S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
SFV, s. 58 r min Dom, til Tiden? Er jeg · maaskee » Apostelen«? Afskyeligt,
BMT, s. 219 ns Taushed var Respect, eller · maaskee » christelig Resignation«
NB24:152 e Stykker« – · maaskee » Flere« eller maaskee (
Oi10, s. 417 , at det dog maaskee ogsaa, · maaskee » tillige« var for hans
BI, s. 162 i Modsætning til dem, der · maaskee » vilde betragte og ringeagte denne
SLV, s. 126 us, en Recensent, en Kjender · maaskee ɔ: en Fortvivlet, der farer hen med
NB25:88 andens« Hyklerie er · maaskee Χstd. langt farligere end de raae
CT, s. 95 igere bliver hans Beslutning. · Maaskee – hvis den ikke ganske udebliver.
Brev 159.2 de ved enhver Samtale. / · Maaskee – hvo veed det! – maaskee bliver
NB11:233 ns Forhaanelse, at jeg dog · maaskee – i Mangel af en Bedre – egner
AE, s. 119 aaskee ogsaa Maanens Beboere, · maaskee – maaskee finder Systemet ogsaa først
NB30:60.a for Plagiat. Derimod kunde man · maaskee – med H. P. Holst – have ventet,
Oi4, s. 221 lse fra Statens Side, snarere · maaskee – mellem os sagt – fra vor
NB:57 Svaghed. / / / d 5te Nov. 46. / / · Maaskee – mere siger jeg ikke, thi jeg veed
BOA, s. 240 elseren – en ny Lære · maaskee – og dog det er det heller ikke,
FB, s. 175 imidlertid compromittere, ja · maaskee ( hvo veed det?) ødelægge en heel
NB15:69 tage den? Ja saa vilde jeg, · maaskee ( i Pietet for Χstd, og menende at
NB:69 Godheds Forhold til det Onde, kan · maaskee ( istedenfor den Distinktion at Gud bevirker
Papir 507 stum efter, ja som blev han · maaskee ( ligesom ellers den Overordentlige) vred
NB16:76 rmaal som Interpretation – · maaskee ( og saa høi en Stræben findes vel
NB24:152 Flere« eller · maaskee ( risum teneatis!) » Publikum«.
AE, s. 83 saaledes er hans Tale ogsaa, · maaskee ( thi jeg er ikke en saadan vis Mand som
NB17:31 n egl. ikke, han declamerer · maaskee , men han udtrykker den ikke existentielt,
NB10:20 ind. / Dette fortjener dog · maaskee / at optegnes. / Goldschmidt har ( fraseet
Brev 68 veed ei hvad, Qvæksølv · maaskee / Som er at høre, er at see /
NB8:80 atisk gjennemført, ja med · maaskee 10 Gange saa megen Klogskab som de Kloge
NB31:67 gger det for Dig maaskee 30 Aar, · maaskee 10, maaskee 5, maaskee eet, maaskee, maaskee
NB31:67 tter det. Der ligger det for Dig · maaskee 30 Aar, maaskee 10, maaskee 5, maaskee
Papir 574 selv) – og saa lev, · maaskee 40 Aar i denne Tilstand! / Og ikke blot
NB4:52 vel nu en 30 Aar at leve i, ell. · maaskee 40, eller maaskee kun een Dag: derfor har
NB31:67 Dig maaskee 30 Aar, maaskee 10, · maaskee 5, maaskee eet, maaskee, maaskee kun een
Oi10, s. 412 blevet lidt dyrere, kostede · maaskee 5rd mere for Standspersoner, 5rd til Præsten,
NB25:64 r ligger for et Msk. 30, 40 · maaskee 70 Aar – Du forhindrede mig ( kjerligt)
Oi7, s. 307 or skal saa et andet Væsen · maaskee 70 Aar sukke i denne Jammerdal og Straffe-Anstalt,
NB21:92 or, at hele det N. T. ( undtagen · maaskee Aabenbaringen) læses høit op i ethvert
EE2, s. 181 dette Smiil deres Dødsdom, · maaskee aabner Gulvet sig, og de styrte ned i Afgrunden.
NB19:23 følge ham. Saa gaaer der · maaskee Aar hen, i hvilke han afdøer fra Verden
NB34:29 r han sig, holder taalmodigen ud · maaskee Aar, at den Lærende udtømmer sig
NB7:92 ed fra Faren, og maaskee imorgen, · maaskee ad Aare reiser Troen og Frimodigheden sig
Not4:14 indtil det første. –). · Maaskee ad en anden Vei – Philosophien skal
NB2:198 undgaae Det og Det, saa har Gud · maaskee ad en ganske anden Vei bragt det over Dig.
BI, s. 157 som den rastløse Reflexion · maaskee ad en lang Omvei vilde føre Een til.
NB8:21 ige, at der etsteds i Jødeland · maaskee ad en mindre befaret Markstie ell. deslige,
NB21:52 r tidligt langt fremmeligere end · maaskee adskillige Præster nogensinde komme;
CT, s. 237 Kirke. Der er i Christenheden · maaskee adskillige sande Christne, men enhver Saadan
3T44, s. 246 r Dag have sin Lyst. – · Maaskee adsplittede verdslig Bekymring for Føde
KG, s. 96 skee er det mindre end Intet; · maaskee advarer Ordsproget endog mod det at love,
AE, s. 326 Blendværk, den Seier, der · maaskee af alle er den vanskeligste i det theocentriske
NB3:39 idlertidigt at bringes i den · maaskee af alle latterligste Situation: en Mand
NB2:53 nstand for Medlidenhed. O, der er · maaskee af alle Lidelser ingen saa martrende som
SFV, s. 54 elv for stærk, og paa den · maaskee af alle Maader qvalfuldeste sprængt.
SLV, s. 288 anden Forstand den Dummeste · maaskee af Alle. I Alt, hvad jeg har hørt og
Papir 340:15 ieste er. Naar et Barn · maaskee af de for strænge Forældre ikke faaer
NB12:29 at indlade mig med. Hun er · maaskee af den modsatte Mening, mener maaskee,
Not1:6 אל poscere ell · maaskee af det æthiopiske שוֹל
Papir 420:2 aa bliver saa Programmet · maaskee af een af Skolens Lærere, ell. af en
Papir 595 inker med Gardinet – · maaskee af en Forbigaaende. En let Idee-Association
NB22:145 s reent at glemme ( forførte · maaskee af et i denne Henseende saa vildledende
NB22:36 virkelig Præstation, Frugten · maaskee af flere Aars anstrengte Flid, paabyder
CT, s. 64 midlertid taler Skriften dog, · maaskee af Forsigtighed og i Kjendskab til det
OiA, s. 7 e et Par af mine Bekjendtere, · maaskee af Interesse for mig, eller vel snarere
OTA, s. 229 re end mangen Andens, om det · maaskee af Nogle ansees for et følgeværdigt
SLV, s. 348 d. Saa besøger Tanken ham · maaskee af og til; men det varer kun et Minut,
SD, s. 224 Smule Utaalmodighed. Han kan · maaskee af Sorg synke i det mørkeste Tungsind
NB:175 / / Først synder et Msk. · maaskee af Svaghed, ligger under for Svagheden
NB32:127 europæisk Krig, ført · maaskee af Tusinder og Tusinder, som dog alle væsentligen
BI, s. 233 bleven foretrukken, undtagen · maaskee af Ungdommen, der jo som den, der skulde
BB:49 t, vogte Køer – ell. · maaskee af Videbegjerlighed flytte sig selv ind
AE, s. 418 Forholdets Lidelse. Han vilde · maaskee af Ærbødighed for Præsten og Præstens
Oi5, s. 244 else, o Gud! – Eeden er · maaskee aflagt officielt. » Men er det virkelig
JJ:387 org er« saa skal han · maaskee aflokke den Taarer, der vilde sidde ubevæget
AE, s. 386 et. Ligger derimod hiin Perle · maaskee afsides i Afrika paa et skjult Sted, hvor
FB, s. 202 til det Sidste, da skulde han · maaskee afstedkomme det Forfærdelige, at Sara,
AE, s. 512 taaelige. Foredraget begynder · maaskee aldeles correct, men vupti gaaer Naturen
NB:24 dette men min tidligere Mission er · maaskee aldeles fordærvet. Min Resignation forstaaer
NB2:138 et Indtryk af sig selv, som · maaskee aldeles styrter ham i Fortvivlelse. Det,
NB14:67 ar paa mig. De Fleste vilde · maaskee aldeles tabe Livslysten dersom de endog
SLV, s. 281 det mere. / Og dog taler jeg · maaskee aldeles ufornuftigt; maaskee er min Opfattelse
SLV, s. 349 eg indsaae, at Uendeligheden · maaskee aldeles vilde forstyrre hende, valgte jeg
Not11:19 dem. Den negative Ph. var · maaskee aldrig bleven saa kraftigt udviklet, havde
IC, s. 247 faldet ud af Haanden, jeg var · maaskee aldrig blevet Menneske. Jeg begriber ikke
FB, note som han engang har elsket, eller · maaskee aldrig elsket rigtig, thi nu har han seet
SFV, s. 24 rvisse sig om! Mennesker, der · maaskee aldrig engang gaae i Kirke, aldrig tænke
NB10:200 enneskelig Opgave, som den · maaskee aldrig er løst: med min Bygning, min
NB9:56 Smerters Tilsætning, havde jeg · maaskee aldrig faaet dem frem; thi er jeg først
IC, s. 248 mig ubegribeligt; thi det er · maaskee aldrig faldet Kunstneren ind, at det var
JJ:115 jeg haft Ret mod hende, jeg burde · maaskee aldrig forlovet mig, men fra det Øieblik
NB7:6 Inconsequents paa Halsen, som jeg · maaskee aldrig forvandt. Men R. N. bliver stødt
CT, s. 113 r ganske, ja saaledes, at det · maaskee aldrig forvindes i Evigheden. Al Timelighedens
KG, s. 231 ungt, uerfarent Menneske, der · maaskee aldrig før har siddet paa en Hest, springer
KG, s. 311 d, og Forholdet bliver dog · maaskee aldrig ganske gjenoprettet. Men den Kjerlige
G, s. 85 e taget ham i Skole, han havde · maaskee aldrig glemt det, eller forvundet det,
Not8:31 nnemsigtig kort saaledes som jeg · maaskee aldrig har seet hende – hun er bleeg,
LP, s. 9 leds Bekjendtere kun sjeldent, · maaskee aldrig har seet os sammen, ihvorvel En
Brev 255 Pseudonymer har, hvad Deres Ec. · maaskee aldrig har vidst og i ethvert Tilfælde
OiA, s. 7 ngst har glemt, eller rettere · maaskee aldrig har vidst, at jeg i Aaret 1838 udgav
EE2, s. 52 l tilgive den gamle Mand, der · maaskee aldrig har vidst, hvad den første Kjærlighed
NB5:39 Forvirring saa rædsom som den · maaskee aldrig har været ɔ: altsaa saa rædsom,
NB17:49 ret en Salighed, som Andre · maaskee aldrig have fornummet. Thi, kort og godt,
EE1, s. 177 ighed seer man sjelden eller · maaskee aldrig i Livet. I Almindelighed har Kjærligheden
YTS, s. 255 er det Dig, kan jeg tænke, · maaskee aldrig ind, at Du skulde trøste Andre:
OTA, s. 304 saaledes, at han sidst eller · maaskee aldrig kom til at søge Guds Rige. Men
EE1, s. 364 det gjør jeg ikke, og vil · maaskee aldrig komme til det, derimod vil jeg godt
EOT, s. 268 ar hun længe blevet borte, · maaskee aldrig kommet derhen eller derind; hun
OTA, s. 232 her i Timeligheden skal det · maaskee aldrig lykkes nogen Enkelt, selv om det
EE2, s. 216 Forøvrigt virker det Onde · maaskee aldrig mere forførerisk, end naar det
SD, s. 220 en anden Maade: og han blev · maaskee aldrig mere sig selv, siger han. Det vil
AE d Forsagelsen. Opgaven er ideal og · maaskee aldrig naaet af Nogen, det er kun paa Papiret
4T44, s. 319 om Forklaringen. Ak, han fik · maaskee aldrig nogen Forklaring, men denne Angst
NB12:198 r beundret mig, og jeg har · maaskee aldrig saa meget elsket hende i erotisk
TTL, s. 441 or en evig Sundhed, og vindes · maaskee aldrig saaledes senere. / Ved en Grav /
EE1, s. 421 ver at sees i Livet, og som · maaskee aldrig sees. Jeg tænker mig hende da
KG, s. 342 Uvederhæftighed viser sig · maaskee aldrig større end netop i dette Forhold.
EE2, s. 23 r Du den uendelige Omvei, som · maaskee aldrig vil føre Dig til Maalet. Du vil
NB6:78 sentlig Dialektiker bliver han · maaskee aldrig. Og saa videre, ak! religieuse Forudsætninger
KG, s. 35 lv, at Du beholder det, medens · maaskee alle Andre ogsaa beholde det, men tillige,
LA, s. 87 idt efter lidt mange Enkelte, · maaskee alle Enkelte, men der er ingen Samtidighed.
AE, s. 451 skjulte Inderlighed, saa kan · maaskee Alle gjøre det – idetmindste mærker
OTA, s. 286 ngende, men derimod ere vi · maaskee alle kun altfor tilbøielige til at bekymres
NB:32 ogsaa, Barfoed er ogsaa; de skrev · maaskee alle Tre hver sin Vise til en Festlighed:
SLV, s. 348 g han vilde svare og med ham · maaskee Alle: » jo, en Mand skal betvinge
NB32:151 taae er fra det at handle, sees · maaskee allerbedst deraf, at just i det Øieblik
EE1, s. 109 kunde det synes, at Don Juan · maaskee allerbedst lod sig opfatte som Ballet.
LA, note e den om igjen. / Dette kan jeg · maaskee allerbedst sige, da jeg selv er en Yngre,
LP, s. 20 svindende Moment, over hvilket · maaskee allerede adskillige homines novi ( »
Not15:4 iste til Jylland og fangede · maaskee allerede den Gang lidt efter hende. /
NB24:111 eder ved hans Forkyndelse, · maaskee allerede endog blot i Forhold til Læren
Brev 56 ud i Verden, men da jeg dog · maaskee allerede for denne kommer til at betale
4T44, s. 320 hurtigen fra den Strid, der · maaskee allerede forekommer den Lidende tung nok,
EE1, s. 209 erte. / For længe har jeg · maaskee allerede fængslet Eders Opmærksomhed
EE2, s. 168 r langt sandere. / Dog jeg er · maaskee allerede gaaet for vidt, jeg har indladt
IC, s. 160 ., hvor Du er, hvor langt Han · maaskee allerede har draget Dig til sig, hvor langt
Brev 80 er jeg da ankommen, hvad Du · maaskee allerede har erfaret af et Brev til Peter,
NB17:60 see. Bladets Spioner ( der · maaskee allerede have iagttaget ham paa Barbeerstuen,
NB24:72 død – tildeels have de · maaskee allerede havt Alt i Beredskab medens han
PS n spørge saaledes. Eller har Du · maaskee allerede indseet dette; var det maaskee
EE2, s. 175 r at vinde hen til Dig. Du er · maaskee allerede lidt ærgerlig over det almindelige
NB24:128 hvem det interesserer, og · maaskee allerede længere Tid har interesseret,
EE1, s. 17 min.« / Dog, jeg har · maaskee allerede misbrugt min Stilling som Udgiver
Papir 254 gens Totalitet udtaler det · maaskee allerede ogsaa for mange andre Medlemmer
OTA, s. 372 pgave. Thi naar man seer den · maaskee allerede overanstrængede Hest, hvilken
PS, s. 233 inge Pige. Dog har Læseren · maaskee allerede tabt Taalmodigheden, naar han
EE2, s. 22 se, eller om hendes Sind, der · maaskee allerede ved mange Lidelser havde udviklet
NB26:104 af at skaffe Lindring, idet jeg · maaskee allerede vil udstrække Haanden: jeg
Oi6, s. 271 n Enkeltes velmeente Raad kan · maaskee allerede være betænkeligt nok. Og
KG, s. 183 at komme ud af Gjelden, eller · maaskee allerede, i stor Selvtilfredshed, mere
SLV, s. 366 iver man træt, hun er det · maaskee allerede; Smertens Tour vil komme til mig
Brev 273 at indsee – De sover · maaskee allerede? For at vække Dem lidt, vil
AE, s. 197 culant. Og dog er Speculanten · maaskee allerlængst fra Christendommen, og det
Papir 590 r længe iforveien, lide · maaskee allermeest af Angest og Uro og Qval naar
DS, s. 154 ! / Og just denne Formaning er · maaskee allermeest som beregnet paa at saare det
NB32:87 u seer, o Middelmaadighed, at Du · maaskee allermindst er fritagen for den Skyld,
NB13:10 sige at bede i Jesu Navn oplyses · maaskee allersimplest saaledes. En Øvrighedsperson
NB3:72 er er endnu et lille Træk, som · maaskee allerstærkest og rædsomst betegner
NB33:50 rne, nei, nei, han anvender · maaskee allerstørst Iver i Retning af at passe
Papir 371:1 ra – og dog er det · maaskee alligevel Fristende og Begeistrende; thi
LF, s. 42 k alle Betingelserne, bleve vi · maaskee alligevel ikke ubetinget glade. Dog, ikke
Oi6, s. 271 ede Tilstedeværelse er dog · maaskee alligevel til Skade, forsaavidt de staae
NB30:44 ind i Livet! Thi er det end · maaskee almdl. taget for tungsindigt, ( hvad saavidt
KG, s. 167 e Sorg. Det er overhovedet en · maaskee almindeligere Form af Vellystighed, selvisk
NB23:205 ustede – han gjør · maaskee Alt ( lad os antage det) af Kjerlighed,
NB24:54 Sammenhæng ( og saa var · maaskee Alt forstyrret) eller jeg maatte bedrage
NB12:118 orklaring af den Fromme, saa er · maaskee Alt forstyrret. / Mit Forhold er klart
OTA, s. 388 ust nu vaagne. Saa forvirres · maaskee Alt imellem hinanden, naar han snart tvivler
TS, s. 71 denne næste Time afgjør · maaskee Alt; den næste Time efter hvad vi kalde
YDR, note r«, saa blev det igjen · maaskee altfor meget. / Hvorledes bar han sig derimod
JJ:414 m vanskelig nok, gjør mig · maaskee altfor overspændt ængstelig for at
LA, s. 59 ndnu Ønskeligere, som man, · maaskee altfor vant til Ondt, næsten glemmer,
DS, s. 214 de blive til Noget, om de dog · maaskee altid blive lidt mere, end hvis En først
SLV, s. 363 sen, min Maalestok er dog · maaskee altid for stor! / Det synes som Alt er
AE, s. 67 ses Hemmelighed. / Det Verden · maaskee altid har havt Mangel paa, er hvad man
Oi7, s. 300 etagende – ellers kunde · maaskee Analogie fordre, at da der er et Politie-Forbud,
NB29:13 vor lidet det gavner, at En · maaskee anbringer et objektivt Sandere –
Papir 431 men mit Svar er dog · maaskee anderledes end han mener. Antaget, at det
3T44, s. 235 opgav. – Eller det var · maaskee anderledes med Dig; Du var maaskee uvillig
GU, s. 335 nke paa?) eller Du tænker · maaskee anderledes om Gud, at han ikke bryder sig
4T44, s. 357 et Gode, da dømmer Verden · maaskee anderledes, den fordrer noget Andet af
3T43, s. 102 ettede, og dog fandt han dem · maaskee anderledes, end han havde haabet og ønsket.
EE2, s. 105 de Glæden, og Tiden bragte · maaskee Andet med sig, saa Lidet, at man kunde
Not13:50 en Vanskelighed, hører · maaskee andetsteds henne. / Begrebet er Trichotomie.
SD, s. 160 sig for allersundest, synes · maaskee Andre at blomstre af Sundhed, just naar
TAF, s. 297 saa fornemmer ogsaa Du, hvad · maaskee Andre fornemme forfærdeligere, Du fornemmer
NB3:34 om det Dybe og det Dybe, som · maaskee Andre ikke kunne forstaae, men om at ville
NB31:47 at ville bilde sig selv og · maaskee Andre Noget ind betræffende det Evige,
JC ands Skrift. Dette forudsatte igjen · maaskee andre o: s: v:. Han troede ogsaa at bemærke,
CT, s. 241 , hørt det anføre, selv · maaskee anført det; naar Nogen hentyder til
KKS, s. 99 mellem Coulisserne er hun · maaskee angest, men paa Scenen er hun lykkelig
NB27:38 blev trods al sin Redelighed dog · maaskee Anledning til den uhyre Forvexling, der
DS, s. 193 os. De sige det ikke høit, · maaskee ansee de det ikke for klogt, for at Opmærksomheden
BOA, note et Religieuse, saa vilde Mangen · maaskee ansee den Yttring i hans Mund for Galskab,
F, s. 509 er kun N. N. Den Ældre vil · maaskee ansee mit Foretagende for umodent, eller
NB7:75 yer han dem paa enhver Maade; han · maaskee anspænder indtil Fortvivlelse al sin
EE2, s. 133 Momentet. Han indskrænker · maaskee Antallet, concentrerer Besværligheder
IC, s. 204 nke; Mange før ham have · maaskee anvendt lang Tid paa lignende Maade, men
IC, s. 204 Krudtet. Han, Opfinderen, har · maaskee anvendt mange, mange Aar af sit Liv paa
SFV, note krevet i kortest Tid og i den · maaskee anvendt mindst Flid paa Stilen. Men det
IC, s. 66 stlene Anseelse, eller er det · maaskee Apostlene, der skal skaffe ham Anseelse?
EE2, s. 194 rspændthed. Din Hensigt er · maaskee at bedrage Mennesker, og dog er der et
KG, s. 172 ltsaa ikke Venskabet, for saa · maaskee at begynde det igjen engang, naar Peder
SLV, s. 262 omisk og pathologisk. Det er · maaskee at beklage, at hans Skrifter ikke kom for
NB25:12 er tilmaaelt desto lettere · maaskee at beslutte sig til at bede for sine Fjender;
TSA, s. 93 t tale om det Novellistiske, · maaskee at bidrage til at bortlede Læserens
BI, s. 291 eent at lede Folk paa Afveie, · maaskee at blive anholdt som en mistænkelig
G, s. 22 icier, og fritaget sig selv for · maaskee at blive en Gjenstand for hendes Foragt,
NB34:36 maaskee at blive latterlig, · maaskee at blive forfulgt, maaskee ihjelslagen;
NB34:36 tydeligt paa tvert i Livet, · maaskee at blive latterlig, maaskee at blive forfulgt,
IC res Plads for en Forskjel som den, · maaskee at blive mindet i alle Aarhundreder, og
NB17:60 elig for lidt i Forhold til · maaskee at blive saaledes latterlig, at jeg berøves
AE, s. 538 n forstaaer det stundom, uden · maaskee at blive sig det bevidst, saaledes, at
BOA, s. 91 e, forsaavidt han, istedenfor · maaskee at blive sig selv vigtig og min Dommer
EE:102 g Du kjender dem og Du mener · maaskee at de ere saa ringe, at Du ikke kan være
NB2:37 per man sig ved, man frygter · maaskee at faae for meget at vide som fE at man
TTL, s. 414 Harpe ikke stemmes? Du pleier · maaskee at faae mere at vide, Du veed vel selv
KG, s. 58 og overtroisk søger en Pige · maaskee at faae sin tilkommende Skjebne at vide,
NB6:76 lig Forfatter – og saa · maaskee at forstyrre sig selv det. Det var mig
Oi8, s. 349 et i Aarene voxende Udkomme, · maaskee at gjøre Karriere, maaskee saa glimrende,
IC den ligefremme Meddelelse søger · maaskee at gjøre Modtageren opmærksom, saa
2T43, s. 54 tes af Ingen. Du stræbte · maaskee at glemme det, at Din Taksigelse ikke skulde
EE2, s. 251 kelte ikke var sat. Man synes · maaskee at have fjernet al Skepsis, naar man faaer
NB31:138 er den sikkreste Vei til, efter · maaskee at have haft det godt i denne Verden, at
BOA, s. 289 beleven Maade; han erindrer · maaskee at have hørt Faderen sige, at det var
EOT, s. 269 maaer at gjøre. Istedetfor · maaskee at hengive sig til Selvplagelse, som blev
NB22:25 knemlig mod Gud, ved stundom dog · maaskee at indbilde sig at det kunde tjene lidt
Brev 175 ng af Din Geburtsdag. Du troede · maaskee at jeg havde glemt den og Dig; deri tager
NB34:36 anstrenges i Primitivitet, · maaskee at komme betydeligt paa tvert i Livet,
LF, s. 28 r gjorde sig Haab om dog ogsaa · maaskee at komme med i Betragtning. Saa maatte
SLV, s. 49 t Comiske i Elskov, ventede I · maaskee at komme til at lee, thi I ere alle lattermilde,
AE, note ke færdigt, det imødeseer · maaskee at kunne tage en sand Videnskabsmands møisommelige
FV, s. 26 daander, det er, han vedbliver · maaskee at leve, men aandløst. Er – for
NB26:68.b tør ikke udsætte Dig for · maaskee at lide Mangel o: s: v: / Om mig selv.
Brev 122 , hvad jeg har lært, og · maaskee at lære Mere. I denne Henseende tillader
IC, s. 51 bespottes Dag ud og Dag ind, · maaskee at miste Livet. Det var menneskeligt (
NB24:127 ot at absolvere sine Examina og · maaskee at studere, men forresten vel vogtet sig
SLV, s. 126 Valts! Saa foretrækker Du · maaskee at undgaae hendes Selskab, o! selv om den
TSA, s. 76 n. 2) Fremdeles opnaaer han, · maaskee at virke opvækkende ved sin uskyldige
NB34:13 g hver især præsterer · maaskee atter 10, bestandigt under den Formel,
KG, s. 172 t andet Menneske, saa kan han · maaskee atter blive min Ven. Og det er ikke langtfra,
AE, s. 330 sub specie æterni. Man vil · maaskee atter her indsee Rigtigheden af at bruge
EE1, s. 233 der er Intet. Senere vil han · maaskee atter komme til at tænke herpaa, naar
EE2, s. 279 et. Han vil i denne Henseende · maaskee atter løbe vild. Æsthetikeren vil
AE, s. 572 taler saaledes, hvad han dog · maaskee atter selv vilde finde upassende om jeg
NB27:21 o, og dette trængte jeg · maaskee atter til at mindes om, at mindes om, at
4T43, s. 113 vad der fandtes, det fandtes · maaskee atter ved den fjerde: det, hvad den søger,
3T44, s. 263 elige Betingelser, kunde det · maaskee atter ved en Misforstaaelse synes, at den
PS, s. 241 være Digteren, da vilde Du · maaskee atter vredes. Er der da ingen Digter, naar
NB6:44 ke i Verden. Sagen er, jeg er dog · maaskee baade for svag og for blød og for meget
AE, s. 563 ldige og tilladelige, men dog · maaskee baade forsmaaede og miskjendte Fornøielse
NB11:79 – maaskee, hvo veed, · maaskee baade skyldte han en Anden mere end man
JC, s. 32 e var afsluttet; det kunde jo · maaskee bag efter vise sig, at Begyndelsen slet
BI, s. 224 nhøre denne Bøn, og det · maaskee bagefter vil vise sig, at det ingenlunde
Papir 365-5.b r p. 11 / Videnskab kan man · maaskee banke ind i et Msk, men det Ethiske maa
Papir 368-4.c bsolut. / Videnskab kan man · maaskee banke ind i et Msk; men allerede i Forhold
KG, s. 24 ndet Menneske, hvis Kjerlighed · maaskee bar ringere Frugt, var kjerlig nok til
NB2:79 den vise sig. Saa falder det · maaskee Barnet tungsindigt ind, om man dog ikke
Oi6, s. 264 noget svagt, og han lader sig · maaskee bedaare af, at det sammenlignelsesviis
Papir 440 færdige Gud; en Qvinde, · maaskee bedaaret ved Smiger, maaskee endog forført
IC, s. 22 faaet ham i Tale, maa man dog · maaskee bede ham længe; og naar man har bedet
2T43, s. 46 at overbevise ham, Du vilde · maaskee bede og besværge ham, at opfylde Dit
CT, s. 296 or Øie. O, der ere De, som · maaskee bede, at det maatte forundes dem at see,
NB4:25 de for Øie. O, der ere de, som · maaskee bede, at det maatte forundes dem at
OTA, s. 262 Planter frem, der synes det · maaskee bedre at forstaae, at de voxe; men derimod
EE2, s. 311 tes at fuldkomme det, han vil · maaskee bedre end de selv indsee, hvor skjønt
JJ:347 have Øren. / NB. Dette lod sig · maaskee bedre gjøre med en saadan Individualitet
AE, s. 341 tsigende. Men saa gjør man · maaskee bedre i at spørge Spekulationen hvad
NB2:237.a aabets Tilblivelse. / benyttes · maaskee bedre i en af Talerne i Lidelsernes Evangelium
NB12:178 der i Henseende til en dog · maaskee bedre Mulighed sad lærende ved mine
NB12:13 taaende«; og man er · maaskee bedre tjent med kraftigt at opretholde
NB10:131.b odt være blevet hjemme, ja · maaskee bedre, at da ikke Dit Besøg har været
Papir 254 r, – ja vel, det var · maaskee bedre, at de vare borte, men man vilde
SLV, s. 436 skjuler Noget for mig og er · maaskee bedre, end Du synes, men dette være
SLV, s. 323 menter og 16 Grunde; det var · maaskee bedre, især med Hensyn til de Dannede
NB12:53 gjøre. Dog er en ny Pseudonym · maaskee bedre. / Det er et sandt Ord af Luther,
NB18:63 smisse en Umulighed gik det · maaskee bedre. / Duekræmmeren veed, at om han
CT, s. 184 ldige, den Elskelige, og dog, · maaskee bedrog Menneskene Dig troløst; muligt,
YTS, s. 268 ikke de Mennesker, hvilke han · maaskee bedrog, der sloge ham for Brystet og sagde
FP, s. 24 r den hele Udvikling, kunne vi · maaskee bedst betegne den som en Generalforsamling
BOA, s. 253 egelske Philosophie, der dog · maaskee bedst egner sig for Residentserne. Saaledes
TS, s. 48 rings-Væsenet udgaae de dog · maaskee bedst fra Publikum; men at en religieus
EE2, s. 310 le for sig selv, gjorde han · maaskee bedst i at lade det være, da han vil
EE1, s. 64 jeg egentlig mener, vil man · maaskee bedst indsee, naar jeg viser Forskjellen
NB24:41 ligere Journal fortælles · maaskee bedst saaledes, at Slutningen lyder: /
NB3:42 ( det Glimtende) belyses den · maaskee bedst thi en streng Udvikling af visse
NB22:90.a elige Alvor. / / / a Gjøres · maaskee bedst til Skriftetaler, med stærk Benyttelse
NB18:21 Χsti Indtog gaaer dog · maaskee bedst ud. / Sandt nok, der staaer ikke,
Brev 199 og Enhver eller hver Dag? · Maaskee bedst ved, i disse Par Ord at give Dig
G, s. 70 ldenborre? – Eller er det · maaskee bedst, at glemme det Hele? At glemme, jeg
SLV, s. 139 igere udføre, her var det · maaskee bedst, at see os lidt om, at standse et
OTA, s. 129 betegne Veien, Fortrydelsens · maaskee bedst, thi den flygtigt Reisende, der farer
CT, s. 176 Tempel og hører – og · maaskee bedømmer Foredraget. Og hvorfor vil
BOA, s. 211 en aabenbaret Lære. / Dog · maaskee befinder ( Hegelianeren, senere Apostelen)
NB35:20 Omsorg for Mskene, de have · maaskee befrygtet, at de ved at tale om, at Forholdet
OTA, s. 144 et Dagligdagse. Eller de tale · maaskee begeistrede Ord, » thi Tungen er
EE2, s. 290 hende ligesom mig, og vi gik · maaskee begge istaa; men hun er en Qvinde og i
JC, s. 42 de om Sandsningen, saa kom de · maaskee begge sammesteds hen, men Bevægelsen
NB24:128 el for nogen Tid, eller han vil · maaskee begynde paa en anden Maade o: s: v: o:
NB11:179 ng gaaer saaledes for sig. · Maaskee begynder han ogsaa med nogle Grunde, men
KG, s. 172 bet være forbi, indtil det · maaskee begynder igjen, naar han svarer til Fordringen.
TS, s. 102 t har jeg –, at naar Du · maaskee begyndte at vaande Dig og allerede sagde
AE, s. 545 Forklaring i et Foredrag, der · maaskee begyndte i ganske rigtige orthodoxe Bestemmelser.
FB, s. 200 e glemt, og Læseren vil nu · maaskee behage at erindre, at det var for at støde
NB21:140 tomt det Hele) saa er det · maaskee behageligere for Dig at nærme Dig Gud;
BA, s. 343 n kun kan tabes, ikke som det · maaskee behager ham at ville have tabt den, ɔ:
FB, s. 191 behøvede, skulde Theatret · maaskee behøve et nyt Stykke, hvor det blev
KG, s. 70 t Du kan elske Næsten. Ak, · maaskee behøves dette end ikke at siges Dig,
SLV, s. 110 ke, paa et Theater kunde det · maaskee behøves, men det var galt fat med Menneskeligheden,
IC, s. 122 Selvmodsigelse. Lægen har · maaskee bekjendtgjort, at han kan hjælpe mig
TTL, s. 448 alle andre Tanker, og fornemt · maaskee bekymres for, at der i dette fattige og
IC, s. 156 ersom Du nogensinde bekymret, · maaskee bekymret for Din Fremtid, Dit Livs Lykke,
EE1, s. 101 disses Misforstaaelse, ville · maaskee belære os, at Zerline er en ualmindelig
3T44, s. 257 med et lignende, da vilde Du · maaskee benytte et ikke ubekjendt Vers, hvilket
NB27:8 riber den, benytter mig af den. / · Maaskee benytter han sig dog vel meget af den,
Papir 394.a mig saa kjert, at / Her kunde · maaskee benyttes som Motto det Ord af Thomas a
NB24:30 a saa jeg sagde: er det Dem · maaskee beqvemmere ved en anden Tid – svarede
NB25:109 ing. Men for hende var den · maaskee beregnet. Han begynder: disse Ord, al god
DD:29 igt lærd Udgangsøg, som · maaskee berøvede ham et lyksaligt Øieblik.
AE, s. 168 jeg ikke, de Høivise veed · maaskee Besked nok om alt dette, de er vel endog
EE2, s. 114 havde hun mere Kraft end Du, · maaskee beskæmmede hun Dig, see det har Du ikke
TTL, s. 396 han finde en Forstaaelse, som · maaskee beskæmmer ham selv. / Den Skriftende
EE2, s. 117 lleder paa Væggen. Hun vil · maaskee beslutte aldrig at udfritte Dig, aldrig
3T44, s. 277 ammede den Forhadte. – · Maaskee besteg en ny Pharao Thronen, der ikke kjendte
JJ:481 Det Begreb, i hvilket Χstd. · maaskee bestemtest differentierer sig fra Oldtiden
AeV, s. 81 tragte som mindre profitabel. · Maaskee betragter han det selv som en Opoffrelse,
AeV, s. 81 en fornuftig Mand«. · Maaskee betragter han dog Talen som en Godtgjørelse,
Papir 365-5.b af ham, hvorimod Corporalen · maaskee betræffende den Meddelelse af den lille
SD, s. 224 mellem Tilbagefaldet og det · maaskee betydelige Fremskridt i det Gode er saa
Papir 371:2 megen Primitivitet, vil · maaskee betænke, hvilken Embedsstilling, han
NB32:36 læse og høre Sligt og · maaskee beundre det som Digter-Tale – men
NB10:67 olde længere ud, vil han · maaskee beundre mig, at jeg har holdt saa længe
AE, s. 226 fremt Forhold til Læreren, · maaskee beundrede ham, maaskee lod sine Klæder
Oi7, s. 312 nu En at beraabe sig paa, og · maaskee bevirker det, at Politiet ikke kan komme
2T43, s. 46 nneskeligt om ham; Du vilde · maaskee bevæge ham ved Din Trods. At Livet var
EE1, s. 354 det meget nær. Dette vil · maaskee bevæge og røre Cordelia. Skjøndt
NB11:193 øg i hiin Retning kunde · maaskee bidrage til at give mig Afsmag for, hvad
Papir 306 det simpelt og eenfoldigt, · maaskee blev det ham tydeligt ved at grunde derover,
4T44, s. 295 se fra Gud i Himlene – · maaskee blev Døren lukket for ham. / Dog vil
3T44, s. 245 skilles de ogsaa fra Gud. / · Maaskee blev han altsaa ældre, og med Aarene
4T44, s. 315 skee stundom ikke forstaaet, · maaskee blev han, hvad endnu tungere er, modbydelig
NB30:53 ntat paa den unge Pige, som · maaskee blev hendes Død eller kostede hendes
AE, s. 565 emthed, at han ikke veed det. · Maaskee blev jeg i denne Henseende end ikke troet,
NB17:76 der blev sagt ( om det end · maaskee blev lidt bittert ved hans Heftighed, saa
OTA, s. 124 ( Prædikeren 3, 9.)! · Maaskee blev Meningen derfor tydeligere, hvis Salomo
CT, s. 114 orvirre, saa Talen om Lidelse · maaskee blev mindre frimodig, fordi den ogsaa tænkte
KG, s. 300 at kaldes Kjerlighed. Ak, og · maaskee blev Tiden, hvori der skulde ventes, saa
KG, s. 301 jeg have mine Penge«; · maaskee blev Udsigten til Foreningen med den unge
KG, s. 19 ighed kjendt paa Frugterne! Og · maaskee bleve just disse Frugter de kostelige,
NB18:94 lev ikke træt af at Folk · maaskee bleve kjede af, at det altid var Socrates
NB24:140 vil staae sig godt med Msk, der · maaskee bleve vrede, hvis han repræsenterede
EE2, s. 60 ar faldet Dig ind, saa var Du · maaskee bleven absolut enthusiastisk for denne
EE2, s. 292 de været gift, saa var han · maaskee bleven afsindig, han havde maaskee taget
LA, s. 42 ig den XIV' s Periode var hun · maaskee bleven en tvetydig Grevinde o. s. v. /
2T43, s. 46 ilfældet med Dig; Du var · maaskee bleven for gammel til at nære barnlige
CT, s. 225 troende. Thi Dette var Du dog · maaskee bleven gjort opmærksom paa, at prøve
2T43, s. 53 som andre Mennesker? Var Du · maaskee bleven saa klog, at Du fattede den dybe
NB4:100 ighed i Forhold til Χsto er · maaskee bleven større i Χstenhed
SLV, s. 40 tter hundrede Qvinder, han er · maaskee bleven ældre, har Intet fornummet, pludselig
AE, s. 149 siger lige det Samme, er det · maaskee blevet det Sindrigste af Alt. Saaledes
Brev 304 ning af et Næste, er nu · maaskee blevet et Andet – men deri er jeg
PS, s. 267 nke det; ja tilsidst kan den · maaskee blive aldeles tvetydig. Dersom, hvad vi
EE2, s. 219 at man har tabt det; det kan · maaskee blive benyttet paa en anden Maade, men
AE, s. 539 nd, netop i det Øieblik de · maaskee blive Christus for nærgaaende og ville
NB33:52 sees ganske nøie efter, · maaskee blive de berømteste historiske Skikkelser
EE1, s. 309 orestilling derom, det vilde · maaskee blive Dem umuligt i lang Tid at glemme
Brev 2 ei saa vanskelig; men den kan · maaskee blive det til den Tid jeg skal op; thi
EE1, s. 270 lines Elskværdighed kunde · maaskee blive Dig farlig; lyt til denne sentimentale
EE1, s. 180 orklare Alt, og da vilde det · maaskee blive et Anstød, hvis hun havde gjort
Oi6, s. 271 Og naar saa disse Velmenende · maaskee blive fornærmede, finder det høist
JJ:152 ligesom forfølge sig selv, og · maaskee blive gal over at han ikke kan hæve
TNS, s. 147 vistnok heller ikke; jeg vil · maaskee blive ganske overflødig, eller hvad
4T44, s. 293 hvilken Ordet taler, den kan · maaskee blive lang, thi om Veien til Graven end
EE2, s. 186 Forstand klogt Menneske vilde · maaskee blive lidt betænkelig ved en saadan
NB9:23 ikke taale. Hun kan holde det ud, · maaskee blive lykkelig, naar hun dog har Forestillingen
EE1, s. 134 i Operaen, saa kunde Svaret · maaskee blive mere tvivlsomt; hvorimod det vel
NB9:74 timod i een Forstand vil det · maaskee blive mig langt lettere, forsaavidt jeg
NB3:42 Tiden reent har glemt, vilde · maaskee blive nærende for Sygdommen: det Docerende.
SFV, note thisk Existeren. / Man vil nu · maaskee blive opmærksom paa hvad jeg tidligt
SFV, note il. – Læseren vil nu · maaskee blive opmærksom paa, hvorfor jeg endog
SFV, note er. – Læseren vil nu · maaskee blive opmærksom paa, hvorfor jeg med
SFV, note stod paa. / Læseren vil nu · maaskee blive opmærksom paa, hvorledes det der
NB17:44 id til at sunde sig, og de vilde · maaskee blive opmærksomme, medens nu min personlige
Oi7, s. 305 æstere ..... dog han kunde · maaskee blive ordineret. / At den, især i Protestantismen,
NB32:102 ære hans Tale paa Ramse · maaskee blive Professorer deri – men for
NB10:201 rer at være Forf, vil der · maaskee blive stor Ophævelse i den Anledning,
SLV, s. 367 anderledes mod mig. Hun vil · maaskee blive syg ligesom Den, der har læst
SLV, s. 52 bliver rød i Kammen, kunde · maaskee blive tragisk, men en Mand, af hvem man
Papir 490 ved Hjælp af den skulde det · maaskee blive tvivlsomt, om det ogsaa virkelig
NB31:119 afskaffede i Χstd): Du vil · maaskee blive udgriint af de Andre, forfulgt, maaskee
NB33:50 salig, at Andre, alle Andre · maaskee blive usalige! Thi det Blendværk der
NB5:14 r det nok værd at høre paa, · maaskee blive vi ogsaa saaledes hjulpne. Men ved
LF, s. 25 , er jeg lige sulten«; · maaskee bliver Barnet endog saa utaalmodigt, at
NB4:160 re Taler, Titlen er lyrisk. / · Maaskee bliver den slet ikke at bruge men i e
NB4:131 l mine christelige Taler – · maaskee bliver der Allarm i Leiren – og jeg
TS, s. 59 er der flere Læsemaader, og · maaskee bliver der just nu fundet et nyt Haandskrift:
NB25:58 være saa barnagtig; dog · maaskee bliver det bedre med Dig. / » Men«,
NB5:93 / / Et Ord til de Medlevende. / / · Maaskee bliver det dog rigtigst, at ogsaa jeg engang
Papir 515 med de Tusinder i Gage. Og · maaskee bliver det fornødent, at der kneiser
Brev 159.2 hvo veed det! – · maaskee bliver dette den første, den sidste
DS, s. 192 en Du kan prædike om Sligt, · maaskee bliver Du aldrig istand dertil; i ethvert
NB17:75 te, jeg har aflagt den for, · maaskee bliver Du ogsaa den eneste, jeg nogentid
NB34:18 Livsfaren for Idealiteten. · Maaskee bliver Forkynderen som bedaaret ved Synet
SFV, s. 12 haaber – dog hvo veed, · maaskee bliver Fremtiden blidere end det Forbigangne
BOA, s. 193 dler for Fremtiden ( naar han · maaskee bliver fritaget for Aabenbaringer og Jesu
Papir 586 t forsvinde – og saa · maaskee bliver han frelst. Det Andet er rigtignok
NB10:119 re, og han bliver veltalende. · Maaskee bliver han just derfor veltalende, fordi
LF, s. 23 han bliver veltalende – · maaskee bliver han just veltalende, fordi han er
NB2:37 maaskee bliver jeg til Ingenting, · maaskee bliver jeg endog forfulgt. Hvilken Taabelighed.
NB2:37 treg. De gaae ud i Livet og sige: · maaskee bliver jeg noget Stort, maaskee bliver
SFV, s. 32 paa Sagen, paa mig – og · maaskee bliver jeg Offeret for mit Vovestykke.
NB2:37 : maaskee bliver jeg noget Stort, · maaskee bliver jeg til Ingenting, maaskee bliver
EE2, s. 163 hele Forskjellen den, at han · maaskee bliver nedbøiet og knækket, Du derimod
G, s. 71 t han intet Navn har, dog altid · maaskee bliver Noget for Dem, og i ethvert Tilfælde
NB31:59 Candidaten er bleven Embedsmand, · maaskee bliver saa hans senere Liv en Stræben
SLV, s. 363 hun igjen til Sang? Er Visen · maaskee blot bleven en anden. / At jeg et halvt
NB4:5 ( 1 Tim: 3, 16) / Men det er · maaskee blot en historisk Efterretning. /
NB14:21 sig hans Unaade ( ak selv om det · maaskee blot er Angestens Misforstaaelse, saa man
OTA, s. 276 Forsyn for hele Livet eller · maaskee blot for den Dag imorgen; og naar han vil
3T43, s. 75 ndt? Saa manglede Forstanden · maaskee blot Mod til at troe dette, og medens den
NB4:30 n Orden) vilde sige: men dette er · maaskee blot Mundsveier, derfor maa jeg gj
SLV, s. 129 nogle Huse derfra, eller hun · maaskee blot skulde et Par Huse fra et Sted, hvor
SLV, s. 266 e, hvem en saadan Behandling · maaskee blot vilde forstyrre. Saaledes virker Muligheden
AE, s. 70 red og Tryghed, og det uagtet · maaskee Bogtrykkerdrengen og Verdenshistorien,
OiA, s. 9 man veed et Ord deraf, er han · maaskee borte. / Dog til Sagen. I denne Comoedie
TSA, s. 69 l alle slige Reflexioner, som · maaskee bortlede mit Sinds Opmærksomhed fra
EE1, s. 11 dvie Andre i den. Dit Liv har · maaskee bragt Dig i Berøring med Mennesker,
TTL, s. 429 u hinanden, og Døden vilde · maaskee bringe dem til at sande det. Saa søger
NB10:200 re Christen. Jeg kan ogsaa · maaskee bringe eet og andet Offer i det Mindre,
PPM, s. 137 Kjæde. Og dette skulde nu · maaskee bringes i Glemme, det Hele blive forvandlet
NB6:44 olde dette ud. Men derimod er jeg · maaskee brugbar til at trykke paa de Andre. Generationens,
CT, s. 202 r: har det rammet Dig, Du kan · maaskee bruge Aar og Dag inden Du bliver færdig
PF, s. 88 n borgerlige Øvrighed vilde · maaskee bruge Magten mod den formentlig Frygtelige,
Oi7, s. 301 estligheden om Aftenen, eller · maaskee bruges til Commerce og Løier. /
CT, s. 156 gninger færdige, han havde · maaskee brugt mange Aar for at faae alt Dette udgrundet
Brev 81 disse. Udtrykket var forøvrigt · maaskee brugt noget hæftigt, jeg vilde sige,
SLV, s. 440 elv en religieus Taler vilde · maaskee bryde min Fortælling lidt tidligere
TTL, s. 394 e, som krænker og spotter, · maaskee brød de sig Alle kun lidet om Tilgivelsen,
TTL, s. 394 forøget ved Enkens Taarer, · maaskee brød den Fortvivlede, som krænker
TTL, s. 394 ræder paa den Undertrykte, · maaskee brød den Mægtige, hvis Vei blev betegnet
TTL, s. 394 ev betegnet ved Forurettelse, · maaskee brød den Rige, hvis Rigdom blev forøget
TTL, s. 394 rdeelte, han den Krænkede! · Maaskee brød Voldsmanden, som træder paa
NB14:38 ygdommen til Døden« / · Maaskee burde der dog have været, som paatænkt
NB9:43 en psychologisk Iagttagelse. · Maaskee burde en Psycholog især være opmærksom
NB21:61 jerrighed og Pengebegjerlighed ( · maaskee burde han tilføiet Nydelsessyge) skjule
NB12:120 ed skulde og maatte jeg have. / · Maaskee burde hun dog til en vis Grad selv lidt
EE2, s. 148 for at være ganske som den · maaskee burde, naar man taler til en saa forstokket
AE, s. 431 ee var falske Penge, eller at · maaskee Byens Porte vare spærrede og Toldboden
NB4:117 ende, hvo Du end er, Du som · maaskee bærer timelige og jordiske Bekymringers
EE2, s. 55 æse hende Texten og derpaa · maaskee bøie sig ud over Rækværket og
EE1, s. 286 vanskeligt, har man Kone og · maaskee Børn, er det besværligt, har man
SLV, s. 69 nt forkeert, – saa blev · maaskee Ceremonien udsat. Men alt Sligt veed Mændene
BOA, s. 209 en Umulighed; derimod kan man · maaskee charakterisere dem ved at minde om et Vers
DS, s. 179 an leve af Luften, eller mener · maaskee Christendommen, at det er utilladeligt
Papir 330 som de tabte. – Den, som · maaskee critisk vragede hvad der kaldes udmærket
EE2, s. 200 igere end nogensinde, det vil · maaskee da være istand til, hvad det hidtil
KG, s. 79 lligheder, og misforstaae det · maaskee da, om Nogen, som ikke hører til deres
TAF, s. 296 e Synder for Verden, han kan · maaskee daarligen glæde sig ved, at det lykkes
OTA, s. 272 em«; eller skulle vi · maaskee daarligen sige, hvad vel mangen daarlig
NB32:104 fensivt tilværks og det · maaskee daarligt nok, hvis han med denne Maalestok
TAF, s. 281 tænker, at han er elsket, · maaskee Dag ud og Dag ind, maaskee i 70 AarDag
LA, note i naar galt skal være, vilde · maaskee Dalund have fundet det hele Optrin med
2T43, s. 35 ner. Maaskee tager jeg feil, · maaskee danner jeg mig kun en Forestilling om det
NB8:116 Rigdom, som eftergiver, saa · maaskee de 100 Penninge var mere for Tjeneren end
TTL, s. 428 es her derom, og dog er endnu · maaskee de gamle Følelser ikke ganske uddøde.
