S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
IC, s. 92 nen har naturligviis meent at · kunne » begribe« Gud-Mennesket
Oi7, s. 291 e Magt vil, af egen Erfaring, · kunne » vidne« for Menigheden,
F, s. 502 man er forvisset om, at det at · kunne συμπαϑησαι
NB24:57 r til Hjælp for at lære at · kunne – men det Endelige ( τελος)
NB32:40 un løgnagtigt indbilde sig at · kunne ( Systemet).! / / / Christendommen. /
Oi8, s. 363 ler sig, vil, just for ret at · kunne aabenbare sig som hvad den er, ikke før
NB27:44 haabløs Fortvivlelse, for at · kunne aande, for overhovedet at kunne være
KKS, s. 98 han maa først og fremmest · kunne absolut berolige, saa kommer det af sig
AE, s. 522 en er deels Umuligheden af at · kunne absolut identificere sig med det Objektive,
Not1:6 eden beskrives billedlig. Vi · kunne adskille de almindelige Yttringer:
NB7:18 d Gud hvilende i Muligheden af at · kunne adskille sig fra Gud. Jo mere Mskets Forstand
EE1, s. 139 e atter var saa langt fra at · kunne adskille, at det netop forbandt det antike
EE1, s. 46 er Døden. Og hvad skulde · kunne adsprede mig? Ja hvis jeg fik en Trofasthed
SLV, s. 21 Erindringen. Tvende Mennesker · kunne af den modsatte Grund ikke ville see et
AE, s. 10 t uden engang ved en ny Bog at · kunne afbetale denne Gjeld, thi den nye Bogs
EE2, s. 76 skee synes sig selv derved at · kunne afbetale Noget af den Gjæld, han føler
NB30:44 r at Faderen nok aldrig vil · kunne afbøde, ikke om han i Taarer laae paa
NB18:58 d to Linier i et Forord mener at · kunne affærdige hele min Forfatter-Virksomhed,
SLV, s. 380 enskab, vil den naturligviis · kunne afgive Helte, som der vare i Oldtiden,
Papir 520 altsaa det N. T. ikke mere · kunne afgive Regelen for det at være Christen,
3T44, s. 273 e af en egen Art, og ikke at · kunne afgive Veiledning for Andre. Dog kan der
AE, s. 556 or at være Christen for at · kunne afgjøre hvad Christendom er, ikke for
EE1, s. 15 ndt dem, naturligviis uden at · kunne afgjøre, om denne Orden har chronologisk
3T44, s. 264 ogensinde med endelig Vished · kunne afgjøre, om disse Betingelser vare tilstede
IC, s. 58 rst Udfaldet af hans Liv vil · kunne afgjøre, om han virkelig var det Overordentlige,
AE, s. 194 dox – saa skal jeg ikke · kunne afgjøre, om Speculanten har Ret, thi
EE2, s. 325 vis vi med Bestemthed skulle · kunne afgjøre, om vi have Ret i det nærværende
FP, s. 21 benhavn i den sidste Tid, selv · kunne afgjøre. / Vi gaae nu over til det næste
IC, s. 41 m det er troet, skal jeg ikke · kunne afgjøre; det er vist nok, at Christendommen
EE2, s. 47 v har Værdi, skal jeg ikke · kunne afgjøre; Underskriften har derimod altid
BI, s. 268 dende, saa troer jeg bedst at · kunne afhandle det Hele under eet Punkt: I hvilken
EM, s. 205 til Raad- og Dom-huset, at de · kunne afhænde det. Thi hvis ikke, saa er,
Brev 245 med et Par Ord, som enten · kunne afhændes i min Bolig eller hos Portneren
NB4:117 Ære, men det skal ogsaa · kunne aflokke Smilet. Vi tale ikke her om d
KG, s. 217 de mange Sale, og uden dog at · kunne afsee eller undvære det mindste Aflukke.
Brev 165 endnu i dette Efteraar at · kunne afsende et Antal Bøger, og jeg tillader
OTA, s. 206 hvorledes skulde Gud hisset · kunne aftørre Dine Taarer, naar Du ikke har
AE, s. 14 ældige historiske Sandheder · kunne aldrig blive Beviis for evige Fornuft-Sandheder,
KG, s. 63 dens Kjerlighed, men to Aander · kunne aldrig blive til eet Selv i selvisk Forstand.
NB19:27 g det. To ueensartede Qvaliteter · kunne aldrig ved den fortsatte Sig-Forholden
FB, s. 202 gtelse, da kan han tale, da · kunne alle forstaae ham – men da er han
KK:2 dselig see paa ham, og ligesaa · kunne alle hans Gjerninger og Undere gaae Mskene
NB28:52 ske sikkre, det er vist, de · kunne Alle svømme. / Dette var den officielle
Not9:1 g disse mythologiske Figurer · kunne altsaa med Rette paralelliseres dermed.
SD, note nd til at see skarpt nok for at · kunne anbringe den rigtigt. Derfor har Naturen
TS, s. 75 / Dog hvis Du, o Qvinde, skal · kunne anbringe denne Taushed, lære den fra
NB2:63 for løs en Grund til derpaa at · kunne anbringe det Religieuses Dunkraft. Skaf
NB34:31 istelig?) Dannelse i Alt at · kunne anbringe en fiin Hentydning til det Sexuelle,
DS, s. 247 ndommen forudsætter for at · kunne anbringes og bringe Naade, Frelse, Haab
F, s. 478 gfuld Præsent, der endog vil · kunne anbringes paa Juletræet selv ved Hjælp
OL, s. 29 ; i hvilken Anledning vi ikke · kunne Andet end beklage, at han ikke har bestilt
NB27:54 Veemodige for ham i, at saaledes · kunne Andre ikke forstaae det. Og derfor kunde
BI, s. 304 jeg troer ikke, at Hegel skal · kunne anføre Analogier hertil, medmindre han
3T44, s. 257 ers, hvilket vi dog ikke her · kunne anføre, da det er i et fremmedt Sprog;
SFV, s. 52 mig derpaa, for punktligt at · kunne angive det, behøver jeg ikke Hukommelsen
Oi7, s. 309 ngden i en stor By, maatte · kunne angive Forholds-Tallet for hvad en saadan
PMH, s. 79 tere engang nøiagtigen maa · kunne angive hvorledes Stjernerne stod paa Himlen
SLV, s. 386 e misforstaae hinanden, ikke · kunne angives anden Grund end Misforstaaelsen.
G, s. 70 s jeg er skyldig, da maa jeg jo · kunne angre min Skyld, og gjøre den god igjen.
NB31:21 begravene – for at · kunne angribe Beleirerne. / Charmant! Han forvandlede
4T44, s. 367 den saaledes Bedende skulde · kunne angribe eller saare ham eller gjøre
KG, s. 359 erlighed. Hvo skulde da bedre · kunne anprise Kjerlighed end Den, som i Sandhed
KG, s. 367 / Der fordres altsaa, for at · kunne anprise Kjerlighed, ind efter Selvfornegtelse,
CT, s. 252 nok i Christendommen, for at · kunne anraabe og paakalde, for bedende at kunne
EE1, s. 36 For en Orm vilde det maaskee · kunne ansees for Synd at nære saadanne Tanker,
SLV, s. 372 e Atlask, men Fordelen af at · kunne anskaffe sig det fra ny en tre à
Not4:39 tandpunkt den værende Sandhed · kunne anskues paa en dobbelt Maade, nemlig det
2T44, s. 201 pfindsom i Vendinger, skulde · kunne anstille endnu skjønnere, hvis han vilde
EE2, s. 19 ieste religieuse Følelser · kunne antage en vis Magelighed, naar man altid
Papir 54 deres Levetid. Men, naar vi ikke · kunne antage, at de, Chr: selv havde udvalgt
PF, s. 87 anstalter, ved Artiklen skulde · kunne antages een Gang for alle at have indskudt
EE1, s. 150 Saaledes troer jeg bedst at · kunne antyde det Dialektiske, hvori Bestemmelserne
NB10:57 il at kunne leve for en Idee, at · kunne anvende al sin Dags Tid derpaa, er dog
AA:21.1 Det er derfor, at vi heller ikke · kunne anvende den af vor Humorist Hr. Hage proponerede
AE, s. 208 jeg har havt Leilighed til at · kunne anvende megen Tid til Forskning og Eftertanke,
BI, s. 333 om det Julius troede bedst at · kunne anvende sin Eensomhed til, at overveie,
BI, s. 144 hvad jeg sagde til Polos, vil · kunne anvendes paa mig, jeg vilde nemlig blive
NB26:87 mig at forringes. Disse Ord · kunne anvendes paa Mskslægtens Forhold til
FB, s. 189 tres i Angerens Trældom at · kunne arbeide Agnete løs, saa faaer han vel
NB:194 e kan taale Maalestokken. At · kunne arbeide efter den Maalestok og at gjøre
DS, s. 232 har indrømmet Mennesket at · kunne arbeide for at unde ham en Fornøielse,
KKS, s. 102 Flid, seer sig istand til at · kunne arbeide med en usædvanlig Hurtighed,
NB20:83 melighed, bestandigt for at · kunne arbeide produktivt desto stærkere. /
SFV, s. 40 d havde jeg betrygget mig at · kunne arbeide saa anstrenget som jeg lystede,
EE2, s. 141 adspredende Omgivelse for at · kunne arbeide. Hvoraf kommer dette, uden deraf,
DS, s. 232 nne selv. Saaledes med det at · kunne arbeide; ret forstaaet, gudeligt forstaaet,
BOA, s. 216 m Tænkningen vilde mene at · kunne assimilere sig Læren: Maaden paa hvilken
TSA, s. 100 Tænkningen vilde mene at · kunne assimilere sig Læren: Maaden, paa hvilken
EE1, s. 201 n Maade. Men for at han skal · kunne attraae det paa en anden Maade, maa det
BOA, s. 191 Men skulde man dog ikke ogsaa · kunne baade drive Beskedenheden forvidt, og være
DS, s. 206 r i klogt Kjendskab dertil at · kunne baade vogte sig for og bruge Menneskene,
Papir 348 mmen af / / frisk Vand for at · kunne bade. / / Som det er usædeligt, at et
BI, s. 171 te Bog af Staten maa sikkrest · kunne bane os Veien til en Opfattelse af Socrates.
SLV, s. 41 e mig Ryggen, vilde jeg neppe · kunne bare mig. Men ad Elskov er der Ingen, som
IC, s. 168 e sig til ham, mon det skulde · kunne bedaare ham og i den mindste, mindste Maade
IC, s. 168 le? Mon det virkeligen skulde · kunne bedaare ham, at Alle, naar han er ophøiet,
NB12:18 rier – som meget godt · kunne bedaare Msk. / Jeg er forsaavidt lidt mere
JJ:508 . noget Msk. skulde saaledes · kunne bedaare sit Hjerte, at der var ingen Magt
YTS, s. 273 s Christus, for retteligen at · kunne bede Dig om Alt, bede vi Dig først om
NB25:13 / Thema: Hvad der fordres for at · kunne bede for sine Fjender? / Det at bede for
CT, s. 28 man skylder Livet! Thi det, at · kunne bede og at kunne takke, det er jo at være
DD:147 hvilken Fylde der hører til at · kunne bede saa længe uden at blive mat, især
NB27:78 i Forstaaelse med ham, og altsaa · kunne bede til ham, er, at Du finder det at undvære
CT, s. 28 g fattig! Hvor fattigt ikke at · kunne bede, hvor fattigt ikke at kunne takke,
DD:176 er endnu blev tilbage var den: at · kunne bede, ihvorvel ved dybere Eftersyn endogsaa
NB23:138 Eensomhed, for desto friere at · kunne bede. Lad os tage Navnet Fængsel bort
KG, s. 236 re; thi hvorledes skulde man · kunne bedrage Den, som slet Intet troer! Men
KG, s. 92 nde, Kunsten Bedraget, det at · kunne bedrage det Store, det at lade sig bedrage
NB5:67 en medfødt Virtuositet til at · kunne bedrage Enhver, som var jeg Liv og Lystighed
SLV, s. 25 gtig i Øieblikket til at · kunne bedrage med Sproget! Tak da, Du venlige
NB24:168 kan trænge igjennem. At · kunne bedrage Verden – o, det er saa forførerisk.
SFV, s. 60 ubegrændsede Frihed i at · kunne bedrage, at jeg havde og fik Lov til at
NB24:168 har haft det i sin Magt at · kunne bedrage, men som vil være redelig. /
EE1, s. 184 vorledes skulde denne Stemme · kunne bedrage? Den var saa rolig og dog saa bevæget;
3T44, s. 260 rtes, man skal ikke altid · kunne bedømme Smertens Størrelse efter
YTS, s. 257 der fordres for i Sandhed at · kunne bedømme, hvor stor en Fristelse i Sandhed
F, s. 495 et, hvilket misundeligen skulde · kunne bedømme, om den Dannede er christelig.
NB:7 igger i en Herres Myndighed at · kunne befale sin Tjener at gaae paa et uanstændigt
NB35:7 egl. dette, at det om Mskene · kunne befinde sig vel derved eller ikke, er i
NB3:28 Styrke og Velsignelse til at · kunne begaae denne Forbrydelse, og takker
4T44, s. 358 ge Lidelser saa tunge, at de · kunne begeistre en Digter, og ogsaa stundom blev
NB:36 rdere og pathetisk nok til at · kunne begeistres: da først er det Ironie at
G, s. 81 d, for at Slægt og Venner · kunne begrave mig. Naar man da lægger mig
DS, s. 181 l er om, hvorvidt Præsterne · kunne begraves i christen Jord. / » Men
NB27:88 Christen med Klogskab, vil · kunne begribe Christendommen o: s: v: o: s: v:
SD, s. 209 g med Philosophien, meent at · kunne begribe denne Bestemmelse, at Synden er
SD, s. 211 Den, der giver sig ud for at · kunne begribe det Christelige: jeg anseer det
AE, s. 96 videre blive historisk, og at · kunne begribe det Historiskes Nødvendighed.
NB12:134 dbildning: mere og mere at · kunne begribe det, saa dersom de blot havde Tid
NB26:62 m aldrig ind, at han skulde · kunne begribe det, snarere forekommer det ham
Brev 148 . Mange vilde maaskee ikke · kunne begribe dette, men i mine Øine er Du
TSA, s. 71 , at det, heelt og holdent at · kunne begribe Hans Liv er den absoluteste, tillige
NB26:62 er og grunder, saa man godt · kunne begribe hiin Herlige og hans Liv; og saa
NB26:62 a synes det ikke umuligt at · kunne begribe hiin Herlige. Og dette siger man
NB9:43 ine en Særling, fordi de ikke · kunne begribe mig. Forsaavidt var det dog ogsaa
NB26:62 og de Grunde fuldkomment at · kunne begribe sin Forelskelse. Det er Noget der
KK:5 kaberen saa lavt, idet de ikke · kunne begribe, at Gud har skabt Verden, en Virksomhed
Papir 24:2 ændighed, som vi desto mindre · kunne begribe, da de manglede vore optiske Instrumenter.
SLV, s. 263 a have glemt, uden engang at · kunne begribe, hvad det er – men Noget
EE2, s. 16 men begge vilde ikke · kunne begribe, hvorledes det kunde falde mig
NB22:129 danne Ting, som vi umuligt · kunne begribe, ja som det paadrager os Guds Vrede
EE1, s. 230 nu mange Mennesker, der ikke · kunne begribe, men det ligger deri, at de ingen
NB11:70 ængelige Indbildning, at · kunne begribe. / En Definition paa Tro, det vil
NB12:135 ngelighed formeentligen at · kunne begribe. Det andet er Ydmyghedens Salighed.
OTA, s. 406 Forstand, thi da maatte det · kunne begribes, at Lidelsen forskaffer Saligheden,
OTA, s. 406 g da maatte igjen Saligheden · kunne begribes, siden det kunde begribes, at
Not1:5 ængende til at det skulde · kunne begrunde noget Dogma, ell. yttre nogen
NB8:3 ens Misbrug, for ganske roligen at · kunne begynde at gjøre Overslag over Forholdet
AE, s. 564 nødne Forkundskaber for at · kunne begynde at lære; jeg taler ikke om Læremesteren
Papir 500 l han er gammel nok til at · kunne begynde at søge Embede. / Saa søger
Papir 429 tninger til endog blot at · kunne begynde derpaa. Thi det Legemlige ved hans
AE, s. 564 end at være duelig til at · kunne begynde i en høiere Forstand at lære.
AE, s. 23 ser til et fremmed Sted for at · kunne begynde med friske Kræfter – og
EE2, s. 140 vie paa Vuggen, for strax at · kunne begynde med sit Sølvbryllup, og have
F, s. 527 r og Begreber omstødes, vil · kunne begynde Strid og Trætte; thi Forord
AE, s. 242 fordrer, saa det, langtfra at · kunne begynde, hvert Øieblik det forbliver
AE, s. 242 forhindres mere og mere i at · kunne begynde: det forholder sig ikke som Mulighed
EE2, s. 325 begynde forfra, uden dog at · kunne begynde; thi hvis vi med Bestemthed skulle
EE1, s. 396 atte det lykkes mig ogsaa at · kunne behage Dem. Han kan ikke modstaae mit Tilbud,
CT, s. 179 akaldelse ikke, istedetfor at · kunne behage Gud, er en Formastelse mod Gud.
KG, s. 53 r at finde Ord om Venskab, der · kunne behage ham, og han skal indtil Fortvivlelse
AE, s. 493 Hestehaler, hvem Sligt skulde · kunne behage: men er det bedre at afskaffe Gud
BA, s. 450 vise sin Aands Sundhed ved at · kunne behandle alt Andet ligesaa godt sentimentalt
LP, s. 17 r fuld Ret Efterverdenen vilde · kunne behandle den paa samme Maade, deels at
NB6:82 st for Lidende, som vi alle · kunne behøve, da vi dog alle lide meget, og
DD:208 Din Mester dog med Hæder · kunne beklæde en Docents Post i Nordlandene
NB17:63 std, den mener man endnu at · kunne bekæmpe ved et nyt Værk. Nei, nei,
YTS, s. 277 er er Talen om, medens de dog · kunne belyse det. Den, der i det Øieblik,
4T43, s. 118 sin Sjel efter ogsaa selv at · kunne belære Andre, og ikke altid selv blot
NB18:43 Nu mente Prof. Martensen at · kunne benytte Øieblikket. / Dog nei, min gode
Not4:12 be os paa Morallovens Gyldighed, · kunne beraabe os paa disse Bud som paa Guds Bud.
G, s. 60 ine, men i sig selv, Intet at · kunne beraabe sig paa mod Menneskene, men levende
KKS, s. 95 ologiske rent æsthetisk at · kunne beregne Metamorphosen, eller dog at kunne
Oi3, s. 191 n Samfundet eller Individerne · kunne berolige sig, hvis i Forhold til noget
Papir 9:5 af yderlig givne Gjenst., som nu · kunne berøre os, nu igjen ei, og da den som
Not6:6 salige Forvisning, at Intet skal · kunne berøve os denne Fred, ikke vi selv,
NB26:116 troer Dig istand til ganske at · kunne beseire den, saa driv blot det igjennem,
EE2, s. 224 ller en Sorg, som ikke skulde · kunne beseires. Naar Du da helbreder en Sørgende,
4T44, s. 300 at tilbydes Alle, og ved at · kunne besiddes af Alle! Ja naar Mennesket vil
CT, s. 130 der gjælder det, at de kun · kunne besiddes i Sandhed, at Den, der ikke besidder
CT, s. 129 andhedens Mærke, at de kun · kunne besiddes i Sandhed. Vil Nogen besidde dem
EE2, s. 155 for sammenhængende til, at · kunne besiddes partielt. Der gives Livsforhold,
LP, s. 23 e i slige Øieblikke tydelig · kunne besinde sig paa blev sjunget over deres
Brev 9 vervet Dig en vis Færdighed i at · kunne beskjæftige Dig med Livets Ubetydeligheder
AE, s. 371 e et lille Aflukke for ret at · kunne beskjæftige sig med det Absolute; men
LP, s. 44 ette som Tilfældigheder vil · kunne beskrive den hele Underskov af forstyrrende
IC, s. 58 , mig skal man ikke med Rette · kunne beskylde for nogen overilet Dom; jeg forholder
EOT, s. 269 e, sandeligen, det skal Ingen · kunne beskylde hende for. Nei, hun gjør slet
BOA, s. 244 . Som jeg ikke troer man skal · kunne beskylde mig for at jeg misundelig beklipper
SFV, s. 22 er. Man skal ikke med Sandhed · kunne beskylde mig for, at jeg har forandret
AE, s. 559 ogen med Sandhed ironisk skal · kunne beskylde mig for, at jeg har varieret den
PMH, s. 76 te dette bekjendt, og uden at · kunne beskyldes for overtroisk Tillid til Menneskeheden
LA, s. 60 en uformelig Maade, vilde kun · kunne beskæftige den aldeles udvortes Dialektik
KG, s. 335 ig med den Art Opgaver, at de · kunne beskæftige Dig som Kunstopgaver. Naar
FB, note elser, der i dybere Forstand kun · kunne beskæftige ganske Enkelte. / Dertil
KG, s. 188 i eet væk med Handling at · kunne beskæftige Kjerligheden. Den blot menneskelige
EE1, s. 156 dig, for at hun tragisk skal · kunne beskæftige os. Som en enkelt Figur maa
NB4:31 rtil har Forudsætninger til at · kunne beskæftige sig med Aands-Interesserne,
2T43, s. 27 sundt og stærkt. / Det at · kunne beskæftige sig med det Tilkommende,
EE1, s. 181 paa andre Ting, da trygt at · kunne beskæftige sig med sig selv; og hvad
NB29:96 neste Intrigues Tjeneste at · kunne bespænde hele Terainnet, og saa faae
KK:11 om Auctoritæt for Msk: maa · kunne bestaae for Tankens Prøve. Dette indførte
Oi6, s. 260 ave kæmpet og lidt, maatte · kunne bestaae i Dommen, hvor Dommeren ( hvem
AE, s. 88 t imødesaae, om han skulde · kunne bestaae i Gudens Prøve: hvad var saa
EE1, s. 389 sig selv; hvorledes skal jeg · kunne bestaae, da jeg strider med mig selv? hvorom?
Papir 9:1 seer jeg ikke, hvorledes det vil · kunne bestemme de Steder, i hvilke de individuelle
Not13:41.b t, saa maatte jeg jo ogsaa · kunne bestemme den quantitativ, thi Quantitæten
Oi7, s. 309 v ham en Armees Størrelse, · kunne bestemme Forholds-Tallet for hvad en Armee
Oi7, s. 309 av Folkemængden i et Land, · kunne bestemme Forholds-Tallet for, hvad et saadant
SLV, s. 317 ygt!) – og uden dog at · kunne bestemme sin Lighed og sin Forskjellighed
2T43, s. 49 disse Ord, da maa han enten · kunne bestemme, hvad det er, der kommer fra Gud,
4T44, s. 291 han vil ikke i Almindelighed · kunne bestemme, hvad det Lidet er. Som nemlig
Papir 31 Lyspunct, saa vilde man slet ikke · kunne bestemme, hvilket det var, da man jo i
CT, s. 225 r Dette bestemt, hvis Du skal · kunne bestemme, hvor Du » nu«
EE2, s. 275 ngere Forstand, men bestandig · kunne bestemmes som Lyst. Man opdager hos sig
AE, s. 535 lses-Selskab for i sin Tid at · kunne bestride Omkostningerne, saaledes gjemmer
SD, s. 160 skulde saa det Æsthetiske · kunne besvare et Spørgsmaal, som slet ikke
OTA, s. 154 ke derom; maaskee skulde han · kunne besvare ethvert andet Spørgsmaal, med
CT, s. 243 rgsmaal, som han ikke skulde · kunne besvare saaledes, at Spørgeren blev
Papir 431 gentilt Publikum selv vil · kunne besvare sig Spørgsmaalet. Hvad mig angaaer,
Brev 83 en Maade noget nærmere ved at · kunne besvare, da jeg i Aften i en Loge har siddet
AE, s. 160 frem, hvorledes skulde det da · kunne besvares objektivt? Socialt lader Spørgsmaalet
Oi1, s. 133 istnok ingen Oplysning for at · kunne besvares. Enhver maa dog vel sige sig selv,
SLV, s. 327 ives rædsomme Tanker, som · kunne besætte Den, der forargedes paa Naturforholdet.
Papir 498 det skulde blive muligt at · kunne betale denne Gjeld? Nei det gjør han
NB32:112 Χsten. Hvis Husdyrene · kunne betale for sig – jeg er vis paa,
IC, s. 22 hid alle I, som i dyre Domme · kunne betale Helbredelsen – eller dog Lægemidlerne;
EE1, s. 113 e været betænkt paa at · kunne betale Sganarel den ham tilkommende Løn,
EE1, s. 196 kelte, de have indviet deri, · kunne betegne Alt. Et saadant Ord eller en saadan
BN, s. 111 iere forklaret, mener jeg at · kunne betegne den Stilling jeg agter at indtage
BI, s. 224 ale dem, idet de ligesaa godt · kunne betegne et theoretisk som et practisk Standpunkt,
Papir 263:1 med synderlig Gavn og Udbytte · kunne betragte Himlen besluttede jeg mig til
Not1:2 satte i Forbindelse dermed, · kunne betragtes enten som uvilkaarlig Tillempning
Not13:32 t: at Skin-Dyder og Skin-Onder · kunne betragtes i et dobbelt Hensyn enten til
Not15:14 min Forfatter-Virksomhed ogsaa · kunne betragtes som et Monument til hendes Ære
Not1:3 lke de øvrige Lærdomme · kunne betragtes som nærmere Udviklinger. Ved
SLV, s. 349 uskatteerlige Sandheder, der · kunne betrygge et Menneske Noget i Endeligheden.
BMT, s. 218 di den er som beregnet paa at · kunne betyde det Forskjellige, alt i Forhold
AeV, s. 81 lse af hans Mening vilde ikke · kunne betyde mig saa meget som en høitidelig
TTL, s. 418 v, kun efter fattig Leilighed · kunne betænke Sjelens Anliggender, hvo kunde
SLV, s. 96 t, er Vanskeligheden den, at · kunne bevare de Bestemmelser, der ligge i det
Brev 239 rende, at De mener ikke at · kunne bevare Deres Hengivenhed for mig: vær
Oi8, s. 358 vigt erindre; det vil maaskee · kunne bevares fra Slægt til Slægt gjennem
NB27:37 ste Forhold er: vel ikke selv at · kunne bevidne det af egen Erfaring ( altsaa vel
Oi4, s. 211 ationer en Statistiker maatte · kunne bevidne, at den Religion ( Maanen er gjort
NB27:37 Forhold er: af egen Erfaring at · kunne bevidne, at der er en Aand, som gjør
Papir 391 e mange mange Tilhørere · kunne bevidne, at jeg stundom er saa rørt,
EE2, s. 162 mlig strax Advokat nok til at · kunne bevise det Rigtige i at tage det Tredie
BI, s. 110 indre om, at man har troet at · kunne bevise Nødvendigheden af, at en stor
Papir 69 aret Eder al Mulighed til at · kunne bevise ved selve min Theorie. – Anderledens
FB, s. 156 ens Existents. Eller skal det · kunne bevise, at Abraham var berettiget til at
OTA, s. 364 blot kunde antage Skin af at · kunne bevise, at Gud ikke var Kjærlighed:
NB25:61 kaffenhed vil jeg indirecte · kunne bevise, at Præsterne i Gjennemsnit slet
EE:69 kke den Sætning, de før · kunne bevise, naar man tegner Figuren anderledens
NB25:56 rinciper for al Tænkning ikke · kunne bevises men kun tautologisk omskrives:
KG, s. 30 som han ofte har ønsket at · kunne bevæge dem til at opgive Selvkjerligheden,
EE1, s. 255 sen, skulde man troe maatte · kunne bevæge den hele Verden, men ingen Hollænder
IC, s. 176 er dette Syn, skulde det ikke · kunne bevæge Dig til paa nogen Maade at ville
NB11:33 Msk og Msk agtes, mener jeg · kunne bidrage at belyse det, bidrage til at faae
TTL, s. 400 n Ønskende selv antages at · kunne bidrage Noget til at finde det Søgte,
KG, s. 192 de, at noget Ord af os skulde · kunne bidrage til at udvikle denne Usundhed i
KG, s. 165 ære saaledes, at vi ganske · kunne billige og samtykke det. Men i Guds Navn,
EE1, s. 85 Opera; han vil maaskee ikke · kunne billige vor Adfærd. Dette har da sin
NB23:13 og ingen ingen jordisk Magt skal · kunne binde mig. Han er ( om end i en uendelig
NB2:258 s Alt for at saa mange som mulig · kunne blive Χstne. Dersom Mynster i apostolisk
AE, s. 238 rygt og Bæven. Det ikke at · kunne blive aabenbar, Skjultheden, er her en
SD, s. 135 fortvivler han over ikke at · kunne blive af med sig selv. Det er derfor en
SLV, s. 250 o Maader, psychologisk talt, · kunne blive afsindig. Den ene er ved det Pludseliges
2T44, s. 211 ledes skulde en Saadan ogsaa · kunne blive bedragen! Og dog hvis han pludseligen
AE ldige historiske Sandheder aldrig · kunne blive Beviis for evige Fornuft-Sandheder;
Oi7, s. 294 skal man være Mand for at · kunne blive Christen) » nei, Christen
NB6:92 lder at de meget vanskelig · kunne blive commensurable for Guds-Forholdet.
2T43, s. 20 n den er et Gode, hvori Alle · kunne blive deelagtige; og den, der glæder
NB24:117 e i dem, og at de saa ikke · kunne blive den qvit. / / / » Efterfølgelsen.«
AE, s. 377 igt i Kirken, og naar vi blot · kunne blive der bestandigt, saa bleve vi nok
SLV, s. 421 Pige havt en Mulighed af at · kunne blive det Store, og der er Øieblikke
LF, s. 14 er egentlig Fortvivlelse om at · kunne blive det Ønskede; og denne Fortvivlelse
NB10:42 r jeg mig selv. Just for at · kunne blive det, er jeg den Vittigste af Alle,
EE2, s. 306 være, er for stolt til at · kunne blive det, stolt nok til » strax
JC, s. 26 ve Philosoph. Om han da skulde · kunne blive det, vidste han ikke, men han vilde
KG, s. 185 rk, ved hvilket Du ikke skal · kunne blive Dig selv vigtig, da Du just kommer
OTA, s. 171 med sin Begeistring synes at · kunne blive en Apostel, men ogsaa kan blive en
NB36:24 aledes Handlende og de Samtidige · kunne blive en Katastrophe. / Lad fE Den der
NB10:26 art, at der i den Retning maatte · kunne blive en Replik a la Falstaff. Dette Vanvittige
Brev 288 og inden man seer sig for, · kunne blive en Skræk for Professorerne.
NB32:101 hvor nu Kjøbmændene ikke · kunne blive enige med sig selv, om den har noget
NB10:197 jellige af forskjellige Grunde, · kunne blive enige om i Misundelse om muligt at
EE:6 an forekommer mig i mange Maader at · kunne blive et Sidestykke til den evige Jøde.
Oi8, s. 351 ndhed hører med til for at · kunne blive evig salig – og man lever kun
BOA, s. 250 rstaae alle Andre, og med at · kunne blive forstaaet af alle Andre. / Vi tænke
NB:35 Momenter af mit Liv aldrig at · kunne blive forstaaet af Andre. Det der netop
EE2, s. 295 er Bestemmelse af Mand skulde · kunne blive fuldkomnere end Manden, til ikke
BOA, s. 198 e saa fuldkomne, at de jo nok · kunne blive fuldkomnere. Derimod synes det enten
AE, s. 149 eskeliv, medens Andre maaskee · kunne blive færdige med dem før dette Punktum
EE2, s. 245 kjender derpaa, at de aldrig · kunne blive færdige med det Totale, fordi
NB30:40 Sluddermadser, der maaskee · kunne blive ganske gode Lærere i Regning.
AE, s. 570 ik med Hat eller Kaskjet, kun · kunne blive Gjenstand for Deres Opmærksomhed,
EE1, s. 170 org, og vil som saadan ogsaa · kunne blive Gjenstand for kunstnerisk Fremstilling,
PMH, s. 86 mlig ikke, at jeg ikke skulde · kunne blive glad af Glæde. Og dette var jo
4T44, s. 371 thi den er om ret at · kunne blive glad i Gud, ret at kunne takke ham,
EE2, s. 175 en Modsigelse, at man skulde · kunne blive hildet ved at være i Friheden.
LA, s. 51 Et saadant Forhold vilde kun · kunne blive humoristisk, og Bergland væsentligen
NB16:26 g, hvert Øieblik paa Dagen at · kunne blive kastet ud i Afgjørelser af første
AA:3 rykket forsvinder. At Folk dog ikke · kunne blive kjede af at rende omkring saa geskjæftige
NB24:99 kke om det gjaldt deres Liv · kunne blive kloge paa, hvad det er jeg strider
BA, s. 317 nkelig Perfectibilitet i at · kunne blive lige hvad det skal være. Ved saaledes
KG, s. 132 des skulde saa Din Kjerlighed · kunne blive Lovens Fylde! Men tag Dig iagt for,
NB26:68 for at hjælpe dem til at · kunne blive lykkelige ved at elske ham. /
EE2, s. 288 nesker i deres Ualmindelighed · kunne blive lykkelige, men hvorledes ethvert
Papir 464 iet med Sit uden dog at · kunne blive lærd – med ham bliver det
Papir 419 umidd. Begeistret vil ikke mere · kunne blive Martyr, det vil sige, selv om han
TSA, s. 85 ation i den. – Skal En · kunne blive Martyr, maa han først og fremmest
IC, s. 220 » at dog umuligt Alle · kunne blive Martyrer«) antage det Urimelige,
IC, s. 219 iver en Umulighed, at vi Alle · kunne blive Martyrer«. Svar: er det da
IC, s. 216 er jo dog umuligt, at vi Alle · kunne blive Martyrer; skal vi Alle blive Martyrer
Brev 79 cfr. 2 Cor: 3, 2.), – · kunne blive noget mere ell. om Du saa vil, som
KG, s. 325 Verden mener meget lettere at · kunne blive opmærksom paa Barmhjertigheden,
DS, s. 238 saadan Spænding, at Du vil · kunne blive opmærksom paa, hvad det er jeg
BMD, s. 151 gjøres Alt, for at vi dog · kunne blive opmærksomme? / Man bemærke
Not6:10 en hvorledes skal Individet · kunne blive overbeviist om, at han skal faae
NB22:106 der, naar det bydes ham at · kunne blive Politie – ikke bliver redelig
NB24:120 til egl. nogensinde at · kunne blive populair. / a Der har bestemt samtidigt
NB34:5 std.: saa vilde dette Angreb · kunne blive populairt og hvorfor? fordi der er
Papir 459 t var ikke umuligt, at det · kunne blive populairt, Stridspunktet kjendeligt.
SLV, s. 352 hvor Menneskene pludseligen · kunne blive saa dorske, at de ønske Døden.
NB2:37 t vise, hvorledes Jøderne · kunne blive saa opbragte. Men, som sagt, det
DS, s. 229 en: ja, ja imorgen; og saa at · kunne blive saaledes rolig paa Stedet, yndig
LF, s. 14 en.« Men at jeg skulde · kunne blive saaledes, det er jo en Umulighed;
NB23:204 isfaction, Msket vilde dog ikke · kunne blive salig. Det at der ikke var gjort
AE, s. 254 Fædre vel, om Hedningerne · kunne blive salige, og man mærker ikke Satiren,
AA:28 ætning at Hedningerne ikke · kunne blive salige, uagtet de, som man indvendte
CT, s. 218 e det Spørgsmaal, om Andre · kunne blive salige. For mig har Sagen aldrig
KG, s. 171 tus og derimod, forsaavidt vi · kunne blive samtidige med en lignende Begivenhed,
BOA, s. 284 Tid som man er i Noget da at · kunne blive sig bevidst at det er Moment i en
LP, s. 33 lig Forstand umulig nogensinde · kunne blive sig bevidste, med mindre Andersen
4T44, s. 369 m ikke for Andet, saa for at · kunne blive sig selv vigtige og betydningsfulde
NB12:138 ldet til Schlegel endogsaa · kunne blive smukt. Hun fik da en Mand, en brav
4T44, s. 328 ringen eller udfandt ikke at · kunne blive staaende ved den almindelige Forklaring,
TTL, s. 417 hed. O, mon det er saa let at · kunne blive stille! Nu frister en Tryghed, fordi
TTL, s. 416 t forstaae hiin Stilhed er at · kunne blive stille. Og hvor skal man blive det?
NB9:13 at være stor lille nok til at · kunne blive stor i Danmark. Men af den Maade,
NB30:54 Msker, som mangle Sundhed til at · kunne blive syge. / Min Dom om Mskene. / /
JJ:239 Philosophie, hvis der engang skal · kunne blive Tale om en saadan, vil deri være
BI, s. 317 ikke have noget an sich, men · kunne blive til hvad det skal være, saaledes
NB33:48 nne Verden er Betingelsen for at · kunne blive til Noget i den anden Verden. /
OTA, s. 350 t, lære Noget, hvorved de · kunne blive til Noget, lære Noget, de kunne
NB:73 histiske, ell. rettere for at · kunne blive til som bindstærk Videnskab, bærer
SD, s. 199 Muligheden nemlig, er ved at · kunne blive troende, NB. ved tilbedende at ydmyge
AE, s. 94 cessioner for at Categorierne · kunne blive tydelige), at hvad der i Skriften
SLV, s. 169 hvorledes et Menneske skulde · kunne blive udsat for en guddommelig Forkjærlighed,
EE2, s. 270 ilveiebringe Muligheden af at · kunne blive ved at stride. Jo større Kampens
NB23:105 faktisk er i Minoriteten, da at · kunne blive ved at tale og tee sig som var han
AE, note n blot har Øiet; man maatte · kunne blive ved saa længe det skulde være,
EE1, s. 100 Maade den episke Egenskab at · kunne blive ved saalænge det skal være,
NB11:193 ulighed, naar det viser sig, at · kunne blive Virkelighed, bliver mig noget Andet.
NB21:125 et ligger længst fra at · kunne blive Virkelighed. / See, derfor skal der
DS, s. 249 ige og elendige som Mennesker · kunne blive, » de Elendigste af Alle
NB36:23 tand, ganske sandt, umuligt Alle · kunne blive. / / / thi Indvendingen er egl. en
NB33:47 rens o: s: v: maa Evigheden · kunne borttage og tilveiebringe Forstaaelse og
Brev 291 den Mening, at jeg nok vil · kunne bringe dem i Samklang med den tredie, jeg
EE2, s. 24 ler vilde Du noget Øieblik · kunne bringe Din Tanke til at fastholde denne
NB20:116 d, end naar saa er, saa at · kunne bringe disse Ord over sine Læber: kommer
TS, s. 104 e Lægebehandling, der ikke · kunne bringe nyt Liv, men piinagtigt stræbe
SLV, s. 350 s, at denne Situation maatte · kunne bringe Stene til at græde. Den stakkels
BI, note vi paa en følgerigtig Maade · kunne bringe vor Undersøgelse til Ende, og
Not1:2 for den msklige Fornuft; og · kunne bringes i Forbindelse med dens Ideer. Den
NB33:52 ods Indskydelser – at · kunne bruge de høieste Udtryk, sluddre dem
NB31:51 t der kan være Tale om at Gud · kunne bruge dem til Apostle, eller saaledes,
NB22:8 ere saa aandelig stærke, at de · kunne bruge den, virkelig formaae at staae absolut
G, s. 15 ironisk Elasticitet til for at · kunne bruge den. Denne manglede han, dertil var
NB4:160 dialektisk og streng til ret at · kunne bruge det Rhetoriske, det Opvækken
NB29:82 lge det efter, nei, nei, for at · kunne bruge det til Digt, og for at Publikum
Papir 460 gjælder derfor baade at · kunne bruge det, og ubetinget ikke at være
SLV, s. 410 de høiere Væsener, der · kunne bruge det. Det Øvrige maa da blive de
NB9:39 øve mange Beqvemmeligheder, at · kunne bruge en Deel af sin Aand til denne Selvtugt.
OTA, s. 198 nne og Sande, at det skulde · kunne bruge Enhver til tjenende Redskab for at
EE2, s. 260 et. Du vil derfor heller ikke · kunne bruge et tilsyneladende synonymt Udtryk,
NB27:71 fornødent, hvis Gud skal · kunne bruge mig. Uendelige Kjerlighed! /
NB21:12 aa, og hvortil jeg mener at · kunne bruge mit eget Liv; man skal, med Guds
KG, s. 97 yk, som vi for Kortheds Skyld · kunne bruge om ham) Jabroderen, anseet sig selv
BA, note llers løber Alt sammen. / At · kunne bruge sin Kategorie er en conditio sine
EE1, s. 287 et gjelder det især om at · kunne bruge Stemninger, kan man det, da kan man
NB32:106 afmægtige, er at de kun · kunne bruge større Midler. Men større Midler
Oi1, s. 141 sikkret mig en Mulighed af at · kunne bruge Øieblikket. / Jeg overtaler Ingen
TS, s. 42 være Tale om at jeg skulde · kunne bruge, jeg den af Alle Afmægtigste,
NB27:68 appen det synes Mynster nok · kunne bruges men fra Grunden, nei, det er for
NB31:119 ee, at Millioner Sild ikke · kunne bruges til at udfylde en Engels Plads.
