S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
SFV, s. 84 dkommen Lighed skulde naaes, · maatte » Verdslighed« reent bort,
NB30:44.b ges til at avle Børn, saa · maatte Χstd – hvor underlig denne Tanke
NB36:2 es i Χstd. Til den Ende · maatte Χstd. gjøres om til lige det Modsatte
NB27:88 om et Tilbagelagt. Først · maatte Χstd. nemlig kæmpe med de raae,
NB31:139 : herligt, herligt! Hertil · maatte Χstd. svare dette Lavere: nei, min
NB26:7 re Χsten. Dog hertil · maatte Χstd. svare: » fordi der ingen
NB20:44 lade sig derpaa.« Hertil · maatte Χstd. svare: at Du kan tale saaledes
NB27:15 den Lovlærde – saa · maatte Χstus atter sige: hvorledes læser
NB17:78 en – hvad saa? ja saa · maatte Χstus egl. have undladt at komme til
NB31:152 en skjult Inderlighed, saa · maatte Χstus jo have billiget Nicodemus,
NB22:91.b ute Betingelse; thi i saa Fald · maatte Χstus vel ved et Mirakel have ladet
IC, s. 245 n og hvad Verdens er, men man · maatte – skal jeg nu sige: for Guds Skyld!
TS, s. 42 ig maaskee saa langt ud, at Du · maatte ( hvad Du dog vistnok alligevel egentligen
Oi6, s. 261 sbetragtninger, at den sidste · maatte ( naar der skulde gjøres Alvor med den,
NB3:65 ikke blot ikke forsvare, men han · maatte ( og det Modsatte havde været ikke til
BMT etning deraf, og at han forsaavidt · maatte ( thi han gjorde jo rigtignok først
NB3:20.b.a r skulde løse denne Opgave · maatte 1) først have stort personligt Mod,
Not1:8 et Gode tænktes uddød, · maatte 1) Omvendelse og Tro tænkes udledt af
Not1:7 det var ei nok; Myndigheden · maatte 3 stadfæstes ved udv: Tegn. Chrdommen
BOA, s. 242 nke den Tanke, der meddeles, · maatte A. snarere anbefale Læseren at sætte
BI , der efter den almindelige Mening · maatte aabne mig en, om end nok saa deelviis Udsigt
EE1, s. 235 agde, thi jeg meente, at den · maatte aabne sig som en Passionsblomst. Dette
SD, s. 174 tilgavns, fortvivles ud, saa · maatte Aands-Livet bryde igjennem fra Grunden
TS, s. 51 gierer Noget at snakke om; han · maatte Aar efter Aar daglig være foranlediget,
TSA, s. 92 r i Ham, der, som Sandheden, · maatte absolut udtrykke, at Han var det, og derfor
SLV, s. 203 i at hjælpe sig selv! At · maatte ad tusinde Krumningers Vei tiltrygle sig
Papir 264:11 menholdende Fælleds netop · maatte adsplittes i de løseste Differentser,
OTA, s. 284 Øie til at bevæge sig, · maatte adsprede det Sind, i hvilket Bekymringen
BI, s. 141 ί; Dette Sidste · maatte af den Grund ogsaa være glædeligt,
LF, s. 10 t efter lidt; at vi denne Gang · maatte af Fuglen og Lilien lære Taushed, Lydighed,
NB14:12 rste Øieblik af, at der · maatte af yderste Flid passes paa, at jeg ikke
KG, s. 218 en ganske vilkaarligt etsteds · maatte afbryde for dog at faae en Ende, nei den
NB24:91 være fri for den Herlighed at · maatte afdøe efter den Maalestok som Discipelen
Papir 134 gt, at hiin mægtige Tidsalder · maatte afficeres væsentligen af enhver udv:
OTA, s. 264 g være sig dette bevidst, · maatte afføre sig al sin Herlighed og blot
4T43, s. 128 nker Dig det afsluttet, at · maatte afgive denne Bekjendelse: jeg var en Lykkelig,
Papir 55:2 e hans Liv i alle dets Momenter · maatte afgive Normen for den følgende Christens
KG, s. 282 gang ikke skee anderledes, de · maatte afgjøre det i et Værelse, hvor en
4T43, s. 169 m en Skynding, i hvilken Alt · maatte afgjøres. At erhverve sin Sjel bøier
NB16:98 ik, at just den virkelig Vittige · maatte afholde sig fra det Comiske, fordi der
TTL, s. 439 ogsaa da, naar Aaget engang · maatte afkastes, og Striden begynde; eller hvis
NB22:166 en Umulighed. Det Ethiske · maatte aflevere ham Angrende til det Religieuse
NB22:139 den Beskaffenhed, at den alene · maatte afskrække de Vantro. At man skulde tilbede
BI, s. 199 gamle og den nye Græcitet · maatte afskye, det vilde blive en Uretfærdighed,
BI, s. 255 nne komme frem i sin Sandhed, · maatte alle Misforstaaelsens fordærvelige Anticipationers
JJ:372 oldt en Blomst i sin Haand, og nu · maatte alle samtlige allerunderdanigst lugte til
IC, s. 69 , at paa en saadan Indbydelse · maatte alle, alle Lidende strømme til, og alle
Not11:38 kunde han blive synlig, · maatte Alt forsvinde. Hans Bolig er derfor selv
KG, s. 299 eneste Øieblik udeblev, da · maatte Alt forvirres. Men det gjør den ikke,
EE2, s. 109 e om, at I vare gifte, og dog · maatte Alt igjen være saaledes, at ingen Ugift
BA, note sk beskæftige sig dermed, saa · maatte Alt lægges humoristisk an, og Virkningen
SLV, s. 74 ket, det var høimodigt; nu · maatte Alt voves, det var Nødværge, thi
SLV, s. 51 ngeligt Stof som en Qvinde · maatte altid gjøre Assurandeuren betænkelig.
NB23:51 n Apostel der talte, og saa · maatte altsaa alle Forhold bevæges svarende
Papir 55:2 dikelse vedbliver i Kirken, og · maatte altsaa ansees for det Tilsvarende til Chr.
AE, s. 226 existere menneskeligt, dette · maatte altsaa bringes frem. Men fremfor Alt maatte
NB11:33 er Nonsens. Der maa og der · maatte altsaa brydes en ny Vei. Dertil har jeg
IC, s. 211 e Christen være mulig, saa · maatte altsaa den blandt Skomagerne, der var den
NB36:26 til at værge sig. / Man · maatte altsaa selv forlange at der blev anlagt
BI, s. 130 ingen forblivende. Forsaavidt · maatte altsaa Sjælen i dens tidligere Existents
Not11:16 aa godt som Eleaterne. Han · maatte altsaa ved sin Uvidenhed sætte en virkelig
EE1, s. 398 e følge en Dame hjem. Hun · maatte altsaa vente til idag. Det er altid godt
Brev 3 Hensigten med Din Reyse til ham; Du · maatte altsaa være betænkt paa en anden
AE, s. 235 g hvad Inderlighed er. Formen · maatte altsaa være indirecte. Jeg vil atter
DS, s. 256 veralt hvor det blev hørt, · maatte alvorligen vorde betænkt: det Onde i
NB7:39 understøttet af hvad der evigt · maatte anbefale den, men timeligt misrecommenderer
Papir 306 den samme Sandhed, at han · maatte anbefale denne til Menneskene og dog om
Brev 122 Gjenstandens Beskaffenhed · maatte anbefale dette mit Andragende, saaledes
NB19:34 fdøde Fader, som han udviste, · maatte anbefale. Men kun Χstus havde den
NB27:87 ilfælde, at jeg mener at · maatte anbringe Naaden paa høieste Sted, som
Brev 230 e Bind indeholder 2 Afdelinger) · maatte andet Bind indeholde de øvrige af Philostratuss
NB8:94 eg have haft en Modstand, som jeg · maatte anerkjende for Noget, jeg var kommet til
4T44, s. 330 geligt), og altsaa dermed at · maatte angre de Forfulgtes Skrig, de Fængsledes
4T44, s. 330 tand og at fastholde den: at · maatte angre det Bedste, man har gjort, ja hvad
4T44, s. 330 ant Selvbedrag, og altsaa at · maatte angre hvad han ansaae for Gud velbehageligt
NB28:56 , nær, at jeg troede jeg · maatte angribe ham. Kun een Prædiken har jeg
NB24:99 som hvis han skulde angribe · maatte angribe i Retning af, at de ikke regjere.
Papir 477.a paa Liv og Død. / Saaledes · maatte Anklagen blive mod hele hans Liv. /
NB2:73 , da igjen at man bestandigt · maatte ansee det for Stolthed som var Lidelse
NB12:178 ver Morgen kom et Msk., som hun · maatte ansee for at være lykkeligt i Livet,
SLV, note hvad han jo i Mulighedens Form · maatte ansee for det Forfærdeligste. /
PS, note glemme derover hvad Hegel selv · maatte ansee for Hovedsagen. / At den umiddelbare
EE1, s. 186 eholdt Oplysning om hvad han · maatte ansee for sit Livs Salighed, men Skrifttegnene
EE1, s. 42 Grunden var just den, at jeg · maatte ansee mig for aldeles skikket til denne
Brev 307 saa yttret Dem saaledes, at jeg · maatte ansee mig for forstaaet, derhos har De
JC, s. 38 e fremsat Sætningen jo vel · maatte ansee sig selv for Noget, men ogsaa ansee
PMH, s. 82 kjellige Sphærer. Hvad der · maatte ansees for aldeles bekjendt af Enhver,
SLV, s. 296 de, gav han en Lov, at Ingen · maatte ansees for atheniensisk Borger, der ikke
EE1, s. 423 , hvilket Øieblik der vel · maatte ansees for det mest forføreriske. Svaret
BI, s. 230 itet, der i græsk Forstand · maatte ansees for en Forbrydelse), men at han
BI, s. 99 antyder han ogsaa, at Digtet · maatte ansees for en guddommelig Indskydelse,
SLV, s. 434 fremsat, at en saadan Taler · maatte ansees for en Landeplage, og at det var
EE2, s. 267 a ganske rigtig svare, at det · maatte ansees for en Ufuldkommenhed ved Existensen,
Oi4, s. 218 det at det ikke behager just · maatte ansees for et Kjende paa, at hvad jeg kalder
Papir 15 rne ved deres Synder virkelig · maatte ansees for fremmede og adskilte fra Gud.
SLV, s. 403 roximation ud af ham, derfor · maatte Anskuelsen være en æsthetisk-ethisk
NB32:133 re os ind i den Vanskelighed at · maatte antage at denne Verden er en rar Verden.
SLV, s. 303 e nu den Bortjagne: at Ingen · maatte antage sig ham; den forfulgte Flygtningen,
NB30:18 ust de skikkelige godmodige Folk · maatte antage, at dette netop var Χstd. /
JC, s. 41 var han i den Forlegenhed, at · maatte antage, at Forklaringen havde forklaret
FP, s. 21 Resultatet vilde blive, at man · maatte antage, at hele Politiet havde den samme
EE:105 ϱον, ell. den · maatte antage, at Ægteskabets Gjentagelse henledte
IC, s. 147 ikke saa, som man conseqvent · maatte antage, naar man hylder Beviset af de 18
BOA plysning. Den der, fornuftigviis, · maatte antages at kunne levere en nøiagtig
EE2, s. 253 men tilfredsstillet, naar jeg · maatte antages at være en antagelig Praktiker.
BA, note blev den gode Mand en Nar, der · maatte anvende 2 Aar paa at lære at kjende
Brev 245 t tilbagebetale Hvad De nu · maatte anvende paa mig, thi det vil ikke vare
Brev 85 a meget, ( og det uagtet jeg · maatte anvende saa megen Tid i Begyndelsen paa
Papir 306 e, som priisgivne Mænd, · maatte arbeide Dag og Nat for uden at see anden
OTA, s. 295 en haard Nødvendighed at · maatte arbeide for at leve: o, nei det er en Fuldkommenhed,
NB24:54 reere mig, og saa fremtidigen at · maatte arbeide for Udkommet. Jeg forstod tillige,
NB28:86 tænker, hvor længe jeg har · maatte arbeide under falsk Flag, blot for ikke
Papir 460 nseelse, jeg sagde, at der · maatte arbeides for at skaffe Χstd. Anseelse,
AE, s. 78 eskeven, der nødvendigviis · maatte avertere alle Mennesker derom; sæt han
TTL, s. 429 tand, der tidlig eller sildig · maatte avle Misforstaaelse? O, stundom passede
PCS, s. 130 hæver sig selv; thi dertil · maatte B svare: godt, saaledes er det, det veed
BI, s. 257 ttelsens Folk, Lovens Skepsis · maatte bane Veien, maatte ved sin Negativitet
NB11:192 t andet Menneskes Skyld at · maatte bede Gud om at skaane mig, et andet Menneske
NB14:123 bede om det, at jeg retteligen · maatte bede om Troen o: s: v:. / Det er mange,
NB24:54 e Alt forstyrret) eller jeg · maatte bedrage i en ny Form. / Imidlertid gik
SLV, s. 299 l Sagen, blot jeg i mig selv · maatte befindes tro; thi hvad enten et Menneske
NB23:66 am opmærksom paa, at han · maatte beflitte sig paa Ydmyghed. Franklin siger:
NB21:151 og som man syntes nu allermeest · maatte befries for, det slaaer sig til. Da kan
BOA, s. 113 at skrive den, hvis jeg ikke · maatte befrygte at Mag. Adlers Skrifter der nu
G, s. 45 te, mine Principer segnede, jeg · maatte befrygte det værste, at blive ligesom
PS, s. 238 a ikke at blive forstaaet; at · maatte befrygte Enhvers Fortabelse, og dog kun
BI, s. 120 ngt bag ved Individet, at man · maatte befrygte, at den var glemt. Platonisk vilde
NB14:90 de sig med mine Skrifter, og jeg · maatte befrygte, at han pludselig gik hen og begyndte
Brev 159 re, og skriftligt, fordi jeg · maatte befrygte, at min marquerede Personlighed,
Brev 159.1 og skriftligt, fordi jeg · maatte befrygte, at min marquerede Personlighed
BA, note er Gjennemsigtighed. Dersom jeg · maatte befrygte, at Nogen skulde kunne misforstaae
NB27:46 get saa Herligt og Saligt at det · maatte begeistre Apostlene til Anstrengelse som
NB26:86 ve hvad just det bedre Msk. selv · maatte begjere – medens det, at det er det
NB29:34 en, der blot bad at han først · maatte begrave sin Fader, og ligeledes de andre
EE2, s. 145 rgelige Nødvendighed, at · maatte begynde et altid ulykkeligt endende Feldttog
OTA, s. 383 var en Tvivl glemt, saa man · maatte begynde forfra; men denne evige Slutnings-Tanke,
2T43, s. 34 des, og Du atter med Møie · maatte begynde forfra; naar Din Arm var mat, Din
JC, s. 47 mitivt havde udfundet, at man · maatte begynde med Tvivl, han havde ikke været
BB:14 en Kamp, hvor altsaa Striden · maatte begynde paa ny, om end indenfor en anden
Papir 459 il en vis Grad. / Nei, det · maatte begynde saaledes, at han neppe aner, at
CT, s. 160 e Maal ret indlysende, at han · maatte begynde sit Liv med at vælge det rette
Papir 249 Kamp, hvor altsaa Striden · maatte begynde, om end indenfor en anden Kreds,
Brev 254 n Glæde deraf, hvis det · maatte behage Dem, til hvem jeg føler mig i
BMD, s. 151 muligt, at Styrelsen, om det · maatte behage den, kunde komme til at gribe ind,
NB33:14 saaledes frem, at, hvis det · maatte behage Gud, han kunde komme til at gribe
AE, s. 165 og dog blot at min Taksigelse · maatte behage ham. Og inden jeg naaer derhen,
SLV, s. 269 dsende paa sin Kraft, at det · maatte behage hende med en vellystig Gysen at
EE2, s. 115 erraskelse, en lille Modstand · maatte behage hende. Hans huuslige Liv var en
Oi4, s. 217 nneskes Hoved, Noget, som ret · maatte behage og tiltale det naturlige Menneske,
Oi3, s. 192 maa da lyde paa, om det ikke · maatte behage Staten jo før jo heller at fritage
Oi3, s. 190 stilles saaledes: om det ikke · maatte behage Staten snarest muligt at bekjendtgjøre,
NB3:39 meget om at gjøre, at det · maatte behage Styrelsen at sende en Betjent, der
BA, s. 328 n, at i Hedenskabet Theologien · maatte behandles der; det er den samme Mangel
IC Menneske, saa er det smerteligt at · maatte beholde denne Inderlighed for sig selv.
Oi5, s. 228 ormodentlig har ønsket, at · maatte beholde denne Vederqvægelse, frygtet,
NB22:163 paa mit forklarede Legeme · maatte beholde en lille Rift til Minde om, at
Brev 317 ilde klare for mig, om jeg · maatte beholde som mit hvad jeg forstod, hvad
NB31:94 de synes at et saadant Msk. · maatte behøve al det Kjælerie al den Afstand
Papir 15 at hans Læsere dog muligen · maatte behøve en Forklaring over, hvorledes
NB11:106 , nei en større, den at · maatte behøve et Par Msker og saa at maatte
4T44, s. 292 færdelse tænkte paa at · maatte behøve saa Lidet ( om han end ikke udtrykte
NB26:120 gere at kunne undvære end at · maatte behøve. / / Imidlertid har man vel snart
FP, s. 23 vs Opgave, og man ikke snarere · maatte beklage at see saa Mange berusede af det
NB23:206 en skulde – hvad jeg dybt · maatte beklage næsten som Forvirrethed! –
Papir 109 Idee. For Ex.: den moraliserende · maatte benytte Faust som et Involucrum for at
GU, s. 333 dre kan fristes til at mene at · maatte benytte Lidt af de samme Midler, hvis der
AA:13 saa netop i dette Øieblik · maatte benægte, nemlig som Philosoph –
NB21:95 er selv at skulle styre, selv at · maatte beregne o: s: v: – ak gjennem mange
NB20:174 d, at der paa hver tusind Msker · maatte beskikkes en Digter – saa havde Poesien
NB:35 tende Efterskrift, ( hvad jeg · maatte beslutte af mange, tildeels ogsaa af pecuniaire
Not11:7 til en anden Videnskab og denne · maatte beslutte sig til at gaae ud fra hvad der
3T43, s. 67 Enkelte endnu i denne Stund · maatte beslutte sig til at kjøbe det beleilige
PS, s. 290 var Guden, med andre Ord, han · maatte bestandig mindes om, at hiint Faktum var
AA:12 forborgne Gjemmer, men Faust · maatte bestandig nære Tvivl til ham, fordi
NB36:7 være af den Mening, at det der · maatte bestemme et Msk. til at ville tænke
JJ:437 esindelse var jo det der først · maatte besørges – og saa vilde maaskee
NB24:120.a ratis. Thi Forestilling om at · maatte betale i » Aand«, i Aandens
NB10:193 Critiken en Skat, som man · maatte betale. / Og hiint Foretagende i Forhold
Papir 109 Individualitet tilslebne Brille · maatte betragte denne Idee. For Ex.: den moraliserende
SLV, s. 192 paa at forklare, at man ikke · maatte betragte det Conjunctiviske paa en udvortes
NB15:54 en » han er tabt« · maatte betragte Enhver, der sluttede sig fE til
Not15:15 som for en Gave; jeg har senere · maatte betragte hende som Guds Straf over mig:
AE, s. 311 old til denne Handling af ham · maatte betragtes som Anfægtelse: da havde han
BMT, s. 218 Taushed. Selv da den, der vel · maatte betragtes som den for Biskop Martensen
NB27:30 t at være Guds Elskelige just · maatte betyde at Alt føiede sig for En. Og
NB28:38 , fuld forvisset om, at dette da · maatte betyde, at han skulde seire. Maaskee kom
NB23:219 terie. / Fader i Himlene! At vi · maatte betænke, at hvad der end hænder os,
IC, s. 123 kulde forarges, at de derimod · maatte bevares i Troen; thi i Troen ere de frelste
Papir 1:1 Luther til Spalatin, at han · maatte bevirke, at han blev forhørt af en Comission
NB35:6 e til det Resultat, at Χstd. · maatte bevirke, at Qvinden blev lige saa høit
3T43, s. 67 at Ordet, om muligt, · maatte bevæge den, hvem det traf staaende og
FB, s. 117 . Han bad ikke for sig, at han · maatte bevæge Herren, det var kun da den retfærdige
NB:52 g opgav at være Forfatter, · maatte bibringe Andre Indtrykket af en Forf:-Existents,
BI, note / Selv naar han Græsset · maatte bide, / Al Fordeel var paa Tyvens Side.
BB:26 Gud – O gid ogsaa denne Time · maatte bidrage Sit til, at Du kunde sige: han
TSA, s. 67 Situation, menneskelig talt, · maatte bidrage til at ophidse Jøderne imod
3T44, s. 237 ret maatte vise sig, at den · maatte binde den vildfarende Sjel i Lydighed under
NB14:72 saa Taknemligheden og Glæden · maatte binde mig end stærkere til Gud. Men
NB25:68 t prise ( ny Lyrik) – · maatte Biskop M. for det Første nedlægge
Papir 478 kunde foranledige, at det · maatte blive aabenbart, hvorvidt han nu virkelig
TS, s. 50 ham, for at bidrage til at det · maatte blive aabenbart, om han er den Berettigede.
NB10:45 n Prøve, at det afgjørende · maatte blive aabenbart. / Han var af Alle anseet
CT, s. 164 ratages ham Altsammen, at det · maatte blive Alvor for ham med at opgive det Timelige
DS, s. 229 rgen, og naar det saa endelig · maatte blive Alvor, at den saa for Alvor kommer
AE, s. 549 t vel netop dette der især · maatte blive at erfare og ved Erfaring at udvikle
BOA, s. 238 fter for, hvorfor han da ikke · maatte blive at fremstille som Troens Fader, men
Not4:41 hvis dybere Grund senere da · maatte blive at paavise i begges evige Concentricitet)
NB9:39 aledes Forudsætninger til. Jeg · maatte blive Barn igjen og helst ikke en Alderdoms
NB8:70 r at bidrage Sit til, at den · maatte blive bedre og det Gode maatte komme. /
NB19:20 afdøe fra Verden, at jeg · maatte blive bedre skikket til ret religieust
LA, s. 33 n æsthetisk Idee-Belysning · maatte blive comiske, og i en reen ethisk Idee-Belysning
Oi7, s. 301 er udkom Forbud mod, at Nogen · maatte blive confirmeret i Trøie, hvilket ikke
NB19:69 e, at just derfor Χstd. ret · maatte blive dem til Anstød. Det Gamle slutter
NB19:11 s Collision af en egen Art) · maatte blive Den jeg blev. I en vis Forstand er
NB29:36 gen af at han blev iblandt Eder, · maatte blive den, at I bleve langt skyldigere
KG, s. 103 eider for, at hans Kjerlighed · maatte blive denne), den var dog saaledes i Ham,
Papir 525 sætter han dem en Opgave som · maatte blive deres Undergang. / Men deraf følger
BI, s. 235 t var ham, de skyldte det, de · maatte blive desto mere taknemlige, jo mere de
KG, s. 112 at Den, der ikke var Digter, · maatte blive det af Forundring og Glæde over
NB32:126 See der har vi det! At jeg · maatte blive det, det vedkommer jo kun mig. Men
YTS, s. 269 t, det samme Ønske: at det · maatte blive Dig til Lykke og Velsignelse. O,
IC, s. 89 han siger det: mig synes, det · maatte blive Dig umuligt at forarges paa ham;
LA, s. 15 ling, at Forfatteren netop nu · maatte blive Dramatiker, nu Naturforsker o. s.
BI, note Harmoni hæves, Adskillelsen · maatte blive dybt kløftet, indtil en Eenhed
Brev 2 r fra Dig. Ikke saa længe som Du · maatte blive efter mit Brev tøvede jeg efter
IC, s. 232 e sig til ham, hvilken altsaa · maatte blive en » Efterfølger«,
3T44, s. 237 ommens Tanke, der dog engang · maatte blive en forbigangen, han taler ikke om
NB30:46 forstod, at mit Liv saa omtrent · maatte blive en Jammer. Derimod meente jeg, at
KG, s. 101 tænkte han vistnok, at det · maatte blive en meget vidtløftig Undersøgelse,
Not1:8 estemt Udvikling og Dannelse · maatte blive en nødvendig Betingelse for denne
LA, s. 79 kunde undvære ham, der da · maatte blive en reen Gaade for de Mennesker, mellem
LP, s. 54 uere det Dilemma, at han enten · maatte blive en stor Kunstner eller et sølle
SLV, s. 256 e at ville hidse mig, at jeg · maatte blive en Tilbeder. Hos enhver Anden vilde
IC, s. 25 uundgaaeligere, at der igjen · maatte blive Enkelte og Enkelte, for hvem det
NB20:14 ræster, hvoraf Følgen · maatte blive enten sørgelige Extravagancer
NB12:118 aand, men styret af min, var og · maatte blive et religieust Saar – Guds Forholdet
NB17:69 kunde det synes at Gud-Msk. · maatte blive et uhyre abstrakt Msk. Det er ogsaa
NB2:49 det vil være Dig klart, at Du · maatte blive evig usalig hvis Du ikke gjorde.
Brev 272 t muligt. Og at Prof. Lamartine · maatte blive exalteret er da ikke til at forundre
JJ:45 r at blive henrettet, om det strax · maatte blive exeqveret. Dette vilde jeg ansøge
OTA, s. 131 ygt, en Ydmyghed, at det ikke · maatte blive forfængeligt og overilet, hvad
4T44, s. 314 irvel, hvis Udgang syntes at · maatte blive forfærdeligere end Døden, i
NB25:89 tigget for mig, om jeg ikke · maatte blive fri. Eller dersom Χstus havde
CT, s. 220 burde der saa ikke være og · maatte blive Frygt og Bæven indtil det Sidste?
BOA, s. 102 ntligen i næste Øieblik · maatte blive gal. Eet er at fremstille en Lidenskabelig,
EE2, s. 36 eflekterende Tids Bevidsthed, · maatte blive Gjenstand for dens Spot og dens Ironi,
FB, s. 127 der staae mig bi, at min Tale · maatte blive glødende som Faderkjærligheden
CT, s. 287 t ønsker, at denne Dag ret · maatte blive ham betydningsfuld fremfor andre
NB12:198 ige, der tilbedende bad at · maatte blive hans Tjenerinde. Og dog forlanger
Brev 152 ved, den vilde ønske, at den · maatte blive hos Dig; thi den vilde sige: Du saae
Not8:13 var mit eneste Ønske, at · maatte blive hos hende; men fra det Øieblik,
Not15:6 hele Livet igjennem for at · maatte blive hos mig, om hun saa skulde boe i
Not15:15.a re at elske mig og bede at · maatte blive hos mig. / der elskeligt var Barn,
Not15:4.f ge mig om Noget, naar hun blot · maatte blive hos mig. / Nogle enkelte Replikker
KG, s. 285 gtpaaliggende, at hans Stemme · maatte blive hørt, at det for Alt ikke skulde
4T44, s. 315 Forstaaelsen med Gud, om at · maatte blive i den, og om i den at maatte lære
NB36:26 aaet det. / Fremgangsmaaden · maatte blive i denne Stiil. / Man begyndte med
KK:2 ilos. allerede af den Grund at · maatte blive i en uovervindelig Modsætning
TS, s. 105 , ved at elske Gud, for at de · maatte blive i Kjerlighed, forenede de sig, saa
2T43, s. 49 saaledes, at vort Væsen · maatte blive i Lighed med hans, at vi maatte vinde
NB22:163 od mig, at jeg, om muligt, · maatte blive ihjelslagen. Hvad bryder jeg mig
HG, s. 159 at der i denne Rædsel atter · maatte blive Individer til, som kunne bære
SLV, s. 193 ke. Gud i Himlene! at det nu · maatte blive lykkeligt. Bede om hende turde jeg
AE, s. 78 være Lærer!), eller han · maatte blive lyksaliggjort i Galimathias, saa
EE1, s. 20 Herregaard, og de Ubekjendte · maatte blive længe borte, for at deres Honorar
NB30:22 / Naar saa er – er det at · maatte blive Martyr, hvad Χstus forudsiger
NB30:119 fra at vove, hvad der vel · maatte blive Martyrium Blod-Martyrium. /
NB26:39 af sig selv, at mit Liv nu · maatte blive mere og mere anstrenget. Det er ogsaa
YDR, s. 114 rbeidet for, at denne Lære · maatte blive mere og mere Sandhed i » den
NB12:120 se, fordi jeg vidste dette · maatte blive mig farligst, som det ogsaa er blevet.
NB27:80 e Overladen til Gud, at det · maatte blive mig tydeligt, i hvilken Forstand
GU, s. 332 siger, ligger i det Onde, han · maatte blive mismodig over, at Gud ikke lader
NB10:102 gjort imod mig, og at det · maatte blive mit sidste Ord ell. et af mine sidste
NB7:110 ng Tid har bedet om, at det · maatte blive mit sidste Ord, naar jeg for sidste
JJ:93 En Sætter, som man skulde troe · maatte blive nok saa kjed af et Manuscript som
Not6:17 e Gang i Sæding Kirke, og det · maatte blive nu paa Søndag; til ikke liden
NB2:30 rstaaer mig ganske selv i at · maatte blive Offer for hvad der i Sandhed er Sandhed.
NB30:53 n da naturligviis alligevel · maatte blive Offeret i denne Verden) en offret
NB12:89 undus vult decipi) er eo ipso at · maatte blive Offeret. / Her er en Collision: christeligt
SFV, s. 61 ar min Fortrolige ɔ: jeg · maatte blive og blev Iagttager, blev som saadan
BOA, s. 278 ed Hjælp af en Situation, · maatte blive opmærksom paa at den var et Mundheld,
AE, note g forsaavidt bidrog til at man · maatte blive opmærksom paa den. Religieusitetens
SLV, s. 258 kort, at ogsaa den Uindviede · maatte blive opmærksom paa ham, at han ikke
NB22:94 et som ogsaa en dybere Psycholog · maatte blive opmærksom paa, thi just den Angest
NB19:53 ti Penge og altsaa sagtens · maatte blive opmærksom, naar hun tabte een.
Papir 478 Lod i en sjeldnere Grad at · maatte blive opmærksom, og ved hele min Stræben
CT, s. 231 / / at vi ret til Opbyggelse · maatte blive opmærksomme paa den Trøst eller
Brev 269 e troer jeg, han næsten · maatte blive overgiven. Thi see, den Gang i sin
TAF, s. 298 ens Bevidstheden om min Synd · maatte blive paa hiin Side; at der var en Tilgivelse,
3T44, s. 280 hans egen Forringelse netop · maatte blive paafaldende for Disciplene, der vel
NB26:14 ri, og endeligen paadrog at · maatte blive protesteret naar jeg ankom i Evigheden.
NB20:154 lp af en Pseudonym, at Alt · maatte blive reen Aands-Bevægelse. Der er ikke
NB24:86 negtet, og som derfor enten · maatte blive reent Dæmoniske ( i ond Forstand)
NB24:54 no var gjort. Jeg synes jeg · maatte blive reent et Vrøvl, om jeg nu, efter
FV, s. 25 der da for Gud i Himlens Skyld · maatte blive regjeret af Dem, som dertil ere beskikkede
PF, s. 87 dnu flere Bestillinger, at jeg · maatte blive rig; og da endnu flere, at jeg maatte
OTA, s. 426 Alle, som høre mig idag, · maatte blive saadanne som og jeg er, undtagen
NB5:93 han ogsaa en Gang i sit Liv · maatte blive saaledes greben, og saa lide saa
IC, s. 194 «, at jeg saa omsider · maatte blive salig, og dog maaskee ikke tænkt
IC, s. 17 istus, at vi da ogsaa saaledes · maatte blive samtidige med Dig, see Dig i Din
KG, s. 40 ette Ønskets Higen efter at · maatte blive sat paa Prøve forklarer dog, at
3T44, s. 273 ei, og som allerede tidligen · maatte blive sig bevidst, at dette var hans Gjerning.
NB24:46 Høide: mig synes jeg saa · maatte blive som fremmed for alle Msker, de maatte
BI, s. 92 orvexlingen mellem Mit og Dit · maatte blive større nu, da det var Plato umuligt,
EE1, s. 109 denskaben i Don Juan lettest · maatte blive synlig i det pantomimiske Muskelspil.
LF, s. 22 at Du ogsaa i Alvor og Sandhed · maatte blive taus for Gud. / Og taus for Gud som
TSA, s. 65 aledes, at Han lige saa meget · maatte blive til Anstød for de Fornemme som
NB31:137 der intet Helvede til, det · maatte blive til for at straffe Docenterne, hvis
LA, s. 51 som han vilde, væsentligen · maatte blive til Ingenting. At beslutte sig til
OTA, s. 329 ed var hisset: mig synes den · maatte blive til, alene af Medlidenhed med et
Not4:7 de det til syvende og sidst Visse · maatte blive tilbage som saadant blev nu cogito
SLV, s. 28 l Tilintetgjørelsen. Intet · maatte blive tilbage, end ikke saa meget, sagde
BN, s. 120 , især da ikke, hvad jo her · maatte blive Tilfældet, i Egenskab af Hjertekjender.
NB26:60 ved Hjælp af Lidelser, at de · maatte blive ueensartede med denne Verden, han
Brev 294 e at begynde paa Noget, som vel · maatte blive ufuldendt ell. halvt af flere baade
PF, s. 87 og da endnu flere, at jeg · maatte blive uhyre rig. Naar jeg saa var bleven
CT, s. 220 og Dig. Skulde der saa ikke · maatte blive Usikkerhed i Frygt og Bæven indtil
NB31:69 Følgen vil blive, at han · maatte blive æret agtet anseet af de Medlevende
LA, s. 33 en reen ethisk Idee-Belysning · maatte blive, hvis jeg saa tør sige, at cassere
Papir 522 forstaae, hvor anstrenget Livet · maatte blive, naar vi skal have Miraklet med,
IC, s. 72 , hvilken Indbyderens Skjebne · maatte blive, selv om ikke Andet havde bidraget
NB23:51 lk endsige da Passagerer at · maatte blive. / Sømanden taler om at gjøre
TS, s. 92 g med en Tvivlen, naar Svaret · maatte blive: gaa først hen og bliv en Efterfølger
AE, s. 234 hvor Misligheden ligger, saa · maatte Bogen være lagt religieust an, istedetfor
NB10:20 alvorligt paa Sinde, at han · maatte bort fra Corsaren. Det var baade til at
BI, s. 313 rdi det ikke var Virkelighed, · maatte bortskjæres; men derfor bliver det ingenlunde
OTA, s. 284 at den gudelige Adspredelse · maatte bringe det stirrende Øie til at bevæge
Brev 268 n Skikkelse, der uimodstaaeligt · maatte bringe enhver Tilskuer til at lee, uden
IC, s. 252 møisommelige Arbeiden ikke · maatte bringe ham Dig i Glemme, men at han i sin
NB14:65 nne Bekymring, der i sit Maximum · maatte bringe mig til Fortvivlelse og ganske uduelig
NB18:100 han; ogsaa over Smerterne, han · maatte bringe over Menneskene, naar Sligt skal
NB27:16 ved at jeg vedblev at holde ud, · maatte bringe Straffen over mig, hvad jeg saa
NB35:18 else, en Ildspaasættelse, der · maatte bringe Tvedragt mellem Fader og Søn
TS, s. 91 re, alle disse Offere, som de · maatte bringe, al denne Menneskenes Modstand,
Papir 586 g et Tal saa stort, at man · maatte bruge 1000 Aar for at faae det sagt er
NB16:46 e Forklaring om mig, at jeg · maatte bruge den sidste Forklaring jeg eier; skeer
NB8:110 kue den Klogskab, jeg i saa Fald · maatte bruge, og deels fordi man, hvis man kunde
CC:13 ve i vor sørgelige Familie, har · maatte bruge. Ja min Broder er død; men besynderligt
Not15:4.e nskelighed og indseende at der · maatte bruges den stærkeste Magt for at tvinge
FB, s. 205 det afgjørende Øieblik · maatte bruges efter omvendt Maalestok til pathetisk
NB12:9 / Det er ganske rigtigt der · maatte bruges en Pseydonym. / Naar Idealitetens
AE, s. 534 et, maaskee med den Smerte at · maatte bryde de ømmeste Forhold med Forældre
Oi7, s. 300 ulle have den Vanskelighed at · maatte bryde en » hellig« Forpligtelse,
NB20:14 : vare bragte til ganske at · maatte bryde med denne Verden. Men istedetfor
NB4:159 it Tungsinds Afgrund ved at · maatte bryde min Forlovelse, og hvorfor, just
NB12:122 ved Hengivelse. / Dog der · maatte brydes. – Jeg sender hende hendes
AE, note t overtage, hvad Virkeligheden · maatte byde. /
LA, s. 87 e op i Handlingens Situation, · maatte bære Ansvaret for hvad den Enkelte af
NB8:33 sat Alt ind derpaa, jeg som · maatte bære Ansvaret og være den Handlende:
TTL, s. 414 dog, om Nogen, fordi han selv · maatte bære den forfærdeligere Synds tunge
TS, s. 91 ge qvalfulde Lidelser, som de · maatte bære, alle disse Offere, som de maatte
CT, s. 140 t en Byrde, deres Medlidenhed · maatte bære. Han er svag – men Gud er
NB2:165 blot, hvad jeg troer og haaber, · maatte bøde lidt paa hvad jeg personligt kan
SD, s. 185 er muligt, eller blot det at · maatte bøie sig for et andet Menneske, saalænge
Papir 249 dens kolde Ironie, som man · maatte bøie sig for. Middelalderen kunde vel
EE2, s. 115 med i Historien. Hendes Tanke · maatte bøie sig hvorhen den vilde, han var
NB24:67 som Præsten prædiker, saa · maatte Calvin derved have været blevet æret
BOA, s. 148 disse tvende Momenter. Derfor · maatte Christendommen blive Græker en Daarskab;
AE, s. 343 ve Christen er Ingenting, saa · maatte Christendommen rigtignok være kisteglad,
4T44, s. 377 som Discipelen blev det. Dog · maatte Christus gaae bort, og » dette er
NB2:27 jennem Raaber, men Captainen · maatte commandere ved Hjælp af sin blotte Stemme,
SD, s. 221 rhed eller Forstokkethed, at · maatte conseqvent ansee Alt, hvad der hedder Anger,
BOA, s. 281 Indsigelse ganske naturligt · maatte culminere i Hegels Philosophie, der, som
Brev 84 sikkre Oplysninger, men jeg · maatte da aabne mig for ham. Det tør jeg ikke,
JC, s. 29 ang var historisk og evig; det · maatte da altid blive betænkeligt for Philosophien
EE1, s. 175 ev skjønt, men sandt. Man · maatte da betragte disse Billeder ligesom man
NB24:54.a Retning af det Intensive. Jeg · maatte da betragte mig som havende seiret, saaledes,
JC, s. 34 den enkelte Philosoph. Denne · maatte da blive sig sig selv bevidst, i denne
NB26:44 Bedrag, det vil være Dig, som · maatte da denne Din Bevægethed saaledes behage
2T44, s. 189 jule sig for Menneskene. Saa · maatte da det, hvorom Talen var eller rettere
NB24:117 unde blive evig salig: saa · maatte da Enhver være gal, der ikke gik ind
AE, s. 245 delighed til eet Firma, og nu · maatte da Enhver, der et Øieblik havde haabet
NB28:74 undgaae Timelighedens Farer; vi · maatte da finde det meget ironisk om En vilde
NB24:116 ilstaaelse, men meent, at Sligt · maatte da for Alt forties, for dog at faae Menneskene
Oi3, s. 190 sig bagefter. / / Christeligt · maatte da Fordringen stilles saaledes: om det
Brev 317 imple sande Grundvold, jeg · maatte da give Afkald paa om de Andre forstode
EE1, s. 15 den første Forfatter; jeg · maatte da give ham et vilkaarligt Navn. Jeg har
NB15:27 om Brylluppet i Cana. Conseqvent · maatte da Grundtvigianerne stødes over, at
NB12:165.b f en Anden, vil modtages; jeg · maatte da have fundet mig deri. Men see, saa kommer
IC, s. 70 eet. / For det Første: Det · maatte da have været ret et velvilligt og deeltagende
EE2, s. 56 t sørgeligt; thi hvorledes · maatte da ikke den Troende længes efter at
EE:193 aa om Tilgivelsen af hans Synder: · maatte da ikke et nyt Liv gjennemstrømme ham,
EE:193 et nyt Liv gjennemstrømme ham, · maatte da ikke Glæden tage Bolig i ham, saa
EE1, s. 239 rer og Restaurateurer. Faren · maatte da komme fra en anden Kant, og den udeblev
IC, s. 116 rkelig troe, at i Hedenskabet · maatte da Menneskene have levet aldeles uden jordiske
JC, s. 43 Lidet for en Forklaring. Det · maatte da nærmere bestemmes, hvad det var for
BI, s. 349 Solger svare Ja til; men man · maatte da nærmere have at vide, hvad han forstod
SLV, s. 136 g aldrig seet udført. Det · maatte da ogsaa være en forvirret Hjerne, hvori
JC, s. 34 else. Philosophens Bevidsthed · maatte da omfatte de meest svimlende Modsætninger:
Papir 51:3 rst da kunde det opkomme, og · maatte da opkomme som et Forsøg paa at opløse
FB, s. 153 at sige i Isaaks Lænd, og · maatte da raabe med Isaaks Mund: Gjør det ikke,
SLV, s. 420 Idee, han vil realisere. Man · maatte da see ham naae Maalet, og igjen Verdensordenen
NB24:54.a et Rørende. – Men hun · maatte da selv forlange det. / Dog Tanken om Seminariet
Not11:18 d egl. var sagt Noget. Den · maatte da speciellere betegne sig som christelig,
F, s. 521 gjør Meddelelse umulig. Jeg · maatte da spørge, om denne Trods er identisk
Papir 55:2 ledes for hele Kirkens Liv. Man · maatte da tage hver enkelt Moment af Chr. Liv,
SD, s. 198 Keiserens Svigersøn, det · maatte da vel snart vorde en udvortes Virkelighed,
JC, s. 45 gjorde det. Denne Sætning · maatte da være af den Beskaffenhed, at den,
NB28:81 g Den som ikke forarges« · maatte da være at forstaae saaledes: forarges
NB27:84 re det Overordentlige det · maatte da være det Herlige, i ethvert Fald
NB24:41 an Ingen, Ingen see os, det · maatte da være en Allestedsnærværende.
