S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB25:90 stheden gjort det Forsøg, at · lade » Barnet« afgjøre hvad
KG, s. 82 ugudelige Spil, aabenlyst at · lade » disse Mennesker« føle
NB13:77 f, hvor desperat det er, at · lade Χstd. ene og alene repræsentere
NB28:69 tter a) Redelighed nok til at · lade Χstd. gjælde for hvad det er og
NB28:69 ar dog ærlige nok til at · lade Χstd. være hvad den er –
NB34:31 saaledes Alt i Bevægelse, at · lade Χstus saaledes lide for at anbringe:
NB24:86 n dog den Profit. / Naar vi · lade Χstus udenfor, saa er der naturligviis
NB27:51 rsel, hvad det skal gjøre og · lade – bliver det sat ind i en uhyre Sværm
BI, s. 310 den er skjult i Christus; maa · lade – halvt ængsteligt, halvt sympathetisk,
Oi5, s. 251 men dog skjult, thi man maa · lade – ih bevares! – man maa daane,
CT, s. 25 i Lade, thi den sanker ikke i · Lade – og egentligen lever man da heller
OTA, s. 272 at høste, uden at sanke i · Lade – og uden Næringssorger svinge
NB36:29.a Millioner Χstne. / Ved at · lade 11 Skjolde eftergjøre meente Romerne
Oi7, s. 300 et er som beregnet herpaa, at · lade 15aars Drenge ved helligt Løfte forpligte
JJ:87.a rstod denne? / Man kunde tillige · lade Abrahams tidligere Liv ikke have været
Papir 1:1 hurfyrsten forbød ham, at · lade Acterne i hans Underhandling med Kajetan
EE:69.a ahne. Det er uanstændigt, at · lade Af- og Omklædningsscener paa Theatret
Not5:1.1 se af – tillige kunde man · lade afgangne Journalister og andre reducerede
SLV, s. 395 use Beslutning i Ro, og ikke · lade Afgjørelsen blive dialektisk ved hende.
OL, s. 33 Post. Den hele Passus ville vi · lade aftrykke for derpaa at tilføie vor Commentar.
EE2, s. 89 se, og fjernt berøre eller · lade ahne en Bekymring, fordi det Interessante,
EE1, s. 269 Maade bidrage til at vise og · lade ahne Situationens Gjennemsigtighed, saa
AA:23 s Bevidsthed der idetmindste kunne · lade ahne Sligt; thi vel er al Ahnelse dunkel
AaS, s. 44 d, jeg engang har oplevet, at · lade ahne, hvorledes det gaaer til. I yngre
LP, s. 54 dne Pige, behager han sig i at · lade al sin Forfængelighed udtale sig i stortalende
NB7:6 og saa foretrækker han at · lade aldeles være at svare, saa jeg virkelig
PS, s. 217 f alle er tilbøielig til at · lade Allarmtrommen gaae. / Hvad nu min Mening
Brev 118 a bliver jeg nødt til at · lade alle Betænkeligheder fare, og beflitte
NB32:104 yddes. Saaledes med det at · lade alle Sandsebedragene bestaae, og saa at
LA, s. 74 et dialektisk Konststykke: at · lade Alt bestaae, men underfundigt fraliste
EE2, s. 112 salig Følelse saaledes at · lade alt det Enkelte forsvinde under sig, lade
EE1, s. 144 or Tid stræber hen til at · lade alt det Skjæbnesvangre transsubstantiere
NB8:83 v, naar jeg har holdt ud, og · lade Alt Dette tjene til at belyse Χstd,
BA, s. 407 . At ville negte dette, er at · lade Alt forvirre sig, og at hæve Begrebet
4T44, s. 321 den, at han dog hellere vil · lade Alt forvirres og søge Adspredelse i
TTL, s. 466 m at Døden skulde komme og · lade Alt gaae i Opfyldelse; den blev nu den
NB31:113 paa den Maade naaer man kun at · lade Alt gaae igjennem sig og slet Intet at
EE2, s. 171 dens Tilbøielighed til at · lade Alt gaae istaa; thi den fordrer egentlig,
JJ:310 nt Væsen om sig som man tør · lade Alt gaae ud over, og dog fordre ikke blot
G, s. 32 han maa være grusom, · lade Alt hugge ned, og ligegyldigt vende sig
NB11:127 Ugudelige ved saaledes at · lade Alt lykkes for ham. / At forstaae Χstd.
3T43 ke. / Kun en tankeløs Sjel kan · lade Alt omkring sig vexle, give sig selv hen
AE, s. 500 dt ældre i Aar gjøre og · lade Alt som et Barn, og som endnu i deres 40de
NB14:12 engang, om jeg ikke skulde · lade Alt trykke paa een Gang, og uden Pseudonymitet,
NB17:60 re, at det Eneste er, at · lade Alt uforandret ( da det Vanvittige ligger
NB:12 Øieblik jeg bryder af, at · lade Alt uforandret i dansk Literatur, at faae
G, s. 35 ix og færdig med sig, for at · lade Alt virke i Forhold til den, men han vil
OTA, s. 346 Troende. Den Letsindige vil · lade Alt være glemt, han troer forgjeves;
AE, s. 26 vilde begynde paa en frisk og · lade Alt være glemt. Det forstaaer sig, Alt
NB3:46 ot holde Eder til mig og saa · lade Alt være godt« – og saa
Papir 180 ieblik han har besluttet at · lade Alt være Sandser en ny Discipel ( dyb
NB10:69         NB / NB. / At · lade andet Oplag af Enten – Eller gaae
TSA, s. 77 Henseende til den Skyld, at · lade Andre blive skyldige i at slaae En ihjel
TSA, s. 76 i mit Problems Form, ved at · lade Andre blive skyldige i at slaae ham ihjel
TSA, s. 92 dheden: ergo tør han ikke · lade Andre blive skyldige i at slaae ham ihjel
TSA, s. 78 om, at det skal koste det at · lade Andre blive skyldige i et Mord. Har han
TSA, s. 87 enten give lidt efter, eller · lade Andre blive skyldige i et Mord. Hvilken
TSA, s. 88 lfælde er Skylden den, at · lade Andre blive skyldige i et Mord. Hvilken
TSA, s. 75 at han havde det Ansvar, at · lade Andre blive skyldige i hans Død. /
TSA, s. 76 t Omspurgte, Ansvaret for at · lade Andre blive skyldige i hans Død. Der
Papir 550 tte, tving Dig selv til at · lade Andre blive vidende derom – dette
NB18:38 s sammen, at jeg har villet · lade Andre føle min Fordeel ved at være
TSA, s. 78 den paa sin Side, Lov til at · lade Andre gjøre sig skyldige i et Mord (
BI, s. 276 ar det, bestandig at komme og · lade Andre komme dertil. Men forsaavidt kom
Papir 254 avel Tidsomstændigheder · lade ane som ogsaa min Fremstillings Forhold
AE, note lse, og igjen som det Forbudne · lade ane, at Latteren kan fortære Alt. Men
PCS, s. 142 kjule og kun ganske indirecte · lade ane, at Scipio er en lille Smule drukken;
AE, s. 11 sit Arbeide, stoppe sin Pibe, · lade Angrebet ulæst o. s. v. En Anerkjendelse
SLV, s. 129 ikke noget Forsøg paa at · lade Ansigtet udtrykke nogen Reflexion over
Papir 270 øe er Vinding. Vi ville · lade Apostelen Paulus svare. Han skriver: Thi
BI, s. 146 er. Jeg vil derfor atter her · lade Ast aftrykke, da han med overordentlig
BI, s. 142 en Ende vil jeg et Øieblik · lade Ast tale, og jeg haaber, at ved Hjælp
BB:37 rviisning og al Opdragelse at · lade Barnet afføde i al Stilhed Livet i sig,
EE2, s. 182 vis det forstummer. Han kunde · lade Barnet hugge ned for Moderens Øine,
KG, s. 217 d det, fordi hun neppe tør · lade Barnet mærke, hvor usigeligt hun elsker
AE, note Fader ved et Orakel bødes at · lade Barnet skjøtte sig selv og aldrig tvinge
PMH, s. 68 i græsk Forstand vilde jeg · lade Begrebet blive til i Individualitet og
NB14:140 re megen Lidelse qvit ved at · lade Bekjendelsen fare, saa vel Bekjendelsens
EE2, s. 130 vil dethronisere Erobreren og · lade Besidderen komme tilsyne; derfor anpriste
SLV, s. 139 ærdige til at modtage. At · lade Beslutningen mangle, om Livet var nok saa
BI, s. 349 fordriv ingen Virkelighed kan · lade bestaae. Solger synes nu i Kunst og Poesi
3T44, s. 262 vandt de – Ret til at · lade Bestemmelserne være afgjørende for
4T43, s. 140 det den giver. Den skal ikke · lade Betingelsen være en Gave, og derved
NB19:62.a bliver træt, da vil Du ikke · lade Beviset udeblive. / Det Christelige –
AE gelse er utænkelig, eller at · lade Bevægelse forklare Logiken, medens Logiken
BMT, s. 219 ghed, saa da i det mindste at · lade Biskop Martensen tilbagekalde sine Grovheder;
NB2:26 ne være Aristokrat saa maa han · lade Bladet gaae ind. At være Aristokrat
NB32:62 ær at det indbyder Dig til at · lade Blikket følge – i det Fjerne.
EE1, s. 175 n Side, eller mod Jorden, at · lade Blikket tungsindigt stirre eller veemodigt
Brev 37 kommende Aar, som Gud nok vil · lade blive Dem et glædeligt Aar. Det er Noget,
NB24:54.a jo ( hvad min Tanke ogsaa var) · lade Bogen trykke, og saa henlægge den. /
NB12:143 trykke 1 ell. 2 Ark om Ugen, og · lade Bogen udkomme til en beleiligere Aarstid.
NB23:118 udelade alt det Existentielle, · lade bogstaveligt som stod det der slet ikke;
Not1:9 ærsilden til alle 2) ikke · lade Bønner for de Afdøde have nogen Indflydelse.
BB:37 udvortes Maade ved f. Ex. at · lade Børnene komme ind i et meget oplyst
PCS, s. 137 et Militairiske og Civile) at · lade Capt. S., i et Slags fjollet Anfald af
AA:12 rke Side, men først vilde · lade Centrifugal- og Centripetal-Kræfternes
EE2, s. 284 ter er en Uretfærdighed at · lade Charles i de 8 Aar blive et forfaldent
EE2, s. 284 uretfærdigt af Digteren at · lade Charles i de 8 Aar synke saa dybt. Han
JJ:362 t Samme, paa denne Maade at ville · lade Christend. vederfares Ret – inden
IC, s. 196 kke som de andre Christne vil · lade Christendommen være Noget, man formeentligen
SD, s. 241 ske skal formaste sig til at · lade Christi Liv staae hen som en Curiositet.
LP, note en Niels, han kan heller aldrig · lade Christian i Fred.« Saaledes er
NB26:95 bære sig vel saaledes ad: de · lade Christus ligesom sørge for deres evige
Brev 75 træden er et Motiv til at · lade Claudine udtale sine Følelser. I hans
NB9:75 fredsstillende ud, saadan at · lade Dag gaae hen efter Dag, uden at komme til
Brev 79 u jo ikke behøver blot at · lade dannes af en slet og ret krum Linie, men
AE, s. 147 d selv at leve at lære, at · lade de Afdøde leve om igjen, da at gaae
TSA, s. 91 lade sig slaae ihjel, eller · lade de Andre blive skyldige i at slaae ham
TSA, s. 75 irkende i sin Død og i at · lade de Andre faae den Skyld paa deres Samvittighed,
NB25:100 age de Andres Beundring og · lade de Andre qvittere ved at beundre ham: saa
FB, s. 209 rbigangen Slægt, der kunde · lade de bekjendte Lege strække til for hele
NB4:118 ptaget mit Ansvar ved nu at · lade de christelige Taler, især 3die Af
Papir 292 Barnet heelt under Vandet, · lade de den høire Arm være fri, for at
2T44, s. 190 skene kunne tage Alt, Sjelen · lade de Een dog beholde. Eller skulle vi ikke
SLV, s. 25 at de Øvrige tage bort og · lade de Elskende tilbage! Og dette sidste Ønske
BI, s. 204 aa en Dragen fra. Ville vi nu · lade de Linier, der alt i det Foregaaende ere
SD, s. 123 kte paa det Under, der skulde · lade de Medlevende, » forsaavidt de kunde
NB17:89 ste Taushed – men saa · lade de Mængden exsequere Dommen. Og medens
FF:164 tale om, hvorvidt man bør · lade de nærmeste Slægtninge komme ind
NB34:42 naar de selv skulle døe · lade de Præsten kalde, ønske at blive
NB4:94 En angriber deres Charakteer, saa · lade de saa hellige, som saarede dette dem virkelig
JJ:269 : sine Troppers Antal ved at · lade de samme Soldater marschere om af en anden
EE1, s. 49 ldtid kunde det falde ind, at · lade de smaa Børn græde i Elysium, fordi
AE, s. 267 e har fattet det Hedenske, at · lade de smaae Børn græde i Elysium, fordi
AE, s. 118 sig lidt Opmærksomhed, saa · lade de systematiske Entrepreneurer en Copist
NB22:169.a.a ulde savnes Gesticulationer · lade Degnen ledsage Foredraget med Gestus og
NB6:11 ve saaledes, at jeg næsten maa · lade dem ansee mig for gal, blot for at faae
BI, s. 321 ret faderlige nok til, ved at · lade dem arrestere, at give dem Noget at tænke
BI, note l Ro som paa det faste Land, og · lade dem atter drive for Strømmen. Kun maatte
EE:96 e det et litteris tradere, og · lade dem beholde det. først da er den færdig.
NB10:199 illadeligt mod En selv, at · lade dem blive skyldige efter den Maalestok.
NB33:50 et mod Mskene, baade ved at · lade dem blive skyldige i at hade mig, forfølge
TSA, s. 79 ommen til den Yderlighed, at · lade dem blive skyldige i at slaae ham ihjel,
TSA, s. 74 er han dem rædsomt ved at · lade dem blive skyldige i at slaae ham ihjel.
TSA, s. 82 aa tør han jo heller ikke · lade dem blive skyldige i at slaae ham ihjel
TSA, s. 78 rdi de selv tvang ham til at · lade dem blive skyldige i at slaae ham ihjel?
TSA, s. 91 d Sandheden, jeg tør ikke · lade dem blive skyldige i at slaae mig ihjel.
TSA, s. 91 el. En Christen turde derfor · lade dem blive skyldige i at udlee, bespotte,
TSA, s. 88 Overlegenhed over Andre: at · lade dem blive skyldige i Ens Død –
TSA, s. 82 t kun desto større for at · lade dem blive skyldige i et Mord; og det er
NB32:122 de første Christne: at · lade dem brænde som Fakler paa Veien. Man
FF:74 nde Børn men nu glemme itide at · lade dem christne; saa komme de Underjordiske
EE1, s. 209 andre i Sorgens Samklang, vi · lade dem danne en Gruppe for os, et Tabernakel,
BI, s. 234 de han har gavnet ved ikke at · lade dem drukne underveis, og hvilke han har
NB17:32 nt vilde finde det latterligt at · lade dem faae et nyt Stadium, da det Comiske
KG, s. 115 s saaledes fra Disciplene, at · lade dem forladte i en Verden, der for hans
Brev 280 nde om et Noget, der vilde · lade Dem forstaae det anderledes. Der var en
Brev 211 enheden af samme eller forud at · lade Dem forstaae hvad jeg vil dømme om den
EE1, s. 393 de fjerne dem, reise mig op, · lade dem forstaae, at der var Een tilstede?
Brev 307 n af denne eller herved at · lade Dem forstaae, hvad jeg vil dømme om
IC, s. 237 eundre, paa nogen Maade vilde · lade dem forstaae, om de nu ikke selv kunde
KKS, s. 103 jo ikke engang ved at døe · lade dem føle, hvad de tabte. O, menneskelige
3T44, s. 262 e jordiske og timelige Ting, · lade dem gaae for hvad de ere, og ikke ansee
EE:194 en Taare, beklage dem ... og · lade dem gaae Fortabelsens Vei, – men
TSA, s. 91 Vel er det ogsaa en Skyld at · lade dem gjøre sig skyldige i, men saa vidt
OTA, s. 390 e alle Kræfter fra ham og · lade dem gjøre Tjeneste paa et forkeert Sted,
NB33:21 m dem – ved Hjælp af at · lade dem høre feil. / Den guddommelige Straf:
NB28:87 altsaa i den Grad skal Gud · lade dem i Stikken, udsætte dem »
NB24:113 re Tale om, saa smaat at · lade dem indfrie disse Beter, men dog mere som
NB10:199 e det dog min Stolthed, at · lade dem komme til at fornemme, at de havde
NB11:154 en store Tilbøilighed til at · lade dem ligge hen til efter min Død) –
3T44, s. 257 el prøve Ordene, Du vilde · lade dem lyde sammen med Andres Vidnesbyrd om
Oi4, s. 214 d dem for det Evige ved at · lade dem løbe med noget Galimathias: hine
Papir 306 m paa Løbebanen, for at · lade dem maale Afstanden fra Den, der dog ikke
EE1, s. 393 Skulde jeg reise mig op, · lade dem mærke, at jeg er her? Nei, maaskee
NB7:105 re Omsorg for Andre, for ikke at · lade dem mærke, hvor ulykkelig han er. /
EE1, s. 209 ens Trolovede forene sig, vi · lade dem omfavne hverandre i Sorgens Samklang,
Papir 190:1 ane Forfattere op af Graven og · lade dem overvære en Auction over deres egne
Not11:28 mod hinanden, Magt til at · lade dem passere ham forbi. Dette er Læren
LP, s. 32 ulde: revocare ad leges artis, · lade dem rykke mere sluttede frem, saa at Læseren
EE1, s. 304 de vel være saa grusom at · lade Dem svæve i denne Stilling, hvo saa
EE1, s. 16 dt Vanskeligheder, da maa jeg · lade dem tale for dem selv. For mit Vedkommende
EE2, s. 59 vil tage dem i Eed og jeg vil · lade dem tilsværge mig dette. Ja bort, langt
EE1, s. 240 iggende, hvorfor vil Du ikke · lade dem trykke, Du har jo Din Kritik over den
ATV, s. 210 det har jo ingen Hast med at · lade dem trykke, maaskee kan der ogsaa komme
AE, s. 562 ve overflødige Bøger og · lade dem trykke. Men maa dette betragtes saaledes,
NB11:223 gte Forfatter-Personligheder og · lade dem træde ind midt i Livets Virkelighed,
NB:101 ulde naar Leiligheden gaves, · lade dem undgjælde for dette Lumperie. /
Brev 261 efter mig, undlader jeg ikke at · lade Dem vide, at et extraordinært Directionsmøde
Brev 57 Beslutning ved Leilighed at · lade Dem vide, at jeg ikke har skrevet Nogetsomhelst
Brev 57 hvorfor skulde jeg saa ikke · lade Dem vide, at Menneskenes Tal i Verden ved
G, s. 60 uger disse Midler, saa skal man · lade dem virke paa sig, ja hvad mere er, man
NB22:128 nstrengende. Istedetfor at · lade dem være Forbilleder forvandlede man
BI, s. 183 Spidsen, og det maa man altid · lade dem, at de har en ypperlig Gave til at
EE1, s. 34 yldige Glæder. Det maa man · lade dem, de har kun een Feil, at de ere saa
LP, s. 38 drømme ham fuld Magt til at · lade dem, om galt skulde være, blive afsindige;
NB26:10 e Andet for, saa maatte man · lade dem, som udtrykte » Efterfølgelsen«
Brev 48 komme til Gadedøren, De ved at · lade den aabne for mig, – saa lykkes det
AA:21 rigtigt ind i Fremtiden, her · lade den aftrykke. / » Nordens Mythologie«
BI, note e og saa anskuelig, at jeg vil · lade den aftrykke. Den findes Pag. 327: Mit
NB10:70 os Alle, den Ene skal ikke · lade den Anden høre Noget – lad os
LA, s. 75 den Ene skal forsaavidt ikke · lade den Anden høre Noget, og dog bliver
IC, s. 64 d, den Ene skal saa vist ikke · lade den Anden høre Noget. Det er det Latterligste,
NB11:25 vi Alle, den Ene skal ikke · lade den Anden noget høre, qvit, lad os more
NB6:24 nsvar mod saadanne. / Ved at · lade den Artikel trykke nu blev Forholdet det:
NB32:119 ynde med Apostlene. Men at · lade den begynde senere, i Χsthedens Fremgang
BI, s. 328 kjæftige sin Aand, men kun · lade den bekjæftiges, der opløser og udmatter
AeV, s. 79 o dog altid tjent lidt ved at · lade den berømte Mands Ord trykke. Ingen
SLV, s. 153 nkt Fare være nok til at · lade den Besluttende beslutte sig religieust.
NB31:36 fornemt overlegent vil den · lade den bestaae maaskee som et gammel Møbel,
Papir 586 af denne Verden og saa at · lade den bestaae? / Eller hviler Χstd.
SLV, s. 33 m jeg skylder Alt, da vil jeg · lade den Beundring, der er min Sjels første
SLV, s. 404 ve saa meget at overfare; at · lade den blive til i hele sin Mulighed, er det,
BA, s. 398 fordi man ikke har Mod til at · lade den bruge de samme Ord, man selv bruger.
Brev 79 rpaa igjen sidst og saaledes · lade den danne et Slags Omqvæd, og see hele
BI, s. 169 el Tanken i Bevægelse, men · lade den dog svæve i det Abstrakte og berolige
SLV, s. 33 e, bryde frem af al sin Magt, · lade den dræbe mig, hvad den dog ofte har
KG, s. 335 e nænne for nogen Priis at · lade den elskede Pige føle sin Overlegenhed,
SLV, s. 440 lling lidt tidligere af, og · lade den ende ved, at min Spiller, rystet ved
LP, s. 11 tage den tilbage i Modersliv, · lade den endnu engang synke hen i den Dæmring,
BI, s. 119 discrete Moment, idet han vil · lade den ene Dyd udvikle sig aldeles paa den
BB:37 af Magelighed, vil næsten · lade den ene Generation tage Hævn over den
Papir 269 ar raadvild, om jeg skulde · lade den fare for dens Troløshed og blive
NB11:193 jeg nok faaet Kraft til at · lade den fare, for at handle i modsat Retning.
KG, s. 184 kke Menneskene saa let til at · lade den fare. Imidlertid vil han ikke give
LP, s. 17 de den positive Tidsregning og · lade den foregaaende Tilværelse, om man endnu
PMH, s. 64 ld værd, og udtrykt ved at · lade den forgylde, og nu aabnede den i den Tanke
EE2, s. 110 ur-Bestemmelse, og turde ikke · lade den forklare sig i en fælleds Bevidsthed;
OTA, s. 142 at naae Æren, naar han maa · lade Den forraadt han agter – for at naae
BI, s. 263 elser, det staaer tilbage, at · lade den forsøge sig i Verden. Imidlertid
EE2, s. 50 Mod til at gaae videre til at · lade den forsøge sig. Dog dette er ikke det,
FB, s. 189 Kjærlighedens Magt ved at · lade den Fortabte elskes af en uskyldig Pige
EE1, s. 259 e nok for Situationen til at · lade den fremkomme. En almindelig Dramatiker
EE2, s. 24 ler Tillid nok til Dig til at · lade den fremtræde hos Dig, vil i Dig, det
EE1, s. 338 falder det mig vanskeligt at · lade den Fugl slippe ud af min Haand. Taalmodighed
CT, s. 49 et Uveir har gjort Alt for at · lade den føle dens Ubetydelighed –
EE1, s. 73 e uleilige den, men upaatalt · lade den gaae og gjælde for hvad den var.
G, s. 62 eller selvkjærlig nok til at · lade den gaae over. Men netop dette –
EE2, s. 112 re Lykke derved, men for at · lade den gaae under som en Spøg i Kjærlighedens
OTA, s. 416 ke spise af denne Ret, at de · lade den gaae urørt forbi, at de holde sig
Brev 266 e eller, hvis saa behager, · lade den gaae Ærender i Byen: gid De da ikke
AE, s. 434 midlertidigt Forsøg med at · lade den gamle indbinde paa en ny Maade, om
BOA, s. 144 Kyperen forstaaer sig paa at · lade den giære, at aftappe og afproppe den
Papir 454 end for ingen Priis turde · lade den gjelde: da vil der vel skee noget Andet.
BA, s. 439 d vil erkjende Sandheden, vil · lade den gjennemtrænge sit hele Væsen,
CT, s. 268 re Tilblivelse i sig, han kan · lade den hendøe ubenyttet som en ufrugtbar
G, s. 43 af hvad jeg havde besluttet, at · lade den henkaste i en Afkrog. / Mit Hjem var
SFV, s. 25 den sjeldne Christen, maa man · lade den Hildede have Fordelen, at han er Christen,
BI, s. 351 vidt det da lykkes Solger, at · lade den høiere Virkelighed i Kunst og Poesi
BI, s. 158 vist ogsaa give mig Ret i at · lade den i strængere Forstand platoniske
4T43, s. 119 døve Gjerningens Kraft og · lade den indslumre i vidtløftig Overveielse!
NB8:85 den Retning, men ikke ret turdet · lade den komme frem) at jo ogsaa Julefesten
AE, s. 125 jo conseqvent nok til ikke at · lade den komme med i Systemet. / Den verdenshistoriske
Brev 128 vilken dens Eier pleier at · lade den Leed for Leed gaa igjennem sin Haand
NB31:138 bemægtige mig den, men enten · lade den ligge eller lade den oplyse: saaledes
NB6:24 avde i disse Dage tænkt paa at · lade den lille Artikel: Krisen i en Skuespillerindes
PS, s. 235 ere jo for ham som een Dag), · lade den Lærende i Glædens Tummel glemme
Papir 461 som Χstd. Det maa man · lade den Mand, han veed at skaffe Χstd.
BI, s. 237 en overraskende Udsigt ved at · lade den mellemliggende Skov omhugge, at han
CT, s. 82 m hver Dag har, siden Du skal · lade den næste Dag skjøtte sig selv. Er
EE1, s. 311 k til at nyde hendes Uro, at · lade den opflamme hendes Skjønhed og gjennemgløde
NB31:138 men enten lade den ligge eller · lade den oplyse: saaledes har jeg med det nye
LA, s. 68 igtigt, at selv Censor maatte · lade den passere; og derpaa vilde han om Aftenen
EE1, s. 334 ighed er stærk nok til at · lade den reflectere sig, eller om den blot vil
BA, note et, for i disse Sammenstød at · lade den religieuse Idealitet komme tilsyne
DS, s. 229 endelig for Alvor kommer; at · lade den rende forgjæves hver evige Dag med
BI, s. 239 ar dybt nok kløftet til at · lade den sande Kjærlighed være den høiere
EE2, s. 37 det maaskee synes rigtigt, at · lade den sande ægteskabelige Kjærlighed
NB4:8 rre og af godtroende Ynglinge · lade den Skik vedblive med at der om Søndagen
CT, s. 82 re uden Bekymring for den, · lade den skjøtte sig selv. Altsaa skal Du
4T44, s. 289 rke den eller dog kun for at · lade den skjøtte sig selv. Saaledes gaaer
FB, s. 136 feig, han frygter ikke for at · lade den snige sig ind i hans lønligste,
FB, s. 136 hans mest afsides Tanker, at · lade den snoe sig i utallige Slyngninger om
NB10:37 skylder ham saa uendeligt, · lade den staae hen som en Gaade, og for Mange
OTA, s. 411 lade denne Tanke staae hen, · lade den staae ved sit Værd, de beskæftige
BI, s. 352 n synes her end ikke at ville · lade den Stemning blive tilbage, der ahner den
EE1, s. 427 endes Sjæl, men bestandig · lade den stige op deraf, idet hun overseer det
EE2, s. 150 ten tale, at det er sundt, at · lade den straffe sig, ikke med en Heautontimoroumenos'
AE, s. 206 lsen, men Spekulanten veed at · lade den strække til, han tager den ene Halvdeel
TSA, s. 90 de derfor ikke Andet, end at · lade den syndige Verden blive skyldig i Hans
JJ:185 sin kongelige Værdighed ( ikke · lade den titte igjenem) men, naar hun nu ønskede,
AeV, s. 79 tage hele Samtalen med sig og · lade den trykke – saa er det betalt –
NB4:78 deling havde jeg jo endog maattet · lade den trykke med større Typer end ellers
AeV, s. 82 jo passe paa Samtalen for at · lade den trykke, altsaa maa det denne Gang være
NB11:161 affen, ell. i ethvert Fald · lade den træffe ham i et Øieblik, hvor
EE1, s. 415 in Stemmes Magt. Dog vil jeg · lade den trække ud, jeg vil lade sætte
EE1, s. 415 iinligste Situation. Jeg vil · lade den trække ud, men det forstyrrer mit
4T43, s. 143 Lemmer i Lighed for Gud, og · lade den trælle i Underkastelse under den
4T43, s. 150 re det Fuldkomne. Du vilde · lade den Trængende ved Din Venten forstaae,
EE2, s. 69 n altfor gunstig til at turde · lade den ubenyttet. Der var netop i de Dage
DS, s. 208 en hen i Tvetydighed, man kan · lade den ubetingede Fordring vedblive at lyde,
NB9:74 ieus Forf: hvor turde jeg nu · lade den udgaae uden en nærmere Forklaring,
NB18:30 n ugudelige Handling men at · lade den ugudelige Handling fare. / Forordet
TSA, s. 92 e, at Han var det, og derfor · lade den ugudelige Verden blive saaledes skyldig
Brev 267 aste den overbord d. e. at · lade den ulæst, da De strax kan see paa Ordenes
EE2, s. 60 som at pirre derved, eller at · lade den unge uskyldige Pige ene kæmpe med
AE, s. 563 n, dog er noget Andet, end at · lade den uskreven; og uagtet han altid føier
CT, s. 251 Næring: saa lidet skal Gud · lade Den uvidende om, hvad han skal troe, Den,
2T44, s. 205 ang til at prise den, til at · lade den vederfares Ret, at den var uskyldig.