AA:1 skinner Landskabet og hører · maaskee de Helbrededes Jubelhymner. – Af
Brev 56 e finde det tilraadeligt. Og · maaskee De heller ikke vil finde det tilraadeligt
AE, s. 126 t ved at betragte; see, deraf · maaskee de mange ufrugtbare Forsøg paa at blive
NB17:26 men de meest combinerede og · maaskee de meest difficile, da den Lidende jo paa
TS, s. 59 t dygtigere Mennesker. Der var · maaskee Den ( et dygtigere, et alvorligere Menneske,
F, s. 497 dette ikke som Hexerie; skulde · maaskee den 11te Bog ogsaa være blind Allarm?«
NB16:84 ge Skrift – ja han skriver · maaskee den 11te; men han omgaaes den hellige Skrift
NB26:51 en Sophist. En ny Sophist, · maaskee den allerfarligste, just fordi jeg laae
EE:194 Time; til dem lød der nu · maaskee den alvorlige men dog ogsaa milde Stemme,
NB19:74 sens. Til Afvexling har man · maaskee den Anskuelse fryd Dig ved Livet –
JJ:389 t og den gl. Souffleur er am Ende · maaskee den bedste Figur deri. / Naar Erasmus beviser
TTL, s. 427 m forhindrede mig! Men, siger · maaskee den begeistrede Yngling, og saaledes enhver
Papir 394.e lære ham kjende / Jeg var · maaskee den Eneste her hjemme eller dog een af
NB10:96 de Andres Mening er istand · maaskee den Eneste, som er istand til at gjøre
KG, s. 223 en forlorne Søns Fader var · maaskee den Eneste, som ikke vidste, at han havde
F, s. 514 verdenen tilhænde, da siger · maaskee den Enkelte til sig selv: » lad
IC, s. 185 m, der fortier Noget, men vel · maaskee den Enkelte, der forglemmer Noget, der,
AE, s. 176 purgte om Sandheden. Eller er · maaskee den existerende Aand selv Subjekt-Objektet?
DS, s. 159 ynlighed, christelig forstaaet · maaskee den farligste Besmittelse. Derfor indskærpes
TS, s. 49 n, Uddøetheden; og denne er · maaskee den farligste. / Mod den har jeg virket,
SLV, s. 254 rfærdeligste Collisioner, · maaskee den forfærdeligste, hvis man vilde tænke,
NB22:88 tilmed er en af de Fremmeligste · maaskee den Fremmeligste paa Scenen. Og derimod
NB33:12 sagt – der bliver det · maaskee den frygteligste Forbrydelse at sige det.
NB26:33 et, og dog var dette Sidste · maaskee den frygteligste Spydighed af dem alle.
Brev 159.3 fattet en Formodning om, · maaskee den første Gang jeg nærmede mig hende,
NB27:81 hed skaanede dem, om de end · maaskee den Gang baade bade ham derom og takkede
EE2, s. 168 Er Livets Gang standset, kan · maaskee den Generation, der nu er, leve af at betragte,
BOA, s. 255 thi i Hovedstaden trøster · maaskee den hegelske Philosophie med stolt Bevidsthed,
4T43, s. 124 at tale saaledes? / Der var · maaskee Den i Verden, der mistede Alt. Da satte
4T43, s. 126 lt ( Eph. 6, 13). Ak der var · maaskee Den i Verden, der overvandt Alt, men faldt
BI, note ocrates: Jeg forstaaer Dig, men · maaskee den Indsigtsfuldeste skal have Meest af
Papir 455 Død og Pine vilde · maaskee den katholske Prælat sige, Død og
NB32:137 Mening – og dette er · maaskee den latterligste Side af Sagen, saadan
KG, s. 83 kjellighed som saadan, skulde · maaskee den Lærde være villig til begeistret
AE, s. 453 , at Tro er Umiddelbarhed, er · maaskee den meest forstyrrende, at Humor er det
NB7:75 Ansvaret. Lidelsen er i sig selv · maaskee den meest martrende for et frit Væsen,
NB22:134 Subjektivitet. / Eller var det · maaskee den objektive Lære, det Objektive der
FP, s. 21 til denne Beskyldning. Er det · maaskee den Omstændighed, at K. omtaler Pressen
NB23:183 Nar o: s: v:. / Og saa, ja · maaskee den Overordentlige allerhelst vilde bestyrke
NB14:147 nne Broder. / Saa benyttes · maaskee den Parabel om de to Brødre, af hvilke
KG, s. 83 trin iøinefaldende, skulde · maaskee den Rige være villig til at gjøre
PS, s. 299 kun hen i Veiret, og forleder · maaskee den Senere til at bestemme sig i Continuitet
KG, s. 243 et mislykkedes, saa kunde dog · maaskee den Sindssvage derved være bleven opmærksom
BI, s. 314 ere lige gode, Christendommen · maaskee den sletteste, til Afvexling behagede den
3T43, s. 89 ile i sin Modgang, da skulde · maaskee den Sorg, at Andre over hans Gjenvordighed
TAF, s. 292 han, just ved Afmagten, dog · maaskee den Stærkeste, i det sidste Øieblik
NB22:23 jeg strider om. / Og dog er det · maaskee den størst mulige Forskjel, den jeg
IC, s. 41 us har været en stor Mand, · maaskee den største af alle. Men at han har
AE, s. 138 lp af Immanentsen), danner · maaskee den verdenshistoriske Styrelse for dette
Brev 148 stillinger dermed. Du forbinder · maaskee den ydmyge Tanke dermed, at Du er saaledes,
NB17:101 d det N. T. / Eller er Meningen · maaskee den, at » Læreren« han
FB, s. 118 – Og dog sjelden nok er · maaskee den, der bliver lam og blind, endnu sjeldnere
Brev 171 mmer til Alt saa bliver Du · maaskee den, der har forandret sig meest til den
4T43, s. 159 den rette Maade, ak, der var · maaskee Den, der lærte en Anden Taalmodighed
JJ:77 odtage, end at ville give. Der var · maaskee den, der var redebon til af Kjærlighed
AE, s. 535 dens Øieblik. / Der var · maaskee Den, der, hvis han forstod sig selv i Oprigtighed,
Papir 306 elsen selv Du prisede, men · maaskee Den, Du priste salig, der havde Øre
EEL, s. 66 g ikke gjør Andet. Der var · maaskee den, hvem det faldt vanskeligere at tilgive
YTS, s. 279 mere end sin Synd. O, der var · maaskee Den, som elskede Christum mere end Fader
OTA, s. 129 ge paa den gamle Vei; der var · maaskee Den, som foer vild i Angerens Udmattelse,
CT, s. 210 gger i Tilhøreren. Der var · maaskee Den, som ganske samtykkende sagde Ja og
OTA, s. 154 or Lønnens Skyld. Der var · maaskee Den, som i Sandhed vilde det Gode i Oprigtighed;
NB6:24 blev Forholdet det: der var · maaskee Den, som jeg fik gjort opmærksom paa
4T44, s. 358 er ikke Afveien? Ak, der var · maaskee Den, som kaldte endog Forbandelsen over
NB10:197 om en Slags Nydelse; ja der var · maaskee Den, som kunde sidde og høre efter og
CT, s. 107 til det at opbygges. Der var · maaskee Den, som saadan for det Løse vil opbygges,
TTL, s. 432 stilling om sig selv. Der var · maaskee Den, som sendte de speidende Tanker ud
2T44, s. 212 saae saaledes ud, da var der · maaskee den, som utaalmodigen vendte sig bort fra
OTA, s. 323 ede Selvfornegtelse. Der var · maaskee Den, som var villig til at gjøre hvad
SD, s. 117 ahrheit. / Forord / Mange vil · maaskee denne » Udviklings« Form
SLV, s. 315 jeg forstemt, og dog vil jeg · maaskee denne Gang have en ganske anden Indflydelse
KG, s. 54 i disse Tider, ak, Mangen skal · maaskee denne Overveielse synes hverken at være
TTL, s. 395 ettedes. Derfor frygter Nogen · maaskee denne Stilhed og dens Magt, og det uendelige
IC, s. 210 pherende Kirke, forsmaaer den · maaskee denne Udvorteshed, men frembringer samme
KG, s. 270 edens » Egne«, · maaskee dens Opfinder, eller dog En, der for den
SLV, s. 357 Skud uden Sigte, et Gevær · maaskee der gik af, uden at Nogen skød. Hun
NB6:57 g stort om Χstd; det er · maaskee deres Levevei. / See, hvad mig angaaer,
NB30:49 glødende Hengivenhed, der dog · maaskee derfor altid er i Underkastelsens Form
SLV, s. 281 te skeet, menneskeligt talt. · Maaskee derfor det Religieuse heller ikke virker
PS, s. 241 havde digtet det; og var det · maaskee derfor Du kaldte mit Plagiat det lumpneste,
Papir 176 tødt op igjen, saa ned igjen, · maaskee derfor en følgende Mester kunde fortsætte
LP, s. 53 ls Kunst besidde,« men · maaskee derfor i endnu dybere Forstand istand til
AA:12 altid holdt mere af det frie, · maaskee derfor ogsaa lidt ubestemte Studium end
SFV, s. 92 Indrømmelse, og synes den · maaskee derfor saa lidet indbydende, og høres
NB:64 Indrømmelse, og synes den · maaskee derfor saa lidet indbydende: saa har den
NB:64.f a ligge under. / og høres den · maaskee derfor saa sjeldent / At troe er netop
SFV, s. 92 indbydende, og høres den · maaskee derfor saa sjeldent: saa har den det Gode,
Brev 82 en Indbydelse, saa turde jeg · maaskee deri see en rigtig Takt, et Beviis paa,
OTA, s. 288 gtsfuldere, videnskabeligere · maaskee derom, men forunderligt nok, Ingen har
BB:24 il Bevidsthed i ham – ( · maaskee dertil hele hans Vandren omkring? Man paalægger
NB2:17 et imellem os. Saa vilde han · maaskee dertil svare: det kan De ikke. Saa vilde
Brev 268 væsentlige, at de begge · maaskee derved glemme at støbe Kakkelovne og
SLV, s. 373 det Modsatte, og bliver det · maaskee derved. Kan end ikke enhver Pige gjøre
NB30:124 t det maa forandres, især og · maaskee desto hurtigere, jo taalmodigere man lider
NB7:55 og saa bliver min Trøsten · maaskee desto inderligere, næret ved denne skjulte
SLV, note men som langsomme til at tale, · maaskee desto skjønsommere glæde sig ved
Oi9, s. 373 ners Mod! – i Skjulthed · maaskee desto snaksommere. / Angrebet paa mig –
NB18:80 ilfælde bliver Trøsten dog · maaskee desto svagere, og den rette Lidende vover
Brev 291 er sig af sig selv, De vil · maaskee desuden med det Allerførste see Noget
Brev 45 endnu engang at høre ham. · Maaskee det allerede kommer til Blomstring i de
EE2, s. 118 om, og et saadant Menneske er · maaskee det allerfarligste til at friste en Qvinde.
NB27:6 dlertid – dog dette er · maaskee det allerforfærdeligste – er vel
2T43, s. 54 forstaae det. / Du forstod · maaskee det apostoliske Ord anderledes, at ogsaa
EE2, s. 194 umphere over Dig. Du erindrer · maaskee det bekjendte Eventyr af Musæus om Rolands
NB23:89 en. / I første Øieblik vil · maaskee det Bestaaende finde, at det er herligt.
NB21:141 og nu faaer at see, om · maaskee det Bestaaende vil støde ham fra sig,
Brev 81 vedet ikke troer Noget Msk. Du er · maaskee det eneste Msk. jeg har sagt det til. De
JJ:8 a kan man ikke blive lykkelig; · maaskee det er en Bedende han har nægtet Noget.
NB30:83.a fstedkommes. / Anm / Man mener · maaskee det er en Gjenvei for yderligere at faae
SLV, s. 305 hende. Og det Pludselige var · maaskee det Farligste for hende. Øvelsen er
4T44, s. 367 n et forfærdeligt Vaaben, · maaskee det fordærveligste; ja man advarer den
NB16:62 nger man ind i det Phantastiske, · maaskee det Formastelige. / Saaledes har R. Nielsen
G, s. 69 live et andet Menneske? Brød · maaskee det frem, der laae dunkelt i min Sjæl?
AE, s. 154 arer Verdenshistorien, da kan · maaskee Det han siger om Verdenshistorien være
GU, s. 333 de for Letsindighed, som kunde · maaskee det Hele blive glemt, eller Retfærdigheden
DS, s. 234 nder Himlen! / Men saa bliver · maaskee det Hele om at følge Christum efter,
EE1 for at være en Don Juan, eller · maaskee det hele; hvor han havde givet sin halve
AE, s. 206 n til en vis Grad. Men, siger · maaskee det høistærede Publikum, naar Syndsforladelsen
Papir 498 det Loven jeg forkynder; er det · maaskee det jeg vil, selv i Angest bringe Angest
Brev 57 Harnisk og med Sværd. Men · maaskee det kun er Bajazzo, der har klædt sig
TSA, s. 83 taabelige Tider er dette dog · maaskee det Latterligste, denne Yttring som jeg
NB28:45 med en Tyran. / / Det Sidste er · maaskee det lettere. / I at stride med en Tyran
NB26:112 re – og dette er dog · maaskee det meest tilgivelige; og saa, efterat
Not7:15 end til at huske, og det er · maaskee det meest vidunderlig hos Gud, at han kan
NB30:50 t veed han, førend endog · maaskee det Msk. selv ret veed det, det Msk, som
NB25:86 ig, eller: hav Taalmodighed · maaskee det nok kommer. / Ak, paa den Maade har
AE, s. 209 blive en Christen, han er dog · maaskee det nærmere end han troer; lad ham indtil
Papir 434 er en Hyrde. Maaskee. Men · maaskee det ogsaa er en Leiesvend. Thi atter her
TS, s. 81 ikke uden Taarer – dog · maaskee det ogsaa falder ham let at græde!)
NB:34 paa mig, og saa præsterer · maaskee det Overordentlige. / Dersom jeg udførligere
EE1, s. 86 ttraaer det ikke. Derfor vil · maaskee det Prædikat være det mest betegnende
NB6:94 ke som Troens Gjenstand) er dette · maaskee det Punkt hvor Christi Heterogenitet fra
NB20:50 hvorom vi bede; de sige · maaskee det Samme – men Taleren, hans Skikkelse,
AE, s. 69 n udtrykker formodentligen og · maaskee det Samme ved sin Adfærd, medens dog
NB17:71 der er Sandhed, at saa dog · maaskee det skulde lykkes med at han vilde føle
BOA, note / Anm. Læseren bemærker · maaskee det Snurrige, at han endog i sit første
SLV, s. 155 older ham fast! Eller skulde · maaskee det Sprog, den elskende Yngling veed at
Papir 392 t talrigt Publikum. / Saa kunde · maaskee det Sted af den Tale i Kjerlighedens Gjerninger
TTL, s. 395 s for Livets Spot, thi nu kom · maaskee det Store, han ønskede, nu blev han
KG, s. 119 Undskyldning – er dette · maaskee det store, mageløse fælles Foretagende,
TS, s. 76 aus! Og bliver hun det, det er · maaskee det stærkeste Udtryk for, at hun ikke
KG, s. 327 Alt er afgjort« · maaskee det tvetydigste Ord af alle, naar det i
JJ:168 staaer i den tydske Theologie: ( · maaskee det tydske Ord ikke i Forfatterens Mening
NB30:13 rog et Ord for, et Ord, som · maaskee det tydske Sprog ikke har, det Ord: Vindsluger.
KG, s. 327 netop Seirens Øieblik er · maaskee det vanskeligste, vanskeligere end noget
NB22:63 rdl. Product – det er · maaskee det Værste han kunde gjøre for sig
EE2, s. 33 Gode hos mig, kan forsvinde, · maaskee det, hvorved jeg nu fængsler den Elskede,
EE2, s. 33 r, at man ikke kan forandres, · maaskee det, jeg nu anseer for det Gode hos mig,
Papir 393 r, at jeg har gjort Mit og · maaskee Det, som faldt mig vanskeligst at gjøre.
SLV, s. 361 saadant Skridt havde jeg jo · maaskee determineret hele hendes Liv, saa hun ikke
DS, s. 192 os dem; men snarere er det dog · maaskee dette christelige Publikum, der ved Menneske-Frygt
Brev 40 Min kjære Julie; Du synes · maaskee dette er noget underligt Noget; Du tænker
Brev 204 saa dumt, saa tomt, saa flaut. · Maaskee dette ikke giver sine henfarne Forgjængere
NB19:23 ham. Naar saa langt om længe · maaskee dette Msk. er saaledes afdød fra Verden,
2T44, s. 203 Begeistring – da randt · maaskee dette Ord Dig ihu: Gud skal gjøre Fristelsen
EE2, s. 182 sten afmægtig af Angst, · maaskee dette Smiil allerede udseer hende til et
NB11:175 g Faren, og henfører nu · maaskee dette takkende til Χstus. Men den
EE2, s. 120 væge os i, saa behager det · maaskee Dig at gjøre Din digteriske Licents
4T43, s. 127 ilken Job var stedet; er det · maaskee Din Forventning, at hvis en saadan rammede
DS, s. 179 kade. / » Men er det da · maaskee Din Mening, at et Menneske kan leve af
EE:102 slige Betragtninger, er det · maaskee din Velgjørers idelige Paamindelser
Papir 495 n saa stræbte og dertil · maaskee disse forenede Millioner. / Man vil gavtyveagtigt
HH:23 llerede beruser Dig, Da faldt · maaskee disse Ord dig paa Sinde: Gud skal gjøre
4T44, s. 338 Du skal tabe den og med den · maaskee dit Mod og din Tro. Der er jo Sjelens Fare:
2T43, s. 45 n blevet stillere, da havde · maaskee Dit Sind, skjult og ubemærket, udviklet
NB21:140 orsagt, nedbøiet, da er · maaskee Dit Udtryk fattigere – men, men,
NB21:140 nker paa Gud, da blomstrer · maaskee Dit Udtryk stærkere, rigere. /
2T43, s. 45 dmattet Din Sjæl, da var · maaskee Dit Væsen blevet stillere, da havde
SLV, s. 317 at bedrage saaledes, at jeg · maaskee dog altid er lidt bedre end jeg synes.
NB7:81 ldet, o, da har man den Trøst, · maaskee dog at kunne finde blandt den menige Mand
NB32:122 kke uddøer, saa kan han · maaskee dog blive en holden Mand og komme til at
IC, s. 219 Lykke i Verden. / Imidlertid, · maaskee dog Den, vi før indførte talende,
AE, s. 513 opvakte Studerende forekommer · maaskee dog det Phænomen, at man, da man ikke
Brev 159.4 har hvor uskyldig jeg end er · maaskee dog engang overvældet Dig. Jeg skal
LA, s. 15 ikke at paamindes, men kunde · maaskee dog finde en Glæde i at mindes om hvad
Brev 17 maaskee ikke synes om – · maaskee dog fordi Du ikke kjender det. Der er en
G, s. 58 / Min tause Medvider! / Det vil · maaskee dog forundre Dem nu pludselig at modtage
NB12:58 in parenthesi bemærket, · maaskee dog først have søgt et Kald –
NB11:160 eed, tænker man, det er · maaskee dog ganske klogt. Men hvad Χstd. forpligter
Brev 81 inde har seet, saa vilde jeg · maaskee dog have sagt noget Lignende. Til Gengjeld
SLV, s. 289 ar skadet ubodeligt. Hun har · maaskee dog i sit Inderste villet stride alvorligen.
Papir 497 aatte maaskee gaae langt og kom · maaskee dog ikke ret til at gyse: lad mig fortælle
NB33:34 er, flaaer et andet Msk, er · maaskee dog ikke saa fordærvet som En, der nøiagtigt
CT, s. 219 e paa Udødelighed, han kan · maaskee dog ikke siges at foragte det høieste
YTS, s. 274 og paa den anden Side, der er · maaskee dog ingen Lidelse saa beregnet paa at martre
SLV, s. 374 il Syvende og Sidst vilde de · maaskee dog Intet kunne udrette. Hvad de saa hittede
LF, s. 44 det maa være noget Andet, · maaskee dog kun en Uoplagthed, som man ikke strax
NB27:19 e Trøst i Χstd., er · maaskee dog kun et illusorisk Forhold til Χstd.
Brev 84 fordrer det. Et Suk her, som · maaskee dog kunde betyde noget ganske Andet, kunde
NB11:147 rt forestaaende, lever saa · maaskee dog mange Aar, men haaber bestandigt Gjensynet
Brev 75 selv denne Lettroenhed kunde · maaskee dog ogsaa finde sin Undskyldning i Lidenskabens
NB11:186 t, og vel med Føie, men · maaskee dog ogsaa hvilken fortvivlet Sørgen,
SFV, s. 97 o sig selv, den Dømmende, · maaskee dog ogsaa mig, som ofte nok har maattet
NB2:129 nytte, det forbittrer blot Msk. · Maaskee dog Prædikener i denne Stiil af Tiltale
NB2:129 ber og vilde Sæder. / Det var · maaskee dog rigtigt engang at give nogle Prædikener,
EE1, s. 11 Bogtrykkeri / Forord / Det er · maaskee dog stundom faldet Dig ind, kjære Læser,
Papir 97:1 temme i dens Indre stundom · maaskee dog taler til hans Forsvar, medens han
KG, s. 115 , hvad han saa forresten var, · maaskee dog til at undskylde som Sværmer betragtet,
NB12:29 ned fra Pulpituren. Hun ventede · maaskee dog, at jeg skulde have hilst. Jeg holdt
IC, s. 176 om ham, riv Dig ud af den dog · maaskee dorske Vane, i hvilken Du er vidende om
Oi4, s. 205 saa har man draget og vil man · maaskee drage nu en nu en anden Side af Læren
DS, s. 178 r det det ogsaa, maaskee. Men · maaskee dreier dog Alt sig om Levebrødet, om
CT, s. 266 i det var Skik og Brug, eller · maaskee dreven af ganske tilfældige Omstændigheder,
NB11:204 er maaskee dumdristigere, · maaskee dristigere, maaskee et større Vovestykke;
OTA, s. 207 det Høieste – at Du · maaskee dræbte Ønsket, og blev, aandeligen,
CT, s. 162 ortil Medgang fører! / Dog · maaskee Du endnu ikke kan lade være at see Dig
TS, s. 92 n gaaer Dig saa let af Sinde, · maaskee Du endog, naar Du engang tænker derover,
NB31:136 gen Indsigelse at gjøre, saa · maaskee Du vilde henvende Dig til Hs Majestæt:
NB11:204 and uklogt. / Det Andet er · maaskee dumdristigere, maaskee dristigere, maaskee
2T44, s. 221 le om Taalmod og Forventning · maaskee dunkel, nu saa ville vi prise Anna og holde
SLV, s. 351 un ikke kan, naar hun engang · maaskee dunkelt fatter Misforholdet. – Om
NB24:102 takke, men aldrig føler man · maaskee dybere sin Elendighed og Synd end naar
TAF, s. 287 sig Gud, tværtimod den er · maaskee dybest, just naar den kommer Gud nærmest,
LA, s. 84 ee har affødt en Helt, der · maaskee dyrt nok af Guden har kjøbt sin Bestalling
G, s. 63 seet hende? Er hun bleg, eller · maaskee død, sørger hun, har hun smedet en
OTA, s. 137 ikke, hvad han gjorde – · maaskee døde han, uden angrende nogensinde ret
NB28:56 til det Sidste, om han ikke · maaskee døende skulde ville gjøre den. Derfor
NB27:78 n, og det Begjerede kommer ikke, · maaskee døer han, uden at det Begjerede kom
SFV, s. 32 mmer, staaer ikke i min Magt. · Maaskee dømmer han lige det Modsatte af hvad
EE1, s. 243 tion. Charles er overhovedet · maaskee een af de genialeste Figurer, Scribe har
EE1, s. 179 rge. Dertil kommer, hun eier · maaskee een eller anden hemmelig Note, der er af
EE1, s. 256 ak, skuer ind i Røgen, er · maaskee een eller anden Læser ubekjendt med.
Papir 460.p men derimod bliver dog · maaskee Een eller Anden opmærksom paa Χstd,
Papir 460 ndring. Derimod bliver dog · maaskee Een eller Anden opmærksommere paa Χstd.
EE1, s. 188 ende hendes Tab, snarere vil · maaskee Een eller Anden paatage sig at demonstrere
EE1, s. 202 ganske anderledes. Her vilde · maaskee een eller anden Privatdocent, der holdt
AE, s. 572 æben, begunstiget den uden · maaskee een eneste Dags Afbrydelse fra Anstrængelsen
NB21:27 t Præst: saa var der dog · maaskee een og anden Candidat, der kunde falde
Papir 371:1 det – og strax vil · maaskee Een og Anden dømme mig og finde det
BI, note eldelse af Heibergs nye Digte. / · Maaskee Een og Anden vil tage mig det ilde op,
2T43, s. 35 Spot med Andre. / Dog siger · maaskee Een og Anden: denne Tale er vel sammenhængende
F, s. 515 paa Philosophien. / Dog siger · maaskee Een: » Du er for ubetydelig, Philosophien
AE, s. 149 kker frisk væk, saa er det · maaskee eenfoldigt nok, og naar den Vise siger
SLV, s. 282 dslet paa mig. Pigen, der · maaskee eengang i Sorgens Illusion følte sig
Brev 159.6 ig. Min Personlighed har · maaskee eengang virket for stærkt; den skal
Brev 159.7 lde Dig. Min Personlighed har · maaskee eengang virket for stærkt; det skal
Brev 159 Dig. Min Personlighed har · maaskee eengang virket for stærkt; det skal
NB33:28 er der da kun i Maximum Tale om · maaskee eet Aar eller to, og Barnet er jo kun Een:
SFV, s. 53 des. Thi selv om saa var, at · maaskee eet og andet glødende Udtryk undslap
NB31:67 e 30 Aar, maaskee 10, maaskee 5, · maaskee eet, maaskee, maaskee kun een Maaned, een
BOA, s. 132 tage Sagen anderledes. Det er · maaskee efter en ret forstandig, endelig Overveielse
NB7:92 først langt om længe igjen, · maaskee efter flere Aars Forløb, naar man saa
TTL, s. 428 Ubetydeligheder. De længes · maaskee efter Forstaaelsen, men de kan ikke ret
SFV, s. 63 eg var blevet Digter, og saa · maaskee efter mange Aars Forløb kommet i Forhold
NB3:29 ogstaveligen forhaanet, bespottet · maaskee efter Skriften ( Luc 18, 32) bespyttet;
Papir 306 t Hjerte, men blev den Dig · maaskee efterhaanden saa naturlig, at det var,
EE1, s. 68 lføie en Bestemmelse, der · maaskee eftertrykkeligst viser hvad jeg mener;
AA:12 r nogen Magt over dem, at det · maaskee egenlig var en ganske anden Vei, de skulde
SD, s. 205 Tid saare godt behøve, er · maaskee egentligen det Eneste, den har Behov –
NB12:198 med dette Forhold. Hun har · maaskee egl. aldrig saa meget elsket mig som hun
Papir 476 eateret fordrer! Aha, saa er vi · maaskee egl. i Theateret naar vi er i Kirke. –
Papir 15 ιτεια · maaskee ei her betegner Borgerret, men at πολιτεια
AaS, s. 44 ten for mine Øine, jeg vil · maaskee ei være istand til at udholde den længere,
Brev 68 rer kun: » Maaskee og · maaskee ei! / » Jeg vil bemærke, hvad
FF:191 ieblikke, i hvilke han forstemt · maaskee ell. selv nedbøiet ikke kom Dig saa
SLV, s. 338 rer ud af mig selv, hvad jeg · maaskee ellers aldrig havde faaet at see, om jeg
SLV, s. 353 eg forstod mig selv, som jeg · maaskee ellers aldrig havde gjort det, men lærte
Oi6, s. 274 dem, som vel muligt, han som · maaskee ellers er Intet mindre. Men Alt gjælder
KG, s. 373 et Tjeneste-Menneske, som Du · maaskee ellers har Godhed for, har begaaet en Brøde,
NB17:13 Forhold til Χstd, var · maaskee ellers heller ikke faldet i mit Lod. /
KG, s. 168 hvorledes den slaaer selv den · maaskee ellers Indsigtsfulde, naar han formeentligen
KG, s. 168 kaben strax udruster selv den · maaskee ellers Indskrænkede, naar han formeentligen
NB30:44 Avle-Aktens Lyst. Man vilde · maaskee ellers standse, see om man ikke kunne tvinge
BOA, s. 151 dflydelse paa det Bestaaendes · maaskee ellers troe Tilhængere, det kan om ikke
SLV, s. 263 ædlere Anstrøg end de · maaskee ellers vare vante til. Men Forlegenhed
4T44, s. 373 lste mig atter fra, hvad jeg · maaskee ellers vilde have gjort, hvis jeg havde
EE1, s. 237 ldig støder paa Ting, der · maaskee ellers vilde undgaae Eens Opmærksomhed.
NB17:62 re det; og Skridtet havde · maaskee ellers været en øieblikkelig Stemnings
SLV, s. 364 i en vis Forstand Ingen, men · maaskee ellers. Det er jo dog ofte hørt, at
TTL, s. 429 rer Sygdommen; medens de dog · maaskee elske hinanden. – Var det altid Armod
KG, s. 305 virkelig kjerligt bliver. Dog · maaskee elskede Pigen egentligen sig selv. Hun
G, s. 56 ske, maaskee skjuler han Noget, · maaskee elsker han dog i Sandhed. Saa bliver vel
EE1, s. 183 n Svaghed og min Feighed. Og · maaskee elsker han mig endnu, ja det var af Kjærlighed
FB, s. 132 des med Abraham, da havde han · maaskee elsket Gud, men ikke troet; thi den, der
SLV, s. 37 ver mig Hovedsagen. Eller har · maaskee Elskov det Privilegium at være det Eneste,
NB13:42 At Skridtet, jeg gjorde, var en · maaskee eminent Klogskabs og Besindigheds, i nøiagtigste
KG, s. 279 Spisende«. Dog siger · maaskee En » det er da ikke saa underligt,
AE, s. 180 enneske, man taler med, eller · maaskee en » Spadserestok«, en kunstig
AE, s. 357 den i Uddelingen. / Men siger · maaskee En af D' Hrr. Ønskende, » en
AE, s. 372 , han er maaskee Justitsraad, · maaskee en af de andre Justitsraader, og dog er
OTA, s. 278 ( ak, Sammenligning er · maaskee en af de fordærveligste Arter Besmittelse)
NB25:49 det reent ud, og han bliver · maaskee En af hine Ulyksalige, hvem Alt lykkes
DS, s. 254 ængste – dog det er · maaskee en aldeles overflødig Bekymring, at
NB14:94 ation for Pilatus. Der bydes ham · maaskee en Anerkjendelse, som Folk synes allerede
AaS, s. 46 human nok til at dele Tabet, · maaskee en Antiqvar kjøber det brugte Exemplar,
NB6:30 at jeg var den Alvorlige – · maaskee en Apostel, hvad jeg da kun er altfor langt
IC ke, et objektivt Noget – dog · maaskee en behændig Spion, der ved Hjælp
G, s. 64 første Bestemmelse være, · maaskee en Brudekjole! At jeg ikke ogsaa kan sælge
EE1, s. 396 re en borgerlig lille Pige, · maaskee en Degne-Datter? Dersom hun er det, saa
NB20:139 kke Existentsen? / Eller er det · maaskee en Doctrin, saa vi atter lege Huus forbi
BI, s. 176 rsøgelse af den, tænker · maaskee en eller anden Læser lidt ironisk, at
IC, s. 199 der engang har levet, vundet · maaskee en eller anden stor Seier, hvis Følger
OiA, s. 10 rskere«. / Men, siger · maaskee En eller Anden, der har hørt eller læst
NB12:196.a n Vanskelighed. Og her ligger · maaskee en endnu større Ydmygelse, inden det
DS, s. 248 jerget bliver enige om, eller · maaskee en enkelt Gade bliver enig om, at det er
G, s. 96 ske her er saa vigtigt. Du vil · maaskee en enkelt Gang lade Dig distrahere af en
NB27:84 om de i Gjennemsnit ere, og · maaskee en Enkelt ganske særligen – hvilken
JC, s. 46 den Anden havde gjort det? Om · maaskee en enkelt Philosoph havde tvivlet for Alle,
BOA, s. 263 id, saa er Ens Religieusitet · maaskee en Erindring eller et abstrakt Forsæt;
OTA, s. 179 . / Saa havde den Tvesindede · maaskee en Erkjendelse af det Gode; det stod i
NB8:11 Penge ved mit Arbeide, sikkre mig · maaskee en fast Indtægt, Noget som nu vilde
EE2, s. 300 nød dens Glæder, de fik · maaskee en feilagtig Anskuelse af det andet Kjøn.
NB21:118 Existents. / Nu, saa falder det · maaskee En for svært, vel, saa seer man til,
EE2, s. 302 er om, fundet saadanne? Ere I · maaskee en Forening af Venner, der gjensidig ansee
Papir 460 men derimod faaer man · maaskee en Forestilling om Pigen; thi, siger man,
NB:57 bliver jeg Forfatter, og det endda · maaskee en Forfatter af Rang. Mit næste Ideal
CT, s. 157 l de forskjellige Tab i Livet · maaskee en Forsikkrings-Anstalt, som giver En Skadeserstatning;
OTA, s. 176 / Saa har da den Tvesindede · maaskee en Følelse for det Gode, en levende
OTA, s. 178 Eller den Tvesindede havde · maaskee en Følelse for Ret og Uret; den blussede
SFV, s. 46 saa er gjort, behøves der · maaskee en Generation for at forvinde det. /
BOA, s. 121 t kan afstedkomme og der skal · maaskee en Gigant til at standse den skadelige
SLV, s. 227 Menneske om, og den var dog · maaskee en gyldig Anelse i hendes Sjel, dette Ønske,
DD:164.a ført, ujævn og hvas Mange · maaskee en haard Tale. – Dog Du rummes jo
DS, s. 225 øver. Thi hvad er dog det, · maaskee en halv Snees Gange at have overfaldet
AE, s. 371 Udvortes. Naar et Ægtepar · maaskee en heel Uge igjennem have været i Selskab,
AE, s. 110 aheret fra Alt? Ak, her vilde · maaskee en Hegelianer rørt synke til mit Bryst,
EE:43 en ikke saa stor og saa herlig, at · maaskee en hemmelig Frygt listede sig frem, en
Papir 306 m hvilken vi tale. Var det · maaskee en Høimodighed af Dig, at Du ligesom
NB8:10 ellers er denne hans Villen · maaskee en indbildsk Idee, som intetsteds har hjemme,
FV, s. 26 ldres Afskedigelse, men vel · maaskee en inderlig Forvandling i Retning af at
AE, s. 142 evige Udspring! Hvor sjeldent · maaskee en Individualitet, for hvem det Ethiske
DD:165 ( Joh: Aabenbaring); er det · maaskee en Iteration af Jødedommen, saa at Χstd.
GU, s. 336 gjøre Regnskab, som var der · maaskee en lang Tid dertil, og saa maaskee en uoverkommelig
AE, s. 331 nes Banquerot, forestaaer der · maaskee en langt større i Aandens Verden, fordi
NB23:186 / O: s: v: / Eller var det · maaskee en latterlig Overdrivelse, da Pøbelagtigheden
SLV, s. 346 fra min Side. Men er jeg da · maaskee en Letsindig? Min hele Overveielse af hendes
OTA, s. 210 ge Forestilling! Eller Du er · maaskee en Lidende, hvem det trætter, at der
CT, s. 150 vinder han evigt. / Dog siger · maaskee en Lidende: ja, men det er dog ikke det
NB27:55 re over ogsaa dette – · maaskee en lille Ubetydelighed i sig selv, men
NB8:116 man er, jo mere krænker · maaskee en lille Uret. / Men hertil maatte svares,
Papir 431 bestemt kun en Speculant, · maaskee en literairt Næringsdrivende der speculerer
AE, note Overflødighed. / Her vil dog · maaskee en Læser erindre, hvad der i Smulerne
BOA, s. 249 re vidende om. Derimod kan · maaskee en Læser finde Opfattelsen endog meget
LA, s. 15 rladelige, at minde sig selv, · maaskee en Læser, om, hvad vi vel Alle veed
LA, s. 15 ig Enighed, at lade sin egen, · maaskee en Læsers, Tanke dvæle ved det Tilforladelige,
KG, s. 355 ingen udefter mod Gjenstanden · maaskee en meget grundig Brug af sine naturlige
AE, s. 277 eierherrer. Og dog ligger der · maaskee en Misforstaaelse til Grund for Striden
KG, s. 119 blive enige om Eet! Eller er · maaskee en Mængde Menneskers Enighed, et vist
LA, s. 21 Menneskene, eller man finder · maaskee en ny Individualitet, som man ikke ganske
NB6:54 for dem – og jeg faaer dog · maaskee en og Anden gjort opmærksom, faaer ham
BI, s. 177 ldres. – Dette kunde nu · maaskee en og anden Læser ville indrømme,
AE, s. 460 for ikke. Hvem kan det skade. · Maaskee En og Anden, der dog har nogen Religieusitet
NB23:126 lder for. For de Fleste er det · maaskee en opmuntrende Lokkemad, at ansees for
EE1, note e Stykket egentlig ende, vilde · maaskee en opmærksom Læser tænke. Thi
AE, s. 229 den som Inderlighed, saaledes · maaskee en Polemik mod Sandheden som Viden. Forordet
LA, s. 68 ghed latterlig. Derimod vilde · maaskee en politisk Virtuos være istand til
3T43, s. 76 Mangfoldighed? Eller er det · maaskee en priselig Skarpsindighed, hvis Nogen
NB20:138 stus – ah ha!, saadan · maaskee en privat Forlystelse paa et afsides Sted
Oi10, s. 412 re leiet hos Præsterne, · maaskee en Præst være med, maaskee endog
NB14:28 Og for den Sags Skyld, kan · maaskee en Qvinde, just fordi hun har færre
NB15:88 eller ikke. Men det er dog · maaskee en Redelighed af ham at sige det saa ligefrem.
Oi8, s. 347 kke lever en Prophet, saa dog · maaskee en Retfærdig, som lider for Sandhed,
G, s. 31 hvis Stemme er hans Stemme, er · maaskee en Røvercapitain. Han maa kjende sig
EE2, s. 255 ret saa dybt paavirket, havde · maaskee en saadan Begivenhed virket skadeligt paa
Brev 312 det selv. Og desuden kunde · maaskee en saadan Handling af mig synes at være
CT, s. 76 Gud at gjøre. / Vel siger · maaskee en saadan Hedning, at han er uden Bekymring.
BA, note n logiske Bevægelse, da vilde · maaskee en senere Tid forbauses over at erfare,
Brev 79 kan fængsle Dig, men vel · maaskee en Simpelhed, hvorved den tækkes Dig,
NB26:81 gjørelse. / / En i vor Tid er · maaskee en Skeptiker, fornemt overseer han Præsterne
EE1, s. 184 maaskee taget feil, var det · maaskee en Skuffelse, at han elskede mig, en Skuffelse,
NB12:191 et Større: dette er dog · maaskee en Skuffelse; men saaledes viser det sig
Oi7, s. 310 var Meenederne. Samfundet har · maaskee en Slags Anelse om, at det nok ikke hænger
BN, s. 113 Taalmod – og jeg har dog · maaskee en Slags Ret til at fordre den, thi sandeligen
DS, s. 234 rfølgelsen, det bliver saa · maaskee en Spøg? Han hjalp os selv ved ikke
AF, s. 185 f det nye Testamentes Lære, · maaskee en stor Bog, en Dogmatik, som maaskee igjen
OTA, s. 186 e skulle begrave Faderen, og · maaskee en stor Deel af deres Liv være helliget
BOA, note d en Smule Anseelse: saa vilde · maaskee en stor Deel af vor Tids Forfattere lade
SD, s. 207 n vil det. Og saaledes lever · maaskee en stor Mængde Mennesker; de arbeide
AE, note r sig til det absolute Gode, er · maaskee en stor Sjeldenhed, en Existerende, der
BOA, note ang o: s: v:. Hans Journal har · maaskee en stor Udbredthed og nu har vi Spillet
OTA, s. 152 Pigen, der har Pengene, kan · maaskee en svigefuld Elsker bedrage, saa det seer
EE1, s. 333 enske Melodi – har den · maaskee en særlig Interesse for hende. Alt dette
BOA, s. 294 og det Verdslige, der kommer · maaskee en Tid, da det naivt forekommer ham besynderligt,
NB26:62 Aarene gaae, saa kommer der · maaskee en Tid, da han ikke mere zittrer i Indtrykket
BOA, s. 294 rive ham hen, da kommer der · maaskee en Tid, hvor han utaalmodigt mener, at
NB15:93 eden. Saa forlyster han sig · maaskee en Tidlang med Tanken om Valgfriheden,
CT, s. 96 29) til Regjeringen. Det saae · maaskee en tidlang ud som skjulte Tvivlraadigheden
BA, s. 318 ghed er, er vanskeliggjort, ja · maaskee en tidlang umuliggjort, fordi Ordet først
NB30:85 t det end kan synes – · maaskee En til at sikkre sig mod Indtrykket af
Papir 460 først vil blive sinket · maaskee en to tre Aar indtil Alle faae leet af
SLV, s. 351 er jeg ikke, thi disse, hvad · maaskee en Trediemand vilde kalde Nykker, disse,
TTL, s. 398 den. De mange Forretninger er · maaskee en tvivlsom Fortjeneste, maaskee ville
NB29:105 ratlighed. / / / Saaledes kunde · maaskee En tænke sig det Hele med Χstd.
3T43, s. 97 n ikke er en god Borger, men · maaskee en Ufredsmand. Den menneskelige Retfærdighed
OTA, s. 302 Et Valg; eller er det · maaskee en Ufuldkommenhed ved det Valg, hvorom
GU, s. 336 kee en lang Tid dertil, og saa · maaskee en uoverkommelig Masse af Vidtløftigheder,
DS, s. 206 og saa tilsidst braller · maaskee en utaalmodig Forstandighed ud med Sproget
AE, s. 386 er Perlen i min Haand. Er det · maaskee en uægte Perle jeg er bleven narret
NB22:86 oredrag om Selvfornegtelse, · maaskee en verdenshistorisk Oversigt over forskjellige
KG, s. 177 a det jo være en Handling, · maaskee en vidtløftig, en vanskelig Handling;
AE, s. 516 kke troe mod Forstanden, hvad · maaskee En vil befrygte, thi Forstanden vil netop
OTA, s. 181 . / Saa havde den Tvesindede · maaskee en Villie til det Gode; thi vel har ogsaa
AE, s. 360 en evig Salighed. / Men siger · maaskee En, der sidder med Kone og Børn, i et
AE, s. 384 fyldt med Tomhed. / Men siger · maaskee En, en » alvorlig Mand«:
PS, s. 301 lod Jorden. / / / / Dog siger · maaskee En: » Det er besynderligt nok; nu
PS, s. 257 isk Bedrag. / / / / Dog siger · maaskee En: » Det er virkelig kjedsommeligt
OTA, s. 272 er føder dem. / Dog siger · maaskee En: » om ogsaa en Fugl engang imellem
CT, s. 141 sig selv at beundre saligere · maaskee end at være det Beundrede. At Beundringens
NB2:2 for har vel Dagen igaar, mere · maaskee end Dagen ellers forud for en Helligdag,
DS, s. 222 Der er en Mand, ældre · maaskee end Du, men dog saaledes, at Du kan siges
AE, s. 396 ktisk i sig selv. / Sjeldnere · maaskee end et fuldendt Digterværk seer eller
G, s. 55 , vide at stille det frem bedre · maaskee end hun selv, beundre det mere end hun
SLV, s. 356 elskede trofast, trofastere · maaskee end hun. Hvor længe jeg skal holde ud,
PS, s. 248 get Andet, Noget, som stundom · maaskee end ikke behøvede et Beviis, og i ethvert
OTA, s. 323 ændt og sær; man vilde · maaskee end ikke beundre Ynglingen, hvis han gjorde
NB29:83 at skulle angive ham – og · maaskee end ikke blive forstaaet eller troet. Og
AE, s. 165 jeg altid skal takke Gud, og · maaskee end ikke dette, thi hvis det træffer
SLV, s. 373 ulykkelig Elsker, uagtet han · maaskee end ikke er det, ja at sætte en Ære
G, s. 33 g i Alvor. Ja medens Kunsten da · maaskee end ikke er Individet alvorlig nok, kan
PS, s. 263 n begeistrede Taksigelse, der · maaskee end ikke er uden Taarer og ikke uden at
2T44, s. 190 dog kun tabt for dette Liv, · maaskee end ikke for stedse, og selv om dette skete,
BN, s. 116 ngt fra at være det, at jeg · maaskee end ikke hele mit Liv bliver færdig
KG, s. 238 dragnes Kjerlighed, saa denne · maaskee end ikke kan lade være at elske ham,
NB25:96 le Χstne, ja, hvad der · maaskee end ikke naaedes i den første Χsthed,
NB27:79 igt Punktum, at Forfatteren · maaskee end ikke selv har følt dets hele Betydning;
4T44, s. 293 urligt, saa naturligt, at Du · maaskee end ikke selv i Hjertet ret havde Tillid
NB4:21 t er min Overbeviisning, hvad han · maaskee end ikke selv vilde paastaae, det er min
3T44, s. 257 med Timeligheden, og holder · maaskee end ikke ud med denne. Om Ens Liv end gaaer
KG, s. 23 mme ham; men den Kjerlige skal · maaskee end ikke være vidende derom. Det maadeligste
KG, s. 255 skee ikke selv, han mærker · maaskee end ikke, at Sproget spotter ham, thi han
AE, s. 434 ligger saa nær, nærmere · maaskee end Mangen troer: at man gjorde et midlertidigt
DS, s. 192 heftigere, mere lidenskabeligt · maaskee end noget Sandheds-Vidne har kæmpet
BOA, s. 287 var om det end er farefuldt · maaskee endda bedre for Børnene, thi det giver
NB:101 egenhed med mig. Nu ville de · maaskee endda gjerne sige, hvad de ikke før
AE blandt de Dannede i Christenheden · maaskee endda ikke bliver saa stort; maaskee, thi
AE, s. 334 nderlige Phænomen, hvilket · maaskee endda ikke er saa sjeldent i Christenheden,
NB12:157 vil ene forskjellige Kredse som · maaskee endda ikke ere saa forskjellige. Paa den
NB30:60 unkt kaster et Blik ud i en · maaskee endda ikke fjern Fremtid viser sig følgende
SLV, s. 145 e forskjellige, eller ere de · maaskee endda ikke saa forskjellige! Hvad vil det
NB:211 Danske ere de feigeste Krystere, · maaskee endda ikke saa meget i Krigen, som naar
NB11:110 i Dag-Presse-Meddelelse ligger · maaskee endda ikke saa meget i, at den meddeler
Papir 455 elv. Om eller om ikke, kan · maaskee endda ikke saa nøie sees i et Land,
Papir 451 Χsten. Hver Enkelt er · maaskee endda ikke uvillig til at tilstaae, at
NB11:203 mmet ved at vove ( hvilket · maaskee endda ikke var saa priselig, i ethvert
SFV, s. 71 e en Mistanke om, at jeg dog · maaskee endda ikke var slet saa slet: saa faldt
BOA, s. 120 sig Adgang til Befordring, og · maaskee endda Intet udrette, ingen Sensation vække,
NB:187 kulde man tale, og man talte · maaskee endda langt sandere baade i Forhold til
NB22:124 beides, saa synes Geistligheden · maaskee endda nok derom; men selv er den lige saa
KG, s. 101 are saare lang Tid og saa dog · maaskee ende med den Indrømmelse, at det var
HGS, s. 198 n? Men naar saa er, kunde det · maaskee ende med, at Piben fik en anden Lyd, og
NB8:6 bekjendt om Dig, saa vil det · maaskee ende med, at Pøbelen insulterer Dig.