BOA, s. 107 orstaae, hvor disse slet ikke · kunne bruges. Den eminenteste Critiker, der nogensinde
NB11:125 det at øve den Kunst at · kunne bryde af, saa meget mere som det, aldrig
IC, s. 215 et dog ikke være muligt at · kunne bryde denne Hemmelighedsfuldhed, og faae
KG, s. 302 orholdet overmægtig ved at · kunne bryde det, thi saasnart den Ene har brudt,
EE1, s. 208 det er Dig; tal, at Taarerne · kunne bryde frem. Er jeg da slet Intet, end ikke
LF, s. 13 jerte, hverken selvkjerligt at · kunne bryde med Alt eller kjerligt at kunne offre
NB31:83 ge, at den Kjerlige mener man at · kunne byde Alt – han er jo den Kjerlige.
NB36:28 kke fødes mere Individer, som · kunne bære Χstd.? / / At » Fritænkeren«
Oi10, s. 409 s nemlig et Menneske til at · kunne bære at være en Offret; og den uendelige
NB30:53 es Forstand. Kun faae Msker · kunne bære den uhyre Kjendthed, som naaes
HH:23 skal Gud dog gjøre saa vi · kunne bære den, og din Sjæl skal atter
NB23:24 ve Samvittighedssag, til at · kunne bære det at have Samvittighedssag. See,
DS, s. 158 , at han vil styrke Dig til at · kunne bære det at maatte ligge under for en
NB30:100 Mskheden er fjernet fra at · kunne bære det egl. Indtryk af Alvor sees
NB35:33 betydeligste Personligheder · kunne bære det Fortrin: at kunne tale. /
Oi5, s. 233 mere fødes Mennesker, som · kunne bære det Guddommelige, som er det nye
HG, s. 159 aatte blive Individer til, som · kunne bære det nye Testamentes Christendom.
HG, s. 159 vende og sidst virkeligen ikke · kunne bære dette Guddommelige, som er det
KG, s. 376 Dig, hvorledes skulde Gud da · kunne bære Dine Synder mod ham? Nei, Lige
Oi5, s. 233 st og svagt bygte, at vi ikke · kunne bære en Fordoblelse. Men til en Fordoblelse
NB35:5 Haand Haardførhed til at · kunne bære et Dialektisk. / At skulle bære
NB30:54 e, at kunne overtage Lidelse, at · kunne bære Lidelse; og Svaghed, paa enhver
NB19:84 takker Gud; eller Du lærer at · kunne bære mere og mere, at kunne undvære
KG, s. 222 ulde saa Kjerligheden tillige · kunne bære Nid og Nag! Saaledes fordeles det
NB2:79 eg troe, at mine Forældre · kunne bære sig saaledes ad. Saa holder Barnet
NB35:5 rdhed og Styrke for endog blot at · kunne bære Trykket af Opgaven. / Et Gode,
NB34:34 ikke mere lever Msker, som · kunne bære Trykket og Vægten af at have
4T43, s. 117 re dens Udgang, saa vi den · kunne bære, ja herligere end nogen menneskelig
HH:23 Fristelsens Udgang saa vi den · kunne bære, thi Fristelsens Udgang er ikke
HH:23 istelsen og dens Udgang saa vi det · kunne bære. Du, m: T:, du der blev forsøgt
2T44, s. 203 n og dens Udgang, saa vi den · kunne bære. Ikke blot Fristelsen; det vide
OTA, s. 397 ns Udgang, saaledes at I det · kunne bære.« Men har Gud ikke gjort
BA, s. 359 re end en Liniedandser for at · kunne bøie sig ind under Menneskene og eftergjøre
JJ:403 r fordi han selv fortvivler om at · kunne combinere; Goethe havde ikke gjort det.
NB11:51 ller Blik og Conduite nok for at · kunne commandere paa Strømmen. / Positionen
JJ:307 træffe sammen med Socr. for at · kunne conferere med ham i den skjønne Samtale
SLV, s. 274 aa at finde et Middel til at · kunne controlere sig selv i Muligheden. /
NB31:53 ialitet – denne Gave er at · kunne conversere, at kunne tale med ethvert Msk.
Brev 43 ver deres Bestemmelse. Og nu · kunne da disse udvortes Omstændigheder tjene
EE1, s. 44 var bleven ubemærket? Jeg · kunne da høste den sjeldne Løn at blive
EE1, s. 368 il Hovedstaden. Vi Forlovede · kunne da ret nyde Forlovelsens Glæder. Jeg
F, s. 473 e al min Tilfredsstillelse i at · kunne Dag ud og Dag ind vedblive at beile til
PS, s. 217 et mig og danner mig, altid at · kunne dandse let i Tankens Tieneste, saavidt
SLV, note ryllede Kjendere, eller ved at · kunne dandse, hvad der vakte Publikums særdeles
SLV, s. 416 ke Læser vil naturligviis · kunne danne mange Exempler paa saadan dialektisk
NB35:37 er en Maalestok, som vi nu neppe · kunne danne os en Forestilling om. / Nu er det
NB35:37 else, som vi vel nu neppe engang · kunne danne os en Forestilling om. / Saa blev
Not1:2 e disse Forestillinger, ikke · kunne danne os en sammenhængende Forestilling
BA, s. 359 ør ham istand til strax at · kunne danne sit Exempel, der om det end ikke
Brev 1 Thi ordentlige Undskyldninger · kunne de aldrig blive. Jeg kunde sige Dig at
AE, s. 561 ingerne ikke udredes i Penge, · kunne de derfor dog meget godt være uforholdmæssige:
2T43, s. 34 det, men berøve mig Troen · kunne de dog ikke.« Og om end Modgangen
NB4:68 d af det med. I deres stille Sind · kunne de dog nok forstaae en Deel af mig,
EE1, s. 158 maaskee ikke fatte, men saa · kunne de ei heller fatte det Tragiske. Er Individet
Papir 96:1 e ved det Ydre; det Indre, Dybe · kunne de ei udtale. I den Henseende synes det
EE1, s. 318 vender Ryggen til Gaden, saa · kunne de Forbigaaende ikke engang vide, om man
NB13:45 sagn jo just passer; og dog · kunne de forstaae Propheternes Udsagn. /
NB29:111.a e hade de Christne, og derfor · kunne de fremstille hvad Χstd. er, dette
NB12:165 g ikke sagt ham, at derfor · kunne de godt verdsligt være de stærkere.
DD:32 ve i deres Forældres Huus, · kunne de haabe: komme aldrig) under deres velvise
EE1, s. 385 igger dem for nær i Tiden · kunne de ikke erindre, hvad der ligger dem for
Brev 313 mægte forgjæves. Dem · kunne de ikke finde og Andre ville de ikke høre;
NB24:152 !) at hjælpe ham! Enten · kunne de ikke forstaae, at Sagen paa den Maade
AA:1 ser ved Hjælp af den. Disse · kunne de ikke ganske fornægte, men nu ville
LF, s. 17 , Mennesket paa Jorden: derfor · kunne de ikke godt tale sammen. Gud er Alviisdom,
LF, s. 17 et veed er løs Snak: derfor · kunne de ikke godt tale sammen. Gud er Kjerlighed,
LF, s. 17 ffende en lille Tosse: derfor · kunne de ikke godt tale sammen. Kun i megen Frygt
NB17:20 a altfor billige Vilkaar: derfor · kunne de ikke holde igjen. / En Bemærkning
FB, s. 135 . Men hver Gang de falde ned, · kunne de ikke strax antage Stillingen, de vakle
SD, s. 172 end forresten skeer. Derfor · kunne de ikke udholde, hvad der allerede forekommer
AE, s. 572 jeg veed det, mange Læsere · kunne de ikke vente eller ønske: gid de da
NB33:13 res, og ganske uden Skyld · kunne de ikke være; thi det sande Sammenhæng
EE2, s. 299 deres » Selv«, · kunne de ikke ønske, at Nogen tilbyder dem
SLV, s. 351 ige, og ere de kjede af mig, · kunne de jo gaae, hvad hun ikke kan, naar hun
CT, s. 21 ler ikke Christne, just derfor · kunne de med Held være behjælpelige ved
SLV, s. 438 syn til det Forbigangne, saa · kunne de med samme Ret sige: Intet at overlægge
Brev 43 ve været det for mig, saa · kunne de paa den anden Side ogsaa foranledige
Oi2, s. 150 Karrieregjørende o. s. v.) · kunne de selvfølgeligt ikke godt sige Menighederne
BB:1 ellige Maader; men overhovedet · kunne de siges at have den Egenskab tilfælles,
BB:2 r satte man Priis paa. Sjelden · kunne de skrive, deraf blev at digte kaldet at
SLV, s. 400 rer. / Som en Følge deraf · kunne de slet ikke forstaae hinanden. Det, der
AE, s. 37 rne Surrogat – hvorledes · kunne De troe, der indbyrdes tage Ære af hinanden,
KG, s. 202 ldrene ikke ere tilstede, saa · kunne de uartige Børn ikke forstaae det strengt
BOA, s. 230 taaet en Tanke som med det at · kunne declinere et Paradigma: kan man declinere
NB8:91 Forhold til dette Angreb at Andre · kunne deeltage med En, hvilket er Tilfældet
NB32:106 de tvinge sig, her mene at · kunne deeltage, eller dog gotte sig over, at
PS, s. 297 n Modsigelse, at Tiden skulde · kunne dele Menneskenes Forhold til det, det vil
SLV, s. 131 ed hele sin Sjels Andagt. At · kunne dele saaledes ligeligt, at have Glæde
SLV, s. 132 til Rette – altsaa at · kunne dele saaledes ligeligt, at hun tillige
NB2:66 lig. / Ingen By i Europa vil · kunne demoralisere i den Grad som Kiøbh. Dette
Brev 315 m De vil laane mig en Bog, · kunne den afgives her. Jeg har nylig læst
SLV, s. 386 iscrimen hævet. De Tvende · kunne derfor gjerne blive ved at misforstaae
Papir 142 Modsætning til Ironie, og de · kunne derfor gjerne være forenede i et Individ,
Papir 594 t eller anden Oplysning de · kunne derfor ikke indordnes i nogen bestemt Tidsfølge,
NB28:12 have ikke et umidd. Guds-Forhold · kunne derfor ikke ubetinget udtrykke det Ubetingede,
Not1:8 m Udvælgelse, Forskydelse · kunne derfor kun betegne Overgangstilstande,
KG, s. 221 en er skjult og som Intet. Vi · kunne derfor kun sammenligne denne Kjerlighedens
Not4:40 Almeen-Forestilling.) / Vi · kunne derfor sige at Begrebet er den guddommelige
KG, s. 214 et være fra Grunden af. Vi · kunne derfor sige om En: han begyndte at opbygge
Papir 97:1 ler for egen Nyttes Skyld. Vi · kunne dernæst ogsaa godt tænke os ham med
Oi10, s. 402 ner, menende, at den skulde · kunne destillere Øieblikket ud af Omstændighederne,
NB2:47 ham, vi prise ham derfor; men vi · kunne desto værre let forklare det, og turde
KG, s. 84 re derefter, og » ikke · kunne det anderledes«, ikke kunne lade
NB30:135 elsker – i saa Fald · kunne det at blive Χsten blive en ligefrem
KG, s. 245 ndvendingen. Ak, men vi andre · kunne det destoværre kun altfor let; thi den
CT, s. 298 ske vore Hænder – vi · kunne det idetmindste ikke, undtagen som Pilatus
2T43, s. 23 tog den ikke fra Dig, thi de · kunne det ikke. / Saa var der da et Ønske
Brev 317 lge ham; men jeg troer at · kunne det med Følelsen, ( noget som den i
NB22:78 stdommens Skyld: Du, min Gud, at · kunne det synes mig maatte være frygteligt
NB22:44 i Verden. Men hvorledes skal han · kunne det uden ved Hjælp af ɔ: per Msker.
NB27:18 Ret; thi for i Samtidigheden at · kunne det, behøves der ⅔ af et Sandheds-Vidne.
2T43, s. 22 , hvorved de andre Mennesker · kunne det, er det, hvorved de ere aldeles eens
NB24:51 et Bestaaende. / Men for at · kunne det, fordrer jeg igjen, hvad jeg fordrer
NB3:15 recte, men indirecte. For at · kunne det, holdes jeg bestandig selv i Unde
NB11:33 agne, dog, forsaavidt Msker · kunne det, meest lignede Χstus. Derved maa
AE, s. 128 igt at fortvivle over ikke at · kunne det, naar man dog ikke slipper Gud!«
SLV, s. 197 nge, noget Dæmonisk i at · kunne det, noget Listigt i at benytte Øieblikket,
IC, s. 176 relse. Eller mener Du ikke at · kunne det, nu vel, saa lad os hjælpe os paa
AE, s. 531 ske væsentligen antager at · kunne det, og fordi det Evige er overalt, saa
NB13:22 han beder om Taushed, skal · kunne det. / Paa den anden Side, naar En i Sandhed
PS, s. 224 te er ham selv, saa maa han jo · kunne det. Først maatte han da vel ville det.
NB2:258 e hebraisk, men blot for selv at · kunne det. Har man gjort den Indrømmelse som
CT, s. 22 ntage, saa Du dog tilsidst maa · kunne det; lærer Du ikke Noget af dem, saa
NB34:22 havde 10 Hurtigskrivere og · kunne dictere Forskjelligt til hver især og
Papir 587 en jeg fordrer, at Du skal · kunne Dine Ting til ug.« / Den Hykler!
SLV, s. 425 t i det Religieuse, saaledes · kunne disse Ord ogsaa vedligeholdes, men maa
NB15:52 har selv Profit o: s: v:: men at · kunne docere den – og saa at lide ved at
AE, s. 255 dat antages næstendeels at · kunne docere, at man da ikke kunde overtale sig
NB31:114 herlige Msk, som saaledes · kunne docere. / See det er Aandløshed! Thi
NB30:14 e fra Phænomenet, ved at · kunne documentere at denne Messias ikke er Messias.
NB4:31 jeg agter og anslaaer høit, de · kunne dog egl. ikke ganske forstaae mig. Ikke
SLV, s. 437 lioner 477,378,785 Mennesker · kunne dog ikke dreie sig om mere. En Romanlæser
NB11:139 ltid, da, selv om vi døe, vi · kunne dog ikke forblive i Døden, thi –
SLV, s. 310 alle Floder rinde i Havet og · kunne dog ikke fylde det uendelige Hav, men Dit
NB14:13 Udbredelse o: D. / Sagen er, vi · kunne dog ikke ret danne os en Forestilling om
AE, s. 36 lle Engle sloge sig sammen, de · kunne dog kun tilveiebringe en Approximation,
NB26:57 er ved Phantasiens Hjælp · kunne drage den hellige Historie sig saa nær,
SFV, s. 105 de villet det, modnet til at · kunne drage Enkelte nærmere til mig. –
IC, s. 164 Thi hvis han i Sandhed skulde · kunne drage til sig uden gjennem et Valg, saa
IC, s. 156 ndhed og i ethvert Øieblik · kunne drage, maa det selv ikke være underlagt
JC, s. 42 f ingen historisk Consequents · kunne drages med Hensyn til en foregaaende Philosophie,
Not6:19 n anstrængte Vandring ikke at · kunne drive det til at komme Skoven nærmere;
EE2, s. 270 have en uhyre Elasticitet og · kunne drive et Menneske vidt. Den, der strider
NB19:32 jeg ikke er aandelig nok til at · kunne dræbe, ei heller engang ( just fordi
Brev 234 at man saaledes udenvidere · kunne drømme sig til hvad et andet Msk. oplever
BI, s. 289 sto mere glæder det ham at · kunne dupere ham, at have ham i sin Magt, skjøndt
OTA, s. 400 tere for desto længere at · kunne dvæle ved, hvad disse Taler skulle være,
SD, s. 134 tte det Evige i ham, Selvet, · kunne døe i samme Forstand som Legemet døer
TTL, s. 447 en meget ringe Kunst, men at · kunne døe vel er jo den høieste Leveviisdom.
SD re syg til Døden det ikke at · kunne døe, dog ikke som var der Haab om Livet,
NB7:9 længe den Qval ud ikke at · kunne døe, fordi jeg først maatte have
SD, s. 136 og Døden er just ikke at · kunne døe. / Denne er Tilstanden i Fortvivlelse.
SD, s. 134 en Haabløshed end ikke at · kunne døe. / I denne sidste Betydning er da
SD tvivlelsens Qval er netop ikke at · kunne døe. Den har saaledes mere tilfælles
4T44, s. 338 re Din egen Angiver, uden at · kunne dølge det skjulteste Raad eller glemme
LA, s. 12 det andet Eftersyn antages at · kunne dømme ved at afgjøre, om det var
Papir 254 ærede Forsamling bedst · kunne dømme, – og hvorledes denne Dom
NB9:61 ligieuse Forudsætninger til at · kunne dømme, han jo aabenbart har, og fordi
Oi2, s. 147 a det Rene i en Sag og for at · kunne dømme, ingen Uleilighed selv at ville
NB11:43 neste af Deres Dom, som virkelig · kunne dømme. Men de vidste, at der er en anden
Papir 577 iærværdigheder de · kunne een og een eller alle samtlige erklære,
NB18:67 , der gives Msker, der skuffende · kunne eftergjøre alle en Bevægelses Bevægelser;
NB:146 i det Mindste og igjen i at · kunne eftergjøre det med Stemmen. Jeg vil
4T43, s. 168 , hvorledes et Menneske skal · kunne efterkomme det, da er det Første, der
BB:46 – / En Thesis: store Genier · kunne egl. ikke læse en Bog, de vil nemlig
NB30:53 kket af ham i Kjendthed; de · kunne egl. kun bære ham paa Phantasie-Afstand.
EE1, s. 393 g hvorledes skulde jeg ogsaa · kunne eie Noget, det er jo en Modsigelse, at
EE1, s. 141 give mig Ret, uden derfor at · kunne eller at ville indsee, at det er aldeles
SFV, s. 84 thi jo mere man mener at · kunne eller forhærder sig i at kunne undvære
NB21:136 ke udgiver mig selv for at · kunne eller ville realisere den strengeste Art
EE1, s. 155 rihed er der vel deri, at vi · kunne elske Antigone for hendes søsterlige
KG, s. 72 ikke til. Det Fortrin, kun at · kunne elske det Overordentlige, er altsaa snarere
DS, s. 215 hvorledes skulde et Menneske · kunne elske Dig af ganske Hjerte, om Du end er
EE1, s. 395 thi at jeg skulde · kunne elske en Anden, det veed Du er en Umulighed,
Brev 159.2 gammel til egentligen at · kunne elske en Pige, hvad jeg forinden burde
KG, s. 158 t den er elskelig; thi det at · kunne elske et Menneske trods hans Svagheder
Papir 554 skulde forhindre Dig i at · kunne elske Gud modsætningsviis: saa bliv
AE, s. 535 ? Ja, lad usle Sjele, der kun · kunne elske Gud og Mennesker naar Alt gaaer efter
NB26:68 jerlighed. / Nei, for at Du skal · kunne elske Gud, maa Du afdøe, og dertil Lidelsen
Papir 573 tand er Betingelsen for at · kunne elske Gud. / Og denne Religion er blevet:
NB31:68 Apostelen Eet: i Sandhed at · kunne elske Gud. Ak, dette med at vi andre elske
NB26:72 med det at afdøe, forat · kunne elske Gud. Gud er Aand – kun en Afdød
NB26:68 , at det er for at han skal · kunne elske Gud. Thi kun en Afdød kan blive
4T44, s. 371 ighed boer i Himlene, ret at · kunne elske ham, som jo Menneskene sige, naar
NB26:68 vil hjælpe Dig til, at Du maa · kunne elske ham. / See derfor maa Du afdøe,
NB:199 lærte Kjerlighed fra sig at vi · kunne elske ham. Og naar saa tilsidst Dødens
EE1, s. 152 forliebe sig i hende og vil · kunne elske hende paa sin Maade. Hun er min Skabning,
SLV, s. 56 r. Men skulde hun derfor ikke · kunne elske igjen? Hvorfor ikke; dersom man ellers
KG, s. 159 le, altsaa kjerlig nok til at · kunne elske os Alle. / Det er en sørgelig
EE1, s. 183 n. O gid han ikke mere vilde · kunne elske Ungdom og Skjønhed, da vil jeg
KG, s. 160 at finde dem, vi særligen · kunne elske, og i at elske dem at elske de Mennesker,
EE2, s. 92 aa, at religiøse Individer · kunne elske. Det Religiøse er ikke saaledes
KG, s. 167 rdrede Du noget Andet, for at · kunne elske; men naar Feilen eller Svagheden
SLV, s. 216 flekteret til overhovedet at · kunne elske? Nu vil jeg begynde saaledes. Jeg
AE, s. 204 dheder, er netop Usandhed; at · kunne en Troes-Bekjendelse udenad er Hedenskab,
Oi4, s. 219 de egentlige Forbrydelser · kunne end ikke straffes i Tiden, fordi de nemlig
LP, s. 56 , her paa en naturlig Maade at · kunne ende sin Omtale af » Kun en Spillemand,«
EE2, s. 109 gtefolk. Dog, hvor skulde jeg · kunne ende, naar jeg vilde forfølge Dit sindrige
SLV, s. 215 har Mere at sige dem, men de · kunne endnu ikke bære det, ( altsaa en teleologisk
EE1, s. 191 de Sorg ere tilstede, men de · kunne endnu ikke faae Tid til at samle sig ind
TS, s. 41 estilling om den Art Alvor; vi · kunne endnu ikke undvære, forsage det Kunstneriske
NB2:73 d er for stor en Magt til at · kunne ene ved sig selv anbringes paa Sligt. /
NB2:66 saadan fremragende, at alle · kunne enes om at misunde ham. Men dette Forhold
Papir 99:1 tilt Rørelse«. Disse · kunne enten bringe os til at tænke, at det
BA, s. 350 og Ondt. Kun Muligheden af at · kunne er der som en høiere Form af Uvidenhed,
Papir 591.a og i sin Glæde over at · kunne er han saa lykkelig at han Intet, Intet,
Papir 445 dandse er min Kunst og at · kunne er min Genialitet en høiere Magts Gave,
4T43, s. 162 p betegner Betingelsen af at · kunne erhverve den samme Eien? I udvortes Forstand
NB22:92 læbe hele Dagen og neppe · kunne erhverve det Daglige. Jo mere Begunstigelse
4T43, s. 170 rdenslivet, vilde den aldrig · kunne erhverves, men da den dog tilhører Verden,
Oi8, s. 358 r, men selv vil Du ikke evigt · kunne erindre det; hverken er det den evige Sandhed,
AE, s. 257 ere, for derimod tydeligen at · kunne erindre, at det var dem, der vilde gjøre
EE1, s. 282 et Piinlige. For saaledes at · kunne erindre, maa man være opmærksom paa,
EE1, s. 283 saa farligt som den Kunst at · kunne erindre. Det er en egen Følelse, naar
SLV, s. 21 or al Productivitet er det at · kunne erindre. Vil man ikke mere være produktiv,
Not4:37 ne Ikke-Viden at vi aldeles ikke · kunne erkjende Noget Oversandseligt er aldeles
Papir 454 e Sjel, fuldt og heelt ud, · kunne erklære sig enig: giv mig et Kongerige,
Oi9, s. 385 t det man har at leve af skal · kunne ernære en Mand med Familie saaledes,
LA, s. 56 iges endnu: om Troskaben skal · kunne erobre ham Gjensynet efter Ønske, thi
Papir 469 e viser sig capabel til at · kunne erstatte Biskop M. som Sandheds-Vidne.
Not7:4 ns Salighed; hvorledes skulde den · kunne erstatte mig Tabet af det Eneste, jeg attraaede
Brev 252 m et Besøg. Det vil let · kunne erstatte min Udebliven, medens jeg til
DS, s. 176 r formodentlig fuldkomment vil · kunne erstatte os, at vi ikke have været samtidige
KG, s. 287 e noget Ondt om Næsten, at · kunne et Øieblik skaffe sig lyttende Opmærksomhed
SLV, s. 283 e aandeligt, uden at hun maa · kunne existere i det Samme. Man seer deraf, hvor
NB6:66 at Gud har givet mig Kraft til at · kunne existere som en Gaade – men saa heller
EE2, s. 263 skal klæde sig, kort, skal · kunne existere. Maaskee henvendte han sig til
IC, s. 231 idst, var beregnet paa kun at · kunne faae » Efterfølgere«,
DS, s. 177 strende): ved Guds Hjælp at · kunne faae Alt, eller at maatte men ogsaa ved
EE2, s. 273 n forfængelige Glæde at · kunne faae Alt, han skal ikke lære at trodse
EE2, s. 268 og Eva i et Paradiis, hvor de · kunne faae Alt, hvad de pege paa; men det er
DS, s. 181 en, men min Menighed skal ikke · kunne faae Anledning til, underhaanden at lade
Papir 434 ad kun Ulvene komme, at vi · kunne faae at see, hvo der er Hyrde og hvo Leiesvend,
BOA, s. 97 Dhrr Tendents-Havere ved den · kunne faae at vide, hvorhen de egentligen tendere.
NB29:105 den uhyre Anstrengelse ikke at · kunne faae Beskeed hos andre Msk. men primitivt
NB34:22 betvivler dog at jeg skulde · kunne faae beskrevet alt det Galimathias og Nonsens
SLV, s. 339 a reflekteret som jeg, vilde · kunne faae Betydning for Flere, men netop fordi
FB, s. 173 ens Gebeet, medens den for at · kunne faae Betydning maa med æsthetisk Inderlighed
DS, s. 247 d, at saadanne Sjeletilstande · kunne faae Charakteer. I vor Tid – det
NB4:36 ndre have Ønsket. Ikke at · kunne faae den Elskede det bliver aldrig Ironie.
NB4:36 bliver aldrig Ironie, men at · kunne faae den over al Maade, at en heel Sa
NB27:42 ra Barn i Christendom aldrig vil · kunne faae den Strenghed, som er fornøden
F, s. 486 Du ikke paa anden Maade skulde · kunne faae det at vide, saa er nok vor literaire
Papir 508 e sikker paa at Ingen skal · kunne faae det fra En. Msklige Underfundighed.
SFV, s. 36 rligt, om lige saa mange ikke · kunne faae det i deres Hoved – skjøndt
SD, s. 203 ig – for syndig til at · kunne faae det i sit Hoved, at En med sit Vidende
Brev 118 befordret, naar de nu blot · kunne faae det indrettet godt for Fader; saalænge
SFV, s. 22 anker eneste gunstige, for at · kunne faae det, jeg havde at gjøre, til at
Oi5, s. 244 eldent forekommer, at man vil · kunne faae en Præst til i privat Samtale,
Papir 371:1 olthed. De vil her strax · kunne faae et Exempel paa Reduplikation. Naar
NB7:100 r ville derfor vel egl. kun · kunne faae et Indtryk af Χstd. i deres Døds
NB17:76 avde taget mod Stødet, saa at · kunne faae et sandere Forhold til ham. /
NB19:49 ingen Tvivl ingen Reflexion skal · kunne faae fat i dem. Det er som naar En lukker
NB22:44 er saa derpaa, at Du, o Gud, maa · kunne faae fat i mig, og derfor taler jeg ikke
EE:77 e ere nemlig altfor vindige til at · kunne faae Fodfæste paa Jorden) de levede
NB2:51 , hvilket uhyre Prærogativ: at · kunne faae Gud i Tale. / En Kunstner, en Digter,
BI, s. 254 være beskaffen for ret at · kunne faae Haand i Hanke med dem, saa er det
NB4:36 ronie. Men kun altfor let at · kunne faae hende, at hun selv tigger og beder
NB4:36 live Ens, og saa dog ikke at · kunne faae hende: det bliver Ironie. Ikke
EE1, s. 250 siger: naar de Elskende ikke · kunne faae hinanden, da bør det dem at leve
PS, s. 233 r ikke i, at de Elskende ikke · kunne faae hinanden, men i at de ikke kunne forstaae
PS, s. 233 betyder: at de Elskende ikke · kunne faae hinanden; og Grundene, ja de kunne
NB11:192.a mringer, og i ethvert Fald at · kunne faae hvad Øieblik jeg vilde et Præstekald.
Brev 56 , saa at vi intet Sovekammer · kunne faae i Flugt med vore andre Værelser,
BI, s. 105 den af, at Guderne yderligere · kunne faae i Sinde at udstykke Menneskene, saafremt
DD:208 g meest er, at vi ikke strax · kunne faae Leilighed til at høre Hr v. S.s
NB33:15 – at Misundelsen dog · kunne faae lidt at leve af. / I en vis Forstand
KKS, s. 103 e mærke, at de have Noget, · kunne faae Lov at beholde det, saa blive de utaknemmelige,
NB21:4 i Grad, at de ikke saaledes · kunne faae Lov til at forvandle hele Tilværelsen
AE, s. 515 sig med at dømme Andre, at · kunne faae Lov til at leve hen i Fred; men det
KG, s. 86 rkede, der dog ikke skulle · kunne faae noget Bestemt at klage over; thi deri
NB33:33 at det er uhyre Commerce at · kunne faae Noget sagt, uden at det er Læreren
BI, s. 110 s, og den Oplysning, vi deraf · kunne faae om Kjærlighedens Væsen, ere
BI, s. 174 en Indflydelse Ironien maatte · kunne faae over et digterisk Gemyt som Platos,
NB31:103 o: s: v: ɔ: jeg vilde · kunne faae Pathos her. O: s: v: O: s: v: /
NB29:116 Skulkeriet og Klynkeriet for at · kunne faae Ram paa det. / I Forhold til Trods,
IC, s. 237 der dem nemlig, saa de ikke · kunne faae Ro til Blødagtighedens Beundring,
LF, s. 45 idunderlige Behændighed! At · kunne faae saadan fat paa al sin Sorg og paa
YDR, s. 114 on faae Majoriteten, at vi da · kunne faae Samvittighedsfrihed til at forkynde
YTS, s. 257 d i Fristelsen. Af Ham vil Du · kunne faae Sandheden at vide, dog kun paa det
Oi4, s. 210 at gjøre Carriere, til at · kunne faae sig en Kone o. s. v.: Christendommen
SLV, s. 230 bredet. At hun ganske maatte · kunne faae sig selv igjen, er mit høieste
NB31:62 r det muligt at de Andre · kunne faae Sigte paa ham. Det Msk. gyser for,
OTA rdeel, at kunne gjøre Uret, at · kunne faae sin Villie, lade sine Lidenskaber
FB, s. 125 ledes skulde ogsaa Præsten · kunne faae Sligt i sit Hoved, og dog var det
Brev 316 et maa videre. Da jeg ikke · kunne faae Stykkerne opførte, tænkte jeg
KKS, s. 98 ellers om, at en Comiker maa · kunne faae Tilskuerne til at lee, rigtigere siger
NB4:36 : det bliver Ironie. Ikke at · kunne faae Verdens Herlighed det bliver aldrig
NB7:9 le anderledes! Og saa ikke at · kunne faae Virkeligheden at see, fordi han var
KG, s. 256 kulde et ondt Øie kjerligt · kunne faae Øie paa det Godes Mulighed! –
Papir 434 o Leiesvend, og at Faarene · kunne faae Øine op til selv at gjøre Forskjel.
Brev 200 ifter jeg er saa heldig at · kunne faae. Men dermed kan man da egentlig være
SLV, s. 195 være saa stærk, og at · kunne falde for Ingenting! Thi føler jeg mig
Papir 456.c elv, saa redelig, at det ikke · kunne falde ham ind at Nogen kunde ville stjæle,
AA:1 ortvivlede Klager over ikke at · kunne falde i Søvn ( i det Hele synes det
TS, s. 92 til at tvivle. Hvor skulde Du · kunne falde paa at melde Dig med en Tvivlen,
NB35:17 f en saadan Væren, eller · kunne falde paa at ville forholde sig til en
FB, s. 136 og man kjender dem. Men at · kunne falde saaledes ned, at det i samme Secund
AE, s. 456 gttageren vil derfor end ikke · kunne fange ham paa, at han ikke formaaer at
IC, s. 232 aa Forbilledet være for at · kunne fange og omfatte Alle; var der et eneste
Papir 591 slede, ved Naadens Bistand · kunne fastholde at det er af Kjerlighed Gud gjør
NB27:54 kan han have Velsignelse til at · kunne fastholde at det just er af Kjerlighed
AE, s. 371 elvbeherskelse paa eengang at · kunne fastholde den store Plan og gaae paa Bal,
BA, s. 389 et Tilkommende. Mener man at · kunne fastholde denne Inddeling, da er det fordi
DRT, s. 163 er heller ikke, at Enhver vil · kunne fastholde denne Opfattelse i Forhold til
BOA, s. 198 nu var lidt fortumlet) for at · kunne fastholde det christelige Stof i en Form«
BOA, s. 196 Begeistringens Begyndelse at · kunne fastholde det christelige Stof i en Form.«
BOA, s. 198 ingens Begyndelse at » · kunne fastholde det christelige Stof.«
AE, s. 458 lem, for desto inderligere at · kunne fastholde det Ethiske i sig selv. Nu begynder
Papir 577 or saadan lærde Mænd · kunne fastholde det Simple: Penge-Spørgsmaalet.
Papir 56 ( Guds Uforandl.), ell. at de ei · kunne fastholde det uden et overordentlig Middel
NB28:57 d maa hjælpe Msk. til at · kunne fastholde det, at dette er af Kjerlighed,
SLV, s. 155 me, medens Orgelet lyder! At · kunne fastholde Elskovens Lyst, medens Tilværelsen
CC:25 svinges, uden Mulighed af at · kunne fastholde et bestemt Indtryk, – der
BI, s. 277 e var igjen Intet. Men for at · kunne fastholde ham paa dette Punkt, for aldrig
BI, s. 347 Mellembestemmelser for ret at · kunne fastholde Skabelsens Act, saa er end ikke
NB7:59 og mere i længere Tid at · kunne fastholde Tanken om Gud, ikke som en Drømmer
Papir 591 hvem Gud hjælper til at · kunne fastholde, at det er Gud, der af Kjerlighed
DRT, s. 164 10 Flasker vil Øltapperen · kunne fastholde, at det er Tab. Men, men 100,000
Oi10, s. 409 at være udviklet til at · kunne fastholde, at dette er den høieste Grad
Oi10, s. 404 Opgave, maa øve sig i at · kunne fastholde. / Ja, jeg veed det nok, det
NB30:84 dighed eller af, at de ikke · kunne fatte Andet end Middelmaadighed. Ja, jeg
NB22:44 / O, hvor mange ere der vel, som · kunne fatte denne Guds Prioritet i et Msk, saa
SLV, s. 398 isk udviklet i Phantasi, maa · kunne fatte det Ethiske med primitiv Lidenskab,
OTA, s. 127 mmen ingen Udelukkelse fra at · kunne fatte det Rette. Vilde Nogen forklare,
4T43, s. 118 ede Evne og Leilighed til at · kunne fatte og fordybe sig i, hvad de Vise og
F, s. 487 Tid, da jeg turde troe, at jeg · kunne fatte Professoren, gjorde mig en Glæde
4T43, s. 147 ver Gud, hvorledes skulde Du · kunne fatte, at den gode Gave er ovenfra, Du,
EE2, s. 203 ydning, det maa dog vel ogsaa · kunne fattes af et mere eenfoldigt Menneske.
KG, s. 161 s Kjerlighed, end sige til at · kunne finde Behag i, hvad en Sværmer kan behage
NB7:81 man den Trøst, maaskee dog at · kunne finde blandt den menige Mand et redeligt
Brev 56 til at mit Brev ikke skulde · kunne finde Dem. At sætte som sidst Nørregade
AE, s. 524 e finde Hvile: mon han skulde · kunne finde den Vished, der var nok for hans
KG, s. 158 e den tarveligere Ret, men at · kunne finde denne tarveligere Ret at være
EE2, s. 175 s mig vil han maaskee snarere · kunne finde det, han søger, og det uagtet
SLV, s. 333 merte, troer, at jeg let vil · kunne finde en mere udmærket Pige; eller om
Oi1, s. 130 vel i det Høieste kun vil · kunne finde en sand Fremstilling af hvad Christendom
EE1, s. 204 uderet Røver, han vil vel · kunne finde en Tilfredsstillelse i at frarive
LA, note anskeligste Kritiker her skulde · kunne finde en Vanskelighed, en Indvending, at
Brev 235 vride og vende sig uden at · kunne finde en Vending; thi ligesaa uskateerlig
NB25:77 er, end sige, at han skulde · kunne finde Fornøielse deri. Nei, der kan
YTS, s. 252 e, at det ene Menneske skulde · kunne finde fuldstændig Trøst hos det andet;
KG, s. 158 Fuldkomne, men vel dette, at · kunne finde ham elskelig trods og med hans Svagheder
FB, s. 183 Absolute. Han vilde da ogsaa · kunne finde Hvile deri, efter hvad jeg kan forestille
NB14:96 n har ingen Forbindelse meent at · kunne finde mellem Evangelium og Epistel. Den
LP, s. 57 imidlertid haaber, at jeg skal · kunne finde mig i, naar blot Andersen for at
KG, s. 158 dem selv, fordi det, ikke at · kunne finde nogen Gjenstand for sin Kjerlighed
SFV, s. 12 likum har fundet eller skulde · kunne finde nogen Nydelse ved at læse eller
OTA, s. 382 d trøstesløst, ikke at · kunne finde nogen Slutning: sandeligen, denne
NB17:94 am, hvorledes skulde han da · kunne finde Nogen, der var istand til at forstaae,
Not4:34 for Sandheden vil Fornuften ikke · kunne finde noget andet Sted end i sig selv,
KG, s. 159 at den er kjerlig nok til at · kunne finde noget Elskeligt hos os Alle, altsaa
SLV, s. 80 paa Underjordiske, der ikke · kunne finde Ridsen, gjennem hvilken de forsvinde,
CT, s. 32 for – om han ikke skulde · kunne finde Rigdommen. Han seer sig bestandigt
BOA, s. 118 n mener, at det Almene skulde · kunne finde sig deri, er at man har en phantastisk-abstrakt
NB5:30 ledes skulde han da ikke let · kunne finde sig i alt i ethvert Offer. Men er
NB4:129 n Forestilling om at lyde, bedre · kunne finde sig i at lyde endog et saa phantastisk
BI igt, og hvorledes skulde man ogsaa · kunne finde sig i Sligt i det bevægede Øieblik,
LP, s. 19 Mangel paa Taalmodighed til at · kunne finde sig ind i Livsforholdene, som Afmagt
KK:2 und kan indrømme ham kun at · kunne finde Sted under Antagelse af en personlig
FV, s. 24 der da ingen Forvexling skulde · kunne finde Sted, for at denne Satire da ikke
JJ:230 yldig, at medens alle andre Msker · kunne finde Tilgivelse, kan man det ikke selv.
NB24:164 t hitte paa, hvad vi Msker · kunne finde var et glad Budskab – og det
SD, s. 153 ommet bort fra Sine, uden at · kunne finde Veien i den Ørk, hvor han nu befinder
KG, s. 163 f den. Men ingen Gjenstand at · kunne finde, at spilde Kjerligheden paa at søge
SD, s. 213 e, hvor i al Verden skal der · kunne findes en væsentlig Syndsbevidsthed
NB32:125 n stor Lindring at jeg usocialt · kunne fjerne Alle fra mig, skjulende min Smerte.
