S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB12:110 var tabt, den blev paa en · Maade » aldrig Msk mere.« /
NB22:146 rasende og vilde paa ingen · Maade » taale nogen Indblanding af en
DD:68 ndens Griin er at forklare paa den · Maade ɔ: det peterfacte Muskelspil –
NB10:199 e megen Gavn ved paa rette · Maade ɔ: digterisk at meddele. / Hvorledes
NB16:33 at det er paa en tidløs · Maade ɔ: ikke i Tid. Speculationens Hemmelighed
NB29:105 i lykkelig vel paa en fiin · Maade Χstd. qvit. Og da det rigtigt kom
NB30:115 nde: er da saa ikke paa en · Maade Χstd. Skyld i, at den bliver en skide
NB33:37.a orresten, een Tanke har paa en · Maade Χstds Gud og Staten tilfælleds:
NB22:40 n. Ak, og saaledes bliver paa en · Maade Χstus bedraget af os alle. Han gjør
NB27:50 saa bliver jo paa en · Maade Χstus Den, der gjør Dig ulykkelig
NB26:41 Eller veed jeg ikke, paa hvilken · Maade Χstus ønsker jeg skal udtrykke
NB25:112 Det virkede ogsaa paa sin · Maade – – men jeg udsatte mig for
NB19:18 den ene ell. paa den anden · Maade – / Men naar man travlt udfylder
NB23:203 Proslogium). Forresten en egen · Maade – at bevise paa. A. siger jeg vil
NB:87 fortrolig med at leve paa den · Maade – den rædsomste Maade at leve
KG, s. 78 r paa hvilken som helst anden · Maade – der er Ligeligheden. Naar dette
NB32:102 ne-Himmel, og hver paa sin · Maade – det er ham muligt – opløftes
KG, s. 201 m end paa en forskjelliggjort · Maade – det er saa frugtbart, saa lærerigt
NB7:14.c v forsøgt i alle Ting i lige · Maade – dog uden Synd. / ... Og naar den
YTS, s. 258 forsøgt i alle Ting i lige · Maade – dog uden Synd. Altsaa i denne Henseende
NB6:80 n meest pirrende og saarende · Maade – ell. er han jo en daarlig Kunstner.
NB30:105 ltid Syndens Maade er Straffens · Maade – ja Straffen er: at være til.
NB5:7 kelt Msk. skal bruges paa den · Maade – man tænke sig; men man tænker
Brev 274 misk i at spadsere paa den · Maade – men saaledes var det nok ogsaa
CT, s. 164 Goder, begunstiget paa enhver · Maade – men tænk Dig, at dette Menneske
TS, s. 58 læse den paa en ganske egen · Maade – mindst saaledes, at man er ene
F, s. 499 vistnok meget tilfredsstillende · Maade – naar der blot havde været Noget
OTA, s. 273 ymrer Mennesket. / Paa samme · Maade – naar dette antages, saa kan Talen
Oi2, s. 152 . Det Evige faaes kun paa een · Maade – og just deri er det Evige forskjelligt
NB23:120 indretter Enhver sig paa bedste · Maade – og saa tages Χstd. med som
NB35:15 r tilveiebringes jo paa den · Maade – Spørgsmaal: mon dette Hele med
FV, s. 26 ndens Maade er altid Straffens · Maade – Straffen er: det der bittrest bliver
AE, s. 130 t Spil med ham paa en omvendt · Maade – thi kun dumme Skolemestere og ligesaa
Papir 460 t ikke var skeet paa anden · Maade – være døde af Latter over
BA, s. 339 er den ved ham paa en lignende · Maade ( ɔ: en Maade, der ikke er væsentlig
DS, s. 194 tfærdiggjøre sig paa den · Maade ( da det i høiere Forstand er en Anklage
NB7:14.a an blev forsøgt i Alt i lige · Maade ( dette er Betingelsen for Medlidenhed)
BOA, s. 277 re frelst paa en vidunderlig · Maade ( en religieus Opvækkelse i almindeligere
LP, s. 10 aa en forunderlig sympathetisk · Maade ( ene forklarlig ved en ubegribelig communicatio
IC, s. 242 nbar. Det var jo nu paa anden · Maade ( historisk) blevet vist, at Christus var
Oi7, s. 297 Eet af Vigtighed, paa enhver · Maade ( i Kraft af sin Eed paa det nye Testamente)
NB29:12 dskærpet, at det paa den · Maade ( paa halv) at være Reformator er et
NB30:2 Paa hvilken som helst anden · Maade ( philosophisk, som interessant Meddelelse,
BI, s. 195 nok, at opfatte ham paa denne · Maade ( thi det Comiske maa naturligviis ogsaa
AE, s. 390 slumpe til det paa en lettere · Maade ( ved at være født i særdeles
BI, s. 106 ille det paa den værdigste · Maade ..... » men dette var, som jeg mærker,
SFV, s. 9 ag, dog forstaaet paa en egen · Maade / / / B. / » Afsluttende Efterskrift«
Not5:27 t siden den Tid / Det er en egen · Maade / Jeg er destoværre for godt et Hoved
NB27:70 – / Saa er Din Vei og · Maade / Os at raade / Hvor hardt det end gaaer
NB27:70 art nok. / ... Saa er Din Vei og · Maade / Os at raade / Hvor hardt det end gaaer
NB27:70 – / Saa er Din Vei og · Maade / Os at raade, / Hvor hardt det end gaaer
BA, s. 430 lskaber o. s. v., der paa den · Maade aabenbare sig i Ufrivillighedens Angest.
NB30:78 man har Grunde skal paa en · Maade aandeliggjøre Ægteskabet gjøre
LA, s. 63 dhed, der paa en tilfældig · Maade accentuerer det Polemiske, som hvis det
Not1:4 rheinecke. / Den foederative · Maade af Cocceius. / a) foedus naturæ ( før
SLV, s. 388 ις kom paa den · Maade af Dage, at han blev henrettet. Comisk
LP, s. 56 amilie kommer paa en unaturlig · Maade af Dage. Forfatteren af disse Linier er
IC, s. 49 , om hvem man paa utilladelig · Maade af Historien har faaet Noget at vide, at
EE1, s. 15 itel og dette Motto er paa en · Maade af mig, og dog ikke af mig. De ere af mig,
NB:12 an profiterer paa en underlig · Maade af min formeentlige Klogskab. Man siger
NB10:202 egunstiget, omfredet paa enhver · Maade af Styrelsen, understøttet ogsaa ved
IC, s. 119 liver man paa den lysteligste · Maade af Verden Christen uden at mærke det
NB32:52 nemmeste og priisbilligste · Maade af Verden det Hele med Evigheden engang
BI, s. 98 n høfligste og beskedneste · Maade af Verden en Smule Træk, der i en føie
NB3:39 nt, der paa den høfligste · Maade af Verden kunde fjerne disse Herrer, dette
BI, s. 193 sig paa den eftertrykkeligste · Maade af Verden som de, der ponere en Virkelighed;
SLV, s. 249 eer? Paa den uforbeholdneste · Maade af Verden, ja med en uskjøn Heftighed,
BI, note / Men dog paa den høfligste · Maade af Verden. / Dette er netop det fine ironiske
EE1, s. 234 relskede paa den uskyldigste · Maade af Verden. Førend der kunde være
JJ:422 r, saa dannes den dog paa en · Maade af virkelige Msker, men ved Anonymiteten
Papir 222 lige Glimt, der paa en behagelig · Maade afficere Gemyttet under Læsningen, –
NB24:153 Fred, eviterer paa enhver · Maade Afgjørelse, ønsker blot, at Alt maa
IC, s. 117 ge, og saaledes ogsaa paa den · Maade afskaffet Forargelsens Mulighed, for saavidt
NB26:7 til det Sidste. Der kunde paa den · Maade afstedkommes det Forfærdelige, at han
BA, note od sig kun paa en uretfærdig · Maade afvinde en comisk Side; thi Herre Gud,
EE1, s. 322 som om jeg ikke i fjerneste · Maade agtede paa hende. Jeg kom et langt Stykke
DS, s. 236 Veien for, at man, paa enhver · Maade aldeles bestemmede sig i Lighed med Verdens
Papir 254 le erfaret, at man paa den · Maade aldrig kommer til Bestemmelsesstedet. Man
Papir 168 tøtter og Malerier / ( paa en · Maade Allegorie) /                                     cfr.
FP, s. 21 Punct; et Punct som vi paa en · Maade allerede før have berørt, hvor vi
BA, note bekæmpes paa en mere mimisk · Maade allerede i en tidligere Dialog »
NB21:119 . / Det er paa en egen satirisk · Maade allerede naaet: Præsterne ere ikke stort
HGS, s. 198 Christne, menende sig paa den · Maade allersikkrest sikkrede mod – Christendommen,
EE1, s. 277 e ved Haanden, saa er paa en · Maade Alt gratis. Ingen maatte eie fast Eiendom.
NB12:153 aae alene, han skal, da Syndens · Maade altid er Straffens Maade, til Straf komme
SLV, s. 146 ke ville paa nogen kummerlig · Maade anbefale Ægteskabets Beslutning. Denne
NB36:31 e: han har paa en svigefuld · Maade anbragt Idealet, anbragt det saaledes,
NB32:65 dog altid er godt at det paa den · Maade anbringes, de mene vel endog, at paa den
NB10:169 at være Forf, ell. paa anden · Maade anbringes. Jeg har derfor egl. at angre
AE, s. 269 Aands-Overlegenhed han paa en · Maade anerkjender, medens han ubetinget har Magten
4T44, s. 356 d sig, at Omgivelsen paa sin · Maade anerkjendte det Gode hos En; thi blev man
AE, s. 26 rigtigt fremsat, vil paa samme · Maade angaae Enhver, deels fordi alle de Andre
Papir 596 der en Yttring, som paa en · Maade angaaer Dem, høiærv. Hr Biskop, eller
AE, s. 67 sing alene, som det paa samme · Maade angaaer ethvert Menneske, forstod at han
OTA, s. 342 igjen saa let, at det paa en · Maade angaaer ham, thi siger han: det bekymrer
NB9:75 ve for meget. Og saa paa den · Maade ankommer man uforvarendes i Evigheden,
NB10:14 sagde, at Biskop Mynster paa en · Maade ansaae mig for en Overdrivelse –
Oi6, s. 260 r for sig men paa forskjellig · Maade ansees for Repræsentanter for sand Christendom,
NB30:110 re imod end at den paa den · Maade anticiperes og derved bliver til Sludder.
AE, s. 166 en), som paa en betænkelig · Maade antyder, at Aanden i mig er fordunklet
DD:122 icisme er paa en meget betegnende · Maade antydet i Forholdet mellem de to Bestemmelser,
NB32:35 essante, han gjør paa en · Maade Askesen interessant – det allerfarligste
NB15:122.b urere her ikke er i fjerneste · Maade at » vove« Noget, at det
CT, s. 185 o kan høre den! O, strenge · Maade at adsprede Dig Dine mørke og sørgmodige
NB29:79 Historien om paa en underfundig · Maade at afkaste Χstd., vel at mærke:
KK:4 Veie til paa en reen verdslig · Maade at afklare sit Forhold til Staten. Biskopperne
NB16:57 fuldkommen Ret i paa enhver · Maade at anbefale de virkelige Forfattere Brugen
NB5:54 troe. / Paa hiin anførte · Maade at ansee Χstus for noget Stort er
SLV, s. 141 dret i paa nogen alvorligere · Maade at antage Charakteren af et Brud, han sørger
G, s. 51 er han saa god paa en høflig · Maade at antyde, at han egentlig anseer mig for
BI, s. 132 nde skyldig i paa en materiel · Maade at anvise Sjælen en bestemt Plads i
NB22:7 de Dette og Hiint, paa tilladelig · Maade at arbeide for at naae det, overladende
Oi2, s. 153 en priisbillig og comfortabel · Maade at arrangere for hans Majestæts samtlige
JJ:240 e et Msk., er det dog ikke paa en · Maade at bedrage ham. Naar han seer mig bevæget,
NB16:68 faktisk stedfindende Bedrag, en · Maade at bedrage paa, eftervises paa det fuldstændigste.
IC, s. 25 e og vil hjælpe Alle, hans · Maade at behandle den Syge paa er netop som var
EE2, s. 265 slide og slæbe, er det en · Maade at behandle et Menneske paa?« Paa
NB3:41 af Plattenslagerie, paa den · Maade at benytte en offentlig Understøttelse
NB24:99 or høi til paa en lurvet · Maade at benytte sig deraf. / Hvor anderledes,
BI, s. 310 rifter paa en mere opbyggelig · Maade at berolige og mindske den tidligere πληϱοϕοϱία.
CT, s. 113 e den end varede, i fjerneste · Maade at beskadige Sjelen. Det formaaer ikke
NB32:35 emet. Men just det, paa den · Maade at beskæftige sig med Askesen, viser
EE1, s. 135 ilstodes en Biperson paa den · Maade at beskæftige vor Opmærksomhed. Dette
AE, s. 175 a en yderst tilfredsstillende · Maade at besvare Spørgsmaalet om Sandheden:
NB29:3 e er dog virkelig en ganske anden · Maade at betragte Sagen paa end som vi betragte
AE, s. 447 en vilde være den ydmygste · Maade at bevare Forholdet paa? Mon ikke den at
Oi4, s. 220 enneske, som ( uden paa nogen · Maade at bibringe Dig Forestillingen om at være
NB10:38 er min Sjel imod paa nogen · Maade at blive anseet pathetisk for ell. at fremstille
KG, s. 284 es Slethed, er jo paa en slet · Maade at blive bedre. Og naar allerede denne
EE1, s. 266 roubadour, og haaber paa den · Maade at blive Cousinen qvit. Det er allerede
EE1, s. 28 feil maa ansees for en lovlig · Maade at blive det paa. / Det er overhovedet
2T44, s. 193 skulde være bedre paa den · Maade at blive det Store; thi da var Livet uden
NB33:9 Dig, grusomt søgte paa enhver · Maade at blive Dig qvit, for ikke at ængstes
NB33:24 Accommodation, for paa den · Maade at blive elsket, snart er Ideen den, som
BB:7 ne og Middelpunct og paa denne · Maade at blive et eneste Exempel paa en Virtuos
LF, s. 34 n det ikke anderledes; paa den · Maade at blive et Mønster i Lydighed, er jo
NB13:59 e vis paa, ikke i fjerneste · Maade at blive forstaaet! / Ogsaa saaledes benytter
NB32:15 terhaanden saae paa en fiin · Maade at blive fri for den Art Væren-Christen.
TS, s. 74 saa forsøge paa en larmende · Maade at blive Magt: det Sidste er uskjønt
Not7:11 rog helst et levende for paa den · Maade at blive mig selv entfremdet. / En reisende
NB10:196 om, at det er nemt nok paa den · Maade at blive objektiv – i Tilfælde
Not11:12 behøver ikke paa nogen anden · Maade at blive real. I Ideen ligger ingen Nødvendighed
DS, s. 240 er unegteligt en meget mislig · Maade at blive Troende og Christen; den har ogsaa
4T43, s. 126 tet, der formaaede paa nogen · Maade at bortdrage hans Tanke fra den. Herren
LA, note en Sindrighed i Planen: paa den · Maade at bringe de tvende Tidsaldere sammen!
G, s. 94 anlediget, for ogsaa paa denne · Maade at bringe ham frem. Enhver Bevægelse,
OL, note eren af de 5 Stykker til paa den · Maade at bringe ham i Modsigelse med sig selv.
NB33:50 ikke umenneskeligt paa den · Maade at bryde med sin Art, at blive saaledes
AE, note n tage sig ud, uden i fjerneste · Maade at bryde sig om at realisere Noget deraf.
NB31:99 e falde paa end i fjerneste · Maade at bære sig saaledes ad. Naar han mærker
BA, s. 458 en der gives en langt nemmere · Maade at dannes langt grundigere paa. Tag Muelighedens
NB30:77 være hemmelig Politie paa den · Maade at det almindelige Politie er – Gavtyvene:
NB32:50 tykhudede Tølpere. Hans · Maade at dræbe paa, hans Ironie vil være
NB21:131 ja i Sandhed paa den · Maade at eie Titel af Reformator det er Tyverie.
CT, s. 117 erlige Næringsvei, paa den · Maade at erhverve Haab! Er det ikke lige saa
EOT, s. 271 d det Mindste til i fjerneste · Maade at erhverve ham Syndernes Forladelse, at
TS, s. 72 have glemt Talen; men paa den · Maade at erindre den er dog at være en glemsom
NB18:26 meente det var saa nemt paa den · Maade at evitere – og just denne Eviteren
EE1, s. 373 k paa en saadan tilfældig · Maade at faae at vide en Dames Navn. Det er som
AE, s. 157 g gives der en underfundigere · Maade at faae at vide, om han lyver. Man lade
NB34:29 let nok i sin Magt paa en anden · Maade at faae Det, han vil see, om det lader
F, s. 475 nt, fordi jeg haabede paa anden · Maade at faae Dig til at afstaae fra Dit Forehavende,
NB32:132 rhold taler om paa en fiin · Maade at faae En fjernet) Χsthedens Historie
NB34:38 r ønske paa den nemmeste · Maade at faae en Vished af den Art, at vi ganske
OTA, s. 200 lv kommer til paa en ulovlig · Maade at faae Fordeel af det Gode ( tjene Penge,
NB11:194 ret, haabende paa, paa den · Maade at faae Knuden løst, og Ansvaret skubbet
AE, s. 402 vundet ved paa en eller anden · Maade at faae Scenen flyttet fra Existents over
EEL, s. 65 ig for nu paa en saa kjedelig · Maade at falde Læseverdenen til Besvær
EE2, s. 199 a den ene eller paa den anden · Maade at fare vild, at dette gjelder med samme
EE2, s. 114 aa den dybeste og inderligste · Maade at finde Gud – gjennem Smerte og
NB20:10 lig og human nok til paa en smuk · Maade at finde sig i ja næsten at gjøre
NB32:132 s Historie er: paa en fiin · Maade at fjerne Gud mere og mere ved at bygge
NB20:99 han agter ikke i fjerneste · Maade at forandre sit Begreb om hvad Kjerlighed
NB23:160 faldet mig ind end i fjerneste · Maade at foranledige Discussion; Prof. N. synes
IC, s. 145 ethode er en langt grundigere · Maade at fordre Troen paa. Den sidste Methodes
Papir 85 p. 61 – / Det var ogsaa en · Maade at forene Livet og Christendommen paa (
Oi2, s. 152 t den beqvemme og comfortable · Maade at foretrække. F. Ex. Vand; Vand er
BN, s. 121 este gjorde Alt for paa enhver · Maade at forhindre det mere end Uanstændige
Oi5, s. 238 tte os sammen, eller paa den · Maade at forhindre os i, hvad vi Dyre-Skabninger
KG, s. 65 det, dette er jo paa en anden · Maade at forhindre sig selv i at gribe det Christelige;
SFV, s. 13 et var min Opgave, paa enhver · Maade at forhindre, at jeg blev den Anseete,
SLV, s. 429 eed paa en tilfredsstillende · Maade at forklare Almeenaandens svage Livs Yttringer
NB:7 lige det Modsatte, for paa den · Maade at forkleine. Idelig og idelig at være
NB18:92 gt er udsat for: o, paa den · Maade at forkynde Χstd er noget Andet end
NB6:85 t Motto paa hele den moderne · Maade at forkynde Χstd. det Ord af Thales:
EE2, s. 239 eneste et Menneske værdige · Maade at forstaae ham paa, at man i Frihed tilegner
NB8:63 forstaaer, er den eneste grundige · Maade at forstaae paa, og man forstaaer kun i
NB27:72 hiske, for ikke i fjerneste · Maade at forstyrre, ved at bortlede Opmærksomheden
NB29:105 det, og som ikke har anden · Maade at forsvare sig paa end at plumre Vandet
Papir 141 aa, er, hvor consequent den · Maade at forsvinde paa er ind i hele den Anskuelse,
Not8:20 klig talt er det den eneste · Maade at frelse hende paa, at give hendes Sjæl
EE1, s. 55 iggende, paa en saadan ussel · Maade at frelse sig selv, som at tabe sig selv
F, s. 482 hed, men kun søger paa denne · Maade at frelse sin Sjel og Bogen ud af al Context
NB31:60 aa noget Nyt. Man siger: paa den · Maade at følge efter, det blev altfor alvorligt.
BI, note et Polos? Du leer? Er det en ny · Maade at føre Beviis paa, at lee ad det, man
OIC, s. 213 t forskylde paa nogensomhelst · Maade at gaae for hurtigt tilværks, vovede
PCS, s. 134 en Civile den Militaire. Hans · Maade at gaae og staae paa, hans Gebærder
AE, s. 177 e Veiene paa eengang, hvilken · Maade at gaae paa for et existerende Menneske
NB9:28 evige Dag paa een ell. anden · Maade at gavne Usandheden og Løgnen. /
KG, s. 246 ellige Skrift paa forskjellig · Maade at give denne vor jordiske Tilværelse
FV, s. 24 ne: istedetfor end i fjerneste · Maade at give det Skin af, at der dog ere saadanne
Papir 469 kke paa den allerfarligste · Maade at gjøre Χstd. umulig. Thi disse
NB30:30 forladt mig. / Mig synes paa den · Maade at gjøre Χstus i Penge er værre
CT, s. 132 re istand til i endnu fuldere · Maade at gjøre Andre rige, ved at meddele
CT, s. 197 s Vrimmel. Der gives en anden · Maade at gjøre Bod paa, den, at være ret
NB11:103 da ikke Tale om muligt paa den · Maade at gjøre Cotterie for en Bog –
NB6:81 s Sag, det er en uchristelig · Maade at gjøre det paa, om end til en Tid
Oi5, s. 228 i Retning af paa en fornuftig · Maade at gjøre dette Liv saa nydelsesrigt
NB6:74.b , den Gang: om muligt paa anden · Maade at gjøre dog noget Godt til Vederlag
EE1, s. 41 jeg ikke. Det er en rædsom · Maade at gjøre Erfaringer paa. / Det er mærkeligt
NB19:71 d den, som uden i fjerneste · Maade at gjøre Fordring paa Myndighed end
EE2, s. 61 rkelse ved paa en eller anden · Maade at gjøre Kjærligheden til en Forpligtelse,
BOA, s. 144 mer til paa en reent forkeert · Maade at gjøre Lykke i Verden o: s: v:. Det
NB32:134 ammethed, en høitidelig · Maade at gjøre Nar af En paa. Hvilken uendelig
Papir 482 Nei, men naar det, paa en fiin · Maade at gjøre Nar af Gud ansees for Gudsdyrkelse,
CT, s. 188 Og er dette ikke en ypperlig · Maade at gjøre Prøve paa, hvor herligt
NB18:7 sørger man selv for paa enhver · Maade at gjøre sig Livet profitabelt ( hvorved
NB31:136 a saaledes ad: efter paa enhver · Maade at have betrygget sig deres Dyre-Existents
NB34:22 n da kan siges paa nogensomhelst · Maade at have præsteret Noget i Retning af
Oi7, s. 287 ver Barnefaderen. Thi paa den · Maade at have Religion er, aandeligt, en comisk
Oi7, s. 286 gion. / Hvor ynkeligt paa den · Maade at have Religion. Som Mand har man ingen
Oi7, s. 316 derst interessant. / Paa den · Maade at have Sands for det Interessante, deri
NB11:133 er selv paa een ell. anden · Maade at have sit Udkomme og saa at præke,
AE, s. 246 uden dog paa en afgjørende · Maade at have tilegnet sig det ( men det Christelige
NB7:41 – men mener paa anden · Maade at have tjent det, og mener at forstaae
Oi5, s. 235 eligt, saa lumpen, saa nedrig · Maade at have tjent sine Penge – thi, christeligt,
NB28:29 allerbedst uden i fjerneste · Maade at have tænkt paa den Tanke, falder
NB29:44 rmere til lykkedes det paa den · Maade at hele Slægten blev degraderet. Af
Oi2, s. 152 n faaes paa den besværlige · Maade at hente det op fra Posten, men som ogsaa
NB10:177 de, gjør lidt Forskjel i min · Maade at hilse paa, seer halv adspredt paa Den,
NB26:84 lv – altsaa paa samme · Maade at hjælpe dem, saavidt det er muligt,
EE2, s. 188 odt og har jo søgt paa Din · Maade at hjælpe Dig. Grunden, hvorfor jeg
NB6:65 ae, at dette er den sandeste · Maade at hjælpe en Anden paa. / Og see, saa
AE, s. 110 rste, haane ham, for paa den · Maade at hjælpe ham til den absolute Begyndelse,
AE, s. 25 ælperes Bistand for paa den · Maade at hjælpe mig ind i Christendommen.
Oi7, s. 300 n kalde det saa? – fiin · Maade at holde Gud for Nar, og at foranledige
PMH, s. 67 jøre sig selv, for paa den · Maade at hævde Gjentagelsen, hvilket er det
BOA, s. 154 dlagt sit Embede, for paa den · Maade at imødekomme det Bestaaende? Nei, han
Oi7, s. 310 at forkaste den er dog paa en · Maade at indlade sig med den«. /
NB22:36 mmelse, ell. overhovedet paa den · Maade at indlade sig med Folk; thi han veed med
Brev 307 ng eller paa nogensomhelst · Maade at influere paa Beskaffenheden af denne
LF, s. 33 ved Steenkast eller paa anden · Maade at jage den bort fra dette Sted, ak et
F, s. 486 e Een til paa en underfundigere · Maade at komme Den for Øie, af hvem man ønsker
NB31:128 re det i den Formening paa den · Maade at komme ham nærmere. Dette er lige
NB19:47 sit Høieste. / / / En mildere · Maade at komme ind i Χstd. paa. / /
AE, s. 39 gtignok betænkeligt paa den · Maade at komme ind i Christendommens Sandhed.
Oi6, s. 260 en, menneskelig, hæderlig · Maade at komme lykkelig og vel gjennem dette
Not4:44 at det eneste Middel til paa den · Maade at komme til Tro er en dybere Undersøgelse
LP, s. 56 troer han, her paa en naturlig · Maade at kunne ende sin Omtale af » Kun
NB22:63.a d ikke skjønnes i fjerneste · Maade at kunne forhindre hende i at gifte sig
NB11:92 at mærke uden paa nogen · Maade at kunne oplyse, at der stod dem andre
SLV, s. 230 er Frelse mulig; men paa den · Maade at kunne vise Deeltagelse, vidner utvivlsomt,
NB10:199 g har studeret den lidende · Maade at kæmpe paa trods nogen Feldtherre
NB36:4 den er for ophøiet til paa den · Maade at lade sig imponere af een eller Millioner
Papir 548 det er afskyeligt, paa den · Maade at lade som Ingenting, og egl. bruge Guds
NB17:105 forlyste dem saadan paa en · Maade at lege med ved at høre mig tale om
AE, s. 120 Menneske er mere end paa den · Maade at lege Selskabsleg. Og Eet endnu: naar
NB32:95 ication. I ethvert Fald den · Maade at leve for Idee paa, som jeg lever er
NB23:22 som ikke ønskede paa den · Maade at leve i Ro. / Sandt nok, Χstd. vil
CC:25 t mig, som taler? See paa den · Maade at leve i Tiden og døe i Tiden, det
NB30:126 dt om; og Sandheden af vor · Maade at leve paa er egl. den: vi elske os selv
NB19:89 te Inderlighed. / Sandt min · Maade at leve paa kan have og have haft sin Betydning
Oi7, s. 313 at blive udgriint o. D.: den · Maade at leve paa maa for Menneskenes Mængde
NB24:122 / Saaledes siger jeg ogsaa: den · Maade at leve paa som vi lever, er det Χstd?
NB25:100 til det Fordrede, men de Andres · Maade at leve paa til det saadan Fordrede –
NB24:122 lt Dette ( denne hele verdslige · Maade at leve paa) er det Benedicts eller er
IC, s. 24 eller ikke det Mindste i hans · Maade at leve paa, der modsiger det. Med Gjerningens
NB4:71 de Fornemmes Ugunst ved min hele · Maade at leve paa, just fordi jeg var villi
SFV, s. 69 eren, kunde føres mod min · Maade at leve paa, kan ene udtrykkes saaledes,
NB17:43 gt i Sammenligning med den · Maade at leve paa, som lader det Evige staae
NB24:84 Hamburg 1828 p. 235. / Socratess · Maade at leve paa. / / Der fortælles om ham,
NB:87 aade – den rædsomste · Maade at leve paa: at fortrylle og forbause hele
AE, s. 185 , maa den væmmes ved deres · Maade at leve paa: gives der noget bedre Modbeviis
NB33:50 n søger derfor paa ingen · Maade at lægge Forholdene saaledes til Rette,
KG, s. 336 . Er det nu ydmygende paa den · Maade at lære det Sande! Og saaledes ogsaa
NB23:118 1ste D. 1ste Afd. p. 109. / Vor · Maade at læse det N. T. paa / Tænk en af
SLV, s. 189 er man sikkret mod paa denne · Maade at løbe vild. Men derfor er jeg saa
JC, s. 47 end gjorde den Anden paa den · Maade at lønne sin Velgjører. / Den, der
DS, s. 251 ifornem Geistlig, for paa den · Maade at lønnes for sin Selvfornegtelse, at
NB11:132 et min Tanke) paa en anden · Maade at maatte see at sikkre mig mit Udkomme.
NB35:27 nk det at være død paa den · Maade at man blev spiist af Kanibaler –
NB27:49 Magten, og Magten til paa enhver · Maade at mishandle dette Msk; naar et Msk i Inderlighed
Papir 342.a nske) / NB. Jeg tænker den · Maade at mystificere paa skal være probat.
Brev 87 ønsker jeg ikke paa nogen · Maade at mætte. / An / dem Hern Cand. Boesen
NB34:20 listig Opfindelse: paa den · Maade at naae Udmærkelse blandt Msker, at
NB23:58 / Det er en mere storartet · Maade at narre Døden paa end hiin Epicurs:
BA, note føle sig smigret ved paa den · Maade at nyde den sjeldne Ære, der bringer
NB5:83 det er behagelig-grusomt paa den · Maade at nyde sin egen Retfærdighed. /
Not9:1 stus. Begge Dele er en anden · Maade at nægte Forjættelsen. – Opfyldelsen
NB28:54 offres, paa een eller anden · Maade at offres for Andre, for at faae Ideen
NB32:94 at de her forene sig er at denne · Maade at offres paa er forsaavidt ideeløs,
BI, s. 278 s som et behersket Moment, en · Maade at omgaaes Folk paa, og det bestyrkes yderligere
TS, s. 63 er tillader sig paa en udannet · Maade at omgaaes Guds Ord. / Nei, nei, nei! Dette,
NB11:146 da det Ligegyldige; thi paa den · Maade at omtale gjør hverken fra ell. til.
KG, s. 222 d. Og dog er dette den eneste · Maade at opbygge paa. Men i den velmeente Ivren
FEE, s. 49 hi det var jo en meget streng · Maade at opdage Forfattere paa. / Langtfra at
EE1, s. 108 gt sig i ogsaa paa en anden · Maade at opfatte Don Juan. At det forholder sig
TSA, s. 77 slaae mig ihjel, for paa den · Maade at opvække ham eller den til at antage
NB26:69 det: er det forsvarligt paa den · Maade at overlevere Χstd. fra Slægt til
SD, s. 141 est angest ved paa en listig · Maade at paadutte den, at den selv nok veed,
AE, s. 129 t indsmigrende og forlokkende · Maade at paatvinge En det. Eller den Besluttede
AE, note n hævet over en mere barnlig · Maade at philosophere paa, noget han f. Ex. i
AE, s. 97 r om den skjønne græske · Maade at philosophere paa, saa erindrer L.
Oi3, s. 194 aldeles om, eller paa en fiin · Maade at praktisere den udenfor: under Skin af
EE1, s. 156 r udseet til paa en underlig · Maade at redde den Oedipske Slægts Hæder
AeV, s. 79 de Trop vidst Besked om denne · Maade at reise paa, da skulde han ikke have lidt
AeV, s. 79 nden er det en ret besparende · Maade at reise paa, som aldrig er faldet mig
NB13:51 re Christen. Uden i fjerneste · Maade at rose mig af at være nogen overordentlig
BI, note m jeg mærker, ikke den sande · Maade at rose paa, den bestaaer deri, at man
BI, s. 106 jeg mærker, ikke den sande · Maade at rose paa; den bestaaer deri, at man
Papir 318 tterne her paa en skjøn · Maade at savne den afdøde Konge, saaledes
EE1, s. 396 han har en ganske egen · Maade at see paa, saa bestemt, saa iagttagende,
NB7:69 de Gud, det var en frygtelig · Maade at seire. Nei noget Vanskabt Noget, som
NB30:53 Pressen bruges til paa den · Maade at signalisere. Udbredtheden vilde dræbe
BI, s. 129 og Væsen, søger paa den · Maade at sikkre det Continuerlige, saa skjønner
NB14:62 dse Goethe og Mynster paa enhver · Maade at sikkre sig at blive uvidende om, at
EE:59 ver Dag lod dem pidske for paa den · Maade at skaffe dem Motion – saaledes lever
Papir 433 at vil være en passende · Maade at skaffe dem tilveie, og mener tillige,
NB30:110 ad det angaaer med paa den · Maade at skaffe sande Χstne, da er dette
NB23:207 det nu hans Forretning, paa den · Maade at skaffe sig Penge, og Penge maa han have,
NB27:16 skulde behage Gud paa anden · Maade at skaffe Udvei. Og fremfor Alt har jeg
NB7:20 fundet sig i paa en saa mild · Maade at skilles fra mig, fordi jeg var tungsindig.
NB25:82 le Fugl – for paa den · Maade at slippe fra Opdragelsens Alvor. /
Brev 262 r antages at svare til den · Maade at spadsere med Dem paa, naar jeg kommer
Brev 262 ev, der udtrykker en anden · Maade at spadsere med Dem paa, som naar Portneren
Brev 262 lde vil derimod ved denne · Maade at spadsere paa ikke indtræffe, det
CT, s. 242 oet ham? Der er maaskee ingen · Maade at spørge paa saa indtrængende, saa
4T44, s. 357 lgelse ved paa en overdreven · Maade at stille sig selv frem som det Godes Talsmand,
NB20:22 veverdenen havde opdaget en · Maade at stjæle paa, som gjorde det til en
NB11:165 toriteten. / Auctoritetens · Maade at stride paa er denne: lad mig faae Dig
Brev 162 en temmelig vidtløftig · Maade at svare igjen. / At De vilde vedligeholde
KG, s. 100 med alle Christi Svar; denne · Maade at svare paa, at svinge af fra Spørgsmaalets
AE, s. 249 lykkedes mig paa en indirecte · Maade at sætte Christendommen i Forhold til
Oi5, s. 238 ndfald Gud kunde faae paa den · Maade at sætte os sammen, eller paa den Maade
NB24:54 t forekom mig altfor let en · Maade at sætte saa alvorlige Tanker ud paa,
Papir 252:3 endelig lærer ham en · Maade at sætte sig i Forbindelse med Aanderne
KG, s. 290 , nu har udfundet en snildere · Maade at sætte Snaren paa, saa det temmeligt
BA, s. 426 er ogsaa oprørende paa den · Maade at søndertræde de Svage. Man troer
Brev 43 gjenemhegles for sin listige · Maade at tage den Sag paa. Det var derfor min
Papir 371:1 til mere scenisk paa en · Maade at tage Partes med i Udviklingen; hvortil
4T43, s. 155 m det er en Glæde over al · Maade at takke atter og atter. O! al god og al
KG, s. 56 itidelig og i Sandhed alvorlig · Maade at tale om det Verdslige? Og hvis det var
OTA, s. 408 Saligheden, ved paa en anden · Maade at tale om sit Livs Trængseler at vise,
NB23:66 rfor blev ydmygere. Men min · Maade at tale paa blev forandret, jeg sagde sjeldnere
NB20:113 den. Men Forskjellen mellem min · Maade at tale paa og den hidtil brugelige: er
NB12:108 det aldeles udialektiske i den · Maade at tale paa. Idet man prædiker opmuntrende
IC, s. 230 rsonligheder« paa den · Maade at tale til andre Mennesker. Ved Personligheder,
NB28:76 paa paa nogensomhelst personlig · Maade at tale til den Anden om Evigheden og Salighedens
JJ:291 at et Suk uden Ord er den bedste · Maade at tilbede Gud paa. Det lyder ret godt,
SLV, s. 288 e paa at forandre mig. Denne · Maade at tilegne mig det paa, er ganske à
KG, s. 293 hed. Sandeligen, der gives en · Maade at tilgive paa, som kjendeligt iøinefaldende
EE2, s. 201 me dens Dannelse, for paa den · Maade at tilveiebringe Ligheden; han vil bevare
Oi3, s. 198 f Mennesker, som agte paa den · Maade at tjene deres Brød. / Blandt disse
ER, s. 202 e siges – sørgeligste · Maade at tjene Penge paa! – at leve af,
NB6:50 ft og Styrke og Mod til den sande · Maade at tjene Sandheden paa. Bliver man fræk,
Brev 81 blot een Time daglig paa den · Maade at træde Mølle, og saa lade min Hypochondrie
CT, s. 184 d. Ikke sandt, det er en egen · Maade at trøste paa! Istedetfor deeltagende
NB2:157 med sig, ell. ogsaa paa en · Maade at tvinge dem til at forfølge ham, at
EE1, s. 177 sig for paa ofte modsigende · Maade at tænke det, men formaaer det ikke.
PCS, s. 136 et til en Umulighed paa nogen · Maade at udtrykke det Militaire; hans Holdning
EE2, s. 144 re ophøiet, en guddommelig · Maade at udtrykke paa, at deres Ønske lader
KG, s. 346 lv intet Skridt for paa nogen · Maade at uleilige eller nøde. – Vil
NB23:106.a illod dem at offre og paa den · Maade at unddrage sig Forfølgelsen. /
BI, s. 141 ore Mænd, paa en behagelig · Maade at underholde sig med dem om deres Fata,
IC vil tilgive Synder! Der er kun een · Maade at undgaae Forargelsen paa, ved at troe;
OTA, s. 399 atte vi vel sige, at paa den · Maade at veie er ingen Kunst; Kunsten begynder
TS, s. 61 gjorde Nar af ham ved paa den · Maade at vende Sagen; men da en menneskelig Konge
CT, s. 87 r det, paa en forfærdelig · Maade at vide, hvor stærk Du er – thi
CT, s. 72 n, en oprørsk, en ugudelig · Maade at ville have Guds Hjælp, eller paa
CT, s. 76 n, en oprørsk, en ugudelig · Maade at ville have Guds Hjælp. Det er Overtro.
NB4:155 hen. Men paa denne formelle · Maade at ville hæve en Indesluttethed ved
JJ:362 gger netop i det Samme, paa denne · Maade at ville lade Christend. vederfares Ret
IC, s. 176 e bevæge Dig til paa nogen · Maade at ville lide i Lighed med ham, altsaa
IC, s. 174 l Handling, til dog paa nogen · Maade at ville lide i Lighed med ham? Du tvinges
NB14:144 er Lægen villig til paa den · Maade at ville lide mere end den Syge, saa helbreder
BI, s. 329 paa noget Bedre, men paa den · Maade at ville poetisk gjenleve sig selv, saa
CT, s. 72 n, en oprørsk, en ugudelig · Maade at ville undvære Guds Hjælp. /
NB33:37 af en høiere.). Paa den · Maade at ville være Χsten er Mangel paa
NB11:158 t Foragt for sig selv i paa den · Maade at ville være med i Verden; Publikum
BOA, s. 151 skulde friste Andre; paa den · Maade at ville være ualmindelig, det er ved
NB36:2 en den allerfornøieligste · Maade at være Χsten paa, at være det
EE2, s. 291 ovne, veed jeg ogsaa, men den · Maade at være beskæftiget paa, som min
DS, s. 252 gives egentligen kun een sand · Maade at være Christen paa: Discipelen. »
NB10:28 et er mere alvorligt end paa den · Maade at være den Alvorlige som forkynder
PCS, s. 134 e Kast med hele Legemet, hans · Maade at være elskværdig paa og farlig
NB31:121 ger Du, » er det paa den · Maade at være et betydeligt Msk?«
NB29:95 vistnok siges paa en lumpen · Maade at være et Offer for hele denne Professor-Nederdrægtighed,
NB5:71 tolthed og Egoisme. / Men paa den · Maade at være for Gud, hvor saligt det end
KG, s. 146 hed, det var paa en barnagtig · Maade at være fornem af det Christelige. Men
Papir 577 nu har oplyst, indseer, at den · Maade at være gageret paa som han er det,
EE1, s. 240 ovede ham derimod paa enhver · Maade at være ham til Tjeneste i at sætte
CT, s. 60 e Nogen sige » paa den · Maade at være i Høihed er slet ikke at
CT, s. 60 ns Tilknytningspunkt. Paa den · Maade at være i Høihed, det lader sig gjøre
AE, s. 308 ave meent, derved i fjerneste · Maade at være kommen Besvarelsen nærmere:
NB29:96 holde ud paa den underfundigste · Maade at være med i Alt, saa han maaskee ikke
NB21:131 det da heller ikke paa den · Maade at være reformatorisk. / Communismen
NB18:97 a Χstus var død! Paa den · Maade at være skilt fra Χstus, efter
Oi4, s. 219 saa prisbillig og tiltalende · Maade at være tillige Christen, at faae i
NB30:54 Lidelse; og Svaghed, paa enhver · Maade at værge sig mod Lidelse. Qvindens Svaghed
NB32:16 det er Mskets Taktik, hans · Maade at værge sig paa. Som man tager mange
IC, s. 220 ligner ganske en Avisskrivers · Maade at yttre sig paa. / Dette er let at forstaae.