EE2, s. 182 ke var Roms Keiser, vilde han · maaskee ende sit Liv med et Selvmord; thi det er
Oi10, s. 408 m Andre. / Og saa kommer da · maaskee endelig et Øieblik, hvor den Magt, som
NB32:75 n og docerende Præken: om) og · maaskee ender det saa med at gaa neden om. /
NB32:137.a tryk saa beslægtet, at jeg · maaskee ender med af overdreven Ængstelighed
EE2, s. 264 var meget godmodig, vilde han · maaskee endnu engang vinke ad den stakkels Stymper
4T43, s. 121 t dem. Han mindedes dem, der · maaskee endnu erindrede ham med Taksigelse, de
FB, s. 186 Dæmoniske, da gjør han · maaskee endnu et Forsøg paa at frelse Agnete,
BOA, note lighed til at bejae yderligere, · maaskee endnu evidentere beviste, at han var i
BOA, s. 253 til Hegel, har, som den dog · maaskee endnu haves paa Landet, en alvorlig om
TTL, s. 429 oskab – og dog elske de · maaskee endnu hinanden, og Døden vilde maaskee
TTL, s. 454 kke alvorlig. Siger Døden: · maaskee endnu idag; da siger Alvoren: det være
SLV, s. 264 Hans bekymrede Erindring var · maaskee endnu ikke bleven ham en fix Idee, hvis
OTA, s. 148 erte. Dog hans Stræben var · maaskee endnu ikke i dybeste Forstand det Gode:
IC, s. 29 orte fra ham. Vel trænge I · maaskee endnu ikke til Hvile, forstaae ikke ret,
NB10:112 enen, i Msk-Verdenen, skal · maaskee endnu leve mange Aar i den Verden, hvor
NB15:122 fuldkommen saa sikker, ja · maaskee endnu mere betryggende end saa vel Catholicismen
NB33:52 forførerisk for et Msk, · maaskee endnu mere eller i ethvert Tilfælde
NB14:74 burde have, og meente sig selv) · maaskee endnu mere ironisk end som han sagde: »
NB32:16 fra Guds Synspunktet seet, · maaskee endnu mere om Middelmaadighedens sandselige
EE2, s. 56 blev altereret. / Dog Du har · maaskee endnu mere paa Din Samvittighed, lad det
TS, s. 83 . Og som et Barn begjerer han · maaskee endnu mere, dog ydmygt; og det indrømmes
EE1, s. 356 ensigtsmæssigste. Hun vil · maaskee endnu mindre troe sine egne Øren, naar
EE1, s. 364 Partiet istand, at Cordelia · maaskee endnu nærer Følelser for ham, at
NB20:46 t ublodigt Martyrium. Det er dog · maaskee endnu qvalfuldere; thi jo mere Reflexion
Papir 450 std. er slet ikke til? Eller · maaskee endnu rigtigere: Χstdommen er slet
KG, s. 349 rste Øieblik efter kan han · maaskee endnu siges at holde paa En, en Affølge
EE1, s. 156 Vor Antigone vilde jeg i en · maaskee endnu skjønnere Forstand kalde Brud,
TS, s. 46 l man let see, at man havde en · maaskee endnu større Forestilling om, at Gjerninger
KG, s. 287 il at see Næstens Feil, og · maaskee endnu større til at ville fortælle.
NB30:72 viis ikke giftede sig, sees · maaskee endnu tydeligere end af Alt, hvad der ligefrem
AE, s. 349 t stakkels elendigt Menneske, · maaskee endnu vanskeligere, fordi det saa let frister,
AE, s. 349 Kloge som for den Eenfoldige, · maaskee endnu vanskeligere, fordi hans Klogskab
Oi7, s. 292 ge« og Fortolkningen, · maaskee endog » Fuldkommengjørelsen«
Papir 431.l man da godt kunde være To, · maaskee endog » nogle Stykker« om
NB21:143 denvidere er yderst misligt, og · maaskee endog Χstd. lige stik imod, naar det
NB35:14 skheden, mod Tilværelsen · maaskee endog – imod Gud, der siger: jo Flere
Oi10, s. 412 ee en Præst være med, · maaskee endog – saa blev det Gud ganske særdeles
Oi10, s. 412 en Præst være: Kudsk, · maaskee endog – saa blev det i aller allerhøieste
NB26:86 udtrykke sin Taknemlighed i Ord, · maaskee endog ( og dette er da et reent forkeert
NB2:32.a rfattere til. / – Frugten · maaskee endog af flere Aars Arbeide. / Skal dette
AE, s. 310 lpe en Lidende; han tænkte · maaskee endog allerede, hvilken Løn dog en saadan
CT, s. 280 t, hvis Byrde Ingen saae, som · maaskee endog arbeider for at skjule den; og ikke
Papir 549 ster og mig. / Ms Mening var, ( · maaskee endog at det var Gud velbehageligt): der
EE2, s. 164 aa uden den at udrette Meget, · maaskee endog at forbause Verden ( thi jeg er ikke
NB23:93 t og bange for, som var den · maaskee endog at friste Gud, hvilket atter er Anfægtelse.
Oi8, s. 357 enhver Maade; eller Du mener · maaskee endog at handle meget ædelt, at Du ikke
KG, s. 15 g selv! Den Selvbedragne mener · maaskee endog at kunne trøste Andre, som bleve
AE, s. 66 forstaae Vanskeligheden og da · maaskee endog at overvinde den! Det gjelder nemlig
BI, s. 334 som muligt vel forsørgede, · maaskee endog at see dem vel i Jorden; i Modsætning
NB22:40 ler jo ellers den Overlegne, som · maaskee endog bedrog et andet Msk. for hans Kjerlighed:
EE1, s. 295 ar et Digterværk for mig, · maaskee endog bestemt til at trykkes, forbyder
CT, s. 287 ode, han engang valgte, eller · maaskee endog betydningsfuld ved at vælge det
SLV, s. 282 gge Dele er hende umuligt ja · maaskee endog blot at forstaae. / Det Mellemste
Brev 272 gter at bruge den, kan dog · maaskee endog blot Tanken om den have sin Betydning.
NB29:99 hine Medlevende forvirrede, · maaskee endog bringe dem til at slaae ham ihjel,
NB3:29 aa tillige være Christen, · maaskee endog christelig Præst og altsaa endog
TTL, s. 463 endinger, ja han fornærmer · maaskee endog den Alvorlige, og bliver selv ganske
LA, s. 49 den Sidstes Inderlighed er · maaskee endog den største; men dog gjelder det
NB21:60 v: – aha, saa det er · maaskee endog derfor han har Kone og Børn. Som
Papir 548 ikke det Samme, men noget Andet · maaskee endog det Modsatte selv om Ordet Talen
4T43, s. 155 em Du skyldte alt Dette, var · maaskee endog Din Fiende, som netop derfor ikke
NB31:88 – og har i denne Henseende · maaskee endog en ganske eminent Genialitet –
AE, note Maader seer ud som en Samtale, · maaskee endog en hjertelig Samtale); den er ironisk
OTA, s. 268 Selskab med de mange, eller · maaskee endog en Keiserkrone, misundt af alle de
NB22:150 er det at vide. Naar saa nogen, · maaskee endog en længere Tid er gaaet, saa siger
IC, s. 117 en Præst, en Prædiken, · maaskee endog en Prædiken udgiven efter Opfordring
SD, s. 171 gende Mand, Fader og Borger, · maaskee endog en stor Mand; hjemme i hans Huus
LA, s. 90 d. Viser der sig nu en bedre, · maaskee endog en Udmærket, saa hidses Hunden
NB29:95 vilde have været Konge, · maaskee endog En, som i Higen derefter var uheldig
SLV, s. 145 lken den Ene er en Heros, ja · maaskee endog eneste som Heros, den Anden en Stymper,
RK, s. 189 som Næringsvei, christeligt · maaskee endog er » uberettiget Næringsbrug«,
AE, s. 279 raft af en Beslutning, om det · maaskee endog er Noget, man bør gjøre? Thi
SD, s. 163 skaffe Dunkelhed. Eller han · maaskee endog er sig bevidst, at han saaledes arbeider
BOA, s. 108 m han ikke er det, dersom han · maaskee endog er uforsigtig nok til at blive snaksom,
CT, s. 59 de negte ham den, eller om de · maaskee endog ere betænkte paa at styrte ham
OTA, s. 392 andringsmand, hvis Fødder · maaskee endog ere hudløse, naar han, ømmende
SFV, s. 42 , en letsindig Fugl, et godt · maaskee endog et brillant Hoved, vittig o. s.
NB4:90 jeg endda ikke var saa ond, · maaskee endog et godt Msk. Men hiint Første
Brev 171 nge borte, saa faaer Du · maaskee endog et Skjød paa Kjolen. Ak! Ak! Ak!
NB31:69 sker, Du har kjerest, eller · maaskee endog faae dem fjendtligt vendte mod Dig,
NB24:131 den mod Corsaren. Man vil · maaskee endog finde, at jeg har gjort for lidt
AE, s. 222 pe i et Træ paa Volden, og · maaskee endog fløitede paa en uhørt Maade:
CGN, s. 156 e at udsætte sig for Fare, · maaskee endog for Livsfare. Hvor derimod Alt er
HGS, s. 198 etsindigt at troe Præsten, · maaskee endog fordi han er kongelig autoriser
Papir 440 askee bedaaret ved Smiger, · maaskee endog forført ved Ægteskabsløfte:
G, s. 56 e Ængsteligheder! Han venter · maaskee endog Forqvaklelse af sin egen Personlighed,
IC e være aldeles overflødig og · maaskee endog forvirrende, for saavidt den gav
BMT, s. 220 Nielsens Artikler, atter her, · maaskee endog fra Norge, komme i » Berlingske
NB11:161 de og forbedre sig, og saa · maaskee endog fritage ham for Straffen, ell. i
KG, s. 282 rygte for at blive latterlig, · maaskee endog frygte for, at Menneskeheden skulde
NB14:21 naar man saa med Forfærdelse, · maaskee endog først bagefter, mener paa et Punkt
IC, s. 56 efter at blive til Nar, eller · maaskee endog gaaer saavidt i Redelighed, at man
Oi3, s. 190 kee til at gjøre Carriere, · maaskee endog glimrende Carriere – rigtignok,
AE, s. 171 og i Forhold til hvilken jeg · maaskee endog har lidt Genialitet. Jeg læste
NB5:146 ingen Poeniterende, saa ville de · maaskee endog holde af mig ɔ: jeg vilde ligefrem
NB32:89 kummerlige Tilgivelse, der · maaskee endog hvis jeg ret blev frelst og blev
NB26:68 er Msk. ikke Gud. Forsaavidt han · maaskee endog i brændende Udtryk taler om at
EE2, s. 49 om eller at høre sig om ( · maaskee endog i en Avis) efter en Livsledsagerinde,
KG, s. 322 s! Aa, ja, i Verdens Øine, · maaskee endog i en Kunstners og en Kunstkjenders
SLV, s. 397 Sindssvaghedens stille Form, · maaskee endog i en Skylds Form, thi disse tvende
DS, s. 233 irkelig selv; han føres nu · maaskee endog i Fristelse af dette: virkelig at
CT, s. 183 eed Du jo, Du opløfter Dig · maaskee endog i megen Viden over de eenfoldige
EE2, s. 104 saadanne i sit Bekjendtskab, · maaskee endog i sin Midte, og er det ikke det Skjønne,
KG, s. 160 lighed, som jordisk Kløgt, · maaskee endog indbildsk af sin Skarpsindighed,
KG, s. 255 eske«, ak, uagtet jeg · maaskee endog indbildte mig, at han var Den, som
YDR, s. 115 Parti og vil virke som Parti, · maaskee endog intriguerende – naar det mod
NB24:8 slipper ganske godt igjennem, og · maaskee endog kan seire, hvad umuligt kunde skee,
BMS, s. 124 jøres Indsigelse, hvad saa · maaskee endog kunde bidrage til at gjøre Monumentet
JJ:87.a en Tanke, at det var Guds Straf, · maaskee endog lade ham faae den tungsindige Idee,
SLV, s. 123 En Ægtemand udtrykker sig · maaskee endog lidt humoristisk, naar han taler
CGN, s. 156 e gjøre uden at komme i et · maaskee endog livsfarligt Forhold til den omgivende
EE1, s. 294 r at det er oplevet, stundom · maaskee endog længere Tid derefter, saa er det
NB22:114 ham, har mere Aand end Den, der · maaskee endog lærd og speculativt har den rigtigste
BI, s. 356 der i sin Ungdom lærte og · maaskee endog lærte Andre, at Virkeligheden
AE, s. 11 et. Nævner han ham derimod, · maaskee endog med Beundring som Den hvem han skylder
NB4:13 t bestyrke de Dumme) – · maaskee endog med Livet. / Havde jeg ikke
4T43, s. 121 en havde givet, noget Enkelt · maaskee endog med større Taknemlighed, end da
NB2:104 er han mig for noget Stort, · maaskee endog meget større end jeg er: men,
NB27:87 Forsoner, min Velgjører, · maaskee endog min Ven men vel at mærke ikke
NB30:31 ides – saa har det at lide · maaskee endog noget Overtalende ved sig. /
BA, s. 407 est. Paa den Maade bliver man · maaskee endog noget Stort i Verden, gaaer man nu
SD, s. 174 me det. Dette Forbigangne er · maaskee endog Noget, som Angeren egentligen skulde
EE2, s. 46 Skjønne, der ligger heri, · maaskee endog om sin første Kjærlighed, saa
NB:7.a igt, at netop naar Nogen troer og · maaskee endog ondskabsfuldt glæder sig over,
BOA, s. 225 t indtage. Man producerer vel · maaskee endog overflødeligen, men man forlanger
OTA, s. 237 t, fordi det lykkedes strax, · maaskee endog overordentligt? Ak, saaledes siges
KG, s. 202 opdragne, o, nei de mene det · maaskee endog paa deres Viis ret godt med det.
SLV, s. 42 ikke lader sig tænke, som · maaskee endog pludselig kommer bag paa Den, der
DS, s. 171 ige miste Menneskenes Venskab, · maaskee endog reise deres Forfølgelse, hvad
EE1, s. 183 enhed, af den Skjærv, han · maaskee endog rigelig havde tilkastet mig, levet
NB:143 n ikke gjorde Faderens Villie, og · maaskee endog roste sig af, at han havde været
IC, s. 70 ikke seer ham, vil de Fleste · maaskee endog røres ved Tanken derom; men saasnart
PS, s. 271 mtidige. Dersom da en Senere, · maaskee endog rørt over sit eget Sværmeri,
NB14:88 orere al Ens Vidnen om det Gode, · maaskee endog saa frækt, at tage sig det til
AE, s. 517 thed, smiler af ham, og gaaer · maaskee endog saa vidt, at han i et Anfald af Godmodighed
TS, s. 90 ten stod dem fast; men de kom · maaskee endog sjeldnere til at tænke paa den
IC, s. 224 g latterlig, ikke blot at man · maaskee endog slog mig ihjel; men selv om jeg vilde
TSA, s. 110 Det faaer da nok Betydning, · maaskee endog stor Betydning, men det er ikke sig
SLV, s. 29 gynde, thi slaaer dette feil, · maaskee endog strax fra Begyndelsen af, saa kan
Oi6, s. 276 Men dog gyser Kirken ikke ved · maaskee endog strengere end Theatret at holde over,
AE, s. 70 lv. Denne Underfundighed, der · maaskee endog stundom lægger falsk Accent paa
NB:107 or mig, og i sit stille Sind · maaskee endog større end han vedgaaer, er det
NB30:85 være Gjenstand for Styrelsens · maaskee endog særdeles Omsorg. Aha! /
AE, s. 117 Sandhed. Man kunde da, og har · maaskee endog søgt at minde om det Græske
NB7:9 At have ham ude, svævende, · maaskee endog til at forarges, og saa at have mit
NB25:84 tvinge mig til at slaae af, · maaskee endog til at kaste mig i Armene paa ham,
OTA, s. 343 opmærksom paa, han vilde · maaskee endog troe, at det var Herren, der var
KG, s. 192 t usundt Had til Verden, som, · maaskee endog uden engang at have betænkt det
DS, s. 245 t til Maalestok, og saa blive · maaskee endog udmærkede – nemlig fordi
Papir 395.e er, hvis personlige Existeren · maaskee endog udtrykker det Modsatte af Det han
NB11:196 paa en temmelig letsindig · maaskee endog uforskammet Maade har dristet mig
TS, s. 32 ville vinde Mennesker, det er · maaskee endog Ugudelighed, i ethvert Tilfælde
Papir 541 ade beroliger Dig, at han, · maaskee endog under Navn af at forkynde Χstd,
NB21:4 clamere, og denne Declameren · maaskee endog under Taarer den vil skuffende see
NB33:9 e Lidelser til Din Skyld, saa det · maaskee endog var » Pligt« at være
ER, s. 201 men hader Politik, ja, at jeg · maaskee endog var tilbøielig til at kæmpe
AeV, s. 82 ot ved Tanken om Bogen, eller · maaskee endog ved Tanken om, at have havt Bogen
NB31:94 Forfatter, en vittig Forf., der · maaskee endog vilde faae Ug af Journalerne –
NB27:55 belighed ɔ: det vilde · maaskee endog være farligt for Dig, om Du ganske
TS, s. 41 kan bære det, Dig vilde det · maaskee endog være til Forargelse og til Fordærvelse.
IC, s. 167 temningen – ja, der har · maaskee endog været Bitterhed i den Fattiges
KG, s. 261 g, at han dog frelstes, eller · maaskee endog, at det var vor Indbildning med hans
Oi9, s. 387 til at have Profit deraf, og · maaskee endog, raffinerende, tager den Profit mere,
KG, s. 15 den! Den Selvbedragne mener · maaskee endog, ved en underlig Selvmodsigelse,
SLV, s. 316 n inderste Mening, vilde jeg · maaskee endogsaa blive anseet for klog; ved at
IC, s. 220 ven, have lært den udenad, · maaskee endogsaa declamerende foredrage den for
Papir 460.l etyde Noget, eller den bliver · maaskee endogsaa det Msk. til Gode, saa Samtiden
Papir 371:1 aledes: saa rører det · maaskee endogsaa Een og Anden, og hvorfor? Fordi
Papir 448:2 vi vende Forholdet reent om, · maaskee endogsaa forfølge vor Ret lige overfor
NB31:55 hed, komme godt igjennem Verden, · maaskee endogsaa gjøre Lykke – men Evigheden
NB14:97.d og saaledes forvænt, at han · maaskee endogsaa i en Slags dum Gemütlighed
AE, note Men bruger han vel Ord, gjør · maaskee endogsaa mange Ord? Nei, Socrates havde
TTL, s. 393 en bliver man mindre skyldig, · maaskee endogsaa retfærdig. En sørgelig Retfærdighed!
NB15:41 ledes forstaaet gjør jeg · maaskee endogsaa Skade, ved min Bestræbelse
AE, s. 222 ske kunde maaskee vide Meget, · maaskee endogsaa Systemet udenad, han kunde maaske
SLV, s. 244 som Du i mangen Andens Mund · maaskee endogsaa vilde have leet ad. Ja det er
AE, s. 411 det Sidste er det Høieste, · maaskee endogsaa være færdige med det; men
SLV, s. 370 te frygtelige Anstrengelser, · maaskee endogsaa være umuligt, med en Donkraft
NB17:99 er kommet til at sige det, · maaskee endogsaa, hvis han havde tænkt derover,
NB32:116 det var ikke sikkert nok, · maaskee endte det dog med, at det Christelige fik
EE1, s. 21 e, om B seirede, eller om det · maaskee endte med, at B gik over til As Mening.
Brev 126 andt kronede Hoveder havde · maaskee ene Christian VIII Aands-Frihed nok til
SLV, s. 413 det reent Normale forekommer · maaskee ene og alene i Haandbøger og i Foredrag
EE1, s. 56 gt, at det i dybere Forstand · maaskee eneste musikalske Sujet blev givet –
YDR, s. 111 ing at være Christen, uden · maaskee engang at have noget Indtryk af Christendommen,
SLV, s. 223 liver det da ikke for hende, · maaskee engang beruset i en Indbildningens Drøm
OTA, s. 144 lv der sagde det. Saa vaagner · maaskee engang Erindringen med Forfærdelse,
NB22:8 Msker eller af saadanne, der · maaskee engang have følt Kraft til at kæmpe,
SLV, s. 57 irrationel Størrelse, der · maaskee engang i en bedre Tilværelse lader sig
NB14:4 . / Et Ord af Thomas a Kempis som · maaskee engang kunde bruges til et Motto, han siger
EE2, s. 313 e sig med det Almene, han vil · maaskee engang opleve den Glæde, at hvad der
NB3:42 ethvert Tilfælde vil jeg · maaskee engang selv turde gjøre det, ell. maaskee
NB10:12 et. / Det om Adler kunde saa dog · maaskee engang udgives særskilt under Titlen:
EE2, s. 283 ker Følelser, i hvilke der · maaskee engang var Sandhed, da han i disse selv
EE2, s. 116 Du sympathiserer med, som Du · maaskee engang vilde stræbe efter at udføre,
TS, s. 59 esseavisen. Falder det Dig saa · maaskee engang, forunderligt nok, ind, ligesom
AE, s. 84 rende Tænkere, de vare det · maaskee engang, indtil de fandt Resultatet; fra
NB34:2 paa, fordi man er bange for · maaskee engang, om jeg saa tør sige, at komme
2T44, s. 199 gheden maaskee have Uret, er · maaskee Enhver villig til at give den Uret; men
NB10:213 a lad mig sige det som det · maaskee er – i msklig Daarlighed føler
NB12:173 denne ikke er opdagen, og · maaskee er af den Art, at den ikke sorterer under
IC, s. 220 angaaer ham selv, medens han · maaskee er af den Mening, at hvad han siger angaaer
Brev 255 der mig Noget ind, at Deres Ec · maaskee er aldeles uvidende om dette med mine Pseudonymer:
Brev 41 v hvad man i Virkeligheden stundom · maaskee er allermeest keed af, et Menneske et eventyrligt
SFV, note bt at udtrykke dette ( som · maaskee er at elske Menneskene): at Verden er god,
KM, s. 13 ing hvori Kjøbenhavnsposten · maaskee er bleven sat ved at læse hiint temmelig
CT, s. 131 Rigdom, naar Du fra Velstand · maaskee er bragt til Armod, nu vel, hvis Du vil
DS, s. 240 an maaskee lidt om Noget, som · maaskee er Christendom, man læser lidt, tænker
KG, s. 96 laring, Intet om hvad det er; · maaskee er da det at love slet Intet; maaskee er
Papir 306 nderlige altfor naturligt; · maaskee er da det, hvorom vi tale, ikke mere det
EE1, s. 311 et næstsidste Værelse, · maaskee er De uvidende om, at der er endnu et Værelse
4T44, s. 350 er da Beslutningen en anden. · Maaskee er den at spare hvad kun Armoden behøver
Brev 292 thuset i Lyngby om hiin Billet, · maaskee er den dog der, min Karl havde glemt at
NB9:27 geste. Det er tillige saa, at jeg · maaskee er den Eneste der mit Eget betræffende
OTA, s. 169 men dog er den der. · Maaskee er den ganske skjult for Verdens Øine,
PF, s. 87 rekasse til at gjøre Musik. · Maaskee er den oftere før bleven brugt saaledes,
NB5:116 te, min Smule Kraft, msklig talt · maaskee er den stor, men for Dig er den Intet og
SLV, s. 197 Fremgangsmaade, fordi denne · maaskee er den stærkest virkende. / d. 12. Januar.
KG, s. 99 g, som af alle Vanskeligheder · maaskee er den vanskeligste at overvinde. O, det
NB17:37 ig selv, tør jeg troe, at jeg · maaskee er Den, der i vore Forhold virkelig nyder
AE, s. 109 : Sygdommen blev næret. · Maaskee er denne Reflexionens Uendelighed den slette
EE2, s. 307 gter Scribe til en Løgner. · Maaskee er denne Stolthed kun en Stodder-Stolthed,
FB, note elv at lee. Men tør han tie. · Maaskee er der Adskillige, der slet ikke forstaae
Papir 479 tig til at læse i den. / Dog · maaskee er der atter her en ubevidst men saare
Not11:12 Udgave har jeg ikke seet, · maaskee er der det Hele udeladt. Men hvor, maa
Brev 254 Excellence – men ak, · maaskee er der dog Noget, som gjør, at jeg ikke
NB10:186 ell. ikke om det Andet. / Ak og · maaskee er der dog selv i min inderste Forstaaelse
OTA, s. 393 udsagt noget Tilfældigt, · maaskee er der en anden Vei, som er let, og som
NB33:27 avancere og kaldes: Stor-Martyr, · maaskee er der endnu en Classe høiere af: geheime,
SLV, s. 323 , der skal være 3 Grunde, · maaskee er der endogsaa 4. Jeg agter ikke at fratage
LA, s. 12 g ikke tilfredsstiller Tiden. · Maaskee er der Feil paa begge Sider, men atter
TS, s. 59 en dog ikke saa stor. Thi see, · maaskee er der flere Læsemaader, og maaskee
CT, s. 233 kke ganske forglemt sig selv! · Maaskee er der i denne høistærede Forsamling
CT, s. 312 en Saadan her tilstede, eller · maaskee er der ingen Saadan her tilstede: men Trøst
DS, s. 253 om, det er en Tilnærmelse. · Maaskee er der Mange, som ere i det Tilfælde,
NB30:78 taten. At tjene Staten! Dog · maaskee er der Noget i det, maaskee opfattes Staten
OTA, s. 125 un sagt, at han er forandret. · Maaskee er der nu Noget, der uroliger ham paa samme
BOA, s. 193 en betydelig Perfectibilitet. · Maaskee er der ogsaa løbet ham een og anden
NB4:118 til Gud; uden Gud Intet. / · Maaskee er der ogsaa megen Hypochondrie i den
NB26:100 til at være Bedrager, eller · maaskee er der optraadt en endnu større Bedrager,
BOA, note Journalisten vil have frem, og · maaskee er der slet Ingen der tænker der paa
4T44, s. 352 askee gik det ikke saaledes, · maaskee er der Tale om Den, der, menneskeligt talt,
Brev 139 gt Øieblik tilhører. · Maaskee er det Aarhundreder siden han sad saaledes,
KG, s. 56 en, saa er han ikke Digter, og · maaskee er det Andet, han sætter isteden, heller
AE, s. 155 ogsaa noget i Almindelighed. · Maaskee er det at døe ogsaa saaledes Noget i
NB4:78 kan ikke lade sig gjøre. · Maaskee er det atter her kun en tungsindig Tanke
AE, s. 168 ab i Kraft af det Forstaaede; · maaskee er det da ogsaa til syvende og sidst en
DS, s. 191 e Brug af Forsikkringerne, men · maaskee er det de Hørende, Verden, der staaer
Brev 252 s. Maaskee tager jeg feil, · maaskee er det Deres overlegne Dannelse, Deres
SLV, s. 292 igeoverfor hende er let nok, · maaskee er det derfor, at jeg netop nu føler
AE, s. 535 er Christendommens Situation. · Maaskee er det derfor, at selv den Indifferente
AE, s. 342 foreløbige Overeenskomst. · Maaskee er det derfor, at Spekulationen er saa
OTA, s. 169 ndt den er usynlig – · maaskee er det derfor; selv i hans offrende Døds
Papir 465 hold til Biskop Mynster. / · Maaskee er det dog det bedste, at jeg med et Par
DS, s. 237 ive sine Penge for – og · maaskee er det dog dyrt nok med de høie Præstepenge,
Brev 38 at overkomme. – Ak, og · maaskee er det dog gaaet Dem paa en lignende Maade.
NB29:66 vi haver Du forladt mig. / / / / · Maaskee er det dog ikke saa ( som der staaer i
NB6:32 maaskee skal den nu komme. Men · maaskee er det dog ingen Opmuntring jeg behøver,
NB12:12 tydende, at jeg vil svinge af. / · Maaskee er det dog ogsaa en lille Finte af Anmelderen,
SFV, note Kjøbenhavn 1847 Foraar. / · Maaskee er det dog rigtigst een Gang for alle at
SFV, note Sandhed« er. / · Maaskee er det dog rigtigst, om det end forekommer
IC, s. 32 O, menneskelige Deeltagelse, · maaskee er det dog stundom agtværdig Selvbeherskelse,
NB36:33 un sandseligt at styrke sig; men · maaskee er det egl. det man vil, og i ethvert Tilfælde
EE2, s. 97 raabe: de omnibus dubitandum. · Maaskee er det en Borneerthed af mig. Imidlertid
SLV, s. 71 lot bestandig at være det. · Maaskee er det en Concession mod Qvinden, hvilken
NB6:64 Fremstillingen af Christendommen. · Maaskee er det en tungsindig Tanke, maaske ogsaa
SLV, s. 309 hun bragt over paa sin Side. · Maaskee er det en vild Fægtning, at hun ikke
NB30:115 en christelig Sandhed, saa det · maaskee er det eneste Ordsprog af den Natur, thi
NB22:93 ind. Her ligger saa Feilen. · Maaskee er det et tilbagetrængt Ønske o:
NB26:90 Helvede – hvor mildt, dog · maaskee er det for ogsaa at undgaae denne Tankes
NB22:15 at fastholde dette Syn, thi · maaskee er det første og sidste Gang, at Du
EE2, s. 317 ig som før. / Ultimatum / · Maaskee er det gaaet Dig med Hensyn til mine foregaaende
NB24:128 des lod dette sig opfatte. · Maaskee er det Hele forresten kun en Journalist-Ubehændighed,
F, s. 516 selv, hvilken skjøn Udsigt. · Maaskee er det ikke lykkedes mig, at udtrykke mig
BOA, s. 286 geographiske Christenhed. / · Maaskee er det ikke saaledes, jeg veed Intet og
NB19:52 som noget Dømmende. Men · maaskee er det just af Medlidenhed, guddommelig
NB22:166 ust mærker det Ethiske, · maaskee er det just det Ethiskes straffende eller
NB26:84 faae sandselig Magt. / Men · maaskee er det just dette, der hovedsaglig beskæftiger
NB14:113 jernen funkler – dog · maaskee er det just for at skjule denne sin B
CT, s. 35 n er da Overflod en Bekymring? · Maaskee er det kun en underfundig Spydighed at
CT, s. 247 veed hvad det er at beundre. · Maaskee er det kun lidt af det Store jeg har kjendt,
Papir 434.b er det med Taarer – ak, · maaskee er det kunstige Taarer, i ethvert Tilfælde
G, s. 80 rede Plan, der var kløgtig. · Maaskee er det menneskelig talt Feighed af mig,
Oi10, s. 416 iger dem, en god Dag. / Men · maaskee er det mig, der feiler, mig, der, upraktisk
NB16:18 r: jeg er med i Stats-Styrelsen, · maaskee er det min Stemme, der afgjør Statens
KG, s. 96 er da det at love slet Intet; · maaskee er det mindre end Intet; maaskee advarer
BN, s. 123 være Christen. Og dog, dog, · maaskee er det muligt ved stadig Flid gjennem en
NB23:67 eer kan jo see feil – · maaskee er det netop derfor han ϰατεξοχην
NB34:34 han det udenvidere for os alle. · Maaskee er det ogsaa derfor at man saa gjerne sætter
NB15:80 Glemsel«. Dog · maaskee er det ogsaa dertil I stræbe, at ogsaa
AE, s. 97 Oceanet kan aftvætte den. · Maaskee er det ogsaa en List af Lessing at anbringe
NB11:125 jeg maaskee lidt Livslede. · Maaskee er det ogsaa en Overdrivelse i Retning
Papir 371:1 lge en anden Form, men · maaskee er det ogsaa kun en Utaalmodighed af ham,
NB29:36 ra Verden ind i Klosteret. / Nu, · maaskee er det ogsaa stundom saaledes, et saadant
Oi4, s. 209 / Dette er det Oprørende. · Maaskee er det ogsaa uden Analogie i Historien,
Papir 431.l t Forf. af Inserat veed det, · maaskee er det saa just derfor han ivrer mod det
Oi7, s. 312 med. – For det Tredie; · maaskee er det saa langt fra, at denne formeentlig
AE, s. 255 er er Docenternes Standpunkt. · Maaskee er det saa, men sæt Subjektiviteten
Papir 460 enomee være fløiten. · Maaskee er det saaledes maaskee. Men i ethvert
PS, s. 229 rk«. – » · Maaskee er det saaledes, jeg skjuler mig for Blussel.
CT, s. 137 ar denne Strid slet ikke til. · Maaskee er det saaledes, maaskee. / Dog enhver
2T44, s. 196 a hvad Du taler om.« · Maaskee er det saaledes, Talen begjerer jo ingen
NB21:121 Mynster talet saaledes. / · Maaskee er det sandt hvad Pauli har sagt –
AaS, s. 43 det er Systemet; og hvo veed, · maaskee er det Systemet, maaskee have vi allerede
NB25:109 vilken jeg gaaer til Byen. · Maaskee er det Tilfælde, maaskee. Jeg kunde
CT, s. 241 elt. / Dog er der – men · maaskee er det undgaaet Din Opmærksomhed, thi
EE2, s. 67 dlet. Ja jeg tilstaaer det, · maaskee er det urigtigt af mig; ofte naar jeg tænker
NB26:90 Læren – hvor mildt, dog · maaskee er det, for at spare sig selv, thi hvis
NB25:20.a der vilde være hans Venner! · Maaskee er dette en strafværdig Stolthed; men
F, s. 520 entlige, kun han bliver salig. · Maaskee er dette ikke mere hvad det var i gamle
AE, s. 35 gen kan være let og simpel. · Maaskee er dette ikke saa let, og som et Menneske
AE, s. 344 tninger.« » · Maaskee er dette saa, vilde jeg svare, men hvorfor
EE2, s. 181 riber en rædsom Angst dem, · maaskee er dette Smiil deres Dødsdom, maaskee
NB15:98 jenstand for Andres Medlidenhed. · Maaskee er dette Stolthed, imidlertid forstaaer
BMS, note dhed. / I December 1854. / Dog · maaskee er dette ved Biskop Mynsters mangeaarige
EE2, s. 17 eg vil tillige sige, at dette · maaskee er Din Feil. Dit Liv vil gaae op i lutter
AE, s. 95 synes at antage det Modsatte; · maaskee er dog dette Skin tilveiebragt for at give
CT, s. 148 har villet slippe det Tabte. · Maaskee er Du ( o, tag Dig iagt!) ikke langtfra
GU, s. 331 re ueens med et Menneske! Dog · maaskee er Du den Stærkere og siger om den Anden:
OTA, s. 210 Ønskets Smerte. / M. T.! · maaskee er Du træt af denne megen Talen om Lidelse
SLV, s. 380 nskabens Heltedød, da det · maaskee er en Forkølelses Feber, hvoraf man
NB17:7 at virke for den Sag. / Dog · maaskee er en saadan Forvandling af en forhenværende
KG, s. 192 for Mennesket med Verden. Ak, · maaskee er en saadan Taler bange for at anbefale
3T43, s. 96 lig Besiddelse deraf, at han · maaskee er en Tyv. Den menneskelige Retfærdighed
IC, s. 160 gere i at være Christen Du · maaskee er end jeg og saa mangen Anden: men, give
KG, s. 274 kjendte den – af Navn: · maaskee er endda de ikke saa Mange, som kjende
AE, note , den kan hitte paa. / Og dette · Maaskee er endda ikke saa hypothetisk, selv om
LA, s. 43 med Føie fordre, hvad der · maaskee er endnu sjeldnere end en glad Giver og
NB22:146 NB22:146.d.a / styrre Alt. · Maaskee er endog hele Ægteskabet en Maske, og
BOA, note Betragtning af, at Ministeren · maaskee er et adskilligt klogere Hoved end Kongen,
Papir 278 ις.), hvilket · maaskee er et af de vanskeligste Problemer i hele
NB24:158 ig for dem, at Verdens Modstand · maaskee er et Beviis for at de have Uret, at det
PS, s. 244 e med Bestemthed veed, om han · maaskee er et mere besynderligt sammensat Dyr end
BA, s. 440 rkeligt Phænomen, at der · maaskee er faa saa forfængelige og saa prikne
BOA, s. 92 t besinde sig paa, at Opgaven · maaskee er for stor. Vil en Taler lokke Mennesker,
NB22:63 l. Meget originalt! / Da det dog · maaskee er forekommet hende selv, at dette var
F, s. 519 ikke kan indlade sig med mig, · maaskee er Forklaringen af min Dumhed den samme,
AE dfærd sig forklare saaledes, og · maaskee er Forklaringen rigtig, maaskee. /
AaS, s. 46 n det er dog ikke fulde 9 Mk. · Maaskee er Forlæggeren human nok til at dele
NB32:134 e Døds-Stilhed, han som · maaskee er forvænt med at troe paa at 10,000
OTA, s. 181 Tvesindethed, naar den Syge · maaskee er gaaet ind i Badet, hvor Heden voxer,
Papir 371:1 ansees for Stolthed som · maaskee er Guds-Frygt. Det har jeg villet minde
SLV, s. 205 se imellem os. Han veed Alt, · maaskee er han den Paalideligste af Alle. Heldigviis
NB28:98 til mig, at han er min Ven. Ak, · maaskee er han endog ret tilfreds med at have handlet
OTA, s. 260 ee har den Sørgende Uret, · maaskee er han for utaalmodig, naar det forekommer
IC, s. 57 jøre at narre ham det fra, · maaskee er han i denne Henseende igjen godmodig
Papir 445 ofiterer jeg; og hvo veed, · maaskee er han inderst inde for ophøiet til
BA, s. 403 Ubekjendte, der er Skjebnen. · Maaskee er hans Angest netop allerstørst i Øieblikket
BOA, note var til Øvrighedens No 1. Og · maaskee er hele min nøiagtige Omhyggelighed
EE1, s. 372 at see til; men hun er ung. · Maaskee er hendes Indsigt endnu ikke modnet. Var
EE2, s. 114 tager Skade paa sin Sjæl? · Maaskee er hendes Svaghed Ydmyghed, maaskee troer
NB4:5 aa glæd Dig da – men · maaskee er her Ingen tilstede hvem denne Tale angaaer.
AE, s. 97 prung versucht habe ( p. 83). · Maaskee er hiint Ord: Spring kun en Vending i Stilen,
3T44, s. 253 grebet den hele Sag feil an; · maaskee er Himlens Salighed Noget, der i den Grad
G, s. 26 or Ussings Mening, og hvo veed, · maaskee er Hr. Professoren selv ikke mere af den
EE1, s. 318 un slet ikke til her i Byen, · maaskee er hun fra Landet, maaskee, maaskee, jeg
SLV, s. 249 Yttring, et heftigt Udbrud, · maaskee er hun irriteret, skjøndt jeg ikke fatter,
SLV, s. 235 vaghed og Uredelighed. Eller · maaskee er hun kommen lidt tidligere eller lidt
SLV, s. 308 aaet hen, da hun gik herfra? · Maaskee er hun løben bort i Vildelse, fortvivlet
EE2, s. 114 kke det Ædleste i hende? · Maaskee er hun svag, maaskee vil hendes Sorg gjøre
NB35:20 askee ogsaa en anden Grund. · Maaskee er hvad der bestemte dem til at tale saaledes
AE, s. 317 t være Menneske Noget, som · maaskee er høiere end at være et enkelt existerende
TTL, s. 445 askee skriver mange Bøger, · maaskee er i de høie Stillinger, naar man maaskee
EE1, s. 326 Sted, hvor hun ofte kommer. · Maaskee er jeg desuden derved kommen mit Maal endnu
NB11:204 skal bekjendtgjøre det, · maaskee er jeg een af de Faae, der behøve saa
AE, s. 155 saadan Noget i Almindelighed, · maaskee er jeg for Andre saadan Noget i Almindelighed.
SLV, s. 216 jeg slet ikke elsket hende, · maaskee er jeg for reflekteret til overhovedet
2T43, s. 35 r Noget, attraaer, begjerer, · maaskee er jeg forvisset om det Tilkommende, og
NB13:52 s eier jeg en meget sjelden Bog, · maaskee er jeg her i Byen den eneste, der eier
TS, s. 86 et Øieblik længere, · maaskee er jeg svækket, ikke mere mig selv«
NB33:12 re Den, som siger det, ja · maaskee er just derfor Faren den allerstørste.
SLV, s. 110 . Der er et gammelt Ord, som · maaskee er kommet lidt i Miscredit, det gjør
Oi6, s. 271 vil, skikkelig Velmenen, der · maaskee er langt farligere og som beregnet paa
KG, s. 196 r vi ikke fortie, hvad der · maaskee er lidet skikket til at indynde Talen i
SLV, s. 281 maaskee aldeles ufornuftigt; · maaskee er min Opfattelse af hende lagt altfor
SLV, s. 37 abeligheder og Spindelvæv, · maaskee er min Vankundighed forklarlig af, at jeg
KG, s. 99 bi, da hun netop for Glæde · maaskee er mindre opmærksom, da komme, saa mener
KG, s. 331 e allerede da, naar den Anden · maaskee er mindst betænkt paa at søge Tilgivelsen.
AE, s. 56 chhausen, et Kunststykke, som · maaskee er muligt for Speculation, thi denne uhyre
SLV, s. 36 ikke af ulykkelig Elskov? Men · maaskee er netop dette den største Ulykke; hvor
LA, s. 91 endogsaa Subskribenterne. / · Maaskee er Nogen, som tænkende sætter sig
SLV, s. 368 frelses ved en Hjælp, der · maaskee er nærmere end at jeg veed det, eller
KG, s. 86 d at give end mangen Gang Den · maaskee er og kan være, som skal modtage: da
EE2, s. 297 d. Det faldt mig stundom ind, · maaskee er ogsaa Du med indesluttet i hendes Bøn;
SD, s. 224 es kan sørge over Synden. · Maaskee er ogsaa hans Tale endnu mere skuffende,
SLV, s. 213 r som Hø, visnet imorgen, · maaskee er ogsaa jeg død imorgen! Om en Daare
NB:146 Forfatter i denne Henseende · maaskee er omhyggeligere end jeg. / Med Interpunktionen
AE, note den latterligste Situation, der · maaskee er opbevaret om ham, ( cfr. Antoninus philos
YDR, s. 112 R. ogsaa bevarer, om jeg end · maaskee er opmærksom paa Former af den, som
SLV, s. 402 ens Ruin at forenes med ham, · maaskee er Pigen klogere, naar hun mener, at hun
Oi1, s. 137 har gjort et Indtryk. · Maaskee er saa deres Tilstand omtrent denne: de
NB14:47.a jøre, om det Overordentlige · maaskee er saa overordentligt, at dets adæquate
IC, s. 42 viist, at han var Gud; om det · maaskee er saa, at endnu Aar 300 var Christus ikke
HG, s. 159 pørgsmaalet stilles: om det · maaskee er saaledes med Slægten som med Individet,
AE, s. 149 lv, noget Bedrøveligt, som · maaskee er Skyld i, at jeg øiner Opgaver, der
Papir 564 n snart blev den Lidenskab, som · maaskee er stærkest i Msket naar han da har
SLV, note ger om, at den er ophævet. · Maaskee er Systemet endda ikke saa vanskeligt at
NB30:41 i Tankestregen er Form. Men · maaskee er Tanken for kort udtrykt. Derfor lader
KG, s. 300 det, have vi endnu ikke seet. · Maaskee er Tiden, hvori der skal ventes, for kort
Papir 254 æret saa activ, som man · maaskee er tilbøielig til at troe; at fornemlig
KG, s. 36 r oprigtig, tilstaae, at det · maaskee er Tilfældet med de Fleste, at, naar
EE1, s. 103 meget Dybsindigt i, hvad der · maaskee er undgaaet de Flestes Opmærksomhed,
Brev 286 til Omnibus gaaer, hvad der dog · maaskee er undgaaet Dem, gjennem den Sætning:
CT, s. 210 ud«! O, m. T., Du som · maaskee er vant til at fordre Alt af Taleren, her
F, s. 481 estaae for sig selv, medens han · maaskee er villig nok til at trøste Den, der
SD, s. 139 r om den formeentligen Sunde · maaskee er virkelig syg. Saaledes ogsaa med den
DS, s. 191 genting, og det ovenikjøbet · maaskee er vitterligt, at Du ikke har villet opnaae
NB34:22 varende Konge er den samme, · maaskee ere de der nu leve af hiin Familie virkelig
Papir 431 en glimrende Bortgang! Dog · maaskee ere de to Sætninger han opstiller i
SLV, s. 36 øies med mine egne Tanker. · Maaskee ere disse Tanker i de Indviedes Øine
PH, s. 56 kke vist veed, om nogle af dem · maaskee ere dybsindige«, saa suspenderer
TS, s. 59 sigt til nye Læsemaader, og · maaskee ere fem Fortolkere af een Mening, og syv
AE, s. 430 muligt, at alle Mennesker dog · maaskee ere i Sandhed de sande Religieuse, fordi
OTA, s. 389 t ret fast, hvad Opgaven er. · Maaskee ere Menneskene dog ikke saa uvillige til
HJV, s. 179 Retning, medens der i Landet · maaskee ere tusindvis » Christne«,
NB15:25 dbildsk, og saa slutter den · maaskee ergo er Paradoxet Nonsens. Men hvad vilde
AE, note ndte Kunststykke vil Læseren · maaskee erindre hvad der blev fremhævet i Smulerne,
EE1, s. 104 aa Pagen, saa vil Læseren · maaskee erindre, at jeg allerede dengang, da der
Brev 223 Reitzels Forlag. – De vil · maaskee erindre, at jeg helst ønsker at modtage
AE, s. 19 / 560 / / Indledning / Du vil · maaskee erindre, min kjære Læser, at der
AE, note lorum c. XXII. / Læseren vil · maaskee erindre: naar Sagen bliver objektiv, bliver
Papir 595 standse et Jernbane- Tog; · maaskee erindrer De, at De betog mig ethvert Haab
Papir 595 an man ikke tage Afsked. / · Maaskee erindrer De, at jeg før min Afreise
BOA, note krevet – Imedens. / Anm. · Maaskee erindrer dog een og anden Læser, at
Brev 35 te Stykker forekommer, som De · maaskee erindrer, en Person ved Navn: Charles (
Brev 41 hele Verden et Stykke. Du erindrer · maaskee et af Grim̄s Eventyr. Det er som sædvanligt;
CT, s. 145 r. Hvor nær den er Dig kan · maaskee et andet Forhold oplyse. En viis Mand har
NB4:81 var i Kana at Brylluppet var ell · maaskee et andet Sted, om der var to Disciple ell.
OTA, s. 238 m dog er Dig vigtigere eller · maaskee et Bifald fra neden? Men hvis Du mener,
Brev 262 En anden Gang skriver jeg · maaskee et Brev, der udtrykker en anden Maade at
SD, s. 219 ederen afspændt, det Hele · maaskee et Chaos, hvor Kræfterne kjæmpe mod
Papir 2:1 tur end den msklige? Om ikke · maaskee et Dyrs ell Plantes? Om ikke maaske et
JJ:281 ode og priser det, man anfører · maaskee et Exempel og see det er en reen umidd.
SLV, s. 237 t Tilfælde, eller det var · maaskee et Forsøg, hun vilde vove af Omsorg
NB24:137 , og forsaavidt er der dog · maaskee et Fremskridt i at udholde hvad jeg nu
NB18:89 Men naar det er Ens Levebrød · maaskee et godt og feedt Levebrød – ja
FB, s. 141 f christelige Forældre, og · maaskee et heelt Aar har gaaet til Præsten.
NB28:60 saaledes gjerne styre og regjere · maaskee et heelt Land, og saa vil han tillige gjerne,
Oi8, s. 363 større eller mindre Kreds, · maaskee et heelt Samfund, der beundrende og tilbedende
2T44, s. 215 rend det er forbi. Er dette · maaskee et kløgtigt udtænkt Ord, »
TS, s. 101 n døer jo ikke, der ligger · maaskee et langt Liv for ham, den Afdøde. /
NB18:50 e har seiret, ja da var det · maaskee et ligefrem jordisk Gode, at være Apostel.
AE, s. 9 304. A. / Forord / Sjeldent er · maaskee et literairt Foretagende saaledes blevet
NB8:108 Forf. af de 17 Bind. Ja, han var · maaskee et meget godt Hoved, meget flittig, saa
Papir 518 g leer Ingen. Hans Tale er · maaskee et Mesterværk i Veltalenhed, den frembringer
NB7:19 over sig selv, som producerer nu · maaskee et Mesterværk, og nu noget Sludder uden
NB31:68 kee, ja eller maaskee ikke, · maaskee et Mirakel: frygtelige Tortur. /
Brev 292 ediationen? eller er dette · maaskee et nyt Mønster saa den tredie Opdagelse
FB, s. 208 op. Dette var et tilgiveligt, · maaskee et nødvendigt Bedrag. Er det noget Lignende,
BA, s. 403 ger Efterretningen, lyder der · maaskee et Ord med, hvis Betydning ingen Skabning,
Papir 368-5.a kan læres; her kunde saa · maaskee et Par Dialoger af Plato gjennemgaaes.
FB, s. 203 øvet, kan sige et Par Ord, · maaskee et Par passende Ord, men Spørgsmaalet
OiA, s. 8 vi dette lille Stykke og deri · maaskee et saa stort Bidrag til hans Charakteristik.