JC, s. 32 emmet som en Løsriven. Det · maatte da være en egen Art af Consequents,
NB32:106 og er jeg fornøiet. Det · maatte da være en snurrig Patron af en Læge,
NB9:64 Sagen er ganske simpel. Det · maatte da være et stort Fæ, der kunde bilde
4T44, s. 367 det jo anholdes til, og det · maatte da være et sært Barn, der ikke paa
Papir 453 slet ikke til – han · maatte da være forberedt paa at sinkes idetmindste
Not11:3 ikke lod sig erfare. Dette · maatte da være i Fornuften. Men for at udfinde
PS, s. 293 n samtidige ( og det Menneske · maatte da være meget dumt, der kunde tale om
LA, s. 62 man skulde troe, at Lyriken · maatte da være ret ugeneret, og dog er det
NB28:89 ind er der Intet ophidsende, man · maatte da være saa gal som en Xerxes for at
KK:5 n ved Sønnen; thi Sønnen · maatte da være virksom før han var, Sønnen
NB2:220.a n, som giver at fuldkomme. Det · maatte da være, som naar en Fader eller Moder
SLV, s. 354 . Min Gjenvindelse for hende · maatte da væsentligen beroe paa, at jeg førtes
GU, s. 333 ikke benyttes saaledes, thi da · maatte Daarligheden og Letsindigheden i os hellere
TS, s. 51 ndre, og let forstaaet: o, han · maatte Dag ud og Dag ind ( hvad der er uadskilleligt
SLV, s. 212 mmeren, mig tykkes, at Solen · maatte dandse af Glæde, og til enhver Tid Slægten
OTA, s. 210 en for Din egen Skyld, at Du · maatte dannes ved den alvorlige Forestilling!
Papir 323:2 lle være consequente, · maatte de anbefale, at gaae saa sjeldent som muligt
SLV, s. 157 jensidige Understøttelse, · maatte de begge vakle. Dette er intet Billede,
JJ:334.a ierne vare virkelige Skikkelser · maatte de blive udenfor Templet, hvor den Ulykkelige
OTA, s. 236 ge den Enkelte, thi dette · maatte de da vel væmmes ved, hvis de i deres
OTA, s. 423 res Forhold til denne Verden · maatte de dømme: at det at hudstryges var en
NB11:33 sti Liv og Apostlernes, · maatte de egl. dømme, at de vare Phantaster.
AA:1 fra deres Forstands-Standpunct · maatte de enten negere det Hele og forlange et
Papir 260:3 rksom paa, at 1) enten · maatte de exegetiske Grunde være afgjørende
NB18:44 ve udskjeldt. / Eet af To: enten · maatte de fastholde, at hiin Presse skulde ignoreres
KK:7.c skjærpede det saa truende, saa · maatte de forstaae det. / saaledes Tholuck. /
Brev 312 tte, der skulde gjøres, · maatte De gjøre det selv. Desuden kunde maaskee
Brev 312 Det, der skulde gjøres, · maatte De gjøre det selv. Og desuden kunde
EE1, s. 229 rdring paa en Anledning, saa · maatte de i sig være et afrundet lille Hele,
AE, s. 146 , der bleve brugte, hvor ofte · maatte de ikke ethisk ydmygede forstaae, at for
AE, s. 334 de B. p. 195). Men ad den Vei · maatte de jo dog komme til Sandheden, hvis Objektiviteten
NB13:75 g det at ville det Gode Eet, saa · maatte de jo ogsaa i » Begyndelsen«
Papir 1:2 den ældste Tid. Thi enten · maatte de jo skrive for at belære ikke for
OTA, s. 200 til Sandheden – derfor · maatte de komme til ham, komme ud til ham i Ørkenen,
AE, s. 543 den, og i at fuldbyrde denne · maatte de lide, bære Lidelse, gaae i Døden.
NB31:52 et – en ny Grusomhed, · maatte de Medlevende sige, hvis de kunde forstaae
NB30:55 sentere Χstd. Enten · maatte de mere træde i Charakteer af det nye
SLV, s. 12 i Pennens Førelse. Stundom · maatte de ogsaa læse høit for at øves
Papir 251 re Livs Element gjeldende, · maatte de selv optage det i sig. V. 40 synes ikke
Not1:9 kunde man indvende 1) at saa · maatte de udstrække Skjærsilden til alle
Not7:35 de om; naar de skulde reise sig, · maatte de understøttes; naar de gik langsomt
CT, s. 230 kke været Tilfældet, da · maatte de vel mene, aldrig noksom at kunne takke
LA, s. 82 lexions-Dommen – derfor · maatte de være Ti om det, som det er en Modsigelse
NB14:25 ne«; men skulde de tale, · maatte de, consequent med deres øvrige Præk,
DS, s. 239 rdelig Aandløshed, ellers · maatte De, der ved gode Gjerninger mene at fortjene
Not6:33 isk og reent fortvivlet over, at · maatte deltage i de samme Bevægelser. –
SFV, s. 22 Frygt og Bæven«, · maatte den alvorlige Iagttager, der selv disponerer
NB12:138 tride med mig selv. Derfor · maatte den anden Part i en vis Forstand være
SLV, s. 60 i sig selv begeistrende, saa · maatte den Begeistrende jo være den, til hvem
F, s. 493 løse den vanskelige Opgave, · maatte den bidrage til at skaffe Bogen Indgang
BI, s. 311 kningen kunde blive virkelig, · maatte den blive concret. Herved fremkommer Spørgsmaalet
SD, s. 124 eregnet. Det er næsten som · maatte den Christne hovmode sig ved denne stolte
NB32:119 ening i at tale derom, saa · maatte den da begynde med Apostlene. Men at lade
AE, s. 512 skulde den være Noget, · maatte den da snarere være at taale som en
IC, s. 32 en Tredie stirrende opad, som · maatte den dog komme fra Himlen – men Alle
AE, s. 214 ger det med en Lidenskab, som · maatte den Døde sprænge Graven – eller
AE, s. 125 er sat ethvert Menneske. Hvad · maatte den dømme? Ja, den maatte naturligviis
SLV, s. 114 tes at være til, saaledes · maatte den Elskede ogsaa forudsættes at være
EE:105 Proces, og som en Følge deraf · maatte den enten opfatte det gjentagne Ægteskab
PS, note havde kjøbt Legetøiet; saa · maatte den Fangne i Grunden have stridt paa den
KG, s. 102 ælen ved Kjerligheden, som · maatte den først samle sig, eller som betænkte
TAF, s. 281 Dog«, saaledes · maatte den Første vel sige, » jeg er
TS, s. 56 lade mig med denne Indvending, · maatte den gjøres af En, hvis Liv udtrykte,
Papir 538 var jo et Selvmord) eller ogsaa · maatte den holde Ørene stive og staae paa,
LP, s. 28 de i Forhold til Andersen, da · maatte den i sin æsthetiske abstrakte Impotens
Papir 502 kke ganske opgav os Msker, · maatte den ikke raabe: skaf dem bort, skaf dem
DS, s. 238 » Sandheden«? · Maatte den ikke udtrykke, at det er den Lærende
NB29:61 christelig – thi saa · maatte den jo omvendt være dannet af Individer,
EE1, s. 207 rive sig løs derfra? Saa · maatte den jo ophøre at rinde! Kan Pilen, hvor
EE1, s. 207 mlen, hvorfra den faldt? Saa · maatte den jo opløses! Kan jeg blive en Anden,
2T44, s. 216 kunne komme for sildig, saa · maatte den jo selv være timelig. Derfor kjender
AE, s. 394 entlige Forhold til Lykke, da · maatte den jomfrueligt svare: jeg forstaaer det
Papir 538 un Eet af to at gjøre, enten · maatte den lige frem tilstaae, at den ikke var
NB11:64 nu er jeg den Anden. Derfor · maatte den lille Bog udgives: enten med mit Navn
NB17:101 ed? Skulde der aflægges Eed, · maatte den lyde: at de forpligte sig til at gjøre
KG, s. 257 g, Erfaringen har Ret, ellers · maatte den lære om, og lære, hvor daarligt
BI, s. 311 e sig i uendelig Abstraction, · maatte den negeres; for at Tænkningen kunde
BI, s. 109 igt at forandre Maske, derfor · maatte den nødvendig forskaffe den elskende
SLV, s. 368 paa samme Sted i Texten: saa · maatte den nøies med at blive staaende blandt
JC, s. 29 nd noget blot historisk. Dette · maatte den ogsaa af en anden Grund antages at
Papir 264:11 es Forudsætningsløshed · maatte den ogsaa gjøre Rede for Sproget og
NB13:9 et var kun Spøg. Saaledes · maatte den Religieuse tale: o, disse 70 Aar, i
GU, s. 333 han ikke til, medens dog, saa · maatte den Retfærdige vel klage, Usandhed har
NB4:160.a de den lægges rhetorisk an, · maatte den samles under visse Hovedprædikater,
KG, s. 74 saa mægtig, at det er, som · maatte den selv næsten kunne frembringe sin
PS, s. 216 alb. For at dette skulde skee, · maatte den Skyldige af Naturen være besynderlig
NB7:75 i hans Qval nogen Skyld, saa · maatte den stikke i, om han for hurtigt slutter
CT, s. 68 kunde den forstaae dette, · maatte den synke. Den Christne forstaaer det,
SLV, s. 377 kommer udenfra. Ved sig selv · maatte den ulykkelige Kjærlighed blive lykkelig,
G, s. 43 nds for den; men desto sikkrere · maatte den vel ogsaa være. Skulde Tilværelsen
CT, s. 25 sig; dersom den blev opkaldt, · maatte den vel svare ligesom den Blindfødte,
IC, s. 46 rkeligheden paa andet Sted, · maatte den være: det Mærkelige at hans Liv
AeV, s. 83 rembringelse for Galimathias, · maatte Den, der skal være Læser, formaae
LP, s. 29 sophiske Udvikling angaaer, da · maatte denne enten i sin betydningsfuldere Skikkelse
NB7:84 e sig til den Reflecterende, · maatte denne for Alt gjøre ham opmærksom
NB28:49 ulde der være en Forskjel, da · maatte denne gjøres af Giveren selv, den kan
NB9:42 g dreiet Christian VIII; dog · maatte denne Jesuit naturligviis have raadet over
BI, s. 331 saa dybt gjennemreflecteret, · maatte denne Modsætning mellem den poetiske
F, s. 493 igen følt blandt de Dannede. · Maatte denne Omstændighed bidrage til at undskylde
NB12:138 hende« / / Saa dyr · maatte denne Pige blive mig, ell. saa dyr maatte
EE2, s. 322 Hvad Folket havde forbrudt, · maatte denne Slægt bøde for, hvad denne
JC, s. 44 utningen blive den samme) saa · maatte denne Sætning høre hjemme i den subjektive
GU, s. 336 nderlighed at gjøre, ja som · maatte denne Tanke styrte et Menneske i Angest
EE1, s. 207 , glemme Buestrængen? Saa · maatte dens Fart jo standse! Kan Regndraaben,
NB12:72 isk. Men ogsaa af den Grund · maatte der bruges en Pseudonym. Det, der repræsenterer
Oi9, s. 383 at gjøre en klog Mand; saa · maatte der da først være foregaaet den Forandring
NB24:5 nu har jeg saa længe lidt, nu · maatte der dog komme lidt Opmuntring, hvis jeg
NB24:170 yndighed«. Men her · maatte der egl. bruges Myndighed, og at angribe
NB22:55 e at faae den existentielle Fart · maatte der en saadan Strenghed udenfor til en
NB16:18 t vil sige, aldeles verdslig. Nu · maatte der et ganske andet Adspredelses-Middel
NB:202 der Tidens Reflexion. See derfor · maatte der et Msk. til, der kunde reflektere alle
NB24:51 dføre den; strengt taget · maatte der fordres en Apostel, idetmindste et
NB9:67 som tilhørende Samfundet igjen · maatte der fordres: først og fremmest at han
SD, s. 174 Men skulde Angeren frem, saa · maatte der først fortvivles tilgavns, fortvivles
NB24:125 nyttede den mod mig. / Saa · maatte der gaae Tid hen. / Da hørte jeg paa
Papir 459 : Intet at gjøre. / Saa · maatte der gaaes videre, men atter saaledes, at
Papir 459 t gjøre.« / Saa · maatte der gaaes videre. Men atter saaledes, at
SLV, s. 35 Kjerlighedshistorier, men vel · maatte der gjerne ligge Historier til Grund for
NB28:14 Forbigangne, at de senere Synder · maatte der gjøres Fyldest for ved gode Gjerninger,
NB17:64 havde vendt Alt om. Derfor · maatte der handles. / Og sandt er det, Goldschmidt
NB6:28 n anden Grund havde været · maatte der handles. Intet matter mig saa rædsomt
NB7:53 var mig selv en Poeniterende · maatte der have været Øieblikke hvor jeg
SLV, s. 31 den in vino, og ingen Sandhed · maatte der høres uden som den er in vino, naar
NB31:59 Testamentes Χstd., saa · maatte der i Geistligheden avanceres omvendt.
SLV, s. 35 et mellem Mand og Qvinde, dog · maatte der ikke fortælles Kjerlighedshistorier,
NB9:72 tus jo var det Store, og saa · maatte der ikke fuskes i Medlidenhed; dette er
NB12:138.c selv da hun var blevet gift, · maatte der jo dog gaae nogen Tid førend hendes
IC, s. 165 Talen jo lyde anderledes, saa · maatte der jo staae: jeg, der er ophøiet, jeg
NB9:72 var større, i samme Grad · maatte der jo være mindre Grusomhed. Nei Sagen
G, s. 14 le Forholdet. En Misforstaaelse · maatte der ligge til Grund. I lang Tid har Intet
NB28:54 re det Overordentlige, saa · maatte der nu fordres af mig at kunne saaledes
SLV, s. 230 breide sig. Ad den samme Vei · maatte der nu gaaes frem. Hvad virker da dernæst
NB11:173 Medskyldige. / Fremfor alt · maatte der nu ikke taales anonym ell. falsk Subscription.
SLV, s. 231 mellem os, og det er mig som · maatte der nu ligge en Evighed imellem os, hvis
Papir 180 nemlig ophørte. Saaledes · maatte der ogsaa indtræde en vis Ro, i det
Brev 122 ts Fremtræden i vor Tid · maatte der ogsaa tages et væsentligt Hensyn
NB31:139 øvlet afspærret, saa · maatte der sees, om det var muligt at naae det
NB33:50 e hørte med. Men tillige · maatte der siges noget Andet: ved at tilhøre
OTA, s. 178 en Uret, da var det ham, som · maatte der skee Tegn i Himlen og paa Jorden, som
NB14:12 at skulde jeg have Luft, da · maatte der splittes ad. / Saa besluttede jeg endeligen,
BOA, s. 241 altation, saa det er ham, som · maatte der stikke Noget og noget Dybt deri. Men
CT, s. 146 tvivlet vil gaae fortabt, saa · maatte der tales ganske anderledes. Mod Synden
NB8:82 just det, at han var blevet stum, · maatte der til for at vække Opmærksomhed
NB15:103 hvilken Verdens-Omveltning · maatte der til, for at rive et Msk ud af denne
G, s. 21 istents. Lykkedes dette ham, da · maatte der tilveiebringes en redintegratio in
NB26:78 g ikke gjøre det, derfor · maatte der Tvang til, ligesom man lægger Skinner
NB20:4 dt, men nærmere bestemmet · maatte der vel tilføies, at han vil blive dømt
EE2, s. 260 al være Tale om Teleologi, · maatte der være en Bevægelse, thi saasnart
NB14:12 g Sagen igjen frem. Handles · maatte der, saaledes forstod jeg det. Da besluttede
OiA, s. 9 e kunde jeg altsaa umuligt og · maatte derfor ansee hele Andersens Machination
NB12:131 rkere. / Mit Guds-Forhold · maatte derfor atter her blive Det, der egl. blev
AE, s. 265 -Inderlighed foran Troen. Den · maatte derfor efter min Idee avanceres, at intet
NB36:26 amp er en Barnagtighed. Man · maatte derfor forlange af det Bestaaende, forlange
NB28:56 Denne Tilstaaelses Mulighed · maatte derfor holdes aaben, indtil det Sidste,
BI, s. 235 es Blik indad, og de Begavede · maatte derfor med Taknemmelighed føle, at det
SLV, s. 408 en, det kommer slet ikke. O! · maatte derimod disse Betragtninger bøde lidt
Papir 459 e det? Det seer jo ud, som · maatte dertil fordres en større Klogskab end
IC, s. 215 diken bekjende Christum, da · maatte dertil svares, at den Omstændighed,
NB33:50 Modbydelighed,« saa · maatte dertil vel svares den: at den blev til,
NB25:11 Ja, den lærde Orthodoxie · maatte desperere. Den Troende maatte ganske simplement
BI, s. 218 en som Grændse. Forsaavidt · maatte det altsaa falde ham saare let, at afvise
2T43, s. 53 et fast, at paa samme Maade · maatte det andet Menneske ogsaa tilegne sig Alt;
NB26:77 sen. I ethvert Tilfælde, · maatte det at begjere Lidelsen være at forstaae
NB11:179 en Overbeviisning; thi saa · maatte det at have en Overbeviisning være,
Not11:16 Forsaavidt han sagde det, · maatte det atter ikke være i den ligefrem Betydning,
NB21:126 , thi var den existentiel, · maatte det blive » Vidner.«); i
NB12:12 der skrives om denne Anmeldelse, · maatte det blive saa, at jeg tog hiint »
NB27:15 ledes læser Du. Saaledes · maatte det blive ved – indtil Handling følger;
NB21:143 hristelige være Dannelse saa · maatte det da blive Charakteer-Dannelse, eller
EE2, s. 70 n dog virkelig elsket ham, og · maatte det da ikke være forfærdeligt for
CT, s. 127 jerligheden, desto nærmere · maatte det da være efter, at han havde berøvet
KKS, s. 96 re i Besiddelse af Lykken, · maatte det da være fordi hun er som besat af
NB21:121 man vendte og dreiede sig, · maatte det dog blive Betragtning. I denne Henseende
NB11:152 t ville Noget absolut, saa · maatte det dog blive det: at blive hjulpen, og
SLV, s. 121 ke var bleven helbredet, saa · maatte det dog gjøre en Frier betænkelig,
NB31:130 or ham som een Dag, ellers · maatte det dog være frygteligt at udholde disse
Not1:6 net tidlige Modsigelser, saa · maatte det efterhaanden fortrænges ved et friere
SLV, s. 413 tter Tilværelsen, thi saa · maatte det Ethiske være med, og at abbreviere
SD, s. 134 an døer af en Sygdom, saa · maatte det Evige i ham, Selvet, kunne døe i
AE, s. 220 e meddele Noget desangaaende, · maatte det fornemlig gjelde om, at min Fremstilling
AE, s. 375 ddommelige Ophøiethed, saa · maatte det Fortjenstlige jo ligge i at gjensvare:
TSA, s. 91 aae ihjel for Sandheden, saa · maatte det først være givet, at den saakaldte
LA, s. 40 et Lidenskabs Yttring. Ethisk · maatte det Første være at opfatte som fordømmeligt,
DS, s. 218 thi som det gik ham, saa · maatte det gaae ham, og saa vilde det gaae ham
Not8:45 vede; Lovens og Syndens Smerte · maatte det gjennemgaa som intet andet Folk. Det
NB2:247.c Korsfæstelse; thi saaledes · maatte det gjentages, hvis han atter kom her i
Papir 371:1 endelse af Personlighed, · maatte det gjøres digterisk. Den digteriske
NB34:21 m at holde Protestantismen, · maatte det gjøres saaledes: vi tilstaae, at
Papir 459 e Charakteer. / Og hvorfor · maatte det gjøres saaledes? Fordi Misligheden
Papir 459 geste.« / Saaledes · maatte det gjøres Skridt for Skridt. /
Papir 459 igt nærmere, / Saaledes · maatte det gjøres. Den Kloge maatte vel sige:
SFV, s. 43 ulde jeg være kuldseilet, · maatte det have været paa denne Reflexion i
BI, s. 346 n ikke skarpt udtrykt; thi da · maatte det hedde: idet Gud offrer sig selv, skaber
OTA, s. 367 aa en Afgrund. Og dernæst · maatte Det hænde, som ikke lod sig forene med
OTA, s. 136 t er i ethvert Øieblik som · maatte det i næste Øieblik komme til Forklaringen;
SLV, s. 390 delbar. Seer hun den comisk, · maatte det ifølge Successionens Lov skee i
NB23:179 ken sær Eiendommelighed · maatte det ikke blive! / Det Ethiske er altid
Not6:13 ), – ja misforstaaede, thi · maatte det ikke gaae enhver den ligesaa, der forstod
NB33:12 et? Men – offentligen · maatte det ikke siges. See her et Studium i Retning
AE, s. 226 bringes frem. Men fremfor Alt · maatte det ikke skee docerende, thi i samme Øieblik
Not11:26 s Salighed netop deri. Men · maatte det ikke snarere tænkes som den største
Not4:22 overeens med Jeget; men da · maatte det ikke troes af den Grund – Her
Brev 85 askee lidt hæftig op, saaledes · maatte det især forekomme Dig, skjøndt der
AeV, s. 82 agt det i Bogen, thi ligefrem · maatte det jo betyde, at Kritiken skulde hjælpe
BI, s. 110 vise i det Foregaaende), saa · maatte det jo dog være antydet i Alcibiades'
3T43, s. 83 til at høre Anklagen, saa · maatte det jo for det Øieblik aflade at høre
3T43, s. 83 hvad der ligger bagved, saa · maatte det jo for det Øieblik slippe sin Gjenstand!
NB10:112 saaledes til sit Barn, saa · maatte det jo forekomme Barnet Vanvid, og Barnet
JC, s. 34 ed den nyere Philosophie, saa · maatte det jo gaae paa en lignende Maade med den
NB30:126 de Kjøns-Forholdet, saa · maatte det jo gjælde om det Barn, der fødes,
3T44, s. 279 u fremtraadte, og forsaavidt · maatte det jo glæde ham. Men deraf følger
NB18:98 te – dersom dette var saa, · maatte det jo kjendes paa, at hvis Χstus
Papir 69 und til Hemmeligholdelse, da · maatte det jo langt snarere være her end ved
SLV, s. 251 fortonet som muligt; desuden · maatte det jo ogsaa have viist sig, at det var
NB4:4 da Sultanen fordrer een hver Nat, · maatte det jo snart ende med Qvindernes Udry
NB28:36 ndhed havde christelig Interesse · maatte det jo takke mig derfor. I ethvert Fald
EE2, s. 41 gge Noget i hvad de sige, saa · maatte det jo være en Adskillelse af Elskov
NB23:184 vor mange Millioner – saa · maatte det jo være en Gud, der vovede denne
IC, s. 224 bunden med en seirende Kirke, · maatte det jo være, at den efterhaanden svandt
NB11:20 Opdagelse. / Men saa nær · maatte det komme i Henseende til Tanken om at
G, s. 15 Tanke qvit, at i meget kort Tid · maatte det komme til en forfærdelig Explosion.
OTA, s. 135 om det dog bestandigt er som · maatte det komme til en Forstaaelse. Saaledes
3T43, s. 98 Glæde: » saaledes · maatte det komme; thi et Menneskes Anstrængelse
Brev 273 1848, at det har en Hale, · maatte det kun ikke faae altfor mange Rottehaler!
OTA, s. 406 stlighedens Forstand, thi da · maatte det kunne begribes, at Lidelsen forskaffer
NB5:88 maae det nemlig gaae. Enten · maatte det lykkes al denne Pøbelagtighed at
EE1, s. 396 ndtage Tørvebønder. O! · maatte det lykkes mig ogsaa at kunne behage Dem.
BI, s. 180 ve et Svar i denne Henseende, · maatte det naturligviis blive et benægtende,
BI, s. 145 reielser og Skrækkemidler, · maatte det nemlig vise sig som et høist latterligt
NB13:69 l det holdes i det Interessante, · maatte det netop være en ældre Mand, der
Brev 184 l at tænke paa den o: s: v:. · Maatte det nu blot ved denne Passus, der stilistisk
Oi10, s. 402 me: det seer maaskee ud som · maatte det nu snart komme; men saa længe det
Papir 394 , at , hvis han gik i den, · maatte det nødvendigviis blive aabenbart, at
NB34:20 blive gjort sophistisk, som · maatte det overlades til et Msk.s Forstand at
EE1, s. 248 orandring til det Bedre, saa · maatte det paa den ene Side være lykkedes Rinville
NB11:183 nde og altsaa tilladeligt, · maatte det reent primitivt gaae op for hende.
AE, s. 465 uren udmærker sig ved: saa · maatte det religieuse Foredrag forlængst have
NB30:14 es Forargelse, men Jødedommen · maatte det ret være til Forargelse. Jødedommen
EE1, s. 102 ed, i den christelige Verden · maatte det Sandselige bruse i hele sin utaalmodige
CT, s. 236 de lutter sande Christne, saa · maatte det selvfølgeligt blive et Beviis for,
NB11:123 i Charakteer og som Finale · maatte det skee saa snart som muligt, Noget der
NB17:72 Pligt, at skulde det skee, · maatte det skee ved selvstændig at bryde frem
NB12:150 le om at forandre Methode, · maatte det snarere blive, at sætte hende paa
NB15:113 r indvendes noget mod det, · maatte det snarest være, at jeg er holdt for
NB27:8 hristendommens Mening er: nu · maatte det som aldrig nogensinde under Loven vise
SLV, s. 29 derligere skulde udvikle sig, · maatte det tillades ham at perorere, thi at foranledige
NB7:6 skulde bestaae en Forbindelse, dog · maatte det ubetinget ikke blive et Cotterie. Hvad
KKS, s. 107 absolute Tilforladelighed. / · Maatte det ved denne lille Artikel være lykkedes
4T44, s. 312 det at forstaae sig selv, da · maatte det vel ansees for den fra hans Tungsind
Brev 66 frigjørende fængsler, · maatte det vel nærmest være Deres afdøde
BI, s. 209 et Dæmoniske advarede, saa · maatte det vel ogsaa tilskynde. Det Dæmoniskes
NB32:104 ave og min Taktik. Snarere · maatte det vel skee, hvis de vare udmærkede
NB28:102 rsom han havde seiret, saa · maatte det vel være endt med, at han havde
KK:6 skjellige Momenter, desto mere · maatte det vise sig, at den paa den Tid i Kirken
NB12:7 dblive at være Forfatter, · maatte det være » Synden« der
SD, s. 161 dpunkt advares mod Selvmord, · maatte det være ad den lange Omvei ved at vise,
NB20:70 Guds-Ord, man vilde, at saa · maatte det være af den Beskaffenhed, at man
NB26:7 astholdes til det Sidste, da · maatte det være af en » Apostel«
Papir 586 rarbeide sin Sjels Frelse, · maatte det være at faae denne Verden bort.
EE2, s. 61 ogen Forandring med hende, da · maatte det være den, at hun kun endnu stærkere
NB27:45 og » Brevene«, · maatte det være den, at i » Brevene«
G, s. 37 det underordnede Personale, da · maatte det være Elskerinden. Hun maa naturligviis
SLV, s. 252 da Vanvidet indtræde, da · maatte det være en krænket qvindelig Stolthed
YTS, s. 258 Nogen ganske forstaae Dig, da · maatte det være En, som ogsaa laae under for
NB24:137.a jøre det for Ideens Skyld, · maatte det være et Menneske, der først havde
NB11:69 r være Tale om at begribe, da · maatte det være ham, der kunde. Den opfatter
JC, s. 31 da denne Nødvendighed, saa · maatte det være i evig Forstand, fordi den
EE1, s. 248 arles' s, paa den anden Side · maatte det være lykkedes ham at opløse og
DS, s. 209 r være Tale om Sammenhold, · maatte det være med Hestene. / Sandt nok denne
Papir 453 Skulde jeg dømme Nogen, · maatte det være mig selv: at jeg maaskee har
Papir 394 beklage mig over Nogen, da · maatte det være over de Ærens og Anseelsens
Papir 394.f eg beklage mig over Noget, da · maatte det være over, at et Land vil være
NB22:85 . / Skulde Nogen tale derom · maatte det være Prof. Nielsen selv. Men den
SLV, s. 58 lde Galanteriet have Sandhed, · maatte det være reciprok, og Galanteriet være
SLV, s. 65 itivt Forhold til Qvinden, da · maatte det være saa reflekteret, at det af
NB12:113 13: Fordi Du var Gud kjer, saa · maatte det være saaledes, uden Anfægtelse
NB11:183 levet Sandhed i hende, saa · maatte det være skeet anderledes. Hun havde
BOA, s. 102 t har gjort noget Indtryk, da · maatte det være som naar den vilde Fugls Vingeslag,
FB, s. 200 e være Tale om en Analogi, · maatte det være Syndens Paradox, men dette
AE, note de at gjøre, hos en Levende · maatte det være utaaleligt at blive forstaaet
NB15:93 skal den faaes igjen, · maatte det være ved en potenseret Frygt og
AE, s. 43 alektisk opmærksom herpaa, · maatte det være ved et reent Slumpetræf,
SLV, s. 415 an er en Storpraler, thi saa · maatte det være Virkeligheden, der gjorde Kaal
BA, s. 339 re Noget i Forstandens Mythe, · maatte det være, at Syndigheden gaaer forud
EE2, s. 41 en saadan Adskillelse? Enten · maatte det være, fordi overhovedet Elskoven
IC, s. 136 keligt Menneske; men saaledes · maatte det være, hvis han skulde være Modsigelsens
BN, s. 114 aade betragtes som en Rasende, · maatte det være, hvis man, hvad maaskee ogsaa
OTA, s. 166 om, at som Du sagde det, saa · maatte det være, ved helligt Løfte i Taknemlighed
NB6:64 ter min Død. / / / Ja saaledes · maatte det være. Jeg er ikke blevet religieus
NB26:44 aa vil det være Dig, som · maatte dette behage Gud saaledes, at han sendte
PS, s. 248 oget, det er jo meine Zuthat; · maatte dette da ikke ogsaa bringes i Anslag, dette
LP, s. 27 de Gjernings-Epos) – saa · maatte dette enten være skeet derved, at han
NB28:50 m Hjælpen fra ham: hvor tungt · maatte dette ikke falde paa En, at man ikke havde
4T44, s. 372 evæge ham til Enighed. Og · maatte dette ikke ogsaa gjøre mig heftig, thi
EE:145 ganske Anden, og hvor meget mere · maatte dette ikke være Tilfælde i Aandens
SLV, s. 74 nge. Hvilken vidunderlig Magt · maatte dette ikke være! Dog Nød lærer
PS, s. 241 ægten havde digtet det, da · maatte dette jo udtrykkes saaledes, at Enhver
BI, s. 235 g fra ham. For rigere Naturer · maatte dette naturligviis ikke blive hverken saa
NB6:76 ælles med de Vedkommende, · maatte dette overlades til ham. Kort han maatte
Not9:1 r han blot Fader som Skaber, · maatte dette Prædikat komme først. Sønnen
Papir 50 se afgive noksom Acta. Imidlertid · maatte dette saa væsentlige Element i Χstd.
TSA, s. 68 synes det, menneskeligt, som · maatte dette Spørgsmaal først og fremmest
NB31:68 Du i Sandhed elske Gud, da · maatte dette vise sig i: glad, tilbedende at ville
LF, s. 15 Alvor er Læremesteren, saa · maatte Digteren lee – og han gjør en
NB11:79 gtet sig opføre. Men saa · maatte Digtet tillige udvise det Religieuse. At
NB15:86 ede skulde tilfredsstilles, · maatte Din egen Søn, den Hellige, lide den
NB27:50 uendelige Kjerlighed, hvor · maatte Din Kjerlighed og Taknemlighed være
CT, s. 62 Mennesker, men fornemme, saa · maatte disse først være blevne ringe Mennesker
JC, s. 33 g frembyde Vanskeligheder, da · maatte disse være af historisk Art, saaledes
PMH, s. 68 aelser. Disse Misforstaaelser · maatte dog for at faae Lov at komme med, legitimere
NB28:56 ndret mit Ønske, men jeg · maatte dog forlange denne lille Tilstaaelse, Noget
EE2, s. 287 Sandhed i hans Lykke, og det · maatte dog i Sandhed være en Ulykke at være
NB25:68 re, eller hans Forkyndelse · maatte dog idetmindste idelig og idelig gjenlyde
PS, s. 290 r saae og hørte, thi denne · maatte dog let opdage, at han stundom ikke saae
Papir 436 b af Forvirring. Nicodemus · maatte dog lide det, at det var ham selv klart,
EE1, s. 238 før, nu blev den det. Jeg · maatte dog see, hvad den første Kjærlighed
JJ:261 t lade Forskjelligheden fare. Man · maatte dog spørge et saadant Msk. hvorledes
F, s. 521 kunde indlade sig med mig, saa · maatte dog vel Philosophien, for at tale som det
SD, s. 231 g netop ikke tænke. Dette · maatte dog vel Spekulationen selv indrømme,
EE2, s. 20 til at bære Livets Byrder · maatte dog være en overordentlig Dyd, Du følte
FF:75 ggelige Pleie og Udvikling). / Det · maatte dog være rædsomt paa Dommens Dag,
OL, s. 34 under en anden Forudsætning · maatte drage enten Forfatterens Intelligents eller
FB, s. 119 Søn mod Forventning, at Du · maatte drage Kniven, før Du beholdt Isaak,
HH:5 Enhver ved sin Ankomst til Elysium · maatte drikke af Lethe; den chr: Anskuelse lærer
JC den Andens Haand et Sværd, der · maatte dræbe den Første, hvor ondt det end
NB27:50 erefter til Deel: hvorledes · maatte Du da ikke elske denne Din Frelser og hans
EE:191 lsen aldrig komme for sildig; thi · maatte Du end blive gammel som Anna, graahærdet
EE:191 m Anna, graahærdet som Simeon, · maatte Du end blive ulykkelig i Verden som Lazarus,
NB27:50 ust for at elske Χstus · maatte Du forlange dette af ham, at han lod Dig
EE2, s. 111 de Du være consequent, saa · maatte Du gjennemføre det langt mere, saa maatte
EE2, s. 111 emføre det langt mere, saa · maatte Du ikke blot fraraade Ægteskabet, men
CT, s. 292 tte ikke var Tilfældet, da · maatte Du jo blive ved Alteret, opslaae din Bolig
EE2, s. 332 n var Dig fremmed, men dette · maatte Du jo dog tilstaae, at det forholdt sig
CT, s. 225 tterlig opgivet Troen. Altsaa · maatte Du jo ogsaa » nu« være
EE2, s. 127 ægteskabelige Samliv, saa · maatte Du jo, hvis Du var oprigtig, indsee, at
EE:102 dt Du Dig ikke stærk nok, · maatte du maaskee krympe Dig ved at lade Ordets
OTA, s. 284 dersom Du saae efter den, da · maatte Du maaskee staae længe for længe
TS, s. 40 O, Du Alvorlige! Miskjendt · maatte Du tømme Giftbægeret; Du blev ikke
EE2, s. 196 at det skulde have Betydning · maatte Du virkelig være saa udmærket begavet,
NB2:37 saa ond, at ubetinget den Hellige · maatte døe – hvis han da ikke vilde see
3T44, s. 254 ig tykkes, at dette Menneske · maatte døe igjen af Beskæmmelse, maatte
SLV, s. 186 sandt. / Ak! at hun dog ikke · maatte døe, ak at hun dog ikke maatte visne
OTA, s. 321 t Christus maatte gaae bort, · maatte døe, inden det kunde vise sig, om Discipelen
SLV, s. 115 ledes, at Den, der saae Gud, · maatte døe. Det var kun et uegentligt Udtryk,
KKS, s. 94 or bittert i en senere Tid at · maatte døie Galanteriets Frækhed! /
KG, s. 257 st, som, medens han levede, · maatte døie nok af Verdens Taabelighed, at
NB35:22 den, hvilke Rædsler den · maatte døie. Det vidste Gjæssene indbyrdes
DS, s. 187 en af vor Svaghed; den Myndige · maatte dømme ganske anderledes afgjørende
NB23:157 den ikke dømme efter den men · maatte dømme over den) ikke sideordnet ( saa
NB19:7 turligt ogsaa, at Χstus · maatte dømme saaledes, han, som desto stærkere
AE, s. 125 jektive Retning: hvad Ethiken · maatte dømme, hvis det at blive Subjekt ikke
AE, s. 14 bjektiv / 121 / / Hvad Ethiken · maatte dømme, hvis det at blive Subjekt ikke
AE at blive subjektiv / Hvad Ethiken · maatte dømme, hvis det at blive subjektiv ikke
4T44, s. 320 lv, om hans Lidelse dog ikke · maatte dømmes med et Smiil, om Livet har prøvet
Papir 385 endelse blot er Maske: her · maatte Eenfoldigheden i et enkelt Glimt have en
PS, s. 220 od Socrates sig selv, saaledes · maatte efter hans Anskuelse ethvert Menneske forstaae
IC om forsvunden af Verden, Noget man · maatte efterlyse blandt bortkomne Sager, saa kan
SLV, s. 183 rdig. For mit Vedkommende · maatte Eftertrykket lægges paa et andet Sted
NB2:63 e Intet at forudsætte, og · maatte egl. begynde med om muligt at udvikle Trangen;
NB25:35 Døden. / Men – saaledes · maatte egl. den msklige Indvending lyde –
NB36:26 n Blasphemie, og Menigheden · maatte egl. sige til Martensen ligesom Grevinde
EE1, s. 277 a en Maade Alt gratis. Ingen · maatte eie fast Eiendom. Kun med mig skulde der
YTS, s. 273 st om Eet: hjælp os, at vi · maatte elske Dig meget, forøg Kjærligheden,
3T43, s. 86 de Penninge bleve eftergivne · maatte elske mest«, og han gjorde Kjerligheden
BB:2 den Tid heed de mimi. Endelig · maatte en fuldk: Spillemand ogsaa forstaae »
NB31:2 70 Aar var for lidt, at der · maatte en lang lang lang Række Aar. /
NB10:45 e med ham. Men før det skete, · maatte en Prøve. Om han dog i Forhold til det
EE1, s. 234 declarere mine Følelser, · maatte en riig Onkel, hvis eneste Arving jeg var,
NB21:79 høitstaaende Geistlighed, da · maatte en saadan Geistlig, christeligt conseqvent,
NB11:176 ndvære ham. Msklig talt · maatte en saadan Lidende og Anfægtet have Ret
NB32:49 er sig erindre, saa det dog · maatte ende med at man fik fat i Gud igjen): det
NB15:16 bliv boende, at det engang · maatte ende med, at Du fandt Velbehag i den Bolig,
NB28:56 dsligt klog paa, at det dog · maatte ende med, at jeg paa een eller anden Maade
OTA, s. 124 talede, og dersom Talen derom · maatte ende paa samme Maade som den om, at Alt
SLV, s. 261 n, der saae hans Værelse, · maatte endnu mere forundres. Det er ikke sjeldent,
IC, s. 42 nogensinde har levet, men der · maatte endnu nogle Aarhundreder til. Isaafald
Brev 288 g Klarhed over Positionen, · maatte endog overgaae min Forventning. I »
IC, s. 252 end deres Vilkaar er i Livet, · maatte enes i Eet, i ikke at vide nogen Anden
AE, note Socrates' Tilbageholdenhed · maatte Enhver blive opmærksom paa. / Man erindre:
EE2, s. 88 Adfærd imod Dig; saaledes · maatte enhver Familie bære sig ad, og Du blev
EE2, s. 265 til de tidligere Beviser, saa · maatte enhver fornuftig Tvivl angaaende Udødeligheden
AE, s. 80 Ex. posito antog, at saaledes · maatte Enhver gjøre, saa vilde en saadan Anskuelse
Not4:8 enhver Ting har en Aarsag. Dette · maatte enhver Naturforsker forudsætte, og det
NB31:38 kom ind i Verden – ja, det · maatte enhver Stat sige: » den Religion,
IC, s. 24 lader sig ikke gjøre, saa · maatte Ens hele Huusholdning og Levemaade forandres.
NB11:192 ttet. Det vil sige mit Liv · maatte enten blive en fortvivlet Nydelse –
SFV, s. 20 Mennesker have deres Liv: jeg · maatte enten styrte mig i Fortvivlelse og Sandselighed,
G, s. 76 t for dem. Man skulde troe, Job · maatte enten tabe Forstanden eller synke sammen
Papir 340:1 ke faktiske saa kaldte Vished · maatte enten være en Samtidigs Autopsie eller
EE2, s. 274 stand er i det Tilfælde at · maatte erhverve Betingelserne for at leve. For
FB, s. 173 Guden, og forsaavidt han selv · maatte erhverve den, da har han ogsaa ikke været
EE2, s. 109 ter, hver til sin Side. Intet · maatte erindre Dig eller Din Kone om, at I vare
NB30:116 e, at reise, hvad han selv · maatte erkjende derfor, Usandhedens Magter mod
SD, s. 203 paa Synd, som Christendommen · maatte erkjende for rigtig. / Hvad er det da for
NB12:7 trodse derpaa, og consequent · maatte erklære Christi Liv for Phantasterie.
SD t saa Phantastisk, at Hedenskabet · maatte erklære det for Vrøvl. At være
NB12:81 Χsti Bortgang, at der · maatte et Mirakel til for at styrke dem, at de
NB25:49 al være Aand – saa · maatte et Msk. omkomme. Nei, han tager saa lempelig,
DS, s. 208 orskning ikke er Enhvers Sag) · maatte et Par Professorer til, hvis Levebrød
NB6:76 overlades til ham. Kort han · maatte et Øieblik staae ubetinget alene, at
BA, s. 456 paa enhver Maade; thi ellers · maatte ethvert Menneske blot han stak Hovedet
NB25:64 , eller jeg, til evig Qval, · maatte evig erindre, at jeg kjøbte det Usle.
NB33:3 til at skulke fra Handling. · Maatte Evigheden raade blev der slet ingen Vidtløftigheder,
SFV lige det Omvendte gjøres: jeg · maatte existere og værge om en Existents i
NB25:80 : han gik til Pilatus og bad han · maatte faae Χsti Liig, – og begrov
Brev 313 nket al Aandens Rigdom, · maatte faae at vide naar De vilde tale offentlig.