Papir 263:3 til hvilke Fordele deraf · kunne flyde for Digteren, at han hvis Embedsmandens
NB23:145 sk paa Afveie. / Basilius. / Vi · kunne flye det Onde, enten af Frygt for Straf
SFV, s. 53 eg, som man taler om ikke at · kunne flytte en Fod, for Øieblikket ikke røre
4T44, s. 333 nd nogensinde, og da ikke at · kunne flytte en Fod; at ville kjøbe Øieblikket
LF, s. 23 remestere lære, for Gud at · kunne folde alle Dine Planer eenfoldigt sammen
FV, s. 18 netop om ganske korteligen at · kunne folde Det sammen i Eenfold, Det, som er
Brev 75 han ønskede gjerne at · kunne for Gud og Mennesker kalde den Elskede
NB30:41 evet. Mine Periodebygninger · kunne for mig kaldes en Verden af Erindringer,
NB24:52 te end eet Ord om, at han skulde · kunne forandre sig, eller vel endog stundom næsten
NB31:86 t, denne Modsigelse ikke at · kunne forandres og dog at elske, ak, hvad har
DS, s. 205 er til ethvert Klokkeslet at · kunne forandres paa enhver Maade, alt i Forhold
2T43, s. 33 maatte opgive? Skulde han da · kunne forandres, hos hvem der ikke er Forandring
EE2, s. 250 n selv er vaklende, at Lovene · kunne forandres. Du seer let, at hvad det sidste
EE2, s. 30 fuldendt Hele, der aldrig vil · kunne forandres. Men da denne Forvisning kun
NB33:55 ærende i sig – som · kunne foranledige, at han har eller maa have
AE, s. 267 igieus Inderlighed nok til at · kunne forarges. Men alt dette er gaaet af Brug
NB25:28 ttede, at blive Msk., for ret at · kunne forbarme sig over Mskene. / Evangelium
BB:34 gt, da saadanne Benævnelser let · kunne forblive blotte personlige Anskuelsers
EE2, s. 252 t det var godt. At han skulde · kunne forblive i denne Indbildning, er utænkeligt,
AE, s. 531 e Slægter uden deres Skyld · kunne forblive uvidende om at det har været
TTL, s. 449 t bruge Leen, at Nogen skulde · kunne forbløffe ham. Hav hvilken Forestilling
EE2, s. 116 Almindelighed paa, at de ikke · kunne fordrage hinanden, at de slaaes og bides
LA, s. 24 estemmelse som Fordrer til at · kunne fordre de afgjørende religieuse Bestemmelser,
KG, s. 29 tigheder i Forhold til ham, at · kunne fordre Noget af ham. Dersom Nogen i denne
DS, s. 180 stneren o: s: v: med Billighed · kunne fordre ogsaa at blive ordineret. Saaledes
Papir 451 forbeholdt sig Ret til at · kunne fordre): nu, en Mand vilde det vel ikke
OTA, s. 126 aa maa dette kunne være og · kunne fordres under enhver Forandring; saa kan
Not1:5 ske skadelige Forestillinger · kunne forebygges ved en viis Behandling. –
KG, s. 362 l Meddelelse indrettes til at · kunne foredrages i høiest en Time paa en Forsamling,
EE1, s. 360 nkeligt, da det let vilde · kunne foregribe hvad der senere skal komme, og
NB31:133 r Problemer, som slet ikke · kunne forekomme i Syden, at Qvinden er en Person,
OTA, s. 227 der er en Betingelse for at · kunne forelægge sig selv Spørgsmaalet og
BB:2 tet. Ogsaa den Færdighed at · kunne forelæse Fortællinger satte man Priis
Papir 501 ittet paa for dog ogsaa at · kunne forene det med det nye Testamente –
Papir 469 desee den Tid, da ogsaa de · kunne forene et fedt Embede med apostolisk Værdighed.
KK:2 gger Χsti Person, umulig · kunne forenes i eet Individ.« p. 24.
LA, s. 87 lte, som aldrig forenes eller · kunne forenes i nogen Situationens eller Organisationens
NB25:110 det at være Χsten · kunne forenes med at nyde dette Liv, saa skal
Papir 306 an var Kongen, vilde Du da · kunne forestille Dig dette? Eller vilde ikke
NB13:67 sig selv, ved bestandigt kun at · kunne forestille sig Χstus som den Hellige,
EE1, s. 236 r bryde frem, de maatte ikke · kunne forfeile deres Virkning paa hende, ved
TTL, s. 414 e den Fordeel til ny Synd: at · kunne forfærde. Ak, Letsindighedens Aflad
NB4:131 n, bestandigt med Mulighed af at · kunne forhindre det. / Og under hele
NB25:46 blive salig? Og hvad skulde · kunne forhindre ham deri? Synden og Synderne.
NB22:63.a jønnes i fjerneste Maade at · kunne forhindre hende i at gifte sig om det saa
LF, s. 24 hvad skulde da ikke Evangeliet · kunne forhjælpe Dig til, da skulde Intet være
AE, s. 376 ns Maximum er, paa eengang at · kunne forholde sig absolut til det absolute τελος
NB31:120 Minut, øieblikkeligt at · kunne forholde sig correct til hvad Majestæten
NB35:13 opsummeret det maa passende · kunne forholde sig til Χstd.« /
NB35:5 Dialektisk i sig. / For at skulle · kunne forholde sig til den christelige Opgave
LA, s. 48 at forklare hende. Skadelige · kunne Forholdene ikke kaldes i Henseende til
NB:70 ene ved Hjælp af Kniven at · kunne forklare Alt – og saa ved Hjælp
SLV, s. 255 re rædsomt saaledes at · kunne forklare Alt«. Hun kunde her have
EE1, s. 251 over et Mesterstykke ved at · kunne forklare Alt, saa synes Valget let. Stykket
BI, s. 239 n Alt dette, saa vil man ikke · kunne forklare den her beskrevne Negativitet,
KKS, s. 95 e Metamorphosen, eller dog at · kunne forklare den, naar den er indtraadt. /
EE2, s. 293 avde stirret paa den, uden at · kunne forklare den. Øieblikket var imidlertid
BA, s. 328 tes Syndighed. Saa langtfra at · kunne forklare denne, maatte Vanskeligheden endog
EE2, s. 283 naar fornødent gjøres, · kunne forklare det for vor Helt. Han har henvendt
AE, s. 282 Positivitet er chimairisk. At · kunne forklare det Forbigangne, hele Verdenshistorien,
AE, s. 322 , da maae de jo ogsaa sagtens · kunne forklare det Simplere. / Istedenfor at
JJ:498 af Den, der er Noget, for at · kunne forklare det som Stolthed og Hovmod. /
Papir 15 Chr. Medens vi derfor gjerne · kunne forklare et Udtryk som οι
BOA, s. 282 phie være saa langtfra at · kunne forklare ham, at den ligefrem maa bestyrke
NB13:16 Digter i Beredskab, der vil · kunne forklare hende, at det, just det var det
SLV, s. 88 andig er vantro, uden dog at · kunne forklare Kunststykkerne. Dog en saadan
AA:12 Christendommens Betydning, at · kunne forklare mange enkelte Phænomener, naar
KG, s. 274 hi han drev det aldrig til at · kunne forklare mere end hvad han forstod. /
BI, s. 205 ilveiebragt en Mulighed af at · kunne forklare Misforholdet mellem de tre Opfattelser
BOA, s. 267 soph troer sig istand til at · kunne forklare Noget, og overiler sig med Produktivitet
NB15:92 behagelige Tumerumme med at · kunne forklare og have forklaret Alt; og saa
AA:1 l det Resultat; thi da de ikke · kunne forklare sig Helbredelsen af Anvendelsen
BA, note Tilløb til Springet, uden at · kunne forklare Springet, er noget Andet. /
NB31:161 værelse, digte den om for at · kunne forklare Virkningen; thi Verden bliver
KG, s. 274 ndringsværdig som den i at · kunne forklare, thi han drev det aldrig til at
NB21:10 det skal gaae op; Alt skal · kunne forklares af det Relative og gaae op i
KG, s. 351 aalestok, han skal med Lethed · kunne forkorte de meest forviklede Forholds Vidtløftighed,
NB27:57 / At hade sig selv. For at · kunne forkynde Χstd. maa man allerede hade
NB27:64 e med egne Hænder for at · kunne forkynde Evangelium gratis, eller levede
BOA, s. 257 ise blot for ustandseligt at · kunne forkynde og udbrede en for Menneskeheden
SLV, s. 88 er det, fordi Tilhørerne · kunne forlade Præsten, men en Hustru kan ikke
IC, s. 70 ggrunde, de ville dog ikke · kunne forlige sig med Synet af ham – i
KK:5 til en Demiurg men vel at han · kunne forløse den. – Sabellianismen
CT, s. 230 de, at Menneskene neppe ville · kunne formaae at høre Talen ud for Utaalmodighed
NB25:107 d nok sørge for, at han skal · kunne formaae det, formaae det seierrigt eller
NB26:87 ed hvad skulde ikke et Msk. · kunne formaae, naar det først kan sætte
CT, s. 72 Mennesket i Muligheden af at · kunne formaste sig uendelig fjernt fra Gud i
CT, s. 72 det er dog i Muligheden af at · kunne formaste sig uendeligt langt borte fra
CT, s. 73 uagtet han i Muligheden af at · kunne formaste sig var som uendeligt langt nærmere
CT, s. 72 erne ved denne Mulighed af at · kunne formaste sig. Og saaledes er Mennesket
CT, s. 71 stand ligger Muligheden af at · kunne formaste sig. Om Moderen griber Barnet,
YTS, s. 276 mme, at vi med vore Bønner · kunne formilde ham til at skaane hende? Ingen,
PCS, s. 139 , hvad Andre i det Høieste · kunne formode, er tillige paa sin Post for at
YTS, s. 252 bedste Villie ikke ganske at · kunne fornemme, føle, tænke som et andet
EE2, s. 48 ste, hvis de falde fra, atter · kunne fornyes til Omvendelse, villet bevise Begrændsningen
DS, s. 159 istendom – for at vi saa · kunne forsage den sande Christendom som Ugudelighed.
EE2, s. 297 an beder om, er Styrke til at · kunne forsage det. Selv naar han ønsker Noget,
4T44, s. 341 re stolt i Eensomhed, maa · kunne forsage og forsmaae al Løn i Verden;
OTA, s. 406 egribe, hvad Lidelsen skulde · kunne forskaffe; naar den Lidende Intet kan begribe
Not11:39 tte Mysterier, saa at I · kunne forsone mit Sind. Mysterierne kaldes og
BOA, s. 250 sto lettere gaaer det med at · kunne forstaae alle Andre, og med at kunne blive
NB:35 nke to Tanker sammen, og kun · kunne forstaae alt hvad der er lavt og usselt.
NB30:84 ytter sig af at Mskene ikke · kunne forstaae Andet end Middelmaadighed, til
NB19:61 g, o Gud, og et Msk, at han skal · kunne forstaae at Du er god. Hjælp Du mig,
KG, s. 202 n saae dem, da vilde de bedre · kunne forstaae Barnet, især hvis det tillige
NB:36 saa vil igjen Pøbelen ikke · kunne forstaae dem. / / / Verden bliver da i
NB30:43 tiske) at ikke ubetinget Enhver · kunne forstaae dem. / Og at det om at forsage
OTA, s. 208 for hinanden, kun at vi ikke · kunne forstaae dem: lad os antage det. Det seer
NB27:15 e ved at læse Loven selv · kunne forstaae den saaledes, som nu Χstus
Papir 306 orstaae, eller ønske at · kunne forstaae Den, der vilde hjælpe Dig til
PMH, s. 85 tterne om muligen ikke skulde · kunne forstaae den. Var Bogen imidlertid snurrig,
F, s. 522 elig, for at Erkjendelsen skal · kunne forstaae den; om det blot er i dette Tilfælde,
KG, s. 375 lt dreier sig, saa vil Du vel · kunne forstaae denne Strenghed, Du vil forstaae,
NB25:8 At kunne sige det Høieste, at · kunne forstaae det Høieste, fremstille det
AE, s. 47 k Anathema over dem, som ikke · kunne forstaae det levende Ords lyksaliggjørende
LA, s. 51 t saa gjaldt hendes Liv, ikke · kunne forstaae det Mindste af det om Næringssorgerne,
BOA, s. 282 k for i dennes Omvendthed at · kunne forstaae det tilbagelagde Liv. Men naar
Papir 586 Faae forstaae; thi for at · kunne forstaae det, maa just den Forvandling
BOA, s. 282 nfusion. Hegelsk vil han kun · kunne forstaae det, naar det er bag efter, naar
4T44, s. 324 ikke kan, eller at den skal · kunne forstaae det, og dens Synd er, at den enten
OTA, s. 125 arskab: Ynglingen skulde ikke · kunne forstaae det, og Manden skulde ikke ville
G, s. 91 saaledes, at Kjætterne ikke · kunne forstaae det. / En nysgjerrig Læserinde,
IC, s. 204 il give sig lidt Tid, let vil · kunne forstaae det. Det kan ogsaa blive tydeligere
EE2, s. 318 nne ved det Almene, at Alle · kunne forstaae det. Han har i denne Prædiken
F, s. 517 gel, men saaledes, at jeg ikke · kunne forstaae det. Man give mig Forklaringen,
CT, s. 144 heden, saa skulde man sagtens · kunne forstaae det. Men i Timeligheden og i Tabets
PMH, s. 66 saaledes at Kjætterne ikke · kunne forstaae det.« / Begrebet Gjentagelse
NB29:106 aledes alvorlig som Mskene · kunne forstaae det; thi Levebrødet og Alt
AE, s. 355 et Religieuse, uden engang at · kunne forstaae dettes Modersmaal. Det Ethiskes
NB4:13 kke forstaae Dig, og de, der · kunne forstaae Dig misundeligt bestyrke de Dumme)
Not8:46 e kjender dine Lidelser ikke vil · kunne forstaae Dig! O den Lidendes Øre er
KG, s. 57 ommens Forklaring, vil mene at · kunne forstaae disse tvende Forklaringer sammen
Brev 288 r Forudsætningen til at · kunne forstaae en halvquædet Vise, beholde
NB29:96 blot, at der gives Msk, som · kunne forstaae et saadant Msk, troer Du ikke
TS, s. 61 akkel kan med Sandhed negte at · kunne forstaae Fordringen – men det kniber
OTA, s. 365 rdres jo ikke, at man skulde · kunne forstaae Guds Kjærligheds Raad, men
OTA, s. 365 ædsomt, at Du ikke skulde · kunne forstaae Guds Raad, dersom han dog er evig
TSA, s. 79 Men naar de saa ikke · kunne forstaae ham, er han saa angerløs, at
TSA, s. 67 de havde forstaaet nok til at · kunne forstaae Ham, hvis de havde villet, men
NB36:24 e Samtidige vare fjernede fra at · kunne forstaae ham, manglede Mellemleed, Præmisser.
NB29:96 , ville være kloge nok til at · kunne forstaae ham, og Alle, selv de der mindst
TSA, s. 82 d deres bedste Villie umulig · kunne forstaae ham, saa bliver Ansvaret kun desto
TSA, s. 79 a: » naar de saa ikke · kunne forstaae ham.« Eller har et Menneske
NB29:96 staae ham, fordi de vistnok · kunne forstaae hans Maskineries Klogskab og beundre
SLV, s. 386 ! Misforstaaelse, at vi ikke · kunne forstaae hinanden. Fra et Eenhedspunkt
PS, s. 235 uden Betydning, fordi de ikke · kunne forstaae hinanden. Man mener vel at dette
PS, s. 233 ae hinanden, men i at de ikke · kunne forstaae hinanden. Og denne Sorg er jo
AE, note skeren utaalmodig over ikke at · kunne forstaae hvad Bonden siger udbryder: das
AE, s. 282 Herligt, men skal det, kun at · kunne forstaae hvad der er Forbigangent, være
SLV, s. 199 tigheder? Skal hun slet ikke · kunne forstaae hvad jeg lider? Er det en elskende
AE han, uden opdagende nærmere at · kunne forstaae hvorledes, fattede en anende Mistanke
LA, s. 71 rm: det vilde de aldeles ikke · kunne forstaae i Handlingens Form. Hvis En gik
KG, s. 245 Kjerlige vil derfor end ikke · kunne forstaae Indvendingen. Ak, men vi andre
NB14:131 hi for dog nogenledes at skulle · kunne forstaae mig, maa han være adskilligt
NB3:15 ive anerkjendt, thi kun Faae · kunne forstaae mig, og begyndte man paa, at ville
NB4:95 imod med, og fremdeles Enhver vil · kunne forstaae mig. Men den frivillige Lidelse
SLV, s. 355 ulde blive Alvor, maatte hun · kunne forstaae min Berettigelse. Saasnart da
SD, s. 207 til den Distinktion: ikke at · kunne forstaae og ikke at ville forstaae, oplyser
TS, s. 44 er med den Enkelte, at han maa · kunne forstaae Ordet retteligen; og saa er Du
PMH, s. 65 jeg troede mig istand til at · kunne forstaae Prof. Heibergs Præstationer,
YTS, s. 258 Fristelsen, saa vil Du ganske · kunne forstaae Sandheden. Saa længe Du ikke
KG, s. 57 neske vil mene, paa eengang at · kunne forstaae sit Liv ved Hjælp af »
Oi7, s. 307 bestemt, for lykkeligt til at · kunne forstaae Sligt; og deels kan jo Forældrene
FB, s. 182 il enhver Enkelt ligesaa godt · kunne forstaae som Helten, og der bliver ingen
TS, s. 83 . Og det skal jeg allerede nu · kunne forstaae!« Trange Vei! / Ja, Veien
NB30:133 ham, at de andre Msk. ikke · kunne forstaae, at de forstaae som Stolthed og
CT, s. 93 nder, som man selv mener at · kunne forstaae, at det er En gavnligt og glædeligt.
NB18:46 blev syg – saa ville Alle · kunne forstaae, at det var, fordi jeg havde arbeidet
NB22:89 d ( i ethvert Øieblik at · kunne forstaae, at Det, jeg msklig glæder
NB20:34 ter. / / Jeg mener saa ganske at · kunne forstaae, at hvis jeg nu døde, vilde
Brev 55 Af Ovenstaaende vil De ogsaa · kunne forstaae, at jeg i Regelen er mere tilfreds
SFV, s. 40 en Forfatter vil egentligen · kunne forstaae, hvad det er for en Opgave: at
TS, s. 108 lde da ikke et Menneske snart · kunne forstaae, hvilken Velgjerning det er mod
Papir 590 e og drille, fordi de ikke · kunne forstaae, hvorom det er han taler, hvor
DBD, s. 130 ristendom, at man ikke skulde · kunne forstaae, med hvilken Føie jeg maatte
NB3:34 Dybe, som maaskee Andre ikke · kunne forstaae, men om at ville forstaae dette
KG, s. 171 idenskabens Skynding strax at · kunne forstaae, paa hvilken Side Faren er, hvilken
NB25:37 g af det Intellectuelle: at · kunne forstaae. / Amor og Psyche. / Jeg læser
OTA, s. 370 roens Strid: at troe uden at · kunne forstaae. Og naar saa denne Troens Strid
NB23:64.b / Og det vil enhver Kræmmer · kunne forstaae: at Tolerance er i Handelens Interesse.
NB8:35 n af Eder forraade mig. Disse Ord · kunne forstaaes forskjelligt; men det er jo næsten
AE, s. 80 thi Udsagnet selv vil · kunne forstaaes ligefrem, saasnart det bliver
BOA, s. 210 ld til hvo der fortolker Oden · kunne forstaaes meget forskjellige Ting; fra
LF, s. 21 t, thi sandeligen den Kunst at · kunne forstille sig kjøbes dyrt – forstille
AE, s. 536 en elendige Profit af den: at · kunne forstyrre Andre, at blive sig selv vigtige
Brev 159.2 vigheden vil det jo ikke · kunne forstyrre Dem, at hun ogsaa elsker mig,
LA, s. 95 vilde det ikke væsentligen · kunne forstyrre dem, der væsentligen kunne
3T44, s. 266 – mon det skulde · kunne forstyrre Dig, at han blev ligesaa salig
3T44, s. 267 ig om Natten; mon det skulde · kunne forstyrre Dig, at han blev ligesaa salig
EE2, s. 103 om alle slige Smaating skulde · kunne forstyrre en sund og stærk Kjærlighed.
3T44, s. 266 ev den samme; mon det skulde · kunne forstyrre ham, naar han betænkte, at
3T44, s. 266 vidt som han; mon det skulde · kunne forstyrre ham? Ja dersom jeg vilde mene,
3T44, s. 266 Alt til det Onde, skulde det · kunne forstyrre min Salighed, om han ogsaa blev
EE2, s. 141 ves nervesvage Mennesker, der · kunne forstyrres ved den allermindste Larm, som
Oi7, s. 315 ad Hu, ja, jeg mener ikke at · kunne forsvare at lade være at bruge det,
NB6:73 ledes forstaaet mener jeg at · kunne forsvare at rykke frem og prædicere
DSS, s. 115 nsvar handle, som Du mener at · kunne forsvare det for Gud. Maaskee skal Een
DS, s. 206 i denne Verden, eller for at · kunne forsvare og besmykke sin egen Usselhed
KG, s. 199 ne, der skulle see til, om de · kunne forsvare sig og forsvare for sig selv hvad
OIC, s. 213 anke var: skal det Bestaaende · kunne forsvares, er dette den eneste Maade: ved
Papir 371-1.a t saa vidt, at den mener at · kunne forsøge at meddele sig, saa strax ved
3T43, s. 67 indtrængende, erfarent at · kunne fortolke hiin sørgelige Sandhed, at
Not15:15 tte yndige Barn i sin Haand, at · kunne fortrylle hende Livet, at see hendes ubeskrivelige
NB:202 forfægte Ægteskabet maa man · kunne fortrylle Tidens udsvævende Lyst ved
Brev 264 jeg ikke. Men det vil let · kunne fortsættes. Altsaa 3die Akt. Der kommer
SD, s. 131 t er et uendeligt Fortrin at · kunne fortvivle; og dog er det ikke blot den
PS, s. 260 t høre, begjerlig efter at · kunne fortælle Andre, at de have seet og hørt
EE2, s. 76 jønt det vilde være, at · kunne fortælle Børnene om deres Bedstefader,
SLV, s. 269 ave glemt den eller glemt at · kunne fortælle den! / Igaaraftes havde jeg
KG, s. 287 ristelse, i denne Pirring, at · kunne fortælle noget Ondt om Næsten, at
JJ:87 en Digter i min Samtid, han vilde · kunne fortælle, hvad disse tvende Mænd
Brev 134 Børns umættelige Øine · kunne fortære – Hesten skummer, den
G, s. 69 unkelt, hvorledes skulde jeg da · kunne forudsee det? Men kunde jeg ikke forudsee
NB31:120 vert Øieblik standse uden at · kunne forvandle hvad der møder til Opgave.
4T44, s. 355 ste og alvorligste Tanke, at · kunne forvandle selv det Alvorligste til et Slag
Brev 75 han fortvivler over ikke at · kunne forvandle. Han troer, at en Mand, han ærer,
NB21:153 et at regjere, at de udenvidere · kunne forvexle » Indøvelse i Christendom«
FV, s. 25 at denne Satire da ikke skulde · kunne forvexles med, hvad der kun altfor gjerne
FB, s. 163 aa vil den Enkelte dog aldrig · kunne forvisse sig derom ved Andre, end ved sig
4T44, s. 371 idne til hans Ære, ret at · kunne forvisses om, at al Faderlighed boer i
IC, s. 156 lger af sig selv, at skal Han · kunne fra Høiheden drage den Christne til
AE, note e meddele tilsidst den Kunst at · kunne fratage eller franarre. Dette synes besynderligt
SLV, s. 90 ed Satan selv, han skal ikke · kunne fravriste mig min Overbeviisning. Lad spidsfindige
PS, s. 238 dog kun saaledes i Sandhed at · kunne frelse en Eneste; idel Sorg, medens dog
Papir 270 lle, for dog for Alting at · kunne frelse Nogle. Og den samme Apostel der
DS, s. 202 ngeliet? Men hvor skulde Alle · kunne frelses, naar ikke Alle trængte til
EE1, s. 287 em i sin Magt, at man skulde · kunne frembringe dem, naar man vilde, er en Umulighed,
LA, s. 19 gelsen selv, Muligheden af at · kunne frembringe noget Saadant er snarere Lønnen,
KG, s. 74 som maatte den selv næsten · kunne frembringe sin Gjenstand. Eftertrykket
IC, s. 244 , hvis de skulle efterkommes, · kunne frembringe Virkelighedens Fare, som gjør
NB34:11 tige Vildfarelser ikke godt · kunne fremkomme – men hvor ogsaa det Majestætiske
LP, note Ex. vilde i en eneste Sætning · kunne fremkomme med langt betænkeligere Tvivl
Oi8, s. 361 bemærkes, at disse stundom · kunne fremkomme saaledes, at de, moralsk betragtet,
NB27:33 isionerne fremkomme, ɔ: · kunne fremkomme. Noget saa Afsløvet som det
Not1:6 de troede, at disse Skygger · kunne fremmanes ved magiske Kunster). Job: 3,
NB31:64 at see, hvo der smagfuldest · kunne fremstille det – det er saa aldeles
NB33:58 t Sandheden har maattet lide. At · kunne fremstille det, eller at høre at læse
AE, s. 475 entet ligger i in concreto at · kunne fremstille det. Prøven paa det Comiske
BN, s. 119 ge at være Christen. Til at · kunne fremstille dette mener jeg at have i ganske
LA, s. 54 pring til det Kunststykke, at · kunne fremstille en saadan Skikkelse. Det gaaer
BN, s. 116 t Arbeide, ret at opdage og at · kunne fremstille Idealet. / Ydmyg for Gud, med
OTA, s. 246 ndt Evne og Leilighed til at · kunne fremsætte, men hvis det tillige var
EE2, s. 312 g, som han til enhver Tid vil · kunne fremtage, ingen Larm kan forvirre den for
PS, s. 224 er mig, det samme maa jo ogsaa · kunne frigive mig, naar det vil, og da dette
NB15:122 nok til ganske at · kunne frigjøre sig fra den Sorg, om det ikke
OTA, s. 220 Den udvortes Umulighed af at · kunne frigjøre sig fra Lidelsen, forhindrer
PS, s. 225 efter Hypothesen vil han ikke · kunne frigjøre sig selv. ( Og saaledes er
BI, s. 229 ng, og da vil man heller ikke · kunne frikjende Socrates derfor. Den ironiske
OTA, s. 244 hjertighed veed, at Lidelser · kunne friste et Menneske, men ogsaa, at de kunne
OTA, s. 164 rledes skulde dens Skjulthed · kunne friste ham, da han dog ikke kan skjule
Brev 80 ret taknemlig Rolle, som vel · kunne friste. / Jeg kan vel tænke, at mange
BB:42 men ikke stærke Sjæle · kunne fristes til at troe sig skyldige, fortvivle
NB29:95 dvende. At jeg næsten snarere · kunne fristes til at vende Sagen omvendt, og
NB30:42 t Eneste Individet ikke vil · kunne fritage sig selv fra, er hvad Straf Evigheden
SLV, s. 233 ngselens Iilsomhed for at · kunne fryde mig med hende. Var det saaledes altid,
KG, s. 257 , der hedder Skadefryd, at de · kunne fryde sig med hinanden – til deres
EE1, s. 231 til i barnlig Forundring at · kunne fryde sig over det Besynderlige i, at det
EE2, s. 325 til Dig: naar end ikke disse · kunne fuldkomme det Store, hvad er da Livet Andet
NB34:26 dre og mindre Tallet for at · kunne fuldkommes, og til det Vigtigste af Alt,
3T43 er, der paa nogen Maade troede at · kunne fængsle Mængdens Opmærksomhed,
NB17:21 den naturlige Alder til at · kunne føde Børn). Derfor er jo ogsaa Joh.
NB30:58 Egenskab af Bæster, og at de · kunne føle deres Tilværelse ved at have
SLV, s. 20 skjøndt man er hjemme, at · kunne føle Hjemvee. Dertil fordres Færdighed
NB30:41 ilpasset, saa Tanken ganske · kunne føle sig, som man siger, vel indrettet
EE2, s. 308 vikling af den Art, at Du maa · kunne føle Trang til at søge Eensomhed,
Papir 391 / P. H. / Skulde jeg ikke · kunne føle ved hvad jeg siger? Jeg kan forsikkre
EE1, s. 129 ske Holdning, maa ile for at · kunne følge den dæmoniske Hasten, der undviger
SLV, s. 41 vage dødelige Hoved skulde · kunne følge denne Tales høie Sving. Om
NB29:95 Tusinder, som umuligt ville · kunne følge ham, disse Tusinder og Tusinder,
NB12:32 det Eminente – og kun Faae · kunne følge ham. Saa kommer Professoren han
NB29:117 ieligt Liv, som Exemplarer · kunne føre det. / Formodentlig hænger det
IC, s. 105 er ikke mere end at Beviserne · kunne føre En – ikke til Troen, o langtfra
Brev 9 a Fald troer jeg, at Du endog vilde · kunne føre et behageligt Liv paa Landet, da
Papir 210:2 t man aldeles apriorisk maatte · kunne føre et Beviis for Chr: virkelige Død;
NB29:21 frygteligt til saaledes at · kunne føres op med paa Listen blandt andre
NB33:54 en Art Operationer som ikke · kunne gaae af – umærkeligt, som var
TAF, s. 286 Du skal fra Alteret · kunne gaae bort, saa, gudelig forstaaet, let
NB30:40 r det, i de stille Timer at · kunne gaae det virkelig at indlade sig med Gud
Brev 266 n Sort Mennesker, der ikke · kunne gaae ell. tage ud, uden det skal være
JJ:512 saa glad, at Du med Lethed vilde · kunne gaae ene igjennem Livet, har Du sagt det
NB27:59 er – hvad enten vi nu · kunne gaae ind derpaa eller ikke. / Forsaavidt
SD, s. 168 ning, at Changementet skulde · kunne gaae lige saa let for sig som det at faae
NB15:69 ondrie havde meent, ikke at · kunne gaae op endnu – men hvad saa? Ja
Not11:4 s er altsaa ligesaa meget det at · kunne gaae over i Seyn, som det ikke at kunne
AE, s. 339 ang er blot en Mulighed af at · kunne gaae over. Den der nemlig virkeligen er
Not11:4 aae over i Seyn, som det ikke at · kunne gaae over. Først naar det virkeligt
Not11:4 entia udelukker ikke det Ikke at · kunne gaae over. Seyns Potens er altsaa ligesaa
CT, s. 159 ordi det er en Spøg med at · kunne gaae paa Hovedet istedetfor paa Benene,
NB20:14 e, eller over Dem, som ikke · kunne gaae saa langt ud. Sandelig dette er dog
NB2:66 : v: tilhørte hele Landet · kunne gaae til en anden stor By i samme Land.
DS, s. 187 g deri – for at det skal · kunne gaae, maa der først en Tilstaaelse,
DS, s. 186 mig deri, at for at Noget skal · kunne gaae, maa der, enten paa den ene eller
Not15:12 g smigrede sig selv med at · kunne ganske forstaae det: da sagde hun: jeg
SLV, s. 14 en Maade end som Bogbinder at · kunne gavne deres Medmennesker, samt at hædre
DS, s. 188 andheden sagt, just for dog at · kunne gavne en lille Smule. Og sandeligen han
4T44, s. 364 endelig, da skal Talen Intet · kunne gavne ham. Der er en Bagvendthed, der vil
NB12:114 e, at hans Handlinger ikke · kunne gavne. / Tag Tilstanden her i Kiøbh.
BOA, s. 127 den og maa fordre den, for at · kunne gestikulere og faae Sangværket i Gang.
NB20:136 st, siger man, forlanger jeg at · kunne gifte mig, ernære Kone og Børn saa
EE2, s. 223 eske ulykkeligt, saa vilde Du · kunne give Anledning til den besynderligste Skuffelse.
PS, s. 264 t. Men for at Læreren skal · kunne give Betingelsen, maa han være Guden,
EE1, s. 20 ttere skulde melde sig, da at · kunne give dem det Hele med Rente og Rentes Rente.
BB:37 t for dem, ikke for derved at · kunne give dem Leilighed til, naar der er Selskab,
PS, s. 226 , da vilde hiin Lærer atter · kunne give Den Betingelsen, som ikke havde modtaget
SLV, s. 107 men at have Sympathi og ikke · kunne give den Luft, er ligesaa forfærdeligt.
EE1, s. 72 ning, skjøndt de Indviede · kunne give den meget bedre, ja til en vis Grad
JJ:192 kort: Undersøgelser, som · kunne give den skarpeste Tænkning fuldt op
SLV, s. 63 ver der en Mulighed over, at · kunne give det Udseende af, at hun var bleven
OTA re Uret i det Store, og saa at · kunne give det Udseende af, at man dog vilde
4T43, s. 146 stemmede Skikkelser. Det: at · kunne give eller at maatte modtage inddeler Menneskene
4T43, s. 146 re Modsætning i Livet. At · kunne give eller at maatte modtage, denne Forskjel
SLV, s. 374 m virkelig existerende vilde · kunne give en Doctor seraphicus og en Magister
EE2, s. 211 -Anskuelse, maa ogsaa mene at · kunne give en Forklaring deraf. Man hører
BOA, note sk Sving, Sligt vilde rigtignok · kunne give en prokuratoragtig Avisskriver Leilighed
4T43, s. 156 herligere, ønskeligere at · kunne give end at maatte modtage; men Ordet betegner
3T43, s. 82 vde fortrøstet sig til at · kunne give Enhver Sit, Mennesket hvad Menneskets
F, s. 475 ige og det Individuelle, hvilke · kunne give et ligesaa dybsindigt som skarpsindigt
SLV, s. 313 e hun da senere ved sig selv · kunne give Forholdet Idealitet, saa er hun en
NB2:34 s staae ganske anderledes klar og · kunne give ganske anden Fart til min Efterfølger
NB36:28 eel, maa i endelig Forstand · kunne give Grunde o: s: v: kort Mskene ere sjunkne
KG, s. 325 et i Hovedet ved Tanken om at · kunne give hundrede Tusinde lige saa let som
KG, s. 50 dre, hvis Du har denne Evne at · kunne give Lidenskaben Fortvivlelsens Udtryk,
4T43, s. 157 nde om Forskjellen mellem at · kunne give og at maatte modtage, i sig ere saa
Oi10, s. 408 og Glæde, aldrig frit at · kunne give sig hen, altid, saasnart man vilde
TSA, s. 84 ihjelslaaes, kunne, han maa · kunne give Tiden Forbittrelsens Kraft. Dersom
EE2, s. 299 byder dem et Venskab, de ikke · kunne give Vederlag for. Saadanne Naturer ere
EE2, s. 134 , det som Poesi og Kunst ikke · kunne give, at see den i sin stadige Tilbliven;
KG, s. 314 et at have Penge og altsaa at · kunne give. / Dersom hiin gjennem atten Aarhundreder
EE1, s. 313 om hun stod mellem Hundrede, · kunne gjenkjende hende. Nu er hun flygtet bort,
NB18:72 logisk Professor, vilde man · kunne gjennemgaae Apostlernes Gjerninger og være
TS, s. 84 ske, og saaledes egnet til at · kunne gjennemlide alle menneskelige Lidelser:
Oi2, s. 167 sendinge, Talere, Præster · kunne gjennemreise Landet og virke for at vinde
OTA, s. 349 ved et forstandigt Overslag, · kunne gjennemtænke Lidelsen og forstaae dens
NB23:42 første Part i Fordelen med at · kunne gjentage. / Latterlighed. / Naar man selv
NB30:94 egtet Betingelserne for ogsaa at · kunne gjælde for et heelt Msk. sammenlignet
DS, s. 166 emmelser ere opgivne, strax at · kunne gjætte, hvad det er han » søger«,
AE, s. 451 , at have gjort hvad vel Alle · kunne gjøre ( heri ligger det for det svage
OTA, s. 335 Tanker, der, om de end ikke · kunne gjøre Aaget let, dog kan hjælpe til
F, s. 520 , som gjør mig salig, ogsaa · kunne gjøre alle andre Mennesker salige, ja
NB27:78 r Muligheder – til at · kunne gjøre alle Dine Bestræbelser for
FB, s. 198 Kathederet, men forøvrigt · kunne gjøre alt Andet, som da ogsaa dette
KG, s. 324 den i dette Intet; thi det at · kunne gjøre Alt er en glimrende Udvorteshed,
TTL, s. 401 som den Søgende antages at · kunne gjøre Alt for at finde det Søgte,
CT, s. 125 den høieste Rigdom, den at · kunne gjøre Andre rige, denne Vei til Rigdom
CT, s. 125 ve eller være riig, men at · kunne gjøre Andre rige. / Dog er denne vidunderlige
CT, s. 197 heden, hvor man kun meente at · kunne gjøre Bod saaledes, at man virkeligen
DJ, s. 69 vil han raade over og saaledes · kunne gjøre Componistens Fordringer Fyldest,
LA, s. 35 gjøre Forskjel, og ved at · kunne gjøre den og igjen at kunne skjule det
Papir 369.c i enhver Alder af sit Liv at · kunne gjøre den socratiske Distinction mell.
CT, s. 166 dog ikke give sig Skin af at · kunne gjøre den Sørgende glad, men blot
FB, s. 145 nogensinde driver det til at · kunne gjøre denne Bevægelse, da vil jeg
Brev 126 e det fuldendt. Thi for at · kunne gjøre denne Forvandling, Aands-Frihedens
2T44, s. 186 tvivlsom, og Slutningen, vi · kunne gjøre derfra, meget tvetydig; thi Ingen
Not11:33 etop Msk. Muligheden af at · kunne gjøre det – For Msk. er altsaa
EE2, s. 251 Urimelighed; skal jeg altsaa · kunne gjøre det Almene, maa jeg paa samme
FB, s. 188 nkelte er bragt istand til at · kunne gjøre det Almene, og nu Paradoxet gjentager
BOA, s. 191 ang i en senere Tid at skulle · kunne gjøre det bedre, den falder ham ganske
DS, s. 255 ik endog Betingelserne for at · kunne gjøre det ere mig negtede, i næste
DS, s. 159 at jeg staaer fast, for saa at · kunne gjøre det fast, thi det skal staae fast:
NB24:125 s imidlertid blot efter at · kunne gjøre det for Mynster. Men som sagt,
DD:41.a ulle synes dygtige; men for at I · kunne gjøre det Gode ἡμεις
NB31:109 g i, at han saa mener at skulle · kunne gjøre det Godt for de Andre. / Det var
NB26:34 aget Skade paa sin Sjel: at · kunne gjøre det Høieste og Helligste til
TS, s. 104 mener ubetinget seierrigt at · kunne gjøre det indlysende selv for et Barn,
LA, s. 70 han vilde endog · kunne gjøre det Konststykke, lige ved Grændsens
Brev 304 mindste min Mening. For at · kunne gjøre det kræves der lidt Taalmodighed
NB14:54 n Tvivl om, at Goldschmidt vilde · kunne gjøre det lige saa godt ell. bedre end
NB17:13 de Forudsætninger til at · kunne gjøre det med Eftertryk, Forudsætninger:
4T44, s. 353 et, at de store Mænd ikke · kunne gjøre det Mindre, hvad de almindelige
KG, s. 320 være barmhjertig, uden at · kunne gjøre det Mindste. Og dette er af stor
NB7:95 ikke strax resignerer paa at · kunne gjøre det og vil finde sig deri, men
SLV, s. 321 nder min Ydmygelse i ikke at · kunne gjøre det om, hvad netop min Stolthed
NB27:64 Armod og af Almisse, for at · kunne gjøre det saa billigt som muligt. /
KG, s. 335 være alvorlig nok, men at · kunne gjøre det saa let, som Sandheden endnu
NB24:130 Kirkestyrelse. Og jeg skal · kunne gjøre det saaledes, at jeg skal faae
EE1, s. 276 hvorfor skulde en Stat ikke · kunne gjøre det Samme, naar der blot er Enighed?
