S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
SFV, s. 75 ker, med hvilke han, især · naar » Benene« skal afgive Maalestokken
IC, s. 239 engang Beundrede. Ligeledes, · naar » Beundreren« i Noget og
CT, s. 176 mstændighederne – og · naar » Du« er i dem, naar de
CT, s. 208 es, om jeg kan bevise det? O, · naar » Du« troer det, dersom
TS, s. 89 Nogen af dem, hvem – og · naar » Efterfølgelse« er givet,
DS, s. 227 en Tant og Forfængelighed. · Naar » Forbilledet« derimod siger
NB27:57 gjøres? Ganske simpelt. · Naar » Forkyndelsen« enten slaaer
NB13:88 t Ethiske ene og alene. Men · naar » Forstanden« og Forstandens
NB11:124 Journalen NB11 p. 127. / / · Naar » Fra Høiheden vil han drage
NB14:72 ltsaa forøger Din Styrke, thi · naar » Guds Kraft« » fuldkommes«
DS, s. 243 ger i Vægtskaalen. – · Naar » Klosteret« er Misvisningen,
NB13:30 slagen. Sligt er utaaleligt; men · naar » man« saa er saa mægtig
NB20:24 ar altid en Reduplication i sig. · Naar » Naaden« forholder sig
DS, s. 243 sningen, maa Troen anbringes; · naar » Professoren« er Misvisningen,
NB26:76.a jeg det med mig. / / / Og selv · naar » Professoren« fik dette
DS, s. 242 l Maaned til Aar til Levetid. · Naar » Professoren« staaer paa
NB34:7 igt er Hjernespind.« · Naar » Præsten« derimod forklarer,
Papir 561:1 vender Alt sig om igjen, som · naar » Præsten« forkynder
CT, s. 298 » Sandheden«, · naar » Sandheden« er Maalestokken:
IC, s. 238 r at faae Menneskene med. Men · naar » Sandheden«, sig selv tro
OTA, s. 370 vlene ville reise sig, eller · naar » Tvivlen med mange vilde Tanker
NB15:103 nd Χstus. / Nei, just · naar » Videnskab« er blevet ubetinget
KK:5 e guddl. Kraft og Oplysning. ( · Naar Χst. fE siger til Peter det har Kjød
NB6:56 nter – men Efterfølgere. · Naar Χstd. ( just fordi den ikke er en
NB32:127 sig i Bevægelse. / Kun · naar Χstd. anbringes saaledes, at den netop
NB32:135 saligt at lide for Gud. / · Naar Χstd. betjenes paa den Maade, saa
KK:2 iske var sat ved den chr:; thi · naar Χstd. er det egl. Maal for hele Udviklingen,
NB21:149 n er her langt vanskeligere end · naar Χstd. forholder sig til Hedninger.
NB31:43 Guds-Frygt falde Alle fra; · naar Χstd. forkyndes ganske i Msk-Frygt
NB30:114 dem svømmer. / Saaledes · naar Χstd. heelt og holdent overalt i et
NB30:108 il koste frygtelige Kampe, · naar Χstd. igjen skal anbringes. / Thi
NB30:115 her, hvortil det fører · naar Χstd. ikke betjenes i Charakteer,
NB20:74 convenerede dette ogsaa. · Naar Χstd. ikke bliver Andet end en saadan
NB18:5 se. / / Kun Eet forstaaer jeg, at · naar Χstd. ikke holdes dog nogenlunde paa
NB24:127 seer, hvor farligt det er, · naar Χstd. kun skal repræsenteres af
NB34:38 std. er slet ikke til. / · Naar Χstd. nemlig er til i Sandhed, saa
NB20:44 Mennesket. / / » Men · naar Χstd. saaledes vil gjøre et Msk.
NB26:66 omme. Og det forstaaer sig, · naar Χstd. skal foredrages efter det N.
NB14:132 nskelighed jeg er stødt paa: · naar Χstd. skal forkyndes i sin Sandhed
NB29:27 es Opstand mod Χstdommen? / · Naar Χstd. skal forkyndes som den væsentligen
Papir 494 Saaledes med Χstd. Eet er · naar Χstd. skal indføres i et hedensk
NB18:69 ilken da Enhver er bestædt i, · naar Χstd. skal stilles sand. / / Det var
NB18:33 r en Strid mellem Gud og Msk. Og · naar Χstd. skulde sættes ind efter sin
NB29:112 n Du saa være Præst, · naar Χstd. slet ikke er til – saa
NB24:105 er endnu galere forrykket. · Naar Χstus er Forbilledet, naar hver Enkelt
NB20:146 til hvo der forkynder den. / / · Naar Χstus forkynder den, saa kan intet
NB18:86 r er ogsaa strax Storm, » · naar Χstus gaaer i Skibet, bliver det strax
NB32:79 n svagt i Sammenligning med · naar Χstus gaaer ombord, hvoraf forresten
NB21:129 r Sagen sig noget Forskjelligt, · naar Χstus i levende Live tilgiver Synd,
NB20:117 ldet som et Barn til Faderen. / · Naar Χstus kommer med, saa bliver Msk.
NB12:180 er det dog kun i Sandhed, · naar Χstus kommer til Dig), og holde Nadvere
Not10:8 ydighed og Mskets endelige; · naar Χstus lyder, saa vil det sige, han
NB14:141 ekjendelse i Ord og Handling. / · Naar Χstus sammenlignes med Brudgommen,
NB26:104 ge Ord i det N. T., ogsaa dette · naar Χstus siger til Apostlene: I skulle
NB34:9 rtil, hvor frygteligt sandt, · naar Χstus siger til Apostlene: jeg sender
NB32:58 ituationen gjør Udslaget. / / · Naar Χstus siger til den Spedalske, eller
NB22:7 for, at det var fordret af ham. / · Naar Χstus siger: Enhver, som har forladt
Not9:1 andselige træder tilbage, · naar Χstus siger: jeg er Opstandelsen.
NB11:171 ses Katastrophe er det maaskee, · naar Χstus standser et Msk og siger: Saul,
NB32:16 mig Satan. / Paa den anden Side, · naar Χstus taler til Jøderne om Gud
NB30:72 lgende indirecte Maade. / · Naar Χstus udviser, i hvilken Grad han
Brev 68 rent i samme Stemning / Som, · naar – det selv Du giette maa. / Thi nu
CT, s. 202 ig ganske færdig med dette · Naar – det skal Du heller ikke. Dette
CT, s. 202 ikant. Tag Dig iagt for dette · Naar – i en anden Forstand, pas dog vel
AE, note sforstaaelse af det Religieuse, · naar ( f. Ex. i de af Weil udgivne muhamedanske
CT, s. 216 det derfor er retfærdigt, · naar ( hvad der følger af Verdens Middelmaadighed),
NB27:49 Aand der er Trøsteren. / Men · naar ( og saaledes fremstilles det i det nye
AE, s. 110 og det er jo dog først · naar .... at .... Lad os endogsaa vove et Tankeexperiment.
Papir 13:9 teleo / / – / / Middel / / · Naar / / – / / = / / § 54. /
Papir 13:9 ighed) / ( Evighed) / / Naar / / · Naar / / – / teleo / / – /
NB15:43 / / / / : / alt lige meget · naar / / / / / vor Drift til Himlen gaaer. /
Papir 13:9 ( Umaadelighed) / ( Evighed) / / · Naar / / Naar / / – / teleo /
Brev 268 Detri-Stykke i den Stiil: · naar 10,000 a 15,000 Msker paa Gaden altsaa
NB4:78 a godt om christelige Taler, · naar 3die Afdeling ikke var. Nu, men jeg
BOA, s. 186 elt tilbagekalder det Hele. / · Naar A: fremdeles i det første Punktum af
TTL, s. 439 in Prøve – ogsaa da, · naar Aaget engang maatte afkastes, og Striden
EE2, s. 202 Ideal er altid det virkelige. · Naar Aanden da ikke faaer Lov til at svinge
Brev 317 les under en fremmed Form? · Naar Aanden er der, danner Formen sig da ikke
BA, note yret døer egentlig ikke; men · naar Aanden er sat som Aand, da viser Døden
3T44, s. 236 n som sin eneste Fortrolige, · naar Aanden har tabt Kraft til i Alvor at opgjøre
NB17:111 al ikke selv vælge Lidelser, · naar Aanden ikke driver En. / Men naar det er,
AE, s. 228 undom at maatte ligge stille, · naar Aanden ikke vilde understøtte mig med
BA, s. 394 Evige, og er først derfor, · naar Aanden sætter den første Synthese
KG, s. 212 nit skal saa ikke bortkastes, · naar Aanden vaagner, lige saa lidet som Aandens
TTL, s. 455 nke derpaa for den Levende. · Naar Aanden, træt af Forskjelligheden, som
EE:102.a e bør holde den tilbage, som · naar Abraham sagde af Omsorg for Sarah, at hun
AA:12 e den, ligesaa barnagtigt som · naar Achilles Moder søgte at skjule ham for
BOA, s. 197 skulle altsaa turde haabe, at · naar Adler efter Begeistringens første Skynding
3T44, s. 246 e dette videre, men hvortil? · Naar Adskillelsen er der, da er det jo ikke
AE, s. 445 isommelighed der adskiller, · naar Adspredelsens Nødvendighed netop allerstærkest
KG, s. 120 til hvad Lovens Fordring er. · Naar af syv Mennesker, som alle sigtes for at
SLV, s. 313 r jeg, at hele vort Forhold, · naar Afbrydelsens Øieblik kommer igjen, slet
SD ar Alt muligt, men just dette er, · naar Afgrunden har slugt Selvet. Enhver lille
AE, s. 179 ikke angaaer noget Menneske. · Naar Afsindigheden derimod er Inderlighedens
AE, s. 179 ilosopher og sætte sammen. · Naar Afsindigheden er Inderlighedens Vildelse,
SLV, s. 452 rætte af at dandse, eller · naar Aftenskumringen falder paa, og Arbeidet
FB, s. 152 a have forstaaet dem bedre? / · Naar Agamemnon, Jephtah, Brutus i det afgjørende
NB14:11 n Embedsstilling og Levebrød, · naar al Χstds Forkyndelse indskrænkes
Papir 535 s, at kun da er Videnskab sand, · naar al Autoritet er speculeret bort. / Christendom.
Not1:8 rstaaelser og Overdrivelser. · Naar al Frihed til det Gode tænktes uddød,
AE, s. 499 usomt af det Ophøiede, at, · naar al hans Anstrængelse sattes sammen dermed,
DD:63 . 37. / Hvor det dog er rædsomt · naar al Historie forsvinder for en sygelig Grublen
OTA, s. 422 an seirer paa Lidelsens Dag. · Naar al menneskelig Modstand optaarner sig,
Not12:8.a ogsaa omvendt. cfr Hebr. 4. / · Naar al Poesie er Efterligning, hvorfra er da
OTA, s. 248 bliver et Menneskes Liv. Men · naar al Sammenligning uendeligt slipper, da
CT, s. 232 Samme, den samme Uforandrede; · naar al Skabningen idag, som for tusind Aar
TS, s. 103 saa fra Din Forstand. Det er, · naar al Tillid til Dig selv, eller til menneskelig
3T43, s. 65 Hvad er det, der trøster, · naar al Trøst glipper? Det er Kjerlighed.
NB9:53 Galden bittrere. Altsaa / Og · naar al Verdens Trøst er død / Da blive
NB9:53 s af en gl. Psalme«: / Og · naar al Verdens Trøst er død / Da blive
BI, s. 86 ham Nydelsens fuldeste Maal. · Naar Alcibiades i Symposiet lader os vide, at
AE, s. 51 , hvor der er Allarm, især · naar Allarmen er den eneste nærmere Bestemmelse
SD, s. 211 se, i saa speculative Tider, · naar alle » de Andre« have travlt
BI, s. 237 dommes Baand vare løsnede, · naar alle aandelige Forhærdelser vare blødgjorte,
OTA, s. 321 fterstræbt af Misundelse; · naar alle Angreb kun rettes efter ham, men intet
NB10:96 te gaaer hen Aar efter Aar; · naar alle Anseete i Stilhed harmes, og sige
Papir 457 t holde sig til Gud alene, · naar alle Biskopperne vilde holde med ham. /
Brev 273 e naturligviis falde bort, · naar Alle blive rige eller Alle lige fattige.
NB4:8 de begunstiges fremfor andre! · Naar alle Boutiquer skulle være lukkede,
Papir 263:3 erne Echo er forstummet, · naar alle Bryllupstærterne ere fortærede,
KG, s. 131 dvei er gammel: at offre Een, · naar alle de Andre kan have Fordeel deraf. /
NB18:26 for en Slags gal Mand; thi · naar alle De tie, der skulde vidne for mig og
AE, s. 431 de skarpsindige Gisninger, og · naar alle disse sloge feil derved, at Speideren
NB5:129 rst Historien lufter ud. · Naar alle disse virkelige Mennesker, der maaskee
NB5:129 e og næsvise nok – · naar alle disse virkelige Msker have faaet Forfald
2T43, s. 55 et fast i al Din Nød. Og · naar alle Djævle stode færdige til at
NB2:16 r paa, hvor meget det bliver · naar alle Enkelte gjøre det. / Har nu ikke
NB18:96 std. / / / Anstrengelsen. / / O, · naar Alle ere Χstne, og Alle Alle, der
Papir 554 sig gjennemføre – · naar Alle ere Χstne: saa vil jeg svare,
Oi3, s. 187 ig omvendt til Tallet – · naar Alle ere blevne Christne, er Begrebet »
Oi5, s. 225 ds« Christendom. / 5) · Naar Alle ere Christne, er eo ipso Christendommen
Oi5, s. 237 Prædikatet: christelig. / · Naar Alle ere Christne, er eo ipso Christendommen
Oi4, s. 203 d« ere Alle Christne; · naar Alle ere Christne, er eo ipso det nye Testamentes
Oi4, s. 216 d« ere Alle Christne; · naar Alle ere Christne, er eo ipso det nye Testamentes
IC, s. 244 r det Eventyrlige. Jeg mener: · naar Alle ere Christne, saa kan den Enkelte,
Oi5, s. 237 saa er dette Begreb hævet; · naar Alle ere det, er det at være det = Intet;
BA roen ved at gaae med Pludderhoser, · naar alle Folk paa Bjerget gaae med snævre
NB12:185 se. Hvor latterligt ogsaa, · naar alle Fordele vinke En, hvis man vil lade
OTA, s. 270 ns afgjørende Øieblik, · naar alle Forskjelligheder afskaffes, sige vi:
EE1, s. 337 melighed. Det forstaaer sig, · naar alle Hemmeligheder komme sammen, saa kan
BI, s. 164 æfninger ere udkæmpede, · naar alle Høider ere sløifede, skuer ud
CT, s. 237 Ens Liv er Løgn. Vee Eder, · naar alle Mennesker tale vel om Eder! Det er
CT, s. 237 saaledes: » vee Eder, · naar alle Mennesker tale vel om Eder, lige det
CT, s. 238 lse for en god Sag: vee Eder, · naar alle Mennesker tale vel om Eder. Der lades
NB13:42 thi hvo skulde være Aktor, · naar Alle paa forskjellig Maade ere Medskyldige.
OTA, s. 321 ter i Farens Virkelighed, da · naar alle Pile sigte efter hans Bryst; eller
FF:75 ære rædsomt paa Dommens Dag, · naar alle Sjæle træde til Live igjen –
IC, s. 219 t? » Ja, naturligviis, · naar Alle skulle være det«. Men hvad
BI, s. 164 en end den totale Ironi, der, · naar alle Smaatræfninger ere udkæmpede,
Brev 133 estebud, men i Nattens Stilhed, · naar Alle sove, ell. midt i den støiende
BMS, s. 126 r, en Mand, der ikke svigter, · naar Alle svigte osv. osv., medens Sandheden
IC, s. 168 men han kunde let blive det, · naar Alle søge ham, den Rige, han kunde let
CT, s. 237 Propheter.« Vee Eder, · naar Alle tale vel om Eder! Her tilføies
NB4:92 ndflettet som Comentar: vee Eder, · naar Alle tale vel om Eder. Dens polemiske Sigte
JJ:417.a , wenn niemand spricht ( ɔ: · naar Alle tie, naar Ingen tænker paa at anklage,
NB20:105 r og først afgjørende er, · naar alle umiddelbare Vidnedsbyrd ere negerede.
Papir 365:7 Gjenstanden gik ud, thi · naar alle veed det, kan det ene Msk. ikke meddele
NB23:222 paa det at være Χsten, · naar allehaande Sandsebedrag tolereres, for
KG, s. 284 slet Maade at blive bedre. Og · naar allerede denne Forstaaelse opdager Syndernes
KG, s. 227 und, er før Alt og bliver, · naar alt Andet er afskaffet. Kjerlighed er altsaa
EE2, s. 179 ivs-Anskuelse fører, netop · naar Alt begunstiger den, saa vil jeg fremstille
Papir 371:2 a begynder Sinkeriet. Og · naar Alt bliver personligt, saa falder ogsaa
NB20:7 ødet; at vi naturligviis, · naar Alt bliver som det er, ere villige til
OTA, s. 141 Sandseforvirringens Støi, · naar Alt bliver stille i Alvor. Der er Dødens
AE, s. 335 i Verden var det saaledes, at · naar Alt brast for et Menneske, var der dog
OTA, s. 182 al støtte sig ved, ja, at · naar Alt brister, at det da er Villien et Menneske
CT, s. 183 At Livslede just fremkommer, · naar alt det Endelige fratages et Menneske,
SLV, s. 170 være Undtagelse; thi selv · naar alt det er givet, som jeg har fordret,
TS, s. 102 mer Trøsteren? Han kommer, · naar alt det Forfærdelige, som Christus har
EE1, s. 74 proget det fuldkomme Medium, · naar alt det Sandselige er negeret deri. Saaledes
4T44, s. 356 ven, det er saa fristende, · naar alt det uægte Glimrende, den sminkede
KG, s. 257 rdslige forfængelige Sind, · naar alt Dette eller Noget deraf er i et Menneske,
NB29:92 r han har været til Nar, · naar Alt Dette Høitravende fra Forelskelsens
KG, s. 257 et uklogt at haabe Alt. / Men · naar alt Dette, denne Kløgt, denne Vrede
SLV, s. 437 rre Fordringer, og troe, at · naar Alt dreier sig om To maa det være kjedsommeligt,
NB17:75 Uro uden at oplyse dem. Men · naar Alt engang er rystet, saa maa man vedligeholde
BOA, s. 136 med Forundring seer, at der, · naar Alt er afgjort, endog er flere Bevægelses-Mænd,
IC, s. 238 r, naar det er et Blikstille, · naar Alt er begunstigende for Christendommen,
NB25:97 en«. I stille Veierligt, · naar Alt er betrygget, naar der ingen Farer
BI, s. 250 t, den selv havde manet frem. · Naar Alt er bleven vaklende, hvad kan da blive
IC, s. 67 d, at de kan faae Fred igjen, · naar Alt er blevet det Gamle, endnu mere befæstet
SLV, s. 438 g hverken veed ud eller ind, · naar Alt er blevet saa dræbende relativt,
Not11:13 sees im Ende, men am Ende, · naar Alt er forbi, som det paa en Maade dog
KG, s. 14 erfor er før Alt, og bliver · naar Alt er forbi. Men netop fordi Kjerligheden
Not11:12 jo post festum, han kommer · naar Alt er forbi; men er ikke Anfang ikke Princip.
G, s. 49 i, man sidder rolig i sin Stue, · naar Alt er Forfængelighed og farer hen,
NB32:132 i Mskhedens Historie, just · naar Alt er Forvirring er der opstaaet Herskere,
Papir 340:10 i den hvilende Fuldendthed, · naar Alt er fuldendt er Forsoningen i den forligede
Papir 340:10 kun til for en Existerende. · Naar Alt er fuldendt er Forsynet i den hvilende
G, s. 79 dens denne heller ikke er det. · Naar Alt er gaaet istaa, naar Tanken standser,
AE, s. 389 de, fordi det er vist – · naar Alt er gjort uvist, og fordi den Talende
SLV, s. 352 n skal dette være Maximum · naar Alt er hørt – saa vilde jeg hellere
BOA, s. 276 ripterne, og summa summarum, · naar Alt er hørt er det dog den hegelske
SLV, s. 265 ige Ord, der bliver tilbage, · naar Alt er hørt og det Meste glemt, i den
F, s. 475 ig, og summa summarum, » · naar Alt er hørt,« bliver denne:
NB:58 paa Afstand tager sig bedst ud er · naar Alt er lagt saaledes til Rette, at det
CT, s. 222 , og ingen Stjerne viser sig, · naar Alt er Mulm og Mørke, medens Stormen
SLV, s. 256 / Nu vil jeg slukke Lysene, · naar Alt er mørkt omkring mig og jeg selv
AE, s. 375 existere som med det at gaae. · Naar Alt er og er i Hvile, seer det skuffende
Papir 430 t er jo ikke at ligne mig. Nei, · naar Alt er ondt mod, hader og forfølger
NB10:210 er det ogsaa; i gode Dage, · naar Alt er saa let at forstaae, ell. de dog
AE, s. 374 rv falder til Jorden; om det, · naar Alt er sat i Bero i Evigheden, vil vise
OTA, s. 161 har afkastet Frygtens Tvang, · naar Alt er som han dog egentligen vilde det
SD, s. 143 ksomme Travlhed fik en Ende; · naar Alt er stille om Dig, som det er i Evigheden
4T44, s. 376 verdøve Larmen, i Natten, · naar Alt er stille, arbeider hans Tanke, ja
AE, note d kan høre hvert Ord ligesom · naar Alt er stille. Saaledes er ogsaa den ved
GU, s. 330 r Alt – selv uforandret. · Naar Alt er tilsyneladende Uforandrethed ( thi
Brev 42 rdinere det. Det Ene, som anvendes · naar Alt er vel overstaaet – en lille
Brev 42 ubetalelig. Det er sandt nok, · naar Alt er vel overstaaet, saa kommer man sig
CT, s. 163 tilbydes maaskee i Overflod, · naar Alt er vinkende, naar hvad man kalder Medgang
BI, s. 237 a længe som et Øieblik, · naar Alt forandredes for dem ἐν ἀτόμῳ,
2T43, s. 33 temme, hvad der er det Gode. · Naar Alt forandrer sig, naar Sorgen afløser
KG, s. 247 eeg at uddele Ære og Skam; · naar Alt forfængeliggjøres ved at drages
NB26:44 e blot msklige Trøst er: · naar Alt forlader mig, saa har jeg jo Gud, han
3T43, s. 80 n bliver hos et Menneske; og · naar Alt forvirrer sig for ham, naar Tankerne
OTA, s. 199 Livets og Stridens Møie, · naar Alt forvirres for min besværede Tanke,
NB20:100 ved Lykke og Medgang. Men · naar Alt gaaer Dig imod, og Du dog fornemmer
NB20:100 re Vidnedsbyrd vidne imod. · Naar Alt gaaer Dig med og efter Dit Begreb,
AE, s. 535 kunne elske Gud og Mennesker · naar Alt gaaer efter deres Hoved, lad dem hade
EE2, s. 241 r ethisk, har altid en Udvei, · naar Alt gaaer ham imod, naar Uveirets Mørke
IC, s. 131 re Tilhører og Afskriver, · naar Alt gaaer saa ganske ligefrem: d' Hrr.
SLV, s. 417 den Vande bemærkes ikke, · naar Alt gaaer saa roligt af, som at § 18
TS, s. 86 dighed! Ja, i stille Veirlig, · naar Alt gaaer sin jævne Gang, saa skeer
NB11:93 rigt er det mærkeligt nok, at · naar alt hvad der ikke er af Tro er Synd, saa
CT, s. 231 Men naar Dette er givet, · naar Alt i denne Henseende er i sin Orden, ja,
Oi2, s. 165 Reisende i et bestemt Land, · naar Alt i det samme Land er totalt forandret.
Papir 371:2 riets Qvaler.« / · Naar Alt istedetfor at blive objektivt bliver
Brev 314 i Søndags i Citadellet, · naar Alt kommer til Alt er det dog ham, der
F, s. 513 , naar man tør vente dette? · Naar Alt kommer til Alt hvo vilde da ikke, i
NB36:21 ividualitet. / Samvittighed. / / · Naar Alt kommer til Alt rækker nok det at
Brev 171 Carl i Trøie og Buxer. · Naar Alt kommer til Alt saa bliver Du maaskee
NB31:131 Reinecke Fuchs) – de ere · naar Alt kommer til Alt væsentligen dog kun
EE1, s. 182 drager, saa har der maaskee, · naar Alt kommer til Alt, aldrig levet en Bedrager.
Papir 431 tning men modbeviist. / · Naar Alt kommer til Alt, denne Mand i Adresseavisen
Papir 478 ille bitte Smule, saa dog, · naar Alt kommer til Alt, det egl. ikke er det
NB8:115 maaskee ikke 20 Msker, som ikke · naar Alt kommer til Alt, og naar de i Livet
OTA, s. 179 a er en Overbeviisning fast, · naar Alt ligesom paatvinger En den og fæstner
2T43, s. 33 t Menneskene glemme dette. / · Naar Alt lykkes for dem, naar de see gode Dage,
OTA, s. 130 p, dog der ingen Anklager er; · naar Alt nævnes med sit rette Navn, dog der
DS, s. 205 er den i det Tilfælde, at · naar Alt og Alle forandres, at saa den ogsaa
LF, s. 29 e for i Sandhed at kunne lyde. · Naar Alt omkring Dig er høitidelig Taushed,
3T43, s. 65 . Hvad er det, der vedvarer, · naar Alt omskiftes? Det er Kjerlighed. Hvad
OTA let af ubegrændseligt Omfang, · naar Alt skal nævnes; bliver det ikke en
Oi10, s. 407 m Anonymer o: s: v: – · naar alt Sligt skal, og lige over for en saa
NB21:140 . / Forholdet til Gud. / / · Naar Alt smiler om Dig, og Du overstrømmer
CT, s. 243 ske alene, i Nattens Stilhed, · naar Alt sover, det vil sige, hvor høitideligt
3T43, s. 65 d. Hvad er det, der bestaaer · naar Alt svigter? Det er Kjerlighed. Hvad er
OTA, s. 429 lges. I fredeligere Forhold, · naar Alt synes saa betrygget, naar Menneskene
LF, s. 22 aturen – hvad Under vel, · naar Alt tier af Ærbødighed for ham! selv
LF, s. 18 erude er Taushed; og ikke blot · naar Alt tier i den tause Nat, men ogsaa naar
AE, s. 169 ldespring i den dybe Stilhed, · naar Alt tier! Og hvad er den halvanden Times
4T44, s. 356 kene mere og mere glemme, at · naar Alt tier, naar Ingen nævner eller udsiger
NB14:133 dog er den uendelig Ophøiede · naar Alt udtrykker Foragt, Forhaanelse, at opretholde
Papir 478 tninger, som staaer fast · naar Alt vakler o: s: v:. / Nu var han i Besiddelse
Not7:55 ar da Alt vil storme ind paa os, · naar alt vakler, da gjelder det om Smidighed,
BMS, s. 126 er, en Mand, der staaer fast, · naar Alt vakler, en Mand, der ikke svigter,
G, s. 21 ætte Snakken i Bevægelse. · Naar Alt var bragt i Orden, skulde jeg nok sørge
Brev 85 Og naar jeg leed allermest, · naar Alt var forsvunden fra mig, saa raabte
BI, s. 237 tielle Bevidstheds Urskov, og · naar Alt var færdigt, see da forsvandt alle
2T43, s. 28 arende ligger ude paa Havet, · naar Alt vexler omkring ham, naar Bølger
KG, s. 246 ast og bliver stillestaaende, · naar Alt, Alt opdrives for at vende Sindet og
CT, s. 208 t elske Gud, medens dog dette · Naar altid senere er tilrede for at bevare den
CT, s. 194 nyttet, ikke troer det Samme, · naar altsaa den Troende, jo inderligere han
KG, s. 249 vad der var nærværende. · Naar altsaa det Evige er i det Timelige, saa
TTL, s. 422 rligen anvende saa megen Tid, · naar altsaa disse tvende Elskende endeligen
TTL, s. 447 t betænke sin egen Død, · naar altsaa en Saadan maa hjælpe sig efter
EE1, s. 169 iv end hendes Kjærlighed? · Naar altsaa en ulykkelig Kjærligheds Sorg
Not4:21 paa Objektets Side – · Naar altsaa Jeget skulde være deelagtigt
KG, s. 219 t opføre fra Grunden af. / · Naar altsaa Talen er om den Kjerlighedens Gjerning
TTL, s. 453 er at fremskynde den Levende, · naar Alvoren spænder den. Da griber Alvoren
EE1, s. 423 ar Himlen opløfter hende, · naar Alvoren styrker hende, naar Forjættelsen
OiA, s. 11 tur, at jeg gad skrive derom, · naar Andersen har forladt Kjøbenhavn. /
OTA, s. 327 erligt at spise paa Sølv, · naar Andre hungre; at boe i Paladser, naar saa
NB4:103 at lyve, saa han taler saaledes, · naar Andre høre derpaa, saa Alle tale
EE2, s. 180 at exaltere dem selv, især · naar Andre høre derpaa. Jeg veed meget vel,
CT, s. 94 a det sortner for dit Øie, · naar Andre maaskee let kunde ville bevise Dig,
KG, s. 168 altsaa saaledes ogsaa med os, · naar Andre see os, de ere ikke saaledes fuldkomne,
OTA, s. 163 i Almindelighed et Menneske, · naar Andre see paa ham, handler forstandigere,
Brev 5 le mine Sindsbevægelser, og · naar Andre skal handle frygter jeg altid for
JC, s. 21 mod var han altid opmærksom · naar Andre talte. Som en dybt forelsket ung
JC, s. 21 iinlig Spænding lytter til, · naar andre unge Piger tale om deres, for da
NB8:101 der taler jeg som Msk; og · naar Andre vitterligt blot søge jordiske
AE, s. 50 lt med hele Verdenshistorien. · Naar Anfægtelsen griber dialektisk, naar
Not7:1.1 sig en Længsel efter Synden, · naar Angeren er mere contemplativt bedøvende,
SLV, s. 413 gge ogsaa paa et andet Sted. · Naar Angeren er sat, saa maa Skylden være
SLV, s. 413 olut ind i det Religieuse. / · Naar Angeren mindre systematisk ɔ: mere
NB7:86 hed, det mærker man slet ikke, · naar Angeren paa samme Tid gjør Skyldens
Papir 340:7 skelig at kjende, Frimodighed · naar Angest og Bekymring synes at finde Medhold
BA, s. 426 us om at gaae en anden Vei. ( · Naar Angesten er for det Onde cfr. § 1,
4T44, s. 313 er hos ham i Øieblikket, · naar Angesten med sin lynsnare Hurtighed vil
3T43, s. 80 ankerne staae anklagende op, · naar Angesterne dømmende løfte deres Hoveder,
Not1:6 anskelighed opstaaer derfor, · naar angives et bestemt tilkommende Tidspunct
NB32:120 ltfor høit og dristigt; · naar Angriberen er saa høflig at yttre Respekt
JJ:417.a mmer om at der er Klage, ell. · naar Anklageren er en Død.) cfr Deutsche
OTA, s. 245 nneske bedre end Latter; thi · naar Ansigtet seer ilde ud, da kan Hjertet forandres
NB7:66 e Alt til Gud. Og saaledes ogsaa, · naar Anstrengelsen, msklig talt, bliver over
OTA, s. 405 fer ham Seirens Priis; netop · naar Anstrængelsen er størst og smertefuldest,
IC, s. 209 aldeles uundgaaelig Følge, · naar Antagelsen er: en triumpherende Kirke.
