsket
AE, s. 348 men Udvorteshedens Udebliven · kan betyde, at Inderligheden selv kalder inderligt
OTA, s. 328 edes det Overveiende, at det · kan betyde, det var en urigtig Vei man valgte.
BA Viden om hvad Synden forøvrigt · kan betyde, samt en misforstaaet historisk
NB:73 nen, og Gud veed Alt hvad det · kan betyde. Men totalt, qvalitativt betyder
NB21:32 det han reiser bort, da dette jo · kan betyde: Gud skee Lov, at Du reiser. /
NB11:53 yde: her er Standsningen; og det · kan betyde: her er Begyndelsen, bestandigt
Papir 595 at udgrunde, hvad det Hele · kan betyde; jeg gyser ved Tanken om det Øieblik,
Brev 68 t bleg, / Hvad mon vel dette · kan betyde? / Mig, Lægen, den, der ei var
FB, s. 202 d kan jeg vel forstaae, jeg · kan beundre Abraham, jeg frygter ikke for,
NB11:113 dvikler, at man egentligen ikke · kan beundre det Heroiske – man føler
NB5:43 ogskab, og derfor consequent ikke · kan beundre ell. prise Nogen som Stor uden
AE, s. 276 det, saa man ikke uden Taarer · kan beundre Kniplingerne, naar man tænker
Papir 454 n Sags Skyld, meget gjerne · kan beundre om jeg end for ingen Priis tu
NB22:63 n med Udgiveren ikke noksom · kan beundre, at have læst et Par Blade i
SD, s. 160 man æsthetisk ikke noksom · kan beundre. Det vilde ogsaa være en Daarskab
SLV, s. 379 rlige Effekt man ikke noksom · kan beundre. Her skildres det usle Sammenhold
NB23:21 errig Ens Inderlighed er, at man · kan bevare den – og ganske rolig lade
CT, s. 245 neste, der hvis Du har Troen, · kan bevare Dig i den. Er det maaskee ogsaa
NB14:36 u er det Spørgsmaalet, om jeg · kan bevare mig selv. I Forhold til at forstaae
TS, s. 66 ndog han efterat det er skeet, · kan bevare saa megen Upersonlighed ( Objektivitet),
KG, s. 284 sig selv og Andre ind, at den · kan bevare sig ganske reen, at den er reen
EE2, s. 160 r i intet Forhold dertil, han · kan bevare sig i Indifferens ligeover derfor.
BA, s. 444 meget Activitet i den, at den · kan bevare sin Passivitet. Overtroen er vantroisk
EE1, s. 120 mmelige ved Musikken, at den · kan bevare Stemmefleerheden i Stemningens Eenhed.
Oi5, s. 248 komme paa hine Tanker, at Du · kan bevares i Tilstanden af det han forstaaer
OTA, s. 127 e et lykkeligt Sind, som ikke · kan bevares, men kun erindres; vilde nogen
AE, s. 194 ikke det Omspurgte. Et Vidne · kan bevidne, at han har troet det, og altsaa
EE1, s. 181 mmer sin Pligt; Slutteren · kan bevidne, at han møder hver Nat, at den
TS, s. 48 Sjelekyndig ( Psycholog); jeg · kan bevidne, jeg har seet Mennesker, om hvem
JC, s. 55 hi umiddelbart er Alt usandt. · Kan Bevidstheden forblive i Umiddelbarheden,
AE, s. 479 hos Opgaven. / Men hvorledes · kan Bevidstheden om Skyld blive det afgjørende
Papir 13:10 / Virkelig – Mulig. / Gud · kan bevirke Alt, hvad der er muligt ell. ikke
SLV, s. 312 i Forhold til Afstand i Rum · kan bevirke, at man først hører de sidste
Oi7, s. 316 gteligt, hvad der uforskyldt · kan bevirkes ved en Kones Utroskab, at gjælde
AE, s. 37 g ikke har forstaaet det, ikke · kan bevise Alt, og vi Ringere« ( ak,
FB, s. 132 n nemlig ikke gjort, hvad jeg · kan bevise deraf, at han blev glad ved at modtage
NB21:7 – forunderligt! – man · kan bevise det af Præstens Tale. Havde Enken
NB:12 orfængelig selv om vi ikke · kan bevise det, fordi han er saa klog –
CT, s. 208 virkelig er saaledes, om jeg · kan bevise det? O, naar » Du«
KG, s. 164 , ligesaa lidt – som Du · kan bevise Din Adkomst til at indkræve denne
2T43, s. 36 er det ikke, at det Enkelte · kan bevise eller modbevise Troens Forventning.
BA, s. 440 han veed Alt ligesom den, der · kan bevise en mathematisk Sætning, naar
NB21:61 Brugen af slette Midler ligefrem · kan bevise maadelige Hensigter, hvilket er
NB17:59 t N.T. findes Steder, hvoraf man · kan bevise Rigtigheden med Biskopper, Præster
NB25:71 ing at bemærke 1) At man · kan bevise, at Χstus var Gud alene deraf,
NB14:63 ærværdigheds Prædikener · kan bevise, at han lærer, at Verden slet
JJ:202 evise det ( ligesaa lidet som jeg · kan bevise, at noget Menneske er til; jeg kan
DS, s. 154 te Ven, jeg troer kun hvad der · kan bevises – thi jeg holder mig til
SFV ver at troe paa mit Ord, da det · kan bevises af Lunos Journal. Dette Skrift
Not1:5 unde, uden at den imidlertid · kan bevises at være den ene gyldige. Det
NB23:29 hristendommen ikke er til / · kan bevises deraf, at det Existentielle viser,
AE, s. 385 hiske Godes Tilværelse kun · kan bevises derved, at Individet selv existerende
EE1, s. 80 tand, dette dog egentlig kun · kan bevises ved Musik, ligesom jeg jo ogsaa
IC, s. 59 bevise, og hvilket igjen kun · kan bevises ved Udfaldet, forsaavidt det da
EE1, s. 243 eller 6 Maader, hvorpaa man · kan bevæge en Onkels Hjerte; men Hovedsagen
NB5:116 de end Gavn. / Dog kun Du o, Gud · kan bevæge et Msk, saasnart jeg blot tænker
EE1, s. 81 ndeholde et enkelt Vink, der · kan bevæge ham til atter at høre. /
GU, s. 327 a han ikke have for Meget, der · kan bevæge ham, og ikke lade sig for meget
SLV, s. 166 t være afsindig. Hvad der · kan bevæge ham, vil jeg her ikke fremsætte
NB20:168 unktet udenfor Verden, der · kan bevæge hele Tilværelsen. Er det Uendelige
AE, s. 67 Punkt, hvorved man ikke just · kan bevæge hele Verden, men hvortil der
Not4:7 cob Böhme kort sagt, det · kan bevæge sig mellem Faustisk Hoffærdighed
KG, s. 36 re et Lem, naar Du end ikke · kan bevæge Tungen, kan Du dog have denne
DS, s. 184 er der da Ingen, hvem jeg · kan bevæge, at han kunde overvinde sit Sind
CT, s. 299 r det smerteligste Stød Du · kan bibringe Kjerlighed; der er ingen, ikke
NB14:66 nnes af Staten. Naar man ikke · kan bibringe Mskene saa megen Forestilling
NB29:20 Χstd. det dybeste Saar, der · kan bibringes et Msk, efter den rædsomste
Oi6, s. 272 godt af, og hvad dog maaskee · kan bidrage til at gjøre Dig lidt alvorlig,
Papir 371:1 almdl. Catheder-Foredrag · kan bidrage til at holde Tilhøreren opmærksom,
SFV, s. 31 vurrent. Sligt og meget Andet · kan bidrage til, at hiint Sandsebedrag bliver
DS, s. 149 de, eller som Daarer, hvem man · kan bilde Alt ind, naar man blot smigrer dem,
AE, s. 546 e, at man jo ogsaa siger: man · kan bilde et Barn Alt ind. Det forstaaer sig,
SLV, s. 292 ! aldrig. Det er muligt, hun · kan bilde sig det ind, men jeg forstaaer det
Brev 273 vare i 3 Uger – man · kan bilde sig ind, at jeg skal hente Hjelpetropperne,
EE1, s. 71 gentlige Gjenstand. Saaledes · kan Billedhuggerkunsten fremstille meget Andet
SLV, s. 117 ligion, og saa lidet som jeg · kan billige alle uanstændige Forsøg paa
EE2, s. 178 orklare Dig, hvorfor jeg ikke · kan billige den. / Vi gaae videre. Vi møde
NB24:30 ev med Haanden) at jeg ikke · kan billige det.« Dertil svarede han
SLV, s. 451 utaknemlig Mening, som Ingen · kan billige, der hellere vil være venlig
NB31:123 mes. Hvad der derimod ikke · kan billiges er, at Χstheden i Betragtning
Brev 86 r en Magt i Livet, der som saadan · kan binde ham. Jeg kommer til Kbhv. for at
NB6:93 sig, at den gudfrygtige Reflexion · kan binde Knuder igjen, hvilke en overfladisk
KG, s. 150 være reent. Og ingen Magt · kan binde saaledes; thi Kongen kan døe fra
SLV, s. 308 t mig ved Baand, som hun vel · kan binde, men ikke løse, saa kan det blive
BI, s. 322 er ere stærkere, end at de · kan bindes med romantiske Spindelvæve, hvis
NB11:233 iels Frakke og Storkorset · kan Biskop Mynster beholde. / / / baade i Kirke
NB10:199 sind og Religieusitet underligt · kan blande sig, og hvor det dog er farligt
KG, s. 367 e Forsøg ganske rigtigt og · kan blandt Andet maaskee tjene til at belyse
BOA, s. 122 aa forskjellig Maade, men han · kan blandt Andet ogsaa gjøre det ved at
NB7:48 Forholdet ell. Forholdet til Gud, · kan blandt Andet sees saaledes. Absolut i ethvert
NB14:136 et at være Journalist. / Der · kan blandt Slagtere findes brave Mænd men
NB35:23 rst at søge Guds Rige, · kan blive » ligesom de Andre«
Papir 588 n Hykler! / Kun et Villies-Msk. · kan blive Χsten. / d. 23 Sept 55. /
NB25:35 at komme i den Situation, at jeg · kan blive Χsten. Den der ufrivilligt er
Papir 588 d. 23 Sept 55. / Kun et V.-Msk. · kan blive Χsten. Thi kun et Villies-Msk.
Papir 588 il et Villies-Msk, saa han · kan blive Χsten. Thi Muligheden af at
OTA, s. 195 il, for at den Eiendommelige · kan blive – misforstaaet: saa lykkes
NB:170 Galskab, men det eneste han ikke · kan blive ( ellers kan han blive Alt) er netop
KG, s. 358 blive, hvad ethvert Menneske · kan blive ( thi Selvfornegtelse er i Forhold
Papir 490.b f den blev tvivlsomt / at det · kan blive / Kjød og Blod. / Christendom
IC, s. 238 i sig selv usand som den er, · kan blive aabenbar at være noget ganske
NB17:65 og Feighedens Sammenhold dermed · kan blive aabenbar. / Saa længe jeg staaer
NB9:36 og Skyld, nu i dets Undergang ret · kan blive aabenbar. Det er min Tanke, den tilfredsstiller
NB23:34 amvittighedssag, og til at dette · kan blive aabenbart, hjælpe Farerne. /
KG, s. 300 tes, for kort til, at det ret · kan blive aabenbart, hvorvidt det, som bestemmer
NB31:24 lokken. Thi Msket er et Dyr, som · kan blive Aand, hvilket han qua Dyr naturligviis
AA:14 e sig i en vis Henseende, man · kan blive aandelig døv paa det ene Øre,
LP, s. 31 , fordi han, saa at sige, ikke · kan blive af dermed, men saasnart en poetisk
Oi6, s. 272 ogle over Rygstykkerne, at vi · kan blive af med dem – og komme til.«
NB17:27 være til mode, naar den ikke · kan blive af med det ækle Utøi, der baade
LA, s. 38 aa tydeligt frem, at man ikke · kan blive af med ham, der er Intet der kan
OTA, s. 301 det er et Gode, Du aldrig · kan blive af med igjen, det bliver hos Dig,
3T43, s. 97 Men naar han desuagtet ikke · kan blive af med Magten, da bliver hans Bekymring
SLV, s. 258 d, hvor man hvert Øieblik · kan blive af med sig selv, hver Time finde
SLV, s. 258 isolerer Een, hvor man ikke · kan blive af med sig selv, hvor man overalt
SD, s. 134 an fortære sig selv, ikke · kan blive af med sig selv, ikke kan blive til
SD, s. 136 ns Qval, den er, at han ikke · kan blive af med sig selv. / Socrates beviste
SD, s. 135 Utaalelige, er, at han ikke · kan blive af med sig selv. Naar han var blevet
SD, s. 136 alen dog bliver, at han ikke · kan blive af med sit Selv, og det bliver aabenbart,
2T44, s. 198 ngende Plageaand, man ikke · kan blive af med, en snild Bedrager, der holder
2T44, s. 198 bagfra; en Skygge, man ikke · kan blive af med, selv om Nogen vilde kjøbe
Not11:28 ren fra det Seyn, han ikke · kan blive af med. Men det entgegengesetzte
JJ:190 atrængende Plageaand, man ikke · kan blive af med; en snild Bedrager, der holder
AE, s. 93 e var, hvorledes et Historisk · kan blive afgjørende for en evig Salighed.
IC, s. 174 Alvorens Skyld, eller at det · kan blive Alvor – ikke betragtende paa
SD, s. 210 eget for flygtigt til at det · kan blive Alvor med Positionen. / Dog alt Sligt
NB8:7 t det, for at det med Hver især · kan blive Alvor, en virkelig Lidelse. Kunde
SLV, s. 51 der den, fordi Alvoren aldrig · kan blive Alvor, men dette er netop Spasen;
NB13:92 raf kommer det, at jeg ikke · kan blive alvorlig i den trivielle Forstand
PS, s. 277 dets virkelige Saaledes ikke · kan blive anderledes, men følger deraf,
NB28:51 og Resten. O, min Gud! Jeg · kan blive angest indtil Døden, naar jeg
NB12:115 rlig, hvor i al Verden jeg · kan blive anseet for en Dame-Forfatter. Men
Papir 440 denes Charakteerløshed, · kan blive anseet for en Forbrydelse. / Den
Papir 187 mt, idetmindste forsaavidt det · kan blive anvendelig i Vaudevillen ( almeen
PS, s. 292 g sandt, at Conseqventsen kun · kan blive at bestemme som identisk og eensartet
NB21:148 rskeren – at der saa · kan blive Avancement for Dem, der have adopteret
BA, s. 379 net, i hvorledes det end var, · kan blive baade skyldigt og uskyldigt. Har
IC, s. 192 nneskeligt Haab om, at det jo · kan blive bedre. Saa redelig som han er sig
AE, note hvilken først Subjektiviteten · kan blive bekymret om sin evige Salighed, paa
2T44, s. 208 skjøn og frelsende Maade · kan blive Bekymringens Gjenstand. Kun naar
EE1, s. 287 n ikke sikker for, at man jo · kan blive benaadet ved en kongelig Resolution
SLV, s. 410 et saadant Væsen, at han · kan blive beroliget i denne positive Uendelighed,
EE2, s. 158 le gaae under, at Din Sjæl · kan blive beroliget ja veemodig, at Du kan
NB21:151 t hjælpe til Opgaven, at den · kan blive betjent med renere religieuse Kræfter.
NB25:84 terske. Han vilde ikke. Det · kan blive bittert nok, efterat have nydt Livet
SLV, s. 250 standen kommer til kort. Man · kan blive blind ved den pludselige Forandring
BOA, s. 273 et maa være til for at En · kan blive Christen, det indeholder Bestemmelsen,
Oi7, s. 295 jeg er nu i den Alder, at jeg · kan blive Christen. Selvfølgeligt kunde
AE, s. 419 rhedens ungdommelige Formaaen · kan blive comisk for en Trediemand, derimod
NB28:89 saa den største Ubetydelighed · kan blive commensurabel for den frygteligste
SLV, s. 142 den i dybeste Forstand ikke · kan blive commensurabel for det Erotiske, thi
AE, note ordi Existentsen i Tiden aldrig · kan blive commensurabel for en evig Afgjørelse.
AE, s. 26 vorledes jeg Johannes Climacus · kan blive deelagtig i den Salighed som Christendommen
EE1, s. 82 n, at denne Uendelighed ikke · kan blive den en Gjenstand. Dens Sugen betegner
LA, s. 24 at ville fordre hvad der kun · kan blive den Enkelte til Deel i Enkeltheden,
SLV, s. 374 for mig, at min Opgave ikke · kan blive den, at skulle disputere med ham
NB22:39 ogsaa for at Taknemligheden · kan blive desto større, at Maalestokken
IC, s. 213 vil da sige, for saavidt man · kan blive det af den hellige Skrift, og denne
AE, s. 194 k mod al menneskelig Forstand · kan blive det Historiske er blevet det. Denne
NB26:10 e, er det jo umuligt at det · kan blive det Overordentlige at gjøre det
NB28:63 erden være qvit; men den · kan blive det paa to Maader: ved at beundre
Not11:23 er det kun muligt, at det · kan blive det Seyen-Könnende, det er en
Brev 262 t dette Brev lige saa godt · kan blive det sidste. Naar jeg først faaer
AE, s. 263 n endnu mere samtidig end han · kan blive det ved en samtidig Virkelighed,
KG, s. 196 anderledes besluttet end han · kan blive det ved Hjælp af en Smule Veltalenheds
DS, s. 174 r En ulykkelig, ganske som En · kan blive det ved i beruset Tilstand at vedgaae
IC, s. 88 a bedrøvet, som Kjerlighed · kan blive det! O, dersom Du kunde ane, hvad
EE2, s. 88 Fremmed og Udlænding, ikke · kan blive det, det er klart. Man vilde ansee
OTA esindetheden klar – som den · kan blive det, eller saa er det klart, at det
G, s. 55 ig uden hende, saaledes som han · kan blive det, især med denne nye Tilgift,
FB, note erimod Troens og hele Troeslivet · kan blive det, lader jeg her uafgjort. Kun
SLV, s. 284 saa er jeg hjulpen, som jeg · kan blive det, men hvad hun end gjør, jeg
Not11:22 nach der Hand, post actum · kan blive det, nachher kan det blive det Seyn-Könnende.
Papir 421 l. paa et hængende Haar · kan blive det. / Lad Hjertet i Sorgen ei synde
Papir 347 Indv: – Nei, men den · kan blive det. / Scene. / Sophus paa sit Værelse
EE2, s. 288 hvorledes ethvert Ægtepar · kan blive det. Den seer Forholdet som det Absolute
AE, s. 161 ere, eller om han er det, men · kan blive det. I første Tilfælde spørger
EE2, s. 90 der griber Een, naar man ikke · kan blive det. Jeg føler netop i dette Øieblik,
Not11:22 Tænkningens Indhold men · kan blive det. Man kunde indvende, at det hell.
4T44, s. 357 andere) som ethvert Menneske · kan blive det. Men vedkjender han sig da det
AE, s. 317 des i den Tilstand, at han · kan blive det. Om Ingen naaer det, gjør
Not11:4 meget potentia lærd, som han · kan blive det. Overgangen i Seyn efter potentia
Oi9, s. 385 som det er muligt et Menneske · kan blive det; og begraves saa som »
IC, s. 213 endom – antaget, at man · kan blive dette ved den hellige Skrift, og
PS, note Væsen, hvorved det netop ikke · kan blive dialektisk i den faktiske Værens
EE2, s. 145 lertid Din falske Lære ret · kan blive Dig aabenbar, saa vil jeg forfølge
EE2, s. 274 e Din Formue bort, for at det · kan blive Dig en Nødvendighed at arbeide,
AE, s. 139 nde, at Gud i al Evighed ikke · kan blive Dig qvit, thi kun i det Ethiske er
LF, s. 48 e, et Idag, i hvilket Du evigt · kan blive Dig selv nærværende. Lad saa
TS, s. 98 r Dig til Deel, og for at den · kan blive Dig til Deel, fordres ( hvad Indbyderen
SLV, note ørende. Et umiddelbart Geni · kan blive Digter, Kunstner, Mathematiker o.
PS, s. 280 t sig, at det Historiske ikke · kan blive disses Gjenstand, fordi det Historiske
Oi5, s. 245 har lange Udsigter, før Du · kan blive duelig til med Alvor at tale derom
NB33:34 Dyden, Stedet hvor man ret · kan blive dydig! I Sandhed dette Sted er for
NB16:96 øre det Onde saa slet, at man · kan blive dømt efter Lovene. Og i saa Fald
AE, note n, som der staaer i Verset, han · kan blive Edelmann, Bettelmann, Doctor, Pastor,
CT, s. 62 men kun som Ringe. Thi Ingen · kan blive eller være Christen uden i Egenskab
NB26:113 ste Maade, paa hvilken han · kan blive elsket af et Msk, er netop, naar
SLV, s. 20 nd sælges til Andre aldrig · kan blive en Andens Eiendom, fordi den bestandigt
NB31:51 et Vilkaar, at ethvert Msk. · kan blive en Apostel – fra Guds Side
AE, s. 523 ndskab, der i sit Maximum kun · kan blive en Approximation: det er Modsigelsen.
SLV, s. 164 a let, at Ingen ved sig selv · kan blive en berettiget Undtagelse. Der maa
AE, s. 333 eden af, at det døbte Barn · kan blive en Christen, hverken mere eller mindre.
FB, s. 138 ommerfugl saa aldeles, at den · kan blive en Fisk. De dybere Naturer glemme
FB, s. 185 Intet til Hinder for, at han · kan blive en Helt; thi det Skridt, han nu gjør,
OTA, s. 171 blive en Apostel, men ogsaa · kan blive en Judas, som forrædersk vil fremskynde
NB2:118 edens-Gjerninger.« / Det · kan blive en meget god Text til en Brudevielse:
SLV, s. 398 es til Rette for ham, at han · kan blive en ordentlig Individualitet. –
NB25:77 lses quantum satis, det der · kan blive en Potensation i Nydelse. / Χstd.
NB14:112 er lagt ham saaledes an, at han · kan blive en religieus Existents af ualmindeligere
Brev 143 er, hvo veed det, maaskee snart · kan blive en Repræsentant for en svunden
NB26:83 anne Afgjørelser, at det · kan blive En selv aabenbart, om man har Troen,
NB27:52 lig ved at kunne undvære · kan blive en Selviskhed. Saa kan det just være
KG, s. 80 mhed og Vælde nu ikke mere · kan blive en Snare for et Menneske, saa han
BOA, s. 138 at hans Exempel altsaa · kan blive en Snare, en Fristelse. Den Bekymring
NB12:170 n. / / / Fredags-Taler. / Dette · kan blive en staaende Productivitet. / /
KG, s. 42 aa farefuld, at denne Hede let · kan blive en Sygdom. Det Umiddelbare er ligesom
SLV, s. 78 n udmærket forført Pige · kan blive en udmærket Hustru. Hvis jeg ikke
EE1, s. 227 indvortes Bestemmelse, ogsaa · kan blive en udvortes, behøve et Moment
AE, s. 127 den, ved Villien til det Gode · kan blive en verdenshistorisk Skikkelse –
NB30:24 altsaa Haab at en tam Gaas · kan blive en Vildgaas. Derfor bliv hos dem,
Not10:9 h, er endnu umidd., den ene · kan blive en Werden für sich, og deri en
KG, s. 109 u har den Ubestemthed, at den · kan blive end bestemtere ( thi det idelige
EE2, s. 64 i, at denne Uendelighed ikke · kan blive endeliggjort. At det, at det Religiøse
NB24:45 Herre, ikke veed, hvad der · kan blive Enden. Som naar Barnet, der skal
JJ:494 avl Virksomhed – for at der · kan blive endnu flere Msker. / Naar et Msk.
KG, s. 280 større, og dog bestandigt · kan blive endnu større, det er, vise sig
NB32:114 handle, naar man ikke ret · kan blive enig med sig selv eller klar over
AE, s. 331 som Christendommen nogensinde · kan blive er at blive hvad man i triviel Forstand
F, s. 518 jo ogsaa skee noget Andet; jeg · kan blive erklæret for at være saa dum,
NB32:57 aa skjønnes ikke, at det · kan blive et feedt Levebrød at forkynde
SD, s. 237 denne Kjerlighedens Gjerning · kan blive et Menneske til lige det Modsatte,
JJ:432 ynker han. Ligesom Indesluttethed · kan blive et Mskes Undergang, fordi han ikke
FB, s. 126 dre det Forbigangne, der ikke · kan blive et Nærværende. Eller havde
EE1, s. 127 ig ham, saa at han næsten · kan blive et Organ for Don Juan. Leporello
4T44, s. 367 et saa umuligt, at Bønnen · kan blive et Vaaben mod Gud, thi kun den rette
AE, s. 25 en uendelig Bekymring), at han · kan blive evig salig. Ja naar man engang har
AE, s. 521 Utilgjængelige er: at man · kan blive evig, uagtet man ikke var det. /
NB26:84 en saaledes, at den for mig · kan blive Examinationen, istedetfor at faae
NB26:83 v saaledes ud, at dette Liv · kan blive Examinationen, om Du har Troen. /
NB10:27 t jeg i denne Verden aldrig · kan blive farlig for ham, dertil er han for
NB12:118 des Ægteskabs Illusion, · kan blive farlig for mig, alterere mig mit
NB23:197 saadan Stræben som min · kan blive farlig saasnart det bliver Partie.
KG, s. 102 rfor Spøg, en Spøg, der · kan blive farlig, thi i Alvor er Kjerligheden
NB12:118 forsaavidt det er muligt, · kan blive farligt for hende, kan forstyrre
SLV, s. 241 temmes ikke astronomisk, det · kan blive fem og ti Aar og hele min Levetid
DS, s. 249 d følger hvert Skridt! Det · kan blive for Eder saaledes, at Taalmodigheden
AE, s. 266 Barn. Ja, hvad Christendommen · kan blive for noget allerkjæreste Noget
PS, s. 291 Betydning ( hvilken jo ogsaa · kan blive Forargelse) have vi allerede bragt
JJ:395 ge Lighed med ham, det Store, der · kan blive Forbillede for hvad han selv skal
EE1, s. 323 See det er Forskjellen. Jeg · kan blive forbittret ved Tanken om, at hun
NB12:157 sygelig og saa pirrelig, at jeg · kan blive forbittret, naar Solen ikke skinner,
AE, note foranderligt, da han pludselig · kan blive forelsket, pludselig blive fattig,
NB2:45 g mod vor Tid, at man ikke engang · kan blive forfulgt. O, menneskelige Dumhed
SLV, s. 78 re saa, at hun kun eengang · kan blive forført. Derfor vredes hun egentligen
BI, s. 329 r er Tale om, og Nydelsen dog · kan blive forhøiet ved det hemmelige Medvideri,
EE1, s. 27 m tør man dog haabe, at de · kan blive Fornuft-Væsener; men de, der ere
SLV, s. 20 n i Tilberedelsens Øieblik · kan blive forskjellig, medens Hukommelsen kun
F, s. 517 temmelse, for at den om muligt · kan blive forstaaelig for mig; thi den almindelige
NB4:67 n selv forstaae, hvorfor jeg ikke · kan blive forstaaet før, og at det er min
EE1, s. 255 lhvidsker mig, at han aldrig · kan blive forstaaet godt nok; min Mistillid
BOA, note n Sandhed, han har at meddele, · kan blive forstaaet. Men i saa Fald er han
Papir 371:1 oget til, at hiint bedre · kan blive forstaaet. Men, som sagt, det naaes
4T44, s. 350 sandt, at et Menneskes Sjel · kan blive forvirret, hvis det Ubetydelige for
CT, s. 62 ensinde blev eller nogensinde · kan blive frelst ved Christum, saa vist heller
SLV, s. 47 in, saa han i al Evighed ikke · kan blive fri derfor. Hvad da Pieteten forbyder
Not5:32 h en Forbandelse, som den aldrig · kan blive fri for – det er denne Strid
NB29:30 saaledes, at man paa ingen Maade · kan blive fri for at kalde sig Χsten.
AE, s. 366 an søger Udflugter, om man · kan blive fri for saaledes at gaae paa Tæerne,
KK:5 gheden af, at den msklige Aand · kan blive fri for Synd opstillede de en Retfærdiggjørelses-Theorie,
SLV, s. 284 Jeg arbeider jo for, at hun · kan blive fri. Rigtigt; men jeg har henstillet
Not9:1 fter i Verden, hvorved den · kan blive fuldkommen. Den teleologiske. her
NB:141 get et stort Jordegods, ikke · kan blive færdig med at gjøre sig bekjendt
EE2, s. 127 er da en Evighed inden Verden · kan blive færdig med sin evige Vexel-Virken,
Brev 82 , det er Arbeider Du hurtigt · kan blive færdig med. Jeg skriver paa Liv
TS, s. 55 liv ikke vred, men gaa, at jeg · kan blive færdig«. / Altsaa, den
AE, s. 337 ulig, fordi Overveielsen ikke · kan blive færdig. / Spørgsmaalet om hvad
AE, s. 337 i en Approximeren, som aldrig · kan blive færdig. Mediationen mellem Christendom
BA reent empiriske Iagttagelse aldrig · kan blive færdig. Om derfor Angesten end
NB14:144 man nok kan begribe, at en Mand · kan blive gal over – men andre ikke«;
NB15:19 n Eenfold, at man næsten · kan blive ganske fortumlet derved. Hvor Mange
EOT, s. 270 Synders Tilgivelse, Den, der · kan blive ganske stille, for gudfrygtigt at
NB15:115 l. har afskaffet Χstd. Man · kan blive ganske svimmel, naar man stirrer
NB9:14 r atter Muligheden af at jeg · kan blive ganske værgeløs. Løber verdslig
NB21:103 / Han siger at Χstd. ikke · kan blive Gjenstand for » Betragtning.«
NB21:103 staaer, at Χstd. egl. ikke · kan blive Gjenstand for Betragtning. / Eet
IC, s. 235 e af den Beskaffenhed, at det · kan blive Gjenstand for Beundring, skal du
PMH, s. 71 t blive saa betydelig, at den · kan blive Gjenstand for en Berigtigelse, saa
F, s. 522 spørges, om denne Magt ikke · kan blive Gjenstand for en videnskabelig Behandling;
EE1, s. 63 rligviis kun om en Idee, der · kan blive Gjenstand for kunstnerisk Behandling,
EE1, s. 168 t den reflekterede Sorg ikke · kan blive Gjenstand for kunstnerisk Fremstilling,
EE1, s. 175 is Sygelighed, der da aldrig · kan blive Gjenstand for kunstnerisk Fremstilling,
SLV, s. 102 ogsaa den Modsætning, der · kan blive Gjenstand for Omtale, en Beslutning,
OTA, s. 367 s Dyb i Christi Lidelse ikke · kan blive Gjenstand for Prædiken, saa er
NB24:169 saaledes til Rette, at han kun · kan blive Gjenstand for Tro, altid indrette
NB24:169 for at sikkre, at han kun · kan blive Gjenstand for Tro. Derfor er Χstd.
PS, s. 300 sk? Det Historiske, som ikkun · kan blive Gjenstand for Troen, og som den Ene
IC, s. 94 m, for den Sags Skyld, Enhver · kan blive Gjenstand for, naar han, den Enkelte,
Brev 194 end paa forskjellig Maade · kan blive glade. / Af et Brev fra Michael har
JJ:82 øster ogsaa med, at det maaskee · kan blive godt igjen, at der kommer blidere
SLV, s. 55 at tirre den saaledes, at der · kan blive Grund nok til at ride den til. /
NB6:44 g Mishandling i Verden, pludselig · kan blive Guds Villie med mig, at jeg netop
NB21:4 selv. Det forstaaer sig det · kan blive ham en dyr Sag; thi det vil opbringe
Papir 419 saaledes ind i Alt, at man ikke · kan blive ham qvit – og saa bliver han
NB25:84 Priis at kjøbe Det, der · kan blive ham yderst farligt naar det skal
Papir 459 seer da, hvor fatalt dette · kan blive ham, men han har ikke Charaktee
SLV, s. 416 erfundige Maade, at Bathzeba · kan blive hans. Jeg antager, at han har sendt
AaS, s. 42 korte Hæder og Ære, der · kan blive Heltene til Deel i deres Liv, men
NB4:4 n hun kan seire derved, at Du ikke · kan blive hende qvit. / Der skal skrives
EE1, s. 267 igende Forlegenhed, der ikke · kan blive hende qvit. Den hele Scene er ligesom
SLV, s. 373 ved en Pige, og derfor ikke · kan blive hendes Mand, ligger indenfor det
EE1, s. 158 er, at Mennesket ikke ganske · kan blive Herre over sit Naturforhold, men
Papir 440 / O, usle Goldschmidt! Man · kan blive hidsig, gjøre Uret: men dersom
PS istoriske gjelder det, at det ikke · kan blive historisk for den umiddelbare Sandsning
AE, s. 16 hvad der kun mod sit Væsen · kan blive historisk, altsaa i Kraft af det
AE, s. 526 hvad der kun mod sit Væsen · kan blive historisk, altsaa i Kraft af det
AE, s. 15 et ifølge sit Væsen ikke · kan blive historisk, og altsaa maa blive det
AE vilket ifølge sit Væsen ikke · kan blive historisk, og altsaa maa blive det
JJ:156 f ham, viser det sig, at han ikke · kan blive hos hende. Den eventyrlige Trang
OTA, s. 151 at al Løn i det Udvortes · kan blive hvad Verdens Belønning altid er,
IC, s. 54 g ikke er oplagt til at troe, · kan blive i høi Grad forbittret over at
Not3:2 Exempel paa, hvorledens en saadan · kan blive i høieste Grad productiv, idet
NB26:68 e – og for at Du saa · kan blive i salig Forstaaelse med Gud som Kjerlighed.
NB13:88 thetiske. / Enhver ung Pige · kan blive i Sandhed forelsket. Men dersom jeg
DS, s. 240 Luther gjorde, kun altfor let · kan blive ind paa en forkeert Vei, saasnart
Not11:21 de uden for sig for at det · kan blive Indhold i den, idet det aposteriori
EE1, s. 406 g Pige. Det vil da sige, jeg · kan blive kjed af den enkelte unge Pige, men
Not5:1.1 den Kæphøihed, som Ingen · kan blive klog paa ell. have sand og forædlende
NB8:11 tillige en interessant Mand, man · kan blive klog paa ham og paa hvad der beskæftiger
KG, s. 259 Overveielse, saa man ikke ret · kan blive klog paa, hvilken Gjenstanden er,
NB26:54 kker hen, er at M. ikke ret · kan blive klog paa, om det dog ikke egl. er
SFV ndelige, at man ikke veed og ikke · kan blive klog paa, om Situationen er i Hedenskabet,
NB33:49 e Praktiskhed, man ikke ret · kan blive klog paa. / Den anden Classe er lidende,
IC, s. 62 ns Liv. Det er muligt, at han · kan blive Konge, det er muligt – men
Brev 147 de Dig, hvis Tanken om mig · kan blive lettere, friere, mere udvidende for
F, s. 504 avidt der ved Ironiens Hjælp · kan blive lidt Moerskab ud af den. Om Een,
SLV, s. 343 leve, lidt maa jeg have, det · kan blive lidt nok. Lad mig blive hendes Morder,
LA, s. 88 mere den Samme; men Publikum · kan blive lige det Modsatte og er dog det Samme
DS, s. 220 alle Muligheder i sin Haand, · kan blive lige hvad han vil. Det er som et
NB14:85 ell. hvad man nu vil kalde det, · kan blive lige saa bekjendt. I sin Tid holdt
EE2, s. 226 har det ved sig, at han ikke · kan blive lykkelig eller glad, der ruger et
G, s. 55 n lader sig ikke realisere, han · kan blive lykkelig uden hende, saaledes som
NB26:68 ke Gud. Thi kun en Afdød · kan blive lykkelig ved at elske Gud. Er Du
SD, s. 199 e, der føler, at han ikke · kan blive lykkelig ved at give sig hen, han
Brev 84 fixe Idee, at hiin Pige kun · kan blive lykkelig ved Dig eh bien! Du har
FB, s. 175 e det at vide, at hun maaskee · kan blive lykkelig ved en Andens Haand.«
Brev 159.1 re lykkelig, med hvem Du · kan blive lykkelig, og det skal Du, der skal
AE, s. 228 at ved en satisfactio vicaria · kan blive lyksaliggjørende for en Ramser.