EE2, s. 307 Søger han ikke paa enhver · Maade at ængste Ægtemændene, fremstiller
SLV, s. 306 n ligesaa tragisk som comisk · Maade atter finde Virkeligheden lettere. O! at
IC, s. 163 vilde det at drages paa denne · Maade atter være at bedrages. Dette vilde
Brev 159.3 ene eller paa den anden · Maade baade Dem og hende, bevæge til Noget,
EEL, s. 65 dog paa en mere afgjørende · Maade baade i Formen og derved, at det siges
NB25:49 e Guds Sag, men paa en fiin · Maade bedrage Gud ind i min Fordeel – thi
EE1, s. 260 thi han er jo paa en · Maade bedragen, forsaavidt som han har troet,
AE, s. 247 r Humoren ikke med. Paa samme · Maade bedrager den moderne Speculation, ja man
DS, s. 214 rt. Jeg gjør mig paa ingen · Maade bedre end Andre. I en vis Forstand er jeg
IC, s. 167 aa vil man ogsaa paa en anden · Maade bedre komme til at forstaae Ordet. Thi
Oi4, s. 213 et var Millioner, man paa den · Maade bedrog for det Høieste og Helligste,
NB20:118 Herre Gud. / Paa den · Maade befrier Verden sig altid for Indtrykket
SLV, s. 382 gjør til Helt. Paa anden · Maade begeistres Poesien ikke ved Banden og Trumfen
Brev 122 da tilhører vel paa en · Maade Begrebet Ironi Oldtiden, men tilhører
NB4:160.a ygdom er dog paa en ell. anden · Maade begrændset, ved Clima, Alder o: s: v:
NB29:19 samme Secund det end i fjerneste · Maade begynder med officiel Χstd. i samme
BOA, s. 241 ynderligt. Ogsaa paa en anden · Maade behandler han stundom Læseren aldeles
LP, s. 48 som den, der paa en oprørsk · Maade behersker Personen. Herfra kunne vi nu
LP, s. 33 uden at man derfor i fjerneste · Maade behøver at have forstaaet alle mulige
EE2, s. 23 formodentlig sige: ja paa den · Maade behøver man aldrig at handle; jeg vil
TTL, s. 445 olde Tanken og ikke paa anden · Maade bekymre Dig om Betragtningen end ved at
3T44, s. 234 t Ordet selv paa forskjellig · Maade bekymrer sig om det Forskjellige. Thi naar
CT, s. 241 s Alt; det paa en besynderlig · Maade bemægtiger sig Dig, saa det slet ikke
NB29:106 han jo paa een eller anden · Maade benytter sig af den usande Udbredelse,
NB2:264 re Forfatter har jeg paa en · Maade benyttet Publikum som min Fortrolige. Men
Papir 541.a Hele staae hen! / paa enhver · Maade beqvemt og godt indrettede, opfinde selv
Oi6, s. 262 l: tør en Christen paa den · Maade berolige sig? » Afskyeligt«
Papir 541 jent med, at Nogen paa den · Maade beroliger Dig, at han, maaskee endog under
JC, s. 47 iil og Taarer paa en underlig · Maade berøre hinanden. Naar han betænkte,
NB14:12 da jeg var blevet paa anden · Maade berørt af stærke Indtryk i modsat
EE1, s. 234 rlighed, har paa mangfoldig · Maade berørt mit personlige Liv, og ved denne
CT, s. 128 derved har han ikke i mindste · Maade berøvet noget andet Menneske Noget,
BI, s. 201 gsmaal, at han paa en dobbelt · Maade besidder Hukommelse, naar Nogen nemlig
TTL, s. 422 nken, og ikke paa nogen anden · Maade beskæftige Dit Sind med Overveielsen
KG, s. 301 Noget, som paa saa mangfoldig · Maade beskæftiger Menneskenes Tanker, ofte
NB16:31 , Sandhed o: D: ikke i fjerneste · Maade beskæftiger Mskene, men blot Piat. Men
FB, s. 156 sit Liv end ikke i fjerneste · Maade beslægtet med de Stores. Enhver, der
EE2, s. 151 Brev instar omnium, jo paa en · Maade bestandig har seet Dig hos mig, saa er
Papir 366:3 , o: s: fr., for paa den · Maade bestandigt at faae det bedre og bedre at
BOA, s. 286 atter og atter og paa enhver · Maade bestyrker dem i, at de ere Christne. Lad
Oi5, s. 250 agtige er ogsaa paa en anden · Maade betegnende for officiel Christendom. Det
BB:37 mstændighed, at det paa en · Maade betinger de følgende Stadier; eller
EE2, s. 272 ange Mennesker ikke paa denne · Maade betragte Næringssorger, er ingen Indvending;
BN, s. 114 Raserie; skulde jeg paa nogen · Maade betragtes som en Rasende, maatte det være,
SLV, s. 41 s, og paa en hemmelighedsfuld · Maade betroede mig, at det, han gik ind at hente,
3T44, s. 241 virke, eller paa nogen anden · Maade bevirke, at den » slutter feil«
SLV, s. 73 nyt Beviis, der paa en anden · Maade beviser den samme Sætnings Rigtighed.
Not4:12 kke af Guds Tilvær. Paa samme · Maade beviser han Sjælens Udødelighed,
LF, s. 18 iv, som kun paa en sørgelig · Maade beviser, at Mennesket ved Talen udmærker
Brev 21 , at just Du skulde paa nogen · Maade bidrage til at accreditere en Skjødesløshed,
EE1, s. 269 paa vort Theater paa enhver · Maade bidrage til at vise og lade ahne Situationens
DSS, s. 122 es for Vrøvl, og paa anden · Maade bidrage til, at Spørgsmaalet om hvad
IC, s. 245 sig mærke dermed. Paa den · Maade blev den bestaaende Christenhed en Samling
Not8:25 skjønt; ogsaa paa denne · Maade blev den opelsket. – / Hvor det dog
AE, s. 309 e være Handlingen. Paa den · Maade blev der slet ingen Handling, men det Intellectuelle
AE, note , saa er Talen gudelig. Paa den · Maade blev det at bande, naar man bruger Guds
JC, s. 36 et Forbigangent, men paa den · Maade blev det ingen af Delene. Herover blev
F, s. 471 Fødselen. Ogsaa paa en anden · Maade blev det mig tydeligere og tydeligere,
Brev 266 det aabenbart, at paa den · Maade blev dog Intet fast. Socrates derimod havde
EE1, s. 70 ge Magt, som saaledes paa en · Maade blev en Magt udenfor ham selv, der afviist
NB6:36 aa besynderligt, at jeg paa nogen · Maade blev foranlediget til at udgive den lille
AE, s. 244 e, men som jeg paa en ironisk · Maade blev fritagen fra at realisere. Og naar
AE ere hvad jeg havde villet. Paa den · Maade blev jeg et tragi-comisk interesseret Vidne
Papir 15 aa, at han paa en vidunderlig · Maade blev kaldet til Apostel, og havde modtaget
F, s. 514 rning mod mig, paa en underlig · Maade blev min Skyldner; ja det blev saa langt
Brev 194 or, at Du paa en behagelig · Maade blev overrasket kan Du takke Henrich for.
NB16:42 n Skyld, naar jeg paa nogen · Maade blev vigtig lige overfor Gud, som havde
NB24:145 adanne Mænd, som paa en · Maade bleve Martyrer, forsaavidt de kom til at
AE, s. 225 naar de netop ved Antagelsens · Maade bleve satte over i Usandheden. Og derfor
Oi5, s. 241 Lindring.« / Paa den · Maade bleve vi Alle Christne. Og nu gik det flot
KG, s. 100 , hvor Mangen er ikke paa den · Maade bleven bedragen, ja som forgjort. /
NB:47 d paa en høist usædelig · Maade bleven forvansket. / Er det Smaalighed
AE, note , eller den er paa en svigefuld · Maade bleven færdig ved at slaae Alt sammen
EE1, s. 299 eg selv er jo paa en ulovlig · Maade bleven Medvider. At glemme det Hele vil
EE1, s. 96 agn, saa er den paa en anden · Maade bleven opbevaret. Som bekjendt har nemlig
BOA, note id paa en høist usædelig · Maade blevet forvansket. Da saa Mange, der aldeles
IC, s. 49 thi Christendommen er paa den · Maade blevet Hedenskab. Der er i Christenheden
Brev 274 var jeg dog paa een eller anden · Maade blevet siddende i Vanskelighederne uden
IC, s. 49 er paa utilladelig og ulovlig · Maade blevet vidende om Christus – thi
LP, s. 55 man ikke kan paa en skikkelig · Maade blive af med en eller anden Person, da
NB6:92 deligheder paa en rørende · Maade blive commensurable for Guds-Forholdet.
PMH, s. 78 . Ved at citeres paa den · Maade blive de i det Høieste kun at betragte
FB, s. 171 ei, maa han aldeles paa samme · Maade blive den Enkelte og trænger da ikke
NB27:50 Livs Goder, som paa enhver · Maade blive Dig og Din Tragten derefter til Deel:
NB26:96 de Overflødighed over al · Maade blive Dig til Deel. 1) Naar jeg gjorde
AE, s. 516 Forstand paa en betænkelig · Maade blive et tvetydigt Avancement for Vrøvl
AE, s. 140 rændsen paa en eller anden · Maade blive et Vilkaar. Skjøndt det Verdenshistoriske
NB32:102 de saa jeg end i fjerneste · Maade blive forstaaet i en Tid, hvor al Taktik
NB30:53 Alle, gjør, at de paa en · Maade blive kjede og lede af ham, gale i Hovedet
BA, note vidende, vil paa en eller anden · Maade blive mere end den empiriske, historisk
NB27:40 nde da her ikke i fjerneste · Maade blive Tale om at give Grunde, eller om
Papir 582 ved Χstus. / Paa den · Maade bliver Χstd. den Religion, hvis Særkjende
NB30:40 f ret at nyde dette Liv. Paa den · Maade bliver Χstd. saa rædsomt det Modsatte
NB33:37.a hristen paa forskjellig Vei og · Maade bliver Χsten – altid Forskjellighed,
BOA, s. 239 re sin Ven – og paa den · Maade bliver Abraham Troens Fader. Saavidt er
FB, s. 182 , der paa den ene eller anden · Maade bliver afgjørende for hans Liv. Er dette
KG, s. 322 t dog, at Nøden paa enhver · Maade bliver afhjulpen, og at der om muligt bliver
AE, s. 394 hvis han da ikke paa den · Maade bliver aldeles uvidende om at Inderligheden
LA, s. 96 synge i Psalmebogen. Paa den · Maade bliver Alt tilladeligt for Principets Skyld,
NB2:211 ære Christendom. Paa den · Maade bliver Christendommen let potenseret Livs-Nydelse
BA, note ieblikket paa en tilfældig · Maade bliver commensurabel for det Evige. Det
Papir 323:2 sammen ( thi paa en egen · Maade bliver der altid noget sandt i Bøndernes
NB8:55 ikke Din Opgave.« Paa den · Maade bliver der altsaa ingen Plads for det egl.
BOA, s. 96 sse-Bidrag i en Avis. Paa den · Maade bliver der Avancement for de ubetydeligste
Oi10, s. 407 re Tilsvarende. / Paa den · Maade bliver det alligevel ikke til Noget. Hvad
NB16:57 aa skrive om ham. / Paa den · Maade bliver det at være Forfatter en Form
CT, s. 212 lighed altfor nær. Paa den · Maade bliver det en Slags Leeg med at bevise
AE, s. 386 , det var jo Galskab. Paa den · Maade bliver det nok blind Allarm med den alvorlige
Papir 451 Traaden – og paa den · Maade bliver det Vrøvl. / Og paa den Maade
IC, s. 215 gen kan nægte det. Paa den · Maade bliver det, at Enhver er Christen i skjult
NB29:96 et Afgjørelse. / Paa den · Maade bliver dog maaskee nødvendigt, at der
NB2:211 akker man Gud. Aha! Paa den · Maade bliver en saadan Christenhed endnu mere
SLV, s. 282 ndre Forhold paa en lignende · Maade bliver en Undtagelse blandt Hustruer. Ægteskabet
NB25:49 Sag o: s: v: Sandeligen paa den · Maade bliver Gud noget temmelig underordnet Noget,
AE, note ætningen paavises. / Paa den · Maade bliver Gud rigtignok et Postulat, men ikke
Papir 548.a af Gud. / – og paa den · Maade bliver Gudstjenesten at gjøre Nar af
JJ:357 t. Det er ypperligt, paa den · Maade bliver jeg af med den gabende Pøbel,
NB11:194 forstaaer, at kun paa den · Maade bliver jeg Menneskene taalelig, og kommer
NB28:15 levende Live. / Men paa den · Maade bliver jo den egentlige samtidige Generation
BA, s. 407 er ligger nærmest. Paa den · Maade bliver man maaskee endog noget Stort i
NB7:102 ved at han tillader det. Paa den · Maade bliver man rigtigt forstaaet objektiv og
AE, s. 91 eller paa en anden · Maade bliver saa uendeligt greben ved Tanken
NB16:32 t rigtigt, viser at paa den · Maade bliver Synd egl. Uebel, Lidelse o: D:.
NB11:174 ver Ridder, men paa enhver · Maade bliver til Ingenting, ovenikjøbet forhaanet.
AE, note antage, at vi ere det. Paa den · Maade bliver Troen et Slags allegorisk Figur,
KG, s. 323 Vigtigste, at der paa enhver · Maade bliver ydet Hjælp, ingen Tænker er
NB25:101 tet, der paa den lumpneste · Maade blodsuger, eller gjør de Herliges Lidelser
TSA, s. 102 ν), dersom den paa nogen · Maade blot skulde betegne en Potenseren indenfor
BOA, s. 219 ν), dersom den paa nogen · Maade blot skulde betegne en Potenseren indenfor
TAF, s. 296 Dig, at han paa en ukjerlig · Maade blot vilde have været, hvad han var,
NB6:47 nde. O, I Skjelmsmestere, paa den · Maade bortlede I Opmærksomheden fra det Afgjørende,
BB:7 t interessante; men som paa en · Maade bortlede Opmærksomheden fra Digtet af.
NB22:169.a rsomt, thi muligt man paa den · Maade bragtes til at blive opmærksom paa,
SFV, s. 35 gen kan man kun ene paa denne · Maade bringe et Menneske, der er i en Indbildning,
BOA, s. 259 roe mig nu!« Paa den · Maade bringer Mag: A. den hegelske Philosophie
AeV, s. 81 rket Mand paa en usømmelig · Maade bringes i en uværdig Indfatning; men
Papir 583 Navn. / Aldeles paa samme · Maade bruger man religieust » Kirken«.
Not15:13 rdig. Jeg gav hende paa en · Maade Buen i Haanden, jeg lagde selv Pilen paa,
SLV, s. 331 ade mig fare. Vi have paa en · Maade byttet Rolle, thi hun er i en vis Forstand
DD:208 dog at vi paa en ell. anden · Maade bør antyde at Freden igjen er tilveiebragt,
DD:208 vi tillige paa en mere udv. · Maade bør opbevare Erindringen om denne uforglemmelige
NB29:19 a er eo ipso paa een eller anden · Maade Christendom ifærd med at blive officiel
AE, s. 258 mede sig paa en afgjørende · Maade Christendommen, uden dog at nævne dens
IC, s. 121 ade er paa en høist farlig · Maade Christendommens Afskaffelse, tildeels endog
DS, s. 191 e) i disse Tider kunde paa den · Maade Christendommens Forkyndelse vistnok blive
LA, s. 39 t det jo dog er alene paa den · Maade Claudine kan redde sin Ære – ved
NB8:69 e godt derfra, naar man paa nogen · Maade colliderer med Andres Egoisme. Men da fatter
PS, s. 290 em paa den meest underfundige · Maade confrontere med hinanden, blot for ved
BI, note keqvist paa en hemmelighedsfuld · Maade corresponderer med det i Jorden skjulte
NB11:194 at beskuppe Gud, ( paa en · Maade da ogsaa at besvige Staten, hvis jeg fortier
JJ:156 bort. Hun havde selv paa en · Maade dannet en Forfører af ham, en Forfører,
KG, s. 66 dannet og netop paa en bestemt · Maade dannet Pigen maa være; læs Digterne,
NB28:25 paa sig, at gjøre paa en · Maade de Andre til Hyklere, fordi de kalde sig
SLV, s. 119 krift siges paa den naiveste · Maade de besynderligste Ting til Ære for Qvinden.
LF, s. 26 eftiger paa den forskjelligste · Maade de Forskjellige, i Haab, i Frygt, i travl
Papir 454 de, men er paa forskjellig · Maade de Mange hengiven og velvillig: men der
EE:37.b tiltaler det netop i største · Maade de Msk, der have Individualitæt, ligesom
FF:180 en Skarpskydning, der dog paa en · Maade deeltage i en Slags Fare, skjøndt paa
EE1, s. 280 den i sig, og det er paa den · Maade den arbeider sig frem, og viser sig som
NB30:51 tilfredsstiller han paa en · Maade den christelige Indignation ved dette høie
CT, s. 198 er til ham: dog er den sidste · Maade den eneste, paa hvilken et Menneske i Sandhed
EE1, s. 100 har det paa en uforlignelig · Maade den episke Egenskab at kunne blive ved
Papir 445.g iis Verdens Misundelse paa en · Maade den Fortjeneste af Sandheden, at den bidrager
JJ:31 er paa en besynderlig comisk · Maade den første Sætnings Dybsind hævet.
SFV, s. 26 s. Foranlediger man paa nogen · Maade den Hildede til at sætte Villie imod,
Not1:6 nere Form paa betydningsfuld · Maade den høiere Tilværelse med Bevarelse
Not1:9 Men udvikler dog ikke paa en · Maade den protestantiske K: en Tradition i dens
OTA, s. 187 er, hvem paa een eller anden · Maade den udvortes Verden er anviist som Skueplads.
NB32:127 , lystrer derfor paa ingen · Maade denne Jammerlighed: man maa tage Verden
EE1, s. 257 an altsaa ikke vide, hvilken · Maade der vilde virke mest skuffende. Han har
BI, note stedeværende paa en larmende · Maade deres Bifald tilkjende, fordi han havde
NB30:58 ber Saltet, saa er det jo paa en · Maade deres Pligt at efterkomme hvad Engagementet
Papir 222 saa fuldstændig at man paa en · Maade deri ogsaa maa søge det virkelige Udtryk.
JJ:113 r gl.) taler med mig paa den · Maade derom. Forøvrigt har han vistnok ikke
Papir 179:7 iske er ogsaa paa en egen · Maade derved udtrykt i Middelalderen at alt var
4T44, s. 350 anstrængt paa en omvendt · Maade derved, at en Ubetydelighed bliver det
NB11:117 else udviser Χsti Liv. Den · Maade det blev sagt paa: han har villet nedrive
BA, s. 368 ølge. Hun betegnede paa en · Maade det Deriverede. Det Deriverede er aldrig
NB32:94 r forener er paa een eller anden · Maade det Endelige, men den Hensigt at offres
Brev 272 betragt Alt paa en anden · Maade det er at leve op ( εν τουτῳ
NB23:99 g Misundelse.« Paa ingen · Maade det er Beundring. Men det er Reflexionens
Oi2, s. 152 ligegyldigt ved, paa hvilken · Maade det faaes, nei, det Evige er egentligen
KG, s. 140 ilhed. Udvortes bliver paa en · Maade det Gamle; thi Manden skal være Qvindens
SLV, s. 169 ikke tage mod denne paa den · Maade det har behaget Guddommen at uddele den,
BI, s. 173 d med al Historie, da paa den · Maade det Hele, Plato havde Socrates at takke
NB20:14 e Præster, at den eneste · Maade det i denne jordiske Verden lod sig gjøre
BB:7 træben, og er altsaa paa en · Maade det jeg vilde kalde Ironien. Hvorvidt dette
Papir 306 o dog / paa en eller anden · Maade det jordiske Øie have seet, men Troens
Not11:27 det et Forsæt og den eneste · Maade det kan skee paa er som Middel. I dette
SLV, s. 189 i. Det Sidste var mig paa en · Maade det Kjæreste, deels fordi det tilfredsstillede
NB30:63 mmelighed, at altsaa paa en · Maade det meest Berørte er: en Hemmelighed
NB9:74 de Medlevende paa een ell. anden · Maade det Overordentlige, saa var det jo muligt,
EE2, s. 291 eressanteste og skjønneste · Maade det Problem, der har kostet mangen Philosoph
AE, note er jo rigtignok paa en ironisk · Maade det religieuse Foredrag gjort overflødigt,
NB13:60 ytter man paa en høist lurvet · Maade det Religieuse til at smigre Msk. /
SLV, s. 305 og befalede dem paa lignende · Maade det Samme, at dræbe de Fire, som de
NB6:47 ieblik. Charmant, og just paa den · Maade det siges, seer man at Præsten er saa
NB24:38 l at bede. / See, det er paa den · Maade det skal gjøres. Man maa have Resignation
BI, s. 118 v det Hvide ligner paa en vis · Maade det Sorte og det Haarde det Bløde, og
NB29:43 lig heller ikke i fjerneste · Maade det Stephaniske: En Mand i Fløiel, lønnet
Not4:7 ende Tilstand; men for at paa den · Maade det til syvende og sidst Visse maatte blive
NB25:82 det tilsidst. / Kan paa den · Maade det Ubetingede, Χstd., komme ind i
G, s. 14 muligt at forudsee, paa hvilken · Maade det vilde skee. Saameget er imidlertid
NB15:122 . Og for at ikke paa nogen · Maade det Ydre skulde forstyrre Dig, saa har
OTA, s. 378 det Bedste! Thi paa hvilken · Maade dette end bliver vist, synes Maaden end
SFV, s. 95 rekommer paa een eller anden · Maade dette om den Enkelte; men der er overveiende
Brev 30 r ikke for Den storre Læve · maade Di kan faae hos os men af Christen Kjerrelighed
BI, note e er det Poetiske, paa en anden · Maade digter den dem ikke, dette er det Ikke-Poetiske,
BI, note de hviler den i dem. Paa en vis · Maade digter den dem selv, dette er det Poetiske,
EE1, s. 238 naar man paa en eller anden · Maade distinguerer sig som en flittig og opmærksom
NB19:76 Er Trangen til at virke paa den · Maade dog bestemmet af det Uendelige, saa undersøger
Not11:13 t er forbi, som det paa en · Maade dog ikke er, da det blot er i det Moment,
JJ:229 Veltalenhed ( om end paa en anden · Maade dog rystende som Røsten af Abels Blod,
EE1, s. 381 s, at det paa en besynderlig · Maade dreiede i den Retning, i hvilken Jalousien
CT, s. 23 e tale, da kunde han paa denne · Maade drive sin Spot med os, vi som kalde os
NB36:31 e Qval, det paa den qvalfuldeste · Maade dræber ham alt Det, hvori han egl. har
Brev 194 t kan Du gjøre paa hvad · Maade Du selv vil. Du leger vel stundom Soldat
NB30:94 sindig, sjelesyg, paa mangfoldig · Maade dybt og inderligt forulykket: blev der
Oi5, s. 246 at tjene Penge. / Og paa den · Maade dyrker man Gud i Kirkerne! Og saa græder
NB13:78 ntielt Sving, og dog paa en · Maade dække at der var noget Usandt i, at
NB14:38 Stræbende. / Der skal paa en · Maade dømmes i Χstheden – aber
4T43, s. 135 tvertimod paa en stiltiende · Maade dømte det og lod det forsvinde. Med
CT, s. 40 gter Tanken ogsaa paa en anden · Maade efter Besiddelsens Tanke. Naar jeg skal
NB24:100 da Dit Liv end i fjerneste · Maade Efterfølgelsen? / See, det var en anden
NB10:59 egner paa at Barnet paa den · Maade efterhaanden skal komme i de høiere
DS, s. 214 vi Mennesker end i fjerneste · Maade efterkomme Fordringen. Nei, jeg tænker
NB11:155 l Idealet, og vil Nogen paa den · Maade efterligne ham: det er at tage ham forfængeligt.
NB5:49 Enhver saadan paa een ell. anden · Maade eftertragte de jordiske Goder, være
BN, s. 111 at forebygge er, at paa nogen · Maade Eftertrykket skulde falde paa, at jeg i
NB10:199 edes, at jeg paa den anden · Maade egl. var kommet til at gjøre hende langt
SLV, s. 154 fra hiin Mand, at han paa en · Maade eiede Ageren inden han solgte Alt for at
4T43, s. 164 da Den, der paa nogen anden · Maade eier Verden, eier den som det Tilfældige,
Brev 159.2 unde muligen paa den ene · Maade ell. paa den anden Maade forstyrre baade
SFV ge det Modsatte enten paa den ene · Maade eller paa den anden Maade, da det, saa
F, s. 525 phien vil forklare sig paa den · Maade eller paa en, om end bedre, dog lignende
BI, s. 131 r det sig vel altid paa samme · Maade eller snart saaledes snart anderledes?
Brev 159.1 lle Regine, ogsaa paa en · Maade en Afdød. / Og saa blot eet Ord endnu
LP, note da er det paa dette Sted paa en · Maade en Anticipation, da jeg endnu ikke har
KG, s. 335 er jo ogsaa i at tale paa den · Maade en Art Undseelse, og forsaavidt igjen en
NB12:140 ør jeg jo paa een ell. anden · Maade en Concession i Retning af et Publikum,
BA, s. 349 nu er tilstede, er den paa en · Maade en fjendlig Magt; thi den forstyrrer bestandig
PCS, s. 140 / Altsaa Cap. S. er paa ingen · Maade en fuld Mand; og han, den Eneste, der veed,
NB30:95 enskab er naturligviis paa ingen · Maade en Følge af Msk-Had, ei heller er det
Papir 367 ogsaa paa een eller anden · Maade en Kunnens Meddelelse, og her tenderes
SFV res, da paa en høist beleilig · Maade en lille Omstændighed, hvori jeg saae
Papir 569.a Ideen, er paa een ell. anden · Maade en Offret. / Men ogsaa den samtidige Slægt
NB17:59 tjeneres Liv lignede i fjerneste · Maade en sand christelig Existents – ja
NB11:56 lsen er saaledes dog paa en · Maade en Undtagelse fra Fornedrelsen. / Begravelsen
NB20:28 r Forbilledet paa een ell. anden · Maade en Usandhed. Enten saaledes, at Forbilledet
NB29:35 være paa een eller anden · Maade en uskikkelig; og at skjule sig saa godt
EE1, s. 423 abenbart paa een eller anden · Maade en Viden i sig, der gjør hende langt
NB11:84 eligieuse er bundet paa en anden · Maade end de, han tør ikke blive vred, ikke
SD, s. 200 Det er ( om end paa en anden · Maade end den her paaviste) ham at gjøre Meget
NB6:69 kan det, paa en noget anden · Maade end den Umiddelbare, men maaske inderligere.
Brev 271 rger paa en ganske anden · Maade end den unge Moder. Og naar saa hun, hvem
NB17:59 aal: ligner da mit Liv paa nogen · Maade end det fjerneste Christi, saa jeg turde
Brev 284 med mig paa en noget anden · Maade end det kan skee paa en Spadseretour, kunde
NB12:162 Exempel maa bruges paa en anden · Maade end egl. Luther har tænkt paa, ell.
Not1:8 der jo ikke virker paa anden · Maade end enhver anden Lære ( i det mindste
JC, s. 19 ter sysselsat men paa en anden · Maade end før. Hvad der paa Spadseretourene
NB10:39 Gang for mig paa en nogen anden · Maade end før. Tidligere har jeg altid holdt
NB12:18 il ikke besiddes paa nogen anden · Maade end i Virkeliggjørelse, ikke meddeles
EE1, s. 20 vet sig paa en endnu lettere · Maade end jeg havde tænkt. Det faldt mig nemlig
2T44, s. 189 ddes og bevares paa en anden · Maade end jordisk Gods, og Forfærdelsen paa
4T44, s. 298 til at bede paa nogen anden · Maade end med den Tilbageholdenhed, der er fornøden,
KG, s. 26 sten var udtrykt paa en anden · Maade end med dette lille Ord » som Dig
BA, s. 340 gheden begynde paa nogen anden · Maade end med Synden. Det man opnaaer er kun
F, s. 493 om det er skrevet, paa en anden · Maade end Opbyggelsesskrifter i Almindelighed
KG, s. 264 naar han ikke paa nogen anden · Maade end Retfærdighed tillader det, søger
NB17:70 sig med Gud paa nogen anden · Maade end saa at man saares, er da ogsaa umuligt;
SLV, s. 13 har været ogsaa paa anden · Maade end som Bogbinder at kunne gavne deres
SLV, s. 14 han » ogsaa paa anden · Maade end som Bogbinder søger at gavne sine
SLV, s. 266 lfældet, at han paa anden · Maade end som Sømand havde været meget
NB19:52 opfatte paa en noget anden · Maade end sædvanligt gjøres. Han vil ikke
AE, s. 24 at forstaae sig selv paa anden · Maade end til at forblive i Troens Lidenskab,
OL, s. 29 Sidste gjør da Sagen paa en · Maade end vanskeligere, da jeg saaledes baade
DS, note at dette er kjendeligt paa anden · Maade end ved » Forsikkringer«
EE1, s. 247 kan ikke forklares paa anden · Maade end ved at antage, at der er en medlidende
EE2, s. 106 lader sig realisere paa anden · Maade end ved at flygte. Dette er en Misforstand,
KG, s. 360 aa forberede sig paa en anden · Maade end ved Hjælp af en saadan bedaarende
OTA, s. 163 i Livet, paa een eller anden · Maade ende med at blive Menneskers Træl. Thi
LP, s. 42 ld den traadte frem. Paa anden · Maade ender den med at overfylde vor Hukommelse
NB32:67 r idel Mildhed o: s: v:. Paa den · Maade ender det dog med, at Χstd. bliver
YDR, s. 112 r blot Noget, der i fjerneste · Maade endog for den mest Nærseende paa den
NB8:108 inde Subscribenter, paa den · Maade ene at ville Sandheden, det lader sig forstaae,
PMH, s. 63 sagt af mig, allerede paa en · Maade er » meget smukt og træffende«,
NB31:135 at være Christen. / Paa den · Maade er Χstd. ret egl. kommet i urette
NB29:53 Satan veed, at kun paa een · Maade er Χstd. tilintetgjørlig: ved Penge-Hjælp.
NB15:20 old til Verden, ikke i fjerneste · Maade er Χstds Skyld, som var den saa streng
SLV, s. 369 æser! Dersom Du paa nogen · Maade er af Faget, vil Du øieblikkeligen see,
NB28:61 remfor Alt da Det, som paa nogen · Maade er af Sandhed. / Dog er der Forskjel, een
SLV, s. 274 are coepit perdite. / Paa en · Maade er Alt færdigt, kun mangler Ideens Bifald
IC, s. 62 lad os være Mennesker, til · Maade er Alt godt, for Lidt og for Meget fordærver
AE, s. 555 en. At blive objektiv paa den · Maade er altid et Tilbageskridt, thi i Lidenskaben
FV, s. 26 : Straffen – thi Syndens · Maade er altid Straffens Maade – Straffen
Not6:18 hvad der ikke paa naturlig · Maade er at erholde? Og er Sjælen ikke netop
IC, s. 46 ge Følger? At tale paa den · Maade er at pjatte. / Nei, det at Gud har levet,
BOA, note de, men at anerkjendes paa den · Maade er at tilintetgjøres, saavidt det er
NB:47 e, men at anerkjendes paa den · Maade er at tilintetgjøres, saavidt det er
NB32:93 med den Sidste. At elske paa den · Maade er at være Vrøvl; og er han den virkelig
TSA, s. 102 n er Dig aabenbaret. Paa den · Maade er baade Gud og Apostelen narret. Den Kaldedes
BOA, s. 218 en er Dig aabenbaret. Paa den · Maade er baade Gud og Apostelen narret. Den Kaldedes
NB31:30 are: dersom dette paa nogen · Maade er betingende min Frelse og Salighed, saa
NB:73 at behandle Mskaanden paa den · Maade er Blasphemie, som kun svækker det Ethiskes
Oi4, s. 209 orien, at en Religion paa den · Maade er bleven afskaffet: ved at florere –
DD:125 som senere paa en indirekte · Maade er bleven fortrængt af Schleiermacher
EE2, s. 217 Menneske paa een eller anden · Maade er bleven gaadefuld for Andre, og Forklaringen
Oi10, s. 409 et, jeg paa en saa qvalfuld · Maade er blevet. / I saadanne Qvaler som mine
NB30:104 paa en ganske ualmindelig · Maade er brugt en Pige som Mellembestemmelse
NB28:74 ke Goder o: s: v: / Paa den · Maade er Christendommen efterhaanden ført
AeV, s. 79 Gjenstand for Omtale. Paa den · Maade er da jeg ogsaa kommen til at contribuere
EE2, note den Nærmeste, paa en anden · Maade er De mig ikke nærmere end andre Mennesker.
OTA, s. 173 r, og paa den forskjelligste · Maade er den Enkelte i denne Krydsen, hans Liv
Papir 371:2 om denne Tilværelses · Maade er den for Msk. væsentlige, at han aldrig
AE, s. 236 hans Eget. At meddele paa den · Maade er den resignerede Inderligheds skjønneste
NB14:59 at være Gud! / Ogsaa paa den · Maade er den sande Christne priisgiven i Verden.
Oi2, s. 153 a hvilken det faaes, og denne · Maade er den vanskelige. / Hav Tak I Cancellister,
Oi7, s. 315 der vises min Sag. / Paa een · Maade er denne Interesse stor nok; hvad jeg skriver
NB21:52 t anderledes. Paa en besynderlig · Maade er denne min naturlige Udvikling blevet
AE, s. 175 ens abstrakte Form. Paa denne · Maade er der udtrykt, at Sandheden ikke er noget
NB12:154 stærkest ved Intet. Paa den · Maade er det at Fristeren og Fristelsen paadutter
NB32:118 rlighed – og paa den · Maade er det at vi Alle ere blevne Χstne.
NB36:25 listig Maade: aldeles paa samme · Maade er det Det der beskjeftiger den Msk-Verden,
Oi2, s. 152 det der kun kan faaes paa een · Maade er det Evige – det faaes kun paa
KG, s. 242 han reed. At bedrage paa den · Maade er det ikke ligesom, hvis man vilde kalde
NB4:84 Gaadefulde, at det Lyriske paa en · Maade er det Impersonale, og dog just saaledes
AE, s. 212 forhindret i at troe; paa den · Maade er det let at forstaae, at Frugten af at
Papir 476 fter det Jordiske. Paa den · Maade er det lykkedes at indføre Χstd.
NB32:67 get ret Evangelium. Paa den · Maade er det man systematisk Skridt for Skridt
SLV, s. 127 del Vrede. Paa en lignende · Maade er det med Jalousi, der gives ogsaa en
BOA, s. 207 aa en saadan mere kunstnerisk · Maade er det ogsaa gjort engang, for ikke længe
KG, s. 361 for at vinde dem. Ja, paa den · Maade er det vistnok tilladeligt at gjøre
NB35:42 Χstd er. / Og paa den · Maade er det, at Χstd. udbredes, som salig
NB32:130 ildning og den i Dig. / Paa den · Maade er dette Høie: at troe, i christelig
NB29:104 be med – og paa den · Maade er dette uendelige Vrøvl med »
SD, s. 210 agte Virkeligheden paa samme · Maade er dog noget nær Afsindighed. Man kan
KG, s. 273 hjælpe et Menneske paa den · Maade er egentligen at bedrage ham. Og dog er
NB26:23 g Værdigheder. / Paa den · Maade er egl. Χstd. frarøvet de Lidende,
EE1, s. 185 egyndelse paa en eller anden · Maade er et Resultat af Reflexionens Operationer,
NB26:30 gtige. o: s: v: / Paa den · Maade er Evangeliet blevet aldeles forfalsket.
Oi8, s. 347 ophet. / O, hvis Du paa nogen · Maade er evigt bekymret for Din Sjel, med Frygt
TNS, s. 147 ig Christne, ikke i fjerneste · Maade er Fare forbunden med at foredrage Christendom,
NB21:141 nair. / At operere paa den · Maade er for den Vedkommende uhyre anstrengende
NB30:111 igheds-Vilkaaret paa anden · Maade er for hver anden Enkelt. / Dog dette sympathetisk
Papir 141 aaledes dog det Hele paa en · Maade er forbi, idetmindste Gemyttet finder Ro
KG, s. 186 ved Mørket eller paa anden · Maade er forbleven uvidende om, at han gaaer
EE1, s. 83 ubin, fordi han ogsaa paa en · Maade er forelsket i Marseline, og Pagen har
FV, s. 11 ærebøger eller paa anden · Maade er Forfatter i Forhold til en Embedsstilling
Brev 48 selv indsee, at naar man paa den · Maade er forhindret i at besøge Dem, eller
Not11:23 xistents paa en ell. anden · Maade er forstyrret, han kan ikke komme til at
SFV, s. 59 den ene eller paa den anden · Maade er fortrykt og lidende – kan jeg
NB28:61 , at hvad der paa een ell. anden · Maade er Fremragende, lidt Udmærket gjerne
Papir 9:3 stand, der paa en ell. anden · Maade er givet os, hvilket ikke kunde skee uden
LP, s. 29 af Reflexion; men som i ingen · Maade er gjennemført til nogen betydelig Grad
Papir 559 med dem, at der paa enhver · Maade er gjort dem den Udflugt mulig: personlig
Papir 420:2 der da ikke i fjerneste · Maade er gjort endog det svageste Forsøg paa
FF:28 ivets støiende Larm, som paa en · Maade er Grundtonen i Stykket, gjør netop
NB33:53 ismen har fulgt, og paa den · Maade er Gud, fra at være den uendelige Majestæt
BB:37 reds af Viden eller paa anden · Maade er ham ubeleiligt, bliver afviist med de
NB4:73 t skal være Ingenting. Paa den · Maade er hele Tilværelsen ikke langt fra at
BOA, note e Maade; men den væsentlige · Maade er hverken Mere eller Mindre end Redupplikationen
BOA, s. 134 / At ville bevæge paa hiin · Maade er i Grunden ligesom hvis En vilde tilbyde
CT, s. 65 re det. Og naar man paa den · Maade er i Høihed, saa er man enten en Fugl,
Brev 297 jøndt De jo selv paa en · Maade er i Proces med Postvæsnet. / Dog, idet
IC, s. 136 fastholdt, at han selv paa en · Maade er i sit Incognitos Magt, hvori ligger
SLV, s. 131 forstyrre, eller dog paa en · Maade er i Veien, at være fri for enhver daarlig
NB17:71 g haabet – og paa den · Maade er jeg blevet holdt hen, forventende, at
NB29:21 ren objektivt. / Paa den · Maade er jo den rettroende Kirke langt farligere
PS, s. 303 – » Paa den · Maade er jo Ligheden tilveiebragt, og de stridende
NB5:90 de og Sorg. At leve paa den · Maade er jo næsten som en simpel Fortsættelse
NB11:51 avn: jeg tier. – Den anden · Maade er Klogskab. Saa spiller man den Kloge,
Not4:12 lig, fordi jo hele Verden paa en · Maade er kløftet i en Dualisme, idet Naturen
KK:2 lige Objektiveren i Historiens · Maade er kun den subjektive og til Objektet ikke
EE1, s. 134 paa en ikke mindre taabelig · Maade er latterlig anstændig og aldeles forfeilet.
NB12:175 rtil jeg paa den besynderligste · Maade er ledet fra min tidligste Tid. / Jeg gjør
NB29:97 Sande, uagtet det paa en listig · Maade er lige stik det Modsatte som fE Nydelse
2T44, s. 188 m. Paa en saadan besynderlig · Maade er Livet alvorligt. Det alvorlige Ord gaaer
BI, s. 134 at Ironien paa en eller anden · Maade er med i Spillet. Thi hvor ubetydeligt
NB29:35 uden Du paa een eller anden · Maade er Medskyldig. / Og paa den anden Side,
EE2, note river til Dem, fordi De paa en · Maade er mig den Nærmeste, paa en anden Maade
NB27:16 længe som det paa nogen · Maade er mig mulig. Thi hiin verdslige Klogskab
NB10:123 ligt fra, at det paa nogen · Maade er min Skyld, at jeg ikke kom til at reise.
TAF, s. 281 dtale Dette, hvad der paa en · Maade er mit Liv, mig mit Livs Indhold, dets
Oi8, s. 347 anden Side, hvis Du paa nogen · Maade er og ønsker end mere at opløftes
NB31:116 aae – at have det paa den · Maade er omtrent ligesom det at » have
DD:28 vet, at hans Udvikling paa en · Maade er publik. / Resolution af 13 Juli 1837,
EE1, s. 384 a, at hun paa en eller anden · Maade er sluppen os forbi. Det er ikke blot i
NB30:105 en er – som altid Syndens · Maade er Straffens Maade – ja Straffen
Papir 565 ertil, som altid Straffens · Maade er Syndens Maade: den danske Protestantisme
NB31:58 en Eed, som der ikke i fjerneste · Maade er Tanke om skulde have Noget at betyde?
NB30:29 vtyvestregerne, at man paa ingen · Maade er tilbøilig eller har Lyst til at dømme;
Not9:1 d Gud, at det paa en ualmdl. · Maade er Tilfælde med Χsto, kan man ikke
Oi7, s. 317 u end er, hvis det paa nogen · Maade er Tilfældet med Dig: skam Dig, skam
NB31:68 , men at excerceres paa den · Maade er Tortur værre end at radbrækkes
NB29:118 igt, aldeles uanstændig · Maade er trukket frem som noget saa værdifuldt
YDR, s. 113 – at hjælpes paa den · Maade er tvertimod dens Undergang. Christendommen
OTA, s. 220 se, i hvilken han dog paa en · Maade er tvungen, forsaavidt han ikke har det
SLV, s. 68 den, at Qvindeligheden paa en · Maade er udeladt, og Coquetteriet gjort ugyldigt
AE, s. 352 der ofte nok paa forskjellig · Maade er udtrykt: » at en evig Salighed
Oi4, s. 211 hristendom indført paa den · Maade er uheldigviis just det Modsatte af Christendom.
EE1, s. 411 er man sine Actier ud. Denne · Maade er underfundig, men saare hensigtsmæssig,
AE, s. 363 r han til at mediere. Den ene · Maade er ved at abstrahere fra sig selv, ved
Papir 451 det Vrøvl. / Og paa den · Maade er vi nok alle Χstne, hver Enkelt
NB2:136 , og hjulpet mig paa enhver · Maade er vist nok. Jeg takker ham atter og atter,
PPM, s. 137 / » Saa det paa nogen · Maade er værd at omtale«, hvad er
PPM, s. 137 staaes ved: saa det paa nogen · Maade er værd at omtale. / Dog dette vil jeg
PPM, s. 137 vise dette, saa det paa nogen · Maade er værd at omtale; thi saa vil Pastor
BA, note thi Plato viser, at paa samme · Maade er Øieblikket ogsaa i Forhold til Overgangen
NB7:40 Msk, der paa een ell. anden · Maade er ønskende, begjerende, besiddende
SLV, s. 251 ette ikke skeet. / Den anden · Maade er, naar en skjult Lidenskab ved Reflexion
Oi7, s. 302 ne, at tjene 10 Rdlr. paa den · Maade er: Gudsdyrkelse. Bravissimo! / Hvilket
EE1, s. 336 le meget godt, at de paa en · Maade ere gaaede over deres Grændse; det er
EE1, s. 270 es Øine, der hver paa sin · Maade ere lige partiske. / Betragt Stage, glæd
NB13:42 Aktor, naar Alle paa forskjellig · Maade ere Medskyldige. / Og derfor er jeg dog,
BB:7 , at begge Dele paa den bedste · Maade ere modbeviste af Digteren. Han erindrer
NB30:61 em, der paa een eller anden · Maade ere Noget, det Fremragende; thi kun paa
NB22:105 t Alle, der paa een eller anden · Maade ere stillede udenfor det Almene, ere overtroiske,
NB32:130 de sig Noget – og paa den · Maade ere vi alle blevne Χstne. / Falskneriet.