Not11:19 alder den positive Ph. Saaledes · naar Anthitesen siger, at Verden ikke kan have
Brev 289 være at blive det.« · Naar Anti-Climacus læser disse Linier, maa
4T44, s. 323 edes skulde han kunne sidde, · naar Apostelen er saaledes forladt, nei, han
NB35:20 stne af 1ste Lectie / / / / · Naar Apostelen og hvad jeg vilde kalde de Christne
EE2, s. 75 te Ord overseer man reent. Og · naar Apostelen Paulus etsteds med temmelig megen
OTA, s. 423 taler frimodigt i Tunger. / · Naar Apostelen Paulus siger: » mig er
KG, s. 160 rkeligen er gjort eller ikke. · Naar Apostelen siger » hvo som ikke elsker
KG, s. 116 en Lov, om hvilken der tales, · naar Apostelen siger » Kjerlighed er
CT, s. 197 d, menneskelig forstaaet, er, · naar Apostelen siger » see, vi have forladt
NB:130 , ell. Sorg for Næring. / · Naar Apostlene sige til den Værkbrudne: Guld
2T44, s. 206 rvunden, og Jubelen vaagnet; · naar Arbeidet er færdigt og Lønnen vinker;
KG, s. 108 ltid noget Ubestemt; først · naar Arbeidet er færdigt, først da kan
EE1, s. 146 er synderlig udtømmende. · Naar Aristoteles adskiller Frygt og Medlidenhed,
Not7:21 t Udgangspunkt for Philosophien, · naar Aristoteles mener, at Philosophien begynder
BA, note tning af den historiske Frihed, · naar Aristoteles siger, at Overgangen fra Mulighed
BOA, s. 118 forsørge enhver Candidat. · Naar Armeen staaer opstillet med front i det
NB20:49 Vand og Brød. / Et Andet er, · naar Armod forholder sig til Ideen, hvilken
3T44, s. 235 dikeren var jo en Konge. Og · naar Armodens Søn staaer undrende i Palladset,
NB17:39 aelsen vil vel ogsaa komme, · naar Arrigskaben ret har sat sig. / Mit Tilfælde
NB25:100 er Mskene forbittrede. Men · naar Asketen vil tage de Andres Beundring og
EE1, s. 82 nde aande for det Attraaede. · Naar Attraaen ikke er vaagnet, tryller og besnærer
NB21:103 for ikke? / Men det Farlige er, · naar auctor, den Mediterende er en Embedsmand,
EE:105.a xistents. / d. 7 Juli 39. / som · naar Augustinus i Ildsomhed efter den Fuldkommenhed,
F, s. 475 m man ved lærde Disputatser, · naar Autor har afvæbnet alle Eens Indvendinger,
EE1, s. 18 rygtede for at gaae for vidt. · Naar B mener, at af 100 unge Mennesker, der
SLV, note d den have det, den er især · naar B. taler, en fingeret Størrelse, som
EE1, s. 181 været bøiet med Magt, · naar Baandet brister, med Fryd atter indtager
Papir 463 mod denne Last. / Bie nu lidt. · Naar Bagvaskelsen har taget saa almdl. Overhaand,
EE2, s. 130 ad Bakke eller ned ad Bakke? · Naar Bakken er lige steil, hører der aabenbart
NB7:18 : har tabt det Bedste. / · Naar bare Χstd. og Verden bliver hips om
NB26:43 den ( der altid vil bedrages) at · naar bare den Yngling kommer til at styre, saa
SLV, s. 443 n i Grunden er et rart Barn, · naar bare det igaar ikke havde været, og
EE1, s. 423 or at tilhøre den ganske; · naar Barmen bølger, naar Skabningen sukker,
EE1, s. 423 egner, naar Blodet standser, · naar Barmen hviler, naar Blikket famler, naar
CT, s. 180 og vel med Rette, utaalmodig, · naar barnagtige Forældre sende Bud til ham
AE, note . Dette er aldeles i sin Orden, · naar Barnedaaben uden videre vil gjøre os
NB28:57 lige overfor sit Barn; thi · naar Barnet blot gjør som Faderen vil, saa
NB35:12 Barnets Gjentagelse deraf, · naar Barnet engang døer. / Sæt der var
NB2:95 saa bliver igjen et Barn Dukken, · naar Barnet er blevet Moderen. / Pengene er
FB, s. 109 e ikke Glæden mere. / / / / · Naar Barnet er blevet stort og skal vænnes
2T44, s. 206 , hvor er Alt saa forandret! · Naar Barnet er født og Glæden fuldkommen;
NB16:59 un skal føde – men · naar Barnet er født! / Troen er ganske rigtigt
3T44, s. 274 lioner eller Penninge. Strax · naar Barnet er født, begynder jo Forældrenes
CT, s. 65 nge i Skuespillet og som det, · naar Barnet er Keiser i Legen – thi han
OTA, s. 394 ligt til at løse Opgaven. · Naar Barnet er saa uheldigt, at have en Fader,
KG, s. 189 ud, der er Dommen. Det er som · naar Barnet er ude blandt Fremmede: Barnet gjør
4T44, s. 367 r Barnets Forestilling Gode. · Naar Barnet faaer Legetøi ved Juletid, da
OTA, s. 321 re vil følge ham efter. / · Naar Barnet faaer Lov til at holde i Moderens
NB27:13 slig Klog. / Snyderiet. / / · Naar Barnet faaer sin Villie – ja, saa
NB36:2 n paa Barnedaaben – at · naar Barnet fik Vand over Hovedet saa var alt
KG, s. 195 menneskelig Selvfornegtelse, · naar Barnet fornegter sig selv, medens Forældrenes
NB13:89 aa smaat glæder sig med, · naar Barnet glæder sig, og over hvad Barnet
KG, s. 300 – den bliver. / · Naar Barnet har været ude hele Dagen hos
NB2:79 da med Evighedens Salighed. · Naar Barnet i det mørke Værelse bier paa
JJ:87 at det skulde see lifligt ud, · naar Barnet ikke maa faae det. – Denne
FB, s. 108 Brystet skulde see lifligt ud, · naar Barnet ikke maa faae det. Saa troer Barnet,
TTL, s. 410 Øine, saa seer det Gud. Og · naar Barnet lukker sine Øine og smiler, saa
OTA, s. 321 og ligesom hun gaaer den. Og · naar Barnet lærer at gaae ene, hvad maa saa
4T43, s. 117 udgranskes af de Dybsindige. · Naar Barnet lærer dette Ord, naar det betroes
BB:37 et selv kan være; først · naar Barnet selv kommer paa Spor efter, at Vedkommende
NB27:81 es en Potens høiere, » · naar Barnet skal vænnes fra«, jo
FB, s. 110 var forfærdeligere? / / / / · Naar Barnet skal vænnes fra, da er ei heller
FB, s. 111 Nogen havde seet det. / / / / · Naar Barnet skal vænnes fra, da har Moderen
FB, s. 108 roen paa Dig.« / / / / · Naar Barnet skal vænnes fra, da sværter
JJ:87 st om i Tragedier. – · Naar Barnet skal vænnes fra, da sværter
NB28:54 Bæven« » · naar Barnet skal vænnes fra, da sværter
KG, s. 146 ghed en Barnagtighed, ligesom · naar Barnet skjuler sig – for at man skal
NB6:92 være Barnets Legekamerat, · naar Barnet slet ingen anden Omgang skal have
AE, s. 149 nge om Kongen, at sige dette? · Naar Barnet snakker frisk væk, saa er det
DS, s. 209 onarving – Fødselen, · naar Barnet ved den kommer til at tilhøre
OTA, s. 355 uden i Lidelsernes Skole, da · naar Barnet vænnes fra og Selvraadigheden
NB24:45 ad der kan blive Enden. Som · naar Barnet, der skal i Vandet, har taget den
BI, s. 75 on, Plato og Aristophanes. Og · naar Baur mener, at ved Siden af Plato Xenophon
JJ:131 elv, er det Værste af Alt; thi · naar Bedrageren end ikke fjerner sig et Øieblik,
KG, s. 243 just da at være bedragen, · naar Bedrageren har faaet ham narret til at
NB30:50 drer ikke Evighedens Lov. / · Naar Befolkningen en masse reiser sig mod Souverainen,
LA, s. 92 betinger den – · naar Begeistringen træder til og fører
BOA, s. 259 flygtigelsen ikke blive, end · naar begge Dele skal staae fast: at en og samme
EOT, s. 270 at det saa ogsaa er billigt, · naar begge finde Tilgivelse, at den Første
EE2, s. 190 Trængselen har ophørt, · naar Begivenheden er forbi, saa staaer Du atter
OTA, s. 421 dant. / Naar da dette skeer, · naar Begreberne rystes i en Omvæltning der
BA, s. 381 sat som det Enkelte. Først · naar Begrebet af det Enkelte er givet, først
Papir 13:3 emstille hiin Grundfølelse. / · Naar Begrebet om Skabelse skal videre blive
NB32:117 falske Penge komme ud, især · naar Begrebs-Forfalskningen er just i Retning
NB32:138 g ikke. Og heri er noget sandt, · naar Begyndelsen forholder sig til Betingelser.
AE, s. 214 øre op med at tage Afsked, · naar Begyndelsen gjøres efterat den sidste
AE, s. 110 ενος. / · Naar Begyndelsen med det Umiddelbare naaes gjennem
AE, s. 110 det er en Beslutning. Og kun · naar Begyndelsen, ved hvilken Reflexionen standser,
SLV, s. 362 lsen. Hvor ligger Evigheden? · Naar begynder Evigheden? Hvilket Sprog tales
TTL, s. 417 ikke allerede uroligende! Og · naar behøver man denne Stilhed meest? Naar
OTA, s. 413 d Evighedens hele Eftertryk, · naar Bekjendelsen dog ikke er en Følge af
OTA, s. 414 en ikke være taus – · naar Bekjendelsen fordres. Sandeligen, hvor
2T44, s. 194 llerede forandrer Skikkelse, · naar Bekymringen gjør den Unge hans Knæ
2T44, s. 204 et dog ikke stundom saa, at, · naar Bekymringen og de arbeidende Tanker optaarnede
2T43, s. 49 Mismod omtaager vort Blik, · naar Bekymringens Sky tager ham bort for vore
CT, s. 163 s Maal. O, vanskelige Opgave; · naar Beleiligheden tilbydes maaskee i Overflod,
BOA, s. 131 g henrette ham som Ingenting. · Naar Berserkegangen kom over vore nordiske Fædre,
NB22:8 t ikke med vore Forfædre, · naar Berserken følte Kraften i sig da raabte
TTL, s. 436 Sted der; den overvinder Alt, · naar Beslutningen er med paa Slagdagen –
TTL, s. 436 den giver Livet Betydning, · naar Beslutningen fortolker den Dag fra Dag;
TTL, s. 436 den veileder gjennem Livet, · naar Beslutningen følger med, men den farer
4T44, s. 350 det er ingen Ubetydelighed, · naar Beslutningen har nedlagt Fordring derpaa,
TTL, s. 436 rækker til for hele Livet, · naar Beslutningen holder igjen; den griber det
TTL, s. 436 lger med, men den farer vild, · naar Beslutningen ikke veileder; den giver Livet
HH:19 saaledes skal overvælde os, at · naar Besøgelsens Time kommer vi da ikke skulde
BI, s. 234 t bliver uendelig latterligt, · naar Betalingen indrømmes en afgjørende
OTA, s. 425 at blive dette Udmærkede, · naar Betingelsen er, hvad den jo var, for ramme
TTL, s. 444 sees paa det Udvortes, eller · naar Betragteren dybsindigt over Dødens Tanke
NB25:79 at reise Forbittrelsens Pathos ( · naar Beundringen afløses af Forbittrelsen)
4T43, s. 138 ig beraadfører sig? / Men · naar Beviset ikke kan føres, saa kan Tvivlen
FB, s. 140 st i Smerten, det vil sige · naar Bevægelsen er gjort normalt. Det var
PS, s. 249 kommes, og forsaavidt er det, · naar Bevægelsens Bestemmelse ombyttes med
NB6:86 hstens havde lidt Medynk med. Men · naar Biskop Mynster i Slotskirken, hvor Alt
Oi8, s. 348 ers Christendoms Forkyndelse. · Naar Biskop Mynster ligefrem siger om den: dette
NB27:58 t er en sat Ret, at hun seer mig · naar Biskop Mynster prædiker til Aftensang,
NB:57 der synes langt Større. / · Naar Biskop Mynster raader mig til at blive
SBM, s. 143 f Gud! Men det forstaaer sig, · naar Biskoppen selv gjør det, kan man ikke
4T43, s. 125 er i Elementernes Angest, og · naar Bjergene sukke, at da Mennesker og deres
NB12:35 d han siger. Det er ligesom · naar Bladene skrive i Publikums Navn. / /
KG, s. 300 n Ældre, som Barnet beder. · Naar blandt tvende Jævnlige den ene er noget
CT, s. 225 ieblik, da Du blev troende. / · Naar blev Du nu troende? Det er af uhyre Vigtighed,
CT, s. 225 senere havde opgivet den. / · Naar blev Du troende, eller, hvad der er det
CT, s. 226 og Eventyrliges Dunkelhed. / · Naar blev Du troende, er Du blevet en Troende?
EE1, s. 423 tandser, naar Barmen hviler, · naar Blikket famler, naar Foden vakler, naar
CT, s. 202 et skal Du heller ikke. Dette · Naar bliver som en Piil i Dit Hjerte; den skal
BOA, s. 129 ns høieste Opgave? Det er, · naar Blodet er varmt og Hjertet banker heftigt
BOA, s. 129 t at bevare sig selv? Det er, · naar Blodet er varmt og Hjertet banker heftigt
Papir 454 det er i Ungdommens Dage, · naar Blodet o: s: v: / Ja, i Sandhed gjennem
EE1, s. 423 , og hun selv atter blegner, · naar Blodet standser, naar Barmen hviler, naar
OTA, s. 126 svare: » » nei, · naar Blomsten er død, saa er Fortællingen
SLV, s. 380 or, at Udgangen er lykkelig, · naar blot alle udvortes Hindringer ere bortryddede,
AE, s. 510 det, fordi Gud er i Grunden, · naar blot alt det der er i Veien er ryddet bort,
LP, s. 57 at jeg skal kunne finde mig i, · naar blot Andersen for at undgaae den, vil holde,
EE2, s. 179 e høre op, saa mene de, at · naar blot Betingelserne havde været i deres
IC, s. 230 ger, det kommer ikke Dig ved, · naar blot Betragtningen er rigtig, neppe kommer
FB, s. 200 ja at den har Lov at bedrage. · Naar blot de Folk, der i vor Tid føite om
SLV, s. 183 k, at man selv altid er god, · naar blot den Anden ogsaa er Een værdig.
SLV, s. 405 cenen foregaae hvor han vil, · naar blot den comiske Idealitet er der, saa
AE, s. 360 ions-Dagen, og tænker han: · naar blot den Dag er overstaaet, saa gaaer Alt
OTA, s. 364 ja at være den Skyldige, · naar blot den Elskede maatte have Ret. Hvad
2T44, s. 199 gammelt, selv hvor ondartet, · naar blot den Lidende yttrer selv et svagt Ønske,
EE2, s. 241 ingelser fordrer hans Liv, og · naar blot den mindste af dem ikke opfyldes,
AE, s. 44 sig naivt overbeviist om, at · naar blot den objektive Sandhed staaer fast,
4T44, s. 333 Ak, Alt syntes saa sikkret, · naar blot denne Fare ikke var der; Himlens Salighed
BA, s. 370 saaledes at man glemmer Alt, · naar blot dens Skrift er tydelig og ædel,
NB:108 glad og taaligt finde mig i, · naar blot det maa lykkes mig ret at vinde Sikkerheden
AE, s. 30 andhed angaaer, da antages, at · naar blot det objektive Sande er tilveiebragt,
AE, s. 182 ktivt paa Individets Forhold; · naar blot dette Forholds Hvorledes er i Sandhed,
IC, s. 121 lle være Christne, og saa, · naar blot en almindelig menneskelig Lidelse
KG, s. 65 tent end efter det Høieste. · Naar blot en Nyhedskræmmer udbasuner, at
BI, s. 108 Ene Eet, den Anden et Andet, · naar blot Enhver faaer Noget. Socrates og Plato
NB32:43 teer-Omdannelse i dette Liv: nu, · naar blot et Mandfolk og Fruentimmer render
BOA, note nator slet ikke forstaaer ham, · naar blot Examinator alligevel siger præ
YTS, s. 267 ud være mig Synder naadig! · Naar blot Faren og Forfærdelsen er virkelig,
JJ:345 kende, Sligt springe de over. Men · naar blot fE ( i Weil biblische Legenden der
SFV, s. 40 endnu aldrig er seet – · naar blot Forfatteren lever saaledes: saa skal
Brev 203 n er jo vel her uvæsentlige, · naar blot Gratulation bliver Følgen, ligesom
NB11:18 / Mskligt talt maatte man sige: · naar blot Gud ikke var med, saa kunde man sagtens;
OTA, s. 364 ved at blive en Andens. · Naar blot han havde Ret, naar hun var skyldig,
NB34:8 tte det Sandere i et Usandere. / · Naar blot hine faae Enkelte, der virkelig forholde
BA, s. 360 r Alt sammen, skeer hver Dag, · naar blot Iagttageren er der. Hans Iagttagelse
NB29:70 , naar man i vor Tid siger: · naar blot ikke min Charakteer bliver angrebet,
CT, s. 97 man derfor dog nok kan leve, · naar blot Intet minder En derom, det er Trøstesløshed.
CT, s. 97 digt travl i allehaande Ting, · naar blot Intet minder ham om Gud; han træller
NB32:122 g ti Gange blev brandlidt, · naar blot Livs-Lysten i ham ikke uddøer,
F, s. 482 er bleven slagen af Tønden. · Naar blot Læseverdenen kan faae Fastelavnsløier,
SD, s. 185 e saa gjerne vil hjælpes, · naar blot Nogen kan hjælpe ham« –
OTA, s. 391 gere. Nu gjælder det. Men · naar blot Opgaven staaer fast, saa er allerede
F, s. 481 første Iilbuds Efterretning. · Naar blot Snakken kan komme i Bevægelse,
3T44, s. 270 nøiagtigen Klokkeslettet, · naar blot Solens Straale faaer Lov at falde
NB2:176 e endog lee lidt engang imellem, · naar blot Tanken bliver desto tydeligere og
G, s. 81 og paa Gjentagelsen. Og dog, · naar blot Tordenveiret kommer, allerede dermed
CT, s. 251 jo Ordet, saa nær er den, · naar blot Trangen er der. Trangen fører Næringen
EE2, s. 173 or en formel abstrakt Frihed; · naar blot Valget er sat, saa vender alt det
PS, s. 262 intetgjøre det Historiske; · naar blot Øieblikket endnu er tilbage, som
SLV, s. 14 unne tjene en ikke ringe Sum, · naar Bogen afhændes.« Jeg var dybt
EE1, s. 21 lde sin Anskuelse eller ikke. · Naar Bogen er læst, da ere A og B glemte,
AE, s. 368 telblad, der ikke bindes med, · naar Bogen indbindes. Men Forholdet til det
AE, note se den mathematiske Sætning, · naar Bogstaverne stode ABC, men ikke naar de
G, s. 42 ven lusker frem af sin Hule, · naar Bondemanden staaer i sin Dør og skuer
OTA, s. 208 o næsten saaledes ud, thi · naar Bondemandens Hest ved Sommertid staaer
Papir 332 Literatur 3d B. p. 339 o: fl. / · Naar Bonden kommer tiltorvs med sine reenligt
SLV, s. 196 un næsten angest for mig? · Naar Borgporten i mange Aar ikke har været
OTA, s. 431 ret. Sørgeligt er det jo, · naar Brandfolket siger: her har Ilden seiret;
BOA, s. 98 ere at forøge Confusionen. · Naar Brandfolket vilde løbe om og gjøre
NB34:10 lse af Slægt. / / Et Billede. · Naar Brand-Majoren kommer til Ild-Stedet –
AE, s. 221 netop Hedenskab, og først · naar Bruddet er skeet, først da kan der være
EE1, s. 423 ares, naar Faklen tændes, · naar Brudgommen venter – da er Øieblikket
KG, s. 30 ste som Dig selv«, men · naar Budet forstaaes retteligen, siger det tillige
CT, s. 271 de mig om, at Ingen kan vide, · naar Budskaberne skulle komme til mig, Ulykkens,
NB28:94 være hende! O, min Gud, · naar Budskabet kommer til hende: Du skal nu
Papir 348 Kjøbh: til en Kjøbstad. / · Naar Bysnakken skal trykkes er den det. /
2T43, s. 28 naar Alt vexler omkring ham, · naar Bølger fødes og døe, da stirrer
EE1, s. 315 er op i Himlens Hvælving. · Naar Bølgerne vugge Baaden ved deres Bryst,
JJ:463 s er ligesom en af Torvesjouerne; · naar Bønderne komme til Torvs, saa udseer
LF, s. 18 egyndte med Taushed, men fordi · naar Bønnen ret er blevet Bøn, saa er
EE1, s. 423 jættelsen bærer hende, · naar Bønnen velsigner hende, naar Myrthen
4T44, s. 303 s – Bønner, og selv · naar Bønnens sidste Ord allerede har naaet
3T43, s. 73 men Bøn og Formaning. Men · naar Bønner og Formaning kun hidser Synden
NB29:41 kop Mynsters Alvor. / / Som · naar Børn lege – Forældrene eller
BOA, s. 136 erer i at raabe Noget ud. Som · naar Børn lege, et pludseligen raaber: skal
BB:29 om den artige Peter o: s: v:, der · naar Børn vare som de burde at være aldrig
NB20:138 ele til Comedie eller Leeg, som · naar Børnene i Dagligstuen lege Napoleons
NB30:107 elsen imod. / Det er hermed som · naar Børnene Jule-Aften maa vente i det mørke
SD, s. 165 et, en Leeg med Ord, ligesom · naar Børnene lege Soldat, at der i Umiddelbarhedens
NB14:42 ig – og han da bliver vred · naar Børnene nu istedetfor at være glade
FB, s. 209 kkelig for et Menneskeliv. · Naar Børnene paa en Fridag allerede før
EE2, s. 74 alige, som Livet medfører, · naar Børnene skulle have Riis, naar de spilde
EE:178 des seer jeg slet Intet, men · naar C er det forbigangne, da er det ved at
EE2, s. 182 det Udtryk for den samme Sag, · naar Caligula ønsker, at alle Menneskers
NB5:93 Træk ere gl. / Saaledes ogsaa · naar Calumnien pynter sig ud som Spøg, Vittighed,
KK:11 v Dogmatik sin Grund. / / Anm · Naar Catholicismen som en Følge af sin empiriske
NB19:56 taler derom! / Bedraget. / / Ja · naar Cato Uticensis havde ladet være at myrde
Papir 1:1 tigste af de 95 Theses: / 1) · Naar Chr. siger » gjør Bod«,
Not1:7 om: 3, 24. Ebr: 9, 15. Eller · naar Chr: siger, at han hengiver sig λυτϱον
NB27:57 l at gaae ind paa Christd., · naar Christd. skal være at hade sig selv,
NB26:79 ydes det Sandselige. Saaledes fE · naar christelig Kjerlighed forvexles med sandselig
NB17:31 aer det den dog godt. / Men · naar christelig Selvfornegtelse forkyndes saaledes,
AE, s. 267 t har derfor noget at betyde, · naar Christendommen bestemmer sig som den Lære,
KG, s. 199 e Christendommen! Sandeligen, · naar Christendommen blot atter reiser sig vældig
IC, s. 207 er Christendommen afskaffet. · Naar Christendommen derimod er i Sandhed, er
HJV, s. 179 nye Testamentes Christendom, · naar Christendommen fordrer til at frelse sit
Oi5, s. 227 blot fra eet eneste Punkt. / · Naar Christendommen fordrer, at man skal elske
KG, s. 199 or sig selv hvad de vælge, · naar Christendommen forfærdeligt som engang
NB:159 har een eneste! Og saaledes ogsaa · naar Christendommen først er bleven En den
BOA, s. 161 han blev Christen med – · naar Christendommen har bestaaet i 1800 Aar!
DRT, s. 163 er, Tavler, Ligvogne osv. Men · naar Christendommen ikke er til, er dette Inventariums
AE, s. 344 maaskee Spekulanten: » · naar Christendommen saaledes skal være lige
KG, s. 373 angelium, hvor meget meer da, · naar Christendommen selv forkynder Loven. Der
KG, s. 35 er aldeles uforandret. – · Naar Christus ( Mth. 10, 17) siger: »
BI ls i en Meddelen af Liv og Aand, ( · naar Christus blæser paa Disciplene og siger:
NB26:9 ed » Løn«. · Naar Christus byder Læreren at leve i Armod
EOT, s. 273 om det er muligt; og først · naar Christus er offret som Forsoningens Offer,
EOT, s. 272 iste det sig derfor ogsaa, at · naar Christus forkynder Christendom og som Forbilledet,
BOA, s. 222 iøinefaldende som muligt. · Naar Christus siger » der er et evigt
Oi6, s. 258 / Er dette den samme Lære, · naar Christus siger til den rige Yngling: sælg
BI af Individets bundne Kræfter, ( · naar Christus siger til den Værkbrudne: stat
TSA, s. 105 iøinefaldende som muligt. · Naar Christus siger: » der er et evigt
CGN, s. 156 old til den omgivende Verden; · naar Christus siger: bekjend mig for Verden,
Oi4, s. 208 bestandigt høres dette, · naar Christus taler med Apostlene, at de ikke
OTA, s. 345 e: han er en Christen! / Men · naar Christus taler om den lette Byrde, naar
IC, s. 163 vere til sig – saaledes · naar Christus, den uendelig Høieste, sand
NB29:111 a vel Chrstd. det vil sige · naar Chrstd. repræsenteres af hvad man nu
SLV rincip, benyttet i Experimentet / · Naar Claudius siger, at Misforstaaelse egentligen
NB15:9 gen, fik det Udseende af, at · naar Clausen blev fjernet fra Embedet, saa blev
Not1:9 om i det enkelte Msks Liv. / · Naar Clausen som andre Dogmatikere for at forklare
NB29:72 det aldeles forsvundet, ligesom · naar Comedien er forbi. / Det er denne prisede
IC, s. 98 e ud af Selvbehageligheden. / · Naar Commensurabiliteten og Congruentsen er
DJ, s. 69 ordringer Fyldest, naturligvis · naar Componistens Værk veed at gjøre Fordringer
Brev 119 e gjerne til Kjøbenhavn, · naar Confirmationerne midt i October er forbi;
LA, s. 101 sk Noget, en Abstraktion. Men · naar Contexten er bleven meningsløs, saa
PMH, s. 81 da Lykken atter her standser, · naar Crisen indtræder, da betyder det at
NB34:22 ede fra Stamme-Faderen. Men · naar culpa just stikker deri, saa er det dog
AE, s. 465 et nu forholder sig saaledes, · naar Culturens og Politurens Fremskriden og
Papir 440 les i Piat, Smaalighed, · naar D. ganske er gaaet op i Kiøbh. og Kiøbh.