TSA, s. 83 at man i vor Tid ikke engang · kan blive Martyr, at vor Tid ikke engang har
Papir 445 ak, ogsaa en Dandser · kan blive Martyr. / Moral. / De ligefremme
4T44, s. 315 iv bliver let, tvertimod det · kan blive meget tungt, maa som sagt blive vanskeligere
NB10:104 dog ikke gjøre det. Bedraget · kan blive mere og mere raffineret. Den 3die
NB4:155 aavidt denne Indesluttethed · kan blive mig Anledning til Synd, at gj
F, s. 518 saa dum, at Philosophien ikke · kan blive mig forstaaelig, Modsætningen
NB17:76 Lidenskabelighed er hvad der kun · kan blive mig til Plage i et personligt Forhold.
AE, s. 81 digt ankomme. Intet Historisk · kan blive mig uendelig vist, undtagen dette,
NB31:141 Aands Kjendet) for at det · kan blive Motiv for Kunsttalere. Men det forstaaer
Papir 69 brudt, og ingen Lyksalighed · kan blive Msk. til Deel, for os derimod ikke,
JC re beskaffen, for at det at tvivle · kan blive muligt? / Idet Johannes begyndte
AE, s. 441 Grund i at man saa saare let · kan blive narret af sig selv i en Indbildning.
AE, s. 458 Dog, som sagt, en Iagttager · kan blive narret, hvis han antager en Ironiker
AE, s. 461 tilbage til Iagttageren: han · kan blive narret, hvis han uden videre antager
AE, s. 454 e, vil han ogsaa vide, at han · kan blive narret, thi den Religieuse er ikke
SLV, s. 327 anden Haand, og at den ikke · kan blive nogen snaksom Udplappren, thi til
DD:126 mig, for at der om muligen endnu · kan blive Noget af mig. Af Alt hvad jeg har
Brev 41 n ligger En for nær, til at der · kan blive noget Eventyr; og denne er jo Forskjellen
TTL, s. 404 ig glemme Gud, fordi han ikke · kan blive noget Forbigangent, at Du kunde blive
DS, s. 214 g paa at godtgjøre, at man · kan blive Noget i denne Verden ved –
NB2:256 g maa seire » uden at der · kan blive noget Opløb« ( Luc: 22,
NB11:152 e msklige Hjælpemidler, · kan blive næsten en Verdensbegivenhed naar
NB28:51 er salig – o, men jeg · kan blive næsten lige saa angest, ja, lige
BOA, s. 174 rligere Tilsvar. / For at Alt · kan blive nøiagtigt og være Læseren
IC, s. 142 lider, at denne hans Lidelse · kan blive og bliver til Forargelse for de faa
NB33:59 dere og sødere Sludderen · kan blive om denne Salighed, desto bedre –
IC, s. 76 n, der vovede at sige det; Du · kan blive opbragt indtil Raseri over den Plage,
TSA, s. 69 Menneskelighed, som end ikke · kan blive opbragt, naar et Menneske vil udgive
AE, s. 155 en Hund, medens Døden kun · kan blive ophævet ved den Døendes Forestilling
OTA, s. 223 ok, at man da saaledes bedre · kan blive opmærksom og tage Kjende paa,
NB36:3 Tale om at naae den Modenhed, som · kan blive opmærksom paa det Χstlige
AE, s. 506 blot i den Situation, at man · kan blive opmærksom paa det, maa man først
NB4:57 t er saa, hvad Under, at man ikke · kan blive opmærksom. / Det gjælder fra
BOA, s. 257 for at hans Overbeviisning · kan blive overbevisende for ham selv. Forunderligt
FB, s. 173 den skal være, at der ikke · kan blive Plads dertil i Systemet. Saa kunde
OTA, s. 411 r for glædelig til at der · kan blive Plads for Fortjenstlighedens kummerlige
LA, s. 105 smaalet er, om den nogensinde · kan blive populair ɔ: om Klogskaben i den
Papir 459 aa tilspidset, at det ikke · kan blive populairt, at det virkelig maa forekomme
NB34:5 at jeg saa kunde have Ret: det · kan blive populairt, og jeg kan faae Ret; men
NB34:5 ide det Numeriske det er hvad der · kan blive populairt. Er jeg fE i Spidsen for
Papir 345 l literair Anstændighed · kan blive prentet. Lad mig oplyse det med en
Not11:12 ere, der altsaa ikke igjen · kan blive Princip, men er Ende. Hvor er nu
NB24:152 venyttig Vending! – · kan blive Profit derved, vindes Publikum derfor.
Brev 84 kan trøste, kort sagt du · kan blive Præst, det eneste det er Umagen
IC, s. 185 for at det at leve i Sandhed · kan blive Prøven og Examen. Selv Apostlene,
EE1, s. 318 andet, maaskee, maaskee, jeg · kan blive rasende over alle disse Maaskeer,
NB10:18 at hjælpe til at der dog · kan blive regjeret. / Og hvad har egl. Mynster
SLV, s. 411 række sig paa Landet. Han · kan blive roligere, forfarnere, finde en Tryghed,
IC, s. 59 m, hvorfor han da heller ikke · kan blive saa absolut farlig, om det end seer
Papir 113:2 nct, og som derfor, for at det · kan blive saa almindeligt som muligt, stige
NB14:85 eve i et lille Land, at Ens Navn · kan blive saa bekjendt, at blot det bruges
KG, s. 315 af Regning, hvor een Penning · kan blive saa betydelig, blive den betydeligste
2T44, s. 192 man maaskee, at Taarnet ikke · kan blive saa høit som man ønskede. Maaskee
BOA, s. 239 lem Godt og Ondt, at det Onde · kan blive saa imponerende, at vi forvexle dets
SLV, s. 140 v. o. s. v., thi denne Snak · kan blive saa lang det skal være. Ved Hjælp
NB6:78 idt af maaskee slet ingen. At han · kan blive saa pirret! Han kunde misforstaae
NB23:76 dste er den farligste, fordi den · kan blive saa populair / At det Christelige
CT, s. 50 Begyndelsen, denne Omvei, der · kan blive saa saare lang, at gjøre den saa
BI ele foretages, for at Overveielsen · kan blive saa uhildet som mulig, maa jeg bede
CT, s. 177 diker Kirken tom. Eller man · kan blive saa vant til at høre denne Indbydelse,
CT, s. 177 us, at kalde paa dem. Men man · kan blive saa vant til at høre denne Indbydelse,
DJ, s. 71 blive klog paa Mazetto, at han · kan blive saa vred. Forsoningen maa derfor
AE, s. 496 rlegenhed. / Men dersom dette · kan blive saa, eller naar det er saa i en Tid:
Papir 455 ind: blot Inderlighed. Det · kan blive saaledes farligt, at vi kan synke
NB27:81 denne Sympathiens Collision · kan blive saare piinlig. / Saa kommer det da
NB26:68 Dig til at elske ham, saa Du ret · kan blive salig i denne Kjerlighed, hvad kun
F, s. 519 tiltrods for denne min Dumhed · kan blive salig ligesom andre Mennesker. Hvis
SBM, s. 142 re, hvis jeg paa den Maade · kan blive salig ligesom Sandhedsvidnet, at
FB, s. 127 eske ikke er forskudt, at han · kan blive salig med alle Andre, men i Tiden
F, s. 520 saa spørges, hvorledes jeg · kan blive salig ved at blive salig efter min
NB20:115 man paa langt billigere Vilkaar · kan blive salig. O, det farligste Sted for
CT, s. 245 sgjerrighed efter Andres Tro, · kan blive samlet i Alvorens Tjeneste, at Du,
NB14:18 a snart blive færdig med; han · kan blive Samtidens stadige Uro. / Den nye
DS, s. 250 te sig selv, at det saa ogsaa · kan blive sand Selvfornegtelse. Derimod kjender
BOA, s. 134 ans Plan ved at seire – · kan blive sand. Han har ikke Visheden, men
SFV, s. 68 Noget, just for at det Sande · kan blive sandere) er ligefrem Pligt mod Sandheden,
Brev 317 af hvad der for hende ikke · kan blive Sandhed i Følelsen, meer Styrke
AE til en Hypothese. Og en Hypothese · kan blive sandsynligere ved at holde sig i
NB26:36 , formodentligen for at det · kan blive sandt, hvad Χstus forudsiger
KKS, s. 107 lads, for at det Vidunderlige · kan blive seet og beundret just som saadant.
BOA, s. 208 , der, generede og generende, · kan blive siddende hos En i hele Timer blot
Not4:16 Factum som Noget man umiddelbar · kan blive sig bevidst. – Den maa aabenbare
JJ:173 t holde sig udenfor. » Man · kan blive sig selv comisk ved at komme til
EE2, s. 184 g ligger i, at intet Menneske · kan blive sig selv gjennemsigtigt. De Mennesker
SLV, s. 396 a gaaes igjennem, for at han · kan blive sig selv klar i det Religieuse. Angaaende
Not11:25 Seyn-K., er det, som ikke · kan blive sig uligt, in Seyn holder det sig
EE1, s. 266 den er altfor fristende. Han · kan blive sit eget Livs Troubadour, og haaber
KKS, s. 104 det Dialektiskes Tiltræden · kan blive skilt og udsondret, men blot fortæret.
2T43, s. 32 get Enkelt, hans Forventning · kan blive skuffet, men saaledes gaaer det ikke
NB20:82 nne Vanskelighed, at det saa let · kan blive Smaalighed og Fristelse i Retning
NB26:42 aa fastholdes, at dette let · kan blive Sophistisk, naar man ikke passer
NB23:111 ae Troen, til at der endog blot · kan blive Spørgsmaal om at faae Troen, maa
BI, s. 189 e Undersøgelse, da her kun · kan blive Spørgsmaal om at gjengive den,
PS, s. 302 deligt reduceret, da der ikke · kan blive Spørgsmaal om en Discipel paa
EE2, s. 83 Illusion, den nemlig, at man · kan blive staaende herved. Ja, min Ven, Du
IC, s. 222 maa gaae videre, at man ikke · kan blive staaende ved Christendommen, ved
Oi7, s. 293 n er perfectibel, at man ikke · kan blive staaende ved den første Christendom,
SD nde affærdige med, at man ikke · kan blive staaende ved den; men med det Christelige
BI, s. 74 rt af Mennesker, hvor man ikke · kan blive staaende ved det Ydre som saadant.
BA, s. 407 riske Oversigter. / At Geniet · kan blive staaende ved sin umiddelbare Bestemmelse,
BA, s. 343 mmenhed, ved hvilken man ikke · kan blive staaende, thi sig selv er den altid
TTL, s. 404 n skal forandres, at han selv · kan blive Stedet, hvor Gud er i Sandhed. /
PS, s. 231 men og Hæderskrandsen ikke · kan blive stor og glimrende nok, til Vederlag
KG, s. 109 er i det Uendelige bestandigt · kan blive strengere, aldrig Grændsen, hvor
EE2, s. 59 gt bort, at min Sjæl atter · kan blive sund, at mit Bryst atter kan aande,
KG, s. 277 mmer det, at hans Virken ikke · kan blive synlig. Hans Virken bestod jo just
NB2:155 kkelig, førend der endog blot · kan blive Tale om at begynde paa at elske Næsten.
NB32:106 for at der da intet Ansvar · kan blive Tale om, deels for, som sagt, ikke
IC netop det Frastød, hvori Troen · kan blive til – hvis man da ikke vælger
NB36:10 hvor Noget kun gjennem et Medium · kan blive til Deel, er det omtrent lige saa
NB2:117 n Aand, som da to Aander umuligt · kan blive til een Aand. Denne Bemærkning
EE1, s. 286 et Livsforhold, hvorved man · kan blive til Flere. Derfor er Venskabet allerede
NB30:24 rer jo netop, hvad et Msk. · kan blive til i Livet. Her er altsaa Haab at
NB7:75 lig Egenvillie, der ikke saaledes · kan blive til Intet for Gud, saa maa det ende
SD, s. 134 blive af med sig selv, ikke · kan blive til Intet. Dette er den potentserede
KG, s. 43 ddelbare Kjerlighed, siden den · kan blive til Iversyge; ak, men denne Ild er
NB29:19 og saa faaer vi at see hvad det · kan blive til med det Timelige, det Endelige,
NB31:94 erflødig Person, som kun · kan blive til Nar og latterlig, naar han ikke
TS, s. 54 ger. Lad os derfor, for at det · kan blive til Noget, tage et simpelt menneskeligt
KG, s. 261 Udfaldet bliver. – Man · kan blive til Skamme ved at haabe Ondt over
KG, s. 261 blive til Skamme. – Man · kan blive til Skamme, ved at opgive Haabet
BOA, s. 144 ieste Velsignelse for Andre · kan blive til største Fordærvelse for
AaS, s. 43 g en Fermentation, som umulig · kan blive til Vind. Overalt rører der sig
PS, s. 274 thi det Eneste, der ikke · kan blive til, er det Nødvendige, fordi
4T43, s. 135 ære saaledes, at det ikke · kan blive til, er ikke det Gode; eller det
IC, s. 105 men til det Punkt, hvor Troen · kan blive til, hjælpe En til at blive opmærksom
BA, s. 329 tige sig, er, hvorledes Synden · kan blive til, ikke at den bliver til. Den
NB15:83.b jeg har at gjøre for at den · kan blive til, samt hvorledes den bevares ell.
AE, s. 36 ubique et nusquam, hvori Troen · kan blive til. – Har Den, som havde Troen,
NB30:122 mme med Mskene og hvad det · kan blive til. Og Gud, der i Kjerlighed uendelig
NB21:29 i den Situation, hvor Troen · kan blive til. Vov at give hele Din Formue
IC, s. 53 n er Betingelsen for at Troen · kan blive til: Du er standset paa Forargelsens
NB21:16.a ing, hvor Troens Afgjørelse · kan blive til; det er et Vovestykke. Det er
SD, s. 130 det. Deraf kommer det, at der · kan blive to Former for egentlig Fortvivlelse.
AE, s. 367 fra Begyndelsen vide, at den · kan blive trang, og stenet, og tornet indtil
TSA, s. 108 Grund af Det, som slet ikke · kan blive Troens Gjenstand. Dersom en Søn
BOA, s. 224 a Grund af Det, som slet ikke · kan blive Troens Gjenstand. Dersom en Søn
NB16:11.a ghed har en Interesse, saa det · kan blive trykt og give Stof til Bysnak, kort
JJ:336 ade det være, at han ikke · kan blive træt af at høre hans Ord og
NB25:68 træffelige, som jeg ikke · kan blive træt af at prise ( ny Lyrik) –
NB34:13 Majestætisk som jeg ikke · kan blive træt eller kjed af at tilbede.
Oi10, s. 411 at Din Uenighed med dem ret · kan blive tydelig: at Det, der beskjeftiger
SLV, s. 403 a have Resignationen, at det · kan blive tydeligt, at hun ikke elsker sig
KG, s. 241 for vore Øine, at det ret · kan blive tydeligt, hvor ynkelig Bedrageren
AE, s. 26 lskab. / For at nu mit Problem · kan blive tydeligt, skal jeg først fremsætte
EE2, s. 211 te mit inderste Væsen, der · kan blive uanfægtet af dette Tab og lide
LF, s. 36 enten ... eller. / Men hvis Du · kan blive ubetinget lydig som Lilien og Fuglen,
Not4:7 ver anden Tænkning Gjenstanden · kan blive udenfor for mig, saa er derimod den
LA, s. 84 il det i Oprigtighed med Gud, · kan blive Udgangspunktet for det høieste
AE, s. 81 g er til ( hvilket igjen ikke · kan blive uendelig vist for noget andet Individ,
Not4:36 ger deraf at Sandheden ikke · kan blive uforandret erkjendt. Den religieuse
KG, s. 47 se. Den umiddelbare Kjerlighed · kan blive ulykkelig, kan komme til Fortvivlelse.
SLV, s. 322 iende: man kan døe, man · kan blive ulykkelig, men Meningen i sit Liv
NB11:49 Χstd. fordrer det. Digteren · kan blive ulykkeligere og ulykkeligere, men
SLV, s. 165 r, da er det umuligt, at han · kan blive Undtagelsen, dersom der ellers er
SLV, s. 165 ttet, er det umuligt, at han · kan blive Undtagelsen, dersom der ellers er
SLV, s. 385 atisk Posement- og Knapmager · kan blive upopulair, men er det væsentligen
LA, s. 27 Almindelighed om enhver Pige · kan blive usand, og kun blive sand om den Ualmindelige.
KG, s. 282 d Forfængeligheden umuligt · kan blive uvidende om: saa frister den Ene
BA, s. 448 voren, hvorfor Alvoren aldrig · kan blive Vane. Vane afhandler Rosenkrantz
AE, s. 149 aa mere end een Maade stundom · kan blive vanskeligere end den første Gjøren.
Papir 456 lstaaelser. / Luther. / Som man · kan blive vant til at gjøre Noget, vant
KG, s. 44 a dette bliver en Vane! Thi Du · kan blive vant til at høre hundrede Kanoners
JJ:286 men det er ogsaa bekjendt, at man · kan blive vant til en Kanonade saaledes, at
KG, s. 44 vant til at høre. Og Du · kan blive vant til, at hundrede Slaver minde
NB14:133 ed Afsindighed. En Afsindig han · kan blive ved at fastholde den Indbildning,
JJ:356 oren derimod siger, at han idelig · kan blive ved at gjentage. Saa Forfatteren
NB8:83 saa overordl. begavet at jeg · kan blive ved at præstere – thi var
BB:37 , hvor længe det dog endnu · kan blive ved at være lykkeligt ( og derved
NB5:2 Tænk en Forelsket; ja, han · kan blive ved Dag ud og Dag ind at tale om
BI, s. 352 eligt Haab. Thi det Mere, der · kan blive ved denne Udvanding i et uendeligt
Not10:8 ctioner ligger, at det ikke · kan blive ved Døden, men ved Opstandelsen.
Oi10, s. 402 r Øieblikket aldrig. Det · kan blive ved i 100,000 og Millioner Aar, bestandigt
BOA, s. 209 , hvis mulige Fortsættelse · kan blive ved i det Uendelige. / At angive
NB32:52 g efter, saa Fornøielsen · kan blive ved i det Uendelige. / Nadverens
AE, s. 39 gteligt, thi en Approximation · kan blive ved saa længe det skal være)
AE, s. 167 r har jeg saavist nok af, jeg · kan blive ved saa længe det skal være,
EE1, s. 398 espillerinde. Denne Historie · kan blive ved saa længe det skal være.
AE, s. 47 mærkelige Egenskab, at den · kan blive ved saa længe det skal være.
KKS, s. 98 r det Indtryk paa En: dette · kan blive ved saa længe det skal være.
AE, s. 306 dette sig ikke sige, thi den · kan blive ved saalænge det skal være,
EE1, s. 100 lt, Improvisatoren, Don Juan · kan blive ved saalænge det skal være.
EE1, s. 100 Feil, om man saa vil, at det · kan blive ved saalænge som det skal være,
Brev 296 l, at mit Liv er blevet og · kan blive Verden en Torn i Øiet. / Hvad
AE, s. 289 t han kun ved at tænke den · kan blive vidende om den. I Forhold til den
AE, s. 119 Høieste gjennem Phantasien · kan blive vidende om, bliver den reen abstrakte
Papir 264:1 ert Phænomen saaledes · kan blive virkeligt, hvilket har sin Grund
BI, s. 199 fordærvet Villies Tjeneste · kan blive virksom Medvider. Det maa Aristophanes
CT, s. 243 er Dig at svare ham, eller Du · kan blive vred paa ham, opbragt spørge ham,
Not8:26 e min Sorg – ak det Sidste · kan blive værre end det første. / Jeg
NB15:125 n, – hvor der dog saa let · kan blive yderligere Spørgsmaal, som gjør
NB16:46 et. / Og sandeligen den Sag · kan blive yderst alvorlig. Thi det var jo muligt,
NB30:69 hviler i Troen paa, hvad et Msk · kan blive, at han kan forandres fra hvad han
SD, s. 219 restilling om hvad Følgen · kan blive, at han kunde rives ud af det Totale,
AE, note dvendigt er det eneste man ikke · kan blive, fordi det bestandigt forudsætter
NB21:41 taaer, hvor alvorlig Sagen er og · kan blive, gjerne vilde have saa billigt Vilkaar
NB30:75 i, hvor ydmyget hun end her · kan blive, hun føler dog ikke egl. sit Væsen
AE, s. 143 blot kan Kofods Historie, let · kan blive, men in abstracto, lad os betænke:
NB11:194 er godt fra det. Det Andet · kan blive, menneskeligt talt, min Ruin især
NB32:111 vred, saaledes vred som Du · kan blive, naar et Msk til ubeleilig Tid staaer
AE, s. 287 qua Existerende aldrig ganske · kan blive, og hvad han qva Existerende, ethisk
NB33:59 er: jo mere opskruet Talen · kan blive, om hvor saligt og saligt, jo sødere
NB21:41 igt som det i dette Forhold · kan blive, thi jeg vil ogsaa gjerne skaane
NB18:4 l at blive det Sandeste, han · kan blive. / Christendommens Forkyndelse. /
NB34:29 ee hvad denne hele Tilværelse · kan blive. / Han er i en vis Forstand som en
AE, note , hvilket Uendelighed jo aldrig · kan blive. / Læseren vil agte paa, at her
AE, s. 92 t, som kun en Münchhausen · kan blive. At den objektive Tænkning har
CT, s. 21 ien og Fuglen hverken er eller · kan blive. Hedenskabet danner Modsætningen
NB6:25 ladelsen for Alvor frem. / Titlen · kan blive: / / Helbredelsen fra Grunden. /
Oi1, s. 134 det at være Præst ikke · kan blive: kongeligt Embede, Carriere, jævnt
KG, s. 311 f, at der intet Sammenstød · kan blive: lettere kan Tilgivelsens Overgang
OTA, s. 327 rde, hvad ingen Eenfoldig · kan blive; at have et Navn i den Forstand,
OTA, s. 327 ge, som intet andet Menneske · kan blive; er det ikke snarere trøstesløst!
EE2, s. 132 kan ikke dvæle ved denne, · kan blot antyde den i det Høieste, og haster
DD:176 onstitutiv Kraft – Msk · kan blot besinde sig derpaa, og det at ville
NB19:53 e Tale om Fortabelse, en Penning · kan blot tabes ikke fortabes. Fremdeles en
IC s, thi om ham kan Intet vides, han · kan blot troes. / c / Kan man af Historien
BA, s. 373 forklarligste af alle. Derfor · kan Blufærdighedens Angest vaagne ved sig
NB11:152 n Lidelse og Anfægtelse, der · kan blæses bort ved de msklige Hjælpemidler,
CT, s. 204 at tragte efter Visheden, det · kan Bodsprædikanten, han siger: alle Ting
NB5:9 en Skjulthed, hvormed en Lidenskab · kan boe i den Indesluttede, er yderst mærkelig.
G, s. 66 Nød og Sønderrivelse, der · kan boe i et Hjerte, en usvigelig Talsmand,
SD, s. 143 n og kan formaae det, at den · kan boe i et Menneske saaledes, at Ingen, Ingen
3T43, s. 81 er er Synders Mangfoldighed, · kan boe Kjerlighed, og at denne Kjerlighed
KG, s. 282 st, hvilken Afskyelighed der · kan boe skjult i den Reneste, det er i Den,
KG, s. 86 derfor ikke Fordærvetheden · kan boe skjult i et Menneske? Saa vil da den
NB12:38 gt et Indtryk af, hvor meget der · kan boe skjult i et Mskes Inderlighed –
Oi8, s. 348 ienforblindelse. Dog dette · kan Bogen ikke gjøre for. Og i ethvert Tilfælde
KG, s. 68 ed hans Borgen, han, der ikke · kan borge for sig selv. Den » kongelige
FF:45 Phantasie paa Halsen, som jeg ikke · kan bortdisputere. – / Den hele Holdning
4T43, s. 162 n end ikke gjøre det. Han · kan bortgive det, han eier, og da see, om det
Brev 148 re; thi kun den, der er fri, · kan bortgive sig, og jo friere han er jo Mere
CT, s. 38 nken og Tankens Magt. Den Rige · kan bortgive sin hele Rigdom og Overflod, men
NB18:28 rligheds-Rettigheder saa den kun · kan bortgives af ham til den Enkelte, ɔ:
EE2, s. 71 gten af et Ansvar, man ikke · kan bortsophistrere, fordi man elsker. Det
NB14:30.a t denne Lidelse nu engang ikke · kan borttages, finde Glæden i at faae Lov
SD, s. 238 argelsens Mulighed, som ikke · kan borttages. Af Kjerlighed bliver Gud Menneske;
BOA, s. 127 ldebrand Alle commandere: saa · kan Brandmajoren ikke commandere. / Det der
Brev 118 , og derfor gik det hen; nu · kan Brevet dog ikke faae Lov til at tage lang
EE1, s. 185 en Ende paa den. Kun et Brud · kan bringe den til at høre op, derved nemlig,
EE2, s. 145 r at glemme den. Naar Du ikke · kan bringe det dertil, at Du seer det Æsthetiske,
EE1, s. 331 ingen Art har. Nei, naar man · kan bringe det dertil, at en Pige blot har
BI, s. 87 ns Tjeneste, der netop aldrig · kan bringe det til en afgjørende Seier,
EE1, s. 216 tertia nux mors est – · kan bringe Een som en Synder til at skjælve.
YDR, s. 112 m, en Forvexling, der saa let · kan bringe en ny Art Kirke-Reformation op og
YDR, s. 111 , fordi man haaber, den anden · kan bringe En til at gyse. Men som sagt, det
EE1, s. 140 jelligt det kan være, der · kan bringe et Menneske til at lee, saa vilde
AE, s. 217 være en Olding! Som Nød · kan bringe et Menneske til det Yderste, saaledes
BA, note n være yderst skuffende, man · kan bringe et Menneske til Fortvivlelse ved
SLV, s. 333 e. Og hun kan døe, og hun · kan bringe et Mord paa min Samvittighed, og
NB6:90 ad den har at betyde, thi kun den · kan bringe et Msk. gjennem alle disse Forfærdelser
NB30:28 mpe for sin evige Salighed · kan bringe et Msk. til virkelig at holde Alt
EE2, s. 184 et samme Individ, at hans Liv · kan bringe ham mange Sorger og Bekymringer,
BI, s. 288 som man i ethvert Øieblik · kan bringe ham til at fortælle, naar man
EE1, s. 331 det. Jo mere Hengivelse man · kan bringe ind i Elskoven, jo interessantere.
SLV, s. 279 givelse, hvor min Inqvisitor · kan bringe mig ganske nær til en Tilstaaelse,
FB, note eed, at man endnu et Øieblik · kan bringe Mændene til at synes alvorlige,
NB5:32 galt: at saa Gud er Den, der dog · kan bringe noget Godt ud deraf; at et Msk.
DS, s. 244 e Forbandelse som et Menneske · kan bringe over sig selv: at vove, at offre,
FB, note eed, at man endnu et Øieblik · kan bringe Qvinden til at holde Viften for
BA, s. 376 ed en Urokkelighed, som Intet · kan bringe til at zittre, er forvisset om,
KG, s. 73 de Iversygen, den Angest, som · kan bringe til Fortvivlelse. Men Kjerlighed
FB, s. 162 f. Ex. Kjærlighed til Gud · kan bringe Troens Ridder til at give sin Kjærlighed
OTA, s. 342 ng seer hvad Sparsommelighed · kan bringe ud af en Penning, saaledes er det
SLV, s. 131 sige Amen, jeg troer, at hun · kan bringe Velsignelse hjem fra sit Kirkebesøg;
NB31:92 s og letsindig Intellectualitet · kan bringes af Charakteer-Msk. A. havde Idealitet
DS, s. 243 ldeste Maade, paa hvilken den · kan bringes an, er: som Mulighed, eller hvad
DS, s. 204 fordre vi en Christendom, der · kan bringes i Samklang med hele vor øvrige
BI, s. 120 nesket absolut fremmed aldrig · kan bringes ind i ham; eller det er Udtrykket
KG, s. 303 thi naar han bliver, saa · kan Bruddet aldrig rigtigt komme istand. Ved
Papir 588 kere naturlig Villie, jo dybere · kan Brudet blive, og jo bedre Χsten. Det
NB13:31 f kommer det, at jeg heller ikke · kan bruge » Myndighed«. Jeg
NB25:49 hvilken vi Msker ypperligt · kan bruge – især jo mere sandselige
EE2, s. 284 gheden som en Narrestreg, man · kan bruge 8 Aar til at leve sig ind i og en
LA, s. 87 r ingen Samtidighed. Publikum · kan bruge Aar og Dag for ligesom at blive samlet,
BA, s. 460 t danne, istedenfor at han nu · kan bruge al sin Kraft mod Virkeligheden. Imidlertid
SLV, s. 332 sine Kræfter, som den kun · kan bruge dem, og sæt saa, at den saae sin
AE, s. 516 or at troe mod Forstand), han · kan bruge den i alle andre Forhold, bruge den
NB20:152 Msk, der endog blot nogenlunde · kan bruge den indirecte Meddelelse end sige
NB21:23 » Digteren« · kan bruge den, er saa sjelden som Digteren
NB6:81 nheden, at man i det Enkelte · kan bruge den, men inden for den ligefremme
TAF, s. 301 rladende Dig, hvorvidt Du nu · kan bruge den: men sig selv kan han ikke give
IC, s. 56 endda det mildeste Udtryk man · kan bruge derom, man er, naar man dømmer
NB34:6 s. Hvilken Idealitet: at Gud · kan bruge det til at udtrykke sine Tanker,
FF:116 n gjort latterligt, førend man · kan bruge det. / / / Der hersker aldeles ingen
Brev 147 tte Maler-Apparat, hvis Du · kan bruge det. Og ligesom Du selv frelser den
BA, s. 397 uden Mening. Om Philosophien · kan bruge dette plebs som en Kategorie, ved
Not11:22 Sandt i, hvorfor man ogsaa · kan bruge dette Udtryk om dette Seyn, at det
NB28:79 mlig upersonligt, slyngelagtigt) · kan bruge dette uhyre Vaaben mod den Enkelte.
AE, s. 488 Bestemmelsen at gjøre. Det · kan bruge en Forbrydelse, det kan bruge en
NB32:3 le ud momentviis og dertil gjerne · kan bruge en Forelskelse. Men dog troer jeg
AE, s. 488 det kan bruge en Svaghed, det · kan bruge en Forsømmelse, kort, hvad det
AE, s. 488 kan bruge en Forbrydelse, det · kan bruge en Svaghed, det kan bruge en Forsømmelse,
FB, s. 194 ort til Dæmonen, næsten · kan bruge ethvert Menneske i det mindste momentviis.
SLV, s. 423 tio sine qua non, for at jeg · kan bruge Figurerne; det skulde da være
NB24:48 til Ydmygelse, at jeg ikke · kan bruge Forbilledet anderledes. / Den Klogskab
KG, s. 90 paa det Punkt, hvor Styrelsen · kan bruge ham, hvis det saa skulde behage Styrelsen.
NB25:64 t er for at Gud desto bedre · kan bruge ham. Dette er det Salige, at medens
SLV, s. 243 angrende Individualitet, der · kan bruge hele Livet til en Recantation, han
NB30:138 hvor man, uden alt Ansvar, · kan bruge hele sin Kraft blot til at bære.
2T43, s. 27 enkelt Ting, mod hvilken han · kan bruge hele sin Magt. Hvis derfor et Menneske
EE2, s. 81 pige, som er saa ferm, at man · kan bruge hende til alt. Naar nu endda en saadan
AE, s. 93 som Noget, man leilighedsviis · kan bruge i det populaire Foredrag, men som
BA, s. 425 ξοχην · kan bruge indesluttet om Ufriheden. Man bruger
LF, s. 16 r Evangeliet ikke, at det ikke · kan bruge Lilien og Fuglen; men saaledes jordisk
SLV, s. 416 k vil skildre hans Tilstand, · kan bruge mange mange §§. – Imidlertid
NB11:147 e Form af Polemik, som man · kan bruge mod Indvendinger: at anfalde Indvenderen
EE2, s. 87 tryk, jeg troer man med Rette · kan bruge om Dig, et Udtryk Du ogsaa selv ofte
Brev 10 de den Sag skjøndt jeg vel · kan bruge Pengene, men for at Alt kan være
KM, note iver en Følge, at Forfatterne · kan bruge Sætteren til Pareerplade. /
NB18:68 Msk., han trænger til En, han · kan bruge til Apostel. Dette andet Msk er ham
FF:40 Liste over de Skjeldsord, man · kan bruge uden at blive sagsøgt. / Een døer
DD:208.h ortegnelse paa de Uquemsord man · kan bruge uden at gjøres ansvarlig efter
CT, s. 123 , der dog har Vinger, som det · kan bruge, naar det bringes til det Yderste,
JJ:511.b 194, en Bemærkning, som jeg · kan bruge, skjøndt han hverken har forstaaet
EE1, s. 284 klipper bort, hvad man ikke · kan bruge, vel at mærke under Erindringens
JJ:161 vertro.. / Det er et Exempel, jeg · kan bruge. Steffens fortæller i 7d Bind
PS, s. 216 , om der i Piecen er Noget han · kan bruge; og bringe mig selv i den tragicomiske
AE, s. 123 Udvalg af Subjekter, som den · kan bruge; og dog skal Poesien netop have Subjektiviteter.
IC, s. 104 o et contra, der derfor igjen · kan bruges contra et pro; først i Valget
NB12:170 No 3. 1 Cor: 11, 31. 32. / · kan bruges en anden Gang. / / i det 30te Vers
NB19:90 korsfæstes, medens Ironie nok · kan bruges i Χstheden til Opvækkelse
NB15:89 et snart Alle sige, at Sligt vel · kan bruges i det populaire Foredrag, medens
NB4:160 d et ypperligt Schema, som altid · kan bruges men mere skjult i Taler. / Sagen
NB12:165.b høiere – for at jeg · kan bruges mod ham. Dog her kommer det igjen,
Papir 15 / αϑεοι · kan bruges om Msk., som negte Guds Tilvær,
OTA, s. 430 ldigt Lægemiddel, hvilket · kan bruges paa enhver Maade uden Fare, og bruges
JJ:504 t der varer længere, og derfor · kan bruges saaledes, at det andet udfylder
NB30:13 r er det ogsaa ypperligt da det · kan bruges som Adjektiv og Verbum. A. Schopenhauer
NB10:97 e saa Meget at vide, at det · kan bruges som en Fordring til mig. Jeg har
NB18:70 generer dem, men geistligt · kan bruges til at chikanere Andre. Vil en Lægmand
Papir 479 n endnu billigere end Sand · kan bruges til at laste Skibe – saa ere
Brev 266 et dog muligt at en Bremse · kan bruges til at standse med, jeg vil lægge
DS, s. 162 dru, ved en frygtelig Misbrug · kan bruges til Beruselse. / At komme til sig
NB13:88 t Msk., en ganske Eenfoldig · kan bruges til det Høieste Existentielle,
NB25:18 Kun Een naaer Maalet.« / · Kan bruges til Thema til en Tale ( til Selvprøvelse)
NB5:147 ig talt gjort Studier, som altid · kan bruges. / Det som Msk. i Almdl. ingen Forestilling
NB7:81 t Msk, som kan og vil forstaae og · kan bruges. Just blandt den simple Mand findes
BI, note dem, forat al deres Viisdom ret · kan bruse ud, forat de » kan sætte
G, s. 64 eg dog, at jeg overalt ligegodt · kan bryde af, saaledes som jeg hvert Øieblik
EE1, s. 362 r vogter Helligdommen, Ingen · kan bryde det, naar Du ikke selv vil, men naar
FB, s. 162 er det Punkt kommet, da Troen · kan bryde frem. / Troens Paradox er da dette,
SLV, s. 398 Mulighed i denne Katastrophe · kan bryde frem. Tungsindet maa derfor have
Papir 588 Villies-Msk. har en Villie, der · kan brydes. Men et Villies-Msk., hvis Villie
SD, s. 135 gaaet Ild i Noget, som ikke · kan brænde, eller ikke forbrænde, i Selvet.