SLV, s. 20 g til Illusion, samt at kunne · lade den virke paa sig med al Illusionens Magt,
OIC, s. 213 en Bog, vove at gaae med den, · lade den være Forsvaret, der afværger,
AE, s. 304 grov mod Væren, hverken at · lade den være noget Høiere, der dog følger
BA, s. 397 lebs som en Kategorie, ved at · lade den være Substratet for det Større,
EE2, s. 120 , finder man en Glæde i at · lade den ægteskabelige Kjærlighed chicaneres
EE:150 remgik) ikke knuge Kirken sammen, · lade den ængstende speide, om ikke Forræderiets
JC, s. 23 aliteten af Skrifter, der ikke · lade den, de opfostre, uvidende om, at den Herlighed,
Not11:19 en imod. / Men ville vi nu · lade denne Adskillelse mell. p og n. Ph. bestaae?
FP, s. 21 elandets Forsvar anviste Gang, · lade denne Betragtning staae hen indtil videre,
F, s. 524 Absolute, at Muligheden af at · lade denne Eenhed komme tilsyne ikke er negtet
OTA, s. 346 et! Den Letsindige vil endog · lade denne Erindring være glemt, det er Alt
Brev 80 et Øieblik stille, for at · lade denne Larm tvinge Tanken ind efter
EE1, s. 21 t klart for mig, at jeg kunde · lade denne lede mig i at bestemme Titelen. Den
Brev 193 ie, » at Du dog ikke kan · lade denne Leilighed gaae ubenyttet hen uden
KG, s. 341 da i et Skrift om Kjerlighed · lade denne Leilighed gaae ubenyttet hen, til
PCS, s. 134 ske Virkning naaes nu, ved at · lade denne militaire Person, denne brillante
AE, s. 136 staaet ham, nu gaae videre og · lade denne Misforstaaelse hjælpe mig til
4T43, s. 165 rhverve sin Sjel, da maa han · lade denne Modstræben blive tydeligere og
EOT, s. 266 orvexler han det maaskee, vil · lade denne Nedtrykthed gjælde for Bekymring
NB13:78 var uforsvarligt af mig, at · lade denne Productivitet ligge hen, ogsaa blev
EE:192 u skal forlade, fordi Du vil · lade denne skjønne Tanke endnu engang gjennemstrømme
BA, s. 329 lt, ganske sandt, men at ville · lade denne Syndens Mulighed blive dens Virkelighed,
4T44, s. 369 illige, der ikke have villet · lade denne Tanke faae Magt over dem, saa bevise
OTA, s. 411 med det Timelige, det er, de · lade denne Tanke staae hen, lade den staae ved
Brev 40 Brev, da iler jeg med ikke at · lade denne Vei ubenyttet. Modtag nu mit lille
EE1, s. 116 er der ikke Andet for end at · lade denne være en partiel Fjollethed. Man
BA, s. 429 esluttethedens Taushed for at · lade dens Monologer blive hørlige; thi Monologen
Brev 80 eg nu ingen Anledning til at · lade dens nisus ( og i Sandhed allerede i længere
NB12:129 perende min Morskab af at · lade dens phantastiske Ophøiethed gjælde
G, s. 36 g ned i Latterens Afgrund og nu · lade dens vulkanske Magt kaste dem ind paa Scenen.
SLV, s. 296 Skrædderforældre, der · lade deres Børn døbe saaledes. / Imidlertid
NB34:42 tillige er Ens Religion. De · lade deres Børn døbe, undervise i Χstd,
EE1, s. 352 e altid have nok af, naar de · lade deres Heltinder rødme über und über.
EE1, s. 241 rledes Digteren har vidst at · lade deres Individualiteter blive aabenbare
NB21:145 at tage i Betænkning at · lade deres Koner læse det N. T. – de
NB2:156 faae Lov at forhaane En, at · lade deres onde Lidenskaber rase mod En –
EE2, s. 232 s Kjærlighed for hinanden, · lade deres Sjæle sammensmelte i en sagte
Brev 316 ret, hvor jeg beder Dem at · lade Deres Svar indlægge under Mærket
BI, s. 259 Mangfoldighed af Skoler, der · lade deres Viisdom udspringe paa dette Punkt.
SLV, s. 431 serteren, og da den ikke kan · lade Deserteuren skyde, saa gjør den ham
EE1, s. 147 rax at antyde denne, vil jeg · lade det » Lidende«, som ligger
NB16:78.a eb paa Χstd. Man vil ikke · lade det Χstlige være det Paradoxe,
AE, s. 418 hvor Alt afrunder sig ved at · lade det absolute τελος
BI, s. 304 em det umiddelbar Concrete at · lade det Abstracte komme tilsyne. Det vil derfor
CT, s. 222 end da vi bleve Troende, men · lade det aldeles ubestemt, hvo disse »
NB15:46 re en saadan Meddelelse, og · lade det aldeles, absolut dialektisk tvetydigt,
BI, s. 273 iisning. Denne gik ud paa, at · lade det Almene vise sig i Modsætning til
BI, s. 283 t, men uagtet, hvis man vilde · lade det Alt aftrykke, man maatte tilstaae,
KG, s. 254 forlyster den Fortvivlede at · lade det andet Menneskes Skjebne gøgle for
NB33:52 l det ene Msk. dog nok ikke · lade det andet stort høre. / See derfor er
3T43, s. 71 er den eller ikke; skulde vi · lade det apostoliske Ord og med det den Kjerlighed,
NB27:6 kke Gud vore Forestillinger, · lade det at det gaaer et Msk. godt i denne Verden
AE, s. 500 umoristiske fremkommer ved at · lade det Barnlige reflektere sig i Total-Bevidstheden.
EE1, s. 100 da man nemlig bestandig kan · lade det begynde forfra og høre det og atter
Brev 317 de Andre forstode mig, og · lade det beroe paa, om de i mit Liv med dem
4T43, s. 135 det Skjønneste i Livet og · lade det bestaae, men tvertimod paa en stiltiende
LA, s. 78 nei man vil aldeles uskyldigt · lade det Bestaaende bestaae, men i en reflekteret
NB21:121 en saaledes, at jeg maatte · lade det Bestaaende om, hvorvidt det ved at
BI, s. 107 egne tause Bevægelser, og · lade det bestemme sig hen til det Concrete,
BI, s. 88 et til et vist Punkt, uden at · lade det besvare sig selv i en Anskuelse. Efterat
F, s. 500 er det, og dog kan han ugeneret · lade det betyde et Værk, der er mærkværdigere
EE2, s. 112 Enkelte forsvinde under sig, · lade det blegne og som Taagebilleder flygte
Papir 550 age Dig, drille Dig ved at · lade det blive aabenbart for Andre. Den onde
Oi5, s. 246 g underfundigt betrygges i at · lade det blive derved. / Er det dette Christelige
KG, s. 19 Velsignelse i sig, ikke turde · lade det blive kjendeligt, skulde, som var Velsignelsen
NB11:194 jeg ikke gjøre; jeg kan · lade det blive sagt, men ikke personligt sige
NB9:54 age et enkelt Vers, og successivt · lade det blive til, indvirket i lyrisk Commentar.
AE, s. 201 t det at forklare Noget er at · lade det blive tydeligt i sin Betydning, at
NB24:39 drig saa styg ud, ei heller · lade det blive ved blot at huske, hvorledes
BOA, s. 181 den vil see mig istand til at · lade det christelige Indhold udfolde sig i en
BOA, s. 193 den vil see sig istand til at · lade det christelige Indhold udfolde sig i en
SLV, s. 407 e Helt. Man tør slet ikke · lade det Comiske komme frem. Derfor veed Tilhøreren
BI don til Hjælp, der søgte at · lade det Dialektiske i denne Dialog afrunde
BN, s. 112 en, den Enkeltes Existents, at · lade det dialektiske Moment udenvidere være
JJ:142 For at straffe ham kunde man · lade det dramatiske Anlæg føre dertil,
BA, s. 426 ttedes tomme Abstraktion. Man · lade det Dæmoniske her betyde x, Frihedens
FB, s. 156 menneskeligt om det Store, at · lade det dæmre i en uhyre Afstand i ubestemt
NB7:91 . / Og dog dog, ja jeg turde ikke · lade det Eftertryk falde paa mit Liv, at jeg
BN, s. 117 n derfor turde jeg heller ikke · lade det Eftertryk falde paa, at jeg er Christen,
JJ:365 or Misforstaaelsen kunde man · lade det ende med en lykkelig Forelskelse, hvis
LA, s. 79 n høiere ironisk Comik, at · lade det ende med, at Folket kaldte den Forviste
EE:147.b a imod den gængse Methode at · lade det Ene fremgaae af det andet ved en dialectisk
KG, s. 115 m aldrig Nogens er vunden, at · lade det et Øieblik see ud for dem, som aabnedes
AE, s. 134 til hvert enkelt Individ, at · lade det Ethiske blive Noget, som der skal en
OTA, s. 243 igen vil lide Alt, og derfor · lade det Evige trøste Dig? Alt som Tiden
AE, s. 96 i den nyeste Philosophie: at · lade det Evige uden videre blive historisk,
SFV, s. 94 tydelighed, saa kunde jeg jo · lade det falde bort, skulde ogsaa med Fornøielse
AE, s. 385 vder sig selv som Klog ved at · lade det fare), og naar han har vovet det, er
KG, s. 231 forsigtigt, eller helst reent · lade det fare, fordi de, berigede ved Iagttagelse,
NB20:132 e forlanges af mig, at jeg skal · lade det fare, hvad jeg saa gjerne vilde, at
SLV, s. 33 kjendes paa, at han veed, at · lade det fnysende Spand begynde med et eneste
4T44, s. 352 at begynde ganske forfra, at · lade det Forbigangne være glemt og nu begynde
CT, s. 238 o paa Afstand), eller man vil · lade det forblive ubestemt, om det ganske er
AE, s. 448 det lidt abstrakt, og skal nu · lade det foregaae, som var det idag, thi det
CT, s. 304 er idag dvæles ved det. Vi · lade det Forfærdelige gaae Tanken forbi,
CT, s. 304 være Frygt og Bæven. Vi · lade det Forfærdelige gaae Tanken forbi;
BA, s. 456 erens Opgave har været, at · lade det forskjellige Indtryk afspeile sig i
EE2, s. 112 ved at stikke sin Haand ud og · lade det forsvinde Stykke for Stykke; ja, det
NB16:82 aden og siger: jeg skal nok · lade det fremlyse – ja det er i sin Orden.
Papir 371:1 l stræbe af og til at · lade det Fremstillede skee for Dem, en enkelt
NB15:122 m, i ethvert Øieblik at · lade det Første meningsløst løbe ind:
SLV, s. 419 de begynde med det Sidste og · lade det Første skinne frem der igjennem.
Papir 454 Pligt, tør derfor ikke · lade det gaae af i Stilhed, men maa vidne mod
CT, s. 304 aabe vi til Gud, at vi tør · lade det gaae forbi og drage over, medens vi
NB11:195 inder jeg vel Kraft til at · lade det gaae med. / Denne Gang lærer jeg,
NB11:8 ieblikket – jeg kan · lade det gaae over; men saa er der en Evighed
SLV, s. 136 n vel at have Fordelen af at · lade det gaae ud over Qvinden, imidlertid bliver
NB24:42 skal være: at have Mod til at · lade det gaae ud over sig selv. / Saa er der
BB:22 igesom bliver forceret til at · lade det gestalte sig for sig. Man vil derfor
Oi7, s. 311 hvis vi et Øieblik vilde · lade det gjælde med hans Ærlighed –
Oi7, s. 316 saa dog at ville vedblive at · lade det gjælde, at man har den Religion:
DS, s. 214 t. Imidlertid tør jeg ikke · lade det gjælde, naar Evangeliet skal dømme.
IC, s. 58 ve truffet det, naar de altid · lade det Gode og Sande repræsentere af en
Oi3, s. 193 age det blot Menneskelige, og · lade det Guddommelige ( Christendommen) af Syne,
KK:2 evæge ham til ikke at ville · lade det Guddommelige i Χsto gjelde i den
TTL, s. 409 skulde være priseligt, at · lade det Gudelige staae hen, og paa den Maade
EE2, s. 158 æse paa Basunen, og derpaa · lade det Hele gaae under, at Din Sjæl kan
SD, s. 240 lig talt, uskyldigste, er at · lade det Hele med Christus staae hen uafgjort,
EE2, s. 105 dem nysgjerrige og derpaa at · lade det Hele opløse sig i Intet; jeg kunde
BI, s. 327 s Orden i min Fremstilling og · lade det Hele samle sig paa et bestemt Punkt.
Papir 541 re tjent med – at · lade det Hele staae hen uafgjort; thi det er
Papir 541 std, hjælper Dig til at · lade det Hele staae hen! / paa enhver Maade
BOA, s. 162 adan tankeløst og mageligt · lade det Hele staae hen. Hvorfor mon Socrates
NB30:36 de vilde være i Retning af at · lade det høiere Liv gaae ud – men det
BA, s. 427 est for det Gode. Vi ville nu · lade det Indesluttede være x, og dets Indhold
AE, s. 337 ette objektivt hen for sig og · lade det indtil videre staae hen, om den er
Papir 247 gjort. Vi kunne meget godt · lade det indtræffe nogle Aar før. –
DS, s. 239 italist og Selvskyldner kunde · lade det komme Andre til Gode. Og det blev værre,
Papir 323:2 or Kunst-Dilletanter, og · lade det komme dertil, at hvis der sad en Mand,
EE2, s. 157 iler, og tvinge Dig til at · lade Det komme frem, der boer i Dig, maa begynde
EE1, s. 243 , med hvilken Scribe veed at · lade det komme frem, ikke i evindelig Monolog,
NB31:103 er tilbøieligere til at · lade det komme mig til Gode, at jeg Ingenting
NB29:96 vis Utilbøilighed til at · lade det komme saavidt, er bange for Blod, og
Papir 459 igere, jo bedre – at · lade det komme til Afgjørelse. Det andet
NB10:107 ømning: han tør ikke · lade det komme til den Afgjørelse, ja han
NB27:86 han ikke give efter, men maatte · lade det komme til det Yderste. / Men der er
NB33:53 ighed mere end Examinanden) · lade det komme til det Yderste. Hvad et Msk.
NB33:53 Examen, saa maa Examinator · lade det komme til det Yderste. Og saaledes
Brev 14 saa dyrt som muligt og altsaa · lade det komme til det Yderste? Hvad saa? Saa
NB29:96 a om Det, at man aldrig maa · lade det komme til en saa marqueret Afgjørelse.
SD, s. 174 som han er, tør han ikke · lade det komme til en saadan Afgjørelse.
NB17:46 eg i sin Tid gjorde, var at · lade det komme til Opgjørelse, og saa gjøre
AE, s. 230 udføre det – og saa · lade det ligge. Ethikeren har fortvivlet ( cfr.
NB8:20 har fordærvet i Piat og ved at · lade det lære uden ad at Christus blev korsfæstet;
NB4:118 er ganske andre Forhold, at · lade det læse under disse, er ligefrem farefuldt
NB28:54 ig ind at optegne det eller · lade det løbe med i Produktivitet. / Nu vil
DS, s. 182 in Bekostning! Jeg skal aldrig · lade det løbe ud paa Eet og sige, som man
PS, s. 263 at forstaae, ikke har villet · lade det mangle paa Dumdristighed til at gaae
EE1, s. 227 Frembringelser, han vil ikke · lade det mangle paa ivrig Paakaldelse eller
BOA, s. 105 k Anmeldelse af Bøgerne og · lade det med Aabenbaringen staae hen: er i mine
BOA, s. 212 e er; men han maa heller ikke · lade det med Aabenbaringen staae saadan uforklaret
SD, s. 241 ristus formaaer den ikke, at · lade Det med Christus staae hen og saa forresten
NB15:96 grebet, saa meente man, at kunne · lade det med Treenigheden staae hen. / Hvad
NB15:96 nlighed begrebet, saa fik man at · lade det med Treenigheden staae hen. / Overhovedet
EE1, s. 153 elige Subjectivitet ikke kan · lade det Moment af Arveskyld blive staaende,
BI, s. 353 Digt, saa er det netop for at · lade det Objective raade. Ironien er nu tillige
TS, s. 95 t, med Din Bistand, komme, Du · lade det ogsaa gaae til Hjerte! / / / /
NB34:38 iv – at vi egl. helst · lade det om Evigheden staae hen, eller ønske
NB16:82 oget og siger: jeg skal nok · lade det oplyse – saa mener dog Politiet
BI, s. 354 guddommelige Lykke, at kunne · lade det poetisk Oplevede gestalte sig poetisk,
KK:2 gtelsen af de historiske Fakta · lade det religieuse Indhold uantastet, saa vil
NB17:62 ergangen. Eet er nemlig, at · lade det saadan staae hen som et Indfald: skulde
BI ghed, blot fredende og iagttagende · lade det saaledes styrkede Individ besinde sig
BOA, s. 241 at fylde i en stor Bog ved at · lade det samme Skriftsted saa ofte aftrykke
NB25:89 for endog blot saa meget at · lade det Sande komme til at skinne frem. /
BI, s. 164 gjørelse ikke skeer for at · lade det Sande træde frem, men for at begynde
NB29:97 n vis Dosis af det Sande, ved at · lade det Sande være sandt til en vis Grad,
4T43, s. 143 skinnende Klædebon, ikke · lade det sandselige Øie forlyste sig ved
NB25:63 ig ikke paa mig, at jeg maa · lade det see ud, som var jeg den trofaste Gud
BB:37 behøver – eller: man · lade det selv læse dem og fortælle dem
Not9:1 tillige var sat først at · lade det skee i en sildigere Tid. Med Forsættet
BOA, s. 146 t Middel end det taabeligt at · lade det skee strax idag, dette Middel er Tro,
NB4:72 jeg og gaaer videre. Vil Gud · lade det skee, at der optræder En samtidigt
NB28:93 Nu forvrøvler man Alt ved at · lade det spæde Barn gjælde for Χsten.
FP, s. 25 og ihvorvel vi gjerne ville · lade det Spørgsmaal om, hvorvidt hans Villie
AE, note gjaldt om, saa vilde man neppe · lade det staae hen med den Art af Vished, som
BOA, note ende underordne sig det, eller · lade det staae hen og beherske sig selv i skeptisk
AE, s. 93 age, og man bliver enig om at · lade det staae hen som Noget, man leilighedsviis
CT, s. 213 n er ifærd med frækt at · lade det staae hen som overladt til Enhvers
Papir 541 thi det er just at · lade det staae hen uafgjort dette: jeg bliver
BOA, s. 161 ngen, der ikke tillader En at · lade det staae hen, men tvinger En til enten
AE, s. 348 telse for Mange til saadan at · lade det staae hen, som man bedst vil see deraf,
BOA, s. 161 saadan bliver identisk med at · lade det staae hen. Hvoraf kommer det vel, at
AE, s. 341 iger et Ord mere, saa maa man · lade det staae hen; det vilde jo være taabeligt
AE, s. 573 Haand paa dette Arbeide, men · lade det staae som det nu staaer. / Kjøbenhavn
NB34:23 digere Χstd., istedetfor at · lade det staae som det staaer i det nye Testamente:
Oi4, s. 205 e. / Man har ladet og man vil · lade det staae som gyldigt det med »
BN, s. 111 iis ikke være, at jeg vilde · lade det staae uafgjort, om jeg selv er en Christen,
EE1, s. 394 Sopranens Sværmeri for at · lade det stige endnu høiere – hvad
NB29:95 iser sig som en Lindring at · lade det totalt komme til Gjennembrud, bryde
Oi6, s. 276 over Kirkedøren, eller at · lade det trykke under Prædikant-Listen om
AA:20 at det ikke var Umagen værdt at · lade det trykke, da disse Intelligentsblade
CT, s. 222 tale om det Christelige, men · lade det uafgjort, hvem det er han taler til?
SLV, s. 303 . / Om Anledningen ville vi · lade det uafgjort, hvorvidt den var, at det
AE, s. 78 hans yderste Anstrængelse · lade det uafgjort, om han havde hjulpet noget
EE1, s. 192 an er galant nok til ikke at · lade det udeblive. Men hun overtydes naturligviis
BOA, s. 280 b en Aabenbaring, at han kan · lade det Udsagn om selv at have haft en Aabenbaring
NB13:64 erance« er villig til at · lade det uhyre Falsum bestaae, at hele Verden
NB23:131 Det Christelige er: lidende at · lade det Uretfærdige faae hele sin Ret indtil
KK:7 g undertrykke mit Folk og ikke · lade det vandre. – / Man maa ogsaa huske
BI, s. 157 skille det Hele ud fra sig og · lade det vise sig let og flygtigt i den rene
SLV, s. 356 værelsen er, at den vilde · lade det vorde tydeligt, om jeg var hildet i
NB23:66 lle sig selv i Spidsen, men · lade det være » en Mand, der interesserer
TAF, s. 291 am, kjerligt ikke nænt at · lade det være afgjort med ham, ikke nænt
Papir 433 gjørelse – og saa · lade det være Alvor, har man hittet paa noget
Papir 255:2 an skee, kan man ligesaa godt · lade det være eller begynde imorgen og nyde
TS, s. 67 det ypperligt af Evangeliet at · lade det være en Præst, thi Præsterne
NB12:60 et ret godt Pendant ved at · lade det være Forskjellen mell. en Apostel
NB5:56 blot at tale om hans Storhed, og · lade det være glemt med at man ansaae ham
IC, s. 48 e Ringheden fra ham, eller at · lade det være glemt, hvad Uret han leed,
Brev 237 beder Dem, øieblikkeligt at · lade det være glemt, om jeg dog skulde have
SLV, s. 431 han altsaa uden Risico kunde · lade det være og vorde elsket og agtet, da
Papir 371-2.d aal aldrig komme frem. / og · lade det være sig nok, at det er Skik og
FB, s. 156 tand i ubestemt Skikkelse, at · lade det være Stort, uden at dog det Menneskelige
KG, s. 28 retfærdig, forsøgte: at · lade det være tvivlsomt, hvo Ens Næste
AE, s. 379 i de havde jo havt Mod til at · lade det være! Eller som naar man, i en Forsamling
EE2, s. 198 n, man er. Og dog, man kan jo · lade det være! See her ligger et enten –
TS, s. 71 Dag – men iaften skal Du · lade det være«; og han gjorde det:
JJ:336 humoristisk, at han ikke kan · lade det være, at han ikke kan blive træt
EE2, s. 310 gjorde han maaskee bedst i at · lade det være, da han vil komme til at ømme
IC, s. 42 dette Spørgsmaal eller man · lade det være, det er i Grunden ligegyldigt.
SLV, s. 440 an fælde, og han kan ikke · lade det være, dette de te er ham Tilværelsens
NB6:26 Synd, Du har ikke blot Lov til at · lade det være, Du tør ikke blot bede Gud
TS, s. 44 heller ikke Frimodighed til at · lade det være, eller til at forlade Klosteret
EE1, s. 390 lsket i Dig, eller vovede at · lade det være, Forbrydelsen er lige stor;
OTA, s. 263 ja, Betragteren kan ikke · lade det være, han bøier sig ned til den
NB14:44 Hende, veed jeg, at det at · lade det være, ikke kan være min Stolthed;
SLV, s. 434 r, som vil veilede En til at · lade det være, istedenfor at det Eneste,
SLV, s. 231 eligt, snarere vanskeligt at · lade det være, men naar den er træt, naar
AE, s. 379 øve sig selv Livet, men at · lade det være, og derved foranledige samtlige
PS, s. 303 indre det er mere festligt at · lade det være, og Din høitidelige Opfordring
Oi1, s. 130 i jeg evigt vilde fortryde at · lade det være, og evigt fortryde, om jeg
KG, s. 374 ham, at han advarer Dig om at · lade det være, thi han veed nok hvad deraf
Papir 507 Og derfor er det Beskedenhed at · lade det være. / Men Χstus fordrer Efterfølgelse,
SLV, s. 357 g Ceremoni, jeg kan dog ikke · lade det være. Altsaa jeg raaber ud i Verden,
AE, s. 165 er derfor, fordi jeg ikke kan · lade det være. Altsaa jeg skal bede om Tilgivelse
NB17:111 er det Frivilligt, han kunde jo · lade det være. At sige: at han kunde det
IC, s. 117 egynde paa Sligt, Du kunde jo · lade det være. Dette er specifik christelig
ATV, s. 209 l man det ikke, kan man ogsaa · lade det være. Men jeg agter virkelig ikke
NB4:78 bedrøve Læreren ved at · lade det være. Og saaledes ogsaa med et Mskes
NB13:8 Høiere, thi saa vilde hun · lade det være: saa vilde jeg svare: er Du
EE2, s. 290 ofte nok formanet Dig til at · lade det være; ansee en ung Pige for et saa
Not8:28 e Antydninger. Dog jeg maae · lade det være; jeg ydmyger mig under Guds
Papir 503 sten med Glæde Penge for at · lade det være; thi Det han gjør er just
2T44, s. 190 t den, og dog turde han ikke · lade det være; thi hvorledes skulde han da
JJ:339.d rksomhed forhindret. Tør jeg · lade det være? / Jeg har kjøbt et nyt
EE2, s. 40 er end ikke driste sig til at · lade det yttre sig i Gjerning, disse usle Ægtemænd,
EE2, s. 122 rdre af Digteren, at han skal · lade det Æsthetiske seire over al Usselhed.
FB, s. 185 en menneskelig Bevidsthed, og · lade det, at han er en Havmand, betegne en menneskelig
EE2, s. 96 r at gjøre fast, og for at · lade det, der allerede er fast, udtale sig.
BI, s. 329 gt. At besinde sig derpaa, at · lade dets truende Skikkelser holde Dom over
NB11:211 else af mig, at jeg skulde · lade dette Dumdristige men ogsaa Dæmoniske
CT, s. 225 ed, at de maae bidrage til at · lade dette dæmre i det Ubestemte, om Du virkeligen
BA, s. 342 nærgaaende og barsk med at · lade dette Flygtigste være forsvundet, eller
KG, s. 317 for en anden Gangs Skyld ikke · lade dette gaae ustraffet hen. Thi at det er
BI, s. 316 Bevægelser, for nu ret at · lade dette komme til Raadighed i Individet,
DS, s. 179 og at han for ingen Priis maa · lade dette løbe sammen eller ud paa Eet,
OTA, s. 269 igt, dog nei, hvor turde jeg · lade dette staae saaledes hen, hvor turde jeg
NB11:123 jerlighedens Gud ogsaa vil · lade dette tjene mig til Gode; og i en vis Forstand
JJ:365 saaledes i Kiøbhv. og nu · lade dette udvikle sig i Situationer. Som Vederlag
BI, s. 329 kunde være poetisk. Men at · lade dette usle Liv forflygtige sig i ubestemte
NB36:26 jel en Bekymring, om jeg, ved at · lade dette være, ikke evigt vil fortryde
IC, s. 52 v til uden Selvprøvelse at · lade Dig af » de Andre« indbilde,
NB12:25 lig, Du maa paa ingen Maade · lade Dig afholde fra at gjøre som Du tænkte
AE, s. 217 Liv og Død, at Du ikke vil · lade Dig bedrage af noget Blendværk, hvorledes
IC, s. 174 n: ikke sandt, da vil Du ikke · lade Dig bedrage? Du vil betænke, at skal
TTL, s. 451 ved Liigfaldet, vil Veemodet · lade Dig besvime i en Dødens Mathed, der
IC, s. 227 og altsaa heller ikke for at · lade Dig beundre eller i den Forstand tilbede.