NB27:50 hed bedrøvede den. / Men · naar da » Efterfølgelsen«
OTA, s. 338 medens det var tungt – · naar da Aaget gjøres ham let: da bliver han
BI, s. 237 v han urokkelig den Samme. Og · naar da alle Fordommes Baand vare løsnede,
EE2, s. 172 Intet mod Valgets Øieblik. · Naar da Alt er blevet stille omkring Een, høitideligt
G, s. 20 un Tiden ret veed at haandtere. · Naar da Alt er i Gang, saa kan De blot henvende
JJ:514 den gjør ham lykkelig. / .... · Naar da Alt er tabt, naar det blev Dig nægtet
2T43, s. 33 : jeg troer ham, ikke sandt, · naar da Alt gik efter Ønske, eller om ikke
4T44, s. 314 n behøver nye Øvelser. · Naar da Alt igjen vakler, naar Tanken forvirres,
Papir 270 n blev deres Løsen. Men · naar da Alt mislykkedes for dem, naar uoverstigelige
2T43, s. 34 hen til Troens Forventning. · Naar da Alt mislykkedes for Dig, naar hvad Du
BI, s. 237 l at gjennemsauge Træerne. · Naar da Alt var færdigt, naar Skoven var
2T44, s. 203 en Fristelsen overvandt Dig. · Naar da Alt var tabt, naar Du blev ene med Dit
Not7:55 lige og det øde Arabien. / og · naar da Alt vil storme ind paa os, naar alt
KG, s. 275 m! Saaledes arbeidede han, og · naar da Arbeidet var færdigt, sagde han ganske
KG, s. 230 er i, hvorledes Du dømmer. · Naar da Bedraget og det Sande er sat i hinanden
EE2, s. 179 Folk, der fuske lidt deri, og · naar da Betingelserne høre op, saa mene de,
EE1, s. 227 det ikke var deres Eiendom. · Naar da Bevidstheden er kommen saavidt til sig
NB12:178 e end jeg troer – og · naar da blot Forstaaelsen en lille Smule er
KG, s. 220 heden op i et andet Menneske, · naar da Bygningen staaer der: da staaer den
EE1, s. 426 sker og for det Almindelige. · Naar da Dagen til hendes Afreise kommer, da
Papir 270.d ode ham visne og uddøe. Og · naar da de Enkelte havde i slig Samvirken fortæret
2T43, s. 45 ne Vished negtedes Dig. Men · naar da de travle Tanker havde arbeidet sig
Oi1, s. 138 e christelig Gudsdyrkelse: at · naar da Declamatoren døer, saa fremtræder
OTA, s. 281 er støiende Bedøvelse. · Naar da den Bekymrede føler sig forladt og
NB6:38 m vor, der lefler med Alt – · naar da den blot faaer Øie paa En, som er
KG, s. 48 r skiller de Tvende ad – · naar da den Efterladte vil synke i Fortvivlelse:
SLV, s. 43 man elsker skjønne Sjele. · Naar da den Elskede havde forsikkret mig det,
4T43, s. 116 lv, der ledsager Slægten. · Naar da den ene Slægt har udtjent, har fuldkommet
BA, s. 355 aldrig kommen anderledes ind. · Naar da den Enkelte er taabelig nok til at spørge
BOA, s. 129 e have de begge tilfælles. · Naar da den Enkelte virkelig er den sande Extraordinaire,
PS, s. 228 n jo ikke faae dette Indfald. · Naar da den Fødte tænker sig født,
LF, s. 39 r dette Syn Dig ikke?« · Naar da den høitidelige Taushed derude hos
TTL, s. 426 l begeistres ved denne Strid! · Naar da den indbildte Opgaves store Fordring
KG, s. 286 Kjerlige, Intet opdagede. Og · naar da den Kjerlige, forsaavidt han ikke kunde
BA, note r anden lidenskabelig Conflikt. · Naar da den mimiske Udvikling var i fuld Gang,
FB, s. 103 ves hverken i Dage eller Uger. · Naar da den prøvede Olding nærmede sig
NB28:63 e eller ved at forfølge. · Naar da den ubetingede Forsagelse gaaer paa
KG, s. 289 lge den mildeste Forklaring. · Naar da denne mildere eller formildende Forklaring
AE Evighed er Individet ikke Synder; · naar da det evigt anlagte Væsen, der i Fødselen
4T44, s. 308 elv opstod til en Evighed. / · Naar da det første Selv falder det dybere
EE2, s. 231 r over de matte Øieblikke. · Naar da det matte Øieblik er forbi, saa kommer
OTA, s. 214 Aar af et jordisk Haab; men · naar da dette er fortæret og Lidelsen dog
Papir 270 rledes vi skulle vorde. Og · naar da dette Liv rigeligere og rigeligere udbreder
OTA, s. 421 fatter ikke noget Saadant. / · Naar da dette skeer, naar Begreberne rystes
IC, s. 176 e paa ham, den Fornedrede! Og · naar da dette Syn griber Dig, saa Du er villig
KG, s. 74 kal høre efter Budets Ord. · Naar da Dit Sind ikke forvirres og adspredes
KG, s. 349 at en Anden holder paa mig? / · Naar da Døden sætter Skilsmisse mellem
3T43, s. 69 des den Betragtende selv er. · Naar da Een seer Eet, en Anden et Andet i det
KG, s. 151 en voxer omkring Dig, – · naar da efterhaanden de Nærmere gaae bort,
FB, s. 151 skal løfte Kniven. – · Naar da Efterretningen derom naaer det fædrene
3T44, s. 243 a faaer man mange Tanker; og · naar da en af dem kommer bort, da gjør man
AE, s. 294 andet Menneske som Mulighed. · Naar da En befatter sig med at ville dømme
NB5:145 de ere det ikke i Sandhed. · Naar da En er det absolut ɔ: i Sandhed,
AE, s. 301 hed i Betydning af Existents. · Naar da en Existerende spørger om Forholdet
NB31:2 en Evigheds Afgjørelse. / · Naar da En foredrager dette populairt saa Plausible,
Oi10, s. 398 , hvilket der er hvilket. / · Naar da En forkynder Christendom i denne Verden
Papir 519 for at kunne stille den frem. / · Naar da En gjør det, saa er der strax vel
NB19:71 tter en Underfundighed. / / · Naar da En i at tjene det Religieuse gaaer blot
NB10:168 get af hele Ens Liv? / 3) · Naar da En indretter sit Liv saaledes, christeligt
Papir 582 Frelsen tiltænkt Alle. · Naar da En overtagende Forpligtelsen deelagtiggjøres
KG, s. 367 er opoffrende Uegennyttighed. · Naar da En paatager sig at anprise Kjerlighed,
BA, s. 455 ok saa godt som det Smilende. · Naar da en Saadan gaaer ud af Mulighedens Skole
BOA, note re færdige med deres Dom. · Naar da en saadan Travl faaer at vide, at jeg
BOA, s. 168 igt og Menighederne Christne. · Naar da En stiller sig udenfor og angriber Christendommen,
NB22:11 nererer ham æsthetisk – · naar da En, i det Christeliges Interesse, skal
EE2, s. 16 ftet over Dit Hoved. Og dog · naar da endelig denne Undersøgelse kommer
3T44, s. 270 t er det forstaaet itide, og · naar da endeligen Forstaaelsen kom og det var
Brev 66 som levede vi ikke i Bye sammen. · Naar da engang et Tilfælde, en Styrelse eller
CT, s. 287 endnu idag«. O, men · naar da et Menneske agter paa dette Ord, greben
OTA, s. 295 d, der jo ogsaa arbeider. Og · naar da et Menneske arbeider for Føden, da
AE, s. 209 at den er til en vis Grad. Og · naar da et Menneske har prostitueret sig selv
KG, s. 163 d, kunde finde Veien tilbage. · Naar da et Menneske med den urigtige Forestilling
3T43, s. 96 Øie med ethvert Menneske. · Naar da et Menneske paa dens Spørgsmaal,
2T43, s. 27 er stærkere end sig selv. · Naar da et Menneske strider med det Tilkommende,
3T44, s. 265 af nogen uvedkommende Tanke. · Naar da et Menneske, der mener sig sin Salighed
OTA, s. 269 skulle vi lære af den. Og · naar da et Menneske, som Lilien, nøies med
NB9:20 rtes Forstand et virkeligt Noget. · Naar da et Msk. saaledes lystrer Gud, ene og
JC, s. 21 te Ord kunde forvirre ham Alt. · Naar da Faderen ikke blot opponerede, men selv
AE, note sophiske og ikke Prædikener. · Naar da Folk siger om dem, at man godt kan kalde
SLV, s. 325 engang var lykkeligt for os. · Naar da Foraaret spirer i Ungdommen, da vilde
BOA, s. 246 Forhold til det Foregaaende. · Naar da Forandringen er en qvalitativ ( som
NB27:71 te turde jeg have vovet. Og · naar da forresten ( thi denne Lidelse var nu
HH:21 læde, adler din Sorg / ..... og · naar da Fristelserne nærme sig, da ville
HH:31 g adler Din Sorg – / .... Og · naar da Fristelserne nærme sig, da ville
TTL, s. 459 ningen vilde blive livsvarig, · naar da Fristeren ogsaa kom til dit Huus, Du
OTA, s. 162 Bedre end Frygt, er tabt, og · naar da Frygtagtighed med Klogskaben sammensværge
SLV, s. 265 an gik i sine Grublerier, og · naar da Fætterens Ord skulde krydre Samtalen,
4T43, s. 173 sætter sig i Evigheden. / · Naar da Følelsens Utaalmodighed vil foregjøgle
4T44, s. 352 krudt stundom Pragtblomster. · Naar da Glemselen har lindret lidt, da kommer
OTA, s. 295 og dette siger Gud ogsaa. · Naar da Gud gjør en Undtagelse med Fuglen,
Papir 270 fter røre sig i Dig; og · naar da Guds Naades Overflødighed overvældede
Papir 270 den uden som Mørke? Men · naar da Haabet, Himmelens Sendebud, trængte
NB11:117 i den Tanke, at han skal seire. · Naar da han, hvis Tanke var at han vilde komme
JC, s. 17 orventet i Sjælens Stilhed. · Naar da hans Hoved tankefuldt bøiede sig
FB, note vild Lyst rører sig i den. Og · naar da Havmanden blander sit Suk i Sivets Hvidsken,
3T43, s. 99 Velbehagelighed for Gud. Og · naar da Herren engang kaldte Tjeneren bort,
BA, s. 370 at tage i Retning af Frihed. · Naar da Historien i Genesis stik imod al Analogie
4T44, s. 362 saavidt uegentlig Betydning. · Naar da Hoben var kjed af at lee, da skulde
EE1, s. 253 rredømme over Faderen, og · naar da hun havde aftvunget Faderen Tilladelse,
DS, s. 149 se, men Enhver som Enkelt. / · Naar da hver Enkelt gjør som jeg har gjort
SFV, s. 34 t Sandsebedrag at kæmpe. / · Naar da i Christenheden en religieus Forfatter,
KG, s. 200 ven til Gjenstand for Spot. / · Naar da i denne christne Verden et Menneske
EE2, s. 216 lbage, og det Gode skal frem. · Naar da Individet ethisk udvikler sig, da bliver
EE1, s. 352 ed i reen græsk Forstand. · Naar da Ironikeren og Spotteren længe nok
SFV, s. 105 , Socrates havde Disciple. / · Naar da jeg i een Forstand synes at tvinge Idealiteten
NB13:84 jeg som endnu Ingenting er, · naar da jeg træder frem, naar jeg for Fuldstændighedens
NB13:84 aaber: det er Livets Alvor. · Naar da jeg, ak jeg Elendige, jeg som endnu
AE, s. 400 l det høieste Liv. – · Naar da Julie segner afmægtig, fordi hun
NB21:162 beklippe Regjering – · naar da Kirkens Styrer vilde samle hele sin
JJ:154 e lang Tid mellem hver Slag, · naar da Kl. var 12 slog det eet Slag, og derpaa
BA, s. 459 inde Sted uden ved Muelighed. · Naar da Klogskaben har bragt sine utallige Beregninger
SLV, s. 69 Høimesse og til Aftensang. · Naar da Klokkerne ringe, da holder Eqvipagen
OTA, s. 121 ste, sit elskede Arbeide. Men · naar da Klædet er færdigt og anbragt efter
Papir 344:1 e jeg griber efter Eder. · Naar da Kudsken kjører saa hurtigt som Heste
EE1, s. 408 kan ikke strax bruse ud, og · naar da Leiligheden tilbydes, har hun allerede
OTA, s. 215 g blussende Spænding; men · naar da Lidelsen vedbliver, saa indtræder
EE2, s. 272 end ikke kan fortjene det. Og · naar da Lidelsernes Kalk rækkes mig, da vil
G, s. 42 en ligger jeg i Krattets Skjul. · Naar da Livet begynder at røre sig, naar
CT, s. 131 O, Du Lidende, hvo Du end er, · naar da Livet har berøvet Dig Din Rigdom,
BA, s. 320 og Virkelighed træde frem. · Naar da Logiken fordyber sig i Kategoriernes
PMH, s. 81 ket, gjennem det Tilkommende. · Naar da Lykken atter her standser, naar Crisen
CT, s. 265 og Forsoner, er fra Dig. Men · naar da Længselen griber os, o at vi da ogsaa
OTA, s. 350 af den Beundrede. Men · naar da Læremesteren ikke vil bedrage dem,
PS, s. 267 n at see Tjenerens Skikkelse. · Naar da Læreren er død fra Discipelen,
EE2, s. 190 dem sønder og sammen. Men · naar da Maaneden, eller, hvad Du altid anseer
AE, note t den er vanskelig at forstaae. · Naar da Meddelelsen, i Forhold til en saadan
KG, s. 109 indbyde til at tælle; men · naar da Mennesket er bleven træt af at tælle,
4T44, s. 306 r det ved sin egen Kraft. / · Naar da Mennesket vender sig mod sig selv for
NB32:73 over mig i ny Synd – · naar da min Sjel bliver trøstesløs, saa
G, s. 42 øire istedetfor til Venstre. · Naar da min Sjæl er søvnløs, og Synet
BOA, s. 113 Tidens Vise, det lever evigt; · naar da mine Skrifter længst ere glemte vil
NB30:67 istanke til Foreningerne. / · Naar da Msk. sige: lader os holde sammen for
NB:145.a e er imidlertid forfærdende, · naar da Mskene give sig Tid til at forstaae
FQA, s. 10 lbage ved Kjødgryderne. Og · naar da Mændene i denne kolde Vinter have
Oi7, s. 313 . at det er sand Christendom. · Naar da Mængden, saaledes belært, lige
EE2, s. 89 saa uden at behøve den. Og · naar da netop paa Grund af Din isolerede Stilling;
IC, s. 40 at lære Menneskene – · naar da Nogen gjentager, ganske nøiagtigt,
CT, s. 215 dighed, befaler Noget – · naar da Nogle, som formeentligen ville være
NB23:120 Χstd. med som Trøst. / · Naar da nu Χstd. skulde i Sandhed forkyndes,
SFV, s. 25 re vanskeligt nok endda. / · Naar da nu, efter Antagelsen, de Fleste i Christenheden
OTA, s. 327 tum efter, frem ad Veien. Og · naar da ogsaa han maa lære Verden og hvad
F, s. 520 eciei plus et minus reperitur. · Naar da Philosophen bliver salig ved sin Philosophie,
F, s. 518 eritas est index sui et falsi? · Naar da Philosophien udelukker Noget, da endeliggjør
SLV, s. 452 , og i Krogen i Dagligstuen. · Naar da Pigebørnene ere lidt trætte af
NB13:33 udfoldet en heel Literatur. · Naar da saa det Msk., efterat have erhvervet
CT, s. 274 er til Hans Ihukommelse. Men · naar da saa En med hjertelig Længsel har
KG, s. 301 som Kjerlighed! / Nu videre. · Naar da saa Kjerligheden ophører, naar der
SD veed af, at det er Fortvivlelse. · Naar da saaledes Bevidstløsheden er i Maximum,
AaS, s. 44 var en let Sag at skrive. Men · naar da saaledes Efterslægten vil kunne leve
PS Momenter; eller ved at spørge, · naar da Samtidigheden ophørte, hvor Ikke-Samtidigheden
NB22:120 for at behage ham – · naar da Sandheden ikke lider derunder; jeg der
AE, s. 322 Skepsis er en Art Idealisme. · Naar da Skeptikeren Zeno f. Ex. studerede Skepsis
KG, s. 23 a en Klippe.« » · Naar da Skylregnen kommer« og ødelægger
EE1, s. 428 a! / Snart, snart er Du min. · Naar da Solen lukker sit speidende Øie, naar
Not8:24 r meget jeg holdt af hende. / Og · naar da Solen lukker sit speidende Øie, naar
Papir 270 t uden Haab i Døden. Og · naar da stundom en Længsel efter et Hiinsides
Papir 270 dnu en lang Vei for os, og · naar da stundom Kraften er tagen fra os, naar
Papir 270 elige Lærkar – og · naar da stundom vor Virken synes saa ringe,
BI, s. 243 igheden sin absolute Pleroma, · naar da Subjectiviteten atter vil isolere sig,
OTA, s. 282 e at stirre paa Bekymringen. · Naar da Taaren standser, medens Øiet seer
EE1, s. 173 aae vor Opmærksomhed, men · naar da tilfældigviis en Mine, et Ord, et
NB13:21 jeg fremstille Idealet, og · naar da Tilhøreren ell. Læseren bevæges
CT, s. 150 af det Timelige og det Evige. · Naar da Timeligheden tilføier ham det største
3T44, s. 258 ens Salighed hans Maalestok. · Naar da Trængselens Uveirssky begyndte at
KG, s. 153 d, ligesom han er Kjerlighed. · Naar da tvende Mennesker i Oprigtighed love
EE1, s. 265 ndelsen af bereder Alt deri. · Naar da Tæppet falder, da er Alt glemt, kun
BA / § 4 / / Begrebet Syndefald / · Naar da Uskyldigheden er Uvidenhed, saa synes
JC, s. 20 en en uimodstaaelig Dialektik. · Naar da ved en eller anden Leilighed Faderen
OTA, s. 227 re sig bevidst at han er, og · naar da vel alvorligere end naar han for Gud
NB13:88 e mig et Stadium høiere, · naar da vel at mærke Χstd. selv var
NB11:33 teriske. Msklige Analogier, · naar da vel at mærke den qvalitative Forskjel
EE2, s. 199 l til den sidste Hviid, og · naar da Vittigheden forstummer, saa er der jo
Brev 11 ndue, eller i sin Gadedør. · Naar da Vægteren havde raabt 10, og nu kom
EE2, s. 219 r, den er dog kun relativ. Og · naar da Æsthetikeren selv tilstaaer, at ogsaa
KG, s. 367 e Gjenstand elskelig. – · Naar da, for at der kan tales ganske sandt om
NB10:96 nnyttigt, gjør Skridtet. · Naar da, medens han ved Skridtet naturligviis
NB31:153 odsætning mellem Gud og Msk. · Naar da, som det tilsigtes, i » Χsthed«
KG, s. 272 et er den, vi have nævnet, · naar da, vel at mærke, den Kjerlige tillige
OTA, s. 123 at fuldkomme, Du give aarle, · naar Dagen gryer, den Unge Beslutningen at ville
OTA, s. 250 at fuldende, Du give aarle, · naar Dagen gryer, den Unge Beslutningen at ville
OTA, s. 123 ge Beslutningen at ville Eet; · naar Dagen helder give Du Oldingen en fornyet
OTA, s. 250 e Beslutningen at ville Eet; · naar Dagen helder, give Du Oldingen en fornyet
BOA, s. 129 dings Besindighed; og det er, · naar Dagen hælder, naar det stunder mod Afskeden,
BOA, s. 129 og det er · naar Dagen hælder, naar det stunder mod Afskeden
LF, s. 19 ier i den tause Nat, men ogsaa · naar Dagen igjennem de tusinde Strænge ere
4T44, s. 291 tundom hænder, at det er, · naar Dagen længes, at ogsaa Vinteren strenges,
OTA, s. 141 ellystningen maa træde af, · naar Dandsen er forbi og Sandseforvirringens
NB12:40 ce – ja det er Noget, · naar Danmark er Maalestokken. Men det er næsten
NB22:131 sjeldent. / Tag Davids Psalmer. · Naar David trøster sit Hjerte trods al Lidelse
KG, s. 96 ng, at » laante Penge, · naar de – efter Løfte tilbagebetales,
EE1, s. 277 kunde hitte paa en ny Idee, · naar de 15 Millioner vare forbrugte. Hvad vilde
3T44, s. 274 nke ikke er hos dem, indtil, · naar de Aar ere udløbne, der ganske vare
SLV, note fra Begyndelsen Tidens Bytte, · naar de Accidentser svinde hen, paa hvilke Triumph-Præstationen
Brev 210 mlighed og kræve det dobbelt · naar de af en afgjort Politiker der i Hjertets
NB11:145 Sted staaer, at de unge Enker, · naar de af Kaadhed opsætte sig mod Χstum,
Brev 54 askee et Øieblik forundre Dem, · naar De af Underskriften seer fra hvem dette
OTA, s. 212 ldre er det jo saaledes, at · naar de Alle sidde bedrøvede, og da han træder
Papir 340:15 er det jo saaledes, at · naar de Alle sidde bedrøvede, og da han træder
IC, s. 58 ids Digtere have truffet det, · naar de altid lade det Gode og Sande repræsentere
NB12:27 er det det mindre Vigtige, · naar de andre 3 Bøger udkomme ( og det om
NB11:202 ldige ell. mindre vigtige, · naar de andre Afhandlinger udgives, der jo dog
Not11:27 de ind i Virkeligheden, · naar de Andre ere aftraadte. Aanden er alene
JC, s. 49 dre stode opreiste, staae op, · naar de Andre sad ned; at Novicen maatte forrette
2T43, s. 33 de noget Andet at betyde end · naar de Andre sagde dem, saaledes følte Du,
Oi8, s. 358 løfte sin Stemme høit, · naar de andre Stemmer blive høirøstede,
JC, s. 49 e udenfor Døren, knæle, · naar de Andre stode opreiste, staae op, naar
NB8:13 t, nu har jeg offret nok. Og · naar de Andre vare saaledes udviklede, saa vilde
KG, s. 128 dette fremkommer kun, · naar de Andre ønske at blive Gjenstand for
Brev 13 ærlige Opmærksomhed, især · naar de angaae mig selv. Denne Gang angaaer
NB34:10 agt tilveie, at det gaaer bedst, · naar de avles og saa opdrages fra Barndom i
SFV, s. 24 ldrig nævne hans Navn uden · naar de bande! Mennesker, for hvem det aldrig
SLV, s. 100 ive Stymperne et Paaskud, at · naar de bare vidste Opfyldelsen sikker, saa
Papir 365-10.a naa maa jeg ikke det; ja · naar De bare vil sige mig det« U: »
EE2, s. 42 yn til Elskov og Ægteskab, · naar de begge vare i sund og naturlig Tilstand.
BOA, s. 194 kke samtidig med dem, saa han · naar de begyndte paa deres Forflygtigelser kunde
AE, s. 162 Alt, og været alt Muligt, · naar de bekymrede engang spørge Præsten,
BI, s. 265 nder han overhovedet ikke. Og · naar de bekymrede Haruspices i deres Rapporter
Papir 96:1 m at betegnes, at det, de saae, · naar de besang Naturens Skjønhed, det saae
KG, s. 34 rfor lærer Skriften, at de, · naar de besiddes, skulle besiddes som det Ligegyldige;
EE2, s. 76 ivid ved slige Taler, især · naar de beskrevne Følelser have nogen Sandhed
KG, s. 211 e Vanskeligheden og Letheden, · naar de betænksomt bringes sammen paa Vægtskaalen,
BA, s. 341 ndnu ufuldkomnere Forstand end · naar de blaae Drenge benævnes efter Tallet.
EE1, s. 167 n er saaledes indrettet, at, · naar de blive afficerede, Blodet strømmer
NB22:106 e Trang tilfredsstilles ganske, · naar de blive ansatte som Politie. / Det er
PS, s. 290 t indvikle sig i Modsigelser, · naar de blive Gjenstand for en inqvisitorisk
NB22:75 rud, hvorledes det vil gaae dem, · naar de blive troe. Altsaa han lokker ikke;
IC, s. 187 idelser og hvad det vil sige, · naar de blive virkelige; men selv om det var
NB2:124 bliver endnu mere fordærvede, · naar de blot altid ere snu og opfindsomme og
Oi4, s. 213 eres Sjat gjør lige meget, · naar de blot bilde sig det ind og dermed igjen,
OTA, s. 189 rge for sine troe Tjenere, · naar de blot ere oprigtige! Og selv om det Forfærdelige
NB24:79 este Χstne, ere kisteglade, · naar de blot faae Lov at leve for dem selv,
CT, s. 181 jerne ville kjende Sandheden, · naar de blot havde Evne og Tid dertil, og man
NB34:24 var villige til Alt – · naar de blot ikke havde Kone og Børn. Altsaa
NB21:60 hvilke Karle de ere – · naar de blot ikke havde Kone og Børn. Og
BOA, s. 159 De veed nemlig meget godt, at · naar de blot kan faae Christendommens qualitative
NB25:38 et holde tilbage af Medlidenhed, · naar de blot selv havde Mod til at gaae mod
BOA, s. 98 ggjorte i den Indbildning, at · naar de blot ville, kunde de tage hele Menneskeheden
KG, s. 11 ke Vanskeligheden og Letheden, · naar de bringes betænksomt sammen paa Vægtskaalen,
Brev 224 havde De i Rest-Oplag 89. · Naar De da altsaa d. 4d Mai 47 har et Rest-Oplag
EE2, s. 186 kunde begrunde en Forandring. · Naar de da altsaa fortvivle, saa maa det ligge
Papir 270 e, men Himlen ene eier. Og · naar de da havde udsmykket disse Forventninger
EE1, s. 239 Redakteurerne deres Garn. Og · naar de da see et ungt uskyldigt Menneske, der
JJ:378.c l fælles Betragtning, / ell. · naar de den duggede Sommermorgen staae og slaae
KKS, s. 102 jen at lege Forundringslegen, · naar de den sjeldne Gang viste sig som Forundringens
Oi9, s. 387 d Christenhed er Galimathias, · naar de der ere Christne ere det i Tillid til
OTA, s. 219 g Lidelse i den samme Tanke. · Naar de derfor see Den, som kunde have magelige
BOA, s. 136 a ikke gjøre det.« · Naar de derpaa ere blevne Mange, naar Majoriteten
4T44, s. 348 selv kun en Byrde for Andre, · naar de dog begge beslutte sig til at ville
NB33:53 ulde bruge Msker, og tilmed · naar de dog byde saa høit som De Talen er
OTA, s. 206 aar dog Stedet er det samme, · naar de dog samles paa eet Sted, hvilket Menneskenes
SLV, s. 386 e Differentser skjulte, der, · naar de drages frem, udvise det Comiske og det
NB4:13 Conspiration i jordisk Forstand, · naar de Dumme ikke forstaae Dig, og de, der
LP, s. 22 under Ros, de danske Kæmper · naar de Dysten ride, / som lod den sig endnu
Oi10, s. 409 fældet efter min Død, · naar de eedfæstede Næringsdrivende ville
JJ:268 thi det er kun Zigeunere, der · naar de eengang have været eet Sted aldrig
EE1, s. 48 troer Mange, at de ogsaa ere, · naar de efter at have gjort det Ene eller det
EE2, s. 232 af Salighed i denne Hvidsken, · naar de egentlig slet Intet have at tale om,
Papir 387 de blive angest og bange, · naar de egl. kom i Berøring med Aand, ell.
SLV, note er blandt unge Mennesker, der, · naar de ellers ikke kan faae en umoden Forelskelse
SLV, s. 106 nt hellige Øieblik, eller · naar de ellers senere tænke derpaa, ikke
EE1, s. 250 ing dette Skridt. Den siger: · naar de Elskende ikke kunne faae hinanden, da
4T44, s. 381 seire de Begge saligere end · naar de Elskendes Strid forklares i forøget
EE1, s. 79 ns Opmærksomhed, undtagen · naar de en enkelt Gang opskræmmes af en fortvivlet
NB6:51 n Mand tillige er Noget kort · naar de endelige Formaal ere med, saa seer Mskene
NB4:62 elde En, raabe efter En o: s: v:, · naar de endog insultere Ens Kudsk, saa han næsten
EE2, s. 240 esker, der frygte for, at de, · naar de engang forelske sig, ikke skulle faae
SFV, s. 13 t de ikke forstaae det Samme, · naar de engang i Evigheden ere blevne fritagne
Papir 589 sse mange Msker, der alle, · naar de engang i Evigheden med Rædsel maae
BOA, s. 164 Høieste kun en Smule otium · naar de engang imellem have Diarrhoe maa det
LP, s. 32 m, saa at Læseren endog da, · naar de enkelte Bemærkninger mest splitte
Oi2, s. 151 faaer det priisbilligere end · naar de Enkelte privat skulle arrangere Noget,
AE, s. 297 til at forstaae indirecte. / · Naar de enkelte Sphærer ikke holdes afgjørende
NB4:46 en Besmykkelse som Mskene bruge, · naar de enten frække deeltage i Uretten,
Brev 225 al være fornøiet. Og · naar De er den anden Part, saa troer jeg tillige,
Brev 164 ern. / Kjære Hr Professor! / · Naar De er den, som anbefaler Een; og jeg er
EE1, s. 397 rker nok, hvor lumsk De er. · Naar De er kommen en lille Smule ud ad Veien,
Brev 266 a bekomme Dem vel, og gid, · naar De er vendt hjem og indtager den Stilling,
EE1, s. 328 der ikke stort at stjæle; · naar de ere 16 Aar gamle, da er deres Hjerte
EE2, s. 141 elv, blot i omvendt Forstand. · Naar de ere alene, da forsvinde deres Tanker
NB2:251 lenter, een i Farens Øieblik, · naar de ere bange – og naar det saa gaaer
AE, s. 112 eed derimod til dagligt Brug, · naar de ere behagelige Mennesker, naar de ere
OTA, s. 154 vil de Godes Bifald – · naar de ere de Fleste og have Magten; at han
OTA, s. 295 En, baade medens de leve og · naar de ere døde. Den haarde Nødvendighed,
KG, s. 282 et om, at de samme Mennesker, · naar de ere ene, i deres stille Sind, hvor de
AE, s. 548 ld mellem Gud og et Menneske, · naar de ere hinanden saa fjerne, at der bliver
NB2:106 derne: et mærkeligt Folk, thi · naar de ere i god Forstaaelse med deres Gud,
DBD, s. 131 ilhængere, Beundrere ikke, · naar de ere komne lidt til Ro, forstaae, at
EE1, s. 365 rer mig. Andre forlove sig, · naar de ere komne til dette Punkt, og have da
NB16:26 ge Tryghed, i hvilken de Fleste, · naar de ere komne til en vis Alder, leve, formenende,
AE, s. 84 ennesker forandrer Livet sig, · naar de ere komne til et vist Punkt i deres
4T44, s. 373 ledes det var i Begyndelsen, · naar de ere komne til Slutningen, og underfundige
AE, s. 112 de ere behagelige Mennesker, · naar de ere ligesom vi Andre, kun, hvad jeg
SLV, s. 224 mme Tropper, den bruger, men · naar de ere marcherede forbi, bøie de om
BOA, s. 129 m Piger: at de skulle giftes, · naar de ere Piger i Alder men Koner i Forstand.
EE2, s. 317 igere, uforandrede ogsaa da, · naar de ere stumme, fordi Udtrykket har afblomstret.
Papir 340:15 aa nødigt, ikke blot · naar de ere til Dands og ved Gjestebud men selv
NB18:60 ndelige Formaal, især da ikke · naar de ere til Hinder for det Evige, men at
NB2:106 , saa kan Ingen beseire dem; men · naar de ere ueens med ham: saa kan Enhver overvinde
DD:139 g vil være Trøst for Mange, · naar de erindrer sig det i Nødens Stund.
NB4:20 k saadan have forstaaet mig, · naar de faae Lov at blive i Kakkelovnskrogen,
NB11:186 trengt opdragne, ikke græde, · naar de falde og støde sig? Deraf, at de
EE1, s. 416 sløse vilde de fortvivle, · naar de fandt blege Læber, matte Øine,
NB23:120 Og hvad vilde de vel tænke, · naar de fik at høre, at man skal lide for
EE1, s. 201 m Skyggerne i Underverdenen, · naar de fik fat i en Levende, sugede Blodet
AA:12 en ligger altsaa deri, at de, · naar de finde Eenhed med Skriften, basere sig
Brev 265 være at læse Brevet, · naar De finder Mærket fra KR – i det
EE1, s. 337 s Grændse; det er ligesom · naar de for længe vedblive at behandle en
KK:7 , de ville blive deelagtige i, · naar de forene sig og indgaae i det messianske
NB30:35 m bona fide er af den Mening, at · naar de forresten selv ville betale derfor,
DSS, s. 122 rste Vrøvlehoveder fast, · naar de forskyldte tredie Gang at maatte tiltales
AE, s. 481 xe Theologer den Bestemmelse, · naar de forsvare Helvedesstraffenes Evighed,
KG, s. 199 tendommen og sig selv Venner, · naar de fraskreve Christendommen Forargelsens
2T43, s. 45 vde arbeidet sig trætte, · naar de frugtesløse Ønsker havde udmattet
KG, s. 233 hvad Menneskene tænke paa, · naar de frygte for at tage Feil i at dømme?
Brev 280 love Dem. Saaledes vil De, · naar De følger Indbydelsen, træffe mig
Papir 270.d rken fortæret deres Kraft, · naar de følte at de ikke længer formaaede
SLV, s. 24 og tænker paa Taksigelsen, · naar de før Afskeden forstaae hinanden i
NB:213 aae i Bevægelse 2) at de, · naar de først ere komne i Bevægelse, Intet
Not11:18 ne med blotte Øine, men · naar de først have seet den gjennem en Teleskop,
NB8:43 g: » ja, De skal see, · naar De først komer ind i det praktiske Liv,
NB19:9 vilken de søgte Trøst, · naar de først udholdt alle de Lidelser, som
KG, s. 153 at fortroe sig til hinanden, · naar de først, hver især, fortroe sig
KG, s. 153 tte saa at love hinanden Tro, · naar de først, hver især, love og have
AA:34 n lignende Hillethed indtræder, · naar de første Gang skulle see et Msk, og
CT, s. 265 p til Herrens Bord, og at de, · naar de gaae derfra, maatte gaae derfra med
Brev 267 For Kritik!« Ja, · naar de Gale og de Blinde saaledes skulle vedblive
NB32:72 ilke just ere Msket de vigtigste · naar de ganske gaae op i dette Liv. Thi disse
NB15:19 t at Enken gav mere end De, · naar de gave 900,000rd! I Grunden er det for
NB29:38 . Det er ligesom med Fruentimer, · naar de gavtyveagtigt bruge Besvimelser for
Not7:35 de gik langsomt haltede de, men · naar de gik i stærkt Trav var de de bedste
Not7:35 sig, maatte de understøttes; · naar de gik langsomt haltede de, men naar de
PMH, s. 63 attige Forældre blive det, · naar de gjensee deres Børn, der ved at have
IC, s. 22 saa meget Ret, som de Fleste, · naar de gjøre det Modsatte, have Uret, at
CT, s. 90 de, som er Lydigheden; men · naar de gjøre en Fest for fattige Børn,
F, s. 481 gt meget af Menneskene, især · naar de gjøre sig selv latterlige; thi jeg
AE, s. 242 n, et inderligere Indtryk end · naar de graae Haar erindre den Forsøgte om
Brev 49 yldest for min Udebliven; og · naar De har læst det, lad det saa være
G, s. 61 restille Dem hendes Nød, end · naar De har seet den, har hjulpet hende til
BA, note fordi de mangle Kategorien, og · naar de havde den, da havde de igjen en Nøgle,
2T43, s. 42 irket forstyrrende paa dem, · naar de havde gjort det. Sorgløse gaae de
Papir 270 es sygelige Indbildninger, · naar de havde skabt dem en Himmel, som de ønskede
EE:65 – Men der er mange Msk., der · naar de have Anledning til Sorg ( bære Flor
EE2, s. 265 at faae et godt Levebrød, · naar de have faaet det, døe de. Med sand
EE2, s. 265 e for at faae et Levebrød, · naar de have faaet det, leve de for at faae
AA:28 at have gjort en stor Seier, · naar de have indskrænket Nydelsen til et
NB31:111 om hen – og først · naar de have naaet Mandens Alder, naar de tillige
NB36:8 ærke, at det lakker mod Enden, · naar de have omtrent fuldkommet deres Ærende,
NB5:98 hi han begynder først at virke · naar de have slaaet ham ihjel. Saaledes bliver
EE2, s. 156 trøste« Folk, · naar de henvende sig til Dig i kritiske Tilfælde;
SLV, s. 30 ere vellystig, end Troldenes, · naar de hæve Bjerget paa Søiler og dandse
Papir 453 kke ere ret mange der lee, · naar de høre den Thesis: Χstd. er slet
HGS, s. 197 Haanden, for ikke at besvime, · naar de høre den. Hvis jeg ikke forbedrer
EE1, s. 17 be Een lige lukt i Armene, · naar de høre det forføreriske Navn: en
BI, s. 322 fte et forfærdeligt Skrig, · naar de høre Kjærlighedens vilde Fugl
OTA, s. 350 ene ville gjerne lære, og · naar de høre tale om en stor Læremester,
Papir 254 æggen, om den var varm, · naar de hørte Brandraab; – maa jeg
JC, s. 25 ænkere skulde smile ad ham, · naar de hørte, at han ogsaa vilde tænke,
JJ:378 ndre Heste antydede hinanden · naar de i Aaget stikke Hovederne sammen, ell.
OTA, s. 208 m Livet dragende i lige Aag, · naar de i Aftenstundens Frihed nærme sig
LP, note s Forhold til Virkeligheden; thi · naar de i denne Henseende beraabe sig paa deres
EE1, s. 416 blive skuffede i deres Haab, · naar de i deres Paradis omfattede blege, kraftesløse
EE2, s. 78 stand, i hvilken Børn ere, · naar de i det mørke Værelse vente paa
NB8:115 ikke naar Alt kommer til Alt, og · naar de i Livet skulle dømme og ikke prækende
DD:28.c ed den som Køerne lide under, · naar de ikke blive malkede i rette Tid. Man
NB10:96 er hiin Nederdrægtighed, · naar de ikke blot tie Alle, men udvikle den
NB30:100 engang kunde holde det ud, · naar de ikke fik Lov at leve i den Indbildning,
EE2, s. 116 de de leve i god Forstaaelse, · naar de ikke forstaae hinanden. Men hører
LA, s. 48 Par sig til at see hinanden, · naar de ikke have Forældrenes Samtykke, til
LP, s. 50 undig Viden faae naturligviis, · naar de ikke holdes i Ave og opdrages i Herrens
EE1, s. 279 de allerkjedsommeligste; og · naar de ikke kjede dem, saa kommer det deraf,
Papir 41 ves en vis Art Metaphysikere, der · naar de ikke kunne komme videre tager dem selv
NB21:19 kke nok at kunne, hvad vi kunne. · Naar De ikke staae høit over os, staae de
NB4:133 st engang turde minde derom. / · Naar de ikke troe Moses og Propheterne, troe
SD, s. 204 Jorden staaer stille – · naar de ikke vidste bedre. Det vil formodentlig
AA:12 de hellige Høns overbord, · naar de ikke vil æde. Feilen ligger altsaa
Brev 229 rede! / d. 30 Aug 47. / · Naar De ikke vil, som jeg vil, saa faaer De
SFV, s. 25 ildning, hvori de Fleste ere, · naar de kalde sig Christne, hvad gjøre de
OTA, s. 413 dem, er jo allerede udsagt, · naar de kaldes Bekjendere), at de bekjende deres
OTA, s. 186 d der tager Menneskenes Tid, · naar de klage over Mangel paa Tid, er Raadvildhed,
Brev 280 d Indbydelsen paa, at De, · naar De kom til Kjøbenhavn vilde besøge
FF:34 ilde gaae med Ordene i et Lexicon, · naar de kom tillive, de vilde stille sig i samme
BOA, note g maae have Noget at snakke om, · naar de komme sammen til Thee og ellers. Men
Oi1, s. 129 kan det ret blive til Noget, · naar de komme til at regjere, som ikke have
Brev 55 Par Skrifter i Hovedet; men · naar de komme videre veed jeg ikke. Thi at prædike
Brev 292 nu det Alvorlige, nei, men · naar De kommer til Byen, og der bliver Leilighed
Brev 62 kymring for den Dag imorgen! · Naar De kommer til Byen, seer jeg Dem formodentlig
Brev 290 4 Aug. / De lader mig vel vide, · naar De kommer til Byen. Og da jeg af Deres
Brev 280 ieber Freund sehen sie! Og · naar De kommer til Kiøbenhavn dann hören
TTL, s. 429 res stundom et Ægteskab, · naar de korte Hvedebrødsdage ere forbi, i
BOA, s. 199 i Begeistringens Begyndelse, · naar de kun vare ham nødvendige for at fastholde
Brev 313 ikke vilde holde tilbage, · naar de kun vidste hvor de skulde søge Dem,
AA:28 r dem forbuden, gjerne ville, · naar de kunne kjøbe det mod 3 Timers Smerte
NB32:31 tilbage, de ere saa griske · naar de kunne komme i Forhold til En, der vovede
NB4:20 i Kakkelovnskrogen, endsige · naar de kunne vinde lidt Fordeel ved at have
EE1, s. 352 skriverne altid have nok af, · naar de lade deres Heltinder rødme über
NB17:64 adan ere Ingenting, især · naar de leve i Hovedstaden er Paaklædningen
4T43, s. 148 kke den Lighed, der opnaaes, · naar de Lige søge hinanden, og den Rige gjør
OTA, s. 208 hinanden som i Fortrolighed, · naar de ligesom omfavne hinanden, kjærtegne
Not7:38 er det ikke nær saa meget som · naar de love det for Tiden, thi den der lover
EE2, s. 83 ilstedeværende svarede: ja · naar De lægger denne Tale til alt det Øvrige,
NB18:95 er jeg. / Dog høres skal den, · naar de længst ere forstummede alle disse
KG, s. 36 ilfældet med de Fleste, at, · naar de læse Digternes glødende Skildring
Papir 382 , at Bøgerne læses bedre, · naar de læses i mindre Afdelinger; dernæst,
OTA, s. 208 Hovedets Bevægelse; eller · naar de løse Heste kalde ad hinanden, saa
EE2, s. 82 rste sig saa ofte skuffede, · naar de maae tilstaae, at et Ægteskab dog
Brev 265 ystemet i sin Conseqvents! · Naar De maaskee vil indvende mig, at mit System
NB35:15.b n endnu større Feiltagelse, · naar de mene, engang hisset at skulle see ganske
KK:7 at Farer skulde overraske dem, · naar de mindst ventede det.« I det andet
Papir 411 etsteds i hans Postil), at · naar de Modige og Stærke blive bange, saa
EE2, s. 101 le gjerne være taknemlige, · naar de modtage en god Gave, men de fordre da
EE2, note ærmere end andre Mennesker. · Naar De modtager disse Linier, er jeg ikke mere.
KKS, s. 103 nde Børnene paa Torvet, at · naar de mærke, at de have Noget, kunne faae
EE1, s. 336 sforholdet, de blive derfor, · naar de mærke, at det kun var Maske, beskæmmede,
SLV, s. 305 Samme: at vente i Gangen, og · naar de mødte to unge Mennesker, da at myrde
AE, s. 225 oner til at antage Sandheden, · naar de netop ved Antagelsens Maade bleve satte
FB, s. 137 rte sig i alle Retninger. Men · naar de nu alle vende tilbage, alle som Sorgens
Brev 118 at han er blevet befordret, · naar de nu blot kunne faae det indrettet godt
NB22:75 t, og som gjør, at Msk., · naar de nu høre det sande Χstlige ligefrem
NB13:62 lik næsten at vredes paa ham, · naar de nu selv komme til at opleve Lidelserne,
AE, s. 47 neste forsvinder strax igjen, · naar de nærmere Bestemmelser træde til.