KG, s. 318 enstand, der i det Høieste · kan bukke og takke – naar den Rige er
AE, s. 212 e gaaer længere ud end han · kan bunde: og saaledes føler den Forstandige
Papir 380:2 orhold til Udmærkelsen, de · kan byde dem, er Belønningen stor, saa kan
NB8:61 Tilfælde, thi Ens Samvittighed · kan byde En at gjøre det, medens dog Ens
Oi5, s. 240 ikke er større end at han · kan byde Magt imod. Forvisser han sig derom,
NB13:50 lv tvinges, gjør, at jeg · kan byde saa lavt i Henseende til at holde
NB23:33 indtil videre med hvad jeg · kan byde. / Og hvad kan jeg byde? Jeg er en
KG, s. 184 kaar, som rigtignok ogsaa kun · kan bydes Dig, at være den meest Begeistrede,
HH:13 aand og Mund / hvorpaa man nu · kan bygge / hver Hjert er Garn / hver Eed er
4T43, s. 125 a sandt, at et Menneske ikke · kan bygge og boe andetsteds og have sin Sjel
OTA, s. 166 orladelighed, det Eneste man · kan bygge paa, det Eneste man kan sværge
FF:49 ligesom Alcedo ispida ( Iisfuglen) · kan bygge sin Rede paa Havet. – / Hottentotterne
EE2, s. 201 bygget sit Liv og hvorpaa hun · kan bygge sit. Kjærligheden have de tilfælleds,
AE, s. 53 , hvorfor den ogsaa ypperligt · kan bygges paa Svovelstikke-Argumenter. /
NB28:26 ælpe. / Kun denne Pathos · kan bære Χstd. igjennem, kan holde
NB8:78 mt. Saaledes den Stærke, der · kan bære alle Usselhedens Mishandlinger
KKS, s. 105 ed de væsenlige Kræfter · kan bære de eminente Opgaver. At fremstille
EE1, s. 84 g vægtfyldig til at Ordet · kan bære den, den kan kun Musikken gjengive.
EE1, s. 38 saa tung, at ingen Tanke mere · kan bære den, intet Vingeslag mere løfte
NB32:127 i Aarhundreder er Een, som · kan bære den. Alle, ja ganske vist Alle,
NB18:51 at han i ethvert Øieblik · kan bære det ( det er just at vove), altsaa
BI, s. 136 n Sygdom, forsaavidt den ikke · kan bære det Absolute uden i Form af Intet,
NB31:46 e sig selv er den Lidenskab, der · kan bære det Gudd. igjennem. / Det Msklige
NB29:80 lpe sig da den ikke mere · kan bære det Guddommelige, eller er det
Papir 579 selv er den Lidenskab, som · kan bære det Guddommelige, rigtignok derved,
TS, s. 41 en deraf følger ikke, at Du · kan bære det, Dig vilde det maaskee endog
NB20:84 r, saa mager han nok Alt, saa Du · kan bære det, og saa Du dog frelser Din
F, s. 503 saa vidt, at han veed, hvad der · kan bære en alvorlig Prøvelse og hvad
CT, s. 282 ile paa den eneste Grund, der · kan bære en Angrende, at der er gjort Fyldest.
Oi5, s. 233 tendom sig. / Aands-Mennesket · kan bære en Fordoblelse i sig, han kan med
Oi5, s. 233 , saa svært bygget, at han · kan bære en Fordoblelse i sig; vi Mennesker
OTA, s. 342 ldommens Lænke som en Fri · kan bære en Kjæde: det er at bære
F, s. 504 d der som en tynd Iisskorpe kun · kan bære en Skøiteløbers Hasten, han
NB35:5 det ikke deraf, at hun ikke · kan bære et Dialektisk. / Jeg har i denne
NB26:61 relse. / Kun det Ubetingede · kan bære et Msk. / / Lad et Msk. ville arbeide
PH, s. 55 er » Enkelte«, · kan bære sig saa uforsvarligt ad, som De
SLV, s. 235 om den Svækkede, der ikke · kan bære sit eget Legeme. I sit Harem sad
NB26:25 Vrøvl om, at man sagtens · kan bære Tabet af det Jordiske, naar man
Brev 85 ad jeg kan bære, hvad hun · kan bære veed jeg ikke. Det er ikke overspændte
EE:37.b n største Sorg som Jorden den · kan bære, det er at miste bort sin Hjertens
Brev 85 mig selv, jeg veed hvad jeg · kan bære, hvad hun kan bære veed jeg
PMH, s. 73 d et Begreb Logiken slet ikke · kan bære. Mediationen maa derfor forstaaes
NB23:214 ig). Det er dette han ikke · kan bære; han klager over, at det lammer
CT, s. 143 ganske svag, hvad der aldeles · kan bøie Dit jordiske Mod og gjøre Dig
TTL, s. 461 larlige, saa han ikke i Alvor · kan bøie sig under Indtrykket, men da ogsaa
EE2, s. 220 bliver Noget i ham, der ikke · kan bøies med ind i den, thi en saadan Rest
ATV, s. 209 p Martensen repræsenterer, · kan charmant bedaare sig selv og derpaa i denne
Not1:7 ved forstyrret. 2) hvorledes · kan Chr: fremstilles som et Mynster for Msk:?
HGS, s. 198 et Lærer i Christendommen, · kan Christendom ( det nye Testamentes Christendom)
KG, s. 112 lt til en saadan Afsindighed, · kan Christendommen drive Fordringen, hvis Kjerlighed
DS, s. 185 ubetingede Betingelse, ellers · kan Christendommen ikke anbringes. Det er det:
DS, s. 205 n skal forandres. / Forandres · kan Christendommen ikke, ei heller er den i
DS, s. 205 Misforstaaelse? Thi forandres · kan Christendommen ikke, just derpaa kjendes
DS, s. 205 ne vender sig. Nei, forandres · kan Christendommen ikke; at fordre det er Forsøget
DS, s. 205 ke opfylde Fordringen. Hermed · kan Christendommen indlade sig, som Tilfældet
KG, s. 188 de Gangeren træt. Og dette · kan Christendommen. Dens Mening er ikke at
DS, s. 187 t betyde. Som Forholdet nu er, · kan Christendommens Forkyndere ikke faae Frimodighed
SD, s. 237 live i Forargelsen. Og dette · kan Christus ikke, dette kan » Kjerligheden«
EOT, s. 272 er umulig. Til den Medlevende · kan Christus kun sige: jeg vil hengive mig
NB29:83 Alle var Forræderen og derfor · kan Christus ogsaa komme til at vise Ophøiethed
TSA, s. 65 t eller noget eneste Menneske · kan collidere med Ham? Svar: just derfor blev
F, s. 491 i Haab om at frelse Nogle, saa · kan Collisionen blive forfærdelig nok. Dog
NB33:50 Inderlighed. Paa den Maade · kan Collisionen egl. ikke fremkomme. For det
BOA, s. 188 ilket han vel at mærke kun · kan consequent gjøre hvis hine Ord i Forordet
NB30:19.a ke er saa usocialt at det ikke · kan constituere Menighed. I ethvert Fald vil
EE2, s. 149 ke Noget til Sagen, da han jo · kan controllere sig selv. Dersom Du nu vedbliver
NB15:97 l. ikke. / Fremdeles Speculation · kan controllere Troen, ɔ:, Det, der i et
EE2, s. 149 ndighed, at der Ingen er, der · kan controllere, gjør ikke Noget til Sagen,
PS Paalidelighed man paa andre Maader · kan controllere. Denne umiddelbare Vished have
NB16:65 andselig Faktum umiddelbart · kan controlleres af enhver Øltapper; det
NB18:49 naturligviis, da Sligt ikke · kan controlleres, til Hensigt, hvis jeg trængte
AE, s. 262 dette, fordi det, om det end · kan convenere en eenligt staaende Forfatter,
NB:7 op er stillet saaledes, at det · kan convenere Ideen, at al mulig Løgn og
BOA, s. 108 r, saa er han tærende, saa · kan Critiken desto værre faae fat i ham.
BOA, s. 143 æng. Med denne Overveielse · kan Critiken ypperligt indlade sig, og paa
NB25:101 ig Profiten. Gud i Himlene · kan da Χstd. betjenes paa den Maade? Eller
BOA, s. 231 troe den har tabt; thi Ironie · kan da aldrig blive populair. Hvor mange Samtidige
NB4:124 det behøver Krig. / Den Tanke · kan da aldrig nogensinde i noget Øieblik
PS, s. 246 existentiam. Guds Gjerninger · kan da altsaa kun Guden gjøre; ganske rigtigt,
NB27:57 lde Fordringen. / Hvorledes · kan da Angrebet gjøres? Ganske simpelt.
EE1, s. 237 ng optegnet. Denne Anledning · kan da ansees for Anledningen til den ideelle
EE1, s. 387 gjøre hende raadvild. Hun · kan da atter læse Brevet og faae et nyt
SLV, s. 209 edes vil jeg begynde, og jeg · kan da begynde, hvor det skal være, det
EE1, s. 184 rlighed ikke Bestaaen, hvad · kan da bestaae? Ja, Clavigo, Du har berøvet
KKS, s. 105 espillerinde overtage, og det · kan da betragtes som en skjøn, ogsaa betydningsfuld
Papir 365:21 t Maieutiske. Det at meddele · kan da betyde at franarre, hvilken Art Meddelelse
JC, s. 55 og: af L. Lib. 1. § 36.). · Kan da Bevidstheden ikke forblive i Umiddelbarheden?
Not11:29 der det fremtræde, hvad · kan da bevæge ham til at skabe. Skjøndt
BI, s. 250 Alt er bleven vaklende, hvad · kan da blive det Faste, der skal frelse? Enten
F, s. 511 der er umuligt. Enhver Theolog · kan da blive Philosoph. Det Ord: Theologen
AE, s. 538 e sige ( v. 25): » hvo · kan da blive salig?« Og efter at Christus
EE2, s. 90 naar man seer dette, hvo · kan da blive vred paa Dig paa Grund af den
AeV, s. 79 fordelagtig en Reise, thi han · kan da blot tage Bestillingerne med; ja ingen
FB, s. 165 t Paradox. Den absolute Pligt · kan da bringe til at gjøre, hvad Ethiken
EE1, s. 207 » Kan jeg glemme ham? · Kan da Bækken, hvor længe den end bliver
NB21:129 t kunde En spørge: hvorledes · kan da Christus i levende Live tilgive Synder.
Papir 263:3 et i Programmet, men her · kan da den digteriske Skaben træde i Virksomhed,
EE1, s. 208 en fordrer Næring af mig. · Kan da den Hungrige mætte den Hungrige,
PS, s. 258 e. Ved en saadan Forgænger · kan da den Lærende blive opmærksom, men
EE2, s. 327 anke, at vi altid have Uret. · Kan da den modsatte Betragtning have den samme
EE2, s. 326 Uret, opbyggelig, hvorledes · kan da den modsatte Betragtning ogsaa være
PS, s. 299 med Troens Øine. / Hvad · kan da den Samtidige gjøre for den Senere?
NB:12 den har stor Magt, hvorledes · kan da Den, eftertragte Magten, der netop bryder
Papir 388 Nu det forstaaer sig Sagen · kan da denne Gang ikke let blive farlig. Thi
Papir 233:3 ndes for mangelfuld, hvorledes · kan da det Abstracte være fuldendt. /
4T43, s. 152 e Utaknemlighed, vi anprise? · Kan da det apostoliske Ord ikke tilveiebringe
BOA, s. 249 . universellere. Overhovedet · kan da det ene Menneske aldrig forstaae det
2T43, s. 53 og, foregik en Forvandling. · Kan da det Lige forstaaes af Andet end af det
BI, s. 347 jo det Nichtige, og hvorledes · kan da det Nichtige i os, ( hvorved der synes
DS, s. 202 ham for høit.« Men · kan da det, som er bestemt til at ydmyge kan
DS, s. 226 fuldbragt, thi meget længe · kan da Døden ikke udeblive.« »
NB19:65 det Første indrømmet, hvor · kan da en Forfatter, som vil vække det personlige
KKS, s. 105 m en yndig Leg. Disse Opgaver · kan da en saadan Skuespillerinde overtage,
TTL, s. 408 sig selv. At overbevise Nogen · kan da en umyndig Tale ikke ville, ja den kan
SLV, s. 211 lde sig, at hun gjør det. · Kan da end mit Tungsind ikke fyldestgjøre
EE2, s. 283 langtfra ikke komne endnu. Du · kan da endnu en Tidlang haabe, saalænge
DS, s. 194 lle Tilstaaelse – og det · kan da endnu ikke kaldes et Forræderie uden
NB16:17 og Organ i denne Forstand · kan da ene sammenlignes med hvad at fjærte
Papir 519 rivelse, at Sligt, » det · kan da Enhver begribe«, er ikke Christendom.
NB31:38 els og bevar os – det · kan da enhver Stat see, at den Religion er
NB15:113 et andet usandt. Tre Noter · kan da enten blive liggende, eller de vigtige
EE1, s. 309 og roligt? Dette Haandtryk? · Kan da et Haandtryk have Noget at betyde? Ja
IC, s. 79 Rædsomt, hvor i al Verden · kan da et Menneske falde paa at antage Christendommen?«
2T43, s. 53 lede den ikke det Modtagne? · Kan da et Menneske gjøre mere end at elske?
JJ:169 lsers Gehalt er Piat f. Ex. Dette · kan da et Menneske let løbe Fare for ved
TS, s. 87 men ere de Eet, hvorledes · kan da Faderen noget Øieblik forlade ham!
BOA, s. 226 emmer han sig humoristisk, og · kan da fE blive lyrisk Forfatter som nu Adler
NB24:162 dsthed latterligt, thi Gud · kan da for denne Bevidsthed ikke antages at
FB, s. 189 gaaer paa bedste Beskub. Man · kan da forlyste sig selv ved at betænke,
AE, s. 558 t have den inde. Den Ærede · kan da forsaavidt have Ret i, at han har denne
AeV, s. 83 re Sagen. En saadan Forfatter · kan da forsaavidt ikke have Noget imod, at
OTA, s. 338 Lidelsen er ham gavnlig: saa · kan da Gavnligheden ikke udeblive – naar
Not11:35 er et nyt Tids-Afsnit, han · kan da gjøre med Seyn hvad han vil efter
BOA, note ufri i sin Magt; men saaledes · kan da Gud ikke antages at ville voldelig misbruge
BOA, s. 108 ikke. Et saadant Phænomen · kan da have dyb Betydning som et bittert Epigram
4T44, s. 295 ndbuden af den Mægtige og · kan da heller ei modtage hans Indbydelse, da
AE, s. 546 er det. At Barnet er døbt, · kan da heller ikke gjøre det ældre i
EE2, s. 56 elige. Det forstaaer sig, man · kan da heller ikke henstille til Din Vilkaarlighed,
AE, s. 194 ke Andet, og et saadant Vidne · kan da heller ikke hjælpe uden til at faae
F, s. 486 iis ikke forvexles, men derimod · kan da heller ikke Skaaler, Bebudelser, Becomplimenteringer,
NB21:111 on glemmer man, at hvis saa er, · kan da hiint Æsthetiske eller Traditionelle
SLV, s. 136 de ethiske Kategorier. Dette · kan da i det Høieste ansees for en Grille,
KG, s. 57 inde denne eneste Ven. Opgaven · kan da i det Høieste blive, ret at være
NB22:8 ed tvinge den Aandelige, den · kan da i det Høieste dyrt lade ham kjøbe
G, s. 19 er Ligelighed tilveiebragt; der · kan da i saa Fald ikke mere være Tale om
OTA, s. 143 t i Evigheden! / At ville Eet · kan da ikke betyde at ville Det, som kun tilsyneladende
OTA, s. 147 ed Fortabelse. / At ville Eet · kan da ikke betyde at ville, hvad der i sit
LA, s. 106 rens Sindrighed. Min Stilling · kan da ikke blive en travl Critikers, der efter
PS, s. 258 ) enten han vil eller ei. Han · kan da ikke forraade sig selv; han har ikke
NB13:85 ktisk Mand; thi en praktisk Mand · kan da ikke give synderlig meget for det om
DS, s. 232 thi om man sveder eller ikke, · kan da ikke gjøre Udslaget, en Dandsende
NB33:41 n i Christenhed er Christen · kan da ikke have forandret Sagen, man har jo
FB, s. 152 il Sædelighedens Idee. Der · kan da ikke her være Tale om en teleologisk
BOA, s. 254 eenfoldige Bønder. / Man · kan da ikke nægte, at det er en fortvivlet
IC, s. 143 t det først støder fra, · kan da ikke siges at tilbyde sig ligefrem.
IC, s. 143 ad der tilbyder sig ligefrem, · kan da ikke siges først at støde fra;
SLV, s. 319 g i en Inconseqvents, og det · kan da ikke skee, da jeg ikke ønsker at
FB, s. 204 gjennemføre sig selv. Han · kan da ikke som den almindelige tragiske Helt
G, s. 35 , blev den bedst udført. Man · kan da ikke stole paa Naboer og Gjenboer og
NB19:52 Kjortel er jeg hjulpen. Det Ord · kan da ikke strax benyttes som et Beviis for
SLV, s. 38 re mig selv Trediemand. Dette · kan da ikke synes Nogen besynderligt, da Enhver
FB, s. 189 t Havmanden er det. Havmanden · kan da ikke tilhøre Agnete uden at han,
GU, s. 336 , og i ethvert Tilfælde det · kan da ikke vare en Evighed, jeg bliver dog
PS, s. 258 med Menneskene; hans Hensigt · kan da ikke være at gaae saaledes igjennem
OTA, s. 195 heden, som den kjendelig er, · kan da ikke være det Eviges Gjennemsigtighed;
KG, s. 219 tter den i Grunden. / Talen · kan da ikke være om, hvad den Kjerlige,
NB22:91.b ære saa streng. / b thi her · kan da ikke være Tale om at fordre »
NB24:105 g lystig paa sin Viis, der · kan da ikke være Tanke at have med Idealet
PS, s. 286 etop Modsigelsen. Umiddelbart · kan da Ingen blive samtidig med dette historiske
NB10:56.a ligne det. Og i een Henseende · kan da Ingen ligne det, ja end ikke falde paa
CT, s. 153 At vinde Alt«, mere · kan da intet Menneske forlange; og vinder han
NB27:17 er i Reflexionen. / Forøvrigt · kan da intet Msk. bringe sig selv det Ubetingede
NB20:163 ides Grotte, og siger: her · kan da intet Msk. see os, kun Gud kan det være
NB27:10 n saadan streng Christendom · kan da kun fordres af » Præsten«
AE, s. 496 en Allestedsnærværende · kan da kun ved en Tænkers gudelige Klodderagtighed
KG, s. 369 t af en Apostel. Forandringen · kan da kun være, at den Kjerlige bliver
EE1, s. 208 g, at jeg vil fordriste mig? · Kan da Leerkarret formaste sig mod Pottemageren?
AE, s. 359 ans Existents. Individet selv · kan da let eftersee, hvorledes han forholder
NB22:75 xisteren som den Fornedrede er), · kan da let sees. Siger han ikke bestandigt
AE, s. 370 gelsen eller Mediationen. Han · kan da leve ligesom andre Mennesker, men Resignationen
Brev 265 e Spadseretoure – De · kan da læse det om Aftenen og tænke,
BOA, s. 107 s æsthetiske Værd. Mere · kan da Mag. Adler ikke forlange; jeg skal ikke
SFV, s. 50 forstaaer sig, saa taabelig · kan da min Elsker umulig være, at han antager,
Brev 56 ikke kunde naae Havn, og det · kan da nu være af forskjellige Grunde, blandt
BI, s. 72 losophien) at forklare det, og · kan da nyde den glædelige Overraskelse,
NB22:146.b ofte lige i Nærheden. Hun · kan da ofte see meget lidende ud. Det er en
AeV, s. 79 ller ind, thi, Herre Gud, man · kan da ogsaa drive Oekonomien for vidt. Man
OTA, s. 230 ak, denne Fortrolighed · kan da ogsaa let nok vænne Dig til Udflugter,
AE, s. 176 t-Objektet? Hvorfor ikke? Men · kan da ogsaa Mediationen hjælpe den Existerende,
BB:29 n saavidt som ell. i 3 Aar, og man · kan da ogsaa være sikker paa ved Leilighed
KG, s. 353 det Almene-Menneskelige. Saa · kan da Ordsproget paa en egen Maade finde sin
EE2, s. 225 Sorgen udenfor sig. Glæden · kan da overrumple ham aldeles paa samme Maade
SLV, s. 408 ligger i det Indvortes. Her · kan da Resultatet ikke vises i det Udvortes.
EE1, s. 264 hende til Hjelp. Denne Scene · kan da saa langtfra antages at være lagt
Papir 420:2 ker man vel for, men det · kan da saa mange tractere med. Nei, men en
NB28:51 t. / / At Χstd. er paradox, · kan da sees alene af dette Ene, at den til
EE1, s. 432 tryon forglemme sig, hvorfor · kan da Solen ikke være medlidende nok dertil?
EE1, s. 241 ae til i Poesien. Tilskueren · kan da sorgløst nyde, uforstyrret indsuge
BOA, s. 237 enskabet op igjen! / Men hvad · kan da standse denne Svimmelhed, som egentligen
FB, s. 200 relse. Den æsthetiske Helt · kan da tale, men vil ikke. / Den egentlige
CT, s. 157 roens seierrige Glæde! Men · kan da Talen slet Intet gjøre, fordi den
CT, s. 38 derom tale vi altsaa ikke. Men · kan da Tanken paa nogen udvortes Maade tage
AE, s. 83 indighed i første Instants · kan da tillige have betydet for Socrates, at
EE2, s. 86 gamle Dage paa Collegiet. Jeg · kan da tænde mit Lys, liste mig ganske sagte
EE2, s. 280 e høre! / Ethvert Menneske · kan da udrette Noget, han kan udrette sin Gjerning.
KG, s. 309 om bliver, vorde affældig? · Kan da Udødelighed blive affældig? Men
AE, s. 181 vorder Intet. I Abstraktionen · kan da umulig Mediationen finde sin Plads,
F, s. 486 ttelser, Apokalypser, alt Dette · kan da umuligen komme nogen Præstation i
NB11:179 tisk Overgang. / Forholdet · kan da umuligt blive dette, at man holder sin
IC, s. 162 hvad der ikke er i sig selv, · kan da umuligt drage til sig. Men dette er
SFV, s. 91 , det er at negte Gud og · kan da umuligt heller være at elske »
AE, s. 153 kker til for Livet. Feilen · kan da umuligt ligge i Opgaven, thi Opgaven
BN, s. 120 ten. Paa den anden Side, dette · kan da umuligt være en Fornegten af Christendommen;
BOA, s. 249 r Noget deraf. Paa den Maade · kan da Undersøgelsen i ingen Henseende komme
EE2, s. 291 un udfylder Tiden med? thi Du · kan da vel begribe, at det naturligviis ikke
AE, s. 490 Christen laver Noget sammen, · kan da vel ikke gjøre dette Noget til Christendom,
LF, s. 36 at det er at foragte Gud, det · kan da vel ikke være for haard en Tale!
NB22:42 r Χstd, deres Tilværelse · kan da vel ikke være noget Beviis for at
F, s. 521 ten dæmonisk Magt, og dette · kan da vel ikke være Tilfældet med mig,
EE2, s. 18 ne den behørige Tribut, og · kan da vel saa finde mig roligt i mit Kald;
TS, s. 64 gviis, dannede Mænd, og man · kan da være forvisset om, at deres Omgang
EE2, s. 218 for at finde det Almene. Det · kan da være godt for os Smaa-Folk, forsaavidt
EE:20 Feldtraab: naar Gud er med os, hvo · kan da være imod os, et Feldtraab, der i
NB14:52 ostelens Mening med det Ord: hvo · kan da være mod os, er aabenbart, hvo skulde
NB14:52 » Naar Gud er med os, hvo · kan da være mod os.« Det seer saa
DJ, s. 72 Pathos paa Zerline, og am Ende · kan da Zerline bedre forstaae Don Juan end
BA, s. 441 ldeles som naar Een, der ikke · kan dandse, dog veed saa meget, at han kan
SLV, s. 245 r hun, reen og uskyldig, vel · kan dandse, men kun kommer paa Bal to Gange
NB5:130 af det Udmærkede, det Store, · kan Danmark kun taale Mulighed ikke Virkelighed.
NB17:62 en Askese, der ganske godt · kan danne Overgangen. Eet er nemlig, at lade
KG, s. 288 evende Indbildningskraft ikke · kan danne sig en Forestilling om – dette
NB33:43 arokke Forestillinger Msker · kan danne sig om Gud – – men Χstheden
NB24:144 re saaledes bemærket, at der · kan dannes en Situation for det at skaffe Χstdommen
Brev 36 anden Kunst-Gjenstand; derpaa · kan De – et længere Øieblik, hvis
Brev 46 ar har mine Breve, og derfor · kan De altid sikkert tage dem i Haanden. /
JJ:98 og her skal Skabet staae, saa · kan de Andre jo gjøre hvad de vil, lade
Brev 267 avde stolet paa Cavaignac, · kan De bedst forklare Dem af et lille Digt,
G, s. 20 ere. Naar da Alt er i Gang, saa · kan De blot henvende Dem til mig, saa skal
OTA, s. 263 r sig om Lilierne, hvorledes · kan de der voxe? Og dog voxe de. / Men saa
SLV, s. 101 , er Ideen ikke udtrykt. Vel · kan de Elskende leve lykkeligt, vel muligt,
NB20:14 ide for Læren. See dette · kan de Fleste ikke indlade sig paa, det vilde
Brev 265 t spadsere til Eremitagen. · Kan De forlange mere? tre forskjellige Bevægelsesmaader
NB23:86 ikkeligt faaer jeg det Svar: ja, · kan De forlange nogen bedre Belønning, De
NB:23 Færdigheder, som Andre har, saa · kan de ganske synes Ligemænd; en pyntet
Brev 46 De seer mit Segl for et Brev, saa · kan De ganske trygt modtage det. Naar et Brev
EE1, s. 371 han med rene Ord: nei ... Nu · kan De gjerne sige Farvel; thi nu skal Licentiaten
NB10:138 e Leed – og hvorfor? · kan De gjette, sagde Rosenvinge; jeg svarede:
G, s. 19 de af at gjække og bedrage. · Kan De gjøre dette, saa er der Ligelighed
NB28:100 / At jeg afgiver Maalestokken, · kan de i Grunden Alle see. Men Ingen vil have
NB28:15 tte ved Sandsebedrag,) ham · kan de ikke bære, de forarges paa ham og
NB:67 Høiere. Saa længe han lever · kan de ikke døie ham, fordi han som Medlevende
IC, s. 67 sig hjælpe af ham, og dog · kan de ikke faae Fred, de kan ikke faae det
NB18:41 em til Ingenting: desuagtet · kan de ikke faae Mskene til at gaae ind paa
NB20:150 til en Ubetydelighed, saa · kan de ikke kjende det igjen, naar man sætter
AE, note – undtage de Ironien, den · kan de ikke mediere. / Ogsaa af en anden Grund
Brev 209 iden leveret Manuscript af. Men · kan De ikke nogle Formiddagstimer, ell. fra
Papir 590 ve erklæret for gal, og · kan de ikke paa den Maade faae Bugt med ham
NB17:65 re ud. / Nei, en død Mand ham · kan de ikke saaledes blive qvit. / Den Distinction
NB31:74 de ham fra sig. / Svække ham, · kan de ikke, thi han er jo lagt an til det
NB2:17 an maaskee dertil svare: det · kan De ikke. Saa vilde jeg sige: deri har De
2T43, s. 34 dens Krandse, men bevise den · kan de ikke; de tunge Tider kunne vel bringe
NB11:159 men de forstaae tillige, at det · kan de ingen Profit have af, thi Historien
AE, s. 48 ig paa det ny Testamente, saa · kan de jo ligesaa godt knytte sig til den Differents
EE1, s. 308 snarere en Art Kyse. Men den · kan De jo umuligt have havt paa imorges da
NB14:131 det kan Ingen forstaae, det · kan de kun misunde. / Naturligviis i Forhold
NB:89 ikke være saa stor, derfor · kan de lettere lære uden ad. / Dertil komer,
Brev 36 er en Foræring; og derpaa · kan De lægge Bogen hen ( – thi den
Brev 55 sk Prædiken end en dansk. · Kan De løse den Gaade? I Begyndelsen var
Oi2, s. 158 thi saadanne rare Væsener · kan de med Sandhed siges at trænge eller
NB26:99 jøre det Fordrede; imidlertid · kan de Medlevende maaskee ønske just det,
NB30:53 hed« Ak ja, men det · kan de nu engang ikke. / Saaledes er enhver
Brev 209 gaard. / Kjære Giødvad! / · Kan De nu have Leilighed, vil De, gider De
NB14:5 en under Øret, saa sikker · kan De nu være.« Denne Repliks sikkre
NB4:55 en lutter Kjællingerie. Derfor · kan de nulevende Χstne Intet, formaae
NB13:88 stille de Idealiteten frem. Saa · kan de nuværende Præster gaae i andet
Brev 247 ikke kommer«. Det · kan De ogsaa ganske, jeg derimod kan ikke komme.
Brev 57 ødte mig en Datter. / Saa · kan De ogsaa gjerne modtage Meddelelse om,
NB:194 a 4. Omvendthedens Dialektik · kan de saaledes forstaae i det Øieblik den
Brev 55 rere paa Christianshavn. Der · kan De see – sagde De – hvor farligt
Brev 265 g virkelig bevæger mig, · kan De see deraf, at jeg igaar gik ( NB. pr.
EE2, note spørge Dem om Anledningen, · kan De sige, at det var i Anledning af den
EE2, note Nogen spørge Dem om Tiden, · kan De sige, at det var i den for mig saa mærkelige
EE2, note spørge Dem om Grunden, saa · kan De sige, der var engang en Prindsesse,
TS, s. 107 jerneste Maade kan siges det, · kan de siges at have seet Alt tabt. Det er
NB22:103 Existentielt – men Tonen · kan de tage saa høit, saa henrivende o:
KG, s. 63 ge fra andre Mennesker) derfor · kan de Tvende i selvisk Forstand blive til
Brev 266 . I Sandhed jo galere jo bedre! · Kan De tænke noget Afsindigere; er det saa
AE, s. 361 dende sig til en Existerende, · kan de umuligt faae hinanden eller i Ro tilhøre
Papir 254 ved Gadekjæret, og saa · kan De vel have saa meget som en halv Miil
EE1, s. 397 saa! nu er jeg færdig, nu · kan De være sikker mod ethvert Overfald.
NB23:11 ave hørt noget Kald, saa · kan de være sikkre paa at dette er fra neden.
Brev 12 rnavne som jeg ikke med Bestemthed · kan dechiffrere. Bibliothekaren har nu forespurgt
NB5:116 rhed, der i det Høieste · kan declamere – men Existentsen forandre
DS, s. 179 eden er ogsaa klog. Præsten · kan declamere, græde, slaae i Prædikestolen,
NB:146.a il sin Stiil over, at Folk ikke · kan declamere. / I Almdl. misbruges Spørgsmaalstegnet
Papir 395 nd, der kan sine Ting item · kan declamere: og Χstds Forkyndelse vil
BOA, s. 230 lere Declinationer, fordi man · kan declinere de mange Ord, der gaae efter
NB3:36 s og forfølges til at jeg · kan dedicere nogen Levende mit Arbeide; og
EE1, s. 169 ediger den reflekterede Sorg · kan deels ligge i Individets subjective Beskaffenhed,
Not5:20 t. / Troens aprioriske Charakter · kan deels opfattes fra Erkjendelsens-Side,
EE1, s. 110 Individet har at bekæmpe, · kan deels være en udvortes, der ikke ligger
NB21:72 Selskabsmænd, Folk, der · kan deeltage i Alt og arrangere, som kan holde
Not13:52 de Paastand, at ingen Ting · kan defineres efter hvad den er, og ethvert
Brev 317 hvorfor jeg saa ofte ikke · kan dele Anskuelser med dem; – See dette
BI, s. 140 idt tvivlsom om, hvorvidt man · kan dele den Glæde, der som Oceanet omslynger
Not8:17 estandige Sorg, at hun ikke · kan dele den. / Jeg kan ikke blive dette Forhold
NB:164 , der skriver for Forfattere. Man · kan dele Forfattere i to Classer, dem som skrive
NB14:139 re sig jordiske Fordele som man · kan dele med Andre. / Saa mærke Mskene nok,
JJ:168 angt dybere Rystelser. Hele Tiden · kan deles i dem der skrive, og dem der ikke
Not14:1 Midte og Ende, da det ikke · kan deles i lige Dele; det lige Tal har ingen
HGS, s. 198 r af Vigtighed for Dig, at Du · kan dem udenad. Det, jeg fremdrager, er det
HGS, s. 198 sær Skriftstederne, saa Du · kan dem udenad; det er jo ikke mange, men det
Papir 587 kan sine Ting bedre end Du · kan dem, vilde det vistnok være uforskammet
NB2:66 t vide. Men i Kiøbhv. der · kan Demoralisationen sige ( ligesom Daaren
NB22:13.b e er indirecte Meddelelse, saa · kan den – da Hemmeligheden stikker i
KG, s. 237 et den Overlegne: følgelig · kan den aldrig blive bedragen, naar den, ved
IC, s. 171 les vidtløftigere; men saa · kan den aldrig fortælles ganske sand, thi
KG, s. 198 ns Mulighed aaben, men altsaa · kan den aldrig komme til ligefremt at anbefale
FF:29 , der svinder bort for Een, derfor · kan den aldrig levere det, men kun Afbilledet
Papir 64:1 og knytter sig til denne, · kan den aldrig selv være den absolute Sandhed;
NB28:60 ghed interesserer ham, og derfor · kan den aller-aller største Ubetydelighed
NB10:111 ædt som Andre. / Sige et Ord · kan den Angrebne ikke. Gjorde han det, og viste
NB:98 g ( det var i min Ungdom) saa · kan den Angrebne sagtens. Nu tænker jeg
BI, s. 337 er dets Sandhed. / Men derfor · kan den Art Digte heller ei træde i et i
PS, s. 251 en, og faaer den det at vide, · kan den atter ikke forstaae det, og kan altsaa
KG, s. 320 naturligviis af sig selv, at · kan den Barmhjertige gjøre Noget, saa gjør
OTA, s. 294 illede! / Dog ude hos Fuglen · kan den Bekymrede ikke tale saaledes; han seer
Not9:1 heden om Nødv: af den Tro · kan den besidde. – / / Christologie.
HJV, s. 180 odt forstaaer, at kun i Armod · kan den betjenes sandt, og at jo flere Tusinder
BI, s. 72 senere Historie, ligesaalidet · kan den blive staaende ved dets første,
KG, s. 117 dette andet Menneske i Veien, · kan den blot menneskelige Opfattelse af hvad
KG, s. 273 ugt mere betegnende og aldrig · kan den bruges mere betegnende end i denne
CT, s. 78 denne Afstand. Ene med Fuglen · kan den Christne bruge den som Mærke, men
LP, s. 11 age« / – maaskee · kan den da fremgaae i en gjenfødt Skikkelse.
Not13:13 men for ganske ufrivillig · kan den da kun holdes, naar den skeer med Misfornøielse
Not11:14 sin Grændse., hvorledes · kan den da nu falde tilbage i sig selv. Den
EE1, s. 173 , ikke det Mindste. Længe · kan den da undgaae vor Opmærksomhed, men
Not13:23 storisk Sandhed, hvorledes · kan den da være den absolute? Er den den
NB30:96 tning til denne Verden, altsaa · kan Den der christeligt elsker Gud, ikke være
SLV, s. 384 stholde den. En saadan Tanke · kan den digteriske Helt slet ikke tænke,
SD, s. 212 positiv – og desuagtet · kan den dog ikke faae det i sit Hoved, at Synden
Not11:20 forekomme forkortet, men derfor · kan den dog ingenlunde opgive Fordring paa
BI r – blive concret. Men dette · kan den dog kun blive igjennem Slægt og
SD, s. 220 ham stærkere i det Gode, · kan den Dæmoniske, naar hiin vil fremstille
Not1:8 r virkende Naade –, da · kan den ei tænkes indskrænket til dem,
SLV, s. 328 dette Ergo det var galt; thi · kan den end Intet af dette gjøre, naar man
KG, s. 202 . Men dersom han har dem, saa · kan den endnu mindre faae i sit Hoved, hvorfor
AE, s. 178 den, er forstandig, tvertimod · kan den endogsaa forraade at Manden er gal,
SLV, s. 320 i ethisk-religieus Forstand · kan den Ene ikke gavne væsentligen den Anden.
