S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB16:65 barheden – derfor kan · kun » Aand« blive opmærksom
DS, s. 195 ædru er jeg ikke; thi · kun » Aand« er ædru. Men
3T44, s. 252 s Betænkninger skulle vel · kun » afstedkomme Spørgsmaal«
KK:2 de Magt – Substantsen er · kun » ansich« Eenheden af Væren
KG, s. 18 pdagende Selvbetragtning, hvad · kun » bedrøver Aanden« og
IC, s. 41 vil modsige sig selv. Man kan · kun » bevise«, at det strider
NB12:141 . Og paa den anden Side · kun » den Enkelte« kan virke
NB16:21 den Enkelte«, og · kun » den Enkelte« kan være
NB10:55 ybeste Længsler o: s: v:. Nei · kun » den ængstede Samvittigheds
KG, s. 54 n ved Herrens Bord. Lad derfor · kun » Digteren« være til,
KG, s. 70 østesløst! Ja, spørg · kun » Digteren«, hvor trøstesløst
IC, s. 246 delige Dyb af Forvirrethed. / · Kun » Efterfølgeren« er den
IC, s. 248 eller ikke sige, han er varm. · Kun » Efterfølgeren« er den
NB26:14 eller Andre, derfor er jeg · kun » en Digter«, dog har mit
CT, s. 91 ogsaa klart nok, at naar der · kun » er een Herre til«, saa
Brev 59 sk Forfatter, som jeg hidtil · kun » in der Ferne« har beundret,
Papir 254 Hr. Ostermann omtaler jeg · kun » Kjøbenhavnsposten«
OTA, s. 356 Evige ikke er i den, og han · kun » mættes med Uro«. Men
NB17:59 ende: følger mig efter. · Kun » Professoren« ( U-Msket)
G, s. 54 aaer sig, dengang var jeg ogsaa · kun » sær«, nu er jeg sindssvag,
SFV, s. 84 ke er just, at den er blevet · kun » Tiden« alene, Timelighed,
NB2:256 Dag, vaager som var det nu Dag; · kun » Ypperstepræsterne ere glade«
NB22:57 gt – Gjerningerne ere · kun » Øvelses-Gjerninger«.
NB20:24 e, at Du frelses. / Ak, thi · kun Χstd. har Guds-Forestillingen om,
Papir 514 jen være Staten gavnlig; thi · kun Χstd. i eminent Forstand kan være
NB15:52 iger. Ak, mundus vult decipi, og · kun Χstd. veed hvad Sandhed er. / At det
NB14:82 vilde mene: nu seirer han. · Kun Χstus forstaaer Jubelen som Undergangs
NB19:34 an udviste, maatte anbefale. Men · kun Χstus havde den absolute Sag. /
Not4:5 m paa ethvert senere have vi · kun Χstus reflecteret gjenem deres Apostlenes
BI, s. 256 p i dets Fylde; i ham var det · kun ϰατὰ ϰϱύψιν
DD:56 nd saa hyppigt tilstæde hos mig · kun ϰατα ϰϱυψιν.
KK:7 alene til Gud, medens han dog · kun ὑλιϰως og
Papir 431 er Usandheden« kan · kun – consequent – siges af Een,
Papir 410 . den store Synder ( det er han · kun – for Gud). / Men begge Dele svare
Oi7, s. 311 Stand, ellers bevirker man jo · kun – hvis vi et Øieblik vilde lade
NB27:18 en ubetingede Voven, til den kan · kun – ja, her kommer det jo saa conseqvent!
AE, s. 550 at existere, gavner Dannelse · kun – ved at gjøre Vanskelighederne
NB28:24 rates var dog Philosophien endnu · kun ( læg vel Mærke til dette: endnu
NB28:24 Χstne var Χstd. endnu · kun ( læg vel Mærke til endnu kun) den
CT, s. 305 Du forstaaer Dig selv; Du har · kun ( o, uendelige Kjerlighedens Lykke!) at
CT, s. 244 Tusinder have troet, Du veed · kun ( thi hvad der ikke kan vides, det vil
Brev 69 den Læge, som med Kroppen · kun / Befatter sig, men det kan ei, desværre!
G, s. 51 uere mellem næsten 5 Uger og · kun 1 Dag over 3 Uger. Han ønsker ikke at
NB36:4 gt, er Millioner af samme Bonitet · kun 1 Msk. / Om derfor en Frants Knivsmed eller
Brev 133 e 7 Ting, da havde jeg dog · kun 1 Ønske, uagtet jeg med Glæde vilde
JJ:154 paa eengang og en anden Gang · kun 1. Det brugde derfor lige lang Tid mellem
3T43, s. 76 50, 45, 40, 30, 20, ja endog · kun 10 Uskyldige. Skjulte Abraham da ikke Synders
Papir 462 , høist 70 Aar, maaskee · kun 10, maaskee kun en Dag i dette jordiske
Papir 462 Aar at leve, maaskee ogsaa · kun 10, maaskee ogsaa kun en Dag. / Du kan
Oi5, s. 231 t derfor ogsaa i 3½ Aar · kun 11 – medens een Apostel paa een Dag
NB35:20 , at af Apostle fandtes der · kun 12, saa Mskene just ikke synes synderlig
NB31:18 Mesteren fangede hele sit Liv · kun 12. / Saa er jo Discipelen større end
Papir 326:3 3d Bog 1ste Capitel / / · kun 1ste Bog 3d Capitel lige i Begyndelsen
Brev 317 l jeg har udtalt mig og at · kun 2 Øjne komme til at hvile herpaa, Øjne
BA ke, eller at der i Languedoc gaaer · kun 2¼, men i Bretagne 3⅞. –
SLV, s. 296 kt« » Hun har · kun 20,000 Frcs. i Capital« »
AaS, s. 42 g ei fuldstændig, jeg eier · kun 28 Foliobind; det har ofte virket opmuntrende
NB5:130 er allerede Contoirchef, jeg er · kun 29 sidder allerede i en stor Bedrift som
EE2, s. 82 derpaa; min eneste Datter er · kun 3 Aar gammel, og saa tidlig aabner Du vel
FB, s. 151 omt ind i hans Bryst, har han · kun 3 Medvidere i Folket, snart skal det hele
BB:25 Papirer. / Anm: Systemet har · kun 3 Stadier umidd:, refl: og Eenhed, Livet
JJ:196 digst / Joh. d. s. / Der gives · kun 3 Stillinger mell. Tro og Viden. / 1) Paulus:
EE1, s. 242 r han sendt ud i Verden, har · kun 3,000 Francs om Aaret ( cfr. 6te Scene)
NB5:130 er Een der kan sige: jeg er vel · kun 34 Aar og er allerede Contoirchef, jeg
Brev 209 el op til mig. Det Hele er · kun 4 opbyggelige Taler, og hvad enten det
EE2, s. 133 Vigtighed, om der er 5 eller · kun 4. Kunstneren er i det Hele mere indskrænket
NB14:21 0,000 Aar! O, for ham er det dog · kun 7 Dage; men det stakkels uselige Msk, der
NB4:19 r i Lidelsers Strid« blev · kun 7 Themata benyttede, her blev tre lagte
NB31:59 gl. fE i Tjenesten, fik man · kun 800 og saa videre. De største og rigeste
AE, s. 215 være skjult for Enhver og · kun aabenbar for den Elskede: derfor besluttede
KK:11 el fra Verden. Derfor kan Gud · kun aabenbare sig for den hedenske Bevidsthed
NB5:31 ermindste at tabe flyer ham, · kun aabenbare Syndere, som da Ingen kan ville
KK:5 ilken man Intet veed, idet den · kun aabenbarer sig som Fader, Søn og Aand
LA, note tilstedeværende Hensigt, der · kun aabenbarer sig ved at skjule sig. / Det
KG, s. 367 selvkjerlig han er bliver jo · kun aabenbarere ved Modsætningen; og Talens
IC, s. 75 o han var, thi hvo han er, er · kun aabenbart for Troen. / Christus er, at
KG, s. 47 er over Ulykken, da bliver det · kun aabenbart, at den – var fortvivlet,
Brev 138 t er lukket – det er · kun aabent for hans Røst. Dernede er nu
NB5:147 de gjennemskue, et Incognito der · kun aabnede sig for Troen. De ere dumme og
IC, s. 164 saaledes til sig, det gjør · kun Aand, og kan atter saaledes kun drage Aand
DS, s. 155 høieste Forstand ædrue, · kun Aand. Og Christendommen er af den Mening,
NB22:167 Anderledes med Gud, thi han er · kun Aand. Vil Du ikke være saaledes, at
EE2, s. 107 g en Vellugt af Blomster, der · kun aandede for Dig og Din Kjærlighed, strømmede
NB22:89 et Gode, istedetfor at det · kun aandelig forstaaet er et Gode, og et Gode,
EE2, s. 184 agtet ikke kunne hæve det; · kun Aanden kan hæve det, thi det ligger
OTA, s. 356 ke formaaer: den bedrøver · kun Aanden og sinker Væxten. Men Troen og
KK:11 e føre til den Indsigt, at · kun Aanden selv i den frie Selvbevidstheds
NB20:99 lig Kjerlighed; men han har · kun Aandens Begreb om hvad der er Din Lykke
G, s. 88 des lader sig fordoble. Her er · kun Aandens Gjentagelse mulig, om den end i
KG, s. 267 en Bevaren af det Sjelelige. · Kun Aandens Kjerlighed har Mod til slet intet
NB26:104 endighed i det Udvortes og · kun Aandens Vidnedsbyrd i det indre Msk? Den
NB22:156 et Aands-Forhold til mig, · kun Aandens Vidnedsbyrd i Troen, saa længe
BA, note der tildeels sandt og tildeels · kun aandrigt, tildeels begeistret, tildeels
KK:11 lativ og Guds Personlighed er · kun abstrakt og particulair ikke absolut, den
KK:2 d virkelig kun Substants eller · kun abstrakt Subjekt, saa vilde intet Kreatur
JC, s. 35 es Evigheden, og at Evigheden · kun abstrakt var tilstæde i Tiden. / Forsaavidt
LA, s. 86 et selv: men alt dette er dog · kun Abstraktionens Rørelser indenfor Individualitets
JC, s. 28 Philosophie, og hiin ældre · kun accommodationsviis at kalde saa. –
Not11:23 Natur nødvendige og det · kun actu og forsaavidt kun tilfældigt nødvendige.
IC, s. 159 r Han den Enkelte hertil, men · kun ad een Vei drager Han ham til sig: gjennem
G, s. 62 aadeligt og fuskeragtigt. Smiil · kun ad mig. Naar en Svømmer, der er vant
NB16:50 sonerer saa meget I vil, – · kun adlyder. Jeg formoder at K. her mener Gud;
4T44, s. 326 Dødens, fordi Døden jo · kun adskiller et Menneske fra det Timelige
Brev 79 et Mellemværende, der · kun adskiller i samme Grad som det forener,
TTL, s. 468 Møie dermed: alt Dette er · kun Adspredelse og Aandsfraværelse i Tankefjernhed
BOA, s. 279 t: al anden Produktivitet er · kun Adspredelse og Forvirringens Continuation.
Papir 496:2 vor er saa ofte, christeligt, · kun Adspredelse. / Gys! / I et af Grimms Eventyr
AE, s. 113 og hiint Senere, hvilket Alt · kun adspreder og kaster en distraherende Vidtløftighed
4T44, s. 353 d den, da vil han egentligen · kun adspredes, og er i Grunden feig, tør
OTA, s. 134 er i Skriftemaalets Time dog · kun adspredt, dersom han tier, ikke samlet;
KG, s. 46 e eller Hiint, den afhænger · kun af – det eneste Frigjørende, altsaa
NB26:22 Noget Pascha af 7 Grunde, Andet · kun af 3 Grunde o: s: v:. / Nei, det Ubetingede,
JJ:281 emmer Friheden aldrig. Det kommer · kun af at man jadsker i sine Kategorier, man
NB4:99 rer man Intet; thi man lærer · kun af Begyndelsen. / Forargelsens Mulighed
EE1, s. 235 ikke forstaaes af Hoben, men · kun af de Naturer, der have Hjerte til at føle
AA:2 s Hvislen; Havet accompagneres · kun af den eensomme Maages hæse Skrig. Det
Papir 10 Relationen til Forløsningen er · kun af den Grund i enhver chr. from Bevidsth.,
KG, s. 24 n i en Anden. Det Lige kjendes · kun af det Lige; kun Den, der bliver i Kjerlighed,
Brev 84 aa blev jeg mit Princip tro. · Kun af Dig faaer jeg en enkelt sparsom Oplysning
4T43, s. 165 eengang; men eies bestandig · kun af Een. Vil man sige, at Verden eier det,
Brev 68 g selv indsmutted, / Maaskee · kun af en Dæmon puttet / Et Vist, jeg veed
NB12:179 den Mand er den Gode ell. ikke. · Kun af en saadan Fremstilling kan jeg egl.
NB29:38 Øieblik fornødent, derfor · kun af Enkelt Mand under uhyre Ansvar anbragt,
Brev 78 levet læst af Mange eller · kun af Faa – naar den ikke er blevet
OTA vil ikke Eet, han er tvesindet. / · Kun af Frygt for Straf at ville det Gode er
NB29:99 ge til et Barn, naar Du dog · kun af Frygt for Straf er flittig – saa
OTA, s. 238 for mig. Gjør Du det Gode · kun af Frygt for Straf, saa Du skuler, selv
OTA, s. 158 esindethed, som vil det Gode · kun af Frygt for Straf, tilsidst kjendelig
OTA, s. 158 o ikke det Gode, han vil det · kun af Frygt for Straf. Altsaa – hvis
OTA, s. 161 det jo ikke selv, han vil jo · kun af Frygt for Straf. Er han da ikke tvesindet
OTA, s. 161 esindethed at ville det Gode · kun af Frygt for Straf. Men dog er det Tvesindethed;
3T44, s. 266 ighed faaer ethvert Menneske · kun af Guds Naade og Barmhjertighed, og denne
Not9:1 elsernes historiske Verlauf. · Kun af Guds og Msk. Idee kan erkjendes om Aabenbarelsen
EE1, s. 393 idende om deres Hemmelighed; · kun af ham eller af hende kan jeg have faaet
SLV, s. 73 o et contra. Nei man lærer · kun af hende selv at tale om hende. Og af jo
OTA, s. 408 Hofsproget. / Men det tales · kun af Hjertets Grund, thi dette himmelske
TSA, s. 75 lsen jeg skal lære Noget. · Kun af hvad han har gjort, og hvorledes han
Oi6, s. 276 Andet end Skallen, den Anden · kun af Kjærnen: maa man om dem sige, at
NB4:88 i det er Fordringen til Alle; men · kun af nogle Enkelte fordres det særligen.
2T43, s. 36 det andet, men hvert især · kun af og ved Gud. Derfor ville vi befale Dig,
Oi5, s. 251 En saa afgjort imod, at man · kun af Pligtfølelse, ene og alene af Pligtfølelse
FF:29 for kan den aldrig levere det, men · kun Afbilledet deraf Skyggen etc. ɔ: Allegorien,
EE2, s. 58 erladt til Din Eensomhed, som · kun afbrydes af en vims Kammerpige, en 4 à
SLV, s. 176 en, glemt i den Stilhed, der · kun afbrydes af vor Anstrængelse med Baaden,
AE, s. 512 nigheds lyttende Taushed, der · kun afbrydes derved, at den ene Opvakte efter
Brev 178 er den ingen Betydning for Dig, · kun Affections Værd ønsker den, da jeg
NB16:41 igt og endeligt Formaal. Det kan · kun afføde Confusion. Lad det blot blive
OTA, s. 218 kaben er en svigefuld Ven og · kun Afgjørelsen fuldtro. / Den Handlende
TTL, s. 456 rende Værd, er den ikke · kun afgjørende til at gjøre den mere
NB11:165 en han siger sig, kan egl. · kun afgjøres i Samtidighedens Situation,
KG, s. 46 ghed? Denne Uafhængighed er · kun afhængig af Kjerligheden selv ved Evighedens
SLV, s. 387 odsætninger ere ligeledes · kun afløsende hinanden. Socrates' s Død
PS, s. 259 elsen, hvorfor den egentligen · kun afnødes ham uvilligen, og da ogsaa lige
G, s. 64 trykke, hvad min famlende Tanke · kun afsindigt kan lade forstaae. / Hvis jeg
BOA, s. 235 r for, medens dog denne Gysen · kun afskrækker – fristende. Midlet
4T44, s. 327 tage til Takke: alt Dette er · kun Afskyelighed, hvad Navn Verden saa end
PS, s. 215 re Forbrydelse, forsaavidt man · kun afstedkom Forvirring, var det da ikke bedre,
BA, s. 379 der er fortjenstfuld, kan dog · kun afstedkomme Forvirring. – Eller Barnet
4T43, s. 161 sen, der Intet udretter, men · kun afstedkommer Forvirring og Skade. Betingelsen,
NB34:37.a e hele Comerce, en Comerce som · kun afstedkommes derved, at man underfundigt
4T44, s. 380 n han ikke udtrykke, Gud kan · kun aftrykke sig i ham, naar han selv er bleven
OTA, s. 393 ikke være andre Veie, men · kun Afveie. / Er dette da ikke glædeligt,
Brev 55 besværligt er nærmest · kun Afvexlingen og det, at jeg frygter for,
SLV, s. 424 et Forhold til en Læser ( · kun agte man de dialektiske Vanskeligheder,
SLV, s. 246 nings Sammenhæng, saa man · kun agter paa det i Forbigaaende, men naar
Papir 276:1 vare de saa unge, at de · kun ahnede ell. vaagne drømte om Kjærlighed,
EE1, s. 90 ige Ahnelser, at hver af dem · kun ahner een Side. / Modsigelsen paa det første
EE2, s. 88 ynget i det Andet, saa at man · kun ahner Sammenhænget, tænk Dig dette
NB:69 lig Magt gjør afhængig, · kun Almagt kan gjøre uafhængig, af Intet
NB:69 s at dette er det Høieste, · kun Almagten formaaer det i Sandhed. Dersom
NB:69 en endelig Selvkjærlighed. · Kun Almagten kan tage sig selv tilbage medens
EE1, s. 286 e af; thi ved at vedblive er · kun Alt at tabe, Intet at vinde. Det synes
NB16:19 d: eh bien! Men man kjender · kun alt for godt Sammenhænget, til saadan
Oi10, s. 394 es efter det, er saare let, · kun alt for let at magte og kudske. / Men tilbage
EE2, s. 192 mangler ikke Kunst, som Du da · kun alt for meget er udrustet med Vittighed,
GU, s. 337 hvile i Gud. / Og lad det saa · kun Alt forresten vexle, som det gjør. Skal
IC, s. 185 g, Gud hengiven, som forestod · kun alt Godt ham. Et Menneske maa der tages
Brev 267 / Til den Tid I stræbe · kun alt hvad I kan! / Hvor fiffigt og falsk
SLV, s. 257 bag ud, thi saa gjør man · kun Alt latterligt. Selv i hendes Adfærd
NB5:108 p af Historien forstaaer man dog · kun Alt omvendt ell. bagvendt, ell. man forstaaer
CT, s. 291 u til Alteret; men det er dog · kun Alteret, hvis Han der er tilstede: altsaa
NB29:95 eftertragte Udbredelse; thi · kun altfor almindelig er dette Fordærvede,
SFV, s. 45 e mig ironisk. Dog Sagen var · kun altfor alvorlig. Denne Ironie var naturligviis,
SLV, s. 276 lde sidde stille, medens jeg · kun altfor alvorligt bekymrede mig om Forholdet.
AE, s. 149 e mit Tilfælde. Ak, det er · kun altfor bekjendt for de Faae, som kjende
NB12:131 var undgaaet mig, der var · kun altfor beskæftiget med indre Lidelser.
NB21:48 Forsvarerne« vare · kun altfor beslægtede med Angriberne, selv
EE2, s. 34 t, at en saadan Tænkemaade · kun altfor dybt føler Betydningen af det
SLV, s. 256 oplevet. Jeg er, det har jeg · kun altfor dybt følt, meget for gammel i
NB20:172 i at man forresten stikker · kun altfor dybt i Virkeligheden det negtes
NB30:37.a , jeg følte i tidligere Tid · kun altfor dybt Smerten af, at mig var det
DS, s. 195 ndeligen jeg føler det selv · kun altfor dybt, hvor elendigt og maadeligt
LF, s. 14 at jeg skal være, hvad jeg · kun altfor dybt, som Ønsket derfor er i
Papir 449 hetiske, det Digteriske, at jeg · kun altfor fangen forholder mig fortryllet
SFV, s. 45 t var en Demoralisation, som · kun altfor forfærdeligt erindrede om den
TS, s. 42 n Beskæmmelse) ogsaa jeg er · kun altfor forkjælet. / Epistelen skriver
NB12:178 den Classe af Samfundet, som er · kun altfor forladt i den saa kaldte »
NB11:152 ions-Midlerne bruge Mskene · kun altfor frisk væk paa egen Haand. Undtagelserne
NB30:19 noget Mskligt, at de, havende i · kun altfor friskt Minde deres fortvivlede Tilstand
NB17:14 i Begyndelsen, er efter en · kun altfor frygtelig Maalestok at jeg existentielt
SFV, note i Forhold til det lille Land · kun altfor frygtelig om sig gribende literair
NB12:198 v igjen – at jeg Den · kun altfor frygteligt Indøvede i den Art
BN, s. 116 or Mange gaaer det dog vistnok · kun altfor gesvindt med at forsikkre, at de
NB2:138 rdeles ondt. Jeg vilde i Sandhed · kun altfor gjerne holde Adler oppe. Vi behøve
4T44, s. 291 er meget svigefuldt og tager · kun altfor gjerne Høimodet forfængeligt,
IC, s. 161 vort eget daarlige Sind, som · kun altfor gjerne lader sig drage – og
DS, s. 234 s Mennesker i – vi toge · kun altfor gjerne mod Vinket, kløgtige som
4T44, s. 359 l til; thi Feigheden gjør · kun altfor gjerne slet Selskab med Stoltheden.
NB20:8 re saa, det vil de Fleste · kun altfor gjerne troe. Hvad Under da at de
FV, s. 25 kunne forvexles med, hvad der · kun altfor gjerne vil udgive sig for at være
NB26:104 Og vil jeg sige, hvad jeg · kun altfor gjerne vil, at han staaer ene for
2T44, s. 187 erne ville høre, fordi de · kun altfor gjerne ville bedrages, saa er det
TS, s. 101 ikke selv ( hvad vi Mennesker · kun altfor gjerne ville forvandle den til)
TS, s. 101 i Mennesker, baade Du og jeg, · kun altfor gjerne ville gjøre den til, den
2T44, s. 187 igefuld Tale, som Menneskene · kun altfor gjerne ville høre, fordi de kun
NB11:154 t af en Digter i sig; jeg vilde · kun altfor gjerne være fri for at sige visse
OTA genlunde er saa, at han tvertimod · kun altfor gjerne ønsker sin Sundhed. Forsikkringen,
SLV, s. 308 vragede jeg hende. Jeg saae · kun altfor gjerne, at det var virkeligen hende,
NB30:50 elige Souverainitet kjender · kun altfor godt de msklige Gavtyvestreger,
DS, s. 190 v udtrykker, at jeg er, at jeg · kun altfor godt finder Leilighed til at være,
NB25:86 høi. / Alt Dette kan jeg · kun altfor godt forstaae. Det jeg derimod ikke
Papir 385 tning af Dæmonen, der · kun altfor godt forstaaer D. J. / Overhovedet
TSA, s. 84 fordi han meget godt veed og · kun altfor godt forstaaer, at det ikke er Børn,
NB4:80 lig, fordi han meget godt veed og · kun altfor godt forstaaer, at det ikke er
NB24:105 Verdsligheden« · kun altfor godt forstaaer, at her gjælder
NB31:69 in lille Ven, jeg forstaaer · kun altfor godt hvad Du mskligt lider, at Du
DS, s. 167 , hvad man jo menneskelig talt · kun altfor godt kan forstaae og samstemme med
NB10:143 s: v: der kan have. De føle · kun altfor godt min uhyre Overlegenhed, og
NB28:98.a ogt, lurvet imod mig, hvad jeg · kun altfor godt saae, medens jeg – ak,
NB32:24 ethvert Angreb, thi vi veed · kun altfor godt selv at det Hele er raaddent,
Oi1, s. 131 . Og troe Du mig, jeg kjender · kun altfor godt Tidens Brøst, at den er
NB13:36 l at skrive det, uagtet jeg · kun altfor godt veed og husker hvad jeg mener:
NB13:14 om en Overdrivelse. Thi man veed · kun altfor godt, at det er de endelige Formaal
Oi3, s. 196 t praktisere privat, forstaae · kun altfor godt, at det er noget ganske Andet
NB23:5 fr. Socrates. En Saadan forstaaer · kun altfor godt, at disse herlige Taler og
DS, s. 234 Blod, kløgtige forstode vi · kun altfor godt, hvad der blev os indrømmet
CT, s. 160 gt henne i det, han veed, ak, · kun altfor godt, hvad Modgang er; men Spørgsmaalet
AE, s. 324 de Menneske? Ja, vor Tid veed · kun altfor godt, hvor lidt det er, men deri
TS, s. 69 kke tale, ak, thi Du forstaaer · kun altfor godt, hvorfor han valgte Natten,
JJ:140 At det ydmyger mig, det veed jeg · kun altfor godt. / Hovedsagen er det dog, at
EE2, s. 120 igjennem med. Jeg kjender Dig · kun altfor godt. Det er Noget, Du har Din store
NB12:29 et – ak, jeg kjender hende · kun altfor godt. Og enten er hun væsentlig
DS, s. 184 g til Fordeel. Og det lykkedes · kun altfor godt; der gik mange Aarhundreder,
CT, s. 121 e ere desto værre ofte nok · kun altfor haardføre, saa det lidet hjælper
KG, s. 307 aa langsomt for den Haabende, · kun altfor hurtigt for den Frygtende. Men her
NB17:71 et, at han er en levende. / · Kun altfor hypochondre som jeg er, og i Frygt
Oi3, s. 189 blik da Ynglingen, hvis Higen · kun altfor hæftigt er efter hvad denne Verdens
DS, s. 191 em høit i Ære, næsten · kun altfor høit, forsaavidt man ikke var
NB23:33 g elsker dette jordiske Liv · kun altfor høit, vil gjerne have msklig
Not15:13 et med mig; jeg elsker ham · kun altfor høit: hvorfra i al Verden kommer
SD, s. 227 evet en af hele Befolkningen · kun altfor kjendt Personage, hvem man da gjør
Not15:4.e rer Ansvar for, fordi jeg selv · kun altfor klart overskuende Forholdets Vanskelighed
NB26:62 standen kunde skjønne ja · kun altfor klart see Alt var at tabe, han holdt
NB18:93 elv personligt. / / Jeg seer det · kun altfor klart, hvorledes Hver især af
NB6:63 at omgaae det. / Verden er blevet · kun altfor klog. Den der skal virke for det
DS, s. 183 en eller Anden, der var kommet · kun altfor langt hen i den usande Værdighed
TS, s. 66 d, den falder det os Mennesker · kun altfor let at bevare, det er virkelig en
TS, s. 61 rge sig mod Guds Ord. Det er · kun altfor let at forstaae Fordringen, som
Papir 490 st til at forstaae, hvad der er · kun altfor let at forstaae, og en Opfindelse,
DS, s. 244 arden. O, det er menneskeligt · kun altfor let at forstaae. Frygteligt! Jeg
IC, s. 238 de for Christendommen, er det · kun altfor let at forvexle en Beundrer med
CT, s. 161 nd er, det falder Dig vistnok · kun altfor let at gjøre Dig forstaaelig
NB4:36 et bliver aldrig Ironie. Men · kun altfor let at kunne faae hende, at hun
DS, s. 157 olde igjen med, dem falder det · kun altfor let at slippe Sandsynligheden og
NB24:50 t er yderst Uforsvarligt. Det er · kun altfor let at sætte sig det Apostoliske
DS, s. 213 ke til at undgaae, og derimod · kun altfor let at undgaae det at tjene een
Oi1, s. 129 eret, medens den Herskelystne · kun altfor let bliver enten En som misbruger
BOA, s. 146 en rædsom Spænding, der · kun altfor let bliver Søvnløshed, og
NB30:83.a Χstd. udbredt, ak, det er · kun altfor let den Afvei, der under Navn af
LF, s. 37 , der er Fristelsen, og er der · kun altfor let den Stærkere. Men hvor det
KG, s. 222 e. At nedrive tilfredsstiller · kun altfor let det sandselige Menneske; at
KG, s. 183 enligningens Sideblik opdager · kun altfor let en heel Verden af Forhold og
DS, s. 157 sine Planer: det er ogsaa let, · kun altfor let for de Letbyggede; men deraf
CT, s. 156 denne tomme og intetsigende, · kun altfor let forstaaelige Tale saa fuld,
NB17:76 / Han brød selv. Jeg der · kun altfor let forstaaer, at jeg er bestemt
BB:1 anden saa nær, at de sidste · kun altfor let gjenklinge, idet de første
Oi8, s. 366 Du snyde: o, Menneske det er · kun altfor let gjort! Derfor skjælv, det
Oi4, s. 212 ikke ogsaa er noget Andet man · kun altfor let glemmer i disse ømme Arme:
DS, s. 240 det Sving, som Luther gjorde, · kun altfor let kan blive ind paa en forkeert
Brev 159.2 il at gjøre, hvad jeg · kun altfor let kan gjøre. / Hvis Deres Svar
AE ørgsmaal er, om, hvis man, hvad · kun altfor let kan skee, ligefrem overfører
Oi5, s. 250 nes Mængde desto værre · kun altfor let lader sig bedaare af Sandse-Indtrykket,
NB33:59 Χstheden, hvis Sandhed · kun altfor let lader sig bevise. / Havde der
NB27:83 en. Saaledes er her Svigen gjort · kun altfor let mulig. / Og dog er Χstd.
IC, s. 216 ., har man tilsidst faaet det · kun altfor let paa Gled med uden videre at
LA, s. 25 i saadanne Indvendinger blive · kun altfor let populaire, da enhver snaksom
NB28:7 rksom paa Naaden, man kan · kun altfor let tage den forfængeligt. Men
Papir 585 romme Χstds Lærere, som · kun altfor let tages ved Næsen, faaer Slægten:
CT, s. 120 visken i Menneskets Inderste, · kun altfor let til at overhøre. Men hvad
Papir 456 – og dog bliver det · kun altfor let Usandhed, frygtelig Usandhed,
NB9:25 ske sig selv, bliver man sig selv · kun altfor let vigtig. / Det er dog unegteligt
Oi6, s. 264 en lille Smule fremmeligere, · kun altfor let, at blive sig selv vigtig som
AE, s. 258 d hvad Christendom er, er det · kun altfor let, at bruge de hellige Navne uden
SBM, s. 141 verdslig Magt osv.: saa sees · kun altfor let, at den officielle Christendoms
NB32:117 v:    : saa afstedkommes det · kun altfor let, at efterhaanden Begreberne
NB35:20 d dem. Og derimod gaaer det · kun altfor let, at faae dette om idel Glæde
BOA, s. 274 Forvexlingen, saa kommer det · kun altfor let, at man ved en componerende
OTA, s. 228 n selv i den Bedre skeer det · kun altfor let, at Samvittighedens Stemme dog
NB27:71 aalestok, har gjort sig det · kun altfor let, at skille sig af med de Udvalgte,
BA, s. 408 komment. Nutildags finder man · kun altfor let, at Sligt er Taabelighed; thi
NB23:142 ne – ak ham hænder det · kun altfor let, at Troen har lidt en lille
IC, s. 222 den er trængt igjennem, og · kun altfor let, da desto værre ethvert Menneske
Brev 159.2 det. Jeg kan, desto værre · kun altfor let, give hende Forklaringen af
OTA, s. 402 ler og bedaarer Timeligheden · kun altfor let, saa det synes ham, at han har
NB30:18 men i det Underfundige skeer det · kun altfor let. / Forresten maa man lade Gavtyvene,
4T44, s. 298 eligt, er for den Mægtige · kun altfor let; at sige den forfængeligt,
4T44, s. 298 ngeligt, er for den Bedende · kun altfor let; hvorimod det, ret for Alvor
KG, s. 245 andre kunne det destoværre · kun altfor let; thi den lavere Forestillingskreds
DS, s. 207 jonere dertil, de ere maaskee · kun altfor lette at lokke. / Lad dette kun
NB20:105 ikke, hvad man siger. Det gaaer · kun altfor Mange ( Præster og Lægfolk.)
3T43, s. 94 ring aldrig opfyldes, om end · kun altfor Mange først bedroge sig selv
BA, s. 451 for urolige Hoveder, saa leve · kun altfor mange Individualiteter i Frygt for
OTA, s. 411 rre det Sørgelige, der er · kun altfor mange Menneskers Tilstand. Hvor
BOA, s. 264 e saadanne Religieuse til og · kun altfor mange, netop derfor gjelder det
TS, s. 89 er menneskelige Lidelser nok, · kun altfor mange, Sygdom og Armod og Miskjendelse,
NB11:183 rte – ak og hun leed · kun altfor meget – spurgte min Forlovede
NB34:23 lægten er fortabt, det har vi · kun altfor meget af, det gjælder om at frelses
TS, s. 74 blindt derfor, jeg har maaskee · kun altfor meget Digterisk i mig; men lad Andre
BI, s. 352 en Tomhed, hvori der visselig · kun altfor meget er Ro. / Sammenfatte vi nu,
DS, s. 189 kringer, som gives af Dem, der · kun altfor meget ere vidende om, hvad Forsikkringer
DS, s. 189 r at betyde, og gives Dem, som · kun altfor meget ere vidende om, hvad Forsikkringer
Not8:23 dnu i dette Øieblik, hvor jeg · kun altfor meget føler, hvor megen Værdie
DS, s. 188 hi jeg, en umyndig Digter, der · kun altfor meget hænger ved dette Liv, ogsaa
NB21:85 ere ved at have Menighed snarere · kun altfor meget indøvede i at maatte slaae
NB9:74 rmelse af Styrelsen. Jeg var · kun altfor meget kommet i Vane med at gaae
NB29:58 n, vær Du rolig, det har · kun altfor meget Ret. Der vil gjennem Tidernes
NB23:123 modige verdslige Sind, der · kun altfor meget selv er i Slægt med Uretten:
OTA, s. 168 re disse høimodige Tanker · kun altfor meget som en Forgyldning, der gaaer
EE2, s. 60 m Du ikke var det, og maaskee · kun altfor meget, ligesom ikke Dine Ord noksom
BA, s. 451 t Evige frygter man i vor Tid · kun altfor meget, selv naar man anerkjender
Brev 84 r jeg, det har jeg her gjort · kun altfor meget. Hendes Sjæl maa ved min
TS, s. 75 ed det Larmende at gjøre og · kun altfor meget: passer Du ikke paa, at Alt
BOA, s. 250 bevæbnet, hvem det falder · kun altfor naturligt og let i Skjødesløshed
OTA, s. 429 ryllelse: da ligger den Fare · kun altfor nær, at baade et Menneske selv
NB30:29 t stræbe: saa ligger den Fare · kun altfor nær, at dømme Andre. Det er
NB11:205 ng. / Den Afvei ligger dog · kun altfor nær, at ville reformere, opvække
CT, s. 220 thi dette Bedrag ligger · kun altfor nær, naar man behandler sit Guds-Forhold
IC, s. 184 er Dig, saa ligger Skuffelsen · kun altfor nær. / Idet Du saa seer paa ham,
NB11:20 Øine ligger Forvexlingen · kun altfor nær. / Vist er det, at jeg denne
KK:5 illinger, der laae Hedningerne · kun altfor nær. Det synes ogsaa at fremgaae,
NB12:101 e! / O, jeg har seet dette · kun altfor nær. Selv har jeg havt min Sjel
BOA, s. 123 stiske ligger vor Tid maaskee · kun altfor nær: at man sætter de største
NB14:36 det er lagt mig nær nok, · kun altfor nær; det har ligesom slugt mig,
NB27:9 , og var han tidligere · kun altfor nærgaaende og paatrængende
KG, s. 332 ervundet Alt. O, hans Fald er · kun altfor nært, hvis han ikke lader Kjerligheden
LA, s. 11 g ofte nok ligger det Komiske · kun altfor nært: at Forholdet ikke er Forskjellighedens,
NB8:69 ske Garantiers Garant. / Naar man · kun altfor nøie har lært at kjende Verdens
NB6:38 Fortabelsens Vei, hvis Omvendelse · kun altfor ofte blev mærket og er mærket
NB34:4 aae at stride med dem om Ord, thi · kun altfor ofte er hele Ulykken den, at de
G, s. 19 verfor hende, Noget, Menneskene · kun altfor ofte ere tilbøielige til at indrømme
CT, s. 129 el med dem, ak, og medens det · kun altfor ofte frister Besidderen at blive
KG, s. 106 Begyndelsen dagligt andrages. · Kun altfor ofte glemmes dette i Livet, og hvorfor
3T43, s. 67 nneske, naar han er redelig, · kun altfor ofte griber sig selv i vidtløftigt,
GG:4 Vist er det, at de nyere Fortolkere · kun altfor ofte have glemt ved deres Fortolkning,
EE1, s. 58 kun en fornem Tautologi, der · kun altfor ofte i Livet nyder den Ære at
4T44, s. 321 derfor den Lidende, hvilket · kun altfor ofte skeer, istedenfor at søge
NB32:102 Dog har ogsaa Forkynderne · kun altfor ofte Skylden for at det Hele bliver
YTS, s. 276 at hun forsikkrer – o, · kun altfor ofte svigefulde Udtryk, der saa
2T43, s. 35 siger: jeg troer, da kan det · kun altfor ofte være dunkelt for mig, hvad
AE, s. 564 om en Æressag, thi de have · kun altfor ofte været selvforskyldte Straffe,
OTA, s. 217 ter ved Timeligheden. Det er · kun altfor ofte, at den Lidende ligesom krymper
CT, s. 146 det Evige. Man glemmer dette · kun altfor ofte, ja, selv den beskikkede Sjelesørger
BI, s. 135 t, som Synd, som et Rige, der · kun altfor overbevisende forkynder sin Gyldighed
SLV, s. 252 det Menneske Reflexion blive · kun altfor reflekteret. Men er Reflexionen
NB11:152 de Fleste ere · kun altfor Robuste, saa Operationen netop er,
NB10:161 terair Phænomen, der er · kun altfor rædsomt uproportioneret, et literairt
NB8:26 elighed. Men Verden fordrer og er · kun altfor rædsomt vant til Frækhed.
NB12:125 ling Sandhed. Den er Mskene egl · kun altfor sand ɔ: de ere altfor sandselig
Brev 40 ke ganske er at opgive. Ak, det er · kun altfor sandt ( hvad Du siger – og
IC, s. 22 hold til Markskrigeren er det · kun altfor sandt det Usande, at det er Lægen,
NB21:18 tale med det Msk; det er sandt, · kun altfor sandt hvad han siger, men han river
KG, s. 99 igste at overvinde. O, det er · kun altfor sandt, » at Veien til Fortabelse
Brev 85 lling, hvad der forresten er · kun altfor sandt, aldeles ikke har tilfredsstillet
NB6:39 l at fremstille Χstd. Det er · kun altfor sandt, at den er afskaffet. Og i
IC, s. 33 ak, eller han veed, at det er · kun altfor sandt, at der ingen Trøst og
Papir 469 stand, er i det Hele taget · kun altfor sandt, det hele med Χstd. er
Brev 40 ei«; det er desto værre · kun altfor sandt, hvad Du bebreidende foreholder
NB31:88 maattet bære. / ..... Det er · kun altfor sandt, hvad Mskene sige om mig,
Brev 79 ele hen i Spøg.? Det blev · kun altfor sandt. At Du er bleven mig tro,
NB22:110 re ulykkelig. / / Ak, ja det er · kun altfor sandt. Men det er atter ikke saa
KG, s. 171 saaledes!« Ak, det er · kun altfor sandt: ingen Mand handler saaledes.
AE, s. 149 et fordærveligt Menneske. · Kun altfor sandt; medens alle de rare Mennesker
NB2:53 paa Medlidenhed, saa er en Saadan · kun altfor sikker paa den): er det Dæmoniskes
NB14:44 thi i det Forhold er jeg · kun altfor sikker. Nei det pirrelige var jo
NB34:9 af det første er jo Sagen · kun altfor simpel. / Men er det i Egenskab
NB35:17 saa, hvad der forresten er · kun altfor smigrende for Gjennemsnittet af
NB17:14 ledes an: saa vilde jeg vel · kun altfor snart have bedaaret mig i det Fortjenstlige,
DD:208 ere. Dette skulde imidlertid · kun altfor snart hende ham. I sin Forvirring
OTA, s. 144 mødes de i lige Afmagt. / · Kun altfor snart lærer den egne Erfaring
3T44, s. 261 n dragen over, da vender man · kun altfor snart tilbage til den gamle Leveviis,
NB10:197 r har i sit stille Sind maaskee · kun altfor stor en Forestilling om mig; men
BI, s. 320 rig i dette Øieblik har en · kun altfor stor Mangfoldighed af saadanne Ironikere,
NB9:43 r bibragt mig. Jeg har altid havt · kun altfor stor Tilbøielighed til ikke at
NB7:36 d er stærk nok, desto værre · kun altfor stærk for mit Legeme; i een Henseende
NB12:159 og bemægtige sig det. Disse · kun altfor stærke verdslige Msker, hvis
NB5:39 u Usandhed, og nu bliver det · kun altfor stærkt aabenbart. Men derfor
DS, s. 204 forknyttede Tilstand, da den · kun altfor stærkt bar Præget af at være
TS, s. 52 , hvad især vor Tid maaskee · kun altfor stærkt indskærper. Han glemte
SLV, s. 326 beskrivelig lykkelig. Tidlig · kun altfor tidlig troede jeg at have seet,
NB7:85 De Fleste fastgjøre deres Liv · kun altfor tidligt paa utallige Maader. De
CT, s. 125 Usikkerhed – thi man er · kun altfor tilbøielig til at troe paa Undergangens
EE1, s. 258 Charles skal komme og derfor · kun altfor tilbøielig til at troe Visheden
OTA, s. 171 den Utaalmodige selv er · kun altfor tilbøielig til denne Forvexling.
OTA, s. 286 derimod ere vi maaskee alle · kun altfor tilbøielige til at bekymres om
NB13:18 paa den anden Side, vi ere · kun altfor tilbøielige til at lægge Alt
Papir 437 ikke kom med. / 1) Vi Msker ere · kun altfor tilbøilige til at sætte megen
Papir 469 Ethvert Msk. er naturligt · kun altfor tilbøiligt til at forstaae sit
AE, s. 304 papiret ligge inde i, hvilket · kun altfor tydeligt angav, at Himmelbrevet
NB17:71 i Sagen. Prof. Nielsen har · kun altfor tydeligt forstaaet, at han er en
NB12:131 af Veemod, just fordi jeg · kun altfor tydeligt føler min aldeles uproportionerede
NB21:31 Sammenligning med Den, der · kun altfor tydeligt seer, at han blot behøver
NB29:23 re fri. / At dette er saa, viser · kun altfor tydeligt Tilstanden i Christenheden.
GU, s. 335 mmelses Uforandrethed, han som · kun altfor tydeligt viste, at han indtil det
NB18:26 ede mig for meget. / Jeg saae og · kun altfor tydeligt, at Χstd. egl. slet
NB2:132 nger, seer jeg desto værre nu · kun altfor tydeligt. Min Idealitet lider saa
BOA, note ders Anerkjendelse at faae den · kun altfor udbredte Forvirring med Mediationen
NB:47 ers Anerkjendelse at faae den · kun altfor udbredte Forvirring med Mediationen
4T44, s. 327 han, hvad bittre Erfaringer · kun altfor uforglemmeligt have indskærpet,
Oi2, s. 161 , som der destoværre er en · kun altfor uhyre Masse af i denne Verden, ja
LA, s. 12 Aftagen eller at han maaskee · kun altfor urolig og travl for at fyldestgjøre
NB11:100 denskaben mod Gud, som man · kun altfor vanskeligt vil faae udryddet. /
SD, s. 118 betegnende, og som, da man er · kun altfor vant til den, let bliver Intet sigende.
SLV, s. 189 huser den ikke. Jeg føler · kun altfor vel Ansvaret, og hvad vilde det
NB30:126 ke fremmed for, han vidste · kun altfor vel at Χstd. gjør Mskene
NB34:13 isme, veed Gud naturligviis · kun altfor vel og derfor var det derpaa der
Brev 235 e mine Kræfter. Jeg kan · kun altfor vel sætte mig ind i, at Kongen,
EE2, s. 38 d, og ogsaa Dit Hoved kjender · kun altfor vel Tvivlene) skjønt vilde det
Papir 366:4 get. / Selv føler jeg · kun altfor vel Vanskelighederne. Her er ikke
NB21:121.a » at man destoværre · kun altfor vel veed, hvad man i vor Tid dømmer
SLV, s. 254 r spiltes, naar man dog selv · kun altfor vel veed, hvor meget der spilles
NB27:71 e Andres, thi jeg forstaaer · kun altfor vel, hvad der falder os Msker det
DS, s. 217 mhed paa sig. Selv vidste han · kun altfor vel, hvad deraf vilde blive Følgen,
TS, s. 50 yndige, nei, jeg forstaaer det · kun altfor vel, hvilken Anstrængethed der
DS, s. 149 d. / Vel veed jeg, og jeg veed · kun altfor vel, hvor sandt det er, at Verden
Not8:13 er i mig, saa føler jeg, · kun altfor vel, hvor usandt det var, thi netop
KG, s. 338 rlighed. Og den Kjerlige veed · kun altfor vel, hvor vanskeligt det er saaledes
NB30:113 nker Sligt! Jeg mærker · kun altfor vel, hvorledes jeg er forkluddret
G, s. 16 anede Intet, og Næringen var · kun altfor velsmagende. Produktiv i strængere
DS, s. 187 Samvittighed lige over for den · kun altfor vidende Menighed, uden at have gjort
CT, s. 214 d, der lyder saaledes: den er · kun altfor vis, frygt den! / / Thi Udødeligheden
CT, s. 212 ist – frygt den, den er · kun altfor vis; tvivl ikke, om Du er udødelig,
NB27:85 un frelste 3 Msker! / Men det er · kun altfor vist at i » Χstheden«
NB30:96 t saa ikke var saaledes, som det · kun altfor vist er, at Mskene ere Asener, saa
NB2:49 ad er der at vinde? Ak, ja det er · kun altfor vist, at Christendommen i disse
KG, s. 176 u bleven riig. Ak, thi det er · kun altfor vist, at den Fattige blev væsentligen
KG, s. 287 ernes Mangfoldighed. / Det er · kun altfor vist, at desto værre ethvert
NB16:89 rmere.« ak nei, det er · kun altfor vist, det lader sig kun gjøre:
NB26:78 at nyde Livet; og i mig, det er · kun altfor vist, var der Lyst nok til at ville
KG, s. 306 altsaa paa Længden: det er · kun altfor vist. Længde, Tidens Længde
Brev 159.2 orstaaet, og hvad jeg nu · kun altfor ypperligt forstaaer, nu den Sag
NB2:25 ntet Tredie. – Msk ere · kun altfor øieblikkelige, men efter den
BA, note mod den moderne Tænkning, der · kun altformeget er løs paa Traaden. /
BA, s. 449 mere, den anden Gang mindre. · Kun Alvoren formaaer regelmæssig hver Søndag
TTL, s. 461 den en forunderlig Gaade, men · kun Alvoren kan bestemme den. Hvoraf kommer
KK:2 ed af Gud-Msket, og det kommer · kun an paa, ud af denne objektive Nødvendighed
NB14:133 egne, det Christelige lader sig · kun analogt belyse ved Afsindighed. En Afsindig
OiA, s. 10 rligste af Verden, thi det er · kun Andersen, der – for mig saa uhyre
Papir 64:1 dedommen. Thi da den selv · kun anerkjender Jødedommen for relativ sand
SLV, s. 112 are er en virkelig Fare, men · kun Anfægtelse. Det er nøisomt, det veed
AE, note I Poul Møllers Levnet har man · kun anført en eneste Yttring, der giver
NB20:15 d: at give en hellig Skrift, der · kun angaaer det Par Msker, som jo hørte
CT, s. 136 es paa Livet, saa denne Strid · kun angaaer meget Faa. Og selv under en europæisk
SFV, s. 14 e) paanøde Nogen, hvad der · kun angaaer min private Personlighed, hvori
BA, s. 350 d. Forfærdelsen her bliver · kun Angest; thi det Udsagte har Adam ikke forstaaet,
4T44, s. 305 aldeles svævende, da den · kun angik Forholdet mellem et tvivlsomt Selv
BA, s. 395 kan jeg ikke ængstes, men · kun angre. Gjør jeg ikke det, da har jeg
NB11:227 en Side, Biskop Mynster kan man · kun angribe, naar man angriber hine to Begreber
EE2, s. 103 g Ubændighed, fordi Du dog · kun angriber de sociale Forhold. Angaaende
EE1, s. 412 oldes paa denne Spidse, hvor · kun Angst og Uro kan holde hende staaende,
NB32:73 tør han i det Høieste · kun anklage sig for Dig og bede Dig om Tilgivelse.
