S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB10:6 ette blive usandt. / Forøvrigt · kunde » Bilagene« til »
NB24:95 ygelse. Og desuden, maaskee · kunde » de Andre«, saasnart jeg
TSA, s. 80 egnelsen. Det seer jo ud som · kunde » Mængden«, dette Phantom,
NB20:23 e ham. / Saa forfærdende · kunde Χstd. end ikke stille sig for de samtidige
NB23:108 s at have holdt, og herpaa · kunde Χstus have standset ham. / Det Objektive.
NB9:12 fordi Du nu igjen har syndet, som · kunde Χstus nu ikke længere bede for
CT, s. 316 d et Mirakel hvert Øieblik · kunde – guddommeligt skaffe Overflod, troer
IC, s. 231 g været til i Ringhed, saa · kunde – i dette Tilfælde – han
TS, s. 85 eende have værget sig. Han · kunde – og det var en Mildhed, som vi Mennesker
NB5:130 Msk., om hvem der kan siges: han · kunde – vee ham hvis han gjør det. /
NB14:74 vedkjende sig mig. / Talleyrand · kunde ( da Mirabeau beskrev, hvilke Egenskaber
AE, s. 78 nde tie, hvad Læreren ikke · kunde ( en ypperlig Satire over det at være
NB32:117 d, Revisoren endnu mindre, · kunde ( hvis det ellers var muligt) umuligt faae
NB32:127 aa end man ellers har! Jeg · kunde ( i sympathetisk Tungsind) fristes til
IC, s. 61 , at mene, at overhovedet Gud · kunde aabenbare sig i et enkelt Menneskes Skikkelse.
EE2, s. 194 Kjærlighed, hvis han ikke · kunde aabenbare sig. Jeg har netop Musæus'
EE2, s. 157 Væsen derved tilsidst ikke · kunde aabenbare sig; jeg har seet Mennesker,
BI, s. 308 . Men denne Tilfredsstillelse · kunde aabenbart den græske Stat ikke faae
FEE, s. 49 , at han med Lethed paa disse · kunde aabne et Laan. Naar man da finder Formues-Tilstanden
BI, s. 237 ndt et Punkt, fra hvilket han · kunde aabne sig en overraskende Udsigt ved at
BB:42.f rdig Skriftefader, hvem man ret · kunde aabne sig for.« Eller hvilken Romantik
EE1, s. 345 forfriskende Gysninger; man · kunde aabne sin Favn af Taknemmelighed, af Glæde
NB2:55 delig Tilsætning, saa den ikke · kunde aande deri saaledes lever jeg paa en Maade.
EE1, s. 82 t, medens den tidligere ikke · kunde aande for det Attraaede. Naar Attraaen
FB, s. 117 tort og Herligt; thi hvorledes · kunde Abraham gjøre Andet end hvad stort og
FB, s. 168 en Prøvelse.« Mere · kunde Abraham heller ikke forklare; thi hans
FB, s. 206 es tage ham som et Offer, saa · kunde Abraham i ligefrem Forstand have Ret i
FB, s. 167 ve, der var sat ham. Saaledes · kunde Abraham vel af og til have ønsket, at
BOA, s. 152 man har at meddele. / Derpaa · kunde Adler ( thi hans ubetingede Taushed indtil
FB, s. 150 ille nogle Kjendetegn, at man · kunde adskille Paradoxet fra en Anfægtelse.
PS, s. 221 ς, som kun Stoikeren · kunde advare imod, om jeg end ikke har socratisk
KK:5 ængt med Synd, det udvortes · kunde af den Grund ikke efterlignes, da der jo
JC, s. 18 de hans Sjæl i Vellyst; han · kunde af Glæde ikke sove om Natten, men vedblev
F, s. 484 nder Overveielse, hvorledes man · kunde afbryde den critiske Fremfærd. Det var
NB17:76 der jo var den Eneste, som · kunde afgive en Slags Melleminstants. Og saaledes
JJ:85 som Fornuftens Gudinde« · kunde afgive et tjenligt Stof til et Drama. Hun
BOA, s. 166 aabte sig paa en Aabenbaring, · kunde afgive et ønskeligt Incitament, thi
EE2, s. 146 et quantum satis, som Pligten · kunde afgive, nei, han vilde elske hende af sin
EE1, s. 36 r Morten var tilstede, at han · kunde afgjøre, om det var det Phænomen,
Papir 1:1 da der var Haab om, at Sagen · kunde afgjøres ved en ny Underhandler. /
NB26:86 ne Forbilledet, jo mere han · kunde afholde sig fra ethvert Forsøg i denne
2T44, s. 187 beseire, medens han dog ikke · kunde aflade at stirre paa dem, at fremkalde
KG, s. 345 alt Det, som paa nogen Maade · kunde afnøde En Kjerligheds-Gjerningen. Men
4T44, s. 374 ende ved sine Bønner ikke · kunde afnøde Opfyldelsen. Men den Bedende
F, s. 467 hvad der var at vinde, hvis man · kunde afrette en eller anden Literatus til blot
NB32:117 dig Art, at der jo ved den · kunde afstedkommes den størst mulige Forvirring,
NB14:90 rksom paa, at her pludselig · kunde afstedkommes et høist farligt Bedrag,
FV, s. 26 e Vanskeligheder og Farer, som · kunde afstedkommes, hvis det Bestaaende havde
NB32:50 n ikke afstedkommes; og hvis det · kunde afstedkommes, vilde det opdages just i
TSA, s. 61 elsen for, at denne Rædsel · kunde afstedkommes: det troede han uforandret
FF:205 ke. / Historien om den kloge Else · kunde aftrykkes heelt – ell. bruges til
JJ:451 rgsmaal: men hvorledes skal Gud · kunde aftørre dem, naar Du slet ikke har grædt?
Not1:8 eden og fortjene Saligheden, · kunde Afvigelse fra den evangeliske Lære synes
EE1, s. 20 der et Lys op for mig, at man · kunde afvinde dem en ny Side ved at betragte
KG, s. 159 ler saa feilfuldt, at jeg dog · kunde afvinde det en skjønnere Side og opdage
BA, note a, at deres Præstation ogsaa · kunde afvindes en dybere Betydning. De traadte
JC, s. 18 tænkte heller ei paa, at de · kunde agte paa ham, han var og blev fremmed i
JC, s. 36 ophetere. Og dog, ligesom man · kunde ahne en Nødvendighed i det Forbigangne,
4T44, s. 325 tage den fra ham, eller som · kunde al Lærens Fremgang, al Troens Seier
SLV, s. 100 ak! hvilken Ægtemand · kunde Aladdin ikke blive. Nu kan man Intet sige,
BA, note den. / Dersom saaledes en Enkelt · kunde aldeles falde af fra Slægten, da vilde
SLV, s. 35 od protesterede Johannes. Han · kunde aldrig blive beruset, og naar han var kommen
NB:135 fra det apostoliske Ord. Saaledes · kunde aldrig en opbyggelig Tale anlægges,
NB8:50 Verden i det Onde, og Verden · kunde aldrig faae noget bedre Skalkeskjul end
Papir 409:1 lemte det, o: s: v:, det · kunde aldrig falde Barnet ind, ja Barnet kunde
NB:34 e Alt for at vinde hende; det · kunde aldrig falde mig ind at jeg ikke skulde
DD:208.j vist har jeg brugt det; men det · kunde aldrig falde mig ind, at Andre brugte det
NB:34 belighed og i Svaghed. Det · kunde aldrig falde mig ind, at en Pige fE ikke
EE1, s. 432 an Nat ikke vare længere? · Kunde Alektryon forglemme sig, hvorfor kan da
Oi7, s. 296 dette ikke var saaledes: det · kunde alligevel aldrig falde mig ind at gifte
NB31:57 dsomste af alle Qvaler. / Saa · kunde altsaa » Msket« have sagt
NB25:30 d Dig at sige ja o: s: v:. / Hun · kunde altsaa – ja hun kunde, ligesom Sara
SLV, s. 318 rens Magt ikke directe. Her · kunde altsaa en Taler begynde, og vende det første
IC, s. 187 kan det ikke. Kunde den det, · kunde altsaa et Menneske ved Hjælp af sin
BI, s. 314 er ud over Tiden, og saaledes · kunde altsaa umuligt den Virkelighed, Ironien
EE1, s. 95 og have megen Lighed, og man · kunde altsaa vente, at de ogsaa havde det tilfælleds,
3T43, s. 90 de Mægtiges Gunst, at den · kunde anbefale hans Lære? Nei! han var fangen.
LP, s. 29 færder Verden; thi en Heine · kunde Andersen aldrig blive, dertil mangler han
Not3:18 et poetisk Formaal, der ei · kunde andet end stemme Evalds af Fædrelandskjærlighed
IC, s. 88 d kan blive det! O, dersom Du · kunde ane, hvad der foregaaer i ham, hver Gang
NB31:146 e naturligviis ikke engang · kunde ane, hvad Pessimisme er, at den just søger
Papir 64:1 thi den vilde aldrig · kunde anerkjende den relative og allermindst
KG, s. 364 En saa nær, at Fordringen · kunde angaae den Dag idag. Dette er det Elskværdige.
AE, s. 322 n), ind, hvem i al Verden det · kunde angaae, end mindre at det angaaer ham selv:
3T44, s. 264 er, hvilke man nøiagtigen · kunde angive i Ord, og efter hvilke den iagttagende
FB, s. 127 at han endnu kunde vende om, · kunde angre den Misforstaaelse, at han var kaldet
JC, s. 22 a Faae, at han ingen Maalestok · kunde anlægge. At Faderen menneskelig talt
SLV, s. 192 em. Der var ingen Anden, man · kunde anmode derom. Jeg gik glad ved hendes Side,
EOT, s. 267 der, hvis han paa det Vilkaar · kunde annamme sine Synders Tilgivelse, var
KG, s. 122 ke, at den ikke til Gjengjeld · kunde ansee Kjerlighed for det Ædlere. Dette
NB7:113 man jo igjen i en anden Forstand · kunde ansee som en Egenskab ved hans Kjerlighed
EE1, s. 410 ndvending, at det dog umulig · kunde ansees for tilstrækkelige Grunde, svarede
NB14:11.a dre end hvad jeg, menneskelig, · kunde anslaae mig for. / Den nye Pseudonym Anti-Climacus.
F, s. 497 lde dog, hvis dens Værd ikke · kunde anslaaes høiere, og den Løn, der
NB15:69 viste sig, at jeg saa ikke · kunde antage Χstd: saa vilde jeg tage det
NB15:69 r mig, at jeg saa ikke selv · kunde antage den? Ja saa vilde jeg, maaskee (
OTA, s. 364 der kunde, eller endog blot · kunde antage Skin af at kunne bevise, at Gud
SLV, s. 438 ældige Tænker: Fichte, · kunde antage, at der ikke blev den Handlende
SLV, s. 401 skelig, saa tvetydig, at man · kunde antage, han paa eengang lige saa nødig
NB12:138.c førend hendes Ægteskab · kunde antages at have consolideret sig –
LA, s. 67 regninger o. s. v. Dersom det · kunde antages, at en heel Generation havde den
NB35:2 l, forsaavidt jo disse Msker · kunde anvende deres Liv til at besinde sig paa
BB:37 d var galt, da jo dog den Tid · kunde anvendes bedre, kunde bruges om end under
NB11:171.a holder sig til ham. / Her paa · kunde anvendes de Ord Engelen siger til Maria
NB:35 at være en Forfatter, der · kunde arbeide efter en uhyre Maalestok, og saa
KG, s. 105 den Nat kom, da han ikke mere · kunde arbeide; før den Tid vexlede hans Arbeide
Not11:16 e en historisk Realitæt · kunde Aristoteles ikke fatte og vidste ikke at
KG, s. 115 er ikke, for at saa Apostlene · kunde arve det Erhvervede, o, nei det er jo,
SLV, s. 267 han ingen Familie havde der · kunde arve, hvad Formue han kunde efterlade sig,
EE2, s. 106 dog bevare Hemmeligheden. Jeg · kunde atter her udhæve det som en Klogskabsregel,
KG, s. 47 an komme til Fortvivlelse. Det · kunde atter synes et Udtryk for denne Kjerligheds
LA, s. 77 e, men hvis man paa samme Tid · kunde avancere en Viden om, at den er en Indbildning
NB3:36 lem os. En saadan Dedication · kunde baade paa den ene og paa den anden Maade
BOA, s. 104 Øieblik ganske anderledes · kunde bande og sværge end den trofaste Mand
EE2, s. 180 stille sine Lyster, for at de · kunde bane Veien for hans Røvertog. Jeg tænker
JJ:354.a inger. / d. 10 Juni 45. / Dette · kunde bearbeides med ironisk Teint under den
CT, s. 289 igt have besluttet det; Ingen · kunde bebreide Dig om Du ikke var kommet, det
4T44, s. 306 saa hurtig en Tunge, at den · kunde bedaare det dybere Selv, saasnart det blot
SLV, s. 324 ar saa alvorlig, at han ikke · kunde bede i sig selv og for sig selv, men maatte
NB4:20 jeg i min Døds Øieblik · kunde bede om at overtage mine Partes. Der ere
Papir 340:3 ar for Mange, i hvis Navn han · kunde bede til Dig, som stod han Dig nærmere,
NB18:31 e være vidende om at Gud · kunde bedrage et Msk, altsaa at Gud var en Bedrager
4T44, s. 343 Skikkelse, at den slet ikke · kunde bedrage med sit Ydre, da skulde den vel
EE1, s. 184 . Hvilken var den sande? Han · kunde bedrage paa enhver Maade, men det føler
NB20:76 bart Mskene for høit, de · kunde bedre forstaae og ville hellere høre
NB4:78 – o, føi om Barnet · kunde bedrøve Læreren ved at lade det være.
NB26:72 n er der da Ingen, hvem det · kunde bedrøve saaledes at misbruge Guds Kjerlighed,
EE1, s. 102 ar været imod ham som han · kunde bedst, har bragt sin Skjærv til en total
NB13:83 get saa Overordentligt, at Ingen · kunde bedømme mig – derfor kom der ingen
OTA, s. 428 lev forfulgt, medens han kun · kunde befrygte Eet, om det dog ikke skulde være
YDR, s. 112 ben; og det Eneste jeg her · kunde befrygte er, om det nu, da jeg selv har
Papir 270 Du ikke selv antog, om Du · kunde befæste dem i det, i hvilket Du selv
FB, s. 167 Isaak for det Almene, at han · kunde begeistre Fædre til berømmelig Daad
KG, s. 53 skal finde eet eneste Ord, som · kunde begeistre ham – og fandt nogen saa
TS, s. 82 og Alt hvad et jordisk Hjerte · kunde begjere! Trange Vei, hvilken dog saa mangen
SLV, s. 59 nd hvad en fornuftig Fordring · kunde begjere. Men at eie dette i en Indbildning,
KG, s. 199 s Mulighed bort! Vee Den, som · kunde begribe Forsoningens Hemmelighed uden at
4T44, s. 379 saadant Barn, der slet ikke · kunde begribe, at det var en Ubetydelighed. /
NB24:30 gen ud paa, hvad jeg jo vel · kunde begribe, at han blot havde sagt, at G.
NB:12 det vel i, at Menneskene ikke · kunde begribe, hvorledes en Klog ikke skulde
OTA, s. 406 en kunne begribes, siden det · kunde begribes, at den fortjentes, men i saa
EE2, s. 186 kke kommet noget Nyt til, som · kunde begrunde en Forandring. Naar de da altsaa
NB29:11 dersom der, hvor han slap, · kunde begynde af den følgende Generation et
JC ængstende om ham, saasnart han · kunde begynde at spørge, da var han lykkelig,
Brev 263 n dobbelt Mund, saa at han · kunde begynde med den anden naar den første
JC, s. 28 at en senere Philosophie igjen · kunde begynde paa en anden Maade, saaledes, at
JC, s. 28 ade, saaledes, at Philosophien · kunde begynde paa forskjellig Maade og dog vedblive
JC, s. 28 om en senere Philosophie igjen · kunde begynde paa samme Maade som hiin ældre
BA, s. 456 gen, til at Mueligheden deraf · kunde begynde sine Exercitier. Man har et Stykke
SD, s. 174 bryder igjennem, saa Kampen · kunde begynde, der enten potentserer Fortvivlelse
BI, s. 261 om Socrates i det daglige Liv · kunde begynde, hvor det skulde være, saaledes
2T44, s. 200 om ... hvis man strax igjen · kunde begynde, som var der Intet skeet, eller
JJ:108 a være anlagt anderledens. Den · kunde begyndt med de Ord: vide I da som ere onde
NB14:16 : v: for Noget, der i og for sig · kunde behage Gud. Sligt har aldrig været Χstds.
EE1, s. 183 var skjøn, gid jeg atter · kunde behage ham, thi kun derfor ønsker jeg
NB7:75 til Gud, at det dog maaskee · kunde behage ham. Den blot msklige Haaben er
SLV, s. 308 t Vink om en Følelse, der · kunde behage hende, saa sikkert, at ingen Sandhed
NB9:42 sjeldent Øie for hvad der · kunde behage og glæde den Enkelte, just denne
EE2, s. 22 de Skridt, for at Situationen · kunde beholde den behørige Elasticitet, for
KG, s. 276 e være Tale om, at han dog · kunde beholde den stolte Selvbevidstheds Løn,
SLV, s. 230 ar nok, til at hun i Stilhed · kunde beholde et Indtryk af mig, som hun ikke
JJ:11 rlod da den Elskede fordi han ikke · kunde beholde hende i Forening med sin egen Smerte.
3T43, s. 79 , menneskelig talt, i Texten · kunde behøve en Forklaring, der da tillige
BA, s. 445 et Figenblad for hvad der vel · kunde behøve en hykkelsk Paaklædning. /
NB10:199 t det er vist, at Χstheden · kunde behøve en saadan Opvækkelse, derom
PS, s. 242 falde paa, at den salige Gud · kunde behøve ham? Dette var jo den sletteste
NB3:4 id, at overhovedet Protestantismen · kunde behøve Klosteret igjen, ell. at det
SLV, s. 294 er menneskelig Sandsynlighed · kunde behøve. Forklaringen var vel omtrent
Brev 159.4 alestok, saa der rigelig · kunde behøves en Gigant, for at bringe paa
SLV, s. 339 g er snarere som et Menneske · kunde behøves i en Krise, en Prøveklud,
NB15:122 Chimaire, saa der snarest · kunde behøves, et Assurance-Compagnie for
FB, s. 127 t forsøges i saadan Strid, · kunde bekjende, at han manglede Mod, saa Gud
NB13:65 Uendelighed just var at han · kunde bekymre sig om det Mindste, barnligt gaae
NB22:173 ar afskyet og saa godt han · kunde bekæmpet C. Deri er jeg enig med ham.
JJ:383 / Den barmhjertige Samaritan · kunde belyses ved at sammenligne ham med de to
KG, s. 375 dersom Du til at see Splinten · kunde benytte et Øieblik og et Sted, hvor
NB10:183 smaae Dosiser som muligt. / Det · kunde benyttes opbyggeligt den tilsyneladende
NB19:57.b es dette ved en lille Usandhed · kunde benyttes paa det Profitableste. Man opfandt
NB15:43 mle, begynder den det Nye. / / / · Kunde benyttes til en Tale. / / De to sidste
NB9:42 ham paa Haanden, og jeg ikke · kunde beqvemme mig dertil, lod jeg som jeg ikke
OTA, s. 176 r der da en Enkelt, som ikke · kunde beqvemme sig at give efter, gjorde han
NB36:32.a et et saadant Msk. umiddelbart · kunde beraabe sig paa, thi i ethvert Øieblik
SD, s. 239 Livvagt og uden Tjenere, der · kunde berede ham Veien og gjøre Menneskene
EE:43 igere end at Din jordiske Forstand · kunde beregne den? Eller vilde Du, at Guds Viisdoms
EE2, s. 116 e eller svagere, eftersom han · kunde beregne Indtrykket. Han var stolt, frygtelig
NB11:203 til hvad min egen Klogskab · kunde beregne, kan jeg nu ikke, deels fordi det
AE, s. 474 ) end frygte det Comiske, der · kunde berettiget hjælpe den til at faae Øinene
BI, s. 223 unden hvorfor altsaa Socrates · kunde berolige sig i denne Uvidenhed, var, at
EE2, s. 109 saaledes, at man ligesaa godt · kunde berøve det Gyldighed. Elskoven selv
BI, s. 221 ns Anliggender. Athenienserne · kunde berøve ham Livet, det skulde han finde
JC, s. 23 n Virtuositet, med hvilken han · kunde beseire enhver Opponent og bringe ham til
EE2, s. 210 , at man fik et Sværd, der · kunde beseire hele Verden, naar man ikke vilde
Oi8, s. 367 mme Mand, at Kongen, hvis det · kunde beskjeftige ham, ikke skulde kunne see,
EE1, s. 86 g end nok saa fuldstændig · kunde beskrive dets Eiendommelighed og forklare
FB, s. 146 en Faders Lidelse, for at jeg · kunde beskrive, hvad Abraham leed, medens han
KG, s. 337 er det Næste. / O, at jeg · kunde beskrive, hvorledes den Kjerlige seer paa
NB12:191.a std. / Ei heller skal man · kunde beskylde mig for den Eensidighed, at jeg
SLV, s. 211 staae, at et saadant Forhold · kunde beskæftige dem saa meget. Det Evige,
BOA, note have en saadan Realitet at det · kunde beskæftige et Menneske ene for dets
EE2, s. 203 forsaavidt jeg leilighedsviis · kunde beskæftige mig med saadanne Overveielser,
NB30:24 t vinde dem for Sit, saa de · kunde beslutte dem til at følge med, naar
EE2, s. 23 hed var det vel muligt, at Du · kunde beslutte Dig til at glemme Dine store Planer,
Brev 171 idt Overvindelse, inden Du · kunde beslutte Dig til at skrive mig til, af
Oi8, s. 352 at ville lide, det er, at Du · kunde beslutte Dig til at ville elske ham, thi
Oi8, s. 352 ld vil det med Dig: at Du dog · kunde beslutte Dig til at ville lide, det er,
KG, s. 159 ens fuldkomne Billede, at jeg · kunde beslutte mig til at tegne det, i ethvert
LA, s. 82 f fulgte ikke, at den Enkelte · kunde beslutte sig dertil, og atter ikke fordi
Oi7, s. 294 saa, at han dog ikke rigtigt · kunde beslutte sig dertil. Derimod har han rigtig
4T44, s. 345 Det var saa let, at han ikke · kunde beslutte sig til at begynde; det var stolt,
NB20:57 s Nydelse, selv om man ikke · kunde beslutte sig til at blive Efterfølger.
FB, s. 125 er dog ikke er en Digter, der · kunde beslutte sig til at foretrække saadanne
NB:208 rlighed, og at de, hvis de engang · kunde beslutte sig til at gaae hen i hans Huus
AE, s. 534 t unge Menneske, der dog ikke · kunde beslutte sig til at give al sin Eiendom
NB13:72 kke var fuldk., at han ikke · kunde beslutte sig til at give Alt til de Fattige,
DS, s. 183 itidelighed, saa han ikke godt · kunde beslutte sig til at gjøre Indrømmelsen,
IC, s. 237 forstaae, om de nu ikke selv · kunde beslutte sig til at gjøre som han, istedetfor
AE, s. 451 adan Religieus at han for Gud · kunde beslutte sig til at tage i Dyrehaven, han
LA, s. 82 n Forening af Flere i vor Tid · kunde beslutte sig til, hver især, at give
3T43, s. 81 s Mangfoldighed. Og han, der · kunde bestaae for Forstandens strenge Dom, han
Brev 1 ke praler vel af, at Skolen ei · kunde bestaae uden ham; men det er nok blot Pralerie,
Not14:1 . Han meente, at man ikke · kunde bestemme το ἑν. /
Papir 31 r endnu et Lys kom til, vilde man · kunde bestemme det førstes Sted i Forhold
NB:22 ind, at noget smaaligt Hensyn · kunde bestemme mig. / Det er den Profit som Samtiden
BOA, note beskedne Resultat, at han ikke · kunde bestemme Noget; og dersom en Anden, der
Papir 247 lyrien. – / Naar man · kunde bestemme Tiden nøiagtigt for Felix Afgang
FB, s. 163 vis man endog nok saa nøie · kunde bestemme, almindeligt talt, hvad der skulde
AE, s. 104 uderede Hauptpastor Götze · kunde bestemt sige, hvilket Sted i Apocalypsen
4T43, s. 148 u glemt, at der var Den, der · kunde bestige det høieste Bjerg, hvis Spidse
4T43, s. 148 it var vel det Bjerg, man · kunde bestige, uden at Øiet opdagede Noget,
SLV, s. 159 Saadan ikke det Mindste, der · kunde bestikke en Dommer og afholde ham fra at
OTA, s. 227 saaledes, at Du med Sandhed · kunde besvare Spørgsmaalet, at Spørgsmaalet
NB26:72 nd er, hvem saadanne Tanker · kunde besøge: denne Gud, han sidder jo ikke
KG, s. 164 naar hele Tilværelsen ikke · kunde betale den, ligesaa lidt – som Du
JJ:434.a t dreier sig om Penge; naar det · kunde betale sig, er jeg sikker paa, at man fik
KG, s. 301 ænge hen for Den, der ikke · kunde betale sin Gjeld, at den Anden sagde »
2T44, s. 191 rdring paa ham, som han ikke · kunde betale, og med Forfærdelse opdagede
NB31:126 Billede tilstrækkeligt · kunde betegne den. / Udødeligheden /
BI, note / Det kunde synes, at man ogsaa · kunde betegne det første Stadium som blot
BI, s. 197 ad man med et fælleds Navn · kunde betegne som Spas, forbigaaer jeg, forsaavidt
EE2, s. 206 algebraisk Størrelse, der · kunde betegne, hvad det skulde være, ligger
NB5:114 mange lærde og høitravende · kunde betegnes saaledes: det er ganske vist,
NB12:60 ldsaligste Udtryk. / Scenen · kunde betitles et synderligt Sammentræf, og
SLV, s. 270 rste Kjærlighed, og ikke · kunde betragte det som en koket Devise, hvilken
JJ:150 Deeltagelse, med hvilken han · kunde betragte et Barn. / Nullum exstitit magnum
AE, s. 183 s han levede, han jo dog ikke · kunde betragte Gud som Noget, man efter Leilighed
NB22:169.a i mine Tanker en Graver godt · kunde betroes til; men skulde man finde det fornødent
NB10:87 tydig, at den lige saa godt · kunde betyde det ganske Overordentlige. Martensen
NB27:50 , at han er saa rolig, just · kunde betyde hans Unaade. Vi drage Gud ned i
Brev 84 Et Suk her, som maaskee dog · kunde betyde noget ganske Andet, kunde fare ind
NB24:54 inde, for at see, om dette · kunde betyde Noget, hvor fast det end bestandigt
OTA, s. 391 at der er Trængsel, ikke · kunde betyde, at han er paa en forkeert Vei.
JC værd at undersøge, hvad det · kunde betyde, at Philosophien fordrede en saadan
NB11:53 gnal. Men det er dialektisk. Det · kunde betyde: her er Standsningen; og det kan
BOA, s. 105 Øieblik ganske anderledes · kunde beundre og svede, i det store Øieblik
LA, s. 70 næstendeels lige saa godt · kunde beundre sig selv. / Eller dersom en Mand
Papir 462 de Medlevende ikke noksom · kunde beundre) – og derved ogsaa undgaaende
NB29:11 størst mulige Maalestok, · kunde bevare blot Idee-Interesse. Men dersom
IC, s. 29 trænge til en Frelser, der · kunde bevare den frelst fra det Onde! –
EE2, s. 107 ighed saa længe som muligt · kunde bevare sin Duft. Til den Ende behøvede
NB11:104 sig to eedsvorne Medvidere, der · kunde bevidne, at det var oprindeligen Ens Hensigt
SLV, s. 287 at slaae den hen i Glemsel, · kunde bevirke, at hun i Stilhed smertedes, og
BI, s. 248 m, at disse Mænd vidste og · kunde bevise Alt. Det som de overhovedet vilde
Not11:21 m man om Etwas existirende · kunde bevise at det er et nødv: Existerende,
AE, note il en vis Form, » at han · kunde bevise den mathematiske Sætning, naar
CT, s. 211 sit Liv ønsket, at En dog · kunde bevise ham Sjelens Udødelighed. Han
NB23:203 som man uden Guds Hjælp · kunde bevise hans Tilværelse, var Det ligesom
FB, s. 130 il at gjøre Bevægelsen, · kunde bevise mit Mod menneskeligt talt, at jeg
JJ:6 paa det Udvortes. Dersom man nemlig · kunde bevise, at de Vilde paastaae, at man skal
NB:7 ene, at jeg med to Ord faktisk · kunde bevise, at det var saa: det veed jeg nok
IC, s. 204 inde Krudtet. Om En vidnefast · kunde bevise, at han i 30 samfulde Aar Dag og
BI, note ave en Fordeel, hvis Anklagerne · kunde bevise, at han ikke blot vidste Noget,
Papir 340:9 uden at dog deraf ligefrem · kunde bevises, at Dette var det Rigtige var Det,
IC, s. 180 nne Fornedrede i hans Lidelse · kunde bevæge dig til at elske ham. Naar saa
TTL, s. 452 me hurtigere! Og om Dit Skrig · kunde bevæge ham – er det ogsaa virkelig
SLV, s. 159 an har ikke det Mindste, der · kunde bevæge Medlidenhedens viscera, naar
EE1, s. 397 Mange i Vognen, at hun ikke · kunde bevæge sig, og gjøre Anskrig turde
SLV, s. 294 gsmaalet bliver, om jeg ikke · kunde bibringe hende en mildere Forestilling
EE2, s. 87 ielig, som det Sværd, der · kunde bide Steen, og dog vikles om Livet. Eller
KG, s. 290 mærksomhed, forsaavidt det · kunde bidrage til at belyse hans Opfatning af
Brev 159.2 mener De, at det · kunde bidrage til at forskjønne Deres ægteskabelige
Oi7, s. 301 rsømt, der paa nogen Maade · kunde bidrage til at gjøre Confirmationen
BMS, s. 124 gelse, hvad saa maaskee endog · kunde bidrage til at gjøre Monumentet ( for
Brev 244 Stillings Eiendommelighed, · kunde bidrage til at henlede nogen gunstig Opmærksomhed
SFV, s. 31 jælpe er jo netop hvad der · kunde bidrage til at hæve Sandsebedraget.
AE, s. 434 – at jeg muligen ogsaa · kunde bidrage til det Spørgsmaals Besvarelse:
Oi6, s. 261 tridende en Smule, naar dette · kunde bidrage til, at man slipper lykkeligt og
EE2, s. 15 have sin gode Side, hvis det · kunde bidrage til, at min Skrivelse i Dine Øine
SLV, s. 267 e meget yngre ud end ellers, · kunde bilde Capitainen ind, at han var 60 Aar
BOA, note es Stemme ved en Fiffighed som · kunde bilde Folk ind hvad det skulde være:
NB30:126 l endogsaa paa tilsidst at · kunde bilde Gud ind, at det er Christendom. /
NB9:64 være et stort Fæ, der · kunde bilde sig ind, at Gud behøver En. Nei,
Brev 307 , at jeg fra mit Synspunkt ikke · kunde billige det, jeg har tillige forklaret
NB24:30 r var Noget i den, jeg ikke · kunde billige, derfor havde jeg ladet det Besøg
NB28:56 dog ikke som en Styrelse. / · Kunde Biskop M. have givet efter, ( hvad dog
NB32:112 nok, at i en vis Forstand · kunde Biskop Mynster have Ret i at sige om Mit:
NB17:50 forkorter gevaltigt. Ja man · kunde blandt Andet sige, at det er af Omsorg
NB2:35 ke skulde forfærdes. / Themaet · kunde blive / Forholdet mell. den første og
NB25:102 i nogen Afgjørelse, hvor det · kunde blive aabenbart, hvilken Karl man er. –
JJ:417 a enhver Mulighed af, at det · kunde blive aabenbart. Jeg kunde leve skjult
G, s. 62 lde om, at denne Methode aldrig · kunde blive absolut nødvendig, uden Pigens
Brev 5 solgt det for Intet, naar jeg blot · kunde blive af dermed. Hvorledes Forretningerne
G, s. 63 rer jo egentlig hende. Gid jeg · kunde blive af med det. Mit eget Navn er nok
JJ:470 r dog ikke som en Valg-Konge, der · kunde blive afsat ved næste Stænder-Forsamling,
NB29:96 et kunde blive farligt, det · kunde blive altfor alvorligt. Altsaa i den ved
NB14:147 aa nær, at det ikke ret · kunde blive Alvor med Skolen, han havde at gjennemgaae.
SFV, s. 11 in Totalitet, at Forstaaelsen · kunde blive Andet end Misforstaaelse. / Dette
NB23:85 været til Hinder for, at jeg · kunde blive anseet for at være Noget. Nei,
KG, s. 239 ed), og derfor ganske rigtigt · kunde blive bedragen, hvad den sande Kjerlige
NB4:79 dog muligt at Jesus Christus · kunde blive berøvet Livet. Denne Afhandling
EE2, s. 289 see hinanden, naar Synet ret · kunde blive betydningsfuldt; slog dette nogle
NB20:21 e har en vis Mistanke om, at det · kunde blive betænkeligt, at faae Χstd.
Papir 1:1 bede Keiseren om Sagen ikke · kunde blive bilagt ell dog undersøgt i Tydskland.
SLV, s. 358 være i fremmed Vold, jeg · kunde blive blind, ikke selv finde det, ikke
SLV, s. 346 det ligesom hvert Øieblik · kunde blive borte for mig, saa jeg ikke havde
NB29:70 skal betyde en Sigtelse som · kunde blive criminel og saaledes skade Ens gode
NB10:65 Text til en Fredags Prædiken · kunde blive de Ord i Phillipenserne / : »
OTA, s. 389 uelige – naar det blot · kunde blive dem uomtvisteligt klart, hvad Opgaven
OTA, s. 183 er negtet, at han jo gjerne · kunde blive den rigeste Mand i Verden, thi ogsaa
OTA, s. 364 ghed, grundet i, at Gud ikke · kunde blive dens Gjenstand! Thi ikke fordi Gud
TTL, s. 397 Sted saaledes, at dersom man · kunde blive der, og ikke atter skulde ud i Livets
Oi1, s. 135 Betingelsen for at Du muligt · kunde blive det – ærligt vedgaaer, at
SD, s. 238 d, at det var muligt, at den · kunde blive det andet Menneske, den Elskedes,
LA, s. 48 Commerceraadinden, for at man · kunde blive det Kjæreste-Commerce quit. /
2T44, s. 186 at Udfaldet hvert Øieblik · kunde blive det modsatte, samt at en saadan Strid
AE, s. 182 være Mediationen, naar han · kunde blive det paa en lovlig og ærlig Maade,
NB36:14 ligt, at jeg istedetfor Angrebet · kunde blive det sidste Forsvar for det Bestaaende.
NB32:16 l Msks Ulykke, naar vi blot · kunde blive det Ubetingede qvit, slaae alle Idealer
BOA, note atter lod sig tænke, at man · kunde blive det uden at skrive, kjøbe denne
LP, s. 55 skueliggjøre, hvorledes han · kunde blive det, og det Symptom, som laa ham
Brev 269 end nogensinde Ministeren · kunde blive det. Der maatte vistnok en saadan
AE, s. 572 rbeidet med, at Pseudonymerne · kunde blive det. Først vil jeg takke den Styrelse,
EE2, s. 258 er skulde føle, at de ikke · kunde blive det. Hvis et saadant Menneske havde
SD, s. 237 t Menneske aldrig nogensinde · kunde blive det. O, uudgrundelige Modsigelse
EE2, s. 23 laner, Dine Studier, kort Alt · kunde blive Dig ligegyldigt i Sammenligning med
TTL, s. 436 e Lykke paa nogen anden Maade · kunde blive Dig sikkret for Dit hele Liv, Du
Brev 14 melighed end Æren, som der · kunde blive Dig til Deel af Mskene og summa summarum
CT, s. 305 ele Dit Liv i Ham, at Han saa · kunde blive Dig utro. Nei, styrket ved Evighedens
BOA, s. 167 ie der overhovedet nogensinde · kunde blive digtet i Verden: at lade hele den
KG, s. 254 t er dog muligt, at han atter · kunde blive Din Ven; det er dog muligt, at Den,
2T43, s. 22 dog saa begunstigede, at de · kunde blive Disciple af de Udmærkede. Vi derimod,
SLV, s. 328 alle Love for Tilværelsen · kunde blive elsket. Da lærte han, da opdagede
NB28:83 re en Hedning: og jeg troer jeg · kunde blive en Χsten! / O, men i dette uendelige
EE2, s. 206 ke for Alvor ønske, at han · kunde blive en Anden, det er saa langt fra, at
FP, s. 25 r Liunge, der i det høieste · kunde blive en antagelig Jubeltale i et Vartou.
JJ:364 have Noget at gjøre let. / Det · kunde blive en brugelig dramatisk Modsætning,
NB11:150 r – som jo næsten · kunde blive en Forpligtelse for hele mit Liv,
JJ:142 kke, den er dog den bedste. / Det · kunde blive en god dramatisk Figur: en dyb humoristisk
FP, s. 24 et han med sin Samlerflid etc. · kunde blive en god Red. af en Politiven; og vi
JJ:88 rste Bestemmelse har været. Det · kunde blive en god Replik, om man lod en Pige,
DD:3 . / d. 29 Maij 37. / Hamann · kunde blive en god Repræsentant for den i
NB4:10 til hver enkelt Individ, ethvert · kunde blive en Heros. Heroisme forholder sig
LP, note i mange Maader maa sige, at han · kunde blive en meget god Figur i en Roman, idet
LP, s. 31 gt er det vistnok, at Andersen · kunde blive en meget poetisk Person i et Digt,
LP, note igere Yttring, at Andersen selv · kunde blive en meget poetisk Person, naar han
TTL, s. 404 var det ikke saligt, at Du · kunde blive en Olding, der havde glemt Alt, og
PS, s. 279 Gjenstand ( at noget Saadant · kunde blive en Opfattelses Gjenstand). Enhver
EE1, s. 20 elv med Rente og Rentes Rente · kunde blive en Penge-Gjenstand. / Der stod nu
EE1, s. 20 nemlig ind, at disse Papirer · kunde blive en Pengegjenstand. Vel fandt jeg
SLV, s. 381 efolk. En brugbar Hovedfigur · kunde blive en Politiker, der trods al sin Kløgt
Papir 389 st maa have fordret over ham. / · Kunde blive en pseudonym / lille Artikel. /
Papir 390 d, som er Sandheden.« / · Kunde blive en pseudonym / lille Artikel. /
EE:157 rt havde min Examen, at jeg atter · kunde blive en quodlibetarius. / d. 8 Aug. 39.
Papir 136 elligentsen. / Jeg troer, at det · kunde blive en ret interessant Idee at udarbeide
Papir 137 olkeblad.) / Marts 1836. / / Det · kunde blive en ret interessant Sammenstilling
SLV, s. 434 am, og uforstyrret, hvis jeg · kunde blive en Saadan, tage Penge derfor, men
NB:15 medens de Andres Alvor dog let · kunde blive en Spøg ved Siden af min inderlige
SLV, s. 122 ed at spørge, om det ikke · kunde blive en tilstrækkelig Grund til Skilsmisse
4T43, s. 133 at den billedlige Tale · kunde blive end trøsteligere, naar det Virkelige
AE, s. 131 godt kan bestaae, ja maaskee · kunde blive endnu inderligere, naar han tog en
AE, s. 359 kkeligste, dog anende, at han · kunde blive endnu ulykkeligere, han være snild
LA, s. 82 meget mere end Armoden. Om Ti · kunde blive enige om at vedstaae Elskovs fulde
KG, s. 119 a umuligt, muligt, at de alle · kunde blive enige om Eet! Eller er maaskee en
JJ:106 jeg kunde faae 100rd, om jeg · kunde blive erklæret for et Genie, jeg vilde
F, s. 520 jo ogsaa skee noget Andet; jeg · kunde blive erklæret for uskikket til, at
NB29:51 som et Haab om at Canibalen · kunde blive et andet Msk, forbedre sig. Men Præsten,
NB20:85 kunde det synes at Svinget · kunde blive et andet, at jeg fandt at Ideen var
NB13:46 er der, og han har seiret. / Det · kunde blive et godt Thema til en Prædiken,
DD:124 en fE i den yngre Fichte etc. Det · kunde blive et Modstykke mod Baurs Gnosis, med
NB11:35 rer op. / En saadan Fremstilling · kunde blive et Pendant til hiin Afhandling: just
EE2, s. 193 e mener Du, at en saadan Tale · kunde blive et Receptionsstykke, der kunde gjøre
IC, s. 206 ldigt Forhold til Sandheden) · kunde blive et Resultat: saa var det aldeles
EE1, s. 432 r var kjed af Forholdet. Det · kunde blive et ret interessant Efterspil, der
EE:112 stor Gave. / d. 14 Juli 39. / Det · kunde blive et ret interessant Spørgsmaal,
Papir 420:2 /      /      / Dette · kunde blive et Studium af Martin Hamerich, dog
NB10:66 Stund høitidelig / Disse Ord · kunde blive et Thema til om de forskjellige Maader
NB8:15 ikke forarges. Maaskee ogsaa her · kunde blive et Tredie, det jeg nu skriver p
NB24:117 terne i Almdl. udbyde det, · kunde blive evig salig: saa maatte da Enhver
AE, s. 108 flexion, der heri indeholdes, · kunde blive farlig for Begyndelsen. Systemet
NB23:202 mum frygtede man, at Χstus · kunde blive farlig for Keiseren; dog Pilatus
NB26:6 el denne: » skulde K. · kunde blive farlig for mig, maa han beslutte
NB9:42 ntellectualitet og Aand. At dette · kunde blive farlig for mig, saae jeg strax og
KG, s. 86 er saa megen Magt, at det let · kunde blive farligt at bryde med dem. Derfor
NB29:96 en i Demoralisationen!) det · kunde blive farligt, det kunde blive altfor alvorligt.
KG, s. 86 gen Magt skal der bruges, det · kunde blive farligt; intet Brud maa det komme
KG, s. 86 t Brud maa det komme til, det · kunde blive farligt; men en skjult Forbittrelses
KG, s. 132 e, at den jordiske Kjerlighed · kunde blive for hæftig, saa Guds-Forholdet
NB12:157 ygelig og pirrelig, at han · kunde blive forbittret, naar Solen ikke skinner
IC, s. 195 t, som end ikke Gud-Mennesket · kunde blive forsøgt i. Det er en frygtelig
NB25:67 d den største Stræben · kunde blive fortjenstlig. Ja hvor der fordres
Papir 270.d den Enkelte, der ikke ganske · kunde blive fortrolig med slige Tanker, hvis
OTA, s. 268 Liliens Rod, at den saaledes · kunde blive fri. Da dette var lykkedes, tog Fuglen
NB27:56 de han, at han vel vidste at han · kunde blive frikjendt, hvis han vilde græde
Papir 375 saa eiendommelig. at Paradigmet · kunde blive fuldkomment, ikke defectiv i nogen
NB2:65 re med sig, for at Fremstillingen · kunde blive fuldstændig og nøiagtig. Saa
EE:53.c art maatte finde det, at jeg ret · kunde blive fuldtonig. / » Endnu i denne
NB29:72 et skulde man synes man da snart · kunde blive færdig med » det er jo
OTA, s. 139 , hvor var det muligt, at han · kunde blive færdig, da han netop begyndte
AF, s. 185 me ind, muligt, hvad vel deraf · kunde blive Følgen, omkomme eller blive borte
EE1, s. 422 rfor varer det saa kort? Jeg · kunde blive ganske melancholsk ved denne Tanke,
CT, s. 140 tærkere. – Dersom Du · kunde blive ganske svag i fuldkommen Lydighed,
Not10:4 en Slægt efterlade, der igjen · kunde blive Gjenstand for de vrede Guders Forfølgelse.
IC, s. 238 Fortrin, hvilket med Sandhed · kunde blive Gjenstand for nogen Andens Beundring,
NB24:169 saaledes til Rette, at det kun · kunde blive Gjenstand for Tro. Det er ikke ham,
CT, s. 85 dog var muligt, at Alt endnu · kunde blive godt – thi Han vidste, at det
NB2:261 kan undgaaes, at endnu Alt · kunde blive godt. Han vidste det forud, han vidste
NB25:54 ule, hvorved det dog muligt · kunde blive ham aabenbart, at han var i en Indbildning.
NB20:57 d vilde frygte for at Sagen · kunde blive ham for alvorlig. Dog lad os antage
NB11:29 ad jeg beder om, blot for at jeg · kunde blive ham mere og mere til Behag, forsaavidt
BOA, note om Halsen – at man strax · kunde blive ham qvit, hvis det ikke duede Noget.
CT, s. 164 astelig Overdrivelse, der let · kunde blive ham til Fordærvelse, istedetfor
CT, s. 305 a Den, hvem han troede meest, · kunde blive ham utro. Ingen blot menneskelig
OTA, s. 374 ordi det i sidste Grund ikke · kunde blive Hedningen evigt vist og klart, om
OTA, s. 368 Bod, at man ved at stræbe · kunde blive hellig nok til at være Bodsprædikant.
AE, note ikke utænkeligt, at en Mand · kunde blive henrettet for en Mening, som han
NB2:157 s er det saa muligt, at han · kunde blive henrettet. / Nu udvikles hvorledes
NB2:27 lpe ham, for at Captainen · kunde blive hørt, naar Koksmaten var saa god
NB4:124 faae i sit Hoved, at En · kunde blive ihjelslagen, fordi han var Kjer
OTA, s. 183 Mand, eller hvad han saadan · kunde blive indenfor det Omfang: til en vis Grad,
SLV, s. 53 med Horn i Panden; men at han · kunde blive jaloux, at han kunde ville myrde
DD:208 haabede derfor at Debatterne · kunde blive jævnere / / Hola Hastv. jeg udbeder
EE1, s. 195 de af en Elvira, at jeg ikke · kunde blive kjed af at see paa hende. En Aften
BB:7 i hans Indre, som han ikke · kunde blive klar over, om den var ham paaført
BOA, s. 168 gjort det saa godt, at Ingen · kunde blive klog paa hans List: han vilde have
AE, s. 104 ekjendt nok, at man slet ikke · kunde blive klog paa, hvilken L' s Hensigt var
LA, s. 20 skuffede Blikket, og man ikke · kunde blive klog paa, om det var Digt eller Virkelighed.
NB26:39 høiligt, er, at jeg ikke · kunde blive klog paa, om det var min Stolthed,
NB3:65 det dog muligt, at Jesus Christus · kunde blive korsfæstet. / / / Der var engang
TSA, s. 66 etop hørte med, for at Han · kunde blive korsfæstet. Thi skal der i Livets
Oi6, s. 275 an forklarer, at Christus saa · kunde blive korsfæstet; thi Livsstraf pleier
NB2:157 k det dog til, at Jesus Christus · kunde blive korsfæstet? Eller: har et Msk.
TSA, s. 65 r det dog muligt, at Christus · kunde blive korsfæstet? Her svarer saa Theologien,
TSA, s. 65 r det dog muligt, at Christus · kunde blive korsfæstet? Saa kunde man til
NB32:132 ærksom paa, hvorved Gud · kunde blive latterlig, item at Hedenskabet egl.
Brev 243 t, naar det ved Udgivelsen · kunde blive ledsaget af et anbefalende Forord
NB21:9 des ind i Virkelighed, at det dog · kunde blive lidt Alvor med Efterfølgelsen,
EE2, s. 282 i, saameget mere, som han let · kunde blive lidt mistænkelig, hvis det skulde
BOA, note t – for at der om muligt · kunde blive lidt Røre; og saa er der nogle
FB, s. 130 eller ei glemt Kniven, at der · kunde blive lidt Sinkeri, jeg er temmelig forvisset
NB5:62 g umuligt at tænke mig, at jeg · kunde blive lykkelig saa maatte jeg blive et
SLV, s. 294 d hos hende, ved hvilken jeg · kunde blive lykkelig; det er derfor smukt af
Not15:4 jeg er, maatte sige, at jeg · kunde blive lykkeligere i Ulykke uden hende,
NB27:50 svar: troer Du da Du · kunde blive lykkeligere ved at maatte vide med
NB7:45 Jeg er egl. et Genie, der muligt · kunde blive Martyr for Sandheden ɔ: for det
LA, s. 58 noget Ruineret, Noget som man · kunde blive melancholsk af at see paa i den lange
FB, s. 200 men for at Uforstaaeligheden · kunde blive mere desultorisk; thi, som sagt,
BI, s. 229 r løst knyttet, til at det · kunde blive mere end en betydningsfuld Berøring.