KG, s. 302 t brudt. Men naar der er Tre, · kan den Ene ikke gjøre det. Den Tredie er,
Papir 365:8 aar Enhver veed det, saa · kan den Ene jo ikke meddele den Anden det.
FB, s. 163 der skal forstaaes ved Isaak · kan den Enkelte bestandig kun give sig selv.
PS, s. 269 lbart til at kjende og derfor · kan den Enkelte godt have kjendt Keiseren,
FB, s. 201 ae vi da ved Paradoxet. Enten · kan den Enkelte som den Enkelte staae i et
IC, s. 244 : naar Alle ere Christne, saa · kan den Enkelte, om han end nok saa gjerne
3T44, s. 243 ar man kun har een Tanke, da · kan den faae et rigtig godt Sted og en rigelig
Papir 433 interimistisk; thi muligt · kan den falde bort om nogle Aar. Men i Forhold
KG, s. 38 undet paa det Evige, og derfor · kan den forandres. Selv om den ikke forandredes,
NB25:105 Selvfornegtelse og Forsagelse, · kan den forkyndes i Sandhed. Ak, men han kan
Papir 107 toffet, desto mere fuldendt · kan den formelle Side blive. / d. 29. Sept.
Not9:1 Men med denne Syndefrihed · kan den fri Udvikling bestaae. Den Mening maa
LA, s. 85 an den ikke kjøbe, derimod · kan den friste med glimrende Blendværk fra
G, s. 88 lithyia folder sine Hænder, · kan den Fødende ikke føde. / Det er forbi,
EE2, s. 99 nd i en anden Forstand. Dette · kan den første Kjærlighed aldrig. Men
4T44, s. 365 Sidste handler derefter, da · kan den Første siges at have bevirket det.
EE1, s. 337 meligheder komme sammen, saa · kan den gaae med. Stakkels Fyr, han har allerede
Not10:8 i Intensitæt, hvorledes · kan den gewissensfrie bære den? ( thi Χstus
SLV, s. 340 den selv vil det, men derfor · kan den gjerne see det Comiske derved. Saaledes
CT, s. 268 un den Letsindige og Trodsige · kan den gjøre mørk i Sindet. –
BI, s. 239 kteer. Men tiltrods for denne · kan den godt have en høi Grad af Enthusiasme,
BI, s. 239 , ja netop paa Grund af denne · kan den have den. Thi Enthusiasme er ikke altid
SLV, s. 109 gheden. Eller hvad Interesse · kan Den have for Statens Idee, hvilken Kjærlighed
NB34:21 iv i given Tid og Situation · kan den have sin Betydning. / Skal der ellers
LA, s. 79 om, hvad dens Udtryk betyder, · kan den have sin, om end farefulde Betydning.
FB, s. 172 er det Æsthetiske, og her · kan den hegelske Philosophi vel have Ret. Men
NB14:44 vilde glæde mig. Desuden · kan den hele Sag let komme op igjen, naar engang
KG, s. 43 rtrinsviis, den elsker; derfor · kan den heller aldrig komme til sygeligt at
AE, note te sig var det Høieste, saa · kan den heller aldrig vække Forargelse.
OTA, s. 406 n kun troes, og netop derfor · kan den heller ikke fortjenes. Dog denne Udvikling
Not5:7 denne da være, men dette · kan den heller ikke svare paa – / semper
KG, s. 270 ke troet paa sin egen, derfor · kan den heller ikke troe paa Nogens. Den Smaalige
BA, s. 349 Aanden ikke; gribe sig selv, · kan den heller ikke, saa længe den har sig
SD, s. 241 en ikke istand til. Men troe · kan den heller ikke; den vedbliver saa at stirre
TS, s. 103 ftigere den er, jo længere · kan den holde ud mod en Modstand. Og denne
Brev 40 orundres over, at det er, som · kan den hvad jeg ikke kan. Fra denne Omgang
AE, s. 115 rge sin Læremester ( og · kan den høie Viisdom ellers forklare Alt,
CT, s. 120 bragte til at forstumme, saa · kan den høres, denne Stemme derinde. /
FP, s. 19 Betragtet i sin Heelhed, · kan den i det høieste ansees som et Program
BA, s. 351 en naae, og fremfor Alt dette · kan den i sin Iagttagelse af Menneskelivet
FB, s. 138 , at den var Kaalorm, maaskee · kan den igjen glemme, at den var Sommerfugl
NB11:165.b sten og Deslige. Men angribes · kan den ikke anonymt; thi Angriberen stiller
BOA, s. 216 ken Læren kom ind i Verden · kan den ikke assimilere sig, thi det væsentlige
TSA, s. 100 n Læren kom ind i Verden, · kan den ikke assimilere sig; thi det væsentlige
NB2:16 Oppositionen ikke tale om. Enten · kan den ikke begribe at det er Afskyeligheder,
Papir 250 er tillige er hiint Givne, · kan den ikke begynde med sin Tænkning; tilmed
PS, s. 275 før den blev til, thi saa · kan den ikke blive til; ikke efter at den er
FB, s. 209 hvilket er det Høieste, da · kan den ikke blive træt; thi Opgaven er
4T44, s. 378 t, hvor lønligt og skjult · kan den ikke faae Ram paa Den, der troede at
PS, s. 252 tænker det vel ikke, selv · kan den ikke falde paa det, og naar det forkyndes,
KG, s. 201 ( Guds-Forholdet) er til, saa · kan den ikke forklare et saadant Menneskes
NB:73 l. Opgave er Underet, men det · kan den ikke forklare; hvad hjælper saa
PS, s. 252 a det, og naar det forkyndes, · kan den ikke forstaae det, og mærker blot,
IC, s. 171 n fortælle den. Anderledes · kan den ikke fortælles end paa een af disse
IC, s. 222 eden. Ved Mildhedens Hjælp · kan den ikke frelses – det vil sige,
PS, s. 249 nker ved sig selv; og absolut · kan den ikke gaae ud over sig selv, og tænker
AE, s. 474 miske Opfattelse. Det Comiske · kan den ikke have uden for sig, netop fordi
NB8:80 f Msk. ikke det Store, længere · kan den ikke holde det. Derfor en Expatrieren
AE, s. 317 gen, den abstrakte Tænken, · kan den ikke holde sig, men saa kan atter den
PS, s. 249 e kommer Forstanden ikke, dog · kan den ikke i sin Paradoxi lade være at
PMH, s. 72 der ikke have læst Bogen, · kan den ikke interessere; de Faae, der have
LA, s. 85 eusitets evige Livs-Anskuelse · kan den ikke kjøbe, derimod kan den friste
AE, s. 60 saaledes er rigtigt stillet, · kan den ikke knytte sin evige Salighed til
Papir 408 – kun Mirakler o: D. · kan den ikke komme ud af det med; den troer,
PS, s. 249 llige dens Incitament. Og dog · kan den ikke komme videre, hvad enten den saa
BA, s. 411 f den at finde i Friheden, da · kan den ikke lade være at stirre paa Skylden,
SLV, s. 360 tikker en Qvist imellem, saa · kan den ikke lukke sig. Endelig bliver Barnet
Oi3, s. 190 vist Aaretal, at fra den Tid · kan den ikke mere befatte sig med at beskikke
PS, s. 249 nd ikke tænke; thi absolut · kan den ikke negere sig selv, men benytter
CT, s. 120 nne Evighedens Stemme derinde · kan den ikke overdøve. Eller omvendt. Det
AE, s. 449 vortes Begunstigelse, thi der · kan den ikke saa let forvexles med noget Andet.
OTA, s. 169 fe ham af Veien, Grændsen · kan den ikke skaffe af Veien; skjøndt den
Oi8, s. 364 elt Liv for at blive til: saa · kan den ikke straffes i dette Liv; at straffe
FB, s. 193 r kan taale Alt, men een Ting · kan den ikke taale, den kan ikke taale Medlidenhed.
CT, s. 152 fra Dig, Andet og anderledes · kan den ikke tage. Saa skynd Dig da for Alt
NB8:7 rlige, men Virkelighedens Usselhed · kan den ikke udtrykke, uden i en meget forkortet
EE1, s. 64 tand. Det Historiske i Tiden · kan den ikke udtrykke. / Den fuldendte Eenhed
4T44, s. 292 , 15-18). Din Forfærdelse · kan den ikke vække, dersom Du selv haver
AE, note Ulykken er, at ganske saaledes · kan den ikke være nærværende selv
KG, s. 93 sit Høieste. Som Evigheden · kan den ikke være; men denne forventningsfulde
Not4:46 kjendelsens Kritik, men det · kan den ikke, deels vises det ogsaa ved H.
LF, s. 21 bes dyrt – forstille sig · kan den ikke, den kan ikke for, at den skifter
BA, s. 348 , der kun kan ængste. Mere · kan den ikke, saa længe den kun viser sig.
KG, s. 152 jerlighed af uskrømtet Tro · kan Den ikke, som ikke kjender sig selv. /
JJ:213 kke. Phantasien, Følelsen? Det · kan den ikke. Det er derfor akkurat ligesaa
EE2, s. 146 en byder. Pligten byder, mere · kan den ikke; det Mere, jeg formaaer, det er
SFV er aldeles overflødig; thi saa · kan den indrømmes som en lyrisk Tilfredsstillelse,
BI, s. 315 t Høiere har end sig selv, · kan den ingen Velsignelse modtage; thi det
Not5:7 ke, spørge vi da hvorfor ikke, · kan den Intet svare, men blot sige saaledes
Papir 250 uden selv at være sat, · kan den Intet sætte: Fornuften fører
Brev 49 ra tidligere Tid, og i Varme · kan den især udvikle sig til en høi Grad.
OTA, s. 408 ilstede – thi i Tanken · kan den jo altid være tilstede. / Men altsaa
2T43, s. 22 r skal være Mening i den, · kan den jo dog kun anvendes paa de fortrinligt
NB32:86 e at lide; thi sit Resultat · kan den jo umuligt begynde med – og Mskene
NB36:32 ngelig Umiddelbarhed; men derfor · kan den jo være lige virkelig. / I Reflexion
OTA, s. 121 ne lille Bog ( Leilighedstale · kan den kaldes, uden dog at have Leiligheden,
KG, s. 292 , men hvo kan troe dette? Det · kan den Kjerlige. Men hvorfor mon Tilgivelse
OTA, s. 160 t det ikke gaaer alene. Mere · kan den kjærligste Moder ikke gjøre,
NB12:180 n) – og saa først · kan den kjøbes, saa først kan Du sælge
KG, s. 39 endnu i det sidste Øieblik · kan den komme, og først naar Livet er tilendebragt,
NB30:61 gtigheden. Hovedsageligen · kan den kun anvendes mod Dem, der paa een eller
4T43, s. 163 er Sjelen denne Modsigelse, · kan den kun eies saaledes, at den erhverves,
4T43, s. 171 , uden sig selv, og sig selv · kan den kun erhverve ved at tabe. / »
Papir 428 sig paa dette Christelige · kan den kun faae den vanvittige Trøst ud
NB:206 hvis Du holder Dig til Gud, · kan den kun hjælpe Dig til ny og ny Velklang.
NB26:31 res ikke mere. I Sandhed · kan den kun holdes af En, der virkelig selv
EE1, s. 71 mmelser. I sin Umiddelbarhed · kan den kun udtrykkes i Musik. I denne Henseende
F, s. 512 r forstaaet eller ikke; og dog · kan den kun ved den Vedkommendes Dumhed faae
Papir 254 ingen om Axen heller ikke, · kan den let være udsat for at blive draget
OTA, s. 220 den væsentligen Lidende) · kan den Lidende frit overtage den Lidelse,
AE, s. 221 n som er ubekjendt, og derfor · kan den ligefremme Meddelelse altid midlertidigt
EE1, s. 110 den omgivende Verden, deels · kan den ligge i Gjenstanden selv. Det Første
LP, note tet paa Døren og for saavidt · kan den lille Christian være glad over,
YDR, s. 114 mper, der saadan til Husbehov · kan den lille Tabel. Men en anerkjendende,
Brev 69 mukt sig holde stille. / Det · kan den Læge, som med Kroppen kun / Befatter
PS, s. 258 med ( cfr. Capitel I), ellers · kan den Lærende slet Intet forstaae. Ved
PS, s. 267 e betænke det; ja tilsidst · kan den maaskee blive aldeles tvetydig. Dersom,
NB16:54 nhedens Ulykke / / Nøiagtigst · kan den maaskee udtrykkes saaledes: ved det
2T44, s. 200 Taalmodigheden; til os alle · kan den med Rette sige: i Forhold til; og dog
FP, s. 23 som hin Tid i æsthetisk, da · kan den med Ro lægge sig i Graven, om end
DS, s. 221 nger paa Himlen: slig Storhed · kan den menneskelige Anerkjendelse ikke indlade
OTA, s. 188 relsen. Paa utallige Maader · kan den misbruges saaledes; men for atter ikke
AE, s. 335 lleds med Hedenskabet, saa · kan den moderne Speculation ikke være Christendommen.
BOA, note e Ord: jeg er kaldet af Gud; saa · kan den Myndige for den Sags Skyld være
Not11:31 de dette Seyn, først da · kan den møde Pantheismen. Forskjellen mell.
Not11:19 om d. n: Ph.; für sich · kan den n: Ph: ikke kaldes Ph:, den bliver
BA, s. 351 ologien ikke komme, men dette · kan den naae, og fremfor Alt dette kan den
OTA, s. 210 sin ringe Hjælp. Saaledes · kan den nemlig ikke hjælpe, som Lodsen hjælper
4T44, s. 296 er meest høirøstet, da · kan den neppe forstaae, at det er en priselig
NB17:43 hjælpe for dette Liv. Men det · kan den netop slet ikke, den kan kun gjøre
NB16:33 men begribe det, ja det · kan den nok. Det er lige saa latterligt, som
NB25:68 ære tjent med; ei heller · kan den noksom vurdere M., en Mand af hans
NB32:119 forordnede Examen. Og saa · kan den næste Generation begynde. / Men
DD:104 m̄er spillede i Paris; thi hvor · kan den offentlige Mening naturligere incorporere
3T44, s. 272 ed hiin Begivenhed selv, saa · kan den og Ordets Anvendelse dog være opbyggelig:
NB16:34 t af sin Formue, nu ja, det · kan den ogsaa begribe; men i den Grad at arbeide
NB24:142 andsebedragene, og stundom · kan den ogsaa bruges for at operere i Retning
NB35:48 delighed! Hvad Betydning · kan den ogsaa egl. have for Msker, der i Forhold
BI, s. 276 det ikke Alvor med Noget, saa · kan den ogsaa gjøres gjeldende med Hensyn
OTA, s. 425 ikke blot Lidelser, thi det · kan den ogsaa have, der er Handlende, men deres
BOA, s. 156 med Aarene; men til Gjengjeld · kan den ogsaa hvert Øieblik være hjemfalden
SFV, s. 19 fornødne Alvor tager fat, · kan den ogsaa løse den, bestandigt dog kun
4T44, s. 318 Livets Ubetydeligheder), saa · kan den ogsaa paa en ganske særegen Maade
BB:42 an virke afskrækkende, saaledes · kan den ogsaa virke fristende, idet den Tanke
EE1, s. 358 tid holde en Tale. I Samtale · kan den Paagjeldende bedre slippe fra Een,
BOA, s. 208 l den første Frembringelse · kan den paagjeldende Forfatter sige: »
NB30:41 a saare sjeldent falder mig ind: · kan den pludselig vaagne, veemodigt, min gamle
SLV, s. 158 orfeilet den ethiske Pointe, · kan den præke Kjødets Forgudelse, men
NB23:36 Og i hvilken Sindsstemning · kan den redelige Spandet have indgivet sit
KK:11 10. / I den hedenske Cultus · kan den religieuse Bevidsthed ikke træde
AE, s. 431 lettere – Tanken om Gud · kan den Religieuse bevæge med en saadan
AE, note at behage den Gamle: saaledes · kan den Religieuse ogsaa gjøre et veemodigt
AE, s. 308 Tænken. – Forsaavidt · kan den rene Tænken have Ret i, at den ikke
NB:206 ndrømmelsen. I en vis Forstand · kan den saa ikke gavne Dig, og dog kan Angrebet
NB13:49 r han ud paa Prent. Maaskee · kan den Sag, dette eneste Ord blive ham meget
CT, s. 46 ttig, fattig. Fuglen tier, det · kan den sagtens, den tier med hvad den ikke
BOA, s. 159 af Christendommen. Imidlertid · kan den samme Fordring gjøres af Fjenderne,
NB16:48 d, henvendende sig til Publikum, · kan den samme Mand indrømmes at bruge offentligt
BOA, s. 162 kommer ham paa Livet. Derimod · kan den samme Mand sidde i Theateret og see
PS, s. 284 ning og Erkjendelse, men troe · kan den Samtidige ikke i Kraft heraf, og saaledes
PS, s. 299 Snakken. / I hvilken Forstand · kan den Samtidiges Troværdighed interessere
BOA, s. 127 er bleven reformatorisk, saa · kan den sande Reformator slet ikke komme til
NB6:43 r sig gjeldende. See derfor · kan den sande Religieuse aldrig drive det til
Not11:18 uden Aabenbaringen, men nu · kan den see med blotte Øine. Χstd.
BA, s. 354 ikke sat som Aand. Hos Dyret · kan den sexuelle Forskjellighed være udviklet
NB7:4 Vee, / Opfyldte Gange, / Jeg · kan den sidste see o: s: v: / Oldingen –
SLV, s. 387 Mulighed sikkret, thi ellers · kan den slet ikke begynde. Tag derfor hiin
3T44, s. 243 a at udgrunde det Første, · kan den strax begynde paa det Sidste. Men hvad
KG, s. 269 r tænkt sig ved ham. Skabe · kan den Strenge og Herskesyge nu engang ikke,
NB9:60 Forholdet. Og, som sagt, her · kan den strengeste Orthodoxie saa let komme
EE1, s. 41 alder Grunden mig da ind, saa · kan den stundom være saa besynderlig, at
2T43, s. 53 odt i Andet end i det Gode; · kan den sunde Føde bevare sin Sundhed i
Not1:5 iere Aanders Tilværelse, · kan den særegne Form og de enkelte Træk,
SLV, s. 328 n sætte et Been paa? Nei. · Kan den sætte en Arm paa? Nei. Ergo er den
SLV, s. 328 siger Falstaff, » · kan den sætte et Been paa? Nei. Kan den
SLV, s. 448 aa og saa mange Selvmordere, · kan den tabellariske Glæde, som man har
SLV, s. 448 Torvepriis er paa Mennesker, · kan den tabellariske Trøst, som man har
NB23:45 ellem Udvorteshed og Udvorteshed · kan den til Grundliggende Forskjellighed da
NB23:90 l Mode i Klædedragt o: D: der · kan den Tilblivelses-Form være den adæqvate:
KG, s. 44 nu lifligere. – Saaledes · kan den umiddelbare Kjerlighed forandres fra
Not11:13 Philos: vil, da Χstus · kan den umulig tilfredsstille, Philosopherne
BOA, s. 202 de blive Præjudicat. Dette · kan den umuligt blive, thi i Præmissen til
OTA, s. 394 saa maa Tvivlen udaande, saa · kan den umuligt komme til. Den ene Bestemmelse
NB17:44 jeg svarer » det · kan den umuligt være, det er jo skeet lige
EE1, s. 185 lse engang er indtraadt, saa · kan den vedblive saalænge det skal være,
2T44, s. 197 jo aldrig havde talet om, da · kan den vel vente til imorgen. Da stod han
TS, s. 83 modarbeide sig selv. O, trang · kan den vel være den Vei, hvor Du dog faaer
BOA, s. 275 itativt urokkeligt fast, saa · kan den verdenshistoriske Proces slet ikke
TTL, s. 467 naar man yttrer denne Mening, · kan den Vise afgjøre, om den er rigtig eller
AE enfoldig Bemærkning, men derfor · kan den være ganske sand og ingenlunde overflødig:
Papir 465 værste Fjende. Thi hvad · kan den værste Fjende i det Høieste gjøre?
OTA, s. 214 s nu ind efter; thi ud efter · kan den væsentligen Lidende ikke let komme
AE, s. 369 sagelsen af dem alle. Derimod · kan Den, der forholder sig til det absolute
Papir 410 til langt større Synder; vel · kan Den, der frygter Gud og skjælver, føle
CT, s. 44 gdom og Overflod. Thi uvidende · kan Den, der har Rigdom og Overflod, kun blive
2T44, s. 200 odigheden trøste mere? Nu · kan den, hvis den Syge blot vil, da Faren er,
SLV, s. 328 re, naar man vinder den, saa · kan den, naar den tabes, gjøre det Modsatte,
EE2, s. 125 ærligheden bevares, og det · kan den, saasandt hjælpe mig Gud, saa kan
AE, s. 86 er tænkt uendeligt. Derfor · kan Den, som virkeligen har Øie for Guden,
SD, s. 206 Knude paa Traaden, og derfor · kan den, vidunderligt, blive ved at sye og
KG, s. 48 Ulykke, befaler at elske! Hvor · kan denne Befaling have hjemme uden i Evigheden?
EE1, s. 382 – – Hvad Indtryk · kan denne Begivenhed vel have gjort paa min
TSA, s. 103 n Lære han forkynder: saa · kan denne Bevidsthed vel give ham en vis og
BOA, s. 219 en Lære han forkynder: saa · kan denne Bevidsthed vel give ham en vis og
SFV, s. 103 Evige. Men Sagen er, doceres · kan denne Categorie ikke; det er en Kunnen,
AE, s. 561 xperimenterende Humorist, saa · kan denne desto bedre indsee sin Uduelighed
BOA, note r himmelraabende Forskjel, saa · kan denne dog vel ikke ligge i Resultatet,
BA, s. 330 der er den underlagt, men dog · kan denne faae sin videnskabelige Repræsentation,
EE2, s. 86 r at forvisse mig derom. Ofte · kan denne Følelse gribe mig, naar jeg sidder
IC, s. 107 indbyrdes og sagde: hvorledes · kan denne give os sit Kjød at æde? (
PS, s. 235 t faae Ligheden tilveiebragt. · Kan denne ikke tilveiebringes, da bliver Kjærligheden
4T44, s. 369 føres til ham. Imidlertid · kan denne Inderlighed ikke strax gjennemtrænge
NB3:77 Evige. Men Sagen er, doceres · kan denne Kategorie ikke; det er en Kunst at
AE, s. 309 llem Tænken og Handlen, da · kan denne kun fastholdes ved at anvise Tænkningen
NB2:209 g kan antage det. Hvorledes · kan denne Magt afgjøre, at jeg kan troe
NB31:74 n til det Overordentlige, altsaa · kan denne Medfart kun potensere ham –
Not11:36 ket har afgjort sit Valg.) · kan denne Mulighed blot vise sig som qvindelig,
PS n var i Usandheden ved egen Skyld, · kan denne Omvendelse ikke foregaae uden at
EE:56 t forkeert Forhold til Χstd., · kan denne saa let mere ell. mindre klart efter
AE, s. 376 v en idelig Distingveren. Kun · kan denne Sammenligning ikke angive den absolute
EE1, s. 184 jeg neppe formaaede at ahne. · Kan denne Stemme bedrage? Hvad er da Stemmen,
NB7:59 hver befalet. / Forøvrigt · kan denne Sygelighed i den Enkeltes Guds-Forhold
NB26:7 Forstand blive en Χsten: der · kan denne Taktik og skal den ikke fastholdes
Not1:7 intet afgjørende. Desuden · kan denne Vanskelighed ogsaa bortforklares.
NB34:22 orbrydelse. / Paa den Maade · kan denne Verden aldrig blive en rar Verden
3T43, s. 94 t som Ingen – men mere · kan denne Viden ikke lære ham. Og denne
BI, note somhed idealt seet. I hans Liv · kan denne Vredens ( dette Ord taget i metaphysisk
NB12:41 e ikke ere Χstne. / Tillige · kan denne Yttring af ham tjene til et Exempel
EE1, s. 79 andet Spørgsmaal; derimod · kan dens Betragtning af Musikkens Forhold til
BA, s. 345 e indenfor sin Grændse, da · kan dens Forklaring altid have sin Betydning.
Oi1, s. 136 Vaas maatte for Alt bort. Saa · kan der – lad os være behagelige Mennesker!
Oi10, s. 413 men min Compagnon, det · kan der aldeles ikke tænkes paa at bevæge
NB24:158 elv for alle Farer o: s: v: Her · kan der aldeles ikke være Tale om Anfægtelse.
NB31:61 d en Misforstaaelse. Christeligt · kan der aldeles ikke være Tale om Fædrenes
NB32:117 tilbage til Gud. / Apostle · kan der aldrig mere komme igjen, saa maatte
KG, s. 73 er er den fuldkomneste: derom · kan der aldrig være Strid, at Kjerlighed
NB18:91 anden og tredie Gang · kan der allerede være Tale om at byde, alt
SLV, s. 103 ositiv og negativ Beslutning · kan der altsaa blive Tale. Den positive Beslutning
KG, s. 327 det, som er Modstanden. Endnu · kan der altsaa ikke i dybeste Forstand være
AE, s. 235 Forfærdelse fra denne Kant · kan der altsaa ikke mere være Tale om; Scenen
KG, s. 341 » Ingen«. Her · kan der altsaa ikke være Tale om nogen Mislighed
NB6:69 gefrem Meddelelse. / Kun det · kan der altsaa være Tale om, hvad der jo
TTL, s. 453 ikke arbeides om Natten, saa · kan der arbeides om Dagen; og Alvorens korte
KKS, s. 98 kret. I hvad der er sammensat · kan der bedre savnes Noget, men hvad der er
SFV, s. 29 t: dette er Indledningen, saa · kan der begyndes i en anden Forstand. / Det
NB24:142 e er et Majeutisk. Med det · kan der begyndes, for at faae rystet Sandsebedragene,
NB3:25 etydelige, ja det Forspildte · kan der blive Noget af. Og Graa-Veier viser
SLV, s. 389 e Kategorier. Misforstaaelse · kan der blive nok af, saasnart jeg sætter
NB23:111 nd. Det er Situationen. Nu · kan der blive Spørgsmaal om at faae Troen,
NB12:21 emsnittet af Msker ere Christne, · kan der blive Tid til Sligt – men hvornaar
Brev 298 snittet af Msk. ere Χstne, · kan der blive Tid til Sligt; men hvornaar var
NB24:158 eligieusitet. I Forhold til dem · kan der da altsaa aldeles ikke være Tale
NB18:85 ære Χsten! Om Sligt · kan der da altsaa ikke være Tale; Spørgsmaalet
OTA, s. 403 det Evige. Hvilken Forskjel · kan der da blive? Det synes dog uimodsigeligt,
SLV, s. 211 s hun slet ikke at have. Saa · kan der da foregaae en Metamorphose. Og dog
SD, s. 211 Systemet. / Kun fra een Side · kan der da her være Tale om at belyse, at
Oi7, s. 290 og naar det er gaaet, · kan der da ikke være Tale om at kunne søge
NB11:164 med den gjennem Livet, men mere · kan der da ikke være Tale om: saa søg
EE1, s. 342 er den. I slige Øieblikke · kan der da stundom blive uhyggeligt i Dagligstuen,
DS, s. 203 old til Ydmygelsens Tryk? Men · kan der da trykkes for stærkt i Retning
NB19:34 næst efter det absolute Brud, · kan der da tænkes et smukkere end dette:
BOA, s. 193 dikener. Thi naar saa er, saa · kan der da være Mening i at haabe paa en
EE2, s. 261 ge immanent Teleologi, og her · kan der derfor først være Tale om Skjønhed.
DD:208 des dybe Betydning. Udsigter · kan der derfor i Opfattelsen af Verdensforholdene
Brev 84 ikket kommer. Med H: til mig · kan der derfor ikke saaledes være Spørgsmaal
CT, s. 308 Tid: ak, hvor megen Utroskab · kan der derfor ikke være i Dit Forhold mod
DD:36 lige er den egl. primus motor, saa · kan der desuagtet findes i et christeligt Europa
SD, s. 177 n at hjælpes ved Glemsel, · kan der dog heller ikke være Tale om, ei
KG, s. 230 / » Hvor meget Skjult · kan der dog ikke boe i et Menneske, eller hvor
KG, s. 230 et Menneske, eller hvor meget · kan der dog ikke boe skjult; hvor opfindsom
NB9:74 . vil optegne dem. Mod Sligt · kan der dog kun fægtes ved at sige: hold
SD, s. 142 il helbredes fra den. Ellers · kan der dog kun være Tale om, at det er
BB:37 tet den Klarhed, her hersker, · kan der dog let indtræde en vis Sentimentalitet,
BI, s. 329 e, men i denne Bestræbelse · kan der dog stundom røre sig en Energi,
AE, s. 203 Christendommens Sandhed. Mere · kan der dog vel ikke forlanges; har Christendommen
KG, s. 349 oldet til en Afdød, og her · kan der dog vel ikke være Tale om, at det
EE1, s. 76 llen igjen er musikalsk. Her · kan der dog vel ikke være Tale om, at Musikken
NB22:65 e. / Om mig selv / / Mangen Gang · kan der dog være for mig noget Veemodigt
EE1, s. 159 det Antike i sig, thi derom · kan der egentlig kun nu være Tale. Den græske
KG, s. 193 ste Vanskelighed forties, saa · kan der egentligen ikke tales om det Christelige.
NB15:83.b staaelse. I Forhold til Elskov · kan der egl. ikke være Tale om en Stræben.
NB14:46 igheden jo derfor. / I Evigheden · kan der egl. ikke være Tale om Naade. Men
NB8:34 ruentimmer paa Gaden: først da · kan der egl. være Tale om i Sandhed at kunne
BI, s. 315 er Hegel ikke Skyld heri; og · kan der end med Hensyn til Contemplationen
DRT, s. 164 en christen Verden. Og · kan der end være noget Sandt i denne Tale
4T44, s. 378 kaden. Hvor mangen ny Smerte · kan der endnu ikke være forbeholdt, hvor
EE2, s. 123 orlig Strid, og i denne Strid · kan der erhverves en Forvisning, der, om den
NB7:10 ikke vil høre mig. / Mere · kan der for det første ikke gjøres. /
Papir 453 res – og i saa Fald · kan der for mig ligge et saa glæderigt Liv,
NB19:59 skildre Afveiene. Det synes man · kan der fordres af et Msk; det er i ethvert
BOA, s. 215 ikke gjør det. Med Geniet · kan der foregaae den Forandring, at det udvikler
TSA, s. 99 ikke gjør det. Med Geniet · kan der foregaae den Forandring, at det udvikler
Papir 69 orandring ell. ikke, thi det · kan der fra Grundtvigs Standpunct ei blive
NB14:46 eies altfor hurtigt omkring, saa · kan der fremkomme Selvantændelse. Saaledes
NB27:7 strenge Forkyndelse af Loven · kan der følge en Demoralisation; men den
NB13:67 steligt – og saa pludselig · kan der gaae et Lys op for ham, han kan komme
NB8:39 et Absolute, Du skal. Men tillige · kan der gives et andet Svar: fordi Syndens
AE, note er Smulernes Problem ( » · kan der gives et historisk Udgangspunkt for
PS, s. 213 ivet / af / S. Kierkegaard / / · Kan der gives et historisk Udgangspunkt for
AE, s. 24 sætte det, lød saaledes: · kan der gives et historisk Udgangspunkt for
AE, s. 521 ndigt handles, var: hvorledes · kan der gives et historisk Udgangspunkt o.
OTA, s. 359 man hvert Aar bliver yngre! · Kan der gives nogen mere beroligende Tanke;
NB15:93 r Intensitet man vælger. · Kan der gives noget nøiagtigere Udtryk for,
AE, s. 14 e. p. 103. a) et logisk System · kan der gives. p. 106. b) et Tilværelsens
AE, s. 105 / Altsaa: a) et logisk System · kan der gives; b) men der kan ikke gives noget
EE2, s. 108 n, sætte paa Kagen, og dog · kan der gjerne være en lille telegraphisk
NB12:94 fremkalde Synden. / Naar saa er, · kan der gjøres et fortvivlet Sving forkeert
BOA, s. 182 nde Form? Er der nogen, eller · kan der have været nogen fornuftig Grund
NB11:165 oritet: Sagen – ergo · kan der hverken strides objektivt ell. anonymt
Not11:20 nødv: Existents, altsaa · kan der i Conclusionen hell. ei være Tale
OTA, s. 139 Gjenstand; ja om intet Andet · kan der i en vis Forstand tales saa kort, naar
NB32:110 rst mulige Uro anbringes, da · kan der i et Msk. blive, i Spændingen, den
AE, s. 235 enes evige Gyldighed, for ham · kan der i Himlen og paa Jorden og ikke i Afgrunden
TTL, s. 452 n Natten, saa er Livet Dagen, · kan der ikke arbeides om Natten, saa kan der
NB26:72 saa vanskeligt; thi ellers · kan der ikke blive noget lykkeligt Forhold,
DS, s. 204 ed, at vi har gjort det, mere · kan der ikke fordres. Og derfor fordre vi en
Oi7, s. 307 rældrene! Nei, Christendom · kan der ikke fuskes i! / For det Tredie. Den
NB:87 Forhold dertil? / For en Tænker · kan der ikke gives nogen rædsommere Qval
AE, s. 14 . b) et Tilværelsens System · kan der ikke gives. p. 114. / / Andet Afsnit
SLV, s. 110 lskede, med de Elskede; hvad · kan der ikke hænde? Han veed det ikke, hvis
BMS, s. 126 hvad der vil indkomme. / Saa · kan der ikke længer ties, Indsigelsen maa
KKS, s. 106 skal hun spille Julie, · kan der ikke mere være Tale om at gjøre
NB18:48 er den ogsaa – og saaledes · kan der ikke passere det mindste Spektakel
Brev 85 e glad for at blive hos mig, · kan der ikke reflekteres paa, jeg er for gl.
IC nde og tusinde virkelige Mennesker · kan der ikke saaledes gjøres Plads for en
TS, s. 60 thi enkelte Undtagelser · kan der ikke saaledes tages Hensyn til –
BOA, note ærdighed. I Aandens Forhold · kan der ikke seires paa nogen tilfældig
NB27:8 jeg anstrenge mit Liv, hvad · kan der ikke skee, naar jeg først vilde
DS, s. 211 ndt ude fra hinanden, hvorfor · kan der ikke slaaes lidt af i Retning af det
Brev 194 jære Wilhelm! / Med Dig · kan der ikke som med Jette være Spørgsmaal
NB7:35 i det ene Tilfælde · kan der ikke spørges, i det andet ikke svares.
NB7:35 gsmaal: hvorfor. Thi absolut · kan der ikke spørges: hvorfor, det Absolute
4T44, s. 324 sen. Men er det saaledes, da · kan der ikke tales derom og det er end ikke
NB10:98 e det, om Reflexionens Martyriet · kan der ikke tales med eet eneste Msk. At lide
EE1, s. 150 bne er uforanderlig, derom · kan der ikke videre være Tale. Dette Element
EE1, s. 418 Naar han frier rigtigt, saa · kan der ikke være Spørgsmaal om noget
BA, s. 382 e Spring. I Tilstanden før · kan der ikke være Tale derom. Naar man derfor
Not11:12 lutter sig til at sætte sig, · kan der ikke være Tale om at emanere. Her
LA, s. 18 enheds Frugt, og netop derfor · kan der ikke være Tale om de Kriser og afgjørende
BA, s. 424 i have gjort. I Uskyldigheden · kan der ikke være Tale om det Dæmoniske.
NB:36 stand. hos den Classe af Msk. · kan der ikke være Tale om endog blot den
Not4:14 r Villie; men er det realiseret, · kan der ikke være Tale om et manglende Beviis.