AE, s. 148 dog blot endnu et Øieblik · maatte faae den Vise i Tale, thi jeg vil med Fornøielse
NB5:130 e hver Enkelt havde det ell. dog · maatte faae det. Men Herre Gud, vi er dog ogsaa
DS, s. 194 l oplyse) der tvang mig til at · maatte faae eller at maatte fremtage dybere Indtryk
Brev 56 med Evner og Villie. Gid vi · maatte faae en Mand, der har begge Dele. Hvor
Brev 83 at den Vedkommende først · maatte faae et andet Indtryk af mig. / Endnu engang
DS, s. 163 det er saa med Flid, at Du · maatte faae et desto sandere Indtryk af det Fremstillede.
PF, s. 87 til Guderne: » gid jeg · maatte faae flere Kunder, endnu flere Bestillinger,
NB16:57 r ikke har mine Anskuelser, · maatte faae fuldkommen Ret i paa enhver Maade
SLV, s. 306 eligheden lettere. O! at jeg · maatte faae Lov at beholde mine Indbildninger,
Brev 42 r sige, bad for sig, at den · maatte faae Lov til at blive ved, da den nu engang
NB13:65 i mit sidste Øieblik at · maatte faae Lov til endnu en Gang at takke ham,
NB14:12 lt var færdigt, og om de · maatte faae Manuscript. Just som det var skeet,
NB24:54 ste, om De den næste Dag · maatte faae Manuscript; saa hurtigt pleier det
OTA, s. 208 ogsaa den løbende, at den · maatte faae Noget at vide om Livet og dets Vilkaar.
HG, s. 159 n evig Salighed, som vi altsaa · maatte faae paa ganske andre Vilkaar end dem,
4T43, s. 122 en føie Stund, dersom han · maatte faae sin Herlighed igjen blot en kort Tid,
CT, s. 159 dende rigtigt stillet, at han · maatte faae Synet for Omvendtheden, at han maatte
Not11:34 else det, der udebliveligt · maatte falde fra ham. » Alt er mig overgivet
FV, s. 17 at Eftertrykkets hele Vægt · maatte falde paa denne Categori. Bevægelsen
SLV, s. 107 deraf. Hvis Himlens Dug ikke · maatte falde paa Græsset, og ikke maatte have
NB10:171 Forhold til Themaet stærkest · maatte falde paa: helliget vorde Dit Navn; og
NB12:118 aal jeg sigtede til – hun · maatte falde. Men elsket hende har jeg dog, siger
NB12:138 Saa fangedes jeg, ell. jeg · maatte fange mig selv i Guds Forholdet. Da saa
NB12:138 Fanges skulde jeg. Og jeg · maatte fanges derved, at jeg i dybeste Forstand
AE, s. 257 foreløbige Stadier bestemt · maatte fastholdes: det var min Idee. I de pseudonyme
AE, s. 226 der sye paa samme Maade, men · maatte fatte ved Modsætningens Frastød,
NB30:63 e en Hemmelighed, saa Ingen · maatte fE paa Prent tale derimod. / Christenheden.
OTA, s. 178 Skyldner, naar han blot selv · maatte finde Barmhjertighed: hvilken af disse
AE, s. 572 nske: gid de da lykkeligen · maatte finde de enkelte ønskelige. –
CT, s. 283 som søger det Rette, ogsaa · maatte finde det ene Fornødne; at Den som søger
NB30:84 med skarpe Vaaben: som han · maatte finde det qvalfuldt at skulle leve i en
EE:53.c jeg kan hvile i, blot jeg snart · maatte finde det, at jeg ret kunde blive fuldtonig.
AE, s. 463 ligesom omvendt enhver Elsker · maatte finde ham latterlig, naar han vilde være
CT, s. 283 hen til det rette Sted, ogsaa · maatte finde Hvile for Sjelen. Thi vel er det
NB32:96 er hvo der har hittet derpaa) at · maatte finde mig i at antastes af de offentlige
NB24:114 t for egen Regning, at jeg · maatte finde mig i, at disse Embedsmænd, der
SLV, s. 337 den Vældige boer, at jeg · maatte finde Naade for hans Øine; / 40. om
NB12:180 en maa gives ( ligesom han · maatte finde Perlen) – og saa først kan
NB24:157 det ham saa ( hvilket han · maatte finde sig i – for ikke at tjene to
SLV, s. 57 a en Reise til Vestindien, at · maatte finde sig i at han reiser, og saa ved hans
NB32:96 m jeg, er meget anstrengende, at · maatte finde sig i at være kjendt af ethvert
NB17:42 ende Uret mod alle Dem, der · maatte finde sig i hans Mishandling – fordi
JC gyndt paa en anden Maade, denne da · maatte finde sig i ikke at være Philosophie?
BA den som en Skjebne, i hvilken han · maatte finde sig, men sørgede som den, der
Not4:33 nuften for at vorde Sandhed · maatte finde sin Bestyrkelse i et Almdl., for
DS ieblik ved Din Forsoning Frelste · maatte finde Tillid og Frimodighed til at ville
OTA Dig og ved at følge Dig efter · maatte finde Veien vel til Dommen, thi dette bør
SLV, s. 337 g mine Forgængere, at han · maatte finde Velbehag i mig. / 41. Dette har jeg,
BI, s. 117 d han nødvendig vidste han · maatte finde, da han selv havde gjemt det. /
CT, s. 283 d, at Den som søger, ogsaa · maatte finde; at Den, som søger det Rette,
AE, s. 185 ns Lidenskab saaledes, at det · maatte findes antageligt – dersom der er
BI, s. 238 rlighed, der nødvendigviis · maatte findes hos et saa æsthetisk udviklet
BA Dilemma blev stillet, at man enten · maatte fingere en Spørgende, der end ikke vidste,
SFV, note rt Øieblik være, ja jeg · maatte fjerne Bistanden, at mit Ansvar ikke skulde
NB17:110 g saa naturligt, at Mskene · maatte flye mig skye mig som en Mskhedens Fjende,
Oi1, s. 136 edsvidner. Dette ækle Vaas · maatte for Alt bort. Saa kan der – lad os
SLV, s. 190 hvilket er ligesom hvis Een · maatte for at gaae bruge et konstigt Been og ikke
Not11:37 d den Skik, at enhver Kone · maatte for at ære Melita begaae et offentligt
NB3:41 ke for de lumpne 500 rd, han · maatte for mig gjerne faae 1000, naar de udbetaltes
OTA, s. 352 igste Afgjørelser, at han · maatte for Moderen blive Sværdet, som gik igjennem
NB9:54 od Skyens Top« / som · maatte Foraaret komme, springe ud liig Knoppen
NB10:177 nker paa, hvorledes jeg dog har · maatte forandre mig noget, det kan dybt smerte
Papir 459 gt at bruge Magt. Taktiken · maatte forandres, Kunsten blev: klogt at forhindre
AE, s. 370 mte sig i de relative, thi da · maatte Forandringen, der foregik med et Menneske,
AE, s. 70 unst, at han nødvendigviis · maatte foranledige dem til at sværge falsk
BOA, s. 166 Samtidighedens Spænding at · maatte forarges eller gribe Troen. Og til den
IC, s. 18 ig saaledes, og at vi saa ikke · maatte forarges paa Dig! / Indbydelsen /
NB30:126 l Apostlene, at de da ikke · maatte forarges paa ham, ligeledes kan man forstaae,
Oi4, s. 208 ler med Apostlene, at de ikke · maatte forarges, det indskærpes atter og atter,
DS, s. 174 de af sin Forstaaen, snarere · maatte forbande sin Forstaaen, der gjør En
OTA, s. 422 den saa stræng, for at de · maatte forbedre sig; idet den straffer, indlader
JC, s. 35 v forbigangen. Det troede han · maatte forbeholdes Evigheden, og at Evigheden
BI, s. 144 en latterlig Forestilling han · maatte forbinde med Tanken om at skulle forsvare
NB12:118 oreslog hende at tage Schlegel, · maatte forbittre hende og gjøre hende utaalmodig)
OTA, s. 149 ns Helbredelse; at den Ingen · maatte forbittre og dog være Sandheden; at
NB33:43 tet lide, hvorledes mit Liv · maatte forbittres, naar jeg betænker, hvor
NB24:74 meente yderligere endog at · maatte forcere mig. Nu blev Qvalen stærkere.
NB14:113 , det er dog for lidt, jeg · maatte fordre at see lige den modsatte Virkelighed,
NB31:94 or Guder; Tilskuere som han · maatte fordre dem, fandtes vel næsten ligesaa
NB24:168 tte gaae et Skridt videre, · maatte fordre den existentielle Forandring, mere
NB29:96 te Sted som Sandhedens Idee · maatte fordre det: troer Du egl. at der har levet
NB25:109 vortil jeg da naturligviis · maatte fordre hendes Mands Samtykke. / Saa blev
Not1:6 s uendelige Majestæt, der · maatte fordre uendelig Straf. 2 Guds Alvidenhed
ER, s. 202 d Lygte ud. Samfunds-Ordenen · maatte fordre, at alle disse Skilter bleve borttagne.
CT, s. 315 om Guds Hellighed, meente at · maatte fordømme Dig selv; hvad heller det var
NB25:104 thi saa kom han i Forlegenhed, · maatte fordømme os Alle. Min Ven, naar det
JC, s. 47 vel fattet, at en Forvandling · maatte foregaae med Een, idet man blev Philosoph
Brev 43 r jeg reiste vistnok mere · maatte forekomme Dig som en Underretning, at jeg
SLV, s. 252 n hun endnu begyndte derpaa, · maatte forekomme hende frugtesløst. Selv leed
3T44, s. 264 g nogen lignende Forvildelse · maatte forekomme), hvem Optagelsen i denne Skare
Papir 263:3 indtraf) øieblikkelig · maatte forfalde ell. ( efter den anden Methode)
EE2, s. 122 d overnaturlig Kraft, men som · maatte forfærde Eder, indtil I lærte at
NB29:36 er mod et saadant Msk, bestialsk · maatte forfølge ham, og derved synke ned til
SLV, s. 397 rende Kategori, som derfor · maatte forfølges til en Yderlighed. Den ender
DJ, s. 73 tages at være lige i Kraft, · maatte Forføreren skaffe det første Stevnemøde
Not9:1 illing, at hvo som saae Gud, · maatte forgaae. – Foreningen af den gud.
BOA, s. 274 at holde sig til, Noget, som · maatte forhindre den overilede Yttring. Men Mag:
LA, s. 20 , dens egen Betydningsfuldhed · maatte forhindre en fornærmelig Misforstaaelse,
BI, s. 210 bevirkede netop, at han igjen · maatte forholde sig negativt til Virkeligheden
Papir 498 en Maade hans Taknemlighed · maatte forholde sig til den forbarmende Kjerligheds
G, s. 21 ngageret paa 1 Aar, saalænge · maatte Forholdet med hende vedligeholdes, for
NB23:186 de ogsaa fik – ergo · maatte Forholdet vendes om, og det blev latterligt
NB23:186 ale: hvor latterligt!) saa · maatte Forholdet vendes om, og en ethisk Handling
NB23:186 krev Smaating – ergo · maatte Forholdet vendes om, og jeg finde mig i,
NB22:91 n – Naaden. I levende Live · maatte Forholdet være: Tro – Efterfølgelse,
Not15:15 at fortrylle hende. Dog brydes · maatte Forholdet, og grusom maatte jeg være
EE1, s. 397 Deres naturlige Skjønhed · maatte forhøies. De veed jo ikke af, at det
Brev 75 Dem tillade mig kortelig at · maatte forklare Dem, hvad jeg har tænkt mig
NB24:54 Ægteskab, idet jeg enten · maatte forklare Sagens sande Sammenhæng ( og
SLV, s. 194 lik. O at disse Øieblikke · maatte forkortes! O at jeg ikke griber feil! Dersom
CT, s. 81 lde jo troe, at et Evangelium · maatte forkynde, at hver Dag var fri for Plage,
OTA, s. 205 dre ud i Livet. See, Abraham · maatte forlade det fædrene Hjem og vandre ud
Brev 147 cript, der var Aarsag i, at jeg · maatte forlade Dig saa præcis. Og ikke sandt?,
Brev 159.1 var meest elsket, da jeg · maatte forlade Dig, om Du end noget bedrøvede
Papir 1:1 de. / pag. 330. Urostifterne · maatte forlade Wittenb:; med Karlstadt kom L.
DS, s. 249 g ikke blot dette, men at han · maatte forlange af dem, at de dog fastholdt, at
NB24:54.g mig det saaledes, at hun selv · maatte forlange det. For ikke at tale om 17 andre
Oi4, s. 212 man paa Christendommens Vegne · maatte forlange, at disse ømme Armes respective
NB24:54 ad hun, den Gifte, dog selv · maatte forlange. / Vistnok havde jeg tidligere
NB24:54 ariet – og tillige at · maatte forliges med hende, hvad hun, den Gifte,
NB25:63 for og bøie sig for ham, han · maatte formaae Alt – ergo, herligt at være
Brev 56 e. Undertiden synes mig, jeg · maatte formaae Endeel, andre Gange har jeg andre
NB4:159 g aldrig i noget Øieblik · maatte formaste mig, fordi jeg ingen Udvei seer,
NB24:125.b ivenhed for Mynster. / og jeg · maatte formode det kom fra Mynster, der altsaa
F, s. 509 ngenlunde saaledes, som Enhver · maatte formode det. Men er dette skeet, hvilken
SFV, s. 63 arndom og Ungdom over, dette · maatte formodentlig ( saa var det vel Styrelsens
EE2, s. 331 e Din Pligt, om Du ikke blot · maatte fornegte Dit Ønske, men paa en Maade
NB16:46 Taalmodigheds Øvelse at · maatte fornegte mig selv saaledes. Saa kom Anfægtelsen
G, s. 23 er, da han betroede mig, at han · maatte fornegte sig selv, for ikke hele Dagen
SLV, s. 296 min Ringhed; men gid dog jeg · maatte fornemme den Skaansel, der skaaner mig,
TAF, s. 292 at Du ved Alteret beroliget · maatte fornemme, at Du annammer alle Dine Synders
Not11:3 . Men for at udfinde dette, · maatte Fornuftens hele Indhold udvikles og altsaa
Oi8, s. 367 . Borgermandens Opgave · maatte fornuftigviis være, ved sin Redelighed,
NB19:20 jøre. Jeg bad Gud, at jeg ret · maatte fornøie mig paa en saadan Tour, og jeg
JC, s. 49 de Andre sad ned; at Novicen · maatte forrette det groveste Arbeide – Alt
3T44, s. 281 Stærkere, fordi han selv · maatte forringes. – Eller han blev ganske
NB15:71 g Kundskab var Ulykken, man · maatte forske dybere og dybere, Uvidenhed var
NB7:55 dt saa meget, at jeg snarere · maatte forskrække Andre. Dog det kan jeg jo
4T43, s. 125 re ukjendte dermed, at vi da · maatte forsmaae denne Verdens Lærdom, og vende
NB28:53 et Forbigangne, de senere Synder · maatte forsones ved gode Gjerninger, »
4T43, s. 152 for Gaven, at deres Liv ikke · maatte forspildes i et Bedrag, ved at eie Sandheden
NB16:46 sten Forklarelse, og saa at · maatte forstaae – i levende Live, eller
AE, s. 461 at altsaa den ene Religieuse · maatte forstaae den anden i den absolute Lidenskab:
2T44, s. 201 t vanskeligere, at han bedre · maatte forstaae det. / Hvad enten nu et Menneske
Brev 271 der, at disse To da ganske · maatte forstaae hinanden i at sørge sammen:
NB17:109 som jeg behøvede den, og jeg · maatte forstaae, at hvis jeg havde holdt ud lidt
NB30:91 g leed, da jeg i Ungdommens Dage · maatte forstaae, Du er ueensartet med det at være
AE, s. 146 et af Theater-Convenients; de · maatte forstaae, hvad hiin begeistrede Ethiker,
NB12:7 n som jeg saa anden Gang har · maatte forstaae. / Forresten sørger saa Gud
AE, note ve at Udsagnet om Tvivlen ikke · maatte forstaaes ϑετιϰως,
SLV, s. 179 jeg ønske, at min Bøn · maatte forstaaes eenfoldigt og ganske efter Ordenes
4T44, s. 362 lag, at derimod det at seire · maatte forstaaes i en høi og ædel, og forsaavidt
NB12:194 d som den største Grusomhed, · maatte forstaaes saaledes af dem – og dog
AE, s. 300 nken og Væren er Eet ikke · maatte forstaaes saaledes i Forhold til de ufuldkomne
PS, s. 255 Opfindelse, langtfra; thi saa · maatte Forstanden ogsaa have kunnet opfinde Paradoxet;
AA:12.10 rte Værker, som Betragteren · maatte forstumme ved, bygge de nu en Bro under
Papir 306 fulde Viisdom. O! at Intet · maatte forstyrre Dig dette, ikke Liv, ikke Død,
AE, s. 445 ed, saaledes at det syntes at · maatte forstyrre Forholdet, for at finde Fred
CT, s. 82 Man skulde nu troe, at dette · maatte forstyrre ham, gjøre ham urolig. Men
2T44, s. 194 ønske, at intet Ønske · maatte forstyrre hans Strid i Livet med sin ydmygende
OTA, s. 366 ndt eller kunde hænde som · maatte forstyrre Troen paa Guds Kjærlighed:
HH:19 re uprøvet af ham, at han · maatte forsøge sig i Alt, vel ofte forbunden
AE, note g at være noget i Muligheden · maatte forsøge sig i Alt. / Jeg vil her atter
JC, s. 52 Fata og Eventyr, i hvilke den · maatte forsøges der gik ud at tvivle om Alt.
Not15:4 rstod jeg det. Vielsen. Jeg · maatte fortie uhyre meget for hende, basere det
Brev 17 mmer mit Liv, være det jeg · maatte fortie. Deraf fremkommer et Misforhold
Papir 340:1 lelsens Kategorier ɔ: jeg · maatte fortvivle dersom jeg ikke turde ja skulde
NB30:112 raft af at Mskheden ellers · maatte fortvivle) derfor er det heller ikke saa.
BB:7 hvor Faust troer uden Haab at · maatte fortvivle, at bibringe ham Behag til denne
G, s. 26 og udbad sig den Naade ogsaa at · maatte fortælle en Historie, og fortalte den
2T43, s. 54 e til Hjælp, at Straffen · maatte fortære Dig, og dog var den Straf, Du
LP, s. 31 det fortællende Individ jo · maatte forudsætte den gjennem alle disse gaaende,
NB12:77 e, om hvilke den menneskeligviis · maatte forudsætte, at Betingelserne vilde fattes
PMH, s. 68 Vigtighed at docere, hvad der · maatte forudsættes Enhver bekjendt. Gjentagelsen
CT, s. 296 De, som maaskee bede, at det · maatte forundes dem at see, hvad Konger og Fyrster
NB4:25 ere de, som maaskee bede, at det · maatte forundes dem at see, hvad Konger og Fyrster
NB29:23 hvis han da vil bede Gud, at det · maatte forundes ham at finde det saligt at lide,
4T43, s. 122 Overflod. Dersom der nu blot · maatte forundes ham en føie Stund, dersom han
EE2, s. 297 væsentlig bede om, at der · maatte forundes ham Styrke til at bære og glad
JJ:45 til hans Majestæt, om det ikke · maatte forundes mig den Naade strax at blive idømt
EE1, s. 400 es mageløs. Naar det blot · maatte forundes mig selv at blive samtidig med
2T44, s. 186 nneske, lader os bede, at os · maatte forundes Naade til paa en skjønnere
AE, s. 226 a Panden og andre Steder, der · maatte forvisse ethvert Menneske om, at han var
SLV, s. 367 erste Evne, at jeg erfarende · maatte forvisses om, at det er Aanden, som gjør
BI, s. 336 en. Verden gik i Barndom, den · maatte forynges. Forsaavidt var Romantiken velgjørende.
BI, s. 225 nskuelse, ja at hans Attentat · maatte fra Statens Standpunkt betragtes som et
SLV, s. 40 af Grunde, man ikke saa meget · maatte frabede sig at høre, fordi den Intet
NB29:53 t, som Χstus ubetinget · maatte frabede sig: Pengehjælp. Men Satan veed,
CT, s. 164 unde han vel ønske, at det · maatte fratages ham Altsammen, at det maatte blive
IC, s. 29 og Indbydelsen, at Indbyderen · maatte frelse Eder for, hvad det er saa tungt
SLV, s. 269 denne Fortælling, at den · maatte frelse hendes Liv og ikke blot holde Dødsdommen
BOA, s. 240 om Sandhed, at Ingen end ikke · maatte frelse sin Kydskhed ved en Usandhed; og
YTS, s. 258 lidende Syndens Straf, at Du · maatte frelses, i dit Sted lidende Døden for
KG, s. 170 i Fare, Peder, som skulde og · maatte frelses. Verdens Frelser saae ikke feil
IC, s. 29 arefuldt at frelses fra, at I · maatte frelste blive hos ham, der er Alles Frelser,
NB20:44 gte til saadan Yderlighed, at de · maatte fremad. / / / I Prædiken over Epistelen
F, s. 521 et sig til sit Høieste? Jeg · maatte fremdeles spørge, om hvorledes de da
SLV, s. 420 øre Nemesis over ham. Han · maatte fremfor Alt være egoistisk sikker paa
BI, s. 182 rende Virksomhed nødvendig · maatte fremkalde et nyt Princip; men deraf følger
SD, s. 202 n, og det Spørgsmaal, der · maatte fremkomme, er om Erkjendelsens og Villiens
NB34:39 i anden Forstand mener den · maatte fremkomme, naar man betænker, at sligt
KG, s. 321 t over, hvorledes en Kunstner · maatte fremstille Barmhjertighed; men jeg har
AE, s. 240 existerende Individualiteter · maatte fremstilles i deres Vaande, naar Existentsen
DS, s. 194 ig til at maatte faae eller at · maatte fremtage dybere Indtryk af Christendommen,
BI, s. 158 stærkest og meest isoleret · maatte fremtræde i den Produktivitet, der enten
CC:12 ige ville vi ønske, at der · maatte fremtræde kraftigt udrustede Mænd,
NB17:110 e ell. paa den anden Maade · maatte frie sig fra mig; jeg hører Husmoderens
EOT, s. 266 es, ønsker derimod, at han · maatte fritages for sine andre Bekymringer,
NB10:105 efrem bede for mig selv, at jeg · maatte fritages, det er nemlig som var det at
F, s. 498 i en Guckkasten, at mit Øie · maatte frydes ved Synet, medens mit Øre opfangede
AE, s. 342 ed at anbefale den, fordi den · maatte frygte det Værste, hvis det blev tydeligt,
NB12:28 senere Tid, at jeg tilsidst · maatte frygte for, at tabe reent Indtrykket af
CT, s. 25 dte seer«, saaledes · maatte Fuglen vel svare » jeg veed det
OTA, s. 123 mte, at den i sin Bekymring · maatte fuldkomme hvad der ligger foran. O, Du
OTA, s. 250 mte, at den i sin Bekymring · maatte fuldkomme hvad der ligger foran. O, Du
BI, s. 208 adjectivisk, saaledes at man · maatte fuldstændiggjøre det ved at underforstaae
Brev 234 skulde tale om, og derfor · maatte fægte i Luften ell. i den Digter-Indbildning,
2T43, s. 36 Tanke, at vor Sjæl aldrig · maatte fængsles saaledes af Livets Glæder
NB17:81 ar – o, den gjorde, at jeg · maatte fæste mit Politie-Blik paa ham, hvad
NB24:74 e jeg bedet til Gud: at der · maatte fødes noget Nyt i mig ( jeg veed ikke
NB25:63 saa skulde man troe, at Alt · maatte føie sig for og bøie sig for ham,
G, s. 87 netop saaledes, at jeg dobbelt · maatte føle Betydningen deraf? Og hvad er en
PMH, s. 69 etop saaledes, at jeg dobbelt · maatte føle Betydningen deraf? Og hvad er Gjentagelsen
IC, s. 160 t Du i det hellige Øieblik · maatte føle Dig ganske dragen til Ham, fornemme
SLV, s. 92 prigtighed, o! at hun aldrig · maatte føle Savn efter nogen oprigtigere; jeg
NB14:145 , saa den sande Χsten · maatte føle sig forpligtet til at fortie dette
BOA, s. 255 egelske Philosophie, snarere · maatte føle sig forpligtet til at rive de Eenfoldige
IC, s. 252 in Virksomhed, i sin Arbeiden · maatte føle sig mere og mere dragen til Dig.
3T44, s. 254 ig tykkes, at dette Menneske · maatte føle sig ulykkelig som Den, der i et
NB7:81 or Den, der saa dybt som han · maatte føle sin Heterogenitet med det Bestaaende,
FP, s. 22 som Noget, der nødvendigen · maatte følge af Begivenhedernes Gang«.
TS, s. 80 Hoved, Du Himmelfarne! At vi · maatte følge Dig efter! / / / / Christus er
EE1, s. 398 e maget det saaledes, at jeg · maatte følge en Dame hjem. Hun maatte altsaa
CT, s. 288 aatte kjende dem, og at de da · maatte følge Ham. / / Joh. X, 27. »
BOA, s. 226 t, at andet Oplag saa hurtigt · maatte følge paa, at der om muligt ikke gik
KG, s. 331 lde man nu vente der vilde og · maatte følge, mon ikke, at Du haver Noget mod
NB20:33 at finde sig i, hvad heraf · maatte følge; kort istedetfor at holde sig
DD:1 som omvendt deres Paralellisme · maatte føre i sin videre Anvendelse til den
NB2:167 ke os bort fra Gud, at det netop · maatte føre os nærmere til ham. Synden vil
DSS, s. 122 sætningens Nødvendighed · maatte føre Sagen til det Yderste. I ethvert
BI, s. 131 begge Sider, skulde man troe · maatte føre til den Anskuelse, at det jordiske
Not1:7 philosophie og Dogmehistorie · maatte føre til den Erkjendelse, at den skolastisk
KK:11 fattelse af Protest: Væsen · maatte føre til den Indsigt, at kun Aanden
Not1:7 Natur og Beskaffenhed. Denne · maatte føre til forskjellige Forestillingsmaader,
Oi6, s. 267 ade ved mit eget Livs Forhold · maatte føres til at blive opmærksom herpaa;
OTA, s. 367 en overmenneskelige Lidelse, · maatte føres til Grændsen af ligesom med
Brev 159.2 ak som de, i hvilke hun · maatte føres ved min Haand. Hendes Forhold
NB26:89 ge til et Msk, der blot beder at · maatte først begrave sin Fader, at sige: lad
4T44, s. 363 thi hvis dette skulde skee, · maatte først det sandselige Menneskes Forestilling
Not9:1 den og Naadens Modsætning · maatte først drives op paa Spidsen før Opfyldelsen
Not15:14 rænke, og forlade hende, jeg · maatte først i de to sidste Maaneder være
NB29:107 re sig saaledes ad. Han · maatte først kalde de Elskende for sig, formanende
BI, s. 254 ages forfængeligt, Templet · maatte først renses, før det Hellige atter
NB11:118 Χstus siger – at han · maatte gaae bort, for at Aanden kunde komme).
OTA, s. 321 jo fornødent, at Christus · maatte gaae bort, maatte døe, inden det kunde
CT, s. 265 g at de, naar de gaae derfra, · maatte gaae derfra med forøget Længsel efter
IC, s. 127 re forarget betydede, at det · maatte gaae En ilde i Verden, saa er jo Begrebet
NB24:168 af Χstd. Den Myndige · maatte gaae et Skridt videre, maatte fordre den
NB10:10 Forførerens Dagbog« · maatte gaae forud for at belyse » psychologisk
Not8:26 derlig Overbeviisning om, at det · maatte gaae galt, eller allenfals, at jeg med
Not8:13 eblik, jeg følte, at det · maatte gaae galt, og dette Øieblik kom desto
IC, s. 70 havde været nok for at det · maatte gaae ham galt i Verden. / Lad et Menneske
DS, s. 209 n Herre) hvorledes det gik og · maatte gaae ham i denne Verden, blandt os Mennesker,
DS, s. 218 ik ham, det er, hvorledes det · maatte gaae ham i denne Verden; thi som det gik
SFV, s. 89 r at dog een og anden Enkelt · maatte gaae hjem fra Forsamlingen og blive den
4T43, s. 134 ham Olden og Ageren, at han · maatte gaae i sig selv og vende om fra sin Veis
EE1, s. 327 e for paafaldende, eller man · maatte gaae ind under Husene, saa kan man Intet
F, s. 521 dig Trængende, Tidsskriftet · maatte gaae ind.« Det var i Sandhed tungt,
JC . Saaledes forekom det ham, at det · maatte gaae med hiin Sætning, idet den Ene
Papir 305:4 kkeligt Liv ( » at det · maatte gaae mig vel og jeg leve længe i Landet«),
NB24:78 ret ulykkelig nok til at · maatte gaae og gjemme paa en skjult Inderlighed.
F, s. 474 hun var saa forsømt, at hun · maatte gaae om igjen til Præsten; at Ægteskabet
CT, s. 265 med hjertelig Længsel idag · maatte gaae op til Herrens Bord, og at de, naar
Brev 82 havde overbeviist om, at det · maatte gaae over styr, er anlagt, ja saa –
EE1, s. 322 s fra den Nødvendighed at · maatte gaae paa Afstand lige saa langsomt som
DD:161 an for at være fuldkommen frie · maatte gaae splitternøgne og har formodentlig
NB24:125 ke besynderlig. Altsaa der · maatte gaae Tid hen. Jeg længtes imidlertid
G, s. 43 Pladsen i Nr. 5 og 6 links. Jeg · maatte gaae til Høire. Der traf jeg et Selskab,
JC, s. 47 til at spille, og at det Hele · maatte gaae til med Hexerie. Han havde vel fattet,
NB4:90 ste nok, at det efterhaanden · maatte gaae tilbage for mig, efterhaanden som
Brev 262 ligt det Indtryk, at Talen · maatte gaae ud gjennem Næseborene. Fremdeles
Not12:6.a n, at det er det Stores Lod at · maatte gaae under. / Kant: » interesseløs
Not4:24 t have gjort Erfaring for at man · maatte gaae videre. Vantro slaaer derfor over
2T43, s. 45 døvende Mathed, at Tiden · maatte gaae, saa kom det dog vel; og det blev
NB10:39 ae noget Saadant skrevet. Dertil · maatte ganske anderledes Lidelser, og jeg synke
NB25:11 atte desperere. Den Troende · maatte ganske simplement i Bøn henvende sig
EE2, s. 55 trende for den unge Pige, det · maatte ganske være i Samklang med hendes Stemning,
AE, s. 332 men som Alt er forandret, saa · maatte Geistligheden selv see, at var det engang
AE, s. 564 vilket da er det Samme som at · maatte give Afkald paa den Kjendelighed, man vinder
NB24:91 end som en redelig Mand at · maatte give Afkald paa utilladelig Vinding) beholde
NB6:92 om blev saa ulykkelig at han · maatte give Afkald paa Ægteskabets Lykke, langtfra
NB27:38 amtids Haan og Spot paa en Maade · maatte give dem Ret og sige: min Gud, min Gud,
NB12:198 aet, men dog, msklig talt, · maatte give det Udseende af, at jeg forsmaaede:
SLV, s. 175 eborg, der som han formodede · maatte give et rigt Udbytte. Han foreslog mig
SLV, s. 240 ae kunde ikke hjælpe, jeg · maatte give gode Ord, og uhyre Drikkepenge –
KK:5 rpaa). Mohler mener derfor, at · maatte give Gregorius Nanzia: Ret, naar han sigter
Brev 266 Det, som med fuld Føie · maatte give Jeronymus Ret i den Mening, at Verden
NB34:24 or at lystre, meente at man · maatte give lidt efter – og saa gik det
CT, s. 265 l rive os hen, at vi da ogsaa · maatte give os hen; naar Du er os nær i Kaldet,
Papir 394.f omvendte Vilkaar: at jeg har · maatte give Penge til for at være Forf, og
AE, s. 21 sig selv, og naar han i Mismod · maatte give sig selv Ret. Den dialektiske Uforfærdethed
EE1, s. 51 itiet, at enhver Husbonde kun · maatte give sine Tjenestefolk Lax eengang om Ugen.
KG, s. 306 uden at det jo tilsidst skal · maatte give tabt og give sig for hans Bliven –
IC, s. 100 ikkre paa, at Christus skulde · maatte give tabt, forelægge de ham det Spørgsmaal,
4T43, s. 150 det at tage Vare paa, at han · maatte give Tid, han, den Ubetydelige maatte vente.
BI Væsen), hvilket da vel især · maatte gjelde om Sophistens Forhold til disse
NB12:138 havde givet efter. Men jeg · maatte gjennemkæmpe Sagen paa langt høiere
2T43, s. 47 temme saa mægtig, at den · maatte gjennemlyde Himlene og kalde Gud frem af
DD:183.a aa retfærdig, at din Røst · maatte gjennemlyde Himmlene og kalde Gud fra sine
LP, s. 26 s nærmest efter det lyriske · maatte gjennemløbe – det episke. Vi ville
IC, s. 18 odstand – atter og atter · maatte gjentage: salig Den som ikke forarges paa
CT, s. 19 Skade paa Sundheden, at vi da · maatte gjenvinde den ved atter at lære af Lilierne
NB26:70 ogsaa med Ananias og Saphira: de · maatte gjerne have beholdt hele deres Eiendom,
Papir 478 ved hele min Stræben at · maatte gjøre aabenbart i Forhold til Biskop
NB:69 ynes besynderligt, da netop Almagt · maatte gjøre afhængig. Men hvis man vil
BI, s. 111 esluttede øieblikkelig, at · maatte gjøre Alt, hvad Socrates befalede.«
CT, s. 132 saa ene Aandens Goder, at Du · maatte gjøre Andre rige. Velsignet være
KKS, s. 101 vare, inden Kongen næsten · maatte gjøre Anstrængelser for dog at skaffe
TS, s. 82 stedetfor menneskelig talt at · maatte gjøre dem saa ulykkelige som muligt.
NB31:139 dte at forstaae om, at den · maatte gjøre dem ulykkelige. Nei, det Lavere
NB33:53 re saa majestætisk, at · maatte gjøre den Elskede ulykkelig. Uendelige
BN, s. 123 , og næsten skulde synes at · maatte gjøre den Hurtige selv lidt langsommere):
OTA, s. 352 ved sin Reenhed og Hellighed · maatte gjøre deres Hjerters Tanker aabenbare,
DS, s. 222 e kun at tjene een Herre, han · maatte gjøre det aabenbart om Alle, ogsaa Dem
DS, s. 222 e, hvor ussel man selv er, at · maatte gjøre det aabenbart, at ogsaa Det –
NB24:114 glemt, at det var mig, som · maatte gjøre det for egen Regning, at jeg maatte
BI, s. 84 re den, der mod sin Villie · maatte gjøre det gjeldende, han havde regnet
NB25:106 ngst afskaffet, og just Pascal · maatte gjøre det gjældende mod sin Tid.
BI Plato ( § 26 A.), at han enten · maatte gjøre det med sit Vidende eller mod
NB:16 t, det var ogsaa grusomt haardt at · maatte gjøre det. Og havde jeg ikke gjort det,
Brev 164 raft til at finde sig i at · maatte gjøre det. Skulde Nogen have Selvtillid,
DS, s. 249 istus vidste det selv, at han · maatte gjøre disse Mennesker, menneskelig talt,
3T43, s. 76 t til en Betingelse, snarest · maatte gjøre Dommen end forfærdeligere?
SFV, s. 16 sten uforklarligt, om det end · maatte gjøre Een tilbøielig til at søge
TS, s. 59 genhed som jeg: enten strax at · maatte gjøre efter Ordet, eller dog at maatte
F, s. 517 urokkelig til dem. Dersom jeg · maatte gjøre en Bøn, da vilde jeg bede,
NB21:153 skulde være Oppositionen man · maatte gjøre en ny Indrømmelse, som var
AE, s. 165 ved nærmere Eftersyn endog · maatte gjøre en Undskyldning for at jeg gjør
TS, s. 59 re efter Ordet, eller dog at · maatte gjøre en ydmygende Tilstaaelse. Nei,
NB12:50 d, som ere demoraliserede ved at · maatte gjøre endelige Formaal til Livets Alvor
SLV, s. 189 relskelses Smerte, men ogsaa · maatte gjøre et Angerens Tilbagetog. Om der
OTA, s. 240 al, som i sit Høieste vel · maatte gjøre et Menneske søvnløst og
IC, s. 252 fundet Veien, bede vi, at de · maatte gjøre Fremgang paa Veien, dragne til
NB30:126 de, at Daaben om muligt · maatte gjøre godt for hvad Forældrene forbrød,
EEL, s. 65 re lidt mere underholdende, · maatte gjøre godt igjen hvad jeg for Læserne
EE1, s. 270 forklarede mig, at man ikke · maatte gjøre Grimacer med Ansigtet, og til
G, s. 42 vandt Din Kjærlighed, gid Du · maatte gjøre ham ligesaa lykkelig ved at være
NB24:111 m – thi just mit Liv · maatte gjøre ham opmærksom, og jeg har ikke
F, s. 514 v. Alene denne Omstændighed · maatte gjøre ham tvivlsom, og en tvivlende
Brev 159.2 a hende: af Sorg over at · maatte gjøre hende ulykkelig blev jeg Forfatter,
Brev 159.2 rfatter, af Sorg over at · maatte gjøre hende ulykkelig har jeg som Forf.
NB:210 for mig, fordi jeg i Kraft af den · maatte gjøre hende ulykkelig og tage et Mord
EOT, s. 267 stet just saaledes, at det · maatte gjøre hendes Indtrængen umulig, hvis
SLV, s. 253 n dyb tragisk Modsigelse, at · maatte gjøre Indsatsens Form som var det om
NB5:35 man faaer dem neppe uden at · maatte gjøre mangen kummerlig Indrømmelse.
Not8:15 vilde glæde hende, og jeg da · maatte gjøre mig det til Princip aldrig at
Brev 314 ltid, jeg forstod ham; jeg · maatte gjøre mig dummere end jeg var for ikke
AE, s. 110 t begynder med Intet. Men jeg · maatte gjøre mit andet Spørgsmaal, hvorledes
NB23:197 ge absolut Myndighed, eller jeg · maatte gjøre mit Existentielle til Maximum,
AE, s. 308 e føie, for hvis Skyld man · maatte gjøre Noget, saa man ikke spekulerer
DS il Gavn – at den dog først · maatte gjøre os ædrue! / A: T: Da Apostlene
LP, s. 53 eskriver det, nødvendigviis · maatte gjøre paa næsten enhver Dreng; tilmed
EE1, s. 241 , saa fuldendt, at det alene · maatte gjøre Scribe udødelig. / Vi ville
BI, s. 158 ssivitet og passive Aktivitet · maatte gjøre sig gjeldende i Modsætning
SLV, s. 285 ttet af den Bebreidelse, hun · maatte gjøre sig selv, at hun havde givet mig
NB31:125 erfor vil Revisionen ogsaa · maatte gjøre Sphærerne klare eller klare
BOA, s. 197 a den enkelte Bestemmelse der · maatte gjøre Tjeneste som Holdningspunkt, er
NB15:52 ærre en Accommodation som jeg · maatte gjøre; nu sees jeg sjeldnere, omgaaes
NB13:88 . / Det der først og fremmest · maatte gjøres er at skaffe Pathos, med Intellectualitetens,
NB7:10 en der – og at der saa · maatte gjøres et Forsøg. Jeg ankom der.
AE, s. 249 , hvilket da igjen conseqvent · maatte gjøres i Dobbelt-Reflexionens indirecte
NB32:45 i sin Tid, da Sigtelsen der · maatte gjøres mod Lærerne var, at de vare
Papir 370 herlige Opdagelse, at der · maatte gjøres Noget for at holde Oversigten
NB18:44.a Man saae paa hinanden, at der · maatte gjøres Noget, man saae til mig. Saa
NB26:86 nne Bevægelse meente jeg · maatte gjøres som det Første. Naar saa den
SFV e ogsaa selv Øie paa, hvad der · maatte gjøres, da paa en høist beleilig
SFV, s. 40 Levebrød. / Altsaa, dette · maatte gjøres, det blev ogsaa gjort, ikke i
2T44, s. 212 glemme, at Evighedens Alvor · maatte glemme al deres Tragten og dem selv med,
NB12:143 tere. / Men, at jeg aldrig · maatte glemme at takke Gud for det ubeskrivelig
Papir 427 ak derfor; at aldrig en Lidende · maatte glemme dette, der over al Maade kan trøste
LF, s. 24 Navn!« At Du i Taushed · maatte glemme Dig selv, Dine Planer, de store,
LF, s. 24 aus for Gud! At Du i Tausheden · maatte glemme Dig selv, hvad Du selv hedder, Dit
LF, s. 24 ge!« At Du i Tausheden · maatte glemme Din Villie, Din Egensind, for i
Papir 427 ell. ingen Lidende formasteligt · maatte glemme Forskjellen der ydmyger: at Du leed,
EE:193 ar de vare glade, at de ikke · maatte glemme Gud. / De, der bleve kaldte ved
Brev 201 sjællandske Fugles Sang · maatte glæde Dig, som de fyenske mig i denne
3T44, s. 279 n. Hvad Under om den Troende · maatte glæde sig over, at den Forventedes Herlighed
DS, s. 208 saa der i det ene Tilfælde · maatte granskes dybt, i det andet Tilfælde
EE1, s. 194 hele sin Concupiscens strax · maatte gribe det. Med Hensyn til Elvira synes
LP, s. 27 saadan Stræben en Tid lang · maatte gribe ham og afgive det for ham nødvendige
OTA, s. 188 er, gid dog Sandheden engang · maatte gribe ham, saa han vil Afgjørelsen for
CT, s. 265 n griber os, o at vi da ogsaa · maatte gribe Længselen; naar den vil rive os
4T44, s. 330 Iver, o, men netop dette, at · maatte gribe sig selv eller at vorde greben i
NB19:20 ud, bedet til ham, hver Gang jeg · maatte gribe til en kostbar Adspredelse, og at
Not15:4.k hun sigtede til Døden. Jeg · maatte grusomt gjøre en Spøg dermed, og
NB9:4 stemte mig dertil, saa han snarere · maatte græde, at det ikke lykkedes mig. Men
NB5:29 lighed, at levere Slag Paaskedag, · maatte Gud da for Alt straffe. / Saaledes fluctuere
NB25:104 ne kummerlige Forestilling, som · maatte Gud dog ikke være altfor streng, thi
NB34:24 har paaviist, alene derfor · maatte Gud fordre eenlig Stand for at have Msker
NB12:192 og virkelig Grusomhed, som · maatte Gud handle lige saa med mig. / Saaledes
NB5:52 mig som en Forbrydelse, som · maatte Gud opgive mig. – Og saa lider jeg
Not11:34 d, ikke ubetinget; thi saa · maatte Gud overhovedet ikke have villet Verden;
Not10:8 i absolut Virkelighed, saa · maatte Gud selv blive Msk, og gjorde og fuldbragte
NB6:27 jeg vække Forargelse, som · maatte Gud slippe mig. / O, Sagen er, Gjenstanden
NB27:80 igjen, ifølge det N. T. · maatte Gud svare Dig: ja, min Ven, mig skal Du
NB26:6 t, vel endog i den Grad, at enten · maatte Gud umiddelbart gribe ind, eller der maatte
NB36:23 ve Martyrer.« / / Hertil · maatte Gud vel svare: » lad Du mig om det.«
CT, s. 71 og Fuglen, derfor er det som · maatte Gud, hvis han skulde tale om dem, sige
PS, s. 290 enne Efterretning Discipelen? · Maatte Guden ikke snarere smile af ham, at han
IC medens hiin Enkelte, den Troende, · maatte gyse hver Gang han betænkte, og dog
NB27:17 e Livsfare, er hvad ethvert Msk. · maatte gyse tilbage for som for hvad der er rædsommere
OTA, s. 226 dste, i hvilket man tilsidst · maatte haabe at enes med ham. / Talen antager
OTA, s. 226 dste, i hvilket man tilsidst · maatte haabe at enes med ham. Man kan stride med
KG, s. 115 en Verden, der for hans Skyld · maatte hade dem, at jage dem som vildfarende Faar
CT, s. 193 d sine Fædres Tro, saa han · maatte hade Fader og Moder. Thi dette er jo Meningen
NB24:46 fremmed for alle Msker, de · maatte hade mig ( ak, og dette er det ogsaa Χstd.