NB20:161 en Forstand fatter, at det · kunde blive mere imponerende. / Men hvad der
NB9:43 III. Jeg saae let, at det Forhold · kunde blive mig farlig, at Chr. VIII kunde faae
NB9:76 vet, at saa det med min egen Synd · kunde blive mig mindre vigtigt end det er, da
SLV, s. 277 iklede en Trods i hende; det · kunde blive mig selv dyrt nok. Jeg veed imidlertid
NB11:233 lse, der fra en anden Side · kunde blive mig til Deel, dette er jeg sikkret
AE, s. 158 og Dag for at det dialektisk · kunde blive mig tydeligt, om det har nogen Realitet
CT, s. 248 hvis det var muligt, at hun · kunde blive mig utro, jeg vilde sørge som
BA, note sicalske, man har troet, at Alt · kunde blive mimisk og alt blive musicalsk. Man
Brev 159.4 d er ingen. / Da Du ikke · kunde blive min, var det mit eneste Ønske,
NB31:15 g Stikbækkener. Det Asen, jeg · kunde blive misundelig paa ham, han er vittigere
F, s. 476 et saadant, hvilket jo umuligen · kunde blive mit Tilfælde. / Dette angaaende
NB11:33 En, ( hvis nogen Forvexling · kunde blive mulig) der gav 1000rd. Men hvis man
Not15:5 este Maade, paa hvilken det · kunde blive muligt at faae et Forhold til mig
3T43, s. 63 , idet den vover sig ud, let · kunde blive nedtraadt eller omkomme i den store
SD, s. 200 er nu, hvor ( for at der dog · kunde blive noget Overordentligt tilbage) hvor
NB27:45 a dog bemærkes, at for at han · kunde blive Offret, vilde der dog altid behøves
OTA, s. 372 ære, at end ikke Lidelsen · kunde blive Opgaven. Det var ikke den Lidende,
NB28:89 re saa gal som en Xerxes for at · kunde blive ophidset af Havet og Natur-Magter.
SLV, s. 71 nvittig som Een, der end ikke · kunde blive optagen i en Daarekiste, da gaaer
Brev 208 Artiklen ikke saa hurtigt · kunde blive optaget, da maa jeg bede Dem at give
Papir 490 er« nemlig ikke, at det · kunde blive os tvivlsomt, nei det ønske vi
NB22:94 ind i en Tryghed, der næsten · kunde blive Overgivenhed eller idel Sorgløshed.
SLV, s. 382 tninger, at den derfor ikke · kunde blive populair. / At Poesiens Tid er forbi
IC, s. 110 ved deres Hjælp og Bistand · kunde blive praktiseret ud af Verden. / /
BOA, s. 202 k, at dens Afgjørelse ikke · kunde blive Præjudicat. Dette kan den umuligt
SLV, s. 302 n ved den Vælde, han ikke · kunde blive quit, thi som han selv sagde: det
2T44, s. 203 Du saae, og hvis Syn Du ikke · kunde blive qvit – vi vide det ikke. Du
FB, s. 135 Absurde. Og dog, dog, ja jeg · kunde blive rasende derover, om ikke af anden
NB9:53 synes ikke at mærke det. / Det · kunde blive rehtorisk smukt og virkende, at slutte
NB33:4 gl. har endog blot anet, at Sligt · kunde blive Rettroenhed. / Biskop Mynster /
AE, s. 269 vem man dog egentligen aldrig · kunde blive rigtig vred, fordi det Onde hos ham,
NB9:22 Religieuse søger ( at man · kunde blive rød og skamfuld, hvis En overraskede
IC, s. 242 rer og en Efterfølger ikke · kunde blive saa afgjørende aabenbar. Det var
TSA, s. 84 at de, som han fortæller, · kunde blive saa forbittrede, at de ordentlig
IC, s. 72 ørende, noget hvorover man · kunde blive saa forbittret, at man kunde have
BI, s. 199 rst ved en senere Forkeerthed · kunde blive saa fordærveligt, som det blev.
EE1, s. 182 ngen Forestilling om, at jeg · kunde blive saa lykkelig, eller at der gaves
NB24:103 t ikke umuligt, at et Msk. · kunde blive saa rørt over al denne Kjerlighed
NB11:25 brød. / O, og at jeg saa · kunde blive saa tungsindig, at jeg af Frygt for
EE1, s. 182 ngen Forestilling om, at jeg · kunde blive saa ulykkelig som han har lært
GU, s. 329 e vel mod ham, at den Anden da · kunde blive saa vred, at han, som den Eenfoldige
Papir 365:21 Socrates siger jo, at Mskene · kunde blive saa vrede paa ham, at de gjerne havde
KG, s. 275 selv, » at Menneskene · kunde blive saa vrede paa ham, at de ordentligen
NB16:90 Det Socratiske, » at Folk · kunde blive saa vrede, naar han vilde tage een
Brev 56 gere troede jeg, at det ikke · kunde blive saa, jeg troede f: Ex: at naar man
AE, note ledes en Iagttager overhovedet · kunde blive saaledes opmærksom paa ham, at
PMH, s. 67 rholdende sig til Omverdenen, · kunde blive saaledes, saa at sige, liggende i
EE1, s. 375 r ei forestillet mig, at jeg · kunde blive saaledes. Ligger nu Forandringen
KG, s. 179 re saaledes – for at de · kunde blive saaledes. Men her ligger just det
NB23:204 eskets Side. / Antaget, at Msk. · kunde blive salig ved en Barmhjertigheds-Akt
JC, s. 35 am klart, hvorledes et Moment · kunde blive sig bevidst blot som Moment, da denne
BI, s. 116 r, med andre Ord, da Dialogen · kunde blive sig bevidst som et Moment i en heel
JC, s. 35 e færdig. / At den Enkelte · kunde blive sig det Evige bevidst, det kunde
SLV, s. 137 ne, hvori et saadant Indfald · kunde blive sig selv saa vigtigt, at det ønskede
NB9:4 me, indsaae ganske rigtigt, at det · kunde blive skadeligt for dens Anseelse, at jeg
TSA, s. 89 tænkeligt, at et Menneske · kunde blive slaaet ihjel, just fordi han forfægtede
TSA, s. 65 r det dog muligt, at Christus · kunde blive slagen ihjel, Han som i Intet, Intet
NB19:34 at have Alt i Orden at han · kunde blive slaget ihjel. / Forunderlige Sag!
BI, s. 225 idenhed. Grunden, hvorfor han · kunde blive staaende paa dette negative Punkt,
PS, s. 233 t overstiger min Evne, at jeg · kunde blive staaende ved Mad og Drikke, og end
NB10:127 g dog tænke at Indignationen · kunde blive stor nok saa han dog fik det at føle;
TTL, s. 404 ive noget Forbigangent, at Du · kunde blive stum og dog raabe paa ham, døv
TTL, s. 409 forøge Skylden, for at Gud · kunde blive større, men vel forøge Skyldens
Brev 214 s Finger, da man jo ellers ikke · kunde blive tagen ved Næsen, seer Tegn og
EE2, s. 50 mulig. Det Eneste, der altsaa · kunde blive Tale om, var med Hensyn til en Forbliven
NB9:29 ne Usandheden og Løgnen. / Det · kunde blive Text til en Fredags Prædiken:
NB10:175 kadiget tilbage. / Luc: XI, 5-8 · kunde blive Text til en Prædiken om: /
2T43, s. 53 et Usunde, der kom fra Dig, · kunde blive til andet end Skade for Andre. Vel
2T43, s. 54 de ikke fatte, at den i Dig · kunde blive til Andet end Skade? Duggen og Regnen
JJ:205 Helvede. / Dersom Christendommen · kunde blive til Natur i Verden, saa behøvede
3T43, s. 66 ns Magt; men hans Kjerlighed · kunde blive til noget Andet, som han næsten
Oi3, s. 199 just Betingelsen for, at det · kunde blive til Noget med deres Digter-Kald.
KG, s. 262 ikke muligt, at den Kjerlige · kunde blive til Skamme – naar dette Haab
KG, s. 261 m dette Haab, det eneste, der · kunde blive til Skamme, fordi det, at have det,
F, s. 509 Heiberg havde begyndt derpaa, · kunde blive til stor Fordeel for mig, og man
NB27:87 ar saa een Skyld som aldrig · kunde blive til, den, formasteligt at ville ligne
JJ:360 ædiken op, for at han ret selv · kunde blive Tilhører ved Formaningen. /
JJ:339.c e occultis non judicat ecclesia · kunde blive Titelen. / og en Replik af ham: gid
NB32:58 ød som fordredes for at Troen · kunde blive Tro. / Og dog lade vi i Χsthed
NB14:12 det var muligt, at det Hele · kunde blive trykt, og det var muligt, at der
NB21:46 ikke i en anden Forstand aldrig · kunde blive træt af atter og atter at gjentage,
CT, s. 306 r Lærer og Frelser, engang · kunde blive træt af vore idelige Forsikkringer
NB2:248 var muligt, at Du o, Gud engang · kunde blive træt af vore idelige Forsikkringer
Oi10, s. 413 kuespilleren, det dog altid · kunde blive tvivlsomt, om det er forsvarligt,
AE, s. 243 e, for at nemlig hvert Moment · kunde blive tydeligt for sig. Den opbyggelige
AE, s. 407 Gaarden hvor jeg boer, at det · kunde blive tydeligt og hurtigt afgjort til hvem
NB:14 at producere det, for at det · kunde blive tydeligt, at det ikke var af en tilfældig
AE, s. 232 istere christeligt religieust · kunde blive tydeligt. Thi den christelige Sandhed
NB:62 hed, og et ganske ubetydeligt Msk. · kunde blive udødeligt blot en Samtid ret lumpent
CT, s. 269 ret saa lykkelig, at han jo · kunde blive ulykkelig, og aldrig nogensinde Nogen
CT, s. 269 ogen saa ulykkelig, at han jo · kunde blive ulykkeligere! At hvis det end skulde
SFV, s. 30 Dersom man altsaa bestandigt · kunde blive ung, vilde man slet ikke behøve
NB26:85 ette er kun et Exempel, der · kunde blive utallige Exempler; thi Hykleriet
OTA, s. 406 g i næste Øieblik ikke · kunde blive uudholdelig: da er der aabnet enhver
TS, s. 61 rkning, som kun paa een Maade · kunde blive vanskelig at forstaae, naar der blev
CT, s. 227 tænk Dig, hvorledes han · kunde blive ved at drille et Menneske med dette
NB5:30 / Ak, og alt Dette, som jeg · kunde blive ved at grunde og gruble over Aar
DS, s. 172 Døendes, og at det Udsagte · kunde blive ved at lyde, det er saa afgj
Brev 198 , saa risikerer jeg at jeg · kunde blive ved saa længe det skal være,
NB28:55 har saa megen Magt, at det · kunde blive verdsligt farligt. / / / 8. Journalen
BI, s. 311 for at Tænkningen · kunde blive virkelig, maatte den blive concret.
CT, s. 192 aa en saa afgjørende Maade · kunde blive vitterlig. Det er altsaa hans Første,
Papir 449 e en eneste af disse Mange · kunde blive vred paa mig derfor, da han mere
LP, note gjen, hvor han i det høieste · kunde blive vred, fordi de loe, skulde komme
DS, s. 185 Og for at denne Standsning nu · kunde blive Ædruhedens og sand, skulde der
BOA, s. 109 en Discussion, hvis Resultat · kunde blive, at det nu var vist, at man havde
NB18:34 om han var og heftig som han let · kunde blive, begyndte han at skjende efter en
Papir 381 erne at Forelæsningerne · kunde blive, hvis fornødent gjordes, Colloqvier.
NB10:20 og tillige hvor farligt det · kunde blive, naar det blev virkelige Personer.
SFV, note sen var, ingen Misforstaaelse · kunde blive, om det var mig, der trængte til
DSS, s. 121 jult over, hvilken min Opgave · kunde blive, saa forsigtigt som jeg er bleven
OTA, s. 421 det ikke var muligt, at det · kunde blive, som Ynglingen forventede det, hvad
Papir 469 havde troet, at Biskop M. · kunde blive. Han blev saa arrig – nu, ligefrem
BA, s. 373 Comiske. Denne Aandens Frihed · kunde Blufærdigheden naturligviis ikke have.
EE2, s. 293 til Middag, ikke en Kone, der · kunde blæse Punktet bort. / Overhovedet har
G, s. 84 aa ethvert dyrebart Minde, der · kunde boe i hans Sjæl. I denne Henseende bruger
JJ:339.e ser det i mig, fordi det er som · kunde Boghandleren mærke paa mig, hvilket
SLV, s. 100 gtemand. Kun Beslutningen · kunde borge for Aladdin, Digteren ikke, Poesien
3T43, s. 90 s Lære, at deres Anseelse · kunde borge for Sandheden? Nei den var dem en
SLV, s. 298 en Indbildning? Dersom Nogen · kunde borge mig for, at hun blev lykkelig; men
BI el Enhver, da man jo paa den Maade · kunde bortforklare enhver Forbrydelse og gjøre
NB27:16 e Yttringer, at han jo ikke · kunde bortgive Embeder o: s: v: o: s: v: /
EE1, s. 287 n vilde blive, at han aldrig · kunde brakke, noget, der er saa yderlig vigtigt;
BA, s. 427 aa en høiere Dæmon, der · kunde bringe Aabenbarelsen frem. Men Indesluttethedens
BN, s. 114 d, det er, en Besindighed, som · kunde bringe Andre til Raserie. Og vist er det,
KG, s. 289 enskabelig Lyst og Trang, der · kunde bringe dem til at glemme alt Andet. See
OTA, s. 237 altsaa, hvis den Frække · kunde bringe den afskyeligste Udaad over sit
Brev 268 Fornøielse, hvorvidt den Ene · kunde bringe den Anden til at lee under Stykket.
Brev 268 o der en bestemt Aften først · kunde bringe den Anden til at lee. Hvilket Stykket
3T44, s. 241 ladet forstaae, at han endog · kunde bringe det dertil, at Gud blev Skaber.
NB2:198 gtige jo netop til Straf · kunde bringe det Frygtede over mig. / Alle
2T43, s. 33 nske dog saaledes, at Du let · kunde bringe det i Overeensstemmelse med Dine
CT, s. 306 de, saa barnagtige; dersom Du · kunde bringe det over Dit Hjerte engang ret for
KG, s. 82 ten«, dersom han ikke · kunde bringe det over sit Hjerte, dersom han,
CT, s. 206 at opfinde en Rædsel, som · kunde bringe dette Ord til Taushed, da feiler
2T43, s. 33 Du, at Forandringen umuligen · kunde bringe Dig til at gjøre det Samme som
AE, s. 283 tænkt over, hvorledes man · kunde bringe et Menneske i Lidenskab. Saa har
EE2, s. 22 ldigt yttret Ønske netop · kunde bringe et Menneske til Fortvivlelse, fordi
NB9:71 g staaer saa fast, at han for den · kunde bringe et Offer. – / Den samme Indvending,
AE, s. 85 fuldhed i Tilværelsen. Den · kunde bringe et sandseligt Menneske til Fortvivlelse,
G, s. 14 ikke Aftenens vinkende Ensomhed · kunde bringe ham ud af den tungsindige Længsel,
G, s. 87 fortrylle enhver Pige, om hun · kunde bringe hele Kjønnet til Fortvivlelse
NB7:75 rneste Idee-Association, der · kunde bringe hine Tanker frem – og saa
Brev 317 jeg fandt Hvile i som jeg · kunde bringe i Samklang med Christendommens simple
KG, s. 186 menligning er det Eneste, som · kunde bringe Kjerligheden ud af Gjelden eller
Papir 460 dte G. for at have En, der · kunde bringe Latteren i Gang, naar det viste
3T43, s. 89 han sin Trængsel, som den · kunde bringe Menigheden til at forsage. /
Brev 79 end sige, at jeg selv skulde · kunde bringe Mening deri. Jeg har taget Hoffmanns
EE1, s. 235 de, kort, der var Intet, der · kunde bringe mig i Forlegenhed. Mit Sværmeri
EE2, s. 227 jeg kjender kun een Sorg, som · kunde bringe mig til Fortvivlelse og nedstyrte
EE1, s. 49 rsom nemlig de gode Mennesker · kunde bringe mig til virkelig at have Uret, til
Papir 59 ovb. 34. / Jeg synes, at man · kunde bringe Sagen paa Spidsen mellem Catholiker
KG, s. 285 n, for at da ogsaa dette Blik · kunde bringe sin Spot, sin Foragt, sin Ynken,
Oi7, s. 287 den beskrevne, hvori der dog · kunde bringes en lille Smule Sandhed ind, hvis
Papir 534 l Vildfarelse ( som altsaa · kunde bringes paa rette Vei) nei det er det al
SLV, s. 345 løst var det, om hun selv · kunde bringes til eller falde paa at hæve
AE, s. 435 skjøndt man dog der ogsaa · kunde bruge andre Psalmebøger efter frit Valg?
JJ:488 Samvittighed og hvert Øieblik · kunde bruge den Lindring at tro paa Syndernes
EE2, s. 330 a viste det sig, at han ikke · kunde bruge den, at den hildede ham i en Snare
NB25:98.a egeme, thi, selv om han ellers · kunde bruge det levende, det forandrer sig i
EE2, s. 53 der end ikke var en Qvist han · kunde bruge det til. Den første Kjærlighed
2T43, s. 36 e, om et Menneske retteligen · kunde bruge dette Ord; dog dette lærer intet
NB33:32 , saa man virkelig lige saa godt · kunde bruge en Maskine. / Men det er dette Skulkerie
SLV, s. 270 Ja jeg føler det vel, jeg · kunde bruge en ulykkelig Kjærlighedshistorie,
PMH, s. 73 at man i Frihedens Sphære · kunde bruge Gjentagelsen. At den forudsætter
SLV, s. 402 , naar hun mener, at hun nok · kunde bruge ham. Hun er sikker paa, sagtens at
NB7:38 d et Msk, naar han ikke længer · kunde bruge ham. Ja, saaledes er det med et Msk.,
NB27:71.a ammen, at jeg i Tillid til Gud · kunde bruge jordisk Klogskab – / Natur-Videnskabernes
OTA, s. 240 es skal jeg betegne det, jeg · kunde bruge mange Ord for at beskrive det, men
Brev 116 ikker paa uhyre fiint Papir, jeg · kunde bruge Mikroskop for at læse det. /
EE2, s. 149 hvis Slid og Slæb den vel · kunde bruge og betale for, men som dog i en anden
CC:12 søge en ældre, hvem de · kunde bruge som Mynster for at dadle en nyere,
PCS ren – en Opgave man passende · kunde bruge til Examen for den vordende Skuespiller
NB10:80 / En Digter-Form jeg fremtidigen · kunde bruge, var at udgive Bøgerne som vare
PF, s. 89 remsat en Formel, man passende · kunde bruge. Varianterne ville være paa sidste
NB13:6 l Fredags Prædiken. / / Dertil · kunde bruges adskillige af de Ord, som spottende
NB2:103 et » Selvforsvar« · kunde bruges disse Ord: / Giver os Indgang; vi
BI, s. 342 jeg, at dette Udtryk ret godt · kunde bruges i Analogi med den metaphysiske Betydning,
BB:37 den Tid kunde anvendes bedre, · kunde bruges om end under Form af Spøg og
JJ:499 E prædikes for ham, uden Skade · kunde bruges saadanne Skildringer, men man kan
NB29:77 og hvis han mener at dette · kunde bruges som en Ingredients i hvad han agter
SLV, s. 380 det skulde da være at han · kunde bruges som Pølsehandleren hos Aristophanes),
Papir 330 aadan Figur som Jfr. Päthau · kunde bruges til det indvævede Mynster i en
NB14:4 homas a Kempis som maaskee engang · kunde bruges til et Motto, han siger om Paulus:
NB29:92.a 34.35. ( hvilket Sted passende · kunde bruges til Text ved Brudevielser) /
NB12:170.a endte ham. / No 3: Luc 24, 31 · kunde bruges. Just det at han bliver usynlig
EE1, s. 299 i, ingen for fortvivlet, han · kunde bruse som en Efteraarsstorm, han kunde
Papir 276:3 else for fortvivlet, han · kunde bruse som en Efteraarsstorm, hvidske uhørligt
FB, s. 196 nker da ogsaa, at jeg gjerne · kunde byde dem kongelige Obligationer at skrive
SLV, s. 149 hende mere tro end Den, der · kunde byde Menneskenes og Gudernes Slægt til
OTA, s. 325 Tjeners Skikkelse; han, der · kunde byde over Legioner Engle, ja, over Verdens
IC, s. 232 ste Menneske, som med Sandhed · kunde byde under eller dukke under, ved at oplyse,
AE, s. 85 at, hvad Undseelsen for Guden · kunde byde, tænker man mindre paa), saa mene
LF, s. 47 : » ja, hvo der · kunde bygge og boe hos Fuglen, lønligt i Skovens
SLV, s. 360 sin Haand – men Ingen · kunde bytte den i Landsbyen, hvor han var. Men
DS, s. 211 ir – der var Ingen, som · kunde bytte det. Saaledes med det Christelige,
PCS, s. 129 eiede en Banknote, som Ingen · kunde bytte, og derfor næsten kom i Penge-Forlegenhed.
NB28:25 virkelig til at lide, og de · kunde bære Χstd. igjennem. Thi Den der,
FP, s. 23 ns Dygtighed bevirkede, at den · kunde bære de mange Tryk, den i politisk Henseende
JJ:84 et for sine Disciple fordi de ikke · kunde bære det. Det var kjærligt gjort
IC, s. 185 det ikke, fordi de endnu ikke · kunde bære det. Et Menneske er et skrøbeligt
BI, s. 329 cta var for tungt til, at hun · kunde bære dets Vægt. At besinde sig derpaa,
IC, s. 90 e, og saa Ham! Intet Menneske · kunde bære dette Misforhold; det kan kun Gud-Mennesket,
NB20:14 g sidst var den Eneste, der · kunde bære dette umiddelbare Forhold til Gud.
TSA, s. 65 lidende Menneskehed, der ikke · kunde bære Ham. Men dette Svar er forfeilet,
NB21:78 avet, men hvis svage Legeme ikke · kunde bære hans Aand og Aandsanstrengelserne
AE, s. 125 d en Sophist har sagt, at han · kunde bære hele Verden i en Nøddeskal,
FB, s. 194 on? Aabenbar det, at han ikke · kunde bære Medlidenhed, som han fra Barn af
FF:149 r det Kors, som Philosophien ikke · kunde bære men er bleven hængende paa.
FP, s. 23 s Kraft, der betingede, at den · kunde bære Modgang. Dersom nemlig hiin Tidsalder
AE, s. 67 sning med sig i Graven: Ingen · kunde bære sig forsigtigere ad end Lessing
SLV, s. 286 r. / Og Smerten over, at hun · kunde bære sig saa forkeert ad, giver hende
SLV, s. 276 er. At der var Den, som ikke · kunde bære sig saaledes ad med den Elskede,
JJ:107 n Inderlighed, min Religieusitet, · kunde bære sig saaledes ad! Og dog kan jeg
KG, s. 328 vde løftet Vægten, ikke · kunde bære Vægten af at have løftet
NB6:64 age Byrder, man maaskee ikke · kunde bære, hjælper En lidt efter lidt
Brev 79 ndbildning lod mig troe, jeg · kunde bære, og en Hercules narrede mig til
SLV, s. 421 vor jeg havde ventet, at jeg · kunde bøie mig for hende; thi jeg, der er
PS, s. 248 en standset i Qvalitet. Dette · kunde Carneades ikke faae i sit Hoved, naar det
Brev 317 thi saaledes følede jeg · kunde Christendommen aldrig fremkomme hos mig
SD, s. 213 aandløst, at det er, som · kunde Christendommen slet ikke anbringes i Forhold
NB9:52 emærkning, som jeg kjender, og · kunde citere fra Stedet; men han synes ikke at
NB2:37 vis Liv i en vis Forstand umuligt · kunde collidere med Nogen, da det intet jordisk
NB10:179 t enkelt Msk. med hvem jeg · kunde collidere saaledes, at det kunde falde
BOA, s. 118 get saa Abstrakt, at det ikke · kunde concentrere sig i en energisk Bevidsthed,
NB6:55 solut. Det generede; rigtigt · kunde Cotteriet dog ikke faae Snakken paa Gang.
EE1, s. 114 l Opfattelse i Ordets Medium · kunde da afgive et indirecte Beviis for min Sætnings
Brev 3 beskeden at forlange det af ham. Du · kunde da afkorte Din Reyse og efter et passeligt
NB14:147.a son er der, nei slige Forhold · kunde da aldrig en Romanforfatter falde paa at
AE, s. 447 dersom han turde det? Thi det · kunde da aldrig falde den ydmyge Arbeidsmand
NB4:48 eer sig for orthodox » det · kunde da aldrig falde ham ind at paatage sig
NB26:53 g at tale til nogen Saadan, · kunde da aldrig falde mig ind, ja kunde jeg end
IC, s. 56 ger: nei, slutte mig til ham, · kunde da aldrig falde mig ind. Og det forstaaer
FB, s. 180 hetiken billige. Katastrophen · kunde da dannes i Lighed med den virkelige, kun
SLV, s. 120 Sæbe af Flintestene; han · kunde da ende Talen omtrent saaledes: see! nu
YTS, s. 275 Bekjendelsen kun være, og · kunde da forblive skjult i Ens Inderste. Men
NB11:160 jævelens Opfindelse. / Sagen · kunde da forresten let blive livsfarlig. /
FB, s. 130 var Surrogatet for Troen. Jeg · kunde da heller ikke gjøre mere end den uendelige
NB27:40 en han frygtede Gud. Derfor · kunde da her ikke i fjerneste Maade blive Tale
NB:36 vde han intet Svar faaet. Jeg · kunde da hverken endnu have undværet Situationen,
AA:13 bstratet for sin Reflexion og · kunde da i det Høieste see tilbage paa den
Brev 2 de see, at faae fat paa og den · kunde da i dette Tilfælde sendes med de øvrige.
NB:12 hed, i en Idees Tjeneste: saa · kunde da i Grunden hellere ogsaa den store Hob,
NB26:78 l i Kjødet toges fra mig. Jeg · kunde da komme til at bruge de mig forundte Evner
NB11:133 vending mod det Digteriske · kunde da kun forsaavidt have en Slags Skin af
EE2, s. 267 m ikke behøvede dette. Man · kunde da kun i den Forstand sige, at det var
EE1, s. 263 kke blive uden Virkning. Det · kunde da lyde med Digterens Ord saaledes: »
BOA, s. 151 ra at hente Tankerne. / Adler · kunde da mir nichts und Dir nichts have nedlagt
Papir 445 ar det Overordentlige, det · kunde da Mængden med sin bedste Villie ikke
EE1, s. 114 g for denne at gjøre. Jeg · kunde da nøies med at gjøre opmærksom
NB19:52 e skal gaae ubemærket af. Man · kunde da ogsaa forstaae Ordet saaledes: hun har
NB11:66 hed, til Kassemester – man · kunde da snarere sige: hvilken Tro og Kjerlighed
AE, s. 281 a tænker jeg den ikke. Det · kunde da synes rigtigt at sige, at der er Noget,
Not11:8 kab er durchaus blot logisk. Det · kunde da synes, at al Fremgang i Tanken her var
EE1, s. 61 eo ipso er forfeilet. / Man · kunde da tænke sig en anden Vei. Man kunde
AE, s. 432 igen har at fremsætte, hvo · kunde da udholde Livet! – Saa træffer
F, s. 520 get at lære. Mit Tidsskrift · kunde da vel bestaae, om min Forventning end
F, s. 522 get at lære. Mit Tidsskrift · kunde da vel bestaae, om min Forventning end
G, s. 12 ad ret af sin hele Sjæl, hvo · kunde da være et saadant U-Menneske, at han
Papir 261:3 og de forstode mig ikke; hvad · kunde da være naturligere, end at jeg kom
AE, s. 117 Stræben efter Sandhed. Man · kunde da, og har maaskee endog søgt at minde
FF:18 ed. Det eneste Øieblik da D. J. · kunde dandse en Gallopade vilde være med Commandanten
LA, s. 51 elv berørt af Reflexionen, · kunde danne mod Berglands Lidenskabelighed i
LP, s. 47 digheder, som maaskee passende · kunde danne Overgangen fra det Foregaaende, det
NB12:60 at høste to Gange. / Der · kunde dannes et ret godt Pendant til den Scene
SLV, s. 81 rne sig, og dog er det, som · kunde de aldrig blive tilstrækkeligt forvissede.
BI, s. 223 nød i ironisk Tilfredshed, · kunde de Andre ikke nyde, og den udviklede derfor
TSA, s. 92 slaae et Menneske ihjel, som · kunde de da sagtens: ak, Den, der har en Forestilling
2T43, s. 31 lev det andet det ogsaa, saa · kunde de dog lære aldeles forskjellige Ting;
NB30:35 en selv ville betale derfor, saa · kunde de faae Χstd. aldeles som de selv
NB30:133 dmyghed og Qval. Sagen er, · kunde de forstaae det som det i Sandhed er, hvor
EE1, s. 319 et. – » Maaskee · kunde De give mig Oplysning om en ung Dame, der
G, s. 60 de jeg have havt Dem ved Siden, · kunde De have siddet i Værelset, om det saa
Not9:1 nanden i Tiden, væsentlig · kunde de ikke adskilles. Efter hans Opstandelse
NB16:64 ne følte at Augustus Aag · kunde de ikke afryste, saa digtede de, at han
EE1, s. 416 e Skygger; thi varme Hjerter · kunde de ikke finde, thi al Hjertets Varme var
Brev 67 8 Dcb 1849 / Kiære Ven! / · Kunde De ikke have Lyst til at see een af Deres
AA:1 e hendes Lig til Kirkegaarden, · kunde de ikke komme længere end hertil, hvor
BI, note Tale? – Polos: Hvorledes? · kunde de ikke ligesom Tyrannerne dræbe hvem
NB11:118 ænge Χstus var hos dem, · kunde de ikke ret opgive de jordiske Forventninger
NB32:95 r en Svaghed i den ene Fod, · kunde De ikke see at bøde derpaa ved Støvlens
NB30:53 e-Afstand. » Men saa · kunde de jo lade være selv at bevirke hans
NB9:42 t.« » Men saa · kunde De jo lige saa godt reise til Smørum-Ovre«
LA, s. 103 gen Vished have, thi Visheden · kunde de kun faae ved ham, og giver han et eneste
EE2, s. 116 u dog vel ikke, thi hvorledes · kunde de leve i god Forstaaelse, naar de ikke
NB21:132 t at være Χsten, derfor · kunde de mene at det nok lod sig gjøre; nu
NB:17 Det seer i Begyndelsen ud som · kunde de nok være med; men da gaaer Consequentsen
Brev 74 mig med en lille Skrivelse, · kunde De nu have ladet Tiden gaae hen, til den
Brev 314 r sin Sjæls Frelse, saa · kunde De rigtignok skræmme Livet af et stakkels
EE1, s. 371 de larmet saa stærkt, saa · kunde De selv have hørt det. Jeg sagde, saadan
AE, note t kan et Øieblik see ud, som · kunde de skridte sammen. Og dog er det ikke saa,
NB14:91 Nielsens Navn stod paa hans Bog · kunde de strax see, at det var af en Schüler.
TS, s. 106 Holdning og Sluttethed, Intet · kunde de taale, Intet udholde, neppe kunde han
BOA, s. 98 dning, at naar de blot ville, · kunde de tage hele Menneskeheden paa deres Samvittighed;
DS, s. 224 sovende – ikke en Time · kunde de vaage med ham. Dog Een af dem sov ikke
EE1, s. 98 gte ny Elskov. I Ustadighed · kunde de vel have en vis Lighed med Don Juan,
NB24:30 get hos mig De misbilliger, · kunde De ønske at give mig et Rap, gjør
NB14:145 stne – hvad Saligere · kunde de ønske at høre; men Afsindighed
Brev 60 d vil nok komme. – Saaledes · kunde De, kjære Hr Etatsraad, med Sandhedens
Papir 301 e holdes meget phantastisk. Her · kunde deels den hypochondriske Ængstelighed,
NB5:71 re et sundt stærkt Msk, der · kunde deeltage i Alt, der havde legemlig Kraft
PMH, s. 85 Glæde vil Du ikke saaledes · kunde dele med mig. Man har haft Exempel paa,
NB16:59 r mod mig. / Ja, hvis jeg · kunde dele mig, blive 10 Personer, saa kunde
NB30:36 n er jo christeligt Nonsens; saa · kunde den Χstne ogsaa lade sig trøste
2T43, s. 23 det; kun ved selv at ville, · kunde den Anden gribe det. Saa var han da atter
AE, s. 38 ilforladelighed. Paa den Maade · kunde den bekymrede Prophetie i Luc. 18, 8 gaae
EE1, s. 96 kke været Opfattelse, saa · kunde den comiske Vending dog aldrig udeblive,
Papir 68:2 t, at opfylde den, og hvorledes · kunde den da love Salighed under Indtrædelsen
IC, s. 192 hi Styrelsen er kjerlig, hvor · kunde den da nænne strax at lade en Yngling
IC, s. 187 irkelighed, den kan det ikke. · Kunde den det, kunde altsaa et Menneske ved Hjælp
OTA, s. 142 Torden lød over hans Grav, · kunde den end høres over den ganske Verden,
NB35:22 ved Hjælp af Vingerne · kunde den flyve bort til fjerne Egne, salige
CT, s. 68 underveis efter Høiheden; · kunde den forstaae dette, maatte den synke. Den
JJ:8 sad med foldede Hænder, da · kunde den Fødende ikke føde, saaledes naar
G, s. 64 n Bestemmelse.« Hvilken · kunde den første Bestemmelse være, maaskee
SLV, s. 161 , sæt det var saa, derfor · kunde den gjerne finde sin Plads her som Gjenstand
BI, s. 123 Phædon er tragisk, derfor · kunde den græske Himmel gjerne overskinne
AE, s. 508 e været i Hedenskabet, saa · kunde den have været, fordi den kun har Menneskenaturen
OTA, s. 394 en lille Indrømmelse, som · kunde den her knibe sig ind imellem Veien og
NB17:43 nbringes indenfor dette Liv, som · kunde den hjælpe for dette Liv. Men det kan
TTL, s. 449 intet Imorgen, i Sorgens, som · kunde den ikke blive en Draabe bittrere, i Betragtningens,
NB17:102 e frygtelige Conseqventser · kunde den ikke drive mig, denne trodsige og herskesyge
2T43, s. 31 rfor lærte den Dig dette? · Kunde den ikke have lært Dig noget Andet?
KG, s. 292 m Synden ikke var til at see, · kunde den jo heller ikke tilgives. Som man da
Not9:1 hans Fuldkommenhed. Men saa · kunde den jo være bleven uskabt? Nei. Feilen
TSA, s. 69 in Tvivl lyder saaledes: hvor · kunde den Kjerlige nænne at lade Menneskene
EE:191 ørstede efter, ja visselig, da · kunde den komme for sildig; thi hvad hjalp det
BI, s. 282 thi da den var uberettiget, · kunde den kun skee sin Ret derved, at den blev
PCS, s. 130 er være Tale om Beundring, · kunde den lige saa godt komme paa andet Sted,
NB:73 le et Skin, at det dog er som · kunde den næstendeels og saa godt som, ligesom,
EE1, s. 286 ligge i Barselseng. Hvorfor · kunde den Tid ikke komme, da Europa vilde indføre
NB15:34 var snuppet lidt kort af, ellers · kunde den være blevet ypperlig. Han forstod
EE2, s. 254 e Gange og forsikkret, at jeg · kunde den. Jeg gik i Seng, og førend jeg faldt
NB32:87 . Kunde det ikke hjælpe, · kunde denne Betragtning ikke purre Dig op, og
G, s. 18 e, Paarørende og Venner, saa · kunde denne Historie blive en alenlang Novelle.
JC, s. 31 hie som et historisk Aktstykke · kunde denne Nødvendighed endnu ikke opdages,
NB23:140 , at i Forholdet til Χstus · kunde denne Sætning saa dristigt urgeres,
G, s. 26 ematisk Vurderingsmand, maaskee · kunde der blive Noget ud deraf, en Anmærkning
EE1, s. 330 t hun i urette Hænder, da · kunde der bringes noget meget Uqvindeligt ud
G, s. 22 ke troet paa Gjentagelsen, hvad · kunde der da ikke være kommen ud af ham? hvilken
KG, s. 261 il dette Haab, som er Haabet, · kunde der da være Tale om at blive til Skamme;
AE, s. 332 risten og lod sig døbe, da · kunde der dog være Tale om at der var et Slags
YTS, s. 274 rt. Og dog, menneskelig talt, · kunde der endnu være Tale om Skaansel; o,
NB12:122 pmærksom paa hende, som · kunde der fra hende komme nogen Vanskelighed.
KG, s. 28 ette ikke var Tilfældet, da · kunde der ganske rigtigt være Tale om at elske
NB14:100 , blot en lille Smule: saa · kunde der gjøres Adskilligt. Det er tungt
BA, s. 370 upiter latterlig. Med Bacchus · kunde der gjøres en Undtagelse, men han er
SLV, note et Stykke af Midnat 13. Febr. · kunde der godt have staaet istedenfor den dialektiske
Oi7, s. 301 medie-Spil – og maaskee · kunde der i denne Henseende gjøres Noget for
AE, s. 418 kke nægte; og netop derfor · kunde der i vor Tid fremkomme et ikke umærkeligt
EE2, s. 286 ens: Mage til en saadan Lykke · kunde der ikke findes i hele Verden, og deri
SLV, s. 362 tales der maaskee slet ikke? · Kunde der ikke gives en lille Mellemtid? Er det
SLV, s. 362 høi lys Dag i Evigheden? · Kunde der ikke gives en Morgendæmring, hvor
IC, s. 213 stet, gik ud i Virkeligheden, · kunde der ikke hænde ham noget Besynderligere,
3T44, s. 265 aatte vente nogle Dage. Hvad · kunde der ikke hænde i disse Dage? Og om end
SLV, s. 358 i det Skrevne seer den. Hvad · kunde der ikke skee? Papiret kunde komme bort,
KKS, s. 104 hold til Ideen ikke været, · kunde der ikke være Tale om en Metamorphose;
NB24:54.a og saa henlægge den. / Men · kunde der ikke være Tale om seierrigt at styre
FB, s. 131 thi menneskelig Beregning · kunde der ikke være Tale om, og det var jo
2T44, s. 211 men Forventningen, ja den · kunde der ikke være Tale om; thi hvor var
NB6:46 som jeg har levet qua Forfatter, · kunde der ingen Anledning blive til at yttre
NB:7.a ted. / S.K. / / og før den Tid · kunde der Intet gjøres, min Arbeiden for min
SLV, s. 419 i det første Tilfælde · kunde der jo ogsaa muligen blande sig Tvivl,
NB12:133 ulde blive det Sidste, saa · kunde der jo skrives endnu engang Taler ved Altergangen
NB16:92 det maaskee være. Forsaavidt · kunde der jo være næsten Grusomhed i den
SD, s. 130 eskets Selv sat sig selv, saa · kunde der kun være Tale om een Form, den ikke
AE, s. 249 rende. Ved directe Meddelelse · kunde der maaskee vækkes lidt Sensation, men
CT, s. 244 u tænker paa, desto mindre · kunde der naturligviis være Tale om at trænge
BOA, s. 184 vore dialektisk confuse Tider · kunde der nok være Den, der kunde have Gavn
NB17:59 ssorer i Theologie. hvorfor · kunde der næsten lige saa godt staae: Gud
NB26:7 for Χsti Skyld; maaskee · kunde der ogsaa skjule sig en Stolthed i ham,
DD:10 grændsede Individualiteter · kunde der opstaae en Eenhed i Væsen; men hvor
JJ:502 ium om den barmhjertige Samaritan · kunde der prædikes saaledes over: / om de
Sa, s. 175 ot bliver bedragen – saa · kunde der sagtens hjælpes – men Du vil
NB:113 : har Du virkeligen Troen. Derfor · kunde der tales saaledes over dette Ord: /
NB14:120 en Betragtning af Livet: og saa · kunde der vel komme noget Godt ud. At der allerede
NB:70 spotte denne Lidenskab: ja da · kunde der vel næppe være Tale om at den
BOA, s. 170 Hvilken skjønnere Lovtale · kunde der vel tænkes over et Lands Geistlighed,
NB14:147 / 3 Taler. / Eller maaskee · kunde der vælges en ganske ny Form: gudelig
NB30:50 let ingen Masse var, først da · kunde der være Tale om at Alle bleve frelste.
NB31:139 naar dette er indøvet, · kunde der være Tale om dette uendelig Høie:
FB, s. 153 e for at forsone vrede Guder. · Kunde der være Tale om, at Guddommen var vred,
NB31:69 er nu saa langt ude, at Dig · kunde der være Tale om, jeg skal til den Ende
AE, s. 96 iske«) Identitet, saa · kunde deraf synes at følge, at i Forhold til
NB28:21 eden veed det – men derfor · kunde deres Taarer jo være lige alvorligt
NB14:24 oningen i denne dybeste Forstand · kunde derfor » Mennesket« ikke
NB19:90 æstet Gud: hans Livs Løsen · kunde derfor aldrig blive: mig er Verden korsfæstet
JJ:347.a des Qval sig paa Fransk. Scenen · kunde derfor begynde med et Par franske Ord.
NB7:8 Troens Gjenstand. / I Hedenskabet · kunde derfor den abstracte indirecte Meddelelse
SD, s. 235 od. At holde Dom i Evigheden · kunde derfor et Barn bestride; der er egentligen
Not4:11 ndte Exempel med de 100 Rbd. Jeg · kunde derfor gjerne tænke mig det, men deraf
LA, s. 79 men var en Udmærkelse. Det · kunde derfor i Forhold til Gjengivelsen af en
TSA, s. 90 eske, Han var Sandheden, Han · kunde derfor ikke Andet, end at lade den syndige
Oi4, s. 208 vad der blev forudsagt. / Det · kunde derfor ikke falde Nogen, som christeligt
JC, s. 57 e i Forhold til hinanden. Man · kunde derfor ikke sige, at Reflexionen frembringer
JC, s. 45 n Overveielse. Den Sætning · kunde derfor ikke, saa lidet som nogen philosophisk
NB16:46 rstaaet mig selv totalt, og · kunde derfor ikke, selv om jeg havde villet,
EE1, s. 60 omhed. En saadan Æsthetik · kunde derfor kun holde sig en bestemt Tid, saa
SLV, s. 404 er den Experimenterende. Jeg · kunde derfor meget godt tænke mig, at han,
NB9:48 tømmer det Uendelige. Man · kunde derfor næsten fristes til at sige, at
AE, s. 492 heden bliver Udvorteshed. Man · kunde derfor see Furierne, men netop denne deres
EE2, s. 304 seer det da som en Pligt. Jeg · kunde derfor sige, at det er ethvert Menneskes
G, s. 40 delighed langt tilbage i Logen, · kunde derfor slet ikke see 2den Etage og Galleriet,
EE2, s. 187 nskuelse er Fortvivlelse, det · kunde derfor synes at være det Rigtige at
EE2, s. 280 a Meget som enhver Anden. Det · kunde derfor synes, at hiin Æsthetiker havde
NB27:42 og Moder og sig selv. / Jeg · kunde derfor tænke mig, at hvis dette skulde
BOA, s. 134 et fast ɔ: bag efter. Han · kunde derfor ønske at det Bestaaende var svagt
Not11:18 den dette Prædikat, saa · kunde deri indirecte synes at ligge, at d. n:
JJ:431 cfr p. 256, 194, 185, 171. / Man · kunde deri indslynge en ulykkelig Elskerindes
NB12:60 og nu den anden Tjener: der · kunde dertil dannes et ret godt Pendant ved at
NB14:16 ligt med Endeligheden at skaffe, · kunde desto bedre tjene Sandheden. Og det er
Brev 254 de. Hvis dette var Tilfælde, · kunde det aldrig falde mig ind at hitte paa,
SFV t ikke kan være anderledes: saa · kunde det aldrig falde mig ind at ville vinde,
NB31:146 der Menighed. Naturligviis · kunde det aldrig falde mig ind, at Apostelen
TS, s. 83 n gudfrygtig Haaben, at endnu · kunde det Alt vende sig til Seier, da Alt er
SFV, s. 65 i mig saa stor, at jeg ikke · kunde det anderledes, jeg lod de to opbyggelige
SD, s. 210 osition – dog ikke som · kunde det begribes, men som et Paradox, der maa
AE, s. 130 e siger jeg ikke; thi maaskee · kunde det behage Styrelsen endnu idag at tage
AE, s. 130 or at forsøge mig; maaskee · kunde det behage Styrelsen, at lade mig gjøre
NB26:98 veltalende Skikkelse – da · kunde det beskjeftige mig saa meget at faae det
NB26:7 og selv opgav den. Fremdeles · kunde det blive en dæmonisk Lyst i et saadant
SLV, s. 417 me frem hos David. For David · kunde det blive en Formildelse, om det lykkedes
Papir 388 e Landets Blade. Endeligen · kunde det blive et Spørgsmaal om det ( hvis
SLV, s. 256 deale Forestilling om Pligt. · Kunde det blive mig klart, at jeg i strengere
NB9:54 Brorson No 104, 9. / Overhovedet · kunde det blive skjønt saaledes at tage et
NB22:31 ensartethed. / Og forresten · kunde det da altid blive et Spørgsmaal, om
SD, note og reent philosophisk · kunde det da blive et spidsfindigt Spørgsmaal,
Papir 306 jordiske Øre, hvorledes · kunde det da blive Jøder en Forargelse og
NB8:79 ge dem: » men hvordan · kunde det da gaae til, at han blev saaledes mishandlet
Oi7, s. 295 ve Christen. Selvfølgeligt · kunde det da naturligviis aldrig falde mig ind
NB26:6 e. » Oppositionen« · kunde det da nærmest tillades i Modsætning
AE, s. 543 rt Analogon er et Bedrag. Saa · kunde det da snarere synes en Analogie, om En
NB34:9 ivs-Anskuelse Χstd, saa · kunde det da vel aldrig falde ham ind at ville
NB27:81 et det – saadan strax · kunde det da vel heller ikke komme, thi saa vilde
TS, s. 58 di jeg blev sinket, thi ellers · kunde det da være det Samme, jeg læste
NB15:109 ret saa, hvor i al Verden · kunde det da være gaaet Χstus som det
NB2:157 Christus var Sandheden, og · kunde det derfor ikke anderledes; og fremdeles
NB5:74 sig til Gud. I Forholdet til Gud · kunde det derimod dog vel aldrig falde et Msk
EE2, s. 100 il alle slige Erobringer, saa · kunde det dog aldrig falde den ind, at Kjærligheden
EE1, s. 66 lder mig, at bevise det, saa · kunde det dog aldrig falde mig ind at bevise
NB21:4 eg Lyst til at leve. Maaskee · kunde det dog engang opleves, at et Msk. i levende
EE1, s. 66 ed, at det nytter til Intet, · kunde det dog gjerne falde mig ind, at bede den
BI, s. 134 betydeligt end Resultatet er, · kunde det dog gjerne være udtalt med Begeistringens
Not8:46 e med Mskets almindelige Lod; og · kunde det dog ikke bane sig Vei. Eller mener
4T43, s. 134 et Menneske havde den behov, · kunde det dog ikke være ham tjenligere, at
KG, s. 373 tilgives.« Imidlertid · kunde det dog maaskee lykkes En at misforstaae
NB19:31 r det Liv, jeg nu fører, · kunde det dog saa let misforstaaes, som meente
NB35:15 s Masse sank i Glemsel, saa · kunde det dog synes som forholdt dette sig til
YTS, s. 265 ngs Maalestok. Det er da, som · kunde det dog udmaales, hvor langt Du er borte,
Oi5, s. 233 hristendom over for en anden, · kunde det dog vel ikke falde Nogen ind at misforstaae
JC, s. 35 ere i en evig Continuitæt. · Kunde det end lykkes Tænkningen med Hensyn
KG, s. 227 en, hvis den vil troe Alt. Og · kunde det end synes, at det, at være sikkret
KG, s. 316 gen og Bækkens Rislen: men · kunde det falde Dig ind, at der skulde være
NB32:73 edeligt – da først · kunde det falde ham ind, at Du er saaledes paa
EE1, s. 49 Ord. Kun den lykkelige Oldtid · kunde det falde ind, at lade de smaa Børn
PS, s. 241 var et menneskeligt Digt. Vel · kunde det falde Mennesket ind at digte sig selv
NB31:77 t. / Jeg skriver dette ikke, som · kunde det falde mig ind at haabe at omvende en
SLV, s. 315 n jeg vil det, naar jeg bare · kunde det for min Stolthed, ellers vilde jeg
OTA, s. 137 da i Længden ønskeligt, · kunde det foranderlige Menneske ikke let komme
NB22:59 u Den, som skal komme? / Maaskee · kunde det forstaaes saaledes. / Han har angrebet
SD, s. 220 ikke hjælpe ham; men vel · kunde det forstyrre ham, gjøre ham det umuligt
NB23:148 delsesrigeste Liv. / Endnu · kunde det gaae – hvis han saa gjorde Indrømmelser
NB27:42 eres af Gud-Msket selv) saa · kunde det gaae saaledes til, at Χstd. forkyndtes
LF, s. 37 nklende Blik, der seer ud, som · kunde det gjennemtrænge Jord og Hav og Hjertets
NB14:8 rksomhed udgives af en Pseudonym, · kunde det gjøres saaledes. / Mag. K.s Forfatter-Virksomhed,
NB14:5 hvad synes Dig, vil Du, det, · kunde det glæde Dig og bidrage til at forskiønne
NB12:30 var ophørt at være Forf., · kunde det glæde mig meget, at hellige Etatsraad
NB12:129 og Mediationen svækket, · kunde det have været rigtigt at skrive en
BB:1.a t: IX S. 419 fl.« For mig · kunde det Hele maaskee have Interesse, maa eftersees.