KKS, s. 95 lykkes med Metamorphosen, da · kan der ikke være Tale om Galanteri; thi
KK:2 Χstus bevirkede Forsoning · kan der ikke være Tale om nogen »
IC, s. 163 r det drages, er der intet og · kan der ikke være Tale om noget Valg. Men
BB:24.a – Udsvævelse ( thi det · kan der ikke være Tale om paa det første
EE2, s. 143 iver uforandret, saa længe · kan der ikke være Tale om Pligtens strenge
NB22:78 og Msk., saa i den Forstand · kan der ikke være Tale om Selskab med Gud,
TS, s. 70 ( objektivt) til Guds Ord, saa · kan der ikke være Tale om, at dette skulde
NB11:114 ele, for selv at lære Noget, · kan der ikke være Tale om, dertil er jeg
IC, s. 244 re end til at forsikkre; Fare · kan der ikke være Tale om, og altsaa er
NB34:38 at ganske slippe for Straf · kan der ikke være Tale om. Altsaa vælg,
NB4:26 / At slutte mig til Nogen, · kan der ikke være Tale om. Man kan vel faae
NB30:79 Enkelte frelses, om Anstrengelse · kan der ikke være Tale. / Videre Individet
NB11:123 n bevæbnede Neutralitet · kan der ikke være Tanke om at udgive. /
NB9:24 / Nei, gjøres Noget for hende · kan der ikke. Schlegel har nu paa en Maade
AE, s. 410 er Totalitets-Categorien. Det · kan der Ingen bedre vide end jeg, der selv
BI, s. 338 n isoleret Stræben, derfor · kan der ingen digterisk Eenhed blive. Den polemiske
AE, s. 350 n absolute Afgjørelse, saa · kan der ingen Indledning være uden en frastødende,
NB6:44 de Andre. I triviel Forstand · kan der ingen Ro komme i Forholdet. Det er
CT, s. 191 n hvad der er værst, derom · kan der ingen Tvivl være. Der er dog, og
BI, s. 174 de tilhøre Socrates, derom · kan der ingen Tvivl være. Det maa være
EE1, s. 358 on og saa Forlovelsen. Denne · kan der ingen Vanskeligheder være for. Cordelia
NB7:10 gere: Alt er i Orden. / For hende · kan der Intet gjøres. Gud veed, hvor gjerne
NB9:23 min Død.« / For hende · kan der Intet gjøres; jeg tør ikke vove
NB10:149 reent Martyrium. / Saa længe · kan der Intet ventes, saa længe det endnu
IC, s. 234 Christus som Sandheden. Mere · kan der jo dog ikke fordres af mig; kan Du
KG, s. 327 at Alt er tabt«. Saa · kan der jo dog være Tale om en Bestaaen
KG, s. 337 ngen er, som seer paa En, saa · kan der jo heller ikke være noget Ydmygende
Brev 280 med Dem. Men saa længe · kan der jo heller ikke være Tale om at De
NB11:225 om det Hele, Χstheden, saa · kan der jo ikke tages Hensyn til, om der findes
SLV, s. 285 ed jeg ikke noget om. Og dog · kan der jo ikke tænkes en mere Indviet,
NB10:60 sagde jeg til mig selv, nu · kan der jo ikke være Tale om at forlade
NB13:66 ieste – nu vel, saa · kan der jo ikke være Tale om at indføre
TS, s. 41 hav Tillid, giv Dig hen; Magt · kan der jo ikke være Tale om at jeg skulde
NB16:49 naar han selv vælger det, saa · kan der jo ikke være Tale om, at det bliver
NB13:73 b er jo Differentser, forsaavidt · kan der jo indrømmes en Forskjel mell. dem
SLV, s. 98 l Beslutningen komme senere, · kan der jo ogsaa skee noget Andet. Hvad sikkrer
3T44, s. 273 ve Veiledning for Andre. Dog · kan der jo ogsaa til en saadan Sendelse i de
AE, s. 146 for de Levende, og kun disse · kan der jo siges, hvorledes de skulle leve;
Not8:33 et Øieblik sagde. Her maaskee · kan der komme Klarhed. Dette ene Ord, det erindrede
SFV, s. 87 or det Evige, afgjørende, · kan der kun arbeides hvor der er Een; og at
NB20:49 s Ideen skal tjenes tilgavns, da · kan der kun blive en lille Tid tilovers til
AE, s. 199 ivt, thi det absolute Paradox · kan der kun forstaaes om, at det ikke kan forstaaes.
NB20:142 , de ere alvorlige Mænd, saa · kan der kun komme Confusion ud deraf. /
EE1, s. 135 , og ved nærmere Eftersyn · kan der kun være Tale, enten om Taffelet,
EE1, s. 203 vivl gjældende mod Andre, · kan der let indblande sig en ureen Lidenskab.
BOA, s. 207 kal det ved Udgivelsen deles, · kan der lige saa godt blive 12 Bøger som
FF:91 Vidtløftighed. / Hvorvidt · kan der ligge noget humoristisk i Bønnen,
AA:28 gt frister dem, og forsaavidt · kan der ligge Noget i det af Katholiker saa
BOA, s. 284 ligger for Betragteren, saa · kan der maaskee være Tale om at opfatte
CT, s. 198 t mellem Menneske og Menneske · kan der maaskee være Tale om en saadan sværmerisk
NB8:110 g den Stærkeste. Kun saaledes · kan der modarbeides en saadan Demoralisation.
EE1, s. 264 st med Emmeline at gjøre, · kan der naturligviis aldeles ikke være Tale
SLV, s. 419 han der fandt Fred. Et Drama · kan der naturligviis aldrig blive af det, en
Oi10, s. 394 v meget tvivlsom. Forresten · kan der naturligviis i den Stilling ikke være
OL, s. 29 vilde have gjort«, da · kan der naturligviis ikke være Tale om dem,
BOA, s. 113 . I et lille Land som Danmark · kan der naturligviis kun være Faae, der
NB27:59 de Mskene o: s: v:. I denne Tale · kan der nemlig være noget Sandt, men det
LA, s. 86 ækkes; tilnærmelsesviis · kan der nivelleres derved, at et Fremragende
LA, s. 86 tilnærmelsesviis · kan der nivelleres ved en enkelt Stand, f.
LA, s. 86 ncretion. Tilnærmelsesviis · kan der nivelleres ved, at det Fremragende
EE1, s. 239 paa mig og sagde: med Tiden · kan der nok blive Noget af ham, lad ham forsøge
NB4:65 n den ogsaa med sig. / / / NB / / · Kan der nu dog være den mindste Tvivl om,
KG, s. 306 belagtiges Ubestemthed. / Men · kan der nu ikke, medens Kjerlighed bliver,
NB16:32 yldt fra vor Side.« · Kan der nu tænkes en usædeligere Tale!
Papir 457 holde med Dig. Noget sandt · kan der nu vistnok være heri, thi Anselm
AE, s. 262 en Lidelses-Historie. Lidelse · kan der nu være overalt i Existentsens forskjellige
TAF, s. 300 lighedens Gjerninger, og saa · kan der nævnes mange. Men naar der tales
ATV, s. 210 d at lade dem trykke, maaskee · kan der ogsaa komme en yderligere Anledning.
NB:107 st, men naar jeg gjør det · kan der ogsaa ligge noget forfængeligt og
CT, s. 312 rte fordømmer ham; maaskee · kan der ogsaa være en Saadan her tilstede,
3T44, s. 239 rsaavidt Ungdommen er forbi, · kan der ogsaa være tabt og forsømt meget.
IC t gjøre et andet Spørgsmaal: · kan der overhovedet tænkes nogen taabeligere
AE, s. 344 Og hvilken Forudsætning · kan der overhovedet være Tale om i Forhold
NB6:44 , maaskee Professor, men saa · kan der pludselig komme Bud efter mig, at jeg
SLV, s. 344 ndt med sine Beregninger, · kan der pludseligen falde en Bemærkning,
NB23:36 ller Deslige – ja saa · kan der rigtignok balloteres; men det var jo
SD, s. 174 noget Jordisk. / En Forskjel · kan der saa vel blive mellem en saadan Ældres
NB10:168 og lider det: hvorledes · kan der saa være Mening i, at det Sted ell.
AE, s. 558 have havt den Mening; og dog · kan der samtidigen have levet en Ironiker,
NB30:61 thi kun paa Dem · kan der sigtes. Det langt, langt, langt overveiende
Not7:1.1 B. p. 260. / thi selv i Angeren · kan der skjule sig en Længsel efter Synden,
SLV, s. 397 dette Mulighedens Standpunkt · kan der skrides frem til religieus Gjennemsigtighed;
NB24:168 ler mindre end at offres. / Saa · kan der slaaes af. Det vil sige: der kan arbeides
AE, s. 299 ver, thi i den rene Tænken · kan der slet ikke spørges virkeligt om Forskjelligheden.
FB, s. 153 Betydning af det Sædelige · kan der slet ikke være Tale om. Forsaavidt
SLV, s. 339 ny Digteart og andet Saadant · kan der slet ikke være Tale om; nei Eenheden
TSA, s. 91 mellem Christen og Christen · kan der som i Forholdet mellem Menneske og
Brev 5 komer det i de rette Hænder · kan der spindes Silke derved. Maaskee var det
LA, s. 81 . / I Spidsen for et Oprør · kan der staae en enkelt Mand, men i Spidsen
CT, s. 146 les til Trøst; mod Lidelse · kan der strax tales til Trøst og Glæde
Papir 340:16 r sig i Modsigelser. Men dog · kan der stundom gives let kjendelige Træk.
Oi1, s. 136 gelige Mennesker! – saa · kan der tales fornuftigt om en i jævn menneskelig
Papir 340:15 ysgjerrig Mængde om: · kan der tænkes en forfærdeligere Misforstaaelse
Papir 13:3 Verden ell. først med den? / · Kan der tænkes en Guds Væren uden Skabning?
NB20:127 m gaae over mig som over Andre. · Kan der tænkes et billigere Forslag! O,
EE1, s. 112 ssante, og i denne Henseende · kan der tænkes flere Opfattelser af Don
EE2, s. 326 Uret / At have Uret – · kan der tænkes nogen smerteligere Følelse
NB20:127 n end ikke det maa skee – · kan der tænkes noget bedre Beviis for, at
EE2, s. 323 ikke blive forsøgte deri. · Kan der tænkes noget Feigere og mere Trøstesløst
EE1, s. 276 lde en Stænderforsamling. · Kan der tænkes noget Kjedsommeligere saa
EE1, s. 276 ns Finanser ved Besparelser. · Kan der tænkes noget Kjedsommeligere. Istedenfor
NB33:6 hedens Straffe, Himlens Salighed. · Kan der tænkes noget Latterligere end at
Not6:13 aaede, upaaagtede, recenserede ( · kan der tænkes noget latterligere!), –
Oi7, s. 284 Gud er ikke praktisk. Eller · kan der tænkes noget mere Bagvendt end den
NB8:53 e op om at slutte sig til Venner! · Kan der tænkes noget mere polemisk end saaledes
EE1, s. 45 iver dog en Digter-Existents. · Kan der tænkes noget Ulykkeligere? Jeg er
BOA, s. 269 Bestemmelse, thi i Grebethed · kan der udtales aldeles hedenske Anskuelser,
OL, s. 35 men under den Forudsætning · kan der umuligen fremkomme noget saadant Dilemma,
NB11:165 Styrke ved at være Autoritet · kan der umuligt fægtes anonymt, det vil
Brev 54 raabstegnet. Fortsættelse · kan der vanskeligt blive Tale om; men jeg har
NB26:8 edrag som Mynster, Pauli o: s: v: · kan der vedblive at prædikes, hvis muligt
NB4:63 Hoved. See, et saadant Martyrium · kan der vel findes Aspiranter til! / / /
NB15:51 vil sige, en msklig Forklarethed · kan der vel have været ( om det end altid
BI, s. 312 erede selve Virkeligheden. Nu · kan der vel have været Meget i Virkeligheden,
EE1, s. 344 ibroplads ... Hvor lang Tid · kan der vel medgaae dertil? jeg tænker circa
DD:69 men hvilken mere musicalsk Dands · kan der vel tænkes end en saa immateriell,
NB33:6 upraktisk som vel er muligt. Thi · kan der vel tænkes noget Latterligere end
AE, note re Paradoxet – men derfor · kan der vel være rigeligt Troens Hold i
NB4:108 et. / En lille Smule, mener man, · kan der voves i Livet, men saa maa man strax
EE2, s. 310 e den uden Skyld, men Sandhed · kan der være deri, at han ikke kan realisere
OTA, s. 179 ns vel forstaaede Ligelighed · kan der være Eenhed; og i selvisk Kortsynethed
4T44, s. 333 re i al Oprigtighed, og dog · kan der være en Fare, han, hvis det overlodes
Brev 173 nke paa Andre. Men stundom · kan der være et Msk., der kan see saa glemsom
Oi2, s. 168 forkynde denne Lære. Saa · kan der være Haab om at vinde Menneskene
OTA, s. 335 g en stor Tanke. Og saaledes · kan der være mange herlige og dyrebare Tanker,
NB4:56 en angest – see derfor · kan der være Mening i, at fatte, at han
NB33:14 nok at give ham. / Og heri · kan der være noget ganske sandt. Men dog
IC, s. 48 am til enhver Tid. Forsaavidt · kan der være Noget i, naar Eftertiden siger:
NB30:58 ier at skee. / I en vis Forstand · kan der være noget sandt i hvad de Bestialske
CT, s. 227 l Frelsen er Troen; og kun da · kan der være Tale om » nu«
AE, s. 506 sig til en evig Salighed: saa · kan der være Tale om at blive opmærksom
BOA, s. 266 v og sin Tanke mægtig, da · kan der være Tale om at prise ham, hvis
NB10:56 og kun igjennem Tilbedelse · kan der være Tale om at ville ligne. Her
AE sen af de relative, og først da · kan der være Tale om den ideale Opgave:
TS, s. 104 at hade Dig selv: først da · kan der være Tale om den Kjerlighed, som
NB25:67.a er sig paa lige Linie med Dig, · kan der være Tale om det Fortjenstlige,
EE1, s. 185 sin egen Villen, først da · kan der være Tale om en Begyndelse. Skeer
AE, s. 221 Bruddet er skeet, først da · kan der være Tale om et sandt Guds-Forhold.
FB, s. 140 ige Gyldighed, og først da · kan der være Tale om i Kraft af Troen at
LA, s. 101 rods hele Verden, først da · kan der være Tale om i Sandhed at forene
NB2:220 aa først give, og da først · kan der være Tale om vor Pligt at kjøbe
LA, s. 41 rst naar dette er gjort, da · kan der være Tale om, at Tidsalderens Eiendommelighed
NB24:113 staaer klar, først saa · kan der være Tale om, saa smaat at lade
KG, s. 340 nke sig. En lille Forskjel · kan der være, een Alens maaskee i Jordloddens
BA, note et, men forvirrer Alt. Analogie · kan der være, men Analogien er i Begrebet
BOA, note vist, at paa en Præstegaard · kan der ypperligt udvikles fixe Ideer. Maa
NB12:169 ene i Bethlehem Livet. Saaledes · kan der ødsles i Forhold til dette Barn.
AE, note g da naar dette er fremhævet · kan der, hvis saa skal være, blive Tale
NB6:44 r Gud Intet, og hvert Secund · kan der, i Skikkelsen af mit Tungsind, komme
SBM, s. 143 betjente, Konst-Fortryllelse, · kan der, naar ovenikjøbet Konst-Fortrylleren
Brev 86 jeg har samlet til Bunke, vi · kan deraf leve mange glade Dage. Naar jeg da
BOA, s. 187 an kun prædiker som Organ: · kan deraf ligefremt Intet sluttes, med mindre
Brev 228 ine Udgifter og alle Chancer og · kan derefter kun henholde mig til min Skrivelse
2T43, s. 26 det største i Verden, saa · kan deres Forventning igjen være saa forskjellig,
EE2, s. 257 isk bevidst, uden Energi. Jeg · kan derfor aldrig blive mig ethisk bevidst
G, s. 35 temning ved at see en Posse, og · kan derfor aldrig med Sikkerhed vide, om man
Brev 262 Brev ude. Det er kort; det · kan derfor antages at svare til den Maade at
IC, s. 243 sige sig at være det. Her · kan derfor Beundreren stige endnu høiere
IC, s. 180 an var Kjerlighed, og kun han · kan derfor blive opmærksom paa, hvorledes
BI, s. 232 ffende. Ligeoverfor Familien · kan derfor den Enkelte heller ei igjen uden
BI, s. 308 og den sidste Lidelse. Herved · kan derfor den Samtid, han vilde tilintetgjøre,
AE, note roget. – Ved Modsigelsen · kan derfor det der i sig selv ikke er latterligt
NB2:155 Næsten« til. Man · kan derfor egl. ikke dadle den Umiddelbare
Not1:5 være den ene gyldige. Det · kan derfor ei undgaaes, at den forskjellige
Papir 340:14 il et Natur-Phænomen · kan derfor et Msk. heller ikke forandres saaledes,
NB:169 Naturforhold. En Begivenhed · kan derfor foranledige den til at vise, hvor
SFV, s. 19 nde Alvor. En mindre Alvorlig · kan derfor Forklaringen ikke meddeles, thi
LA, s. 24 timlen. Ingen Tidens Fordring · kan derfor fortrænge Hverdags-Historien,
KG, s. 220 en er tilstede i Grunden. Det · kan derfor friste Mennesket at være Bygmesteren,
NB11:13.b re dem liig. Den hele Passus · kan derfor gaae ud. Skulde der staae noget
AA:13 hold qua Menneske; Resultatet · kan derfor gjerne anerkjendes for indskrænket,
AE, s. 557 om vi end Alle ere døbte, · kan derfor gjerne Enhver behøve at blive
NB16:25 er er en medfødt Angest, · kan derfor gjerne have endog en sværmerisk
BI, s. 157 Tingenes Orden. Det Mythiske · kan derfor gjerne have noget Traditionelt ved
EE2, s. 260 er, ikke i Kunstværket. Du · kan derfor gjerne have Ret i, at det Skjønne
AE, s. 515 et meest forstandige Menneske · kan derfor gjerne troe ( mod Forstand), og
AE, s. 404 en. Denne tilfældige Liden · kan derfor gjerne vedvare, men en Vedvaren
AE, note at, og er aldrig færdig, men · kan derfor gjerne ville meddele, men kan netop
EE2, s. 278 han let kan løbe vild. Man · kan derfor gjerne være tilbøielig til
BA, s. 428 sættende Frihed. Ufriheden · kan derfor godt blive tilbage, om den Indesluttedes
AE, s. 332 n at være det. Barnedaaben · kan derfor godt være at forsvare, ingen
KG, s. 156 var et virkeligt Menneske og · kan derfor have Deeltagelse med alt Menneskeligt;
NB25:37 er indtraadt. / Det Ethiske · kan derfor heller ikke betjenes saaledes som
KG, s. 73 uden Forholdets Mistanke, og · kan derfor heller ikke blive Mistænksomhed
DS, s. 253 ren, det er afskaffet. Man · kan derfor heller ikke med Sandhed forsvare
AE, s. 555 det absolute Paradox. / Troen · kan derfor heller ikke være nogen midlertidig
BA, s. 406 i Jødedommen. Men Offeret · kan derfor heller Ingen forstaae. Deri ligger
BA, s. 442 n staae i Forhold hertil. Man · kan derfor her faae et Exempel paa de tvende
SFV, s. 93 sforstaaelse. Misforstaaelse · kan derfor hæves og blive til Enighed og
EE1, s. 217 e, at den skal komme, og man · kan derfor i en vis Forstand sige, at den tilkommende
SD, s. 153 uligheden er Alt muligt. Der · kan derfor i Muligheden løbes vild paa alle
IC, s. 49 man egentligen ikke at vide, · kan derfor i Samtidighedens Situation dømme
NB:145.a ng ( selv om den varede 70 Aar) · kan derfor ikke afbildes eller fremstilles
Not13:23 en Slutning af Aarsager. Troen · kan derfor ikke bevises, begrundes, begribes,
EE2, s. 93 regne at eie det Almene. Det · kan derfor ikke blive den første Kjærlighed
Brev 72 r er mig kjært at gjøre, og · kan derfor ikke blive mig en Vane. / Deres
BA, s. 392 rebet af det Tilkommende. Man · kan derfor ikke dadle det græske Livs Fortabthed
BA, s. 441 Ægtemand. Hvor uhyggeligt · kan derfor ikke en saadan Individualitet føle
NB14:101 Martyr; den umiddelbare Martyr · kan derfor ikke faae de egl. sympathetiske
AE blive samtidig med Existentsen, og · kan derfor ikke fatte Existentsen som Existents,
EE1, s. 270 le Væsen er Modsigelse og · kan derfor ikke fremstilles umiddelbart. Hun
IC, s. 103 Han fordrer nemlig Troen, og · kan derfor ikke give en Fraværende ligefrem
KK:2 rkjendelse af sig selv, og der · kan derfor ikke gives nogen større Entgeistigung
DS, s. 193 dog nei, jeg er ikke Aand og · kan derfor ikke gjøre det; men hvis jeg
BI, s. 333 m forsaavidt er upoetisk. Man · kan derfor ikke godt bare sig for at smile,
NB27:72 for den Hellige Skrift. Den · kan derfor ikke gudeligt skaffe sig Luft, som
NB12:71 lle Hensyn. Talen om ham · kan derfor ikke hell. vedblive som hans om
Papir 436 e om Natten. / Gud er Aand, han · kan derfor ikke i Sandhed tilbedes ved Digte
JJ:172 Kategorie. Constantin Constantius · kan derfor ikke komme videre. Han er klog,
BOA, s. 265 og hellig Optugtelse, og man · kan derfor ikke nægte, at, selv om Alt ellers
NB7:55 ltid øieblikkelig – · kan derfor ikke opdrage. Saa kommer det almdl.
SD, s. 161 dgaaer ganske Hedningen. Man · kan derfor ikke sige, at Selvmordet var Fortvivlelse,
Not12:8 over Sympathien – Vi · kan derfor ikke sige, at vi sympathisere med
NB23:33 sit eget Martyrium, og han · kan derfor ikke spare os Andre. Saa er der
EE2, s. 123 det tilstaaer jeg gjerne, jeg · kan derfor ikke tale af Erfaring, men dog har
EE2, s. 269 avt mit rigelige Udkomme, jeg · kan derfor ikke tale med af Erfaring, men jeg
SLV, s. 376 ddelbarheden at gjøre, og · kan derfor ikke tænke en Duplicitet. Betvivles
Papir 277:2 for Begrebet; det Høieste · kan derfor ikke være at leve som Philosoph
AE, s. 531 i Tiden. / Synds-Bevidstheden · kan derfor Individet ikke faae ved sig selv,
4T43, s. 165 lovlige Eiendom. Denne Eier · kan derfor ingen Anden være end det evige
KG, s. 202 igjen tosset og sært. Man · kan derfor ingenlunde ligefrem kalde det Skadefryd
BI, s. 275 tet, her kan være Tale om, · kan derfor Intet afgjøre med Hensyn til
BI, s. 333 nne Kjærlighedsforbindelse · kan derfor intet Indhold faae, i dybere Forstand
BI, s. 305 rdens Ironi med Socrates. Det · kan derfor Intet oplyse med Hensyn til Spørgsmaalet
BI, s. 345 l omhyggeligen behandlet, jeg · kan derfor knytte mig til ham. Først altsaa
BI, s. 333 torie have, deres Tidsfordriv · kan derfor kun en deux blive den samme, som
KG, s. 161 Noget, en Indbildning. Sligt · kan derfor kun enten en Hykler og en Svigefuld
4T43, s. 164 ægtigere end han. Eie det · kan derfor kun et Menneske i Sandhed derved,
3T43, s. 94 dnesbyrd. Men Gud er Aand og · kan derfor kun give et Vidnesbyrd i Aand, det
SFV, s. 91 n, som han er Sandheden. Den · kan derfor kun meddeles af og modtages af »
SLV, s. 411 i Tiden idetmindste ikke, og · kan derfor kun ved en Skuffelse fremstilles
KG, s. 142 er nidkjer paa sig selv. Man · kan derfor lige saa godt sige, at det er Læren
AE, s. 262 den kan være borte og der · kan derfor ligefuldt existeres æsthetisk
G, s. 35 t er efter denne Maalestok. Man · kan derfor ligesaa godt blive vemodig stemt
SLV, s. 215 reen formel Bestemmelse, og · kan derfor ligesaa godt være Form for det
BOA, note ke, abrupte Form«). Man · kan derfor med Rette sige, at man i Adlers
AE, s. 560 ler leer ret hjerteligen. Han · kan derfor meget godt være Forfatter, naar
NB2:65 t uvidende om sine Gjerninger, og · kan derfor mindst af Alt i noget Øieblik
YDR, s. 111 r af al Vane-Christendom. Jeg · kan derfor naturligvis heller ikke have det
KG, s. 230 Havet er saa gjennemsigtigt! · Kan derfor Nogen bevise, at man slet Intet
KG, s. 193 e christelig Selvfornegtelse. · Kan derfor Nogen bevise, at Verden eller Christenheden
BOA, s. 244 øiviist som Recensenten og · kan derfor nok lære Noget. Men saaledes
DD:18.c ophiske Fanden i Vold. / Humoren · kan derfor nærme sig det Blasphemiske Haman
EE2, s. 26 tandig Muligheden dertil. Man · kan derfor næsten bebreide Dig Alt og slet
EE1, s. 341 , at den er langsom, men den · kan derfor og kun med Fordeel anvendes mod
Papir 369 ne Tids Uredelighed, og vi · kan derfor ogsaa indtil videre sætte et
NB25:37 il det Ethiske. Det Ethiske · kan derfor ogsaa kun betjenes i Retning af
Papir 391 g noget Stort i Verden. Du · kan derfor ogsaa sige mig een Ting; thi jeg
DD:176.a ket i os. / d. 2 Dec. 38. / Man · kan derfor ogsaa sige, at al Erkjenden er ligesom
NB31:123 k Tilførsel udenfra, og · kan derfor ogsaa være Selvkjerlighed. /
EE1, s. 258 r Charles. I Forhold til ham · kan derfor Rinville være dristig nok. I
BI, s. 221 g paa den rigtige Vei, og man · kan derfor sige herom, hvad Augustinsiger om
BI, s. 307 hans Ironi jo blot Form. Man · kan derfor sige om Ironien, at det er den Alvor
BI, s. 75 mangehaande Begivenheder. Man · kan derfor sige om Socrates, at som han gik
NB11:147 r en nødvendig Illusion. Man · kan derfor sige omvendt, Enhver som ikke taler
Papir 264:5 med Erkjendelsen, og man · kan derfor sige, at den endelige Aand er som
EE1, s. 418 i den qvindelige Uskyld. Man · kan derfor sige, at Qvinden i denne Tilstand
EE2, s. 237 lger sig selv abstrakt, man · kan derfor sige, han vælger sig selv bestandig
EE2, s. 294 n eller skal være det. Man · kan derfor sige, hendes Liv er lykkeligere
NB14:24 aar vil indlade sig med mig. Man · kan derfor sige: dette er Majestæts- Udtrykket
BI, s. 234 rne ingen Betaling tager. Det · kan derfor slet ikke i og for sig ansees for
FF:17 Rums absolute Realitæt, og · kan derfor som saadan kaste sig paa de høieste
IC, s. 202 aring af hvad Sandhed er. Man · kan derfor spørge en Apostel, man kan spørge
AE, s. 407 Humoristen meget godt, og det · kan derfor stundom falde ham ind at nævne
BA, s. 334 erknuste Sjels Veltalenhed, og · kan derfor stundom lade en aldeles modsigende
SLV, s. 299 ske, der i Sandhed blev tro, · kan derfor takke Gud for det. Denne er den
BA, s. 397 som intet er. Aandløsheden · kan derfor til en vis Grad eie Aandens hele
SLV, s. 408 at er æsthetisk-ethisk og · kan derfor til en vis Grad vises i det Udvortes.
CT, s. 228 er blevet troende. Dette Ord · kan derfor tjene til Trøst; men det kan
Brev 129 see Noget curieuse ud; Du · kan derfor trøste Dig med, at jeg ikke seer
SLV, s. 75 reb svarer til hans Idee. Man · kan derfor tænke en eneste Mand tilværende
BOA, s. 132 ngen evig Overbeviisning, han · kan derfor umuligt i evig Forstand være
EE2, s. 206 den Form for sit Selv, og man · kan derfor vel finde en Selvmorder, der i høieste
EE1, s. 88 g dysser den deri. Individet · kan derfor vel føle sig lykkeligt i Rusens
BOA, s. 214 indenfor Immanentsen; Geniet · kan derfor vel have noget Nyt at bringe, men
TSA, s. 98 Transcendentsens: 1) Geniet · kan derfor vel have noget Nyt at bringe, men
SD, s. 194 lige Selv som Maalestok. Man · kan derfor vel have Ret i fra et høiere
BI, s. 341 ære en ny Negation. Solger · kan derfor vel have sin Betydning i Udviklingen,
LA, s. 89 faldende. Og at tænke det, · kan derfor vel have sin Interesse og sin Betydning.
NB10:211 idel Lidelse og Elendighed; jeg · kan derfor vel ikke negte, at Ordet er sandt,
NB8:7 asie-Mediet er et idealt Medium og · kan derfor vel udtrykke og betegne det Store,
BI, s. 125 agemasse. Østerlænderen · kan derfor vel ønske at befries fra Legemet
YTS, s. 279 ed, hun som elskede meget. Du · kan derfor vende det, hvorledes Du vil, og
BOA, s. 149 der forefalder – Ingen · kan derfor vide, at han tier. Man kan nemlig
IC, s. 47 det ikke er om ham. Historien · kan derfor vistnok rigeligt meddele Viden;
NB29:95 ste er det: at offres. / S. · kan derfor vistnok siges paa en lumpen Maade
BA, s. 381 n, at Synden er det Selviske, · kan derfor være meget rigtig, netop naar
BI, s. 357 Listen sig ud af Verden. Det · kan derfor være sandt, naar Romantiken længes
EE1, s. 110 Don Juan, er vistnok, og man · kan derfor være sikker paa, at naar dette
SLV, s. 396 som efter Virkeligheden. Han · kan derfor ypperligt existere i Virkeligheden,
EE1, s. 205 hans uhyre Overlegenhed. Hun · kan derfor, som hun saa elskværdigt udtrykker
NB30:24 ver aldrig en Vildgaas, vel · kan derimod en Vildgaas blive en tam Gaas –
BA, s. 355 taaet sin Dumhed. Videnskaben · kan derimod ikke forklare Sligt. Enhver Videnskab
JC, s. 52 kke forstaaer sig selv. Dette · kan derimod ikke hænde Philosophen. Men
BOA, s. 228 d menneskelig Sømmelighed, · kan derimod Intet være at indvende, men
NB6:73 at afskaffe Christendommen. / Man · kan derimod omvendt fremstille Christendommen
EE1, s. 99 fulde. Den sandselige Elskov · kan derimod slaae Alt i Hartkorn. Det Væsentlige
Oi8, s. 348 ke med dette at gjøre; Dig · kan derimod, hvis Du selv vil det, Bogen hjælpe
OTA, s. 393 ger: denne Vei er trang, saa · kan dermed være udsagt noget Tilfældigt,
BOA, s. 238 Exempel paa Adlers Svimmelhed · kan dernæst anføres hans Opfattelse af
NB:107 er, Aandsbygning angaaer, da · kan derom ingen Tvivl være, at jeg absolut
GU, s. 332 ds: det gaaer jo som det bedst · kan derude i den saakaldte virkelige Verdens
OTA, s. 345 aar han siger: min Byrde, da · kan derved ogsaa tænkes ganske særligen
FB, s. 174 Comedier ud af Ærmet. Jeg · kan desaarsag fatte mig kort og saaledes strax
EE2, s. 163 lger man kun for Momentet, og · kan desaarsag i næste Øieblik vælge
EE1, s. 397 em, hvorhen De vil. Jeg selv · kan destoværre ikke have den Fornøielse
AE, s. 440 esladderen. Men hvor relativt · kan desuagtet dog Det være, der lader et
FB, s. 175 til at ægte en Anden ( der · kan desuden være et Pietets-Hensyn, der
IC, s. 122 eg lider af, muligt han ogsaa · kan det – men der er et aber, som jeg
IC, s. 173 n at Misforstaaelsen, som den · kan det – og maaskee nok saa martrende
BI, s. 113 det Comiske og Tragiske, saa · kan det aabenbar kun være forsaavidt, som
EE2, s. 281 ualmindeligt Talent. Saaledes · kan det Aandelige i et Menneske i længere
JC, s. 52 gjøre hvad han siger, dog · kan det af Ukyndighed hænde ham, at han
OTA, s. 200 ver Tid og hver Tids Forhold · kan det aldeles Forskjellige være det Fornødne.
NB6:71 ende være ganske oprigtig, saa · kan det aldrig blive farligt, om Verden ganske
KG, s. 57 knemlig for sin Lykke. Derimod · kan det aldrig blive Opgaven, at skulle finde
DRT, s. 165 fgjort«. Men saaledes · kan det aldrig blive Tilfældet med Christendommen.
NB8:104 ordi man misunder mig; og derfor · kan det aldrig faae nogen Ende, fordi Misundelsen
BOA, note er p. 88 note. Utaalmodigheden · kan det aldrig falde ind at tugte sig selv
SD, s. 215 r virkelig er forelsket, ham · kan det aldrig falde ind at ville bevise af
FB, s. 156 n nærmer sig det Store, da · kan det aldrig gaae ham af Sinde, at det siden
KG, s. 302 Verden, men, evigt forstaaet, · kan det aldrig hænge saaledes sammen. Hvad
NB22:161 , heed det. Og see, saa · kan det aldrig i noget eneste Øieblik komme
NB33:34 den ikke Dyd. / Overhovedet · kan det aldrig noksom indskærpes, at det
EE1, s. 284 e har været tilstede, saa · kan det aldrig vise sig, at man har taget feil
NB26:35 gt har fortjent det – ergo · kan det aldrig være Guds Villie at Du skal
SLV, s. 23 Veie danne en Krog, hvorledes · kan det Alfare og Befarne forliges med det
NB15:66 meget skaaner sig selv, saa · kan det alligevel vel falde Styrelsen ind at
NB34:43 Χstd., fordi det ikke · kan det anderledes – 11. Journalen NB34,
BN, s. 121 , men jeg hverken tør eller · kan det anderledes, jeg beder til Gud, at han
NB2:9 n gjør det, fordi jeg ikke · kan det anderledes. – Middelalderens
SLV, s. 236 r jeg det? Fordi jeg ikke · kan det anderledes; jeg gjør det for Ideens
KG, s. 341 rste Menneske, og fremdeles · kan det andet Menneske jo have megen Indflydelse
KK:3 Verden forsonende. og umuligt · kan det ansees for saa uvigtigt som den evangelische
EE1, s. 268 ndspunktet i denne Situation · kan det ansees, at hun gjør den Tilstaaelse,
Papir 167 Det Romantiske har Mirakler, det · kan det antique ikke have ( Hegelianere –
AE, s. 327 forstaae, fraseet dette, saa · kan det at Den og Den virkeligt har gjort Det
NB2:37 Χstus var Gud-Msket saa · kan det at han blev korsfæstet ikke betyde,
NB24:61 nomener ( Modsigelsens), · kan det at see maaskee være lige saa meget
NB30:14 gt at nedstamme i Slægt, · kan det at være født af en Jomfrue aldrig
NB5:80 le ere Χstne, og derfor · kan det at være Geistlig være en saa
FB, s. 201 sthetisk Helt. / Forsaavidt · kan det atter synes her, at Paradoxet er det
NB30:49 e Liv. / Saaledes forstaaet · kan det bedrøve mig, at en saa betydelig
NB34:31 evares er det ikke Andet Du vil, · kan det beskjeftige Dig saa meget: vi skulle
NB21:153 mmerne fat. / Kun paa den Maade · kan det Bestaaende styres igjennem. / Dog Sagen
BA, s. 425 m det i Almindelighed bruges, · kan det betyde den høieste Frihed. Brutus,
NB15:110 ar Den, han sagde sig. Ja, · kan det bevises, saa er han ikke mere Troens
NB14:19 ganske rigtigt; thi maaskee · kan det bevæge en Anden til at stræbe
NB26:94 sen sagde: kom nu, lille Ven, nu · kan det blive Alvor. / Der standsede jeg saa,
NB33:49 ddommelige Majestæt. Her · kan det blive det sande Majestætiske, thi
Not11:22 tum kan blive det, nachher · kan det blive det Seyn-Könnende. Antage
OTA, s. 416 Svaret nu end bliver, aldrig · kan det blive et saadant, at deraf følger,
NB36:24 Korthed og begynde med det: saa · kan det blive Katastrophe. Derimod var det
Papir 459 maaskee Ildløs, maaskee · kan det blive Ks store Ildebrand. Men naar
NB32:60 igviis af Kjerlighed, men derfor · kan det blive lige smerteligt for et Msk. /
KG, s. 355 er det Fornødne, ei heller · kan det blive skjult for En, om man gjør
SLV, s. 308 binde, men ikke løse, saa · kan det blive slemt for hende; jeg skal nok
Not9:1 zelne tilbage til det Almene · kan det blive staaende ved Atomet ell. ved
NB16:68 , bliver et nyt Bedrag. Saaledes · kan det blive ved i det Uendelige. / Hvad saa?