EE1, s. 348 uderingerne, skulde han ikke · kunne gjøre det Samme? .... I dette Øieblik
NB7:11 jeg dog tillige næsten at · kunne gjøre det som en Ubetydelighed. Saa
SFV, s. 54 øvet Guds Bistand, for at · kunne gjøre det som et simpelt Pligt-Arbeide,
NB30:16 for ydmyg til at begjere at · kunne gjøre det store Kunststykke, som kun
NB27:68 re Kaal paa dem. Men see, for at · kunne gjøre det tilgavns, maa han netop trække
AE, note delsen, sin Afmagt ved ikke at · kunne gjøre det tilladeligt. – Feiltagelser
Not1:6.g regaaende, hvorledes skulde Gud · kunne gjøre det umulige. – / De beraabte
4T44, s. 341 , men med Gud, fordi han vil · kunne gjøre det ved egen Kraft; at skulke
SLV, s. 14 ykkelige Lod det er faldet at · kunne gjøre det, De vil ved dette Foretagende
BN, s. 111 rents-Forudsætninger til at · kunne gjøre det, især naar det skal gjøres
NB18:38 er Forudsætninger til at · kunne gjøre det, jeg vidste, at man saae hen
NB27:68 mle op med dem. Men, men, for at · kunne gjøre det, maa jeg føre Sagen saa
NB23:199 , for at reise ham op, vil ikke · kunne gjøre det, uden selv at bukke sig ned;
NB17:73 t, og Gud har hjulpet mig til at · kunne gjøre det. / Men mit Liv vil raabe efter
TTL, s. 416 et at kunne væsentligen at · kunne gjøre det. Barnet mener det anderledes,
NB22:7 vert Øieblik er i dens Magt at · kunne gjøre det. Det Almene er, at overlade
NB:69 etop dertil hører Almagt for at · kunne gjøre det. Dette synes besynderligt,
NB8:38 derfor forundtes det mig at · kunne gjøre det. Jeg har ikke spøget dermed,
PS, s. 264 orhjælpe Menneskene til at · kunne gjøre det. Læreren maa da Troen bestandig
FB, s. 170 med nogle andre Stympere skal · kunne gjøre det. Men det gaaer aldeles ikke
NB13:37 med at ville udgive og ikke · kunne gjøre det. Var jeg ikke blevet forhindret
KG, s. 232 Muligheder i Ligevægt. At · kunne gjøre dette er at være vidende, og
NB19:11 elige Qvaliteter. – Til at · kunne gjøre dette er jeg understøttet,
BN, s. 121 Idealet af en Christen. For at · kunne gjøre dette maa jeg atter have denne
AE, s. 190 re dette er at speculere, at · kunne gjøre dette, men at ophæve Muligheden
LP, s. 9 l Du, kjære Læser, bedst · kunne gjøre Dig en Forestilling, naar Du vil
CT, s. 305 frygte for, at Du ikke skulde · kunne gjøre Dig forstaaet af ham, thi han
SLV, s. 407 paa dette, saa skal han vel · kunne gjøre dybt Indtryk paa sine Tilhørere,
Oi10, note 3) Eet er intellectuelt at · kunne gjøre en dialektisk sand Bemærkning,
BA, s. 429 nderordnede Aander, der Intet · kunne gjøre en gros.) Den kan ville Aabenbarelsen,
BOA, s. 232 der er saa sjeleglad over, at · kunne gjøre et Kunststykke, at det bliver
KG, s. 309 jerlighedens Forventning skal · kunne gjøre et Menneske, væsentligen forstaaet,
NB23:176 er da at have det i sin Magt at · kunne gjøre et Mirakel og derved skaffe sig
TTL, s. 398 de antages selv slet Intet at · kunne gjøre for at finde Stedet, da er han
IC, s. 73 l sig – og saa Intet at · kunne gjøre for dem, men derimod tilsige dem
SLV, s. 393 ligviis det Forkeerteste, de · kunne gjøre for hinanden. / Altsaa han seer
PS, s. 238 er, hvorledes skulde da Guden · kunne gjøre Forskjel! For at Eenheden skal
NB11:144 ere ere jo Msker, der egl. ikke · kunne gjøre Gjengjeld, at elske dem er altsaa
NB11:144 er kjerlig. / At elske dem, som · kunne gjøre Gjengjeld, Fornemme og Anseete,
CT, s. 44 erver sig Venner, som vel ikke · kunne gjøre Gjengjeld, men som dog ( o, er
KG, s. 88 nder, rige Naboer – som · kunne gjøre Gjengjeld. Men saa nøieregnende
KG, s. 343 » at elske dem, som · kunne gjøre Gjengjeld.« I denne Betydning
KG, s. 325 efter en saadan Maalestok at · kunne gjøre Godt. Men saa er jo det Evige
NB14:140 vove i den Indbildning at · kunne gjøre Gud en Tjeneste. / Anm. Man sige
BOA, s. 130 taaende har Kræfter for at · kunne gjøre ham hans Liv til et tentamen rigorosum,
SLV, s. 402 un er sikker paa, sagtens at · kunne gjøre ham lykkelig, og dog vilde det,
NB10:53 ge ham falske Begreber, der blot · kunne gjøre ham ulykkelig og gjøre Forholdet
SFV, s. 68 xion og Kløgt til ikke at · kunne gjøre hans Betydning til ingen. Selv
NB12:123 eve, hvis hun ønsker det, at · kunne gjøre hende nogen Glæde til Vederlag
KG, s. 227 er det, at den Største maa · kunne gjøre hvad de Mindre kunne; og det gjælder
NB35:15 r og Comerce som Børnene · kunne gjøre i Legestuen istedetfor, hvad der
NB28:39 indbildsk Forstandighed mener at · kunne gjøre Indsigelse mod Miraklet, naar
AE, s. 172 have udrettet og ved Intet at · kunne gjøre lettere end det er gjort, af sand
JJ:336 en han er dog glad ved ligesom at · kunne gjøre Lidt til Gjengjeld for Gud til
NB30:89 af hvad der ideelt er givet, de · kunne gjøre Lykke og bringe jordiske Fordele.
AE, s. 175 nneske. Saaledes troer jeg at · kunne gjøre mig forstaaelig for enhver Græker,
Papir 440 eer jeg mig ude af Stand til at · kunne gjøre mig forstaaelig for ham. /
Papir 444 nde, blot for at hun ret skulde · kunne gjøre mig Modstand. Saaledes var der
AE, s. 292 faae fat paa den, maatte jeg · kunne gjøre mig til den Anden, til den Handlende,
NB:176 et. See, det mskelige er, ikke at · kunne gjøre Mirakler og saa dog at ødsle
Papir 522 t ville være fritagne for at · kunne gjøre Mirakler, vi holde mere af det
NB11:39 od, istedetfor: den Gave at · kunne gjøre Mirakler: den Gene. / Det hele
Oi6, s. 269 dem, paastaae, at de Christne · kunne gjøre Mirakler; thi det har jo Christus
KG, s. 323 ens Størrelse og om det at · kunne gjøre Noget for at afhjælpe Nøden.
NB12:118 Bekymring, om jeg dog ikke · kunne gjøre Noget for at blive forstaaet af
KG, s. 320 et rigeligt nok i sin Magt at · kunne gjøre Noget for Lazarus, Hundene formaaede
EE2, s. 297 r paa sig selv, at hun skulde · kunne gjøre Noget fra eller til; men derfor
SLV, s. 308 endes, men hvis hun troer at · kunne gjøre noget Indtryk paa mig, hvis hun
NB29:96 saa Faae, der dog, uden selv at · kunne gjøre noget Saadant, ville være kloge
KG, s. 320 rre Fuldkommenhed, end det at · kunne gjøre Noget. / Sæt, det var ikke
NB17:14 rksom ( og derved til at · kunne gjøre opmærksom) paa den strengere
NB27:40 en, som vi vel neppe engang · kunne gjøre os Forestilling om. See, han frygtede
BOA, s. 182 ængere Tids Anvendelse vil · kunne gjøre paa en passende Maade? Og naar
Papir 420:2 jo givet 30rd ud for at · kunne gjøre Præsenter; men det kommer igjen,
AE, note d saaledes: jeg kan og skal ikke · kunne gjøre Rede for den; thi jeg hviler i
EE2, s. 92 a altid være istand til at · kunne gjøre Rede for Ægteskabet, ikke just
AaS, s. 44 sende Publicum, saa vilde man · kunne gjøre sig en Forestilling om, hvad det
NB32:95 som jeg er det for blot at · kunne gjøre sig en svag Forestilling om Χsti
PS, s. 232 r synes saa let, at Guden maa · kunne gjøre sig forstaaelig, det er ikke saa
OTA, s. 208 sæt, at de virkeligen · kunne gjøre sig forstaaelige for hinanden.
OTA, s. 220 es Mulighed af virkeligen at · kunne gjøre sig fri i Lidelsen, frivilligt
NB11:106 ker ( der altsaa næsten · kunne gjøre sig kostbare), Han som ikke kan
EE2, s. 312 , han vil dog øieblikkelig · kunne gjøre sig selv Rede for Alt. Han vil
KG, s. 274 øres, saa maa Hjælperen · kunne gjøre sig selv skjult, høimodigt
LA, s. 35 Mesterskab ligger netop i at · kunne gjøre Skjel ved at gjøre Forskjel,
NB:107 elvtugt i en Tid som vor vil · kunne gjøre stor Gavn, derom er ingen Tvivl.
DS, s. 171 Profiten, Du har) vil Du endog · kunne gjøre stor Lykke blandt Menneskene.
BOA, s. 162 nden: saa er Hovedsagen nu at · kunne gjøre Terrainet ryddeligt, faae de 1800
NB27:80 hold hvor den veed Intet at · kunne gjøre til Gjengjeld, saa redeligt som
HCD, s. 174 kke er Virtuos i den Kunst at · kunne gjøre tryg, er han ikke noget »
NB:69 atter Almagtens Udtryk for at · kunne gjøre uafhængig. Den som jeg absolut
DS, s. 228 r Time Sjels-Lidelser: saa at · kunne gjøre Underviisningen saa fornøielig!
JJ:508 t jeg ell. noget Msk. skulde · kunne gjøre Uret og der var Ingen der straffede
EE2, s. 312 elige, om jeg skulde saaledes · kunne gjøre Uret, at Ingen straffede det;
OTA , meente de, den usle Fordeel, at · kunne gjøre Uret, at kunne faae sin Villie,
4T43, s. 154 is lykkelige Lod det blev at · kunne gjøre vel. Naar Du da er villig til
NB29:86 ønsket og haabet dog at · kunne gjøre Vendingen saaledes: vi bringe
KG, s. 284 ligen er i Pagt med det Onde, · kunne gjøre! Som den Gulsottige seer alt gult,
NB17:102 den Smule jeg har meent at · kunne gjøre, er let sagt: jeg har villet gjøre
F, s. 473 Skyld, at jeg med Glæde maa · kunne gjøre, hvad der er min eneste Glæde,
NB26:78 re mig til, engang frit at · kunne gjøre, hvad jeg først maatte tvinges
LP, note nlunde opmærksomme Læsere · kunne gjøre. Det kunde nemlig synes, at naar
SLV, s. 253 lde imidlertid ikke lade sig · kunne gjøre. Jeg lod nogle Gange i vore Samtaler
NB10:96 ne Sag vil denne Forf. ikke · kunne gjøre; thi de ere Alle paa een ell.
NB32:41 der fra Mskets Side skulde · kunne gjøres Betænkeligheder, som var dette
Oi4, s. 214 paa Livstid, at mene, at det · kunne gjøres godt ved en under Øret: men
NB29:99 ganske anden Indvending som · kunne gjøres mod den christelige uendelige
Papir 70 evne Ord. / De samme Indvendinger · kunne gjøres mod Symbolet som de selv gjøre
OTA, s. 200 n Kloge, indsee, at skal der · kunne gjøres Noget for det Gode, da maa han
KG, s. 274 avde forstaaet, at skal dette · kunne gjøres, saa maa Hjælperen kunne gjøre
DS, s. 228 oste En Livet, saa ligesom at · kunne glemme alt Det og sige: lad os tale om
EE1, s. 282 re indøvet iforveien. At · kunne glemme beroer altid paa, hvorledes man
AE, s. 82 e ogsaa i næste Øieblik · kunne glemme det igjen. I Forhold nemlig til
PS lik hverken i Tid eller Evighed vil · kunne glemme det, fordi det Evige, som før
OTA, s. 306 thi hvorledes skulde man · kunne glemme Det, som bestandigt er det Første,
KG, s. 348 d i den første Tid ikke at · kunne glemme ham. / Den Kjerlighedens Gjerning
G, s. 55 uhyre Betydning, han vil aldrig · kunne glemme hende, men det, hvorved hun har
PS, s. 262 forstod sig selv, og han vil · kunne glemme hiin Lærer ( cfr. Capitel I.);
IC, s. 156 s Lykke, ret har ønsket at · kunne glemme Noget: en skuffet Forventning, et
IC, s. 156 et inderligt har ønsket at · kunne glemme Noget: en Syndens Angst, som idelig
KG, s. 224 Verden, som Du ønskede at · kunne glemme, fordi det vil nedbryde Dit Mod,
EE1, s. 283 ke identisk med den Kunst at · kunne glemme. Man seer ogsaa let, hvor liden
IC, s. 157 og Du inderligt ønsker at · kunne glemme: saa ihukom Ham, den Herre Jesus
SLV, s. 20 nsker jeg med Themistocles at · kunne glemme; men at erindre og at glemme ere
PS, s. 226 r vil da den Lærende aldrig · kunne glemme; thi i samme Øieblik synker han
NB24:74 «, item, hvis det skulde · kunne glæde hende at høre mig. / Jeg leed
Not15:5.c / Hvilken Glæde for mig at · kunne glæde hende, hun som dog har lidt saa
EE2, s. 107 ette ikke er Tilfældet, at · kunne glæde mig over, at en Anden gjør
LP, s. 9 saa langtfra, at vi som Venner · kunne glæde os ved den Eenhed, som Digtere
NB35:18 ende, for at vi desto bedre · kunne glæde os ved og nyde dette Liv. /
BI, note Umenneske, at han ikke skulde · kunne glæde sig over Phantasiens lette Spil,
4T43, s. 120 avt sin Skam i, ei heller at · kunne glæde sig paa Glædens? Eller er Synet
EE2, s. 104 Noget, de længe iforveien · kunne glæde sig til, længe bag efter mindes.
Papir 456 t denne Frimodighed til at · kunne glædes ved dette Liv. Men sæt nu,
NB21:40 er nu Alt bliver omvendt. Det at · kunne glødende fremstille det Sande –
SLV, s. 399 -Docent. Saadanne Tænkere · kunne godt forene det Forskjellige, og saa have
SLV, s. 416 ynder et Punktum; men 5 Dage · kunne godt gjøre en Mand graahaaret. Der er
NB13:5 es man dog at Gud og Msk. de · kunne godt lege sammen. Ak, som Yngling drømte
NB17:21 Væsen er Bevidsthed. De · kunne godt opgive Det og Det, selv om det er
NB10:182 ) i » en Cyclus o: s: v: · kunne godt udgives. Men de skal udgives særskilt,
4T44, s. 355 kulde det Hellige nogensinde · kunne gribe Den, der kun var alt for vant til
2T43 kets større Omfang lettere vil · kunne gribe det Tilkommendes Mangfoldighed; fordi
IC, s. 179 n Standsning derved, strax at · kunne gribe efter Høiheden. / Altsaa hvilken
KG, s. 81 se Mennesker, at Ingen skulde · kunne gribe hans Øie og minde ham om Slægtskabet;
SLV, s. 244 thi det er ikke umandigt at · kunne græde, men qvindagtigt ikke at kunne
NB24:77 t fast som Dogma: at det at · kunne Græsk var Kjætterie. ( cfr Erasmus
KG, s. 256 et sidste Øieblik kjerligt · kunne haabe for et andet Menneske, den, som allerede
BOA, s. 197 at være til Hinder for at · kunne haabe paa disses Perfectibilitet –
NB22:78 ede Heroisme nok til virkelig at · kunne hade Fader og Moder o: s: v: for Χstdommens
KG, s. 112 istne skal, hvis det fordres, · kunne hade Fader og Moder og Søster og den
NB17:79 r meget til ret angrende at · kunne hade sig selv. For ganske at kunne tilgive
NB7:9 dog ikke at have kunnet ell. · kunne handle anderledes! Og saa ikke at kunne
SLV o af efter sig, for bestandigt at · kunne handle i Øieblikket. Har Du efter bedste
NB4:117 som Jordlivets Bekymringer · kunne have – uden at derfor Barnet behøver
NB:7 nerkjendelse syntes jeg dog at · kunne have attraaet: lad saa være. / Blot
BB:51 stødt paa, og som muligen · kunne have Betydning for mit Studium. / Jacob
OTA, s. 293 dog, hvor langt herligere at · kunne have den! / Af Fuglen kan Mennesket derfor
FB, s. 150 til noget Andet, for ogsaa at · kunne have den, men hellere tilstaae, at man
LP, s. 31 vel, fortalte som Virkelighed, · kunne have deres Interesse, da man i det fortællende
AE, s. 446 intet afgjørende Udtryk at · kunne have derfor i det Udvortes ( thi lykkelig
NB25:64 for at vi ( Slyngler) · kunne have det godt – i Sandhed et yderligere
KG, s. 33 get derved, at Alle have eller · kunne have det Samme. See, dersom en Familie
CT, s. 128 afgjørende for Alle, at de · kunne have det. Her gjælder det, Een er Alle,
NB11:176 om, hvad man dog synes at · kunne have en Dom om, den egne Lidelse –
SD, s. 181 re en Fortrolig, og ikke at · kunne have en Fortrolig, løst paa denne Maade.
Brev 268 paa denne ene Arm. For at · kunne have en Jernhaand behøves kun een Arm,
EE1, s. 73 rfaring, for at man ret skal · kunne have en Mening om den, saa trøster jeg
JJ:462 som saa: hvorfor skulde jeg ikke · kunne have en Mening om Latin og Græsk; Sligt
OTA, s. 206 esløshed. Lidelserne selv · kunne have forskjellige Navne, men lader os ikke
SD, s. 203 rden er det dog muligt at de · kunne have forstaaet det, er det ogsaa sandt
2T43, s. 49 et Menneske i sit Liv skal · kunne have Fred i disse Ord, da maa han enten
AE, s. 21 e i sin Tid havde ønsket at · kunne have fulgt med mere Talent, end hvad han
NB3:38 a megen Religieusitet, at de · kunne have Gavn af den. Am Ende har dog Adler
NB11:181 t forsaavidt Andre ikke mene at · kunne have Gavn af mine Taler, saa maa det være
OTA, s. 350 til Noget, lære Noget, de · kunne have Gavn af, eller lære Noget, hvorom
Papir 436 Maaskee! Bedre dog at · kunne have Glas og Flaske staaende for sig –
Brev 181 Geburtsdag; at jeg skulde · kunne have glemt det til næste Gang vilde
OTA, s. 229 d skadelig Indflydelse Andre · kunne have havt paa Dig; den spørger ikke,
NB6:20 mig ud i Farer, som Andre maaskee · kunne have Lov til at fritage sig for. Hvor Meget
NB:160 soningen. Altsaa efter i 5 Aar at · kunne have lært af mig, hvor maieutisk jeg
LP, s. 9 Legeme. Hvilke Bryderier vi nu · kunne have med hinanden, hvilke huslige Scener,
FEE, s. 51 en er skjult, for at de alene · kunne have med Værket at gjøre, uden at
NB31:91 en, at Christus ikke skulde · kunne have Medfølelse med dette Msklige at
NB7:14.a øbeligheder, thi just for at · kunne have Medlidenhed blev han efter sin egen
NB10:197 muligt at trykke mig ned, at de · kunne have Medlidenhed med mig og saa i et Tutti
AE, s. 255 en absolut Betingelse for at · kunne have nogen Mening om Christendommen. Enhver,
Brev 244 k en Ubekjendts Anbefaling · kunne have nogensomhelst heldig Indflydelse paa
BOA, s. 286 at hans Livs Katastrophe maa · kunne have noget Opvækkende for Enhver, hvilket
LA, note , at den mindst af Alt synes at · kunne have noget Øiemeed. / Forskjellen er
BOA, s. 271 ologisk Attestats, om de end · kunne have nok saa meget Værd som Kundskab
OTA, s. 291 det er en Fuldkommenhed, at · kunne have Næringssorg – for nemlig
OTA, s. 292 re til. Men dog er det, at · kunne have Næringssorg, en Fuldkommenhed,
OTA, s. 293 men altsaa er det, at · kunne have Næringssorg, en Fuldkommenhed.
OTA, s. 293 og dog er Mennesket, ved at · kunne have Næringssorg, langt fuldkomnere
OTA, s. 293 jo dog en Fuldkommenhed, at · kunne have Næringssorg, og Mennesket den langt
OTA, s. 294 det er en Fuldkommenhed, at · kunne have Næringssorg. / » Fuglen
Brev 316 n jeg begreb ikke, hvor de · kunne have saa stor Lyst til at digte; jeg havde
YTS, s. 252 er nemlig Betingelsen for at · kunne have sand Medlidenhed – thi den Uerfarne
YTS, s. 252 r Medlidenhed, det var for at · kunne have sand Medlidenhed, at Han, efter fri
BOA, s. 244 aatvivlelig, ja ubetinget kun · kunne have Skade af at læse As Skrifter, fordi
LP, s. 14 for de Læsere, der muligen · kunne have Skade af at læse Forordet: de kunne
NB6:28 , pludselig i Sandhed skulde · kunne have slig rædsom Realitet. Det er Tegn
NB11:192 relser, som jeg ikke vilde · kunne have udholdt, hvis jeg strax havde forstaaet
EE2, s. 190 den forfængelige Tanke, at · kunne have vedblevet at arbeide med samme Intensitet,
Papir 395.f jeg nogensinde havde ventet, · kunne have ventet, turde have ventet. / formodentlig
EE2, s. 218 le os ængstede af, ikke at · kunne have vort Liv i Differenserne, fordi vi
AE, s. 508 at den er kommen kan siges at · kunne have været hvor den ikke har været.
OTA, s. 296 . Dersom ellers Nogen maatte · kunne have ønsket Døgnet dobbelt Længde
EOT, s. 267 ymringer, hvilket Navn de end · kunne have, hun havde baaret dem let, næ
LA, s. 67 v hvor megen Kraft de muligen · kunne have, hvis de kunde komme til at bruge
EE1, s. 85 mellem som Tvillinger ellers · kunne have, saa er Betydningen af denne Tilblivelse
IC, s. 58 jeg i al Evighed ingen Mening · kunne have; nei, jeg mener om ham som Menneske
4T44, s. 320 maae saare dybere, inden de · kunne helbrede. Har Gud nogensinde gjort Pagt
2T43, s. 22 hed, at du ikke kan det, saa · kunne heller ikke de Andre det. Saa forraader
EE2, s. 307 ighed. Du er for stolt til at · kunne hengive Dig. Denne Stolthed frister hende
EE2, s. 308 er det for det sande Store at · kunne hengive sig. Du troer det maaskee ikke,
FB, s. 192 er uudsigeligt tungt ikke at · kunne hengive sig. En ung Pige hengiver sig,
DD:170.b det synes os som alle, hvem vi · kunne henvende os til, sove trygge ubevægelige,
CT, s. 252 e og paakalde, for bedende at · kunne henvende sig til Christum. Gjør han
AE kt er jeg imidlertid saa heldig at · kunne henvise til en Mand, der tænker sundt
EE1, s. 326 gnede Døttre. Oplysninger · kunne her faaes i Overflod, det vil sige, forsaavidt
BI, s. 118 d fuldkommen Tryghed stolt at · kunne herske over de blege Skyggers tause Rige.
NB32:31 nder ham, hvor han mener at · kunne herske. / Men op ad er det ikke saa, der
3T43 thi ellers vilde han umulig · kunne herske; han vilde enten gribe forstyrrende
SLV, s. 254 til Præjudice, det vilde · kunne hidse hende, at Den, hvem Kjønnet indrømmede
Brev 274 levet forgjeves: saaledes · kunne hine Spadserende heller ikke siges ganske
NB26:115 ikke. / Forsaavidt vi ikke selv · kunne hitte paa det, kan Andre hjælpe os til
Brev 277 og hurtigere fremad, ikke · kunne hitte paa et godt Raad imod denne saa naturlige
KG, s. 26 e, skulde Selvkjerligheden dog · kunne hitte paa Undskyldning og finde Udflugt,
NB32:83 det er da Maximum som Msker · kunne hitte paa, men at Synderen maa –
BI, s. 253 ne hjelpe sig selv, men og at · kunne hjelpe Andre. Naar En tvivler og nu henvender
BI, s. 252 tille, han mener ikke blot at · kunne hjelpe sig selv, men og at kunne hjelpe
DD:32.a g vil komme i det Tilfælde at · kunne hjælpe dem igjen, at han ikke er –
NB29:95 jøre ulykkelige, uden at · kunne hjælpe dem ud til sig? Kan Sympathie
LA, s. 103 , han skal ikke turde og ikke · kunne hjælpe dem, de maae selv gjøre Springet,
NB26:120.b dvære, for udviklet til at · kunne hjælpe Dig med, hvad det altid kan være
Papir 306 ur, thi skal Indbildningen · kunne hjælpe Dig, om Du end aldrig saae en
SFV, s. 27 pe en Anden. For i Sandhed at · kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere
SFV, s. 27 ndbildning, naar han mener at · kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne
SLV, s. 299 farlig Fjende. Ydre Impulser · kunne hjælpe en liden Stund, men det er dog
CT, s. 196 lper ham. Men hvor skulde Gud · kunne hjælpe et Menneske, naar han ikke er
NB26:112 er Intet der bedre maatte · kunne hjælpe et Msk. til Taalmodighed, end
NB7:90 aa takke for Lidelserne, at disse · kunne hjælpe ham til at blive mere sagtmodig.
PS, s. 229 elv, og Erindringen skal ikke · kunne hjælpe ham uden til at tænke dette.
4T44, s. 371 r. Mon denne Erfaring skulde · kunne hjælpe ham, mon overhovedet Erfaringen
IC, s. 21 og just til alle dem, som ikke · kunne hjælpe igjen! At tilbyde den, nei, at
BOA, s. 172 Forfærdelse. Istedenfor at · kunne hjælpe os Andre er han snarere som den
NB:202 Ingen umidd. Begeistret vil mere · kunne hjælpe os, thi ham æder Tidens Reflexion.
KG, s. 116 hold til Elskov og Venskab at · kunne hjælpe sig selv bedst, ak, som var Guds
4T44, s. 375 inder det beqvemmest ikke at · kunne hjælpe sig selv, ved hans falske Sønderknuselse,
IC, s. 70 af alle Betingelserne for at · kunne hjælpe timeligt og jordisk, forædlende
NB5:10 øn) som den Mand, der maa · kunne hjælpe, og denne Umiddelbarhed har en
NB4:117 il er for lidt Alvor til at · kunne hjælpe. See, det er dette Smiil, som
NB4:117 er jo for uerfarent til at · kunne hjælpe; og et Smiil er for lidt Alvor
NB26:25 er kommer det igjen, for at · kunne hjælpes af det Evige maa man have baaret
EE:170 løst om mig, at vi godt Flere · kunne hjælpes med den. / d. 30 Aug. 39. /
NB11:232 re reduceret til ene at · kunne hjælpes ved Χstds. Trøst –
Papir 566 r det et eget Sammenhæng, de · kunne holde Aarhundreder, naar deres Tid er omme,
NB24:153 mener Usandheden klogt at · kunne holde Alt hen. Dersom man nu i saadanne
NB6:68 idst vil Maieutikeren heller ikke · kunne holde Ansvaret ud, thi det Majeutiske er
EE2, s. 188 har den Kunstfærdighed at · kunne holde de vildeste Udbrud tilbage, at lade
Papir 365:5 dne Egenskaber for at · kunne holde den ud, derfor bliver han jo først
NB31:54 mig, tvang mig til, for at · kunne holde det ud, mere og mere at maatte indlade
IC, s. 251 unne holde det; og selv om de · kunne holde det, bede vi Dig, at de ikke maae
IC, s. 251 love hinanden mere end at de · kunne holde det; og selv om de kunne holde det,
NB26:40 de i seierrig Glæde at · kunne holde dette ud, at Kjendet paa Guds-Forholdet
NB6:44 d og for meget tungsindig til at · kunne holde dette ud. Men derimod er jeg maaskee
IC, s. 243 en Efterfølger vilde neppe · kunne holde en saa henrivende Tale. Dog er der
SD, s. 178 er da indesluttet nok til at · kunne holde enhver Uvedkommende, altsaa Enhver,
BOA, s. 254 e har Inderlighed nok til at · kunne holde et Menneske oppe under saadanne Omstændigheder;
EE1 ede Færdighed, i Procession at · kunne holde Fodtrin med Sorgen. Hendes Historie
GU, s. 331 dog maaskee mener Du, at · kunne holde længere ud. Men dersom det nu
Brev 55 ne Time, jeg haaber ogsaa at · kunne holde mig, ihvorvel det er vanskeligt,
EE1, s. 48 ætning, saa vilde jeg ikke · kunne holde op igjen; thi holdt jeg ikke op,
NB4:117 unne tale strengt, det skal · kunne holde Opgavens Fordring i Hævd, og
KG, s. 339 de frygter for ikke at skulde · kunne holde Oversigten over hvad der er mangfoldigt
NB33:37.a jestætiske Sikkerhed paa at · kunne holde Oversigten, ved overalt at ville
Papir 464.b maaskee vel endog blot for at · kunne holde Overskuelsen over Dem, hvis Forretning
DS, s. 187 olde sin Majestæt og for at · kunne holde Overskuelsen, maa fordre Tilstaaelsen,
Papir 464.b re, flere Professorer, for at · kunne holde Overskuelsen, tilsidst maaskee vel
SD, s. 178 re Mennesker, der slet Intet · kunne holde paa. Det er denne Art af Umiddelbarhed,
Papir 577 el den eneste i D. der vil · kunne holde Sagen uforandret paa Punktet: at
LA, s. 75 ndvære hinanden og ikke at · kunne holde sammen, den positive: at kunne undvære
LA, s. 75 nne undvære hinanden og at · kunne holde sammen, eller dog positivt: ikke
AA:12 Øvelse i at svømme, vil · kunne holde sig oppe i et Uveir, men kun den,
Papir 562 et n: T: mener han ikke at · kunne holde sig over for mig, ikke engang over
NB31:78 Qval – og saa dog at · kunne holde sig saaledes oppe, at man med fuld
SLV, s. 32 i det mørke Værelse at · kunne holde sin Sjel paa Spidsen, paa Forventningens
NB24:5 me lidt Opmuntring, hvis jeg skal · kunne holde ud – og der kommer nye Lidelser:
NB6:95 at jeg har Kræfter nok til at · kunne holde ud – ret som var der Eet jeg
KG, s. 330 til for i Tidens Længde at · kunne holde ud at gjengjelde Ondt med Godt. –
NB17:10 ig Naaden er for at et Msk. skal · kunne holde ud at leve et eneste Øieblik.
EE1, s. 364 il det, derimod vil jeg godt · kunne holde ud at leve med ham, og derfor ogsaa
NB15:110.a enneskelige Kræfter for at · kunne holde ud at troe. Vi Andre have det noget
NB31:139 er, som vare istand til at · kunne holde ud at ville trænge dybere og dybere
NB23:216 tning af hvor lidet vi ere ell. · kunne holde ud at være Aand. / Men dette er
NB26:108 s, thi hvor skulde et Msk. · kunne holde ud Dag efter Dag, at avertere Gud
NB7:59 mere, men sundt og sandt, at · kunne holde ud længere og længere at have
SLV, s. 385 e uendeligt meget derved. At · kunne holde ud med een Tanke, at holde den ud
NB27:62 stor Elasticitet til lidende at · kunne holde ud med saare Meget, som et Msk. i
BMT, s. 218 hævdet Anseelse til for at · kunne holde ud, naar det ikke er en ganske ubetydelig
CT, s. 112 faaer Du Bevægelse, for at · kunne holde ud, og Du faaer Livs-Lyst. Liid taalmodigt;
EE1, s. 380 heder, saa vilde jeg umuligt · kunne holde ud. Imorges modtog jeg et Brev fra
Papir 190:2 aa een Hals for paa eengang at · kunne hugge dem alle af. / d. 20 Sept. 36. /
Not6:27 – blot jeg maatte ret · kunne huske Indtrykket af denne Aften. /
KG, s. 33 nge siden, saa maa han dog vel · kunne huske, hvorledes han var, førend han
Oi2, s. 159 manden og flere andre Mænd · kunne hver faae Sit: alle hans Protester hjælper
NB6:73 nger: da forunder han mig at · kunne hvile i dette korte Indbegreb, at han er
CT, s. 282 Favn, ved hvilken vi dog Alle · kunne hvile lige trygt og lige saligt, thi det
DS, s. 167 nd ogsaa nu til Ro og til at · kunne hvile sig og sine Been efter den megen
EE1, s. 206 . Og heri vil hun atter ikke · kunne hvile; thi da han har været hende Alt,
TS, s. 67 hændt mig, at det saa skal · kunne hænde mig endnu en Gang, at jeg ikke
LF, s. 27 ller ud. Dog hvor skulde dette · kunne hænde Nogen i Tausheden hos Lilien og
NB34:35 ker mangle Selvfølelse til at · kunne hævde sig selv lige overfor andre Msker,
AE, s. 300 at den rene Tænken skulde · kunne hæve denne Vanskelighed, da den som
EE2, s. 184 at Lægerne desuagtet ikke · kunne hæve det; kun Aanden kan hæve det,
EE1, s. 346 tung til, at Vingerne vilde · kunne hæve ham fra Jorden. Han stormer frem
NB11:122 er en Begunstigelse for at · kunne hæve mig aldeles hensynsløs. Jeg
SLV, s. 255 imod mig, vil den med Lethed · kunne hæve sig over en saadan Sonderling.
FF:17 ed er egl. Uformuenhed til at · kunne hæve sig over Tids og Rums absolute
Not1:6 lighed synes alene derved at · kunne hæves, at den evige Salighed og den
EE1, s. 299 e til een Stemme, men til at · kunne høre de mange Taler paa eengang. Da
SLV, s. 155 mand er selv et Vidunder! At · kunne høre den Elskedes Stemme, medens Orgelet
DD:208 offentligt om det, saa Alle · kunne høre det. / Phrase Er det den samme
CT, s. 225 ig behjælpelige i endog at · kunne høre en Prædiken over disse Ord »
NB24:69 rt over hele Landet, at man ikke · kunne høre mig – det er dog immer Noget.
NB23:54 en været reduceret til kun at · kunne høre sig selv. Og altid denne Urgeren
Brev 276 e meget stille, for ret at · kunne høre, hvad De siger. / Deres /
NB6:2 re meget stille, for ret at · kunne høre, hvad De siger. / Deres / R. Nielsen.
NB24:74 at man klagede over ikke at · kunne høre. / Da jeg gik hjem befandt jeg
NB24:65 til efter den Maalestok at · kunne høre. Tilhøreren vil da glemme det
EE1, s. 176 hedens forskjellige Factorer · kunne i den Enkelte være sammenarbeidede paa
Papir 254 ære feilagtig; de Andre · kunne i det Høieste klage over en spildt Time
NB22:158 siger: I vide ikke hvad I bede, · kunne I drikke den Kalk som jeg skal drikke.
NB32:107 t døbes med en Daab » · kunne I døbes med den Daab, jeg skal døbes
NB33:47 sig selv; saadanne to Msker · kunne i Evighed aldrig komme i Forstaaelse med
NB17:70 t skulde være muligt. At · kunne i Forhold til Gud sige: saadan til en vis
EE2, s. 122 lidt om Theatret, og for mig · kunne I gjøre Eder saa lystige som I ville;
NB23:33 Hører mig! Mildere Tale · kunne I ikke faae at høre, og ville I ikke
Brev 272 e og hjælpe dem sammen, · kunne I ikke forbarme Eder over mig og hjælpe
FP, s. 21 ig over paa Fædrelandet. Vi · kunne i K' s Artikel ikke finde det Mindste,
KG, s. 319 gen Fattig med Føie skulde · kunne i Løndom anklage mig for Gud. O, vær
NB32:134 maatte man sige, » · kunne I Msker gjerne spare Eder Uleiligheden
NB31:54 spildt Tilværelse. Docenterne · kunne i Retning af Falskneriet blive klogere
NB3:59 det, at de fleste Msker ikke · kunne i Sandhed elske, fordi deres Individualitets
DD:208 tterede fra Skolen for Livet · kunne i Sandhed ikke lade os nøie med at kjøre
AE, s. 221 riverede ere, skulde synes at · kunne i Sandhedens Meddelelse forholde sig ligefrem
EE:120 dommelig Opdragelse: i samme Grad · kunne I spare Eders Tilraab, I kjære Drøvtyggere,
NB32:66 e. / Mtth 12, 34: hvorledes · kunne I tale godt som ere onde. / / I en vis
Papir 479 I ganske sikkrede, og saa · kunne I tillige komme sammen til en stor Festlighed
Oi10, s. 397 te, hvori staaer: hvorledes · kunne I troe, I som tage Ære af hverandre?
Oi10, s. 391 se. / 2) » Hvorledes · kunne I troe, I, som tage Ære af hverandre?«
Oi10, s. 396 / II / / » Hvorledes · kunne I troe, I, som tage Ære af hverandre?«
HCD, s. 177 er! I Øgleunger! hvorledes · kunne I undflye Helvedes Dom? / Luc. 11, 47.
NB26:10 t blive dem qvit og selv at · kunne i verdslig Ro vedblive at være Χstne.
KG, s. 341 en Anden: saa vilde Du bedst · kunne iagttage hans Bevægelser, bedre end
SLV, s. 312 thi en qualt Latter vil man · kunne iagttage ved Halsens Muskelbevægelse,
KG, s. 325 sinde, de gjør Støi, de · kunne idetmindste saa let komme til at gjøre
IC, s. 88 frygter ikke dem, som · kunne ihjelslaae Legemet: men frygt Dig selv,
NB32:134 lke man maatte sige, at de · kunne ikke beskjeftige ham i og for sig, ved
LA, s. 47 oner ere mindre betydelige og · kunne ikke blive Gjenstand for særlig Omtale.
NB30:53 de blive gale i Hovedet. De · kunne ikke bære Indtrykket af ham i Kjendthed;
Papir 591 e Grad af Livslede. Men de · kunne ikke forlige dem dermed, de oprøre sig
NB17:82 re betyder den Vise Intet, de · kunne ikke fornærme ham, han ikke blot tilgiver
NB31:52 andres. / Dog de Medlevende · kunne ikke forstaae det. Selv om jeg vilde tale,
EE1, s. 346 nger kraftigt frem, Vingerne · kunne ikke følge ... Han staaer fast nok,
Papir 247 ουτον · kunne ikke gjelde som nærmere Tidsbestemmelse,
Papir 103 Element er det fremherskende. Vi · kunne ikke godt tænke os ham uden i Spidsen
NB23:198 om hidtil, staae alene, vi · kunne ikke holde med Dig.« / See, det
NB13:45 Messias – men see, de · kunne ikke kjende ham, ham paa hvem jo Propheternes
DD:208 videre paa Livets Vei, og vi · kunne ikke lade os spise af med Hr v. S.s uudtømmelige
Papir 251 ς; Pharisæerne · kunne ikke lede Eder videre end de selv ere;
NB27:43 som dog have nogen Χstd. Vi · kunne ikke negte, at en saadan Aand er til, at
Oi7, s. 310 vi ere kun Lægfolk, vi · kunne ikke saaledes befatte os med Religionen,
NB22:90.c er, at Du troer Det og Det, vi · kunne ikke saaledes controllere et Msk. Men her
RK, s. 190 øvede, kamplystne Soldater, · kunne ikke sandere siges at stræbe i Retning
BI, s. 132 selv lige, ere formløse og · kunne ikke sees.« Sjælen har nu størst
NB30:44 aft – Sandheden er de · kunne ikke styre Lystens Brynde; men hykkelsk
OTA, s. 259 ene og foragte den anden. I · kunne ikke tiene Gud og Mammon. 25. Derfor siger
LF, s. 11 en ene og foragte den anden. I · kunne ikke tiene Gud og Mammon. Derfor siger
CT, s. 20 en ene og foragte den anden. I · kunne ikke tiene Gud og Mammon. Derfor siger
LF, s. 37 en ene og foragte den anden, I · kunne ikke tjene Gud og Mammon, ikke Gud og Verden,
DS il den ene og foragte den anden. I · kunne ikke tjene Gud og Mammon. Derfor siger
OTA, s. 299 ene og foragte den anden; I · kunne ikke tjene Gud og Mammon.« Men
NB4:69 orstaae dette. Men de Fleste · kunne ikke tænke, naar de skulle fastholde
NB17:60 de, Heroer ere vi ikke, vi · kunne ikke udholde at blive latterlige, ja de
Oi5, s. 234 sammen. Vi Mennesker derimod · kunne ikke udholde eller bære en Fordoblelse
NB21:18 i Samtidighed sige nei, vi · kunne ikke. / Montaigne siger etsteds ( i 5te
SLV, s. 291 synsmænd ikke hurtigt nok · kunne ile til, og jeg er aldeles overvældet.
BI, s. 74 s derved. De specielle Forhold · kunne imidlertid frembyde nye Vanskeligheder,
FV, s. 24 vad der formeentligen vel skal · kunne imponere baade Gud i Himlen og Christendommen
LA, note ds i Fortvivlelse over ikke at · kunne imponere ved Uforskammethed. / Maaskee
DBD, note baltern en Personlighed til at · kunne imponere, især siden han er kommen i
SLV, s. 410 rdige, jo en passant gjerne · kunne imødesee: hvorvidt det skulde lykkes
PMH, s. 68 høiere end a og b, for at · kunne in abstracto antyde, hvad der dog ikke
EE2, s. 107 nde Heste farer mig forbi, at · kunne indbilde mig, at jeg sad inden i den; uskyldig
NB27:38 og Tro til for ganske roligt at · kunne indbyde Andre. Mig kan det være tungt
IC, s. 24 besværede. For saaledes at · kunne indbyde dem til sig maa man selv leve aldeles
F, s. 474 Pligt, samt at alle Pligter · kunne inddeles i de almindelige og de besynderlige,
F, s. 481 r han oftest saare langt fra at · kunne indestaae for sig selv, medens han maaskee
CT, s. 269 at dog Ingen, Ingen skal · kunne indestaae mig for, om den ikke kunde komme
CT, s. 269 at dog Ingen, Ingen skal · kunne indestaae mig for, om ikke just i samme
CT, s. 269 at dog Ingen, Ingen skal · kunne indestaae mig for, om ikke ogsaa denne
NB26:87 r meente for ramme Alvor at · kunne indfrie Fordringen og erhverve en evig
DS, s. 156 n at heller ikke Blødagtige · kunne indgaae i Himmeriges Rige – ak, naar
3T44, s. 234 Herredømmets Forventning · kunne indgive dem, da er det fortalt, at ogsaa
NB24:115 Under da at vi Msker ikke · kunne indlade os med denne Efterfølgelse.