NB22:159 ng, at han ikke engang vil · lade Dig det mærke indtilvidere, som naar
Brev 8 jeg kommer hjem, skal jeg vel · lade Dig det vide, og ønsker snarest muligt
G, s. 96 Du vil maaskee en enkelt Gang · lade Dig distrahere af en tilsyneladende ørkesløs
EE2, s. 150 Dig selv, at Du gjerne vilde · lade Dig erklære umyndig; men det er jo lige
Papir 340:8 Du som er Alles Fader, Du · lade Dig finde med Vidnedsbyrdets gode Gave
EE2, s. 79 e Du nemlig formodentlig ikke · lade Dig forskrække, idetmindste ikke af
CT, s. 176 m det er det angaaer, veed at · lade Dig forstaae, at det er » Dig«,
Brev 9 Jeg har skrevet Dig til for at · lade Dig forstaae, at jeg er, hvad jeg altid
EE2, s. 157 ed Dig at udrette, man maatte · lade Dig gaae for hvad Du var, og beklage, at
NB31:68 : glad, tilbedende at ville · lade Dig ganske tilintetgjøre af Gud, for
Papir 306 ørste og det Sidste, at · lade Dig have, som Skriften siger, Troen hos
KG, s. 12 nesbyrd, hvor Du paakaldes, Du · lade Dig heller ei uden Vidnesbyrd i hvad her
EE2, s. 128 gt og ikke blot in effigie at · lade Dig henrette. / Idet Du urgerer, at Du
EE1, s. 390 han er grusom nok til at · lade Dig hente Brænde i Skoven. Saaledes
IC, s. 51 af, der var blevet sat paa at · lade Dig hjælpe af ham, den Straf at udstødes
CT, s. 131 flydelse, nu vel, hvis Du vil · lade Dig hjælpe og forstaae det Dig Velmeente,
CT, s. 131 il Armod, nu vel, hvis Du vil · lade Dig hjælpe og forstaae det Dig Velmeente,
CT, s. 180 igter Dig til nu ubetinget at · lade Dig hjælpe som Han vil. Et Menneske
YTS, s. 257 ke hjælpe Dig, hvis Du vil · lade Dig hjælpe, et andet Menneske, der blev
CT, s. 132 iger Dig, nu vel, hvis Du vil · lade Dig hjælpe, og forstaae det Dig Velmeente,
NB:187 Hjælp – hvis Gud skulde · lade Dig i Stikken. Saa vil Du kunde leve mageligt
NB11:170 anges det slet ikke, at Du skal · lade Dig ihjelslaae for Χstd. ell. bringe
EE2, s. 55 e Du kan gjøre, og man maa · lade Dig med stor Beredvillighed og Kjendskab.
NB9:37 der er de Flestes Viisdom; thi de · lade Dig neppe med Fred. / / Præsten kalder
IC, s. 99 re«, kort kan Du ikke · lade Dig nøie med en saa betryggende Sikkerhed
Not8:46 Alt beroliget, ell. kan Du ikke · lade Dig nøie med Mskets almindelige Lod;
IC, s. 99 i den Henseende, kan Du ikke · lade Dig nøie med, som alle de Andre, naar
EE:56 forstaae mig, hvorfor vil Du ikke · lade Dig opvarme af den Kjærlighed, hvormed
EE2, s. 168 n, men vel at tiltale Dig, at · lade Dig paa enhver Maade føle, at Du er
EE2, s. 88 Du er for kløgtig, til at · lade Dig paavirke af Sligt. Men betænk dog
EE2, s. 15 at kunne tale om Alt uden at · lade Dig personligt berøre deraf, til at
HH:14 de vort Sind, Du vor Gud, vi ville · lade Dig raade ganske deri; thi Du er den som
Oi7, s. 299 , min Dreng, det kan man ikke · lade Dig raade over, dertil er Du for grøn
SLV, s. 344 Du er dog elendig nok til at · lade Dig røre og jeg er svag nok til at ville
DS, s. 158 det ikke skulde behage Gud, at · lade Dig seire – thi umuligt er det ikke,
OTA, s. 241 de nænne mod Dig selv, at · lade Dig selv blive skyldig i? Noget, som Du
EE2, s. 148 e Texter deraf. / Dog jeg vil · lade Dig selv give mig Anledning til at belyse
KG, s. 20 skal Du miste Dine Frugter, og · lade Dig selv staae som et tørt Træ«;
KG, s. 374 e Dig; men vil Du altsaa ikke · lade Dig sige, henvender Du Dig til ham i hans
NB24:164 Du ikke veed af, men som Du maa · lade Dig sige, og som Du saa skal troe: Du er
NB8:6 a Gaden, vær villig til at · lade Dig tiltale af ham paa Gaden: kort vær
IC, s. 227 ikke kom Du til Verden for at · lade Dig tjene, og altsaa heller ikke for at
NB27:78 at nyde o: s: v: Langtfra ham at · lade Dig uden Hjælp i denne Henseende. Nei,
HH:19 er vi stræbe, og at Du ikke vil · lade Dig uden Vidnedsbyrd, og at Din Naade ikke
Brev 1 m ei for andet saa dog, for at · lade dig vide, at jeg var til. Dersom jeg her
EE2, s. 218 Dette behøver jeg ikke at · lade Dig vide, men vel at advare Dig mod altfor
EE2, s. 125 Du veed, det maa man · lade Dig, med forførerisk Varme og Veemod
AE, s. 400 gter-Qvaksalver, saa skal man · lade Digteren raade og enten blive lykkelig
DS, s. 173 vide sin Erkjenden, men mod at · lade Din Erkjenden tage Retningen ind efter,
Brev 26 forgjæves; men så kan Du jo · lade Din Karl springe hen og høre om jeg
CT, s. 82 en Discipel » Du skal · lade Din Sidemand i Ro, lade ham skjøtte
Papir 270 arer hen, og du ikke vilde · lade din Sjæl atter blive kold og ligegyldig
FB, s. 146 » Elendige, at Du kan · lade din Sjæl synke i slig Daarskab; der
EE1, s. 386 nde mit Øres Strenge og · lade Din Stemme forvisse mig derom? Skulde jeg
BI, s. 72 jendelsernes hele Række, at · lade disse fremtræde for den Skriftende som
NB26:23 t, at det er hans Unaade at · lade disse Mægtige og Rige o: s: v: blive
LP, s. 31 kulle arbeide imod ved ikke at · lade disse som saadanne flagre omkring, men,
BI, s. 173 ra de abstrakteste Ideer, vil · lade disse udfolde sig i concretere Bestemmelser,
CT, s. 179 Dig, at forandre Dit Liv, at · lade Dit Liv være Udtrykket for disse Følelser.
NB34:13 at myrde! nei, men jeg vil · lade Dolken indvie hos Dig. / Eenlig Stand!
NB32:124 estætisk i den Strenghed, at · lade Dommen overgaae Mskene saaledes, at de
EE1, s. 110 t dybere. Byron har vovet at · lade Don Juan blive til for os, at fortælle
EE1, s. 115 et vilde ganske ligne den at · lade Don Juan lære Virkelighedens trivielle
EE1, s. 192 r usandsynligt. / Idet vi nu · lade Don Juan og Elvira støde sammen, saa
EE1, s. 192 aa have vi Valget imellem at · lade Don Juan være den Stærkeste eller
JJ:3 ge Love o. s. v. Saaledes f. Ex. at · lade Dronning Elisabeth fortryde, at hun havde
4T43, s. 156 ved Taksigelsen til Gud. Dog · lade Du derfor ikke være at takke Din Velgjører,
Papir 340:8 mmer den Døendes Sjel. Saa · lade Du Dig da finde o Gud ogsaa i denne Time;
YTS, s. 263 r mig Synder naadig; men da · lade Du ved Din Naade ogsaa os vederfares efter
EE2, s. 143 e Kjærlighed. Du vil enten · lade dunkle Magter eller Lune være det Constituerende
BI, s. 120 den andens Bekostning, og dog · lade Dyden som Eenhed være tilstede i det
NB24:58 r det, mine Brødre, om I · lade Eder afholde fra Godgjørenhed, fordi
Sa, s. 174 I noget Øieblik have kunnet · lade Eder bedaare af disse Snedige, som var
Not7:25 oragte og I behøve jo ikke at · lade Eder mærke med at det er Trykfeil, tilmed
EE2, s. 122 hvile paa Theater-Hynder, og · lade Eder parfumere med overnaturlig Kraft,
EE1, s. 353 var raadvild, om jeg skulde · lade Edvard laane hende Schillers Gedichte,
SLV, s. 39 Forklaringer, der ende med at · lade Een rende med Næsen mod Stuedøren,
SLV, s. 415 ve for det Æsthetiske, at · lade Een, der indbilder sig at være Noget,
TSA, s. 82 ar det ikke uhyre grusomt at · lade eenfoldige Mennesker blive skyldige i at
KG, s. 169 hvad saa? Vi ville endnu ikke · lade Eftersætningen følge, lad os kun
NB:39 isk paa Forsætningerne, og · lade Eftersætningen være et Intet, en
NB8:83 rvisset om, at Styrelsen vil · lade Eftertrykket falde paa mit Liv, naar jeg
OTA, s. 129 nden, de tvende Veiledere, de · lade ei heller Vandreren staae der i Tvivlraadighed,
Papir 532 r Alvor kunde falde ind at · lade eller gjøre end det Mindste, Mindste
SLV, s. 45 gjør et Forsøg paa, at · lade Elskoven blive til, smugles dog Alt ind
G, s. 13 lflugt til Digterens Ord for at · lade Elskovens søde Beængstelse bryde
EE1, s. 124 ilet, saa er det urigtigt at · lade Elvira expectorere sig i Forgrunden og
EE2, s. 284 uretfærdigt af Digteren at · lade Emmeline saa letsindigt finde sig i sin
BOA, s. 153 t, morede han sig blot ved at · lade en af sine Udsendinge blive Præst, ikke
NB3:40 ret morede han sig nu blot ved at · lade en af sine Udsendinge blive Præst,
BOA, s. 92 vede. Nei saa er det bedre at · lade en Afdød tale. Dersom en Præst havde
BA, s. 334 alenhed, og kan derfor stundom · lade en aldeles modsigende Tanke løbe ind
LA, s. 79 sk i Aristophanes' s Aand, at · lade en aldeles ubetydelig Mand blive viist
OTA, s. 137 er Du først at vide ved at · lade en Alvidende blive vidende derom. Selv
SFV at sige, kun vil jeg til Slutning · lade en Anden tale, min Digter, der, naar han
F, s. 484 gt, at blive recenseret, som at · lade en Barbersvend gramse sig med sine klamme
AeV, s. 82 udhungret Tilstand, der kunde · lade en Besvimelse befrygte? Nei, han har faaet
CT, s. 31 og Skatten opkræves, da at · lade en Discipel drage en Fisk op af Vandet,
AE, s. 334 e dog ikke have forsømt at · lade En døbe. Deraf fremkommer det besynderlige
NB31:29 tte msklige Nederdrægtige: at · lade En eller Nogle i alle Qvaler martres –
Brev 37 d Andre maaskee ogsaa stundom · lade En forstaae. Da huske man paa, at for Gud
LA, s. 29 Franskmænd, der næsten · lade En glemme, at Scenen er i Kjøbenhavn,
JJ:3 være et Motiv til en Tragedie at · lade en Helt have udført en ægte stor
NB30:60 , som kunde hitte paa fE at · lade en Hest og en Hoppe vie til hinanden, og
NB30:60 ke efter Ritualet; eller at · lade en Hund begrave som Christen med alle Ceremonier
NB8:111 Vidner, – hvis Gud skulde · lade En i Stikken. Er det at troe, er det at
JJ:284 Deraf kom det, at man kunde · lade en Kjole vende to Gange ( det har Fader
TS, s. 65 te, hvor afskyeligt det er, at · lade en Kones Mand slaae ihjel, for at ægte
KG, s. 322 tusinde Rigsbankdaler for at · lade en Kunstner male det; thi det kan ikke
NB9:46 alt M. Hamerich, der foretrak, at · lade en Lærer ( Høedt) gaae af fra Skolen,
TSA, s. 77 taler om det Rædsomme: at · lade en Mand eller en Samtid blive skyldig i
Oi3, s. 192 en Selvmodsigelse ligesom at · lade en Mand sværge ved at lægge Haanden
FF:175 det ikke er falden Nogen ind, at · lade en Mand, der var ifærd med at skulle
FF:69 mageligt, jævnt rystet · lade en Mængde Gjenstande glide forbi mig,
EE1, s. 409 fælde det er rigtigst, at · lade en Pige gaae alene paa Torvet, om det er
G, s. 83 Blod ved en Contusion. Man maa · lade en Pige skrige, saa har hun bagefter Intet
Papir 595 Romerne havde den Skik at · lade en Plads ved Bordet staae ubesat for den
NB10:37 om det er tilladeligt, at · lade en Productivitet, hvis Sindrighed skylder
G, s. 93 re Umagen værd engang at · lade en saadan blive til. Det unge Menneske,
NB9:38 skjule over det Utilladelige, at · lade en saadan Dreng binde sig ved et helligt
G, s. 20 rtvivlelse bryder med hende, at · lade en saadan Elskerinde træde op som en
G, s. 20 g ikke for en comisk Digter, at · lade en saadan Elskerinde, der først ved
SLV, s. 446 k nøieregnende Mand vilde · lade en saadan existerende Skikkelse blive til
NB30:119 re betydelige Charakterer, · lade en saadan Forvirring staae urørt som
NB33:53 nden med Lidelse – at · lade en saadan heel Side falde bort, lade som
NB33:53 enere Protestantisme er, at · lade en saadan heel, for Luther saa afgjørende
Papir 136 aa blive en ret god Side at · lade en saadan Mand faae det Indfald at ville
NB10:69 mulige Ubehageligheder) at · lade en saadan Productivitet staae hen som et
NB18:72 t kunde være curieust nok, at · lade en saadan Professor gjøre hele Feldtoget
AE, s. 231 for gjort et Forsøg paa at · lade en saadan Tvivler blive til i Existents-Inderlighed,
NB3:16 rolig og holde Scepteret, og · lade en Second-Lieutenant afgjøre Sagen,
FB, s. 183 vexler sig selv. / Nu vil jeg · lade en Skizze følge i Retning af det Dæmoniske.
NB23:217 vandlet Kirken til Theater, kan · lade en Skuespiller lære en Prædiken og
BI, s. 289 gtere ret have Glæde af at · lade En slippe med ind paa deres frugtbare Græsgange;
LA, s. 74 t Øieblik at omforklare og · lade En slippe nogenlunde, fordi det selv i
JJ:153 ligesaa hensigtsmæssig som at · lade en Soldat ligge krum for at han kan komme
NB20:65.a ergo, mener man, kan man · lade en Stræben reent falde bort. Men dette
JJ:365 nurrig Plan til en Vaudeville, at · lade en svensk Familie, der i Bladene havde
BI, s. 97 yneladende Indhold, og derpaa · lade en Tomhed tilbage. Den første Methode
OTA, s. 191 riselig Klogskab ikke skulde · lade En ved et gjentagent Eftersyn opdage, at
NB27:18 æste Generation, der vil · lade En vederfares Ret: men det er Indskrænkethed
OTA, s. 304 begynder netop derfor med at · lade en Verden gaae under. O, vanskelige Begyndelse!
Brev 293 nge Person er Ingenting; men at · lade En være i Unaade paa en saa smuk Maade,
OTA, s. 241 ngen Priis kunde nænne at · lade en Yngling blive vidende om – dog,
OTA, s. 241 ngen Priis kunde nænne at · lade en Yngling blive vidende om ( og det er
IC, s. 192 unde den da nænne strax at · lade en Yngling ganske forstaae dette. /
EE2, s. 258 et er al Ære værd, ja I · lade endog nogle forblommede Ord falde om, at
BI, note , det andet et Forsøg paa at · lade endog Virkeligheden vise sig som en hypothetisk
NB6:61 præsteret ikke nok for at · lade enhver Alvorlig der vil forstaae, forstaae?
NB9:78 ere blive i mit Incognito og · lade Enhver ansee mig for hvad ham behager end
NB12:140 ts. Og saa vil jeg hellere · lade Enhver passere upaatalt end at gjøre
NB4:4 inders Utroskab, vil for Fremtiden · lade enhver Qvinde ihjelslaae efter een eneste
SLV, s. 292 rholdet til Mennesker var at · lade Enhver vederfares Ret og saa Punktum. Jeg
F, s. 501 Sag, og bestræber sig for at · lade Enhver vederfares Ret. I Mangel af den
NB16:88 forstyrrende, istedetfor at · lade Enten – Eller staae med sin glimrende
DS, s. 174 Eller er det ikke Beruselse at · lade Erkjendelsen faae en saadan Magt over sig,
JJ:3 e, at hun havde haft Mod nok til at · lade Essex henrette, ikke fulgt Hjertets Dom
AE, s. 439 rdelsen er. Novellistisk at · lade et Aars Tid gaae imellem, er naturligviis
SLV, s. 185 . Jeg gifter mig ikke for at · lade et andet Menneske trælle under mit Tungsind.
NB24:94 stor Plans Tjeneste har maattet · lade et andet Msk. lide: o, hvor lider han med
NB34:2 r det dog saa hjerteligt, at · lade et andet Msk. participere i sit Guds-Forhold,
BA, s. 427 k indtræder, da man tør · lade et Barn gaae alene, i aandelig Henseende
NB31:82.a lv den Nydelse, den Vellyst at · lade et Been sætte af eller en Tand trække
BB:37 – men for pludselig at · lade et Glimt deraf træde frem, paa en individuel
BB:37 entede Leilighed pludselig at · lade et Glimt see og igjen forsvinde; man skal
SLV, s. 136 gtige Moderation, der kan · lade et Græsstraa voxe sin Tid. Qvinden er
AE, s. 371 ελος, og · lade et Individ ved en Misforstaaelse opfatte
SLV, s. 273 det aldrig, men hun, hun kan · lade et Krigsfartøi stikke i Søen, der
EE2, s. 18 skaffe Dig, vil jeg bestandig · lade et lille polemisk Forspil gaae forud, hvori
NB21:8 t opnaae, benytte den til at · lade et Lys falde over Sandheden, et Lys som
OTA, s. 141 Forandringer i Livet, som kan · lade et Menneske erfare, om han vil Eet. Der
KG, s. 58 tendommen forskylder aldrig at · lade et Menneske gaae, end ikke eet eneste Skridt,
AE, s. 319 ogsaa en Mode i Generationen · lade et Menneske glemme den ethiske Fordring.
IC, s. 89 r. Den Mægtige kan grusomt · lade et Menneske martre – men den Svage
4T43, s. 166 en, idet den begyndte med at · lade et Menneske være ved hin jordiske Higens
NB5:72 Gud. Men dette er Guds Vrede, at · lade et Msk. gaae som Dyret, hvem han ikke kalder
NB26:87 eles uendelige Totalitet her maa · lade et Msk. lide, dog omfattende ham lige fuldt
NB6:18 lere Maader. En Tyran kan grusomt · lade et Msk. mishandle. Men man kan ogsaa være
4T44, s. 303 jerge og fylde Floder mod at · lade et Mørke falde over hele Ægypten!
FB, s. 101 ikke finde det fornødent at · lade et Ord falde om, hvorledes; thi end ikke
Papir 169 en bestandig Stræben efter at · lade et Phantasiebillede staae for Tilskueren,
LP, note sen at undskylde, at jeg ved at · lade et saa stort Stykke aftrykke næsten
SLV, s. 280 ge religieust, naar hun skal · lade et saadant ethisk Problem uafgjort som
NB3:41 at compromitere Nationen, at · lade et saadant Msk. faae off. Understøttelse,
JJ:184 . / Det kunde være moersomt at · lade et Skuespil begynde saaledes, ( Scenen
AA:38 vidt det overhovedet er rigtigt at · lade et Stykke af den Art ende paa den Maade.
PMH, s. 87 ne, ligesom et Barn har af at · lade et Stykke Papiir flyve ud af Vinduet og
KG, s. 307 seligen, medens Du sov, vilde · lade et stærkt Springvand begynde sin høitstræbende
EE1, s. 142 deholde den dybeste Comik at · lade et tilfældigt Individ faae den universelle
EE1, s. 115 ttens Fremtræden ved at · lade et Varsel gaae iforveien, saa bliver dog
BI r en tilsyneladende Mulighed af at · lade ethvert Moment blive et Udgangspunkt, men
AE, s. 228 t begynde fra Grunden, var at · lade Existents-Forholdet mellem det Æsthetiske
Papir 180 ?). / Hvorvidt er det rigtigt at · lade F: opfatte Mephisto ved hans første
NB33:19 sæt, at disse hittede paa at · lade fabrikere et uhyre langt Papir hvorpaa
Brev 82 emmelighed, Du maa intet Ord · lade falde derom.). / Schelling læser da
EE1, s. 308 ret bør man heller ikke · lade falde heelt ned, naar man skal anstille
EE1, s. 203 denne Henseende, har villet · lade Faust vedblive at være Tvivler ogsaa
NB20:150 man som Χsten ganske · lade fem være lige og regne paa Guds Naade.
EE2, s. 163 eller en Mediation som den at · lade fem være lige. Nu føler Du Dig fri,
EE2, s. 317 følge den Anviisning, at · lade fem være lige. Videnskaberne fængslede
EE1, s. 385 ende kjærest. Billetterne · lade fjernt og ubestemt det Høieste ahne.
NB:13 t gjøre det, og da underhaanden · lade Folk forstaae det – det var atter
FQA, s. 9 -Collegiet dem Haanden til at · lade Folk springe fra Beghætten; i Kunsten
DS, s. 231 aaer og høster og sanker i · Lade for dem? Det er der ogsaa, Gud, den store
IC, s. 73 hine citerede Ord blot villet · lade Forargelsen opdage Modsigelsen og overdrive
NB32:80 dst Biskop M. har leget: at · lade Forbilledet alene gaae foran. See derfor,
KG, s. 86 kom, og som heller ikke vilde · lade Fordærvetheden udenfra faae denne Magt
SLV, s. 142 ngens Reflexion netop har at · lade Forelskelsen staae og at passe paa ganske
NB32:41 e forbarme mig: vel jeg vil · lade forkynde Frelse, en evig Frelse. / Men,
SFV, note fter en Maalestok, som maatte · lade formode, at det var mere end een Comitees
BB:7 r her det Punct, at han ved at · lade Forskjellen mell. Godt og Ondt forsvinde,
JJ:261 nker Identiteten af Alt, ved at · lade Forskjelligheden fare. Man maatte dog spørge
BI, note skal have tydet paa, synes at · lade forstaae, at han ikke saa meget var det,
NB27:38 e, at jeg egl. Ingen tør · lade forstaae, hvorledes der maa lides, hvorledes
G, s. 64 amlende Tanke kun afsindigt kan · lade forstaae. / Hvis jeg vilde fuldstændigt
SLV, s. 394 dpunkt er det consequent, at · lade Forstanden fare. Han gjør det for at
LA, s. 65 kab, men er forvænt ved at · lade Forstanden komme paa tvært hver Gang
2T44, s. 216 indige faaer end ikke Tid at · lade Forstanden tvetyde det, af Glæde over
TSA, s. 104 formastelig Tænkning kan · lade forsvinde i den Blasphemie, at Gud og Menneske
BOA, s. 220 n formastelig Tænkning kan · lade forsvinde i den Blasphemie, at Gud og Menneske
SLV, s. 381 olut skal gaae i Døden og · lade Forsynet om hans gode Sag, og Digteren
KG, s. 253 e forstaae det, naar vi ville · lade Fortvivlelsen sige det Samme – thi
EE2, s. 188 e vildeste Udbrud tilbage, at · lade Fortvivlelsen, som en fjern Ildebrand,
EE2, s. 124 ogen ved, kan glemme Gud, kan · lade Fortvivlelsens Storme overdøve Smertens
Papir 254 factisk givne Sennepskorn · lade fremspire et mægtigt Træ. Om nu Haabet
BA, s. 414 get Foregaaende som denne. At · lade Friheden begynde som et liberum arbitrium
BA, s. 353 n ganske anden, den nemlig at · lade Fristelsen komme udvortes fra. Dette strider
Brev 122 g mig allerunderdanigst at · lade følge en Copie af en Attest fra Borgerdydsskolens
BOA, s. 102 anne har man for Skik ikke at · lade gaae alene der er gjerne et Par Politie-Betjente
EE2, s. 286 , » ham tør man nok · lade gaae alene, ham tør man nok vente alt
SLV, s. 210 nende. Hvad jeg ellers vilde · lade gaae ind ad det ene Øre og ud ad det
NB18:12 have det? Det Uendelige ville de · lade gaae op som en Drage – men for at
NB23:209 te kan jeg ikke bestandigt · lade gaae saaledes hen. Derfor maa jeg engang
BI, s. 143 ien, tør jeg ikke saaledes · lade gaae upaatalt forbi. Den opmærksomme
EE1, s. 375 arrikatur, jeg bestandig kan · lade gaae ved Siden af. Det inderlige Erotiske
KG, s. 350 synes aldeles uforandret, at · lade ganske som Ingenting, for derved nemlig
NB30:18 altfor let. / Forresten maa man · lade Gavtyvene, som ere Mesterne for denne Underfundighed
BA, note selv at træde til Side og nu · lade Gjentagelsen bryde frem i det unge Menneske
EE1, s. 158 turforhold, som man ikke vil · lade gjælde i Aandsforhold. Saa isoleret
NB23:134 6. / Her maa man saa igjen · lade gl. Fatter Socrates lidt Ret; thi det er
G, s. 16 synlig bestræbte sig for at · lade glad og tillidsfuld. Jeg var betænkt
4T44, s. 312 rmaaer slet Intet, for da at · lade Glæden fuldkommen seire: » atter
NB25:85 e forlange, at Pilatus skal · lade Graven bevogte, at det maa blive vist,
AE, s. 42 mindste ubeskriveligt let, at · lade Grundtvig beholde hvad hans er: den mageløse
G, s. 25 nemtænke Mediationen, og saa · lade Grækerne vederfares lidt Ret. Den græske
CT, s. 77 lpe af Gud, og formasteligt · lade Gud det vide; men den Overtroiske vil,
NB6:76 g maatte i Frygt og Bæven · lade Gud dømme ham og mig imellem, at det
BOA, note gen Anger træde imellem, at · lade Gud forgabe sig i den store Idee ( af Djævelen)
EOT, s. 270 ke stille, for gudfrygtigt at · lade Gud gjøre Alt, ganske forstaaende,
OTA, s. 355 ghed i Lidelsernes Skole: at · lade Gud herske, at lade Gud raade. Men hvad
NB2:89 ne Henseende ikke har villet · lade Gud hjælpe ham, thi Gud er villig at
NB26:83 t hjælpe sig ud i, og at · lade Gud hjælpe os ud i saadanne Afgjørelser,
SFV, s. 87 an være Alle, er at ville · lade Gud hjælpe sig – » Mængden«
4T44, s. 298 il denne Bevidsthed, og ikke · lade Gud om det, der bedst veed at ængste
SLV, s. 162 er det rigtigt, saa maa man · lade Gud om Resten, som da nok kan og heller
NB28:15 blive nedtraadt offret, og · lade Gud om Resten, ubekymrede, om det kunde
OTA, s. 357 saaledes er Lydighedens: at · lade Gud raade i Alt, netop den sande Kundskab
OTA, s. 356 ke først hviler i den: at · lade Gud raade i Alt, thi Fyldestgjørelsen
OTA, s. 356 ri der er Hvile at finde: at · lade Gud raade i Alt; hvad et Menneske mere
NB11:194 saa ogsaa hvad jeg skulde, · lade Gud raade i Øvrigt for Alt! behøver
OTA, s. 355 i glad Lydighed lærer, at · lade Gud raade! Alt, hvad et Menneske veed om
OTA, s. 355 ige end: at Gud raader og at · lade Gud raade! Og hvor læres vel dette uden
NB23:121 fyldelsen af disse, og saa · lade Gud raade, om han vil tage Noget fra dem.
OTA, s. 356 dighedens Sprog saaledes: at · lade Gud raade. Det er Eet og det Samme, kun
OTA, s. 355 kole: at lade Gud herske, at · lade Gud raade. Men hvad er al evig Sandhed
OTA, s. 355 ad er Lydighed Andet end: at · lade Gud raade; og hvilken anden Forbindelse
NB27:86 end Msk. Nei som Msk. har han at · lade Gud styre og raade, og selv at bruge sin
4T43, s. 124 d Menneskene, han meente, at · lade Gud vederfares Ret ved ikke at bebreide
NB34:40 Men Χsthedens Udvei at · lade Gud være et Snøvl, der vrøvler
NB29:24 te kalder Χstd. Det maa man · lade Gud, da efter hans Mening det at elske
AE, s. 493 orfærdeligere Usandhed, at · lade Gud, om jeg saa tør sige, bestandigt
PS, note . / Enhver Bestemmelse, der vil · lade Guden umiddelbart være kjendelig, er
NB23:195 ae tabt i deres Hænder, · lade Guds Lov gaae til Grunde i deres Hjerter.