Not11:5 otens, men middelbar Potens · kan det blive. det Værende er Potens, et
NB16:56 t sjeldent med ham. / Men fatalt · kan det blive. Thi det hører med til saadanne
AE, s. 419 kke blive comisk, men derimod · kan det Comiske fremkomme for ham, naar det
EE2, s. 111 er ud fra mig selv, hvorledes · kan det da forenes med den Skjulthed, der netop
EE2, s. 96 g, ikke en Kirsten-Giftekniv. · Kan det da forstyrre de Paagjeldende? De have
4T44, s. 356 ode saaledes taust, hvor let · kan det da ikke blive miskjendt. Det er destoværre
DS, s. 226 er det fuldbragt, idetmindste · kan det da ikke vare længe før det er
JJ:374 der mig virkelig ikke vel, men nu · kan det da ikke være af Kaffe-Drikken for
NB17:44 Næsen af Eder; og for høit · kan det da ikke være, thi det svarer ganske
BOA, note n Forening. / Anm. Overhovedet · kan det da kun falde meget dumme Mennesker
BN mt og af samme Pseudonym; overhovedet · kan det da kun udgives pseudonymt. / skrevet
Oi4, s. 206 aade: hjælper Intet. Hvori · kan det da ligge? Det ligger i Bygningen, hele
NB26:72 d, og saa tænkte han, nu · kan det da umuligt være Andet end at Msket
CT, s. 304 I ere det, bekjende I ham jo. · Kan det derfor end være gavnligt, at det
AE, s. 174 or Skjenken og Velgjerningen. · Kan det derimod kun skee paa den omtalte Maade
OTA, s. 341 e nok for deres Levetid, saa · kan det derimod let synes en Bekymret, hvis
OTA, s. 430 t sjeldnere Tilfælde, saa · kan det derimod ofte hænde, og det kan hænde
BOA, s. 121 skulde have Skade deraf: saa · kan det dog aldrig være Staten eller Statskirken
Brev 184 in Onkel / S. K. / Maaskee · kan det dog fornøie Dig, efterhaanden at
BI, note Men uagtet al hans Virtuositet · kan det dog godt være hændtes ham, idet
NB26:108 f paa Χstd. / Men her · kan det dog heller ikke holdes, thi hvor skulde
NB22:71 an hjælpe? – nu maaskee · kan det dog hjælpe til at frelse Din Sjel,
EE2, s. 94 ve identificerede. Imidlertid · kan det dog ikke ganske forholde sig saaledes,
NB14:36 – Virkelighed / Bestemtere · kan det dog ikke udtrykkes, hvilken uendelig
BI, note lige Anlæg han end besidder, · kan det dog ikke være Andet, end at han
CT, s. 274 tere længes efter ham, saa · kan det dog ikke være Meningen, at Du mere
JC, s. 40 Begyndelse eller Ende. Denne · kan det dog ikke være, da hiin Sætning
NB16:38 rmeste Familie. Nei, saa galt · kan det dog kun være i det lille indspærrede
NB24:106 nkeriets Courage – og saa · kan det dog nok være, at man just faaer
NB29:36 dt Dyre-Skabninger. / Imidlertid · kan det dog ogsaa sees fra en anden Side: han
4T44, s. 364 t at gjøre sin Pligt; men · kan det dog ogsaa være det Sikkreste, da
NB10:74 at faae faa Læsere«, · kan det dog være ganske i sin Orden, at
PMH, s. 82 ob er fremstillet, men derfor · kan det dog være ganske rigtigt, at Gjentagelsen
NB10:177 k Problemet op. / Og smerte mig · kan det dog, naar jeg tænker paa, hvorledes
BA, note den givne Viden. / Forøvrigt · kan det Dæmoniske have i de religieuse Sphærer
FB, s. 194 nd gjør det Gode. Saaledes · kan det Dæmoniske ogsaa yttre sig som Foragt
EE2, s. 80 n sit eget Liv. Dog alt dette · kan det egentlig ikke hjelpe at tale til Dig
NB14:44 n o: s: v: – men hvad · kan det egl. hjælpe hende, naar hun eller
Papir 9:3 / Absolut Frihedsfølelse · kan det ei være; thi udsiger Frihedsfølelsen
AE, s. 432 som vil have Troen forandret; · kan det end efter Din Tale at dømme være
CT, s. 282 ne hid i denne Time, a. T. Og · kan det end ikke gives saaledes, som var det
F, s. 496 et. Vinder det end ikke Bifald, · kan det end ikke udholde Kritikens Fordringer,
NB7:64 n. / / / Kun Taalmodighed og Tro! · Kan det end være piinagtigt nok i Øieblikket
F, s. 468 igesom alt Andet. Paa den Maade · kan det endnu blive godt. Det Incommensurable,
DS, s. 235 skjult, med Smag og Dannelse, · kan det endnu nok forenes med at være en
NB23:33 nde indfrie den, thi om jeg · kan det endog blot imorgen, kan jeg jo ikke
SLV, s. 223 den Tanke forvirrer mig Alt. · Kan det ene Menneske da ikke forstaae det andet,
EE2, s. 172 vække Dig. Til dette Punkt · kan det ene Menneske hjælpe det andet; naar
AE, s. 389 itetens absolute Bestemmelse. · Kan det ene Menneske i denne Henseende gjøre
TSA, s. 78 cfr. 2). Spørgsmaalet er: · kan det ene Menneske i Forhold til andre Mennesker
PS, s. 299 at de havde Troen; thi videre · kan det ene Menneske ikke controllere det andet;
AE, s. 557 r noget Andet, og dette Andet · kan det ene Menneske ikke ligefremt meddele
TTL, s. 405 Forundring og den sande Frygt · kan det ene Menneske ikke lære det andet.
KG, s. 245 e saa vidt som det Sande, saa · kan det ene Menneske ikke virkeligen dømme
SLV, s. 320 Haandfærdigheder o. s. v. · kan det ene Menneske lære det andet, men
Papir 365:7 thi naar alle veed det, · kan det ene Msk. ikke meddele det andet det;
NB12:118 lere end gjerne. / Maaskee · kan det engang blive mig tydeligt, at jeg bør
AE, s. 180 ikke i Veien. Kun momentviis · kan det enkelte Individ existerende være
PMH, s. 85 taae den. Den Eneste der ikke · kan det er mig, Forfatteren, og Dig, hvem jeg
NB31:47 a let saaledes: kun lidende · kan det Evige støde sammen med det Timelige
CT, s. 216 n er Adskillelsen. / Men hvor · kan det Evige være en Forskjel? Det at være
EE1, s. 341 rværelse. En enkelt Nat · kan det falde mig ind at give min Kjærlighed
NB28:54 rd er ligesom forbrugt, saa · kan det falde mig ind at optegne det eller
F, s. 505 r bleven færdig, først da · kan det falde mig ind, at tænke paa en Læser.
SLV, s. 102 til Tid og Omstændigheder · kan det for den Enkelte vorde mere tydeligt,
OTA, s. 158 men Lægemidlet. Saaledes · kan det for den Letsindige være en Straf
OiA, s. 9 rson noget Vrøvl i Munden, · kan det for det skrivende og digtende Individ
DSS, s. 122 ade. Paa ingen Maade. Vistnok · kan det for et Menneske med min Helbred, og
KG, s. 303 Kjerligheden«, derfor · kan det for ham aldrig komme til et Brud; thi
NB18:82 r yderst eenfoldigt; og dog · kan det for ham maaskee komme til at see ud,
FB, s. 192 man læse, hvis man ellers · kan det for Taarer: men da de begge vare indelukte
2T44, s. 200 et Tilkommende imøde, ham · kan det Forbigangne ikke forstene i noget Øieblik;
2T43, s. 35 , og idet jeg gjør dette, · kan det forekomme mig, at jeg troer, uagtet
LA, s. 41 lladeligt. I enhver Tidsalder · kan det forekomme, at en ung Pige er forelsket
AE, s. 282 e Meget man forstaaer. Derfor · kan det Forfærdelige hænde Hegels Philosophie,
Brev 27 ev så vel i det nye År; · kan det fornøje Dig engang imellem at besøge
BOA, s. 286 matik, Religion o: s: v: saa · kan det forresten saa omtrent opdrage sig selv.
BOA, s. 196 over Indholdet af et Document · kan det forsaavidt være aldeles ligegyldigt
BA, s. 378 Omgivelse. I denne Henseende · kan det Forskjelligste fremkalde det Samme.
NB2:107 e, ikke hans Navn. I et Gravvers · kan det frembringe en comisk Virkning at Mandens
NB15:110.a en glemmes maa det aldrig: at · kan det fuldt bevises af Følgerne at Χstus
PCS, s. 135 e feed, nu ja til en vis Grad · kan det gaae an. Men gaaer det over denne visse
BOA, s. 274 saa Fald har, desto lettere · kan det gaae med i eet væk at have Aabenbaringer;
NB23:170 gt fortløbende Historie. Saa · kan det gaae saavidt, at et Msk tilsidst endog
NB30:113 – saa strengt · kan det gaae til. Og dog er det Kjerlighedens
AE, s. 486 -Religieuse, det Christelige, · kan det gjelde og om Paradoxet, at det at lide
DS, s. 164 at det er stille Veir, derfor · kan det gjerne blæse lidt, eller dog lufte,
NB2:2 ære Helligdage; men derfor · kan det gjerne være et Msk. meget gavnligt,
LA, s. 63 inde definitiv Hvile, derimod · kan det gjerne være, at Mange forblive hele
EE1, s. 281 n løbe om med denne; hvor · kan det glæde at have skaaret et Hul i Bordet,
2T43, s. 53 s af Andet end af det Lige, · kan det Gode blive godt i Andet end i det Gode;
EE2, s. 127 t Ufrit. Men ligesom man ikke · kan det Gode uden Frihed, saaledes kan man
BOA, s. 127 er Udgangspunktet; forresten · kan det godt være, at en ordentlig Enkelt
LA, s. 63 denskabs Udholdenhed. I Livet · kan det godt være, at Mangfoldige blive
NB11:222 det er rigtigt, thi det · kan det godt være, uagtet det er hans eneste
NB9:49 m Tangent til Jorden ( anderledes · kan det Gudd. heller ikke forholde sig): Han
NB26:28 essor. Nei, en Slave – saa · kan det have Art med Stoicismens Ophøiethed,
4T44, s. 378 e og en vis Aand. Imidlertid · kan det have god Tid. Skulde den Stridende,
SLV, s. 153 der han her paa Angeren, saa · kan det have lange Udsigter, og er han virkelig
NB33:19 ensa. Lexicalsk, vilde han sige, · kan det have sin Betydning med disse 100,000
EE2, s. 15 skrive paa hele Ark, maaskee · kan det have sin gode Side, hvis det kunde
BA, s. 360 n videre. Lykkes det ikke, da · kan det have sin Grund i en Feil i Operationen,
NB29:16 igere den Talende er, desto mere · kan det have sin Gyldighed paa hans stærke
NB24:22 t er vistnok – kun med mig · kan det have sin Mislighed. / Er dette nu et
Not11:25 det Seyn-Müssende · kan det hell. ikke være; thi det er optaget,
SD, s. 230 kelt Synder. Dog just derfor · kan det heller ikke blive Alvor med Synden,
IC, s. 143 tilbyde sig ligefrem. Derimod · kan det heller ikke siges blot at støde
OTA, s. 126 under enhver Forandring; saa · kan det heller ikke være Viisdom at tale
NB31:117 dette er Vilkaaret. Anderledes · kan det heller ikke være. Thi som Gud for
NB17:111 ge dog tilbage. Anderledes · kan det heller ikke være; gaaer det Frivillige
SD, s. 166 paa anden Maade · kan det her ikke skee, da Selvet ingen Reflexion
Not9:1 ke Begreb ikke udviklet, saa · kan det Historiske ikke erkjendes. Af Bibelstæder
PS, s. 280 erhverves denne? Umiddelbart · kan det Historiske ikke sandses, fordi det
KG, s. 91 n Saadan vilde sige: ja, hvad · kan det hjælpe at anlægge sit Liv efter
Papir 370 a nær ved Haanden: hvad · kan det hjælpe at en Enkelt vil, hvad skal
AE, s. 176 Vorden ved at existere. Hvad · kan det hjælpe at forklare hvorledes evigt
NB14:82 dergangs Tegnet. / Men hvad · kan det hjælpe at forklare Sligt for den
Papir 366:3 histiske bliver da: hvad · kan det hjælpe at jeg gjør det nu, da
OTA, s. 388 utaalmodig, han siger, hvad · kan det hjælpe at ligge, naar man dog ikke
OTA, s. 343 da ikke ud – dog hvad · kan det hjælpe at tale om hvorledes det
NB21:105 , lempende sig efter dette hvad · kan det hjælpe at tvinge Fordringen saa
Oi8, s. 353 paa: man lever kun een Gang; · kan det hjælpe Dig, saa see ogsaa Sagen
TS, s. 47 saa hold op med den Snak, hvad · kan det hjælpe med Din Forsikkring!«
SLV, s. 252 t falde hende ind: aah! hvad · kan det hjælpe med min Reflekteren, naar
SLV, s. 72 handleren er en Rasende. Hvad · kan det hjælpe! Alle fire om een Pige bliver
NB22:71 / / siger Du » hvad · kan det hjælpe, at jeg som Enkelt vil stemme
NB21:84 – aah, Sludder, hvad · kan det hjælpe, naar I forstaae noget Andet,
NB9:64 phantastisk ophøiet. Hvad · kan det hjælpe, siger man, det Smule jeg
NB22:71 løbe de ikke. / » Hvad · kan det hjælpe?« / / siger Du »
LF, s. 33 han sige, eller » hvad · kan det hjælpe?« vilde han sige:
NB31:141 fE var brugelig). / Imidlertid · kan det humpe af med en Dialektiker, og gaae
Brev 83 stre. Det maa hun om, mig · kan det hverken friste til at blive lidt vred
BA, s. 450 pøg, glemmer den dette, da · kan det hænde den, hvad der hændte Albertus
BA, s. 422 æmoniske er en Skjebne, da · kan det hænde Enhver. Dette staaer ikke
Papir 455.b re nogle Slyngler. Og hvorfor · kan det hænde i Protestantisme? fordi Ps
SD, s. 180 viis undgaae Selvmordet. Dog · kan det hænde, at han, just idet han har
NB31:68 t koster ham Livet; men dog · kan det hænde, at man tager Feil, og den
Papir 456 e lutherske Inderlighed? / · Kan det hænge rigtigt sammen, at hvad der
FP, s. 25 forsætlig Sophist etc., saa · kan det i det høieste fremkalde et Smiil
EE2, s. 213 eller en Tautologi, saaledes · kan det i det Høieste vise sig i Orienteringens
4T44, s. 308 gribe efter det Udvortes, da · kan det i samme Nu forandres og han være
IC, s. 163 dette i sig selv et Selv, da · kan det i Sandhed at drage til sig ikke betyde
IC, s. 162 g selv Intet, er tomt. Derfor · kan det i sidste Grund ikke drage til sig,
SLV, s. 434 iere end sit Liv ( som man · kan det i Skuespillets Fabel) men kun i denne
KG, s. 15 e Kløgt en Byrde, og derfor · kan det i Timeligheden synes den Sandselige
CT, s. 179 Dig anderledes end Du er, Du · kan det ikke – dertil er Han for uendelig
NB12:164 man beundrende sagde: jeg · kan det ikke – vor Tid er det saaledes
NB4:78 ære. Derfor tier jeg. Jeg · kan det ikke anderledes Amen. Det er for
IC, s. 145 else for at fordre Troen. Han · kan det ikke anderledes i en vis Forstand,
NB23:205 bruger sin Maalestok ( han · kan det ikke anderledes uden at dræbe sig
Papir 573 n leve som Afdød. / Dog · kan det ikke anderledes være, ellers kan
NB2:49 ikke gjorde. – » Jeg · kan det ikke anderledes« er egl. til
SD, s. 237 rgen i Christo, » han · kan det ikke anderledes«; han kan fornedre
NB23:205 n Egoist, er han dog ( han · kan det ikke anderledes) den uendelige Egoitet.
NB23:134 eg er dog som et Anskrig. / Jeg · kan det ikke anderledes, / det Ord er allerede
NB8:84 r staae faste paa deres: jeg · kan det ikke anderledes, at de gaae fra Forstanden.
NB8:84 . Dertil svarer Styrelsen: saa Du · kan det ikke anderledes, det skal jeg nok lære
NB8:84 Det er Genierne. Deres: jeg · kan det ikke anderledes, er en uendelig Tanke;
KG, s. 84 e, da han sagde: » jeg · kan det ikke anderledes, Gud hjælpe mig,
IC, s. 190 det; og da udbryder han: jeg · kan det ikke anderledes, Gud hjælpe mig.
NB5:105 ang, og lyder luthersk: jeg · kan det ikke anderledes, Gud hjælpe mig
SLV, s. 167 om dette staaer fast, at han · kan det ikke anderledes, han har dog ved dette
NB23:134 som har erkjendt Sandheden, han · kan det ikke anderledes, han maa hænge fast
NB36:27 se. Derfor ogsaa L.s Formel: jeg · kan det ikke anderledes, hvilket aldeles ikke
NB26:61 etingede, jeg skal det, jeg · kan det ikke anderledes, hvorfor? ja, det maa
NB7:8 ter Forargelsens Mulighed. Gud-Msk · kan det ikke anderledes, just fordi han er
IC, s. 174 saaledes, at Du maa sige: jeg · kan det ikke anderledes, thi dette Syn bevæger
NB9:66 jeg, velsign Du det nu, jeg · kan det ikke anderledes, thi jeg er ved min
LF, s. 34 illie: jeg kan ikke Andet, jeg · kan det ikke anderledes. / Derefter skulde
NB2:49 Og endeligen svarer jeg: jeg · kan det ikke anderledes. / I Samvittigheden
Brev 307 ubetinget min Frihed, jeg · kan det ikke anderledes. / Men misforstaae
NB2:49 Dage blive salige ell. ikke, jeg · kan det ikke anderledes. / Men vil man saa
NB24:169 ikke Stolthed af Gud, han · kan det ikke anderledes. / Tag nu alle Vanskelighederne
NB:7 mig ubeskriveligt – jeg · kan det ikke anderledes. De Bedre, der ikke
NB8:84 ige: saadan er jeg nu engang, jeg · kan det ikke anderledes. Dertil svarer Styrelsen:
NB8:84 erligere fast ved deres: jeg · kan det ikke anderledes. Det er Genierne. Deres:
NB4:118 farefuldt for mig. Men jeg · kan det ikke anderledes. Det er Styrelsen,
NB19:27 g Msk. Ugudelighed. Men Gud · kan det ikke anderledes. Gud kan ikke være
IC, s. 222 jeg end blive den Eneste: jeg · kan det ikke anderledes. Jeg veed vel, hvad
SD, s. 237 han dog een Betingelse, han · kan det ikke anderledes. Just dette er Sorgen
IC, s. 194 Ja, han kan ikkun svare: jeg · kan det ikke anderledes. Lad os saa antage,
NB4:78 ste – men dog, dog jeg · kan det ikke anderledes. Man venter saa ikke
NB10:102 ling hos de Medlevende. Men jeg · kan det ikke anderledes. Saa vil det vise sig,
SLV, s. 297 les fra hende, men fordi jeg · kan det ikke anderledes. Volder jeg hende Smerte,
IC, s. 184 re. Først og fremmest, han · kan det ikke anderledes; han har jo bestaaet
IC, s. 193 e mig hvad der skal skee, jeg · kan det ikke anderledes; lad al denne Lidelse
LF, s. 34 de kan jo ikke Andet, eller de · kan det ikke anderledes; paa den Maade at blive
AE, s. 541 Phantasie-Inderligheden), saa · kan det ikke blive opmærksomt paa det absolute
KG, s. 39 ingen har vundet Bestandighed, · kan det ikke blive samtidigt med sig selv,
KG, s. 355 er meget anstrengende. Og dog · kan det ikke blive skjult for En, at dette
AE, s. 305 live til i Slutningen, og saa · kan det ikke blive til, eller det var til,
NB5:49 ver ham. Noget sandt Venskab · kan det ikke blive. Vi kan holde af hinanden,
KG, s. 249 de ( thi det Nærværende · kan det ikke faae fat paa, og det Forbigangne
PS ikke gjøres om igjen; saaledes · kan det ikke forandres ( Stoikeren Chrysipp
Papir 180 rkjendelsens Øieblikke ( · kan det ikke forenes med Tanken om Djævelens
AE, s. 198 Men som det absolute Paradox · kan det ikke forholde sig til en relativ Forskjel.
EE1, s. 343 thi hendes Qvindelighed · kan det ikke fornærme, at hun ikke veed
NB17:102 om naar et lille Barn lader som · kan det ikke forstaae hvad der befales, og
SLV, s. 319 edaarende det var Alvor. Mig · kan det ikke forstyrre uden at gjøre mig
AE, s. 460 lte Inderligheds sande Ridder · kan det ikke forstyrre, ham beskæftiger
Papir 556 Andre; thi, som sagt, mig · kan det ikke forstyrre. Mig kommer det n: T:
Papir 455 e Punkt, vi kæmper: saaledes · kan det ikke gjøres, o: s: v: og dette bliver
AE, s. 353 Ethiske og har det i sig, saa · kan det ikke glemme, at religieust ligger Pathos
NB15:110 stheden ligger i, ham · kan det ikke hjælpe at tale til. / Dog maa
KG, s. 179 en, i hvem dette ikke er, ham · kan det ikke hjælpe at tale til.«
CT, s. 208 Den, læs det, studeer det, · kan det ikke hjælpe Dem, saa kan intet Menneske
FB, s. 156 glæde hele Verden, Helten · kan det ikke hjælpe; thi Udfaldet fik han
NB34:7 nei, det er Hjernespind, saaledes · kan det ikke hænge sammen. Blot at faae
AE, s. 412 om Individet lider religieust · kan det ikke i Glæden over denne Lidens
NB5:40 d Døden er afgaaet ( og før · kan det ikke lade sig gjøre, thi saa blev
CT, s. 149 meligt tabes paa denne Maade, · kan det ikke ligge i det Timelige; thi det
EE1, s. 281 findsom er man da ikke? Hvor · kan det ikke more Een, at have fanget en Flue
NB15:98 an meget mere give sig hen. / Nu · kan det ikke negtes, at jeg i » Skrifterne«
IC, s. 180 og ham korsfæstet – · kan det ikke ogsaa bevæge Dig saaledes?
IC, s. 180 og ham korsfæstet – · kan det ikke ogsaa bevæge Dig saaledes?
IC, s. 180 f denne Fornedrede bevæge, · kan det ikke ogsaa bevæge Dig saaledes?
NB11:197 g lod mig korsfæste for Dig; · kan det ikke overbevise Dig, saa er det umuligt.
NB10:98 en aandeligt ell. sjeleligt · kan det ikke saaledes paavises. Det skeer successive.
EE1, s. 314 er lysere end Grunden, alene · kan det ikke sees, dertil er det for lyst.
OTA, s. 335 gavnlig, men i Lidelsens Tid · kan det ikke sees, og heller ikke høres,
Papir 431 Ret. Men i Publikums Navn · kan det ikke siges, thi siges det i Publikums
EE1, s. 422 lighed slet ikke. Imidlertid · kan det ikke skade, at Tanken herom kommer
Papir 455 ke skee i K. / Men hvorfor · kan det ikke skee i K.? fordi K. har det Almdl.
OTA, s. 159 er blot frygter dem, for ham · kan det ikke staae evigt fast, thi der er intet
NB25:8 evne Virtuositets-Opgaver. Derfor · kan det ikke strække til. At kunne sige
Papir 239 r hele den ridderlige Retning. / · Kan det ikke synes det Rigtige ligesom hiin
AE, s. 444 aa at være for Gud. Derfor · kan det ikke trøste ham, hvad Stimlen af
AE, note udselig blive fattig, o. s. v., · kan det ikke uden ufornuftigt omdanne hans
AE, s. 195 med Forklaringen. Inderligere · kan det ikke udtrykkes, at Subjektiviteten
AE, s. 195 nden det Absurde. Stærkere · kan det ikke udtrykkes, at Subjektiviteten
NB26:107 , men ved at holde Dig til Gud, · kan det ikke undgaaes at Du faaer Lidelse,
KG, s. 81 te aldrig i deres Selskab, og · kan det ikke undgaaes, da maa den fornemme
NB10:166 ivelig svag, mig synes længe · kan det ikke vare inden Døden gjør en
AE, s. 434 øres Noget; som det nu er, · kan det ikke vedblive, eller det bliver Religieusitetens
AE, s. 413 forstaaer sig, en Existerende · kan det ikke vel hænde hver Dag, deri er
AE, s. 409 mig virkelig ikke vel, men nu · kan det ikke være af Kaffe-Drikken, thi
NB28:38 ligt Guds Forhold. / Og dog · kan det ikke være anderledes med at have
NB24:169 erimod i Forholdet til Gud · kan det ikke være anderledes, han maa fordre
NB25:20.a i Forholdet mellem Gud og Msk · kan det ikke være anderledes, naar Gud i
EE1, s. 150 vorfor vederfares dette mig, · kan det ikke være anderledes. Vel er der
EE1, s. 281 paa den? Hvor underholdende · kan det ikke være at høre det eensformige
NB30:129 dsel for os Msker – ergo · kan det ikke være det Christelige ɔ:
NB32:106 i Skikkelse af Plagerier: · kan det ikke være det Samme, det er jo dog
NB20:113 ende Sagen om. / Men anderledes · kan det ikke være med et Msk. i Forhold
NB35:22 ae blive – anderledes · kan det ikke være og er det heller ikke
NB3:16 rende ( Msket). Anderledes · kan det ikke være paa Grund af Qvaliteten.
Not11:22 forkastet., før det er · kan det ikke være Potens det er en Modsigelse.;
SLV, s. 81 itidelighed, til daglig Brug · kan det ikke være saaledes, eller at det
NB6:61 olde ud? Paa den anden Side: · kan det ikke være Stolthed og Hovmod ikke
NB28:14 benytte Sacramentet. Anderledes · kan det ikke være, med mindre jeg har et
NB25:63 Frygteligt! Men anderledes · kan det ikke være, thi Gud er Aand, og hjalp
Not11:26 r ikke funden, en nødv: · kan det ikke være. – Uden det unv:
NB13:29 d, altsaa for Sandhedens Skyld · kan det ikke være. At det skulde være
NB11:179 i sig selv, og anderledes · kan det ikke være. Ikke Grundene begrunde
Oi10, s. 404 tiger mig. / Men anderledes · kan det ikke være; det Sandere maa altid
Oi1, s. 131 jeg hertil svare: anderledes · kan det ikke være; eller jeg kunde svare
Not11:25 saaledes. det umidd. S.K. · kan det ikke være; thi dets Plads er besat;
SLV, s. 316 llader mig det ikke, nei jeg · kan det ikke« saa dømmes der: »
NB21:18 nske at nyde Livet lidt mere; vi · kan det ikke, ɔ: vi kan ikke overvinde
CT, s. 205 e prædike Bod for Dig, han · kan det ikke, det bliver et tomt Spil; det
NB11:202 r sig ikke gjøre! / Jeg · kan det ikke, det er mig for høit! »
SLV, s. 224 sig ud i Uendeligheden. Hun · kan det ikke, endnu ikke. Det, der skal frelse
Brev 317 ar de see dem, – jeg · kan det ikke, for mig vilde det være usandt
AE, s. 73 ære Lessings Discipel, jeg · kan det ikke, han har forhindret det. Som han
NB12:196 t vove det Dumdristige: men jeg · kan det ikke, jeg kan ikke forsvare det. /
NB26:104 e vil udstrække Haanden: jeg · kan det ikke, jeg tør det ikke, der er Noget
NB27:24 e ved den Mellemvæg: jeg · kan det ikke, men jeg erkjender det Rette,
SLV, s. 315 en jeg kan det ikke, nei jeg · kan det ikke, men jeg vil det, naar jeg bare
TSA, s. 78 helligt er, giver efter. Jeg · kan det ikke, mig forpligter Sandheden, mig
SLV, s. 316 en jeg kan det ikke, nei jeg · kan det ikke, min Stolthed tillader mig det
KG, s. 310 og Uhret, der angiver Tiden, · kan det ikke, naar Uroen standser. Men naar
SLV, s. 315 at gjøre det om, men jeg · kan det ikke, nei jeg kan det ikke, men jeg
SLV, s. 316 rne gjøre det om, men jeg · kan det ikke, nei jeg kan det ikke, min Stolthed
SLV, s. 314 t vende tilbage til, men jeg · kan det ikke, nei jeg kan det ikke, oprigtigt
NB27:17 v det Ubetingede saa nær, han · kan det ikke, og intet Msk. turde da heller
SLV, s. 314 en jeg kan det ikke, nei jeg · kan det ikke, oprigtigt tilstaaet, min Stolthed
NB25:30 ette er for høit for mig, jeg · kan det ikke, skaan mig, det er over mine Kræfter.
Brev 211 eg med Fornøielse vilde, jeg · kan det ikke, thi dette Blad har jo ogsaa et
CT, s. 300 til Ham! Jeg vil ikke, og jeg · kan det ikke, thi Han bevæger mig uimodstaaeligt,
SLV, s. 88 u kan ikke forlade sin Mand, · kan det ikke, vil det ikke, ønsker det ikke
OTA, s. 335 gavnlig, det maa troes, sees · kan det ikke. Bag efter kan det maaskee sees,
NB23:33 Msk. som kunde det. Men han · kan det ikke. Den sniger sig ind man veed ikke
NB21:56 le, hver især, sige: jeg · kan det ikke. Er det galt at Alle skulle være
NB21:46 hvad jeg egl. lider – jeg · kan det ikke. Gud er mit eneste Tilhold. See
NB25:109 der havde hilst hende: jeg · kan det ikke. Jeg er villig til Alt, men jeg
NB4:78 deling ikke var. Nu, men jeg · kan det ikke. Jeg vilde ogsaa saa gjerne have
IC, s. 187 sbillede til Virkelighed, den · kan det ikke. Kunde den det, kunde altsaa et
SLV, s. 187 kan ikke overleve hende, jeg · kan det ikke. Men intet Øieblik før,
2T43, s. 22 et andet, men give ham Troen · kan det ikke. Vi høre i Verden forskjellig
AE, s. 451 n det? Ja jeg siger blot, jeg · kan det ikke; men da Hemmeligheden netop ligger
Papir 371:1 thedra en Reduplication, · kan det indeholde en saadan Reduplication.
NB8:83 eist for længe siden? Jeg · kan det indtil videre ikke anderledes; jeg
NB19:53 Noget selv. Til sin Frelse · kan det Intet gjøre. Hyrden maa gaae ud
EE2, s. 73 , der elsker, vil. For Manden · kan det især falde vanskeligt, og derfor
Papir 340:14 re, at være til: saa · kan det jo aldrig lykkes. Selv den meest haardnakkede
Oi2, s. 159 le ere Christne. / Imidlertid · kan det jo aldrig skade, at man atter og atter
AE, s. 198 i den systematiske Ramse, saa · kan det jo altid være en Afvexling at spørge
Papir 446 for Literaturen. Men deels · kan det jo dog ikke hjælpe at jeg gjør
NB7:91 ilføier mig. / Imidlertid · kan det jo dog ogsaa være en usand Svaghed,
JJ:400.a men paa den anden Side · kan det jo dog ogsaa være vildledende at
NB10:105 saa megen Lidelse. / Imidlertid · kan det jo dog være, at det er Pligt mod
NB23:125 n for at have offret. / Omvendt · kan det jo forresten ogsaa være Tilfældet,
SLV, s. 315 gheden og tilfældigt seet · kan det jo gjerne være jeg Intet udretter)
AE, s. 118 en. I Comitee-Betænkninger · kan det jo godt gaae an, at et dissentierende
AE, s. 515 gsaa den behageligste; derfor · kan det jo godt være, at denne Leveviis
JJ:202 eller han er ikke til, og saa · kan det jo heller ikke bevises. / Hvad Betragtningen
NB30:53 At blive ædt! Anderledes · kan det jo heller ikke gaae det at være
CT, s. 86 a han nemlig er uden Gud, saa · kan det jo heller ikke være Gud, der paalægger
Not15:4.f Du bliver dog aldrig glad, saa · kan det jo hverken gjøre Dig fra ell. til,
AE, s. 305 il, eller det var til, og saa · kan det jo ikke blive til, saa er Slutningen
NB32:111 . Mod anfægtende Tanker · kan det jo ikke hjælpe, da de forfølge
NB30:75 etragte som religieus Officiant, · kan det jo ikke undgaaes, at jeg maa forholde
AE tere ( da det er et Aands-Forhold, · kan det jo kun forstaaes overført om at
NB20:171 nske andre Categorier: saa · kan det jo nok være en Trang, som en Vellyst,
NB17:29 ndtil Vanvid. Paa den anden Side · kan det jo ogsaa være ved selve det Overordentlige
Brev 57 et Vidunderlige, og saaledes · kan det jo ogsaa være, at De i afvigte Efteraar
BOA, s. 175 deelt en Lære. Paafaldende · kan det jo rigtignok være, at Adler i Grunden
TTL, s. 412 n sige til Dig, m. T., at saa · kan det jo slet ikke hjælpe at ville erhverve
Oi4, s. 220 det Officielles Tjeneste: saa · kan det jo vel gjøres fornødent, at der
AE, s. 103 . En fyrig og vælig Ganger · kan det jo vel hænde, at den, naar den bliver
4T44, s. 306 an bekjender, at det vexler, · kan det jo vexle i samme Øieblik. Hvor Meget
SLV, s. 352 ligste Vished – og saa · kan det jo være det Samme med Befordringen,
AE, s. 317 rutter ikke. / Videnskabeligt · kan det jo være ganske rigtigt, og maaskee
NB9:15 else af noget Historisk o: D. saa · kan det jo være godt, at en Anden antager
KG, s. 225 at Andre ere Vise, tvertimod · kan det jo være meget viist og sandt, om
NB30:130 ke vide af at sige. Og dog · kan det jo være muligt, at det er en simpel
NB25:59 Stemme og vi Andre nyde det: saa · kan det jo være nemt nok. Men tag blot en
3T44, s. 274 for dem det passer, for dem · kan det jo være veiledende; thi ogsaa her
4T44, s. 351 et Udvortes og Tilfældige · kan det jo være viist og besindigt ikke
YTS, s. 258 d, der fristes – og Han · kan det just fordi Han ene bestod i enhver
NB27:52 t at være reen Aand: saa · kan det just være at hade sig selv, ydmygt
NB27:52 an blive en Selviskhed. Saa · kan det just være i visse Forhold at hade
2T43, s. 31 skjellige Ting af Livet, saa · kan det komme deraf, at de opleve det Forskjellige,
Papir 42:1 isk. / April 1836. / Men hvoraf · kan det komme, at Fichte anviser Jacobi, Fries
TS, s. 96 ener Du, troe Sligt? / Hvoraf · kan det komme? Er det maaskee, fordi Sagen
2T43, s. 35 aar jeg siger: jeg troer, da · kan det kun altfor ofte være dunkelt for
NB20:168 n. Er det Uendelige Noget, · kan det kun bevæge relativt. / Og derimod
NB31:94 de paa at digte det. Altsaa · kan det kun blive digtet derved, at det ikke
NB27:57 at have opfyldt Fordringen, saa · kan det kun føre til Galskab, med endelig
IC, s. 24 ed og forandre hans Vilkaar), · kan det kun gjøres paa een Maade, ved at
TTL, s. 454 es videre om denne Lighed, da · kan det kun skee ved at nævne Livets Forskjellighed
BB:7 høit stræbende Aand, da · kan det kun skee ved et psychologisk Mesterstykke.
Not10:8 ɔ: naar Forsoningen er · kan det kun skee ved Gud. Den faktiske Forsoning.
CT, s. 54 thi her paa Jorden · kan det kun være i Ringhed og kun sees i
AE, note re pære docerende Alvor, saa · kan det lade sig høre at man siger det,
OTA, s. 347 en Skade, men ved at skjules · kan det let blive en Forræder. / Dersom
LF, s. 17 ne tale; men i Forhold til Gud · kan det let blive til Fordærvelse for Mennesket,
Papir 347 thi naar det fE er en Hat · kan det let forandres, men naar det er Gangklæder
BOA, note ud paa en Præstegaard: saa · kan det let i al Stilhed blive alvorligt Phantasterie.