NB25:91 Aand« for at · kunne indlade sig paa. / Men jo mere jeg tænker
OTA, s. 226 dan, med hvem den ikke vilde · kunne indlade sig, ogsaa af en anden Grund end
FP, s. 22 Indflydelse. Om vi nu virkelig · kunne indrømme Fædrelandet, at Kjøbenhavnsposten
EE2, s. 327 terforske Alt. Du vilde ikke · kunne indsee Andet, end at han havde Uret, og
AE, s. 516 t Medmenneskes), han vil godt · kunne indsee enhver Indvending, ja selv fremsætte
NB6:6 r endog blot nogenlunde Dannet maa · kunne indsee er Raahed, Pøbelagtighed –
NB18:75 synes, at ethvert Barn maa · kunne indsee, at var det verdslig Hæder og
EE1, s. 355 ing. I et Par Drag vilde jeg · kunne indsuge, hvad jeg i lang Tid kunde have
NB32:134 erlagt den Lov, at der maa · kunne indtræde Forhold, Begivenheder o: D:
EE1, s. 206 den reflekterede Sorg umulig · kunne indtræde. Dog, Omgivelsens Trøstegrunde
EE2, s. 120 og Svaret lyder: » de · kunne ingen Arbeide faae, Handelens og Søfartens
EE2, s. 270 oe, at en saadan Strid skulde · kunne interessere Andre eller vække dem til
BOA, s. 91 isse igjen væsentligen kun · kunne interessere den Enkelte, forsaavidt han,
Brev 200 , foregaaer Intet, som vil · kunne interessere Dig. Den ene Dag gaaer her
TSA, s. 53 le væsentligen vistnok kun · kunne interessere Theologer. / / H. H. /
NB11:33 ne Bog vil væsentlig kun · kunne interessere Theologer. saa altsaa Accenten
EE1, s. 156 Som en enkelt Figur maa hun · kunne interessere. Hun er Mere end en ung Pige
NB28:94 Herrens Tjenerinde, saa at · kunne istemme den Lovsang: fra nu af skulle alle
NB11:33 hedens Vrøvl; men Mskene · kunne jo alligevel vrøvle sig ind deri. /
BOA, s. 290 til sin Officeers Examen; vi · kunne jo antage at han vil gaae den Vei. Han
OTA, s. 246 hvis det tillige var saa, vi · kunne jo antage det Tilfælde, at Omstændighederne,
KG, s. 180 r og let at indsee. Antag, vi · kunne jo antage det, at et Tjeneste-Menneske
NB26:6 mig, og føle Braaden, de · kunne jo benytte sig af, at jeg ikke er Embedsmand,
OTA, s. 208 kunne jo helbredes i Tiden, · kunne jo blive forbigangne: Ønsket ikke. Dog
KG, s. 28 ogensinde har levet ( eller vi · kunne jo digte ham endnu listigere end han nogensinde
NB22:51 er noget meget Afgjørende. Vi · kunne jo dog idetmindste være sande for Gud
NB21:56 digheden, / » Men vi · kunne jo dog ikke alle blive Martyrer?«
KG, s. 183 vis det i Sandhed var saa, vi · kunne jo et Øieblik antage det, at det for
OTA, s. 208 Lidende. Og dog, Ønskerne · kunne jo helbredes i Tiden, kunne jo blive forbigangne:
BOA, s. 93 n for den Sags Skyld ( thi vi · kunne jo her hypothetice indrømme alt Muligt,
Not4:45 vt Princip«.) Disse · kunne jo i det høieste staae som Resultater
Brev 184 lt, er jo meget at gjøre. Vi · kunne jo i moderne Stiil vende Forholdet om:
NB8:92 aa en Maade Uvedkommende, og · kunne jo ikke dele det med mig. / At det er Pressen
KG, s. 198 Christne« – de · kunne jo ikke engang forarges paa den! –
NB16:19 ngen. Samtlige Intriguanter · kunne jo ikke have noget imod pludselig at iføres
Oi10, s. 416 tte sees ikke; de Samtidige · kunne jo ikke see Andet end den Raffineredes
Oi10, s. 416 ikke, Indvaanerne i hiin By · kunne jo ikke see det, de seer tværtimod det
LF, s. 22 g Lilien kunne sagtens tie, de · kunne jo ikke tale«; det skal Du ikke
Sa, s. 174 har Christus selv forkyndt, vi · kunne jo læse det i Evangelierne. –
KG, s. 74 e sin Fjende, ak, thi Fjender · kunne jo neppe taale at see hinanden. Nu vel,
NB23:33 tere ogsaa om Χstd. Vi · kunne jo sige: saadan ville vi have det, og det
LP, s. 14 ade af at læse Forordet: de · kunne jo springe det over, og sprang de saa langt,
NB10:99 er Intet at sige, de Vedkommende · kunne jo svare: hvilken Urimelighed, det er jo
EE2, note rsoner ofte ikke tilfredse. De · kunne jo tilkjøbe dem Tilfredsstillelsen af
Papir 592 heller Tilfælde. Thi vi · kunne jo tænke os, at vi kjendte et Msks Character
OTA, s. 415 ns inderste Følelse, ( vi · kunne jo tænke paa en National-Spise, eller
OTA en fatte sig kort, thi Lidelserne · kunne jo være saa forskjellige – og
Not9:1 det Modsatte som Eet. Msket · kunne Jøderne ikke miskjende i Χsto,
NB30:49 t Bindings-Værks-Egoisme · kunne kalde den grundmurede Egoisme, Egoismens
EE1, s. 232 ilfælde vilde jeg snarere · kunne kalde den slette Opførelse Anledningen.
PS n anden Qvalitet, eller, som vi og · kunne kalde det, et nyt Menneske. / Forsaavidt
G, s. 76 sundelige Ønskeqviste maatte · kunne kalde frem hvad der laae dybest forborgent.
NB27:87 Forstand er naiv nok til at · kunne kalde Gud » sin Ven«. At
4T44, s. 363 isk Ønske, enhver hvad vi · kunne kalde Menneskets Fordring til Livet, han
NB29:75 Sætninger, der ret egl. · kunne kaldes Χstds tvivlsomste Yderpunkter:
DS, s. 243 tilbage, nok saa langt fra at · kunne kaldes en Christi Efterfølger, han skaanes,
ET, s. 169 stendom og uden med Sandhed at · kunne kaldes en Stræben i Retning af at komme
OIC, s. 213 nde om sin Afstand og uden at · kunne kaldes en Stræben i Retning af at komme
NB29:96 ham, og Alle, selv de der mindst · kunne kaldes kloge, ville dog nysgjerrigt lytte
OL, s. 33 n. Om forøvrigt Mere skulde · kunne kaldes Sagen, eller om noget ganske Andet
KKS, s. 93 m de med særligt Eftertryk · kunne kaldes, thi de vende i etvæk tilbage.
AE, s. 20 er at have læst Piecen, vil · kunne kaste den bort, og derpaa selv fremsætte
LF, s. 45 org og paa een Gang, og saa at · kunne kaste den saa behændigt fra sig, og
AA:13 løsning, saa vilde den vel · kunne kaste sig herpaa – ( ihvorvel det
OTA, s. 290 g var Udmærkelsen, men at · kunne kaste sig tilbedende ned, er dog det Herligere;
JJ:362 blot medierer o: s: v., neppe vil · kunne kjende dem igjen« og troe det er
TS, s. 106 kjøre dem, han vilde ikke · kunne kjende dem igjen: Øiet var blevet mat
OTA, s. 228 Haab om, at Gud ikke skulde · kunne kjende den Ene fra den Anden: men i Evigheden
NB12:185 rvænne Msk. med ikke at · kunne kjende den virkelige Lidelse igjen i Livets
4T43, s. 131 hvorfra det kom, skulde han · kunne kjende det evige Ophav, uden at vide, hvad
CT, s. 95 aa to Veie.« Man skal · kunne kjende det paa en Menighed, naar der i
NB3:59 et i en Pige. Svalen vilde nemlig · kunne kjende Pigen ( i hendes Forskjel fra enhver
KG, s. 22 tbar, men arbeider, at den maa · kunne kjendes paa Frugterne, hvad enten disse
KG, s. 18 er en Trang i Kjerligheden at · kunne kjendes paa Frugterne. O, hvor skjøndt
KG, s. 22 terne, men arbeide, at den maa · kunne kjendes paa Frugterne; han skal i denne
OTA, s. 121 den Fordring til Livet for at · kunne kjøbe den uafbrudte Dagens og Nattens
AA:28 rbuden, gjerne ville, naar de · kunne kjøbe det mod 3 Timers Smerte have et
AE, s. 515 igjen at have den Fordeel at · kunne klage over Verdens Ugudelighed. Imidlertid
SLV, s. 340 Hykler latterlig, vil ogsaa · kunne knuse ham med Indignationen. Den, der derimod
OiA, s. 9 a han formodentlig ikke vilde · kunne knytte en fornuftig Tanke dertil, ligesom
IC, s. 177 er. Dog dette vil Barnet ikke · kunne knytte nogen bestemt Forestilling til,
EE2, s. 253 være for dybsindigt til at · kunne knyttes til Balles Lærebog, eller forudsatte
Not11:26 e Indskrænkning ikke at · kunne komme bort fra sig selv. Msket forlanger
CT, s. 32 hold til al Fare især om at · kunne komme bort fra Tanken om den. Armoden kan
3T44, s. 243 r een Tanke, hvor skulde den · kunne komme bort! Naar man har mange Tanker,
F, s. 524 det maatte være herligt, at · kunne komme derhen, glædeligt at bidrage til
G, s. 96 orimod min Personlighed aldrig · kunne komme derhen, hvor han kommer hen, thi
2T44, s. 216 Salighed. Hvor skulde denne · kunne komme for sildig, saa maatte den jo selv
NB30:19 n Snævring, hvor de ikke · kunne komme forbi hinanden. I Christus er Χstd.
AA:14 vorfor disse Tvivl anden Gang · kunne komme frem ( thi det, som nu andengang
BI, s. 255 de frem, men forat det skulde · kunne komme frem i sin Sandhed, maatte alle Misforstaaelsens
BOA, s. 107 ocratisk Spørgsmaal skulde · kunne komme hiin udmærket Benaadede paa Livet,
Brev 204 længes efter engang at · kunne komme hjem, for at bestille Noget igjen,
AE, s. 530 ndre, som ikke ere eller ikke · kunne komme i Besiddelse af Begunstigelsen. Enten
EE1, s. 218 om igjen, saa vilde han vel · kunne komme i Betragtning, hvor der blev Spørgsmaal
SLV, s. 120 e være ulykkeligt, for at · kunne komme i Betragtning. Saa forskjelligt er
Brev 251 ngen anden Vei veed, hvorpaa de · kunne komme i Deres Hænder. Jeg beder Dem
AE, s. 70 med Hensyn til ham aldrig at · kunne komme i det eneste dem naturlige Forhold:
NB32:31 , de ere saa griske naar de · kunne komme i Forhold til En, der vovede heelt
DS, s. 205 tandigheden og Christendommen · kunne komme i Forstaaelse med hinanden, de støde
DS, s. 207 gheden og Christendommen ikke · kunne komme i Forstaaelse med hinanden. Jeg for
NB30:136 sk. at de i Evighed aldrig · kunne komme i Forstaaelse med hinanden. Thi at
F, s. 481 er alt godt. Og skulde den ikke · kunne komme i Gang? Det maatte være en besynderlig
Oi6, s. 266 et mod endog Muligheden af at · kunne komme i Miscredit, at man aldeles ingen
NB32:117 aa maatte ogsaa Χstus · kunne komme igjen i anden Forstand end ved sin
Oi7, s. 288 , siger han, » at · kunne komme igjennem denne Verden, naar man ikke
JJ:303 thi det er Tilfældigt og disse · kunne komme imode, som det successivt skeer lige
Papir 589 at have en Passerseddel til at · kunne komme ind i dette Livs Virkelighed. Det
NB30:57 d til at det Videnskabelige · kunne komme op med samt dets indbildske og misforstaaede
OTA, s. 160 ulde tvende saa Forskjellige · kunne komme sammesteds hen, aandeligt forstaaet!
Not1:8 is Virksomhed Ingen siges at · kunne komme til Χstum. Joh: 6, 44. Endelig
Papir 459 aae Bevægelse, blot det · kunne komme til Afgjørelse, og det Kloge bliver
TAF, s. 285 nskelig Sag i at bede ret at · kunne komme til Amen – thi Den, der aldrig
OTA, s. 200 an siger, en Ynglings Hjerte · kunne komme til at banke!« Og dog behøves
NB30:112 den Vægt endog blot at · kunne komme til at begynde. Thi i samme Øieblik
NB2:33 melig lang Omdannelses Tid for at · kunne komme til at forstaae det Sande. Som en
NB30:15 s Haand, at de hvert Secund · kunne komme til at føle Trykket. / Det gik
NB30:61 Misundelse, uden at de selv · kunne komme til at lide derunder, eller selv
NB10:90 andsynlighed for, at Flere ville · kunne komme til at ligge under, saa forener jeg
4T44, s. 309 et jo kun Betingelsen for at · kunne komme til at lære sig selv at kjende.
Oi4, s. 219 rrangeret, for saa rigtigt at · kunne komme til at nyde dette Liv. / See, her
NB21:153 ig har tabt Tømmerne. For at · kunne komme til at regjere igjen maa der gjøres
NB17:77 ge denne Situation til Rette: at · kunne komme til at tale som Afdød. / Om Nielsen.
NB17:50 f Omsorg for Msk, at de dog · kunne komme til at troe, at det er derfor, at
EE1, s. 414 ige den Fordeel, ud efter at · kunne komme til at træde op i en ganske ny
NB30:84 nei, det er just derfor ( for at · kunne komme til at udtrykke det Ubetingede; hvor
NB31:122 aa have denne bort, for at · kunne komme til at vove. Altsaa først Visheden
DD:174 ade en Masse Polemik førend de · kunne komme til deres egl. Gjenstand –
AE, s. 49 sin evige Salighed og ikke at · kunne komme til det, fordi Approximationen aldrig
SLV, s. 387 gen gjør blot, at de ikke · kunne komme til det. En saadan Misforstaaelse
Oi1, s. 136 jort dem. Det var just for at · kunne komme til Sagen, at jeg maatte see at faae
EE2, s. 120 log Sparsommelighed vel ville · kunne komme ud af det, saa digter Du, at netop
AA:22 ichte etc naturligviis aldrig · kunne komme ud over den almdl. msklige umidd:
Papir 41 t Metaphysikere, der naar de ikke · kunne komme videre tager dem selv i Nakken ligesom
EE1, s. 252 e, hvorvidt vi paa den Maade · kunne komme. Faderen ønsker at see Emmeline
NB33:50 passe paa at Collisionerne · kunne komme. Hvad der beskjeftiger sig med Idee,
SLV, s. 128 il, rigelig Betydning til at · kunne krænke ham. Jeg betragter denne Sjelstilstand
NB26:73 Χstd.; Mskene som de nu ere · kunne kun forsaavidt kaldes Bærere af Χstdommen,
NB27:6 e er til for ham. / Vi Msker · kunne kun meget svagt gjøre os en Forestilling
Papir 466 ere travlt virksomme – de · kunne kun standses ved Idealerne. / Han maa have
FF:189 og alle Subjekts-Casus – de · kunne kun tænkes i Pluralis og i Forholds-Casus.
BOA, s. 129 tigt i Ungdommens Dage, da at · kunne køle næsten med en Oldings Besindighed;
AA:23 i deres Bevidsthed der idetmindste · kunne lade ahne Sligt; thi vel er al Ahnelse
SLV, s. 20 ere sig til Illusion, samt at · kunne lade den virke paa sig med al Illusionens
NB15:96 det begrebet, saa meente man, at · kunne lade det med Treenigheden staae hen. /
BI, s. 354 d, den guddommelige Lykke, at · kunne lade det poetisk Oplevede gestalte sig
BOA, s. 209 historiske Stiil) » at · kunne lade Ideerne udfolde sig i en mere passende
SLV, s. 237 en tændt, og forøvrigt · kunne lade min Sjel uden Lidenskab, da var det
FP, s. 24 , der blot behøve Een, de · kunne lade ophænge i deres Sted; idet han
NB20:133 o Trøst, thi saa maa det jo · kunne lade sig forandre. / / / At slutte sig
DS, s. 200 Evangeliet siger, ikke skulde · kunne lade sig gjøre ( » Ingen kan
SD, s. 168 Indfald, om det ikke skulde · kunne lade sig gjøre at det blev en Anden
NB20:129 aavidt synes det dog at det maa · kunne lade sig gjøre at tjene to Herrer, siden
OTA, s. 271 Hvor skulde ogsaa Sligt · kunne lade sig gjøre der, hvor Fuglene have
CT, s. 80 gelsens Bekymring; og det maa · kunne lade sig gjøre, just fordi den næste
Papir 595 eg erfaret, at det dog maa · kunne lade sig gjøre, skjøndt den hele
EE1, s. 366 udretter det Samme. Han vil · kunne lade sit Øie hvile paa en Pige med en
BOA, s. 182 kle Ideerne for Fremtiden vil · kunne lade udfolde sig i en mere passende og
KG, s. 84 det anderledes«, ikke · kunne lade være at gjøre det, som Luther,
NB13:92 – Alvor. Hun vil ikke · kunne lade være at smile af sig selv, naar
SLV, s. 300 kun den Skaansel, at jeg maa · kunne lade være at tænke derpaa. Hvad er
NB30:15 nyde Livet, saa der af ham · kunne laves 10 Forførere og 10 Digtere; fremdeles
BI, s. 126 p som historisk Aktstykke maa · kunne lede os paa vor Vei. / Det er til disse
SLV, s. 41 ov har saa gode Grunde, at de · kunne lee ad andre Elskende; thi da Elskov aldeles
SLV, s. 242 r dum nok til ikke engang at · kunne lee, saa lidet er en fæisk Gloen Religieusitet.
EE2, s. 167 Christendom og Hedenskab, der · kunne lege med Historiens titaniske Kræfter,
EE2, s. 87 ken uudsigelig Rigdom den er, · kunne let lade sig henrive i den samme Hvirvel,
Oi7, s. 309 af at have Christendommen, at · kunne leve – Hedenskab, endog beroliget
IC, s. 58 else, og øver den Kunst at · kunne leve af Ingenting, han der ( hvad der dog
NB9:39 nden Art af streng Opdragelse: at · kunne leve af Lidet, ikke at behøve mange
NB24:17 vet til en Fabel, at det at · kunne leve af Rødder, af Vand og Brød,
Brev 13 vover det Yderste, længe ville · kunne leve deraf, og beraabe sig paa Dig, og
Oi7, s. 298 e Præster skal med Familie · kunne leve deraf. Desuden veed » Præsten«
JJ:421 et var saa skjønt for Prof: at · kunne leve derude og studere i sit Otium: »
NB23:207 beregnes paa hvert Aar, for at · kunne leve flot; naar det gjælder derom ingen
NB10:57 en. Det at være istand til at · kunne leve for en Idee, at kunne anvende al sin
AE, s. 371 til en Dag, i hvilken de ret · kunne leve for hinanden, og dette kan være
TTL, s. 435 fra dem, for at Forældrene · kunne leve for høiere Beskæftigelser. Saa
NB10:57 at det just smerter dem ikke at · kunne leve for noget Høiere. / Sandeligen,
Oi7, s. 311 men og fuldkomment sikkret at · kunne leve Hedenskab, betrygget, endog raffineret
AE, s. 499 lestok, vil naturligviis ikke · kunne leve hen i den Lyksalighed, at naar han
HGS, s. 197 ulde exseqveres over mig, vil · kunne leve hen uden at mærke mere dertil,
NB24:90 lige i Retning af Charakteer, at · kunne leve i Armod o: s: v: – see, det
NB14:106 stus til Hjælp for at · kunne leve i den. / Dette synes mig er yderst
NB26:51.a var blevet for udviklet til at · kunne leve i det barnlige Forhold til Gud som
BOA, s. 249 rnødne Resignation for at · kunne leve i Omgang med Andre. Tilsyneladende
NB:87.a det Overtro. – / / / og at · kunne leve lyksaligt hen paa den Maade uden at
EM, s. 205 til, at 1000 studerede Mænd · kunne leve med Familie. / Den 6te Mai. /
YDR, s. 112 ghed, efter sin Styrke til at · kunne leve om saa var under de ufuldkomneste
BI, s. 317 sin Omgivelse; men for ret at · kunne leve poetisk, for ret tilgavns digterisk
BOA, s. 254 ig religieus Idee til for at · kunne leve saaledes i Omgang med andre Mennesker
NB17:45 atte jo dog hæves for at · kunne leve sammen med Mskene i Embedsstilling.
AaS, s. 44 saaledes Efterslægten vil · kunne leve tryg og sorgløs i systematisk Beskuelse,
NB5:41 været begunstiget m: H: t: at · kunne leve uafhængig. Dette erkjender jeg
Oi10, s. 414 stræber hen til Eet: at · kunne leve uden Ansvar. Præstens Betydning
NB17:21 langt langt de Fleste, som · kunne leve uden egl. med Bevidsthed at gjennemtrænge
CT, s. 61 en Tale om de Mange, der ikke · kunne leve uden ham), at det er ham, der for
YDR, s. 112 nneskets Fortrin for Dyret at · kunne leve under ethvert Clima, saaledes rangerer
NB4:89 er til for Gud – og saa at · kunne leve! / Jeg har meget godt forstaaet, at
EE2, s. 325 deligheden, hvor vi dog ikke · kunne leve, langt bedre da at glemme, at opgive
EE2, s. 274 e for at leve. For at Du skal · kunne leve, maa Du see at blive Herre over Dit
NB18:85 aa finder Løn nok til at · kunne leve. Lad Χstd. blive Dig dyrebar,
NB17:8 get behøver vel et Msk. for at · kunne leve? Ja spørg hine Asketer. Men vi,
Oi10, s. 407 ar Forudsætninger til at · kunne levere en Critik over min Arbeiden. Den
BOA fornuftigviis, maatte antages at · kunne levere en nøiagtig og bestemt Oplysning,
Oi10, s. 407 ar Forudsætninger til at · kunne levere en virkelig Kritik over min Arbeiden:
NB22:88 ageligheder med Mskene, der ikke · kunne lide at Sagen drives saa høit, og derfor
EE2, s. 26 blussen, at den ikke synes at · kunne lide Besværligheder nok for at erhverve
CT, s. 184 om hvad vi Mennesker i Verden · kunne lide for en Smule Uret, som vi dog paa
IC, s. 175 ligheden nok gives Dig til at · kunne lide i Lighed med ham; og selv om saa var,
EE2, s. 249 andre regelmæssige Verber · kunne ligesaagodt; saaledes ogsaa med Menneskene.
NB29:98 v ret vidste det. / Sagen er her · kunne ligge en afgjørende Collision: en nivellerende
NB19:8 ikke det uendelig Vanskelige, at · kunne ligge ganske stille, at der ikke kommer
JJ:419 Tanker, saaledes at de dog ogsaa · kunne ligge i Skriftet. Saa undgik jeg dog at
IC, s. 235 min Magt, er forhindret i at · kunne ligne det Beundrede, selv om jeg end gjerne
NB10:54 jeg jo Hans Hjælp for at · kunne ligne Ham, og for det andet forsaavidt
NB10:54 er Forsoneren, hvem vi ikke · kunne ligne, som blot kan hjælpe os. Tilsidst
KG, s. 322 næsten enhver Gave til at · kunne lindre Moderens Kaar – tænk Dig
EE:60 saa man dog kunde have Haab om at · kunne liste sig til at titte ind af den endnu
NB34:41 isk repræsenteret just for at · kunne lokke ved Hjælp af Tallet. / Anm Naar
Papir 591 e? Han vil have Sjele, der · kunne lovprise tilbede love og takke ham –
NB24:6.a til paa Kisten, det er, over at · kunne lukke sin Dør. / » Kirken«.
DS, s. 203 – saa maatte Klagen jo · kunne lyde saaledes, at Opløftelsen var for
LF, s. 29 te Betingelse for i Sandhed at · kunne lyde. Naar Alt omkring Dig er høitidelig
NB27:18 et over, om det ikke skulde · kunne lykkes at jage Samtidighedens Utøi bort:
NB12:141 ngelse, om det ikke skulde · kunne lykkes den at qvæle ham. Hver Journal
KK:2 heden. Skulde det derfor endog · kunne lykkes det historiske Beviis, at bevæge
Brev 144 e dog desuagtet meget godt · kunne lykkes Dig. David formaaede at fordrive
KG, s. 86 ldige. Maaskee skal det ogsaa · kunne lykkes et Menneske netop i Kraft af sin
BOA, s. 114 egen Art som slet ikke vilde · kunne lykkes i en stor, hvor den ene Forfatter
EE1, s. 322 us, fra hvilket dette maatte · kunne lykkes mig. Jeg kjendte Familien og behøvede
EE1, s. 378 nne deraf. For at det skal · kunne lykkes, maa man især være opmærksom
NB34:24 ave Msker disponible til at · kunne lystre enhver Ordre. Det at være Χsten
NB:10 komme i Lidenskab, hvorledes de da · kunne lyve himmelraabende, og knap være sig
KG, s. 348 lægge Mærker for ret at · kunne lægge Mærke! Og nu i Aarenes Løb
NB30:84 Liv qvalfuldt; og som disse · kunne længes bort fra slig Jammerlighed, saaledes
EOT, s. 264 at man i denne Henseende maa · kunne lære af en Qvinde! Thi vistnok har Manden,
EOT, s. 263 elighed, og det maa Du altsaa · kunne lære af Qvinden. / Af en Qvinde lærer
BOA, s. 103 være Lærer, uden dog at · kunne lære Andet fra sig end Abnormiteten
Brev 259 ende mig. Maatte jeg deraf · kunne lære den rette Kjerlighed og den »
LF, s. 29 a skulde Du ogsaa ved Lydighed · kunne lære Lydighed fra Dig. Men da vel hverken
SLV, s. 444 bedelse, disse maatte man da · kunne lære Meget af. / Det, der er det Vanskelige
OTA, s. 270 n dog ikke af Fuglene skulde · kunne lære Meget betræffende denne Sorg.
BOA, s. 244 an og kun han vil med Sandhed · kunne lære Noget af den enkelte aandrige,
F, s. 483 igt, som at en Professor skulde · kunne lære Noget af den Student, han examinerer.
F, s. 483 tsfulde Dom. At Publikum skulde · kunne lære Noget af en Forfatter, var jo ligesaa
BOA, s. 286 lte ikke ved sig selv skulde · kunne lære Noget om sig selv af den hele Begivenhed
OTA, s. 272 Saadant: hvor skulde han vel · kunne lære Opløftelse af Himmelens Fugle,
KG, s. 351 t mægtigst begavede, vilde · kunne lære saaledes. / Den Afdøde forandrer
SLV, s. 320 re det, men det er dumt, at · kunne lære, at et Menneske formaaer slet Intet,
EOT, s. 264 nden og paa, hvad vi af hende · kunne lære. / / Først kunne vi lære:
OTA, s. 351 Verden sige: hvad skulde han · kunne lære? Og dog, dog er der Eet, han kan
G, s. 32 vert Ord og dog indestod for at · kunne læse Alt, hvad jeg havde skrevet. Min
TS, s. 63 nne Forfængelighed, ikke at · kunne læse en Bog – Guds Ord! –
AA:34 have det tilfælleds, at de ikke · kunne læse en Bog, de første af Tomhed
AA:34 den første Mulighed af ikke at · kunne læse en Bog, der derpaa gaaer igjenem
LA, s. 9 ig Tid og Taalmodighed til at · kunne læse en lille Bog, uden at deraf følger,
SLV, s. 240 n og udenads Lectier, eet at · kunne læse for Præsten ja selv for Biskoppen,
Brev 216 Literatus. Ikke engang at · kunne læse Skrift – i Mørke. Denne
NB2:23 og Duelighed og Interesse til at · kunne læse? Men da det nu er en Kjøbstad
BOA, s. 91 ne Bog vil væsentligen kun · kunne læses af Theologer, og blandt disse
BOA, s. 115 e og ideellere Charakteer vil · kunne læses til enhver Tid. Øieblikket
Oi10, s. 408 kke er som Andre, aldrig at · kunne løbe med i Flokken, Ungdommens Lyst
NB30:16 ke overordentlige Toppe, at · kunne løbe rundt paa Spidsen – dette
SLV, s. 346 od, maaskee lidt stolt af at · kunne løse den: at beherske min Indesluttethed
SLV, s. 406 at fatte Idealiteten maa jeg · kunne løse det Historiske op i Idealiteten,
EE2, s. 300 alektiske i Elskoven, uden at · kunne løse det. De valgte nu Venskabet. Begge
SD, s. 155 d. Sundhed er overhovedet at · kunne løse Modsigelser. Saaledes legemligt
EE:43 re vanskeligere knyttede end at de · kunne løses af din Skarpsindighed? Det vil
SLV, s. 245 ukkenes Rige, og til ikke at · kunne løsrive mig derfra! / d. 27. Marts.
EE2, s. 324 olde ham fast, han skal ikke · kunne løsrive sig fra Dig, uden at han velsigner
NB31:146 isme bilder man sig ind at · kunne maale Martyriets Lidenskab i Gud-Msket!
AE istents-Dygtighed langtfra ikke at · kunne maale sig med Hedninger: er i det Mindste
NB16:61 tre Noter«. / / De · kunne maaskee forvandles ganske simpelt til Theses,
CT, s. 232 til for alle Mennesker, Mange · kunne maaskee fremstille deres Liv og skildre
EE2, s. 87 nrive i den samme Hvirvel, de · kunne maaskee føle sig paavirkede af Din Tale
NB17:102 skeligt at forstaae. / Jeg · kunne maaskee have gjort Svinget anderledes,
NB26:47 r endnu i« ( og vi Andre · kunne maaskee knap smage, at denne lille Smule
NB26:47 Smule Rødt ( og vi Andre · kunne maaskee neppe engang opdage, at det Røde
NB24:51 rfor er jeg sand nok til at · kunne magte de charakteerløse usædelige
NB35:19 opmærksom paa dem og at · kunne magte dem, dertil bruges ikke Glubskhed,
KG, s. 26 , da vilde Budet ikke saaledes · kunne magte Selvkjerligheden. Dette »
Papir 479 lp af hvilke Overtroen mener at · kunne mane Aander frem, thi man er bange for
EE1, s. 158 i Skylden. Denne Conseqvens · kunne Mange maaskee ikke fatte, men saa kunne
NB33:51 stne: blive de rasende, · kunne med deres bedste Villie ikke faae i deres
NB32:136 Professorer og Præster · kunne med Familie leve af at tære paa dem.
Papir 393 iærkomment, blot for at · kunne med fornyet Interesse fortsætte det
Papir 263:3 med et lykkeligt Udfald, · kunne med fuldkommen Sikkerhed belave sig til
SBM, s. 141 mentes Christendom og uden at · kunne med Sandhed kaldes en Stræben i Retning
Papir 593 dette Øieblik, at jeg maatte · kunne med stor Energie foredrage det physichoteleologiske
NB35:15.b naar visse Seere mene at · kunne med yderste Anstrengelse skimte, at Gud
4T43, s. 146 ie Jordens Skatte; om det at · kunne meddele Andre var saa vanskeligt et Arbeide
Brev 311 nke som jeg troer bedst at · kunne meddele Dem ved at sende Dem medfølgende
AE, note der sig saaledes, bliver det at · kunne meddele tilsidst den Kunst at kunne fratage
DD:208 elige Problemer vilde umulig · kunne meddeles Menig-Mand. / P. Min Mening er
SLV, s. 428 for desto ødslere at · kunne meddeles. Om Du derfor, siger den Religieuse,
EE2, s. 167 d, at see unge Mennesker, der · kunne mediere Christendom og Hedenskab, der kunne
EE:93 solute Modsætninger skulde · kunne medieres, det vil Personlighed i al Evighed
Papir 247 kke ansees for afgjort. Vi · kunne meget godt lade det indtræffe nogle
FB, note es for den afgjørende, derom · kunne Meningerne være delte, da Socrates paa
KG, s. 218 ler til, og i denne Henseende · kunne Menneskene for største Delen selv hverken
EE2, s. 324 endelig gjerne ønskede at · kunne Mere, og en Anden maaskee med tvivlende
Not15:6 der minder om hende og vil · kunne minde hende om mig. Der findes ogsaa et
OTA, s. 202 Og ham skal Erindringen ikke · kunne minde om dengang, da han listede sig ad
DS, s. 167 hi det er menneskeligt; men vi · kunne mindre forstaae Provsten) i det Tilfælde,
KG en paa den anden Side, skulde Nogen · kunne misforstaae Christendommen, som var det
KG v nærmest«; skulde Nogen · kunne misforstaae dette, som var det Christendommens
BA, note aatte befrygte, at Nogen skulde · kunne misforstaae Ordet Aabenbarelse og Udviklingen
CT, s. 149 stride med os, de skulle ikke · kunne modbevise dette. Tabte Du da derfor en
AE, s. 561 skride min Evne, maaskee ikke · kunne modstaae den Fristelse snarest muligt at
Oi2, s. 148 trenge Dig og passe paa, skal · kunne modstaae Forfalskningen og Forvanskningen
EE2, s. 113 ønt? Eller skulde den ikke · kunne modstaae Tiden, men maa nødvendigviis
NB29:114 indtage en Contra-Gift, for at · kunne modstaae, om muligt, Inficeringen. /
NB29:77 formelle Betingelse for at · kunne modtage Χstdommens Indhold, ubetinget
NB29:77 formelle Betingelse for at · kunne modtage Χstds Indhold, saa er jo Χstdommens,
2T43, s. 53 ja! hvorledes skulde han da · kunne modtage Andet end gode og fuldkomne Gaver?
Papir 12 de trænge til den; og virkelig · kunne modtage den. / / 1ste Afsnit /
NB4:36 jeringen, og saa dog ikke at · kunne modtage den: det bliver Ironie. I Forhold
CT, s. 41 Maade erhverve Dig Venner, som · kunne modtage Dig hisset. Utroskaben var, at
CT, s. 44 sten som Aager!) til Gjengjeld · kunne modtage ham hisset. / Saaledes er den rige
3T44, s. 253 orden erhvervede Venner, som · kunne modtage ham hisset; Den, hvis Tanke er
SFV, s. 35 nde er Alt i sin Orden til at · kunne modtage; men her er dette just ikke Tilfældet,
NB33:16 sig over Msk, som vi Msker · kunne more os over at see paa Fugle, eller Husdyr
NB10:108.a og Overordl. ved et Msk., at · kunne more sig uskyldigt over smaa Tilfældigheder
NB30:100 Χstd. I den Grad · kunne Mskene nutildags ikke bære Livets Alvor,
CT, s. 113 de have lidt, paa slet Intet · kunne mærke det; hver Taare skal være aftørret
NB11:209 sten, saaledes synes man at · kunne mærke paa Anti-C:, at han mener sig
CT, s. 113 gen Gang! Man skal slet Intet · kunne mærke paa de Salige, at de have lidt,
NB10:213 skal paa et Msks Væsen · kunne mærke, at han er forelsket, man skal
Papir 590 er fiint nok bygget til at · kunne mærke, at hele denne rare Verden er
EE1, s. 392 thi hvorledes skulde man · kunne mærke, at jeg kan elske, da jeg kun
Not6:5 men ikke begriber hvad der skulde · kunne mætte den, – ak, end ikke Himlens
Not6:17 d: » hvorfra skulde Nogen · kunne mætte disse med Brød her i Ørken«,
Brev 80 . Kl. 5 ell. 5½ skulde · kunne møde hende, naar hun fra Vestervold
OTA, s. 200 unne pynte Sandheden, til at · kunne naadigst gjøre Noget for den; derude,
AE, s. 452 Gud og sin evige Salighed at · kunne naae Det at more sig i Dyrehaven. Vidunderligt
DS, s. 220 saa end vil være, han maa · kunne naae det, og naar han vil være det,
NB24:54 gere Liv for mig. Og til at · kunne naae dette dertil syntes mig just det at
NB28:7 Forestilling om virkelig at · kunne naae Forbilledet og at hade sig selv var
Papir 270.c ning / om hans Røst skulde · kunne naae til deres Øre. / Eller de lode
JJ:356 Angest jeg selv var i for ikke at · kunne naae, hvad jeg engang havde præsteret,
NB23:22 at dette store Gode skulde · kunne naaes – ved Ballotation. / selv R
NB23:22 n, at et saa Høit skulde · kunne naaes ved saa lurvede Midler som Ballotation.
AE, s. 252 Methode maa dog alt det Samme · kunne naaes, kun langsommere. Men Hurtigheden
NB27:23 dette maatte jo dog engang · kunne naaes. Men ved Omvendthedens Lov at være
NB10:47 ler og Udflugter. Derfor maa man · kunne narre dem, hvis de skulle faae Styrtebadet.
Papir 501 have hittet paa for dog at · kunne narre det nye Testamente. Og denne Dannelse
NB32:82 at den derfor ogsaa skulde · kunne narre Evigheden! / / / Guds Majestætiskhed.
Papir 554 der Du Dig virkelig ind at · kunne narre Gud med den Sludder, han veed nok
NB33:14 at see om man behændigt · kunne narre ham og saa at holde Ørene stive
OTA, s. 187 tilsidst lykkes den Rige at · kunne narre Solen til at skinne mere indbydende
KG, s. 240 narres, forfængelig af at · kunne narre, flau ved at narres, og derfor forfængelig
OTA, s. 187 den skal man aldrig saaledes · kunne narre. Fordringen er ligeligt den samme
CT, s. 181 ke er Noget, som vi Mennesker · kunne narres med at love hinanden, at det er
EE2, s. 175 msat, og dog vil Du vel neppe · kunne negte dets Rigtighed. Det er ofte nok,
CT, s. 194 aa ( o, Rædsel, ligesom at · kunne negte sin Fader Livets Fornødenhed!)
NB30:126 e ærlig, da vil Du ikke · kunne negte, at der er en vis Uvillie i Apostelen
EE:195 jo bedre. / Galskabs To. Vi · kunne nemlig ikke længere blive staaende ved
TSA, s. 87 ville ikke forstaae mig, de · kunne nok? Og dog er, som viist blev ( B. 9.
EE2, s. 239 nde her antydede Standpunkter · kunne nu ansees for Forsøg paa at realisere
CC:12 enes bekjendte Adfærd. Men · kunne nu end enkelte begavede Mænd nogenledes
NB4:66 g med til Enten – Eller. De · kunne nu gjerne lade mig fare, de kunne slaae
AE, s. 177 et ganske enkelt Menneske, og · kunne nu heller ikke glemme, at det at han er
Papir 590 om Indflydelse paa dem. De · kunne nu mærke et Uveir længe iforveien,
LP, s. 50 kan sige paa urette Sted. / Vi · kunne nu som et Annex til det Udviklede føie
NB30:73 g det umuligt længere at · kunne nyde den ubeskrivelige Glæde at leve
NB19:23 forhindrer ham i at komme til at · kunne nyde Livet – og tvinger ham ind i
NB27:71 de ydre Betingelser for at · kunne nyde Livet, og jeg har tillige faaet et
NB23:154 Stilling for dog nogenlunde at · kunne nyde Livet; saa gifte de sig – og
NB17:93 e med alle Begunstigelser til at · kunne nyde o: s: v:) at jeg spilder mine bedste
SD, s. 222 netop lige saa langt fra at · kunne nyde sit Selv i Ærgjerrighed, som fra
Papir 469 older Capellan, for ret at · kunne nyde Sommerens Glæde. Og imidlertid
IC, s. 236 ange, altid en Deel, der ikke · kunne nægte en saadan Begeistret deres Beundring;
Papir 254 r. Men ligesom vi her ikke · kunne nægte, at Regjeringen var den Active,
NB26:98 og saaledes, at jeg ligesom ikke · kunne nænne at optegne den, fordi jeg forstod
OTA, s. 272 vorledes, skulde et Menneske · kunne nænne at tale saaledes om Fuglene! Er
AE, s. 462 et Menneske lige saa godt maa · kunne nærme sig Gud, thi Den der i absolut
KG, s. 100 ntes saa godt om hinanden, de · kunne næsten ikke blive kjede af hinanden
EE2, s. 271 dog ikke til, for stundom at · kunne næsten smile ad al denne jordiske Møie
EE1, s. 318 om nu f. Ex. Desuden vil jeg · kunne nævne flere agtværdige Damer, der
KKS, s. 96 igt. Ellers pleier man dog at · kunne nøiagtigt angive hvad et Menneske er
AE, s. 47 r er for godt et Hoved til at · kunne nøies med Aar ud og Aar ind at slaae
NB11:130 tning, Genialitet, det at · kunne o: s: v:) have Lov til at sige: længere
LF, s. 13 ryde med Alt eller kjerligt at · kunne offre Alt! / Saaledes » Digteren«.