AE, s. 366 m det er gjækkelig Tale at · lade Guds Navn løbe ind med i almindelig
TS, s. 63 ikke naar det gjælder om at · lade Guds Ord faae Magt over sig) at det er
AE, s. 312 ed: ja, da havde han Ret i at · lade haant om Byttet. Men den egne ethiske Virkelighed
SLV, s. 97 skulde bemyndige mig til at · lade haant om classisk Lærdom og classisk
SLV, s. 152 at ikke Forelskelsen skulde · lade haant om den og heller stole paa sig selv,
3T43, s. 99 fryde sig ved sin Lykke, og · lade haant om den Talende. Med den Ulykkelige
FB, s. 173 ro virili at have elsket den, · lade haant om den, fordi den voxede fra Een,
AE, s. 32 erede eller opblæste Genier · lade haant om det critiske Arbeide med Hensyn
NB18:65 et af mig, som er mig negtet, og · lade haant om Det, som er mig givet. Og dette
AE, s. 208 t Studium. Dog skal Du aldrig · lade haant om dette Studium, som jeg heller
AE, s. 316 sig med Stimens Farvespil og · lade haant om Individerne, som ikke er mere
SLV, s. 276 dualitet. Det er nemt nok at · lade haant om Klogskab og alt Andet end det
AE, s. 152 kke være berettiget til at · lade haant om Livet, men snarere forpligtet
LA, s. 16 ts Møisommelighed, ikke at · lade haant om Lykkens Opmuntringer til Fortjenesten;
SLV, s. 213 t hun værger sig ved at · lade haant om mig, – hvis jeg blot tør,
PS, note ligesom naar en Polytheist vilde · lade haant om Monotheismens Negativitet; thi
FB, s. 140 være for stolt – at · lade haant om sig selv, kan optugte sig selv
FB, s. 129 t give noget Andet isteden og · lade haant om Troen. Philosophien kan og skal
SLV, s. 161 t er et maadeligt Forsvar at · lade haant om, hvis det var den mest chicaneuse
SLV, s. 369 euse ikke er Noget, man skal · lade haant om, som kan man sagtens det, eller
NB18:5 em en Konge hævnede sig ved at · lade ham afskære Næse og Øren kort
SLV, s. 12 ifjor Sommer tænkte paa at · lade ham begynde i en strengere Underviisning.
CT, s. 150 en dog vel nødsages til at · lade ham beholde det Evige: taber da en Eier
Papir 141 r netop Tanken igjen til at · lade ham bestride en Mængde Eventyr, forgjeves
EE1, s. 263 Charles. Det var da bedst at · lade ham blive afbrudt i denne Overveielse af
BOA, s. 124 n skal slaae sig sammen om at · lade ham blive en Extraordinair. Hvilken Bagvendthed!
AE, s. 271 ge en meget skikkelig Mand og · lade ham blive gal, saa troer en saadan Læser,
NB29:95 get ham ( eller Naturen) at · lade ham blive Genie i Retning af Askese og
NB:170 v har faaet den ypperlige Idee at · lade ham blive Schäfer! Her burde den ende.
PMH, s. 69 har spillet ham det Puds, at · lade ham blive skyldig. Forholder dette sig
OL, s. 35 n ikke selv vil, og maa altsaa · lade ham blive staaende. I det Følgende kommer
BI ved Ideens Hjelp at mane ham frem, · lade ham blive synlig i sin ideale Skikkelse,
AE, s. 157 ae at vide, om han lyver. Man · lade ham blot tale: er han en Bedrager, saa
LF, s. 35 erlig nok mod Mennesket til at · lade ham det aabenbare, at han har denne Egenskab,
NB18:11 saa hellere slippe den Enkelte, · lade ham dog leve, end have ham halvt –
FB, s. 181 bliver en Nødvendighed, at · lade ham døe, med mindre denne Videnskab
IC, s. 57 d, skal jeg med Fornøielse · lade ham ene om som hans udelukkende Eiendom
4T43, s. 160 m endogsaa hans Sjel, for at · lade ham erhverve den i Taalmodighed. / Saa
JJ:87.a et var Guds Straf, maaskee endog · lade ham faae den tungsindige Idee, at han maatte
KK:7 slutte, at Gud tilsidst vilde · lade ham faae sin Villie. Tvertimod var Pharao
KM, s. 16 ke traadte i Baggrunden for at · lade ham falde som et Offer for Pharaos Vrede,
SLV, s. 369 har været fristet til at · lade ham fare og at opgive Taalmodigheden, hvilket
AE, s. 240 t, det vil jeg tilegne mig og · lade ham fare. Saaledes ogsaa med Experimentet.
BB:7 Aands høieste Gaver, for at · lade ham finde Livet behageligt. F: fordømte
HCD, s. 180 r i nogen Dannets Mund; og at · lade ham flere Gange gjentage dem, det er jo
FB, s. 103 at den nidkjære Kritik vil · lade ham flere Gange staae Skoleret; han gruer
LA, s. 40 Deel) noget anderledes og saa · lade ham forenes med Claudine; at lade Mariane
OTA, s. 374 re et Menneske til Intet, · lade ham fornemme det Intet han er, –
NB30:42 l sig den Frihed muligen at · lade ham forstaae, at Χstd. ikke er Poesie
Papir 586 ale til ham, fornemt vilde · lade ham forstaae, at han kun er et Dyr –
IC, s. 236 en kjer Tilfredsstillelse at · lade ham forstaae, at hans Stræben ganske
IC, s. 79 es videre af ham, vil Gud vel · lade ham forstaae, og vil i saa Fald ogsaa hjælpe
IC, s. 79 es videre af ham, vil Gud vel · lade ham forstaae; men dette fordres af Enhver,
BI, s. 81 selv, og nu er det umuligt at · lade ham forsvinde igjen. Det Øie, der engang
PS, s. 259 forvirre ham hans Bygning, og · lade ham fortryde, at han ikke først forstod
NB14:133 , msklig talt, havde Ret til at · lade ham føle at det var ham, der skulde
2T44, s. 193 l sin Væxt, som vilde den · lade ham føle, hvor lille han er og hvor
NB14:126 ildfarelse eller jeg vilde · lade ham gaae for hvad han nu engang var; men
AA:26 men Odd raader ham at · lade ham gaae istedetfor sig fordi han havde
PS, s. 271 ville afsted, da maa man vel · lade ham gaae, men hvis Du seer efter ham, da
KG, s. 357 aaer han ikke, saa kan jeg jo · lade ham gjøre det. Vanskeligheden er derfor
NB27:6 ive ham, at ignorere ham, at · lade ham glemme sig selv og Gud i denne Verdens
2T44, s. 202 n og hyle med ham – og · lade ham glemme, at der var Tid. / Dersom da
SLV, s. 419 igieust, da maatte man enten · lade ham have fattet Planen, og nu de religieuse
KG, s. 91 isommelige Arbeide og ved at · lade ham have hans Løn borte. – Hvor
BI, s. 139 vis han har Ret, til ogsaa at · lade ham have Ret i at give Xenophons Apologi
AE, s. 75 am med, at saa gavner han, at · lade ham holde sig overbeviist om, at Ingen
JJ:156 t være ret interessant at · lade ham i en senere Tid, da han staaer i sin
JJ:87.a have været uden Skyld, og nu · lade ham i sit stille Sind gumle paa den Tanke,
AE, s. 449 erbeviist om, at Gud ikke vil · lade ham i Stikken, men hjælpe ham til at
PS, s. 229 nd allerede var virksomt i at · lade ham indsee, at han er Usandheden). Forstaaer
EE1, note am er tilstrækkelige til at · lade ham indsee, at naar man skal spille en
NB22:8 kan da i det Høieste dyrt · lade ham kjøbe Friheden. / Al denne Talen
NB14:77 altid det sikkreste, først at · lade ham komme til at gjøre Uret, saa han
EE1, s. 354 desto mere paa Cordelia. At · lade ham komme til at tilstaae sin Kjærlighed,
G, s. 92 som at slaae en Mand ihjel og · lade ham leve. Paa den ene Side staaer Undtagelsen,
BOA, s. 94 vet af Helten, man kan gjerne · lade ham leve: Præmissen er alligevel indfriet
PCS, s. 138 n Soldat at staae lige ved at · lade ham ligge krum. Som sagt en saadan Retnings-Major
IC, s. 252 Du vil drage ham til Dig, og · lade ham lære, at det er derhen, han skal
3T43, s. 88 vn paa hans Lidelse, kunde · lade ham martre med de udsøgteste Qvaler
NB11:22 men tillige vil den vel · lade ham mærke og forstaae, at det denne
NB20:33 holde sig nær til Gud og · lade ham om Resten, vil man deels i pianket
NB2:182 ed Jordlivets uskyldige Goder og · lade ham om Resten. Men Christus er væsentligen
PS, s. 281 vilde tvivle. Det maa man nu · lade ham om, men ikke paasige ham den Dumhed,
NB30:49 oner bestandigt først at · lade ham opleve, formelt, det Christelige uden
EE:6 t vilde være et poetisk Motiv at · lade ham optræde og vidne for Christus, greben
HH:12 frit for at kalde ham tilbage, at · lade ham opvoxe og ældes under sine egne
BOA, s. 287 Forhold til Christendommen, · lade ham opvoxe uden nogen somhelst christelig
LP, s. 35 t saadant Standpunkt; vi ville · lade ham producere Noveller. Et Modermærke
Papir 459 e være beregnet paa, at · lade ham qvæles i sin egen Klogskab. /
OTA, s. 356 t kan komme til og for da at · lade ham raade i Alt. Jo mere der lides, naar
NB20:23 lge Χstum efter, at · lade ham saa at sige gaae sin Gang i Lidelse
BA, s. 336 slutte os til ham, for ikke at · lade ham saa at sige staae i Stikken, som den,
TSA, s. 66 her kunde være Tale om, at · lade Ham saadan upaaagtet, nei, her gjaldt det
BOA, s. 282 ntet, som kan standse ham og · lade ham see hans hele sidste Produktivitet,
PCS, s. 142 i anden Akt næsten at · lade ham see ud som en fuld Mand – fordi
NB30:49 ædvanligt – og saa · lade ham see, at det jo er det Christelige,
NB19:53 handle ham som Barn men maa · lade ham selv forsøge sig i Livet. / Der
NB32:131 , at holde ham for Nar, at · lade ham sidde og vente i Himlen og saa lege
NB33:28 det er at gjøre Nar af Gud at · lade ham sidde og vente villig til at gribe
BI, note ham i denne Henseende, ved at · lade ham sige: » naar jeg danner gode
CT, s. 82 skal lade Din Sidemand i Ro, · lade ham skjøtte sig selv,« saa siger
EE2, s. 265 Skabning ud i Verden, og saa · lade ham slide og slæbe, er det en Maade
NB7:70 Godgjørenhed, som man yndede, · lade ham slippe mildere, holde ham hans Χstd
JJ:79 i sin Hemmelighed og ikke vil · lade ham slippe ud deraf. Eller var det ikke
SLV, s. 413 ens Misundelse, der ikke vil · lade ham slippe ud og derved absolut ind i det
PS, s. 226 ig glemme hiin Lærer, eller · lade ham socratisk forsvinde, hvilket dog er
BA, s. 370 tilles, da gik det ikke an at · lade ham sove, ligesaa lidet som en Jupiter.
OTA, s. 396 n Lidende Frimodigheden, vil · lade ham stikke i Trængselen, omkomme i den
IC, s. 190 Yngling nænner den ikke at · lade ham strax forstaae, at her er en Skuffelse,
PS, s. 235 en til Fortabelse, at han kan · lade ham synke – og at han veed, hvorledes
SLV, s. 419 t udføre sin Plan, og saa · lade ham synke sammen i sig selv og i det Religieuse,
NB14:42 u istedetfor at være glade og · lade ham sørge, selv ville sørge: saaledes
Papir 270 Børn.« Vi ville · lade ham tale til os: » jeg formaner
OTA, s. 137 dens den tjener sig op til at · lade ham tjene som en forblindet Træl! Thi
3T44, s. 241 sen, for under hans Opsyn at · lade ham trælle sig til den Sandhed, da skulde
SLV, s. 384 nke, og Digteren tør ikke · lade ham tænke den, thi i samme Øieblik
SD, s. 155 ud ham ogsaa, maaskee ved at · lade ham undgaae Rædselen, maaskee ved Rædselen
EE1, s. 84 et med den mythiske Page; vi · lade ham vedblive tungsindig at drømme om
IC, s. 47 leilighed gjøre sig med at · lade ham vederfares Ret, og vi ikke i ugudelig
IC, s. 47 n, hvo Jesus Christus var, vi · lade ham vederfares Ret. / O, ugudelige Tankeløshed,
EE1, s. 265 Charles. Forsaavidt maa man · lade ham vederfares Ret. Nu er det skeet, nu
OTA, s. 240 l Dig, turde Du da ubetinget · lade ham vide Alt? Er der i Din hele Færd
EE1, s. 133 an tilstede. Dog vi ville nu · lade ham være borte, da vi senere ville faae
IC, s. 115 historisk ud, begynde med at · lade ham være død – og saa triumpheres
NB20:19 af ind paa en Dandsebod, at · lade ham være korsfæstet for at jeg skal
CT, s. 139 k viser sin Kjerlighed ved at · lade ham være Noget for den. Vee ham, om
AE, s. 442 kke til Døden. Vi ville nu · lade ham være styrket netop ved den samme
4T43, s. 173 lmodigheden overflødig og · lade ham, hvis han nogensinde begyndte paa den,
NB30:96 ver der intet Andet for, jeg maa · lade hans Forhold til Mskene forbittres ham
4T43, s. 148 rve hans Sjel, om Du end kan · lade hans Legeme lide. Driv ikke Aager med Dit
Papir 270 oliske Myndighed, vi ville · lade hans Ord dømme de stridende Tanker,
Papir 270 ildfarende Sind; men ogsaa · lade hans Ord trøste og berolige det bange
Papir 270 mme de stridende Tanker, · lade hans Tale straffe og tugte vort vildfarende
LA, s. 77 aa vilde man beundre. Man vil · lade hele den christelige Terminologie bestaae,
BOA, s. 167 nde blive digtet i Verden: at · lade hele den moderne Exegese og Dogmatik gjennemgaae
NB15:46 t paa lige det Modsatte, at · lade hele det Bestaaende bestaae indtil den
Oi6, s. 261 var det altsaa hans Tanke, at · lade hele det uhyre Sandsebedrag bestaae, at
SLV, s. 148 lse mod den Elskede at ville · lade hele hendes Elskelighed ligge i den Synthese,
BI, s. 316 til Raadighed i Individet, og · lade hele Individualiteten harmonisk udvikle
BI, s. 344 som et Moment, eller man vil · lade hele Livet blive Andagt, saa kommer dog
EE2, s. 24 n Gaade for Menneskene, vilde · lade hele Menneskeslægten svæve i denne
SLV, s. 137 lv gjør Mine til at ville · lade hele Tilværelsen gaae samme Vei. Det
AE, s. 241 lumpne Smule Dialektik til at · lade Helten slippe ganske godt derfra, det maa
KG, s. 86 rbødighed, ei heller at · lade Hemmeligheden blive aabenbar; men den vil
JJ:115 nobelt mod hende ved ikke at · lade hende ahne min Smerte. Jeg har reent æsthetisk
Brev 83 i at bedrage en ung Pige. At · lade hende ahne mit uhyre stormfulde Liv og
Not8:28 hende en Slags Efterretning om, · lade hende ahne, at jeg dog elsker hende. Mit
NB25:109 øre dette paa hende, at · lade hende blive den Beundrede: ja, i Sandhed,
EE1, s. 162 s Hemmelighed fravristet. At · lade hende blive temporairt vanvittig og saaledes
NB12:120 g dog umuligt forsvare, at · lade hende blive ugift af samme Grund –
JJ:140 g dandser paa en Vulkan og maa da · lade hende dandse med, saa længe det kan
Not15:4.h t der var vel Ingen, der vilde · lade hende det mærke i hendes Nærværelse,
EE1, s. 421 k i denne Stemning, eller at · lade hende ene med den, af Frygt for den Mathed,
SLV, s. 76 hun var, turde de nemlig ikke · lade hende faae at vide af Frygt for en Medvider,
Not15:5 orholdet til ham. / Vil Gud · lade hende faae den Idee, selv at forlange,
EE1, s. 342 t vilde være for lidet at · lade hende falde for en slet og ret Forfører;
SLV, s. 253 med et medynksfuldt Blik at · lade hende forstaae, at hun var fornærmet,
SLV, s. 203 et Haab i det Ubestemte, og · lade hende frelses ɔ: omkomme, fortabes
SLV, s. 350 e bekymret, ikke nænne at · lade hende gaae hen i den Krænkelse, at jeg
NB12:123 t Forklaringen«, ved at · lade hende gifte sig, og derved mildnet Forholdet.
EE1, s. 425 rk, især er det bedst at · lade hende gjøre et Par Sving i excentrisk
PS, s. 236 r han viste sig for hende, og · lade hende glemme sig selv i tilbedende Beundring.
LA, note rang i hende erotisk fortvivlet · lade hende glemme, at det var utilladeligt.
SLV, s. 51 overnaturlig Størrelse, at · lade hende have naaet al den Idealitet, som
Brev 83 et skal see mig i Kortet. At · lade hende hele hendes Liv blive staaende mell.
G, s. 20 re mig en Fornøielse af at · lade hende hjemfalde til Hevnen eller til Latteren.
Brev 85 de jo have blevet hos hende, · lade hende lide Alt det, som var umuligt dengang
EE1, s. 421 imidlertid ikke raadeligt at · lade hende løbe løbsk i denne Stemning,
EE1, s. 194 un udenfor vor Interesse, vi · lade hende med Fornøielse træde af i en
Not15:5.c nd i et Ægteskab, og saa at · lade hende sidde der. Sæt hun har forstaaet
SLV, s. 126 ei, var forvildet nok til at · lade hende sidde ene, hun savner ikke dens Lyst,
NB12:122 tet det Øieblik, til at · lade hende slaae op, saa var det blevet hendes
EE1, s. 306 jeg opgive hende? Skulde jeg · lade hende uforstyrret i hendes Glæde? ..
Not8:13 Uret mod hende ved ikke at · lade hende vide, hvor meget jeg lider. Og naar
EE1, s. 350 e med hende, men blot for at · lade hendes Billede svæve mig forbi; jeg
BI, s. 329 alg, ikke var Penge, at ville · lade hendes usle Kjærlighed forherliges ved
2T44, s. 192 age, ingen lille Hemmelighed · lade hensidde i Forborgenhed. Da opdager man
Papir 33 r Fremtiden og med Hensyn til den · lade Hensigten adle Midlet – saa er han
EE2, note llemrum at gjøre lidt galt, · lade Herskabet rase, blive fortvivlet derover,
Not15:4.n ke et større Galanterie, at · lade hiin eneste Pige omvende » Forføreren«,
BA at lære at ængstes. Vi ville · lade hiin Eventyrer gaae sin Gang, uden at bekymre
EE1, s. 209 t, og vi ville nu til Afsked · lade hine tre Sorgens Trolovede forene sig,
NB32:3 r er det egl. en Nøkternhed at · lade Historien ende med at han døer efterat
EE1, s. 175 t vilde være rigtigere at · lade Hovedet bøie sig til den ene eller til
NB2:113 e større spatium, til at · lade Hovedet hvile. Ogsaa det kan være mig
PMH, s. 71 g kan bestræbe sig for, at · lade Hr Professorens Fortjeneste af Menneskeheden
EE1, s. 256 Scribe strax, istedetfor at · lade Hr. Rinville træde op og anmelde sig
Oi4, s. 210 b sammen. / Dette ville vi nu · lade Hr. Zierlich om; men hvad derimod gjøres
FB, s. 169 Forpligtelse saaledes, at de · lade hver Dag have sin Sorg, men de komme da
AA:12 gangne, for da atter igjen at · lade hver enkelt Ubetydelighed træde frem
KK:6 kke var istand til tilfulde at · lade hvert enkelt Moment komme til Orde, fornemligen
Papir 382 Opbyggelig Læsning / at · lade hvert Fjerdingaar udgaae et Hefte paa 6
Brev 292 Gjør mig dog den Tjeneste at · lade høre paa Posthuset i Lyngby om hiin
FB, s. 182 ved at gjøre eller ved at · lade i engere Forhold til Guddommen, bliver
AE, s. 454 en, der gjør Indvendingen, · lade Iagttageren være bleven opmærksom
NB21:69 elv at blive Superlativet og saa · lade Idealet fare, bestemmer sig selv at være
NB21:83 sin egen Tilintetgjørelse at · lade Idealet gaae over En. / Eller er det ikke
F, s. 486 g man uddanner sig i den ved at · lade Idee og Tanke fare. – Ih! Du store
PMH, note man uddanner sig i den, ved at · lade Ideen og Tanken fare. Under saadanne litteraire
BI, s. 344 e, at han ikke med Fichte vil · lade Ideen tilblive i en evig Vorden; det hjelper
BOA, s. 209 iske Stiil) » at kunne · lade Ideerne udfolde sig i en mere passende
2T43 at ønske noget Bestemt. Dog vi · lade ikke denne Vanskelighed standse vort Ønske,
NB27:72 atte idetmindste en passant · lade indflyde et Ord om denne Feiltagelse betræffende
Brev 298 ng var det maaskee rigtigst, at · lade indflyde et Par Bemærkninger i denne
NB22:86 ro«? Nei, han vilde · lade indflyde smaae Uovereensstemmelser, og
BI, s. 196 nes' Opfattelse er comisk, at · lade Individet forholde sig saa letfærdig
NB23:181 s Undergang, udenvidere at · lade Individet gaae op i Staten, at Individet
FF:16 Ligesom Opdragelsen er til for at · lade Individet gjenemleve det Udviklingen har
BB:30 sningen netop skal gaae ud paa, at · lade Individet gjenemløbe de Livs-Stadier
AE, s. 364 s, Valgets Øieblik vil man · lade Individet gjøre Honneur for det absolute
BA, s. 378 Angesten. Nu kan en Advarsel · lade Individet segne i Angesten ( man erindre,
AE, s. 306 eningsløst, uden videre at · lade Indskuds-Sætningen forvandle sig til
4T43, s. 156 , vilde ingen Forsoningsfest · lade indtræde, der gav Dig Dig selv tilbage
NB15:122 estandigt i, istedetfor at · lade Interpretationen blive det man strides
BI, s. 142 vinde Elasticitet nok til at · lade Ironien dukke op. Diese männliche Standhaftigkeit
NB2:143 ironisk, at man end ikke tør · lade Ironien titte igjennem. / Det kan man villigt
BI, s. 350 Standpunkt, medmindre man vil · lade Ironien vise sig i at tilintetgjøre
FB, s. 131 Gang. Lad os gaae videre. Vi · lade Isaak virkelig blive offret. Abraham troede.
Papir 289 Stræben er det netop at · lade Jeget forsvinde i sin Gjenstand, Troens
Brev 267 paa Nakken Ham prise, / Og · lade Jer slagte saa glade og fro. / Man læser
NB22:163 nde af Blodtørst, kunde · lade Journalister skyde ned / / Fortsættelse
NB23:162 age det paa min Samvittighed at · lade Journalisterne skyde ned, tilføies:
AE, note ed nogen Selvmodsigelse. Thi at · lade Julie døe er det Æsthetiskes ømme
AE, s. 406 er det herligt med Poesien at · lade Julie døe, men hiin Leveviisdom, som
EE2, s. 62 . / Denne Trang altsaa til at · lade Kjærligheden forklare sig op i en høiere
FB, s. 136 ler en salig Vellyst ved at · lade Kjærligheden gjennemgyse hver hans Nerve,
EE2, s. 145 en heraf bliver da, at Du maa · lade Kjærligheden i Stikken. Naar Du engang
EE2, s. 93 e i Din Kjærlighed, Du vil · lade Kjærlighedens hele Lidenskab blusse
BOA, s. 294 Børnene voxe stærkest, · lade Klæderne sye noget større, sye til
Papir 388 ieblikket er der til at · lade komme over ham den Dom, som alt hvad der
EE1, s. 170 rage frem, og saavidt muligt · lade komme tilsyne i nogle Billeder. Jeg kalder
Brev 69 r og dens sandrue Tolk, / Og · lade Kunsten smukt sig holde stille. / Det kan
FB, note thisk, har besluttet sig til at · lade Latteren dømme den forvildede Tid. Æsthetisk
Brev 159.2 eg vilde for ingen Priis · lade Leiligheden ubenyttet, da jeg paa en Maade
EE1, s. 133 thi det gik ikke an at · lade Leporello til egen Tidsfordriv oprulle
EE1, s. 96 ve forført alle Piger, at · lade Leporello troe hans Løgne, var vel ikke
AE, s. 410 e-Viisdom eller Leve-Klogskab · lade Lidelsen have sin Betydning i en endelig
BA, s. 445 dagtigere at sidde hen, at · lade ligesom Forargelsens Consequents løbe
NB7:114 om jeg ellers havde besluttet at · lade ligge, kjøbte kgl. Obligationer –
OTA, s. 267 øle sin Frihed, og ved at · lade Lilien føle dens Bundethed. Og ikke
SLV, s. 381 inkelbenet og falde i dem og · lade Livet – hellere end at lade være
NB23:126 troer jeg kunde have Mod til at · lade Livet for at skaffe Plads for den Overordentlige
EE2, s. 90 og vemodigt saaledes blot at · lade Livet gaae sig forbi, uden nogensinde at
4T43, s. 116 af, hvad et Menneske bør · lade Livet lære sig, dersom han bestandig
G, s. 45 af hvilken jeg vaagnede for at · lade Livet ustandseligt og troløst tage Alt
TAF, s. 300 r skulde han endnu engang · lade Livet, for ved sin Død at skaffe Dig
NB32:128 til – som ikke ville · lade Livet, saa er jo Sætningen egl. usand
EE1, s. 288 t velgjørende saaledes at · lade Livets Realiteter indifferentiere sig paa
EE2, s. 281 vær saa god, Du kan gjerne · lade lyse for ham, jeg skal Intet have at sige
EE2, s. 103 jærlighed forbunden med at · lade lyse fra Prædikestolen; heller ikke
G, s. 73 beskriveligt. Om Natten kan jeg · lade Lysene tænde i mit Værelse, det hele
Brev 307 tør ikke paa den Maade · lade længere Tid gaae hen. / Deres /
AE, note erledes. Men at skrive Valborg, · lade Læseren læse den, derpaa skrive den
Papir 382 nde ind og stundom maaskee · lade Læseren vente tre Maaneder paa en Fortsættelse
Papir 459 en den Vending, som maatte · lade M. slippe godt derfra. Thi Grundtvigs Styrke
NB19:16 e hellere have Det, vel, men saa · lade man blot være at kalde det Χstd.
PS, s. 217 ættes paa Alteret? .... Det · lade man mig om; Den, jeg tiener, er god nok,
NB16:33.b ikke Træet; og hvorfor saa · lade Manden i saa lang Tid sidde for sig! /
Brev 243 terforske mit Navn, men at · lade Manuscriptet med Deres ærede Svar i
LA, s. 40 ham forenes med Claudine; at · lade Mariane lide Adskillelsens Smerte, og saa
IC, s. 132 il ligefrem Meddelelse ved at · lade Meddeleren » Gud-Mennesket«
SD, s. 230 en er conseqvent, egentligen · lade meget haant om det at være et enkelt
Brev 314 Kjærligheds Gjerning at · lade Menneskene blive deelagtige i Deres Gudbeaandethed,
TSA, s. 69 unde den Kjerlige nænne at · lade Menneskene blive saaledes skyldige, at
TSA, s. 64 , at Han, den Kjerlige, kunde · lade Menneskene blive skyldige i at slaae Ham
JJ:157 t beherske hele Tilværelsen og · lade Menneskene lyde sig, opdager i sin Bevidsthed
BA, note som den, hvis Bestemmelse er at · lade Mennesket falde, da man snarere maa betragte
BA, s. 353 er, at have reddet Gud ved at · lade Mennesket fristes af Slangen, og forsaavidt
BA, note fast, at det ikke gaaer an, at · lade Mennesket selv have opfundet Sproget. /
OTA, s. 374 elv bærer Skylden, ved at · lade Mennesket uden Opgave. Og man kan kun undskylde
Papir 180 de ligge Noget rigtigt i at · lade Mephisto træde i et saadant Forhold
EE1, s. 96 paa. Saaledes kan man ogsaa · lade Middelalderen fortælle om Helte, der
AF, s. 185 ttes mig, for at jeg skulde · lade mig » Øieblikket« franarre,
TS, s. 32 stræbt. / Men Du, o Gud, Du · lade mig aldrig glemme, at om jeg end ikke vandt
EE1, s. 424 sk, og jeg har Intet imod at · lade mig anbringe i Baggrunden, især dersom
CT, s. 269 ikke lade mig overtale, ikke · lade mig bedaare, jeg vil minde mig om, at det
CT, s. 269 immelen, saa vil jeg dog ikke · lade mig bedrage af denne Tilforladelighed,
CT, s. 299 ig selv mere, jeg vil og ikke · lade mig bedrage, som var jeg bedre, fordi jeg
NB:70 g sige: begynd – saa at · lade mig begynde paa Physiologien. / Jeg vil
NB9:78 at den Udvei som Gud fandt med at · lade mig blive Forfatter har været mig riig,
NB17:64 eete begik imod mig, ved at · lade mig blive staaende, og tie. Privat har
Brev 1 e, ei hjalp, besluttede Du, at · lade mig erindre om min Pligt gjenem en anden
Brev 45 mkring. I saa Fald kunde han · lade mig faae hans Embede, saa var jo Alle vel
SLV, s. 352 g, at svække min Aand, at · lade mig falde andre Mennesker til Besvær.
