S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
KG, s. 53 Ord og forvender det i Brugen. · Lad » Digteren« søge i det
KG, s. 52 Hedenskabet dyrkede det? Eller · lad » Digteren«, som forstaaer
NB16:99 ssere sig for Sligt. / Nei, · lad » Piattet« begynde. Skriv
Oi3, s. 195 ener, større Indkomster. / · Lad » Staten« gjøre Prøve
NB18:85 n nok til at kunne leve. · Lad Χstd. blive Dig dyrebar, vov derpaa
NB19:82 / Fordi der ingen Χstd. er. · Lad Χstd. komme, saa kommer ogsaa Forfølgelse.
NB11:47 lig Umiddelbarhed, som tænker · lad 5 være lige, det gaaer nok, og ( dette
DSS, s. 124 glen ikke i Vandet – og · lad Aand skulle leve i Aandløshedens Omgivelse,
IC, s. 193 jeg kan det ikke anderledes; · lad al denne Lidelse komme, jeg har mit Haab
EE:9 iner – O bliv det aldrig · lad aldrig den Forandring indtræde hos Dig,
OTA, s. 194 r: » tie blot stille, · lad aldrig Nogen faae det at vide.«
EE:2 l udslette os ved en Syndflod; · lad aldrig Synden saaledes faae Magt i os,
OTA, s. 307 komme rigeligen eller knapt; · lad alle disse Ting have deres Øieblik,
AE, s. 46 len har maattet gjøre det, · lad alle Indvendinger tragte den efter Livet,
NB27:18 Bestialske. / Nei, nei, o, · lad alt Andet fare, tænk ikke paa Samtidens
EE1, s. 100 ns mindste Vink underdanigt, · lad Alt vente færdigt og beredt paa hans
PS, s. 234 lad Digternes Sange begynde, · lad alt være festligt, medens Elskoven feirer
EE1, s. 100 dighed over Sprogets Magter, · lad Alt, hvori der er Livsaande, være ham
KG, s. 107 t til at spørge det andet, · lad altsaa det være glemt og støi saa
EE1, s. 36 ten havde gjort i mit Sted? / · Lad Andre klage over, at Tiden er ond; jeg
TS, s. 74 for meget Digterisk i mig; men · lad Andre prise dette. Derimod er der Eet;
EE1, s. 171 vel Sorgens hemmelige Vink. · Lad Andre være stolt af, at ingen Pige vidt
Papir 306 den ei at frelse sig selv. · Lad Apostelen beholde det stridende stærke
KG, s. 312 og Skjenken og Skjenken. Aa, · lad Avisskrivere og Rodemestere og Stodderkonger
DS, s. 244 t, man har sagt ved sig selv: · lad bare Ingen mærke det. Dette er i mine
AE, s. 143 nshistorien være et Speil, · lad Betragteren sidde og see sig selv i Speilet;
TTL, s. 404 inder et Beviis fornødent. · Lad Bevisets Arbeide være svært, især
EE1, s. 269 iet bort fra ham, luk det, · lad Billedet af ham træde frem for Dig;
OTA, s. 307 Deilighed blive ukjendelig, · lad Bladet falde til Jorden og Fuglen flyve
KG, s. 331 oder haver Noget mod Dig, saa · lad blive Din Gave der for Alteret ( thi med
NB19:37 n vil ikke at det maa siges. Dog · lad blot En, der gjør Fordring paa at være
Oi7, s. 303 i et Uveir paakaldte Guderne: · Lad blot Guderne ikke mærke, at Du er med.
Oi7, s. 311 en eneste ærlig Præst. · Lad blot Politiet see lidt nærmere paa denne
SD, s. 179 aa brydes for at blive selv, · lad blot være at fortvivle derover«
Brev 81 edes forholder nu dette sig. · Lad Byen snakke. Lad Svoger Christian og andre
EE2, s. 253 at udfinde Viisdommen. · Lad Casuistiken fordybe sig i at udfinde Pligtens
3T44, s. 241 det Høie og Hellige. Saa · lad da » Ungdommen bære Krandse af
Papir 254 hvem vi sammenligne os, og · lad da – det være allerede sagt her
3T44, s. 244 gner man feil overalt. / Saa · lad da Barndommen beholde Englene, der altid
Brev 35 ttet mere Tillid til mig. Saa · lad da den Omstændighed, at jeg siden hine
Brev 182 d kan fordre af Din Onkel. · Lad da denne min Lykønskning vidne Dig derom,
CT, s. 152 vige i Dig ikke har Magt nok. · Lad da det Evige komme Dig ganske nær, for
Brev 242 te en mageløs. – / Saa · lad da det herved medfølgende Par indtræde
TTL, s. 454 stræbt af Tyvehaand. / Saa · lad da Døden beholde sin Magt, »
3T44, s. 248 ogets frelsende Engel. / Saa · lad da et Menneskes Gjerning tage ham, hvad
NB26:61 iver en Illusion. / Vel saa · lad da et Msk. mere resigneret ville sætte
PS, s. 234 ae sit eget Hoved knuset. Saa · lad da Harpen være stemt, lad Digternes
SLV, s. 63 hun føler sig lykkelig. / · Lad da Plato takke Guderne for, at han blev
KG, s. 72 den Overordentlige ikke har. · Lad da Verden stride saa meget den vil om,
NB32:122 kaste Ild paa Jorden, saa · lad de Χstne gjøre Tjeneste som Fakler.
Papir 69 det har været før; men · lad de Andre ogsaa det. Imidlertid bliver det
EE1, s. 346 l Tjeneste med et godt Raad: · lad De den tilkommende Mand og Svoger udenfor,
NB26:89 rst begrave sin Fader, at sige: · lad de Døde begrave deres Døde –
NB19:34 følge ham. Χstus svarer: · lad de Døde begrave deres Døde og kom
Not7:3 nu søgte det Jordiske » · lad de Døde begrave deres Døde«
NB31:69 erne interesserer slet ikke Gud. · Lad de Døde begrave deres Døde, det er
NB14:86 Ord. / Over den selvvalgte Text: · lad de Døde begrave deres Døde, prædiker
NB7:43 nsløst. Χstus siger: · lad de Døde begrave deres Døde. / Anfægtelsen
NB9:31 orholde de sig til Χsti Ord: · lad de Døde begrave deres Døde. / Luther
NB9:72 sin Fader forinden at sige: · lad de Døde begrave deres Døde. Er det
SLV, s. 120 iske, som et Par Forelskede. · Lad de Elskende tale med hele Forelskelsens
AE, s. 72 m sin egen? Er det Alvor? Ja, · lad Dem afgjøre det, der ere saa alvorlige,
NB25:64 . / Her ender al Sophistik; · lad dem alle forenes i eet Hoved, lad Satan
NB:12 ære. Nu vel, lad dem lyve, · lad dem bagtale og fordreie. Men vist er det,
NB:73 vil ind paa Aandens Gebeter. · Lad dem behandle Planter og Dyr og Stjerner
3T44, s. 262 , Ret til at udelukke Andre. · Lad dem beholde denne Ret; det var jo dog i
NB:22 et havde forstaaet dette, saa · lad dem da bilde sig ind, at noget smaaligt
ER, s. 202 nne – Sandhedens Verden. · Lad dem da tage dette Skilt ind; at Geistligheden
NB2:18 , der forsvare Bibel o: s: v:, og · lad dem der angribe, see hvad de formaae uden
NB23:81 age Alt fra mig – men · lad dem dog idetmindste være saa ærlige,
EE2, s. 117 r fraraade Een at gifte sig. · Lad dem drøfte disse Omstændigheder saa
SLV, s. 273 af de sædvanlige Midler, · lad dem forlyste sig ved igjen og atter igjen
SLV, s. 273 e ere trivelige Madmødre, · lad dem ganz völlig hergestellte finde
AE, s. 535 Alt gaaer efter deres Hoved, · lad dem hade og trodse i Arrigskab: en trofast
Brev 235 bruger jeg min Særhed, · lad dem have den; men en Konge, især en
SLV, s. 134 Kjøn om Qvinden, nu vel, · lad dem have det, Talebrugen er jo ogsaa paa
SLV, s. 273 igjen at stikke til Ringen, · lad dem have forvundet Alt nu de ere trivelige
SLV, s. 273 eie i et tredie Ægteskab, · lad dem i Forening gumle paa Stumperne af en
Oi6, s. 265 i, bliv saa hos Præsterne, · lad dem jo før jo hellere overbevise Dig
EE2, s. 52 Tilskuere) altsaa i Guds Navn · lad dem komme sammen. Du seer jeg giver den
EE2, s. 68 iist dem til Dandseplads, saa · lad dem kun blive et Offer for Dig og andre
KG, s. 88 enneskene vel lee Dig ud. Men · lad dem kun lee, de loe ogsaa af Tobias; thi
Brev 269 oget Menneske derom forud. · Lad dem kun leve hen i den Indbildning, at
Not8:47 Dig for Msk., skjul din Viisdom, · lad dem leve i denne skjønne Tro paa et
Brev 147 bevare. Tag disse Stager, · lad dem lyse for Dig, ligesom Din Musik saa
NB:12 kal ikke saa være. Nu vel, · lad dem lyve, lad dem bagtale og fordreie.
SLV, s. 273 g selv, og Himlens Medviden. · Lad dem saa falde ved hans høire Side de
Brev 16 em saa kun tegne mig i Carrikatur, · lad dem saa kun lee af mig, hvo der vil, jeg
Brev 16 saa kun sætte nogle Penge til, · lad dem saa kun tegne mig i Carrikatur, lad
SLV, s. 273 for ikke selv at forstyrres. · Lad dem saa staae op igjen de Skindøde,
NB23:81 vel den Begunstigede sige: · lad dem saa tage Alt fra mig – men lad
EE2, s. 187 saa hun glemmer Alt over dem, · lad dem see til, hvorledes de forsvare det.
EE2, s. 122 ter-Heltene gaae under, eller · lad dem seire, synke i Gulvet eller forsvinde
NB10:196 gl. hell. ikke Det, jeg meente. · Lad dem snakke saa meget de vil – naar
Brev 269 , en aflægs Olding; men · lad dem tage dem iagt, Candidat Ørsted vil
EE2, s. 303 det Ethiske slet ikke findes. · Lad dem ti Gange have et System, en Livs-Anskuelse
FB, s. 136 ent saa godt og solidt Parti. · Lad dem uforstyrret qvække i Sumpen. Saaledes
JC, s. 58 længe er der ingen Tvivl; · lad dem være forsonede, Tvivlen kan lige
TSA, s. 74 til at lade sig slaae ihjel; · lad dem, der gjøre det, dem, der slaae ham
KG, s. 290 ganske Andet, noget Velmeent! · Lad den af Staten beskikkede Dommer, lad Retfærdighedens
TTL, s. 454 arbeide medens det er Dag; og · lad den Alvorlige søge Dødens Tanke som
CT, s. 156 hver dens Lyst, dens Venskab, · lad den blive Din Fjende, der jager Dig ud
BI, s. 322 kan røre sig. I Guds Navn · lad den briste. Der er i Modsætning hertil
CT, s. 112 ar derfor Aftenen kommer, saa · lad den Dags Lidelse være glemt, at naar
Oi3, s. 190 isk givne theologiske Ungdom; · lad den derfor angive et vist Aaretal, at fra
TTL, s. 406 g, kan Forstanden fortære; · lad den det, at den gaadefuldt kan hjælpe
DS, s. 215 rdring vil afskaffe Dig. Nei, · lad den dog for Alt blive den ubetingede Fordring!
TS, s. 100 nu saa dræb mig, eller saa · lad den dog idetmindste blive mig frataget!«
F, s. 468 ke spændes med hinanden, saa · lad den Ene give den Anden Skilsmissebrev.
KG, s. 54 Digteren« være til, · lad den enkelte Digter være beundret som
NB23:33.f ale altid at finde Indgang, o, · lad den finde Indgang, og standser saa I Mændene!
EE1, s. 304 d jeg allerede har beundret, · lad den forsøge sig i Verden, vov at forlade
Brev 81 relse virke desto bedre, men · lad den fremfor Alt virke een Ting, at vi inderligere
TS, s. 32 , lad Din Stræben først, · lad den først og fremmest udtrykke, at Du
G, s. 87 e hende som den har gjort det, · lad den give hende hvad hun elskede mere, den
SLV, note wächen der Menschheit ( ja · lad den have det, den er især naar B. taler,
AE, s. 138 elst menneskelig Lidenskab og · lad den i Individet forholde sig til det Ethiske:
EE1, s. 400 ubemærket gjennem Livet, · lad den idetmindste vise sig eengang om Ugen
DD:189 om Dig vaagner i vor Sjæl, da · lad den ikke vaagne som en opskrækket Fugl,
AE, s. 525 aarige Historie være sand, · lad den ikke være sand: det gjør den
G, s. 87 som qvindelig Høimodighed. · Lad den jordiske Skjønhed visne, lad hendes
Papir 340:16 r den saa dog maa komme, saa · lad den komme hurtig og pludselig, saa er det
SFV, s. 62 om Fiskeren siger om Fisken: · lad den kun gaae, det er endnu for tidlig at
AE, s. 306 vel høre om En vilde sige: · Lad den kun løbe, den bliver nok træt.
TTL, s. 405 dømme det Forgængelige, · lad den kun rydde Stedet – saa kommer
NB29:53 det er ikke farligt. / Men · lad den lønne, gagere 10 – for at
Brev 188 ogsaa havt sin Betydning. · Lad den næste der skriver mig til fortælle
Brev 189 etmindste intet Svar seet. · Lad den Næste, der skriver, oplyse mig derom.
Brev 163 er i Livet fortrykte Mand; · lad den Omstændighed, at jeg, som ellers
SD, s. 208 der en Aabenbaring til, saa · lad den oplyse os om det Himmelske; men at
NB25:47 at takke Gud. Tag en Spurv, · lad den ret have Alt efter Ønske –
NB14:72 a skulde glemme Gud – nei, · lad den saa blive! Vilde jeg ved at Tornen
NB14:72 at fornemme mit Samfund med Gud: · lad den saa blive. Og derfor, idet jeg beder,
DS, s. 204 t Gjenklang i Manges Sind. Og · lad den saa kun blive hørt. At Verden er
Papir 433 r det fornødent, nu saa · lad den Sag blive taget frem for Alvor og som
FB, s. 126 t ville myrde sin Søn, saa · lad den samme Dom gaae over Abraham som over
AE, s. 399 gjelder, intet Fuskerie. Men · lad den samme Individualitet gaae til Præsten,
NB16:42 ader det sig ikke gjøre. · Lad den selv fordre Forklaringen. / Det er
AE, s. 30 nskabens begeistrede Tjeneste, · lad den Speculerende ikke spare Tid og Flid:
Brev 161 i den medfølgende Bog, · lad den store Bog ikke være nogen Servitut
4T44, s. 371 rne tage mod Veiledning. Men · lad den Stridende spørge, thi Den, der strider,
Oi3, s. 185 hed tjene Christendommen, saa · lad den tage de 1000 Levebrød bort. /
Oi3, s. 198 hed tjene Christendommen, saa · lad den tage de 1000 Levebrød bort. /
OTA, s. 284 rne, fjerne Egne – saa · lad den tage Din Bekymring med! Og det gjør
SLV, s. 133 ader sig en uendelig Rigdom. · Lad den unge Pige miste den Elskede, lad hendes
AE, s. 30 netop ligger i Afgjørelsen. · Lad den videnskabeligt Forskende arbeide med
OTA, s. 431 isningen voxe i Stilhed, men · lad den voxe sammen med Frimodigheden for Gud,
2T43, s. 46 vet en mørk Tale, nu saa · lad den være det, Du skulde ikke bekymre
SLV, s. 288 indenfor en fjern Mulighed, · lad den være uendeligt fjern, dog vil jeg
Papir 340:2 mtalens Inderlighed. Saa · lad den være velsignet ogsaa denne Taushed
Brev 40 til Takke med denne lille Epistel; · lad den være, om Du saa vil, som et Møde
EE1, s. 89 gger Stykkets Grundfeil, thi · lad denne forresten være, geistlig eller
OTA, s. 353 er det muligt, Fader, da · lad denne Kalk gaae fra mig, dog skee ikke
NB27:55 : vær forvisset om min Naade; · lad denne Lidelse ikke forstyrre Dig som var
SLV, s. 288 flamme Ønsket op i hende. · Lad denne Mulighed indenfor en fjern Mulighed,
EE1, s. 304 ryndserne, af Omsorg for mig · lad denne nydelige lille Fod, hvis Smalhed
NB11:186 et, der er faldet mig paa. · Lad denne Rædsel være hændet i en
SLV, s. 208 nker, stakkels Pige! Og dog · lad der ad denne Vei komme hvad der komme vil.
DD:185 os, naar det tordner fra Sinai, o · lad der da ogsaa være en sagte Røst,
Papir 528 kunde vække Forfølgelse: · lad der En vove at yttre og vedstaae, at han
Papir 586 og afgjort, Alt Handling. / Men · lad der istedetfor Efterfølgere komme Folk,
OTA, s. 366 holder sammen: det er tungt; · lad der komme Magsveir og Medbør: det er
NB19:58 . / / Tænk M. samtidig med L. · Lad der nu siges om M. alt hvad Udmærket
Brev 173 n Sag. Jeg tænkte tvertimod: · lad der nu tillige gaae nogen Tid til, saa
F, s. 525 ae de dog vel have fundet den. · Lad der ogsaa være noget Overdrevent i den
AE, s. 422 ligstuen bliver en Helligdom. · Lad der saa i Kirken virkes directe ved at
Papir 586 kuls kastet ud af denne Verden. · Lad der saa komme igjen en Efterfølger,
Brev 232 Iversen. / S. Kierkegaard / Ja, · lad der saa kun blive trykt 500 Exemplarer
IC, s. 193 et kan jeg ikke; i Guds Navn, · lad der saa skee mig hvad der skal skee, jeg
EE2, s. 208 aledes kan vælge sig selv. · Lad der saa skee, hvad der skal skee, ofte
SLV, s. 242 , som var man Gud i Himlene. · Lad der tales glødende om Guds Vrede og
AE, s. 423 tilliden til sig selv – · lad der virkes indirecte med den skjulte Deeltagelses
NB31:95 std. / Tag endelige Forhold. · Lad der være 2 Kjøbmænd, den Ene kjøber
DS, s. 245 d, det kan vi jo tænke os, · lad der være en Classe paa 100 jævnaldrende
NB15:80 angerløse, naar saa er! · Lad der være Majoritet for at Hoer er Dyd,
CT, s. 268 Dig ogsaa til Velsignelse. O, · lad derfor aldrig den hellige Længsel gaae
4T43, s. 150 ikke en Spurv vente paa sig. · Lad derfor den Trængende ikke bede Dig længe,
KG, s. 69 elskede Tilholdssted – · lad derfor ikke være at troe det, betænk,
KG, s. 54 pise end den ved Herrens Bord. · Lad derfor kun » Digteren« være
CT, s. 80 næste Dag ligger i Selvet. · Lad derimod den Dag Idag næsten ganske gaae
EE2, s. 66 Du kan gifte Dig eengang, og · lad dermed den Sag være færdig. / Vi
KG, s. 107 ig aldrig ret mærke med og · lad det aldrig ret blive Dig klart, at det
KG, s. 283 ge at det selv fordærves), · lad det altsaa kun være der en ganske kort
Oi4, s. 206 ham for Nar i Pragtbygninger, · lad det atter blive Alvor, og være forbi
Brev 304 for vore mulige Møder; · lad det beroe paa Tilfældet og Lysten, jeg
DS, s. 256 det Fordærveligste af Alt. · Lad det Bestaaende have Feil, mange, siig hvad
NB6:8 es) Ingen forstaaer Noget. – · Lad det blive afgjort at man skal gaae og gjælde
Papir 345 Tag denne Undseelse bort, · lad det blive anseet for Vittighed paa Prent
NB35:5 uren i en Barselstue. / Nei, · lad det blive igjen som engang, lad det sætte
NB20:22 andsen blive taget fra den, · lad det blive Opinionen, at Anonymitet er en
NB29:86 es Χstd – og saa · lad det blive som det er, saa skal jeg overalt
NB35:5 en er – og Barnet? ja, · lad det blive som engang, lad os blive fri
NB11:40.a Efterladenskab. / / / Dog Nei, · lad det blive staaende. / Den første Afhandling
Papir 488 Msker ere ikke Χstne, · lad det blive Talebrugen – og Du har
Oi1, s. 135 Maade. / Derfor Lys i Sagen, · lad det blive tydeligt for Menneskene, hvad
NB16:41 Det kan kun afføde Confusion. · Lad det blot blive klart, hvilket der er hvilket.
NB27:73 ig Strid mellem Gud og Msk. · Lad det blot blive vitterligt om En, at han
AE ivitet tænker som saa: » · lad det blot være vist og klart med Christendommens
Ded:111 Tid tænker paa Ham; men · lad det da betyde Dem, at ogsaa jeg tænker
NB21:131 sig Anstrengelsen: nu vel, saa · lad det da blive derved. Men saa er man gaaet
Oi4, s. 206 f Verdslighed for Sygeligt. / · Lad det da styrte sammen dette Skrammel, skaf
4T43, s. 127 prisning og Velsignelse. Saa · lad det da være glemt, Du vil jo ligesaa
Brev 135 lde skilles fra Dig, o saa · lad det da være indesluttet i mig saa længe
DS, s. 222 aabenbart, lad det skee, men · lad det dog ikke være mig, der maa gjøre
Papir 433 d Tænkning i Rigsdagen. · Lad det engang blive afgjort som Alvor og for
KG, s. 241 eden, sikkret mod Bedraget. / · Lad det engang skee for vore Øine, at det
NB33:52 see hvad Dit Liv udtrykker, · lad det engang være det Talende, der siger
SFV, s. 29 re æsthetisk Forfatter. · Lad det et Øieblik være uafgjort, om
LA, note ndling, og dog gjør det: saa · lad det Ethiske dømme ham og det Æsthetiske
NB25:18 tænk Dig hvor snildt, men · lad det for Alt blive mellem os, at det er
Brev 27 umme Øjne er til Overflod, · lad det for Alt ikke berøve Dig Forestillingen
NB29:89 bliver et Msk aldrig salig. Nei, · lad det for Alvor komme til et Brud, et Gjennembrud,
DS, s. 185 lad saa Hammerslaget falde, · lad det for evigt være afgjort: det er umuligt.