NB31:72 rstaaelse, var intet Msk; derfor · kunde det heller aldrig falde noget Msk ind,
BOA, s. 163 nok ikke gjort, og anderledes · kunde det heller ikke gjøres. Sligt kan ikke
AE, s. 229 ne Ords bedste Fortolker, som · kunde det hjælpe en Læser, at en Forfatter
DS, s. 200 t, ja selv om saa var, at man · kunde det i disse Timelighedens Par Secunder,
EE:163 Pascha af tre Hestehaler. Ja · kunde det i Sandhed gjælde om Ulykker, hvad
NB24:170 ndler saaledes. Forsaavidt · kunde det igjen tilfredsstille mig, at jeg saa
NB17:111 de det være. At sige: at han · kunde det ikke anderledes, er meget rigtigt,
G, s. 18 ag var den sidste. Dog saaledes · kunde det ikke blive, han beed i Lænken, der
CT, s. 303 dersom dette var Tilfældet · kunde det ikke blot synes, men det var besynderligt
BOA, s. 106 blot betragtede ham saaledes · kunde det ikke falde mig ind at skrive en Anmeldelse.
Brev 81 t det veed jeg ikke, men mig · kunde det ikke forstyrre. Der er Ingen, der sørger
G, s. 25 gjentages, har været, ellers · kunde det ikke gjentages, men netop det, at det
Papir 455 tivet? / Saa længe L. levede · kunde det ikke godt sees, thi han stod bestandigt
KG, s. 318 k vende sig om for Dig, som · kunde det ikke hjælpe, at tale til de Fattige
NB32:87 et mod: at give Forargelse. · Kunde det ikke hjælpe, kunde denne Betragtning
SLV, s. 374 saare vel. Min Helt derimod · kunde det ikke hænde, at faae et saadant Indfald,
BOA, note ligesom andre Børn? Hvorfor · kunde det ikke skee strax, thi hun havde jo fattet
2T44, s. 223 , og ved at komme for sildig · kunde det ikke skuffe hende. Troer Du ikke ogsaa,
PS, s. 236 redsstillet Pigen; men Kongen · kunde det ikke tilfredsstille, han vilde ikke
PS, s. 234 ed at blive til Intet, Kongen · kunde det ikke tilfredsstille, netop fordi han
IC, s. 241 øre en Undtagelse med mig, · kunde det ikke være nok, at jeg kom engang
NB:210 n Elendighed over mig, anderledes · kunde det ikke være. For at forsvare min Adfærd
2T44, s. 188 rd at bevare. Noget Timeligt · kunde det ikke være; thi for Livets Skyld
Brev 159.8 selv om Du endnu var fri, jeg · kunde det ikke. / Imidlertid Du har elsket mig,
Brev 159.7 selv om Du endnu var fri, jeg · kunde det ikke. / Imidlertid, Du har elsket mig,
Brev 159 v om Du endnu var fri, jeg · kunde det ikke. / Imidlertid, Du har elsket mig,
Brev 159.6 om Du endnu var fri, jeg · kunde det ikke. / Imidlertid, Du har elsket mig
EE1, s. 403 un modtager et Brev fra mig, · kunde det interessere mig meget. Jeg vilde da
BOA, s. 110 Orden. Men hænder det, da · kunde det jo altid være godt, om der var en
NB18:74.a det Selvplagerske; thi ellers · kunde det jo blive Opgaven i at bringe Læren
NB34:22 godt op, være rare Msker, saa · kunde det jo dog blive en rar Verden, og vi glæde
NB24:142 min Ufuldkommenhed. Men derfor · kunde det jo dog gjerne være, at det var en
KG, s. 333 hed. Ved mindre vigtige Sager · kunde det jo lade sig gjøre saaledes, at den
NB10:98 en. / Fremdeles. Sandseligt · kunde det jo paavises, at der fE var 100,000
NB28:32 iple, stiftes Partie, thi ellers · kunde det jo skee, at Læren, naar Læreren
BOA, s. 191 ktum af Tilsvaret angaaer, da · kunde det jo synes en priselig Forfatter-Beskedenhed,
NB17:106 det Overordentlige. Forsaavidt · kunde det jo synes farligt, at jeg har en Broder;
NB11:99 Fra een Side ( den blot msklige) · kunde det jo synes som var Religionen, især
4T43, s. 147 de netop Dine Eiendomme, saa · kunde det jo tage dem fra Dig, som det gav Dig
NB19:20 lde blive mit Døds-Aar), · kunde det jo være muligt at jeg blev gammel.
Brev 268 dt kun een Arm; imidlertid · kunde det jo være nok, naar han saa havde
Papir 461 askee lidt til – saa · kunde det jo være prægtigt nok, at have
NB25:109 at hun kom ad den Vei. Saa · kunde det jo være, fordi hun ikke kunde taale
NB16:59 mig, blive 10 Personer, saa · kunde det lade sig høre i Danmark, saa blev
NB32:80 t han faaer dem med. Ellers · kunde det let gaae ham som Slotsfoged Pedro i
AE, s. 437 ltid, aldrig, Alt – saa · kunde det let hænde, at det Hele blev til
NB18:13 Tid – ih, Gud bevares saa · kunde det let være blevet ham for alvorligt,
NB13:89 vidne for Sandhed, og deels · kunde det lige saa godt have ført til det
Brev 3 im. Efter Oldenborgs Yttringer · kunde det maaske have sine Vanskeligheder at
3T44, s. 263 ed til endelige Betingelser, · kunde det maaskee atter ved en Misforstaaelse
SLV, s. 110 ves det ikke, paa et Theater · kunde det maaskee behøves, men det var galt
HGS, s. 198 ge Religion? Men naar saa er, · kunde det maaskee ende med, at Piben fik en anden
Papir 52:2 r bleven en Forbryder, saa · kunde det maaskee have til Følge, at han forandrede
Brev 125 es Opmærksomhed, og saaledes · kunde det maaskee lykkes mig, at rette just denne
EE2, s. 37 den ikke var reflekteret, saa · kunde det maaskee synes rigtigt, at lade den
AE, note Hegel har gjort det Samme, saa · kunde det maaskee tjene Lessing til Gode. Ak,
NB6:81.a n Trivialitet med denne Vidnen, · kunde det Majeutiske have sin Betydning. /
SLV, s. 254 o er Kjønnets Yndling, da · kunde det muligen opflamme Stoltheden, at Den,
NB16:69 falet. Vist er det, kun saaledes · kunde Det naaes, der er naaet; var der mindsket
NB20:106 t det ikke sluddres sammen, som · kunde det naturlige Msk., det blot Humane see
NB2:267 er stikker Knuden; thi min Fader · kunde det naturligviis aldrig falde ind Andet
IC, s. 195 med den enkelte Christen. Ham · kunde det naturligviis aldrig falde ind, dette
NB14:20 ttrede mig mit Liv, desto mindre · kunde det naturligviis hjælpe sig ved det
KG, s. 276 ttet – en Tankestreg! ( · Kunde det nemlig sees ligefrem hvad han havde
EE1, s. 200 rg. Ved første Øiekast · kunde det nemlig synes, at der kun var den Forskjel
NB18:90 oragt. / Hvilket Nonsens. Aldrig · kunde det nogensinde falde en Aristokrat ind
DSS, s. 124 ilkaar, for ingen anden Priis · kunde det noget Secund falde mig ind at vælge
NB20:88 skrevet den Elskede et Brev til, · kunde det nu falde Modtageren ind, at bryde sig
NB6:24 es ere paavirkede. For disse · kunde det nu næsten blive til Forargelse at
NB18:43 m engang Comik. Men stundom · kunde det næsten friste mig, blot med en halvsnees
Papir 445 han til sig selv » · kunde det næsten menneskeligt talt kaldes
SLV, s. 276 men vel om der var Den, der · kunde det og under lige Vilkaar med mine ikke
NB30:53.a m Curieust saaledes abrevieret · kunde det ogsaa betyde en offret Personlighed
Oi8, s. 352 e Andet end det han vil, hvor · kunde det ogsaa falde Kjerlighed ind at ville
NB11:6 t om Forfatter-Virksomheden, · kunde det ogsaa gjøres saaledes, at der dannedes
G, s. 71 erudi befindes.« / Hvad · kunde det ogsaa hjælpe, at jeg vilde sige
SLV, s. 203 mine saakaldte Nærmeste, · kunde det ogsaa let vække en Mistanke. Derfor
Papir 51:3 s Verdens-Styrelse, først da · kunde det opkomme, og maatte da opkomme som et
Brev 272 g siger til mig selv: idag · kunde det ret glæde mig at spadsere med Conf.
BA, s. 354 Legeme, der bæres af Aand, · kunde det Sexuelle aldrig komme ind med Syndigheden.
EE2, s. 47 skal gjentages. I Hedenskabet · kunde det skee oftere, men det var netop, fordi
KG, s. 187 overvættes Udtryk, og dog · kunde det synes at blive om muligt endnu mere
BI, note det Mythiske opfattes saaledes, · kunde det synes at det blev forvexlet med det
BA r sætte Angesten, desto lettere · kunde det synes at faae den til at slaae over
NB17:69 get ethvert Msk. Forsaavidt · kunde det synes at Gud-Msk. maatte blive et uhyre
PS, s. 224 Foregaaende ikke være det), · kunde det synes at han var fri; thi at være
NB20:85 ide for Udkommet. Næsten · kunde det synes at Svinget kunde blive et andet,
NB10:67 idende Forhold med en Samtid, nu · kunde det synes at være som en Lindring, ell.
F, s. 524 lhed tiltalte mig saaledes, da · kunde det synes bedst for mig jo før jo hellere
NB13:87 cat ecclesia. / Paa den ene Side · kunde det synes en Analogie til det at friste
PS, s. 283 til, ergo er det blevet til, · kunde det synes en Slutning fra Virkning til
AE, s. 371 digt forhindres deri. Men saa · kunde det synes i sin Orden, at han en Dag imellem
NB18:59 ste Synder frelses. / Forsaavidt · kunde det synes ligegyldigt enten man gjør
NB17:69 af det at være Msk., saa · kunde det synes ligegyldigt hvilken han valgte.
NB26:58 nge til Gud – forsaavidt · kunde det synes som en asketisk Haardførhed
EE1, s. 133 erligt, at han er borte, saa · kunde det synes underligt, at jeg omtaler ham
BI, s. 294 der er det Indvortes modsat, · kunde det synes, at den blev identisk med Hykleri.
OTA, s. 157 paa den urigtige Maade. Vel · kunde det synes, at den, der vil det Gode af
BI, s. 277 rsigværende komme tilsyne, · kunde det synes, at dermed idetmindste var det
BA constituerer en Qualitet. Tillige · kunde det synes, at det blev lettere at forklare,
EE2, s. 65 ig Sag med Ægteskabet, saa · kunde det synes, at det Erotiske leed Skade ved
EE1, s. 131 t begynde med Leporello. Vel · kunde det synes, at dette ikke var saa stor en
EE1, s. 109 ikalsk hørlig. Forsaavidt · kunde det synes, at Don Juan maaskee allerbedst
Papir 15 rig taget Deel, og forsaavidt · kunde det synes, at han blot skulde have sagt
BI, s. 346 ligheden offrer sig selv, saa · kunde det synes, at heri var Skabelsen udtrykt.
BI, s. 293 skjellige Nuancer, forsaavidt · kunde det synes, at Ironi blev identisk med Forstillelse.
BI, s. 295 . Idet den nu opfatter dette, · kunde det synes, at Ironi blev identisk med Spot,
BI, s. 296 tning, som det fromme Gemyt, · kunde det synes, at Ironien blev en Slags Andagt.
EE1, s. 370 hendes Opmærksomhed. Vel · kunde det synes, at jeg her allerede forraadte
KG, s. 261 n tvertimod Ære, og altsaa · kunde det synes, at Skammen kom, hvis Haabet
BI, s. 101 se dem, at de Intet veed. Vel · kunde det synes, at Socrates dog selv har meent,
BI, note de vare i Besiddelse af. / Vel · kunde det synes, at Socrates var en reflecteret
NB30:130 ning en Slags Undskyldning · kunde det tjene, om Forholdet var af den Art,
PS, s. 224 ( dersom han ved at ville det, · kunde det ved sig selv) blev da det at han havde
Brev 85 ig Sagen videre nær, ell. · kunde det vel endog blive en Impuls for hende
BA, s. 318 i Dogmatiken Passiar, thi hvo · kunde det vel falde ind at ville blive staaende
AaS t som min Recensent, og forsaavidt · kunde det vel fordres, at han skulde gjøre
CT, s. 228 os nærmere. Og ogsaa Dette · kunde det vel gjøres fornødent at tale
Oi4, s. 214 ndse, gaaer det over den, da · kunde det vel hænde ham, at han som en Besvimende
JC re af philosophisk Natur. Historisk · kunde det vel interessere, at faae at vide, at
3T44, s. 276 var større end Johannes. · Kunde det vel stærkere udtrykkes, hvorledes
NB24:14 n. / Ja, Keiseren af Rusland ham · kunde det vel tænkes, at Gud kunde oversee,
TTL, s. 416 Skrift og lære udenad, da · kunde det vel være smukt, forsaavidt der var
2T44, s. 188 ære; thi for Livets Skyld · kunde det vel være ønskeligt at bevare,
TS, s. 83 menneskelig Haaben, at endnu · kunde det vende sig til Seier, eller en gudfrygtig
NB12:138.c hun forstaae mig. / Forresten · kunde det virkelig være ønskelig, om En
BI, s. 294 den, end han virkelig er, saa · kunde det vistnok synes, at hans Hensigt var
Oi8, s. 357 igviis i ethvert Secund, hvor · kunde det være anderledes i denne Løgnens
Brev 159.1 den. / Ønsker Du det, · kunde det være Dig meget kjert, stundom at
SLV, s. 374 d. Den hele Collision er som · kunde det være en Opfindelse af min Helt,
NB6:79 re og Stolthed i Selvfølelse, · kunde det være et sandt og betegnende Udtryk
JJ:106 ganske alvorlig aldeles som · kunde det være Holbergs Ulisses, der ogsaa
Brev 11 frei paa Landet. Forøvrigt · kunde det være mig høist behageligt at
NB26:94 et var rigtigt, det var som · kunde det være mig indgivet af Styrelsen selv.
PS, s. 302 mig det; thi Du taler jo, som · kunde det være mig selv. Ja, saaledes er det;
NB12:118 ngen noget nær absolut. · Kunde det være muligt, at hun blev dialektisk
JJ:156 rføre hende. Forøvrigt · kunde det være ret interessant at lade ham
NB15:42 g, at hvis han ret saae paa det, · kunde det være saa slemt, at for ham ingen
BOA, s. 101 og det Hele er holdt som · kunde det være skeet igaar. Forsaavidt er
TTL, s. 418 havde Paulus talt derom, saa · kunde det være udenadlært, men at den Vise
Not4:22 ens med sig selv. – Ved D. · kunde det være, at den positive Lære ogsaa
Not8:33 var det Rigtige. Ak, dersom jeg · kunde det! – Nu har jeg sat alt mit Haab
2T43, s. 24 hvad værre var, hvis jeg · kunde det, da vilde jeg i samme Øieblik, som
NB31:38 il at betale den, og selv om jeg · kunde det, den duer aldeles ikke til mit Brug.«
G, s. 70 lemagt. Er det en Skyld, at jeg · kunde det, eller en Skyld, at jeg gjorde det?
BI, note d med hinanden; men da han ikke · kunde det, forbandt han dem ved Enderne;«
Brev 17 Anden, hvis han forøvrigt · kunde det, føiede mit Ønske. / Betænk
NB8:110 ge, og deels fordi man, hvis man · kunde det, ganske billigede den. / Men denne
NB30:8 ligge under, o, nei; selv om han · kunde det, han skylder jo sin Næringsvei,
KG, s. 114 igt nok kunde see! Altsaa han · kunde det, han vilde det altsaa ikke, Feilen
KG, s. 131 te, fordi han, som en Hedning · kunde det, havde elsket Menneskene i noget Høiere,
AA:12 ere Betydning? Og jo mere jeg · kunde det, jo mere jeg saae Andre tilegne sig
EE1, s. 214 de døe, lykkelig den, der · kunde det, lykkelig den, der døde i sin Alderdom,
Papir 215 sort Falk, og hvis han ikke · kunde det, maatte han aldrig komme mere tilbage.
PS, s. 265 g Guden saaledes som han godt · kunde det, om han end ikke vidste af det. Men
Oi7, s. 303 at blive viet af en Smed, saa · kunde det, om man kan tale saaledes, dog maaskee
NB3:37 efter den Maalestok, selv om han · kunde det, selv om det var nok saa ypperligt!
SD, s. 211 t han, forsaavidt en Hedning · kunde det, som Dommer holdt Vagt ved Grændseskjellet
JC, s. 55 t Spørgsmaal; thi hvis den · kunde det, var der slet ingen Bevidsthed til.
IC, s. 135 det, om det Forsvar, hvis han · kunde det, var tilstrækkeligt, at han maieutisk
Brev 35 mig særdeles meget, at De · kunde det. / Deres / S. Kierkegaard. /
NB36:2 esynderligt Lys, hvis Barnet · kunde det. / Saa blev altsaa Χstd. lavet
NB23:33 usaligt det Msk. som · kunde det. Men han kan det ikke. Den sniger sig
CT, s. 298 te ikke, undtagen som Pilatus · kunde det; vi ere altsaa ikke Tilskuere og Betragtere
EE1, s. 354 , at det lukker sig; maaskee · kunde dette Blik formaae noget Lignende. Øiet
NB26:87 r det Gud der har Sag. Høiest · kunde dette da siges ved en Accommodation, i
NB29:24 gentlige Gavtyve med, thi ellers · kunde dette ikke være afstedkommet ei heller
YTS, s. 278 – og hvorledes · kunde dette udtrykkes stærkere, sandere end
NB15:127 chen«; men maaskee · kunde dette være fremhævet, at det var
EE2, s. 328 d. Du elskede Gud, og derfor · kunde Din Sjæl kun finde Hvile og Glæde
NB23:12 stus forklaredes paa Bjerget, · kunde Disciplene ikke blot taale denne Klarhed
AE, s. 316 ene Generation testamentarisk · kunde disponere over i Faveur af den anden, som
Papir 383 lle i dette Land vide Alt. · Kunde disse faa Forfattere blot beslutte sig
Papir 383 f Landets faae Forfattere; · kunde disse nu blot lade være at skrive og
NB27:5 Ved Gud formaae vi alle Ting. / / · Kunde disse Ord end misforstaaes, det kan dog
Not11:16 er virkelig var mulig, saa · kunde Djævelen friste Folk til at troe, at
AE, s. 255 em jeg Johannes Climacus, nok · kunde docere omtrent ligesaa godt som mange Andre,
NB3:51 elv, at jeg ikke er fornem! / Jeg · kunde dog aldrig ønske mig en anden Tid at
NB32:73 t takke Dig – men det · kunde dog en Velgjører forlange, at man da
4T44, s. 310 etgjøre den Svageste, han · kunde dog endnu bestandig beholde en ganske svag
NB32:68 lgelse – hvorledes · kunde dog et bedre Msk. falde paa, fra det Indtryk,
NB17:38 de Anseetere syntes jeg · kunde dog give efter – de tænkte slet
NB18:14 ar hedt blandt de Samtidige: man · kunde dog have lidt Medlidenhed med den stakkels
NB26:94 ge) paa den anden Side, jeg · kunde dog heller ikke beslutte mig til ( hvad
SLV, s. 200 end hvad hun syntes, og jeg · kunde dog hverken for hendes eller for min Skyld
G, s. 37 e være Kunstnerinde, men man · kunde dog i Valget af hende see paa, at hun var
NB27:65 : o: s: v:. / Mig synes man · kunde dog idetmindste i Kirken gjøre opmærksom
AA:21 er var stort nok til ham; men · kunde dog ikke bare sig for at bævre, da Thor
Not7:47 Du ikke da beskjæmmet, thi Du · kunde dog ikke indvie ham i al din List og Underfundighed.
NB26:78 l i Kjødet, et Kors: og jeg · kunde dog ikke komme til ret at nyde Livet. /
NB34:13 lige Majestætiskhed: jeg · kunde dog ikke lade være at elske Dig, jeg
TTL, s. 404 i den mørkeste Afkrog, og · kunde dog ikke lukke Gud ude; var det ikke saligt,
EE2, s. 116 t, han elskede hende, men han · kunde dog ikke opgive den stolte Tanke, i Nattens
NB17:54 var jeg elendig – men jeg · kunde dog ikke ret haabe paa Gud; idag blev jeg
2T43, s. 34 r dog atter at mødes; jeg · kunde dog ikke ønske altid at være et Barn,
NB7:58 r godt, men det formastelige · kunde dog ligge i: i denne Bevidsthed i ethvert
KG, s. 243 thi var det mislykkedes, saa · kunde dog maaskee den Sindssvage derved være
NB10:91 skynder den mig blot fremad. Jeg · kunde dog maaskee nok give Afkald paa Adskilligt,
NB23:51 elv det største Msk. han · kunde dog saa let tage, om det saa blot var en
NB31:139 uligt at gaae ind paa, man · kunde dog snarere gaae ind derpaa, naar det skulde
NB30:111 relse, antager man, at disse · kunde dog vel ikke af den Grund blive evig fortabte
Papir 344:1 re – et Msk? Det · kunde dog vel neppe falde noget Msk ind. En Engel?
SLV, s. 131 til allehaande Ting i Livet, · kunde dog vel ogsaa faae Tid til ordentlig at
NB24:84 man faaer det Indtryk: det · kunde dog være curieust nok at blive dømt
KG, s. 230 ig som den reneste Følelse · kunde dog være et Bedrag« –
EE2, s. 94 nd ved Ægteskabet; men det · kunde dog være et stort Spørgsmaal, om
NB4:96 n for Troen og Tilbedelsen. / Det · kunde dog være rørende og opbyggeligt for
SLV, s. 449 et Intet vilde foretage sig, · kunde dog, hvis han havde et aabent Øie, føre
DS, s. 193 kke gjøre det; men hvis jeg · kunde drage Christendommen stærkere frem i
NB2:16 m at troe, at en Reformation · kunde dreie sig om at faae eet eneste Msk. styrtet
AE, s. 179 ens Helbredelsen dog vel ikke · kunde dreie sig om, at faae ham til at antage,
EE1, s. 202 ust, da han jo ellers umulig · kunde drevet det til at blive Privatdocent, bemærke,
SD, s. 169 t saa Meget tilovers, at han · kunde drikke sig fuld – man fortæller,
EE2, s. 111 vorvidt Dit kløgtige Hoved · kunde drive det i Telegrapheringer. Den interessanteste
KG, s. 138 stakkels Arbeidskone, maaskee · kunde drive det til at blive kaldet Madamme,
SLV, s. 270 n stakkels Pusling, der ikke · kunde drive det til at elske mere end eengang,
NB22:171 armere staae ham bi. / Men · kunde Du bevise, at Prof. Martensens Existents
GU, s. 337 en forstyrre Dig uden Du selv; · kunde Du blive ganske lydig i uforandret Lydighed,
LF, s. 29 underviser han? ved Lydighed. · Kunde Du blive saaledes lydig som Lilien og Fuglen,
NB13:89 et jo dog staaer i Dit Ord. · Kunde Du da ikke hjælpe mig saadan lidt til
DS, s. 223 de de jo lide for og med Dig, · kunde Du da ikke i Kjerlighed have slaaet en
KG, s. 324 i Betragtningen af en Saadan, · kunde Du da ønske, at see ham omgiven af en
OTA, s. 237 ngden, han vil de Enkelte. · Kunde Du derfor selv nogensinde næsten blive
Brev 119 ? et Par Ord engang imellem · kunde Du dog gjerne skrive, for at jeg kan vide,
EE:43 ldningskraft kunde udmale sig, saa · kunde Du dog ikke rede Dig selv ud af Livets
NB25:67.a ig, og paa den anden Side, som · kunde Du dog maaske naae at opfylde Loven. Men
EE2, s. 329 at elske saaledes, kun deri · kunde Du finde Hvile og Fred og Lykke. Da vendte
NB23:131 Saadan han er den Farligste. Ja · kunde Du forlokke ham til at bruge Magt, saa
NB31:94 t«; o, kjere Digter · kunde Du forstaae det, saa vilde Du aldrig falde
YTS, s. 256 Fristelsen omspænder mig, · kunde Du forstaae, hvor frygteligt Anfægtelsen
YTS, s. 256 e Du sætte Dig i mit Sted, · kunde Du forstaae, med hvilken rædsom Magt
YTS, s. 251 e Du sætte Dig i mit Sted, · kunde Du ganske sætte Dig i mit Sted, og altsaa
4T43, s. 147 eller hernede, og forsaavidt · kunde Du gjerne beholde Alt eller bortgive Alt,
Brev 1 g skrev, hvorledes jeg levede, · kunde Du gjerne falde paa at jeg var død og
KG, s. 294 en ny Synd. Og denne nye Synd · kunde Du have forhindret ved kjerligt tilgivende
Papir 300 orstaaer sig de 29 Minuter · kunde Du have sparet, naar Du blot havde passet
KG, s. 226 tte Kjerlighed hos Andre, saa · kunde Du heller ikke ganske forlade Dig paa ham,
NB10:131.b . 109,7.). Paa den anden Side · kunde Du hjemme i Dit Huus ret levende fornemme,
NB10:131.b r tilstede og Du for ham, saa · kunde Du i en anden Forstand ogsaa gjerne være
AE, s. 357 de, hvad en evig Salighed er; · kunde Du ikke » medens jeg tager Skjægget
NB26:96 jeg gjorde det for Dig, saa · kunde Du ikke blive » Aand«, men
NB12:113 re saaledes, uden Anfægtelse · kunde Du ikke blive. Jeg mener det Skjønne
2T43, s. 55 , der knyttede sig til den, · kunde Du ikke bære, var Det ogsaa en god og
KG, s. 166 ikke var efter Ønske, saa · kunde Du ikke elske; betyder altsaa den Tredie
IC, s. 77 ee dette Syn i Virkeligheden, · kunde Du ikke gaae ud paa Gaden – og see
IC, s. 241 Verden, nei det kan jeg ikke. · Kunde Du ikke gjøre en Undtagelse med mig,
TS, s. 43 sidst gav Du ham Dit Ord. Mere · kunde Du ikke gjøre; at tvinge ham til at
NB30:60 at betræde i Samfundet, · kunde Du ikke have Lyst at bestemme Dig for at
2T43, s. 55 traffen, var det Alt Straf, · kunde Du ikke iføre Dig den. Du vilde forsage
4T43, s. 151 Sammenknytten; men Dig selv · kunde Du ikke skaffe til Siden, saa de kunde
TAF, s. 298 den Hellige! Nei, det · kunde Du ikke troe; og troede Du det, vilde Du
NB23:159 hiske. / Simon Peder / » · kunde Du ikke vaage een Time med mig?«
TS, s. 43 til at gjøre derefter, det · kunde Du ikke ville. O, og dog Du gjør mere.
IC, s. 33 og Frelse; om det er Dig, som · kunde Du ikke vinde eet Skridt mere, ikke holde
EE1, s. 302 idet, jeg eiede, af Dit Eget · kunde Du Intet offre. Der var en riig Mand, han
NB26:96 n riig Fader, og forsaavidt · kunde Du jo – ja, det var ganske billigt
NB7:43 t Absolute, » men saa · kunde Du jo gjøre lidt for Andre«
NB2:247.c ns Lidelsen skyder til. Og Ham · kunde Du jo ikke, som Du ønsker en Afdød
Brev 96 ved Visbys Befordring, isaa fald · kunde Du jo søge den Plads. Grunden, hvorfor
PS, note dengang Du endnu havde Pengene, · kunde Du ligesaa godt have kjøbt Bogen som
EE2, s. 76 i en utidig Mistillid. Dette · kunde Du lægge Dig paa Hjerte; thi vel er
NB2:142 Og hvis der prædikes ret · kunde Du maaskee faae et Indtryk som Du ikke
CT, s. 292 Herres Jesu Christi Dag. Vel · kunde Du maaskee fromt kalde denne Dag idag,
NB26:25 greb ind i Timeligheden, da · kunde Du maaskee i en Hast komme tilbage fra
JJ:410 tsommelig: hør nu lille Mutter · kunde Du nu ikke see og skynde Dig lidt med det
NB26:113 l sin Faderlighed til mig: hvor · kunde Du nu tænke saaledes om mig. Og desuden,
Brev 93 l Du ikke paa Tuborg imorgen, saa · kunde Du ogsaa træffe mig imorgen; men i saa
Brev 26 ang. Når Du gjør således, · kunde Du også måske træffe mig mellem
NB7:72 med skaffede Dig lidt bedre Dage, · kunde Du saa elske Χstd. saa høit. Din
NB27:50 Maade han vilde takkes paa: · kunde Du saa ogsaa elske ham? O, dersom der var
YTS, s. 256 siger han » eller · kunde Du sætte Dig i mit Sted, kunde Du forstaae,
YTS, s. 251 var Du i mit Sted, eller · kunde Du sætte Dig i mit Sted, kunde Du ganske
TAF, s. 298 Mangfoldighed. / O, tro ham! · Kunde Du tiltroe Den, der aabner sin Favn frelsende
TAF, s. 298 sin Favn frelsende for Dig, · kunde Du tiltroe ham at forskylde et Ordspil,
IC, s. 89 forlangte, og saa inderligt. · Kunde Du være saa grusom mod ham, der i sit
Papir 306 , hvad Du har betroet den. · Kunde Du ønske at betroe Ordet til denne Kraft.
3T44, s. 254 Du ønske at modtage den? · Kunde Du ønske at modtage den, som hine første
NB4:41 elighed for Dine Ønskers Lune: · kunde Du ønske at tage mod det, men saaledes,
NB14:72 Det er jo næsten som et Valg: · kunde Du ønske at være » stærk
4T43, s. 120 m, at hans Hjerte var knust. · Kunde Du ønske det anderledes! Eller Den,
NB24:56 Gud er uforanderlig – · kunde Du ønske det anderledes. / De stille
Brev 159.4 Dem ikke til at aabne det. / · Kunde Du ønske det, vilde det være Dig
EE2, s. 332 østes i rædsomt Chaos? · Kunde Du ønske det? Jeg har intet Vredens
NB7:72 oprigtigt paa det Spørgsmaal: · kunde Du ønske, at Χstd. ikke fordrede
EE2, s. 332 Tilhører: ønskede Du, · kunde Du ønske, at det skulde forholde sig
EE2, s. 332 lde forholde sig anderledes? · Kunde Du ønske, at Du skulde have Ret, kunde
4T43, s. 155 etalt paa en anden Maade. Da · kunde Du ønske, at Du var en Spurv under Himlen,
EE2, s. 332 ne over Himlens Hvælving, · kunde Du ønske, at hiin Lov brast, forfærdeligere
EE2, s. 332 nske, at Du skulde have Ret, · kunde Du ønske, at hiin skjønne Lov, der
TS, s. 102 dnu paa Dig, og hvad saa? saa · kunde Du! Naar Hestene stønne og puste, udasede
IC, s. 157 s, og det skal vel lykkes. Ja · kunde Du, som Du nu idag til Hans Ihukommelse
NB15:125 Person, der i orientalsk Stiil · kunde dyrkes, og en aarlig Fest holdes til hans
3T44, s. 276 n, som skulde komme; for dem · kunde Døberen jo have ønsket at fortie
TTL, s. 466 nende. / Som det Uforklarlige · kunde Døden synes at være den høieste
CT, s. 42 man vidste) nemlig om, at han · kunde døe endnu i denne Nat, at jordisk Rigdom
SLV, s. 350 falde Enhver ind, at hun jo · kunde døe før jeg, vilde hun ikke forstaae,
SLV, s. 358 dt eller om det var til, jeg · kunde døe og altsaa efterlade mig det, jeg
G, s. 42 lægge Alt til Rette! Hvo der · kunde døe saaledes, at selv Eens Dødsleie
EE1, s. 214 ykkeligste var den, der ikke · kunde døe, der ikke kunde slippe ned i en
EE1, s. 214 er var et Menneske, der ikke · kunde døe, hvis det er sandt, hvad Sagnet
NB:64 e til mig: jeg troer ikke jeg · kunde døe, jeg troer min gl. Stridbarhed vilde
EE1, s. 214 lykkeligst var den, der ikke · kunde døe, lykkelig den, der kunde det, lykkelig
NB28:56 aa, at jeg vel muligen selv · kunde døe. / Og dog var det kommet nær,
KG, s. 232 som man med ubetinget Sandhed · kunde dømme ethvert Menneske efter en almindelig
NB11:58 et den eneste, fordi Regjeringen · kunde dømme Pressen; men Sandhedens egl. Conflikt,
NB10:20 r i Øinene) sagde: at De · kunde dømme saaledes om min hele Færd og
4T44, s. 325 n begge Dele; mon han derfor · kunde dømmes med Rette, at han ikke havde
BA, s. 353 der hvilede i et Tredie, saa · kunde Eet ikke have to Følger. Var han ikke
NB33:25 se som Forpligtelse. / Dersom En · kunde efter den størst mulige Maalestok fastholde
SLV, s. 267 kunde arve, hvad Formue han · kunde efterlade sig, at han ikke havde været
BA, note t ikke var vidunderligt, om Een · kunde eftervise det Modsigende ( το εναντιον)
NB9:42 blevet godt for mig, thi han · kunde egl. ikke godt lide at Nogen var privat,
PMH, s. 63 fte Øiet op til dem, jeg · kunde ei heller strax gjenkjende dem; og da jeg
NB19:53 var vel muligt, at en Mand · kunde eie saa mange Penge, at han tilsidst ikke
Brev 235 dlet mig saaledes, hverken · kunde ell vilde jeg byde Sligt. Husk derfor endeligen
Brev 159.4 kabelig fortvivlet Intet · kunde ell. Intet vilde forstaae, og tvang mig
NB9:64 mmer an paa. Hvo i al Verden · kunde ell. turde, i det Øieblik han tænker
4T43, s. 164 i Verdens Tjeneste, der ikke · kunde eller ikke vilde forstaae det? Mon dette
NB23:178 thi et Msk er dog et Msk; og · kunde eller skulde Glæden i Smerten aldeles
NB19:11 end jeg havde ventet eller · kunde eller turde have ventet, og jeg har længtes
NB19:61 t mere end jeg havde ventet · kunde eller turde have ventet. – O, dette
NB19:29 uendelig langt mere end jeg · kunde eller turde have ventet. / Forresten har
NB21:46 langt mere end jeg havde ventet, · kunde eller turde have ventet. / Nullæ sunt
NB22:164 g nogensinde havde ventet, · kunde eller turde have ventet. O, Salighed! /
SD, s. 215 varet, det er, troer Du, han · kunde eller vilde indrømme, at han ikke var
NB26:10 ge op; thi hvor i al Verden · kunde ellers det Fortjenstlige være opkommet,
2T44, s. 209 Trøst i Tiden, Intet hun · kunde elske af sit ganske Hjerte uden derved
YTS, s. 278 jeg vel indbilde mig, at jeg · kunde elske dem uden at trænge til dem –
KG, s. 239 som derfor ganske rigtigt kun · kunde elske Een ( thi den sande Kjerlige elsker
CT, s. 249 e tabt sit Alt, fordi jeg kun · kunde elske Een; naar Døden berøver mig
EE2, s. 31 den ulykkelige Pige, som kun · kunde elske eengang: jeg forlanger ikke saa meget,
KG, s. 238 ad kjerlig – at han kun · kunde elske eet eneste Menneske, og dette eneste
KG, s. 239 forsikkre, at han kun kan og · kunde elske eet Menneske. Han mærker ikke,
IC, s. 157 . Dersom der var Den, som kun · kunde elske Ham i Hans Høihed: en Saadans
IC, s. 174 le Farer, en Elskende der kun · kunde elske ham i Høiheden? Er dette at elske?
KG, s. 350 ven styggere, hvorfor Du ikke · kunde elske ham mere – thi han er ikke
BI, s. 236 ist, at Disciplene meget godt · kunde elske ham, ja end ikke formaaede at løsrive
2T44, s. 209 ge den Hensovede, Intet, hun · kunde elske saaledes, at hun netop ved sin Inderlighed
Oi5, s. 234 re: dersom hiin Mand virkelig · kunde elske saaledes, at Pigen var den i Sandhed
DS, s. 222 elskede, saaledes som kun han · kunde elske, han der var Kjerlighed. O, Du der
EE2, s. 329 e Din Salighed, at Du aldrig · kunde elske, som Du blev elsket? Saa er da dette,
BOA, s. 230 xistents forklarer Intet, som · kunde en Anden indrette sit Liv efter hans Veiledning;
AE, s. 42 id den afsluttende), saaledes · kunde en Digter endnu tydeliggjøre, at med
NB14:116 lere i Kirke o: s: v:. Saa · kunde en Forstandighed mene at tjene Χstd.
DRT, s. 164 Folk er en Umulighed. Derimod · kunde en Gavtyv ikke ønske sig bedre Skjul
NB9:41 Spørgsmaal til mig, Sligt · kunde en gl. Hofmand afgjøre forud, jeg vidste
KG, s. 160 ikke haver seet?«: da · kunde en Kløgtig indvende, at dette er en
EE2, s. 28 nke, at et afsjælet Legeme · kunde en liden Stund endnu fuldkomme de sædvanlige
Papir 577 g har den Ære at tjene, · kunde en Lægmand lige saa godt betjene; i
G, s. 74 n Anden end Job vilde sige: Ak! · kunde en Mand gaae i Rette med Gud, som et Menneskes
AE, s. 245 meent, at her paa dette Punkt · kunde en Meddelelse af Viden være fornøden,
SLV, s. 252 t Forholdet gjenoprettes, da · kunde en ny Art Reflexion snige sig ind, som
SLV, s. 65 umuligt at udtale for hende. · Kunde en Qvinde have sit Væsen i en saadan
IC, s. 158 Skriften siger bespyttet, da · kunde en Saadan altsaa ikke elske den, da ønskede
NB15:46 t blive en Sværmer. / Nu · kunde En sige: ja, men just det at der er Pseudonymer,
NB24:75 Paven og hele Verden. / Omvendt · kunde En sige: min kjere Pige, at jeg ikke ægter
NB7:104 l Handling. Paa dette Punkt · kunde en skarpsindig Psycholog faae Arbeide nok
EE1, s. 335 en hun kommer dog ud, og der · kunde en Slig vel findes. At skaffe Een tilveie,
NB21:129 Fyldest for Synden. Forsaavidt · kunde En spørge: hvorledes kan da Christus
G, s. 53 ddelalderen) og sin Lucian. Man · kunde en tidlang vedligeholde Forvexlingen; thi
NB18:30 ud vil«. / Saaledes · kunde en Tyv sige: paa Mandag agter jeg, om Gud
EE:95 at være ene med sin Sorg, · kunde end ikke den skjønne Melusinas hele
Papir 409:1 de Barnet ind, ja Barnet · kunde end ikke faae det i sit Hoved, at det overhovedet
PS, s. 304 l en Saadan skal vel ikke, ja · kunde end ikke Guden sige, som til hiin Samtidige:
YTS, s. 257 Fristelses Størrelse, som · kunde end ikke Han ganske sætte sig i Dit
FF:58 e den; men det var umuligt; ja han · kunde end ikke komme af den; men maatte i en
2T44, s. 200 en opdagende frygter, thi da · kunde end ikke Taalmodigheden trøste mere?
OTA, s. 326 sin Magt, han opgav al Magt, · kunde end Intet gjøre for sine kjære Disciple,
LA, s. 76 n Adskillelse der dog maaskee · kunde ende i Forsoningens Inderlighed, nei Forholdet
NB30:75 oget Sandt er der i, at det · kunde ende med at jeg kom til at lee. Men Grunden
NB:86 ogsaa Paven. / Stykket · kunde ende med en Opstand af en Deel Haandværkere
IC, s. 115 dikener, der mere passende · kunde ende med Hurra, end med Amen. Nei, Christi
NB10:146 u have forudseet, hvorledes det · kunde ende, idet Du gjorde Skridtet.«
EE1, s. 68 sat ved Christendommen; jeg · kunde endnu tilføie en Bestemmelse, der maaskee
NB24:51 ikke opdaget en Eneste, der · kunde endog blot ligne en saa distingueret religieus
EE1, s. 288 ik af var Alt forandret, jeg · kunde endogsaa have min Glæde af at anspore
NB22:169 pløftende Prædikener. Saa · kunde enhver Menighed faae en saadan Maskine.
Not5:1.1 nkelte Distrikt foredroges, saa · kunde enhver reise efter sin Smag Jeg nægter
SLV, s. 421 netop elskværdigt. Sligt · kunde Enhver sige ham forud, men det hjælper
NB6:75 give mine efterladte Papirer, det · kunde Enhver, og i ethvert Fald var jo R. Nielsen
EE1, s. 374 nes hendes Qvindelighed. Jeg · kunde enten bruge Samtalen til at opflamme, Breve
NB17:60 en Smule Fortjeneste af een · Kunde er virkelig for lidt i Forhold til maaskee
2T43, s. 23 am klart, at hiint Gode ikke · kunde erholdes ved et Ønske; han kunde ikke
4T43, s. 171 Eien Betingelsen for, at han · kunde erhverve den i Taalmodighed. Derfor er
Not1:7.y Betragtning, at Syndsforladelse · kunde erhverves ved Almisse. Dan: 4, 24. Tob:
EE1, s. 199 lsen af hans Komme? Hvis jeg · kunde erindre ham uden denne Angst, da erindrede
IC, s. 97 t og Congruents. Alt hvad der · kunde erindre om den stridende Sandhed, det er
EE1, s. 429 tet anbragt, der slet og ret · kunde erindre om mig; medens jeg dog overalt
EE2, s. 295 etgjort, og som end ikke selv · kunde erindre, hvad det forestillede. Men det
4T43, s. 171 kke kjender den. Selv om han · kunde erkjende den fuldelig, førend han erhvervede
4T43, s. 151 kke skaffe til Siden, saa de · kunde erkjende Sandheden ved Dig og blive i den
Not11:3 sagde det. Det Existerende · kunde erkjendes i Erfaringen, og forsaavidt indsaaes
EE:102 t, hvis Tab hele Verden ikke · kunde erstatte Dig ell. give Dig Vederlag for,
PS, note hvad al Verdens Herlighed ikke · kunde erstatte, og hvad der kunde gjøre Fyldest
YTS, s. 257 bestaae i Fristelsen. Maaskee · kunde et andet Menneske hjælpe Dig, hvis Du
KG, s. 145 at have Samvittighed. Derfor · kunde et Menneske heller ikke have Noget paa
LF, s. 26 ve i Sandhed et Enten - Eller. · Kunde et Menneske letsindigt eller tungsindigt
NB12:154 ret egl. Fristelsens Dialektik. · Kunde et Msk. være aldeles uden Angest, vilde
OTA, s. 332 ikke var i Slægt med Gud · kunde et saadant Forbillede ikke være til
NB11:193 om en Embedsstilling, saa · kunde et saadant Forhold let virke skadeligt
SLV, s. 399 , især den sidste, ja saa · kunde Experimentet slet ikke komme istand, thi
Brev 273 re absque præsidio; jeg · kunde f. Ex. sige, at Alting har en Hale –
JJ:106 kke saa mange Scener. Om jeg · kunde faae 100rd, om jeg kunde blive erklæret
AA:12 s Følehorn. Fordi jeg ikke · kunde faae Alt til at passe efter mit Hoved,
JJ:358 efter det Høieste, for at man · kunde faae at see, hvorvidt det lod sig gjøre.
AE, s. 232 tter toges bort, at man atter · kunde faae at vide, hvad det er at leve som Menneske.
NB31:76 i et Msk., vilde være, om man · kunde faae at vide, i hvilke Udtryk han har friet
NB32:130 Dig aldrig i Noget, hvorved Du · kunde faae at vide, om Du virkelig troer, nei,
Papir 459 at jeg maa sige: blot jeg · kunde faae Bevægelse, blot det kunne komme
BOA, note ve. Og hvis man uden at skrive · kunde faae de Penge man tjener ved at skrive:
AA:20 et af de faa Steder, hvor man · kunde faae dem at læse, – ansaae dem
NB10:205 Msker, og Elskelige, hvis man · kunde faae dem Enkelte for Gud. / Der seer man
Oi5, s. 231 eneste Discipel, hvis han kun · kunde faae dem ved at forandre Vilkaaret. Apostelen
TS, s. 54 re Guds Villie, naar vi blot · kunde faae den at vide), næsten kunde man
SFV, s. 97 denne Tankes Skyld ( at jeg · kunde faae den behørigt strammet, og, om muligt,
PS, note e til Guden og sige, om han ikke · kunde faae den byttet, saa vilde Svaret vel være:
LA, s. 41 abet gik overstyr, for at hun · kunde faae den Elskede, eller at de ulykkeligt
LA, s. 77 men hvis man lidt efter lidt · kunde faae den forvandlet til en Indbildning,
Brev 81 de Dto, og desaarsag lettere · kunde faae den høitragiske Gang, der paa eengang
SLV, s. 354 den da ikke? Fordi jeg ikke · kunde faae den. Da jeg hævede Forbindelsen
KKS, s. 94 ingsfuldeste Nydelser, om man · kunde faae denne Fordom tilgavns udryddet. Og
NB19:5 d, men for min Skyld, at jeg · kunde faae det afgjort, om jeg vilde være
Brev 5 s Godhed. Jeg troer ikke let, at Du · kunde faae det bedre arrangeret, og vi dele da
CT, s. 251 aa gjerne troe, naar han blot · kunde faae det bestemt, hvad han skal troe. Det
NB8:96 i man var mistroisk, og ikke · kunde faae det i sit Hoved, at jeg i al dette
NB32:80 ligge bag ved, at han ikke · kunde faae det i sit Hoved. Imidlertid er det
AE, note ig en Professor i Philosophien · kunde faae det Indfald at forvexle sig selv med
LA, s. 64 nde i et Anfald af Keedsomhed · kunde faae det Indfald at pynte sig og gjøre
Papir 461 Anseelsen med. Hvis jeg fE · kunde faae det indrettet saaledes, at jeg kom
NB26:87 holde ud, naar han først · kunde faae det sat fast i sit Hoved, at hans
NB35:29 ket, naar Mskenes Mængde · kunde faae det umiddelbare Indtryk af et Sandheds-Vidnes
2T43, s. 20 , der ikke havde det og ikke · kunde faae det. Saa er da Troen af en anden Beskaffenhed;
NB18:88 lv. / Blot jeg ret tilgavns · kunde faae dette de Medlevende indskærpet.
IC, s. 147 ng brændte Bibliothekerne, · kunde faae disse 18 Aarhundreder til en Side
BOA, s. 138 hederne. At en Mand i vor Tid · kunde faae en Aabenbaring, tør ikke ubetinget
EE2, s. 300 rhold, der paa en anden Maade · kunde faae en baade dyb og skjøn Betydning
BI gaaende Argumentations Gang herved · kunde faae en Consolidation. Det Mythiske vil
KG, s. 341 e med Luften, eller dersom Du · kunde faae en Dandser til ene at dandse den Dands,
Brev 263 Udsigter at Monsieur Gert · kunde faae en dobbelt Mund, saa at han kunde
IC, s. 171 enneske, at da Slægtskabet · kunde faae en Ende. – Denne Historie, det
NB26:51 , at nu ogsaa hendes Liv · kunde faae en Glæde, hvis hun ønskede den.
G, s. 46 ligt Foretagende, naar hun blot · kunde faae en god Plads. Da kom der en Karreet
NB34:3 Dyd, det Klogeste er, om man · kunde faae en Kammertjener hos Gud til at interessere
NB9:43 yttet Pøbelagtigheden mod mig, · kunde faae en lille Vanskelighed at bide paa.