BOA, s. 180 A. indrømmer Præmissen · maatte han ( hvis han ikke ligefrem vil give Øvrighedens
NB27:19 saa det er som vilde eller · maatte han aldeles forstyrre Andre, disse elskværdige
NB28:56 ville gjøre den. Derfor · maatte han aldrig angribes; derfor burde jeg finde
Papir 215 og hvis han ikke kunde det, · maatte han aldrig komme mere tilbage. Ridderen
NB14:17 langtfra, at det er ham som · maatte han angre just det i afgjørende Forstand
BI atte komme til at lide derfor, saa · maatte han antages at gjøre det uden at være
BA, note rg ikke havde forstaaet ham, saa · maatte han atter være stjernegal. Og dette
SFV, s. 35 else betragte den religieuse, · maatte han betragte denne som et Frafald, et Affald.
SLV, s. 420 Slags æsthetisk Helt, saa · maatte han blive det i det Dæmoniske ( hen
JC, s. 47 er ikke var meget hurtig, saa · maatte han blive et Offer for sin Lærdom. /
Papir 388 ngere blev ved Corsaren · maatte han blive farlig, da han blev Gjenstand
NB7:59 turde tænke paa ham, som · maatte han blive leed og kjed af at høre paa
EE1, s. 127 n Juan, men for at blive det · maatte han blive sig klar over sit Forhold til
LP, s. 52 / » En sjelden Kunstner · maatte han blive, eller et sølle Skrog, en
LP, s. 54 sølle Skrog« · maatte han blive, fordi han var det. Udtrykket
LF, s. 34 nge, længe, længe siden · maatte han da – at jeg skal tage mig selv
NB11:16 t Tanke af Idee i hans Blad, saa · maatte han da først og fremmest have sigtet
Papir 396 m til at græde. Snarere · maatte han da lee, eller hvis han ikke vil det,
Papir 52:2 ølge hans Forudvidenhed · maatte han da ogsaa vide, at Mennesket vilde forandre
SLV, s. 74 istvivlede. Fanges og tvinges · maatte han da ved en Magt, der var svagere end
PS, s. 224 maa han jo kunne det. Først · maatte han da vel ville det. Men sæt nu, han
NB16:99 Folks Bestialitet o: s: v: · maatte han daglig udholde – for at sætte
BOA, s. 136 aldrig seirede i Verden, saa · maatte han dertil svare: det er værst for Menneskene
JC, s. 52 det Lidet, han havde hørt, · maatte han dog tilstaae, at det var Intet, og
SD, s. 180 derover, at det er ham, som · maatte han dog uendelig langt hellere have holdt
EE1, s. 179 for at den skulde have det, · maatte han elske hende, men det gjør han jo
AE, s. 78 sheds Løfte: hvad saa? Saa · maatte han enten antage, at Discipelen var visere
TS, s. 51 i Anfægtelsens Qvaler · maatte han erhverve sit Livs Forstaaelse, og saa
IC, s. 201 vare paa dette Spørgsmaal, · maatte han et Øieblik, usandt, lade som var
NB:15 Drengen ikke vidste hvem jeg var, · maatte han faae en Forestilling om, at jeg var
JC, s. 22 r han ahnede en Labyrinth, der · maatte han finde Veien. Begyndte han derpaa, da
NB21:135 sig, kunde forstaae dette, · maatte han flye Χstd. som den største
TTL, s. 396 stakkels bedragne Mand! hvor · maatte han forbittres mod Den, som ledte ham ind
NB30:56 blev decoreret med Hale, og · maatte han fordre, at denne Hale stod saaledes
G, s. 16 vilde han ikke være; thi da · maatte han forlade hende, derfor holdt han, som
BOA, s. 151 lig Indvielse fra Dag til Dag · maatte han fornye sig selv i sin Oprindelighed
PS, s. 220 aae sig selv, og i Kraft deraf · maatte han forstaae sit Forhold til den Enkelte,
CT, s. 194 kun den Herre Jesum. Troende · maatte han forstaae, at dette Guds udvalgte Folk,
NB27:19 a store Afgjørelser, som · maatte han forstyrre dem deres Lykke og Fred.
FB, s. 206 irkelig vilde tale med Isaak, · maatte han forvandle sin Tilstand til en Anfægtelse;
G, s. 22 en for virkelig at elske hende, · maatte han først klares ud af den digteriske
OTA, s. 366 at Gud er Kjærlighed, da · maatte han først ubetinget være reen og
JC, s. 54 Svar paa hiint Spørgsmaal · maatte han gaae en anden Vei. Han maatte see at
NB30:72.a at slaae af. / / / thi ellers · maatte han ganske anderledes have taget Sigte
NB17:28 nu slet ikke, at conseqvent · maatte han give Sagen den Vending: at alt Det,
FB, note af ham altid hævdede Taushed · maatte han gjennemføre i sit sidste Øieblik,
OIC, s. 213 ed. Hvis der var Kraft i ham, · maatte han gjøre Eet af To: enten afgjort erklære
JJ:11 erte. For at gjøre det rigtigt, · maatte han gjøre hele sin Elskov til et Bedrag
NB25:68 ar sat af.« / Dette · maatte han gjøre, eller hans Forkyndelse maatte
SLV, s. 420 lde han altsaa være Helt, · maatte han handle i Kraft af denne Betragtning:
AE, s. 130 rdærvede ham Alt, saaledes · maatte han have en Nisse, der drev sit Spil med
NB15:110 æret af den Mening, saa · maatte han have sagt til sine Disciple: venter
FB, s. 206 unde han overhovedet tale, da · maatte han have talt for længe siden, og Svagheden
EE1, s. 253 nget Faderen Tilladelse, saa · maatte han have vidst at indtage Pigen i den Grad,
AE, s. 237 kunde komme ham til Gode, da · maatte han i føie Tid blive et sjeldent godt
BOA, s. 138 nger som Tjenende; forsaavidt · maatte han i vor Tid disponere eminent over hvad
NB32:68 Den der havde oplevet Sligt · maatte han ikke sige: mit Liv er væsentligen
SLV, s. 420 ve Offre. Men fremfor Alt · maatte han ikke være, som han i Experimentet
IC, s. 184 sig; fortier han ikke Noget, · maatte han ikke, for at være Sandheden, lige
TSA, s. 69 Mord paa deres Samvittighed; · maatte Han ikke, som den Kjerlige, paa enhver
JJ:120 Men see det kan han ikke, da · maatte han indvie hende i hele sin sørgelige
EE1, s. 306 værelsens Øieblik, saa · maatte han jo altid ønske at være i Afstand
BI, s. 87 nde Maadeligheds Tvangsskole, · maatte han jo blive temmelig slugen paa Nydelse.
Oi8, s. 353 randres kan han dog ikke, saa · maatte han jo blive til noget Andet end Kjerlighed«:
AE, s. 59 e ( hvilket ogsaa siges), saa · maatte han jo forlængst have indseet, at Speculationen
EE1, s. 182 r at han skulde være det, · maatte han jo fra Begyndelsen af være bleven
F, s. 494 lde dette være det Rette, da · maatte han jo først omdannes til at opbygges.
BI, s. 225 nde, ikke speculativt, thi da · maatte han jo have gaaet videre, men practisk
NB6:47 have begyndt paa Sligt; thi ell. · maatte han jo have vidst paa sine Fingre, at her
BOA, s. 228 var det skeet med Bevidsthed · maatte han jo høitideligen tilbagekalde sit
OTA, s. 330 e sig i denne Verden; ellers · maatte han jo indsee, at baade Dommen og Saligheden
EE2, s. 307 r af hans Stykker, thi ellers · maatte han jo indsee, at enhver Ægtemand snart
NB11:224 n forfølges – det · maatte han jo snarere lee af, ell. benegte, og
2T43, s. 35 videre end til at seire, saa · maatte han jo tabe Seiren? Skulde det være
NB2:190 e forud, hvad der kunde hænde · maatte han jo være » gal«. –
PCS, s. 137 e ind paa Scenen? Militairisk · maatte han komme ind i Spidsen for Soldaterne,
OTA, s. 179 det var ham om Hjertet, som · maatte han kunne overbevise hele Verden derom.
OTA, s. 367 uden Skyld, og netop derfor · maatte han lide den overmenneskelige Lidelse,
NB24:157 e tvinge ham til. Og dette · maatte han lide for ikke at komme til at tjene
Oi3, s. 196 aa holde sig saa gravitetisk: · maatte han meget hellere ligefrem svingle en Smule;
TS, s. 51 e sit Livs Forstaaelse, og saa · maatte han møisommeligen Dag efter Dag arbeide
BI, s. 218 e Guder, Staten antog. Dertil · maatte han nemlig, socratisk rigtigt, svare: hvorledes
NB2:42 nde Verdens Bifald og Kjerlighed, · maatte han netop omvendt see at blive lidt slyngelagtig.
NB18:55.a le gjøre det – ellers · maatte han nødvendigviis tale anderledes. /
FB, s. 168 ar til Medhustrue; men derfor · maatte han ogsaa jage hende bort. Han faaer Isaak
NB24:47 / Og naar M. vilde see ret, · maatte han ogsaa see, at det er Forsvaret for
Brev 272 orm med Virkeligheden, saa · maatte han opdage en ganske ny Art Drama, en Monstrositet,
2T43, s. 46 ele Dine Forestillinger, da · maatte han ophøre at være den almægtige
LA, s. 55 idet. Og ved denne Forandring · maatte han psychologisk-consequent blive satirisk.
NB14:46 en o: s: v: I en saadan Tilstand · maatte han raabe til Gud: giv Tid, giv Tid. /
Papir 454 r ikke ind i denne Verden, · maatte han raade saa skrækker han Mskene bort
NB30:15 e: saaledes er han lagt an; · maatte han raade sig selv det blev den yppigste,
JC, s. 21 rotik for dyb; det var ham som · maatte han rødme, hvis han talte derom, han
NB32:102 e Foredrag uden ad – · maatte han saa ikke svare: nei, nei, nei, jeg
NB24:157 rbilledet. / Men hvorledes · maatte han saa leve? Først i Armod og Ringhed,
DS, s. 217 jendeligt i Verden, og derfor · maatte han saaledes frem, om jeg saa tør sige,
3T43 ber, faae Tid til lang Tale, saa · maatte han selv staae stille! Hvorledes skulde
IC, s. 201 » kan mit Liv« · maatte han sige » ikke aabne Dine Øine
OTA, s. 135 te han tale med sig selv, som · maatte han sige hvad der ligger skjult i Sjelens
Papir 323:4 nker blot momentviis, ellers · maatte han sige: nei holdt, lad os først faae
Papir 525 eres ikke af Millioner som · maatte han slaae af, fordi vi i millionsviis ikke
NB4:56 at uden Mad og Drikke · maatte han sulte ihjel. Han kan gjerne sige
NB31:30 Qvaler offres paa Dig: saa · maatte han svare: dersom dette paa nogen Maade
NB26:22 anføre nogle Grunde, saa · maatte han svare: nei, jeg skal vel vogte mig,
OTA, s. 135 i Stilheden er Gribende!) som · maatte han tale med sig selv, som maatte han sige
Papir 1:1 r gl i Skole i Eisenach, her · maatte han tigge men blev optaget af Conrad Cottas
NB25:49 er for et Stakkels Msk. som · maatte han udaande i denne Ophøiethed –
NB33:25 d vil være elsket – saa · maatte han vel blive angest og bange. Som det
DS, s. 149 deler ham noget Sandt! Snarere · maatte han vel blive vred over det Modsatte. Siig
SLV, s. 377 re en Modsigelse, thi saa · maatte han vel ligesom Digteren altsaa ved et
JC Sætning; thi af hiin Sætning · maatte han vel lære, hvad han havde at gjøre,
EE2, s. 24 holde denne Rædsel! Og dog · maatte han vel nærmest, om jeg saa tør sige,
Papir 461 ndelig blev paaskjønnet, saa · maatte han vel selv passe paa og see, at da ikke
NB28:78 Efterfølgelse«) saa · maatte han vel sige: Veien er stundom trang stundom
JC, s. 38 e ikke var meget langsom, saa · maatte han vel svare: det skal Du have Tak for,
NB8:47 ine tynde Been og Dine Buxer) saa · maatte han vel svare: just dette. / Men Scribe,
TTL, s. 421 vikle den hos de Elskende, da · maatte han vel tale anderledes; han maatte vel
NB31:142 jeg skal« saaledes · maatte han vel tænkes talende » jeg
3T44 lvor kunde spørge saaledes, da · maatte han vel være saa ung, at han slet ikke
OTA, s. 221 ulde det blive virkeligt, da · maatte han ville det Gode i Sandhed. I Forhold
OTA, s. 221 de et Menneske ville Eet, da · maatte han ville det Gode, saa var det muligt,
OTA, s. 221 Handlende eller en Lidende, · maatte han ville gjøre Alt for det Gode, eller
JJ:261 kke kan gjennemtrænge, thi saa · maatte han være alvidende. / Forbindelsesleddet
Not13:51 han ikke vide det, thi da · maatte han være alvidende. Derfor kan intet
IC, s. 70 neskelig Deeltagelse. Men dog · maatte han være den anseete Mand, ikke uden
IC, s. 164 sig uden gjennem et Valg, saa · maatte han være et Enkelt, enten den Ophøiede
CT, s. 133 n for at gjøre Andre rige, · maatte han være fattig. Han blev fattig, ikke
NB7:48 de sig til Gud kan intet Msk, saa · maatte han være mere end Msk. Altsaa maa der
NB22:91.a r selv vilde være Disciple, · maatte han være saa streng. / b thi her kan
2T44, s. 190 en netop for Dødens Skyld · maatte han ønske at have bevaret og at bevare
DS, s. 222 Lurvethed og Usselhed! Og det · maatte Han, der kun tjente een Herre, hvis han
NB14:106 klemmer saa stærkt paa ham, · maatte han, for at holde sig ved sig selv mod
EE2, s. 258 thetiker ikke var Egoist, saa · maatte han, under den Forudsætning, at enhver
KG, s. 165 bede, at Den, vi elske, altid · maatte handle og være saaledes, at vi ganske
NB7:103 den Eneste, han, som netop · maatte handle, fordi det Onde havde angrebet saa
NB20:12 rnalerne) at jeg syntes jeg · maatte handle. / Jeg skrev da til Luno om at begynde
NB18:44 ge Forhold saa bagvendte, at der · maatte handles – og saa havde de at understøtte
SLV, s. 110 e sig til denne Overveielse, · maatte hans Haar jo blive graat i een Nat, han
EE1, s. 139 om et indholdsløst Intet, · maatte hans Mening vel være denne, at Begrebets
AE, s. 151 rgelige Nødvendighed at · maatte haste ligesom Loths Hustru: selv det bedste
NB7:11 eddelelse, jeg dog for Alvor · maatte have afgjort, og dertil maatte jeg i Spændingen.
KG, s. 365 Man skulde nu troe, at Dette · maatte have afskrækket ham fra at tale om den
EE:7 nhed, men jeg synes, at jeg · maatte have alle Piger for af al deres Skjønhed
BB:24 iten, der har forekommet mig at · maatte have Betydning med Hensyn til Don Juan
TS, s. 85 Mennesker allerede uendeligt · maatte have beundret – han kunde have sagt
IC, s. 173 Verden. Man skulde troe, han · maatte have bevæget Alle, men han bevægede
IC se Tegn og Under, som, skeete der, · maatte have bragt selv et Sodoma og Gomorrha til
NB19:48 kyld en himmelraabende Synd, der · maatte have de rædsomste Følger, og jeg
Not11:2 r Tydelighed og Simpelhed; Andre · maatte have den Glæde, at gjøre det simple
NB27:16 ere bestemte mig, at jeg da · maatte have den Trøst at have været dette
NB10:161 siges at have nogen Tanke, · maatte have den: at nivellere, at svække de
SLV, s. 193 Verden, men at dog min Sjel · maatte have eet Tilholdssted, hvor Glæden er
EE2, s. 62 mme Øieblik ønske, at I · maatte have en Evighed for Eder og at dette Nu
NB14:143 ralel af Lavater: at som Paulus · maatte have en Pæl i Kjødet, saa Maria et
NB24:78 have, eller ulykkelig nok til at · maatte have en skjult Inderlighed. Men Intet er
SFV, s. 46 de religieuse Problemer. Jeg · maatte have en til den Art Forfatter-Virksomhed
NB26:7 men i ganske ny Stiil. Han · maatte have et umiddelbart Forhold til Χstus,
NB16:75 Kortsynede, hvem Livet selv · maatte have fat i for at gjøre opmærksom
AE, note er han ikke veed Noget. Socrates · maatte have forandret sig betydeligt, hvis han
DBD, s. 132 den frygteligste Maalestok at · maatte have forbittret en Olding hans sidste Leveaar
PS, s. 239 rag, fordi den enten først · maatte have foretaget en Forandring med den Lærende
TSA, s. 64 g synes, at Han af Kjerlighed · maatte have forhindret dem deri. Dog er det nu
Brev 159.6 idste Ord, med mindre Du selv · maatte have forlangt det før. / Grusom var
Brev 159.7 idste Ord, med mindre Du selv · maatte have forlangt det før. men redeligt
TAF, s. 292 ale, at den kun til det Gode · maatte have foruroliget Dig, at Du ved Alteret
NB27:88 Udkommet, da jeg i saa Fald · maatte have følt Ueensartetheden stærkere
LA, s. 44 ikke netop Tidsalderens Ideer · maatte have gjort Claudine tydeligere over sit
JC, s. 21 n, i hvilken han havde Tanken, · maatte have glemt Noget. / Hvad andre Børn
SLV, s. 107 alde paa Græsset, og ikke · maatte have Glæde af at see Blomstret vederqvæget
JC, s. 50 den, der vilde befale, at jeg · maatte have Glæden af at adlyde, føler jeg
KG, s. 113 synes at hade den Elskede, at · maatte have Had som det sidste og eneste Udtryk
NB4:117 hvad det beder om), at det · maatte have Held til at afvinde ham Smilet, ved
EE2, s. 272 at ønske dem, at de · maatte have Høimodighed nok til at betragte
Papir 463 nere Tilfælde, hvilket netop · maatte have kunnet hjælpe den Høiærv.,
Brev 316 ogen ulæst bort igjen, at De · maatte have ligesaa let ved at forstaae andre,
G, s. 43 durablere Art, netop fordi man · maatte have lært at lade sig paa mange Maader
EE2, s. 109 det Gyldighed. Elskoven selv · maatte have mange Grændser, men enhver Grændse
NB9:39 gjerne legemlige Kræfter, jeg · maatte have mere legemlig Sundhed og langt mindre
JC, s. 45 dage den, maatte have Talent, · maatte have Myndighed. / b. Hvorledes den Enkelte,
NB22:15 te og sidste Gang, at Du da · maatte have Noget at erindre. / Men hvo seer saaledes.
BI, s. 315 ghed, skulde man troe, at den · maatte have noget Godt at sætte istedetfor
JC, s. 18 er ikke kjendte ham nøiere, · maatte have noget Paafaldende, saaledes var det
Papir 50 dog saaledes,at Jødechristnene · maatte have nogle Forrettigheder. Saaledes stod
FV, s. 24 e gaae ind derpaa, om jeg selv · maatte have opgivet det at være Christen, hvad
SLV, s. 218 de Salige for Den, som ikke · maatte have Plads mellem Mennesker. / Hvad er
NB24:113 akker, han vilde, hvis han · maatte have raadet, hjulpet min Sag lige saa godt,
SLV, s. 326 Egoist, jeg vilde, at Ingen · maatte have Ret imod mig. Alt dette er forstyrret,
EE2, s. 328 te have Uret eller Gud altid · maatte have Ret, da fulgte dette bag efter; og
OTA, s. 364 ldige, naar blot den Elskede · maatte have Ret. Hvad betyder dette? Det betyder,
Not6:8 t netop fra dette Standpunkt · maatte have saare Meget at bebreide sig. –
JC, s. 52 jo i Selskab med Mænd, der · maatte have seet det Samme. / Vel var det ikke
NB7:9 ne døe, fordi jeg først · maatte have seet, hvorledes det hang sammen med
Brev 304.1 ver Dag ventede at blive syg) · maatte have sendt Dem Afbud idag – og saa
Brev 304.2 ver Dag ventede at blive syg) · maatte have sendt Dem Afbud idag hvad jeg meget
Brev 304.3 saa jeg ventede at blive syg) · maatte have sendt Dem Afbud igaar, hvad jeg meget
CT, s. 217 or at indøve denne, at man · maatte have sit Liv i den ( hvilket koster lang
Papir 391 aer jeg idetmindste, hvorfor Du · maatte have Snapsen » først«,
HH:8 Huus, hos hvem han dog snarest · maatte have søgt Trøst. Vi læse: han
JC, s. 45 tte den, maatte opdage den, · maatte have Talent, maatte have Myndighed. /
CT, s. 221 sandt i ham, hvad han sagde, · maatte have talet ham til Beroligelse. Var der
NB5:9 Tillid, og til hvem man ubetinget · maatte have Tillid. En Dag kommer han til mig,
NB10:29 paavirket, som jeg er, dog · maatte have trukket mig tilbage og søgt Omgang
EE1, s. 149 falde paa, at det Folk, der · maatte have udviklet det dybe Tragiske, var det
SLV, s. 227 jeg havde forstaaet, at hun · maatte have uhyre Fordringer til Livet. Men en
EE2, s. 328 g anderledes end at Du altid · maatte have Uret eller Gud altid maatte have Ret,
EE2, s. 329 eske, Du ønskede altid at · maatte have Uret mod ham, ak men han blev Dig
EE2, s. 327 ig, Du vilde ønske, at Du · maatte have Uret, Du vilde søge, om Du ikke
EE2, s. 328 ieste Ønske, at Du altid · maatte have Uret, kom Du til den Erkjendelse,
EE2, s. 328 e og Glæde i, at Du altid · maatte have Uret. Det var ikke fra Tankens Besværlighed,
EE2, s. 328 et Ønske, at Du bestandig · maatte have Uret. Saaledes ogsaa i Dit Forhold
BI, s. 112 ighed kom, da man saa snarere · maatte have ventet, at Socrates' Omgang vilde
IC, s. 106 de paa Beviserne, der dog vel · maatte have virket stærkest den Gang de skeete,
JC phie. Hvorledes da den Philosophie · maatte have været beskaffen, der kunde gjøre
BI deels ogsaa i Xenophon selv, der · maatte have været en daarlig Karl, om der ikke
SLV, s. 436 og for hende, hvorledes han · maatte have været forat knuse hende ( om han
NB30:49 brædt, hvad naturligviis · maatte have været holdt skjult. See det havde
3T44, s. 257 hvorledes vel den Mands Lod · maatte have været, der kunde give Livet paa
BI, s. 79 lgen, alt dette var det, man · maatte have ønsket, at Xenophon havde ladet
IC, s. 125 dentlig Sikkerhed et Menneske · maatte have, for at turde udsætte sig for den
NB25:84 det Faktum mod M., som jeg · maatte have, hvis jeg skulde angribe. At hele
EE2, s. 91 igt » Hvorfor« · maatte have; men dette var netop det Æsthetiske
Papir 306 hedens uforandrede Ord dog · maatte havne i et eller andet Hjerte. Han er ikke
EE2, s. 115 ingen Grændse, hvorom det · maatte hedde: hertil og ikke videre; hun maatte
4T44, s. 333 re skeet, at det endeligen · maatte hedde: omsider! Men naar man ængstes,
AE, s. 216 Fader. Efter al Sandsynlighed · maatte hele den øvrige Familie være uddød,
NB31:116 mtid – paa den Maade · maatte hellere Eeden være borte. / At ville
NB10:28 Maskerader. / Saa synes jeg man · maatte hellere være Udraaber paa Dyrehaug
Papir 401:2 rfor var den saa stor, derfor · maatte Helvedsstraffene være evige. Det fandt
NB32:42 en evig Salighed – men at · maatte henstille det med Barnet til dets Tid kommer
NB6:76 des. Det maatte nu sees, det · maatte henstilles ganske til ham, hvorledes han
EE2, s. 71 ter sig af den Grund, snarere · maatte henvises til hvilken som helst anden Skole
NB24:134 udvalgte Redskab.« · Maatte her ikke et stakkels Msk. sukke: o, min
NB11:29 ager ham særdeles. Forstanden · maatte her sige: ja, det er nu godt nok, men saa
NB26:6 umiddelbart gribe ind, eller der · maatte Heroer til for at kæmpe mod. Det Første
NB24:125 rihed. Jeg glemmer, at det · maatte hidse Nielsen, som hader Mynster. I samme
EE2, s. 254 skeet igaar. Det var mig, som · maatte Himmel og Jord falde sammen, hvis jeg ikke
Brev 279 Knæk i Lænden, at Du · maatte hinke til den ene Side, og nu af Mangel
AeV, s. 82 endog Omstændigheder, der · maatte hjælpe den Lidende til at holde igjen;
NB28:36 gen ikke, jeg meente, at 48 · maatte hjælpe det Bestaaende til at faae Øine
CT, s. 180 p – og ikke, for at Han · maatte hjælpe Dig til at glemme dem, men for
NB11:106 et Par – og saa dog · maatte hjælpe efter med en lille Smule Usandhed
SLV, s. 338 ende Stilhed lærer Een at · maatte hjælpe sig i Kraft af Aand; Bedrift,
4T44, s. 291 behøve Lidet, saa dog at · maatte hjælpe sig med Lidet, selv han vil ikke
4T43, s. 135 ne Forklaring meente han, at · maatte hjælpe sig, om han end tilstod, at den
AE, s. 226 den fordi han indsaae, at det · maatte hjælpe til at fjerne den Lærende,
NB24:54 just det at have en Frelser · maatte hjælpe, medens jeg tidligere har forstaaet
4T44, s. 380 mmer Forskjellen, thi Barnet · maatte hjælpes saaledes, at der føiedes
CT, s. 265 be dens beleilige Øieblik, · maatte holde den fast, hellige den i stille Timer,
2T43, s. 41 ro og vor Tillid, at vi dog · maatte holde Dig fast; og synes det stundom, at
NB6:16 de ikke fordi jeg bestandigt · maatte holde en mulig Polemik aaben mod H. Endelig
KG, s. 307 orventning var hvad der meest · maatte holde et Menneske vaagent, og dog er Forventning,
NB21:88 , hvorledes har jeg nu ikke · maatte holde her, at jeg var blot subjektiv, ikke
CT, s. 268 mig løs fra hvad der endnu · maatte holde mig tilbage. Og jeg vil ved hellige
F, s. 481 i Strandstræde.« Jeg · maatte holde mig ved en Stol, thi i samme Øieblik
NB24:128 or at virke til, at jeg da · maatte holde op som Forfatter. / / Saaledes lod
CT, s. 265 r i Kaldet, at vi da ogsaa · maatte holde os nær til Dig i Paakaldelse;
DBD, note g, kun at det er glemt, at jeg · maatte holde Stødet ud: saa jeg vel holder
NB7:7 am ind i mit Guds-Forhold. Jeg har · maatte holde ud for Gud at gjennemgaae Alt. /
NB7:9 saa stor, men dog for Gud at · maatte holde ud i al den Tid ene i Selskab med
NB12:191 amle Historie. Saa har jeg · maatte holde ud i Uvisheden, og har nu faaet god
EE1, s. 38 experimenterende Iver, da jeg · maatte holde ud med hende, eller der kom et Tidsmoment,
SLV, s. 368 dens Trøstegrunde, at jeg · maatte holde ud og ikke ende Ordets Herlighed
NB29:96 t jordiske Store som han naaede, · maatte holde ud paa den underfundigste Maade at
CT, s. 307 lv i Prøvelsens Øieblik · maatte holde ved os, det er, vi vide det vel,
NB14:34.b t alene til mig – at jeg · maatte holdes i Stræben. / S. K. / cfr 55 i
Papir 301 hedde: Livet paa Prøve. Det · maatte holdes meget phantastisk. Her kunde deels
NB2:143 e den første Deel af Artiklen · maatte holdes pathetisk ( » Vor Tid er
SFV, note ieblik svævede over mig, · maatte holdes vaagen, lydhør, lydig. /
NB33:37.a Andre, saa akurat, at Hjertet · maatte hoppe i enhver Fabrik-Entrepreneur ved
BI, s. 258 ser, Frihedens Folk, saaledes · maatte hos Grækerne i deres sorgløse Intelligentsverden
BI, s. 258 ages forfængelig, saaledes · maatte hos Grækerne, det Folk man vel i verdslig
Not1:6 39. / I den evangeliske K. · maatte Hovedlæren om Modsætningen mellem
EE1, s. 329 nke mig et Ideal af en Pige, · maatte hun altid staae alene i Verden og derved
SLV, s. 230 es til hende selv og fra mig · maatte hun for ingen Priis eie en authentisk Fortolkning,
SLV, s. 188 mærksomhed. Langt hellere · maatte hun have været virkelig forlovet eller
SLV, s. 403 men for at elske · maatte hun jo ogsaa have Resignationen, at det
SLV, s. 354 hvis det skulde blive Alvor, · maatte hun kunne forstaae min Berettigelse. Saasnart
EE1, s. 423 ion. Til alskens Gjækkeri · maatte hun netop egne sig. Min gode Diana har
NB22:146.c det, betydende hende, at mig · maatte hun opgive, men forresten var hun mig kjer,
Not15:13 til høieste Priis, saa · maatte hun passe paa, at stride ved Hjælp af
EE1, s. 235 r hun kommen her, endnu idag · maatte hun være kommen til Byen, og jeg vidste
NB12:138 e med mig selv. Og saa ung · maatte hun være, at atter hendes Ungdom maatte
NB12:138 ride med mig selv. Saa ung · maatte hun være, at Faderen, næsten betragtende
NB12:138 ider ved Svaghed. Og yndig · maatte hun være, for desto mere at kunne røre
KG, s. 320 e opgivet Barmhjertighed, saa · maatte Hundene til at være barmhjertige. –
NB30:113 et for Alvor løs paa at · maatte hungre, tørste, lide alt muligt Ondt,
OTA, s. 291 dem, og Noget han endeligen · maatte huske paa at gjøre for dem. Skulde man
SLV, s. 62 ivt tilstede hos Qvinden, saa · maatte Hustruen og kun Hustruen vække Udødelighedens
BI, s. 80 jo dybere og nødvendigere · maatte hver enkelt Yttring gravitere mod den ironiske
NB17:26 hed har dette Martyrium, at · maatte hver evige Dag løfte det samme, et heelt
EE2, s. 322 nne Slægt havde forbrudt, · maatte hvert enkelt Led af Slægten bøde
NB16:39 el gaae af uden videre, saa · maatte hvert Msk. leve i den absoluteste Isolation,
Papir 305:3 abningers Grav. En Skyld · maatte hvile paa hele Familien, en Guds Straf
EE1, s. 269 t. Da mærkede jeg, at det · maatte hænge anderledes sammen, jeg følte,
NB11:205 id ved Forlovelsen, da jeg · maatte hæve den, hvilket oprørte min Stolthed.
Not9:1 Det er Nødv: af at · maatte hæve sig over Forjættelsernes historiske
Papir 474 v for Menighedens Forsamling at · maatte høit oplæse hvad der findes om Jesu
SLV, s. 217 Kunstner, der i egen Person · maatte høre Beundringen? Hvorfor skal jeg fylde
EE1, s. 408 te fra mig, nødvendigviis · maatte høre det, og misforstaae det. Herpaa
PS, s. 241 t, og ved min Blussel over at · maatte høre det. Saa er det maaskee slet ikke
BB:49 iisningen herom ved idelig at · maatte høre Klage over Phantasterie) –
4T44, s. 330 n for sin Iver end ikke at · maatte høste Menneskers Utaknemlighed, men
Brev 1 overlade samme til Hr Bang. Vi · maatte i al den Tid, han ei kunde gaae, indfinde
TS, s. 105 t, saa ofte, saa bittert; jeg · maatte i bittre Erfaringer lære Menneskene
OTA, s. 417 atte lære for det Mindre, · maatte i den Kamp for en Overbeviisning, der kan
NB10:131 ndagt, at vi alle, hver især · maatte i denne Time fornemme Din Nærværelse,
Brev 253 mig. Jeg tykkedes, at det Hele · maatte i det Mindste være 50 Rbd. Idet De gav
NB32:126 er vissere. At jeg msklig talt · maatte i dybeste Grund blive ulykkelig, for at
NB10:3 ihjel for Sandheden) ell. og · maatte i en Anmærkning i selve Forordet bemærkes,
NB34:39 melige. Dette vil sige, man · maatte i en dybere Forstand siges at savne Kjendet
Papir 477 at see, at en virkelig Alvorlig · maatte i en saadan Tid collidere paa Liv og Død.
FF:58 n kunde end ikke komme af den; men · maatte i en Times Tid sidde paa den, under de
BI, s. 236 Plato for riig dertil. Plato · maatte i ethvert Øieblik, hvor han følte,
NB6:76 re saaledes med R. N., jeg · maatte i Frygt og Bæven lade Gud dømme ham
IC, s. 141 n lider for dem dette Liv, at · maatte i guddommelig Kjerlighed og Medlidenhed
NB27:55 med min Naade« Replikken · maatte i saa Fald vel snarere lyde: vær forvisset
KG, s. 263 sig, at de maatte ligne ham, · maatte i Sandhed vorde hans Egne: søgte han
IC, s. 160 hellige Maaltid, at denne Dag · maatte i Sandhed være velsignet for Dig, give
BI, s. 241 maa Du døe. Socrates' Liv · maatte i sin fuldkomne Isolation vise sig aldeles
SFV, s. 49 eller i den Forlegenhed, at · maatte i største Hast anskaffe sig en splinterny
AE, s. 303 kun tænkende), ɔ: han · maatte i Virkelighedens Forstand kunne tænke
TS, s. 51 dybe Fordærvelses Side; han · maatte idelig og idelig forvisse sig om, at han
NB27:72 aaskee ikke tvinge sig, han · maatte idetmindste en passant lade indflyde et
OTA, s. 406 forskaffer Saligheden, og da · maatte igjen Saligheden kunne begribes, siden
3T44, s. 277 a Begyndelsen, og Disciplene · maatte igjen vidne med ham, at dette Vidnesbyrd
GU, s. 338 dt dog kun en Kilde, hvorledes · maatte ikke Den tale, der fandt Gud! og dog maatte
EE:163 vde dem borte, hvor lykkelig · maatte ikke en Hypochondrist af mit Omfang være;
BOA, s. 237 egemlig karsk eller ikke. Hvo · maatte ikke fortvivle, hvis det ogsaa gjaldt om
NB26:70 men hvad de ikke maatte, var, de · maatte ikke give en Deel deraf under Skin af at
NB7:6 ttes i Circulation. Altsaa dette · maatte ikke gjøres. Saa skriver jeg et lille
Papir 451 et Træ og sagde, at de · maatte ikke glemme at slaae Knude paa Traaden,
Not15:15 d, min Frelse. Ak, men jeg · maatte ikke komme i Havn, jeg skulde bruges paa
EE1, s. 236 e Følelser bryde frem, de · maatte ikke kunne forfeile deres Virkning paa
Not6:13 er den ligesaa, der forstod dem, · maatte ikke ogsaa han forbrænde? Og dette er
Papir 24:2 Lys, at forske videre. / 1) Man · maatte ikke sammenblande Tegnene med Skriverne
2T44, s. 199 der hengav sig, han har Ret! · Maatte ikke Taalmodigheden selv oprøres derover!
SLV, s. 31 , ikke blot samtales, men der · maatte ikke tales uden in vino, og ingen Sandhed
3T44, s. 264 Sandhed var bekymret, og hvo · maatte ikke, hvis han for Alvor vilde betænke
SLV, s. 40 hyre Udsondrings-Act i sig at · maatte indeholde en Dialektik af Grunde, man ikke
Not9:1 ttelsen. – Opfyldelsen · maatte indeholde meget Mere end Forjættelsen
OTA, s. 123 t Adskilte, at den i sin Sorg · maatte indhente det Forsømte, at den i sin
OTA, s. 250 Adskilte, at den i sin Sorg · maatte indhente det Forsømte, at den i sin
2T44, s. 185 et sidste Øieblik, at han · maatte indhente Noget af hvad der var forsømt,
BB:2 Efter alle Prøver at slutte · maatte Indholdet stemme overeens med Formen, denne
NB24:113 det Numeriske, jeg tillige · maatte indirecte faae det gjort aabenbart, hvori
NB31:54 lde det ud, mere og mere at · maatte indlade mig med Gud. / Saa blev Resultatet,
BI, s. 263 aae saa langt tilbage, at man · maatte indlade sig med Brucker eller en Tychsens
AE, s. 282 e, da den jo ogsaa i saa Fald · maatte indlade sig med en anden Art Dialektik,
NB29:105 hos andre Msk. men primitivt at · maatte indlade sig med Gud, fattende for Gud sit
Brev 122 gning om Tilladelse til at · maatte indlevere sin for Magister-Graden udarbeidede
Brev 122 nigst om Tilladelse til at · maatte indlevere sin for Magister-Graden udarbeidede
AE, note nker om Systemet. / Selv om man · maatte indrømme Hegel Alt: der er dog et Indledningsspørgsmaal,
KG, s. 105 oe, hvad den guddommelige Lov · maatte indrømme, at han var Lovens Fylde. Enhver
KG, s. 245 nge et Menneskes Tanke til at · maatte indrømme, at, da Bedraget strækker
NB:78 en han i den qvalitative Dialektik · maatte indsee det Selvmodsigende heri, i dette
NB9:42 at han dog selv · maatte indsee, at det var umuligt at regjere paa
BI et med sit Vidende, da han jo selv · maatte indsee, at han i saa Fald tidlig eller
NB14:20 aldrig at meddele, hvad jeg · maatte indsee, kun vilde forstyrre, ængste,
Papir 109 Skjæve i Livet; den critiske · maatte indskrænke sig til at see det Overdrevne
4T44, s. 376 n Indvielse han begjerer, at · maatte indvies i den Forstaaelse, der er Lidelsernes
TTL, s. 464 u meente, Din Kjede ved Livet · maatte indynde Dig hos ham, eller at Din brændende
NB13:49 at være en Poeniterende, jeg · maatte ingen Løn faae. See, denne bagerste
F, s. 525 foldighed af Overveielser, der · maatte interessere dem. Mit Tidsskrift er betitlet:
Brev 126 Ord citeres, i høi Grad · maatte interessere den ophøiede Læserinde
NB3:15 at ville anerkjende mig, saa · maatte jeg af al Livsens Kraft ved nye Mystificationer,
AA:4 verhovedet. Mit Kjøretøi · maatte jeg altsaa holde ind under nogle Træer,
EE1, s. 20 men et Forfatter-Honorar · maatte jeg ansee for meget for stort. Som de retsindige
G, s. 54 ad jeg saa ofte har sandet, det · maatte jeg atter sande her: » Tilværelsen
Brev 62 ar betinget Dem. Sidste Gang · maatte jeg bede Dem at lade være at komme fordi
EE1, s. 152 d i hendes Fortrolighed, som · maatte jeg bestandig skue mig om efter hende tilbage,
SLV, s. 214 Paafund. Var det anderledes, · maatte jeg blive angest og bange for mig selv.
NB5:62 , at jeg kunde blive lykkelig saa · maatte jeg blive et andet Msk. Men jeg blev salig
SLV, s. 421 nteresse. I samme Øieblik · maatte jeg blive væsentligen paavirket af hans
Brev 84 gen Betydning for hende, saa · maatte jeg bort. ergo jeg reiste. Jeg vaager over
NB31:88 t mig. For at komme til at elske · maatte jeg bringe Gjenstanden paa Afstand! /
NB19:20 Tid) for at holde mig hen, · maatte jeg bruge mange Penge til Kjørsler.