NB30:85 modig – saa gaaer man · maaskee et Skridt videre, og forklarer, at hans
AE, s. 143 forstaaet er Verdenshistorien · maaskee et Skuespil, et Skuespil, der maaskee varer
NB11:204 igere, maaskee dristigere, · maaskee et større Vovestykke; men derfor er
NB28:9 en er ligesom andet Mskligt, · maaskee et superlativt Superlativ af det Msklige,
YDR, s. 111 ivilægteskabet et vigtigt, · maaskee et uundværligt Middel, et nødvendigt
TS, s. 52 oversaae eller glemte dog · maaskee et vist Noget, hvad en senere, hvad især
Brev 54 ita / Høistærede! / Det vil · maaskee et Øieblik forundre Dem, naar De af
EE2, s. 174 n, der lever ethisk. Du kunde · maaskee et Øieblik fristes til at gjøre mig
Papir 459 dt for Skridt. Saa kom der · maaskee et Øieblik hvor den Kloge maatte sige
IC, s. 189 stillet. Sandt nok, det gyser · maaskee et Øieblik i ham, idet han nu seer Tingen
OTA, s. 159 dersom«. Det synes · maaskee et Øieblik som var Tvesindetheden ikke
NB28:98 vad han vilde. Selv har han · maaskee et Øieblik tvivlet om det lod sig gjøre;
AE, s. 217 været Vidne til. Hvad der · maaskee et Øieblik vil gjøre En og Anden
Oi7, s. 307 merdal og Straffe-Anstalt, og · maaskee evigt fortabes. / For det Andet. At den
Papir 556 n lang Række af Aar med · maaskee exempelløs Taalmodighed at have udholdt
SLV, s. 130 ecteret paa sig selv. Der er · maaskee faa Collisioner, hvor selv ømme Forældre
NB6:62 Tid anviist et qvalfuldt Liv, som · maaskee Faa endog blot kunde forestille sig, styrtet
Brev 254 mig, Barnet, og saa skal De dog · maaskee faae at see, at det, jeg har tænkt,
NB2:142 er prædikes ret kunde Du · maaskee faae et Indtryk som Du ikke igjen kan forvinde,
Brev 17 egyndelsen af i Lidelser, som · maaskee Faae have Forestilling om, fordi jeg har
BOA, s. 113 og anden Uvidendes Beundring, · maaskee faae nogle Tilhængere; men derved er
NB32:125 Maade. / I een Forstand er der · maaskee faae saa sociale Naturer, som jeg var det.
NB21:151 agt skarpt Mundbid paa, og · maaskee faaer den lidt knapere Kost. Hesten tænkte
NB30:83.a t spæde det med Vand og saa · maaskee faaer et uendeligt større Antal Flasker
DS, s. 171 det bliver en egen Videnskab, · maaskee faaer man det endog gjort til et Levebrød
NB32:62 lp af denne Bevægelse · maaskee faaer sagt just det den vilde, hvor det
NB28:36 ringen faaer vel igjen lidt Mod, · maaskee faaer vi endog Tyrannier – Oppositionen
EE1, s. 310 Trapperne, saa havde jeg dog · maaskee faaet at see, om det var Umagen værd
CT, s. 252 Mange have snarere · maaskee faaet megen for megen. Det, der fattes,
TS, s. 56 ere Betænkeligheder, og saa · maaskee faaet Ordet oversat rigtigt, og altsaa
EE1, s. 266 n eller anden Tilskuer kunde · maaskee falde paa, at Grunden, hvorfor hun blev
EE2, s. 32 ger Gæs Livet. Dette turde · maaskee falde vanskeligere at faae Dig til at indsee,
CT, s. 132 blik gjør Du Andre rige. / · Maaskee falder det Dig tungt saaledes at blive
CT, s. 42 med, og hvad der ikke er hans. · Maaskee falder det Dig vanskeligere at forstaae
EE1, s. 174 ere Navn, eller et Navn, der · maaskee falder ham naturligere. / 1. Marie Beaumarchais
NB21:121.a jeg dog, og det havde ellers · maaskee faldet mig vanskeligt at finde en Leilighed.
Brev 84 Danske det øieblikkeligt. · Maaskee faldt det Een af dem ind at skrive hjem,
IC, s. 246 ndt det Umagen værd, eller · maaskee fandt det for stort et Offer at bringe,
KG, s. 70 dette end ikke at siges Dig, · maaskee fandt Du i Verden ingen Elsket, ingen Ven
Oi3, s. 198 r være nogle Faae, som dog · maaskee fandt et Kald til at forkynde Christendom.
CT, s. 165 hed i denne skjønne Konst! · Maaskee fandt han det ogsaa selv i Begyndelsen
OTA, s. 156 an ikke, hans Mod var brudt; · maaskee fandt han heller ikke hvad han nu søgte
SFV, s. 49 ndsigtsfuldere i sin Tid dog · maaskee fandt lidt overdreven: nu, i 1848, nu,
Papir 457 r auctoriserede Psalmebog. · Maaskee fandtes den ogsaa i den engelske Psalmebog.
AE, s. 124 e videre, om hvor sjelden den · maaskee fandtes mellem Præsterne! Er dette nu
NB14:114 re besværligt, Uleilighed, · maaskee Fare. Hvilken dobbelt Sviig. / Jeg har
TTL, s. 422 ler den Foresatte altfor godt · maaskee fatter, at Tjenesten først og fremmest
NB:215 l en Saadan, et enkelt ringe · maaskee fattigt Msk – jo vist; hvad bryder
NB7:92 an skaaner sig selv, at man svagt · maaskee feigt skaaner sig selv, at man da ikke
LF, s. 19 rste Øieblik hører Du · maaskee feil, og Du hører det larme. Dersom
KG, s. 262 netop den Ukjerlige, som dog · maaskee fik Ret i hvad han smaaligt, misundeligt,
OTA, s. 272 m nogen Forskjel; at den ene · maaskee fik rigeligt, den anden knapt; den ene
CT, s. 153 givet ham Texten, saa kan han · maaskee finde Brug for dem og bedre forstaae Themaet.
SLV, s. 276 rligere. En Trediemand vilde · maaskee finde det betænkeligt, at jeg, der kan
IC, s. 122 g til en Læge, saa kan han · maaskee finde det fornødent at foreskrive en
EE1, s. 133 rmere Overveielse vil man · maaskee finde det ganske i sin Orden og her see
NB29:37 st læste dette, saa vilde han · maaskee finde det smukt, herligt, – og det
EE2, s. 287 de vare gifte? Dette vilde Du · maaskee finde ganske i sin Orden, og den eneste
NB12:94 frygteligste Straf, saa skal han · maaskee finde sig deri. / Saaledes maa man vistnok
Brev 145 en udebliver, saa vil Pigen dog · maaskee finde sig saa tilfreds, at hun vil ansee
Papir 371:1 skulde være, vilde De · maaskee finde, at der dog var nogen Alvor i Foredraget
G, s. 91 Et foreløbigt Geni vil · maaskee finde, at Undtagelsen gjør sig altfor
EE1, note ene). / En anden Udvei lod sig · maaskee finde, naar man lod Emmeline faae den Idee,
NB27:19 er uden derfor at afdøe. · Maaskee finder han ogsaa en vis Trøst i Χstd.
CT, s. 166 ge Læger, faaer en ny, der · maaskee finder paa noget Nyt, som et Øieblik
BOA, s. 242 ed at rode op i gamle Papirer · maaskee finder saadanne korte Sætninger, hvis
AE, s. 119 nens Beboere, maaskee – · maaskee finder Systemet ogsaa først der sine
SLV, s. 43 leer alle Mennesker, jeg med. · Maaskee finder Tilskuerne det Komiske i, at Kakkadue,
NB4:114 r Guds-Forholdet, og det har man · maaskee fjernet sig endnu mere fra. En maadelig
SLV, s. 255 maaskee viis og saa maaskee, · maaskee fjottet. En saadan Existents er aldeles
Papir 459 der kan saa blive Træk, · maaskee Flamme, maaskee Ildløs, maaskee kan
SFV, note ten – Eller var skrevet · maaskee flere Aar før anden Deel; og det forholder
2T43, s. 55 u havde meent det. Den traf · maaskee Flere end Dig, og dog var Du jo den Skyldige,
EE2, s. 80 for det Rigtige, man gjør · maaskee flere Forsøg; naar det ikke vil hjælpe,
JJ:311 ing saa omhyggeligt som muligt og · maaskee flere Gange begynder forfra; men mon det
SLV, s. 246 thi saa var der dog een, ja · maaskee flere mindre. Og dog er det et Redningsforsøg.
OTA, s. 326 e. I Begyndelsen nævne vi · maaskee flere, at Valget kan staae i Forhold til
IC, s. 65 uligt, at En og Anden af dem, · maaskee Flere, nysgjerrigt har indladt sig med
EE:190 i et lykkeligt Øieblik og · maaskee flygter fra Dig, naar Ængstelserne formørke
OTA, s. 385 af Røveren, han rørtes · maaskee flygtigt, men fortsatte alligevel Gangen
OTA, s. 284 en saa ere disse jo dog til; · maaskee flyver den bort, langt bort til fjerne,
NB2:37 blive korsfæstet. Man frygter · maaskee for at faae at vide, hvilket Beviis for
4T43, s. 150 ver ikke for Guds Skyld, men · maaskee for at frikjøbe Dig fra hans Bønner.
LF, s. 43 lien og Fuglen ere eenfoldige, · maaskee for at føle, at Du er Menneske, bliver
BOA, s. 241 gsløse smaae Sætninger, · maaskee for at give Læseren Leilighed til at
SD, s. 241 r dog at foretage sig Noget, · maaskee for at gjøre Ende paa den Kjedsommelighed,
NB29:86 r et Forræderie mod Gud, · maaskee for at gjøre mig Sagen lettere; og am
KG, s. 21 ee med lunefuld Forkjerlighed, · maaskee for at løskjøbe sig, maaskee med
KG, s. 182 ville dvæle ved sig selv, · maaskee for at see, hvor langt den var kommen,
SLV, s. 431 erre, istedenfor hvilket Een · maaskee for at tale endnu religieusere ( som laae
EE2, s. 29 m en Succession af Momenter ( · maaskee for at vise Forskjellen mellem Aandens
F, s. 494 diken høit for sig selv og · maaskee for dem, der tilhørte ham nærmere,
NB34:28 l. Lønligt gyser man dog · maaskee for den Sandhed, at man selv ikke er Χsten,
EE1, s. 171 g et Ark Papiir, saa har det · maaskee for den umiddelbare Iagttagelse intet Mærkværdigt,
PPM, note Klare, Factummet, Punctet, det · maaskee for det Bestaaende Afgjørende: fra Prædikestolen
FB, s. 154 denne Qval? forbeholdt Du den · maaskee for Dig selv? som den Elskede, hvis Navn
PF, s. 88 har rost og udødeliggjort, · maaskee for dog ved at rose Nogen desto bedre at
BOA, s. 210 undom mærker han sig Noget · maaskee for en anden Gangs Skyld til eget Brug,
IC, s. 66 s for en latterlig Særhed, · maaskee for en Forbrydelse. / Og – hvad der
NB13:84 løiels-Mave, Ridderkorset, og · maaskee for en Fuldstændigheds Skyld i Haanden
NB25:110 ne. Saa maa der da – · maaskee for en Skams Skyld! – gjøres lidt
OTA, s. 154 et Gode? Ja, engang imellem, · maaskee for en Skams Skyld, som man siger. Skrømtet
Brev 3 aneds Udgang i det Sachsiske og som · maaskee for endeel bliver en Fodreyse, desaarsag
NB12:148 il det Christelige – · maaskee for Ens Døds Skyld; men forresten ifører
NB30:60.a lagiat. Men her vilde man dog, · maaskee for første Gang, gjøre H. Uret ved
DS, s. 226 knæler for mig. Er det da · maaskee for haardt, at sætte Livsstraf paa Tyveri
PF, s. 87 e at præstere præstanda, · maaskee for hele mit Liv, eller dog for længere
KG, s. 84 ons Anseelse, det frister Dig · maaskee for hendes Skyld. Men naar Du gaaer med
4T44, s. 291 aaber den Nødlidende det, · maaskee for i Forbigaaende at trøste ham, maaskee
NB8:17 til at lide ( ɔ: vove), · maaskee for ikke at friste Gud: saa kan Tilværelsen
NB28:6 at offres. Vi Andre skaanes · maaskee for Lidelser, i ethvert Tilfælde for
NB10:191 en al Flid« er dog · maaskee for lidet sagt, thi jeg gjør mig megen
KG, s. 145 Der er noget Vidunderligt og · maaskee for Mangen noget Underligt, noget Ubegribeligt
NB11:203 ere har handlet, dog ogsaa · maaskee for meget i Tillid til hvad min egen Klogskab
NB10:192 e, og at jeg havde den, skiulte · maaskee for mig, at jeg dog egl. var Digter, nu
NB11:122 ede mig for længere Tid · maaskee for mit hele Liv efter en bestemt Maalestok,
EE1, s. 108 bning, en Familie-Afgud, der · maaskee for nogle Cousiners taagede Sentimental-Blikke
G, s. 55 eller er mit kløgtige Hoved · maaskee for opfindsomt! Elsker han virkelig Pigen,
NB17:103 e at døe. Du holder det · maaskee for overflødigt, at lære, hvad man
NB36:13 ger kun Latteren, om Præsten · maaskee for Penge da der er bestilt » fiint
CT, s. 136 / Dog saa ansees denne Strid · maaskee for saa hellig og alvorlig, at den af den
KG, s. 83 ndt Menneskene: da skulde han · maaskee for sig selv – og altsaa ogsaa for
NB7:104 Øieblik. Han ængstes · maaskee for sig selv, om han nu ogsaa er kjerlig.
Papir 460 det kom dertil; gjort det · maaskee for sin egen Skyld, fordi han veed, at
NB14:44 r. / 1) Et heelt Liv er dog · maaskee for stor en Maalestok for en Qvinde. Det
BOA, s. 112 et, men en Aabenbaring er dog · maaskee for stærkt et Udtryk, men Noget var
NB7:114 danne Beqvemmeligheder, der · maaskee for stærkt, begunstige Productivitet.
IC, s. 174 l Du det ikke, falder det Dig · maaskee for tungt, kan Du gjerne blive fri –
TTL, s. 435 le. Og er Den, som her taler, · maaskee for ung, eller udtrykker han sig maaskee
NB22:83 n almdl. Nytaarsdag ere Folk dog · maaskee for vel forberedte. / / / » Min
NB26:115 ove for meget – vi frygte · maaskee for, at bringe Gud i Forlegenhed ved at
BOA, s. 109 t en Aabenbaring. Man frygter · maaskee for, at den stille eensomme Besindelse
NB22:146 jeg ved at tale til hende · maaskee for7. Journalen NB22, s. 226, med slutningen
NB5:54 rledes end med et Msk. Han levede · maaskee foragtet, ringe anseet, i Ringhed, Miskjendelse,
GU, s. 333 , eller Retfærdigheden selv · maaskee forandre sig og til den Tid faae ganske
KG, s. 349 andret? O, i intet Forhold er · maaskee Forandringen saa mærkelig, saa stor,
Papir 460 rke saa stærkt paa ham. · Maaskee foranlediges ogsaa Een eller Anden til
SLV, s. 339 pludseligen gik op for mig, · maaskee foranlediget ved en Tænkers Veiledning,
NB21:92 gjøres saaledes, at man · maaskee foranstalter et Udvalg ( hvor man saa udelader
JJ:87 ilde han tabe sin Forstand og · maaskee forbande Gud«. / – Men hvor
NB:87 denfor sit Talents Omfang, en · maaskee forbausende Skarpsindighed, Combinationsgave,
NB30:8 æder den anden: men mig er det · maaskee forbeholdt, at gjøre opmærksom paa,
3T44, s. 246 bage i Endeligheden. – · Maaskee forblendede Lysten ham, Livet forekom ham
OTA, s. 244 odighed af hvad Du leed? Ak, · maaskee forblev Din Lidelse uforandret i Aarene,
SFV, s. 50 i den Tid til sin Opbyggelse · maaskee forbrugte lige saa megen Religieusitet
Brev 56 gade begriber jeg ikke, uden · maaskee fordi De der havde Alt at tabe men Intet
HJV, s. 179 ristelige Fordring kjendelig, · maaskee fordi den er bange for, at man vilde komme
SLV, note hende, maaskee lidt Velvillie, · maaskee fordi det nu forekom hende, at hun havde
NB26:117 f ham; eller, siger den, er det · maaskee fordi han er saa bange for Gud, at han
OTA, s. 228 r, at han ikke er en Enkelt, · maaskee fordi han her i Verdens Travlhed ikke engang
KG, s. 159 e fandt noget Steds i Verden, · maaskee fordi han ikke bragte et vist Noget med
EE1, s. 364 Min kjære Cordelia! · maaskee fordrede han Mere, og til Gjengjeld mindre
OTA, s. 179 verbevise hele Verden derom. · Maaskee fordredes dette dog ikke af ham, at han
CT, s. 32 den den at ville være riig! · Maaskee fordrer Bekymringen ikke strax Rigdom;
CT, s. 196 Tusinder og Tusinder. – · Maaskee fordrer Gud det ikke af ham, dette vil
CT, s. 196 r Gud det ikke, det vil sige, · maaskee fordrer Gud det ikke saaledes af os, som
CT, s. 196 v, handler ogsaa christeligt. · Maaskee fordrer Gud det ikke, det vil sige, maaskee
TSA, s. 74 noget ganske Andet, som dog · maaskee fordrer mere Kraft og ganske anderledes
AE, s. 434 : at fordre, at kræve sig. · Maaskee fordrer Tiden snart, at Præsten skal
KG, s. 337 jebnesvangert Øiekast, som · maaskee fordærvede Alt igjen for lang Tid. Saaledes
NB26:42 envidere hvad til en given, · maaskee fordærvet Tid » de Andre«
NB4:161 / Læren om Synden kunde · maaskee foredrages saaledes. / / 1.) / det Sted
JJ:273 det der siges in vino veritas vil · maaskee forekome skrækkeligt sandseligt; jeg
AE, s. 182 m satis. En Speculant vil det · maaskee forekomme abgeschmackt at spørge saaledes,
Brev 317 – See dette kunde · maaskee forekomme Dem som en barnagtig ringe Lidelse;
EE1, s. 129 rer Ouverturen, ham vil det · maaskee forekomme, som om han var trængt frem
EE2, s. 189 e haabefulde Menneske, han er · maaskee forelsket, han kommer til Dig, han har
NB2:138 og Kone og Børn. / Man kunde · maaskee foreløbigen skrive ham til og fordre
TS, s. 65 heldigere valgt Udtryk har han · maaskee foreslaaet, maaskee ogsaa viist en lille
DD:148 et Sydsøehav af Øer – · maaskee forestaaer denne Udvikling og det er derfor
EE1, s. 396 at kjøre i Eqvipagen, som · maaskee foretager en Fodtour ud til Landstedet,
NB21:122 et Hele var blevet noget Andet, · maaskee forfeilet. / Men nu stod Mynster der som
OTA, s. 278 nok i Verden den unyttige og · maaskee forfængelige Strid, naar den Fattige
NB34:2 Forhold. At gjøre det, er · maaskee Forfængelighed – og dette mishager
IC, s. 29 ine undskyldeligere og dog · maaskee forfærdeligere, eller den i Menneskenes
2T44, s. 211 aa Forventning, da vilde han · maaskee forfærdes over sig selv, og over sin
SLV, s. 436 de ansvarlig for hans Liv og · maaskee forfærdet hende, saa hun aldrig forvandt
AE, s. 169 lik mod en Evighed? Skulde de · maaskee forfølge mig i alle Evigheder? Vel siger
CT, s. 179 ke vil staae os bi, at vi, og · maaskee forgjeves, maae lede efter Ord: for Gud
NB:130 f dem, som her protestere og · maaskee forhaane mig. Sorgen er nemlig her saaledes
BB:24 ede Sandselige? Lader det sig · maaskee forklare af det italienske Liv som naturligere
LF, s. 20 ikke tie, deraf lader det sig · maaskee forklare, at han ikke mærkede Øieblikket,
LF, s. 20 ie og bie, deraf lader det sig · maaskee forklare, om Øieblikket slet ikke kommer
Papir 420:2 s lader denne Passus sig · maaskee forklare. Det er nemlig skeet, at eet af
SLV, s. 438 dlen kun er i det Indvortes. · Maaskee forklares det dog deraf, at han i sin Energi
G, s. 55 selv, beundre det mere end hun · maaskee forlanger det; men videre faaer hun ham
NB11:170 rende, at det kommer fra Dig. / · Maaskee forlanges det slet ikke, at Du skal lade
YDR, s. 114 at forhindre, at det da ikke, · maaskee forledt ved denne Yttring af Dr. R., skulde
BOA, s. 216 itet med sig selv. En Mand er · maaskee forlængst kommen til Skjels-Aar og Alder,
TSA, s. 99 Bestemte han er. En Mand er · maaskee forlængst kommen til Skjels-Aar og Alder,
NB24:165 re bragt i den yderste Nød, · maaskee formelig sulte, saa være villig til,
TAF, s. 287 den Du gaaer op til Alteret, · maaskee formenende og fordrende, at Den, der skal
NB7:20 de jo en lille Forklaring nu · maaskee formilde og forskjønne hendes Ægteskab.
4T44, s. 319 ndte endog den Redelige, som · maaskee fornam Himlens Salighed, men ogsaa da,
KG, s. 83 fornemme Selskab, han skulde · maaskee fornemt og feigt flygte Berøringen med
NB4:73 ed: en Gardercaptain siger et Ord · maaskee fornærmeligt o: s: v: – det paataler
OTA, s. 272 gt, den anden knapt; den ene · maaskee Forraad for lidt længere Tid, den anden
AE, s. 451 e dets Vanskelighed og derved · maaskee forraade Mangel paa Evne til at svinge
NB24:106 e Mskene til at gaae ind paa. / · Maaskee forregner denne lumpne, feige Klogskab
BMT, s. 218 tage en styrende Stilling, og · maaskee forresten spiller Styrende. / Og denne
NB28:3 eisetritt, et pseudonymt Navn jeg · maaskee forresten, hvis ikke her, kunde komme til
NB24:9 s latterligt, Galskab, eller · maaskee Forræderie mod det at være Menneske;
2T43, s. 31 t Vidnesbyrd. Livet havde da · maaskee forskaffet Dig den veemodige Glæde,
OTA, s. 403 e og det Evige; eller skulde · maaskee Forskjellen være den, at de ikke vare
Brev 148 e bruge det, og dog forbinde vi · maaskee forskjellige Forestillinger dermed. Du
G, s. 96 nt Trods, men bag efter vil Du · maaskee forsone Dig dermed. / Din hengivne /
BA, s. 402 ret være absolut gunstigt, · maaskee forspildt i det næste Øieblik, et
Brev 9 alelige. Det kan jeg godt forstaae, · maaskee forstaae ikke Mange det saa godt som jeg,
G, s. 56 en Opgave at bære dette! Dog · maaskee forstaaer jeg ham ikke ganske, maaskee
NB14:82 e Undergangen: ja, de havde · maaskee forstaaet ham, saa længe han talte.
IC, s. 192 selv dette har Ynglingen vel · maaskee forstaaet, og fastholdt ved Hjælp af
EE2, s. 40 sige det til hende, jeg vilde · maaskee forstyrre og bevæge hendes dybe og rene
NB11:233 d vilde forfærde Andre, · maaskee forstyrre saa mange, mange lykkelige, elskelige
SLV, s. 95 elv vilde møde, vilde det · maaskee forstyrre, kun i Forhold til Ægteskabet
AE, s. 535 har gjort Det værste, som · maaskee forstyrrede Barnets hele Liv: skal derfor
KG, s. 21 rt det uden i Skrøbelighed, · maaskee forstyrret af et tilfældigt Indtryk,
BOA, s. 206 sker Critikens Misundelse; · maaskee forstærkes hans impetus endog ved noget
EE2, s. 33 at den i næste Øieblik · maaskee forsvinder. Derfor har Finalen i Don Juan
NB5:41 lendighed, saa havde jeg dog · maaskee forsøgt at vove et saadant Liv. Medens
FB, s. 118 n Beskæmmelse, hans Fremtid · maaskee Fortabelse. Da havde han hverken vidnet
OTA, s. 294 bliver glad derved, ja endog · maaskee fortreden: o, da vil han gjerne formildes
BI, s. 317 nd tilbage i Tid, saa har den · maaskee Fortrinet i Bestemmelsernes Mangfoldighed,
NB28:98 g, og derved bidrage til, at han · maaskee fortrød og kom til at handle anderledes.
SD, s. 174 sthed om Selvet, saa kan han · maaskee fortvivle i en høiere Form. Og udvikler
Papir 323:2 han føle sig forladt, · maaskee fortvivle over sig selv som et Udskud.
NB30:111 live frie! Og naar Du saa, · maaskee fortvivlende ligger paa Dødsleiet og
SLV, s. 437 igieuse Forudsætninger og · maaskee fortvivlet i sin Stolthed endt med at celebrere
CT, s. 137 Lidende mismodigt, forstemt, · maaskee fortvivlet vedblive at stirre paa, hvor
BI, s. 157 len bortskyllede, saa vil man · maaskee forundre sig over, at det Billedlige nogensinde
JC, s. 38 ndrede sig ogsaa, disse havde · maaskee forundret sig over Noget, han forundrede
JJ:120 nde troe, saa kunde hans Tro · maaskee forvandle ham til et Menneske. /
NB16:61 tre Noter«. / / De kunne · maaskee forvandles ganske simpelt til Theses, saa
NB22:8 hvert Baand, skal give eller · maaskee forære Samvittigheds-Frihed, Troes-Frihed
KG, s. 321 d eller deres Elendighed, som · maaskee fra Barn af eller senere i Livet ere saa
NB25:83 Raffinement. Han kan ogsaa · maaskee fra Begyndelsen være kommet uskyldigere
AA:12 de fortabe mig; her kunde jeg · maaskee fra de givne Facta udconstruere en Totalitet,
SD, s. 173 get. Og med Aarene gaaer man · maaskee fra den Smule Lidenskab, Følelse, Phantasi,
CT, s. 115 som i Henseende til Lidelse, · maaskee fra dit Livs Begyndelse og for hele dit
BOA, s. 114 nkelte, der for egen Regning, · maaskee fra et ganske andet Synspunkt arbeidede
NB15:113 g af det Tilbagelagte, som · maaskee fra Grunden vilde forstyrre hende. /
Oi5, s. 249 ngklædte Mand, det kan Du · maaskee fra Prædikestolen med stor Høitidelighed
SLV, s. 363 sund og fornøiet. Kom hun · maaskee fra Sang, min elskede Sangerske, gaaer
Papir 340:8 g om Nogen i dette Øieblik · maaskee fra sit Sygeleie paakalder Dig, om Nogen
DS, s. 206 den o: s: v:. Om vi Mennesker · maaskee fra Slægt til Slægt vanslægte,
Papir 340:8 enighed forsamler sig, Mangen · maaskee fra svære Tanker som han flyer, eller
Oi1, s. 136 ltage med i hvad Chikaner der · maaskee fra visse Politikeres Side vil blive gjort
NB27:71 hiin Torn i Kjødet skal · maaskee fratages mig, den smerter mindre; men saa
NB30:98 , christeligt faaer den Ret. Thi · maaskee frelser hun een og anden Mand fra Udskeielser
SLV, s. 280 e, eller endnu ikke. Hun kan · maaskee frelses for Livet, hun skal ikke sige det
AE, s. 127 rste Evne, herunder vilde han · maaskee frembringe stor Virkning i det Ydre, men
SLV, s. 315 mine Øine er Nonsens vil · maaskee frembringe stor Virkning, og maaskee vilde
AE, note , hvorledes man rhetorisk kunde · maaskee frembringe Virkning for en Tilhører,
Not3:5 otalindtryk denne Roman udøver · maaskee fremfor nogen anden, det er virkelig den
CT, s. 232 r alle Mennesker, Mange kunne · maaskee fremstille deres Liv og skildre det. Men
SFV, s. 22 . Og just denne for Mange dog · maaskee fristende Situation, men i mine Tanker
NB24:167 O, menneskelig talt, kunde man · maaskee fristes til at vende Sagen anderledes,
SLV, s. 252 formaaer, saa havde det dog · maaskee fristet hende. Nu troer jeg det ikke. Jeg
NB27:61 un, at der er et Bedrag, et · maaskee fromt Bedrag, men dog et Bedrag, hvad Fritænkeren
AE, s. 446 d Menneske, et begeistret, et · maaskee fromt Forsøg paa at ville ligne Gud.
BOA, s. 263 Forsæt; saa dvæler man · maaskee fromt i en svunden Olds Fromhed, eller
CT, s. 292 esu Christi Dag. Vel kunde Du · maaskee fromt kalde denne Dag idag, hvis den, hvad
EE2, s. 117 nt. Og I stolte Mænd, som · maaskee fryde Eder i al Stilhed ved denne seirrige
G, s. 91 En bekymret Familiefader vil · maaskee frygte for, at hans Søn skal komme paa
NB13:62 har ogsaa havt sin Lidelses Tid, · maaskee frygtelig – da forklarer pludselig
NB24:134 er sligt Forhold Usandhed · maaskee frygteligt Hovmod. Men mellem Gud og Msk
TS, s. 57 den Sorg.« – Men · maaskee frygter Du, at det skulde gaae Dig i Forhold
TTL, s. 467 t Liv for mig, tredive Aar ja · maaskee fyrretyve, og saa kommer engang Døden
NB21:130 det Christelige, saa Individet · maaskee fødes med Selvfornegtelse istedetfor
EE2, s. 286 er jo gift. Du derimod vilde · maaskee føle Dig fornærmet ved, at saadant
EE2, s. 87 i den samme Hvirvel, de kunne · maaskee føle sig paavirkede af Din Tale som
EE2, s. 180 være saa uendelig, at den · maaskee følger ham hele hans Liv, og dette kan
SLV, s. 253 der vel Verdens Dom, jeg har · maaskee følt Smerten qvalfuldere end hun; det
SD, s. 224 mig det selv ( som havde han · maaskee før tilgivet sig selv Synder; en Gudsbespottelse),
Papir 306 ale i Menigheden? Skal han · maaskee føre Dig, m: T:, ud af det hellige Huus,
DS, s. 255 gtede, i næste Øieblik, · maaskee førend jeg faaer udgivet dette –
IC, s. 238 Beundring. Denne forekom ham · maaskee først at være noget Smukt, noget
Oi3, s. 196 ves for Penge, gjør han · maaskee først et Forsøg, om han ikke kunde
KG, s. 129 hans Kjerlighed, fordi denne · maaskee først gjennem Fortvivlelse kan lære
NB7:92 sande, at man var sig selv utro, · maaskee først i Alderdommen, maaskee først
NB7:92 , maaskee først i Alderdommen, · maaskee først i Evigheden. Men i ethvert Tilfælde
NB11:20 lhedens Situation naaer jeg · maaskee først i Evigheden. Nu – dette
NB27:21 bedrøve Aanden; men var · maaskee først i mit Døds-Øieblik blevet
SD, s. 184 endelige Form af Selvet, vil · maaskee først kaste dette reent bort, lade som
IC, s. 22 m længe, lader han sig dog · maaskee først langt om længe bevæge, det
BOA, s. 127 ve, at der maa ventes, at der · maaskee først maa sendes en Forløber, en
NB9:42 ren: Deres Majestæt vilde · maaskee først og fremmest tillade mig at gjøre
AE, s. 409 er intet Hammerslag idag, men · maaskee først om 60 Aar. Saa pakker man da sammen
TS, s. 72 for. Og dersom der var En, der · maaskee først om ti Aar ganske af en Hændelse
Papir 369 Uredelighed tænker man · maaskee først paa forsætligt Bedrag. Og i
JJ:213 Forstanden? Eller vil Forstanden · maaskee først paatage sig at bevise, at den
NB15:94 n, den Lidende anklager sig for, · maaskee først ret begaaes i det Øieblik,
KG, s. 347 idt fra En ad Gangen; man vil · maaskee først ret faae det at vide i Evigheden,
KG, s. 183 en mindre i Andre. Han meente · maaskee først selv, at det blot var et flygtigt
NB20:102 r sig ikke iagt for, at der dog · maaskee først skulde bevises, at Det, der har
AE, s. 460 strax, eller om et Aar, eller · maaskee først ved det jordiske Livs Ende, kan
NB8:76 t Forhold til mig, som netop · maaskee først vilde have tilfredsstillet hende
NB19:25 , som stod for ham. Nu der vilde · maaskee gaae endnu nogle Timer hen, hvor han vilde
NB25:105 d, thi i saa Fald vilde han dog · maaskee gaae Glip af det Jordiske, og i ethvert
OTA, s. 328 kkerheden paa Veien: det kan · maaskee gaae godt og uden vanskelige Tilstød,
G, s. 32 an blev aldeles stum. Det vilde · maaskee gaae ham som det gik en Mand, der for nogle
PS, note r nu engang udgivne. Men han kan · maaskee gaae hen til Boghandleren og spørge
EE2, s. 290 ne var en Mand, saa vilde det · maaskee gaae hende ligesom mig, og vi gik maaskee
2T43, s. 19 se hellige Steder, han vilde · maaskee gaae herhen, for atter at overveie og efterforske,
OTA, s. 272 nte, vente forgjeves, maatte · maaskee gaae hungrig tilsengs: nei, der tales blot
Papir 497 t lære at gyse. / Han maatte · maaskee gaae langt og kom maaskee dog ikke ret
KG, s. 58 aae ud i Verden, ja da kan han · maaskee gaae længe – og gaae forgjeves,
BI, note og bedste, og Skomageren bør · maaskee gaae paa de største og fleste Saaler
NB32:95 den ene Fod. Og det kan saa · maaskee gaae videre, maaskee over i Pressen, maaskee
Not11:38 gerbrug fremkom. Man kunde · maaskee gaae videre. Ingen af de egl. Sædearter
TAF, s. 281 ikke paa, at han er elsket, · maaskee gaaer Aar efter Aar, Dag efter Dag, og
NB11:124 gl. blevet en anden. / Dog · maaskee gaaer den bedre ud, en saadan Spøg kunde
TSA, note erhovedet Tankeløshedens. / · Maaskee gaaer det een og anden Læser her, som
EE1, s. 409 spottes som en Latterlighed. · Maaskee gaaer hun et Øieblik med, men i Længden
Brev 272 taarsgave for 50. Hvo veed det, · maaskee gaaer Lamartine dette Skridt videre og
NB27:78 han jo og derom beder han jo. / · Maaskee gaaer saa Aarene hen, og det Begjerede
IC, s. 175 envordigheder i Livet, om det · maaskee gaaer til Agters for ham, om han maaskee
BB:37 fornuftigt Spørgsmaal, som · maaskee gaaer uden for Onkel Frands' Kreds af Viden
Papir 460 Dig; og til den Tid er Du · maaskee gaaet af Kog, og det bliver ikke til Noget.
BOA, s. 271 Officier fE) saa var det dog · maaskee gaaet ham noget bedre. Efter at være
NB12:29 Dage; thi ell. var jeg dog · maaskee gaaet hen og havde gjort et Skridt –
Brev 273 t holde mig vaagen. Det er · maaskee gaaet paa samme Maade med dette Brev –
G, s. 70 t gjør? – Eller er jeg · maaskee gal? Saa var det vel bedst at indespærre
TS, s. 61 ve Taalmodighed med dem, eller · maaskee ganske forskaane dem for dette Bud, der
CT, s. 267 indre spilder af disse Gaver, · maaskee ganske forspilder dem. Forfærdelige
NB11:183 Men hvad mig angik var det · maaskee ganske i sin Orden, thi i mig var det primitivt,
KG, s. 349 siger til en Afdød. Du kan · maaskee ganske roligt sige til en Levende »
NB23:207.b else, han vil, saa vender han · maaskee ganske roligt tilbage til det Gamle. Thi
NB23:84 indes han i een eller anden · maaskee ganske tilfældig Lidelse, der gjør
NB11:231 det er meget muligt, ja det er · maaskee ganske vist, at Gud i Alt vil mit Bedste;
OTA, s. 286 ge Liv glemmes mere og mere, · maaskee ganske, hine store, opløftende, eenfoldige,
Papir 471 eer-Handling. / Vil Nogen sige: · maaskee gav Omstændighederne ikke Anledning
BB:7 løbe den ideelle Region, og · maaskee gestalte sig til den dybe og inderlige
2T44, s. 223 darbeider – blev Enken · maaskee gift igjen? M. T. hvorfor skammer Du Dig
KG, s. 300 længere paa Dig«; · maaskee gik den Langsommere saa langsomt frem,
4T44, s. 352 ds og Sindigheds Aand. / Dog · maaskee gik det ikke saaledes, maaskee er der Tale
KG, s. 301 maa jeg reise alene«; · maaskee gik Tiden saa længe hen for Den, der
BI, note comiske), end efter Tiden, kan · maaskee give Anledning til, at en og anden Læser
AE, s. 161 id gaae ubenyttet hen, om der · maaskee gives en større og en mindre Udødelighed;
Oi7, s. 296 t udtrykke, en Mulighed af en · maaskee gjennem lange Tider fortsat Slægt, som
EE2, s. 186 adan Kjærlighed, han vilde · maaskee gjennemskue dens Skrøbelighed og udtrykke
CT, s. 26 ristne da riig? Nu ja, det kan · maaskee gjerne være, at der er en Christen,
NB33:47 n det dreiede sig om. At Du · maaskee gjorde det fiint, gjør jo Sagen blot
SLV, s. 81 kun her ude paa Landet, eller · maaskee gjorde hun det kun den Morgen, der muligen
SLV, s. 81 en fungerende ved Theebordet, · maaskee gjorde hun det kun her ude paa Landet,
JJ:111 de de forlængst opdaget dette, · maaskee gjort Blæst nok. Dog Tanker har jeg
BOA, s. 289 n svare nei. Derimod har man · maaskee gjort ham opmærksom paa, ikke at svare
YTS, s. 265 d og Brøde bevidst var det · maaskee gjort lettere for ham ikke at fristes af
NB12:120 de blive. Fremdeles har hun dog · maaskee gjort lidt Uret imod Schlegel ved at tage
NB10:27 smaal, om jeg er en Christen, og · maaskee gjort med formentlig stor Høitidelighed
NB11:233 tentser, om hvilke det dog · maaskee gjælder, at det i dem er Sandhed, at
NB11:114 eget godt ( om end mit Tungsind · maaskee gjør Alt sortere) at jeg mere og mere
NB16:11.a mindelige msklige Bestialitet, · maaskee gjør den, at Foreningen er inderligere.
DS, s. 178 om Aand, om Sandhed, om Tanke. · Maaskee gjør det det ogsaa, maaskee. Men maaskee
SFV, s. 32 jeg ønsker. Og fremdeles, · maaskee gjør dette, at han blev tvunget til
EE2, s. 53 jo ingen Hindringer i Veien. · Maaskee gjør jeg den dermed ingen Tjeneste,
Oi10, s. 416 mandens Skyld.« / / · Maaskee gjør jeg dog Præsterne Uret. Sandt
SLV, s. 321 For første Gang i mit Liv · maaskee gjør jeg Noget, som jeg selv anseer
DJ, s. 75 ved at see sit Navn nævnet, · maaskee gjør sig den Uleilighed at læse det
EE1, s. 74 r en Ko brøle eller, hvad · maaskee gjør større Prætension, en Nattergal
NB16:11.a aaskee ogsaa et lille Samfund; · maaskee gjør Trykket af at udholde dette samt
NB:188 der Forvirring. At stjæle kan · maaskee gjøre den Fattige Livet langt beqvemmere,
OTA, s. 132 sildig pludselig Anger vil da · maaskee gjøre det aabenbare, at den første
OTA, s. 293 slaae – Læreren, og · maaskee gjøre det med Rette, hvorfor, fordi
JJ:232 Mine opbyggelige Taler kunde jeg · maaskee gjøre endnu mere særlige: opbyggelige
NB11:46 t paa ham: endog faae Betydning, · maaskee gjøre Lykke. / Det var Begeistringen
NB20:23.a forkynde Χstd, og Du vil · maaskee gjøre Lykke; forsag Alt, al Din egen
Brev 231 bindelse med ham, vilde De · maaskee gjøre mig den Tjeneste at have den Godhed
EE1, s. 21 ligere at bestemme. Han vilde · maaskee gjøre mig een eller anden Bebreidelse,
NB32:130 e Digtere. / Og dog lod det sig · maaskee gjøre paa en lignende Maade som det
BOA, s. 254 annede Kredse, lader det sig · maaskee gjøre stolt og ved stolt Overseen aristokratisk
AE, s. 282 n indenfor den rene Tænken · maaskee gjøres mange, mange Indvendinger mod
TAF, s. 281 han er elsket, eller han er · maaskee glad og taknemlig for at være elsket
NB:187 re Dig forstaaet for, medens Du · maaskee glemmer at snakke Forstaaelse med Mskene
NB19:58 torhed? Hans Skrifter vilde · maaskee glemmes, selv hans Optræden mod Paven
Brev 54 r saa dette er skeet, vil det dog · maaskee glæde Dem, at det er fra Den, fra hvem
SLV, s. 82 vederqvæget, eller var det · maaskee Glæde over den Elskelige. Jeg troer
LF, s. 41 aa riig paa Glæde! Eller er · maaskee Glæden mindre, fordi det, smaaligt forstaaet,
TTL, s. 412 e for hinanden. Viisdommen er · maaskee god nok, men den Vise mangler maaskee lidt
SLV, s. 130 n Lille havt Uret, kunde han · maaskee godt gaae, var det en Uartighed af ham,
NB22:42.a n anden Side seet ere vi Msker · maaskee godt tjente med, at ingen i strengeste
IC, s. 220 er Alt forspildt. Han kan saa · maaskee godt vide Beskeed om Opgaven, have lært
NB22:85 rdighed. / Forresten er det · maaskee godt, at det er saa. Thi gjorde jeg det,
OiA, s. 8 tiske Arbeide. Og dog var det · maaskee godt, at jeg ikke gjorde det. Stykket vilde
OTA, s. 244 es Din Tilstand; begyndte Du · maaskee godt, men blev utaalmodigere og utaalmodigere;
NB7:114 og reise nogen Tid: det var · maaskee godt. Men et langvarigt Ophold paa eet
Papir 180 ang Mephisto optræder. Er det · maaskee Goethes Villie, at distinguere mell: der
Oi9, s. 375 lygtig Stemning lader man sig · maaskee gribe af hvad jeg siger; i næste Øieblik
SLV, s. 405 ad Ingenting? Eller er dette · maaskee Grunden, at det Comiske let bevæbnet
NB7:75 mod Forstand – at dog · maaskee Gud vil hjælpe ham, og det skal han
AE, s. 441 dsel i Dølgsmaal bruges · maaskee Guds Navn lige saa ofte interjektionsviis
G, s. 66 ttes med Gud.« Eller er · maaskee Gudsfrygten i vor Tid saa stor, at den
Papir 422 gen ei synde / Indgang. / M. T. · maaskee gyser Du næsten ved dette Ord, en Angest
CT, s. 120 an det heller ikke; han lader · maaskee haant om, og foragter Ungdommens Drømme,
NB26:69 s: v: / Om mig selv. / / Jeg har · maaskee haft det i min Magt ved at svinge af, og
TSA, s. 84 der slaae virkeligen igjen, · maaskee ham ihjel; thi at være den store Straffeprædikant
TAF, s. 292 k lykkes, just ved Afmagten, · maaskee ham, hvad der ikke lykkes den Stærkeste.
EE2, s. 293 alle Betingelser i sin Magt, · maaskee han da var bleven den Lykkelige, hvem hiint
NB8:38 kerne, og næste Aar igjen · maaskee han ell. en Anden skal begynde forfra.
NB24:128.a ld er da det Ligegyldige. / a · Maaskee han endog gjerne saae, at jeg forlod Landet
NB6:55 e vil være Æsthetiker, · maaskee han endogsaa saa smaat føler, at han
AaS, s. 46 jøber det brugte Exemplar, · maaskee han giver 3 Mk. 8 Sk. derfor, efter al
BOA, note en Stærkeste, derfor er det · maaskee han har saa god Tid og Besindighed til
TS, s. 54 m kan oversætte ham det, og · maaskee han ikke engang gjerne ønskede nogen
NB22:166 ke ved Forbrydelse. Og dog · maaskee han just mærker det Ethiske, maaskee
CT, s. 270 erne,« og at maaskee, · maaskee han just taler sandt! Jeg vil minde mig
EE2, s. 159 og har Du maaskee skadet ham; · maaskee han snarere vilde have kunnet holde sig
GU, s. 332 uoverstigeligt. Saa forandres · maaskee han under alt Dette, han døer fra sine
EE2, s. 40 n ikke troe mig, ja jeg vilde · maaskee handle urigtigt ved at sige det til hende,
NB34:20 blikum, og skjøndt Asket · maaskee hang fast ved dette Liv trods nogen Gøgler,
Papir 376 ar Hjælp. Hovedsagen er · maaskee hans Forbindelser, hans europæiske Forbindelser,
G, s. 85 omt Divertissement, ... Nu ja! · maaskee hans Høimodigheds-Idee ogsaa her havde
TS, s. 83 erlighedens Gjerning, saa var · maaskee hans Korsfæstelse blevet tvivlsom. »
AE, s. 535 Magt, der har forstyrret ham · maaskee hans Liv, som han mener det, for den Magt,
NB11:146 d G. har læst af ham – · maaskee hans Prædikener? Og det er den samme
CT, s. 111 lmodighed, hans Fortvivlelse, · maaskee hans Undergang. Hovmod slaaer sin egen
NB4:52 jeg vilde sige denne Dag, som jeg · maaskee har at leve, den har jeg besluttet at anvende
CT, s. 59 t Vingeslag. Og dersom Du saa · maaskee har besørget Dine Forretninger, og efter
LA, s. 54 tte copierer Moderen, hvilket · maaskee har bidraget til at gjøre Moderen kjed
BOA, s. 105 hvad gjør saa det, om han · maaskee har brugt et for stærkt Udtryk; muligen
BB:25 ynde med Conflicten, hvor han · maaskee har Conflicten mell. Jeget og Verden som
NB14:44 min Side ( hvad jeg desuden · maaskee har Data for) tog jeg atter Sagen frem.
NB22:59 stus slet ikke paaagtet. / · Maaskee har den end ikke havt Χsti Bifald,
SLV, s. 129 rn er et tentamen rigorosum, · maaskee har den Kreds, hvilken hun syntes at tilhøre,
F, s. 519 et er ved Philosophien? Om den · maaskee har den mærkværdige Egenskab, at
SLV, s. 237 n confidentielle Meddelelse, · maaskee har den slet ikke virket hidsende, men
OTA, s. 260 ig Tale om Trøst og Haab. · Maaskee har den Sørgende Uret, maaskee er han
SLV, s. 219 es Stolthed tydeligere frem; · maaskee har den været der fra først af, men
EE2, s. 34 ar hendes fri Beslutning, men · maaskee har denne Advarsel netop fristet hende,
IC, s. 194 heden vil drage Alle til sig. · Maaskee har der ligget et langt Liv for ham, maaskee
EE1, s. 96 rund for Bürgers Lenore. · Maaskee har det blot indeholdt en Talangivelse,
F, s. 519 n almindelige Forstaaen. / Men · maaskee har det en anden Grund, at Philosophien
AE, s. 199 rlighed i Existents«. · Maaskee har dette sin Grund i, at objektivt er
NB33:61 ret, det Umælende – men · maaskee har dog det Umælende Fortrinnet, idetmindste
NB23:88 høves, kort han har Alt. · Maaskee har dog Instructeur Nielsen et smukkere
AE, note en hegeliansk Publikum dømme. · Maaskee har dog Udgiveren, netop i det Øieblik
Papir 462 .. Du er nu 30 Aar gammel; · maaskee har du altsaa endnu 40 Aar at leve, maaskee
GU, s. 334 med ham, han er uforanderlig. · Maaskee har Du lovet ham Noget, ved helligt Løfte
AE, s. 83 han egentlig som en Afsindig. · Maaskee har En af de Tilstedeværende virkeligen
DJ, s. 69 Act, hvor man, hvis man ellers · maaskee har en anden Mening om Recitativernes Betydning
AE, s. 83 τοπος); · maaskee har en Anden tænkt, at det var en snurrig
AE, note hvem jeg dog ikke vil citere. / · Maaskee har En og Anden ved Indvendingen ikke saa
GU, s. 335 drethed være som til Plage. · Maaskee har En talt til et andet Menneske om sig
4T44, s. 367 Magt mod den Stærke, thi · maaskee har en Tyran, der misbrugte sin Vælde,
EE1, s. 323 r hun til herude paa Landet, · maaskee har Familien Sommerværelser. Jeg var
Brev 171 runder. Men netop fordi Du · maaskee har flere Hindringer at kjæmpe mod,
NB7:95 r meget bestemt som Aand, og · maaskee har for lidt Legeme; thi den Haaben de
OTA, s. 231 dømte tankeløst; om Du · maaskee har fordærvet det Bedre i Dig ved med
AE, s. 245 frem og endog lidt docerende. · Maaskee har Forfatteren meent, at her paa dette
CT, s. 202 ikke en Bodsprædikant, der · maaskee har Forfærdelse i sin Skikkelse og Vrede
Brev 280 var en Passus deri, som De · maaskee har forstaaet om Deres Forhold til mig
IC, s. 185 til det saa ender med, at han · maaskee har forvildet sig for langt ud, og nu er
CT, s. 189 b i Verden, en Mand, hvem Gud · maaskee har frataget Alt – han er ikke en
Papir 469 dt han, hvor meget det end · maaskee har fristet ham, fandt han lod sig ikke
CT, s. 180 f Ubetydeligheder, som Du dog · maaskee har glemt imorgen, og dermed da ogsaa dette
Papir 407 u ikke at han, ethisk, er stor. · Maaskee har han altsaa trods sin æsthetiske
IC, s. 190 liig Guldet, skal prøves. · Maaskee har han endnu langtfra ikke overskuet Sagens
PS, s. 265 r han tegnet hans Billede af, · maaskee har han endog en heel saadan Suite af Billeder,
Papir 460 ikke mere Tid til Complimenter. · Maaskee har han forud gjort Alt for at forhindre
IC, s. 194 for ham, maaskee kun et kort. · Maaskee har han i eet Øieblik med salig Tillidsfuldhed
IC, s. 194 har sagt: om en liden Stund. · Maaskee har han i et andet Øieblik sukket »
DS, s. 251 sætte sig for den. Og dog, · maaskee har han ikke ganske forstaaet sig selv.