PS, s. 262 r hinanden, er det Historiske · kun Anledning. Dersom da hiin ivrigt Lærende,
PS, s. 261 lv Sandheden og Øieblikket · kun Anledningens ( cfr. Capitel 1). / Den samtidige
PS s Form, thi da bliver Øieblikket · kun Anledningens; ja han maa end ikke være
KG, s. 198 ns Udtryk. Christendommen kan · kun anprises, idet paa ethvert Punkt Faren
Brev 85 Skyld Lov til det, da jeg jo · kun anseer i en vis Forstand Forholdet for
IC, s. 112 ret et Menneske, og af Peder · kun anseet for et Menneske, havde Peder netop
EE1, s. 21 æst, da ere A og B glemte, · kun Anskuelserne staae lige overfor hinanden
PS ulle vi anslaae den? Vi kan jo dog · kun anslaae den i Forhold til den Samtidiges
BOA, note kke i Spændingen, hvorved man · kun anstødeligt som man i en anden Forstand
NB32:97 et er ikke saa isolerende er dog · kun Anticipation i Forhold til de Andre, angaaer
EE1, s. 153 mme Drøm til Virkelighed. · Kun Antigone veed det. Hvorledes hun har faaet
Not1:2 ommodation. Hahn siger at de · kun antoge den formale og den negative. Clausen
AE, s. 135 n verdenshistoriske Interesse · kun antyder det Høiere, de langt større
IC, s. 184 sen Billedet, og langt borte, · kun antydet som Troens Gjenstand, er Høiheden;
Papir 158 Eller er denne Philosophie · kun anvendelig paa det Forbigangne, saa at
EE1, s. 31 nder dem grelle, afstikkende, · kun anvendelige paa Nürembergerstykker.
NB30:61 den. Hovedsageligen kan den · kun anvendes mod Dem, der paa een eller anden
2T43, s. 22 Mening i den, kan den jo dog · kun anvendes paa de fortrinligt Begavede: de,
IC, s. 177 anærende Dødsstraf, som · kun anvendtes mod de groveste Forbrydere. Hvorledes
NB23:106 n heel Qvalitet: nu staaer · kun Apologeterne. / Saa er Χstd. væsentligen
NB11:133 r det ikke; det gjør · kun Apostelen. Det Digteriske er selv paa een
Not11:26 istirendes, og ogsaa dette · kun aposteriorisk. – Gud veed sig ud
NB26:10 t skulde noteres, at det er · kun Approximation til Χstd.) eller Christne,
AE, s. 44 toriske Vished er Uvished, er · kun Approximation, at det Positive og et umiddelbart
AE, s. 199 r existerende Væsener, men · kun Approximation, men subjektivt er Sandheden
DJ, note ighed, en Qvinde-Formation, som · kun approximatorisk findes i Norden, og for
NB26:86 t vi ere ikke Christne, men · kun Aproximationer. / Den officielle Forkyndelse,
Brev 86 g skal have de 6 Dage fri og · kun arbeide een Dag om Ugen. / Meget, saare
IC, s. 123 er hele hans Liv Relativitet, · kun arbeidende for relative Formaal; han foretager
FB, s. 148 Anfægtelse, af hvilken han · kun arbeider sig ud, ved angrende at opgive
SFV, s. 87 vige, afgjørende, kan der · kun arbeides hvor der er Een; og at blive denne
AE, s. 221 der maa arbeides, og her kan · kun arbeides i indirecte Form. En Apostels
CT, s. 111 thi evig forstaaet havde de · kun arbeidet een Gang. De Arbeidere, der klagede,
OTA, s. 236 lille, om Du er Konge eller · kun Arbeidsmand; den spørger ikke travlt,
AE, s. 451 er Frembringelsen egentligen · kun Arkeskriver-Arbeide, saa bliver det jo
KG, s. 105 hvor er dog hans hele Rigdom · kun Armod mod denne Fylde! Og dog, ikke saaledes,
4T44, s. 350 Maaskee er den at spare hvad · kun Armoden behøver at see paa, at holde
KK:2 uther). Men paastaae vi nu, at · kun Arten er gud-msklig; men ingen Enkelt er
KK:2 derfor bliver dog saalænge · kun Arten skal være gudmsklig, Individet
PMH, s. 63 ieste, derom ere Alle enige, · kun Arv og Jesper Ridefoged antage, at Crystalhimlen
NB27:84 erne – man har derfor · kun at advare mod den Indbildskhed og Hovmod,
PMH, s. 67 Gjentagelsen, og den frygter · kun at Afvexlingen skulde have Magt til at
SLV, s. 348 al aabne sig for den, og har · kun at agte paa, at han ikke bliver paa Halvveien,
Oi5, s. 235 et Alt er blevet som det var, · kun at Alt har antaget Navn af » christeligt«
AE, note hisme: » Alt er relativt, · kun at Alt her er relativt i den fortsatte
EE1, s. 355 melhed, og denne Tilstand er · kun at anbefale, naar man har med Piger at
SD, s. 218 fra, at Synderen har Ret i, · kun at ansee hver ny Synd for en Forøgelse
Papir 241 Grækernes Dødeophold · kun at ansee som det virkelige Livs Slagskygge,
AE, s. 517 gs Analogie til den Troendes, · kun at Anvendelsens Forstaaelse er Tilbagekaldelse)
EE1, s. 83 en fuldkomne Analogi hertil, · kun at Attraaens Intensitet og Bestemthed er
NB32:50 At snyde her er altsaa ubetinget · kun at bedrage sig selv. Og fremdeles ethvert
Not10:9 r Gud og saaledes mener man · kun at beholde Eenheden. / Forstanden opfatter
4T44, s. 291 fængeligt, og er stolt af · kun at behøve Lidet – medens man bruger
4T44, s. 293 Forfængelighed. » · Kun at behøve Lidet«, saa talte
4T44, s. 292 sen ligger sandeligen ikke i · kun at behøve Lidet) og næsten ophidsedes
BA, s. 340 Statue for sig selv, og derfor · kun at bestemme ved den ligegyldige Bestemmelse
TSA, s. 109 for Budskabets Indhold, men · kun at besørge det rigtigt: saaledes har
Papir 9:6 nen? Saa bliver da Bønnen · kun at betragte som en Fiction / 3. Papir 9:7-8,
PMH, s. 78 ade blive de i det Høieste · kun at betragte som forgyldte. For at indskærpe
EE2, s. 43 høve hans Hjælp til, og · kun at betroe sig til ham, naar den føler,
OTA, s. 269 at blive en Fugl f. Ex., men · kun at blive dette Bestemte, man ikke er, selv
SLV, s. 176 Du saa, Du ønsker jo dog · kun at blive i Eensomheden! / Endeligen naaede
BOA, s. 276 Det er dette Mag A gjør, · kun at Confusionen endog er i anden Potens.
Papir 590 rne udrette aldeles Intet, · kun at de da opnaae at blive udødelige,
FB, s. 194 dkomnere end andre Mennesker, · kun at de enten fortabes i det dæmoniske
NB13:6 om ham, da han var korsfæstet, · kun at de faae en anden Betydning. / / No 1.
BOA, s. 133 , men han trænger til dem, · kun at de faae en ny Uniform paa i Overeensstemmelse
BI, s. 176 lses-Philosophiens Sphære, · kun at de ikke ere fortabte deri, hvorved de
NB3:77 gten, der kan lægges paa, · kun at de, der skulle arbeide ved denne Kategorie
SFV, s. 103 gten, der kan lægges paa, · kun at De, der skulle arbeide ved og operere
NB18:19 re privat, og indrette sig paa · kun at declamere een Gang om Ugen en Time og
2T43, s. 44 ke til at bortkaste Ordene, · kun at den beleilige Stund maatte komme. Kom
FB, s. 199 estamente, som anprise Ironi, · kun at den bruges til at skjule det Bedre.
BA, s. 354 eværen før Syndefaldet, · kun at den dog ikke var, fordi den ikke er
BI, s. 153 fuldstændigere Opfattelse, · kun at den egentlig ikke er begrundet paa Iagttagelse,
Oi7, s. 288 jem til deres vante Leveviis, · kun at den ene af dem ( Præsten) ikke kan
SLV, s. 397 desluttethed indeholder, men · kun at den er der. Fra dette Mulighedens Standpunkt
CT, s. 314 ds Storhed i at forbarme sig, · kun at den er end større: saa dybt som dette
AE, s. 489 ns-festlig Censur over Voxne, · kun at den er uden Navns Nævnelse. Mener
AE, s. 483 t, der bærer Misforholdet, · kun at den Existerende ikke kan faae fat paa
SLV, s. 169 a de Tilintetgjortes Frelse, · kun at den Grebne, den Udkaarne i Afgjørelsens
EE2, s. 230 nne græske Livs-Anskuelse, · kun at den i Christendommen ved Tilsætning
BI, s. 317 i Verden, altid paa Vandring, · kun at den ikke behøver saa lang Tid. Men
BI, s. 337 o høiere sprudler Idealet, · kun at den Kilde, der her sprudler, ikke sprudler
PS, s. 223 , den Lærende bort fra sig, · kun at den Lærende, ved saaledes at vendes
BOA, s. 230 gelske at Begrebet slaaer om, · kun at den mere er bragt ind under Bestemmelsen
PS, s. 301 første og den sidste lige, · kun at den senere Generation har i den samtidiges
AA:14.2 Det er det samme Spørgsmaal, · kun at den synergistiske Strid har til sin
NB19:27 os det reent verdslige Msk, · kun at den, hvor den tillige er Affaldet, er
PS, s. 252 oxets Forhold til Forstanden, · kun at denne Lidenskab har et andet Navn, eller
AE, s. 294 rger jeg om dets Mulighed, · kun at denne Mulighed ikke er æsthetisk
TNS, s. 148 . Og det er unegteligt, · kun at denne sær egne Klang er en Misklang,
SFV, s. 63 Forfatterskabets Duplicitet, · kun at denne tillige blev optaget i Forfatterens
EE1, s. 275 Kjedsommeligheden udøver, · kun at denne Virkning ikke er tiltrækkende
AE, s. 188 ere er et Analogon til Troen, · kun at dennes Inderlighed, som svarende ikke
AE, s. 188 til det Absurdes Bestemmelse, · kun at der i det Absurdes Støden fra, er
OTA, s. 356 de. Det er Eet og det Samme, · kun at der i Lydigheden høres det ydmyge,
AE, s. 389 drag kan befatte sig med Alt, · kun at det bestandigt bringer Alt i Forhold
AE, s. 396 igieuse Foredrag tale om Alt, · kun at det bestandigt directe eller indirecte
EE1, s. 90 re som Ahnelser om Don Juan, · kun at det dog bestandig bliver tilbage, der
NB2:173 somhelst anden Kjøbstad, · kun at det er et Folk der er en Kjøbstad;
NB13:69 / Et Pendant til en Forfører, · kun at det er et Mandfolk, der forføres:
EE2, s. 219 hetiske bliver i et Menneske, · kun at det er gjort til tjenende, og derved
DBD, note , de Fleste ere af min Mening, · kun at det er glemt, at jeg maatte holde Stødet
KG, s. 120 dens virkelige Tilværelse, · kun at det er saa vanskeligt her at eftervise
NB20:56 mmer har Kork til Hjælp, · kun at det er som Alt i det Religieuse omvendt.
BA, s. 401 and, hvilket Geniet altid er, · kun at det er umiddelbar Aand sensu eminentiori,
Oi5, s. 230 tigere, Frihedens Ordentlige, · kun at det findes overordentlig sjeldent, er
Papir 371-2.b n, saa faae de Andre Ingen, · kun at det her bliver de Andre som faae hver
NB18:89 at plage Stedbarnet – · kun at det her er Kjerlighedens Gud og at det
HCD, s. 173 Falsknerie, Plattenslagerie, · kun at det her er Religionen, der bruges saaledes
EE2, s. 60 spunkt for Din Kjærlighed, · kun at det hos Dig bliver en Fetischisme med
DD:153 nnichts staaer i Spidsen for dem, · kun at det i den politiske Udvikling ikke er
FB, s. 181 s i Lighed med den virkelige, · kun at det i det sidste Øieblik kom til
NB31:89 de i min Dands« – · kun at det ikke ender med mig som med Pigebarnet,
NB27:53 Selvfornegtelsen, nei, nei. Men · kun at det ikke er Lovtvang, hvad der gjør
NB30:28 edkommende vil udholde Alt, · kun at det ikke maa betyde mig, at de Andre
NB15:64 / Dette er Fremtidens Kamp. · Kun at det ikke vil blive den Enkelte i Retning
BI, s. 96 i med det Negative hos Hegel, · kun at det Negative efter Hegel er et nødvendigt
Oi10, s. 412 a meget i Dyrehaven som nu, · kun at det nu var blevet lidt dyrere, kostede
EE1, s. 206 r hun til en vis Grad endnu, · kun at det nu viser sig som et Bedrag. Men
BA, s. 437 saa udbredt som i vore Tider, · kun at det nuomstunder især viser sig i
Sa, s. 175 sklædte Kræmmer-Sjæl, · kun at det næsten er latterligt med Judas,
NB24:128 ordret den samme Artikel, · kun at det Ord » høitbegavet«
NB12:198 forlanger jeg intet mere, · kun at det ret maa blive mig klart, at jeg
SLV, s. 194 e kort; jo kortere jo bedre, · kun at det siges Ansigt til Ansigt. Havde jeg
SLV, s. 420 æsentligen paa Lidenskab, · kun at det, ikke emanciperet fra Udvorteshed,
Sa, s. 175 forvandle den til Verdslighed. · Kun at det, ikke sandt Du fløielsklædte
AE, s. 508 t Dialektiske paa andet Sted, · kun at det, vel at mærke, ikke er Opgave
AE, s. 323 gsaa det christelige Princip, · kun at dette » selv« har faaet
NB:34 føre sig med et andet Msk; · kun at dette ikke bliver en pianket Fortrolighed,
KG, s. 307 liver, dog forandres i Tiden, · kun at dette ikke er dens Skyld, men er en
EE1, s. 111 Vink i Molieres Opfattelse, · kun at dette ingenlunde kan komme til at skee
EE1, s. 399 rtil end selve det Erotiske, · kun at dette nu vil vise sig efter en ganske
Papir 264:5 heden allerede er givet, · kun at dette Standpunkt er mere speculativt,
LP, s. 20 Hverdagshistorie ( med Intet), · kun at dette, i Kraft netop af det Sande i
NB23:99 telen. / Min Taktik / bestandigt · kun at disputere e concessis ( at troe det
Oi9, s. 377 vil – være Christen, · kun at disse Mennesker ere costumerede som
OTA, s. 262 ens sjeldne Planter Væxt, · kun at disse saa let foranledige Misforstaaelse
EE1, s. 94 ægtet Idee, nemlig Faust, · kun at Don Juan maa lægges lidt tidligere.
PS, s. 269 , men som ere Alle bekjendte, · kun at Du bruger singularis istedenfor pluralis.
Oi10, s. 411 Folkekirke o: D:. Flye dem; · kun at Du da passer paa at betale dem villigt
KG, s. 59 seløseste i at udelukke er, · kun at elske een Eneste; Selvfornegtelsens
TAF, s. 289 re eller mindre, skyldige i: · kun at elske lidet. Saa trøst Dig da ved
KG, s. 48 t elske. Altsaa Budet forbyder · kun at elske paa den Maade, som ikke er befalet;
NB27:61 kan sige ganske det Samme, · kun at Epicuræeren bestemmer Dyden endelig
BI ronien efter Fichte / Det var, for · kun at erindre om tilstrækkeligen bekjendte
AE, s. 272 e Forklaringen hos Ethikeren, · kun at Ethikeren væsentligen udtaler sig,
EE:185 r transitus og dernæst Evighed · kun at Evigheden ikke maa tænkes blot som
BOA, s. 132 Sande, Opgaven og Arbeidet er · kun at faae den til at seire. / Man seer let,
NB13:45 øies med at bedrages ved · kun at faae Indtrykket enten af det Første
BOA, s. 98 den, hans Snildhed lykkes det · kun at faae Tyven det indbildt. Men Anskrigeren
AE, s. 22 Tvivl, det Forfærdelige er · kun at falde i Fristelsen; han vederqvæger
NB2:33 et Sande. Sandheden er altid · kun at finde i Minoriteten, uden at deraf følger,
NB5:138 tinget Intet at fordre, men · kun at finde sig i Alt, og dog takke for naadig
AE, s. 214 larlig Vinken, som var Hvilen · kun at finde ved at blive ude ved det natlige
Papir 393 eraf ligefrem Χstdom, · kun at Folk i Almdl. ikke forstaae sig slet
EE1, s. 111 den reflekterede behøver · kun at forføre een, og det, der beskæftiger
PS, s. 223 saaledes, da er Øieblikket · kun at forstaae socratisk). / Men Den, der
NB17:39 / Jeg veed Intet, jeg veed · kun at forundre mig over Styrelsen. / Psyche
BI, note rende ...; thi jeg forstaaer · kun at fremkalde eet Vidne for det jeg siger,
Brev 271 gs Tid at gjøre som jeg · kun at følge med Tiden ved Hjælp af Adresse-Avisen.
NB7:10 r-Alleen, med det Forsæt, · kun at gaae den ene Gang, og for den Gang at
BA, s. 429 selv. Men her stræber jeg · kun at give » allem einen Sinn, aber
TTL, s. 468 ndsen, og Udsagnets Betydning · kun at give Dødens Tanke tilbagevirkende
NB:42 gel hvad det var at leve, han veed · kun at gjengive Livet, og hvis han er Mester
EE1, s. 415 nne; den har væsentlig · kun at gjøre med den skjønne Litteratur
KG, s. 376 r Du en Fraværende. Du har · kun at gjøre med hvad Du gjør mod Andre,
Oi10, s. 397 Alvor. Det Første er dog · kun at gjøre Nar af sig selv, det Sidste
EE2, s. 29 n, det er det vi her tale om, · kun at Goethe har bestræbt sig for at motivere
SD, s. 191 Resignationens Fortvivlelse, · kun at Guds-Forestillingen er med. En saadan
BOA, s. 236 vad Lykken var i Hedenskabet, · kun at han er Mand for at combinere denne Dialektik
BOA, s. 194 dre Christne i Almindelighed, · kun at han er reddet paa en vidunderlig Maade.
AE, s. 312 verfarer hele Verden, beviser · kun at han har meget ringe Forestilling om,
BI, s. 317 rede Ironikeren paa sin Viis, · kun at han ikke føler Noget til Martyriet,
EE2, s. 302 træffeligt som en Tvivler, · kun at han ikke selv troer derpaa. Var han
G, s. 38 t gjelder om B. i god Forstand, · kun at han kommer gaaende. Ved et egentligt
Papir 306 hed handlede han saaledes, · kun at han maatte vinde Menneskene ikke for
NB29:113 skuelse af Qvinden – · kun at han praktiserer paa sin Maade. Han har
AE, note e til den skjulte Inderlighed, · kun at han udvortes udtrykte denne ved negativ
TTL, s. 446 Du Intet veed om den Døde, · kun at han var et Menneske; det er Veemod,
NB19:47 adan hen i sine egne Kategorier, · kun at han ved sit Forhold til det Evige er
AE, s. 565 mtrent ethvert Menneske veed, · kun at han veed Noget deraf bestemtere, og
IC, s. 237 , han er dem som et Skuespil, · kun at han, da det er i Virkeligheden, virker
BI, s. 239 r er derfor altid Enthusiast, · kun at hans Enthusiasme Intet udretter, fordi
SD, s. 200 aa han forraader med et Kys, · kun at hans Forræderi er Dumhedens. At forsvare
BI, s. 352 selv har betegnet det, Ironi, · kun at hans Ironi var af speculativ Natur.
KG, s. 349 r en listig Mand at tale med, · kun at hans List ikke er som Dens, om hvem
KG, s. 212 s bliver han ogsaa i Sproget, · kun at hans Sprog er det overførte; men
NB19:10 Veemod. / / O, sidste Trøst, · kun at have den Trøst: at trøste Andre.
OTA de Taagerne, styrk til uforandret · kun at have dette for Øie, at vi ved at
AE, note det jo rigtignok lidt flaut ud · kun at have een Chineser, naar man har saa
EOT, s. 266 gnelsen, der er forbundet med · kun at have een Sorg, Sorgløshed i Forhold
EOT, s. 266 t, og det er Kjendetegnet paa · kun at have een Sorg. / Saaledes med Synderinden.
OTA, s. 211 l er det livsaligt at elske: · kun at have eet Ønske, selv om alt Andet
Papir 340:15 det livsaligt at elske: · kun at have eet Ønske, selv om alt Andet
NB29:82 m man tilsøes, efter længe · kun at have faaet salt Kjød, kan længes
NB22:78 eller i ethvert Øieblik · kun at have Forestillingen om Gud nærværende.
NB:188 jadske mit Liv paa den Maade. Ved · kun at have Gud til Fortrolig bliver Livet
NB:188 en fordre af mig; og hvad jeg ved · kun at have Gud til Fortrolig nødsages til
SLV, s. 299 re Enhver, men jeg ønsker · kun at have mit Liv der, hvor Enhver kan have
G, s. 51 g Dag har opdraget sig selv til · kun at have objektiv Idee-Interesse for Mennesker,
EE:119 t antyde de dybeste Sandheder, ja · kun at have sin Realitæt forsaavidt de ere
EE2, s. 331 e Ret, og dog ønskede han · kun at have Uret? Og skulde da den Tanke, at
DS, s. 225 er vissere – han synes · kun at have ventet paa det Øieblik, da det
4T44, s. 303 ke saa vil det, jeg formaaer · kun at henstille Alt til Herren«. Da
BI, s. 117 nt, og Protestanten Katholik; · kun at her det Latterlige er optaget i den
FF:68 ne, synges til den og den Melodie, · kun at her det Musikalske er udskilt som forskjellige
NB32:150 stds Forvandling i Χsthed, · kun at her, hvad ikke er Tilfældet i Billedet,
EE2, s. 189 ngen Tordentale holde, det er · kun at hidse Dig, jeg har andre kraftigere
SLV, s. 53 ke imod, langtfra, thi det er · kun at hjælpe hende. Netop fordi hun ikke
EE1, s. 88 spectat, dum defluat amnis), · kun at Horats ikke har givet sin Bonde en Fløite
AE, s. 374 kelsens absolute Distinktion, · kun at hun i glad Tillid er forvisset om, at
EE1, s. 412 er bestandig en Anadyomene, · kun at hun ikke stiger op i naiv Ynde, eller
NB32:17 een er mere end Millioner, · kun at hver kan være den Ene. / Den i hvem
LA, s. 44 ellers kalder et Ægteskab, · kun at i det Natur-Forholdet var emanciperet
NB29:2 det er samme Regjeringsform, · kun at i Tyranniet er Een, i Demokratiet de
BI, s. 179 ade Socrates berøre Ideen, · kun at Ideen ikke aabner sig for ham, men tvertimod
KG, s. 88 rd? Thi, hvorfor saa stridigt · kun at indbyde Halte og Fattige, og derimod
G, s. 63 g hele Tilværelsen synes mig · kun at indeholde Allusioner til dette Forbigangne.
Papir 249 ber. / / Den synes imidlertid · kun at indeholde Meget / Det nemlig at opfatte
DSS, s. 116 indre tydeligt hvad jeg veed, · kun at Ingen vil sige det; thi naar saa er,
BI, note selv, slutter sig i sig selv. · Kun at Ironien i denne Bevægelse vender
BI, s. 317 ed et aldeles Prosa-Menneske, · kun at Ironikeren har den negative Frihed,
Papir 306 grebet det Fuldkomne, men · kun at jage derefter. – Naar Menigheden
BA, s. 407 gribe det Evige, lærer man · kun at jage Livet af sig selv og sin Næste
Brev 316 t for nogen Ulykke – · kun at jeg gjerne vilde vide Besked. Nu er
BMT, s. 218 te fuldkommen Ligeberettiget, · kun at jeg ikke har den, christeligt, latterlige
NB6:80 et vilde gaae hiin Lærer, · kun at jeg ikke kalder mig en Lærer, jeg
BN, s. 122 noget formildet Skikkelse, og · kun at jeg ikke kommer til at lide, fordi jeg
NB10:102 rom er jeg evig forvisset. · Kun at jeg ikke selv foredrager det for de
4T44, s. 374 gen ikke at hitte paa Noget, · kun at jeg maa blive hos Dig, saa nær som
Oi8, note ! / Denne Artikel er fra 1853, · kun at jeg nu hist og her har skudt nogle Linier
BMD, s. 151 uforandret ved min Paastand, · kun at jeg nu høit og offenligt udtaler
Not6:19 g Landevei, viste den sig endnu, · kun at jeg nu, da jeg havde den hvide Landevei
Papir 593 selv, der gjør det, men · kun at jeg selv gjør Forvirringen. / Deres
NB22:27 cals Leben p. 238. / Pascal. / / · Kun at kjende Gud speculativt, er slet ikke
IC, s. 96 ges paa ham. / Man behøver · kun at kjende lidt til Menneske-Slægten,
NB32:135.a de af, at Sagen er den samme, · kun at Klogskaben veed at undgaae Lidelse.
NB25:64 kjerligt) i, for denne Sum · kun at komme til at kjøbe Kage og Slikkerie,
NB12:161 or en retfærdig Mand, vovede · kun at komme til ham om Natten. / Et Point
KG, s. 72 e slet ikke til. Det Fortrin, · kun at kunne elske det Overordentlige, er altsaa
IC, s. 231 t til sidst, var beregnet paa · kun at kunne faae » Efterfølgere«,
KK:2 egen Grund kan indrømme ham · kun at kunne finde Sted under Antagelse af
NB13:67 martret sig selv, ved bestandigt · kun at kunne forestille sig Χstus som
AE, s. 282 en, er Herligt, men skal det, · kun at kunne forstaae hvad der er Forbigangent,
NB23:54 gyndelsen været reduceret til · kun at kunne høre sig selv. Og altid denne
NB:87 alektisk i sin dybeste Grund; · kun at kunne snuse op, være sindrig –
Oi8, s. 365 !) dette rædsomme Fortrin, · kun at kunne straffes i Evigheden! Kun at kunne
Oi8, s. 365 t kunne straffes i Evigheden! · Kun at kunne straffes i Evigheden: forbarmende
PF, s. 88 endnu mere dialektisk end det, · kun at kunne vende gamle Klæder. Den, hvis
NB31:113 Graven, paa den Maade naaer man · kun at lade Alt gaae igjennem sig og slet Intet
JJ:93 rover havde jeg først besluttet · kun at lade trykke 2 Exemplarer og forære
CT, s. 235 der har Magt i Øieblikket, · kun at leve for Øieblikket, at tragte først
NB:99 ker. / Det er godt nok, at man ved · kun at leve i visse fornemme Kredse, lever
CT, s. 112 d Evigheden hjælpe Dig til · kun at lide een Gang. / Lidelsens ene Gang
OTA, s. 162 og vi gaae jo Alle i Skole, · kun at Livets Skole er for de Voxne, derfor
NB30:53 om man saa vil, Æderie. · Kun at Loven i Aands-Verdenen er den omvendte
F, s. 478 t videre være at skrive, men · kun at læse – Systemet. / II /
JJ:176 – jeg har derfor besluttet, · kun at læse de Mænds Skrifter, der ere
EE1, s. 285 gsaa antage et dybere Sving, · kun at man altid, skjøndt man en tidlang
EE2, s. 90 n, die Andre fliegt heraus, / · kun at man Dig betræffende ikke saa meget
BI, s. 158 ende i Nationernes Udvikling, · kun at man erindrer, at det blot saa længe
NB13:89 lig-sielelige Bestemmelser, · kun at man henfører Alt til Gud. / Det Frivillige
SLV, s. 40 r Elskoven netop ind i Livet, · kun at man ikke bliver ængstelig derved,
NB22:39 n er det at blive Discipel, · kun at man ikke forrasker sig og vover dumdristigt,
NB32:14.b en virkelig Tilforladelighed, · kun at man ved den narres – for det Evige,
KG, s. 92 som naar Du seer et Skuespil, · kun at Mangfoldigheden er langt, langt større.
Not4:8 s ikke Objektet; men paastod · kun at min Opfattelse deraf var betinget ved
PS, s. 265 tingelsen, han behøvede da · kun at mindes om, at forestille sig Guden saaledes
OL, s. 34 ke bliver at oplyse noget, men · kun at more – ligegyldigt om sig selv
OL, s. 34 Maneer ikke er at oplyse; men · kun at more. Dette maae vi benægte; thi
OL, s. 34 Maneer er altsaa ikke » · kun at more.« Men vi ville for et Øieblik
NB29:105 pe fra det nye Testamente. · Kun at Msk er tillige en Hykler, hvad Dyrene
NB32:106 t maatte kæmpe med dem, · kun at Mskene her paatage sig at være Bæsterne,
NB20:23 illedets Lidelse og Død. · Kun at Naaden ikke skal forstaaes i Forhold
AE, s. 522 orteshed er i næste Moment · kun at naae approximando. / Historikeren søger
BB:14 ryk: den var i Begyndelsen.), · kun at nu F. er udviklet mere lyrisk ( alt
Papir 249 yk den var i Begyndelsen), · kun at nu F. er udviklet mere lyrisk ( Alt
CT, s. 73 rledes end Gud vil, han beder · kun at nøies med hans Naade. Den Christne
KG, s. 134 lige menneskeligt, at den ved · kun at offre det Halve af hvad den offrede,
NB34:5 sjeldnere end Genier og Talenter, · kun at ogsaa den eenfoldigste kan være et
KG, s. 265 r jo alligevel et Mit og Dit, · kun at Ombytningen, der foregik, betegner og
NB8:7 i det er det Forbigangne og altsaa · kun at opfatte ved Phantasie. Men Phantasie
JJ:72 il bestaaer af de samme Bogstaver, · kun at Ordenen er forskjellig. / cfr Tenn
Brev 233 t aftrykkes aldeles uforandret, · kun at paa Titelbladet kommer til at staae:
EE:173 glemmes i Ægypten Gen. 41, 30, · kun at Phænomenet ikke gjentager sig i et
NB6:37 kan han aldrig gjøre Skade ved · kun at prædike hver fjerde Søndag. /
Papir 254 have været virksom; men · kun at Regjeringen er primus motor. Som naar
NB20:65.a t Fasten o: D: skal gjøres, · kun at Saligheden ikke skal gjøres afhængig
EE:150 , maatte Tanken om denne Nat ( · kun at sammenligne med den Nat, hvoraf Dagen
EE1, s. 406 erotisk urigtigt at samtale, · kun at Samtalen selv er erotisk, ikke fortabt
KG, s. 83 kab med Gud, da behøver Du · kun at see een eneste Elendig, og Du skal ikke
AA:22 ig Færdige ligesaa, de ere · kun at see i og med hinanden ved et Slag i
PS, s. 267 hvor Troen ikke var tilstede, · kun at see Tjenerens Skikkelse. Naar da Læreren
BA, s. 340 med Synden. Det man opnaaer er · kun at sinke Problemet, der naturligviis vender
Papir 409:1 d sig selv, men formaaer · kun at skade sig selv. Men hvor Mange opleve
AE, s. 58 lleds med store Speculanter, · kun at Skolebarnet er endnu for umodent, Speculanten
NB11:88 rændsen til at forfalde. · Kun at slutte sig til det Bestaaende er Alvor,
BA, s. 351 nker. Den Vanskelighed er dog · kun at smile ad. Uskyldigheden kan jo godt
SLV, s. 161 tten hjælper ikke, det er · kun at spille Seiren i Hænderne paa Chicaneurer,
AE, s. 465 stede i ethvert Livsstadium ( · kun at Stillingen er forskjellig), thi overalt
Papir 380:1 paa, er det ene rigtige · kun at styre efter Stjernerne. / Saaledes har
NB20:53 paa en Maade lykkedes mig. · Kun at Styrelsen har sikkret sig en ganske
4T44, s. 351 gegang. Dog er Frelsen igjen · kun at søge i Beslutningen, men Vilkaaret
BB:7 ham paa andre Maader. Han har · kun at sørge for, at F. derved maa forekomme
CT, s. 239 t, trods den skjønne Regel · kun at tale godt om de Afdøde. / Saaledes
NB35:23 tterie eller Lodtrækning · kun at Tallet af Lodder er langt større:
EE1, s. 187 ild, ustyrlig, umættelig, · kun at tilfredsstille i hans Kjærlighed.
Papir 60 fyldelsen af Moralloven, synes de · kun at tillægge Pauli Udvikling af Msk.
DS, s. 209 jendeligt for Menneskene, det · kun at tjene een Herre) hvorledes det gik og
LF, s. 36 iver Billedet), Du har lært · kun at tjene een Herre, at elske ham ene og
DS, s. 208 hvis han skulde udtrykke det · kun at tjene een Herre, fremdeles, hvorledes
NB24:157 r virkeligt realiseret det · kun at tjene een Herre, han der siger Ordet
DS, s. 222 de vedblive indtil det Sidste · kun at tjene een Herre, han maatte gjøre
DS, s. 200 en, der vil gjøre Alvor af · kun at tjene een Herre, han see sig vel for,
DS, s. 228 er nogensinde har udtrykt det · kun at tjene een Herre, naar man veed, at det
DS, s. 201 , det lader sig ikke gjøre · kun at tjene een Herre, nei Ingen kan det
DS, s. 218 erden. / Han vil udtrykke det · kun at tjene een Herre, og udtrykke det i en
DS, s. 209 er gjør det saa vanskeligt · kun at tjene een Herre, og umuligt, hvis Sammenholdet
DS, s. 236 r Læren – i den Grad · kun at tjene een Herre, saaledes at følge
DS, s. 213 vilket ikke er til Hinder for · kun at tjene een Herre, tvertimod denne ene
DS, s. 219 t han opgav dette Overdrevne: · kun at tjene een Herre. / Han fremtræder
DS, s. 213 jerning i Livet, at udtrykke: · kun at tjene een Herre. Barnet staaer ene;
DS, s. 216 net paa at kunne udtrykke det · kun at tjene een Herre. Han tilhørte Intet
DS, s. 213 eregnet paa at kunne udtrykke · kun at tjene een Herre. O, men at blive til
DS, s. 209 var bestemt til at udtrykke: · kun at tjene een Herre. Som Den der skal kæmpe
DS, s. 212 e ham muligt at udtrykke det, · kun at tjene een Herre. Som Den der skal stride
DS, s. 209 an paa at gjøre det muligt · kun at tjene een Herre. Thi Fødselen –
DS, s. 212 an paa at gjøre det muligt · kun at tjene een Herre. Thi næst det Sammenhold,
DS, s. 211 Men uden Overdrivelse umuligt · kun at tjene een Herre; derimod, med Forstand
DS, s. 212 et paa at gjøre det muligt · kun at tjene een Herre; han er uden Familie
DS, s. 234 n og Fuglen med Sandhed siges · kun at tjene een Herre; men det er dog kun
DS, s. 217 ing, og det var hans Føde, · kun at tjene een Herre; men han vilde gjøre
NB24:157 stet. O, er det saaledes: · kun at tjene een Herre? Ja saaledes er det.
DS, s. 201 ert Menneske er fra i Sandhed · kun at tjene een Herre? Men, siger Evangeliet,
CT, s. 235 glemmende det Evige, afgudisk · kun at tjene og ene at tilhøre og aldrig
AE, s. 93 ved sig, det vil sige, der er · kun at tænke en evig Salighed, en evig Usalighed
F, s. 522 Tilfældet, saa formaaer den · kun at udelukke mig fra en vis Art af Erkjenden;
NB30:93 min Lidenskab – ønsket · kun at udvise det Overordentlige. / Jeg mindes
2T44, s. 223 begjerer hun ligesom Simeon · kun at vandre bort herfra, altsaa ikke at blive
KG, s. 122 ere. Dette gjør den ogsaa, · kun at Verden ikke forstaaer, hvad Kjerlighed
EE:43.a oner under sin vældige Haand, · kun at vi hæve os til ham i sand Andagt,
OTA, s. 208 g forstaaelige for hinanden, · kun at vi ikke kunne forstaae dem: lad os antage
EE1 s Clavigo, til hvem vi knytte os, · kun at vi ledsage hende lidt længere hen
PS, s. 252 et andet Navn, eller rettere: · kun at vi maae see at finde et Navn for den.
EE:43.a æve os til ham i sand Andagt, · kun at vi med sand Begeistring maatte kunne
LP, s. 52 r det, hvor høit vi staae, · kun at vi staae godt! det er Verdens Tryllesang,
NB27:13 Afdødes Villie faaer jeg · kun at vide per mig selv. Det er derfor i een
CT, s. 51 e naturligviis dog egentligen · kun at vide, hvad de Andre ere – det
BOA, s. 98 un at ville gjøre Anskrig, · kun at ville » foranledige en Discussion«
OTA, s. 230 var hun daarlig nok til selv · kun at ville det Jordiske, daarlig nok til
OTA, s. 147 ske kunde forhærde sig til · kun at ville det Onde? Er ikke det Onde, ligesom
OTA, s. 139 a maa han ville det Gode. / / · Kun at ville Eet – men maa dette nu ikke
OTA, s. 123 s den i Angeren Bedrøvede: · kun at ville Eet. / / / / Alt har sin Tid,
OTA, s. 250 den i Angeren Bedrøvede: · kun at ville Eet. / Anden Afdeling /
OTA, s. 140 der Den i Verden, som syntes · kun at ville Eet; han behøvede ei heller
SFV, s. 76 n. Hans Hjertes Reenhed var: · kun at ville Eet; hvad der i levende Live var
OTA, s. 123 aelsen, i Villien Reenhed ved · kun at ville Eet; saa give Du i gode Dage Vedholdenhed
OTA, s. 250 elsen, i Villien Reenhed ved · kun at ville Eet; saa give Du i gode Dage Vedholdenhed
OTA, s. 139 n kan ville, naar det gjelder · kun at ville Eet? Ja, hvis Nogen saaledes vilde
G, s. 69 ast mod mig. Hvis jeg vedbliver · kun at ville elske hende, er jeg da troløs?
BOA, s. 101 t.« Beskedenheden med · kun at ville foranledige en Discussion er saaledes
BOA, s. 101 n Forstaaelse at meddele. Det · kun at ville gjøre Anskrig er en Art glimrende
BOA, s. 98 Det tilsyneladende Beskedne, · kun at ville gjøre Anskrig, kun at ville
3T43, s. 92 re at herske og bestandig · kun at ville herske forsaavidt han selv lyder
OTA, s. 238 ret at byde paa det Samme og · kun at ville kjøbe det Samme, medens Vilkaaret
CT, s. 72 n og Lilien er ved bestandigt · kun at ville og at gjøre som Gud vil, saa
CT, s. 73 er har let nok ved bestandigt · kun at ville som Gud vil. Den Christne maa
KG, s. 158 Eet er det jo dog kræsent · kun at ville spise den allerlækkreste og
GU, s. 330 øielighed til sørgmodigt · kun at ville tale om de menneskelige Tings
DS, s. 226 g for Efterfølgere – · kun at ville tjene een Herre; dette staaer
BOA, s. 145 som Moderen helliger sig ved · kun at ville være for Barnets Skyld); og
AE, s. 68 essing frem, thi allerede det · kun at ville være subjektiv nok til at beraabe
KG, s. 89 Menneske ubetinget. Aabenlyst · kun at ville være til for andre Mennesker
Brev 6 , saa snart Du komer til Byen, · kun at vore Begreber om denne Sag ere og blive
NB29:72 r er saa frugtbart som Vrøvl; · kun at Vrøvlet kaster 100,000, Millioner
NB26:24 Charakteer« er just · kun at være » Eet«. Saaledes
PS, s. 220 men ogsaa i Forhold til Andre · kun at være Anledning endog for det dummeste
EE1, s. 424 synes i begge Retninger dog · kun at være Barn, og altsaa maa der Tid
AE, s. 131 g Intet, Intet at fordre, men · kun at være begeistret ved mit ethiske Forhold
NB27:24 ærmest ønsker man vel · kun at være det Gode og Gud qvit. Men man
NB26:14 a noget langt Høiere end · kun at være Digter) og hele Befolkningen
Oi7, s. 283 ligste. Digteren siger sig jo · kun at være Digter. Det langt Farligere
KG, s. 62 aa langt som det er muligt fra · kun at være eet eneste Menneske, uendeligt
NB26:24 kun være Eet, eller det · kun at være Eet er at være uendelig.
BOA, s. 275 viser sig netop saaledes dog · kun at være en Bestemmelse af den übergreifende
Oi7, s. 283 vne Ordet, ved at sige sig · kun at være en Digter, kunde komme bag ved
FB, s. 210 dog ønskede hiin Discipel · kun at være en Discipel af Heraklit, der
KG, s. 71 st, at denne er sig bevidst · kun at være en Erstatning for Tabet af Glæden:
CT, s. 131 skaffenhed. Dette sees altsaa · kun at være en meget ufuldkommen Vei til
AE, s. 271 ge Menneske er nærmest ved · kun at være en Mulighed, og derfor endnu
4T44, s. 357 de Beslutning ønskede han · kun at være en unyttig Tjener, altsaa en
CT, s. 55 han gjøre sig selv til ved · kun at være for Andre. Hans Bekymring er:
PMH, s. 65 ldigviis behøver jeg ogsaa · kun at være Læser, hvad jeg pro virili
NB27:24 sikkret sig mod det Rette. · Kun at være skilt fra det Rette ved den
CT, s. 216 enskab som alt andet Jordisk, · kun at være til en vis Grad, at som der
NB17:69 en Beqvemme er naturligviis · kun at være til for en vis Kreds, der aldeles
OL, s. 34 synes hiint Angreb fornemligen · kun at være Vehiklet for en Deel mere eller
DD:208 dog endnu ikke færdig, og · kun Atriet lod sig bruge, men dette var saa
AE, s. 336 odsætning mod Hedenskabet. · Kun atter gjentager jeg: om Christendommen
CT, s. 81 t Jordisk og Verdsligt er dog · kun attraaværdigt for den næste Dags
Not11:38 ette er ikke Mythologie, det er · kun Ausgeburt einer haltungslosen Imagination.
BA, s. 402 en ikke op ved Austerlits, og · kun Austerlits-Solen giver Seier og begeistrer.
BA, s. 393 et Forbigangne, i hvilket man · kun baglænds kommer ind. Dog er det et aldeles
PS, s. 255 ikke selv opfinder Noget, men · kun bagvendt copierer en Anden. Jo dybere Forargelsens
NB33:5 sig om det Private, han var · kun bange for Publikum, thi han var feig. /
4T44, s. 307 erover, fyrretive Aar og dog · kun Barn, ja man kan døe som et gammelt
PS thi mere er det ikke, og · kun Barnagtighed eller Dumhed kan overvurdere
EE2, s. 209 mmenligning med denne, den er · kun Barnelallen derimod. Jeg er ikke et ophidset
NB16:99 Nei, nei, det er næsten · kun Barnestreger mod hans Lidelser, den meest
AE, s. 156 emme som et positivt Svar, og · kun Barnet og den Eenfoldige tilfredsstilles
YTS, s. 269 t han fordømmende sig selv · kun beder om Naade – og dog er ved Alteret
AE, s. 288 Historiske vil have, er ogsaa · kun Bedrag, forsaavidt den vil være Virkelighedens
KG, s. 130 nsigt eller Mening. Han vilde · kun bedrage Dig for Guds-Forholdet, og at Du,
KG, s. 236 rhold til Gud kan et Menneske · kun bedrage sig selv; thi Guds-Forholdet er
IC, s. 162 d ikke drage til sig, det kan · kun bedrage. Dette er det Sidste, at det bedrager;
IC, s. 161 i Grunden usandt, om hvad der · kun bedragende drager til sig, om hvad der
IC, s. 169 kylde en Usandhed, hvorved Du · kun bedrager Dig selv, ikke ham, og bedrager
TTL, s. 438 se, der vil takke Gud, og dog · kun bedrager sig selv ved at mene, den takker
TTL, s. 461 eneste Skridt nærmere, men · kun bedrog ham for Livet. / Alvoren forstaaer
OTA, s. 348 t, at strammes i Striden, og · kun bedrøves ved Eet, ved slappet at skulde
BA, note ethe og Joh. v. Müller, der · kun befandt sig vel ved at producere, og idet
IC, s. 73 vende sig til en Læge, som · kun befatter sig med Øiensygdomme. / IV
2T43, s. 13 er, en Overflødighed, og · kun begjerer at forblive i det Skjulte, som
NB30:7 ed mod Christus. / / Christus har · kun begjeret een Art af Taknemlighed: af den
Not11:6 nskab, den ny nemlig, bliver det · kun Begreb, ikke det til Existents overgaaende
SD, s. 230 nke et enkelt Menneske, men · kun Begrebet Menneske. – Derfor er det
KK:11 Evigheds-Bevidsthed lader sig · kun begrebsmæssig opfatte, naar den erkjendes
Not11:38 delse begriffne, men ogsaa · kun begriffne. Den qvindelige Gud er bestandig
OTA, s. 283 med det Evige, og derfor er · kun Begyndelsen vanskelig; naar den er gjort,
NB31:67 ig Stræben! Dette Liv er · kun Begyndelsen, hvad er 70 Aar mod en Evighed,
TTL, s. 464 , om den blev færdig eller · kun begyndt. Med Hensyn til det Tilfældige
AE, s. 53 / Argumentet lader sig derfor · kun behandle rhetorisk. Sand Veltalenhed er
SD, note ktiske er ( om end dette Skrift · kun behandler Fortvivlelse som Sygdommen),
KG, s. 220 er. Thi Kjerlighed kan og vil · kun behandles paa een Maade, ved at elskes
Not4:5 Aanden«, naar den · kun behandles som den tredie Person i Gudd.;
TS, s. 44 ra Gjerningerne, og lad os saa · kun beholde Gjerningerne i Oprigtighed, i Ydmyghed,
Brev 252 ter taber ved at udeblive, · kun beholder den Bevidsthed, dog at have, i
SLV, s. 97 en jordiske Tilværelse og · kun beholder Evigheden og Aandsinteresserne,
PS, s. 240 der korsfæster sit Haab og · kun beholder Korset tilbage – dersom
BA, s. 417 abt Regjeringens Tømmer og · kun beholdt Kraften til at græmme sig. Her
DD:85 Lære, der da Alt var tabt · kun beholdt sig selv tilbage. / d. 24. Nov.