4T44, s. 371 ham, som jo Menneskene sige, · naar de nævne det Høieste, elske høit
CT, s. 156 og Gjenfærd synke sammen, · naar de nævnes ved Navn, og Trolddommen ophører,
CT, s. 176 Du« er i dem, · naar de omslutte » Dig« som den
LP, note ske troe Hegelianerne paa Ordet, · naar de omtale deres Forhold til Virkeligheden;
3T44, s. 238 en anden Alder forstaaer; og · naar de onde Dage komme, og Røsten i Møllen
Papir 68:2 irkelig tilsiger Msk. Salighed, · naar de opfylde den. Jeg kan godt forklare mig,
2T43, s. 33 dem, naar de see gode Dage, · naar de paa en underlig Maade føle sig i
OTA, s. 208 anden, saa Skoven gjenlyder, · naar de paa Sletterne samles i større Flokke
NB30:8 d, Naturforskerne have ikke Uret, · naar de pege paa det Forstemmende i Naturen,
NB7:75 m, som kunde ikke Børnene · naar de pine en Sommerfugl, plage En værre
NB12:58 d – de græde Alle, · naar de prædike derover. / Tag nu Virkeligheden.
JJ:139 nder hos Tjenestepigerne, især · naar de recensere de fornemme Damers Pynt. /
Brev 274 Kjere Hr Conferentsraad! / Ja, · naar De reiser til Sverrig, saa bliver det da
AE, s. 545 op ved de store Festligheder, · naar de ret aabne deres Hjerter, og man finder
NB:10 ellers just ikke ere mine Uvenner, · naar de ret komme i Lidenskab, hvorledes de
Papir 213 sen. / Der gives Mennesker, der, · naar de rigtigen ville udrette Noget, gribe
Brev 314 m det er første Gang og · naar De saa brænder dette ligesaasnart, De
AA:12 te og blive overkjørte, og · naar de saa endelig komme overstøvede og
NB2:156 nskaber rase mod En – · naar de saa engang faae Øinene op: dette
Brev 262 beskæftiger. / Og saa, · naar De saa engang kommer til Byen igjen, naar
NB4:60 saa forstaae de det ypperligt, og · naar de saa forlade mig, saa gjøre de det
NB15:7 e eneste sande Χstne – · naar de saa handle i Livet, saa er deres Handlen
NB4:108 at de sige: det er Nemesis. Og · naar de saa have sagt det, saa ere de kisteglade,
TSA, s. 79 Døden ikke.« Men · naar de saa ikke kunne forstaae ham, er han
TSA, s. 79 / 9.    Altsaa: » · naar de saa ikke kunne forstaae ham.«
NB26:62 e det lader sig begribe. Og · naar de saa kan Grundene godt, saa blive de
NB36:8 narest muligt bort igjen, hjem. / · Naar de saa mærke, at det lakker mod Enden,
3T44, s. 245 ngt tungere er det dog ikke, · naar de saa skilles ad: Ungdommens Tanke om
NB13:14 re muligt at røre Mskene:, · naar de saae en Stræben, der var ideellere
Brev 268 aa blive yngre – men · naar De saaledes ( tilgiv, at jeg taler saaledes,
NB15:80.c ske! Og naar saa det er gjort, · naar de saaledes have » frelst deres
SLV, s. 74 riske i Himlen og paa Jorden. · Naar de saaledes sammenlignes, er Manden noget
3T44, s. 248 gudforladt, at jo Smulerne, · naar de samledes omhyggeligen saa Intet blev
EE2, s. 267 rtjenstlige, der ligger heri, · naar de sammenligne deres Liv med Lediggængerens,
Brev 317 e de Opvakte tale de strax · naar de see dem, – jeg kan det ikke, for
JJ:351 nde, som ikke bide, gøe strax, · naar de see den Fremmede; naar han er forbi,
BMT, s. 217 ften, der benytte Leiligheden · naar de see deres Snit til at kaste en Potte
BI, s. 185 e de Skikkelse af en Centaur, · naar de see en Kassetyv, antage de Skikkelse
BI, s. 185 νται, saa · naar de see en langhaaret Karl, antage de Skikkelse
2T43, s. 33 . / Naar Alt lykkes for dem, · naar de see gode Dage, naar de paa en underlig
OTA, s. 219 beqvemme Dage med sit Gods, · naar de see ham anstrænge sig trods nogen
EE1, s. 315 De kalkunske Haner bruse op, · naar de see Rødt, saaledes gaaer det mig,
NB4:108 anime Msker strax har travlt med · naar de see, at En, der har vovet et dristigere
LP, s. 23 mmelig Undulation snart ville, · naar de see, hvor mange Offre Livs-Labyrinthens
Brev 46 lige gode negative Egenskaber, og · naar De seer mit Segl for et Brev, saa kan De
NB8:110 . Det skal gaae saavidt, at · naar de selv have faaet Lov til Alt og tilladt
SLV, s. 218 aade. En Gave, en Skjærv, · naar de selv have Overflod, et Besøg, naar
OTA, s. 209 mene vel, at de ere slupne, · naar de selv i Livet have undgaaet Lidelserne:
NB24:158 tole, at da Alt maa lykkes dem, · naar de selv passe paa, ere kloge, spare sig
NB23:23 r noget Saadant, saa svarer jeg: · naar De selv siger det saa troer jeg det. /
NB34:42 se i Χstd, confirmere; · naar de selv skulle døe lade de Præsten
PCS, s. 128 en ikke mindre underlig Tale, · naar de selv stundom klage over, at de ikke
NB15:19 lt i deres eget Liv – · naar de selv vare Millionairer – have
NB15:19 lt i deres eget Liv – · naar de selv vare udrustede med de overordentlige
NB11:145 . Men saa synes jo Alt i Orden, · naar de selv ville. / Jeg forstaaer ikke ganske
Oi7, s. 285 t have Skriftens Ord for sig, · naar de sende Skibene ud paa Fangsten. /
SLV, s. 81 forstyrre de Elskendes Lykke, · naar de sidde hos hinanden ere de ikke saaledes
NB22:42 e samme Mænder og Koner) · naar de sidde i et Auditorium – og jeg
NB3:14 il Gud ( men ikke at prædike), · naar de sige, at det at » bede«
OTA, s. 199 kke Erindringens Hvisken, · naar de sige, kan Du huske dengang, og kan Du
OTA, s. 191 denne Erindringens Hvisken, · naar de sige: husker Du dengang, og husker Du
SLV, s. 438 mere end det Dialektiske, og · naar de sige: Intet at angre med Hensyn til
Brev 168 dste Skrift. Thi hvor saarende, · naar De siger, » at De neppe hos mig
AE, s. 385 illige Landsoldater gjøre, · naar de skal i Vandet, vil i Aandens Verden
NB7:104 e) er der et heelt Vrøvl med, · naar de skal til at flyve: de slippe med den
G, s. 87 e tabe den besnærende Magt, · naar de skjules af den ydmyge Kappe, lad hendes
EE2, s. 74 Riis, naar de spilde paa dem, · naar de skrige, naar den store Mand –
SLV, s. 241 Andre som Drengene i Skolen, · naar de skrive foran i Bogen see midt i Bogen,
Not7:35 ar de skulde staae, faldt de om; · naar de skulde reise sig, maatte de understøttes;
Not7:35 foretog Reisen til Fredensborg; · naar de skulde staae, faldt de om; naar de skulde
NB:123 od. De Fleste blive ganske bange, · naar de skulde til hver især at være den
IC, s. 123 , hvad der ventede Apostlene, · naar de skulde vidne i Verden om ham. »
NB4:69 Fleste kunne ikke tænke, · naar de skulle fastholde en Tanke maa de strax
LP, s. 11 lke de Fleste føre med sig, · naar de skulle gjøre et Bekjendtskab, og
NB23:16 aader dem. / Skjøndt de Alle, · naar de skulle handle, aftale med » de
OTA, s. 154 kenes Fordring til det Gode, · naar de skulle lønne det. Hvad vil han da
EE1, s. 379 Mændene saa kloderagtige. · Naar de skulle springe, saa skulle de tage Tilløb,
NB17:55 gne, som de neppe turde see paa, · naar de skulle tale med ham enkeltviis –
NB35:6 Tilfælde som sydlige Nationer · naar de skulle udtale et Ord af den slaviske
NB30:71 Formaal, som blot forvirre · naar de skulle være Alt, anbragte Χstd.
NB5:5 Slægtskab og Deslige ere Intet · naar de skulle være i Modsætning til Χstus.
LF, s. 24 de jo ikke Guds Rige først, · naar de slet ikke søge Andet? Hvoraf kommer
EE2, s. 138 det sidste Skud er hendød, · naar de snelle Tanker ligesom Ordonants-Officierer
EE2, s. 74 Børnene skulle have Riis, · naar de spilde paa dem, naar de skrige, naar
EE2, s. 42 som Duehandlerne ogsaa have, · naar de spærre to Duer, der ikke have den
AE, note Bogstaverne stode ABC, men ikke · naar de staae ACB«, saa fratager jo
4T44, s. 356 nte som Velgjørere, eller · naar de stimle sammen om den Forurettede, hvem
AE, s. 210 m er kun som Elskendes Strid, · naar de strides, om det var ham der vakte hendes
AE, s. 70 dningen var den samme; deels · naar de svoer, at det han nu sagde ikke er det
AE, s. 70 viis maatte sværge), deels · naar de svoer, at det han nu sagde var det Samme,
Brev 173 esker ere saaledes, at de, · naar de synes at have glemt Noget, saa have
SLV, s. 200 jærlighed, have de ingen, · naar de sætte Barnet op paa den smale Linie,
Not11:34 Seyn, som de have fra Msk, · naar de sætte sig tilbage i deres Herrlichkeit,
NB:135 ling af, at Evighed og Timelighed · naar de sættes sammen maa give Begrebet:
FB, s. 137 er, for at vinde paa det ene, · naar de tabe paa det andet – kort, saa
FEE, s. 51 vide de at faae det anbragt, · naar de tale med mistænkelige Personer, og
NB7:77 drage da her som allevegne Mskene · naar de tale om at Christus bad for sine Fjender.
DD:32 ( velbekomme os). / – · Naar de tale om Børneopdragelse, saa mene
Brev 317 de tale hans Sprog · naar de tale om christelige Ting, – hvor
AE, s. 164 nder mange Verdenshistoriske, · naar de tale om det Eenfoldige, at de modsige
NB20:176 moristiske som fremkommer, · naar de tale sammen om deres Forhold. Jeg vilde
SD, s. 161 gamle Kirkelærere meente, · naar de talte om, at Hedningenes Dyder ere glimrende
G, s. 44 paa det Nøieste, jeg vidste, · naar de tidige Gjester gik derfra, hvorledes
NB31:111 have naaet Mandens Alder, · naar de tillige ere heelt dannede og udviklede
KG, s. 247 taaet, ikke kommer af Stedet, · naar de Travle saae og høste og saae igjen
KG, s. 247 vlhed høster mange Gange), · naar de Travle sanke Laderne fulde af hvad de
NB11:150 Neutralitet« kan, · naar de tre Skrifter blive udgivet som eet (
Papir 345 e kaade og uvaarne Drenge, · naar de troe sig ubemærkede, vil ogsaa vide,
NB5:95 saa altid en Slags Glæde, · naar de troe, at nu straffer Gud en Anden. /
FF:58 aer med de fleste superkloge Folk, · naar de træde i Forhold til det høiere
JC, s. 52 r ere tilbøielige dertil, · naar de træffe sammen med Mænd, der have
TTL, s. 439 ud i Livet – ogsaa da, · naar de trætte stode ved Veiens Begyndelse,
YTS, s. 252 skal søge den hos ham, at, · naar de Trøstegrunde, som Andre byde, blive
OTA, s. 141 r er den i sin Mangfoldighed, · naar de Tusinde og Tusinde flette Krandsen,
CT, s. 48 , med Høire og Venstre. Og · naar de tusinde Stemmer synge i Chor, saa er
KG, s. 166 digt en Tredie tilstede, selv · naar de Tvende ere ene, en Tredie, der koldt
LA, s. 43 nderstøtte det Romantiske. · Naar de tvende haandfaste Karle føre den
BA, s. 349 en Synthese er utænkelig, · naar de Tvende ikke enes i et Tredie. Dette
KG, s. 63 grunder i Forskjellighed ( som · naar de tvende Venner elske hinanden paa Grund
OTA, s. 208 ide, hvad det betyder; eller · naar de tvende, som gaae ved hinandens Side
2T43, s. 27 kee stundom i Stridens Hede, · naar de tænkte paa den usynlige Kamp, der
KKS, s. 93 n er paa Alles Læber, selv · naar de tørre sig om Munden med Lommetørklædet,
NB3:41 te for mig gjerne faae 1000, · naar de udbetaltes ham paa Ladegaarden, men
Not4:26 har Bevidstheden ikke glemt; men · naar de udelukke hinanden, er Sandheden ikke
NB4:62 øre, i Kraft af Almeen-Aanden, · naar de udlee En, udskjelde En, raabe efter
DD:28.c d. Man gjør derfor rettest i, · naar de udvortes Omstændigheder ikke ville
NB20:100 / er stricte taget kun da, · naar de umiddelbare Vidnedsbyrd vidne imod.
OTA, s. 307 Ting have deres Øieblik, · naar de undværes eller besiddes, deres Øieblik
Brev 273 g lad mig høre fra Dem, · naar De vaagner, og bevar fremdeles Deres Venskab
TTL, s. 430 Foreningen, og Tiden saa lang · naar de vare adskilte, fandt sig selv blussende
NB12:54 nde og har tiltaget – · naar de vare døde og borte, var Lyset ogsaa
NB28:15 rne bemægtigede sig dem, · naar de vare døde; men Mængden blev ikke
EE2, s. 289 n, baade naar de vare rige og · naar de vare fattige, havde derimod udbredt
DD:208 r sagde ordret det Samme, og · naar de vare færdige vendte de sig om med
EE:193 og han bad for sine Børn, · naar de vare glade, at de ikke maatte glemme
SLV, s. 155 at Døttre skulle giftes, · naar de vare Piger i Alder, men Koner i Forstand.
EE2, s. 289 daglig at see hinanden, baade · naar de vare rige og naar de vare fattige, havde
NB10:98 Mskene til at gjøre det, · naar de vare saaledes samlede; thi saa var det
F, s. 515 lpe Een at bære hans Kors, · naar de veed, at det er det Kors, til hvilket
NB28:24 il London?« » Ja, · naar De vender Dem om, thi De gaaer fra London.«
EE:185.a Vedkommende skulde beholde den, · naar de vidste, at den var af Silke, efterlyste
Papir 349:3 indlade mig med ham, men · naar de vil være 12, vil jeg blot lee af
FV, s. 17 Mennesker og Elskelige, · naar de vilde blive Enkelte for Gud! / Saaledes
AA:20 rg, at de maatte svare bedre, · naar de vilde have Svar af ham. / – Svaret,
NB32:5 Dette er lige saa latterligt, som · naar de Vilde pynte sig med et enkelt Stykke
Brev 313 igdom, maatte faae at vide · naar De vilde tale offentlig. Men jeg er en
EE:195 losopherne en stor Tjeneste, · naar de ville adoptere en Kategorie, jeg selv
DS, s. 215 g, Menneskene ville afskaffe, · naar de ville afskaffe den ubetingede Fordring:
NB32:62 man kan stole paa dem, just · naar de ville bedrage – ja, en rar Verden,
EE2, s. 68 ere den skjønneste Opgave, · naar de ville dandse alle andre Steder end paa
NB:35 e og elskværdige, kun ikke · naar de ville dømme Tanker og en Tænker)
AE, s. 71 r deres taabelige Anmasselse, · naar de ville excludere ham, men at endog den
NB18:47 sten« traadte frem, ell. · naar de ville give combinerede Forestillinger
EE2, s. 43 overspændt, en Trang til, · naar de ville gjøre det afgjørende Skridt,
IC, s. 30 Mennesker gjøre det, endog · naar de ville hjælpe: Du er dog vel ikke
EE2, s. 41 n Tid, mange Mennesker bruge, · naar de ville i Vandet, førend de springe
NB31:135 Forældrene skjule sig, · naar de ville prøve Barnets Sæder. /
NB32:109 Gud ( ligesom Børnene, · naar de ville til ret at lege, bede Forældrene,
IC, s. 251 gne denne deres Gjerning; men · naar de virke forstyrrende paa Barnet, at Du
Not12:12.a l ikke troe dem i og for sig, · naar de vise det Overordentlige, men fordrer
TTL, s. 433 en tilfældig Erfaring, at · naar de ydre Omstændigheder i Velstand og
EE2, s. 295 øier sit Hoved mod Jorden, · naar de yppige Fletninger næsten berøre
CT, s. 322 den at velsigne Dig.« · Naar de, der her idag ere forsamlede for at
OTA, s. 332 , at han var beskæftiget. · Naar De, der ligesom vare hans Nærmeste,
KG, s. 71 de dem den Elskede og Vennen, · naar de, desto værre, i Sandhed have forandret
Brev 166 de det være muligt, at, · naar De, Hr Prof., er den Spørgende, jeg
NB11:220 svare« Χstd., · naar De, lige over for hvem det skal gjøres,
BOA, s. 124 e Mening der lege med Titler, · naar de, som Børn der lege Soldat, udnævne
4T44, s. 365 ligt, og Engelen brugte det, · naar de, ueens i Alt, end ikke vare enige i
BA, s. 441 imidlertid ikke ganske sandt. · Naar den » Hellige« er ufri i
NB30:26 rvelse Protestantismen er, · naar den – istedetfor at være et i
PS, note er, er den ( Døden) ikke, og · naar den ( Døden) er, er jeg ikke. /
Oi8, s. 363 n være seet, hvorimod det, · naar den aabenbarer sig, sees, at den var tilstede,
SLV, s. 79 ar banket paa Dødens Port, · naar den aabnes, seer Tilintetgjørelsens
Papir 9:6 er enhver saadan Modsætning. / · Naar den abs. Afhængighedsfølelse, saaledes
CT, s. 217 kjellen: Adelig og Borgerlig. · Naar den Adelige lever i en By, hvor han er
NB33:42 alen om en Sags Fremskridt, · naar den afgjort er paa Retour – og bliver
NB2:209 Tænkningens Suprematie, · naar den afgjør, at jeg meget godt kan tro
CT, s. 225 lsen » nu« er, · naar den Afgjørelse, ved hvilken han blev
OTA der skal bære Ansvarets Byrde, · naar den Afhængige bærer Pligtens. Den
NB22:173 en B er igjen en Usandhed, · naar den aldeles vil ignorere A. / Tag nu vore
AE, s. 374 med Lethed og Glæde. Eller · naar den alderstegne Hustru glad er forvisset
3T44, s. 261 are staaer for Alles Dør, · naar den almindelige Ulykke lærer Menneskene
OTA, s. 300 nge Tale, er den ikke, som · naar den alvorlige Fader siger til Barnet: jeg
SD, s. 238 iver uendelig meget tungere, · naar den anbringes paa Enden af en Stang, og
KG, s. 303 To den Ene forhindre Bruddet, · naar den Anden bryder? Man skulde jo synes,
EE2, s. 327 hvad der stod i Din Magt, og · naar den Anden desuagtet ikke agtede derpaa
KG, s. 331 e til at tilgive allerede da, · naar den Anden maaskee er mindst betænkt
NB27:13 : aa, Sludder. / Anderledes · naar den anden Part ikke er i udvortes Forstand
Papir 459 ve Ks store Ildebrand. Men · naar den anden Part istedetfor at stille Modsætningen
Papir 459 et giver ikke Træk; kun · naar den anden Part tager lige Modsætningen,
KG, s. 47 er Afhængighed. Dersom En, · naar den Anden siger » jeg kan ikke elske
EE1, s. 374 postasere sig. Hun vilde da, · naar den anden Strid begyndte, ikke være
JJ:109 , – og dens Klokkelyd, · naar den angiver Tiden, trænger ind til Marv
OTA, s. 123 det, som var det en Hviledag, · naar den Angrende og kun i Angeren besværet
OTA, s. 250 som var det paa en Hviledag, · naar den Angrende og kun i Angeren besværet
NB4:71 følger den Taktik, altid · naar den angriber et enkelt navngivent Individ
Papir 254 m en Løgner i Publicum, · naar den Anklagede har retfærdiggjort sig.
OTA, s. 166 kke, men den er det dog kun, · naar den annammes med Taksigelse, ikke, naar
SLV, s. 137 en er aldrig saa galant, som · naar den anseer det Hele for blind Allarm. Qvindens
KG, s. 220 gheden sig ubemærket netop · naar den arbeider meest, ja dens Arbeiden er
KG, s. 149 ke den Green, der bøiedes, · naar den atter finder sin Retning, Intet, Intet
BOA, s. 98 er heller ei meget priseligt, · naar den atter og atter gjentagne Erfaring maa
SLV, s. 107 r sin velsignede Overflod og · naar den atter samler ny, bliver ham en Plage,
KG, s. 130 thi det falske Venskab var jo · naar den bedrog En for det Timelige) vil lære
NB28:89 / Men en personlig Magt – · naar den begynder at » friste«;
AE, s. 519 hvorfor den bliver latterlig, · naar den begynder derpaa. Religieusiteten
Brev 85 Østenvinden er rædsom, · naar den begynder, og det har hændt mig ofte
NB:215 den« derimod især · naar den behandles som Instants i Forhold til
SFV, s. 89 Mængde« derimod, · naar den behandles som Instants i Forhold til
OTA, s. 281 ke Evangeliet anbefaler. Thi · naar den Bekymrede » betragter Lilien«
4T44, s. 299 ndet en saadan Trøst; thi · naar den Bekymrede tyer til ham, og han da vil
AE, s. 246 tige Prædikener. Humor er, · naar den benytter de christelige Bestemmelser,
AE, s. 247 me det Christelige. Humor er, · naar den benytter de christelige Bestemmelser
BA, s. 358 en spiller nu en anden Rolle, · naar den benyttes retteligen. ( Cap. V.). /
SLV, s. 388 rkning om Misforstaaelsen, · naar den benyttes æsthetisk. Poesien kan
Brev 42 defulde Tryk, som frembringes · naar den beskrevne Medicin er den rette og er
NB13:92 Det er nemlig en Usandhed, · naar den bestaaende Χsthed siger, at Feuerbach
Not8:22 ig høre dens dumpe Slag. · Naar den bestemte Time var kommen, da lød
3T43, s. 73 ønsker at blive den qvit, · naar den betaler Velvillie med Skjeldsord og
NB19:36 dog i Idealitetens Interesse, og · naar den betjenes verdsligt, med jordisk Utaalmodighed.
PS, s. 296 Skulde den sidste Generation, · naar den betragter den første og seer den
SFV, s. 103 Ophævelser over den, men · naar den betragtes ethisk, er slet og ret: Ulydighed
NB:37 g Verden er altid til Nar, især · naar den beundrer, thi for at den skal beundre
NB23:51 il. Thi som den store Fisk, · naar den bevæger sig, næsten blot den
SLV, s. 248 og lykkelig som Taarepilen, · naar den bevæges af Aftenvinden. Men nu ikke.
KG, s. 114 er Misforstaaelse, især da · naar den bittrest blandes af Kjerlighed, naar
NB18:72 al denne Videnskabelighed, · naar den bliver altfor vigtig og fordringsfuld:
F, s. 513 Philosophien sig herligere end · naar den bliver begribelig selv for de Uforstandige!
TTL, s. 448 mmelige ved enhver Gjenstand, · naar den bliver det for en gudelig Betragtning,
SD, s. 238 r Gjerning uendelig tungere, · naar den bliver dialektisk, og tungest, naar
EE:190 og paa Jorden. Først da, · naar den bliver Dig Veien og Livet og Sandheden,
BI, s. 172 for Tanken, fremskynder den, · naar den bliver døsig, tugter den, naar den
IC, s. 203 nder jeg i Sandhed Sandheden, · naar den bliver et Liv i mig. Derfor sammenligner
AE, s. 103 det jo vel hænde, at den, · naar den bliver Leiehest, og skal rides af enhver
NB21:45 narere gaaer ind paa Χstd., · naar den bliver lidt strengere. / Dog dette
KG, s. 47 ed er saaledes fortvivlet; men · naar den bliver lykkelig, som det hedder, skjules
IC, s. 74 forkynde Christendommen; thi · naar den bliver nedspændt til det blot Menneskelige,
FB, note abet. Overhovedet vilde Poesien, · naar den bliver opmærksom paa det Religieuse
EE1, s. 173 tet, end den forborgne Sorg, · naar den bliver overrasket. Da kræves der
SD, s. 147 / Ligesaa med Erkjendelsen, · naar den bliver phantastisk. Loven for Selvets
SD, s. 238 iver dialektisk, og tungest, · naar den bliver sympathetisk-dialektisk, saa
F t Philosophien beseirer alle Tvivl, · naar den bliver tilbage, om Menneskene virkelig
LF, s. 43 – og for Din Skyld, at, · naar den bliver træt, at saa Maanen begynder,
BI, s. 172 bliver døsig, tugter den, · naar den bliver udsvævende. Der er en Ironi,
KG, s. 47 for den, at den er fortvivlet, · naar den bliver ulykkelig, bliver det aabenbart,
KG, s. 135 der sin rastløse Travlhed, · naar den bliver ved at gaae – da ikke
NB22:132 ulige Vildfarelse er det derfor · naar den bliver: docerende. / Chrysostomus.
NB11:96 den samme Sag er seierrig, · naar den blot angriber istedetfor at forsvare
Not11:20 20. / / Den n: Ph. miskjendes, · naar den blot ansees som Indledning til den
Papir 491 veed at finde sig i adskilligt, · naar den blot er Herredømmet sikkret. Og
Papir 372:3 s. / en Lærers Myndighed ( · naar den blot er Redupplicationen af at hans
F, s. 492 om Ungdommen, bryder sit Lukke, · naar den blot fornemmer den mindste Luft, og
JC, s. 44 er Arv der fremsætter den, · naar den blot fremsættes rigtigt. Personligheden
OTA, s. 166 nammes med Taksigelse, ikke, · naar den blot frygtes som et Onde. Og denne
4T44, s. 325 am en Pæl i Kjødet, og · naar den blot gik ud, da havde han sin Smerte
SLV, s. 286 et er en ypperlig Hypothese, · naar den blot ikke som Hypothese betragtet var
NB10:37 r Verden sig egl. om Sligt, · naar den blot kan faae det Overordentlige at
KG, s. 120 See, dette er just Forholdet, · naar den blot menneskelige Bestemmelse af hvad
SD, s. 230 ikke blive Alvor med Synden, · naar den blot skal tænkes. Thi Alvoren er
Brev 203 e Christnes Ord, er ligegyldig, · naar den blot tilsidst ender i Sophia-Kirken.
NB:64 ngden er i Usandheden, men · naar den blot vil antage hans Mening saa er
BI, s. 78 rlig vel med den hele Verden, · naar den blot vil høre paa hans Slaabrokspassiar.
EE1, s. 50 kke løfte mig selv. Fordum · naar den blot vinkede, da steeg jeg let og sund
EE2, s. 296 har en Menighed at boe i, og · naar den boer i Menigheden, da er den Menighedens
AE, s. 244 Skrifter sikkret, at Synden, · naar den bragtes frem, ikke forvexledes med
SFV, s. 101 s rette Anvendelse; thi selv · naar den bruges i det Bestaaendes Interesse,
SFV, s. 101 interesserer ikke Verden, og · naar den bruges katastrophisk, den interesserer
4T44, s. 300 for at fuldkomme det Store, · naar den brændende i Iver siger: »
OTA, s. 329 ordeel, end ikke griber til, · naar den bydes; dersom han vælger Møie
OTA, s. 340 Byrde? Ja, det er den tunge · naar den bæres let. Men hvilken er da Sagtmodighedens
Oi8, s. 364 l, førend den straffes; og · naar den capitale Forbrydelse ( just den Du
NB30:29 den stilles af Christus – · naar den Christne antages af yderste Evne at
NB22:123 s af Mopsuetia: / » · Naar den Christne ikke skader sig selv, saa
Brev 271 sinuant som Sorgen er det, · naar den da finder en sinus, en Inderlighed,
Papir 514 om nu er den officielle – · naar den da forresten blev lidt dygtigere betjent
NB35:12 jentagelsen af dette Skrig, · naar den da Fødte udaander i Døds-Kampen.
SD, s. 195 ldrig være for aandelig ( · naar den da ikke bliver saa aandelig, at den
NB16:16 ben paa Χstds Gebeet ( · naar den da ikke emanciperer sig aldeles, og
NB23:73 den, paa hvilken jeg faaer dem ( · naar den da ikke er utilladelig) temmelig ligegyldig;
RK r naturligvis i mine Tanker – · naar den da ikke skal være » Sandheds-Vidner«
EE1, s. 44 i raabe ad den hele Verden og · naar den da kommer os venligt imøde, da sige
BA, s. 457 ører ham, hvorhen han vil. · Naar den da melder sig, naar den underfundigen
3T43, s. 97 r Enkelt maa tjene det Hele. · Naar den da opdager en Mand, hvis Magt vækker
3T43, s. 95 d ham tilhører med Rette. · Naar den da opdager et Menneske, hvis Overflod
EE2, s. 144 se allerede Pligten i sig, og · naar den da viser sig for dem, da er det ikke
KG, s. 273 enne lille Sætning – · naar den da, vel at mærke, bruges af En,
LF, s. 42 g Ulydighedens Opfindelse. Men · naar den Dag Imorgen saaledes paa Grund af Tausheden
SD, s. 142 Reflexionen saa sikkert som · naar den danner sin Snare af Intet, og aldrig
AE, s. 141 e vil fuske verdenshistorisk, · naar den demoraliseret herved, ligesom ved at
Papir 254 lper den ny Udvikling, som · naar den deprimerende forhindrer Journalistikens
Papir 372:3 tisk er sat i Indifferents. ( · Naar Den der har Myndigheden siger: gaae: –
BOA, s. 219 hvor dog Forholdet viser sig. · Naar Den der har Myndigheden til at sige det,
AE, s. 333 rnet fra Afgjørelsen ( som · naar Den der ikke er Christen skal afgjøre
BOA, s. 219 er til et Menneske: gaae!; og · naar Den der ikke har Myndigheden siger: gaae!:
BOA, note g betydningsfulde Gjerning. Og · naar Den der tjener ved det store Theater i
NB:137 en væsentlig Betragtning, · naar den derfor kommer til at slaae en Mand
AE, note rende kommer i Forhold til Gud, · naar den dialektiske Modsigelse bringer Lidenskaben
NB32:143 efrem klage over Lidelsen, · naar den dog betyder Salighed – og forstaaet
2T44, s. 194 a vil den Intet høre. Men · naar den dog blev alvorlig nok til i Overveielsen
4T44, s. 327 e den menneskelige Forstand, · naar den dog ellers er vaagnet, den menneskelige
LA, s. 79 d Tiden er mindre begeistret, · naar den dog endnu har Kraft til at give Misundelsen
TAF, s. 298 ndse, om end nok saa smal, · naar den dog er adskillende mellem min Synd
NB34:42 meest forhærdede Vantro, · naar den dog er Charakteer er Noget i Sammenligning
AE, s. 520 eest dialektiske Bestemmelse, · naar den dog er indenfor Immanentsen, har ligesom
SLV, s. 369 m, den være nok saa stor, · naar den dog er rund, tilkjøber man sig ikke
AE, s. 342 den Fornøielse at mediere, · naar den dog ikke bestemt og afgjørende angiver
3T44, s. 260 n som end ikke Oxens er det, · naar den dog tærsker Sæd til Andre; og
NB34:42 Ikke den crasseste Overtro · naar den dog udfylder disse Mskers Liv er dem
CT, s. 150 igt tog det Timelige fra ham, · naar den dog vel nødsages til at lade ham
CT, s. 265 komme, at ogsaa Længselen, · naar den drager os til at fornye Samfundet med
EE1, s. 162 ste, at det var hans Død, · naar den droges ud. Saaledes bærer vor Antigone
Papir 209 r nil admirari; men Ironien · naar den dræber sig selv har ved Humoren
NB2:54 Præstation – netop · naar den duer Noget og bevarer min Distinction,
CT, s. 97 h, ja saamænd, omtrent som · naar den dybt Sjunkne for at trøste sig (
TTL, s. 446 det er Suk over Livets Spot, · naar den Døde havde givet det visse Løfte
OTA, s. 214 n, omklædt – ja som · naar den Døde staaer op og afkaster Ligklæderne,
TTL, s. 446 relse; det er den rene Sorg, · naar den Døde var Din; det er det udødelige
TTL, s. 453 Time blev skruet op i Priis, · naar den Døende tingede med Døden; hvo
BA, s. 407 holdt sig ualmindeligt godt, · naar den een Nat har fortryllet de Dandsendes
AE, s. 207 nemlig ingenlunde det Samme, · naar den Eenfoldige troer Paradoxet, og Spekulanten
OTA, s. 250 n ikke til at ville Eet. Kun · naar den eengang i afgjørende Forstand Standsede
AE, s. 214 ge, overtalt af Nattens Vind, · naar den eensformigt gjentager sig selv, naar
LF, s. 33 yrre Høitideligheden; eller · naar den eensomme Fugl har fundet en Omgivelse,
G, s. 43 Dag, for at nyde den Drik, der, · naar den efter Digterens Forskrift, er »
SLV, s. 322 aabeligt, og om end Angeren, · naar den efterseer, ikke respekterer Undskyldningen,
SLV, s. 30 et andet Kjøn træde af, · naar den egentlige Drikken begynder, er hverken
BOA, s. 263 i Forestillingens Form, men · naar den egentligen skal bruges, derom ere de
Papir 233:3 ––– / Men · naar den egl. Erkjendelse endnu erkjendes for
TTL, s. 455 re forhøiet Liv. – · Naar den Elendige sukker i sin Afkrog, fordi
EE1, s. 255 for Intuitionen, ja at den, · naar den ellers er correct, mere frister Een
PCS, s. 127 jole et eget Værd for ham. · Naar den Elskede er pyntet til at gaae med ham
LA, s. 50 teskabets hellige Expedition, · naar den Elskede taber Fatningen. Det vilde
EE1, s. 266 tid at være mest trofast, · naar den Elskede ønsker at blive hende qvit.