EE2, s. 70 ele Forlovelse en Overilelse, · maaskee har han ikke gjort sig Rede for det betydningsfulde
NB24:163 relse skal give ham Kræfter, · maaskee har han ogsaa en illusorisk Forestilling
DS, s. 175 ne hele Menneskeslægten; og · maaskee har han Ret. Det er en Strenghed, som er
AE, s. 494 ke, thi det er Naturloven, og · maaskee har han Ret; i Begivenhederne seer han
AE, s. 494 mellem Aarsag og Virkning, og · maaskee har han Ret; men nu Eensomhedens Inderlighed
NB24:128 sendt den til Fyens Avis. · Maaskee har han sendt den til flere Blade i Provindserne
PS, s. 265 en, der var samtidig med ham? · Maaskee har han tegnet hans Billede af, maaskee
NB23:207 n vil bestandigt troe: ja, · maaskee har han været saaledes, men nu er han
EE1, s. 179 t Paradox, og forsaavidt den · maaskee har holdt af ham ( Noget, Goethe antyder
NB16:14 liver det Hele en Hypothese, der · maaskee har holdt Stik hidtil, men ingenlunde,
EE2, s. 81 det til en saadan Galeislave. · Maaskee har hun aldrig elsket, hvilket rædsomt
NB22:146 de faae for meget at vide. · Maaskee har hun dog saadan slaaet mig af Tanker
EE2, s. 70 dem af Sigte. Men hans Kone, · maaskee har hun dog virkelig elsket ham, og maatte
EOT, s. 270 n ikke har hørt det, eller · maaskee har hun hørt det, men hørt feil,
EE1, s. 335 gger jeg mig efter Forprang. · Maaskee har hun imidlertid udtømt een Side af
NB27:21 det har været sjeldnere, · maaskee har hun ligget paa Landet) ere vi mødtes
SLV, s. 237 ilde vove af Omsorg for mig. · Maaskee har hun modtaget min confidentielle Meddelelse,
NB27:21 ller talte hun til mig. Ak, · maaskee har hun ventet, at jeg skulde gjøre
JJ:331 ste opbyggelige Skrifter. – · Maaskee har i umindelige Tider Intet gjort et saa
BI, s. 233 ates havde stillet sig paa. / · Maaskee har imidlertid Socrates meent at gjøre
SLV, s. 129 hende i Forlegenhed, – · maaskee har Ingen sagt hende, hvad en dybsindig
NB10:194 foruden at holde Bladet / · Maaskee har jeg dog ogsaa været næsten selvplagersk
NB12:15 , men har ikke kunnet finde det. · Maaskee har jeg dog optegnet i een ell. anden Journal
NB17:53 nelsen: det vil jeg ikke. / · Maaskee har jeg ogsaa gjort Uret, ved bestandig
NB30:100 edelse til Alvoren. Og dog · maaskee har jeg ogsaa her Uret; thi Mskene i Almdl.
SLV, s. 216 eladt det ene Fornødne. / · Maaskee har jeg slet ikke elsket hende, maaskee
EE1, s. 78 saa har jeg brudt Tausheden. · Maaskee har jeg været noget for iilsom, maaskee
KG, s. 308 erkomst, eller fordi Digteren · maaskee har kjendt hende. Nei, hendes Navn vides
Papir 453 t være mig selv: at jeg · maaskee har ladet altfor lang Tid gaae hen, inden
AE frem Continuitet med Ophavsmanden. · Maaskee har Lessing selv forstaaet, at Sligt ikke
Papir 430 om Du i gode og lykkelige Dage · maaskee har lidt af Kjerlighed o: s: v: det er
AE, s. 233 ategorierne ere Immanentsens; · maaskee har Magisteren indirecte villet gjøre
IC, s. 74 et paa om hvorfor og hvortil. · Maaskee har man hittet derpaa af en Art menneskelig
IC, s. 74 æsterne til for at prutte. · Maaskee har man hittet derpaa for at staae sig
Papir 420:2 Spor af Mening heri. Dog · maaskee har Manden, satirisk nok, Ret: nu er Øieblikket
TTL, s. 445 høie Stillinger, naar man · maaskee har mange Børn, eller ofte maa være
TTL, s. 445 i den vidtløftige Bedrift, · maaskee har mange Stridsmænd at befale over,
SLV, s. 364 pfordret til at yttre Noget, · maaskee har min Indesluttethed virket saaledes
EE2, s. 332 t skulde være anderledes? · Maaskee har min Stemme ikke Kraft og Inderlighed
G, s. 69 Gjør jeg det, er hun knust. · Maaskee har Muligheden forekommet hende tillokkende.
CT, s. 71 til en Reise, og dog sjeldent · maaskee har nogensinde Nogen tiltraadt en Reise,
LP, s. 40 e apokalyptiske Drømmerier, · maaskee har noget Fristende, og som betinget ved
Brev 304 gtmodighed, hvoraf jeg dog · maaskee har noget mere, medens De saa igjen har
OTA, s. 306 t stor Formue, men han endnu · maaskee har nogle Fordringer ude, som han kunde
OTA, s. 377 delse og Menneskets. – · Maaskee har ogsaa en anden Tanke rørt sig i
SLV, s. 289 Naar en Inquisitor længe · maaskee har siddet og læst i Akter, afhørt
OTA, s. 231 gheden spørges der, om Du · maaskee har skadet en god Sag, fordi Du ogsaa skulde
NB27:81 om idel Lidelse, om han end · maaskee har som en Anelse om, at Troen nok vil
NB8:77 r en Forestilling om at Modparten · maaskee har større Kræfter: her er det hele
LP, note rdige unge Læserinde! Du, som · maaskee har taget denne Bog i Haanden for at adsprede
NB17:71 e gjort det allermindste. / · Maaskee har Ulykken ligget i, at Forholdet, hvori
NB18:82 e har brugt Klogskab, medens han · maaskee har villet bruge Klogskab mod mig, medens
EE1, s. 96 l et ganske enkelt Vink, der · maaskee har været endnu kortere end de faa Stropher,
AE, s. 385 ste Afgjørelse, og Den der · maaskee har været Vidne til de besynderlige
AE, s. 164 Forstand er et Gode, som jeg · maaskee har ønsket meget stærkt, og som jeg
AE, s. 342 t angive hvad Christendom er, · maaskee haster den derfor saa stærkt med at
SLV, s. 428 r meget perfektibel, saa han · maaskee havde bragt det til at vide Alt, et Eneste
SLV, s. 130 lhører af en Prædiken. · Maaskee havde den unge Moder, der gav Anledning
Brev 95 llem at spise Kl. 2 og Kl 4! · Maaskee havde det blendet mig, dersom jeg ikke
CT, s. 270 hos og sige » maaskee, · maaskee havde det dog været bedre for Dig, at
NB:22 et er ubetinget lykkedes mig. · Maaskee havde det dog været skadeligt, om Folk
BOA, s. 102 e af en saadan Frembringelse; · maaskee havde Experimentatoren ved Iagttagelse
TS, s. 55 gle Betænkeligheder, og saa · maaskee havde faaet et Par Ordbøger endnu til
EE1, s. 263 at han til syvende og sidst · maaskee havde gjort klogere i at optræde i egen
3T43, s. 92 rte Lader, men om hvad han · maaskee havde glemt over alt dette – at han
NB11:79 mere end man tænker, og · maaskee havde han benyttet det Laante slet. /
NB10:208 dan. Og var han faldet paa det, · maaskee havde han dog ikke brugt ham; og maaskee
OTA, s. 178 n den Travle i Tvesindethed. · Maaskee havde han efter en opblussende Angers Sønderknuselse,
4T43, s. 124 ærmeste til at skade ham, · maaskee havde han forstaaet det paa en lignende
NB10:208 avde han dog ikke brugt ham; og · maaskee havde han havt Ret, thi maaskee vare Mskene
NB7:15 sk Forstand en Ulykkelig, der dog · maaskee havde havt andre Ønsker for sit Liv,
SLV, s. 81 ller en Leeg, en Tidsfordriv. · Maaskee havde hun dog længere været gift,
SLV, s. 199 den friske Luft Skyld deri, · maaskee havde hun gaaet længere. Hendes Blik
EE2, s. 114 angler Du Kraft, og ikke hun. · Maaskee havde hun mere Kraft end Du, maaskee beskæmmede
NB27:58.b n lille Foræring fra hende, · maaskee havde hun ønsket, at jeg skulde tale
AE, note a troer Plebs, at det er Noget. · Maaskee havde jeg dog ikke udrettet Noget; thi
NB27:21 ection, at der Intet skete. · Maaskee havde jeg misforstaaet det som et Vink
NB26:78 sagde det – og, hvo veed, · maaskee havde jeg tilsidst ogsaa glemt at sige
IC, s. 206 lse, eller udgrundet hvad der · maaskee havde kostet ham ubeskriveligt Hovedbrud,
AaS, s. 41 ei har gjort, hvad man end ei · maaskee havde Kraft til at gjøre, eller hvortil
NB10:20 rsar-Virksomhed, at han dog · maaskee havde levet i den Indbildning, at jeg holdt
NB11:94 an er som en Pillegrim, der · maaskee havde lovet paa Knæerne at gaae til
2T44, s. 192 høit som man ønskede. · Maaskee havde man aldrig for Alvor begyndt derpaa,
NB10:20 agde nu til ham, at han dog · maaskee havde misforstaaet Alt, hvad jeg hidtil
4T44, s. 305 om hvilken der, efterat man · maaskee havde priset den i de stærkeste Udtryk,
AeV, s. 80 hvilket, fordi Hr. Prof. vel · maaskee havde sagt det, men ikke har sagt det i
NB32:101 d eller kun lille, eller om den · maaskee havde størst Værd. Derfor see de
CT, s. 87 ? Fordi Modgang og Ulykke dog · maaskee havde tjent til for en Deel at slukke hans
EE1, s. 213 r i sit stille Sind hemmelig · maaskee havde trolovet sig med den Tanke, at han
LA, s. 106 af den Formening, at det dog · maaskee havde været rigtigere af Forfatteren
HH:20 snart være forsvunden, den skal · maaskee have Betydning for Dig, saa Du ofte vil
HH:30 snart være forsvunden; den skal · maaskee have Betydning for Dig, saa Du ofte vil
DS, s. 149 bedrages. Forsaavidt kunde jeg · maaskee have Betænkeligheder ved at offentliggjøre
3T44, s. 241 ge Forberedelser. Han skulde · maaskee have beviist, at der er en Gud til; og
Oi7, s. 300 neste Fornuftige) vilde Mange · maaskee have Charakteer til ikke skrømtet at
DS, s. 156 lade sig forlede af dem. / Og · maaskee have de i een Forstand Ret, endog efter
SLV, s. 260 ig har hørt mere end een. · Maaskee have de i Stilhed heller ikke havt flere,
Brev 317 med Ord, kan jeg ikke; men · maaskee have de ondt ved at forstaae denne Modsætning
DD:208 inge os sammen, og da vil de · maaskee have den Godhed, .... med mindre de i denne
LA, s. 52 anden Tidsalder vilde det dog · maaskee have endt med, at Marianes Taalmodighed
EOT, s. 270 kke engang hørt, det vilde · maaskee have forstyrret hende, at der var et »
OTA, s. 411 et for glædeligt. Man kan · maaskee have Fortjeneste af at forkynde denne eller
AE, s. 535 reng Opdragelse i Christendom · maaskee have gjort et Menneske Livet for svært,
3T44, s. 241 til Ungdommen, da skulde han · maaskee have gjort lange Forberedelser. Han skulde
NB17:102 t at forstaae. / Jeg kunne · maaskee have gjort Svinget anderledes, seet at
NB26:5 iteter, der i en ganske ung Alder · maaskee have haft en Anflug af Begeistring, men
SFV, s. 28 r, og begynde der, saa kan Du · maaskee have Held til at føre ham hen til det
KG, s. 82 Forskjellighed: da skulde de · maaskee have hædret og elsket ham. Men dette
BB:44 rax en Mening derom, fordi de · maaskee have hørt hans Navn engang. Overhovedet
BB:1.a .« For mig kunde det Hele · maaskee have Interesse, maa eftersees. –
G, s. 83 have hjulpet Pigen. Nu vil hun · maaskee have langt vanskeligere ved at glemme ham.
BOA, s. 152 l videre ubetinget Raadighed) · maaskee have leveret en digterisk Fremstilling,
NB3:40 dere gav ham ubetinget Raadighed) · maaskee have leveret en digterisk Fremstilling,
2T43, s. 31 indvie Andre deri; den kunde · maaskee have lært Dig at smile saa længe
IC, s. 98 øgn – og det kan man · maaskee have megen Ret i; men man havde ogsaa aldeles
NB6:89 sit Væsen gyser for. Hun vilde · maaskee have Mod til at tænke ham halshugget
Papir 433 t. / Finantsministeren kan · maaskee have Ret i at kalde Skatten interimistisk;
NB4:21 ldrig i Faren. Imidlertid kan man · maaskee have Ret i, det kan være Sandhed, at
Brev 126 Tanker – jeg maatte · maaskee have sagt til mig selv: » Hvor meget
NB23:93 aet for stort paa, som burde han · maaskee have seet at flye. Dette er atter Anfægtelse.
Brev 172 Ferietiden? Eller vilde Du · maaskee have skrevet vidtløftigere, dersom Du
PF, s. 88 enneske mere. Menneskene vilde · maaskee have straffet Skrædderen for hans ufornuftige
NB26:53 adant Msk er, det vilde dog · maaskee have svækket mig at have confereret
F, s. 479 ing overdreven, saa vil han dog · maaskee have Taalmodighed til at oppebie min næste,
Papir 52:2 n Forbryder, saa kunde det · maaskee have til Følge, at han forandrede sig.
SLV, s. 201 rfærdelse! Eller skal hun · maaskee have transpireret det Hele ud som en Barnestreg?
NB23:6.a Kjerlighed! / og det kunde jeg · maaskee have tæret paa hele mit Liv, da det
2T44, s. 199 ! Eller skal Utaalmodigheden · maaskee have Uret, er maaskee Enhver villig til
EE2, s. 115 ke havde gjort det, det vilde · maaskee have vakt en bange Ahnelse hos hende, der
EE2, s. 201 til Fortvivlelse, da vil han · maaskee have Vanskelighed ved at gjenvinde sin
AaS, s. 43 eed, maaskee er det Systemet, · maaskee have vi allerede Systemet i en forseglet
NB18:99 langtes af ham, han var villig ( · maaskee have vi forud sjunget Psalme 595 i evangeliske
3T44, s. 253 rgsmaalet Besvarelse. / Men · maaskee have vi grebet den hele Sag feil an; maaskee
2T43, s. 42 g hørt dem, og det vilde · maaskee have virket forstyrrende paa dem, naar
NB30:116 re. / M. kunde som redelig Mand · maaskee have været i Forstaaelse med »
NB12:19 hvad jeg nu forstaaer, havde jeg · maaskee havt Kræfter til mere; men to saadanne
NB29:84 Mange større Kundskaber, Alle · maaskee havt større Iver og Nidkjerhed –
NB5:88 tykker, og saa tilintetgjort · maaskee hele den literaire Pøbelagtighed. Jeg
NB21:139.b , at det er mellem dem, at nu · maaskee hele Forholdet er tabt er ingen Ubetydelighed.
DJ, s. 71 tte nok til at forstyrre hende · maaskee hele hendes Liv. Hun fortier det saa længe
SLV, s. 298 g vilde have følt Smerte, · maaskee hele mit Liv, men det Evige havde strax
AE, s. 372 anske som de andre; han faaer · maaskee hele Verden, men han er ikke som Den, der
JJ:437 besørges – og saa vilde · maaskee hele Videnskaben strande. Sit personlige
Not8:31 t græde kort saaledes som jeg · maaskee hell. aldrig har seet hende. / Dog den
NB6:72 d ikke legemlige Kræfter, · maaskee hell. ikke den Art Mod, og endeligen er
Papir 395 Mere har jeg ikke villet, · maaskee hell. ikke kunnet; jeg har aldrig i fjerneste
Papir 147 rkede Intet og Fløitespill. · maaskee hell. ikke og jeg følte mig saa vel.
Papir 409:2 naturlige Følger.... · maaskee hell. ikke Samvittighedens Nag borttages
NB2:48 være rigtigt. Skulde Gud · maaskee hell. vilde et Msk., der sygeligt sidder
Brev 177 e Roser paa Din Vei, hvad · maaskee heller ikke behøves, da, som jeg haaber,
Brev 115 Orden, og jeg forstaaer mig · maaskee heller ikke godt nok paa det. Her er en
NB25:111 std. med. En Kjøbmand har · maaskee heller ikke Lov til at sige: lidt Uredelighed
Brev 272 gjør det. Og umuligt er det · maaskee heller ikke siden 48, da i en vis sørgelig
OTA, s. 194 vide, saa længe Du lever, · maaskee heller ikke, naar Du er død og glemt,
PCS, s. 129 bliver Studium. Der er derfor · maaskee heller neppe nogen Skuespiller ved vor
BOA, s. 137 evægelses-Manden kunde man · maaskee hellere kalde en Røre-Pind. Denne er
TS, s. 92 deeltage i Meget, som Du dog · maaskee hellere maatte ladet være, og som Du
NB2:181.a de ikke troe. Luc. 24, 41. / · Maaskee hellere: / Beroligende Tanker /
JJ:442 d en reen ethisk Overveielse, der · maaskee helst burde holdes i platonisk Dialog-Form,
CT, s. 178 Ophøiede, Den, for hvem Du · maaskee helst vilde vise Dig i Din bedste Skikkelse,
NB2:178 stus). Det gyser i Dig, Du vilde · maaskee helst, at der end ikke taltes om Sligt,
NB21:95 nnem mange Aar slæber han sig · maaskee hen i Qvalen af alle disse Beregninger,
OTA, s. 206 er hans Livs møisomme Vei · maaskee hen i unyttige Lidelser; thi vi tale om
NB28:15 itere af dem, saa gaaer han · maaskee hen og bliver selv en af hine Herlige og
BOA, note er omtalt; et andet Blad gaaer · maaskee hen og skriver derimod; der bliver Polemik,
BB:30 til bedste for Verden. / Det kunde · maaskee hende sig, at, naar engang Spørgsmaalet
EE1, s. 194 un valgte Klostret, da fandt · maaskee hendes stolte Sjæl en riig Tilfredsstillelse
BOA, s. 189 været vildfarende, han har · maaskee henleflet sine Aar i Letsindighed og Udsvævelser,
EE1, s. 22 havde gjort det, da vilde han · maaskee henvende sig til Bogen med disse Ord: »
EE2, s. 263 g, kort, skal kunne existere. · Maaskee henvendte han sig til en Æsthetiker,
KG, s. 86 t elske Næsten, det skulde · maaskee her ansees som for anmassende for den Ringe
IC, s. 142 fremstille Dette, skylder jeg · maaskee her en lille Forklaring. Jeg forraader
AE, s. 177 bjekt-Objektet? Eller skal vi · maaskee her igjen først forvandle den existerende
EE2, s. 130 bange for at gaae med, og vil · maaskee her sige: » ja det hænder jo
EE2, s. 94 re Manden underdanig. Du vil · maaskee her sige: ja det er skjønt, og det har
SLV, s. 449 ime over Een selv. Feilen er · maaskee her snarere, at en Enkelt drømmer om
Papir 15 men idealt, saa kunde man · maaskee her tænke paa Msk. allerældste Tilstand.
DS, s. 163 Slag nok; dog stundom gjør · maaskee Hesten et fortvivlet Spring – endnu
AE, s. 124 n eller anden Oplysning om et · maaskee hidtil ubekjendt Folkefærd, der ved
2T43, s. 50 Herrens Apostel? Skyldes de · maaskee hiin aandelige Hærskare under Himlen?
LA, s. 17 r og blev godt. Og dog skulde · maaskee hiin begeistrede Religieuse, hvor villigt
OTA, s. 296 der Arbeidet, o, da skal dog · maaskee hiin elskelige Lærer, Fuglen, flyve
OTA, s. 348 ham hvad deri laae: da vilde · maaskee hiin stridslystne Yngling, der ønskende
FB, s. 126 Nærværende. Eller havde · maaskee hiin Taler glemt Noget, der svarede til
NB29:95 alder ham ikke ind, om ikke · maaskee hiint Videnskabernes Selskab har skatteret
TTL, s. 428 nt fra Samlivet; dog elske de · maaskee hinanden, men man venter paa en Begivenhed,
IC, s. 172 nanden at skaffe, som vare de · maaskee hinandens Medbeilere, Gud ogsaa saadan
ELF, s. 61 en flygtigste Lighed. Antager · maaskee hint Rygtes første Opfinder med Leucippus,
NB25:82 Gud. Et listigt Barn kunde · maaskee hitte paa at ville være for Faderen
Oi10, s. 412 at være Gudsdyrkelse. / · Maaskee hittede Præsterne ogsaa paa selv at
IC, s. 25 n nærmere Bestemmelse, som · maaskee hjalp den Enkelte til en anden Art Vished,
DS, s. 251 til at gjøre Lykke derved, · maaskee hjalp Styrelsen ham ogsaa i denne Henseende:
FB, s. 146 Søvnløshed, da gik han · maaskee hjem, satte sig hen i en Krog og tænkte:
SLV, s. 224 der er det Farligste af Alt · maaskee hjælpe et Øieblik. Hidses maa hun
AE, s. 372 er det noget Stort, kunde jeg · maaskee hjælpes til at gjøre det Samme, og
NB7:84 og nu kommer Modstanden. · Maaskee holder saa dog Opmanden kjækt ud; men
SLV, s. 129 strax nok af, at hendes Vogn · maaskee holdt i en anden Gade, eller nogle Huse
NB24:54 Bogtrykkeriet, havde Du dog · maaskee holdt inde, for at see, om dette kunde
2T44, s. 211 deres Sind, og løftede nu · maaskee Hovedet saa stolt, for at skue ud over
AE, s. 408 Alt er tabt – saa vilde · maaskee Humoristen continuere: » ja, hvad
Not15:8 r Verden imod i en vis Forstand, · maaskee hun dog finder Mening i den Forklaring,
EE1, s. 236 ige Tale, som jeg – og · maaskee hun. Tanken om det mægtige Indtryk gjorde
NB32:105 a, til syvende og sidst er · maaskee hvad der i vore Tider meest holder paa
GU, s. 337 dre kunne tale end jeg, medens · maaskee hvad jeg kunde sige, kunde synes den ganske
TSA, s. 100 orud for sin Samtid, han var · maaskee hvad vi kalde et eenfoldigt Menneske, men
BOA, s. 216 forud for sin Samtid, han var · maaskee hvad vi kalde et eenfoldigt Menneske; men
NB17:49 jeg levet saaledes, at jeg · maaskee hver evige Dag jeg har levet, intensivt
2T44, s. 196 til alle Enkelte, saa vilde · maaskee hver især ryste paa Hovedet, og sige:
ATV, s. 209 m den dog i en anden Forstand · maaskee hverken er beskeden eller ydmyg, hvad Dr.
SFV, s. 20 nvender sig til Saadanne, som · maaskee hverken have Evne eller Leilighed til at
Papir 476 iere! Aha, saa er Det han siger · maaskee hverken mere eller mindre end en egen Jargon
SLV, s. 283 nter af en Qvinde. Burde han · maaskee hverken være det Ene eller det Andet,
FB, s. 133 n at jeg derfor vil negte, at · maaskee hvert andet Menneske er et saadant Exemplar.
Oi8, s. 357 te komme til at lide. Tillige · maaskee hykler Du lidt for Dig selv, og siger,
NB26:33.d men derimod vil det · maaskee hænde ham ( og derpaa kjendes, at han
4T43, s. 119 orvirrede Tanker, det skulde · maaskee hænde, at hvad Overveielsen forstod
4T43, s. 119 etydning for ham, det skulde · maaskee hænde, at Overveielsen blev levende
CT, s. 132 nd er det nu eengang afgjort. · Maaskee hænger Din Sjel endnu ved det Jordiske,
AE, s. 347 endommen bliver et Moment, et · maaskee høieste Moment, men væsentligen Spekulation.
Papir 306 d en Anden. Saa var det da · maaskee høimodigen, om et Menneske vilde sige
AE, s. 143 øer, og Betragtning var en · maaskee høist betydningsfuld – Tidsfordriv.
Brev 84 e skrive det hjem, hun kunde · maaskee høre det, det kunde have en skadelig
TSA, s. 62 første Øieblik skal Du · maaskee høre hende sige, at hun vil aflive sig
EE1, s. 318 ris, et labor omnis inest. / · Maaskee hører hun slet ikke til her i Byen,
EE1, s. 323 de igjen. Det faldt mig ind, · maaskee hører hun til herude paa Landet, maaskee
NB23:211 e den stille Fromhed, som endnu · maaskee høres paa et enkelt Sted i en Familie.
2T44, s. 186 m han skulde forlade; Du har · maaskee hørt det af dem, der stod hos ham, som
OTA, s. 146 Magt til ganske at ville det. · Maaskee hørte Du endog hiin Fortvivlede sige:
AaS, s. 41 et, opstillet som Mønster, · maaskee i » Folkebladet« eller i
TAF, s. 281 , maaskee Dag ud og Dag ind, · maaskee i 70 AarDag ud og Dag ind, maaskee kun
YDR, s. 111 en saa strengt; den anden har · maaskee i aandeligt Hovmod, i ethvert Tilfælde
AE, s. 499 g fandt den, fandt den hos en · maaskee i al Oprigtighed Velmenende, der gjorde
EE2, s. 79 i denne Henseende, der kunde · maaskee i al Stilhed udvikle sig en ideal Længsel
NB12:122 ligheden og Omsorgen selv, · maaskee i altfor høi Grad, men jeg var jo allerede
NB6:71 Men sæt nu det samme Menneske · maaskee i andre Henseender var en større Synder
SLV, s. 328 d, dersom dog en Enkelt, der · maaskee i andre Tanker gik min Grav forbi, pludselig
KG, s. 193 kelighed, og til andre Tider, · maaskee i Anledning af en enkelt Text, hitte paa
OTA, s. 244 utaalmodigere; eller var Du · maaskee i Begyndelsen utaalmodig, men lærte
FV, s. 24 geliggjørelse, naar enten ( · maaskee i Betragtning af – hvad der formeentligen
NB30:60.a mmelig Væren. Man kunde saa · maaskee i Betragtning af at Talen er om H. P. H.,
OTA, s. 284 t staae stille et Øieblik · maaskee i Bølgegangen opdager Eensformighedens
4T44, s. 349 øielig til at fatte endog · maaskee i den Formening, at hans Liv ved Beslutninger
CGN, s. 155 saadan officiel Gudsdyrkelse, · maaskee i den Formening, at naar vi blot kalde
Papir 371:2 ige? Den Primitivere vil · maaskee i den Grad fordybe sig i det Spørgsmaal,
Papir 371:2 den. Den Primitivere vil · maaskee i den Grad fordybe sig i det Spørgsmaal,
Papir 371:2 hold. En Primitivere vil · maaskee i den Grad fordybe sig i, om han skal antage
F, s. 476 e vilde. Hun tog mod Forslaget, · maaskee i den Mening, at man ikke kunde skrive
YTS, s. 251 ar lært Lidende at kjende, · maaskee i den skjønne Hensigt at ville trøste:
OTA, s. 262 og Indbydelsen; Mangen lever · maaskee i den store Stad og seer aldrig Lilierne;
LP, s. 52 kke Tusinders Beundring, eller · maaskee i den usle Kro, med Violinen under Armen,
CT, s. 140 ngelig; hjælper Gud ham · maaskee i denne Henseende ved tunge Lidelser, ved
3T44, s. 276 lse ham som Mester, de havde · maaskee i deres stille Sind næret Tanken om,
NB20:56 illing. De bebreide mig det · maaskee i Deres stille Sind, at jeg ikke griber
TS, s. 73 undvigende siger hun · maaskee i det Høieste » gaaer Du saa
EE2, s. 302 e tilfælleds. Eller har Du · maaskee i det mystiske Selskab af Συμπαϱανεϰϱωμενοι,
NB22:25 takke Gud, at det lykkedes ham, · maaskee i det Tilfælde, at have andraget ny
AE, s. 409 iger: jo, det var dog muligt, · maaskee i dette Secund at Alt blev afgjort ved
AE, s. 37 t egentligt Troens Foredrag er · maaskee i dette Øieblik det Foredrag, der høres
BI, s. 91 ørt disse to Analogier, er · maaskee i dette Øieblik endnu ikke Læseren
EE2, s. 21 Skildring af Situationen har · maaskee i dette Øieblik ikke den Livlighed,
EE:102 af hvad der lever i os. Og Du der · maaskee i din Afmagts Stund anraabte hans Bistand
2T43, s. 44 m hisset! Saaledes talte Du · maaskee i Dit Hjertes Forvildelse. Du fordrede
2T43, s. 53 de. / Eller, m. T., var der · maaskee i Dit Liv ingen Anledning til at finde
NB12:120.b old til mig; men just den vil · maaskee i dybeste Forstand idealisere hende, og
Papir 390 ifte sig. Eller skulde han · maaskee i Elskov forene sig med en Pige for at
KG, s. 343 d for den betydeligste, om de · maaskee i en anden Forstand ikke ville indrømme,
FV, s. 25 Gud. Dog just denne Mildhed er · maaskee i en anden Forstand Nogen til Uleilighed;
NB8:71 er til om Søndagen, og som han · maaskee i en Betragtnings Øieblik har. Deraf
Brev 81 e Noget til dem, men hun vil · maaskee i en bevæget Stemning til dem see Noget
NB31:77 me, som den Religieuse har sagt, · maaskee i en endnu skjønnere Sprogform; Du kan
NB26:25 i Timeligheden, da kunde Du · maaskee i en Hast komme tilbage fra den forkeerte
NB30:46 komme til at betyde, at jeg · maaskee i en høiere Forstand er den eneste Lykkelige,
EE2, s. 23 l anden Virksomhed, Noget der · maaskee i en senere Tid atter vilde plage Dig.
NB27:51 o: s: v:. / Saa mindes det · maaskee i en stille Time Forældrene, men sætter
NB18:60 le, i et ledigt Øieblik, · maaskee i en stille Time; Evangeliet fordrer for
AE, s. 448 . Og dog er det at tale derom · maaskee i en vis Forstand end ikke saa let; jeg
4T43, s. 115 tilegne sig; men ogsaa den, · maaskee i endnu strængere Forstand, en Menneskehedens
FB, s. 209 denskab i et Menneske. Der er · maaskee i enhver Slægt Mange, der end ikke komme
CT, s. 164 paadraget Dig et Ansvar, som · maaskee i et afgjørende Øieblik skulde gjøre
AE, s. 571 d, vittig, vækkende, vilde · maaskee i et bestemt faktisk enkelt Menneskes Mund
NB22:90.b n Pengemand vilde forsikkre og · maaskee i et henrivende Foredrag udvikle, at det
NB27:41 lader nu være at vove, vil Du · maaskee i et senere Moment af Dit Liv fortryde
SFV, s. 22 jeg har forandret mig, at jeg · maaskee i et senere Øieblik, fordi jeg muligen
TS, s. 53 , have de selv seet Alt, eller · maaskee i Forhold til Adskilligt dog kun hørt
Papir 459 ar efter, saa den Kloge nu · maaskee i Forhold til Det vilde sige: det havde
LA, s. 85 Reflexionen, saa oplever han · maaskee i Forhold til sin Begavethed, et skuffende
Papir 592 g ikke ufrie derved, at vi · maaskee i Forveien toge Forholdsregler for at forebygge
AE, s. 571 gen kom, saa vil Forklaringen · maaskee i første Øieblik foranledige den
NB23:131 angen uretfærdig Hersker har · maaskee i første Øieblik ved at see Sligt
EE1, s. 355 n. Overraske hende vilde det · maaskee i første Øieblik, hvis jeg bar mig
NB29:38 smen skal være Andet end et ( · maaskee i givet Øieblik fornødent, derfor
LA, s. 99 sentlig forstandig, den er · maaskee i Gjennemsnit vidende som ingen Generation
Not8:19 Du har maaskee Ret, Du har · maaskee i Gjerningen erfaret det. – Ak, der
OTA, s. 240 i hellig Tjeneste, eller han · maaskee i glimrende Synder understøttet af Fortvivlelse
Papir 460.l kjendt, derimod havde han dog · maaskee i Grunden Ret. / saa det endog kan komme
OTA, s. 352 n Plage for de Vaklende, der · maaskee i Grunden, i et lønligt Ønskes Skjulthed,
OTA, s. 385 usalem, maaskee i Ærende, · maaskee i gudfrygtig Hensigt, i ethvert Tilfælde
JJ:115 Lyster, Udskeielser, som dog · maaskee i Guds Øine ikke ere saa himmelraabende,
TS, s. 83 i det Øieblik var der dog · maaskee i ham en menneskelig Haaben, at endnu kunde
CT, s. 164 eer det ikke, da udvikles der · maaskee i hans Inderste en Sindets Sygdom, et uheldbredeligt
NB31:56 / Der er i dette Øieblik · maaskee i hele Christenheden ikke een Tilforladelighed,
NB13:20 vede med den menige Mand: der er · maaskee i hele Generationen ikke Een til, der kunde
SLV, note espillerinde, end, at Den, der · maaskee i hele Kongeriget er ængsteligst for
NB14:66 og nu er det ligegyldigt, om der · maaskee i hele Menigheden ikke er en eneste Χsten,
AE, s. 311 ulighed og Virkelighed er der · maaskee i Indhold aldeles ingen Forskjel, i Form
NB34:13 Derfor ømmer et Msk. sig · maaskee i ingen Vanheldelse saa smerteligt som
EE2, s. 313 tabte i Omfang, det vandt han · maaskee i intensiv Inderlighed. Ikke ethvert Menneske
NB2:144 r sig paa at opdrage Msker. · Maaskee i intet Forhold og i ingen Retning vil
KG, s. 340 el kan der være, een Alens · maaskee i Jordloddens Størrelse, eller at den
NB12:29 vil forhindre det, – · maaskee i Kjendskab til Følgerne – thi
NB12:178 eg vil blive forstaaet, og · maaskee i levende Live, og maaskee langt snarere
NB30:30 o afgjort – han gik ( · maaskee i Lidenskab) hen til Ypperstepræster
NB22:69 er Andre, han fægter dog · maaskee i Luften. / » De løbe Alle paa
NB17:76 faae i Sinde at beholde Billeten · maaskee i længere Tid uden engang at lade mig
IC, s. 205 en af hvilke Efterfølgeren · maaskee i Løbet af 2 Aar kommer lige saa vidt
NB23:57 dem« – som gik De, · maaskee i Mangel af andet Ligfølge, i Procession
Brev 153 ar blive et: Nei!, saa vilde Du · maaskee i Mangel af Dit Brev fra igaar, sende mig
LA, s. 100 n, vi moderne Propheter kunde · maaskee i Mangel af Styrelsens Tilføiende med
EE:102 og fornam hans Hjælp, Du, der · maaskee i mangt et stille Øieblik med Taknemlighed
NB27:18 forandres; men det vil dog · maaskee i mangt et Øieblik opmuntre ham at tænke
SBM, s. 143 et Alt, men ogsaa i Døden, · maaskee i Martyriets Død bevarer Troens Frimodighed
BOA, s. 119 æle nærmere derved hvad · maaskee i mere end een Henseende nok gjøres
CT, s. 135 opmærksom paa, at Det, der · maaskee i mere end en Time har beskjeftiget et
NB11:49 aa meget af det Bedre er der dog · maaskee i mig: at jeg idetmindste vover mig saa
OiA, s. 7 Frembringelser, og jeg vilde · maaskee i min isolerede Existents være forbleven
Papir 583 : at være Jeg lige over for, · maaskee i Modsætning til Andre. / Saa hjælper
CT, s. 133 det Ham engang i Livet, efter · maaskee i nogen Tid at have været riig. Dog
IC, s. 182 om seer et Menneskes Liv, der · maaskee i nogle Aar finder sig i Ringhed og Fornedrelse,
LA, s. 11 en, der forandrede sig, og nu · maaskee i ny Hidsighed ligner sig selv ved at anklage
NB32:69 n eller forsøge at glemme den · maaskee i nye Synder, saa den ene fortrænger
AE, note r er forberedt paa, at Striden · maaskee i næste Øieblik kan begynde igjen.
BB:14 Verdens kolde Ironie, som den · maaskee i næste Øieblik selv igjen er et
FB, s. 125 elighed. Præstens Tale var · maaskee i og for sig latterlig nok, men blev uendelig
PCS, s. 134 ns Gebærder o: s: v: vilde · maaskee i og for sig være latterlige, men det
CT, s. 163 naar Beleiligheden tilbydes · maaskee i Overflod, naar Alt er vinkende, naar
KG, s. 27 astende holder sig ved Jorden, · maaskee i samme Mening som Ordsproget »
KG, s. 55 e, hvorhen denne Vei fører. · Maaskee i samme Øieblik som man tiltræder
NB5:129 se virkelige Mennesker, der · maaskee i Samtidighedens Situation, benyttende
TSA, s. 110 unde uvirksomt, det arbeider · maaskee i sig selv mere end ti Forretningsmænd,
PS, s. 235 ad Kjærlighedens Gjenstand · maaskee i sin Daarskab vilde prise sig salig ved.
IC de af Christus, saa finder man det · maaskee i sin Orden, at han tilgiver Synder, uden
CT, s. 98 gider tage den op, nu det er · maaskee i sin Orden; men at tabe sit eget Selv
NB2:252 den stærke hovmoder sig · maaskee i sin Styrke, den Svage sukker ak og misunder,:
NB5:135 taae sig paa Livets Forhold, har · maaskee i sin Tid sagt: det er under Mag. K.s Værdighed
SLV, s. 397 som en fix Idee i sit Indre, · maaskee i Sindssvaghedens stille Form, maaskee
BOA, s. 119 get Nyt at bringe, dersom han · maaskee i sit Inderste ikke er enig med sig selv
IC, s. 193 le Taarer løbe med: og dog · maaskee i sit Inderste være rolig, for sit eget
Oi8, s. 345 « eller hvis En, der · maaskee i sit stille Sind ansaae dette Menneske
BI, s. 234 men, som sagt, der turde · maaskee i Socrates' Adfærd i denne Henseende
KG, s. 93 un skjuler. Da skulde Du vel, · maaskee i Sorg over ham, lidende mere end han,
Brev 264 es Befindende, har stundom · maaskee i stille Sind næsten takket mig, at
NB26:14 føler mig rolig og glad, · maaskee i stillere Tillidsfuldhed langt bestemtere
KG, s. 332 t vinde en Overvunden. Det er · maaskee i Stolthedens Forstand større at overvinde,
SD, s. 180 ivlet styrte sig ud i Livet, · maaskee i store Foretagenders Adspredelse, han
SD, s. 223 saadant Menneske forsikkrer · maaskee i stærkere og stærkere Udtryk, hvorledes
4T44, s. 312 eilighedsviis paakalder ham, · maaskee i større Afgjørelser mener at see
TTL, s. 450 vende, saa længe han lever · maaskee i Sundhed, i Ungdom, i Lykke, i Magt –
NB8:99 Dog, som sagt, dette har Christus · maaskee i tidligere Samtaler viist Disciplene,
NB26:23 er dette en Egoisme, der ( · maaskee i Tilbedelsen og Taksigelsens meest brændende
Oi3, s. 196 il Christendom – vil Du · maaskee i Tugthuset?« » Hvorledes,
SLV, s. 107 orte fra Glæden, i Graad, · maaskee i Tænders Gnidsel; thi Den, der i Evigheden
SD, s. 180 ge Glemsel i Sandselighed, · maaskee i Udsvævelser, han vil fortvivlet tilbage
JJ:498 tsindighed, i forvirrede Studier, · maaskee i Udsvævelser. Ak, nei det er Omvendt.
Oi8, s. 353 paa, pas paa, at Tiden ikke, · maaskee i unyttig Lidelse, gaaer unyttet hen, husk
OTA, s. 323 v. Ak, saaledes lærer man · maaskee i Verden, fordi endog dette sees saa sjeldent,
3T43, s. 75 ers Mangfoldighed? Glemme vi · maaskee i vor Tale og i vor Overveielse, at Gud
PS indighed fører til Intet, eller · maaskee i vor Tid til at blive anseet for ægte
OTA, s. 385 n fra Jericho til Jerusalem, · maaskee i Ærende, maaskee i gudfrygtig Hensigt,
NB20:139 Efterfølgelse? Bestaaer den · maaskee i, at sige de samme Ord efter, som Χstus
TTL, s. 454 siger Alvoren: det være nu · maaskee idag eller ikke, jeg siger: endnu idag.
NB17:83 nære Død, maaskee imorgen, · maaskee idag. Hvis dette ikke leder til at sige
Brev 193 d hiin Leilighed, saa vilde jeg · maaskee idet Du gik ud af Døren have sagt til
Papir 474 de. Den nye Biskop er saa · maaskee igjen af / ( som var det i Mathematik,
AF, s. 185 en stor Bog, en Dogmatik, som · maaskee igjen bedst lod sig skrive paa en videnskabelig
NB31:68.a igjen i yderste Jammer, og saa · maaskee igjen et Mirakel; thi dette dette er den
Papir 114 r denne Bemærkning, er denne · maaskee igjen et Resultat af Tidsalderens Erfarenhed.
NB14:67 Afdeling; og mig vilde det · maaskee igjen gaae ligesom disse Fleste, naar jeg
NB14:147 langt bort – men dog · maaskee igjen hans Frelse, thi Faderen var ham
CT, s. 127 aget dem fra den Fattige, som · maaskee igjen misunder den Rige dem; thi Misundelse
EE1, s. 213 d ikke i Graven, vandrer han · maaskee igjen ustadig om i Verden, har han forladt
SLV, s. 257 ønderknuset og bliver det · maaskee igjen, saasnart jeg overtager Ansvaret,
NB19:23 e Livet. Men her holder Gud · maaskee igjen. Det Msk. kan ikke ret finde Hvile
NB8:104 ve de Rasende, de sloge mig · maaskee ihjel – maaskee, det hjelper ikke,
CT, s. 87 rne, og flyver sig træt ja · maaskee ihjel ved at ville sidde i et af disse
NB3:32 l«, saa slaae de Dig · maaskee ihjel, og selv om de ikke gjøre det,
NB4:80 laae virkeligen igjen, slaaer ham · maaskee ihjel; thi at være den store Straffeprædikant
NB33:50 hade mig, forfølge mig, · maaskee ihjelslaae mig, hvad der maa følge med
NB24:137 gal ɔ: erklæret for gal, · maaskee ihjelslaaet: men det havde netop været
NB34:36 maaskee at blive forfulgt, · maaskee ihjelslagen; men han er i dybeste Grund
NB24:87 hvad han skal sige, medens dette · maaskee ikke ( hvad jo heller ikke beskjeftiger
SLV, s. 99 g fødes i hver Generation · maaskee ikke 10 Ynglinger, der have dette blinde
NB8:115 r. / Der lever i hver Generation · maaskee ikke 20 Msker, som ikke naar Alt kommer
BOA, s. 122 igste Sladder-Mestere. Det er · maaskee ikke af Veien at minde herom, thi da vor
Papir 382 ar og den umiddelbare, som · maaskee ikke Alle have; i Forhold til Opbyggelse
SLV, s. 346 en frelst. Er min Repetition · maaskee ikke altid bedende; o! den ender dog helst
CT, s. 191 men der er en Forskjel man · maaskee ikke altid er tilstrækkelig opmærksom
OTA, s. 321 i jo nok, derimod kan Barnet · maaskee ikke altid forstaae det. Men hvad det er
OTA, s. 322 veed vi jo nok, men det kan · maaskee ikke altid forstaaes, medens man lærer.
BMS, s. 124 det daglige Brød har han · maaskee ikke altid havt, saa fattig var han, men
3T43, s. 99 at skildre, han forstod dog · maaskee ikke altid sig selv; men den, der ikke
SLV, s. 282 dens Religieusitet forkyndes · maaskee ikke altid, naar man ellers er nøieregnende
DS, s. 166 styrre, som var Fremstillingen · maaskee ikke alvorlig og høitidelig nok, tro
Brev 130 it double de Muguet). Du troede · maaskee ikke at jeg hørte det, ell. Du troede
CT, s. 164 lig Selvbekymring, om han dog · maaskee ikke bedrager sig selv, og det kun er en
EE1, s. 179 var endnu herligere, at han · maaskee ikke behøvede at fortryde det, at han
NB16:8 re Nogen det for tungt, da han · maaskee ikke behøver Maalestokken saa stor.
FV, s. 26 ring« tilveie, hvortil · maaskee ikke behøves en eneste ny Embedsmand,
Papir 458 s, vil jeg bemærke, hvad dog · maaskee ikke behøves og i ethvert Fald ikke
EE1, s. 96 isk Dumdristighed, som Mange · maaskee ikke bemærke, fordi de ere saa vante
NB30:67 a er her underfundigt ( dog · maaskee ikke bevidst men natur-instinktligt) indeholdt:
TSA, s. 68 ar han dog, menneskelig talt, · maaskee ikke bleven ihjelslagen. Men i denne frygtelige
KG, s. 260 blevet opfyldt, da var dette · maaskee ikke blevet aabenbart, men Skammen var
NB10:199 g har forstaaet, var dette · maaskee ikke blevet mig tydeligt. Men Styrelsen
Brev 3 aae formeget i Langdrag, eller · maaskee ikke blive noget af; hvad Bøgerne koste
NB8:60 stus nu til Verden, vilde han dog · maaskee ikke blive slaaet ihjel, men udleet. Dette
NB28:59 gtet Lægfolk. / / Det har dog · maaskee ikke blot været Herskesyge, der bestemte
KG, s. 130 n Overbeviisning skal Din Ven · maaskee ikke bryde sig om. Han mærker vel, at
EE1, s. 22 denne Bog finde Noget, som Du · maaskee ikke burde vide, Andet, Du vel kunde have
SLV, s. 196 rkt et Indtryk; kan en Pige · maaskee ikke bære det Uventede og en Lidenskabs
EE2, s. 290 n en født Virtuos. Hun har · maaskee ikke den Forestilling om strængt og
NB2:20 nu lever i, – og det falder · maaskee ikke den Mand ind blot at tænke paa,
NB11:165 Pathologiske. / Men skulde · maaskee ikke det Pathologiske ogsaa være en
FB, s. 114 l Gud: » saa er det dog · maaskee ikke Din Villie, at det skal skee, saa
EE:9 e rette Vedkommende – Du · maaskee ikke Du, hvem jeg tænkte paa, Du som
NB20:28 isteliges Qvalitet sees der · maaskee ikke een af i hver Generation; det bliver
NB28:54 evig Fortabelse og – · maaskee ikke een af Millioner frelses. Vi som ere
EE1, s. 259 rlig og simpel, og dog havde · maaskee ikke een blandt ti Dramatikere havt Besindighed
Oi3, s. 195 l nok vise sig at være, at · maaskee ikke een eneste af alle disse Bisper, Provster,
NB34:16 gviis undtagelsesviis, hænder · maaskee ikke een Gang for Millioner Gange –
Papir 587 g i hver Generation er der · maaskee ikke Een, hvem Styrelsen hans hele Liv
NB32:102 – men for ti Tusinde · maaskee ikke Een, som selv skuede op til Nattens
Papir 368-7.a til Virkelighed, faaer han · maaskee ikke een; de ansee det for » Overdrivelse.«
NB2:123 ingen. / Der er foruden mig selv · maaskee ikke eet Msk, der kunde have Lyst til at
Papir 478 , og dog er der, ja der er · maaskee ikke eet Punktum af ham, uden paa een eller
NB33:9 lse, subtraheer Alt, hvad der dog · maaskee ikke egl. er Deeltagelse men Egoisme, Deeltagelse
Papir 449 drøve Mange, om end dog · maaskee ikke en eneste af disse Mange kunde blive
Oi7, s. 309 paa; blandt Millioner er der · maaskee ikke en Eneste, som redeligt og ærligt
2T43, s. 50 es, m. T.? Skyldes hine Ord · maaskee ikke en Herrens Apostel? Skyldes de maaskee
EE1, s. 390 ae Bjerges Grændse. Du er · maaskee ikke en virkelig Fiskerpige, men en fortryllet
EE1, s. 222 ølighed. Dog Tiden er der · maaskee ikke endnu, lang maaskee Veien; men vi
NB11:125 ge Pengetab – og saa · maaskee ikke engang at blive slaaet ihjel, og saa
Oi7, s. 303 sig til Jordemoderen, de vare · maaskee ikke engang der saa sikkre paa at blive
DBD, s. 130 odderagtige Tjeneste, som dog · maaskee ikke engang kan kaldes ganske uegennyttig;
HG, s. 159 fremad, ja, at Christendommen · maaskee ikke engang mere tilfredsstiller –
NB33:54 et endnu ikke Erobret, et endnu · maaskee ikke engang ret Opdaget i hans Sjels Dyb:
NB11:28 / En Pseudonym lod sig her · maaskee ikke engang saa godt bruge. / Netop naar
Brev 9 det falder mig ind, at det dog · maaskee ikke er bedre med Jette, gjør mig en
OTA, s. 132 lunde at haabe paa, fordi det · maaskee ikke er Bekymringens Inderlighed, der stiller
NB33:9 ra denne Rubrik Alt, hvad der dog · maaskee ikke er Deeltagelse men forklædt Misundelse;
NB4:28 at det seet fra en anden Side dog · maaskee ikke er et Gode. Troen er det Gode, som
IC, s. 231 ikke at tragte efter hvad der · maaskee ikke er givet os, fordi det er givet den
Papir 254 ng udtaler et Ord, som han · maaskee ikke er istand til at bevise, da er man
TTL, s. 456 ussel. Thi om den Eenfoldige · maaskee ikke er istand til at fatte den Art Stemning,
SLV, s. 387 sætning, skjøndt dette · maaskee ikke er let. Man kan ikke negte, at Xantippe
AE saa i endnu een Betydning, som man · maaskee ikke er opmærksom paa, for et Gode –
NB23:22 en Verdslighed der dog · maaskee ikke er saa farlig, og i ethvert Tilfælde
Oi8, s. 362 den Paagjældende, moralsk, · maaskee ikke er saa skyldig, for Gud ikke saa skyldig.