AE, s. 283 ae Lidenskaben frem, hvis jeg · kunde faae en Mand, der saa hurtigt som muligt
BOA, s. 243 nge rundt o: s: v:. Dersom En · kunde faae en Mængde Mennesker indbildt, at
EE1, s. 328 Ven, som jeg langt borte fra · kunde faae en Smule under Armen – saa klattrer
NB12:162 man just fra Luthers Synspunkt, · kunde faae et Angreb istand paa mig; men sandeligen
EE1, s. 368 ar interessant nok, hvis man · kunde faae et eller andet litterairt Udgangsøg
KG, s. 341 agelsens Gjenstand. Dersom Du · kunde faae et Menneske at see for ramme Alvor
JC, s. 33 lv var et saadant, der aldrig · kunde faae evig Betydning, med mindre Philosophiens
NB2:259 og accomoderet at man ogsaa · kunde faae Exemplarer med Guldsnit, ja nogle
Papir 460 ifter af de Χstne han · kunde faae fat – dersom han nu var kommet
EE1, s. 297 get vel selv. Intet Menneske · kunde faae fat derpaa, neppe hun selv, og dog
NB29:96 en. / Og hvis Prof. Nielsen · kunde faae fat i dette, saa fik vi – ny
NB18:104 see nu bare om Satan selv skal · kunde faae fat i mig, saa klogt skal jeg vide
NB31:113 f et Resultat, som en Professor · kunde faae fat i, nei Du tog Alt med Dig i Graven.
BI, s. 245 saa guddommelig, at han ikke · kunde faae Fodfæste paa Jorden, saadanne Personer
NB32:112 es af i Krigen men som han · kunde faae for billigst Priis – og derpaa
NB9:43 de blive mig farlig, at Chr. VIII · kunde faae for megen Smag paa mig; derfor blev
NB22:146 lige den modsatte: at jeg · kunde faae for meget at vide. Maaskee har hun
NB4:123 l-Følelsen. Om vi end let nok · kunde faae Fred – hvis Ministeriet ikke
NB13:32 at dog nogen Tid mine Been · kunde faae Fred. / / / Ogsaa en Side af mit offentlige
NB13:32 re en Formildelse, om jeg · kunde faae Goldschmidt til fE at skrive om min
NB34:7 og saa skulde man saa let · kunde faae Gud i Tale! nei, nei Sligt er Hjernespind.«
NB15:96 da man meente, at naar man blot · kunde faae Guds Personlighed begrebet, saa fik
NB2:198 u engang faaet den Idee og Ingen · kunde faae ham fra den) afhentet af Pharaos Vagt
AE, s. 283 har jeg tænkt, at hvis jeg · kunde faae ham sat op paa en Hest og denne derpaa
NB23:184 de jublede ham Bifald til, · kunde faae ham til at tage det for gode Varer,
IC, s. 233 om jeg saa tør sige, ikke · kunde faae ham vendt som de vilde, at han »
EE2, s. 294 gjøre. Ja, dersom Slangen · kunde faae hende dette indbildt, kunde friste
AE, s. 161 ere derom. Om man systematisk · kunde faae hængt en Udødelighed op, ligesom
NB17:76 nsker Afgjørelse, at han saa · kunde faae i Sinde at beholde Billeten maaskee
JC, s. 38 Vanskelighed. At den Enkelte · kunde faae i Sinde at tvivle, det kunde han vel
EE1, s. 370 r at gjøre sig gjeldende, · kunde faae i Sinde at vende sin Stolthed mod
NB20:8 aadan Daare til som jeg, der · kunde faae i Sinde at ville gaae ind paa den
IC, s. 120 elsen er Faren – at han · kunde faae i Sinde at vove Alt, deri er der Mening.
NB4:8 der fattes Mistanke om, at Du · kunde faae i Sinde existerende at udtrykke det
SD, s. 198 isning, det vilde Dagleieren · kunde faae i sit Hoved; det vilde blive forstaaet
IC, s. 223 , og for at denne Inderlighed · kunde faae Indesluttethedens Fred til at voxe
SD, s. 186 ved Tanken om, at Evigheden · kunde faae isinde at tage hans Elendighed fra
EE1, s. 424 skee ved en senere Anledning · kunde faae Leilighed til at skrifte, og det forstaaer
Oi4, s. 212 stendommen i Landet, hvis man · kunde faae Levebrødet og Juliane til en Side
NB19:57.b var afskaffet, at han nu neppe · kunde faae lidt Penge til Præster og Skolelærere.
Brev 64 g hittede han nu paa, at jeg ikke · kunde faae Lov at afsende det, saa længe de
NB29:25 den, at man saa vist ikke engang · kunde faae Lov at erhverve sit Udkomme ved at
NB18:50 Lidelse. Ja, hvis Apostelen · kunde faae Lov at leve anden Gang, naar hans
Papir 380:2 g et lille Hip, naar han · kunde faae Lov til at gjøre det med den Forkjærlighed,
Oi6, s. 262 hristen skulde, naar han blot · kunde faae Lov til selv at leve som han vilde,
YTS, s. 264 ets Eenfold, at det Onde ikke · kunde faae Magt over det til at gjøre det
EE1, s. 238 færdig, naar han dog ikke · kunde faae Manuscriptet. Jeg blev kjed af hans
NB12:191 nes mig, naar jeg saaledes · kunde faae mere Ro og see et længere Liv i
NB8:79 ig derfor, og fordi man ikke · kunde faae mig svækket, men hver min ny Præstation
F, s. 526 vilde blot forsøge, om han · kunde faae mig til at troe, at Aristoteles skulde
NB31:71 ndt, Du vil prøve, om Du · kunde faae mig til at troe, at Du var noget Andet
FB, s. 191 Begivenhed, for at den engang · kunde faae Mod til at troe paa Aandens Magt,
BOA, s. 202 var, for at man da nærmere · kunde faae Oplysninger af ham. Nu rykker Adler
Oi5, s. 238 meest chikaneuse Indfald Gud · kunde faae paa den Maade at sætte os sammen,
G, s. 56 psychologiske Interesses Skyld · kunde faae Pigen et Øieblik bort, faae ham
FB, s. 144 nke, at Resignationens Ridder · kunde faae Prindsessen, men hans Sjæl havde
NB2:104 r, at jeg med mit Øie · kunde faae Ram paa dem, og jeg opdagede, at de
EE2, s. 329 anke forfærde mig, at jeg · kunde faae Ret mod ham, mod Gud har jeg altid
SLV, s. 349 ibeligt, hvorfra et Menneske · kunde faae saadanne Ideer. Dersom nu mit Tungsind
SLV, s. 304 sig saa nær: at han ikke · kunde faae sin Søn hævnet, at han besluttede,
NB4:36 enne tænker naar man bare · kunde faae sit Ønske. / Ironie er en Art Hypersthenie,
SLV, s. 210 evise dets Ægthed, at han · kunde faae Systemet opført paa denne sikkre
NB4:14 For det Første havde jeg ikke · kunde faae Tid til store og sammenhængen
CC:12 var det unægteligt, om man · kunde faae Tidens Sangklokke til at forstumme
OTA, s. 150 skelsen. At nu dog Ingen her · kunde faae travlt for at forstyrre den skjønne
NB24:19 for Penge, imorgen vil man Intet · kunde faae uden for Penge. / cfr Rudelbach Savonarola
EE2, s. 210 betænkeligt, fordi det let · kunde faae Udseende af, at jeg dog endte i en
EE1, s. 328 langt ude Beslægtet, man · kunde faae under Armen. Jeg gaaer bestandigt
EE1, s. 308 heden – men dersom jeg · kunde faae Øie paa dem, saa de ikke saae mig
TTL, s. 464 forklarer Intet. Thi hvis Du · kunde faae Øie paa ham, den blege, glædeløse
BI, s. 202 e i, at Strepsiades slet ikke · kunde faae Øie paa ham, end at fremstille
AE, s. 169 saa rummelig, at jeg end ikke · kunde faae Øie paa hans Velærværdighed,
IC, s. 214 dte ham, at han aldeles Intet · kunde faae Øie paa, som lignede et Uhyre.
NB6:61 for den Sags Skyld, at Folk · kunde faae Øinene op. / Men saasnart jeg meddeler
EE2, s. 192 n Dronning, der ingen Børn · kunde faae«, og at Du derpaa glemmer
EE1, s. 90 at Attraaen ingen Gjenstand · kunde faae, men uden at have attraaet var i Besiddelse
AA:12 tte mig ind i en Andens Rolle · kunde faae, saa at sige, et Surrogat for mit
Brev 56 e været den heldigste, vi · kunde faae, skjøndt hvad jeg senere har hørt
EE1, s. 13 unde mig al den Søvn, jeg · kunde faae, thi først Kl. 6½ kalder
NB26:120 . ingen anden Gudsdyrkelse · kunde faae. / Dette er dog saaledes. Der kommer
Oi6, s. 273 arligste Bistand, Ildebranden · kunde faae. Men i Aands-Forhold er det ikke som
Oi7, s. 301 Skæg, hvilket naturligviis · kunde falde bort ved Familie-Festligheden om
G, s. 20 ot ægge hende. At Sligt ikke · kunde falde Dem ind, veed jeg vel; thi det staaer
NB26:66 landt os seet Nogen, om hvem det · kunde falde Dig ind, at han havde denne christelige
EE2, s. 81 jeg veed ogsaa, at det aldrig · kunde falde Dig ind, at rette Din Spot mod slige
NB24:109 slet ikke begribe, at det · kunde falde en Privatiserende ind at ville forsvare
NB9:60 iet, saa det dog neppe nu · kunde falde et eneste Msk. ind saadan udenvidere
FB, s. 188 t ogsaa tænkte paa, at det · kunde falde et Menneske ind at ville handle efter
NB25:19 t Betydelige; frygteligt, om det · kunde falde et Msk. ind at mene, at Gud af den
NB26:86 velbehagelig, jo mindre det · kunde falde et Msk. ind at ville ligne Forbilledet,
DD:208 shoppe ihjel, for at den dog · kunde falde for dens eneste Vens Haand ( lægger
SD, s. 174 t vissere), at det nu aldrig · kunde falde ham ind at fortvivle – nei,
Oi7, s. 296 den Grad at det aldeles ikke · kunde falde ham ind at gifte sig; han udtrykte
Oi9, s. 383 han var bleven gal, inden det · kunde falde ham ind at indlade sig paa Sligt.
BI mene. Han bemærker, at det ikke · kunde falde ham ind at retfærdiggjøre eller
JC, s. 38 ikke forstaae, hvorledes det · kunde falde ham ind at sige det til et andet
Oi4, s. 220 d en personlig Gud, siden det · kunde falde ham ind at sige til et andet Menneske:
NB9:41 aer saa høit, at det ikke · kunde falde ham ind at være smaalig mod mig.«
YDR, s. 115 es med det Bestaaende, at det · kunde falde ham ind, at det er et Samvittighedsspørgsmaal,
KG, s. 372 iet i Himmelen, til at det · kunde falde ham ind, at et Menneskes Anstrengelse
AE, s. 447 gjøre alt dette, hvis det · kunde falde ham ind, at tænke saaledes om
SD, s. 215 orelskelse. Men troer Du det · kunde falde ham ind, troer Du det vilde være
NB12:120 ydmyg Underordnelse til at det · kunde falde hende ind, at hun saaledes skulde
TTL, s. 404 t, var det ikke saligt, at Du · kunde falde i den dybeste Afgrund, hvor man hverken
Papir 532 te Msk, hvem det for Alvor · kunde falde ind at lade eller gjøre end det
NB32:13 id ikke en Eneste, hvem det · kunde falde ind at troe paa, at et Msk kunde
Papir 538 imeligt, Noget det da ikke · kunde falde Kirken ind at gjøre, just det
NB30:112 te taget viser det, at det · kunde falde L. ind at argumentere i Kraft heraf,
Brev 42 den Beskaffenhed, at det kun · kunde falde mig ind at anføre den, naar Den,
SFV, note , at det da naturligviis ikke · kunde falde mig ind at indvende Noget mod, at
HCD, s. 175 kkedes mig, men hvad det ikke · kunde falde mig ind at rose mig af. / Jeg talte
Brev 19 Ting, som det naturligviis aldrig · kunde falde mig ind at sige til visse Folk, thi
LA, s. 25 skal faae Udseende af, at det · kunde falde mig ind at svare paa en saadan Indvending,
EE2, s. 16 kunne begribe, hvorledes det · kunde falde mig ind at ville redde Ægteskabets
NB25:101 stus, var det saa muligt at det · kunde falde mig ind at ville være Professor
Brev 162 kjær, at det ingenlunde · kunde falde mig ind gjennem samme Medium at sende
NB10:179 collidere saaledes, at det · kunde falde mig ind, at det skulde have Stort
DS, s. 193 hvem det end i fjerneste Maade · kunde falde mig ind, at hans Liv ( thi »
ER, s. 201 godt vidst, at Sligt ikke let · kunde falde mig ind, at jeg ikke blot ikke er
F, s. 505 ge det, det naturligviis aldrig · kunde falde mig ind, at sætte mig hen og ind
NB24:54.c e har kunnet begribe, hvor det · kunde falde mig ind, da jeg aldrig er faldet
NB30:75 imod betvivler jeg meget, at det · kunde falde nogen eneste Qvinde ind, at ville,
PS, s. 216 et er dog vel umuligt at Nogen · kunde falde paa ( hvad jeg idetmindste anseer
PS, s. 216 da vel utænkeligt, at Nogen · kunde falde paa at ansee Diogenes for Stadens
NB5:39 en letsindig Fantast, om jeg · kunde falde paa at bære mig saaledes ad. /
AeV, s. 82 ages at have spist for meget, · kunde falde paa at forklare Opstødet paa en
BOA, s. 105 og kun en Halvstuderet · kunde falde paa at fornærme en saadan Forfatter
NB25:107 i Kraft af Forstand og Klogskab · kunde falde paa at indlade sig paa Sligt? /
DS, s. 155 ik forstyrre mig, var om Nogen · kunde falde paa at sige, at jeg var fuld, beruset,
JJ:491 igt, at en Psalmedigter som Kingo · kunde falde paa at skrive saadanne Psalmer, som
KKS, s. 98 eller som kun Klodderagtighed · kunde falde paa at sætte sammen; og dog ere
Oi1, s. 132 en til det Følgendes Skyld · kunde falde paa at tale saaledes om, for at tale
EE1, s. 258 ldrig drømme om, at Nogen · kunde falde paa at udgive sig for Charles. I
NB10:112 ler sig lidt upasselig, · kunde falde paa at underkaste sig den piinligste
SLV, s. 424 seer denne, hvilken da Ingen · kunde falde paa at ville forelske sig i: det
Papir 556 ver et Msk., om hvem Ingen · kunde falde paa at ville negte, at han er i Besiddelse
DS, s. 163 at det er Veien, at hvis Nogen · kunde falde paa at ville være Noget for Gud,
TSA, s. 72 en er tilstede i Kirken, som · kunde falde paa at vove noget Saadant. Naar han
NB:87 ndet sig paa sig selv som Aand, nu · kunde falde paa at vælge Naturvidenskaberne
Brev 251 til Ledsager i Eensomheden, vel · kunde falde paa at vælge, fordi jeg deri vilde
KG, s. 127 ee, at man skulde troe, Ingen · kunde falde paa at være af den Mening. Dog
NB27:58 det være muligt, at hun · kunde falde paa det. / Igaar Middags gik jeg
Oi3, s. 188 r, og hvor man da allermindst · kunde falde paa eller, naar det siges, faae i
NB25:109 og uforklarligt, hvor han · kunde falde paa en saadan Indledning. Men for
NB31:99 / Ingen msklig Majestæt · kunde falde paa end i fjerneste Maade at bære
TS, s. 55 jeg gider ikke see Dig, at Du · kunde falde paa i den Grad at fornærme den
EOT, s. 271 enneske end i fjerneste Maade · kunde falde paa Sligt! – nei, i Henseende
TS, s. 103 været beruset den Gang Du · kunde falde paa Sligt, idetmindste maa Du have
Papir 577 igede ham: ih, bevares hvo · kunde falde paa Sligt. / Dette skal nu være
NB21:27 een og anden Candidat, der · kunde falde paa strax at begynde som Præst
NB8:11 d som det Gode. Thi mon vel Nogen · kunde falde paa, at Alle ell. Majoriteten i nogen
NB8:11 , der dømmer. Men mon nu Nogen · kunde falde paa, at alle ell. Majoriteten vare
SLV, s. 277 e ladet det være. Men hvo · kunde falde paa, at bruge forsigtig Omsorg mod
IC, s. 196 n dybt nede paa Havsens Bund, · kunde falde paa, at den egentligen er i Høiheden.
NB29:64 ærkede) Ingen anede, hvo · kunde falde paa, at der i det Barn, som var ganske
BA, s. 319 aade: hvorledes noget Menneske · kunde falde paa, at dette skulde være Forklaringen.
SLV, s. 195 ig, Ingen, ikke en Djævel · kunde falde paa, at et saadant Øieblik blev
IC, s. 142 ses Lidelse, at maaskee Nogen · kunde falde paa, at jeg, om end som naturligt
Oi7, s. 310 jo lige saa umuligt som at En · kunde falde paa, at Præsten er en Næringsdrivende,
Oi1, s. 138 nsees for Noget, som da Ingen · kunde falde paa, Declamatoren naturligviis heller
NB24:125 an skjulte, og om han ikke · kunde falde paa, just naar Lovtalen kom, at bruge
Papir 459 ad reen Sandheds-Interesse · kunde falde paa, naar den saae en Indvending
OTA, s. 166 er han vil indrette sit Liv, · kunde falde paa, saaledes at forgude Verden?
SLV, s. 39 ere, og tænker, at Guderne · kunde falde paa, til endnu større Morskab,
EE1, s. 330 er meget tilbageholdent, jeg · kunde falde Tanten om Halsen af Tak derfor. Hun
NB35:41 et som det at være Χsten · kunde fange 3000 i een Time. / / / Christdom
CT, s. 248 isdom blev eenfoldig, saa han · kunde fange de Kloge! At han i Viisdom blev eenfoldig,
SLV, s. 336 de efter Leiligheden, at man · kunde fange dem, thi han siger ikke: imorgen,
OTA, s. 274 , hvori ingen Fuglefænger · kunde fange den, hvori kun den Fri kan fange
Papir 125:2 rømmen om, hvad man muligen · kunde fange etc). / Martz 1836. / Hvoraf kom
EE2, s. 193 tjent at kaldes saa, hvis jeg · kunde fange hende og besidde hende; jeg troer,
Brev 84 e betyde noget ganske Andet, · kunde fare ind i en Dansks Øre, han kunde
TTL, s. 404 var det ikke saligt, at Du · kunde fare vild i den eensomme Ørken, og dog
Papir 371:1 k. troende i hvert Minut · kunde fastholde at Gud er ham ganske nær:
EE1, s. 206 tisk Elasticitet. Dersom hun · kunde fastholde den Tanke, at hun i strængeste
NB19:30 Msk. er der vel, der roligt · kunde fastholde dette, saa det overbeviste ham
JC, s. 39 de. / Skjøndt Johannes vel · kunde fastholde dette, saa var hans Sindsstemning
NB22:89 som nemlig et Msk. virkelig · kunde fastholde, at alt Det, han menneskeligt
NB:215 ligt, at et Msk. i Modersliv · kunde fatte den Beslutning i Sandhed at ville
SFV, s. 89 , at et Menneske i Modersliv · kunde fatte den Beslutning, i Sandhed at ville
NB7:6 let at han virkelig for Alvor · kunde fatte den Tanke at lide i Verden. /
SLV, s. 232 t gjøre Noget, hvoraf hun · kunde fatte Mistanke, og min Ængstelighed
JC, s. 35 uligt, Noget han dog ikke ret · kunde fatte, da det ikke blev ham klart, hvorledes
2T44, s. 187 saae Faren, og altsaa Ingen · kunde fatte, hvad der ellers er let at forstaae,
Brev 314 endt det bort vil jeg ikke · kunde fatte, hvorfra jeg fik det Mod) det er
NB28:29 tydelig, at jeg meente det · kunde fattes af Enhver. Igaaraftes ( d. 10 Mai)
DD:124 ke Bestemmelser. ( et Moment heri · kunde fE blive Læren om Nadveren, Luthers
BOA, s. 178 et Noget for sig selv, og En · kunde fE roligt skrive Noget, men forraade en
JJ:504 dens Cicero var Consul). Man · kunde fE sige: medens Grundtvig talede løb
SLV, s. 211 neste Tid var da de Elskende · kunde feie hen ad Gulvet i en Valts. / Hun er
NB35:28 dtrykket af, at han jo saa ogsaa · kunde feile i det Allervigtigste, og derfor kan
Brev 317 a, om de i mit Liv med dem · kunde finde Christendom. – Jeg er ikke
EE2, s. 193 ening i Verden, hvis jeg blot · kunde finde den – siig nu ikke, at jeg
Papir 595 Lexicon, at jeg om muligen · kunde finde en eller anden Talemaade, hvormed
Brev 265 e vilde selv tilsidst ikke · kunde finde en eneste eensom Spadseregang –
NB4:151 er allevegne om, om han dog ikke · kunde finde en Udvei, en Anden sidder ved sit
PS, s. 239 Synderindes mange; og om jeg · kunde finde en ydmygere Plads end ved hans Fødder,
BA, s. 388 i Tidens uendelige Succession · kunde finde et Fodfæste ɔ: et Nærværende,
Papir 254 lliet angaaende Stænder · kunde finde Folk nogenlunde forberedte, –
4T44, s. 376 ndnu ikke kommen, at han dog · kunde finde Forklaringen. Thi hvad der er skeet
4T44, s. 330 ge Grublen om han ikke igjen · kunde finde hine Ulykkelige; hvis Mistvivlen
Papir 264:5 erolige Msk, at han egl. · kunde finde Hvile deri, laae uden for ham og
Brev 317 mig det hvori min Sjæl · kunde finde Hvile, og efterat Gud havde borttaget
AE, s. 524 de Sagen, hvorved han muligen · kunde finde Hvile: mon han skulde kunne finde
NB24:132 std., at jeg allerede · kunde finde idel Glæde i den. / Forøvrigt
Brev 317 ra mig hvori jeg troede at · kunde finde Lyksalighed her paa Jorden ( thi
Not1:6 en saadan Forestilling, som · kunde finde Medhold ved Skriftens Yttringer og
NB30:46 hie for de Andre igjen. Jeg · kunde finde mig i at være ulykkelig de Andre
SFV, s. 12 hvilket netop er det jeg ikke · kunde finde mig i) er at forsvare mig qua Forfatter;
SFV, s. 12 ig selv; det Eneste, jeg ikke · kunde finde mig i, og ikke kunde gjøre uden
YDR, s. 112 es en Douceur til Enhver, som · kunde finde nogen Feil i Bogens Regnestykker.
EE2, s. 327 Du vilde søge, om Du ikke · kunde finde Noget, der kunde tale til hans Forsvar,
NB18:60.c hvad vi saa end forresten · kunde finde paa til vor Undskyldning, dette er
Brev 1 Stile, at han tilsidst ei selv · kunde finde Rede i dem. Omsider kom han da igjen
CT, s. 65 aaledes, at han jo med Lethed · kunde finde sig i at være den ringe Mand i
CT, s. 65 a sig selv, at man med Lethed · kunde finde sig i at være den simple Arbeidsmand
LA, s. 18 elighedens Smerte, at den kun · kunde finde sin Beroligelse i afgjort religieuse
NB26:106 der slet ingen Sviig skal · kunde finde Sted betræffende, at der jo er
EE2, s. 43 aadan Forlovelse ligesaa godt · kunde finde Sted mellem Mandfolk. Saasnart den
BI, s. 235 gativt afrundet, til at Sligt · kunde finde Sted. Erotiker var han vistnok i
Oi5, s. 241 gagerede Kunstnere, som ikke · kunde finde Udtryk til noksom at takke Gud for
NB:131 get, at Den, der gik derind, ikke · kunde finde Veien tilbage. Det Vanskelige er
KG, s. 163 ngen, som fandt Veien derind, · kunde finde Veien tilbage. Naar da et Menneske
JJ:236 aldrig mere, fordi han ingen Hest · kunde finde, der var magelig nok, og fordi han
NB21:112 ebenbürtige Person« · kunde finde. Fortræffeligt! / / / Joh. Climacus
NB3:39 høfligste Maade af Verden · kunde fjerne disse Herrer, dette Opløb fra
SLV, s. 288 dog muligt, at mit Væsen · kunde flamme Ønsket op i hende. Lad denne
TAF, s. 295 t, det eneste, hvor Synderen · kunde flye hen. O, og saaledes er Du jo endnu
CT, s. 314 dt intet Skjulested, hvor det · kunde flygte hen fra sig selv, det fandt ingen
TAF, s. 298 lugtssted, hvor jeg saaledes · kunde flygte hen, langt bort fra mig selv; at
IC, s. 222 havde intet Kloster, hvor jeg · kunde flygte hen, søgende en Omgivelse, der
AE, s. 119 e give det Udseende af at han · kunde flyve: lad saa kun Latteren hente ham ind.
Papir 386 e naar det er Augustus. / Noget · kunde Foersom gjøre i denne Retning; men det
NB2:173 vivlraadig, om det dog ikke · kunde for Almeen-Aanden tillades ham at blive
TSA, s. 66 være Konge. / c)    Man · kunde for at oplyse dette Historiske vise, hvorledes
NB4:62 r dette sig ud, en Forfængelig · kunde for den Sags Skyld fristes til at overdrive,
NB11:71 r altfor alvorlig o: s: v: / Det · kunde for en Psycholog være en skjøn, en
PH, s. 57 at da hans Dom paa nogen Maade · kunde for mig have den Betydning, den Vægt,
JC, s. 20 han saae, hvorledes et Ord · kunde forandre en heel Sætning, hvorledes
KG, s. 40 dog bestandigt muligt, at det · kunde forandre sig. / Altsaa, kun naar det er
EE2, s. 206 aaledes, som om han bestandig · kunde forandres og dog blev den samme, som om
OTA, s. 393 e andre Veie, eller at Veien · kunde forandres saaledes, at Trængselen toges
4T44, s. 308 den Bevidsthed, at det ogsaa · kunde forandres, og han er ikke bedragen, selv
4T44, s. 305 lsomt Andet; thi dette Andet · kunde forandres, saa en Anden blev den Stærkeste,
4T44, s. 305 , den Rigeste, og dette Selv · kunde forandres, saa han selv blev fattig, blev
SLV, s. 302 forklarligt, at han saaledes · kunde forandres. Dog fortælles der, at han
NB32:25 dem, for at see om dette muligt · kunde foranledige dem til at give lidt efter.
G, s. 41 g da hen i Tanker, hvad der vel · kunde foranledige det, men ogsaa disse Tanker
BOA, s. 109 n maaskee, at Avertissementet · kunde foranledige en Discussion, hvis Resultat
NB30:130 og her er slet Intet, der · kunde foranledige en saadan Feilregning, thi
G, s. 25 n var, hvor hun boede, hvad der · kunde foranledige hendes pludselige Reise; men
Brev 239 bør jeg afværge, hvad der · kunde foranledige nogensomhelst for mig bindende
Papir 478 hver Begivenhed o: D:, der · kunde foranledige, at det maatte blive aabenbart,
NB4:29 vor i al Verden skulde noget Msk. · kunde forarges paa det moderne Χstlige!
AE, s. 197 rdelsen i gamle Dage, at man · kunde forarges; nu er Forfærdelsen den, at
Papir 340:13 umuligt at Gud saaledes · kunde forbarme sig – at saaledes Den, der
JJ:115 rligviis indeholde Ting, der · kunde forbause Verden; thi jeg lever i mig selv
G, s. 21 n Elskede uden al mulig Jalousi · kunde forbauses over, at en saadan Pige blev
KG, s. 314 ført med sig, hvormed han · kunde forbinde hans Saar; dersom han da havde
NB31:157 hvorfor Apostlene saa stærkt · kunde forcere Udbredelsen og uden christelig
KG, s. 328 eller at Den, der haardfør · kunde fordrage alle Veirligets Forandringer,
3T44, s. 254 d og hans Uværdighed ikke · kunde fordrages med hinanden; mig tykkes, at
NB13:8 te. Men vide skal Du, at Gud · kunde fordre af Dig, at Du skulde give Afkald
NB20:136 st forstod sig i, hvorledes Gud · kunde fordre af En at man skulde leve ugift for
EE2, s. 264 det dog var det Mindste, man · kunde fordre af et Menneske, der bildte sig ind
NB10:69 aet Fare, som dog Sandheden · kunde fordre af mig, at jeg skulde gaae i. /
AE, s. 434 umuligt, at Tiden virkeligen · kunde fordre det, og vilde jeg i Forhold til
LP, s. 56 varmere, end Sandheden maaskee · kunde fordre det; ei heller som om en saadan
BI, s. 235 rviisning har det Pathos, man · kunde fordre hos en saadan Lærer. Men dette
BI, s. 239 tænker man, hvor meget man · kunde fordre i denne Henseende af den Mand, der
NB5:138 at hvis overhovedet et Msk. · kunde fordre Noget af Gud: han har ubetinget
Papir 375 dog jo er det Sjeldne som · kunde fordre Noget, føler sin Kraft væsentlig
SLV, s. 454 det Allermindste, som Tiden · kunde fordre, ikke istand til at gjøre et
HH:8 det var det tungeste Offer Gud · kunde fordre, men han vidste og, at Intet var
EE1, s. 251 hvilket man ellers med Rette · kunde fordre. Naar en Mand forandrer sin Tro,
NB21:24 d der i strengeste Forstand · kunde fordres af ham, faaer han endog et plus
FB, s. 118 et var det tungeste Offer, der · kunde fordres af ham; men han vidste ogsaa, at
Papir 434 t Liv til, hvis han derved · kunde forebygge Ulvenes Komme – men det
NB24:105 ine i Nakken, for at Du · kunde forebygget hvad der skete bag Din Ryg!
EE2, s. 193 eden eller hvad der forresten · kunde forefalde, ja Du vil ganske offre Dig for
NB27:84 og ikke, at den Forvandling · kunde foregaae med mig, at jeg fandt Mod og Begeistring
NB15:122 skal De ikke med Billighed · kunde forekaste mig, hverken her ell. i det andet
DD:68 et af Smerte afpresset Skrig godt · kunde forekomme Een latterlig, der i en stor
DD:68 il paa en Stums ell en Tavs Ansigt · kunde forekomme Een latterligt ɔ: fremgaaet
NB31:44 , at en saadan Afskyelighed · kunde forekomme i de ældre Tider, den er forbeholdt
FB, s. 187 er ikke utænkeligt, at det · kunde forekomme i Virkeligheden, at en Havmand
LA, s. 33 Lusard, Dalund o. s. v. ikke · kunde forekomme i vor Tid. Hvilken Urimelighed;
PS, note de ansee det for umuligt at den · kunde forekomme; som Spøg og Spas derimod,
EE2, s. 69 gt til Hobe; thi om Een endog · kunde forene alle endelige » hvorfor«
TTL, s. 429 en første Tilstaaelse, der · kunde forene dem i kraftig Beslutning, Kjedsommeligheden
SLV, s. 387 vorledes Guderne, da de ikke · kunde forene disse stridige Magter paa anden
NB19:57 maa erindres, at Troen jo ogsaa · kunde forenes med det Klosterlige og var vel
PS, s. 265 s den Lærende ved sig selv · kunde forestille sig det, saa var han jo selv
NB6:62 t Liv, som maaskee Faa endog blot · kunde forestille sig, styrtet i det dybeste Tungsind,
BOA, s. 178 og Forbindelse i det Skrevne, · kunde Forfatteren gjerne derfor have været
KG, s. 83 Kredse begeistret, veltalende · kunde forfægte Kjerlighed til Næsten, men,
KG, s. 240 re den sande Kjerlige. Ak, og · kunde Forfængeligheden faae Magt over den
SLV, s. 71 ntet Menneske end ikke en Gud · kunde forfærde hende, thi hun er jo paa Moden.
EE1 man ikke med nogenlunde Sikkerhed · kunde forfølge Ideen tilbage til dette verdenshistoriske
Brev 265 ller med andre Ord, om jeg · kunde forføre Dem til engang at forsøge
NB8:8 ham, er Lidelsen. / Den, som ikke · kunde forføre Menneskene, kan hell. ikke frelse
EE2, s. 328 ldt sig rigtigt, at det ikke · kunde forholde sig anderledes end at Du altid
NB31:69 ære Tale om en Idealitet, der · kunde forholde sig til Gud, da betyder dette
Oi10, note ndelse end det Mindste, der · kunde forholde sig til, hvad der i Aarhundredernes
Papir 270 ning, som ikke hele Verden · kunde forhverve ell. fortjene, og bragte Du end
OTA, s. 147 et var muligt, at et Menneske · kunde forhærde sig til kun at ville det Onde?
OTA, s. 237 den«. Altsaa hvis En · kunde forhærde sit Sind, saa han urørt
EE2, s. 302 han foredrog en Lære, som · kunde forklare Alt, hele Slægten kunde hvile
SLV, s. 44 maae jo hine leende Elskende · kunde forklare Alt, hvilket de dog ikke kunne.
2T43, s. 33 nde komme en Forklaring, der · kunde forklare Andet, end at han er sanddru og
BA, s. 356 Mere. Dersom nogen Videnskab · kunde forklare det, saa er Alt forvirret. At
SFV, note n Deel af Enten – Eller · kunde forklare det. At dette er saa i Enten –
Brev 81 eblik dette skete, saa vil Du let · kunde forklare Dig dette Udtryk, især naar
NB:70 a Næsen end hidtil saa den · kunde forklare Forbryderen: at det Hele var Naturnødvendighed,
EE2, s. 234 a selv sit Liv, uden at Nogen · kunde forklare Grunden dertil. Hans Læge meente,
AA:13 til det Resultat, at den ikke · kunde forklare hiint Forhold, saa Philosophien
JJ:150 ligt at opdage Barnet. Ingen · kunde forklare sig den ubeskrivelige Deeltagelse,
Brev 317 ølelsen, – dog ikke at · kunde forklare sig forstaaelig for dem, og saa
AE, s. 304 ng i Forhold til hvad der kun · kunde forklare sig selv, udgivet den som et Sidestykke
SLV, s. 40 staae, at man ikke nærmere · kunde forklare sig, men da Elskovens Udtryk er:
2T43, s. 33 vde begrundet Din Tro, at Du · kunde forklare, hvad der skete; thi da var den
AE, s. 219 ans Stilling, at han end ikke · kunde forklare, hvorledes den fjendtlige Magt
SLV, s. 335 le, hvilken ingen af de Vise · kunde forklare. / 5. Saa de ikke kunde sige mig
EE2, s. 293 rrede paa det Punkt, han ikke · kunde forklare. Han havde vel en Pige, han elskede,
NB22:85 , som i Mængdens Øine · kunde forklares som Galskab – fordi det
AE, s. 414 at jeg var en Digter, der ret · kunde forkynde Elskovens Priis og forklare dens
NB26:9 ernødtørftigste at han · kunde forkynde Ordet gratis. / Tag saa en Geistlig,
BA, s. 408 , men dette Talent igjen ikke · kunde forkynde sig i Præstationer, der laae
KG, s. 71 orden, at Evighedens Glæde · kunde forkyndes ham som Glæde, han havde og
Oi4, s. 205 hvem den christelige Lære · kunde forkyndes uden Betænkelighed, men vi
AE, s. 213 stet og kaldet, med Sikkerhed · kunde forlade sig paa hvad jeg sagde –
Oi7, s. 296 dog virkelig det Mindste man · kunde forlange af En, der selv blev frelst, og
Oi7, s. 296 , det var dog det Mindste man · kunde forlange af ham, at han ikke befattede
CT, s. 249 dersom det var muligt, at Han · kunde forlange det af mig, jeg slipper denne
DS, s. 214 lig eller saa fræk, at han · kunde forlange det godtgjort. Jeg gjør mig
NB27:10 r da Den, af hvem man sidst · kunde forlange det, jeg er jo kun engageret til
IC, s. 25 andt de Indbudne. Og Den, der · kunde forlange en nærmere Bestemmelse, skulde
SLV, s. 408 øs Læser med Billighed · kunde forlange forud paa Haanden, det kommer
Oi7, s. 311 an ikke at være bange for) · kunde forlange, at hans Dragt var af to Farver,
NB2:210 det var mere høfligt end jeg · kunde forlange, men gjentog blot paa det Bestemteste
NB17:71.h de ind. Det var mere end man · kunde forlange. Sandt; men just denne Begyndelse
NB32:104 blive det Latterligste man · kunde forlange: min Arbeiden ( i Retning af at
NB27:10 ente, at være den Sidste, det · kunde forlanges af – og saaledes vilde
NB11:113 eb. Hvad jeg med Billighed · kunde forlangt, at man skulde paaskjønne det
EE2, s. 182 idenskaben et nyt Udtryk, der · kunde forlyste ham. Hvis han ikke var Roms Keiser,
2T44, s. 192 ing, med hvilken man stundom · kunde forlyste sig; – hvorfor tilintetgjøre
Brev 181 en kun en Natur-Revolution · kunde formaae at udslette af min Hukommelses
CT, s. 147 des evigt. Dersom et Menneske · kunde formaste sig til at ville vinde det Evige
NB14:118 Jorden, i Afgrunde, Ingen, som · kunde fornedre ham – Han fornedrede sig
SLV, s. 335 in Mund var bunden, og Ingen · kunde fornemme Andet, end en Røst i Lighed
NB2:176.a om dog ikke o: s: v: Saaledes · kunde Forordet til en opbyggelig Tale aldrig
PCS, s. 140 lket han ikke er, men dog let · kunde forraade for meget, eller at Captainen
CT, s. 266 beleilige Tid, at han · kunde forraade Ham til Ypperstepræsterne uden
CT, s. 299 ig bort fra Ham, at ogsaa jeg · kunde forraade Ham, netop den skal slutte mig
KG, s. 350 kaarligt, som mod hans Villie · kunde forraade hvad han mener og dømmer om
AE, s. 140 . / O, at jeg paa dette Punkt · kunde forraade Lærdom! At jeg kunde vise,
Papir 349:3 merer sig just hell. ikke. De · kunde forsaavidt ( disse Candidater) mest passende,
KG, s. 121 r den ene og samme Ordre, saa · kunde forsaavidt det ene Menneske jo faae den
Brev 99 at sende Dig Bud. Jeg var syg, og · kunde forsaavidt dog ikke modtage Dig; men det
NB8:56 n, at han hevner sig, og han · kunde forsaavidt gjerne have ladet være at
OTA, s. 324 e i at kaste Byrderne af, og · kunde forsaavidt synes let nok; men det er jo
OTA, s. 238 d paa, noget Forhold Du ikke · kunde forsage, er der noget Bifald fra oven,
KG, s. 77 r det blot de Mægtige, der · kunde forsee sig paa Jordlivets Forskjellighed,
EE2, s. 104 d til at glæde sig, som Du · kunde forskaffe dem? Lad os omgaaes de Skrøbelige
Brev 230 stratuss Skrifter. Dersom De da · kunde forskrive dette andet Bind, saa vilde jeg
BI, s. 205 igtige. Hvis den derimod ikke · kunde forsone dem, da var det umuligt, at den
NB6:89 vel tænke, at en Hustru endda · kunde forsone sig med den Tanke, at hendes Mand
SLV, s. 76 af Frygt for en Medvider, der · kunde forspilde Listen. Da blev Kronen sat paa
PCS, s. 130 , at Reflexionen B saa ganske · kunde forstaae A. Men ogsaa dette hæver sig
CT, s. 283 og om der var Den, der ganske · kunde forstaae al Din Sorg, men ikke kunde tage
CT, s. 283 unde tage den fra Dig, ganske · kunde forstaae al Din Strid, men ikke give Dig
NB19:30 at præstere Noget, hvorom jeg · kunde forstaae at det var sandt og rigtigt, hvorfor
OTA, s. 365 er rædsomt, hvis Du ikke · kunde forstaae dem, fordi han er Underfundighed.
AE, note orstaaelse ikke var at man ikke · kunde forstaae den forgudede Philosophie, men
AE, s. 432 te saa eenfoldig, at han ikke · kunde forstaae den Opgave, Præsten væsentligen
PMH, s. 85 ns Berigtigelse vil nu Enhver · kunde forstaae den. Den Eneste der ikke kan det
YTS, s. 257 sen overmenneskelig, og Ingen · kunde forstaae den; udmal ei heller utaalmodigt
4T44, s. 377 ligt talt forstod den, eller · kunde forstaae den? Og saa kommer Trøsteren.
NB31:52 l hvem jeg maatte tale ikke · kunde forstaae det – en ny Grusomhed, maatte
BOA, s. 167 r præket sig ind i, at han · kunde forstaae det – fordi det var 1800
IC, s. 201 rgsmaal er, om Du end ikke · kunde forstaae det saaledes, ubetinget det taabeligste
SLV, s. 63 en Qvinde og altsaa end ikke · kunde forstaae det, endnu forfærdeligere!
NB:24 ver Sligt; Andre fordi de end ikke · kunde forstaae det, om de ogsaa vilde. /
NB19:61 rt mod mig saaledes, at jeg · kunde forstaae det, skulde lære den Salighed
NB31:52 de Medlevende sige, hvis de · kunde forstaae det. / Som de i Phalaris Oxe,
4T43, s. 137 ve tvivlsomt, dersom Tvivlen · kunde forstaae det. Om det end ikke kan og ikke
4T44, s. 348 høiest? Dersom Feigheden · kunde forstaae dette, da skulde den ikke have
KG, s. 243 e Bedrageren. Hvis Bedrageren · kunde forstaae dette, han maatte tabe Forstanden.
NB21:135 stemmelsen Aand har i sig, · kunde forstaae dette, maatte han flye Χstd.
JJ:358 var saaledes stillet, virkeligen · kunde forstaae dette. – Man kunde holde
YTS, s. 258 lot betegnedes, at Han ganske · kunde forstaae Dig, medens Du dog bliver paa
NB:79 eculere: hvorledes skulde han · kunde forstaae en Forsonings Nødvendighed;
TSA, s. 82 laae En ihjel, fordi de ikke · kunde forstaae En, saa de endog meente at gjøre
NB:79 s skulde man i denne Tilstand · kunde forstaae Forsoningen. Det er derfor saa
PS, s. 240 rg var ogsaa den, at jeg ikke · kunde forstaae ham. O, bittre Kalk, bittrere
PS, s. 252 Enkelte lig, at denne ganske · kunde forstaae ham. Saa bliver da Paradoxet endnu
DD:76 ikke blot, fordi Ingen vilde ell. · kunde forstaae ham; men ogsaa fordi han maatte
PS, s. 234 ende. Og hvis hun nu end ikke · kunde forstaae ham; thi naar vi tale daarligen
FB, s. 158 n kom kun til Maria, og Ingen · kunde forstaae hende. Hvilken Qvinde blev dog
TSA, s. 87 , at de Stridende egentligen · kunde forstaae hinanden. Men ligger saa igjen
NB10:197 med. En enkelt En, som maaskee · kunde forstaae mig, han betragter disse lyrisk
NB9:42 t sig i Hovedet, at han ikke · kunde forstaae mig, og den Idee fik jeg ikke
EE2, s. 172 k var i den Alder, at han ret · kunde forstaae mig, og min sidste Time var kommen,
NB17:72 lfredsstille mig. / Den der · kunde forstaae mig, tænke sig, hvad det for
KG, s. 274 yttige laae i, at Verden ikke · kunde forstaae og altsaa ikke paaskjønne hans
NB19:55 et besynderligt Msk, om jeg ikke · kunde forstaae, at Alle flye mig og følge
NB26:75 u vil være billig vil Du selv · kunde forstaae, at det at forkynde at man skal
BOA, note ens Levebrød. Man vilde ikke · kunde forstaae, at det Religieuse skulde have
NB18:69 er Χstd. sand, han maa selv · kunde forstaae, at dette rigtignok ikke er Noget
SLV, s. 211 a smilte jeg, fordi jeg ikke · kunde forstaae, at et saadant Forhold kunde beskæftige
Brev 313 philosophiske Bøger jeg · kunde forstaae, at finde Hvile for min vildfarende
KG, s. 358 som formaaede han Noget, ret · kunde forstaae, at han selv slet Intet formaaer,
NB20:120 rbevisning, efter hvad jeg · kunde forstaae, at hvis jeg døde nu, vilde
EOT, s. 270 ne, hvilket hun saa ypperligt · kunde forstaae, det var jo, som kunde hun selv
SLV, s. 63 s jeg var bleven en Qvinde og · kunde forstaae, hvad jeg nu kan forstaae, forfærdeligt;
NB19:61 end var saa, at saa længe jeg · kunde forstaae, hvorledes Du var god imod mig,
NB31:52 elv. / / Hvis de Medlevende · kunde forstaae, hvorledes jeg lider, hvorledes
NB29:95 et er mig uforklarligt. Jeg · kunde forstaae, om S. for at have Commerce med
OTA, s. 338 n forstaae, hvad han umuligt · kunde forstaae. / Dog, Opfyldelsen af en Forventning
FB, s. 207 en Abraham var der Ingen, der · kunde forstaae. Og dog hvad opnaaede han? At
EE1, s. 358 ig mærke, at Ordene ogsaa · kunde forstaaes anderledes, det er min Kunst.
NB24:142 den Mislighed, at det jo ogsaa · kunde forstaaes som holdt jeg mig virkelig personligt
NB2:22.a gt, at Peders Vidnedsbyrd derom · kunde forstumme, men hiint Kjerlighedens Blik,
Not7:14 assiar, der nu høres om mulig · kunde forstumme. – / der hører mere
Brev 84 komme hende for Øre, det · kunde forstyrre – ergo jeg kalder ingen
EE1, s. 80 ngen, om jeg paa nogen Maade · kunde forstyrre mig selv eller en Læser Glæden
SLV, s. 218 e at høre hans Skrig, der · kunde forstyrre Strengelegen og Dandsen og Yppigheden,
BB:51 r blot ved den Masse af Navne · kunde forstyrre, har jeg ikke videre givet mig
Papir 306 ge den Ringe, hvilket ikke · kunde forstyrre, saa havde han dog forvandlet
SLV, s. 320 Forhold har til mig, hvilket · kunde forstyrre. Hvad jeg har yttret det har
NB19:53 Alder, at Faderen end ikke · kunde forsvare at behandle ham som Barn men maa
FB, s. 179 dsfuldt smykket hende, saa de · kunde forsvare det for al Verden, saa de ikke
NB4:111 le, hore o: s: v: Du skal ikke · kunde forsvare Dig med, at Du ikke har eftertragtet
G, s. 67 e sig; men hvorledes skulde han · kunde forsvare sig, naar Ingen vover at klage,
EE1, s. 355 l at overraske Cordelia. Jeg · kunde forsøge at reise en erotisk Storm, der
OTA, s. 174 var ankommen i Evigheden, nu · kunde forsøge sin Lykke i at antage Evighedens
AA:12 sse af Enkeltheder, hvori jeg · kunde fortabe mig; her kunde jeg maaskee fra
CT, s. 304 at det jo dog var muligt han · kunde fortabes. Saa længe der er Liv er der
KG, s. 262 igt, at et Menneske for evigt · kunde fortabes? Men hvis nu den Kjerlige havde
BI, s. 242 det sig, at han ligesaa godt · kunde fortjene en Belønning. Han foreslaaer
Papir 176 kee derfor en følgende Mester · kunde fortsætte det med 4 Maver o: s: f:,
AE, s. 21 ttelse. I en anden Forstand · kunde Fortsættelsen blive uendelig i Forhold
NB7:67 der, at man hvert Øieblik · kunde fortvivle derover. Tag den Situation, at
G, s. 62 jøre det. Nei! Nei! Nei! jeg · kunde fortvivle over disse Skrifttegn, der staae
SD, s. 136 han slet ikke fortvivle, men · kunde Fortvivlelsen fortære hans Selv, saa
EE2, s. 179 ig Dumdristighed, at man ikke · kunde fortænke Nero i, at han brændte Rom
BI, s. 332 skjælvede, hvis Vredes Ild · kunde fortære Alt, saa nød jeg dog i Hevnen
EE1, s. 222 flammer der en Ild deri, der · kunde fortære hele Verden, men ikke en Splint
4T44, s. 302 hvad den tørre Brand ikke · kunde fortære. – Saaledes er Mennesket
IC, s. 188 dningskraften ganske virkelig · kunde forudoptage den, hvortil saa de 70 Aar
AE, s. 217 frelse, et Barn, og dog ikke · kunde forudsætte Modenhed til at forstaae,
BOA, note ætte. Billigt burde jeg dog · kunde forudsætte, at man har læst de tidligere
NB15:122 forsaavidt det er opsætsigt) · kunde forvandle det til en Indvending mod Χstd.,
AE, s. 162 rkelig Metamorphose, naar den · kunde forvandle et saadant umenneskeligt Tusindbeen
SLV, s. 363 anden. / At jeg et halvt Aar · kunde forvandles til en Qvinde for at forstaae
KG, s. 253 uligt, at selv den bedste Ven · kunde forvandles til Fjende, selv den trofasteste
JJ:241 aaledes, at hun selv og Sløret · kunde forvexles med Aftentaagens Skikkelser.