SLV, s. 396 am saaledes, deels fordi jeg · kun behøvede Indesluttetheden som Grændse,
NB29:69 eens ud – – saa der · kun behøvedes eet eneste Portrait. / /
4T44, s. 293 dersom det er sandt, at han · kun behøver Lidet – for at leve; thi
4T44, s. 293 ltid forstod, at et Menneske · kun behøver Lidet, havde Du da slet ikke
4T44, s. 293 e Ordet; men at vide, at man · kun behøver Lidet, uden dog i noget Øieblik
Papir 436 at bekjende Χstum; man kan · kun bekjende Χstum ved Handling. At synge
Papir 520 re Christen i en Modsætning, · kun bekjende Christum i en Modsætning, ɔ:
JJ:183 Eremita udgivne, og kan jeg · kun beklage, at denne Forfatter istedenfor
Brev 263 fortræffelig og jeg maa · kun beklage, at jeg har faaet den otte Dage
NB31:82.a en sand Nydelse. / ja, saa han · kun beklagede, at han ikke saae sig istand
NB7:75 des haabe Aar efter Aar, der · kun bekræfte, at der ingen Hjælp hidtil
4T43, s. 152 bekymre sig om sig selv, men · kun bekymre sig om at beundre, og derved da
NB25:19 bekymrede sig om mig, dersom han · kun bekymrede sig om det Betydelige; frygteligt,
SLV, s. 268 øst er det ikke, naar man · kun bekymrer sig om en eneste Ting, at der
FB, s. 209 e Verden. Saasnart Slægten · kun bekymrer sig om sin Opgave, hvilket er
OTA, s. 199 r sin egen Skyld, men han er · kun bekymret for, at disse skulle urolige og
SLV, s. 242 Gifte, kan sætte Alt ind, · kun bekymret om Ideen, er ganske anderledes
3T44, s. 263 en Sag, til hvis Overveielse · kun Bekymringen aabner Adgang. Hiin Misforstand
NB20:96 en ubetydeligste Bekymring. · Kun Bekymringen for sin evige Salighed finder
Not2:2 / / Af Litteraturen vil jeg · kun bemærke mig Noget. Den findes særdeles
AA:12 hageligheder angaaer, vil jeg · kun bemærke, at jeg er ifærd med at læse
BI, s. 115 jeg her ikke afgjøre, men · kun bemærke, at jeg gjerne kan være enig
SLV, s. 401 n ikke vil forstaae ham, men · kun benytte enhver ny Opdagelse om hans Følelse
Not4:46 yclopedien ell. idetmindste · kun benyttede dens adsplittede Dele paa forskjellige
BOA, s. 249 r, idet den væsentligen · kun benytter det ganske Almindelige, der universellere
BOA, s. 111 og hans Skrifter skal · kun benyttes til at see, om han forstaaer sig
FB, s. 209 fgjør jeg ikke; jeg tør · kun beraabe mig paa mig selv, der ikke dølger,
G, s. 40 des bagerst en Plads i en Krog, · kun beregnet paa een Person, hvor man sidder
NB2:68 andigt med. Danmark er bestandigt · kun beregnet paa een Person. Saaledes ogsaa
Oi9, s. 381 fordærvet, en ond Verden, · kun beregnet paa Slyngler eller paa Piat),
AE, s. 473 et Comiske i Ironien, men har · kun Berettigelsen til at see det ved bestandigt
AE, s. 474 Humoristiske comisk, men har · kun Berettigelsen til at see ved bestandigt
KG, s. 231 jender jeg dem alle«; · kun Beridderen har en udviklet Forestilling
EE2, s. 258 sympathiske Tvivl kan nemlig · kun beroliges i Eet og det Samme, fordi det
NB19:30 mig for ophøiet, jeg kan · kun berømme og lovprise den. Denne Ædruhed!
NB13:33 , sætter hele sit hidtil · kun berømte Navn ind: saa skal man –
AE, s. 493 ham, fordi Virkningen fra ham · kun berører den Enkelte gjennem de mellemliggende
EE2, s. 295 n, der skuer op mod Himlen og · kun berører Jorden? Og dog er dette Haar
EE1, s. 216 e. Eet Slag kan nemlig enten · kun berøve ham Haabet og derved gjøre
OTA, s. 363 kan være Gjenstanden, men · kun Besiddelsen negtes, da er den ulykkelige
NB32:50 i det Evige kan kun være hos, · kun besiddes af – den rette Besidder.
NB30:24 amme Gjæs, bliv hos dem, · kun beskjeftiget med Eet, at ville vinde dem
AE, s. 92 en Mand hele sit Liv igjennem · kun beskjæftiger sig med Logiken, saa bliver
EE2, s. 229 e have at sige om, men som de · kun beskrive, uden at det falder dem paa Sinde,
PS, s. 221 ikos eller af en Tjenestepige, · kun beskæftige mig historisk, eller, forsaavidt
EE1, s. 156 an en Qvinde i Almindelighed · kun beskæftige os i samme Grad, som hun
SLV, s. 423 dog Differentsen, fordi den · kun beskæftiger sig med de begunstigede
KG, s. 103 tanden er bestemmet. Den, der · kun beskæftiger sig med det Evige, uafbrudt,
NB4:107 ved at bekjende Χstum, · kun beskæftiget dermed, egl. opgiver Alt,
BOA, s. 132 re sikker, ei heller er han · kun beskæftiget med at erhverve denne Sikkerhed:
4T43, s. 132 ing er ligegyldig for sig og · kun beskæftiget med Livets og Tilværelsens
SLV, s. 100 saa have vi en Ægtemand. · Kun Beslutningen kunde borge for Aladdin, Digteren
4T44, s. 344 Tiden vide af; thi det veed · kun Beslutningen, hvis Navn jo minder derom,
TTL, s. 437 vil Gud ikke forstaae – · kun Beslutningen, som overtager Lykken. Og
Not11:26 han veed det jo. Han kan · kun beslutte sig til denne Proces for Noget
PS, s. 266 man ikke bliver Discipel, men · kun bespotter Guden. Hiin Skikkelse var intet
IC, s. 208 kan i denne Verden i Sandhed · kun bestaae ved at stride, det er, hvert Øieblik
NB:73 denne Videnskab der altsaa · kun bestaaer for Spøg. Dens egl. Opgave
EE1, s. 91 Gotts Blitz bravissimo, men · kun bestandig frister det Musikalske frem,
Not11:26 oteles siger Gud tænker · kun bestandig sig selv, og i samme Forstand
BOA, note saa stærkt Modsigelsen, da · kun bestandigt den ene Part møder, og man
KG, s. 302 de med hinanden, men om, hvad · kun bestandigt den Enkelte kan gjøre, at
KK:4 od ham selv indtræde i, men · kun bestandigt en anden af ham skabt Aand.
LP, s. 23 f den simple Grund, at det dog · kun bestandigt er den, der har Øren at høre
AE, s. 474 t Ethiske, og seer det derfor · kun bestandigt forsvindende. / Humor har det
SLV, s. 89 il løsrive sig, og derved · kun bestandigt opdage, hvor umueligt det er
AE, s. 416 : Anfægtelse, og lader sig · kun bestemme der. Skjøndt jeg ellers ikkun
AE, s. 413 det til det absolute Gode sig · kun bestemme ved det Negative: Forholdet til
AE, s. 242 t, og derved hvert Øieblik · kun bestemtere betegner Ueensartetheden som
EE:171 kke endnu) » og kunde · kun besværlig tale«; thi da det
EE2, s. 293 , ja maaskee tilbad, hvem han · kun besøgte, naar hans Sjæl var riig
NB18:89 ny Form. Er det saa, at det Gode · kun betaler sig daarligt i denne Verden ( hvad
NB18:89 at ville det Gode. / At det Gode · kun betaler sig daarligt i denne Verden, det
NB24:29 ar sagt: en stor Velgjerning kan · kun betales ved stor Utak. / Ypperligt; thi
FEE, s. 50 ing til, at Mange, der før · kun betalte 3 Portioner Næringsskat, nu
Not1:8 se, Forskydelse kunne derfor · kun betegne Overgangstilstande, en Adskillelse
BOA, s. 275 rmere Eftersyn skal det dog · kun betegne Subjektivitetens Forandring, hvilken
Not9:1 aar i Forhold til Vorden, er · kun Betegnelsen af den gudd. Substantialitæt,
FB, s. 164 e Ord, der Intet betyder, men · kun betegner, at man skal være mindre velvillig,
4T44, s. 309 det Udvortes, saa er det jo · kun Betingelsen for at kunne komme til at lære
BI, s. 223 taget i de Andres Bevidsthed, · kun Betingelsen for et nyt. Grunden hvorfor
NB20:132 ive sig ɔ: han vilde altsaa · kun betingelsesviis hengive sig. Han skulde
AA:23.a al Constitution Medværende. / · kun betingende sig en Begravelse i indviet
AE, s. 505 e Inderliggjørelse, altsaa · kun betinget ved Inderliggjørelsen, der
Not11:33 men Leben, Hauch., dog · kun betinget, det har det kun for dette Sted,
NB25:37 et Ethiske kan derfor ogsaa · kun betjenes i Retning af Politie: Din Slyngel,
NB25:82 . / Nei, det Ubetingede kan · kun betjenes saaledes, at den der tjener bestemmer
NB24:114 lute Souverain, Χstd., kan · kun betjenes saaledes, at man i Farens Øieblik
NB25:105 t Χstd., og forstaaet, at, · kun betjent i Selvfornegtelse og Forsagelse,
BOA, s. 184 e kan benægte. Selv om man · kun betragter mine » Prædikener«
BOA, s. 190 2 lyder saaledes: selv om man · kun betragter mine » Prædikener«
BOA, s. 192 eren ved at sige: selv om man · kun betragter mine Prædikener og Studier
BA, s. 399 der frem forklædt, naar · kun Betragteren seer, at den Ubekjendte, der
EE2, s. 236 igiøse Mysticisme. Jeg har · kun betragtet den fra mit ethiske Standpunkt,
NB21:88 ken bliver dog væsentlig · kun Betragtning, thi det seer man jo let, at
IC, s. 230 o ogsaa – man anstiller · kun Betragtninger. Og » Betragtningen«
NB16:97 nge, at til Gud forholdt man sig · kun betræffende sin evige Salighed, angaaende
NB36:4 r Millioner, 10 Millioner det maa · kun betyde 1 Msk. / Men for 1 Msks Skyld skal
OTA, s. 147 hed at ville Eet kan saaledes · kun betyde at ville det Gode, fordi ethvert
CT, s. 194 elske en Anden, selv om dette · kun betyder at blive ligegyldig mod hiin Første,
Not11:16 ειν. Det har · kun Betydning med H: t: en mulig Erklæring
BOA, s. 192 Pennen. Adlers Tilsvar har da · kun Betydning under Forudsætning af at hele
EE1, s. 394 tydning i og for sig, og har · kun Betydning ved den Fortolkning, Kjærligheden
NB6:74 e disse mange, mange Tanker, · kun betænkende mine Synder og fortrøstende
SLV, s. 444 er dette saare lidet, jeg er · kun betænkt paa eengang i Samtale at turde
NB4:99 kun forstaae Alt bagvendt. Derfor · kun beundre de Afdøde, hvor Resultatet
FB, s. 112 af hvad hiin gjør, han kan · kun beundre, elske, glæde sig ved Helten.
FB, s. 200 eg ikke forstaae, ham kan jeg · kun beundre. Det blev ogsaa bemærket, at
IC, s. 239 og af disse Tolv var dog Een · kun Beundrer – eller, som han almindeligviis
IC, s. 249 ge: den vinder Christendommen · kun Beundrere; og Beundreren er jo i strengeste
EE1, s. 172 og som i Almindelighed ogsaa · kun bevarer sig et flygtigt Moment. Der hører
JJ:333 , thi det Umiddelbare er sig · kun bevidst naar det skriger, det Dialektiske
JJ:266 De øverste Principer lader sig · kun bevise indirecte ( negativt). Denne Tanke
AE, s. 201 r for al Tænkning lade sig · kun bevise indirecte ( negativt): sæt Paradoxet
Oi9, s. 386 oe. / At man troer, lader sig · kun bevise paa een Maade: ved at være villig
NB20:168 t Uendelige Noget, kan det · kun bevæge relativt. / Og derimod Alt, hvad
SD, s. 218 de antage, at et Jernbanetog · kun bevægede sig hver Gang Locomotivet snøftede.
JC, s. 22 var ham ikke magtpaaliggende, · kun Bevægelserne interesserede ham. Undertiden
NB31:126 alle saadanne Martyrier ere · kun Bevægelses-Punkter i Verden, ikke Punktet
AE, note e vil en Philosoph sige, at jeg · kun bevæger mig i Forestillingens Sphære.
NB6:47 u tildags bestandigt og ubetinget · kun bevæger sig i en simpel Comparations
SLV, s. 355 tring i Retning af Sandheden · kun bidrage til at gjøre de to Maaneder
BOA, s. 98 delig paa Det, som Snildheden · kun bilder en Anden ind. Det tilsyneladende
BI, note g Existentsen selv ham bestandig · kun Billede, ikke Moment i Ideen, og dette
BI, note Andet, fordi Alt var Billede og · kun Billede, ligesom man jo ogsaa maa ansee
AE, note ghed i Længden, saa er dette · kun Billedets Ufuldkommenhed, men Troen holder
SLV, s. 120 kede. I Almindelighed ere de · kun Bipersoner og saa meget ældre, at de
NB11:160 er fik Lov at blive i Sit, · kun blev der foretaget en Notarial Forretning
2T43, s. 33 de saa stærkt, at Din Tro · kun blev en skjøn Indbildning, Du hellere
BI, s. 191 ven, blev det for denne, der · kun blev et fastende Vidne til, hvorledes hans
NB6:73 der atter i Forhold til den · kun blev et Reflexions Forhold; og dog var
NB:36 m Corsaren kunde sikkre os, at det · kun blev læst af de meest intellectuelle
NB20:86 kret sig at Spørgsmaalet · kun blev om Χstd. som en Lære. Oprøret
NB36:31 nbragt det saaledes, at det · kun blev Phantasie-Nydelse, omtrent som naar
AE, s. 368 dan man vender og dreier sig, · kun blev relativ forskjellig fra al anden Udvorteshed.
BI, s. 221 til Menneskeheden som saadan. · Kun blev Socrates ikke staaende ved en philosophisk
BI, s. 175 m med, fordi hans Speculation · kun blev subjektiv, og han ikke selv traadte
NB31:37 s Fordringer, at der fremtidigen · kun blev Søndag hver fjortende Dag, eller
Oi4, s. 210 ette Bagatelleri, som det dog · kun blev til med især Christi men ogsaa
KG, s. 151 it Hjerte var reent, hvad det · kun blev ved at elske ham. / Saaledes maa der
SLV, s. 152 er dette, er den Besluttende · kun bleven endeliggjort i sin Reflexion, han
KG, s. 363 den ikke bleven bedre, den er · kun bleven mindre lidenskabelig og mere smaalig.
NB:16 ret hende en ny Forlovelse var hun · kun bleven raadvild, og havde hun givet efter,
NB29:56 dt. En Statskirke er overhovedet · kun blevet mulig ved den løgnagtige Maade
NB27:33 r at Alle saadan ere Christne er · kun blevet muligt derved, at man har gjort
AA:12 Overflade frem; her ere de nu · kun blevne staaende ved enkelte Facta og deres
Oi2, s. 152 e om det Comfortable! Lad det · kun blive anvendt overalt hvor det lader sig
Papir 55:1 sagen). Alt det øvrige vilde · kun blive at betragte som Indledning. –
NB30:15 elbart fromme Naturer ville · kun blive bedragne. Nei, Politie-Agenter, og
EE2, s. 222 hed, men i sin Frihed kan han · kun blive derved, at han bestandig realiserer
NB31:94 t digte det. Altsaa kan det · kun blive digtet derved, at det ikke forstaas,
CT, s. 112 e gaae op, og saaledes, at de · kun blive een Gang! Slip aldrig denne opbyggelige
HG, s. 159 kke vil det anderledes – · kun blive eftertrykkeligere, naar Den, der
NB20:49 skal tjenes tilgavns, da kan der · kun blive en lille Tid tilovers til at tjene
KG, s. 117 tort, thi derved vilde han jo · kun blive endnu mere elskværdig –
EE2, s. 68 til Dandseplads, saa lad dem · kun blive et Offer for Dig og andre Luxe, der
AE, s. 207 alle Existents-Afgjørelser · kun blive et Skyggespil mod hvad der evigt
DS, s. 204 i Manges Sind. Og lad den saa · kun blive hørt. At Verden er blevet forandret,
BI ive concret. Men dette kan den dog · kun blive igjennem Slægt og Individer. /
AE, s. 132 vem han lever sammen, kan han · kun blive klar over gjennem det Udvortes, og
NB16:39 os. / Venskab vil der ogsaa · kun blive lidt Tale om; thi et Venskab paa
CT, s. 296 blev forraadt. Thi lad det nu · kun blive Nat omkring Dig, dette hører jo
CT, s. 63 ihedens Bekymring. / Man kan · kun blive og være Christen som eller i Egenskab
DS, s. 207 r lette at lokke. / Lad dette · kun blive sagt og hørt, hvad Sandhed er,
IC, s. 76 saaledes kan ethvert Menneske · kun blive samtidig: med den Tid, paa hvilken
LA, s. 27 hver Pige kan blive usand, og · kun blive sand om den Ualmindelige. / Isoleret
IC, s. 141 og Omsorg – thi han kan · kun blive Troens Gjenstand. Men Alt hvad der
Brev 232 . Kierkegaard / Ja, lad der saa · kun blive trykt 500 Exemplarer af Øieblikket
CT, s. 44 n, der har Rigdom og Overflod, · kun blive ved at blive vidende om Andet; men
NB32:140 mere Aand. Følgen kan altsaa · kun blive, at det bliver vanskeligere for Aand
BI, s. 167 man seer, at Retfærdighed · kun bliver brugbar i Tilfælde, hvor man
AE, note e den digteriske Skildring med. · Kun bliver den afgjørende Forskjel mellem
BI, s. 119 afsluttet i sig selv, at den · kun bliver den Klippe, paa hvilken de enkelte
SFV, s. 20 slaaer til paa ethvert Punkt. · Kun bliver det Uforklarlige, hvorledes det
BA, s. 402 r, at omskabe Verden, saa der · kun bliver eet Keiserdømme og een Keiser.
AE, s. 38 l hvad der i sit Maximum altid · kun bliver en Approximation. Sættes der
AE, s. 437 tiske Resultater, hvorved det · kun bliver endnu lettere. Naar derfor den religieuse
NB13:74 e, fordi hans Tilværelse · kun bliver endnu mere afstikkende i Sammenligning
F, s. 474 Fald bliver saare ringe, da jeg · kun bliver et encliticon til hende, hvilket
AE, note forsaavidt den føles, ydmygt · kun bliver et Suk over denne Livets Elendighed,
NB32:134 Sag, hvorved han saa igjen dog · kun bliver et Superlativ af msklig Majestæt,
4T43, s. 166 e Verden hvad Verdens er, og · kun bliver Guds Skyldner, hvilket ikke er at
BOA, s. 278 gt udtales, saa det tilsidst · kun bliver ham en Trang en Gang imellem at
NB27:23 at voxe, mig at forringes, · kun bliver han alligevel min Fader, han bliver
TAF, s. 301 overlades til Dig selv, men · kun bliver i Sandheden ved at blive i ham;
AE, s. 196 og Opdragelses-Stue, hvor man · kun bliver Mand ved Inderlighed i at existere,
Brev 40 n ikke selv kommer, og derfor · kun bliver mere længselsfuld. / Min kjære
PS, s. 237 kan siges at fødes, da han · kun bliver mere og mere tydeligt mindet om
NB10:130 I, skjøndt han veed, at det · kun bliver nogle Faa. Saa guddommeligt kunde
KG, s. 245 ens hans Kraft dog egentligen · kun bliver prøvet. Og naar man saa har forstaaet
EE2, s. 87 ledes i det Uendelige, at der · kun bliver saa meget tilbage, at man nyder
BOA, s. 156 dermineres, da den i saa Fald · kun bliver sand som en Hypothese, bliver ved
AE, s. 109 v, bruger sig selv, og altsaa · kun bliver standset paa samme Maade som en
PCS, s. 143 ere, en Gjeld, der bestandigt · kun bliver større ved den sædvanlige
NB21:10 n sikkrer tillige, at Sligt · kun bliver Talemaade, da man bestandigt til
EE1, s. 106 en har ophørt at lyde, og · kun bliver til igjen, idet den atter lyder.
Brev 184 Deeltagelse som egentligen · kun bliver til, er til paa Geburtsdagens 12
EE1, s. 238 n ny Illusionens Verden, der · kun bliver unge Mandfolk til Deel. Naar man
Brev 132 n Udødelighed i sig som · kun Blomsterduft har og gamle Melodier. /
Papir 318 rne, – det er forbi, · kun Blomsterduften ved Indgangen, kun Erindringen
SLV, s. 130 e er mærkelig, ved at den · kun blomstrer een Gang i hundrede Aar, har
SLV, s. 34 sig ud, hiint pragtfulde, der · kun blomstrer eengang, hiint zarte, der lukker
KG, s. 16 de forkrænkelige Blomster, · kun blomstrer til en vis Tid om Aaret: hvilken
Brev 61 rværende Tilstand. Naar · kun blot Mange, som tale om, hvad Tiden kræver,
Papir 456.c , var Samfundet – eller · kun blot Tyvene? – tjent med, at han
3T44, s. 240 end, hvad Myndighed angaaer, · kun borger sig frem. / Tænk paa Din Skaber
G, s. 84 og plebeiisk Virtuositet, som · kun Borgerskabet raaber i Gevær for. Enhver,
NB9:6 og desto længere kommer man · kun bort fra at existere. / Det vilde være
SLV, s. 26 til: I otte Veie, I førte · kun bort fra mig alle Mennesker, og bragte
BA, s. 333 naturligviis Intet, da den ene · kun bortforklarer, hvad den selv har digtet
BA, s. 319 rsoning? Philosophien er jo da · kun bragt derhen, hvor man i gamle Dage begyndte,
BB:7 . Ogsaa Mefistofeles har · kun bragt sin Mand til Anskuelse af Nydelse,
4T43, s. 131 snart en Erkjendelse, der · kun bragte ham til at skjælve; snart en
EE2, s. 164 et Godt og Ondt? Nei, jeg vil · kun bringe Dig paa det Punkt, at dette Valg
F, s. 506 kun, jeg beder og besværger, · kun bringe man mig ikke ved Hjælp af Mediationen
NB25:10 vidsthed ( medens dog Χstd. · kun bringer den til Bevidsthed for at trøste);
EE1, s. 149 t man ved alle Overdrivelser · kun bringer det dertil, at man fører Sagen
Papir 340:15 forladt af Gud. Han som · kun bringer Eet, men det ene Fornødne; han
KK:11 Guder og i sine relig: Feste · kun bringer sig denne Eenhed til Bevidsthed
NB21:161 Pruttende. Men nu kan Idealerne · kun bringes frem af en Enkelt – ergo
SLV, s. 423 rdig mod Menneskene, den kan · kun bruge de Udvalgte, men dette er en maadelig
BI, s. 71 a føle sin Overvægt, men · kun bruge den til at forhjælpe Phænomenet
KG, s. 234 flaut«; thi lad os · kun bruge det i Verden ideligt brugte Ord,
NB14:119 nt stakkels Msk. og tør · kun bruge det reneste, Evighedens! Hvor let
OTA, s. 399 lder om – ja, lad os · kun bruge det simple Udtryk, som dog er saa
KG, s. 216 selv Rede for, er, at vi dog · kun bruge det, overalt hvor Kjerlighed er med.
NB29:33 itet – derfor vil han · kun bruge en Enkelt. / At være en saadan
AE, s. 233 have protesteret imod, da de · kun bruge ethiske Immanents-Categorier, ikke
EE2, s. 17 dt endog i det sletteste Veir · kun bruger ½ Minut. Ak! ja Du er et besynderligt
BA, s. 434 elser af det Onde udenfor, og · kun bruger de metaphysiske Bestemmelser af
CT, s. 122 værge sig med, men som det · kun bruger i Livsfare: saaledes er Evighedens
NB10:87 den maa være absolut sand, og · kun bruges hvor den er sand. Heiberg vilde
AE, note hold til en Præsts Foredrag · kun bruges i en speciellere Forstand, og det
NB:77 et ligesom Lapse bruge Lorgnetten, · kun bruges Mikroskopet mod Gud. / Dersom der
NB:152 som en Forbandelse, saa den · kun bruges som Straf over Forbrydere. Ak, hvilken
Brev 235 den Vending gaaer med, som · kun bruges ved en snever Vending: jeg begriber
TTL, s. 469 se standset den Unges Liv, og · kun brugt Alvoren til at holde Maade med Forfærdelsen,
PS, s. 282 ske Skepsis, der bestandigt · kun brugte Erkjendelsen for at frede om det
NB16:39 en hjerteløs Egoist, der · kun bryder sig om sig selv, og ubekymret gjør
BOA, s. 170 tik ikke var til, den gjør · kun Bryderier. Hvilken skjønnere Lovtale
NB7:97 ( i Modsætning til frit, · kun bundet til Gud at tjene en Idee.) Nei Tak,
OTA, s. 326 sine kjære Disciple, men · kun byde dem samme Ringhedens, Foragtethedens
NB30:53 i Kjendthed; de kunne egl. · kun bære ham paa Phantasie-Afstand. »
DD:76 e al den Brøde paa sig som Msk. · kun bærer paa, forsaavidt og i den ham tilkommende
G, s. 42 ovende ikke hvilet paa det, men · kun bøiet sig over det, for at lægge
3T44 ge ere de ustadige, begge have de · kun Bønner, begge ere de mistænkelige
Not3:6 Pairs i Aandernes Rige ogsaa · kun bør bedømmes af Pairs, og bringer
DS, s. 192 ommen er af den Mening, at man · kun bør gifte sig een Gang – og Du
EE2, s. 283 l en Barnestreg, hvorover man · kun bør smile. Han har seet Dit Yndlingsstykke:
NB10:199 mod Mskene. Mskene ere dog · kun Børn, og saa er det uretfærdigt mod
G, s. 88 ing med en saadan Gjentagelse? · Kun Børnene fik Job ikke dobbelt, fordi
AE, s. 490 levegne respekteres ogsaa her · kun Categorien, og tager jeg derfor med hvad
EE1, s. 250 ldrig elsket ham, jeg elsker · kun Charles, og siger endnu: man elsker kun
KG, s. 117 sentligen være fælles. · Kun christeligt forstaaet er Sammenstødet
IC, s. 224 edens Straffe, Straffe hvilke · kun Christendommen har forsøgt at anvende:
NB8:46 eren« elsker, og som · kun Christendommen vover at kalde Synd, medens
TSA, s. 77 rkende Kraft? Nei, det havde · kun Christi Død, thi han var mere end Menneske,
IC, s. 199 kelt Den der vil komme igjen. · Kun Christus er Den, der kan gjøre sit Liv
BA, note gien er i Begrebet ufuldkommen. · Kun Christus er et Individ, der er mere end
OTA, s. 367 frækt kan begribe. · Kun Christus var for Gud uden Skyld, og netop
Not7:7 er der bestandig bruges, men · kun combineres saa riigt ( den samme syllogistiske
SLV, s. 389 il Vanvid, men Virkningen er · kun comisk, og comisk, fordi den qvalitative
BA, s. 431 ntinuitetens-Abracadabra, der · kun communicerer med sig selv, og derfor bestandig
NB12:143.a d, men der kommer mestendeels · kun Confusion ud deraf. / Som de drachontiske
AE, s. 191 mislig Fortjeneste, nu er det · kun Confusion. / Paradoxet fremkommer naar
Not10:9 / Seer man i alt Sligt · kun Construktioner, det er en subjektiv Bestemmelse,
BI, s. 344 Skeer dette ikke, da have vi · kun Contemplationens, Andagtens, Pantheismens
SLV, s. 406 alt som det fremstilles, kan · kun controleres ved Idealiteten, men den kan
CT, s. 197 Frivillige er i Christenheden · kun da at anprise, naar det for Gud forstaaer
KG, s. 329 es der med Gud om hiin Seier. · Kun da bestaaer et Menneske efter at have overvundet
AE, s. 444 t allerede om Forelskelse, at · kun da bliver en Forelskelse forædlende,
NB16:42 gentligen troer jeg, at det · kun da bliver en Skyld, naar jeg paa nogen
3T44, s. 259 gt af Salighed, og han var · kun da den Elendigste, naar han » haabede
FB, s. 117 atte bevæge Herren, det var · kun da den retfærdige Straf udgik over Sodoma
CT, s. 196 ing, er i ethvert Tilfælde · kun da det Christelige, naar det, som viist
NB32:127 nye Testamentes Χstd, · kun da er Χstd. anbragt – i Virkelighed.
AE, s. 110 uendelig fortsatte Reflexion, · kun da er Begyndelsen forudsætningsløs.
TTL, s. 405 en Allestedsnærværende, · kun da er den i Sandhed for Dig. Om en Talende
KG, s. 121 en ubetinget Lydende. – · Kun da er der Fynd og Mening og Sandhed og
NB32:127 a tage Verden, som den er, · kun da er det det nye Testamentes Χstd,
NB35:8 e den mindste Ubetydelighed. Nei, · kun da er det en Sygelighed at kunne see det
NB35:8 en Sundhed, en høiere Sundhed. · Kun da er det en Sygelighed, naar det ikke
KG, s. 51 r » Næsten«, · kun da er det Selviske i Forkjerligheden udryddet,
AE, s. 295 intellectuelt gjelder det, at · kun da er en Virkelighed forstaaet og tænkt,
KG, s. 106 Forklaringen er Forklarelsen, · kun da er Forholdet det rette. Ak, saaledes
DS, s. 250 arede: Alt vil jeg taale, thi · kun da er jeg blevet ulykkeligst, naar jeg
NB23:126 tlige, jeg bukker blot for det. · Kun da er jeg glad og har Livs- og Kamply
KG, s. 154 skendes Fortrolighed. – · Kun da er Kjerlighed af et reent Hjerte og
KG, s. 40 un naar det er Pligt at elske, · kun da er Kjerligheden evig betrygget. Denne
KG, s. 45 un naar det er Pligt at elske, · kun da er Kjerligheden evig frigjort i salig
KG, s. 47 un naar det er Pligt at elske, · kun da er Kjerligheden evig lykkelig sikkret
KG, s. 36 un naar det er Pligt at elske, · kun da er Kjerligheden for evig betrygget mod
AE, s. 295 posse. Ethisk gjelder det, at · kun da er Muligheden forstaaet, naar hvert
NB11:183 dre til at gjøre det Almene. · Kun da er nemlig det Particulaire sandt, naar
KG, s. 144 og Ven er samvittighedsfuld. · Kun da er nemlig Din Kjerlighed en Samvittigheds-Sag;
SD tiske, det Grændseløse; thi · kun da er Selvet sundt og frit fra Fortvivlelse,
Papir 535 t Afgjørende. / Nu menes, at · kun da er Videnskab sand, naar al Autoritet
EE2, s. 281 Sangværket i ham maa lyde, · kun da føler han sig lykkelig. Troer Du,
Papir 550 it, at han skjuler den, · kun da har den ret Magt over ham. /
EE1, s. 197 ed en Smugler af Profession, · kun da har hun en nærmere Visitation at
NB2:12 det Almene men netop ringere, og · kun da igjen lidt høiere. Men det Første,
CT, s. 227 eien til Frelsen er Troen; og · kun da kan der være Tale om » nu«
NB26:61 i det Ubetingedes Taushed, · kun da kan et Msk. vove Alt; skimter han et
4T44, s. 380 r han selv bliver til Intet, · kun da kan Gud gjennemlyse ham, saa han ligner
NB30:28 r sin Sjels evige Salighed, · kun da kan han holde ud eller komme ud i, hvad
FB, s. 165 om mulig endnu høiere, og · kun da kan han offre ham; thi denne Kjærlighed
OTA, s. 250 dser inden han gaaer videre: · kun da kan han ville Eet; men Hjertets Reenhed
NB9:78 g betænker Sagen for mig selv) · kun da kan og vil jeg tale om det Overordentlige
FB, s. 196 øier Faust ind i sig selv, · kun da kan Tvivlen tage sig poetisk ud, kun
IC, s. 203 , Sandheden. Det vil sige, · kun da kjender jeg i Sandhed Sandheden, naar
NB9:13 tlige, uden at betænke, at det · kun da kunde skee, hvis han lod være at
TTL, s. 457 ldeles som den Andens – · kun da lindrer det. / Men alt Sligt er ikke
CT, s. 91 e to Herrer. Men det er ogsaa · kun da muligt at tjene een Herre, naar man
FB, s. 165 dsigelse med hans Følelse, · kun da offrer han Isaak, men hans Gjernings
FB, s. 196 Tvivlen tage sig poetisk ud, · kun da opdager han egentligt ogsaa selv i Virkeligheden
3T44, s. 236 in, fortabende sig i Veemod, · kun da siger han det, ikke til noget Menneske,
NB25:77 er Sludder og Hyklerie, at · kun da skal man underkaste sig denne Operation,
OTA, s. 303 ster og ikke sanker i Lade: · kun da tjener han ikke Mammon. / » Søger
OTA, s. 207 l det Høieste; ak, den er · kun da unyttig og unyttet, naar Du ved den
2T44, s. 208 Brønd Bethesda rørtes, · kun da var det helbredende at stige ned deri.
NB21:60 ae et større Levebrød. Thi · kun da vilde dette » tarvelige Udkomme«,
Oi9, s. 382 over sig selv, og som derfor · kun da vilde fordømme Dig, hvis Du ikke
NB28:63 lige, Det som fordres af Enhver, · kun da ægger den til Forfølgelse. Thi
NB20:100 edsbyrd / er stricte taget · kun da, naar de umiddelbare Vidnedsbyrd vidne
AE, s. 361 ελος er · kun da, naar Individet forholder sig absolut
OTA, s. 369 tfærdiggjøre Gud, hvad · kun Daarers Indbildskhed og indbildske Viisdom
Brev 192 men Slutningen af det var · kun daarlig; iaar er det begyndt uheldigt,
AE, s. 369 en, især » hvis man · kun daarligen har sørget for sin Alderdom,
4T44, s. 379 nlig Haand det Forvirrede og · kun daarligt Begyndte, tænk Dig Barnets
KG, s. 237 nd Kjerlighed til Barnet, som · kun daarligt forstaaer at elske sig selv, at
NB20:14 em-Instants: o, men han har · kun daarligt kjendt Msket, naar han kunde mene,
EEL, s. 65 berettiget Forsøg er ogsaa · kun daarligt retfærdiggjort ved lidt Juristeri,
SFV, s. 96 aaede af Alle, er Noget, som · kun Daarskab og Arrigskab har kunnet falde
KG, s. 110 re Fyldest. Saaledes taler · kun Daarskab om Kjerlighed, som var der Strid
KG, s. 110 og det Samme med Fordringen. · Kun Daarskaben sætter Splid mellem Loven
SD, s. 143 ller i ringe Ubemærkethed · kun Dagens Møie og Hede; hvad enten Dit
2T44, s. 211 rtragter den aarle og silde. · Kun Dagleieren fordrer Lønnen hver Dag;
JJ:182 et Humoristiske. / ... Thi det er · kun Daglønnerne i Livet, der som Fabrik-Arbeidere
EE1, s. 368 egentlig skal dandses af To, · kun dandses af Een, saaledes forholder jeg
OTA, s. 358 saa længe som Tiden, kan · kun danne for Evigheden; Skolen for Livet viser
4T44, s. 380 des om det Udvortes, han vil · kun danne sig selv. Saa sidder han da og tegner;
4T44, s. 321 ges i en selvgjort Strid og · kun dannes til ny Forfængelighed, saa det
BA, s. 460 en saadan Individualitet, der · kun dannes ved Endeligheden, ikke en Politie-Dom
SLV, s. 27 an betragtede en Yngling, der · kun dannet, eller for at bruge et endnu zartere
Not9:1 om Natur er bevidstløs og · kun daseiende og mangler Fornuft og Frihed.
KG, s. 151 rt, og Stilheden voxer, fordi · kun de Allernærmeste blive tilbage; og naar
NB:199 te bort og Stilheden voxer, fordi · kun de Allernærmeste blive tilbage; og naar
Papir 266 ts Mure at storme imod. Jeg har · kun de blege, blodløse, seiglivede, natlige
BI, s. 105 hvert Mesterskab i Kunst; thi · kun de bleve berømte, hvem Eros begeistrede.
NB30:61 Alt hvad der er Noget, saa · kun de der ere Ingenting ere sikkre. Disse
SLV, s. 198 Januar. Midnat. / Alt sover; · kun de Døde stige nu frem af Graven og leve
NB31:35 falder Msket ikke paa Sligt, og · kun de eminenteste Individer uden for Χstd.
SLV, s. 185 lædens Udkomme til hende, · kun de enkelte mørke Øieblikke har jeg
4T44, s. 323 værende, langt borte, saa · kun De ere bedragne der mene at saare ham!
Papir 591 om, at Gud er Kjerlighed: · kun de ere modnede for Evigheden. / Dem modtager
AE, note forøvrigt Intet at sige om, · kun de fire sidste Linier ere igjen et Beviis
EE1, s. 227 den egentlige Frembringelse. · Kun de Forfattere, der paa een eller anden
NB20:25 saadanne Folk de ere Afdøde, · kun de formaae at drive Sagen igjennem. /
KG, s. 345 i virkeligt afnøder det jo · kun de Forældre Kjerlighed, som ikke ere
EE2, s. 127 t vil jeg gjerne indrømme, · kun de gribe til, der see Opgaven. / Men lad
DD:19 sterlandsk Attribut; men det er · kun de hellig 3 Konger fra Østen der have
Not11:18 stantisk o:s:v:, Noget som · kun de kan falde paa, der ønske en priviligeret
Not11:18 ie er kun for de Villende; · kun de Kloge lære af Erfaring. Dens Beviis
FB, s. 138 det ingenlunde for det Store. · Kun de lavere Naturer glemme sig selv og blive
FB, s. 139 an ikke forstyrre ham, det er · kun de lavere Naturer, der have Loven for deres
FB, s. 139 ig blive bedragen, thi det er · kun de lavere Naturer, der indbilde sig, at
G, s. 77 skabens Hvirvel er løsgiven. · Kun de Mennesker, der ikke have Forestilling,
EE2, s. 183 et træffer i Almindelighed · kun de mest begavede Naturer. Jeg skal heller
EE1, s. 105 rnelse – og det er dog · kun de mindre Mysterier, Gaver før Brylluppet.
SLV, s. 258 en fattig Kjøbstad, hvor · kun de mistænkelige Personers Tilhold og
Papir 591 re sig mod Gud o: s: v:. / · Kun de Msker, som bragte til dette Punkt af
KG, s. 77 formastelige Vildfarelse, at · kun de Mægtige og de Fornemme ere de Skyldige;
KG, s. 151 rt, og Stilheden voxer, fordi · kun de Nærmeste blive tilbage, medens Døden
NB:199 aae bort og Stilheden voxer fordi · kun de Nærmeste blive tilbage, og naar saa
SLV, s. 166 t fremsætte, jeg udvikler · kun de psychologiske Forudsætninger; ere
SD, s. 178 om. » Det er da ogsaa · kun de reent umiddelbare Mennesker –
SD, s. 178 gaae fra sig – det er · kun de reent umiddelbare Mennesker, der slet
Not4:34 il altsaa Fornuften bestemme, at · kun de Religionslærdomme ere at ansee for
OTA, s. 138 Hjerterne I Tvesindede; / thi · kun de Rene af Hjerte kunne see Gud og altsaa
JJ:269 de noget at sige, men det er · kun de samme forsultne Talemaader, der marschere
NB15:9 er, tilhører naturligviis · kun de sande Χstne – vi ere en halvsnees
EE2, s. 138 r erhverves ikke noget Andet, · kun de selv erhverves. Den ægteskabelige
OTA, s. 263 rbeide ikke«; det er · kun de sjældne Blomster, som der er saa
EE1, s. 268 orbi, Intet blev bestaaende, · kun de store Omrids, i hvilke det Situationens
FF:213 etegn paa Almeenaandens Gyldighed · kun de to consensus og universalitas ( og endogsaa
AE, s. 88 e forfra for at lære, hvad · kun de Udmærkede vide. Hvad Under da, at
BI, s. 354 poetisk, bliver naturligviis · kun de Udvalgtes misundelsesværdige Lod.
BI, s. 133 eller Vedbliven er Noget, som · kun de Ugudelige have at befrygte, hvorimod
4T44, s. 356 hellere høirøstet! Lad · kun de verdslige Bedrifter blive større
NB36:8 de paa en lille Springfjeder, som · kun de vide Beskeed om – saa virker deres
BI, s. 81 kan høre den Talende, men · kun de, der staae paa et bestemt Punkt, ofte
NB14:101 v: – saadan Tale føre · kun De, som aldrig have forsøgt Noget, just
AE, s. 116 – vel ikke vi Alle, men · kun De, som næstendeels ere ligesaa distraite
DD:120 røbelighed med en Klarhed, som · kun Deelagtighed i den Aands Seerblik, der
AE, s. 316 r i hver Generation fødtes · kun defecte Exemplarer af Mennesker. Men der
Not4:26 ra. / De første ere aabenbart · kun delagtige i Sandheden. Disse Alle ere i
NB33:22 christelige Grund-Tanke, at · kun Dem han elsker straffer han, kun hans Elskede
Oi5, s. 227 ikke i dette Liv. Nei, det er · kun dem han elsker, dem som indlade sig med
NB26:60 vem Gud elsker og som elske Gud, · kun dem sender han Lidelser, i Kjerlighed nænner
TTL, s. 425 n sigter, men Sligt hænder · kun Dem, der aldrig vare forelskede; Den, der
AE, s. 268 er, og de lykkeligst Begavede · kun dem, der blive tagne strængest i Skole.
BA, note isbrugen vedkommer naturligviis · kun dem, der have Sands for Misbrugen. /
BI, note r: Disse elske ikke Drenge, men · kun dem, hos hvilke Aands-Udviklingen er begyndt,
NB26:60 m godt i denne syndige Verden. / · Kun Dem, hvem Gud elsker og som elske Gud,
IC, s. 56 ler ikke; thi han indbyder jo · kun dem, som arbeide og ere besværede.«
Papir 591 ved min Naade, thi det er · kun Dem, som frelses jeg viser den Naade, at
TSA, s. 74 » egentligen« · kun dem, som gjøre det. Men derom, eller
AE, s. 563 inger og uskyldige Galskaber. · Kun Demokratiet, den meest tyranniske Regjeringsform,
Brev 68 te i det Rige landed, / Hvor · kun den » dybe Tanke« naaer,
NB12:187 stort Gode, hader Verden ikke. · Kun den Χstne hades, han maa tilintetgjøres
NB25:13.a Himlen ; men Himlen aaben seer · kun den Χstne, især Martyren –
Not13:23 t. Ad denne Vei bevises da · kun den abstrakte Sandhed. Men Χstd. er
SD, s. 182 elv er imidlertid egentligen · kun den abstrakteste Form, den abstrakteste
IC, s. 203 smaalet ikke er besvaret, men · kun den afgjørende Besvarelse udsat, idet
Oi2, s. 155 værelse dens Alvor; det er · kun den afskyelige Legen-Christendom, der,
CT, s. 138 eraf Vexel-Forholdet. Var Gud · kun den Almægtige, da var der intet Vexel-Forhold;
PS, s. 239 jærligheden; saa elsker Du · kun den Almægtige, der gjør Miraklet,
PS, s. 304 n Samtidige: saa elsker Du da · kun den Almægtige, der gjør Miraklet,
TSA, s. 91 , hører hertil ikke, hvad · kun den Alvidende har, Hjertekjendskab?), han
TTL, s. 428 lde Rædselen frem, hvilken · kun den Alvorlige, naar han taler med Myndighed,
FEE, s. 50 se kun den første, Andre · kun den anden Deel. Da der nu er en betydelig
BA, s. 329 ikke hjemme i nogen Videnskab, · kun den anden Ethik kan behandle dens Aabenbarelse,
Not11:39 ke. Dionysos var hidtil os · kun den anden Potens, den befriende Gud. I
TTL, s. 407 ring vækker i et Menneske, · kun den Anger, hans Kjerlighed opelsker. Havde
CT, s. 281 v, han begjerer Hvile. O, men · kun den Angrende forstaaer dog ret hvad det
KG, s. 341 en virkelig Gjenstand, han er · kun den Anledning, som bestandigt aabenbarer,
SD, s. 228 heden om Synden, man kjender · kun den Art Synder som Hedenskabet ogsaa kjendte,
EE1, s. 91 tho, for ham er Don Juan dog · kun den bedste Opera, den er ikke qvalitativ
3T44, s. 272 ar Forjættelsens Barn. Og · kun den behøvede ikke den lettere Føde,
Not4:31 Viden. – / Er altsaa · kun den bekræftede Theorie Sandhed, saa
TTL, s. 432 lutningens Betydning og om at · kun den Besluttede tør sige ved Begyndelsen,
Papir 9:8 il. / 4. Papir 9:8-9, bl. [ 1v] / · Kun den Bestemmelse vilde jeg ikke gjerne optage,
BA, s. 351 ikke for den, og har for den · kun den Betydning, vi i det Foregaaende have
EE2, s. 185 kjellige Stadier vigtige, men · kun den Bevægelse, som er uundgaaelig nødvendig,
G, s. 10 or sig, bliver man lykkelig; og · kun den bliver ret lykkelig, der ikke bedrager
4T43, s. 117 Nogen, hvem det udæskede. · Kun den Blødagtige kunde ønske, at Job
KG, s. 40 st, thi Angesten er skjult, og · kun den brændende Higen Yttringen, hvorpaa
CT, s. 63 ldte virkelige Høihed, thi · kun den christelige er den virkelige. / Dog
OTA, s. 339 en Fjerde det tunge Aag, men · kun den Christne bærer – det gavnlige
CT, s. 77 len end ikke Guds Naade, hvad · kun den Christne har, sandeligen, den har heller
CT, s. 74 en, hvis Villie er Naade; men · kun den Christne veed, at Guds Villie er Naade,
SD, s. 125 an dyrker en Afgud som Gud. / · Kun den Christne veed, hvad der forstaaes ved
CT, s. 74 g Gud i Himmelen, det angaaer · kun den Christne. Fuglen holder sig nær
BB:48 Nordmænd ( jeg har desværre · kun den danske Oversættelse af Reiersen)
BB:37 rkning. Jeg har desværre · kun den danske Oversættelse, den Steenske
NB36:20 ke in abstracto men in concreto. · Kun Den der har denne Tro in concreto, er Individualitet,
BI, s. 94 Opfattelse og Intuition, som · kun den dialectiske Trilogi gjør mulig,
JJ:333 tillings svigefulde Galskab, · kun den Dialektiske opdager den, og han veed
Papir 264:7 en Kunst at spørge er · kun den dialektiske Side af den Kunst at svare
AE, s. 118 er og Fanden gale mig gjør · kun den docerende Bagvendthed mere og mere
OTA, s. 373 aar der ingen Opgave er, men · kun den dybe Lumskheds Spot ved at negte Opgaven,
Not13:29 jør det Gode i sit hele Liv. · Kun den Dydige kan jo være i Besiddelse
SLV, s. 24 a Nogen, hiin Flygtning, hvem · kun den dødbringende Kugle indhenter, der
OTA, s. 374 id er Opgave. Men er dog vel · kun Den dødelig, som er død, mon ikke
Brev 74 ke Ordsprog siger kløgtigt, at · kun den døve Vise kan modstaae Smiger; kløgtigt,
NB22:165 øit Anfægtede. / / Har da · kun Den en Gud og Fader, der har en naadig
OTA, s. 362 er var tvende Røvere, men · kun den Ene er bleven mindet, ham, hvem Enhver
SLV, s. 70 kikkelse. Det er rigtigt, men · kun den ene har Virkelighedens Gyldighed: de
AA:26 man fortæller om Kampen at · kun den Ene havde denne Bihjælp, og lader
CT, s. 91 Alvor til at holde igjen; thi · kun den Ene kan Du vælge saaledes, at Du
KG, s. 156 ingen ny Opdagelse gjort, men · kun den ene og samme første Betragtning
KG, s. 112 de ville forstaae det. Og vil · kun den ene Part forstaae det, da skal Christendommen,
DD:16 delalderen som romantisk opfattede · kun den ene Side af Evigheden – Tids
AE, s. 485 en Fangne, og Du betegner dog · kun den ene Side deraf; thi til Lænken knytter
DD:6.g Røvere ( thi det ere vi alle) · kun den ene var bodfærdig og sagde at han
FB, s. 163 han bliver det dog ikke; thi · kun den Enkelte bliver det som den Enkelte,
NB20:89 og nu siger han, nei det er · kun den Enkelte det kommer an paa, Socialiteten
Papir 254 de Forfatning, den dadlede · kun den enkelte Embedsmands formeentlig ulovlige
SFV, s. 88 , der gjør, hvad enten · kun den Enkelte i Mængden gjør, eller
OTA, s. 249 Vei fører ikke til Livet. · Kun den Enkelte kan ville det Gode i Sandhed,
NB12:180 n, men Hjertets Dør kan · kun den Enkelte selv aabne). Til ham vil jeg
FB, s. 170 han er Troens Ridder, det kan · kun den Enkelte selv afgjøre. Imidlertid
FB, s. 170 , han er den Enkelte, absolut · kun den Enkelte uden alle Connexioner og Vidtløftigheder.
CT, s. 244 en er der eller ikke, det er, · kun den Enkelte veed det med sig selv for Gud
BA, s. 381 e, og hvad dette betyder, kan · kun den Enkelte vide som den Enkelte, da det
PS, s. 246 t han er til. Dog Napoleon er · kun den Enkelte, og forsaavidt finder intet
SD, s. 142 t, heller ikke er det, og at · kun Den er det, der siger sig at være det.