NB:107 de mig rykke frem, og derpaa · lade mig falde som et Offer for Pøbelagtigheden,
2T44, s. 214 opgive enhver Forventning og · lade mig falde til Jorden – Eller om han
NB11:51 n, nei snarere beder jeg Eder at · lade mig fare med Fred – men skal saa
NB4:66 – Eller. De kunne nu gjerne · lade mig fare, de kunne slaae mig ihjel: det
SLV, s. 331 ragte mig og paa det Vilkaar · lade mig fare. Vi have paa en Maade byttet Rolle,
SLV, s. 296 sel, der skaaner mig, ved at · lade mig fatte, at jeg bør forvanske min
NB14:24 øiethed. Jeg er villig til at · lade mig forlige med Mskene siger han ( hvilken
NB:34 indre Modstand, naar Gud vil · lade mig fornemme Pælen som nager –
JJ:145 troe alt det Store hun behager at · lade mig forstaae om sig selv, i Kraft deraf
DS, s. 181 Anledning til, underhaanden at · lade mig forstaae, at det er mit Levebrød,
NB15:69 e har hjulpet i Henseende til at · lade mig forstaae, at det var mig, der trængte
Brev 139 e og venter mig, da vil Du · lade mig forstaae, at Du er i Besiddelse der
NB13:32 ik de ville det i deres Magt, at · lade mig forstaae, at jeg saaledes er til for
NB13:37 i en anden Forstand, ved at · lade mig forstaae, hvor langt jeg endnu var
CT, s. 268 st i hvad de alvorlige Tanker · lade mig forstaae; thi dertil gavner Forsættet,
DD:208 hans Spring. / v. S. Uden at · lade mig forstyrre af Hr Hastværksens Misforstand,
EE:190 ge kan styrkes; jeg vil ikke · lade mig forstyrre af Jordlivets mange ængstende
Not15:15 un gjorde Alt for fortvivlet at · lade mig føle min Overlegenhed. / Og i Sandhed
NB8:110 else, der er beregnet paa ret at · lade mig føle Modsætning mell. min Idealitet
EE1, s. 22 lsen af As Papirer; han vilde · lade mig føle, at han ingen Deel havde deri,
NB11:194 ulde tvinge mig, fE ved at · lade mig gaae fra Forstanden ell. paa anden
NB20:111 Du vil; om Du vil, kan Du ogsaa · lade mig gaae under: men mit Ror holder jeg
AE, s. 131 unde det behage Styrelsen, at · lade mig gjøre Arbeidet, og da at give en
NB20:75 n gode Satan, nu maa Du virkelig · lade mig have Ro, thi Du veed, det er Guds Villie,
NB2:159 : at blive henrettet, ell. at · lade mig henrette. / Det maa dog være forfærdeligt
PMH, note le, Professoren er saa god at · lade mig holde. / cfr Nytaarsgaven p. 98. /
SLV, s. 93 en Stræng, tør vove at · lade mig høre, ikke just som en Kunstner
NB4:93 mig, hvad de jo ogsaa idelig nok · lade mig høre: betragtet under Dyrebest
SLV, s. 191 at opfylde mit Ønske, at · lade mig i Fred med min Conditor og hans Kaffee.
SFV, s. 94 Mængden vilde vel ganske · lade mig i Ro, hvis dette ikke var. / Dersom
AE, s. 72 skee smilende unddrage sig og · lade mig i Stikken, en Gjenstand for Latteren.
NB25:11 og Du min Gud Du vil ikke · lade mig leve i en Vildfarelse, hvad saa end
SLV, s. 336 kunde tage Babel fra mig og · lade mig Lidet tilbage, eller at han kunde tage
NB14:66 gterie. Jeg har vel Lov: til at · lade mig lønne for at være Lærer i
NB10:166 lade mig standse det Onde, · lade mig med alle mine Opoffrelser garantere,
HGS, s. 197 forandrede Skattebillet skal · lade mig mærke en Forandring. / Noget Efterskrift
NB24:95 ben. Jeg er da ikke gal og · lade mig mærke med, at jeg veed, hvor store
NB24:95 hed: jeg er da ikke gal, at · lade mig mærke med, hvor uhyre Fordringerne
NB30:118 , saa jeg ikke kan komme til at · lade mig narre af Kjød og Blod, saa var jeg
Papir 577 re paa mig, jeg skal ikke · lade mig narre eller imponere til at forraade
Papir 571 Nei, Deres Høiærv. · lade mig nu have det til Gode til en anden Gang.«
EE2, s. 171 e, at jeg som Ægtemand kan · lade mig nøie dermed, og gjøre Brug deraf
NB3:46 n vilde nei det vil jeg ikke · lade mig nøie med, jeg vil stræbe at ligne
4T44, s. 294 lv sagde til Dig: nu vil jeg · lade mig nøies dermed; da vilde det vel oprøre
Brev 297 som et lidet Pindsviin end · lade mig omgjøre til en stor Elephant. /
SLV, s. 249 dt jeg ikke fatter, hvorved. · Lade mig ophidse vil jeg ikke. Var jeg blot
SLV, s. 71 , hvorfor skulde jeg saa ikke · lade mig overbevise! Vor unge Ven vil tænke
CT, s. 269 Overtalelse, jeg vil dog ikke · lade mig overtale, ikke lade mig bedaare, jeg
NB13:92 ighed af, at jeg ikke kunde · lade mig overvinde af Χstd, om det end,
NB23:156 fremstillet, men kun ligesom at · lade mig paa Overfladen berøre deraf, og
G, s. 70 te det igjen? Skal jeg saaledes · lade mig puffe ud, hvorfor er jeg da bleven
NB:107 ligt at forholde sig stille, · lade mig rykke frem, og derpaa lade mig falde
NB4:28 e vederfores mig, saa vilde Troen · lade mig see denne som et Gode. / Christus
Oi7, s. 316 u veed at det er saa, skulde · lade mig skille fra hende, nei, det kan jeg
NB22:24 Eet er jo at sige: jeg vil · lade mig slaae ihjel – et Andet: anonymt,
TSA, s. 81 et samme: har jeg Lov til at · lade mig slaae ihjel for Sandheden, det er,
EE1, s. 17 t skulle kunne tvinge mig, at · lade mig smage ulykkelig Kjærligheds Smerter.
AaS, s. 42 atter af en eneste Linie, man · lade mig staae i min hele Nøgenhed, til Advarsel
NB10:166 t nok for de Medlevende at · lade mig standse det Onde, lade mig med alle
NB23:77 m det egl. kommer til Gode, · lade mig stikke i det, ja tilsidst vel endog
2T44, s. 214 lippe enhver Forventning, og · lade mig synke; Gud i Himlene forsvare, hvis
NB21:110 ære glade og fornøiede og · lade mig sørge. Vilde Barnet eller den unge
G, s. 24 det, var nok til i samme Nu at · lade mig tabe det Interessante og Piquante af
3T44, s. 267 erlighed skal bedaare mig og · lade mig tage Skade paa min Sjel; skulde jeg
EE1, s. 343 ledes han skal takke mig. At · lade mig takke derfor, det er virkeligt for
NB31:103 at jeg har fundet mig i at · lade mig udlee o: s: v:, det begynder at vende
NB12:185 aattet høre det, maatte · lade mig udskjelde paa offentlig Gade, –
NB4:155 lpe paa mit Udkomme, og saa · lade mig vedblive at være Forf. / Vel troer
NB17:76 i længere Tid uden engang at · lade mig vide, om han har faaet den. Alene det
CT, s. 159 g Glæden seirer, da maa Du · lade mig, Evigheden, hjælpe Dig – men
NB24:108 e behaget Dig, o Herre, at · lade mig, skjøndt jeg blev Msk., være
Brev 129 -Vidne tillader jeg mig at · lade min forevigede P. Møller optræde.
NB14:44 n Hengivenhed for hende, at · lade min Forfatter-Existents blive en Glands
EE1, s. 233 troer jeg dog, at han bør · lade min Fremgangsmaade vederfares Ret, forsaavidt
JJ:11 e frem som Hævner, jeg vilde da · lade min Helt falde i en Duel. / d. 20 Nov.
Brev 81 at træde Mølle, og saa · lade min Hypochondrie være en vranten Kudsk,
EE2, s. 209 r Ægtemand, jeg tør vel · lade min Kone høre paa, at dog al Kjærlighed
SLV, s. 237 ndt, og forøvrigt kunne · lade min Sjel uden Lidenskab, da var det lettere,
Brev 16 omhed i den soelrige Stad, vil jeg · lade min Tanke dvæle ved Din lykkelige Huslighed
G, s. 68 t finde Een, paa hvem jeg kunde · lade min Vrede gaae ud. Mit Væsens hele Indhold
EE1, s. 236 til, den følgende Dag at · lade mine lønlige Følelser bryde frem,
NB7:9 komme mig i Forkjøbet, og · lade mine nye Bøger blive efterladte Skrifter,
AE, s. 226 eligt religieust, og saaledes · lade Misligheder bag mig. Havde man glemt hvad
Brev 271 Og saaledes vil jeg ogsaa · lade mit Exemplar indbinde. Paa den ene Side
4T44, s. 303 aaer slet Intet, end ikke at · lade mit Liv for Eder, hvis Herren ikke saa
NB22:146.d.a til at gjøre Alt, for at · lade mit Liv udtrykke baade hendes Værd og
Brev 283 adseretour. / Den Udvei at · lade mit personlige Anliggende aldeles uberørt
F, s. 520 , at det blev nødvendigt at · lade mit Tidsskrift gaae ind. Jeg er desto værre
F, s. 522 , at det blev nødvendigt at · lade mit Tidsskrift gaae ind. Jeg er desto værre
AE, s. 455 ethiske uendelige Fordring og · lade Modsigelsen blive til. Den der med Færdighed
SLV, s. 405 skes Sorgløshed og ved at · lade Modsigelsen vorde aabenbar blot vil vække
BI, note Den Dialectik nemlig, der kan · lade Modsætningen bestaae, manglede han,
NB3:65 kke til at forsvare, som Svaghed) · lade Mskene blive skyldige i hans Død, ɔ:
NB27:86 hvor kan han saa nænne at · lade Mskene blive skyldige i hans Død, vil
NB8:111 egorier: det er for galt. Men at · lade Mskene forstaae, hvori Ens Selvfornegtelse
NB11:18 ennen, at reise, at more mig, at · lade Mskene mærke, at jeg blæste dem et
NB10:166 iden forlystede sig ved at · lade Msker stride med vilde Dyr, vor Tids Nederdrægtighed
NB20:119 . / / O, det er saa let at · lade Munden løbe og i Bønnen sige: »
NB32:14.a t naar et Msk. begynder ret at · lade Munden løbe og sluddre en forskrækkelig
AE, s. 440 r troer, at det at tale er at · lade Munden løbe, kan rose sig af, at han
CT, s. 188 n, og Intet er saa let som at · lade Munden løbe, og kun Dette ligesaa let,
NB12:107 rykke det Modsatte, og saa · lade Munden rende med veltalende Sladder om
KG, s. 20 sse Læberne sammen; Du skal · lade Munden tale af Hjertets Overflødighed;
EE1, s. 109 attes, saasnart man ikke vil · lade Musikken være det egentlige Udtryk eller
NB34:25 rgaaenhed, thi, om han vil · lade mærke hvor nær han er eller ikke,
G, s. 30 personligen paa Dommensdag, men · lade møde for sig ved en Deputation af gode
CC:12 kelig Begivenhed, men jeg vil · lade Navnet in blanco, saa kan Enhver indsætte
BOA, note Men saadan udenvidere, uden at · lade nogen Anger træde imellem, at lade Gud
TSA, s. 80 er Uvidenhed, tør jeg saa · lade Nogen blive skyldig i at slaae mig ihjel
NB11:194 aar jeg nu først skulde · lade nogen Tid gaae hen, ( og hvo veed hvorlænge)
AE, s. 422 ller lægge ti Aar imellem, · lade nogen Tid gaae hen, i hvilken der er skeet
JJ:317 ligger i, at han ikke tør · lade Nogen vide, at det er en Straf han lider.
JJ:202 er til; jeg kan i det Høieste · lade Noget bevidne det, men saa forudsætter
BI, s. 185 der dog er uformuende til at · lade Noget blive et Bestaaende, den Mulighed,
PS, s. 258 k det at vide. Han vil da vel · lade Noget forstaae om sig, ihvorvel enhver
Oi7, s. 301 Barne-Daaben. Men for ikke at · lade noget forsømt, der paa nogen Maade kunde
Not11:9 Det Forvirrende ligger i at · lade Noget med logisk Nødv: følge af et
Not8:15 hviler over mig, aldrig at turde · lade noget Msk. dybt og inderligt knytte siig
NB27:52 ære at hade sig selv, at · lade noget saadant Enkelt staae som et Memento
Papir 408 rst at troe, at Gud vil · lade Noget skee som aldeles strider stik mod
AeV, s. 84 gtskab med Folk, der, da de · lade Noget trykke, jo ogsaa ere Forfattere.
EE1, s. 28 ikke har dristet Eder til at · lade Noget trykke, ogsaa Trykfeil ere ikke at
Not7:25 nu ikke have dristet Eder til at · lade Noget trykke, Trykfeil er ikke at foragte
Brev 57 tor Utilbøielighed til at · lade noget trykke. Den første Utilbøielighed
FEE, s. 49 des. Det er meget kostbart at · lade Noget trykke. Det Eneste, han har ladet
BN, s. 116 Forstand er en Christen eller · lade noget Udmærkelsens Eftertryk falde paa,
JJ:497 jøre det Modsatte, ell. ved at · lade Noget være. / Destoværre maa jeg
IC, s. 193 maaskee ogsaa i Talens Løb · lade nogle Taarer løbe med: og dog maaskee
AE, note xempler være nok, og Enhver · lade Noten ulæst, hvem den forstyrrer. Man
NB6:44 af Tungsind og Gudsfrygt og · lade nu mine Evner vederfares Ret, forlige de
CT, s. 35 e Bønder stode hver ved sin · Lade og sagde » nei stop, denne er min«,
IC, s. 251 ger Barnet fra Dig, at Du vil · lade ogsaa Dette tjene Barnet for at drages
BI, s. 295 an det ogsaa falde ham ind at · lade ond, skjøndt han er god. Kun maa man
NB25:7 for Forstandens Tid: ikke at · lade Opgaven staae fast og sige: nei, men at
FP, s. 24 r blot behøve Een, de kunne · lade ophænge i deres Sted; idet han med sin
Papir 1:1 ht af Maynz paa den Idee, at · lade oprette en Afladsboutique i Halle. L. skrev
TTL, s. 411 sætte Forskjel og lefle og · lade Oprigtigheden være en lykkelig Gave
F, s. 489 som Bønnen før Slaget; at · lade Ordet bryde frem som Kampens Torden; at
4T43, s. 134 sig i Ordet, han vilde ikke · lade Ordet drage ham op til sig, glemme det
4T43, s. 147 ighederne, idet vi bestandig · lade Ordet minde os om: at al god Gave og al
TS, s. 62 t Menneske krymper sig ved, at · lade Ordet ret faae Magt over ham – vil
EE:102 du maaskee krympe Dig ved at · lade Ordets gjennemtrængende tveæggede
Oi6, s. 268 vrøvle med hinanden eller · lade os af Præster forevrøvle om alle
EE1, s. 115 derimod et Forsøg paa at · lade os ahne hans Magt, men Virkningen udebliver,
EE:113 rædsomme Kamp i Gemyttet skal · lade os aldeles mistvivle om Styrke til at bære,
AE kerne stolt forlade Existentsen og · lade os andre Mennesker det Værste at døie.
AE, s. 563 e, at Een vil regjere, og saa · lade os Andre være frie? Nei, men det er
EE1, s. 171 g alle gamle nok til ikke at · lade os bedrage af det Udvortes eller til at
NB24:12 n naar vi saa af ham have villet · lade os belære om hvad Synd er for en Rædsel,
DD:182.a tte vor Aandskraft, ell. vil Du · lade os blive gamle paa Jorden, saa vor Aand
NB28:65 uværdigt at vi ville saaledes · lade os despotisere af et Blad som i sin Tid
LP, s. 51 Omstændighed, vi ikke maae · lade os forlede af), deels er Veien fuld af
EE1, s. 117 men da han dog selv vil · lade os forstaae, at hans Don Juan virkelig
EE2, s. 139 i i vor Betragtning slet ikke · lade os forstyrre af, at der er nok saa meget
OTA, s. 378 les Antagelse. Vi ville ikke · lade os forstyrre af, at en Røver har sagt
Oi7, s. 310 holde Ørene stive, ikke at · lade os gaae paa. / Det var Meenederne. Samfundet
G, s. 71 nskelig Ære, bør vi ikke · lade os henrive til Overmod eller Hoffærdighed.«
EE:117 ig-Udtalen, saa vil Erfaring ikke · lade os i Stikken, dersom man vilde fordre Exempler.
EE:113 deres forklarede Aasyn skal rent · lade os mistvivle om vor om end nok saa fjerne
NB26:66 emægtiget sig, og som de · lade os Msker betale i dyre Domme. Og det forstaaer
DD:61.a omme Laster, fordi vi ikke ville · lade os nøie med at faae dem i Sagnet i Traditionens
DD:208 r Livet kunne i Sandhed ikke · lade os nøie med at kjøre den ene Tour
GU, s. 327 t Vel, ved Din Uforanderlighed · lade os opdrage til, i ubetinget Lydighed, at
EE1, s. 114 emme det og istedetderfor at · lade os see en Slagsbroder, en almindelig Udhaler,
DD:208 Livets Vei, og vi kunne ikke · lade os spise af med Hr v. S.s uudtømmelige
DD:208 den, vi ville ikke længer · lade os trykke af disse tyranniske Philosopher.
BB:49 gler, med et selvklogt Smiil · lade os vide, » at de have overlevet
Brev 224 har De været saa god at · lade overføre paa Deres Regning med Luno.
EE2, s. 81 idelig Kokkepige, som man kan · lade paa egen Haand gaae paa Torvet, en nemfingret
EE1, s. 89 ud deraf, han har gjort. At · lade Papageno sige om sig selv: jeg er et Naturmenneske,
AE, s. 195 lge en Forsøgen paa, at · lade Paradoxets Nødvendighed blive tydelig,
JJ:106.a es, det er, hvad jeg kalder, at · lade Pennen løbe med Snak paa Papiret. /
Not4:41 taaer for mig, med reent at · lade Personen ( Jeget) forsvinde og istedetfor
BI, s. 161 udenfor Tænkningen, nu vil · lade Phantasien bøde paa og godtgjøre
BA, s. 399 ens Skikkelse, hvis man vilde · lade Phantasien danne en saadan, er forfærdelig
BI, note n 1837 ( Pag. 86). / Dette, at · lade Phantasien ene raade, er overhovedet Noget,
NB35:22 lp – men vi lege, at · lade Phantasien forlyste sig i en stille Time
Papir 254 til Gjennembrud, igjen at · lade Phantasien frit Spil og af de factisk givne
Brev 266 , at ligge paa en Sopha og · lade Phantasien spadsere, gjennemile Mulighedernes
BI, s. 190 ns første Hensigt er nu at · lade Pheidippides nyde Frugten af denne moderne
Brev 159.2 den kjereste – at · lade Pigen forstaae, hendes Betydning, en Rigdom
BI, s. 154 eligreligiøse Sandheder at · lade Plato søge et Udgangspunkt i den høiere
EE2, s. 150 det er den eneste Frelse, at · lade Pligten tale, at det er sundt, at lade
Brev 46 raadvild, om man ikke heller skal · lade Postvæsenet beholde det, om dets Indhold
Brev 46 er om det ikke var bedre, at · lade Postvæsenet beholde det. Efterhaanden
AE, s. 32 llet anlægge, istedetfor at · lade Problemet blive til som det er: subjektivt.
BMS ands Bispestol, mente jeg at burde · lade Professor Martensen offenligen uomtalt,
NB30:47 -Systemet. Det gik jo ikke an at · lade Præsten aflægge Eed paa: fryd Dig
BB:37.3 t, som man ogsaa for en Deel maa · lade raade og ikke som visse Selvkloge hovmesterere,
AE, note ikke var forbeholdt vor Tid at · lade reent være at existere, var det utænkeligt,
NB15:82 jørende og lide, ell. at · lade reent være at handle, convertere dem
AE, s. 110 Folk, og i det ene Øieblik · lade Reflexionen standse sig selv i den absolute
KK:2 den besynderlige Fordring, at · lade Religionens Indhold staae uden for sig
AE, s. 359 l den. Han behøver blot at · lade Resignationen visitere hele hans Umiddelbarhed
AA:12 i realisere dets Existents og · lade Resten komme af sig selv – ligesaalidet
LA, s. 41 Forfatteren ikke uden videre · lade resultere Noget i Individerne, thi saa
EE2, s. 139 ne fandt det fornødent, at · lade ringe med en Klokke ved Midnat til behagelig
EE1, s. 263 avidt det var i sin Orden at · lade Rinville beholde Valpladsen og blive den,
EE1, s. 263 l at komme, saa kunde han jo · lade Rinville gjøre en lille Spøg med
Papir 382 Læsere, ved for Fremtiden at · lade saadanne opbyggelige Skrifter udgaae i
AE, s. 84 m er det Frelsende ( de Andre · lade Saaret groe til og blive Positive –
LA, s. 67 r i aldrig handlende at ville · lade Sagen gaae til Doms og til Afgjørelse.
TSA, s. 76 somt af ham mod de Andre, at · lade Sagen komme dertil, at de sloge eller at
NB12:122 te Afsnit. / Istedetfor at · lade Sagen nu være afgjort, gaaer hun op
NB22:124 r jeg derfor heller ikke villet · lade Sagen staae hen. Jeg har, netop for at
NB17:71.g am, men det rigtigste er nu at · lade Sagen være afgjort, indtil jeg hører
NB20:127 std. er, villig til saa at · lade samme Dom gaae over mig som over Andre.
Papir 158 se dets Gaade, og da igjen · lade Samtidens Liv staae som den Gaade, den
NB6:61 saa støie – og saa · lade Sandheden i Stikken, skiøndt man indbilder
F, s. 500 relse, at man dog ikke burde · lade Sandheden staae hen i en tvivlende Skikkelse,
NB23:21 vare den – og ganske rolig · lade Sandsebedraget staae, men det forstyrrer
CT, s. 54 r ikke noget Forsøg paa at · lade Sandsen danne sig et saadant Billede. Dog
SLV, s. 405 soner lige hvad han vil, han · lade Scenen foregaae hvor han vil, naar blot
BI, s. 333 aa Julius. Jeg vil imidlertid · lade Schlegel selv tale, for at man ikke skal
Papir 109 e Faust som et Involucrum for at · lade see det Skjæve i Livet; den critiske
EE2, s. 52 Konger tre, / I mig i Nat vil · lade see, / Hvis Dug jeg skal brede, / Hvis
2T43, s. 29 gtig; hellere den, der skal · lade Seieren vinke ham, naar han troer Alt tabt.
DS, s. 233 virksom, lægge sig paa den · lade Side og sige: naar det dog er Gud der arbeider,
OTA, s. 213 strax vil kaste sig paa den · lade Side, at han dog kan gjøre Noget for
Brev 168 ikke vil af denne Tanke · lade sig afholde fra at ønske Skriftet bragt
NB:70 an kan vælge ikke at ville · lade sig afkøle ved Forstaaelsen, vælge
Papir 254 rindre det, for endmere at · lade sig afskrække fra at bruge et saadant
BI, s. 192 for meget Pengemænd til at · lade sig afspise ved slig Kløgt, de har endnu
EE2, s. 131 terisere den erobrende Natur, · lade sig alle anvende paa og passe absolut paa
NB16:12 der paa ingen Maade vil · lade sig ansee som et Andets Modus eller Affection.
NB31:140 istedetfor sømmeligt at · lade sig anvise sin Plads af hiin Idealitetens
AaS, s. 46 fløiter, at møde og at · lade sig anvise sin Plads, snart et Sted snart
BA d. Men her gjælder det, ikke at · lade sig bedaare af Approximations-Bestemmelser,
EE2, s. 300 da ingen Trang følt til at · lade sig bedaare af æsthetisk Gjøgleværk,
YDR, s. 113 re opmærksom paa og mod at · lade sig bedrage af » Sandsebedrag«.
NB22:42 / Sagen er, at vistnok de Fleste · lade sig bedrage af et Sandsebedrag, som ligger
OTA, s. 407 ke. Den Utaalmodige maa ikke · lade sig bedrage af Skinnet og troe, at det
KG, s. 93 nne bedrage det Store, det at · lade sig bedrage det lige saa Store, derfor
KG, s. 34 Bedrag, ved Uskjønsomhed at · lade sig bedrage for det Høieste, som man
AE, s. 216 min ulykkelige Søn skulde · lade sig bedrage! Hvortil saa al hans Lærdom,
YTS, s. 264 n Eenfolden ved eenfoldigt at · lade sig bedrage, hvor klart den end gjennemskuer
IC, s. 222 an krympede sig ved at skulle · lade sig befale: De, som skulde befale, bleve
NB32:113 Naivitet, en Udialektiskhed at · lade sig begeistre ved Tanken om en bedre Eftertid,
NB2:228 jøre dem sin Opvartning, · lade sig begloe af dem, lade sig lugte til,
NB17:86 skal være villig til at · lade sig begloe o: s: v: – og saa vil
EE2, s. 284 død og behøver ikke at · lade sig begrave. Han har en kort Tid ladet
Not11:15 itive har ikke nødig at · lade sig begrunde af den negative. Den negative
CT, s. 180 Gud den Almægtige da ville · lade sig behandle saaledes! Eller turde Du understaae
EE1, s. 265 a Charles, der umuligt kunde · lade sig belære af en Anden en Mystification
NB34:40 t Msk. vil som Gud vil, vil · lade sig belære af Gud, om Forholdet mellem
BI, s. 303 uvidende, og under Skin af at · lade sig belære, belærer han Andre. Pag.
BI, note ekast synes med al Sikkerhed at · lade sig beregne. Men at Ironien i ethvert Fald
LA, s. 54 gaaer saa mange Mennesker, de · lade sig bestandigt narre af den abstrakte Mulighed
PS, s. 283 to Arter af Erkjendelse, der · lade sig bestemme i Continuitet med hinanden;
NB24:114 høie Stillinger og dyrt · lade sig betale for at forqvakle Χstd,
4T43, s. 155 e, og at han ikke forstod at · lade sig betale i denne Mønt, men vidste
NB15:108 l at mærke, er villig til at · lade sig betragte som var det et Slags curiøst
NB25:101 mstille« – og saa · lade sig beundre af Mskene, gjøre Lykke o:
AE, s. 514 ar den høiere Forstand vil · lade sig beundre af Verden, som jo kun har den
NB7:111 ang til. Og naar saa En vil · lade sig beundre, saa er det godt, saa caressere
NB28:63 ordentlige, der fandt Behag i at · lade sig beundre. Men saa er der jo atter ikke
EE2, s. 144 gjøre, Kjærligheden kan · lade sig bevare; men idet han siger: den skal
AE, s. 413 gens høieste Principer kun · lade sig bevise negativt, og det at ville bevise
G, s. 10 bigangne? hvo kunde ønske at · lade sig bevæge af alt det Flygtige, det
FB, s. 132 ldet af hiin Historie, skulde · lade sig bevæge til at troe, saa bedrager
AE, note for Livets Anvendelse, uden at · lade sig blende af det Iøinefaldende. /
KG, s. 43 er den lumsk nok til aldrig at · lade sig blive seet, thi Den, der saae Vanen,
4T44, s. 309 og nye Farer. Den Stridende · lade sig blot ikke forfærde og afskrække
NB31:10 ndvendingerne mod Χstd. / / · lade sig blæse bort med den eneste Bemærkning:
BI, s. 141 disse Yttringer ikke lettelig · lade sig bringe i Harmoni med de i Phædon
BI, s. 137 jøn, om saadanne Yttringer · lade sig bringe i Harmoni med en Platos Pathos,
LP, s. 50 v, at de ikke længere ville · lade sig bruge, men være Selbstzweck, og
NB28:7 le faste og hudflette sig og · lade sig brænde, naar det blot staaer fast,
G, s. 54 Henseende Undtagelser, som ikke · lade sig bøie i de almindelige Casus-Former.
NB12:185 ele vinke En, hvis man vil · lade sig castrere og blive Rhetor-Comediant,
G, s. 33 n Stemning. Han ønsker da at · lade sig comisk paavirke og at forholde sig
EE2, s. 137 tigt, at de 15 Aar ypperligen · lade sig concentrere, den haster nu til Momentet.
AE, s. 336 igge dog alle i denne ene, og · lade sig conseqvent udlede af den, ligesom denne
4T43, s. 161 vnligt, at det er saa, og de · lade sig danne derved, og de give i deres Betragtning
NB32:144 idel Salighed og idel Salighed, · lade sig det brillant betale – det Hele
4T44, s. 346 it man vil, og man skal ikke · lade sig det forekaste, at man er en unyttig
NB12:76 Bog trykke gratis – og saa · lade sig det refundere af Forlæggeren) –
BI, s. 318 gere Bemærkning, Eet er at · lade sig digte, et Andet at digte sig selv.