EE2, s. 306 ag imidlertid mit Vidnesbyrd, · lad det foraarsage Dig lidt Smerte, men lad
NB10:38 ): er ogsaa besynderligt. / · Lad det fra min Side være mildt: vil man
Brev 270 nu engang er skrevet, saa · lad det gaae med; hvad De end finder deri:
Brev 191 chael! / Modtag Medfølgende, · lad det gaae op i Røg og Damp; behold og
CT, s. 41 roe Huusfoged. Thi, siger han, · lad det have været hiin Huusfogeds lovlige
NB4:78 u bange har Du ikke Lyst saa · lad det hellere være – o, føi om
KG, s. 185 nlignelsens Trædemølle. · Lad det ikke forstyrre Dig, at Verden kalder
DS, s. 163 Tale fremstille Dig dette, og · lad det ikke forstyrre Dig, om Talen maaskee
SLV, s. 239 Dom er yderst gunstig. / Men · lad det ikke skee, barmhjertige Gud! lad det
SLV, s. 239 ikke skee, barmhjertige Gud! · lad det ikke skee. Jeg fortvivler, jeg bryder
EE2, s. 202 der rager blot en Tomme frem. · Lad det imidlertid ikke forstyrre Dig, trods
SFV, s. 28 end mere sværmerisk. Nei, · lad det komme frem – og Du alvorlige,
NB22:144 mmer det vel, og i ethvert Fald · lad det komme som en Taknemlighedens Glædes-Frugt,
Oi2, s. 152 ttende om det Comfortable! · Lad det kun blive anvendt overalt hvor det
YDR, s. 115 , siger Apostelen, » · lad det kun staae urokket fast, dette Bestaaende;
OTA, s. 366 er der saa mere at leve for! · Lad det kun storme – saa længe dog
JJ:453 tige: gjør Du kun hvad Du vil, · lad det kun synes at Du er den Mægtige,
EE2, s. 56 nu mere paa Din Samvittighed, · lad det ligesaa godt først som sidst komme
SFV, s. 29 ange, der kalde sig Christne, · lad det Modsatte være antaget: nu vel, saa
NB22:62 saaledes at lide Foragt. / · Lad det mødes med Forhaanelse det at ville
OTA, s. 307 Jorden og Fuglen flyve bort, · lad det mørknes over Markerne: Guds Rige
AE, s. 86 da sagde Manden: men · lad det nu endeligen være bestemt, at Du
Oi7, s. 312 e trods Politiets Forbud. Men · lad det nu et Øieblik gjælde med, at
SLV, s. 296 or at blive Helt hos Scribe. · Lad det nu fare. Jeg tænker paa hende, jeg
NB7:48 Fjernhed til, Hvile, Adspredelse. · Lad det nu foregaae i Reflexion. Den Fromme
NB26:14 r ind. Saa bad jeg til Gud: · lad det nu komme til Afgjørelse, jeg trykker,
CT, s. 296 at der Han blev forraadt. Thi · lad det nu kun blive Nat omkring Dig, dette
IC, s. 68 Det var dog en skikkelig Fyr. · Lad det nu ogsaa være en Overdrivelse med
Oi7, s. 302 om, hvad Christendom er; men · lad det nu saa være. De Elskende henvende
SD, s. 231 Menneske det Høieste. Dog · lad det nu saa være. Men ganske conseqvent
PS, s. 291 i Forhold til de Sildigere), · lad det nu være en Fordeel, Fordelen staaer
NB27:57 t er saare tvivlsomt. / Men · lad det nu være saa, at jeg i Forhold til
DS, s. 202 ver ikke saaledes min; dog · lad det nu være saa, tillad mig at tale.
NB11:213 af Alt. / Tag et saadant Barn. · Lad det nu, som jo vel kan hænde ethvert
Brev 63 lille Opsats – nu saa · lad det ogsaa dog paa een eller anden Maade
EE2, s. 306 raarsage Dig lidt Smerte, men · lad det ogsaa virke glædeligt paa Dig; det
EE:161 kke længere Dit Aasyn fra mig, · lad det paa ny lyse for mig, saa jeg maa vandre
AE gjør det tvertimod vanskeligt. · Lad det saa i Betragtning af at det at være
KG, s. 283 re der en ganske kort Tid, · lad det saa komme hjem og fortælle Alt,
GU, s. 337 Himlen, frit hvile i Gud. / Og · lad det saa kun Alt forresten vexle, som det
AE, s. 334 Objektiviteten var Sandheden. · Lad det saa ti Gange være sandt, at Christendommen
AE, s. 334 tester – fra Klokkeren. · Lad det saa ti Gange være sandt, at Daaben
Brev 49 og naar De har læst det, · lad det saa være Dem, som havde jeg idag
AE, s. 332 en Betydning for de Døbte. · Lad det saa være Gud forbeholdt at dømme
NB20:24 ærdig. Men eh bien siger han, · lad det saa være Naade, jeg vil ydmygt tage
DS, s. 256 igen at ville reformere. / Og · lad det saa være sagt saa høit som muligt,
Brev 17 r ikke er nærmere vidende. · Lad det saaledes være, og betænk, om
OTA, s. 344 ør man jo Uretten mindre. · Lad det skee for vore Øine. I det Øieblik
SD, s. 154 Forstanden for at vinde Gud. · Lad det skee saaledes. Tænk Dig et Menneske,
DS, s. 211 r et Mirakel til, nu vel, saa · lad det skee saaledes: ved et Mirakel een Gang
DS, s. 222 skal det gjøres aabenbart, · lad det skee, men lad det dog ikke være
Oi4, s. 206 svømme, er at lege. / Ja, · lad det skee; det Christendommen trænger
NB35:5 det blive igjen som engang, · lad det sætte Manden i Knæerne at overtage
OTA, s. 168 fører det Dig til Seier, · lad det timeligt føre Dig til Velstand eller
KG, s. 161 bestemt til at tjene Gud, saa · lad det tjene Menneskene, bestandigt dog med
NB11:192 men i ethvert Fald · lad det tynge, der skal dog ikke handles klogt.
NB20:110 øre ham til) siger han selv: · lad det Udtryk » at ville sin Sjels
Oi1, s. 138 et Ord: Sandhedsvidner. / Saa · lad det virke; og tak Du næst Gud Biskop
GU, s. 332 er uforandret, uoverstigeligt. · Lad det være 1000 Aar siden; han den Forandrede,
SLV, s. 310 elige Stilhed før Slaget, · lad det være Bønnens, der ikke udsiges,
TSA, s. 83 idenskab til at slaae igjen. · Lad det være den dorskeste Tid: en saadan
EE2, s. 199 med Din Vittigheds Køling, · lad det være den stolte Opgave for Dit Livs
DD:202 s at beherske Kjød og Blod, og · lad det være det blodige Offer, saa at vi
Oi9, s. 382 ens Betragtning af dette Liv, · lad det være Dig Kjendet paa, at Veien er
NB11:101 n skal faae Fred: / 3. » · Lad det være Dig magtpaaliggende, hellere
IC, s. 176 hvilken Du er vidende om ham: · lad det være Dig som var det første Gang,
KG, s. 48 etop ved at gjøre den evig. · Lad det være Døden, der skiller de Tvende
NB9:30 ulde Troen være i Enhver. Nei, · lad det være en Mand i det daglige Liv,
NB12:86 Lad mig tænke mig en saadan. · Lad det være en Mand, der Intet eier, og
NB24:29 aa ikke saa stor en Velgjerning. · Lad det være en stor Velgjerning –
TS, s. 71 gner. Tænk Dig da, at han ( · lad det være f. Ex. en Spiller) sagde til
SLV, s. 310 ønnens, der ikke udsiges, · lad det være Feldtraabets, der hviskes,
Papir 480 ligegyldigt af hvilken Grund, · lad det være fordi man ikke har saa stort
OTA, s. 199 re det har jeg glemt – · lad det være glemt! O, men hvis det stundom
IC, s. 167 ør man saa? Man siger: aa, · lad det være glemt, det er en mørk og
4T44, s. 331 Du som veed hvorom Talen er, · lad det være hændt Dig i Begyndelsen,
4T44, s. 331 nu een Vanskelighed tilbage; · lad det være hændt Dig i Tidens Fremgang,
AE, s. 334 n ikke ligger i Differentsen, · lad det være Jordlivets saligste Trøst,
DS, s. 166 nk Dig en theologisk Candidat. · Lad det være mig, jeg er jo ogsaa theologisk
KG, s. 287 jerrigt og letfærdigt, saa · lad det være om Fjas og Tant, – Næstens
NB30:3 og dette er noget sandt i ham. / · Lad det være saa, at der var et Msk, som
SFV, s. 27 Tag et Menneske i Lidenskab, · lad det være saa, at han virkelig har Uret
Brev 181 lside, min kjære Jette, · lad det være saa, at jeg har glemt, at det
IC, s. 58 moderat mod ham, som muligt: · lad det være saa, hvad jeg dog kun til en
Oi1, s. 135 dent ikke vil være det; og · lad det være sagt høit for hele Folket:
CT, s. 71 ldre gjøre det: » · lad det være sagt i en god Tid.«
BOA, s. 189 des paa en vidunderlig Maade. · Lad det være skeet iaar fE, saa har altsaa
SLV, s. 307 r, som disse behøves: saa · lad det være skeet. Glem fremfor Alt Den,
DS, s. 237 orfalde til Spil, Drik, Hoer. · Lad det være som Præsterne forkynde det,
NB23:128 ges Fornemhed og Ophøiethed. · Lad det være som var Guds Sag næsten
NB21:17 som nu er den uundgaaelige. · Lad det være Sygdom – saa følger
EE2, s. 191 n Hukommelse saa trofast, saa · lad det være. Dette troer jeg rigtignok
Brev 27 a at gribe virksomt ind deri, · lad det, at Du i en travl Verdens dumme Øjne
Brev 27 den Pligt, at elske Dig selv, · lad det, at Du på en Måde er sat udenfor
Brev 159.1 overbeviist. Lev da vel; · lad det, til Dit Gavn, glæde Dig atter at
DS, s. 212 » atter Overdrivelse. · Lad dets Fødsel blive en Begivenhed og saa
CT, s. 112 g naar saa Aaret er omme, saa · lad dette Aars Lidelse være glemt, at naar
NB26:86 saa tænkte jeg: vel, saa · lad dette blive det Officielle, at vi ere slet
Brev 49 il en høi Grad. / Altsaa, · lad dette Brev gjøre Fyldest for min Udebliven;
Not15:4 il Schlegel, sagde jeg: saa · lad dette Forhold være en Parenthes. Hun
NB25:110 ver: er Du kaldet Træl, · lad dette ikke bekymre Dig, kan Du blive fri,
KG, s. 191 ger ( 1 Joh. 3, 13): » · lad dette ikke forundre Eder.« Ynglingen
OTA, s. 224 fra den verdslige Kunst, og · lad dette ikke tvesindet forstyrre Dig, eller
DS, s. 207 kun altfor lette at lokke. / · Lad dette kun blive sagt og hørt, hvad Sandhed
Brev 46 ynde Stok kom ind deraf, saa · lad dette lille Brev være et Forsøg paa
BOA, s. 291 ast i oprigtig Beslutning. / · Lad dette nu være foregaaet i den geographiske
LA, s. 9 skrift existerer: nu vel, saa · lad dette ogsaa være, hvad der oftere i
Papir 537 sagt ham paa Dødsleiet: · lad Dig aldrig mærke med, at Du eier Noget
KG, s. 107 være Noget, saa glem Gud, · lad Dig aldrig ret mærke med og lad det
Oi9, s. 374 kylde men ikke hjælpe Dig. · Lad Dig da for Alt ikke bedaare af Præsterne;
Brev 107 læs hele Verden et Stykke, og · lad Dig da fremfor Alt ikke forstyrre af mine
LF, s. 39 stor Gudstjeneste – saa · lad Dig da gribe af denne store Tanke, thi
NB23:228 nske anderledes: det heed ikke, · lad Dig dog overtale det er idel Trøst,
CT, s. 120 O, Du Lidende, hvo Du end er, · lad Dig dog sige! Man mener bestandigt, at
CT, s. 161 pes. / Saa vend Dig da om! O, · lad Dig dog sige, Herre Gud det er jo saa indlysende,
NB19:48 l at bære Dig.« Svar: · lad Dig dog sige; Du feiler jo som den Mand,
CT, s. 315 ørre end dette Hjerte! Saa · lad Dig dog trøste. Maaskee lærte Du
NB22:166 t betale Alt igjen, og saa · lad Dig dømme som Morder. / Gud som Fader
NB35:18 le Ilden, saa faae travlt med · lad Dig engagere ved den masseagtige Udbredelse,
CT, s. 24 e til Smilet. O, Du Stridende, · lad Dig formilde! Man kan glemme at lee, men
IC, s. 119 en af, riv Øiet ud – · lad Dig gilde for Himmeriges Skyld ( Matth.
TS, s. 62 il, det er mig der tales om. / · Lad Dig ikke bedrage – eller, vær
CT, s. 165 t troe paa det er vanskeligt; · lad Dig ikke bedrage af den forfængelige
CT, s. 251 r Dette heller ikke saaledes. · Lad Dig ikke bedrage af det Tilsyneladende.
CT, s. 132 elv er den Mægtige – · lad Dig ikke bedrage: det Menneske, der er
CT, s. 132 tungt at gjøre Andre rige? · Lad Dig ikke daarligen bedrage. Det seer saa
KG, s. 94 g saa igjen hvert enkelt Ark, · lad Dig ikke forstyrre af Forskjellighedens
AE, s. 367 ige til sin Sjæl: » · lad Dig ikke forstyrre af ham, han veed maaskee
NB:187 Dit Øie forøvrigt, og · lad Dig ikke forstyrre af Msk. / / / Der opmuntres
NB2:49 dette Forsøg, luk Dit Øie, · lad Dig ikke forstyrre af noget eneste Mskes
TAF, s. 287 stens Ord. / Og Du, m. T., · lad Dig ikke forstyrre af, at jegtaler saaledes
DS, s. 166 hristelige, det Ubetingede. Og · lad Dig ikke forstyrre, som var Fremstillingen
NB:206 rstaaelsens ell. Misundelsen. Men · lad Dig ikke forstyrre. Verden er besynderlig.
CT, s. 165 lot paa, at Du skal troe det. · Lad Dig ikke i din Tro forstyrre af Andre,
TTL, s. 414 Er Du virkeligen videre, saa · lad Dig ikke sinke; men hvis ikke, o, saa betænk,
LF, s. 36 Lydighed af Lilien og Fuglen. · Lad Dig ikke skrække tilbage, fortvivl ikke,
4T44, s. 294 og du da vilde sige til ham: · lad Dig nu nøies dermed; da vilde han vel
4T44, s. 295 byde ham en Slags Trøst: · lad dig nøies med at sidde tilbords i Himmeriges
NB27:57 og Sted mindes om det Ord: · lad Dig nøies med min Naade ɔ: elsk
NB27:55 Replikken svarer dertil » · lad Dig nøies med min Naade« Replikken
NB27:55 trøst Dig ikke, » · lad Dig nøies med min Naade«, at
NB27:55 e have Fortjeneste for mig; · lad Dig nøies med min Naade, » min
NB27:55 aa vigtig: da lyder Svaret: · lad Dig nøies med min Naade, min Kraft fuldkommes
NB14:72 Faarene fra Bukkene. / » · Lad Dig nøies med min Naade, thi min Kraft
NB27:55 itagen – men Svaret lyder: · lad Dig nøies med min Naade, thi min Kraft
NB27:55 g betyder ham Guds Kjerlighed. / · Lad Dig nøies med min Naade. / / I Almdl.
NB24:74 en om Pælen i Kjødet: · lad Dig nøies med min Naade. / Det slog
NB24:74 Grændse, og hviler nu i: · lad Dig nøies med min Naade. Inderliggjørelse
NB27:6 r det saa ikke med det Gode? · Lad Dig røre, og Du skal see, det var og
4T44, s. 294 røst, du bød en Anden: · lad Dig saa nøies med Guds Naade. / Stands
EE2, s. 281 rød. Bliv ikke utaalmodig, · lad Digteren sige det, saa lyder det smukkere:
PS, s. 234 lad da Harpen være stemt, · lad Digternes Sange begynde, lad alt være
EE1, s. 208 Dig. Evige Kjærlighed, o · lad Din Barmhjertighed holde mig, stød mig
EE:161 emme ikke mere kunde naae mig, O! · lad din Røst lyde for mig, høres af mig,
Not7:52 ge Lod blev til Deel at modtage. · Lad Din Sjæl ikke nedbøies, tag ikke
TS, s. 32 som det er at frygte Gud. Nei, · lad Din Stræben først, lad den først
EE1, s. 310 e Troldqvinde, Fee eller Hex · lad Din Taage forsvinde«, aabenbar
2T44, s. 212 / Men Anna derimod ... M. T. · lad Din Tanke hvile paa denne ærværdige
Papir 340:15 Alvor med Forhaanelsen. · Lad Din Tanke ikke for hurtigt bringe det i
KG, s. 247 en til at give det Betydning! · Lad Discipelen fortjent blive udskammet, eller
Brev 26 er / S. K. / Kjære Fætter! / · Lad disse Par Ord fra mig forvisse Dig om,
DS, s. 233 ikke over at svede: vel, saa · lad Dit Arbeide være Din Lyst, forstaae
OTA ig efter: vor Gud og vor Frelser, · lad Dit Forbillede staae ret tydeligt for Sjelens
CT, s. 181 r ikke snar med Din Mund, og · lad Dit Hjerte ikke overile sig med at tale
OTA, s. 213 ogsaa Du kan gjøre Noget, · lad dog ikke Dit Liv gaae hen i en unyttig
NB23:152 ved hvilke det forplantes .... · lad dog jeg beder Eder denne Kamp finde Sted,
YTS, s. 263 n / / Herre Jesus Christus, · lad Du Din hellige Aand ret oplyse og overbevise
NB34:13 ikke bringe Dig – men · lad Du mig gifte mig, saa skaffer jeg med Din
NB36:23 l maatte Gud vel svare: » · lad Du mig om det.« / Men Msket narrer
EE:67 / d. 13 Mai 39. / Gud i Himlene · lad Du mig ret føle min Intethed, ikke for
NB20:114 . Saa er det ligesom Gud sagde: · lad Du nu mig faae fat, thi naar Du selv skal
DD:185 t arbeide paa vor Salighed; O men · lad Du ogsaa da naar Loven taler høiest,
EE:31 Glandsen forsvandt – ? · Lad Du os aldrig glemme, at al Christendom
NB34:22 n har ligesom sagt til Gud: · lad Du os blot raade, Du skal see, Du vil faae
DD:196 i vi aade og bleve mætte. · Lad Du os føle at vi uden Dig slet Intet
DD:188.b en ikke kan give os Fred, o men · lad Du os føle, at Du kan give Fred, lad
DD:164 den hjemvante Fugls sikkre Flugt; · lad Du vor Tillid til Dig ikke være en flygtig
DD:164 e Hjertes skuffende Beroligelser; · lad Du vore Længsler efter Dit Rige, vore
EE2, s. 295 nde Aander forsøge derpaa, · lad dumme Mennesker, der ingen Forestilling
SLV, s. 359 t Vidne til denne Situation! · Lad Een, der aldrig gjorde Andet end skrive
NB21:58 sig selv – det generer. / · Lad Efterfølgelsen komme igjen – og
SFV, s. 74 re, Tiden berøve mig Alt, · lad Eftertiden give fuldeste Opreisning: hvad
Brev 68 ge det at følge, / Saa · lad ei blot Din Tankes Bølge / Men ogsaa
SLV, s. 69 t er sandt? Ja forsøg det: · Lad Elskeren, idet den Elskede synker salig
AE, s. 321 end gjerne vove Forsøget: · lad en af vore Systematikere paatage sig at
NB28:83 ghed og Hedenskab. / Replik. / / · Lad en Apostel forkynde Χstd, eller dog
NB26:9 orkynderens Liv er Commentaren. / · Lad en Apostel have sagt: en Christens Liv
NB14:106 / Saaledes er det Christelige. · Lad En blot for Alvor begynde paa at ville
NB30:18 or det jævne Borgerlige. · Lad en Borgermand faae det Indfald –
KG, s. 53 ivlelse søge forgjeves. Men · lad en Christen, som vil elske Næsten, søge,
KG, s. 61 t Jeg, det andet Selv. – · Lad en Digter beskrive, hvorledes Elskov skal
Papir 368-7.a Forhold til Virkeligheden. · Lad En docerende have 1000 Tilhængere, naar
DS, s. 249 Tag et menneskeligt Forhold. · Lad en Elskende sige til den Elskede: min kjere
AE, s. 440 et Første det Bedste? Nei, · lad en Endelighedens nemfingret Kræmmersvend
Papir 460.p delig ringe om Χstd! Men · lad En forkynde Χstd. saaledes, at han
Papir 460.p des paa et Msk. – Eller · lad En forkynde Χstd. saaledes, at man
NB32:24 il at skulle falde. / / / / · Lad En have en Erkjendelse, som er sandere
SD, s. 200 ltid at disrecommandere det. · Lad En have et Pakhuus fuldt af Guld, lad ham
NB26:41 it Eget og ind i den Elskedes. / · Lad En have med stor Opoffrelse gjort mig den
AE, note d til Skriftet er den taabelig. · Lad En have været tilstede ved en af Socrates'
AE, note var en dialektisk Tilbagegang. · Lad en hedensk religieus Taler sige, at her
AE, s. 298 t Attentat paa Videnskab. Men · lad en hegelsk Philosoph eller Hegel selv samtale
NB24:16 kaane sig. / Det er Potensation. · Lad en Hest være udaset og træt –
SFV, s. 88 aae i Spidsen for Mængde. · Lad En komme til en Saadan, et enkelt Menneske
NB:215 ae i Spidsen for Mængden. · Lad En komme til en Saadan, et enkelt ringe
AE, s. 220 , er Lærerens Inderlighed. · Lad en Lærende være begeistret, og i
NB15:122 og Dag ind underskyde sig. · Lad en Mand blive dømt paa Livstid for en
NB18:69 std. som den i Sandhed er. · Lad en Mand forkynde, at Du for denne Læres
NB18:69 kelig Ret. / Forsøg det! · Lad en Mand gaae hen til en anden og sige:
NB33:37 et seer vi jo ogsaa ellers. · Lad en Mand her i Danmark være saa uheldig
NB24:134 Tag blot msklige Forhold. · Lad en Mand sige om en Qvinde: det er min Hjertets
FB, s. 193 n at sige: den stakkels Pige. · Lad en Mand være i Saras Sted, lad ham vide,
NB32:99 n ikke heelt vil det. / Men · lad en næringsdrivende Silke-Præst blive
NB24:153 for ganske andre Tider. / · Lad En paa Luthers Tid fE træde op og sige:
AE, s. 36 og Lidenskab spændes ikke. · Lad en Parallelle belyse dette. Den, som troer,
NB15:86 rfor just det Uroligende. / · Lad en Pige blive elsket af en hende ubetinget
LA, s. 36 , hvordan Præsten saae ud. · Lad en Pige have en Hjertesorg og søge Ens
NB13:72 det vil røre til Taarer. · Lad En realisere det, og han bliver en redicul
DS, s. 251 er er sand Selvfornegtelse. / · Lad en saadan Handling skee for os, at vi ret
NB18:50 det er ganske ligefrem. Men · lad En sige: jeg er ikke saa ubeskeden at forlange
NB28:37.a desperat. Enten – Eller. · Lad en Skomagersvend prædike, men hans Liv
NB28:37.a hvad han lærer: vel. Eller · lad en Skuespiller declamere, saa veed man
LA, s. 36 e ud. Er dette ikke saaledes? · Lad en stadselig Dame have anvendt en sjelden
SLV, s. 170 lger Vinket og Indbydelsen. · Lad en stakkels Forfatter sidde skjelvende,
Papir 459 keligere bliver populairt: · lad En stille den Sætning Troen er et
NB20:97 ættes – det Høieste. · Lad En søge den usleste Bestilling –
EE:2 ene! aaben Du Øiets Kilder, · lad en Taarestrøm som en Syndflod udslette
NB23:24 tielle egl. er det Talende. · Lad En tie, men hans Liv udtrykke, at han i
NB31:88 jeftige sig med mine Buxer; · lad en trompetende Eftertid omtrent ligesaa
AE, s. 282 n være det allerfarligste. · Lad en tvivlende Yngling, men en existerende
SLV, s. 108 aber Forstanden af Glæde. · Lad en Ulykkelig, der ikke i Ægteskabets
NB31:115 e mod sig selv i Exempler. · Lad En være faldet i Vandet, der kommer
IC, s. 70 ad Menneskene ville dømme. · Lad En, der kunde have et høiere Vilkaar
NB13:67 l. en Afmægtig en Lindring. / · Lad En, der ret er sig bevidst at være en
KG, s. 319 Alle: o, vær barmhjertig! · Lad endeligen denne jordiske Tilværelses
CT, s. 324 e Himmelen om Frelse » · lad endeligen ikke Gud mærke, at Du er tilstede«:
NB11:156 . O, vend endnu engang tilbage, · lad endnu engang, for sidste Gang høre Din
SLV, s. 107 de og Katte og Narrestreger; · lad Eneboeren, der valgte negativt, lad ham
3T44, s. 258 e, og bedrager kun sig selv. · Lad Erfaringen stave sig frem, den vilde vel
NB17:60 id være som fortæret. · Lad et Blad udkomme to Gange hver Dag, med
SLV, s. 99 akler i den rummelige Sal. / · Lad et Chor Sandsigerinder føre op et luftigt
NB11:47 ne strax maa lide for sin Tro. / · Lad et fattigt Msk. virkelig for Alvor troe
AE, s. 33 rer ved Veltalenheds Hjælp. · Lad et Individ træde til, lad ham med uendelig
IC, s. 70 tte gaae ham galt i Verden. / · Lad et Menneske forsøge sig blot en lille
AE, s. 49 . O ja, jeg er beroliget. Men · lad et Menneske have Lidenskab nok til at fatte
EE2, s. 264 r ikke vare saa begunstigede. · Lad et Menneske være stolt, i Guds Navn,
KG, s. 106 ledes vi forholde os til Gud. · Lad et Menneske, menneskelig talt, elske Gud
KG, s. 106 længe tog sin Begyndelse. · Lad et Menneske, menneskeligt talt, i Hjertets
JJ:392 ns Aandrighed den væmmeligste. · Lad et Msk. synde personligt i Ungdommen, lad
NB26:61 ede kan bære et Msk. / / · Lad et Msk. ville arbeide for det Gode, flittigt,
DJ, s. 71 som skal snakke dem tilfreds. · Lad et Par Aar være forløbne, og tag
CT, s. 112 en indeholdt i dette ene Ord: · lad Evigheden hjælpe Dig til kun at lide
SLV, s. 411 gheder nok i Livet for Alle. · Lad Fattigfolk føle Armodens og Næringssorgens
NB13:77 ere være den Sag qvit. / · Lad Fattigvæsenet bestemme hvor meget et
NB36:24 ge kunne blive en Katastrophe. / · Lad fE Den der egentligen bærer hvad Idee
EE:154 ynger: / / Græd mit Øie men · lad flyde / Al Din Graad i Jesu Skjød /
NB25:97.a in Hat: Leiesvend, ih bevares, · lad for ingen Priis Nogen faae Andet at vide
TTL, s. 402 at drømme derom, fortabes. · Lad Forfærdelsen tage sit Bytte, o, denne
Oi5, s. 251 f officiel Christendom bort, · lad Forfølgelse komme: i samme Øieblik
4T43, s. 149 nde føres i Fristelse, da · lad Formaningen følge, Anviisningen til
KG, s. 70 e da hen og gjør derefter, · lad Forskjellighederne fare, at Du kan elske
LF, s. 48 Stilling i Alts Omvæltning, · lad Fuglen døe og Lilien visne: Din Glæde
AE, s. 308 aalmodigheden, man tænker: · lad gaae – og saa begynder den rene Tænken.