NB13:49 ig at anmelde mig; og imidlertid · maatte jeg bære alle Byrderne af at være
NB18:27 r om mig selv, og det er mig som · maatte jeg da først og fremmest slaae af for
SLV, s. 190 sin Examen, hvor meget mere · maatte jeg da ikke begeistres til at foretage
AE, s. 384 onerende Præst, thi ellers · maatte jeg da ogsaa til at bevise. Heldigviis
AE, s. 177 Subjekt-Objektet? I saa Fald · maatte jeg da spørge, hvor et saadant existerende
AE, s. 155 ad den væsentligen er. Saa · maatte jeg da spørge, om der overhovedet kan
AE, s. 384 g nok eftertragte den, ellers · maatte jeg da være gal at vove Alt for den.«
Brev 259 ret saa god at sende mig. · Maatte jeg deraf kunne lære den rette Kjerlighed
NB9:78 rem for at tænke paa at udgive · maatte jeg dog gjøre nogle Smaaforandringer,
AE, s. 178 bliver man ikke gal. Maaskee · maatte jeg dog her tillade mig en lille Bemærkning,
Papir 432:2 esseavisen. / Imidlertid · maatte jeg dog naturligviis først sikkre mig
NB24:74 Tanke ganske. / Imidlertid · maatte jeg dog opgive den for næste Gang. /
NB29:5 Præsterne ( Biskop M.). / Saa · maatte jeg dybere og dybere tage Sigte paa hvad
SFV, s. 54 skete det en enkelt Gang, da · maatte jeg dyrt nok bøde derfor. Intet ligner
Brev 126 dog, om enhver anden Maade · maatte jeg eensomt – men jeg er jo ogsaa
NB22:92 n menige Mands Øine, saa · maatte jeg en tidlang opgive dette Ønske, men
NB23:197 k. Hvis jeg ikke brugte det. Da · maatte jeg enten selv være det Absolute, Idealet
NB10:35 det Onde, skulde jeg falde, · maatte jeg falde, mod den har jeg og vilde jeg
G, s. 84 un paa denne ideale Spidse, da · maatte jeg finde mig i, at mit Liv, istedenfor
AA:12 kelte Puncter, men Hovedbasis · maatte jeg for en Tid lade staae in dubio. I det
NB7:53 e var mig bevidst som Synder · maatte jeg forarges paa Χstd. Syndsbevidstheden
HCD, s. 176 for Menigheden. Naturligviis · maatte jeg forbeholde mig Eet, at det ikke blev
NB25:109 leve opmærksomme. / Saa · maatte jeg foretage en Forandring. Tillige meente
NB20:74 t denne eiendommelige Tanke · maatte jeg fra Første af have handlet anderledes.
NB10:110 Det Præsterne forkynde: saa · maatte jeg frasige mig Χstd, og hvorfor?
NB23:6 af det Gudelige, just derfor · maatte jeg føres saa langt ud, at jeg i Henseende
NB21:122 ynster ikke havde været, saa · maatte jeg først have creeret Een eller Anden
NB28:16 at indulgere denne Produktivitet · maatte jeg først sikkre mig min Fremtid, gjøre
Not8:4 sfro Blik mødte mit – da · maatte jeg gaae – da gik jeg ud og græd
Not8:4 er, iført sin Stads – da · maatte jeg gaae – naar hendes sjæleglade,
NB28:54 blikke, hvor det er mig som · maatte jeg gribe det Første, og saa i Guds
NB24:89 in Villie. Eet af To: enten · maatte jeg have antaget, at den Stemme der sagde
SLV, s. 421 es fra alle Sider, og derfor · maatte jeg have en qvindelig Figur, der kan gjøre
NB15:46 ubetinget umuligt; thi saa · maatte jeg have Myndighed, som jeg fra Første
NB22:146.b det, og i ethvert Tilfælde · maatte jeg have overladt til hende om hun vilde
SLV, s. 244 de vanskelig. Et Menneskeliv · maatte jeg have paa min Samvittighed for at vækkes
NB20:83 at arbeide for mit Udkomme, · maatte jeg have sat Alt ind paa at faae dette
NB12:120 re. Altsaa min Frihed skulde og · maatte jeg have. / Maaskee burde hun dog til en
NB12:120 Fenelon. / Min Frihed skulde og · maatte jeg have; selv paa det billigste Vilkaar
NB14:90 ad han egl. skulde gjøre, det · maatte jeg henstille til ham, og den Tvetydighed
SLV, s. 349 ske Noget i Endeligheden. Nu · maatte jeg hjælpe hende til at lyksaliggjøres
NB24:54.a tyre ind i det Bestaaende, saa · maatte jeg holde hende ude, ellers vilde Skridtet
SLV, s. 200 jeg svingede om Hjørnet, · maatte jeg holde mig ved Husene. Dersom der nu
NB18:33 thi det er mig dog saa som · maatte jeg i et Første gjøre dem ulykkelige,
SFV, note mig. Ganske ene, absolut ene · maatte jeg i ethvert Øieblik være, ja jeg
BN, s. 120 jeg ikke være neutral, saa · maatte jeg i Modsætning til disse udsige, at
NB7:11 atte have afgjort, og dertil · maatte jeg i Spændingen. Nu staaer hele det
AE, s. 109 ør jo hellere, maa opgive. · Maatte jeg ikke i den Anledning gjøre et Spørgsmaal.
NB9:4 e paa Partie med den, men Mskheden · maatte jeg ikke tilhøre; og har denne Egoisme
SLV, s. 253 t martre mig, thi bevæges · maatte jeg ikke. Det er en comisk Modsigelse,
NB29:95 er den at være til. / Herimod · maatte jeg indvende. At jeg næsten snarere
JJ:115 skulde jeg forklaret mig, da · maatte jeg indvie hende i forfærdelige Ting,
EE1, s. 391 ieblik jeg huskede mig selv, · maatte jeg jo atter erindre Dig. Hvis jeg kunde
NB24:30.d t Forbigangne, svarede M.: saa · maatte jeg jo først have læst alle hans
SLV, s. 189 ion. Hvad hjalp det mig? Saa · maatte jeg jo have den Forudsætning, at jeg
EE2, s. 233 n dersom jeg var Mystiker, da · maatte jeg jo have endnu eet for mig selv alene,
NB36:26 kunde tage mig deri. / Dog dette · maatte jeg jo i ethvert Tilfælde henstille
Not13:41.b kelig var en Qualitæt, saa · maatte jeg jo ogsaa kunne bestemme den quantitativ,
EE1, s. 207 oder? Kan jeg glemme ham? Da · maatte jeg jo ophøre at være!« /
NB21:67 nærmere, ja i en vis Forstand · maatte jeg jo saa ønske, at Idealet da ikke
NB24:89 at det var Din Stemme, saa · maatte jeg jo slutte, at den anden Stemme var
NB20:34 n anden Side, skal jeg leve, saa · maatte jeg jo til at udgive dem. / Da kommer den
NB24:89 » hold inde«, saa · maatte jeg jo troe, at det er Fristerens Stemme,
NB20:56 lde blive forstaaet, og saa · maatte jeg jo være Den, der kom til at gjøre
PMH, s. 63 a Gjentagelsen statueres, saa · maatte jeg jo, ja saa maatte jeg være stjernegal,
PS, s. 250 ide det kan jeg ikke; thi saa · maatte jeg kjende Guden og Forskjelligheden; og
AE, s. 292 virkeligen faae fat paa den, · maatte jeg kunne gjøre mig til den Anden, til
NB10:208 var jeg indigneret, snart · maatte jeg lee; men min Sjel fandt ingen Hvile,
NB12:114 Sligt og ikke handlet, saa · maatte jeg lide derfor, ogsaa saaledes, at man
NB8:79 vidnede om det Samme: derfor · maatte jeg lide saaledes af Alle og i eetvæk
OiA, s. 9 mig selv afsindig. Thi enten · maatte jeg med det Ord » Hegelianer«
NB15:30 egen Opgave for Polemik. Og saa · maatte jeg naturligviis finde mig i, at ikke en
NB26:120 skjenkede Dig Rigdom, saa · maatte jeg nu næsten vredes paa Dig, hvis Du
NB19:20 ttelse. / Denne Collision · maatte jeg nu see saare betænkelig an, just
JJ:115 mit eneste Ønske, og dog · maatte jeg nægte mig det. Og deri havde jeg
NB14:90 hed. – Hans store Bog · maatte jeg næsten betragte som et Bedrag mod
SLV, s. 240 hvis de ikke vare opdagede, · maatte jeg opdage dem. Dette behøves nu ikke,
NB24:54.a et. / Dog Tanken om Seminariet · maatte jeg opgive for det Første, Mynster vilde
NB20:85 r jeg ikke mere havde Penge · maatte jeg ophøre at tjene Ideen, og ene arbeide
NB26:96 r en Straftagen af Gud: saa · maatte jeg oprøre mig mod den. / Men saaledes
NB18:102 udenad – og declamerer. / · Maatte jeg raade, saa skulde just saadanne gode
NB10:105 kke tænkt at reise, saa · maatte jeg reise langt, langt bort, og om muligt
NB12:138 ge blive mig, ell. saa dyr · maatte jeg religieust gjøre mig hende. /
NB23:85 igt, at jeg var en Tænker, da · maatte jeg rigtignok have haft – et pænere
Oi9, s. 380 fremtidigen har at gjøre, · maatte jeg rigtignok siges, og efter en uhyre
SLV, note er Nogen, som ikke vidste det, · maatte jeg rives ud af min Ligevægt ved Tanken
Brev 280 Deres Dom om dette Noget, · maatte jeg saa længe flytte ud paa det skarpe
Brev 235 irkeligen var at ønske, · maatte jeg sande paa min sidste Expeditions første
NB2:13 eg da holde Forelæsninger · maatte jeg see at udarbeide dem som alt Andet,
NB26:54 e? Skulde jeg slaae af, saa · maatte jeg see at virke extensivt – og dertil
NB27:88 t jeg døde tidligt. / Nu · maatte jeg see Sagen anderledes an. Spørgsmaalet
NB9:39 abelighedens Forvirring o: s: v:, · maatte jeg selv være i Besiddelse af al denne
NB30:48 skulde tale græsk herom, · maatte jeg sige, at dette Skuespil morer Guderne
SLV, s. 421 t med hans Lidelse. Om hende · maatte jeg sige, at hun er Den, som Tilværelsen
EE1, s. 281 den almindelige Methode, saa · maatte jeg sige, at Vexeldriften bestod i bestandig
Brev 271 mtale paa en Spadseretour, · maatte jeg sige, at vi idag var gaaet ad en anden
NB31:25 ng og skulde tale græsk, · maatte jeg sige: at Gud har indrettet det Hele
EE1, s. 77 betegne denne Lyriskhed, saa · maatte jeg sige: den toner; og hermed er jeg da
NB10:201 b, Landet lider o: s: v: Dertil · maatte jeg sige: efter den Maade, paa hvilken
SLV, s. 365 thi pathetisk tænkt · maatte jeg sige: om hun havde været styg som
SLV, s. 314 e turde see hende, og derfor · maatte jeg skrive. At jeg har seet hende, veed
NB:79 ibe Forsoningen.« Her · maatte jeg spørge i hvilken Forstand, er det
F, s. 521 rlod. Ere de forskjellige, saa · maatte jeg spørge, hvorledes? og i hvilket
NB32:102 jøre som Du – saa · maatte jeg svare: nei; der lever ikke eet eneste
DBD, s. 132 vagheds Factum var et Factum, · maatte jeg tage en lille Forsigtighedsregel for
NB16:46 rd med at ville udgive, saa · maatte jeg tilbage. / Opdragelsen har været:
Oi10, s. 410 hvis jeg tilhører Nogen, · maatte jeg tilhøre Dig, Du menige Mand, Du
Papir 368-10.a ikke i Charakteer; thi saa · maatte jeg tillade mig at forholde mig maieutisk
Not15:4 unde taale at tale med mig, · maatte jeg troe. / De afgjørende Sving i hendes
Brev 311 tigelse paa min Mening, og · maatte jeg udraabe: Nei! det er ikke muligt! han
SLV, s. 415 for opreist. Religieust talt · maatte jeg udtrykke mig anderledes, om jeg her
NB10:169 le ligefrem om min Person, · maatte jeg udvortes tvinges dertil; og endda med
SLV, s. 354 mig. Skulde jeg da tale, saa · maatte jeg vedgaae min Feil, men ogsaa, hvis det
Oi1, s. 129 aar jeg skal være ærlig · maatte jeg vel sige, at jeg har været forelsket
NB20:140 sten?« / saaledes · maatte jeg vel spørge den bestaaende Christenhed.
AE, s. 169 æt jeg havde havt Uret: da · maatte jeg vel udelukkes fra deres Selskab; sæt
EE1, s. 372 e være declareret, ellers · maatte jeg vide det. Pigen er deilig og lystelig
NB6:27 et saa uhyre, at det er, som · maatte jeg vække Forargelse, som maatte Gud
Not15:15 des maatte Forholdet, og grusom · maatte jeg være for at hjælpe hende –
AE, s. 228 øftigt nok, og fremfor Alt · maatte jeg være forberedt paa stundom at maatte
NB11:107 ette var min Tanke, derfor · maatte jeg være saa consequent, og i at være
PMH, s. 63 es, saa maatte jeg jo, ja saa · maatte jeg være stjernegal, om jeg ikke med
SFV, note havde Fremgang. Lige omvendt · maatte jeg, frygtende og elskende Gud, søvnløst
NB8:61 e gjøres den Reflexion, at det · maatte jo Χstus selv vide forud, og hvorfor
Papir 68:2 Overtrædelser; men Guddommen · maatte jo ( ligesom nu den Christne) indsee, at
EE1, s. 58 ucerende Individualitet, saa · maatte jo Alt hvad han frembragte være classisk,
JC, s. 29 jøre. Den nyere Philosophie · maatte jo antages endnu at være i sin Tilbliven,
PS, note have afgjørende Betydning, da · maatte jo Barnet i Grunden have kjøbt Bogen,
PS, s. 290 g ligesaa med Hørelsen, og · maatte jo bestandig mindes om, at han ikke saae
Papir 306 ive sig fra; og den Sidste · maatte jo bestandigen ved Spotten værge sig
SD, s. 208 nske Conseqvente; thi ellers · maatte jo betræffende hver Enkelt det Spørgsmaal
JC, s. 54 ulighed i Bevidstheden. Denne · maatte jo blive den samme, hvor forskjellig end
NB22:86 se o: s: v: et saadant Barn · maatte jo blive forrykt. / Og det er Slægten
JC, s. 35 st som Moment i det Hele? Saa · maatte jo den Enkelte være alvidende, og Verden
Oi6, s. 261 Indifferentisme. Thi saaledes · maatte jo den Forskjel betegnes, Forskjellen mellem:
Papir 54 ion i strængeste Forstand, saa · maatte jo den være udstrakt til hele deres
NB27:68 ernes farligste Bekæmper, saa · maatte jo det Gamle være glad ved ham, og det
NB27:23 d Nærgaaenhed, thi dette · maatte jo dog engang kunne naaes. Men ved Omvendthedens
NB28:14 u sige: jeg er værdig? Og det · maatte jo dog fordres af mig til Tak for Naaden
NB17:45 n Forestilling om. Og dette · maatte jo dog hæves for at kunne leve sammen
NB27:45 ves nogen Tid, thi hans Død · maatte jo dog tillige være Menneskenes Skyld,
NB10:99 Men deels er det ikke saa, deels · maatte jo ell. ogsaa Listen paa Personer fra en
F, s. 490 nd virkede det Forbausende, der · maatte jo en mikroskopisk Iagttagelse til for
BOA, s. 199 aring. Det Ny, den ny Lære · maatte jo enhver Fornuftig tro var indeholdt i
NB15:51 ligefremme Umiddelbarhed, ellers · maatte jo Enhver see det Samme, ogsaa hans Fjender,
2T43, s. 20 mmes. Den, der skulde tale, · maatte jo enten være i Besiddelse af dette
NB19:66 e giver Frimodighed, ellers · maatte jo et Msk. i samme Øieblik døe af
OTA, s. 401 vert Menneske gjorde det, da · maatte jo ethvert Menneske være forvisset om,
OTA, s. 171 alsker Evigheden, thi ellers · maatte jo Evigheden endnu bedre gjøre den aabenbar.
IC, s. 89 var det undgaaet Dig selv, Du · maatte jo faae det at vide af hans Bekymring.
SLV, s. 58 thi at en enkelt gjorde det, · maatte jo forklares anderledes. Altsaa er det
NB15:80 r til Historien – saa · maatte jo først Alt, Alt være fra Grunden
JC, s. 39 ilde gjennemtænke; thi han · maatte jo først vide, om det kunde lykkes ham
LF, s. 28 t komme med i Betragtning. Saa · maatte jo Gud have tabt sig selv, tabt Forestillingen
NB15:51 saaledes forvandlede et Msk, saa · maatte jo hans Fjender ogsaa umiddelbart see det
Not11:12 e den aprioriske Natur, thi den · maatte jo have Plads i Logiken, men den empiriske,
IC, s. 121 indgik i Himmeriges Rige, saa · maatte jo Hedningerne ogsaa indgaae i Himmeriges
NB15:91 altsaa ogsaa som Egoisme: at saa · maatte jo J. Müller kunde være enig med
NB12:120 var hun vanskeligt stillet. Hun · maatte jo let forud have en Forestilling om, hvor
OTA, s. 378 indeholdt i denne Tanke, da · maatte jo Mennesket ønske, at Antagelsen var
OTA, s. 126 « – ellers · maatte jo ogsaa Fortællingen fra Begyndelsen
BOA, note . Jordisk og verdslig Travlhed · maatte jo ogsaa sige, at Christus arbeidede sig
NB22:144 lgelse«. Ja man · maatte jo ogsaa sige, at en saadan rædsomt
KG, s. 19 r Rigdommen er betegnet. Dette · maatte jo ogsaa være den største Marter,
EE1, s. 259 omtrent saae ud; thi Charles · maatte jo omtrent see ud som han. Dette er imidlertid
Oi4, s. 218 visse Dig om ikke er saa, det · maatte jo oprøre Dig i inderste Hjerte. /
EE1, s. 264 tte ind i hendes Hjerte, saa · maatte jo Rinville være en total Klodrian,
EE1, s. 259 te var Tilfældet her, saa · maatte jo Rinville, efterat have bestaaet Examinationen,
Papir 320 anseer det for ringe. men dette · maatte jo saa Troen sige og ikke vexle Vaaben.
IC, s. 52 har levet samtidigen med ham, · maatte jo sige: » det var da det, han sidst
NB34:31 e Lære-Sætninger. Mskheden · maatte jo sige: ih bevares er det ikke Andet Du
NB2:128 at friste Gud, om Enhver Saadan · maatte jo siges: han er selv Skyld i, at han kommer
NB30:101 og en bedre Verden, ja, det · maatte jo synes ham en end større Qval, at
NB10:187 e. Ak, men selv Χstus · maatte jo taale at blive ynket. / Som Χstus
IC, s. 243 ge Bekjendelsens Fare: det · maatte jo tage sig lige saa besynderligt ud som
Brev 81 ne til Universal-Arving, han · maatte jo troe jeg rasede, hvis han hørte,
CT, s. 191 re den værste – saa · maatte jo Verden selv være god. Al Synd er
NB7:90 dmygere, sagtmodigere – saa · maatte jo vistnok Msk. holde af Dig. Ja, det er
EE2, s. 258 nneske selv kan erhverve. Han · maatte jo være angst for, at Nogen skulde spørge
NB4:68 nhed mig til ingen Nytte; thi jeg · maatte jo være gal om det kunde tilfredss
PS, s. 240 t over mig, thi denne Lidelse · maatte jo være mig gavnlig; men hans Sorg var
TSA, s. 67 af denne Verden! De Samtidige · maatte jo, forblindede som de vare, menneskelig
G, s. 61 n Time efter havde udaandet, da · maatte jo, som Deres Plan ogsaa gik ud paa, dette
KG, s. 112 gt, saa fuldendt, at Digteren · maatte juble derover, ja saa livsaligt, at Den,
Papir 373:3 / 1) han er i Stykket det man · maatte kalde » Djævelskabet«,
NB32:127 t repræsentere hvad man · maatte kalde Χstdom i Mskets Interesse. /
LP, s. 34 sen med sine Titler, hellere · maatte kalde dem Studier til Noveller etc. end
EE2, s. 173 anden Side er, selv hvad man · maatte kalde den fattigste Personlighed Alt, naar
BOA, s. 128 man i strængeste Forstand · maatte kalde den særlige Enkeltes Signalement.
BI, s. 94 enhed, der attraaer, hvad man · maatte kalde det abstract Skjønne, versus rerum
EE1, s. 21 e, at det er en Feil, thi man · maatte kalde det en Ulykke. Jeg for mit Vedkommende
NB30:135 hvad man blot msklig talt · maatte kalde det godmodigste Msk som det trodsigste.
NB12:128 orbilledet er hvad vi Mennesker · maatte kalde det Intellectuelle aldeles ikke fremtrædende.
EE2, s. 51 d man i strængere Forstand · maatte kalde det religiøse Ægteskab. ( Ægteskabet
JC, note s: v:, uagtet den langt hellere · maatte kalde det Sandsning, Erfaring, thi i Bevidsthed
SLV, note station samler sig i det, man · maatte kalde det væsentlig Qvindelige. Der
4T44, s. 306 , der ikke vil forstaae det, · maatte kalde det ængstende Bedrag: istedetfor
CT, s. 308 hvad et Menneske menneskelig · maatte kalde en bedre Tid: ak, hvor megen Utroskab
KG, s. 92 ng til Kunstens Fortryllelse, · maatte kalde en ond Aands Fortryllelse, en Forgjørelse.
DS, s. 182 et Menneske man ret egentligen · maatte kalde en Pialt, ham vil Du allersnarest
EE2, s. 178 Lyst, hvilket man da snarere · maatte kalde en Tilbøielighed, et Hang, f.
TTL, s. 433 nske der begjerer hvad man · maatte kalde en Veileder og Lærer i Livet,
OTA, s. 146 svagt Øieblik, ak, hvad Du · maatte kalde et bedre Øieblik – naar
NB31:124 Intet Intet mindre end hvad man · maatte kalde et helligt Msk, og Intet mindre end
DS, s. 203 ge Mennesker menneskelig talt · maatte kalde gode Gjerninger. Og naar han saa
Oi7, s. 295 kelig Tilværelse, hvad man · maatte kalde i naturlig Forstand Mands Modenhed,
Papir 369 os tænke os et hvad man · maatte kalde i sig selv forjadsket Individ, der
AE, s. 348 lot saaledes er det, hvad jeg · maatte kalde Indledningen til at blive Christen,
Papir 9:1 at vi stødte paa noget, som vi · maatte kalde K, og som dog ei lod sig henføre
IC else, Sjels-Lidelse, eller det man · maatte kalde Lidelsernes Hemmelighed, der var
NB28:98 derinde selv i det Msk, jeg · maatte kalde min bedste Ven. O, men hvor veemodigt!
BI, note m igjennem en saadan, hvad man · maatte kalde Opfattelse i strængere Forstand,
AE, s. 322 rende fordybe sig i, hvad han · maatte kalde sin Livs-Anskuelse, saa blev han
KKS, s. 105 pel. Der er en Lyrik, som man · maatte kalde Ungdommelighedens Lyrik; ethvert
2T44, s. 185 jelens Styrke, man i Sandhed · maatte kalde vidunderlig. Hvor hurtigt og hvor
3T43, s. 96 esuagtet vedbliver, hvad han · maatte kalde, at forfølge ham, da bliver hans
NB25:38 lige, det, hvad man paa Græsk · maatte kalde, det guddommeligt Vovede, dannes
NB13:37 od mig at være, hvad jeg · maatte kalde, det Religieuses Digter, ikke dog
NB24:166 endelig drev det til, hvad man · maatte kalde, en virkelig god Gjerning –
Papir 340-14.1 derfor gjerne fra hvad man · maatte kalde: sprængte Individualiteter, der
NB31:124 Plads og vel strikte taget · maatte kaldes 3die Plads. Dog saa meget af det
Papir 458 e er forsøgt i Det, der · maatte kaldes den Forudsætning, som kan give
SFV, s. 59 Christenhed, der vel snarest · maatte kaldes den sande Christendoms Carricatur,
LA øres tvivlsomt, om han virkelig · maatte kaldes en Selvmorder, forsaavidt det dog
AE, s. 217 e Udtryk i hvad der digterisk · maatte kaldes en Usandsynlighed: at en Olding
3T43, s. 104 Adskillelse mellem hvad der · maatte kaldes Gave og hvad Sproget ikke er tilbøieligt
NB8:53 d blev polemisk mod alle der · maatte kaldes hans Lige og han saa endeligen fandt
CT, s. 280 tilbage af Mennesker, hvilke · maatte kaldes Lykkelige, fritagne for Arbeide
AE, note Klæder paa og var gaaet ud, · maatte kaste en Hud om sig og saaledes fremtræde
KG, s. 129 ke kun havde eet Ønske, at · maatte kaste sig i Støvet for Herskeren –
NB24:130 med hele det Bestaaendes Magt, · maatte kaste sig imod. / I dets Sted – ja,
AE, s. 49 n vil fortvivle. Ad denne Vei · maatte Kirketheorien ligefrem, hvis den havde
CT, s. 288 n gode Hyrdes Røst, at Han · maatte kjende dem, og at de da maatte følge
Papir 1:2 e om Troen, som de selv alle · maatte kjende og nu i flere Ord at udføre enkelte
Papir 65 ig mere, medens derimod Apostlene · maatte kjæmpe med mangehaande Misbrug, –
Not9:1 orledes den msklige Aand har · maatte kjæmpe sig hen dertil. – /
EE2, s. 36 ogsaa indenfor Christendommen · maatte Kjærligheden gjennemgaae mange Fata,
CT, s. 265 et Høieste, at vi da ogsaa · maatte kjøbe dens beleilige Øieblik, maatte
EE:126 færdeligt, saaledes som jeg at · maatte kjøbe hver Dag, hver Time – og
NB26:81 dog, at han adskilligt høiere · maatte kjøbe sin Skepsis end lige over for
DS, s. 203 ning af Ydmygelse – saa · maatte Klagen jo kunne lyde saaledes, at Opløftelsen
BI, note an ret fastholdt dette, snarere · maatte klamre sig fast til Livet, og ikke, som
BN, s. 113 de, at det med hele sin Tyngde · maatte knuse al den Formastelighed med at ville
TS, s. 46 a maaskee var Den, der af Alle · maatte komme bedst fra en saadan Examination;
SLV, s. 429 Deputation fra Gudernes Raad · maatte komme Bud efter den, for at den kunde tage
Brev 13 agjeldende vilde jeg sige: gid det · maatte komme dertil og Bispen seire. Nu ønsker
JJ:79 ulde man troe, at hans Hemmelighed · maatte komme for Dagen, men see trods sin Afsindighed
EE2, s. 219 dog tidligere eller sildigere · maatte komme for Dagen, og ikke havde Mod til
JJ:87.a aae den tungsindige Idee, at han · maatte komme Gud til Hjælp i at gjøre Straffen
AeV, s. 84 else. / Gid jeg nu blot snart · maatte komme i » Corsaren«. Det
EE1, s. 206 at Reflexionen vanskeligere · maatte komme i Bevægelse hos Margrete; det,
NB35:14 s: v:, at Forældrene da · maatte komme i Forlegenhed, hvis Barnet faldt
Papir 455.b er blot at bidrage til at vi · maatte komme i Forstaaelse med Sandhed ved Hjælp
JC, s. 32 den Vanskelighed, han senere · maatte komme ind paa, at en saadan Consequents
3T43 ke er fordærvet, Døden ikke · maatte komme kold og forfærdelig i sit eget
Not15:4 vde sovet om Natten, at jeg · maatte komme og see til hende. Jeg kom og talte
IC, s. 178 begjerende, at hans Blod · maatte komme over dem og deres Børn, medens
IC, s. 161 , at vi ved at gaae i os selv · maatte komme saaledes til os selv, at Du, efter
NB27:16 at jeg itide, eller i Tiden · maatte komme til at angre det) eller noget Høiere
NB27:16 drog mig, at Tilværelsen · maatte komme til at examinere over mit Liv, om
NB24:113 spektive Repræsentanter · maatte komme til at forløbe sig i at dømme
NB26:6 se vel Mængden nærmest · maatte komme til at gjøre mod mig) og hvad
BI han i saa Fald tidlig eller sildig · maatte komme til at lide derfor, saa maatte han
NB30:95 Begjering, een Lidenskab, at jeg · maatte komme til at lide, blive hadet, forfulgt,
Oi8, s. 357 med denne rare Verden, at Du · maatte komme til at lide. Tillige maaskee hykler
BI, s. 144 Socrates indførte i Athen, · maatte komme til at staae i et høist besynderligt
Brev 245 ladt mig Noget deraf, selv · maatte komme til at trænge til at faae det
NB24:30 r han at sige, at jeg helst · maatte komme til en anden Tid, uden at sige hvilken.
F, s. 468 rt mig opmærksom paa, at det · maatte komme til et Brud; min Fortjeneste bliver
AE, s. 360 t Nødvendigheden af at det · maatte komme til Mediationen.« Ja, hvem
NB13:28 orledes Du dømmer, at Du · maatte komme til Viisdom; thi Viisdom er just,
NB24:43 e til et lille Barn, at det ikke · maatte komme Vandet for nær, at der var en
NB26:7 tter her, Faren vel, omvendt · maatte komme ved det ikke at ville sige sig at
NB16:42 redt paa, at det Øieblik · maatte komme, da det blev min Opgave at arbeide
NB8:70 atte blive bedre og det Gode · maatte komme. / Det mærker man dog paa hele
2T43, s. 44 kun at den beleilige Stund · maatte komme. Kom denne, da vare de frelste, det
NB5:35 bliver ikke æret uden at · maatte krumme sig lurvet nok mangen Gang o: s:
Not15:14 af hende. Gud tilgive mig! Jeg · maatte krænke, og forlade hende, jeg maatte
NB20:35 dette er saa, mig synes, at jeg · maatte kunde overbevise en Steen derom. /
NB17:80 min Tanke saaledes, at man ogsaa · maatte kunde see paa mig, at jeg tænkte paa
Oi7, s. 309 Folkemængden i en stor By, · maatte kunne angive Forholds-Tallet for hvad en
Oi6, s. 260 es at have kæmpet og lidt, · maatte kunne bestaae i Dommen, hvor Dommeren (
Oi4, s. 211 e Generationer en Statistiker · maatte kunne bevidne, at den Religion ( Maanen
EE1, s. 255 le Væsen, skulde man troe · maatte kunne bevæge den hele Verden, men ingen
NB10:26 aabenbart, at der i den Retning · maatte kunne blive en Replik a la Falstaff. Dette
AE, note naar man blot har Øiet; man · maatte kunne blive ved saa længe det skulde
SLV, s. 350 ig synes, at denne Situation · maatte kunne bringe Stene til at græde. Den
BI, s. 174 gtig en Indflydelse Ironien · maatte kunne faae over et digterisk Gemyt som
SLV, s. 230 rig helbredet. At hun ganske · maatte kunne faae sig selv igjen, er mit høieste
Papir 210:2 gsaa, at man aldeles apriorisk · maatte kunne føre et Beviis for Chr: virkelige
OTA, s. 296 Paulus. Dersom ellers Nogen · maatte kunne have ønsket Døgnet dobbelt
NB26:112 at der er Intet der bedre · maatte kunne hjælpe et Msk. til Taalmodighed,
G, s. 76 esom misundelige Ønskeqviste · maatte kunne kalde frem hvad der laae dybest forborgent.
EE1, s. 322 r et Huus, fra hvilket dette · maatte kunne lykkes mig. Jeg kjendte Familien
Papir 593 ler i dette Øieblik, at jeg · maatte kunne med stor Energie foredrage det physichoteleologiske
DS, s. 175 nhedens Magt, at han synes han · maatte kunne overbevise hele Verden derom –
EE2, s. 58 is Kjærlighed jeg føler · maatte kunne rive mig ud af al Forvirring og føde
LF, s. 38 ieblik formildes det, saa det · maatte kunne røre den Haardeste; det ligesom
CT, s. 115 e«, Du ogsaa saaledes · maatte kunne sige » jeg slog mig dog igjennem
FF:121 end sige mere – / Man · maatte kunne sige et Tankedrag, ligesom man siger
LF, s. 34 nget lydigt, at Du med Sandhed · maatte kunne sige om Dig selv i Forhold til at
EE:43.a , kun at vi med sand Begeistring · maatte kunne sige: o Rigdoms Dyb etc. / d. 3 Mai
DD:52 r nemlig reen conjunctivisk) / Man · maatte kunne skrive en heel Roman, hvori det præsentiske
NB35:15 ie, end sige: Historie, som · maatte kunne tildrage sig Guds Opmærksomhed.
BI, s. 230 Planteskole, hvor hans Ideer · maatte kunne trives, forsaavidt Ungdommen altid
NB32:134 nd, og selvfølgeligt da · maatte kunne trænge op i Himlen – hvorfor
NB26:69 en Maade, men at jeg af Erfaring · maatte kunne vidne for eller imod. Det Skammelige
KG, s. 272 nske Enhver, at han engang · maatte kunne vorde istand til at blive sin Egen,
NB27:66 e, saa høit, at han næsten · maatte kunne vække mig, hvis jeg sov ( hvad
DS, s. 214 fordi de mene, at jeg sagtens · maatte kunne være blevet til Noget. Altsaa
Oi4, s. 220 sonlighed, der formodentligen · maatte kæmpe den yderste Kamp med en personlig
NB32:106 astes for de vilde Dyr, at · maatte kæmpe med dem, kun at Mskene her paatage
EE1, s. 297 havt Virkelighed, bestandig · maatte kæmpe med den Tvivl, om det Hele ikke
EE2, s. 293 mange Lidenskaber, fordi han · maatte kæmpe Munterheden ud af Mismod. Men
Brev 123 om Student Henrich Sigvard Lund · maatte laane fra det kongelige Bibliothek. /
SLV, s. 176 et Vundne, da bad jeg ham at · maatte laane Instrumentet. Jeg indtog min forrige
LA, s. 68 aa forsigtigt, at selv Censor · maatte lade den passere; og derpaa vilde han om
NB21:121 lde Sagen saaledes, at jeg · maatte lade det Bestaaende om, hvorvidt det ved
NB27:86 r kunde han ikke give efter, men · maatte lade det komme til det Yderste. /
EE2, s. 157 Intet med Dig at udrette, man · maatte lade Dig gaae for hvad Du var, og beklage,
SFV, note beide efter en Maalestok, som · maatte lade formode, at det var mere end een Comitees
Papir 459 gav Sagen den Vending, som · maatte lade M. slippe godt derfra. Thi Grundtvigs
NB12:185 ikke maattet høre det, · maatte lade mig udskjelde paa offentlig Gade,
AE, s. 226 eculationen og Christendommen · maatte lade sig forklare deraf. Jeg besluttede
TS, s. 92 t, som Du dog maaskee hellere · maatte ladet være, og som Du – husk derpaa!
3T43, s. 90 d Gjøgleværk? Nei! den · maatte langsomt erhverves, tilegnes i Prøvelse,
PS, s. 216 n tragicomiske Forlegenhed, at · maatte lee af min egen Ulykke, som vel den gode
PS, s. 216 m vel den gode Stad Fredericia · maatte lee i al sin Ulykke, da den læste i
LF, s. 34 , der, om jeg saa tør sige, · maatte lette ham dertil, den Fare: at forspilde
NB25:18 dte af Alle, saa forfulgte, · maatte leve i Armod og tilsidst ikke engang maatte
NB24:145 haardt nok straffet ved at · maatte leve med dette Knæk. Men i ethvert Tilfælde
NB25:18 mod og tilsidst ikke engang · maatte leve men bleve dømte fra Livet –
NB6:11 ot sinkende. Og det er en Qval at · maatte leve saaledes, at jeg næsten maa lade
NB20:85 var indrømmet mig at jeg · maatte leve sorgløst i Henseende til Udkommet.
NB2:144 unde ønske, at Grundtvig · maatte leve til den Tid. / At lide taalmodigt
CT, s. 183 er, bede vi Alle for os om at · maatte leve: men Selvfornegtelsens Afdøen er
YTS, s. 258 dende Døden for Dig, at Du · maatte leve: satte og sætter Han sig saa ikke
NB35:23 std forstaaer derved: at · maatte lide af de Andre, at maatte lide fordi
DS, s. 218 ene Gud ene – og saa at · maatte lide derfor, at gjøre det Gode og at
DS, s. 218 r, at gjøre det Gode og at · maatte lide derfor. Det er dette Forbilledet udtrykker;
NB24:157 e at tjene to Herrer)? Han · maatte lide derfor; thi alle Andre vilde tjene
NB17:78 Noget Ideelt ind i Verden, · maatte lide dette Veemodige. Tag det Høieste.
NB30:138 det, forbandet afskyet, at · maatte lide for – at man vil lide. Ingen
NB26:112 r lidt i mig selv, vel har · maatte lide for at være duelig dertil, naar
Papir 448:1 saa deraf igjen følger, at · maatte lide for denne Lære – hvorimod
NB30:12 , deri ogsaa indbefattet at · maatte lide for Læren. / Ogsaa en anden Vanskelighed
Oi9, s. 384 sten« de Herlige, som · maatte lide for Sandhed, i Saltmads-Tønden.
NB35:23 maatte lide af de Andre, at · maatte lide fordi man ikke er som de Andre. /
Papir 554 kke at være som de Andre, at · maatte lide fordi man ved at elske Gud bliver
NB10:166 else mættet, ved at jeg · maatte lide hvad jeg har maattet lide, forøget
NB3:16 ne Tale om Forløseren som · maatte lide i Verden og som fordrer Kjøde
NB12:36 dvendigheden af, at Χstus · maatte lide just fordi Han var Kjerlighed og Verden
F, s. 483 leligt for de Uskyldige, der · maatte lide med de Skyldige. Prof. H. vilde ikke
IC, s. 176 ønsker uden dette Ene, at · maatte lide med ham, og ønsker det som det
NB18:50 tel var Signalet til at han · maatte lide mere end de andre Tilhængere, lide
NB24:94 m og siger: stakkels Barn, at Du · maatte lide saaledes hele Dit Liv; o, jeg vilde
SLV, s. 253 ng af simplere Herkomst, der · maatte lide Straffen hver Gang Prindsen havde
NB27:50 lskedes Liv udtrykke, at De · maatte lide, at de vare villige at lide, fordi
NB30:58 at det Overordentlige pleier at · maatte lide, at man i Kraft deraf ( bravo!) ikke
NB16:87 or let. Det Svære er just, at · maatte lide, fordi man skal gjøre Sagen sværere
IC, s. 48 en« i enhver Slægt · maatte lide, og hvad Sandheden maa lide. Men er
EE2, s. 146 fra, og den eneste Straf, han · maatte lide, var egentlig, at Pligten gjækkede
AE, s. 542 g uskyldigste af Alle, at han · maatte lide. Det Paradoxe er, at Christus er kommen
NB25:47 at Χstus alene derfor · maatte lide: fordi det at være i Slægtskab
JJ:347 dualitet som Cromwell, ell. ogsaa · maatte Lidenskaben have et mere quindeligt Præg.
NB25:89 e, for hvilken der een Gang · maatte lides – istedetfor at Χstd.
NB25:50 ikke Noget der engang · maatte lides for, og som saa en senere Slægt
SFV edes at virke phantastisk. Altsaa · maatte lige det Omvendte gjøres: jeg maatte
BN, s. 118 ingen Priis sige til Gud. Jeg · maatte ligeoverfor Gud bruge et langt ydmygere
NB27:71 re formasteligt, saa Gud · maatte ligesom blive vred derover, om jeg vilde
TSA, s. 65 se, at Han, som det Absolute, · maatte ligesom sprænge den Relativitet, hvori
NB24:54 Embede, syntes mig, at der · maatte ligge et glæderigere Liv for mig. Og
JC, s. 35 ent, da ellers min Bevidsthed · maatte ligge i et Andet – saa blev dog denne
JC, s. 21 med et Ord kunde vende Alt om, · maatte ligge i, at han selv i den Succession,
AE, s. 220 være noget Tilfældigt, · maatte ligge langt dybere i hele Tidsalderens
Brev 119 de slemt i Brystet, saa hun · maatte ligge længe til Sengs; nu er hun rask
AE, s. 228 re forberedt paa stundom at · maatte ligge stille, naar Aanden ikke vilde understøtte
EE:145 det der nu laae til Høiere da · maatte ligge til Venstre og alle Svingninger og
DS, s. 158 ig til at kunne bære det at · maatte ligge under for en god Sag, for en Voven
KG, s. 263 engive sig for Alle, at de nu · maatte ligne ham i det ham Egne, i opoffrende
KG, s. 263 age Menneskene til sig, at de · maatte ligne ham, maatte i Sandhed vorde hans
KG, s. 263 nnesket i sit Billede, at han · maatte ligne ham, maatte vorde fuldkommen, som
Papir 198 le Slægten bragte til Eenhed, · maatte Livet ende med at Heltene gik i Kloster,
PS, s. 251 mfor Alt saa urimelig, at jeg · maatte lukke Alt, hvad jeg har i min Bevidsthed,
KG, s. 202 viste sig bedrøvet ved at · maatte lyde Forældrenes Forbud, thi saa var
NB15:86 ndvendingerne ellers have. / Den · maatte lyde saaledes: / / Hvorfor, o Gud, vilde
OTA, s. 123 ttet Besluttede, at det dog · maatte lykkes den i Angeren Bedrøvede: kun
OTA, s. 250 ttet Besluttede, at det dog · maatte lykkes den i Angeren Bedrøvede: kun
LF, s. 34 af Nødvendighed, det ogsaa · maatte lykkes Dig, at gjøre en Dyd af Nødvendighed.
LF, s. 24 og Fuglen. / O, men at det dog · maatte lykkes Evangeliet ved Hjælp af Lilien
TTL, s. 469 ighed og Strenghed, o, at det · maatte lykkes ham at gjøre det saaledes, at
4T44, s. 363 g ved sit Bud, naar det blot · maatte lykkes ham at kjøbe det Høieste.
NB27:55 n har bedet til Gud, at det · maatte lykkes ham at seire over ogsaa dette –
NB10:208 nmagt ell. paa anden Maade · maatte lykkes ham, lidt efter lidt at underlægge
NB10:208 r, at det øieblikkeligt · maatte lykkes Hyrekudsken at styrte hans to Colleger
NB20:119 sige: » at det dog · maatte lykkes mig at elske Dig Herre Jesus Χstus«
NB24:54 Saa bad jeg til Gud, at det · maatte lykkes mig at faae en Ansættelse ved
SLV, s. 211 g hævder mig selv. At det · maatte lykkes mig at løfte hende eller rettere
NB28:54 rede jeg af Gud Eet, at det · maatte lykkes mig at skrive og blive færdig
NB4:24 ette, naar det blot saaledes · maatte lykkes mig at tækkes ham. / Af en mulig
NB28:56 nske, at det da idetmindste · maatte lykkes mig at undgaae at komme til at angribe
Brev 278 pro nobis – at det dog nu · maatte lykkes mig, at finde den rette Ørken!