BI, s. 316 t digte sig selv, et Andet at · lade sig digte. Den Christne lader sig digte,
EE2, s. 311 frister dertil; han vil ikke · lade sig distrahere af den besynderlige Misforstaaelse,
AA:13 nlig? / Philosophie og Christendom · lade sig dog aldrig forene, thi skal jeg fastholde
IC, s. 181 deraf følger ikke, at Alle · lade sig drage. Kun hos ham er Skylden ikke
TSA, s. 85 igt til en vis Grad jo kunde · lade sig dæmonisk eftergjøre, være
NB15:114.a ældste Tid først vilde · lade sig døbe paa Dødsleiet; man forstod,
NB28:14 trer til jo før jo hellere at · lade sig døbe. / Overhovedet var i den ældste
BN, s. 121 mme mig og hver Den, der vil · lade sig dømme. Thi det ideale Billede antaster
EE1, s. 250 os paa een Stræng) til at · lade sig empirisk overbevise. Charles har været
Brev 45 rn nedlægge sit Embede og · lade sig engagere som » Onkel«
NB25:64 Evigheden. Thi kun Lidelser · lade sig erindre. / En Hedning ( Cicero ) fortæller,
AA:4 ae op paa Loftet for derpaa at · lade sig falde ned – et Fald, som da efter
2T43, s. 13 der er velvillig nok til at · lade sig finde, velvillig nok til at modtage
AE, s. 304 aa Livet, og ikke vant til at · lade sig fjerne ved den Forsikkring at Alt bliver
GU, s. 327 der kan bevæge ham, og ikke · lade sig for meget bevæge. Dig derimod bevæger,
NB20:133 st, thi saa maa det jo kunne · lade sig forandre. / / / At slutte sig til det
BI at disse to Opfattelser ikke godt · lade sig forene. Enten maatte man sigte Xenophon
AA:18 el Christendom og Philosophie ikke · lade sig forene. For at eftervise denne Adskillelses
F, s. 490 skal han tjene Selskabet med at · lade sig forevise i Kjøbstæderne og saaledes
EE1, s. 192 dtryk for det qvindelige, at · lade sig forføre eengang af hele sin Sjæl,
IC, s. 63 ymret, at ikke hans Sønner · lade sig forføre og henrive og komme i Kast
Not9:1 wissen, i Identitæt af at · lade sig forføre og være forført. Denne
AE, s. 226 onen og Christendommen maatte · lade sig forklare deraf. Jeg besluttede nu at
EE2, s. 138 ig fremlokke, og dets Tid maa · lade sig forkorte. Det vil Du yderligere overbevise
DS, s. 156 de om dem, advare Andre mod at · lade sig forlede af dem. / Og maaskee have de
OiA, s. 9 et er ikke altid raadeligt at · lade sig forlyde høit derom) og derpaa afskriver
EE1, s. 231 tter sig i sig selv, uden at · lade sig forlyde med, hvorover han smiler, eller
NB17:16 lade vederfares Ret, ja maaskee · lade sig formilde af til at ville forstaae min
NB:140 eningen er, at den Bekymrede skal · lade sig formilde, skal opbygges ved Tanken
NB25:5 er skal ved sig selv for Gud · lade sig forpligte af den. / han kommer end
NB25:5 p til ved Hjælp af mig at · lade sig forpligte til Mit eller til min Opfattelse,
AE, s. 281 t være et Menneske og ikke · lade sig forskrække til eller med Generethed
KG, s. 332 vil modtage Tilgivelsen, vil · lade sig forsone. Er dette ikke det Christelige?
AE, s. 80 hi naar det er skeet, vil det · lade sig forstaae ligefrem. Naar Socrates derimod
NB3:29 ke med Noget, taabelig nok til at · lade sig forstaae med, at man forstod den hellige
PS, s. 259 rren eller sine Medtjenere at · lade sig forstaae med, hvo han var; en saadan
SLV, s. 101 ndvendingerne, ikke at ville · lade sig forstyrre af dem, men man bør have
BA, s. 324 ken er jo bedre. Den skal ikke · lade sig forstyrre af den Passiar, at det ikke
JJ:6 jælder dog bestandig om, ikke at · lade sig forstyrre af det Udvortes. Naar man
AE, s. 457 es ikke ligefrem. For ikke at · lade sig forstyrre af Endeligheden, af alt det
EE1, s. 417 r her fra en anden Side ikke · lade sig forstyrre af Erfaringen, som lærer,
NB24:155 vare mine Læsere mod at · lade sig forstyrre af mit lille Skrift »
NB32:151 vil i Alt see Opgave, ikke · lade sig forstyrre af Noget – at han da
Oi2, s. 166 mente, og hvilke ikke skulle · lade sig forstyrre af, at det gaaer Gavtyve-Christne
EE1, s. 71 eb er Aand, og man skal ikke · lade sig forstyrre af, at han forresten ogsaa
EE1, s. 71 er Tanken, og man skal ikke · lade sig forstyrre af, at nogle følsomme
EE1, s. 71 rebet i enhver Kunst og ikke · lade sig forstyrre af, hvad den forresten ogsaa
AeV, s. 83 ser, formaae aldeles ikke at · lade sig forstyrre deraf, men selv see efter
SLV, s. 162 e Kjærlighed vil den ikke · lade sig forstyrre, adsprede, fængsle ved
SLV, s. 145 rden, saa vilde Ethiken ikke · lade sig forstyrre, uagtet dog Himmel og Jord
TTL, s. 432 e af Digterværket, den kan · lade sig forstyrre. Den derimod, der føler
NB4:154 hele Dagen paa en Sopha og · lade sig fortrylle) er Prosa – og dog
Brev 15 kun overraske bag efter, men ikke · lade sig forud vide. Jeg formoder, at Du har
KG, s. 115 eller dog hver Den, som vilde · lade sig frelse! / Grund-Usandheden i den blot
KG, s. 105 elige til alle dem, der vilde · lade sig frelse. – Hans Liv var idel Kjerlighed
EE2, s. 138 les ved Reproduktion, det maa · lade sig fremlokke, og dets Tid maa lade sig
JJ:218 n saa helligt, saa man ikke kunde · lade sig friste til at ville gjøre dets latterlige
2T43, s. 49 Vildfarelse, at Gud skulde · lade sig friste; det, han indskærper, er,
BOA, s. 229 ere Steder: da Jesus lovte at · lade sig føde ( cfr l: c. p. 14 ø., p.
IC, s. 184 nde forfra med hver Slægt, · lade sig føde i hver Slægt, lide, døe,
IC, s. 47 drelse. Naar Gud vælger at · lade sig føde i Ringhed, naar han, der holder
NB4:158 dnu mindre end en Spurv) at · lade sig føde og døe: o, uendelige Kjerlighed.
IC, s. 48 ! Det er ikke ham, der ved at · lade sig føde og ved at fremtræde i Judæa
NB27:45 e paa Jorden, ikke behøvet at · lade sig føde som Barn, at voxe o: s: v:.
NB24:66 idetmindste havde ventet med at · lade sig føde til Bogtrykkerkunstens Opfindelse,
Oi6, s. 275 t tænke sig: at Gud skulde · lade sig føde, at » Sandheden«
NB27:72 naar det behager Gud at · lade sig føde, at lide for at tale til Mskene
Papir 420:2 temt at Gud engang vilde · lade sig føde, da ventedes der blot paa Øieblikket
BI, s. 310 aae Fylde og Sandhed, maa den · lade sig føde, den maa synke ned i det substantielle
IC, s. 136 har i en vis Forstand, ved at · lade sig føde, een Gang for alle bundet sig
NB22:96 og som nu ved at elske hende vil · lade sig føre paa rette Vei. Det tiltaler
Not11:19 optage tilfældigt ell. · lade sig give andetsteds fra. Den kan kun faae
DD:39 rargelse, og nu Ironien ikke vilde · lade sig gjenføde af Humoren og derpaa forsone;
EE2, s. 179 t denne Anskuelse nemlig skal · lade sig gjennemføre, maa Individet være
Papir 276:2 punkt og hvorledes skulde det · lade sig gjentage uden at klinge som en skrigende
G, s. 43 orlange, skulde det heller ikke · lade sig gjentage! / Med disse Tanker gik jeg
DS, s. 200 liet siger, ikke skulde kunne · lade sig gjøre ( » Ingen kan tjene
SD, s. 168 ld, om det ikke skulde kunne · lade sig gjøre at det blev en Anden –
KG, s. 360 Fraværelse; men skulde det · lade sig gjøre at tale om Gud – i hans
NB20:129 synes det dog at det maa kunne · lade sig gjøre at tjene to Herrer, siden
OTA, s. 271 vor skulde ogsaa Sligt kunne · lade sig gjøre der, hvor Fuglene have Tilhold
NB10:193 ende til dette Blad) kunde · lade sig gjøre hvad Øieblik det skulde
SLV, s. 150 ilde jo den samme Indvending · lade sig gjøre mod enhver Beslutning, og
NB31:117 Enkelt skal vove. Gud vil ikke · lade sig gjøre Nar af. Naar han i uendelig
KG, s. 333 re vigtige Sager kunde det jo · lade sig gjøre saaledes, at den Seirende
Brev 273 il jeg nu, saavidt det kan · lade sig gjøre uden Anstrængelse, tage
NB2:54 mig, sæt det havde kunnet · lade sig gjøre! Nei om det var nu i dette
NB26:78 t mig ind, om det dog ikke kunde · lade sig gjøre, at hiin Pæl i Kjødet
EE2, s. 108 » Men for at det skal · lade sig gjøre, er al Verdens Riigdom ikke
CT, s. 80 s Bekymring; og det maa kunne · lade sig gjøre, just fordi den næste Dag
EE2, s. 144 trende sagde til dem: det kan · lade sig gjøre, Kjærligheden kan lade
NB11:46 Mistanke om, meent, at det kunde · lade sig gjøre, naar han sikkrede sig mig,
NB8:110 r jeg jo seire. Og det kunde nok · lade sig gjøre, naar jeg vilde bruge min
Papir 595 aret, at det dog maa kunne · lade sig gjøre, skjøndt den hele Sag,
NB2:53 te holdes skjult, og det kan · lade sig gjøre, thi det er som vilde Gud
NB5:40 afgaaet ( og før kan det ikke · lade sig gjøre, thi saa blev det ikke Poenitentse
NB31:135 g: ja, det maa jo ypperlig · lade sig gjøre. / Det Taabelige er forresten
NB4:78 e Afdeling, men det kan ikke · lade sig gjøre. Maaskee er det atter her
NB20:22 erne tage feil, det vil nok · lade sig gjøre. Sagen er, endnu tør man
AaS g ikke indseer, hvorledes det skal · lade sig gjøre; jeg er ikke mere i den Alder,
CT, s. 32 ring, naar den ikke har villet · lade sig gudeligt helbrede ( og i saa Fald kan
2T43, s. 53 n angerfulde Sjæl ret at · lade sig helbrede ved dem, hvor ofte forstod
2T43, s. 31 r Gang det blev straffet, at · lade sig helbrede ved Lidelsen; det andet kunde
FB, s. 193 er dog ikke til, for at ville · lade sig helbrede, naar man saaledes fra Begyndelsen
OTA, s. 216 edetfor til ved det Evige at · lade sig helbrede. En saadan Lidende vil ikke
OTA, s. 217 ar benyttet den til evigt at · lade sig helbrede. Men siger Klogskaben: »
KK:11 d. Alle hæretiske Systemer · lade sig henføre til de i det foregaaende
JJ:45 r Passiar, og man kan ligesaa godt · lade sig henrette uden Lov og Dom, som efter
F, s. 489 yde frem som Kampens Torden; at · lade sig henrive af den Taushed, hvilken er
Papir 254 arere altfor villig til at · lade sig henrive af ham end tilbøielig til
LA, s. 55 ntfulde Advocat, der ikke vil · lade sig henrive af Partier, og det uagtet en
EE2, s. 87 elig Rigdom den er, kunne let · lade sig henrive i den samme Hvirvel, de kunne
KG, s. 238 at lade være at elske, at · lade sig henrive til at opgive Kjerligheden
NB26:5 ge. Disse ere nu saa langt fra at · lade sig henrive, at de tvertimod øieblikkeligt
NB7:35 men han siger: idet man saa vil · lade sig hjælpe af Χstd, strax er Djævelen
CT, s. 77 ligt undvære Gud, vil ikke · lade sig hjælpe af Gud, og formasteligt lade
IC, s. 69 g om at sætte Straf for at · lade sig hjælpe af ham! Man skulde jo vente,
IC, s. 52 det der blev sat Straf paa at · lade sig hjælpe af ham, det var det Bestaaendes
IC, s. 66 paa, der var sat Straf paa at · lade sig hjælpe af ham, og denne Straf var
IC, s. 67 e sig til ham, ja paa blot at · lade sig hjælpe af ham, og dog kan de ikke
NB10:85 se af Synagogen som Straf paa at · lade sig hjælpe af ham; saa foragtet, at
NB30:50 ære Enkelt, naar han vil · lade sig hjælpe af hvad den msklige Grusomhed
IC, s. 90 ke, der saa ikke engang vilde · lade sig hjælpe! O, menneskelig talt er dette
LA, s. 85 lthed – at man ikke vil · lade sig hjælpe, eller for Selviskhed –
IC, s. 155 der er for feig til at ville · lade sig hjælpe, en feig Frygtagtighed, der
NB31:126 r i Hebræer-Brevet, ikke vil · lade sig hjælpe, forsmaaer Hjælp for at
IC, s. 52 nd da En beslutter sig til at · lade sig hjælpe, har han dette at betænke,
NB6:64 ham, hvor man er, og saa vil · lade sig hjælpe, hjælper En ved at borttage
IC, s. 90 eske, der saa ikke engang vil · lade sig hjælpe, og saa Ham! Intet Menneske
NB28:26 lade sig trøste eller at · lade sig hjælpe. / Kun denne Pathos kan bære
OTA, s. 332 naar den Lidende ikke vilde · lade sig hjælpe. Hvor Du traf ham, afsides
KG, s. 125 ammen i Beredvillighed til at · lade sig hudflette, forfølge, bespotte, korsfæste,
FB, s. 132 mebevægelserne, da kan man · lade sig hænge i Seler under Loftet, man
AE, note re docerende Alvor, saa kan det · lade sig høre at man siger det, forsaavidt
NB16:59 10 Personer, saa kunde det · lade sig høre i Danmark, saa blev det den
NB23:88 at Provst N. N. vil endnu engang · lade sig høre. / Provst N. N. er virkelig
NB25:69 ber som hine Virtuoser, der · lade sig høre. Opmærksomheden henledes
KG, s. 236 blive bedragen, det synes at · lade sig høre; thi hvorledes skulde man kunne
LP, s. 19 ust udviklede Statsformer ikke · lade sig ignorere, saa maae de vige, ligesom
TSA, s. 63 om et Menneske har Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden. / Over denne
TSA, s. 82 / Altsaa, tør et Menneske · lade sig ihjelslaae for Sandheden? / / C /
NB11:11.a ndling: har et Msk. Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden? / Dette /
TSA, s. 55 / Har et Menneske Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden? / Digterisk
TSA, s. 57 / Har et Menneske Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden? / Et eenligt
NB11:12.a ndling: har et Msk. Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden? / Grunden,
NB11:8 : har et Menneske Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden? og om Forskiellen
NB11:11 » har et Msk. Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden?«)
NB11:12 ing ( har et Msk Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden?) ende aldeles
NB11:13 handling ( har et Msk Lov til at · lade sig ihjelslaae for Sandheden?) skal blive,
SFV, s. 35 . Hertil vilde jeg svare: man · lade sig ikke bedrage af det Ord » Bedrag«.
NB25:64 ns Du levede. Nei, Nydelser · lade sig ikke erindre – mindst i Evigheden.
Not11:36 mythologiske Forestillinger. De · lade sig ikke forklare som opfundne, ell. som
NB18:72 hvad gjør Apostlene? De · lade sig ikke forstyrre, vedblive Forkyndelsen,
EE1, s. 63 deer, ere ikke afsluttede og · lade sig ikke saaledes afslutte. Derfor er det
NB32:22 td. til. / Dog Forjættelserne · lade sig ikke skille fra Forpligtelserne. Msket
Papir 349-2.b den Side, thi istedenfor at · lade sig imponere af at den Anden havde taget
NB36:4 r ophøiet til paa den Maade at · lade sig imponere af een eller Millioner Knivsmede.
NB22:42 icere det Numeriske og ikke · lade sig imponere af et Sandsebedrag. / Sætningen
Papir 458 ikke indbilder sig og vil · lade sig indbilde at han er en Heros, maa ønske
JJ:50 Forklaring, at han ikke kunde · lade sig indvie deri, fordi han ikke kunde opfylde
JJ:50 ier, men ogsaa den, der ikke vilde · lade sig indvie i dem, blev straffet. Det sidste
BI, s. 320 ikke længere behøver at · lade sig indvie i Kjedsommelighedens Hemmeligheder
G, s. 51 ette Institut ved ikke at ville · lade sig indvie. Dette Sidste var, efter en
NB3:32 at Χstd. med Held har kunnet · lade sig introducere i de fornemme og dannede
NB19:25 ivelse, at Gud for min Skyld vil · lade sig korsfæste, for at frelse mig og
AE, s. 201 Principer for al Tænkning · lade sig kun bevise indirecte ( negativt): sæt
Oi5, s. 230 Sjeldnere end et Genie. / Man · lade sig kun ikke bedaare af den Omstændighed,
Papir 340:1 e) end Forløsningen: begge · lade sig kun tro. Et Forsyns Idee er at Gud
SLV, s. 253 : det skulde imidlertid ikke · lade sig kunne gjøre. Jeg lod nogle Gange
NB23:167.a en Autoritet, er det ikke at · lade sig lede af nogen Autoritet.« /
EE1, s. 406 tlig være for klog til at · lade sig lede. Hvis jeg vilde consulere en Indviet
NB10:98 ee, om En viser Heroisme. Det at · lade sig legemligt martre forstaaer Trediemand
Not1:6 Straf var evig. Disse Grunde · lade sig let gjendrive. / De nyere Dogmatikere
TS, s. 51 illeligt fra en saadan Virken) · lade sig ligesom fortære og opæde af denne
NB2:228 ng, lade sig begloe af dem, · lade sig lugte til, og saa beundre. Hjælper
NB26:4 Profiten og tage Pengene og · lade sig lønne med Fordelene, ret som var
Papir 467:1 saa kan han ikke forsvare at · lade sig lønne saaledes som nu, thi det er
AE, s. 341 a at see om Modsætningerne · lade sig mediere; den sikkrer sig ikke til Vitterlighed
NB2:66 til at blive her – og · lade sig mishandle. / Fremdeles kun i en saadan
AE, s. 425 xisterende at udtrykke det og · lade sig mærke dermed i Ugens sex Dage, saa
Oi7, s. 288 an ingen Religion har, aldrig · lade sig mærke dermed, thi dette kan let
JJ:168 magen værdt at fortvivle og at · lade sig mærke dermed. Er det at have overvundet
IC, s. 245 for Guds Skyld! – ikke · lade sig mærke dermed. Paa den Maade blev
EE1, s. 229 dvendig, og de, som end ikke · lade sig mærke hermed. Begge Dele beroe naturligviis
SD, s. 148 t meest af Alt er farligt at · lade sig mærke med at man har. Den største
NB22:94 jo mere er der en Angest for at · lade sig mærke med den, fordi man meget godt
NB10:194 ngt langt for kloge til at · lade sig mærke med det ɔ: de foretrække
NB11:104 og saa holde den, uden at · lade sig mærke med Noget – og saa see,
G, s. 93 et klogt af det Almene ikke at · lade sig mærke med Noget for tidligt. Naar
KG, s. 350 flitter sig meest paa ikke at · lade sig mærke med Noget, at synes aldeles
NB17:60 ordentlighed – men at · lade sig mærke med Noget, nei, sige de, Heroer
NB3:29 ristne, at man var gal nok til at · lade sig mærke med Noget, taabelig nok til
SLV, s. 109 re en Uforsigtighed af at · lade sig mærke med Noget. / Den sande idealiserende
DS, s. 207 understaaer sig til at ville · lade sig mærke med Sligt. Naar saa er, kan
G, s. 93 Forkjærlighed vil det ikke · lade sig mærke med, førend Undtagelsen
KG, s. 350 r stolt som han slet Intet at · lade sig mærke med, selv om han foragter
AE, s. 441 igieust. Man skal derfor ikke · lade sig narre af, at en Præst udelader Livets
NB26:99 æret verdslig nok til at · lade sig narre ind i dette, at han honoreredes
NB25:4 llere, han kan jo ikke ville · lade sig narre, eller tillade Dig at blive i
NB30:40 har været taabelig nok til at · lade sig narre, omtrent som hvis en Tjenestepige
EE2, s. 20 komme tidlig nok, da man maa · lade sig nøie med at erindre; saa længe
EE2, s. 81 n gammel skaldet Hykler vilde · lade sig nøie med at ægte en Vaagekone;
AaS re grusom nok mod mig til ikke at · lade sig nøie med den naturlige Straf, at
FB, s. 198 er for ideal en Figur til at · lade sig nøie med den Passiar, at naar han
BI, s. 240 t han foreslaaer Dommerne, at · lade sig nøie med den Smule, han kunde udrede,
EE2, s. 270 g i berømmelige Kampe, maa · lade sig nøie med det Kummerligste af Alt,
BI, s. 209 ato, og den som ikke agter at · lade sig nøie med dette Godtbefindende, ham
EE1, s. 160 den Henseende kan man gjerne · lade sig nøie med hvad den græske Tragedie
G, s. 78 aadant Forhold, at han ikke kan · lade sig nøie med nogen Forklaring paa anden
Not13:31 eende til Handling gjerne kunde · lade sig nøie med Sandsynlighed, ret som
EE1, s. 406 er altfor substantiel til at · lade sig nøie med Snak; de erotiske Situationer
NB2:121 aar der En, som er villig til at · lade sig offre derfor. Ved at trække sig
NB25:100 Verden, thi han gik ind paa at · lade sig og Sit betragte som det Overordentlige,
EE2, s. 131 og nu vogte sig for, ikke at · lade sig omkalfatre af en eller anden Omvendelsens-Apostel«,
Papir 50 rst mente de jo, at man skulde · lade sig omskjære etc) idet de nemlig meente,
Not10:9 ligheden kommer frem ved at · lade sig omvende og ved at omvende sig, og Omvendelsen
BI, s. 140 tilvisse være vant til at · lade sig opbygge ved den Beroligelse, der ligger
3T43, s. 95 d Livets Underviisning og at · lade sig opdrage i Gjenvordighedens Skole, en
LP, s. 44 e Andersens Stade, at de bedst · lade sig opfatte i dette Forhold, og derved
Papir 124:1 / # / Hele Msklivet kunde godt · lade sig opfatte som en stor Tale, hvor da de
KK:4 , Methodister, Hernhutere etc. · lade sig opfatte som Protestantismens Munkevæsen,
4T44, s. 347 n, saa vil Regnskabet aldrig · lade sig opgjøre, fordi der i en vis Forstand
NB34:37 den menige Mand nemlig ikke vil · lade sig opløfte, men hellere bliver i Sit,
BI, s. 187 om alle de Prædikater, der · lade sig opramse. Som vi derfor i vor tidligere
DS, s. 194 hristendom, saa ogsaa at ville · lade sig overbevise derom, og, naar der ikke
4T44, s. 372 sbruge sin Overlegenhed, men · lade sig overbevise og selv hjælpe mig at
NB14:70 en Indrømmelse, at ville · lade sig overbevise, hvis de kunde overbevise
BI, s. 145 om, at han havde Uret, eller · lade sig overbevise, hvorimod dette, om han
SLV, s. 68 i hvilken en Dame behager at · lade sig overraske tidligere om Formiddagen.
SLV, s. 68 delighed og Coquetteriet i at · lade sig overraske. Modedragten derimod er beregnet
Brev 317 d, og meer Mod til ikke at · lade sig overvælde af hvad der for hende
G, s. 43 ordi man maatte have lært at · lade sig paa mange Maader reducere af Tilværelsen
Papir 376 ke personligt at komme men · lade sig paa vanlig Viis repræsentere ( som
BI, s. 291 Folk i deres Vildfarelse, at · lade sig paadutte Paterniteten, saa har Ironikeren
BOA, s. 295 elte om han ved sig selv vil · lade sig paaminde; det er ikke som naar en Opvakt
FB, s. 174 is Abstraktion til for ret at · lade sig paavirke af den. En Søn myrder sin
HJV, s. 180 lighed, og heller ikke villet · lade sig paavirke af mig. Dog bliver jeg derfor
YDR, s. 112 ndre, hvis ellers Andre ville · lade sig paavirke. Men just fordi jeg fra Begyndelsen
FEE, s. 49 ende har anstillet. Forskerne · lade sig passende dele i tvende Classer. Nogle
NB27:38 e blevet henrettet istedetfor at · lade sig protegere af Verdsligheden; og havde
EE1, s. 244 paa det Allermindste, og maa · lade sig raade af den intet mindre end sværmeriske
TSA, s. 102 aa Lærens Indhold og Form · lade sig recensere og oversnøfle –
BOA, s. 218 maa Lærens Indhold og Form · lade sig recensere og oversnøfle –
NB4:138 er i 1001 Nat: Den, som ikke vil · lade sig regjere af sine Egne, han skal tyranniseres
LA, s. 62 d, der bryster sig af ikke at · lade sig rive hen, ( hvilket dog ellers kan
4T44, s. 356 gjøre Faderens Villie, og · lade sig rose derfor, da at sige Nei, og i Stilhed
CT, s. 122 Sit, hvor ypperligt, uden at · lade sig røre af nogen Sukken og Græden
AE, s. 493 nske, om dog Gud ikke kunde · lade sig røre og formilde ved al denne Lidelse.
PS plidagtig med sig selv, ikke burde · lade sig sammenfatte under Eet ligeoverfor den
NB3:8 personligt ikke har Courage til at · lade sig see, han nyder tillige den Fordeel
AE, s. 29 r altfor objektivt til ikke at · lade sig selv udenfor eller dog ohne weiter
NB11:38 rveie: om et Msk. har Lov til at · lade sig sig slaae ihjel – for at standse
SLV, s. 376 er med Creditorerne og disse · lade sig sige – og Artiklen ulykkelig
LA, s. 22 ller kan taales der. At ville · lade sig sige er Betingelsen for at tilegne
NB17:50 Ansvaret paa Gud ɔ: troe, og · lade sig sige, at denne Fare med at han kunde
EE2, s. 116 olte Sjæl for stolt til at · lade sig sige. Man har et gammeldags Udtryk
BI, s. 234 viisning. Vel var den Skik at · lade sig sin Underviisning betale først ret
TTL, s. 413 ndeligen, han vil heller ikke · lade sig sinke af Feighed eller af en feig Misundelse,
BI, s. 310 i det substantielle Livs Dyb, · lade sig skjule deri ligesom Menigheden er skjult
EE2, s. 268 vad der er det Store, og ikke · lade sig skrække af Pengemænd. Mærkeligt
BA, s. 423 ad Socrates etsteds siger, at · lade sig skære og brænde af Lægen for
OTA itterhed, frygter han » at · lade sig skære og brænde af Lægen,«
TSA, s. 88 han saa ogsaa turde vove, at · lade sig slaae ihjel for den, vove, hvad der
BN, s. 119 Frygt og Bæven. Mod til at · lade sig slaae ihjel for en Idee har mangen
NB22:24 et Msk. ikke har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandhed, at de af den
FV, note ntuere i Retning af: » at · lade sig slaae ihjel for Sandheden«
NB10:71 dling » er det tilladt at · lade sig slaae ihjel for Sandheden«
NB10:3 ( er det et Msk. tilladt at · lade sig slaae ihjel for Sandheden) ell. og
TSA, s. 90 m et Menneske har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden) ikke væsentlig
TSA, s. 90 dheden, har opfundet det, at · lade sig slaae ihjel for Sandheden, da Christendommen,
NB14:107 at et Msk. ikke har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden, da nemlig
NB11:37 Smaa-Afhandlinger af H. H. / At · lade sig slaae ihjel for Sandheden, er Udtrykket
TSA, s. 88 nde Opvækkelsesmiddel, at · lade sig slaae ihjel for Sandheden, ikke blindt
NB11:11 mmet at et Msk. har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden, naar Forholdet
TSA, s. 91 lladeligt i Christenheden at · lade sig slaae ihjel for Sandheden, saa maatte
TSA, s. 89 Menneske ikke har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden. / /
TSA, s. 81 e at slaae saa stort paa: at · lade sig slaae ihjel for Sandheden. / 11.    Eller
NB10:62 handling: Har et Msk. Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden. / NB.                    NB.