NB26:35 e vi Alle Χstne. / » · Naar den Elskede, eller naar Din Hustrue, Dine
KG, s. 62 i Næsten er alle Mennesker. · Naar den Elskende eller Vennen, hvad der er
OTA, s. 143 hed, da er han bleven fattig: · naar den Elskende giver sin hele Kjærlighed
OTA, s. 320 e Svend følger ham efter? · Naar den elskende Hustrue i hvad hun har kjærest
OTA, s. 334 en vel er tung, men dog let. · Naar den Elskende i Havsnød er nærved
CT, s. 245 kan forholde sig til Elskov, · naar den Elskende i sin Sorg over Tabet af den
NB7:72 isbillige det hos den. Det er som · naar den elskende unge Pige fordrer svagt det
SLV, s. 156 ler dog kun som for Spøg. · Naar den Elskende vil vove Livet for sin Elskov,
BA, s. 409 en ceremoniel Vedtægt, at · naar den endelige Aand vil see Gud, da maa den
KG, s. 182 ledes ogsaa med Kjerligheden, · naar den endeligt dvæler ved sig selv eller
AE, s. 47 en, Parenthesen sættes, og · naar den ender kan ikke siges, thi dette er
NB23:218 andles til noget endnu Værre · naar den endog gjør Paastand paa, at det
NB6:57 at en Hest følger Sporet, · naar den endog har skarpt Mundbid paa. /
AE, s. 74 elighed existere umiddelbart. · Naar den Ene foredrager Noget, og den Anden
2T44, s. 197 ligheden til at adsprede; og · naar den Ene holdt noget længere ud end den
4T44, s. 348 bliver saa høiest? Eller · naar den Ene med Glæde føler sig som Den,
AE, s. 342 tning til Spekulationen; men · naar den ene Modsætning er Spekulationen
Papir 340:14 e Parter forandres, thi · naar den ene Part har Ret, saa vilde det jo
AA:21 hvis det kan kaldes en Strid, · naar den ene Part ikke svarer, veed jeg ikke;
NB15:40 En vilde kalde det at duellere, · naar den ene Part mødte qua Enkelt med en
LF, s. 28 de Elskende fordre Kjerlighed, · naar den Ene siger til den Anden enten –
4T44, s. 348 kke begge op i Himlen? Eller · naar den Ene ukjendt med indvortes Fjender vender
OTA, s. 186 om Smaalighedens Rangstrid, · naar den Ene ved at gjøre det Ene troer at
Brev 111 det. Det lyder saa strengt, · naar den Ene vil sige det til den Anden, det
EE2, s. 144 r paa Dit Gebeet. Er Pligten, · naar den engang er kommen tilsyne i Bevidstheden,
FB, note g boer skjult i et Menneske, og · naar den engang har taget Bolig, sidder paa
CT, s. 292 re forbi – give Gud, at · naar den engang længst er forsvunden og glemt:
OTA, s. 183 rlighed, den varer ogsaa da, · naar den engang rige, senere fattige, Mand er
OTA, s. 183 ler Rigdom eller Penge mere, · naar den engang rige, senere fattige, Mand længst
BOA, s. 125 te ɔ: den Extraordinaire. · Naar den Enkelte blot reproducerer det Bestaaende
Oi7, s. 294 regaaer. / Formelen er denne: · naar den Enkelte er kommet til den Alder, at
FB, s. 162 t naar den er gjort, først · naar den Enkelte har udtømt sig selv i det
AE, s. 496 enneskenes Mængde ( ɔ: · naar den Enkelte seer paa Andre, men dette gaaer
CT, s. 246 g har troet paa Ham«, · naar den Enkelte siger: jeg har troet paa Ham.
4T43, s. 145 aledes har Seiren Gyldighed, · naar den Enkelte strider for sig selv med sig
BOA, s. 126 m paa eget An- og Tilsvar. Og · naar den Enkelte vedbliver ad denne Vei og gaaer
SLV, s. 356 a at hævde sig, thi netop · naar den Enkelte vil hævne sig selv, bliver
F, s. 490 aabelig som det er en Daarskab, · naar den Enkelte vil mene i at tilfredsstille
NB14:57 ættes sammen med den Enkelte, · naar den Enkelte, Du og Jeg, skal gjøre Alvor
BN, s. 116 blot Sygdommen – det er · naar den Enkelte, istedetfor at svimle sig ind
AE, s. 82 sens Form forstyrrer, ligesom · naar den Epileptiskes Tunge siger det forkeerte
SD, s. 142 ionen saaledes sig selv, som · naar den er – Intet. Der skal en eminent
EE1, s. 268 ionen hører man Repliken, · naar den er allermest fornuftig, viser den sig
KG, s. 39 en Forandring mulig; først · naar den er bleven forbigangen, kan man sige,
NB24:53 lighed, deres Taalmodighed, · naar den er bleven ilde optagen. Af denne Art
OTA, s. 283 o tydeligt: at Adspredelsen, · naar den er bleven meest fuldendt i Kunst, kun
Not11:29 ele Processen knytter sig. · Naar den er bragt til Ro er det det virkelige
4T44, s. 340 at bære og først tung, · naar den er brudt. Mod Feighed skal Talen derfor
NB23:170 den fineste Guldvægt – · naar den er brugt blot i 8 Dage, har den allerede
KG, s. 152 ed, som Oprigtigheden er det, · naar den er den sande, eller naar der i de Elskende
BA, s. 452 ieblikket ligesaa langt, som · naar den er der. Men Angesten for Evigheden
Brev 180 i Oprigtighed eller netop · naar den er det, gjør ikke mange Ord
SLV, s. 220 Silden døer strax og · naar den er død, er den saa død som en
SLV, s. 245 r det; er da Tiden ikke eens · naar den er eens? Ak! nei! Tiden er ikke eens.
KG, s. 142 Næsten allerede er Noget, · naar den er en afdanket Elskov, ak, Kjerlighed
KG, s. 154 te og af en uskrømtet Tro, · naar den er en Samvittigheds-Sag. / / IV /
NB12:13 on er mindre heldig – · naar den er et Bestaaende, skal man være
SLV, s. 397 tethedens abstrakteste Form, · naar den er et høiere Livs Anticipation i
AE, s. 438 flagrede sorgløst omkring, · naar den er fangen; som Fisken, der freidig
KG, s. 42 amme, medens hiin umiddelbare, · naar den er forandret, dog i Grunden er den
AE, s. 547 ikke gjøre om: Barndommen, · naar den er forbi, bliver kun en Erindring.
EE2, s. 181 ieblik finder han Hvile, og · naar den er forbi, da gisper han i Mathed. Aanden
CT, s. 109 Lidelsens ene Gang derfor, · naar den er forbi, ingen Gang, Seierens ene
AE, s. 486 i Livsfarens Øieblik, men · naar den er forbi, ja saa er det saa snart og
EE1, s. 38 Drøm og som den Dag igaar, · naar den er forbi. Deres Trofasthed. –
EE1, s. 334 orsvinder som den Dag igaar, · naar den er forbi. Jeg havde ikke forestillet
AE, s. 515 ære og Anvendelsen derfor, · naar den er forstaaet, en Tilbagekaldelse. En
AE, s. 158 n, om Meddelelsens Dialektik, · naar den er forstaaet, vilde billige denne Adfærd
CT, s. 27 ligt Værd for den Elskende, · naar den er fra den Elskede! Derfor siger den
SLV, s. 67 agt saa vanvittig, at den jo, · naar den er fra min Boutique ledsages af en
FB, s. 129 nde, er jeg uudsigelig salig, · naar den er fraværende, længes jeg efter
SLV, s. 46 r en Consequents? Dersom man, · naar den er fremtraadt, ikke kan see den ind
NB33:55 ande Tilbedelse, og er det, · naar den er frigjort fra al Travlhed, som havde
NB24:16 rygtelige Potensation i Lidelse, · naar den er frivillig. Naar fE et Menneske har
AE, s. 156 mme, saa er jo Forberedelsen, · naar den er fuldkomnest, Døden selv), og
YTS, s. 258 for Din Synd og Skyld – · naar den er Fyldestgjørelsen, saa træder
AE, s. 382 en Reflexionens Misviisning, · naar den er færdig dermed, forvexler Enden
AE, s. 33 n lærde kritiske Theologie; · naar den er færdig, og indtil da holder den
OTA, s. 283 r kun Begyndelsen vanskelig; · naar den er gjort, da voxer Adspredelsens –
FB, s. 161 d forsmaaer den; men først · naar den er gjort, først naar den Enkelte
TS, s. 96 gtens Aand, denne Aand, der, · naar den er gudforladt ved at have forladt Gud,
KG, s. 61 se være Selvkjerlighed? Jo, · naar den er Hengivenhed til det andet Jeg, det
IC, s. 158 – naar den har seiret, · naar den er i Besiddelse af og omgiven af Magten
KG, s. 294 n. Saaledes ogsaa med Synden; · naar den er i et Menneske, den venter dog paa
KG, s. 34 Oprindelighed, hvilken altid, · naar den er i et Menneske, ikke troer fordi
BA, note ske. At en Forelskelse, der jo, · naar den er i Sandhed, eier Continuitetens Gehalt,
BA, s. 343 hi der kommer den altid, selv · naar den er iilsomst, for silde. Uskyldigheden
PS d et coup de mains skal fremkomme, · naar den er indenfor den bestemte Qvalitet.
BI, note som enhver Dyd først faaer, · naar den er indordnet i en Totalitet. Men da
KKS, s. 95 er dog at kunne forklare den, · naar den er indtraadt. / En lille Artikel i
LA, s. 23 ivs Begyndelse. Som Blomsten, · naar den er knækket, ved Blomsterstokkens
Brev 11 x min Phantasie i Bevægelse, og · naar den er kommen i Bevægelse, saa begynder
EE1, s. 46 hvilket ingen Fugl kan flyve; · naar den er kommen midtveis, synker den mat
SLV, s. 103 me, og giver Lykken Tryghed, · naar den er kommen. En negativ Beslutning er
KG, s. 158 este og meest udsøgte Ret, · naar den er kosteligst tilberedet, eller vel
KG, s. 47 en er fortvivlet, at den, selv · naar den er lykkelig, elsker med Fortvivlelsens
Brev 63 Læser; og paa den anden Side, · naar den er læst af Dem – selv om ellers
SD, s. 148 ngst borte fra sig selv ( · naar den er meest uendeliggjort i Forsæt
FB, s. 129 oprindelig lyrisk Gyldighed. · Naar den er mig nærværende, er jeg uudsigelig
NB24:170 mærkelse o: D:, især · naar den er misforstaaet. / / 3) / Min existentielle
Oi3, s. 191 aa: at faae en Comite nedsat. · Naar den er nedsat, er man beroliget, bekymrer
4T44, s. 318 jære, og forfærdeligst · naar den er Nidkjærhed efter Gud i Herrens
G, s. 13 og abnorm sjælelig Tilstand, · naar den er normal tilstede. Menneskene raabe
Papir 111:2 Samme. Først Synd, og ofte · naar den er ophørt de facto kommer Bevidsthed
EE1, s. 432 , er det skjønt at elske, · naar den er ophørt, er det Svaghed og Vane.
SLV, s. 335 ivet i noget Menneskes Magt, · naar den er over Een pludseligen og holder Een
G, s. 13 ødede i Elskov. Som en Drue, · naar den er paa sit Høieste, bliver gjennemsigtig
IC, s. 239 er Forræderen. Beundring ( · naar den er paa urette Sted eller i det Forhold,
OTA, s. 154 l gavne den gode Sag – · naar den er saa god at gavne ham. Men i Oprigtighed
NB11:23 n dummeste Passiar blev Viisdom, · naar den er sagt i eller efter det mærkværdige
KG, s. 20 jule den synlige Bevægelse, · naar den er sand; thi dette kan netop være,
NB6:70 nde? Ingenlunde. Den er det, · naar den er selvisk: enten den endelige Reflexion
KG, s. 173 menneskelig Kjerlighed, selv · naar den er skjønnest, maa man sige, at der
NB10:144 ydet paa mig er nu vistnok; men · naar den er skrevet, og om Nathanson tænkte
AE, s. 412 og hans Existents berettiget, · naar den er som ingen Andens tør være)
OTA, s. 170 , thi synes den vel, især · naar den er stærk nok til at vove det Yderste,
NB12:81 ogsaa vanskeliggjørende, · naar den er synlig. / Det er dog vel ogsaa Meningen
CT, s. 39 Forandring foregaaet med den, · naar den er tabt, der foregaaer ingen væsentlig
3T44, s. 262 r heldbreder al Sygdom, selv · naar den er til Døden? Stundom valgte Menneskene
OTA, s. 408 Men Evighedens Salighed, og · naar den er tilstede i Tanken om den: ak, hvor
SLV, s. 231 igt at lade det være, men · naar den er træt, naar den vaklende støtter
NB12:68 k Erkjenden er ikke hvad den er, · naar den er udenfor sin Situation. / En Situation
NB13:89.c stend. er blevet for mild. Kun · naar den er uhyre streng, kan En vove det Frivillige,
4T44, s. 318 , saaledes som denne opleves · naar den er uudsigelig; hele Alvorens Eftertryk
AE, s. 360 liver der, og aldrig slumrer, · naar den er ved Haanden ved den mindste Misviisning,
NB10:191 ishandling paa rette Sted, · naar den er vendt mod mig. / Benyttet som »
OTA, s. 169 rmelsens anmassende Lighed, · naar den er vundet ved at forfalske en evig
LA, s. 63 dt, at Elskov kun var Elskov, · naar den er Ægteskabsbrud. / Revolutions-Tidens
TTL, s. 444 man ikke frygte, » thi · naar den er, er jeg ikke, og naar jeg er, er
NB23:58 aar jeg er, er den ikke; og · naar den er, er jeg ikke. / Om Exempler. /
PS, note Væren meningsløs. En Flue, · naar den er, har ligesaa meget Væren som
IC, s. 135 den der egentligen ikke. Men · naar den er, kan han ikke forstaae ham. Det
OTA, s. 358 dog vel vide, at den er, og · naar den er, saa er der jo Tid nok. / Den længste
OTA, s. 338 gheden ikke udeblive – · naar den er. Den Troende fatter menneskeligt,
Not4:40 are til hine to Fordringer, · naar den erkjender Sandheden i sin Vorden. /
KK:11 kun begrebsmæssig opfatte, · naar den erkjendes i dens qualitative Forskjel
Papir 371:2 f Viden men af Kunnen. / · Naar den ethiske Meddelelse tillige har et Videns
TTL, s. 439 ikke, ikke paa Vielsens Dag, · naar den evige Forpligtelse indgaaes? Men senere
AE, s. 192 at forhindre Speculationen. / · Naar den evige Sandhed forholder sig til en
AE, s. 191 usion. / Paradoxet fremkommer · naar den evige Sandhed og det at existere sættes
AE, s. 488 andet kan gaae hen i Sladder, · naar den Existerende i sig selv ikke har Inderligheden,
AE, s. 180 r nu engang intet Menneske. / · Naar den Existerende virkeligen kunde være
Not11:20 r ikke Seyn som posterius, · naar den existerer har den Seyn kun som prius,
NB20:55 n skal til at forstaae hinanden, · naar den faaer at see, hvad Jordisk det er han
3T44, s. 258 Begreb ikke mindre hurtigt; · naar den faaer et rundt Tal, da er den snart
Papir 408 ligne hinanden. Thi Viden, · naar den faaer Lov til at kalde sig Tro, forlanger
CT, s. 38 t fra den Rige som Tanken kan, · naar den faaer Lov til at raade. Hvorledes skeer
DS, s. 211 og det som Forstanden, · naar den faaer Øie derpaa, dømmer at være
CT, s. 47 te han, hvad ingen Fugl taber, · naar den falder til Jorden, han tabte Himlen!
4T44, s. 323 dning er ikke et Fængsel, · naar den fangne Mand, hvem det indeslutter,
NB4:116 / Som den øvede Skyttes Piil, · naar den farer fra Buestrængen, ikke under
TTL, s. 407 vetydighed! Sjelens Tilstand, · naar den fatter dette, er Frygt og Bæven
KG, s. 319 pe Gave til en større Sum, · naar den Fattige barmhjertigt ikke gaaer i Rette
KG, s. 319 vrantne Giver mindre skyldig, · naar den Fattige barmhjertigt skjuler derover.
KG, s. 319 to Penninge til en stor Sum, · naar den fattige Enke giver dem, gjør den
KG, s. 321 igheden viser sig bestemtest, · naar den Fattige giver den halve Skilling og
KG, s. 315 relses Ubarmhjertighed, at · naar den Fattige giver sin sidste Skilling,
TTL, s. 446 ærer det til Graven; eller · naar den fattige Liigvogn kjører forbi, og
OTA, s. 278 askee forfængelige Strid, · naar den Fattige siger til den Rige: ja, Du
SLV, s. 266 sin egen Sønderknuselse, · naar den Fattige takkede ham paa Børnenes
4T43, s. 157 or Gaven og for den Fattige; · naar den Fattige takker Giveren for Gaven og
TTL, s. 418 erlades vel bedst til Gud. Og · naar den Fattige, eller Den, som trælsomt
NB28:46 r Medlidenhed med den Gode. · Naar den feige Klogskab, der feig og lurvet
EE2, s. 42 igt at gjennemkæmpe Livet, · naar den fik Lov til alene at hvile i sig selv,
BA, s. 399 e dog forfærde endnu mere, · naar den finder det fornødent at forklæde
EE2, s. 273 ligger en By, der er tilfals, · naar den finder en Kjøber; han skal ikke
EE2, s. 184 , thi det ligger i Aanden, og · naar den finder sig selv, da forsvinde alle
NB35:8 aa finde at det er en Sygelighed, · naar den fineste engelske Naal ikke kan taale
AA:12 mange enkelte Phænomener, · naar den for mig selv og mit Liv ikke havde
OTA, s. 244 sen ( den kan jo ogsaa, selv · naar den forandres, kun endelig forandres),
3T43, s. 67 der velsigner og velsigner, · naar den forbandes, den, der elsker sin Næste,
TTL, s. 446 t lette Anstrøg af Veemod, · naar den Forbigaaende er en Fader, der for sidste
NB29:99 re ham til en uhyre Egoist, · naar den forbyder at sinke sig med at ville
FB, s. 172 a i Conseqvents med sig selv, · naar den fordrer Aabenbarelse, men den er ikke
OTA, s. 305 l kræve Dig til Regnskab, · naar den fordrer Retfærdighed af Dig; ei
KG, s. 105 – hvad end ikke Loven, · naar den fordrer Sit til det Yderste, turde
OTA, s. 414 elv med Bekjendelsen – · naar den fordres; thi den samme Inderlighed
BOA, s. 158 den qualitative Dialektik. / · Naar den Fordring, at blive samtidig med Christendommens
AE, note g en æsthetisk Anskuelse, og · naar den foredrages, er det et æsthetisk
4T44, s. 311 nke sig den; men først · naar den forekommer saa stor, først da lærer
KG, s. 300 Menneske, som der blev bedet. · Naar den forelskede Pige seer, at der vil blive
PS, s. 234 thi hoverende er Elskoven, · naar den forener det Lige, men triumpherende,
2T44, s. 201 aa den ikke slipper udenfor, · naar den forfærdelige Strid er med det Evige,
SLV, s. 422 ning og ingen Interesse, kun · naar den forholder sig til Ideen, beskæftiger
AE, s. 47 gamle Bøger for at bevise, · naar den forkeerte Variant var kommen ind. Der
KG, s. 106 ringen er hvad den forklarer, · naar den Forklarende er det Forklarede, naar
TTL, s. 469 l at begynde Underviisningen, · naar den forlanges. Thi Døden kommer ikke,
4T43, s. 134 rstand have dette behov, som · naar den forlorne Søn bad om Brød, og
NB29:77 r ligger saa høit. / Men · naar den formelle Betingelse for at kunne modtage
KG, s. 289 en videre forklare som Skyld, · naar den formildende Forklaring forklarer dette
CT, s. 63 christelig forstaaet rigtigt, · naar den fornemme Christen selv ( thi at Andre
NB:6 nart en ganske eenfoldig Tanke: som · naar den Fornemme gaaer til Gjestebud hos den
KG, s. 81 men det er ogsaa Besmittelse, · naar den Fornemme svøber sig saaledes ind
SLV, s. 356 og paa den anden Side · naar den Fornærmede vælger Forsonligheden,
AE, s. 33 ja saa er den der end ikke, · naar den Forskende selv glemmer hvad han har
NB6:56 verflødig, men ikke at foragte · naar den forstaaer sig selv og sin Grændse,
3T44, s. 256 le, hvilken forstaaes bedst, · naar den forstaaes lidt efter lidt. Erfaringens
AE, s. 146 d, hvilken i al Evighed ikke, · naar den forstaaes rigtigt, hverken før eller
NB34:25 d ham behager, er ganske rigtig, · naar den forstaaes saaledes som jeg her har
IC, s. 75 den Forstand ogsaa saa sandt, · naar den Forstandige i Samtidighedens Situation
LF, s. 33 res af dette Livs Ublidhed, · naar den forsøges i Gjenvordigheder og Modgang,
AE, s. 401 t reise sig op. – Eller · naar den Fortvivlende, blot et Menneske nærmer
4T44, s. 330 a skal den vel forstene ham; · naar den forud spotter Paulus at han ikke har
G, s. 20 qvindelige Trofasthed, især · naar den frabedes, uudgrundelig og ubegribelig
CT, s. 140 ennesket, som Jordens Skygge, · naar den frembringer Maanens Formørkelse.
Not1:8 skrænkede Virksomhed; thi · naar den fremstiller os den gudd. Naade ei som
Papir 395.g ille gaae ind paa Christend., · naar den fremstilles dog nogenlunde som den
SLV, s. 137 nstrøg af dyb Ironi, der, · naar den fremsættes med en vis Godmodighed,
OTA, s. 157 e, hvis det ikke bliver, som · naar den Frygtagtige forvandler hele sit Liv
NB23:81 e saa raffineret er det dog · naar den frygteligste Egoisme denne løsladte
4T43, s. 156 ømanden kan takke Vinden, · naar den fylder hans Seil og han benytter den
3T44, s. 261 ale som ved en Fortryllelse. · Naar den fælleds Fare staaer for Alles Dør,
EE1, s. 404 ng, der Intet har at betyde, · naar den Følelse, den skal betegne, ikke
EE2, s. 43 og kun at betroe sig til ham, · naar den føler, at det ikke gaaer godt an
IC, s. 27 kkert Veien tilbage, lettest, · naar den fører Flygtningen med sig til Indbyderen.
SLV, s. 290 er der ingen Grændse for, · naar den først begynder at udtrykke sig directe.
EE:60 ør, der bliver staaende aabnet, · naar den først eengang er oplukket, ei hell.
PMH, s. 67 til at holde Friheden fangen, · naar den først eengang havde narret den i
Brev 263 unde begynde med den anden · naar den første blev træt. Tænk ellers,
SLV, s. 105 blot om hiin Ægteskabets, · naar den første Gang trykker Forelskelsen
KG, s. 345 nd man ordentligviis gjør, · naar den første, stundom temmelig korte,
Not10:8 lde med al objektiv Sandhed · naar den gaaer ind i den subjektive Leven. Troen
Not11:12 s: falder af fra sig selv, · naar den gaaer over dertil. / Men lad nu Ideen
EE1, s. 43 n Larm, Kattens Been gjør, · naar den gaaer paa Jorden, af Qvinders Skæg,
Not4:31 ge, at Fornuften experimenterer, · naar den gaaer ud paa at gjøre Erfaringer.
NB13:30 gjør man ikke videre. O, men · naar den gale Mand almægtigt truer med at
SLV, s. 452 ldes ved at høre den. Og · naar den gamle Tante lidt tidligere sagde til
CT, s. 224 g, at Du med Bestemthed veed, · naar den Gang da var, » da« Du
NB33:37 get, det er en Magt – · naar den garanterer, saa finder man nok ud af
KG, s. 325 rksom paa Barmhjertigheden, · naar den giver de hundrede Tusinde, end naar
KG, s. 325 iver de hundrede Tusinde, end · naar den giver den halve Skilling, altsaa mener
4T43, s. 156 ytten kan takke Strængen, · naar den giver Pilen Fart og han rammer Maalet.
G, s. 88 vinker mig, da følger jeg, · naar den giver Stævne, da venter jeg Dage
3T43, s. 71 bedragen; thi Kjerligheden, · naar den giver, seer ikke efter Gaven, men dens
BI, s. 319 thi han lever jo poetisk. Men · naar den givne Virkelighed saaledes for Ironikeren
AE, s. 214 nsformigt gjentager sig selv, · naar den gjennemsøger Skov og Eng og sukker
OTA, s. 143 Hjerte. Forunderlige Riigdom! · Naar den Gjerrige har samlet al Verdens Guld
OTA, s. 334 den. Det er seet med Afskye, · naar den Gjerrige næsten slæber sig ihjel
4T43, s. 133 Slutning blev endnu fastere, · naar den gjordes omvendt, hvad hans Sjel vilde
PS, s. 234 det Lige, men triumpherende, · naar den gjør Det lige i Elskov der var ulige.
AE, s. 174 evidst, er en Vilkaarlighed), · naar den gjøres, ikke skeer i Kraft af den
DD:6 en af Viin til Vand i Cana. Ja · naar den glæder sig over Miraklet ved Χsti
OTA, s. 421 ge Sandhedens Vidne: det er, · naar den Gode nødsages til at kalde Forhaanelsen
Brev 267 ortene blander, / Først · naar den Gordiske Knude er rigtig istand, /
SLV, s. 95 ens Lyst synes at forsvinde, · naar den Gud, der er Aandernes Fader, selv skal
EE1, s. 209 og i Sorgens Underfundighed. · Naar den gunstige Leilighed tilbyder sig, da
EE1, s. 217 e havt Realitet for ham. Men · naar den haabende Individualitet vil haabe en
AE, s. 450 l kan handles sensu eminenti, · naar den Handlende er en ganske simpel Mand,
AE, s. 198 Først denne anden Udgave, · naar den har afventet kyndige Mænds Raad
BMT, s. 217 dt, men latterlig er Taushed, · naar den har den forbistrede Egenskab at den:
EE1, s. 326 sfuld, endog den troløse, · naar den har det behørige æsthetiske Moment
BI, s. 82 vel ofte sig selv, idet den, · naar den har et langt Stykke liggende for sig,
TTL, s. 445 ygdommen fanger virkeligt, og · naar den har fanget den Karske, saa begynder
NB8:108 det finder man i sin Orden, · naar den har flere Tusinde Subscribenter, paa
OTA, s. 136 n, da fængsler den Dig; og · naar den har fængslet Dig, da kan Du ikke
AE, note r Inspirationen af Critiken, saa · naar den har gjort Sit, den tillige har beviist,
3T43, s. 84 o mindre seer den Pilene, og · naar den har opfanget alle Pile i sit Bryst,
OTA, s. 136 lle, da overtaler den Dig; og · naar den har overtalet Dig, da maa Du bøie
TTL, s. 445 hi den rammer den Levende, og · naar den har rammet ham, saa først begynder
3T43, s. 73 hed, at Luen ikke qvæles. · Naar den har seiret over Synders Mangfoldighed,
IC, s. 158 n kun elske Sandheden – · naar den har seiret, naar den er i Besiddelse
G, s. 32 thi en anden Ting er det, · naar den har sin Grund i Forfængelighed og
Not11:6 st kommen til sit sande Indhold, · naar den har skaffet Alt fremmed bort. Fornuftens
Brev 314 ovenpaa saadan en Dyst og · naar den har sovet en Nat derpaa, saagodtsom
OTA, s. 294 tidlig til Sang, og dog, dog · naar den har sovet vaagner den egentligen til
BOA, s. 166 ristelige som med en Retssag, · naar den har staaet hen i umindelige Tider:
BI, s. 349 n, og dog er den en Strid, og · naar den har stridt, da har den seiret over
EE2, s. 94 vil Du sige, det er først · naar den har taget alt det Skjønne bort fra
4T43, s. 167 . Derfor bliver Betingelsen, · naar den har tjent til Erhvervelsen, som det
2T44, s. 198 eemodig, saa deeltagende; og · naar den har udtømt al sin Kunst, bliver
Brev 245 jeg veed snart ikke selv, · naar den har været størst i Løbet af
KG, s. 38 med Gysen: » Lykken er, · naar den har været«. Dette vil sige,
SLV, s. 103 nde, thi Lykken er først, · naar den har været. Det vil sige, først
CT, s. 200 løse Skare vilde gjøre, · naar den havde overvundet Alt; det var et kort
JC, s. 54 s Bevidstheden var beskaffen, · naar den havde Tvivlen udenfor sig. I Barnet
Not7:53 mmen Gave er herovenfra / ... og · naar den hedenske Digter siger, at Sorgen sidder
JJ:218 Aand nok til at fatte Opgaverne. · Naar den hedenske Tydsker gik i de uhyre Skove,
NB12:8.a er Χstd. / / / Og desuden, · naar den hele Religieusitet blot er Søndags-Høitidelighed
PS igegyldigheden, endog da, endog da · naar den hengiver sig i et triumpherende Letsind
NB7:76 ndda lidt Mening i Confirmationen · naar den henlagdes til det 25de Aar. Eller vilde
KG, s. 321 illing og dog al sin Eiendom, · naar den Hjælpeløse Intet formaaer at
SLV, s. 287 Art Hengivenhed, som netop, · naar den holder mig fast, vil tvinge mig til
OTA, s. 366 ining i et Menneske, der, · naar den holder, gjør ham til den stolteste
PS trykke sig hvorledes den vil, selv · naar den hoverende feirer Aandløshedens Triumph,
TTL, s. 460 er Mangel, bliver den borte; · naar den Hungrige bekymret sørger for, hvad
LF, s. 33 i Gjenvordigheder og Modgang, · naar den hver Morgen i flere Dage finder sin
KG, s. 269 s egen kummerlige Opfindelse, · naar den hverken sand stolt eller sand ydmyg
SLV, s. 186 ok har martret Sommerfuglen, · naar den hvert Øieblik vil til at døe
SLV, s. 252 g ( thi Reflexionens Almagt, · naar den hviler paa een Tanke, bliver naturligviis
BA, s. 455 prise Virkeligheden, og selv · naar den hviler tungt paa ham, skal han mindes,
LF, s. 19 Taushed. Skoven er taus; selv · naar den hvisker, er den dog taus. Thi Træerne,
NB9:37 ɔ: der er ingen Gud til ( thi · naar den hypothetiske Sætning ved Sammenligningen
NB9:37 s, er den benegtende, anderledes, · naar den hypothetiske ved at confereres med
4T43, s. 149 den venstre Haand udfinder, · naar den høire beraadfører sig med den,
SLV, s. 310 sig tydeligere i Anelse, end · naar den høirøstet forkynder sig i Alts
BA, s. 441 alitet føle sig berørt, · naar den hører den ganske eenfoldige og simple
JJ:174 ise. / .... thi Bønnen er vel, · naar den høres her paa Jorden og blander
KG, s. 64 staaet havde altsaa Talen Ret, · naar den i Begyndelsen sagde, at hvis et Menneske
KG, s. 130 dristige Planer, men at den, · naar den i denne Henseende ærligt holder
CT, s. 49 re en dræbende lang Tid, · naar den i det ikke maatte være hvad den
SLV, s. 342 v fra Indbildningens Snarer, · naar den i Eensomheden skulde ville ængste
FP, s. 21 den Art Beskyldninger, men vel · naar den i et Stykke af almindelig Art potenserer
AE, s. 59 Comiske fremkommer først, · naar den i Lidenskab uendeligt interesserede
AE, s. 348 , jo mere Inderlighed – · naar den i Sandhed er der; men tillige jo mindre
Not9:1 retvillen, men Gotteswillen. · Naar den i sandhed er für Gott saa er den
DD:108 iske Livsanskuelse, og denne maa, · naar den i Sandhed skal blive styrkende for
SLV, s. 427 log, der vidner christeligt, · naar den i sin Bevægethed bevæger den
3T43, s. 73 sundelig hader Kjerligheden, · naar den i sin Ondskab vil bringe Kjerligheden
CT, s. 111 ledes vil ogsaa Timeligheden, · naar den i sin snigende Gang finder Noget, hvortil
G, s. 63 mere at see til end en Fersken, · naar den i sit lykkeligste Øieblik pynter
JC m est. / Indledning. / Som Fisken, · naar den i Skorpen af Vandet har snappet sit
KK:11 in faste Skikkelse som Dogma, · naar den i Troen umidd: indeholdte gudd: Sandhed
TTL, s. 403 Gjenstand for Forundring, end · naar den i Ønsken og Stræben Søgende,
AE, s. 328 ke op, saa er det Muligheden, · naar den idealt fordrer sig selv af et Menneske.
Brev 63 st, om saa var, af Alle – · naar den ikke blev læst af Dem, da havde
4T44, s. 353 idtudstrakte Virken; især · naar den ikke blot er herlig og priist af Mennesker,
Brev 78 nge eller kun af Faa – · naar den ikke er blevet læst af Dem, er den,
NB11:151 re og mildere Χstd er · naar den ikke er den stridende Lære men Forholdet
TTL, s. 395 endog en billig Fordring, men · naar den ikke er erholdt, saa er Uretten uendelig
EE2, s. 239 thi det faaer den først, · naar den ikke er Indbegrebet af hvad der er
CT, s. 82 k for En. O, Ulykken er just, · naar den ikke er Mørk nok, naar Frygt og
CT, s. 220 Andet end en tom Indbildning, · naar den ikke er vaagen? Og naar Troen ikke
CT, s. 265 give sig den selv, Ingen kan, · naar den ikke gives, kjøbe den, vilde han
NB6:56 og sin Grændse, yderst farlig, · naar den ikke gjør det. / 2. Det er ( da
NB22:145 older Staten en Geistlighed for · naar den ikke gjør Gavn. Thi vil man slaae
IC, s. 32 betyde, saa lidet som Elskov, · naar den ikke gjør taus; de Lidende, hvis
EE1, s. 325 delse er der dog ved Elskov, · naar den ikke har den absoluteste Hengivelse
Brev 143 Intet ell. en fad Leflen, · naar den ikke har en bestemt Skikkelse. Denne
EE2, s. 296 Aanden er i stor Forlegenhed, · naar den ikke har en Menighed at boe i, og naar
CT, s. 32 mener, at Armodens Bekymring, · naar den ikke har villet lade sig gudeligt helbrede
IC, s. 98 tegnet paa den sande Fromhed, · naar den ikke holder sig skjult, just er, at
BA, s. 445 . Derfor ender al Forargelse, · naar den ikke hæves, med Hyklerie for andre,
Not11:2 es havde Aabenb: ingen Interesse · naar den ikke indeholdt mere end Fornuften.