NB10:70 Nei, lad gaae, hedder det, · lad gaae i Afgrunden – og medens vi synke
AE, s. 360 re ti Rbdlr. derpaa: » · lad gaae med denne Visitations-Forretning,
NB8:24 yser for Intet – men siger: · lad gaae og finder det comisk: den msklige
Brev 263 ag, men Onsdag. Imidlertid · lad gaae! vi spadsere. – Hvad nu Deres
AE, s. 308 re yderst kjedsommeligt: saa · lad gaae, altsaa antaget. Saa gaaer Methoden
NB:13 sige det er Galskab, ell. Løgn! · Lad gaae, desto større er min Kunst. Thi
EE2, s. 163 er hvad man siger paa Dansk: · lad gaae, eller en Mediation som den at lade
NB10:70 for latterlig Galskab. Nei, · lad gaae, hedder det, lad gaae i Afgrunden
SD, s. 208 tænker som saa: » · lad gaae, jeg indrømmer, at jeg ikke har
EE2, s. 132 Erobringer. Større er det, · lad gaae, men skjønnere er det ikke; mere
G, s. 48 ip. Min unge Ven han tænkte: · lad gaae, og dermed stod han sig bedre end
IC, s. 225 skulde der balloteres – · lad gaae, paa det Vilkaar antage vi Christendommen.
NB20:9 heden i al Evighed ikke ind. · Lad gaae, siger man saa, lad os saa spendere,
SLV, s. 42 il det Betydningsfulde siger: · lad gaae. / Mennesket bestaaer af Sjel og Legeme,
BA, s. 319 a Synthesis og sige Mediation, · lad gaae. Dog Aandrigheden fordrer mere, man
AE, s. 309 e kan være anderledes, saa · lad gaae. Saa gaaer Methoden videre –
IC, s. 64 Sværmer er en Sværmer, · lad gaae; men at blive – for Alvor hans
NB20:22 / Saaledes med Anonymitet. · Lad Glandsen blive taget fra den, lad det blive
IC, s. 213 der er lutter sande Christne! · Lad Gud beholde Evigheden, hvor han dog neppe
TTL, s. 414 delse fra en Andens Tungsind. · Lad Gud være ene derom, han veed dog bedst
SLV, s. 75 ved at tage for meget, eller · lad Guderne have deelt ham og Qvinden være
SLV, s. 75 , og dog fuldkomnere end han. · Lad Guderne have taget en Deel af ham, medens
Not7:6 od til at haabe, barmhjertige Gud · lad Haabet atter befrugte mit golde og ufrugtbare
NB26:54.b ning af Udgivelsen af den Bog: · lad ham ( nemlig Mynster) nu have det. Men
NB28:5 skilligt til Nydelse – · lad ham afskaffe alt Dette: mon han derfor
NB29:96 at han var i Intrigues Tjeneste, · lad ham afsløre dette enorme og dog saa
Papir 340:2 Dit Ord til et Menneske, · lad ham aldrig glemme, at ogsaa da taler Du,
NB36:24 rer hvad Idee der er i Tiden, · lad ham arbeide taust i nogle Aar. I al den
JJ:392 dommen, lad ham forføre Piger, · lad ham begjere Vinen – der er dog Haab
NB14:106 ger ethvert Msk. / Nu vel saa · lad ham begynde der. Han gjør da Alvor af
NB22:85 elyser min Sag rigtigt, saa · lad ham beholde den Profit: at han selvstændigt,
SLV, s. 108 imelige, lad ham pleie Syge, · lad ham bespise Hungrige, lad ham klæde
SLV, s. 108 d ham klæde den Nøgne, · lad ham besøge den Fangne, lad ham trøste
AE, s. 209 ive ham af Trældommen, saa · lad ham betragte Christendommen. Lad ham forarges,
GU, s. 332 er uforandret, uoverstigeligt. · Lad ham blive endnu en Gang 70 Aar; men Bjerget
AE, s. 331 r gaaer det galt, nu vel, saa · lad ham blive stødt fra Thronen i et Oprør,
NB15:35 er ikke duer til Andet, saa · lad ham blive Theolog, det er dog den sikkreste
NB23:118 ldre Kirkelærere – og · lad ham blive Vidne til den Maade, paa hvilken
NB26:31 an leed, hidtil kun mindre, · lad ham blot prædike saaledes, og Forhaanelsen
NB14:106 e at behøve Χstus. · Lad ham bogstavelig give hele sin Formue til
Brev 9 paastaae, at M. er Tænker! · Lad ham bryde med Philosophien det er der Mening
CT, s. 273 nger, slaae ham ihjel, eller · lad ham deeltage i Forhaanelsen, i Folkets
SD, s. 200 t til de Fattige – men · lad ham derhos være dum nok til at begynde
AE, s. 92 værd at tænke over, saa · lad ham det, det er nok heller ikke behageligt
OTA, s. 188 liste sig gjennem Livet, saa · lad ham det, eller, gid dog Sandheden engang
AE, s. 438 olog. Vil Nogen lee deraf, da · lad ham det, men jeg gad dog nok see den Æsthetiker
AE, s. 422 remstilling kjedsommelig, saa · lad ham det; jeg skriver ikke for nogen Medaille,
DS, s. 172 fE Armod« – men · lad ham dog vogte sig, at han ikke selv forarmes
EE2, s. 201 ngt Menneske, begavet som Du. · Lad ham elske en Pige, elske hende ligesaa
KG, s. 214 men hvis han skal opbygge, da · lad ham endeligen passe paa at grave dybt;
AE, s. 30 e arbeide med rastløs Iver, · lad ham endog forkorte sit Liv i Videnskabens
EE2, s. 201 ligesaa høit som sig selv. · Lad ham engang i en rolig Time overveie, hvorpaa
EE2, s. 288 hi Forholdet er det Absolute. · Lad ham faae en mindre begavet Pige, han vil
AE, s. 331 dt fra Thronen i et Oprør, · lad ham falde i Slaget, lad ham forsmægte
EE1, s. 312 dse Afskeed med den Elskede. · Lad ham fare! – Situationen er gunstig,
AE, s. 440 mgang end med Sovekammerater, · lad ham finde det i sin søvnige Orden, at
AE, s. 209 ham betragte Christendommen. · Lad ham forarges, han er dog et Menneske; lad
TTL, s. 430 lik kalder disse Tanker frem, · lad ham forelægge sig selv det Spørgsmaal:
TTL, s. 430 lle være Alt for hinanden. · Lad ham forelægge sig selv det Spørgsmaal:
JJ:392 sk. synde personligt i Ungdommen, · lad ham forføre Piger, lad ham begjere Vinen
NB7:93 lge. Vil Gud det ikke, saa · lad ham forhindre det, men selv maa man ikke
AE, s. 331 r, lad ham falde i Slaget, · lad ham forsmægte fjernt, fjernt fra Alt,
EE1, s. 239 der nok blive Noget af ham, · lad ham forsøge sig, det er en Opmuntring
AE, s. 209 rges, han er dog et Menneske; · lad ham fortvivle om nogensinde selv at blive
TTL, s. 459 Glade? Tag den Udmærkede, · lad ham fryde sig ved sit Fortrin, naar Du,
IC, s. 70 ige og Syge og Elendige, nei, · lad ham ganske opgive sin Forskjellighed og
EE1, s. 286 fyrigt som en arabisk Hest, · lad ham gifte sig, han er tabt. Først er
NB26:86 gjøre det jeg ønsker, · lad ham give mig en god Avlsgaard, at jeg kan
TTL, s. 459 saa stor! Thi tag den Glade, · lad ham glæde sig ved sin Lykke, naar Du,
AeV, s. 79 ogle Udgydelser efter Bordet. · Lad ham have det; i Grunden er mit Bidrag meget
EE1, s. 267 hun at sætte sig ud over. · Lad ham have forført 10 Piger, hun tager
Papir 460 -Regler. Tænk en Anden, · lad ham have ganske anderledes Evner, være
NB27:84 te nu ikke en uhyre Smerte? · Lad ham have Sympathie, ret elske det at være
NB15:122 t lader sig overkomme. Men · lad ham hver anden Time blive forhørt igjen
4T43, s. 155 aaer, hvilket ikke er Lidet, · lad ham i Dig ved sit uvisse Mammon have kjøbt
Brev 11 ne Neveuer. Hils ham fra mig; · lad ham ikke forblive ganske uvidende om, at
OTA, s. 284 svinger den mod Sæden, da · lad ham ikke see til Lilien ved hans Fod, at
IC, s. 70 et høiere Vilkaar i Livet, · lad ham ikke, saadan forblivende i dette Vilkaars
TTL, s. 459 ellen vel stor? Tag den Unge, · lad ham ile frem med Haabets Tilforladelighed,
AE, s. 209 det nærmere end han troer; · lad ham indtil sin sidste Blodsdraabe arbeide
SLV, s. 108 e, lad ham bespise Hungrige, · lad ham klæde den Nøgne, lad ham besøge
EE2, s. 264 det, men lad ham være det, · lad ham kun ikke være stolt af Penge, thi
EE2, s. 273 ttes af Næringssorger. Men · lad ham kun lære at arbeide for at leve.
SLV, s. 241 e!: det er saa vidunderligt. · Lad ham kun see paa Tilværelsen og Verdenshistorien,
NB11:47 de 5 Brød og de 2 smaa Fiske; · lad ham leve saa: saa bliver han udleet af
AE, s. 33 . Lad et Individ træde til, · lad ham med uendelig personlig Interesse i
AE, s. 282 , men en existerende Tvivler, · lad ham med Ungdommens elskelige ubegrændsede
NB:36 ække sig en Smule tilbage. · Lad ham nu blot i et halvt Aar have levet saaledes
IC r, » han har hjulpet Andre, · lad ham nu hjælpe sig selv«: saaledes
BMT, s. 220 tilbage i Taushed. Det skete. · Lad ham nu kun spille klog ved Taushed; naar
NB29:96 / / Tænk en uhyre klog Mand; · lad ham nu ville fortælle sit Liv, eller
BA, s. 449 g døbe adskillige Børn. · Lad ham nu være begeistret o. s. v., den
Papir 460 re en glimrende Carriere. · Lad ham nu være gift, der er gaaet en Deel
SLV, s. 108 orstaaelse med det Timelige, · lad ham pleie Syge, lad ham bespise Hungrige,
EE2, s. 288 a Skjønheden paa sin Side. · Lad ham saa faae hiint Underbarn, han vil ikke
NB26:62 gt, at Pigen kan elske ham. · Lad ham saa faae Pigen. Og lad saa Aarene gaae,
AE, s. 49 evige Saligheds Betydning, og · lad ham saa forsøge at knytte den dertil,
AE, s. 418 de Anfægtelsens Categorie. · Lad ham saa pludseligen støde paa et af
NB36:24 e fremmedgjort for de Samtidige; · lad ham saa tage det Allersidste og i den intensiveste
NB14:106 ing, at han nok bliver salig. / · Lad ham saa tage og læse det N: T:. Dette
CT, s. 247 atte vel den Enkelte tale. Og · lad ham saa tale videre, at han kan fortolke
BOA, s. 127 trikken om Halsen« og · lad ham saa tale, saa er Situationen som en
SLV, s. 425 verken Frygt eller Sympathi. · Lad ham see en Mand gaae op ad en spændt
NB14:108 a dybt for Χstds Sag, · lad ham see til, hvorledes han engang forsvarer
NB14:147 re hans Fader længere, · lad ham seile i sin Søe. Til den forlorne
NB6:70 rom, i den Grad vil det Gode: saa · lad ham sige det ganske ligefrem, vil Gud saa,
SLV, s. 69 ende sit Hoved ved hans Barm, · lad ham sige til hende: søde Catinka din
NB16:73.a s ikke duer til Studering, saa · lad ham studere Theologie, det er den sikkreste
SLV, s. 63 d Socrates, jeg misunder ham, · lad ham takke for, at han blev en Græker,
SLV, s. 108 ad ham besøge den Fangne, · lad ham trøste den Døende, jeg priser
SLV, s. 105 eller mindre Falsum – · lad ham trøste sig med Udfaldet. Det er
AE, s. 282 id til en Videnskabens Heros, · lad ham trøste sig til i den Hegelske Positivitet
NB26:86 en virkelig elsker mig, saa · lad ham udtrykke det ved at gjøre det jeg
DS, s. 172 blive elsket – o, Kjere, · lad ham vel vogte sig derfor. » Det
FB, s. 193 en Mand være i Saras Sted, · lad ham vide, at dersom han vil elske en Pige,
EE2, s. 296 re Naturens Herre og Fyrste, · lad ham vige Pladsen for Qvinden, hun er dens
EE2, s. 264 dre, om han ikke var det, men · lad ham være det, lad ham kun ikke være
SLV, s. 110 blot Regnestykkets Klarhed, · lad ham være en Stodder, han vover mest.
SLV, s. 107 boeren, der valgte negativt, · lad ham være en ædel Sjel, lad hans Sympathi
EE2, s. 260 ter Du ham efter hans Frihed. · Lad ham være nok saa eiendommeligt bestemmet,
EE1, s. 100 eredt paa hans Commando-Ord, · lad ham være omringet af en talrig Skare
EE2, s. 281 med sin hele Magt frem i ham. · Lad ham være Taler, Præst, eller hvad
SD, s. 200 ve et Pakhuus fuldt af Guld, · lad ham være villig til at udgive hver en
IC, s. 125 menneskelig Overlegenhed, saa · lad ham, i Frygt og Bæven holdende sig til
SLV, s. 107 ham være en ædel Sjel, · lad hans Sympathi søge og finde Opgaver,
JJ:398 / Thi gaae langs Strandbredden og · lad Havets Bevægelse ledsage Tankernes Ubestemthed
DS, s. 203 e i » Naaden.« · Lad Hedningen med sin stolte Nakke slaae Himlen
G, s. 19 er Ligegyldighed eller Attraa; · lad hele Deres Optræden være ligesaa
4T43, s. 149 Anviisningen til Gud, eller · lad hellere reent være at give ham, glem
EE2, s. 255 hun finder Gjenkjærlighed; · lad hende blive lykkelig, og Du skal see, Sværmeriet
EE2, s. 255 blomstre paa hendes Læber; · lad hende blive ulykkelig, Du skal høre
SLV, s. 397 t, at det skal standses, saa · lad hende derom; thi saa hjælper hun ham,
EE1, s. 373 i hendes Frihed vil jeg eie. · Lad hende forlade mig, den anden Strid begynder
EE1, s. 317 kygger, jeg henter hende op, · lad hende hade mig, foragte mig, være ligegyldig
LA, s. 36 og søge Ens Fortrolighed, · lad hende have Sorgens Inderlighed i den evige
SLV, s. 295 r kan jeg ikke huske, altsaa · lad hende hedde Madame Scribe. Hun siger da
EE2, s. 296 se tunge Lænker – og · lad hende løbe som en Vanvittig, en Forbryderske,
SLV, s. 133 es Sorg være nok saa dyb, · lad hende mindes ham, hendes Sorg er dog abstrakt
SLV, s. 350 sig i de fornuftige Grunde. · Lad hende nu udtænke 5 Forsigtigheds-Midler,
EE2, s. 280 e, at de kunne udrette Noget. · Lad hende ovenikjøbet være bleven ulykkelig
FB, s. 192 na: send en af Pigerne hen og · lad hende see, om han lever, men hvis ikke,
SLV, s. 69 de skal møde for Alteret, · lad hende træde frem med den bedste Samvittighed
EE2, s. 280 ulykkelig ved Kjærlighed, · lad hende være bleven berøvet den sidste
TS, s. 75 lgift, og, for den Sags Skyld, · lad hende være en Navnkundighed –
EE2, s. 255 han er Alt. Tag en ung Pige, · lad hende være fjantet, forskruet, ret en
SLV, s. 133 ges i den tungeste Skjebne, · lad hende være ulykkelig gift, hvad er en
SLV, s. 133 e poetisk end den unge Pige. · Lad hendes Barn døe, og see da den sørgende
G, s. 87 e skjules af den ydmyge Kappe, · lad hendes kongelige Blik, der beherskede Verden,
G, s. 87 ndes Øies Glands udslukkes, · lad hendes ranke Skud bøie sig i Aarene,
SLV, s. 133 unge Pige miste den Elskede, · lad hendes Sorg være nok saa dyb, lad hende
G, s. 87 en jordiske Skjønhed visne, · lad hendes Øies Glands udslukkes, lad hendes
AE, s. 110 gsaa vove et Tankeexperiment. · Lad hiin uendelige Abstraktions Akt være
Papir 423 ei synde. / 7 Taler. / No 1. / · Lad Hjertet i S. ei s.     saa / Du opgiver
Papir 422 ngende Haar kan blive det. / · Lad Hjertet i Sorgen ei synde / Indgang. /
NB8:46 b til Usselheden. / » · Lad Hjertet i Sorgen ei synde« /
Papir 421 Beskrivelse – · lad Hjertet i Sorgen ei synde, betænk: det
Papir 423 ladet Hjertet synde i Sorgen. / · Lad Hjertet i Sorgen ei synde. / 7 Taler. /
Papir 421 » · Lad Hjertet i Sorgen ei synde.« /
Papir 421 erpaa sagde den advarende: · lad Hjertet ikke synde i Sorgen – betænk:
KG, s. 44 hedens » skal«. · Lad hundrede Kanoners Torden tre Gange dagligt
NB2:101 angeliet om den utro Husfoged. / · Lad Husfogeden selv eie det Hele: ja saa er
CT, s. 84 er den kort skrevet: » · lad hver Dag have nok i sin Plage.«
FV, s. 26 han kulseiler; lad Slægten, · lad hver Enkelt i den forsøge at bestaae
DD:202 Tempel, hvori Du vil tage Bolig. · Lad hver ureen Tanke, hver jordisk Begjær
SLV, s. 282 elsen ødsler i det Store, · lad hvo der vil tale om en Elskov, der kræver
OTA, s. 140 rne fra Tvesindethed; det er, · lad i Sandhed Dit Hjerte kun ville Eet, thi
JC, s. 57 ale om en objektiv Tvivl; thi · lad Idealiteten og Realiteten i al Evighed
EE1, s. 309 ke hist, slaa Sløret ned, · lad ikke hans profane Blik besmitte Dem; De
KG, s. 69 ste som Dig selv!« · Lad ikke være at troe, fordi Budet næsten
JJ:398 , snart ikke høres – men · lad ikke Øiet forelske sig i Vandets Bevægelse,
AE, s. 46 f hans mageløse Opdagelse. · Lad imidlertid Kirketheorien holde Stødet
SLV, s. 206 seinem Bette? heißt es? / · Lad Imogen have ret i, at der Männer Schwüre
Brev 82 og faaes hos Schubothe, men · lad Ingen ahne at det er til mig. / din oprigtigt
Brev 80 e Taushed maa hvile derover. · Lad Ingen ahne, at jeg ønsker det. Hidtil
EE1, s. 100 ke den mindste Bevægelse, · lad ingen Hemmelighed, intet Uudsigeligt blive
Brev 82 r lutter Opmærksomhed. · Lad ingen Leilighed gaae ubenyttet hen, hvor
EE1, s. 402 Farvel min smukke Marie .... · lad Ingen mærke, at Du har seet mig herude
EE1, s. 100 nken i dens hurtigste Flugt, · lad Intet kunne undgaae ham, ikke den mindste
FB, s. 117 det Bedste, jeg kan give Dig. · Lad Isaak aldrig faae det at vide, at han maa
AE, s. 365 og, og faae Tid til Alt. Men · lad Kammerraaden bare tage sig iagt, at han
EE1, s. 321 thi hun bar sig selv. · Lad Kirkens Lærere stride om Madonnas Himmelfart,
KG, s. 69 lskede trofast og ømt, men · lad Kjerlighed til Næsten være det helliggjørende
KG, s. 69 n oprigtigt og hengivent, men · lad Kjerlighed til Næsten være hvad I
3T43, s. 75 ang følger bestemte Love, · lad Kjerligheden boe i Nødens Øieblik
OTA, s. 143 det Samme i hver sin Yttring. · Lad Kjærlighed oplyse det. Den, der i Sandhed
4T44, s. 356 jo hellere høirøstet! · Lad kun de verdslige Bedrifter blive større
OTA, s. 370 vle om Gud er Kjærlighed. · Lad kun den fade Lovpriisning af Guds Kjærlighed
Brev 69 trods nogen Ting behager. / · Lad kun den simple Mand, som elsker Grød
AE, note idste, hvor man ikke skal lee. · Lad kun det Comiske være med; saa lidet
Ded:101 em til at læse, langtfra, nei · lad kun det fare. / Men modtag Bogen som et
NB:73 bede og prædike o: s: v:. · Lad kun det udvortes Msk. fordærves, det
EE2, s. 105 ilien. Det veed Du meget vel, · lad kun Din Vittighed spille med alt Sligt.