3T43, s. 96 n ikke paa nogen hæderlig · Maade erholdt det, at han ikke er i lovlig Besiddelse
4T43, s. 160 Menneske paa en eller anden · Maade erhverve Betingelserne for sit Liv. Om
4T43, s. 151 n maa selv aldeles paa samme · Maade erhverve det. Hvad vandt vel Menneskene,
CT, s. 41 rgive dem den hele, og paa den · Maade erhverve Dig Venner, som kunne modtage
NB29:25 ndommen som deraf at En paa slig · Maade erhverver sig Udkommet, beviser, at han
SLV, s. 79 og dog blev dette Kast paa en · Maade et afgjørende Slag; thi ved det sidste
EE2, s. 31 indeholder den derimod paa en · Maade et Avancement henimod vort Maal, forsaavidt
NB15:63 nde Indhold: / Der bliver paa en · Maade et dialektisk Kjætterie etsted i denne
Not7:34 g blev saaledes paa en rædsom · Maade et Offer for ulykkelig Kjærlighed. /
NB15:46 mene. Der avanceres paa den · Maade et Skub fremad. Absolut Heterogenitet bliver
SLV, s. 97 g tillige paa en eller anden · Maade et Udtryk for en ulykkelig Existents. At
NB21:121 jeg har idag paa en · Maade et Ærende. Pastor Pauli har sagt mig
OTA, s. 378 : at gjøre det paa enhver · Maade evig vist, at Gud er Kjærlighed. Sandeligen,
Papir 590 al, og kan de ikke paa den · Maade faae Bugt med ham saa slaae de ham ihjel.
NB28:24 da ikke paa en behændig · Maade faae det arrangeret anderledes. Aah jo!
SLV, s. 83 ale derom, eller paa en anden · Maade faae Dig til at tie. Du seer det er Spøg,
EE1, s. 417 lfælde paa en besynderlig · Maade faae Erfaringen baade for og mod mig. Erfaringen
NB27:43 del Mildhed. Thi han maa paa den · Maade faae et ganske andet Gudsbegreb, o, og
BOA, note ald paa en rædsom-pludselig · Maade faae et Menneske ufri i sin Magt; men saaledes
NB30:24 de tamme Gjæs paa nogen · Maade faae Magt over den – saa afsted,
NB27:10 den Guds Mand. / Paa den · Maade faae vi altsaa som Facit: Christendom –
NB6:24 lidt ved Heiberg. Jeg kan paa den · Maade faae visse Ting sagt, som jeg ellers ikke
PMH, s. 72 else udfinder eller paa anden · Maade faaer at vide, til hvilket Phænomen
TSA, s. 79 er for den Skyld, jeg paa en · Maade faaer derved, at jeg lader Eder blive skyldige
AE, s. 398 gelse hos Præsten. Paa den · Maade faaer det let Udseende af, at det Religieuse
SD, s. 125 nd Forfærdeligere. Paa den · Maade faaer et Menneske altid Mod; naar man frygter
EE2, s. 269 t Svar, Ræven fik. Paa den · Maade faaer man da al sand Dyd tilintetgjort,
AE, s. 212 det nok bliver bedre. Paa den · Maade faaer man dog Sandsynligheden smuglet ind
NB24:31 Verden nu endogsaa paa den · Maade faaer Ret mod dem, at de jo selv sukke,
NB28:24 mod er Videnskab. / Paa den · Maade faaer vi ( istedetfor hiin Philosoph, i
Brev 254 Men jeg har paa den nærmeste · Maade faaet det at vide, paa den allernærmeste
NB35:18 re Χstd, i fjerneste · Maade falde paa, at det var for at sætte Ild
Papir 323:4 n somhelst anden tilfældig · Maade falder det en Præst paa just som han
NB12:151 re Alt, uden at det i fjerneste · Maade falder Een ind at gjøre Noget. /
BI, s. 146 ver ham, idet han selv paa en · Maade falder for et saa latterligt Argument,
DS, s. 149 kelt, saa det ikke i fjerneste · Maade falder ham ind at tænke paa Andre end
NB14:19 , hvem det ikke i fjerneste · Maade falder paa eller ind, om deres Liv udtrykker
NB22:54 ldrig, aldrig er det i fjerneste · Maade faldet mig ind, at indbilde mig, at jeg
NB32:123 specifik virker paa een bestemt · Maade fE en Laxans. / Saa er der en Læge,
Papir 223:1 sig i vor Tid paa en udvortes · Maade fE ved Pengebidrag ( engelske Bibelselskaber
NB2:208 avn af Χsti Død. Paa den · Maade fik Christus ligesom aldrig Ret over Mskene.
KG, s. 353 kan da Ordsproget paa en egen · Maade finde sin Anvendelse. Hvis saaledes En
CT, s. 308 nde være Utroskab! Paa den · Maade finder Du derfor ikke Hvile. Saa hviil
Papir 301 t alle de Magter, der paa denne · Maade fjernede sig fra hinanden, tilsidst see
AeV, s. 80 t gjøre sig betalt paa den · Maade for – ja hvorfor? for at være
PS, s. 240 e aabenbare sig paa en saadan · Maade for at frembringe den forfærdeligste
NB15:7 burde være ivrige over al · Maade for at sikkre med Forskjellighed. /
KG, s. 292 rider Kjerligheden paa enhver · Maade for at skjule Syndernes Mangfoldighed,
SD, s. 150 nsees naturligviis paa ingen · Maade for Fortvivlelse. At dette er Verdens Betragtning
Papir 56 at det da bliver en eiendommelig · Maade for Gud at vise sin Kjærlighed paa,
BA, s. 439 n af ham i at være paa den · Maade for ham, da have vi et Phænomen af det
NB7:75 l at stille sig paa en anden · Maade for ham. Den Lidende har formdl. undgaaet
BA, s. 439 Er Sandheden paa nogen anden · Maade for Individet, og forhindres den af ham
IC, s. 43 iller sig paa en ganske anden · Maade for Mennesket: om han vil troe, hvad han
Brev 217 Tiden; men De maa da paa ingen · Maade for min Skyld gjøre end den mindste
NB2:53 e at Du skal ydmyges paa den · Maade for Msk., at Du skal priisgives i denne
AE, s. 11 ngde, det gjelder paa samme · Maade for os Smaafolk i de mindre Forhold. Et
IC, s. 168 ham og i den mindste, mindste · Maade forandre hans Dom om hvad Sandhed er, han
G, s. 55 r Stillingen paa en besynderlig · Maade forandret, han er gaaet over paa hendes
BN, s. 121 fræk, at jeg paa fjerneste · Maade foranledigede det Afskyelige, at det var
CT, s. 137 idende er paa een eller anden · Maade foranlediget til at blive opmærksom
DS, s. 202 en Stræben end i fjerneste · Maade Fordringen, for Gud er jeg i det Øieblik,
Oi4, s. 217 det nye Testamente paa ingen · Maade fordølger, men saa afgjørende som
Not1:7 d: Liv, findes paa synderlig · Maade forenede med de herskende Forestillinger
Not1:7 4.) Chr er paa en særegen · Maade forenet med Gud han kaldes υιος
BA, s. 432 man nu ikke paa hiin antydede · Maade forflygtige Mephistopheles, saa maa man
Oi8, s. 346 orbandet, afskyet, paa enhver · Maade forfulgt – og Du kan være sikker
Papir 440 ngt. / Vi maae paa enhver · Maade forhindre Piat og Bysnaks Udbredelse, netop
BN, s. 121 dste, hvis jeg ikke paa enhver · Maade forhindrede gjorde det Meste gjorde Alt
BA, s. 395 paa en eller anden svigagtig · Maade forhindrer den i at være forbigangen.
Papir 559 , er det derfor paa enhver · Maade forhindret, at Den som skal være Lærer
NB35:6 e lige, saa maa Qvinden paa samme · Maade forholde sig til det Christelige som Manden,
F, s. 506 jeg har skrevet paa en lignende · Maade forholde sig til noget tidligere Værk,
NB33:18 at Χstd. dog paa ingen · Maade forholder sig i Retning af Differentsen
NB33:55 / Dersom Sagen paa nogensomhelst · Maade forholder sig saaledes, at Gud vil have
NB14:68 om hans Fremstilling i fjerneste · Maade forholder sig til at gjøre Andre productive!
BI, note en saadan Attraa. Her er paa en · Maade Forholdet vendt om, idet det opstilles
FB, s. 171 eget gjorde det, og paa samme · Maade forklare de tilsvarende Steder, og de lignende.
NB15:26 n kan strax paa forskjellig · Maade forklare det ind i det Glædelige, at
FB, note ' s Liv, der paa en sørgelig · Maade forklarer dette, og dog hviler en heel
EE1, s. 357 en at hun paa en eller anden · Maade forkleines. Dertil kommer, at mit Forhold
EE1, s. 343 mod Ruderne, kort paa enhver · Maade forkynde Eders Tilvær, som om I vilde
NB30:115 r Verden, naar man paa den · Maade forkynder Χstd ( forresten aldeles
F, s. 489 eds Selskabet, paa misforstaaet · Maade forkynder sig? Man danner et Selskab, man
NB32:21 kken for ham. / Dog paa den · Maade forkyndes Χstd. nutildags ikke. Man
BOA, s. 116 han paa den høitideligste · Maade forkyndte, at ham var vederfaret en Aabenbaring;
NB28:54 vis hun paa een eller anden · Maade forlangte det, søgte paa en officiel
Brev 245 vil han paa en eller anden · Maade forlehne Dem Midler til at fortsætte
AE, note ilke Guden, medens de paa anden · Maade fornemme Livets Tryk, vil bevare i deres
CT, s. 145 n Lidende har jo paa en anden · Maade fornummet Livets Vanskelighed, hvor vanskeligt
NB11:122 Forfatter at jeg paa nogen · Maade forpligtede mig for længere Tid maaskee
Papir 420:2 ngde Andre ere paa en · Maade forpligtede til at synes godt om den: ergo,
Brev 74 ommenhed, der paa en kjær · Maade forpligter mig i taknemlig Skyldighed.
NB12:138 ) jeg kunde saa paa en nem · Maade forpligtet Alt i Taknemlighed, forresten
NB19:28 a lidet har jeg i fjerneste · Maade forpligtet noget andet Msk. til et saadant
NB13:92 stheden har paa en lumsk · Maade forraadt Χstd. ved uden i Sandhed
IC, s. 128 er den en sig paa mangfoldig · Maade forskjelliggjørende Kunst. Og naar nu
DS, s. 252 ren, har paa een eller anden · Maade forskyldt den Skyld, at bruge sin Klogskab
EE2, s. 117 agt har Du paa en eller anden · Maade forslugt Dig paa en Hemmelighed, som ikke
Oi10, s. 394 ed, nu kunde han paa enhver · Maade forstaae og billige og sympathisere med
NB28:54 n officiel og afgjørende · Maade Forstaaelse med mig, saa vilde jeg muligt
NB32:132 an Mand paa en ganske egen · Maade forstaaer det Sted om at søge først
2T43, s. 54 en eenfoldigere og ydmygere · Maade forstod den Tankes dybe Mening, at Du ikke
Brev 159.2 Maade ell. paa den anden · Maade forstyrre baade Dem og hende, bevæge
Brev 159.1 ene eller paa den anden · Maade forstyrrende. / Der skal paa Bladet i hendes
NB27:72 de maa der ikke i fjerneste · Maade forstyrres, nei, blot det Ethiske skal
NB18:84 , at Livsnydelsen paa ingen · Maade forstyrres. / Saadanne Præster øve
Brev 298 gjennem. Selv kan jeg paa ingen · Maade forsvare at tage Partes. / Til Slutning
AE, s. 546 ovenfor oftere sagt, i enhver · Maade forsvarlig som Mulighedens Anticipation,
Not11:38 der er hiint Princip er paa en · Maade forsvunden, verschollen, Gott der Vergangenheit,
2T43, s. 50 kke sandt, m. T., paa denne · Maade fortolkede Du hine apostoliske Ord, og
KG, s. 102 t er ham, selv om det paa den · Maade fortælles alle Enkelte. Sindrigheden
NB33:36 uden at han paa een eller anden · Maade forulykkes at udholde den Udsondrings-Akt,
NB33:36 uden at han paa een eller anden · Maade forulykkes, at udsondres endnu stærkere
JJ:218 rre Træ, der paa en lignende · Maade forundrede ham, – saa var det Guden.
KG, s. 119 de Andre«. Paa den · Maade forvandler hele Menneske-Livet sig til
NB30:44 stjæle blev paa lignende · Maade forvandlet til den største, uskateerligste
KG, s. 48 fordi man paa en letfærdig · Maade forvexler de høieste Begreber. Det,
NB30:78 heds-Livets Tiltagen paa en · Maade fra Driften, i ethvert Fald fra Driftens
NB13:65 ere føler man sig paa en · Maade fra ham; thi jo uendeligere er han ophøiet.
SLV, s. 340 og kan kun paa en latterlig · Maade fra Metaphysiken ville trænge sig ind
IC, s. 57 kunde man paa en behændig · Maade fraliste ham hans Viisdom – thi den
EE1, s. 377 e, da hun paa en underfundig · Maade fravendte ham hans Huusguder. / Omgivelsen
JJ:87 saaledes, og om mulig paa den · Maade frelse et andet Menneske idetmindste i
JJ:96 r forklarer det. / Paa følgende · Maade frelser man i vor Tid det Religieuse. Man
IC, s. 106 ennem den, Du kan kun paa een · Maade frelses fra den: ved at troe. Derfor siger
FB, s. 186 ærlighed, da er hun paa en · Maade frelst. Men hvorledes? At regne paa, at
DD:43 a indeholde, træder paa en · Maade frem Eph: 1, 21. » over ethvert
OTA, s. 420 en kan nemlig paa en dobbelt · Maade fremvise det Omvendte af hvad en ufordærvet
4T43, s. 170 . Var Sjelen paa nogen anden · Maade fri, da var den ikke Selvmodsigelsen i
Brev 269 aa utaknemlig og latterlig · Maade fritagen for Byrden, som han har baaret,
NB27:51 hykkelsk, fordi man paa den · Maade fritager sit daglige Liv for » Efterfølgelsen«
AE, s. 85 ngst færdige Text. Paa den · Maade fritages man for exeqverende at blive opmærksom
4T44, s. 313 ges; saa er man dog paa en · Maade fromt bedragen, hvis man derfor troer,
KG, s. 339 Naar man paa een eller anden · Maade frygter for ikke at skulde kunne holde
Not4:46 deels fordi den paa en · Maade fuldender hele Systemet, idet dens enkelte
NB2:128 Bekymring, om han dog paa nogen · Maade fuldkommer sin Opgave; og saa har han den
EE2, s. 140 har nu ogsaa paa en skjøn · Maade fundet sit Udtryk i det ægteskabelige
LP, s. 30 s Noveller vil paa en underlig · Maade føle sig forstyrret ved den dobbelte
G, s. 39 de beqvemt, og ikke i fjerneste · Maade føle sig generet af den Kunst-Vigtighed,
2T43, s. 33 age, naar de paa en underlig · Maade føle sig i Forstaaelse med Alt omkring
EE2, s. 168 e Dig, at lade Dig paa enhver · Maade føle, at Du er den Tiltalte. Da jeg
Brev 159.2 ubenyttet, da jeg paa en · Maade føler mig i en Gjeld til Dem. /
EE1, s. 87 har vist paa en besynderlig · Maade følt sig bevæget af dette Accompagnement;
DD:7.b medanerne paa en underlig ironisk · Maade føre det Vaaben, der saa træffende
EE1, s. 133 at jeg omtaler ham og paa en · Maade fører ham med ind i Situationen; ved
EE1, s. 344 end ikke hendes Arm. Paa den · Maade fører I ham og hende gjennem store Kongensgade,
OTA, s. 139 der jo kun paa en sørgelig · Maade fører til det Gode – naar Vandreren
EE2, s. 117 mmeligheds-Systemet paa ingen · Maade fører til et lykkeligt og altsaa heller
NB26:31 at det er saligt. / Paa den · Maade gaaer denne Prædiken reent ud, den høres
EE1, s. 265 Inspiration. Paa en lignende · Maade gaaer det Faderen. Situationen indeholder
NB31:18 le Verden til Christd. / Paa den · Maade gaaer det fremad med Χstd. / Det nye
Papir 254 til at troe, at den paa en · Maade gaaer Haand i Haand med Kjøbenhavnsposten.
NB29:58 er alle Eensidigheder. / Paa den · Maade gaaer Historien hen – Millioner,
NB27:13 iger jeg – og paa den · Maade gaaer jeg Evigheden imøde. / Det msklige
AE, s. 84 ndigt stræbende. / Paa den · Maade gaaer jo rigtignok en saadan subjektiv
Oi10, s. 418 termandens Skyld. / Paa den · Maade gaaer man ved Hjælp af at have en Formand
AE, s. 436 sig det daglige Liv. Paa den · Maade gaaer man videre end Middelalderen. Men
NB24:152 forstaae, at Sagen paa den · Maade gaaer tilbage, eller de ville ikke forstaae
NB7:99 paa den ene og paa den anden · Maade ganske anderledes end de, der udrette,
NB23:57 / Scriver tager det paa en smuk · Maade ganske bogstaveligt dette Ord: »
F, s. 500 g endnu sikkrere, og paa enhver · Maade gavnligere. Et Løfte har den fortræffelige
SFV, s. 42 vents, at jeg selv paa nogen · Maade gik ind i det Samme. Og just fordi de Anseete
BA, s. 401 opfattet paa en misforstaaet · Maade giver det misforstaaede Begreb af Arvesynd,
IC, s. 96 ges paa Enhver, der paa nogen · Maade giver eller synes at give sig Mine af at
2T44, s. 186 f et Menneske, at den paa en · Maade giver ham Kraft, som den selv giver Dyret,
BB:42.b Momenter, Sygestoffet er paa en · Maade givet i Frygten – thi det er vanskeligt,
BA, s. 337 nd i Verden. Aldeles paa samme · Maade gjelder det om ethvert senere Menneskes
LA, s. 21 tur, der ikke paa forskjellig · Maade gjemmer een eller anden af disse Noveller
NB27:50 , ham, der ikke i fjerneste · Maade gjorde end det Mindste for at sikkre sig
NB18:40 er sandt. Har jeg nu i fjerneste · Maade gjort det. / Var da » Corsaren«
NB9:24 der ikke. Schlegel har nu paa en · Maade gjort lidt Lykke, i saa ung Alder allerede
SBM, s. 141 fra sig, ikke end i fjerneste · Maade gjort Mine til at ville gjøre det kjendeligt,
FB, s. 180 an har ved sin Taushed paa en · Maade gjort Pigen skyldig; thi dersom hun havde
SLV, s. 31 r ny decoreret, og paa enhver · Maade gjort ukjendelig; et mindre Værelse,
CT, s. 130 esiddelse paa een eller anden · Maade gjør Andre fattigere. Men i Forhold
4T43, s. 141 saare let paa en sørgelig · Maade gjør dem ligesom Velsignelsen over Velsignelsens
EE:147.a er Jødedommen, og dog paa en · Maade gjør det, naar han siger s: p: at Χstd.
SLV, s. 423 ig paa Philoktet, der paa en · Maade gjør en Undtagelse fra det almindelige
AE, s. 562 at mærke ikke i fjerneste · Maade gjør Forsøg paa eller Mine til at
NB21:161 Enkelt, der paa den beskedneste · Maade gjør Forsøget – men en Enkelt
KG, s. 273 m naturligt er, thi den sande · Maade gjør sig usynlig, sees altsaa ikke,
CT, s. 126 else, maa paa een eller anden · Maade gjøre Andre fattigere: hvad jeg har,
NB18:85 nu maa Χstd. paa anden · Maade gjøre Gavn: som den Flod, der driver
AE, s. 97 ogsaa paa en anden mere yndet · Maade gjøre Nar af Folk: man lukker Øinene,
EE1, s. 425 atter. Hun maa nu paa enhver · Maade gjøres stærk, især er det bedst
Brev 211 dvad, som havde jeg paa nogen · Maade glemt, hvad Tjenester De har viist mig
EE1, s. 331 en besynderlig uforstyrrende · Maade griber forstyrrende ind i hendes; men den
NB4:62 den at de paa den impertinenteste · Maade grine af En; det veed de, at de skal, det
NB26:113 lske Gud; at altsaa paa en · Maade Gud lider med, thi han vil jo elskes, men
NB27:23 Men saa taber jeg jo paa en · Maade Gud.« Hvorledes, han voxer jo!
NB10:191 e og mere tilbage. Paa den · Maade haaber jeg at komme ind i Evigheden og
NB:157 e Vægter, i hans Stemme, i den · Maade han begynder, hans Intonation, hvorledes
BOA, note re bekymre sig om, paa hvilken · Maade han faaer Barnet til at lyde; men maadelige
NB7:17 dig var gaaet op – den · Maade han gik til Guds Huus paa blev en Skyld,
NB24:170 tinget honorere. Men denne · Maade han har anbragt Goldschmidt gjør det
NB27:50 tigt sagde Dig, paa hvilken · Maade han helst vilde takkes af Dig, det vilde
NB27:50 d Dig forstaae, paa hvilken · Maade han helst vilde takkes, at Du da, selv
NB18:49 ns conservative Natur den eneste · Maade han kunde gaae ind paa Sligt, som jeg var
AE, s. 53 gavner, om just ikke paa den · Maade han mener, han gavner ved at udsondre Subjektet
BB:22 ologisk Henseende, saavel den · Maade han veed at fastholde sin fixe Idee trods
NB27:50 at der var en ganske anden · Maade han vilde takkes paa: kunde Du saa ogsaa
SLV, s. 438 et godt derfra. Paa en anden · Maade handler stundom netop en meget Klog uden
NB35:25 ld – saaledes er jo paa en · Maade Hanen blevet Peders Symbol – –
4T43, s. 123 velsignet rigelig og over al · Maade hans Idræt, han takkede, derfor blev
Papir 498 et skeer, at dog paa ingen · Maade hans Taknemlighed maatte forholde sig til
DD:41.a d som deres Godhed voxede paa en · Maade hans Ære tiltog; med mindre Meningen
AE, s. 257 n Undskyldning, at jeg paa en · Maade har anmeldt dem, skjøndt min Omtale
Brev 164 paa Nytorv; hvor jeg paa anden · Maade har arrangeret mig, saa jeg intet saadant
AE, s. 572 relse, der paa saa mangfoldig · Maade har begunstiget min Stræben, begunstiget
LP, s. 30 n snarere paa en reen udvortes · Maade har benyttet det. Føie vi nu hertil
BOA, s. 256 man paa en saa afgjørende · Maade har brudt med den hegelske Philosophie,
NB33:55 tne, fordi han paa nogensomhelst · Maade har Brug for Χstne, har Noget han
NB31:58 t ikke i den allerallerfjerneste · Maade har den allerallerfjerneste Lighed med
NB11:196 maaskee endog uforskammet · Maade har dristet mig til at skrive om Taalmodighed
Papir 488 stne, hvis Liv ikke i fjerneste · Maade har end den mindste Lighed med hvad –
NB15:122.e orvisse Dem om, at De over al · Maade har faaet en ubeskrivelig Overvægt af
EE1, s. 233 an paa en mere overbevisende · Maade har forvisset sig om, at Anledning i Almindelighed
BOA, s. 270 haanden paa en universellere · Maade har gjennemtrængt hele Verdens-Udviklingen,
SFV ndste ikke førend jeg paa anden · Maade har gjort Forklaringen saa evident, at
NB6:44 føle, at han er Intet. Paa den · Maade har Gud Haand i Hanke med de Andre. /
NB31:39 denne Souverain, at man paa den · Maade har ham nede under sig; ganske at afskaffe
Oi6, s. 271 Menneske, naar han paa nogen · Maade har hvad man kalder Sag, Noget han for
DD:117 ens Sandhed; paa en reen udvortes · Maade har jeg baaret Christi Kors saaledes som
PS, s. 272 udfylder den. Paa en lignende · Maade har jeg ogsaa tænkt mig at ville udfylde
SLV, s. 236 rsom Simon Stylita paa nogen · Maade har kunnet bringe det i Forhold til Tanken
NB27:27 der det, dersom jeg paa den · Maade har levet hidtil nu vel – det er
AE, s. 218 agttagelse ogsaa paa en anden · Maade har lært mig Forsigtighed ved Eeds og
Oi9, s. 377 det nye Testamente. / Paa den · Maade har man demoraliseret Christenhed, ved
NB25:86 t nok kommer. / Ak, paa den · Maade har man dog endnu et Forhold til Gud, man
NB32:93 : idel Vrøvl. / Paa den · Maade har man i Χstheden til Bedste for
AE, s. 494 ivitetens Instantser: paa den · Maade har man i de forbindtligste og meest anerkjendende
OIC, s. 213 er Forbrydelse; og at paa den · Maade har man ikke Lov til at trække paa Naaden.
CT, s. 75 te Gud, saa den altsaa paa en · Maade har med Gud at gjøre. / Vel siger maaskee
NB29:11 s: v: o: s: v: o: s: v: Paa den · Maade har Moderen tusinde Adspredelser, og Ludvig
EE1, s. 248 ildte. / At Scribe paa ingen · Maade har motiveret hendes Forbedring skal jeg
NB35:43 eten bliver den samme. / Paa den · Maade har Mskheden antaget Χstd.; men det
NB31:83.a r jo den Kjerlige. / Paa denne · Maade har Mskheden behandlet Gud. / »
NB18:7 nvittigt Vilkaar at jeg paa ingen · Maade har nogen Løn derfor) maa trætte,
Papir 180 se deraf, der dog paa ingen · Maade har noget forførerisk ved sig som dog
NB35:17 eneste Msk, der i fjerneste · Maade har noget Indtryk af en saadan Væren,
NB33:56 aade skeer Uret, eller paa anden · Maade har Noget paa Sinde saa kan han personligt
NB32:102 det til Gud, som paa ingen · Maade har overdraget Dig at indcassere hans Tilgodehavende:
DBD, note uden at jeg paa nogensomhelst · Maade har paastaaet, at det at lide skulde betyde
Oi4, s. 218 i inderste Hjerte. / Paa den · Maade har Præste-Compagniet, der speculerer
Papir 469 Mand, der paa forskjellig · Maade har qvalificeret sig til at drages frem:
PH, s. 55 ømmelig og tilstrækkelig · Maade har sagt det. Naar man der paa et første
NB12:187 at han paa een ell. anden · Maade har sparet sig selv, unddraget sig selv.
Papir 446 og deels fordi jeg paa en · Maade har staaet og været sat udenfor Literaturen.
NB10:192 min Udvikling, paa forunderlig · Maade har Styrelsen – som man presser Saften
G, s. 57 gen, at hun paa een eller anden · Maade har tilladt sig at ville fange ham i hans
DS, s. 149 ed er, at jeg ikke i fjerneste · Maade har tænkt paa at ville træde ham
NB8:113 / Dersom mit Tungsind paa nogen · Maade har vildledet mig, saa maa det være
EE2, s. 305 es Dig, at jeg paa en urigtig · Maade har villet tilrive mig en saadan, at jeg
Brev 271 Tilgiv, hvis det paa nogen · Maade har været Dem imod, at gaae med; o,
Brev 271 o, men hvis det paa nogen · Maade har været Dem med, at gaae ad den Vei:
EE1, s. 61 isme, der paa en tilsvarende · Maade har yttret sig paa saa mange Gebeter, den
Papir 455 Ingen som end i fjerneste · Maade har ængstet denne Samvittighed: hvad
Brev 159.1 n Maalestok paa en anden · Maade har ønsket at udtrykke min Hengivenhed,
BOA, s. 213 et Spor til, at han paa nogen · Maade har, kategorisk forstaaet, Forestilling
Oi2, s. 154 hos Geistligheden, der paa en · Maade har, som man siger, taget Staten ved Næsen,
EE1, s. 344 , tager paa den høfligste · Maade Hatten af Hovedet paa ham, og fører
NB21:121 at sige, om det paa nogen · Maade havde bedrøvet ham, at jeg havde udgivet
AE, s. 219 , men paa nogen afgjørende · Maade havde det dog ikke beskjæftiget mig.
Brev 183 kke paa en høist uforsvarlig · Maade havde draget Tiden i lang Drag –
NB29:28 t at leve af. Ak, Luther; paa en · Maade havde Du fortjent denne Satire; og tænk
OTA, s. 415 del, som paa een eller anden · Maade havde en saadan Betydning for et Menneske,
NB7:114 d, der paa en ganske besynderlig · Maade havde fristet mig i længere Tid, og
AE, s. 219 udier, der jo allerede paa en · Maade havde ført mig til mit Maal, bleve nu
SFV, s. 49 d der hidtil paa forskjellig · Maade havde ført Ordet, enten til Taushed
JC, s. 39 mlig Epicur paa en sophistisk · Maade havde gjort gjeldende med Hensyn til Frygten
NB19:20 paa den ene ell. den anden · Maade havde godt af. / Saa meente jeg ogsaa,
Brev 18 kulde finde, at jeg paa nogen · Maade havde handlet anderledes end Du selv vilde
SLV, s. 266 ove Forsøget paa en anden · Maade havde indrømmet denne som en sørgelig
EE1, s. 238 det skulde trykkes. Paa den · Maade havde jeg allerede skrevet flere Smaa-Afhandlinger,
NB30:118 ikke paa en ganske særdeles · Maade havde mig i sin Magt, og knækket mig
NB:215 han maaskee ikke i fjerneste · Maade havde Mod til personligt at sige det Mindste
SFV, s. 90 han maaskee ikke i fjerneste · Maade havde Mod til personligt at sige end det
AE, s. 87 un indsee, at Socrates paa en · Maade havde sagt, at den Elskede var ankommen;
LA, s. 42 med at hun paa en fortvivlet · Maade havde sprængt den sneverhjertede Tantes
CT, s. 248 ne Henseende paa den tungeste · Maade havde tabt sit Alt, fordi jeg kun kunde
NB13:33 r tilmed man paa mangfoldig · Maade havde underhaanden betydet mig, at jeg
NB15:110 Dersom Χstus i nogen · Maade havde været af den Mening, saa maatte
NB32:145 saaledes: Verden vil paa ingen · Maade have Χstd. bort, nei saa ærlig
NB12:196.a v først paa een ell. anden · Maade have arrangeret mig i Livet, og indrømmet,
NB14:15 te Tid og paa høist ulykkelig · Maade have de lidende følt deres Forskjellighed
BI, note es, som Intet vidste, jo paa en · Maade have en Fordeel, hvis Anklagerne kunde
NB9:74 gt at leve, naar Mskene paa nogen · Maade have en pathetisk Forestilling om at jeg
NB35:19 g, at de paa en behændig · Maade have faaet den praktiseret bort. /
Brev 82 for, han skulde paa en ell. anden · Maade have foranlediget, at det ikke kom Dig
TSA, s. 69 som den Kjerlige, paa enhver · Maade have forhindret det, og saa hellere givet
NB22:141 r, først paa een eller anden · Maade have forqvaklet, fordærvet forraadt,
NB10:169 det skete. Det vilde paa enhver · Maade have forstyrret mit Liv, enten jeg nu skal
EE1, s. 227 ere, der paa een eller anden · Maade have gjort en endelig Hensigt til det Begeistrende
NB12:114 vi maae paa een ell. anden · Maade have Kloster-Geistlige. Man vil sige: »
Brev 181 op Kaffee kan Du paa ingen · Maade have Skade af. Og dog gjælder det om
NB13:87 / Et Msk. kan jo paa mangfoldig · Maade have syndet, uden at han derfor, selv om
4T44, s. 318 saa paa en ganske særegen · Maade have sørgelig Følge, dersom Nogen
Papir 375 a atter paa een ell. anden · Maade have taget feil – thi der har han
EE1, s. 278 d de, der paa en eller anden · Maade have travlt i Verden, men disse ere netop
NB10:212 e, som paa en høist forkeert · Maade have travlt med at mene, at hvad der siges,
JJ:176 levne henrettede, eller paa anden · Maade have været i Fare. / / Albertus Magnus
BA, note ande har hidtil paa en underlig · Maade havt Præferencen, idet man har opfattet
Papir 283:1 eer ved et Spring. / Den · Maade Hegel afbryder den slette Uendelighed er
OTA, s. 216 a nogen pludselig og uventet · Maade helbredet fra sine mangeaarige Lidelser.
SFV, s. 18 et Inter. Den bringer paa en · Maade hele Forfatterskabet paa een Gang til Bevidsthed,
Brev 268 d min fixe Idee) paa nogen · Maade hengiver Dem til det onde Lune, saa bliver
NB27:72 or vil han ikke i fjerneste · Maade henlede Opmærksomheden paa Andet end
2T44, s. 186 kjønnere og utvivlsommere · Maade herligen at fuldkomme det Herlige. Den
NB30:27 ar man fra Barn af er paa enhver · Maade hexet ind i den Indbildning, at man er
BI, s. 337 er ikke et paa en eller anden · Maade hiinsides, det er bag ved, forsaavidt det
OTA, s. 236 det er jo dog paa den · Maade hine Forklarede kunde ønske at gjøre
CT, s. 200 e troer, ikke kan paa mindste · Maade hjælpe Dig til Troen, og derimod være
KG, s. 348 d Gjenstanden kunde paa nogen · Maade hjælpe ham til at være trofast. Men
CT, s. 273 se skulde om end paa en anden · Maade hjælpe mig lige saa vidunderligt som
NB4:155 il Hjælp, ell. paa anden · Maade hjælpe paa mit Udkomme, og saa lade
BOA, s. 218 ikke paa en saadan sandselig · Maade hjælpe sin Udsending som en Konge kan
TSA, s. 101 ikke paa en saadan sandselig · Maade hjælpe sin Udsending, som en Konge kan
NB4:155 d at Gud paa een ell. anden · Maade hjælper mig ind i en Livs-Stilling,
NB8:108 kal see, naar man paa nogen · Maade hjælper Mskene til at yttre sig ganske
Not13:34 p. 71 n:). Paa en lignende · Maade hjælper Plotin sig for at faae Eet til
DS, s. 208 man kan jo ogsaa paa en anden · Maade holde Sandheden hen i Tvetydighed, man
NB28:52 men naar man paa den · Maade holder Χstd. hen i Mulighed gjør
NB36:31 erlighed, det paa den piinligste · Maade holder ham i søvnløs Uro, istedetfor
NB10:70 le det dramatisk. / Paa den · Maade holdes der nu Dom i Verden! Om Tiden ogsaa
Brev 64 bør Magisteren paa enhver · Maade holdes udenfor, som var han ikke til. /
BA nkningen fik Intet. Paa en dobbelt · Maade holdtes Adam phantastisk udenfor. Forudsætningen
BI, s. 270 udtrykkes ogsaa paa en anden · Maade hos Hegel, naar han bemærker, at hans
EE2, s. 23 de, » samt paa hvilken · Maade hun bedst bør paavirkes«; thi
KG, s. 216 t Syn, at see Den, som paa en · Maade hungrer i Overflod, og som dog slet Intet
NB17:26 ficile, da den Lidende jo paa en · Maade hver Dag har det i sin Magt at unddrage
Papir 70 mod Bibelen – den hele udv. · Maade hvorpaa man kommer til Resultat –
Oi6, s. 258 vore Taarer være paa ingen · Maade hykkelske, men meente, sande – som
Brev 274 re i Selskab med Dem. / Paa den · Maade hæves alle Vanskelighederne; thi naar
BA, s. 423 ts Tvetydighed, at det paa en · Maade hører hjemme i alle Sphærer, i det
NB11:124 tet – saa den paa en · Maade hører med. Hr Mag. der saa tidt har
SLV, s. 260 gjørenhed var paa en egen · Maade i besynderlig Forstand gratis. Assist
NB10:87 ke at faae Svar, kom paa en · Maade i Classe med mig. / Senere har »
Papir 434 gst perfectioneret over al · Maade i den Kunst at ligne en Hyrde – og
EE:169 en begge slide og rive paa bedste · Maade i den. / d. 30 Aug. 39. / Min Bevidsthed
NB7:14 Sted. Og han satte sig paa enhver · Maade i enhver Lidendes Sted. Er det Armod og
NB30:41 e gaaet mig paa en lignende · Maade i enhver Tid. / Sætningen selv: Haabet
G, s. 28 re sig« paa en lignende · Maade i enkelte af Kjøbenhavns Gader –
Papir 337 s Søn: ergo er vi dog paa en · Maade i Familie. / / A. / Det var Satan til Slægtskab
OTA, s. 192 skaben paa en fordærvelig · Maade i Forhold til Afgjørelsen, den misbruges
BI, s. 312 hed) træder paa en dobbelt · Maade i Forhold til Subjectet: deels som en Gave,
AA:23 kjøn Ane altid trak paa en egen · Maade i Forklædet etc. / Den hele Historie
EE1, s. 326 d, men paa en mere hjertelig · Maade i Form af et Kys. Hvor var hendes Læber
Brev 159.2 iagtelse; Jeg er paa en · Maade i Gjeld til Dem; den Lykke der forenede
Papir 323:2 itidelig netop paa rette · Maade i Guds Huus, ja endog særlig netop i
KG, s. 278 t er i ham, er paa en dobbelt · Maade i ham: i Retningen ud efter, og i Retningen
JJ:11 un Deel paa en aldeles uforsvarlig · Maade i hans Lidelse. Denne Krænkelse opbragte
SFV, s. 59 ivet, begunstiget paa enhver · Maade i Henseende til Aands-Evner og ydre Vilkaar;
NB31:11 stdommen ligger paa ingen · Maade i Intellectualitetens Sphære. /
NB18:22 Fordringer, lever hen paa bedste · Maade i jordiske Interesser, og anbringer saa
Oi7, s. 297 estamente gjør, paa enhver · Maade i Menneskene at bevare, omfrede, opelske
KG, s. 212 elig eller sandselig-sjelelig · Maade i Modsætning til det Sandselige og Sandselig-Sjelelige.
BI, s. 341 gestaltede sig ikke paa nogen · Maade i Modsætning til Virkeligheden. Hans
IC, s. 247 det gjorde Kunstneren paa en · Maade i Penge og Beundring, ligesom naar en Skuespiller
Papir 474 stens« Liv paa nogen · Maade i Retning af at stræbe derefter, men
DJ, s. 72 Opfindelse. Dog er hun paa en · Maade i sin Mission außer sich, som Qvinde
SLV, s. 341 atteren ( paa en ubeføiet · Maade i sin Separation fra det Pathetiske) have
Papir 464 s: v: – ikke i nogen · Maade i strengere Forstand ( end den menige Χsten,
NB27:72 / Saasnart end i fjerneste · Maade i Talen om det Ethiske noget Andet end
FB, s. 161 ider. Troen kommer nu paa den · Maade i temmelig simpelt Compagni med Følelse,
NB34:37 Mskene ere paa forskjellig · Maade i travl Virksomhed med at fjerne Gud fra
BOA, s. 97 ringen, Alle ere hver paa sin · Maade i travl Virksomhed, for, om jeg saa tør
OTA, s. 158 Vellystige – at holde · Maade i Udsvævelse ( fordi Frygten var at
FF:161 te Folk til at nyde Viin etc. med · Maade i Vennelaug – Frygten for den chr
SLV, s. 333 ny og ny Glæde paa anden · Maade i Verden, bør hun da ogsaa troe, at
SLV, s. 275 n. Jeg ennuerede mig over al · Maade igaaraftes; men hvad gjør man ikke for
Not11:12 sig i Naturen, for paa den · Maade igjen at komme til Aand som Msk. hvor den
SD, s. 204 formodentlig paa en lignende · Maade igjen gaae vor Tid i Forhold til en mere
LF, s. 46 kommer saa paa en eller anden · Maade igjen, oftest i Skikkelse af endnu større
Papir 207 d kommer paa en aldeles udvortes · Maade igjen, saa det næsten er det samme som
DS, s. 157 istendommen holder paa en egen · Maade igjen. Der gives, om jeg saa tør sige,
NB17:69 er blot sig selv paa bedste · Maade igjennem Livet, undersøger intet dybere
Brev 234 endighed paa en ell. anden · Maade ikke – at bevidne Dem min Deeltagelse,
SLV, s. 96 en Vanskelighed, men paa den · Maade ikke at finde Vanskelighed er en vanskelig
SLV, s. 170 lse af Alt, med Qval over al · Maade ikke at kunne tilkjøbe sig en Vished!
Not15:9 . Og forøvrigt var den · Maade ikke blevet brugt, saa vare vi vel endnu
EE1, s. 219 leven gammel; han kan paa en · Maade ikke døe, thi han har jo ikke levet;
NB31:128 paa anden Haand til Gud paa den · Maade ikke føres paa den rette Vei. /
Brev 314 ed meget godt at De paa en · Maade ikke gjør Andet end stiller En rigtigt,
BI, s. 173 Hertil kommer, at man paa den · Maade ikke lader det første Standpunkt skee
EE1, s. 219 o ikke levet; han kan paa en · Maade ikke leve, thi han er jo allerede død;
NB6:34 ikke tale Noget om, den er paa en · Maade ikke min egen. / / / Jeg kunde maaskee
EE2, s. 187 ig gaae med, og det er paa en · Maade ikke til Dig, jeg har talt, og det vilde
OTA, s. 170 ghed, naar han dog paa nogen · Maade ikke vil som det Gode vil, ikke vil det
NB27:27 g Lov til at leve paa samme · Maade imorgen, har jeg Lov til at blive mig bevidst
NB32:36 lder os da ikke i fjerneste · Maade ind at gjøre derefter. Og derfor er
NB20:71 drig falder ham i fjerneste · Maade ind at ville stræbe efter Lighed, som
BOA, s. 189 de frelses paa en vidunderlig · Maade ind i Det, der har bestaaet uforandret
Papir 306 Sandheden paa nogen anden · Maade ind i Verden end den, paa hvilken den var
NB29:112 alder det ikke i fjerneste · Maade ind, at det paa nogensomhelst Maade skulde
NB29:77 drig aldrig end i fjerneste · Maade ind, at han skulde have noget Offer at
IC, s. 107 , at man paa den letsindigste · Maade indbilder Tusinder og Tusinder, at de ere
KG, s. 29 Pharisæeren kun paa en egen · Maade indeholde Besvarelsen, thi i Svaret gjøres
IC, s. 107 ubegribeligt eller paa nogen · Maade indeholdende Forargelsens Mulighed. /
NB13:21.c et, at dette Skrift saa paa en · Maade indeholder et dialektisk Kjætterie.
JJ:142 om han paa sin ondskabsfulde · Maade indførte i Mode, saa han selv blev den
BMD, s. 151 se, Fortoning, paa mangfoldig · Maade indhyllet i Sandsebedrag. / Det skete ikke!