NB17:27 en Plante maa være til mode, · naar den ikke kan blive af med det ækle Utøi,
NB32:37.a aledes degenererer Slægten, · naar den ikke lystrer Idee – ak, og dette
AE, s. 140 verdenshistoriske Interesse, · naar den ikke med philologisk Videnskabelighed
LF, s. 21 live uendelig meget større, · naar den ikke nøiagtigt bliver hverken mere
Papir 455 Sandhed i Modsætningen, · naar den ikke overspændes, det var der just
OTA, s. 197 en foregaaende gjorde Uret, · naar den ikke selv forstaaer i Øieblikket
CT, s. 200 og ikke formaaer det Mindste, · naar den ikke selv troer; medens den dog ikke
CT, s. 200 ste Gavn af al denne Bevisen, · naar den ikke selv troer; medens den dog ikke
SLV, s. 444 kelige ved Syndsforladelsen, · naar den ikke skal afgjøres paa Papiret eller
IC, s. 33 ngen Trøst og Hjælp er, · naar den ikke søges hos ham, derfor maa han
NB11:193.b et Selvplagerske i mig igjen; · naar den ikke tilbydes mig, saa frygter jeg,
Not4:11 at Selvbevidstheden var umulig, · naar den ikke tillige satte sig som Guds Bevidsthed.
BB:50 tet. Deraf den Holdning, der, · naar den ikke udarter til Hovmod, er saa respectabel.
AE, s. 299 , hvilken er en Hypothese, og · naar den ikke udgiver sig selv derfor, phantastisk;
OTA, s. 414 man ikke troe til Salighed), · naar den ikke var stærk og hensynsløs
AE, s. 407 de en Ulykke, og saa sige, at · naar den ikke var, saa vilde han være lykkelig.
AE, s. 439 e ned, som Sommersolens Brand · naar den ikke vil aflade. Men saa er han syg;
AE, s. 514 r over Verdens Aandløshed, · naar den ikke vil beundre ( en besynderlig Ceremonie,
AE, s. 439 er ham som Sommersolens Brand · naar den ikke vil gaae ned, som Sommersolens
BI, s. 309 var i selve dens Søgen, og · naar den ikke vilde søge det der, var det
EE2, s. 160 nker den ned i det Valgte, og · naar den ikke vælger, henvisner den i Tæring.
OTA, s. 293 jerne lære af et Barn! Og · naar den indbildte eller den virkelige Trang
NB33:20 Peer Degn siger .... » og · naar den indbindes i Skindbind, hedder den Aurora
AE, s. 338 ommen kom ind i Verden, eller · naar den indføres i et hedensk Land, da slog
Papir 162 ynder forfra. / d. 20 Juli 36. / · Naar den indiske Lære opfatter Læren om
LA, s. 83 d den Friktion, der opstaaer, · naar den individuelle Inderligheds Udsondring
TTL, s. 463 Tanken om Dødens Uvished, · naar den indøver Tanken om Dødens Vished.
EE2, s. 137 nsker at slaae Tiden ihjel, · naar den ingen Realitet har for Een; men dette
EE2, s. 136 andig abstrakt i sig selv, og · naar den ingen udvortes Historie kan faae, saa
EE2, s. 110 aaende, bliver en Modsigelse, · naar den Intet har at gjemme i sin Løndom,
2T44, s. 214 Forventning begynder netop, · naar den jordiske segner afmægtig og fortvivlet.
4T43, s. 159 Faders Stemme er for Barnet, · naar den kalder ham fra den larmende Leeg, hvor
SLV, s. 328 , og sende Een til Siberien. · Naar den kan det, er den dog ikke nogen Indbildning.
AE, s. 549 t besværede Samvittigheds, · naar den kan komme til at aande ud i Oprigtighed.
OTA, s. 194 t, som Stenens Størrelse, · naar den kastes i Vandet, er kjendelig paa Kredsens
KG, s. 324 Steen frembringer og danner, · naar den kastes i Vandet: vilde Du saa reise
OTA, s. 409 Keiser i Landflygtighed, og, · naar den keiserlige Majestæt er klædt
KG, s. 332 lte Seier her er Tale om! Thi · naar den Kjerlige blot vil kæmpe den ene
KG, s. 245 e og den største Salighed; · naar den Kjerlige just ved at troe Alt bliver
KG, s. 332 nnere end Elskendes Strid, · naar den Kjerlige maa være ene, og derfor
KG, s. 222 re Noget ved en Anden. Men · naar den Kjerlige opbygger, da er det lige det
KG, s. 337 ikke tilstede.« / Men · naar den Kjerlige selv er den Undseelige, naar
KG, s. 306 noget Menneske har sagt, er, · naar den Kjerlige siger: jeg bliver. Forligt
EOT, s. 272 sten deraf størst, enten · naar den Kjerlige siger: jeg vil gjøre det
KG, s. 262 ikke skal beskæmmes. / Dog · naar den Kjerliges Haab er for et andet Menneske,
FB, s. 151 nd hun tilhørte Faderen. / · Naar den kjække Dommer, der frelste Israel
OTA, s. 320 følge Christum efter. / / · Naar den kjække Stridsmand trænger modigt
OTA, s. 295 e om hans Fuldkommenhed. Men · naar den kjække Sømand veed at styre,
NB4:78 : nei det kunde jeg ikke udholde. · Naar den kjærlige Lærer seer venlig paa
OTA, s. 160 lper ham, men dog kun som · naar den kjærlige Moder lærer Barnet at
OTA, s. 282 er aftørrede Taarer! Selv · naar den Kjærlige sidder hos og aftørrer
NB5:136 det, som han netop vil. fE · naar den Kloge siger: » med mindre han
TTL, s. 399 lsen er Forundringens Udtryk; · naar den knudrede Stamme danner en skuffende
OTA, s. 274 tligen sikkre Steder – · naar den kom for at see efter, saa var det borte.
CT, s. 271 hvilken lille Misforstaaelse, · naar den kom saa usalig forkeert, stundom var
AA:13 ellem Gud og Verden sig selv, · naar den kom til det Resultat, at den ikke kunde
JC, s. 26 bedst kunde tænke en Tanke, · naar den kom til ham som nyfalden Snee, uden
TAF, s. 287 den er maaskee dybest, just · naar den kommer Gud nærmest, som den saaledes
Oi8, s. 352 dt, hvem denne Tanke, især · naar den kommer ham saaledes nærmere, at
Papir 188 ende kan man bedst see deraf, at · naar den kommer høist den netop i et selvmodsigende
SLV, s. 13 n saadan Bog er Guld værd, · naar den kommer i de rette Hænder. Det er
KG, s. 357 heftigt paa En som en Tanke, · naar den kommer paa En, og nu paa Tankens Hav,
OTA, s. 430 ledes forrædersk, at den, · naar den kommer rigeligt, qvæler den gode
AE, s. 129 om Frugt af hans Arbeiden? Ja · naar den kommer som Frugt af hans Arbeide –
EE2, s. 145 en Grad har Pligten i sig, at · naar den kommer tilsyne, kan Du ikke løbe
NB25:105 ligt for den sande Forkyndelse, · naar den kommer, at trænge igjennem, den
AE, s. 129 men det gjør den aldrig. · Naar den kommer, da er det Styrelsen, der øger
DS, s. 230 saa længe, indtil det saa · naar den kommer, er – for silde! O, Mesterskabet
AE, s. 394 e uvidende om, at den er til. · Naar den kommer, fornemmer han Ulykken, men
LA, s. 72 ddommelige Accidentse – · naar den kommer, hiin Tilgift paa Gudens Vink
TTL, s. 449 r, den gjør Alvor deraf. · Naar den kommer, saa hedder det: her til, ikke
Papir 340:2 re desto inderligere, · naar den kommer. Fader i Himlene er det ikke
OTA, s. 359 oletid til den korteste! Thi · naar den korteste Skoletid kun har varet eet
TTL, s. 456 en gjør Alle lige. – · Naar den Krænkede vrider sig under den Mægtiges
SLV, s. 25 shedens kydske Omgængelse, · naar den krænkes, taaler ingen Undskyldning
Not4:5 om » Aanden«, · naar den kun behandles som den tredie Person
AE, s. 162 en mærkelig Metamorphose, · naar den kunde forvandle et saadant umenneskeligt
EE2, s. 112 ntetgjørelses Begeistring, · naar den kunde ønske den hele Verden, ikke
4T44, s. 332 et saa dog Angesten for det, · naar den laaner det Tilkommendes Styrke. Naar
NB33:17 Een, et Kunststykke ligesom · naar den lange tynde Mand i Schlemihl tager
KG, s. 30 lært ret at elske sig selv? · Naar den Letsindige bortgiver sig selv næsten
AE, note ik, derfor veed Systemet Intet, · naar den levende Generation og det levende Individ
TTL, s. 458 ikkert den sande Retning, som · naar den Levende sammenligner sig selv med Dødens
TTL, s. 457 lintetgjørelsens Lyst. Kun · naar den Levendes Forestilling eventyrligt vanker
TTL, s. 457 for sig selv i Døden; kun · naar den Levendes Forestilling leger Døden
OTA, s. 216 r derfor ogsaa Tvesindethed, · naar den Lidende bruger sin Kraft til at skjule
OTA ing for det Godes Seier i Verden, · naar den Lidende derimod i Afgjørelsen overtager
OTA, s. 214 edbliver ogsaa Helbredelsen, · naar den Lidende forbliver i Afgjørelsen.
NB4:95 ed er størst ved den Dialektik · naar den Lidende har det i sin Magt at fritage
CT, s. 166 er i al Modgang kun een Fare, · naar den Lidende ikke vil troe, at Modgang er
OTA, s. 332 og hans største Sorg var, · naar den Lidende ikke vilde lade sig hjælpe.
OTA, s. 214 værre er, Afgjørelsen, · naar den Lidende indvier sig til Lidelsen, gjør
OTA, s. 406 lsen skulde kunne forskaffe; · naar den Lidende Intet kan begribe af denne
OTA, s. 215 igt, hvo kan vide det o.s.v. · Naar den Lidende nemlig tager sig Lidelsen ret
TTL, s. 456 gt et utaalmodigt Ord saarer, · naar den Lidende selv føler, at blot hans
OTA, s. 243 er Du Dig jo selv ved Talen. · Naar den Lidende taler med sig selv i Eenrum,
OTA, s. 396 viisning. Og saaledes ogsaa, · naar den Lidende, forvisset om, at Trængselen
CT, s. 147 slog han ham ihjel! / Altsaa, · naar den Lidende, hvad han end tabte, ikke selv
OTA, s. 382 t dømmende til det andet, · naar den Lidende, menneskeligt talt, lider uskyldig,
LF, s. 20 lskhed af Fuglen, at den tier, · naar den lider, at den dog i sit Inderste, hvor
NB26:98 ngt om længe blevet optegnet, · naar den ligesom var forbrugt; thi saa var der
SLV, s. 344 eningsløshed. Som Fisken, · naar den ligger paa Strandbredden, forgjeves
AE, s. 438 m Grundenes fortryllede Egne, · naar den ligger udenfor sit Element paa Landjorden:
TTL, s. 416 rnet mener det anderledes, og · naar den Lille lærer paa, hvad der er ham
LF, s. 33 røve denne Verdens Ondskab, · naar den lille Sangfugl, der synger til Guds
TTL, s. 454 Dig, men gjorde Dig uvirksom, · naar den listede sig ind og bedaarede Livskraften
SLV, s. 429 a Fingrene, hvad de udrette, · naar den listige Tilværelse ikke skuffer
Papir 345 saa er det vittigt. / · Naar den literaire Foragteligheds Vittighed
CT, s. 135 inger ofte den gudelige Tale, · naar den lyder ind i Verdens Tale. Der er saaledes
SLV, s. 93 der dog ogsaa i hans Musik, · naar den lyder med i Gjerningen, er Tækkelighed.
SLV, s. 328 det er Usandhed og Løgn, · naar den lyder med vild Begeistrings Flamme,
OTA, s. 260 holder en Sammenligning, som · naar den Lykkelige siger til den Bekymrede:
AE, s. 414 flygtig Følelse, nei, selv · naar den lykkeligste Elskov finder sit varigste
KG, s. 43 lod, der sprang ud af Klippen, · naar den længere henne afmattes i det stillestaaende
OTA, s. 359 bleven eet Aar ældre; men · naar den længste Skoletid har varet 70 Aar,
Papir 447 endeligt skulde offre Alt, · naar den Lære er bragt dertil at den nu maa
Papir 447 Χstd. slet ikke til. · Naar den Lære, der kom saaledes ind i Verden
PS, s. 226 rer, men han er Dommer. Selv · naar den Lærende meest har iført sig Betingelsen
AE, s. 444 en Forelskelse forædlende, · naar den lærer et Menneske at gjøre en
NB24:29 bliver den ligesom mindre. Nei, · naar den lønnes med Utak, saa først er
CT, s. 83 idighed idag er just Opgaven; · naar den løses, er det Troen. Derfor anpriser
OTA, s. 366 l den stolteste Seiler, men, · naar den løses, gjør ham til et Vrag,
Brev 57 aaledes som den kan føres · naar den man taler til er mange Mile borte og
KG, s. 43 nstand ganske anderledes fast, · naar den med hundrede Øine vogter paa den,
SLV, s. 231 aklende støtter sig frem, · naar den med hvert Skridt vil til at falde –
NB21:103 dog bliver en noget anden Sag, · naar den Mediterende, auctor, er En, hvis Liv
BA, s. 421 sig ved Medlidenhed. Først · naar den Medlidende i sin Medlidenhed forholder
AE, s. 374 er dette er ikke Mediationen, · naar den meget Øvede fortrøster sig til
TS, s. 71 des den ikke øieblikkeligt, · naar den melder sig, fremfor enhver Anden, hedder
NB31:98 er o: s: v: o: s: v: – thi · naar den menige Mand seer det, saa tænker
KG, s. 50 l Du igjen kunne opflamme den, · naar den menneskelig talt vilde aflade. Der
CT, s. 206 over al Maade! Thi, som sagt, · naar den menneskelige Deeltagelse ophører,
KG, s. 90 ikke forandrer ham hans Liv, · naar den minder ham om Ansvaret. Thi Den, der
OTA, s. 238 Du er en unyttig Tjener, og · naar den mislykkes, er Du Dig da bevidst, at
KG, s. 176 n vel endog selv Misundelsen, · naar den misundeligst afklæder et Menneske
OTA, s. 219 t anskueliggjøre det, som · naar den modige Rytter tvinger Hesten fremad
OTA, s. 219 selv synes at tyde paa), som · naar den Modige seer Faren under Øine, thi
CT, s. 57 iere; som den fangne Fugl, · naar den modløs og angst spræller sig
2T43, s. 51 , sagde Du, al Gave er god, · naar den modtages med Taknemlighed af Guds Haand
Not7:55 e kan sige: al Guds Gave er god, · naar den modtages med Taknemlighed, han har
Not7:3.a / Ligesom enhver Gave er god, · naar den modtages med Taknemlighed, saaledes
EE2, s. 101 nye Testament: al Gave er god · naar den modtages med Taknemlighed. De fleste
2T43, s. 50 al Guds Skabning er god, · naar den modtages med Taknemlighed.«
2T43, s. 50 god og en fuldkommen Gave, · naar den modtages med Taknemlighed? / Ikke sandt,
2T43, s. 55 fuldkommen Gave er ovenfra, · naar den modtages med Taknemmelighed, Du forstod,
OTA, s. 238 der sin skjønneste Seier, · naar den Mægtige, der forfulgte ham, vil,
CT, s. 178 saa er Du noget forandret, og · naar den Mægtigste og meest Ophøiede i
3T43, s. 65 Hvad er det, der forklarer, · naar den mørke Tale ender? Det er Kjerlighed.
Papir 22:4 kaldes en emanent Production, og · naar den nu forudsætter en Grund als locus
OTA, s. 208 Hest, som gik for sig selv. · Naar den nu hørte Kaldet, naar den saae,
NB28:46 Gode og lod ham i Stikken, · naar den nu seer ham lide, saa vil den –
AE, s. 435 klare de samme Phænomener, · naar den nye er indført. Har den gamle Psalmebog
4T43, s. 116 id, da har Job ledsaget den, · naar den nye Slægt med sine uoverskuelige
JC gjøre sig Rede for Følgende: · naar den nyere Philosophie ved en Nødvendighed
EE2, s. 112 at overbyde Dig i Paradoxer, · naar den næsten kan glæde sig ved, at
2T43, s. 23 m. T., Du bliver ikke bange, · naar den nævnes, som om den derved toges
SLV, s. 423 edes mod Armod maa Poesien ( · naar den nødes til at svare Menneskene, i
Papir 347 mod den offentlige Mening. · Naar den offentlige Mening eenstemmig har udtalt
Papir 347 n det maa det vel være, · naar den offentlige Mening er med og befatter
Papir 347 or Sligt? Ja hvorfor ikke, · naar den offentlige Mening kan bekymre sig om
NB17:90 s Liv, saa meget større, · naar den offentlige Person virkelig er Sandhedens
SD, s. 238 ighed altid er glad, især · naar den offrer Alt) var dog en dyb Sorg –
NB:73 hed farlig og fordærvelig, · naar den ogsaa vil ind paa Aandens Gebeter.
OTA, s. 139 e, selv Vildfarelsens – · naar den Omvendte gaaer samme Vei tilbage. O,
JJ:367 in friske styrkende Kjølighed, · naar den opbevarede Sommervarme i Atmosphæren
Papir 366:3 es at være ( en Hest, · naar den opdrages, og Læreren er forstandig,
SLV, s. 361 urtigt som Plantens Væxt, · naar den opelskes af Feer, vikler hun sig ud,
SFV, note g) sige » naar saa er, · naar den Opfattelse, at Du er som en Spion,
Papir 254 Virksomhed, og det saavel · naar den opmuntrer og fremhjælper den ny
OTA, s. 189 m det Forfærdelige skete, · naar den Oprigtige havde vovet Alt, at det da
Not11:38 s uden det esoteriske; thi · naar den opstaaede exsoteriske Gud ikke blev
DS, s. 180 sonligt gjøre Udslaget, thi · naar den ordinerede Mands Liv er aldeles verdsliggjort,
KG, s. 270 og desto fordærveligere, · naar den ovenikjøbet tager sig Gud til Indtægt
NB2:169 em hvilken Tiden skal; thi netop · naar den over mit Liig gaaer den Vei saa har
NB32:93 det er Egoisme, at bedrage, · naar den Overlegne ikke forvandles i Lighed
NB20:167 er naturligt. Men Lidelsen er, · naar den Overlegne skal blive Ideen tro, og
NB21:33 odation næsten smilende ( som · naar den Overlegne taler til en kløgtig ung
NB20:167 / Overlegenheds Lidelse. / / Ja · naar den Overlegne vil bruge sin Overlegenhed
NB31:98 være en saa uhyre Forskjel. / · Naar den Overordentlige er død, saa hjælper
NB33:37 . Dertil har man jo Staten. · Naar den overtager det, saa er der gjort Ende
KG, s. 338 elige Kløgts Ordsprog. Thi · naar den Overvundne spørger » har
Papir 550 d ogsaa meget godt, at kun · naar den Paagjældende elsker den saa høit,
TTL, s. 463 siges, som Dødens Uvished, · naar den peger paa Dødens Vished; og ingen
TTL, s. 450 evidstheden ikke opdager ham, · naar den Plagede træt paa Legeme og Sjel
EE1, s. 45 udseet, Skjebnen leer ad mig, · naar den pludselig viser mig, hvorledes Alt
4T43, s. 118 ham mistroisk ogsaa mod Job. · Naar den Prøvede, der stred den gode Strid
TTL, s. 463 dlende som Dødens Uvished, · naar den prøver Tidens Anvendelse og Gjerningens
Papir 283:1 m Maalet. / Adler siger: · naar den quantitative Bestemmen bliver ligegyldig,
4T43, s. 144 ( 1, 9. 10.), eller · naar den Qvinde her finder Tilgivelse, der blev
CT, s. 68 ciplen lod langt bag ved sig, · naar den raaber til ham » tænk paa
AE, s. 257 ds indholdsløse Lidenskab, · naar den raser over nøgne Marker. –
NB15:129 ynden er jo dog aabenbart, · naar den reent har taget Magten fra et Msk,
AE, note sk naar den regner rigtigt; thi · naar den regner feil, har man dog lidt Medlidenhed
AE, note ghed. / Og maaskee meest comisk · naar den regner rigtigt; thi naar den regner
CT, s. 71 var Guds Villie, som Fuglen, · naar den reiser. Til Lykke da Du flygtige Reisende,
AE, s. 449 e Tværhed og Fortredenhed. · Naar den religieuse Alvor skal fremstilles,
LA, s. 64 Inderligheden afskaffes ikke. · Naar den religieuse Idee begeistrer en Brødre-Menighed,
AE, s. 399 gt fra Præstens Melange. / · Naar den religieuse Livs-Anskuelse hævdes
AE, note aaer bedre paa en anden Maade, · naar den religieuse Taler » ydmyg for
AE, s. 402 et herligt, fortryllende; men · naar den religieuse Taler bruger det, og Tilhøreren
AE, s. 398 tetens Begeistring i Lidelse. · Naar den religieuse Taler glemmer, at hans Scene
AE, s. 398 , thi saa kan Digteren bedre. · Naar den religieuse Taler taler paa hiin anførte
TTL, s. 439 utningen jo kan komme senere, · naar den ret behøves? Altsaa den behøves
OTA, s. 343 g, bliver synligt større, · naar den Retfærdige bærer den. Det samme
OTA, s. 421 at være den Gode værd, · naar den Retfærdige ingen Løn har ja lønnes
EE1, s. 362 , naar Du ikke selv vil, men · naar den Rette kommer, da vil Du forstaae ham.«
Oi6, s. 272 nde mangler Alvor. Jeg siger, · naar den Rette kommer, vil han forefinde Dette,
Oi10, s. 402 ugtbar avler Børn. / Men · naar den rette Mand kommer, ja, saa er Øieblikket.
CT, s. 47 , han veed, da er han fortabt. · Naar den rige Christen blev ganske uvidende
KG, s. 318 te kan bukke og takke – · naar den Rige er saa god at øve Barmhjertighed.
CT, s. 47 mod Himlen, han vandt Himlen; · naar den rige Hedning blev ganske og ene vidende
OTA, s. 183 , den varer nemlig ogsaa da, · naar den rige Mand blev fattig ved sin Ærlighed,
Papir 313 : den nyeste Fortolkning. / · Naar den rige Mand kjører med Lygter paa
KG, s. 323 t, Evigheden vil sætte op, · naar den Rige paa Spørgsmaalet, om han har
4T43, s. 157 de jo modtaget den som Gave. · Naar den Rige takker Gud for Gaven, og for at
NB15:93 tilsidst bliver Du som · naar den Rige tungsindigt indbilder sig, at
BOA, s. 137 der er ikke Røre i en Flod · naar den rinder men i et stille staaende Vand;
4T43, s. 144 attraaer den; » eller · naar den Ringe her roser sig af sin Høihed,
NB:6 gere Tanke – og da er det som · naar den Ringe indbydes til Gjestebud hos den
KG, s. 81 sin Sjel. Det er Besmittelse, · naar den Ringe krymper sig saaledes ved sin
Papir 340:16 om var Døden ikke til, og · naar den saa dog maa komme, saa lad den komme
CT, s. 70 forud, og Intet bagefter. Men · naar den saa en Morgen vaagner, saa reiser den
CT, s. 70 vilde den skulde gjøre. Og · naar den saa en Morgen, idet den vaagner, bliver
Papir 371-1.a dele og blive forstaaet; og · naar den saa endelig er kommet saa vidt, at
YDR, s. 113 rmer, den Selvbekymring, der, · naar den saa har gjort et Menneske saaledes
NB24:93 er den lidende, maa ligge under. · Naar den saa har seiret, saa slutte Alle sig
KG, s. 176 ager, som den mener, Alt, og, · naar den saa har taget det, siger Mennesket:
NB:70 rhold til Begeistring. At man · naar den saa kaldte Forstaaelse ( Oplysning,
CT, s. 217 e sig, er nedværdiget; men · naar den saa kommer hjem i Evigheden, saa er
NB19:15 Min Opfattelse af Χstd. / / · Naar den saa sættes ind, saa vil der da blive
KG, s. 261 anden jordisk Fordeel – · naar den saa udebliver. Men Skammen er egentligen
CT, s. 70 Bekymring hele sin Frihed. Og · naar den saa, ligesom den bedst flyver i Luften,
AE, s. 360 e Visitations-Forretning, men · naar den saa, saa hurtigt som muligt, er overstaaet,
Papir 459 Interesse kunde falde paa, · naar den saae en Indvending maaskee ikke stærkt
OTA, s. 208 Naar den nu hørte Kaldet, · naar den saae, at Flokken samledes i Aftenstunden,
DD:15 : ( du skal knuse dens Hoved, · naar den saarer din Hæl) derved at disse
OTA, s. 278 nd turde tale med Sikkerhed, · naar den sagde: den himmelske Fader vil nok
SLV, s. 196 som min Stemning byder det, · naar den samler en stille Lidenskabs Kraftfylde
OTA, s. 341 ste Fjende er Tiden, især · naar den samler sig til Angreb og kaldes det
SLV, s. 78 e jeg end ikke fornummet den, · naar den samme Herlighed atter bydes mig. Vel
TAF, s. 292 er Kjerlighedens anden Gang, · naar den samme Kjerlighed anden Gang elsker,
KG, s. 294 edes ud, langt større, end · naar den samme Synd er tilgivet. Er dette blot
G, s. 73 vad er Situationen i Philoktet, · naar den sammenlignes med Jobs, hvor Ideen stedse
TTL, s. 405 e ikke lære det andet. Kun · naar den sammenpresser og udvider Din Sjel,
NB10:96 dette stiger Aar efter Aar; · naar den samtidige væsentlige Forf. stundom
EE:42 ngede Udvorteshed forsvinder, · naar den sande Erkjendelse træder til, ligesom
Papir 306 stede det jordiske Øie, · naar den Seende vidste, hvad han skulde see.
SLV, s. 179 nst følger sin egen Lyst, · naar den seer bort fra de mangelfulde Udtryk
3T43, s. 73 et ikke knuses under Byrden. · Naar den seer den rygende Tande, da veed den
AE, s. 267 samler Vrede over Menneskene, · naar den seer denne vrængende Skikkelse,
3T43, s. 73 yndens Mangfoldighed er det? · Naar den seer det knækkede Rør, da veed
CT, s. 70 ind i det Forbudne, ei heller · naar den seer klart i Nattens Mørke; thi
TAF, s. 288 dens Blik; men Kjerligheden, · naar den seer paa ham, ja om han end unddrager
OTA, s. 204 og fortrydes; der er en Tro, · naar den segner, er det som Døden, men da
OTA, s. 175 om omtrent er den samme, som · naar den Seilende troer, at det er Havet, ikke
HH:23 i Fristelsen og Du stod der, · naar den seirede over Dig ak og Du da stod der
NB3:32 i de fornemme og dannede Kredse, · naar den selv er saa fornem. / Men hvor i al
AE, s. 109 som en Sygdom blev helbredet, · naar den selv fik Lov at bestemme Lægemiddelet,
PS rlighedens Gjenstand ned, endog da · naar den selvplagerisk optugter sig til Forhærdelsens
NB14:89 g saaledes i Endeligheden. / Men · naar den sidste Formation begynder, bliver Læreren,
CT, s. 299 Dette var den Sidste, o, som · naar den sidste Gnist gaaer ud – saa er
NB30:107 td. saa igjen just forjætter · naar den sidste Lidelse, Dødens er udholdt
Papir 460 aledes ogsaa med Latteren. · Naar den sidste Mand længst ude fra Amagerbro,
2T44, s. 214 , at han er forventende, men · naar den sidste Strid begynder, naar man maa
KG, s. 193 riser det Christelige. / Nei, · naar den sidste Vanskelighed forties, saa kan
AE, s. 401 veemodig daglig Erindring; og · naar den sidste Ven, alle ulykkeligt Elskendes
KG, s. 48 men saa hjælper Evigheden. · Naar den siger » Du skal elske«,
IC, s. 156 mt det Raad er, Verden giver, · naar den siger » see at glemme det!«
KG, s. 42 anden Magt over sin Gjenstand, · naar den siger » vil Du ikke elske mig,
Not11:30 positiv og det er den først, · naar den siger, at han er flere. Det i Monoth.
Not11:30 negativ og det er den egl. kun · naar den siger, han er een, den maa være
NB29:6 anden har endnu denne Kraft. · Naar den simple Mand nogle Aar i Træk har
NB:44 vel saa at Verden vil bedrages, at · naar den sjeldent seer en Mand saa troer den
AE, s. 140 ger sig ud som en Narrestreg, · naar den skal anvendes paa en mindre Detail:
BOA, s. 263 i fuld Enighed med dem selv, · naar den skal bruges, hvad den er, hvorledes
JJ:303 brugte, thi hans Uvidenhed, · naar den skal fastholdes, er mere livs-anstrængende
OTA, s. 234 iisning. Tvertimod, den vil, · naar den skal fastholdes, gjøre Dig Livet
OTA, s. 234 maaskee møisomt; den vil, · naar den skal fastholdes, maaskee udsætte
AE, s. 154 rgen! Allerede denne Uvished, · naar den skal forstaaes og fastholdes af en
JJ:485 e komme Læseren til Gode, · naar den skal gaae igjennem dette Medium af
SFV, note tet er Mængden Usandheden, · naar den skal gjælde som Instantsen for hvad
AE, s. 126 See, derfor er maaskee Tiden, · naar den skal handle, misfornøiet, fordi
Papir 525 ndbildning at være Christen, · naar den skal have Dødsstødet igjen af
AE, s. 411 som det altid maa mislykkes, · naar den skal haves i en ufuldkommen Form. Smerten
AE, s. 60 ede Subjekt og Speculationen, · naar den skal hjælpe ham, vil jeg tillade
OTA, s. 187 sig for god til at sælges · naar den skal kjøbes af en Tingende, en Formastelig.
NB2:9 tjenstligt. Nei, Poenitensen, · naar den skal kunne taales og tillades, maa
FV, s. 26 ikke, han omkommer, som Fisken · naar den skal leve i Luften; men paa den anden
NB14:126 bt forstod, hvad Comik er, · naar den skal sømme sig en høimodig Aand.
AE, s. 544 der er en vis Orthodoxie, der · naar den skal til at slaae rigtigt stort paa
NB11:152 sten en Verdensbegivenhed · naar den skal udholdes ell. beseires ene ved
AE, s. 198 dommen, men meget at indvende · naar den skal være Christendom. / Den Sætning,
AE, s. 497 vor Tids eller Aarhundredets, · naar den skal være det Absolute, er Spidsborgerlighed.
AE, note hvor den objektive Tænkning, · naar den skal være det Høieste, netop
EE2, s. 302 en egentlige Spot over Livet. · Naar den skal være fuldstændig, bør
EE1, s. 411 s ogsaa med Kjærligheden, · naar den skal være interessant. Bag ved den
Not13:13 rivillig kan den da kun holdes, · naar den skeer med Misfornøielse og senere
BI, s. 348 heden, er Ironiens Moder, men · naar den skuer hen til den evige Verden, er
BI, s. 348 lte Steder om en Mystik, der, · naar den skuer hen til Virkeligheden, er Ironiens
AE, s. 439 t en stor og omfattende Plan, · naar den skulde nedlægges i et Menneskes
JJ:149 at Du ikke kan høre dens Slag, · naar den slaaer. / En Sindssvag, der gik omkring
KG, s. 325 aldrig bliver tydeligere end · naar den slet Intet kan gjøre; thi saa er
SLV, s. 179 de, som Virkeligheden byder, · naar den smutter bort for ene med sig selv at
IC, s. 51 f Historiens Snaksomhed, der, · naar den snakker om ham, ganske bogstavelig
OTA, s. 136 ra, hver dens Vei grant, selv · naar den sneg sig forbi Menneskets egen Bevidsthed;
AE, s. 37 er at skamme sig ved sig selv, · naar den som en Elskerinde, der ikke nøies
Brev 128 vor hurtig er ikke Tanken, · naar den som en Piil fra den spændte Bue,
KK:11 Opgave løser den først, · naar den som speculativ Videnskab erkjender
LP, s. 51 forandrer efter Aar sin Farve, · naar den staaer mellem de brogede. Omgivelser
CT, s. 49 f Ringhedens Bekymring! Eller · naar den staaer ved det mægtige Træes
AE, s. 112 r den ikke til at standse, og · naar den standser subjektivt, standser den ikke
KG, s. 104 Fordring. Ligesom Tørsten, · naar den stilles, kun er til i Vederqvægelsens
EE2, s. 74 ilde paa dem, naar de skrige, · naar den store Mand – Faderen føler
DS, s. 203 r Utak. Fortræffeligt! Thi · naar den store Velgjerning lønnes med Tak,
NB7:14.d – dog uden Synd. / ... Og · naar den straffende Retfærdighed her i Verden
YTS, s. 258 nske i Dit og i mit Sted! Saa · naar den straffende Retfærdighed her i Verden
DS, s. 171 net med vor Tid, uendelig Ret, · naar den strax oversatte det Christelige i Handling,
2T44, s. 202 igen at ville belure Sjelen, · naar den strider i sin yderste Angst, det er
DS ade Forsoneren og Forbilledet, saa · naar den Stræbende segner under Forbilledet,
TTL, s. 426 ne, dette eneste Tilfælde, · naar den Stræbende ved Døden forhindres
SLV, s. 429 f Regjeringerne, omtrent som · naar den Stundesløse forklarer, at han Intet
OTA, s. 260 tillige: som jeg er det; og · naar den Stærke siger: vær stærk, da
PS st af Alt skjuler dette. Endog da, · naar den støder Kjærlighedens Gjenstand
KG, s. 57 d, har dog vel ogsaa fuld Ret, · naar den støder Tilbøieligheden fra Thronen
NB32:110 Intensives Skyld, det vil sige, · naar den størst mulige Uro anbringes, da
AE, s. 88 s med Ideen bagfra, er Comik. · Naar den subjektive existerende Tænker vender
AE, s. 524 heden er en anden; den kommer · naar den subjektive Lidenskab skal sættes
KK:2 gyndelsen. p. 96. » Men · naar den subjektive Nødvendighed af Fremtrædelsen
KG, s. 32 ed allehaande Nyheder, ligesom · naar den sunde Føde af Den, der aldrig har
TS, s. 87 ller aldrig saa høit, selv · naar den svinger høiest ind i det at seire,
CT, s. 57 ligt Barn. Som den frie Fugl, · naar den svinger sig høiest i Glæde over
SLV, s. 28 , som der bliver af en Kjole, · naar den syes om til en Hat; Intet, sagde Johannes,
BOA, s. 95 en usund Giæring, ligesom · naar den Syge ikke fordøier og assimilerer
OTA, s. 298 ød? Derom spørger man, · naar den Syge ligger i Sygdommens afgjørende
OTA, s. 181 Er dette ikke Tvesindethed, · naar den Syge maaskee er gaaet ind i Badet,
OTA, s. 215 igne ham med en Syg, ligesom · naar den Syge vender sig om paa den anden Side,
CT, s. 166 eskelige Trøstegrunde, som · naar den Syge, der allerede har havt mange Læger,
TS, s. 85 Det er et Suk. Det er som · naar den Syge, ikke paa Syge- men paa Dødsleiet
OTA, s. 128 dres ad Fortabelsens Vei; thi · naar den Syge, som svinder i Tæring, troer
OTA, s. 158 spændt Bekymring, ligesom · naar den Syges forskrækkede Indbildning forandrer
OTA, s. 154 de og afskyer Lasten – · naar den synes afskyelig; at han vil de Godes
SLV, s. 446 se har gjort uforglemmeligt, · naar den synger om de 100 Svende, der fulgte
AE, s. 431 det Vanskeligste af Alt selv · naar den særskilte Tid udvises dertil, det
AE, s. 481 det fra den Tid var en Engel, · naar den sættes sammen med Forholdet til
2T43, s. 28 ae det Tilkommende imøde? · Naar den Søefarende ligger ude paa Havet,
CT, s. 165 Gud« ( Rom. 14, 22). · Naar den Søfarende er forvisset om, at den
TTL, s. 400 den Ønskende ingen Vei er. · Naar den Søgende ikke gaaer iblinde, da ønsker
LF, s. 13 g var som den lette Fugl, der, · naar den søger Fodfæste, endog bygger
4T44, s. 368 skulle tænkes sammen, som · naar den sørgende Hustru skal henføre
TTL, s. 456 og gjør Alle lige. – · Naar den Tabende vel forstod, at Striden nu
SLV, s. 328 man vinder den, saa kan den, · naar den tabes, gjøre det Modsatte, den kan
3T43, s. 82 ham, da skjuler den det jo, · naar den tager Alt, da skjuler den Alt, naar
BOA, s. 117 r, efter sin Idee, velvillig; · naar den tager den Enkeltes Tjeneste, da mener
3T43, s. 82 over at frelse en Anden? Men · naar den tager det fra ham, da skjuler den det
Brev 184 den kommer i Forlegenhed, · naar den tager feil af Dagen.! Der er en anden
EE2, s. 308 en anden Sag er det, · naar den tager i den Grad Overhaand, at den
PS, s. 282 andet, skjøndt den er lige · naar den tages op, saa har Sandsen slet ikke
NB32:24 gen officielt vil sige det; · naar den Taktik, der bruges af det Styrende
KG, s. 110 igheden, mener at tale viist, · naar den taler dem imellem, eller vel endog
OTA, s. 230 n Enkelt, og Samvittigheden, · naar den taler med Dig, er ingen Trediemand,
IC, s. 45 en Troen derfor aldrig taler, · naar den taler om hans Herlighed. Han existerer
BA, s. 439 r dens Frihed, og som derfor, · naar den taler om Tankens Frihed, kun taler
BI, s. 218 behøver at tie og høre, · naar den taler. Han skildrer sin Viisdom i Forhold
EE2, s. 329 kke en forfærdelig Angst, · naar den Tanke et Øieblik kunde opkomme i
BOA, s. 147 entlige, han er det først, · naar den Tanke gaaer imellem at han er paradox.