4T43, s. 153 akke Gud, som han ikke seer? · Lad kun en Pharisæer fremsætte Sandheden
4T44, s. 329 ringer ham til at forstumme. · Lad kun en verdslig Beundring mene, at Paulus
SLV, s. 89 solut Tro paa Ægteskabet. · Lad kun Forfarenhed i Livet ville nøiagtigt
SLV, s. 89 oen gjør Fyldest for Alt. · Lad kun Forstand og Kløgt og Raffineri tælle
TTL, s. 405 orstanden indestaaer for den. · Lad kun Forstanden dømme det Forgængelige,
BI, s. 356 øste, førend den saaer, · lad kun Ironien tugte den. Der er i ethvert
BI, s. 323 som hedenske. Imod alt Sligt · lad kun Ironien tumle sig. Men det er ikke
OTA, s. 339 nei det er Dig gavnligt. · Lad kun Lidelsen tiltage, det er Dig gavnligt,
BA, s. 356 ligt, er aldeles i sin Orden. · Lad kun Menigheden søge med, eller dog indeslutte
OTA, s. 431 oden Overbeviisning ud. Nei, · lad kun Overbeviisningen voxe i Stilhed, men
AE, s. 374 llem Gud og et Menneske ( thi · lad kun Speculationen beholde Menneskeheden
EE2, s. 122 Eder saa lystige som I ville; · lad kun Theater-Heltene gaae under, eller lad
EE2, s. 28 ære comisk og tragisk. Men · lad kun Tiden fortære, og jo mere den faaer
Papir 434 men, som Forholdene ere, · lad kun Ulvene komme, at vi kunne faae at see,
4T44, s. 292 som et Menneske behøver? · Lad Livet svare, og Talen gjøre hvad Livets
BA, s. 385 re nu som det være vil, · lad Logiken see til at hjælpe sig selv.
G, s. 87 nke Skud bøie sig i Aarene, · lad Lokkerne tabe den besnærende Magt, naar
Brev 68 d jeg med dette tænker! / · Lad Lykketræffet ikke blot / Ved Gade-møder
EE1, s. 370 g jeg opnaaer, hvad jeg vil. · Lad lærde Disputatorer sætte en Ære
NB16:73 gaae saa aandeligt til, saa · lad Læreren give Afkald paa Betalingen.
AE, s. 220 ilken et Resultat forhindrer. · Lad Læreren i Forhold til den væsentlige
CT, s. 161 paa Maalet ( Evighedens), saa · lad Maalet, hvad det er og skal være, blive
EOT, s. 264 rinden. Og hvad er saa Alvor? · Lad Manden i Henseende til Tanke have mere
EE2, s. 296 l Rædsel for Menneskene. / · Lad Manden opgive Fordringen paa at være
NB21:92 ganske andre Belysninger. / · Lad Martensen skulle læse en af Luthers
BA, s. 337 Hjælp af den blev Candidat. · Lad Mathematikere og Astronomer hjælpe sig,
SLV, s. 216 m et vanartet Forsøg, men · lad mig aldrig blive saaledes helbredet, at
SLV, s. 216 odt, om den end maa luttres, · lad mig aldrig lære at prutte, jeg maa dog
LF, s. 37 di Fristelse«, det er, · lad mig aldrig nogensinde ved Ulydighed vove
KG, s. 317 den ugudelige Penge-Dyrkelse. · Lad mig anføre et Exempel, det første
Brev 280.1 see, ell. om De saa vil, · lad mig Ankomsten vide, at jeg paa vanlig Viis
CT, s. 114 n een Gang, men seirer evigt. · Lad mig anskueliggiøre Dig denne Forskjel.
KKS, s. 101 igt beundrende Anerkjendelse. · Lad mig antyde denne Tidens Forsvinden ved
KG, s. 324 i at see Barmhjertigheden. / · Lad mig atter og atter oplyse dette. Dersom
Oi5, s. 227 se om, hvad Christendom er. / · Lad mig belyse dette blot fra eet eneste Punkt.
ATV, s. 210 ikke videre indlade mig; men · lad mig benytte Leiligheden til at minde om
DS, s. 163 ller har Du ikke seet det, saa · lad mig beskrive Dig det. Han sidder høit
TS, s. 72 Magt! / Saaledes med Qvinden. · Lad mig beskrive Dig en saadan Qvinde, en Ordets
TS, s. 74 Du være en Magt, o Qvinde, · lad mig betroe Dig, hvorledes. Lær Taushed;
SLV, s. 343 ave, det kan blive lidt nok. · Lad mig blive hendes Morder, om saa skal være,
EE1, s. 343 nok, men jeg har ingen Lyst, · lad mig blive hjemme ... I kaade, overgivne
Brev 159.1 Sagen saaledes, vel, saa · lad mig blive i hiint fromme Bedrags Charakteer:
KG, s. 268 ogsaa sagt til Kjerligheden: · lad mig blive Noget for mig selv, noget Eiendommeligt.
EE1, s. 344 .... Gaaer Eders egen Gang! · lad mig blive udenfor .... Saa har I ingen
TS, s. 89 selv, hvad Christendom er, og · lad mig blot erindre derom. Det, hvorved den
NB24:40 t ikke. Saa kommer jeg og siger: · lad mig blot knytte den lidt fastere. Nei,
DS, s. 231 , op med Hovedet! » O, · lad mig blot med Fred!« » Nei,
NB34:39 td. og demoraliseret Mskene: saa · lad mig blot med to Ord vise Forholdet. /
NB21:110 dette ugunstigt, thi han siger: · lad mig blot om Det; det Eneste jeg forlanger
Papir 428 l endda gaae ganske godt ; · lad mig blot passe paa, ikke i altfor høi
NB23:51 til Admiralitetet. – · Lad mig blot tilføie et novellistisk Træk
TAF, s. 281 et videre at tilføie. Dog · lad mig blot udtale Dette, hvad der paa en
NB21:12 .     Mundus vult decipi. / / · Lad mig bruge mig selv, o, og gjører mig
TTL, s. 402 ndste. Og er det saaledes, o, · lad mig da begynde forfra; vend tilbage, Du
NB6:27 hvad nu Forargelsen angaaer, · lad mig da for Alt ikke udgive mig for mere
CT, s. 145 am, at han lider den. / / Saa · lad mig da forsøge at tvinge om muligt den
Brev 141 ag. Du misforstod mig. Saa · lad mig da fortælle en anden gammel Historie,
LF, s. 25 aaer Lov at søge Andet, saa · lad mig da gjøre Begyndelsen med at søge
Brev 266 at spadsere i System, saa · lad mig da her forsøge en lille Theorie
NB22:84 vo har en saadan Hukommelse! Saa · lad mig da idetmindste ikke glemme den Din
BMS, s. 124 tages i strengeste Forstand. · Lad mig da med nogle faa Træk forsøge
TS, s. 39 r jeg røgtet mit Ærinde: · lad mig da nu ikke i det sidste Øieblik
EE2, s. 187 ig, men jeg vil her vove det. · Lad mig da, hvorledes det end er gaaet til,
Oi10, s. 415 e end det Himmelraabende. / · Lad mig danne et Exempel. / Der lever i en
NB20:57 g at afdøe fra Verden. / · Lad mig danne et Exempel. Der lever samtidigt
OTA, s. 224 dømme, om Taleren er det. · Lad mig derfor ( at ingen Mislighed lades bag
Brev 18 og Alt hvad dertil hører. · Lad mig derfor strax med omgaaende Post vide,
Brev 21 r vidtløftigt her at udføre. · Lad mig derimod takke dig for Artiklen, forsaavidt
TS, s. 99 lad mig tage et Exempel, og · lad mig dertil vælge, hvad vi Mennesker
IC, s. 165 agt i hans Fornedrelse. / Men · lad mig dog danne et ganske simpelt Tilfælde,
BMS, s. 124 aes ved et Sandhedsvidne; men · lad mig dog erindre Dig derom, at dertil fordres
Brev 66 Hr Cand. Kiellerup. / Adjunkt. / · Lad mig dog takke Dem for det modtagne Exemplar
YDR, s. 114 artiet. / S. Kierkegaard. / / · Lad mig dog tilføie Følgende, for at
AE, s. 327 og Menneske at existere deri. · Lad mig endnu engang belyse dette. Man skulde
IC, s. 122 de, at han skulde hjælpes. · Lad mig endnu engang gjøre dette tydeligt,
BOA, s. 148 r den størst mulige. Thi · lad mig endnu engang oplyse den særlige
NB26:39 jo vente en 8 Dage. / / / / · Lad mig endnu engang tage den Sag op, det har
Brev 124 torv / Kjære Hr Professor! / · Lad mig endnu engang takke Dem for min Snedkersvend;
KG, s. 316 u har besvaret Dig det; eller · lad mig erindre Dig om, hvorledes Du besvarede
EE2, s. 255 iget mig med ethiske Indtryk. · Lad mig et Øieblik endnu dvæle ved den,
DD:208 tandser Hastværksen. / P. · Lad mig et Øieblik standsere deres bevingede
EE1, s. 240 den første Kjærlighed, · lad mig faae den, jeg skal gjøre den færdig;
NB11:165 de at stride paa er denne: · lad mig faae Dig at see, Du som taler saaledes,
SLV, s. 363 ste være for hende, eller · lad mig for første Gang igjen være forenet
KG, s. 178 dog har jeg een Bøn, o, · lad mig forblive i Gjelden«: var dette
TS, s. 85 l jeg beskrive denne Lidelse! · Lad mig forsøge det; men lad mig strax forud
Papir 389 o skal da forkynde Sandheden? / · Lad mig forsøge et Tanke-Experiment, Herre
Papir 497 askee dog ikke ret til at gyse: · lad mig fortælle Dig Noget, som Du ikke
Oi8, s. 354 En Evighed til at fortryde! / · Lad mig fortælle en Historie. Jeg har ikke
Oi5, s. 243 Officielle: det Personlige / · Lad mig fortælle en lille, psychologisk
HGS, s. 198 rdnende Provst, Knaldboden. / · Lad mig fremdeles – jeg seer af Provst
EE:161 ilde Røst, lad mig kjende den, · lad mig følge den. Du værdige H: A:,
IC ien bevise, at Christus var Gud? / · Lad mig først gjøre et andet Spørgsmaal:
Papir 457 Strid med Kongen af Engeland. / · Lad mig først med et Par Ord lægge til
BA, s. 438 e Tilstandens Forfærdelse: · lad mig gaae for det Elendige jeg er, eller
CT, s. 97 an mindes om noget Høiere: · lad mig gaae for Det, jeg er. Saa gaaer Aandens
NB24:30 nok tillade mig det, altsaa · lad mig give Dem et Raad: er der Noget hos
PS, s. 229 jeg nu var saa latterlig, saa · lad mig gjøre det godt igjen ved et nyt
NB29:112 d. ikke er til. Og hvad saa? Ja · lad mig gjøre det novellistisk. / Saa tager
BOA, s. 148 at være extraordinair) og · lad mig gjøre det ved at tage et Hensyn
Papir 380:2 dre, men vil Ingen Anden, saa · lad mig gjøre det. / Den Maade paa hvilken
Oi8, s. 366 er saa uendelig let gjort. / · Lad mig gjøre Dig denne Tanke tydelig. Tag
SLV, s. 218 fristes; Fader Abrahams Gud · lad mig glemme, hvorledes den tilberedes! Fader
HH:9 ld mig ikke atter ud til nye Kampe, · lad mig glæde mig ved hvad Du gav mig, ved
SLV, s. 359 forandret. Derpaa sagde hun: · lad mig græde, det lindrer. I Loven er al
EE2, s. 205 Alt – det er Friheden. · Lad mig her anstille en lille psychologisk
TS, s. 58 rd. / Ene med Guds Ord! M. T., · lad mig her gjøre en Tilstaaelse om mig
Brev 84 Forstand er atter Lidenskab. · Lad mig her trække fra Læderet. Sømmer
EE:161 ig og for Msk., du den gode Hyrde · lad mig høre din milde Røst, lad mig
Brev 273 god rolig Nat –! og · lad mig høre fra Dem, naar De vaagner, og
Brev 114 eraturen erfare det Vigtigere. / · Lad mig høre fra Dig; skulde Du paa nogen
DS, s. 163 re et Menneske ganske ædru. · Lad mig i en billedlig Tale fremstille Dig
SLV, s. 343 Forstand, frels mig fra Eet: · lad mig ikke blive hendes Velgjører. Ganske
Brev 317 vmod kom̄er tilsyne; men · lad mig ikke eensidig og uretfærdig for
Brev 83 det gl. og besvarer det i det ny. · Lad mig imidlertid gjøre en almdl. Bemærkning
OTA, s. 415 kjende Andre Christendommen. · Lad mig imidlertid ved et simpelt sandseligt
OTA, s. 248 s denne Tale begyndte, eller · lad mig kalde det tilbage i Din Erindring.
EE:161 ad mig høre din milde Røst, · lad mig kjende den, lad mig følge den. Du
AA:54 aae Du ikke Haanden af mig – · lad mig leve og forbedre mig – / Da Adam
Papir 469 slaae mig nu ihjel og · lad mig leve«, dette Snigmord, der
NB7:75 , gjør Du med mig hvad Du vil, · lad mig lide alt dette, som næsten bringer
HGS, s. 198 d, læser hvad jeg skriver; · lad mig lægge Dig en Ting paa Sinde: læs
Brev 269 De havde Lyst til at gaae, · lad mig nu ogsaa være Den, der ender, Den
GU, s. 329 han siger formanende til mig: · lad mig nu see, at Du med Sagtmodighed finder
TS, s. 56 r til næste Dag, siger han: · lad mig nu see, at I kan Eders Ting godt imorgen.
NB2:31 eds-Replik i Døden: / » · lad mig nu see, at I, som have levet samtidigen
AE, s. 146 g om det Verdenshistoriske. / · Lad mig nu ved et Billede mere anskueligt minde
Papir 463 ig ikke saaledes ad – thi · lad mig nu vise hvorledes man kan frembringe
Brev 280 havn dann hören sie! / · Lad mig nu, saasnart De er kommet til Kiøbenhavn,
TS, s. 49 etning af Inderliggjørelse. · Lad mig nøiagtigt bestemme, hvor jeg saa
Brev 290 n), som afsendtes d. 4 Aug, saa · lad mig ogsaa det vide. / Kjære Hr Magister!
Papir 389 kke ved Tanke-Experimenter, saa · lad mig ogsaa forsøge eet. / Tænk et
NB10:39 nok ikke just var en Skurk: saa · lad mig ogsaa holde ud som Forf. at synes en
GU, s. 338 s Du var, o elskede Kilde, saa · lad mig ogsaa prise den, nu Du er forsvunden,
EE2, s. 77 Barnefødsel,« men · lad mig ogsaa være fri for Din Kaadhed,
Brev 116 iil. Saa glæd Dig da, og · lad mig opleve den Glæde, at glæde mig
Papir 345 ndighed kan blive prentet. · Lad mig oplyse det med en Analogie, og jeg
KG, s. 374 , saa er Gud den naadige Gud. · Lad mig oplyse dette Forhold ved en Begivenhed.
BN, s. 114 limathias, som nu er i Welten. · Lad mig oplyse dette Forhold ved et andet Forhold.
KG, s. 201 dda ikke beviser saa meget. / · Lad mig oplyse dette Forhold ved et simpelt
OTA, s. 402 es bedragne af Timeligheden. · Lad mig oplyse dette Forhold ved et simpelt
BOA, s. 101 e, uendelige Afstand fra dem. · Lad mig oplyse dette med et Exempel fra en
NB33:50 et at være Χsten. / · Lad mig oplyse dette Noget nøiere og knytte
Papir 371:1 gt, mere siger jeg ikke. · Lad mig oplyse dette saaledes. Enhver vil dog
KG, s. 184 er Fuldkommenhedens Baand. / · Lad mig oplyse dette Samme ved at tale om et
Papir 365:5 Ethiske som Videnskab. / · Lad mig oplyse ved et Exempel. Militairet antager,
NB13:72 Tag Maria Magdalene; · lad mig prædike om hendes dybe Syndsbevidsthed,
Papir 497 se, tænk det – og · lad mig saa fortælle, hvad Du maaskee ikke
AE, s. 367 aaskee til dit hele Liv. Nei, · lad mig saa hellere fra Begyndelsen vide, at
AE, s. 378 nker idetmindste saaledes: · lad mig saa i Verden blive hvad det saadan
Brev 181 / Og saa, kjære Jette, · lad mig saa indhente det Forsømte: en velmeent
Brev 16 ubetydeligste Gjenstand i Naturen. · Lad mig saa kun sætte nogle Penge til, lad
TSA, s. 81 te vil jeg nu forsøge; og · lad mig saa passe paa ikke at bakke snagvendt,
NB13:72 g hiin rige Yngling – · lad mig saa prædike om, at han dog ikke
NB10:159 sidste Ord til de Medlevende: / · Lad mig saa see, at I, der have levet samtidigen
Brev 124 taget paa Hospitalet. / Og · lad mig saa til det: Deres, jeg vilde underskrive
NB33:26 Milde, det er den dybeste. · Lad mig sammenligne det med Noget. Naar En
NB11:192 igt hvad tænkte jeg da? · Lad mig samvittighedsfuldt gaae behørigt
Brev 82 , at det rører sig i mig. · Lad mig see I tage Eders Tempo iagt, som bestaaer
AE, s. 128 ids hellige Spøg, sigende: · lad mig selv være som skabt for et Indfalds
SLV, s. 309 ennem Bedraget. Skab mig om, · lad mig sidde, naar jeg sidder hos hende, som
NB14:112 . Og saaledes forstaaet – · lad mig sige Dem det – er De en Mulighed;
Brev 66 . Saaledes forstaaet – · lad mig sige Dem det – er Deres Liv.
NB10:213 og om Du maaske – ja · lad mig sige det som det maaskee er –
YTS, s. 257 ristelse i Sandhed er, nu saa · lad mig sige Dig det. Der fordres: at Du har
YTS, s. 255 er den meest Lidende, nu saa · lad mig sige Dig det. Ikke den tause Fortvivlelses
NB30:41 ae skjønnere eller sandere. / · Lad mig som Exempel ( og det er just dette
TS, s. 85 ! Lad mig forsøge det; men · lad mig strax forud tilbagekalde Forsøget
EE2, s. 226 omme i et Menneskes Hjerne. / · Lad mig svare Dig, som Du har fortjent det.
NB26:7 ikke at være en Christen. / / · Lad mig tage det Socratiske. Vildfarelsen,
Papir 537 t en listig Gavtyvestreeg. · Lad mig tage en Analogie. Tag Fæsterne,
NB30:41 en saadan Barnagtigheds Skyld); · lad mig tage en i og for sig selv ret prægnant
Papir 469 endnu et Exempel? Nu vel, · lad mig tage en Mand, der paa forskjellig Maade
DS, s. 176 været at være ædru. / · Lad mig tage endnu et Exempel. Der var en Tid,
NB25:68 re det Χstlige. / 4 / · Lad mig tage et analogt Tilfælde. Den strengeste
DS, s. 164 ledes skal jeg beskrive dette? · Lad mig tage et andet Billede, der fører
NB16:11.a den Enkelte«. / Eller · lad mig tage et andet Billede. De Enkelte,
NB30:12 re en Art Selvmodsigelse. · Lad mig tage et andet Forhold. Bagvaskelse,
TS, s. 99 ger fast ved hans Selviskhed! · Lad mig tage et Exempel, dannet efter hine
TSA, s. 106 – i feile Kategorier. · Lad mig tage et Exempel, det første det
BOA, s. 222 t – i feile Kategorier. · Lad mig tage et Exempel, det første det
NB12:178 f Betydning for den Sort Msker. · Lad mig tage et Exempel, og af dem har jeg
TS, s. 99 idt digterisk Værd – · lad mig tage et Exempel, og lad mig dertil
NB28:6 re Anmeldelse om for Gud. / · Lad mig tage et Exempel. Χstus siger til
Oi7, s. 313 igt, at han er ham fremmed. / · Lad mig tage et Exempel. At leve saaledes,
NB17:69 n Sammenholdets Dom videre. · Lad mig tage et Exempel. En Lærd, der med
Oi5, s. 234 digt de Andre, Flokken med. / · Lad mig tage et Exempel. I » Christenhed«
NB32:126 Fortabthed i det Ubetingede. / · Lad mig tage mig selv. At jeg virkelig er opmærksom
Brev 62 rkningen om den Dag igaar. · Lad mig takke Dem for den idag, jeg skal nok
DS, s. 150 , men bevæger Andre dertil, · lad mig takke dem hver især, og Dig atter
TS, s. 33 æger Du ogsaa Andre dertil, · lad mig takke dem hver især, og Dig atter
NB6:2 ter! / / Lad mig takke Dem, o · lad mig takke Dem, at De har villet kalde paa
Brev 276 er! / Lad mig takke Dem, o · lad mig takke Dem, at De har villet kalde paa
NB6:2 . / Kjære Hr Magister! / / · Lad mig takke Dem, o lad mig takke Dem, at
Brev 276 / Kjære Hr Magister! / · Lad mig takke Dem, o lad mig takke Dem, at
TS, s. 33 ligt, høit! Gjør Du det, · lad mig takke Dig derfor; gjør Du det ikke
Brev 42 ke mere Tid. / Dog Eet endnu, · lad mig takke Dig, for hvad jeg veed at vurdere
DS, s. 150 muligt høit. Gjør Du det · lad mig takke Dig; gjør Du det ikke blot
Brev 271 rlanger jeg ikke mere, saa · lad mig takke for Touren. Vi skilles nu ad;
NB33:19 e Χstne. / Det Numeriske. / · Lad mig tale billedligt. Sæt det var saa,
NB28:52 Virkelighed. / / / / · Lad mig tale billedligt. Tænk et Land, beliggende
NB26:96 / Men saaledes er det ikke. · Lad mig tale ganske mskligt derom, om hvorledes
NB27:84 oder, det at være Msk. / · Lad mig tale ganske mskligt derom. Jeg gjør
FB, s. 168 ttede Abraham for det Almene? · Lad mig tale menneskeligt derom, ret menneskeligt!
Brev 234 og regner endnu derpaa. / · Lad mig tale om den sidste Begivenhed. Maaskee
NB33:50 sige, afbøder Trykket. / · Lad mig tale saaledes, der gives jo Dyre-Skabninger,
NB26:86 at ville ligne Forbilledet. · Lad mig tale sindbilledlig. Tænk den mægtige
EE2, s. 198 igger et enten – eller. · Lad mig tale til Dig, som jeg aldrig vilde
Papir 454 jellands beundrede Biskop. · Lad mig tale, som jeg føler det! / Sjeldne,
Oi6, s. 260 den oprindelige Christendom: · lad mig til den Ende benytte tvende Mænd,
Oi7, s. 315 mindst da Christendommen. / · Lad mig til hvad jeg vil sige benytte et Billede;
Papir 556 vi alle ere Χstne; og · lad mig til Oplysning benytte mit Liv, hvad
DRT, s. 164 , man maaskee vil give Sagen. · Lad mig til Oplysning tage et andet Forhold.
NB29:76 Ønske af Biskop M., saa · lad mig tilføie en Bemærkning desangaaende.