FB, s. 190 redelige, at de vide, hvad de · kunne og hvad de ikke kunne? Og er det ikke sandt,
2T43, s. 17 rede ind deri, fordi vi ikke · kunne og ikke ville dølge for os Tanken om
KG, s. 93 re, derfor maa man netop ikke · kunne og ikke ville gjennem Dragten see Skuespilleren;
SLV, s. 185 bære en Sorg, som de ikke · kunne og ikke ville indvie Nogen i. Jeg gifter
NB24:89 raget Kniven – saa at · kunne og ubetinget lydigt at ville forstaae:
NB25:17 kal afdøe. For at skulle · kunne og ville afdøe – maa det Evige
LF, s. 15 en Ende skal du begynde med at · kunne og ville forstaae det Ord, der er som beregnet
LF, s. 38 rst af for barnagtigt til at · kunne og ville forstaae Evangeliet; dets Tale
AE, s. 561 adanne store Mænd til, som · kunne og ville være Autoritet, af hvem man
Not1:7.n dog Fortolkningen tvetydig; de · kunne ogsaa forklares i aandelig Henseende. /
NB27:62 ælpe til at afdøe. Nei, de · kunne ogsaa give Livslyst, Aandens Livslyst.
KG, s. 97 Faderens Villie?« Vi · kunne ogsaa spørge paa en anden Maade, hvilken
EE1, s. 192 Don Juans Bedrifter. Men vi · kunne ogsaa tænke os Elvira som den Stærkeste.
2T44, s. 219 t skeer i Nøden, eller vi · kunne ogsaa udtrykke det paa en anden Maade,
NB4:3 / .... Det Ønskelige i at · kunne om muligt undgaae al Averteren af Bøgerne,
KK:2 rauss. Ingen Enkelt skal i sig · kunne omfatte Guddommelighedens Fylde; men denne
BB:49 e som Fortvivlen over ikke at · kunne omfatte hele Udviklingen i et altomfattende
DJ, s. 69 iller, vil han ved Mimik endog · kunne omfatte Modsætninger paa een Gang. Jo
DS, s. 238 at tale om, hvad vi nu neppe · kunne omtale uden at smile, at det at hudflette
AE, s. 434 skal have en ny Dragt for at · kunne opbygge desto mere; det var ikke umuligt,
Brev 287 hologiske Udvikling jo maa · kunne opbygge en troende Seminarist og bringe
OL, s. 34 men at opnaae Dygtighed til at · kunne opbygge; Hensigten af en Stiiløvelse
AE, note ter sig selv til i Guds Huus at · kunne opbygges ved Alt. / En stor Mængde Mennesker
FB, s. 178 t de om muligen i deres Angst · kunne opdage Eet og Andet. / Aristoteles fortæller
PCS, s. 130 d. Beundringen er da igjen at · kunne opdage og forstaae dette hele: hvorfor?
KG, s. 286 truen hos ham slet ingen Feil · kunne opdage, men kun desto mere, hvor mangfoldigt
KG, s. 163 kene ere, og dette maa jo kun · kunne opdages ved Hjælp af Fuldkommenheden!
NB30:123 Galskab. / For nemlig at skulle · kunne opfatte ( som Middelalderen) Menings Uenighed
SLV, s. 387 d vilde den derfor aldrig · kunne opfatte. Her er Alt gjort færdigt, og
LP, s. 48 sociationer, idet disse saavel · kunne opfattes fra Personlighedens Side, idet
KG, s. 50 d, men ved Budet skal Du igjen · kunne opflamme den, naar den menneskelig talt
BOA, s. 129 od Afskeden, da som Olding at · kunne opflamme med Ungdommens Friskhed. Naar
BOA, s. 129 et stunder mod Afskeden da at · kunne opflamme med Ungdommens Ild. – Men
NB22:112 dringen, for saa desto bedre at · kunne opfylde den ( som var dette det Alvorlige,
SLV, s. 300 rejiceret, og jeg aldrig vil · kunne opføre nogen ny Bygning uden at mindes
AA:1 at betegne, at ikkun Fremmede · kunne opføre sig her saaledes, at ikkun i
G, s. 36 Nøden. For at en Posse skal · kunne opføres med fuldkommen Succes, maa det
SLV, s. 448 r og uden selv i Vinteren at · kunne opgive Bøgeskovens Erindring, at være
EE2, s. 92 dre Tanker, igjen uden videre · kunne opgive. Det er altsaa en Magt, der her
FB, s. 148 en Modsigelse, at den skulde · kunne opgives ( ɔ: teleologisk suspenderes)
TTL, s. 412 ikke fortrøster sig til at · kunne opgjøre, som havde han virkelig ikke
NB7:85 og Sandhed. / Blot jeg dog · kunne opleve at træffe sammen med en lidenskabelig
KG, s. 350 ndnu paa Eventyr, i hvilke vi · kunne opleve mange snurrige Begivenheder, og
BI, s. 167 Livets Vei, nødvendig maa · kunne oplyse den om Meget, der først er ifærd
EE2, s. 174 thi derom vilde Du ikke · kunne oplyse ham, netop fordi Du selv er hildet;
IC, s. 200 r skulde Christus saa med Ord · kunne oplyse Pilatus derom, naar det som er Sandheden,
NB11:92 rke uden paa nogen Maade at · kunne oplyse, at der stod dem andre langt profitablere
EE2, s. 168 er til Hjælp, til bedre at · kunne oplyse, hvad jeg mener. Hvis en Ægtemand
NB17:75 Vanskeligheder, som de ikke · kunne opløse og der kun sætte dem i Uro
NB20:70 forresten i Evigheden let ville · kunne opløses i Overeensstemmelser) derfor
EE2, s. 271 glad med de Lykkelige, for at · kunne opmuntre dem, hvis Vilkaar bleve ligesaa
NB21:60 eller om det ikke er Maximum, de · kunne opnaae med deres Kræfter og Forudsætninger,
BI, s. 350 lse synes den ligesaa godt at · kunne opnaae, der fordamper i uendelig Tomhed,
4T44, s. 351 olthedens Bedrag. Hvo skulde · kunne opregne alle de Udflugter, de Spidsfindigheder
NB27:88 eblik meget for riig til at · kunne optegne, hvad jeg har lidt men atter ogsaa
NB31:2 saa maatte spørge, om de · kunne opvise nogen Mythologie, der selv siger
NB32:136 kaber Saadanne, som gjerne · kunne opæde en halv Snees Sandhedsvidner i
3T44, s. 252 overveie, hvorledes de bedst · kunne opæde Landet. Man gjør da et andet
CT, s. 187 følge Christum efter. Dog · kunne Ordene ogsaa paa en anden Maade passe ganske
AE, note . / Efter dette Schema vil man · kunne orientere sig, og uden at forstyrres af,
CT, s. 110 t Liv, som maaskee ogsaa skal · kunne overbevise Andre. Har og vel Christus nogensinde
EE2, s. 22 Dit Liv er, det vil Du ogsaa · kunne overbevise Dig om derved, at Du slet ikke
DS, s. 175 Magt, at han synes han maatte · kunne overbevise hele Verden derom – og
OTA, s. 179 m om Hjertet, som maatte han · kunne overbevise hele Verden derom. Maaskee fordredes
NB17:104 lse. Lader os da vaagne, for at · kunne overbevise os om vore Feil.« /
DS, s. 188 eri. Hvor skulde en Modsigelse · kunne overbevise, den Modsigelse: at høre
OTA, s. 230 il den mindste Ubetydelighed · kunne overbevises om, hvilket hans Liv var; men
Not1:7.o en msklige Naturs Egenskaber ei · kunne overføres paa den gudd. Natur, altsaa
G, s. 32 Mile fra ham, for da ganske at · kunne overlade sig til sin lidenskabelige Rasen
EE2, s. 129 t Dig selv, og skal vel ogsaa · kunne overraske den, Du taler med: » som
EE2, s. 86 enseende generede, at vi ikke · kunne overraske vore Koner), hun kjender den
PMH, s. 80 ikke være dum, for ikke at · kunne oversee dette i Sammenligning med Optagelsen
Papir 36 Mill Diameter, vil vistnok ikkun · kunne oversee et lidet Rum men deraf fulgte ikke
NB8:57 t Forsøg paa at tillyve sig at · kunne oversee hans Talent, fordi han misbrugte
NB35:13 else den strækker til at · kunne overskue alle Parentheser. / Mskene derimod
NB10:37 gtelse, deels mener ikke at · kunne overtage enhver misforstaaet Virkelighedens
NB30:54 ke at kunne tage mod Lidelse, at · kunne overtage Lidelse, at kunne bære Lidelse;
Oi3, s. 195 , Præster er istand til at · kunne overtage privat Praxis. / Som da man ved
PS, s. 223 , at hvad der er lavere skulde · kunne overvinde det Høiere), det maa da være
Not1:5 reb ei anderledens end at de · kunne overvindes ved den christelige Troes Kraft.
NB10:199 nd, har jeg ikke meent, at · kunne paatage mig et Embede; dybt ydmyget for
NB27:88 endog som en Hindring i at · kunne paatage mig Noget. / Saaledes gik Alt vel.
Papir 446 et Øieblik tænkt at · kunne paatage mig, deels fordi den danske Literatur
KG, s. 227 er den største, maa ogsaa · kunne paatage sig, hvis jeg saa tør sige,
Brev 86 u har Venskab nok til ret at · kunne paavirkes af hvad jeg kan foredrage for
PS, s. 294 r gammel. Skulde man virkelig · kunne paavise et Individ, der var født med
NB17:12 d Maalestok for Personlighed, at · kunne pakke alle de mange Tanker i en Handling;
NB24:57 ter, denne Krydsen af Lyd og dog · kunne passe sin Violin og spille med aldeles
TS, s. 59 igere Menneske, om vi end ikke · kunne prise hans Beslutning), som sagde til sig
AE, note e Pige svarede: saa maa jeg da · kunne prise mig lykkelig, thi mig har han ganske
NB12:22 saavel i Sprogene som Charakteer · kunne produceres, ligesom fra det Sted, hvor
NB10:135 rer, men i den Kunst at · kunne prædike – Christendom. Thi Χstd.
SLV, s. 240 , naar han visiterer, eet at · kunne præke som en Præst – et Andet
LA, s. 70 fende Vendinger omtrent vilde · kunne præstere det Samme. Kort, istedenfor
NB11:88 At en Privatiserende skulde · kunne præstere i Alvor noget Overordl: nei
NB7:31 at fiske o: D:. De der selv · kunne præstere Noget, misunde mig og tie –
DS, s. 188 og vel baade jeg og Enhver maa · kunne præstere) Sandheden, Tilstaaelsen, istedetfor
OTA, s. 200 gen Anledning for dem til at · kunne pynte Sandheden, til at kunne naadigst
EE2, s. 306 olt nok til » strax at · kunne qvittere til Tak«, men fordi min
NB31:119 vde tusinde Stemmer for at · kunne raabe det ud i Verden – hvert Msk.
OTA, s. 170 e, saa adskilte, at de neppe · kunne raabe til hinanden, neppe øine hinanden;
LP, s. 10 is mit gode Humeur ikke skulde · kunne raade Bod derpaa og være istand til
FB, s. 159 tand tunge Vei, da skal Mange · kunne raade ham; den, der gaaer Troens trange
KG, s. 50 hvor Du mener sagtens selv at · kunne raade, der tage Du Budet med paa Raad;
NB22:66.b ar fornødent – for at · kunne ramme Martensen. Privat har han derimod
Papir 466.b / ; Satire for dræbende at · kunne ramme Middelmaadighedens ustandselige Travlhed
SLV, s. 440 n objective uhyre Opgave, at · kunne ramse Noget op, som angaaer den hele Menneskehed,
NB12:122 vorlig, om jeg ikke skulde · kunne realisere et Ægteskab, og noget barnagtigt
SD, s. 156 oens Mulighed for ved Gud at · kunne redde et Selv ud af den visse Undergang.
DS, s. 256 ige Indbildskhed med at ville · kunne reformere uden engang at have en Forestilling
NB26:120 ersker, at han ikke skulde · kunne regjere Mskene alligevel, og qua Kjerlighed
NB22:173 maa anbringes just for at · kunne regjere. / Thi see, Tidens Vildfarelse
LP, s. 29 storien angaaer, vel med Rette · kunne regne ham blandt de tidligere omtalte misforstaaende
SLV, s. 369 alektisk Yderspidse, maa man · kunne regne med uendelig smaa Størrelser,
Oi10, s. 402 t, hvad gav den ikke for at · kunne regne rigtigt! Dog er ingen vissere udelukket
SLV, s. 367 de i. Hun vil ingen Sympathi · kunne reise for mig, er der en lille Rest, vil
Brev 176 b, hjemme i Dagligstuen, · kunne reise i Berlin. Foran Musæet vil Du
EE1, s. 343 , at hendes Qvindelighed maa · kunne reise sig reen og skjøn igjen. Paa Grund
NB22:173 Og saa har jeg Magt til at · kunne rende C i Sænk. / Om de snildeste Statsmænd,
AE, s. 136 at ledes til psychologisk at · kunne reproducere det individuelle Moment, der
BB:44 tssted for svage Sjæle der ikke · kunne respirere i Intelligentsens Æther men
NB22:89 n tages fra mig) og saa dog · kunne ret glæde sig derved: det er et moderne
Not9:1 n Bevidsthed af ikke selv at · kunne retfærdiggjøre sig selv, denne er
NB10:127 Punkt, fra hvilken alle Angreb · kunne rettes paa Dem, der have Æren og paa
KG, s. 327 ervundet Alt, hvad skulde saa · kunne rive En om; naar man virkeligen har overvundet
4T44, s. 323 e eller det Tilkommende skal · kunne rive ham fra den Kjærlighed, hvori Guds
LA, s. 57 døvet den Magt over ham at · kunne rive ham hen. Væsentligen tilhører
Brev 133 . nogen anden Skabning maa · kunne rive mig bort fra Dig ell. Dig fra mig.
EE2, s. 58 rlighed jeg føler maatte · kunne rive mig ud af al Forvirring og føde
PS, s. 231 de Omfavnelse jeg ikke skulde · kunne rive mig; er Du dog ikke en Forfører?«
FB, s. 136 ulykkelig, da vil han aldrig · kunne rive sig ud af den. Han føler en salig
EE:24 guddoms Fylde ikke længere · kunne rummes i jordisk Skikkelse som individuell
FB, s. 174 Skjulthed«, let vil · kunne ryste en halv Snees Romaner og Comedier
NB12:138 være, for desto mere at · kunne røre – desto vissere kom jeg til
Papir 466.a / ; Veemod til indtagende at · kunne røre Dem, som dog have Modtagelighed
LF, s. 38 formildes det, saa det maatte · kunne røre den Haardeste; det ligesom tager
TS, s. 90 an en daglig Kjole for ret at · kunne røre sig. See saaledes vare De, hvis
TNS, s. 147 de heller ikke kaldes det; de · kunne saa kaldes Lærere, Embedsmænd, Professorer,
NB10:182 af Pseudonymer: HH, FF, P.P. De · kunne saa som Blenkere ledsage Udgivelsen af
NB28:54 te der nu fordres af mig at · kunne saaledes træde i Charakteer deraf, at
NB29:95 se, og for afgjørende at · kunne saare Samtiden i Retning af det Religieuse.
Not1:5 for den egl. Fortolkning · kunne saavel Hyppigheden af de herhen hørende
HGS, s. 198 gelig autoriserede Lærere, · kunne Sacramenterne administreres af dem, eller
LF, s. 22 sige » Fuglen og Lilien · kunne sagtens tie, de kunne jo ikke tale«;
NB30:127 roens salige Forvisning at · kunne saligt fastholde: Gud er uendelig, uendelig,
SLV, s. 193 tilhører hende, jeg skal · kunne samle al min Sjel paa at gjøre hende
HH:19 sens Time kommer vi da ikke skulde · kunne samle os dertil; ell. Glæden saaledes
OTA, s. 134 Bekymring, skal den dog ogsaa · kunne samle sig velforberedt til den høitidelige
4T44, s. 345 Farens Forfærdelse for at · kunne samle sin Kraft; ikke at tale om, at det
KG, s. 362 Time er for fortumlet til at · kunne samle Tankerne. Og dog eftertragtes dette
NB32:36 sig paa et Sted, hvor Mange · kunne samles, da skal jeg ingen Indvendinger
EE1, s. 125 akterer, der umulig saaledes · kunne samlyde. Ere de Charakterer, da er Sammenstødet
BI, s. 159 oniske Dialektik vel passende · kunne sammenlignes hermed. At imidlertid Spekulationens
BI, s. 249 frettede Menneskene, bedst at · kunne sammenlignes med det Indbegreb, som en
SFV, note m til Hjælp; og disse, der · kunne sammenlignes med Faddere, havde saa igjen
BOA, s. 96 und af deres Mængde, bedst · kunne sammenlignes med Stryge-Svovelstikker,
JJ:198 ddel synes min Existents bedst at · kunne sammenlignes med. Der er Noget ved mig
BA, s. 323 nst, som Socrates anpriser: at · kunne samtale. Det følger af sig selv, at
NB19:59 / / Man perfectionerer sig i, at · kunne sandt og træffende fremsætte det
NB20:52 Fordum satte jeg min Ære i at · kunne see Alt, at Intet undgik mig. Nu sætter
CT, s. 45 tale om. Han er istand til at · kunne see bort fra alt Andet, fra Alt, hvad der
CT, s. 45 det blevet ham en Umulighed at · kunne see bort i noget Øieblik. / Ja, den
Papir 436 . Nei, det er sikkrere, at · kunne see Brevene fra ham – men holde at
KG, s. 285 Afsindighed, kjerligt ikke at · kunne see det Onde, som foregaaer lige for En.
EE2, s. 274 omneste. ( At han ikke skulde · kunne see det saaledes, fordi han dog er nødt
EE2, s. 298 kabets Skjønhed, vil ogsaa · kunne see det Sande i mine Yttringer. / Jeg vender
NB35:8 i, kun da er det en Sygelighed at · kunne see det Ubetydelige, naar dette betyder,
NB29:76 ve Forudsætninger til at · kunne see det Ædle i hans Adfærd, ere misundelige
NB32:18 see, eller virkelig ikke at · kunne see det, fordi vi have gjort Livet let
Not11:18 andre, som vel ikke strax · kunne see en Fixstjerne med blotte Øine, men
OTA, s. 403 man da slet ikke mere skulde · kunne see Evigheden. Eller hvis de end ikke ganske
OTA, s. 138 / thi kun de Rene af Hjerte · kunne see Gud og altsaa holde sig nær til
EE1, s. 381 t sig ganske rigtigt, for at · kunne see ham et langt Stykke iforveien, ja vel
EE2, s. 139 men skulde de derfor ikke · kunne see kjærlig paa hinanden? Nu er jeg
DRT, s. 163 hvad vel næsten Enhver maa · kunne see ligesaa godt som jeg. / Vi har, om
4T43, s. 141 lse, at han ikke mere skulde · kunne see Lysenes Fader, der skjultes af Vredens
NB11:67 ølelsen af den Afmagt ikke at · kunne see mild og smilende ud naar man lider,
SLV, s. 166 er engang er en Vei, han maa · kunne see Misligheden i det Mørke, hvor en
Brev 142 lig, naar Du selv vil det, · kunne see mit Billede i dette Klæde. Den fromme
SLV, s. 155 fast paa den, og tillige at · kunne see Myrthekrandsen paa den Elskedes Hoved
NB31:120 hed i denne Kunst bestandigt at · kunne see Opgave, see Opgave i Alt og i ethvert
EE1, s. 351 ad. Egentlig burde man strax · kunne see paa enhver ung Pige, der er bleven
IC, s. 77 m, ingen Glands, at vi skulde · kunne see paa ham, ingen Anseelse, at vi kunde
EE1, s. 141 m Augurerne fordum ikke godt · kunne see paa hinanden uden et Smiil? En Eiendommelighed
EE:13 nende for Jødedommen, at de kun · kunne see Ryggen af Jehovah, da jo Historien
NB31:41 drivende Præster de burde dog · kunne see saa meget. / O Socrates, /
NB35:8 dog vel en Sundhed et Fortrin at · kunne see selv det Ubetydeligste. Det er dog
SLV, s. 424 yld. Om Lidelsen er, ikke at · kunne see sine store Planer realiserede eller
NB36:28 udholde en Fordoblelse i sig. At · kunne see skarpt og tydeligt, at det Χstlige
NB32:16 a ham. Man taler om ikke at · kunne see Skoven for Træerne, Msket mener
RK, s. 189 elses-Konster forhindrede i at · kunne see uhildet; og Grunden er, at der af Staten
OTA, s. 135 e saa langt borte, at de ikke · kunne see Vandringsmanden, det er kun Vandringsmanden,
NB12:194 Sagen nærværende, maa jo · kunne see, at Χsti Liv i Forhold til hans
CT, s. 154 er Intet, og som dog mener at · kunne see, at Alt er Intet. Men dette er umuligt;
Oi8, s. 367 beskjeftige ham, ikke skulde · kunne see, at den gode Borgermand narrer ham;
NB27:18 kethed og Hildethed ikke at · kunne see, at den næste Generation, Docenterne,
NB13:15 læse den hellige Skrift, maa · kunne see, at der fordres noget ganske Andet,
NB36:28 ge er Forargelsens Anstød, at · kunne see, at det Χstlige gjør mig, msklig
NB36:28 et, man maa ganske ligefrem · kunne see, at Det er til Fordeel, maa i endelig
RK, s. 189 ancerende. / Ellers maa Enhver · kunne see, at officiel Christendom ikke er det
NB9:27 ved, at nu fE jeg virkelig skulde · kunne see, hvad der er det Klogeste, og at jeg
BMS, s. 123 e synderlig skarpsynet for at · kunne see, hvis man ellers ved at høre og
NB10:144 xistere efter min Død, at de · kunne see, hvor nøiagtigt jeg gjennemskuede
DS, s. 251 ndling skee for os, at vi ret · kunne see, hvorledes det gaaer til. Der er da
BMS, s. 123 e synderlig skarpsynet for at · kunne see, naar man lægger det nye Testamente
RK, s. 189 es Christendom, det maa Enhver · kunne see, ved blot at kaste et endog kun flygtigt
NB24:130 kan han see, og det bør han · kunne see. Altsaa det var det, som den christelige
NB32:146 atte man jo med et halvt Øie · kunne see: vi ere ikke Salt mere, vi er Masse.
EE2, s. 142 e Husliv. Men for at det skal · kunne sees saaledes og leves saaledes, forudsætter
NB28:54 elige, paa den Maade vil Du · kunne seire, thi det havde jeg da længst forstaaet,
NB10:39 den af ved Guds Hjælp at · kunne seire. Men den anden Fare kan jeg ikke
DS, s. 233 istelse af dette: virkelig at · kunne selv – indtil hiin Erindring fra
NB10:42 i Besiddelse af vis comica, · kunne selv have repræsenteret Latteren efter
DS, s. 232 se. Det at svede? Nei, det at · kunne selv. Saaledes med det at kunne arbeide;
NB29:14 and slige 10rd, da skal han · kunne sende Bud efter Politiet og forlange at
PS, s. 258 nde i sit Sted, vilde han vel · kunne sende En forud, der kan gjøre den Lærende
PS, s. 258 de. Medens da Guden Ingen vil · kunne sende i sit Sted, vilde han vel kunne sende
TS, s. 62 d og Aar ind hver evige Dag at · kunne sidde ganske rolig – og betragte
TS, s. 90 r, til i Ørkesløshed at · kunne sidde hen og omgaaes med Grunde og Tvivlen,
NB8:96 lhed reent intellectuelt vil · kunne sidde og nyde det den uendelige Comiks
NB29:110 Religion, siden de æsthetisk · kunne sidde og sysle med den, ja den orthodoxe
AA:18 es an og de Christne saaledes · kunne sidde som en chinesisk Raadsforsamling
4T44, s. 323 de, ak, hvorledes skulde han · kunne sidde, naar Apostelen er saaledes forladt,
CT, s. 213 og som Alvorlig bag efter at · kunne sige » det er dog et Spørgsmaal
SFV, s. 102 te Stykke vil man bestandigt · kunne sige » ja, i den Smule kan man da
CT, s. 115 , Du ogsaa saaledes maatte · kunne sige » jeg slog mig dog igjennem
CT, s. 226 Dig og besvare, Du vil ogsaa · kunne sige » naar«, og altsaa
KG, s. 365 an med en god Samvittighed at · kunne sige Alt, Alt, Alt til Skjønhedens Priis,
NB5:22 er, han glæder En! / Ganske at · kunne sige Amen til en Bøn, o hvor sjeldent,
NB25:8 r kan det ikke strække til. At · kunne sige det Høieste, at kunne forstaae
NB29:4 Testamente. / Ubegribelig at · kunne sige det naivt! Det er i mine Tanker en
KG, s. 353 at sige det, eller at det at · kunne sige det paa nogen Maade væsentligen
3T44, s. 231 etydig Kunst, og selv det at · kunne sige det Sande en saare tvivlsom Fuldkommenhed.
Brev 55 redragets Liv. Jeg haaber at · kunne sige det til denne Time, jeg haaber ogsaa
SD, s. 226 vt Længere fra Gud for at · kunne sige det, og for at det kan høres, og
OTA, s. 234 s Anledning. Talen skal ikke · kunne sige Dig, hvad da ogsaa kun virker forstyrrende,
EE2, s. 167 niske Kræfter, og som ikke · kunne sige et eenfoldigt Menneske, hvad han har
FF:121 ge mere – / Man maatte · kunne sige et Tankedrag, ligesom man siger et
NB35:3 ig. Socrates vilde drillende · kunne sige ganske det Samme: hvad gavnede det
G, s. 64 behøvede snarere Dem for at · kunne sige Mere, for forstandigt og klart at
DS, s. 201 orledes skulde saa Evangeliet · kunne sige noget Andet, eller hvorledes skulde
BI, s. 249 an bliver istand til altid at · kunne sige Noget om det Enkelte, anstille nogle
HH:19 gelige Ønske, med Rette at · kunne sige ogsaa dette har jeg fornummet. Og
LF, s. 34 digt, at Du med Sandhed maatte · kunne sige om Dig selv i Forhold til at gjøre
SLV, s. 87 det sandt, ingen Digter skal · kunne sige om Dig, hvad Digteren siger om den
AE, s. 339 vide hvad Christendom er, og · kunne sige os det – forsaavidt han selv
SLV, s. 378 mmersvend vilde i vor Tid · kunne sige Romeo og Julia forbausende Sandheder.
F, s. 502 e Viden, og sikkrer Een for, at · kunne sige Sandheden paa samme Maade som Bileams
KG, s. 343 sin Rigtighed. Forældrene · kunne sige til hinanden: » der ligger
NB6:12 andheden – saa ikke at · kunne sige til sine Disciple: Nu skal I have
DS, s. 229 jælds ikke. O, saaledes at · kunne sige til Sorgen: ja, ja imorgen; og saa
DS, s. 229 gede Reisende! O, saaledes at · kunne sige til Sorgen: ja, ja imorgen; og saaledes
SLV, s. 312 d skal en Hastværksdoktor · kunne sige! En Hastværksdoktor er jeg egentligen
FF:63 logiske – saaledes vilde man · kunne sige, at Biernes Kuber ere sindrige –
AE, s. 391 ion ere Faae, der med Sandhed · kunne sige, at de blot nogenlunde Dag ud og Dag
BB:1 lige den nyeste af alle; ja vi · kunne sige, at den egl. musicalske Composition,
AE, s. 48 vil da en Anden med samme Ret · kunne sige, at den vidtløftigere Udførelse
EE1, s. 375 rlovet, uden dog egentlig at · kunne sige, at det er mig, der har gjort hende
KG, s. 86 raf, medens han dog ikke skal · kunne sige, at det negtes ham. Derfor skal der
NB14:147.e han skal i ethvert Fald ikke · kunne sige, at det var fordi Faderen karrigt
KG, s. 350 Du skal ikke til en Afdød · kunne sige, at det var ham, der i Tidens Løb
KG, s. 350 Du skal ikke til en Afdød · kunne sige, at det var ham, som var bleven ældre,
AaS, s. 46 til som min ærede Rec. at · kunne sige, at Flere have fundet det ligesaa
NB10:146 or skal man lige saa lidet · kunne sige, at min Opfattelse er Indbildning,
SLV, s. 413 d Angeren. Det skal man ikke · kunne sige, en § er da ingen Evighed, ikke
BI, s. 91 despring til et evigt Liv. Vi · kunne sige, enten er det Ordet, der skaber, eller
JJ:508 n vil jeg dog med Bestemthed · kunne sige, hvad det var jeg gjorde, og jeg vil
EE2, s. 290 ig ikke med min bedste Villie · kunne sige, ikke om det skulde koste mig Livet,
EE2, s. 161 et Slag, saa vil han maaskee · kunne sige, jeg kan enten gjøre det eller
NB24:121 ente i sin Tid selv saa godt at · kunne sige, og som jeg derfor tilskrev en Anden.
SLV, s. 216 ave Sproget paa sin Side, at · kunne sige, som hun: jeg har elsket ham! Er derimod
LA, s. 59 øbende Tunger til strax at · kunne sige: » er Det det Hele;«
OTA, s. 302 al Evighed ikke. Ingen skal · kunne sige: » Gud og Mammon, de ere da
OTA, s. 302 fra Valget. Ingen skal · kunne sige: » man kan vælge lidt Mammon
NB31:66.a yld, at man da med Sandhed maa · kunne sige: Alt er rigtigt, vi stræbe, vi
NB23:126 em. Men selv maa jeg bestandigt · kunne sige: det er ikke mig, der er det Overordentlige,
EE2, s. 155 gler Energi til med Pathos at · kunne sige: enten – eller. Paa mig har
AE, s. 67 , saa vilde Lessing med Rette · kunne sige: Intet at takke for. Dersom det barestens
EE2, s. 216 ed det Ethiske, saa vilde han · kunne sige: Jeg har Anlæg til at blive en
4T43, s. 146 kaffe, var det Herligste, at · kunne sige: jeg kom nøgen til Verden, jeg
NB23:224 n vundet den Fordeel fornemt at · kunne sige: jeg ønsker ikke at lyksaliggjøres
KG, s. 21 e det helligste, om hvilket vi · kunne sige: naar et Menneske bruger dette Ord,
EE:43.a t vi med sand Begeistring maatte · kunne sige: o Rigdoms Dyb etc. / d. 3 Mai 39
NB10:180 get. Man vilde derfor emphatisk · kunne sige: Retfærdigheden husker! Solger
NB28:94 nke sig et Øieblik at · kunne sige: See jeg er Herrens Tjenerinde, saa
KG, s. 29 d at forsage Selvkjerligheden, · kunne siges at elske Næsten. Vel er »
Papir 368-13.b saavidt det Ethiske skulde · kunne siges at have en Viden i sig, er det »
DBD, s. 131 g, medens de leve, ingenlunde · kunne siges at have et taknemligere Vilkaar,
CT, s. 43 naae Glæden, uden at vi dog · kunne siges at have gjort ufornødne Vanskeligheder!
NB22:42 ende Experiment. Alle vi som dog · kunne siges at have Interesse for Χstd,
NB10:161 nomen, der hvis det skulde · kunne siges at have nogen Tanke, maatte have
DS, s. 237 stepenge, saa vi forsaavidt · kunne siges at lide for Læren. Men at skulle
4T44, s. 373 en for, at han virkelig skal · kunne siges at stride i Bønnen. Siig ikke,
Papir 79 ikke hell. er det nok til at · kunne siges at være kaldet; men kun den, i
ET, s. 169 n officielle, Christendom skal · kunne siges endog blot sandt at forholde sig
IC, s. 163 nsat. / Altsaa. Hvad der skal · kunne siges i Sandhed at drage til sig, maa være
IC, s. 236 videre. For saavidt de derfor · kunne siges ikke at lægge Dølgsmaal paa
CT, s. 213 dog ogsaa paa den anden Side · kunne siges Noget fra den anden Side, man kan
DS, s. 231 rst mulige Eftertryk sandt · kunne siges ved hendes Grav: hun har levet; om
BOA, s. 250 l paa en afgjørende Maade · kunne sigte paa ham. Derimod maa han lige indtil
LA, s. 60 , men Raahed vilde den mindre · kunne sigtes for, netop fordi den dog har eet
AE, s. 78 paa i næste Øieblik at · kunne sikkre Meddelelsens Inderlighed, fordi
PS re saa nær som mulig, eller at · kunne sikkre sig de Samtidiges Paalidelighed
BA, s. 418 m Folk er flest, og vil altid · kunne sikkre sig et Par vederhæftige Mænds
NB14:133 saa at være saa langt fra at · kunne sikkre sine troe Disciple en Smule Anseelse,
SLV, s. 372 re Gange, og Fordelen ved at · kunne sjudske med sit Tøi, er dog iøinefaldende.
DS, s. 223 Usling! O, Sjele Qval ikke at · kunne skaane dem! O, Marter, ikke, af Kjerlighed,
BA, s. 359 ighed i sin Sjel til strax at · kunne skabe det Totale og Regelmæssige af
KG, s. 219 bilder sig ind at ville og at · kunne skabe Kjerligheden i det andet Menneske;
BI, s. 317 for ret tilgavns digterisk at · kunne skabe sig selv, maa Ironikeren intet an
NB22:123 er sig selv, saa vil Intet · kunne skade ham, han er uovervindelig.«
Oi6, s. 268 nye Testamente, at Ingen skal · kunne skade os, Helvedes Porte ikke faae Magt
NB17:111.a us havde det jo i sin Magt at · kunne skaffe Brød. Det Frivillige er Lidelse
BOA, s. 91 art 50 Aar siden, maaskee vil · kunne skaffe det Sagte Gehør. Der ligger noget
TS, s. 82 m, denne Mulighed, saa let at · kunne skaffe mere end Lindring, Seier og Alt
Brev 84 vilde være istand til at · kunne skaffe mig aldeles sikkre Oplysninger,
Papir 405 n Folke-Regjering vil i Maximum · kunne skaffe nogle Martyrer, af hvilke den har
Oi9, s. 374 almægtigt vil forhindre at · kunne skee i Tiden, at man under Navn af Gudsdyrkelse
NB30:46 des for mig, om det ikke muligen · kunne skee, at hiint Kors kunde tages fra mig,
BI, s. 353 en fri. Men for at dette skal · kunne skee, maa Digteren selv være Herre over
BI, s. 301 ive Frihed. For at dette skal · kunne skee, maa Subjectiviteten være udviklet,
Papir 15 men for at det skal · kunne skee, maa, strængt taget, en Forbindelse
JC, s. 52 e i Udtrykkets Inderlighed at · kunne skielne den befarne Mand fra Eftersnakkeren.
NB33:51 sant Viden om det Høieste, at · kunne skildre det, fremstille det, besynge det,
Papir 460 er fordres for saaledes at · kunne skildre, saaledes at kunne være Taler,
LP, s. 32 ller nogen anden Skabning skal · kunne skille os fra Guds Kjærlighed i Christo
SLV, s. 389 isforstaaelsen, men dog ikke · kunne skilles ad, fordi hiin Tilknytning er der,
KKS, s. 99 i nok saa høi Grad ganske · kunne skjule Byrdens Tyngde, men hvor den lykkelige
NB15:98 mig den Lindring: personligt at · kunne skjule dem. / Ulykken er dog ogsaa, at
SLV, s. 244 de, men qvindagtigt ikke at · kunne skjule det for Enhver. Ja om der var en
NB13:36 e, og det forundtes mig, at · kunne skjule det ganske. / Lidelsen var frygtelig;
LA, s. 35 unne gjøre den og igjen at · kunne skjule det i Fremstillingen, saa han intetsteds
NB20:53 Lykke og Virtuositet til at · kunne skjule det, og derfor har jeg kæmpet.
NB32:125 lyst, var min Livs-lyst var: at · kunne skjule det. / At forkynde sand Χstd.,
EE1, s. 122 og i Theatret, for ganske at · kunne skjule mig i denne Musik. Jo bedre jeg
BB:38 mere til at forblive deri fordi de · kunne skjules – de forhindre langt mere
NB29:97 naturligviis Klogskab nok til at · kunne skjønne hvad der er det Sandere, det
Brev 315 eller anden god Bog som De · kunne skjønne jeg ret havde Nytte af at læse,
Papir 393 adiske Betragtning vil let · kunne skjønne, at jeg ingen jordisk Løn
NB29:93 Bedemand fE), saa vil han strax · kunne skjønne, hvilket der var af Talen til
Brev 104 dog har jeg et Øieblik til at · kunne skrive dette. / Din / S Kierkegaard. /
EE2, s. 291 Ægtemand, saa troer jeg at · kunne skrive en heel Bog herom. Det vil jeg imidlertid
DD:52 g reen conjunctivisk) / Man maatte · kunne skrive en heel Roman, hvori det præsentiske
BB:40 BB, s. [ 110] ( BB:40-42) / Til at · kunne skrive en sand dramatisk Replique, hører
Papir 349-3.b De af Candidaterne som ikke · kunne skrive nøies med i en mindre Kreds af
EE1, s. 171 standig tilside for bedre at · kunne skue ind i det Indre. Dog, dertil behøver
Papir 252:4 Abdallah ved saaledes at · kunne skue ud over Følgerne tilsidst slet
NB25:89 nei, nei, for at vi nemlig · kunne skulke os fra » Efterfølgelsen«,
JJ:296 Forskjellen er ikke den, at nogle · kunne skumme, andre ikke, de have alle en Tid
F, s. 500 pnaaer det. Skulde man dog ikke · kunne skyde en Gjenvei udenom den 11te Bog? hvorfor
NB24:162 lige Gjenvei, man mener at · kunne skyde. / Og saa hedder det, at vi alle
KG, s. 83 der maaskee seierrigt skulde · kunne slaae alle Indvendinger af Marken i det
DS, s. 223 rter, ikke, af Kjerlighed, at · kunne slaae den mindste, mindste Smule af –
TSA, s. 73 e sig i Kast med Magter, som · kunne slaae Een ihjel, de beundre den Afdøde,
Oi6, s. 265 frygte, ikke engang Dem, som · kunne slaae En ihjel, lærer dog i en anden
BN, s. 118 men ham, der har dem i sin. De · kunne slaae ham ihjel, ganske vist, men han kan
NB:93 Frygter ikke for dem som kun · kunne slaae Legemet ihjel.« / Sandseligt
KG, s. 238 r man ikke at frygte dem, som · kunne slaae Legemet ihjel; at blive ihjelslaaet
NB4:66 kunne nu gjerne lade mig fare, de · kunne slaae mig ihjel: det hjælper dem ikke,
Brev 85 mange, at jeg troer 10 Msker · kunne slaae sig borgerlig og hæderlig igjennem
NB17:82 t tænker han: lille Børn I · kunne slet ikke fornærme mig. / O, men dette
NB21:161 r Idealerne – eller disse · kunne slet ikke fremstilles. Naar der er Flere
Oi10, s. 396 ort Mennesker, som nu leve, · kunne slet ikke taale noget saa Stærkt som
EE2, s. 270 lde sig vedlive, for atter at · kunne slide og slæbe. See derfor er Næringssorger
NB27:18 Par Qvinder der qvindeligt ikke · kunne slippe den Tanke, at han dog havde Ret.
HCD, s. 174 nge de meente ikke blot at · kunne slippe, men at kunne spille vigtige paa
KG, s. 357 r, naar Nattens Tid kommer at · kunne slumre roligt fra Tankerne i Tillid til,
LP, s. 10 ttelig fra denne Ubetydelighed · kunne slutte Dig til Resten. Min Ven lider nemlig
PS, s. 277 gt, saa vilde man derfra ikke · kunne slutte i Modsætning med Hensyn til det
AaS kke har forstaaet, maatte man blot · kunne slutte ligesaa meget af hvad Dr. B. har
Brev 172 saa vilde jeg her omtrent · kunne slutte mit Brev. Sømmer det sig for
Papir 4:1 etc Skulde man ei heraf · kunne slutte, at Mth: 12, 40 maa forklares efter
NB29:93 vinget paa Stilen o: s: v: vilde · kunne slutte, omtrent til hvilken Classe i Rangforordningen
CT, s. 23 utter Christne. Altsaa maa man · kunne slutte: de Bekymringer, som ikke findes
KG, s. 160 aae ikke fortjente at elskes) · kunne sluttes, at der for ham derved var Noget
NB29:105 og saa i denne Mylder at · kunne smutte bort fra det nye Testamentes Maalestok
NB33:3 Verden kommer det egl. an paa at · kunne snakke, at have et Satans Snakketøi.
CT, s. 94 Trøstesløsheden skulde · kunne snige sig ind i den Christnes Sjel! Nei,
NB:87 k i sin dybeste Grund; kun at · kunne snuse op, være sindrig – men ikke
Oi7, s. 288 jælper Præsterne til at · kunne snyde mere end nogen anden Samfundsclasse,
JC, s. 26 n ansaae det for det Store, at · kunne som de Andre tumle sig i de mangfoldige
Papir 365-10.a atte en Underviisning i at · kunne som en Underviisning i Viden. En Underofficeer
Brev 43 det tyder paa mere Styrke at · kunne som saa mange Fiske opholde sig i Havets
OTA, s. 211 nt, at være ung: ikke at · kunne sove for glade Tankers Uro, indslumret
Papir 340:15 nt, at være ung: ikke at · kunne sove for glade Tankers Uro; indslumret,
NB25:12 Øieblik, og ikke blot at · kunne sove i det Øieblik, men at lægge
NB25:12 en Sovende! Hvor mægtigt, at · kunne sove i det Øieblik, og ikke blot at
NB3:71 Skulde man ikke ogsaa sagtens · kunne sove, naar man har bedet for sine Fjender.