OTA, s. 276 iven til Næringssorg. Thi · kun Den er fangen og udelukket, som har lukket
KG, s. 49 Evig lykkeligt – ja, thi · kun Den er frelst fra Fortvivlelse, som er
OTA, s. 276 ng at ernære sig selv; og · kun Den er fri og uden Næringssorg, som
OTA, s. 276 sorg, den Fattige ikke. Nei, · kun Den er fritagen, som ved at nøies med
DS, s. 174 t just gjør ham ædru, at · kun Den er ganske ædru, hvis Forstaaen,
OTA, s. 153 evigt føier til det Gode, · kun den er i Sandhed eensartet med det Gode.
OTA, s. 357 et af Gud, let, saa let, som · kun Den er, der dannes for Evigheden. / /
NB8:12 shed anden Gang det Høieste ja · kun den er, evig forstaaet, Alvor. Timeligheden
EE1, s. 172 Anden som Folk er fleest, og · kun den erfarne Iagttager ahner, at der i dette
BI, s. 87 rtigt, som det falder, og, da · kun den Erkjendelse, der som en frelsende Engel
AE, s. 181 nden angaaer Existents, eller · kun den Erkjenden, hvis Forhold til Existents
AE, s. 181 tents og til det at existere. · Kun den ethiske og den ethisk-religieuse Erkjenden
NB:201 i Meddelelsens Sandsebedrag. · Kun den ethiske Tænker kan sikkre sig, ved
GU, s. 333 han reiste sig i sin Magt; men · kun den evig Uforanderlige kan sidde saaledes
NB32:141 re, ved at frembringe nye, · kun den Existeren interesserer Tilværelsen.
OTA, s. 370 om Gud er Kjærlighed. Lad · kun den fade Lovpriisning af Guds Kjærlighed
NB36:32 Forhold til Gud, har altsaa · kun den Fare, som kan være forbunden med
KG, s. 88 er i den Fattige og den Ringe · kun den Fattige og den Ringe, men Den, der
TTL, s. 435 jæk løber efter den, og · kun den Feige kjøber Middelmaadighedens
SLV, s. 23 d, som kaldes Otteveiskrogen; · kun Den finder det, som søger værdeligen,
SLV, s. 362 zont seer jeg slet Intet, og · kun den Forbigaaende seer den Sørgende i
Not1:8 rækkelige Betingelse, men · kun den foreløbige: » fides, nisi
KG, s. 85 lling have om sig selv, eller · kun den Forestilling at være Trælle,
EE2, s. 174 di Du selv er hildet; det kan · kun Den forklare ham, der staaer paa et høiere
KK:5 nnen er nemlig efter Sabell: · kun den forløsende Guddom, den specielle
CT, s. 232 ligesom de ikke forstaae ham. · Kun Den forstod dem og blev forstaaet, kun
4T43, s. 118 forklare dette Ord alene. / · Kun den Forsøgte, der prøvede Ordet,
CT, s. 55 le. Saa umenneskeligt handler · kun den fortvivlede Ringe, Hedningen, mod sig
EE1, s. 95 tummer Musikken, da seer man · kun den fortvivlede Trods, der afmægtig
EE2, s. 219 te. Ethikeren gjennemfører · kun den Fortvivlelse, som den høiere Æsthetiker
Not11:22 de. Vi vil nu forsage det. · Kun den forud for Seyn gaaende Potens har vi
EE2, s. 112 rste Kjærlighed, og det er · kun den forunderlige ustadige Stilling, Du
OTA, s. 274 nger kunde fange den, hvori · kun den Fri kan fange sig selv: i Forestillingen.
NB13:89 derom, men uden Myndighed; · kun den Frivillige, Den, der frivilligt opgav
TTL, s. 435 fleest og speide derefter, og · kun den Frygtagtige forstyrres i en ædlere
BI, s. 355 ronien er en Tugtemester, som · kun den frygter, der ikke kjender den, men
SLV, s. 168 , og det menneskelige Hjerte · kun den Følelse med hans Lidelser, at han
TSA, s. 62 hed har, taler man aldrig om; · kun den Følelse, man ikke har, eller den
Oi4, s. 214 n christne Verden. Men det er · kun den første Halvdeel af den christelige
AE, s. 172 , saa er det jo vel sandt, at · kun den Første har opfattet hvad Gjæsternes
AE, s. 34 or denne ( i hvilken sidste da · kun den første kan være) er en Tøddel
EE1, s. 237 me Historie som Emmeline, at · kun den første Kjærlighed er den sande.
FEE, s. 50 aaer af 2 Dele. Nogle læse · kun den første, Andre kun den anden Deel.
EE2, s. 49 rste Kjærlighed er jo dog · kun den første, ja, men naar man reflekterer
NB34:13 naar han ikke bliver gift. · Kun den Gifte er ret Borger i denne Verden,
CT, s. 275 øges ved Ihukommelsen, saa · kun Den gik værdeligen til Alters, der gik
BA, s. 324 blot dømmer ikke føder. · Kun den græske Ethik gjorde en Undtagelse,
Not1:8 1, 3. Her omtales jo altsaa · kun den Guds Virksomhed, som virker gjenem
AE, s. 85 hermed som med at have Stiil, · kun Den har egentlig Stiil, der aldrig har
IC, s. 44 man har i Forhold til ham · kun den hellige Historie ( hvilken er qvalitativ
CT, s. 194 e noget Folk, han tilhørte · kun den Herre Jesum. Troende maatte han forstaae,
BI, s. 140 svarelsen af Spørgsmaalet, · kun den Hurtighed, med hvilken den uendelige
NB25:22 orladt – nei, det var · kun den Høieste, den Eneste, Din Elskelige,
PS, s. 247 beviser det, men jeg udvikler · kun den Idealitet, jeg har forudsat; i Tillid
F, s. 503 llen er sørgelig og nærer · kun den Illusion, at Videnskaben i sin utilgængelige
EE1, s. 216 ividualiteter, dersom ellers · kun den Individualitet, der er sig selv nærværende,
CT, s. 231 rdres til en Pagt? Indvielse; · kun den Indviede er i Pagt med de Indviede.
CT, s. 232 orstod dem og blev forstaaet, · kun Den indviedes til Pagt med dem, Den, der
EE2, s. 281 han vil kun gribe Sandheden, · kun den jager han efter. Troer Du, en saadan
4T43, s. 158 overfor Gaven, saaledes, at · kun den jordiske Forstand i sin Ufuldkommenhed
Papir 485 Den, der vilde sige Dig det; og · kun Den kalder Du Din Ven, som hjælper Dig
NB6:90 Kamp, hvad den har at betyde, thi · kun den kan bringe et Msk. gjennem alle disse
4T44, s. 314 rværende saa hurtigt som · kun Den kan det, der jo allerede var nærværende.
PMH, s. 87 ser, er Misforstaaelser, som · kun Den kan falde paa, der ikke var vidende
KG, s. 47 . Om Fortvivlelse maa siges: · kun Den kan fortvivle, der er fortvivlet. Naar
OTA, s. 429 Forhold til deres Anskuelse. · Kun Den kan frimodigt være i Besiddelse
CT, s. 124 er Trængselen i Høiden. · Kun Den kan Trængselen berøve Haab, Den,
CT, s. 124 saa det Tryk, som ophøier. · Kun Den kan Trængselen nedtrykke, Den, der
EE2, s. 66 Frihed jo mere Hengivelse, og · kun den kan ødsle med sig selv, der eier
KG, s. 330 or Rigdoms Dyb af Godhed, som · kun den Kjerlige har det, en uudslukkelig,
KG, s. 276 t forandret i Tilværelsen, · kun den Kjerlige, den skjulte Velgjører,
2T44, s. 210 tes Baand var jo løst, og · kun den Kjerlighed bandt hende, i hvilken hun
KG, s. 242 høieste Gode, men saa kan · kun den Kjerlighed, som fordrer Gjenkjerlighed,
EE1, s. 362 hun kjendte ikke Verden, men · kun den kjærlige Moder, der usynlig vaagede
EE2, s. 330 ærlighed er lykkelig, som · kun den Kjærlighed er det, hvormed man elsker
OTA, s. 198 sig selv for det Høieste. · Kun den Klogskab er dog vel den sande, der
CT, s. 31 samlinger, der ærer man dog · kun den Klogskab, som har Forstand paa Virkeligheden.«
LF, s. 33 er dog var ham forundt, uagtet · kun den korteste Tilværelse var ham tilmaalt.
DS, s. 243 foregaaende Bog har antydet: · kun Den kunde have Lov til at komme frem med
EE1, s. 383 gsel. Hvor urimeligt! Som om · kun den kunde længes, der sidder i Fængsel.
IC, s. 205 lighed til at triumphere; thi · kun Den kunde triumphere, der har tilbagelagt
OTA, s. 161 re, thi den Glæde er jo · kun den lave sandselige, og af de sandselige
NB21:59 reerende repræsentere jo · kun den lavere Side, ligesom de selv i Avle-Aktens
4T43, s. 116 ns Sjel som sit visse Bytte. · Kun den Letsindige kunde ønske, at Job ikke
CT, s. 268 Budskab for alle Tungsindige; · kun den Letsindige og Trodsige kan den gjøre
SLV, s. 423 entager det rigtige Princip: · kun den Lidelse har Interesse, der staaer i
NB33:46 al deres Festlighed er jo dog · kun den ligefremme Scalas. Men den Scala, som
NB:51 / I vor Tid er egl. næsten · kun den listende Form af Aristokratiet tilbage.
PMH, s. 74 rkelighed, saa forstyrrer man · kun den logiske Process tause Indesluttethed
SLV, s. 158 kan ikke skee, thi det er jo · kun den lovlige, der efterlyses, og skal den
EE1, s. 49 or ham selv forstaaelige Ord. · Kun den lykkelige Oldtid kunde det falde ind,
F, s. 502 ukket fra Viisdommen, da er det · kun den Lykkelige, hvem Lykken gjorde saa letsindig,
SD, s. 117 redrag ved Sygesengen; om end · kun den Lægekyndige forstaaer det, bør
OTA, s. 153 lse, thi de ere ueensartede; · kun den Løn, som Gud i det Indvortes for
AE, note om er rigtignok Abstraktion, og · kun den maadeligste Eudaimonisme har slet ingen
LA En Novelle i Almindelighed har jo · kun den maleriske Grund, ligesom den Streg,
Not11:26 rst er den virkelige Gud. · Kun den meest udtømmende Dialektik er det
LF, s. 45 og Tillid som den, med hvilken · kun den meest øvede Skytte træffer –
PMH, s. 64 dog vedkommer heldigviis · kun den mindre Deel mig, og denne mindre Deel
SLV, s. 81 eller maaskee gjorde hun det · kun den Morgen, der muligen havde en egen Betydning
NB32:141 ogsaa, og sandere sige, at · kun den msklige Existeren, som forholder sig
SFV, s. 94 Afgjørende. Saa er altsaa · kun den Mulighed tilbage for at hæve Misforstaaelsen:
OTA, s. 395 kan han ikke – det kan · kun den Myndige; og indestaae for alle Myndige
FB, s. 189 ngen, thi i Aandens Verden er · kun den narret, der narrer sig selv. Det er
SLV, s. 391 r sand. Denne Modsigelse kan · kun den nye Idealitet udholde, der kommer efter
Brev 133 at besidde den; thi det er · kun den nøkterne Forstand, der mener, at
OTA, s. 339 den Gode er altid modig, · kun den Onde er feig og ræd, og Djævelen
CT, s. 164 ar Modgang nok: Du har altsaa · kun den Opgave at forsage hvad der er Dig negtet;
OTA, s. 149 e den Talende, som havde han · kun den Opgave, at tale; thi ogsaa dette er
CT, s. 295 Saaledes taler, menneskeligt, · kun den ophøiede Mægtige, der har saa
PS, s. 250 sig selv, og tænker derfor · kun den Ophøiethed over sig selv, som den
ELF, s. 61 Bogstaverne ere de samme, og · kun den Orden, hvori disse forekomme, er forskjellig?
BOA, s. 259 aabenbart at benægte den. · Kun den overordentlige Fortjeneste af det Comiske
OTA, s. 190 d. Og aandeligt forstaaet er · kun Den paa Dybet, der vil gjøre Alt, ligegyldigt
EE1, s. 172 us seer ud som det andet, og · kun den prøvede Iagttager ahner, at i dette
AE, s. 201 e noget Afgjørende derved) · kun den relative Forskjel mellem mere og mindre
PMH, s. 67 aadt tilside, da staaer endnu · kun den religieuse Bevægelse tilbage som
NB23:142 s: v:. Men Ungdommen har endnu · kun den rene Idealitet. / Basilius. /
AE, s. 519 er Existentsen forsvunden, og · kun den rene Væren er; for Religieusiteten
4T44, s. 367 blive et Vaaben mod Gud, thi · kun den rette Bøn naaer til ham, den urette
OTA, s. 220 sig fri i Tvangen. Eller kan · kun den Rige være sparsommelig – fordi
NB30:79 r en saa uhyre Anstrengethed, at · kun den rædsomste Frygt og Bæven og de
PS, s. 302 saaledes fristes; thi han har · kun den Samtidiges Efterretning, hvilken, forsaavidt
NB33:34 ten var af moralsk Betydning, at · kun den sande Dyd kan vise sig i Staten ( hvad
2T44, s. 220 burde opgive Forventningen. · Kun den sande Forventning, som den fordrer
KG, s. 267 r dog ere glimrende Laster. / · Kun den sande Kjerlige søger ikke sit Eget.
KG, s. 269 mellem Menneske og Menneske, · kun den sande Kjerlighed elsker ethvert Menneske
KK:11 usandt og ufrit Forhold; thi · kun den sande Tanke om Gud befrier Msk. ikke
JJ:326 ken, og med den Bemærkning: at · kun den Sandhed, der opbygger er Sandhed for
AE, s. 229 en D. p. 368) lyder saaledes: · kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for
AE, s. 231 bleven et Individ – og · kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for
EE2, s. 332 gt kan tage det fra Dig; thi · kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for
JJ:53 ende med den Sætning: at · kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for
NB3:61 ed Enten – Eller sluttede ( · kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed
EE1, s. 98 Begreb væsentlig trofast, · kun den sandselige er efter sit Begreb væsentlig
KG, s. 194 ornegtelse, og ærer derfor · kun den Selvfornegtelse, som klogt bliver indenfor
4T43, s. 116 delse til i Livet og Angest; · kun den Selvkjerlige kunde ønske, at Job
KG, s. 162 l, en Omvendthedens Forskjel. · Kun den sidste Forestilling er Sandheden, den
NB32:113 og vel ubetinget den sidste, ja · kun den sidste maa egl. være: modbydelig.
KK:11 ham selv realt Forskjellige. · Kun den sig selv aabenbare Gud formaaer at
Brev 262 sig til. Saaledes indvier · kun Den sig, der har et uendeligt Maal, og
Brev 69 ds nogen Ting behager. / Lad · kun den simple Mand, som elsker Grød /
KK:11 t aabenbare sig for Msket, og · kun den sin egen evige Tilværelse uendelig
SLV, s. 300 æder den, da begjerer jeg · kun den Skaansel, at jeg maa kunne lade være
OTA, s. 190 nei, Moder, behold hun · kun den Skjærv«. Men det Gode, hvorledes
SLV, s. 363 d den? Den Vanskabte har dog · kun den Smerte at bære, at han er vanskabt,
TTL, s. 407 ygt og Bæven er den sande, · kun den Sorg, som Guds Erindring vækker
AE, s. 85 e lidt, men det Senere er dog · kun den sparsomme Marginal-Note til den forlængst
EE1, s. 181 ngsmaade med den offentlige. · Kun den stillere Omgang frygter hun, thi her
KG, s. 109 vender sig hen, møder han · kun den Strenghed, der i det Uendelige bestandigt
IC, s. 226 den retfærdige Gud. / Thi · kun den stridende Kirke er Sandhed, eller Sandheden
IC, s. 214 ner den ligesaa lidet. Dog er · kun den stridende Kirke Sandhed, den triumpherende
AE, s. 152 ulde hænde den Ivrige, men · kun den Stundesløse, at han blev færdig
KK:2 ktiveren i Historiens Maade er · kun den subjektive og til Objektet ikke svarende
Not10:8 æten af Mskheden. Det er · kun den subjektive Side, Tilegnelsen. Uden
BOA, s. 207 ste har som Punktum betragtet · kun den tilfældige Længde og ere derfor
KK:2 Selvbevidsthedens Idealisme er · kun den tilsyneladende Fred med sig selv. Den
4T43, s. 117 gen menneskelig Forventning. · Kun den Trodsige kunde ønske, at Job ikke
PS, s. 269 havde kjendt Læreren, hvad · kun den Troende ( ɔ: den ikke umiddelbart
PS, s. 270 rkelige Samtidige, hvilket jo · kun den Troende er og hvilket enhver Troende
NB:94 Saadan aldrig mere end seire; · kun den Troende kan mere end seire. Dersom
NB11:180 stus, at see – ja hvad · kun den Troende kan see, og hvad naturligviis
Not9:1 ram. – I Idealismen er · kun den tænkte Verden den sande, Atomet
NB32:138 saa er der igjen Trøst, som · kun den ubetingede Begyndelse har, at man kan
LF, s. 32 den ubetinget sorgløs, hvad · kun den ubetinget Lydige, især da under
Brev 262 t Maal, og saaledes holder · kun Den ud, der stræber uendeligt: og saaledes
4T44, s. 324 i Aandens Verden er · kun Den udelukket, der udelukker sig selv;
JC, s. 48 am, var forsvunden; han havde · kun den Udvei at antage, at denne Begynden
Papir 264:3 l afslutter unægtelig, men · kun den Udvikling, der tog sin Begyndelse med
OTA, s. 128 ald fra Gud og Fortabelse; og · kun den Ugudeliges Liv » skal være
KG, s. 219 ygger ved at tvinge sig selv. · Kun den Ukjerlige indbilder sig at skulle opbygge
AE, s. 22 for Gud tør nægte, hvad · kun den Vankundigste, den ulykkeligst Forvildede
Not4:41 ent selv er en Erfaring: at · kun den ved Erfaring bestyrkede Erfaring er
SLV, s. 82 eblik den mest indbydende, og · kun den venlige Frues indbydende Mine forekom
OTA, s. 132 Skylden saa levende frem, men · kun den øieblikkelige Fornemmelse. Fortrydelsen
AE, s. 218 erligheden, det Andet maaskee · kun den øieblikkelige Inderlighed. Og dersom
SLV, s. 248 a forstaaer han det vel, men · kun den øvede Jurist kan reconstruere dets
Papir 590 enne Trang. Forskjellen er · kun den, at Byens Snak repræsenteres af
IC, s. 249 t frembringer nogen Virkning, · kun den, at den bestyrker Beundrere i at beundre
FB, s. 125 dog var det jo saa, og Feilen · kun den, at han ikke havde vidst, hvad han
Brev 310 Misforstaaelse; Forskjellen er · kun den, at jeg stundom let bærer at blive
AE, s. 538 er Vanskeligheden for et Barn · kun den, at Moderen bærer det hen til Christus
NB32:35 ? Til syvende og sidst dog · kun den, at S. har Formue. Men spørg engang
4T44, s. 327 jælper, som naturligt er, · kun Den, der » døsigt svimler hen
EE2, s. 209 ikke løfte den op, det kan · kun den, der absolut vælger sig selv, ved
FB, s. 123 Onde, her gjælder det, at · kun den, der arbeider, faaer Brødet, kun
FB, s. 123 nlige Verden, siger: » · kun den, der arbeider, faaer Brødet.«
KG, s. 24 Lige kjendes kun af det Lige; · kun Den, der bliver i Kjerlighed, kan kjende
F, s. 520 alene gjøre dem salige; thi · kun den, der bliver salig efter det Væsentlige,
NB8:10 Folket, er dog vel en Martyr. Men · kun Den, der bliver slaaet ihjel, fordi han
FB, s. 123 erdenen, frelser den Elskede, · kun den, der drager Kniven, faaer Isaak. Den,
IC, s. 180 pdagede de hans Lidelser; thi · kun Den, der elsker ham, forstaaer, at han
NB30:4 ædt en Rotte. / Omvendt: · kun Den, der er bidt af Msker, bliver Apostel;
Brev 148 ikke min Glæde være; thi · kun den, der er fri, kan bortgive sig, og jo
NB30:138 rligt have deres Liv. / 4) · Kun Den, der er mærket af det Fr., kun ham
3T44, s. 277 Aftagen Døden, som voxede · kun Den, der er plantet ved Vandbækken,
AE, note fri Indgang; men der siges, at · kun Den, der er som et Barn, kan indgaae i
Papir 340:12 ved en Synds-Forladelse. Nei · kun Den, der fatter at Skylden er noget ganske
3T43, s. 92 r forstandigere end dette. / · Kun den, der feigt flygter enhver dybere Forklaring,
EE2, s. 219 tet Brud, men en Forklarelse. · Kun den, der fortvivler over noget Enkelt,
Brev 266 aer i Forhold til at gaae. · Kun Den, der fra Grunden af forstaaer sig paa
SLV, s. 235 anden, jeg tør det ikke. · Kun Den, der har Begreb om Klogskab og om List
CT, s. 160 han veed, hvilket Maalet er. · Kun Den, der har den sande Forestilling om,
AE, s. 227 g saa er vi jo igjen i Viden. · Kun Den, der har Forestilling om en Misforstaaelses
EE1, s. 195 ktik er mærkværdig, og · kun den, der har havt Leilighed til at iagttage,
BI, note der Mod til al Erkjendelse, og · kun den, der har Mod til at offre Livet, frelser
EE1, s. 171 lighedsfuldt om i Verden, og · kun den, der har Sympathi for den, ham lykkes
EE2, s. 298 deels er han Ægtemand, og · kun den, der har Øie for Ægteskabets
3T43, s. 92 ng, fordrer et Vidnesbyrd. / · Kun Den, der hengav sin Sjæl til de verdslige
NB12:180 re med Enhver Saadan. Nei, · kun Den, der hører Χsti Røst ( udføres,
AA:12 olde sig oppe i et Uveir, men · kun den, der inderlig er overbeviist om og
IC, s. 253 e formaaer det; thi Du er dog · kun Den, der kan drage til Dig, om Du end formaaer
G, s. 22 elske, kun han er et Menneske, · kun den, der kan give sin Kjærlighed hvilketsomhelst
NB:12 n Plan, og kunde tie. O, I Daarer, · kun Den, der kan tie, har en saadan Plan. /
CT, s. 161 veed man hvad Modgang er, og · kun Den, der lider som jeg lider, veed hvad
AE, note r saadan almindelig antaget, og · kun Den, der med ganske særdeles Interesse
NB12:180 Faar høre min Røst), · kun Den, der oplader Døren ( Hjertets Dør
EE1, s. 209 m Lindring i Foreningen, thi · kun den, der selv er bidt af Slanger, veed,
PS, s. 299 ler til i selv at faae Troen. · Kun Den, der selv faaer Betingelsen af Guden
EE:89 men denne Livs-Anskuelse beskytter · kun den, der selv har forarbeidet den, ikke
NB15:109 , han maa derfor slaae af. · Kun Den, der selv i strengere Forstand er forvandlet
AE, s. 87 get ved Pathos, er Umodenhed. · Kun den, der selv producerer dette, forstaaer
4T44, s. 314 ikke Tilfældet; det mener · kun Den, der selv troer at formaae Noget. /
2T43, s. 55 re om sig, og dog var Du jo · kun den, der skulde være dens Gjenstand.
FB, s. 123 er var i Angst, finder Hvile, · kun den, der stiger ned i Underverdenen, frelser
CT, s. 157 og dog slet Intet tabte! / · Kun Den, der tabte det sande » Alt«,
AeV, note uidams Liden er Blaserthed. Og · kun den, der tankeløst bladrer i en Bog,
AeV, note eg ønske Dem: velbekomme. / · Kun Den, der tankeløst forvexler ham med
NB14:107 ent: at naar man siger » · kun Den, der tier, bliver Martyr« at
G, s. 22 ikke Kraft til at holde det, og · kun den, der tier, han bliver til Noget. Kun
SLV, s. 25 uudsigelig ligesom Tausheden. · Kun Den, der uværdigt søgte Eensomheden,
FB, s. 123 er arbeider, faaer Brødet, · kun den, der var i Angst, finder Hvile, kun
NB2:17 saa er han igjen forvirret. · Kun Den, der ved sig selv forstaaer hvad han
SFV, s. 13 lev den Anseete, den Elskede. · Kun Den, der ved sig selv forstaaer, hvad sand
KG, s. 232 tte er at være vidende, og · kun Den, der veed at meddele hinanden modsatte
2T44, s. 213 Forventende fornøden, og · kun Den, der vil afkaste al Taalmodighed, kun
G, s. 22 der tier, han bliver til Noget. · Kun den, der virkelig kan elske, kun han er
LA, s. 92 nktion mellem at tie og tale. · Kun Den, der væsentligen kan tie, kan væsentligen
LA, s. 92 tie, kan væsentligen tale, · kun Den, der væsentligen kan tie, kan væsentligen
IC, s. 108 jød og Blod; han siger, at · kun Den, der æder hans Legeme og drikker
AeV, note lze, Cervantes og Licenciaten. · Kun Den, der, ganske blottet for Forestilling
EE2, s. 207 get Smerteligt, og dog er han · kun den, han er, ved denne Historie. Derfor
KG, s. 350 dybere og dybere – thi · kun Den, hvem den Stolte holder af, gjør
DS, s. 175 r efter Christendommens Mening · kun Den, hvis Forstaaen er Handling. Saaledes
SD, s. 156 at Alt er muligt, er Gud; og · kun Den, hvis Væsen blev saaledes rystet,
BI, s. 348 i denne Skygge-Existents, som · kun den, hvis Øie aabnedes for Ironi, seer
Not9:1 den ell: for sig. Grunden er · kun den, hvoraf noget fremgaaer. Denne Bestemmelse
Papir 79 siges at være kaldet; men · kun den, i hvis Bevidsthed Christd. var traadt
LF, s. 42 en. Nei, ubetinget glad bliver · kun Den, som er Glæden selv, og kun ved
SLV, s. 332 , det har kostet mig, fatter · kun Den, som fatter mine Lidenskaber, Andre
OTA, s. 302 e, hvis Nogen turde mene, at · kun Den, som forlanger mange Penge, vælger
SLV, s. 190 or udviklet jeg blev, fatter · kun Den, som forstaaer hvad det vil sige Intet
3T44, s. 276 men hans Gjerning var · kun den, som han med al Nidkjærhed fuldkommede.
NB10:131.b ikke er saa, thi det gjør · kun Den, som istedetfor at faae Indtrykket
NB31:117 std.: først Guds Rige; og · kun Den, som kommer først, frelses –
KG, s. 244 ud som en eenfoldig Stakkel; · kun Den, som mener at have noget mere Forstand
SLV, s. 248 elig min Stilling er, fatter · kun Den, som selv er forsøgt. Naar en uerfaren
AE, s. 86 n jo siges saa svigefuldt, at · kun Den, som selv er fortrolig med saadanne
DS, s. 214 re end Himlen holder over, at · kun Den, som søger, finder, og hvor jo endog
NB14:65 pet under Naaden. Forskjellen er · kun den: at under Loven er min Salighed knyttet
BA / Angesten er Frihedens Mulighed, · kun denne Angest er ved Troen absolut dannende,
EE2, s. 164 iddelse af. Men jeg veed det, · kun denne Besværgelse, hvis jeg har den
CT, s. 90 ver Fugl og hver Lilie tjener · kun denne ene Herre. / Derfor er Fuglen aldrig
IC, s. 25 avde han i hver Syg, han har, · kun denne ene Syge. Ellers maa en Læge dele
3T43, s. 66 ndres? det er Kjerlighed, og · kun denne er Kjerligheden, den, der aldrig
3T43, s. 66 ndres? Det er Kjerlighed; og · kun denne er Kjerligheden, den, der aldrig
3T43, s. 67 ndres? Det er Kjerlighed. Og · kun denne er Kjerligheden, der aldrig bliver
NB11:155 ville følge Jesum efter. Thi · kun denne Evighedens Alvor kan forpligte men
LA, s. 33 ringer en skuffende Virkning. · Kun denne Forfatters Ligelighed, hans Interesse
NB3:41 ryder jeg mig ikke om Noget. · Kun denne Form af Plattenslagerie, paa den
TTL, s. 407 ed den Hellige, som veed Alt. · Kun denne Frygt og Bæven er den sande, kun
NB31:72 f Alle Ulykkeligste. / Og dog er · kun denne Gud Kjerlighedens Gud! Hedningernes
SLV, s. 178 iften ikke var den rette, og · kun denne kan jo gjøre Fordring paa Svar.
EE1, s. 333 r, eller spiller hun maaskee · kun denne lille svenske Melodi – har
NB28:26 er at lade sig hjælpe. / · Kun denne Pathos kan bære Χstd. igjennem,
OiA, s. 9 aa som Haarskjærer. Det er · kun denne Præstation, jeg har med at gjøre.
NB30:28 e Alt ud, Du slaaer af. Thi · kun denne Spænding, at kæmpe for sin
NB17:102 , det vil sige, vi høre · kun denne Stemme gjennem Videnskaben. Som naar
NB2:2 dlige Morgen, thi ikke sandt, · kun denne Tanke har beskæftiget Eder fra
OTA, s. 401 har Overvægt; thi kommer · kun denne Tanke ret for Alvor med paa Vægten,
NB8:110 ishandlingen forøger mig · kun denne Vished. / Nu, at tale i de høie
Papir 270 om ikke sees, Du fornemmer · kun dens enkelte Yttringer, men ahner forventningsfuldt
SLV, s. 362 heden begynder, og Evigheden · kun dens Execution? Hvorledes fremstilles Evigheden?
3T44, s. 233 eftersiger det Lærte. Og · kun Dens Forstaaelse var den sande, Dens Beundring
Not10:8 litæt, Thun og Leiden er · kun dens Momenter er dens Erscheinung. Kirken
BA, s. 330 elighedens Indhold den negtet, · kun dens Mulighed tilhører den endnu. Ethisk
AE, s. 216 ng, Ingen veed dens Udløb, · kun dens Strækning er bekjendt! Af Samtalen
JC, s. 50 ætnings Forhold til Andet; · kun dens Vei følger jeg; » som den,
Papir 250 i Aanden og ved Tænkning er · kun dens væsentlige Form, ikke en Opstaaen
OTA, s. 422 bragt til den Yderlighed, at · kun der er eet Middel tilbage: at takke Gud,
NB31:122 ige, det Evige, Χstd, · kun der har man fundet det Rigtigst at forandre
EE1, s. 61 sigtighed i en bestemt Form, · kun der kan være Tale om et classisk Værk;
Not11:22 e det rene Værende, men · kun der Potens nach er det actus purus. /
CT, s. 291 ligt forstaaet er Alteret dog · kun der, hvis Du der er kjendt af Ham. /
CT, s. 290 rstaaet er det dog egentligen · kun der, hvis Du der hører Hans Røst.
Oi6, s. 269 ghed, thi sand Virkelighed er · kun der, hvor et Menneske har vovet saaledes
SLV, s. 267 torbekjendtskab, og de saaes · kun der, og talte snart Engelsk, snart Dansk
SD, s. 172 en er saa almindelig, at man · kun deraf kan forklare sig den i Handel og
SLV, s. 399 misk Belysning over ham; thi · kun deraf, at han er ene syslende med Tanker,
Brev 201 er at høre deres Flugt, · kun deres lange, gjennemtrængende, klagende
Brev 314 ra jeg fik det Mod) det er · kun Deres Skrivters Forfatter;      og saa
NB29:54 get ham, desto større er · kun deres Skyld, at de ikke fulgte ham efter
EE2, s. 304 ke Opfattelse af det Ethiske. · Kun derfor anførte jeg Aristoteles, for
NB23:136 r, hvor Intet er at finde. · Kun derfor banker En bestandigt paa, fordi
NB23:136 r, hvor der Ingen er inde. · Kun derfor beder En bestandigt, fordi han ikke
JJ:209 rste Udtryk er Synden. Og · kun derfor er Christendommen den absolute Religion,
EE1, s. 183 atter kunde behage ham, thi · kun derfor ønsker jeg at være skjøn.
NB23:136 steds være .... Vistnok · kun derfor, fordi En ikke finder, søger
NB16:32 il Gud og vort Væsen, og · kun derfor, men ikke derfor, fordi det er forskyldt
NB20:106 iske, attraae kun det, bekymres · kun derfor, ville kun have Trøst i denne
4T43, s. 113 idet sildigere gaaer den ud, · kun deri er den forskjellig fra de tidligere.
BA, s. 376 ælde endnu som nogensinde. · Kun deri er Forskjellen, at Christendommen
2T44, s. 208 vægedes og rørtes; thi · kun deri er Frelsen, stundom paa een Gang,
SLV, s. 154 den Ager, hvori Perlen laae, · kun deri er han forskjellig fra hiin Mand,
JJ:142.b en hos de Vilde – – · kun deri er jeg forskjellig fra Andre, at jeg
JC, s. 27 vel paafaldende, men han saae · kun deri et nyt Fortrin hos dem. / Han begyndte
NB6:68 og saa er Majeutikeren et Vidne, · kun deri forskiellig fra det umiddelbare Vidne,
AE, s. 127 er, og den ethisk Begeistrede · kun deri forskjellig fra Andre, at han veed
F, s. 498 mbringer ingen ny Tanke, men er · kun deri forskjellig fra de tidligere, at Ordet:
AE, s. 202 an kun Nar af sig selv, og er · kun deri forskjellig fra den Anden, som han
NB10:21 ft min Frihed) fra een Side seet · kun deri forskjellig fra en Embedsmand i det
Papir 416 m politisk Forfatter er Sibbern · kun deri forskjellig fra Geert W., at han aldrig
EE1, s. 198 l finde Tilfredsstillelse, · kun deri kan jeg finde Hvile og Beskæftigelse.
EE1, s. 198 Nei, jeg vil hade ham, · kun deri kan min Sjæl finde Tilfredsstillelse,
EE2, s. 329 n Sjæl at elske saaledes, · kun deri kunde Du finde Hvile og Fred og Lykke.
Not4:39 mne, og den praktiske Idealismus · kun deri, at det opfatter som » Væren«,
F, s. 470 skrabe Penge sammen, men gaaer · kun derigjennem; han taler ikke paa Generalforsamlinger,
SLV, s. 199 løs som et Intet. Ja brus · kun derinde, thi ogsaa jeg har varmt Blod,
4T44, s. 365 at vinde Andre, da haver han · kun dermed viist, at han, medens hans Liv formodentligen
Brev 153 idag. Jeg spørger imidlertid · kun derom m: H: t:, om jeg kan træffe Dig
SD, s. 234 ve af Forargelses Mulighed ( · kun derover raader Gud): og dette er Christendom.
Not4:22 . derimod er dette uvæsentlig · kun derpaa kommer det an, at » Jeget«
KK:2 einfache Sigselvsætten, og · kun derved at den sætter sig selv, er den;
Brev 82 ke at jeg har slaaet op; thi · kun derved at jeg var forlovet med hende fik
AA:12 gynde inderlig at handle; thi · kun derved bliver jeg istand til, ligesom Barnet
IC, s. 132 ns Tegn. Man seer tillige, at · kun derved har den moderne Forvirring naaet
EE1, s. 198 ligt. Nei, jeg vil hade ham, · kun derved kan jeg løsrive mig fra ham og
Papir 306 hi hvis hiin ædle Konge · kun derved var bleven ukjendelig, at han bar
Papir 389.1 g talt, at hade sig selv, thi · kun derved vindes den Hensynsløshed, den,
EE1, s. 264 Magt faae, hun er usaarlig, · kun derved virker han, at han kommer i Berøring
KK:2 tte ere de endelige Religioner · kun derved, at de ere satte af det forudsatte
NB15:93 ang. / Friheden er egentlig · kun derved, at den i samme Øieblik, i samme
4T44, s. 294 Forholdet vel vedbliver, men · kun derved, at det er ombyttet, saa hiin Mand
2T43, s. 35 d det Tilkommende bliver man · kun derved, at man beseirer det, men dette
BMS, s. 126 maa komme, ved sin Langsomhed · kun desto alvorligere, Indsigelsen mod fra
SD, s. 130 al sin formeentlige Arbeiden · kun desto dybere i en dybere Fortvivlelse.
NB7:22 at gjentage dette ɔ: en ny og · kun desto farligere Usandhed kommer op –
NB25:105 e Tusinder han har vundet, · kun desto farligere. Det forholder sig nemlig
Brev 60 lken jeg ogsaa derfor knytter mig · kun desto fastere, bliver mig mellem den Hengivenhed,
DS, s. 230 r hende; og derfor bliver hun · kun desto flittigere til sit Arbeide, at hun
CT, s. 127 større, i samme Grad sees · kun desto klarere denne efter sin Mulighed
NB6:57 me om Søndagen efterlader · kun desto mere Mathed og Dorskhed. Hvad man
NB30:51.b ed, o, deres finere Synder ere · kun desto mere ondartede. / Qvinden. / /
EE1, s. 161 ilsidst næsten usand, men · kun desto mere opfindsom paa Grund af denne
KG, s. 286 ingen Feil kunne opdage, men · kun desto mere, hvor mangfoldigt der syndedes
YTS, s. 274 l sig selv, saa er Undseelsen · kun desto mægtigere, knusende, tilintetgjørende.
NB7:111 andhed beundrende – ak, og · kun desto spydigere bliver Satiren, som han
DS, s. 233 frygtige Arbeider, han bliver · kun desto stræbsommere, for desto stadigere
DD:165 Noget Hiinsides, men belyser · kun desto stærkere alt, hvad der er Dennesides,
LP, s. 11 n halter, saa føler han det · kun desto stærkere, naar denne viger fra
TSA, s. 82 aae ham, saa bliver Ansvaret · kun desto større for at lade dem blive skyldige
IC, s. 24 ikke, bliver Forskjelligheden · kun desto større ved Modsætningen. Og
NB7:75 lper ikke, Angesten bliver saa · kun desto større. Her hjælper altsaa
OTA g jo ivrigere den er, gjør, og · kun desto tydeligere, hans Tvesindethed aabenbar:
EE1, s. 88 usens Øieblik, men bliver · kun desto ulykkeligere. Ganske in parenthesi
AE, s. 268 oldigste Menneske, saa er den · kun desto vanskeligere at naae for den Dannede.
NB15:54 en har, ja havde han en eminent, · kun desto værre: thi formelt bestyrker han
NB23:144 den gaaer fremad! spørg · kun det 19de Aarh, om Χstd. ikke gaaer
Not4:35 være aldeles lige om vi sige: · kun det Abstrakte er Sandhed, ell. kun det
NB28:60 gjøre paa denne Maade: det er · kun det Aller-Aller-Vigtigste, der beskjeftiger
BA, note r forbinder til Tankeløshed. · Kun det Almene er derved, at det tænkes
AE, s. 298 ikke lader sig tænke, men · kun det Almene. Troens Gjenstand er da Gudens
OTA, s. 385 n Vei, da udtrykker Billedet · kun det Almindelige, det, hvad alle Levende
OTA, s. 246 ke, desto alvorligere bliver · kun det alvorlige Spørgsmaal. Thi i Evigheden
FB, s. 173 r. cap. 11). Det er naturligt · kun det andet Moment, der her beskæftiger
KG, s. 184 ns Mulighed er Feiltrinet, og · kun det at blive udenfor er den kongelige Værdighed.«
NB32:135 iet, saa ophøiet, at · kun det at forsmaae msklige Midler svarer til
NB31:46 / dette er Χstds Fordring; · kun det at hade sig selv er den Lidenskab,
NB11:88 kræver naturligviis, at · kun det at slutte sig til det Bestaaende er
NB32:2 n et stort Legeme; og dog er · kun det at træffe i Centrum at træffe,
NB34:41 et af at være som de Andre. / · Kun det at ville det Gode er aldrig numerisk
Not11:22 puro, og dets Væsen er · kun det at være det reent Existerende. Man
NB20:82 i Retning af Fortjenstlighed. / · Kun det barnlige Sind kan gjøre det ret,
4T44, s. 368 det barnlige Sind nærmest · kun det Behagelige og det Ubehagelige) henfører
NB12:114 – i Døden er det · kun det christelige Begreb af Værdighed
AE, note e, hvor man ikke skal lee. Lad · kun det Comiske være med; saa lidet som
BI, note ieblik har en Overbeviisning: · kun det corresponderende Forhold bliver imellem
NB9:74 aer, da gjør dens Størrelse · kun det desto mere til Pligt ikke at styrte
DS, s. 216 r alt hvad der er Mit, saa · kun det Dit bliver tilbage, som er mit Liv,
4T43, s. 174 Eenfoldige standser ham, da · kun det Eenfoldige er det Forhjælpende.
NB32:143 erforstaaes i det Andet og · kun det Eenstydige er ligefrem at forstaae.
OTA, s. 355 gjenstande, thi her læres · kun det ene Fornødne; Opmærksomheden
OTA, s. 134 seer den ikke feil, men seer · kun det ene Sørgelige: dette er den ældre,
SLV, s. 272 et Ord at elske. Sproget har · kun det ene, og intet helligere. Man skulde
EE2, s. 23 elv kan realisere, thi han er · kun det Ene. Den Iver, Du da lægger for
4T44, s. 371 yldelsen kommer, nei, det er · kun det Ene; han tør give sig selv det Vidnesbyrd,
NB12:39 e fleste Msker er Alt Tradition, · kun det Enkelte er det Ny. Det er Tradition,
Oi10, s. 396 ren at lide af Menneskene. · Kun det er at troe; at tage Ære af hverandre
NB23:51 des, har jeg Intet derimod, · kun det er bogstavelig sandt: jeg dandser ikke.
OTA, s. 336 re yderst forskjelligt, men · kun det er Christi Aag, om hvilket den Lidende
NB29:52 en er, kan ikke være farligt. · Kun det er farligt, som hykkelsk forfalsker
Papir 456 aledes, kun saaledes ( thi · kun det er sand Χstd) skal Χstd.
Not4:34 Standpunkt a priori bestemme, at · kun det er Sandhed, der har Almindelighedens
Not4:35 n det Abstrakte er Sandhed, ell. · kun det er sandt, der stemmer overeens med
NB26:4 rdner Alt ethisk; Alle lige, · kun det Ethiske bestemmer Forskjellen. /
EE2, s. 249 selv til det almene Individ. · Kun det ethiske Individ gjør sig for Alvor
EE1, s. 431 deligt og Timeligt er glemt, · kun det Evige bliver tilbage, Elskovens Magt,
OTA, s. 126 forvirrende, selv Oldingens, · kun det Evige er opbyggende; Aarenes Viisdom
KG, s. 337 ham, og derhos saa rolig som · kun det Evige kan gjøre et Menneske. Thi
CT, s. 147 paa den anden Side: · kun det Evige kan vindes evigt. Dersom et Menneske
OTA, s. 124 d, at den ikke gjør Skade. · Kun det Evige passer altid og er altid, er
CT, s. 147 imelige kan tabes timeligt og · kun det Evige vindes evigt, saa er jo Vindingen
KG, s. 44 ring kan man vænne sig til; · kun det Evige, og altsaa hvad der undergik
Ded:101 il at læse, langtfra, nei lad · kun det fare. / Men modtag Bogen som et lille
TSA, s. 75 de det. Man betragter altsaa · kun det Forbigangne; deraf vel den bagvendte
EE2, s. 209 se, da jeg kun er Lægmand. · Kun det Foregaaende vil jeg søge at belyse
KG, s. 39 det er jo det Bestandige, og · kun det Forgængelige kan give sig –
Oi10, s. 403 tede, dette at troe, det og · kun det forholder sig som Mulighed til Øieblikket.
PMH, s. 69 ret skal nemlig give ham Ret, · kun det forlanger han. Nu griber Forsynet hjælpende
SD, s. 192 Forstand en Troende; han har · kun det Første af Troen: Fortvivlelsen,
KG, s. 301 rer, at den forandrer sig. · Kun det Første er Kjerlighed, det Andet
KG, s. 303 et sidste Ord mangler, der er · kun det første Ord og Bindetegnet ( thi
Brev 272 og det er bestandigt · kun det første Skridt der koster. Hele Omgivelsen
Not11:5 Konnen er i den første Potens · kun det første, det andet er Nicht-Nur-Seyn-Konnen.
4T44, s. 349 jort for evigt; men dette er · kun det Første. Da klæder Beslutningen
OTA t, da maa han ville det Gode, thi · kun det Gode er denne Eenhed; men skal det
BA, s. 436 ndig bryder den nye Synd; thi · kun det Gode er Eenhed af Tilstand og Bevægelse.
OTA, s. 143 en, som har villet dette Ene. · Kun det Gode er Eet i sit Væsen og det Samme
NB5:145 hilosoph. / Verden vil bestandig · kun det Gode til en vis Grad. Mskene vil saaledes
NB22:93 ndergang er saa høit, at · kun det Gudd. kan have denne Villie fuldkommen
NB19:58 der Glæde i Himlen, thi · kun det Guddommeliges udvalgte Redskab formaaer
NB33:55 sin Magt som Subjektivitet, · kun det har ingen Hensigt. / Men det Ubetingede,
BOA, s. 284 Forbigangenhedens Forstand), · kun det hidtil Oplevede er til, men dette er
BA, s. 333 iver det Nærværende, men · kun det historisk Afsluttede. Vitium originis
NB24:136 postelen« / / Det er nu · kun det hjertelige Vrøvls Indvending mod
OTA, s. 272 dt længere Tid, den anden · kun det i Øieblikket Fornødne; at engang
NB21:131 er ere saa almindelige, at · kun det ikke at have Orden er paafaldende.
NB32:2 at fortære det Intensive. · Kun det Intensive har Væren i sig, det Extensive
NB32:2 æffe: saaledes lever egl. · kun det Intensive, det Extensives Væren
OTA, s. 280 ud har ingen Tyngde, det har · kun det Jordiske og især jordiske Skatte,
2T44, s. 207 i dette er eet og det samme, · kun det jordiske og timelige Sind tvetyder
NB20:106 g selv ulykkelig; thi vi sandse · kun det Jordiske, attraae kun det, bekymres
NB6:69 jo i ligefrem Meddelelse. / · Kun det kan der altsaa være Tale om, hvad
KG, s. 270 t Eget; kun det søger han, · kun det kan han elske. Finder den Smaalige
Not4:34 idste, vil den bestemme, at · kun det kan være sandt, der gjenfinder sig
EE1, s. 46 re Udtryk, intet sandere; thi · kun det Lige erkjendes af det Lige. Gid der
Not13:28 t bruge den Sætning, at · kun det Lige erkjendes ved det Lige til at
PCS, s. 130 m Reflexion og Reflexion ( og · kun det Lige forstaaer det Lige) er derfor
CT, s. 231 nsidig Forstaaelse? Det Lige; · kun det Lige forstaaer det Lige. Hvad er det
AE, s. 57 deles intet kan faae at vide. · Kun det Lige forstaaes af det Lige, og den
SLV, s. 207 aaledes, det Lige elsker dog · kun det Lige. Var hun ulykkelig, det vilde
TSA, s. 73 enneskene kjende fordetmeste · kun det ligefremme Dialektiske. Oftere har
EE1, s. 126 d Personerne i dette Stykke, · kun det Livs-Moment, den Side, der vender mod
BN, s. 120 og at blive staaende i Faren. · Kun det maa blive tydeligt, at det jeg har
Papir 340:9 Ubetydeligt og Tilfældigt · kun det maa der advares mod, og derfor mod
NB33:24 onlige Ord og Handlinger. / · Kun det maa fastholdes, at hvad der, om jeg
EE2, s. 119 en Lov til at sige det Samme. · Kun det maa jeg bestandig erindre om, at enhver
DD:208 iske Theoremer) ogsaa dette, · kun det manglede, visseligen nu er Verdenshistorien
SD, s. 142 om at forspilde et Liv: men · kun det Menneskes Liv var forspildt, der levede
NB12:32 llo er i Forhold til en D. Juan, · kun det mere, at han tillyver sig en stor Anseelse
AE, note terligste historiske Overveielse · kun det mesterligste Saagodtsom, næstendeels),
EE2, s. 248 væsentlig tilhører dog · kun det mig, hvad jeg ethisk overtager som
Not4:20 ilfældig, væsentlig er den · kun det Modsatte af » Jeget«
NB28:77 es Tro o: s: v: Nei, vi har · kun det nye Testamente, og hver Generation
G, s. 10 drig bliver kjed af; thi det er · kun det Nye, man bliver kjed af. Det Gamle
KG, s. 339 er der ingen Forskjel, men · kun det nære Slægtskab. Thi at alle Mennesker
EE1, s. 158 der intet Tragisk mere, men · kun det Onde – thi det er end ikke tragisk,
YTS, s. 254 kun Løgn har Fremgang, og · kun det Onde seirer, at kun Selvkjerlighed
Not9:1 det Lave ophøie sig; men · kun det Ophøiede kan nedlade sig til det,
NB33:53 tiskhed er saa uendelig, at · kun det Paradoxe kan betegne den eller være
AE, s. 177 for den existerende Aand, thi · kun det phantastiske Jeg-Jeg er paa eengang
AE, s. 562 være Læseren. » · Kun det Positive er Indgrebet i en Andens personlige
AE, s. 11 gative ikke noget Indgreb, men · kun det Positive. Hvor besynderligt! Som hiin
NB11:183 t, og altsaa utilladeligt. · Kun det primitive Guds-Forhold er den berettigede
NB11:183 rimitiviteten i Guds-Forholdet. · Kun det primitive Guds-Forhold kan forsvares
EE2, s. 107 r fra en Spidse til en anden. · Kun det Princip, som laae til Grund for Dit
FB, s. 126 Nichts tages bort, saa bliver · kun det raae Factum tilbage, at Abraham vilde
SFV, s. 84 e den – i Verdslighed! · Kun det Religieuse kan ved Evighedens Hjælp
AE, s. 301 Existents. Saaledes existerer · kun det rene Menneske, ɔ: det existerer
CT, s. 54 saa med Forbilledet, man saae · kun det ringe Menneske. Han troer og haaber
IC, s. 234 t beundre; thi Christus havde · kun det samme Vilkaar at byde Den, der sluttede
PS, s. 299 e med Andres Øine, og seer · kun det samme, som enhver Troende seer –
OL, s. 30 sentlige ikke noget Nyt, men · kun det Samme, som Hr. Hage allerede har sagt.