PPM, s. 138 ok. / Her kunde jeg ende. Dog · lad mig tilføie et Par Ord i Anledning af
NB24:46 n Vanskelighed. Thi sæt, · lad mig tænke denne Mulighed, at det lykkedes
NB30:11 ig Alvor. / Men Hegel – o, · lad mig tænke græsk! –: hvor har
NB21:110 std. i strengere Forstand. / / · Lad mig tænke mig en meget Overlegen i Forhold
NB29:112 er. / En Præst; min Sag. / / · Lad mig tænke mig en Præst; jeg forpligter
NB12:86 troer, at Gud er hans Fader. / / · Lad mig tænke mig en saadan. Lad det være
BN, s. 117 ganske andet Sted end de ane. · Lad mig tænke Situationen. Med Sværdet
DS, s. 245 r blevet gjort om efter os. / · Lad mig ved et Billede oplyse hvad jeg mener.
EE2, s. 253 r sin Onkel, men sin Fader. / · Lad mig ved et Exempel oplyse, hvad jeg mener.
Brev 45 Dersom De har Leilighed, saa · lad mig vide noget derom. / Lev vel! /
HJV, s. 179 er En den Naadige, nu vel saa · lad mig vove at forlange af ham, at han skal
HJV, s. 180 en menneskelig Redelighed. / · Lad mig vove det Yderste, for om muligt at
AE, s. 378 ig for at finde mig deri, men · lad mig være fri for Eet: for Alvor at blive
NB24:82 n vilde sige: » ach, · lad mig være i Fred for Eders Dybsind og
Oi10, s. 393 esterskabets Virtuositet. / · Lad mig, for at tage et Exempel, erindre om
OTA, s. 224 rhold til den gudelige Tale; · lad mig, for atter at byde Tvesindetheden Spidsen,
TS, s. 47 / Ja, Troen er en urolig Ting. · Lad mig, for dog at gjøre lidt opmærksom
Brev 81 og gjør Alt hvad Du vil. · Lad mig, min kjære Emil, sige Dig dette.
AE, s. 379 s i Illusion: det er herligt; · lad mig, naar galt skal være, blive bedraget
Brev 81 virket skadelig paa Dig, saa · lad min Fraværelse virke desto bedre, men
NB21:91 os gjøre dette Experiment. / · Lad Mynster en Søndag, istedetfor selv at
TTL, s. 428 n træde yndig for Alteret, · lad Myrthens Krands pryde den Elskelige: Beslutningens
4T44, s. 345 egynde. Dette er altfor let, · lad nogen Tid gaae hen, lad Noget være tabt:
4T44, s. 345 let, lad nogen Tid gaae hen, · lad Noget være tabt: den udmærkede Spiller
TTL, s. 430 ommer Ukrudtet af sig selv. / · Lad nu Betragteren, som tager sig selv med,
AE, s. 193 en Mand, der vil have Troen; · lad nu Comedien begynde. Han vil have Troen,
Papir 459 nhavns, store Ildebrand. / · Lad nu den ene Part tage et bestemt Punkt af
PS, s. 238 rsøges ved en Nedadstigen. · Lad nu den Lærende være x, i dette x
NB32:104 d os antage at det lykkes. · Lad nu den sande Politie-Mand komme og afgive
AE, s. 203 ør ved denne Aufheben. Men · lad nu denne Aufheben være at nedsætte
IC, s. 47 Christi Fornedrelse at sige: · lad nu det med hans Fornedrelse være glemt.
IC, s. 48 som frækt vovede at sige: · lad nu det med hvad Uret han leed være glemt,
IC, s. 48 get i, naar Eftertiden siger: · lad nu det med hvad Uret han leed, medens han
IC, s. 47 af hiin Slægt – men · lad nu det være glemt, Historien har nu
IC, s. 47 og endelig ihjelslog ham. Men · lad nu det være glemt; først efter sin
NB7:58 dog ligesom: ja, ja mit Barn · lad nu det være godt, husk dog ogsaa paa,
Brev 252 ind. I ethvert Tilfælde · lad nu dette lille Brev være som et Besøg.
AE, note rius mistede sit Barn. – · Lad nu disse Exempler være nok, og Enhver
SLV, s. 108 d er den alene abstrakt. Men · lad nu en Beslutning angaae, hvad den vil,
AE, s. 409 likker som oftest forskruede. · Lad nu en Humorist udtale sig, og han vil tale
Oi7, s. 313 nye Testamentes Christendom. · Lad nu En, der lever saaledes, leve i et christeligt
Brev 245 elighed. Høistærede! · lad nu endelig Spaadommen gaae i Opfyldelse,
Not11:12 n gaaer over dertil. / Men · lad nu Ideen have kastet sig i Naturen, for
EE2, s. 88 ste sig Helbredelsens Smerte. · Lad nu mig fremdrage Skyggesiden af Dit Liv,
KG, s. 171 lev sagt: » den Daare; · lad nu ogsaa hans Sag være nok saa fortvivlet
AE tning til den speculative Proces / · Lad nu Speculationen have Ret i at spotte over
AE, note s hænger det sammen med ham? · Lad nu Systemet bag efter fatte hans Nødvendighed,
Brev 163 værende Valdemar Müller. · Lad nu Touren komme til Blicher, den endnu
KG, s. 54 hvis han virkeligt er det, men · lad ogsaa den Enkelte i Christenheden forsøge
NB17:22 t og Det, som er Opgaven. / Nei, · lad Opgaven være: at glemme Det og Det.
Oi2, s. 163 e er saaledes; thi i saa Fald · lad os ( for Evighedens Skyld!) faae det bort
AE, s. 433 eske formaaer slet Intet. Men · lad os afbryde denne Samtale, thi vi forstaae
DS, s. 247 ten, som er noget Andet. Nei, · lad os aldrig begynde paa det med en ængstet
Papir 470 t: for Gud i Himlens Skyld · lad os aldrig begynde paa Sligt, det var det
SD, s. 211 ocratisk« Uvidenhed. · Lad os aldrig glemme – dog hvor mange
TS, s. 45 ans Liv udtrykte Gjerningerne, · lad os aldrig glemme det, men han sagde: et
Papir 454 il at gjøre den Sag af. · Lad os aldrig glemme dette, det er saa afgjørende.
OTA, s. 225 Forstand spiller for Gud. O, · lad os aldrig glemme dette, lad os ikke verdsliggjøre
Papir 345 og store Mænd ( – · lad os aldrig glemme hvor sandt det er, at
IC, s. 189 oer paa Styrelsen – men · lad os aldrig glemme, at den er Kjerlighed
KG, s. 308 begeistrede den sande Digter. · Lad os aldrig glemme, at det saaledes at blive
Papir 314:2 aalet i Munden. – / Men · lad os aldrig glemme, at ikke Enhver, der ikke
AE, s. 369 vortil denne Udvorteshed; men · lad os aldrig glemme, at Indvorteshed uden
SD, s. 211 rygt er Viisdoms Begyndelse. · Lad os aldrig glemme, at just af Ærbødighed
EE2, s. 111 ghed, var ved at elske igjen. · Lad os aldrig glemme, at man ikke kan regne
SD, s. 211 , eller tænkt det – · lad os aldrig glemme, at Socrates' s Uvidenhed
Papir 345 saa behøves der 2) ( og · lad os aldrig glemme, hvor lidet dette er behov,
KG, s. 312 og tælle og tælle; men · lad os aldrig overhøre, at Christendommen
CT, s. 57 , siger Fuglen, » · lad os aldrig tænke paa Sligt, det flyver
NB35:26.a nei Mytteriet stikker just i, · lad os Alle kalde os Χstne – og
EE2, s. 110 ykke, at det ikke er Sandhed. · Lad os altsaa vende os til det virkelige Livsforhold.
OTA, s. 296 gnet ved at bære det. Saa · lad os anføre et stort Forbillede, der ret
JJ:87 B. p. 124. not. 39. / Anlæg. / · Lad os antage ( hvad hverken det gl. T. ell.
NB32:104 dem og tale dem tilrette. · Lad os antage at det lykkes. Lad nu den sande
Papir 365:7 hed og det rene Jeg.). / · Lad os antage at et Msk. drev det til det Høieste
NB7:88 lt i Tillid til Gud. / Eller · lad os antage at et Msk. formaaer at erkjende
NB20:68 ælp af Anonymitet en Udvei. / · Lad os antage der skeer i een ell. anden Retning
TS, s. 100 s Begjering, denne Gjenstand, · lad os antage det for stærkere at belyse
NB16:16 Ferskensteen er vanskeligt, · lad os antage det var umuligt: hvad vilde man
NB23:205 han gjør maaskee Alt ( · lad os antage det) af Kjerlighed, men han bruger
NB2:17 og ved at give efter vandt, · lad os antage det, alle Menneskers Bifald,
CT, s. 162 see Dig om? Naar det var saa, · lad os antage det, at Du ene eller dog bedst
NB27:80 det. / Men hvis Du da nu – · lad os antage det, uden at indlade os paa,
NB20:57 blive ham for alvorlig. Dog · lad os antage det. / Altsaa han henvender sig
OTA, s. 208 vi ikke kunne forstaae dem: · lad os antage det. Det seer jo næsten saaledes
NB12:138 da blevet gift med hende. · Lad os antage det. Hvad saa? I Løbet af
LA, s. 69 e at gaae saa langt ud, thi ( · lad os antage dette Besynderlige, som dog kun
TS, s. 55 ende skulde gjøre. Det var, · lad os antage dette, meget der fordredes af
AE, s. 35 et blot tænke Tankerne, saa · lad os antage først det Ene, og saa det
NB20:57 han henvender sig til ham. · Lad os antage, at Χstus vil hjælpe
IC, s. 44 neske. Hypothetisk siger man: · lad os antage, at Christus var et Menneske,
AE, note rstes Svar bliver nu: Intet. · Lad os antage, at den Ene dog har lidt mere
AE, s. 191 t til. Lad os nu gaae videre, · lad os antage, at den evige væsentlige Sandhed
KG, s. 333 rvundne bleven den Vigtigste. · Lad os antage, at den forlorne Søns Broder
AeV, s. 81 bliver der dog altid derved. · Lad os antage, at den ubetydeligste Person
NB26:7 t kalde sig Uvidende). / Men · lad os antage, at Den, der anbragte Χstd.
IC, s. 210 orgermand f. Ex. er Christen. · Lad os antage, at denne Borgermand er f. Ex.
NB24:128 agter at nedlægge sin Pen og · lad os antage, at denne Forfatter endnu er
NB23:134 ulerer en anden Pengemand. · Lad os antage, at denne forsikkrer i et henrivende
NB17:14 mmet ind paa alt Sligt. Men · lad os antage, at det alligevel var skeet,
JJ:485 til at trænge igjennem. / · Lad os antage, at det blev Skik, at en Præst
NB16:99 , viis at det er – og · lad os antage, at det er det – usselt
NB20:92 , som Χstd. tilbyder. Svar: · lad os antage, at det var saa; saa bliver dog
NB27:80 ar i en uhyre Gjeld – · lad os antage, at det var ved Arv, at en Familie
NB23:109 lever i Armod, forfulgt – · lad os antage, at det virkelig er samme Lære
TS, s. 55 tidligt slippe dette Billede. · Lad os antage, at dette Brev fra den Elskede
EE2, s. 260 ikke afgjøre, men eh bien, · lad os antage, at Dit Livs Betydning var, at
TS, s. 55 opfyldt den Elskedes Ønske. · Lad os antage, at efter en Tids Forløb traf
NB26:7 ede. / Saaledes med mig. Men · lad os antage, at en Anden havde paataget sig
YDR, s. 114 for at forkynde Ordet. · Lad os antage, at En møder ham, der siger:
JJ:485 i Præstens Tjeneste. Men · lad os antage, at en saadan Avlsforvalter blev
NB22:141 e kunde skyde sig ind. Thi · lad os antage, at en Saadan personligt havde
NB19:14 tus – det at afdøe. / / · Lad os antage, at En sagde: Det, der driver
BOA, s. 120 ortrædigende Sammenhold. / · Lad os antage, at en theologisk Candidat i
TSA, s. 107 Lad os gaae videre, · lad os antage, at En troer, at der er et evigt
BOA, s. 223 « Lad os gaae videre, · lad os antage, at En troer, at der er et evigt
Papir 462 kker de Andre bort – · lad os antage, at et saadant Liv lykkes for
Oi10, s. 412 eligere at see Sandheden! / · Lad os antage, at Guds Villie var, at vi Mennesker
NB26:7 at ville være Χsten, · lad os antage, at han ( skjøndt bestandigt
IC, s. 69 agde sig selv at være Gud, · lad os antage, at han blot havde udgivet sig
NB21:42 at alterere Χstdommen. Men · lad os antage, at han fE er riig: saa giver
CT, s. 130 er, han kan meddele dem. Vel, · lad os antage, at han gjør det, lad os et
NB26:7 ikke at være Χsten, · lad os antage, at han ikke blot fra Begyndelsen
DS, s. 250 fra Dig. Lad os gaae videre, · lad os antage, at han svarede: vel, men jeg
IC, s. 194 rede er blevet som en Olding, · lad os antage, at han, trøstende sig til,
DS, s. 250 lev saa ulykkelig som muligt. · Lad os antage, at hun svarede: Alt vil jeg
TS, s. 54 veiebringe en Oversættelse. · Lad os antage, at som han sidder beskjeftiget
PS, s. 243 re en dristig Proposition; · lad os antage, at vi veed, hvad et Menneske
NB:105 ad, et virkeligt Genie – og · lad os antage, thi ellers passer Billedet ikke,
Oi4, s. 206 re kongelig autoriseret: og · lad os atter dyrke Gud i Simpelhed, istedetfor
EE2, s. 279 er kun, som Folk er flest. / · Lad os atter tye til Ethikeren. Han siger:
Oi4, s. 211 k« siger hun » · lad os bare see at komme sammen; hvad vil Du
NB14:147 l. er Gud i Himlene. / Dog · lad os begynde forfra, for at agte paa denne
NB14:147 1. / Den forlorne Søn / · Lad os begynde med Begyndelsen; Begyndelsen
EE2, s. 106 igt at ville det Sande. / Dog · lad os begynde med det mindre Betydelige. Det
NB21:23 t existentielt Laveste. / / · Lad os begynde med Digteren. Det, Digteren
KG, s. 178 rksom paa, hvorom Talen er. / · Lad os begynde med et lille Tanke-Forsøg.
EE2, s. 128 Sandhed er det Bedste. / Men · lad os begynde paa et Punkt, der kan ansees
AE, s. 166 verdenshistorisk, saa, ja saa · lad os begynde. Men – og dog men, men
DD:188.b s føle, at Du kan give Fred, · lad os bemærke Forjettelsens Sandhed, at
KG, s. 150 dene tale om Prioriteter. Saa · lad os benytte dette fremmede Ord for at udtrykke
EE2, s. 130 snarere større end Andre. · Lad os betragte det lidt nærmere. Hvad hører
AE, s. 184 ved at stride mod Uvisheden. · Lad os betragte Socrates. Nuomstunder fusker
NB24:119 nie om en Samvittighed. Og · lad os betrygge hele denne Beqvemmelighed med
AE, s. 152 tillige bliver Forslag i den. · Lad os betænke dette Snurrige, at det som
NB25:30 ælde vilde svaret lige saa. / · Lad os betænke, hvad hun – ak, langt
Papir 434 en dog er Leiesvend. / Saa · lad os betænke: at først da bliver Forskjellen
AE, s. 143 kan blive, men in abstracto, · lad os betænke: hvad der er at see i det
NB28:34 uligt at gjennemlyse Dette. · Lad os blive flere og flere Millioner Χstne,
NB35:5 a, lad det blive som engang, · lad os blive fri for Børne-Avlen af Χstne:
EE2, s. 259 den hele Menneskehed. / Dog, · lad os blive staaende ved den Kategori, som
AE, note i det Guddommelige, han beder. · Lad os blive ved det Sidste, han beder. Men
Oi7, s. 302 være Gud velbehageligt? / · Lad os blive ved Vielsen! I sit Ord anbefaler
DS, s. 190 n af alle farligste Beruselse! · Lad os blive ædrue! Udtrykker mit Liv stadigt
NB31:107 gst altfor corrumperet. Altsaa: · lad os blot faae det forhindret, at de gaae
NB25:93 r perfectibel. Fortræffeligt! · Lad os blot gaae rask ind paa det om Perfectibiliteten,
NB32:24 bruges af det Styrende er: · lad os blot holde hen, lade som Ingenting,
NB26:80 galt fat, men de tænke, · lad os blot holde hen. / Χstd. som det
NB24:153 des. Regjeringen vil sige: · lad os blot lade som om vi ikke har hørt
BN, s. 118 er eget Udsagn, er Christen. / · Lad os da antage det Martyrium, jeg har antydet.
CT, s. 266 d hjertelig Længsel. / Saa · lad os da benytte de os foreskrevne Øieblikke
CT, s. 159 at betragte Alt omvendt. Saa · lad os da betragte Forholdet omvendt, og derved
KG, s. 342 rer Menneskekjerlighed! / Saa · lad os da blandt Kjerlighedens Gjerninger ikke
3T44, s. 253 r ved sin megen Kløgt. · Lad os da daarligen antage, at Gud i Himlene
CT, s. 178 vor Gud og vor Fader. / / Saa · lad os da denne Sag betræffende engang tale
KG, s. 97 rerig og saa opvækkende. · Lad os da dvæle lidt ved den. Der var »
NB30:29 ig omtrent uddøet – saa · lad os da for alle Ting ikke faae Liv og Røre
CT, s. 146 en haard Tale.« Og · lad os da for Alt ikke glemme, at ikke blot
NB17:60 ser sig slugende sit Bytte. · Lad os da for Gud i Himlens Skyld ikke komme
OTA, s. 261 egen – og Liliernes. / · Lad os da i denne Tale betænke, hvorledes
OTA, s. 208 id til at tænke os ind i. · Lad os da i Skildringen, om muligt tale den
KG, s. 108 erlighed er Lovens Fylde. Saa · lad os da ikke frygtagtigt, og forrædersk
NB31:138 Udtryk, en Vox-Næse paa, saa · lad os da ikke være gale at pirre derved.
KG, s. 264 er selve Kjerligheden. / Saa · lad os da med den opoffrende Hengivelses Gjerning
KG, s. 354 l det ogsaa lykkes ham. / Saa · lad os da nu betragte / / Den Kjerlighedens
OTA, s. 299 Trøsten finder Adgang. / · Lad os da nu betænke, hvorledes den Bekymrede
AE, s. 198 løbige Sandhed«. / · Lad os da saa, med et Par Exempler oplyse,
KG, s. 347 kke maa nødes: nu vel, saa · lad os da see, naar det kommer til Stykket,
AE, s. 366 τελος. · Lad os da spørge saaledes: hvilket er Maximum
CT, s. 154 er Alt, slet Intet taber. Saa · lad os da tale om / / det Glædelige i: at
CT, s. 109 hele Liv var Lidelse. / / Saa · lad os da tale om / det Glædelige i: at
CT, s. 137 vende jo disse Taler sig. Saa · lad os da tale om denne Strid, om / / det Glædelige
OTA, s. 204 forqvaklet Sygdommen. / Saa · lad os da tale om Ønsket, derved om Lidelser;
OTA, s. 138 t han Hjertets Reenhed. / Saa · lad os da ved Anledningen af et Skriftemaal
AE, s. 150 me noget Godt ud deraf. / Saa · lad os da, for ikke at forstyrre ved Tanken
NB32:16 mod » Aand« · lad os danne Masse, det er Mskets Taktik, hans
EE2, s. 143 jeg har tilegnet mig det, saa · lad os dele, Du faaer det hele Vers, jeg det
NB14:147 Ret har han, msklig talt. · Lad os derfor blot ikke om Søndagen benytte
AE, s. 119 g det er jo ethvert Menneske. · Lad os derfor ikke gjøre Uret ved at kalde
NB24:119 rste Ubeqvemmeligheder. · Lad os derfor see at blive nogle Stykker –
TS, s. 54 it, at man slet Intet siger. · Lad os derfor, for at det kan blive til Noget,
IC, s. 144 Lad os gjennemgaae dette, og · lad os dertil tage Forholdet mellem to Elskende.
LA, s. 61 tisk ere Forholdene disse, og · lad os dialektisk gjennemtænke dem uden
Papir 413 dette Vindue som han ( thi · lad os digte det saaledes) rigtigt forstod,
KG, s. 314 Penninge i Tempelkisten, men · lad os digte en lille Forandring. De to Penninge,
OTA, s. 202 en Erindringen, Erindringen! · Lad os dog aldrig glemme Erindringen; den skulde
NB16:82 r derefter ell. ikke – o, · lad os dog blive lidt dumme og forstaae, at
KG, s. 31 rre kun er altfor sandt, men · lad os dog derover aldrig glemme, at den farligste
NB7:10 r: god Dag, Etatsraad Olsen, · lad os dog engang tale med hinanden. Han tog
AE, s. 315 ynde med § 14 i Systemet? · Lad os dog fremfor Alt ikke forvexle Menneske-Aandens
BOA, s. 149 es nu gjøre sig afskyelig? · Lad os dog først recapitulere. Den Udvalgte
NB24:80 en, der styrer os. Nei, saa · lad os dog hellere være ærlige og holde
DD:182.a denskabens mange Herligheder, o · lad os dog ikke glemme derover det ene Fornødne,
OTA, s. 278 den næste Dag – o, · lad os dog ikke glemme, at den jo i guddommelig
BOA, s. 189 tik, han kan let tage feil. / · Lad os dog lidt nøiagtigere bestemme Forskjellen
OTA, s. 286 et Menneske kan behøve? / · Lad os dog ret betænke denne Sag. Der siges,
NB19:71 / Ja Verden er fiffig. Men · lad os dog see lidt nærmere til. Jeg veed
Papir 407 rede og anseete. Maaskee. Men · lad os dog see Sagen lidt nærmere an. Fordi
Papir 340:15 gen høre om Sligt. / · Lad os dog tænke en saadan Ulykkelig fra
NB16:82 lav, at det var derfor! O, · lad os dog være lidt dumme og prosaiske,
NB23:178 Smerten og Lidelsen vedvarer. / · Lad os dog, hvor sandt dette end er, imidlertid
AE, s. 112 er sig standse ved et Spring. · Lad os dvæle et Øieblik her. Naar Individet
NB3:39 ket, Qvaliteten befæstet. · Lad os dvæle ved Situationen. Naar man er
AE, s. 77 elers eget Forhold til Ideen. · Lad os endnu engang anføre et Par Exempler,
KG, s. 292 ngens Mangfoldighed«, · lad os endnu engang benytte det til Oplysning.
OTA, s. 210 igen den samme for Alle. Dog · lad os endnu engang tale om Ønsket, derved
3T44, s. 253 ale daarligen, eller rettere · lad os endnu et Øieblik vedblive at tale
TS, s. 57 ser heller ikke Guds Ord. / · Lad os endnu ikke slippe dette Billed med Brevet
AE, s. 110 og først naar .... at .... · Lad os endogsaa vove et Tankeexperiment. Lad
NB27:59 aaledes indviet, med dette: · lad os engang faae at vide hvad Χstd.