BOA, s. 270 ographiske Christenhed): saa · kan det let skee, at En, der kun i universellere
BI, s. 175 for dets betragtende Øie, · kan det let troe, at det ogsaa skylder Ironien
LF, s. 42 ikke tankeløse. Altsaa man · kan det let; og lad os ikke glemme, allerede
NB10:60 lighed Og naar det ligger trykt, · kan det lige saa godt ligge til efter min Død.
BA, note di først med denne Kategorie · kan det lykkes at give Evigheden sin Betydning,
IC, s. 71 de ere døde. Paa den Maade · kan det lykkes at lege Skjul; man antager i
EE1, s. 97 nets og Folketroens Naivetet · kan det lykkes at udsige Sligt uden at ahne
Brev 84 allerede længe iforveien. · Kan det lykkes Dig at vise nogen Forandring
AE, s. 447 er menneskeligt at more sig. · Kan det lykkes en Qvinde at forandres ganske
YTS, s. 268 ber op ad Bjergene, saa lidet · kan det lykkes et Menneske at opløfte sig
EE1, s. 191 erligere Beviis, saalænge · kan det lykkes hende ved et uroligt, omflakkende
NB3:62 sker som selv slet Intet forstaae · kan det lykkes med det Sandsebedrag at troe
NB12:115 lv at være denne Moderation. · Kan det lykkes, gaaer man et Skridt videre.
Brev 84 i mig skal see en Bedrager, · kan det lykkes, saa er hun hjulpen, saa er
OTA, s. 246 tage mig for. I Timeligheden · kan det løbe surr for et Menneske, saa han
EE1, s. 81 edbliver at høre. For ham · kan det maaskee indeholde et enkelt Vink, der
KG, s. 14 g sig selv! Thi i Timeligheden · kan det maaskee lykkes et Menneske at kunne
CT, s. 238 er er Høit og Helligt: saa · kan det maaskee lykkes ham – vee ham!
OTA, s. 152 an bedrage det. Her i Verden · kan det maaskee lykkes, ikke at bedrage det
OTA, s. 335 sees kan det ikke. Bag efter · kan det maaskee sees, at den har været gavnlig,
OTA, s. 343 bærer det taalmodigt, da · kan det maaskee sees, men hvis hun lever etsteds,
Papir 340:16 med Øieblikket, der · kan det maaskee stundom være rigtigt at
BI, s. 124 ke angaaer mig«), saa · kan det maaskee synes Een og Anden ved første
SLV, s. 95 møde ved sin Kammerherre, · kan det maaskee tjene til at forhøie de
NB26:34 den er Charakteerløshed: saa · kan det maaskee være gavnligt at vise den
IC erlyse blandt bortkomne Sager, saa · kan det maaskee være gavnligt for dialektisk
Papir 371:1 frembringer derved, saa · kan det maaskee være hans Pligt i det mindste
NB18:85 g selv umiddelbart ere til, · kan det maaskee være rigtigt, at Staden
EE2, s. 222 n er eo ipso Handlende. / Her · kan det maaskee være Stedet til med et Par
SLV, s. 383 er, der ikke kan det og ikke · kan det med Lethed, seer slet ikke Opgaven,
BA, s. 392 er Øieblikket der. Derfor · kan det med Rette siges dadlende om Mennesket,
AA:12 tere end Vandet, ligesaalidet · kan det Menneske, der mangler det indre Holdningspunct,
AE, s. 129 a det Udvortes, desto lettere · kan det Metaphysiske synes at blive bestyrket,
4T44, s. 340 jør et Menneske feigt, da · kan det Modsatte dog vel ikke bestemtere udsiges
NB13:41 eskedent, fra en anden Side · kan det Modsatte være ubeskedent. / Dersom
F, s. 481 nd trøstede mig. – Nu! · kan det more Kjøbenhavnerne at lege denne
NB31:46 vil, at elske sig selv. / Altsaa · kan det Msklige ikke bære Χstd; det
Papir 455 som Gudsdyrkelse, saaledes · kan det naaes i Protestantisme, at Verdslighed
NB18:69 Præsterne forkynde, den · kan det naturlige Msk. endda ganske godt være
NB36:37 Phantasie-Afstand i en Times Tid · kan det naturlige Msk. taale det, ja saa behager
NB23:197 og siger til sig selv: saaledes · kan det naturligviis ikke gaae til i det practiske
NB33:12 sternes Leier. / Men derfor · kan det naturligviis være farefuldt nok
BA, s. 320 Det Negative hjælper nu, og · kan det Negative ikke, saa kan Ordspil og Talemaader,
KG, s. 182 ag for Uendelighed. Uendeligt · kan det nemlig ikke være, at Kjerligheden
NB22:36 teren af en saadan Præstation · kan det neppe falde ind i et Forord at udbede
4T44, s. 380 strænger al sin Kraft, da · kan det netop ikke gjengive Himlens Billede,
NB12:178 vad jeg kunde gjøre, men dog · kan det netop være af Betydning for den
OTA, s. 195 igheden. Kun en sjelden Gang · kan det nogenlunde slaae til, at det Evige
BI, s. 131 ad der har egentlig Væren, · kan det nogensinde undergaae nogensomhelst
NB12:117 s med absolut Teleologie. / Dog · kan det nok gaae, uden at det kommer til at
Brev 118 r Frederik bliver i Kbhvn., · kan det nok gaae. / Nu faaer jeg atter mange
Brev 55 oprøre Vandet for os. Saa · kan det nok være at det Sidste bliver værre
NB25:86 dette Høiere er ( anderledes · kan det nu engang ikke være) for en Forsigtigheds
BB:37.10 utningen af den, S. 9: » · kan det nu vel hænde sig, at En og Anden,
BOA, s. 197 Forhold til Adlers Categorier · kan det nu være tilladeligt og forsvarligt
NB34:18 selv bliver Χsten. Her · kan det Numeriske ikke komme til at narre;
NB29:102 kjendeligt. I den Forstand · kan det nye T. ikke ret forstaaes uden det
Oi2, s. 165 Antagelser hverken er eller · kan det nye Testamente være Veiledning for
NB7:105 t det er Selvkjerlighed, stundom · kan det næsten være Omsorg for Andre,
PS, s. 274 a Mulighed til Virkelighed. / · Kan det Nødvendige blive til? Tilblivelse
SLV, s. 383 ægelser. Enhver, der ikke · kan det og ikke kan det med Lethed, seer slet
2T44, s. 218 n høimodigen bringer; saa · kan det ogsaa dadles hos et Menneske, at han
BI, s. 295 rlydene paa Ceylon), saaledes · kan det ogsaa falde ham ind at lade ond, skjøndt
NB24:44 te, at forstaae. Nu vistnok · kan det ogsaa have sin Anstrengelse, men det
SLV, s. 12 mmes i Skolen.« Hvad · kan det ogsaa hjælpe, at man kan skrive,
NB23:154 kjendt Guds eenbaarne Søn. / · Kan det ogsaa hænge rigtigt sammen? /
SLV, s. 246 luttet. Redningsforsøget, · kan det ogsaa kaldes saaledes? Om jeg ogsaa
TTL, s. 424 il det forstaaes, og saaledes · kan det ogsaa kun siges: det maa siges af en
NB21:45 r er Tider paa Aaret ( item · kan det ogsaa ligge i Værelserne, naar der
ATV, s. 210 get saare Betydeligt; maaskee · kan det ogsaa lykkes at narre Nogen paa den
TS, s. 102 ve med ham«, saaledes · kan det ogsaa siges: skulle vi leve med ham,
LP, s. 14 ang over Afhandlingen med, saa · kan det ogsaa være det samme. / Om /
NB11:152 e for meget af Gud. Men stundom · kan det ogsaa være en aandelig Stolthed,
TTL, s. 414 i Syndens Bekjendelse. Men · kan det ogsaa være en Ende; skal Glæden
NB13:33 lighed. / Lige for Næsen · kan det Onde triumphere – men Præsten
EE1, s. 343 keed om Torvepriser, men vel · kan det oprøre hende, at det skal være
EE1, s. 189 Sagen er da ikke saa farlig, · kan det oprøre hende, hun kan næsten
NB:208 er Jer iagt for Gud. – Hvad · kan det overhovedet hjælpe at disse saglende
BA, s. 431 til Indesluttethedens Indhold · kan det Pludselige betyde det Forfærdelige,
SLV, s. 168 s Elendighed, og hvert Minut · kan det Pludselige komme over ham med sin Forfærdelse.
NB24:86 Sandhed, at i een Forstand · kan det Religieuse end ikke være det Første
AE, s. 396 redragets Livs-Anskuelse. Saa · kan det religieuse Foredrag tale om Alt, kun
SLV, s. 431 er Selvplageriet som comisk, · kan det Religieuse ikke gjøre ligesaa. Det
Oi1, s. 129 Stat«, at først da · kan det ret blive til Noget, naar de komme
EE2, s. 279 n fuldkomme sin Gjerning, det · kan det ringeste Menneske ogsaa. Mere kan ingen
NB28:23 meste: » hvor i al Verden · kan det saa dog falde Dig ind, at det skulde
NB28:6 ænger til Naaden. Stundom · kan det saa endog være fornødent, at
NB25:101 e nærværende – hvor · kan det saa falde Dig ind at ville digte –
Papir 456 t ville nyde dette Liv; og · kan det saa ikke let blive rædsomt Beskupperie,
Papir 391 drette deres Liv derefter: · kan det saa ikke være det Samme, at han
NB30:87 gion forbyder det – hvoraf · kan det saa komme, at i Handel og Vandel mellem
NB22:92 iske eller Deslige, thi saa · kan det saa let blive Hedenskab. / Jeg har
Papir 371:1 r har været saaledes, · kan det saa let ja er det ikke til at undgaae,
Brev 41 stid, hvor Dagen er saa kort, · kan det saa let skee, at Solen er gaaet ned,
IC, s. 184 sig, Du som skal begynde: saa · kan det saa let ved en Øienforblindelse
NB19:30 saa morer jeg mig. Stundom · kan det saa til andre Tider falde mig ind,
BOA, s. 207 en-oms-Frembringelse udgives, · kan det saa vist godt Alt sammen løbe i
SLV, s. 408 skal han endeligen tale, saa · kan det saa vist være ligegyldigt, hvad
NB32:95 sti Lidelse – hvad · kan det saa være Præsterne som de Fremmelige
NB23:24 lligt derfor. Sludder! Hvor · kan det saa være Samvittighedssag; Samvittighedssag
KG, s. 337 see paa den Overvundne, hvor · kan det saa være ydmygende at være den
CT, s. 112 . Det er evig vist, og aldrig · kan det saaledes tydeligt og afgjørende
NB23:51 et: sandeligen endnu mindre · kan det saaledes være Kjerlighed og Barmhjertighed
EE1, s. 285 i Livets Tværhed. Desuden · kan det samme Forhold atter faae Betydning
NB12:180.a Eder« – derfor · kan det sammenlignes med Msk. Eenheden af det
NB24:82 terkomme Formaningerne, saa · kan det sandeligen være ligegyldigt, om
AE, s. 315 e-Existents. / Videnskabeligt · kan det see godt nok ud, at Tænkningen er
BOA, s. 231 iekast og for dumme Mennesker · kan det see ud som var Ironien den tabende,
CT, s. 182 hver har Evne nok og Tid, saa · kan det selvfølgeligt heller ei være
Papir 515.a og at vi Alle ere Χstne; · kan det Sidste ikke fastholdes, saa heller
PS, note lser, fordi det er; og heller ei · kan det siges i Forhold til noget andet at
AE, s. 460 ighed? Ja, hvorfor ikke. Hvem · kan det skade. Maaskee En og Anden, der dog
NB2:156.a vanlige Tanke-Gang, thi ellers · kan det slet ikke hjælpe at begynde, han
NB:87 en anden. / Med Naturvidenskaberne · kan det slet ikke hjælpe at indlade sig.
SLV, s. 222 g tager et større Exempel · kan det strække til. Naar Pharisæeren
NB7:7 Anstrengelser for mig; comisk nok · kan det stundom blive, naar jeg saa seer paa
EE2, s. 156 eri at aflade dermed; men dog · kan det stundom hænde mig, at det falder
NB33:13 edning af det Criminelle: og dog · kan det stundom hænde, at Sagen kan være
NB33:13 tor hænder Sligt ikke: og dog · kan det stundom skee, at et Liig kan være
CT, s. 22 Alt, hvad han formaaer, og dog · kan det stundom være tvivlsomt, om den Lærende
DRT, s. 164 sagde til ham: » hvor · kan det svare Regning, det er jo at sætte
EE2, s. 160 lik er det saa, et Øieblik · kan det synes saa, at det, der skal vælges
EE1, s. 177 fordi det kun er en Mulighed · kan det synes, at den ved at brydes ikke virker
EE2, s. 225 en til Sorgen ligger, jo mere · kan det synes, at det dog lod sig gjøre
OTA, s. 400 verveier, han vælger. Kun · kan det Tilfælde aldrig indtræde, som
NB:11 un Qvinden som det svagere Kjøn · kan det tilgives, at hun forraader sin Afmagt
DS, s. 234 . / Nei, ikke ganske saaledes · kan det tillades os, det vilde være at gjøre
AE, s. 87 aa kan jeg ikke komme; og dog · kan det tillige være det høieste Alvor,
OTA, s. 292 maale den. Paa mange Maader · kan det Timelige og det Evige smerteligt berøre
DS, s. 207 rke med Sligt. Naar saa er, · kan det tolereres, det er nu engang Præstens
IC, s. 178 Handel og Vandel, hvor man jo · kan det uden ad paa Remse med den Geschichte,
BI, s. 234 in Underviisning, ikke heller · kan det uden Videre ansees for et absolut Tegn
CT, s. 241 fra Din tidligste Barndom, Du · kan det udenad, Du har ofte, atter og atter,
TTL, s. 416 r som det bliver ham sagt, og · kan det udmærket den næste Dag. Men den
Brev 317 om er blevet mit Eget hvor · kan det udtales under en fremmed Form? Naar
BI, s. 346 ncret. Men paa den anden Side · kan det Udtryk, at Gud offrer sig selv, ligesom
BI, s. 151 reren tjenligt. Men saaledes · kan det umuligt staae til med det Mythiske
Oi7, s. 303 naar der er en Præst med, · kan det umuligt undgaae Guds Opmærksomhed.
AE, s. 374 Existents, for en Existerende · kan det umuligt være saaledes, da han er
LP, note r den Bemærkning? Christian · kan det umuligt være; thi saa uartig en
FV, s. 27 narere, saa meget desto mindre · kan det undværes. Saa maa » den Enkelte«
LF, s. 21 isner, den tier; forstille sig · kan det uskyldige Barn ikke – det forlanges
SLV, s. 327 der jeg aldrig, længe nok · kan det vare, inden jeg lærer at bære
IC, s. 205 vil være af Sandheden, kun · kan det ved at gaae ad » Veien«;
EE2, s. 106 il sin Størrelse, naar man · kan det ved at være indesluttet. Der hører
EE2, s. 106 en lille Ydmygelse, naar man · kan det ved en vis Hemmelighedsfuldhed; til
EE1, s. 167 derne mellem Poesi og Kunst, · kan det vel ansees for et Resultat, der eenstemmigen
EE1, s. 77 et falder ind under Aand, da · kan det vel finde sit Udtryk i det Musikalske,
JC, s. 16 klare alle Gaader, som nu, ham · kan det vel forekomme besynderligt, søgt,
SLV, s. 369 e en saadan Gliedermand. Dog · kan det vel have sin Betydning at være opmærksom
AE, s. 224 ligheden, og i Christendommen · kan det vel hænde en Udenadvidende, at han
SLV, s. 216 Nu vil jeg sove. En Elskende · kan det vel hænde, at han ikke kan sove
TS, s. 81 Ex. som Thronarving, ja, saa · kan det vel hænde, at man bliver Gjenstand
EE2, s. 171 enten – eller; men dog · kan det vel ikke falde nogen Philosoph ind
NB30:87 / Et Mistænkeligt. / / Hvoraf · kan det vel komme, at medens den hellige Skrift
AA:28 meget lidet Quantum.) Hvoraf · kan det vel komme? Vistnok deraf, at man paa
Papir 442 den maae de Alle; og i Livet · kan det vel lykkes en Vældig at brede sig,
BI, s. 326 g lader Phantasien ene raade, · kan det vel lykkes ham og Læseren ogsaa,
OTA, s. 396 bange Frygt for Læreren, · kan det vel lære meget; men naar Tilliden
EE1, s. 369 ortælle; har hun det, saa · kan det vel maaskee være Umagen værd
SLV, s. 231 re en Daare i Verden, saa · kan det vel ogsaa forsvares, at være intriguant,
EE1, s. 349 hvile sig til mig. Glimtviis · kan det vel see ud som om det var hende, jeg
Brev 265 ikke nægte, og saaledes · kan det vel skee, trods Deres Forsikkring i
BI, s. 290 – i vor Tid, siger jeg, · kan det vel stundom forekomme En og Anden nødvendigt
BOA, s. 195 bliver Eet og det Samme, ham · kan det vel synes saa, at Tilnærmelsesskridtet
EE2, s. 130 ske Tilfredshed«, saa · kan det vel til en vis Grad være sandt,
CT, s. 29 re meget riig – og saa · kan det vel være han behøver flere –
NB24:56 ldes i det Hele, see derfor · kan det vel være, at han maa negte Dig det.
SLV, s. 346 er Intet i Verden, saaledes · kan det vel være, at jeg ender med at være
PS, s. 291 det hjælper ikke. Derimod · kan det vel, især naar Opdrageren allerede
SD, s. 183 at have Bygningen færdig, · kan det vilkaarligt løse det Hele op i Intet.
EE2, s. 77 et dette Barneskrig. Saaledes · kan det virke paa mange Maader; men den religiøse
Oi2, s. 154 det noget anderledes ud, saa · kan det virkelig synes, at Christendommen (
PS, s. 280 jo er i det Forbigangne), der · kan det vissest Tilblevnes Uvished ( hvilken
NB12:118 gt. Forlanger hun det, saa · kan det voves. Gud veed det, jeg vilde det
NB31:43 il at lade være at faste, saa · kan det være Χstd. at faste. / Gud
BA, s. 401 kun ved Aand. Som umiddelbart · kan det være Aand ( her ligger det Skuffende
NB26:16 lig glimrende Carriere, just dem · kan det være af yderste Vigtighed, at i
NB25:89 affet denne Fordring, eller · kan det være Aflad for mig, at Andre have
Papir 589 astiske Skikkelse« · kan det være aldeles passende. / # /
NB11:130 drei kan gjøre Alt: saa · kan det være aldeles sandt, og være gudfrygtigt
NB16:37 gere at leve under. / Frygteligt · kan det være at see et enkelt Individ saa
4T44, s. 353 sentligen til Intet. Ofte · kan det være blendende nok med den vidtudstrakte
NB12:131 at stride med ham; og dog · kan det være byrdefuldt nok at stride med
NB30:136 det nye Testamente. / Ei heller · kan det være det nye T:s Mening, at Apostlene
BOA, note naar man barestens seirer, saa · kan det være det Samme med Maaden; ret som
NB4:28 rer han dem. / / / Hav Troen, saa · kan det være det samme med Resten. Ethvert
OTA, s. 307 iger han: nei, det Øvrige · kan det være det Samme med. Naar en Mand,
Brev 9 og volens bliver paa Strømmen. / · Kan det være Dig til nogen videre Fornøielse
EE1, s. 188 Forhold til hendes Lidenskab · kan det være en aldeles Tilfældighed,
TSA, s. 91 n i at see det Sande. Og saa · kan det være en gavnlig Opvækkelse; men
NB13:87 gjøre den. Paa den anden Side · kan det være en sand Religieusitet. Sæt
OTA, s. 159 Gode i Sandhed, kun for ham · kan det være evigt sandt, hvad der læres
DS, s. 207 ristendommen har den. Derimod · kan det være farligt for Christendommen,
JJ:29 eibnitz Theodic. § 167. / Hvad · kan det være for en Roman som Leibnitz omtaler
DS, s. 202 som er bestemt til at ydmyge · kan det være for høit? Eller naar En
FB, s. 177 Velbehagelighed. Tier han, da · kan det være fordi han derved troer at gjøre
BB:1 n gl. Tid. – p. 189. Her · kan det være fornødent først at møde
NB28:92 bel. / Allerede i een Generation · kan det være forvirrende nok med disse mange
BOA, s. 233 tser fra Andre, og forsaavidt · kan det være ganske i sin Orden, at A. saa
BOA, s. 191 et og exalteret Tilstand, saa · kan det være ganske i sin Orden, at han
AE, note ingen seer bort. Qua Tænker, · kan det være ganske rigtigt at tænke
Papir 454 vis meget høi Forstand · kan det være ganske sandt, hvad dette Msk
BOA, s. 246 onfus. I Endelighedens Verden · kan det være godt nok med Forandringernes
NB:73 om lidt Morskab, lidt Tidsfordriv, · kan det være godt nok, men som Alvor er
NB14:127 dle Vise! / Ogsaa af den Grund · kan det være godt, at Christendommen repræsenteres
SLV, s. 438 om skulde man qvæles, saa · kan det være hensigtsmæssigt pludselig
NB2:43 igt, og Mskene da angribe mig, da · kan det være i sin Orden at retfærdiggjøre
NB30:12 dog noget Usandt i. Derimod · kan det være meget godt om Samtiden faaer
NB22:8 roes-Frihed o: D: / / Idealt seet · kan det være meget sandt, at der skal indrømmes
NB10:57 asse, den menige Mand. Og derfor · kan det være mig tungt og veemodigt, at
NB20:163 intet Msk. see os, kun Gud · kan det være muligt for. Hvorledes, svarer
KG, s. 230 ubetinget lige langt, altsaa · kan det være muligt, at selv hvad der viser
LA, s. 90 liver keed deraf og siger: nu · kan det være nok. Da har Publikum nivelleret.
EE1, s. 102 asnart denne er tilstede, da · kan det være paa sit Sted at tale om List
NB28:37 bagvendt tales der. Æsthetisk · kan det være ret smukt, Talen er godt memoreret
NB10:131.b il Forlystelse og Adspredelse · kan det være rigtigt at Du tager ud, og
NB14:23 orhold til Idealitetens Fordring · kan det være rigtigt at fremstille den høiere
Not15:9 med at slaae op. Forsaavidt · kan det være rigtigt at klage over »
NB12:94 gtelse: i Forhold til Fristelse · kan det være rigtigt at stride ved at undflye.
SLV, s. 231 ad jeg anseer for min Pligt. · Kan det være rigtigt for en god Sags Skyld
NB14:23 sen sig selv betræffende; her · kan det være rigtigt; thi man skal jo udtrykke:
NB20:149 / / / Suk. / / Ak, stundom · kan det være saaledes: hvilket er saa værst,
NB7:90 re ham afmægtig. For Gud · kan det være Sandhed, at han lider, fordi
NB10:164 andhed. Kun naar Gud siger det, · kan det være sandt, altsaa ogsaa naar Gud-Msket
OTA, s. 397 til at udholde. Og hvorledes · kan det være sikkrere, at der altid er en
G, s. 75 ham for hans Synders Skyld, da · kan det være smukt og sandt og ydmygt, men
LA, s. 41 Romantiske i Claudine, og nu · kan det være Tidsalderen, der afgjør,
NB27:38 ligt at kunne indbyde Andre. Mig · kan det være tungt nok, at holde mig selv
BOA, s. 208 l til at sige Amen – da · kan det være Ængstende, naar han, istedetfor
Brev 159.2 orresten er fjernet: saa · kan det være Øieblikket, da det er Pligt
OTA, s. 328 Timelige, det Ufuldkomne, da · kan det være, at Veien endog er bleven aldeles
Oi4, s. 207 ag for Dag, hentæres, hvad · kan det være, han lider jo dog ikke Nød.
NB18:27 ndre at slaae af – da · kan det ængste mig at tænke paa Dig,
NB13:82 e de det paa Gaden ( og saa · kan det æsthetiske Sandsebedrag ikke komme
DS, s. 201 at tjene een Herre, nei Ingen · kan det« – men Evangeliet siger,
SBM, s. 141 Testamente ene kan ( hvis den · kan det) ene kan forsvares paa den Maade, som
AE, note ad det er at ville noget Stort, · kan det, at den ikke er tilstede paa dette
OTA, s. 391 naar Trængselen er Veien, · kan det, at der er Trængsel paa Veien, umuligt
PS, s. 220 s med at lære Sandheden, da · kan det, at jeg har lært af Socrates eller
TTL, s. 417 det rette Udtryk, at man ikke · kan det, da betænke man vel, om det er Dorskheden,
SLV, s. 380 Nogen, at han skal troe jeg · kan det, da jeg ikke gjør det. Dog er der
TSA, s. 101 sin Udsending, som en Konge · kan det, der giver ham Soldater eller Politie-Betjente
BOA, s. 218 pe sin Udsending som en Konge · kan det, der giver ham Soldater eller Politie-Betjente
4T44, s. 314 ende saa hurtigt som kun Den · kan det, der jo allerede var nærværende.
AE, s. 187 kke, men netop fordi jeg ikke · kan det, derfor maa jeg troe; og vil jeg bevare
TTL, s. 434 gegyldigt, men intet Menneske · kan det, det er det Forfærdelige; kun een
AE, s. 475 , men det berettigede Comiske · kan det, ellers er det ikke berettiget. Talentet
SLV, s. 328 e Een til Siberien. Naar den · kan det, er den dog ikke nogen Indbildning.
SLV, s. 341 ved saa fast som et Menneske · kan det, er slet ikke comisk. Om hun slet ikke
AE, s. 357 e«? Godt, at jeg ikke · kan det, godt at jeg ikke er en Digter-Natur,
OTA, s. 213 oget for Andre; thi Den, der · kan det, ham anseer den opbyggelige Betragtning
SLV, s. 99 pørger han Aanden, om han · kan det, han besværger den, at svare oprigtigt,
SFV, s. 27 lpekunst. Enhver, der ikke · kan det, han er selv i en Indbildning, naar
OTA, s. 263 , som et menneskeligt Hjerte · kan det, han slaaer sig ganske til Ro, blot
Oi8, s. 352 lig og almægtig Kjerlighed · kan det, hvad intet Menneske formaaer at fatte,
BB:37 i, ikke for at prøve om de · kan det, ikke for at tage et enkelt Parti og
EE2, s. 208 kee, hvad der skal skee, ofte · kan det, man anseer for det Bedste, have de
NB2:214 ov til at arbeide, hvis han · kan det, men her vil man ligefrem have det
DS, s. 158 et Sandsynligheden; forsaavidt · kan det, menneskelig talt, endogsaa være
NB4:4 nnem tre Aar – men en Qvinde · kan det, naar hun blot faaer Lov at fort
EE2, s. 73 l ud af det Smaalige; men man · kan det, naar man vil; thi det at ville er
DS, s. 200 o Herrer – men at Ingen · kan det, nei, det er ikke saa; det Ingen kan
SFV, s. 87 det vil sige, Enhver · kan det, og Enhver skulde blive denne Ene,
G, s. 24 elicat at fordre det; eller han · kan det, og saa ......, thi en ung Pige skulde
KG, s. 85 r roligt, at ethvert Menneske · kan det, og spørger derfor blot, om han
EE2, s. 84 er Din egen Skyld, at Du ikke · kan det, om det er Din Stolthed, der maa knækkes
IC, s. 135 cere saaledes, om et Menneske · kan det, om det Forsvar, hvis han kunde det,
SLV, s. 431 dt Nogen har gjort det eller · kan det, om Peer lod det være, fordi han
NB6:69 er nu engang har Reflexionen · kan det, paa en noget anden Maade end den Umiddelbare,
EE1, s. 33 sset groe, men naar jeg ikke · kan det, saa gider jeg slet ikke seet derpaa.
KKS, s. 96 esiddelse af, og naar man saa · kan det, saa kan man igjen nøiagtigt see,
2T43, s. 22 elig var Sandhed, at du ikke · kan det, saa kunne heller ikke de Andre det.
SLV, s. 113 pidse disse som en Chicaneur · kan det, saa veed han nok, hvor Knuden stikker,
F, s. 512 re altid manglet. Philosophien · kan det, som ovenfor bemærket, ikke være
LF, s. 21 en Lykke for den, at den ikke · kan det, thi sandeligen den Kunst at kunne
SLV, s. 345 let, som en Tungbevæbnet · kan det, tilføiede: man har dog Exempler
Papir 460.i en Enkelt, og lige saa lidet · kan det, uden meningsløst, gjøres af
Oi8, s. 355 ere uafladeligt end en Qvinde · kan det, vil bringe et Menneske til at glemme
SLV, s. 306 et Saadant for hende, at jeg · kan det, vil jeg ikke; jeg ydmyger mig under
NB5:30 r ham ikke – men troes · kan det. / Hvad et almindl. Mskes Forhold til
AE, s. 66 forklare den – hvis man · kan det. / Nu vel da, for Spøg og i Alvor:
EE2, s. 268 n det Ufuldkomne, at den ikke · kan det. Han vil ikke føle Lyst til at stifte
NB15:90 efter hvilken Maalestok Du · kan det. Lad saa Maalestokken være lille,
FB, s. 145 vil indbilde sig, at han ikke · kan det. Med Troen er det en anden Sag. Men
AE, s. 451 saa hurtigt – hvis man · kan det. Men inden man nu har drevet det til
SD, s. 135 Qvalen er just, at jeg ikke · kan det.« / At fortvivle over sig,
NB22:103 Toner, som intet naturligt Msk. · kan det: saaledes ere ogsaa disse Talere, christelig
NB23:51 rdeligt som Gud i Himlene · kan det: sandeligen endnu mindre kan det
Not11:18 n gjennem en Teleskop, saa · kan det; saaledes vilde Ph. vel ikke have seet
SD, s. 227 l skee en Ulykke, om Du ikke · kan det; thi hvad man skal, det kan man«
AE, s. 451 den Uleilighed inden man · kan det? Ja jeg siger blot, jeg kan det ikke;
BI, s. 175 aa skylder Ironien alt dette, · kan dets Taknemmelighed ønske at skylde
SLV, s. 52 til Nar. Imellem Mand og Mand · kan dette aldrig skee. Futter en Mand saaledes
BOA, s. 187 a Skriftord, men for ham selv · kan dette Beviis ingen Betydning have. Skriftens
Oi8, s. 346 Charakteer. Thi i Samtidighed · kan dette Bæger Vand, eller rettere dette
NB10:56 Udflugt. I Forhold til Christus · kan dette dog ikke være Tilfældet. Her
LA, s. 20 severden er saa lille: saa · kan dette dog ogsaa have sin smukke Side, og
KG, s. 140 Sag. Bestemtere og tydeligere · kan dette dog vel ikke udtrykkes, og dog er
EE1, s. 112 l sin Tilfredsstillelse, saa · kan dette enten fremkalde en tragisk eller
NB31:23 re den Eneste, som blev salig, · kan dette for et Msk. være saligt. / Her
BN i Christendom et Forsøg«, · kan dette følge med som et Tillæg, men
BA, s. 381 bragt et Begreb saa vidt, da · kan dette gjerne gaae hen at lægge sig,
NB23:51 ærdigen ikke valtse. Men · kan dette glæde Eder, saa vil jeg i en Polonaise
BOA, note Paa en Landsby-Præstegaard · kan dette godt tage sig ud som et uhyre Røre
NB22:159 til Naaden. / Dog hvor let · kan dette ikke atter tages forfængeligt!
NB10:85 s: v:) naar Han holder et Indtog · kan dette ikke forstaaes i Retning af Anseelse,
Papir 556 Alle ere Χstne. / Mig · kan dette ikke forstyrre, jeg skriver det ikke
PS, s. 251 ut forskjellig fra Mennesket, · kan dette ikke have sin Grund i, hvad Mennesket
AE, s. 118 istents virkelig urgeres, saa · kan dette ikke ligefrem siges i en Paragraph
EE2, s. 260 sin Teleologi i sig selv, saa · kan dette ikke misforstaaes, som om jeg derved
Papir 465 aaet ubemærket hen. Men · kan dette ikke naaes, røres der derved –
NB21:151 ies for, det slaaer sig til. Da · kan dette jo betyde En, at man er paa forkeert
YTS, s. 255 nske Sandhed i Dig. Dog sandt · kan dette jo heller ikke være i noget Menneske,
KG, s. 217 nes lidet opbyggeligt, og dog · kan dette jo ogsaa være opbyggeligt; gjør
TTL, s. 466 den er en Forvandling, saa · kan dette jo være ganske sandt, men sæt
F, s. 499 te Bog og Manden med Lirekassen · kan dette jo være ligegyldigt, han skal
LA, s. 82 il vitia splendida. Og hvoraf · kan dette komme, uden deraf, at den religieuse
EE1, s. 57 dmærkede episke Stof, saa · kan dette let give Anledning til, at man glemmer,
AE, note kan eller ikke vil. Imidlertid · kan dette let sætte en Splid i Tilhøreren,
KG, s. 152 e i Fortrolighed, kun til ham · kan dette Menneske egentligen fortroe sig,
NB33:31 Forhold mellem Msk. og Msk · kan dette naturligviis ikke være saaledes,
NB24:97 ctrin, en Entreprise o: D:) · kan dette Objektive godt være tjent med,
Papir 382 ts Fornødenhed. Thi vel · kan dette ogsaa kjendes paa, at der i Aarets
2T44, s. 193 le Tider, og mod alle Tvivl; · kan dette Ord ikke blive hos Een i Glæde
CT, s. 206 isheden om, at Du elsker Gud, · kan dette Ord ikke, det kan kun Gud give Dig,
F, s. 511 ordre af sig selv. Heller ikke · kan dette Ord: Tiden forstaaes om Tidens Idee,
LA, s. 86 bsløs, men reflekteret Tid · kan dette Phantom udvikle sig ved Hjælp
KG, s. 117 . Blot menneskeligt forstaaet · kan dette Sammenstød aldrig indtræde,
NB:173 r siges er det Sande. Og dog · kan dette Sande netop blive en Snare i Virkelighedens
SFV, s. 30 et at blive unge. / Hvorledes · kan dette Sandsebedrag hæves – thi
BI, s. 357 evige Gyldighed«, da · kan dette Spørgsmaal først finde sit
EOT, s. 268 v Intet formaaer at gjøre; · kan dette udtrykkes stærkere, end naar
SLV, s. 117 let bliver videre, hvorledes · kan dette Umiddelbare ( Forelskelsen) finde
KG, s. 316 Elendighedens Land; og derfor · kan dette umuligt falde Dig ind, lige saa umuligt,
AE, s. 534 risten, hvis man var det: saa · kan dette vel foranledige en Enkelt til at
NB22:146 ge. / Ganske tilfældigt · kan dette vistnok ikke være. / Har hun villet
EE1, s. 269 ædle Holdning, hvorledes · kan dette vække Latteren, luk Øiet op
4T43, s. 164 , han giver isteden, og hvad · kan dette være andet end Verden? Hvad da
NB30:78 ler man saa – deels · kan dette være at betragte som en Art Undseelse,
4T43, s. 160 t Menneske ikke sin Sjel, og · kan dette være den sande Anviisning til
AE, s. 342 nes Lære og Heraklits, saa · kan dette være ganske rigtigt; thi Eleaternes
AE, s. 474 kkre sig mod det Comiske, saa · kan dette være meget velmeent, men et Spørgsmaal
BA xt maa tilskrives Djævelen, saa · kan dette være meget velmeent, men væsentlig
EE2, s. 33 Alt kan forandre sig, maaskee · kan dette Væsen, jeg nu næsten tilbeder,
KG, s. 157 vide? Og dog, dersom han ikke · kan dette, saa kan han heller ikke elske ganske
AE, s. 241 voxer og tiltager, desto mere · kan Dialektiken opdage. Men at dialektisere
JJ:385 enneskelige Existentses Maal. Saa · kan Differentsen forøvrigt være som den
Brev 81 . Her er min Grændse. Jeg · kan digte Alt troer jeg, men hvor der er Tale
NB31:94 høiere end nogen Digter · kan digte den, og den er han i Virkeligheden,
AE, s. 398 a hellere tie stille, thi saa · kan Digteren bedre. Naar den religieuse Taler
NB7:40 det at blive Χsten) ham · kan Digteren bruge. Men hvor sjelden er ikke
NB31:94 arende Intellectualitet ham · kan Digteren digte ved at digte ham tilsvarende
SLV, s. 377 Tvetydighedens Samlyden, saa · kan Digteren ikke indlade sig med den. Er Lidenskaben
LF, s. 14 at Digteren er et Barn. Og dog · kan Digteren ikke komme i Forstaaelse med Evangeliet.