IC, s. 76 er ikke Virkelighed: for mig; · kun det Samtidige er Virkelighed for mig. Hvad
Not4:27 ed – Paa den anden Side er · kun det Sandhed, der stemmer overeens med Alles
NB28:60 lse af Guds Majestæt; og · kun det Sidste er Udtrykket for Guds Majestæt.
KG, s. 355 selv under Tænkningen. Men · kun det Sidste er væsentligen at tænke,
NB33:50 anskeligt at see, og det er · kun det Sidste jeg vil dvæle ved. / I Alt
EE2, s. 145 e ved Pligten, og dog var det · kun det Sidste, Du vilde. Du seer, dette er
TS, s. 102 samme Øieblik, siges ikke; · kun det siges, at det er, naar dette Første
Not11:22 tter Seyn. Princip er egl. · kun det som er sikkret mod alle følgende
Oi2, s. 151 ndeligen saa comfortabelt som · kun det Storartede kan præstere det. /
OTA, s. 145 der for evig er adskilt, saa · kun det Store bliver, det er det Øde og
AE, s. 160 ke lader sig fremsætte, da · kun det Subjekt, der vil blive subjektivt,
NB8:14 t saa længe ud som elskede hun · kun det syge Barn« – da er dette
KG, s. 270 orm, som han kalder sit Eget; · kun det søger han, kun det kan han elske.
NB12:183 men dette er ikke sandt. · Kun det Tab, som Synden tilføier, er uerstatteligt.
NB28:56 er Alt forandret, nu bliver · kun det tilbage at han har prædiket Χstd.
NB16:57 r. / Forsaavidt blev altsaa · kun det tilbage: den strengeste Anonymitet.
2T43 et, det Nærværende er ikke, · kun det Tilkommende er, hvilket ikke er. I
CT, s. 146 igt, det vinder Du evigt. / / · Kun det Timelige kan nemlig tabes timeligt;
CT, s. 147 n Lidende til Glæden. Naar · kun det Timelige kan tabes timeligt og kun
CT, s. 147 genes guddommelige Orden, kan · kun det Timelige tabes timeligt. Fordi et Menneske
CT, s. 147 es. / Dette paa den ene Side: · kun det Timelige tabes timeligt; paa den anden
CT, s. 152 paa Timeligheden; thi den tog · kun det Timelige timeligt fra Dig, Andet og
SLV, s. 324 re nødvendige, thi det er · kun det Tvivlsomme, man anbefaler ved Argumenter.
DS, s. 165 e er forbi for den Gang. / Thi · kun det Ubetingede gjør ganske ædru.
NB26:61 rkes i deres Vildfarelse. / · Kun det Ubetingede kan bære et Msk. /
FV, s. 26 lot i det Ubetingede, indaande · kun det Ubetingede kan Mennesket ikke, han
LA, s. 56 Løn i Alderdommen, medens · kun det ubetydeligere Menneske bliver vranten
NB:73 e og prædike o: s: v:. Lad · kun det udvortes Msk. fordærves, det indvortes
EE2, s. 327 igt, altid at have Uret, thi · kun det Uendelige opbygger, det Endelige ikke!
KK:2 thi Arten er · kun det upersonlige Almindelige, der lader
G, s. 81 gens Naade? Jeg veed det ikke; · kun det veed jeg, at jeg sidder, og at jeg
G, s. 81 ved Foden? det veed jeg ikke; · kun det veed jeg, at jeg staaer og staaer suspenso
OiA, s. 10 mt Processens Omkostninger. · Kun det vil jeg bede ham om, at han til Erstatning
Brev 83 arbeider og dermed Punktum. · Kun det vil jeg sige en Barmhjertigheds-Gjerning
LP, s. 42 t dem i deres Eiendommelighed. · Kun det vil jeg tilføie, at Grunden er den,
Not11:26 er derfor ikke udelukket, · kun det Virkelige udelukker ved Virkelighed,
NB22:143 t saadant Haab, for ham er · kun det vist: hans Undergang – gaaer
BA, note udsagdes i Modsætningen, at · kun det Værende er. Vil man videre forfølge
TTL, s. 416 sentligen tilegner han sig · kun det Væsentlige ved at gjøre det.
NB20:106 andse kun det Jordiske, attraae · kun det, bekymres kun derfor, ville kun have
BB:49 foregive, det Vigtigste; men · kun det, de formaae at omfatte og favne –
EE1, s. 86 kke attraaende, den søger · kun det, den kan attraae, men attraaer det
CT, s. 25 t Ingen kan stjæle det; thi · kun Det, der » gjemmes til Natten«,
G, s. 39 erken i Skikkelse eller Replik, · kun det, som Münchhausen, at tage sig selv
KG, s. 49 Du her i dybeste Forstand: at · kun dette » skal« evig lykkeligt
OTA, s. 348 værligheder, og Lidelser; · kun dette begeistrer min Sjel.« Saaledes
NB23:134 g saaledes overalt. Det er · kun dette Besynderlige, at man har hittet paa
NB21:16.a a kjender dog ogsaa Χstus · kun dette eneste Beviis for Læren: om Nogen
NB10:123 g ikke kom til at reise. / · Kun dette er det der har beskæftiget mig.
IC, s. 71 ed den Elendigste ( og dette, · kun dette er guddommelig Medlidenhed) det er
YTS, s. 255 trøste Andre; thi dette og · kun dette er Sandhedens Udtryk for, at i Sandhed
KK:11 Polytheismen. Endelig er Gud · kun dette Folks Gud, en Bestemmelse, der giver
EE2, s. 158 Du gjerne, Du duer til Intet, · kun dette forlyster Dig, at gaae 7 Gange omkring
Oi10, s. 396 ne med Gud at gjøre ( og · kun dette forstaaer Christus ved at troe, hvorfor
NB11:36 ellers Intet. Og dog er · kun dette Gudsfrygt; thi at frygte Gud og saadan
NB18:51 dan det saa end vender sig. · Kun dette har jeg vist, dette Salige: Gud er
OTA, s. 140 Eet, da vil han det Gode, thi · kun dette lader sig saaledes ville. Men begge
CT, s. 188 om at lade Munden løbe, og · kun Dette ligesaa let, ved Hjælp af Munden
NB29:95 om bydes, og saa at offres. · Kun dette Sidste er det: at offres. / S. kan
NB:180 et er ligegyldigt hvilket det er, · kun dette staaer fast, at til Paradiset hører
SLV, s. 451 nd tvær og modvillig, thi · kun dette tærer. Andre mene, at der forestaaer
Oi2, s. 167 rer til Intet, saa faaer man · kun dette Vandede og Fastende, som ikke begeistrer
CT, s. 247 ledes et digterisk Forsøg: · kun dette vil Talen, den vil gjøre det aabenbart,
SD, s. 154 lder om at troe, hjælper · kun dette, at for Gud er Alt muligt. / Saaledes
IC, s. 183 det betyder Altsammen for ham · kun dette, at han er til Examen. Vel veed jeg,
BI, s. 130 Noget, erindre sig i Grunden · kun dette, og det at lære er altsaa en Erindren«
NB31:79 Enhver at det at blive elsket er · kun dialektisk i Retning af Intensitet, at
Papir 368-2.b i Videns Meddelelse er der · kun dialektisk Overgang ( deri det Sande i
AE, s. 230 existeret. Dette gjør, at · kun Diapsalmata ere reent digteriske Udgydelser,
Not13:50 sentlig er dette Afsnit · kun Dichotomier – Aarsag – Virkning
EE1, s. 395 t jeg ikke elsker hende, men · kun Dig – det vilde være formasteligt;
Oi8, s. 357 ligheden var der. O, min Ven, · kun Dig selv bedrager Du, Evigheden aldrig;
Brev 131 tille Sværmerie – · kun Dig tør jeg betroe – hvad Du har
EE1, s. 386 skene? de forstaae den ikke. · Kun Dig tør jeg betroe den; thi Du veed
EE1, s. 394 r Intet; thi jeg tilhører · kun Dig; jeg er ikke, jeg har ophørt at
NB23:39.a idet han siger: jeg er Digter, · kun Digter – siger han: seer paa mig
NB23:33 min Smule Person. / Jeg er · kun Digter. Jeg elsker dette jordiske Liv kun
Papir 543.a t Høieste Du vil. / vi ere · kun Digtere, Talere, eller hvordan man nu vil
KG, s. 70 t have nogen Elsket; spørg · kun Digteren om han veed noget Andet, end at
Papir 366:3 Jeg' er er nu rigtignok · kun digteriske Jeg' er, men det er dog altid
Papir 532 er man sig ironisk dertil; · kun Digterne – altsaa det har kun poetisk
EE1, s. 390 g kun mellem Træerne; tag · kun Din Byrde op, det klæder Dig godt at
3T43, s. 105 t og han Din jordiske Fader, · kun Din Fader, saa ville vi ikke negte, at
3T43, s. 105 e, uden Trøst for Dig, og · kun Din Smerte forøget ved hans Sorg; og
EE2, s. 279 or det Hele.« Brug Du · kun Din Spot mod alle dem, der ville gjøre
HH:17 Jorden, saa er dog ogsaa han · kun din Stedfader, kun en Afglands af den Faderkjærlighed,
NB9:54 l at stirre længe, medens · kun Din Utaalmodighed voxer., og gjør den
EE1, s. 390 der er i Verden. Tiltræd · kun Din Vandring med Din Byrde ind i den uhyre
EE2, s. 105 n. Det veed Du meget vel, lad · kun Din Vittighed spille med alt Sligt. I mange
4T43, s. 147 betyder Glæde, udøs da · kun Dine rige Gaver, bortslæng de Rigdomme,
DS, s. 245 nd sige Vrøvlehoveder, men · kun Disciple. » Discipelen«
BA, s. 394 er Øieblikket ikke, eller · kun discrimen. Derved viser det Evige sig,
EE1, s. 345 en, men jeg kan, som I veed, · kun disponere over min Tid til halv to. –
BOA der i hele dette Skrift bestandigt · kun disputeres e concessis. Der benægtes
CT, s. 288 bmandskab, til sit Arbeide; · kun disse Enkelte gik idag til Herrens Huus.
BA, s. 371 nlunde, at han synder. Det er · kun disse fade Leflerier, der forlokke Menneskene,
NB26:5 responderende i Samtiden. Overalt · kun disse halv befarne, og saa blaserede Individualiteter,
AE, s. 146 te gjelder for de Levende, og · kun disse kan der jo siges, hvorledes de skulle
AE, s. 244 g paa; jeg omtaler bestandigt · kun disse Skrifter, forsaavidt de danne Momenter
EE1, s. 39 ager, hvad det selv hører. · Kun disse to Violinstrøg; thi nu hører
BOA, s. 228 hvilken Letfærdighed ( som · kun Distraction kan undskylde) A. omgaaes Gud
AE, s. 154 eg dog ikke, det er noget som · kun distraite Folk f. Ex. Boghandler Soldin
FB, s. 155 ikke en Apostel, han uddriver · kun Djævle ved Djævelens Magt. / Men
AE, note voren er udelukket. Det antager · kun Docenter. Medens de nemlig ellers afskaffe
KG, s. 217 er Omsorg for Barnet, seer Du · kun Dorskhed, Ligegyldighed, som er glad ved
IC, s. 164 n Aand, og kan atter saaledes · kun drage Aand til sig. / Fra Høiheden vil
IC, s. 164 Sandhed at drage ham til sig, · kun drage Mennesket som frit Væsen til sig,
EE2, s. 61 rlighed er altereret, den er · kun dragen op i en høiere Concentricitet.
JJ:17 Empedokles, at enhver Ting · kun drages til sig af det Lige. / cfr Arist.
JJ:102 Asket, der levede i Eensomhed og · kun drak Dug og Regn, og som et Øieblik
CT, s. 90 d der, idet det blev til, dog · kun drev det til at blive Overflod, det maa
IC, s. 73 at beseire deres Svaghed, men · kun drive det til at være besværede.
Oi9, s. 376 rer, at bestandigt de Tusinde · kun drive det til.« Er dette ikke at
SLV, s. 36 ar elsket, og forhaabentligen · kun driver det til at døe engang, og heldigviis
NB27:68 or ham. Radicalt kan Sophisterne · kun dræbes ved det Socratiske; men dette
AA:12 n især paa den Yngre, der endnu · kun drømmer om sin Bestemmelse. Vor første
NB12:112 om En, der spiller i Lotteriet, · kun drømmer om Tal og udfinder de mærkeligste
Brev 131 di den taler et Sprog, som · kun Du forstaaer, og jeg, naar Du har forstaaet
NB16:87 ualitetens Heros og Martyr; · kun Du forstod hvad det er at være Reformator
HH:17 ordiske Fader kun var din Fader og · kun Du hans Barn, og synes det Dig som en Følge
Not8:37 Du kan svare; o giv mig et Svar; · kun Du kan give mig et godt Svar; thi et godt
Not8:37 n Du veed hvorom jeg spørger, · kun Du kan svare; o giv mig et Svar; kun Du
NB5:116 sten mere Skade end Gavn. / Dog · kun Du o, Gud kan bevæge et Msk, saasnart
Brev 129 iendoms-Pronomen, det veed · kun Du om Din trofaste Ven, og hvorledes skulde
NB14:126 ildning, hvis Latterlighed · kun Du saae Du ædle Vise! / Ogsaa af den
Not8:37 eed ikke hvad jeg spørger om. · Kun Du veed hvorom jeg spørger, kun Du kan
3T44, s. 267 ste, jeg kan have gjort, thi · kun Du veed, om det var en god Gjerning; og
3T44, s. 267 ste, jeg kunde gjøre, thi · kun Du veed, om det vorder en god Gjerning.
CT, s. 220 hed betræffende, derom kan · kun Du vide med Gud. Men dette troer jeg, at
NB31:148 Insekterne Appetit. / Kom · kun Du, Historiens Revision, Alt er rigtigt;
TTL, s. 392 sige netop til Dig, det veed · kun Du, hvorledes Du forstaaer Talen, veed
IC, s. 161 os. Men Du, som er Sandheden, · kun Du, vor Frelser og Forløser, kan i Sandhed
TTL, s. 392 alen, veed han ikke, det veed · kun Du; om det var Din bedste Ven, han veed
BI, s. 97 v, men blot casus obliqui, og · kun Dualis og Pluralis. – Forholder det
DS, s. 157 pe Sandsynligheden, og det var · kun Dumdristighed, ogsaa efter Christendommens
NB22:164 rende eller en dog maaskee · kun dumdristigt Vovende, nei jeg er en Lidende,
NB30:52 en Andet ogsaa af en stundom dog · kun dum-høitidelig Forestilling om egen
AE, s. 130 en omvendt Maade – thi · kun dumme Skolemestere og ligesaa dumme Genier
AE, s. 416 n Aarene gjøre et Menneske · kun dummere og dummere, dersom han har tabt
BA, s. 429 Tilstand have gjort hvad han · kun dunkelt erindrer, men dog veed, at det
TAF, s. 290 lidet.« O, træng · kun dybere ind, end dybere, Du helbredende
PS, s. 223 hi ellers var han jo tidligere · kun Dyr, og hiin Lærer, der med Betingelsen
NB36:3 ldrig har benegtet, thi Barnet er · kun Dyre-Skabning, og Χstd. forstaaer,
HG, s. 159 e, i den Grad blevne næsten · kun Dyre-Skabninger, at det sande Sammenhæng
NB31:131 mmer til Alt væsentligen dog · kun Dyre-Skabninger. Det Alt dreier sig om
NB5:33 Godt ud deraf. / Det er dog egl. · kun dæmonisk Overtroiskhed og dennes meest
SLV, s. 33 g ikke mere, ikke Verden, men · kun Dødens alvorlige Tanke! – Nu lød
3T43, s. 94 det indvortes Menneske i ham · kun dødfødt og forsvandt igjen. Men dersom
BOA, s. 272 akt. Om dette kan man nemlig · kun dømme ved at paaagte hans Yttringer,
OTA, s. 232 og vee ham, hvis denne · kun dømmer, thi da sætter Evigheden ham
BOA, s. 198 – ellers disputerer jeg · kun e concessis) ikke at være saa fuldkomne,
BOA, s. 174 vi disputere bestandigt · kun e concessis. Men dette er dog vel klart,
NB:194 og ell. dog en mindre Bog og · kun een ( opbyggelige Taler i forskjellig Aand)
SLV, s. 51 Han kan tabe Alt; thi der er · kun een absolut Modsætning til det Absolute,
IC, s. 181 an elsker Dig; thi elsker han · kun een af Delene, elsker han jo ikke Dig.
NB5:11 tad et lille Selskab af Dandsere; · kun een af dem kunde springe en Alen høit,
IC, s. 156 esu Christi, saa er der ogsaa · kun een Afdød, han som dog lever, den Herre
SLV, s. 147 t Huuskjøb. Der er nemlig · kun een Alder, i hvilken det er betimeligt
NB15:69 for den Opgave. / Jeg veed · kun een Analogie til dette Forhold, nemlig
SLV, s. 104 m. En positiv Beslutning har · kun een Anfægtelse, den ikke at være
NB24:135 tsaa jeg antager det om Enhver, · kun Een antager jeg det ikke om, mig selv,
Brev 268 ve en Jernhaand behøves · kun een Arm, hvad skal de mange Arme til; det
Brev 268 ette. Han har som bekjendt · kun een Arm; imidlertid kunde det jo være
NB27:57 . / / Ifølge det N. T. er der · kun een Art af Christne: » Discipelen«.
KG, s. 147 / Dog kjender Christendommen · kun een Art af Kjerlighed: Aands-Kjerlighed,
TTL, s. 425 den Beslutning. / Viser Livet · kun een Art af ulykkelig Kjærlighed i Ægteskabet,
DS, s. 162 ogsaa med Erkjendelsen; der er · kun een Art Erkjenden, der bringer et Menneske
NB32:63 e paa Propheter: saa er der · kun een Art Propheter tilbage: Stokke-Propheterne,
AE, s. 217 in Bekymring uden et Barn, og · kun Een at frelse, et Barn, og dog ikke kunde
NB2:236 de To; men Forholdet er: der er · kun een at vælge, naar man virkeligen kun
KG, s. 129 r dog at være til for ham, · kun een Begjering, at Herskeren vil træde
CT, s. 305 Ro og Saligheden heel; Du har · kun een Bekymring, Selvbekymringen, at Du bliver
BB:24 elige Vink i saa Henseende. / · Kun een Bemærkning endnu: alle tre Stadier
BI, s. 246 til Rötscher Pag. 85 ff. · Kun een Bemærkning kan jeg ikke tilbageholde.
PS, s. 305 er hævet, er ligesaa sand. · Kun een Bemærkning vil jeg endnu gjøre
SD, s. 118 Intet sigende. / Forøvrigt · kun een Bemærkning, vistnok en Overflødighed,
TS, s. 52 til dette ypperlige Lutherske · kun een Betænkelighed. Den angaaer ikke
FB, s. 190 Klosterbevægelsen, han har · kun een Bevægelse tilbage, det er det Absurdes.
NB30:79 ledes: Een frelses, maaskee · kun Een blandt Millioner, Een i hele Verden.
LA, s. 30 desto mere Overfladiskhed. / · Kun een Blomst voxer i Skjul, fortrykt af alt
KKS, s. 103 i Byen, thi i Danmark er der · kun een By og eet Theater; man veed jo, hun
NB2:173 lles. / I dette Land er der · kun een By; men den er ogsaa hele Landet saa
F, s. 506 tid i alle Maader til Tjeneste. · Kun een Bøn, een bønlig Begjæring;
F, s. 525 ldt. Til den Ende er der endnu · kun een Bøn, jeg har til de Mægtige og
EE2, s. 227 t at gjøre det, o! jeg har · kun een Bøn, jeg vilde kaste mig til Jorden
AE, note ae alle Plads. Methoden optager · kun een Chineser, men ikke en eneste tydsk
NB10:136 ke egne Kategorier. / Der gives · kun een consequent Opfattelse af Christend.
FF:19 -Udviklingen er der kun een Faust, · kun een D. Juan, men for det enkelte Individ
CT, s. 292 hristi Dag; men der er jo dog · kun een Dag, der egentligen kaldes Jesu Christi
LF, s. 48 aradiis. Fuglen og Lilien leve · kun een Dag, men en meget kort Dag, og ere
CT, s. 88 r en Selvplager. Fuglen lever · kun een Dag, saaledes er den næste Dag ikke
CT, s. 80 een Dag; og Lilien blomstrer · kun een Dag. / Selvfølgeligt har Fuglen
NB4:52 i, ell. maaskee 40, eller maaskee · kun een Dag: derfor har jeg besluttet at anvende
CT, s. 80 , og intet Imorgen, den lever · kun een Dag; og Lilien blomstrer kun een Dag.
SLV, s. 89 emand bør være: der er · kun een Egenskab, som gjør ham elskværdig,
Brev 1 for at skrive et Brev, da han · kun een ell to Timer om Formiddagen kan skrive.
NB:194 at frembringe det, ønsker · kun een ell. faae Læsere: see dette bliver
ET, s. 169 En Thesis / – · kun een eneste / D. 26de Januar 1855. /
AA:18 lde blive for blandet, for at · kun een eneste Accord bestandig kunde slaaes
KG, s. 105 g dog var hele dette hans Liv · kun een eneste Arbeidsdag, han hvilede ikke
EE1, s. 332 ndes Barndoms-Liv. Hun havde · kun een eneste Broder, der var et Aar ældre.
KG, s. 322 Dig en Enke i Armod; hun har · kun een eneste Datter, men denne Datter har
NB7:10 tidt iaar. Han svarede: nei, · kun een eneste Gang, 1ste Paaskedag. / Saa
OTA, s. 363 da har jeg tabt Alt. Jeg har · kun een eneste Gjenstand for min Kjærlighed,
KG, s. 62 ristelige Kjerlighed har ogsaa · kun een eneste Gjenstand, Næsten, men Næsten
JJ:434 .T., langt hellere ønskede jeg · kun een eneste Læser. / Denne Mangel paa
KG, s. 362 se de unge Mennesker, der var · kun een Eneste, som ikke forstod det –
NB12:110 e Noget. / En saadan var der og · kun een eneste: » den store Pseudonyme«,
NB:215.c.a , der gjør hvad enten · kun een Enkelt i Mængden gjør ell. i
TTL, s. 448 en Afgjørelse i Livet, men · kun een er saaledes afgjørende som Dødens.
AE, s. 291 lig ikke gjøre, thi der er · kun een ethisk Betragtning, det er Selvbetragtning.
EE1, s. 56 e Tid. Det Tilfældige har · kun een Faktor; det er tilfældigt, at Homer
AE, s. 172 e Alt lettere, saa bliver der · kun een Fare mulig, den nemlig, at Letheden
KG, s. 322 igheden derimod siger: der er · kun een Fare, den, at der ikke bliver øvet
CT, s. 124 Trængselen. Der er i Livet · kun een Fare, der afgjort bringer Undergang
CT, s. 166 gang. / / Der er i al Modgang · kun een Fare, naar den Lidende ikke vil troe,
NB8:77 . / I Umidd. Forstand kjender man · kun een Fare, naar man vil stride i Verden:
NB4:118 ns Sag –) jeg kjender · kun een Fare: Religieusitetens. Men derom
FF:19 Nei i Verdens-Udviklingen er der · kun een Faust, kun een D. Juan, men for det
EE2, s. 285 kunde omfavne Mange, han har · kun een Favn og ønsker kun Een, han kan
EE1, s. 34 Det maa man lade dem, de har · kun een Feil, at de ere saa uskyldige. Tilmed
OTA, s. 150 vel sige: » Pigen har · kun een Feil, at hun har Pengene.«
EE1, s. 341 den unge Pige. Methoden har · kun een Feil, det er, at den er langsom, men
KG, s. 262 alig. Nei, i Evigheden er der · kun een Feiltagelse: at vorde, med samt sine
EE1, s. 215 kkelige i bestemte Flokke og · kun Een for hver bliver stedet til Orde; thi
NB15:21 at smykke dem; Kongen vælger · kun Een for sit Gemak. Det første Valg traf
EE2, s. 70 sandselige Kjærlighed har · kun een Forklarelse, hvori den er lige æsthetisk,
NB4:29 moderne Χstlige! Ja jeg veed · kun een Form ( som man dog nok ikke tænker
BI, s. 246 glede Fremtrædelsesformer. · Kun een Form deraf skal her være Gjenstand
NB29:73 a det at troe. / Saa er der · kun een Forskjel, at her dog det Hele blot
Brev 141 amilie), kun Een seer Dig, · kun Een forstaaer Dig, men han skal heller
EE1, s. 42 ger den ikke fra mig. Jeg har · kun een Fortrolig, det er Nattens Taushed;
Papir 440 mig, hvis han vil; jeg gjør · kun een Forudsætning: den, at man er enig
IC, s. 222 gen der er for Christendommen · kun een Frelse mulig: Strengheden. Ved Mildhedens
IC, s. 222 lidenhed. / Men er der for os · kun een Frelse: Christendommen, sandeligen
KG, s. 220 erlige, som opbygger, han har · kun een Fremgangsmaade, at forudsætte Kjerligheden,
CT, s. 159 yttede. Thi Evigheden kjender · kun een Fremgangsmaade: at betragte Alt omvendt.
NB31:43 etinget i Guds-Frygt er Christd. · kun een Gang – af Gud-Msket. / Forkyndt
CT, s. 109 tragtning af Livet. Man lider · kun een Gang – det er, som naar man siger
NB:145.a eengang.) / / / NB / Man lider · kun een Gang – man seirer evigt. Forsaavidt
CT, s. 109 g Frelser; thi ogsaa Han leed · kun een Gang – men hans hele Liv var
Oi8, s. 351 gte at forebygge. / Man lever · kun een Gang / Dette Ord høres saa ofte
NB20:159 erom som var det historisk · kun een Gang at Du havde elsket os først,
Papir 343 er værd at spise, og der er · kun een Gang da en Pige er værd at elske,
NB27:8 aaledes blev i Sandhed Χstd. · kun een Gang forkyndt, af Christus selv, der
NB3:77 Enkelte; denne Kategorie er · kun een Gang før ( dens første Gang)
NB17:103 digt, at lære, hvad man · kun een Gang har Brug for? Just derfor er det
NB25:50 perfectibel. Lige omvendt: · kun een Gang har den ubetinget været til
NB30:97 en kun være i Lidelse. / · Kun een Gang har Ideen været ubetinget,
NB10:28 rædikant, Ridder; det Hele er · kun een Gang hver 6te Uge, i tre Quarteer,
NB5:124 bag paa min Haand. / Replik: ak, · kun een Gang i et heelt Liv at henrykkes i
NB18:62 lium. / / / Af mit Liv. / / · Kun een Gang i mit Liv har jeg været tilstede
2T44, s. 207 Menneske vilde mene, at han · kun een Gang i sit Liv havde forventet Noget,
CT, s. 105 Glædelige i: at man lider · kun een Gang men seirer evigt. / / II. / Det
NB2:72 . Det Glædelige i at man lider · kun een Gang men seirer evigt. / cfr Journalen
Papir 571 e Bøger, ligesom jeg mine. / · Kun een Gang veed jeg, at han har forsøgt
Oi8, s. 352 opretteligt – man lever · kun een Gang! / Man lever kun een Gang; saaledes
CT, s. 112 dt, saa er den glemt, Du leed · kun een Gang! O, hvo Du end er, føler Du
Oi8, s. 351 ikke, Fortvivlelse, man lever · kun een Gang!« / Dette synes forfærdeligt,
Oi8, s. 351 Ønske, thi, ak, man lever · kun een Gang!« / Tænk Dig nu et
CT, s. 112 e Trøst » man lider · kun een Gang«; værg Dig ved den,
NB20:159 vi utaknemligt som var det · kun een Gang, at Du saaledes elskede os først!
Oi8, s. 352 ig salig – og man lever · kun een Gang, den ene Gang, som nu er for ham
SFV, s. 103 ; denne Categorie er · kun een Gang, dens første Gang, brugt afgjørende
2T44, s. 206 ommer ikke, som Fødselen, · kun een Gang, eller kun een Gang, som Døden
CT, s. 109 n seirer evigt. / / Man lider · kun een Gang, men man seirer evigt. Forsaavidt
CT, s. 116 re den i Evigheden. Man lider · kun een Gang, men man seirer evigt. Forunderligt,
SLV, s. 124 en Gang. Rigtigt, man elsker · kun een Gang, men Qvinden tiltager netop i
CT, s. 107 Glædelige i: at man lider · kun een Gang, men seirer evigt / Den, der vil
CT, s. 109 Glædelige i: at man lider · kun een Gang, men seirer evigt. / / Man lider
CT, s. 114 Fordærvelsen. / Man lider · kun een Gang, men seirer evigt. Lad mig anskueliggiøre
NB8:72 førtes ordligviis hvert Stykke · kun een Gang, nu giver man en Fest-Forestilling
2T44, s. 206 dselen, kun een Gang, eller · kun een Gang, som Døden kommer, men den
CT, s. 115 Ende. Dog er Hans Seier ogsaa · kun een Gang, som Hans Lidelse var een Gang;
SD, s. 132 ygdommen, men det gjorde han · kun een Gang, Sygdommens Vedbliven er en simpel
Oi8, s. 343 Afgjørende. / 2) Man lever · kun een Gang. / 3) En Evighed til at fortryde.
CT, s. 64 at blive Christen er der dog · kun een Gang. Det at være bogstavelig en
CT, s. 109 ne Tales Gjenstand. Man lider · kun een Gang. Det siges saa hurtigt, det lyder
CT, s. 110 Øieblikket evig forstaaet · kun een Gang. Forgjeves vil Timeligheden gjøre
NB:145.a Forsaavidt seirer man jo ogsaa · kun een Gang. Forskjellen er dog, at Lidelsens
CT, s. 110 r det Tilbagelagte: man lider · kun een Gang. Med samme Ret, nemlig i Kraft
CT, s. 110 Han er Sandheden. / Man lider · kun een Gang. Men som hiin snyltende Plante,
CT, s. 112 Evighedens Hjælp lider man · kun een Gang. Naar derfor Aftenen kommer, saa
CT, s. 110 ieblikket, eller man lider · kun een Gang. Om Lidelsen varer halvfjerdsindstyve
SLV, s. 124 kovens Tid, og at man elsker · kun een Gang. Rigtigt, man elsker kun een Gang,
CT, s. 110 rdsindstyve Gange, den er dog · kun een Gang. Thi Timeligheden selv, heel og
Oi8, s. 351 Verden – thi man lever · kun een Gang.« / Sjeldnere forekommer,
CT, s. 109 » nyd Livet, man lever · kun een Gang.« Men for at finde det
Oi8, s. 353 m for Alt husk paa: man lever · kun een Gang; der er Tab som ere evigt uoprettelige,
Oi8, s. 351 i Verden. » Man lever · kun een Gang; derfor kunde jeg ønske at
Oi8, s. 352 at lide. Husk paa, man lever · kun een Gang; er det forsømt, kom Du ikke
Oi8, s. 352 gt til Evigheden. / Man lever · kun een Gang; er, naar Døden kommer, Dit
Oi8, s. 353 ttet hen, husk paa: man lever · kun een Gang; kan det hjælpe Dig, saa see
IC, s. 142 aa Troende. Vistnok lider han · kun een Gang; men han slipper ikke som et Menneske
CT, s. 116 Timeligheden holdes nede, er · kun een Gang; men saa kommer det igjen i Evigheden,
CT, s. 110 alvfjerdsindstyve Aar, den er · kun een Gang; om den ene Gang er de syv Gange
Oi8, s. 352 ver kun een Gang! / Man lever · kun een Gang; saaledes er det her paa Jorden.
CT, s. 109 orsaavidt seirer man jo ogsaa · kun een Gang? Ganske vist. Dog er Forskjellen
TAF, s. 300 n, saa er der, ja saa er der · kun een Gjerning, og, forunderligt nok, saa
NB21:140 nker paa ham; thi han har · kun een Glæde: at meddele, og altsaa er
EE1, s. 48 da let at fatte; thi jeg har · kun een Grundsætning, som jeg end ikke gaaer
TTL, s. 412 ogsaa det Bedste. Man har dog · kun een Gud, kommer man ikke ud af det med
SFV n Een kan ganske forstaae den, og · kun Een har man absolut Glæde af at fortælle
NB24:157 kan være nok. / · Kun Een har virkeligt realiseret det kun at
NB20:129.a eneste Msk., der vilde tjene · kun een Herre – Evangeliet lader sig
CT, s. 90 pelt. Fuglen og Lilien tjener · kun een Herre og hvad der er det Samme tjener
CT, s. 92 Herre! / Den Christne tjener · kun een Herre, » Herren«, og
DS, s. 220 i ham en Magt. Men han tjener · kun een Herre, ene, o, visse Vei til Lidelse,
CT, s. 90 shed, just fordi den tjener · kun een Herre, hvad der atter tjener baade
CT, s. 98 som Ingenting. Fuglen tjener · kun een Herre, som den ikke kjender; den Christne
CT, s. 98 kjender; den Christne tjener · kun een Herre, som han elsker; Hedningen tjener
CT, s. 91 errer,« eller, der er · kun een Herre, som man kan tjene ganske. Det
CT, s. 90 lien og Fuglen, tjen ogsaa Du · kun een Herre, tjen ham af dit ganske Hjerte,
DS, s. 219 e beregnet paa at kunne tjene · kun een Herre. / Han er ubetinget Fremmed i
DS, s. 227 og han var Ordet: han tjente · kun een Herre. Han har altsaa ikke blot Ret
CT, s. 93 hristne i fuldkommen Lydighed · kun een Herre. Som Fuglen uafbrudt synger til
DS, s. 223 vil frelse dem! / Han tjener · kun een Herre; han bruger Almagts Kræfter
DS, s. 224 Ild og Vand. / Dog han tjener · kun een Herre; ikke det Mindste giver han efter
DS, s. 219 ledets Historie. / Han tjener · kun een Herre; og som Den der skal stride paa
PMH, s. 79 blev atter som i gamle Dage, · kun een Himmel og kun eet Grækenland. Spørgsmaalet
CT, s. 140 r ganske svag. Der er for Gud · kun een Hindring: Menneskets Selviskhed, der
CT, s. 196 e for ham, eller den brister, · kun een Hjælp i Himlen og paa Jorden, den,
CT, s. 68 fter Christendommens Lære, · kun een Høihed: det at være Christen
AE, s. 290 interesseløst. Men der er · kun een Interesse, den at existere; Interesseløsheden
Papir 270 uld ell. Sølv, den eier · kun een jordisk Skat et kosteligt Linklæde,
SFV istories væsentlige Kjende, at · kun Een kan ganske forstaae den, og kun Een
SFV, s. 75 ens Klasse – der gives · kun een Klasse til, Timelighedens, hvor han
NB17:90 snakke om.« Der er · kun een Klogskabens Udvei at see personligt
NB20:48 ament. / Χstd. kjender · kun een Lidelse: Syndens. Vil Lenore forvandle
EE1, s. 192 an blev utro. Nu kjender hun · kun een Lidenskab, det er Had, kun een Tanke,
NB33:24 dette Synspunkt. / Gud har · kun een Lidenskab: at elske og at ville være
NB30:58 aadighedens Repræsentant · kun een Lidenskab: Misundelse-Medlidenhed,
Papir 405 a længe det staaer paa. · Kun een Længsel kan man have, hiin socratiske
NB:194 s Dialektik. – At have · kun een Læser ell. meget faae, forstaaes
IC at han vil tilgive Synder! Der er · kun een Maade at undgaae Forargelsen paa, ved
NB15:93 relse og bevare den, der er · kun een Maade: ved i samme Secund ubetinget
NB31:67 5, maaskee eet, maaskee, maaskee · kun een Maaned, een Dag: rædsomme Uro! /
TTL, s. 434 , det er det Forfærdelige; · kun een Magt formaaer det, det er Beslutningen,
F, s. 497 ves for, da er der formodentlig · kun een Magt, der med Fynd og Eftertryk veed
KG, s. 108 n det ganske Bestemte. Der er · kun een Magt, som kan udføre det Arbeide,
Papir 596 m, den Sag betræffende, · kun een Mand er berettiget til at bruge: De,
Papir 454 n og velvillig: men der er · kun een Mand i Samtiden, en eneste, angaaende
Brev 79 let bemandede Skude ( der er · kun een Mand ombord og det er jeg selv, og
NB13:40 dende Hav, ligger en Baad, hvori · kun een Mand, en Lods ell. hvad man nu vil
Papir 365:8 Modtageren. / Der bliver · kun een Meddeler: Gud. / Nu har vi tænkt
KG, s. 105 vens Fylde; han havde ligesom · kun een Medvider, der nogenlunde var istand
EE2, s. 287 isk Stilling. Om Pigen er der · kun een Mening, det er en ualmindelig Pige.
OTA, s. 378 yldig? Ingenlunde. Talen har · kun een Mening, hvad jeg tør kalde en bedste
OTA, s. 386 eller den nye, derom er der · kun een Mening; der er mange Svar, men de sige
EE2, s. 249 Menneske udenfor mig, saa er · kun een Methode mulig, og den er at afføre
SLV, s. 291 og blive ved at see, der er · kun een Mislighed, og det er, at jeg er Forelskelsens
IC, s. 64 ige Galskab. Der er bestandig · kun een Mulighed af at være galere end en
NB9:79.a Først berørte det mig: at · kun Een naaer Klenodiet; men dog stærkere
SFV, s. 86 g som Paulus siger: » · kun Een naaer Maalet«, ikke sammenlignelsesviis,
SFV, s. 87 skulde blive denne Ene, men · kun Een naaer Maalet. – Hvor der da derfor
NB25:18 til Udødeligheden. / » · Kun Een naaer Maalet.« / Kan bruges
SFV, s. 87 store Examinator, han siger: · kun Een naaer Maalet; det vil sige, Enhver
SFV, s. 86 og med sig selv – thi · kun Een naaer Maalet; og dette vil igjen sige,
SFV, s. 86 ud hjælpe ham – men · kun Een naaer Maalet; og dette vil igjen sige,
AE, s. 68 det forsigtigen saaledes, at · kun Een og Een ad Gangen faaer Lov at komme
EE2, s. 67 ette er Sandheden af at elske · kun Een og kun eengang. Den jordiske Kjærlighed
KG, s. 224 er kun eet opbyggeligt Syn og · kun een opbyggelig Gjenstand; dog kan Alt siges
KG, s. 224 stande at tale om, men der er · kun een opbyggelig: hvorledes Kjerlighed opbygger.
NB:126 l Gud og omgaaes med ham, han har · kun een Opgave, den: altid at være glad.
CT, s. 57 efter Christendommens Lære · kun een Ophævelse: den at være Christen;
CT, s. 111 hi i Forhold til det Evige er · kun een Overeenskomst mulig, den for alle Mennesker
EE1, s. 219 øvrige Verden er for ham · kun een Person, og denne Person, denne uadskillelig
Not11:31 for sig ere Guder, vi have · kun een Person, tre Potentser ikke 3 Personer.
Not11:34 ved Enden af Skabelsen. Der var · kun een Personlighed, Faderen, Sønnen havde
Not11:19 ele Ph. Der er nu saaledes · kun een Ph:; thi i det den n: Ph. kommer til
Papir 343 ge er værd at elske, og egl. · kun een Pige der er det værd denne ene Gang:
LA, s. 97 Muligt, og væsentligen kan · kun een Pige elskes, og erotisk rigtigt forstaaet
NB13:16 mig anlagt; jeg behøver · kun een Pige. Hun har et bønligt Blik, der
EE2, s. 254 Balles Lærebog, jeg havde · kun een Pligt, den, at lære min Lectie,
EE2, s. 255 d jeg min Frihed, jeg kjendte · kun een Pligt, den, at passe min Skole, og
Not11:37 tentserne. Først er der · kun een Potens ( Ouranos), derpaa en anden
NB33:50 i Ideen seet er der · kun een Priis: den dyreste. Til den Priis faaer
NB28:56 ede jeg maatte angribe ham. · Kun een Prædiken har jeg ikke hørt af
Papir 270 tørrer Taarer, den eier · kun een Rigdom – Taarer. Der er en Forsonlighed,
CT, s. 47 efter Christendommens Lære · kun een Riig: den Christne; enhver Anden er
NB31:120 taalmodigt – men der var · kun Een saa behændig, at han strax saae:
EE2, s. 205 jeg er ikke Logiker, jeg har · kun een saadan, men jeg forsikkrer Dig til,
CT, s. 315 sit Bryst – thi der er · kun een Sammenligning, som dog er nogenlunde,
DS, s. 252 . Der gives egentligen · kun een sand Maade at være Christen paa:
KG, s. 134 kelig forstaaet, Afsindighed. · Kun Een seer det sande Sammenhæng, og han
Brev 141 talte om Albergs Familie), · kun Een seer Dig, kun Een forstaaer Dig, men
NB24:141 alektiker, saae bestandigt · kun een Side af Sagen. / Om mig selv. /
KG, s. 47 – var der. Derfor er der · kun een Sikkerhed mod Fortvivlelse: at undergaae
NB2:198 i bragt det over Dig. Nei der er · kun een Sikkerhed og Tryghed i Forholdet til
NB15:114.a n Livs-Anskuelse, for hvilken · kun een Situation er den gunstige: Dødens.
SFV, s. 87 hvilken Urimelighed, at · kun Een skulde naae Maalet, det er jo dog langt
CT, s. 316 fordømte hende. Ak, der er · kun een Skyld, som Gud ikke kan tilgive, det
NB5:120 te, at Alle veed at ride, der er · kun Een som ikke veed det. / Her er Slaget
CT, s. 266 det er der i hiin lille Kreds · kun Een som veed, han den Forraadte –
NB19:9 msklige Bekymringer. Der er · kun een Sorg mere, den over sin Synd, og hvor
LF, s. 46 r som Lilien og Fuglen. Der er · kun een Sorg, i Henseende til hvilken Lilien
EOT, s. 264 re end de mange; een Sorg, ja · kun een Sorg, men saa ogsaa dybest inde –
EE2, s. 227 mig at angre; thi jeg kjender · kun een Sorg, som kunde bringe mig til Fortvivlelse
Papir 438.a r findes i den hellige Skrift · kun een statistisk Angivelse angaaende dette
DS, s. 226 n har øvet mod os Alle, er · kun een Straf: Dødsstraf. / Han blev ogsaa
F, s. 471 ikke disputere. Hun har nemlig · kun een Syllogisme, eller rettere ikke engang
NB14:147 an Høide, som havde han · kun een Søn, den forlorne, som var den Anden
EE:73 jeg i dette Øieblik slet ikke; · kun een Tanke udfylder min Sjæl, en Længsel
EE1, s. 192 n een Lidenskab, det er Had, · kun een Tanke, det er Hævn. Saaledes er
OTA, s. 335 en hovedsageligen er der dog · kun een Tanke, een eneste, som kan gjøre
EOT, s. 264 anke, ikke mange Tanker, nei, · kun een Tanke, men ved Lidenskabens Magt
LF, s. 39 ne store Tanke, thi det er Alt · kun een Tanke, og lær Du af Lilien og Fuglen«.
CT, s. 45 rige Hedning derimod har ogsaa · kun een Tanke: Rigdommen, derom dreie alle
ET, s. 169 angt forfærdeligere: der er · kun een Thesis. / Det nye Testamentes Christendom
Papir 453 og 95 Theses; nu derimod er der · kun een Thesis: Χstd. er slet ikke til.
IC, s. 75 rhold til det Absolute er der · kun een Tid: den nærværende; Den som
NB20:57 . Af de 10 Spedalske vendte · kun een tilbage – men mon de 9 egl. have
DS, s. 224 gten for stærk. Der er da · kun Een tilbage: vi Mennesker, hele Slægten,
EE2, s. 281 d Levebrødet kommer Konen. · Kun een Ting maa jeg protestere imod, at Du
KM, s. 16 benhavnsposten saaer.« · Kun een Ting mangler: at Indtægten for de
EE2, s. 241 og det er – sig selv. / · Kun een Ting vil jeg ikke undlade at indskærpe,
Brev 81 f Alt hvad Du skriver er der · kun een Ting, jeg seer lidt betænkelig paa
EE1, s. 52 Kramkisten, saa vælg, men · kun een Ting.« Jeg var et Øieblik
NB21:4.a aa ønsker jeg ikke mere. / a · Kun Een traadte op, gav sig Mine af, tillagde
SLV, s. 89 gtemands Trofasthed, der er · kun een Trofasthed, een Redelighed, der i Sandhed
NB10:112 aar Du gjør det, msklig · kun een Trøst for Dig: Døden, efter hvilken
NB15:19 r det Religieuse afskaffet. · Kun een Trøst har jeg haft, den salige:
TSA, s. 64 rstaaer sig ganske i at troe. · Kun een Tvivl har en tidlang ængstet mig,
NB16:68 vi stop, og tilføier: der er · kun een Udvei tilbage, en μεταβασις
4T44, s. 306 vs evige Paastand; der gives · kun een Udvei, det er at bringe det dybere
NB10:44 Her som allevegne, seer jeg · kun een Udvei: skal En saaledes holde sammen
EE1, s. 361 lykkelige, i det Høieste · kun een ulykkelig. Jeg er ærlig og paalidelig,
SLV, s. 152 ns Umiddelbarhed anerkjender · kun een Umiddelbarhed, der er ebenbürtig,
OTA, s. 326 orden, eet eneste, og altsaa · kun een Vei at vælge – dersom et Menneske
PS, s. 280 ς ligger udenfor. Er · kun een Vei mulig, saa er τελος
KG, s. 246 ik. / Dog veed Christendommen · kun een Vei og een Udvei, medens den dog altid
CT, s. 47 lsen. Der er naar man er riig, · kun een Vei til at blive riig: den at blive
KG, s. 236 ghedens Salighed! Nei, der er · kun een Vei til at sikkre sig mod aldrig at
CT, s. 57 d. Der er, naar man er Ringe, · kun een Vei til Høihed: den at blive Christen.