SLV, s. 372 mmer gjerne, at Boniteten · maaskee ikke er som den var i hiint chinesiske
PS, s. 249 et ikke skal lykkes, da Guden · maaskee ikke er til, og deels fordi han Intet har
Oi3, s. 195 k vise sig at være, at der · maaskee ikke er virkelig Brug for 100 Præster,
Papir 453 r endda i dette Øieblik · maaskee ikke ere ret mange der lee, naar de høre
EE1, s. 42 alt dette skete, saa var der · maaskee ikke et godt Stykke paa den hele Steg.
EE1, s. 308 e Iagttagelser. Eller er det · maaskee ikke et Slør, men blot en bred Blonde?
KG, s. 377 r i Livets Larm mærker han · maaskee ikke Evighedens eller Guds Gjentagelse
Papir 478 skrive en heel Bog, og dog · maaskee ikke faae dem alle optalte og beskrevne,
NB29:84 raordinairt udcommanderede, have · maaskee ikke Faae havt store Evner Gaver Mange
Brev 108 n. / Min kjære Emil! / Da jeg · maaskee ikke faaer Dig at see idag, og Du maaskee
NB22:13.b dant lille Forord, men som man · maaskee ikke faaer Tid til at see end sige at see,
NB10:208 den Gang, var Aristophanes dog · maaskee ikke faldet paa at benytte en saadan. Og
EE1, s. 158 Denne Conseqvens kunne Mange · maaskee ikke fatte, men saa kunne de ei heller
4T44, s. 311 d han med sig selv, hvad han · maaskee ikke fik at vide med Verden, at han aldeles
NB9:42 m Eet og Andet, som han ell. · maaskee ikke fik at vide, thi jeg kunde sige ham,
SLV, s. 346 kunde reise Verden rundt og · maaskee ikke finde den saaledes mig gunstig. Fordres
F, s. 483 viis. Forlangtes det, vilde jeg · maaskee ikke finde det Umagen værd at føre
NB20:129 Dig selv med – og Du vil · maaskee ikke finde en Eneste, om hvem det blot
Papir 402 mt hans Synd – et Mod som · maaskee ikke findes i Ti i hver Generation, dette
CT, s. 59 Luft og paa Vand, men den har · maaskee ikke forandret sit Sted en halv Alen. Den
IC, s. 109 fstand: ja, saa mærker man · maaskee ikke Forargelsen. Men i Virkeligheden,
NB12:198 n for mig. Fare er der dog · maaskee ikke forbunden med dette Forhold. Hun har
CT, s. 196 t forlade alle Ting, hvad Gud · maaskee ikke fordrer, ikke fordrer af ham, ville
Brev 313 ogle faa Tilhørere, som · maaskee ikke forstaae Dem og ikke paaskjønne
OTA, s. 197 are til at dømme, hvad de · maaskee ikke forstaae, istedenfor nøisomme til
SFV, s. 12 ter den religieuse Totalitet, · maaskee ikke forstaaer en enkelt æsthetisk Frembringelse
SLV, s. 410 Eneste, som en Efternøler · maaskee ikke forstaaer, er, hvorledes et levende
IC, s. 64 e, o, Du veed jo ( men Du har · maaskee ikke før gjort Dig det ret nærværende),
EE2, s. 308 søger at forklare, at det · maaskee ikke ganske forholder sig saaledes, at
EE2, s. 65 men Du skal see, om Du endnu · maaskee ikke ganske har forstaaet disse Rørelser
EE2, s. 45 ne Dig med, ligesom og, at Du · maaskee ikke ganske kan bare Dig for at smile over
EEL, s. 65 Pseudonyme og Anonyme: er det · maaskee ikke ganske overflødigt, at jeg herved
KG, s. 346 Forsigtighedsmidler, som dog · maaskee ikke ganske skulle sikkre Dig; men i Forholdet
KG, s. 83 ed. Ak, men hiin Bedre skulde · maaskee ikke ganske turde vove at udholde denne
NB5:67 n Hemmelighed. En Anden havde det · maaskee ikke gjort et saa dybt Indtryk paa; men
NB30:11 Men just lee af dem har den dog · maaskee ikke gjort, thi det var jo dog en msklig
Papir 453 det nu endelig skeer, dog · maaskee ikke gjør det eftertrykkeligt nok. Thi
KG, s. 216 t videste Omfang; men hvad vi · maaskee ikke gjøre os selv Rede for, er, at
AE, s. 166 dt hvad jeg søgte, var jeg · maaskee ikke halv saa god; men jeg føler denne
Papir 476 Embedsmand! Aha, saa det er · maaskee ikke hans personlige Overbevisning han
SLV, s. 308 hun har et Argument, som jeg · maaskee ikke har betænkt, vel, jeg skulker ikke
EE1, s. 383 at man i næste Øieblik · maaskee ikke har det. Min Længsel er en evig
BOA, s. 129 et Noget har han ikke; om han · maaskee ikke har kunnet ( han der dog nok som skarpsindig
EE1, s. 108 veed Enhver, men hvad Enhver · maaskee ikke har lagt Mærke til er, at Typen
Papir 371-1.a n vis Anstrengelse, som man · maaskee ikke har Lyst til. / Til disse ulykkelige
NB7:114.b jeg senere Actier, som jeg dog · maaskee ikke har tabt paa. /
KG, s. 371 ymringer reise sig, at Du dog · maaskee ikke har Troen, saa gjentager Christendommen
EE1, s. 232 at tilstaae, at jeg uden den · maaskee ikke havde fattet Stykket ganske. Jeg er
Brev 159.3 hende til et Skridt, hun · maaskee ikke havde gjort, hvis jeg skriftligt havde
NB29:96 de at være med i Alt, saa han · maaskee ikke havde levet en Time, uden at han var
NB26:69 t det var faldet mig ind, om det · maaskee ikke havde været Guds Villie. Dog havde
NB26:65 thed, der avler Forældre, som · maaskee ikke have det fjerneste Indtryk af Χstd,
LA, s. 57 ænger, i Nutiden vilde han · maaskee ikke have vundet den harmoniske absolut
EE1, s. 401 . ingen Kjæreste, har han · maaskee ikke havt Tid idag, eller venter De ham
Papir 306 vorledes? Var Forkyndelsen · maaskee ikke hemmelighedsfuld, fordi det Ord, om
EE2, s. 232 der for sig selv. / Det turde · maaskee ikke her være afveien lidt nærmere
EE2, s. 23 ørge, saa var Konen dermed · maaskee ikke hjulpen; jeg vil svare: vel muligt,
IC, s. 32 d til at hjælpe skulde dog · maaskee ikke hjælpe, naar han ikke sagde dette
Papir 316:1         Du veed · maaskee ikke hvad en Drillepind er; det er intet
NB32:127 r han en Maalestok saa der · maaskee ikke i Aarhundreder er Een, som kan bære
NB:215 sagt hvad han vil, hvad han · maaskee ikke i fjerneste Maade havde Mod til personligt
SFV, s. 90 sagt, hvad han vil, hvad han · maaskee ikke i fjerneste Maade havde Mod til personligt
AE, s. 335 projekterede Ægteskab, men · maaskee ikke i Forhold til Christendommen. See,
EE2, s. 34 de, hun fristes, hun bestaaer · maaskee ikke i Fristelsen, store Gud, det skulde
Papir 478 diken beviser, ja der er · maaskee ikke i hver Generation et Msk. med et saa
NB11:94 ax, saa kryber jeg; kan jeg · maaskee ikke i mit hele Liv drive det til mere
AE, s. 450 ikkende, at forstaae hvad man · maaskee ikke i samme Øieblik skal udøve,
LP, s. 11 ygter han dog ofte for, at han · maaskee ikke i Tide har ladet Tanken christne,
KG, s. 347 gt er stor. Man mærker det · maaskee ikke i Tiden, fordi Tiden listigt lister
NB30:100 edelse. Men, som sagt, Msket er · maaskee ikke istand til at bære den sande Alvor.
4T43, s. 118 vet, og dog forstaaer han · maaskee ikke Job, thi han kan ikke forstaae, hvorledes
KG, s. 20 te Hjerte. Og hvor sjeldent er · maaskee ikke just dette, at det Evige faaer saa
NB23:125 hindrer det, eller han har · maaskee ikke kjendt Forholdene nøie nok. /
G, s. 66 k i hine gamle Dage? Tør man · maaskee ikke klage for Gud? Er da Gudsfrygten bleven
EE2, s. 61 men staae opreist. Jeg burde · maaskee ikke komme Dig imøde; thi da Du nu har
NB6:64 ved at borttage Byrder, man · maaskee ikke kunde bære, hjælper En lidt
OTA, s. 265 rer af Lilierne, hvad han · maaskee ikke kunde lære af noget andet Menneske.
Brev 148 iver sig selv. Mange vilde · maaskee ikke kunne begribe dette, men i mine Øine
EE1, s. 85 den øvrige Opera; han vil · maaskee ikke kunne billige vor Adfærd. Dette
AE, s. 561 rne ikke overskride min Evne, · maaskee ikke kunne modstaae den Fristelse snarest
NB:211 aaer mig i Hatten ( og den Dag er · maaskee ikke langt borte) den Dag har jeg seiret.
BOA, s. 167 m jeg lever længe, vil jeg · maaskee ikke let igjen blive saa forbauset. Thi
SD, s. 138 el Lægen maa sige, at der · maaskee ikke lever eet eneste Menneske der er ganske
NB30:96 ør sige, i hver Generation et · maaskee ikke lille Antal Msker, der indbildsk og
2T44, s. 204 det ved den Betragtning, der · maaskee ikke lod sig gjennemføre, skadet ved
NB24:54 evæge til at haabe, hvad · maaskee ikke lod sig naae, og saa var jeg maaskee
AE, s. 324 idsalder har sin, vor Tids er · maaskee ikke Lyst og Nydelse og Sandselighed, men
TTL, s. 407 lodet veeg fra Din Kind og Du · maaskee ikke længe forvandt Indtrykket, da forstod
3T43, s. 97 Mistanke mod ham. Den tager · maaskee ikke Magten fra ham; thi muligen har han
BA, s. 428 is Tilstedeværelse i Livet · maaskee ikke Mange drømmer om, og den Bagatel,
G, s. 91 gentlig Læser, saa blev der · maaskee ikke mange egentlige Læsere tilbage
NB10:20 . Han læser ( og jeg har · maaskee ikke mange saa ivrige Læsere) at det
4T43, s. 150 sig i jordisk Trang, til han · maaskee ikke mere kan hæve sin Sjel op af den
HH:8 a Historien. Det overrasker os · maaskee ikke mere, fordi vi kjende det fra vor
SLV, s. 201 men noget Værre, thi var · maaskee ikke min Taushed Skyld i, at hun blev en
FV, s. 16 in Enkelte«, lagde man · maaskee ikke Mærke til den; stort lagde man
AE, s. 82 forkeerte Ord, om den Talende · maaskee ikke mærker det saa tydeligt som den
BI, s. 143 gtning, skjøndt Læseren · maaskee ikke mærker det, førend i det Øieblik
BA, s. 437 stor Taabelighed; thi det har · maaskee ikke nogensinde været saa udbredt som
NB33:34 r raser tøilesløst er · maaskee ikke nær saa fordærvet som En, der
NB23:220 dt. Men her passede Luther · maaskee ikke nøie nok paa. Normativet er: for
Papir 439 derne i Piedestalen. Der staaer · maaskee ikke paa Convoluten: Nicodemus, men saa
TTL, s. 433 ør hengive Dig til, han er · maaskee ikke paa samme Sted som Du, eller han var
G, s. 31 nts og Sikkerhed. Man tænker · maaskee ikke paa, at der var et Øieblik, da
TAF, s. 281 r elsket; en Anden tænker · maaskee ikke paa, at han er elsket, maaskee gaaer
EE2, s. 313 iden var hos os, tænkte Du · maaskee ikke paa, at jeg atter var færdig med
NB27:16 han brugt. Dog Eet har han · maaskee ikke ret lagt Mærke til, at jeg har
CT, s. 164 orstaae det. Derimod troer Du · maaskee ikke ret paa, at det er saa. Men troer
2T43, s. 26 skæftige sig med dette er · maaskee ikke rigtigt; den Klage, der ofte høres,
JJ:14 lertidige Betænkninger. Det var · maaskee ikke saa galt at skrive paa Latin. /
KG, s. 102 / Og derfor ville Menneskene · maaskee ikke saa gjerne indlade sig med Pauli Svar,
EE1, s. 105 ig af, og dog koster det ham · maaskee ikke saa lang Tid, som Leporello bruger
NB25:12 længere med dem, var det · maaskee ikke saa let at bede for dem. / Men vi
NB25:38 ndre. Det Almdl. Msklige lod sig · maaskee ikke saa let holde tilbage af Medlidenhed,
SD, s. 211 ethisk Opgave, der kræver · maaskee ikke saa lidt Selvfornegtelse, i saa speculative
AE, s. 449 sdag fri i Dyrehavstiden, har · maaskee ikke saa mange Vanskeligheder med at komme
SLV, s. 338 ngst forbi, derfor har jeg · maaskee ikke saa Meget at give til af i Henseende
LA, s. 65 ver en i Reflexion Udmattet · maaskee ikke saa meget Styrke som lidt Illusion.
BOA, s. 256 e, er ofte skuffende. Det er · maaskee ikke saa sjeldent hændt, at en ung Pige,
DS, s. 225 g til syvende og sidst er der · maaskee ikke saa stor Forskjel mellem Tyven, Bagvaskeren
EE1, s. 177 den øieblikkelige Smerte · maaskee ikke saa stor, men det efterlader da ogsaa
TTL, s. 395 g elsker høit. Min Uret er · maaskee ikke saa stor, Tilgivelsen vel endog en
Papir 432:2 en vis Forstand var det · maaskee ikke saa uheldigt, engang at have faaet
NB17:31 t den frembringer det Forkyndte, · maaskee ikke saaledes, at Nogen gjør efter hvad
SLV, s. 34 r en eller anden af Gjesterne · maaskee ikke saaledes, saa var Constantin en god
KG, s. 128 telsen det Ønskede. Er det · maaskee ikke seet, at en Pige hellere vilde umenneskeligt
AE, s. 367 ke forstyrre af ham, han veed · maaskee ikke selv deraf, han vil bedrage Dig, han
SLV, s. 284 get i den Retning. Hun havde · maaskee ikke selv fattet, hvorledes hun derved
KG, s. 309 r Elskov ikke. Det har Pigen · maaskee ikke selv forstaaet, hvorledes det hang
EE2, s. 20 Intet tabe derved, at de ofte · maaskee ikke selv vide, hvilket der er deres skjønneste
KG, s. 255 en Tabende; han mærker det · maaskee ikke selv, han mærker maaskee end ikke,
Brev 37 . Seer De, den Gang var De · maaskee ikke sengeliggende, og dog var Deres Tilstand
SLV, note t Forsvindende. Hun har derfor · maaskee ikke sine Beundrere blandt Recensenter,
4T44, s. 293 ven end ikke var lang, om Du · maaskee ikke sjeldent saae ham gaae mødig sin
BOA, note et Menneske. Imidlertid er det · maaskee ikke sjeldent, at den Tiltalte i al Stilhed
BA, s. 359 naloge Phænomener, som man · maaskee ikke skal undgaae. Sympathie skal man have,
NB26:102 nde vil dupere Faderen, saa han · maaskee ikke skulde mærke, at han egl. er til
NB26:81 e Sandsebedragene, det vilde dog · maaskee ikke smage ham. Thi han vil hellere i al
EE2, s. 178 alents Udfoldelse. Man bliver · maaskee ikke staaende ved Talentet i dets Umiddelbarhed,
TTL, s. 430 g et falsk Venskab, fordi den · maaskee ikke strax forstaaes; er den idel Smerte,
BA, s. 318 de denne Concession, fordi han · maaskee ikke strax gjennemskuer Misforstaaelsen,
CT, s. 242 istorie anbringes et Ord, som · maaskee ikke strax gjør sin Virkning, men som
SLV, s. 384 t Religieuse. Dette seer man · maaskee ikke strax, fordi man ofte nok selv under
TS, s. 41 tilstaae det. Forstaaer Nogen · maaskee ikke strax, hvad jeg her siger og tilsigter:
IC, s. 238 Elskeligt – han forstod · maaskee ikke strax, hvor megen Sviig og Usandhed
FB, s. 180 , og tænke, Ulykken kommer · maaskee ikke strax, i ethvert Fald har jeg hævdet
NB13:21 nts: men saaledes synes det · maaskee ikke Styrelsen – jeg skal i Sandhed
Papir 459 aar den saae en Indvending · maaskee ikke stærkt nok gjort gjældende,
DS, s. 163 t ikke forstyrre Dig, om Talen · maaskee ikke synes høitidelig nok; det er saa
Brev 17 hvilket Du i en vis Forstand · maaskee ikke synes om – maaskee dog fordi
OTA, s. 293 det var et uartigt Barn, og · maaskee ikke tage i Betænkning at slaae –
AE, s. 451 nomien betræffende. Der er · maaskee ikke ti Mennesker som holde ud at læse
NB2:54 :. Der er i dette Øieblik · maaskee ikke Ti, som paaskjønne hvad jeg høimodigt
TTL, s. 424 at tænke paa Faren; er der · maaskee ikke Tid dertil – i Farens Skynding
NB20:7 idsig og ivrig, saa giver man sig · maaskee ikke Tid til at høre, at der da kun
Brev 56 nken ud af Sjælen – · maaskee ikke til det Bedste, thi det foranlediger
2T43, s. 46 rlighed. / Eller det var · maaskee ikke Tilfældet med Dig; Du var maaskee
DS, s. 244 det jo alligevel; og Det han · maaskee ikke tilgiver mig, er just, at jeg vil
Brev 7 ing. En Anden vilde det derfor · maaskee ikke tilskynde til at handle saaledes,
SLV, s. 359 r hun det neppe og føler · maaskee ikke Trang dertil. / Lad saa en Trediemand
AE, s. 214 ndag – ja, nu vil man · maaskee ikke troe mig, fordi det igjen er en Søndag,
NB27:72 ikke var Ethiker, han kunde · maaskee ikke tvinge sig, han maatte idetmindste
EE1, s. 181 fra hele Verden. Og kan hun · maaskee ikke tvinge Taarerne tilbage, saa er hun
Brev 148 ieblik paa mig, jeg staaer · maaskee ikke tydeligt og bestemt for Dig, men din
NB30:12 td. ud, paa en Maade som S. · maaskee ikke tænker. Nemlig Χstd. forkynder
IC, s. 194 er maatte blive salig, og dog · maaskee ikke tænkt paa nogen længere Tid
SLV, s. 135 enne Henseende holder Manden · maaskee ikke ud med hende. Fremdeles hvilken Kraft
Papir 399 bedre end Du – jeg vilde, · maaskee ikke uden en Taare i Øiet, svare: jeg
TS, s. 81 askee rørt, overbevisende, · maaskee ikke uden Taarer – dog maaskee det
4T44, s. 357 det af ham, og dette kan han · maaskee ikke udholde, om han dog i Stilhed har
AE, s. 570 t vilde her, i Forhold til en · maaskee ikke umærkelig Frembringelses aldeles
EE1, s. 222 ke sørge; thi han var mig · maaskee ikke utro, han var maaskee ingen Bedrager
AE, s. 273 kke Docenter. Am Ende var det · maaskee ikke utænkeligt, at en Docent drev Høfligheden
NB17:81 et meget Kunstigt, og at han saa · maaskee ikke var behændig nok – o, Sligt
NB24:38 saa det skulde vise sig, at der · maaskee ikke var eet eneste Msk, der duede til
NB23:126 e see at faae fat i et Msk, der · maaskee ikke var saa fremmelig engang som jeg selv,
SLV, s. 238 d, en Bemærkning, som hun · maaskee ikke veed mere af end man veed af, hvad
Papir 497 g saa fortælle, hvad Du · maaskee ikke veed; eller hvis Du veed det, gjør
EE2, s. 225 vise Dig fra en Side, som Du · maaskee ikke ventede, at den er trøstesløs.
NB20:70.b t – ogsaa har glemt ell. · maaskee ikke vidst, hvorledes man indretter Det,
NB29:76 Saaledes mener jeg, at jeg · maaskee ikke vil komme til at ligge, som Biskop
EE1, s. 304 af Omsorg for Tjeneren, der · maaskee ikke vil være istand til at modstaae
Brev 85 erlige Livsforhold, etc, som alle · maaskee ikke vilde blive saa besynderlige dersom
AeV, s. 79 for meget bekosteligt, og som · maaskee ikke vilde falde mange Andre end Hr. P.
NB27:46 e til Anstrengelse som de ellers · maaskee ikke vilde have udsat sig for. /
2T44, s. 210 n, sandere Maade, om den end · maaskee ikke vilde være forekommen hende saa
IC, s. 47 e Noget der hændte ham, og · maaskee ikke vilde være hændt ham i en bedre
EE1, s. 354 ighed vilde overraske, vilde · maaskee ikke virke saaledes paa hende. Hun maa
SLV eller vil bruge et andet Ord, som · maaskee ikke virker saa ethisk forstyrrende: Intet
Brev 265 astet paa Papiret, vil det · maaskee ikke være afvejen, at jeg optager Deres
DS, s. 245 ides liggende Kjøbstad kan · maaskee ikke være det. Alt beroer paa, om den
NB2:48 desto lettere. Skulde dette · maaskee ikke være rigtigt. Skulde Gud maaskee
Brev 38 gjøre det, Dem vil det dog · maaskee ikke være ukjert at læse det. Men
NB2:22.a forfærdeligste Syn havde dog · maaskee ikke været istand til at gjøre ham
Brev 274 ede flere Miil borte, havde dog · maaskee ikke været stærk nok til at kunne
NB27:16 hiin verdslige Klogskab har · maaskee ikke været uvillig til at hjælpe
EE1, s. 308 . August – det var dog · maaskee ikke ønskeligt, saa skulde jeg formodentlig
NB20:139 fterfølgelse. / / Veed De da · maaskee ikke, at der er Noget til som hedder: Efterfølgelse?
EE2, s. 234 et sidste Øieblik. Du veed · maaskee ikke, at der existerer et Brev fra ham
NB27:18 skal det saa indtræffe, · maaskee ikke, at en Enkelt i den næste Generation
SD, s. 148 – og man mærker det · maaskee ikke, at han i dybere Forstand mangler
4T44, s. 347 e gjort; men han betænker · maaskee ikke, at hvis Beslutningen ikke er Begyndelsen
KG, s. 235 ve aabenbar. Du mærker det · maaskee ikke, det undgaaer Din Opmærksomhed,
EE2, s. 172 ning. Den tilfredsstiller Dig · maaskee ikke, Dit graadige Øie sluger den uden
KG, s. 233 om et andet Menneske, frygtes · maaskee ikke, eller dog ikke i Forhold til den
4T43, s. 117 seste. Dog forstaaer han det · maaskee ikke, eller rettere han forstaaer ikke
NB19:53 aa Faarets Vegne er den dog · maaskee ikke, forsaavidt muligt Hyrden har Noget
OTA, s. 276 rgende Omsorg. Han mærker · maaskee ikke, førend det er forsilde, at han
CT, s. 221 gten Gud. De Enkelte mærke · maaskee ikke, hvorledes de ere i Slægtens Magt,
TTL, s. 433 betrygget, og han betænker · maaskee ikke, hvorledes det Raaderum som Sjelstilstandene
NB7:68 n blot msklige Tanke, at maaskee, · maaskee ikke, i den blot msklige Haaben, at om
NB20:62 ens smertelige Lidelse borttages · maaskee ikke, kræver sin Tid, men min Forestilling
NB31:68 te og saa maaskee, ja eller · maaskee ikke, maaskee et Mirakel: frygtelige Tortur.
TTL, s. 453 n formaaer et Menneske det nu · maaskee ikke, men i Aandens Verden formaaer Enhver
EE2, s. 308 nne hengive sig. Du troer det · maaskee ikke, men jeg kan dog forsikkre Dig, jeg
SLV, s. 99 m nogen anden. Man troer det · maaskee ikke, og dog fødes i hver Generation
SLV, s. 226 ndt, men Familien vidste det · maaskee ikke, og vidste derimod, at det var en
Not5:7 e, en anden Enkelt behøver det · maaskee ikke, spørge vi da hvorfor ikke, kan
SLV, s. 410 Samme, men man mærker det · maaskee ikke. / Hvad her er udtrykt om det Religieuses
Brev 16 ore, kommer maaskee og kommer · maaskee ikke. / Lev vel; fryd Dig ved Trygheden
SLV, s. 308 eg ikke var hjemme, veed han · maaskee ikke. Altsaa er hendes Ære nu maaskee
AE, s. 459 n skal opgive? Ja maaskee, og · maaskee ikke. Er dette ikke ironisk nok? Og dog
AE, s. 460 e vare saa længe? Maaskee, · maaskee ikke. Er dette ikke ironisk nok? Og dog
KG, s. 85 ar Næsten: det opdager han · maaskee ikke. Paa Afstand kjender Enhver »
SLV, s. 49 n Ven af Latter, og dog loe I · maaskee ikke. Virkningen var en anden, og dog beviser
SD, s. 224 nu mere skuffende, han siger · maaskee ikke: jeg kan aldrig tilgive mig det selv
NB4:2.a lste fra Sygdommen! / NB. bruges · maaskee ikke; da en Bøn her næsten ligger
AE, s. 90 dom paa urette Sted, maaskee, · maaskee ikke; med Bestemthed kan jeg ikke sige
Brev 152 gl er sat for. Du seer det · maaskee ikke; men det er ogsaa usynligt. I 1001
OTA, s. 198 get Stort i Verden? Maaskee, · maaskee ikke; men Eet bliver han, bestemt, han
3T43, s. 80 Eller behøves det · maaskee ikke? Er med alle Tings Ende Alt forbi?
DS, s. 232 ter og stønner. Sveder han · maaskee ikke? Jo, min sandten sveder han, Sveden
Papir 459 e Træk, maaskee Flamme, · maaskee Ildløs, maaskee kan det blive Ks store
NB12:196 et Par Maaneder, som eiede jeg · maaskee imorgen ingen Ting, men var bogstavelig
SLV, s. 112 le sige mere, en anden Gang, · maaskee imorgen siger jeg mere, men » altid
NB7:92 Tryghed og Fjernhed fra Faren, og · maaskee imorgen, maaskee ad Aare reiser Troen og
NB17:83 om Døden, den nære Død, · maaskee imorgen, maaskee idag. Hvis dette ikke
AE, note ville sige mere, en anden Gang, · maaskee imorgen, siger jeg mere, men » altid
EE1, s. 308 af Tante Jette – De er · maaskee incognito. – Sløret bør man
NB24:46 udtrykke, bilder Du Dig · maaskee ind at være bedre end dem. Og hvad udtrykke
Papir 420:2 et paa Rigsdagen, og vil · maaskee ind i en Comitee. Den almdl. Manuprenseren
IC, s. 95 nd at være, bilder han sig · maaskee ind, at han er Gud, eller at han har et
AE, s. 310 til Jerusalem, faldt det ham · maaskee ind, da han endnu var lidt borte fra den
FV, note sebedrag: at kalde sig Christen, · maaskee indbilde sig at være det, uden at være
EE1, s. 81 at høre. For ham kan det · maaskee indeholde et enkelt Vink, der kan bevæge
4T43, s. 126 ar endnu hos ham som fordum, · maaskee inderligere end fordum; thi nu var der
G, s. 33 r ved ideal Reproduction, lader · maaskee Individet koldt, et saadant Billede frembringer
PS, s. 294 iumph. – Eller fødes · maaskee Individet med begge Naturer paa eengang,
EE2, s. 131 Dog, jeg gaaer videre. Du vil · maaskee indrømme, at det at besidde er vanskeligere
EE2, s. 92 er en saadan Magt, det vil Du · maaskee indrømme, men den første Kjærlighed
SD, s. 195 n end i andre Henseender dog · maaskee indrømmes at have sine Fortrin ( og
AE, s. 138 tragtning at gjøre, saa er · maaskee Indsigelsen en Følge af Feighed og Dvaskhed,
OTA, s. 347 Valgets Vilkaar · maaskee indskrænket, den Vælgende indenfor
TS, s. 104 er mod Haab. O, Du, som · maaskee indtil Fortvivlelse kæmper i Haabløshed,
NB21:4 ikke det sande Store – · maaskee indtil han saa er død. Væmmeligt!
NB17:93 vel allerede nu havde nydt Livet · maaskee indtil Overmæthed, og deraf kunde man
CT, s. 32 og i Umuligheden nøies den · maaskee indtil videre med Mindre. Men denne samme
SLV, s. 385 begge Dele, ellers seer man · maaskee ingen af Delene. / § 2 / Misforstaaelse
EOT, s. 267 ret hende ligegyldigt. Hvad · maaskee ingen anden Qvinde, der ikke var sig bevidst
EE1, s. 222 g maaskee ikke utro, han var · maaskee ingen Bedrager – hvorledes Du kan
EE2, s. 99 ngen Resignation, og dog veed · maaskee Ingen bedre, hvor sød den er, end den,
4T44, s. 315 Betydning. Eller skulde det · maaskee ingen Betydning have for ham, at han bestandigt
Brev 159.4 blevet yngre. Det er der · maaskee Ingen der forstaaer, som Du gjør det.
NB15:84 d i Verdens Øine. Ingen, · maaskee Ingen er saa tækkelig, som en Præst,
NB22:106 gtigt – ikke oversees, at · maaskee ingen Forandring for en Forbryder er saa
AE, s. 370 Blik. I det Udvortes skal der · maaskee ingen Forandring være at opdage, thi
TTL, s. 458 lv i Selvtilfredshed, ja stod · maaskee ingen forfængelig Qvinde saa forfængelig
PH, s. 55 eer, at en Udgiver vover, hvad · maaskee ingen Forlægger vilde vove, saa smiler
NB32:82 andret. Fordi i lange Tider · maaskee Ingen har underkastet sig den, derfor er
SFV, s. 17 es Opmærksomhed, har igjen · maaskee Ingen i dybere Forstand lagt Mærke til
EE1, s. 236 og paa mit Forhold. Der var · maaskee Ingen i hele Theatret, der saaledes skulde
CT, s. 242 , har Du da troet ham? Der er · maaskee ingen Maade at spørge paa saa indtrængende,
NB15:62 tionen« o: D: Og den har · maaskee ingen Offre krævet? Den krævede Χstus
CT, s. 80 e sig ind paa et Menneske, er · maaskee ingen saa paatrængende, som denne den
Papir 422 ør det, da feiler Du. Der er · maaskee ingen Synd saa almdl. som just denne, hvilken
Papir 460 t blive latterligt. Der er · maaskee Ingen tilbøilig til at lee, imidlertid
NB27:19 am – saa føler han · maaskee ingen Trang mere til Χstd. Dette vil
SLV, s. 96 er bag efter, saa finder man · maaskee ingen Vanskelighed, men paa den Maade ikke
NB12:196.a ørst ved det Samme; der er · maaskee Ingen, der faaer Lov til at ydmyge sig
NB17:94 gtighed, faaer derfor faae, · maaskee Ingen, saa den nødes til at gjøre
NB11:233 havde en Frygt og Bæven som · maaskee Ingen. Ikke at jeg dog derfor vilde opgive
IC, s. 96 ig ind, at han er Gud. Det er · maaskee ingenlunde ham ( og er det i Sandhed et
OTA, s. 198 ogen aner det: er det derfor · maaskee Ingenting? Mangen mener jo rigtignok, at
NB34:18 vpriisning. Thi de forstaae · maaskee instinktivt, at naar man blot kan faae
BB:2.f Mestersang, forøvrigt vil det · maaskee interessere mig, naar jeg engang faaer
NB11:87 let ved at være Taler. Der er · maaskee Intet der saaledes forkjeler og fordærver
EE1, s. 310 der været Gas, havde jeg · maaskee Intet faaet at høre. Det Bestaaende
NB22:146 e. / Men Sagen er: hun har · maaskee Intet faaet at vide om det Skridt af mig,
4T44, s. 338 med Begyndelsen, thi der er · maaskee intet Fordærveligere for et Menneske
SLV, s. 357 var et vildt Skud; og der er · maaskee intet Ord af hende, der tydeligere har
EE1, s. 171 t Udvortes. Det Udvortes har · maaskee intet Paafaldende ved sig, men først
OTA, s. 322 gaae ene; og dog har Sproget · maaskee intet stærkere eller mere gribende eller
EE1, s. 155 r stolt og kraftfuld. Der er · maaskee Intet, der adler et Menneske saa meget
NB21:52 kee nu allerede været Provst, · maaskee inventeret Noget i det Administrative,
NB27:21 orgen og begjerer det selv, · maaskee iovermorgen maaskee om eet Aar –
SD, s. 231 vad saa videre, skal man saa · maaskee istedetfor at være en enkelt Synder
Brev 56 dsigt fra flere Værelser. · Maaskee jeg alt sagde Dem det i mit forrige Brev,
Brev 43 dog derom ved Leilighed, · maaskee jeg ogsaa forandrer min Anskuelse i saa
EE1, s. 319 De leer – Tillader De · maaskee jeg sender min Tjener for at hente den
NB12:138 blevet til Ingenting; ell. · maaskee jeg var blevet udviklet alligevel, men
Papir 413 d manglede Du saa? Du tænker · maaskee jeg vil sige: Døden er saa – uvis,
BOA, s. 198 ind i en Blasphemie) var det · maaskee Jesus der den Nat var i Begeistringens
NB20:98 e Præst, ell. Professor, ell. · maaskee Jurist o: s: v:. / Saa valgte han at blive
NB11:205 sig selv, saa fordres det · maaskee just af mig, at jeg skal elske mig selv,
NB26:86 a den var gjort, saa fik vi · maaskee just at see, at der ikke saaledes skal
NB32:127 i Mskets Interesse. / Men · maaskee just derfor ( fordi det ikke var af egoistisk
NB22:42 an vi jo godt lege sammen, eller · maaskee just derfor bedst lege sammen, da lige
NB32:127 stdom i Mskets Interesse) · maaskee just derfor er det at Styrelsen er blevet
Papir 344:1 ingens Underværk, men dog, · maaskee just derfor, ere meget underholdende, fordi
LF, s. 17 en rette Bedende, han lærte · maaskee just dette i Bønnen. Der var Noget,
TS, s. 104 Dig er intet Haab; og det er · maaskee just dette, der forbittrer Dig, at man
NB26:112 le lykkeligt Land ( hvis Ulykke · maaskee just er denne Lykke), i et lille lykkelig
CT, s. 107 hvis nærmere Beskaffenhed · maaskee just er det Modsatte af hvad den Ønskende
NB20:82 godt Raad dertil, og det ellers · maaskee just er Opgaven for ham at spare. /
NB11:165.b sig jo lavere, og gjør det · maaskee just for ikke at forvexles med en Apostel,
NB26:47 me, høres ogsaa hans, og · maaskee just hans i Sandhed de profundis: Gud er
NB26:112 tioner. Vel sandt, jeg har · maaskee just havt Opgaver, der allermeest ere udsatte
NB3:62 egreb om hvad Meddelelse er, naar · maaskee just hele hans Eiendommelighed, hans historiske
NB16:90 etfor ydmygt at forstaae, at det · maaskee just hænder ham for at hjælpe ham
IC, s. 221 oligende til Dig; eller er Du · maaskee just i det Tilfælde, saa Du, selv angest
NB15:118 m fremad – og han gjør · maaskee just nu sikkrere Trin fremad. Frimodighed
NB10:141 amme Dag. Og dog gjælder det · maaskee just om at benytte Øieblikket. /
TS, s. 106 nkt, fordi jeg mener, at det · maaskee just saaledes vil gjøre et sandere Indtryk
NB5:19 olighed – og dog dog er det · maaskee just til trods for Anfægtelsen at han
NB12:168 er før Alts Fuldkommelse vil · maaskee just udgaae, indirecte, fra Χstd.
NB27:16 tværtimod, den har · maaskee just været villig, netop for at faae
AE, s. 372 t indøve Forholdet, han er · maaskee Justitsraad, maaskee en af de andre Justitsraader,
AE, s. 371 han vil være som vi Andre, · maaskee Justitsraad, maaskee Kjøbmand o. s.
AE, s. 544 bedst. En Præst holder sig · maaskee jævnt hen til daglig Brug i de strenge
BOA, s. 235 melhed i Forhold til Øiet, · maaskee kalde den: Enkeltsynets Svimmelhed. Den
BI, s. 158 et her Udhævede, kunde man · maaskee kalde det Mythiske i de tidligere Dialoger
BI, s. 235 e. I denne Forstand turde man · maaskee kalde ham en Forfører, han bedaarede
Oi6, s. 261 ave hjemme i denne Verden, og · maaskee kalde sin Rolighed Tolerance mod de Andre,
4T43, s. 128 ig en Tilstaaelse, som Du nu · maaskee kalder en tungsindig Stemning. Og dog er
NB35:29.a orskylder at raffinere – · maaskee kaldes han derfor rigtigst: en U-Ting.
Papir 460 skabelige Tider bliver det · maaskee Kamp paa Liv og Død. / Nu til min Sætning,
Oi6, s. 272 rdeles godt af, og hvad dog · maaskee kan bidrage til at gjøre Dig lidt alvorlig,
JJ:82 , han trøster ogsaa med, at det · maaskee kan blive godt igjen, at der kommer blidere
FB, s. 175 drig faae det at vide, at hun · maaskee kan blive lykkelig ved en Andens Haand.«
LP, s. 11 s i Taage« / – · maaskee kan den da fremgaae i en gjenfødt Skikkelse.
FB, s. 138 es glemt, at den var Kaalorm, · maaskee kan den igjen glemme, at den var Sommerfugl
NB13:49 a plumper han ud paa Prent. · Maaskee kan den Sag, dette eneste Ord blive ham
Not8:33 an fra det Øieblik sagde. Her · maaskee kan der komme Klarhed. Dette ene Ord, det
ATV, s. 210 Hast med at lade dem trykke, · maaskee kan der ogsaa komme en yderligere Anledning.
CT, s. 312 hans Hjerte fordømmer ham; · maaskee kan der ogsaa være en Saadan her tilstede,
NB14:19 det, er ganske rigtigt; thi · maaskee kan det bevæge en Anden til at stræbe
Papir 459 Flamme, maaskee Ildløs, · maaskee kan det blive Ks store Ildebrand. Men naar
Brev 184 tet. / Din Onkel / S. K. / · Maaskee kan det dog fornøie Dig, efterhaanden
NB22:71 ad det kan hjælpe? – nu · maaskee kan det dog hjælpe til at frelse Din
NB12:118 det hellere end gjerne. / · Maaskee kan det engang blive mig tydeligt, at jeg
EE2, s. 15 Skik at skrive paa hele Ark, · maaskee kan det have sin gode Side, hvis det kunde
ATV, s. 210 ager, noget saare Betydeligt; · maaskee kan det ogsaa lykkes at narre Nogen paa
EE2, s. 33 le paa, Alt kan forandre sig, · maaskee kan dette Væsen, jeg nu næsten tilbeder,
Brev 125 / Hr Etatsraad! / d. 25 Juni / · Maaskee kan dog et Brev fra mig, som Curiositet
EE2, s. 103 t være en ret Ægtemand. · Maaskee kan Du bedre taale det Ord, naar ingen
TS, s. 41 argelse og til Fordærvelse. · Maaskee kan Du nok behøve denne lavere Form
TS, s. 47 ndre, end at Du er en Troende. · Maaskee kan Du ogsaa græde, naar Du fremstiller
CT, s. 38 Men naar jeg tænker, at jeg · maaskee kan døe i Nat, » endnu i denne
NB29:48 lskes, at det er det Officielle. · Maaskee kan en Virtuos narre hende, saa hun ikke
Brev 50 t jeg ved Hjælp af et Brev dog · maaskee kan faae besvaret et Spørgsmaal, som
Not3:14 d med det Nordiske, hvilket · maaskee kan forbeholdes til ved Leilighed. /
PCS, s. 143 nmark er det for Den, der dog · maaskee kan gjøre det, en Pligt, og saaledes
EE2, s. 275 ngig er han nu engang ikke. / · Maaskee kan han endnu ikke beslutte sig til at
BOA, s. 103 g med det at være Læge. · Maaskee kan hans Tilstand i Sygdommen yttre og
EE2, s. 273 derstøttelse, men fordi Du · maaskee kan have Gavn af dem. / En gammel Mand,
NB14:28 else, Phantasie, Lidenskab, · maaskee kan hun løfte Byrden nok saa godt. /
FB, s. 135 get selv staaer i Stillingen. · Maaskee kan ingen Dandser gjøre det –
NB3:39 te Opløb fra det Hellige. · Maaskee kan jeg anskueliggjøre dette Optrin.
EEL, s. 65 seudonyme Forfattere ligesaa, · maaskee kan jeg endog gjøre dem en Tjeneste
AE, note livt klart i Slutningen. – · Maaskee kan jeg i denne Note finde en passende
Papir 349:1 bevæbnede Neutralitet. / / · Maaskee kan jeg med to Ord oplyse Confusionen og
BOA, s. 122 berøver dem Maalestokken. · Maaskee kan jeg oplyse det ved et Exempel fra Videnskabens
NB32:95 re, maaskee over i Pressen, · maaskee kan jeg paa Svensk faae det at læse
BOA, s. 205 und – af Duelighed; men · maaskee kan ogsaa Uduelighed rigtigt betragtes
EE2, s. 22 lfælde see et Exempel, der · maaskee kan oplyse Dig om, hvorvidt Du ikke virker
Brev 49 ag været hos Dem; – · maaskee kan saa Brevets Størrelse faae Magt
EE2, s. 33 sten tilbeder, forandre sig, · maaskee kan senere Skjebner bringe mig i Forbindelse
Oi7, s. 316 e. Og det Sørgeligste der · maaskee kan siges om et Menneske er: han kan ikke
NB14:65 viis Intet oplyser, men dog · maaskee kan vække. Tag en Classe af voxne Disciple.
EE2, s. 21 ner fra Ladegaarden. De havde · maaskee kjendt bedre Dage; men dette var glemt,
KG, s. 176 / Dog rigtigst beskriver man · maaskee Kjerligheden som en uendelig Gjeld: at
AE, s. 371 i Andre, maaskee Justitsraad, · maaskee Kjøbmand o. s. v., men som han engang
AaS, s. 46 ste, jeg kan opdage. Rec. har · maaskee kjøbt et Exemplar af min Disputats,
4T43, s. 150 neladende Giveren vigtigere. · Maaskee kjøbte Du Din Erfaring dyrere, den Formaning,
AE, s. 131 Gave fra mig. Det var derfor · maaskee klogere, ikke at sige Noget forud, at man
NB17:71 et Forsøg af en Klog, der var · maaskee klogest paa en Sag, og som saa vilde avancere
SLV, s. 65 Liv. / Saa prædiker jeg da · maaskee Klosteret og kaldes med Rette Eremita?
NB25:64 Verden – frygteligt, · maaskee klædt i Purpur og Fløiel, Pascha
AA:9 a Søen selv. Ogsaa her er Vandet · maaskee knap en halv Alen dybt og bevoxet med Alger,
EE2, s. 292 er at spise. Den Lærde har · maaskee knap faaet Tid til at lægge Mærke
NB26:47 ( og vi Andre kunne · maaskee knap smage, at denne lille Smule Kaneel
Papir 97:5 hans Kjærlighed, medens hun · maaskee knap tør tale om sin Kjærlighed for
NB24:125 ig i hele sin Magt – · maaskee knuse mig: vel, saa var dog Sagens sande
KG, s. 39 dringen kom ikke – eller · maaskee kom den. Hvad der ingen Forandring har
EE2, s. 280 kun forsinke sin Væxt, og · maaskee kom der da engang en Vandringsmand, som
G, s. 33 og beundrede Dandserens Kunst, · maaskee kom der en Tid, da Balletten ikke mere
NB11:152 d et Øieblik endnu, saa · maaskee kom dog Hjælpen i det Aandelige –
NB28:38 tte betyde, at han skulde seire. · Maaskee kom han dog galt fra det ( og i saa Fald
NB17:71 t sagt formildet om der end · maaskee kom lidt forbittrende ind ved Reflexen
NB11:204 jo engang til, den Tid kan · maaskee komme da det egner sig, og jeg har Kræfter
NB23:20 en Χsten; der kunde jo idag · maaskee komme en existentiel Collision, der gjorde
2T44, s. 190 den til Hjælp, da vil han · maaskee komme i al sin Anstrængelse og med al
Oi5, s. 251 – og dog vilde man · maaskee komme i en forbistret Forlegenhed, hvis
NB33:14 ige og beskedne Forslag kan · maaskee komme mig dyrt nok til at staae. Thi Mskene
SLV, s. 344 de værste Symptomer vilde · maaskee komme over hende i Eensomhed; hun har meget
AE, s. 417 dage Anfægtelsen, og vilde · maaskee komme saa galt fra det Stykke Arbeide,
NB18:82 og dog kan det for ham · maaskee komme til at see ud, som var jeg dette
LP, s. 25 , end den har gjort, og derved · maaskee komme til at virke heldbringende for den
TS, s. 67 liti-Sag, eller Politiet kunde · maaskee komme til i samme Øieblik og tage mig
Papir 466 re nogen Magt; thi da kunde han · maaskee komme til, istedetfor blot at virke standsende,
KG, s. 193 væsentligt: Modstanden kan · maaskee komme, men maaskee ogsaa udeblive. Dog
SLV, s. 130 stødt sig, eller var han · maaskee kommen en Vogn for nær, havde Opgaven
EE1, s. 44 Sandhedens Erkjendelse er jeg · maaskee kommen; til Salighed visselig ikke. Hvad
FEE, s. 49 en er da adhuc sub judice, og · maaskee kommer den aldrig videre, med mindre de,
OTA, s. 284 mmelen, see hvor den flyver; · maaskee kommer den langveis fra, fra fjerne, fjerne
FB, note m Præsten prædiker – · maaskee kommer den Tid, især ved Philosophiens
NB12:123 r i Sandhed er hende gavnlig. / · Maaskee kommer der den Dag, da hun ganske har glemt
NB8:37 nket og et eminent begavet Msk. · Maaskee kommer der det Øieblik, hvor det mere
3T44, s. 275 t voxe, medens de forringes! · Maaskee kommer der ogsaa stundom til en Saadan
NB11:203 or det Første Noget, og · maaskee kommer der saa Kraft til mere. /
TTL, s. 440 gteskabets første? / Men · maaskee kommer der slet ingen Nød og Gjenvordighed
SLV, s. 45 st Ingen lade være at lee. · Maaskee kommer det deraf, at Børn udelade Pointen.