JJ:241 temtere end at hun næsten selv · kunde forvexles med Sløret. Dette skulde skee
LA, s. 106 exionens Fare, at Godmodighed · kunde forvexles med Svaghed, netop derfor maa
AE, s. 244 teleologiske Suspension ikke · kunde forvexles med æsthetisk Skjulthed, saaledes
4T44, s. 332 var muligt, at han saaledes · kunde forvildes og han hører Erindringens
NB12:138 vilde altid blive, om hun · kunde forvinde det. / Min Forstand sagde mig.
JC, s. 21 e, og derfor ved et eneste Ord · kunde forvirre ham Alt. Naar da Faderen ikke
Papir 270 selv. Hvad hjalp det om Du · kunde forvisse om det, Du ikke selv antog, om
SD, s. 198 gleieren paa sandselig Maade · kunde forvisse sig om, hvorvidt det var Keiserens
IC, s. 115 on, hvor man hvert Øieblik · kunde forvisse sig om, hvorvidt nu Discipelen
4T44, s. 316 n at kjende Gud ved sig selv · kunde forædles og udvikles ligesaa meget,
NB:64 ar saaledes begavet at han da · kunde forøge Festligheden ved bevæget at
3T43, s. 102 ormaaede de dog over ham? De · kunde forøge ham Bekymringen, de kunde hjælpe
SFV, s. 43 jeg stundom var som oven ud, · kunde forøvrigt være blevet mig selv en
NB11:79 sters Sølvbryllup ( det · kunde forøvrigt været snurrigt at benytte
SLV, s. 280 end Intet gjort uden at jeg · kunde fragaae det. Det skulde ikke have været
BI, s. 223 eller alle Phænomeners Sum · kunde frarive ham, men i Kraft af hvilken han
JJ:333 lerede den græske Skepsis · kunde fratage En, nei at Gud er til er ganske
FB, s. 200 Enkelte, naar han ved at tie · kunde frelse en Anden. Dette allerede viser tilstrækkelig,
SLV, s. 210 de hende fra mig, om dette · kunde frelse hende, og Alt for at holde min Sjel
EE1, s. 199 et, han vilde frelse og ikke · kunde frelse, fordi han var raadvild om, hvilket
KG, s. 254 den meest forlorne Søn dog · kunde frelses; at den meest forbittrede Fjende,
JJ:397 neppe den største Digter · kunde frembringe en saadan Virkning, som disse
3T44, s. 258 ig, fordi Din Maalestok ikke · kunde frembringe et saadant Forhold! Lad Ungdommen
PS, s. 279 umuligen med Nødvendighed · kunde fremgaae, nam necessarium se ipso prius
AA:4 ordentlige Masser, hvilket let · kunde fremkalde Forestillinger om, at det var
JC, s. 54 Troen, ligesom omvendt Troen · kunde fremkalde Tvivlen. Paa Grund af denne paradoxe
Not1:7 ndsigt i Mysteriets Natur ei · kunde fremmes og saa ofte Mysteriets Character
KG, s. 323 ikke-barmhjertig. O, at jeg · kunde fremstille det Ansigt, Evigheden vil sætte
NB33:15 ar ganske som de Andre. Man · kunde fremstille dette i en moralsk Fortælling
CT, s. 115 ja, hvis nogen Konstner · kunde fremstille dette, mon, hvor længe Du
KG, s. 362 nde Uegennyttighed. O, at jeg · kunde fremstille en saadan i Sandhed uegennyttig
KKS, s. 105 aaelse, at enhver, der engang · kunde fremstille en saadan næsten kun skizzeret
NB5:12 fter Guds Rige« dette Ord · kunde fremstilles saaledes, at man negativt gjennemgik
KG, s. 321 tille, da en Saadan ikke godt · kunde fremstilles uden som Gjenstand for Barmhjertighed!
JC, s. 44 mathematisk Talent. Den, der · kunde fremsætte den, beviste, at han havde
AaS ner Forf. Roes. En tredie Slutning · kunde fremsættes saaledes: der er flere Allusioner,
EE2, s. 265 Udødelighed. Dette Beviis · kunde fremsættes saaledes: Det er ethvert
AE, s. 245 at det Christelig-Religieuse · kunde fremtages uden strax at forvexles med Allehaande.
IC, s. 245 saa mærkværdig, at den · kunde fremvises for Penge. I den bestaaende Christenhed
SLV, s. 48 lken Sønnens Væsen ikke · kunde frigjøre sig, da kommer Modsigelsen
4T43, s. 117 ikke var til, at han ganske · kunde frigjøre sin Sjel fra den sidste Kjerlighed,
NB27:55 re ubetinget Redskab, det · kunde friste Dig til Hovmod – Din Grændse
3T44, s. 276 om hans Fremtræden ikke · kunde friste Døberen, fordi den, der fulgte
EE2, s. 294 de faae hende dette indbildt, · kunde friste hende med den tilsyneladende lystelige
KG, s. 13 ler det, som i en vis Forstand · kunde friste Latteren, Synet af den Selvbedragne,
AE, s. 168 hvad Undseelse for Mennesker · kunde friste mig til, mere end om, hvad Undseelse
4T43, s. 154 saadan Natur, at det umuligt · kunde friste noget syndigt Menneske til Lighed
BOA, s. 154 kkret sig mod, at ingen Bedre · kunde fristes af hans Exempel: ja, da kunde han,
NB26:93 hvorfor reiser K. dog ikke. Jeg · kunde fristes at svare ved at sætte to Replikker
EE2, s. 18 at skrive Bøger, virkelig · kunde fristes dertil, hvis jeg turde haabe blot
NB:210 ell paa den, at jeg virkelig · kunde fristes til at antage, at min Geburtsdag
HCD, s. 176 nei, mange Tak! Nei, det jeg · kunde fristes til at foreslaae, er følgende
NB14:65 ja den er den gamle. / Jeg · kunde fristes til at fremstille det i et Billede,
NB31:19 ter millionviis. / Nei, jeg · kunde fristes til at gjøre Χstheden et
HCD, s. 176 stens Gøglespil. Ja, jeg · kunde fristes til at gjøre følgende Fordring,
NB18:47 det. / Et meget conseqvent Hoved · kunde fristes til at gjøre følgende Forslag,
NB18:58 vet. / / / En Replik / / som jeg · kunde fristes til at gjøre: / Siden »
NB13:31 elskeligt, at man næsten · kunde fristes til at glemme Himlen. Du bliver
EE2, s. 60 e. Du er Æsthetiker og jeg · kunde fristes til at henstille det til Dit ørkesløse
KG, s. 120 nske det samme som i hvad man · kunde fristes til at kalde Eventyret om de Syv
NB10:208 i Hyrekudsken ell. som jeg · kunde fristes til at kalde ham min Hyrekudsk.
EE1, s. 203 Pige, en Pige, man næsten · kunde fristes til at kalde ubetydelig. Vi ville
OTA, s. 206 vilket Menneskenes Sprog vel · kunde fristes til at kalde: de unyttige Lidelsers
Papir 459 ig har for mig – man · kunde fristes til at lee; thi det er virkelig
NB25:50 mum en endelig Teleologie. ( Jeg · kunde fristes til at minde om hiin gl. Distinction
NB31:123 t end Examinanden. Men man · kunde fristes til at sige, at Χstheden længst
BOA, note is Sagen ikke var saa alvorlig, · kunde fristes til at sige, at de nok ere skrevne
Oi5, s. 251 r er jo noget Tvetydigt. Man · kunde fristes til at sige, at det strider imod
EE2, s. 105 et med sig, saa Lidet, at man · kunde fristes til at sige, ja havde det endda
NB8:33 æstet ved Siden af. / Jeg · kunde fristes til at sige: at jeg har taget een
NB19:29 eg i mismodige Øieblikke · kunde fristes til at sige: giv mig, o Gud, da
NB26:87 el for hans Kræfter! Jeg · kunde fristes til at sige: I Lykkelige! Og dog,
DS, s. 250 le ere Christne.« Jeg · kunde fristes til at sige: vee, vee Dig, Du Hykler!
SLV, s. 371 og ubehjælpsomme, at man · kunde fristes til at spørge, jeg troer med
NB14:124 fineste Vendinger.« Man · kunde fristes til at svare: den hele Bog er fra
NB18:76 Luther som point de vue. / / Jeg · kunde fristes til at tage Luthers Postil, og
NB32:32 v al Verden til Skat – man · kunde fristes til at troe, at Χsthed. har
NB27:21 te hende ud med Celebritet, · kunde fristes til at ville sætte Noget i for
NB13:16.a teskab, der i hvert Øieblik · kunde fristes til at være lidt mindre grusom
EE1, s. 20 og det uagtet Læseren let · kunde fristes til det Ordspil, at har man sagt
AE, s. 73 vedstaaer det; hvad jeg snart · kunde fristes til drillende i Overgivenhed at
NB26:87 ller Gud skulde tabe. / Jeg · kunde fristes til i en Forstand at sige: I Lykkelige!
NB25:20 d er ligesom glemt, saa jeg · kunde fristes til istedetfor de nu brugelige
NB11:51 de og den anden Side. / Jeg · kunde fristes til paa Prent at sige til ham:
DS, s. 202 i Grad fremmelige, saa de let · kunde fristes til, hvis de skulde sammenlignes
EE2, s. 186 uræer i ethvert Øieblik · kunde fryde sig ved sig selv, at Cynikeren bestandig
BI, s. 323 ede sig til et Stevnemøde, · kunde frygte for eller smigre sig med at see
OTA, s. 164 til sit eget Bedste turde og · kunde frygte i gavnlig Undseelse, hvis Dom kunde
SLV beroer paa, hvilken Sinkelse man · kunde frygte. Dersom det er Sinkelse og Forhindring
NB:64 aa lige saa gjerne som hjemme · kunde fryse i Kirken: sandeligen jeg skulde tale
4T44, s. 351 ge eller dog at troe at han · kunde fuldkomme det Store, og saaledes vedgaae
BI, s. 300 viste sig, at Menneskene ikke · kunde fuldkomme Loven, og altsaa en Salighed,
NB16:75 s var dog vel den Mand, der · kunde fuldkomme sin egen Lære, han var jo
SLV, s. 329 e begyndt paa, hvad han ikke · kunde fuldkomme, at han bevarede den bedre, end
NB32:105 Experiment – hvis En · kunde fuldkomment godtgjøre ( ikke i den Forstand,
SLV, s. 134 den Engle-Taalmodighed, der · kunde fylde flere Bøger, end det største
PS, s. 302 t i saa mange Bøger, at de · kunde fylde hele Jorden. I den umiddelbare Samtidighed
DS, s. 217 Slægtens Skueplads, at han · kunde fæste, om muligt, Alles Opmærksomhed
NB30:52 ik vilde tænke sig, at Manden · kunde føde Børn – jeg er forvisset
Papir 446 , saa jeg synes man gjerne · kunde føie mig deri. Det er Frugten af lang
SLV, s. 200 erpaa, thi som Kaspar Hauser · kunde føle Metal gjennem utallige Lag Tøi,
IC, s. 158 Men dersom derimod Nogen kun · kunde føle sig dragen til og elske Christum
Oi5, s. 245 lvor, blive urolig, eller den · kunde føle sig fornærmet, at Du saaledes,
BI, s. 239 vare en Tid, at den Unge godt · kunde føle sig knyttet til Socrates, efterat
KG, s. 19 rg dem, spørg Pigen, om hun · kunde føle sig lige saa lykkelig, hvis hun
Brev 166 pørger, om jeg » ikke · kunde føle Tilskyndelse til at berige den
Brev 165 g at spørge, om De ikke · kunde føle Tilskyndelse til at berige Samlingen
EE2, s. 145 ellige Maade, paa hvilken Een · kunde føle, at Pligten er Kjærlighedens
NB30:28 s over mig selv, at jeg virkelig · kunde følge Χstum efter: men disse Tusinder
NB:36 mulige Forstyrrelser der dog · kunde følge af Vrøvleriet. / Det der gjør
Papir 75 e gjøre, deels om man endogsaa · kunde følge dem bringer de ingen »
SLV, s. 213 un var ude af Takten og ikke · kunde følge den – hvad saa, hvad saa,
AE, s. 503 saaledes ....« Derpaa · kunde følge en reen naturhistorisk Definition.
HH:12 de paa ham, saa længe det endnu · kunde følge ham, hvor bekymret han sad der
SFV, s. 75 et var saa, at de andre ikke · kunde følge ham? Dog sligt Tilfælde forekommer
NB13:87 r den Straf af en anden Art, der · kunde følge hvis hans Skyld blev aabenbar.
NB30:24 n, for at de saa om muligen · kunde følge med i Trækket, frelste fra
F, s. 472 høit op, at hun med Øiet · kunde følge mig. Ypperligt. Jeg er ude af
SLV, s. 80 em Vogne til Tjeneste, Enhver · kunde følge sin Lyst, kjøre hvorhen han
Brev 265 rt, om jeg til Gjengjeld · kunde føre Dem paa de vaade Veje – for
3T44, s. 253 Menneske, der nu engang ikke · kunde føre det over sit Hjerte, at nægte
CT, s. 162 ellers kalder Medgang lettere · kunde føre Dig til » Maalet«,
DD:26 a tørre, at man næsten deraf · kunde føre et indirecte Beviis for deres Sandhed.
Brev 128 er udstrømmer i et Suk, · kunde føre ham afsted og jo hurtigere jo dybere
Brev 266 s Travlhed efter: hvorhen, · kunde føre Tiden tilbage, indøvende den,
NB3:10 skab fordi man nok veed, hvad det · kunde føre til at komme i Berøring
NB31:39 at den forstaaer, at det muligen · kunde føre til at man for Alvor fik ham igjen.
NB26:58 sketisk Haardførhed næsten · kunde føre til at ville undvære Gud, og
EE:191 r raktes Dig det Scepter, Du ikke · kunde føre? – Eller var det Nydelsernes
EE:195 om den var en Hypothese, der · kunde føres et grandios Erfaringsbeviis for
EE1, s. 128 ersom der intet andet Beviis · kunde føres for Don Juans Classicitet, saa
SFV, s. 69 mmen, skal være Dommeren, · kunde føres mod min Maade at leve paa, kan
4T43, s. 138 ? Ingenlunde. Dersom Beviset · kunde føres saaledes, som Tvivlen fordrer
LA, note enen er. / Naar denne Collision · kunde føres til sit Yderste vilde den ikke
KK:11 / / § 16. / Incarnationen · kunde først finde Sted i Tidens Fylde ɔ:
NB8:39 naar det er saa svært. Hertil · kunde først svares: hold Mund, Christendommen
NB7:41 vis Forstand, saa jeg neppe · kunde gaae ( o, Den, som har haft med Ideer at
NB26:94 vde saa megen Formue at der · kunde gaae Aar hen igjen, i hvilke det mangen
Brev 265 r paa, at han har troet, at man · kunde gaae eller løbe fra den. De har imidlertid
NB30:16 r dog er betegnende – · kunde gaae en saadan Top, som Børnene spille
NB35:5 komme det saa nær, at han · kunde gaae fra Forstanden derover, om Du end
SLV, s. 358 ltsaa efterlade mig det, jeg · kunde gaae fra Forstanden og mit Inderste være
Brev 115 nkt paa Dig og ønsket, jeg · kunde gaae hen og besøge Dig, eller møde
IC, s. 93 g heller ikke til for Barnet) · kunde gaae hen og mene, at han troede, at dette
AE, note sagde, at man end ikke eengang · kunde gaae igjennem den samme Flod. Johannes
NB20:107 a slet Ingen, end ikke jeg selv · kunde gaae ind derpaa. / om muligt Alle /
NB18:49 ative Natur den eneste Maade han · kunde gaae ind paa Sligt, som jeg var den Eneste,
JC, s. 34 r at gaae ind paa Scenen, men · kunde gaae lige ind fra Gaden af, aldeles som
Papir 306 Hytte saa ringe, at han jo · kunde gaae ligesom opreist derind, og der boede
NB24:69 ig, som jeg har tænkt mig det · kunde gaae med en Taler der rigtigt var i Raabet,
NB23:33 der var blevet givet efter, · kunde gaae med, der styrter; og mangen Vaklende,
JJ:115.a ve ahnet, at en saadan ung Pige · kunde gaae og gjemme saadanne Ideer. Det var
EE1, note da ikke utænkeligt, at det · kunde gaae op i sin fulde Klarhed for Emmeline.
2T43, s. 27 d, da var det muligt, at han · kunde gaae seierrigt hele Livet igjennem, uden
BMT, s. 218 er) fra min Side over, at det · kunde gaae stille af. Det gik ganske stille af
BOA, note iger: » hvor skulde jeg · kunde gaae til Pharao, dersom Du vil sende Nogen,
NB9:56 de saa langt, som jeg overhovedet · kunde gaae til: Forsøg til Christendommens
NB10:166 for stor til at det saadan · kunde gaae uden videre hen, hvorledes jeg kom
G, s. 50 ele Oekonomi. Alt hvad der ikke · kunde gaae, – det stod paa sit bestemte
G, s. 50 sit bestemte Sted, og hvad der · kunde gaae, det gik sin beregnede Gang: mit Stueuhr,
Brev 1 Vi maatte i al den Tid, han ei · kunde gaae, indfinde os hos ham, hvor vi bleve
AE, s. 283 sat op paa en Hest, som neppe · kunde gaae: og dog er det at existere saaledes,
AE, s. 245 re fornøden, førend der · kunde gaaes over til Inderliggjørelsen, hvilken
TS, s. 69 n kun saaledes, at han hverken · kunde ganske hengive eller ganske løsrive
DD:208 onorar ligesaa meget som jeg · kunde gavne det Almene skulde jeg udgive et eget
SLV, s. 246 in Baad, dersom dette ellers · kunde gavne hende Noget, thi det er jo ogsaa
F, s. 501 ens han ved et Løfte saa let · kunde gavne sig selv og Andre mere endnu, end
NB22:63.a ginalitet! Thi jo mindre Ideen · kunde genere, desto originalere saa at holde
NB24:75 ogsaa nok begribe, at jeg gjerne · kunde gifte mig med Din Kokkepige – thi
NB12:120 particulair Grund jeg ikke · kunde gifte mig, jeg var strandet ikke paa hende,
NB10:199 et var blevet, at jeg ikke · kunde gifte mig. Men der fangede Styrelsen mig,
NB10:199 f at tænke over, om jeg · kunde gifte mig: saa var jeg sluppet lettere
OTA, s. 238 nogen Udmærkelse Du ikke · kunde give Afkald paa, noget Forhold Du ikke
DD:208 kommelse, saa vil jo den nok · kunde give dem den behørige Oplysning. /
Papir 69 belen var døvstum, at man · kunde give den alle Fortolkninger, men nu meente
DS, s. 171 der kunde høres, og gid jeg · kunde give den Betydning som en Døendes, og
Brev 133 den min Eiendom for at jeg · kunde give den bort for at erhverve den Skat,
Brev 82 eg hvad Øieblik jeg vilde · kunde give den en anden Betydning, saa vil de
NB12:16 Phantasie ell. Deslige som · kunde give det den Art Værd; og det eneste
AE, s. 196 nkelte mere og mere skuffende · kunde give det Skin af, at han havde forstaaet
EE2, s. 196 ke, var en Ønskeqvist, der · kunde give Dig Alt, og den vilde Du da bruge
EE2, s. 305 aaer, at Æsthetiken gjerne · kunde give Dig Fuldmagt til at møde paa dens
BN, s. 123 ighed dette Besynderlige ( der · kunde give en Langsommere meget at tænke over,
EE1, s. 98 øftigt Bogholderi, at det · kunde give en routineret Expeditionssecretair
KG, s. 315 vedes saa meget, eller, at En · kunde give endnu mindre og dog ved at give det
BI, s. 250 and til at bevise Alt; thi de · kunde give Grunde for Alt, og ved disse Grunde
G, s. 20 ved det, han behøvede og hun · kunde give ham – ved Friheden, der netop
FB, s. 131 ve lyksalig her i Verden. Gud · kunde give ham en ny Isaak, kalde den offrede
SLV, s. 428 r ikke det Forbausende, der · kunde give hans næste Fremtræden Fordring
EE2, s. 182 , om ikke hendes Fortvivlelse · kunde give Lidenskaben et nyt Udtryk, der kunde
Brev 269 t for at anbefale sig, han · kunde give lidt op uden om: saadan Dit og Dat
3T44, s. 257 od maatte have været, der · kunde give Livet paa Jorden og Saligheden hisset
AaS lder, at en Foresat eller Lærer · kunde give mig en Irettesættelse; det er ingen
AaS olitisk Sag, saa Politidirecteuren · kunde give mig en Næse. Sagen kan heller ikke
NB18:44 en, til hvem jeg nærmest · kunde give mig hen i et virkeligt Venskab. Men
EE2, s. 91 ig skyldig i det Mindste, der · kunde give mig Skin af at fordølge det Schisma
AE, s. 130 eier Du Noget, hvoraf Du · kunde give mig, eller naar Du gjør dit Yderste,
Brev 265 har citeret paa tydsk) let · kunde give os et mistænkeligt Anstrøg,
NB24:30 havde G. i sin Magt, at han · kunde give Sagen den Vending: med det Gode pleier
2T43, s. 24 i det Høieste var, at han · kunde give sig det selv. Derfor vil jeg takke
BI, s. 245 han var mere, end hvad Tiden · kunde give sig selv. / Men da Socrates saaledes
CT, s. 192 var ingen formuende Mand, der · kunde give sine Disciple noget vist om Aaret,
AE, s. 303 ke i Virkelighedens Betydning · kunde give Virkelighed, og ikke i Mulighedens
EE1, s. 65 ordrede mere end hvad Tanken · kunde give. Tanken var beroliget, hvilede glad
SLV, s. 285 et, og i denne Retning intet · kunde give; skylder hun mig Noget, et lille Vederlag
HH:17 de haft den bedste Fader, der · kunde gives paa Jorden, saa er dog ogsaa han
NB31:92 ronikeren, som saa uforligneligt · kunde giække, saa var det underligt at tale
KK:3 i mange Maader interessant og · kunde gjenemføres med langt større videnskabelig
ELF, s. 61 rk. Det er utroligt, at han · kunde gjenkjende den, da det ikke er den samme,
NB8:110 e man faae, deels fordi man ikke · kunde gjennemskue den Klogskab, jeg i saa Fald
OTA, s. 164 nderfundigt, at end ikke Gud · kunde gjennemskue det: og saa, hvad saa? Dog
NB5:147 t Incognito, som ikke Satan selv · kunde gjennemskue, et Incognito der kun aabnede
EE2, s. 325 t saa piinlig, fordi Du ikke · kunde gjennemtrænge Din Bevidsthed, fordi,
BI, s. 124 de uden en tredie Opfattelse · kunde gjennemtrænge hinanden. Denne tredie
Papir 595 den Talemaade, hvormed jeg · kunde gjensvare. Ak! men paa Jernbane er Tiden
CT, s. 129 a salig, at den ikke ofte nok · kunde gjentages; det var jo dog end ikke for
IC, s. 138 il troe ham eller ikke. / Man · kunde gjerne græde, naar man kommer til at
EE1, s. 18 Afhandlinger, mislykket. Jeg · kunde gjerne have anviist den Pladsen Nr. 3;
Papir 446 jeg bruger Pseudonym; jeg · kunde gjerne skrive hele Bøger derom. Men
EE1, s. 127 sig i dens enkelte Dele. Jeg · kunde gjerne standse her, men jeg vil dog for
NB20:152 tte være forsigtig. Jeg · kunde gjerne strax have sagt: jeg er religieus
NB11:33 øvle sig ind deri. / Jeg · kunde gjerne sætte det humoristiske Sving
SLV, s. 402 , uden hvad ethvert Mandfolk · kunde gjort lige saa godt, at en Pige vil døe
NB15:103 r jeg lever, det Smule jeg · kunde gjøre – er det Noget at spilde
NB6:18 Skyld at gjøre, hvad jeg ikke · kunde gjøre – o, det var meget grusomt;
Oi10, s. 406 t Du selv var den Uvidende) · kunde gjøre aabenbart, at de Andre vare endnu
KG, s. 289 aae, hvilken skjøn Brug de · kunde gjøre af deres Indbildningskraft, deres
NB31:161 en. / Om mig selv. / / Hvis jeg · kunde gjøre Allarm, stifte Partie o: s: v:
NB12:105 lysning. Og om jeg end let · kunde gjøre alt Dette saa mildt for hende,
KG, s. 178 gter kun Eet, at han saaledes · kunde gjøre Alt, at han kom ud af Gjelden.
NB5:41 ig elendig Stakkel, der blot · kunde gjøre Andre ulykkelige, og kun være
FQA, s. 9 t sig ind i dem, at hun strax · kunde gjøre Anvendelse af sammes Resultater
NB4:30 ig den største Ulykke han · kunde gjøre at gjøre sig den umulig her
JC, s. 34 a sig selv, at han med Lethed · kunde gjøre Bevægelsen. Han besluttede
NB8:83 der blot var Nogle, som ret · kunde gjøre Dandsetrinene med mig; men der
CT, s. 181 og Tid dertil, og man saa ret · kunde gjøre dem den indlysende. O, overflødige
IC, s. 147 r og vinde Menneskene, at man · kunde gjøre dem det indlysende, saa forfærdeligt
NB28:54 Produktivitet, at jeg ikke · kunde gjøre den Modstand. / Her skete altsaa
KG, s. 155 af den Eneste, der i Sandhed · kunde gjøre den, af Gud, og om det første
BOA, s. 120 igjen ved Hjælp af Bladene · kunde gjøre denne Minoritet til den intelligente,
IC, s. 195 et saadant Menneske i Sandhed · kunde gjøre denne Opdagelse. Paa den anden
LP, s. 39 e udvadsket i det Enkelte; man · kunde gjøre denne Slutning, siger jeg, uden
NB30:79 derfor ( dersom han nemlig selv · kunde gjøre derfor, som hvis det var ved egen
NB16:50 nemlig, at Gud den Almægtige · kunde gjøre det – fordi han kan tvinge.
KG, s. 159 se, fordi dens Fordring alene · kunde gjøre det aabenbart, at Ingen af os
NB26:56 dtræder, ingen Situation, der · kunde gjøre det aabenbart, om man virkelig
Brev 195 faldet mig ind, at jeg jo · kunde gjøre det alligevel – og endnu
IC, s. 147 mmen afskaffet. O, at man dog · kunde gjøre det disse mange Talere, der bevise
NB8:99 t dem, at Han med eet eneste Greb · kunde gjøre det Hele til et jordisk Rige og
SLV, s. 41 og derfor var det, at han kun · kunde gjøre det iblinde – o! mon da
NB25:77 rkaste sig den, saavidt man · kunde gjøre det med Fornøielse: hvad saa?
NB21:88 t Søren Kierkegaard ikke · kunde gjøre det mere subjektivt end han; at
JC aatte have været beskaffen, der · kunde gjøre det nødvendigt for den nyere
EE2, s. 285 e vise sig Besværligheder, · kunde gjøre det om igjen. Han troer ikke,
NB2:113 re godt, men man maa ogsaa · kunde gjøre det paa en anden Maade. Jeg har
NB16:39 ulykkelige – han som · kunde gjøre det saa godt for os. / Venskab
NB19:66 ig lidt uden Beviis, om jeg · kunde gjøre det Samme uden Beviis. Da forvirredes
ELF, s. 61 n samme, vidunderligt, at han · kunde gjøre det strax, da disse tvende Prædikener
JJ:289 emisk Piece ud. Jeg tænker man · kunde gjøre det under Navn af: Forskrifter,
CT, s. 21 der var heller Ingen, som · kunde gjøre det, enhver Anden vilde saa let
3T44, s. 264 rn af tvivlsom Herkomst! Hvo · kunde gjøre det, hvis han i Sandhed var bekymret,
SLV, s. 365 Det var min Stolthed, at jeg · kunde gjøre det, min Beslutning, af yderste
BI, s. 226 derum, end den græske Stat · kunde gjøre det, naar man, siger jeg, betænker,
NB13:20 e Generationen ikke Een til, der · kunde gjøre det, og hvor Faae blot De der
JC, s. 44 t Een, som ikke havde Talent, · kunde gjøre det, saa beholdt Sætningen
NB7:109 ngige var den Eneste der · kunde gjøre det. / Saa gjør jeg det –
SFV, s. 103 forsaavidt det ene Menneske · kunde gjøre dette for det andet – og
LA, s. 40 kab i et utilladeligt Forhold · kunde gjøre dette tilladeligt; ei heller kan
IC, s. 90 aa mig!« O, dersom Du · kunde gjøre Dig en Forestilling om Hans Glæde
3T43, s. 105 end Alt, men Du dog ikke ret · kunde gjøre Dig forstaaelig for ham, saa han
EE2, s. 193 live et Receptionsstykke, der · kunde gjøre Dig værdig til at blive Medlem
EE1, s. 257 anden List, ved hvilken han · kunde gjøre Emmeline bekjendt med Rinville,
NB18:77 er, hvad der ein zwei, drei · kunde gjøre en Anden exalteret. Forresten
SLV, s. 340 Den, der saaledes i Sandhed · kunde gjøre en Hykler latterlig, vil ogsaa
SLV, s. 423 det skulde da være jeg · kunde gjøre en Idyll, men ogsaa her er det
NB21:76 ttelvers, men Sange, der snarere · kunde gjøre en Kritiker til Christen end en
BOA, note ammende om Aftenen, at det let · kunde gjøre En søvnløs; men man bliver
NB2:218 mmelighed. / Mon vel et Msk, der · kunde gjøre et Mirakel vilde holde paa at
SLV, s. 190 uge et konstigt Been og ikke · kunde gjøre et Skridt uden det, og tillige
KG, s. 351 – ak, medens han Intet · kunde gjøre for at holde paa Dig, ak, medens
NB2:138 ulde det eneste Formildende, man · kunde gjøre for ham, være at oplyse, at
NB22:63 r maaskee det Værste han · kunde gjøre for sig selv og for Bogen. Han
NB:187 til Gud, thi det er farligt, han · kunde gjøre for stærkt et Indtryk, og det
NB16:46 igt, at Samtiden i den Grad · kunde gjøre Fordring i Henseende til at faae
EE1, s. 265 eneste scenisk Forhold, der · kunde gjøre Fordring paa at overleve den Undergang,
JC rgaae en Forvandling, førend den · kunde gjøre Fordring paa i strængere Forstand
NB17:64 Dem, der da paa nogen Maade · kunde gjøre Fordring paa Intellectualitet.
AE, s. 43 den en mageløs Resignation · kunde gjøre Fordring paa som sin Eiendom.
PS, note kke kunde erstatte, og hvad der · kunde gjøre Fyldest for den utidige Spænding,
Papir 413 gtigt forstod, at han ikke · kunde gjøre færdigt – Udsigten fra
NB8:11 en saadan Præst vilde dog · kunde gjøre Gavn. En Præst, der høit
JJ:336 ong Archelaus fordi han ikke · kunde gjøre Gjengjeld – saaledes ville
SFV, s. 13 remhæve, eller hvilken jeg · kunde gjøre gjældende, beraabende mig paa
OTA, s. 307 ogle Fordringer ude, som han · kunde gjøre gjældende, da siger han: nei,
NB6:19 stort Spørgsmaal, om det · kunde gjøre godt, hvad Uret det har gjort
AE, s. 493 ligt, at hitte paa Noget, som · kunde gjøre Gud god igjen: og man lee, hvis
CT, s. 175 dt ham, som paa nogen Maade · kunde gjøre Haanden eller Tanken usikker:
BOA, s. 151 ærtede Paaklædning, der · kunde gjøre ham afskyelig. Og lad os vel huske
BOA, s. 131 af sine Kræfter, at dette · kunde gjøre ham behørig Modstand. Men i
JC, s. 30 ne nu havde viist sig for ham, · kunde gjøre ham betænkelig ved at gaae
NB15:77 st med Noget, der næsten · kunde gjøre ham gal, fordi hans Klogskab ikke
OTA, s. 146 t sidste Forraad af Luft, der · kunde gjøre ham lettere end Havet: saaledes
BOA, s. 250 dsætning, der inderligere · kunde gjøre ham opmærksom paa, at denne
NB17:78 lestok, ved hvilken jeg dog · kunde gjøre ham Uret og vel har gjort ham
4T43, s. 155 det Alt, og den Tjeneste, Du · kunde gjøre ham, følte Du selv, var kun
Not8:13 elv i Sorg over, at jeg som · kunde gjøre hende lykkelig, ikke vilde det.
SLV, s. 189 æffelig Karl, der sagtens · kunde gjøre hende lykkelig, naar hun blot
Not8:33 en dersom jeg dog vidste, at jeg · kunde gjøre hende lykkelig; jeg reiste endnu
EE1, s. 432 te sig ud af en Pige, at man · kunde gjøre hende saa stolt, at hun bildte
4T44, s. 355 tryk for det Hellige, at det · kunde gjøre Indtryk paa Den, der, man skulde
EE1, s. 249 mmelig Elskværdighed, der · kunde gjøre Indtryk paa Emmeline. Hun seer
EE1, s. 277 evægten i en Familie, jeg · kunde gjøre lige hvad jeg vilde, det gik aldrig
GG:3 æsthetiske Side i Miraklet · kunde gjøre ligesaa stor Fordring paa at komme
NB22:164 ngen lever med mig der saaledes · kunde gjøre Lykke og blive Øieblikkets
NB:43 nkeligt, at Adler pludseligt · kunde gjøre Lykke, thi da han egl. begynder
EE1, s. 61 nke sig en anden Vei. Man · kunde gjøre Mediet, igjennem hvilket Ideen
EE2, s. 324 m det ikke var muligt, at Du · kunde gjøre Mere? Eller var Du aldrig angst
Brev 247 re, hvis De med et Par Ord · kunde gjøre mig bekjendt med dens Indhold,
NB11:150 som ydre Omstændigheder · kunde gjøre mig det umuligt at indfrie fE
SLV, s. 354 den da ikke? Fordi jeg ikke · kunde gjøre mig forstaaelig for hende; det
SFV, s. 55 , Tider, hvor jeg end ikke · kunde gjøre mig forstaaelig for mig selv.
NB7:31 omercen er egl., om man ikke · kunde gjøre mig gal: det var uhyre Comerce;
SLV, s. 293 g for et Aar siden. Blot hun · kunde gjøre mig Modstand. Naar jeg strider,
EE2, s. 44 rundring over, at en slig Sag · kunde gjøre mig saa store Bryderier. Naa,
NB19:61 g. Afskyelige Tanke, hvormed jeg · kunde gjøre mig selv for evigt ulykkelig.
CT, s. 94 e Guds Villie paa nogen Maade · kunde gjøre mig selv Skade – naar dog
SLV, s. 225 eg har nogle Egenskaber, der · kunde gjøre mig til en ganske god Ægtemand,
BI, s. 176 es havde sagt ironisk. Ja man · kunde gjøre mig Vanskeligheden endnu større
Brev 6 æg, det skulde da være at jeg · kunde gjøre min Lykke som Skarpretter; thi
KG, s. 199 re Christendom! Vee Den, som · kunde gjøre Miraklet begribeligt, eller dog
NB19:52 sti Sted vilde, selv om han · kunde gjøre Miraklet og havde gjort det, være
NB11:84 thi han er for Gud, der strax jo · kunde gjøre mod ham hvad han gjorde mod en
OTA, s. 213 ldrig, ikke som Barn, at han · kunde gjøre Moderen glad, at, hvis Andre havde
TSA, s. 78 edes og saaledes. Altsaa han · kunde gjøre noget Andet, han kunde sige til
OTA, s. 190 en og Faderen, da virkeligen · kunde gjøre noget Bedre for Kone og Børn,
NB23:186 og jeg var den Eneste, der · kunde gjøre Noget derimod – –
FB, s. 206 urde er det jo muligt, at Gud · kunde gjøre noget ganske Andet. Han siger
BI, s. 191 ndvielse, der, forsaavidt den · kunde gjøre noget Indtryk paa Strepsiades,
NB21:110 k spørge, om de ikke selv · kunde gjøre Noget til Hjælp: saa vilde
NB5:44 : s: v.) var den Eneste, som · kunde gjøre Noget. Saa gjør jeg det. Og
NB11:211 r var min Trøst, at jeg · kunde gjøre og fik Lov til at gjøre dette
IC, s. 199 e gaae paa Parti med ham. Man · kunde gjøre opmærksom paa, at denne Christi
IC, s. 199 a fra vor Side at sige? / Man · kunde gjøre opmærksom paa, at det, selv
NB21:45 den gjør dog den Gavn, at den · kunde gjøre opmærksom paa, hvor lunkne
NB6:33 betydelighed, som jeg saadan · kunde gjøre paa min egen Haand. Det falder
KK:7 om Msk. aldeles ingen Fordring · kunde gjøre paa, havde alene deres Grund i
NB32:114 om disse ere de Intet, men · kunde gjøre Plage nok, saa længe de staae
2T43, s. 26 til at bekjende, at Gud vel · kunde gjøre Regnskabet op, at, medens alle
OTA, s. 230 e een eneste Forvikling, som · kunde gjøre Regnskabet vanskeligt og Udflugten
FB, s. 145 f den Ringeste i den, der kun · kunde gjøre Resignationens Bevægelse. Men
CT, s. 210 være Den, hvem denne Tale · kunde gjøre saa angest, som han aldrig før
Brev 189 at jeg haaber, at han deraf vil · kunde gjøre sig en Forestilling om det Fremskridt
NB31:52 ighed! Hvis et saadant Msk. · kunde gjøre sig forstaaelig – og nu
AE, s. 216 ns Lærdom, at han end ikke · kunde gjøre sig forstaaelig for mig, at jeg
NB24:10 relsen, vare der kun Faae, som · kunde gjøre sig Haab om at blive Ministre,
BI længe tilbage, da man ogsaa her · kunde gjøre sin Lykke med en Smule Ironi,
NB15:126 de være saa aandelig, at han · kunde gjøre Sligt saa let som Ingenting. Kan
Papir 370 gskab gjøre Lidt: Ingen · kunde gjøre større Skade end han, netop
Ded:119 De Tvende / hvem kun Foreningen · kunde gjøre til / hvad der er sjeldnere end
Ded:118 De Tvende, / hvem kun Foreningen · kunde gjøre til hvad / der er sjeldnere end
NB6:24.a lig, en lille diætetisk Feil · kunde gjøre ubodelig Skade. En Artikel i en
SFV, s. 12 ke kunde finde mig i, og ikke · kunde gjøre uden at tabe mig selv og det Dialektiske
Papir 110 e maaskee være, naar man · kunde gjøre ved Recensenterne ligesom ved
SLV, s. 208 elser, fordi jeg vidste, jeg · kunde gjøre, hvad der sagdes om hine, jeg
EE1, s. 327 boere, hvis Bekjendtskab man · kunde gjøre, ingen offentlige Steder, hvor
NB12:178 ar det kun ubetydeligt hvad jeg · kunde gjøre, men dog kan det netop være
SLV, s. 359 at det var det klogeste, hun · kunde gjøre, naar jeg skulde raade. Følgen
NB22:159 ja, det var det Sidste han · kunde gjøre, og just derfor blev det i en
NB17:71.d meente at have gjort, hvad han · kunde gjøre, og vilde trække sig tilbage.
EE2, s. 330 id til at overveie, hvad han · kunde gjøre, thi han skulde jo paa samme Tid
3T44, s. 267 og ikke paa den bedste, jeg · kunde gjøre, thi kun Du veed, om det vorder
BOA Intet oplyse om. Det Eneste, jeg · kunde gjøre, var digterisk at føle mig
EE2, s. 330 samme Tid gjøre hvad han · kunde gjøre. Eller fik han Tid til at overveie,
NB23:51 sin Værdighed meget godt · kunde gjøre. Med mig er det anderledes. Om
FB, s. 127 jeg seer nok, hvad jeg · kunde gjøre; men jeg vover det ikke, jeg frygter,
NB25:112 ørste Tjeneste, der den Gang · kunde gjøres » Fædrelandet«,
NB32:112 , kort hvad der ingen Brug · kunde gjøres af i Krigen men som han kunde
NB8:61 re forkyndte de det.« Her · kunde gjøres den Reflexion, at det maatte
KG, s. 248 r det at haabe Alt Noget, der · kunde gjøres een Gang for alle, da »
BOA, s. 131 ltsaa Adler ikke, hvad ellers · kunde gjøres fornødent, at laane det Bestaaende
NB14:12 sat at realisere, fordi det · kunde gjøres hvert Øieblik. / Midt under
NB8:116 En sophistisk Bemærkning · kunde gjøres i Anledning af Evangeliet om
NB24:170.a gt.« / a At der Intet · kunde gjøres i Anledning af Mynsters sidste
OTA, s. 305 re Tanke om noget Andet, som · kunde gjøres iforveien; han veed, at selv
Papir 227 ske i alle Haande Udtryk fE: der · kunde gjøres Noget ud deraf; ( Ja meget rigtigt;
Papir 4:1 gsaa den samme Bemærkning · kunde gjøres om Fade etc ( da her netop ligesom
SLV, s. 189 , fordi det Forbigangne ikke · kunde gjøres om, ja end ikke construeres for
NB28:16 jeg troer der i dette Øieblik · kunde gjøres rigeligt diverse Professorer
NB25:93 fra nu af » Aand« · kunde gjøres til Maalestok: saa kom Χstdommen.
JJ:105 atræk, der i erotisk Henseende · kunde gjøres til Noget; thi det var Synd at
LA es af Forstandighed, saa det endog · kunde gjøres tvivlsomt, om han virkelig maatte
BI, s. 117 n Indvending, som her muligen · kunde gjøres, skal jeg saameget desto hellere
FF:59 an bestaae uden Gud, at dersom Gud · kunde glemme den, den øieblikkelig vilde gaae
JC, s. 25 ødt til Verden, og som ikke · kunde glemme denne Smerte, om Moderen end havde
2T43, s. 54 gende Tande. Ak! og hvis Du · kunde glemme det, hvorledes skulde det da blive
AE, s. 496 ds, dersom en heel Generation · kunde glemme dette, saa er den, selv om man vilde
EE1, s. 391 . / Min Cordelia! / Hvis jeg · kunde glemme Dig! Er min Kjærlighed da et
EE1, s. 391 var dog ikke glemt. Hvis jeg · kunde glemme Dig! Hvad skulde jeg da erindre?
EE1, s. 391 atter erindre Dig. Hvis jeg · kunde glemme Dig! Hvad vilde da skee? Man har
4T43, s. 144 ovmodig, at han end ikke her · kunde glemme Forskjellen, men vee! ogsaa det
4T43, s. 144 nedrigt, at han end ikke her · kunde glemme Forskjellen. / Men som Ligheden,
EE2, s. 126 g med Din Lyst, at Du aldeles · kunde glemme hvad Du skylder Andre? Skulde Du
TSA, s. 61 den Grad, at han formasteligt · kunde glemme, at denne Korsfæstede var Gud,
KG, s. 319 rdærve Dig saaledes, at Du · kunde glemme, at Du kan være barmhiertig,
4T43, s. 156 andet Menneske, hvad Du ikke · kunde glemme, ligesaa lidet som han, Din Indsigt,
EE1, s. 282 a sige de altid, hvo der dog · kunde glemme. Men det at glemme er en Kunst,
OTA, s. 202 kulde man jo troe man mindst · kunde glemme. Og ham skal Erindringen ikke kunne
Brev 159.5 lde Dig, hvad dog muligt · kunde glæde – Gud give blot, at det
NB11:232 sneverhjertet, at Du ikke · kunde glæde Dig over Gud, fordi han ikke gjør
NB12:12 havde gjort ham Uret. Dersom det · kunde glæde ham og maaskee være ham –
NB12:118 orstaaelse, som dog muligt · kunde glæde hende. Jeg kan med Sandhed sige:
Brev 159.2 det Deres Mening, at det · kunde glæde hende; Er det Deres Mening, at
TS, s. 67 dette, men at jeg saa bagefter · kunde glæde mig derover, at jeg, da jeg fortalte
Brev 42 t, men bort med Knuderne. Det · kunde glæde mig meget i dette Øieblik at
TS, s. 67 alte en af mine Bekjendte det, · kunde glæde mig over, at han prisede det som
NB12:29 bon til at gjøre Alt hvad der · kunde glæde og opmuntre hende. Men jeg frygter
LF, s. 31 bemærket af en Eneste, der · kunde glæde sig over den; om Stedet og Omgivelsen
NB14:147 var død. Og dersom det · kunde glæde Sønnen og i Sandhed være
Brev 252 saa vist ikke af Oeconomie, der · kunde godt blive Raad om det saa var til flere
NB10:43 riften« af Anticlimachus · kunde godt danne et lille Hele under Titel: /
Not13:15 af overordentlig Vigtighed, og · kunde godt egne sig til en Monographie. /
NB2:28 elelse, det er Guds Gave, men den · kunde godt forbyde Dag-Pressen, fordi den er
Papir 124:1 / Feb. 36. / # / Hele Msklivet · kunde godt lade sig opfatte som en stor Tale,
NB22:82 ere over Geistligheden, og denne · kunde godt lægge Byrden paa, vove at være
AE, s. 242 ensartet med det Ethiske; han · kunde godt realisere det, men hindredes deri
2T44, s. 192 ed sit Arbeide, nu Bygningen · kunde godt staae alligevel, ligesaa godt som
NB32:105 ikke er til) nei, hvis han · kunde godtgjøre at Χstus slet aldrig
CT, s. 291 Handling, om Du nok saa vist · kunde godtgjøre, at Du havde været til
NB32:102 sinder – hver Enkelt · kunde gribe det Høieste, faae det uendelige
AE, s. 344 t spytte i Næverne, at han · kunde gribe endnu bedre fat – og hvad saa?
Papir 340:9 ighed af at man lige saa godt · kunde gribe feil og gjøre noget aldeles Ubetydeligt
2T43, s. 19 nden enkelt Ting, der senere · kunde gribe forstyrrende ind; et Ønske, der
BI, s. 74 g os, og selv hans Samtid ikke · kunde gribe ham i hans Umiddelbarhed, saa seer
NB17:77 or, at Forhaanelse og Misundelse · kunde gribe mig. / I en saadan sædelig Opløsning
SLV, s. 169 maa til for at troe, at Gud · kunde gribe saaledes ind i Tilværelsen, ɔ:
SD, s. 143 ed at leve i: mig synes, jeg · kunde græde en Evighed over, at denne Elendighed
NB:215 ngden er Usandheden. Og jeg · kunde græde ja ønske mig død, naar jeg
FB, s. 154 r saa ufrugtbart, at det ikke · kunde græde med Agamemnon, men hvor var den,
LA, s. 103 l have Øieblikke, hvor han · kunde græde over dens Trøstesløshed,
SFV, s. 90 ngde er Usandheden. Og jeg · kunde græde, i ethvert Tilfælde kan jeg
LF, s. 28 foragter mig. Anderledes · kunde Gud dog vel ikke tale om sig selv; skulde
NB7:41 g havde gjort mod dette Msk, · kunde Gud gjøre mod mig. Gav jeg mig derimod
NB16:23 for blot Anthropomorphisme, saa · kunde Gud ikke have gjort Msket mere uskikket
AE, s. 78 ænger til Ens Bistand, som · kunde Gud ikke nok hjælpe sig selv og den
AE, s. 428 dumme Vigtighed for Gud, som · kunde Gud ikke skabe Millioner Genier, hvis han
OTA, s. 370 n, og give det Udseende, som · kunde Gud ikke svare, da lærer Skyldens Bevidsthed
Not11:26 . – Uden det unv: S. · kunde Gud ikke være; thi han kunde ikke være
NB9:12 ikke. / / O, naar det er Dig som · kunde Gud nu ikke længere tilgive, fordi Du
AE, s. 222 bleven opmærksom paa Gud. · Kunde Gud tillade et ligefremt Forhold, var han
SLV, s. 74 unde han ikke tvinges, thi da · kunde Guderne selv have tvunget ham, men derom
KG, s. 257 ndre Kjerlighed, der kjerligt · kunde haabe det Godes Mulighed. Men den Kjerlige
Brev 268 maaskee man saa alligevel · kunde haabe paa Cavaignac, hvem jeg forøvrigt
Brev 75 mine Fortjenester af Litteraturen · kunde haabe. Paa den ene Side er det en stor
Not8:39 mindeværdige Billet, virkelig · kunde hade som Ingen før har hadet, saa vilde
NB22:103 vor skulde han ogsaa med Munden · kunde hamle op med disse Veltalenheds-Kunstnere,
JJ:145 fferentser troer jeg dog nok, jeg · kunde hamle op med hende. / Det er det vanskelige
BI, s. 242 En Mulct eller Landflygtighed · kunde han altsaa ikke vælge. Og hvorfor? Fordi
SLV, s. 422 Oedip af Sophokles. Maaskee · kunde han bedre have beraabt sig paa Philoktet,
FB, s. 114 forstødt fra Guds Naade, da · kunde han bedre have fattet det, nu var det jo
EE:71.c at, naar Ridderen forlangte det, · kunde han blive begravet som Geistlig / d. 17
NB15:74 selv: / hidser ham ikke, thi saa · kunde han blive farlig. / Stadier paa Livets
Not11:38 lig i de materielle Guder; · kunde han blive synlig, maatte Alt forsvinde.