G, s. 28 hører til de Lykkelige, der · kunne sove. – Ak! men her var ingen Gjentagelse
NB25:12 vn – men saaledes at · kunne sove. Fast er Du til Latter, o, Verden,
Brev 265 for at vi tilsammen · kunne spadsere i Ordrupskrat, hvortil jeg skal
F, s. 475 Dit Forehavende, og haabede at · kunne spare Dig for en Krænkelse, men da det
KG, s. 238 aa er, maa rigtignok Bedraget · kunne spille Mesteren, aldeles som i Penge-Verdenen.
NB25:112 lt at forraade mig, for at · kunne spille Selvstændig. / Om » Hende.«
HCD, s. 174 blot at kunne slippe, men at · kunne spille vigtige paa den Maade: det er en
KG, s. 158 d den; et Andet, ikke blot at · kunne spise den tarveligere Ret, men at kunne
SD, s. 178 es beroligende Vissen for at · kunne spise, drikke, sove, bede, forelske sig
NB:70 rdøielsen foregaaer for at · kunne spise, ell. behøver jeg at vide hvorledes
2T44, s. 216 Gud, mener med dette Ord at · kunne spotte Alt baade i Himlen og paa Jorden,
BA, s. 399 nneskene, der indbilde sig at · kunne spotte den, træder frem forklædt,
NB8:98 l ogsaa Samtiden bildt sig ind at · kunne spøge saadan en lille Smule med mig.
Not7:47 dog ikke nægte den Yngre, at · kunne spørge Dig, hvorpaa Du har begrundet
PS, s. 223 staae Sandheden som med Det at · kunne spørge om den, Betingelsen og Spørgsmaalet
Brev 56 e jeg jo nok enkelte Ting at · kunne spørge om. Saa skriver jeg Dem helst
2T44, s. 209 og Saadanne, som alle Tider · kunne staae deres Prøve, hver Gang Betragtningen
KG, s. 117 t af et andet Menneske skulde · kunne staae dette andet Menneske i Veien, kan
CT, s. 270 at desuagtet den Vise skal · kunne staae hos og sige » maaskee, maaskee
NB:64 rledes skulde ogsaa en Enkelt · kunne staae mod de Mange, der have Magten! Og
SFV, s. 92 ledes skulde ogsaa en Enkelt · kunne staae mod de Mange, der have Magten! Og
NB22:25 il at tale med Gud, som vi Msker · kunne staae og tale med hinanden; thi i Forholdet
NB24:136 Idee at være optugtet til at · kunne staae ubetinget ene, undvære ubetinget
LA, s. 83 liteternes Individualitet vil · kunne standse den, thi Nivelleringens Abstraktion
LA, s. 83 d og Skjebnens Dialektik) vil · kunne standse Nivelleringens Abstraktion, thi
DS, s. 187 saadan Forkyndelse ikke skulde · kunne stifte Gavn, er langt fra Meningen; noget
Papir 519 christelige Fordring og for at · kunne stille den frem. / Naar da En gjør det,
NB35:7 er saasnart Noget antages at · kunne stille sig i det Forhold til det Ubetingede,
SLV, s. 337 tyngede den lidt ned for at · kunne stirre ned i det Dunkle, da kom Ænderne
Papir 275:2 Værelse for uforstyrret at · kunne stirre ud i det Mørke – Kl: er
BOA, s. 233 ede Mennesker mene, at Tanker · kunne stjæles, og hvorfor, fordi Saadanne
Oi8, s. 365 hed mod os Andre, ikke engang · kunne straffes i dette Liv; skjælv, men anklag
Oi8, s. 365 e rædsomme Fortrin, kun at · kunne straffes i Evigheden! Kun at kunne straffes
Oi8, s. 365 straffes i Evigheden! Kun at · kunne straffes i Evigheden: forbarmende Gud!
4T44, s. 367 ledes adskilt fra Gud, at de · kunne stride? Betragte vi Barnet, da er vel Enhver
AE, s. 163 ne Opgave, der jo sagtens maa · kunne strække til for et Menneskeliv, da den
NB26:87 seiret) og saa alligevel at · kunne strænge sig an indtil det Yderste fuldt
PCS, s. 128 en hvor mange ere vel De, som · kunne studere en Rolle, som have kunstnerisk
SLV, s. 282 yk, thi Tankebevægelserne · kunne stundom være aldeles hedenske. Det,
NB22:74 skue saa meget længere at de · kunne styre; men fuldk. Offentlighed hviler i
DD:14 anden Side er den, at disse Aander · kunne styrte Msk. i Ødelæggelse. /
NB31:3 høit, at den vil mene at · kunne støde Gud fra Thronen. / Saa støder
BOA, s. 129 tigt i Ungdommens Dage, da at · kunne svale næsten med en Oldings-Besindighed;
OTA, s. 227 for Dig. Thi allerede for at · kunne svare alvorligt paa det alvorlige Spørgsmaal
IC, s. 42 ig gjøre, maatte man ogsaa · kunne svare paa følgende Spørgsmaal: hvilke
PS der er forstandig nok til ikke at · kunne svare; – saa synes Vanskelighederne
BI, note histernes formeentlige Kunst at · kunne svare; de ere derfor saa gridske paa, at
AE, s. 337 istents, og saa maa der ogsaa · kunne svares og svares kort derpaa. Medens det
NB11:122 Umulighed at jeg skulde nu · kunne svinge mig høiere og dristigere end
NB30:114 nd, hvor det var almindeligt at · kunne svømme – men ved at svømme
EE1, s. 66 n Læser vilde altsaa ikke · kunne sympathisere med min Tanke-Lyrik, der er
KG, s. 94 d. O, men skulde det dog ikke · kunne synes Dig saa herligt, at Du for Dit Vedkommende
NB6:65 g om,: at have Lethed til at · kunne synes en Anden, i Sandhedens Tjeneste at
DJ, s. 69 tte Phantasi til Stemmen, at · kunne synge med Phantasi. Et saadant Foredrag
JJ:268 det Sandselige). / Bestandigen at · kunne sysle med det Samme, er et godt Tegn; thi
NB29:27 atum nisi quietum; Ro, Ro til at · kunne sysle med dette Endelige, nyde Livet her.
NB33:2 til Raad- og Domhuset, at de · kunne sælge det – ellers er dog ogsaa
Brev 271 er jeg at kjøbe, for at · kunne sætte desto mere paa Indbindingen. Der
AE, s. 195 jel var Forskjellen mellem at · kunne sætte det tydeligere og tydeligere frem,
YTS, s. 252 øre Fordring paa ganske at · kunne sætte Dig i den Andens Sted; og Du Lidende,
BA, s. 362 grebet er for abstrakt til at · kunne sætte en saa concret Kategori som Synden,
2T43, s. 22 « og han mener at · kunne sætte en Stolthed deri. Vi ville ikke
SLV, s. 167 tionem, og Klostererfaringer · kunne sætte forfærdelige Noter til denne
DJ, s. 69 mnings universellere Grund, at · kunne sætte Phantasi til Stemmen, at kunne
CT, s. 66 kulde » Intet« · kunne sætte saaledes i Bevægelse? Saa maa
YTS, s. 254 e! Skulde Han saa ikke ganske · kunne sætte sig i Dit Sted og forstaae Dig!
YTS, s. 254 r, som skulde Han ikke ganske · kunne sætte sig i Dit Sted! – Og saaledes
YTS, s. 252 e særligen, ikke ganske at · kunne sætte sig i et andet Menneskes Sted,
SLV, s. 355 virkelig Tilgivelse, maa hun · kunne sætte sig ind i min Tilstand, ellers
AA:1 se sig selv og Andre om, at de · kunne sætte sig ud derover og vælge dertil
Papir 595 es med nogenlunde Rimelighed at · kunne sættes i naturligst Forbindelse med
LF, s. 24 g indeholder en Mulighed af at · kunne søge Andet, og derfor maa Evangeliet,
EE2, s. 36 iser lettelig, at vi ikke her · kunne søge en Løsning af Opgaven. Paa dette
Oi7, s. 290 er da ikke være Tale om at · kunne søge i de første 8 Aar, hvilke altsaa
KG, s. 263 Kun Gud er det forbeholdt at · kunne søge Kjerlighed og selv blive dens Gjenstand,
LF, s. 24 es kommer det deraf, at det at · kunne søge, i sig indeholder en Mulighed af
4T43, s. 120 tter sin Ære i ikke at · kunne sørge paa Sorgens Dag, havde han ikke
AE, s. 379 lembestemmelse, det Store, at · kunne sørge som en Mand. Lad os gaae i Theatret
DS, s. 149 nneskene som Børn, der ikke · kunne taale at faae det Sande at vide, eller
BI, note g med hende, saa vilde han let · kunne taale de andre Mennesker, – denne
IC, s. 71 daglig Brug, man maa, for at · kunne taale det, have det paa Afstand. Menneskene
Papir 254 let, at det ikke skulde · kunne taale et eller andet djærvt Ord; jeg
NB33:50 e deres Liv: hvor skulde de · kunne taale ham! / Dog derom taler jeg nu ikke,
NB20:72 n Haardførhed i Retning af at · kunne taale Mskenes Domme – men denne asketiske
BI ion, og hvorledes skulde den ogsaa · kunne taale, at et Menneske fik den fortvivlede
NB2:9 i, Poenitensen, naar den skal · kunne taales og tillades, maa være en Trang
CT, s. 97 e, er Trøstesløshed. At · kunne tabe Gud saaledes, at man blev aldeles
FB, s. 131 ke at nedsætte det, men at · kunne tabe sin Forstand og dermed hele den Endelighed,
2T43, s. 29 siddelse. Nogle mener han at · kunne tabe uden Smerte, andre saaledes at det
CT, s. 39 bildning. Dersom nemlig det at · kunne tabes er en væsentlig Egenskab ved Rigdommen,
2T44, s. 190 Sikkre, og medens Menneskene · kunne tage Alt, Sjelen lade de Een dog beholde.
NB20:25 spredte ad som Enkelte, de ville · kunne tage den Sag op. Ved sande Χstne forstaaes
Brev 269 Latterlige) han vil altid · kunne tage det op med den Modcandidat, der har
NB18:44.a r tiltroet mig som ene-Msk. at · kunne tage det op med hele Pøbelen. /
NB15:77 n egl. har meent, saadan at · kunne tage dette nye Standpunkt til Indtægt
G, s. 84 dog frelse sin Følelse. At · kunne tage en Anden er ikke stort. Det er en
PCS, s. 129 t, si placet, Kunststykke, at · kunne tage en saadan Præstation fra hinanden
AE, note gt, det imødeseer maaskee at · kunne tage en sand Videnskabsmands møisommelige
TAF, s. 281 efter Evigheden, for ret at · kunne tage fat og fare fort, sysler med denne
NB6:78 t! / R. N. synes dog slet ikke at · kunne tage Indtrykket af et Nærværende-Dialektisk,
NB4:24 ge o: s: v: o: s: v: og for at de · kunne tage Kjende paa mig, leveres min Tegning:
KG, s. 161 or ophøiet til ligefrem at · kunne tage mod et Menneskes Kjerlighed, end sige
NB30:54 Sagen er: det er just Styrke at · kunne tage mod Lidelse, at kunne overtage Lidelse,
OTA, s. 339 gt er det, med Jernstyrke at · kunne tage sagte paa det Svageste af Alt, eller
NB:69 llige maa ligge den Bestemmelse at · kunne tage sig selv saaledes tilbage igjen i
SLV, s. 453 lser, som forestaae, saa let · kunne tage Skade endog af det Ubetydelige, kun
NB29:20 Barberer perfectionere sig i at · kunne tage Skjæget saa let af, at man slet
AE, s. 303 maatte ogsaa det at tænke · kunne tage Tilvær, borttage fra den Existerende
NB22:89 nke, at de hvert Øieblik · kunne tages fra Dig, og siger Præsten, denne
NB27:88 at denne Din Ueensartethed · kunne tages fra Dig? er ikke Χstus saaledes
NB17:27 sen, disse uhyre Mundfulder, som · kunne tages paa een Gang, saa lader det sig gjøre.
PS, s. 234 d Pigen, hvorfor hun ikke vil · kunne takke Dem i hele sit Liv«; og da
CT, s. 230 de vel mene, aldrig noksom at · kunne takke den Taler, der vidste saa indbydende
NB30:44 Barnet skal aldrig noksom · kunne takke der for, – istedetfor at Faderen
Oi8, s. 352 rdeles Grund og Føie at · kunne takke Gud, at vi bleve forskaanede for
NB10:199 jeg dog nogensinde noksom · kunne takke Gud. / Men Eet har jeg lært, hvad
NB20:121 vel meent aldrig noksom at · kunne takke ham, at han just valgte dem, føle
4T44, s. 371 nne blive glad i Gud, ret at · kunne takke ham, ret at kunne vidne til hans
TS, s. 100 m hele sit Liv, men aldrig at · kunne takke noksom, Isak, hans eneste, hans Alderdoms,
NB10:199 Men aldrig noksom vil jeg · kunne takke Styrelsen for hvad den forunder mig,
NB14:8 edes skulde jeg nogensinde noksom · kunne takke Styrelsen! / Ellers digtes der saaledes,
CT, s. 28 ! Thi det, at kunne bede og at · kunne takke, det er jo at være til for ham;
CT, s. 28 nne bede, hvor fattigt ikke at · kunne takke, hvor fattigt at maatte tage Alt
AE, s. 165 dommelig Afsindighed altid at · kunne takke. Altid at takke, er det noget i Almindelighed,
NB35:22 k, at det var saa at Gjæssene · kunne tale – / saa havde de da indrettet
NB12:26 er det gamle Sophistiske, med at · kunne tale – men ikke samtale. Thi Samtalen
NB28:94 , det er noget Andet end at · kunne tale alle mulige levende og døde Sprog
NB:166 rværende, hvorledes skulde vi · kunne tale anderledes om Dig, Du som altid bliver
4T44, s. 298 e komme saavidt, at vi ogsaa · kunne tale begeistrede. Men lader os ikke forlange
CT, s. 109 ge det Umulige, at man skulde · kunne tale den til Opbyggelse, naar man da skal
NB:145.a ll. ikke forlange at man skulde · kunne tale den Trøst til – naar man
NB10:105 g var blevet styrket nok til at · kunne tale den ud. Min ulykkelige Barndom, mit
OTA, s. 408 e sig i af Hjertens Grund at · kunne tale det himmelske Hofsprog. Thi, som sagt,
GU, s. 337 erlighed vil en Ældre bedre · kunne tale end jeg, medens maaskee hvad jeg kunde
3T44, s. 231 Talende dog ikke, at det at · kunne tale er en tvetydig Kunst, og selv det
Oi10, s. 405 efter blot en halv Time at · kunne tale med Dig! / Det er i et Dyb af Sophistik
BOA, s. 122 har Forudsætninger til at · kunne tale med eller ikke. Men de uhyre Opgaver
NB31:53 Gave er at kunne conversere, at · kunne tale med ethvert Msk. / Denne lykkelige
KG, s. 276 de over hvert Øieblik at · kunne tale med Majestæten vilde reent glemme
2T44, s. 206 , at forstaae sig selv og at · kunne tale med sig selv om Forventningen; thi
NB4:62 Optrin. Jeg har Gaver til at · kunne tale mig til Rette med ethvert Msk –
Papir 369 et flittigt, drevet til at · kunne tale om alt Muligt, og som oftest saaledes
EE2, s. 15 st, ganske i Almindelighed at · kunne tale om Alt uden at lade Dig personligt
BI, s. 292 disse Tilfælde endnu ikke · kunne tale om den rene Ironi, eller om Ironi
NB:166 n Du vor Gud, hvorledes skulle vi · kunne tale om Dig i Din Fraværelse –
NB6:21 mener kun her at turde og at · kunne tale om mig selv som Forfatter; min Personlighed,
KG, s. 366 ves lang Forberedelse for at · kunne tale om Selvfornegtelsens Kjerlighed; men
LF, s. 28 skulde Gud, eller skulde Gud · kunne tale om sig selv som var han ikke ubetinget
CT, s. 129 ryggende, det ligger, hvis vi · kunne tale saaledes, end ikke i Besidderen, det
4T44, s. 379 Selv om et Menneske, hvis vi · kunne tale saaledes, ved et Tilfælde kjøbte
AE, note n, at Tydskeren og Bonden ikke · kunne tale sammen, fordi Sproget er til Hinder,
DJ, note Leporello og Zerline ypperligt · kunne tale sammen, naar han vilde sige til hende
Papir 323:2 Efterskrift). / Den Kunst at · kunne tale sit Modersmaal er Enhver i Besiddelse
NB4:117 , og det skal det. Det skal · kunne tale strengt, det skal kunne holde Opgavens
4T43, s. 132 , hvor skulde da noget bedre · kunne tale til ham og tiltale ham end dette Ord,
CT, s. 137 vi maae fordre af ham, for at · kunne tale til ham, at han, saa hurtigt som muligt,
SLV, s. 324 er ogsaa Mennesker, som ikke · kunne tale uden paa Generalforsamlinger, og Madam
Brev 6 Fastelavn, til den Tid vil jeg vel · kunne tale udførligere med Dig. / Da jeg seer,
NB28:56 ke efter hans Død skulde · kunne tale uforbeholdnere om ham, i hvorvel jeg
CT, s. 237 er og haaber, at umuligt Alle · kunne tale vel om ham. Det kan maaskee være
SLV, s. 73 blæses af Guddommen for at · kunne tale værdeligen, og altsaa af Guddommen
LF, s. 18 deligt fremfor Menneskene, som · kunne tale«. I Naturens Taushed mener
LF, s. 16 Men fordi det er et Fortrin at · kunne tale, deraf følger ikke, at det ikke
SLV, s. 364 de jeg mindre end nogensinde · kunne tale, hvis hun bliver en Andens. Skulde
NB10:46 ie« er i Reflexionen: at · kunne tale, nemlig om alt muligt Andet; thi ell.
NB4:84 om hvis en Blomst ( en Lillie fE) · kunne tale, vilde den tale saaledes, at man ikke
NB33:52 ert Msk i Sproget, i det at · kunne tale. / Der var dog noget saare sandt i
NB35:33 nne bære det Fortrin: at · kunne tale. / Saa misligt er det med dette Mskets
LA, s. 95 tyrre dem, der væsentligen · kunne tale. At en Skuespiller har udtalt et Ord
SLV, s. 37 e, havde udelukket sig fra at · kunne tale. Det unge Menneske erklærede, at
LF, s. 22 enneskets tvetydige Fortrin at · kunne tale. Lidelsens Bestemthed derimod, at
NB35:33 tte Mskets Fortrin for Dyret, at · kunne tale. Saa lader det sig gjøre, medens
LF, s. 17 enneskets Fortrin for Dyret at · kunne tale; men i Forhold til Gud kan det let
OTA, s. 131 med samlet Sind, saa der maa · kunne tales om den til Opbyggelse, saa den maa
KG, s. 12 K. / Bøn / Hvor skulle der · kunne tales retteligen om Kjerlighed, hvis Du
KG, s. 12 t frelse Alle! Hvor skulde der · kunne tales retteligen om Kjerlighed, hvis Du
KG, s. 12 være i Dig! Hvor skulde der · kunne tales retteligen om Kjerlighed, hvis Du
4T44, s. 355 ne Kunst til det Yderste, at · kunne tankeløst omgaaes selv den helligste
LF, s. 18 dersom han kan tie. / Men at · kunne tie, det kan Du lære derude hos Lilien
LF, s. 16 kke skulde være en Kunst at · kunne tie, eller at det skulde være en ringe
NB:11 nd maa kunde være sig selv, maa · kunne tie, naar han seer at det er Afmagtens
LF, s. 16 just derfor er det en Kunst at · kunne tie, og just fordi dette hans Fortrin saa
LF, s. 20 , derfor maa den sukke, for at · kunne tie. Fritagen for Lidelse er Fuglen ikke;
LF, s. 16 derfor er det en stor Kunst at · kunne tie. Men det kan han lære af de tause
LF, s. 22 den er, naaes kun igjen ved at · kunne tie; og denne Taushed kan Du lære af
NB:36 , naar det er Forfattere, som · kunne til en vis Grad være anstændige Forfattere,
OTA, s. 290 ner Gud, og det i Sandhed at · kunne tilbede den usynlige Herligheds Fortrin
OTA, s. 290 de ikke tilbede. Men det, at · kunne tilbede, er ingen synlig Herlighed, den
G, s. 53 forberedt paa. Han maa vide at · kunne tilbyde den Skriftende en lille Garanti.
PS af de Vanskeligheder, der muligen · kunne tilbyde sig, naar det gjelder om at faae
NB35:15 sige: Historie, som maatte · kunne tildrage sig Guds Opmærksomhed. /
EE1, s. 185 r ethvert Liv, naar det skal · kunne tilegne sig sin Næring og qvæges
NB10:161 dl. ikke engang en Gud vil · kunne tilfredsstille dem; men et lille Land skulde
NB21:148 kee, at han snart ikke vil · kunne tilfredsstille deres Utaalmodighed. Dem
AE, s. 128 Frygt og Bæven; saligt at · kunne tilfredsstille Guds Fordringer, smilende
BI, s. 328 aabenbar for uskyldig til at · kunne tilfredsstille hans Videbegjærlighed),
KG, s. 46 andet Menneske – for at · kunne tilfredsstille sin stolte Selvfølelse.
F, s. 511 lgende Ord: » for at · kunne tilfredsstille Tidens Fordring.«
4T44, s. 377 ret, selv om han ikke skulde · kunne tilfredsstille Tidens Fordringer! Saaledes
F, s. 511 n at være Philosoph, for at · kunne tilfredsstille Tidens Fordringer.«
Papir 270 er mig Χstus, for at · kunne tilføie: det at døe er Vinding. /
NB8:58 han taler om, at kun naar vi · kunne tilføie: det skeer visseligen, saa skeer
SFV, s. 102 til Christendommen. Gud maa · kunne tilgavns atter blive Mellembestemmelsen;
KG, s. 293 ved at have det i sin Magt at · kunne tilgive et andet Menneske, o, langtfra,
NB17:79 ade sig selv. For ganske at · kunne tilgive maa den Skyldige uendeligt føle
NB32:89 d. Menneskene ( hvis de virkelig · kunne tilgive Synder) de due ikke dertil, nei,
KG, s. 293 jør mig selv vigtig ved at · kunne tilgive), saa skeer der intet Mirakel.
TAF, s. 287 tore og for mange, til at de · kunne tilgives; nei, Dommen lyder: han elsker
Brev 159.2 me mig, og for ganske at · kunne tilhøre Dem, forskjønnende Deres
Brev 54 nske og ganske consequent at · kunne tilhøre den Idee, hvilken jeg har den
NB25:84 t, at jeg vidste jeg ganske · kunne tilhøre Idee: visseligen jeg gav Tid,
BI, s. 247 have været for ret dybt at · kunne tilintetgjøre dem. I Sophisterne begynder
EE2, s. 182 een Hals, for med eet Hug at · kunne tilintetgjøre den hele Verden, og naar
SLV, s. 170 d Qval over al Maade ikke at · kunne tilkjøbe sig en Vished! / Hvad jeg derimod
SLV, s. 320 rmaaer slet Intet, og saa at · kunne tillægge et Par formanende Ord en saa
PH, s. 57 i det mindste er eneste ved at · kunne tilskrives Professor Heiberg, for mig ligesaa
NB33:23 lagt an som Mulighed af at · kunne tilspidses til et Jeg, afstumpes hurtigt
NB30:85 ukker af, hvad der synes at · kunne tiltale Nydelsessygen, man kaster bort
BB:7 , er vel so sjelden, at vi nok · kunne tiltroe ham en Løben Storm paa Hexebjerget.
Oi8, s. 366 ig for Lidt til, fortjent, at · kunne tiltrygle Dig blot et eneste Øieblik
EE1, s. 318 g rede Penge liggende for at · kunne tiltræde en Reise. Forgjeves søger
NB:14 ge ved efter den Maalestok at · kunne tjene den dømmende-majeutiske Idee,
NB30:61 den er jo beregnet paa at · kunne tjene deres Misundelse, uden at de selv
NB8:34 egl. være Tale om i Sandhed at · kunne tjene det Gode. / Χstus siger: selv
AE, s. 151 nne Henseende paa nogen Maade · kunne tjene en Enkelt i min Samtid, da vil min
SLV, s. 14 ette Foretagende tillige selv · kunne tjene en ikke ringe Sum, naar Bogen afhændes.«
NB17:78 e Elementer til virkelig at · kunne tjene en Sag; tilbage er han hell. ikke
NB32:34 at forene sig for desto bedre at · kunne tjene Ideen, Sandheden eller for desto
DS, s. 219 Tilværelse beregnet paa at · kunne tjene kun een Herre. / Han er ubetinget
NB20:25 dog saa smaat paa, at man ogsaa · kunne tjene Sandheden – og gjøre Lykke
F, s. 478 eilig, da den i alle Maader vil · kunne tjene som en smagfuld Præsent, der endog
EE2, s. 229 elv for senere desto bedre at · kunne tjene Staten, nei, i denne Uddannelse var
IC, s. 104 isten, at Beviserne i Maximum · kunne tjene til at gjøre et Menneske opmærksomt,
BI, s. 252 r paa. En Analogi vil maaskee · kunne tjene til at oplyse denne Sophistikens
3T44, s. 276 hans Vilkaar endnu mindre at · kunne tjene til Veiledning og Exempel for Nogen;
NB20:129 e Verden, da maa Du just see at · kunne tjene to Herrer, thi med at ville Eet kommer
AE, s. 489 Politiet til Hjælp ved at · kunne tordne mod Forbrydelser der unddrage sig
BI, s. 230 skole, hvor hans Ideer maatte · kunne trives, forsaavidt Ungdommen altid lever
SD, note e nok i det Evige, og dermed at · kunne trodse eller ignorere Lidelsen i det Jordiske
BI, s. 333 rbindelse vil indbilde sig at · kunne trodse Livets Storme, vil indbilde sig
SD, s. 227 gn paa en dyb Natur, ikke at · kunne troe det. Fortræffelige Resultat som
SD, s. 228 det som Genialitet, ikke at · kunne troe det; thi det skal troes. / I Hedenskabet
JJ:124 . v. / Det gjælder netop om at · kunne troe Gud i Smaating, ellers staaer man
OTA, s. 365 s Raad, men vel, at man skal · kunne troe og troende forstaae, at han er Kjærlighed.
NB29:82 mindelige, at de endog blot · kunne troe paa det – i Romanen. I den Grad
AE, s. 212 fastholde det – for at · kunne troe. Der hører allerede hele Uendelighedens
NB33:27 og derved med mere Prætension · kunne træde frem i de fornemste Saloner. /
Not10:9 er det den Fähigkeit at · kunne træde i dette Forhold, hvis Mulighed
DS, s. 189 Herrer og Damer! Istedetfor at · kunne trække paa Banken, maa der først
Papir 370 Enkelte som vil tro paa at · kunne trænge igjennem som skulde han blive
NB23:218 . / Men saa vil han heller ikke · kunne trænge igjennem. Saa vil hans Tid være
NB32:134 selvfølgeligt da maatte · kunne trænge op i Himlen – hvorfor beskjeftigede
AE, s. 48 trygt ɔ: objektivt skulde · kunne trænge sig ind i Christendommen og saaledes
AE, s. 48 blemer, at ingen Tvivl skulde · kunne trænge sig ind. Ogsaa dette tyder paa,
EE1, s. 42 mindre, at min Røst skulde · kunne trænge ud i Kjøkkenet, bevæge
KG, s. 15 edragne mener maaskee endog at · kunne trøste Andre, som bleve et Offer for
TS, s. 91 nde ( hvor skulde disse ogsaa · kunne trøste Den, der maa lide, fordi han
4T44, s. 334 færdes; thi han skal ikke · kunne trøste med den tvetydige Erfaring, at
EE1, s. 194 nkeligt; thi at hun skulde · kunne trøste sig ved et andet Menneskes Kjærlighed,
KG, s. 15 bedragne mener jo rigtignok at · kunne trøste sig, ja at have meer end seiret;
YTS, s. 253 den Lidendes Sted for ret at · kunne trøste. Men det er tillige hvad menneskelig
TSA, s. 78 r dem just i sin Magt ved at · kunne tvinge dem til at slaae ham ihjel, fordi
DS, s. 201 Øieblik – om de end · kunne tvinge deres Mund, deres Liv udtrykker
NB23:181 e I, bør alle Love, der · kunne tvinge i Retning af Samvittighed, bort.
EE1, s. 17 paa mig. Hun mener at skulle · kunne tvinge mig, at lade mig smage ulykkelig
NB29:96 derdrægtigt klogt dog at · kunne tvinge Nederdrægtigheden inden kloge
JJ:476 . kan forstaae, det maa han ogsaa · kunne tvinge sig selv til at ville. Imellem at
NB30:44 rs standse, see om man ikke · kunne tvinge sin Lyst, betænke sig paa at
NB10:98 ismen vil jo netop bestaae i, at · kunne tvinge Skriget, ja i at lade som Ingenting
EE1, s. 386 rvisse mig derom? Skulde jeg · kunne tvivle? Vil Du gjemme denne Hemmelighed;
LA, s. 36 re Tid uden med Bestemthed at · kunne tydeliggjøre, hvorledes den Elskede
NB7:74 er jo dog ikke blot, for at vi · kunne tye hen til ham naar vi have syndet, og
NB29:79 r lært Arithmetik for at · kunne tælle baade Ægene og det Andet –
OTA, s. 133 t han blev Ældre. Man skal · kunne tælle et Træes Aar ved at see paa
AE, s. 301 at kunde tænke, og jeg maa · kunne tænke ( f. Ex. det Gode) for at existere
3T44, s. 241 høver at forandres for at · kunne tænke den, og ikke behøver, at Tanken
PS, s. 252 r skulde nu den Elskende ikke · kunne tænke dette, om end Den, der i Selvkjærligheden
NB:36 ne i en vis Forstand) ikke at · kunne tænke en dialektisk Dobbelthed. Hvad
SLV, s. 248 paa i næste Øieblik at · kunne tænke en endnu forfærdeligere Mulighed,
FB, s. 157 sig selv, at han ikke skulde · kunne tænke Kongens Borg uden paa Afstand
FB, s. 157 nderligt, at de, der høre, · kunne tænke ligesaa umenneskeligt som de,
EE1, s. 234 rindring, vil jeg nogensinde · kunne tænke mig at elske en Anden eller at
AA:13 ubeskadiget? Jeg vil saaledes vel · kunne tænke mig en Philosophie efter Christendommen
PS, s. 233 iden Stund at tale daarligen, · kunne tænke os i det Jordiske. Det Ulykkelige
FP, s. 22 vi overeens dermed, at vi kun · kunne tænke os, at det er for at indskjærpe
BOA, s. 203 holdt vor Tids Philisterie at · kunne tænke sammen med en Apostels, en Reformators
AE, s. 303 tte i Virkelighedens Forstand · kunne tænke sig selv bort, saa han virkelig
AE, s. 281 rden. For altsaa i Sandhed at · kunne tænke, aflivede han sig selv. Den moderne
SLV, s. 440 us Taler, der i Mangel af at · kunne tænke, dog kan snakke, ville menneskekjærligen
EE2, s. 141 n allermindste Larm, som ikke · kunne tænke, naar Een gaaer sagte over Gulvet.
NB31:2 un Udflugt for Dem, som ikke · kunne tænke. / Kan et Evigt afgjøres i
AE, s. 281 tand at være død for at · kunne tænke. Han blev sig bevidst, at han
SD orsaavidt Klarhed og Fortvivlelse · kunne tænkes sammen. Hvorvidt fuldkommen Klarhed
EE2, s. 232 s efter det Øieblik, da de · kunne udaande deres Kjærlighed for hinanden,
LA, s. 95 ligt sandt. Extensivt vil den · kunne udbrede sig altomfattende eller altantastende,
2T44, s. 186 rligste. Og Lærdommen, vi · kunne uddrage deraf, er saare tvivlsom, og Slutningen,
DS, s. 250 gives Besættelser, der kun · kunne uddrives ved Bøn og megen Fasten, saa
AE, s. 565 for hver Dag, som jeg skulde · kunne udenad til den næste. / Men da ingen
EE2, s. 254 es Lærebog, som jeg skulde · kunne udenad. Ethvert andet Indtryk var nu udslettet
NB30:94 gtigt Hoved, at han skulde · kunne udfinde en Form af Klogskab, som ikke mit
FB, s. 205 r ved nogen Analogi at skulle · kunne udfinde et passende Ord for Abraham til
EE2, s. 291 ide være betænkt paa at · kunne udfylde de ledige Øieblikke, Du skulde
LA, s. 57 od Foretagender ud efter, der · kunne udfylde ham, uden væsentligen at indlade
NB24:122 osser og Commentarer til for at · kunne udgive det derfor.« / Saaledes
3T44, s. 263 nne vil han aldrig endeligen · kunne udgrunde; thi en endelig Udgrunden vil
EE1, s. 305 armen bliver for fuld til at · kunne udgyde sig i et Aandedrag; der er en Forbittrelse
NB26:23 klige Hjerte! / Virkelig at · kunne udholde » Lidelse som Kjendet paa
NB6:95 aa, han har Kræfter nok til at · kunne udholde Alt. Altsaa saa lumpent vil man
NB25:22 o, salige hine Herlige, som · kunne udholde at have saaledes med Gud at gjøre.
NB24:167 e: just det Udmærkede er, at · kunne udholde at lide saaledes, at være saaledes
NB14:78 ter for at være ɔ: for at · kunne udholde at være samtidige med ham –
AE for Forældres Fromhed, der ikke · kunne udholde at være skilte fra deres Børn
NB29:36 et saadant Msk. mistvivler om at · kunne udholde den dyriske Fnisen og Grinen, den
NB25:86 e hærdet sig selv til at · kunne udholde den pinligste Operation ganske
NB6:30 var bleven for tungsindig, til at · kunne udholde den sande Selvfornegtelses Spændkraft.
EE2, s. 24 te, vilde Du noget Øieblik · kunne udholde denne Qval, eller vilde Du noget
NB10:69 ndet Spørgsmaal: vil jeg · kunne udholde det Liv, hvis jeg maa tilstaae
SLV, s. 200 rium paa Livstid. Om jeg vil · kunne udholde det, om jeg ikke aldeles fortvivler,
SFV, s. 31 om ikke var religieus. Thi at · kunne udholde dette er just i Reflexionen den
Not6:18 de Fjenderne, at Hald vilde · kunne udholde en Beleiring endnu i 7 Aar uden
NB36:28 gt saaledes an, at Individet maa · kunne udholde en Fordoblelse i sig. At kunne
NB30:53 fter for i Smaa-Forhold at · kunne udholde i Længden at Pressen bruges
Papir 560 ve Mod, Nerve-Kraft til at · kunne udholde i Omgivelse af Millioner som Χstne
SD, s. 142 skal en stor Tro til for at · kunne udholde Intets, det er, den uendelige Reflexion.
Oi5, s. 234 lligt fra os Mennesker ved at · kunne udholde Isolation, rangerer som Aands-Menneske
NB25:107 Forstand kan beregne at jeg vil · kunne udholde Lidelsen. Seneca har rigtigt udtrykt
NB10:136 vmord, foranlediget ved ikke at · kunne udholde Martyriets langsomme Forarbeiden.
TS, s. 106 af følger igjen, at vi kun · kunne udholde saa lidet, utaalmodige bruge strax
G, s. 61 re i Verden! At et Hoved skulde · kunne udholde Sligt! Mener De ikke, at det vilde
EE2, s. 158 Du saa vil for svagt, til at · kunne udholde, eller som jeg vil, for stærkt
Oi5, s. 231 ipel. Kun Gud-Mennesket vilde · kunne udholde, hvis man vil tænke sig det,
OTA, s. 369 vad Fare skulde man saa ikke · kunne udholde, ja, selv i hans fortærende
LF, s. 35 thi det vilde intet Menneske · kunne udholde.« Nei, intet Menneske kunde
OTA, s. 367 dsel vilde intet Menneske · kunne udholde; den er kun eengang udholdt af
OTA, s. 381 , dette vilde intet Menneske · kunne udholde; til daglig Brug lever Mennesket
AE, s. 198 er kortere Tids Forløb vil · kunne udkomme i en ny og aldeles omarbeidet Skikkelse.
JC begyndte, saa vilde man slet ikke · kunne udlede denne Consequents med Hensyn til
Papir 1:2 ( pag. 63.) / Men skulde man · kunne udlede Kirkens Troesbekjendelse af Ireneus
Papir 1:2 us etc, saa maatte man jo og · kunne udlede vor Troesbek: af vore nyere Th:
Not1:7 e os til det N. T, hvoraf vi · kunne udlede: / 1 at Forestillingen om en døende
EE2, s. 330 des skulde ogsaa et Menneske · kunne udmaale sit Forhold til Gud ved et Mere
BI, note igteren siger, Mænd først · kunne udmærke sig, og tilbringer sit øvrige
EE2, s. 280 ke fristes til at sige, at de · kunne udrette Noget. Lad hende ovenikjøbet
EE2, s. 84 sselig, Du gav Alt til for at · kunne udrette Noget. Om det er Din egen Skyld,
SLV, s. 374 t vilde de maaskee dog Intet · kunne udrette. Hvad de saa hittede paa, han vilde
EE1, s. 357 et saadant Ægteskab ikke · kunne udrettes til landoekonomiske Kundskabers
Papir 306 mmelighed, hvilken vi ikke · kunne udsige, da er det vor Trøst, at Du skuer
PF, s. 88 d at rose Nogen desto bedre at · kunne udskjelde Andre, en Bestilling paa at blive
G, s. 23 hans Forsvinden vil jeg lettere · kunne udslette, end Mindet om hiint Øieblik,
Brev 80 sin Magt, øieblikkelig at · kunne udspinde en Fortælling, uden Frygt og
DS, s. 250 n var strengt optugtet til at · kunne udtrykke den Art Fromhed, der i Middelalderen
SLV, s. 76 de de selv for ikke at skulle · kunne udtrykke den. Men hvad de frygtede mere
DS, s. 216 a Begyndelsen beregnet paa at · kunne udtrykke det kun at tjene een Herre. Han
NB28:7 Luther. / / For at et Msk. skal · kunne udtrykke det Ubetingede ubetinget maa han
DS, s. 213 var hans Liv beregnet paa at · kunne udtrykke kun at tjene een Herre. O, men
SLV, s. 326 ilde have det i min Magt, at · kunne udtrykke mig i det Almene, hvad Øieblik
CT, s. 80 lever een Dag, hvad vi ogsaa · kunne udtrykke paa en anden Maade: fordi den
2T44, s. 210 nde tro, eller hvad vi ogsaa · kunne udtrykke paa en anden, sandere Maade, om
BOA, s. 269 r om Gud. Der fordres for at · kunne udtrykke sig christeligt foruden den universellere
Papir 591.a men Overraskelsen over at · kunne udtrykke sig ved at takke Gud derfor, som
BOA, s. 271 øden for med Sikkerhed at · kunne udtrykke sin Grebethed indenfor de christelige
G, s. 64 re, for forstandigt og klart at · kunne udtrykke, hvad min famlende Tanke kun afsindigt
EE2, s. 285 ulde være for zarte til at · kunne udtrykkes som Pligt. Han har taget til
NB22:146.d.a engivenhed. / at Ideen skal · kunne udtrykkes, fordres 1) at hun er væsentlig
AA:12 hvad nyttede det mig at · kunne udvikle Christendommens Betydning, at kunne
NB29:95 , just for afgjørende at · kunne udvise det Religieuse, og for afgjørende
NB26:33 std) tilstaae; at vi kun · kunne udvise en Tilnærmelse til Χstd.
F, s. 505 zunt og i R–«. De · kunne umuligen finde det Umagen værd, at gjøre
NB13:50 at holde Alt ud, at I ikke · kunne underbyde mig. Han holder saa ud, endeligen
NB25:77 Utænkeligt, at En skulde · kunne underkaste sig den uden at vaande sig frygteligt
EE1, s. 285 ene. Tvertimod disse Forhold · kunne undertiden ogsaa antage et dybere Sving,
LP, s. 43 han tillægger disse til at · kunne undertrykke endogsaa det sande Genie, hvad
Brev 274 ke været stærk nok til at · kunne undertrykke Tanken om Muligheden af at
KG, s. 28 . Sandeligen Ingen skal · kunne undflye Budet; kommer dets » som
KG, s. 83 este Elendig, og Du skal ikke · kunne undflye hvad Christendommen vil Du skal
LP, s. 11 es Vold, og hvorledes skal man · kunne undgaae alle de Fordomme, som Folk føre
KG, s. 240 g derfor forfængelig af at · kunne undgaae det. – Naar vi see den sande
NB11:50.a ndog den modsatte Udvei, at de · kunne undgaae Faren, som var forbunden med at
EE1, s. 100 s hurtigste Flugt, lad Intet · kunne undgaae ham, ikke den mindste Bevægelse,
DSS, s. 122 erens sunde Blik vil det ikke · kunne undgaae, at jeg ikke i fjerneste Maade
Oi4, s. 218 jeg gjør det, vil det ikke · kunne undgaaes, at de Fleste kommer til at forvexle
BI, s. 117 hetisk Læser vil vist ikke · kunne undlade at forestille sig det med ironisk
4T44, s. 328 andet Menneske, men ikke at · kunne undskylde eller tilgive sig selv, ja at
NB28:77 den vil at Ingen skal · kunne undskylde sig med Uvidenhed, men Examinationens
CT, s. 215 u er udødelig skal Du ikke · kunne undslippe Gud, ikke forputte Dig i en Grav
NB29:40 saa forvænne Msk. til ikke at · kunne undvære » Præstens Slikkerie«.