Papir 445 dentlige er i denne Verden · kun een Vei til Lykke og Anerkjendelse, det
3T44, s. 278 relsens Stund; og dog er der · kun een Vei, de andre ere Afveie, hvad enten
TS, s. 81 ren: Veien er trang; der er · kun een Vei, den ad hvilken Forkynderen gaaer,
CT, s. 32 agtet der er Skillevei, der er · kun een Vei, den anden Vei er Afveien. Jo dybere
OTA, s. 326 vn i Himmelen og paa Jorden, · kun een Vei, kun eet Forbillede. Den, som vælger
OTA, s. 330 Der er mellem Himmel og Jord · kun een Vei: at følge Christum efter; der
OTA » Veien og Livet«, · kun een Veiledning, som i Sandhed fører
TTL, s. 422 han er den ene Rige, har han · kun een Velsignelse, og til een og den samme
EE:52 ige som Esau: Fader har du da · kun een Velsignelse, velsign ogsaa mig. Og
EE1, s. 42 et at æde disse. / Jeg har · kun een Ven, det er Eccho; og hvorfor er det
CT, s. 271 dette Maaltid. O, der er dog · kun een Ven, een fuldtro Ven i Himmelen og
Brev 271 mptoiret eier formodentlig · kun een Vignet, der forestiller en Hest. Formodentlig
IC, s. 221 dommen er det Ubetingede, har · kun een Væren, den ubetingede Væren;
NB10:200 for det længste Liv. / · Kun een Ydmygelse skal jeg qua Forf. tage af
EE2, s. 146 Pligten er · kun een, den at elske i Sandhed, i Hjertets
SFV, s. 48 om den Donkraft, han bruger, · kun een, den miraculeuse Syllogisme: naar man
4T43, s. 126 Røster, men egentlig dog · kun een, dens nemlig, som bliver elsket, saaledes
FB, s. 124 des' s Triumpher, men der var · kun Een, der blev søvnløs over dem. Der
KG, s. 263 lt, thi Gud er god, og der er · kun Een, der er god, Gud, som giver Alt. Eller
SLV, s. 28 thi efter hans Begreb var der · kun een, der formaaede at anrette et Gjestebud,
NB24:130 slet ikke troe. Der er dog · kun Een, der uegennyttigt hænger ved Dig.
OTA, s. 326 tilsidst bliver der for ham · kun een, een Eneste, den i hans Øine og
IC, s. 27 der er en Vei saa eensom, at · kun Een, een Eneste, ellers Ingen kjender den,
NB15:21 fter Kongens Befaling; det andet · kun Een, efter Kongens Villie.« /
2T43, s. 30 e Seire, men Troen forventer · kun een, eller rettere den forventer Seier.
KG, s. 27 edens eller Afskyens. / Der er · kun Een, et Menneske med Evighedens Sandhed
KG, s. 23 frygte, det er Gud; og der er · kun Een, et Menneske skal være bange for,
EE2, s. 285 har kun een Favn og ønsker · kun Een, han kan omfavne. Han har indseet,
Not11:33 mbringe Intet. Skaberen er · kun een, han lærer ligesom Aarsagerne at
OTA, s. 388 ft af Mænd, og dog er der · kun Een, han, som blev kaldet den eneste, om
CT, s. 305 strax er ved Haanden. Der er · kun Een, hvis Troskab kan jage denne Angest
IC, s. 65 ladt sig med ham, men der var · kun Een, kun Een, som for Alvor søgte ham,
Papir 405 t Regjerende. / En Tyran er dog · kun Een, man kan altsaa, hvis det saa synes
EE2, s. 255 Pligter, men i Almindelighed · kun een, men denne var det ogsaa til Gavns.
OTA, s. 382 stne derimod veed, at der er · kun Een, men ogsaa, at der er Een, som for
OTA e end mange, saa er Sandheden dog · kun een, og kun Een, som er » Veien
OTA, s. 231 e, den Enkelte er bestandigt · kun Een, og Samvittigheden passer nøie paa
G, s. 91 og ingenlunde en Fleerhed, men · kun een, saa vi dog ere blot Du og jeg. /
NB5:120 Andre have Ret og ere rare Msk, · kun een, Sandheds Vidnet, det er en slem Person.
OTA saa er Sandheden dog kun een, og · kun Een, som er » Veien og Livet«,
PS, note gjelde til en vis Grad, Socrates · kun een, som er absolut. / Et Sted i Klitophon
KG, s. 23 el, ei heller Hykleren. Der er · kun Een, som et Menneske skal frygte, det er
IC, s. 65 med ham, men der var kun Een, · kun Een, som for Alvor søgte ham, og han
CT, s. 51 de Andre« ere. Der er · kun Een, som ganske kjender sig selv, som i
FB, s. 117 g 1 han elskede, Abraham havde · kun een, som han elskede. / Men Abraham troede
YTS, s. 257 n ud af den. Og derfor er der · kun Een, som i Sandhed ganske nøiagtigt
YTS, s. 258 vor Alt vender sig om: der er · kun Een, som i Sandhed kan sætte sig ganske
NB32:117 sonale – der var dog · kun Een, som just i denne Retning var ubetinget
KG, s. 329 s Haand, men aandeligt er der · kun Een, som kan dræbe mig, og det er mig
CT, s. 140 aa er Gud stærkest. Der er · kun Een, som kan forhindre Gud i at blive den
SLV, s. 434 kede fanges i Snaren, her er · kun een, som kan være Forræder: een Selv,
CT, s. 91 tjener een Herre. Nei, der er · kun Een, som saaledes er Herre, er »
KG, s. 341 d, saa er der i dette Forhold · kun Een, thi en Afdød er ingen Virkelighed;
AE, s. 264 , i Lidelses-Historien er der · kun een. » Det bliver kjedeligere og
NB36:4 Frants Knivsmede er, christeligt, · kun een. / Enhver Forkyndelse af Χstd,
BI, s. 253 timent, for Socrates er Dyden · kun een. Denne socratiske Sætning er nu
KG, s. 332 rer der jo To, og nu er der · kun Een: den Ukjerlige; thi den Kjerlige er
NB29:50 ei, Samfundet antager, etablerer · kun een: Høflighed. / Menneske-Ædere.
NB33:28 r eller to, og Barnet er jo · kun Een: men at det kan gaae saaledes hen,
NB18:66 er: at der bestandigt behøves · kun Een; deri er den næsten overmenneskelige
NB31:40 tend. behøver bestandigt · kun Een; men ham anstrenger den til det Yderste.
PS, note har jo mange Guder, Monotheisten · kun een; Philosopherne have mange Tanker, som
YTS, s. 264 Thi sikkret, evig sikkret er · kun Eenfolden ved eenfoldigt at lade sig bedrage,
SLV, s. 352 ev han gift, og Alt gik vel, · kun eengang blev han meget syg, og der gik
Papir 18 ταϱα og det · kun eengang Heb: 6, 7. om Jorden, hvor Meningen
EE2, s. 65 maa Observationer. Man elsker · kun eengang i sit Liv, Hjertet hænger ved
SLV, s. 78 t det maa være saa, at hun · kun eengang kan blive forført. Derfor vredes
PS t Forstand, saaledes som dette Ord · kun eengang kan forekomme, ɔ: mange Gange,
EE1, s. 400 Fornøielse. De komme der · kun eengang om Aaret, og derfor skulle de ret
SLV, s. 81 . Saaledes tænker Den, der · kun eengang seer det, eller seer det første
EE2, s. 323 ret, at man har sagt: det er · kun eengang skeet i Verden? Eller er dette
Papir 270 gslets Porte endnu maaskee · kun eengang skulde aabne sig for ham for at
F, s. 492 dru i den knapt, ja skuffende, · kun eengang tilmaalte Skummen – jeg vilde
OTA, s. 367 nneske kunne udholde; den er · kun eengang udholdt af Ham, der var den Hellige,
BOA, note te skal betyde, at der for dem · kun eengang var et enten – eller. /
3T44, s. 274 enne saa herlig, at hvis den · kun eengang var forundt en forbigangen Slægt
EE2, s. 65 e gjøre derfor. Man elsker · kun eengang, dette gjenlyder fra de Forskjelligste,
EE2, s. 65 ige nu visse Folk, man elsker · kun eengang, man gifter sig 2, 3. Her enes
KG, s. 94 ne salige Trøst: man lider · kun eengang, men man seirer evigt. –
EE1, s. 250 , og siger endnu: man elsker · kun eengang, og den første Kjærlighed
EE2, s. 47 . Saaledes fødes Mennesket · kun eengang, og der er ingen Sandsynlighed
EE1, s. 366 m muligt. En Pige elsker dog · kun eengang. / Nu er jeg da i lovlig Besiddelse
EE1, s. 246 Kjærlighed, og man elsker · kun eengang. / Som Forfægter af den første
EE2, s. 67 dheden af at elske kun Een og · kun eengang. Den jordiske Kjærlighed begynder
EE1, s. 247 anden Sætning: man elsker · kun eengang. Denne Sætning er imidlertid
EE1, s. 350 og man er det jo · kun eengang. Dog Kjærlighedens Gud er blind,
EE2, s. 65 iøst og ethisk. Man elsker · kun eengang. For at realisere dette, træder
NB:145 Tale: nyd Livet – man lever · kun eengang.) / / / NB / Man lider kun een
NB:145 , det leed han eengang. Man lider · kun eengang: Seiren er evig. ( Verdsligt hører
JJ:109 n Anledning flere Ting: man lever · kun eengang; man maa have et Menneske, man
AE, s. 413 aa det hændte ham eengang, · kun eengang; nu, det forstaaer sig, en Existerende
CT, s. 145 men aandeligt er der eet, · kun eet – høist eenfoldigt Lægemiddel,
Papir 538 Forfatteren: her var for Kirken · kun Eet af to at gjøre, enten maatte den
NB33:14 et vil Gud ikke, saa bliver · kun Eet af to muligt: at opgive Χstd.
NB30:43 forsage Verden o: s: v: er · kun eet af To: enten at gjøre derefter,
Oi7, s. 297 Præsten« er · kun Eet af Vigtighed, paa enhver Maade ( i
NB9:16 ikke ind. / Sandeligen der er dog · kun Eet at gjøre i H: t: at tjene Sandheden:
NB12:120.b t. Der var kun Eet, ubetinget · kun Eet at gjøre, at understøtte hende
Not15:4 at ryste hende af. Der var · kun Eet at gjøre: at støde fra af al
Brev 36 endt Samtale var der for mig · kun Eet at gjøre: istedenfor at gaae hjem
NB:71 er en ung Pige. Hun ønsker · kun Eet at ligge tilbedende for mine Fødder
NB3:71.a er der i det sidste Øieblik · kun eet at sige » Fader tilgiv dem«
OTA, s. 409 envordigheder, nu ja, der er · kun Eet at sige om Himmelens Salighed; men
OTA, s. 410 aande Lidelser, der er atter · kun Eet at sige, thi dette Gode bliver uforandret,
Brev 280.1 Dialektiker, thi han frygter · kun eet at være i en Vildfarelse, og derimod
KG, s. 245 ei, der er i Tid og i Evighed · kun eet Bedrag muligt i Forhold til den sande
KG, s. 238 v. Thi i uendelig Forstand er · kun eet Bedrag muligt, Selvbedraget; uendeligt
NB11:166 saa Confusion. / Der gives · kun eet Beviis for Χstds Sandhed og ganske
NB11:179 fastholde den. / Der gives · kun eet Beviis for Χstds Sandhed: det
BA, s. 398 ret at sige det Samme? Der er · kun eet Beviis for Aand, det er Aandens Beviis
OTA, s. 159 l det Gode i Sandhed. Der er · kun eet Beviis for, at det Evige er til: Troen
NB11:179 stds Sandhed maa bort; der er · kun eet Beviis: Troens. Dersom jeg virkelig
SLV, s. 187 un Eet længtes han efter, · kun Eet bevægede ham, det var hiint Ord
NB32:117 ontrol. Jeg har bestandigt · kun eet Billede, men det er saa betegnende.
Oi8, s. 358 er tilhører det Dig evigt. · Kun Eet bliver tilbage, kun Eet er evigt at
OL, s. 32 enhavnsposten er ikke vor Sag. · Kun eet endnu angaaende dette første Punct
OTA, s. 424 r dog er bagvendt, og der er · kun eet eneste Menneske som taler det menneskelige
Oi10, s. 407 melsen: Christen. Der lever · kun eet eneste Menneske, som har Forudsætninger
NB17:80 over hele Verden – jeg har · kun eet eneste Ord at sige; men hvis der indrømmedes
LA, note rkegaard. Kjøbenhavn 1838. / · Kun eet eneste Sted er endog en saadan Figur
TS, s. 57 kkeligt at efterkomme. Var der · kun eet eneste Sted, Du forstod i den hele
Brev 214 jeg ogsaa angive, jeg har · kun eet eneste, som jeg dog stundom selv seer
EE1, s. 65 rker, faaer man i Musikken · kun eet eneste. I Musik lader der sig vel tænke
NB29:13 i verdslig Nydelse – · kun Eet er dem af Vigtighed, at de ere ligesom
Oi8, s. 358 vigt. Kun Eet bliver tilbage, · kun Eet er evigt at erindre: at have lidt for
OTA, s. 138 m, at det er Eet, kun Eet, at · kun Eet er fornødent, er endnu at være
OTA, s. 236 spørgsmaalet, thi ligesom · kun Eet er fornødent, og ligesom Talen er
2T43, s. 30 m, at Meget er fornødent. · Kun Eet er fornødent, og Troen forventer
EOT, s. 266 men sjeldent En, hvem · kun Eet er vigtigt, og endnu sjeldnere En,
NB24:46 er begynder det christelige Mod. · Kun Eet er vist: Undergangen, og det er den
KG, s. 73 et om Kjerligheden, og der er · kun eet Evighedens Svar: denne er Kjerligheden;
OTA, s. 330 denne Vei; der er paa Jorden · kun eet evigt Haab: at følge Christum efter
OTA, s. 326 og paa Jorden, kun een Vei, · kun eet Forbillede. Den, som vælger at følge
Brev 42 iist gjør Intet til Sagen, · kun Eet fordres ubetinget, at man er absolut
TAF, s. 289 ldt. Forfærdeligt! Der er · kun eet Forfærdeligere, hvis det ikke er
Oi9, s. 386 en med det Samme. / Der gives · kun eet Forhold til aabenbaret Sandhed: at
Oi9, s. 383 for den Sandhedsvidnet. Og · kun Eet forlangte Frelseren, hvilket Samme
CT, s. 45 er hans Tanke paa sig. Han har · kun eet Fornødent, Rigdommen, det ene Fornødne
NB18:5 Christendommens Forkyndelse. / / · Kun Eet forstaaer jeg, at naar Χstd. ikke
Papir 396 t at have forstaaet Talen; · kun Eet forstod jeg ikke; da jeg gik bort kom
G, s. 80 kan komme mig til Hjælp. / · Kun Eet fortryder jeg, at jeg ikke har bedet
Papir 343 fteraaret! Der er af Champagnen · kun eet Glas som er værd at drikke, og af
PMH, s. 79 gamle Dage, kun een Himmel og · kun eet Grækenland. Spørgsmaalet er det
KG, s. 261 angfoldige, Haab, den kjender · kun eet Haab, Haabet, det Godes Mulighed, og
Papir 389.1 vilde han sige » er · kun eet Haab, omsider engang at vorde salig.
NB29:86 il skee, jeg veed det ikke; · kun Eet holder jeg af alle Livsens Kræfter
NB7:97 en det er usandt; thi der er · kun eet Ideal til, dette er beregnet paa den
SFV, s. 60 man kan hvad man vil – · kun Eet ikke, ellers alt Andet ubetinget, men
OTA, s. 159 fordi han ikke troer. · Kun Eet kan hjælpe et Menneske til at ville
SLV, s. 73 anden. / Oprindeligen var der · kun eet Kjøn, saa fortælle Grækerne,
NB28:24 var Philosophien dog endnu · kun eet Liv og i de første Χstne var
KKS, s. 104 kke dialektisk i sig selv, er · kun eet Liv, der ikke ved det Dialektiskes
SLV, s. 187 i adskillige Fristelser, men · kun Eet længtes han efter, kun Eet bevægede
OTA, s. 239 let Eet og det Samme. Der er · kun eet Maal: det Gode i Sandhed; og kun eet
NB10:116 a blev han utaalmodig. / Der er · kun Eet man egl. skal blive alvorlig over:
Papir 476 . Alt, Alt ganske som i Krigen, · kun Eet mangler: Farerne. / Saaledes ogsaa
NB34:13 Χstds Lære vil Gud · kun Eet med os Msk, han vil være elsket.
PS, s. 261 absolute Nøiagtighed, vil · kun eet Menneske være fuldt underrettet,
KG, s. 138 Ak, verdsligt er der · kun eet Menneske, eet eneste, der ingen anden
BA skjules af een Kappe, som var det · kun eet Menneske, og den Ene nu taler, den
Oi8, s. 360 akteer, saa har Fredriksen jo · kun Eet mere – Uleiligheden. »
SLV, s. 212 attede absolut, at der gives · kun eet Middel til at være Sværmer i
SLV, s. 373 ne ind i Spanien. Saa er der · kun eet Middel til Spaniens Frelse, svarer
FB, s. 185 tfærdig og ligelig, der er · kun eet Middel, det er Uskyld. / Vi ville nu
OTA, s. 239 Maal: det Gode i Sandhed; og · kun eet Middel: det, ene at ville bruge det
NB9:43 Forstand just en Opgave for mig: · kun eet Msk, en absolut Monark, og nu tilmed
Not9:1 an sige at for Gud existerer · kun eet Msk. – 2) Resultatet af Mskers
NB36:33 og der behøvedes bestandigt · kun eet Msk. / / / Med Familie at leve af at
Not9:1 er er, som Tertullian siger, · kun eet Msk. / M: H: t: det Ondes Oprindelse
NB36:33 d, saa behøvedes der atter · kun eet Msk. for at holde Sagen, hvor han slap
OTA, s. 326 nne Navne; thi der er jo dog · kun eet Navn i Himmelen og paa Jorden, eet
OTA, s. 326 an være et Valg. / Der er · kun eet Navn i Himmelen og paa Jorden, kun
Not1:7.v n kun være een, og hans Navn · kun eet og alle Hedninger, som før droge
NB17:49 og godt, jeg har bestandigt · kun Eet og det Samme at sige: at jeg aldrig
KG, s. 224 opbygget til at tale. Der er · kun eet opbyggeligt Syn og kun een opbyggelig
KG, s. 224 aaledes fremdeles; men der er · kun eet opbyggeligt Syn, at see Kjerlighed
FB, s. 203 le. / Abraham talede da ikke. · Kun eet Ord er der opbevaret af ham, den eneste
Not4:6.a esom der var flere Paver og dog · kun eet Papat altsaa per successionem ( Daub)
Brev 268 en Mand – saa altsaa · kun eet Par Strømper var fornødent. Men
NB7:102 en den Gudfrygtige har egl. · kun eet personligt Forhold: til Gud. En Raahedens
NB16:34 andeligen, i Reglen har den · kun eet Prædikat derfor: at det er Galskab,
Brev 71 / / Deres Brev modtog jeg iaftes. · Kun eet Punkt deri foruroliger mig Noget. Jeg
EE1, s. 130 og intetsigende Billedsprog; · kun eet Punkt i Ouverturen vil jeg udhæve
CT, s. 208 ge: » ja, saa veed jeg · kun eet Raad; der er et Skrift om Guds Kjerlighed
Papir 579 knuses. / Der gives derfor · kun eet sandt Forhold til Χstd: at hade
AE, s. 172 ev altfor let; saa bliver der · kun eet Savn tilbage, om end endnu ikke følt,
OTA, s. 207 e har fundet Udveien: det er · kun eet Skridt, eet afgjørende Skridt, og
CT, s. 81 Blanding! Og dog er det Hele · kun eet Slag, Slaget ved den næste Dag!
F, s. 497 er den Magt, der styrer Alt; og · kun eet Sprog, i hvilket den hører hjemme,
KG, s. 73 erlighed til Næsten er der · kun eet Spørgsmaal, det om Kjerligheden,
SLV, s. 176 dste min Ven Naturforskeren. · Kun eet Sted er der aabnet en smal Canal; her
Papir 343 værd at drikke, og af Stegen · kun eet Stykke som er værd at spise, og
EE2, s. 200 r der da at gjøre? Jeg har · kun eet Svar: fortvivl. / Jeg er Ægtemand,
OTA, s. 392 atter fast; den Lidende har · kun eet Svar: Trængselen er Veien. Langtfra
NB28:60 ige Intet, at for ham bliver der · kun Eet tilbage der kan interessere: Lydighed.
YTS, s. 255 eviis det; der er saa for Dig · kun Eet tilbage, bliv selv Den, der trøster
NB11:90 har bedet Dig ud, da bliver der · kun Eet tilbage: Amen. / Thema til en opbyggelig
NB27:18 øre. / Derfor bliver der · kun Eet tilbage: see Du at tage Din Examen
EE1, s. 424 art er det for silde. Der er · kun eet Trin tilbage, men dette er netop nok
NB11:25 al han – dømmes. / · Kun Eet tænker jeg bestandigt paa, at jeg
OTA, s. 234 r Veltalenhedens Anbefaling. · Kun Eet tør Talen ikke love Dig –
EOT, s. 267 nde beskjeftigede i Bekymring · kun Eet ubetinget: hendes Synd. Den sørgede
Papir 476 t med saa skuffende som muligt, · kun Eet udeladt – Farerne. / Som Forkyndelsen
NB14:47.a vover, fuldt forvisset om, at · kun eet Udfald er muligt: at seire. Og see,
KG, s. 108 ts Ubestemthed. Der er derfor · kun eet Udkast, som er aldeles bestemt, det
EE2, s. 227 øler min Brøde, jeg har · kun eet Udtryk for hvad jeg lider – Skyld,
EE2, s. 207 jeg elsker Gud, og denne har · kun eet Udtryk i Sproget, det er: Anger. Naar
OTA, s. 330 er er baade i Tid og Evighed · kun eet Valg, eet eneste: at vælge denne
AE, note er et Gode. Guds-Forholdet har · kun eet Vidnesbyrd, Guds-Forholdet selv, alt
Brev 54 re lovet, fortræffeligt. · Kun Eet vilde være istand til at matte min
Papir 413 lille Værelse, der var · kun eet Vindue paa, og selv det var ikke ganske
EE1, s. 65 ærker, men der bliver dog · kun eet Værk, om hvilket man kan sige, at
SLV, s. 134 rmelige Tale om, at hun har · kun eet Øieblik i sit Liv eller en føie
4T44, s. 346 idlertid er den feigt Stolte · kun eet Øieblik klogere end den ubesindigt
Not15:14 n. Og jeg der tungsindigt havde · kun eet Ønske at fortrylle hende: der er
EE2, s. 328 kke, Din Kjærlighed havde · kun eet Ønske, at Du bestandig maatte have
NB26:72 ghed, saa har dette Msk. eo ipso · kun eet Ønske, at elske Gud ( Kjerligheden)
F, s. 513 g, som Trællen i Palnatoke, · kun eet Ønske, at maatte see den i sin hele
FB, s. 105 t over den; hans Sjæl havde · kun eet Ønske, at see Abraham, een Længsel,
NB30:95 maa sige: o, min Gud, nu har jeg · kun eet Ønske, een Bøn, een Begjering,
EOT, s. 264 e, ikke mange Ønsker, nei, · kun eet Ønske, men saa ogsaa Sjelen heel
Oi8, s. 351 eet Ønske, ganske bestemt · kun eet Ønske. » Dette«,
AE, s. 23 sket af Een, saa ønsker han · kun Eet, at blive Tænker; ak, og denne Navnkundige
FEE, s. 49 udvortes Indicier ere egenlig · kun eet, at Bogen ikke har nogen Forlægger,
NB11:143 an jeg ikke svare, thi jeg veed · kun Eet, at denne er min Elskede. Saasnart
KG, s. 178 han gjøre Alt, og frygter · kun Eet, at han saaledes kunde gjøre Alt,
OTA, s. 138 e uvidende om, at det er Eet, · kun Eet, at kun Eet er fornødent, er endnu
2T44, s. 224 ge Gjenstand, det er Gud, og · kun Eet, der formaaer at hindre Beundringen,
OTA, s. 334 en den Tyngende, vil han dog · kun Eet, han vil frelse sit Liv; han taler
OTA, s. 148 æben. Begeistret vilde han · kun Eet, han vilde leve og døe for denne
Papir 399 ligt i min Skjebne, thi jeg vil · kun Eet, have Plads for Idealerne. Min egen
OTA, s. 378 de en bedste Mening, den vil · kun Eet, hvad jeg tør kalde det Bedste:
OTA, s. 356 Evige. Hovedsageligen er der · kun Eet, hvori der er Hvile at finde: at lade
IC, s. 122 Hjælp eller Plage, jeg vil · kun Eet, jeg vil tilhøre Christus, jeg vil
Papir 465 en himmelraabende Uret. / · Kun Eet, kun i eet Tilfælde kan han ikke
YTS, s. 269 ham hvad Du vil, han begjerer · kun Eet, liig hiin Qvinde, der dog valgte –
LF, s. 33 ingede Lydighed, forstaaer den · kun Eet, men det forstaaer den ubetinget, at
LF, s. 34 tingede Lydighed forstaaer den · kun Eet, men det forstaaer den ubetinget, at
EE2, s. 69 » hvorfor« er · kun eet, men har tillige en uendelig Energi
OTA, s. 186 jo heller ikke, thi han vil · kun Eet, og derfor vil han netop ikke have
OTA, s. 423 ostlene ene; for dem var der · kun Eet, og som Paulus tilføier: »
CT, s. 93 asune. Den Christne lovsynger · kun Eet, og ved Lydighed: at Gud gjør Alt,
SFV, note indenfor Systemet. Men der er · kun eet, rigtignok spermatisk, Punkt udenfor:
OTA, s. 148 rette Vei. Trofast vilde han · kun Eet, sin Forelskelse; for den vilde han
Oi9, s. 374 hvad hidtil er skeet, er der · kun Eet, som bringer mig til at gyse; og jeg
YTS, s. 275 r Syndens Hemmelighed; der er · kun Eet, som er endnu frygteligere: Tilstaaelsen.
YTS, s. 275 ighed paa et Menneske; der er · kun Eet, som er tungere: at skulle gaae til
BN, s. 116 ved at være det Ny. Der er · kun Eet, som i enhver Retning kan standse en
2T44, s. 224 re det alle Dage; thi der er · kun Eet, som i Sandhed er Beundringens evige
DS, s. 170 t, at Du er beruset; og der er · kun Eet, som kan gjøre et Menneske ganske
OTA, s. 336 ælper ikke ganske. Der er · kun Eet, som kan hjælpe, men det kan ikke
OTA, s. 138 videnhed, Selvbedraget er der · kun Eet, som kan hæve – at være
BN, s. 116 lsesviis, Touren rundt: der er · kun Eet, som kan standse – ingen Generalforsamling,
BN, s. 116 en Hvirvel, og saaledes ogsaa · kun Eet, som kan standse den Hvirvel eller
YTS, s. 264 orhindre Misbrug. Nei, der er · kun Eet, som overvinder og mere end overvinder,
OTA, s. 306 rde ham tillagde, thi der er · kun Eet, som skal søges: Guds Rige; hverken
IC, s. 180 lagen. Nei, han ønskede nu · kun Eet, tilnærmelsesviis at lide, som han
NB12:120.b Forholdet frygteligt. Der var · kun Eet, ubetinget kun Eet at gjøre, at
NB20:28 usandt, thi der er · kun eet. / Men siger Du: naar et Msk. bekjender
OTA, s. 139 e tør og skal ville, og er · kun Eet. O, velsignede Korthed, salig den Eenfoldighed,
NB23:34 igste Maade. O, thi ham bekymrer · kun Eet: at han da ikke skulde have taget feil,
Oi8, s. 357 er evigt lader sig erindre? / · Kun Eet: at have lidt for Sandhed. Vil Du sørge
YTS, s. 269 ødder – han begjerer · kun Eet: at knæle ved Hans Alter. / III
NB11:200 dige Lilie forstaaer eenfoldigt · kun Eet: at nu er Øieblikket der.«
OTA, s. 159 an vil det Gode og i Sandhed · kun Eet: da er der intet » dersom«;
IC, s. 60 dpræget Skikkelse, han var · kun Eet: Dommeren. Men hvilken Confusion og
NB31:44 ledes beundrer Verden altid · kun Eet: en fiffigere Uredelighed. / En Berliner
KG, s. 44 sikkret, men sandeligen der er · kun eet: Evighedens » skal«.
IC, s. 173 han var Kjerlighed; han vilde · kun Eet: frelse Menneskene; han vilde det paa
Papir 370 hvilket Middel er herimod? · Kun eet: Grønt Primitivitet. Men ikke er
IC, s. 30 gen Vanskelighed, han gjør · kun Eet: han aabner sin Favn. Han skal ikke
NB22:20 are betegnende. Jesuiterne vilde · kun Eet: have Magten, Indflydelsen, Herredømmet
OTA, s. 355 er Læreren. Der læres · kun Eet: Lydighed. Uden Lidelser kan man ikke
SLV, s. 89 Dygtighed, hævder jeg mig · kun eet: Overbeviisning. At jeg har den, veed
AE, s. 156 vel ikke positivt, om Det som · kun efter Antagelsen kan besvares negativt,
OTA, s. 135 n raaber. Og Skyerne hænge · kun efter deres egne Tanker, drømme kun
AaS, s. 41 n Deel Flyveskrifter, der dog · kun efter det Udvortes vare Flyveskrifter,
CT, s. 202 sande Bodsprædiken sigter · kun efter Eet, efter at komme Dig eller mig,
TTL, s. 418 m det maaskee synes dem selv, · kun efter fattig Leilighed kunne betænke
3T44, s. 231 Noget, men søger og seer · kun efter hiint velvillige Menneske, der antager
EE1, s. 51 ngtes jeg, nu længes jeg · kun efter min første Længsel. Hvad er
Papir 343 det værd denne ene Gang: og · kun Efteraaret er » Aarstiden«.
IC, s. 239 ted eller i det Forhold, hvor · kun Efterfølgelse er Sandheden) er en ligesaa
DS, s. 242 Tvivl og altsaa svævende. · Kun Efterfølgelsen kan gjøre Enden fast;
IC, s. 248 Forstand ingen sand Christen, · kun Efterfølgeren er det. / Snart er det
IC, s. 249 tand ikke den sande Christen, · kun Efterfølgeren er det. / Snart er det
OTA, s. 322 eer man ikke Læreren, men · kun Efterfølgeren, der ligner ham, og det
IC, s. 249 nd den sande Christen, det er · kun Efterfølgeren. / VII / Joh. XII, 32:
LP, s. 32 nskuelse er et Standpunkt, man · kun efterhaanden kan nærme sig til, og at
KG, s. 99 ndnu hidsigere Forsæt, der · kun efterlader mere Mathed. Som Drankeren bestandigt
4T43, s. 115 havde at overgive Andre, men · kun efterlod Slægten sig selv som et Forbillede,
2T43, s. 44 Jorden kun Sorg, eller dog · kun Efterretningen om, at der er Glæde i
EE1, s. 147 . Det er derfor vistnok ofte · kun Eftersnakken, naar saa mange beundre den
OTA, s. 163 yneladelsens beilende Hensyn · kun eftertragter det vexlende Skin og dettes
NB25:82 man er sig bevidst, at man · kun egoistisk holder sig til Gud for at have
BI, s. 332 d jeg dog i Hevnen mig selv · kun egoistisk, min Nydelse var kun en udvortes
G, s. 67 a den kan jo have tabt Alt, der · kun eiede Lidet, ogsaa den kan jo ligesom have
EE1, s. 302 ed, jeg var den fattige, der · kun eiede min Kjærlighed. Du tog den, Du
NB19:53 rledes end med Qvinden, der · kun eiede ti Penge og altsaa sagtens maatte
Brev 138 else og eier, saa jeg selv · kun eier dem, forsaavidt jeg er / Din /
CT, s. 40 ier uden hvad ham er givet, og · kun eier hvad ham er givet ikke for at han
4T43, s. 165 e eies af Flere; thi det kan · kun eies af Een, af samme Grund som den, at
4T43, s. 164 un et Bedrag. Thi Verden kan · kun eies derved, at den eier mig, og saaledes
4T43, s. 163 en denne Modsigelse, kan den · kun eies saaledes, at den erhverves, og erhverves
Papir 574 ig Kjerlighed, men han kan · kun elske Dig, naar Du er en Døende; og
KG, s. 241 raget, thi den Forelskede kan · kun elske een Eneste, og nu gjaldt det altsaa
NB22:63 saaledes ogsaa den: jeg kan · kun elske ham som en Søster. Dette pleier
G, s. 15 am til Digter. Derfor kunde han · kun elske hende, aldrig glemme hende, aldrig
IC, s. 157 t sige? Det vil sige, han kan · kun elske Sandheden – naar den har seiret,
Oi8, s. 352 lle elske ham, thi ham kan Du · kun elske ved at lide, eller hvis Du elsker
2T43, s. 53 d kan et Menneske i Sandhed · kun elske, naar han elsker ham efter sin Ufuldkommenhed.
TAF, s. 292 an tilgives, hvis man hidtil · kun elskede lidet. Det er selsomtmed det Foruroligende;
EE1, s. 248 g det fast i Hovedet, at hun · kun elskede sin Charles, men som nu kommer
NB24:14 ed, ikke den Selvkjerlighed, der · kun elsker det Udmærkede, det Fortrinlige
IC, s. 181 Dom prøve sit Liv, om han · kun elsker Dig i Din Fornedrelse, eller han
IC, s. 181 i Din Fornedrelse, eller han · kun elsker Dig i Din Høihed, det er, om
EE1, s. 392 ke, at jeg kan elske, da jeg · kun elsker Dig, hvorledes skulde nogen Anden
EE1, s. 392 nogen Anden ahne det, da jeg · kun elsker Dig. Forelsket er jeg i mig selv,
NB3:29 som var den Elskede, at man · kun elsker een Gang, det var Tilfældet,
NB16:67 un lidet hjælper, at man · kun elsker een og holder sig til denne ene,
NB:14 d Tilværelsen, thi jeg som · kun elsker een Tanke: hvad dog et Msk. kan
EE2, s. 65 men ogsaa han tilstod, at man · kun elsker eengang, men hans vilde Lyster havde
EE1, s. 247 en af den Sætning, at man · kun elsker eengang. / Emmeline fastholder da
AE, s. 219 lser, kjed af Pigerne, som Du · kun elsker i Forbigaaende, Du maa have Noget,
TAF, s. 289 ades Lidet – fordi han · kun elsker lidet. / Hvem Lidet forlades, elsker
TAF, s. 285 Skyld, Skylden Din, fordi Du · kun elsker lidet. O, som det er en vanskelig
TAF, s. 287 n Lidet, saa er det fordi Du · kun elsker lidet. Retfærdigheden sætter
TAF, s. 288 un Lidet, da er det fordi Du · kun elsker lidet; saa der altsaa kommer en
NB22:36 i Ubetydelighedens Øine, der · kun elsker Ubetydeligheden. / Kort den hele
EE2, s. 187 e Tanke-Experimenter, jeg har · kun elsket eengang og er endnu bestandig ubeskrivelig
AE, note rtes var det Samme og bekjendt, · kun Elskovens Liflighed i Udtrykket paa Valborgs
Not9:1 len som Tænken. Dyret er · kun empfindende og har saaledes med det Enkelte
CT, s. 234 landt Mennesker vanlige Viis, · kun en 60, 70 Aar: saa kan man jo næsten
Papir 306 selv er en Hemmelighed og · kun en aabenbar Daarskab. / Denne hemmelighedsfulde
EE1, s. 115 formaaet at tvinge Don Juan, · kun en Aand, et Gjenfærd formaaer det. Naar
2T43, s. 44 e Du, m. T. Eller er der da · kun en Aand, som vidner i Himmelen, men ingen
JJ:261 ever i Tiden er Identitets-Princ. · kun en Abstraktion. Intet er derfor lettere
PS, s. 297 il hinanden, og det er derfor · kun en Accommodation til en mindre correct
EE1, s. 413 Vor udvortes Forening er dog · kun en Adskillelse. Endnu er der en Mellemvæg,
NB26:68 n skal kunne elske Gud. Thi · kun en Afdød kan blive lykkelig ved at elske
NB26:72 ke Gud. Gud er Aand – · kun en Afdød kan nogenledes tale dette Sprog.
KG, s. 139 t kan være, saa stille som · kun en Afdød og Inderligheden kan være;
NB17:77 ig Opløsning som Danmarks kan · kun en Afdøds Stemme trænge igjennem,
HH:17 ogsaa han kun din Stedfader, · kun en Afglands af den Faderkjærlighed,
OTA, s. 166 rden Guds-Rige, det i Himlen · kun en Afglands; nu er Verden den høieste
3T44, s. 276 i Ørkenen, hans Skikkelse · kun en afmægtig Skygge, hans eget Liv en
FB, s. 170 am ikke gjort det, saa er han · kun en Agamemnon, forsaavidt man da ellers
NB31:68 n kommer nærmere – · kun en Almægtig kan i hvert Secund give
IC, s. 39 strængt et Incognito, som · kun en Almægtig kan iføre sig, uigjennemtrængeligt
BA, s. 449 tyder Personligheden selv, og · kun en alvorlig Personlighed er en virkelig
BA, s. 449 en virkelig Personlighed, og · kun en alvorlig Personlighed kan gjøre noget
AE, note ap. 2, og 3.); al anden Tro er · kun en Analogie, der ingen er, en Analogie,
BI, s. 129 n ikke er Livets Ophør men · kun en anden Art af Existents ( smlgn. anf.
NB11:176 kligt talt. / Dog er dette · kun en Anfægtelse, der kan være frygtelig
EE1, s. 229 t Betydeligste seer han ofte · kun en Anledning for at faae sin Smule Bemærkning
NB31:103 pliceret, saa er alt dette · kun en Anstrengelse mere, forsaavidt der skal
NB15:109 r det mig mere og mere, at · kun en Apostel kan i strengere Forstand forkynde
AE, s. 413 ja i den Grad forhindret, at · kun en Apostel, som den Udmærkede, oplever
AE oriske er den største Vished dog · kun en Approximation, og en Approximation for
AE, note ritiske Arbeide er i sit maximum · kun en Approximation. / Herved er tillige den
AE, s. 48 ning, pro et contra, er igjen · kun en Approximations-Skepsis. / Kirke-Theorien
AE, s. 47 siges, thi dette er og bliver · kun en Approximeren, og denne har den mærkelige
AE, s. 26 se ikke ubeskedent af mig, men · kun en Art Galskab. / For at nu mit Problem
NB30:28 igjen med Χstd! Den kjender · kun en Art Straf: for evig at fortabes! /
NB34:38 ed alle mulige Lidelser dog · kun en Bagatelle i Sammenligning med at undgaae
3T43, s. 101 an dog Alt, og Abraham eiede · kun en Begravelse i Canaan, og dog var han
2T44, s. 213 ts Svig, hans Forventning er · kun en Beruselse i Drømme. Saa vist som
Not4:19 ikke er en Egenskab hos Gud; men · kun en Beskaffenhed hos det Erkjende-Villende
Papir 13:6 ren tilkommer hver enkelt · kun en besynderlig og partiel Aarsagelighed,
EE1, s. 366 aadan Kæmpen er bestandig · kun en Betegnelse, ikke Nyden. Naar man kæmper
IC, s. 241 bart, hvorvidt En dog ikke er · kun en Beundrer. Nikodemus har vistnok været
3T44, s. 235 byder Verden Farvel, men dog · kun en Boble, der brister, hvor dybt nede fra
BB:2 iagttog denne Regel i Praxis. · Kun en bogstavelig Overeensstemmelse i Rimstavelserne
AE, s. 132 kke afsige en ethisk Dom, men · kun en borgerlig, hvor Skylden og Fortjenesten
NB18:4 absolut. I levende Live har · kun En budet absolut paa den, og holdt ud (
4T44, s. 348 org i Sindet tykkes sig selv · kun en Byrde for Andre, naar de dog begge beslutte
AE, s. 346 ndommen er indholdsløs, er · kun en Chicane. Naar den Troende existerer
NB10:200 k, jeg er det ikke, jeg er · kun en christelig Digter og Tænker. /
EE1, s. 318 d ikke stort. En Forlovet er · kun en comisk Vanskelighed. Jeg frygter hverken
SLV, s. 52 han myrder hende gjør han · kun en Concession i Henseende til en Conseqvents,
TTL, s. 408 ler om sin Skyld, han gjør · kun en daarlig Begyndelse, eller rettere, han
SLV, s. 135 kle. Saaledes, thi dette var · kun en daarlig Tale, saaledes er det i Virkeligheden
Papir 462 r, maaskee kun 10, maaskee · kun en Dag i dette jordiske Selskab: er det
Papir 462 gsaa kun 10, maaskee ogsaa · kun en Dag. / Du kan udfylde denne Tid med
Brev 69 / Den flygtige, hvis Ruus er · kun en Dag; / Det nytter ei for ham Liqveur
JJ:87 r let løst; thi Brystet er · kun en Deel af Moderen selv. Held den, der
NB22:82 n ikke er det mod sig selv. · Kun En der virkelig er streng mod sig selv,
EE1, s. 121 istens er i Forhold til hans · kun en deriveret. Fordrer man nu af en Opera,
OTA, s. 307 leve i Trang, saa er det jo · kun en desto lettere Skilsmisse at døe fra
BI, s. 333 deres Tidsfordriv kan derfor · kun en deux blive den samme, som det Julius
NB5:110 Menneskenes Øine Elskelige. / · Kun en Dialektiker kan fremstille det, idet
NB23:33 ig her paa Berget. / Jeg er · kun en Digter . Ville I forstaae mig, ville
FV, s. 25 istedetfor at jeg er næsten · kun en Digter! – og altsaa beføiet
Papir 474 get, jeg er uden Myndighed · kun en Digter« – men jeg vil
NB31:140 » thi jeg er · kun en Digter«. / Ved Hjælp af Middelmaadighedens
NB23:33 inden I reformere. / Jeg er · kun en Digter, ak kun en Digter. Seer ikke
NB24:47 ae paa sin Viis. Men jeg er · kun en Digter, og derfor kan man ikke saa let
NB24:8 g forstaaet, og kalder mig derfor · kun en Digter, og finder det derfor forklarligt,
NB23:102 e er et saadant ene Msk, jeg er · kun en Digter. / Loven er forresten ganske
NB26:14 » Digter): og jeg er · kun en Digter. / O, min Gud, hvor tydeligt
NB23:33 eg er en Digter – ak, · kun en Digter. Men i Idealitetens Herlighed
NB23:33 n I reformere den. / Jeg er · kun en Digter. Og hvad var da min Opgave (
NB13:8 ligefrem tilføie: jeg er · kun en Digter. Saa langt som min egen Existeren
NB23:33 / Jeg er kun en Digter, ak · kun en Digter. Seer ikke paa mit Liv –
DRT, s. 163 et og atter gjentager: jeg er · kun en Digter. Skuffelsen med et christent
AE, s. 400 sten vil, saa er Præsten · kun en Digter-Qvaksalver, saa skal man lade
SLV, s. 25 t berusende Bægers Indhold · kun en Draabe i Sammenligning med Taushedens
G, s. 45 for ingen Priis vilde gjentage, · kun en Drøm, af hvilken jeg vaagnede for
AE, s. 546 ørnene ikke til det Samme; · kun en dum sentimental og labansagtig Misforstaaelse,
AE, note et. Men denne Fremstilling var · kun en dumdristig Anticipation, og Skuffelsen
SLV, s. 48 Tanken ikke tilfredsstillet, · kun en dunkel Følelse vakt; thi et evigt
SLV, s. 446 sat sig, thi dets quidam er · kun en dæmonisk Figur i Retning af det Religieuse,
NB14:99 Det er hvad jeg stedse har sagt: · kun en død Mand kan regjere Forholdene i
NB12:142 hvad jeg stedse har sagt: · kun en død Mand kan regjere Mængden.
NB10:166 hvorledes jeg kom af Dage. · Kun en død Mand kan standse og hævne
Brev 266 intellectuelt forstaaet at · kun en død Mand kunde seire, et Offer, og
DS, s. 257 mme med, Alle flyede tilbage, · kun en eenlig Mand, Reformatoren, optugtedes
TAF, s. 281 ersig et Sandheds-Vidne, men · kun en egen Art Digter og Tænker, der, »
CC:25 r i Aar og Dage, eller det er · kun en eller anden ubetydelig Modification.
OTA, s. 343 kkeligt Ægteskab, da sees · kun en elsket Mand og en Hustrue, der er lykkelig
Not10:8 tfærdighed; men dette er · kun en endelig Lydighed. Det Nødv: er dermed
EE2, s. 178 denne Reflexion dog bestandig · kun en endelig Reflexion og Personligheden
AE, s. 90 t til Sagen ( det er jo ogsaa · kun en endelig-relativ Sammenligning), saa
EE1, s. 241 rnstøber og Enkemand, har · kun en eneste Datter, » en lille Jomfru
AE, s. 151 piller skal have sagt, at han · kun en eneste Gang havde været nærved
JJ:246 or at bytte den. / Der gives egl. · kun en eneste Qvalitet, det er Individualiteten.
LA, s. 58 e her ere af total Betydning. · Kun en eneste Replik af Lusard har stødt
DBD, s. 131 i sit Slags; der er i Danmark · kun en Eneste, der afgjort har Ret mod ham,
SLV, s. 91 ser det, maa vindes, var det · kun en Eneste, jeg er dog glad, jeg begjerer
EE1, s. 237 Deel liggende i mit Hoved og · kun en enkelt Bemærkning optegnet. Denne
EE1, s. 73 Undersøgelses Interesse. · Kun en enkelt Bemærkning, der atter fører
NB15:40 angribe, saa tager de bestandigt · kun en enkelt Embedsmand, og paa ham sigte
AA:6 ængdens Opmærksomhed, og · kun en enkelt Forsker opsøger dem og glæder
AE, s. 214 te vare allerede gangne hjem, · kun en Enkelt forsvandt mellem Træerne;
4T44, s. 300 e, ikke saaledes sjelden, at · kun en Enkelt fødtes kongebaaren, thi Enhver
EE2, s. 118 lge en Dødsstilhed, der · kun en enkelt Gang blev afbrudt af den tilstrækkelig
EE1, s. 214 mme Fugle i Nattens Stilhed, · kun en enkelt Gang forsamlede for at opbygges
SLV, s. 262 hans Tid var stedse udfyldt. · Kun en enkelt Gang gik der en Anelse op i hans
SLV, s. 34 det beskriver Virkelighed. / · Kun en enkelt Gang traadte Constantin ud af
TAF, s. 287 mne ikke lykkes, nei, det er · kun en Enkelt hvem det Fuldkomne lykkes; deels
EE1, s. 321 er. Himlen var klar og reen, · kun en enkelt let Sky gled ubemærket hen
Papir 436 værre; thi han var dog · kun en enkelt Mand, men her er der et heelt
EE1, s. 169 eide den hele Mangfoldighed, · kun en enkelt Side vil jeg drage frem, saaledes
SLV, note aa skjønsomme havde maaskee · kun en enkelt spurgt: hvorledes faaer han en
Papir 586 lse, at udholde at være · kun en Enkelt, at drukne i denne uhyre Verden,
4T44, s. 362 en kan begynde, da vilde vel · kun en Enkelt, Hoben neppe følge hans Raad
NB14:89 der ødsles. I Oldtiden levede · kun en Enkelt, Mængden, de Tusinde ødsledes
NB:215 det Usande) dens Meddeler er · kun en Enkelt, og dens Meddelelse forholder
SFV, s. 90 det Usande; dens Meddeler er · kun en Enkelt. Og dens Meddelelse forholder
LP, s. 52 falder i den rivende Strøm, · kun en Enkelts Værk og Navn gaaer over i
AaS, s. 43 er taler, intet Parti, det er · kun en enlig Røst, ingen Partistemme). Men
EE1, s. 160 i en Tragedie. Hidtil er hun · kun en episk Figur, og det Tragiske i hende
G, s. 30 mkaldte dette første Indtryk · kun en Erindring i min Sjæl, der viste langt
SLV, s. 311 ende Lindring, thi da er det · kun en Erindring. / Ak! da vi skiltes ad, da
AE, s. 547 en, naar den er forbi, bliver · kun en Erindring. Men Humor ( i sin Sandhed)
AE, s. 473 øiere end Umiddelbarheden. · Kun en existerende Ironiker er derfor berettiget
NB2:207 liver Verdenshistorien rigtignok · kun en Farce. / Forunderligt! Den samtidige
NB:64 vogn, og Ingen fulgte, dersom · kun en fattig Kone gik ved Siden, den Dødes
Not13:46 r imidlertid Intet, det er · kun en Figur jeg bringer ud af det Forbigangne,
DBD, s. 132 s ud. / Men en saadan Dom kan · kun en Fjende ville forhaste sig med at fælde,
2T43, s. 34 ar min Tro, som jeg nu seer, · kun en flygtig Rørelse, et Gjenskin af min
NB33:23 tivitet, dog er atter dette · kun en Fordoblelse af hans Subjektivitet, thi
SLV, s. 185 disse Anstrængelser, som · kun en Forelskelse kan give al Trylleriets
2T43, s. 35 feil, maaskee danner jeg mig · kun en Forestilling om det Tilkommende, maaskee
NB14:108 undtvig har vel nærmest · kun en Forestilling om min Charakteer, min
Not9:1 hævet. men dog bliver det · kun en Forestilling, der er udsat for Tvivl
SFV, s. 40 tning – mig selv imod. · Kun en Forfatter vil egentligen kunne forstaae,
JJ:115.a var da ogsaa en meget umoden og · kun en forfængelig Idee, som Eftertiden
EE1, s. 178 ere paa den Ting, det var jo · kun en Forlovelse, udslet denne Begivenhed
NB11:223 jerning er saaledes dog vistnok · kun en Forløbers, indtil han kommer der
EE1, s. 58 svaret Noget. Deels er dette · kun en fornem Tautologi, der kun altfor ofte
SLV, s. 231 erer Livet, ak! eller er det · kun en Forsigtighed, som det at sætte i
SLV, s. 17 t erindre den. Hukommelsen er · kun en forsvindende Betingelse. Ved Hukommelsen
TTL, s. 402 ig Opdragelse, selv den er jo · kun en Forudsætning, og der gaaer Tid efter
BOA, s. 293 ndtryk af det Christelige er · kun en Forudsætning. / Saa gaaer da dette
TTL, s. 402 lv den herligste Viden er dog · kun en Forudsætning. Vil man forøge Forudsætningerne
Papir 370 oxer i 4 Potens bliver den · kun en Forøgen af Forvirringen, thi jo mere
PS, s. 237 mbringelsen ( Fødselen) er · kun en Fremgaaen af hvad der var tilstede,
NB19:57 og derimod fordres der · kun en ganske almindelig Slyngel for at tage
NB31:76 Øieblik at tabe sig selv, saa · kun en ganske eminent og udpræget Personlighed,
Oi10, s. 409 , og af disse Enkelte atter · kun en ganske Enkelt følger Indbydelsen
NB33:13 Død som Offer taler han · kun en ganske enkelt Gang og saa dog betingelsesviis;
IC, s. 240 et at tabe, saare, saare Faa, · kun en ganske Enkelt, der dog føler saa
NB18:81 elske Næsten) at udtrykke, at · kun en ganske lille Deel af Samfundet er til.