KG, s. 136 saa? Er det da ogsaa saa, at · naar den Tankeløse Øieblikket efter har
Brev 81 t sympathetisk maa mødes, · naar den Tid engang kommer. Jeg har tabt meget
CT, s. 267 tter Længselens Leilighed, · naar den tilbydes. O, man taler fromt om, at
KG, s. 331 sentligen er Langsomhed, selv · naar den tilfældigviis kommer meget hurtigt.
Not11:13 n historisk Skikkelse, men · naar den tilføier: at det altid er skeet,
KK:2 af et Under en meget usikker, · naar den tillige er beredt til at anerkjende
OTA, s. 238 gen Modgang ønsker borte, · naar den tilskikkes ham, fordi han jo ikke kan
OTA, s. 410 den, vilde forstaae, at selv · naar den timelige Lidelse tynger meest har dog
OTA, s. 406 erlighed. / Altsaa har, selv · naar den timelige Lidelse tynger meest, dog
OTA, s. 401 neske forvisses om, at, selv · naar den timelige Lidelse tynger meest, Evighedens
OTA, s. 404 thvert Øieblik, altsaa og · naar den timelige Lidelse tynger meest, forskaffer
OTA, s. 315 Det Glædelige i, at selv · naar den timelige Lidelse tynger meest, har
OTA, s. 401 Glædelige i: / / at selv, · naar den timelige Lidelse tynger meest, har
OTA, s. 412 delige er jo just, at selv · naar den timelige Lidelse tynger meest, har
TTL, s. 418 t Udkomme til sig og Sine, og · naar den Tjenende, hvis meste Tid tilhører
EE2, s. 113 r faae netop deres Betydning, · naar den totale Aabenhjertighed har fundet sin
OTA, s. 207 forvandles den i den Travle, · naar den travle Deeltagelse er forbi, til en
KG, s. 30 lære dem at elske dem selv. · Naar den Travle ødsler sin Tid og sin Kraft
4T44, s. 298 ke tage det forfængeligt, · naar den Troende begeistret siger, at al hans
KK:2 betegne det som et Selvbedrag, · naar den troende Bevidsthed idet den griber
AE, note i Inderlighedens Lidenskab. Men · naar den Troende bruger al sin Forstand, hver
PS, s. 269 vi tillige dermed have sagt? · Naar den Troende er den Troende og den der kjender
AE, s. 346 ldsløs, er kun en Chicane. · Naar den Troende existerer i Troen, har hans
NB14:42 Χstus qua Forsoner vredes, · naar den Troende paa nogen Maade selv vil have
JJ:357 bel, der skal være med · naar den troer der er Opløb. Jeg har jo ogsaa
NB6:24 le. Verden er engang saa svag, at · naar den troer, at Den der forkynder det Religieuse
KG, s. 305 ndelsen og der er intet Brud. · Naar den Troløse forlod Pigen, men hun »
CT, s. 122 er i Trængselens Yderste, · naar den trykker forfærdeligst, denne Slutning,
Papir 270 øbelighed til Hjælp, · naar den træder frem med uudsigelige Sukke,
OTA, s. 291 billedlig Antydning; ja, som · naar den trætte Fugl med afmattede Vingeslag
CT, s. 166 slet nok. Evigheden derimod, · naar den trøster, saa gjør den glad, dens
KG, s. 31 and paa ret at elske sig selv? · Naar den Tungsindige ønsker at blive af med
OTA, s. 220 ke i Magelighed;« og · naar den Tvungne er taalmodig i Lidelsen, saa
OTA, s. 220 et paa at afskaffe det Gode. · Naar den Uafhængige frit vælger Møisommelighed,
NB28:63 r ikke Noget at forfølge. Kun · naar den ubetingede Forsagelse ganske simplement
2T44, s. 213 er at forstaae sig selv; men · naar den udebliver ..... Ethvert Menneske har
BOA, s. 109 vilde Situationen ikke blive, · naar den udføres reent æsthetisk, uden
NB10:71 illadelig Maade. Og der er ogsaa · naar den udgives nu, i Følgeskab med Enten
SLV, s. 107 ive ham en Vederqvægelse, · naar den udgyder sin velsignede Overflod og
NB15:29 Middelmaadigheden, farligere end · naar den udpyntes som » Hjertelighed.«
BI, s. 168 n som med enhver anden Kunst, · naar den udøves i sin Sandhed, at den intet
FV, s. 24 igesaa mild, det er, uendelig. · Naar den uendelige Fordring er hørt og hævdet,
BI, s. 243 iteten atter vil isolere sig, · naar den uendelige Negativitet atter vil oplade
SLV, s. 453 saa det stillere Øieblik, · naar den uerfarne Ynglings Øre gjerne drikker
OTA, s. 320 følger sin Husbond efter? · Naar den uforfærdede Lærer staaer roligt
EE:95 i omvendt Tilfælde Mskene, · naar den Ulykkelige ønsker at være ene
KG, s. 47 fortvivle, der er fortvivlet. · Naar den umiddelbare Kjerlighed fortvivler over
SLV, s. 382 ddelbarheden egentlig forbi, · naar den umiddelbare Uendelighed skal gribes
NB14:47.a ham. / Noget Andet er det jo, · naar den Umiddelbare, der fornemmer i sig noget
BA, s. 457 vil. Naar den da melder sig, · naar den underfundigen lader som havde den nu
OTA, s. 226 Foredrag. Eller det er, som · naar den underordnede Kirkens Tjener, der er
NB7:43 l Martyriet, den samme Lidenskab, · naar den underveis, msklig, løses, omsætter
2T44, s. 192 et, da er det forgjeves; men · naar den Unge bliver lidt bekymret, da staaer
TTL, s. 409 g de gudelige Udsvævelser. · Naar den Unge feiler i Livet, saa haaber man
IC, s. 33 des, at man hører til det; · naar den unge Pige er pyntet paa en bestemt
OTA, s. 189 hjælper en Svag, men som, · naar den unyttige Tjener gjør Alt for at
OTA, s. 145 et eneste Frelsende. » · Naar den urene Aand farer ud af et Menneske,
TTL, s. 439 ler hvis dette ikke skete, da · naar den Usle aldrig blev Mand, men uden Mandsmod
KG, s. 247 rdi Øieblikket breder sig, · naar den ustandseligt farer omkring i Øieblikket,
NB2:133 e Synder; saa Tanken om Dig · naar den vaagner i Sjelen, og hver Gang den
4T44, s. 332 Angesten for Tilbagefaldet, · naar den vaagner pludseligen, om der end kun
SLV, s. 231 re, men naar den er træt, · naar den vaklende støtter sig frem, naar
NB7:72 Χstd. var anderledes, og saa · naar den var anderledes, vilde Du misbillige
EE2, s. 230 g Sag, at Sjælen først, · naar den var bleven træt af Verden, valgte
BI, note sinde sig paa sit rige Indhold, · naar den var bleven udvidet til Forestillingen
NB9:66 derimod 7. Reflexionen i A, · naar den var blevet holdt strengt i Indelukkethed,
Not4:21 ( Objektets) Givethed, ell. · naar den var noget Andet, laae der ingen Vægt
BI, s. 313 avde sin Virkelighed der. Men · naar den var træt deraf, skjød den denne
2T44, s. 215 ( 2 Cor. 4, 17) selv · naar den varer et heelt Liv, det er Forventningen
Papir 519 uer, den skulde fange: men · naar den ved en Snoer er bundet til Slaget,
4T43, s. 131 rer den urene Aand sig ad, · naar den ved sig selv uddriver sig selv af et
NB3:59 100,000 Svaler. Tænk dens Qval · naar den ved sin Ankomst om Foraaret sagde »
TTL, s. 456 jør dem Alle lige. – · Naar den ved Ønsker Forkjelede sidder uvirksom
4T44, s. 291 t Vederlag, saa er den, selv · naar den vedbliver at tage, dog omhyggelig mod
SFV, s. 26 se, som egentlig gavner mest, · naar den Vedkommende gjør sig den selv i
AE, s. 266 ldre, men en Latterlighed, · naar den Vedkommende mener, at saa er det afgjort.
NB29:31 d er blandt Andet ogsaa, at just · naar den veed, at visse pathetiske Udtryk ikke
OTA, s. 328 som følger ham efter; og · naar den Vei, hvorom Talen er, angaaer det Jordiske,
OTA, s. 402 hold ved et simpelt Billede. · Naar den Velhavende i en mørk men dog stjerneklar
AE, s. 460 Lov, at den samme Kraft, der, · naar den vendes ud efter, formaaer det og det,
KG, s. 178 den Kjerlige kan ikke regne. · Naar den venstre Haand aldrig faaer at vide,
FB, s. 172 men den er ikke paa det Rene, · naar den vil ansee Abraham for Troens Fader
CT, s. 268 ge Længsel gaae forgjeves, · naar den vil besøge Dig; syntes det Dig end
4T43, s. 126 agt ja næsten barnagtigt, · naar den vil bringe et Menneske til at skjælve
BI, s. 229 erdenshistorien dømme, men · naar den vil dømme billigt, maa den tillige
BA, s. 397 thodoxien har imidlertid Ret, · naar den vil forklare sig lidt nøiere. Ved
IC, s. 218 vee, vee den christne Kirke, · naar den vil have seiret i denne Verden; thi
JJ:514 der kan holde Sjælen i Aande, · naar den vil hensynke i Død og Mathed, »
OTA, s. 394 vlen dog have Noget for sig, · naar den vil indbilde den Lidende, om det dog
BI, s. 355 , naar Sorgen vil bedaare En, · naar den vil lære at forfalske al Glæde
CT, s. 265 aa maatte gribe Længselen; · naar den vil rive os hen, at vi da ogsaa maatte
4T43, s. 126 n Gjenstand for Medlidenhed, · naar den vil styrte den Svage i fortvivlet Underkastelse
AE, s. 361 / Hvad er nemlig Mediationen, · naar den vil trænge sig ind i det Ethiske
BI, s. 306 alter ad libitum med Alt; men · naar den vil udsige dette, siger den noget Positivt,
BOA, s. 194 medens vi kun protestere den, · naar den vil være en Forklaring af hans Første,
BOA, s. 199 ( hvilken vi blot protestere · naar den vil være Forklaring af hans Første),
BOA, s. 102 yk, da maatte det være som · naar den vilde Fugls Vingeslag, ved at høres
G, s. 88 det. / Ideen tilhører jeg. · Naar den vinker mig, da følger jeg, naar
Not11:29 ødv: Værende er Gud. · Naar den virkelige Sætten nu m:H:t: Gud er
KG, s. 20 Yttringen af den ogsaa i Ord, · naar den virkeligen bevæger Dig i Dit Indre.
TTL, s. 465 abets høieste Mod var det, · naar den Vise ( hvis Alvor netop betegnedes
AE, s. 149 et maaskee eenfoldigt nok, og · naar den Vise siger lige det Samme, er det maaskee
AE, s. 148 det Eenfoldige ligefrem, men · naar den Vise skal forstaae det, bliver det
OTA, s. 359 n Skuffelse, idet den, netop · naar den viser sig i al sin Skjønhed for
FB, note litet for sig concentreret, kan, · naar den viser sig urealisabel, foranledige
FB, s. 151 standses ved Himlens Unaade, · naar den vrede Guddom sender et Blikstille,
Papir 460 g kommer der et Øieblik · naar den Vægter, der var længst borte
Not13:13 enere vækker Anger.« · Naar den vækker Anger saa opfattes den jo
OTA, s. 217 ten. Man mener rigtignok, at · naar den væsentligen Lidende har klynket
4T43, s. 117 d var det Forfærdeligste. · Naar den Yngre henvender sin Tanke til dette
EE2, s. 52 t længe har glemt det; men · naar den yngre Mand, der endnu er begeistret
TTL, s. 439 hen i Qvinde-Ledebaand; eller · naar den ynkeligt Trofaste trællede Livet
Oi9, s. 384 ske-Æder ( som Crocodillen · naar den ynksomst græder), dølger det
NB20:171 gter-Forholdet, det er som · naar den Yppige føler Trang til at digte
AE, s. 477 tor og nok saa fordærvelig · naar den yttrer sig ved altid at være lige
JJ:429 Forestilling, og man leer af den, · naar den yttres. Selv Holberg bruger saadan
3T44, s. 244 des ogsaa med Tanken om Gud. · Naar den Ældre finder denne Tanke igjen,
NB26:87 ommodation, i samme Forstand som · naar den Ældre for at glæde Barnet leger
OTA, s. 271 s staaer Barnet og seer til, · naar den Ældre gjør Noget, som Barnet
4T43, s. 118 d Ingen før havde kjendt. · Naar den Ældre overveier dette Ord, da forstaaer
OTA, s. 294 jerne lære af et Barn! Og · naar den Ældre stundom vel gjør sit Arbeide,
OTA, s. 394 d de virkeligen have. Ak, og · naar den Ældre, der er en Lidende, giver
NB6:26 Forladelse: Du skal troe det. Thi · naar den ængstede Samvittighed begynder med
TTL, s. 398 ens visse Elendighed! – · Naar den Ønskende seer sit Ønske opfyldt,
OTA e er i den Ønskendes Magt; men · naar den Ønskende selv er den Forhindrende,
TTL, s. 403 nde bliver som forandret, som · naar den Ønskende skifter Farve, hvilket
G, s. 43 øiels Lænestol hjælpe, · naar den øvrige Omgivelse ikke svarer dertil,
3T43, s. 82 ger Alt, da skjuler den Alt, · naar den, alt eftersom den tager det fra ham,
KKS, s. 105 derfor er det det Sjældne, · naar Den, der absolut lykkeligt, bestandigt
SLV, s. 163 i en religieus Abstraktion. · Naar Den, der ad usædvanlig Vei søger
HG, s. 159 kun blive eftertrykkeligere, · naar Den, der bekæmper denne Usandhed, ikke
Brev 74 endt er Forholdet det samme. · Naar Den, der beundrende underordner sig, i
NB22:140 sen. Det er hermed ligesom · naar Den, der bogstavelig er forfalden til Drik,
PF, s. 88 et. – Og saaledes ogsaa, · naar den, der driver den foragtelige Næringsvei
LA, s. 79 den, og kan skee i sin Orden, · naar den, der efter Fastelavnsløierne med
NB15:42 ieblik er absolut Begyndelse. · Naar Den, der egoistisk har tjent sig selv i
OTA, s. 361 r seet det ganske nærved. · Naar Den, der eiede saa saare Meget, ja ligesom
SD, s. 221 det er ikke en ny Synd, som · naar Den, der engang stjal 100 Rdlr., en anden
KG, s. 300 den Anden som der blev bedet. · Naar Den, der er et andet Menneske Penge skyldig,
CT, s. 64 ehøver den. Saaledes ogsaa · naar Den, der er i Besiddelse af Udvorteshedens
3T44, s. 234 sig om det Forskjellige. Thi · naar Den, der er kongebaaren og engang skal
OTA, s. 353 æres Lydighed af den. Thi · naar Den, der er skyldig, lider, da er der ikke
4T43, s. 168 voxer den? ved Taalmodighed. · Naar Den, der erhverver sig selv, blot er taalmodig,
TTL, s. 395 ynker i Stilheden. Det er som · naar Den, der forsager Verden, gyser for den
4T44, s. 311 rækker sin Arm efter den; · naar Den, der frygtede Livets Farer, jager Frygten
F, s. 479 ig vækker mere Sensation end · naar Den, der først har bemærket et Blink
4T43, s. 157 erden i al sin Ydmyghed. Men · naar Den, der giver, er ringere end Gaven, og
TS, s. 86 eiret: blot snart! Det er som · naar Den, der har en uhyre Opgave at løfte;
NB14:132 iver dog Sagen derved; thi · naar Den, der har gudd. Myndighed, naar han
TSA, s. 102 vor dog Forholdet viser sig. · Naar Den, der har Myndigheden til at sige det,
PCS, s. 142 an Intet har faaet at drikke. · Naar Den, der har været hengivet til stadig
4T44, s. 311 , at han ikke flyer Farerne; · naar Den, der havde tabt Frimodigheden, overvinder
4T43, s. 144 lige frelsende for Alle. Thi · naar Den, der haver Verden, er som den, der
TSA, s. 102 ger til et Menneske: gaa! og · naar Den, der ikke har Myndigheden, siger: gaa!
KG, s. 324 heden. Er det Barmhjertighed, · naar Den, der kan gjøre Alt, gjør Alt
EE2, s. 244 des, med de Nuancer, som han; · naar den, der lever ethisk, gifter sig, saa
SD, s. 130 r hænder ham ( omtrent som · naar Den, der lider af Svimmel, ved et nerveust
CT, s. 232 om lever med Velsignelse. Men · naar Den, der lider uskyldigt for en god Sag,
KG, s. 324 ? Nei. Er det Barmhjertighed, · naar Den, der saa godt som Intet kan gjøre,
AE, note han ikke veed at han er fuld, · naar Den, der seer det, er vidende derom. Modsigelsen
KG, s. 15 men hvilken Afsindighed, · naar Den, der selv tog Skade paa det Evige,
AE, s. 176 evige Sandhed er at forstaae, · naar Den, der skal benytte Forklaringen, er
NB9:29 il ham, hvor skulde Du dømmes, · naar Den, der skal dømme Dig, er Din Defensor.
CT, s. 295 r dette ogsaa en Ihukommelse, · naar Den, der skal erindres, selv maa minde
AE, s. 136 dsmag til Hver især? Eller · naar Den, der til daglig Brug elsker Taushed,
KG, s. 157 nes at røbe Mistillid; men · naar Den, der veed Alt, spørger tredie Gang,
3T43, s. 69 igheden bleven ufuldkomnere, · naar den, efter først at have bedraget sig
BA, s. 399 n den ikke uden Skræk, men · naar den, for at spotte Menneskene, der indbilde
KG, s. 81 og det er ogsaa Besmittelse, · naar Den, hvis Forskjellighed er at være
DS, note dst er bragt paa sit Høieste, · naar den, i Eensartethed med denne Verden, af
SLV, s. 61 eden sig allerlatterligst ud, · naar den, iført Idealiteten, giver en passende
BI, s. 219 stantialitetens Form hvilede, · naar den, ligesom den frigjør Individet fra
AE, note selv at svare), det er comisk, · naar Den, med hvem han taler, misforstaaer det
SFV, s. 91 ngden er i Usandheden, men · naar den, Mængden, blot vil en masse antage
Oi6, s. 272 ltid være forvisset om, at · naar Den, som egentligen er Manden, den Rette,
Brev 128 vor hurtig er ikke Tanken, · naar den, som en Piil fra den spændte Bue,
IC, s. 22 , deri er intet Forunderligt, · naar Den, som er i Fare og trænger til Hjælp,
KG, s. 14 er den forfærdeligst, netop · naar den, straffende, tillader den Selvraadige
Brev 42 lde mig ind at anføre den, · naar Den, til hvem jeg taler er mig kjer, ogsaa
KG, s. 237 an den aldrig blive bedragen, · naar den, ved at troe Alt, bliver sig selv tro,
EE2, s. 104 farlig en Sag med Menigheden, · naar den, vel at mærke, ikke faaer Lov at
OTA, s. 178 de Angers Sønderknuselse, · naar denne aflader i Mathed, en Overbeviisning,
Not11:10 ens hele Indhold, først · naar denne afstryges kommer man dertil, til
KG, s. 337 ar en Anden seer paa ham; men · naar denne Anden, som ved at see paa ham skulde
CC:12 sig vore Maaltider. Først · naar denne Besparelse tillige med Gjenvindelsen
EE2, s. 260 saa eiendommeligt bestemmet, · naar denne Bestemmethed er en Nødvendighed,
BI, note løse sig selv eller undvige. · Naar denne Betragtning havde faaet Lov at besinde
BI, s. 133 rende Princip. Og i Sandhed, · naar denne Betragtning kommer til Hæder og
AE, s. 55 at man er det. Især nemlig · naar denne Betvivlen ikke betyder, at man stormer
LA, note hvilken Tidsalder Scenen er. / · Naar denne Collision kunde føres til sit
FF:12 gaae over paa Apotheket, kort sagt · naar denne commensurable Endelighed i alle Livsforholde
BA, s. 418 r at fortvivle over sig selv, · naar denne dens Adspredelse er forbi) end den
KG, s. 175 er, hvilken Armoden opsanker, · naar denne dertil takker over al Maade, som
SLV, s. 299 gen Anden, nei! ingen Anden. · Naar denne Distinction beskæftiger et Menneske
3T44, s. 255 fatter Adskillelsens Angest, · naar denne dog ikke tilintetgjør Ansvaret
TS, s. 102 aar dette Første er skeet, · naar denne Døen er indtraadt. Saaledes med
AE, s. 455 gelse. Den ironiske Replik, · naar denne er correct ( og Iagttageren antages
OTA udviklende Gjerning, og først · naar denne er fuldkommet i den fornødne Langsomhed,
SFV, s. 93 for Misforstaaelse, især · naar denne er heftig og ondartet, ligger naturligviis
AE, s. 339 er til Overgangs-Situationen, · naar denne er samtidig med Christendommens Indkomst
G, s. 15 Nærværende, det vil sige, · naar denne Erindren er sund. / Vi vendte hjem,
4T43, s. 149 vigtigere at frelse en Sjel. · Naar denne Forestilling bliver levende i Din
NB26:75 kynde at man skal afdøe, · naar denne Forkyndelse skal drives med Alvor
SD g selv, Svaghedens Fortvivlelse / · Naar denne Form af Fortvivlelse kaldes Svaghedens,
Not11:9 irkelig værende Gud. Først · naar denne Fornuft-Videnskab er bragt til at
CT, s. 72 ig væsentlige Forskjel; og · naar denne Forskjel paa nogen Maade trædes
Papir 456 Anfægtelse. Thi sandt, · naar denne Frygt og Bæven og Anfægtelse
EE1, s. 284 e mere sige De til hinanden. · Naar denne Følelse har været tilstede,
OTA, s. 237 vrage den ringeste Gjerning, · naar denne har sand Hæderlighed. O, i Evigheden
NB15:8 Vanskeligheder først begynde, · naar denne hele Objektivitet skal existentielt
4T44, s. 300 mens Kraft for at spørge, · naar denne herlige Forening er villig til at
AE, s. 476 / I den religieuse Sphære, · naar denne holdes reen i Inderlighed, er det
Not9:1 mvæsen. Først naar man · naar denne Høide, først da viser Betydning
OTA, s. 168 e! Altsaa fra Verden – · naar denne i sin Viisdom tager feil, belønner
BI, s. 250 forkynder sig i Reflexionen, · naar denne ikke bliver vilkaarligt standset,
Not1:8 e synes mindre væsentlig, · naar denne ikke faldt saa meget stærkere
OTA, s. 397 d Andet end Trængsel; men · naar denne ikke kan komme som Modstand paa denne
AE, s. 281 qvents af den rene Tænken, · naar denne ikke skal forholde sig som noget
AE, s. 141 or Slægten, og endnu mere, · naar denne Interesse vil være Hvermands Sag
KG, s. 37 i han heller ikke opdager det. · Naar denne Kjerlighed sværger, da giver den
CT, s. 212 t bevise Udødeligheden. Og · naar denne Leeg er længe fortsat og blevet
OTA forskjellig fra de Handlendes, at · naar denne lider, da har hans Lidelse Betydning
SLV, s. 101 elig o. s. v. er Fortabelse, · naar denne Lykke er baseret paa Tankeløshed,
NB31:76 lv. Men fra den anden Side, · naar denne Majestæt er Kjerligheden selv,
SD udtale dem maa der Mulighed til. · Naar denne mangler, naar en menneskelig Existents
NB7:111 ingens Pathos skulde begynde. Og · naar denne mangler, saa bliver Ord-Forsikkringens
TAF, s. 297 ten reen og uskyldig – · naar denne medvidende Prædikant prædiker
NB34:8 himmelraabende Løgn er det da, · naar denne Mellem-Instants giver det Udseende
EE2, s. 144 derfor Din Afsky for Pligten. · Naar denne nemlig ikke allerede har ligget som
Papir 276:1 ret Frier gaae imellem. · Naar denne nu først havde bibragt dem Afsmag
JJ:99 nu vies jeg til den ved høire. · Naar denne nu har sat sig fast i mig, da bliver
Brev 279 elighed for den Indtrædende! · Naar Denne nu troer at finde Dem i Rosengaarden,
Papir 433 r ogsaa her en Grændse; · naar denne overskrides er der ingen Mening mere
Not11:12 altsaa ei blot Substants. · Naar denne Philosophie derfor ikke brugte det
EE1, s. 380 vi fare frem. Og i Sandhed, · naar denne Pige først er erotisk beruset,
NB30:94 Pointen i Ens Liv, især · naar denne Pointe er i den Grad qvalificerende,
Not11:35 te Fornedrelse sat Potens. · Naar denne Potens har gjort sig til Herre over
NB27:85 et ja som udslettet. Og først · naar denne Respekts Forestilling kommer tillive
NB3:17 ghed. Den sande Myndighed er · naar denne Sag er Sandheden. Derfor var just
LA, s. 86 sig ved Hjælp af Pressen, · naar denne selv bliver en Abstraktion. I begeistrede
TTL, s. 467 , der siger en rigtig Mening, · naar denne slet og aldeles ingen Betydning har
NB26:51 se paa mig, at jeg ikke nu, · naar denne Smerte, der hver Dag og hver Time
EE1, s. 318 gt at skjule sig bag Porten, · naar denne staaer halv aaben, fornemmelig for
SLV, s. 126 der sødt sammenklingende, · naar denne Stemme bevæger Erindringens Strenge.
AE, s. 351 t Spændende i Modsigelsen, · naar denne tages bort er Modsigelsen et Plaisanterie,
EE2, s. 28 rdelse vil den ogsaa engang, · naar denne Tilintetgjørelse ikke mere behager,
SLV, s. 438 d, om man er syg eller rask, · naar denne Tilstand begynder at constituere
SLV, s. 318 nte, hvor man saa færdes. · Naar denne udebliver skuffer man paa to Maader,
JJ:410 f en Ægtemand til sin Hustrue, · naar denne var frugtsommelig: hør nu lille
PMH, s. 75 emlighed enhver Berigtigelse, · naar denne vel at mærke, ikke berigtiger
Brev 143 Brev fra mig, er smukt, især · naar denne Venten ikke er hæftig Uro, der
SLV, s. 179 esker, vil man nok have, men · naar denne Videnskab eller Kunst følger sin
LP, s. 11 han det kun desto stærkere, · naar denne viger fra ham. Men times det ham
DD:176 rpaa, og det at ville dette, · naar denne Villie ikke er et tomt ufrugtbar
DD:185 aa da naar Loven taler høiest, · naar dens Alvor forfærder os, naar det tordner
AE, s. 295 lighed forstaaet og tænkt, · naar dens esse er opløst i dens posse. Ethisk
DD:83 le Verden i sig – lader den, · naar dens Forsoning med Verden igjen skal begynde
EE1, s. 374 hun har modtaget en Epistel, · naar dens søde Gift er gaaet over i Blodet,
Brev 152 levet op igjen af Glæde, og · naar dens Tid atter var kommen, da vilde den
EE:24 tørret som Frugten er det, · naar dens Tid er forbi, da den hele guddoms
Papir 367 istinction / /      / / · Naar der ( i Reflexionen paa Meddelelsen, indenfor
NB10:26 ledes i hans Sammenligninger, at · naar der allerede er opdisked Galskab nok, kommer
TTL, s. 422 og fremmest skal besørges, · naar der altsaa kun levnes det knebne Øieblik,
AE, s. 342 iationen Spekulationens Idee? · Naar der altsaa medieres mellem Modsætningerne,
BOA, s. 102 fremstille en Lidenskabelig, · naar der baade er en Gewaltiger og en Livs-Anskuelse
NB25:31 s. / Det er altsaa evig vist, at · naar der bankes, oplades der. O, men sæt
Oi7, s. 303 .« Præsten – · naar der bare er Nogle at klappe sammen, bevares;
KG, s. 331 tand Forsonlighed at tilgive, · naar der bedes om Tilgivelse, men det er Forsonlighed
4T44, s. 366 tsaa Afstanden for stor; men · naar der bedes, da ere de jo hinanden for nær,
TS, s. 61 e blive vanskelig at forstaae, · naar der blev en Literatur til for at fortolke
NB30:75 at med mig kunde man, just · naar der blev gjort de største Anstrengelser,
FB, s. 117 tilbage efter de gamle Spoer? · Naar der blev kaldet ad Dig, svarede Du da,
BI, note to overs. af Heise Pag. 97): Og · naar der blev levet høit, forstod han ene
EE1, s. 319 bage, jeg skulde ikke svare, · naar der blev spurgt ...... Troe ikke, at jeg
NB12:100 gste Collisioner er det derfor, · naar der bliver noget Tvetydigt paa dette Punkt
NB27:27 her holder Naaden igjen. Nemlig · naar der bliver Spørgsmaal om, hvilket Liv
EE1, s. 409 igebørn ypperlig Beskeed, · naar der bliver Spørgsmaal om, i hvilke Tilfælde
EE1, s. 314 a har raset i Utaalmodighed, · naar der bliver Stilhed i mig, da er det ligesom
BOA, s. 97 han mener som saa: » · naar der blot bliver gjort Anskrig saa kommer
EE1, s. 276 ke kunne gjøre det Samme, · naar der blot er Enighed? Man aabne da et Laan
BOA, s. 97 ærmere, han mener som saa: · naar der blot gjøres Anskrig, høirøstet,
F, s. 499 tilfredsstillende Maade – · naar der blot havde været Noget at see. Saaledes:
OTA, s. 205 t, at der tales om Lidelser, · naar der blot ikke tales til Sorgens Egenraadighed,
NB22:8 hvert Msk. en saadan Karl – · naar der blot ingen Tvang, ingen Love var. Du
BOA, s. 286 synes i vor Tid at mene, at · naar der blot paa alle Maader bliver sørget
DS, s. 174 paa at udvikle sin Erkjenden, · naar der blot passes paa, at den faaer Retningen
NB17:101 da naturligviis af sig selv, at · naar der blot vaages over, at Læren foredrages
EE2, s. 26 rligheder og Forviklinger, · naar der blot var nogenlunde Sandsynlighed for
OTA, s. 190 Alt, han gav ikke mere. Ja, · naar der borgerligt indsamles Pengebidrag, saa
NB15:122 re Indrømmelser ( som · naar der bydes paa en Auction) – men Eet
IC ællingen om den Værkbrudne), · naar der Christus siger til Pharisæerne »
NB23:69 der tværtimod Mskene. / Men · naar der da er gaaet en 20 Aar fE, og den samme
EE2, s. 190 opløser og udsletter det. · Naar der da er mødt mig Noget i Livet, naar
Oi5, s. 240 er den menneskelige Dumhed. / · Naar der da er Noget, som ikke behager Mennesket,
BOA, s. 206 tter skruet overordentlig op. · Naar der da fremtidigen tales om, at En er bleven
NB23:179 dommelighed, jo jeg takker · naar der da kom en virkelig existentiel Ethiker
Oi10, s. 413 v har en Hustrue – og · naar der da kommer en Anledning, hvor det sømmede
KG, s. 301 r i god Forstand imellem dem; · naar der da kommer Noget mellem dem, saa er
KG, s. 167 le mulige Fuldkommenheder, og · naar der da mangler Noget, saa er det igjen
NB26:22 r et Ubetinget, der – · naar der da passende er ventet i mindst en halv
CT, s. 243 t, Du lever dog vel i Verden. · Naar der da siges, Han er troet i Verden, saa
OTA, s. 395 der er den eneste Myndige. / · Naar der da siges: den Vei er trang, som fører
NB25:89 anføres os til Gjeld. / · Naar der da skal tales om det Overordentlige
4T44, s. 299 ede lytte opmærksomt; men · naar der da tilføies: » førend
NB10:85 er absolut nøiagtigt, ( · naar der da vel at mærke Intet er, som ligefrem
AE, s. 136 se under Løvtagets Skygge, · naar der den lille Familie efter hiin elskelige
AE, s. 273 et, som ethvert Menneske har. · Naar der derfor siges: han representerer Inderligheden,
BB:37.2 punktlig Bogholder-Samvittighed. · Naar der derfor var Noget ved Onklerne, var
EE2, s. 141 deres Tanker i det Ubestemte; · naar der derimod er Larm og Støi omkring
NB23:222 std sig til den Enkelte. / · Naar der derimod slaaes dygtigt af paa det at
Brev 8 agte Husleie for Sommeren med. · Naar der desuagtet ikke bliver mere end 335,
Papir 459 r Noget, det Desperateste, · naar der dog bliver gjort Noget, bliver klogere
NB21:33 llie. Og da er det vel stundom ( · naar der dog ellers er noget velmeent deri)
KG, s. 57 rammen, slaaer af og mener, at · naar der dog elskes en heel Deel, saa er det
PS, s. 241 edes. Er der da ingen Digter, · naar der dog er et Digt, dette var jo besynderligt,
AE, s. 399 Begunstigelse i det Udvortes, · naar der dog er Lidelse, desto tydeligere, at
NB28:61 saa er, er det dog altid bedre, · naar der dog er lidt charakteristisk Lidenskab
OTA, s. 148 ske i Sandhed kun vil Eet; og · naar der dog er nogen Sandhed i, at han vil
NB20:76 ganske andet Sammenhæng. · Naar der dog er nogen virkelig Interesse for
NB30:79 ligt langt tilforladeligere · naar der dog ere Flere, Mange, der frelses,
OTA, s. 133 ngeren endnu ung og svag. Men · naar der dog gjøres sikkrere Trin paa Veien,
NB4:159 , og saa langt om længe, · naar der dog ingen Forandring indtraadte,
OTA, s. 139 vis Forstand tales saa kort, · naar der dog tales godt, som om det Gode, fordi
NB:185 aa Gud, ikke engang angrende. Men · naar der dog var gaaet lidt Tid, i hvilken Du
KG, s. 54 vel, om der ingen Digter var, · naar der dog var i Christenheden saa Mange,
NB:72 Eenfoldige og det Videnskabelige. · Naar der eenfoldigt siges: skulde Den som plantede
CT, s. 178 ige Stilling! Thi ikke sandt, · naar der ellers blot er en Fremmed tilstede
BA, s. 371 bliver forført af Slangen. · Naar der ellers er Tale om Forførelse, da
NB3:29 den størst mulige – · naar der En forsikkrer det, om end hans udvortes
NB2:121 aabenbart. Men det kan kun skee, · naar der En, som er villig til at lade sig offre
DD:32.a sligt Forhold at indtræde; og · naar der engang behøves alvorlig Hjælp,
CT, s. 243 , hvor høitideligt det er, · naar der er » Ingen«; saasnart
NB31:159 ellem Liv og Død. / Regn nu! · Naar der er 1000 Χstne er der saa ikke
Oi1, s. 135 man Slutningen om og slutter: · naar der er 1000 Embedsmænd, der skal leve
NB21:62 stdommen ikke være til, · naar der er 1000 Præster. / / A. / Ja, saaledes
NB:215 idetmindste være 100. Og · naar der er 1000, saa bøier han sig for Mængden,
AE, s. 110 rledes, hører jeg En sige, · naar der er abstraheret fra Alt, er det saa
AE, s. 110 e o. s. v. – ja – · naar der er abstraheret fra Alt. Lad os være
NB22:77 lde Χstd. ikke være til, · naar der er alene 1000 Præster foruden Provster,
AE, s. 140 vil forhindre Begyndelsen, og · naar der er begyndt, hvert Øieblik truer
Not13:28.a ekjendt bliver erkjendt. / fE · naar der er Bevægelse er der et tomt Rum.