BOA, s. 106 til det Religieuse paa nogen · Maade indlade sig æsthetisk med det, dersom
SD, s. 209 gtignok paa en betænkelig · Maade indlader sig med Philosophien, meent at
LA, s. 26 ender tillige paa en passende · Maade Indledningen, dersom ellers Nogen skulde
Oi2, s. 167 des, hans Liv ham paa enhver · Maade indrettet saaledes, at han da kan have
AE, s. 123 underlig indirekte, satirisk · Maade indskærpes det ofte nok, skjøndt
LA, s. 12 eraturen tillige paa en anden · Maade indviklet og gjort dialektisk; thi de tvende
SD, s. 165 s Tryk, den kommer paa ingen · Maade indvortes fra som Handling. Det er ved
NB:70 s Strømning paa en bestemt · Maade influerer saa og saa, og Trykket paa Nerverne
BOA, s. 92 ød taler, er der jo paa en · Maade Ingen som taler, saa kan vi Alle høre
EE1, s. 59 ssiske Frembringelser paa en · Maade intet Stof er til, medens derimod ved andre
EE2, s. 228 thi medens den paa een · Maade isolerer mig, saa knytter den mig paa en
NB16:74 e er; ja, i Forhold til den · Maade jeg er blevet behandlet i det christelige
Not8:26 n Bedrager, og det er den eneste · Maade jeg kan gjøre godt igjen hvad jeg har
SLV, s. 30 være et Hele, og blot den · Maade jeg sætter mig tilbords og tager Kniv
BOA, s. 172 han paa en saa høitidelig · Maade jo allerede havde udgivet sig for at være
NB26:21 at have sit Liv paa enhver mulig · Maade jordisk og verdsligt betrygget, at være
AE, s. 233 hvilken jeg paa en latterlig · Maade kalder min, da jeg bestandigt kommer for
NB11:204 t en Christen. / Paa samme · Maade kan » Indøvelse i Christendom«
NB18:69 ertil maa svares: paa anden · Maade kan Χstd. i Sandhed ikke forkyndes.
NB17:60 svækket. / Men paa anden · Maade kan Χstd. ikke i Sandhed sættes
3T44, s. 263 aae, at han ikke paa endelig · Maade kan afgjøre, hvilke Betingelserne ere;
2T44, s. 208 paa en skjøn og frelsende · Maade kan blive Bekymringens Gjenstand. Kun naar
NB29:30 oldet saaledes, at man paa ingen · Maade kan blive fri for at kalde sig Χsten.
Brev 194 ang om end paa forskjellig · Maade kan blive glade. / Af et Brev fra Michael
SBM, s. 142 ig gjøre, hvis jeg paa den · Maade kan blive salig ligesom Sandhedsvidnet,
NB33:50 af sin Inderlighed. Paa den · Maade kan Collisionen egl. ikke fremkomme. For
BOA, s. 249 ulterer Noget deraf. Paa den · Maade kan da Undersøgelsen i ingen Henseende
NB34:22 r en Forbrydelse. / Paa den · Maade kan denne Verden aldrig blive en rar Verden
NB21:153 Tømmerne fat. / Kun paa den · Maade kan det Bestaaende styres igjennem. /
F, s. 468 sig, ligesom alt Andet. Paa den · Maade kan det endnu blive godt. Det Incommensurable,
SD, s. 166 til Fortvivlelse; paa anden · Maade kan det her ikke skee, da Selvet ingen
IC, s. 71 ja, de ere døde. Paa den · Maade kan det lykkes at lege Skjul; man antager
EE1, s. 100 ens Længsler. Kun paa den · Maade kan Don Juan blive episk, at han bestandig
EE2, s. 157 altid et Bedrag, kun paa den · Maade kan Du aande, og forhindre, at Folk ikke
AaS, s. 41 din Uvirksomhed; kun paa den · Maade kan Du nære Haab om Forbedring. Her
BOA, s. 229 r det er Virkelighed. Paa den · Maade kan en Letfærdig ogsaa let faae sig
JJ:165 g siger ogsaa dybsindigt. Paa den · Maade kan enhver theologisk Student, der i sin
SLV, s. 179 nde. Naar man paa saa let en · Maade kan erhverve sig Krav paa et Menneskes
NB24:127 Hvilke Confusioner der paa den · Maade kan fremkomme, kan jeg maaskee oplyse fra
AE, s. 250 re Noget vanskeligt paa nogen · Maade kan gavne Nogen i min Samtid, saa fritager
NB11:27 gen i Danmark der paa nogen · Maade kan gjøre mig den Rang stridig, i Betydning
PS, s. 224 et ved sig selv ( og paa anden · Maade kan han jo ifølge det Foregaaende ikke
OTA, s. 192 er deraf paa een eller anden · Maade kan henføres, er denne: at det dog ikke
BOA, s. 189 re reddet paa en vidunderlig · Maade kan ikke friste ham til at ansee sig selv
BI, s. 289 Ogsaa paa en mere indirecte · Maade kan Ironien vise sig gjennem et Modsætningsforhold,
NB:14 : saa er det muligt. / Paa en · Maade kan jeg blive væmmelig ved Tilværelsen,
NB2:13 et gider jeg ikke. Paa anden · Maade kan jeg ikke tilfredsstille mig selv. /
NB8:3 og udbrede Noget som man paa ingen · Maade kan kalde Usandt ell. Forbudet. Opmærksomheden
HJV, s. 179 uden at vort Liv i fjerneste · Maade kan kaldes en Stræben i Retning af at
Papir 470 es Χstd, eller i fjerneste · Maade kan kaldes en Stræben med mindre man
OTA, s. 192 for det Gode. Paa mangfoldig · Maade kan Klogskaben her misbruges, men lader
4T44, s. 314 dt, at man aldeles paa samme · Maade kan lære Gud at kjende paa Glædens
Brev 267 dette paa den folkeligste · Maade kan løbe gal, er jeg nær ved at gaae
JJ:96 er skal sørges over) og paa den · Maade kan man bevare det sundt. Man gaaer ikke
NB30:53 pe saa; og paa en bestialsk · Maade kan man da heller ikke kom̄e til Aand.
EE1, s. 350 aaer af enhver Pige. Paa den · Maade kan man endog være forelsket i Mange
NB13:69 han seer selv, at paa den · Maade kan man ikke bedrage ham; under alt Dette
NB15:122 en begribeligt, at paa den · Maade kan man ikke have Χstd: det er umuligt;
JJ:374 uendelig vigtig. At leve paa den · Maade kan man ikke holde ud i 60 Aar, saalidet
NB20:142 uden Alvor. / Ja, paa den · Maade kan man kun faae Confusion af mig og mit
AE, s. 289 re Opgavens Fordring. Paa den · Maade kan man let blive færdig med Alt, og
CT, s. 86 er en Skuffelse, thi paa den · Maade kan man netop ikke leve i den Dag Idag,
BA n paa Bjerget havde troet. Paa den · Maade kan man ogsaa blive vildfarende i Troen
EE1, s. 414 ind i samme Toneart, paa den · Maade kan man ogsaa fange. / Det er besynderligt
NB23:100 r, Hurra, Hurra, Hurra. Paa den · Maade kan man reformere Gadebelysningen og Klædedragterne
Brev 292 af? Forresten, paa den · Maade kan man sagtens. De beholder Deres to Opdagelser,
Oi4, s. 211 le med Christenheden. Paa den · Maade kan man seierrigt indføre hvilkensomhelst
NB23:127 or os. / Men ogsaa paa en anden · Maade kan man snuppe for hurtigt af. Smukt siger
CT, s. 65 thi, som sagt, paa den · Maade kan man være det. Og naar man paa den
DD:25 Dichtungen) paa en saa forsonende · Maade kan opfatte det Phænomen, der altid
AA:45 Jøde). / Paa den besynderligste · Maade kan Reflexionen slynge sig om Een: Jeg
SFV, s. 62 dring, uden at jeg paa nogen · Maade kan sige, naar jeg begyndte, eller hvorledes
TS, s. 107 ensinde Nogen end i fjerneste · Maade kan siges det, kan de siges at have seet
NB17:50 Exempler paa, at et Msk. paa den · Maade kan sprænge sig selv. Slaae saa lidt
KG, s. 79 Menneske paa sin forskjellige · Maade kan tabe sin Sjel ved ikke christeligt
KG, s. 231 skjelligste og meest modsatte · Maade kan tage Feil af en Hest, og hvor tvivlsomme
Brev 107 saa siig det, hvis jeg paa nogen · Maade kan tjene Dig med Raad, Indfald, Bistand
EE1, s. 426 Intet fattes, der paa nogen · Maade kan tjene til at bedaare hendes Sjæl
Papir 427 aatte glemme dette, der over al · Maade kan trøste og styrke og forklare; men
EE1, s. 169 hver Tilfældighed paa den · Maade kan undergaae en Metamorphose, hvorved
3T44, s. 246 sen, der paa saa forskjellig · Maade kan vise sig, idet de onde Dage ere komne,
Papir 542 hvis man ellers paa den sidste · Maade kan være Χsten, hvilket forøvrigt
OTA, s. 406 rindret, at det da paa ingen · Maade kan være i Fortjenstlighedens Forstand,
G, s. 27 g til Experimentet og paa anden · Maade kjed af Gjentagelsen) gik jeg med Dampskibet
NB21:151.a skal der forresten paa enhver · Maade kjeles for ham, nei, saa maa der endnu
EE2, s. 246 at Individet paa en lignende · Maade kjendte sig selv, som naar det i det Gamle
Brev 164 ra Dem, paa en ganske egen · Maade kjærkommen. Det var igaar min Geburtsdag,
Papir 478 , uden paa een eller anden · Maade Klogskaben – velmenende – har
Papir 579 at Du paa den rædsomste · Maade knuses. / Der gives derfor kun eet sandt
AA:18 istus, hvorledes de paa ingen · Maade knyttede deres Evangeliums Prædikelse
AE, s. 97 røvrigt ogsaa paa en anden · Maade knyttet til Lessings Navn. Som overhovedet
Brev 274 Mand, der paa en latterlig · Maade kom af Dage, at nu kunde man idetmindste
Oi9, s. 386 t lide for sin Tro. / Paa den · Maade kom Christendommen ind i Verden, betjent
BA, s. 345 andsynligt, at Synden paa den · Maade kom ind i Verden, saa har man forvirret
JC, s. 38 ledes, at han her paa omvendt · Maade kom ligesaa vidt som før. Dog dette
Brev 280 den, hvis jeg ikke paa en · Maade kom til at beundre mig selv, der selv har
NB28:56 at jeg paa een eller anden · Maade kom til at give efter for ham, fordi jeg
NB9:42 derfor let, at Kongen paa en · Maade kom til at staae udenfor. Det vilde blive
NB21:29 an man ikke paa nogen anden · Maade komme i den Situation, hvor Troen kan blive
CT, s. 223 a maae vi paa een eller anden · Maade komme Menneskene nærmere, eller rettere
JJ:431 Udgiveren paa en besynderlig · Maade kommen i Besiddelse af. / Naar en indtil
LA, s. 20 s-Historien er aldrig paa den · Maade kommen ved Juletid, dens egen Betydningsfuldhed
IC, s. 124 Du tilsidst paa en rædsom · Maade kommer af Dage – saa siger Forstanden:
OIC, s. 213 at være Christen. Paa den · Maade kommer der dog Sandhed ind i det Bestaaende,
NB32:9 tte det Vindbeutelagtige. Paa den · Maade kommer dog maaskee Menneskene igjen tilbage
OTA bbelt. Det er nu vist, at paa den · Maade kommer han ikke langt frem ad det Godes
JJ:142.b g har indseet det og paa enhver · Maade kommer hiin ophøiede Genius til Hjælp
FB, note samt at hans Liv paa en dobbelt · Maade kommer i Berøring med det Guddommelige,
LP, s. 53 n rigtignok paa en besynderlig · Maade kommer i et særegent Misforhold til
OTA, s. 273 g have sin Plage, og paa den · Maade kommer jeg gjennem Verden.« Den
NB9:44 aal: ja den er frygtelig. Paa den · Maade kommer jeg til at staae ganske ene, udpeget
NB13:89 ee, der har vi det; paa den · Maade kommer man dog ikke til det Frivillige;
IC, s. 56 an sige ham forud, at paa den · Maade kommer man ingen Vegne i Verden –
NB32:65 s, de mene vel endog, at paa den · Maade kommer Sligt os nærmere eller at vi
BN, s. 120 is jeg dog paa een eller anden · Maade kommer til at lide, altsaa det jeg lider
BA, s. 394 ilkommende paa en eller anden · Maade kommer tilsyne. Det Forbigangne, for hvilket
NB31:119 a en sørgelig frygtelig · Maade kommet nogen Forvirring i Englenes Compagnier.
BOA, s. 242 Forfatter bliver man paa den · Maade kun i en meget uegentlig Forstand. Istedenfor
KG, s. 345 fjerne alt Det, som paa nogen · Maade kunde afnøde En Kjerligheds-Gjerningen.
Oi7, s. 301 get forsømt, der paa nogen · Maade kunde bidrage til at gjøre Confirmationen
TTL, s. 436 rigeste Lykke paa nogen anden · Maade kunde blive Dig sikkret for Dit hele Liv,
TS, s. 61 Bemærkning, som kun paa een · Maade kunde blive vanskelig at forstaae, naar
CT, s. 192 else paa en saa afgjørende · Maade kunde blive vitterlig. Det er altsaa hans
BI seer vel Enhver, da man jo paa den · Maade kunde bortforklare enhver Forbrydelse og
AE, s. 38 til Tilforladelighed. Paa den · Maade kunde den bekymrede Prophetie i Luc. 18,
EE2, s. 300 dre Forhold, der paa en anden · Maade kunde faae en baade dyb og skjøn Betydning
DS, s. 193 e, om hvem det end i fjerneste · Maade kunde falde mig ind, at hans Liv ( thi
EOT, s. 271 m et Menneske end i fjerneste · Maade kunde falde paa Sligt! – nei, i Henseende
PH, s. 57 Ord, at da hans Dom paa nogen · Maade kunde for mig have den Betydning, den Vægt,
EE1, s. 80 stillingen, om jeg paa nogen · Maade kunde forstyrre mig selv eller en Læser
SD, s. 198 saa Dagleieren paa sandselig · Maade kunde forvisse sig om, hvorvidt det var
NB17:64 d til Dem, der da paa nogen · Maade kunde gjøre Fordring paa Intellectualitet.
CT, s. 175 ilstødt ham, som paa nogen · Maade kunde gjøre Haanden eller Tanken usikker:
CT, s. 94 at lyde Guds Villie paa nogen · Maade kunde gjøre mig selv Skade – naar
NB21:60 es: om da disse Herrer paa anden · Maade kunde have sikkret sig et rigeligere Udkomme,
NB21:60 r det var Mænd, der paa anden · Maade kunde have sikkret sig et rigeligere Udkomme,
AE, s. 174 jeg paa en lovlig og redelig · Maade kunde hjælpes til at blive noget Overordentligt,
EE2, s. 187 vil da let indsee, at paa den · Maade kunde jeg ikke misbillige den. Jeg har
HJV, s. 179 os, hvis Liv end i fjerneste · Maade kunde kaldes end den svageste Stræben
BN, s. 119 gt, at jeg paa een eller anden · Maade kunde komme til at opleve et Martyrium;
Oi8, s. 349 Alt, hvad der end i fjerneste · Maade kunde ligne det at lide i Lighed med de
Oi7, s. 315 t Mindste, der paa fjerneste · Maade kunde ligne Politikere og Markskrigere
FB, note er i Ideen. / Ogsaa paa en anden · Maade kunde man behandle hiint Sagn. Havmanden
BI, s. 107 som ikke er givet. Paa samme · Maade kunde man ogsaa føre Erkjendelse tilbage
EE2, s. 176 , hvad der paa en eller anden · Maade kunde passe paa Dig, eller som jeg kunde
BOA, s. 231 for en Dumrian, der paa ingen · Maade kunde tage det op med Sophisten, der kunde
TTL, s. 444 e, er Alvor eller i fjerneste · Maade kunde tilfredsstille Den, der alvorligen
SFV, s. 75 være Menneske, paa ingen · Maade kunde udholde Sammenligningen, at nu, da
NB20:68 jo paa en langt beqvemmere · Maade kunde udrette det Samme, og ovenikjøbet
DD:32 noget Poetisk, der i mindste · Maade kunde virke skadeligt paa deres Fordøielse
NB11:143 g ogsaa muligt, at Du paa anden · Maade kunde være blevet frelst. Men hertil
AeV, s. 81 dtgjørelse, hvilket paa en · Maade kunde være blevet tydeligere, dersom
BI, note for at vi paa en følgerigtig · Maade kunne bringe vor Undersøgelse til Ende,
EE1, s. 252 at see, hvorvidt vi paa den · Maade kunne komme. Faderen ønsker at see Emmeline
BOA, s. 250 ang vil paa en afgjørende · Maade kunne sigte paa ham. Derimod maa han lige
AE, s. 151 g i denne Henseende paa nogen · Maade kunne tjene en Enkelt i min Samtid, da
EE1, s. 355 gjøre, der alene paa den · Maade kunne vinde en poetisk Afglands. Man gaaer
NB33:12 skjelligste paa forskjellig · Maade kunne være interesserede) der gjælder
DS, s. 219 at de paa den forskjelligste · Maade kunne ønske at vinde ham for sig, blot
Brev 85 eg ogsaa paa en ganske anden · Maade kunnet være udsat for Ydmygelser. Sæt
NB12:25 er nemlig, Du maa paa ingen · Maade lade Dig afholde fra at gjøre som Du
Brev 307 en jeg tør ikke paa den · Maade lade længere Tid gaae hen. / Deres /
KG, s. 273 t staae ene. / Altsaa paa den · Maade lader den største Velgjerning sig ikke
CT, s. 290 indelighed – og paa den · Maade lader det sig da heller ikke gjøre.
NB26:61 a bliver bedre: ja, paa den · Maade lader det sig heller ikke gjøre. Thi
NB31:113 e af dem fast. / Altsaa paa den · Maade lader det sig ikke gjøre med at tage
NB31:2 Afgjørelse. Nei, paa den · Maade lader det sig ikke gjøre. Ei heller
EE1 Mere kan man faae seet. Paa samme · Maade lader det sig ogsaa ganske kortelig fortælle,
KG, s. 255 ette hjælper ikke, paa den · Maade lader det sig uden Tab for En selv gjøre
CT, s. 65 inge Mand i Folket. / Paa den · Maade lader det sig unegteligt ogsaa gjøre.
SLV, s. 45 m den ikke paa en eller anden · Maade lader sig bringe under Identitet med det,
SFV, s. 19 , og at det derimod paa denne · Maade lader sig forklare paa ethvert Punkt, eller
AE, s. 409 igtighed. Men at leve paa den · Maade lader sig ikke udholde i 60 Aar, knap nok,
BB:37 udvikler hos sig. / Den anden · Maade lader sig kun realisere af den, der til
NB20:23 ets Hjerte, ogsaa paa anden · Maade ladet ham den vorde aabenbar. Men denne
KG, s. 131 vækkende og ikke paa nogen · Maade ladet sig fortrylle af Timeligheden eller
Brev 49 re mig ondt, om De paa nogen · Maade lagde mig min Skjødesløshed til Last.
NB13:87 og Collisionen er paa en · Maade lagt an i eet af de tidligere Forsøg
IC, s. 229 Tilfælde blev det paa den · Maade langt lettere at være Præst –
Papir 375 han maa paa een ell. anden · Maade langt tidligere have taget feil af Biskop
NB35:49 eenligt Msk. som noget paa samme · Maade Latterligt som en eenlig Støvle, ɔ:
KG, s. 285 om Barnets Leeg; thi paa den · Maade lege vi jo med et Barn, vi lege, at vi
JJ:342 vede-Straffenes Evighed er paa en · Maade let at bevise, og i ethvert Tilfælde
NB16:34 kt, han har bestemt paa sin · Maade lidt Adskilligt under det. Han maa naturligviis
EE2, s. 65 til, gjør man paa en anden · Maade ligesaa ulykkelige. Jeg er desto værre
DS, s. 225 n paa en langt underfundigere · Maade ligesom frastjæle os Alle Penge, Ære,
AE, s. 243 ja paa en fortvivlet ironisk · Maade ligesom fritagen ( i samme Forstand som
JJ:144 t det er ham, der paa forskjellig · Maade ligger og smører i Bladene og i smaa
PPM, s. 138 Mynsters Liv end i fjerneste · Maade lignede et Brud med denne Verden, hvis
NB18:102 n Slyngel, der ikke i fjerneste · Maade ligner en Saadan. / Den store Nadvere.
AE, note sstiller En, at Skyggen paa en · Maade ligner ham idealt. – Contrasten virker
KG, s. 97 , han, der paa en mærkelig · Maade ligner hiin den forlorne Søns Broder,
NB30:86 der endog blot paa mindste · Maade ligner msklig Sandsynlighed og Beregning.
TAF, s. 281 styrrer den ikke i fjerneste · Maade Liigheden, Forskjellen er: at Een betænker,
NB13:31 intensivt den Dag idag. Paa den · Maade lister jeg mig afsted – og see, idet
F, s. 485 es. Naar paa en saadan skjøn · Maade Litteraturen og Journalistiken arbeide
SLV, s. 141 om det ellers ikke paa anden · Maade lod sig gjøre godt, dog været ethisk
IC, s. 119 hed, naar det paa en lempelig · Maade lod sig gjøre, og Offeret, der kræves,
AE, note betydeligt, hvis han i fjerneste · Maade lod sig imponere af, om Hegel vilde begynde
NB29:14 nd har, christeligt, i fjerneste · Maade Lov til at trænge sig ind mell. Jesu
BB:7 Samvittighed. Er det paa denne · Maade lykkedes Mephisto, at vildlede F. Samvittigheds
NB20:53 Association: det er paa en · Maade lykkedes mig. Kun at Styrelsen har sikkret
TS, s. 60 æser det paa en eller anden · Maade lærd, det er, læser dog ikke Guds
JC, s. 49 drag. Maaskee vil man paa den · Maade lære Disciplen at tye til Mesteren,
CT, s. 23 an kunde jo ogsaa paa en anden · Maade lære disse Bekymringer at kjende: ved
NB4:99 at de havde Kraft. / Men paa den · Maade lærer man Intet; thi man lærer kun
EE2, s. 80 er, at man ogsaa paa en anden · Maade lærer Meget af Børn. I ethvert Barn
EE1, s. 417 Drøm. Ogsaa paa en anden · Maade læres af hiin Fortælling, at Qvinden
NB23:44 r han aabenbart ikke i fjerneste · Maade læst saaledes, at det er faldet ham
DS, s. 250 fornegtelse, der paa udvortes · Maade lønner sig, den er jo ikke sand Selvfornegtelse.
LA, s. 34 og endeligen paa en skjøn · Maade løst ved at indslynge en Situation,
FF:28 ebet den unge Savoyard, der paa en · Maade maa ansee den for at være componeret
PS, s. 243 nstødet paa en eller anden · Maade maa blive dens Undergang. Dette er da Tænkningens
NB11:144 men paa een eller anden · Maade maa der være lidt Profit forbunden med
NB6:31 er jeg forvisset om, paa den · Maade maa dog selv det Allergaleste tilsidst
BOA, note ig til Slutningen. Men paa den · Maade maa en Forfatter arbeide; han maa anvende
NB:47 g til Slutningen. Men paa den · Maade maa en Forfatter; han maa anvende Tid,
AE, s. 471 terende jo paa en eller anden · Maade maa have sit Tilhold i Existentsen. Vilde
EE2, s. 143 ve Evighed paa en eller anden · Maade maa hæve sig selv. Netop fordi Du nu
AA:14 rerne, idet man nemlig paa ingen · Maade maa indlade sig med dem som kommende fra
NB16:65 igefremhed og Lurvethed. Paa den · Maade maa jeg gaae Glip af alle Fordele. /
IC, s. 114 a den ene eller paa den anden · Maade maa komme til at staae stille, maa støde
NB14:97 jeg saa igjen paa en anden · Maade maa lide under, da man vil sige det er
AA:22 og Rum opfyllende, paa samme · Maade maa man i Consequents heraf forklare Individualiteten
NB2:136 med Gud paa Stedet. Paa den · Maade maa mit Tungsind hæves, og det Christelige
PPM, note løftighed) vel just paa den · Maade maa see at slippe bort fra det Korte, Klare,
NB33:13 afskyeligt, at det paa den · Maade maa skee, at hvis et Msk i Χsthed
NB24:10 l det at blive Minister. Paa den · Maade maa Staterne opløses; thi der bliver
CT, s. 134 ledes der paa en ganske anden · Maade maa tales om det evig Forskjellige) kun
NB31:76 da, christeligt, paa ingen ingen · Maade maa tænke apathisk, nei, han er som
AE en Existerende, paa en eller anden · Maade maa være distrait. / Abstrakt at spørge
EE1, s. 241 fordrer det dog paa en anden · Maade maaskee mere, eller rettere sagt det fordrer
Brev 159.5 at det dog paa en anden · Maade maaskee var grusomt, saa længe at forholde
2T43, s. 53 oldt det fast, at paa samme · Maade maatte det andet Menneske ogsaa tilegne
NB17:110 den ene ell. paa den anden · Maade maatte frie sig fra mig; jeg hører Husmoderens
NB27:38 rige Samtids Haan og Spot paa en · Maade maatte give dem Ret og sige: min Gud, min
NB31:116 min Samtid – paa den · Maade maatte hellere Eeden være borte. /
Brev 126 e. Og dog, om enhver anden · Maade maatte jeg eensomt – men jeg er jo
NB10:208 Vaabenmagt ell. paa anden · Maade maatte lykkes ham, lidt efter lidt at underlægge
NB10:156 ligt og paa en saa reent msklig · Maade maatte man sige, at et Msk. i Χsti
AE, s. 291 t gamle og der nu paa kunstig · Maade maatte skaffes Ungdommelighed tilveie.
Not1:8 else af Sandheden. Paa samme · Maade maatte Svaret falde ud, naar spurgtes om
NB28:80 der o: s: v:. / Men paa den · Maade maatte vi jo ogsaa fordre Miraklets Gave.
NB32:106 paa den nederdrægtigste · Maade Magt, Magt ligesom Væggetøi eller
Papir 306 meent, at det var paa den · Maade man blev uforglemmelig ved sin Nidkjærhed.
4T44, s. 311 ungsindighed, er det paa den · Maade man bør elske Gud og Mennesker? At man
LP, s. 26 given Virkelighed, paa hvilken · Maade man end fortaber sig i den, en for Livet
AE, s. 548 noget Ansvar for, paa hvilken · Maade man faaer et Bibelsted for sig. Det er
NB35:45 andre – og det er paa den · Maade man har meent at komme Χstd. nærmere
JJ:114 æsten blive Blasphemie, og den · Maade man i det gl. Testamente tillader sig at
NB17:38 trende i, at det er paa den · Maade man lønnes for at have arbeidet som
NB25:82 ver for Gud. Det er paa den · Maade man nutildags forebygger det Fortjenstlige.
NB25:21 kan være det. Det er paa den · Maade man ogsaa i vor Tid vil afskaffe det Ethiske.
BI, note ndsen af et Tyveri, paa hvilken · Maade man ogsaa kan forklare, hvad der sammesteds
EE2, s. 32 ab, og at det ikke er paa den · Maade man skal forklares i Skyerne, men for i
EE2, s. 292 lærer tillige, paa hvilken · Maade man skal leve i god Forstaaelse med hende.
NB32:47 t i den Grad, at den eneste · Maade man søger at modvirke det paa, er ved
EE1, s. 410 rygte for, de vare jo paa en · Maade mandsstærke. – Det lykkedes mig
Oi6, s. 258 Tjente han da paa anden · Maade mange Penge?« Nei, han tjente paa
Papir 397 Tjente han da paa anden · Maade mange Penge?« Nei, han tjente paa
SLV, s. 226 an havde hittet paa. Paa den · Maade mangler man aldrig Stof til Samtale. Men
Papir 395 jeg har aldrig i fjerneste · Maade marqueret i Retning af at være en Apostel,
NB30:27 t og forhadt, endelig paa enhver · Maade martret bliver han korsfæstet. /
SFV, s. 89 eo ipso paa een eller anden · Maade Martyr; var det muligt, at et Menneske
DS, s. 154 er mig derfor ikke i fjerneste · Maade med alt dette Høitravende om det Hiinsides,
NB2:23 og er man fornøiet paa en · Maade med at de ere til for at blive sig selv
NB30:24 e indlod den sig paa enhver · Maade med dem, søgte at lokke dem til at stige
JC, s. 34 e det jo gaae paa en lignende · Maade med den enkelte Philosoph. Denne maatte
OTA, s. 127 al gjøres. Paa en lignende · Maade med det Evige. Hvis da nogensinde Leve-Viisdom
NB10:138 ender altid paa een ell. anden · Maade med det Pathetiske ( dette var blandt andet
Oi5, s. 238 et Intet. / Aldeles paa samme · Maade med det: at Alle ere Christne. Ere vi Alle
Brev 273 er maaskee gaaet paa samme · Maade med dette Brev – Sover De allerede
OTA, s. 381 n Gyldighed. Paa en lignende · Maade med et Menneskes Grund-Forhold til Gud.
TTL, s. 469 un brugt Alvoren til at holde · Maade med Forfærdelsen, har Dødens Uvished
Not1:7 p. 4) forenet paa særegen · Maade med Gud, den synlige Aabenbarelse af Guds
KG, s. 355 forholder sig ikke paa samme · Maade med Menneske-Aandens Kræfter, som med
NB13:49 er ikke derpaa; at det er paa en · Maade med mit fri Samtykke, at jeg ogsaa har
OTA uden at det dog derfor paa nogen · Maade med Sandhed kunde siges om ham, at han
Papir 452 ger. Kan jeg nu vel i fjerneste · Maade med Sandhed sige noget Saadant om mig selv?
TTL, s. 446 vilde netop lære at holde · Maade med Sorgen og Klagen. / En Digter har fortalt
NB11:77 nge sammen paa mangfoldig · Maade med Verdsligheden, og det vil det, at man
BI, s. 162 a denne eller paa en lignende · Maade med vore Sjæle og deres Boliger, da
SLV, s. 401 ende paa en ganske naturlig · Maade med, at hun er frank og fri igjen ved en
Papir 306 der vilde stride paa samme · Maade medens hans Fare var en ganske anden ei
JC, s. 20 t Opmærksomhed, var paa sin · Maade medinteresseret i Udfaldet. Pausen indtraadte,
NB10:96 ere Alle paa een ell. anden · Maade Medskyldige, enten ved at høre til Pøbelagtighedens
OTA, s. 361 d. Udsagnet har ogsaa paa en · Maade meest Værd, det gaaer ud i Verden og
Papir 460 ort paa yderst forskjellig · Maade men Alle have de leet. Man skulde troe
NB24:153 ed Nogen og Noget. Paa den · Maade mener Usandheden klogt at kunne holde Alt
G, s. 60 dant Skridt, hvorved man paa en · Maade menneskelig talt gav Afkald paa Forstanden!
Papir 186 ds Finger, Styrelsen, der paa en · Maade mildner Indtrykket af den altfor hevnende
DSS, s. 122 aledes, som var det paa nogen · Maade min Agt, hvis der fra Regjeringens Side
NB22:40 være Din; Du er altsaa paa en · Maade Min men jeg ikke Din. Ak, og saaledes bliver
Papir 451 else. Mon det er paa nogen · Maade min Mening at misunde hiin Taler Frugt-Opsatsen,
LF, s. 32 tte er altsaa ikke i fjerneste · Maade min Sag; at jeg staaer, hvor jeg staaer,
SLV, s. 314 rmere. / Han blev nu paa en · Maade min Ven. Det følger imidlertid af sig
Brev 244 geren; skulde paa nogen · Maade min, rigtignok en Ubekjendts Anbefaling
LA, s. 83 re Mennesker paa en skammelig · Maade mishandlede en fjerde. Hoben stod og betragtede
Not15:4 nde, samt for, at paa nogen · Maade mit Besøg skulde give Anledning til
NB12:105 orhold til hende er paa en · Maade mit eget Guds Forhold. / Men paa den anden
Not15:13 esuden havde hun jo paa en · Maade mit eget Vink desangaaende. Jeg vidste,
EE2, s. 217 dsprædikanter ivre paa den · Maade mod det Onde, at man seer, at Taleren,
NB:7 rer man sig igjen ad paa samme · Maade mod en Samtidig, der formodentligen netop
KG, s. 79 n Enhver, der strider paa den · Maade mod Forskjelligheden, at han vil have een
NB30:53 n at Pressen bruges paa den · Maade mod ham. Altsaa Udbredtheden er i og for
LA, s. 20 ke mindre kjært. Paa samme · Maade modtoges den ved enhver anden Aarets Tid,
LA, s. 42 psychologisk paa en lignende · Maade motiveret romantisk Pige i Middelalderen
NB32:137 listen gjør paa dobbelt · Maade Mskene latterlige. Først ved at indbilde
NB14:42 relse. / Det er ikke paa nogen · Maade Mskets Stræben, der bringer Forsoningen,
EE1, s. 357 ørste. / Der var en Anden · Maade mulig. Jeg kunde sætte Alt til for at
DS, s. 165 aa ikke paa nogen tilfældig · Maade mærke, at han kjører. Han holder
NB16:17 mmelhed. Og paa hvor forskjellig · Maade mærkes det ikke ogsaa, at Msk. saasnart
NB30:28 maa dertil svares: paa den · Maade naaer Du ikke det at udholde Alt; Du skal
BA, s. 324 ikke med at prutte, og paa den · Maade naaer man heller ei Virkeligheden. Skal
NB31:113 e Alt med sig i Graven, paa den · Maade naaer man kun at lade Alt gaae igjennem
Oi3, s. 198 nt som Levebrød. / Paa den · Maade naaer Staten at fylde hele Landet med bedærvet
Papir 475 og paa den allerfarligste · Maade nemlig under Navn af indføre –
LA, s. 20 paa en gemytlig og velvillig · Maade netop ved at holde sin Person ude, næsten
NB28:33 falder end ikke i fjerneste · Maade nogen af os ind, at blive Missionairer,
NB18:49 ede Alt, havde ikke i nogen · Maade nogen Løn, paadrog mig de Yngres Misfornøielse,
KG, s. 269 rlig – og vilkaarlig · Maade noget Bestemt ved dette Menneske, og fordrer
NB20:152 er det paa een ell. anden · Maade noget Dæmonisk, uden at dette behøver
NB11:203 kke, som var det paa nogen · Maade noget Fortjenstligt af mig. O, nei. det
G, s. 32 Expectoreren røber paa ingen · Maade noget Kald til scenisk Kunst. Hvor der
Brev 83 dette Spørgsmaal er jeg paa en · Maade noget nærmere ved at kunne besvare,
NB21:153 er en Enkelt ( ikke i fjerneste · Maade noget Partie, ja Hader af Partie, ja med
NB8:6 is Du ikke paa een ell. anden · Maade nyder en ganske overordl. Anseelse som
Papir 596 ym Landsbypræst paa den · Maade næsten at ville overtage Deres Partes,
NB2:157 imod Mskene. Man kan jo paa den · Maade næsten lægge et Mord paa deres Samvittighed.
NB11:29 e er allersandest, er det paa en · Maade næsten saaledes, at Forstanden maa smile
IC, s. 54 der paa en høist generende · Maade næsten tvinger En til at have en Mening,
KG, s. 347 nden, som paa een eller anden · Maade nødende hjælper til. Men i Forholdet
KG, s. 281 ng stundom paa en besynderlig · Maade nødsages til at bringe det noget Ueensartede
AE, s. 104 ar Lessing paa en besynderlig · Maade nødsaget Menneskene til i Forhold til
NB16:57 Huus male paa en curiøs · Maade o: D: henlede lige saa megen Opmærksomhed
Papir 453 Bøger nævnet paa den · Maade o: s: v: o: s: v: Herved er vundet, at
NB24:128 il maaskee begynde paa en anden · Maade o: s: v: o: s: v:, kort Journalen vil redigere
NB:151 Lægevidenskaben paa overordl. · Maade o: s: v:, stundom hændes et saadant
NB17:70 umper maaskee til en heldig · Maade o: s: v:. I Forhold til Gud er hvorledes
Papir 440 deres Smule Talent paa den · Maade o: s: v:: vilde hiin Statsmand ikke troe,
Not11:14 eyende viser sig paa samme · Maade objektivt som det er i Kunst, og subjektiv
Not7:57 lken man paa en besynderlig · Maade ofte kommer tilveirs, idet man paa eengang
EE1, s. 79 Kunst paa en forfærdelig · Maade ofte opriver sine Dyrkere, et Phænomen,
KG, s. 30 t elske sig selv paa den rette · Maade og at elske Næsten svare ganske til
NB27:6 den venligste og kjerligste · Maade og beder Dig om at gjøre det og det,
Papir 590.b or at ernære sig paa anden · Maade og blot nebenbei virke for Bysnakken, vil
BB:37 v tilegnet paa en sjælelig · Maade og derved berøvedes al mulig Maalestok,
JC, s. 28 kunde begynde paa forskjellig · Maade og dog vedblive at være Philosophie.
NB11:222 n ogsaa kunde tale paa en anden · Maade og dog være den samme, han har ingen
OTA, s. 126 n endte sin Tale paa en anden · Maade og føiede til: » Fortællingen
NB34:13 re sig ad aldeles paa samme · Maade og hver især præsterer maaskee atter
NB24:51 ration paa charakteerløs · Maade og i utilladelig Form. / Dette er absolut
Oi2, s. 152 an have det baade paa den ene · Maade og paa den anden Maade; thi naar dette
NB19:73 elt, først tungsindig over al · Maade og saa rædsomt forsøgt i de frygteligste
Papir 318 er ingen levende paa rette · Maade og savner ingen afdød værdeligen.
SLV, s. 297 r jeg ogsaa villig paa anden · Maade og skal respectere ethvert Argument. /
AE, s. 379 ngfoldige), men taber paa een · Maade og vinder paa en anden Maade, hvor Farerne
AA:22 ineret er Systemet det paa en · Maade ogsaa – Alvidenhed og Almagt blive
Not4:42 Alt dette viser sig paa en · Maade ogsaa derved at han her som ellers efter
NB30:18 Jammerlighed, der jo paa en · Maade ogsaa gjør ham til Nar, at han har villet
Papir 168 / Det Romantiske kan man paa en · Maade ogsaa see i det Draperie, som den moderne
Brev 43 men anmod Ham paa ingen · Maade om at skrive mig til; thi saa behageligt
NB13:80 e en Skuespiller taler paa samme · Maade om det at frembringe en Stilhed i Theateret
NB7:103 og dømmer nu paa forskjellig · Maade om ham, om det var Overilelse o: s: v.
3T44, s. 271 vi have sagt, gjelder i fuld · Maade om hiint forelæste Ord af Johannes den
NB29:92 at, Bagatellerie, og paa en fiin · Maade om Kjøns-Forholdet. Forsaavidt kan hun
NB6:46 eilighed til at tale paa en anden · Maade om mig selv: man skulde let have seet,
OTA, s. 357 Vi tale ellers paa en anden · Maade om Skoledannelsen, vi sige een Skole danner
AE, s. 398 ler taler paa hiin anførte · Maade om Ulykken: saa er det ikke blot religieust
KG, s. 255 paa en herskesyg og ukjerlig · Maade om vort Forhold til Kjerligheden i os,
NB34:3 nemhed er paa en besynderlig · Maade omvendt. Ligefrem Fornemhed sikkrer sig
NB9:22 N. N., og Alt det er X X. Paa den · Maade opdager man rigtignok ikke Anfegtelsen;
NB:43 hi han er jo halvgal. Paa den · Maade opelskes, al dette usle Luskerie. Man skriver
EE1, s. 247 de for hele Livet. Paa samme · Maade opfatter hun den anden Sætning: man
OTA, s. 414 , og den Christne paa enhver · Maade opfordret til at bekjende sin Tro for Verden,
HH:9 v jeg Olding, og paa en vidunderlig · Maade opfyldte Du Alt; forund mig nu en stille
Papir 187 ar udviklet sig her, ikke paa en · Maade ophæve sig selv; idet nemlig det musicalske
PMH, s. 72 ører med sig og som paa en · Maade ophæver Gjentagelsen som saadan.«
FB, s. 157 derved, at han paa en nedrig · Maade ophøiede den; jeg fordrer af ham, at
Papir 180 de stridende Magter paa en · Maade ophører. – / Hvad Betydning har
NB34:36 Vanskabning, han er paa en · Maade ophørt at være en Guds Skabning og
IC, s. 229 t saaledes den Talende paa en · Maade ophørte at være et Jeg, og blev,
Brev 159.2 vis Forstand, hvad jeg paa en · Maade oplever med denne Pige. Da vi i sin Tid
NB33:57 faae et Stød. / Paa den · Maade opløser det Hele med Χstheden sig
TSA, s. 84 at slaae ham ihjel. Paa den · Maade opnaaer han sin latterlige Hensigt, at
NB4:80 slaae i Prædikestolen. Paa den · Maade opnaaer han sin latterlige Hensigt, at
F, s. 497 om den samme Materie. Paa denne · Maade opnaaer man ligesaa nemt den Ære at
EE2, s. 32 Intensitet, man paa den anden · Maade opnaaer. I denne Henseende er Du nemlig
IC, s. 124 g offre Noget eller paa nogen · Maade opoffre mig selv, siger Forstanden, saa
4T44, s. 296 ledes skulde han paa endelig · Maade overbevises om, at Gud ikke kan, han er
DS, s. 211 paa den ene og paa den anden · Maade Overdrivelse. Hvorfor skal Modsætningerne
3T44, s. 242 at dette paa en eiendommelig · Maade oversprang de mellemliggende Aarsager for
DS, s. 243 aldrig falder end i fjerneste · Maade paa at offre Noget eller at give Afkald
LP, s. 44 mig paa en besynderlig ironisk · Maade paa eengang saa riig og saa fattig, –
NB24:127 falsk Eed – det er paa en · Maade paa Embedsvegne. Sæt nu ( og Stiftsprovst
Papir 160 den og den staaer derfor paa en · Maade paa halv Veien), idet Alt hvad der hidtil
Not11:28 . Det er nemlig den eneste · Maade paa hvilken Bevidsthed kan opstaae, umidd.