OTA, s. 194 loge udrettede altsaa Meget. · Lad os engang gjennemtænke denne Tanke:
Not5:25 il Faderen skift og deel med os, · lad os erholde den os tilkommende Arv /
BOA, note vi Andre vare rare Mennesker. · Lad os erindre et socratisk Spørgsmaal,
OTA, s. 392 gt paa Fuldkommenhedens Vei. · Lad os erindre, hvad der blev udviklet i Begyndelsen
BA, s. 353 r det qualitative Spring. Men · lad os et Øieblik betragte Følgen, som
KG, s. 268 elsker han den Andens Eget. / · Lad os et Øieblik betragte Naturen. Med
BOA, s. 230 ste Bøger, som Genie ( thi · lad os et Øieblik glemme den totale Forvirring
CT, s. 130 s antage, at han gjør det, · lad os et Øieblik glemme, at jordiske Goder
NB29:77 Mythologie, Poesie. / / / / · Lad os et Øieblik indrømme, at i en vis
3T44, s. 253 ved at han kan aande. M. T., · lad os et Øieblik tale daarligen, eller
KG, s. 307 hed, at den aldrig affaldt. / · Lad os et Øieblik tale om, hvad der beskæftiger
NB25:79 Forbittrelsens Pathos mod ham. / · Lad os et Øieblik tænke paa, hvad jeg
NB26:43 godt. / O, Herre Gud hvor dumt. · Lad os faae at see den Yngling naar han er
AE, s. 34 Har man Noget bag Øret, saa · lad os faae det frem, for i al dialektisk Ro
NB32:132 ngden for faae Præster, · lad os faae et tusind Præster endnu ( fortræffeligt,
NB24:114 std. / Saa var mit Forslag: · lad os for Alt bringe Χstdommen udenfor
IC, s. 167 d, da ville Alle søge mig. · Lad os for Alt huske paa Bestedelsen, hvorunder
NB31:138 » det er det Sikkreste, · lad os for Alt ikke røre ved dette Punkt;
CT, s. 141 r jo da heller ikke sandt; og · lad os for Alt ikke sige noget Usandt. Jo,
AE, s. 115 Ascese og andet Saadant, men · lad os for Alting ikke glemme, at den speculative
Papir 490 ehøves slet ingen Commentar, · lad os for Gud i Himlens Skyld blot blive fri
NB12:69 Hvad hans Liv udtrykker er: · lad os for Gud i Himlens Skyld ikke komme i
NB29:21 rettroende Præst siger: · lad os for Gud i Himlens Skyld ikke tale derom,
NB15:84 om Søndagen, saa siges: · lad os for Gud i Himlens Skyld ikke tale om
OTA, s. 338 en daarlige Forventning; men · lad os forandre Parablen lidt. Vi tage altsaa
NB31:40 regen / / Altid hedder det: · lad os forene os – for at virke for Χstd.
NB32:134 re til for Gud – men · lad os forene os, blive Mange, et heelt Folk,
NB28:90 nagtige Surrogat: nogle Stykker; · lad os forene os, være nogle Stykker, saa
FB, s. 196 n hen ad den slagne Landevei. · Lad os foretage en lille Forandring. Faust
KG, s. 272 kke kan gjøres ligefrem. / · Lad os forstaae dette. Naar jeg siger »
KG, s. 225 tte, at Andre ere kjerlige. · Lad os forstaae hinanden. De Egenskaber, et
NB2:198 assotiglia, si scavezza. / ..... · Lad os forstaae hinanden. Der er altsaa Det
Papir 460 affet Χstd. Anseelse. · Lad os forstaae hinanden. Det gaaer med Χstd.
CT, s. 209 af at føre Dig til det. / · Lad os forstaae hinanden. Du kjender jo sagtens
KG, s. 158 og Feil og Ufuldkommenheder. · Lad os forstaae hinanden. Eet er det jo dog
AE, note istendommen ikke er en Lære. · Lad os forstaae hinanden. Eet er dog vel en
OTA, s. 265 ærd at agte paa.« · Lad os forstaae hinanden. Er Meningen denne,
KG, s. 183 hold til sine egne Bedrifter. · Lad os forstaae hinanden. Hvis det i Sandhed
OTA, s. 410 ser ikke kunne veies sammen. · Lad os forstaae hinanden. Man siger jo ordsprogligt,
OTA, s. 207 » Nu ja, men · lad os forstaae hinanden; lang er Reisen ikke,
AE, note derfor tillige ligesaa comisk. · Lad os forsøge det. Altsaa Socrates staaer
Papir 370 det Traditionelle. / · Lad os fra et noget fjernere Udgangspunkt see
OTA, s. 205 det Gode i Afgjørelsen! / · Lad os fremdeles tale om Ønsket, derved
OTA, s. 207 dens det Evige trøster. / · Lad os fremdeles tale om Ønsket, derved
EE2, s. 148 et være langt fra mig; men · lad os fremfor Alt altid have reent Brød
AE, s. 544 alder af i den Anledning; thi · lad os fremfor Alt ikke blive gamle Labaner,
OTA, s. 224 aledes er det i Sandhed; ak, · lad os fremfor Alt ikke fra det Afgjørende
OTA, s. 219 vare dette Spørgsmaal, da · lad os fremfor Alt skjelne mellem: hvad det
Papir 323:4 s maatte han sige: nei holdt, · lad os først faae Folk til at komme i Kirke
KG, s. 266 er ogsaa den anden ganske ud. · Lad os først forsøge i Forskjellen Mit
OTA, s. 138 / / / Lad os tale derom, men · lad os først glemme Anledningen for at enes
Papir 459 rig Hastværk, nei, nei, · lad os først sove paa det, lad os see, om
CT, s. 137 derved, at Gud seirer. / Dog · lad os først stræbe ret at gjøre det
CT, s. 126 u i Talen gaae saaledes frem, · lad os først tydeliggjøre os Forskjellen
AE, s. 379 t kunne sørge som en Mand. · Lad os gaae i Theatret for at blive bedragne,
DS, s. 231 Fred!« » Nei, · lad os gaae lempeligt frem. Det vilde maaskee
CT, s. 159 t Modgang er Medgang. / / Men · lad os gaae saaledes frem, at vi først stræbe
NB20:163 ede: Du er meget frisk paa det; · lad os gaae til en Side, naar Du vil tale om
YDR, note komme frem med et Andragende. · Lad os gaae til Rigsdagen. Vel sandt, Sagen
LF, s. 38 – og siger: » kom · lad os gaae ud til Lilien og Fuglen«.
TS, s. 100 erøve sig den selv. M. T., · lad os gaae videre, for at forfølge Lidelsen
TSA, s. 107 ighed har sagt det.« · Lad os gaae videre, lad os antage, at En troer,
BOA, s. 223 dighed har sagt det.« · Lad os gaae videre, lad os antage, at En troer,
DS, s. 250 t, naar jeg er skilt fra Dig. · Lad os gaae videre, lad os antage, at han svarede:
FB, s. 131 adere end den første Gang. · Lad os gaae videre. Vi lade Isaak virkelig
PS, s. 265 asnart han lukker Øiet op. · Lad os gaae videre: hiin Lærer døer jo,
DS, s. 211 en » fordærver Alt. · Lad os give Afkald paa disse himmelske Anviisninger,
IC, s. 144 holder sig til Gud-Mennesket. · Lad os gjennemgaae dette, og lad os dertil
AE, s. 444 Villie eller Mangel paa Evne. · Lad os gjøre Anvendelsen paa det Religieuse;
Papir 460 dholde at blive latterlig. · Lad os gjøre Contra-Prøven først.
NB31:139 øieste, det ubetingede. · Lad os gjøre det dramatisk. I samme Øieblik
Papir 455 ent er det jeg vil vise. / · Lad os gjøre det ganske simpelt. Tænk
Oi5, s. 238 sig ikke gjøre – saa · lad os gjøre det ved List: vi ere alle Christne,
NB21:91 jøre en lille Indrømmelse, · lad os gjøre dette Experiment. / Lad Mynster
NB32:105 i Ideen. / Hvis En – · lad os gjøre dette Tanke-Experiment –
FB, s. 183 il været Digternes Mening. · Lad os gjøre en Forandring. Havmanden var
NB22:42 g, som ligger i det Numeriske. / · Lad os gjøre følgende Experiment. Alle
DS, s. 246 eget Godt at sige om ham. Saa · lad os gjøre ham til No 1, og indrette os
NB30:67 ur-instinktligt) indeholdt: · lad os gjøre Oprør mod Gud, see at blive
Papir 455 kket til at staae alene. / · Lad os gjøre os det nærværende. Det
IC, s. 186 ære Christen eller ikke. / · Lad os gjøre os dette ret tydeligt, hvorledes
TS, s. 64 en Prophet op til Kong David. · Lad os gjøre Sagen ret nærværende
EE2, s. 71 see til sin Prøveklud. Men · lad os glemme dette, og saa med Taknemmelighed
FB, s. 126 rhold noget ganske Andet, saa · lad os glemme ham; thi hvad er det Umagen værd
AE, s. 360 fra Guds-Standpunktet. Men · lad os glemme Justitsraaden og Verdenshistorien
SLV, s. 332 en farlige Taushed: » · Lad os have nok saa stærke Grunde til at
CT, s. 23 . Lad os ikke glemme dette, og · lad os heller aldrig glemme, at de Hedninge,
KKS, s. 101 at misunde hende Beundringen, · lad os hellere betænke, hvor megen Klodderagtighed
AE, s. 411 re færdige med det; men · lad os hellere ret indprente os, at der ikke
NB31:60 fter, det blev altfor alvorligt. · Lad os hellere tage ud paa Fælleden og der
NB24:116 Overdrivelse. / Mit Forslag er: · lad os hellere være ærlige og tilstaae,
EE2, s. 300 ts Forhold til Ægteskabet. · Lad os her atter benytte Din og min Iagttagelse.
TS, s. 100 hans Hjertes Begjering! M. T. · lad os her passe paa, for ret at see, hvor
IC, s. 176 kke at kunne det, nu vel, saa · lad os hjælpe os paa en anden Maade, lad
NB21:87 en Enkelte er høiere end den: · lad os holde nogle Stykker sammen. Især
NB30:67 Dig med Gud. Vi Msker sige: · lad os holde sammen for forenede at dyrke Gud;
IC, s. 127 det er ikke umuligt. Thi · lad os huske paa, at Forargelsens Dialektik
KG, s. 121 te. Lad os ikke glemme dette, · lad os ikke bedrage eller bedrages ved ubestemte,
NB14:148 at fryde sig ved Livet. Og · lad os ikke bedrage hinanden; Enhver veed godt
CT, s. 316 ieregnende Gud kan være. · Lad os ikke bedrage os selv, ikke lyve for
CT, s. 196 – hvis det forlangtes. · Lad os ikke bedrage os selv, og ikke bedrage
KKS, s. 101 til nogle Betragtninger. Thi · lad os ikke bedrage ved Tilsyneladelsens løse
NB6:86 r en Mand frem, en Kunstner ( thi · lad os ikke bedrage, han siger jo rigtignok
BOA, s. 145 kke sundt give Noget fra sig: · lad os ikke bedrages af den. Enhver der veed,
EE2, s. 56 gere end den, Du vil undgaae, · lad os ikke blive for aandelige. Det forstaaer
OTA, s. 235 at han tør elske Gud; men · lad os ikke blive fornemme, og daarligen, ja
LP, note niet skal gaae Skjørteveien! · Lad os ikke blive utaknemmelige mod de Genier,
NB10:70 alere jo bedre, hedder det, · lad os ikke blot være ussle Slyngler, men
TS, s. 55 se Brevet fra den Elskede. / · Lad os ikke for tidligt slippe dette Billede.
TS, s. 73 ge at faae Noget at vide. Nei, · lad os ikke forske videre derefter, men betænke,
TS, s. 73 ushed? / Hvad den betyder? ja, · lad os ikke forske videre derefter; siger hun
AE, s. 267 orargelsen og Daarskaben. Men · lad os ikke forvandle Christendommen paa dens
CT, s. 114 skjel mellem Lidelse og Synd. · Lad os ikke forvirre, saa Talen om Lidelse
EE2, s. 146 p dette byder jo Pligten; thi · lad os ikke forvirres af deres Tale, som mene,
DD:196 Dig slet Intet formaaer, men · lad os ikke føle det i feig Afmagt, men
LP, note lige mod de Genier, vi have; og · lad os ikke gjøre Hovedet kruset paa de
AE, s. 105 / Lad os saa gaae videre, men · lad os ikke gjøre Nar af hinanden. Jeg,
Papir 433 have en Indkomstsskat; men · lad os ikke gjøre os latterlige som hiin
NB22:47 just at de skulle staae stille. · Lad os ikke glemme den sidste Betydning. /
Brev 254 r Du gjøre, thi – · lad os ikke glemme det! – Oldingen havde
OTA, s. 424 r, at stemple Begreberne og, · lad os ikke glemme dette, – med Guddommens
KG, s. 121 e hjælpe os til det Rette. · Lad os ikke glemme dette, lad os ikke bedrage
CT, s. 23 a maae de være Hedningenes. · Lad os ikke glemme dette, og lad os heller
EOT, s. 269 t Intet formaaer at gjøre; · lad os ikke glemme Festligheden – og
EOT, s. 269 r sidder hun grædende. Dog · lad os ikke glemme Festligheden, som hun ikke
AE, s. 143 g see sig selv i Speilet; men · lad os ikke glemme Hunden, der ogsaa skulde
DD:196 Sæd voxer i Taalmodighed. · Lad os ikke glemme hvad Du haver gjort for
Papir 378 e og Verden, og Mskene: da · lad os ikke glemme hvor vigtigt det er at der
LF, s. 42 se. Altsaa man kan det let; og · lad os ikke glemme, allerede dette er i denne
KG, s. 325 l see Barmhjertigheden. / Dog · lad os ikke glemme, at Barmhjertigheden kan
OTA, s. 278 vil nok føde mig imorgen; · lad os ikke glemme, at den talede med allerstørst
OTA, s. 324 irkeligt lever saaledes; men · lad os ikke glemme, at det er Evigheden, som
KG, s. 165 amtykke det. Men i Guds Navn, · lad os ikke glemme, at dette ikke er vor Fortjeneste,
KG, s. 91 er i Sandhedens Tjeneste ( og · lad os ikke glemme, at dette skal og bør
BOA, s. 123 at komme med i Discussionen. · Lad os ikke glemme, at hiin ædle Reformator,
NB21:144 er smukt sagt af ham: » · lad os ikke glemme, at Martha og Maria Magdalene
BOA, s. 124 rstaae dem eller paaagte dem; · lad os ikke glemme, at nuomstunder er en Martyr,
CT, s. 228 Indbildning. / Dog Eet endnu, · lad os ikke glemme, at Ordet hos Apostelen
CT, s. 23 aa fuldkommen en Christen. Men · lad os ikke glemme, at Talen kunde have dette
DS, s. 239 vn af Efterfølgelse. / Men · lad os ikke glemme, derfor afskaffede Luther
KKS, s. 101 Overhalinger; og fremfor Alt · lad os ikke glemme, hvad det vil sige og betyde,
Oi6, s. 262 de for Læren!« Thi · lad os ikke glemme, medens Christendommen vistnok
IC, s. 54 n helde sit Hoved. – Og · lad os ikke glemme: Tegn og Under i Samtidighedens
CT, s. 212 eviser Noget – dog nei, · lad os ikke holde Sindet hen i en Indbildning,
KG, s. 20 Kjerligheden fra Hjertet, men · lad os ikke ilsomt derover glemme dette Evige,
OTA, s. 188 sen for det Godes Skyld, men · lad os ikke indbilde ham, at han ved en List
NB33:19 . Sæt det var saa, at – · lad os ikke knibe paa Tallet – at der
NB23:10 r sin Troes Skyld – nu ja, · lad os ikke oversee det – det er ogsaa
Papir 440 Du skal høre han siger: · lad os ikke røre derved, det er ret egl.
Papir 455 n Ene sagde til den Anden, · lad os ikke see derpaa eller opholde os derover,
IC, s. 105 Umulighed ligefrem at bevise. · Lad os ikke snakke i Taaget, lad os ikke, vidende
NB22:159 af idel Naade – saa · lad os ikke spilde et Secund paa at bekymres
DD:196 lig har været tilrede, da · lad os ikke søge den igjen som utaknemlige
KG, s. 317 ømmer Verden om Sligt? Ja, · lad os ikke taabeligt spørge, hvad Verden
NB15:122 Smag. Hvilke Glæder? Ja · lad os ikke tale derom. Man assurerer; nu har
BOA, s. 170 ræsterer i Galimathias: ja · lad os ikke tale derom; ei heller om, hvorledes
DD:196 erne fordum i de gl. Dage. O · lad os ikke troe at være voxede fra Din
OTA, s. 225 lad os aldrig glemme dette, · lad os ikke verdsliggjøre det Gudelige,
NB29:49 yd, det vilde være for meget, · lad os ikke være ubillige, som dog fører
IC, s. 105 Lad os ikke snakke i Taaget, · lad os ikke, vidende om, hvo Christus er (
AE, s. 125 etning er Veien og Sandheden. · Lad os imidlertid ganske simpelt gjøre os
BOA, s. 125 er det Bestaaendes Paradigma. · Lad os imidlertid ikke glemme ( thi Misfornøiede
EE2, s. 91 e saa vel som over det Andet. · Lad os imidlertid see lidt nærmere paa Vielsen
EE2, s. 68 allerlatterligste.« / · Lad os imidlertid til Tidsfordriv see lidt
NB18:50 gtighed. / Sagen er nemlig, · lad os istedetfor det forvirrende Ord »
AE, s. 135 det Andet det Høiere, saa · lad os jo før jo hellere begynde, men Ulykken
PS, s. 226 a dog have et særligt Navn, · lad os kalde det: Tidens Fylde. / c) Discipelen
NB8:24 oden: Alt er Usselhed – saa · lad os klinke. Men det at lee er et Raffinement.
KG, s. 234 » flaut«; thi · lad os kun bruge det i Verden ideligt brugte
OTA, s. 399 nu gjælder om – ja, · lad os kun bruge det simple Udtryk, som dog
DS, s. 201 , der boe i den Forargede. Og · lad os kun faae disse Tanker frem, for, om
AE, s. 446 steret. Til Dyrehaven? O, ja, · lad os kun nævne den, jeg kunde ligesaa
OTA, s. 207 slippe Lidelsen for tidlig; · lad os kun ret dvæle ved den, forvisset
KG, s. 169 e Eftersætningen følge, · lad os kun ret levende fremstille Forholdet
Brev 254 . / De har en Datter-Datter, og · lad os kun sige det saaledes: hun er Deres
KG, s. 293 et synes saa spøgende, men · lad os kun sige saaledes, kun Kjerlighed har
AE, s. 115 uden at have en Ethik. · Lad os kun smile af Middelalderens ethisk-religieuse
NB:73 ogsaa Kjærlighed. – · Lad os kun spottende sige til en hysterisk
KG, s. 113 gt for at blive opmærksom; · lad os kun tale ret menneskeligt om det Høieste,
KG, s. 113 ling, maae ansee det for Had. · Lad os kun tale ret menneskeligt om det Høieste,
NB24:52 s Løb finder ham forandret? / · Lad os kun tale ret mskligt derom. Der tales
NB31:101 ægten vendte Sagen saaledes: · lad os lade som var det en Leeg, lad os lege
NB10:70 Anden høre Noget – · lad os lee! Jo galere jo bedre, hedder det,
NB8:24 vlelse: Alt er Bedrag – saa · lad os lee. Det erindrer i en vis Forstand
NB31:101 ad os lade som var det en Leeg, · lad os lege Χstd. / Som naar en Lærer
Brev 254 jo Alt. Men føie mig – · lad os lege den Leeg! – føie mig i,
NB12:69 saa ere Χstne –) · lad os leve saa fjernt og fornemt fra Gjennemsnittet
NB24:79 at omvende en heel Verden; nei, · lad os leve stille med vor Religion, en tolereret
NB14:147 drer Afvexling – saa · lad os lige saa godt strax bryde af; thi saa
NB4:129 nu vel, saa tag I Commandoen og · lad os lyde, det gaaer bedre. Og ved Forældrenes
FB, s. 146 en Streg over Abraham, eller · lad os lære at forfærdes ved det uhyre
OTA, s. 414 at bekjende, at man er det. · Lad os med Rolighed og Sindighed betænke
OTA, s. 217 s Trøst er det pure Guld. · Lad os minde om en Handlende, ihvorvel hans
NB11:25 Anden noget høre, qvit, · lad os more os derover: retfærdige Gud,
BOA, note denne Fødsel var et Under. · Lad os nemlig ikke sætte Maria sammen af
NB17:60 egen Skrædder o: s: v:. · Lad os nu antage, at denne Mand ikke kan barbere
NB18:12 dtrykkes. / Tag Prof. Martensen. · Lad os nu antage, at det var blevet ham klart,
NB26:68 e er uhyre smerteligt. / · Lad os nu antage, at efterhaanden bliver dette
Papir 452 i Stemning, han giver sig hen / · Lad os nu antage, at en saadan Psalmes Indhold
NB26:68 prigtigt meent i dette Msk. · Lad os nu antage, at Gud finder denne Oprigtighed.
NB27:84 el Lidelse for dette Liv. / · Lad os nu antage, at han holder, at han har
IC, s. 194 et det eller kan vorde det. / · Lad os nu antage, at hiin Yngling, om hvem
IC, s. 190 nderledes, Gud hjælpe mig. · Lad os nu antage, han holder ud til sin Død:
EE2, s. 82 yggeligt og beqvemt Hjem. Men · lad os nu atter abstrahere fra det Forkeerte,
OTA, s. 326 følge Christum efter; men · lad os nu betænke det Glædelige i denne
KG, s. 218 eligt! / Kjerlighed opbygger. · Lad os nu betænke hvad der blev udviklet
NB28:34 ske og har sikkret sig det) · lad os nu blot holde sammen for at gjøre
KKS, s. 106 ere Metamorphosens Momenter. · Lad os nu blot til Slutning for endnu engang
IC, s. 144 . Saaledes tale vi rigtignok. · Lad os nu derimod antage, at den Elskende faaer
CT, s. 147 ret, saa er det Fortabelse. / · Lad os nu drage Tankerne sammen for at fange
AE, s. 413 rykkedes i den tredie Himmel. · Lad os nu eengang for alle erindre, at det
EE2, s. 246 n i Retning af Continuitet. / · Lad os nu engang sammenstille et ethisk og
NB20:70 te Græsk o: s: v: o: s: v:. / · Lad os nu engang tage Sagen paa en anden Maade.