EE2, s. 302 et er, og af disse Faa er der · kun en ganske sjelden Undtagelse, der veed
F, s. 489 eviisningens Amen. Ja i Sandhed · kun en Generalforsamling begeistrer. Kun Lyden
NB31:70 ang, uendelige Kjerlighed det er · kun en Gjennemgang, Du evig Trofaste, men bitter
NB31:70 har forladt mig. / Sandt, det er · kun en Gjennemgang, uendelige Kjerlighed det
CT, s. 113 jennem Dit Hjerte: det er dog · kun en Gjennemgang. Det er ikke saa, at det
EE1, s. 98 den bliver nemlig bestandig · kun en Gjentagelse. Den sjælelige Elskov
TTL, s. 435 ren er i et Menneske selv, og · kun en Gjæk løber efter den, og kun den
AA:31 satoren igjenem finder Intet deri, · kun en god Bemærkning, Italieneren siger
SD, s. 237 en saadan Lære kunde · kun en Gud, der er gaaet fra Forstanden, falde
Papir 398 – – det er · kun en halv Aphorisme, Eftersætningen mangler.
DS, s. 170 En – » Sligt kan · kun en Halvgal, en Beruset falde paa.«
BOA, s. 105 e, den paradox-religieuse; og · kun en Halvstuderet kunde falde paa at fornærme
TTL, s. 444 de. / / Nu er Talen forbi. · Kun en Handling staaer tilbage: med de tre
FB, s. 184 re nogen Pige; thi han er jo · kun en Havmand. Jeg har tilladt mig en lille
CT, s. 72 æsentligen mod Gud, det er · kun en herefter dannet, en afledet men rigtig
BA, s. 333 ng et Begreb; thi dette Ord er · kun en historisk Angivelse, der ikke som Begrebet
AE, s. 34 tiske Overveielser, han bliver · kun en Hund i et Spil Kegler; saaledes er det
SLV, s. 244 g. / Men ak! alt Dette er jo · kun en Hypothese. / d. 25. Marts. Morgen. /
NB5:93 de vide ikke hvad de lee af. · Kun en i streng Forstand og efter en stor Maalestok
AE, note ved os, saa er det naturligviis · kun en Illusion, der ved en saadan Bestemmelse
PS, s. 221 dette Sværmeri er dog · kun en Illusion, det vilde Socrates sige, ja
FB, s. 200 r saadan menneskelig Viden er · kun en Illusion, Ethiken fordrer en uendelig
2T43, s. 34 hvad jeg kaldte min Tro var · kun en Indbildning. Hvad der er det Høieste
EE1, note » Er da Blodets Røst · kun en Indbildning? Taler den ikke til Deres
EE1, s. 331 gt, og en Voldtægt er der · kun en indbildt Nydelse i, den er, ligesom
Papir 453 mindste Ulempe, thi det er · kun en Inderligheds Bevægelse der skal gjøres
AE, s. 141 ham til comisk Behandling. / · Kun en Indskrænket kunde mene, at Indsigelsen,
LF, s. 45 mindre afmægtigt, tilsidst · kun en intetsigende Talemaade; men der hører
NB24:128 skee er det Hele forresten · kun en Journalist-Ubehændighed, der strax
NB10:51 r, saaledes troer jeg ogsaa · kun en Jøde kunde være skikket til dette
NB2:138 saa, hvis Dom han foragter. · Kun en Jøde troer jeg kunde holde det ud;
OTA, s. 334 Fryd og Glæde. Dette var · kun en jødisk og er en sandselig letfærdig
SLV, s. 219 til meget, Sligt er maaskee · kun en Kaadhed. Var jeg blot beroliget i mig
GU, s. 338 r han – og han fandt dog · kun en Kilde, hvorledes maatte ikke Den tale,
TTL, s. 464 l at fuldkomme den vel, eller · kun en kort Tid til at have begyndt den vel.
BOA, s. 206 ydre Begunstigelser i Vilkaar · kun en kort Tid vil tillade ham at arbeide
NB20:152 eelt gjennemført, og jo · kun en kort Tid) men det har været mig,
Papir 460 M. Alvor saa er det Andet · kun en latterlig Overdrivelse; og at det M.
NB23:202 rste Magt; thi Analogien er dog · kun en Leeg med at nedlægge Insignierne,
OTA, s. 236 er forklarede Afdøde, som · kun en levende Daare kan ønske at blive
Not10:8 ikke det Forsonende, det er · kun en Liden i Endelighed, men det har Betydning
NB12:70 og der er » · kun en liden Skare virkelig Opvakte og Gjenfødte.«
NB13:90 gjælder det dog: det er · kun en liden Stund. Fristelse har sin Magt
4T44, s. 291 g dette Lidet behøver han · kun en liden Tid« – dette er
4T44, s. 291 » Man behøver det · kun en liden Tid«; men som det stundom
2T44, s. 212 er Livets Farer, hans Mod er · kun en lidet priselig Dumdristighed; og Den,
3T43, s. 97 neskelige Retfærdighed er · kun en Lignelse af den guddommelige. Denne
SD, s. 124 det Sidste af Alt, ogsaa den · kun en lille Begivenhed indenfor hvad der er
NB10:38 sidste Productivitet eller · kun en lille bitte Smule, men vel at mærke
NB2:56 af et Sandsebedrag – de see · kun en lille Bog, ergo har jeg anvendt hele
Papir 445.d er at gjøre Miner / altsaa · kun en lille Kjende høiere end A / , som
Brev 5 er noget agiteret, dog det er · kun en lille Storm, jeg er nu atter rolig.
EE2, s. 44 emodigt, eller i ethvert Fald · kun en lille Tilsætning af veemodig Sødme,
BB:14 Christd:, saa seirede jo dog · kun en Livsanskuelse, der forkynder sig som
Papir 249 Chrstd. saa seirede jo dog · kun en Livsanskuelse, der forkynder sig som
AE, s. 184 e forundt en Existerende, men · kun en lyksaliggjørende Indbildning for
NB28:24 sømmelig Beskedenhed, jeg er · kun en Lærling, men Eet er der som jeg maa
OTA, s. 397 skelig Fristelse til, det er · kun en løgnagtig Fabel, opfunden af en Frygtagtig
AE, s. 189 ed ikke at forstaae dette, er · kun en maadelig Fortjeneste. Dette maae vi
TS, s. 75 har Huslighed, saa er hun dog · kun en maadelig Madame. Tag en ung Pige, om
SLV, s. 69 lere en Qvindes Reflexion, at · kun en Mand, der offrer sig dertil, formaaer
NB10:24 M. Hamerich bliver jeg vel · kun en Meel- og Grynhandler. / Det er snurrigt
NB8:93 erne, kan man ogsaa see saaledes. · Kun en meget Dannet kan uden Skade læse
EE2, s. 185 griber ud over dette. Det er · kun en meget flygtig Antydning, jeg har leveret,
AE, s. 141 skyelig ethisk Bornerethed. / · Kun en meget Indskrænket eller En der listeligen
PCS, s. 128 ed Hr Phister. Om end stundom · kun en meget kort Tid indrømmes til at studere
NB36:17 ikke at gjøre det. Dog er det · kun en Mening. / / / Mynster – Martensen.
SLV, s. 91 enhver anden Værdighed er · kun en menneskelig Opfindelse, et Paafund,
AE, s. 117 rende. Dette er imidlertid · kun en Misforstaaelse i denne Sphære. Ethisk
4T44, s. 309 det er langt ufuldkomnere og · kun en Misforstaaelse, at man ikke skulde trænge
AE, s. 514 sin Orden, og Klagen derover · kun en Misforstaaelse, der forraader den hemmelige
2T43, s. 22 er ikke Tilfældet; det er · kun en Misforstaaelse, kun en Tilsyneladelse.
G, s. 75 r menneskelig Forklaring er ham · kun en Misforstaaelse, og al hans Nød er
4T44, s. 302 n kan hjælpe sig selv, er · kun en Misforstaaelse, om han end i Verdens
4T44, s. 309 Fuldkommenhed væsentligen · kun en Misforstaaelse; men en saadan Fuldkommenhed
NB11:83 dere mod Andre. Men dette er dog · kun en Misforstaaelse; thi allerstrengest var
SLV, s. 68 erste Nonchalence, thi det er · kun en Modehandler – og hun er en Qvinde.
AE lkaar for en Narrestreg. Sligt kan · kun en moderne Dogmatiker gjøre, der da
2T43, s. 23 nskelighed. Er da hele Livet · kun en Modsigelse, kan Kjærligheden ikke
NB32:135 en Sag, ergo er Gud degraderet, · kun en msklig Majestæt. / Men hvor er der
SLV, s. 23 Veie, den megen Færdsel er · kun en Mulighed, en Mulighed for Tanken, thi
AE, s. 311 dling er dog endnu bestandigt · kun en Mulighed, han kan gaae fra. –
Not11:23 terfølgende Potens selv · kun en Mulighed, her udtalt kun som en Mulighed.
AE, s. 92 eller et objektivt Noget, som · kun en Münchhausen kan blive. At den objektive
SD, s. 224 ive ham det. Ak, og Dette er · kun en Mystification. Hans Sorg, hans Bekymring,
Not11:39 isk Proces. Dog bliver her · kun en naturlig Monotheisme, forskjellig fra
KK:3 ig som Forløser, og kjender · kun en naturlig-psychologisk » Anregung«
Brev 181 glemt Din Geburtsdag. Men · kun en Natur-Revolution kunde formaae at udslette
BI, note orsaavidt er det Positive igjen · kun en negativ Bestemmelse. Saaledes er det
NB:57 or halvgal, men dette var dog · kun en negativ Form for at være noget ualmindeligt.
AE, s. 543 o. s. v.: saa er det muligen · kun en noget humoristisk Natur ( som Humorist
Not11:3 iske ens er ganske dødt, · kun en nominel Omskrivelse – Hos Wolf
BI, s. 145 engebøde. Det er derfor og · kun en ny Ironi, naar han til Slutning ønsker
SLV, s. 288 det og ikke aflade fra det. · Kun en officiel Vished, at hun er fri og en
EE1, s. 168 lik haster den ind efter, og · kun en omhyggeligere Iagttager ahner dens Forsvinden;
F, s. 489 Pulten og copiere det Sagte er · kun en ond Møie i Sammenligning med at træde
BI, s. 117 hellere tage Hensyn til, som · kun en opmærksom Læser kan gjøre den.
SLV, s. 240 gieus Individualitet, jeg er · kun en ordentlig og fuldstændig construeret
4T44, s. 352 hed, hans seierrige Fremgang · kun en overflødig og selvopfunden Vigtighed,
BI, s. 214 Bestemmelse, men naturligviis · kun en particulær Personligheds egoistiske
AE, s. 176 ved at han er existerende, og · kun en Phantast, naar han indbilder sig at
4T43, s. 153 Gud, som han ikke seer? Lad · kun en Pharisæer fremsætte Sandheden
PS, s. 215 som absolut Trompeter. Det er · kun en Piece og bliver ikke til mere, selv
PS, s. 215 / Forord / Det, her bydes, er · kun en Piece, proprio Marte, propriis auspiciis,
EE1, s. 110 Seiren er vis og Hindringen · kun en Pirring. Et saadant elementarisk bevæget
NB29:36 dem ikke, og saa bliver han dem · kun en Plage. Eller, naar I skulle være
NB10:78 lle Sandheden saaledes; thi · kun en Poeniterende kan være saa angest
NB11:35 øre Poenitentse, og mener, at · kun en Poeniterende ordl. kun er grusom og
NB25:84 her at opretholde: dette er · kun en poetisk Overdrivelse, Humor, Mit er
EE2, s. 247 t ufuldkomne Selv, thi det er · kun en Propheti, og derfor ikke det virkelige.
NB16:48 / Unegtelig! Men det er · kun en Prophetie, der nu allerede længe
BA, s. 348 jo dybere er Nationen. Det er · kun en prosaisk Dumhed, der mener, at det er
4T44, s. 300 d er dog et Menneske? Er han · kun en Prydelse mere i Skabningens Række;
IC, s. 183 ot som Menneske, for ham selv · kun en Prøve, en Examen, Lydighedens Examen.
NB28:41 i Jødedommen var det · kun en Prøvelse, Abraham beholder Isaak,
FB, s. 118 vide det Alle – det var · kun en Prøvelse. / Hvis Abraham, da han
FB, s. 145 ham Isaak igjen, det Hele var · kun en Prøvelse. En Prøvelse, dette Ord
BA, s. 362 gheden i Slægten bliver da · kun en quantitativ Approximeren; men denne
BA, s. 368 elige. Dog er Forskjellen her · kun en quantitativ. Det senere Individ er væsentlig
NB24:51 iv religieus Forretning, at · kun en qvalitativ distingveret religieus Charakteer
SLV, s. 57 nanden imod paa en Maade, saa · kun en Qvinde kan udholde det, ja hvad værre
Not11:36 es Duas. Dog er Persephone · kun en Reflex af Begyndelsen af dette Forholds
NB26:90 Mildhed man viser Andre er ofte · kun en Reflex af Kjælerie imod sig selv.
LA, s. 74 Vordens Vanskelighed, er dog · kun en Reflexions-Bestemmelse, thi derfor har
SD, s. 176 ( Trods). Der er altsaa · kun en relativ Forskjel. Denne er, at den foregaaende
NB35:7 ikke det Ubetingede, Gud dog · kun en relativ Majestæt. / Loven for det
Not4:47 dhed fordrer den meget mere · kun en relativ Nødvendighed af Indholdet,
Not4:46 d for Indholdet. W. fordrer · kun en relativ Nødvendighed. / d. 18 Dec:
Not10:8 el for sit Folk, men det er · kun en relativ Opoffrelse. Af Analogier kunde
NB29:99 sk. fuldkommet, Msket er jo · kun en Relativitet – ergo, ergo, kan
4T44, s. 343 just for Formaningens Skyld. · Kun en religiøs Betragtning kan tale retteligen
SLV, s. 312 er denne Strenghed jo snart · kun en Reminiscents fra en forsvunden Methode,
TS, s. 83 m » o, min Ven, det er · kun en ringe Deel af hvad Dig er forundt«.
EE1, s. 116 det, derom giver Stykket os · kun en ringe Forestilling. At Elvire hos Moliere
NB18:4 kan holde ud med Χstus. · Kun en Røver – en døende Røver,
4T43, s. 118 an fortolker Ordet rettelig, · kun en saadan Discipel, kun en saadan Fortolker
4T43, s. 118 lig, kun en saadan Discipel, · kun en saadan Fortolker ønsker Job, kun
TS, s. 92 lger i strengere Forstand, · kun en Saadan har Lov til at tale med –
SLV, s. 345 ydelighed, saa bestyrker jeg · kun en saadan Indbildning, hvis den er der.
AE, s. 128 og ikke slipper Gud!« · Kun en saadan Individualitet er ethisk: men
NB29:96 af Klogskab i den Grad, at · kun en saadan Martyr kan anbringe Sandheden
FB, s. 127 rdig at kaldes Guds Udvalgte. · Kun en Saadan paalægges en saadan Prøve;
NB32:93.a lken der kan være Tale, dog · kun en saare ufuldkommen Analogie til Forskjellen
3T43, s. 96 neskelige Retfærdighed er · kun en saare ufuldkommen Lignelse af den guddommelige.
EE1, s. 402 eskelig Røst høre, men · kun en sagte Gjenlyd af Musikkens Toner ...
DS, s. 164 enne Skjælven af, den er nu · kun en sagte Zittren, men det er som hver en
SLV, s. 156 e. Er den ikke dette: er den · kun en sandselig Begeistring og Sandselighedens
Not9:1 thlichkeit er negeret i Gud. · Kun en sandselig Tænken tilskriver Gud Affecter.
SLV, s. 417 Anmeldelse af Hamlet. Det er · kun en sidste Yttring af ham, som jeg ikke
OTA, s. 195 rdeles meget i Timeligheden. · Kun en sjelden Gang kan det nogenlunde slaae
AE, s. 180 ionens Chimaire, og i Sandhed · kun en Skabningens Forlængsel, ikke fordi
EE2, s. 198 og er al menneskelig Stolthed · kun en skrøbelig Sikkerhed. / Seer Du, min
2T43, s. 32 ke bestemmer Tid og Sted, er · kun en Skuffelse; saaledes kan man altid blive
BI, s. 175 en, saa er dog denne Socrates · kun en Skygge af den, der optræder i de
HH:18 vilken han er nævnet. – / · kun en Skygge en Afglands, et Billede, en Lignelse,
G, s. 69 e sin Betydning, bliver for mig · kun en Skygge, der løber ved Siden af min
EE1, s. 319 Intet at takke for, det er · kun en skyldig Høflighed – Det er
NB7:59 har levet men er digtet) er · kun en Slags Carricatur, der dog ikke ligner
CT, s. 202 ligt er kun et Spil og bliver · kun en Slags gysende Forlystelse. Nei, inderst
AE, s. 310 un Illusion og væsentligen · kun en Slappelse. Dersom En f. Ex. vilde kalde
SLV, s. 221 inseco i religieus Henseende · kun en slet Daler. / Dersom nu Modspilleren,
NB35:12.a.a jo til, altsaa hendes Smerte · kun en Smerte i Tilværelse; men Barnet bliver
BOA, s. 164 t, og altsaa i det Høieste · kun en Smule otium naar de engang imellem have
PS, s. 261 hiin Lærer ikke Guden, men · kun en Socrates, der, hvis han ikke bærer
LP, s. 11 tusinde Aar, men ogsaa om end · kun en sparsom Gang for os Mennesker), saa
Papir 431 Tænker, han er bestemt · kun en Speculant, maaskee en literairt Næringsdrivende
LP, s. 55 lille Bog til Motto: Andersen: · Kun en Spillemand 1 D. p. 70. » Ved
LP, s. 15 ans sidste Værk: / » · Kun en Spillemand« / Der ligger i den
LP, note rende til Geniet, cfr. » · Kun en Spillemand« 1, 161: »
LP, note sk Lappeskrædder. / » · Kun en Spillemand« 1,150, hvor Christian
LP, s. 43 jo, for at blive ved » · Kun en Spillemand«, Christian virkelig
LP, note tager mine Exempler af » · Kun en Spillemand«, da jeg har den
LP, s. 50 en speciel Omtale af » · Kun en Spillemand«, der naturligviis
LP, s. 43 speciellere Omtale af » · Kun en Spillemand«, maa jeg udbede
LP, s. 56 ne ende sin Omtale af » · Kun en Spillemand,« forsaavidt den
LP, note Cfr. de 6 første Capitler af · Kun en Spillemand. Det er dog et Spørgsmaal,
EE2, s. 164 r trods al dens Lidenskab dog · kun en spiritus lenis. / Som en Cato tilraaber
3T43 Orden i Verden; det var jo ellers · kun en Spot over ham at sætte ham til at
NB22:57 mine Gjerninger det er · kun en Spøg – og saa afsted jo ivrigere
NB14:20 g al min egen Styren er dog · kun en Spøg / Vi alle tænke os i Grunden
3T44 skets Overgivenhed. Nu det var jo · kun en Spøg det Hele; men lader os aldrig
DJ, s. 74 r til Elvira: » det var · kun en Spøg«. Denne Replik er ikke
CT, s. 158 r jeg Nogen sige, dette er jo · kun en Spøg, let nok at forstaae; thi naar
PS, s. 255 og Anledningens Øieblik er · kun en Spøg, ligesom en Smudstitel, der
NB13:9 eg siger bitte bitte, det er · kun en Spøg, tilgiv mig den, tilgiv mig,
AE, s. 414 vde forspildt: men det er dog · kun en Spøg. Dette seer jeg deraf, at naar
SLV, s. 285 ende Væsen, men den er jo · kun en Staalpen; men dersom det var en Fugl,
CT, s. 94 n, Du befæster den. Det er · kun en stadselig Usandhed, at kalde en Fæstning
3T43, s. 105 an, trods sin bedste Villie, · kun en Stedfader, en Skygge, en Afglands, en
EE1, s. 185 il Intet, saa er dette atter · kun en Stemning, en momentan Lidenskab, og
TTL, s. 447 Hans Foretagende var maaskee · kun en Stemning, men at være Vidne til sin
NB14:147 rens Huus, og Længselen · kun en stille Inderlighed, en Rigdom for hele
OTA, s. 199 og den stille Time. Det var · kun en stille Time, det var ikke noget stort
EE2, s. 307 er. Maaskee er denne Stolthed · kun en Stodder-Stolthed, maaskee lykkes det
AaS, s. 43 t den ei paaagtes; thi det er · kun en stor Mand, der taler, intet Parti, det
NB11:173 ldeles i sin Orden, at En, · kun En straffes, da hele Forbrydelsen jo er
NB20:154 er ingen bestaaende Kirke, · kun en stridende. / Det er det Første. /
NB20:154.b r ingen bestaaende Kirke, men · kun en stridende. Men det maa ogsaa kun siges
CT, s. 65 Liv at leve saaledes! Det er · kun en svag Antydning af dette Livs daglige
OTA, s. 291 fuldkomne, Fuglens Vingeslag · kun en svag en billedlig Antydning; ja, som
FB, s. 206 ig, det gjelder, da var dette · kun en Svaghed. Thi kunde han overhovedet tale,
2T44, s. 220 Sandsynlighed er imidlertid · kun en svigefuld Fordeel fremfor den Forventning,
AE, s. 119 endeels færdige System, er · kun en systematisk Conseqvents for Systematikere.
SLV, s. 197 Spindelvæv, og Tungsindet · kun en Taage, der flygter for denne Virkelighed,
KG, s. 127 Villie – nu dette er jo · kun en Talebrug – ikke begribe; eet Skridt
NB29:16 drive ( » det er vel · kun en Talemaade« hvad han siger) egner
NB29:16 tiske – » det er · kun en Talemaade«. / / / / De Fleste
NB11:47 ge, det gaaer nok, og ( dette er · kun en Talemaade) Gud hjælper nok: det synes
NB29:16 fte – nu, ja det er vel · kun en Talemaade; men naar det fE er en Konge,
3T43 elsen i det indvortes Menneske. / · Kun en tankeløs Sjel kan lade Alt omkring
FB, s. 160 ke Gud, da siger jeg egentlig · kun en Tautologi, forsaavidt » Gud«
Not13:52 øg paa en Definition er · kun en Tautologie. Kun Tingens Beskaffenheder
AE, s. 111 delse, er Intet. Men dette er · kun en tautologisk Omskrivning af den anden
Oi1, s. 132 ne, det dog bestandigt bliver · kun en theatralsk Forstaaelse, et Theater-Ægteskab:
JC, s. 57 seret, og enhver saadan Viden · kun en Tilbagegang. Forsaavidt derfor Nogen
SFV, s. 12 e: da er denne Misforstaaelse · kun en tilfældig. / Hvad jeg her skriver
AE, s. 443 tents-Mediet er og bliver dog · kun en Tilnærmelse ( dog at dette ikke forstaaes
NB26:77 ke egl. er Christendom, men · kun en Tilnærmelse til Χstd. / Derfor
NB8:14 ine andre Børn, og det er egl. · kun en Tilsyneladelse, at hun alene elsker
2T43, s. 22 et er kun en Misforstaaelse, · kun en Tilsyneladelse. Et Menneske kan gjøre
4T43, s. 137 e, og dets Strid med Tvivlen · kun en tilsyneladende, da det var i Venskab
Papir 61:1 k. den evige Salighed, men · kun en timelig, og Χstd. bliver stillet
IC, s. 72 r det, saa varer det ogsaa · kun en Times Tid; saalænge formaae Menneskene
KKS, s. 106 til egenligen at tage, den er · kun en tjenende Magt, der tjener til at gjøre
4T44, s. 352 stor han end er, er han dog · kun en Tjener; naar han har lovet det Gode
NB4:14 selvfølgeligt i det Høieste · kun en to a tre Forfattere, som lide derved,
IC, s. 156 emme«: da er dette jo · kun en tom Spot, hvis det overhovedet er Noget.
TS, s. 49 et, det Samme er det, jeg vil, · kun en Tone stærkere, hvad der ligger i
BOA, note fugtnet, saa bliver der snart · kun en Tradition tilbage om den Tid, da et
FB, s. 166 et Medlem i den, saa have vi · kun en tragisk Helt. Kirkens Idee er nemlig
SLV, s. 220 et heller ikke; jeg føler · kun en Trang til at udtømme det næsten
Papir 556 ja det er rigtignok · kun en Treqvarteers Tid om Søndagen, at
NB6:67 / Men paa den anden Side var det · kun en tungsindig Indbildning med at jeg nu
NB4:78 re. Maaskee er det atter her · kun en tungsindig Tanke at han skulde bli
NB30:11 g under Tydskerne, saa grovt som · kun en Tydsker kan være. / Schopenhauer
LP, s. 52 d? Mellem Begge er Grændsen · kun en tynd Væg. Skal han maaskee vække
AE, s. 292 mmer det igjen hver Enkelt, · kun en Tyran og et afmægtigt Menneske nøies
SLV, s. 40 Lys med, svarede: det Hele er · kun en Ubetydelighed, derfor tager jeg intet
NB27:16 o ikke værd, det var dog · kun en Ubetydelighed.« Overhovedet
FB, s. 164 jeldent. Dog denne Taushed er · kun en Udflugt, som Intet hjælper. Den theologiske
G, s. 79 Umiddelbart talt er Alt tabt. · Kun en Udvei veed hans Venner, især Bildad,
BI, s. 332 un egoistisk, min Nydelse var · kun en udvortes Uendelighed, og det eenfoldigste
NB12:85 verdrivelse er naturligviis · kun en uendelig svag og ufuldkommen fjern Antydning
4T44, s. 379 t kjøbe af Gud, det er jo · kun en ufrugtbar Yttring af den Vellystige
BA, s. 460 lertid er dog Hypochondristen · kun en ufuldkommen Autodidakt i Sammenligning
OTA, s. 134 n glemmes, da var dens Styrke · kun en Umodenhed, men jo længere og jo dybere
DS, s. 187 en ( i mine Tanker, thi jeg er · kun en umyndig Digter, der, høiest, kæmper
SLV, s. 166 erettigelse, da er min Plads · kun en Underbetjents i Sammenligning med hans,
CT, s. 35 d en Bekymring? Maaskee er det · kun en underfundig Spydighed at tale saa ligeligt
BI, s. 287 n ikke sig selv. Det er ogsaa · kun en underordnet Form af den ironiske Forfængelighed,
EE1, s. 119 er indtage i Forhold til ham · kun en underordnet og relativ Betydning. Jo
EE1, s. 385 i Værelset. Der er Ingen, · kun en ung Pige sidder ved Pianofortet. Døren
3T44, s. 237 er ikke som var denne Tanke · kun en Ungdommens Tanke, der dog engang maatte
LF, s. 44 re noget Andet, maaskee dog · kun en Uoplagthed, som man ikke strax maa tage
SLV, s. 249 m mig. / Dog var det maaskee · kun en uoverlagt Yttring, et heftigt Udbrud,
EE1, s. 311 de den, tilveiebringer han · kun en uskjøn Confusion, og dog vender han
NB:69 fhængighed. – Det er · kun en ussel og verdslig Forestilling om Magtens
3T44, s. 239 i da er Opbyggelsen usand og · kun en usund Forlystelse ved et Fortrin eller
Papir 371:1 men maaskee er det ogsaa · kun en Utaalmodighed af ham, at han for hurtigt
SLV, s. 80 t staae op med Solen, deri er · kun en velgjørende gjensidig Forstaaelse,
AE, s. 97 Maaskee er hiint Ord: Spring · kun en Vending i Stilen, maaskee udføres
Brev 52 d De godt. – Jeg sender Dem · kun en venlig Hilsen. / Deres hengivne /
4T44, s. 329 er ham til at forstumme. Lad · kun en verdslig Beundring mene, at Paulus dog
AE, note ke er en Apostel bliver derved · kun en vildfarende Æsthetiker. / Den aristoteliske
EE2, s. 118 currence umulig. Det er ogsaa · kun en vilkaarlig Misforstaaelse, at opfatte
SLV, s. 63 mt nogen Mand, thi han faaer · kun en virkelig Dom, derpaa ender det med,
NB20:22 rkede Enkelte, han er dog · kun en Virkelighed – men » Redaktionen«:
NB17:93 e Ingenting; thi det er dog egl. · kun en vis Ungdoms-Alder hvor især Forholdet
PS, s. 256 er det Absurde, men dette er · kun en Vrængen efter, thi Paradoxet er jo
SLV, s. 347 orfærdelsen borte ere mig · kun en Væmmelse, fordi disse Raad ikke forstaae,
EE2, s. 236 enhver asketisk Selvplagelse · kun en yderligere og rigtig Conseqvens. Mystikerens
AE, s. 417 n udelader Anfægtelsen, og · kun en yderligere Skjødesløshed, at man
SLV, s. 417 r saa megen Værdi, det er · kun en Yttring, der beskæftiger mig. Overhovedet
SLV, s. 110 inablere bliver han selv, og · kun en Ægtemand declineres ved Tilskikkelsen
SLV, s. 132 jønne Præstationer har · kun en Ægtemand; han har tillige den sande
Papir 434.b Taarer, i ethvert Tilfælde · kun en øieblikkelig Stemning, som det uægte
FB, s. 209 men gaae videre, saa er dette · kun en ørkesløs og daarlig Tale. /
NB11:154 lerede tidligt har sagt: der er · kun En, De er grusom mod – Dem selv.
Papir 552 , som bedre behager mig. / · Kun En, der klart seer, at det at være Χsten
OTA, s. 244 aa, selv naar den forandres, · kun endelig forandres), men med Dig, en uendelig
Not4:4 r. / c). Msk. hele Verden er · kun endelig. I Grunden en Modsigelse; thi Uendeligheden
KK:11 rson, men Gudskikkelserne ere · kun endelige particulaire Individualitæter
BA, s. 455 ller verdenshistoriske, danne · kun endeligen, og man kan altid besnakke dem,
NB28:29 , og i hele sin Klarhed, at · kun endeligt gjælder det, at Noget er bedre
EE1, s. 368 men æsthetisk Behandling; · kun ender det med, at hun bliver bedragen;
NB2:83 Penge, Gaver, Talenter o: s: v:, · kun endnu bedre. Man skal derfor ønske dem
NB23:96 n Nydelse saadan ganske ligefrem · kun endnu deiligere end at gaae i Theateret
GU, s. 330 mod Evigheden. Vi derimod som · kun endnu ere Begyndere, under Opdragelsen,
TSA, s. 86 Leeg, at blive slagen ihjel; · kun endnu Forfærdeligere, hvis han bespotteligt
EE1, s. 254 for sig vittige Repliker sig · kun endnu fortræffeligere ud. / At Scribe
PS, s. 262 vendte hjem, da hiin Lærer · kun endnu havde een Dag eller to tilbage af
NB12:29 angaaer, da er jeg, som stedse, · kun endnu inderligere om muligt, villig og
SD, s. 215 n, og dette er da det Samme, · kun endnu latterligere, af tre Grunde beviser,
NB10:28 re de Medlevende til Instantsen · kun endnu lavere. Der vil saa vist ikke et
SD, s. 203 les som paa Socrates' s Tid, · kun endnu mere, gjordes Behov, at Menneskene
EE2, s. 61 aatte det være den, at hun · kun endnu stærkere holdt fast ved sin Kjærlighed.
EE2, s. 197 igheds Lyn viser Dig selv det · kun endnu stærkere, endnu forfærdeligere.
NB25:112 r selv ganske det Samme, · kun endnu tvetydigere. Det seer ud i Literaturen
FB, s. 169 det Almene. Troens Ridder har · kun ene og alene sig selv, og deri ligger det
SFV, s. 35 Sande. Ja, egentligen kan man · kun ene paa denne Maade bringe et Menneske,
NB27:10 nde forlange det, jeg er jo · kun engageret til at forkynde. / Saaledes med
EE2, s. 47 ed Pennen men med Tanken, Gud · kun engang bleven Kjød, og det vil være
Papir 269 / Den forlader mig aldrig, · kun engang har den gjort det. Det var et forfærdeligt
NB34:29 lmægtigt at gribe ind. / · Kun engang har Styrelsen almægtigt grebet
G, s. 41 e uden Larmen, hvori jeg boede. · Kun engang imellem reiste jeg mig op, saae
SD, s. 170 aalænge kommer han derfor · kun engang imellem saa at sige paa Besøg
IC, s. 26 ellem seer til ham, eller han · kun engang imellem seer Lægen. Men naar
IC, s. 26 at bruge den, medens Lægen · kun engang imellem seer til ham, eller han
JJ:291 dlade sig med det Religieuse, men · kun engang imellem stirre derefter som efter
AE, s. 82 t det er saa. Men dette at de · kun engang ved en høitidelig Leilighed bemærke
OTA, s. 333 else, at det var som var han · kun enhver Andens Nærmeste, men sig selv
EE2, s. 299 i det Foregaaende bleve vi jo · kun enige om, at det var i sin Orden, at Venskabet
SLV, s. 282 sig med, hendes Reflexion er · kun enkelt. Vil hun opgive Ønsket, da er
TTL, s. 442 idende om hans Tilværelse, · kun Enkelte blandt de Faa kjendte ham. Han
AE, s. 185 l sige: at i Oldtiden var der · kun Enkelte der vidste det Sande, nu veed Alle
Not1:7 Confession findes imidlertid · kun enkelte svage Antydninger, der selv underordne
2T43, s. 20 om hine, flygtig og ustadig, · kun enkelte Udvalgte tildeelt, sjelden for
TS, s. 76 ære fra sig ( thi det er da · kun Enkelte, der senere komme til at lære
NB14:89 der egentligen levede, var igjen · kun Enkelte, men Mængden anskuede sig dog
NB21:34 nen / Øie ingen Mængde men · kun Enkelte. / Aands-Overlegenheden seer blot
NB21:34 leve, ingen Mængde, han seer · kun Enkelte. / Et Sted i min Disputats. /
SD, note for ham ingen Mængde er, men · kun Enkelte. / Og det er nu Tilfælde næsten
FV, s. 17 der nemlig intet Publikum, men · kun Enkelte; thi det Religieuse er Alvoren,
KG, s. 161 Indbildning. Sligt kan derfor · kun enten en Hykler og en Svigefuld falde paa,
Oi1, s. 132 ralsk, griber en Indbildning, · kun Enten-Eller er Favnetaget, som griber det.
EE1, s. 160 og det Tragiske i hende har · kun episk Interesse. / Et Sammenhæng, hvori
PH, s. 55 igt, at Modsætningen dertil · kun er » Enkelte«, kan bære
LA, s. 102 ndsende forstyrrer, men der · kun er » idel Luft og Hav«:
Brev 131 r tiltaler mig meest, er at det · kun er » Skovens lette Dandser«
NB15:103 i Logiken dog vel · kun er » tænkt Virkelighed«
Oi5, s. 229 denne herlige Verden, der dog · kun er – ja ifølge det nye Testamente
DD:17 / Det nærende Korn han i Veien · kun er / hvad retter han ud etc. / Er det den
Brev 171 ovedstaden skeer. Naar der · kun er 1 saa trækker i Almdl. Manden ell.
AE, s. 215 d, som sømmelig skjules og · kun er aabenbar for Gud, ligesom en Qvindes
4T44, s. 369 m efter det Udvortes, da Gud · kun er Aand. Opgiver et Menneske hiin Tankes
Papir 93 kt for dens Betragtning bestandig · kun er abstrakt ɔ: Forstand vi ogsaa ville
NB32:134 holder sig omvendt, at der · kun er Adgang til at interessere Himlens Majestæt,
KG, s. 159 rgelig Bagvendthed, som dog · kun er altfor almindelig, idelig og idelig
NB24:152 e Galskab, Omverdenen, som · kun er altfor bekjendt med, hvorledes man skal
NB21:41 er i Forhold til Evangeliet · kun er altfor langt fra at være en Overdrivelse)
NB6:30 maaskee en Apostel, hvad jeg da · kun er altfor langt fra at være. / Og Dette
AE, note orestilling spille ind med, der · kun er altfor meget underrettet om Concretionen
NB11:111 e og let indsaae, hvad der · kun er altfor sandt, at faae de Andre med er
TAF, s. 296 errens Alter. Thi medens det · kun er altfor sandt, hvad Luther siger, at
KG, s. 31 re det, at dette destoværre · kun er altfor sandt, men lad os dog derover
KG, s. 96 saa meget, i en Slægt, der · kun er altfor tilbøielig til at love og
BOA, s. 106 spotte over hvad enhver Daare · kun er altfor tilbøielig til at spotte over.
NB9:74 min hele Indesluttethed, der · kun er altfor tilbøielig til Taushed og
Brev 18 Forretnings-Commerce, at jeg · kun er altfor tilbøilig til Pedanterie.
NB34:35 oisme, da det destoværre · kun er altfor vist, at Forældrene som oftest
PS, s. 223 iske gjælder, at Læreren · kun er Anledning, i hvo han saa end er, selv
AE, s. 353 at Virkeligheden for Digteren · kun er Anledningen, der foranlediger ham til
PS, s. 297 t den umiddelbare Samtidighed · kun er Anledningen, dog, vel at mærke, ikke
NB18:82 mere til at vedgaae, at han egl. · kun er Anmelder, og har saa den Magt over ham,
AE, s. 161 saa Frihedens Lidenskab i ham · kun er anviist de lavere Opgaver, men Intet
Papir 9:8 ge dertil, at en Aabenbaring · kun er at antage der, hvor ikke et enkelt Moment;
AE, s. 390 det absolute Gode, og da det · kun er at bestemme ved Erhvervsmaaden, saa
BOA, s. 108 kken) hvad der væsentligen · kun er at finde i Individet selv: Afgjørelsen
BA, s. 390 mmelse, da Tidens Bestemmelse · kun er at gaae forbi, hvorfor Tiden, hvis den
NB27:11 rstaaer sig i at Forholdet er og · kun er at lide derfor, at man ellers ikke forholder
Brev 57 ed Sværd. Men maaskee det · kun er Bajazzo, der har klædt sig ud for
EE2, s. 209 d i Sammenligning med Angeren · kun er Barnelallen, og dog veed jeg, jeg er
AE, s. 296 nske rigtigt, at det Udvortes · kun er Bedraget for Den, som ikke fatter Idealiteten.
AE, s. 527 jælp af Analogien, der dog · kun er Bedragets Analogie, hvis Anvendelse
NB10:119 st derfor veltalende, fordi han · kun er Bedriftens ulykkelige Elsker, medens
EE2, s. 30 dres. Men da denne Forvisning · kun er begrundet paa Natur-Bestemmelse, saa
EOT, s. 264 ldent allerede at see En, der · kun er bekymret for Eet, og saaledes ubetinget
CT, s. 162 Maalet«, naar han · kun er bekymret om det Maal, hvortil Medgang
KG, s. 168 jælne Skrøbelighed, der · kun er beregnet paa at elske Fuldkommenhedernes
NB2:71 at det var Stolthed det som · kun er beregnet paa at frelse mit Tungsinds
NB8:104 r stadig væk saa lille at det · kun er beregnet paa Een. Den Ene har jeg ganske
SD, note men kun om Arrigskab, fordi man · kun er berettiget til at forudsætte, at
BA, s. 394 ig, da Aanden i Uskyldigheden · kun er bestemmet som drømmende Aand, som
OTA, s. 358 om Skoledannelsen. Den, som · kun er bestemt til at tjene i en ringe Stilling,
LA, s. 69 e dette Besynderlige, som dog · kun er besynderligt i Billedet) noget nærmere
IC, s. 239 , der i Forhold til Sandheden · kun er Beundreren, han vil, naar der kommer
SLV, s. 130 ft ved Katastropher udenfra, · kun er bevæget i sig selv, ernæres ved
KG, s. 20 nne Frugter, eller paa, at der · kun er Blade, kjende, at Kjerligheden ikke
NB30:109 . Og vistnok, der er meget, som · kun er Blaserethed, men det kan tillige være
TTL, s. 468 et Dig, at Tanken om Døden · kun er bleven forfærdende, og at den dog
Papir 119 , hvori han fortæller, at der · kun er bleven ham to Blomster tilbage Liebe
NB26:54.b kun ville blive, og vel ogsaa · kun er blevet bemærket af Biskop M., et
AE, s. 233 ham Justitsraad, naar han dog · kun er Cancellieraad; Andre derimod indvendte
NB22:40 – ak, især den som dog · kun er Christen paa det mildere Vilkaar –
AE, s. 494 er let, at den første Pige · kun er comisk for en renere Opfattelse, der
Brev 214 lestok, lytter en Vellyd ud der · kun er dannet af Beundringens Gjenlyd o: s:
BOA, s. 195 var muligt.« Den der · kun er dannet for ikke at sige forvirret ved
Papir 460 il Naaden: maa Enhver, der · kun er dannet ved det Mynsterske, uvilkaarligt
BI, s. 128 ve lettere og lettere, at det · kun er de Sjæle, der have pleiet for megen
NB27:71 seire timeligt, at det dog · kun er de Udvalgte for hvem det gjælder
AE, s. 142 t. / Vil Nogen sige, at dette · kun er Declamation, at jeg kun har lidt Ironi,
NB:26 r Afhandling i Enten – Eller · kun er Deel i et Hele, og saa Enten –
BA, s. 359 vad der i Individet bestandig · kun er deelviis og uregelmæssigt tilstede.
EE:32 e Bataillonen«, uagtet det · kun er dem selv, der skulle gjøre omkring.
AE, s. 262 ens Forandring i det Udvortes · kun er den Adspredelse, som Livslede og Livstomhed
CT, s. 111 er til, for hvem Timeligheden · kun er den ene Gang; den lige Løn er igjen
FB, s. 162 oer netop paa, at den Enkelte · kun er den Enkelte. Saasnart denne Enkelte
AA:23 men Elementer til saadanne, · kun er den hos ham bleven lidt monoton, næsten
BI, s. 80 derfor heller ikke hos Plato, · kun er den reen digterisk, og viser saaledes
TTL, s. 459 igheden, men hvis Forskjellen · kun er den, at den Enes Lykke og Ære og
NB:133 Noget. Det er ligesom naar en Ret · kun er denne bestemte ved Maaden paa hvilken
LP, s. 37 dygtig Personlighed, og at det · kun er denne saaledes døde og forklarede
LA, s. 40 rbudne, og Brødens Ælde · kun er dens Gjentagelse, og fordi Forædling
3T44, s. 239 gjelder ogsaa om Ungdommen, · kun er der den Forskjel, at, forsaavidt Ungdommen
SFV, s. 66 aaledes ogsaa med Styrelsen, · kun er der denne uendelige Forskjel mellem
AE, note eden ved at være som Andre, · kun er der det Humoristiskes Bilyden i den
NB20:57 esten har tilsmilet – · kun er der een Qval under hvilken han ømmer
NB17:23 , Udødelighed o: s: v:.) · Kun er der eet Punkt han glider temmelig let
NB17:92 værd og saaledes stiger det. · Kun er der i msklige Forhold mellem Msk og
DBD, note Blodvidne enstydigt, og at det · kun er derved, at jeg har Ret i at negte, at
LF, s. 21 r mindre, altsaa naar Lidelsen · kun er det Bestemte, den er: er den, selv om
EE1, s. 59 er ikke det Absolute, da det · kun er det ene Moment. Man kunde saaledes gjøre
AE, s. 54 e de yderst fortræffelige. · Kun er det et Spørgsmaal, om det skal lykkes
EE1, s. 21 har jeg Intet at bemærke, · kun er det faldet mig ind, at de ærede Forfattere,
JJ:420 tituerende, forsaavidt dette · kun er det Forhold, hvori Bestemmetheden forholder
Papir 323:2 sten har en Bog, – · kun er det ikke Cyprianus men en Haandbog for
NB33:19 Saaledes med det Numeriske. · Kun er det ikke udtrykt i Billedet, og forsaavidt
OTA, s. 361 -Æble, medens den Talende · kun er det kostelige Kar af prøvet Sølv,
Brev 208 in Artikel til Deres Blad. · Kun er det mit Ønske, at Artiklen maa komme
AE, s. 119 e Tyngdens Love, saa Springet · kun er det Momentane, men at flyve betyder
EOT, s. 265 er ham uendelig ligegyldigt, · kun er det nægtende Udtryk for det Bekræftende:
BA, s. 394 gjentages atter her, at dette · kun er det sidste psychologiske Udtryk for
AE, s. 356 rax kan komme til at begynde. · Kun er det til Gjengjeld saa saare vanskeligt
Oi6, s. 264 t egentligen er Alvor, at den · kun er det ved at sammenligne den med hvad
AE, s. 525 risten, fordi enhver Christen · kun er det ved at være naglet til det Paradox
FB, s. 161 n det Incommensurable der er, · kun er det ved et Tilfælde, af hvilket Intet
NB23:57 gt Fortsættelsen følger. / · Kun er dette Følge ikke at kalde frivilligt
AE, s. 143 veed), om Grændsen maaskee · kun er dialektisk vilkaarlig i Forhold til,
4T43, s. 147 tte Din Sjel, hvis Værd · kun er Dig en Plage, forvandl, hvis det var
Oi7, s. 283 angt Farligere er, at En, der · kun er Digter, ved at være som det hedder
Oi7, s. 283 Sandere end Digteren, og dog · kun er Digter. Dette er Hykleri i anden Grad
NB21:37 r den Distinction, at det muligt · kun er digterisk han sætter sig ind deri.