PS, s. 246 er ikke et Navn, men Begreb, · maaskee kommer det deraf, at hans essentia involvit
PS, s. 246 dført de samme Gjerninger. · Maaskee kommer det deraf, at jeg ikke kan slutte
NB20:152 ar opgivet denne Mulighed, · maaskee kommer det igjen og viser sig at være
NB11:220 nglede blot ( og hvo veed, · maaskee kommer det ved Hjælp af den stigende
NB25:86 l lempe mig lidt efter Dig, · maaskee kommer det. / Saaledes maatte vel et Msk
Brev 193 Side. Nu er det bag efter; men · maaskee kommer Du paa flere Baller. / Du er dog
IC, s. 145 rgsmaal: om hun troer ham. · Maaskee kommer han bittert til at fortryde, at
NB27:59 bunden med Resignation, thi · maaskee kommer Repetitionen først efter Ens
Papir 519 / Unge Msk, Du som engang · maaskee kommer til at læse dette: Du vil, naar
NB18:30 verdslig Kløgt, der dog · maaskee kommer til kort. Det er 3 Fjerdingaar siden
AE, s. 372 der attraaer den; han bliver · maaskee Konge, men hver Gang han sætter Kronen
TSA, s. 101 es det fornødent, kan dog · maaskee Kongen ret sandseligt forvisse En om, at
BOA, s. 217 res det fornødent kan dog · maaskee Kongen ret sandseligt forvisse En om, at
IC, s. 211 ille, holdt fleest Svende, at · maaskee Kongen, Dronningen, samt det hele kongelige
AE, s. 172 eg skulde blive udleet, eller · maaskee korsfæstet; thi det er vist nok, at
NB20:68 ge sit Navn – det kunde jo · maaskee koste ham hans Embede, ell. dog Unaade
EE:102 ikke stærk nok, maatte du · maaskee krympe Dig ved at lade Ordets gjennemtrængende
BOA, s. 206 sten altfor stor Maalestok; · maaskee kræver hans Stræben selv den intensive
ET, s. 169 selv: jeg er ikke, hvad Tiden · maaskee kræver, en Reformator, paa ingen Maade,
Papir 462 Selskab, høist 70 Aar, · maaskee kun 10, maaskee kun en Dag i dette jordiske
Brev 68 fra i mig selv indsmutted, / · Maaskee kun af en Dæmon puttet / Et Vist, jeg
DS, s. 207 ke at cujonere dertil, de ere · maaskee kun altfor lette at lokke. / Lad dette
TS, s. 74 er ikke blindt derfor, jeg har · maaskee kun altfor meget Digterisk i mig; men lad
EE2, s. 60 . Ligesom Du ikke var det, og · maaskee kun altfor meget, ligesom ikke Dine Ord
BOA, s. 123 et Sophistiske ligger vor Tid · maaskee kun altfor nær: at man sætter de
NB10:197 i, Enhver har i sit stille Sind · maaskee kun altfor stor en Forestilling om mig;
TS, s. 52 n senere, hvad især vor Tid · maaskee kun altfor stærkt indskærper. Han
LA, s. 12 eentlige Aftagen eller at han · maaskee kun altfor urolig og travl for at fyldestgjøre
AE, s. 218 e er Inderligheden, det Andet · maaskee kun den øieblikkelige Inderlighed. Og
EE1, s. 333 n spiller, eller spiller hun · maaskee kun denne lille svenske Melodi –
NB22:164 erimenterende eller en dog · maaskee kun dumdristigt Vovende, nei jeg er en
NB30:79 nder saaledes: Een frelses, · maaskee kun Een blandt Millioner, Een i hele Verden.
NB4:52 at leve i, ell. maaskee 40, eller · maaskee kun een Dag: derfor har jeg besluttet at
NB31:67 maaskee 5, maaskee eet, maaskee, · maaskee kun een Maaned, een Dag: rædsomme Uro!
Papir 270 t Fængslets Porte endnu · maaskee kun eengang skulde aabne sig for ham for
Papir 462 st 70 Aar, maaskee kun 10, · maaskee kun en Dag i dette jordiske Selskab: er
SLV, note af de faa skjønsomme havde · maaskee kun en enkelt spurgt: hvorledes faaer han
SLV, s. 219 have Lov til meget, Sligt er · maaskee kun en Kaadhed. Var jeg blot beroliget
TTL, s. 447 begrave. Hans Foretagende var · maaskee kun en Stemning, men at være Vidne til
SLV, s. 249 er sig om mig. / Dog var det · maaskee kun en uoverlagt Yttring, et heftigt Udbrud,
AE, s. 143 u netop veed), om Grændsen · maaskee kun er dialektisk vilkaarlig i Forhold
IC, s. 205 or at han sammenlignelsesviis · maaskee kun er en Stymper i Sammenligning med Mesteren)
SLV, s. 398 hvad det er, at hans Lidelse · maaskee kun er opvarmet. Nei, dette Tungsind kan
IC, s. 194 ligget et langt Liv for ham, · maaskee kun et kort. Maaskee har han i eet Øieblik
SLV, s. 450 l mit Modersmaal, bunden som · maaskee kun Faa er det, bunden som Adam var til
NB6:65 ne Frygt og Bæven har dog · maaskee kun faae Msker Forestilling om,: at have
FB, s. 186 lt, hvis han taler. Faa ville · maaskee kun fatte, hvori det Grandiose ligger.
SLV, s. 199 hi ogsaa jeg har varmt Blod, · maaskee kun for varmt; spræng Hjertet, saa jeg
EE2, s. 289 matte Mellemrum. De vilde da · maaskee kun have ønsket at see hinanden, naar
NB33:48 n, eller, for ikke at overdrive, · maaskee kun hver anden Søndag. Intet er Protestantismen
BOA, s. 124 han ikke temmelig letsindigt, · maaskee kun i Betragtning af og i Tillid til at
TAF, s. 281 e i 70 AarDag ud og Dag ind, · maaskee kun med een Længsel, efter Evigheden,
SLV, s. 186 afskyeligt. / Og dog var hun · maaskee kun saa bleg, fordi hun saae mig. Maaskee!
SLV, s. 326 at jeg duede til Intet, var · maaskee kun Sværmeriets Form, fordi jeg fordrede
4T44, s. 368 aringen, der fra først af · maaskee kun var Moderkjærlighedens Opfindelse
NB8:113 g Synd at ville opfatte hvad dog · maaskee kun var ulykkelig Lidelse, Anfægtelse.
OTA, s. 297 ven den Stærkere, stundom · maaskee kun ved Haardnakkethed tilsyneladende,
KG, s. 101 derefter, medens Spørgeren · maaskee kun ønskede at blive paa Nysgjerrighedens
NB24:95 egen Ydmygelse. Og desuden, · maaskee kunde » de Andre«, saasnart
NB7:75 le haabe til Gud, at det dog · maaskee kunde behage ham. Den blot msklige Haaben
AE, s. 131 er meget godt kan bestaae, ja · maaskee kunde blive endnu inderligere, naar han
EE1, s. 319 ornøiet. – » · Maaskee kunde De give mig Oplysning om en ung Dame,
G, s. 26 en systematisk Vurderingsmand, · maaskee kunde der blive Noget ud deraf, en Anmærkning
Oi7, s. 301 le er Comedie-Spil – og · maaskee kunde der i denne Henseende gjøres Noget
NB26:7 og ikke for Χsti Skyld; · maaskee kunde der ogsaa skjule sig en Stolthed
NB14:147 . / 3 Taler. / Eller · maaskee kunde der vælges en ganske ny Form:
AE, s. 130 lig. Mere siger jeg ikke; thi · maaskee kunde det behage Styrelsen endnu idag at
AE, s. 130 , blot for at forsøge mig; · maaskee kunde det behage Styrelsen, at lade mig
NB21:4 or har jeg Lyst til at leve. · Maaskee kunde det dog engang opleves, at et Msk.
NB22:59 ge: er Du Den, som skal komme? / · Maaskee kunde det forstaaes saaledes. / Han har
EE1, s. 354 aa tungt, at det lukker sig; · maaskee kunde dette Blik formaae noget Lignende.
NB15:127 Clärchen«; men · maaskee kunde dette være fremhævet, at det
KG, s. 138 re en stakkels Arbeidskone, · maaskee kunde drive det til at blive kaldet Madamme,
LA, s. 76 odser, en Adskillelse der dog · maaskee kunde ende i Forsoningens Inderlighed,
YTS, s. 257 ved at bestaae i Fristelsen. · Maaskee kunde et andet Menneske hjælpe Dig,
LP, s. 56 at yde varmere, end Sandheden · maaskee kunde fordre det; ei heller som om en saadan
NB10:197 at tale med. En enkelt En, som · maaskee kunde forstaae mig, han betragter disse
SLV, s. 422 sig paa Oedip af Sophokles. · Maaskee kunde han bedre have beraabt sig paa Philoktet,
JJ:79 nu glædeligt for ham ell. ikke, · maaskee kunde han have ønsket i sin Afsindighed
Papir 306 igt ved at grunde derover, · maaskee kunde han klart, indlysende med al Sprogets
DS, s. 183 critisk Øieblik som dette, · maaskee kunde have de farligste Følger: det
NB2:49 kke sit Øie, naar man dog · maaskee kunde have det saa godt og alligevel blive
KG, s. 169 ender. De Mægtige, som dog · maaskee kunde have forstaaet Dig, de havde forhærdet
Papir 421 sin Bestemmelse i Livet. / · Maaskee kunde hermed combineres de 3 a 4 Themata
EE1, s. 285 gde man Noget, og Noget, man · maaskee kunde holde. Hvorledes gaaer det ogsaa
F, s. 525 lle uden at være Philosoph; · maaskee kunde jeg endog desuagtet kalde dem: philosophiske
SLV, s. 290 t Knæ for noget Menneske, · maaskee kunde jeg gjøre det for hende, hvis
OTA, s. 172 i det Foregaaende, hvad der · maaskee kunde kaldes Tvesindethedens falske Omsætninger
NB3:77 er farlig og til sine Tider · maaskee kunde kræve Operateurens Liv. Thi
Brev 317 Andre i mange Anskuelser, · maaskee kunde ligge i den uhyre Selvkjærlighed
NB30:38 jo lettere bliver ogsaa Livet. / · Maaskee kunde Nogen gaae videre og mene, at det
Papir 8 at han vedbliver at synke dybere. ( · Maaskee kunde og det Udtryk απ' αιωνος
Papir 97:6 s fra Solen!« – / · Maaskee kunde ogsaa min Commentar over Politiets
LP, s. 9 substituere et andet, som det · maaskee kunde synes dermed identisk Udtryk: alter
LP, s. 53 let. Dog denne Begivenhed, der · maaskee kunde synes En og Anden at indeholde et
NB6:35 saa beskedent som muligt. At det · maaskee kunde synes en Ubeskedenhed at udgive samlet
KG, s. 101 ftig Undersøgelse, at det · maaskee kunde vare saare lang Tid og saa dog maaskee
CT, s. 190 s Hensigt var at forfærde, · maaskee kunde virke inddyssende. Man kunde saaledes
NB28:56 unde jo vide, om dette ikke · maaskee kunde virke paa ham selv saa han rørt
Papir 416 Referat af det Sibbernske · maaskee kunde være tilstrækkelig til een
DSS, s. 121 det er min Mening, at det · maaskee kunde være undgaaet, og Afgjørelsen
NB22:146 e som ellers, hvor et Msk. · maaskee kunde være utilbøilig at udsætte
4T44, s. 319 menneskelig Blødagtighed · maaskee kunde ønske det, at det høieste Liv
EE1, s. 36 syndige. For en Orm vilde det · maaskee kunne ansees for Synd at nære saadanne
Oi8, s. 358 g ikke evigt erindre; det vil · maaskee kunne bevares fra Slægt til Slægt
AE, s. 149 elt Menneskeliv, medens Andre · maaskee kunne blive færdige med dem før dette
NB30:40 piankede Sluddermadser, der · maaskee kunne blive ganske gode Lærere i Regning.
NB6:20 at vove mig ud i Farer, som Andre · maaskee kunne have Lov til at fritage sig for.
EE2, s. 161 jøres et Slag, saa vil han · maaskee kunne sige, jeg kan enten gjøre det
BI, s. 252 en sikker paa. En Analogi vil · maaskee kunne tjene til at oplyse denne Sophistikens
Papir 495 r Χstdom et Maal, der · maaskee laae langt langt borte i det Fjerne, til
Papir 382 orstyrrende ind og stundom · maaskee lade Læseren vente tre Maaneder paa
NB17:16 ilde den lade vederfares Ret, ja · maaskee lade sig formilde af til at ville forstaae
IC, s. 57 an er. Men maaskee, hvo veed, · maaskee lader det sig am Ende gjøre at narre
AE, s. 53 i Betænkning at bruge det: · maaskee lader det sig deraf forklare, at Argumentet
FB, s. 154 ade sit Øie hvile paa ham. · Maaskee lader det sig slet ikke gjøre, hvad
SD, s. 238 e at have gyset tilbage for. · Maaskee lader disse sig ogsaa kun udtrykke i Gudernes
LA, s. 16 vilde vel minde om, hvad der · maaskee lader sig betegne ved et tidligere brugt
Oi7, s. 291 han er blevet mindre, hvilket · maaskee lader sig forklare af, at det er gaaet
3T44, s. 241 l den Sandhed, da skulde han · maaskee ladet forstaae, at han endog kunde bringe
NB24:104 sandselig Magt – jeg har · maaskee ladet mig düpere og troet, at han virkelig
NB5:52 t meget for meget af Msk. Jeg har · maaskee ladet som jeg oversaae dem – ak netop
AE, s. 183 at han skal bruge nogen Tid, · maaskee lang Tid, for at finde Gud objektivt; han
DS, s. 192 nu ikke Noget for Dig, det har · maaskee lange Udsigter inden Du kan prædike
Oi7, s. 308 nende: saa behøver han dog · maaskee lange, lange Tider, de smerteligste Cure,
AE, s. 310 Gjerning har i sig, han reed · maaskee langsommere fordi han faldt i Tanker; men
AE, s. 197 st fra Christendommen, og det · maaskee langt at foretrække, at være en Forarget,
KG, s. 253 ees let. Ak, men Mangen vilde · maaskee langt lettere forstaae det, naar vi ville
NB23:149 lidende Skikkelser: gjennem et · maaskee langt Liv har han maattet udholde alle
NB19:20 e Kræfter, og som jeg et · maaskee langt Liv igjennem vilde fortryde. /
NB30:54 ved Hjælp deraf lider Qvinden · maaskee langt mindre end den tause indesluttede
NB14:15 ive som Andre – og saa har · maaskee langt om længe denne deres Forskjellighed
NB12:178 maaskee i levende Live, og · maaskee langt snarere end jeg troer – og
KG, s. 300 er, at der vil blive store og · maaskee langvarige Vanskeligheder for hendes Forening
NB34:24 Da skete det at Forkynderne · maaskee ledede af en msklig Godmodighed, der vil
CT, s. 184 / Hvad vil Du da i Guds Huus? · Maaskee leed Du Uret, muligt, at Du er den Uskyldige,
FB, s. 106 kunnet Hebraisk, da havde han · maaskee let forstaaet Fortællingen og Abraham.
EE1, s. 18 t som et Actstykke. Jeg kunde · maaskee let have borttaget een og anden Skjødesløshed,
CT, s. 94 er for dit Øie, naar Andre · maaskee let kunde ville bevise Dig, at der er ingen
NB6:21.b iden at kjende. Tiden fandt det · maaskee let nok at danne sig en Forestilling om
NB34:29 sit Experiment: denne har det jo · maaskee let nok i sin Magt paa en anden Maade at
CT, s. 144 g gjældende, der synes det · maaskee let, at Evigheden ligger saa uendeligt
Brev 37 Eensformighed. Og dog er det · maaskee lettere end man troer, naar man blot selv
4T44, s. 293 or at forsøge sig, og som · maaskee lettere finder sig i selvvalgt Armod, men
NB11:118 Aands-Kræfter. Det saae · maaskee lettere ud i Muligheden, men virkeligen
IC, s. 174 ig selv for, falder dette Dig · maaskee lettere? Men siig selv, og siig Dig det
NB31:139 aaer saaledes, fik man dem · maaskee lettest til at gaae ind paa Χstd.
AE, note nde, at een Generation, at to · maaskee leve hen i den Formening, at have fundet
OTA, s. 365 ge kalde sig Christne og dog · maaskee leve som paa det Uvisse i Henseende til
4T44, s. 311 rkere end den Svageste, og · maaskee lever der eller har maaskee levet et Menneske,
Oi8, s. 357 ke evigt lader sig erindre! / · Maaskee lever Du samtidig med » en Retfærdig«,
BOA, s. 166 eer idag. Men Prækeren har · maaskee levet christeligt af de 1800 Aar, har præket
4T44, s. 311 maaskee lever der eller har · maaskee levet et Menneske, om hvem man maatte sige,
SLV, s. 419 r i Middelalderen, har der · maaskee levet Mangen, der var begeistret for Kirken
OTA, s. 430 odigheden for Gud. Dersom Du · maaskee lider for en Overbeviisning, eller Du bereder
KG, s. 346 sig ikke af Stedet – og · maaskee lider han heller ikke Ondt! Der er Ingen,
NB15:34 lighed for, at der faaer man dog · maaskee lidt Χstd. / Han prædikede idag
TS, s. 49 en saadan Fordring. Er jeg end · maaskee lidt – ja selv om saa var, hvis jeg
CT, s. 166 ar Lægen hitter paa en ny, · maaskee lidt beqvemmere Art Krykke for Den, der
Papir 254 ge som muligt. Ja naar han · maaskee lidt dumdristigt men dog netop derfor med
EE1, s. 119 dualitet, paa enkelte Steder · maaskee lidt for meget. Naar dette er skeet, da
Not6:18 det kølige Vand. Sov han · maaskee lidt forlænge, nu hvad saa, han havde
Brev 85 dlysende ved Dit Brev og jeg foer · maaskee lidt hæftig op, saaledes maatte det
Brev 304.5 mtale satte jeg et Thema ind, · maaskee lidt kantet, maaskee, men i ethvert Tilfælde
SLV, s. 130 v i Forlegenhed. Har et Barn · maaskee lidt keitede Manerer, saa leer man deraf
SLV, s. 278 ler vor Huggen-Contra og saa · maaskee lidt Kjærlighed forenede sig om at holde
NB11:125 eveviis. Fremdeles har jeg · maaskee lidt Livslede. Maaskee er det ogsaa en
EE2, s. 169 mangle Stringens, saa har det · maaskee lidt mere Alvor, og det er ogsaa alene
DS, s. 240 enne Verden; saa hører man · maaskee lidt om Noget, som maaskee er Christendom,
AE, s. 425 mtrent mit Udkomme, lægger · maaskee lidt op om Aaret, men jeg har sandeligen
NB7:55 t er mit Tilfælde jeg har · maaskee lidt saa meget, at jeg snarere maatte forskrække
TTL, s. 412 god nok, men den Vise mangler · maaskee lidt Sorg over sig selv. Nu beslutter et
SLV, s. 346 vide, hvori Opgaven bestod, · maaskee lidt stolt af at kunne løse den: at
AE, s. 165 r hele mit Liv. Saa gaaer der · maaskee lidt Tid med, inden jeg naaer dette, og
Papir 461 Penge-Fordeel, jeg nu har, · maaskee lidt til – saa kunde det jo være
JJ:211 om hele Verdenshistorien, og saa · maaskee lidt til Slutningen om den Enkelte i Besynderlighed.
Oi10, s. 413 ar der er Tale om at handle · maaskee lidt uegennyttigt, lidt skaansomt, ikke
CT, s. 148 n. Imidlertid skjuler der sig · maaskee lidt Underfundighed i dette Dit Spørgsmaal.
BI ns Modsætning; deels i min egen · maaskee lidt ungdommelige Forliebelse i Plato;
BI, s. 177 æser ville indrømme, ja · maaskee lidt utaalmodigt vente paa, om jeg ikke
SLV, note re et lille Indfald af hende, · maaskee lidt Velvillie, maaskee fordi det nu forekom
NB10:39 se, at jeg dog ikke var det, men · maaskee lige det Modsatte. Angaaende min Forf.
NB8:17 n uvis Afgjørelse, om jeg ikke · maaskee lige saa godt kunde seire, ell. dog komme
GU, s. 337 , vil Du dog erfare det Samme, · maaskee lige saa smerteligt. Du vil erfare, hvorledes
NB31:120 godt, saa er det Opgaven, · maaskee lige saa svært som det Modsatte. Just
NB25:29.a s: v:. / O, men de Fattige ere · maaskee lige saa verdslige og bryde sig lige saa
PS, s. 246 , slet ikke. Eller ligger det · maaskee ligefor Næsen at see Viisdommen i Naturen,
NB24:154 jo vel lige det Modsatte, · maaskee ligegyldig ved alt Andet kun ikke ligegyldig
KG, s. 174 han ikke mere elsker Dig, men · maaskee ligegyldigt vender sig bort eller vender
Not6:1 rligheden vel tilstæde og · maaskee ligesaa stærk, saa sandt som der visselig
PS, s. 241 var til. Eller er dette Digt · maaskee ligesom et Ordsprog, hvortil der ingen
Papir 270 de jo ikke Tiden og Timen, · maaskee ligger der endnu en lang Vei for os, og
CT, s. 218 unnet forstaae denne Sag. Men · maaskee ligger det i min Indskrænkethed. Thi,
NB30:87 r feigt at aflive sig selv. · Maaskee ligger det ogsaa i, at Msket griber efter
CT, s. 280 er besværet, for hvem der · maaskee ligger et langt Liv i Savn, i Møie,
SLV, s. 236 t Liv at have en dyb Mening. · Maaskee ligger Feilen i mit Øie, men jeg har
NB12:197 mig, hvor gaaer Du hen. / · Maaskee ligger her ogsaa et Træk til Modsætning
NB17:74 re. Ved denne Strid hvor Vidnet · maaskee ligger sandseligt under – maa døe
2T44, s. 191 rflødig Sinkelse. Da trak · maaskee Livet en uventet Fordring paa ham, som
4T44, s. 339 jo hans Liv; han prøvede · maaskee Livets, maaskee Menneskenes Foranderlighed,
Brev 84 Jeg kunde kalde en Læge, · maaskee lod der sig gjøre Noget derved. Kaldte
OTA, s. 155 ærhed paa Dig selv, at Du · maaskee lod ham faae Lønnen i Verden, netop
KK:7 ν λαον. / · Maaskee lod hele Stedets Vanskelighed sig bedst
AE, s. 226 reren, maaskee beundrede ham, · maaskee lod sine Klæder sye paa samme Maade,
SLV, s. 203 absolut Farligste, det kunde · maaskee lokke hende ud ved et Haab i det Ubestemte,
SLV, s. 412 lot nu Ingen vil friste mig, · maaskee love mig Guld og grønne Skove, Pigers
CT, s. 274 Synd, men ogsaa for den, som · maaskee lurer dybest i min Sjel, uden at jeg end
Papir 456 t er saaledes med os Alle, · maaskee Luther undtagen – er forsat med en
NB21:80 D:, vil i den ene Relation · maaskee lyde: denne ædle Ophøiethed, denne
EE2, s. 62 rlighed, saa vilde jeg sige, · maaskee lykkedes det Dig at besværge alle Magter,
EE2, s. 317 kee udtrykke mig anderledes. · Maaskee lykkedes det mig i mine Breve paa et enkelt
BOA, s. 271 mestere: og saaledes var det · maaskee lykkedes ham at naae den fornødne Proportionerethed
AE, s. 405 i Lidelsen. Eller bliver han · maaskee lykkelig ved at arve en rig Onkel, eller
NB7:95 ri, men siger: Taalmodighed, · maaskee lykkes det ad Aare. Det er en Art Taalmodighed,
FB, s. 132 Leve-Viisdom ud af Paradoxet. · Maaskee lykkes det En og Anden; thi vor Tid bliver
EE2, s. 307 thed kun en Stodder-Stolthed, · maaskee lykkes det mig kun, fordi jeg er et almindeligt
SFV, s. 31 g vel ikke blevet ældre. / · Maaskee lykkes det slet ikke paa den Maade, maaskee,
KG, s. 373 Imidlertid kunde det dog · maaskee lykkes En at misforstaae disse Ord saaledes,
KG, s. 14 lv! Thi i Timeligheden kan det · maaskee lykkes et Menneske at kunne undvære
TAF, s. 296 alt, Samvittigheden. Det kan · maaskee lykkes et Menneske at skjule sine Synder
CT, s. 238 it og Helligt: saa kan det · maaskee lykkes ham – vee ham! Det er, som
KG, s. 14 undvære Kjerlighed, det kan · maaskee lykkes ham at slippe Tiden igjennem uden
KG, s. 14 t opdage Selvbedraget, det kan · maaskee lykkes ham, det Forfærdelige, at blive
AE, s. 357 begynde derpaa, og det skulde · maaskee lykkes mig – dog igjen at faae den
EE2, s. 317 skulde skrive, da vilde det · maaskee lykkes mig paa et andet Sted, jeg veed
Brev 125 rksomhed, og saaledes kunde det · maaskee lykkes mig, at rette just denne Deres særligere
OTA, s. 152 ge det. Her i Verden kan det · maaskee lykkes, ikke at bedrage det Gode, men at
Brev 78 der dog til syvende og sidst, og · maaskee længe før, vel vilde kjede og trætte.
SFV, s. 75 til, Timelighedens, hvor han · maaskee længe maa blive.« / »
KG, s. 80 andre Maader maae bruge deres · maaskee længere Dag, maaskee rigere Gave, deres
LA, s. 36 væsentlig Forelsket lever · maaskee længere Tid uden med Bestemthed at kunne
2T43, s. 35 askee ønsker, haaber jeg, · maaskee længes jeg efter Noget, attraaer, begjerer,
BOA, s. 189 elses ind, er til, ja det har · maaskee længst været til; men han, ak ja
Brev 265 Knuden i Systemet; De kan · maaskee lære Folk at gaae fra deres Sjæl
AE, s. 159 Af Commentatoren kunde jeg da · maaskee lære, hvad jeg af at læse Commentaren
SD, s. 196 og saa – ja saa · maaskee lærer han at flye til Gud, og hjælpes
NB14:82 en Slægt, jeg lever med. · Maaskee lærer man at ramse det – og forstaaer
2T43, s. 31 esker, da havde Livets Alvor · maaskee lært Dig ikke at være høirøstet,
SLV, s. 285 , og Forholdet til mig havde · maaskee lært hende at finde den skjønnere
G, s. 33 nderligste Spring og Kolbytter. · Maaskee lærte det samme Individ at dandse, maaskee
CT, s. 315 e! Saa lad Dig dog trøste. · Maaskee lærte Du tidligere af Erfaring, hvor
OTA, s. 401 mmest i de hellige Skrifter. · Maaskee læser da den Lidende hos Apostelen Paulus
NB4:131 seer for det Overflødigste. / · Maaskee læser ikke en Sjel mine christelige
Papir 323:2 det Religieuse, hver Dag · maaskee læser sin Prædiken, hver Søndag
OTA, s. 373 len hos dem; og dog boer der · maaskee lønligt i Mangens Indre den skumle Tanke,
Papir 589 med – Tilbedelse. / · Maaskee maa Biskop Mynster dog siges ikke engang
NB16:30 føler, at det hver Øieblik · maaskee maa høre op – derfor vil det ikke
NB6:61 er den Plage at min Fremtid · maaskee maa nøde mig til at kaste Alt bort for
AE, s. 130 e kun min Eiendom tilbage, og · maaskee maadeligt nok.« Altsaa her staaer
NB27:84 er dog en Digter-Pialt, men · maaskee maaskee, umuligt var det dog ikke, at den
AE, s. 178 objektiv bliver man ikke gal. · Maaskee maatte jeg dog her tillade mig en lille
AE, note nittende Aarhundrede; han havde · maaskee maattet opleve, at en høist alvorlig
SLV, s. 379 e f. Ex. er comisk trods sit · maaskee mageløse Talent, og comisk derved, at
NB13:88 or Χstd, saa havde den · maaskee Magt 10. Journalen NB13, s. [ 156], optegnelsen
Brev 268 tumpet Forhold som muligt, · maaskee man saa alligevel kunde haabe paa Cavaignac,
NB21:161 saa slipper man for Idealerne; · maaskee man saa dog finder at der er noget i den
Brev 262 kulde det vare Aar og Dag, · maaskee mange Aar – det hjælper ikke,
OTA, s. 197 kke sige det, der behøves · maaskee mange Aarhundreder inden han i Timelighedens
BA, s. 456 vad jeg her siger, forekommer · maaskee Mange en mørk og daarlig Tale, da de
EE2, s. 310 dem selv bevidste, saa vilde · maaskee mange Flere komme til det Resultat. Han
NB27:56 te, og Epicuræeren bevæger · maaskee mange Flere til at faste end Stoikeren.
NB23:88 rtryde det – derimod ville · maaskee Mange fortryde, at de ikke vare tilstede,
TS, s. 71 nhver, maaskee mange Gange, ak · maaskee mange Gange forgjeves!) et Øieblik,
NB15:128 hvad er det Samme sagt før, · maaskee mange Gange før – og saaledes
NB14:136 ri for, at han ikke engang · maaskee mange Gange har brugt en lille Løgn:
NB5:124 , at beholde en Torn, der daglig · maaskee mange Gange minder! / / / Dette er i msklig
TS, s. 71 aaledes kommer der for Enhver, · maaskee mange Gange, ak maaskee mange Gange forgjeves!)
CT, s. 72 n Gud er Intet. Saaledes leve · maaskee mange Mennesker, fortabte i Verdslighed
NB28:102 r Martensen, det kan endda · maaskee Mange see. Men i den Grad er man forvænt
Oi7, s. 316 etydigt Venskabs-Stykke, vil · maaskee Mange sige – oplyser ham derom. Manden
OTA, s. 366 Kjærlighed; og dog er der · maaskee Mange, der leve saaledes, at det dunkelt
SLV, s. 61 ger efter Idealet. Han elsker · maaskee Mange, men ogsaa det at elske Mange er
OTA, s. 402 tydningen. Ak, saaledes leve · maaskee Mange; de kalde sig endog Christne, skjøndt
CT, s. 279 siges ham; og saaledes gaaer · maaskee mangen Bekymret afsides og eensom, vil
PF, s. 88 ingsvei at udskjelde, naar han · maaskee mangen Gang fornærmer Guderne med sin
NB25:68 halvdannet Mand, saa vilde · maaskee Mangen give mig Ret i, at det ikke var
Oi7, s. 300 Drenge-Alderen, men hvad dog · maaskee Mangen har en Overtro imod. Derfor bemægtiger
NB2:18 nu docere dette, saa gik der · maaskee Mangen med – gik han saa ind under
AE, s. 87 ulde være Spøg, saa gik · maaskee Mangen med; naar det blot skulde være
OTA, s. 430 ler den gode Sag; thi som · maaskee mangen Sag er bleven tabt fordi Verdens
AE, s. 284 er Kudsk, og saaledes er der · maaskee Mangen, der – ogsaa existerer. /
JJ:236 rkede det. Saaledes m: T: er der · maaskee Mangen, der bærer Livets Sorger og Gjenvordigheder
OTA, s. 283 g usynlig, ak, derfor er der · maaskee Mangen, som aldrig ret blev opmærksom
OTA, s. 283 betydelig, ak, derfor er der · maaskee Mangen, som aldrig ret saae den. Den guddommelige
OTA, s. 129 og sees tilbage. Ak, der var · maaskee Mangen, som foer vild, ved misforstaaet
AE, note r, mætter ogsaa, og der var · maaskee Mangen, som tabte Latteren ved at forstaae
NB:23 , og omtrent seer ud som andre, og · maaskee mangler nogle Færdigheder, som Andre
3T44, s. 256 maaler atter. Saaledes gaaer · maaskee mangt et Menneskeliv hen, virksomt i Timelighedens
3T44, s. 261 lvirkning. Saaledes benyttes · maaskee mangt et Menneskeliv, utrættet, indtil
TTL, s. 433 blivende Sted, og dog er der · maaskee mangt et Ægteskab som ikke har det,
AeV, note paa den anden Side er den dog · maaskee Maximum for Hr. P. L. M. Et saa afgjort
LF, s. 13 rken.« / Men, siger Du · maaskee med » Digteren«, og dette
CT, s. 53 et ringe Menneske, kjempende · maaskee med Armod og trange Kaar, eller det endnu
NB31:68 være ærlige ender det dog · maaskee med at vi ikke slippe for at blive Apostle,
KG, s. 21 kee for at løskjøbe sig, · maaskee med bortvendt Aasyn – men ikke i
AE, s. 534 tumlet og forsøgt i Livet, · maaskee med den Smerte at maatte bryde de ømmeste
SLV, s. 213 os den Eensomme du himmelske · Maaskee med din unævnelige Salighed. Og saa
EOT, s. 267 velse, den samme Synd skjules · maaskee med en Gierrigs ængsteligste Omhyggelighed,
AE, note Smulerne.« / Bedst · maaskee med en humoristisk Vending, som naar Jean
NB7:75 danne Tanker – som han · maaskee med en næsten afsindig Opfindsomhed
Oi9, s. 385 et mere. I Begyndelsen er det · maaskee med en vis Undseelse, at han hører sig
OiA, s. 10 e til Grund, og Andersen, der · maaskee med en vis Uvillie har troet, at jeg ved
CT, s. 123 en gjenfødes til det Evige · maaskee med endnu større Smerte – dog
SLV, s. 160 se, og tilbagekalder stundom · maaskee med et eneste Ord Alt, uden selv at bemærke
SLV, s. 344 rfærdeligt at gaae herfra · maaskee med et Mordforsøg paa sin Samvittighed,
BI, s. 238 ας. Og her kan vi · maaskee med et Par Ord berøre den Sigtelse mod
OTA, s. 175 man Intet at see; gaaer man · maaskee med et Speil hos sig, som man ikke fremtager:
G, s. 50 iin Tid, da vilde Oldgranskerne · maaskee med Forbauselse have truffet et Menneske,
Papir 586 Legioner, Millioner, som, · maaskee med forenede Kræfter, stræbe: saa
Papir 577 s: v: ja det ville Præsterne · maaskee med Fornøielse gaae ind paa, og saa
NB27:24 ke: det frygter man vel, og · maaskee med Føie, vil ikke holde i Længden.
AA:1 edetfor stille landlig Ro, her · maaskee med Hensyn til Omstændighederne blandet
NB17:23 enskabelige Dannelse som Prof. ( · maaskee med lidt mindre tydsk Erudition men saa
DS, s. 203 med Tak, end sige med megen, · maaskee med ligesaa stor Tak, saa bliver Velgjerningen
KG, s. 21 t af et tilfældigt Indtryk, · maaskee med lunefuld Forkjerlighed, maaskee for
EE1, s. 139 først lumskelig og siden · maaskee med Magt trænge sig ind mellem det Antik-
BB:7 en lignende Bekymring. Er der · maaskee med Margr: Indre, som før var reent
LA, s. 57 kjule det igjen, og endeligen · maaskee med Novellen samvidende om Meget, som jeg
SFV, s. 99 t alt Det, der er udtalt, og · maaskee med Phantasie, Dialektik, psychologisk
NB31:162 n Mand med Familie – · maaskee med stor Familie: og aandeligt er et eenligt
LA, s. 88 e Timer af Dagen hører han · maaskee med til Publikum, nemlig i de Timer, i
NB29:87 re mig i Profit, docere, · maaskee med Tilføiende: dettes Eiendommelighed
EE2, s. 324 e at kunne Mere, og en Anden · maaskee med tvivlende og bedende Blikke saae paa
Papir 254 Journalistik) i det Hele, · maaskee med Undtagelse af den os allernærmest
KG, s. 54 o ikke være, at man skulde, · maaskee med Vold, see at faae Digteren bort; thi
NB32:20 e saa sikkert, saa endte det dog · maaskee med, at man kom i Kast med det Gode, kom
AE, s. 173 ave forstaaet min Stræben, · maaskee medieret ind i deres, skulde beslutte dem
SLV, s. 366 i en skjødesløs Tone, · maaskee meente hun det ikke stort, til Gjengjeld
Oi5, s. 251 , som finde den. Og hvad der · maaskee meest af Alt har bevirket, at disse Faaes
NB16:39 gsaa af hans Nærmeste og · maaskee meest af dem vilde blive: han er en hjerteløs
AE, note r den ligefremme Salighed. / Og · maaskee meest comisk naar den regner rigtigt; thi
NB12:157 udholder det langvarige og dog · maaskee meest forbittrende Martyrium, det Redicules,
NB17:76 . / / Det, hvorved Prof. N. · maaskee meest har skadet mig, er denne usalige
CT, s. 143 Tunge hændte Dig, hvad Du · maaskee meest havde gruet for, og som gjorde Dig
NB27:19 r Noget af hvad der stundom · maaskee meest kan pine, at det Frivillige jo ikke
NB34:21 i Χstd! Nei den er den · maaskee meest marquerede Indrømmelse der er
TTL, s. 431 er Tilværelsen og føler · maaskee meest Smerte ved, at hiin Enkelte ikke
3T44 som for alle de Andre, ja skinner · maaskee meest straalende i hans Øine, netop
OTA, s. 421 forventede det, hvad han nu · maaskee meest ønskede for Verdens Skyld, at
TTL, s. 412 i sig selv, selv han, og han · maaskee meest, vil altid have en Mellemregning,
LA, s. 65 Kraftesløshed, thi der er · maaskee megen Kraft, men den gaaer til Spilde i
SLV, s. 407 ige vist, at han giver Snak, · maaskee megen Snak – ak! for en ringe Betaling.
AE, s. 380 llers er Forfængelighed og · maaskee meget almindelig i Verden, det er netop
BOA, s. 102 ar Alt i sin Orden og der var · maaskee meget at lære af en saadan Frembringelse;
G, s. 52 r ingen Bedrager, og meente det · maaskee meget bedre, end hun fattede. Men hvad
NB26:36 ne Skrifter blive læste, · maaskee meget læste, men om jeg paa hver evige
NB33:34 ngshuset. I Stat bliver man · maaskee meget meget klogere paa sin Egoisme, paa
TTL, s. 468 faaer Lidet at vide; Du veed · maaskee meget Mere selv, og dog skal den ikke have
Papir 465 jøres Noget, hemmeligen · maaskee meget Mere, for at modarbeide min Stræben;
IC, s. 252 e for den Døende, Den hvem · maaskee Meget og Mange ønskede at holde tilbage,
NB3:39 at gjøre. Men vel var det · maaskee meget om at gjøre, at det maatte b
AE, s. 380 det er netop det Priselige og · maaskee meget sjeldent i en Kirke. Og hvorfor bliver
AE, s. 138 historisk maaskee slet ingen, · maaskee meget stor, thi det Verdenshistoriske kommer,
PS, s. 235 Ak ja, den Lærende han var · maaskee meget tilbøielig til at ville prise
OTA, s. 329 I Verdens Travlhed synes det · maaskee meget usikkert med dette Sted hisset; men
NB30:75 mmes jo at være Noget, · maaskee Meget, siden den Dydiges Dyd viser sig
NB18:81 aaelse, dens Forfølgelse · maaskee men Alt for at hjælpe den fremad. /
KG, s. 116 en besynderlig Misforstaaelse · maaskee mene, at behøve Guds Hjælp for at
SLV, s. 138 et Ægteskab. Nu vil Nogen · maaskee mene, at det er Livets og Tilværelsens
G, s. 91 ns haandfaste Forfægter vil · maaskee mene, at det Hele dreier sig om Intet.
YTS, s. 264 endnu værre. Saa kunde man · maaskee mene, at det var fornødent at vende
NB21:90 ntet i Ydmygelse. / Man vil · maaskee mene, at dette Mirakel er meget lettere;
Oi7, s. 290 ogisk Candidat; og man skulde · maaskee mene, at han, efter først at have tilbagelagt
4T43, s. 127 g, men mig blev Intet givet; · maaskee mener Du, at dette vel ingenlunde er forfærdeligt
EE2, s. 193 ændende i Aanden.« · Maaskee mener Du, at en saadan Tale kunde blive
GU, s. 331 nu han er den Stærkere; dog · maaskee mener Du, at kunne holde længere ud.
4T43, s. 127 e, hvad læse vi om hende? · Maaskee mener Du, at Rædselen selv ikke kan
DJ, s. 74 st, men bestandigt i Vinden. / · Maaskee mener Een og Anden, Adskillige, endog de
NB:46 christelige Existents-Form. / / / · Maaskee mener Een og Anden, at det er Afhængighed
AE, s. 429 saa igjen sende Speideren ud. · Maaskee mener en og anden Religieus, at det ikke
Papir 431.l astaae, at Publikum har Uret, · maaskee mener han ( hvad hiin Forf. vel neppe har
CT, s. 95 ed den alvorlige Overveielse. · Maaskee mener man, at jo længere et Menneske
AE, s. 454 e, men ene og alene Humorist. · Maaskee mener Nogen, at det er en skrækkelig
Papir 491 fiin dannet Mand i vor Tid, som · maaskee mener sig at være Herre over Kjød
NB30:85 yrelse – Garantien som man · maaskee mener. Aha! / Fremdeles, smigrer det En
PS ee allerede indseet dette; var det · maaskee Meningen med hvad Du yttrede i vor sidste
BA, s. 421 ing og først da finder den · maaskee Meningen, da den Medlidende deri er forskjellig
AE, s. 486 -Kunst, og herpaa skorter det · maaskee Menneskene allermeest. Hvilke hellige Løfter
NB32:9 lagtige. Paa den Maade kommer dog · maaskee Menneskene igjen tilbage derfra. /
4T44, s. 339 n prøvede maaskee Livets, · maaskee Menneskenes Foranderlighed, men Faren fulgte
NB30:15 ngen med Falskneriet bliver · maaskee mere anstrengende, og ender maaskee saa
NB26:101 Festdage nærmer man sig dog · maaskee mere at dyrke Gud i Aand og Sandhed; men
EE2, s. 16 g for meget af Dig, jeg burde · maaskee mere benyttet den Myndighed, jeg tiltrods
SLV, s. 223 hun da til syvende og sidst · maaskee mere beundrede end elskede mig, sæt
NB24:94 anderledes, o, men jeg har lidt · maaskee mere derved end Du. / Hvorfor Idealerne
KG, s. 77 Jordlivets Forskjel, ak, den · maaskee mere end frister, saa den Ene hovmoder
SLV, s. 282 re hvad der prædikes om · maaskee mere end i een Kirke. Uendelighedens Religieusitet
NB22:169.a o: s: v:« Og det var · maaskee mere end moersomt, thi muligt man paa den
NB9:76 mig dog igjen, at dette Ønske · maaskee mere er en tungsindig Tanke, som egl. slet
SLV, s. 259 isposition til Galskab eller · maaskee mere Fjantethed end nogen Sindssvag har.
NB4:133 der kommer igjen. En Saadan har · maaskee mere Forfærdelse end Moses og Propheterne,
TS, s. 84 ab og Forstand gaaer. Een har · maaskee mere Klogskab, større Forstand end en
EE2, s. 104 saa levende Bryllupsdagen, ak · maaskee mere levende end Fruen selv; hvorledes
Not1:7.h ere synonyma, det Sidste er · maaskee mere med H:t: hans messianske Kald; det
NB10:20 r lært ubeskriveligt, er · maaskee mere nu frelst fra Hypochondrie og mere
NB15:118 sin Skyld, og Synden faaer saa · maaskee mere og mere Magt over ham, saa han fortvivlet
CT, s. 188 nske det Samme, paa en anden, · maaskee mere opvækkende Maade. O, og hvilken
3T43, s. 77 stod Synderinden omringet af · maaskee mere Skyldige, der høit anklagede hende,
EE1, s. 80 udenfor det andet. Jeg kunde · maaskee mere træffende bruge det Udtryk Metamorphose.
Brev 43 mig, at hiin Opmærksomhed · maaskee mere var grundet i en Frygt for mig end
EE1, s. 241 r det dog paa en anden Maade · maaskee mere, eller rettere sagt det fordrer det
BMT ger er rigtignok, christeligt, den · maaskee mest berettigede Indsigelse, som nogensinde
SLV, s. 262 en sindssvag Iagttager seer · maaskee mest, hans Iagttagelser ere skarpere og
LP, s. 56 re, og i en vis Forstand dette · maaskee mest, maa være gjennemflettet med, og
Papir 96:1 er mig beslægtet, den er vel · maaskee mig langt overlegen men dog indskrænket
Oi10, s. 416 istedetfor 300, saa er det · maaskee mig, der her overseer Noget, at det nemlig
NB31:2 endog 70 Aar er for lidt, og · maaskee Millioner Aar ikke nok – nei ganske
NB27:46 ede om deres egen Frelse, medens · maaskee Millioner foer til Helvede. Disse Millioner,
FF:55 mig, for hvad jeg gjør, medens · maaskee Millioner gjøre netop det Samme. –
DD:30 for hvad jeg gjør, medens · maaskee Millioner gjøre netop det Samme. /
NB28:77 nsens at ville i Forening ( · maaskee millionsviis) stræbe, thi hvor Fordringen
NB3:42 elv turde gjøre det, ell. · maaskee min Efterfølger. / Her vilde saa benyttes
F, s. 525 forstaaelig for Alle, saa kan · maaskee min skjønne Forventning blive opfyldt,
NB17:72 havde et saadant Haab, ak, · maaskee min Skyld, at jeg forskyldte det Ansvar,
EE1, s. 44 . Hvilken Ulykke! I den vilde · maaskee min tvivlende Sjæl bleven fængslet,
AE, s. 446 i denne Forbindelse indirecte · maaskee minder om, i hvilken Forstand vor Tids
KG, s. 40 røve-Sølv. Er den derfor · maaskee mindre anvendelig, mindre brugbar i Livet?
NB20:141 ikke Pladsen No 1, saa tager en · maaskee mindre Dygtig, mindre Redelig den –
EE1, s. 68 ing skal lide, skal vise sig · maaskee mindre fuldkomment, at det muligen skal
DS, s. 208 m de levede. Dog dette lykkes · maaskee mindre i vore Tider. Men man kan jo ogsaa
PS, s. 241 lige lumpne; ja mit Tyveri er · maaskee mindre skadeligt, da det er lettere opdaget.
TTL, s. 412 ke mere stundom i det Enkelte · maaskee mindre Skyld, end han veed. Og dette bliver
BA, s. 442 dens Bestemmelser, saa er man · maaskee mindre tilbøielig til at indsee dette.
LA, s. 36 kab, netop derfor træde de · maaskee mindre tydeligt frem. Den, der maaskee
SLV, s. 315 en handler. I vor Tid er den · maaskee mindre udsat for at blive saaledes miskjendt.
OTA, s. 429 er er en Fare, som Apostlene · maaskee mindre vare udsatte for; thi i hine Tider
FV, s. 25 sbilligelse af en og anden dog · maaskee mindre vel underrettet Embedsmand. –
SLV, s. 179 ant Menneske, beskæftiger · maaskee mindre vor Tid, hvor selv Poesien har grebet
SLV, s. 154 som Ynglingen? Er min Rigdom · maaskee mindre, fordi jeg eier den i den eneste
NB16:56 l. noget Erotisk, og endda dette · maaskee mindre; hovedsaglig er det en Stolthed,
GU, s. 331 mindelighed fremhæves dette · maaskee mindre; man klager over Menneskenes, over
SLV, s. 178 jøre Noget, saa kunde man · maaskee mir nichts og Dir nichts antage, at en
SLV, s. 219 edet ( og saaledes kunde hun · maaskee misforstaae den religieuse Sindsbevægelse)
KG, s. 86 ak, og de Begunstigede skulde · maaskee misforstaae ham og spotte ham som en Paatrængende.
IC, s. 58 strenge Domme af dem, som dog · maaskee misforstaae ham, mig skal man ikke med
TS, s. 89 med at leve i Ringhed, eller · maaskee miskjendt og bagvasket; nei, han valgte
IC, s. 175 er til Agters for ham, om han · maaskee mister det Kjereste: dette kalder man ikke
HH:14 Skjebne lagt i vor Haand og Mange · maaskee misundelig skuede op til os, og dog vor
FF:191 at være ulykkelig kom til mig, · maaskee mit Selskab vil trøste Dig, vilde Du
SLV, s. 257 lv i hendes Adfærd er der · maaskee mod hendes Villie en Anerkjendelse af mig,
NB32:35 forkastede det. Nei, han er · maaskee mod sin Villie tvungen ind i at gaae Glip
FB, s. 126 ver enhver Anden. Mangler man · maaskee Mod til at gjennemføre sin Tanke, at
TTL, s. 405 overflødige. Eller er det · maaskee Mod, at man tankeløst forbliver uvidende
NB26:104 e Lindring, og det slog til, og · maaskee msklig talt overordentligt, og Lykke og
AE, s. 127 ordi det kun er muligt ɔ: · maaskee muligt ɔ: afhængigt af noget Andet
EE1, s. 180 u i dette Øieblik var det · maaskee muligt at aabenbare sig, i næste Øieblik
NB22:63 concretere, var det jo dog · maaskee muligt, at hun havde den tilfælles med
FB, s. 195 niale Forfattere, var det dog · maaskee muligt, en ganske enkelt Gang om end med
NB20:156 ig ingen Fare mulig, kunde · maaskee Mynster sige; thi skal En blive farlig,
4T44, s. 294 le-Ord, der forvandlede Alt. · Maaskee mærkede Du det end ikke selv; thi saaledes
NB25:84 iisdom, det Ks en sær en · maaskee mærkelig men en sær Overdrivelse.