NB26:120 e et Msk. til om muligt at · kunne undvære – undtagen Gud, saa det
DS, s. 177 men ogsaa ved Guds Hjælp at · kunne undvære Alt! Det i Sandhed Begeistrende
JJ:331 d hinanden vil de undvære ell. · kunne undvære Alt, men snart, snart ophøre
OTA, s. 243 ke Dine Lidelser, da skal Du · kunne undvære Deeltagelsen, Du skal ikke savne
BOA, s. 263 op er det Høieste ikke at · kunne undvære den. De have saaledes vel Religieusitet,
SFV, s. 84 eller forhærder sig i at · kunne undvære det Evige, desto mere trænger
NB14:84 at have ethisk Kraft til at · kunne undvære det, hvilket er conditio sine
DS, s. 216 , der er Smerte deri, ikke at · kunne undvære Dig, og at see i samme Øieblik
SD, s. 181 se i en Dæmonisk, ikke at · kunne undvære en Fortrolig, og ikke at kunne
NB26:120 r det dog vel ogsaa saligere at · kunne undvære end at maatte behøve. /
NB24:136 selv optugtet til ubetinget at · kunne undvære ethvert andet Msk. / Mellem
DS, s. 231 n kjedsommelige Tanke, for at · kunne undvære Gud at ville gjøre hele Verden
4T44, s. 369 gefrem Maade, at de dog ikke · kunne undvære Gud, om ikke for Andet, saa
LA, s. 75 olde sammen, den positive: at · kunne undvære hinanden og at kunne holde sammen,
LA, s. 75 gative Lov er nemlig: ikke at · kunne undvære hinanden og ikke at kunne holde
LA, s. 75 , eller dog positivt: ikke at · kunne undvære hinanden paa Grund af Sammenholdet.
NB27:52 edsstillelsen nemlig ved at · kunne undvære kan blive en Selviskhed. Saa
KG, s. 14 maaskee lykkes et Menneske at · kunne undvære Kjerlighed, det kan maaskee
OTA, s. 350 d vredes han over, at skulle · kunne undvære Læremesteren og være i
NB19:84 t kunne bære mere og mere, at · kunne undvære mere og mere, lærer det ved
NB22:151 dent at optugtes til at · kunne undvære o: s: v: Middelalderens Feil
BOA, note ethisk tugte sig selv op til at · kunne undvære Publikums Penge og Æresbeviisninger.
NB2:136 g. Jeg maa engang begynde paa at · kunne undvære saa stærke Adspredelser.
KG, s. 46 r Forfængeligheden mener at · kunne undvære Verden og dog trænger til
DD:108 allerstørst begavede Individer · kunne undvære. / Christus er vel død for
KG, s. 357 ed, har dem i Overflod, og at · kunne vaagne tillidsfuld op til Tankerne, forvisset
OTA, s. 207 e Tale, hvorledes skulde jeg · kunne vandre ud, og hvad hjalp det mig at forandre
NB33:37 agen er for alvorlig til at · kunne varetages af et Abstraktum) nei lad Staten
4T44, s. 292 skulle behøve det, for at · kunne vedblive at behøve det; om han end ikke
KG, s. 160 stand – elskelig, og at · kunne vedblive at finde ham elskelig, hvorledes
TS, s. 40 fik tyve Aar igjen, vilde jeg · kunne vedblive at tale om det Samme, jeg bestandigt
Brev 245 aa og saa længe og skal · kunne vedblive at virke paa den samme Maade som
BOA, note aa den Maade vil Adler længe · kunne vedblive at være en haabfuld og lovende
KG, s. 213 Alvor, aandeligt forstaaet at · kunne vedblive denne i Alvor opbyggelige Spøg,
Papir 13-5.a synes jeg dog at de med Rette · kunne vedgaae deres Paastand. / Hermed er at
OTA, s. 400 veiende Menneske blot for at · kunne veie være saaledes sammensat, at han
OTA, s. 410 de tvende Størrelser ikke · kunne veies sammen. Lad os forstaae hinanden.
4T43, s. 152 , at noget Ord af Dig skulde · kunne veilede eller hjælpe et andet Menneske.
2T43, s. 34 kan de ikke; de tunge Tider · kunne vel bringe Taarer i Øiet og Sorg i Sindet,
FB, note isse Bevægelser og Stillinger · kunne vel endnu blive Gjenstand for æsthetisk
SLV, s. 442 t, og existeret saaledes, de · kunne vel endogsaa bevæge Mange til at ville
2T43, s. 34 ning. » De glade Dage · kunne vel forskjønne min Tro, sagde Du, jeg
SLV, s. 442 tale derom, hvorfor ikke, de · kunne vel ogsaa bevæge Andre til at troe,
SLV, s. 442 kan vel falde Mange ind; de · kunne vel ogsaa tale derom, hvorfor ikke, de
Papir 112 ldkomne Harmoni i Stykket, og vi · kunne vel sidde og græde ved hans Grav men
3T44, s. 246 re en Forstaaelse umulig. Vi · kunne vel udføre dette videre, men hvortil?
NB:130 rsk. Selv den Lidende bør · kunne velvilligt høre en næsten barnlig,
FB, s. 169 blik er der en Mulighed af at · kunne vende angrende tilbage til det Almene,
PF, s. 88 ere dialektisk end det, kun at · kunne vende gamle Klæder. Den, hvis Roes den
JJ:182 hver Løverdag-Aften og umulig · kunne vente længere ( hvilket da hell. ei
LP, s. 52 ge Lod! men larmende Glæder · kunne vente os i vor nye Tilværelse, hvor
3T43 da vilde han jo ikke hurtigt nok · kunne vexle Aandens Vaaben! Hvorledes skulde
KG, s. 214 blev ikke færdig. Derimod · kunne vi aldrig sige om En, der føiede nok
TS, s. 73 tet ligefrem til sin Mand, saa · kunne vi Andre da ikke forlange at faae Noget
EE2, s. 183 lære nu hvad han kan; det · kunne vi begge lære, at et Menneskes Ulykke
Papir 1:2 Dage førend Daaben. Deraf · kunne vi da ogsaa forklare os, hvorfor ingen
Papir 135 Narrerolle. – Herfra · kunne vi danne Overgangen til en Undersøgelse
IC, s. 182 ordi han nu er i Høiheden, · kunne vi derfor ogsaa begynde med Høiheden,
IC, s. 182 fordi han arvede Høiheden, · kunne vi derfor ogsaa tage den forud? / Lad os
NB33:50 grændse sin Egoisme, saa · kunne vi dog Alle føre et mere eller mindre
EE2, s. 68 rskjel mellem vor Latter, saa · kunne vi dog gjerne lee lidt i Compagni. Forskjellen
2T43, s. 26 rste Deel deraf; hvorledes · kunne vi fra denne Seier vende tilbage til det,
PS, s. 254 n Art Smidighed. / Imidlertid · kunne vi gjerne skjelne imellem den lidende og
Brev 61 s, da ere vi dog rige, ja da · kunne vi gjøre Andre, gjøre vore Fjender
2T43, s. 26 nde en Deel deraf, hvorledes · kunne vi have beseiret det Hele, førend vi
IC, s. 159 r at drage til sig; dog dette · kunne vi her ikke udføre, mindst idag, hvor
SLV, s. 303 givet Navnet Melissa: dette · kunne vi ikke afgjøre. Hver Begivenhed for
2T43, s. 31 Du ikke lærte dette, saa · kunne vi ikke agte paa Din Tale. Vi dømme
IC, s. 233 ige saa fuldkomne som han. Nu · kunne vi ikke Andet end beundre ham, og det er
KG, s. 106 s kunne vi ikke forklare, thi · kunne vi ikke Andet, saa kunne vi lære Ydmyghed
NB35:21 eller her, hedder det, · kunne vi ikke billige hans Adfærd, der var
KG, s. 106 oldet det rette. Ak, saaledes · kunne vi ikke forklare, thi kunne vi ikke Andet,
NB17:102 Altsaa vi Mennesker vi lade som · kunne vi ikke forstaae det N. T., vi ville ikke
NB17:102 peculerede Gavtyve, vi lade som · kunne vi ikke forstaae det, fordi vi godt forstaae,
NB31:94 Forskjel – og derfor · kunne vi ikke forstaae ham, i dybeste, i socratiske
Papir 15 etc ikke strax indtræder, saa · kunne vi ikke give disse Ord nogen anden Betydning
Papir 457 lde Dig til Gud alene, saa · kunne vi ikke holde med Dig. Noget sandt kan
Papir 457 Dig alene til Gud ... saa · kunne vi ikke holde med Dig.« / »
OL, note cering,« som det hedder, · kunne vi ikke indsee, da dog vel Mærket er
AaS, s. 44 tholms Strøtanker! Tilbage · kunne vi ikke komme, Hegels Logik har bestaaet
2T44, s. 186 imod, om hvem vi have talet, · kunne vi ikke saaledes prise, thi Betragtningen
NB32:18 n Gavtyvestreeg at lade som · kunne vi ikke see, hvad Gud vil vi skulle see,
EE1, s. 222 æderligt accessit. Graven · kunne vi ikke tilkjende hende, men Pladsen nærmest
3T44, s. 252 hans Livs-Anskuelse. Derimod · kunne vi ikke ønske at raadføre os med
PS, s. 259 orgen? Digte Guden anderledes · kunne vi ikke, men hvad beviser et Digt; er det
IC, s. 233 se. Men Andet end beundre ham · kunne vi ikke; thi han er i Besiddelse af Betingelser,
PS, s. 234 ligen om det Menneskelige, da · kunne vi jo antage en Aandens Forskjellighed,
Brev 184 viis allerede eie det, saa · kunne vi jo faae det byttet. / Da jeg ikke har
OTA, s. 419 vel underviist i Sandhed, da · kunne vi jo ingenlunde negte, at han veed det
AE, s. 191 s i Synd og som Synder. Dette · kunne vi jo kalde Arvesynden. Men har Existentsen
KG, s. 313 e os med deres Bønner, saa · kunne vi jo see at faae det afhjulpet ved Gavmildhed,
CT, s. 146 elskeligste af alle, saaledes · kunne vi jo tænke os hende. Det vilde være
PS, s. 224 re det ved egen Skyld, hvad · kunne vi kalde den? lader os kalde den Synd.
KG, s. 69 Men Gud er Kjerlighed, derfor · kunne vi kun ligne Gud i at elske, som vi ogsaa
KG, s. 106 thi kunne vi ikke Andet, saa · kunne vi lære Ydmyghed heraf i Forhold til
EOT, s. 264 e kunne lære. / / Først · kunne vi lære: at blive som hun, ligegyl
FP, s. 24 lbage over den hele Udvikling, · kunne vi maaskee bedst betegne den som en Generalforsamling
BI, s. 330 vi nemlig, hvad Poesie er, da · kunne vi med en ganske almindelig Betegnelse
DS, s. 167 tter, var ( ja, som sagt, ham · kunne vi meget godt forstaae, thi det er menneskeligt;
OTA, s. 207 ne Lidelser unyttige, og vel · kunne vi Mennesker fristes til at tale om de
NB29:106 , et Msk. kan føre. Saa · kunne vi Msk. sige aabenlyst: det ville vi ikke
NB28:60 affet, og tilladt os at lade som · kunne vi narre Gud ind i Differentser, som var
LP, s. 48 ade behersker Personen. Herfra · kunne vi nu gaae over til at omtale hans tilfældige
OTA, s. 399 d og nøiagtig. Anderledes · kunne vi nu ikke tale om en Vægtskaal, thi
Papir 97:2 opponerer kun mod Misbrug. Vel · kunne vi ogsaa tænke os ham som den, der vilde
NB32:68 lighed – nu skulle og · kunne vi ret nyde Livet, høist engang imellem
FP, s. 24 for ham. Den hele lange Passus · kunne vi skjænke Fædrelandet, da den ikke
NB9:68 lige kan tjene No XXII: hvorledes · kunne vi udbrede og befæste Christi Rige.
2T43, s. 26 ve beseiret det, først da · kunne vi vende tilbage til det Nærværende,
IC, s. 185 ra første Øieblik af at · kunne vide Alt forud, sin Lidelse og Undergangs
AE, s. 341 gsaa uden at være Christen · kunne vide om det er Christendom eller ikke,
BMS, s. 123 til hans Prædiken, for at · kunne vide, hvad denne, hvad de stille Timer
IC, s. 124 orstanden, saa skal jeg ogsaa · kunne vide, hvad Gavn og Fordeel jeg kan have
G, s. 35 det har læst Plakaten, forud · kunne vide, hvorledes det skal passere denne
IC, s. 203 udsat, idet man jo igjen maa · kunne vide, om man er Sandheden eller ikke. Det
NB26:69 e, men at jeg af Erfaring maatte · kunne vidne for eller imod. Det Skammelige er,
NB22:151 sig selv, men Armod for at · kunne vidne for Sandhed. / Men Middelalderen
4T44, s. 371 t at kunne takke ham, ret at · kunne vidne til hans Ære, ret at kunne forvisses
KG, s. 359 or skulde et saadant Menneske · kunne vidunderligt tale om Kjerlighed! Thi i
SFV, s. 68 a han have Reflexion, for at · kunne vikle Tiden saaledes ind, at den virkelig
NB27:71 get afgjøre, om Gud ikke · kunne ville at jeg skulde seire timeligt, at
OTA, s. 200 me, der Enkelte hver for sig · kunne ville det Gode i Sandhed, de ere strax
OTA, s. 151 maa han jo, netop for ret at · kunne ville det Gode, værge sig mod Lønnen,
OTA, s. 185 Første, Muligheden af at · kunne ville Eet; men for da virkeligen i Sandhed
NB23:206 sten som Forvirrethed! – · kunne ville falde paa at spørge mig –
CT, s. 74 e det ogsaa være muligt at · kunne ville formaste sig mod Den, hvis Villie
DS, s. 201 skulde Evangeliet, Sandheden, · kunne ville fortie det, eller hvorledes skulde
SFV jeg da ikke i det Tilfælde at · kunne ville følge denne Taktik. Lige omvendt,
NB4:159 Haab i min Sjel, at Gud dog · kunne ville hæve hiin mit Væsens Grund-Elendighed.
NB36:8 lige i denne Verden, at de skulle · kunne ville indrette sig i den. Nei, de ere Reisende,
NB29:89 age vi, og see saa, hvad vi · kunne ville kalde Naade og det kalde vi Christendommens
Oi10, s. 417 se, der bestemte ham til at · kunne ville modtage Valget som Biskop. I Sandhed
AE, s. 359 solut at ville, fordi den maa · kunne villes i ethvert Øieblik. Og derfor
Not1:8 , som de ved gode Gjerninger · kunne vinde den. 3 at Troen paa Chr: aabner Adgang
NB18:53 inde Mskene for den, ikke skulde · kunne vinde en Deel for. / Men dette ligefremme
EE1, s. 355 re, der alene paa den Maade · kunne vinde en poetisk Afglands. Man gaaer desuden
F, s. 472 det mig ind, om jeg ikke skulde · kunne vinde hende for Sagen ved at læse den
NB4:20 lovnskrogen, endsige naar de · kunne vinde lidt Fordeel ved at have forstaaet
NB:119 ler hvor lykkeligt det er at · kunne vinde Menneskene for Dig, Du der derfor
NB31:103 gunstigt som muligt for at · kunne vinde Mskenes Deeltagelse. / See engang
Brev 252 sætte paa Bogen) skulde · kunne vinde nogen Behagelighed i Deres og Deres
3T43, s. 66 tte, hvorledes skulde han da · kunne vinde Verden! / Hvad er det, der aldrig
NB11:211 sætte mig istand til at · kunne virke mere menneskeligt, saa jeg ikke altid
NB19:76 han har Forudsætninger til at · kunne virke saaledes, og hvis ikke begynder han
NB13:21 . / Sandt nok: jeg synes at · kunne virke stærkere, om der i dette Øieblik
DS, s. 186 se det længst mulige fra at · kunne virke til at føre Christendom ind eller
SLV, s. 230 mulig; men paa den Maade at · kunne vise Deeltagelse, vidner utvivlsomt, at
CT, s. 178 , for hvem Du mener ganske at · kunne vise Dig som Du er. Ophøiethed og Fjernhed
SLV, s. 300 selv. Det, Virkeligheden vil · kunne vise mig, er, at jeg muligen har gjort
NB29:57 saadanne Χstne ere, som man · kunne vise paa som Forbilleder; det kan let blive
BI, s. 282 og Alt blev nyt. Skal der nu · kunne vise sig en ny Fremtrædelsesform af
SLV, s. 212 for, om det dog ikke skulde · kunne vise sig saaledes: at vi dog kom til at
OTA, s. 327 o dog ikke gives end den: at · kunne vorde det Høieste; og denne høie
KG, s. 272 Enhver, at han engang maatte · kunne vorde istand til at blive sin Egen, som
NB22:7 rligen er fordret af En, for at · kunne vove det. / Det Frivillige kan altsaa umuligt
NB11:51 te – men han mener at · kunne vove det. Ak, Sagen er, han er hverken
4T43, s. 168 der med Rette kun mener, at · kunne voxe i Utaalmodighed. Dette indskærper
JJ:236 ed ikke at være glad og ved at · kunne vrage Alt i Livet. – / Al min Tale
Papir 591 thed« som for 10rd · kunne vræle og basune til Guds Ære og Priis
Oi10, s. 408 end et flygtigt Blik for at · kunne vurdere det, er dog en Taabelighed. Og
EE2, s. 284 nelse nok til æsthetisk at · kunne vurdere Stykket, men han finder det uretfærdigt
NB27:66 høit, at han næsten maatte · kunne vække mig, hvis jeg sov ( hvad jeg ikke
SLV, s. 387 gt, og dog vilde Poesien kun · kunne vælge den ene Side, her vel det Tragiske.
BA, s. 354 Frihedens Mulighed er ikke at · kunne vælge det Gode eller det Onde. En saadan
OTA, s. 326 aa være en Mulighed af at · kunne vælge noget Andet, at Valget virkelig
NB23:170 lsidst endog taber Evnen til at · kunne vælge. Hermed er imidlertid Historien
NB23:172 erordentligt Gode den Frihed at · kunne vælge. Nu det er det ogsaa; men det
AE, s. 480 Altsaa den Existerende skulde · kunne vælte Skylden fra sig over paa Existentsen,
AE, s. 480 kyldig, det synes, at han maa · kunne vælte Skylden over paa Den, der har
KG, s. 69 a kun, efter en Apostels Ord, · kunne være » Guds Medarbeidere i –
KG, s. 169 uer, hvad han sikkrede sig at · kunne være – ved at fornegte Dig: hvad
NB5:73 t er forundt ethvert Msk. at · kunne være Aand, at det ikke er denne Sludder
NB32:34 ndheden eller for desto bedre at · kunne være Aand. Nei ideelt, aandeligt trækker
TSA, s. 79 Sandheden qua Mennesker ikke · kunne være absolut forskjellige fra ham) ville
SLV, s. 319 ortvivlelse har ønsket at · kunne være Alt for hende, indtil jeg i Smerten
EE2, s. 128 mmer Du jo derved, at Andre · kunne være anderledes, mere tør jeg endnu
SD, s. 180 ar Konge eller Keiser) ogsaa · kunne være at danne saaledes, at han lod den
NB:35 dette Rak af Msker ( der ell. · kunne være baade gode og skikkelige og elskværdige,
KG, s. 314 gtighed, da jo dog vel det at · kunne være barmhjertig er en langt større
KG, s. 320 Vigtighed, da dog vel det at · kunne være barmhjertig er en langt større
KG, s. 313 vilken Trøst han har i, at · kunne være barmhjertig. Dette ville vi tale
KG, s. 321 s Elendighed, at negte dem at · kunne være barmhjertige – fordi det
BB:37 dem tjenlig, – veed at · kunne være Barn, medens Ammerne igrunden ere
Papir 460.l terie vi loe af, som vi neppe · kunne være bekjendt, derimod havde han dog
IC, s. 240 t Gjennemsnittet af Mennesker · kunne være berettigede til at sige dette om
TS, s. 72 er det jo endog forbeholdt at · kunne være Billedet paa den Ordets Hører
DS, s. 214 e mene, at jeg sagtens maatte · kunne være blevet til Noget. Altsaa efter
NB26:33 er ikke mere Individer, som · kunne være Bærere for Χstd. /
AE, s. 556 or hvad Christendom er for at · kunne være Christen. Navnet Christen bruger
OTA, s. 204 g: dette er Ønskerne, som · kunne være de mere eller mindre farlige Sygdomme,
NB:88 i Forhold til andre Msker ikke at · kunne være dem Objekt. Dog bliver her naturligviis
Oi8, s. 364 dette er en Overlegenhed, at · kunne være den capitale Forbryder. Saa lader
PS, s. 268 dige ( umiddelbart forstaaet) · kunne være den Samtidige ved det Andet, hvorved
BOA, note 00 Aar efter lige saa godt maa · kunne være den Samtidige. / Anm. Den Præst,
PS, s. 268 Senere, altsaa maa den Senere · kunne være den virkelige Samtidige. Eller
NB32:132 et maa Gud gjøre for at · kunne være der – i den Grad forholder
CT, s. 217 fuldkommen en Væren til at · kunne være det Evige? Nu vel, det Evige er
NB24:164 tter blot Eet, for i Sandhed at · kunne være det for os Msk, at Du og jeg ere
SD, s. 131 s ikke; er det et Fortrin at · kunne være Det og Det, saa er det et endnu
AE, s. 239 e vilde sige: hvor skulde det · kunne være det Sande han siger, naar han gesticulerer
NB21:138 aende, thi hvor strenge vi · kunne være det veed vi nok. / Alt dreier sig
BOA, s. 236 e Andre ikke ere det, og ikke · kunne være det, at man ikke har haft og i
BA . v. ere alle Nuancer heraf, eller · kunne være det. Dette gjør det saa vanskeligt
SD, s. 131 ilintetgjorte Mulighed af at · kunne være det; hvis det skal være sandt,
BB:37 at rage det af, for altid at · kunne være dunglatte, barhalsede Ynglinger,
NB23:207 æmoniske Bevidsthed: at · kunne være efter en bestemt normeret Maalestok
BA, s. 358 ot for at Længselen skulde · kunne være en saadan, maatte Synden være
NB21:110 e Tryghed og Sorgløshed ikke · kunne være en ugudelig Letsindighed. Forsaavidt
OTA, s. 244 t Menneske, men ogsaa, at de · kunne være en Veiledning, » fordi Græmmelse
FQA, s. 10 vt ondt ved at begribe, at To · kunne være enige). Saa vender da tilbage,
KG, s. 91 thi det Høieste er at · kunne være et Redskab i Styrelsens Haand.
NB29:2 ynkerie, for nemlig altid at · kunne være Flere – og man tør aldrig
TS, s. 69 gelium, som er for de Fattige, · kunne være for de Fornemme!« Nei,
Brev 214 or fortryllende end disse Syner · kunne være for Søndagsbarnet, Virkelighedens
NB7:40 e o: s: v: absolut lige godt · kunne være forelskede. Dog lærer Digteren
FV, s. 11 er i Besiddelse af Evne til at · kunne være Forfatter, er han derhos saa lykkelig
CT, s. 71 u er lykkelig forhindret i at · kunne være formastelig. – Fordi Lilien
NB11:152 sagt, Derivations-Midlerne · kunne være fornødne. Men det forstaaer
NB11:144 den Kjerlighed. Relativiteterne · kunne være forskjellige; men paa een eller
Papir 66 ger da vilde han vel nok saa godt · kunne være gaaet ind i Characteren, at han
NB28:52 kene, beroligede dem, at de · kunne være ganske sikkre, det er vist, de
BOA, s. 258 e være at drikke. Nei, at · kunne være ganske som ellers, leve mellem
KG, s. 312 di den jo er udelukket fra at · kunne være gavmild, godgjørende, velgjørende.
Brev 43 danne ydre Omstændigheder · kunne være gavnlige for Mange, og at de in
Not1:5 nkede Væsener som ikke · kunne være Gjenstand for nogen nærmere
NB25:64 utalitet og Bestialitet! At · kunne være glad paa den Maade, altsaa ved
Not8:44 ng af Alle dem som mene, ikke at · kunne være glade, de ydmygt sørgende, de
OiA, s. 10 gheden af noget Øieblik at · kunne være glemt. At det nu virkelig er Citater,
Papir 564 keten, at det jo dog altid · kunne være godt, for bedre at regjere over
EE:144 rlighedens Rige, hvori vi Alle · kunne være Grundeiere uden at den Enes Eiendom
Papir 466 det Beqvemmeste – at · kunne være ham til Behag ved Hjælp af Surrogatet,
NB22:40 ør Alt, offrer Alt, for at vi · kunne være hans – men vi offre ikke
SLV, s. 254 mit Præjudicat virkeligen · kunne være hende til Præjudice, det vilde
TSA, s. 85 aledes til Samtiden: han maa · kunne være hvad Tiden i Øieblikkets Forstand
OTA, s. 194 saa Fald vilde det da aldrig · kunne være hændt i Timeligheden ( for at
EE2, s. 176 or store nu end Differenserne · kunne være indenfor det Æsthetiske, alle
BOA, note et, Svogeren fordrer tillige at · kunne være interessant ved at have seet Noget
NB33:12 igste paa forskjellig Maade · kunne være interesserede) der gjælder det,
KG, s. 119 mere vilkaarligt, selv skulde · kunne være istand til at hitte paa en ny Bestemmelse,
LA, s. 104 der udtrykkeligt om, at begge · kunne være lige berettigede, og Novellen ender
TTL, s. 458 heden for Gud, i hvilken Alle · kunne være lige. Og i denne Stræben opdager
NB30:58 med noget Overordentligt, at de · kunne være med i den Comedie selv om det blot
BA d vil Angesten i et senere Individ · kunne være mere reflekteret, end i Adam, fordi
NB29:82 det til Digt, og for at Publikum · kunne være modtageligere for Digtet. /
KG, s. 243 om noget Andet, om det skulde · kunne være muligt, at Bedrageren ( hvad han
SLV, s. 211 lig Henseende, vil jeg altid · kunne være noget for hende. Vi blive da og
NB21:83 aadan saa smaat indbildte sig at · kunne være noget nær Idealet. / Nei, frimodig,
SD, s. 226 ngt bort fra ham; men for at · kunne være nærgaaende mod Gud, maa man
JJ:427 re for meget reflekteret til at · kunne være nøiet med blot at være repræsenteret.
NB32:102 ede store Ting, og man maa · kunne være nøiet med slet Ingen –
HCD, s. 176 ges at høre med til ret at · kunne være officiel Præst, at man da først
OTA, s. 218 Ligeligheden er, at de begge · kunne være og forblive med det Gode i Afgjørelsen.
OTA, s. 126 i et Menneske, saa maa dette · kunne være og kunne fordres under enhver Forandring;
SD, s. 117 l synes dem for streng til at · kunne være opbyggelig, og for opbyggelig til
EE1, s. 327 m muligt, for desto bedre at · kunne være opmærksom. Hun blev der kun
NB14:52 os, er aabenbart, hvo skulde saa · kunne være os saaledes imod, at han blev den
EE2, s. 176 bart bestemmet. Differenserne · kunne være overordentlige, ligefra fuldkommen
EE2, s. 168 ennesker, der dog umulig alle · kunne være philosophiske Hoveder, fortabte
NB19:20.a anden Side ogsaa syntes mig at · kunne være Pligt baade mod Gud ( for at henføre
NB17:38 Sjouere o: s: v:. Aldrig at · kunne være privat, fordi selv den simpleste
NB7:33 at faae Hjælpen fra mig for at · kunne være pøbelagtig mod mig. Men Kiøbh.
KG, s. 359 egtelse vinder et Menneske at · kunne være Redskabet, idet han indefter gjør
NB17:76 ig ubeskriveligt, at vi saa · kunne være rykket saa meget videre frem, at
SFV e være uafhængig, og altsaa · kunne være saa flittig, og hvorfor saa være
SLV, s. 198 misundelsesværdige Lod at · kunne være saa meget for et Menneske. /
Oi10, s. 413 tyvestreeg, beregnet paa at · kunne være saa sneverhjertet saa kræmmerbesjelet,
SLV, s. 195 og besynderlig sammensat: at · kunne være saa stærk, og at kunne falde
NB17:91 Jeg forstaaer det ikke: at · kunne være saaledes objektiv i Forhold til
NB19:30 n Pligt, og altsaa skal jeg · kunne være saaledes. Jeg gjør saa stundom
PS, s. 233 hinanden; og Grundene, ja de · kunne være saare mange. Der er en anden Art
NB33:18 g Alle have den Mulighed at · kunne være sande Χstne. / Det Numeriske.
PMH, s. 71 e Udsagn, af hvilke nogle vel · kunne være sande, men dog kun ere ganske in
NB2:141 vor langt det dog egl. er fra at · kunne være Sandhed, at vi virkeligen ere Børn,
NB22:151 n Betydning. For nemlig at · kunne være Sandheds-Vidne er det fornødent
NB29:85 Første er Betingelsen for at · kunne være Sandhedsvidne. / Altsaa Svinget
SLV, s. 22 d Hjælp af Krøllerne at · kunne være sikker paa at have læst hele
NB11:140 or hvem Koner og Døttre ikke · kunne være sikkre. / I Sandhed Verden er gaaet
Brev 111 et Msk. beflitte sig paa at · kunne være sin egen Actor og Defensor. /
Brev 111 r naar han er 30 Aar gammel · kunne være sin egen Læge, siger Seneca;
EE2, s. 75 n til en vis Alder bør man · kunne være sin egen Præst. Ingenlunde som
4T44, s. 341 n uægte Stolte maa derfor · kunne være stolt i Eensomhed, maa kunne forsage
SD, s. 117 lig, og for opbyggelig til at · kunne være streng videnskabelig. Hvad dette
NB30:15 ieuse Naturer, der vistnok ogsaa · kunne være strenge, naar det behøves, men
OTA, s. 414 gen, hvor skulde ogsaa Troen · kunne være stærk nok i et Menneske til
2T44, s. 218 lt i Forhold til den Enkelte · kunne være sømmelige og værdige, men
NB27:80 for dog idetmindste ret at · kunne være taknemlig, var det smukt saadan
PS » Du mener, at der maa · kunne være Tale om en Discipel paa 5te, paa
EE1, s. 203 kkes hos Tvivleren, maa der · kunne være Tale om en Modstand hos det paagjeldende
EE2, s. 328 d, Du elskede, skulde der da · kunne være Tale om en saadan Modsigelse, skulde
EE2, s. 160 r i dybere Forstand slet ikke · kunne være Tale om et Valg. Valget selv er
BA and, og en saadan maa der jo ogsaa · kunne være Tale om i det senere Menneske,
OTA, s. 376 er af en anden Grund ikke at · kunne være Tale om Opgaver. Og dog er det
Papir 460 kunne skildre, saaledes at · kunne være Taler, hvilken Dannelse, hvilken
IC, s. 130 middelbar Væren til for at · kunne være Tegn, bogstavelig Intet er heller
LA, s. 15 odighed. Men skulde det ogsaa · kunne være Tidens Fordring? Ja, er det ikke
AE, s. 124 Forudsætning saa heldig at · kunne være til Tjeneste med en eller anden
NB27:44 kunne aande, for overhovedet at · kunne være til, behøver jeg ikke blot Naade
TS, s. 39 it Liv er for alvorligt til at · kunne være tjent med at understøttes af
IC, s. 107 re Forargelsens Tegn for at · kunne være Troens Gjenstand! Saa bekymret
NB21:17 rden skulde Selvfornegtelse · kunne være uundgaaelig. / Men har man reent
KK:7 Thesis, at Jøderne umuligt · kunne være uvidende, da jo Propheterne endog
NB24:170 g ønskede uforandret at · kunne være vedblevet med mit » i dyb
EE2, s. 328 dan Modsigelse, skulde Du da · kunne være vidende om Andet, end om hvad Du
LA, note et i Fortvivlelse over ikke at · kunne være vittig, og selvtilfreds i Fortvivlelse
NB11:39 / Hvor dog Trykfeil · kunne være vittige! I den anden af de to Smaa-Afhandlinger
LA, s. 60 lidenskabelig, derfor maa den · kunne være voldsom tøilesløs, vild,
Papir 594 ynes de ihvertfald ikke at · kunne være yngre end 1843. – Mon de
AE, s. 548 søgelser enkelte Mennesker · kunne være, bare for at faae et Bibelsted
BOA, note live hvad alle Andre ere eller · kunne være, end ikke til at blive denne Læres
SD, s. 158 og indbildske end Menneskene · kunne være, have de dog oftest en meget ringe
LA, s. 67 vor velmenende Mange af disse · kunne være, selv hvor megen Kraft de muligen
Papir 254 e, hvor uskyldige Kraftord · kunne være. » Det er en Sandhed«,
Not11:26 ilde Muligheden hell. ikke · kunne være. – / 27. / d. 14 Jan. /
LA, s. 88 dt sig selv, kun er hvad Alle · kunne være. / Publikum er ikke et Folk, ikke
SFV, s. 62 Alt for blot en kort Tid at · kunne være. En Aand kan ypperlig finde sig
SD, s. 131 sig som en Stigen til det at · kunne være. Hvad Fortvivlelse derimod angaaer,
NB11:115 edragerisk denne Adfærd · kunne være. Men han synes ikke at være
AE, s. 94 det historiske Efterretninger · kunne være: aber nun, wenn sie nur eben so
SD, s. 131 e sig som et Fald til det at · kunne være; saa uendeligt som Mulighedens
AE t, hvad det Christelige er, for at · kunne værge os mod Tyrken og Russen og Romeraaget,
DS, s. 173 Evigheden vil hindre ham i at · kunne værge sig mod den. / Sagens sande Sammenhæng
TTL, s. 416 l det Væsentlige er det at · kunne væsentligen at kunne gjøre det. Barnet
LP, s. 56 det for mig end en Glæde at · kunne yde ham, hvad han har Ret til, og som fornemmelig
KG, s. 321 rmaae med ret tydelige Ord at · kunne yttre Deeltagelsen: skulde vi nu ubarmhjertigt
Brev 239 til, om jeg vil eller ikke, at · kunne yttre mig uden noget saadant Hensyn. Og
EE2, s. 270 ighed at maatte stride for at · kunne æde sit Brød i sit Ansigts Sved.
Papir 267 40. / / Der gives Dyr, der ikke · kunne æde, saasnart Nogen seer derpaa, Dyr,
DS, s. 254 ing, at man nu tildags skulde · kunne ængste Nogen med Christendom; men i
BA eller en Engel, da vilde han ikke · kunne ængstes. Da han er en Synthese, kan
NB21:12 det jo ogsaa umuligt at de · kunne ære og ansee den. Ergo maae Sandsebedragene
SLV, s. 266 a langt bort, at Ingen vilde · kunne øine den – undtagen den Sindssvage,
Papir 259:1 meget mousvoyant til at · kunne øine. / /      / /      /
2T43, s. 35 idere. Skulde da et Menneske · kunne ønske at komme videre end til at seire,
DS, s. 219 paa den forskjelligste Maade · kunne ønske at vinde ham for sig, blot at
Oi5, s. 246 orlige Mænd engang imellem · kunne ønske den, i Theatret eller i Kirken,
Oi1, s. 141 in egen Beqvemmeligheds Skyld · kunne ønske sig nemt sikkret at faae hvad
SLV, s. 99 itet, at det at ønske, at · kunne ønske, at vove at ønske, at være
AE, s. 572 , maa blive det, netop som de · kunne ønske; jeg kjender dem jo fra den fortrolige
KG, s. 312 et fra det Høieste, fra at · kunne øve Barmhjertighed, fordi den jo er
NB4:31 er den offentlige Mening. De, der · kunne øve nogen Magt blive bange og trække
KG, s. 353 nhver, eller det burde Enhver · kunne« – medens det var en underlig Tale,
Brev 150 gt ( og det vil jeg aldrig · kunne) men alvorligt om end mildt og ømt har
KG, s. 80 Omhyggelighed, som Andre ikke · kunne, da de, foruden at være Forfattere, tillige
NB11:131 iddelse af Betingelserne til at · kunne, dersom han blot selv vil. / I Forhold til
DS, s. 229 a, ja imorgen; og saaledes at · kunne, efterat have sagt det, glæde sig idag,
CT, s. 62 eskelig Vælde, ikke skulde · kunne, eller ikke skulde turde dømme ham efter
TSA, s. 84 a han, der skal ihjelslaaes, · kunne, han maa kunne give Tiden Forbittrelsens
NB6:24 in Opgave at ligge, bestandigt at · kunne, hvad Verdens Forfængelighed og Verdslighed
NB21:19 nd Menneskeforstand, ikke nok at · kunne, hvad vi kunne. Naar De ikke staae høit
KG, s. 188 istedenfor at Rytteren skulde · kunne, hvis det behøvedes, ride Gangeren træt.
KG, s. 355 e, og med voxende Ydmyghed at · kunne, hvis et Øieblik fornødent gjordes,
Papir 500 et er allerumuligst for at · kunne, i det nye Testamentes Betydning –
NB16:91 ge et Exempel. Den Genialitet at · kunne, i socratisk Forstand, bedrage. Den, som
NB11:138 hjælpe hinanden saa godt vi · kunne, lovet og priset være Den, som hitter
KG, s. 358 der er det sjeldne Fortrin at · kunne, men » Digteren« kan ikke
NB6:24 e Subjekter – bestandigt at · kunne, men ikke væsentlig at ville. Verden
NB25:27 Øieblik det skulde være at · kunne, naar han siger: nei, derpaa kommer det
LF, s. 15 an, thi det er umuligt ikke at · kunne, naar man ikke tør Andet, Intet er vissere
NB25:27 0 Aar, og altsaa sig bevidst, at · kunne, og atter, hvert Øieblik det skulde være
DBD, s. 133 fordi jeg altid ønskede at · kunne, om det var muligt, drive min første,
AE, s. 422 dte Evne øvet min Pen i at · kunne, saa concret som muligt, eftergjøre og
SFV, s. 55 ses Meningsløshed uden at · kunne, selv om jeg vilde det, gjøre mig forstaaelig
IC, s. 190 e det – ja, det maa han · kunne, siden Styrelsen gjør det ved ham, Styrelsen,
BA, s. 350 Den uendelige Mulighed af at · kunne, som Forbudet vakte, rykkes nu nærmere
IC, note givet det Skin af, at Menneskene · kunne, som man ganske prosaisk siger, speculere
EE:69 ings-Moment svarende Form; de · kunne, som umathematiske Hoveder ikke den Sætning,
Papir 395 tet med Aands Evner til at · kunne, tjener jegSandheden. Men jeg har ingen
LP, s. 20 emplarer af normale Mennesker, · kunne, uden at udsættes for den mindste profane
SD, s. 227 gn paa en dyb Natur, ikke at · kunne. » Du skal troe Syndernes Forladelse«,
SLV, s. 44 lare Alt, hvilket de dog ikke · kunne. Forsaavidt forstaaer jeg det bedre, at
BA, s. 350 n ængstende Mulighed af at · kunne. Hvad det er, han kan, derom har han ingen
BA, s. 354 s Medfør. Muligheden er at · kunne. I et logisk System er det nemt nok at sige,
Papir 368-2.c iisningen. Dens Ende er: at · kunne. Men der meddeles ikke Viden. / Capitel
NB11:25 t skulle skade, ved ikke at · kunne. Men det er Tungsind. Blive mishandlet kan
NB21:19 tand, ikke nok at kunne, hvad vi · kunne. Naar De ikke staae høit over os, staae
IC, s. 246 de Forudsætningerne til at · kunne. Og jeg svarer: nei, mig var det ubetinget
NB11:131 iskes Gebeet gjælder det: at · kunne. Paa det Ethiskes Gebeet: at skulle. Derfor
NB18:84 saa ofte taler, mener M. ikke at · kunne. Saa gives da Sagen den Vending, at man
AE, s. 451 man nu har drevet det til at · kunne; den Uleilighed inden man kan det? Ja jeg
KG, s. 227 kunne gjøre hvad de Mindre · kunne; og det gjælder i Sandhed om Kjerlighed,
FB, s. 190 hvad de kunne og hvad de ikke · kunne? Og er det ikke sandt, forsaavidt man finder