Papir 1:1 a Spalatin, som sagde, at nu · kunde han blive, da der var Haab om, at Sagen
SFV, s. 92 e, der have Magten! Og dette · kunde han da ikke ønske at faae Mængden
NB:64 ge, der have Magten! Og dette · kunde han da ikke ønske, at have Mængden
NB3:40 ikke blev brugt. / / .... Derpaa · kunde han den Extraordinaire ( thi hans ubetingede
NB33:23 objektivt see sig selv, og · kunde han det, kan han ikke ubetinget subjektivt
JC, s. 47 vare opmuntrende for ham, saa · kunde han dog af og til ikke lade være at
KG, s. 333 Alt for Broderen – Eet · kunde han dog aldrig have faaet i sit Hoved:
NB20:113 Gamle, og det vil synes ham som · kunde han dog bedre elske Gud, naar Forholdet
SLV, s. 268 ryk, end jeg havde formodet, · kunde han dog ikke afholde sig fra at sige: ja
NB:70 hver Deel under Mikroskopet: · kunde han dog ikke forklare det Constituerende
Brev 148 m Een end eiede al Verden, · kunde han dog ikke være saa ødsel som den,
FB, s. 206 en Anfægtelse; thi ellers · kunde han dog Intet sige, og gjør han dette,
NB11:118 skyder sig et jordisk Haab, som · kunde han dog maaskee seire i denne Verden. Han
JC, s. 33 lev Sætningen ikke, og det · kunde han dog netop nu behøve, og hans egen
NB10:20 es selv for hans Angreb. Nu · kunde han dog vel see, at det Modsatte var Tilfældet.
NB11:154 Afgjørende. Men farlig · kunde han egl. være blevet mig, forsaavidt
EE1, s. 183 n var en Bedrager. Hvorledes · kunde han ellers høre op at elske mig? Har
OTA, s. 235 st for Gud, thi han veed, at · kunde han end ved Udflugternes og Undskyldningernes
FB, s. 168 er han ikke sindssvag? Og · kunde han endda forklare, hvorfor han vil det,
IC, s. 190 n regner uden Vert. Men dette · kunde han endnu ikke taale at forstaae, og derfor
AE, s. 78 ja havde han megen Kunst, · kunde han endog gjerne sige, at han brugte den,
NB32:68 nds Skyld – hvorledes · kunde han falde paa derfra at ville glæde
NB16:57 Istedetfor at skrive en Bog · kunde han fE ved at kjøre med 4 Heste, ved
NB31:83 e. / Men forandres kan Gud ikke. · Kunde han forandres – og Du saa meente
4T44, s. 294 oprøre Dig; thi hvad mere · kunde han forlange, og hvilken Frækhed at
G, s. 16 ske, at Pigen var ham en Plage, · kunde han formodentlig ikke tilgive sig selv,
Papir 340:3 der beder for de Elskede, som · kunde han fortrinligen drage Din Opmærksomhed
FB, s. 186 n veed, at Agnete elsker ham. · Kunde han fravriste Agnete denne Kjærlighed,
EE2, s. 302 ule, at han selv var gal, saa · kunde han gjøre hele Verden gal.«
JC, s. 49 re en Krukke bag efter ham, · kunde han godt forklare sig; at Katechumenen
NB10:122 lket i Spænding. Msklig talt · kunde han have skaanet Folket ved fE i nogle
FB, note belig Bemærkning af en Idiot · kunde han have spøget mere ironisk med, end
PS, s. 223 da være skeet ved ham selv. · Kunde han have tabt Betingelsen saaledes, at
JJ:79 deligt for ham ell. ikke, maaskee · kunde han have ønsket i sin Afsindighed at
JJ:205 e noget bare fritages fra den, da · kunde han heller ei blive Χsten. Og dette
BI, s. 226 ng Staten); men til Gjengjeld · kunde han heller ikke finde sig selv ind i Staten.
CT, s. 147 r der intet Evigt i Mennesket · kunde han heller ikke fortabes. / Dette paa den
SD, s. 132 s Haand i det rette Forhold, · kunde han heller ikke fortvivle. / Hvorfra kommer
NB26:25 lader sig paa Sligt, ellers · kunde han heller ikke snakke saa bagvendt) mærker
3T43, s. 103 kke laae i det Udvortes, saa · kunde han heller ikke søge Menneskenes Trøst.
IC et ikke var Forargelsens Mulighed, · kunde han heller ikke være Troens Gjenstand.
SLV, s. 184 Krykker, men paa sin Krykke · kunde han hoppe, springe, løbe omkaps næsten
SLV, s. 264 a det Søgte. / Imidlertid · kunde han i Begyndelsen godt passe Contoirets
NB12:51 mig og min Sag. Men derimod · kunde han i blødagtig Nydelse af Magten tage
AA:12 tellectuel Henseende. Til Gud · kunde han ifølge sin Idee aldrig komme til
NB31:92 men det Lavere i ham · kunde han ikke beseire. Derfor blev det ved Taarer,
Oi5, s. 244 en personligt, nei personligt · kunde han ikke beslutte sig til høitideligt
JC rste Sætning vare identiske, · kunde han ikke beslutte sig til, da han ikke
NB3:65 dheden, Sandheden absolut, derfor · kunde han ikke blot ikke forsvare, men han maatte
3T43, s. 99 Natten, men da det blev Dag, · kunde han ikke faae Øie paa Skystøtten.
NB20:147 enen ( hvor Ingen saae paa ham) · kunde han ikke faste een Dag. / Forbilledet /
JC ien forstyrrende. Forskjelligheden · kunde han ikke fastholde uden ved at foretage
BI, s. 242 drage ham en Lidelse, men den · kunde han ikke finde sig i, fordi den var ufortjent,
Not11:34 enhed, blev den brudt, saa · kunde han ikke forene den igjen. Formedelst Faderen
Papir 306 aa mange Maader, men dette · kunde han ikke forklare, hvorledes hiin Ven havde
JC, s. 33 kom altid til det Samme. Dog · kunde han ikke forlade den, det var som fængslede
FB, s. 110 avde elsket Isaak saaledes, da · kunde han ikke forstaae, at den kunde tilgives;
3T43, s. 98 e han forstaaet, men Medgang · kunde han ikke forstaae. Da gik det indvortes
NB27:86 tillige var Sandheden, og derfor · kunde han ikke give efter, men maatte lade det
Papir 340:15 t fik han aldrig og det · kunde han ikke give, thi han var en lidende Gjenstand
Papir 340:15 er ingen Mage; som Mand · kunde han ikke gjøre Gjengjeld, derfor blev
NB:69 d ( i Retning af materia) saa · kunde han ikke gjøre ham fri. Skabelsen af
NB10:117 t om han end havde Ret, for Gud · kunde han ikke have Ret, fordi han vilde blive
OTA, s. 242 ulde gaae mismodig bort, som · kunde han ikke have samme Trøst; forvisset
TAF, s. 285 get Mere paa sit Hjerte, som · kunde han ikke hverken faae sagt Alt, eller faae
SD, s. 228 stilling om Synd: længere · kunde han ikke komme end til at fortvivle over
4T43, s. 155 eskæftiget ham, og derfor · kunde han ikke lade sig takke. Ja Den, hvem Du
NB9:43 var hans Grændse. Dette x · kunde han ikke løse, og som ved en Naturlov
3T43, s. 103 han et Vredens Barn, og dog · kunde han ikke nærmere forstaae eller forklare
Not11:33 ae et gudl. evigt Liv. Vel · kunde han ikke ophæve Verdens Substants, men
2T44, s. 190 abes havde tabt sin Sjel, da · kunde han ikke saaledes flye Erindringen; thi
KG, s. 269 om var han ogsaa smaalig, som · kunde han ikke taale Eiendommelighed, –
FB, s. 183 erveielse er dilemmatisk), da · kunde han ikke tale, om han end nok saa gjerne
SFV, s. 76 Dele allerede ere Værker, · kunde han ikke tilegne noget Menneske, endnu
SLV, s. 74 agekalder sin Tanke. Med Magt · kunde han ikke tvinges, thi da kunde Guderne
2T43, s. 23 en vanskeligere? Denne Tanke · kunde han ikke udholde, han maatte søge en
4T44, s. 324 en hiin uudsigelige Salighed · kunde han ikke udsige – ak, og for at hindre
SLV, s. 28 at nyde i Hast, et Gjestebud · kunde han ikke vente paa, og var i Almindelighed
KK:11 in uendelige Objektivitæt, · kunde han ikke vides af Mskt, da vilde Msks subjektive
BI, s. 242 En Mulct eller Landflygtighed · kunde han ikke vælge, fordi han i det første
CT, s. 165 at forstaae, at uden Modgang · kunde han ikke være bleven og ikke være
2T43, s. 24 orhold til den Anden. Og dog · kunde han ikke ønske, at det var Usandhed,
Papir 306 lare det for Alle, men Eet · kunde han ikke, han kunde ikke forklare, hvorledes
TSA, s. 92 Fjender. Forhindre Døden · kunde Han ikke, Han var jo og derfor kommen til
SLV, s. 74 meente Guderne, tilbagekaldes · kunde han ikke, som en Digter tilbagekalder sin
BI, s. 235 men meddele, fylde, berige · kunde han ikke. I denne Forstand turde man maaskee
JJ:226 aldrig nærmer ak! og det · kunde han ikke; thi han gik ogsaa selv i en stille
OTA, s. 213 gen Mage; i Livets mange Aar · kunde han Intet gjøre til Gjengjeld; og selv
DBD, s. 132 endnu i det sidste Øieblik · kunde han jo afværge denne Dom og gavne overordenligt
SD, s. 223 d vilde tilgive ham det, saa · kunde han jo dog gjerne have den Godhed at tilgive
NB25:44 derpaa – thi see, saa · kunde han jo endog faae sandselig Magt ( at de
ELF, s. 61 e, er forskjellig? I saa Fald · kunde han jo gjerne have indrømmet, at de
BOA, s. 153 ødsøden i Døden, saa · kunde han jo have talt i Livet ɔ: ladet det
NB13:6 lde han frelse sig selv, saa · kunde han jo ikke frelse Andre, just for at frelse
FB, s. 206 isk, som han gjør; thi saa · kunde han jo ikke selv vide hvad der vilde skee.
EE1, s. 263 harles Tid til at komme, saa · kunde han jo lade Rinville gjøre en lille
NB11:29 thi da det behager Gud selv, saa · kunde han jo lade være at give mig hvad jeg
FB, note Ulykke af hans Ægteskab, saa · kunde han jo lade være at holde Bryllup, men
TS, s. 83 et tvivlsom. » Men saa · kunde han jo ladet den Gjerning være!«
BOA, s. 180 agende Medhold, og i saa Fald · kunde han jo sige det ligefrem) af al Magt værge
SLV, s. 440 n været forhærdet, saa · kunde han jo slutte: han vilde ikke frelses.
TAF, s. 287 elsignelse for en Enkelt, da · kunde han jo tale til ham paa en anden Maade.
2T44, s. 189 Ingen vilde søge den, da · kunde han jo trygt nedlægge sin Skat der,
NB4:53 r som vi Andre skjult – saa · kunde han jo undgaae alt Vrøvl. I en vis Forstand
TSA, s. 78 am ihjel? / 8.    Men saa · kunde han jo, fra det Øieblik han, fordi han
TS, s. 106 e taale, Intet udholde, neppe · kunde han kjøre en Miil uden at han maatte
Papir 306 at grunde derover, maaskee · kunde han klart, indlysende med al Sprogets Magt
G, s. 15 g gjorde ham til Digter. Derfor · kunde han kun elske hende, aldrig glemme hende,
Brev 45 at komme omkring. I saa Fald · kunde han lade mig faae hans Embede, saa var
AA:36 saa silde. Den første Deel · kunde han let give; men hvorledes han skulde
BB:49 gfoldigt udviklede Standpunct · kunde han lettere tiltroe sig ved et Overblik
Brev 40 bruger til at skrive et Brev, · kunde han lige saa godt benytte til et Bes
SLV, s. 105 rde en Omsætning med Gud, · kunde han ligesaa gjerne have ladet være at
KG, s. 259 un fordi han var den Kjerlige · kunde han lære af Evigheden, og kun fordi
KG, s. 259 un fordi han var den Kjerlige · kunde han lære dette af Evigheden. Vee Den,
SLV, s. 130 n. Har den Lille havt Uret, · kunde han maaskee godt gaae, var det en Uartighed
Papir 466 ikke være nogen Magt; thi da · kunde han maaskee komme til, istedetfor blot
JJ:285 tning af det Dunkle. Forøvrigt · kunde han maaskee ogsaa frembringe Virkning ved
BI, s. 234 har skadet,« saaledes · kunde han maaskee ogsaa sige det Samme om den
NB27:54 dre ikke forstaae det. Og derfor · kunde han maaskee ønske som en Lindring blot
OTA, s. 372 er Intet at begynde paa, som · kunde han med sin redeligste Villie ikke finde
NB3:65 da han var bleven Ældre · kunde han mindre og mindre forstaae det. »
FB, s. 105 rkere og stærkere, og dog · kunde han mindre og mindre forstaae Fortællingen.
SLV, s. 454 men hidser ham ikke, thi saa · kunde han muligen blive farlig, lader ham gaae
IC, s. 144 Muligheden skuffende ud, som · kunde han muligt lige saa godt være en Bedrager
DD:98 de han. Mit Spørgsmaal: hvorfor · kunde han naturligviis ikke besvare. Men er det
JC, s. 54 vilde foredrage Tvivlen, saa · kunde han netop derved fremkalde Troen, ligesom
NB:69 . selv tabte lidt af sin Magt · kunde han netop ikke gjøre Msk. uafhængigt.
TSA, s. 61 igt var i hans Begjering, som · kunde han noget Øieblik forglemme sig selv
NB28:36.a verdslig Magt sikkret, ja saa · kunde han nok ville despotisere, om dog end hans
G, s. 52 have gjort i Tidens Fylde, det · kunde han nu ikke beslutte sig til, blot fordi
IC, s. 240 Rygte! Dog i denne Henseende · kunde han nu være sikker, og derfor ledes
SLV, s. 420 en til det Onde) og saaledes · kunde han ogsaa blive det; thi det Æsthetiske
KG, s. 156 ret i Ørkenen. Og saaledes · kunde han ogsaa deeltage med Menneskene i denne
AE, s. 222 rn bære sig ad: saaledes · kunde han ogsaa leve hen og bære sig ad som
FB, s. 206 var dette kun en Svaghed. Thi · kunde han overhovedet tale, da maatte han have
CT, s. 23 t hvis en Engel vilde tale, da · kunde han paa denne Maade drive sin Spot med
Oi10, s. 394 r Biskop Mynsters Hoved, nu · kunde han paa enhver Maade forstaae og billige
NB31:83 for Dig at elske ham – thi · kunde han saaledes forandres, da var han ikke
NB18:57 rykket af den sande Ethiker, som · kunde han sagtens siden han har saadanne Evner
NB19:34 ikke kom til at seire seire · kunde han sagtens. Saa er der jo rigtignok en
TSA, s. 108 ise, at han har Myndigheden? · Kunde han sandseligt bevise det, saa var han
BOA, s. 225 vise, at han har Myndigheden? · Kunde han sandseligt bevise det, saa var han
OTA, s. 213 , det fik han aldrig, og det · kunde han selv ikke give, thi han var en lidende
PS, s. 232 rang, der bevæger ham, som · kunde han selv ikke udholde Tausheden, men maatte
NB11:6 Forf. introduceredes og saa · kunde han sige Alt i første Person. I Introductionen
FB, s. 203 e uforstaaelig for Iphigenia. · Kunde han sige det i Kraft af menneskelig Beregning,
NB24:10 ister, men veed ikke mere. Naivt · kunde han sige: jeg har ikke dannet mig til at
SD, s. 136 tet Evigt i et Menneske, saa · kunde han slet ikke fortvivle, men kunde Fortvivlelsen
SD, s. 132 men var han ikke Synthese, · kunde han slet ikke fortvivle, og var Synthesen
DS, s. 225 og en Konge.« / Endnu · kunde han slippe med Livet; Landshøvdingen
NB17:76 fgjørende – og saa · kunde han spare de to Bøger. O, hvis han havde
BI, s. 254 Sophisterne svare paa Alt, da · kunde han spørge; vidste Sophisterne Alt,
F et han begyndte et saadant Værk, · kunde han stole paa sin egen Magt, turde være
NB22:102 stiaalne Varer, og derfor · kunde han sælge dem saa billigt. / En Apostel
BI, s. 255 sterne tale uden Ophør, da · kunde han tie ɔ: han kunde samtale. Var Sophisternes
NB23:81 r lige, Kjerlighed ikke. / Dette · kunde han udført stærkere, at Kjerlighed
BI, s. 113 e sjunken ind i sig selv, saa · kunde han ved denne Stirren hen for sig, til
FB, s. 134 an mødte en Ligesindet, da · kunde han vedblive lige til Østerport at samtale
JC, s. 38 e faae i Sinde at tvivle, det · kunde han vel begribe, men han kunde ikke forstaae,
JC, s. 35 ve sig det Evige bevidst, det · kunde han vel fatte, og det havde vel ogsaa en
NB2:246 Χstus for et Msk, saa · kunde han vel have udholdt den Tanke, at han
3T44, s. 280 n, er Brudgommen. Bestemtere · kunde han vel ikke udtrykke, at han selv var
IC, s. 103 elelse. En Tilstedeværende · kunde han vel sige det ligefrem til, fordi den
OTA, s. 150 m meget stærkt paa Sinde, · kunde han vel ønske Pengene borte, blot for
CT, s. 164 else er et Spilfægteri. Da · kunde han vel ønske, at det maatte fratages
BI, s. 242 us jo havde nedlagt Paastand, · kunde han vælge en Mulct eller Landflygtighed.
SLV, s. 403 rotiskes første Grund er. · Kunde han være bleven hendes, han var dog
SLV, s. 401 monisk hen til det Onde, det · kunde han være bleven paa dette Punkt; men
G, s. 13 han havde betroet sig til mig, · kunde han være sikker paa, at jeg ubetinget
NB9:42 som en Qvinde, saa opildnet · kunde han være. Saa viste jeg ham dernæst,
TSA, s. 61 , som forfulgte ham: saaledes · kunde han, elskende, ikke see bort fra dette
BOA, s. 154 istes af hans Exempel: ja, da · kunde han, ydmyg for Gud, have slaaet sig for
CT, s. 207 han forvisset om, at han ikke · kunde handle anderledes, end han, efter den redeligste
NB13:46 det Forfærdelige er, om jeg · kunde handle ilde – og der var ingen Straf.
EE2, s. 330 ndeligt frit Forhold til Gud · kunde hans Bekymring forvandles til Glæde.
EE1, s. 263 rst modtager Charles, saa · kunde hans Monolog forkortes. Den vilde da heller
JJ:120 is Havmanden kunde troe, saa · kunde hans Tro maaskee forvandle ham til et Menneske.
PS, s. 302 terat være bleven Troende, · kunde have af sin Samtidighed, medens vi her
NB12:51 ndtægt, hvad Fordeel han · kunde have af, at jeg, fængslet til Mindet
Brev 16 dinger, som jeg med eet eneste Ord · kunde have afviist, hvis dette Ord ikke netop
Papir 2:1 hr: Mskblivelse, om han ikke · kunde have antaget en anden Natur end den msklige?
JC gjøre sig Rede for, hvad det vel · kunde have at betyde, at der til Philosophien
G, s. 52 d der var foregaaet og hvad det · kunde have at betyde. Pigen var mig et nyt Stof
EE2, s. 118 oruden, hvad han forøvrigt · kunde have at foretage sig, tillige havde den
Oi8, s. 355 u at holde ud det Par Aar, de · kunde have at leve, end at hele Evigheden igjennem
BA, s. 427 ige Sjels-Tilstande. Hvad jeg · kunde have at sige kunde vel ogsaa have sin Betydning
NB31:94 , at jeg samtidigen med ham · kunde have baaret ham. / Socrates er udenfor
NB7:109 / Og dog alt Det, vilde jeg · kunde have baaret let og freidigt. Men der er
TS, s. 85 rer mig smerteligt. Eller han · kunde have bedet en af Apostlene – uden
SFV, s. 55 e i Afgjørelser, hvor man · kunde have behøvet Venner, om muligt hele
EE2, s. 228 det vel muligt, at han ogsaa · kunde have bevæget den til at græde med,
NB28:56 er han død. / Dersom man · kunde have bevæget ham til at ende sit Liv
EE2, s. 255 er en Andens Opsigt, hvem jeg · kunde have bevæget til at tage mig ud af Skolen,
PS, s. 277 at dets mulige Hvorledes ikke · kunde have blevet anderledes. Derimod er det
FF:24.1 blev Intet af, hvorimod det let · kunde have blevet hans Undergang, da Folk bleve
Papir 436 Det var dog muligt, at En · kunde have controlleret Nicodemus, det maa han
DS, s. 183 Øieblik som dette, maaskee · kunde have de farligste Følger: det bliver
SLV, s. 255 e saaledes sindssvag, at hun · kunde have Deeltagelse dermed, men jeg er netop
Papir 420:1 jo latterligt af ham, han som · kunde have dem / Literair Øienforblindelse.
NB4:10 r Enkelt) som forstaae, at Tanken · kunde have den Magt over et Msk., at han for
NB31:100 , Autoriteten, at hvis man · kunde have den samme Sandhed uden Autoritet saa
EE1, s. 19 ik raadvild om, hvorfra vel B · kunde have denne Viisdom, samt hvilken græsk
Papir 263:3 e Side en saadan Novelle · kunde have derved at den bidrog til at gjøre
NB10:156 r ikke har – og intet Msk · kunde have det – Sag tilfælles med Χstus.
KG, s. 248 er tilstede, mod hvem Æren · kunde have det Mindste, det Allermindste at indvende,
EE2, s. 109 re saaledes, at ingen Ugift · kunde have det paa den Maade. Du var uvidende
OTA, s. 220 er sær, » han som · kunde have det saa godt i Lediggang og føie
NB31:69 etfor at Du ved at slaae af · kunde have det saa godt med dem; men, min lille
NB2:49 Øie, naar man dog maaskee · kunde have det saa godt og alligevel blive salig,
NB32:137 skikkelig Borgermand, der · kunde have det saa godt, og hvem saa Journalisten
Oi5, s. 228 nydelsesrigere end Hedningen · kunde have det. Thi hvad der bestandigt pinte
CT, s. 23 n lad os ikke glemme, at Talen · kunde have dette ligesom bag Øret, at hvis
AE, note k han havde digtet sin Valborg, · kunde have digtet den igjen, da vilde han i mine
CT, s. 165 nneskeheden, troer Du, at han · kunde have digtet disse Sange, hvis ikke Modgang
Brev 56 aldeles rigtigt, om jeg end · kunde have eet og andet at tilføie f: Ex det,
NB21:46 g nogensinde havde ventet, eller · kunde have eller turde have ventet – saa
EE1, s. 389 sten at frygte for, at jeg · kunde have elsket før. Der gives Haandskrifter,
EE1, s. 55 ligesaa lykkelig, hvilke han · kunde have elsket ligesaa høit. Den mener,
KG, s. 231 at det meest Utvivlsomme dog · kunde have en ganske anden Forklaring, og som
BMT, s. 220 tale, for at hvo der vil see, · kunde have en Maalestok for, hvad Kræfter
LA, s. 101 , at de ikke turde eller ikke · kunde have en Mening; nu kan Enhver have en Mening,
NB5:30 Forholdet til Gud. / Naar En · kunde have en sandselig Vished om, at Gud vilde
Brev 84 nde maaskee høre det, det · kunde have en skadelig Indflydelse paa den Gjennemgangsprocess,
OTA, s. 366 re muligt, at et Menneske · kunde have endog blot Skin af Ret i at opgive
IC, s. 70 e ville dømme. Lad En, der · kunde have et høiere Vilkaar i Livet, lad
LA, s. 41 n anden Tidsalder f. Ex. ikke · kunde have faaet det Udtryk, at Ægteskabet
NB6:46 en prompt Anerkjendelse, saa jeg · kunde have faaet Leilighed til at tale paa en
EE2, s. 107 relser, at Du, naar Du ikke · kunde have flere, vilde foretrække som Landstrygeren
TAF, s. 290 e, om Gud nu ikke imidlertid · kunde have forandret sig: saa, ja saa vil jeg
KG, s. 361 ikke forsaavidt han med Rette · kunde have fordret det som Christi Apostel; han
NB8:10 ller frelse det, naar han tillige · kunde have forført det; thi ellers er denne
JC, s. 52 ve befaret de samme Have. Han · kunde have forklaret sig det, om Een eller Anden
NB36:32 eholdt Muligheden af at han · kunde have forstaaet alle de indirecte Paavirkninger
KG, s. 169 e Mægtige, som dog maaskee · kunde have forstaaet Dig, de havde forhærdet
G, s. 16 de og forlyste hende; hvad han · kunde have forsynet Mange med, blev Alt anvendt
BI, s. 242 g overveie, hvilken Straf han · kunde have fortjent. For at undgaae Dødsstraf,
AE, s. 229 es Smerte, saaledes som denne · kunde have fortsat sig i en Digter-Existents,
NB5:62 gt at tænke mig, at en Levende · kunde have frelst mig. Saa blev jeg Forfatter,
FB, s. 127 jendt et Menneske, der engang · kunde have frelst mit Liv, hvis han havde været
BI, s. 110 ulde være noget Andet, der · kunde have fremkaldt denne Begeistring hos Alcibiades,
BOA, note ævelens Indskydelse, om Gud · kunde have fundet Velbehag i Abrahams Anger,
NB13:36 g! Dersom jeg den Gang ikke · kunde have gaaet omkring og talt med nu en Sælgekone,
Papir 181 elægge hans store Planer, der · kunde have gaaet styrkede ud af en saadan Presse.
EE1, s. 22 kke burde vide, Andet, Du vel · kunde have Gavn af at faae at vide; saa læs
BOA, s. 184 unde der nok være Den, der · kunde have Gavn af at læse dette, selv om
NB20:116 kommer hid: Alle. At Alle · kunde have Gavn af hans Lære, det vidste Socrates
SLV, s. 91 nsker, at Den, der muligen · kunde have Gavn deraf, ikke forstyrres af det
OTA, s. 296 Paulus; dersom ellers Nogen · kunde have givet hver Time stor Betydning for
NB15:129 ed egne Kræfter, at han · kunde have gjort det anderledes; men da er Fortvivlelse
3T44, s. 280 fatte hans Glæde. Ja, han · kunde have gjort det for Disciplenes Skyld, at
BOA, s. 140 muligen kan vise, hvad Adler · kunde have gjort eller jeg skal løfte ham
BI, s. 235 ik med dem, at han herved dog · kunde have gjort godt igjen, hvad han ved sin
FB, s. 191 bragte et Menneske, hvad der · kunde have gjort ham lykkeligt, det er dog en
Not8:13 vilde det. Og i Sandhed jeg · kunde have gjort hende lykkelig naar ikke etc......
EE1, s. 262 indrømmer derfor, at han · kunde have gjort hvad han vilde, det Galeste,
NB27:16 m mig selv. / / At jeg længst · kunde have gjort mig mit Liv uendelig lettere
Papir 2:1 n da ogsaa som et Græskar · kunde have gjort Mirakler? etc – /
G, s. 22 , i hvilken han var kommen. Han · kunde have gjort Pigen denne Tilstaaelse; naar
NB17:16 og maaskee tænkt, at jeg · kunde have godt deraf. Han har saa tillige tænkt,
PCS, s. 129 cene, der i den Grad som han, · kunde have Grund til at besvære sig over den
NB32:41 Lidelsens Tid. Og Den, der · kunde have Guds-Forestillingen om, hvor kort
EE:60 somt lukker sig igjen, saa man dog · kunde have Haab om at kunne liste sig til at
Brev 29 mig hvad Hjelp jeg af og til · kunde have haft af min kjære Broder. Thi det
NB3:20 , men vel at mærke En som · kunde have haft Magten, just deri stikker
SLV, s. 367 at bebreide sig, at hun dog · kunde have handlet anderledes mod mig. Hun vil
Brev 74 tere end, at De med fuld Ret · kunde have handlet saaledes; desto mere paaskjønner
NB7:26 nap nok den ɔ: hvor klogt jeg · kunde have handlet. Men saa det Næste, ikke
EE2, note vilde jeg selv svare, hvis jeg · kunde have havt den Glæde at overleve mig
BOA, note » De første Mennesker · kunde have havt et evigt Liv; thi naar Tanken
EE1, s. 355 indsuge, hvad jeg i lang Tid · kunde have havt godt af, ja det som værre
Not15:14 net paa, at et Tungsind som mit · kunde have havt sin eneste Glæde af at fortrylle
NB10:144 e Skjebne, at hvert et Ord, der · kunde have Hentydning til mig interesserer Kjøbstaden
TSA, s. 67 tvivlelse. Og nu Han, han som · kunde have hjulpet dem, Han, som de vilde have
AE, note ge Scener, men hvis Shakespeare · kunde have holdt Falstaff uforandret i hele fem
NB10:89 orstaaer det, vilde jeg vel ikke · kunde have holdt ud. Saaledes opdrager Styrelsen.
DD:38 dder sig ned ved Maalet. O gid jeg · kunde have hørt Socrates ironisere. /
AE, s. 178 l at adskille, fordi de begge · kunde have Inderligheden. Men ved at blive objektiv
SLV, s. 338 iklet, til at hun meddelende · kunde have Indflydelse paa mig, og hun var heller
Brev 5 – ja saa glad, at jeg gjerne · kunde have kastet mig paa Knæ, som Robinson
OiA, s. 7 r dog laae saa nær, at jeg · kunde have kjøbt det og foræret Theater-Directionen
PS, note var unægtelig engang, hvor Du · kunde have kjøbt hvilket Du vilde, men det
SLV, s. 401 llers neppe havde vovet. Jeg · kunde have ladet det være nok dermed, men
OTA, s. 296 dersom ellers Nogen let · kunde have ladet sig underholde af Menighederne
NB14:81 jeg omtrent lige saa gjerne · kunde have ladet være at skrive. / Og nu det
LA, s. 33 om en saadan Pige som Mariane · kunde have levet i Revolutionstiden, tænkt
OTA, s. 274 tørre Forraad ind, som Du · kunde have liggende paa eet eller andet meget
DS, s. 243 ende Bog har antydet: kun Den · kunde have Lov til at komme frem med Tvivl, Den,
SLV, s. 329 avde havt i sin Skam, og hun · kunde have lusket sig gjennem Livet med Æren,
NB29:7 r og Privatdocenter o: s: v: · kunde have Lyst at deeltage i den. Nei, enten
Not7:14 nde komme til at græde. / Jeg · kunde have Lyst at oprette en Tausheds-Orden,
FF:169 at betegne den Classe af Msk, jeg · kunde have Lyst at skrive for, i den Overbeviisning,
FF:169 er ligesom jeg er død), og jeg · kunde have Lyst at udgive et Tids-Skrift for
NB14:122 Climacus. / Det Prædikat jeg · kunde have Lyst til at forvandle til fremtidigt
NB2:123 g selv maaskee ikke eet Msk, der · kunde have Lyst til at føre det Liv jeg kjender:
Papir 380:2 en og Anden af disse nok · kunde have Lyst til at give mig et lille Hip,
NB14:108 t verdslig sindet, saa han · kunde have Lyst til at gjøre Lykke maaskee
Brev 254 talt til mig, om jeg ikke · kunde have Lyst til at hilse paa denne Datter-Datter,
Papir 380:2 m naar en Fader nok selv · kunde have Lyst til at irrettesætte den Søn,
DS, s. 225 Livet og for Verden, dog nok · kunde have Lyst til at leve for at blive til
EE2, s. 87 iven. / Hvad jeg forøvrigt · kunde have Lyst til at sige Dig i denne Anledning,
NB21:88 paa ham. Han sagde, at han · kunde have Lyst til at sige: at Søren Kierkegaard
EE:116 Rødder. / d. 20 Juli 39. / Jeg · kunde have Lyst til at skrive en Disputats om
JJ:135 eares » Ende gut.... / Jeg · kunde have Lyst til at skrive et Modbillede til
JJ:220 ikke lader sig indføre. / Jeg · kunde have Lyst til at skrive nogle »
IC, s. 72 blive saa forbittret, at man · kunde have Lyst til at slaae det Menneske ihjel:
CT, s. 70 en, faaer det Indfald, at den · kunde have Lyst til at sætte sig ned, sætter
NB26:6 et Sidste betvivler man, at Nogen · kunde have Lyst til at være, thi det Heroiske
NB9:42.a øe. Han spurgte, om jeg ikke · kunde have Lyst til en Ansættelse der. Nu
NB2:217 at tale blasphemisk! / Jeg · kunde have Lyst til en lille literair Mystification,
IC, s. 77 aa ham, ingen Anseelse, at vi · kunde have Lyst til ham« ( Es. 53,2.);
Not7:19 over Gode og Onde. – / Jeg · kunde have Lyst til novellistisk at behandle
NB7:114 selv, at det var den eneste, jeg · kunde have Lyst til. / Denne Plan med at reise
Not11:8 : det Aprioriske er Alt det, man · kunde have lært af Fornuft-Erkjendelsen uden
OTA, s. 245 r noget Menneske af hvem jeg · kunde have lært det, thi har han foredraget
ATV, s. 209 hed belærende, hvad Dr. Z. · kunde have læst f. Ex. i » Afsluttende
OTA, s. 219 Naar de derfor see Den, som · kunde have magelige og beqvemme Dage med sit
Not7:43 i nævnte det jo, alt det, som · kunde have Magt til at skille os fra Gud –
SLV, s. 159 forsaavidt synes det, at han · kunde have mange Timelighedens Interesser tilbage.
DD:125 g, Systemet ubeskadiget godt · kunde have manglet. – / d. 6 Aug. 38. /
NB9:43 et Øieblik det skulde være, · kunde have marqueret det, om fornødent skulde
NB22:164 Hensigter Styrelsen muligt · kunde have med mig. / / / En yderste Trøst.
NB9:59 betinget intet Fortjenstligt · kunde have med nogen somhelst Gjerning, saa lidet
SLV, s. 203 Yttring en passant, naar man · kunde have Meddelelse i Overflod, men ikke tør
OTA, s. 388 , han siger til sig selv: Du · kunde have meget godt af at sove: mon han ogsaa
Papir 393 være en Deel Samtidige, som · kunde have meget mere Gavn af mig, end de have,
NB23:126 / Om mig selv. / Jeg troer jeg · kunde have Mod til at lade Livet for at skaffe
FB, s. 191 et er dog en Trøst, at han · kunde have modtaget det. Men den uudgrundelige
NB27:28 rerne« i Χstd. · kunde have Myndighed, skulde de frivilligt have
Papir 306 en den kunde møde eller · kunde have mødt Forargelsens eller Spottens
EE1, s. 429 dre den. Intet er glemt, der · kunde have nogen Betydning for hende, og derimod
SLV, s. 285 Blad i sit Næb, hvis den · kunde have nogen Glæde af min Taknemlighed,
TTL, s. 449 det vel den Døende, at han · kunde have nogen Tid at leve i endnu, og man
JJ:363 deres Skyld, blot for at de · kunde have Noget at gjøre let. / Det kunde
Brev 136 ). – For at jeg dog ogsaa · kunde have Noget, har jeg beholdt dit Strikketøi.
AE, s. 448 og saaledes færdig, at man · kunde have nok af den ene Præken for hele
EE1, s. 355 er, hvad jeg ved Besindighed · kunde have nydt fuldere og rigere. Cordelia vil
G, s. 29 gode Tanker, som gode Mennesker · kunde have om hans Moralitet og Sædelighed.
IC, s. 188 de 70 Aar naar man i det 22de · kunde have oplevet Alt! Men saaledes er det heller
OTA, s. 428 edder, seiret, at en Apostel · kunde have oplevet den Fare, hvori sildigere
NB2:62 alte han da ikke, han som saa let · kunde have opnaaet Noget, hvorfor taug han, og
Brev 1 dede ham meget, da han ei selv · kunde have Opsigt med Skolens Gang; men maatte
LP, s. 29 alvorligere Studium, eller den · kunde have optaget ham med i den uendelige Række
3T44, s. 276 e var fremtraadt, Døberen · kunde have overladt ham Skuepladsen, selv være
PS, s. 231 den Fordring, andre Mennesker · kunde have paa ham. Saaledes forstaaet, og dette
Brev 263 Gert W. her en Aften og da · kunde have pløjet med Deres Kalv og gjort
Papir 387 Det er en Duplicitet, som · kunde have psychologisk Interesse at fremstille.
EE1, s. 432 Efterspil, der i og for sig · kunde have psychologisk Interesse og ved Siden
NB26:57 ændte inde – og som man · kunde have reddet, hvis man ikke havde været
LF, s. 27 t elske til at hade for at man · kunde have Ret i at bringe dem saa nær sammen,
LP, s. 35 r et Øieblik antage, at man · kunde have Ret i at kalde en saadan i Reflexion
OTA, s. 382 t, saa fulgte jo, at han dog · kunde have Ret i Noget), men at han evig er skyldig,
OTA, s. 373 eden. Hvis derfor en Lidende · kunde have Ret mod Gud, hvis det var muligt,
EE2, s. 329 opkomme i Din Sjæl, at Du · kunde have Ret, at Guds Styrelse ikke var Viisdom,
NB34:5 Tilhængere – at jeg saa · kunde have Ret: det kan blive populairt, og jeg
NB19:53 e tænkeligt, at en Fader · kunde have saa mange Børn, at han ikke vidste,
DD:208 er paa mine gl. Dage, at jeg · kunde have saa stor Genialitet i min Ungdom.
SLV, s. 302 d Aarene, at han med Sandhed · kunde have sagt et Ord om sig selv, hvilket,
NB17:76 r! Dette eenfoldige Ord han · kunde have sagt og belyst det Hele ogsaa den
HH:11 sin Sorg, han som med saa stor Ret · kunde have sagt til de Sørgende, der søgte
TS, s. 85 tte have beundret – han · kunde have sagt til Judas: bliv borte, kom ikke
Brev 16 m jeg, da jeg sidst talte med ham, · kunde have sagt, hvad han nu faaer at vide, hvad
NB14:74 r være koparret«, han · kunde have sagt: De glemmer een, men det forstaaer
NB25:30 st det bort fra sig. / Eller hun · kunde have sagt: dette er for høit for mig,
Brev 129 e, og som han ligesaa godt · kunde have seet i et mørkt Værelse; andre
IC, s. 240 t var jo dog muligt, at Nogen · kunde have seet og kjendt ham, det var jo dog
SLV, s. 12 eves grunder jeg paa, hvo der · kunde have sendt mig disse, hvad der skulde gjøres
NB21:60 da disse Herrer paa anden Maade · kunde have sikkret sig et rigeligere Udkomme,
NB21:60 var Mænd, der paa anden Maade · kunde have sikkret sig et rigeligere Udkomme,
BI, s. 134 hhall vilde jeg heller sige), · kunde have sin Grund i Platonismens subjektive
Brev 84 om, at et saadant Ophold vel · kunde have sine Vanskeligheder. Men skulde det
F, s. 480 den er aldeles som jeg selv · kunde have skrevet den.« –
NB:12 else i dansk Literatur som jeg let · kunde have skulde jeg gjøre lige det Modsatte.
NB18:51 p, der i ethvert Øieblik · kunde have sluppet mig; mislykkes det, saa er
Brev 316 g frygter, at Skik og Brug · kunde have stemplet det, ikke at bede om Tavshed,
EE1, s. 333 hendes Foredrag. – Jeg · kunde have styrtet frem, grebet dette Øieblik
GG:5 an da svare, at Djævelen jo · kunde have større Hensigter ved en saadan
NB25:30 ak, langt naturligere! – · kunde have svaret. Dette er os gavnligt at betænke,
Brev 316 ed at forstaae andre, som andre · kunde have svært ved at forstaae Dem. Det
BI, s. 260 ed, at saa mange Descendenter · kunde have søgt at hævde deres Førstefødselsret.
BOA, s. 151 an blot vilde probere; og han · kunde have sørget for at dette blev den authentiske
NB24:30 ste, hvorledes jeg uden den ikke · kunde have taget Stillingen mod Rudelbach, hvilket
OTA, s. 208 r saa, at de Umælende dog · kunde have Tanker og gjøre sig forstaaelige
NB3:49 meest, havt saa travlt, at jeg jo · kunde have Tid til at staae stille, hvis et
EE1, s. 327 ed besvarede. De gik nu. Jeg · kunde have tilbudt mig at følge dem; det vilde
NB23:50 t kalde ham en Særling. / Jeg · kunde have tilføiet, at den Privatiserende
BOA, note Reenheden og Fromheden. Om Gud · kunde have tilgivet Abraham, at han fulgte Djævelens
NB17:76 a meget videre frem, at jeg · kunde have trukket mig ganske tilbage og overladt
NB14:108 ar Extatiske vilde umuligt · kunde have trængt igjennem, det havde Tiden
SLV, s. 293 dan kalder: en Mand, som man · kunde have udenfor sig og tale med og sige til:
PS, s. 246 aaledes, at jo ogsaa en Anden · kunde have udført de samme Gjerninger. Maaskee
3T44, s. 280 gjemt den i sit Hjerte, han · kunde have udtrykt den mindre bestemt, og ikke
Brev 126 ige Maader, paa hvilke han · kunde have udtrykt Kongens Naade. Og dog, om
2T44, s. 212 ten og dem selv med, hvad de · kunde have undflyet; thi ikke at glemmes i Tiderne,
IC, s. 63 ny Elendighed, som Stodderen · kunde have undgaaet ved at blive hvad han var,
EE2, s. 331 det vel muligt, at han deels · kunde have Uret, deels Ret, til en vis Grad Uret,
PS, note der var rigtignok engang, da Du · kunde have valgt anderledes, men nu er Alt forandret.
YTS, s. 274 e, i en Afkrog af Verden. Hun · kunde have vandret Verden rundt og været vis
NB9:42 Men en Jesuit – og han · kunde have vendt og dreiet Christian VIII; dog
NB17:49 ngt mere end jeg nogensinde · kunde have ventet ell. turde have ventet. /
NB23:39.a d jeg nogensinde havde ventet, · kunde have ventet eller turde have ventet! /
Brev 312 ar ventet eller om De ikke · kunde have ventet, at der vilde skee, hvad der
FV, s. 18 d jeg nogensinde havde ventet, · kunde have ventet, eller turde have ventet. /
NB16:42 har gjort for mig, end jeg · kunde have ventet, og jeg forstaaer tillige,
NB20:154 g nogensinde havde ventet, · kunde have ventet, turde have ventet. / /
OTA, s. 428 m: mon egentligen en Apostel · kunde have villet overtale sig til at forstaae
NB12:85 undet – lige saa godt · kunde have virket ved Presse, udgivet sine »
NB9:78 vovede for lidt, ell. at jeg · kunde have vovet endnu lidt længere. Nu, Herre
TSA, s. 68 sig, en Konge – og Han · kunde have været det. Men nu lød Spotten
KG, s. 361 der eller af Andre, enddog vi · kunde have været Eder til Byrde som Christi
OiA, s. 8 n hemmelig Ahnelse om, at der · kunde have været en anden Grund for Theatret
NB21:125.b Vigtighed: ja lidt deraf, det · kunde have været godt – det vil sige:
NB17:69 or Gud-Msk, saaledes at han · kunde have været Gud-Msk. deri. Da han som
SLV, s. 134 ige Hegn bort, der i Tryghed · kunde have været lifligt at boe hos. Saaledes
IC, s. 70 lskab og dette Optog, ham der · kunde have været noget Stort i Verden, komme
NB19:20 gt, hvis jeg lige Modsat tillige · kunde have været sparsom: det forstaaer jeg
NB14:43 er Ret, at Mængde er Sandhed · kunde have været tilføiet: at Udfaldet
NB8:96 eg i al dette Vrøvl endnu · kunde have Øie for det Comiske. Digterisk
NB17:16 vn christelig Misundelse · kunde have ønsket mig saadan en lille Smule
BOA, s. 123 Haab tilbage, hvilket han dog · kunde have, hvis han, efterat være bleven
NB27:73 Gode som man lige saa godt selv · kunde have, saa det altsaa er Ens egen Skyld,
NB27:73 lket man lige saa godt selv · kunde have. Her har man nemlig Noget, man ønsker
BI, note Skadelige, hans Underviisning · kunde have. Hvad derom kan siges, er allerede
IC, s. 167 l af denne rige Mand, som man · kunde have. Hvad gjør man saa? Man siger:
Papir 393 disk Løn skulde jeg saa · kunde have; selv om jeg overøstes med Hæderstegn
Brev 177 vad mulige Sorger ogsaa Du · kunde have; vær, hvis dette kan være Dig
SD, s. 228 viis denne Synd ikke findes. · Kunde Hedningen ( hvad han end ikke kunde, da
CT, s. 93 Alt ( endog Det, hvortil han · kunde helde sit Hoved), lydig i at paatage sig
Not11:26 de ikke være Herre, han · kunde hell. ei være Personlighed; thi Herredømme
EE1, s. 258 sørgelige Begivenhed; han · kunde heller aldrig drømme om, at Nogen kunde
KG, s. 162 nd, end man tænker, ellers · kunde heller ei den Forvirring have sat sig saa
2T43, s. 23 ekymrede ham mindre, men han · kunde heller ei give en Anden det ved at ønske
SLV, s. 266 re en Forbandelse, men han · kunde heller ei lade være at give. Og fattige
OTA, s. 185 Bedrag var Eet; at ville Eet · kunde heller ikke betyde, at ville det i Forfængelighedens
JC, s. 35 var forbeholdt Guddommen. Han · kunde heller ikke fatte, i hvilket Tidsmoment
JC, s. 39 ndvie ham deri. Den Første · kunde heller ikke vredes over den Andens Adfærd,
CT, s. 248 Ubetydelighed, et Intet. Jeg · kunde heller ikke, ikke faae det ind i mit Hoved
SD, s. 229 men, som Christendommen; det · kunde heller ingen, kun Gud selv kan gjøre
EE2, s. 66 r at adskille, men for at hun · kunde hengive sig med en Rigdom, som hun før
LP, s. 44 r ikke herved til, hvad man og · kunde henregne til Episoder, en Opstilling af
NB15:125 rtil i Almdl. creeret Mand, som · kunde hentes overalt hvor der var Forsamling
Papir 270 Tid, da Du Ingen fandt, Du · kunde henvende Dig til, da stille Fortvivlelses
EE1, s. 359 ieblik nærmer sig. Jeg · kunde henvende mig til Tanten, skriftligt anholde
SLV, s. 333 som der var et Menneske, jeg · kunde henvende mig til, jeg vilde gaae til ham
SLV, s. 285 n mere Indviet, til hvem jeg · kunde henvende mig. Men hvorfor fortie det; og
NB34:37 aadan ganske simpelt og ligefrem · kunde henvende sig til ham: saaledes opfinder
NB13:33 ste, der i enhver Henseende · kunde her handle afgjørende: saa var dog vel
SLV, s. 255 e forklare Alt«. Hun · kunde her have faaet en Forestilling om, hvor
NB:16 erce. Det var forfærdeligt; jeg · kunde her have givet hende lidt Trøst, og
EE1, s. 149 æsthetisk Amphiboli. Man · kunde her let falde paa, at det Folk, der maatte
AE, s. 141 ndgaae at føle sig truffen · kunde her mene, at jeg er en Vandal, der vil
NB:70 n, i Troen, i Tilliden. / Vel · kunde her synes at møde en Vanskelighed forsaavidt
JJ:442 tristitia). – Subsidialiter · kunde her tages et Hensyn til det at begynde
AA:4 n Regn, og at lukke Vinduet op · kunde her vel ligesaa lidt være Tale om som
Not11:21 en Wesens Seyn-Konnen. Man · kunde herimod indvende den gl. Sætning: in
NB21:84 ulykkelige som muligt. / Nu · kunde herimod indvendes: at der jo tvertimod
Papir 421 emmelse i Livet. / Maaskee · kunde hermed combineres de 3 a 4 Themata som
SLV, s. 254 et jo tænkeligt, at dette · kunde hidse hendes Stolthed. Kunde jeg soutenere
NB21:58 re generer ikke saaledes, at den · kunde hidse til Forfølgelse. Een Lære mere
AE, s. 475 , at hvis en saadan Religieus · kunde hidses til pludseligen at gjøre sin
Papir 580 artyren falde. / Dog dette · kunde hiin Kirkefader ikke beslutte sig til,
Brev 68 » Du vil, som jeg, ei · kunde hindre Strømmen / » Fra, mod
KG, s. 160 bildsk af sin Skarpsindighed, · kunde hitte paa at gjøre, hvad enten den nu
CT, s. 272 tiljubledes Bifald, naar han · kunde hitte paa en ny Forhaanelse, hvorledes
EE1, s. 277 n ikke kan vide, om jeg ikke · kunde hitte paa en ny Idee, naar de 15 Millioner
NB30:60 rske Keisere til Konge, som · kunde hitte paa fE at lade en Hest og en Hoppe
DS, s. 233 rens Kjerlighed, der saaledes · kunde hitte paa Noget for at fornøie Barnet.