TTL, s. 431 lpe os almindelige Mennesker · kan Digteren ikke, thi han kan ikke sige, hvorledes
4T43, s. 150 Gave er dog ovenfra, derfor · kan Din ringe ligesaa godt være den gode
EE2, s. 114 l at ydmyge hende, eller hvor · kan Din Sjæl være saa forblindet, at
Brev 68 / » Du selv ei stille · kan Din Tørst / » Du vil, som jeg,
BI, note ent. Han staaer frit over dem, · kan dispensere sig fra dem, naar han vil, og
NB10:109 hvad den vittigste Spotter · kan disponere over – just for at sætte
F, s. 471 lidet til Baade, thi om jeg end · kan disputere med Fanden selv, med min Kone
OTA, s. 410 anden og vigtigere Forstand · kan disse tvende Størrelser ikke veies sammen,
AE, s. 80 var bleven ligesaa dum. / Man · kan distingvere mellem den væsentlige og
SFV, s. 29 han kan være sikker paa Du · kan Dit: dette er Indledningen, saa kan der
NB36:30 et Sted: Evigheden; og Evigheden · kan Docenterne ikke narre. At docere er unegteligt
NB31:158 udfundet om man ikke objektivt · kan docere Χstd, have Χstd, være
NB12:76 ed, at man selv i sin Ethik · kan docere, at det andet Giftermaal ikke er
AE, s. 255 eget som den Eneste, der ikke · kan docere, og derved tillige som den Eneste,
Papir 368:7 elelse. / At det Ethiske ikke · kan doceres, thi at docere det er at meddele
NB29:87 ndommelighed er at det ikke · kan doceres. / Den egl. Plebs er kjendelig
NB27:18 sær. / / / / Ogsaa dette · kan doceres. Og hvis en Docent kunde stjæle
BI, s. 93 gen gerade diese Form gab, so · kan doch hieraus auf den historischen Charakter
NB24:165 selv det fattigste Lod, det · kan dog afvindes en vis Nydelse, naar det blot
Papir 340:14 tisk udsvævende, han · kan dog aldrig ganske slippe sit Fodfæste.
PS, s. 226 fordybet sig i Sandheden, han · kan dog aldrig glemme hiin Lærer, eller
NB30:57 een Sjel i to Legemer: det · kan dog aldrig komme til mere end at den ene
NB26:112 de Sagen klar. O, nei; jeg · kan dog aldrig noksom forundre mig over den
NB16:59 det. At klage, o, nei, jeg · kan dog aldrig noksom takke Gud for det ubeskrivelig
NB21:46 Magt end de Andre. / O, men jeg · kan dog aldrig noksom takke Styrelsen for det
SLV, s. 251 godt som slet ikke, men man · kan dog aldrig vide, hvilken Virkning en Begivenhed
NB25:58 de Mediationens Frækhed, · kan dog alligevel Χstd. ikke indlade sig
NB33:53.a thi det forstaaer sig et Barn · kan dog alligevel ikke assimilere Pessimissme,
SD, s. 220 han fortvivlet opgivet, det · kan dog alligevel ikke hjælpe ham; men vel
PS, s. 229 rojekterer det Taabelige, saa · kan dog altid det Sande blive tilbage, at det
4T43, s. 141 t talt, blev overvunden, den · kan dog blive i Menneskets Indre og der udrette,
OTA, s. 315 ristum efter. / / II. / Hvor · kan dog Byrden være let, naar Lidelsen er
OTA, s. 333 gens Spørgsmaal: / / hvor · kan dog Byrden være let, naar Lidelsen er
AE, s. 155 smaal, hvad det er at døe, · kan dog den med Verdenshistorien beskjæftigede
NB2:208 han vilde frelse dem. Ellers · kan dog den uskyldigt Forfulgte sige: min Død
Not4:15 lighed« Men ved Salighed · kan dog den, der engang har erfaret Syndens
Brev 167 e historisk-dogmatiske Arbeide, · kan dog denne Tanke ikke afholde mig fra at
F, s. 513 af Nødvendighed. Resultatet · kan dog derfor gjerne blive det samme –
NB4:30 re Formastelse mod Gud, det · kan dog det Første ikke være. / O, dette
NB25:11 til Gud og sige: hvorledes · kan dog dette hænge sammen; jeg kan ikke
NB26:105 t at holde mig til. / Hvorledes · kan dog dette hænge sammen? / / Nu blive
BI, s. 347 e skarpt fremstillet; thi man · kan dog egentlig ikke sige, at vi ere nichtige
EE2, s. 222 thi Nydelse · kan dog egentlig ikke være dens Løsen.
OTA, s. 416 men i aandelige Forhold · kan dog egentligen kun Hjertekjenderen vide,
NB8:7 std. lærer. / I dybere Forstand · kan dog egl. Ingen lære af det Forbigangne,
Not9:1 ies ell fornedres. Men man · kan dog egl. kun sige det om den mskl. Natur
OTA, s. 213 etop med til Din Lidelse, Du · kan dog endnu gjøre – det Høieste,
Brev 125 atsraad! / d. 25 Juni / Maaskee · kan dog et Brev fra mig, som Curiositet betragtet,
SD, s. 180 have faaet en Fortrolig. Saa · kan dog et Selvmord blive Følgen. Digterisk
OTA, s. 164 jo en Forklaret. Den Levende · kan dog feile, kan dog forandres, kan dog overiles
Papir 460 naar En – ak, og det · kan dog for Satan ikke gjøres objektiv
OTA, s. 164 . Den Levende kan dog feile, · kan dog forandres, kan dog overiles i et Øieblik
KG, s. 38 v om den ikke forandredes, den · kan dog forandres, thi den er jo det Lykkelige;
Brev 7 gen, er for vidtløftigt, men jeg · kan dog forsikkre Dig, at efter mit Skjøn
EE2, s. 308 oer det maaskee ikke, men jeg · kan dog forsikkre Dig, jeg tager Dig ordentlig
4T43, s. 156 hans Skyld. O intet Menneske · kan dog give, hvad ikke ham selv blev givet,
CT, s. 271 r jo min Frelse. Og ingen Ven · kan dog gjøre mere end i det Høieste
NB23:153 ig, og Du kommer til mig. Dette · kan dog godt forenes; thi Joh. kan meget godt
Papir 51:2 saa at sige overhugget. Men Msk · kan dog godt vedblive at føle Efterveerne
2T44, s. 211 der bedrages af Verden, han · kan dog haabe til anden Tid under andre Omstændigheder
F, s. 471 er staaer under speciel Censur, · kan dog haabe, at faae sit Arbeide bragt dertil,
EE2, s. 252 nok saa meget forandres, saa · kan dog Handlingens sædelige Gehalt blive
NB25:68 en dette for mig Smertelige · kan dog have i dobbelt Henseende Gavn for Sagen.
NB14:52 et sige; naar Gud er med os, saa · kan dog hele Verdens Modstand Intet formaae
NB4:72 dt nok. Men min Forpligtelse · kan dog hell. ikke strækkes ud over mit
NB13:89 ver. Den virkelig Foragtede · kan dog heller ikke – her ligger altsaa
NB10:38 e Noget om Totaliteten: jeg · kan dog heller ikke faae det accentueret nok,
NB2:109 før. Men vil man sige: Ingen · kan dog holde ud i eet væk at være i
NB24:163 i Kræfterne, thi Ingen · kan dog holde ud med Ideen, som i at man ikke
PS, s. 300 vidtløftigste Efterretning · kan dog i al Evighed ikke blive mere for den
KK:7 e ogsaa Saliggjørelsen, saa · kan dog i begge Leed i en vis Forstand det
TAF, s. 300 ke, selv det kjerligste, han · kan dog i det Høieste give Dig Formildelsen,
SLV, s. 142 stand neppe er et Paradigma, · kan dog i uegentlig Forstand antage en paradigmatisk
EE:66 t have Sorg. / d. 12 Mai 39. / Jeg · kan dog ikke antage Andet end at det er Guds
AE, s. 208 oldige sige: » men jeg · kan dog ikke begribe den guddommelige Barmhjertighed,
NB:79 / Men siger Du: » jeg · kan dog ikke begribe Forsoningen.«
Papir 306 n Skikkelse viste sig, den · kan dog ikke berolige Striden, thi alt hvad
NB10:3 gieuse Afhandlinger« · kan dog ikke bruges, da det svækker Virkningen
NB3:36 manti sufficit. / Fredags-Talerne · kan dog ikke dediceres til Mynster. Jeg vilde
4T44, s. 327 d. / Hvor meget Forbigangent · kan dog ikke et Menneskes Sjel gjemme, naar
KM, s. 16 nsposten er færdig; men jeg · kan dog ikke forlade den, uden at den Anskuelse
SLV, s. 228 ag for et Aar siden. Nei jeg · kan dog ikke forstaae Andet, end at jeg gjør
NB23:141 ikke maa gaae i Krig: man · kan dog ikke gaae i Krig uden at drage Sværd,
EE2, s. 147 er, at Alt er vendt om, og Du · kan dog ikke ganske forhærde Dig mod den
Papir 340:14 e Abstraktion i et Msk. · kan dog ikke ganske fornægte Umidd., tvertimod
Brev 83 vel hell. ei, men mine Breve · kan dog ikke gjøre Dig svag. / Hils din
NB2:264 ære med for at udlee En, · kan dog ikke godt bruges som Fortrolige. /
NB11:140 n Præst ikke gifter sig. Man · kan dog ikke godt være Præst, naar man
AE, s. 176 isterende er existerende? Det · kan dog ikke hjælpe at gjøre Nar af et
KG, s. 335 e af dem. O, hvor behændig · kan dog ikke Kjerlighed være, hvilken Tusindkunstner
EE2, s. 133 Eller Individet har det, men · kan dog ikke komme i Besiddelse deraf, fordi
SLV, s. 357 overflødig Ceremoni, jeg · kan dog ikke lade det være. Altsaa jeg raaber
SLV, s. 284 en hvad hun end gjør, jeg · kan dog ikke lade være at faae det Skjønne
EE1, s. 376 nds flygter jeg for Dig, og · kan dog ikke lade være at fæste Øiet
NB30:94 e usle Kjøbstad, nei det · kan dog ikke lykkes, i den Henseende har jeg,
NB13:32 til at bære hos sig ( thi jeg · kan dog ikke lægge mine Been fra mig –
AE, s. 37 , ikke ere inspirerede ( dette · kan dog ikke modbevises, da det er Troens Gjenstand),
AE, s. 512 en, hans Velærværdighed · kan dog ikke modstaae den Indbildning at det
SLV, s. 423 dermineret sig selv, thi man · kan dog ikke negte, at Den, der tiltrods for
Papir 56 er da Chr: Fremtræden; men man · kan dog ikke nægte at det da bliver en eiendommelig
Papir 264:9 priorisk Erkjendelse; men man · kan dog ikke nægte, at det var en priselig
BI, s. 356 t den faaer Gyldighed, og man · kan dog ikke nægte, at det vilde være
NB9:78 ke her blive ganske sand; thi jeg · kan dog ikke paa Prent tale saaledes om min
NB24:115 skrev Love hele Dagen igjennem · kan dog ikke saaledes udtømme Alt som et
SLV, s. 390 for at blive comisk, men han · kan dog ikke see Forholdet som jeg seer det,
FB, s. 136 n kunstigste af disse Riddere · kan dog ikke skjule denne Vaklen. Man behøver
NB:137 ing at jeg vil slaae dem ( ak Een · kan dog ikke slaae Mængden) nei jeg vil
KG, s. 303 thi Den der bryder Forholdet · kan dog ikke tage Bindetegnet med sig, Bindetegnet
FB, s. 202 skede ogsaa forstode dem, han · kan dog ikke tale – han taler i et guddommeligt
NB23:209 paa mine Skrifter; thi jeg · kan dog ikke troe, at de ogsaa skulle være
NB27:38 seire. / Frygtelige Lidelse! Jeg · kan dog ikke tænke mig det anderledes, end
NB11:202 Synspunctet« · kan dog ikke udgives – og saa er det
EE1, s. 82 fordybet i Contemplation og · kan dog ikke udtømme sin Gjenstand, væsentlig
CT, s. 244 at Du har elsket. Den Blinde · kan dog ikke vide Farve-Forskjellen; han maa
OTA, s. 216 Afgjørelse – og man · kan dog ikke vide, hvad der pludseligen og
Not15:15 in Vaande engang sagde: Du · kan dog ikke vide, om det ikke kunde være
NB2:242 lde ikke saa let afgjort. Man · kan dog ikke vredes paa mig, at jeg gjør
NB20:65 og i dens Fremgang, men Meningen · kan dog ikke være at Stræben ganske skulde
SD, s. 141 thi det ikke at være syg · kan dog ikke være det at være syg, men
EE1, s. 77 alske, men dette Umiddelbare · kan dog ikke være Musikkens absolute Gjenstand,
3T44, s. 257 ille og fredeligere hen, der · kan dog indtræde Begivenheder, hvilke Erfaringen
NB32:89 aa sige i en anden Forstand: det · kan dog Ingen gjøre uden Gud. Menneskene
AE, s. 561 og Billioners Navn. Indtil da · kan dog Ingen, conseqvent fra sit Standpunkt
BI, s. 356 tryk paa Virkeligheden. Heraf · kan dog ingenlunde være Meningen, at ville
OTA, s. 386 is over Veiens Fuldkommenhed · kan dog Intet betyde, hvis Veien ikke fører
SLV, s. 197 e, thi det veed jeg vel, jeg · kan dog Intet, slet Intet foretage mig uden
AE, s. 536 or sin Søn, hvilken Søn · kan dog komme til at skylde Faderen saa meget!
BA, s. 379 Henseender er fortjenstfuld, · kan dog kun afstedkomme Forvirring. –
EE1, s. 414 s. En virkelig Forlovet, han · kan dog kun sørge for Een, men en saadan
YTS, s. 264 de saa vel det hjælpe? Det · kan dog kun være en sygelig Skarpsindigheds,
SLV, s. 338 prises og som fortjener det, · kan dog let have en Tilsætning af Adspredelse,
Brev 272 e ikke agter at bruge den, · kan dog maaskee endog blot Tanken om den have
TSA, s. 101 gjøres det fornødent, · kan dog maaskee Kongen ret sandseligt forvisse
BOA, s. 217 og gjøres det fornødent · kan dog maaskee Kongen ret sandseligt forvisse
OTA, s. 208 ryster med Hovedet: ja Ingen · kan dog med Bestemthed vide, hvad det betyder;
AE, s. 361 e τελος · kan dog Mediationen have sin Betydning, og
EE1, s. 133 rende i Operaen; thi dette · kan dog neppe stærkere betegnes end ved
NB27:13 Men hvor i al Verden · kan dog Noget være Guds Villie, som bringer
BOA, s. 283 ske Manuscripter, men derfor · kan dog nok den hegelske Philosophie spøge
IC, s. 166 rudsige, at det vil skee? Det · kan dog nok Enhver, Daare ligesaa godt som
CT, s. 112 ikke sandt, een Gang, o, det · kan dog nok et Menneske holde ud; men blot
SFV, s. 31 En Meddeler af det Religieuse · kan dog nok ofte være for ængstelig betræffende
NB32:115 lpe ham. Men Gud i Himlene · kan dog nok saa godt – og saa kan hverken
KG, s. 61 seer blot Christendommen. Hvor · kan dog ogsaa Hengivenhed og grændseløs
NB14:141 ikke med Χstus. Imidlertid · kan dog ogsaa her blive en svag Analogie; thi
BA, s. 446 r har tabt Inderligheden, han · kan dog ogsaa sige: der Lebenswein ist ausgeschenkt,
NB13:67 være Christen. / Selv et Msk. · kan dog ogsaa tilnærmelsesviis forstaae
Brev 61 Bekymringer, men en Christen · kan dog om ikke saameget ved nogen paa Sorgen
OTA, s. 164 og feile, kan dog forandres, · kan dog overiles i et Øieblik og af et Øieblik
EE2, s. 225 gjemme paa Sorgen, Glæden · kan dog overraske Dig; thi Tiden fortærer
Not13:49 or end Forstanden tiltager · kan dog Religion aldrig blive afskaffet, ikke
NB:100 an har saadan gode Dage o: s: v:, · kan dog saare let være svigefuld. Egl. forvandler
KG, s. 150 des bunden; thi enhver Saadan · kan dog sige, hvorvidt han er bunden, men til
2T44, s. 211 overiles aldrig. Den Levende · kan dog stundom gribe feil, eller bevirke,
2T44, s. 211 n aldrig slumrer Den Levende · kan dog stundom overraskes af nogen Skrøbelighed,
BA, s. 416 ybt et Individ er sunket, det · kan dog synke dybere, og dette » kan«
4T44, s. 292 u ikke haver oplevet det, da · kan dog Talen derom kun forfærde Dig, hvis
AE, s. 33 ud i de kritiske Overveielser, · kan dog umuligt lade ville Inspirationen resultere
SD, s. 183 eret Gud: intet afledet Selv · kan dog ved at see paa sig selv give sig selv
NB27:5 e disse Ord end misforstaaes, det · kan dog vel aldrig være en Misforstaaelse,
AE, s. 551 Thi det eenfoldigste Menneske · kan dog vel blive en Christen og vedblive at
TSA, s. 106 Speculerende. Men hvorledes · kan dog vel et simpelt apodictisk Udsagn være
BOA, s. 223 t Speculerende. Men hvorledes · kan dog vel et simpelt apodiktisk Udsagn være
TTL, s. 412 , hvad de forbrøde! Og Gud · kan dog vel fordre Oprigtighed af et Menneske.
Not11:10 al Existentss evige prius · kan dog vel hell ei selv igjen existere. Hegel
BOA, s. 211 og hvad der er hans Eget: saa · kan dog vel hiint Aabenbarings-Faktum i Forordet
NB:73 il at forklare. Men denne Lov · kan dog vel ikke gjøre Andet end netop statuere
AE, s. 289 rene Jeg. Men dette rene Jeg · kan dog vel ikke have anden Existents end Tanke-Existents,
AE, s. 413 emet eller udenfor; men dette · kan dog vel ikke hænde en Existerende hver
NB34:24 mæskes i et Levebrød · kan dog vel ikke kaldes en Brug Χstdommen
BOA, s. 154 paa et forkeert Sted, thi den · kan dog vel ikke komme uden Guds Villie. /
OTA, s. 407 ig Vægt af Herlighed, den · kan dog vel ikke veie op, ja, den maa vel snarere
CT, s. 312 vi jo dog alle til. Og dette · kan dog vel ikke være mistrøstende for
KG, s. 252 e, og paa den anden Side, den · kan dog vel indestaae for det næste Øieblik;
IC, s. 175 ad Jesus Christus angaaer, da · kan dog vel Ingen sige, at han først har
KG, s. 68 a Næsten er alle Mennesker · kan dog vel ingen være udelukket –
OTA, s. 279 gssorg. Thi hvilket Menneske · kan dog vel med Rette og med Sandhed sige disse
KG, s. 329 eligt – ingen Voldsmand · kan dog vel myrde en udødelig Aand; aandeligt
IC, s. 175 kjende i Ringheden. Ei heller · kan dog vel Nogen med Sandhed sige, at det
IC, s. 67 falde saaledes. » Det · kan dog virkelig gjøre En ondt for det sølle
SFV, s. 24 rygteligt Sandsebedrag, derom · kan dog vist ingen Tvivl være. Men at røre
BOA, s. 293 logiske Vei. Men en Officeer · kan dog vistnok nøies med at tage det som
BOA, s. 295 ans Liv en Paamindelse eller · kan dog være det for Mange; thi han var
EE2, s. 278 rste. Er mit Kald ringe, jeg · kan dog være det utro, og naar jeg er det,
NB7:43 k. / Det er en Anfægtelse ell. · kan dog være det, det besøger En i svage
2T44, s. 201 rver Legemet, Striden selv · kan dog være forfærdelig. I samme Øieblik
NB26:120.b.a ret i Charakteer. Men det · kan dog være godt at Ordet bliver staaende,
SLV, s. 74 dette Guderne vilde. Men hvad · kan dog være lifligere, lysteligere, mere
KG, s. 252 den er lige saa streng, eller · kan dog være lige saa streng, som den kan
EE2, s. 277 it Kald ringe, siger han, jeg · kan dog være mit Kald tro, og er da efter
NB22:55 e at tage Sagen for høit. Man · kan dog være sig bevidst at have en Villighed
NB33:57 lovet, saaledes er det. Man · kan dog, uden at være Hjertekjender, controllere
KK:11 s nærværende Standpunkt · kan Dogmatiken ikke gjenemføres uden religieus-philosophiske
BA, note . Naar Gjentagelsen ikke er sat, · kan Dogmatiken slet ikke existere; thi i Troen
JJ:59 Gift fortærer Præg af Gud? / · Kan Dolken dræbe Tanker? / cfr 1ste B. p.
EE1, s. 100 ngsler. Kun paa den Maade · kan Don Juan blive episk, at han bestandig
NB14:128 r og Tremulanter: saaledes · kan Dr. K. ikke gjøre den ubetydeligste
IC, s. 252 rde dem til Hinder for, at Du · kan drage dem til Dig, at den meget mere maatte
NB19:20.a en heel Side jeg ikke saaledes · kan drage frem, medens det saa fra den anden
IC, s. 161 s selv, at Du, efter Dit Ord, · kan drage os til Dig – fra Høiheden,
IC, s. 253 thi Du er dog kun Den, der · kan drage til Dig, om Du end formaaer at bruge
EE2, s. 117 paa en Hemmelighed, som ikke · kan drages ud af Dig uden at koste Dig Livet,
SLV, s. 31 ed et Gjestebud uden det, jeg · kan drikke Vand uden det, men jeg kan ikke
NB3:12 r Vandet er saa lavt, at den ikke · kan drikke, kaster Steen i, til det blive
NB36:25 erede for store Ting om man · kan drive – dette Egoistiske igjennem,
NB:7 t: lad saa være. / Blot jeg · kan drive det i mig selv til at blive Præst.
EE1, s. 331 det vel det Høieste, man · kan drive det til; men her er Mere. Er Individet
BOA, s. 255 r bekjendt nok, at Eensomhed · kan drive et Menneske til det Yderste, men
NB10:198 n falde paa, at kun Synden · kan drive et Msk til Χstus, at Χstus
NB12:82 rdelig, at kun et absolut skal · kan drive et Msk. ind deri. Men dette Første
OTA, s. 168 Uskyldig, saa lidet som den · kan dræbe en Død. Ja vist har Verden
KG, s. 329 aandeligt er der kun Een, som · kan dræbe mig, og det er mig selv; aandeligt
SD, s. 134 saa lidet som Dolken · kan dræbe Tanker«, saalidet kan
NB20:132 et maa Hengivelsen være. Saa · kan Du – det er noget Andet – bede
EE2, s. 157 et Bedrag, kun paa den Maade · kan Du aande, og forhindre, at Folk ikke trænge
HCD, s. 176 Søndags-Prædiken, saa · kan Du Aar ud og Aar ind gaae i 3 Kirker hver
EOT, s. 268 t Tilgivelsen. / / Dernæst · kan Du af Synderinden lære, hvad hun f
NB26:68 d Lidelsen; thi uden at afdøe · kan Du aldrig elske Gud, det vil blive Dig
KG, s. 71 id finde, som viist blev; ham · kan Du aldrig tabe. Thi den Elskede kan handle
Brev 17 . Naar dette er saaledes, saa · kan Du altsaa gjøre mig en Tjeneste ved
EE2, s. 135 r videre vil fremføre, det · kan Du ansee for en stakkels Ægtemands ringe
OTA, s. 357 d der er en Andens; og dette · kan Du atter ikke paa tilladelig Maade tilegne
CT, s. 180 lpe som Han vil. Et Menneske · kan Du bede om Hjælp, og have glemt det,
CT, s. 180 r med Hjælpen; et Menneske · kan Du bede om Hjælp, og naar han saa ikke
KG, s. 28 ke skal Du elske som Dig selv; · kan Du bedre indsee hans Bedste end han, da
EE2, s. 103 e en ret Ægtemand. Maaskee · kan Du bedre taale det Ord, naar ingen Anden
TSA, s. 71 ybsind, sige til mig » · kan Du begribe det, eller dog Noget deraf,
BOA, s. 208 tnings Ryk har betydet En: nu · kan Du begynde. Dersom saaledes et Menneske
EE2, s. 308 un, og hvor nøisom hun er, · kan Du blandt Andet see deraf, at hun føler
4T43, s. 146 , da bekymre dette Dig ikke, · kan du blive fri, da vælg hellere dette«.
NB25:110 ad dette ikke bekymre Dig, · kan Du blive fri, vælg hellere dette.«
EE2, s. 87 e Hav, Du viser for dem, selv · kan Du blive ungdommelig beruset, næsten
Brev 94 ar Du ikke forstaaet mig, – · kan Du blive vred saa har jeg ikke forstaaet
SLV, s. 270 nt. O! Taushed, Taushed hvor · kan Du bringe et Menneske i Modsigelse med
NB23:7 lder sig saaledes, hvorledes · kan Du da ieetvæk tale om, at man skal erfare
KG, s. 172 en Christendommen spørger: · kan Du da paa Grund af denne Forandring ikke
4T44, s. 308 med hinanden. Seer Du nu, nu · kan Du da vel være fornøiet«.
EE1, s. 106 en Forestilling om ham, saa · kan Du det aldrig. Hør hans Livs Begyndelse;
TTL, s. 416 ange, og sov saa paa det, saa · kan Du det udmærket imorgen: saa troer Barnet
EE2, s. 147 at jeg præker. Imidlertid · kan Du dog egentlig ikke beskylde min Fremstilling
KG, s. 36 end ikke kan bevæge Tungen, · kan Du dog have denne Hemmelighed hos Dig.
PS, s. 230 it Projekt, mere Høflighed · kan Du dog ikke forlange. Eller hvis Du nægter
LP, s. 11 » Stakkels Hjerte · kan Du dog ikke opgive det forfængelige
NB20:100 d henfører Alt til Gud, · kan Du dog ikke være sikker paa, at den
Papir 306 ørte det. Men hvorledes · kan Du dog prise det saligt, fordi det hørte,
NB27:13 g maaskee til mig selv: der · kan Du dog see, at det var Guds Villie, thi
SLV, s. 350 Hjerte, naar hun sagde: hvor · kan Du dog troe det, nu da jeg veed, hvor meget
EE2, s. 329 endelse i Dit hele Væsen, · kan Du egentlig ikke nødsages. Du erkjendte
KG, s. 148 en den christelige Kjerlighed · kan Du end ikke kjende paa, at den elsker Fjenden,
EE2, s. 102 g en juridisk Embedsmand, det · kan Du endda finde Dig i, thi Penge er et ypperligt
Oi7, s. 292 ske, først Pengene, og saa · kan Du faae Dit Barn døbt, først Pengene,
NB32:17 nder og Koner sammen, saa · kan Du faae lige saa mange Msker som Du vil.
EE2, s. 323 baade paa Gode og Onde, det · kan Du fatte, men at det skal være en Straf...
KG, s. 125 ud i at elske Menneskene: saa · kan Du for den Sags Skyld gjerne i Avisen bekjendtgjøre,
Brev 84 saadan Suk af mit Brev, saa · kan Du for Fremtiden smile ad mine Barnagtigheder.
TS, s. 104 Haabet er mod Haab.« · Kan Du forlange mere, kan Du tænke Dig nogen
KG, s. 356 han er Din Medhjælper, saa · kan Du formaae Alt. Det Anstrengende er, at
KG, s. 150 ng. Naar Du husker dette, saa · kan Du forresten, saa meget som Dig lyster,
TS, s. 72 len eller Taleren. Thi vistnok · kan Du forsaavidt ikke siges strax at have
NB26:96 men altsaa ( dette · kan Du forstaae, og Du vil være redelig
Brev 172 ligt interesserer mig. Det · kan Du fortælle mig om. / Lev nu vel min
EE1, s. 308 være ganske uforstyrret, · kan Du gaae hen til Tante Jette og blive der
IC, s. 29 r: hertil og ikke videre, saa · kan Du gaae hjem igjen. Men hvor ofte Du Dag
SFV, s. 28 ven. / Kan Du gjøre det, · kan Du ganske nøiagtigt finde det Sted,
TTL, s. 393 vet, men erhverver Du den, da · kan Du gjerne besidde Alt som Den, der Intet
IC, s. 174 er det Dig maaskee for tungt, · kan Du gjerne blive fri – det er i saa
NB10:112 lig item paa præsteviis · kan Du gjerne gjøre det. Ja vogt Dig endog
NB33:53.a ke assimilere Pessimissme, saa · kan Du gjerne tylde Optimisme i det, og saa
CT, s. 125 igere Du bliver, desto rigere · kan Du gjøre Andre / Der ere mange Veie
CT, s. 126 igere Du bliver, desto rigere · kan Du gjøre Andre. / / Forskjellen er den
CT, s. 105 igere Du bliver, desto rigere · kan Du gjøre Andre. / / IV. / Det Glædelige
CT, s. 134 igere Du bliver, desto rigere · kan Du gjøre Andre. O, at Verden berøver
EE2, s. 159 n Du gjøre, og naar Du vil · kan Du gjøre det smukt. Men agt nu vel paa,
SFV, s. 28 i megen Frygt og Bæven. / · Kan Du gjøre det, kan Du ganske nøiagtigt
EE2, s. 32 thi heri er Du Mester. Snart · kan Du gjøre Dig til en Olding for at indsuge
KKS, s. 99 elv er som sagde hun tillige: · kan Du gjøre mig det efter. / Hendes ubestemmelige
AE, s. 433 at blive Præst. Imidlertid · kan Du gjøre mig en Tjeneste, hvis Du vil:
Brev 194 at hilse dem fra mig, det · kan Du gjøre paa hvad Maade Du selv vil.
EE2, s. 159 rte at bruge Tiden. Alt dette · kan Du gjøre, og naar Du vil kan Du gjøre
OTA, s. 209 selv vil skjule den, thi da · kan Du handle, og der maa tales anderledes,
KG, s. 36 gt og evigt. Denne Hemmelighed · kan Du have for Dig selv, ogsaa da, naar Du
NB26:72 . Vil Du ikke afdøe, saa · kan Du heller ikke elske Gud, Du taler saa
SFV, s. 27 ører: kan Du ikke det, saa · kan Du heller ikke hjælpe ham. Tag en Forelsket,
SFV, s. 28 fra den: kan Du ikke det, saa · kan Du heller ikke hjælpe ham; han lukker
TS, s. 68 e » det er mig« · kan Du her til en Afvexling sige » det
OTA, s. 193 den sagte til ham: » · kan Du huske den svigefulde Vending, Du gav
OTA, s. 199 ngens Hvisken, naar de sige, · kan Du huske dengang, og kan Du huske dengang?)
OTA, s. 199 ge, kan Du huske dengang, og · kan Du huske dengang?) Erindringen siger videre:
EE2, s. 55 en barnagtig Ondskabsfuldhed · kan Du huske det til næste Gang, Du seer
Brev 79 gtning paa Afstand). – · Kan Du huske, da jeg engang paa Dit Værelse
EE2, s. 102 denne Skildring, det er Din. · Kan Du huske, hvorledes Du rasede engang i
EE2, s. 22 ættelse i Livet. Forresten · kan Du i dette Tilfælde see et Exempel,
KG, s. 357 selviske Tanke overgiver sig, · kan Du igjen have Alt. Men Gud sees ikke; og
NB26:22 dette er ubetinget Sandhed, · kan Du ikke anføre nogle Grunde, saa maatte
NB27:23 , som sagde han: udenvidere · kan Du ikke begynde paa denne Stræben, det
BOA, s. 120 naar Du har disse Anskuelser · kan Du ikke blive Embedsmand; og Stats-Kirken
KG, s. 376 hjertede Gud saa tilgive Dig? · Kan Du ikke bære Menneskenes Forseelser
SFV, s. 27 og opmærksom Tilhører: · kan Du ikke det, saa kan Du heller ikke hjælpe
SFV, s. 28 op vil have ham bort fra den: · kan Du ikke det, saa kan Du heller ikke hjælpe
EE2, s. 199 til enhver Tid af Dagen. Men · kan Du ikke det, vil Du ikke det – og
Oi5, s. 227 maa døe, afdøe, ellers · kan Du ikke elske ham. / Saa sidder han da,
NB26:72 l at afdøe, thi uden det · kan Du ikke elske mig. – Tag et blot
NB26:68 rvisset ( dog ved Dig selv alene · kan Du ikke fastholde det, men hold blot ud,
Papir 579 yderste Vigtighed at fastholde, · kan Du ikke fastholde dette, saa faaer Du aldrig
NB24:59 et med os Msker; det er Sandhed. · Kan Du ikke finde Dig i at høre det sagt
CT, s. 324 Frelser og Forsoner. Med Ham · kan Du ikke for Alteret mødes som Medarbeider,
EE2, s. 129 nd at fordre Noget af dem; og · kan Du ikke fordre det, og det er jo en Modsigelse
SLV, s. 279 Dig Uret; hvilken Betydning · kan Du ikke give Livet, naar selv en saadan
Brev 82 Det er dog vel ingen Idyll. · Kan Du ikke glemme hende, ikke digte hende,
NB20:132 else, og betyder, at i saa Fald · kan Du ikke hengive Dig. Nei, ubetinget maa
NB30:28 elvede) Du skal see, at saa · kan Du ikke holde Alt ud, Du slaaer af. Thi
NB4:72 : s: v:, istedenfor at sige, · kan Du ikke holde det ud idag. Og naar Svaret
EE2, s. 199 Dig af den Grund, og desuden, · kan Du ikke holde Dig selv, Du faaer neppe
EE2, s. 196 .« Men paa den Spidse · kan Du ikke holde Dig, thi vel har Din Tanke
SLV, s. 276 e siden, netop 4 Dage siden, · kan Du ikke huske o. s. v. Hvorfor der nævnes
SLV, s. 276 t: men Gud min søde Pige, · kan Du ikke huske, det var jo igaar, nei bi
NB12:180 tioner. Det er Naaden, den · kan Du ikke kjøbe, ikke erhverve –
IC, s. 99 alle de Andre«, kort · kan Du ikke lade Dig nøie med en saa betryggende
Not8:46 den, saa var Alt beroliget, ell. · kan Du ikke lade Dig nøie med Mskets almindelige
IC, s. 99 eien med Dig i den Henseende, · kan Du ikke lade Dig nøie med, som alle
EE2, s. 189 ungt Menneske, men Dit Hjerte · kan Du ikke lukke; om Du ikke ønsker, at
Brev 115 ige Aften. – / d. 8de · Kan Du ikke lære mig den Hemmelighed at
EE2, s. 145 , at naar den kommer tilsyne, · kan Du ikke løbe fra den. Dette mener Du
OTA, s. 136 r den har fængslet Dig, da · kan Du ikke løsrive Dig fra den; og naar
CT, s. 205 ersom Du ret blev elendig, da · kan Du ikke med Billighed fordre, at et andet
BI, note es: Sandheden, elskede Agathon! · kan Du ikke modsige, Socrates derimod meget
EE2, s. 79 r selv Dit hærdede Hjerte, · kan Du ikke negte. Jeg skal derfor ikke for
EE2, s. 195 d den hele Endelighed. Og dog · kan Du ikke opgive den. Du er tilfreds i Sammenligning
IC, s. 76 af Troende) er jo samtidig. / · Kan Du ikke overvinde Dig selv til i Samtidighedens
KG, s. 148 n christelige Kjerlighed selv · kan Du ikke pege paa. Elskov kjender Du paa,
TS, s. 74 til Grund. / Men denne Taushed · kan Du ikke saaledes anbringe, som Du f. Ex.
LF, s. 44 len, der jo er Glæden selv, · kan Du ikke see Dig glad paa dem, saa Du bliver
LF, s. 44 til, er idag, og er Glæden. · Kan Du ikke see Dig glad paa Lilien og Fuglen,
PS, s. 238 da – Guden. Hvor? Der; · kan Du ikke see ham? Han er Guden, og dog har
CT, s. 54 sige »