TSA, s. 89 Menneske ikke har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden. Hvis han
TSA, s. 88 Menneske ikke har Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden. Og dog,
TSA, s. 86 : har et Menneske Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden? / /
TSA, s. 73 : har et Menneske Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden? / 2.    Naar
TSA, s. 74 , har et Menneske Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden? / 3.    Sjeldent
TSA, s. 76 han, har et Menneske Lov at · lade sig slaae ihjel for Sandheden? / 4.    »
TSA, s. 72 : har et Menneske Lov til at · lade sig slaae ihjel for Sandheden? Eet er det
TSA, s. 74 Jeg taler om: med Mod til at · lade sig slaae ihjel i Frygt og Bæven at
Papir 405 Umagen værd for den Tanke at · lade sig slaae ihjel om den saaledes colliderer
NB4:131 g det i en fortumlet Tilstand at · lade sig slaae ihjel paa Kamppladsen, Arm i
TSA, s. 91 ab?), han tør heller ikke · lade sig slaae ihjel, eller lade de Andre blive
TSA, s. 79 ælder denne Yderlighed at · lade sig slaae ihjel, har han Lov til at sige:
Papir 460 ynde Χstd egl. var at · lade sig slaae ihjel, kastes for Vilde-Dyr o:
TSA, s. 74 en Stærke: med Mod til at · lade sig slaae ihjel, med Ataraxie til at fatte
NB11:33 at intet Msk har Lov til at · lade sig slaae ihjel. / Der er i denne Afhandling
NB8:38 t ved, istedetfor at slaae af, at · lade sig slaae ihjel. Nei Χstd. er det
NB8:38 og det skal igjennem ved saa at · lade sig slaae ihjel. Og just denne Optugtelse
NB29:96 rtyren har Mod til at ville · lade sig slaae ihjel: det Andet sørger Contra-Parten
TSA, s. 74 stærk, at have Mod til at · lade sig slaae ihjel; lad dem, der gjøre
CT, s. 22 d og fordybede i at undervise, · lade sig slet ikke mærke med Noget, de see
NB:209 s er en seen Død, og at · lade sig slide ihjel af Misundelse er ogsaa
NB4:108 nstre Mskene ud, den vil ikke · lade sig snare mindst af den stundom saa snilde
KM, s. 13 ille, naar man overhovedet vil · lade sig spise af med den Tilstaaelse af Kjøbenhavnsposten,
NB31:117 d at gjøre: saa vil Gud ikke · lade sig spotte af Mskenes feige-kloge Abestreger,
BI, s. 323 beidere, for stræng til at · lade sig spotte af ægteskabelige Improvisatorer.
GU, s. 332 tærkere, der, træt af at · lade sig spotte, reiser sig i sin Magt og knuser
NB31:119 , tak ham, at han træt af at · lade sig spotte, siger: vil Ingen af Eder være
IC, s. 168 da har han ikke ønsket at · lade sig spotte. Og han var ikke i dybere Forstand
2T44, s. 199 eskene, men den vil dog ikke · lade sig spotte; den vil ikke staae som en Løgner,
4T43, s. 160 hele Livet, og ikke saaledes · lade sig spøge med, som var det kun stundom
G, s. 39 igtighed, der gjør, at Mange · lade sig stuve ind i et Theater, for at see
AA:12 gives Andre, som saa aldeles · lade sig styre af deres Omgivelser, at det aldrig
NB2:260 før, men han har ikke villet · lade sig støde. Men see, just hvad der et
EE2, s. 85 m, at hun ikke behøvede at · lade sig sælge; hun var sund, sundere end
3T43, s. 93 er Himlens Straf, at han kan · lade sig sønderknuse af den, eller at den
EE1, s. 282 n benytte Leiligheden til at · lade sig tage med paa Slæbetouget, men selv
4T43, s. 155 am, og derfor kunde han ikke · lade sig takke. Ja Den, hvem Du skyldte alt
BN, s. 115 tage nogle Tilhængere, selv · lade sig tilbede og derpaa i jordisk og verdslig
PS, s. 254 lende, at den ikke ganske kan · lade sig tilintetgjøre ( thi Forargelsen
NB35:17 tre ubetinget, ved at ville · lade sig tilintetgjøre, om man saa vil, thi
EE1, s. 180 det gamle Forhold ikke mere · lade sig tilveiebringe, og det var da hendes
OTA, s. 332 Han kom ikke for » at · lade sig tjene«, ikke for at lægge
3T44, s. 276 , der ikke var kommen for at · lade sig tjene, men for selv at tjene. Ofte
NB:209 e Levebrødsvæsen. / At · lade sig træde ihjel af Gjæs er en seen
NB30:36 saa kunde den Χstne ogsaa · lade sig trøste af en Ko, der har det godt.
SD, s. 184 Evige, ɔ: ikke at ville · lade sig trøste af og helbrede ved det Evige,
NB28:26 br-Brevet: de forsmaaede at · lade sig trøste eller at lade sig hjælpe.
3T43, s. 81 ikke, men den, der ikke vil · lade sig trøste, ham gavner Ordet ikke; thi
OTA, s. 149 røst, men ikke selv ville · lade sig trøste, hvilket er skjult Stolthed;
CT, s. 314 der ikke turde og ikke vilde · lade sig trøste, som en ny Fordømmelse
PH, s. 55 nderknust, at det ikke vilde · lade sig trøste, uagtet det tilbødes;
DS, s. 224 e være eensartet med eller · lade sig tvinge ind i nogensomhelst Eensartethed
DS, s. 224 dste efter i Henseende til at · lade sig tvinge udenfor Verden, i Afsideshed.
SLV, s. 48 derfor. Skulde det endeligen · lade sig tænke, at Faderen havde Indflydelse
NB:108 forbyde det; og Gud vil vel ikke · lade sig uden Vidnedsbyrd ogsaa i det Udvortes.
SD, s. 145 ens Skikkelser maae abstrakt · lade sig udfinde ved at reflektere paa de Momenter,
BI, s. 187 om alle de Prædikater, der · lade sig udsige saaledes, at de alle ere hverandre
4T43, s. 145 om om den sande Lighed kunde · lade sig udtrykke i nogetsomhelst Udvortes som
Papir 513 paa det N. T. forsvare at · lade sig underholde af » Staten
OTA, s. 425 ngne seirede de netop ved at · lade sig undertvinge. Naar Forholdet ikke er
NB7:91 d Gud; men han skal af Χstd. · lade sig undervise om, at Verden er saa ond,
Papir 263:3 t poetisk Blik meget let · lade sig ved den det Hele iboende poetiske Kraft
AE, s. 175 samler sin Sjel paa at ville · lade sig veilede af en saadan Viis, uden Critik
LA, s. 15 ste. Bekymret for sig selv at · lade sig veilede, i Inderlighed og med Beundring
EE2, s. 140 at saa var det bedst at · lade sig vie paa Vuggen, for strax at kunne
NB31:109 ige, men ikke i Betydning af at · lade sig vinde for Middelmaadighed. / Det sees
BI, s. 312 els som en Gave, der ikke vil · lade sig vrage, deels som en Opgave, der vil
OTA, s. 303 den vilde forhindre Gud i at · lade sig vælge, er Gudsbespottelse, som –
NB2:37 Tilværelsens specifike Forhold · lade sig ypperlig beregne. Vil Du ubetinget
EE2, s. 136 dmyghed og Mod nok til her at · lade sig æsthetisk forklare, den, der føler
LA, s. 16 ver Sukkenes Bro, og da atter · lade sin » Sagtmodighed vorde vitterlig«
EE2, s. 233 derom, at han kan bede Gud at · lade sin Aand vidne med hans Aand om, at han
LA, s. 40 skaffenhed er forhindret i at · lade sin Anskuelse blive aabenbar. Havde der
EE1, s. 264 gjennem Charles' s Person at · lade sin egen ham eiendommelige Elskværdighed
LA, s. 15 amlet i gjensidig Enighed, at · lade sin egen, maaskee en Læsers, Tanke dvæle
NB12:107 veltalende Øieblik. At · lade sin Existents udtrykke det Modsatte, og
2T44, s. 220 saadan Forventende kan ikke · lade sin Forventning gaae i Glemme, og da, naar
4T43, s. 148 r ikke som Den, der veed at · lade sin Gave blive sig end mere frugtbringende
EE1, s. 350 ske saa mange som muligt, at · lade sin Sjæl skjule alle Elskovens Magter
EE2, s. 201 skal elske hende. Da vil han · lade sin Sjæl synke i Fortvivlelse. Ikke
AeV, s. 83 n snaksom Bordgjæst ved at · lade sin Tale trykke bidrager om muligt til
JJ:139 dsætning, i det ene Øieblik · lade sin Tanke haste ud i den uendelige Udsigt
SLV, s. 358 er sig, hun skal heller ikke · lade sin Ære og sin Stolthed i Stikken. Intet
NB8:106 vort Hjerte: at Forf. kunde · lade sine Bøger see for Penge. / Og de Faae,
AA:12 e hiin Philosophs Methode: at · lade sine Disciple tie i tre Aar, saa kommer
OTA e Uret, at kunne faae sin Villie, · lade sine Lidenskaber rase; og den hykkelske
IC, s. 219 Forestillinger, istedetfor at · lade sine Tanker og Forestillinger omdanne ved
BOA, s. 213 xegetiserer han ved nemlig at · lade sit Første staae hen, og saa blive Genie,
SLV, s. 263 e glemt at være ung og at · lade sit Hjerte være fornøiet paa Ungdommens
NB16:57 jøre med 4 Heste, ved at · lade sit Huus male paa en curiøs Maade o:
TAF, s. 300 Kjerlighed. Før skal han · lade sit Liv – dog nei, just derfor lod
BN, s. 118 n ikke vil og er villig til at · lade sit Liv derfor. Saa kan Menneskene sige:
NB17:69 mtid han tør blive til for og · lade sit Liv dømme af dem. / Man kunde i
NB17:62 ende sig til, ikke at ville · lade sit Liv midlertidigt slippe ind i nogensomhelst
NB12:173 raf, og forresten redeligt · lade sit Liv tjene det Gode. / Oftere er det
IC, s. 244 e være det Beundrede, ikke · lade sit Liv udtrykke det – men i Ord,
TAF, s. 300 Kjerlighed; før skal han · lade sit Liv, end berøve Dig Dit sikkre Skjul
FB, s. 206 abjerget, saa skulde han selv · lade sit Lyn ramme Isaak og saaledes tage ham
FF:97 Eens Uhr bliver stiaalet; man · lade sit Nakkehaar voxe flætter det i to
EE2, s. 108 i Kanten; man skal just ikke · lade sit Navnetræk, hver Dag man spiser sammen,
Papir 340:13 n for at frelse, ikke for at · lade sit Opholdssted blive bekjendt, at det
NB17:60 at barbere ham. Saa maa han · lade sit Skjæg voxe, og indskrænke sig
EE1, s. 364 vakler han, om han ikke skal · lade sit Skæg rage paa en ny Maade, kjøbe
OiA, s. 11 te Indlæg, idetmindste vil · lade sit Svar komme saa tidligt før hans
G, s. 17 rberens Trang bragte ham til at · lade sit Tungsind bryde frem, og denne Barbeer
EE1, s. 366 ter det Samme. Han vil kunne · lade sit Øie hvile paa en Pige med en desultorisk
FB, s. 154 kke forstaae, ei heller trygt · lade sit Øie hvile paa ham. Maaskee lader
Brev 265 paa sine Negle, men for at · lade Sjælen flyve paa Phantasiens Vinger,
BI, s. 132 til Legemet, og istedetfor at · lade Sjælen frit røre sig i det af den
3T43, s. 101 Livet, den hjalp ham til at · lade Sjælen synke og synke i Bekymring, til
3T43, s. 92 gst, kun han nøies med at · lade Skabningen aflægge sit Vidnesbyrd, at
NB18:14 ll. for hvad det behagede Gud at · lade skee ved dem. Maria siger: alle Slægter
BI, s. 318 er Ironikeren det rigtigt, at · lade Skjebnen og Tilfældet afgjøre. Han
NB11:22 Gang havde jeg tænkt at · lade Skriftet » Kommer hid alle I som
BA, s. 371 skeligt derom er en Kunst. At · lade Skuepladsen og Prædikestolen overtage
NB16:99 , den vogter sig vel for at · lade slig Meddelelse udgaae gjennem den. /
EE2, s. 50 det altsaa betænkeligt at · lade slige Følelser fremkomme i Bevidstheden
NB22:89 Naade faae Lov til ikke at · lade slige Tanker komme mig altfor nær, thi
BA, s. 318 irkeligheden, kan Logiken ikke · lade slippe ind. Logiken er ikke tjent dermed;
NB2:218 re et Mirakel vilde holde paa at · lade Smulerne opsamle. Ak, blot ved et overflødigt
BI, s. 179 med Plato kan man gjerne · lade Socrates berøre Ideen, kun at Ideen
BI, note rhovedet, at han ikke har turdet · lade Socrates gaae paa egen Haand, og derfor
SLV, s. 52 et ikke er faldet ham ind, at · lade Socrates komme løbende ind paa Scenen
BI eels for af dens Total-Anlæg at · lade Socrates' Standpunkt blive øiensynligt
BI ig selv. Ville vi nu et Øieblik · lade Socrates' Virkelighed staae som en ubekjendt
4T43, s. 141 som til Vrede, han skal ikke · lade Solen gaae ned over sin Vrede, og frygte
DS, s. 235 have udeladt, uden derfor at · lade som Andet, end at det vi har beholdt under
NB17:89 liges Undergang. De Anseete · lade som anerkjendte de det Overordentlige,
NB11:100 l saa gjerne begribe, ell. · lade som begreb man, man vil saa gjerne fraternisere
Oi8, s. 367 arre ham, forfalske hans Ord, · lade som forstod Du det ikke o. D., og at naar
NB32:19 nu Discipelen tog sin Frihed at · lade som forstod han det ikke, gik hele den
NB26:72 uds Kjerlighed, saaledes at · lade som forstod man ikke, hvad Gud egl. ønskede
AE, note orstaae Noget, luske sig til at · lade som havde de forstaaet; i Forhold til en
NB31:122 e skuffer Dig selv, ved at · lade som havde Du ikke Noget mod det at vove,
NB11:192 jeg vilde glemme det ell. · lade som havde jeg glemt det. Paa den anden
NB30:62 lige ansees for det Klogeste, og · lade som havde man det meget godt, og som det
KG, s. 275 for det andet Menneske og saa · lade som havde man slet Intet gjort: saa er
CT, s. 22 , saa tilskrive de Dig Alt, og · lade som have de slet ingen Andeel deri, som
NB24:142 Idealerne – og personligt · lade som holdt jeg mig udenfor ( indirecte Meddelelse)
NB10:98 at kunne tvinge Skriget, ja i at · lade som Ingenting – og saa, saa forvexler
NB25:86 hvad Χstd. er, og saa · lade som Ingenting – og være Χsten!
NB27:35 vt foredrage det Sande, men · lade som Ingenting betræffende at deres Liv
NB29:112 bestyrker Præsten i at · lade som Ingenting end hun. / / / Qvinden. /
NB11:59 e Forhold, ved at side saadan og · lade som Ingenting i Forhold til et Phænomen,
Papir 548 orhold til det N. T. Naar vi da · lade som Ingenting og benytte de pathetiske
Papir 494 istedetfor ufortrødent at · lade som Ingenting og skaffe Χstd. om muligt
NB33:53 aadan heel Side falde bort, · lade som Ingenting og vedblive, som de paastaae,
NB3:29 og oplyste Χstne aandrigt at · lade som Ingenting, at leve hedensk lysteligt
CT, s. 22 derviisningens store Konst: at · lade som Ingenting, at skjøtte sig selv,
NB27:35 n. / Først komme De, der · lade som Ingenting, objektivt foredrage det
Papir 548 skyeligt, paa den Maade at · lade som Ingenting, og egl. bruge Guds Ord til
NB7:109 dsles jeg paa Danmark; og alle · lade som Ingenting, som vidste de det ikke,
NB32:24 er: lad os blot holde hen, · lade som Ingenting, tie til ethvert Angreb,
CGN, s. 156 eder, Profit osv. osv. Men vi · lade som Ingenting, vi declamere ( »
BOA, note kommende er distrait nok til at · lade som Ingenting. / Anm. Skeer det, saa troer
NB31:138 Mening: at det Sikkreste er, at · lade som Ingenting. Nu ja, det er den sikkreste
DSS, s. 116 de det klogest, om muligt, at · lade som Ingenting: jeg har dog talet –
CT, s. 215 kke forputte Dig i en Grav og · lade som Ingenting; og Maalestokken, hvorefter
NB33:14 at holde Ørene stive og · lade som Ingenting; redeligt, ærligt, oprigtigt,
TS, s. 66 re Prophetens Fortælling og · lade som Intet – indtil saa Propheten,
TS, s. 66 vitet), at han kan leve hen og · lade som Intet, at han kan høre Prophetens
SLV, s. 205 en ogsaa Forstand nok til at · lade som Intet. Dog maa jeg beregne, at han
NB17:102 Papa. / Altsaa vi Mennesker vi · lade som kunne vi ikke forstaae det N. T., vi
NB17:102 nogle udspeculerede Gavtyve, vi · lade som kunne vi ikke forstaae det, fordi vi
NB32:18 evigt den Gavtyvestreeg at · lade som kunne vi ikke see, hvad Gud vil vi
NB28:60 den afskaffet, og tilladt os at · lade som kunne vi narre Gud ind i Differentser,
NB32:95 de forstyrret det; eller de · lade som leve de for noget Høiere, men dette
SFV, s. 91 at elske Mængden eller at · lade som man elsker den, at gjøre den til
NB30:92 : jeg er da klog nok til ikke at · lade som mærkede jeg Noget. / Det Overordentlige.
NB14:101 ollisioner. / Det er let nok at · lade som naar man saa havde gjennemtænkt
NB31:33 og Gavtyveagtige, at Mskene · lade som om Alt var forandret, fordi de optage
NB24:153 ngen vil sige: lad os blot · lade som om vi ikke har hørt det, det var
NB31:64 aaes vi saa saaledes, at vi · lade som var Alt i sin Orden, vi har Guds Ord,
Oi7, s. 310 n at holde Ørene stive, at · lade som var Alt i sin Orden. » Vi«
NB26:33 det sige, at vi vedblive at · lade som var Alt i sin Rigtighed med at vi kalde
JJ:362 p Ironiens Elasticitet ligger. At · lade som var Christendommen en Invention af
NB18:46 Forklaring, og jeg maa saa · lade som var den den rigtige, blot for at tolereres
OTA, s. 408 ikke at agte paa den, til at · lade som var den ikke tilstede – thi i
KG, s. 191 t sande Sammenhæng, ved at · lade som var der, christeligt, kun Strid paa
NB20:134 lutte sig til det Bestaaende og · lade som var det » Alvor« item
NB28:69 erie at lege Χstd., at · lade som var det Χstd. man lærte og
NB30:50 per ikke, om Du maaskee vil · lade som var det af Ydmyghed at Du var med i
NB16:50 re det paa en jordisk Konge, og · lade som var det at raisonere og det at adlyde
NB26:70 eller Tredivte – men ikke · lade som var det Christendom han egl. vil, naar
DS, s. 171 t at forstaae, at erkjende, vi · lade som var det deri Vanskeligheden stak, og
NB12:115 g til at benytte Correctivet og · lade som var det det man selv havde sagt. Eller
NB31:101 n vendte Sagen saaledes: lad os · lade som var det en Leeg, lad os lege Χstd.
CT, s. 190 ldoms Aand; underfundigt at · lade som var det fordi man frygtede at friste
NB22:83 iken. / / Pludselig en Søndag · lade som var det idag Nytaarsdag, hvad jo ogsaa
SD, s. 231 tfærdighed og ny Synd, at · lade som var det Ingenting at være en enkelt
BOA, s. 190 lbagekalde det Første, men · lade som var det Sidste en Forklaring af det
AE, s. 391 dt og er høflig nok til at · lade som var det ved Gud, En som er langt bag
TS, s. 61 re gode Miner til slet Spil, · lade som var dette i sin Orden, saa den smagfuldeste
SD, s. 184 rst kaste dette reent bort, · lade som var dette ikke til, ikke vide af det
KG, s. 374 g saaledes ogsaa, naar Du vil · lade som var Du ganske uden Sag, og nu privat
HCD, s. 177 n i jo mere skuffende man kan · lade som var Faren der. Saaledes leger Soldaterne
IC, s. 201 te han et Øieblik, usandt, · lade som var han ikke Sandheden. Intet Menneske,
Papir 399 til ( først formasteligt at · lade som var han selv Idealet) at anbringe det
NB24:54 g har bedraget hende ved at · lade som var jeg en Bedrager. / Som sagt dette
NB3:60 ede Msk, og som sagde: jeg maa da · lade som var jeg glad og fornøiet og altid
BOA, s. 241 re Steder synes han ganske at · lade som var Læseren slet ikke til ɔ:
NB24:152 at man skal begynde med at · lade som var man Mange – thi saa bliver
NB14:16 at afvise denne hele Sag, ved at · lade som var Middelalderens Vildfarelse Χstdommens
DS, s. 195 elig Forskjel mellem dette: at · lade som var sand Christendom til, og til i
NB18:57 eer man at slippe fra den ved at · lade som var Talen om æsthetisk Differents,
SD, s. 167 nd at ligge ganske stille og · lade som vare de døde. / Imidlertid gaaer
NB:137 ie de, de leve tilbagetrukken, de · lade som vare disse mange, mange Msker slet
Papir 522 saa ere vi hykkelske nok til at · lade som vare vi for beskedne til at begjere
NB:118 gaae langsomt frem, og bestandigt · lade som veed jeg ikke mere, ikke det Næste
BMT, s. 218 kke«, men, klogt, vil · lade som vidste han det, og Disciplene nu paatage
Oi5, s. 251 n dog for en Skams Skyld maa · lade som vil man det ikke, passer nøie paa
NB9:42 v og blind, ell. idetmindste · lade som, thi det forkorter mange Vanskeligheder,
EE1, s. 169 Ligevægt, Trangen til at · lade Sorgen komme til Gjennembrud, forsaavidt
AE, s. 433 haven.« / Vi ville nu · lade Speideren træde af, og blot til Gjengjeld,
NB14:5 estæt øieblikkeligt at · lade spænde for; jeg iler nu hen til hende
BOA, s. 292 il, som vilde han ved Smilet · lade Spørgeren forstaae, at han nok var en
2T44, s. 192 de Arbeide. Man tør Intet · lade staae hen i Taage, ingen lille Hemmelighed
BOA, s. 161 ntage og troe ( ɔ: saadan · lade staae hen) siden det er 1800 Aar siden.
AA:12 edbasis maatte jeg for en Tid · lade staae in dubio. I det Øieblik den forandredes,
EE1, s. 88 itespil, kan jeg vel gjerne · lade staae uden Frygt for at see det misforstaaet.
KG, s. 281 rpuret. Dog Dette ville vi nu · lade staae ved sit Værd, men vist er det,
NB8:86 NB. / Barnedaaben kan man gjerne · lade staae, men Confirmationen maa henlægges
EE2, s. 321 dine Børn i dig, og ikke · lade Steen paa Steen i dig, fordi du ikke kjendte
BOA, s. 242 rst med sagte Stemme, og saa · lade Stemmen stige til sit Høieste, og saa
F, s. 489 det Samme, og for det Samme; at · lade Stilheden indtræde ligesom Bønnen
SLV, s. 450 Umulighed at fristes til at · lade stolt og fornemt om det medfødte, men
SD, s. 234 yldige saa mange, at man maa · lade Straffen fare; og naar det er Publikum,
BA, s. 350 kke Lysten, saa maa man ogsaa · lade Straffens Ord vække en afskrækkende
NB27:48 le Mildheden ud af det N. T., og · lade Strengheden blive tilbage. Og denne Mildhed
SLV, s. 377 f Replikken og til Gjengjeld · lade stryge lidt i Orchesteret er at prostituere
EE1, s. 251 er det ganske vilkaarligt at · lade Stykket høre op. Enten er dette nu en
NB31:109 et seer jeg nok. Og det maa man · lade Styrelsen: den vil have sine Tanker frem,
Brev 311 t svare mig, tør jeg da · lade Svaret afhente Onsdag den 18de eller Løverdag
JC, s. 47 esluttede da indtil videre at · lade Sværdet blive i Balgen, og hellere at
LA, s. 96 incipets Skyld« vilde · lade sye en lille Knap for Brystlommen i sin
BA, s. 362 gaaer det dog vel ikke an, at · lade Synden være kommen ind som Syndens Qualitet.
BA, s. 416 ttere den vil til en vis Grad · lade Syndens Virkelighed have sit Forblivende,
BA, s. 340 rstands-Mythe, ligesom den, at · lade Syndigheden begynde paa nogen anden Maade
EE1, s. 415 de den trække ud, jeg vil · lade sætte en falsk ind; den er nemlig falsk
KKS, s. 96 e hver Aften, hun spiller, at · lade sætte paa Placaten: Jfr. N. N. og hendes
2T44, s. 204 v. See! derfor valgte vi, at · lade Taalmodigheden selv tale. Den søger
4T43, s. 121 bte Alt. Eller han skal ikke · lade Tabet med sin knusende Vægt hvile paa
EE1, s. 239 , men blot fryder sig ved at · lade Talen frit bryde frem, ved at høre sit
3T44, s. 231 ren fuldkommer det Store, at · lade Talens Forkrænkelighed opstaae til Uforkrænkelighed.
NB29:71 rrogater, saa ogsaa det: at · lade Talenter gjælde for Genier, saa de fritagne
NB29:71 Genierne, forgude Genus og · lade Talenterne avancere op. / Vrøvlet. /
KG, s. 84 t Arbeide. / Eet er det jo at · lade Tanke kæmpe mod Tanke, Eet er det at
BI, s. 93 e Dialog et Forsøg paa, at · lade Tanken selv fremtræde i hele sin Objectivitet,
JC, s. 34 gelsen. Han besluttede nu at · lade Tanken virke med al sin Vægt; thi han
NB17:72 g forskyldte det Ansvar, at · lade Tanker, der kun vare bestemte til at passere
DD:28 ved hyppigere Optegnelser, at · lade Tankerne fremtræde med den første
Brev 115 irken, har jeg vanskeligt ved at · lade Tankerne følge med Ordene, eller en
BI, s. 169 for Socrates til Slutning vil · lade Thrasymachus ratificere det Resultat: Οὐδέποτ'
G, s. 51 orsigtigt gjennemført ved at · lade Tiden fluctuere mellem næsten 5 Uger
TSA, s. 85 hans Opgave er det netop, at · lade Tiden forstaae, at Sandheden ikke er Tidens
BOA, s. 146 blot vegeterende Menneske kan · lade Tiden gaae. Den der nogensinde har tjent
PS, s. 303 at bringe Strid. Skulde Guden · lade Tidens Magt afgjøre, hvem han vilde
F, s. 485 gants og Smagfuldhed Intet skal · lade tilbage at fordre. Dette benytter jeg allerede
EE1, s. 18 ovenfor sagt, foretrukket at · lade Tilfældet raade og Alt forblive i den
CT, s. 177 Omstændighedernes Vold, at · lade Tilskikkelser, og Prøvelser, og Anfægtelser
FB, s. 197 nneskene forfærdede op, at · lade Tilværelsen vakle under deres Fødder,
BMD, s. 151 et er at hjælpe Dig til at · lade Timeligheden christeligt ubenyttet –
OTA, s. 291 vervinde denne Frygt, for at · lade Troen og Tilliden drive Frygten ud, saa
AE, s. 541 , at Alle vil gaae videre, og · lade Troen være Noget for dumme Mennesker:
FB, s. 141 Tilværelsen. / Vi ville nu · lade Troens Ridder give Møde i det omtalte
NB12:143 s Urimelighed med at jeg skulde · lade trykke 1 ell. 2 Ark om Ugen, og lade Bogen
JJ:93 avde jeg først besluttet kun at · lade trykke 2 Exemplarer og forære Sætteren
JJ:414 Skrifter har jeg ikke villet · lade trykke med, blot fordi den var skrevet
BA, note denskab, med hvilken den veed at · lade Tænkningen støde an mod det Utænkelige,
NB24:28 ikke, det er uforsvarligt saa I · lade Tøilerne tage fra Eder, og især I,
EE1, s. 374 kedøren der tør De nok · lade Tørklædet flagre løst for Vinden
EE1, s. 360 det er en Fordeel, skal jeg · lade uafgjort, derimod anseer jeg det, at være
EE2, s. 94 en Tjeneste dermed, skal jeg · lade uafgjort, men jeg troer, at Du ikke har
EE1, s. 66 passende Indledning skal jeg · lade uafgjort, men Ulykken bliver her for mig
AE, s. 273 get i denne Retning, skal jeg · lade uafgjort. Om Enhver, der tier, skal jeg
EE2, s. 32 ten er tjent dermed, skal jeg · lade uafgjort; for den Enkelte maa det i Sandhed
Brev 43 ørsel er det vel bedst at · lade ubemærket. / Da nu mit Brev ikke tillader
Papir 391 har meent ikke at burde at · lade ubenyttede: kort og godt jeg er blevet
EE2, s. 79 signelse, som Himlen ikke vil · lade udeblive. At dette er Smukt, at det rører
AE, s. 41 ærværelse, vilde vi her · lade udenfor Omtale. Men ogsaa indenfor Protestantismen
BA, s. 354 n. / Projektmagerier ville vi · lade udenfor, og ganske simpelt antage den sexuelle
DS, s. 180 af Apostle. Dog dette ville vi · lade udenfor. Men der var en Tid, da den forkyndtes
BOA, s. 182 eerne for Fremtiden vil kunne · lade udfolde sig i en mere passende og med den
SFV, s. 11 jeg ikke tidligere har villet · lade udgaae. / Der er Tid til at tie og der
FV, s. 18 jeg ikke tidligere har villet · lade udgaae. / Personligt – saa vel naar
TTL, s. 409 n vil heller ikke uden videre · lade Udtrykket fare, men dvæle lidt derved,
KG, s. 145 beregnet paa Beqvemmelighed, · lade Uendelighedens Forandring foregaae i det
Brev 82 t), jeg skal fremdeles Intet · lade uforsøgt. Mit, destoværre, altfor
EE2, s. 264 dmidler, som man ikke bør · lade uforsøgte, førend man for evig siger
NB3:16 Læreren, og saa at ville · lade Underviisningen reent msklig blot være
TS, s. 66 Samvittigheden i Veien for at · lade Urias dræbe, Intet i Veien, ikke Samvittigheden
Oi4, s. 205 n, at Sandsebedraget skal man · lade urørt, uforandret staae ved Magt, og
4T44, s. 306 bere Selv til Taushed ved at · lade Ustadighedens Brusen overdøve det. –
OTA, s. 202 , han forlod sin Post for at · lade Uveiret gaae over; dengang, han bøiede
NB32:104 tiden aldeles rigtigt i at · lade uvidende om mig som Andet end en fra Gaden
BI, s. 289 d, at man er uvidende, som at · lade uvidende, skjøndt man veed, man er vidende.