JJ:363 ør Du? Skulde Du dog ikke · kunde hitte paa Noget, hvorved Du ogsaa kunde
AE, s. 493 m der dog ikke var Noget, han · kunde hitte paa til Fyldestgjørelse for Skylden,
LA, s. 90 ed, hvor mange Ting en Keiser · kunde hitte paa, for at forkorte Tiden. Saa holder
NB30:60 nde dem i alt hvad en Konge · kunde hitte paa. Dem til Straf kunde jeg ønske
Brev 83 t Du, skjøndt Du ikke ret · kunde hitte Rede i det Hele, vel aldrig vilde
BI, s. 85 lære saa meget af, at det · kunde hjelpe En til at holde Øie med, at Ens
BI, s. 214 ske var Nok for Socrates, han · kunde hjelpe sig dermed; men dette er en Personlighedens
IC, s. 94 eller Moder: det, hvormed jeg · kunde hjulpet Dig, er en Gave, han behøver
NB6:21 e, Daarer vilde det vel ikke · kunde hjælpe at bede derom. Men enhver Dygtigere
SD, s. 198 saa altsaa Facticiteten ikke · kunde hjælpe Dagleieren til Vished, men Troen
KG, s. 276 at skaffe sig selv til Side, · kunde hjælpe den Søgende til hvert Øieblik
JJ:512 ig, som om selv Gud i Himlen ikke · kunde hjælpe Dig. / ... Maaskee udtrykker
OTA, s. 129 f Stedet, saa Veilederen ikke · kunde hjælpe ham til at finde Veien fremad:
3T43, s. 102 orøge ham Bekymringen, de · kunde hjælpe ham til at udrive af sin Sjæl
AE, s. 535 er det, for den Magt, som vel · kunde hjælpe ham til Rette, men dog ikke har
NB16:56 ende. Et geistligt Institut · kunde hjælpe ham. / I min Fremstilling er
NB32:115 eller paa en Spiller: han · kunde hjælpe ham. Men Gud i Himlene kan dog
NB32:115 ne paa et Fruentimmer: hun · kunde hjælpe ham; eller paa en Spiller: han
NB19:52 roet, at Χstus var Den, der · kunde hjælpe hende, og er han det, har hun
SLV, s. 235 blev ikke en Troende; og han · kunde hjælpe Mange, men han kunde ikke hjælpe
NB11:193 det skete. Det der nemlig · kunde hjælpe mig, var Forekommenhed med Hensyn
3T44, s. 236 at han haver sagt, hvis det · kunde hjælpe Nogen til at spare sig selv for
SD, s. 205 vne det ti Gange, dersom det · kunde hjælpe Noget. Man mener, Verden behøver
NB18:39 – ak ret ligesom vi · kunde hjælpe os selv, naar vi blot ere vaagne.
JC, s. 20 asie var saa produktiv, at den · kunde hjælpe sig med lidet. Udenfor det ene
KG, s. 161 ogen om den Gave, hvormed han · kunde hjælpe sine Forældre, siger, at den
TTL, s. 424 se er derover, det Sidste som · kunde hjælpe til at vinde ny Kraft til fornyet
NB30:8 gel aldeles ikke ind, om han ikke · kunde hjælpe til, at noget Fortrinligere ikke
Papir 401:1 el, troede, at Christus ogsaa · kunde hjælpe uden at komme. / Man talte i
NB24:5 b maatte mene, at det Eneste, der · kunde hjælpe var at den fik Lov at puste.
4T43, s. 147 il Rede, at det, hvormed han · kunde hjælpe, allerede er bortgivet, »
OTA, s. 177 ulpen, som endog af Den, der · kunde hjælpe, blev frastødende afviist
Papir 401:1 rst troede han, at Christus · kunde hjælpe, hvis han blot vilde komme, men
NB30:51.b sættes Straf derpaa, om det · kunde hjælpe. Qvinden er nu engang, fra Naturens
BOA, s. 98 eller nogle Forstandige, som · kunde hjælpe: er da Anskriget selv et Gode?
OTA, s. 177 afviist en Lidende, hvem han · kunde hjælpe; og et andet Menneske, hvis Liv
AE, s. 174 aa en lovlig og redelig Maade · kunde hjælpes til at blive noget Overordentligt,
OTA, s. 202 Enhver, der ved ham muligen · kunde hjælpes. Han er ingen Dommer, tvertimod
NB18:58 ighed, saa de for den Sags Skyld · kunde holde deres Mund og dog forkynde Læren,
LF, s. 27 Taushed for Gud et Tredie, der · kunde holde det at elske og hade paa en sinkende
SLV, s. 237 i de gamle Omgivelser; ikke · kunde holde det ud, men hellere vilde have et
NB30:100 mdl. ville vel ikke engang · kunde holde det ud, naar de ikke fik Lov at leve
NB:7 glemt i Samfundet med Dig: hvo · kunde holde det ud. / Men min Forfattervirksomhed
NB2:138 r. Kun en Jøde troer jeg · kunde holde det ud; thi i en Jøde er der een
KG, s. 49 end ikke Evighedens Formaning · kunde holde Dig fra at synke: Du lærte at
EE2, s. 64 t saadant Svømmebelte, som · kunde holde Een oppe, saa lod det sig tænke,
SLV, s. 296 rikles var en stor Mand, han · kunde holde en Beslutning fast; han gik aldrig
NB10:131 rinden. / En Prædiken. / Man · kunde holde en Prædiken over det Thema: /
JJ:358 kunde forstaae dette. – Man · kunde holde et Individ lige paa Spidsen, hvor
NB29:11 Barnet med heroisk Urokkelighed · kunde holde fast paa blot en Dag slet ikke at
NB23:214.a den Hellige, og Idealet, der · kunde holde ham i Stræben og forhindre ham
CT, s. 67 n om den sande Høihed, der · kunde holde ham svævende i Uvidenhed om den
OTA, s. 137 den Skriftende. Meget som Du · kunde holde hen i Dunkelhed, faaer Du først
AE, s. 43 indseet, at Bibelen umuligen · kunde holde igjen mod den indtrængende Tvivl,
EE1, s. 376 være at ønske, at jeg · kunde holde Lyset roligt. Forandret er jeg; men
Not6:32 re en Ven af Oplysning, og jeg · kunde holde mig overbeviist om, at han skulde
NB10:16 nne Begunstigelse vilde jeg · kunde holde mig paa Spidsen trods al Menneskenes
JJ:378 omtalt var min Opgave. Hvis Heste · kunde holde opbyggelige Forsamlinger, og der
EE2, s. 160 rsom nu et Menneske bestandig · kunde holde sig paa Valg-Øieblikkets Spidse,
G, s. 95 idstheds-Faktum, han bestandig · kunde holde sig til, og som aldrig blev ham tvetydigt,
NB21:29 nding, saa han ene og alene · kunde holde sig ved at holde sig til Χstus.
NB24:84 Magt, at han midt i Vrimlen · kunde holde sin Tanke fast. / Men det kan ogsaa
LA, s. 59 ntet Politie, der idetmindste · kunde holde Sjouerne og Dragerne og Tølperne
NB5:147 egl. ikke Χstus ret, at han · kunde holde tæt. De mærke derfor ikke,
AE, note ans Fattigdom. Hvis en Præst · kunde holde ud Aaret rundt at prædike over
DD:147 erne af idelig at bede, og at han · kunde holde ud at bede i flere Dage. For vor
NB20:147 ar han var sammen med de Andre) · kunde holde ud at faste 2 a 3 Dage – men
TS, s. 106 intet Par Heste, der saaledes · kunde holde ud at løbe om det var syv Miil
NB28:56 , fordi jeg pecuniairt ikke · kunde holde ud med ham. Et Ord som han oftere
SLV, s. 212 der hen! Eller hvis hun ikke · kunde holde ud med mig i Forventningens Ørken,
NB12:120 e efter, fordi hun umuligt · kunde holde ud med mig. / / / » Hendes
NB26:87 hi hvad skulde ikke et Msk. · kunde holde ud, naar han først kunde faae
EE1, s. 181 ret en Dommer, der saaledes · kunde holde ud. Deraf slutter Retten, at det
EE1, s. 285 Noget, og Noget, man maaskee · kunde holde. Hvorledes gaaer det ogsaa i Ægteskabet.
DBD, s. 132 Gud være lovet, at det · kunde holdes hen, saalænge den Gamle levede,
BMS, s. 126 Gud være lovet, at det · kunde holdes hen, saalænge han levede! Det
Papir 391 antastisk, men dog som den · kunde holdes virkelig af en Ikke-Ubegavet. Han
BB:19 n eneste Maade, hvorpaa Sligt · kunde holdes, var ved at udhæve som Modvægt,
PCS, s. 143 g velforstaaet Skjønsomhed · kunde Hr Phister dog ogsaa gjøre Fordring
EE2, s. 53 aaet et Sværd, hvormed han · kunde hugge Stene, hvis han derpaa saae sig hensat
OTA, s. 182 haard som det Sværd, der · kunde hugge Stene, og som dog var saa blødt,
NB30:56 den, ligeledes, at den ikke · kunde hugges af, forsaavidt den havde den Natur-Mærkværdighed,
EE1, s. 297 ke var en Indbildning. Ingen · kunde hun betroe sig til; thi hun havde egentlig
SLV, s. 252 ukket til hende. / Vanvittig · kunde hun da, efter menneskelig Sandsynlighed,
KKS, s. 96 ke var at udfordre Lykken, da · kunde hun dumdristigt vove hver Aften, hun spiller,
EE1, s. 197 til Spot og Skjændsel. Ja · kunde hun endda for dette kjøbe sig hans Kjærlighed
BA, s. 370 meget ligegyldigt; thi derfor · kunde hun gjerne være mindre angest end Manden.
NB25:30 hun ikke havde kunnet smile, saa · kunde hun have følt sig beskæmmet ved denne
EE1, s. 398 ende uendelig betydelig. Mig · kunde hun ikke faae i Tale; jeg havde maget det
OTA, s. 121 ng. Thi den hellige Betydning · kunde hun ikke virke ind med i Klædet, hun
NB4:152.a.a t bryde igjennem. / og endnu · kunde hun ikke være blevet min. Jeg var og
SLV, s. 361 ikke blev krænket, thi da · kunde hun jo leve hen som min, hvis hun saa vilde.
EE1, s. 253 kt ind paa hende; thi ellers · kunde hun ligesaa godt have tilstaaet den første
SLV, s. 219 re tilbedet ( og saaledes · kunde hun maaskee misforstaae den religieuse
SLV, s. 227 e sig et Phænomen derude. · Kunde hun saaledes komme frem som en Beundringens
EOT, s. 270 nde forstaae, det var jo, som · kunde hun selv sagt det. / Saa gaaer hun hjem
EE1, s. 358 som jeg blive forelsket, saa · kunde hun vel ogsaa, uden at behøve at skamme
EE1, s. 180 heds hemmeligste Væxt; og · kunde hun virkelig overbevise sig om, at han
EE1, s. 209 er hun ikke at sørge. Ja, · kunde hun, som den stakkels Florine i Eventyret,
G, s. 76 kyld og Brøde, der lønlig · kunde huse i hans Inderste, da hjælpe Vennerne
JJ:516 ligegyldigt, enten man selv · kunde huske det ell. ikke. / .... Og da Du ret
Papir 571 e mig, endog paa Prent saa godt · kunde huske Fader. / Min Optræden som Forf.
Papir 322 paa Græsk, men nu blot · kunde huske, at det sidste Ord var Amen. Det
NB11:91.a niet paa Græsk, men nu blot · kunde huske, at det sidste Ord var: Amen. /
BI, s. 120 ilies Herkomst, hvilken Ingen · kunde huske. Vel fastholder Socrates ikke denne
Papir 53:1 r den, der forandrede sig ( Gud · kunde hverken blive mild ell. vred); men at Msk.
SLV, s. 256 ende al mulig Idealitet, jeg · kunde hverken for hendes eller for min Skyld
EE1, s. 66 søgte bestandig Bund, men · kunde hverken svømme eller vade. Det var baade
NB19:57 der havde viist at han kunde, og · kunde hvert Øieblik gjøre det Første.
EE1, s. 299 e som en Efteraarsstorm, han · kunde hvidske uhørligt. Ikke et Ord af mig
EE2, s. 302 forklare Alt, hele Slægten · kunde hvile deri, men denne Lære kunde ikke
GU, s. 336 unde ønske et Sted, hvor Du · kunde hvile Dit trætte Hoved, Din trætte
BI, s. 250 t, der gjorde, at Sophistiken · kunde hvile heri, var, at den manglede en omfattende
NB19:27 blev saa fuldkommen, at han · kunde hvile i en saadan Eenhed. Det er med dette
JJ:121 David, ikke vidst, hvad Skyld der · kunde hvile paa ham, og dog seet denne dybt gudfrygtige
KG, s. 170 illigt Ansigt, som Dit Øie · kunde hvile sig paa – da saae Du ham, Din
IC, s. 62 ende ind, eller hvorledes det · kunde hvirvles ind i Hans. Farlig, i en vis Forstand
EE1, s. 374 l at den dybere Qvindelighed · kunde hypostasere sig. Hun vilde da, naar den
TAF, s. 295 u havde ikke det, hvortil Du · kunde hælde Dit Hoved, huusvild var Du i Verden
YTS, s. 253 gjennem ikke det, hvortil Han · kunde hælde sit Hoved – saa meget Huusly
Not7:3 , » han havde ikke det han · kunde hælde sit Hoved til, hans Brød var
DS, s. 216 en Hule, uden at have det han · kunde hælde sit Hoved til. Som den lige Linie,
IC, s. 247 uden at have det, hvortil han · kunde hælde sit Hoved, og levede saaledes
CT, s. 193 e selv havde det, hvortil Han · kunde hælde sit Hoved. Peder valgte det Uvisse,
NB9:49 : Han havde ikke det, hvortil Han · kunde hælde sit Hoved. Tangent er jo en ret
CT, s. 283 m ikke havde Det, hvortil han · kunde hælde sit Hoved; ogsaa Hans Sjel har
KG, s. 237 re den største Ulykke, der · kunde hænde Barnet, den største Ulykke,
BOA, s. 136 g som det da er utænkeligt · kunde hænde Den, der er i Majoriteten. Om
4T44, s. 372 vel saa betænk, hvad der · kunde hænde Dig eller mig, som jeg nu vil
OTA, s. 242 saa udmærket, at det ikke · kunde hænde Dig, at Du imorgen naar Du vaagnede
4T43, s. 128 askee, at noget Saadant ikke · kunde hænde Dig? Hvo lærte Dig denne Viisdom,
NB8:77 ide. Den lumske Fare: om det ikke · kunde hænde En, at man blev beundret taget
AE, s. 222 it Værk, at det meget godt · kunde hænde et Menneske at leve hen, gifte
Papir 345 er Skoledreng veed, at det · kunde hænde fE, at Excell. Ørsted en Dag
IC, s. 220 endnu ikke vide, om det ikke · kunde hænde ham. Men i det Øieblik han
BOA, s. 110 enings Kald. – At Sligt · kunde hænde i en Tid, hvor man egentligen
NB2:190 hvis han vidste forud, hvad der · kunde hænde maatte han jo være »
OTA, s. 417 ing, at det Tilfælde ikke · kunde hænde midt i den saa kaldte Christenhed,
PS, s. 216 r for den største Fare, der · kunde hænde mit Forehavende), at tillægge
AE, s. 242 al Evighed tilbage, at dette · kunde hænde selv om det var 110> af et
OTA, s. 366 t Saadant var hændt eller · kunde hænde som maatte forstyrre Troen paa
OTA, s. 373 dre den skumle Tanke, at det · kunde hænde, at det maaskee var hændt,
4T44, s. 345 om, at det Modsatte jo ogsaa · kunde hænde, at Forfærdelsen vel kom, men
NB2:178 t, thi Ingen veed, hvad der · kunde hænde. Forfærdeligere endnu er den
NB4:98 saaledes, at hvad Ulykke der · kunde hændes ham synes de Medlevende en Morskab,
AE, s. 536 for Christendommen, at Sligt · kunde hændes; men han slipper den ikke. Tilsidst
NB30:19 levet betænkelige ved, om det · kunde hænge rigtigt sammen med saadan i tusindviis
NB29:85 aa bestandigt slaaet mig, om det · kunde hænge rigtigt sammen med, at Gud var
NB24:120.a d det Lutherske: om det ogsaa · kunde hænge rigtigt sammen, at man »
NB35:41 evet betænkelig, om det ogsaa · kunde hænge rigtigt sammen, at man af en saadan
NB26:78 stod vel, at dette dog nok neppe · kunde hænge rigtigt sammen, at mit Liv skulde
2T43, s. 44 de gave dem Vinger, som vel · kunde hæve dem til Gud, men ikke hjælpe
Not11:34 besad B som blot Mulighed, · kunde hæve det til Virkelighed. At han virkelig
Papir 445 som i Elevationens Spring · kunde hæve sig                 .
Papir 445 der i Elevationens Spring · kunde hæve sig omtrent                 
NB20:22 aes som en Dosmer, der ikke · kunde hæve sig til slige ophøiede Tanker.
EE1, s. 359 ng, en Spænding, hun ikke · kunde hæve, da det var Tanten, jeg talte med,
JJ:157 d, og man skulde da synes, at det · kunde hæves ved Frihed; derfor hidser det
NB4:159 Væsens Grund-Elendighed · kunde hæves, turde jeg ikke troe: saa greb
PS, s. 281 , at hvis saa var, Tvivlen da · kunde hæves. Den græske Skeptiker nægter
NB22:164 e, at det jo var muligt de · kunde hæves. Maaskee vil det ogsaa naaes,
Brev 314 Sandheder saaledes at jeg · kunde høre dem, det vil sige med min Sjæls
3T44, s. 234 ve forelæst. Og dersom du · kunde høre Dens Stemme, der haver sagt det,
NB20:176 an saa vil, vor Herre selv · kunde høre derpaa. / / /
EOT, s. 272 dt hun ikke atter umiddelbart · kunde høre det af Christus selv, finde Hvile
EE1, s. 325 aabte høit nok til at jeg · kunde høre det: Cordelia! Cordelia! Derpaa
NB17:102 aae det N. T., at vi bedre · kunde høre dets Røst. O, saa indespærret
IC, s. 88 aa mig!« O, dersom Du · kunde høre Ham selv sige det, høre det
IC, s. 89 orarges paa mig! O, dersom Du · kunde høre ham sige det, og ane, hvad der
Not6:1 dkommen Sognefrihed, saa jeg · kunde høre hvilken Præst jeg vilde, saa
OTA, s. 231 forgjeves lytte, om Du ikke · kunde høre hvor Allarmen og Forsamlingen er,
EE2, s. 285 ed af, at denne Kjærlighed · kunde høre op, og at han da turde sige: jeg
EE2, s. 280 gge. Tænk Dig, om Træet · kunde høre! / Ethvert Menneske kan da udrette
DD:208 at ikke engang Tilhørerne · kunde høre, hvad Docenterne udviklede, ihvorvel
LP, note iret, som i nogen Afstand bedre · kunde høres end sees, og vare ellers, saavidt
NB8:3 der dog var saa stærkt, at det · kunde høres hele Landet over: mon saa ikke
Oi2, s. 165 om muligt saa høit at det · kunde høres ind i Himlen, raabe: Du Uendelige,
Papir 366-2.a om var saa stærk, at den · kunde høres over hele Landet: saa vilde han
NB17:80 st saaledes, at det om muligt · kunde høres over hele Verden – jeg har
NB32:134 uhyre officielle Larm, der · kunde høres paa flere Miles Afstand, og selvfølgeligt
DS, s. 171 o, at jeg havde en Stemme der · kunde høres, og gid jeg kunde give den Betydning
NB16:99 kulde man sige det, saa det · kunde høres? I Dag-Pressen? Ja, pyt, den vogter
Not4:8 n fuldstændig Skepticisme, man · kunde i alle Ting i det høieste bringe det
KG, s. 369 dte Apostels Mund er Sandhed, · kunde i Begynderens Mund saa let være et Leflerie,
TSA, s. 88 ra den Tanke, at et Menneske · kunde i den Grad have en Overbeviisning, at det
Papir 61:2 den evige Pine etc –; det · kunde i den Henseende være ret interessant
Not11:3 vægelige Natur. Væren · kunde i denne Henseende erindre om det gl. skolastiske
NB17:69 Liv dømme af dem. / Man · kunde i denne Henseende gjennemgaae en heel Scala
EE1 e betænkeligt Galimathias. Det · kunde i denne Henseende ikke være uden Interesse
Papir 264:7 .N ikke kunde svare. Det · kunde i denne Henseende være et ret interessent
F, s. 484 der staaer ikke i min Magt, jeg · kunde i det Høieste foreslaae, at der blev
IC, s. 207 nge, mange Aars Anstrengelse, · kunde i det Høieste føle sig forpligtede
EE1, s. 58 ldet mellem Stof og Form, og · kunde i det Høieste komme i Betragtning, hvor
NB4:72 n Skyldige. – / NB. / / Jeg · kunde i dette Øieblik vistnok temmelig
SLV, s. 269 lle den saa gribende som hun · kunde i dette Øieblik, men hun blev ikke afhentet
Oi7, s. 300 s Alvor til Det, der dog ikke · kunde i dybere Forstand kaldes Alvor, at et spædt
Papir 445 ab i hiin Kjøbstad; han · kunde i Elevationens Spring hæve sig omtrent
EE:77 ak, de vare meget bevægelige og · kunde i en Hast overfare heleVerden. / d. 21
CT, s. 187 e Sjel ved det Verdslige. Man · kunde i en udførligere Fremstilling søge
BI, s. 247 tilfælleds med dem, og man · kunde i Forhold til Socrates betegne Sophisterne
SLV, s. 258 , som oftere betragtede ham, · kunde i hans Gang see et Billede paa Vanens Magt.
Papir 451 læse til Bords – · kunde I have Noget imod, at jeg, istedetfor en
LP, s. 29 ltat, der for Afvexlings Skyld · kunde i kort Tid blive et ret pikant Krydderi
BI er ned i Sjelens Underverden ( man · kunde i psychologisk Henseende tænke paa de
DJ, s. 69 sterer mindre ( hvilket jo kun · kunde i relativ Forstand gjøre Glandspunktet
EE2, s. 62 , den vexler bestandig, ja Du · kunde i samme Øieblik ønske, at I maatte
NB5:88 øvet den Dialektik. / Jeg · kunde i sin Tid have slaaet mig sammen med nogle
PS, s. 248 agde Chrysipp til ham, at man · kunde i Tællingen holde et Øieblik inde,
4T44, s. 358 han ved en lille Tilstaaelse · kunde idetmindste have formildet dem! Ak, maaskee
NB2:143 adder og Kaffe-Slapperage. ( Man · kunde idyllisk-romantisk udføre den Scene,
BI, s. 240 ner, at den eneste Straf, han · kunde idømme sig selv, var en Mulct, fordi,
NB31:69.a hver eneste af disse Millioner · kunde ifølge Χstd. være den Ene. /
SLV, s. 170 søge og opdage, hvem man · kunde iføre hiin Bodsskjorte, tvertimod raaber
2T44, s. 193 den seer, at Utaalmodigheden · kunde iføre sig en ny Skikkelse og sidde sørgende
BA, s. 400 ar Oraklet ogsaa. Men Oraklet · kunde igjen betyde lige det Modsatte. Hedningens
SFV, s. 65 gter-Frembringelsen, men jeg · kunde ikke anderledes. Som sagt, min Tanke var
Papir 15 ς. En saadan Tilstand · kunde ikke andet end føre til απωλεια:
EE2, s. 209 thi den fromme Jøde · kunde ikke angre det, fordi han ikke absolut
NB18:44.a egyndt Angrebet, sagde: at han · kunde ikke begribe at jeg vilde gjøre saa
FB, s. 110 ei, men han havde ikke Ro. Han · kunde ikke begribe, at det var en Synd, at han
JJ:507 fter det og han greb det, men han · kunde ikke beholde det; det tilbødes ham,
JJ:507 det tilbødes ham, men han · kunde ikke besidde det – ak og det var
NB22:53 saa » Alt rigtigt, og man · kunde ikke beskylde ham for at udelade Efterfølgelsen«.
NB26:94 ikkre mig Udkommet. Men jeg · kunde ikke beslutte mig til at kaste den Smule
3T44, s. 277 dog hvo den Kommende var, · kunde ikke bestemmes; da befalede han som Herodes,
OTA er at ville Eet; men at ville Eet · kunde ikke betyde at ville Verdens Lyst og hvad
NB20:58 es i Χstheden. / / Socrates · kunde ikke bevise Sjelens Udødelighed. Han
NB12:51 n forhaanede mig. Alt dette · kunde ikke bevæge ham, til dog med eet Ord
NB12:51 kop M. forstaaet. Men dette · kunde ikke bevæge M., ei hell., hvad han dog
G, s. 15 ærkt sat i Bevægelse, jeg · kunde ikke blive den Tanke qvit, at i meget kort
NB21:121 en var lagt til Rette; der · kunde ikke blive Noget af, hvad der i dette Tilfælde
JC ere Skrift ham tilhænde, men han · kunde ikke blive sig klar over, hvilken Betydning
EE1, s. 218 lige haabende Individualitet · kunde ikke blive sig selv præsentisk i sin
G, s. 43 rdi hun var i Selskab. Beckmann · kunde ikke bringe mig til at lee. I en halv Time
EE2, s. 293 men ogsaa tragisk, thi han · kunde ikke bruge den. Da blev Qvinden skabt.
SLV, s. 421 En Pige af en saadan Bonitet · kunde ikke bruges i Experimentet, naar det gjelder
NB4:152.a e sande Hellig-Dage. / Ak, hun · kunde ikke bryde mit Tungsinds Taushed. At jeg
NB26:46 gjøre dem ulykkelige, thi de · kunde ikke bære det. / Nei, Christus selv
NB7:75 lik maa det være ham, som · kunde ikke Børnene naar de pine en Sommerfugl,
IC, s. 59 neste Ven, mit eget Barn, jeg · kunde ikke dømme skaansommere, og heller ikke
JJ:513 det jo som et Barn faaer det, Du · kunde ikke elske Gud af Dit ganske Hjerte, ikke
Brev 46 g givet igaar Aftes, men man · kunde ikke faae Billet. / Tiden er nu forbi,
JC, s. 20 e ham, var det fyldte Rum, han · kunde ikke faae det tæt nok om sig. Hans Phantasie
F, s. 472 a hende, ja tabt for hende. Jeg · kunde ikke faae et Ord indført. Hun bad mig
4T44, s. 329 e var trængt tilbage, det · kunde ikke faae Magt til at gribe ham med sin
SLV, s. 269 ldt der en Taage paa, og man · kunde ikke faae Noget at vide uden ved Hjælp
EE2, s. 330 Snare af Vanskeligheder. Han · kunde ikke faae Tid til at overveie, hvad han
Papir 1:1 um i Slotscappellet; men han · kunde ikke faae Tilladelse at holde Prædiken.
EE1, s. 397 n kjørte baglænds, hun · kunde ikke faae Vinduet op; jeg tog mine Briller
NB7:85 lille Gratiale af 10rd, det · kunde ikke falde ham ind. Saa skader en saadan
Brev 312 r modtager De tilbage; det · kunde ikke falde mig ind at brænde dem, mindst
LA, s. 58 nkeltheder i denne anden Deel · kunde ikke falde mig ind, netop fordi Enkelthederne
EE2, s. 101 bekymrede Ægtemænd, det · kunde ikke falde mig ind; og jeg haaber, at Du
2T43, s. 54 kommer fra Gud, Ak! men Du · kunde ikke fatte, at den i Dig kunde blive til
EE2, s. 255 t Andet blev forandret, dette · kunde ikke forandres. Det var ikke blot Frygt
NB6:16 er skulde og kunde slaae til, men · kunde ikke fordi jeg bestandigt maatte holde
NB20:46 engelse, af Sjels-Lidelser o: D: · kunde ikke forekomme i Fortiden, da det strax
3T43, s. 102 tilhørte Skaberen. Men de · kunde ikke forhindre, at den Bekymring efter
EE2, s. 302 hvile deri, men denne Lære · kunde ikke forklare dens egen Stifter. Hvis et
Papir 306 Ophav og Udspring, men Du · kunde ikke forklare hvorledes, og hver Gang Du
Papir 306 en Eet kunde han ikke, han · kunde ikke forklare, hvorledes det opkom i ham,
Papir 306 ning for hans Liv, men han · kunde ikke forklare, hvorledes, netop da Nøden
NB31:52 Selv om jeg vilde tale, de · kunde ikke forstaae det – selv om jeg vilde
NB9:42 eres Enten og Eller, men hun · kunde ikke forstaae det« Dertil svarede
NB11:118 deligt nok sagt dem det, men de · kunde ikke forstaae det. / Det vil sige: Aand
FB, s. 107 ans Tale formanende. Men Isaak · kunde ikke forstaae ham, hans Sjæl kunde ikke
NB15:19 gle gode Hoveder, thi andre · kunde ikke forstaae Ham. Afskyeligt, væmmeligt!
FB, s. 107 øst og Formaning. Men Isaak · kunde ikke forstaae ham. Han besteg Morijabjerget,
2T43, s. 55 in Sjæl formørket, Du · kunde ikke forstaae Ordet? Men hvad gjorde Du
NB25:109 Tilfælde, maaskee. Jeg · kunde ikke forstaae, hvad hun paa den Tid kunde
JC, s. 38 unde han vel begribe, men han · kunde ikke forstaae, hvorledes det kunde falde
G, s. 38 Salomon og Jørgen Hattemager · kunde ikke frembringe denne Virkning. Ja Hr.
Brev 55 noget ømfindtligt, og jeg · kunde ikke fremføre Spørgsmaalet: hvorfor.
NB10:78 stus var selv Gud, Han · kunde ikke fremsætte Andet end den gudd. Sandhed.
Papir 365-12.b sig. / Socrates sagde han · kunde ikke føde, men blot være Gjordemoder.
BA, s. 440 lighed, og nu kom i Livsfare, · kunde ikke føre Beviset, fordi han ikke havde
DS, s. 168 ikantens Liv og hans Tale; jeg · kunde ikke ganske frigjøre mig for at komme
BB:38 vi sjeldnere den Undskyldning jeg · kunde ikke gjøre derfor, det ligger i min
SLV, s. 249 saaret af den Tanke, at jeg · kunde ikke gjøre hende lykkelig – og
3T44, s. 281 t høre. – Eller han · kunde ikke glemme sig selv over Brudgommens Røst,
FB, s. 109 ag af blev Abraham gammel, han · kunde ikke glemme, at Gud havde fordret det af
SLV, s. 436 han veed sig bedre, men han · kunde ikke glemme, at han blev Skyldner til en
NB30:14 rgelsens Mulighed, og Christend. · kunde ikke have haft nogen anden Religion til
G, s. 24 ldhed. Vi kjørte sammen. Hun · kunde ikke have kjørt tryggere, om hun havde
NB13:36 dskarl o: s: v: – jeg · kunde ikke have udholdt det. Det har slaaet mig,
FB, s. 106 d var ikke lærd Exeget, han · kunde ikke Hebraisk; havde han kunnet Hebraisk,
2T44, s. 190 tabt for stedse, og Døden · kunde ikke hjælpe ham, men netop for Dødens
SLV, s. 235 nde hjælpe Mange, men han · kunde ikke hjælpe sig selv; og han blev vellystig,
SLV, s. 240 ster mig til Jorden. At gaae · kunde ikke hjælpe, jeg maatte give gode Ord,
DD:39 sig som diabolisk Humor); men han · kunde ikke holde sig ene og constituerede et
GU, s. 333 han er den Uforanderlige, han · kunde ikke holde sig saaledes stille, han reiste
EOT, s. 269 rde hun dog Noget. Nu ja, hun · kunde ikke holde Taarerne tilbage. Dog var den
OTA, s. 155 ver den i Almindelighed. Han · kunde ikke holde ud med det Evige, han kunde
DS, s. 168 endelige, jordiske Hensyn: jeg · kunde ikke holde ud med ham, det vilde hvert
EE:171 s Mc. 7, 31-37. » han · kunde ikke høre« thi Himlen var ikke
KK:11 gtens historiske Udvikling og · kunde ikke indtræde førend alle relative
NB29:95 jeg vende Spørgsmaalet, · kunde ikke just Sympathie forhindre ham i, afholde
PS, s. 257 ig, da jeg skrev dem ned, jeg · kunde ikke kjende mig selv, at jeg, som ellers
NB3:59 skjel fra enhver Anden) men Pigen · kunde ikke kjende Svalen, ikke fra een eneste
SLV, s. 268 var falden i Søvn og han · kunde ikke komme til at kalde paa ham! /
SLV, s. 198 ne og havde Fortougsret. Hun · kunde ikke komme til at sætte sin Fod paa
G, s. 13 nlig frem i hans Skikkelse. Jeg · kunde ikke lade være af og til at skotte næsten
JC, s. 40 dene vare saa skjønne, han · kunde ikke lade være at lytte efter dem, ligesom
OTA, s. 146 : fortabt er fortabt, men han · kunde ikke lade være end eengang at vende
SFV, s. 47 ig Tilhængere. Læseren · kunde ikke ligefrem forholde sig til mig; thi
EE2, s. 209 e Byrde, han sukkede, men han · kunde ikke løfte den op, det kan kun den,
2T44, s. 198 hans Lykke. Han segnede, han · kunde ikke meer. / Hvad er dog denne Tilværelse,
EE1, s. 27 ved en sagte Ild, deres Skrig · kunde ikke naae hen til Tyrannens Øre for
FB, s. 107 kke forstaae ham, hans Sjæl · kunde ikke opløftes; han omfattede Abrahams
NB10:87 e mig. Det var Løgn, han · kunde ikke paa fjerneste Maade tage det op med
Brev 193 et hos en Kunstdreier; jeg · kunde ikke ret beslutte mig til at kjøbe den.
NB26:78 n Tanke. Dog det skete ikke, jeg · kunde ikke ret faae Samtykket i mig selv, at
2T43, s. 24 Evigheder, saa Døden selv · kunde ikke saaledes have adskilt dem. Denne Tanke
SLV, s. 191 un gik; men den Forbigaaende · kunde ikke see mig. O skjønne Tid, o elskelige
Papir 147 Rørfløite ell. Sligt ( jeg · kunde ikke see, hvad det var, da han var i en
2T43, s. 23 rholdes ved et Ønske; han · kunde ikke selv faae det ved at ønske det,
TAF, s. 290 sagde det – nei Ordet · kunde ikke sige det, thi Ordet kan ikke lyve.
3T44, s. 265 kelighed tilbage. Optagelsen · kunde ikke skee i samme Øieblik, han maatte
2T43, s. 23 han gik min Dør forbi; Du · kunde ikke sørge og sige: Stormene og Uveiret
NB27:88 n hiin Smerte tænkte jeg · kunde ikke tages fra mig, og da min Skyldbevidsthed
OTA, s. 290 der kan siges om det er: det · kunde ikke tilbede – selv hiin ædle,
OTA, s. 290 e tie af Forundring, men han · kunde ikke tilbede. Men det, at kunne tilbede,
PS, s. 258 sit Sted, en høit Betroet, · kunde ikke tilfredsstille ham, ligesaa lidet
SLV, s. 280 af Veien. En Pythagoræer · kunde ikke træde ængsteligere paa Jorden,
Brev 187 / Indlagte Brev til Sophie · kunde ikke træffe hende, da hun er paa Landet,
JJ:481 Begrebet det Gode. Græciteten · kunde ikke tænke det Gode uden det Skjønne
NB20:165.a ristus-Billede. / / / Mynster · kunde ikke tænke sig ham uden en vis fornem
3T43, s. 81 Forstandens strenge Dom, han · kunde ikke udholde Kjerlighedens milde! Dog den
OTA, s. 155 holde ud med det Evige, han · kunde ikke udholde Verdens og Menneskenes Modstand,
4T43, s. 154 at behøve den, ak men Du · kunde ikke undvære den, den hjalp Dig kun
NB24:125 Mynster. Men som sagt, man · kunde ikke vide, hvad han skjulte, og om han
Papir 13:10 lge sit Væsen ligesaa · kunde ikke ville) / / virksom / – /
AE, s. 533 Eller hvis de levede, men han · kunde ikke vinde dem! Han kan indtil det Sidste
Not11:27 Potens som den oprindelige · kunde ikke virkeliggjøre sig, den er den egl.
NB24:94 ik, da han kan sige til ham: det · kunde ikke være anderledes, o, men jeg har
LA, s. 35 dens Samtykke, der siger: det · kunde ikke være anderledes. / Et væsentligt
OTA, s. 126 skjellighed. Udødeligheden · kunde ikke være en sidste Forandring, der
Not11:26 Gud ikke være; thi han · kunde ikke være Herre, han kunde hell. ei
NB17:45 – fandt jeg at derved · kunde ikke være Noget at gjøre, og i hvert
Brev 118 mig lang Tid, en Times Tid · kunde ikke være nok, og derfor gik det hen;
SD, s. 130 ille af med sig selv, men der · kunde ikke være Tale om, fortvivlet at ville
JJ:513 s – og dog, ikke sandt?, Du · kunde ikke ønske saaledes at bestikke Gud;
G, s. 62 mmelse! / Nei! Nei! Nei! jeg · kunde ikke, jeg kan ikke, jeg vil ikke, ikke
IC, s. 202 old til Pilatus; thi Christus · kunde ikke, kunde kun usandt svare paa det Spørgsmaal,
Papir 97:2 rst har viist, hvorledes han · kunde illudere en Ret. / d. 17. Sept. 34. /
EE1, s. 35 kigede i Gryden. Paapasseren · kunde imidlertid ikke modstaae Fristelsen; det
EE2, s. 308 ar til Strid af anden Art. Du · kunde imidlertid selv bidrage lidt til at afgjøre
BI, s. 170 og ender uden Resultat. Dette · kunde imidlertid synes noget aldeles Tilfældigt.
Oi5, s. 231 . / Kun guddommelig Myndighed · kunde imponere Menneske-Slægten saaledes,
DRT, s. 164 ndhed forelsket«: saa · kunde Indbyggerne i det Land svare og til en
G, s. 37 vittigt Hoved har sagt, at man · kunde inddele Menneskeheden i Officierer, Tjenestepiger
NB18:21.a Indtog« ( hvilket · kunde indeholde en Hentydning til hiint bestemte
Brev 253 le Dem den; da den muligen · kunde indeholde et Vink enten for mig eller Dem,
LA, s. 14 Intet. Ikke Pandoras Æske · kunde indeholde saa mange Ulykker og saa megen
Papir 68:2 g kan godt forklare mig, at den · kunde indeholde Straf for Overtrædelser; men
KG, s. 322 langt større, end hvis jeg · kunde indestaae Dig for, at den Mægtigste
Papir 1:1 resætningers Begravelse · kunde indfinde sig Kl. 2, hvorpaa de opbrændte
NB23:33 ar da min Opgave ( hvis jeg · kunde indfrie den, thi om jeg kan det endog blot
BI, s. 144 vidste, og forsaavidt umuligt · kunde indføre nye Lærdomme. Ironien ligger
CT, s. 234 den hinkende Retfærdighed · kunde indhente ham saa længe han levede, tilmed
TTL, s. 405 og om han havde et Aasyn, der · kunde indjage den Modigste Skræk, saa Du faldt,
F, s. 521 ret for uskikket til, at man · kunde indlade sig med mig, » dog ikke
F, s. 521 Trods Skylden for, at man ikke · kunde indlade sig med mig, saa maatte dog vel
AE, s. 241 etydelighed, at han slet ikke · kunde indlade sig paa at opfatte et saadant brudt
BI – Noget Statens Alvor umulig · kunde indlade sig paa, hvis Opfattelse derfor
NB14:99 vde man forsonet sig med mig, og · kunde indrømme mig hvad der var og er min
BI, s. 233 , der skulde undervises, ikke · kunde indrømmes nogen Stemme), netop ved sin
NB20:132 eg gjør til Dig, om det ikke · kunde indrømmes. – / Sandt nok ved ubetinget
NB4:20 Selvkjerlighed, vil ethvert Msk. · kunde indsee i sit Døds-Øieblik, og hvorfor?
SLV, s. 298 o det er vist, naar jeg blot · kunde indsee, hvorledes det er at forstaae, at
EE2, s. 105 le opløse sig i Intet; jeg · kunde indskærpe det som en Klogskabsregel,
EE2, s. 105 kke at forsvare sig selv. Jeg · kunde indskærpe Dig det som en Klogskabsregel,
4T44, s. 305 gtig; og denne Forandring · kunde indtræde hvert Øieblik. Blot nu dette
Papir 416 : den Confusion som muligt · kunde indtræde i det frygtelige Øieblik,
SFV, s. 16 ikke, at en saadan Forandring · kunde indtræde i Løbet af 3 Aar. Derimod
PS, s. 277 igt. Dersom Nødvendigheden · kunde indtræde paa eet eneste Punkt, saa vilde
EE1, s. 69 en græske Bevidsthed. Man · kunde indvende mig, at Eros var jo Guden for
Not11:22 old men kan blive det. Man · kunde indvende, at det hell. ei lader sig forestille;
NB21:103 Betragtning.« / Herimod · kunde indvendes, at jo ogsaa i en ældre Tid
EE1, s. 11 ar Dig for kjær til, at Du · kunde indvie Andre i den. Dit Liv har maaskee
AE d, hvorved hans hele Stræben let · kunde indvikle ham i adskillige Modsigelser;
YTS, s. 254 t inde med Dine Lidelser, som · kunde Ingen end ikke Han forstaae Dig; raab ei
NB4:4 den en frygtelig Seighed. Saaledes · kunde ingen Mand holde ud at leve hen, i Dødens
NB12:147 ttigheden og Letsindet selv: da · kunde Ingen ret fatte Alvoren. O, I Daarer aldrig
NB23:12 es kom ned af Bjerget med Loven, · kunde Ingen taale at see paa hans Ansigt –
G, s. 16 et om ham og deres Forhold. Han · kunde ingen Tilstaaelse gjøre, dertil var
NB24:25 t lide. Men et saadant Achweimir · kunde ingen virkelig Forfatter beqvemme sig til.
BOA, s. 151 Mangel paa Alvor og Holdning, · kunde Ingen ønske, idetmindste ingen Bedre
G, s. 78 ddelbarhed. / At denne Kategori · kunde intendere at udstryge og suspendere hele
NB11:176 tilsidst næsten Prisen · kunde interessere ham mere end den Elskede; men
NB:20 Magt maa strande herpaa. Det · kunde interessere mig ubeskriveligt at tale med
JC, s. 22 Veien. Begyndte han derpaa, da · kunde Intet bringe ham til at høre op. Faldt
EE1, s. 66 gte bestandig Fodfæste og · kunde intet finde, søgte bestandig Bund, men
4T44, s. 296 b, men denne mægtige Mand · kunde Intet gjøre for ham ( dette er jo det
NB9:4 i og Pleti o: s: v:): vred paa mig · kunde intet godt Msk. blive; thi er han et godt
EE1, s. 250 d var en Seminarist, men han · kunde intet Levebrød faae. Han var min første
NB10:130 ver nogle Faa. Saa guddommeligt · kunde intet Msk. tale, naar han vidste det Samme
G, s. 41 andselig brusede mig forbi; jeg · kunde Intet see uden Theatrets Rum, Intet høre
BB:29 are som de burde at være aldrig · kunde intresere dem, og jeg troer i det Hele
NB23:163.a ren faae et nyt Point. Det · kunde introduceres saaledes. / Det bliver vel
Papir 349-2.a som noget kun Franskmænd · kunde inventere. Engelskmanden svarede: ja Opfindelsen
Brev 271 lev at flyde i Pennen, saa · kunde jeg – altsaa uden endogsaa blot saa
EE2, s. 210 op i Frihedens Verden. / Her · kunde jeg afbryde; thi jeg har nu bragt Dig paa
NB32:127 e – saa umenneskelig · kunde jeg aldrig blive, jeg finder det dog Trøstende,
NB4:104 tigt Msk, o, med et saadant · kunde jeg aldrig falde paa at tale saaledes.
AE, s. 378 de jeg levet i Middelalderen, · kunde jeg aldrig have besluttet mig til at vælge
NB23:54 et af Guds Huus. / Noget Saadant · kunde jeg aldrig sige. Jeg maatte sige: hvorfor
Brev 279 ng. Hvad mig selv angaaer, · kunde jeg aldrig ønske mig en paalideligere
TS, s. 46 har ikke Troen«. Dette · kunde jeg altsaa sige til Luther, sige til ham:
OiA, s. 8 de høist gaadefulde; svare · kunde jeg altsaa umuligt og maatte derfor ansee
Brev 313 dikant i Citadellet. Hvor · kunde jeg andet end gaae derud, og jeg blev ikke
NB14:103 / Paa min Forfatter-Virksomhed · kunde jeg anvende det Ord af Johannes den Døber:
NB23:126 oede. Naar galt skulde være, · kunde jeg bedre see at faae fat i et Msk, der
NB20:36.b reent egoistisk har tænkt: · kunde jeg bemægtige mig den. Helst vilde han,
AE, s. 69 e jeg beraabe mig paa ham, og · kunde jeg beraabe mig paa ham og gjøre det
AE, s. 69 e jeg det med Bestemthed, saa · kunde jeg beraabe mig paa ham, og kunde jeg beraabe
BA, note g Mine af, at paa et andet Sted · kunde jeg besvare det. Men saa meget staaer dog
NB22:171 aisonere omtrent saaledes: · kunde jeg bevise, at fE. Prof. Martensens Existents
NB4:155 thed at trækkes med, saa · kunde jeg blive Embedsmand. Nu vanskeligt. Saa
EE1, s. 403 vergang til Virkeligheden. / · Kunde jeg blive jaloux paa Cordelia? Død og
AE, s. 499 og tænker Barnet som saa: · kunde jeg blot slippe for Straffen, saa skal
NB26:84 / Ogsaa saaledes forstaaet · kunde jeg da ikke ønske at stifte Partie.