Papir 281 nes efter den forskjellige · Maade paa hvilken de accentuere Væren; og
NB10:85 blive commenterede ved den · Maade paa hvilken de benyttes. / Sagen er ganske
NB15:13 , som just den uchristelige · Maade paa hvilken den forkyndes. / Vistnok har
Not1:8 gning, i Forbindelse med den · Maade paa hvilken den henviser Msk. til at søge
NB31:102 os er en Gavtyv, saa den eneste · Maade paa hvilken der kan være Tale om at
NB4:144.a uegennyttigt. / / / den eneste · Maade paa hvilken der var Noget at udrette. /
AE, note gende ligger i den barnlige · Maade paa hvilken det gjøres. –
IC, s. 198 og det er jo den eneste · Maade paa hvilken det kunde skee – udslettedes
NB29:65 Meget og formilder meget. / Den · Maade paa hvilken det Udmærkede, det Sandere
NB32:67 . / Loven og Evangelium. / / Den · Maade paa hvilken endog Luther taler om Loven
Papir 380:2 a lad mig gjøre det. / Den · Maade paa hvilken et Land behandler sine fremragende
AE, note ive Tilhænger en underfundig · Maade paa hvilken Folk, der ikke forstaae Noget,
PMH, s. 78 iser sig meget tydeligt i den · Maade paa hvilken han citerer Goethes »
NB26:54.b Biskop M. og den venskabelige · Maade paa hvilken han egl. har arbeidet mig imod,
Oi7, s. 291 rst« Guds Rige, den · Maade paa hvilken han fremhævede dette Først«.
BOA, s. 201 at han er confunderet. I den · Maade paa hvilken han i Begyndelsen forkyndte
AE, s. 163 tte skulde være den eneste · Maade paa hvilken han kan være vidende om
JJ:104 aer over i det Komiske ( den · Maade paa hvilken han sagde: » Taalmodighed«
BOA, s. 202 af noget Andet, eller af den · Maade paa hvilken han selv taler om det at have
AE, s. 363 aare vanskelig Sag. Den anden · Maade paa hvilken Individet kan være udenfor
NB10:99 d til Nederdrægtigheden i den · Maade paa hvilken jeg behandles. Ved Hjælp
Papir 371:1 jeg vel gjøre for den · Maade paa hvilken jeg bruger » Jeg«
NB13:20 ræde over. / Et Suk! / O, den · Maade paa hvilken jeg levede med den menige Mand:
AE, s. 365 re, er den afskrækkende · Maade paa hvilken man benyttede Middelalderens
NB32:135 t, det har man gjort ved den · Maade paa hvilken man har betjent Χstdommen.
NB29:56 evet mulig ved den løgnagtige · Maade paa hvilken man har fremkoglet det Skin
NB21:25 har skadet, er den væmmelige · Maade paa hvilken man har paaprakket Mskene Χstdommen,
NB25:17 det en stor Forvirring, den · Maade paa hvilken man i Χstheden paaprakker
NB33:41 Gud og Msket – og den · Maade paa hvilken man i Christenhed er Christen
NB28:37 , det var vel den eneste · Maade paa hvilken man kunde siges: ved høilys
PMH, s. 74 else over den uvidenskabelige · Maade paa hvilken man udbasuner Videnskabelighed,
AE, s. 107 re o. s. v. ( en løgnagtig · Maade paa hvilken mangen Stymper i vor Tid anmasser
Not13:31 ien foregaaer Helbredelsen. Den · Maade paa hvilken Skeptikerne i Almdl. udtrykte
NB19:53 r tabt den, saa er det paa ingen · Maade paa Penningens Vegne han glæder sig,
NB31:31 i en Verden, som paa enhver · Maade paanøder Msket den Erkjendelse, at den
KG, s. 276 sin Arbeiden! Han kan paa en · Maade pakke hele sit Liv sammen i en Tankestreg.
NB18:57 Evne, naar han vil. Men paa den · Maade parerer man, og profiterer saa tillige
NB30:119 og paa denne nonsentialske · Maade parodierer det om Χsti Efterfølgelse)
KK:3 orhos dette paa en besynderlig · Maade parres med visse Skoleinddelinger. –
CT, s. 187 nne Ordene ogsaa paa en anden · Maade passe ganske – som en Spot over dem,
NB26:51 vredes, og Du vil paa anden · Maade passe paa mig, at jeg ikke nu, naar denne
Papir 487 eskrivelse end i fjerneste · Maade passer, eller hvis Liv ikke er væsentligen
Oi6, s. 258 Nei, han tjente paa ingen · Maade Penge. » Var han da idetmindste
Papir 397 Nei, han tjente paa ingen · Maade Penge. » Var han da idetmindste
SLV, s. 345 at hun paa en uretfærdig · Maade piner mig, da der deels aldrig har været
NB36:32 Gud kan indirecte paa mangfoldig · Maade pirre ved ham, at han dog vover; men det
LP, s. 38 Potens allerede paa mangfoldig · Maade poetisk Oplevede, og da man desuden i Andersens
EE2, s. 161 er frem og paa en eller anden · Maade ponerer enten det Ene eller det Andet,
BOA, s. 217 d der har sagt det!!! Paa den · Maade practiseredes Gud egentligen udenfor. Hvad
TSA, s. 101 er har sagt det!!! / Paa den · Maade practiseres Gud egentligen udenfor. Hvad
NB31:19 r deri, eller paa nogen somhelst · Maade primitivt. Hun modtager denne Bog som Trøst
Oi7, s. 285 e Silde-Compagnie i fjerneste · Maade profiterede saaledes som der profiteredes
NB22:87 rværende, at man paa den · Maade profiterer dobbelt. / » Indøvelse
NB29:106 ikke, ikke at give paa den · Maade protegerende 4 ß, veed Du vel, at det
NB22:98 Held paa en frugtbringende · Maade prædike derom til Menighedens Opbyggelse,
NB26:48 b af Forvirring. Og paa den · Maade prædiker 1000 Præster, og høre
KG, s. 40 , bevidst, ærer paa en egen · Maade Prøve-Sølvet, thi om dette siges
KG, s. 234 an bliver det Gode paa en nem · Maade quit, men » flaut« at troe
NB2:28 ementer at trykkes, men paa ingen · Maade Raisonements i Dag Pressen. / Dag-Pressen
NB31:140 saaledes ere de paa ingen · Maade redelige, nei det er modbydeligt som de
NB31:46 nde er altid paa een eller anden · Maade redeligt, om man saa vil, at elske sig
NB15:122 andhed, at man snarere ( paa en · Maade religieust om det end er irreligieust forsaavidt
BOA, note de Tvende jo rigtignok paa en · Maade Resultat tilfælles. Og naar man i vor
EE2, s. 324 ilien visner, den har paa en · Maade Ret mod Gud, kun Mennesket har Uret, ham
EE2, s. 324 r til Jorden, den har paa en · Maade Ret mod Gud, Lilien visner, den har paa
SLV, s. 101 Fjenderne beholde dog paa en · Maade Ret. Alt dreier sig om Idealiteten. Ægteskabet
SLV, s. 277 Mennesket havde paa en anden · Maade Ret. Da det nemlig kom til Forklaringen,
DD:98 nu igjen seer ham paa en lignende · Maade rettet derhen paa. / Naar det sortner for
EE1, s. 16 hersker i As Fortale, paa en · Maade røber Digteren. Det er virkelig, som
NB2:17 bedrages, om ikke paa anden · Maade saa derved, at man bilder ham ind, at man
JJ:485 rværdighed tale paa den · Maade saa kommer der Ingen i Kirke, og det er
DBD, s. 130 tjent med, paa en saadan nem · Maade saa ogsaa selv at avancere op til Sandhedsvidne.
BA, s. 427 i London, som fik man paa den · Maade saa Stort at vide, andet end Snak og Probenreuter-Viisdom.
NB5:68 Han har gjort mig paa enhver · Maade saa ulykkelig som mulig, gjort, at min
JJ:111 er bemærket, om ikke paa anden · Maade saa ved at blive korsfæstet, at han
2T43, s. 50 Menneske, om ikke paa anden · Maade saa ved at forkynde et Ord, der blot forvirrer
KG, s. 330 n Kjerlige, om ikke paa anden · Maade saa ved at gjøre ham kold og ligegyldig
Papir 263:3 ile, og vi vil paa ingen · Maade saaledes give Slip paa vor Embedsmand,
NB27:55 dette Ord vel paa en eller anden · Maade saaledes: det er en Lidelse, en Plage,
NB24:128 ldet. Jeg har paa ingen · Maade sagt, at jeg vilde høre op som Forfatter,
IC, s. 50 Deel i ham, ikke i fjerneste · Maade Samfund med ham, hvis Du ikke er blevet
NB10:153 ledligt) paa en tungsindig · Maade sammen med mit Livs Tungsind. At der egl.
NB34:22 Alt Alt paa een eller anden · Maade sammen med, at man oversaae, annullerede,
Oi5, s. 233 hermed paa den allersimpleste · Maade sat en Bom for alle de eedsorne Præsters
EE1, s. 12 r paa en høist besynderlig · Maade satte mig i Besiddelse af de Papirer, jeg
DD:176 sk paa den frieste, subjektiveste · Maade satte sig i Forhold til Gudd. og dog høre
NB29:92 som jeg nu ogsaa seer at paa sin · Maade Schopenhauer raser derimod, Qvinden kan
BOA, note de maa naturligviis paa enhver · Maade see at faae Barnet til at lystre, paa enhver
NB31:128 den Haand. / Ogsaa paa en anden · Maade sees hvor taabeligt det er dette med et
BOA, note dersom Christendommen paa den · Maade seierrig var kommen ind i Verden og Christus
IC, s. 224 e Satan til sig selv: paa den · Maade seirer jeg ikke; og han forandrede Methoden.
SD, s. 235 ant – han havde paa en · Maade selv bragt Angivelsen med. / Altsaa Fortvivlelse
NB11:107 og er jeg da paa nogen · Maade selv for god til at lide og bære det
Brev 104 e, hvori Du er, om Du end paa en · Maade selv holder Dig i den. Du samler Alt paa
BOA, note rnet til at lystre, paa enhver · Maade selv om Barnet fordærvedes ved at lære
NB15:64 lerende Magt, er det paa en · Maade selv Tilskuer tillige, Chorus. Dette ligger
NB14:42 edes, naar den Troende paa nogen · Maade selv vil have travlt med at gjøre Fyldest
OTA, s. 216 unde skee; der maa paa ingen · Maade sendes Bud efter Præsten, thi Klogskaben
BI, s. 132 selige og aldrig paa samme · Maade sig Forholdende ( Pag. 47). Men her ere
BI, s. 132 ige og altid paa een og samme · Maade sig Forholdende, Legemet derimod har størst
BB:24 hed. Den identificerer paa en · Maade sig med Verden ( Barnets » mig«),
SD, s. 177 ne Svaghed, det hader paa en · Maade sig selv, det vil ikke troende ydmyge sig
NB29:113 af Enten – Eller paa sin · Maade siger om Qvinden, er som man kunde vente
NB13:8 e er, hvilket Luther ogsaa paa en · Maade siger paa samme Sted, han er lige det Modsatte
NB16:7 n Kjøbmand fE kan ogsaa paa en · Maade siges at henvende sig til Alle, forsaavidt
NB19:28 ge er at han paa en saa nem · Maade sikkrer sig en Ansættelse i virkelig
SD, s. 159 egen Fordærvelse, paa en · Maade sikkret mod at blive opmærksom, det
NB35:23 har Gud paa en forunderlig · Maade sikkret sig. Dette » først Guds
NB29:114 en anden Sag, jeg er paa anden · Maade sikkret. / Men som den naturlige Eudaimonisme
NB24:28 annisk, ell. misbrugte paa anden · Maade sin Magt – istedetfor at min Klage
SD et Foregaaende gjør dog paa en · Maade sin Modpart den Indrømmelse, at den
BOA, s. 114 and gavnet; og han har paa en · Maade sinket mig; thi da han ligger inde paa
NB7:66 lfælde maatte man da paa ingen · Maade skaane sig selv, men bede Gud om Tilladelse
KK:7 istorien paa, at Gud paa ingen · Maade skaaner den Halstarrige, at meget mere
Oi5, s. 251 Blodsudgydelse har paa ingen · Maade skadet saaledes, nei, har gavnet, gavnet
Not6:18 mular, der paa overnaturlig · Maade skaffer, hvad der ikke paa naturlig Maade
SLV, s. 358 g, som paa en saa fortvivlet · Maade skal arbeide hende løs. / d. 24. Juni.
BA, s. 453 aa en directe eller indirecte · Maade skal blive comisk, directe derved, at man
NB26:61 Frugter deraf: ja, paa den · Maade skal det ikke blive stort; thi naar han
LA, s. 25 ge her, at det ikke paa nogen · Maade skal faae Udseende af, at det kunde falde
EE1, s. 149 oget, jeg ogsaa paa en anden · Maade skal forhindre – kan man sige: jo
3T44 Ønsket, men ogsaa paa en anden · Maade skal han gjennemskue Dig, forsaavidt Ønsket
JJ:168 iden, at Gud paa en lignende · Maade skal komme i Forlegenhed. / Det Forfærdeligste,
NB31:29 for betyde at Du paa enhver · Maade skal martres. Bedst at Du selv frivilligt
NB5:11 noget flaut Noget, som paa enhver · Maade skal overgives til Forhaanelse. Dunkelt
NB5:48 et ud, saa det paa en alvorligere · Maade skal pine Sveden ud af alle hine letsvedende
AE, s. 561 ighed til hvad han paa enhver · Maade skal søge at undgaae. Til at være
KG, s. 185 at Du ikke ogsaa paa en anden · Maade skal tage Skade ved at troe det, som var
NB9:42 gt, naar en Dronning paa den · Maade skal træde op. / Dronningen sagde, at
Papir 458 e, der, hvis den paa nogen · Maade skal være sand, altid maa forudsætte
KG, s. 75 paa en gaadefuld, uforklarlig · Maade skal, efter Digterens Mening, den Elskende
NB33:56 t, hvis Nogen paa nogen somhelst · Maade skeer Uret, eller paa anden Maade har Noget
LA, s. 74 en afsluttet Tidsalder paa en · Maade skeer Uret, forsaavidt Nutiden jo netop
NB24:125 eligt. / Mynster er paa en · Maade skeet sin Ret, thi han har aldrig handlet
NB24:74 il. / Ogsaa dette er paa en · Maade skeet. Der er født noget Nyt i mig;
GG:2 ). Ligesom nemlig Viisdommen paa en · Maade skete Uret ved ei at anerkjendes af Jøderne,
CT, s. 321 Sine, velsignende. Paa anden · Maade skilles Han ikke fra Nogen, uden at denne
Papir 267 foragte, indsuger jeg paa denne · Maade skjult og ubemærket. / Jo ældre man
BB:24.2 Analogon til Papageno er paa en · Maade Skjærvæk i » Apothekeren og
BI, s. 111 guddommelige, gyldne, over al · Maade skjønne og beundringsværdige, at
Brev 268 r mig jeg paa mere end een · Maade skjønsomt paaskjønner. De veed ikke,
NB24:54 de tilskynde mig, men paa enhver · Maade skrække mig tilbage, hvis det var noget
NB31:146 anke var at ville lide. Paa den · Maade skulde altsaa Χstus egl. være Optimisten
Brev 16 s, Særhed o: s: v:, som paa den · Maade skulde befordres derud, det mindre Gode.
Brev 38 oer jeg ikke at man paa nogen · Maade skulde behøve at være øvet i den
SLV, s. 44 et at gjøre det paa en vis · Maade skulde berettige til at lee ad en Anden,
NB29:112 , at det paa nogensomhelst · Maade skulde betyde Noget for ham, at Χstd.
Brev 36 enkelt Partie i den paa nogen · Maade skulde collidere med min Broders Forestilling
F, s. 515 gte, at jeg paa en underfundig · Maade skulde fraliste ham Fordringen paa at kaldes
LP, s. 39 dersom han paa en eller anden · Maade skulde føle sig personligt ( som bosiddende
Not8:20 t blive gift, men at det paa den · Maade skulde gaae i Opfyldelse og efterlade et
Oi2, s. 158 paa en saa smuk og rørende · Maade skulde gjøre det nye Testamente til
AE, s. 572 Pseudonyme paa nogensomhelst · Maade skulde have fornærmet nogen agtværdig,
AE, s. 572 Pseudonyme paa nogensomhelst · Maade skulde have forstyrret eller tvetydiggjort
DD:208 om min Veltalenhed paa nogen · Maade skulde have henrevet mig til at overskride
NB9:74 d«, at jeg paa nogen · Maade skulde have sagt for meget om mig selv,
BOA, s. 131 nsvar, og om han nu paa nogen · Maade skulde have taget feil; ja det er ham,
FV, s. 11 m det Modsatte heraf paa nogen · Maade skulde have været mit Tilfælde, om
PMH, s. 64 lig Figur, hvis jeg paa nogen · Maade skulde indlade mig med den første Deel,
NB9:24 tyrres, dersom hun paa nogen · Maade skulde indvies i det sande Sammenhæng,
F, s. 486 ser, dersom Du ikke paa anden · Maade skulde kunne faae det at vide, saa er nok
OiA, s. 8 Men hvad skeer: paa en anden · Maade skulde mit Ønske gaae i Opfyldelse og
NB10:153 r det da, at jeg paa nogen · Maade skulde selv have beordret det ell. have
Brev 18 it Samtykke, at jeg ikke paa nogen · Maade skulde synes at have handlet egenhændigt,
Brev 71 ygter nemlig for at det paa nogen · Maade skulde synes som om jeg, ved at benytte
OTA, s. 175 der hvis den blot paa nogen · Maade skulde tilfredsstilles, om end i Skrøbelighed
NB13:35 ved at udgive dem paa nogen · Maade skulde træde Gud for nær; medens
EE1, s. 248 om dette Skridt nu paa nogen · Maade skulde tyde paa en Forandring hos hende,
NB9:74 selv, ell. om Gud paa nogen · Maade skulde vilde, at jeg fortier Noget. Hvad
EE:160 at Gud paa en blot udvortes · Maade skulde virke paa Msk. / d. 9 Aug. 39. /
NB18:88 Frygt for, at det paa nogen · Maade skulde være at komme Χstus for
NB17:81 ( for at jeg dog ikke paa nogen · Maade skulde være Den, der har gjort ham Uret
NB2:136 ikkre mig, at det ikke paa nogen · Maade skulde være en mulig Ulyst til alt Vrøvlet
NB19:71 d da ikke, at det paa nogen · Maade skulde være Gud ubehageligt, at et Msk.
NB33:55 inde, at Majestæten paa nogen · Maade skulde være i det Tilfælde, at han
NB10:153 ind. At der egl. paa nogen · Maade skulde være noget paafaldende ved dem,
NB12:198 gster det mig, om jeg paa nogen · Maade skulde være ukjerligt grusom mod hende
Oi3, s. 192 Præsten paa nogensomhelst · Maade skulde være, hvad Eeden paa det nye
EE2, s. 308 trid, og deri er Du jo paa en · Maade Skyld. Vi komme vel ud af det, og jeg vil
KG, s. 276 n. Men saaledes bliver paa en · Maade slet Intet forandret i Tilværelsen,
LA, s. 77 et bestemt Mellemrum. Paa den · Maade slog det hele Dagen igjennem, og angav
NB29:107 at han paa een eller anden · Maade slog lidt af paa hvad Χstd. egl. er,
LA, s. 56 Formation, der paa en sindrig · Maade slutter imellem dem. Denne Figur er Charles
NB5:80 ne beundrede, den paa enhver · Maade smigrede, i al Livets Nydelse næsten
NB32:109.a at være Præst, paa den · Maade som almindeligt i Protestantismen, kan
NB25:111 edre Verden, betjenes paa samme · Maade som alt Andet i Verden: hvad saa? Ja her
Oi1, s. 131 r sig ikke gjøre paa samme · Maade som alt Andet; og naar nu tilmed Tidens
BI, s. 118 st, om de ere Dele paa samme · Maade som Ansigtets Dele, nemlig Mund, Næse,
BA, s. 355 d i Verden, aldeles paa samme · Maade som at det er 4000 Aar siden, at Nebucadnezar
NB28:44 ige Aabenbaringer paa samme · Maade som at ellers et Msk. har store Gaver.
F, s. 502 kunne sige Sandheden paa samme · Maade som Bileams Æsel. Man forstaaer derfor
DS, s. 209 es kom han til Verden, paa en · Maade som blev han uden for Verden, strax ved
BI, s. 352 edien glæder mig paa samme · Maade som Comoedien, netop derved, at den viser
OTA, s. 125 t, der uroliger ham paa samme · Maade som Dandsen uroligede Ynglingen, der beskæftiger
KG, s. 239 t være sindssvag paa samme · Maade som den Anden, medens de dog alle væsentligen
OTA, s. 124 n derom maatte ende paa samme · Maade som den om, at Alt har sin Tid, i de bekjendte
EE2, s. 225 æden udenfor sig paa samme · Maade som den, der vil være glad, har Sorgen
NB32:49 Forhold til Gud og paa den · Maade som det ene kan haves i frygtelige Qvaler
2T44, s. 224 og atter paa saa forskjellig · Maade som det er muligt, dersom tre Slægter
NB32:130 aaskee gjøre paa en lignende · Maade som det er skeet med Χstd. Lad Staten
KG, s. 346 en er ikke alvorlig paa samme · Maade som det Evige er. Til Dødens Alvor hører
Not4:9 t selv besvarede han nu paa samme · Maade som det foregaaende, ved et aprioriske
Papir 212 æder paa en ligesaa ubeleilig · Maade som det Geniale hos Køerne i deres Bissen.
Not4:40 men paa en lignende · Maade som det skete i Mystiken ignoreret og voldsomt
NB:187 Navn paa en lige saa intetsigende · Maade som det Zirat skrives, hvilket Lægerne
AE, s. 29 nger o. s. v., kort, paa samme · Maade som ellers den historiske Sandhed udfindes.
NB8:34 l, lige saa dybt og netop paa den · Maade som en gift alvorlig Mand vilde foragte
NB14:114 og nu beregne de sig det paa en · Maade som en Mildhed af dem, en Skaansomhed.
BOA, s. 194 in egen Aabenbaring paa samme · Maade som en rationalistisk Exegese og Dogmatik
SFV, s. 45 de blive ( omtrent paa samme · Maade som en Spidsborger pleier at tage i Dyrehaugen)
AE, s. 109 kun bliver standset paa samme · Maade som en Sygdom blev helbredet, naar den
NB23:36 han betragtet det paa samme · Maade som et Forslag om Gasbelysning eller Deslige
AE, s. 228 og derfor ikke paa saa nem en · Maade som et Resultat ved en satisfactio vicaria
Oi7, s. 302 r., ikke tjente paa en simpel · Maade som f. Ex. ved at børste Klæder for
IC, s. 92 d, handler eller taler paa en · Maade som forraader Gud ( Dette afhandles under
KG en, hvorfor han jo og taler paa en · Maade som Fremmed til dem, uden at bruge Fortrolighedens
NB2:138 kke Skade? At seire paa den · Maade som han seirede, turde netop være det
JC, s. 47 r til at ende paa en lignende · Maade som hans store Forgængere. Aller Anfang
TS, s. 40 om det Samme og paa den samme · Maade som hidtil, og som jeg nu igaar talte med
Brev 245 ive at virke paa den samme · Maade som hidtil; men De veed ikke, om De lever
EE1, s. 180 er hun vilde svare paa samme · Maade som hiin Viismand, der blev adspurgt, hvad
JC, s. 28 igjen kunde begynde paa samme · Maade som hiin ældre og dog være Philosophie;
NB31:105 Enkelte, der aldeles paa samme · Maade som i Forhold til Stjernerne ( skjøndt
NB27:24 gaaer hermed til paa samme · Maade som i hiin Potensation. Nærmest ønsker
NB7:18 men sandeligen det er paa en · Maade som ikke behager Gud, han maa see derpaa
SD, s. 239 m Christo, om ikke paa samme · Maade som Indstiftelses-Ordene i Nadveren, saa
NB36:26 n Betænkelighed. Paa den · Maade som jeg havde tænkt mig det, lader det
Oi1, s. 129 men vel at mærke, paa den · Maade som jeg vil det. Og det jeg har elsket
OTA, s. 125 beskæftiger ham paa samme · Maade som Legetøiet beskæftiger Barnet.
Brev 85 mig, havde reist sig paa en · Maade som maaskee vilde have overrasket Verden
NB31:138 mente i min Haand sagt: paa den · Maade som man nu er Christen, nei det hænger
NB7:65 t tænke paa Gud paa samme · Maade som man tager i Dyrehaugen, en Gang om
NB5:74.a / Det er hermed paa en lignende · Maade som med det, at prise Lykken for hvad Stort
Oi2, s. 151 aa priisbillig og comfortabel · Maade som muligt at tilsikkre Borgerne, blandt
NB7:20 ygende og for hende saa velvillig · Maade som muligt, saa det var let nok at see,
PS, note Forfængelighed saa pirrende · Maade som muligt. Han bliver forlegen, generet,
Oi2, s. 151 aa priisbillig og comfortabel · Maade som muligt. Naturligviis vil det koste
NB28:37 bliver det mig, at paa den · Maade som nu tildags i Χsthed, rigtignok
NB11:151 stne paa den latterlige · Maade som nu ved at en geistlig-verdslig Øvrighed
NB33:14 eg: at opnaae dette paa den · Maade som nu, at man forandrer det n: Ts Χstd.
NB12:151 let ikke forkyndtes end paa den · Maade som nu. Saadan engang om Ugen i en Time
3T43, s. 95 over sig selv, paa samme · Maade som over andre Ting i Livet, at de ikke
EE:87 Bogen. / d. 27 Mai 39. / Efter den · Maade som Reformatorerne indskjærpe Troen
NB30:12 gaaer Χstd. ud, paa en · Maade som S. maaskee ikke tænker. Nemlig Χstd.
BA, s. 394 heden fremkommer nu paa samme · Maade som Sandseligheden i Betydning af Syndighed.
NB36:31.a t. / ( At være gift paa den · Maade som Socrates er noget Andet end hvad man
BI, s. 258 t opererede aldeles paa samme · Maade som Sophisterne paa Erkjendelsens. Det,
EE2, s. 225 rrumple ham aldeles paa samme · Maade som Sorgen den Anden. Hans Livs-Anskuelse
NB25:58 kan glæde Dig paa samme · Maade som Spurven og Lilien saa vær saa god.
Papir 388 r det sig gjøre paa den · Maade som Stud. Goldschmidt gjorde det. Han forklarede
KK:5 Tilfælde ikke paa den reale · Maade som Synden nødvendiggjør Forløsningen)
BA, s. 370 il Qvinden virke paa en anden · Maade som Totalitet, om end Ansigtet har faaet
F, s. 471 for at benytte det paa en bedre · Maade som Underlag under hendes Broderie, til
Not5:23 ing fremgaar ikke paa samme · Maade som Viden fremgaar af Tvivl med en indre
DS, s. 252 , han har paa een eller anden · Maade sparet sig selv, klogt unddraget sig o:
IC, s. 175 r, som De der paa forskjellig · Maade speculere i hans Høihed, at slippe fra
Brev 83 rie angaaer, i hvilken jeg paa en · Maade spiller Hoved-Rollen, jeg mener den i Kiøbenhavn,
AA:27.a føle, hvorledes Verden paa en · Maade spotter Een ( Ironie – romantisk,
EE1, s. 219 ieblik paa en besynderlig · Maade spotter. Han nyder til dagligt Brug den
2T44, s. 189 og Forfærdelsen paa anden · Maade spænder sin Snare. Dersom et Menneske,
DD:117 std.; thi hidtil har jeg paa en · Maade staaende aldeles uden for den, kjæmpet
NB:132 kke Alt mig. Paa en underlig · Maade staaer jeg i Forhold til ham. Noget af
TTL, s. 396 øler Nogen sig paa urigtig · Maade standset ved Opgaven, da kaste han Talen
Papir 10 løseren; og Chr: er kun paa den · Maade Stifter af et fromt Selskab, som Lemmerne
Papir 595 gte, om det ikke paa nogen · Maade stod til en Passageers ( paa første
OTA, s. 410 vilken ubeskrivelig, over al · Maade stor Glæde! At den Lidende dog vilde
3T44, s. 259 mlens Salighed er en over al · Maade stor og evig Vægt af Salighed, og han
OTA, s. 406 delsen forskaffer en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed –
OTA, s. 405 ig Pengene. / Men en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed er intet
OTA, s. 405 at den forskaffer en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed, giver
OTA, s. 401 g let, skaffer os en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed. /
OTA, s. 406 ngeste forskaffer en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed. /
OTA, s. 404 gselen forskaffer en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed. Men naar
OTA, s. 405 eligt ringere end en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed. Naar derimod
3T44, s. 257 g let, skaffer os en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed.«
OTA, s. 404 et, forskaffer os en over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed.«
OTA, s. 407 venter jeg en saadan over al · Maade stor, evig Vægt af Herlighed; for mig
NB30:111 og som altid Syndens · Maade Straffens Maade. I skulle blive frie! Og
3T44, s. 273 , og saaledes var han paa en · Maade strax fra Begyndelsen ifærd med at gaae
Oi1, s. 136 ne – dog vil paa enhver · Maade stræbe at afværge. / At naar Sagen
Oi8, s. 352 or et Onde, som vi paa enhver · Maade stræbe at undgaae. Og hvis dette da
NB23:207 orresten kan Du paa enhver · Maade stræbe at være elskværdig og behagelig
BI d til Socrates. Ogsaa paa en anden · Maade stræber denne Dialog at realisere den
F, s. 494 opbygges. / Ogsaa paa en anden · Maade stræber nærværende Opbyggelsesskrift
SFV, s. 11 min Pligt, har jeg paa enhver · Maade stræbt at bevare den. Jeg har heller
EE1, s. 400 de Belønninger paa enhver · Maade stræbte at opmuntre Tjenestepigerne
AaS emlig paa en høist uforstaaelig · Maade stukket ind mellem Straußianerne. I
AE, s. 149 Gjentagelsen paa mere end een · Maade stundom kan blive vanskeligere end den
EE1, s. 278 d Andre, paa en vis udvortes · Maade stundom Pøbelen, i dybere Forstand de
NB25:49 lidt, hvor Gud paa endelig · Maade styrker Patienten – men saa videre.
Brev 114 re fra Dig; skulde Du paa nogen · Maade støde paa Vanskeligheder, som Du mener
PS, s. 223 han var Usandheden. Paa denne · Maade støder altsaa Læreren, netop ved
DSS, s. 122 gaae, at jeg ikke i fjerneste · Maade støder foruroligende sammen med nogensomhelst
GU, s. 331 a knuse Dig, hvis Du paa anden · Maade støder sammen med den. Dernæst, Du
NB36:8 es Liv katastrophiske, og paa den · Maade stødes de saa ud af Verden. / Her er
Not4:11 dseligheden, hvor vi paa en · Maade stødte paa et nyt relativt an sich.
NB22:33 ier, Secter o: D: / Paa den · Maade støtter jeg et Bestaaende; thi der er
EE1, s. 16 g den sidste Aphorisme paa en · Maade svare til hinanden, idet den ene ligesom
NB13:61 tillige menende at dette paa en · Maade svarede til min oprindelige Bygning, har
PS, s. 281 n Uvished, hvilken paa enhver · Maade svarer til Tilblivelsens. Troen troer saaledes
EE2, s. 331 gte Dit Ønske, men paa en · Maade svige Din Pligt, om Du ikke blot tabte
Papir 444 med Hensyn til at ville paa den · Maade svække Indtrykket af mig. / /
AA:4 den hyppige Nydelse paa ingen · Maade svækket dens Behagelighed, og jeg er
AE, s. 73 hvad jeg paa en anden · Maade sværmersk kunde ønske beundrende
Papir 451 Wienervogn. / See paa den · Maade syer man uden at slaae Knude paa Traaden
AE Generation, om end paa forskjellig · Maade synes at ville forene sig om en masse at
TSA, s. 65 ning, saa han ugjerne paa den · Maade sysler med dette, men hellere troer, fordi
BB:37 de frem, paa en individuel · Maade sætte det i Forhold til det, som de
Papir 162 es som det Godes Ophav, ( paa en · Maade sætter Djævelen med i Triniteten
EE1, s. 141 ved, at de paa en ufornuftig · Maade søge at modarbeide den. Det Isolerede
OTA, s. 303 som – paa en høflig · Maade søger at faae Gud sat udenfor, som istedenfor
EE2, s. 23 e for længe siden. Paa den · Maade søger Du at bøde paa, hvad Du har
BOA, s. 121 Embedseeden o: s: v:. Paa den · Maade søger en saadan Revolutionair feigt
Papir 596 misbillige, at jeg paa den · Maade søgte at bestemme mit Forhold til Dem?
Papir 575 Middelmaadighed paa enhver · Maade søgte at forurette mig. / Mit Blik,
NB36:18 am gjort, at jeg paa enhver · Maade søgte at hjælpe ham godt igjennem.
AA:26 n dem paa den ængsteligste · Maade sørge for ikke blot at have gode Vaaben;
NB30:27 : et Samfund, der paa enhver · Maade sørger for og vaager over, at man bestyrkes
NB8:6 edes ud, som fordi Du paa den · Maade taber og svækker Din Anseelse, da jo
CT, s. 39 tfærdighedens Tanke paa sin · Maade tage Besiddelsens Tanke, og tager den med
NB10:87 an kunde ikke paa fjerneste · Maade tage det op med mig. Hvad var Følgen
CT, s. 38 n da Tanken paa nogen udvortes · Maade tage Overfloden fra den Rige? Nei, det
NB32:144 ver bedst, at den ogsaa paa sin · Maade tager Gud med – thi han er jo dog
AE, s. 200 paa en høflig og indirecte · Maade tager Sandheden fra den Lærende og giver
G, s. 85 Sæt Pigen havde paa den · Maade taget ham i Skole, han havde maaskee aldrig
NB5:11 bespottes, saa man altsaa paa en · Maade takker Gud for at man bliver bespottet
CT, s. 129 ( uden at vi endnu paa nogen · Maade tale om den Brug, Besidderen gjør af
NB22:8 s os kan være i fjerneste · Maade Tale, længtes efter Fængslerne, efter
NB31:50 t det man siger naar man paa den · Maade taler om det at være Χsten, er
JJ:144 r det Hele, gjorde ham paa enhver · Maade Tiden saa behagelig som det var muligt.
Brev 265 t igjen paa en eller anden · Maade til / Deres hengivneste / Kolderup Rosenvinge
NB13:62 Andre, og dem kommer han paa en · Maade til at bedrage; thi han glemmer ganske
NB32:43 ke være en altfor priisbillig · Maade til at frembringe udødelige Værker.
LP, s. 41 kommer man paa en eller anden · Maade til at lægge en bestemt Alder til Grund
NB20:41 nderlighed ikke i fjerneste · Maade til at mærke i Mskenes Liv, medens de
NB32:102 er sig paa een eller anden · Maade til Dyre-Bestemmelsen. Derfor gaaer det
BB:22 seren og nøder ham paa en · Maade til en Art Productivitet, idet hans Phantasie
NB:73 den – paa den fornemme · Maade til Gud, men dette er netop Næsviished.
SD, s. 226 den forholder sig nu paa en · Maade til Gud, og dog er det netop fordi den
NB22:98 derom paa en frugtbringende · Maade til Menighedens Opbyggelse, Contentement
NB22:98 dike derom paa en frugtbringende · Maade til Menighedens Opbyggelse, Contentement
NB22:98 m med Held paa en frugtbringende · Maade til Menighedens Opbyggelse, Contentement
NB11:113 eundringen bliver derfor paa en · Maade til Nar. Den menneskelige Beundring er
NB13:92 en, jeg er som altid paa en · Maade til Nar. Jeg kommer til at gjøre Ting,
NB13:86 macus. Det kommer paa ingen · Maade til noget Slag men Terainnet bespændes.
NB26:6 g altsaa beile de paa enhver · Maade til Numerus. Jeg tager saa deres Forretning
NB35:34 nu ikke ind, overlader os paa en · Maade til os selv. De der saa frivilligt melde
NB12:122 avde jo nu mig selv paa en · Maade til Raadighed – og jeg greb Sagen
NB13:37 kommer paa een eller anden · Maade til selv at være det Idealere, at gjøre
NB12:7 -Virksomhed, eller paa nogen · Maade til selv saaledes at ville forcere mig
KG, s. 359 sig jo paa den eneste rigtige · Maade til sin Gjenstand: han forholder sig til
4T43, s. 166 eie det, paa en eller anden · Maade til Skyldner, men Erhvervelsen af det,
NB30:58 aa er Medlidenheden over al · Maade til Tjeneste – naturligt, thi i slige
SLV, s. 412 n eneste Fordring paa enhver · Maade til Tjeneste, han kan Ingen genere, thi
NB13:85 ar en Lære paa een ell. anden · Maade tilbyder en Lærende dog Fordeel, og
OTA, s. 357 Du atter ikke paa tilladelig · Maade tilegne Dig, hvis han ikke vil give Dig
Brev 56 ter Dem ikke; thi paa en vis · Maade tilegner jeg mig alligevel Alt hvad De
Brev 83 Gl. Tak for Brevet, som jo paa en · Maade tilhører begge, da jeg modtog det i
DD:119 stelser, der paa en saa rædsom · Maade tilintetgjøre det Hele, saa maae dog
NB17:90 – men at leve paa den · Maade tillader Χstd. egl. ikke. / Man taler
EE1, s. 418 i hende er paa en vegetativ · Maade tilstede. Hun ligger ganske i Naturbestemmelse
Oi7, s. 310 dog uforsigtigt, og paa ingen · Maade tilstrækkeligt betryggende. En saa uhyre
SFV, note s, i uegentlig Forstand paa en · Maade tiltræder en Vandring, lod jeg en liden
2T43, s. 13 i uegentlig Forstand paa en · Maade tiltræder en Vandring, lod jeg en liden
DD:157 ribelig, hemmelighedsfuld-mskelig · Maade tilveie bragt Aftryk af Χstus –
OTA, s. 410 ledes ogsaa ganske paa samme · Maade timelig Lidelse. Timelig Lidelse og evig
OTA, s. 165 s Gunst eller dog paa enhver · Maade tjene Dig op i hans Yndest, fordi hans
Oi7, s. 303 eneder, som paa den nedrigste · Maade tjener lumpne Penge, har han at bære
NB4:8 dagen af en Mand, som paa den · Maade tjener sit Brød, prækes de høie
KG, s. 38 hans Tilvær. Der er paa den · Maade to Gaader, den første er de Tvendes
IC, s. 128 en, at man paa en eller anden · Maade tog Bestemmelsen » Gud«
AE, s. 200 paa en høflig og indirecte · Maade tog Usandheden fra den Lærende og gav
CT, s. 199 have ofte paa en besynderlig · Maade travlt paa urette Sted. De kjæmpe og
3T43 e Rom, hvor Enhver, der paa nogen · Maade troede at kunne fængsle Mængdens
Brev 37 gtfra – man kan paa den · Maade troende trylle som en Verden af Adspredelse
NB36:26 ge Sag. / Og selv paa denne · Maade troer jeg atter ikke, at det blev muligt
CT, s. 246 iv har jeg paa saa mangfoldig · Maade troet Andre. Der er iblandt hvad jeg saaledes
LP, s. 48 eller det bør paa en pikant · Maade træde i Forhold til hele Afsnittet og
EE1, s. 309 evægelse, der i fjerneste · Maade træder Dem for nær. De er endnu lidt
EE1 e af, at Musikken paa en udvortes · Maade træder til. Behandler man Sagen saaledes,
CT, s. 72 naar denne Forskjel paa nogen · Maade trædes end det Mindste for nær, saa
EE1, s. 411 at jeg er forandret. Paa den · Maade trækker man sine Actier ud. Denne Maade
FB, s. 164 den indeholder jo dog paa en · Maade Trøst for den, der ikke havde Mod til
NB3:64 re, og selv om han ikke paa anden · Maade trøstedes, han har dog den Trøst
AE, s. 451 en, hvilket Sidste dog paa en · Maade trøster mig, thi kan end Alle gjøre
NB26:40.a sk. saaledes, at han paa nogen · Maade turde fortrøste sig til den. / At elske
TS, s. 99 eskelige Haab end i fjerneste · Maade turde indlade sig med den Opgave, der var
BA, s. 432 Svaghed. / Vil man paa anden · Maade tydeliggjøre sig, hvorledes det Dæmoniske
NB28:98 for mig o: D:. Men paa den · Maade tør jeg ikke slaae af, eller bidrage
AE, s. 258 orledes man paa en tilladelig · Maade tør rose sig selv«. / Mine Smuler
Papir 490 , det vover Ingen. Paa den · Maade tør vi ikke. Saa værge vi os ved
NB28:32 . Det Ubetingede kan kun paa een · Maade ubetinget udtrykkes: ved at offres. /
KK:7 ndingerne, føres han paa en · Maade ud over sin egentlige Disputations Enemærker,
Papir 367 k. Meddeleren gaaer paa en · Maade ud, skaffer sig til Side). / / C /
NB:87.a kunne leve lyksaligt hen paa den · Maade uden at føle nogen Mislighed, fordi
OTA, s. 430 vilket kan bruges paa enhver · Maade uden Fare, og bruges mod en let Forkølelse;
EE1, s. 216 Væsen paa en eller anden · Maade udenfor sig. Den Ulykkelige er altid sig
Brev 59 lighed, og ligger saaledes paa en · Maade udenfor Svaret. Saameget i det mindste
NB22:129 paa en formastelig og forgjeves · Maade udgrunde de Ting, ved hvis Erkjendelse
LA, s. 20 Aar efter Aar paa en saa smuk · Maade udkom ved Juletid. Thi hvad der end kan
Papir 306 lsestegn, der paa en anden · Maade udmærkede ham mere end al jordisk Pragt,
NB20:68 t kan man paa en beqvemmere · Maade udrette det Samme, – demoralisere
EE2, s. 162 et ind i sig, maa man paa den · Maade udrydde, og hver Gang man tager Feil, maa
SD, s. 203 v, at dette ikke i fjerneste · Maade udtrykker hvad de have forstaaet, men snarere
G, s. 75 Mennesket paa en meningsløs · Maade udtrykker saaledes, at han i samme Øieblik
NB10:28 og saa lidet som det i fjerneste · Maade udtrykker, at der er en Gud til, men vel
NB10:112 / Dersom Dit Liv paa nogen · Maade udtrykker, at Du for Alvor ( altsaa efter
IC, s. 200 selv at ville paa en lignende · Maade udvikles, forsøges, kæmpe, lide som
DS, s. 250 else, men at den paa en anden · Maade udvortes betaler sig, saa den i Grunden
NB10:144 ndelig føler jeg mig over al · Maade uendelig stærkere end det Hele. /
SD, s. 147 antastisk, han bliver paa en · Maade uendeliggjort, men ikke saaledes, at han
SLV, s. 345 den er ogsaa dreven paa den · Maade uendeligt langt yderligere end jeg kunde
BB:37.6 -mobile? / En Stat bliver paa en · Maade ufri derved, at den giver sig Loven. /
TTL, s. 459 dens Lighed Dig paa en anden · Maade ukjendelig, og Du lærte at kjende Dig
LF, s. 37 er er ogsaa paa en eller anden · Maade Ulydighed under neden i Grunden; just derfor
JJ:15 ret det, og da er han jo paa en · Maade ulykkelig, fordi han ved sin Lykke som
NB29:53 ligheden: man faaer paa den · Maade under Navn af Χstd. just Det, som
BI, note n ogsaa langt eftertrykkeligere · Maade undergraver dem, kold og ubevægelig
NB30:113 jælper dem paa en anden · Maade underhaanden. Men i Χstd. gaaer det
TTL, s. 409 udelige staae hen, og paa den · Maade undgaae Vildfarelsen. Den største Synder,
NB4:47 n at gjøre. Ypperligt, paa den · Maade undgaaer man rigtignok den Uleilighed
EE2, s. 228 knytter den mig paa en anden · Maade uopløseligt til hele Slægten; thi
NB:72 de sige Sandhed; det var paa ingen · Maade usandt, hvad han sagde til Tjenestepigen.