NB13:8 re, at det, naar jeg siger det, · kun er digterisk, da mit Liv er langtfra saa
Brev 129 noget Msk, – da jeg · kun er Din / Din for evig / Som Vitterligheds-Vidne
EE2, s. 21 i hans lykkelige Øieblik, · kun er Din egen overvættes Stemning, Du
IC, s. 236 bedragerske Spil, hvorfor det · kun er dobbelt at beklage, at det just i Christenheden
YTS, s. 273 saaledes er Kjerlighed, at Du · kun er Dommen, nidkjer, hvo der elsker Dig
OTA, s. 222 jennemsigtighed, fordi Havet · kun er dybt, naar det er reent, og kun reent,
CT, s. 182 ppe ind i Dunkelhed, hvor der · kun er Dæmring, end at Sandheden skulde
DD:108 maa dog opfattes saaledes, at han · kun er død for mig, forsaavidt jeg hører
KG, s. 148 m der, christeligt forstaaet, · kun er een Art af Kjerlighed. Thi, for at gjentage,
KG, s. 56 strammer i Retning af, at der · kun er een eneste Elsket, lige saa ubetinget
OTA, s. 393 – ad en Afvei, da der · kun er een eneste Vei, Trængselens, paa
NB23:77 vove sig ud, uden hvor der · kun er een Fare. Saaledes i dette Øieblik
NB25:100 etfor at der, christeligt, · kun er een Fordring til os Alle, blev der nu
TAF, s. 296 at, som Skriften siger, der · kun er Een god: Gud, at saaledes var han, eneste,
NB16:50 ing har K. sagt, at der i Verden · kun er een Herre, der kan sige det: raisonerer
Brev 210 ig, daglig Troskab ved Arbeidet · kun er een Sags Mand, at han glad, redebon,
IC, s. 75 let, at der i Forhold til ham · kun er een Situation: Samtidighedens; de 3,
PS, s. 217 ne« – uagtet der · kun er een Sprøite i Fredericia og vel ikke
OTA, s. 369 e lærer en Saadan, at der · kun er Een, der for Gud leed uskyldig, og dette
EE2, s. 302 er i Ideens Medfør, at der · kun er Een, der leer; en Saadan er den sande
KG, s. 153 and, indseer hun selv, at der · kun er Een, hvem hun ganske kunde meddele dette
SFV, s. 45 ligen tenderende til, at der · kun er Een, hvilket saa rigtigt er indeholdt
BOA, note es i Forhold til Heste, at der · kun er Een, som fordærver dem, alle Andre
DD:126 r godt, at der i dette Øieblik · kun er een., ( E. Boesen) jeg i Sandhed kan
EE2, s. 155 m at vælge; thi om der end · kun er eet Forhold, hvor dette Ord har sin
TAF, s. 301 mit Liv, naar der paa Jorden · kun er eet Menneske, jeg hader og afskyer,
2T44, s. 190 forstaae Tanken. Thi som der · kun er eet Middel til at bevare den, saa er
Papir 340:9 afgjørende Øieblik · kun er eet Navn et Menneske kunde ønske
IC, s. 156 om der nu blandt alle Levende · kun er eet Navn nævnet, den Herre Jesu Christi,
IC, s. 27 rs Ingen kjender den, saa der · kun er eet Spor, den Ulykkeliges, som ad den
EE1, s. 58 igeledes Tilfælde, at det · kun er eet Værk af ham, der gjør ham
OTA, s. 139 aer tilbage; thi som det Gode · kun er Eet, saa føre og alle Veie til det
OTA, s. 160 rvandling. Nei, som det Gode · kun er Eet, saa vil det ogsaa være ene om
CT, s. 205 nding mere er mulig, naar der · kun er Elendighed overalt, hvorhen Du end vender
BI, note bestaaer i Uligheden, og at der · kun er en Analogi, fordi der er en Modsætning.
AE, s. 522 isk Viden og Kundskab, at den · kun er en Approximation selv i sit Maximum.
AE, note til hvilket den høieste Viden · kun er en Approximation, den mesterligste historiske
AE, s. 523 opdage, at al historisk Viden · kun er en Approximation. Dette er ingen Forkleinelse
AE, s. 49 rdig, men fordi Gjenstanden · kun er en Approximations-Gjenstand. Vi Alle
BA, s. 405 e gjennem alle Slægter dog · kun er en Bestemmelse af Timeligheden, ikke
LP, s. 17 , fordi den hele Nægten dog · kun er en Bevægelse indenfor Systemets egne
BA, note ved en Kløft saaledes, at det · kun er en billedlig Tale, naar man vilde sige,
KK:7 ϱυνει · kun er en Continuation af det foregaaende μισειν,
NB26:120.b Redelighed til at sige, at Du · kun er en Digter«. Og saaledes er det,
PS, s. 233 e tilgiveligt af mig, jeg der · kun er en Digter, der nu, erindrende om Themistocles'
NB13:8 dens Skyld, tilstaae, at jeg · kun er en Digter. Og fremfor Alt skal jeg ikke
OTA, s. 164 at han er elendig, da dette · kun er en Elendighed mere. Men Den, som undseer
AE, s. 142 enligning med hvilken Barnets · kun er en elskelig Spøg! Thi æsthetisk
AE, s. 376 stingveren, fordi det at gaae · kun er en endelig Bevægelse. / Men fordi
KG, s. 56 inget, eneste Udtryk i, at der · kun er en eneste Elsket i den hele Verden,
TAF, s. 287 sandeligen ikke saa, at det · kun er en Enkelt hvem det Fuldkomne ikke lykkes,
EE1 kelt Individ, dog saaledes at det · kun er en enkelt Side, der er bestemmet som
AE, s. 136 det individuelle Moment, der · kun er en Faktor med i det Verdenshistoriske,
AaS, s. 46 rfattere til Parade. Naar man · kun er en fattig Husmand, der dyrker sin lille
AeV, s. 83 kan kalde det en Fordel, der · kun er en Fordel i Usandhed. Man lærer meget
EE1, s. 177 arie Beaumarchais er, at det · kun er en Forlovelse, der er bleven brudt.
NB15:93 Udtryk for, at Valgfriheden · kun er en Form-Bestemmelse i Friheden, og at
DS, s. 256 taaelse, at det, christeligt, · kun er en formildet Tilnærmelse til Christendom,
BOA, s. 295 ken Forstand Opdragelsen dog · kun er en Forudsætning; hvilke Misligheder
NB13:13 Ulykke, samt at Χstus · kun er en Frelser i den Retning. / Man gjorde
NB17:32 idt. / Fraseet 1) at det da egl. · kun er en Frækhed ( uden at han dog maaskee
SLV, s. 46 ns Besættelse seer, at han · kun er en Halvhed, der løber om efter sin
NB24:67 agt Meget, saa viid, at det · kun er en hundrede Deel af Det, jeg hver Dag
4T44, s. 317 gtfra at være Frækhed, · kun er en i Menneskenes Øine undskyldelig
SLV, s. 433 d, der er talet. Og jeg, som · kun er en Iagttager, poetice et eleganter en
BI, s. 288 m sig selv, ligesom det ogsaa · kun er en Inconseqvents, Ironien har tilfælleds
CT, s. 164 kke bedrager sig selv, og det · kun er en Indbildning med hans Forsagelse,
EE1, s. 393 skjøndt det dog egentlig · kun er en Jagtvei; men den er banet, og Elskoven
SLV, s. 347 r min Overbeviisning, at det · kun er en judaiserende Reminiscents, en forkleinende
NB2:173 a kisteglad over uagtet det · kun er en Kjøbstad. Den hedder Kiøbenhavn.
Brev 42 blive forstaaet, om det ogsaa · kun er en lille bitte Smule, det er en stor
NB33:41 nu endda ikke det, at Msket · kun er en lille Magt sammenlignet med det Gudds
NB34:31 kelig Guds Mening, at Χstd. · kun er en Lære, nogle Læresætninger:
Brev 144 Min Regine! / Da dog al Skriven · kun er en mat Hvisken, saa har jeg sagt den
EE1, s. 177 elighed, men netop fordi det · kun er en Mulighed kan det synes, at den ved
AE, s. 333 : er døbt, hvilket jo dog · kun er en Mulighed), saa er der Intet der hjælper
EE1, s. 177 den Omstændighed, at det · kun er en Mulighed, der bliver tilintetgjort,
AE, s. 61 frem, saa al dens Besvarelse · kun er en Mystification. / Anden Deel /
KG, s. 133 , den Selvopoffrelse, som dog · kun er en Omsætning indenfor Timeligheden,
KG, s. 88 ynes Dig at det her Fremsatte · kun er en Ordstrid om Brugen af det Ord Gjestebud?
AE, s. 104 ens. Vil nu En sige, at dette · kun er en Ordstrid, at Systematikerne jo tvertimod
Not11:38 deels fordi denne Lære egl. · kun er en Reaction mod Mythologien. Budh. og
BOA, s. 150 re vidende om, hvad jeg der · kun er en ringe tjenende Critiker endda ikke
FV, s. 23 Stræben efter Idealiteten, · kun er en saare ufuldkommen Christen, er (
EE1, s. 241 , og det uagtet hele Stykket · kun er en Skizze. / Dervière, en rig
Oi10, s. 406 at jeg ikke er en Christen, · kun er en skjult Form for Hovmod, at jeg vel
OTA, s. 231 er, er livsaligt, da Smerten · kun er en Spøg. – Hvad vil da Samvittigheden
BOA, s. 254 s og Dannelsens Differentser · kun er en Spøg. Der hører unægteligt
NB10:191 selv den kjerligste Fader · kun er en Stedfader.« / Og saa blot
IC, s. 205 n sammenlignelsesviis maaskee · kun er en Stymper i Sammenligning med Mesteren)
AE, s. 96 eder, en Distinction, der dog · kun er en Subdivision. Distingveres der absolut
AE, s. 353 et, mod hvilken Virkeligheden · kun er en svag Afglands; det gjelder, at Virkeligheden
DS, s. 253 dt os Mange, hvis Christendom · kun er en Tilnærmelse – som var den
DS, s. 253 t os, Mange, hvis Christendom · kun er en Tilnærmelse, endog en svag Tilnærmelse
G, s. 94 re til, vil Du let see, at jeg · kun er en tjenende Aand, og saare langt fra
OTA, s. 431 mme, at vor Strid i Verden · kun er en ubetydelig Sag i Sammenligning med
NB33:8 Fødselen) i Tid. Alt, hvad der · kun er en Udfoldelse af hvad Msket oprindeligt
G, s. 91 Bogen selv uvedkommende Grund, · kun er en uegentlig Læser, saa blev der
BI, s. 84 k, hvor hver enkelt Existents · kun er en uendelig delelig Brøks-Existents
4T44, s. 359 t, veed, at ethvert Menneske · kun er en unyttig Tjener. At ville give Afkald
AE, s. 130 til hans Stræben, han som · kun er en unyttig Tjener. Naar et Luftsyn optager
PMH, s. 67 iheden bestemmet som Klogskab · kun er endelig bestemmet, maa Gjentagelsen
SLV, note r sammen ved den Tanke, at hun · kun er endeligt helbredet. / Uagtet jeg ellers
EE2, s. 197 n, thi Alt forgaaer, hvad der · kun er endeligt. Og naar Mange finde, at det
NB15:37 er, at der i den stridende Kirke · kun er Enkelte, altsaa ikke erkjender Menighed.
KG, s. 136 lie at dømme, hvis det dog · kun er Ens Villie at dømme sig selv! Er
PMH, s. 71 ttes, medens Alt tidligere · kun er enten Spøg eller relative Udsagn,
PS derved, at al Læren og Søgen · kun er Erindren, saaledes, at den Uvidende
Not1:9 inalis, som for Katholikerne · kun er et accessorium. apologia confessionis:
KG, s. 176 saa at Børnenes Kjerlighed · kun er et Afdrag paa Gjelden, eller en Gjengjeld.
NB28:7 mmende? Det vil sige: da jeg · kun er et almindeligt Msk og ikke har et umiddelbart
Papir 586 lade ham forstaae, at han · kun er et Dyr – forunderligt nok, og
PS, s. 241 og hovmodigen, skjønt jeg · kun er et enkelt Menneske, ja endog en lumpen
LA, s. 65 en stor Begivenhed, hvor der · kun er et Enten–Eller. Dette er en Misforstaaelse
SLV, s. 66 em ethvert umiddelbart Udtryk · kun er et Falsum, han og han alene er bedre
KK:4 oretiske gjør Alt, hvad der · kun er et forsvindende Moment i Totalitæten
4T44, s. 318 ke som en ophidset Mand, der · kun er et fortvivlet Vidne til, hvorledes han
NB13:37 sten, istedetfor at jeg dog · kun er et Genie; tilsidst havde jeg maaskee
SLV, s. 46 m og derved forraader, at han · kun er et halvt Menneske. Jo mere man tænker
BB:7 eretouren), som dog imidlertid · kun er et Havblik, og nu gjør Faust det
EE2, s. 146 n i Forhold til Ægteskabet · kun er et Indbegreb af Cerimonibestemmelser;
Papir 458 , at dog Fasteren, Asketen · kun er et lavere Standpunkt. / # / Det er ikke
Not8:46 ger, at Troen og Haabet uden Kj. · kun er et lydende Malm og en klingende Bjelde,
KG, s. 151 hvis Du forstod, at dette dog · kun er et meget lille Afsnit indenfor hiin
KG, s. 151 derfor, at Elskov og Venskab · kun er et Mellemspil, et Indlæg i denne
EE:147 std, ell. at ikke Χstd. · kun er et Moment i Verden, men at Χstd.
NB4:43 , hvorfor? Just fordi Kongen · kun er et Msk, og altsaa umulig kan kjende
Brev 59 t denne Billet, endskiøndt den · kun er et Par Dage gammel. Men dog kommer dette
KK:11 ing, ifølge hvilken Aanden · kun er et relativt creaturligt Princip, som
AE, s. 446 rende Udtryk i det Udvortes · kun er et relativt, er baade for meget og for
TTL, s. 444 es, i Tanken, lære, at det · kun er et Sandsebedrag, naar der letsindigt
Papir 241 v. det nærværende Liv · kun er et Skyggerids af det tilkommende, ihvorvel
NB34:29 somhed og i eet væk med, hvad · kun er et svagt Billede paa Guds Værenmed,
EE2, s. 302 , » at selv det at lee · kun er et ufuldkomment Udtryk for den egentlige
SLV, s. 422 berørt i § 1, at det · kun er et umiddelbart Forhold, der beskæftiger
4T44, s. 332 gner pludseligen, om der end · kun er et Øieblik tilbage, den veed at benytte
EE2, s. 161 lige Fart, og at det saaledes · kun er et Øieblik, hvor det er ligegyldigt,
EE:43.a stand har hjemme, at der ligesom · kun er et Øieblik, hvor en slig Tanke-Lovsang
EE1, s. 193 nde Blomst; han veed, at det · kun er et Øieblik, og han veed, hvad der
AE, s. 279 det Tilkommende, og Evigheden · kun er Evigheden for den Evige, der ikke vorder?
NB21:59 re-Slægt, at hver Enkelt · kun er Exemplar. Den, der virkelig vorder Aand,
NB33:15 Misundelse, fordi hvert Dyr · kun er Exemplar. Msket derimod er den eneste
NB30:90 ver anden Dyre-Slægt der · kun er Exemplarer ikke Individer, ɔ: hver
SFV, s. 87 end Individet, eller saa der · kun er Exemplarer, ikke Individer. –
NB5:80 rne. Hans Tale siger, at der · kun er faae Χstne, hans Liv udtrykker,
SLV, s. 95 Eros' s, der heel og udeelt · kun er for de Elskende. Det er som i reent
AE, s. 398 n Spøg om Lykke og Ulykke, · kun er for de særdeles Ulykkelige –
EE2, s. 110 vise det uden derved, at man · kun er for den Anden, men hvorledes er man
BA, s. 439 t og Eenfoldigt, at Sandheden · kun er for den Enkelte, idet han selv frembringer
NB11:209 undom ogsaa, at Χstd. egl. · kun er for Dæmoner, dette Ord dog ikke taget
Brev 317 st bliver da, at det dog · kun er for en Sjæl jeg har udtalt mig og
4T44 standeren er saa svag, at Striden · kun er for et Syns Skyld, men see, den visseste
BA, s. 351 hvilken vel er i Sproget, men · kun er for Friheden. Uskyldigheden kan godt
G, s. 77 ligt tænkt slet ikke er, men · kun er for Individet? En saadan Videnskab existerer
AE, s. 322 ndrømme, at jeg uværdig · kun er for Intet at regne udi systematisk Bogholderi,
PS, s. 299 Indhold, hvilket Indhold dog · kun er for Troen, aldeles i samme Forstand
PS, s. 291 eret ikke er umiddelbart, men · kun er for Troen, dersom ellers Den, der ikke
LA, s. 74 exionen uforandret, fordi den · kun er forandret i Reflexion. Selv det, at
CT, s. 199 Sagen, seer let, at alt Andet · kun er Forarbeide, en Indledning til hvad der
KG, s. 200 standigt den christne Verden. · Kun er Forargelsens Lidenskab ordentligviis
AE, s. 119 e telluriske Forhold, som det · kun er forbeholdt de vingebedækkede Skabninger,
Papir 428.b ve forsøgt i den Qval, som · kun er forbeholdt den eneste Hellige og Retfærdige,
NB29:107 n / / Med en Skarpsynethed, som · kun er forbeholdt den guddommelige Majestæt,
4T44, s. 324 t saaledes, at hiin Salighed · kun er forbeholdt en Apostel, da frygte Ingen
PS, s. 290 isitors fixe Idee, medens det · kun er forbeholdt en forvorpen Forbryder, paa
Papir 377 hed, og lidt Sensation som · kun er Forfatteren til Byrde ( dog dette er
BA, s. 409 nge ligesom tabe, hvad der · kun er forførerisk nok at besidde. En saadan
Papir 13:12 re en Tings Egenskab, at den · kun er forhaanden i et bestemt Antal. = Gud
EE2, s. 110 om, en Barnagtighed, naar det · kun er forliebte Snurrepiberier, der udgjøre
BI, s. 273 en store Bestemmelse, der dog · kun er formel, at Bevidstheden øser af sig
SLV, s. 70 ges. / I troe maaskee, at det · kun er fornemme Damer, der hylde Moden, langtfra.
Not4:4 Man anerkjender at det Gode · kun er forsaavidt man gjør det; men saaledes
BI, note ætning, at Væsenet er og · kun er forsaavidt, som det er i Tilsyneladelsen,
NB15:46 ret mig det consequente. · Kun er Forskiellen den, at da Productiviteten
NB16:100 af Dyre-Fægtningernes Lyst, · kun er Forskjellen at nu er det Forsamlingen,
SFV, s. 20 den dialektiske Fordoblelse. · Kun er Forskjellen den, at Antagelsen, at det
LA, s. 69 g – af Festmaaltiderne. · Kun er Forskjellen den, at det unge Menneske
NB33:52 oget er ligesaa farlig, ak, · kun er Forskjellen den, at her skal det ene
SLV, s. 54 ndrende paa en Julies Spidse, · kun er Forskjellen den, at intet Menneske har
NB31:128 var jo her jeg skulde«. · Kun er Forskjellen den, at Klokker Link dog
AE, s. 105 en, om en fortsat Stræben, · kun er Forskjellen den, at Lessing er dum eller
KG, s. 258 abet og Christendommen enige, · kun er Forskjellen den, og en uendelig, at
NB5:31 rocul o procul este profani. · Kun er Forskjellen, at han indbyder, men hans
PS thi den Forskjellighed, der · kun er forskjellig fra sig selv, bliver jo
F, s. 502 t, fra hvem Videnskabens Dyrker · kun er forskjellig, forsaavidt han lider, hvad
LA, s. 48 hele Virkelighedens Omgivelse · kun er fortrædigende Meningsløshed, da
KG, s. 200 killelig fra det Christelige. · Kun er Forvirringen sørgeligere end nogensinde;
Not1:9.3 ethvert Dogma, saaledes, at det · kun er fra forskjellige Sider at denne Synthese
NB7:70 Par Ord om Χstus, at der dog · kun er Frelse i ham: saa vilde Forfølgelsen
NB35:42 kikkelig Ubetydelighed, der · kun er fræk i Flokken, men forresten villig
NB31:56 d, fordi bestandigt den Ene · kun er ganske som de Andre. See derfor deres
BA, s. 416 som en speciel Begavelse, der · kun er givet Enkelte; thi Begavelsen er her
BI or Slægtens status constructus, · kun er givet og kun kan gives eengang, derom
BI, s. 174 , er naturligviis den, at det · kun er gjennem en beregnende Observation, at
LP, s. 37 eer jeg meget godt, at det dog · kun er gjennem en Subdivision, at disse blive
SLV, s. 425 r kun for de Syge, fordi den · kun er gjennem Frygt og Medlidenhed. Det Sidste
NB24:169 ntuere sit Jeg saaledes, at det · kun er Gjenstand for Tro. / I Forhold dertil
AE, note Overveielser, fordi Inspiration · kun er Gjenstand for Troen. Eller er man derfor
YTS, s. 273 saaledes er Kjerlighed, at Du · kun er Gjenstanden, ligegyldig ved, om Nogen
NB11:35 er, at kun en Poeniterende ordl. · kun er grusom og haardfør nok til at tjene
NB:171 r hans Fortrin, at han, han alene · kun er Gud ansvarlig og sin Samvittighed. –
CT, s. 176 eligen saa, at det egentligen · kun er Gud i Himlene, der i Livets Virkelighed
SD, s. 173 stilling om Illusion, at den · kun er Haabets. Og det forstaaer sig, Haabets
EE1, s. 126 den centrale Sol, bestandig · kun er halv lyse, lyse nemlig paa den Side,
NB23:209 jøre, at Ms hele Taktik · kun er halve Forholdsregler mod mine. Men jeg
Papir 375 vrigt ikke bleven – · kun er han den Gamle – hvad han har været
AE, s. 480 er væsentligen er skyldig, · kun er han muligen ikke skyldig i dette Enkelte.
BOA, s. 194 ver Christen i Almindelighed, · kun er han reddet paa en vidunderlig Maade.
Papir 1:2 da det dog er klart, at det · kun er hans Hensigt, at minde Læserne om
SLV, s. 405 or sit Liv at frygte, da det · kun er Heltene, der døe? / Dog Grunden være
F, s. 472 Cancellie kurz und bündig, · kun er hun deri forskjellig fra hiint høie
LA, s. 88 er religieust vandt sig selv, · kun er hvad Alle kunne være. / Publikum
CT, s. 177 ed hvilken den dog egentligen · kun er hvad den er. Der er jo saaledes, for
BOA, s. 223 et apodiktisk Udsagn der · kun er hvad det er derved at Den og Den har
TSA, s. 106 t? et apodictisk Udsagn, der · kun er hvad det er derved, at Den og Den har
BOA, s. 243 nkt Foredrag ganske simpelt · kun er hvad det er. I Hexe- og Besværgelsesformularer
KG, s. 12 r Kjerlighed, saa den Kjerlige · kun er hvad han er ved at være i Dig! Hvor
CT, s. 157 iere ( som en Viisdom, der · kun er høiere – i Galskab, antager
NB29:118 ørnene komme, og at det · kun er høitidelige Talemaader, hvormed man
BI, s. 133 her maa det erindres, at det · kun er i den mythiske Deel af Dialogen at det
SLV, s. 438 om, at et Menneskes Handlen · kun er i det Indvortes. Maaskee forklares det
4T44, s. 362 ave kjøbt det Høieste, · kun er i en Misforstaaelse, da Prisen altid
SLV, s. 67 oden. I troer maaskee, at det · kun er i enkelte Øieblikke hun ønsker
AE, s. 122 tivt er den slet ikke. Om den · kun er i et eneste Subjekt, saa er den kun
BI, s. 175 urligviis al aandelig Eiendom · kun er i Forhold til den Bevidsthed, der besidder
AE, s. 145 ets Skyld, saaledes som denne · kun er i Hensigten, men man seer den udvortes
AE, s. 145 ellem Godt og Ondt, som denne · kun er i Individet, og egentligen kun i ethvert
Brev 314 ange Tider alene, naar jeg · kun er i Selskab med disse Bøger, thi de
AE, s. 78 Sandhed, ɔ: at Sandheden · kun er i Vordelsen, i Tilegnelsens Proces,
EE1, s. 128 et Continuerlige kan, da det · kun er Ideeassociation, udtværes saa længe
AE, s. 569 idelse og Jubel o. s. v., der · kun er ideelt begrændset af den psychologiske
OTA, s. 424 e gjerne undgaae Tab – · kun er igjen Uenigheden saa stor, som den er
AE, s. 248 Dialektiske i Fremstillingen · kun er Immanentsens. Som de pseudonyme Skrifter,
SD, s. 139 at som der er en Sygdom, der · kun er Indbildning, saaledes ogsaa en Sundhed;
Papir 433 re i denne Tale om, at det · kun er interimistisk. / At bestemme denne Grændse
Papir 433 ttere gaae ind paa som det · kun er interimistisk. / Enhver der har nogen
Papir 433 laaede Fordring, fordi den · kun er interimistisk. Hvor derimod denne restitutio
Not11:21 ten kun i sig selv ( dette · kun er jo aabenbart en negativ Bestemmelse);
CT, s. 298 ere de jo Alle Forrædere, · kun er Judas den Eneste, som gjør det for
AE, s. 442 nd for den Religieusitet, der · kun er kjendelig paa Skuddagene), thi dette
FB, s. 142 r man besynderlig nok, at han · kun er kommen til det Punkt, at han skal gjøre
AE, s. 390 gjort Veien let, da den netop · kun er kommet Menneskene saaledes til Hjælp,
OTA, s. 408 gt af Herlighed, om den dog · kun er let, netop forsaavidt den store Vægt
FB, s. 142 at den unge Piges Forvisning · kun er Letsindighed i Sammenligning med Troens
NB21:45 Værelserne, naar der fE · kun er liden Soel) hvor man, naar man lukker
JJ:206 kke havt Leilighed fordi han · kun er lidet forsøgt. Naar det nu viser
LF, s. 20 Synd. Thi tro ikke, at det dog · kun er lidt Falskhed af Fuglen, at den tier,
2T44, s. 221 e blive, da han jo bestandig · kun er lige nær ved Opfyldelsen. –
DS, s. 155 enneskeligt eller verdsligt Et · kun er ligefrem hvad det er. En Aand, der gjør
PS, s. 233 , og som for den Høimodige · kun er ligesom en Spøg over, at de Elskende
EE2, s. 159 stepenge med de Ord, at Du · kun er Logerende i Livet, ikke en bosiddende
4T43, s. 127 og Haab uden Kjerlighed dog · kun er lydende Malm og klingende Bjelde, saaledes
EE2, s. 209 videre ind paa disse, da jeg · kun er Lægmand. Kun det Foregaaende vil
FB, s. 182 er ingen hemmelig Skrift, som · kun er læselig for Helten. Forsaavidt han
AE, s. 255 n jeg ikke afgjøre, da jeg · kun er Læser, men at de have et Forhold
AE, s. 229 e med Bestemthed vide, da jeg · kun er Læser; derimod glæder det mig,
NB32:38 der participere i det, der · kun er Maximum af deres Scala, og derfor forstaae
SLV, s. 245 Komode eller Piedestal, men · kun er Medinteressent i det fælleds Klædeskab,
Papir 515 res gjældende, at der · kun er meget faae Χstne: saa bliver det
Papir 515 t skal opretholdes, at der · kun er meget faae Christne; men imellem Millioner
KG, s. 302 de Forholdet. Naar et Forhold · kun er mellem To, saa er den Ene bestandigt
EE1, s. 207 er forsvunden, jeg, der selv · kun er min Erindring om ham? Dette blege, taagede
2T43, s. 17 od i Sammenligning med Hines · kun er Mismod, vor Magt Afmagt, saa er Du dog
3T43, s. 95 g i Livet, men at hele Livet · kun er Modgang, og at denne gjør hele Tilværelsen
KK:11 parents, der i den sande Rel: · kun er Moment i Guds Aabenbaring, den altomfattende
BI, s. 300 isk Virkelighed bestandig dog · kun er Moment i Ideens Virkeliggjørelse,
Not4:39 skuet som det, der væsentligt · kun er Moment, Accidens til hiin Substants.
JJ:470 , er at Faderen og Læreren dog · kun er Msker, men Gud kan godt overskue Alt
BI, s. 259 else, da Tilintetgjørelsen · kun er mulig derved, at det nye Princip allerede
KK:11 at Msk. reale Eenhed med Gud · kun er mulig derved, at Gud efter sit Væsens
AE, s. 127 et er umuligt netop fordi det · kun er muligt ɔ: maaskee muligt ɔ:
KG, s. 327 han gjerne Alt, hvad da ogsaa · kun er muligt for Den, som vandt Alt; netop
NB26:68 e salig i denne Kjerlighed, hvad · kun er muligt, naar Du afdøer. / Sagen er
EE1, s. 109 af den Dunkelhed, hvori han · kun er musikalsk hørlig. Forsaavidt kunde
NB30:42 enne Frihed, at Det for ham · kun er Mythologie, Poesie. / Men er Christd.
NB18:21 get, vare ham imod, saa det · kun er Mængden, der jubler, medens Disciplene
NB4:117 er Alvor; der er Meget, som · kun er mørk Forstemthed, et verdsligt
KG, s. 271 ør Smaaligheden det ogsaa; · kun er naturligviis alle de Midler, den bruger,
SLV, s. 105 e Beslutning, forsaavidt den · kun er negativ mod Timeligheden, men vender
BI, s. 267 k ( den nemlig, hvis Resultat · kun er negativt) sehen wir bei Plato häufig,
SLV, s. 124 at den første Skjønhed · kun er noget Tvivlsomt i Sammenligning med
NB29:94 egne ved den Tanke, at det jo da · kun er nogle faae Aar – saa bliver den
YTS, s. 277 Anden det ringe Forraad, som · kun er nok for Een, han elsker meget; Den,
DSS, s. 117 ge ved at deeltage i hvad der · kun er ny Synd. Vaagn op, see Dig for; hvo
NB:79 da jo en Forsoning · kun er nødvendig i den ængstede Samvittigheds
OTA, s. 174 anske vil det Gode; naar han · kun er om sig, for ikke at sige Tyv, i sin
AE, s. 558 ar den Ære at indlade sig, · kun er opmærksom paa Hvad. En Mand forsikkrer
SLV, s. 398 er, at hans Lidelse maaskee · kun er opvarmet. Nei, dette Tungsind kan kaste
BOA, s. 176 kning af Jesu Naade, i at han · kun er Organ Analogien til den Inspireredes
EE1, s. 57 mest fuldendte episke Stof, · kun er os klart i og med den Transsubstantiation,
SD, s. 219 mmelsen Aand, selv om den og · kun er paa eget An- og Tilsvar, har væsentlig
OL, s. 30 erlig. Det nemlig at Referatet · kun er paa et Par Linier, kommer naturligviis
NB33:7 andigt vaagende over, at det · kun er paradoxt, at det ikke forvandles til
BA ren i den Enkelte er Angest, der · kun er quantitativt forskjellig fra Adams.
SLV, s. 423 se. Men da nu det Religieuse · kun er qvalitativt dialektisk og commensurabelt
AE, s. 342 ationen, saa al Modsætning · kun er relativ ved at være indenfor Spekulationen.
AE, s. 200 rad, hvilket vil sige, at der · kun er relative Paradoxer, den er – ikke
AE, note r ikke ironisk, da hans Ironie · kun er Relativitetens illusoriske Fornemhed,
CT, s. 62 -Anseelse, fordi for Christus · kun er Ringhed; at saa vist som ingen Karsk
OTA, s. 386 ret er bestandigt det samme, · kun er Røsten forskjellig, at Svaret ved
CGN at der i Menigheden desto værre · kun er saa faa sande Christne – thi at
SFV, s. 29 der i Christenheden virkelig · kun er saa faa sande Christne, saa ere eo ipso
NB29:73 Tider de bibelske Historier · kun er saa lidt bekjendte, og Hentydninger
AE, s. 491 som at en Hundrededalerseddel · kun er saa og saa mange Enere. Men det absolute
2T43, s. 41 s, o! da vide vi jo, at det · kun er saa, fordi Du lukker den, at Du kun
AE, s. 155 in Kone, at han saa for hende · kun er saadan Noget i Almindelighed, eller
AE, s. 200 Forklaringen er, at Paradoxet · kun er saadan til en vis Grad, og det er i
NB30:111 forstaaer jeg saa, at det · kun er saaledes for mig, at Saligheds-Vilkaaret
BI, s. 124 disse monne være,« · kun er sagt for at berolige Disciplene og sig
Papir 582 e Mskheden ( hvilken Tanke · kun er sand conditionaliter) og i denne Tanke:
Papir 582 std er Gave ( hvilket · kun er sandt conditionaliter) har man druknet
KG, s. 237 er det jo ikke sandt, da det · kun er sandt i » barnagtig og daarlig
SLV, s. 260 den letteste Opgave, hvilket · kun er sandt, naar det er vist, at man har
BOA, s. 266 men dette ligger jo i at han · kun er sig selv i Virkelighedens Øieblik,
BA, s. 341 m en Engel ingen Historie har, · kun er sig selv og ikke participerer i nogen
DS, s. 165 ens Kudsk bestandigt. Naar man · kun er simpelt kjørende, smeldes der ikke
LA, s. 24 ystelse, der dog i sit Sidste · kun er sjelelig: er Hverdags-Historiens Livs-Anskuelse
OTA, s. 197 neste er det da ikke, at det · kun er skeet eengang, thi Grunden er jo denne,
AE, s. 162 den, uden hvilken det Ethiske · kun er Skik og Brug, og methaphysisk sluger
JJ:435 s af det, hvis Foragtelighed · kun er skjult for dets egne Øine. / Thi
Not11:16 at det enkelte Skjønne · kun er skjønt formedelst dets Deeltagelse
Brev 267 Fødder, om det saa end · kun er Skrædderbeen eller Klumpfødder.
BA, s. 459 jøre en snild Vending, der · kun er snild, vil liste sig fra Noget, og der
4T43, s. 125 da menneskeligt Foretagende · kun er som Barneværk, at naar Jorden skjælver
PS rlighed ( hvilken vel at mærke · kun er som den ulykkelige Kjærlighed, der
NB8:48.a aa pludselig at see, at man dog · kun er som Dyr. / Her seer man ganske stærkt
Papir 105 et dybt, men hvis hele Dybde dog · kun er som en Sjat Vand eller Speilglas –
NB14:37 den gjør, næsten bestandig · kun er som en Spøg det hvad jeg gjør:
OL, s. 31 g omtaler aldeles ikke, at det · kun er som Gjennemgangspunct det behandler
OTA, s. 238 s? Mener Du, at det Gode dog · kun er som Guld, at det kan kjøbes for dyrt;
KG, s. 92 At Jordlivets Forskjellighed · kun er som Skuespillerens Dragt, eller kun
NB31:19 rekommer i Verden næsten · kun er Spøg. / Men see det er Christd. Og
KG, s. 85 naar i Livets Forvirring der · kun er Spørgsmaal om, hvad han skal gjøre,
4T44, s. 298 et siger, at al hans Lidelse · kun er stakket og kort, at Selvfornægtelsens
EE2, s. 77 en skjønneste Forstand dog · kun er Stedfader. Den Fader, der ikke har følt
KG, s. 60 . Sandt nok, man siger, at det · kun er stundom og da sygeligt, at Iversygen
Papir 306 m vilde Du, hvis Lunkenhed · kun er stærk i misforstaaet Lovprisning,
SD, s. 225 som forarget ikke vil troe. · Kun er Svaghed og Trods her ( da jo Talen ikke
JJ:119 e, at selv det Bedste jeg gjør · kun er Synd, altsaa vil jeg angre det, men
SLV, s. 80 ken de forsvinde, fordi denne · kun er synlig i Mørke; paa Ulykkelige, for
DD:18 st er som en Plante, hvis Rod · kun er synlig, hvis Blomst udfolder sig for
NB3:52 saa tydeligt paa Mynster, at der · kun er Søndag een Dag om Ugen – de
FB, s. 177 ge al sin Kunst, » der · kun er Taarer,« og snoe sig selv istedenfor
EE2, s. 210 t Dilemma, fordi der egentlig · kun er Tale om eet Valg. Ved dette Valg vælger
NB20:7 kke Tid til at høre, at der da · kun er Tale om en Interpretation, og troer,
KKS, s. 98 stor, at man glemmer, at der · kun er Tale om en Time i Theatret. Medens man
BA, s. 358 nnesket har, saa længe der · kun er Tale om Forventning, endnu Magten, og
Not11:3 an maatte svare, at der dog · kun er Tale om Indhold ikke om Væren. Ogsaa
FV, s. 25 t saa mildt som muligt, da der · kun er Tale om Indrømmelser og Tilstaaelser,
BI, s. 204 da der i den sidste Henseende · kun er Tale om negative Størrelser, er denne
FP, s. 23 den Kraft-Suppe, som der endnu · kun er Tale om: det vilde være ubilligt
Brev 224 ig selv, at her bestandigt · kun er Talen om Rest-Oplagene, ikke om Eiendoms-Ret
OTA, s. 275 lader os ikke glemme, at det · kun er Talen, der af Ærbødighed for den
2T44, s. 204 ed, al Englenes Veltalenhed, · kun er Tant og Spøg. Men stundom falder
DS, s. 249 dersom Eders Taalmodighed · kun er taus Underkastelse, saa ere I dog i
BI, s. 295 entlig er practisk, og at den · kun er theoretisk for atter at være practisk,
PS, s. 281 eraf følger nu, at Tvivlen · kun er til at hæve ved Friheden, ved en
Oi1, s. 132 ige Majestæt. Alt hvad der · kun er til en vis Grad har ikke tjent Christendommen,
NB35:17 . Naar det er naaet, at Alt · kun er til en vis Grad, saa har denne Verden
Oi10, s. 402 lig Klogskab, Alt, hvad der · kun er til en vis Grad. / Den verdslige Klogskab
IC, s. 119 g Offeret, der kræves, dog · kun er til en vis Grad. Men nu kommer Christendommen
NB11:75 e, og i ethvert Tilfælde · kun er til for – Lidende. / Hvad vilde
KG, s. 81 lære den Fornemme, at han · kun er til for de Fornemme, at han ene skal
BB:37.7 ordi den troer, at den ene Alder · kun er til for den anden. / Jfr. Hamann: »
AE, s. 151 ste Løn, en evig Salighed, · kun er til for den Subjektive, eller rettere
NB17:69 edes i Forhold til Den, der · kun er til for en mindre Kreds. Denne er i
NB17:69 Relativiteter fra dem ( som · kun er til for ganske Faae som fE Qvinden,
NB4:24 orordet til en meget stor Bog som · kun er til for ganske Faae: denne Replik rives
OTA, s. 161 , han forstaaer, at Straffen · kun er til for Overtrædelsernes Skyld, han
SD, s. 211 rer, at alt det Christelige · kun er til for Troen; derfor vil det netop
OTA, s. 227 get ganske Bestemt, Den, der · kun er til i udvortes Forstand – saa
KG, s. 104 Tørsten, naar den stilles, · kun er til i Vederqvægelsens Lise, saaledes
IC, s. 186 e ( der, da det for Ynglingen · kun er til indenfor Indbildningen, det er,
NB15:103 Tilbagelagte igjen for mig · kun er til som ideel Virkelighed, som tænkt
KK:3 ldfarelse, at Alt i Χstd. · kun er til, for at frembringe religieuse Gjerninger
EE2, s. 257 r det Vigtigste, ja at Reglen · kun er til, for at Undtagelsen kan tage sig
PS det er blevet til, hvis Modsigelse · kun er Tilblivelsens; thi man maa atter her
NB4:44 kjebnes Herre, at der for et Msk. · kun er Tilfredshed og Glæde, og Salighed
CT, s. 236 Mønt, hvilken Ingen, hvad · kun er Tilfældet med den sjeldne, den ubekjendte,
EE1, s. 82 ltsaa, der paa dette Stadium · kun er tilstede i en Ahnelse om sig selv, er
EE1, s. 374 forhindre Extasen. Naar jeg · kun er tilstede i et Brev, da kan hun let bære
KK:2 keltheder, hvilken umiddelbart · kun er tilstæde efter sin Mulighed og ikke
4T43, s. 134 r det Onde, men dette at det · kun er Tilsyneladelse, ikke væsentligt er
BI, note det vil aabenbart sige, at han · kun er traadt i et reent personligt Forhold
OTA, s. 391 e paa den trange Vei, at den · kun er trang i Begyndelsen. Det forholder sig
OTA, s. 227 , hvorom man taler. Den, der · kun er travl i sin verdslige Gjerning og forresten
OTA, s. 186 gen egne Fordringer har, men · kun er tro over en Afdøds Minde! Nu saa
Brev 288 De glemmer nok, at jeg · kun er Udgiveren, saa Climaxen, naar man skriver
NB3:20 ralisation, hvoraf alt dette · kun er Udtrykket. / See derfor var det saa
NB27:22 d er i Sandhed Souverain, at det · kun er uegentlig at Gud » behøver«
3T44, s. 258 erover at glemme, at man dog · kun er underveis. Og denne Udvikling vilde
EE2, s. 156 adan Øvrigheds-Person, jeg · kun er vant til at see ved høitidelige Leiligheder,
BA, s. 444 , mangle begge Inderligheden, · kun er Vantro passiv gjennem en Activitet,
CT, s. 54 sentlig sig selv, ( hvad man · kun er ved at være for Gud) og altsaa heller
AE værelsens Dialektik, som altsaa · kun er ved at være til, eller ved at have
EE1, s. 204 ertimod føler han, at det · kun er ved den hun er det Store, hun er. Han
Not9:1 ket sin Bevidsthed om at det · kun er ved et Høiere – den aabenbare
BA og Ondt er ikke, da denne Forskjel · kun er ved Frihedens Virkelighed. Er denne
LA, s. 84 ter Udtrykket for, at Frelsen · kun er ved Religieusitetens Væsentlighed
Oi10, s. 402 men saa længe det · kun er verdslig Klogskab, Middelmaadighed o:
EE2, s. 174 ver i Momentet, bestandig dog · kun er vidende i en vis Relativitet, indenfor
AE, s. 188 indre objektiv Vished, da der · kun er Vished om, at det er absurdt, og netop
LP, s. 22 res Beviset for, at det dog · kun er vort Livs Josua og ikke dets Moses,
NB25:82 Stræben, hvor bestandigt · kun er vovet saa langt at man klogt har seiret,
TAF, s. 301 r Retfærdigheden i Himlen · kun er Vrede over mig og over mit Liv, naar
AE, s. 272 reren ender med, at Qvinden · kun er Øieblikket. Dette er i sin Almindelighed
PS gefrem Historiske, hvis Modsigelse · kun er, at det er blevet til, hvis Modsigelse
Papir 458 for Strenghed, medens det · kun er, hvad ethvert Msk, der ikke indbilder
IC, s. 217 Selvfornægtelse, at denne · kun er, hvor der er Dobbelt-Fare, at den anden
DD:208 nd overflødigt, at Lovene · kun ere 1 Aar gamle. / / Midt under denne støiende
KK:5 Fader, Søn og Aand for dem · kun ere Aabenbaringer, Manifestationer, Udviklinger
NB26:67 saaledes Stræbende ( hvad vi · kun ere altfor gesvindte til, for at forvisse
FB, s. 168 at saadanne Ønsker for ham · kun ere Anfægtelser, og maae behandles som
Oi5, s. 240 nneskelige Lidelser næsten · kun ere Barnestreger. Det Christus taler om
BI, s. 167 Tilfælde Statens Love dog · kun ere beregnede paa den egne Fordeel, saa
Not11:36 l sig, lader sig ikke gjøre, · kun ere de traadte ud af deres Guddom, virkende
BI, s. 129 r Beviiskraft og mener, at de · kun ere en analytisk Exposition af Sjælens
NB24:109 maae tilstaae, at vi egl. · kun ere en Approximation til det at være
Oi10, s. 410 øie, antyder) bestandigt · kun ere Enkelte, som naaer det: dog er det
EE1, s. 331 mle Bekjendte, skjøndt de · kun ere et Øieblik gamle. For en ung Pige
BOA, note Publikum. Da der desto værre · kun ere faae egentlig Læse- og Vide-begjerlige,
PS, s. 299 i samme Forstand som Farverne · kun ere for Synet og Lyden for Hørelsen.
NB23:72 itiske Forbrydelser, fordi disse · kun ere fremgaaede af en vildledt Overbeviisning
PMH, s. 71 kunne være sande, men dog · kun ere ganske in abstracto sande, og derfor
NB11:32 ere Goder i og for sig, er at de · kun ere Goder ved Andres Forestilling om, at
Sa, s. 173 staae sig paa Christendom, dog · kun ere Halvbefarne. / Nei, man kan godt være
BOA, s. 199 orklaring af hans Første), · kun ere ham hvad hans dogmatiske Kategorier
BI, s. 312 gt, da Ideen og Phænomenet · kun ere i og med hinanden. Og under Alt dette
TSA, s. 65 ang Menneskene leve, fordi de · kun ere Mennesker. Hans Død var da, græsk
AE, s. 75 slige yderlige Conseqventser · kun ere Narrestreger, som enhver systematisk
EE2, s. 40 rere; nei jeg mener de, der · kun ere Oprørere i Tanken, der end ikke
AE, s. 344 gger i Mediationen, og at der · kun ere relative Modsætninger.
NB4:47 Christeligt, at paastaae, at der · kun ere saa faae Χstne, og saa ikke gjøre
AE, s. 554 er, at der blandt de Døbte · kun ere saa faae Christne, at næsten alle,
DD:15 r din Hæl) derved at disse · kun ere saarlige i Hælen – ( Krischna
Not11:30 temmer det saaledes, at Tingene · kun ere Substants Bestemmelser, saa har man
OTA, s. 209 eller ere besværede, men · kun ere travle, de mene vel, at de ere slupne,
Not9:1 med Tingene, men fordi disse · kun ere ved Guds Tanker. – Ogsaa Msk.
4T43, s. 171 ig selv, og sig selv kan den · kun erhverve ved at tabe. / » Men hvad
4T43, s. 162 ke at have gavnet Andre, men · kun erhverver sig selv, en Belønning, der
AE, s. 389 thedens-Gjennemsigtighed, som · kun erhverves meget langsomt. Her ligger den
4T43, s. 168 kkerhed erhverves, fordi det · kun erhverves ved at vorde indenfor sin egen
2T43, s. 24 d bestandig at erhverves, og · kun erhverves ved bestandig at frembringes.
SLV, s. 19 t erindre? / Egentlig kan man · kun erindre det Væsentlige, thi Oldingens
EE1, s. 255 st mange Tragedier, men kan · kun erindre en ganske enkelt Replik, og ogsaa
KG, s. 342 ste Glæde« – · kun erindre han, at Opgaven ikke er at sige
EE1, s. 378 eller rettere, hende vil jeg · kun erindre mig i den lille Havestue. Dørene
4T44, s. 350 større Fornærmelser og · kun erindrer de mindre? O, Den, der kjender
OTA, s. 127 nd, som ikke kan bevares, men · kun erindres; vilde nogen forklare, at Angeren
BA, s. 383 , at det Sexuelle er glemt og · kun erindret i Glemsel. Naar dette er skeet,
Papir 318 msterduften ved Indgangen, · kun Erindringen er bleven tilbage, –
EE1, s. 320 . Solen havde tabt sin Magt, · kun Erindringen om den bevaredes i et mildt
SLV, s. 75 Agurkesalat, og blive fangne. · Kun Erotikeren veed at vurdere Lokkemaden,
SLV, s. 75 er de mange. Dette forstaaer · kun Erotikeren, og derfor veed han at elske
SLV, s. 77 at vorde bedragen, forstaaer · kun Erotikeren. Hvor saligt det er, at vorde
Not11:38 en tilbage, men de ere dog · kun Erscheinungen, have ikke Kjød og Blod,
NB28:34 – og der behøvedes · kun et Aarhundrede – lyder Feldtraabet:
NB12:82 Første saa forfærdelig, at · kun et absolut skal kan drive et Msk. ind deri.
BA, s. 446 ngelighed, da er der igjen · kun et activ-passivt Udtryk derfor ( Tungsindighedens
OTA, s. 123 d det Mangfoldiges Mængde, · kun et afbrudt Stykke, hvis han ikke kjender
OTA, s. 250 det Mangfoldiges Mængde, · kun et afbrudt Stykke, hvis han ikke kjender
TS, s. 85 e Forsøget og sige, det er · kun et afmægtigt Intet, hvis det skulde
Not7:8 frataget, hans kostbare Gemakker, · kun et afsides liggende lille Værelse –
BOA, s. 268 e ved det Anstødelige, og · kun et afsindigt triumpherende Philisterie
Papir 547 Χsten, og disse 70 Aar er · kun et allerførste lille bitte Stykke af
Sa, s. 174 ige, som var Gud i Himlene dog · kun et allerhøieste Superlativ af en menneskelig
EE2, s. 182 thi det er i Sandhed · kun et andet Udtryk for den samme Sag, naar
Not9:1 orkjerlighed for eet Folk er · kun et andet Udtryk for Guds almindelig Kj.
OTA, s. 261 g rørt fornummet, at naar · kun et Barn er tilstede, er der dog ingen Tilstedeværende.
AE, s. 217 stakkels Dreng, Du er · kun et Barn, og dog staaer Du snart ene i Verden;
NB23:48 gner det Høieste det Laveste. · Kun et Barn, og endog et meget lille Barn,
NB22:89 rkere end jeg er, jeg er · kun et Barn. / / / Motiv til en Prædiken
2T44, s. 202 er synes at passe, da er de