AE, s. 159 vnet Digtet. Af Commentatoren · kunde jeg da maaskee lære, hvad jeg af at
NB14:90 ed en Tilhænger, ret som · kunde jeg det ikke selv. / R. Nielsen. /
NB23:33 standigt kun vide, at igaar · kunde jeg det nogenledes. / Overalt, hvor der
NB31:139 der gjør ondt. / / Saaledes · kunde jeg dialektisk nøiagtigt betegne hvad
AE, s. 165 gte Stads, denne Vanskelighed · kunde jeg docerende udtrykke saaledes: hvad den
NB26:14 g. Der gik Tid hen. Men ret · kunde jeg dog aldrig beslutte mig til at gjøre
2T43, s. 34 v jeg at være et Barn, da · kunde jeg dog ikke elske af al min Magt og af
OTA, s. 274 rraad jeg ønsker at samle · kunde jeg dog ikke spise paa eengang, og i en
OiA, s. 7 for mine Øine. Imidlertid · kunde jeg dog ikke tilbageholde det Ønske
NB9:78 været ved mig, og derfor · kunde jeg dog nok mulig bedrage mig selv betræffende
SLV, s. 362 den var min. Men vilde eller · kunde jeg dog nu handle anderledes end jeg har
NB:7 ltagelse med den. Ønske det · kunde jeg dog ogsaa at gjøre mig forstaaelig
GU, s. 337 ring behager ikke – hvor · kunde jeg dog sige: Forandring behager. Naar
NB12:120 gieust strandet derpaa. Nu · kunde jeg dog umuligt forsvare, at lade hende
Brev 273 den 5½ Akt og Halen · kunde jeg ellers have Lyst til at opponere, naar
JC, s. 50 Alt paa eget An- og Tilsvar. · Kunde jeg end have ønsket endnu en Stund at
JC, s. 50 vedblive at være umyndig, · kunde jeg end have ønsket, at der var den,
NB26:53 da aldrig falde mig ind, ja · kunde jeg end ikke have forsvaret, thi han vilde
NB14:91 elsen var Efterligning, det · kunde jeg endda nok selv have seet; men Folk
AE, s. 408 igheder, vi ere alle Lidende, · kunde jeg endda opleve den Dag, da min Vert lod
Not8:13 hende trofast som altid. Og · kunde jeg endda see hende lykkelig med en Anden,
TS, s. 61 de ikke efterkomme Budet, det · kunde jeg endda tilgive; fremdeles, hvis de forenede
PPM, s. 138 en talrig Børneflok. / Her · kunde jeg ende. Dog lad mig tilføie et Par
CT, s. 246 men være usandt: dette Tab · kunde jeg endnu forvinde. Men jeg har troet paa
F, s. 525 at være Philosoph; maaskee · kunde jeg endog desuagtet kalde dem: philosophiske
SFV, s. 37 uttende Efterskrift« · kunde jeg fatte mig meget kort, naar Synspunktet
JJ:469 jeg vil tro. Hvor det er mig som · kunde jeg forstaae, der vil jeg dog foretrække
F, s. 517 alidelig og nøiagtig. Dette · kunde jeg forstaae. Dog see! saaledes forholdt
EE1, s. 355 ed Rode. Ved Hjælp af den · kunde jeg forsøge, om muligt, at løbe hende
NB:156 oen som trykker, ell. rettere det · kunde jeg fortælle men just fordi jeg ikke
G, s. 69 er det Hele ikke en Begivenhed? · Kunde jeg forud vide, at hele mit Væsen vilde
NB14:67 den. / Nei, mildest christeligt · kunde jeg fremstille Forholdet saaledes. Denne
NB30:96 hvis det ikke var saaledes, saa · kunde jeg fristes til at antage, at det vilde
Brev 271 onferentsraad! / Næsten · kunde jeg fristes til at gjøre Dem en Proposition;
NB35:29 er egl. et U-Menneske, næsten · kunde jeg fristes til at kalde ham et U-Dyr.
FB, s. 198 rns Fordømmelse, saaledes · kunde jeg fristes til at kalde mig selv: tortor
PS, s. 271 . – Kun i een Henseende · kunde jeg fristes til at prise den Samtidige
NB32:46 agtighed. I en vis Forstand · kunde jeg fristes til at sige at man med det
NB19:29 smaa Forhold – dette · kunde jeg fristes til at sige i Veemod, om jeg
NB22:12 foragte de ringere« det · kunde jeg fristes til at sige om min Pseudonym.
NB5:62 istand blevet mig selv; næsten · kunde jeg fristes til at sige ved hans Forkjerlighed,
NB14:65 om jeg turde tale saaledes, · kunde jeg fristes til at sige: det er som naar
NB21:33 kyndte. / / / Gud. / / Næsten · kunde jeg fristes til at sige: det maa dog være
NB33:36 Alvoren. / Problemet. / Saaledes · kunde jeg fristes til at stille Problemet: er
NB15:119 om hele Verden: istedetderfor · kunde jeg fristes til engang at vende Talen om
NB23:49 gjørelse ved Ballotation, saa · kunde jeg gjerne ballotere – uagtet jeg
Brev 38 s har faaet Pennen i Haanden, · kunde jeg gjerne blive ved at skrive Pagina op
NB5:39 de af National-Følelsen: o, da · kunde jeg gjerne give mig til at græde, og
NB29:106 e paa Spil. / Forøvrigt · kunde jeg gjerne lee, naar jeg tænker paa
Brev 88 enti, nu klattrer jeg. Forsaavidt · kunde jeg gjerne strax vende hjem igjen, det
Brev 84 stort at betyde. Forsaavidt · kunde jeg gjerne, men jeg gjør det ikke, fordi
SLV, s. 290 for noget Menneske, maaskee · kunde jeg gjøre det for hende, hvis Forholdet
NB11:103 syntes jeg var min Pligt; og nu · kunde jeg gjøre det, thi nu er der da ikke
NB14:90 n lod sig bruge. I saa Fald · kunde jeg have accepteret ham, og i en Fart faaet
NB32:138 Det og Det ikke var skeet, saa · kunde jeg have begyndt men nu kan jeg ikke. Og
EE2, s. 300 været saaledes stemt, saa · kunde jeg have havt min Glæde af, til Straf
JJ:282 iebenbürgen. / Om Prof. David · kunde jeg have Lyst at anvende de Ord af Baggesen:
JJ:139 irs Lommebog. / Under denne Titel · kunde jeg have Lyst at beskrive de enkelte Qvarterer
JJ:300 mer og holdt saa zarte som muligt · kunde jeg have Lyst at tegne en qvindelig Figur,
NB:49 tel: / / Lidelsernes Evangelium, / · kunde jeg have Lyst at udarbeide en Samling af
NB14:5 rg Aladdin. / Forøvrigt · kunde jeg have Lyst til at fremstille dette,
Papir 414 ølelser. / Under denne Titel · kunde jeg have Lyst til at henkaste lidt Lyrik.
NB8:96 delig religieust forpligtet, · kunde jeg have Lyst til at reise hen til et eensomt
NB12:129 diationen. I den Anledning · kunde jeg have Lyst til at sige. At støde
NB20:176 eation at indrømme, saa · kunde jeg have Lyst til at skrive en Bog, som
NB16:22 som forskreve sig til det Onde, · kunde jeg have Lyst til at skrive en Bog: /
NB8:46 / Under denne Titel · kunde jeg have Lyst til at skrive et Par Taler,
Brev 99 idt dog ikke modtage Dig; men det · kunde jeg have meldt Dig. Som sagt jeg havde
Brev 56 g af Prædikener, saamegen · kunde jeg have til saadan engang imellem at sende
SLV, s. 391 bs sidste Udtryk. Uden dette · kunde jeg heller ikke bruge ham; thi der ligger
SLV, note nsker Recensenters Yttringer, · kunde jeg her næsten ønske den, hvis den
EE2, s. 246 om jeg vilde være aandrig, · kunde jeg her sige, at Individet paa en lignende
Oi1, s. 131 gt afgjørende«, da · kunde jeg hertil svare: anderledes kan det ikke
NB7:26 td. ikke her. Det er mig som · kunde jeg høre et saadant Msk: sige: naa,
NB14:90 , ethisk, i Charakteer. Saa · kunde jeg i en Fart have seet, om han lod sig
NB21:46 er turde have ventet – saa · kunde jeg i et enkelt Mismods Øieblik være
EE1, s. 322 langt ned ad Stien; derimod · kunde jeg iagttage en Bro, som løber ud i
NB22:125 nge det Værste stod paa, da · kunde jeg ikke besinde mig paa eller fastholde,
Oi1, s. 130 en Evighed igjennem · kunde jeg ikke blive træt af denne Beskjeftigelse!
SLV, s. 211 noget saadant Intermediairt · kunde jeg ikke fatte. Nu vel, nu lider jeg, jeg
NB26:78 jennem. / Men i Begyndelsen · kunde jeg ikke forstaae det, og ikke gjøre
JJ:64 rsimpleste. / Da jeg var meget ung · kunde jeg ikke forstaae, hvorledes man bar sig
G, s. 69 jeg da kunne forudsee det? Men · kunde jeg ikke forudsee det, saa er jeg jo uskyldig.
OiA, s. 8 rede var angrebet i Sommeren, · kunde jeg ikke ganske med Sikkerhed vide, da
NB17:109 ne. / Om mig selv. / Hvor meget · kunde jeg ikke gjøre for at lette mig min
NB33:5 aa Regjeringens Side, altsaa · kunde jeg ikke godt svække ham. Privat sagde
NB10:197 Hvis jeg ikke havde Χstd. · kunde jeg ikke holde dette ud; men hvis jeg ikke
G, s. 14 rholde mig iagttagende mod ham, · kunde jeg ikke lade være ved allehaande Experimenter,
SFV, s. 65 f æsthetisk Frembringelse · kunde jeg ikke løbe fra den, saaledes forstaaet,
EE2, s. 187 let indsee, at paa den Maade · kunde jeg ikke misbillige den. Jeg har paa Elskovens
Brev 275 re Mandags-Toure; sidste Mandag · kunde jeg ikke modstaae min Datters Ønske
Not15:15 ende, og naar jeg skimtede Haab · kunde jeg ikke negte mig den Glæde at fortrylle
NB24:54.g forandret sig aldeles: og det · kunde jeg ikke nænne mod hende at blive vidende
NB14:126 er et Msk. selv lider: nei, det · kunde jeg ikke overtale mig til; naar saa er,
NB26:39 øre Noget for hende. Dog · kunde jeg ikke ret beslutte mig til at gjøre
EE1, s. 322 hende at see. Fra Vinduet af · kunde jeg ikke see langt ned ad Stien; derimod
NB14:119 este, Evighedens! Hvor let · kunde jeg ikke skyde en uhyre Fart blot ved nogle
AE, s. 211 er, tog mig ganske, og ganske · kunde jeg ikke tilhøre den – men sæt
NB6:62 ne Synder. Min Produktivitet · kunde jeg ikke tvinge tilbage, jeg fulgte den
NB4:78 klogt var gaaet af Veien: nei det · kunde jeg ikke udholde. Naar den kjærlige
NB:134 ldre. I en opbyggelig Tale · kunde jeg ikke urgere saa stærkt paa, at Bibelen
NB22:89 and er egl. Fordringen, men · kunde jeg ikke ved en lille Indulgents, som Naade
NB4:32 ab endog for Skolebørnene: det · kunde jeg ikke vide forud, det beklager jeg mig
NB25:113 y Forlovelse. Naturligviis · kunde jeg ikke vilde, at Andre kom til at see
Papir 478 ge. Det er velmenende, det · kunde jeg ikke ville betvivle, det er velmenende,
EE2, s. 215 rte mig væsentligt, saa · kunde jeg ikke vælge det, men var der Noget
EE2, s. 205 dersom det ikke var sat, saa · kunde jeg ikke vælge det, og dog, dersom jeg
EE2, s. 205 er, thi dersom det ikke var, · kunde jeg ikke vælge det; det er ikke, thi
BN, s. 120 Forhold var til Hedninger, saa · kunde jeg ikke være neutral, saa maatte jeg
Brev 159.6 for tidligt! / Gifte mig · kunde jeg ikke; selv om Du endnu var fri, jeg
Brev 159.7 dog for tidligt! / Gifte mig · kunde jeg ikke; selv om Du endnu var fri, jeg
Brev 159.8 dog for tidligt. / Gifte mig · kunde jeg ikke; selv om Du endnu var fri, jeg
Brev 159 g for tidligt! / Gifte mig · kunde jeg ikke; selv om Du endnu var fri, jeg
NB24:54.a r skete Noget fra hendes Side, · kunde jeg jo ( hvad min Tanke ogsaa var) lade
Papir 391 thi havde Du først sagt det, · kunde jeg jo end ikke have budet Dig en Snaps.
NB12:138 gt ell. Venner. / Nu saa · kunde jeg jo have ladet mig vie til hende ( hvis
JJ:115 saa meget paa hendes Vel, da · kunde jeg jo have taget hende, da hun selv bad
JJ:115 da engang bleven træt, da · kunde jeg jo have tugtet hende med den Forklaring,
SLV, s. 198 m, og dersom jeg var død, · kunde jeg jo heller ikke leve om, thi jeg har
EE2, s. 174 re mig den Chicane, at saa · kunde jeg jo igjen heller ikke give en paalidelig
NB29:5 af dette Ethiske – men saa · kunde jeg jo ikke engang faae Lov dertil –
SFV, s. 94 or mig en Ubetydelighed, saa · kunde jeg jo lade det falde bort, skulde ogsaa
Brev 297 peculative Systemvaas) saa · kunde jeg jo ligesaa godt give Systemet en god
NB9:74 dl. – Dog i denne Henseende · kunde jeg jo reise lidt. / Men hertil maa svares
SLV, s. 343 rstand har paa sin Side. Saa · kunde jeg jo see at indbilde mig, at mit Brud
NB26:113 aaledes om mig. Og desuden, saa · kunde jeg jo slet ikke bruge Dig, naar jeg skulde
Brev 257 es Søn som bringer den, · kunde jeg jo spørge ham om Navnet. Men da
Brev 247 endt med dens Indhold, saa · kunde jeg jo svare Dem, om dens Opfyldelse ligger
Brev 314 t nok blive anderledes, da · kunde jeg jo udgive Noget om Dem og behøvede
SLV, s. 333 / Idag for et Aar siden. Saa · kunde jeg jo undgaae Vielsen og lægge en erotisk
NB10:82 g. / Men angaaende mig som Forf. · kunde jeg jo være forpligtet til at tale ligefrem?
NB6:44 ges. Var jeg Læreren, saa · kunde jeg let fristes til at spille vigtig og
NB6:53 . Exempler paa dette Sørgelige · kunde jeg let paavise. / Godt var det med hiin
SFV, note ikke vilde med det Gode), saa · kunde jeg lige fra det første Øieblik have
SLV, s. 309 jeg ikke være rolig, saa · kunde jeg ligesaa gjerne lade være at begynde
F, s. 488 ord til alle mine Bøger, saa · kunde jeg ligesaa godt ladet være at skrive
Brev 311 øg og Luer. Var jeg Katholik · kunde jeg maaske med brændende Andagt knæle
AA:12 ri jeg kunde fortabe mig; her · kunde jeg maaskee fra de givne Facta udconstruere
JJ:232 ige Lod. / Mine opbyggelige Taler · kunde jeg maaskee gjøre endnu mere særlige:
DS, s. 149 erden vil bedrages. Forsaavidt · kunde jeg maaskee have Betænkeligheder ved
NB23:6.a Uendelige Kjerlighed! / og det · kunde jeg maaskee have tæret paa hele mit
AE, s. 372 iger. Thi er det noget Stort, · kunde jeg maaskee hjælpes til at gjøre
EE2, s. 36 g af Opgaven. Paa dette Punkt · kunde jeg maaskee passende afhandle de mangfoldige
BA, s. 438 sit forbigangne Liv: dengang · kunde jeg maaskee være frelst, den forfærdeligste
NB11:142 r af sympathetisk Art, Alt, Alt · kunde jeg magte – naar jeg fik Lov at producere.
NB2:9 paa Guds Alter. / Menneskelig talt · kunde jeg naturligviis have gjort mig Livet langt
SLV, s. 249 uagtet hun sad ved min Side, · kunde jeg neppe see hende. Denne ideale Skikkelse,
Brev 57 geret Fægtning. See dette · kunde jeg nok have Lyst at vide, men jeg erholder
NB30:60 hedens Skyld. Den Art Straf · kunde jeg nok ønske over den officielle Geistlighed,
F, s. 525 ske Overveielser. Overveielser · kunde jeg nu dog vel gjerne anstille uden at
EE1, s. 423 ang føde Børn. I Diana · kunde jeg nu egentlig ikke forelske mig, men
NB21:93 teds forkynde Χstd. / Dette · kunde jeg nu have brugt, gjort mig selv til Maalestokken
NB17:78 hans Forestilling om Sagen, · kunde jeg nu være berettiget til at fordre
NB11:206 ørte min Stolthed. / Stundom · kunde jeg næsten blive angest og bange, naar
Papir 292 at jeg er en ægte Dansk, saa · kunde jeg næsten for at forklare de Modsætninger,
NB14:40 ge mod Χstus. / Overhovedet · kunde jeg næsten fristes til at betragte det
NB7:26 e«. / / / I Utaalmodighed · kunde jeg næsten fristes til at spørge:
EE1, s. 329 n Eenhed. I denne Henseende · kunde jeg næsten fristes til, igjen at anbefale
EE2, s. 298 ige Matrone, min fromme Moder · kunde jeg næsten kalde hende, saae jeg ikke
Papir 349:2 an gav Kjøb. Saaledes · kunde jeg næsten ogsaa fristes til at opgive
SLV, s. 300 jeg hidtil har bemærket, · kunde jeg næsten være fristet til at troe,
Brev 214 este Exemplar. Denne Grund · kunde jeg ogsaa angive, jeg har kun eet eneste,
NB31:139 td. / Hvad her er fremsat, · kunde jeg ogsaa gjerne udtrykke i et mere theologisk
AE, s. 201 a ham at jeg siger dette, som · kunde jeg ogsaa hæve Paradoxet, ingenlunde.
2T43, s. 24 ham det høieste Gode, da · kunde jeg ogsaa tage det fra ham, om han end
NB17:78 Mere; med Ideens Maalestok · kunde jeg ogsaa vise, at i Ideen seet er Sagen
Brev 17 mig kjært. / Forøvrigt · kunde jeg ogsaa ønske at tale engang noget
IC, s. 246 nu mig muligt, det vil sige, · kunde jeg overtale mig til, bevæges til at
Brev 254 : hun er Deres Øiesteen. Det · kunde jeg paa mange forskjellige Maader, meget
NB8:110 kke vide at tage sig deri! / Men · kunde jeg saa ikke sige som ell. vel en Mand
SLV, s. 346 en Rosenkrands visse Gange, · kunde jeg saaledes frelse min Sjel ved at repetere
SLV, s. 288 de min Klogskab tage sig ud. · Kunde jeg saaledes handle klogt, havde jeg været
FB, s. 134 nker: jo kom det derpaa an, · kunde jeg sagtens faae det. Han ligger i et aabent
NB28:88 » naar det kom derpaa an, · kunde jeg sagtens«. / O, mon der blandt
NB11:154 ogsaa reent for min egen Skyld · kunde jeg sige det; thi derfor maa jeg blive
BA, s. 435 ilosophiske Terminologier, da · kunde jeg sige, det Dæmoniske er det Negative
NB9:35 egen Betragtning af mit Liv) · kunde jeg sige: jeg Daare, at jeg ikke har agtet
NB23:83 ed som min egen Opdragelse, · kunde jeg sige: Men jeg har tiet saa længe,
BA, s. 427 desluttethed. Dog herom alene · kunde jeg skrive et heelt Værk, uagtet jeg
SLV, s. 391 høiere Lidenskab, thi saa · kunde jeg slet ikke bruge ham, men han bliver
HGS andring. / Noget Efterskrift / Her · kunde jeg slutte. Men da Provst B., maaskee ogsaa
Not6:8 / I Forbindelse hermed · kunde jeg som en sidste Akt have Lyst til at
SLV, s. 254 kunde hidse hendes Stolthed. · Kunde jeg soutenere en mandlig Existents, der
SLV, s. 327 at han dømte saaledes. Da · kunde jeg styrte som en Fortvivlet ind mellem
NB11:124 e sig i dette. – Saa · kunde jeg svare, at derimod havde jeg egl. Intet,
NB6:64 mig betræffende Udkommet, · kunde jeg søge et Præstekald. Naar jeg
NB11:79 empel af Pseudonymerne, saa · kunde jeg tage det Sted i Enten – Eller,
TS, s. 61 , der faldt dem saa tungt: det · kunde jeg tilgive dem. Men dette kan jeg ikke
Not4:10 eg tænke mig det, og saa · kunde jeg tænke mig det som det der var, men
Not4:10 hi dersom det ikke var, saa · kunde jeg tænke mig det, og saa kunde jeg
JJ:156 i » Gjentagelsen« · kunde jeg tænke mig et andet. Et ungt Msk.
NB30:68 ter en meget stor Maalestok. Saa · kunde jeg tænke mig, at det vilde gaae saaledes
NB20:43 ængere ud – ja ham · kunde jeg uden Fare tale med derom. Men i denne
NB20:152 e jeg skaane mig selv, som · kunde jeg udrette mere ved at holde ud. Om der
EE1, s. 339 paa bekjendte Billeder, saa · kunde jeg vel finde en Analogi, forsaavidt som
NB13:37 drede mig en Forklaring, da · kunde jeg vel give den, dog efter først at
EE1, s. 319 ar en grøn Kaabe til, saa · kunde jeg vel have ønsket at stifte et nærmere
EE2, s. 283 mod Kjærlighed angaaer, da · kunde jeg vel i den Henseende ønske at nyde
NB11:14 en har tænkt mig, og Alt · kunde jeg vel ikke have forstaaet strax) saa
AA:12 pperifter. Paa den anden Side · kunde jeg vel ogsaa see det Skjæve, der laae
NB27:16 varede han: » at det · kunde jeg vel sagtens faae, men det var jo ikke
AE, s. 211 og skrevet om Christendommen, · kunde jeg vel sige Eet og Andet; her vil jeg
Brev 284 skee paa en Spadseretour, · kunde jeg vel tænke, men mig syntes, at just
NB27:88 mig, at kun paa det Vilkaar · kunde jeg vente Frelse og Hjælp – og
AE, s. 229 , dog ikke docerende, thi saa · kunde jeg vide Noget med Bestemthed, men i Spøgens
NB23:33 , ene med Bibelen: saaledes · kunde jeg ville træde frem ene med det N.
SFV, s. 42 ge paa denne Existents-Form, · kunde jeg virkelig beslutte mig til at gjøre
NB22:169 rs er en Hader af Maskiner, saa · kunde jeg virkelig ønske, at man inventerede
SLV, s. 355 a misforstaae det Første. · Kunde jeg være bleven hende forstaaelig i
AE, s. 107 relse. Dette Spørgsmaal · kunde jeg ønske at behandle lidt udførligere
AA:12 i Grad mærkelig). Derfor · kunde jeg ønske at blive Acteur, for at jeg
Oi8, s. 351 an lever kun een Gang; derfor · kunde jeg ønske at see Paris, inden jeg døer,
NB33:15 eve af. / I en vis Forstand · kunde jeg ønske denne Straf over Mskene, at
EE1, s. 388 r hun mig Noget? Ingenlunde. · Kunde jeg ønske det? Ingenlunde. Jeg er for
NB30:60 de hitte paa. Dem til Straf · kunde jeg ønske en af de romerske Keisere
NB25:64 , kunde ønske sig. Eller · kunde jeg ønske mig, at have levet saaledes
Brev 304 og mig ganske frie. Derom · kunde jeg ønske mundtligt at forklare mig
NB12:29 staaet, at kun hendes Fader · kunde jeg ønske og vove at indlade mig med.
NB30:96 ud sige til sig selv: dette Msk. · kunde jeg ønske skulde elske mig, han behager
YDR, s. 111 ensomhelst Skikkelse« · kunde jeg ønske særligen bemærket; thi
SLV, s. 188 erfor er en Leflen. Saaledes · kunde jeg ønske, at en Anden vilde tænke
Oi8, s. 351 , siger han, » dette · kunde jeg ønske; o, at det maatte opfyldes
NB16:42 en Pøbel-Forfølgelse · kunde jeg, hvad jeg ogsaa oprindelig havde tænkt
NB10:63 Med den Hjælp at have Formue, · kunde jeg, med Guds Bistand have holdt ud at
NB9:74 mange Maader: en Opmuntring · kunde jeg, msklig talt, behøve; msklig talt,
NB24:137 . Ja, mundus vult decipi. / Nei · kunde jeg, uden Formue, have holdt ud at leve
NB24:54 omina: Du – eller jeg · kunde jo 11. Journalen NB24, s. [ 68], med marginaltilføjelserne
JJ:144 r dog ikke smukt af ham. Han · kunde jo betroe sig til mig og sige, han havde
NB32:94 den simple Grund, at Foreningen · kunde jo bevirke, at man blev dog lidt sandselig
TS, s. 67 , at jeg gaaer ad den Vei, det · kunde jo blive en Politi-Sag, eller Politiet
Not9:1 rundet i Guds Almagt men det · kunde jo blive ved en Kunnen. Et Guds Forhold
DS, s. 210 der Disciplene – nu han · kunde jo da sagtens forsørge dem med det Fornødne,
Oi8, s. 363 hurtigt greb straffende ind, · kunde jo de egentlige Capital-Forbrydelser ikke
Not4:11 eget Væsen bliver udforsket, · kunde jo den Gud, der kommer ud, være en blot
Papir 122 faler fE at brænde Ligene man · kunde jo deraf faae Patent-Gjødning. –
KG, s. 241 sker i Sandhed – ellers · kunde jo det at blive elsket vorde En til stor
Papir 9:1 . passe ind der under; thi ellers · kunde jo det Tilfælde møde, at vi stødte
NB36:11 ads, det Sikkreste. Men saa · kunde jo Det, der skal skaffe Plads, selv tage
NB12:30 andet Skrift. For den Sags Skyld · kunde jo det: fra Høiheden vil Han drage Alle
AeV, s. 79 mte Mands Forværelse, han · kunde jo dog altid tjent lidt ved at lade den
TS, s. 85 . Værgeløs. Ja, thi han · kunde jo dog i een Henseende have værget sig.
JC, s. 39 den Andens Adfærd, thi han · kunde jo dog ikke ville, at denne skulde være
JC, s. 32 hie. Den begyndende Philosoph · kunde jo dog ikke være berettiget til at sige:
4T43, s. 128 aar Du selv ikke vil det. Du · kunde jo dog ikke ønske, naar Du skuer ud
CT, s. 233 n god Sag; de samme Mennesker · kunde jo dog ikke, end ikke i Comedien, paa een
JC, s. 41 aldrig forklarede Noget, der · kunde jo dog være den, der behøvede det.
KG, s. 323 Den Fattige, den Elendige · kunde jo døe – altsaa er det det Vigtigste,
NB19:34 til at være streng, man · kunde jo ellers faae Disciple, der hjalp En til
NB7:20 il mig. Og i denne Henseende · kunde jo en lille Forklaring nu maaskee formilde
NB25:64 al have sagt: hvorledes, Du · kunde jo end ikke holde een eneste af dem fast,
EE:74 lotte subjektive Fordring; thi saa · kunde jo enhver Grille gjøre lignende Ophævelser.
NB17:106 g har en Broder; en Broder, han · kunde jo føle sig forpligtet til pludselig
Brev 272 d Conf. Men hvorledes! Jeg · kunde jo gaae ud til ham, tænker jeg, og saa
Papir 420:2 r gjøres mere. Nu man · kunde jo gjøre et Gjestebud ell. to. Men det
NB11:84 nke – thi hvis ikke, saa · kunde jo Gud slaae Haanden af ham. / Saasnart
Brev 85 i ham. Dette ussle Pak. Jeg · kunde jo have blevet hos hende, lade hende lide
NB33:37 r eller to og to i Forening · kunde jo have en Lygte og selv besørge den:
Brev 49 mig med Deres Mand; thi han · kunde jo have fanget mig op paa Gaden. Men en
3T44, s. 280 Glæde var fuldkommen, han · kunde jo have gjemt den i sit Hjerte, han kunde
KG, s. 88 yde Venner og Frænder, han · kunde jo have indbudet dem alle ligeligt. Unegteligt;
NB24:79 rabelt som muligt. De Χstne · kunde jo have sagt: vi Par Msker, hvor i al Verden
NB11:91.a te Pathetiske det Comiske; man · kunde jo her komme til at tænke paa Peer Degn,
KG, s. 26 ugt aaben. Hvor underligt! Der · kunde jo holdes lange og skarpsindige Taler om,
NB23:20 r Du nu ogsaa en Χsten; der · kunde jo idag maaskee komme en existentiel Collision,
NB8:55.a til for Stads Skyld. / Moses fE · kunde jo ikke begribe, hvorledes det skulde skee
2T43, s. 20 den, der ikke havde det, han · kunde jo ikke berømme det. Saa vilde da det
DS, s. 241 Alle · kunde jo ikke blive Professorer, men Alle fik
NB31:113 t: hvorledes var det muligt, Du · kunde jo ikke engang medens Du levede holde een
Papir 457 k være heri, thi Anselm · kunde jo ikke i Sandhed ret komme til at holde
OTA, s. 393 undgaaelige, ingenlunde, han · kunde jo ikke ønske at undgaae den, da den
NB26:77 det paa Guds-Forholdet, saa · kunde jo Individet ( stoisk) ville ligesom udfordre
4T44, s. 379 være Sandhed, thi ellers · kunde jo Ingen have opgivet Alt uden Den, hvem
NB27:66 vaagner om Natten – nu det · kunde jo interessere En stundom ret meget at
NB26:14 egl. handlet af mig, og det · kunde jo just være en Styrelse, at jeg ikke
Brev 272 len. Saa tænker jeg, Du · kunde jo kjøre derud – ypperligt, det
NB18:60 drift o: s: v:, Indbydelsen · kunde jo komme i et Øieblik da man ikke havde
Sa, s. 174 hvad skal han hjælpe os, vi · kunde jo komme til at give Penge til!«
Brev 271 tet i denne Henseende. Det · kunde jo komme til at lyde, om end nok saa skaansomt,
NB17:111 ven: saa er det Frivilligt, han · kunde jo lade det være. At sige: at han kunde
IC, s. 117 rfor og begynde paa Sligt, Du · kunde jo lade det være. Dette er specifik
NB27:8 nsvaret for, – thi jeg · kunde jo ladet enhver Stræben fare og sige
NB29:30 ppe for at være Christne, det · kunde jo let gribe om sig, og hvad gjør vi
NB25:89 or alle deres Lidelser, saa · kunde jo let Sagen komme til at vende sig saaledes
Brev 271 vundet Smerten – det · kunde jo lyde næsten som at foreholde hende,
NB25:84.a r – og i denne Henseende · kunde jo M. være mig en tjenlig Mand: saa
JC, s. 32 endnu ikke var afsluttet; det · kunde jo maaskee bag efter vise sig, at Begyndelsen
NB20:68 turde bruge sit Navn – det · kunde jo maaskee koste ham hans Embede, ell.
Brev 317 rd, jeg skriver dette, han · kunde jo medlidende smile over den Uklarhed at
BI, note rholdt sine Guder, og Socrates · kunde jo meget godt forholde sig indifferent
NB12:120 jort hende Sagen vanskelig. Jeg · kunde jo mere ligefrem ( enten mildt religieust
F, s. 519 yk for Umuligheden; thi ellers · kunde jo min Dumhed være en uendelig fjern
KK:5 en egen Sag; thi det Indvortes · kunde jo Msk ikke efterligne, da den msklige
NB23:157 -Aanden underordnet ( hvis saa, · kunde jo Msk-Aanden ikke dømme efter den men
CT, s. 224 om Du har opgivet Troen. Man · kunde jo nemlig slutte saaledes. Det følger
IC, s. 97 n bilder sig det ind, men det · kunde jo nok være muligt, at han var den »
NB17:80 lik, vendt op ad mod Himlen? det · kunde jo ogsaa betyde at jeg saae efter Stjernerne,
YTS, s. 252 st er for Lidende; thi det · kunde jo ogsaa betyde, at hver Lidende skal søge
SLV, s. 222 thi en saadan Individualitet · kunde jo ogsaa blot være comisk. Anderledes
OTA, s. 320 Staven i hans Haand ( Mangen · kunde jo ogsaa bære en Stav, uden at være
2T43, s. 30 : til en vis Grad. Disse Ord · kunde jo ogsaa gjælde hiint ene Gode, som
NB24:54 let til at tænke paa: Du · kunde jo ogsaa have gjort det anderledes. /
SLV, s. 432 til, og en Stemme siger: Det · kunde jo ogsaa hænde Dig. Hvis der er ridderligt
EE2, s. 196 Dig ud af Stemningen, thi det · kunde jo ogsaa hænde os Andre, men fordi Du
NB6:25 o eenfoldigere jo bedre. Man · kunde jo ogsaa ordne dem efter Begrebs-Udviklingen,
CT, s. 23 ende Fornødenheder. Men man · kunde jo ogsaa paa en anden Maade lære disse
NB25:58 tillige at elske Gud. / Men det · kunde jo ogsaa siges paa en anden Maade, at jeg
F, s. 520 nske efter Ønske. / Dog der · kunde jo ogsaa skee noget Andet; jeg kunde blive
Papir 445 lv, at slaae Noget af; jeg · kunde jo ogsaa slaae saa meget af, at jeg blev
NB14:8 en er digterisk usand. Slutningen · kunde jo ogsaa vendes om: ergo har Mag. K. ikke
Brev 159.4 in Dødsstund. Dog der · kunde jo ogsaa være noget dadelværdigt
SLV, s. 454 derfor er en Fødende, det · kunde jo ogsaa være Trommesyge; item heller
4T44, s. 296 thi den Nødlidende · kunde jo overbevises om, at hiin mægtige Mand
F, s. 525 Tilhold, og i denne Henseende · kunde jo Philosophien være os behjælpelig,
NB22:98 , det skal Du ikke foredrage; Du · kunde jo risikere at Menigheden troede det skulde
FF:125 oner af Brama – eller ogsaa · kunde jo Rosenhoff overtage den med og blive
NB18:44 dem, er jo kun Spøg. De · kunde jo saa offentlig sige det – og ikke
NB2:54 eg havde præsteret, nu vel jeg · kunde jo saa see at præstere noget Bedre.
NB23:146 kke forstaaer det, thi han · kunde jo see at blive Communist) men dette er
NB5:10 kun tilsyneladende; thi han · kunde jo see i deres Hjerter, og altsaa see,
DS, s. 191 Noget for Dig at tale om; det · kunde jo see ud som Alvor; og det christelige
Brev 45 amme slette Art som jeg, saa · kunde jo Sibbern nedlægge sit Embede og lade
NB17:69 hvilken han valgte. Og man · kunde jo sige: han valgte en Differents, da han
3T44, s. 265 rførerens Pallads, han · kunde jo snuble – mon en Saadan vilde have
Brev 84 g vente til det oplyses. Jeg · kunde jo strax kaste mig i en Vogn og komme til
NB23:149 t! Thi et Msk., selv en Apostel · kunde jo tabe Ligevægten ved Tanken om Sligt
Brev 279 misforstaaes. » Det · kunde jo tage sig ud, tænkte jeg, som om Du
DS, s. 213 det fødes i en Stald, der · kunde jo tilstøde det Noget. Og paa den anden
Oi5, s. 246 or Dig at tale om, Menigheden · kunde jo troe det var Alvor eller føle sig
Oi5, s. 246 or Dig at tale om, Menigheden · kunde jo troe det var Alvor, blive angest og
Oi5, s. 245 or Dig at tale om, Menigheden · kunde jo troe, at det var Alvor, blive urolig,
Papir 460 uren – maaskee, ( vi · kunde jo tænke os dette forviklede Tilfælde)
TS, s. 71 Du da nu gaaer herfra ( thi vi · kunde jo tænke os, at det var en Tale, der
NB26:39 nemlig: » jeg ( eller Du) · kunde jo vente en 8 Dage« » see,
NB26:39 n første Replik skal lyde: Du · kunde jo vente en 8 Dage, saa er det ikke mere
NB26:39 saa maa Replikken lyde: jeg · kunde jo vente en 8 Dage. / / / / Lad mig endnu
NB28:56 t med Goldschmidt thi Ingen · kunde jo vide, om dette ikke maaskee kunde virke
NB26:83 hi ogsaa Stolthed og Hovmod · kunde jo vove saaledes ud) nei Troen er Visheden,
Papir 9:1 de historisk ere fundne; thi det · kunde jo være at Historien ei svarede til
NB27:52 ykkes En ret at opgive. Det · kunde jo være den størst mulige Selvtilfredsstillelse
Not15:4.h m hende i hendes Fraværelse · kunde jo være det Samme. / Hun fremtog en
NB26:92 ve salig? dog vel ikke? det · kunde jo være Hovmod, Stolthed, som er Gud
CT, s. 316 g de Skriftkloge gik bort, de · kunde jo være komne igjen med Fordømmelsen.
EE2, s. 128 endnu ikke paastaae, thi det · kunde jo være muligt, at Du var det normale
NB10:45 n Overdrivelse, ach ja, jeg · kunde jo være nøiet med alle de Andres
Brev 45 mod et billigt Honorar; han · kunde jo være til Hest for desto hurtigere
3T44, s. 265 jøn; thi alle Betingelser · kunde jo være tilstede enkeltviis, men frembragte
PCS, s. 140 s Stigen til Hovedet. Nu, det · kunde jo være varmt i Veiret, eller Captainen
NB:33 n pyntet Kræmmersvend, jeg · kunde jo ypperligt kjøre med ham; men det
NB26:113 paa mig det Ansvar, at jeg · kunde jo, for at sikkre mig det Jordiske, slaae
JC, s. 47 n saadan blodig Utaknemlighed · kunde Johannes ikke beslutte sig til; men selv
HGS, s. 197 indligste Udtryk som hvad man · kunde kalde » en ledende Artikel«
NB32:134 ikke, at han er, hvad man · kunde kalde » Kjender«, en fiin
SD rods / Som der blev viist, at man · kunde kalde α Qvindelighedens Fortvivlelse,
NB:6 / / Indholdet skal være hvad man · kunde kalde aandeligt forstaaet det daglige Brød.
NB29:104 d. blevet omtrent hvad man · kunde kalde Barbeer-Sludder, man har taget enkelte
SFV, s. 101 Grund-Forvirringen, hvad man · kunde kalde Christenhedens Syndefald, er: Aar
3T44, s. 233 Art af Sandheder, hvilke man · kunde kalde de bekymrede. Deres Liv er ikke i
Papir 414 Krydsen blev udfundet hvad man · kunde kalde de combinerede Numere. » Blandingen«
AE, s. 67 havt Mangel paa, er hvad man · kunde kalde de egentlige Individualiteter, de
EE1, s. 20 e disse Papirer en Titel. Jeg · kunde kalde dem Papirer, efterladte Papirer,
AE, s. 246 ren sagde, meente at man godt · kunde kalde dem Prædikener, medens Andre indvendte,
BA, s. 329 videnskabelige Totalitet, man · kunde kalde den ethniske, hvis Væsen er Immanentsen,
PS, s. 216 even lyksaliggiort i, hvad man · kunde kalde den høiere Galenskabs vrælende
EE2, s. 170 lhører Historien. Hvad man · kunde kalde den indvortes Gjerning, har Philosophien
Papir 440 top for at redde Noget man · kunde kalde den offentlige Mening. Skeer det
CT, s. 92 rev Fuglen det aldrig, at man · kunde kalde dens Liv Guds-Tjeneste, saa fuldkommen
Not11:37 indelse af B ell. hvad man · kunde kalde dens til-Grund-Læggelse ϰαταβολη
EE2, s. 218 dig Sikkerhed opdage hvad man · kunde kalde deres æsthetiske Differens, hvor
BI, s. 355 han mangler eo ipso, hvad man · kunde kalde det personlige Livs absolute Begyndelse,
SFV, s. 105 get), i Retning af, hvad man · kunde kalde det Røgfortærende; men saa
IC, s. 206 t, hvad man maaskee paa Dansk · kunde kalde det Tiloversblivende, et Udbytte,
TSA, s. 106 gjerne en Smule i, hvad man · kunde kalde det ubevidste eller det velmeente
BOA, s. 222 og gjerne en Smule i hvad man · kunde kalde det ubevidste eller det velmeente
Not11:6 ll. viist, at han existerer. Man · kunde kalde dette System, hvis man vilde et Emanationssystem,
Brev 148 vis jeg i egoistisk Tilfredshed · kunde kalde Dig min, o! hvor fattig vilde jeg
Brev 84 ette Ord saa høit, at jeg · kunde kalde Dig ud af det hyperboræiske Sjæle-Tus-Mørke,
EE2, s. 63 jeg nu vil betragte, hvad man · kunde kalde Elskerens og Elskerindens Metamorphose
BOA, s. 277 an i forflygtigende Forstand · kunde kalde en Aabenbaring, en skjødesløs
SD, s. 191 og Synd anføres, hvad man · kunde kalde en Digter-Existents i Retning af
PCS, s. 132 det lidt Fornemmere hvad man · kunde kalde en diplomatisk Bedunstethed bedst
BI, s. 293 l den Ende adskille, hvad man · kunde kalde en executiv Ironi fra en contemplativ
EE1, s. 298 eske er ikke altid, hvad man · kunde kalde en Forbryder, han er selv ofte skuffet
SD, s. 186 sluttetheden, eller hvad man · kunde kalde en Inderlighed der er gaaet i Baglaas,
Brev 84 ke sovet om Nætterne. Jeg · kunde kalde en Læge, maaskee lod der sig gjøre
SLV, s. 142 isk tilfredsstiller hvad man · kunde kalde en skikkelig Mands alvorligere Fordring
Papir 305:5 ernes Periode ( hvad man · kunde kalde Ens Præexistents) og om min Standsning
LP, s. 44 e herved til, hvad man strikte · kunde kalde Episoder; thi dette Punkt har været
YDR, s. 114 a digterisk, afgivet hvad man · kunde kalde et Existential-Correctiv til et Bestaaende
DS, s. 193 e vel med Rette og med Føie · kunde kalde et Forræderie mod Christendommen.
DRT, s. 163 r i Landet. / Vi har hvad man · kunde kalde et fuldstændigt Inventarium af
EE1, s. 202 Sjæl behøver hvad man · kunde kalde et ungt Hjertes første Grønt;
EE1, s. 121 en bevæget Takt, hvad man · kunde kalde Faldets immanent voxende Hurtighed.
BA, s. 420 Skrift, hvad man psychologisk · kunde kalde Frihedens psychologiske Stillinger
BI, note en stor Mængde af, hvad man · kunde kalde Gadebekjendtskaber. Men som det gaaer
KG, s. 330 jerlige ( eller hvad vi ogsaa · kunde kalde ham: den Gode, den Ædle; thi i
Papir 44 eg vistnok ogsaa meget betegnende · kunde kalde Individualitets-Perioden ( noget,
BI, s. 295 dnu galere. Dette er hvad man · kunde kalde Ironiens Forsøg paa at mediere
4T44, s. 353 t betænke denne, hvad man · kunde kalde Livets Misundelse paa den Udmærkede,
EE2, s. 227 i Sorger og Lidelser, at jeg · kunde kalde mig selv den største tragiske
SLV, s. 61 tte Beviis ligger i, hvad man · kunde kalde Nødvendigheden af en Replik. Som
Not11:3 od sit. / 3. / d. 22 Novb. / Man · kunde kalde Philosophie επιστημη
NB21:126 / / III / / Hvad man · kunde kalde Religions-lærere, eller hvad nu
EE1, s. 209 dragen. Hun mangler hvad man · kunde kalde Sorgens Situation, thi ene formaaer
NB8:47 ndste, som verdslig Forstandighed · kunde kalde sær, hans Existents er denne Art
Papir 369 stand er det egl. ikke man · kunde kalde Tiden uredelig, det er snarere et
BA, s. 434 l det Pludselige, er hvad man · kunde kalde Udøethed. Keedsommeligheden, Udøetheden
EE1, s. 123 yk i Musik, men vel hvad man · kunde kalde umiddelbar Handling. Begge Dele er
KKS, s. 97 af Kræfter, hvad man ogsaa · kunde kalde Ungdommelighedens livsfriske, righoldige
Not11:33 bragte, den samme hvad man · kunde kalde universio. I Guds Selvbegreb er B
EE2, s. 220 er erhvervet, det er hvad man · kunde kalde æquale temperamentum, men dette
IC, s. 245 tenhed en Samling af hvad man · kunde kalde Æres-Christne, i samme Forstand
NB30:18 ved den hele Stimmel af hvad man · kunde kalde, msklig talt, skikkelige Folk bona
BI, s. 333 intet Andet end et, hvad man · kunde kalde, Nydelsens evige Øieblik, en Uendelighed,
NB30:52 Men saa er i Retning af hvad man · kunde kalde: instinktiv Kløgt Qvinden Manden
NB29:110 iteratur i vor Tid, hvilken man · kunde kalde: Jøde-Fortællingen eller -Romanen,
NB6:35 skrevet Leiligheds-Piat. / / Det · kunde kaldes / / Tidligere trykte / Smaa-Ting
Oi5, s. 232 ad der blot med nogen Sandhed · kunde kaldes christeligt Forbillede, og saa gik
Papir 57 Christi Grav, synes jeg passende · kunde kaldes de Vises Steen, forsaavidt dens
CT, s. 73 t fra den Formastelighed, der · kunde kaldes den ugudelige Uopmærksomhed.
Not11:10 ae over. – Indifferentsen · kunde kaldes det Absolute, thi den er omnibus
OTA, s. 150 am riig«: mon hun da · kunde kaldes en ret Elskende, hun elskede jo
HJV, s. 179 vis Liv end i fjerneste Maade · kunde kaldes end den svageste Stræben i denne
EE2, s. 121 mig ud paa, hvad der vistnok · kunde kaldes Glatiis for mig, at forsøge novellistisk
NB25:60 og at jeg er den eneste der dog · kunde kaldes Hjælpe-Lærer. See det kalder
NB25:60 er«; den næste Classe · kunde kaldes Hjælpelærere, de gjøre
OTA, s. 172 oregaaende, hvad der maaskee · kunde kaldes Tvesindethedens falske Omsætninger
BI, note en executive eller, som den og · kunde kaldes, den dramatiske Ironi hører ogsaa
TTL, s. 389 og ( Leilighedstaler, som den · kunde kaldes, hvorvel den ikke har Leiligheden,
CT, s. 211 t endnu her maaskee rigtigere · kunde kaldes, man er tryg. / Denne Tale om Udødeligheden
JC, s. 21 t i en indikativisk Sætning · kunde kaste en forandrende Belysning over det
FB, s. 182 di det dog var muligt, at den · kunde kaste et Lys over Paradoxet. Alt beroer
NB6:16 n Heiberg tænkte som saa, · kunde Kierkegaard der løbe sig en Stav i Livet,
EE1, s. 285 t sig saa meget, at man ikke · kunde kjende dem igjen; man frygter snarere for,
Papir 154:1 egen Dragt, saa at Enhver · kunde kjende dem; endelig levede de i Verden,
G, s. 27 ve siddet længe sammen, ikke · kunde kjende deres egne Been. For om muligt idetmindste
PS, s. 249 kjende det, og hvis man endog · kunde kjende det, ikke kunde udsige det, tilfredsstilles
TTL, s. 458 gunstigelse, og naar Du neppe · kunde kjende Dig selv igjen for Herligheden,
Brev 171 g, hvorledes skulde jeg da · kunde kjende Dig. / Inden jeg imidlertid gaar
Papir 340-14.1 fE som meente, at man ikke · kunde kjende Guds Stemme og Djævelens Stemme
SLV, s. 267 skalkagtig ud, at man neppe · kunde kjende ham. Capitainens Øine vare ikke
NB21:12 Sandheden blot ved sig selv · kunde kjendes af Mængden og ansees som saadan:
OTA, s. 302 for de Penge, for hvilke han · kunde kjøbe det Høieste, kjøber et Stykke
PS, note esum forærende, og nu for den · kunde kjøbe enten en god Bog f. Ex., eller
PS, note da Mennesket for den samme Priis · kunde kjøbe Friheden og Ufriheden, og denne
SLV, s. 336 har ingen Raadgivere, at man · kunde kjøbe hans Hemmelighed for Guld, Ingen,
SD, s. 169 saa mange Skillinger, at han · kunde kjøbe sig et Par Strømper og Skoe,
4T43, s. 117 ivlelsens Klageskrig, at han · kunde klage, ja forbande Livet saaledes, at der
KG, s. 171 te Gang i et eneste Blik, der · kunde knuse denne Forræder! Hvilken klynkende
TSA, s. 77 e knuset, som intet Nederlag · kunde knuse ham. 3) Endeligen vil hans Død
NB18:43 mig ikke eet eneste, som jeg jo · kunde knuse med min Comik. Det vidste man godt
IC, s. 33 var saa elendig, at han ikke · kunde komme – o, et Suk er nok; at Du sukker
NB5:126 udgranske det Sande, hvilket saa · kunde komme andre Msker til Gode. / Saa lempelig
Not4:7 pørgsmaal, hvoraf det dog · kunde komme at man havde Forestillinger om noget
Oi7, s. 283 sig kun at være en Digter, · kunde komme bag ved alt dette Formummede. /
SLV, s. 358 kunde der ikke skee? Papiret · kunde komme bort, der kunde komme Ildløs,
NB25:102 ikkrede mod, at Fangerne aldrig · kunde komme dem saa nær, at de fik at see,
BOA, s. 139 ninger for at det andet Oplag · kunde komme desto hurtigere. Sæt altsaa det,
Brev 79 ed, uden hvilken de umuligen · kunde komme Dig tilhænde og ved Godhed gaae
YTS, s. 267 or det dog var muligt, at der · kunde komme en Anden; ene i Enkeltheden eller
EE2, s. 28 sig let, at der ligesaa godt · kunde komme en tredie. Overhovedet er det mærkeligt,
KG, s. 231 lille nærmere Bestemmelse · kunde komme endnu i det sidste Øieblik. Derfor
YTS, s. 267 ken var det dog muligt at der · kunde komme et andet Menneske; ene paa det Sted,
EE:191 ørstede efter, ja visselig, de · kunde komme for sildig; thi Du vilde jo næsten
NB24:53 re noget Godt igjen, som de · kunde komme galt fra. De blive altsaa værre
AE, s. 237 t og Fordømmelsens Dom ret · kunde komme ham til Gode, da ma