FEE, s. 49 det at ønske, at det snart · maatte lykkes, at opdage Forfatteren; thi en saadan
EE1, s. 408 evet. Hun kom ind igjen, hun · maatte lyve lidt. Sligt consoliderer den erotiske
NB12:138 re, at atter hendes Ungdom · maatte lægge hele Ansvaret paa mig og byde
Papir 1:2 r for sit Øiemed lagde og · maatte lægge særdeles Vægt paa. /
OTA, s. 258 , at den Bekymrede i Sandhed · maatte lære af de guddommeligt beskikkede Læremestere:
NB23:51 il noget andet Msk): at jeg · maatte lære at henflye til Naaden. –
NB12:194 jeg er en Poeniterende, har jeg · maatte lære at holde mig til Gud efter en ganske
EE2, s. 307 , at enhver Ægtemand snart · maatte lære at indsee, at hans Stilling ingenlunde
EOT, s. 265 n til Indgang, » at vi · maatte lære at sørge over vore Synder.«
NB9:64 læder ham. / Gid dog Msk. · maatte lære at tænke mskligt om Gud! Her
LF, s. 10 hvis det er glemt, at vi atter · maatte lære det af Lilien og Fuglen; at vi
LF, s. 10 det at være Menneske: at vi · maatte lære det, eller hvis det er glemt, at
LF, s. 10 det af Lilien og Fuglen; at vi · maatte lære det, om ikke paa een Gang og Alt,
4T44, s. 359 rom, uagtet Dit Liv jo netop · maatte lære Dig at troe paa, at et Menneske
OTA, s. 417 , at vi da af det Høieste · maatte lære for det Mindre, maatte i den Kamp
4T44, s. 315 blive i den, og om i den at · maatte lære Gud at kjende som Den, der lader
Papir 394.d aren. / at jeg gjennemskuende · maatte lære ham kjende / Jeg var maaskee den
JJ:107 det hende der var stolt, mig der · maatte lære hende Ydmyghed ved selv at ydmyge
IC, s. 15 t alene til mig – at jeg · maatte lære ikke blot at henflye til »
Papir 431 gid Samfundet efterhaanden · maatte lære med samme Sikkerhed at vise de
NB5:126 Tungsind og i et saadant Forhold · maatte lære mig at forstaae mig selv; thi hvor
NB3:15 re det af mig ell. ved mig, · maatte lære ydmyget og tilintetgjort og sønderknuset,
NB24:54 Virkelighedens Spænding · maatte lære, hvor langt jeg skulde gaae. /
EOT, s. 266 a Synderinden, at Du af hende · maatte lære. / Hende var alt Andet blevet ligegyldigt,
NB14:41 under Idealet – og nu · maatte Læren om » Naaden« ret
NB12:80 i det var dem det Høieste: da · maatte Læreren ved at være ugift og paa
OL, s. 33 omme videre med vore Artikler, · maatte Læseren tage til Takke med hvad Huset
Papir 97:4 olitiebetjent havde nemlig · maatte løbe efter ham første Gang helt ud
NB3:48 bedende Gud, at jeg for alt ikke · maatte løbe surr i det, forvexle hvad Ret jeg
KG, s. 92 kal afkaste Forklædningen, · maatte løbe ud for at faae Baandene løste.
NB25:68 tion. » Men« · maatte M. fremdeles sige » men det er egl.
NB24:125 see Følgen heraf. Enten · maatte M. reise sig i hele sin Magt – maaskee
OTA, s. 272 atte vente, vente forgjeves, · maatte maaskee gaae hungrig tilsengs: nei, der
Papir 497 n for at lære at gyse. / Han · maatte maaskee gaae langt og kom maaskee dog ikke
Brev 126 ne egne Tanker – jeg · maatte maaskee have sagt til mig selv: »
BOA, s. 117 ndens umiddelbare Indskydelse · maatte Mag Adler let blive sig bevidst at være
BOA, s. 131 hørig Modstand. Forsaavidt · maatte Mag. Adler, dersom han ellers i Sandhed
NB36:2 saa deres Barn frelst. / Saa · maatte man ( tiltrods for at det nye Testamente
EE1, s. 69 r jo Guden for Elskov, i ham · maatte man altsaa tænke sig Elskoven som Princip
NB24:158 se ligger i, at det er som · maatte man angre sit Bedste. Og det er som til
CT, s. 236 elsen der – og saa, saa · maatte man antage, at Christus var falden i Tanker,
NB24:30.a rugbart Msk., og saadanne Folk · maatte man benytte. Jeg svarede, at der var en
BI, s. 173 ive Plato begge Standpunkter, · maatte man betegne det første som Skepsis,
SLV, s. 35 et. Skulde man blive beruset, · maatte man blive det umiddelbart. Der samtaltes
AaS hed, at Dr. B. ikke har forstaaet, · maatte man blot kunne slutte ligesaa meget af
DBD, s. 130 være Sandhedsvidne, derom · maatte man christelig nøiagtigt sige: det var
NB23:33 Apostel ( og Sandheds-Vidne · maatte man da idetmindste være for at vove
OTA, s. 291 ekymring med eet eneste Ord, · maatte man da ikke sige: den er en Bekymring om
SLV, s. 444 men ogsaa Tilbedelse, disse · maatte man da kunne lære Meget af. / Det, der
EE2, s. 238 nde, der skal overvindes, saa · maatte man da nærmere spørge, om det ingen
NB7:66 ell. ikke. I ethvert Tilfælde · maatte man da paa ingen Maade skaane sig selv,
AE, s. 222 med sin Kone. Ved Livets Ende · maatte man da sige, at der var undgaaet ham Eet:
NB14:72 n Fare, at glemme mig. Og dertil · maatte man da vel svare: nei. Selv om jeg lidende
PS, s. 280 vis dette ikke var skeet, saa · maatte man digte det ( Baader), selv da er Beundringens
BI, s. 323 truere en forsvunden Tid, saa · maatte man dog reconstruere den i al sin Reenhed,
NB8:7 saa godt som i Virkeligheden: saa · maatte man egl. sige, at Virkeligheden er overflødig,
SLV, s. 28 rend man stod op fra Bordet · maatte man endogsaa gjerne fornemme Tilberedelserne
SLV, s. 419 mlet opfattes religieust, da · maatte man enten lade ham have fattet Planen,
Not11:26 t Ord Væsen om Gud, saa · maatte man erindre, at han var mere end Væsen
EE1, s. 175 dtryk for det Indvortes, saa · maatte man for at fremstille den reflekterede
NB11:16 som et anstændigt Msk. igjen, · maatte man fordre en offentlig Afbigt, og af en
SD, s. 186 veste Former af Fortvivlelse · maatte man fremstille ved at beskrive eller ved
NB11:148 ludder, Vaas o: s: v: ell. · maatte man frygte, at Alt var Vaas, nu er der
JC, s. 49 fandt tjenligt at befale, det · maatte man gjøre begeistret og tillidsfuldt,
NB23:118 e. / For at gjøre mere, · maatte man have Myndighed; thi man kom egl. til
JC, s. 53 vilde tale paa den Maade, saa · maatte man have uendelig Meget at sige. /
BI, note Assureren kan strande. Snarere · maatte man have ventet, at Socrates vilde have
NB16:97 jordiske og timelige Anliggender · maatte man holde sig til de gamle Guder. /
NB15:117 end glad ved den. / Dette · maatte man i millionviis være blevet opmærksom
PS, s. 303 v om Sagen ikke fordrede det, · maatte man jo alene for Festlighedens Skyld beslutte
NB11:30 slet intet saadant Ord, saa · maatte man jo befrygte, at Alt var Sladder. Det
NB6:83 de religieuse Existentser. Ellers · maatte man jo consequent indvende det mod Paulus,
IC, s. 61 enkelt Menneske var Gud, saa · maatte man jo conseqvent tilbede dette enkelte
NB11:175 anske godt, og msklig talt · maatte man jo endog rose ham. Men lidt Sviig er
BI, s. 170 te Bog leverer Resultatet, da · maatte man jo finde det ganske i sin Orden. Men
NB17:41 det var den virkelige Fare, saa · maatte man jo gaae i den – og det vil man
NB21:52 var blevet Ridder af D. / Dette · maatte man jo kalde min naturlige Udvikling, der
F, s. 500 i Kjøbenhavn, hvad saa? Saa · maatte man jo læse det, medmindre Hr. C. C.
F, s. 501 øftet. Skete dette ikke, saa · maatte man jo læse det. Hvilken Uleilighed,
NB32:146 t Udbredelse. Allerede den Gang · maatte man jo med et halvt Øie kunne see: vi
Papir 1:2 jendelse af Ireneus etc, saa · maatte man jo og kunne udlede vor Troesbek: af
NB10:164 Χstus ganske mskligt, saa · maatte man jo sige, at det Ord: » min Gud,
NB32:66 onde. / / I en vis Forstand · maatte man jo sige, at dette netop er en Art af
NB14:52 e ligefrem. Men ægte luthersk · maatte man jo sige: just naar Gud er med os, saa
BI, s. 130 denfor enhver Concretion, saa · maatte man jo spørge: i hvilket Forhold til
DD:208 ryllende Udskuelser, snarere · maatte man kalde det der bliver for den speculative
AE, s. 299 ere. Ved en Reflexion paa den · maatte man komme til samme Resultat, men hvorfor
NB26:10 var der ikke Andet for, saa · maatte man lade dem, som udtrykte » Efterfølgelsen«
NB32:132 gefremme Kjendelighed, saa · maatte man lee ( det Comiske ved ligefrem Kjendelighed)
NB12:166 r, hvo han er – thi strax · maatte man mærke, at det var en stor, Sandheden
NB24:169 rksom paa Adskilligt. Saa · maatte man naturligviis ikke glemme, at en saadan
LA, s. 76 den er en Ubetydelighed. Hvad · maatte man nu kalde et saadant Forhold? Jeg tænker
NB30:44 r beskjeftiger Mskene – da · maatte man nævne: Kjøns-Forholdet, Kjøns
IC, s. 42 Gud. Lod dette sig gjøre, · maatte man ogsaa kunne svare paa følgende Spørgsmaal:
BB:13 i Opfattelsen af Sagnet om Faust, · maatte man sammenstille ham med Troldkarlen Virgilius,
NB20:163 e saa ugeneret om Guderne, · maatte man see at finde et afsides Sted, hvor
NB32:48 øiagtigt skulde angives, · maatte man sige der var 10,010. Dog er Forskjellen
Papir 53:2 relse, og ifølge sin Theorie · maatte man sige det var Egoisme. ( Fichtes Identitets
NB30:22 det snarere er en Lindring; thi · maatte man sige kun saadanne udvortes Lidelser
NB19:28 være det Høieste; thi · maatte man sige til en Saadan: falder det Dig
NB32:134 Forsaavidt«, · maatte man sige, » kunne I Msker gjerne
Papir 425 avidt man tør tale saaledes, · maatte man sige, at Χstus havde een Lettelse,
NB32:109 gen ikke var saa alvorlig, · maatte man sige, at denne Forkyndelse er noget
NB10:156 g paa en saa reent msklig Maade · maatte man sige, at et Msk. i Χsti Sted,
NB16:91 et Genie, som man siger, skaber, · maatte man sige, at for at skabe maa han sørge
Not11:38 kke Sædekornet, snarere · maatte man sige, at Sædekornet betegner Persephone.
SLV, s. 423 forsoner med Livet; snarere · maatte man sige, den oprører En mod Livet;
TSA, s. 107 nu høres og læses, da · maatte man sige, det er affecteret. Naar man ellers
Oi8, s. 366 ag en Borgermand – hvem · maatte man sige, det vilde være denne Borgermand
SD at tænke nogen Fortvivlet, saa · maatte man sige: den er et uhyre Fortrin. Muligheden
Papir 365:2 or at blive theocentrisk, saa · maatte man sige: den er uredelig. / Uredelighed
BOA, s. 159 ning men ogsaa med Kategorie, · maatte man sige: den gaaer ud paa at gjøre
Oi7, s. 303 d Gudsdyrkelse. / Christeligt · maatte man sige: just den Omstændighed, at
NB11:18 r man saa gjerne. / Mskligt talt · maatte man sige: naar blot Gud ikke var med, saa
NB11:152 af sig selv. Til den Første · maatte man sige: nei, spar Dig ikke selv, hold
Oi7, s. 303 ke, at Du er med. Og saaledes · maatte man sige: seer dog blot at undgaae, at
NB20:59 s Dom om Ægteskabet, saa · maatte man sige: Ægteskabet forholder sig til
BI r ikke godt lade sig forene. Enten · maatte man sigte Xenophon for en total Vilkaarlighed,
SLV, s. 35 at Enhver holdt en Tale, dog · maatte man sikkre sig, at Talerne ikke fik Lov
LA, s. 67 et er. Af Indicier i Overflod · maatte man slutte, at der enten var skeet eller
EE1, s. 252 paa noget ganske Andet; saa · maatte man spørge, hvilken Elskværdighed
NB31:29 vove Livet for Sligt. Deels · maatte man spørge: hvilken var disse Martyrers
KG, s. 354 rise Kjerlighed,« saa · maatte man svare, » at sige det er ingen
Not11:21 deo nil potentiale. Dertil · maatte man svare, her er ikke Tale om Guds Natur,
NB2:120 , at den selv var Guld: saa · maatte man svare: Du modbeviser det jo selv, thi
LF, s. 35 t være voxne Mennesker, saa · maatte man tabe Taalmodigheden og fortvivle; thi
BOA, s. 159 stendommen sandsynlig. Derpaa · maatte man tilføie: hvis dette lykkes, saa
NB27:30 / / Efter blot msklige Begreber · maatte man tænke sig, at det at være Guds
NB28:55 estik. / d. 2 Nov. / / Før 48 · maatte man vel ansee Oppositionen næsten for
CT, s. 198 de » nei«: saa · maatte man vel fatte en Mistanke til ham, at han
Brev 41 thi for at gaae paa Eventyr · maatte man vel først og fremmest udenfor Porten,
NB31:2 er ikke at troe. Og saaledes · maatte man vel ogsaa sige: Den, som mener, at
BI, s. 153 vangelister. Paa den ene Side · maatte man vel saa i det Mythiske hos Plato see
CT, s. 119 doms-Livet Eiendommelige, saa · maatte man vel sige det er et Drømme-Liv. Og
Brev 85 erne vilde forloves med; saa · maatte man vel sige, at Du paa Dommens Dag kan
BI, s. 315 il den omtalte Adfærd, saa · maatte man vel sige, det er fordi Ironien veed,
NB25:76 Offrene« / Frygteligt, · maatte man vel sige, frygteligt, at Forholdet
Sa, s. 174 med Gjenkomsten. Omvendt seet, · maatte man vel sige: Alt er beredt til Gjenkomsten.
AE, s. 185 llem Oldtiden og vor Tid, saa · maatte man vel sige: at i Oldtiden var der kun
LA, s. 60 skulde man definere denne, da · maatte man vel sige: den er den uhyggelige Charakteerløshed.
TS, s. 60 s tages Hensyn til – saa · maatte man vel sige: en større Deel læser
OTA, s. 233 ør jeg ikke troe, hellere · maatte man vel sige: medens Mængden støier
JC vad Philosophien begynder med, saa · maatte man vel snarere nævne Det, med hvilket
KG, s. 107 for aldrig til Gud ( saaledes · maatte man vel tale, hvis man med rene Ord skulde
SLV, s. 140 orelskte Fjellebodshistorier · maatte man vel, ethisk forstaaet, tabe Taalmodigheden.
NB28:37 ar man lever i Χsthed, · maatte man vel, just for at undgaae at ligne Nicodemus,
OTA, s. 185 ligen i Sandhed at ville Eet · maatte man ville det Gode i Sandhed. Om enhver
OTA, s. 185 . For i Sandhed at ville Eet · maatte man ville det Gode. Dette var det Første,
EE2, s. 286 tede sig til et Menneske, saa · maatte man være forsigtig i at vælge, det
JJ:484 e Qvalthed ell. Dæmpethed: saa · maatte man være ganske stille for at høre
EE2, s. 252 de, thi for at skulle begynde · maatte man være kommen til Enden, men dette
NB17:23 aa Tænkning) at først · maatte man være paa det Rene med det hele Spørgsmaal
BI aa uerotisk som muligt. Forsaavidt · maatte man være Schlegel meget forbunden, om
SD, s. 138 der er ganske sund, saaledes · maatte man, hvis man ret kjendte Mennesket, sige,
NB24:122 ler er det Augustins Regel? Der · maatte mange Glosser og Commentarer til for at
IC, s. 181 ver, der kalder sig Christen, · maatte med denne Dom prøve sit Liv, om han
BOA, s. 180 rge sig mod Conclusionen, han · maatte med ganske bestemte Ord sige: men desuagtet,
NB11:169 den af Din Haand. O, at vi · maatte med lige Tak og Glæde modtage det Ene
NB14:139 l Gud i Alt. Som Følge deraf · maatte med ubetinget Nødvendighed hans Liv
Brev 317 ttet Form der synes mig at · maatte meddele Eensidighed til denne, »
EE2, s. 57 har udbedet Dig den Gunst at · maatte meddele hende den sidste Olie. Længe
NB11:125 Øie, menende, at Tiden · maatte medføre at mit Liv tog et høiere
DS, s. 177 lp at kunne faae Alt, eller at · maatte men ogsaa ved Guds Hjælp at kunne undvære
NB24:5 Hesten, saa den efter sit Begreb · maatte mene, at det Eneste, der kunde hjælpe
KG, s. 252 evne og svage Kræfter: saa · maatte Mennesket fortvivle. Men da er det det
4T43, s. 129 bens Træ paa Godt og Ondt · maatte Mennesket ikke spise, at Kundskaben ikke
NB12:141 Hjælp af Mængden. / Dette · maatte mere og mere afsætte et Uorganisk i
FF:145 g selv ( Individet) saaledes · maatte Middelalderen gaae paa Eventyr for at besinde
EE1, s. 93 mmen har bragt ind i Verden, · maatte Middelalderen gjøre til Gjenstand for
NB9:43 Vanskelighed at bide paa. Derfor · maatte min Existents pointeres lidt. Dertil var
EE1, s. 277 men altid over de Andre. O! · maatte min Tale trænge hen til Eders Øren,
EE2, s. 113 opføre paa hiin Basis, saa · maatte min Theori forandres. Jeg skal ikke skye
SLV, s. 302 Betragteren, at Indskriften · maatte minde ham om » ikke at græmmes,
NB2:133 r Gang den vaagner, da ikke · maatte minde os om hvad vi forbrød, men om
NB30:101 der jo intet Nedtrykkende i at · maatte mindes, at man ogsaa har udholdt denne
KG, s. 114 atte støde sammen med ham, · maatte misforstaae ham; thi dette det bedste Menneske
JJ:377 yldig, og derfor nødvendigviis · maatte misforstaae. Den Ulykkelige, der allerede
NB2:210 er ofte var Ting, som jeg vidste · maatte mishage ham; men jeg tænkte vistnok
SD, s. 196 og desuden et Forsøg, som · maatte mislykkes, hvis jeg vilde begynde paa at
OTA, s. 428 a samme Maade, at denne Mand · maatte mistrøstigt og dybt bekymret have anklaget
SLV, s. 247 il hendes Fordærvelse, at · maatte mistænke Foden, at den ikke gaaer af
SLV, s. 247 r et forræderisk Spor, at · maatte mistænke Haanden, at den ikke pludselig
SLV, s. 247 en Mimikers Veltalenhed! At · maatte mistænke Stemmen, at den ikke skjælver,
KG, s. 290 gste Evner, som enhver Dommer · maatte misunde ham, men disse Evner blive alle
DS, s. 195 e at være ædru ( thi saa · maatte mit Liv være blevet langt strengere,
Brev 245 jeg nu af Dem eller Andre · maatte modtage af det laante Gods, men kun forsaavidt
GU, s. 329 et: at vi saaledes værdigen · maatte modtage de gode og fuldkomne Gaver. »
4T43, s. 146 Det: at kunne give eller at · maatte modtage inddeler Menneskene i to store
4T43, s. 154 paa Dig, at Du ikke, ved at · maatte modtage og ved at ville takke Mennesker,
4T43, s. 146 ivet. At kunne give eller at · maatte modtage, denne Forskjel omfatter i sig
4T43, s. 157 n mellem at kunne give og at · maatte modtage, i sig ere saa ufuldkomne, og derfor
4T43, s. 152 hvis ydmyge Lod det blev at · maatte modtage, og er som ethvert helligt Ord
4T43, s. 146 om det var det Tungeste at · maatte modtage, og hvor tungt det maatte være;
4T43, s. 154 tungt, hvor tungt det er at · maatte modtage. Inden Du atter havde opløftet
4T43, s. 156 eligere at kunne give end at · maatte modtage; men Ordet betegner Forskjellen,
NB5:3 dette Forhold blive lykkeligt, saa · maatte Msket forpligte sig til at tie og aldrig
JC, s. 54 d kunde være contrair, saa · maatte Muligheden være en total, væsentlig
LP, s. 55 . .... Hvad Hjertet tænkte, · maatte Munden sladdre om, enten det saa morede
NB24:104 endog Goldschmidt. / Eet af To · maatte Mynster have gjort i 48: enten nedlagt
NB21:12 ande uden Sandsebedrag, saa · maatte Mængden jo selv være i Sandheden.
EE1, s. 308 ti, og saa afsted. Blot jeg · maatte møde min Hr. Broder eller Hr. August
Not1:6 t de Vanskeligheder, som her · maatte møde ved ethvert Forsøg paa bestemtere
Papir 306 hans Lære ad denne Vei · maatte naae til Hjertet; han er standset ved deres
LA, s. 56 e Forældrenes huslige Liv, · maatte naturligen vække et vist veemodigt Sværmeri
BI, s. 145 es. Efter Socrates' Anskuelse · maatte naturligviis Anklagerne enten overbevise
BOA, s. 153 skyelighed. / Under alt Dette · maatte naturligviis det Compas hvorefter Adler
BOA, s. 151 en med sig. / Under alt Dette · maatte naturligviis det Compas, hvorefter han
Not4:9 ærende Universalia. Imidlertid · maatte naturligviis disse opfattes om vel i deres
Papir 254 t i det Hele var gaaet af, · maatte naturligviis et saadant Folke-Recitativ
EE2, s. 48 e det Hele er sat. ( Det Hele · maatte naturligviis forstaaes om den i Slægten
AE, s. 125 maatte den dømme? Ja, den · maatte naturligviis fortvivle; men hvad bryder
BI, note derum, som han her postulerer, · maatte naturligviis fra Statens Standpunkt betydelig
BI, s. 333 rlig. – Lisettes Død · maatte naturligviis gjøre et Indtryk paa Julius.
BB:7 e sig som heldbringende. Faust · maatte naturligviis ved sin excentriske Stræben
BI, s. 236 rrige, aandrige unge Menneske · maatte naturligviis være et ret fængeligt
Oi4, s. 212 ilfælde at disse meente at · maatte nedlægge deres Embede! Der er vistnok
CT, s. 133 khed, der jo, selvforskyldt, · maatte nedsætte Ham dybt, dybt i Alles Øine!)
JJ:276 ige søger om Tilladelse til at · maatte nedsætte sig som offentligt Fruentimer,
JJ:276 lsen. Hvis en Mand søger om at · maatte nedsætte sig som Øltapper, og det
EE2, s. 331 ret. Om Du selv var den, der · maatte negte Dig Dit høieste Ønske, Du er
2T43, s. 51 takket Gud? Og naar Du selv · maatte negte Dig Dit Ønske, har Du da takket
TS, s. 100 et er at afdøe; og selv at · maatte negte sig om det saa var sit kjereste Ønske:
JJ:115.a et absolut afgjørende. Sligt · maatte netop give den Art af Elasticitet. Men
NB6:67 dgav hiin lille Artikel. Og dette · maatte netop undersøges – og dertil tjente
IC, s. 241 ev Nicodemus ikke. Det er som · maatte Nicodemus sige til Christus: » dersom
Papir 340:14 t og Ondt uendelig. Man · maatte nu antage, ( hvis Indvendingen skal betyde
Brev 58 iin det danske Sprogs tydske Ven. · Maatte nu blot Opfyldelsen være efter Deres
Not4:1 Fortjeneste og Naade. Naaden · maatte nu dels være gratis data, deels gratum
NB16:74 Verden var uundgaaelig, saa · maatte nu derimod Inderlighedens Arbeiden med
NB20:70 svare til hiin Harmoni-Theorie, · maatte nu fordre, at Verden da ogsaa i den Grad
BI, s. 141 lesøvn og et saadant Intet · maatte nu fortrinligviis tiltale Ironikeren, der
NB24:125 ter piinligt da det. / Jeg · maatte nu see Følgen heraf. Enten maatte M.
NB6:76 t det er gjort saaledes. Det · maatte nu sees, det maatte henstilles ganske til
PS, s. 237 aa Sorg: hvor tungt det er at · maatte nægte den Lærende hvad han higer
PS, s. 237 r efter med hele sin Sjel, og · maatte nægte ham det, netop fordi han er den
Oi4, s. 205 erfor maa man ville, hvad der · maatte nære Sygdommen – noget ganske
SLV, s. 234 øiest og skylder mest, at · maatte nærme sig ham baglænds, med bortvendt
NB21:12 blik blev mig for stor, jeg · maatte næsten befrygte Pøbel-Voldsomhed
Oi8, s. 365 ar at forhindre Forbrydelsen) · maatte næsten forvirre de Mennesker, blandt
EE1, s. 325 ømmeste Prædikater at · maatte nævne et uskjønt Navn. Jeg kjendte
BI, note rikke, hvortil han dog først · maatte nødes, og dog har Ingen, hvilket er
AA:13 g til Christendommen, thi den · maatte nødvendig blive staaende ved dette negative
AA:13 lingen om Forløsningstrang · maatte nødvendigviis komme ind i Mennesket
NB8:114 , Elskværdighed. Men jeg · maatte nødvendigviis komme til Skade med at
Not15:13 var en religieus Collision · maatte nødvendigviis undgaae hende, som slet
TS, s. 89 ragtede jordisk Gods, men som · maatte nøies med Armod; nei, han valgte Armod.
TS, s. 89 g Ære og Anseelse, men som · maatte nøies med at leve i Ringhed, eller maaskee
PS, s. 268 ge, at dette var skeet, og vi · maatte nøies med den fastende Efterretning
EE2, s. 288 blev ikke den Lykkelige, han · maatte nøies med en Pige som Piger ere flest,
AE, s. 151 lde Fyr-Aften; men Træerne · maatte nøies med Tornebusken. Skulde jeg, ikke
4T43, s. 145 og for den Betrængte, der · maatte nøies med, at Gud var hans Kjep og hans
OTA, s. 417 emt og indtil det Yderste at · maatte og at skulle vedstaae en Anskuelse, der
NB12:113 gge Eftertrykket paa fordi og · maatte og Du. / / / Det er strax et Exempel paa
DBD, s. 130 taae, med hvilken Føie jeg · maatte og i de allerstærkeste Udtryk, ved den
NB5:88 keert i Halsen. / / Saaledes · maatte og maae det nemlig gaae. Enten maatte det
OTA, s. 419 Verden, foranlediget til at · maatte og skulle vedstaae en Overbeviisning; men
NB32:117 drig mere komme igjen, saa · maatte ogsaa Χstus kunne komme igjen i anden
NB21:162 mator. Nei, det Bestaaende · maatte ogsaa blottes; og vil det Bestaaende forstaae
AE, s. 303 Betydning Tanke-Realitet: saa · maatte ogsaa det at tænke kunne tage Tilvær,
Oi7, s. 309 være velbetjent: saaledes · maatte ogsaa en Statistiker, der befattede sig
Papir 177 men den politiske Udvikling · maatte ogsaa gjenemleve sin romantiske Udvikling,
GU, s. 338 en tale, der fandt Gud! og dog · maatte ogsaa han sige » Gud være lovet«,
BB:2 viklede sig Riddervæsenet, dette · maatte ogsaa have Indflydelse paa Poesien. Fornemlig
NB21:15 i et Sandsebedrag – derfor · maatte ogsaa mine Operationer dialektisk blive
BI, s. 240 delige Bestemmelser, saaledes · maatte ogsaa Straffen være det, og det er aldeles
Papir 407 aa længe han levede; thi saa · maatte ogsaa Verden være god. Det er kun ved
Not4:10 mier, idet den med lige Ret · maatte om det Samme udsige de contradictorisk
Papir 491 tiden skulde bedømme os, han · maatte om En og Hver af os sige: her hersker jo
NB14:12 t NB11 at conferere) at der · maatte om muligt et endnu stærkere Udtryk for,
Papir 458 il, at vi ved Tilstaaelser · maatte om muligt komme i Forhold til Sandheden,
SFV onlige Existeren i Forhold hertil · maatte omdannes, eller, at jeg maatte stræbe
AE, s. 363 gning med Begjering om at det · maatte omgjøres. Napoleon svarer: Nei, den
SLV, s. 304 indlade sig med ham, saa han · maatte omkomme af Hunger og Elendighed. Periander
CT, s. 68 und kan ingen Fugl flyve, den · maatte omkomme underveis; til denne Høihed
OTA, s. 152 esindetheden i det Indvortes · maatte omkomme, og paa det at Lønnen i Himlen
EE:7 ligesom at uddrage Din; at jeg · maatte omskibe hele Jorden for at finde den Verdensdeel,
Oi9, s. 373 stændighed, at en Afdød · maatte omtales, til at hidse Fruentimmer og Børn
NB15:46 Den absolute Heterogenitet · maatte omtrent begynde der hvor jeg nu ender,
EE2, s. 263 om lod ham uberørt, og han · maatte omtrent bliver tilmode som en Spurv, der
EE1, s. 296 sig paa, fordi hun bestandig · maatte omtumles af de forskjelligste Stemninger
SLV, s. 428 e fatte, at der var Een, den · maatte opbygge: Taleren selv. Han vil ikke blive
JC, s. 45 der skulde fremsætte den, · maatte opdage den, maatte have Talent, maatte
FEE, s. 50 en de gribe Sagen an, snarest · maatte opdage Hemmeligheden. Dog skal det ikke
AE, s. 414 at høre med Forfærdelse · maatte opdage hvad han havde forspildt: men det
JC, s. 31 ivl, da den i samme Øieblik · maatte opdage Nødvendigheden af, at den var
JC n Hund, turde slutte at enhver Hund · maatte opdage Purpuret. Hvis det forholdt sig
NB24:30 der, og hvorledes en Fjende · maatte opfatte denne hans Adfærd. Jeg gjentog
KK:2 e hiin umiddelbare Virkelighed · maatte opfattes som Moment med af Indholdet selv.
Oi8, s. 351 kunde jeg ønske; o, at det · maatte opfyldes mit Ønske, thi, ak, man lever
DSS, s. 124 nske og min Længsel snart · maatte opfyldes. Ja, o Gud, dersom Du ikke var
NB16:42 , og at jeg saa til den Tid · maatte opgive at være Forfatter, for ikke at
SD, s. 185 e man søger Hjælpen at · maatte opgive at være sig selv: o, der er vistnok
NB26:25 e, nei, jeg begynder med at · maatte opgive det Jordiske, i denne Lidelse er
OTA, s. 366 r grue, kom over dem, de da · maatte opgive Troen, slippe Gud, tabe ham. Men
KG, s. 296 , som selv Kjerlighed – · maatte opgive, nei det gjør Kjerlighed aldrig,
2T43, s. 33 n Indbildning, Du hellere · maatte opgive? Skulde han da kunne forandres,
Not1:8 stræbende og fuldendte K. · maatte ophæve al chr: Frihed og føre til
BI, s. 347 egivet sig i Intet, for at vi · maatte ophøre at være Intet. Forsaavidt
SLV, s. 93 a Natten kom og Læsningen · maatte ophøre, da var det ligesaa skjønt,
BOA, note de, at hans Prædikener strax · maatte opleve et nyt Oplag. At han senere saadan
NB19:57.b k derfor ogsaa, at Luther selv · maatte opleve, at det, efterat Evangeliet var
NB12:123 holdet. / Min Bøn er, at jeg · maatte opleve, hvis hun ønsker det, at kunne
Papir 183 gid snart mit Livs Dissonants · maatte opløses deri. / d. 11 Sept: 36. /
NB21:81 gle religieuse Venner, for at de · maatte opmuntre ham til at følge hans Tilbøilighed«
BI, s. 92 u dybere, at Socrates for ham · maatte opstaae forklaret af sin Grav til et endnu
Not8:42 et besynderligt Tilfælde. Jeg · maatte ordl. anvende lidt Magt mod mig selv for
4T44, s. 373 Mening, forvisset om, at den · maatte overbevise ham. Og see, den Vise gav mig
Brev 1 e Opsigt med Skolens Gang; men · maatte overlade samme til Hr Bang. Vi maatte i
JC, s. 42 e og objektive Begyndelse den · maatte overlades til dem, der allerede vare blevne
SLV, s. 230 e hvad det skal være. Alt · maatte overlades til hende selv og fra mig maatte
Oi3, s. 198 id til Gud for egen Risico at · maatte overtage at optræde som Lærer –
SLV, s. 304 an sin Datter, at den Lydige · maatte overtale den Trodsige og lede ved sit Sindelag
NB17:80 dbildninger. Nei, at Dit Billede · maatte overtale mig saaledes, at jeg ringe, foragtet,
Papir 306 der var stiftet i Corinth · maatte P. stride saaledes. I denne blomstrende
2T43, s. 37 or Sjæl i sin sidste Time · maatte paa dette Ord ligesom bæres bort fra
JC e første i strængere Forstand · maatte paa Grund af deres Almindelighed ansees
OTA, s. 123 ge til sin Begyndelse, at den · maatte paa ny binde mellem det Adskilte, at den
OTA, s. 250 e til sin Begyndelse, at den · maatte paa ny binde mellem det Adskilte, at den
CC:12 sin strænge Form vel meest · maatte paabyde Taushed? Hvorledes er ikke den
FV, s. 16 og Udgivelsen altsaa vel snart · maatte paafølge: just i det Øieblik gjorde
LP, s. 50 sen i den Forlegenhed enten at · maatte paastaae, at det er en historisk-virkelig
DS, s. 174 dømmes meget strengt derom, · maatte Paastanden lyde paa, at vi ere alle Hyklere.
NB12:114 t verdslige. Og da saa jeg · maatte paatage mig christeligt at indfrie det
NB24:30.c . Og saa igjen: at han endelig · maatte passe paa sin Anseelse. / d Det Mistænkelige
Brev 68 rend / Jeg følte, at jeg · maatte Pennen ta' e / For paa Papiret at udgyde
SLV, s. 332 Ønske dernæst, at hun · maatte potenseres i timelig Tilvær, vorde noget
4T43, s. 174 for kunstig, at den Talende · maatte prise ham, hvis det ikke betydede, at hans
EE1, s. 63 men at man derfor desto mere · maatte prise min Consequents, idet jeg aldeles
EE2, s. 18 indbilder Dig, at enhver Pige · maatte prise sig lykkelig ved at være Din Kjæreste
OTA, s. 208 larede, hvorledes ingen Hest · maatte prise sig lykkelig, førend den var død,
IC, s. 74 lig Medlidenhed, der mener at · maatte prutte – thi Gud kjender formodentligen
NB29:107 Med det nye T. som Instrux · maatte Præsten bære sig saaledes ad. Han
Oi5, s. 235 nge – thi, christeligt, · maatte Præsten hellere have stjaalet dem –
LA, s. 48 Claudines Indflydelse paa ham · maatte psychologisk, selv i et saadant Øieblik,
OTA, s. 263 ring, nei, Liliens Bekymring · maatte qvindeligt staae i Forhold til, om den
Papir 498 er, saa Du engang i Harme · maatte raabe vee over mig og over hver Den, der
EE1, s. 215 ygelse i sin sidste Stund at · maatte raabe: Solon, Solon, Solon! / Saa aabne
TSA, s. 85 egentligen vilde, dersom den · maatte raade sig selv. Er Du i denne Henseende
NB25:52 selv. / Dersom et Msk. selv · maatte raade, blev det da aldrig Alvor med ham,
OTA, s. 145 t. Naar han, den Selvraadige, · maatte raade, da skulde der kun være Eet, han
NB15:62 ihjelslagne derfor. / Dersom jeg · maatte raade, saa skulde V. Hugo et halv Aar sættes
Brev 271 for Sorgen; og dersom den · maatte raade, saa vilde det jo ogsaa blive ganske
EE1, s. 382 Det er haardt, og dersom jeg · maatte raade, skulde det aldrig være skeet.
DS, s. 183 ter: o, Elendighed! Dersom jeg · maatte raade, vilde Følgen blive, at man satte
SFV, note andt, at Styrelsen da absolut · maatte ramme mig, og at jeg i Muligheden af denne
NB20:14 for os. / Denne Geistlighed · maatte recrutteres af Saadanne, som enten ved
BI, s. 191 paa Strepsiades, nødvendig · maatte reent forvirre hans Begreber, faaer han
SLV, s. 121 behøvedes, thi Liigtorne · maatte regnes med til de Svagheder, som man kunde
NB17:6 Der tilsigtedes saa enten: at jeg · maatte reise – at man kunde see, at Pøbelen
Brev 304.5 da nu for det Første · maatte renoncere paa disse Torsdags-Spadseretoure.«
NB4:159 var saa tungt som muligt at · maatte reproducere min egen Elendighed. Jeg
NB5:10 des paa hine Evangelier, saa · maatte Resultatet blive at man gjorde opmærksom
NB20:119 egentligen lyde: o, at jeg · maatte ret hade mig selv. / / / Angaaende Udgivelsen
Not6:27 en sig, – – blot jeg · maatte ret kunne huske Indtrykket af denne Aften.
OTA, s. 352 Faa, der elskede ham, at han · maatte rive dem med ud i de forfærdeligste
SD lverkjendelsens Klarhed ikke just · maatte rive et Menneske ud af Fortvivlelsen, gjøre
SD, s. 228 orstand og Tænkning), man · maatte rose den Hedning, der virkelig drev det
SLV, s. 278 ig. Hun var i en Vaande, der · maatte røre den Haardeste. – Saa gik
NB8:83 nskaber, der, som synes mig, · maatte røre den lille Nation, som jeg sandeligen
IC agt i et Øieblik, der syntes at · maatte røre selv den meest Hærdede til Deeltagelse,
NB5:82 g synes jeg har skrevet Ting, som · maatte røre Stene til Taarer – men de
NB7:31 , hvis Inderlighed synes mig · maatte røre Stene, hvis enkelte Dele ikke en
NB26:72 t være saa meget, at det · maatte røre Stene. Der standser saa ligesom
Papir 59 tur var uduelig, og først · maatte saa at sige omskabes. Men hvad Catholikerne
NB26:86 dette ikke var det Fordrede, det · maatte saa blive hvad just det bedre Msk. selv
NB12:138 ikke at forlade hende, jeg · maatte saa forresten gjøre ved hende Alt ubetinget
NB22:156 e ganske mskligt. / Hertil · maatte saa Gud svare. Hvad Du siger, kan, msklig
OTA, s. 126 ens Liv. Og Talen om dens Liv · maatte saa igjen have været en ganske anden,
NB24:134 til at lide for min Skyld: · maatte saa Pigen ikke helst betakke sig for den
DS, s. 180 a at han er ordineret, snarere · maatte saa Skuespilleren Lægen, Kunstneren
NB36:26 igtelsen mod det Bestaaende · maatte saa være, at det Hele er en Løgn,
OTA, s. 206 Sag, til Gavn for Andre. Det · maatte saa være, lang var Reisen ikke til det
Brev 164 skolens Bestyrelse. Nu det · maatte saa være; men derfor har Enhver ikke
PF, s. 88 n fortælles uden Taarer: de · maatte saamænd bære Skræddermesteren
OTA, s. 149 dethed. O, at Talen da Ingen · maatte saare uden til hans Helbredelse; at den
NB36:26 der da virkes katastrophisk · maatte Sagen lægges ganske anderledes an end
NB33:13 opdrages var det n: Ts, saa · maatte Sagen staae saaledes i det n: T., at Χstus
NB24:167 i ethvert Tilfælde, saaledes · maatte Sagen vendes, for at blive taalelig; thi
DD:164.a g dog ønske, at jeg tilsidst · maatte samle en Kraft som Samson til at omstyrte
NB31:78 aaet og hvert Øieblik at · maatte sande, at det at være elsket af Gud
Oi4, s. 208 Tale vidner noksom om, at de · maatte sande, hvad der blev forudsagt. /
NB32:45 i den Tid den var Aand, da · maatte Satan anstrenge sig og han skabte Hyklere,
NB7:38 et elsker En lige høit. Altsaa · maatte Savanarola sige: hvad enten Du bruger mig
Oi2, s. 148 an efter Timelighedens Begreb · maatte see at blive fri for jo før jo hellere,
Oi1, s. 136 kunne komme til Sagen, at jeg · maatte see at faae det, om muligt som blæst
AE, s. 219 se af dit eget Indfald, at Du · maatte see at gjøre noget vanskeligt.«
NB11:132 nke) paa en anden Maade at · maatte see at sikkre mig mit Udkomme. Det er ganske
CT, s. 198 igt, at man for at elske Gud, · maatte see at svinge sig høit op til Himlen,
JC, s. 54 te han gaae en anden Vei. Han · maatte see at udfinde Tvivlens ideelle Mulighed
F, s. 513 alnatoke, kun eet Ønske, at · maatte see den i sin hele Glands. Skulde det ikke
Papir 109 nkeopdigtelse osv. Den nyere Tid · maatte see det Dybere. / d. 7. Oct. 35. /
NB34:17 terligt – mig synes Enhver · maatte see det, saasnart det blot siges –
IC, s. 18 m ikke forarges paa mig. At vi · maatte see Dig saaledes, og at vi saa ikke maatte
IC, s. 17 ndnu Ingen har seet Dig. At vi · maatte see Dig som hvad Du er og var og vil være
NB23:156 nskede ikke at lide det, jeg · maatte see fremstillet, men kun ligesom at lade
OTA, s. 159 at det da med Uvillie skulde · maatte see og finde sig i, at der var tvende Veie,
NB2:50 at Gud saae paa mig gjorde at jeg · maatte see og maa see paa Gud. / Hvor ofte har
NB24:81 rke var det store Forbillede, vi · maatte see tilbage til » den første
Papir 306 aanødet sig Dig, saa Du · maatte see. / Saae Du det da m: T: og hvorved?