NB29:92 Løgn med. Hun er paa en · Maade uskyldig deri, hun kan ikke gjøre derfor;
BA, s. 342 taber væsentlig paa samme · Maade Uskyldigheden, som Adam gjorde det, og
DS, s. 251 and, han høster paa enhver · Maade Utak, ikke blot af Dem, af hvem han havde
NB8:92 til Gjest paa, de ere paa en · Maade Uvedkommende, og kunne jo ikke dele det
EE1 , og jeg bør derfor paa enhver · Maade vaage over, at det ikke faaer Udseende
SLV, s. 244 ver min Stilling paa en egen · Maade vanskelig. Et Menneskeliv maatte jeg have
AE, s. 553 er det Andet, undgaaer paa en · Maade Vanskeligheden med Approximationens Distraction
NB14:44.f t den paa en for mig ydmyg nok · Maade var afgjort: et Ansvar, der egl. først
G, s. 21 ndlet høimodigt. / Paa denne · Maade var Alt lagt til Orden. Jeg holdt allerede
EE2, s. 150 Pligten, som om den paa denne · Maade var Andet end hvad Du kalder den. Sligt
SD, s. 135 Elskede, paa den livsaligste · Maade var blevet af med, eller havde tabt, dette
NB25:112 jort det, og der paa nogen · Maade var blevet Fare for mig: » Fædrelandet«
Not15:9 tryk som muligt – den · Maade var der jo dog vel Intet at indvende mod.
Papir 470 urligviis ikke i fjerneste · Maade var det nye Testamentes Χstd. Det
BOA, s. 190 elsens Vei, at en vidunderlig · Maade var fornøden for at han kunde reddes.
Brev 126 hvis jeg ellers paa nogen · Maade var Gjenstand for hans kongelige Gunst
PS, s. 239 g veed han, at enhver lettere · Maade var ham et Bedrag, om den Lærende end
4T44, s. 375 et Samme. Paa en ufuldkommen · Maade var han allerede overbeviist derom, thi
AE, s. 428 er Genier, hvis han paa nogen · Maade var i Forlegenhed. At have mange Menneskers
EE2, s. 24 en Mand, der paa en latterlig · Maade var kommen af Dage, Noget der da gottede
LA, s. 77 is Værk paa en eller anden · Maade var kommen i Uorden. Men Uordenen yttrede
NB23:79 Retssag, at Fr. paa ulovlig · Maade var kommet i Besiddelse af dem, han blev
NB28:54 længe som det paa nogen · Maade var muligt, nu var det at være Forf.
NB26:86 rlen, saa det altsaa paa en · Maade var overladt til Bondekarlen selv at bestemme
BN, s. 115 e paa den ene og paa den anden · Maade var til Hinder for at faae et Sværmerie
NB20:118 ig ind, at at leve paa min · Maade var Veien til Anseelse. / Altsaa jeg har
AE, s. 266 sters Barnagtighed! Paa den · Maade vare Apostlene jo udelukkede, thi jeg veed
DBD, s. 132 gde jeg ( men paa en indirect · Maade ved » Indøvelse i Christendom«)
EE1, s. 161 lv lider hun jo ogsaa paa en · Maade ved at betroe ham sin Hemmelighed; thi
NB10:200 aa den meest afgjørende · Maade ved at blive ihjelslagen. / Her var Misforstaaelsen,
IC, s. 68 end gjorde det paa en sær · Maade ved at gjøre sig ganske til Eet med
SLV, s. 46 ykke de paa hiin besynderlige · Maade ved at omslutte hinanden i Øieblikkets
AE, s. 174 imod kun skee paa den omtalte · Maade ved at sige ein, zwei, drei kokolorum,
NB7:29 trykkes dog ikke det Samme paa en · Maade ved det om » den Enkelte«,
NB24:91 rtyr, han har paa een ell. anden · Maade ved en Gavtyvestreeg fritaget sig og er
Brev 82 og Du maa ikke paa nogen · Maade ved et eneste Ord forstyrre mig i min Taktik.
Oi2, s. 152 aa kan faaes paa den beqvemme · Maade ved et Høitryk; naturligt, jeg foretrækker
BB:37 rs maa fremkogle paa udvortes · Maade ved f. Ex. at lade Børnene komme ind
NB23:74 erstøtter den paa enhver · Maade ved Forening o: s: v:, bliver glad, naar
4T43, s. 168 rper Ordet paa en dobbelt · Maade ved i sin Korthed at indeholde en fordoblende
4T44, s. 372 at ville paa en underfundig · Maade ved min Duelighed ( som var jeg den Stærkere)
Oi6, s. 267 , at jeg paa ganske særlig · Maade ved mit eget Livs Forhold maatte føres
NB14:77 igjen sikkret paa en anden · Maade ved nemlig at danne mig denne Modstand.
BOA, s. 176 Han forvirrer paa en dobbelt · Maade ved qvalitativt at forandre, og dog ikke
AE, s. 79 or Enhver, der ikke paa samme · Maade ved sig selv er dobbelt reflekteret; men
FP, s. 22 mod vort Stykke, at han paa en · Maade ved sin Auctoritet synes at give det mere
NB31:93 or, dækker det ikke paa nogen · Maade ved sin Legemlighed eller sin Endelighed.
LA, s. 13 der altsaa paa en eller anden · Maade ved Utroskab mod sig selv og mod det at
OTA, s. 214 kket for, at Lidelsen paa en · Maade vedbliver, saa vedbliver ogsaa Helbredelsen,
OL, s. 32 i Realiteten, idet jeg paa en · Maade vedkjender mig de Meninger, Hr. Hage fremstiller
NB6:20 uds-Forhold, som ikke i fjerneste · Maade vedkommer min Samtid, ell. gjør den
3T44, s. 259 aa mange Maader, men over al · Maade veed kun Himlens Salighed at trøste.
Papir 440 r et af Naturen paa enhver · Maade velsignet Land, et lykkelig begavet lille
NB33:34 greberne paa en ganske egen · Maade vende sig eller slaae om, at det det kommer
KG, s. 61 te Forhold ikke paa en selvisk · Maade vende tilbage i det Jeg, der elsker –
KG, s. 61 hold ikke paa en betænkelig · Maade vende tilbage i det Jeg, hvorfra vi gik
CT, s. 51 re ere – det er paa den · Maade Verden vil bedrage et Menneske fra at blive
Papir 319 nhed. / Det hele forkeerte · Maade vi læse Bibelen paa: Pauli apostoliske
FEE, s. 51 t Ord. Paa mangen underfundig · Maade vide de at faae det anbragt, naar de tale
Papir 306 ig og høist forskjellig · Maade vidste Apostelen Paulus at forandre sin
NB3:36 paa den ene og paa den anden · Maade vikle min Sag forkeert ind i Endelighedens
GU, s. 332 hvis Du end i fjerneste · Maade vil ad en anden Vei end han vil Du skal:
BOA, note som et gjentagent Haab. Paa den · Maade vil Adler længe kunne vedblive at være
EE2, s. 222 qvindelig Ungdom, Du paa den · Maade vil bedrage, saa undgaaer det Dig ingenlunde,
NB27:80 sten paa een eller anden · Maade vil blive offret. / Er Χstus i den
AE, s. 208 g Stræben paa mere end een · Maade vil bringe det i Glemsel. Men netop naar
FEE, s. 51 Virkning det gjør. Paa den · Maade vil det nok lykkes dem, og saavidt jeg
NB28:54 t for det Endelige, paa den · Maade vil Du kunne seire, thi det havde jeg da
AE, s. 201 studerede Mennesker. Paa den · Maade vil efterhaanden Verdens Skikkelse forandres.
NB21:124 g, at da Ingen i fjerneste · Maade vil existentielt gjøre Forsøg –
NB10:161 r, og at Raahed paa nogen · Maade vil fravriste En det Samme. Denne Forskjel
KG, s. 202 for han altsaa paa en dobbelt · Maade vil gjøre sig selv ulykkelig: først
SD, s. 226 kan høres, som dog paa en · Maade vil Gud tillivs; den størst mulige Nærgaaenhed
F, s. 505 nok, at det paa een eller anden · Maade vil have Betydning for en Saadan at læse,
OTA, s. 380 Dette eller Hiint, paa nogen · Maade vil have Ret mod Gud: hvad saa? Skal saa
Papir 310 ved min Tale; men paa den · Maade vil jeg ikke virke for Selskabet, det er
NB4:155 , at han paa een ell. anden · Maade vil komme min Virksomhed som Forf. til
NB16:12 ν, der paa ingen · Maade vil lade sig ansee som et Andets Modus
KG, s. 28 Ansvaret, hvis han paa saadan · Maade vil misbruge sit Forhold til Dig. /
Papir 460 a, fordi han paa en skjult · Maade vil Operateuren tillivs, og han antager
NB28:15 er der En, som ikke paa den · Maade vil profitere af dem, saa gaaer han maaskee
NB7:75 er at han paa een ell. anden · Maade vil see en Ende ɔ: en Forklaringens
EE2, s. 202 sselhed i Verden, der paa den · Maade vil seire over Alt, hvad der rager blot
AE, s. 544 ileder, der paa nogensomhelst · Maade vil sige, at dette er den afgjørende
NB20:68 akterer. / Enhver, der paa nogen · Maade vil spille Reformatoren, vil, misfornøiet
NB5:6 ttes i en Verden, der paa enhver · Maade vil tvinge ham til at gjøre det Modsatte
CT, s. 75 n, en oprørsk, en ugudelig · Maade vil undvære Gud. Dette er Vantroen.
NB:57 og, at jeg paa een ell. anden · Maade vil videre frem ad den Vei, at jeg dog
SLV, s. 28 a en umiddelbar og næsviis · Maade vil være en Virkelighed. Som nu saaledes
Papir 420:1 ligen ikke paa een ell. anden · Maade vil være i et Cameraderie. Thi vil han
Oi2, s. 147 at hans Charakteer paa enhver · Maade vil være priisgiven, han betragtet som
SLV, s. 233 de, hvad der paa forskjellig · Maade vilde bevise det Samme, at jeg bekymrede
Not15:9 , thi paa ingen anden · Maade vilde det være lykkedes mig. / I en
NB2:120 is Spytte-Klatten paa nogen · Maade vilde gjøre Forsøg paa at bevise
NB:215.k igt, / fordi han ikke paa nogen · Maade vilde have en Mængde til Hjælp, fordi
SFV, s. 89 re, fordi han ikke paa nogen · Maade vilde have en Mængde til Hjælp, fordi
NB11:8 Tiden behøver. Og paa den · Maade vilde jeg glemme: at tragte først efter
IC, s. 237 hvem de jo beundre, paa nogen · Maade vilde lade dem forstaae, om de nu ikke
Not4:10 opfatte, idet man jo paa en · Maade vilde opfatte Sjælen udenfor Sjælen,
Brev 176 velse til hende, paa nogen · Maade vilde paaminde Dig om at skrive mig til,
NB24:54 ive dem ud, at han da paa enhver · Maade vilde tilskynde mig, men paa enhver Maade
PS, s. 290 smile af ham, at han paa den · Maade vilde tiltvinge sig hvad der ikke lader
NB5:6 d saadanne Børn, som paa enhver · Maade vilde tvinge Barnet til at gjøre det
NB6:76 n. Hvis R. Nielsen paa nogen · Maade vilde undgaae ikke at have Dom tilfælles
NB17:81 nken, en Kamp, som han paa ingen · Maade vilde vove. Deraf hans personlige Tilnærmelse.
DD:208 nyere Philosophie, paa ingen · Maade vilde være for langvarigt endog i det
NB30:36 det godt. At trøstes paa den · Maade vilde være i Retning af at lade det
SLV, s. 55 s første Begyndelse paa en · Maade vildledede mig, gjorde Mine til at ville
NB29:107 en ere Tvende, som paa den · Maade ville forenes for fastere at tilhøre
KG, s. 121 d, forsaavidt disse paa nogen · Maade ville lære os en anden Forklaring eller
NB23:22 bet. / Men De der paa denne · Maade ville naae Kirkens Emancipation, de have
NB20:154 an. Den skal man paa ingen · Maade ville rive omkuld, nei men over den skal
AE, s. 54 g at derfor Alle, der paa den · Maade ville skyde rhetorisk til for at faae En
CT, s. 195 gtighed mod Gud. Nei, paa den · Maade ville vi ikke forfærde. Men det Forfærdelige
IC, s. 30 saaledes, ikke paa en grusom · Maade ville være Din Velgjører. Og er Du
NB15:9 rtiet har været paa nogen · Maade villig til at bringe Offer. Grundtvigs
KG, s. 193 n vil mene: lad os paa enhver · Maade vinde Menneskene for det Christelige, og
Oi7, s. 298 t være Religionen. Paa den · Maade vinder man dem ogsaa i Masseviis, vinder
NB19:71 stel.« Aha, paa den · Maade vinder man i to Retninger, ikke blot finder
NB5:145 Forfængelighed. Paa den · Maade vinder Verden to Fordele: først den
EE1, s. 327 erbeviist mig om, at paa den · Maade vindes hun ikke. – Derimod foretrak
EE2, s. 256 et Indtryk, som paa en anden · Maade virkede eensartet hermed paa min Sjæl.
SLV, s. 282 n Større, synes paa denne · Maade virkelig at komme i Betragtning. Lad saa
NB18:7 st Forskjellige hver paa sin · Maade virksomme for at vedligeholde det. /
OTA, s. 420 erden kan ogsaa paa en anden · Maade vise det Omvendte af hvad den ufordærvede
NB12:80 ed at være ugift og paa anden · Maade vise, at han var Læreren. / I Forstandens
SLV, s. 128 mand, at hans Sjel paa denne · Maade viser den sidste Ære: hende, der krænkede
EE1, s. 149 me Sagen. Ogsaa paa en anden · Maade viser det sig, at Christi Liv er Mere,
NB16:32 stand. / Ogsaa paa en anden · Maade viser det Uholdbare sig i Dorners Tanke.
NB36:31 it Liv, det paa den qvalfuldeste · Maade viser ham hans egen Jammerlighed, det paa
LA, s. 16 netop her paa en saa skjøn · Maade viser, at det er, som vi lære det i
IC, s. 88 n, der kun paa en sørgelig · Maade viste, hvad det er at være Menneske,
PS, s. 234 og derved ogsaa paa anden · Maade voldet Kongen Sorg. Eensomt tumlede han
OTA, s. 389 kan paa nogen afgjørende · Maade vorde dem til Deel udenfra; den maa gaae
Brev 311 Dog nu har jeg paa en · Maade vundet Fodfæste og min religiøse
DS, s. 249 Nei, Appetiten skal paa anden · Maade vækkes – og saa skal man vel finde
AE, s. 429 Skal den Religieuse paa nogen · Maade være afstikkende i sit Ydre, saa er
BI, s. 171 Plato maa paa en eller anden · Maade være bleven sig Forskjellen bevidst
EE2, s. 28 nktioner, vilde det paa samme · Maade være comisk og tragisk. Men lad kun
Brev 63 gsaa dog paa een eller anden · Maade være Dem kjert at modtage den, og med
Brev 312 er. Skulde dette paa nogen · Maade være Deres Tilfælde, da vil De vistnok
NB14:42 øg, hvis den skulde paa nogen · Maade være Fyldestgjørelse. / Det er ikke
NB8:45 bogstaveligen ikke vil paa nogen · Maade være i et Kammeraderie. Den, som ikke
BOA, note skulde den saa dog paa en vis · Maade være i Naturens Orden? Ja, her er Korset.
G, s. 37 Hun maa naturligviis paa ingen · Maade være Kunstnerinde, men man kunde dog
BB:49 n først paa en eller anden · Maade være lammet. – Men nu træder
NB30:24 . / Skulde det da paa nogen · Maade være priseligt hvad Vildgaasen gjorde,
EE1, s. 201 , maa det ogsaa paa en anden · Maade være tilstede. Der er Momenter i ham,
SLV, s. 239 Mit Liv har paa en latterlig · Maade været i Fare og – for Intet. En
AE, s. 230 ieblik havde han dog paa en · Maade været ifærd med at consolidere sig),
TS, s. 59 kan ogsaa paa en ganske anden · Maade værge sig mod Guds Ord, trodsende paa,
KG, s. 353 t at kunne sige det paa nogen · Maade væsentligen er betinget ved Begavethedens
BA, s. 438 de Frihed. Ogsaa paa en anden · Maade yttrer Angesten sig i dette Phænomen.
CT, s. 184 le Uret, som vi dog paa anden · Maade ærligt have fortjent. Nei, her, i Guds
Oi4, s. 207 en Smule Madlyst, og paa den · Maade ødelægger han sin Fordøielse,
Oi1, s. 136 ister, der paa en behændig · Maade ønskede at blive Geistligheden qvit,
EE2, s. 175 i Livet, og som Du paa ingen · Maade ønsker at have noget tilfælleds med.
KG, s. 242 ge bort og ikke paa fjerneste · Maade ønsker eller forlanger at faae dem igjen,
TS, s. 74 kan en Qvinde paa forskjellig · Maade øve Magt, ved sin Skjønhed, ved sin
NB24:156 Noget, uden at det i fjerneste · Maade øver nogen Indflydelse paa En: herpaa
ER, s. 202 igt nok at tjene Penge paa den · Maade! – leve af den Indbildning, at Alle
BOA, s. 147 behandle det Evige paa samme · Maade! / Altsaa det Overordentlige skal meddeles,
NB26:27 e han belønne disse paa samme · Maade! / cfr. p. 310. Cæsar lagde ikke Skjul
OTA, s. 181 er sin Helbredelse paa samme · Maade! / I den Erkjendelse, der, som Betragtning
NB24:125 ldschmidt og paa en saadan · Maade! / Nu er Lovtalen umulig; selv om jeg nok
NB24:103 erre Gud, at hjælpes paa den · Maade! / Nu forstaaer jeg, at Efterfølgelsen
IC, s. 108 ler om sig selv paa en saadan · Maade! Han bestemmer sig selv saaledes overmenneskelig
NB33:59 n see at hjælpe sig paa anden · Maade! Og » Præsten« declamerer
CT, s. 206 Trøst, o Trøst over al · Maade! Thi, som sagt, naar den menneskelige Deeltagelse
TAF, s. 281 om muligt paa en inderligere · Maade« ( jvf. min Efterskrift til » Afsluttende
NB23:34 ei heller » den nemmeste · Maade«, nei, han søger Farer, skaber sig selv
KG, s. 229 ndigviis maa slutte paa samme · Maade«, som var det altsaa evigt vist og ganske
YTS, s. 256 forsøgt i alle Ting i lige · Maade«. / Som med den Lidende, saaledes med den
YTS, s. 252 forsøgt i alle Ting i lige · Maade«. Dette er nemlig Betingelsen for at kunne
Not15:9 g » den skurkeagtige · Maade«. Og forøvrigt var den Maade ikke blevet
NB26:54.b erørt M. paa en uforklarlig · Maade) men i Correcturen, altsaa efterat det er
NB11:211 en af det at virke paa den · Maade) sætte Alt ind – og saa selv ganske
BB:37 vitet ( tegne eller paa anden · Maade) ved selv idet man fortæller paa mangfoldige
CT, s. 126 eller besidde det paa ulovlig · Maade), kan i og ved sig selv ikke erhverves eller
OTA, s. 158 gemidlet paa den urigtige · Maade), men den har aldrig gjort ham kydsk; den
OTA, s. 158 gemidlet paa den urigtige · Maade), men den har aldrig gjort ham reen af Hjerte.
NB21:55 denen. / Men see at leve paa den · Maade, ( ikke at sluddre derom om Søndagen)
KG, s. 202 der sig forklare paa en anden · Maade, af, at det strengt opdragne Barn bestandigt,
4T43, s. 159 t Menneske den paa den rette · Maade, ak, der var maaskee Den, der lærte en
KG, s. 369 randres altsaa ikke i mindste · Maade, allermindst af en Apostel. Forandringen
FB, s. 198 og nu wirtschafte paa bedste · Maade, alt eftersom Menigheden vil have fiint
DS, s. 205 at kunne forandres paa enhver · Maade, alt i Forhold til som Tiden, Publikum,
BA, s. 369 en væsentlig paa den samme · Maade, altsaa ikke aandeligt, men den gjør
NB25:64 kunne være glad paa den · Maade, altsaa ved aldeles at fragaae Slægtskabet
TAF, s. 287 han burde tale paa en anden · Maade, anvende Alt for at berolige den Enkelte
SLV, s. 416 f Veien paa den underfundige · Maade, at Bathzeba kan blive hans. Jeg antager,
SD, s. 185 lpen ubetinget paa enhver · Maade, at blive som et Intet i » Hjælperens«
4T44, s. 369 Andre paa en mindre ligefrem · Maade, at de dog ikke kunne undvære Gud, om
SLV, s. 219 ete det paa saa uskjøn en · Maade, at de Tilstedeværende studsede derved.
OTA, s. 428 vilde behandle ham paa samme · Maade, at denne Mand maatte mistrøstigt og
NB28:101 n Broder. / / Jeg lever paa den · Maade, at der efter den største mulige Maalestok
BOA, s. 294 re det paa saa afgjørende · Maade, at der netop af den Grund bliver et Haab
NB30:77 være hemmelig Politie paa den · Maade, at det almindelige Politie ogsaa er Politie
CT, s. 216 ikke maa eftertragtes over al · Maade, at det derfor er retfærdigt, naar (
SFV orklare Phænomenet paa en anden · Maade, at det er en Forfatter, der først var
NB30:115 b for Verden, udtryk paa enhver · Maade, at det er en rar Verden – saa er
CT, s. 22 illig og derved saa rørende · Maade, at det er umuligt ikke at lære Noget
AE, s. 35 eliv er det ikke gaaet paa den · Maade, at det fra en tidlig Ungdom af har bevæget
NB21:72 nd. – Eller paa anden · Maade, at det hvorved de egl. blive anseete dog
KG, s. 192 ynderlige, men sandfærdige · Maade, at det ingen Løn har i Verden, ja, at
BA, note es udtrykker paa saa bestemt en · Maade, at det just ikke geraader hiin gamle græske,
BI, s. 151 a det undersøgende paa den · Maade, at det mythiske betragtes som et ufuldkomnere,
NB32:62 g, eller er Sandhed paa den · Maade, at det, som fE Høflighed, er en Løgn,
Oi1, s. 137 e det dog er: at leve paa den · Maade, at dette skal være christelig Gudsdyrkelse,
Oi1, s. 138 tænk Dig at leve paa den · Maade, at dette skal være christelig Gudsdyrkelse:
Papir 427 om dog atter trøster over al · Maade, at Din Død var Forsoningens. /
NB4:36 en at kunne faae den over al · Maade, at en heel Samtid næsten bedende paanøder
NB6:44 dvanlige selvbehagelige msklige · Maade, at En skal være det Store, og saa nogle
Papir 467:1 det er en aldeles uchristelig · Maade, at en tredie Magt trænger sig mellem
DBD, note t forkynde Christendom paa den · Maade, at Forkynderen er » Embedsmand,
Papir 469 stræber paa tilladelig · Maade, at gjøre sig sit Liv saa fordeelagtig
Papir 15 er det gudd. Væsen paa den · Maade, at han betegner enhver Raadslutning af
JJ:324 r det Samme., men paa en anden · Maade, at han fE nægter sig selv en Fornøielse,
NB9:42 r umuligt at regjere paa den · Maade, at han fik talt med hver Undersaat. Han
BB:19 deens Selvmord) snyde paa den · Maade, at han i hele 3 Dage og 3 Nætter tilfredsstiller
4T43, s. 159 rte Talen om den paa rette · Maade, at han ikke forstod Talen og nu utaalmodigen
Oi3, s. 196 han ikke kunde slippe paa den · Maade, at han lod som hørte han det ikke. Geistligheden
NB33:32 alte. Han hjalp sig paa den · Maade, at han sagde til sin Nabo hvad der skulde
KG, s. 128 r den, for nemlig dog paa den · Maade, at have en Slags Betydning for den Overlegne.
HCD, s. 175 ig, at slippe fra mig paa den · Maade, at jeg er en Digter, saa det endogsaa er
Brev 254 selv, og paa en saa rørende · Maade, at jeg er ganske enig med mig selv, at
SBM, s. 142 t gjøre Nar af ham paa den · Maade, at jeg høitideligt gjør mig hellig,
SLV, s. 353 en lærte det ogsaa paa en · Maade, at jeg ikke skal hovmode mig. Hvilket er
NB9:69 . Det er mig keedsommeligt paa en · Maade, at jeg skal være forpligtet til at trykke
NB13:78 , og paa en saa besynderlig · Maade, at jeg tillige med det Samme skulde bryde
NB25:58 unde jo ogsaa siges paa en anden · Maade, at jeg vel erkjender, at jeg skal elske
NB25:92 en, msklig talt, rørende · Maade, at jeg vil forvandle Forbillederne til
EE1, s. 147 s Vilkaarlighed, men paa den · Maade, at jeg, idet jeg udtrykker hans Stemnings
NB28:65 ælpe med til, men paa en fiin · Maade, at K. kan ligge under. / Ak! /
NB30:136 have været Msk. paa den · Maade, at man blev offret paa de Andre befæster
DS, s. 224 igjøre sig fra ham paa den · Maade, at man erklærede ham for afsindig, og
NB30:136 et Msk i dette Liv paa den · Maade, at man har ladet Andre offres paa sig,
Oi7, s. 316 ld) at have Religion paa den · Maade, at man selv veed, at Ens Gudsdyrkelse er
BI, note ning, der blev foretagen paa en · Maade, at man skulde troe, at Socrates vilde sige:
Oi7, s. 299 ns: at blive Christen paa den · Maade, at man som Barn faaer en Sjat Vand over
OTA, s. 277 mlig paa den forfærdelige · Maade, at Mennesket ikke vil nøies med at være
NB3:24 e Dage og Livs-Nydelse paa enhver · Maade, at Mynster tilsidst troer at alt dreier
Oi9, s. 380 tendommen) seer Sagen paa den · Maade, at Opgaven for Mennesket er at stræbe
Brev 293 ære i Unaade paa en saa smuk · Maade, at oversee et Stakkels Menneske saa complet
LA, s. 89 er dannet paa den latterlige · Maade, at Participanten er Trediemand. Denne dvaske
3T44, s. 237 er det netop ogsaa paa denne · Maade, at Prædikeren vil have Formaningen forstaaet.
IC, s. 173 s om, vistnok paa forskjellig · Maade, at raabe: see hvilket Menneske. Ueensartet
Not13:8 tem dog ogsaa paa en eller anden · Maade, at redde Endeligheden. Bevægelsen hertil
KG, s. 48 Du maa end ikke elske paa den · Maade, at Tabet af den Elskede vilde gjøre
CT, s. 231 / Men for ikke, ak paa nogen · Maade, at tage denne Glæde forfængelig,
Oi1, s. 137 og at vi saa leve paa den · Maade, at udenfor den stille Time endog blot at
NB32:82 Men vi ere Christne paa den · Maade, at vi ganske bogstaveligen ikke engang
NB32:95 Gud-Msket, at leve paa den · Maade, at vide, at han er kommet for at antænde
SD, s. 217 tignok en temmelig bestialsk · Maade, at være Aand paa. Dog Evigheden er den
EE2, s. 247 blive, om end paa forskjellig · Maade, begge lige affecteerte. / Det æsthetiske
TS, s. 82 a den ene eller paa den anden · Maade, blevet noget Stort i Verden, Konge og Hersker,
NB29:12 og den er vi, over al · Maade, blevet velsignet med i Protestantismen.
KK:4 Løsrivelse paa en reen udv: · Maade, bliver det aldrig færdig med det Endelige.
BB:2.e tteren her har udhævet paa sin · Maade, cfr. Schiller angaaende disse to Begreber.
BOA, s. 189 at reddes paa en vidunderlig · Maade, da antages, at Det, hvori han frelses ind,
NB3:36 ben og paa den høitideligste · Maade, da at tilegne ham det, det var, som jeg
PS, s. 230 synderlighed mig i høieste · Maade, da den gjør Prøven paa Hypothesens
SLV, s. 231 lie uden at have den over al · Maade, da Den, som ikke har den over al Maade,
SFV den ene Maade eller paa den anden · Maade, da det, saa interessant, er umuligt at
PS, s. 220 Lærdom hen paa nogen anden · Maade, da giver han ikke, men fratager, da er
JC, s. 28 r ikke havde begyndt paa samme · Maade, da i andet Fald Sætningen var høist
EE2, s. 212 gjør den aldeles paa samme · Maade, da jeg her igjen seer min Sjæl som sat
Brev 56 veed nok, den kommer paa en · Maade, da jeg ikke kan undgaae den, og saa haaber
3T44, s. 261 han taber det paa den rette · Maade, da skal Tabet gjøre det Vanskelige lettere,
SLV, s. 337 tede jeg Stenen paa en anden · Maade, da var Bevægelsen forskjellig fra hiin
BA, s. 453 r han det paa en ganske anden · Maade, da vil det Comiske heller ikke paanøde
SLV, s. 237 det ikke vil lykkes paa een · Maade, da vælger en anden? Havde jeg været
NB28:28 ste Msker leve paa en anden · Maade, de bruge Talen til at skjule over det Lurvede
NB8:99 ing til at advare dem i H: t: den · Maade, de forkyndte hans Lære paa; thi det
IC, s. 50 ! Men De, der løbe paa den · Maade, de løbe blot med Liimstangen, indbildende
LF, s. 30 er de hellige Ord paa en anden · Maade, de passe alligevel: her, i Naturen, »
LP, s. 17 e kunne behandle den paa samme · Maade, deels at overbevise sig selv om sin Virksomhed
EE2, s. 330 yggende Kraft paa en dobbelt · Maade, deels derved, at den standser Tvivlen og
EE1, s. 98 viser sig ogsaa paa en anden · Maade, den bliver nemlig bestandig kun en Gjentagelse.
KG, s. 27 ighed behager Digteren over al · Maade, den er ham en Liflighed i hans Øre,
NB14:83 levet paa en langt eenfoldigere · Maade, den Gang man troede, at Gud i Drømme
KG, s. 264 d, om end paa den livsaligste · Maade, den samme Forvirring! Men Kjerlighed, den
EE1, s. 128 om Stykket, men paa en anden · Maade, den skal indeholde det centralt og med
NB5:88 gtighed. Jeg valgte en anden · Maade, den skal nok staae sin Prøve. I Øieblikket
KG, s. 273 indeholdt paa den sindrigste · Maade, den største Modsigelse overvunden. Han
BOA, s. 189 reddes nu paa en vidunderlig · Maade, den være nu den forskjellige, hvad der
JC en, der havde begyndt paa en anden · Maade, denne da maatte finde sig i ikke at være
F, s. 515 ler for at udtrykke mig paa en · Maade, der ganske stemmer med mine Følelser,
AE, s. 559 det Enhver paa en eller anden · Maade, der har et Hvad og ikke er opmærksom
NB15:11 Regning lærte at gaae paa den · Maade, der i Forhold til det at være Hest er
BA, s. 339 en lignende Maade ( ɔ: en · Maade, der ikke er væsentlig forskjellig) ind
BI, s. 193 re, og bevise sig selv paa en · Maade, der ingen Tvivl lader opkomme. Og som Pheidippides
KG, s. 273 gjøres; og dog er det den · Maade, der især paaskjønnes i Verden –
IC, s. 237 en temmelig nem, priisbillig · Maade, der tillige er noget nær vellystig –
BOA, s. 168 det sagt paa en saa ligefrem · Maade, der tvang Orthodoxien til i en Samtidighedens
KG, s. 81 gjøres paa en paafaldende · Maade, der vilde vække Opmærksomhed, nei
EE2, s. 291 klarer hun mange andre paa en · Maade, der vækker den dybeste Forundring. Skjøndt
CT, s. 128 eske har Kjerligheden over al · Maade, derved har han ikke berøvet Andre Noget,
CT, s. 128 abet, Evighedens Haab over al · Maade, derved har han ikke i mindste Maade berøvet
PH, s. 55 ket paa en simpel og ukonstlet · Maade, derved nemlig, at man har kjøbt Bogen.
BI, s. 208 gsaa indlyser af den dobbelte · Maade, det bruges paa, den dobbelte Forbindelse,
NB7:108 : betragt det Samme paa en anden · Maade, det er en Gjenopleven. / Ligeledes: Du
AE, s. 242 ske paa den forfærdeligste · Maade, det er i Suspensionen ueensartet med det
TTL, s. 404 vil sige det Samme paa anden · Maade, det er saa svært at finde Gud, at man
IC, s. 68 til at blive hjulpen paa den · Maade, det er, ind i endnu større Elendighed,
IC, s. 58 rød? Nei, ikke i fjerneste · Maade, det er, saavidt man kan skjønne, nok
PMH, s. 83 ort paa nogen mig, følelig · Maade, det gjør intet til Sagen; thi jeg bliver
NB29:25 et at erhverve Udkommet paa hiin · Maade, det kan nok indrømmes, siger Staten,
TS, s. 69 r Du læser Guds Ord paa den · Maade, det skal – om det end vil være
2T44, s. 219 aa udtrykke det paa en anden · Maade, det skeer, naar det viser sig, at Taalmodighed
BOA, s. 182 n upassende og mindre bibelsk · Maade, Det som man ved i længere Tid at bearbeide
BOA, s. 182 Det – paa en upassende · Maade, Det som man ved længere Tids Anvendelse
DS, s. 184 rede og lønnede paa enhver · Maade, det var ikke de Afdøde, som havde bragt
NB21:42 forkynde Naaden? Nei, paa ingen · Maade, det var jo i en anden Forstand at alterere
F, s. 525 en, om end bedre, dog lignende · Maade, det veed jeg ikke; den Tid den Sorg. Vedbliver
Papir 345 at være vittig paa den · Maade, det vil da sige for Enhver, hvem det falder
KG, s. 31 l elske sig selv paa den rette · Maade, dette Forræderie er jo rigtignok en
BN, s. 113 sig hen. / Altsaa, paa enhver · Maade, dialektisk, pathetisk ( i de forskjellige
NB27:50 at takke ham paa den rette · Maade, dog idetmindste ikke blev uvidende om denne
YTS, s. 251 forsøgt i alle Ting i lige · Maade, dog uden Synd. / / / / Min Tilhører,
Papir 349:3 g Snak. Et Blad er det paa en · Maade, dog vil jeg hell. betegne det som en Tidende
EE2, s. 226 ved at forkleine det, paa den · Maade, Du agter at give det Vidnesbyrd, ved at
EE2, s. 226 met dem. Og er det da paa den · Maade, Du agter at hædre det Store, ved at
BI, note Anskuelse gjældende paa den · Maade, Du finder meest passende. – Derfor
TS, s. 69 er at læse Guds Ord paa den · Maade, Du skal læse en Frygt og Bæven ind
NB29:24 aer ikke at gjøre det paa den · Maade, Du skal see, summa summarum bliver, at
EE2, s. 21 Hjælpsomhed, at f. Ex. den · Maade, Du understøtter Trængende paa, i
EE2, s. 114 men det var dog ikke paa den · Maade, Du ønskede eller Du havde lovet det.
ET, s. 169 ver, en Reformator, paa ingen · Maade, ei heller en spekulativ dybsindig Geist,
NB13:81 anke og saa forklare Alt paa den · Maade, ell. det Religieuse. Just deri ligger noget
JJ:339 ge at virke paa en stillere · Maade, ell. om det var bedre at rykke ud med Alt.
DS, s. 204 Gyldne: til en vis Grad, med · Maade, eller i dette: baade-og, tillige; det Ubetingede
4T43, s. 173 selen lang og Qvalen over al · Maade, eller naar Tiden ikke saaledes truer, men
F, s. 516 l at narre mig paa en lignende · Maade, eller rettere paa en værre Maade; thi
CT, s. 280 nu Evangeliet tale paa samme · Maade, eller skulle vi tale saaledes daarligen
NB36:25 rør mod dem, eller paa listig · Maade, eller ved hykkelsk Skin af at tage dem
NB36:19 tion til at arbeide paa den · Maade, eller vel rettere ingen msklig Resignation
NB4:120 der seirer, ved Seierens Form og · Maade, en langt større Usandhed. / Tilsidst
SLV, s. 225 un Noget paa sin umiddelbare · Maade, en lille Modification, stundom blot en
BB:7 e Scene behandler S: paa samme · Maade, en resumè, og en Deel Prædikebemærkninger.
EE1, s. 189 ogsaa forklares paa en anden · Maade, en smukkere Maade. Men alt eftersom Forklaringen
FB, s. 149 tilbage i Mennesket paa anden · Maade, end at dette Incommensurable er det Onde
BB:7 unde skee paa en mere passende · Maade, end idet F: viste sig som Middelpunct i
CT, s. 150 ederlaget paa en ganske anden · Maade, end Timeligheden formaaer at tilføie
CT, s. 149 tabe den paa en ganske anden · Maade, end Timeligheden kan berøve Dig den,
PS, s. 273 anderledes tilfredsstillende · Maade, end ved at formode, at jeg tillod mig at
NB14:28 nt Skridt androg, paa anden · Maade, end ved selv at ville leve skjult: var
Oi7, s. 312 se, at han, kun paa en finere · Maade, endog er værre end Andre. Blandt Blinde
IC, s. 41 begynder man paa den sidste · Maade, er Alt i sin Orden. / Begynder man paa
Brev 245 fte paa en aldeles uventet · Maade, er bleven hiulpen for Øjeblikket –
KG, s. 272 ngen ikke gjøres paa denne · Maade, er den meget langt fra at være den største
EE2, s. 217 hilses og annonceres paa den · Maade, er det Ethiske. Naar et Menneske paa een
4T44, s. 308 bedrage Dig; at tabe paa den · Maade, er det ikke at vinde?« / Hiin lille
KG, s. 51 Naar Striden føres paa den · Maade, er det temmelig ligegyldigt, enten man
AE, s. 523 es, at En paa een eller anden · Maade, er i subjektiv Lidenskab, og Opgaven da
AE, s. 60 ndle Christendommen paa samme · Maade, er jo blot at forvirre. Da Mennesket er
NB10:194 t mig. Men at leve paa den · Maade, er just, ethisk, Usandhed. Min Smule ethisk
SLV, s. 44 som gjør det paa en anden · Maade, er kun Hoffærdighed og en Sammensværgelse,
NB17:71 e mod ham, ikke i fjerneste · Maade, er meget villig til at indlade mig med
Papir 270 g i Dig, er i Dig, over al · Maade, er nærværende i Dig, om du end mærker
Brev 7 vise den paa nogen concretere · Maade, er saare vanskeligt; thi som jeg selv meget
NB32:62.b gen ikke, end ikke i fjerneste · Maade, er Umagen værd at lyve. / At gjøre
NB9:43 ageligste og nydelsesrigeste · Maade, et Bytte for Underfundighed. I Grunden
DS, s. 229 «, paa en ubegribelig · Maade, evigt uforandrede dog altid følgende
Oi8, s. 349 sk paa sin Viis, paa lignende · Maade, f. Ex. ved deilig Tale, bidrager til at
Oi2, s. 152 faaes kun paa den vanskelige · Maade, faaes ikke, ligegyldigt, baade paa en let
TS, s. 62 st saaledes, paa den listigste · Maade, fjerner Guds Ord det længst mulige fra
BI ehandle Protagoras paa en lignende · Maade, for at vise, hvorledes den hele dialectiske
CT, s. 40 tyrer han den ogsaa paa bedste · Maade, for Eiermandens Regning, gysende blot ved
NB12:85 kee valgt at stride paa den · Maade, fordi det er ingen Sag. / I Forhold til
3T43, s. 105 jordiske Fader, glad over al · Maade, fordi Du havde vundet den ganske Verden,
NB22:96 ent bliver bedraget just paa den · Maade, fordi en Saadan bilder hende Alt ind –
OTA, s. 165 an man tale med paa en anden · Maade, fordi han ogsaa i jordisk Forstand er til,
NB11:162 r sin Straf paa en ganske anden · Maade, fordi han veed, han er forligt med Gud.
NB10:59 at ville lokke mig paa den · Maade, fordi han vidste jeg vilde gjerne have
EE2, s. 293 nsinde, behaget hende over al · Maade, fordi hans Stemme fjernt gjenlød af
NB10:199 ende bedrog jeg dog paa en · Maade, fordi jeg ikke selv havde forstaaet mig
Brev 159 en ene eller paa den anden · Maade, forstyrrende. / Jeg har den Ære o: s:
YTS, s. 257 forsøgt i alle Ting i lige · Maade, fristet, men som bestod i enhver Fristelse.