PS, s. 262 rstand er ligegyldigt; vi kan · lade Uvidenheden indtræde i Forhold dertil
PS, s. 262 dtræde i Forhold dertil og · lade Uvidenheden ligesom tilintetgjøre det
NB17:16 paa mig, dette Skridt vilde den · lade vederfares Ret, ja maaskee lade sig formilde
JJ:414.a Vrøvlet og Bysnakken) skulde · lade Vedgaaelsen af mit Forfatterskab ude, om
AE, s. 547 re Christen, og saa vil man · lade Veemod træde istedenfor Afgjørelse.
NB26:95 At blive Christen. / / De Fleste · lade vel Christend. ganske staae hen. / De der
Papir 371-1.d og sige det er Stolthed, og · lade vel ikke hans Stolthed ustraffet, ak og
KG, s. 61 være den Elskede qvit, vil · lade Vennen i Stikken, det saae Hedenskabet
KG, s. 172 varer til denne Fordring, saa · lade Venskabet være forbi, indtil det maaskee
BOA, note langes, da skal jeg rigtig ikke · lade vente paa mig, men med den største Fornøielse
Brev 273 perne, som endnu bestandig · lade vente paa sig, men Dem vil jeg dog betroe
Papir 252:1 7.). Ideen altsaa til at · lade Verden gaa under ved Bøger, som findes
Papir 158 l saaledes at resignere, og · lade Verden gaae sin skjæve Gang, og hvad
AE, s. 69 første den bedste Vogn og · lade verdenshistorisk staae til; at minde om
NB32:118 std. forstaaer. Og saa · lade vi Χstd. snakke – præke det
Brev 311 og stækkede – · lade vi Armene synke og standse. / Hvis De nu
PS, s. 260 ling og et Levebrød. / Saa · lade vi da Guden gaae omkring i den Stad, i
LP, s. 51 Genie &c., og af den Grund · lade vi det aftrykke. / » Man har den
NB20:101 ede med, men den evige Salighed · lade vi enten ganske staae hen, eller vi anbringe
NB32:58 Troen kunde blive Tro. / Og dog · lade vi i Χsthed som Ingenting, tale om
LP, s. 28 dum reducerede Livs-Anskuelse. · Lade vi nu denne Udvikling som læsende træde
NB18:15 det med den evige Salighed · lade vi saadan staae hen, den legemlige Fornødenhed
CT, s. 86 ngen skal døe imorgen, det · lade vi uafgjort, men vist er det, han lever
BI, s. 289 re ligesaa meget ironisk at · lade vidende, skjøndt man veed, at man er
NB31:25 bruger Aarhundreder til at · lade Vildfarelser gjøre sig lystige. /
AE, s. 33 Overveielser, kan dog umuligt · lade ville Inspirationen resultere af disse.
NB:33 e, kjøre alene i min Vogn, · lade Vinduer lukke paa offentlige Steder: der
EE1, s. 308 n endda alene, saa kunde man · lade Vinduet gaae ned og see sig lidt om. Dog
NB14:12 trykkes mere. Jeg vilde nu · lade Virkeligheden prøve mig; det var muligt,
NB13:78 le ind. Min Tanke var nu at · lade Virkeligheden trykke paa mig, og faae Sagen
3T43, s. 69 dog ingen Forskjel. Vi ville · lade vor Sjæl hvile i det apostoliske Ord,
AE gte Christendommen igjennem ved at · lade vor Tid danne ligesom en Bro hen til den
FQA, s. 9 disse Qvindens store Anlæg · lade vor Tids Damer os heller ikke savne Exempler.
Not7:3 d af Hunger. / 2) ville vi · lade vort Sind ledes til det Høiere. Χstus
SLV, s. 408 saa bønligen bedet ham at · lade være – ikke at lade være at
G, s. 13 hans Skikkelse. Jeg kunde ikke · lade være af og til at skotte næsten forelsket
BB:7.a : 36. / Eet af dem kan jeg dog ei · lade være at afskrive: » Man hat oft
NB24:132 ilstaae, at man ikke turde · lade være at antage Χstd., at man meget
NB24:46 man let kan seire nemlig ved at · lade være at arbeide, ved at slaae af, ved
SLV, s. 76 rme sig, om han end ikke kan · lade være at begjere. / Da Guderne saaledes
NB:80 r at være i en Vildfarelse · lade være at begynde derpaa, ja forsage den,
SLV, s. 309 saa kunde jeg ligesaa gjerne · lade være at begynde paa dette Arbeide. /
IC, s. 101 være Gud-Mennesket. Det at · lade være at betale Skatten er at gjøre
AE, s. 438 nge der er Liv dog ikke kan · lade være at bevæge sig uagtet det smerter
EE2, s. 225 være at blive glad som at · lade være at blive bedrøvet. Men enhver
IC, s. 75 ltsaa kan undgaae ved blot at · lade være at blive Christen. / Der er nemlig
EE2, s. 225 lidet i et Menneskes Magt at · lade være at blive glad som at lade være
NB6:70 han har denne Reflexion skal · lade være at bruge den, han skal blot lære
Oi7, s. 316 er ikke at kunne forsvare at · lade være at bruge det, thi Sagens Alvor
BA, s. 400 rhold dertil, han tør ikke · lade være at consulere det, selv i Beraadførelsens
Oi7, s. 293 hvis Du ellers deeltager) at · lade være at deeltage i den offentlige Gudsdyrkelse,
Oi9, s. 374 hvis Du ellers deeltager) at · lade være at deeltage i den offentlige Gudsdyrkelse,
DSS, s. 115 Du ellers deeltager i den) at · lade være at deeltage i den offentlige Gudsdyrkelse
DSS, s. 116 jeg: dette skal siges: ved at · lade være at deeltage i den offentlige Gudsdyrkelse
Oi7, s. 292 fentlige Gudsdyrkelse) ved at · lade være at deeltage i den, som den nu er,
BOA, s. 229 rer, hvor man heller skulde · lade være at digte, og derpaa sætter Ens
BOA, s. 258 og Flaske istykker, men i at · lade være at drikke. Nei, at kunne være
NB30:29 seer det for nok det klogeste at · lade være at dømme, da man bedst selv
NB22:135 ske Grunde bestemme til at · lade være at dømme. / Chrysostomus: /
KG, s. 132 i den Forstand, at Du skulde · lade være at elske dem? O, hvilken Urimelighed,
KG, s. 47 arer » da kan jeg ogsaa · lade være at elske Dig«: er dette
NB34:13 tiskhed: jeg kunde dog ikke · lade være at elske Dig, jeg trænger til
NB27:71 elske mig og tillade mig at · lade være at elske Dig. Naar et Ønske
KG, s. 238 aa denne maaskee end ikke kan · lade være at elske ham, fordi han endog var
EE1, s. 197 en Dag imorgen. Hun kan ikke · lade være at elske ham, og dog bedrog han
Not15:15.a n at hun alligevel ikke kunde · lade være at elske mig og bede at maatte
NB27:71 recte: vil Du ikke, o, Gud, · lade være at elske mig og tillade mig at
KG, s. 238 t at bedrages ene og alene at · lade være at elske, at lade sig henrive til
NB33:24 kabs Magt, saa han ikke kan · lade være at elske, fast som var det en Svaghed,
KG, s. 62 lske nogen Anden, jeg kan ikke · lade være at elske, ikke opgive denne Kjerlighed,
FB, s. 165 e bringe Troens Ridder til at · lade være at elske. Dette viser Abraham.
SLV, s. 284 nd gjør, jeg kan dog ikke · lade være at faae det Skjønne ud deraf.
NB31:43 Mskene ville cujonere Dig til at · lade være at faste, saa kan det være Χstd.
NB14:70 imathias, som de vel skulde · lade være at finde i Bibelen. / Curieust,
BA, s. 338 ldigt, hvilket man vel skal · lade være at forklare. Vanskeligheden for
OTA, s. 428 des dem – ikke for at · lade være at forkynde Christum, men for at
KG, s. 52 Og fremfor Alt hellere maa man · lade være at forsvare Christendommen end
AE, s. 465 godt latterligt, kan man ikke · lade være at fortælle Historien videre
SD, s. 237 ringe det over sit Hjerte at · lade være at fuldkomme Kjerlighedens Gjerning;
EE1, s. 376 jeg for Dig, og kan dog ikke · lade være at fæste Øiet paa Dig, ikke
NB28:37 g havde virkelig tænkt paa at · lade være at gaae i Kirke og saa læse
NB28:37 vilken jeg havde tænkt paa at · lade være at gaae i Kirke, var – uden
SLV, s. 381 Livet – hellere end at · lade være at gaae med Sporer. O! vinkende
SLV, s. 259 n ham for ingen Priis til at · lade være at gaae, til at gaae længere,
SLV, s. 158 an ikke ville, at man skulde · lade være at gifte sig, saa fik den jo Intet
NB11:29 hager Gud selv, saa kunde han jo · lade være at give mig hvad jeg beder om,
NB32:62 henrivende skjønt, hvo kunde · lade være at give sig hen – skjønt
SLV, s. 266 lse, men han kunde heller ei · lade være at give. Og fattige Folk fandt
Oi7, s. 302 a mener, at det Vigtige er at · lade være at gjøre » dette vigtige
NB21:5 ligt gjennem Livet, er at vi · lade være at gjøre det Christelige. Er
NB21:5 , for at hjælpe os til at · lade være at gjøre det Christelige? /
Papir 503 orvandles til lærd Viden. At · lade være at gjøre det er ikke nær
SD, s. 203 at En med sit Vidende kunde · lade være at gjøre det Gode, eller med
KG, s. 84 derledes«, ikke kunne · lade være at gjøre det, som Luther, der
AE, s. 517 r er det Klogeste, for saa at · lade være at gjøre det. Analogien er ikke
AE, s. 516 er er det Klogeste, for da at · lade være at gjøre det; thi det vi i Almindelighed
NB2:198 gt for Dette ell. Hiint vil · lade være at gjøre Noget, som jeg dog
Papir 459 re Noget derimod, og at · lade være at gjøre Noget. En Mand, i hvem
KG, s. 97 t gjøre hvad Jabrødrene · lade være at gjøre; eller det er fordi
AE, s. 85 r at lade være at sukke og · lade være at gribe efter det Lavere!); saa
OTA, s. 282 bringer den Bekymrede til at · lade være at græde: han aftørrer Taarer.
NB11:203 eer saa bestikkende ud, at · lade være at handle, at spare sig –
AE, s. 138 : skal handle i Kraft af at · lade være at handle, thi Immanentsen er kun
SLV, s. 315 i og forhjælpe dem til at · lade være at handle. Hvad der i mine Øine
NB14:44 ng. Vel, saa turde jeg ikke · lade være at handle. I Henseende til at henvende
LA, s. 67 har gjort det Klogeste ved at · lade være at handle. Vis inertiæ er det
NB32:77 a har saa vanskeligt ved at · lade være at harmes over disse Docenter,
NB26:57 eer, lider – istedetfor at · lade være at hjælpe og endog gjøre
NB30:55 en menige Mand kan jeg ikke · lade være at holde af, og det uagtet en Presse-Nederdrægtighed
FB, note ns Ægteskab, saa kunde han jo · lade være at holde Bryllup, men derfor ikke
FB, s. 180 har tiet. 2) Skal han tie og · lade være at holde Bryllup? I saa Fald maa
TAF, s. 288 ust derfor kan Synderen ikke · lade være at høre, hvad der dog er Dommen.
KG, s. 88 Flid, ja ligesom paa Trods at · lade være at indbyde Venner og Frænder,
OTA, s. 241 er ikke af Nænsomhed skal · lade være at indvie i Skylden, thi han veed
Papir 587 af Msk-Frygt ikke engang tør · lade være at kalde sig Χsten: saa er
JJ:98 ndre jo gjøre hvad de vil, · lade være at kjøbe, at læse, at anmelde
RK, s. 189 lde jo være uforsvarligt at · lade være at klemte, saa længe det brænder.
PS, s. 249 g kan den ikke i sin Paradoxi · lade være at komme dertil og at beskæftige
Brev 62 Gang maatte jeg bede Dem at · lade være at komme fordi jeg just den Gang
EE2, s. 175 uvæsentligt. Jeg kan ikke · lade være at lee ad Dig; seer Du, min unge
AE, s. 153 alvorligste Menneske ikke kan · lade være at lee af Døden; at man kan
IC, s. 209 ikke blive, ja mon han vilde · lade være at lee af sig selv og hele Tilværelsen;
KG, s. 82 e at forsvare ham, ikke turde · lade være at lee med i » Spotternes
SLV, s. 424 lv et godt Menneske ikke kan · lade være at lee, naar han seer denne, hvilken
SLV, s. 358 ev jeg afbrudt. Hun kan ikke · lade være at lee, naar jeg rigtigt slaaer
NB15:96 ig er det overhovedet umuligt at · lade være at lee, saasnart jeg tænker
SLV, s. 45 de have seet, kan vist Ingen · lade være at lee. Maaskee kommer det deraf,
CC:13 ndigheder, at jeg umuligt kan · lade være at lee. Saaledes for at give Dig
SLV, s. 41 kke at fornærme ham, vilde · lade være at lee; saasnart han vendte mig
JC, s. 40 aa skjønne, han kunde ikke · lade være at lytte efter dem, ligesom man
G, s. 73 ttes om, og dog kan jeg ikke · lade være at lytte. Da troer jeg, at det
Brev 265 lt Convolut, saa at De kan · lade være at læse Brevet, naar De finder
NB:154 n vil, forhaane mig, misunde mig, · lade være at læse mig, slaae mig i Hatten,
SLV, s. 74 e i deres Naivetet ikke kunde · lade være at prise sig selv for. Hvad lader
NB11:194.a det nok blive farligt for at · lade være at producere. Derimod har jeg i
Oi7, s. 313 omtrent lige saa gjerne kunde · lade være at prædike, at al deres Prædiken
OTA, s. 388 istende at blive liggende og · lade være at reise sig op: sandeligen, fra
NB5:135 at det skulde være Stort, at · lade være at røre ved det Onde for ikke
IC, s. 131 som gjør, at man ikke kan · lade være at see – og see, idet man
CT, s. 162 Dog maaskee Du endnu ikke kan · lade være at see Dig om efter den Forskjel:
NB11:136 undet sig selv saa kan hun ikke · lade være at see efter, at hun har seiret
TSA, s. 61 ittighedens Angest ikke kunde · lade være at see tilbage efter den Myrdedes
SLV, s. 76 rmere til, saa han ikke kan · lade være at see, ikke lade være at synes
NB24:54 ordi det var mig, der vilde · lade være at sende Manuscript til Bogtrykkeriet
SLV, s. 408 lade være – ikke at · lade være at sige dette, thi skal han endeligen
AE, s. 563 lde den er noget Andet end at · lade være at skrive den, at det at skrive
Papir 383 kunde disse nu blot · lade være at skrive og derved forraade deres
Brev 205 fordi jeg i saa lang Tid kunde · lade være at skrive til Dig; men derfor er
Papir 383 e blot beslutte sig til at · lade være at skrive, saa var Fuldkommenheden
BOA, note or Deel af vor Tids Forfattere · lade være at skrive. Og hvis man uden at
F, s. 483 allerede er langt videre ved at · lade være at skrive; thi saa er man jo en
PS, s. 281 en, jeg gjør. Kan jeg blot · lade være at slutte, da bliver jeg aldrig
EE2, s. 163 ulteter. Stundom kan jeg ikke · lade være at smile ad Dig, og dog er det
OTA, s. 347 , som man næsten ikke kan · lade være at smile ad, er dog Alvor, sørgelig
4T44, s. 368 kjøndt i Taarer, ikke kan · lade være at smile af det, hvorved da Barnets
SD, s. 168 i ethvert Tilfælde aldrig · lade være at smile af en saadan Fortvivlet,
NB13:92 Alvor. Hun vil ikke kunne · lade være at smile af sig selv, naar hun
BOA, s. 292 ironisk nok, og man kan ikke · lade være at smile deraf, men paa den anden
NB25:109 n senere Tid, jeg kan ikke · lade være at smile naar jeg kommer til at
NB23:4 v Missionair. / Man kan ikke · lade være at smile ved den Tanke en indmuret
JC, s. 47 kunde han dog af og til ikke · lade være at smile, som jo ofte Smiil og
AE, s. 545 e, saa er det vanskeligere at · lade være at smile. / Barne-Alderen ( ligefrem
EE1, s. 340 ig grundig; men hun kan ikke · lade være at smile. Det er den første
NB2:105 l. pirre dem op, saa de dog · lade være at spilde deres Liv uden nogensinde
BI, s. 135 ig, den Anden siger, man skal · lade være at spise og drikke, saa kan man
NB28:32 er det Ubetingede. / Dog at · lade være at stifte Partie, ja, god Nat!
EE1, s. 256 for Een, og dog kan man ikke · lade være at stirre ind deri. / Situationerne
IC han betænkte, og dog ikke kunde · lade være at stirre ned i dette Dyb af, menneskelig
CT, s. 161 orfærdelige at Du ikke kan · lade være at stirre paa den, umuligt er det
TAF, s. 299 der ikke kan og ikke tør · lade være at stirre paa sin Skyld, hvilken
BA, s. 411 e i Friheden, da kan den ikke · lade være at stirre paa Skylden, og denne
NB18:57 naar man sagde til ham: Du skal · lade være at stjæle, vilde svare: ja,
NB25:67 il benytte sig deraf til at · lade være at stræbe. / Anm Thi kun ligeoverfor
NB24:46 stdommen derfor vil, at Du skal · lade være at stræbe? Nei, Du skal. /
NB:80 et: Aand – hvor turde jeg da · lade være at studere den. Men den eenfoldige
AE, s. 85 ter det Lavere, istedetfor at · lade være at sukke og lade være at gribe
BOA, s. 108 rings Faktumet har Lov til at · lade være at svare, Lov til at være ordknap.
SLV, s. 76 kan lade være at see, ikke · lade være at synes sig fortrolig dermed,
Not11:28 at sætte den og til at · lade være at sætte den. Verden er ikke
NB10:19 om havde jeg intet Ansvar ved at · lade være at sætte det ind. / Dette fortjener
NB11:139 n Undskyldning i Forhold til at · lade være at søge Guds Rige. / I sin Prædiken
TTL, s. 413 Uret, at elske og ikke ville · lade være at søge hen til denne Smertes
JJ:73 at leve, tør jeg saaledes · lade være at sørge for den Dag imorgen.
AE, s. 164 vide. Hvad saa? Skal jeg saa · lade være at takke, naar det, der vederfares
SLV, s. 83 ller prygle Dig, eller Du maa · lade være at tale derom, eller paa en anden
AE, s. 357 man kun kunde vise det ved at · lade være at tale om den. Hvis saa var, saa
F, s. 525 er det min Mening, at man skal · lade være at tale strængt til mig, at
Papir 365-10.a ikke maa, saa skal jeg nok · lade være at tale under Gevær. / I Henseende
NB28:76 ighed, Dannelse, Hjertelighed at · lade være at tilraabe En betræffende een
KG, s. 13 burde man først og fremmest · lade være at troe paa Kjerlighed. Og hvis
NB5:80 ede, hvorfor skulde jeg saa ogsaa · lade være at troe, fordi de Andre lade være.«
NB11:29 anden maa smile deraf – og · lade være at troe. Hvor velgjørende og
AE, note aa jeg ogsaa for det Øieblik · lade være at tvivle. Men saa er det ikke
JJ:258 kunde udholde denne Tanke; thi at · lade være at tænke den, er ikke saaledes
SLV, s. 300 n Skaansel, at jeg maa kunne · lade være at tænke derpaa. Hvad er Døden?
NB8:26 ved det. Jeg kan overhovedet ikke · lade være at tænke mig Andre Msker som
NB17:92 Forhold. / Skal man da saa ikke · lade være at tænke over det Gudd? Dosmer,
NB20:161 e Tilfælde kan jeg ikke · lade være at tænke paa det Enkelte, at
EE2, s. 303 an Isolation, og jeg kan ikke · lade være at tænke paa det Forfærdelige
NB6:26 dder det, Du skal glemme, Du skal · lade være at tænke paa Din Synd, Du har
NB5:93 g kan i mit stille Sind ikke · lade være at tænke paa, at der i min Dødsstund
BOA, s. 241 terede Tilstand. Man kan ikke · lade være at tænke sig Adler gaaende op
NB9:74 det. Og hvad det Ydmyge i at · lade være at udgive angaaer, da har det ikke
NB2:138 ilbagekalde hiint Forord, og saa · lade være at udgive Bogen. Og dog Bogen fortjener
NB11:192 havde betænkt at ville · lade være at udgive for at gjøre Skridt
NB7:11 et seet saa nemt ud, blot at · lade være at udgive hiin lille Artikel; thi
4T44, s. 357 , vi tale om her, er, ved at · lade være at vedkjende sig det Gode at foranledige
AE, note get deraf. – Jeg kan ikke · lade være at vende tilbage til dette Punkt,
IC, s. 175 undgaae denne Lidelse ved at · lade være at ville det Gode. Som, for blot
NB11:123 op ikke gaae, ell. skal Du · lade være at ville gaae. / Men forbarmende
NB21:35 teds i min Disputats ikke kunnet · lade være at vise det som en Ufuldkommenhed
IC, s. 68 haardhjertet, og jeg kan ikke · lade være at vise Medlidenhed.« /
NB23:50 hvor forandret, naar Kongen maa · lade være at vise sin Gunst blot for ikke
NB33:30 e. / Man indbilder sig at det at · lade være at vove er Beskedenhed, maa tækkes
NB2:132 spredelse, heller at vove end at · lade være at vove. Derfor falder det mig
OTA, s. 302 – thi dette er at · lade være at vælge. Naar der er et Valg
Brev 296 ader Verden, skal man blot · lade være at ærgre sig, saa bliver Verden
EE1, s. 376 ste Øiet paa Dig, ikke · lade være at ønske, at jeg kunde holde
Papir 456 v » Du maa virkelig · lade være bestandigt at komme hen paa det
OTA, s. 146 r fortabt, men han kunde ikke · lade være end eengang at vende sig om i Længsel
DS, s. 156 fter, give Alt til de Fattige, · lade være endog at begrave sin afdøde
OTA, s. 346 den Tungsindige vil Intet · lade være glemt, han troer forgjeves. Men
NB8:111 mig, at jeg lige saa godt kunde · lade være med min Selvfornegtelse, det bliver
EE1, s. 160 ster levende, hende vil jeg · lade være noget ældre og gift. Hendes
NB33:56 : det er dog nok det Klogeste at · lade være personligt at henvende sig til
NB30:53 Men saa kunde de jo · lade være selv at bevirke hans tiltagende
JJ:365 is første Spire man kunde · lade være Sympathie med Misforstaaelsens
NB7:48 ltsaa, at han maa have Hvile, maa · lade være uafbrudt at tænke paa Gud ell.
G, s. 14 tagende mod ham, kunde jeg ikke · lade være ved allehaande Experimenter, som
SLV, s. 204 rdi det er endnu klogere, at · lade være, at man ikke skal blive forraadt;
FB, s. 191 paa Aandens Magt, Mod til at · lade være, feigt at qvæle det Bedre i
EE1, s. 337 ilighed. Uagtet jeg ikke kan · lade være, i mit stille Sind at spotte Edvard,
IC, s. 68 vil: at ynke ham kan jeg ikke · lade være, jeg er ikke saa haardhjertet,
NB24:54 er, at Det er Det, han skal · lade være, men at det just er det, han skal
SLV, s. 330 At elske hende kan jeg ikke · lade være, og dog er hendes Troskab af en
EE2, s. 146 igt, da Pligten tillod ham at · lade være. Du seer let Forvirringen i hans
NB5:80 e være at troe, fordi de Andre · lade være.« Ja svarer En: hans Liv
FB, s. 202 Du da gjøre det, Du kan jo · lade være.« Og dersom han da i sin
Papir 69 t samme siger det skal I nok · lade være; thi jeg har afskaaret Eder al
DD:208.i blive unyttig / Man kunde ogsaa · lade Willibald synge: Sjelden Penge, Prygl desfleer
SLV, s. 109 ee og Vel, Den, der ikke vil · lade Ægteskabet have Realitet! – jo
SLV, s. 96 spøgefulde Alvor, vil man · lade Ægteskabet skjøtte sig selv, eller
SLV, s. 138 d Forelskelsen ikke at ville · lade Ægteskabet træde til, som var Forelskelsen
BA, s. 313 andsfaderlige Bekymring, eller · lade Æra og Epoche begynde med sin Bog, end
BA, s. 390 til at bestemme Tiden ved, og · lade Øieblikket betegne den reent abstrakte
EE1, s. 354 ngere forholde mig, uden at · lade Øieblikket gaae forbi. Overraskes maa
G, s. 36 hvad de ville gjøre, men de · lade Øieblikket og Latterens Naturkraft raade
Oi9, s. 374 eligionens Sag, end at Du vil · lade Øienforblendelse være Din Gudsdyrkelse,
LP, s. 25 bede de ærede Læsere at · lade Øiet følge med, naar vi rette den
BB:24 hvori han spirede, eller dog · lade Øiet med Ingeborgs Blik forfølge
TS, s. 57 unde over de dunkle Steder, og · lade Ønsket uopfyldt, Ønsket, som jeg
DS, s. 231 ikke høster, ikke sanker i · Lade! Men det gjør Mennesket, han pløier,
OTA, s. 291 ster ikke, og sanker ikke i · Lade«, Fuglen er uden Næringssorg. Men er dette
OTA, s. 276 aer og høster og sanker i · Lade, at han arbeider for at finde Føden;
KG, s. 351 ns han gjorde Alt, som for at · lade, at han ganske havde glemt Dig, og hvad
OTA, s. 275 ster ikke og sanker ikke i · Lade, dog føder Eders himmelske Fader den.
OTA, s. 303 aer og høster og sanker i · Lade, er ganske som Fuglen, der ikke saaer og
NB29:38 e et Affald fra Χstd? / Den · lade, gavtyveagtige Msk-Natur den vil have Ro,
SLV, s. 198 r Intet foretage mig, Intet · lade, min Tilstand er som den Fordømtes evige
DS, s. 231 aaer og høster og sanker i · Lade, og hele Verden er som hans store Forraadskammer.
BI, s. 174 gsaa indsee Rigtigheden af at · lade, som alt ovenfor antydet, de Yttringer i
SLV, s. 30 t altid det andet Kjøn. At · lade, som Engelskmanden gjør, det andet Kjøn
CT, s. 35 min«, hvor er saa den · Lade, som er Fuglens? Nei, Fuglen har ikke den
CT, s. 25 vel ikke af hvad den sanker i · Lade, thi den sanker ikke i Lade – og egentligen
DS, s. 233 aaer og høster og sanker i · Lade. / Du Lilie paa Marken, Du Fugl under Himlen!
DS, s. 231 er, han høster og sanker i · Lade. Lær saa blot af Fuglen under Himlen
DS, s. 233 aaer og høster og sanker i · Lade. Men han synker ikke hen i Uvirksomhed,
DS, s. 231 øste ikke, de sanke ikke i · Lade.« Dog lever Fuglen jo ikke af Luften, saa
OTA, s. 261 rne fulde, end ikke sanker i · Lade: den sammenligner ikke sin rige Uafhængighed
OTA, s. 303 e høster og ikke sanker i · Lade: kun da tjener han ikke Mammon. / »
3T44, s. 255 ighed, der den ikke sanker i · Lade; Arbeidet ikke være uden Vinding, om
OTA, s. 294 ster ikke, og sanker ikke i · Lade;« det vil sige Fuglen arbeider ikke. /