EE1, s. 248 kværdighed, der i Stykket · maatte sees at være af en bedre Bonitet end
BI, s. 225 igviis fra Statens Standpunkt · maatte sees som en Brøde. / Men var hans Standpunkt
KG, s. 330 r forsonligt for, at det Gode · maatte seire i den Ukjerlige, eller han kæmper
BB:14.a ægelser gestalte sig for dem, · maatte selv for den Betragter, der i sin Udvikling
Papir 249.e talte sig for dem, ikke igjen · maatte selv for den Betragter, der i sin Udvikling
NB:36 n dog været Noget. Men jeg · maatte selv opfordre ham – og gjorde det
NB27:84 te Skikkelse saa det er som · maatte selv Saligheden, det høieste Maximum
SFV, s. 63 nok, det var et Faktum, jeg · maatte selv være en Handlende. Nogen nærmere
AE, s. 264 Humor bragt frem. Constantin · maatte selv være med og tage partes, hvorimod
NB21:110 sige om de da ikke idetmindste · maatte sidde hele Dagen og ikke bestille Andet
SLV, s. 332 sin Herre plaget, og den nu · maatte sidde tvingende sig selv for ikke at gjøre
KG, s. 178 a Opoffrende, at vi Mennesker · maatte sige » dette er det Høieste,
KG, s. 114 er, saa han endog til Petrus · maatte sige » viig fra mig Satanas«.
AE, s. 366 t Ønske, at Præsten ret · maatte sige det med Eftertryk. Altsaa der er to
Papir 340:13 Troen tilegner sig det, · maatte sige i sin Glæde: det er umuligt. Hvis
Brev 84 er: Kald, da man vel snarere · maatte sige Læge helbred Dig selv; ell. er
NB21:121 ormodentlig talte med mig, · maatte sige mig det, svarede Mynster: ja; og han
NB31:103 vad jeg saa ofte veemodigt · maatte sige mig selv i en tidligere Tid: ak, jeg
Brev 213 ikke ventet, saa snart at · maatte sige Nei igjen, jeg som ell. er en Jabroder.
NB26:14.1 friere kunde see, om jeg ikke · maatte sige nei; thi det der piinte mig var især,
NB28:57 svarende til det, at Barnet · maatte sige om Faderen: han er afsindig; thi naar
SLV, s. 284 a, men jeg i mit stille Sind · maatte sige om hende: denne Existents har renonceret
NB:15 til en vis Grad ved deres Dannelse · maatte sige om, at de vare istand til at fatte
AA:12 t Øieblik, han gjorde det, · maatte sige sig selv, at her var i Sandhed Oplysning
NB28:25 at mistrøstes fordi han · maatte sige sig selv, gaaer Du saa langt ud, saa
HH:8 ettede det givne Løfte, han · maatte sige som Hiob Herren gav Herren tog. ikke
NB22:156 ld til Gud, mig synes, han · maatte sige til Gud: i uendelig, uudsigelig Taknemlighed
NB23:225 tning til Χstd. / Man · maatte sige til Humanisterne: skaffer da det blot
Papir 459 Øieblik hvor den Kloge · maatte sige til sig selv. » Det er dog
NB25:83 t udspeculeret Nydelsessyg, · maatte sige, al Verdens Lyst og Herlighed vilde
NB32:134 ngde Ting, om hvilke man · maatte sige, at de kunne ikke beskjeftige ham
Papir 565 der nu været Tider, hvor man · maatte sige, at den christne Kirke ved vilde Udsvævelser
4T44, s. 311 vet et Menneske, om hvem man · maatte sige, at han var stærkere end Alle;
SLV, s. 128 en Situation, om hvilken man · maatte sige, at hun i denne er skjønnest; som
Not15:4 o værre var Den, jeg er, · maatte sige, at jeg kunde blive lykkeligere i
NB22:106 t blive Politie. / Ja, man · maatte sige, at ogsaa af den Grund burde Politiet
NB29:117 Dette er Sludder. Ja, jeg · maatte sige, at, om Χstus end havde villet
NB5:62 ndt mig, uden at jeg digterisk · maatte sige, det, netop det er det Eneste, der
EE2, s. 280 neske derimod, om hvilket man · maatte sige, hans Gjerning i Livet er ene og alene
IC, s. 62 / Og den satte Borgermand · maatte sige, hvad der vilde blive Dommen i hans
BI, s. 144 k, eller hvad man vel snarere · maatte sige, hvis man giver Ast Ret, at der slet
Oi5, s. 238 d vi Mennesker i een Forstand · maatte sige, hvis vi turde det, at det var det
BOA, s. 261 en Saadan, at Tilhørerne · maatte sige, hvor skal jeg henflye for det Menneske,
NB30:13 træffelig Brug af det, ja jeg · maatte sige, i hvilken Forlegenhed vilde S. ikke
NB32:92 saa man i en vis Forstand · maatte sige, naar Samvittigheden skal være
EE:43 drig følt Dig saa fattig, at Du · maatte sige, om jeg end fik al Verdens Skatte
NB33:21 aende, hvis de havde hørt ret · maatte sige, see der opgav han sig selv –
JC, s. 57 de udtrykke sig bagvendt, man · maatte sige, Tvivlen forudsætter Reflexionen,
IC, s. 59 pel.« / Den Geistlige · maatte sige. » Af en Bedrager og Folkeforfører
IC, s. 55 e. / Den Kloge og Forstandige · maatte sige. » Antaget og, at denne Mand
IC, s. 61 / Den kloge Statsmand · maatte sige. » At dette Menneske i Øieblikket
IC, s. 63 sin Godmodighed afholdte, han · maatte sige. » Det er i Grunden en ubetalelig
IC, s. 61 de!« / Og Philosophen · maatte sige. » En saa rædsom eller rettere
CT, s. 118 Bedrøvelse i ham, naar han · maatte sige: » der er Ingen, som forundrer
NB25:68 rdination og det N. T., han · maatte sige: » det jeg forkynder og hvad
BB:32 illede, saa man, hvor den kom hen, · maatte sige: » saa giver da Keiseren, hvad
DS, s. 170 e blot menneskelige Betragning · maatte sige: de ere berusede. / At blive ædru
NB24:101 or ingen Priis give Grunde, han · maatte sige: det er at forraade det Ubetingede.
NB24:133 at frelse dem. Det blot Msklige · maatte sige: det er baade for lidt og for meget;
NB6:86 kulde sige sin Mening derom, · maatte sige: det er det Dæmoniske. / NB. NB.
NB11:224.a til at lee. / Mig synes, han · maatte sige: det er dog i Grunden ret heldigt
NB34:39 dette Vrøvle-Christelige · maatte sige: det kan umuligt være det Guddommelige,
EE2, s. 258 over al sin Lykke, fordi han · maatte sige: det, hvorved jeg er lykkelig, er
NB16:69.a saa » Lægen« · maatte sige: for Guds Skyld arbeid / , medens
NB25:88 Skin maa bort. Den Myndige · maatte sige: forsag det Jordiske. / Det Overordentlige
NB6:12 Nu skal I have det godt; men · maatte sige: gaaer I nu hen og lider det Samme,
AE, s. 211 eske frem, om hvem Anklageren · maatte sige: han har afsvoret Christendommen,
AE, s. 211 eske frem, om hvem Anklageren · maatte sige: han har forfulgt de Christne, og
EE:193 ke saa langt foran os, at vi · maatte sige: hvo vil stige op i Himlen for at
NB23:54 adant kunde jeg aldrig sige. Jeg · maatte sige: hvorfor er Kraften vegen fra Guds
SLV, s. 451 saa var saa, at den Fremmede · maatte sige: i Danmark er det en bekostelig Sag
BOA, s. 169 aa Den, der vilde tale derom, · maatte sige: igaaraftes, imorges, i Eftermiddags
EE:193 m, saa han i al sin Sorg dog · maatte sige: jeg har dog fornummet een Lidelse
Papir 365-5.b Bondekarlen saae Soldaten, · maatte sige: jeg skal nok banke Soldaten ud af
NB25:83.f s! / saa en græsk Hedoniker · maatte sige: jeg tilstaaer det, ved Hjælp af
NB21:150 endog saaledes, at jeg jublende · maatte sige: min Gud, Din Viisdom er det, der
IC, s. 120 dgaae en Fare, om hvilken han · maatte sige: naa, Ulykken var da ikke saa forskrækkelig,
NB22:166 e det at vide. Det Ethiske · maatte sige: nei stop; i samme Øieblik Du har
SLV, s. 376 af den Beskaffenhed, at man · maatte sige: Opgaven for Elskoven er at beseire
IC, s. 202 andheden, da man i andet Fald · maatte sige: Sandheden er at vide Sandheden, ellers
4T44, s. 354 resminder, til hvem Gud dog · maatte sige: Ulyksalige, Du valgte ikke den bedre
AE, s. 211 traadte et Menneske frem som · maatte sige: vel har jeg ikke troet, men saa meget
IC, s. 67 ed – Medlidenheden, den · maatte sige; eller i de Medlidendes Selskab (
NB31:148 sker i Almindelighed endda · maatte siges at være temmelig svært oppakket.
BOA, s. 146 mig ikke forsvinder, saa der · maatte siges det Rædsomme om mig: Børnene
OTA, s. 137 mange Gange, saaledes, at der · maatte siges i Sandhed om den Skyldige: han vidste
JJ:379 ikke havde Troen, og om hvem der · maatte siges og til hvem der vilde siges: Kjære
TS, s. 81 for at der, menneskelig talt, · maatte siges om en Vei, at den er trang. Og dog
AE, s. 286 hvad der saa end derindenfor · maatte siges om Existents, væsentligen er tilbagekaldt.
OTA, s. 249 gik videre og videre og der · maatte siges om ham: han gaaer bestandigt videre;
AE, s. 119 til Verdens Ende Intet skulde · maatte siges uden hvad der foreslog en yderligere
NB:7 r min Existents, om det engang · maatte siges, samtidig med ham bestod et fuskeragtigt
4T44, s. 305 rkeste Udtryk, slutteligen · maatte siges: tillige er den en Skuffelse? Ad
NB36:26 ri Forbrydelse; men tillige · maatte Sigtelsen skærpes ved, at man efterviste,
NB21:92 og under Skin af, at man da · maatte sikkre, at den oplæste Prædiken blev
NB18:88 da først og fremmest vel · maatte sikkres en tilforladelig Opfattelse af
IC, s. 118 elsens Mulighed, den Christne · maatte sit eget Liv betræffende opdage Forargelsens
SLV, s. 296 ham, og at Menneskene derfor · maatte skaane ham. / Perikles var en stor Mand,
NB10:90 ust vilde udtrykke det Modsatte, · maatte skaffe mig Modstand og støde fra. /
BI, s. 313 deri eier sine Præmisser, · maatte skaffes tilside. Til den Ende bar Ironien
AE, s. 291 e og der nu paa kunstig Maade · maatte skaffes Ungdommelighed tilveie. Istedetfor
SLV, s. 234 mpathiens Qval, da er det at · maatte skamme sig ved sin Fader, ved Den, man
NB5:141 seer man dog, hvor naturligt det · maatte skee at Følgen af Reformationen blev
SLV, s. 302 me Gravhvælving. At dette · maatte skee forstod Periander selv bedst, thi
JJ:34 derved at der i Øieblikket · maatte skee Noget, fordi Tiden var kort, og saaledes
SLV, s. 225 ruar. Midnat. / Blot der dog · maatte skee Noget. At holde sin Sjel i Extase
NB7:68 : Nødvendigheden af at dette · maatte skee saaledes, at der uafbrudt indtil det
IC, s. 198 tridende Kirke, at det aldrig · maatte skee, at den – og det er jo den eneste
IC, s. 178 an bad for dem, at dette ikke · maatte skee, at den himmelske Fader vilde tilgive
BOA, note orud blev sig bevidst at dette · maatte skee, end mindre selv fremskyndede Katastrophen.
BA, s. 362 gen, i hvilken Forstand dette · maatte skee, fordi Mennesket er Synthesen, hvis
NB30:126 s kan man forstaae, at det · maatte skee, hvad han forudsagde dem, hvorledes
AE, s. 512 e Uforstaaeligheden og derfor · maatte skimte lidt; thi al Skimten er Utaalmodighed.
IC ste. / Det er altid smertefuldt at · maatte skjule en Inderlighed og maatte synes en
IC jerlighed til et andet Menneske at · maatte skjule en Inderlighed og synes en Anden.
KG, s. 19 ad I leed ved af Kjerlighed at · maatte skjule en Kjerlighed; det blev aldrig kjendt,
NB30:37.a mme til at nyde Livet. Men det · maatte skjules for Dine Øine, indtil Du kan
Brev 35 eblik ikke behageligt, og jeg · maatte skynde mig bort fra Tanken. Nu derimod
NB21:85 un altfor meget indøvede i at · maatte slaae af og tage et Hensyn eller mange
NB10:138 en nødvendige Knude, de · maatte slaae paa det Dialektiskes Traad. /
NB11:228 nok og i sin Orden, thi En · maatte slet forstaae sig paa Idealiteten, der
NB19:7 ndlade sig med ham. / Christeligt · maatte Sligt ikke forstyrre, da jo Χstus
NB29:79 e tigge og bede for sig, at · maatte slippe – – medens dog Gud roligt
NB6:76 et, som han havde: og saa at · maatte slippe alt Dette. / Ja, det er meget anstrengende
NB26:120 at forlige mig med, at jeg · maatte slippe den, at det var min Opgave at finde
NB26:120 de mig i den Ydmygelse, at · maatte slippe den, da jeg ikke mere har Raad til
NB26:112 desperere, og meent at jeg · maatte slippe det Hele – saa jeg raabte
4T44, s. 326 t i Gud, saa det Forbigangne · maatte slippe ham uden Magt til at dømme, fordi
NB20:49 erhverve mere, men saa ogsaa at · maatte slippe Ideen mere. Eller sæt, at Armoden
SLV, s. 362 e mig ulykkelig i Tiden, men · maatte slippe mig, saasnart jeg omskifter Tiden
IC, s. 37 l hvad der blev sagt, snarere · maatte slutte at der blev sagt » procul
CT, s. 297 ske ude af sit Liv: denne Nat · maatte Slægten ønske ude af sin Historie!
Brev 271 eg dog meget godt forstod, · maatte smerte Dem dybt: Tabet af den lille Datter-Datter.
NB30:91 ethed, Dit Fortrin. Men det · maatte smerteligt skjules for Dig, ellers var
Brev 234 at sige noget fornuftigt, · maatte snakke, saasnart jeg begyndte at tale,
BI, s. 347 har taget Existents i os; man · maatte snarere efter Solgers Anskuelse og Terminologi
LA, s. 91 dt af at gjennemgaae Sligt og · maatte snarere ønske det, om man end paa hans
NB11:26 m al mulig Modstand, at han · maatte snuble og blive egennyttig o: s: v: –;
NB12:79 iver der Intet sagt. / Martensen · maatte socratisk reduceres til Ja – og Nei,
Papir 180 gner ( Ironie); men denne Ironie · maatte som saadan afføde sin Humor, der nu
SLV, s. 200 l, min Elskede! Give Gud hun · maatte sove al sin Smerte ud og sove sig glad
G, s. 42 og blæst paa den, at Barnet · maatte sove tryggere. Da kommer den unge Pige
Papir 109 ke til, hvorledes en saadan Idee · maatte speile sig i de forskjellige Tidsaldere,
SD, s. 231 re. Men ganske conseqvent · maatte Spekulationen ogsaa sige: det at være
NB:131 les i Sagnene, at den Fortryllede · maatte spille det samme Stykke baglænds igjennem,
BA, s. 345 aa, at Forbudet selv, ikke at · maatte spise af Kundskabens Træ, fødte Synden
Not5:1.1 rlig Post, saaledes strax at · maatte springe op af sin Seng, naar en eller anden
SLV, s. 212 d, mig tykkes, at Blomsterne · maatte springe ud af Glæde, om det var i Sommeren,
NB14:19 det at Han ligesom · maatte sprænge Verden, det at det, msklig talt,
NB5:70 hvem Sligt hændte: han · maatte sprænges. Jeg finder mig saa rolig;
Not6:1 e gjentaget, at man tilsidst · maatte spytte den ud. Der var 4 Præster med,
EE:191 paa samme Tid som der saaes. / Vi · maatte spørge, hvad gaae Dine Forventninger
NB31:2 r Mythologie, hvilke man saa · maatte spørge, om de kunne opvise nogen Mythologie,
EE2, s. 179 om Trojas Ildebrand, men man · maatte spørge, om han nu virkelig havde Kunst
AE, s. 177 Sandheden, eller det der saa · maatte spørges om, hvorledes da det enkelte
BA, s. 346 be sig paa, da der nærmere · maatte spørges, i hvilket Afsnit af Livet det
BB:49 t realisere sit Ideal – · maatte Spørgsmaalet føres over paa dette
Brev 83 gsaa dertil hørte, at jeg · maatte staae alene, at den Vedkommende først
FV, s. 25 kaldede, at de, frygtende Gud, · maatte staae faste, kun villende Eet, det Gode;
Papir 1:1 lgende Dag Kl: 4; men han · maatte staae i en stor Folkevrimmel til Kl. 6,
NB4:25 est beder, at det Forfærdelige · maatte staae levende for ham. – / At slutte
CT, s. 296 beder, at det Forfærdelige · maatte staae levende for ham. – I den Nat
BOA, note nhver der gjorde et nyt Forslag · maatte staae med Strikken om Halsen – at
IC, s. 170 og Dit Billede i Fornedrelsen · maatte staae saaledes levende for os, opvækkende
FF:145 gtig Dom. / Ligesom Socrates · maatte staae stille for at besinde sig paa sig
JC, s. 49 forklare sig; at Katechumenen · maatte staae udenfor Døren, knæle, naar
PF, s. 89 en factiske Sandheds Medfør · maatte staae, istedetfor udødeliggjort: rost,
KG, s. 186 det dog muligt, at den engang · maatte standse eller blive udtømt. Men hvad
OTA, s. 174 fra gavnlig Virksomhed, dog · maatte standse en Travl; thi denne Travlhed er
SLV, s. 274 ig gjøre, mit Regnskab da · maatte stemme indtil den sidste Hviid. /
NB8:99 klog Mistanke om, at der dog · maatte stikke nogen Ærgjerrighed under. Saa
AE, s. 431 for gal, eller antage, at der · maatte stikke Noget under, at det maaskee var
BOA, s. 125 ndtraadte den Begivenhed, der · maatte stille ham som den særlige Enkelte extra
Papir 459 edes, at det for den Kloge · maatte stille sig saaledes: der er lige saa meget,
LA, s. 31 just som Horoscopet vel · maatte stilles saaledes, at Mariane ligesom Claudine
Not12:7.a Tendents var blot ethisk, saa · maatte Straf og Belønning saa hurtig som muligt
NB32:134 g synes at Pengenes Almagt · maatte strande: paa Χstdommen, som jo forkyndt
EE2, s. 270 at det er en Kummerlighed at · maatte stride for at kunne æde sit Brød
NB10:179 være den Handlende, og · maatte stride med Gud: frygtelige Collision. Man
SFV il maatte omdannes, eller, at jeg · maatte stræbe at bibringe de Medlevende et
BOA, s. 230 at bringe ( Indholdet) netop · maatte stræbe at præstere Noget ved Hjælp
BI, s. 182 nger af den gamle Græcitet · maatte stræbe at tilintetgjøre dette moderne
EE1, s. 314 m den i sin rædsomme Fart · maatte styre ned i Afgrundens Dyb. Han seer ikke,
NB12:115 e Correctivet just for at virke · maatte styre ud med det Paradoxes Opvækkende:
NB28:61 it Bedste for at jeg, om muligt, · maatte styrte – og paa samme Tid er Enhver
EE2, s. 115 e: hertil og ikke videre; hun · maatte styrte sig saa meget hun vilde, i hvilken
OTA, s. 149 me Gjerningen; nei, at Talen · maatte støde Alle fra og kun gjøre dem det
Papir 392 opretholde Ærens-Fordringer · maatte støde Dem udenfor, udelukke Dem ell.
NB2:260 g ved at skrive, hvad jeg vidste · maatte støde ham ja næsten forbittre ham.
KG, s. 114 r det blot Ugudeligheden, der · maatte støde sammen med Christus. Hvilken Misforstaaelse!
KG, s. 114 gste Menneske, der har levet, · maatte støde sammen med ham, maatte misforstaae
4T43, s. 150 e: jeg kjøbte det dyrt og · maatte suurt betale det? Dersom Du har en Formaning
KG, s. 146 g«, hvortil den Anden · maatte svare » hvorfor uleiliger Du Dig
AA:20 , erklærede Heiberg, at de · maatte svare bedre, naar de vilde have Svar af
NB10:193 ivende, en ny Skat, som de · maatte svare Redakteuren, » hvis han ikke
Not11:3 ldighed, men Nødv:, man · maatte svare, at der dog kun er Tale om Indhold
Not11:36 iin forhistoriske Tid, man · maatte svare, den var fyldt med de Bevægelser,
Not11:22 sig forestille; men dertil · maatte svares jo der gives mange Tilfælde,
NB8:116 en lille Uret. / Men hertil · maatte svares, at de 10,000 Talenter ikke blot
NB12:76 delsen §. 234.). / Hertil · maatte svares. Hvad Χstd. forstaaer ved Sundhed
NB13:18 s end mod de Samtidige. / Hertil · maatte svares: nei! Vil Du behage at lægge
Not1:8 f Sandheden. Paa samme Maade · maatte Svaret falde ud, naar spurgtes om Grunden
Oi8, s. 346 ; i begge Tilfælde · maatte Svaret lyde: nei, Fatter, behold han kun
AE, note ddel af uendelig Vigtighed, saa · maatte Svaret være, fordi Subjektet er uendelig
NB5:95 d, saa synes jeg alle Hensyn · maatte svinde. Neppe var han i sin Tid kommet
SLV, s. 211 e hende eller rettere at hun · maatte svinge sig selv over i den religieuse Frihed,
TS, s. 98 mere Liv, at Livs-Følelsen · maatte svulme i mig, som var alt Liv samlet i
AE, s. 70 alsk ( da de nødvendigviis · maatte sværge), deels naar de svoer, at det
BA, s. 358 ulde kunne være en saadan, · maatte Synden være afvæbnet. Den, der med
Brev 3 ænkt paa Tholuch, ifald det ikke · maatte synes alt for ubeskeden at forlange det
OTA, s. 149 tfor sig selv! At Talen ikke · maatte synes at gjøre Fordringen gjeldende,
KG, s. 113 disse finder den Lidelse, at · maatte synes at hade den Elskede, at maatte have
OTA, s. 149 indetheden. At Talen da ikke · maatte synes at ville dømme eller anklage Andre,
CT, s. 216 et, med en Ophøiethed, der · maatte synes den Jordisksindede Smaalighed og
KG, s. 28 elv om det han fordrer af Dig, · maatte synes Dig Din egen Skade, ja skadeligt
IC at maatte skjule en Inderlighed og · maatte synes en Anden – saaledes er det
NB23:51 ge det Modsatte af hvad den · maatte synes uerfarne og halvbefarne Søefolk
LP, s. 9 et, os betræffende, snarere · maatte synes, som om to Sjæle boede i eet Legeme.
Not4:45 e stort, deels fordi jeg da · maatte synke ned i en theoretisk Betragtnings
PS, s. 239 den mindste Deel af Tid, Alt · maatte synke sammen, hvor er det saa let mod at
AA:22 n uendelig Færdige, derfor · maatte Systemet blive calvinistisk, ell. dog see
Papir 415 der skal være elsket meest, · maatte sætte alle Kjerlighedens Faktorer i
NB17:80 este Sætning saaledes, at det · maatte sætte sig fast og aldrig vilde glemmes
AE, s. 161 e yderligere Beviser, snarere · maatte søge at blive lidt subjektiv. Udødeligheden
OTA, s. 352 gte, men jo ogsaa ligesom · maatte søge det foragtede Selskab med Syndere
NB14:20 det almdl. Præstepræk. Jeg · maatte søge dybere – og fandt ogsaa,
2T43, s. 24 e istand til at udholde, han · maatte søge en Forklaring, og da indsaae han,
2T43, s. 23 kunde han ikke udholde, han · maatte søge en Udvei. Der maatte være noget
LP, s. 43 de Livs-Anskuelse, jo egentlig · maatte søge Grunden til, at hans Individer
3T43 Dig og os; men at vi i Glæden · maatte søge hen til Dig og i Sorgen blive hos
F, s. 511 en Anden, hvad det nærmest · maatte søge hos og fordre af sig selv. Heller
NB7:81 is Forstand ogsaa er: at han · maatte søge sine Disciple blandt Almuen. O,
NB11:175 lde troe, at han ubetinget · maatte søge til Χstus og der finde Hvile.
Not1:8 Naades Omfang og Virksomhed · maatte søges i en evig og ubetinget Forudbestemmelse,
NB4:152.a gen nu, da jeg er bragt til at · maatte sørge for mit Udkomme, at bryde igjennem.
EE:194 taven over ham; men hvis den · maatte taale at høre, at de, der bleve kaldte
KKS, s. 94 og pinligt, i det 16de Aar at · maatte taale gamle skaldede eller halvfjantede
NB7:75 er blandt Andet den, at han · maatte taale, at ethvert Msk som Trediemand ansaae
KG, s. 243 ren kunde forstaae dette, han · maatte tabe Forstanden. En Forelsket ( den Selvkjerlige)
SLV, s. 155 der kun forstaaer det halvt, · maatte tabe Sands og Samling? At tale om Pligt
NB7:72 han havde tabt i hendes Øine, · maatte tabe ved at føie hende – og dog
NB20:149 ler den Angest, at jeg dog ikke · maatte tage » Naaden« forfængelig.
DD:76 forstaae ham; men ogsaa fordi han · maatte tage al den Brøde paa sig som Msk. kun
CT, s. 28 t kunne takke, hvor fattigt at · maatte tage Alt hen som i Uskjønsomhed, hvor
NB22:70 el den Tid, da man af denne Text · maatte tage Anledning til at prædike om det
NB13:78 t mig endelig klart, at jeg · maatte tage et bestemt Hensyn til min Fremtid
BI, note saaledes af Naturen, at Enhver · maatte tage Feil af ham, saa vil man ikke behøve
AA:18 mod hinanden, og at man ogsaa · maatte tage Hensyn til de utallige Nuanceringer,
Oi10, s. 412 e var, at vi Mennesker ikke · maatte tage i Dyrehaven. / Dette kunde naturligviis
TS, s. 106 kjøre en Miil uden at han · maatte tage ind underveis, stundom gik de istaa
FB, s. 127 an manglede Mod, saa Gud selv · maatte tage Isaak, hvis han vilde have ham. Det
NB2:65 ge og saa store Bedrifter, at han · maatte tage mange Skrivere med sig, for at Fremstillingen
NB12:114 Kiøbh. den Gang, da jeg · maatte tage mig af Corsaren. Ikke een eneste Geistlig
Brev 118 v jeg vilde skrive til Dig, · maatte tage mig lang Tid, en Times Tid kunde ikke
SD, s. 185 e – dette Ydmygende at · maatte tage mod Hjælpen ubetinget paa enhver
IC, s. 79 er, at han dog værdeligen · maatte tage mod Naaden, der tilbydes enhver Ufuldkommen,
SLV, s. 253 mod den stakkels Dreng, der · maatte tage Pryglene; mig forekommer det at være
NB18:26 lige Alvorlige – at de dog · maatte tage sig det ad notam, og tillige, at jeg
NB32:62 n vilde, hvor det man meest · maatte tage sig iagt for er det Aabenlyse, som
NB27:16 lde være, at jeg glad ydmyget · maatte tage Straffen af hans Haand, og saaledes
NB3:29 Mistillid til sig selv, der · maatte tage Udvortesheden til Hjælp, thi vi
NB30:51 Kalk ( det at blive Erkebiskop) · maatte tages fra ham, ak, men forgjeves. See,
SLV, s. 246 eg ikke bede, at denne Tanke · maatte tages fra mig? Nei! Det er jo en Mulighed.
NB20:68 isse Anonyme – og der · maatte tages Hensyn til dem; thi den offentlige
NB8:111 vilken jeg ( o, underlige Tale!) · maatte takke Gud af mit ganske Hjerte –
4T43, s. 122 rdig, om han ikke snarere · maatte takke Gud for, at hans Sjel ikke var saa
NB20:105 an forstod sig selv, nærmest · maatte takke Gud for, er at han indtil videre
NB22:25 t Tilfælde, atter og atter at · maatte takke Gud, at det lykkedes ham, maaskee
Papir 270 der ønskede, at dit Liv · maatte takke ham derfor, en Kjærlighed til
NB10:102 ud om: » at jeg ret · maatte takke ham for det ubeskrivelig Gode, han
Brev 236 der jeg da om Tilladelse til at · maatte takke, eller, da jeg jo ikke kan høre
SLV, s. 35 efter Maaltidet, og at Ingen · maatte tale førend han havde drukket saameget,
OTA, s. 208 Gud, at Opbyggelsen derunder · maatte tale ham til Hjerte. Sæt det var saa,
Papir 460 Jeg turde derfor, hvis jeg · maatte tale hedensk, sige et Slags stolt Ord om
NB31:52 aledes, at De, til hvem jeg · maatte tale ikke kunde forstaae det – en
BOA, note u er, som foranledige En til at · maatte tale om Mennesker ligesom man taler om
OTA, s. 245 nu begynde forfra, og atter · maatte tale om Udflugten ved at være Mange,
NB32:36 , hvorledes den sande Mægtige · maatte tale. / » Dersom Nogen spørger
IC, s. 67 nhed som den Misundelige) der · maatte Talen falde saaledes. » Det kan
IC, s. 165 den Talende? Ingenlunde, saa · maatte Talen jo lyde anderledes, saa maatte der
NB8:15 skriver paa , men i saa Fald · maatte Talen No 1. blive en Slags Indgang, der
BOA, s. 262 ærker, at det ikke er som · maatte Taleren næsten værge sig imod denne
SLV, s. 35 gelser. Først, at der ikke · maatte tales før efter Maaltidet, og at Ingen
SLV, s. 31 n vino veritas, fordi der vel · maatte tales, ikke blot samtales, men der maatte
SLV, s. 50 g decreterede, at der nu blot · maatte tales. I saa Fald betingede Johannes sig,
EE:150 , der han blev forraadt«, · maatte Tanken om denne Nat ( kun at sammenligne
NB22:70 rmest tænkt paa. / Men nu, · maatte Themaet blive: der er Ingen, der løber;
Brev 311 mig ganske nær, men jeg · maatte tie, thi Conveniensen er den Drage der
NB35:16 t magte den, og ordentligen · maatte til den Ende see at holde sine Tanker samlede,
IC, s. 42 , hvor mange Aarhundreder der · maatte til for af Følgerne af et » Menneskes«
KK:2 og deri vise sin Sandhed, saa · maatte til Kritiken af den hellige Historie slutte
NB21:8 r ( foruden hvad jo først · maatte til, havde Tid og Forudsætninger til
BOA, s. 200 Fald officielt og selvbevidst · maatte tilbagekalde det Første. Adler synes
NB21:4 le slippe fra mig. O, at den · maatte tilbydes mig, den største Ære og
BI, s. 225 ernæst ogsaa klart, at han · maatte tildrage sig den offentlige Opmærksomhed;
Not15:4 Aar. At jeg kom saa hurtigt · maatte tildrage sig hendes Opmærksomhed. Ganske
NB15:124 det til at blive Msk. Han · maatte tilgavns kunde revidere Sandsebedragene
G, s. 58 med mig i et Buur, at De alene · maatte tilhøre mig. Og da vilde jeg formodentlig
NB10:179 n at det var mig selv, der · maatte tilintetgjøre en virkelig Elskov, saa
OTA, s. 149 det Skjulte aabenbar; at den · maatte tilintetgjøre Tvesindetheden og vinde
Papir 260:3 ll. den anden Opfattelse · maatte tilkjendes afgjørende Indflydelse paa
LF, s. 32 Lilie i Deilighed, denne Lilie · maatte tilkjendes Prisen: den har een Deilighed
LF, s. 33 Lilie i Deilighed, denne Lilie · maatte tilkjendes Prisen; den havde een Deilighed
EE2, s. 227 tidlig og sildig, den, at det · maatte tillades mig at angre; thi jeg kjender
PS, s. 247 eg aldrig blive færdig, og · maatte tillige bestandigen leve in suspenso, for
NB21:153 de styres igjennem. / Dog Sagen · maatte tillige i gudfrygtig Underfundighed holdes
EE2, s. 109 ndser, men enhver Grændse · maatte tillige være en vellystig Fristelse
Papir 270 Længsel en Ahnelse, Du · maatte tillægge Betydning, men denne snart
Papir 224 a falde sammen, da der jo ellers · maatte tilraades Msk. at stræbe ud over det
KG, s. 362 Usandhed. Ja, det er jo, som · maatte tilsidst al Meddelelse indrettes til at
NB2:27 ke saa vigtigt, ja Captainen · maatte tilsidst bede Koksmaten at hjælpe ham,
KK:4 / Den protestantiske Theologie · maatte tilsidst opløse sig i en Mængde smaae
BI en saadan Bagvadskelse; eller man · maatte tilskrive Plato en ligesaa gaadefuld Idiosynkrasie
2T43, s. 47 enne Forklaring, der som Du · maatte tilstaae det, netop gjorde Alt uforklarligt.
Papir 440 re Uret: men dersom jeg · maatte tilstaae mig selv, at jeg een eneste Gang
SLV, s. 189 nogensinde blev min, og jeg · maatte tilstaae mig selv, at jeg havde brugt Klogskab
NB5:93 t er mig ubegribeligt. Dersom jeg · maatte tilstaae mig selv, at jeg havde brugt Pressen
OTA, s. 245 , der kun vil Eet i Sandhed; · maatte tilstaae os selv, at Spørgsmaalene vel
OTA, s. 245 n Enkelte, Du, m. T., og jeg · maatte tilstaae os selv, at vi vare langt fra
NB29:92 ikke godt taale saaledes at · maatte tilstaae sig selv at han har været til
4T44, s. 358 vilde være ret oprigtig, · maatte tilstaae sig selv, at han ved en lille
TAF, s. 290 ke, idet han i Selvbekymring · maatte tilstaae sig selv, hvor lidet han hidtil
YTS, s. 265 ndre Mennesker, hvilke han jo · maatte tilstaae vare bedre end han. Dog derom
BI, s. 283 de lade det Alt aftrykke, man · maatte tilstaae, at det var ikke Lidet, der var
2T43, s. 52 e Smerte, atter og atter at · maatte tilstaae, at Du aldrig elskede som Du blev
JJ:514 høit som fordum. See, hvis Du · maatte tilstaae, at Du ikke gjorde det, da vilde
NB15:77 g Intention. Han har senere ofte · maatte tilstaae, at han ansaae det for den egl.
2T44, s. 186 eemod men ogsaa dybt rystede · maatte tilstaae, at han i disse faa Timer havde
AE, s. 535 g selv i Oprigtighed, hellere · maatte tilstaae, at han vilde ønske han aldrig
AE, s. 55 et nu altid er ubehageligt at · maatte tilstaae, at man ikke er i Besiddelse af
KG, s. 179 veilede Menneskene, og saa at · maatte tilstaae, at man kun kan tale om dem, som
2T44, s. 186 eller med Døden, uden at · maatte tilstaae, at Udfaldet hvert Øieblik
Papir 134 p saadant Noget som store Stene, · maatte tiltale den. Deraf er det formodl. kommet,
DSS, s. 122 de forskyldte tredie Gang at · maatte tiltales for Vrøvl, og paa anden Maade
LF, s. 13 selv, men er udstykket til at · maatte tjene de tusinde Hensyn! O, gid jeg var
3T43, s. 105 ggelse for, at hvad Du vandt · maatte tjene Dig til Gode – eller naar Du
TSA, s. 65 egnelig, i en dybere Forstand · maatte tjene Guds Hensigt, og, hvad dog oftest
Papir 306 lev han, fordi Forargelsen · maatte tjene ham til Gode, da han elskede Gud.
BI, s. 224 lde en Tvetydighed, der netop · maatte tjene til at anbefale dem, idet de ligesaa
JC, s. 37 a hine Sætninger, fordi de · maatte tjene til at oplyse ham Forholdet mellem
NB3:22 ogsaa mit sidste Ønske, at Alt · maatte tjene til hans Ære! / ... Det er
DS, s. 255 myge Tilstaaelse) saa høit · maatte Tonen tages, hvis der, christeligt, skal
EE1, s. 256 det uagtet han nødvendig · maatte troe at vælge den heldigste. Situationen
NB9:42 Han svarede: at jeg dog ikke · maatte troe, at det var blot hans mulige Gaver
JC, s. 52 ventet at høre dette; man · maatte troe, at Det var det, de allerhelst vilde
JC, s. 16 de paa det enkelte Raab, snart · maatte troe, at det var Vinter, snart, at det
JC, s. 16 er agtede paa alle disse Raab, · maatte troe, at Naturen var bleven confus, og
NB7:6 være at svare, saa jeg virkelig · maatte troe, han slet ikke havde faaet Brevet.
EE1, s. 336 op ved en Leilighed, hvor de · maatte troe, man vilde døe af Forlegenhed,
CT, s. 194 dvalgt Folk mere var til; han · maatte troende forstaae, at hvad der vel ogsaa
JC eblikkelig trak det ud, og see! da · maatte Trolden bide i Græsset. Saaledes forekom
EE2, s. 194 saasnart han viste sig, · maatte Trylleriet forsvinde, og dog havde han
Papir 460.d nde Christelige er: at skulle · maatte træde aldeles personligt frem, uden
SLV, s. 324 ig selv og for sig selv, men · maatte træde frem og gavne hele Menigheden
LA, s. 87 lket selv en masse in corpore · maatte træde op i Handlingens Situation, maatte
NB12:185 eret en Ansøgning om at · maatte træde tilbage, og hvorfor? fordi Embedet
Brev 56 slaae i Haab om, at det dog · maatte træffe et lille Kjende. / De venter
NB7:10 rvisset næsten om, at jeg · maatte træffe Familien der – og at der
Not15:9 a fortvivlet bag ud, at jeg · maatte trække et heelt Alphabet mere ud. Hun
NB13:86 om før, det synes dog at · maatte trække sammen til en Afgjørelse.
IC, s. 27 o, bittre Modsigelse: at · maatte trælle for at – sikkre sig det
SLV, s. 368 ukke og Aanden juble, at jeg · maatte trøstes og vorde glad ved Aanden, forsagende
NB26:78 gjøre, hvad jeg først · maatte tvinges til. / / / Anm Sophist er, christelig
IC, s. 170 , og i ethvert Tilfælde at · maatte tvinges til. Men Du, vor Frelser og Forløser,
AE, s. 147 ynes mig, med Centner-Vægt · maatte tynge paa ethvert Menneskes besværede
CT, s. 189 et til Fordeel som Noget, der · maatte tækkes Gud. Dog det forstaaer sig, han
NB2:104 den Ene med Anmodning om at · maatte tænde min Cigar. Saa fløi Hattene
AE, s. 171 igaren var udrøget, og der · maatte tændes en ny. Saa røg jeg igjen,
BA, s. 386 peculerende sige, at man ikke · maatte tænke for meget paa Vanskelighederne
NB11:174 ige de skulle ægte: jeg · maatte tænke over Ægteskabet. Og saaledes
Brev 311 g veeg tilbage derfor, jeg · maatte tænke paa Goethe som i sine Wahlverwandtschaften
NB24:54 meget nær, at jeg fremtidigen · maatte tænke paa mit Udkomme. Af hele det R.
NB19:20 jeg nu mere end nogensinde · maatte tænke paa Udkommet, og da jeg engang
NB12:126 indirecte Indiciet for, at jeg · maatte ud af dette Forhold. / Men forunderlige
AE, s. 78 et af andre Mennesker, at det · maatte ud af ham; sæt han dog endnu havde saa
NB16:90 n Aand, hvor hun saa ganske · maatte ud af hele sin Forestillingskreds, ikke
SLV, s. 195 a meget mere som det, at jeg · maatte ud og lukke op, vilde give Anledning til
NB:64 vaagne, saa jeg endnu engang · maatte ud og stride med Menneskene. Men hvis jeg
PS, s. 232 v ikke udholde Tausheden, men · maatte udbryde i Ordet. Men bevæger han sig
Brev 265 ten ondt, kjære Magister! at · maatte uddrage det Resultat af vor sidste Samtale,
EE2, s. 76 ønske, at dette Navn ikke · maatte uddøe, men bevares i levende Menneskers
NB17:80 se. / O, at Du, Herre J. Χ, · maatte udfylde min Tanke saaledes, at man ogsaa
DD:18.f e Capitalist / Ironien i Naturen · maatte udføres, saaledes dens ironiske Sammenstillinger
NB9:79 roduktivitet, hvilken da først · maatte udgives, hvis der overhovedet skulde være
4T43, s. 117 hemmelig Viisdom i sig, der · maatte udgranskes af de Dybsindige. Naar Barnet
Papir 69 at nu har Bibelen bestandig · maatte udholde Angrebet, men lad os nu tænke
NB18:82 er samme Maalestok. / Men nu, at · maatte udholde at lægge min Maalestok ved Siden
DS, s. 249 an vilde forlange, at En, der · maatte udholde en legemlig Pinsel, ikke blot skulde
NB5:129 rien udsaae, han der ydmygt · maatte udholde Samtidighedens Qvaler. / .... Thi
EE1, s. 51 . Det var at ønske, at der · maatte udkomme en lignende Politiplakat angaaende
LA, s. 21 ng af Hverdags-Historien, som · maatte udkomme i dette Aar; et elskende Pars Misforstaaelse
Oi1, s. 141 nemt sikkret at faae hvad der · maatte udkomme, kan han jo indrette sig en Subscription
LA, s. 18 forøvrigt denne Forfatter · maatte udmærke sig ved Troskab mod sig selv,
EE:2 es faae Magt i os, at Du atter · maatte udrive os af Syndens Legeme! / d. 1. Feb.