YTS, s. 257 forsøgt i alle Ting i lige · Maade, fristet, men som bestod i Fristelsen. Af
SLV, s. 414 ort Forsøg paa en mildere · Maade, førend han griber til Bedraget. Men
3T44, s. 270 rette Forhold, paa den rette · Maade, først da har Udsagnet gjort Alt hvad
NB32:137 Han virker paa en dobbelt · Maade, først indøver han af al Magt, at
SLV, s. 368 lper hun sig selv paa anden · Maade, giver dette Overflod. – Sæt der
NB21:77 Jeg har aldrig, ikke i fjerneste · Maade, givet det Mine af eller gjort Forsøg
FV, s. 24 har jeg, end ikke i fjerneste · Maade, gjort Mine til, eller Forsøg paa, at
BOA, s. 189 der reddes paa en vidunderlig · Maade, ham betroes ikke nogen ny Lære, han
JC, s. 26 rskaffe ham Stof netop paa den · Maade, han behøvede det. Jo renere saa at sige
NB20:23 rket paa en ganske bestemt · Maade, han er eo ipso ikke den Fromme. /
OTA, s. 381 kan ikke opgjøres paa den · Maade, han er evig skyldig og altsaa altid skyldig;
KG, s. 273 en urette, den meningsløse · Maade, han er uudtømmelig i at prise og takke
NB17:70 a den absolute Hengivenheds · Maade, han indlader sig heller ikke med Gud. I
Oi4, s. 208 ndom egentligen er, paa ingen · Maade, han maa, naar han christeligt forstaaer
BI, note s Bestemmelser, men dog er den · Maade, han opfatter det Værende paa, endnu
YTS, s. 252 forsøgt i alle Ting i lige · Maade, Han som ganske kan sætte sig og ganske
NB5:21 Men Gud trøster over al · Maade, han styrker, han glæder En! / Ganske
PCS, s. 140 t. S. er ikke fuld, paa ingen · Maade, han svingler ikke, endnu mindre falder
4T44, s. 313 der sig selv paa den omtalte · Maade, han veed vel, at Gud ikke boer i Templer,
SD, s. 168 lper sig saa paa en anden · Maade, han ønsker at være en Anden. Dette
SFV, s. 40 t Sandheden tjenes paa denne · Maade, hans Aand vidnede kraftigt med min Aand,
4T44, s. 321 , da hans Lidelse er over al · Maade, har dette sin Grund i, at han ikke dybt
SLV, s. 387 se stridige Magter paa anden · Maade, havde knyttet dem sammen ved Endepunkterne.
NB5:77 td – men paa en uchristelig · Maade, havt stor Fordeel deraf, nydt alle Livets
Brev 255 g gjøre det paa en smuk · Maade, hvad da er identisk med at bede ham om
EE1, s. 65 Foregaaende paa enhver mulig · Maade, hvad enten denne var tænkelig eller
EE2, s. 15 tyde saaledes paa en udvortes · Maade, hvad indvortes Beviser paa mange Maader
NB11:122 bedstilling ell. paa anden · Maade, hvad jeg altid har tænkt mig –
NB25:44 modum A. det er paa endelig · Maade, hvad vil det sige? Det vil sige han er
Papir 589 ion ikke kan haves paa den · Maade, hverken saaledes, at man slet ingen Tid
SD, s. 233 m et Menneske, som paa ingen · Maade, hverken via negationis eller via eminentiæ,
KG, s. 232 ke, at de paa een eller anden · Maade, hvert Minut de leve, leve i Kraft af et
KG, s. 97 ogsaa spørge paa en anden · Maade, hvilken af disse To var den forlorne Søn?
NB26:82 klare paa een ganske simpel · Maade, hvilken jeg ogsaa længst har maattet
Brev 272 Alt. Saaledes ogsaa paa en · Maade, hvilken nu falder mig paa. Dersom en Digter
Oi9, s. 384 er det: paa den afskyeligste · Maade, hvilket jeg nu skal vise. / 1) Canibalen
BI, s. 187 tes paa en meget spøgefuld · Maade, hvilket tilstrækkeligt viser, at disse
Brev 17 Prioritet paa den foreslaaede · Maade, hvilket, som jeg bemærkede, ogsaa vilde
4T43, s. 124 orstaaet det paa en lignende · Maade, hvis de havde gavnet ham; men at Herren,
AE, s. 35 rke kan tabe Alt paa en anden · Maade, hvis den gjensidige Overeenskomst er et
OTA, s. 157 lader sig gjøre paa denne · Maade, hvis det ikke bliver, som naar den Frygtagtige
NB11:29 r det jo farligt at bede paa den · Maade, hvis det overhovedet er mit Ønske at
Papir 572 vendes paa hiin første · Maade, hvis det skal blive til Noget med Løgnens
Papir 572 vendes paa hiin første · Maade, hvis det skal blive til Noget med Løgnens
NB24:129 at lide aldeles paa samme · Maade, hvis han levede nu. Men vee Den, der vovede
CT, s. 40 n bestyret paa en ganske anden · Maade, hvis han skal være tilfreds. Dette forstaaer
AE, s. 379 Maade og vinder paa en anden · Maade, hvor Farerne ere Næringsveiens og Næringssorgernes,
IC, s. 126 man paa en ganske mærkelig · Maade, hvor Forargelsens Mulighed ligger, samt
Not1:3 af Χdommens Natur, den · Maade, hvorpaa den er bleven meddelt. / §
FP, s. 22 d i Almindelighed, maa dog den · Maade, hvorpaa den har omtalt den forbigangne
LP, note Fred.« Saaledes er den · Maade, hvorpaa han behandler Hs. Velærværdighed
Brev 43 jeg ærgrede mig over den · Maade, hvorpaa han svarede den oprindelige Forsvarer
Not3:6 ns Objectivitet ligger i den · Maade, hvorpaa han trænger ind i Naturen. /
Papir 194 r ret mærkeligt den underlige · Maade, hvorpaa noget forlængst Forbigangent
BB:19 Videbegjerlighed; den eneste · Maade, hvorpaa Sligt kunde holdes, var ved at
Papir 13:2 rget, for at ikke af den · Maade, hvorpaa Spørgsmaalet om Oprindelsen,
BI, s. 249 e sig selv og Andre paa samme · Maade, hvorpaa Tordenskjold bedrog Andre, da han
Not3:6 et Par Ord om den prosaiske · Maade, hvorpaa vore Digtere opfatte Naturen og
AA:18 forekommer mig ligesom [ den · Maade, hvorpaa] Kjærligheden blev behandlet
EE1, s. 362 Betydningsfuldt skeer paa en · Maade, hvorved det faaer Intet at betyde. Efter
AE, s. 113 unde ogsaa siges paa en anden · Maade, hvorved det maaskee vilde gjøre Indtryk
BI thi Xenophon forsvarer ham paa en · Maade, hvorved Socrates gjøres ikke blot uskyldig,
DS, s. 163 endes paa, at man i Alt holder · Maade, i Alt iagttager dette ædruelige »
BA, s. 447 ar elsket paa en ganske anden · Maade, i Definitionens Form, hvorved det saa let
NB33:55 til Redskab, nei, paa ingen · Maade, i Egenskab af den meest ubetingede Overflødigheds
TS, s. 43 g om ham – og paa enhver · Maade, i enhver Henseende! Sandeligen i Intet
CT, s. 249 er jeg Meget, paa forskjellig · Maade, i forskjellig Grad; men dersom Han, paa
KG, s. 51 r ofte, om end paa forskjellig · Maade, i forskjellig Stemning, med forskjellig
Not11:20 ogsaa oplyses paa en anden · Maade, i Oversætningen er der kun Tale om nødv:
Papir 454 ben Biskop M. paa en anden · Maade, i Retning af hans verdslige Klogskab, hvilken
NB10:138 te dette sig paa en besynderlig · Maade, idet der, der hvor det Dialektiske hørte
Papir 24:8 rede Æstetikeren paa sin · Maade, idet han efterviser Formens Eenhed og Reenhed,
BOA, s. 229 paa en lige saa letfærdig · Maade, idet han ikke omgaaes det som en Virkelighed,
G, s. 26 jeg siger det her og paa denne · Maade, idet jeg efter Hamanns Exempel mit mancherlei
DS, s. 179 it Udkomme?« Paa ingen · Maade, ikke i fjerneste Maade. Derimod er det
EE2, s. 221 kke har valgt paa den rigtige · Maade, ikke just i den Forstand, at han slet ikke
Oi8, s. 366 andigt at vende Sagen paa den · Maade, ikke opnaaer den tilsigtede Virkning. /
4T43, s. 140 l at bruge Tvivlen paa rette · Maade, ikke til at tvivle om hvad der staaer fast,
FB, s. 132 forkyndes jo paa forskjellig · Maade, ikke vil blive staaende ved Kjærligheden,
NB14:44 else paa den meest urigtige · Maade, inden jeg faaer gjort hende begribeligt,
NB11:194 Forstanden ell. paa anden · Maade, indtil jeg lærte at afdøe fra Verden
DBD, s. 129 e sige det Samme paa en anden · Maade, indtrængende fra en anden Side. At fremstille
NB26:22 ngede. Der skal ikke i fjerneste · Maade, intellectuelt, grubles, granskes, vrøvles
BI, s. 302 ronien paa en meget afvisende · Maade, Ironien er en Vederstyggelighed i hans
NB16:33.c / ( paa en næsten tidløs · Maade, istedetfor at der bruges en umenneskelig
BN, s. 112 ktiske Moment, man har paa den · Maade, istedetfor formeentligen at komme videre
BI, s. 303 talte paa den meest afvisende · Maade, ja Hegel seer med en uhyre Haan og Fornemhed
NB2:23 or af noget litterairt i den · Maade, jeg bliver behandlet paa. Der er en Dumhed
HJV, s. 179 ristelig Mildhed. / Paa ingen · Maade, jeg er hverken Mildhed eller Strenghed
NB12:120.b og op med hende, men over den · Maade, jeg gjorde det paa.« / Anm /
Not15:9 vet Forlovelsen; men den · Maade, jeg havde gjort det paa« saa viser
SLV, s. 342 tale med et Menneske paa den · Maade, jeg tvivler paa, at han nogensinde i sit
SLV, s. 220 vil jeg begynde paa en anden · Maade, jeg vil tænke over Forholdet saaledes
NB4:122 g er han selv Minister paa samme · Maade, just som jeg sagde det om den franske
CT, s. 149 oget Timeligt tabes paa denne · Maade, kan det ikke ligge i det Timelige; thi
KG, s. 30 t elske sig selv paa den rette · Maade, kan han heller ikke elske Næsten; han
BOA, note bruge den paa en saadan ussel · Maade, kan man da sagtens vinde Menneskene for
IC, s. 41 egynder man paa den første · Maade, kan man ikke, uden et eller andetsteds
EE1, s. 364 e sit Skæg rage paa en ny · Maade, kjøbe en ny sort Kjole, i næste Øieblik
BA, s. 393 id begynder aldeles paa samme · Maade, kun indenfor den quantitative Forskjellighed,
EE2, s. 120 rlighed chicaneres paa enhver · Maade, kæmpe med de usleste og mest nedtrykkende
IC, s. 176 os hjælpe os paa en anden · Maade, lad os tage et Barn til Hjælp, et Barn,
LP, s. 55 Kloster paa en ret besynderlig · Maade, lader ham gaae i Kloster, dog ikke for
KG, s. 34 at have det Høieste paa den · Maade, lader os ret betænke, at det er en Umulighed.
Oi4, s. 216 r holdes Gudstjeneste paa den · Maade, leges der Christendom og holdes Gud for
NB33:12 ngst selv har paa enhver · Maade, listigt og underfundigt, gjort Alt for
EE1, s. 201 nne attraae det paa en anden · Maade, maa det ogsaa paa en anden Maade være
NB26:13 aa: just ved at holde ud paa den · Maade, maa det saa blive aabenbart, og jeg kom
KG, s. 147 ere, at Christus paa udvortes · Maade, maaskee ved pragtfuldt Optog, havde søgt
SFV, s. 31 lykkes det slet ikke paa den · Maade, maaskee, Skaden kan ikke blive stor. Skaden
EE1, s. 284 er sig selv paa en gaadefuld · Maade, man føler det, man kan ikke mere sige
SD, s. 207 tendommen ogsaa paa en anden · Maade, med, at der maa en Aabenbaring fra Gud
Not1:8 runde Virksomhedens Natur og · Maade, medens vi saavel ved bestemte Yttringer,
EE1, s. 176 et ikke paa denne eller hiin · Maade, men absolut. Men en saadan Kjærlighed
NB26:69 igjennem Verden paa ganske anden · Maade, men at jeg af Erfaring maatte kunne vidne
YTS, s. 257 e, der blev fristet paa samme · Maade, men bestod i Fristelsen; thi han veed Sandheden.
KG, s. 179 am er dette paa den beskrevne · Maade, men Den, i hvem dette ikke er, ham kan
EE2, s. 219 e blive benyttet paa en anden · Maade, men deraf følger jo ikke, at det er
AE, s. 126 e usædelig paa forskjellig · Maade, men det er ogsaa usædeligt eller dog
NB27:59 at dette kan komme paa den · Maade, men det er umuligt, at det kan komme ved
EE1, s. 184 Han kunde bedrage paa enhver · Maade, men det føler jeg, hiin rystende Stemme,
OTA, s. 206 kommer maaskee paa en anden · Maade, men dog sammestedshen. Taus fører den
Oi2, s. 153 aa en let og paa en vanskelig · Maade, men er Maaden, paa hvilken det faaes, og
BA, s. 457 kab, skeie af paa forskjellig · Maade, men for et Fald, og det er Selvmordet.
IC, s. 204 anvendt lang Tid paa lignende · Maade, men forgjeves: nu lykkes det ham, nu er
2T44, s. 191 dtraadt paa en afgjørende · Maade, men fremkommet derved, at det Sidste virkeligen
BOA, s. 122 gjøre det paa forskjellig · Maade, men han kan blandt Andet ogsaa gjøre
NB11:173 e end G. og P. L: M:? Paa ingen · Maade, men her er i den almdl. Forestilling en
NB25:113 m til at see Sagen paa den · Maade, men hun maa vide, at jeg i al min Hengivenhed
KG, s. 80 re skjult og hemmelighedsfuld · Maade, men i Grunden bliver det det Samme. Hvad
SFV, note e Gud og stræbt paa enhver · Maade, men indirekte, qua Spion, at faae Forræderiet
IC, s. 246 Ingen at dømme, paa ingen · Maade, men jeg anseer det for min Pligt at udtale
BOA, note nogen tilfældig og udvortes · Maade, men kun paa den væsentlige Maade; men
SLV, s. 231 en, som ikke har den over al · Maade, men kun til en vis Grad, slet ikke har
AE, s. 226 sine Klæder sye paa samme · Maade, men maatte fatte ved Modsætningens Frastød,
BOA, s. 182 re det paa en tumultuarisk · Maade, men naar man selv authentisk vedgaaer,
BI, s. 108 g har han behandlet paa denne · Maade, men ogsaa Charmides, Glaukons Søn, Euthydem,
FF:180 skjøndt paa en meget udv. · Maade, men som Marqueurer ved et Billard, der
Brev 78 r] / Ikke er det, end i fjerneste · Maade, Meningen hermed, at ville endog blot foranledige
DS, s. 210 r meget fordærver Alt, til · Maade, Middelveien og Middelstørrelsen, det
AE, note . Det gaaer bedre paa en anden · Maade, naar den religieuse Taler » ydmyg
BOA, s. 191 dre an at exegetisere paa den · Maade, naar Exegeten ved en Afstand af 1800 Aar
NB32:126 ger jeg ogsaa paa en anden · Maade, naar jeg siger: » I ere selv Skyld
BOA, s. 255 n Tid er gaaet hen paa denne · Maade, naar Modsigelsen og Forfærdelsen omslutter
TSA, s. 77 ede ham til at seire paa den · Maade, narrede ham til at blive knuset, som intet
IC, s. 248 neste Kunstværk, paa ingen · Maade, nei det er en Gaade, jeg føler mig forpligtet
DS, s. 185 r og Værdigheder, paa ingen · Maade, nei, det skulde blot blive aabenbart og
Not4:39 hed kunne anskues paa en dobbelt · Maade, nemlig det der hidtil først var Objekt,
BA, s. 369 e min Sætning paa en anden · Maade, nemlig ved æsthetisk at føre hende
NB32:135 r at betjenes paa en anden · Maade, nemlig: ved at forsmaae Brugen af msklige
AE, s. 69 sagde, men paa en underfundig · Maade, Noget, som ikke ligefrem lod sig ramse
OTA, s. 276 a kan udtrykkes paa en anden · Maade, nu er han netop udelukket fra Forsynets
NB11:127 rlegne han strider ikke paa den · Maade, og » Aand« kan ikke stride
SFV, s. 19 sig forklare paa nogen anden · Maade, og at det derimod paa denne Maade lader
LP, s. 48 sociation, anvender paa bedste · Maade, og den eneste Lov, jeg har kunnet spore,
LA, s. 40 kaffer sig Rigdom paa ulovlig · Maade, og derpaa gjør meget Godt med sin Formue;
NB32:135 at lide undgaaer man paa enhver · Maade, og det prises som christelig Viisdom, det
EE1, s. 266 erson fortalte Alt paa samme · Maade, og dog ahner man, at han formodentlig vilde
BI, s. 271 bestemmes paa denne abstracte · Maade, og Dyden har hverken sin Realitet i Staten
SD, s. 160 orundt, paa den smagfuldeste · Maade, og endog ladende Kunst og Videnskab tjene
SLV, s. 320 vel bære sig ad paa samme · Maade, og fremfor Alt bestandigen yttre sig saa
AE, s. 182 det paa en lovlig og ærlig · Maade, og ikke enten ved at sige ein zwei drei
IC, s. 142 ra. Jeg er paa en besynderlig · Maade, og ikke just for min Dyds Skyld, snarere
Oi4, s. 214 stendommen man tjente paa den · Maade, og ikke tvertimod Christendommen man forraadte,
NB30:90 der dem paa een eller anden · Maade, og just saaledes lidende hjælpes de
EE1, s. 176 ede paa høist forskjellig · Maade, og Kjærligheden saaledes i den Ene ikke
AE, s. 410 bærer man sig ad paa samme · Maade, og naar han siger det Modsatte, svarer
KG, s. 21 ig ja endog paa en selvkjerlig · Maade, og naar saa er, er Kjerlighedsgjerningen
SLV, s. 213 ste Ønske, der er over al · Maade, og overgaaer al Forstand. Sov vel Du min
NB26:47 ger til at benyttes paa den · Maade, og saa veed han dog, i den inderligste
BA, s. 436 være tabt paa forskjellig · Maade, og saaledes ogsaa det Dæmoniske være
4T43, s. 126 Øre er dannet paa en egen · Maade, og som den Elskendes Øre vel hører
Not8:46 des Øre er dannet paa en egen · Maade, og som den Elskendes Øre, skjøndt
BI, s. 283 det er gaaet Solger paa samme · Maade, og Tieck ikke bedre. Og da Alle klage,
NB35:23 forstaaes paa hans concrete · Maade, og Tilværelsens Concretion er saa stor,
BOA, s. 194 at reddes paa en vidunderlig · Maade, og ved en Aabenbaring at have en ny Lære
Papir 407 ees i Verden ogsaa paa en usand · Maade, ogsaa ved at smigre for det Onde, ell.
2T44, s. 210 trykke paa en anden, sandere · Maade, om den end maaskee ikke vilde være forekommen
EE2, s. 167 nde Tid. Du svarer dog paa en · Maade, om Du end svarer Nonsens. Jeg antager nu,
KG, s. 272 entligt kun gjøres paa een · Maade, om end i en anden Forstand paa mangfoldige
KG, s. 132 / Dersom Du derfor paa nogen · Maade, om end i menneskelig Skrøbelighed, vil
CT, s. 236 ke selv ind, ikke i fjerneste · Maade, om han da selv er en Christen; og Den,
NB4:29 ikke at forsvare sig paa den · Maade, om hvilken han selv vidste at den vilde
AE, s. 434 den gamle indbinde paa en ny · Maade, om ikke den forandrede Indbinding skulde
4T44, s. 357 og faaer paa en underfundig · Maade, om jeg saa tør sige, et større Tilgodehavende
KG, s. 255 i Almindelighed paa en anden · Maade, paa en herskesyg og ukjerlig Maade om vort
Oi2, s. 152 – det faaes kun paa een · Maade, paa Evighedens besværlige Maade, som
DS, s. 243 ntra. / Dette er den mildeste · Maade, paa hvilken » Efterfølgelsen«
Papir 395 elig vel begrundede Dom, at den · Maade, paa hvilken Χstd. ordentligviis forkyndes
KK:7 t indv: Guds Rige, sig paa den · Maade, paa hvilken Adgang til det udv: blev tildeelt,
NB8:43 aa blive Offeret, sees let af den · Maade, paa hvilken Alle ubetinget i det daglige
FF:15 Udviklingen) viser sig ogsaa i den · Maade, paa hvilken Barndommen gjentager sig i
AE, s. 540 get righoldigere Stof end den · Maade, paa hvilken Christendommen i disse Tider
Not1:5 gne i det N. T., deels i den · Maade, paa hvilken de ere blevne benyttede i Mangelen
NB10:53 n ned, da Journalisterne for den · Maade, paa hvilken de have villet benytte og profitere
EE1, s. 194 r der en Forskjel mellem den · Maade, paa hvilken de, hver især, komme til
BI, s. 262 s Ironi yttrede sig. Hvad den · Maade, paa hvilken den aabenbarede sig, angaaer,
AE, s. 57 saaledes, at der ogsaa er en · Maade, paa hvilken den Erkjendende slet Intet
KG, s. 273 res i Verden, det er, paa den · Maade, paa hvilken den ikke kan gjøres; og
DS, s. 243 Vildfarelser. / Den mildeste · Maade, paa hvilken den kan bringes an, er: som
KG, s. 275 ingen og i Sandhed den eneste · Maade, paa hvilken den lader sig gjøre: men
NB14:150.a e Begrebs-Existents. Just den · Maade, paa hvilken den nyere Philosophie taler
KG, s. 273 edrage ham. Og dog er det den · Maade, paa hvilken den største Velgjerning
EE2, s. 256 i mine Øine retfærdige · Maade, paa hvilken denne blev forfulgt i min Stilebog
Not1:8 virker; og den sørgelige · Maade, paa hvilken denne Lære ofte bruges i
OTA, s. 378 al Glæde i sig, at enhver · Maade, paa hvilken denne Tanke vinder Klarhed
NB14:40 ette Evangelium ell. rettere den · Maade, paa hvilken der i Almdl. prædikes over
Papir 371:1 ald, vil, om muligt, den · Maade, paa hvilken der tales om det Næste,
4T44, s. 317 forvildet sig, thi den · Maade, paa hvilken det bruges, viser tilstrækkeligen,
NB31:85 e ɔ: man er Christen paa den · Maade, paa hvilken det er umuligt at være Christen.
EE2, s. 252 eer meget godt, at det er den · Maade, paa hvilken det Ethiske allerlettest forflygtiges,
NB7:4 mig til Dig; den forskjellige · Maade, paa hvilken det kan siges af de Forskjellige.
EE2, s. 212 syneladende langt uskyldigere · Maade, paa hvilken det kan skee. Derfor sagde
Not15:5 et, at dette var den eneste · Maade, paa hvilken det kunde blive muligt at faae
OTA, s. 305 det er ubetinget den eneste · Maade, paa hvilken det lader sig gjøre. Den
NB36:19 abrupte, reflexionsløse · Maade, paa hvilken det med Charakteer-Impetus
NB17:60 Criticer hans Skjæg, den · Maade, paa hvilken det sidder . Hvad saa? Saa
BA, s. 451 Sidste ( i Betragtning af den · Maade, paa hvilken det skeer), viser Manglen af
JJ:6 al elske dem, og Feilen er blot den · Maade, paa hvilken det yttrer sig; men det er
LA, s. 46 agt istand og bestaae som den · Maade, paa hvilken disse Tvende have løst en
NB11:147 det beviser jeg af den · Maade, paa hvilken Du taler. / / / Der er Noget
EE2, s. 145 at overveie den forskjellige · Maade, paa hvilken Een kunde føle, at Pligten
SLV, s. 40 aa lidet som den uforklarlige · Maade, paa hvilken Elskoven griber sit Bytte.
AE, note tydeligt, at det er den eneste · Maade, paa hvilken en Existerende kommer i Forhold
PH, s. 55 ker ei heller strax en snurrig · Maade, paa hvilken en Udgiver kan tjene Penge;
Not4:42 undersøgt. / Uagtet den · Maade, paa hvilken Erdmann limiterer p. 196. det
4T43, s. 170 Men gives der da ingen anden · Maade, paa hvilken et Menneske kan gribe sin Sjel?
Oi10, s. 409 thi det er den eneste · Maade, paa hvilken Gud kan elske et Menneske og
4T44, s. 294 nger rigtigt sammen med den · Maade, paa hvilken han bruger dette Ord, blandet
NB9:68 e og befæste Christi Rige. Den · Maade, paa hvilken han der ( især i Slutningen)
Oi7, s. 311 , at han ikke kan see, at den · Maade, paa hvilken han er lønnet, er, christeligt,
AE, s. 457 Modsigelse, der er mellem den · Maade, paa hvilken han existerer i sit Inderste,
BOA, s. 202 bleven betænkelig ved den · Maade, paa hvilken han forkyndte sig at have haft
BOA, note imacus vel er berettiget i den · Maade, paa hvilken han gjør det Dialektiske
NB:47 e, at J.C: vel er berettiget i den · Maade, paa hvilken han gjør det Dialektiske
AE, s. 516 s Opfattelse, han vil ved den · Maade, paa hvilken han indlader sig i Samtale
NB26:113 jo elskes, men den eneste · Maade, paa hvilken han kan blive elsket af et
EE2, s. 111 Dyb tilbage, og at den eneste · Maade, paa hvilken han kunde tilfredsstille den
3T44, s. 237 mmelvidt forskjellig fra den · Maade, paa hvilken han siger det Øvrige? Har
3T44, s. 237 det Øvrige, eller er den · Maade, paa hvilken han siger dette, ikke himmelvidt
BI, note nefaldende i den letfærdige · Maade, paa hvilken han slaaer det ægte borgerlige
NB7:56 , ja han overseer maaskee, at den · Maade, paa hvilken han sørger over sine Synder,
NB9:13 blive stor i Danmark. Men af den · Maade, paa hvilken han taler om sin Stilling,
JC, s. 39 saae vel det Ufuldkomne i den · Maade, paa hvilken han tilegnede sig Sandheden,
SLV, s. 141 ere er yderlig uheldig i den · Maade, paa hvilken han vil gjøre det godt igjen,
JC ge Øieblikke, om den romantiske · Maade, paa hvilken han vilde komme til at existere,
BOA, s. 234 e blive svimmel. Den bestemte · Maade, paa hvilken han, ansvarlig som Kudsk, nødsages
BI en det bliver endnu klarere af den · Maade, paa hvilken Hegel omtaler Aristophanes'
BI, s. 260 ge at vise med Hensyn til den · Maade, paa hvilken Hegel vindicerer ham det Godes
G, s. 24 g ægte qvindelige værdige · Maade, paa hvilken hun gjorde det, var nok til
EE1, s. 160 denne Begeistring den eneste · Maade, paa hvilken hun kan give sin Smerte Udbrud.
Not9:1 Individuum, det er ikke den · Maade, paa hvilken Ideen pleier at realisere sig;
NB10:201 rtil maatte jeg sige: efter den · Maade, paa hvilken jeg er blevet behandlet, at
NB10:201 sindviis – med mindre den · Maade, paa hvilken jeg er blevet behandlet, skal
NB17:49 e Tilstaaelse betræffende den · Maade, paa hvilken jeg er blevet behandlet. /
NB10:121 rfatter trods Alt, og trods den · Maade, paa hvilken jeg er blevet behandlet: den
HCD, s. 173 t der er en vis Methode i den · Maade, paa hvilken jeg gaaer tilværks, at den
JJ:115.a æret Elementer, da vilde den · Maade, paa hvilken jeg hævede Forlovelsen,
Papir 596 Forhold til Dem, eller den · Maade, paa hvilken jeg i mit sidste Skrift ( Til
EE2, s. 86 vore Koner), hun kjender den · Maade, paa hvilken jeg pleier at ringe, naar jeg
BB:37 / / Med Hensyn til den · Maade, paa hvilken jeg troer det er nødvendigt
NB32:135.a ingen Klogskab kan opfinde en · Maade, paa hvilken Lidelse lader sig undgaae,
Papir 39 . / Jan. 1836. / Som en egen · Maade, paa hvilken Livets Dialectik opfattedes
NB33:55 g ogsaa en Mistanke til den · Maade, paa hvilken man bruger det Udtryk at tjene
NB32:34 t Fald instinktivt-underfundige) · Maade, paa hvilken man har anbragt Forening i
NB12:168 g er den usalige, letfærdige · Maade, paa hvilken man har identificeret Χstd
NB21:101 sthed ved den letfærdige · Maade, paa hvilken man har ladet Alle i Fleng
CT, s. 60 betræffende, at den eneste · Maade, paa hvilken man i Sandhed kan være uden
NB29:99 og afskyelig den hykkelske · Maade, paa hvilken man idelig og idelig ved Hjælp
CT, s. 60 es, ganske rigtigt den eneste · Maade, paa hvilken man ikke kan lære Noget
NB26:22 akteer og det er den eneste · Maade, paa hvilken man kan forholde sig til et
NB18:72 Død. / See, dette er den · Maade, paa hvilken man kan gjøre en Ende paa
EE1, s. 353 paa, at det var en meget god · Maade, paa hvilken man kan sætte sig i Rapport
CT, s. 69 og det er den eneste · Maade, paa hvilken man kan være uden Formastelighedens
KG, s. 165 re. Men man kan ogsaa ved den · Maade, paa hvilken man seer, gjøre et andet
3T43, s. 71 ller var der endnu en tredie · Maade, paa hvilken man uden at blive forstandigt
NB15:13 d ved den skjødesløse · Maade, paa hvilken man udenvidere gjør Enhver
EE2, s. 80 Og nu endelig den skjønne · Maade, paa hvilken man ved Børn knytter sig
NB30:40 uligt. Til Exempel kan tjene den · Maade, paa hvilken man ved Vielse vil tage det
NB5:117 anmark. / Det Mærkelige i den · Maade, paa hvilken Mskene tale i Forhold til Gud
NB11:146 g smerteligt, at bemærke den · Maade, paa hvilken Mynster pludseligt har hittet
NB21:75 ge, og afgive en Satire over den · Maade, paa hvilken nu Præster kaldes –
NB22:82 mod Regjeringen. Og da den · Maade, paa hvilken Oppositionen gjorte sig betalt,
NB15:10 og saa verdslig som mulig. / Den · Maade, paa hvilken Peter værgede sig, da man
LP, s. 25 eldbringende for den prosaiske · Maade, paa hvilken Politiken hidtil er bleven
EE1, s. 233 den uforlignelige lakoniske · Maade, paa hvilken Prof. Poul Møller, som jeg
NB29:34 re en Ende paa den løgnagtige · Maade, paa hvilken Præste-Vrælet bruger
Not13:27.c serne i Logikken. / Ogsaa den · Maade, paa hvilken Skeptikerne nægtede Bevægelsen.
BI ikke andet end indigneres over den · Maade, paa hvilken Socrates her gererer sig, og
BI, s. 165 en utvetydig Analogi til den · Maade, paa hvilken Socrates latterliggjør den
BI, s. 165 illing i Gorgias. Den bidende · Maade, paa hvilken Socrates undvigende illuderer
NB18:68 ham. Og nu tænke man den · Maade, paa hvilken Speculationen taler om Gud-Msk!
BI, s. 165 ganske hos Thrasymachus. Den · Maade, paa hvilken Thrasymachus, der længe
SD, s. 167 isk. Men dette er den eneste · Maade, paa hvilken Umiddelbarheden veed at stride,
NB30:17 re en Ende paa denne hykkelske · Maade, paa hvilken vi – ydmygt – unddrage
NB26:67 moraliserede ved Hjælp af den · Maade, paa hvilken vi anbringe » Naaden«.
NB23:118 og lad ham blive Vidne til den · Maade, paa hvilken vi læse det N. T.! Vi udelade
BI, s. 84 nskelighed med Hensyn til den · Maade, paa hvilken Xenophon indleder denne Samtale.
Papir 8 uc: 1, 70 forstaaes paa en lignende · Maade, saa at derved tilkjendegaves, at det især
NB32:135 std. betjenes paa den · Maade, saa bliver den ogsaa noget qvalitativt
IC, s. 229 fordi han er usynlig, paa en · Maade, saa det er umuligt at tage sig iagt for
NB5:31 Men at blive hjulpen paa den · Maade, saa er det dog nok bedre at beholde Tandpinen,
NB12:109 hen Aar efter Aar paa den · Maade, saa gaaer man Glip af alt det Jordiske.
SFV, s. 55 at Aar ere forgangne paa den · Maade, saa gyser jeg; dersom jeg eet eneste Øieblik
EE2, s. 121 lighed), paa den nu beskrevne · Maade, saa havde Du formodentlig i Anledning af
EE1, s. 82 ermineret, om ikke paa anden · Maade, saa i Sorg og Smerte, men Sorg og Smerte
YTS, s. 252 forsøgt i alle Ting i lige · Maade, saa kan man sætte sig ganske i enhver
SLV, s. 57 em, sige hinanden imod paa en · Maade, saa kun en Qvinde kan udholde det, ja hvad
JC, s. 53 i naar man vilde tale paa den · Maade, saa maatte man have uendelig Meget at sige.
SFV, s. 54 pe mig, producerer paa samme · Maade, saa rolig og stilfærdig som man gjør
NB9:61 mere at forklare mit Liv paa hiin · Maade, saa selvbehageligt finde at det egne Stilleben
NB23:133 remstille Χstd. paa sidste · Maade, saa skal jeg gjøre Indrømmelse og
BA, s. 321 hævede. Skeer Alt paa denne · Maade, saa skeer der slet Intet, og det Negative
NB32:135 at lide undgaaer man paa enhver · Maade, saa slipper man hellere Χstd.s Sag
KG, s. 289 forklarer dette paa en anden · Maade, saa tager den jo nu een Skyld nu en anden
AE vil profitere af om ikke paa anden · Maade, saa ved at gaae videre, ɔ: ved at have
SFV, s. 102 afskaffet, om ikke paa anden · Maade, saa ved den forkeerte, uchristelige Form,
NB21:55 n selv bliver Charakteer paa den · Maade, saa vil hans Handlinger faae det Opvækkende,
NB19:29 Rigdom eller Armod men til · Maade, saaledes er jeg næsten bragt dertil,
NB6:18 ogsaa være grusom paa en anden · Maade, saaledes som En har været grusom mod
JC, s. 28 jen kunde begynde paa en anden · Maade, saaledes, at Philosophien kunde begynde
NB30:37 ligt skal der tales paa den · Maade, sandeligen det er paa den høie Tid,
YTS, s. 258 enseende, om end paa en anden · Maade, satte Han sig ganske i Dit Sted. Thi naar
IC, s. 63 r at ville hjælpes paa den · Maade, selv betræffende den fattigste Stodder
OTA, s. 378 er Klarhed og Vished, enhver · Maade, selv den tungeste, er glædelig. I den
2T44, s. 223 ønne rigeligen og over al · Maade, selv om hun var bleven halvfemsindstive,
Brev 150 tugter mig selv paa samme · Maade, sender jeg Dig til Erindring om denne Formiddag
BB:24 Tilfredsstillelse. Paa samme · Maade, skjøndt det der ikke er saa iøinefaldende,
Not1:5 ænket og betinget paa den · Maade, Skriften fordrer det, en Sætning uden
F, s. 494 aa let, ikke opbygges paa denne · Maade, skulde dette være det Rette, da maatte
EE2, s. 125 tale med derom, og fordi den · Maade, Sligt egentligt lod sig gjøre paa, vilde
KK:2 elige i Χsto gjelde i den · Maade, som Bibelen anerkjender det. Paa den ene
4T44, s. 328 ikke paa nogen meningsløs · Maade, som blev dette Usandsynlige lidt efter
BA om end paa en lignende ufuldkommen · Maade, som Børnene lære det ved i Fibelbrættet
Oi2, s. 152 paa Evighedens besværlige · Maade, som Christus betegner med de Ord: den Vei
PS, s. 283 n han forholder sig paa samme · Maade, som de Samtidige til Umiddelbarheden; thi
OTA, s. 273 bekymrede Fuglene paa samme · Maade, som den bekymrer Mennesket. / Paa samme
AE, s. 103 hjælpe En ogsaa paa anden · Maade, som den formodentligen har hjulpet Forfatteren
SLV, s. 206 det paa saa afgjørende en · Maade, som det er muligt. Er det et løst Ord?
BI, s. 131 t til at opløses paa samme · Maade, som det er sammensat. Da nu Sjælen hører
SD, s. 158 nær som et Mord, paa den · Maade, som det hedder, at myrde hans Lykke. Og
SLV, s. 303 n vel af Periander paa samme · Maade, som det samme Svar blev forstaaet af Tarquinius
AE, s. 235 r sige det Samme paa en anden · Maade, som det sømmer sig naar der er Tale
NB22:124 r et Samfund opløses paa den · Maade, som det viste sig i 48, saa er ikke Konger
EE2, s. 126 rste Kjærlighed paa samme · Maade, som Du angriber Ægteskabet. Skal den
Brev 172 eg vil svare Dig paa samme · Maade, som Du skriver mig til, saa vilde jeg her
AE, s. 515 indretter sit Liv paa en egen · Maade, som efter hans Kjendskab til sig selv,
Papir 14:1 skligt Liv kan betragtes / bbelt · Maade, som ein Ergebniβ i den lille /
FB, s. 193 i sig selv, og sagde paa den · Maade, som en dæmonisk Natur taler i Løndom:
AE, s. 272 se Bøger paa den kongelige · Maade, som en Konge læser en Ansøgning,
SLV, s. 332 e skeer paa den ubegribelige · Maade, som en Tilbagevenden til en første Kjærlighed,
Not11:22 r Principet paa en omvendt · Maade, som Ende og ikke som Anfang. Den ender
SLV, s. 322 umpherer hun over mig paa en · Maade, som gjør mig mismodig. / d. 21. Mai.
NB14:90 er sluppet igjennem paa den · Maade, som han er kommet igjennem, nu vil
NB9:56 e paa nogen saadan overordl. · Maade, som havde jeg et særligt Forhold til
IC, s. 187 nnemleve det ganske paa samme · Maade, som hvis han gjennemlevede det i Virkeligheden,
NB14:102 dsfulde o: s: v:. / Paa en · Maade, som idetmindste støder mig, har han
KG, s. 48 forbyder kun at elske paa den · Maade, som ikke er befalet; væsentligen er
Oi1, s. 136 naar Sagen skal tages paa den · Maade, som jeg her viser, at der saa maa fremkomme
SBM, s. 141 et) ene kan forsvares paa den · Maade, som jeg i sin Tid antydede ved Pseudonymen
Oi4, s. 214 skaffe mange Christne paa en · Maade, som just er Christendom i inderste Hjerte
BA, s. 440 vil omskabe hele Livet paa en · Maade, som man frygter. Man frelser da og beroliger
NB12:187 tgjøres og paa den nedrigste · Maade, som nogen Forbryder; thi ellers faaer Verdsligheden
EE:81 som Videnskaben paa den prosaiske · Maade, som nu er begyndt, vil paatage sig ligesom
4T44, s. 368 elige forklares paa en anden · Maade, som oftest vel ved Forestillingen om onde
NB26:9 bære Du Dig ad paa følgende · Maade, som og er efter Χsti Ord »
NB36:31 or at sige det paa en anden · Maade, som ogsaa stundom er sandt, fra Grise-Soen.
EE1, s. 104 rstaaes paa saa latterlig en · Maade, som om Pagen ved at blive ældre blev
SLV, s. 302 anskeligheden paa en sindrig · Maade, som siden skal fortælles, og end ikke
PMH, s. 69 ed, udtrykkes paa en udvortes · Maade, som skulde Gjentagelsen, hvis den var mulig,
EE1, s. 78 ndt dog Alle sige det paa en · Maade, som tydelig beviser, at de hermed ville
CT, s. 187 ele kortere af, og dog paa en · Maade, som vanskeligere forfeiler sin Virkning,
OTA, s. 413 r ham paa en gudsbespottelig · Maade, som var Christus en forfængelig Herskesyg,
SLV, s. 192 njunctiviske paa en udvortes · Maade, som var det Partiklen som saadan der styrede
4T43, s. 161 snarere frister paa en anden · Maade, som var det uudgrundeligt. Og er det ikke
KG, s. 176 r denne dertil takker over al · Maade, som var Gjenstanden overordentlig stor,
NB14:38 ive misforstaaet paa forskjellig · Maade, som var jeg selv blevet bange og vilde
NB29:89 Evangeliet er det paa ingen · Maade, som vi have lavet det om, at Naaden er
Brev 245 , og det paa en saadan · Maade, som vil være de Fleste uventet, hos
IC, s. 240 de gjøre Brug deraf paa en · Maade, som vilde blive til Skade for Nicodemus'
EE1, s. 144 et man paa den overnaturlige · Maade, som vor Tid forsøger det, vil vinde
FP, s. 22 det Hele har udladt sig paa en · Maade, som væsentligen divergerer fra Fædrelandets
Papir 596 res Partes, at tale paa en · Maade, som, den Sag betræffende, kun een Mand
NB26:51 irringen og ogsaa paa anden · Maade, Spørgsmaalet om Udkommet at rykke mig
Oi2, s. 150 g maa der virkes paa en anden · Maade, Staten har det jo i sin Magt at tage det
CT, s. 288 rende, om end paa forskjellig · Maade, særligen maa have følt Trang til
CT, s. 148 be noget Timeligt paa en evig · Maade, sætte et timeligt Tab evig fast i Din
SD, s. 179 lykken ligger egentlig i den · Maade, Tanken slynger sig paa; ellers er det jo
BI, s. 317 sig ogsaa paa en mere positiv · Maade, thi det ironiske Individ har som oftest
4T44, s. 331 røstede Apostelen over al · Maade, thi han vidste jo, at han var en unyttig
EE2, s. 159 g dog bedrog Du jo ham paa en · Maade, thi han vil maaskee træffe sammen med
SLV, s. 120 ogsaa benyttes paa en anden · Maade, thi herved faaer man et Bidrag til en Forklaring
KG, s. 273 paa en aldeles meningsløs · Maade, thi istedenfor at sige, at jeg har gjort
OTA, s. 233 saa let, men ikke paa samme · Maade, thi Vinden henveirer Avnerne, men derfor
OTA, s. 188 skaben paa en fordærvelig · Maade, til at forhindre sig selv fra at komme
NB32:117 deligt, at at anbringes paa den · Maade, til den Forretning, er omtrent det Samme
TS, s. 66 iti-Forbrydelser, nei, nei med · Maade, til en vis Grad og saa med Smag og Dannelse,
LF, s. 16 et vel benytte Tiden paa anden · Maade, til Leg, Glæde, og Deslige; thi at det
NB12:153 yndens Maade altid er Straffens · Maade, til Straf komme til at staae alene –
Papir 586 forhadt, plaget paa enhver · Maade, tilsidst ogsaa forladt af Gud. Og enhver
NB15:46 g paa Gud, at jeg paa nogen · Maade, turde sige, at han har udvalgt mig til
AE, s. 565 ken jeg taler og paa en anden · Maade, tvetydigt og tvivlende, er Læremesteren
PS, s. 277 ig til sig selv paa den samme · Maade, udelukker enhver Forandring, nøies ikke
Papir 9:3 indenfra blive paa een ell. anden · Maade, uden at Andet tillige dermed er sat, saa
PH, s. 55 » man« paa den · Maade, uden at have andet end snøftet i første
BI, s. 335 sig selv i Nakken og paa den · Maade, uden Fodfæste, svævende i Luften,
4T43, s. 122 de glade Dage paa den rette · Maade, udsuget al Sødme af deres vellystige
AE, s. 571 modbydelig. Om Nogen paa den · Maade, ukjendt med en fjernende Idealitets dannede
Oi7, s. 284 at var det blevet ved paa den · Maade, var det blevet til Ingenting. Det var Guds
NB27:71 ndres, at Gud saa paa anden · Maade, ved Aandens Vidnedsbyrd, gjør det saligt
NB:147 smaalstegnet paa en taabelig · Maade, ved abstrakt at bruges ved enhver Spørgesætning.