IC, s. 69 Indbydelsen og Indbyderen / / · Lad os nu et Øieblik glemme, hvad der i
AE, s. 129 Herren. Dette er Begyndelsen. · Lad os nu forsøge, om det gaaer an at sætte
AE, s. 191 sterende, blev Paradoxet til. · Lad os nu gaae videre, lad os antage, at den
EE2, s. 175 da de ere valgte med Flid. / · Lad os nu ganske kortelig gjennemløbe disse
NB26:62 han havde Ret, just han. / · Lad os nu gjennemløbe Distancerne. / Den
Papir 365:7 eddelelsens Dialektik. / · Lad os nu gjøre et Experiment, og antage
NB25:105 rigere, vinde Flere og Flere. / · Lad os nu gjøre hans Status op. Har den
CT, s. 162 Altsaa er Modgang Medgang. / · Lad os nu gjøre os dette ret tydeligt, at
NB15:95 aa er Alt rigtigt; » · lad os nu høre hvad Χstd. kan sige
SLV, s. 293 sig og tale med og sige til: · lad os nu høre, hvad Du har at sige, saa
EE2, s. 266 rgjæves søge Oplysning. · Lad os nu høre, hvad en Ethiker vilde svare
CT, s. 126 orstand det samme Menneske. / · Lad os nu i Talen gaae saaledes frem, lad os
Brev 49 modentligen troer De..... ja · lad os nu ikke dvæle derved; Alt hvad De
AE, s. 411 t Lidelsen betyder Forholdet. · Lad os nu ikke gaae hen og sætte op paa
Oi5, s. 237 betydende. / Antag – og · lad os nu ikke gjøre Vrøvleri om at det
AE, s. 191 sentlig Forandring ved ham. / · Lad os nu kalde Individets Usandhed Synd. Evigt
EE2, s. 127 e til, der see Opgaven. / Men · lad os nu lidt nærmere overveie, hvorledes
AE, s. 187 Cfr. Smulernes Moral. / · Lad os nu ligesom i Smulerne fra dette Punkt
LF, s. 19 eden, det forøger den. / Og · lad os nu nærmere betragte Lilien og Fuglen,
EE2, s. 16 Opgave, han har sat sig, men · lad os nu ogsaa see, hvorledes han har løst
AE, note ve forstaaet paa den Maade. Men · lad os nu ogsaa, mindre systematisk, mere eenfoldigt
EE2, s. 104 ertro paa det Første. / Og · lad os nu overveie, om det da virkelig er saa
Papir 455 ryder han ud Msket Luther. · Lad os nu passe paa, at vi ikke adskille hvad
BOA, s. 154 v: saa bliver Æren Guds. / · Lad os nu recapitulerende see, hvad Adler har
IC, s. 244 sonligt at holde sig udenfor. · Lad os nu reent glemme denne Fare med at bekjende
EE2, s. 136 er det indvortes Historie. / · Lad os nu see hen paa Forholdet mellem den
Papir 556 se for det Eviges Skyld. / · Lad os nu see lidt nærmere paa Livet her
Oi6, s. 261 mper for en Overbeviisning. / · Lad os nu see nøiere efter. Det Høieste
NB14:139 Han holdt sig til Gud – · lad os nu see om Gud har Lyst til ham.«
BOA, s. 190 e bestemmet Forskjelligheden. · Lad os nu see til Adler. I Forordet til »
IC, s. 55 derfor ikke uden videre deri. · Lad os nu see, hvad den Kloge og Forstandige,
Not11:12 jo det andet Hoved-Problem · lad os nu see, hvad Hegel mener at have udrettet
TNS, s. 147 vidne« for ham. · Lad os nu see, hvad herved forstaaes. Det er
EE2, s. 186 det i sin Orden at fortvivle. · Lad os nu see, hvorfor de fortvivlede; fordi
Papir 345 nede dem af: saa lees der. · Lad os nu see, hvori det Comiske ligger? Det
YDR, s. 114 ighed for det Udvortes. / Men · lad os nu see, hvorledes Apostlerne: ikke bare
NB31:76 ig selv. / Dette til Indledning. · Lad os nu see, hvorledes Gud, saa at sige,
NB31:76 ighed at ville være elsket. / · Lad os nu see, hvorledes han frier til et Msk,
AE, s. 410 etydning for den Existerende. · Lad os nu see, om det ikke er muligt at tilbagekalde
NB31:31 Løgn og Synd og Jammer: · lad os nu see, om Du vil troe mig. / Sand Christendom
EE2, s. 286 ine, saa giv Dit Samtykke. · Lad os nu see, om hans Kjærlighed blev skjøn,
NB:36 Auctoritet være.« · Lad os nu see. En Forfatter, der væsentligen
BOA, s. 276 l staae urokket som saadant. · Lad os nu tage et enkelt Subjekt, et enkelt
NB26:86 blive hans Efterfølger. · Lad os nu tale ganske uforbeholdent. Mon ikke
IC / Hans Livs første Afsnit / Og · lad os nu tale om ham ganske ugeneret, aldeles
CT, s. 46 Slægten en Besmittelse. / / · Lad os nu til Slutning tænke paa Fuglen,
EE2, s. 263 Den hele sørgelige Jord. / · Lad os nu træde lidt nærmere til enkelte
BOA, s. 293 ke ham i at blive General. / · Lad os nu tænke det Modsatte, at En ved
NB5:15 g jog ham som en Hund ud af Byen. · Lad os nu tænke det Øieblik, da han vendte
KG, s. 195 rekom Verden en Latterlighed. · Lad os nu tænke et christeligt Vidne. Han
IC, s. 133 iet, mit Incognito slet. Men · lad os nu tænke et Menneske, der formaaede
BA, s. 393 tandelse, Dom, til Grunde). / · Lad os nu tænke os Adam og dernæst erindre,
NB32:51 disk Iver og Nidkjerhed. / · Lad os nu tænke os Forholdet i Samtidighed
Papir 69 maatte udholde Angrebet, men · lad os nu tænke os, at denne Theorie om
BOA, s. 283 e er eet og samme Individ. / · Lad os nu tænke paa Mag: A.; han er løben
KG, s. 85 saa seer Du ham slet ikke. / · Lad os nu tænke Ringhedens Forskjellighed.
IC, s. 134 n meddeelte ham Forstaaelsen. · Lad os nu tænke, at den Overlegne af en
IC, s. 165 , saa ville Alle søge mig. · Lad os nu tænke, at det skeete, hvad han
Oi3, s. 193 ke har dette Tillægsord. / · Lad os nu vende os til Christendommen. Den
NB27:27 lig rundhaandet er Naaden. / Men · lad os nu vende os til den anden Side –
PMH, s. 71 a Berigtigelsers Vigtighed. / · Lad os nu vende os til Prof. Heiberg, og hans
BA, s. 376 hos Qvinden end hos Manden. / · Lad os nu vende tilbage til vort Foregaaende,
EE2, s. 139 empo, efter Dressur.« · Lad os nu være enige om, at vi i vor Betragtning
DS, s. 232 ig kan selv trække Vognen! · Lad os nu være Mennesker, ikke forstyrre
Papir 389 er Gud selv ned fra Himlen. Men · lad os nu være Msker. / Sandheden er vistnok
PS, s. 243 er lige efter Næsen. / Dog · lad os nu, for at komme til at begynde, gjøre
IC, s. 220 se i christelig Forstand. Men · lad os nu, for ret at vise hiin Indvendings
BOA, note faaet en Satire over sig selv. · Lad os nævne det forfærdelig Høieste:
OTA, s. 379 t Gud prøver et Menneske. · Lad os nævne et af hine herlige Forbilleder,
BOA, s. 128 vi har Exempler at pege paa; · lad os nævne honoris causa, men ogsaa for
OTA, s. 379 gt, der bestod i Prøven, · lad os nævne Job: hvo vilde vel falde paa
OTA, s. 424 ved Gud har denne Magt: saa · lad os ogsaa stræbe at forstaae Apostlene,
NB:73 Du ikke har haft Aabning; men · lad os ogsaa vide at spøge med det mikroskopiske,
EE2, s. 104 , som Du kunde forskaffe dem? · Lad os omgaaes de Skrøbelige i Kjærlighed.
BOA, s. 157 gvendt eller snakke bagvendt. · Lad os oplyse dette ved et andet Forhold. Naar
EE2, s. 132 sthetisk tillige.« · Lad os over dette Punkt gjøre os lidt mere
Oi7, s. 312 t respektabel, en god Borger, · lad os oversee, at han ved at blive staaende
KG, s. 193 Klynkerie, om Nogen vil mene: · lad os paa enhver Maade vinde Menneskene for
PS, s. 255 et, hvorom jo Alt dreier sig. · Lad os recapitulere. Dersom vi ikke antage
CT, s. 118 ffe den Lidende Haabet. / Ja, · lad os ret af Hjerte forundre os herover! Er
OTA, s. 197 l selv at ville noget Evigt! · Lad os ret betænke, at ikke derfor er en
OTA, s. 204 nsket, derved om Lidelser; · lad os ret dvæle ved disse, overbeviste
BOA, s. 128 n saadan ordentlig Enkelt, og · lad os ret glæde os ved, at vi har Exempler
IC, s. 194 jeg kan det ikke anderledes. · Lad os saa antage, at han holder ud indtil
KG, s. 123 og forfølges af Verden. Og · lad os saa atter ikke ved en mislig Overeenskomst
NB23:33 e med den glimrende Udgang: · lad os saa ballotere. Der vil dog skee noget
AE, s. 262 igheden mere og mere tabes. / · Lad os saa begynde med Skriftets sidste to
LA, s. 39 sthetiske og det Religieuse. · Lad os saa betragte Hoved-Personernes Existents-Forhold
IC, s. 69 givet sig for et Menneske, og · lad os saa betragte Indbyderen og Indbydelsen.
AE, s. 143 s Møie og Besværlighed: · lad os saa betragte Verdenshistorien, dog ikke
AE, s. 115 er ligesaa latterlig. / · Lad os saa betræffende Umuligheden af et
NB22:124 ge med mig, de ville sige: · lad os saa da holde sammen mod Mængden.
Oi4, s. 213 gentligen er.« / Nei, · lad os saa dog hellere blive ved, hvad der
EE2, s. 64 viist i det Foregaaende. / Og · lad os saa een Gang for alle Gange gjøre
FB, s. 146 dikede sidste Søndag. / · Lad os saa enten slaae en Streg over Abraham,
EE2, s. 69 eren i Alferne sige: » · lad os saa faae en ny Løgn«. Du
OTA, s. 404 nne sørgelige Betragtning · lad os saa gaae over til at betænke Apostelens
AE, s. 105 sælger er ikke Systemet. / · Lad os saa gaae videre, men lad os ikke gjøre
NB4:61 ønske at leve – men · lad os saa gjøre Prøven. Tænk Dig
CT, s. 142 n han seirer i Beundringen. / · Lad os saa glemme hvad Ufuldkomment der kan
KG, s. 316 en i Pengeforlegenhed: o, men · lad os saa græde lidt over, at Timeligheden
DS, s. 201 Budskab end just Evangeliet! · Lad os saa hellere blive under Loven med dens
NB2:235 e et nyt Skrift o: s: v:. / .... · Lad os saa hellere sige det ligefrem med den
AE, s. 495 det Dybsindige, der skuffer. · Lad os saa hellere spotte Gud, slet og ret
AE, s. 495 ndeliges immanente Udvikling. · Lad os saa hellere synde, slet og ret synde,
NB23:51 esmænd vilde sige: ypperligt, · lad os saa holde sammen og faae denne eller
NB5:48 letsvedende lurvede Præster. / · Lad os saa igjen i ædel christelig Forstand
AE, s. 429 g en Onsdag i Dyrehavs-Tiden; · lad os saa igjen sende Speideren ud. Maaskee
AE, s. 543 disse Billeder – nu, og · lad os saa ikke glemme Pebernødderne og
AE, s. 371 s relative Formaal – og · lad os saa ikke glemme, at i Skolen var det
TS, s. 44 dhed bort fra Gjerningerne, og · lad os saa kun beholde Gjerningerne i Oprigtighed,
FB, s. 167 man heller ei dets Storhed. / · Lad os saa lidt nærmere overveie Nøden
OTA, s. 390 ter arbeide sig selv imod. / · Lad os saa nærmere tænke paa denne Tales
LF, s. 30 et ophørt at være til. / · Lad os saa nærmere, og menneskeligt, betragte
BA adt i Retning af dens Oprindelse / · Lad os saa nøiere gjennemgaae Fortællingen
BOA, s. 200 Begeistringens Begyndelse. / · Lad os saa repetere. Under Dato Hasle d. 18
NB24:164 t være et glad Budskab. · Lad os saa see at hitte paa, hvad vi Msker
NB33:52 sigende: hold Din Mund, og · lad os saa see hvad Dit Liv udtrykker, lad
NB32:34 Ene. Ja, Das ist Was anders! Men · lad os saa sige det saaledes, faae Sandhed
NB22:8 / Men tag al Tvang bort, og · lad os saa smigre hverandre med at vi alle
NB20:9 nd. Lad gaae, siger man saa, · lad os saa spendere, hvad det kan koste at
Papir 368-7.a men naar han siger: · lad os saa springe ud, saa sige de Tak. /
Brev 271 det saa synes Dem » · lad os saa strax gaae«. / Deres /
Brev 271 re Den, der siger » · lad os saa strax komme afsted«, denne
BOA, s. 289 et dem aldeles Uvedkommende. · Lad os saa tage det ældste af Børnene,
AE, s. 338 er at blive Christen. – · Lad os saa tage en hedensk Philosoph, hvem
CT, s. 118 Cither og Harpe«, og · lad os saa tale om / / Det Glædelige i:
CT, s. 68 er her jordisk Høihed! / / · Lad os saa til Slutning tænke paa Fuglen,
CT, s. 77 teligt nærmer sig ham. / / · Lad os saa til Slutning tænke paa Fuglen,
CT, s. 88 ja, som i et Helvede. / / · Lad os saa til Slutning tænke paa Fuglen,
CT, s. 98 og som var det Ingenting! / / · Lad os saa til Slutning tænke paa Fuglen,
CT, s. 57 han ikke blive Christen! / / · Lad os saa til Slutning tænke paa Fuglen;
NB25:47 t efter Ønske – og · lad os saa tænke at den takkede Gud: derfor
IC, s. 191 – ja det er Opgaven. / · Lad os saa tænke paa ham, der fra Høiheden
CT, s. 131 ganske ligefrem Andre rige. / · Lad os saa tænke paa vort Thema: det Glædelige
KG, s. 133 rdige med at tale derom? Saa · lad os samle det Mangfoldige paa det Afgjørende.
NB23:100 efter Melodien af den Gadevise: · lad os see at blive nogle Stykker, Hurra, Hurra,
Papir 345 lle see paa hende. – · Lad os see hvad Decorum er. Selv den der i
NB5:108 er rørt andre til Taarer. Men · lad os see i Samtidighedens Situation. At En,
SLV, s. 415 iger det Religieuse: ja pyt, · lad os see lidt nærmere efter, hvorledes
NB25:85 Korset; hjælp Dig selv; · lad os see om Gud vil hjælpe ham o: s: v:
NB8:65 sbrug bliver det nu vist nok; men · lad os see om Skriften ikke har gjort Alt for
NB29:21 eller saa betydelige. / Men · lad os see os for, om ikke det sande Sammenhæng
NB29:21 jo i Charakteer af Troen. / · Lad os see os for, om ikke, frygteligt, i vor
NB27:44 u skal til at begynde, hvad saa? · Lad os see os for. Idet denne uendelige Naade
IC, s. 182 erfor ogsaa tage den forud? / · Lad os see paa ham og hans Liv, lad os tale
NB20:57 r at søge Hjælp hos ham. / · Lad os see Sagen noget nærmere. Spørgsmaalet
NB31:59 at controllere en Stræben. / · Lad os see! » Først Guds Rige«.
NB28:32 ndse dette, ikke sandt, saa · lad os see, at blive nogle Stykker. / Den bestaaende
IC, s. 176 rer Fortællingen derom, · lad os see, hvad Virkning det vil frembringe,
EE2, s. 149 ret det Samme. Dog nok herom. · Lad os see, hvorledes det forholder sig med
Papir 456 vis Forstand var der i? / · Lad os see, hvorledes det gik til med L.! Efter
NB26:41 jeg nu siger jeg elsker ham: ja, · lad os see, hvorledes jeg udtrykker det, for
NB35:14 Tilværelsen, en Berigelse. / · Lad os see, om Christd. ikke snarere er af
NB32:109 er og jeg iler – men · lad os see, om den Gjerning er af den Beskaffenhed,
Papir 459 os først sove paa det, · lad os see, om det bliver til Noget, at vi
TSA, s. 102 De Andre svare: ja saa, saa · lad os see, om Din Læres Indhold er guddommelig,
BOA, s. 218 . De Andre svare: ja saa, saa · lad os see, om Din Læres Indhold er guddommelig,
NB5:123 gen. Har Du troet? Det vil sige, · lad os see, om Dit Liv udtrykker, at Du har
NB23:51 Fart. Saa gaaer da Skibet, · lad os sige det vel umulige, det gaaer nu paa
OTA, s. 270 am desangaaende, nu vel, saa · lad os sige saaledes: om man dog ikke af Fuglene
CT, s. 209 get bedre end den Anden? Nei, · lad os sige Sandheden, Forskjellen er: den
KG, s. 150 l gjøre det rette Indtryk, · lad os sige: Christendommen lærer, at Gud
NB19:55 Sag at forsvare Sit. / Thi · lad os slaae en Streeg over det med frivillig
NB14:59 dre Comedie end den i Theateret. · Lad os slaae ham paa hans høire Kind –
NB21:131 deraf har man tilløiet sig. · Lad os slaae os nogle Stykker sammen om at
EE2, s. 205 nk Dig nu en saadan Stymper; · lad os springe de Ønsker over, der her Intet
OTA, s. 422 , men de gjorde det lidende. · Lad os strax sige det her, hvad vi atter og
EE1, s. 317 er færdig, ingen Indsats, · lad os stride om Æren. Viis mig hende, viis
TS, s. 100 endnu dybere skal dræbes; · lad os tage » Gjenstanden« med.
SLV, s. 99 lstede fra Begyndelsen af. / · Lad os tage Aladdin; hvilken Yngling med Ønsker
DS, s. 237 inges, bringes i Erindring. / · Lad os tage denne Sag fra Grunden, dog i al
EE2, s. 286 detmindste frygter for ham. / · Lad os tage denne Sag fra Grunden. Du antager
BOA, s. 269 historisk Gyldighed. – · Lad os tage det at blive forelsket, reent erotisk
AE, s. 310 ken af det Onde som Synd. Men · lad os tage det Gode. At have tænkt noget
NB5:147 ville være Incognito. / · Lad os tage det Mindre, lad os tage Socrates.
NB18:57 t synes beskeden. Jo jeg takker. · Lad os tage det strengeste Ethiske, Budene.
Papir 457 p repræsenterede vel – · lad os tage dette Tal – 70 Præster.
Papir 345 og dog er det paa Prent. / · Lad os tage en af vore store og berømte
EE2, s. 139 lig altid for det Forsvundne. · Lad os tage en Forestilling, et Udtryk fra
AE, s. 339 ( nomen dare alicui). – · Lad os tage en hedensk Philosoph; han blev
AE, s. 311 andle i det Udvortes. – · Lad os tage en religieus Handling. At troe
NB11:152 ndeligt have Lov dertil. / · Lad os tage en Saadan. Han siger: men naar
TSA, s. 107 sit Hoved«. Derimod · lad os tage En, der dybsindigt vil bryde sit
BOA, s. 223 r sit Hoved«. Derimod · lad os tage En, der dybsindigt vil bryde sit
AE, s. 58 se Jagen efter Originalitet! · Lad os tage et Analogon. Tag et Ægtepar;
KKS, s. 105 ndens væsenlige Idealitet. · Lad os tage et andet Exempel. Der er en Lyrik,
IC, s. 176 lpe os paa en anden Maade, · lad os tage et Barn til Hjælp, et Barn,
KKS, s. 98 d eller om lidt Overgivenhed. · Lad os tage et Exempel af den umiddelbare Comik,
AE, s. 313 e, eller at det har været. · Lad os tage et Exempel af det Ethiske. Det
AE, s. 150 n være saa vidtløftigt. · Lad os tage et Exempel fra den religieuse Sphære
BOA, s. 127 bestemmes efter Differentsen. · Lad os tage et Exempel paa en saadan ordentlig
DS, s. 250 Grunden er klog Beregning. / · Lad os tage et Exempel paa sand Selvfornegtelse.
OTA, s. 282 id, eftersom Kunsten stiger. · Lad os tage et Exempel, hvor den forfængelige
TSA, s. 102 etisk er sat i Indifferents. · Lad os tage et Exempel, saa simpelt som muligt,
BOA, s. 219 hetisk er sat i Indifferents. · Lad os tage et Exempel, saa simpelt som muligt,
NB16:91 mmer heller aldrig til at skabe. · Lad os tage et Exempel. Den Genialitet at kunne,
NB26:48 paa at udrive ham deraf. / · Lad os tage et Exempel. Præsten prædiker
KG, s. 236 igst bedrager sig selv. Eller · lad os tage et Forhold mellem Menneske og Menneske.
AE, s. 515 er selvmodsigende, er comisk. · Lad os tage et Par Exempler fra mindre Livsforhold,
Papir 459 Modsætningen som Sit. / · Lad os tage et sandseligt Billede. Hvorved
Papir 345 øbelagtig Comik) altsaa · lad os tage Excellencen Ørsted. Naar der
Papir 371:2 andigt er langt bag ved. · Lad os tage Exempler af andre Forhold. Et Msk,
BOA, s. 222 i Transcendentsens Sphære. · Lad os tage Exemplet saa simpelt men netop
TSA, s. 105 Transcendentsens Sphære. · Lad os tage Exemplet saa simpelt, men netop
DS, s. 231 orden saae op til Himlen. Saa · lad os tage Fuglen til Hjælp. Den sidder
NB8:108 ed Endelighedens Sandsebedrag. / · Lad os tage Hegel. Hvorledes gaaer nu det til
BOA, s. 223 e alligevel være at finde. · Lad os tage Hr theologisk Candidat Petersen,
TSA, s. 107 alligevel være at finde. · Lad os tage Hr. theologisk Candidat Petersen,
AE, s. 455 Ethiske og det Religieuse. / · Lad os tage Ironie. Saasnart en Iagttager opdager
NB13:70 i – Χstheden: nu, saa · lad os tage Luther, som jo levede i Χstheden;
NB18:72 Professoren.« / / · Lad os tage Mathematik. Det er meget muligt,
NB23:138 for desto friere at kunne bede. · Lad os tage Navnet Fængsel bort og sætte
HJV, s. 180 Testamentes Christendom. Nei, · lad os tage Pengene; men for Gud i Himlens
NB:70 ke kan forklare det Sidste. / · Lad os tage Problemer som Frihed og Nødvendighed.
IC, s. 133 e at ville være incognito. · Lad os tage simple menneskelige Forhold. Naar
NB5:147 . / Lad os tage det Mindre, · lad os tage Socrates. Hvor Mange have blot
AE, s. 182 forholdt sig til Usandheden. · Lad os tage som Exempel Guds Erkjendelse. Objektivt
AE, s. 204 tendommen er Inderligheden. / · Lad os tage Syndsforladelsens Paradox. Syndsforladelsen
NB:87 e det ud! / Dog Spøg tilside og · lad os tale Alvor. Det Forvirrede ligger i,
OTA, s. 138 e det Gode i Sandhed. / / / / · Lad os tale derom, men lad os først glemme
AE, s. 135 tørre Opgaver angaaer, saa · lad os tale ganske eenfoldigt derom, som en
IC, s. 183 den Fuldendte, i Høiheden. · Lad os tale ganske menneskelig derom, han har
IC, s. 182 d os see paa ham og hans Liv, · lad os tale ganske menneskelig derom, han var
KG, s. 168 us kjendte dog vel hans Feil. · Lad os tale ganske menneskeligt om dette Forhold.
KG, s. 65 et langt Høiere – dog · lad os tale med Forsigtighed, med Rettroenhedens
CT, s. 141 ilbedelsens« Sandhed, · lad os tale om Beundring. Beundring er i sig
SFV, s. 36 , nei, man begynder saaledes: · lad os tale om det Æsthetiske; Bedraget
CT, s. 141 r stærkere og stærkere. · Lad os tale om et Forhold mellem Menneske og
DS, s. 228 kunne glemme alt Det og sige: · lad os tale om Lilien og Fuglen – ikke
SD, s. 237 vilde være blevet det! / · Lad os tale ret menneskeligt derom. O, usselt
Papir 413 som complet udtrykker dette. / · Lad os tale saaledes. Tænk Dig Du var i
KG, s. 236 et er kjerligt at troe Alt. / · Lad os tale saaledes: kan et Menneske bedrage
NB8:6 m hvad Du skulde gjøre: ja · lad os tie om, hvad han vil raade. Og han vil
CT, s. 118 Løgn!« / Saaledes · lad os til Indgang forundre os over, at Trængselen
SD, s. 180 else over sin Svaghed. / Dog · lad os til Slutning see endnu engang en Smule
CT, s. 118 re vel stemt i Forundring, · lad os tilraabe den, som Psalmisten tilraaber
IC, s. 125 aknemlighed og Modstand. Nei, · lad os to nyde Livet i Hyggelighed og Behagelighed.