NB14:78 lv Apostlene faldt jo fra, og de · maatte udrustes med overordentlige gudd. Kræfter
KK:5 ig grundede deres Theorie paa, · maatte udsiges om Χsti gudd. Natur. Derfor
BMS, s. 125 postelen siger han er bleven, · maatte udslettes. / Dette er et Sandhedsvidne,
EE1 Foregaaende i det Tilfælde at · maatte udsondre en enkelt Deel af en Opera, her
BB:49 es over paa dette Gebeet; han · maatte udsone Livet med Erkjendelsen. For vor
NB3:20 sonlig forbrød saa meget, · maatte udsætte mig for meget. Til Løn
NB6:76 ene Sandheden, bestandigt at · maatte udsætte sig for Misforstaaelse –
PS, s. 304 , da han ikke vilde, at Guden · maatte udsætte sig for Ringhed og Foragt; thi
NB11:107 g selv i Ideen: at mit Liv · maatte udtrykke Ideen, uden at tænke paa, at
NB3:49 leven mig selv saa vigtig, at jeg · maatte udtrykke, at » andre Msker«
SD, s. 217 eller som det nøiagtigere · maatte udtrykkes og vil blive udtrykt i det Følgende,
SFV, s. 63 gjøre? Ja, det Digteriske · maatte udtømmes, det var mig en Umulighed Andet.
PS, s. 290 melse, og Læreren først · maatte udvikle den dybeste Selv-Reflexion i den
KK:4 sse desto dybere i Folket. Rom · maatte udvikle dette Hegemonie a) formedelst dets
CT, s. 83 man mener, at Samtidigheden · maatte udvikle En og gjøre En til noget Stort.
Not3:6 rt andet Product af Naturen, · maatte udvikle sig af en tilstædeværende
KK:11 ition, hvilket Princip videre · maatte udvikle sig i det cath: Dogma om Conciliernes
Not9:1 Princip. Syndens Bevidsthed · maatte udvikles, og medens hele Hedenskabets Opmærksomheden
OTA, s. 126 ndrede den i at døe, og da · maatte Udødeligheden have været tilstede
OTA, s. 126 en nemlig var udødelig, da · maatte Udødeligheden jo netop være Det,
AE res, viste det sig, at først · maatte Umiddelbarheden være overvundet eller
BOA, s. 95 ng. En væsentlig Forfatter · maatte under saadanne Omstændigheder aldeles
JC istorisk Efterretning, der først · maatte undergaae en Forvandling, førend den
LA, s. 87 emte maatte være tilstede, · maatte underkaste sig Øieblikkets Standret
NB24:125 lse med det Bestaaende. / Dette · maatte undersøges, og saa alvorligt som muligt.
SLV, s. 232 t Mindste, som jeg er. / Det · maatte undersøges. 5 Minuter før 4 var jeg
HH:19 ngsel, han ønsker at Intet · maatte undgaae hans Blik, Intet maatte være
NB23:81 det var dens Bøn, at der · maatte undgaaes Blods-Udgydelse – hvilket
SLV, s. 378 det hjælper ikke, thi saa · maatte Urtekræmmersvenden, en nøktern Philosophus,
NB31:29 tragtning af, at Andre have · maatte vaande sig i de yderste Qvaler: denne Side-Bygning
NB18:64 lede paa den Religieuse. Som han · maatte vandre ud fra sine Fædres Land til et
BA, s. 328 gtfra at kunne forklare denne, · maatte Vanskeligheden endog blive større og
NB31:69 at Du ogsaa lider dette, at · maatte ved at blive ueensartet med dem, slippe
IC, s. 232 det ellers ringeste Menneske · maatte ved at sammenligne sit Livs Vilkaar med
NB11:154 e Trods selv Djævelens, men, · maatte ved at være saa mild og føielig,
Not1:8 ærvelse og Kraftløshed · maatte ved en umiddelbar Consequents føre til
BI, s. 257 ns Skepsis maatte bane Veien, · maatte ved sin Negativitet ligesom fortære
Papir 382 da ogsaa Bistanden udenfra · maatte vedblive, at der i vort Fødeland maatte
BI, s. 132 len, der er det Stærkere, · maatte vedblive, at det nemlig er, som om Nogen
2T43, s. 19 med nye Ønsker om at det · maatte vedblive; et Ønske, der ikke rænkefuldt
DD:208 lde kun glæde ham, om han · maatte vederfares den Lykke at lide Noget for
NB34:9 ærre af. / / / / Saaledes · maatte vel Χstd. tale til et Msk, der vil
NB32:51 vil være Discipel. Hvad · maatte vel Χstus sige til ham, mon ikke?
NB32:104 Christenhed«, · maatte vel bringe dem ind paa Mit eller nærme
Papir 368-4.c ten, om Underviisning heri, · maatte vel Corporalen sige: den skal jeg nok banke
NB22:40 / Din – Min. / / Saaledes · maatte vel den Χstne – ak, især
NB23:81 ysets Engel. Ja, i Sandhed, · maatte vel den Begunstigede sige: lad dem saa
CT, s. 247 orstaaer.« / Saaledes · maatte vel den Enkelte tale. Og lad ham saa tale
Brev 37 igt, ja var der Forskjel, saa · maatte vel den meest Lidende være nærmest
Brev 271 ørgelige Tidernes Tegn, · maatte vel en Politiker udbryde. Da vaagner pludselig
NB29:77 r igjen – o, saaledes · maatte vel en religieus Befalingsmand i vor Tid
FB, s. 157 skeligt som de, der tale, saa · maatte vel enhver ung Pige spørge, hvorfor
NB25:86 skee kommer det. / Saaledes · maatte vel et Msk forholde sig til Gud, et Msk,
NB32:68 e, ikke om evig Fortabelse, · maatte vel ethvert Msk i hvem der var noget Bedre,
OTA, s. 275 i den ogsaa derind, thi der · maatte vel Forraadskamret være. Men da Bondemanden
IC, s. 120 thi den alvorlige Christen · maatte vel i en anden Forstand finde det Hele
EE2, s. 94 med et forfængeligt Haab, · maatte vel i og for sig ansees for et Gode. Videre:
NB36:22 rskære Nerven o: s: v: Dertil · maatte vel Kindtanden sige: nei Tak, jeg har det
4T44, s. 304 aand er Staven mægtig; da · maatte vel Moses sige: » jeg formaaer slet
Papir 474 han skulde læse det Sidste, · maatte vel næsten Enhver sige til sig selv:
IC, s. 209 e, blive Vidne til dette: han · maatte vel næsten et Øieblik komme til at
CT, s. 198 am, at han var en Sværmer, · maatte vel ret alvorlig advare ham at see sig
TTL, s. 421 han vel tale anderledes; han · maatte vel sige Meget, som det er voveligt at
GU, s. 329 ngsomme til Vrede«, vi · maatte vel sige: det var da en besynderlig Tale,
NB22:8 hed: han er en Heros. Og han · maatte vel sige: generer Eder ikke for min Skyld,
Papir 459 e det gjøres. Den Kloge · maatte vel sige: jeg har en fatal fjern Fornemmelse
NB32:68 ide den for ham – han · maatte vel sige: nei, dette er jo en Skærpelse,
NB31:92 igt at tale saaledes om ham, saa · maatte vel snarere Al: have sagt: man kunde lee
NB25:49 rdeel – thi ( ja, det · maatte vel være fordi Gud er i Vinden med at
Not11:12 s Affald fra sig selv. Det · maatte vel være i et lille Skrift »
PS, note nderen havde fortiet, at han · maatte vende sig om, da han netop var ifærd
SLV, s. 79 ne, der var forsvunden, atter · maatte vende tilbage over Gjesterne i Gjenlydens
CT, s. 19 vi ogsaa saaledes uforandrede · maatte vende tilbage til disse Læremesteres
JC, s. 22 en i Virkeligheden uden om sig · maatte vente at finde Idealiteten. Hertil bidrog
CT, s. 145 et Tabte evigt igjen, snarere · maatte vente en Evighed paa at faae det igjen.
3T44, s. 265 skee i samme Øieblik, han · maatte vente nogle Dage. Hvad kunde der ikke hænde
4T43, s. 149 rd uden at det var Dig, han · maatte vente paa? Mon det var saa herlig en Oplysning,
IC, s. 37 igheden, istedetfor, hvad man · maatte vente, at faae en uoverskuelig Trængsel
CT, s. 235 nhver billig Forventning, der · maatte vente, at her skulde udvikles, hvilket
OTA, s. 272 t engang imellem den enkelte · maatte vente, vente forgjeves, maatte maaskee
4T43, s. 150 ve Tid, han, den Ubetydelige · maatte vente. O! Gud i Himlene lader ikke en Spurv
EE1, s. 287 orhold til eet Menneske, saa · maatte Vexeldriften falde slet ud, ligesom hvis
NB24:154 r trang – i saa Fald · maatte vi altsaa forandre Læsemaaden) eller
NB19:74 paa at gaae i Kloster, saa · maatte vi bede ham derom ell. tvinge ham dertil,
EE:150 nhøre til disciplina arcana o! · maatte vi da ikke føle det ved hiin forfærdende
2T44, s. 193 ts Spil samler Guld og Gods, · maatte vi da ikke ogsaa foragte et Menneske, hvis
NB2:250 Christus vilde examinere os, da · maatte vi forgaae, det var at exanimere os. /
HH:10 od Gud altid have Uret. / / ellers · maatte vi fristes til at mistvivle om Forsynet.
BI, note e o. s. v.). Paa den anden Side · maatte vi heller ei savne den Mulighed af, den
BI, s. 346 tirt oder sich offenbart, saa · maatte vi her først have Noget at vide om,
BI, note tter drive for Strømmen. Kun · maatte vi ikke savne Ironien; thi den er det netop,
NB23:136 tte er Grændsen, ellers · maatte vi jo blive ved at søge i det Uendelige.
NB28:80 s: v:. / Men paa den Maade · maatte vi jo ogsaa fordre Miraklets Gave. /
KG, s. 45 de denne Ven eller døe, saa · maatte vi sige, at en saadan Kjerlighed i usand
Not11:23 det er det Existerende, da · maatte vi sige, det er det Existiren-Könnende,
KG, s. 328 at have overvundet Alt), saa · maatte vi sige: der er, aandeligt forstaaet, altid
NB17:102 ledes strax til at forstaae saa · maatte vi strax til at gjøre derefter. Men
Papir 520 det N. Ts, og følgeligt · maatte vi vel bede Gud om en ny Aabenbaring, for
GG:5 else og Umulighed; men snarere · maatte vi vel sige, at et saadant Individ geraadede
OTA, s. 399 en Vægtskaal, thi ellers · maatte vi vel sige, at paa den Maade at veie er
NB32:109 d til Medarbeider, snarere · maatte vi vel, naar vi gaae til vor Gjerning,
IC, s. 179 uge de Ugudelige. Og saaledes · maatte vi Ældre jo ogsaa forstaae det, hvis
AE, s. 445 den Forestilling, at han vel · maatte vide alt Dette bedre end hun. Hun vilde
JJ:34 e som han godt vidste, at han · maatte vide det Almindelige) / Naar man vil opfatte
Brev 45 an skulde troe, at jeg bedst · maatte vide det, at der dog ved hver slig Operation
NB27:50 de blive lykkeligere ved at · maatte vide med Dig selv, at Du for at blive lykkelig,
KG, s. 157 til hvad Christus af Erfaring · maatte vide om Petri Sindelag, » Du veed,
Brev 69 / Og hvis jeg nu, som Alle, · maatte vide, / At Du har hiemme een, som ligner
NB17:71.f eg skulde dømme om ham; han · maatte vide, at Angreb var Noget, jeg ikke pleiede
EE1, s. 295 , medens enhver Uvedkommende · maatte vildledes af Familie-Navnet. Saaledes er
NB11:208 in Frelse, at jeg da ogsaa selv · maatte ville den. / Med Joh. Climacus har Anti-Climacus
CT, s. 159 ynet for Omvendtheden, at han · maatte ville give sig hen i denne Betragtning
OTA, s. 221 lt for det Gode. – Han · maatte ville gjøre Alt for det Gode, eller
DS, s. 209 ulthed, men, som Forbilledet, · maatte ville gjøre det kjendeligt for Menneskene,
OTA, s. 221 Bedrag ud efter. – Han · maatte ville lide Alt for det Gode, eller være
OTA, s. 221 Alt for det Gode, eller han · maatte ville lide Alt for det Gode. – Han
NB30:42 ra, er hvad Straf Evigheden · maatte ville sætte derpaa; thi hvor meget end
DS tjene to Herrer«: at vi da · maatte ville tage derefter ved at gjøre derefter,
GU, s. 327 ader Dig forandre: at vi ogsaa · maatte ville vort eget Vel, ved Din Uforanderlighed
KG, s. 360 dets Forkyndelse altsaa strax · maatte vinde Alles Bifald. Nei, Den, der vil forkynde
OTA, s. 387 lp af denne Forskjellighed · maatte vinde de Forskjellige. Saa bestemt og afgjort
Papir 340:8 ode Gaver, at den Sørgende · maatte vinde Frimodighed til ret med Dig at annamme
Papir 340:8 behøver det, at den Glade · maatte vinde Frimodighed til ret med Dig at turde
2T43, s. 49 ve i Lighed med hans, at vi · maatte vinde Gud i Bestandighed og frelse vor
Papir 306 e han saaledes, kun at han · maatte vinde Menneskene ikke for sig men for Sandheden.
NB13:88.a t, der paa min polemiske Natur · maatte virke desto stærkere 2) mit Tungsind,
NB30:68 det skrevet om ham, at saa dette · maatte virke saa stærkt, at han lod det være.
NB24:54.a kjebnesvangert, at det sagtens · maatte virke stærkt paa mig. / b Herved maa
NB24:24 lang Tid havde bedet til Dig, Du · maatte vise mig den Naade, at jeg aldrig blev
NB11:233 kte jeg mig, at Χstd. · maatte vise sig for mig i denne Forfærdelse.
BI, s. 315 e man nu troe, at Ironien ret · maatte vise sig fra sin fordeelagtige Side; thi
KG, s. 135 , dog en Grændse, hvor den · maatte vise sig i Grunden at være en Fordring
4T44, s. 344 ildige. Dersom Feigheden her · maatte vise sig som det elendige Kryb den er,
3T44, s. 237 vige og salige Betydning ret · maatte vise sig, at den maatte binde den vildfarende
Papir 459 edes, at det for den Kloge · maatte vise sig, at der var lige saa meget, aldeles
NB31:17 td. Saasnart Sligt synes at · maatte vise sig, saa betyder det: bliv Missionair.
SLV, s. 186 e døe, ak at hun dog ikke · maatte visne hen! Hvis det var muligt, Gud i Himlene,
NB17:71.h ligt at han bandtes til Sagen, · maatte vistnok Begyndelsen være en saadan,
NB32:125 ave med Χstd. at gjøre, · maatte vistnok de fleste Msker først styrtes
Brev 269 teren kunde blive det. Der · maatte vistnok en saadan og netop en saadan Catastrophe
Oi10, s. 412 gt, at man tog i Dyrehaven, · maatte Vognen være leiet hos Præsterne,
4T43, s. 120 ken han vogtede, at den ikke · maatte vorde dem til Fordærvelse. Da sad han
IC, s. 251 v, at denne deres Elskov ikke · maatte vorde dem til Hinder for, at Du kan drage
CT, s. 265 fromme Forsætter, saa den · maatte vorde den stærke, men ogsaa den velprøvede
OTA, s. 152 aa det at Lønnen i Himlen · maatte vorde desto større. / At ville det Gode
CT, s. 325 de. Give Gud, at det da ogsaa · maatte vorde Dig til Velsignelse! /
KG, s. 263 ede, at han maatte ligne ham, · maatte vorde fuldkommen, som han er fuldkommen,
IC, s. 252 k hilser Dagens Lys, at dette · maatte vorde ham Livets Betydning, at drages til
2T43, s. 21 Ønske, et eneste, at den · maatte vorde mig til Deel;« hvis det var
NB4:2 t vi, hver især, itide ret · maatte vorde opmærksomme paa, hvilken Sygdom
KG, s. 311 at Kjerlighedens Samtale · maatte vorde saa naturligt i Gang som den er med
CT, s. 323 igger allernærmest, at det · maatte vorde til Velsignelse! Hvad søger et
CT, s. 185 at vort Besøg i Guds Huus · maatte vorde velsignet; men derfor, just derfor
TS, s. 45 r en Apostel – og saa at · maatte vove dette for at faae Troen indsat i dens
NB8:53 get mere polemisk end saaledes at · maatte vrage hele Samtiden for saa endelig at
NB10:176 høflighed af Χstus, der · maatte vække Anstød. Han bliver indbudet
BOA, s. 201 træden, var der Noget, som · maatte vække en Formodning om, at han var exalteret
NB2:70 aget til Noget, men uendeligt har · maatte vælge Afgjørelse. Men deraf er ogsaa
SFV, s. 20 t var det Sidste jeg vilde og · maatte vælge var afgjort i Grunden; den første
EE2, s. 68 d. Du har ofte yttret, at det · maatte være » ganske fortræffeligt«
NB30:81 an kunde synes at Løgnen · maatte være af lige modsat Mening, af Alt gyse
Papir 462 n heel Evighed igjennem at · maatte være afstikkende. / Virkelighed –
NB2:190 Vrøvl, og enten meent, at han · maatte være aldeles uvidende om Rettergang
NB25:31 r os Msker just stikker i, at vi · maatte være angest og bange for at have en
DS, s. 208 hans Liv lige fra Begyndelsen · maatte være anlagt, og indtil det Sidste maatte
OTA, s. 352 t være Verdens Frelser at · maatte være Anstødsstenen! – Han lærte
BOA, s. 245 være i en confus Tilstand, · maatte være berettiget til at vente, istedenfor
G, s. 92 at udfinde, hvorledes en Pige · maatte være beskaffen » for at gjøre
BI, s. 254 g spørge vi, hvorledes han · maatte være beskaffen for ret at kunne faae
JC gte han, hvorledes det Foregaaende · maatte være beskaffent, der nødvendiggjorte
SLV, s. 436 e kan, eller hvorledes begge · maatte være beskafne for begge at knuses, (
JC, s. 44 Hvorledes da den Personlighed · maatte være bestemmet, der skulde fremsætte
NB28:25 ig Hjælp tilbydes, endog · maatte være betænkelig ved at modtage, thi
BI, s. 88 Utaknemlighed, hvorved Tanken · maatte være bleven henført paa den harmonia
NB15:78 rfatter: jeg troer, et Msk. · maatte være blevet gal. Men jeg kjendte frygteligere
IC, s. 104 ælp af Spaadommenes Beviis · maatte være bragt Forvisningen om, at Christus
NB33:51 ning er selv at tvinges ind i at · maatte være Charakteer. Saa opfandt Ubetydeligheden
HJV, s. 180 et lod sig gjøre, at dette · maatte være Christendom: vil man det, saa er
IC, s. 252 em til Dig, at den meget mere · maatte være dem behjælpelig dertil. –
NB20:113 et for Apostlene, at det en Tid · maatte være dem som havde Χstus dog bedraget
CT, s. 288 se, dem give Du, at denne Dag · maatte være dem til sand Velsignelse, at de
NB24:46 Χstd. forudsiger) det · maatte være dem, som vilde jeg tilintetgjøre
Papir 422 g, at denne Synd vel af al Synd · maatte være den forfærdeligste; det synes
TSA, s. 66 indtagne af den Idee, at Han · maatte være den Forventede, at de ikke kunde
NB20:70 aa, at det er Guds Ord, der · maatte være den fuldstændigste Harmonie
NB10:179 kke til – ak thi jeg · maatte være den Handlende, og maatte stride
SLV, s. 210 aa Ønskets Spidse, at jeg · maatte være den Samme. Det er jeg endnu i dette
JC, s. 42 e, da indsaae han vel, at det · maatte være den tredie; thi Overveielsen om
NB24:54.c uagtet det syntes mig, at hun · maatte være Den, der selv forlangte Forstaaelsen
Oi2, s. 151 / Statens Tankegang synes at · maatte være denne. Blandt det meget Forskjellige,
Not10:1 t denne Hindren og Opholden · maatte være dens Princip, men det er ikke Tilfældet,
3T43, s. 93 d for ham, at hans Undergang · maatte være desto forfærdeligere? Hvor skulde
Papir 340:2 r at Forstaaelsens Stund · maatte være desto inderligere, naar den kommer.
NB11:83 jeg saa bestandigt ønsket at · maatte være desto mildere mod Andre. Men dette
ATV, s. 209 ristendom, som vel nærmest · maatte være det Bestaaendes, finde det og saaledes
FB, s. 105 over Troen; det tyktes ham at · maatte være det Herligste, at ihukommes som
SLV, s. 92 jeg er hendes Ven, o! at jeg · maatte være det i Hjertets Oprigtighed, o!
OTA, s. 371 ndt, da forstod Du, at dette · maatte være det tungeste Lidelsernes Øieblik,
Brev 159.1 e Forhold, af Kjerlighed · maatte være det, er vist; at Du har lidt ubeskriveligt,
Brev 159.5 e Forhold, af Kjerlighed · maatte være det, er vist; at Du har lidt ubeskriveligt,
CT, s. 292 e, mange Gange erindret endnu · maatte være Dig i friskt Minde, saa Velsignelsens
Papir 382 at der i vort Fødeland · maatte være eet kjendeligt Udtryk mere for,
SLV, s. 179 ge Mening, og at da Udfaldet · maatte være efter Bønnens Begjering: saa
CT, s. 323 elsigne hans Beden, saa denne · maatte være eller vorde den rette! Hvorom beder
NB15:125 il Notarius publicus ɔ: det · maatte være en bestemt dertil i Almdl. creeret
F, s. 481 en ikke kunne komme i Gang? Det · maatte være en besynderlig Bog. Intet er saa
AE, s. 544 s Virkelighed. I Sandhed, det · maatte være en Døgenicht, der ikke finder
AE tede en anende Mistanke om, at der · maatte være en Feil eet eller andetsteds i
JC, s. 32 n nyere Philosophies Begynden · maatte være en for Philosophien væsentlig
Papir 586 gt den uendelige Naade, at · maatte være en Jesu Χsti Efterfølger
Not7:19 d, der handlede med Juveler. Det · maatte være en Jøde. Hans Klamren ved disse
3T44 omme det Store i Livet; eller det · maatte være en Mand, der søgte at hærde
KG, s. 168 e, den skaanselsløse, ikke · maatte være en overilet Dom, men idetmindste
JC at det efter Sætningens Ord vel · maatte være en Philosophie. Hvorledes da den
JC sig ved nærmere Prøvelse at · maatte være en philosophisk Sætning, om
G, s. 41 a jeg et Øieblik syntes, hun · maatte være en Pige, der havde lidt meget og
SLV, s. 280 rge. Blot jeg i et halvt Aar · maatte være en Qvinde for at lære, hvorledes
JC, s. 33 meente, at Sætningen enten · maatte være en reen philosophisk Sætning
KG, s. 288 ade, at min Synd og min Skyld · maatte være en saadan, at Verden ret anseer
F, s. 524 ae forstyrrende derhen; at det · maatte være en skjøn Belønning herfor
OTA, s. 274 et forekom den strax, at det · maatte være en stor Behagelighed saaledes at
EE2, s. 286 forsigtig i at vælge, det · maatte være en ualmindelig Pige, der netop
NB7:75 aa Gud, antagende, at det da · maatte være en uhyre Synd. Og dog ligger netop
Not6:32 dsaae af min Faders Gave, at han · maatte være en Ven af Oplysning, og jeg kunde
JJ:367.b g engang er i min Undergang der · maatte være En, som da vilde synes saa godt
LA, s. 42 ikling. Hvad der psychologisk · maatte være endt enten med Forknyttelse eller
Oi6, s. 261 ei, Frihed for sig og hvo der · maatte være enig med ham, Frihed til at udtrykke
CT, s. 194 r Salighed, saa Valget altsaa · maatte være enten at opgive sin egen Salighed
EE2, s. 69 kede, strax falde paa, at der · maatte være et aparte » hvorfor«.
NB19:55 delsesrigeste Liv. I Sandhed jeg · maatte være et besynderligt Msk, om jeg ikke
EE1, s. 144 . Man skulde nu troe, at det · maatte være et Kongerige af Guder, den Slægt,
PMH, s. 75 n saavist gjerne være. Det · maatte være et meget uerfarent Menneske, der
BOA, s. 251 at Ens Liv i dybere Forstand · maatte være et personligt Liv i væsentligt
JC, s. 44 ulde fremsætte den? Om han · maatte være et Talent, og om dette var tilstrækkeligt
IC, s. 178 gesvindt; men sandeligen det · maatte være et underligt Menneske, eller rettere
SLV, s. 76 , saa synes det, nødvendig · maatte være faldet ham ind, seer, hvad der
NB13:15 et ganske Andet, at der jo ogsaa · maatte være for dem Leilighed til at vove lidt
NB23:192 er Msket forundt, som det · maatte være for en Undersaat, hvis en mægtig
LP, s. 30 Romandigtere nødvendigviis · maatte være for et saa svagt udviklet Gemyt
BI, s. 254 var, og som han nødvendig · maatte være for ikke at forfeile sin Mission
NB31:126 ne – Kirken mener ikke at · maatte være for streng i Fordringen til Χstne
NB31:126 kridt videre, man mener ikke at · maatte være for streng og nøieregnende,
IC, s. 107 , Lidelsernes Hemmelighed, at · maatte være Forargelsens Tegn for at kunne
IC, s. 113 grundelige Dyb af Lidelse: at · maatte være Forargelsens Tegn for at være
SLV, s. 311 rte min Forstand mig, at jeg · maatte være forberedt, ja at jeg turde vente
SLV, s. 335 og havde Iilbud ude, at jeg · maatte være forberedt, naar Fjenden kom, som
SLV, s. 141 , at det dog temmelig tidlig · maatte være forbi, eller dersom han, hvis han
NB20:152 ende« gjort at jeg · maatte være forsigtig. Jeg kunde gjerne strax
NB11:195 gjerne vilde bede, at jeg · maatte være fri for at gjøre dette Skridt
NB24:54 er havde slaaet mig: at det · maatte være frygteligt for et Msk, om Gud havde
NB22:78 min Gud, at kunne det synes mig · maatte være frygteligt og frygteligt at leve
CC:25 Gud hjælpe ham, det · maatte være frygteligt! / Saa meget med Hensyn
NB19:43 oge vidste at sige, hvor Messias · maatte være født – men de bleve ganske
G, s. 60 den Krydsen af Tanker, der vel · maatte være Følgen af et saadant Skridt,
CT, s. 219 hvis jeg annammer Saligheden, · maatte være ganske sikkert, at jeg faaer den
AE, s. 154 rede Forsæt for hele Livet · maatte være gjort dialektisk i Forhold til
NB35:16 talt, en Sag, behøvede Msker, · maatte være glad at Nogen vilde tjene ham,
OTA, s. 430 hudstrøgen, og i Sandhed · maatte være glad derved! / Vi have nu betænkt
AA:20 ng Tids Forløb mine Artikler jo · maatte være glemte og han forsaavidt baade
Papir 26 sten umidd. Udtræden i Livet · maatte være gode, da jo Følelserne selv
Brev 159.1 t eget Bedstes Skyld, at · maatte være grusom mod Dig, hvilket er en ubeskrivelig
NB27:72 jeg saa tør sige, Fanden · maatte være Gud. / Striden mellem Gud og »
PS, s. 270 re saaledes, den anden Haand · maatte være Guden selv, og i saa Fald er der
KG, s. 113 Løn for sin Kjerlighed at · maatte være hadet af den Elskede, fordi der
PS, s. 290 else i alle Smaating, hvilket · maatte være ham af uhyre Vigtighed, fordi Troens
CT, s. 66 han holder sammen med, at de · maatte være ham behjælpelige i at gribe
BA, note Tornacensis, der meente, at Gud · maatte være ham forbunden, fordi han havde
CT, s. 305 rke til at anvende Alt, at Du · maatte være Ham tro. Du skal ikke som ellers
NB4:119 fter een Ven, at jeg ganske · maatte være hans, den Herre Jesus Χst.,
SLV, s. 364 liver en Andens, denne Anden · maatte være hendes første Kjærlighed.
F, s. 524 kke Stedet for mig; men at det · maatte være herligt, at kunne komme derhen,
CT, s. 49 lang Tid, naar den i det ikke · maatte være hvad den er; den vilde døe for
SLV, s. 342 t om, at der paa hendes Gang · maatte være hændt Noget, som havde frembragt
JJ:136 ttelsen af Forførerens Dagbog · maatte være i det Piquante, hans Forhold til
Papir 479 e Maalestok, at det, om muligt, · maatte være i Enhvers Hænder. Og dog, hvis
2T44, s. 183 ne, » at dens Indgang · maatte være i Forfængelighed«; (
Papir 498 , at hans Taknemlighed dog · maatte være i Forhold dertil. / Hvis En gjorde
Papir 270 skaffe Dig Fred, at denne · maatte være i Himmelen, hvis den nogensteds
G, s. 52 ste, sluttede jeg, at han vel · maatte være i Live, hvor han saa end stak.
G, s. 52 r jeg da overbeviist om, at han · maatte være i Live, og var nu ret glad ved,
4T43, s. 152 helliger sig, at dens Ære · maatte være i Sandhed at attraae! Og hvad er
CT, s. 292 saa Velsignelsens Ihukommelse · maatte være i Velsignelse. / Skrid saa Du Dag,
OTA, s. 149 at den med Sandheden · maatte være indtrængende til at gjøre
EE1, s. 282 t at glemme er en Kunst, som · maatte være indøvet iforveien. At kunne
LP, s. 53 om er under Forhold, som netop · maatte være istand til at befrugte ham for
BI, s. 243 laget for sin Vandel, snarest · maatte være kommen til Bevidsthed om sit Misforhold
SLV, s. 266 kom det ham, at det Søgte · maatte være langt borte, stundom, at det var
DD:50 n til at tænke paa, hvorfor det · maatte være langt lettere at katechisere paa
NB11:106 ve et Par Msker og saa at · maatte være lidt usand! Man mener dog, at Christus
SLV, s. 231 ldelse nogensinde var mulig, · maatte være ligesaa brændende i det Øieblik,
BI, s. 347 Omfang, at Syndens Betydning · maatte være med deri opfattet. Vi have altsaa
NB13:22 r dog let at see, at Mskene · maatte være meget aandelige ( og vel egl. saa
Not5:1.1 m de ogsaa i sproglig Henseende · maatte være meget uddannede for at der ikke
SD, s. 223 r det nu, at det Forbigangne · maatte være noget aldeles Tilbagelagt. Men
JC, s. 34 sfuld Uro, han ahnede, at det · maatte være noget Overordentligt, han ahnede,
AE, s. 220 tte Troen til et Moment ikke · maatte være noget Tilfældigt, maatte ligge
JC, s. 34 være Philosoph nuomstunder · maatte være noget ubeskriveligt Vanskeligt.
2T43, s. 23 maatte søge en Udvei. Der · maatte være noget Urigtigt i hans Kjærlighed.
SFV, s. 21 e, at det, da det var af mig, · maatte være noget vittigt og aandrigt Noget;
LA, s. 27 » at Erindringen herom · maatte være nok til at udfylde Livet for et
OTA, s. 221 aben mod Udflugterne, at han · maatte være og forblive med det Gode i Afgjørelsen,
OTA, s. 364 Sjel, at ingen, ingen Tvivl · maatte være om, at Gud var Kjærlighed! Ak,
EE2, s. 55 te Orthodoxi. » Ja det · maatte være opmuntrende for den unge Pige,
Papir 305:3 Familien, en Guds Straf · maatte være over den; den skulde forsvinde,
KG, s. 265 Du og Jeg, og synes altsaa at · maatte være overalt, hvor der er Du og Jeg.
DJ, s. 71 g, saadan et Hurlumhei, og jeg · maatte være paa Færde allevegne, snart var
BI se Dialoger, da Sophisten jo netop · maatte være Philosophens Negation. Anderledes
Brev 173 ieblik var mig klart, at det · maatte være Præsenten. Aber, den var dyr.
SFV, note nymerne«, hvorfor jeg · maatte være pseudonym i Forhold til al æsthetisk
LP, s. 27 som det Andersenske Overgangen · maatte være realiseret fra det Lyriske til
NB21:4 et vederfares mig, at jeg da · maatte være redelig. / Det er nemlig oftere
EE2, s. 86 e sin Eiendommelighed, og det · maatte være ret interessant at kjende en Mangfoldighed
Brev 17 paa 10,000 rd forekom mig, at · maatte være ret ønskeligt for Dig. Videre
SLV, s. 255 gde til mig, » at det · maatte være rædsomt saaledes at kunne forklare
KG, s. 311 at Samvandringens Fodskifte · maatte være saa hurtigt i Takt, som det er
NB20:152 t hende, og derfor har jeg · maatte være saa uendelig forsigtig. Og først
NB20:8 kkrer Martensen. Og at dette · maatte være saa, det vil de Fleste kun altfor
DS, s. 162 d. Man skulde og synes, at det · maatte være saa; og dog er det efter Christendommens
Not15:4 lig qvalfuld Tid – at · maatte være saaledes grusom, og saa at elske
NB6:76 bliver en dvask Vane. Og det · maatte være saaledes med R. N., jeg maatte
NB17:76 Heftighed, saa det hellere · maatte være sagt hjemme paa mit Værelse,
DS, s. 222 ja, man gav Alt for at det · maatte være Sandhed som man meente det! –
EE1, s. 110 f Ideen, at han som Erotiker · maatte være seirrig. Fremhæver man derimod
4T44, s. 333 a meget. O, at det dog snart · maatte være skeet, at det endeligen maatte
BI, s. 240 Straffen, skulde man nu troe · maatte være Socrates saare velkommen, thi som
OTA, s. 123 ste Beslutning, at det Sidste · maatte være som det Første, det Første
OTA, s. 250 te Beslutning, at det Sidste · maatte være som det Første, det Første
SBM, s. 142 t det at forkynde Christendom · maatte være som ethvert andet menneskeligt
4T43, s. 156 am, da ønsker han, at han · maatte være som han selv er det. / /
SLV, s. 92 e Tjeneste, at da min Styrke · maatte være som mit Hjertelag er det; jeg er
SLV, s. 92 Raadgiver, o! at min Viisdom · maatte være som Villien er det; jeg er hendes
NB12:174 strenge Χstd., men at han · maatte være streng for Andre. Jeg har i mit
NB26:51 ringssorg, hvad jeg dobbelt · maatte være taknemlig for, da just min Ueensartethed
AE, s. 530 enhver Anden end den Udvalgte · maatte være til at fortvivle over. Derfor er
NB6:74 nske er, at nu R. Nielsen · maatte være til at stole paa. Den samme Sag,
NB23:186 gjorde, dog viste, at det · maatte være til at taale: hvor latterligt!)
TTL, s. 394 n Seier, troede, at Brøden · maatte være til at undskylde – men naar
EE2, s. 85 astiske Bemærkning, at det · maatte være til stor gene for min Kone. Min
LA, s. 87 ersonligen som denne Bestemte · maatte være tilstede, maatte underkaste sig
Papir 340:15 Den, der var lykkelig, · maatte være trofast i Erindringens vedholdende
Papir 340:15 o, at den Lykkelige · maatte være trofast i Huslivets daglige Skjønsomhed,
TTL, s. 452 værdighed: o, dersom Nogen · maatte være træt af Klageskrigets Gjentagelse,
SLV, s. 332 gjøre Alt farligere. Det · maatte være tungt og saare vanskeligt, thi
JJ:331 skilte ved en Evighed og det · maatte være tydeligt, hvilken der er hvilken)
EE1, s. 263 nne Monolog synes hellere at · maatte være udeladt, da Virkningen af den i
EE2, s. 256 pel, saa følte jeg, at det · maatte være Undtagelse, der ikke var værd
3T44, s. 240 ømme den Bitterhed, ei at · maatte være ung, naar man er det, og anden
HH:19 atte undgaae hans Blik, Intet · maatte være uprøvet af ham, at han maatte
2T43, s. 36 at det heller ikke for ofte · maatte være Utaalmodighed og indre Uro, der
KG, s. 303 lighedens Gjerning! O, at jeg · maatte være uudtømmelig i at beskrive, hvad
Oi4, s. 208 rpes atter og atter, at de · maatte være vel forberedte paa hvad der forestod
AE, s. 115 at en saadan Tænker enten · maatte være vor Herre eller et phantastisk
NB19:41 at vi indbilde os, selv at · maatte være vort Forsyn, saa maae vi til at
Oi2, s. 154 igt » Kretur«) · maatte være yderst glad ved at protegeres af
NB24:113.b ligefrem. Conseqventsen heraf · maatte være, at Nielsen var traadt op og havde
EE2, s. 42 naturlig Tilstand. Eller det · maatte være, fordi det Ethiske og Religiøse,
Oi10, s. 406 paaduttede Dig, at Du selv · maatte være, hvad Du kunde vise, at de Andre
KG, s. 32 en om, hvorledes hans Tilstand · maatte være, hvis Christendommen ikke var indkommen
DS, s. 208 anlagt, og indtil det Sidste · maatte være, hvis han skulde udtrykke det kun
IC, s. 176 denne Iver ingen Fremfusenhed · maatte være, ingen indbildsk Overdrivelse,
KG, s. 311 ingen, slet ingen Standsning · maatte være, som kunde støde, ikke et Secunds
Papir 1:1 ere af hvad Stand de saa end · maatte være. / Flere Forslag til at tilveiebringe
AE, s. 159 æsere ansee Besvarelsen at · maatte være. En stakkels udresseret Læser
NB24:30.c lderdom, og hvor taknemlig han · maatte være. Og saa igjen: at han endelig maatte
4T43, s. 146 e modtage, og hvor tungt det · maatte være; hvad der var det Ønskeligste;
BI, s. 347 egivet sig i Intet, for at vi · maatte være; thi vi ere jo Intet, men Gud har
NB11:29 o, i Sandhed, Den der har · maatte værge sig med dette Svar, han veed,
BOA, s. 130 vis han havde Uret, altsaa at · maatte ydmyget men frelst vende om til det Gamle,
AE, s. 378 nseet for hellig i Alvor, det · maatte ængste indtil Døden. At gjøre
LA, s. 40 dt med sin Formue; det Sidste · maatte æsthetisk være at opfatte comisk.
NB6:93 bestandigt meent, at Reflexionen · maatte ødelægge Χstd. og var dennes
NB3:39 stod tilbage – og han · maatte øiensynligt tabe. Hvad gjør saa Officianten.
AE, s. 571 igjen ironisk-opmærksomme · maatte ønske at have med som den frastødende
NB20:57 at forstaae, at Enhver ligefrem · maatte ønske at være samtidig med ham for
AE, s. 571 ymerne pathetisk-selvraadigen · maatte ønske bort jo før jo hellere, eller
KM, s. 16 n, da Arbeiderne i den hellere · maatte ønske dem et fuldkomment Nul dertil,
CT, s. 297 n Historie, ja og hver Enkelt · maatte ønske den ude af Slægtens Histore;
CT, s. 297 og end mørkere! Slægten · maatte ønske denne Nat ude af sin Historie,
Brev 83 fordi jeg i en vis Forstand · maatte ønske det, ikke til det Sidste, fordi
NB:12 at nyde Anerkjendelse, altid · maatte ønske en saadan Efterfølger som jeg
Brev 266 emfor Alt ikke utaalmodigt · maatte ønske mig Pokker i Vold – ak,
OTA, s. 151 alle de Usle, at man hellere · maatte ønske og bede, at der var en Kunst,
3T44, s. 254 e igjen af Beskæmmelse, · maatte ønske sig bort igjen, fordi Himlens
EE1, s. 263 3 solide Grunde for, at han · maatte ønske sit Ægteskab med Emmeline bragt
3T43, s. 83 g derved at skjule, hvad man · maatte ønske skjult. Imidlertid har allerede
CT, s. 297 m har en Dag eller en Nat han · maatte ønske ude af sit Liv: denne Nat maatte
PS, s. 301 s han forstod sig selv, netop · maatte ønske, at den ophørte derved, at
OTA, s. 428 nderledes, end at denne Mand · maatte ønske, at den samme Verden vilde behandle
BA, s. 422 efter sin bedre Mulighed selv · maatte ønske, at der brugtes al Grusomhed og
NB19:74 ægt saa, om vi ikke alle · maatte ønske, at et saadant Msk. dog vilde
3T43 abningens Herre, at denne snarere · maatte ønske, at han slet ikke var til. Saasnart
OTA, s. 151 Hukommelsen, at man hellere · maatte ønske, at lære den Kunst at glemme;
KG, s. 117 menneskeligt forstaaet, selv · maatte ønske, for at fastholde Guds-Forestillingen:
SLV, s. 332 Høieste, hvad jeg altsaa · maatte ønske, om end, autopathisk forstaaet,
NB23:217 et theaterbesøgende Publikum · maatte ønske. / Men, siger man: » den
SLV, s. 12 nne Skriftbogstaver og Sving · maatte øves udi Pennens Førelse. Stundom
NB11:106 løs paa, at det skulde, · maatte, at det var Hans Hensigt, at det skulde
NB30:130 estantismen, især i D., · maatte, christeligt, blive criminelt anlagt. /
TS, s. 73 rende Tilstand, hele Livet, · maatte, christeligt, sige: det er en Sygdom –
OTA, s. 378 at Antagelsen var sand; han · maatte, hvis han er af Sandhed, sige: da dette
Papir 474 læse det Første høit , · maatte, hvis han ikke selv rødmede, vel Menigheden
LP, s. 28 sin egen Personligheds Tragt, · maatte, idet hans oprindelige elegiske Stemning
NB26:70 rygt gav det Hele. Og Præsten · maatte, idetmindste for mig, gjerne tage istedetfor
NB20:138 hugge Brænde, naar jeg blot · maatte, jeg skulde«: saa vilde jeg smile.
LP, s. 22 ordringers mægtige Manelser · maatte, ligesom Fædrene i dens Fortællinger,
Oi7, s. 309 tatistiker, der er inde deri, · maatte, naar man opgav ham en Armees Størrelse,
AA:4 thi jeg tænker, at man · maatte, naar man vilde i Seng, gaae op paa Loftet
CT, s. 288 at denne Hemmelighedsfuldhed · maatte, om muligt, gjøre det end inderligere.
NB26:70 gte den af dem; men hvad de ikke · maatte, var, de maatte ikke give en Deel deraf