NB27:21 m til at omstraale hende. / · Maaskee møder hun mig imorgen og begjerer det
OTA, s. 234 t anstrænget, mangen Gang · maaskee møisomt; den vil, naar den skal fastholdes,
Brev 41 gen tager af, saa kan jeg dog · maaskee naae, at komme før Solens Nedgang. Magistraten,
2T43, s. 22 er Tugtemesteren, da var han · maaskee naaet hen til Troen. » Var bleven
NB15:103 større end Socrates? Ja · maaskee naar Docenter dømme; men de maa da ogsaa
IC, s. 174 tille Betragtninger, men selv · maaskee naglet til et Kors ved Siden af ham –
EE1, s. 227 Begeistrende for dem, ville · maaskee negte dette. Det er imidlertid deres egen
NB23:85 et pænere Navn. / Man vil · maaskee negte, at dette er saa. Men vist er det
IC, s. 205 , Efterfølgeren behøver · maaskee neppe 3 Maaneder for ganske at have sat
OTA, s. 390 aadant Menneske arbeider med · maaskee neppe een Trediedeel af sin Kraft paa rette
KG, s. 321 t, Intet formaae at gjøre, · maaskee neppe engang formaae med ret tydelige Ord
NB26:47 Rødt ( og vi Andre kunne · maaskee neppe engang opdage, at det Røde er
NB3:20 et hell. ikke vare længe, · maaskee neppe et Aar, førend just dette Skridt
NB5:126 neppe hvad jeg talte om, og jeg · maaskee neppe ganske mig selv ( i ethvert Tilfælde
NB24:46 ilke der ere Millioner, som · maaskee neppe have en halv Time om Aaret tilovers
Papir 416 i Forholdene, det har dog · maaskee neppe i alt det Sibbernske nogensinde viist
NB17:68 Nei baglænds – saa der · maaskee neppe i ethvert Øieblik er en Dag mere
EE1, s. 42 for fedt. Opvarteren hørte · maaskee neppe mit Raab, end mindre at han skulde
DS, s. 247 at lide for Læren, findes · maaskee neppe nok: en Christendom, hvor de sjelelige
NB9:54 sens Time slaaer, ja Lidelsen har · maaskee neppe ret begyndt. Luften er endnu fuld
NB20:53 . / Hvad saaledes Styrelsen · maaskee neppe turde betro noget Msk, tilnærmelsesvis
Papir 307 g reise. Imidlertid er det · maaskee neppe værd at skrive den færdig.
4T44, s. 316 ske blive til slet Intet, ja · maaskee neppe være istand til at fatte Sandhedens
NB12:136 maa være død. Og det vil · maaskee neppe være nok. Men dersom jeg levede
PS, note endes Sind distraheres, at han, · maaskee netop af Ærbødighed og Beundring
SLV, s. 349 Intet resulterede, saa vilde · maaskee netop denne uskyldige Latter være det
SLV, s. 287 gende, som muligt; er det · maaskee netop derfor? / d. 17. April. Morgen. /
SLV, s. 115 den Reflekterendes Hoved, og · maaskee netop derved frelser ham, end en snakkesalig,
EE2, s. 33 med sig selv, den tænker, · maaskee netop dette, at jeg knytter mig til Een
AA:12 aa at gribe den rette. Det er · maaskee netop en Ulykke ved min Existents, at jeg
AE, s. 249 vidende Læser, hvis Ulykke · maaskee netop er at han er Vidende: skal jeg ikke
EE2, s. 270 lidt og slæbt, saa har han · maaskee netop erhvervet det Fornødne –
JJ:377 hvad Synd er findes vel stundom, · maaskee netop foranlediget af en Velmenende. Som
SLV, s. 377 kke er saaledes i Hamlet, er · maaskee netop Misligheden, hvorom mere siden. /
BOA, s. 96 Men trods det Futtende eller · maaskee netop paa Grund af det Futtende have alle
BA, s. 369 n afbildes sovende, ja hun er · maaskee netop skjønnest, og dog er det Sovende
4T44, s. 354 a den Svaghed, i hvilken han · maaskee netop vil blive forstaaelig for Dig? Ja,
NB11:163 for at friste ham, deraf kunde · maaskee Nogen fristes til at slutte, at det altid
NB20:72 d, og det er jeg ikke. Jeg har · maaskee nogen Haardførhed i Retning af at kunne
IC, s. 142 lvfornægtelses Lidelse, at · maaskee Nogen kunde falde paa, at jeg, om end som
Papir 469 Sandheds-Vidne. / Men, vil · maaskee Nogen sige, hvad Du siger om Landets christelige
SLV, s. 450 lige Tanke, og derfor er det · maaskee Nogen troer, at det ikke kan udtrykke den,
CT, s. 290 ere heller ikke Hans. Dog kan · maaskee Nogen ved saadan Leilighed let bedrage
OTA, s. 375 deligt? Hvilket, spørger · maaskee Nogen, det at et Menneske i Forhold til
AE, s. 446 orer sig ikke«, siger · maaskee Nogen. Jo, han gjør saamænd. Og hvorfor
Papir 340:5 ke Ligelighed! Dog siger · maaskee Nogen: » det er ikke saaledes, det
TTL, s. 425 d: de ere forenede! Dog siger · maaskee Nogen: » jeg veed vel hvad Du mener
TTL, s. 431 g over sin Lykke. / Men siger · maaskee Nogen: det er fornærmeligt at tale saaledes
NB8:37 lev da ogsaa tillagt. / Men siger · maaskee Nogen: Mirakler kan man dog ikke vente
KM, s. 15 tteraire Virksomhed, Dannemark · maaskee nogensinde har seet; – hvorledes
NB29:36 t I bleve langt skyldigere end I · maaskee nogensinde havde tænkt Eder muligt,
BI, s. 328 ene. / Billedet af Lisette er · maaskee Noget af det meest udførte i den hele
AE, s. 227 e at faae paa et enkelt Punkt · maaskee Noget at vide. Meddeles det som en Viden,
IC, s. 241 r siger om en Lære: der er · maaskee Noget i den, at hans Liv ikke forandres,
IC, s. 127 sen – og saa bliver man · maaskee noget meget Stort i Verden, gjør overordentlig
CT, s. 90 temte Beslutning; sjelden var · maaskee noget Menneskes Beslutning saa bestemt
BI, s. 233 nøiere til, saa ligger der · maaskee noget Mere heri. Det har maaskee tillige
Brev 272 det ikke Tilfældet, er · maaskee noget nær det Modsatte Tilfældet:
OL, s. 31 forbigaaer de enkelte » · maaskee noget stærke Ord« i hiint Nr.
NB22:146.b vingede bøiede jeg Hovedet · maaskee noget stærkere end sædvanligt. Derpaa
NB2:54 Var det literaire Angreb, var det · maaskee noget Uheldigt jeg havde præsteret,
EE2, s. 16 ar et ungt Menneske vilde han · maaskee noget uklart og ureflekteret istemme: ja
OTA, s. 195 dtrykte noget Tilfældigt, · maaskee Noget, som ikke vilde hænde ham til
SLV, s. 452 æste til Andre, saa ville · maaskee Nogle af mine Landsmænd sige: agter
NB10:28 sig for at lee, hvilket det dog · maaskee nok er i Forhold til Udraaberen. /
NB10:91 n mig blot fremad. Jeg kunde dog · maaskee nok give Afkald paa Adskilligt, naar Forholdet
NB16:9 har en Forudsætning, der · maaskee nok har hjulpet ham til dybere at fatte
KG, s. 202 set og sært; eller det har · maaskee nok Lysterne, men tør ikke – dog
Papir 434 ghed mulig. Leiesvenden er · maaskee nok saa ivrig for at forhindre, at Ulvene
IC, s. 173 n, som den kan det – og · maaskee nok saa martrende som den legemlige Lidelse
NB6:35 de ikke min egen. / / / Jeg kunde · maaskee nu ( for overhovedet at sikkre mig mod
NB21:52 . Var saa blevet Præst, havde · maaskee nu allerede været Provst, maaskee inventeret
EE2, s. 274 uman Æsthetiker. Denne vil · maaskee nu ogsaa vide at foredrage Noget om Betydningen
KM, s. 15 e Haandværkere, en Tid, den · maaskee nu tænker tilbage paa med » Ruelse.«
EE2, s. 228 eden en Drøm. / Du indseer · maaskee nu, hvorfor jeg her behandler denne Livs-Anskuelse;
NB11:224.a i Rang og Anseelse, til det · maaskee nydelsesrigeste Liv, som er ført i Danmark«:
TS, s. 48 ligt Menneske i Anfægtelse. · Maaskee nyder jeg dog nogen Anerkjendelse i min
AE, note tnings-Form, ingenlunde i de · maaskee nye dialektiske Combinationer, hvorved
CT, s. 273 ere ikke saadanne Mennesker. · Maaskee nænner Præsten ikke at tale haardt
CT, s. 132 es Forbindelse med det Tabte, · maaskee nærer Du et mod Dig selv forrædersk
NB22:143 skulde han høiere op – · maaskee nærme sig det Overordentlige. Og han
Papir 254 f andre Tidsskrifter kunde · maaskee nærmest Dansk Ugeskrift, der, muligt
AE, s. 378 Grunden en anden end den man · maaskee nærmest tænker. Havde jeg levet i
KG, s. 327 ke har overvundet Alt, er han · maaskee nærmest ved at tabe Alt – taber
NB15:57 etiske: at Propheten talte om et · maaskee Nærværende, ell. om et Noget, som
NB24:151 sterne ville læse det, ja · maaskee næste Søndag præke det med: det
SLV, s. 94 kulde blive besværende og · maaskee næsten forstyrre vor gode Forstaaelse.
NB7:75 aaer han fra Forstanden. Han · maaskee næsten i et Utaalmodighedens Øieblik
AA:12 et Fristelsernes Magt, kommer · maaskee næsten i samme Moment ovenpaa den fuldkomneste
NB19:28 og være slet og ret Msk, · maaskee næsten Spidsborger – og tillige
NB3:34 han er et meget stort Genie, · maaskee næstendeels det største, endog større
SD, s. 151 gt, o. s. v. o. s. v., blive · maaskee nævnte i Historien, men dem selv ere
Brev 280 et skarpe Hjørne, og er · maaskee nødsaget til at boe der, saa længe
CT, s. 107 .« Stundom er det dog · maaskee nødvendigt at gaae endnu længere
NB29:96 / Paa den Maade bliver dog · maaskee nødvendigt, at der maa en Martyr til
EE1, s. 198 e og silde. Eller skulde jeg · maaskee nøies med, at han engang har elsket
EE2, s. 33 iver mig utaaleligt, maaskee, · maaskee o. s. v. Det sympathetiske Tungsind er
NB17:76 tige Beskaffenhed kunde man · maaskee offentlig faae lidt bedre Kjøb naar
NB11:25 rfra, stemmede sig derimod, blev · maaskee Offeret, eh bien, men tillige Udtrykket
BI, s. 329 ige, fortabte Pige, hun vilde · maaskee offre hende en Taare, men at denne Pige
2T43, s. 27 forfærde dem. Derfor gik · maaskee ofte de Mænd, hvem Gud kaldte til at
HH:23 vare Fristelser, og du streed · maaskee ofte den gode Strid og seirede, ak men
OTA, s. 301 Menneskes Indre. Derfor stod · maaskee ofte Den, som fornam Striden i sit eget
TSA, s. 111 er Frembringelsens Glæde, · maaskee ofte gjennem Smerte og Anstrengelse; men
BOA, s. 226 yder Frembringelsens Glæde · maaskee ofte gjennem Smerte og Anstrængelse,
EE2, s. 88 netop behage Dig, og Du vilde · maaskee ofte glæde Dig ved at komme i den, Du
KG, s. 49 lser fra Fortvivlelse! Hvad Du · maaskee ofte i mindre Forhold havde sandet, at
KG, s. 335 en Forligelse i Kjerlighed er · maaskee ofte mislykket, fordi man gjorde det for
CT, s. 196 r oprigtig mod Gud? Man mener · maaskee ofte, at Gud er langsom til at hjælpe,
SLV, s. 161 religieuse Tale, finder man · maaskee oftere Fleertydighed, end man troer og
NB5:22 , er der et Øieblik, og det er · maaskee oftere fornummet, et Øieblik, da det
NB:78 ell. en Tjenestepige, kun har jeg · maaskee oftere forundret og tilbedende priset Gud.
Brev 211 r. / Kjere Giødvad. / De har · maaskee oftere selv følt, hvor vanskeligt det
Papir 264:11 Galimathias. Saaledes lader · maaskee og Historien om den babyloniske Sprogforvirring
Brev 16 , jeg selv in corpore, kommer · maaskee og kommer maaskee ikke. / Lev vel; fryd
Brev 68 n / Jeg svarer kun: » · Maaskee og maaskee ei! / » Jeg vil bemærke,
SLV, s. 446 som var det Stedet og Tiden · maaskee og Pladsen paa Papiret, jeg manglede, da
BMT, s. 221 han naaer ved sin Taushed · maaskee og vel neppe nok at narre sig selv, men
EOT, s. 265 og jeg har seet – og Du · maaskee ogsaa – seet Den, der ubetinget kun
NB26:113 havde oeconomiske Bekymringer, · maaskee ogsaa af andre Grunde. / O, det er frygtelige
AE, s. 258 elv forudsiger p. 309, 376.), · maaskee ogsaa af den Grund, at her ikke som i Enten
IC, s. 134 rstaae hinanden. Den Anden er · maaskee ogsaa af den Mening, at han forstaaer Incognito'
SLV, s. 380 n siger, offre Livet derfor, · maaskee ogsaa af en Feiltagelse kommer til det,
KG, s. 80 enhver Berøring med dem ( · maaskee ogsaa af Frygt for, at det Aabenlyse skulde
CT, s. 245 kan bevare Dig i den. Er det · maaskee ogsaa afsindig Forfængelighed, er det
PS, s. 260 arlig og ørkesløs Tale, · maaskee ogsaa Anledning til alvorligere Eftertanke
NB:76 jæg af spørger: ønsker De · maaskee ogsaa at blive stetoscoperet. Saa vil da
NB:76 rger Barberen: ønsker De · maaskee ogsaa at jeg skal høre Deres Hjerne
SFV, note ærkeligt nok, og fortjener · maaskee ogsaa at opbevares, at en Person, hvis
NB19:52 Forhold angaaer, da er det · maaskee ogsaa at opfatte paa en noget anden Maade
KG, s. 262 dog tog Feil – det var · maaskee ogsaa at tage Feil, at vorde salig. Nei,
BMS, s. 125 det at tale saaledes, er det · maaskee ogsaa at vidne for Sandhed, og Prof. Martensen
Papir 382 disse mine Læsere imøde, · maaskee ogsaa at vinde flere Enkelte til Læsere,
NB25:71 at Verden staaer ham imod, · maaskee ogsaa betyde noget Andet, betyde, at han
Not15:4 vde et Indtryk af hende, og · maaskee ogsaa bibragt hende et saadant om end i
NB10:17 rdifuldeste jeg har frembragt) · maaskee ogsaa blive at benytte, men for Gud i Himlens
AE, s. 324 t existerende Menneske. Deraf · maaskee ogsaa de mange Forsøg paa at holde paa
BOA, s. 282 Og saaledes, er det · maaskee ogsaa den dunkle Bevidsthed om, at han
BOA, s. 253 om den hegelske Philosophie, · maaskee ogsaa den Forestilling som den denne Philosophie
AE, note m fuske i det Comiske. Der var · maaskee ogsaa Den, som kun kan være comisk produktiv
NB6:24 lletons-Artikel. Men der var · maaskee ogsaa Den, som næsten forargedes. /
KG, s. 97 den gode Søn, saaledes har · maaskee ogsaa denne Broder ( vi har jo i Sproget
NB17:71.h enne Begyndelse forandrede dog · maaskee ogsaa det Hele, fangede ham ganske anderledes
DS, s. 232 mig, der sveder. Eller er det · maaskee ogsaa egentligen Gud der sveder; eller
NB35:20 t o: s: v:; men det har dog · maaskee ogsaa en anden Grund. Maaskee er hvad der
SLV, s. 401 betegne hendes Sundhed, men · maaskee ogsaa en erotisk Beskedenhed. Desuden forhindrer
Brev 266 Europa. Og saaledes er det · maaskee ogsaa en Nemesis over Dem Hr Conferentsraad,
AE, s. 185 top beviist det. Saaledes har · maaskee ogsaa en Pige ved et svagt Haab om at være
NB11:230 have en noget forandret Dragt, · maaskee ogsaa en Ring i Næsen. / Det er da aldeles
Brev 312 re det selv. Desuden kunde · maaskee ogsaa en saadan Handling af mig synes at
DS, s. 225 ret kom til Stykket blev jeg · maaskee ogsaa en Tyv og en Bagvasker. Men man kan
Brev 57 de, den anden bliver det mig · maaskee ogsaa engang beskikket at beseire. /
NB24:91 ærdeligt! Tænk at det · maaskee ogsaa engang blev Vedtægt, at gjøre
CT, s. 42 han forstaaer sig selv; det er · maaskee ogsaa engang faldet ham vanskeligt at forstaae
Papir 589 i at nyde dette Liv. Saa har de · maaskee ogsaa engang imellem et Øieblik tilovers
TS, s. 82 art Folket, snart Disciplene, · maaskee ogsaa engang, især i Begyndelsen, de
HG, s. 159 maa finde sig i – om det · maaskee ogsaa er saaledes med Slægten, at det
BN, s. 114 te det være, hvis man, hvad · maaskee ogsaa er sagt om mig, vilde sige, at jeg
NB16:11.a sation: saadanne Enkelte danne · maaskee ogsaa et lille Samfund; maaskee gjør
CT, s. 192 , et Menneske som vi, uden at · maaskee ogsaa et Øieblik det Lavere i ham har
Papir 433 g til at glide ind i Folk, · maaskee ogsaa Folk til at gaae i Fælden, at
IC, s. 77 besynderligt nok, stundom · maaskee ogsaa for at forsvare en verdslig Pyntelighed,
Papir 460 t nødigt gaaer til den, · maaskee ogsaa for den Andens Skyld, da det er en
LA, s. 21 e har læst den høit, og · maaskee ogsaa for Den og Den; de Elskende have
NB29:66 – saa forskaanes han · maaskee ogsaa for denne Lidelse. / Luc: 14. Slutningen.
BOA, s. 280 nstrængede Arbeiden, hans · maaskee ogsaa for en Trediemand, som eier en Total-Anskuelse,
IC, s. 49 r samvittighedsfuld«, · maaskee ogsaa for feig og blødagtig, til ret
NB5:145 emmelighed. Den er for klog · maaskee ogsaa for god til at ville afskaffe det
NB14:65 skjendte og straffede, var · maaskee ogsaa for streng; men hvordan det nu var
OTA, s. 164 kee være Dig for gunstig, · maaskee ogsaa for ugunstig; hvis Du omgaaes ham
Papir 459 rt at gjøre, og han er · maaskee ogsaa foranlediget til i hiin Kloge at
KG, s. 85 ulgte paa hiin Rædsel, ere · maaskee ogsaa forbi: men mon derfor ikke Fordærvetheden
SFV, s. 33 det med alle Fordele, men dog · maaskee ogsaa forbundet med den Fare, at man engang
NB22:96 – og hun troer Alt – · maaskee ogsaa fordi det tilfredsstiller hende saa
LA, s. 56 ng. Han er ikke sløvet, og · maaskee ogsaa fordi han endnu har Noget at kæmpe
SFV et at være et enkelt Menneske, · maaskee ogsaa fordi han frygter den Control, som
SLV, s. 233 hun blev lidt forlegen, · maaskee ogsaa fordi hun var lidt ængstet ved,
NB16:11 ikke er ganske almdl. i Verden, · maaskee ogsaa fordi, hver især føler sig
BMS, s. 123 , en Erindringstale, hvad den · maaskee ogsaa forsaavidt kan kaldes, som den bringer
JJ:285 et Dunkle. Forøvrigt kunde han · maaskee ogsaa frembringe Virkning ved at staae
NB27:72 atur-Videnskaben. Og det er · maaskee ogsaa Fremtidens Gang, at Χstd. nu
HGS unde jeg slutte. Men da Provst B., · maaskee ogsaa følende sig som Repræsentant
NB17:72 Men forsaavidt har jeg dog · maaskee ogsaa gjort nogen Uret ved hvad jeg sagde
NB5:49 er, være nødsaget dertil og · maaskee ogsaa gjøre det lidt mere end han behøvede.
Papir 125:2 Lyden kommer. / #. / Man kunde · maaskee ogsaa gjøre opmærksom paa Forskjelligheden
AE, s. 222 uds Navn blev nævnet, saae · maaskee ogsaa Gud i Naturen, naar han var i Selskab
AA:21 den med sit prophetiske Blik · maaskee ogsaa har skuet rigtigt ind i Fremtiden,
NB19:53 t forlade Hyrden, om Hyrden · maaskee ogsaa har Skyld, at han ikke passede paa.
DS, s. 225 – hvo veed det! – · maaskee ogsaa havde taget sig af ham, hvis han
LA, s. 73 han have levet, da skulde han · maaskee ogsaa have drevet det til noget Stort.
DS, s. 201 t, som det vil forstaaes, som · maaskee ogsaa have forsøgt at efterkomme det,
EE2, s. 22 havde havt 5 Rbd., vilde jeg · maaskee ogsaa have givet hende dem, men jeg vilde
NB7:53 a den anden Side saa har jeg · maaskee ogsaa havt Forudsætninger til at opdage
NB24:47 I en vis Forstand vilde han · maaskee ogsaa hellere istedetfor den lette Skikkelse,
NB8:15 og Salig Den, som ikke forarges. · Maaskee ogsaa her kunde blive et Tredie, det jeg
Papir 434 det praktiske Liv – · maaskee ogsaa hiin rødmende Yngling endte med
AE, s. 334 om, at Barnet bliver døbt, · maaskee ogsaa i Betragtning af alle de Politie-Ubehageligheder
NB11:199 Sagen saaledes. Skulde han · maaskee ogsaa i denne Henseende være Repræsentant
NB25:49 mmodation af Gud, Noget han · maaskee ogsaa i et senere Øieblik skal undvære
NB22:135 ldende om ikke at dømme · maaskee ogsaa i Forhold til Den, hvem Intet mindre
NB4:134 bærende dette uhyre Ansvar og · maaskee ogsaa i Lidelse stærkere og stærkere:
NB12:48 stekald. Noget ligger forresten · maaskee ogsaa i Livet paa Landet, hvor der ikke
IC, s. 193 , maaskee ogsaa tale derover, · maaskee ogsaa i Talens Løb lade nogle Taarer
NB31:119 int af de Andre, forfulgt, · maaskee ogsaa ihjelslagen – men saa følger
NB10:191 meget, men om hvem det dog · maaskee ogsaa ikke ganske usandt kan siges: han
Oi10, s. 404 eg – ellers vilde der · maaskee ogsaa indtræde en anden Forandring:
JJ:347 paa Qvisten. / Saaledes vilde det · maaskee ogsaa interessere at opfatte Lady Machbeth:
NB8:13 des udviklede, saa vilde jeg · maaskee ogsaa just ved Hjælp af de Andre have
NB30:81.a erden. / Fæstnere kunde man · maaskee ogsaa kalde dem, forsaavidt de gjøre
Papir 371:1 n opmærksom, men hvad · maaskee ogsaa kan forstyrre og trætte, stundom
BI, s. 348 olgers Yndlings-Begreb Ironi, · maaskee ogsaa kan komme den nærmest, saa vilde
KKS, s. 102 ngdens stupor, eller de fromt · maaskee ogsaa kløgtigt mente, at skaffe Sandheden
Papir 462 tsaa endnu 40 Aar at leve, · maaskee ogsaa kun 10, maaskee ogsaa kun en Dag.
Papir 462 eve, maaskee ogsaa kun 10, · maaskee ogsaa kun en Dag. / Du kan udfylde denne
4T44, s. 291 rbigaaende at trøste ham, · maaskee ogsaa kun for at sige Noget; man siger
Brev 303 t sende Dem Bud, om det da · maaskee ogsaa kunde være Dem beleiligt. /
EE1, s. 76 mer det, at jeg, og deri vil · maaskee ogsaa Kyndige give mig Ret, aldrig har
AE, s. 317 elt existerende Menneske, men · maaskee ogsaa lavere; men i ethvert Tilfælde
BOA, s. 122 idt for ham – det vilde · maaskee ogsaa let vise sig, at han ikke havde læst
NB30:78 Art Undseelse, deels er det · maaskee ogsaa lidt Hyklerie eller stundom raffinerende
NB11:233 at jeg baade veemodigt og · maaskee ogsaa lidt stolt fandt min Glæde i at
NB21:91 selv betræffende. / Eller er · maaskee ogsaa Luthers Prædiken en Overdrivelse,
AE, s. 119 vingebedækkede Skabninger, · maaskee ogsaa Maanens Beboere, maaskee –
Oi7, s. 315 jeg. / Men derved bliver det · maaskee ogsaa med saa Mange. Næste Søndag
EE1, s. 307 kal vel kjende hende, og hun · maaskee ogsaa mig, mit Sideblik glemmer man ikke
SLV, s. 308 . Altsaa er hendes Ære nu · maaskee ogsaa misliggjort. Og jeg, som har vaaget
Papir 340:8 e dagligt Liv i Nøisomhed, · maaskee ogsaa Nogen med Ønskets Opfyldelse gjemt
NB9:28 forvirres Alt. / Men sjelden har · maaskee ogsaa Nogen oplevet Nederdrægtigheden
BMT, s. 220 en anden Mening, jeg der dog · maaskee ogsaa nok kjender den menige Mand. Thi
SFV, note re brugt 15. – Man vil · maaskee ogsaa nu forstaae og give mig Ret i, at
SFV enhavn den Gang, en Skildring der · maaskee ogsaa nu vil tage sig bedre ud ved Modsætningen
SLV, s. 361 merte. Dens Lyst kjender jeg · maaskee ogsaa om end paa Afstand, paa meget lang
OTA, s. 328 lige Tilstød, men der kan · maaskee ogsaa optaarne sig saa mange Hindringer,
Papir 124:1 ige Taledele ( dette lader sig · maaskee ogsaa overføre paa Staterne i Forhold
NB17:23.a alvorligt herover, saa kom han · maaskee ogsaa paa andre Tanker om min Stræben.
NB30:60 nu er en Værdighed, som · maaskee ogsaa passende forholdt sig til, at en
NB22:63 ls Lære om Treenigheden, · maaskee ogsaa regnede paa, at Prof. Martensen af
CT, s. 145 og Den, som ikke er Konstner, · maaskee ogsaa saadan tegne, men Alt hvad de tegne,
CT, s. 145 nske nær. See, et Barn kan · maaskee ogsaa saadan tegne, og Den, som ikke er
EE2, s. 162 menligning med dem. Det er nu · maaskee ogsaa sandt nok, imidlertid er Du dog ikke
BI, s. 234 ,« saaledes kunde han · maaskee ogsaa sige det Samme om den Underviisning,
KG, s. 344 . Den kjerligt Erindrende kan · maaskee ogsaa sige: » der ligger et langt
SLV, s. 155 nu vel, saaledes sees det · maaskee ogsaa sjeldent, at et Menneske, der gjør,
CT, s. 110 re Beviset, ved et Liv, som · maaskee ogsaa skal kunne overbevise Andre. Har
Oi3, s. 196 vilde maaskee smile, maaskee, · maaskee ogsaa slet ikke lægge Mærke til hans
NB14:73 mod mig.« Der kunde · maaskee ogsaa staae: havde I heller ikke gjort
CT, s. 42 forstaaer han det. Det falder · maaskee ogsaa stundom den rige Christens Hustru
CT, s. 111 og Ild«, Du hører · maaskee ogsaa stundom det Tilraab » brug
KG, s. 21 eet dette Sørgelige, Du har · maaskee ogsaa stundom grebet Dig selv deri, hvad
Brev 37 Overflod i Verden, hvad Andre · maaskee ogsaa stundom lade En forstaae. Da huske
Oi8, s. 364 denne Verden. Tillige er det · maaskee ogsaa stundom Omsorgen for os Andre. Thi
IC, s. 32 agtværdig Selvbeherskelse, · maaskee ogsaa stundom sand og inderlig Medfølelse,
LA, s. 71 igere. Saa vilde Anføreren · maaskee ogsaa tabe Modet, og det Hele blive saa
NB19:23 bede og bønfalde ham, og saa · maaskee ogsaa takke ham – at de fik deres
F, s. 470 emlig lykkelig gift som Faa, og · maaskee ogsaa taknemmelig for min Lykke som Faa,
IC, s. 193 kan man vel læse om Sligt, · maaskee ogsaa tale derover, maaskee ogsaa i Talens
BMT kun har villet Eet, skulde – · maaskee ogsaa til Løn for, at han redeligt har
OTA, s. 260 ger dybt derind, han fristes · maaskee ogsaa til utaalmodigt ikke at ville høre
BOA, s. 208 ved at gaae: saaledes er det · maaskee ogsaa Tilfældet med en saadan Præst,
EE2, s. 309 tets-Følelse, saa havde de · maaskee ogsaa trukket sig tilbage i Klostrets Eensomhed,
NB28:32 Blod Martyriet, nu kan man · maaskee ogsaa tænke paa Latterens Martyrium.
OTA, s. 429 e det i Oprigtighed. De have · maaskee ogsaa tænkt paa hine Ord: ethvert Offer
NB10:38 tfor galt, og desuden er det dog · maaskee ogsaa ubilligt at behandle en Medlevende
KG, s. 193 tanden kan maaskee komme, men · maaskee ogsaa udeblive. Dog denne Betragtning er
Oi7, s. 316 dsommere end Forstandens, · maaskee ogsaa uhelbredeligere. Og det Sørgeligste
SLV, s. 34 arodisk Virkning, hvorpaa det · maaskee ogsaa var beregnet, og som nær havde
AE, s. 135 endskab til Verdenshistorien, · maaskee ogsaa ved Hjælp af Kaffegrums og ved
NB29:82 live forstaaede af Samtiden, som · maaskee ogsaa ved Indtrykket af min Væren var
TS, s. 65 yk har han maaskee foreslaaet, · maaskee ogsaa viist en lille Feil i Anlæget,
Papir 393 mit Haab er, at det dog · maaskee ogsaa vil blive forstaaet og taget til
NB4:118 om at offre Liv og Blod, er · maaskee ogsaa villig dertil, men understøt
LA, s. 105 iger sig Individerne, vil det · maaskee ogsaa vise sig, at Nutiden egentligen staaer
TTL, s. 415 e sig sin Viden. Skulde dette · maaskee ogsaa være Dit Tilfælde, m. T.? Jeg
NB25:83 gjøre Modstand. Det kan · maaskee ogsaa være et altfor dumdristigt Vovet
AE, s. 77 som skulle antage den, turde · maaskee ogsaa være for Lærerens Skyld, der
DS, s. 231 aae lempeligt frem. Det vilde · maaskee ogsaa være for stærk en Bevægelse
NB20:74 nkte Verden, det turde da · maaskee ogsaa være Løgn med at der i skjult
PS men skulde en saadan Glemsomhed · maaskee ogsaa være nødvendig? / Hvad der
AE, s. 449 gieus Alvor, hans Alvor kunde · maaskee ogsaa være Tværhed og Fortredenhed.
NB11:143 En vilde sige, ja men Du kunde · maaskee ogsaa været blevet forelsket i en anden
Papir 389 eden, og de Andre saae den · maaskee ogsaa, ak, men de havde – og det
Papir 460 te forviklede Tilfælde) · maaskee ogsaa, fordi han paa en skjult Maade vil
PCS, s. 132 aer i en stadig Bedunstethed, · maaskee ogsaa, fordi, som der staaer etsteds, det
Oi10, s. 417 lig Mistanke om, at det dog · maaskee ogsaa, maaskee » tillige«
EE1, s. 422 Hanen gale. Hun hører det · maaskee ogsaa, men hun troer, det er Morgenen,
NB32:149 ær til sin Menighed tale om, · maaskee om alle de andre Menigheder, men ikke til
NB27:21 t selv, maaskee iovermorgen · maaskee om eet Aar – jeg skal være villig
NB7:91 v bygget paa een Dag, at han · maaskee om eet Aar vil formaae hvad han ikke formaaer
4T44, s. 320 i det Udvortes? Gjelder det · maaskee om enhver Lidelse, at man skal takke Gud
OTA, s. 387 ei er i Trængsler, at der · maaskee om Intet findes saa mange Skriftsteder,
TS, s. 72 stet nok om Statens Frelse og · maaskee om, hvad de vilde gjøre – kun
EE:192 re Noget for os, uvidende · maaskee om, hvad der i dette Øieblik rører
AE, s. 534 da man i Mandens modne Alder, · maaskee omtumlet og forsøgt i Livet, maaskee
CT, s. 179 erflødig. / Eller Du gaaer · maaskee op i Herrens Huus for at bede Gud om Hjælp
TS, s. 48 , eller, om Du vil, han gaaer, · maaskee op og ned af Gulvet, som den fangne Løve
YTS, s. 266 e Øiet ned; eller han saae · maaskee op og saae Guds Hellighed – og han
CT, s. 181 en Hjælp. / Eller Du gaaer · maaskee op til Herrens Huus, for ved Løfte til
AE, s. 377 og lovprise Gud. Da skulde I · maaskee opdage Anfægtelser, som Gud tillader
EE2, s. 231 en Bevægelse, ja, man kan · maaskee opdage en Lov for Bevægelsen; men man
EE1, s. 44 ørgeligt og usselt Alt er, · maaskee opdage en ny Plet i Menneske-Livet, der
NB28:77 ente hvad Χstd er, kan · maaskee Opfattelsen blive saa forskjellig at en
NB30:78 maaskee er der Noget i det, · maaskee opfattes Staten rigtigst som et Stutteri
Brev 57 e mig til – men De har · maaskee opgivet det – saa vilde jeg spørge
NB24:127 en Maade kan fremkomme, kan jeg · maaskee oplyse fra en anden Verden: Forbryder-Verdenen.
FB, s. 203 var anderledes, da vilde Alt · maaskee opløse sig i Forvirring. / Det har ofte
SFV, s. 96 eller ikke uskjønsom, har · maaskee oprigtigere og sandere viist min Skjønsomhed,
YTS, s. 252 O, Du Lidende, o, og Du, som · maaskee oprigtigt og velmeent ønsker at trøste:
EE1, s. 305 bekjendte Skjønne, det er · maaskee oprørende af mig, men jeg følger
PCS, s. 133 uationer, som Politie har han · maaskee Opsynet med Rendesteensbrætterne og
NB23:67 affs Bedrifter i Slaget, et · maaskee optisk Bedrag, forklarligt af at Grundtvig
Not11:39 s er endnu Orientalismen ( · maaskee Orpheus staaer i Forbindelse med οϱϕναιος
G, s. 70 orklare mig hvorledes. Skal jeg · maaskee ovenikjøbet angre, at Verden tillader
LF, s. 33 n den især elsker at sidde, · maaskee ovenikjøbet den saa kjer ved de dyrebareste
NB32:95 an saa maaskee gaae videre, · maaskee over i Pressen, maaskee kan jeg paa Svensk
TAF, s. 281 ket af Gud, eller han sukker · maaskee over ikke at være elsket af Nogen, og
TS, s. 101 Eller naar jeg anstrænget · maaskee over mine Kræfter mener at opdage, at
DS, s. 243 se) ængstes ud til at vove · maaskee over sine Kræfter – under »
Not8:19 , der vil handle. / Og klager Du · maaskee over, at Msk. bleve Dig troløse –
SFV, s. 89 usitetens Gebeter. Og for en · maaskee overdreven Forsigtigheds Skyld endnu blot
NB10:45 selv maa jeg bebreide, at jeg i · maaskee overdreven Godmodighed og Velvillie gjorde
BOA, s. 288 endes Mand, og da hun har en · maaskee overdreven Respekt for hendes hende overlegne
BOA, s. 106 dstrid at hænge sig ved et · maaskee overdrevent Udtryk, Noget jeg har skrevet
AE, s. 193 mere sandsynligt, det bliver · maaskee overmaade og særdeles sandsynligt. Nu
NB19:5 Theologie. Blev Candidat. Han har · maaskee overveiet, om han skulde gaae den praktiske
OTA, s. 343 ser den. Den samme Fare, som · maaskee overvindes af en Forsagt, bliver synligt
NB6:92 an noget Stort, lige omvendt · maaskee overvurderende Ægteskabet og desto dybere
4T43, s. 120 reste af Alt, da skal Tabet · maaskee overvælde ham saaledes, at han end ikke
NB26:68 ddelbar, naturlig Tilstand. · Maaskee overøser Gud ham med Velgjerninger,
FB, s. 200 et nye Testamente, saa kom de · maaskee paa andre Tanker. / / / / Men nu Abraham,
IC, s. 206 hed som et Resultat, hvad man · maaskee paa Dansk kunde kalde det Tiloversblivende,
AE, s. 440 aa maa han begynde paa Noget. · Maaskee paa det Første det Bedste? Nei, lad
BB:24 di Jeget ikke er givet, kunde · maaskee paa det høieste Approximations-Standpunct
IC, s. 134 ere end han er; han tænker · maaskee paa det Socratiske: for i Sandhed at ville
OTA, s. 206 – En Anden kommer · maaskee paa en anden Maade, men dog sammestedshen.
Brev 90 syg. Det er jeg ogsaa, skjøndt · maaskee paa en anden Maade. Jeg har ikke Blichers
SD, s. 169 ertage Selvet, støder det · maaskee paa en eller anden Vanskelighed i Selvets
NB30:25 t Liv – Perlen funkler saa · maaskee paa en foragtelig Qvindes Bryst til Løn
NB27:55 edskab: støder Individet · maaskee paa en Grændse, et Noget som det ikke
Brev 162 Opfordring ( poscimur) til · maaskee paa en temmelig vidtløftig Maade at
KG, s. 260 abet ikke gaaer i Opfyldelse, · maaskee paa Ens Forbittrelse og Fortvivlelse bliver
EE2, s. 300 ighed dyre Erfaringer, troede · maaskee paa Følelser hos sig selv, der viste
FB, s. 126 vad der fortælles, var det · maaskee paa Grund af hine Tiders Forhold noget
LP, s. 42 Forfatteren nævner dem, nu · maaskee paa Grund af mit Kjendskab til dem og ved
NB6:75 us eftersom jeg blev ældre, og · maaskee paa Grund af Tilfældigheder, var dog
4T44, s. 293 Grav, i hvilken han ligger, · maaskee paa hundrede Aar ( ak, hvilken besynderlig
OTA, s. 262 ldrig Lilierne; Mangen lever · maaskee paa Landet, og gaaer dem dagligen ligegyldigt
TS, s. 40 isommeligt saadanne Tanker, · maaskee paa Literaturens Mark, derpaa arbeider
NB22:173 jeg ikke saaledes meddele, · maaskee paa Prent avertere Publikum. Nei, tak,
OTA, s. 205 m han end bliver i sit Hjem, · maaskee paa samme Sted – ved Ønskets Tab
IC, s. 194 være fuldendt, og har dog · maaskee paa samme Tid havt Forestillingen om, at
AE, s. 83 ee. Socrates derimod, han har · maaskee paa samme Tid holdt et lille Stævnemøde
TTL, s. 453 virker Dødens Forestilling · maaskee paa til Afmagt, saa han segner slappet
TSA, s. 107 s Affectation, tænker man · maaskee paa, at han pynter og sminker sig, eller
BOA, s. 224 ts Affectation, tænker man · maaskee paa, at han pynter og sminker sig, eller
BOA, s. 110 taae til.« Han haaber · maaskee paa, at naar han blot har sagt dette Ord,
OTA, s. 164 sin Høitidelighed, eller · maaskee paadrage sig en hidsig Sygdom, saa Du kunde
CT, s. 77 lp skaffe sig Penge. Han vil · maaskee paatrænge sig Gud, paatrænge Gud
EE2, s. 36 en. Paa dette Punkt kunde jeg · maaskee passende afhandle de mangfoldige Bevæggrunde
NB26:101 vilde, christeligt, være en · maaskee passende Guds Tjeneste om Hverdagen; men
SFV, note le Afvisning til ham, men som · maaskee passende her atter gjentages, da det egner
LP, s. 47 dium af Tilfældigheder, som · maaskee passende kunde danne Overgangen fra det
EE1, s. 11 t Forborgne til Aabenbarelse. · Maaskee passer intet af Tilfældene paa Dig og
NB8:108 Levebrød. Saa tjener han · maaskee Penge ved sine Skrifter – der har
Oi5, s. 244 icio foredrager, eller at han · maaskee personligt forholder sig tvivlende til
NB32:129 ei heller hvad der · maaskee piner endnu mere velmenende Misforstaaelse,
NB32:129 Myggestik; ei heller, hvad der · maaskee piner lige saa meget, Mskenes Misundelse
TTL, s. 436 o netop var Misundelse, kunde · maaskee pirre en Lykkeligs Sands. Er denne Tale
NB13:67 r Aar leve hen, lidende under og · maaskee plagende sig selv under en bestemt Opfattelse
NB10:105 de tale om den. / Og dog er det · maaskee Pligt mod Gud; og den Inderlighedens Skiulthed
NB12:29 t med mig at vide, saa faaer hun · maaskee pludselig Afsmag for Ægteskabet –
TS, s. 59 den hele Manden og omkalfatrer · maaskee pludselig hele mit Liv efter en uhyre Maalestok.
Not12:3 n tænker ikke paa om Alt · maaskee pludselig kan hæves, hvis Grundbegrebet
NB26:104 svært paa Sjelen, om da ikke · maaskee pludselig som jeg sad i al denne Herlighed,
G, s. 35 ret sig eller ikke, for ham vil · maaskee Possen have en ganske egen Betydning, idet
AE, s. 86 et Øvrige, har den Talende · maaskee privatissime et Stævnemøde med Guden,
NB6:44 ve – en alvorlig Mand, · maaskee Professor, men saa kan der pludselig komme
Papir 494 n overbefolket Stat udsættes · maaskee Præmie for Pebersvende, og som jeg seer
Papir 494 endt. / En ung Stat udsætter · maaskee Præmier for Ægteskabets Frugtbarhed;
NB20:171 lle Time skildrer. Det vil · maaskee qua Stemning være sandt i ham i Øieblikket
NB12:191 orgen, og idag flere Gange · maaskee qvalfuldt føler, hvor ulykkeligt bundet
AE, s. 443 taaet Sygdommen ( imorgen kan · maaskee Recidivet være der ved en lille Uforsigtighed),
EE2, s. 24 Sympathi angaaer, saa var den · maaskee reen Sympathi – for Dit Experiment.
NB24:54 od sig naae, og saa var jeg · maaskee reent forqvaklet. / Saa skrev jeg til Bogtrykkeriet.
AE, s. 128 ikke for Penge. Og medens han · maaskee reformerer en heel Samtid ved sin Iver
Brev 108 kke faaer Dig at see idag, og Du · maaskee reiser imorgen tidligt: saa vælger jeg
NB4:77 s er de christelige Taler holdte. · Maaskee reiser jeg ogsaa, og saa ønsker jeg
JJ:147 er transparent deri. / Jeg kunde · maaskee reproducere min Barndoms Tragoedie, den
BI, s. 124 ligt, ved nærmere Eftersyn · maaskee ret antageligt. Den spekulative Eenhed
NB27:72 hi Natur-Videnskaberne have · maaskee Ret i hvad de sige – og den theol.
NB17:32 en Frækhed ( uden at han dog · maaskee ret selv forstaaer det) og 2) Piat til
NB18:101 tet sammen. / Luther havde · maaskee Ret sig selv betræffende, i ham var
EE1, s. 181 forstaaet, hun græder sig · maaskee ret ud; thi naar man lever i en ecclesia
OiA, s. 9 i Besiddelse af, uden at han · maaskee ret veed, at han eller i hvor høi Grad
EE2, s. 65 g Dine Udbrud, vildere end Du · maaskee ret vil vedkjende Dig dem; ( men Du skal
Not8:19 erste Hemmelighed – Du har · maaskee Ret, Du har maaskee i Gjerningen erfaret
NB11:183 at gifte sig, og hun havde · maaskee Ret. Men som hun muligen meente det, havde
AE, s. 148 phøiet, heroisk nok, eller · maaskee rettere distrait nok til at glemme, at
Brev 83 isselig handlet forsvarligt, ell. · maaskee rettere ridderligt, og kun forsaavidt maaskee
OTA, s. 288 fra alle menneskelige eller · maaskee rettere umenneskelige Sammenligninger mellem
Papir 460.l er til at betyde noget Andet, · maaskee rettere, den kommer til ikke at betyde
KG, s. 301 , at Kjerlighed bliver, eller · maaskee rettere, det, om den nu virkeligen i dette
EE1, s. 254 han gal, eller han læser, · maaskee rettere, han seer den første Kjærlighed,
SLV, s. 323 ov til at bede, saa blev der · maaskee Rift derom. Gjelder det om jordisk Kjærlighed,
KG, s. 80 deres maaskee længere Dag, · maaskee rigere Gave, deres maaskee større Arbeidskraft.
TS, s. 68 engang ved at gjøre den dog · maaskee rigtige Bemærkning, at det var underligt
Papir 421 Høieste. o: s: v: / Men · maaskee rigtigere concentrerede den ( istedenfor
SD, s. 200 gyldne«, eller · maaskee rigtigere dette pletterede: ne quid nimis,
NB7:78 tfærdiggjørelse. / Men · maaskee rigtigere forstaaes det saaledes. Den Hellig-Aand
Not2:7 det ogsaa, at Faust ( som jeg dog · maaskee rigtigere gjør til det tredie Standpunct
Brev 268 inden vi gaae videre, ell. · maaskee rigtigere idet vi nu gaae videre thi vi
CT, s. 211 kker, eller som det endnu her · maaskee rigtigere kunde kaldes, man er tryg. /
NB11:28 en Poeniterende. / Det var · maaskee rigtigst engang at skrive en Bog betitlet:
G, s. 26 gn, hvad jeg siger, gjorde jeg · maaskee rigtigst i at indsende min Strøtanke
NB18:21 rte. / Derfor gaaer det dog · maaskee rigtigst ud. / Hele Vanskeligheden kan
ATV, s. 209 te Hensyn til den, er det dog · maaskee rigtigst, at jeg, for de Manges Skyld,
Brev 298 Partes. / Til Slutning var det · maaskee rigtigst, at lade indflyde et Par Bemærkninger
G, s. 22 tner. I en vis Forstand var det · maaskee rigtigt, at han ikke begyndte derpaa; thi
JJ:339 194 ( JJ:339-340) / Det var · maaskee rigtigt, at lægge et psychologiske Experiment
AE, s. 208 igere Livs-Vilkaar og paa Din · maaskee ringere Evne, som havde jeg noget Fortrin
TS, s. 102 be tilbage ned ad Skrenten og · maaskee rive Hest og Kudsk og Alt med sig i Afgrunden:
2T43, s. 46 forhærdet. Dit Ydre var · maaskee roligt, maaskee venligt, Din Tale endog
OTA, s. 336 flytter det. En Lidende kan · maaskee rørt og bevæget høre den kjærlige,
TS, s. 81 ik, var let, medens han dog ( · maaskee rørt, overbevisende, maaskee ikke uden
NB30:17 ængere. Men Hykleriet er · maaskee saa dybt og ondartet, at man ikke faaer
PS, s. 303 gtelig er den forskjellig, og · maaskee saa forskjellig, at den end ikke har den
Oi8, s. 349 maaskee at gjøre Karriere, · maaskee saa glimrende, at han iklædes Silke
Brev 56 mindste tillader. Det var De · maaskee saa god engang ved Leilighed at sige mig.
IC, s. 196 skjult i sit Inderste – · maaskee saa godt gjemt, at den slet ikke er der.
Papir 508 d en Anden af Frygt for, at dog · maaskee saa Gud igjen skulde tage den alvorligt
CT, s. 36 lid og Konst byggede Rede, det · maaskee saa heldig valgte gunstigste Sted, hvis
NB17:55 enkeltviis. Den Enkelte, den dem · maaskee saa langt Overlegne, som de neppe turde
TS, s. 42 ler Lokken, for at føre Dig · maaskee saa langt ud, at Du maatte ( hvad Du dog
Brev 64 over denne Særhed, utaalmodig, · maaskee saa meget mere som jeg vel vidste, at ethvert
AE, s. 317 jo være ganske rigtigt, og · maaskee saa mesterligt, at jeg langtfra prætenderer
NB30:15 mere anstrengende, og ender · maaskee saa ogsaa med Kamp paa Liv og Død, saa
NB11:231 s Forestilling om mit Bedste er · maaskee saa ophøiet, at det er mig som en Tilintetgjørelse
EE:102 aa ringe ligeoverfor dem, og · maaskee saa stor i Verdens Øine, at Valget falder
KG, s. 293 men derimod er det · maaskee saa vanskeligt, at vorde den Kjerlige,
NB16:16 ge: jeg kan ikke – og · maaskee saa vise, hvorfor det er en Umulighed for