GU, s. 335 imod havde ikke glemt det, ja, · lad os tænke det endnu Besynderligere, han
Papir 389 se af Lykkens Goder – thi · lad os tænke det med – og en saa overordl.
NB28:52 vet. / I dette Land – · lad os tænke det saaledes – blev denne
Oi7, s. 286 / Det er en ung Mand – · lad os tænke det saaledes, Virkeligheden
NB2:198 e ham. / Tænk Dig fE Moses og · lad os tænke det saaledes. Han siger til
NB26:7 Christen, saa han tilsidst ( · lad os tænke det Yderste) fik Alle til at
TSA, s. 104 Ordre, og et andet Menneske, · lad os tænke det, af sig selv og ved sig
BOA, s. 221 Ordre, og et andet Menneske, · lad os tænke det, af sig selv og ved sig
TSA, s. 109 det i Virkeligheden var saa, · lad os tænke det, at en Apostel havde i
BOA, s. 225 det i Virkeligheden var saa, · lad os tænke det, at en Apostel havde i
Papir 370 ingen, ingen Prutten; thi · lad os tænke det, at et eminent Ingenium
BOA, s. 286 Intet og vil Intet vide, men · lad os tænke det, at Mange saadan leve hen
NB12:86 egunstigelse. Han besøger da, · lad os tænke det, en Baron paa hans Baronie.
NB21:42 sand Χstds Forkyndelse). / · Lad os tænke en af disse vel Underrettede,
DS, s. 246 kilt fra Himlen og Idealerne. · Lad os tænke en christen By. Christeligt
NB:184.a gt at vinde Medholdet i Verden. · Lad os tænke En der med Talent og Dygtighed
Papir 407 ud i. See, det er noget Andet. · Lad os tænke en Digter. Jeg negter altsaa
IC, s. 165 af sit Liv han har sagt det. · Lad os tænke en from, fattig Mand; han lever
KKS, s. 93 ldet saa gunstigt som muligt; · lad os tænke en Skuespillerinde, der er
NB20:22 ov at forhindre Anonymitet. · Lad os tænke en Stat ( det er nu vel en
TTL, s. 414 n er bedragen af megen Viden. · Lad os tænke en Styrmand og antage, at han
IC, s. 191 i Høiheden, Menneskene ud. · Lad os tænke en Yngling. Han seer og seer
BOA, note olde sig negativ og indirecte. · Lad os tænke et Vexelforhold mellem tvende
IC, s. 134 jen tog Incognito' et. Altsaa · lad os tænke f. Ex. en ædel menneskelig
OTA, s. 415 kjende sine Følelser. Men · lad os tænke Forholdet noget forandret.
NB:70 kan forklare det Vigtigste. / · Lad os tænke os den største Forbryder,
NB13:9 n Spurv, mindre end et Sandskorn. · Lad os tænke os dette, at Gud saa blev kjed
NB5:15 jerne vilde have haft Legationen. · Lad os tænke os dette. Gesandten reiser
BOA, s. 286 r dem i, at de ere Christne. · Lad os tænke os disse Mange i en ældre
IC ere end at han har levet. / Altsaa · lad os tænke os en af hine Herlige. Han
FB, note lig, sidder paa Luur og venter. · Lad os tænke os en saadan Aristophanes,
Papir 369 e Ordet Uredelighed herom. · Lad os tænke os et hvad man maatte kalde
AE, s. 129 t derfor viser sig tydeligst. · Lad os tænke os et Individ, der staaer ved
IC t af Samtiden som Christus leed. / · Lad os tænke os et Menneske, en af hine
KKS, s. 93 rinde kan have at kæmpe. / · Lad os tænke os Forholdet saa gunstigt som
NB24:128 / Dette er snurrigt nok. · Lad os tænke os, at en Forf. siger med udtrykkelige
Brev 13 eget jeg holder paa Biskoppen. Men · lad os tænke os, at Sagen bragtes til denne
IC, s. 167 temning han har sagt Ordet. / · Lad os tænke paa hiin fattige Mand. Han
KG, s. 168 end Gjenstanden forandres. / · Lad os tænke paa hvad der i Indledningen
LA, s. 73 e drevet det til noget Stort. · Lad os tænke paa Novellen. En forelsket
OTA, s. 270 øitideligste Leiligheder. · Lad os tænke paa Salomo. Naar han da ifører
BOA, s. 142 en æsthetisk Bestemmelse. · Lad os tænke paa Skibene: naar to Skibe
KG, s. 73 r, men Ingen særligen. / · Lad os tænke paa, hvad der i den foregaaende
AE, s. 444 tte ikke om det Religieuse! / · Lad os tænke paa, hvad Hedenskabet digtede
IC, s. 166 og nu søge Alle ham. · Lad os tænke, at der laae mange, mange Aar
KG, s. 371 u er jo ikke Høvidsmanden. · Lad os tænke, at En sagde til Christendommen
KG, s. 371 di Høvidsmanden havde den. · Lad os tænke, at En spurgte Christendommen
DS, s. 251 nu for Dig til at øve den. · Lad os tænke, at han svarer: ja, det forstaaer
NB27:15 om Samaritanen – men · lad os tænke, at hiin Parabel havde været
KKS, s. 93 tinget at være rangerende; · lad os tænke, at hun vinder Beundringens
AE, s. 480 en og saa være uden Skyld. · Lad os uden al ethisk Tordnen ganske simpelt
BOA, s. 151 de gjøre ham afskyelig. Og · lad os vel huske det Foregaaende: der er endnu
Papir 254 til hine Drømmerier. / · Lad os vel overveie, med hvem vi sammenligne
KG, s. 171 se Christi Forhold til Peder, · lad os vel vogte paa, at denne Lovpriisning
KG, s. 230 r sin Mistroiskhed aabenbar. · Lad os vende Slutningen om » Sandhed
Oi7, s. 295 Carriere kan komme istand. / · Lad os vende tilbage til Begyndelsen. Den Enkelte
EE2, s. 56 optages i Christendommen. Men · lad os vogte os for en Ting, en Afvei, der
KG, s. 364 sandt at anprise Kjerlighed. · Lad os vove et saadant digterisk Forsøg,
DD:196 xede fra Din Opdragelse, men · lad os voxe til den, voxe under den, som den
Oi1, s. 136 Alt bort. Saa kan der – · lad os være behagelige Mennesker! –
NB26:65 ldrene sin Tilværelse. Nei, · lad os være behagelige, qua Dyre-Skabning
NB12:69 ere udgivne Prædikener); · lad os være en lille Kreds, som holder sammen.
NB33:50 , vi ere alle Egoister. Men · lad os være fornuftige, Enhver ved et vist
NB25:64 gl. ikke Lidelse Nydelse? / · Lad os være forsigtige her, her møde
EE2, s. 77 -Værdighed forfængelig. · Lad os være fri for alle utidige Ophævelser,
EE2, s. 263 Forstand concret i sig selv. · Lad os være ganske prosaiske. Dette Menneske
SFV, s. 24 stenheden. Nei, kjære Ven, · lad os være Mennesker, et saadant Foretagende
IC, s. 62 i hans Familie. » Nei, · lad os være Mennesker, til Maade er Alt
EE2, s. 218 man enes i det kaade Udtryk: · lad os være Mennesker, vi ere alle Jyder
AE, s. 110 r der er abstraheret fra Alt. · Lad os være Mennesker. Denne Abstraktionens
IC, s. 73 yndernes Forladelse. » · Lad os være Mennesker. Et Menneske er ingen
NB23:100 sige Renovationsvæsenet; men · lad os være Msker: Χstd. egner sig
NB21:87 en Umulighed. / Men det » · lad os være nogle Stykker« det gjør
NB23:102 inger det Sociale, det » · lad os være nogle Stykker«, desto
NB23:90 , at her er det blevet Methoden: · lad os være nogle Stykker. / De Gammel-Orthodoxe
NB23:29 overalt viser Existentsen: · lad os være nogle Stykker. / Men dette er
NB23:90 es-Form være den adæqvate: · lad os være nogle Stykker. / Men i Forhold
NB23:102 n saa efter sandselig Hjælp: · lad os være nogle Stykker; man skaaner sig
NB2:229 See her er et Sandsebedrag. Thi · lad os være oprigtige, mon vel Nogen deraf,
NB31:110 , Herre Gud! Hvad er Historien! · Lad os være ærlige og ikke hengive os
NB24:114 , men over os. Altsaa rask til: · lad os ydmyge os, og tilstaae, at et saadant
NB24:133 Mediationen til det Høiere. · Lad os ydmyge tilstaae, at Mediationen er en
EE2, s. 133 ste til det intensive Moment. · Lad os, for at blive ved, hvad vi nærmest
EE2, s. 92 ber. Vi faae nu at see. / Dog · lad os, førend vi gaae til det Enkelte,
NB22:42 at have Interesse for Χstd, · lad os, hver især – ja ligesom i Julelegen,
KKS, s. 101 ige en Vane at beundre hende, · lad os, hvis vi ville regne rigtigt, ikke,
BOA, s. 203 videre skal sluttes Noget. / · Lad os, mindende om Indholdet af Capitel 1,
SLV, s. 107 aaer sit adæquate Udtryk. · Lad Pebersvenden blive en Nar, der ødsler
NB14:108 Universitets Carriere. Ja, · lad Peter, der jo indbilder sig selv og Andre,
SLV, s. 127 e være det Høieste? Ja · lad Phantaster troe det. Som Moder tilhører
NB26:21 rædike. Hvor rørende! · Lad Phister have været syg i nogle Maaneder,
AE, s. 436 dere end i Middelalderen: saa · lad Præsten være saa god at tale om de
AE, s. 218 » nei, ingen Eed .... · Lad Præster, Niddinger og Skalke sværge,
CT, s. 31 Nar, som var man paa Comedie. · Lad Præsterne præke om Sligt for Fruentimmer
NB35:5 overtage og bære Opgaven, · lad Qvinden gyse ved at see, hvor tung den
PCS, s. 130 ellem Reflexion og Reflexion. · Lad Reflexionen A være den Præsterende,
EE1, s. 269 r hver Gang, man seer det. / · Lad Replikerne i dette Stykke være nok saa
BI, note agen? Dersom Du altsaa vil, saa · lad Retfærdigheden være from og Fromheden
KG, s. 290 af Staten beskikkede Dommer, · lad Retfærdighedens Tjener arbeide for at
NB16:21 sket, hvis Elskede døer. · Lad saa Χstd. byde ham sin Udødelighed:
NB26:62 Lad ham saa faae Pigen. Og · lad saa Aarene gaae, saa kommer der maaskee
AE, s. 444 n, der jo er en Forberedelse? · Lad saa alle Dialektikere træde sammen,
SD, s. 211 Kongens Villie imod? – · Lad saa andre beundre og prise Den, der giver
NB2:192 ænker paa, at Gud elsker mig. · Lad saa Andre finde det stort: objektivt at
OTA, s. 378 st, at Gud er Kjærlighed. · Lad saa Andre forkynde det Lystelige om at
Brev 272 tendeels selv bliver Historien. · Lad saa andre Historikere, tænker han vel,
AE, s. 551 n Eenfoldige hurtigt. – · Lad saa Andre prise Dannelse ligefrem, nu vel,
TTL, s. 428 esløret, men Beslutningen. · Lad saa Bruden træde yndig for Alteret,
SLV, s. 207 rmest, min Tro er til det. · Lad saa Deiligheden staae hen, Himlen bevare
NB21:61 figurere) paa Samvittigheden, og · lad saa dem lægge Haanden paa Hjertet og
NB2:18 d den staaer Christendommens Sag. · Lad saa dem, der forsvare Bibel o: s: v:, og
AE, s. 312 er ikke værd at holde paa, · lad saa den gaae med som Alt det Andet«;
SLV, s. 110 en Stodder, han vover mest. · Lad saa den Modige vove sig i Heltedandsen
NB31:88 og jeg fandt Gjenstanden. / · Lad saa den praktiske Samtid, i hvilken jeg
KG, s. 90 ult Ubemærkethed.« · Lad saa Den, der ved Hjælp af Sammenholdet
DS, s. 211 saa meget forlanges ikke; men · lad saa det at forkynde Christendommen blive
NB26:86 nart det piner det mindste; · lad saa det blive det Officielle, at da Gud
Papir 455 aandsløs Verdslighed. / · Lad saa Det gaae op mod hinanden: Skinhellighed
OTA, s. 307 ler ikke med Aarets Skiften! · Lad saa det Øvrige behøves længe eller
OTA, s. 168 ville det Gode i Sandhed, og · lad saa dette føre Dig hvorhen det nu indtil
CT, s. 112 aa Din sidste Time er kommen, · lad saa dette Livs Lidelse være glemt –
AE, s. 167 er Vanskeligheder tilbage. / · Lad saa dette være et Par Exempler. Exempler
AE, s. 168 adan Noget er intet Menneske. · Lad saa dette være Exemplerne. Og hvad saa,
AE, s. 451 fdøen fra Umiddelbarheden: · lad saa dette være nok herom. Jeg føler
AE, s. 499 utallige de afledede. – · Lad saa dette være sagt til Ære for Taushedens
NB9:37 t Blik ganske ind i Dig selv, men · lad saa Dit Liv ( hvad der da er en Selvfølge)
NB29:92 t, bryd ganske dermed – og · lad saa Dit Liv være indviet til at elske
EE2, s. 64 at forstyrre Kjærligheden! · Lad saa Don Juan beholde Løvhytten, Ridderen
NB27:56 / / Tag den Leveregel: at faste. · Lad saa en Epicuræer foredrage den; han
SLV, s. 359 maaskee ikke Trang dertil. / · Lad saa en Trediemand have været Vidne til
AE, s. 345 et er det absolute Paradox. / · Lad saa En, der ikke udgiver sig for at være
SLV, s. 133 get for at give mig. – · Lad saa endeligen Hustruen forsøges i den
NB15:13 gle Læresætninger, og · lad saa enhver Bønhas docere dem, og hans
JJ:453 mvittigheden, der har Gud Magten. · Lad saa et Msk. end have al-Verdens Magt, derinde
KG, s. 76 Alt baade i Liv og Død, og · lad saa Forskjellighederne være der, de
EE1, s. 416 re mig, hun maa være min. · Lad saa Gud beholde Himlen, naar jeg maa beholde
NB24:115 fordret af Enhver – · lad saa ham henflye til Naaden. / Det Mynsterske
NB23:114 een Χsten – og · lad saa ham reformere Kirken. / Mit Sigte /
DS, s. 185 , tredie Gang: det er umuligt; · lad saa Hammerslaget falde, lad det for evigt
NB3:38 nysgjerrigt Publikum. / Nei, · lad saa hell. Adler fare. Saa bliver Boge
SLV, s. 127 sin skjønne Virkelighed. · Lad saa hiin rapfodede, lette, skjelmske, lykkelige
LF, s. 48 ive Dig selv nærværende. · Lad saa Himlen styrte sammen, og Stjernerne
4T44, s. 343 det, der siger: endnu idag. · Lad saa hver Dag have sin Plage og sin Møie,
AE, s. 498 Tilintetgjørelsen for Gud. · Lad saa hvo der vil være Middelmaadighedens
SLV, s. 321 dybt har beundret Guddommen. · Lad saa Krøniken tale om Konger, som have
AE, s. 119 seende af at han kunde flyve: · lad saa kun Latteren hente ham ind. Det at
NB16:69 ider ikke har været naaet. Og · lad saa kun mig lide, naaet er det. Sandeligen
NB19:28 telig, bedre end Asketen. / · Lad saa Landets 1000 Geistlige, forsikkre:
OTA, s. 307 tet det at være Menneske. · Lad saa Lilien visne, og dens Deilighed blive
NB15:90 ilken Maalestok Du kan det. · Lad saa Maalestokken være lille, i Guds
NB28:83 rakteer og med Myndighed – · lad saa mig være en Hedning: og jeg troer
NB12:98 til Guds Ære og Priis – · lad saa mig være glemt, som var jeg ikke
SLV, s. 282 elig at komme i Betragtning. · Lad saa Naturforskerne lære os, at Tilværelsen
NB16:42 aal og et endeligt Formaal. · Lad saa Nogen kalde det Sværmerie ( i ethvert
Brev 271 s-Vognen er den simpleste. · Lad saa Nogen komme og sige, at der ikke er
NB15:122 Gud saa ere vi jo enige. / · Lad saa Nogen paastaae, at Verden er gaaet
EE2, s. 295 e, det skal og kan ikke skee, · lad saa onde Aander forsøge derpaa, lad
NB:70 om Frihed og Nødvendighed. · Lad saa Physiologen begynde at forklare alt
DS, s. 216 yelighed. Salige Begeistring; · Lad saa Tilintetgjørelsen, den indre Tilintetgjørelse
AE, s. 373 er Opgaven at gjentage dette. · Lad saa Verden byde Individet Alt, maaskee
AE, s. 373 τελος. · Lad saa Verden tage Alt fra ham, han ømmer
NB7:31 altsaa er Ingenting. / Naa, · lad saa være! Da jeg var Barn, har man lært
CT, s. 246 digt opgav – men dog, · lad saa være, det Altsammen være usandt:
OTA, s. 194 nhed for mit Tilgodehavende; · lad saa være, Ingen skal faae det at vide,
NB:7 eg dog at kunne have attraaet: · lad saa være. / Blot jeg kan drive det i
SLV, s. 110 ske, han vover mest af Alle. · Lad saa Ægtemanden være en Konge, en
AE, s. 524 e tilforladeligste Mennesker, · lad Sagen være saaledes i Orden, at en Historiker,
NB16:42 t, og jeg kan ikke standse. · Lad Samtiden affordre mig Forklaring, saa skal
NB16:46 re for Utaalmodigheden. / · Lad Samtiden selv fordre Forklaringen, saa
FB, s. 193 Mand, hvem hun skyldte Alt! / · Lad Sara være en Mand, og det Dæmoniske
NB25:64 m alle forenes i eet Hoved, · lad Satan selv være med: dette kan ingen
TTL, s. 402 r et forfærdeligere Uhyre! · Lad Savnets Nød hungre ud, er det bedre
F, s. 514 Enkelte til sig selv: » · lad see hvad det er Forfatteren vil –
KG, s. 272 gjort det Høieste for ham? · Lad see! Hvad siger jeg dermed? Jeg siger »
SLV, s. 365 en. / Idag for et Aar siden. · Lad see! Min Livs-Anskuelse var, at jeg i min
NB5:7 ro og Tro er der idelig Tale om. / · Lad see! Moses faaer af Gud Ordre til at være
SLV, s. 250 et propter hoc), men Vanvid. · Lad see, hvorledes Sagen gik til. / Først
EE1, s. 347 nder Armen, altsaa forlovet. · Lad see, mit Barn, hvilken Present Du har faaet
SLV, s. 329 e og faae sit Ønske frem? · Lad see. Det, jeg er strandet paa, er, at min
CT, s. 118 rængselen forhverver Haab, · lad Sjelen være vel stemt i Forundring,
4T44, s. 336 n, stod levende for ham. Ak, · lad Skuepladsen beholde hvad Skuepladsens og
AE, s. 379 eatret for at blive bedragne, · lad Skuespilleren og Tilskueren der arbeide
EE1, s. 356 Forstand er Frihedens Gave. · Lad slette Forførere bruge saadanne Midler.
FV, s. 26 Baglast – han kulseiler; · lad Slægten, lad hver Enkelt i den forsøge
AE bestaaer af Sjel, Legeme og Aand; · lad Speculationens Fortjeneste være at bestemme
SLV, s. 90 iste mig min Overbeviisning. · Lad spidsfindige Chicaneurer hobe alle Indvendinger
Oi3, s. 195 / Prøven er ganske simpel: · lad Staten ( og dette er den eneste sande christelige
Papir 502 sker kalde os Χstne / · Lad Staten faae det Indfald at anbringe i tusindviis
NB32:130 som det er skeet med Χstd. · Lad Staten gagere 1000 Embedsmænd, hvis
Oi3, s. 185 om hvad Christendom er? / 5) · Lad Staten gjøre Prøve paa Regningen,
NB29:53 lse af denne Verden – · lad Staten lønne, gagere om det saa var
NB33:37 : men det bliver skidt; nei · lad Staten overtage det, og saa svarer vi noget
NB33:37 tages af et Abstraktum) nei · lad Staten overtage Sagen, den indestaae os
NB15:122 dog til at overkomme. Men · lad Straffen blive skærpet derved, at han
Brev 81 dette sig. Lad Byen snakke. · Lad Svoger Christian og andre Peernittengryn
OTA, s. 183 at ville det Gode i Sandhed; · lad Talen ikke være lige saa tvesindet som
NB2:247 drag Du os ganske til Dig / · Lad Tankerne o: s: v: ( det er af en gl Psalme)
G, s. 87 høimodig, ældes aldrig. · Lad Tilværelsen lønne hende som den har
3T44, s. 242 l bevise Guds Tilværelse. · Lad Tænkeren beholde Beviset, giv Ungdommen
SLV, s. 311 orstyrrer hele mit Væsen! · Lad Uendeligheden skille os ad, mit Haab var,
NB11:75 det jo ikke noget Under. / Nei, · lad Underet blive hvad det er Troens Gjenstand.
3T44, s. 258 embringe et saadant Forhold! · Lad Ungdommen forsøge sig derpaa! Ja Ungdommen
AE, s. 535 vis han mindes Forholdet? Ja, · lad usle Sjele, der kun kunne elske Gud og
JJ:398 g fra dens Trolddom. Sid i Baaden · lad Vandets Squlpen blande sig forvirrende
NB13:64 maa beholde vor Tro for os, saa · lad Verden skjøtte sig selv. Forbarmende
AE, s. 525 eligieusiteten A gjelder det: · lad Verdens 6000-aarige Historie være sand,
AE, s. 143 orskjellige vinkende Opgaver. · Lad Verdenshistorien være et Speil, lad
NB12:40 jør Forsøget omvendt. · Lad verdslig Ære og Anseelse være Maalestokken,
BI, s. 215 re nu som det være vil, · lad Videnskaben gjøre Ret i at ignorere
AE, s. 524 ikkret, at han elskede hende: · lad Vidnet eller Vidnerne være de tilforladeligste
FB, s. 176 enhver utidig Høimodighed, · lad Virkeligheden tage det, saa er det paa
DD:182 piritus lenis. / d. 22 Dec. 38. / · Lad vor Tale ikke være som Blomsten, der
EE:31 Du os at vandre for dit Aasyn, og · lad vore Tanker og Idrætter ikke som Fremmede,
NB34:12 gifte sig! / / Χstd. siger: · lad være at gifte Dig, det er det Gud Velbehagelige,
NB34:13 Charmant, det er ad modum: · lad være at myrde! nei, men jeg vil lade
OTA, s. 282 see op ad til Fuglen og · lad være at stirre paa Bekymringen. Naar
OTA, s. 282 t, see ned ad til Lilien, og · lad være at stirre paa Bekymringen; see
NB4:78 at han sagde: for Guds Skyld · lad være. Derfor tier jeg. Jeg kan det ikke
SLV, s. 69 meget plebeiisk Foretagende. · Lad Øieblikket allerede være kommet da
DS, s. 245 hvad jeg mener. Tag en Skole, · lad, det kan vi jo tænke os, lad der være
SFV, s. 74 blik lige nær: Evigheden. · Lad, hvis jeg skal leve længere, Tiden berøve