CT, s. 130 ikke kan meddele sig. Paa den · Maade, ved at besiddes i Usandhed, forvandles
KG, s. 220 og vil kun behandles paa een · Maade, ved at elskes frem; at elske den frem er
IC, s. 24 kan det kun gjøres paa een · Maade, ved at forandre sit Vilkaar i Lighed med
SLV, s. 401 r han hende dog Uret paa en · Maade, ved at sige, at der ikke er Spor af Resignation
IC, s. 109 til at undgaae paa een eneste · Maade, ved at troe. Men Den, som troer, han har
IC e kan ogsaa fremkomme paa en anden · Maade, ved Forholdet mellem Meddelelsen og Meddeleren;
SD, s. 208 , paa en ligesaa ubegribelig · Maade, ved Hjælp af, at det er aabenbaret.
NB23:22 jeg spørge: paa hvilken · Maade, ved hvilke Midler. / Religieus Bevægelse
EE2, s. 187 t til, anderledes end paa den · Maade, ved hvilken hun gjør mig saa lykkelig,
NB3:15 inge Betjent, der paa enhver · Maade, ved List ved Magt ( Aandens nemlig) maa
YTS, s. 257 g heller ikke føre paa den · Maade, ved mere og mere overdrevent at beskrive
BI, s. 145 res paa en aldeles udvortes · Maade, ved Stemme-Antal, en Afgjørelsesmaade,
NB33:53 per et Barn paa en lignende · Maade, ved Talen om en slem Mand, der gjør,
OTA, s. 346 an og vil kun glemme paa een · Maade, ved Tilgivelse, – men saa maa jo
IC, s. 33 Pige er pyntet paa en bestemt · Maade, veed man, hun skal til Dands: kommer hid
KG, s. 318 er man ikke Mennesker paa den · Maade, vel derimod Daarer og Umennesker! /
NB22:30 i ere ikke opdragne paa den · Maade, vi begynde ikke med saadanne Rædsler.
LA, s. 80 ttring paa den forskjelligste · Maade, vil at den skal være Spøg, og hvis
BI, s. 242 l at belønne ham paa denne · Maade, vil han nu lempe sig efter den og overveie,
SLV, s. 320 har forstaaet den paa samme · Maade, vil vel bære sig ad paa samme Maade,
LA, s. 60 r sammenlagt paa en uformelig · Maade, vilde kun kunne beskæftige den aldeles
DS, s. 187 aa den ene eller paa den anden · Maade, være Mening deri – for at det
OTA, s. 425 re Apostlene paa den rette · Maade, ære dem ved uden nogen Fortielse oprigtigt
NB11:127 kan ikke stride paa den · Maade. » Aand« maa udtrykke, at
NB31:103 s den ellers naaes paa den · Maade. » Hvorledes kom han til at begynde«
NB24:115 aae see at faae bort paa enhver · Maade. Χstd. i Menneskets Interesse maa have
KK:3 tes Liv i Kirken foruroligende · Maade. – / C. undertrykker det presbyterianske
EE1, s. 309 en intet mindre end godmodig · Maade. – / d. 7. April. / » Altsaa
BI, note paa en fri, ædel og kraftig · Maade. – Den opmærksomme Læser behøver
NB15:19 paa den nederdrægtigste · Maade. – Dog er det min stadige Bøn,
G, s. 92 n for hende høist behagelig · Maade. – En Velærværdighed statuerer,
TSA, s. 88 verbeviisnings Grad svarende · Maade. – Og dette Resultat har for mig noget
BOA, s. 200 er reddet paa en vidunderlig · Maade. – Under Dato 5te Juli 1845 har vi
Papir 389 jør Poenitentse paa den · Maade. / » For mig« vilde han sige
IC, s. 51 v. end at hjælpes paa den · Maade. / » Kommer hid, kommer hid, alle,
AE, s. 198 e Sagen igjennem paa en anden · Maade. / » Men evigt, guddommeligt, og
SD, s. 181 Fortrolig, løst paa denne · Maade. / β) Den Fortvivlelse, fortvivlet at
NB11:33 ndt paa en aldeles original · Maade. / / / / Skulde Nogen vilde mene, at der
NB15:129 det Samme men paa en anden · Maade. / / Rom. 7. Den forfærdeligste Skikkelse
Oi9, s. 371 dere, og paa den afskyeligste · Maade. / 6) Præsten ikke blot beviser Christendommens
BOA, note d at lære at lystre paa den · Maade. / Anm. Dette er da rigtignok kun i en vis
Papir 368-10.a g ikke, jeg docerer paa en · Maade. / bruge lutter indirecte Former. /
DD:151 et paa en uforklarlig mirakouleus · Maade. / d. 6 Oct. 38. / Casuistiken er Pharisæsime
SLV, s. 57 saa vil Spasen blive over al · Maade. / Da Constantin havde talet, bød han
Oi1, s. 135 il at ville dyrke Gud paa den · Maade. / Derfor Lys i Sagen, lad det blive tydeligt
SFV, s. 35 ag, dog forstaaet paa en egen · Maade. / Dersom Nogen vilde betragte den æsthetiske
NB10:200 mig, og som altid over al · Maade. / Det staaer nu saa tydeligt for mig, Alt
BOA, s. 194 er reddet paa en vidunderlig · Maade. / Dette var den første Forandring; men
NB23:100 ikke til at reformeres paa den · Maade. / Disciplenes Udsendelse. / Da Disciplene
Papir 596 ave sagt det paa den samme · Maade. / Dog til, hvad det er jeg vil: foranlediget
NB11:125 er dertil at virke paa den · Maade. / Endeligen hører dog ogsaa det med
NB32:79 gion er corrumperet paa den · Maade. / Forbilledet. / / At Forbilledet maa baade
JC tlige var skeet paa en tilfældig · Maade. / Han spurgte dernæst, om det Tilfælde,
SLV, s. 196 gsaa Dette, men paa en anden · Maade. / Har jeg overvældet hende; har jeg
JJ:164 r dette bryde sig paa forskjellig · Maade. / Heiberg bemærkede i hans Anskrig i
Oi9, s. 383 og paa en langt afskyeligere · Maade. / Hvad er det nye Testamentes Christendom?
Oi9, s. 383 dere, og paa den afskyeligste · Maade. / Hvad man forstaaer ved Menneske-Ædere,
NB36:2 det Hele paa een eller anden · Maade. / Hvor i al Verden fik ogsaa Christenheden
NB36:14 jerne vilde lempe mig paa enhver · Maade. / Hvor vilde jeg – af saa mange Grunde
NB16:78 er paa den meest upaulinske · Maade. / I det 17de Aarh. der egl. begyndte at
NB32:125 n maa dog forstaaes paa en egen · Maade. / I een Forstand er der maaskee faae saa
NB16:33 uden for al Tid paa en tidløs · Maade. / I Grunden var Kant redeligere med sit
NB6:61 ret behøve Gud paa enhver · Maade. / I samme Øieblik som jeg meddeler ligefrem,
NB7:14.a emmelse forsøgt i Alt i lige · Maade. / Ja, Han ogsaa i een Forstand mere end
EE1, s. 253 r Rinville og lykkes over al · Maade. / Man kunde nu ogsaa af disse 3 Personer
ATV, s. 210 lykkes at narre Nogen paa den · Maade. / Med Anonymen i » Kjøbenhavnsposten«
Oi2, s. 152 g foretrækker den beqvemme · Maade. / Men det Evige er ikke et saadant Noget,
BOA, s. 145 orkeert eller paa en forkeert · Maade. / Men meddeles skal det jo dog dette Overordentlige,
Papir 532 følsomt taler paa denne · Maade. / Men skal det være Alvor, saa lee vi
NB30:72 , paa følgende indirecte · Maade. / Naar Χstus udviser, i hvilken Grad
Papir 388 m, der nu misbrugtes paa enhver · Maade. / Naar i smaa Forhold Alt ellers viser
YTS, s. 257 ledes. Og saaledes paa enhver · Maade. / Og derfor Du, der fristes, hvo Du end
AE, s. 573 om muligt paa en inderligere · Maade. / Og gid saa ingen Halvbefaren vil lægge
NB4:78 ves der nogen mere tvingende · Maade. / Paa Dit Ord o Herre! Naar man gjør
Papir 1:1 aanende og en meget populair · Maade. / pag. 330. Urostifterne maatte forlade
F, s. 472 at hævde paa en fortryllende · Maade. / Saaledes staaer Sagen. Jeg er aldrig
NB9:72 saa at behandle ham paa den · Maade. / Sagen er, Medlidenhed skal og maa den
NB16:82 sindigste og sorgløseste · Maade. / Sandeligen det Verden behøver det
NB5:31 end at blive hjulpen paa den · Maade. / See derfor lyde hine Ord som hiint i
EE2, s. 208 a den ene eller paa den anden · Maade. / See, her har Du min ringe Mening om hvad
FB, s. 146 n at bære sig ad paa samme · Maade. / Skulde man da ikke turde tale om Abraham?
Oi10, s. 398 re paa en langt simplere · Maade. / Tilværelsen er: akustisk. Agt blot
Brev 57 kab derom paa en eller anden · Maade. / Vi have her havt en Psalmebogsstrid,
KG, s. 292 ivelsen er den mærkeligste · Maade. / Vi mindede i det Foregaaende om det Udtryk
SLV, s. 120 r fremkomme paa den naiveste · Maade. Adskilligt har prentet sig i min Hukommelse,
OTA, s. 260 or dem – paa den rette · Maade. Ak, dette gjøres vel fornødent, thi
PS, s. 274 ig til sig selv paa den samme · Maade. Al Tilblivelse er en Liden, og det Nødvendige
IC, s. 193 n paa en anden og inderligere · Maade. Altsaa jeg slipper ikke dette Billede –
NB15:101 ers eftervise paa en anden · Maade. Anti-Cl. har rigtigt viist, at i Forhold
JC, s. 58 r er, er tillige paa en anden · Maade. At det Udvortes er, det seer jeg, men i
EE1, s. 41 isker den paa en reen poetisk · Maade. At leve i Erindringen er det fuldendteste
EE1, s. 99 gjælder det paa en anden · Maade. At see hende og elske hende er Eet, dette
BOA, s. 236 igt at være frelst paa den · Maade. At være frelst at være lykkelig og
PS, s. 299 maa bære sig ad paa samme · Maade. b) Han kan i denne Form fortælle Faktums
NB16:68 Nogen, man er hjulpen. Paa ingen · Maade. Bedraget eftergjør igjen det at gjøre
4T44, s. 344 ene, den Anden paa den anden · Maade. Begavelsen selv er ikke det Gode, som var
NB19:73 dst at celebrere paa følgende · Maade. Chor af Geistlige og Lægfolk: og dette
4T43, s. 155 re sig betalt paa en anden · Maade. Da kunde Du ønske, at Du var en Spurv
Brev 304.5 ære gjort paa en heldigere · Maade. De havde tiltrods for » Omstændighederne«
NB:146 anker paa en aldeles urigtig · Maade. De opløse al deres Tale i lutter smaae
NB19:17 e ville have den paa en forkeert · Maade. De ville fE. have hele Χstd –
BI, s. 177 g ogsaa tænke paa en anden · Maade. Deels har jeg principaliter argumenteret
NB11:233 forklarede mig det paa en anden · Maade. Deels havde jeg jo tidligt lært, at
JJ:305.c a kan forholde sig paa en anden · Maade. Den christelige Veltalenhed vilde deri
EE1, s. 370 f, at jeg traadte op paa den · Maade. Den Forsigtighed, jeg har brugt, smigrer
NB15:122 er Χstd. paa en anden · Maade. Den har sat sig i Hovedet, at der dog i
BA, s. 459 uridisk, høist ufuldkommen · Maade. Den, der derfor kun skal lære sin Skyld
4T43, s. 163 ogsaa udtrykkes paa en anden · Maade. Den, som kommer nøgen til Verden, eier
NB10:99 det Navn er benyttet paa en egen · Maade. Denne Person: Søren repræsenterer
3T44, s. 260 Salighed trøster over al · Maade. Der er en Taarernes Pagt med Gud, og denne
KG, s. 335 at man helst vil tale paa den · Maade. Der ligger jo ogsaa i at tale paa den Maade
IC, s. 57 und zwar paa en ganske anden · Maade. Der skal til hele Verdens Forbauselse komme
NB15:94 ieblik, men paa en ganske anden · Maade. Der var En ( det var en Chatolik som var
JJ:434 ig: det maa ikke læses paa den · Maade. Derfor ønskede jeg ikke at see Noget
DS, s. 179 ingen Maade, ikke i fjerneste · Maade. Derimod er det Christendommens Mening,
NB35:23 allige. Altsaa hver paa sin · Maade. Derimod er det vist, at Ingen der virkelig
BOA, s. 189 re reddet paa en vidunderlig · Maade. Dersom A., da han skrev Forordet og senere
KG, s. 30 l elske Dig selv paa den rette · Maade. Dersom Nogen derfor ikke af Christendommen
Oi6, s. 263 a en aldeles lidenskabsløs · Maade. Det er den allerfarligste Art Indifferentisme;
KG, s. 213 ieste og paa den inderligste · Maade. Det er fast som hiint Bespisningens Mirakel
NB23:170 t Begreb Synd fanger paa enhver · Maade. Det er ikke et udvortes saa Straffen er
NB26:120 et Msk: vil dyrkes paa den · Maade. Det er ikke Noget Gud kummerligt fordrer
DSS, s. 122 contrademonstrere: paa ingen · Maade. Det er jeg saa langtfra, at jeg forstaaer
SLV, s. 232 og svigagtigt lykkes over al · Maade. Det er som en Natur-Disposition hos mig,
AE, s. 311 lde maa forklares paa en egen · Maade. Det ligger i, at Individet er i en Vanes
G, s. 36 e være sammensat paa en egen · Maade. Det maa eie 2, høist 3 aldeles afgjorte
BB:22 ffet overvælder Een paa en · Maade. Det Poetiske, der ligger deri, bemægtiger
LA, s. 77 akt-normal og dog forvirrende · Maade. Det slog ikke tolv Slag naar Kl. var 12,
NB8:93 an kan see det Samme paa en anden · Maade. Det, hvorved Pressen vil virke er Udbredthed;
EE1, s. 285 faae Betydning paa en anden · Maade. Det, man skal passe paa, er, aldrig at
Papir 459 t simplere og dog sikkrere · Maade. Dette andet Msk. er ikke den Kloge. Nei,
OTA, s. 157 let – paa den urigtige · Maade. Dette viser sig tydeligt i hiin anden Sygdoms
F, s. 478 gjort det paa en uanstændig · Maade. Dog Cerimonien er ligegyldig; Løftet
SLV, s. 144 dst at undgaae det paa anden · Maade. Dog dette kun for at belyse det Erotiske.
EE1, s. 188 men paa høist forskjellig · Maade. Don Juan interesserer sig for hende, før
CT, s. 324 kke være, ikke i fjerneste · Maade. Du er heel om Skylden, han heel om Fyldestgjørelsen.
KG, s. 372 ltsaa ikke paa nogen udvortes · Maade. Du maa have Gud til Hjælp for at troe,
Brev 116 n i saa Henseende fornuftig · Maade. Du skaffer Dig hver Dag i det mindste en
EE2, s. 109 Ugift kunde have det paa den · Maade. Du var uvidende om, hvad Din Kone foretog
BOA, s. 108 e kan ogsaa skee paa en anden · Maade. En Critiker har maaskee taus været opmærksom,
AE, s. 145 n. Fanden være Gud paa den · Maade. En dramatisk Critiker indskærper Digteren,
EE1, s. 380 dligt eller paa en uskjøn · Maade. En Gang imellem prikker man et lille Hul
SLV, s. 218 godt Kjøb ja paa ulovlig · Maade. En Gave, en Skjærv, naar de selv have
NB11:69 Charakteren. Eller paa en anden · Maade. En saadan Troende er maaskee tillige en
NB10:185 maa forstaaes paa en anden · Maade. Enten – Eller, især » Forførerens
KG, s. 166 Du gjengjeldte det paa samme · Maade. Er det at være i et Forhold, ligesom
2T43 Tid og Leilighed paa forskjellig · Maade. Et Aar er forløbent, et nyt begyndt;
Not15:15 skulde bruges paa en anden · Maade. Et gaadefuldt Ord af hende var det derfor,
NB14:82 aer alle Tegn paa en modsat · Maade. Forgjeves taler han til Disciplene, siger
KG, s. 213 elig eller sandselig-sjelelig · Maade. Forskjellen er ingenlunde en Paafaldenhedens
Papir 388 at det skeer paa en ethisk · Maade. Fra Foragtelighed til Anstændighed kan
AE, s. 308 ang er sikkret paa en dobbelt · Maade. Først og fremmest ved det eventyrlige
Oi7, s. 298 ære sig igjen ad paa samme · Maade. Gud sidder i Himlen – til Nar. Men
NB20:70 u engang tage Sagen paa en anden · Maade. Gud veed dog vel nok hvad det er at »
NB29:113 at han praktiserer paa sin · Maade. Han har Viden tilfælleds med Asketen,
NB22:102 op, bedrog paa følgende · Maade. Han kjøbte Nysølv – solgte
SLV, s. 59 ede bærer sig ad paa samme · Maade. Han knæler, han tilbeder, han opfatter
CT, s. 133 i enhver Forstand, paa enhver · Maade. Han levede som udstødt af det menneskelige
OTA, s. 390 aer et Menneske paa lignende · Maade. Han mangler ikke Kræfter, og det gjør
SD, s. 171 lper han sig paa en anden · Maade. Han svinger aldeles bort fra Retningen
NB16:19 høitidelig og rørende · Maade. Hans Foredrag erindrer mig i denne Henseende
DJ, s. 74 tages og serveres paa en anden · Maade. Her er Spøgen netop Nydelsen, og Don
AA:4 ulde tjene sin Mundbid paa een · Maade. Hertil kom en lille skrutrygget Pige, det
BI, s. 131 d forholder sig paa den samme · Maade. Hiint Væsen selv, siger han ( Pag. 44),
EE1, s. 152 il kunne elske hende paa sin · Maade. Hun er min Skabning, hendes Tanker ere
Papir 575 nde at mishandle den paa enhver · Maade. Hunden, der har hvad disse Unger ikke har,
CT, s. 50 ringere bliver han jo paa en · Maade. Hvad der er til for at betegne hvor meget
EE1, s. 360 gjøres paa en ganske egen · Maade. Hvad jeg fornemmelig maa indprænte mig
CT, s. 65 t dette bedaarer En i mindste · Maade. Hvilken uhyre Forsigtighed med Ild og Lys,
SLV, s. 346 ælper hun mig paa en egen · Maade. Hvis jeg ikke skulde holde mig i Handlingens
NB:195 Ulykke end at trøstes paa den · Maade. Hvor begynder egl. Christendommen? Den
SD, s. 213 fanger saa blot paa en anden · Maade. Hvorledes gaaer det nemlig til, at et Menneskes
Brev 38 dog gaaet Dem paa en lignende · Maade. I Begyndelsen har De vel nu og da tænkt:
EE1, s. 379 g Pige springer paa en anden · Maade. I Bjerg-Egne træffer man ofte tvende
NB8:41 a den sande gudvelbehagelige · Maade. I det Høieste siges det Ord med: er
JJ:499 man er reddet paa en vidunderlig · Maade. I ethvert Tilfælde maa man undgaae at
NB30:111 id Syndens Maade Straffens · Maade. I skulle blive frie! Og naar Du saa, maaskee
EE1, s. 316 d paa en, snart paa en anden · Maade. Iaar samler jeg nok ikke meget ind, denne
BOA, s. 194 re reddet paa en vidunderlig · Maade. Ifølge hans egen authentiske Opfattelse
NB:107 t det var rigtigt at ende paa den · Maade. Imidlertid synes det dog tydeligt nok,
SD, s. 153 skeer det Modsatte paa samme · Maade. Individet forfølger tungsindigt elskende
OTA, s. 199 denne Løn er ham over al · Maade. Ja som en Moder, der ad vanskelige Veie
OTA, s. 218 get Givne paa en uforsvarlig · Maade. Ja, selv om det var den Lidende negtet
NB2:113 e gjøre det paa en anden · Maade. Jeg har derfor betænkt istedenfor denne
NB2:113 a lærer jeg paa en anden · Maade. Jeg har iaar hell. ingen ret Lyst dertil,
Brev 90 , skjøndt maaskee paa en anden · Maade. Jeg har ikke Blichers Noveller; men jeg
EE1, s. 397 fortsætte Reisen paa den · Maade. Jeg skal selv paa Jagt, derfor er jeg til
AA:12 jeg maa begynde paa en anden · Maade. Jeg vil nu forsøge rolig at fæste
EE1, s. 368 es dybe Qvindelighed paa den · Maade. Jeg vilde gjøre mig selv større Bebreidelser
IC, s. 47 ristus? ( jvf. b.). Paa ingen · Maade. Jesus Christus er Troens Gjenstand, man
BOA, s. 189 han reddes paa en vidunderlig · Maade. Lad det være skeet iaar fE, saa har
EE1, s. 112 uan, men dog paa en lignende · Maade. Lader jeg Don Juan være i Pengeforlegenhed,
SD øden maa dog tages paa en egen · Maade. Ligefrem betyder det en Sygdom, hvis Ende,
EE1, s. 400 vanzire dem selv paa enhver · Maade. Lystigheden er vild, uskjøn, lasciv.
EE2, s. 309 man den Ting an paa en anden · Maade. Man afbrød pludselig Livs-Udviklingen
SLV, s. 430 ler Selvplageri paa en anden · Maade. Man faaer naturligviis ikke Patienten strax
NB2:55 de deri saaledes lever jeg paa en · Maade. Man har inficeret mig den atmosphæriske
AE, s. 113 ofte sagt paa en forstyrrende · Maade. Man har skrevet en stor Bog derom, og først
FB, s. 145 ingen om Abraham paa en anden · Maade. Man lovpriser Guds Naade, at han skjænkede
EE1, s. 15 te jeg nu at ordne paa bedste · Maade. Med Bs Papirer var det temmelig let gjort.
Brev 73 her practisk, og paa en glimrende · Maade. Med nobel Selvfornægtelse har Critikeren
NB18:73 kke de Lykkelige, paa ingen · Maade. Men Χstd. forkyndes i sin Sandhed,
EE1, s. 189 en anden Maade, en smukkere · Maade. Men alt eftersom Forklaringen bliver en
TTL, s. 462 en endnu mere indtrængende · Maade. Men den Alvorlige tier, seer roligt paa
BOA, s. 194 han reddet paa en vidunderlig · Maade. Men ergo: har han ifølge sin egen authentiske
EE1, s. 201 aer han det dog paa en anden · Maade. Men for at han skal kunne attraae det paa
Brev 266 e, som skal bruges paa den · Maade. Men Forskjellen, der tillige afgjør
BB:7.c Viden paa en meget ufordeelagtig · Maade. Men herved maa mærkes, at det for det
BOA, note opnaaet det paa mangen lurvet · Maade. Men i Aandens Forhold er der ingen saadan
NB33:23 sig, vove Livet. Paa ingen · Maade. Men i Faren selv forholder han sig objektivt
BOA, note re reddet paa en vidunderlig · Maade. Men i sidste Tilsvar, hvor han dog gjør
AE, note ligt at blive forstaaet paa den · Maade. Men lad os nu ogsaa, mindre systematisk,
AeV, s. 83 lare Opstødet paa en anden · Maade. Men nei, han faaer ondt. I Experimentatorens
NB11:123 sten tungsindigt-afsindig · Maade. Men nu forstaaer jeg mig. Du skal, det
NB12:150 t til Rette og paa en smuk · Maade. Men nu videre, naar hun nu faaer Øinene
OTA, s. 296 ler forrædersk, paa anden · Maade. Men ude hos Fuglen, der forstaaer den Bekymrede,
KG, s. 377 det Udvortes og paa udvortes · Maade. Men Udvortesheden er for tæt et Legeme
NB10:153 trøstede mig paa anden · Maade. Min Aand udvikledes enormt, og jeg tænkte
AE, s. 79 kke kan siges paa nogen anden · Maade. Naar derfor En vil meddele det ligefrem,
BA, s. 403 forkynder sig paa en udvortes · Maade. Naar derimod, netop i det Øieblik da
JC, s. 19 tiken paa en mere philosophisk · Maade. Naar det da blev forklaret ham, at Accusativ
KG, s. 83 til at see paa en ganske egen · Maade. Naar Du gaaer i Selskab med Gud, da behøver
DS, s. 168 omgaaes den paa en besynderlig · Maade. Naar en Eed fE skal være ret høitidelig,
SLV, s. 135 aaler Styrke paa forskjellig · Maade. Naar Holger Danske trykker Sveden ud af
EE1, s. 275 i Anmarsch, kun paa en anden · Maade. Naar man derfor vælger en Barnepige,
BA, s. 434 kan opnaaes aldeles paa samme · Maade. Naar man nemlig holder alle ethiske Bestemmelser
BOA, s. 270 tte Sprog paa en forvirrende · Maade. Naar man nemlig ikke i strængere Forstand
SFV, s. 16 klare Phænomenet paa denne · Maade. Naar man nemlig seer nærmere til, vil
EE1, s. 34 ige. Tilmed skal de nydes med · Maade. Naar min Doctor foreskriver mig Diæt,
YTS, s. 252 at være forsøgt i lige · Maade. Naar saa er, saa kan man ogsaa ganske sætte
NB29:106 ig ogsaa naae paa en anden · Maade. Naar vi alle ere Christne, saa er ogsaa
Papir 50 absolute Naadevalg paa en saadan · Maade. Naar vi nemlig bemærke, at hos Jøderne
NB22:169 at være Præst, paa ingen · Maade. Nei i Præstekjolen stikker der en Mand,
Oi6, s. 269 over Christi Kirke, paa ingen · Maade. Nei, jeg siger, at » Christenhed«
OTA, s. 225 r det ikke, ikke i fjerneste · Maade. Nei, Taleren er den Hviskende, Tilskuere
NB8:7 / Nei, det gaaer til paa en anden · Maade. Nu lever der altsaa fE i Aar 1848 en Yngling,
Papir 540 omklæder sig paa forskjellig · Maade. Nu som Beskedenhed, Ydmyghed, der mener,
TAF, s. 287 jo tale til ham paa en anden · Maade. O, min Ven, deels er det sandeligen ikke
CT, s. 188 n, maaskee mere opvækkende · Maade. O, og hvilken af disse Tvende taler dog
NB23:34 heder, udfinder den vanskeligste · Maade. O, thi ham bekymrer kun Eet: at han da
NB10:71 friste Tiden paa en utilladelig · Maade. Og der er ogsaa naar den udgives nu, i
PCS, s. 141 er altsaa Capt. S. paa ingen · Maade. Og derimod er han en Militair i en brillant
TSA, s. 90 der vare stillede paa samme · Maade. Og dette vilde da være en stor Vildfarelse.
EE2, s. 90 Sandhed ikke tages paa denne · Maade. Og er det ikke smertefuldt og vemodigt
AA:38 et Stykke af den Art ende paa den · Maade. Og her troer jeg Goethe har Ret ved at
TTL, s. 416 Modnere lærer paa en anden · Maade. Og om Nogen end vilde tage den hellige
Not4:42 reent historisk christelige · Maade. Og saaledes bestyrkes jeg nu ogsaa i at
Not15:5 en spøgende og drillende · Maade. Og sandt nok, det var min Mening og mit
SD, s. 234 ræsterne præke paa den · Maade. Og skulde der være en Enkelt, der vovede
Oi9, s. 382 Aarhundrede der leves paa den · Maade. Og vær ganske ugeneret, troe mig, der
AE, s. 290 har man forvirret paa dobbelt · Maade. Poesien gjør det ene Forsøg efter
4T43, s. 157 egge Dele skee paa den rette · Maade. Saa lader os da nu betragte det apostoliske
Papir 18 se ham paa en hvilkensomhelst · Maade. Saaledes bruges det om Jesus mod Gud Mth:
Papir 344:4 smagelige paa en delicat · Maade. Saaledes med Erindringen hvad den har tilberedet,
SLV, s. 261 e selv og paa en ganske egen · Maade. Saasnart han, udenfor Timen mellem 11 og
BA, s. 451 d ogsaa udtrykke paa en anden · Maade. Saasnart Inderligheden mangler, er Aanden
SD aa nu dialektisk vendes paa en ny · Maade. Sagen er denne. Den Gradation i Bevidstheden
KG, s. 372 for alle, og paa den nemmeste · Maade. See, dette er Troens Strid, som Du hver
G, s. 72 Enkelte paa den forskjelligste · Maade. Som Barnet lægger Lærebogen under
KG, s. 192 ved at anbefale det paa denne · Maade. Taleren er rigtignok i en vanskelig Stilling.
NB9:55 igegyldig ( ɔ: uretfærdig) · Maade. Thi dette er jo just » Penges«
SD, s. 227 anden, men lige saa fræk · Maade. Thi er det ikke epigramatisk nok, at det
4T44 n alvorlig, men ogsaa tækkelig · Maade. Thi Gud være lovet, der er flere Midler,
PMH, s. 63 ydes paa en for mig smigrende · Maade. Thi skulde ikke endog en mindre Troende
NB28:7 alligevel, men paa en anden · Maade. Til Grund for de første Χstnes
NB31:140 er svække ham paa nogen · Maade. Tvertimod, han vil just bruge den paa sin
NB30:102 dige Forsamling? Nei, paa ingen · Maade. Tværtimod de ville forstaae: vi er jo
NB27:39 / / / Tag det Samme paa en anden · Maade. Tænk den Tanke: Guds Fortrolighed eller
NB:188 til at forjadske mit Liv paa den · Maade. Ved kun at have Gud til Fortrolig bliver
OTA, s. 158 indtage det paa den urigtige · Maade. Vel har Frygt for Legemets Svækkelse
OTA, s. 157 let – paa den urigtige · Maade. Vel kunde det synes, at den, der vil det
PS, s. 237 n tilveiebringes paa en anden · Maade. Vi ville atter her mindes Socrates, thi
G, s. 77 re mig tydelig paa følgende · Maade. Videnskaben afhandler og forklarer jo Tilværelsen
DSS, s. 122 m ad en anden Gade. Paa ingen · Maade. Vistnok kan det for et Menneske med min
LF, s. 27 at jeg foragter ham, paa ingen · Maade.« Og saaledes er det ogsaa i Forhold til
NB7:51 se, han taler paa en ganske anden · Maade.. Af hine Qvasi-Christne hører man vistnok
AE, s. 552 re Christen paa følgende · Maade: / 1) En Christen er Den, som antager Christendommens
NB3:76 paa en dog vistnok uphilosophisk · Maade: af Pøbelen – med Næverne. /
NB36:25 prør mod den eller paa listig · Maade: aldeles paa samme Maade er det Det der
OTA, s. 172 ning, der trøster over al · Maade: at evigt har det Gode altid seiret, den
NB11:194 eg har stridt paa en anden · Maade: at ville gjøre mig selv til Mindre end
CT, s. 316 aa kan udtrykkes paa en anden · Maade: Christus var tilstede. Just fordi Han var
BN, s. 123 Tusinder af Christne paa samme · Maade: de have vidst med Bestemthed, at de vare
Papir 565 Straffens Maade er Syndens · Maade: den danske Protestantisme maa finde sig
NB33:50 a følgende yderst simple · Maade: den gjør det at være Χsten til
SFV, s. 59 de jeg Christendommen paa en · Maade: den var mig det Ærværdige –
SLV, s. 355 t, forsvinder paa en dobbelt · Maade: Den, der ikke kan læse Skrift, har kun
DS, s. 253 t forvirrende at tale paa den · Maade: der er iblandt os Mange, hvis Christendom
HCD, s. 174 kunne spille vigtige paa den · Maade: det er en Digter vi har for os, det er
IC, s. 241 , da at komme til ham paa den · Maade: det er en Fornærmelse og Oprørende.
NB28:60 ve med Gud at gjøre paa denne · Maade: det er kun det Aller-Aller-Vigtigste, der
SLV, s. 301 emærkning paa følgende · Maade: det er meget paafaldende, at Grækerne
CT, s. 23 n, og nu sluttede paa en anden · Maade: disse Bekymringer findes blandt Menneskene
BOA, s. 209 r dette forstaaes paa en egen · Maade: dum meam canto Lalagen et ultra terminum
TS, s. 60 at sige det Samme paa en anden · Maade: en større Deel betragter Guds Ord som
KG, s. 52 ger sig, kæmper kun paa een · Maade: enten – eller: » enten er
SD, s. 136 det ikke mærkes i mindste · Maade: Evigheden vil saa dog gjøre det aabenbart,
IC, s. 119 siger det Samme paa en anden · Maade: for at indgaae til Livet. / Dette vil sige,
CT, s. 80 a kunne udtrykke paa en anden · Maade: fordi den intet Selv har. Plage og den
Oi4, s. 206 paa den ene og paa den anden · Maade: hjælper Intet. Hvori kan det da ligge?
Papir 596 en næsten uanstændig · Maade: jeg har ikke et Ord at sige; selv om Landsbypræsten
BOA, s. 142 etegne det Samme paa en anden · Maade: jo flere Udtræk en Kikkert har, jo bedre
KG, s. 266 nne Forskjel; og paa en anden · Maade: jo rigere Forbryderen bliver ved det stjaalne
NB31:88 r at sige det Samme paa en anden · Maade: kommer I ikke til mig, hvad duer I til
NB28:60 ve med Gud at gjøre paa denne · Maade: kun Lydighed interesserer ham, og derfor
EE1, s. 300 orn forstod det paa en anden · Maade: man bør altid have en aparte lille Snøre
NB18:22 et Fortjenstlige paa følgende · Maade: man indlader sig slet ikke med Χstds
BB:40.a mig selv daglig paa følgende · Maade: man seer en Dame, med en Dolk i Haanden
YTS, s. 252 forsøgt i alle Ting i lige · Maade: Medlidenhed var det jo der bestemte Ham
NB:73 er og Dyr og Stjerner paa den · Maade: men at behandle Mskaanden paa den Maade
Brev 159.1 beskjeftige mig paa den · Maade: min afdøde Fader og saa – ogsaa
NB31:100 dene sikkres paa bedste · Maade: o, væmmeligt! / Det man nu kalder Χstd.
NB29:60 r vi eo ipso paa een eller anden · Maade: officiel Χstd – og denne er
SD, s. 220 et og forstaaet paa en anden · Maade: og han blev maaskee aldrig mere sig selv,
G, s. 83 her kan udtrykkes paa en anden · Maade: Pigen maa bort. Dersom jeg ikke selv var
Papir 254 le betegne paa følgende · Maade: Regjeringen var activ-passiv ( eller igjennem
AE, s. 111 onnerer speculativt paa samme · Maade: saa er det godt Philosophie, ægte speculativ
OTA, s. 423 dog ogsaa paa en ubegribelig · Maade: saa er det heller ei uden Gysen man seer
NB11:159 uinen. Opdrages Piger paa samme · Maade: saa god Nat, hele Mskslægten. Vist er
NB26:69 , men hjulpet mig paa anden · Maade: saa skal jeg sige dette og ikke declamere
AE, s. 222 g fløitede paa en uhørt · Maade: saa vilde Selskabsmanden nok faae Øinene
NB23:207 en Kjøbmand arbeider paa sin · Maade: saaledes er det nu hans Forretning, paa
OTA, s. 157 – men paa den urigtige · Maade: selv om det ikke ender med Døden; det
Brev 226 00 Rbd. og paa følgende · Maade: Til næste Nytaar 400 Rbd. og 100 Rbd.
Papir 469 re det Samme paa en finere · Maade: ved at proklamere Corsarens Goldschmidt,
CT, s. 23 dem. Og endelig paa en tredie · Maade: ved at reise til – dog hvad siger
Oi9, s. 386 lader sig kun bevise paa een · Maade: ved at være villig til at lide for sin
OIC, s. 213 orsvares, er dette den eneste · Maade: ved digterisk ( derfor af en Pseudonym)
NB15:93 bevare den, der er kun een · Maade: ved i samme Secund ubetinget i fuld Hengivelse
NB20:87 a vel at mærke paa tilladelig · Maade: vel det tolererer Χstd. – 4)
Oi8, s. 352 l at betragte Livet paa denne · Maade: vi ansee det at lide for et Onde, som vi
Papir 393 nu kan udholde at leve paa den · Maade: vist er det, der vil altid være en Deel
BOA, s. 195 re reddet paa en vidunderlig · Maade; c) det at have haft et begeistret Øieblik:
KKS, s. 99 alektik, virke paa en dobbelt · Maade; den kan gjøre Anstrængelsen aabenbar,
Oi2, s. 152 kun kan faaes paa een eneste · Maade; det der kun kan faaes paa een Maade er
Not13:17 m kun kan være paa en eneste · Maade; det videnskabeligt Erkjendelige er derfor
KK:7 paa en underfuld usædvanlig · Maade; ell. deri, at den blotte Forjættelse
Oi8, s. 357 en at Du flyer ham paa enhver · Maade; eller Du mener maaskee endog at handle
AA:12 ar anstrøget paa den rette · Maade; en Schouw, der afgiver et Studium for en
Oi8, s. 351 ikke blev opfyldt, paa ingen · Maade; er hans Liv spildt, er det fordi han ikke
BOA, s. 289 aa en klædelig og beleven · Maade; han erindrer maaskee at have hørt Faderen
NB7:75 I Angest flyer han dem paa enhver · Maade; han maaskee anspænder indtil Fortvivlelse
Brev 115 og mig paa en kjedsommelig · Maade; hidtil er jeg kommet godt ud af det med
EE1, s. 285 r nok igjen men paa en anden · Maade; hvad der eengang har været optaget i
BMT, s. 220 lærende at vide. Paa ingen · Maade; i saa Henseende er jeg væsenligen færdig
IC en paa den ene eller paa den anden · Maade; ikke følger et Menneskes Skygge ham
FP, s. 22 omtale den paa en værdigere · Maade; isærdeleshed maa Forfatteren i Fædrelandet
F anbefale mit Foretagende paa bedste · Maade; jeg har ikke ladet det mangle paa captatio
Papir 573 rfor elsker Gud, paa ingen · Maade; jeg siger kun, at denne Tilstand er Betingelsen
SLV, s. 342 tale med et Menneske paa den · Maade; jeg tvivler paa, at han nogensinde vil
SLV, s. 342 tale med et Menneske paa den · Maade; jeg tvivler paa, at han nogensinde vil
Brev 264 enhavn forlader jeg paa en · Maade; jeg vandrer ud, og kommer dog maaskee til
NB11:46 rne ere plyndrede paa mangfoldig · Maade; just Pseudonymerne meest, hvilke han derfor
NB7:12 r Kirke og Stat aldeles paa samme · Maade; man glemmer reent, at christelig Kirke
BOA, note enge – paa mangen lurvet · Maade; man kan virkelig faae et Fakkeltog, og
Papir 50 isme ei indskrænkedes paa hiin · Maade; men de antoge dog, at indenfor det store
BOA, note men kun paa den væsentlige · Maade; men den væsentlige Maade er hverken
NB34:29 ringe paa Experimentets bestemte · Maade; men han tvinger sig, for at see Experimentet,
3T43, s. 103 t finde Guds, der er over al · Maade; negtede Verden ham sit Bifald, da hjalp
IC, s. 194 Samme, men paa en forskjellig · Maade; om det kun var en halv Time, man kan om
PS, note sandsynlige. Det lykkes over al · Maade; rørt modtager han Gratulation og Taksigelse,
4T44, s. 299 nogen udvortes afgjørende · Maade; skulle vi derfor tvivlsomt anprise den,
F, s. 516 eller rettere paa en værre · Maade; thi den, der engang for alle opgiver det
PS, s. 220 lykkes det bedre paa en anden · Maade; thi det slaaer aldrig feil, at een Nar,
BA, s. 456 heden besviger man paa enhver · Maade; thi ellers maatte ethvert Menneske blot
EE1, s. 195 jør dette paa forskjellig · Maade; thi en Qvindes Dialektik er mærkværdig,
CT, s. 195 g paa den meest afgjørende · Maade; thi han blev paa Stedet, omgiven af alt
2T43, s. 24 an dog elsket paa en urigtig · Maade; thi hvis det havde været muligt ved
NB18:57 man forresten endnu paa en anden · Maade; thi man svækker Indtrykket af den sande
G, s. 94 selv Gjentagelsen paa en anden · Maade; thi medens Virkeligheden bliver Gjentagelsen,
Oi2, s. 152 en ene Maade og paa den anden · Maade; thi naar dette er Tilfældet, er unegteligt
Not4:41 igjen blot paa en forandret · Maade; thi naar jeg saa igjen maa spørge hvilket
CT, s. 67 or sikkrer han sig paa enhver · Maade; thi overalt seer han Fare, overalt Efterstræbelse,
BOA ed, det vindes igjen paa en anden · Maade; thi Satiren bliver derved, at han er en
EE1, s. 20 hævet paa en langt lettere · Maade; thi selv et Forfatter-Honorar i Danmark
EE1, s. 311 e erfaren, vinder man paa en · Maade; thi vel taber man den utaalmodige Længsels
NB25:51 t dyrke ( den sande Gud) paa den · Maade? / Sophisten i En selv. / Dersom et Msk.
NB25:101 std. betjenes paa den · Maade? Eller mon ikke En, der aldrig har læst
EE1, s. 409 ighed paa den mest glimrende · Maade? Eller vil hun her ikke netop faae Leilighed
G, s. 70 re det paa en saa meningsløs · Maade? Er jeg da priisgiven? Skal jeg da være
KG, s. 31 t elske sig selv paa den rette · Maade? Naar et Menneske selvplagersk mener at
CT, s. 127 selv om han havde den over al · Maade? Nei, denne Stigen i Talen var jo forkeert.
CC:12 dende paa den meest naragtige · Maade? Og det forundrede mig derfor ikke, at min
BOA, s. 182 unne gjøre paa en passende · Maade? Og naar mon Mag. Adler agter at begynde
NB25:49 ja hvorledes? paa sandselig · Maade? ved heldigt Udfald, Medgang, jordisk Fordeel
Papir 69 igtig at angribe ham paa den · Maade??). Dertil har Lindb. og Grundtvig etc svaret,