SLV, s. 41 Een over, raaber han: varsko, · naar der er Cholera, bliver der sat en Soldat
KG, s. 347 e fri; at man ikke kan elske, · naar der er den mindste Tvang; at man i Henseende
TTL, s. 453 uendeligt Værd – og · naar der er dyr Tid, saa tjener Kjøbmanden
TTL, s. 453 agtige Tidsforhold – og · naar der er Dyrtid, saa tjener Kjøbmanden.
EE2, s. 69 yk og ligner Dig aldeles; thi · naar der er en Gjenstand for Din Iagttagelse,
LA, s. 37 ogsaa Guldkapselens Udseende, · naar der er en indre Mærkelighed ved dets
Oi7, s. 303 aae Guds Opmærksomhed; men · naar der er en Præst med, kan det umuligt
CT, s. 193 og Peder var Ham værd. · Naar der er en Religions-Forskjel, altsaa en
KG, s. 196 lv hvor latterlig den er; thi · naar der er en Salighed at vinde eller tabe,
JJ:8 dende ikke føde, saaledes · naar der er et andet Msk., der folder Hænderne,
Brev 304.1 jeg mener tillige ( · naar der er et Forhold mellem os) ikke just
NB6:92 gjør Faderen det dog. Og · naar der er et Msk, som blev saa ulykkelig at
LF, s. 45 org at være ubetinget glad; · naar der er et saa frygteligt Imorgen, da at
CT, s. 162 n saa er Medgang. Ikke sandt, · naar der er et Sted, hvor det er Dig saa vigtigt
OTA, s. 302 at lade være at vælge. · Naar der er et Valg mellem To, da at ville vælge
Brev 14 hvor indolent jeg ellers er, · naar der er Fare, da er min Feil just ikke at
SLV, s. 41 s. v., det jeg mener, er, at · naar der er Fare, lader Faren sig betegne, og
NB21:161 se kunne slet ikke fremstilles. · Naar der er Flere – saa er Relativiteten.
YTS, s. 265 d til Gud er det saaledes, at · naar der er Flere tilstede, synes det Dig, som
SLV, s. 305 olle paa det oprørte Hav, · naar der er for Mange i den. / Dog Den, der
SD, s. 147 rligt mærker det paa sig, · naar der er Forandring i Luften o. s. v., saaledes
OTA, s. 399 Kunsten begynder netop · naar der er Forkjærlighed for den ene eller
NB31:38 ikke til mit Brug.« Men · naar der er gaaet en halv Snees Aar, naar hiin
EE2, s. 27 sig da atter gjennem 4 Akter, · naar der er grundede Udsigter til at en riig
NB17:34 nderlig ironisk Udmærkelse. / · Naar der er Ildløs et Sted, og der skal slaaes
LF, s. 27 elske Gud eller hade ham. Ja, · naar der er Larm omkring Dig, eller naar Du
AE, s. 465 opbyggelige Eftersætning, · naar der er leet: det er uforsvarligt at gjøre
NB15:80 existerer, hvem det er Alt, · naar der er Majoritet for Noget, i den Grad
TTL, s. 460 og kræver den Riges Sjel, · naar der er Mangel, bliver den borte; naar den
EE2, s. 141 Hvile. Du er kun i Dig selv, · naar der er Modstand, men derfor er Du egentlig
SD, s. 234 det lærer jo Erfaring, at · naar der er Mytteri paa et Skib eller i en Armee,
SLV, s. 211 dende, stille, ganske rolig; · naar der er Nogen tilstede er hun munter som
CT, s. 60 den og saaledes videre, kort, · naar der er Nogen under den, saa er der Noget
Oi5, s. 227 nker Du ikke paa ham, ligesom · naar der er Noget Du frygter; eller hvis Du
BMT, s. 218 log, dum-klog. Det er ligesom · naar der er Noget en Lærer ikke veed, hvilket
Brev 7 st heller aldrig har tvivlet om, at · naar der er Noget paa færde, saa kan jeg
SLV, s. 437 aturligviis kun paafærde, · naar der er Noget paafærde, som man siger
OTA, s. 377 ham, der er altid Opgave; og · naar der er Opgave er der Haab, og dette, at
NB18:58 t saa ikke være sikkert, · naar der er saa mange Forsikkringer. Og dog,
TSA, s. 108 es er det ogsaa Affectation, · naar der er saa megen Tale om at tilegne sig
BOA, s. 224 edes er det ogsaa Affectation · naar der er saa megen Tale om at tilegne sig
NB22:76 : s: v: 2). Det Sandsebedrag, at · naar der er saa utallig mange Χstne, saa
BB:37 kunne give dem Leilighed til, · naar der er Selskab, at glimre; – men
BA, s. 372 l støiende at være med, · naar der er Snak om en eller anden storartet,
JJ:461 æ, da er det Hele ligesom · naar der er spillet paa en Glasflade, hvorved
Brev 85 i mit Element, ligesaa meget · naar der er Spørgsmaal om at glemme som at
NB11:165 ive afsat som Sindssvag. / · Naar der er Spørgsmaal om en Autoritet saa
G, s. 19 klog som en Pige, det vil sige, · naar der er Spørgsmaal om hun er elsket eller
SLV, s. 329 vad kan Lidenskab hjælpe, · naar der er Spørgsmaal, om hun forstaaer
NB4:31 g i Evigheden blive Enkelte, · naar der er Stilhed omkring dem, naar Evigheden
SLV, s. 161 Man anpriser Ægteskabet, · naar der er Tale derom; døer derimod Een
Not8:2 e Du vide ell. forstaae det. · Naar der er Tale herom, gjør Du bedst i at
Oi10, s. 413 e en reen Form – men, · naar der er Tale om at handle maaskee lidt uegennyttigt,
NB24:61 am egl. ikke til at troe. / · Naar der er Tale om den Art Vished, som forholder
NB34:38 og siger det da, som sandt er, · naar der er Tale om en evig Fortabelse, saa
BI, s. 205 d, hvori dette Ord maa tages, · naar der er Tale om et aandeligt Phænomen,
Brev 84 der kan komme i Betragtning, · naar der er Tale om et heelt Liv, men dog er
BOA, note , det Ligegyldige, medens den, · naar der er Tale om Forhold i Aandens Verden,
AE, s. 235 Maade, som det sømmer sig · naar der er Tale om Inderlighed; thi Den der
FB, s. 144 a skal han ikke uleilige sig, · naar der er Tale om Troen) gjorde det Vidunderlige,
EE2, s. 160 rhold til den Vælgende, og · naar der er Tale om Valg, der angaaer et Livs-Spørgsmaal,
LF, s. 29 idelig Taushed, som derude, og · naar der er Taushed i Dig, da fornemmer Du,
NB30:61 siger: jeg har intet Ansvar, thi · naar der er tilstrækkeligt Publikum –
Brev 171 anden ell. Konen selv med, · naar der er to, gaar Kudsken ganske rolig paa
JJ:461 den Fattiges Nøisomhed. / · Naar der er Torden i Luften, og man da seer
NB4:62.a r hændt mig. / , end sige da · naar der er tre, / Min Broders Smaalighed og
KG, s. 302 , saa er Forholdet brudt. Men · naar der er Tre, kan den Ene ikke gjøre det.
SFV, s. 88 mindste være Hundrede. Og · naar der er Tusinde, da bøier han sig for
SLV, s. 219 som en Spedalsk, – men · naar der er Typhus ..... / d. 7. Februar. Morgen.
SLV, s. 253 t ville sætte 4 ß ind, · naar der er uendeligt meget at vinde, men det
NB2:3.a d vi kalde Politik) et Andet er, · naar der er Uroligheder i Staten i den Forstand
NB36:32 r Intet, der maa voves; og · naar der er vovet, er dette en heel Qvalitets
NB13:88 mmen. / Naar saa det er gjort, · naar der er voxet en Generation op, som fra
YTS, s. 265 ed ham, er Du ham nærmest, · naar der ere Andre tilstede, er Du længere
CT, s. 144 et saa med den store Fordeel, · naar der ere saadanne Vanskeligheder. Een Fugl
NB32:125 rresten lader staae hen. / .... · Naar der etsteds i disse Journaler staaer om
NB:129 n til at lee ironisk. Saaledes fE · naar der etsteds staaer: en Mængde af det
NB32:17 v i mindre Proportioner, at · naar der fE er Tale om at virke for en Idee,
NB7:74 llie, forfulgt af Syndens Angest; · naar der fE ere syndige Tanker, som han hell.
NB21:45 gsaa ligge i Værelserne, · naar der fE kun er liden Soel) hvor man, naar
IC, s. 240 Slægt en stor Sjeldenhed. · Naar der for Alvor er Fare paa Færde –
AE, s. 363 et Chimairiske i Mediationen, · naar der for en Existerende skal være en
TAF, s. 301 mine Synders Mangfoldighed, · naar der for Retfærdigheden i Himlen kun
BI, s. 328 un liden Agt derpaa, undtagen · naar der forekom noget Latterligt eller en almindelig
NB31:140 Frygt og Bæven« · naar der Forholdet mellem Digteren og Helten
CT, s. 304 Gode og Onde. Det er ligesom · naar der fortælles i de hellige Beretninger,
NB:131 n. – Noget Lignende er det, · naar der fortælles i Sagnene, at den Fortryllede
DD:94 wo bist Du?« – Eller · naar der fortælles om en Konge og Dronning,
NB7:47 d og derfor er Troen hvad den er, · naar der forud er gaaet den absolute Dialektik,
AE, s. 131 denshistoriske saaledes, selv · naar der frasees Vanskeligheder og Indsigelser,
NB32:112 re. Vist er det ogsaa, at · naar der først er naaet op til det Høide-Plateau,
AE, s. 348 ndledning til Christendommen, · naar der gaaes ud fra den Betragtning, at Christendommen
NB18:47 ogsaa i Theateret grædes · naar der gives Sørgespil; men i Almdl. mener
Brev 171 . noget løsere, saa de, · naar der gjøres Holdt, kan sætte dem ned
AE, s. 130 Hvis end Aanden kom tilsyne, · naar der gnides saaledes, saa tænker jeg
AE, note directe tale om Tilhøreren). · Naar der gudeligt tales om Troen, da er det
NB4:103 g saaledes, saa er Faren mindre; · naar der handles er den betydelig mindre.
PS, s. 261 ap. V) ikke til at overvinde, · naar der handles om den Discipels Forhold, hvilken
Papir 595 man uden Fare kan gjøre · naar der holdes stille), vender Blikket op efter
OTA, s. 183 den er gaaet under og glemt, · naar der hverken er Fattigdom eller Rigdom eller
NB26:110 et intermediairt Eller; thi kun · naar der hviles i det sidste Eller er det udtømt:
AE, s. 225 a mere end man tænker paa, · naar der høres Besværing over, at nogle
LA, s. 40 ns Eiendommelighed. Ligeledes · naar der i anden Deel gjøres Mine til, at
NB31:44 at han aldrig var født. / Men · naar der i Christenhed er blevet sat Alt i Bevægelse
KG, s. 152 naar den er den sande, eller · naar der i de Elskende er den sande Troskab
BA, s. 368 om Synthesens Forskjellighed. · Naar der i den ene af Synthesens Dele er et
AE, s. 286 sentligen er tilbagekaldt. · Naar der i den rene Tænken tales om en umiddelbar
AE, note igieuses dialektiske Uvished. / · Naar der i det Foregaaende blev sagt, at det
BI menes der hermed noget Andet, end · naar der i det Foregaaende var Tale derom. Man
KG, s. 335 ftige Dig som Kunstopgaver. · Naar der i Dig bestandigt er frisk Tilstrømmen
NB27:77 Intet til Sagen. Nei, · naar der i een og samme Forbindelse, om hvilken
KG, s. 301 saa Kjerligheden ophører, · naar der i Elskov, i Venskab, kort i det kjerlige
NB14:65 tes til at sige: det er som · naar der i en Skole kommer en ny Lærer, en
Papir 345 age Excellencen Ørsted. · Naar der i et foragteligt Blad blev skrevet:
Papir 482 teratur / At lukke i Baglaas. / · Naar der i et Land slet ingen Religion er, saa
AE, s. 262 ens forskjellige Stadier, men · naar der i et Skrift ordnes et æsthetisk
TS, s. 82 ingen Udvei er: trangere Vei, · naar der i ethvert Lidelsens Øieblik ( ak,
BOA, s. 237 verspændthed? Det Ethiske. · Naar der i ethvert Moment af Ens Liv er Gjerning
2T44, s. 197 jeves kaldte Taalmodigheden; · naar der i ethvert Øieblik er en Verden at
KG, s. 18 lighed. Men skjult er det; og · naar der i Evangeliet er Tale om dette Livs
AE, note der vil realiseres i Existents. · Naar der i Forhold til denne sidste Lære
KG, s. 334 skaffer derved sig selv bort. · Naar der i Forholdet mellem Menneske og Menneske
3T43, s. 70 der skal give Talen Mening. · Naar der i Hjertet boer Frygt, da opdager Mennesket
3T43, s. 71 mbringe den uden om sig; men · naar der i Hjertet boer Glæde, Fred, Langmodighed,
3T43, s. 71 juler Synders Mangfoldighed. · Naar der i Hjertet boer Had, da ligger Synden
3T43, s. 70 kke fuldkommen i Kjerlighed. · Naar der i Hjertet boer Iilsindethed, da er
3T43, s. 70 ighed, blev aldrig bedragen. · Naar der i Hjertet boer Karrighed, naar man
3T43, s. 71 g han øiner den end ikke. · Naar der i Hjertet boer Kiv, Nid, Vrede, Trætte,
3T43, s. 70 t Syndens Mangfoldighed. Men · naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da bliver
3T43, s. 71 angfoldighed er til ham; men · naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da er Synden
3T43, s. 70 keøren ( Sirach, 19, 24). · Naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da er Øiet
3T43, s. 70 iets Vink, han er ikke reen. · Naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da er Øret
3T43, s. 70 Ordet, som neppe er udtalt. · Naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da forstaaer
3T43, s. 71 ne frem selv i det Rene; men · naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da har Øiet
3T43, s. 71 ns Øie vogter paa Herren. · Naar der i Hjertet boer Misundelse, da har Øiet
3T43, s. 70 rdighed, naar han er god. · Naar der i Hjertet boer Ondskab, da seer Øiet
3T43, s. 70 seer Øiet Forargelse, men · naar der i Hjertet boer Reenhed, da seer Øiet
3T43, s. 70 r stort bliver da Mørket! · Naar der i Hjertet boer Syndens Angst, da opdager
3T43, s. 70 pdager, og hvad han skjuler. · Naar der i Hjertet boer Syndens Lyst, da opdager
CT, s. 95 e kjende det paa en Menighed, · naar der i mange Aar » ingen Præst«
KG, s. 335 l at være behændig. Men · naar der i Mennesket selv er Modstand, naar
AE, s. 476 gieuse opfattes æsthetisk, · naar der i Middelalderen prækes Aflad for
Papir 371:2 / Kunnens Meddelelse. / · Naar der i Reflexionen paa Meddelelsen reflecteres
Papir 371:2 hvad dertil hører. / · Naar der i Reflexionen paa Meddelelsen reflecteres
Brev 235 nu kommer det for en Dag: · naar der i saa lang Tid skal bruges af een Skuffe
TS, s. 58 derskyder sig. / Forunderligt! · Naar der i Samtid træder en stærkere bevæget
AE, s. 222 vilde han bære sig ad, som · naar der i Selskab bliver serveret en Ret, og
Not1:6 Lære. De erindrede 1.) at · naar der i Sk: tales om, at Chr: skal dømme
NB35:49 ionen en egen Ting, især · naar der idelig skal basunes om det store christelige
Not15:5 nder sandeligen ikke hende, · naar der igjen gaaer Ild i hendes Lidenskab.
4T44, s. 366 es Striden atter umulig; thi · naar der ikke bedes, da er Gud i Himlene, Mennesket
Papir 459 der heller ikke Flamme, og · naar der ikke bliver Flamme bliver der heller
Papir 459 liver der ikke Træk, og · naar der ikke bliver Træk, saa bliver der
SD, s. 124 der blot menneskelig talt er · naar der ikke blot er Liv, men dette Liv i fuldeste
Oi4, s. 205 aapassenhed Intet hjælper, · naar der ikke er diagnosticeret rigtigt. /
NB15:66 llusion, en Experimenteren, · naar der ikke er et Tredie, det Tvingende, som
LF, s. 37 uglefængeren med sin Snare, · naar der ikke er Fugl at opdage: men blot den
EE1, s. 366 ørst sin sande Betydning. · Naar der ikke er Kamp i Elskoven, saa er denne
Not1:2 en selvstændig Udvikling, · naar der ikke er lagt Vægt paa dens Betydning
NB23:33 ier ikke ny Skyld til, ved, · naar der ikke er mere Χstdom, at ville
SLV, s. 79 orbi som Skolemesterens Vise, · naar der ikke er mere, eller det bevirkes ved
LA, s. 21 , hvormed han udretter Dette, · naar der ikke er Spørgsmaal om det Enkelte
DS, s. 195 det ikke det mildeste Mulige, · naar der ikke er Tale om mere end at vedgaae
NB35:49 emmelse, Noget som egl. ikke er, · naar der ikke er To. / / / / Luther paastod,
DS, s. 194 lade sig overbevise derom, og, · naar der ikke fordres videre, da vedgaae det.
Not4:11 Vei, at al Tænken var umulig · naar der ikke i selve Tænkningen indeholdtes
CT, s. 271 sjeldent der vises Tjenester, · naar der ikke kan gjøres Gjengjeld, hvor
NB30:17 mere, kan stille den Sætning: · naar der ikke mere er Mirakler er Χstd.
CT, s. 205 hedens frygtelige Øieblik, · naar der ikke mere er Tale eller Tanke om nogen
NB23:220 re som i Bjergprædiken. · Naar der ikke passes paa det, saa er Evangeliet,
NB15:127 en Forstand en Ubillighed, · naar der ikke siges mere; thi hendes Ubetydelighed
AE, s. 159 , naar det gjøres simpelt, · naar der ikke spørges om et nyt Beviis og
JJ:208 igen var kun Mandkjønnet til ( · naar der ikke tænkes noget Qvindekjøn
AE, s. 150 som at knappe sine Buxer, og · naar der ikke var Andet til Hinder, saa kunde
NB29:21 er som var Alt prægtigt, · naar der ikke var disse Kjættere og Schismatikere,
BB:45.a e elske hverandre i Χsto. / · Naar der ikke var en høiere Individualitet,
SFV, s. 103 , in parenthesi bemærket, · naar der ikke videnskabeligt fornemt gjøres
NB22:107 : v:. / Piat føder Piat. / / · Naar der ind i et Selskab kommer en Mand som
AE, note res, er den ikke Methoden, og · naar der ingen anden Methode er, saa er der
CT, s. 119 de der vel være Drømme, · naar der ingen Drømmer er! Men med hvad Ret
KG, s. 182 edie, samt Lighed og Ulighed. · Naar der ingen Dvælen er, er der ingen Sammenligning,
KG, s. 337 Ingen, som seer paa ham. Men · naar der Ingen er, som seer paa En, saa kan
BA, s. 452 ler man saa forskrækkelig? · Naar der ingen Evighed er, saa er jo Øieblikket
SLV, s. 218 have Overflod, et Besøg, · naar der ingen Fare er, lidt Deeltagelse, der
NB22:31.a siger ogsaa: / Frygt Døden, · naar der ingen Fare er, men ikke i Faren; thi
IC, s. 238 ære bragt i Erindring. Thi · naar der ingen Fare er, naar det er et Blikstille,
Papir 434.b e vel end ikke tale om Sligt, · naar der ingen Fare er, og derfor af Faarene
NB25:97 eierligt, naar Alt er betrygget, · naar der ingen Farer er for det Χstlige,
NB27:10 r det vel ogsaa omvendt, at · naar der ingen Fløitespiller er, er der heller
SD, s. 233 muligt som et Fløitespil, · naar der ingen Fløitespiller er; men selv
NB27:10 n være et Fløitespil, · naar der ingen Fløitespiller er; saa gjælder
SLV, s. 146 over, om man vil gifte sig, · naar der ingen Forelskelse er, er latterlig,
NB:7 ine Tanker literair ansvarlig, · naar der ingen Forfatter er. Ved Corsaren er
OTA, s. 418 er man heller ikke Træl, · naar der ingen Hersker er, saa er der heller
OTA, s. 373 ar der Intet er at gjøre, · naar der ingen Opgave er, men kun den dybe Lumskheds
OTA, s. 373 kan jo være Opgaven; men · naar der ingen Opgave er, og den Lidende for
KG, s. 182 , er der ingen Sammenligning, · naar der ingen Sammenligning er, er der heller
Papir 340:9 , der kan tilfredstille, · naar der ingen Tid er mere. Da Røveren paa
JJ:514 ægtet hvad Dig var kjærest, · naar der ingen Tvivl bliver tilbage, der kan
TS, s. 82 Lidelsen er den uundgaaelige, · naar der ingen Udvei er: trangere Vei, naar
OTA, s. 373 ngelse forkorter Tiden: men · naar der Intet er at gjøre, naar der ingen
OTA, s. 372 t der ingen Opgave er. / Ja, · naar der Intet er at gjøre, naar end ikke
OTA, s. 373 æbende lang. / Altsaa kun · naar der Intet er at gjøre, og Den, der siger
OTA, s. 373 altid Noget at gjøre; kun · naar der Intet er at gjøre, og dette er at
NB9:78 til at det kunde udgives. Men kun · naar der kan tales lige saa stærkt, naar
NB33:17 re« er = een. / Først · naar der kommer En, som er forskjellig fra disse
IC, s. 239 n kun er Beundreren, han vil, · naar der kommer Fare, blive Forræderen. »
NB20:45 om det hedder i Evangeliet: · naar der kommer Forfølgelse for Ordets Skyld.
CT, s. 91 det er jo ogsaa klart nok, at · naar der kun » er een Herre til«,
Brev 171 det til Hovedstaden skeer. · Naar der kun er 1 saa trækker i Almdl. Manden
CT, s. 205 ingen Vending mere er mulig, · naar der kun er Elendighed overalt, hvorhen
AE, s. 332 omine at være en Christen, · naar der kun vilde blive Bryderie og Uleilighed
NB30:50.a det behager Gud. / især da · naar der kunde være Haab om – hvor
BOA, s. 159 r dertil ( Tro) vilde især · naar der lagdes et græsk Underlag for ved
TTL, s. 444 t det kun er et Sandsebedrag, · naar der letsindigt eller tungsindigt sees paa
NB31:30 yrisk og hvor misforstaaet, · naar der lever et Msk, om hvem man forstaaer,
PS, s. 279 livendes Nødvendighed, men · naar der ligger Aarhundreder mellem Tilblivelsen
EE:50 gelse opfattes eensidigen, · naar der læres at et Tilbagefald bevirker
SLV, s. 406 ørgsmaal, der spørger, · naar der læres Noget: er det nu ogsaa virkeligt
BI, s. 350 rfor og noget betænkeligt, · naar der læres, at det Høieste ligesaafuldt
GU, s. 328 Aand, altsaa ikke saaledes som · naar der med Alvor tales om Forkrænkeligheden,
AE, s. 342 od hinanden, ikke indtraadte. · Naar der medieres mellem to Modsætninger,
KG, s. 132 den Fare, at Guds-Forholdet, · naar der menneskeligt talt er idel Fred og ingen
NB2:225 lugt over de tammes Hoveder · naar der mindes om saadanne Bestemmelser af
EE1, s. 282 det ville alle Mennesker; og · naar der møder dem noget Ubehageligt, saa
AE, s. 109 æren en reen Chimære. / · Naar der nemlig ikke umiddelbart kan begyndes
KG mmer sidst, men dog er Begyndelsen. · Naar der nemlig siges » Du skal elske
OTA, s. 373 e er: da er Haabløsheden. · Naar der nemlig siges, at der Intet er at gjøre,
LA, s. 86 lige Nivellerings-Mester, thi · naar der nivelleres tilnærmelsesviis, nivelleres
Papir 365:12 ve for sin egen Udvikling. / · Naar der nu desuagtet skal være i Henseende
BI, s. 144 muligt, til Herre opkastende. · Naar der nu findes Ironi i Apologien, saa kan
TTL, s. 434 mere og mere skjønsom. Og · naar der nu ingen Saadan er, hvad saa? Ja, Verden
JJ:380 ar syndet mod den Hellig Aand. Og · naar der nu staaer i det N.T., at denne Synd
NB9:55 nophon i Cyropedien om en Vogn. / · Naar der nu staaer i Evangeliet om den utro
Not11:3 æren er et Accidens. Men · naar der nu var Tale om Noget, der ikke var
AE, s. 182 nstand for dettes Erkjenden / · Naar der objektivt spørges om Sandheden,
NB31:107 std. allersikkrest afskaffet, · naar der opretholdes et Skin af at man jo har
NB28:43 staaer og begriber og hvad ikke. · Naar der p. 41 skal staae, at man alligevel
NB34:33 værgelsen. Som i Staten, · naar der paa Gaden er samlet en Masse Msker
TAF, s. 301 de over mig og over mit Liv, · naar der paa Jorden kun er eet Menneske, jeg
OTA, s. 408 Og maa den ikke være let, · naar der paa samme Tid bæres Forventningen
IC, s. 240 t frasige sig Christendommen! · Naar der prædikes saaledes, hvad Under saa,
AE, s. 330 nke paa, at det er Midsommer, · naar der raabes med Grønnekrandse, at det
AE, s. 330 nnekrandse, at det er Foraar, · naar der raabes med Muslinger, at det er Vinter;
Papir 344:2 a utallige Steder svares der, · naar der raabes. / No 4. / Efteraaret er Farvernes
Papir 367 eler / Modtager / / A. / / · Naar der reflecteres ligeligt paa Meddeler og
Papir 367 r sig til Side). / / C / / · Naar der reflecteres overveiende paa Meddeleren:
Papir 367 nnens Meddelelse / / B / / · Naar der reflecteres overveiende paa Modtageren:
Papir 367 n. / 1ste Distinction. / / · Naar der reflecteres paa » Gjenstanden«
Papir 367 sonlighed. / /      / / · Naar der reflecteres paa » Meddelelsen«
BA, s. 430 stemmes som det Indesluttede, · naar der reflekteres paa Gehalten, det bestemmes
BA, s. 430 bestemmes som det Pludselige, · naar der reflekteres paa Tiden. Det Indesluttede
CT, s. 82 n Dag Idag, dens Opgaver. Men · naar der ret skal arbeides idag, saa maa et
SFV, s. 65 Aar, stundom, ikke sjeldent, · naar der ret skal spændes paa, lever jeg
NB20:7 slagfærdig under Vaaben, · naar der røres ved Levebrødet. Ikke eet
NB9:78 un udgives efter min Død. · Naar der saa bliver sat Lidt til for stærkere
NB:18 e. De sætter Dem tilbords; · naar der saa bliver skjenket Viin, saa lugter
NB32:47 or at ave Kjødet og Lysterne; · naar der saa demoraliseres ved Hjælp af Askese,
TS, s. 84 og Klogskaben kan beregne, at · naar der saa den længere eller kortere Tid
NB16:62 største Fare er ikke at vove. · Naar der saa dybt er vovet saa gjælder det
LF, s. 35 geligt og dumt og tungnemt, og · naar der saa endda var noget Godt ved det, men
NB10:193 leve I her i Kiøbh. Og · naar der saa endelig er et Msk, der vil om muligt
NB10:96 ver især undskylder sig. · Naar der saa endeligen er En, der ogsaa efter
NB31:18 af paa hvad Χstd. er. / Og · naar der saa engang lever en Discipel paa 127de
Brev 66 naar det er paa det Heftigste, og · naar der saa er blevet lidt Stilhed, da tael
NB31:25 ed er umuligt uden at lide. · Naar der saa er en Enkelt, som dog noget redeligere
NB16:75 ener. Vanskeligheden er, at · naar der saa er En, der vil gjøre efter hvad
NB28:95 – efter deres Død. / Og · naar der saa er gaaet en Række Aar, saa er
BOA, s. 157 der Mange, som forstaae ham. · Naar der saa er Mange som forstaae ham, saa
NB34:33 undrede o: s: v: – og · naar der saa er Million: saa har vi Sammensværgelsen.
NB18:85 forkynde Χstd – · naar der saa ere Nogle, hvem enten Χstd.
NB24:16 t – det er piinagtigt nok, · naar der saa fordres af den at den alligevel
NB29:17 g naar saa det lykkes for En, og · naar der saa i Alt slaaer sig Lykke til for
CT, s. 177 udrives af Fortryllelsen. Men · naar der saa igjen stundom i Guds Huus er saa
NB12:185 maa demoraliseres. / See, · naar der saa kommer En, som blot gjør Alvor
Brev 271 endnu Resonants i den. Men · naar der saa kommer et nyt Tab til, og vel at
NB31:56 ilforladelighed – men · naar der saa kommer Katastropher, saa viser
NB16:79 n tage efter det – og · naar der saa staaer En midt imellem dem, der
LF, s. 41 temmer i, hvilken Glæde; og · naar der saa tilsidst er som et Hav af Toner,
Papir 347 )              Og · naar der saa var det mindste at sige imod dem
Not4:41 den 19de Forelæsning: / · Naar der saaledes p. 171 bliver sagt, at fordi
NB33:52 g af Sproget – ak, og · naar der saaledes sees ganske nøie efter,
KG, s. 124 om Kjerlighed er forvirrende. · Naar der saaledes siges til en Yngling, som
KG, s. 371 ium, høre Strengheden med. · Naar der saaledes siges til Høvidsmanden
AE, s. 357 m den evige Salighed, og dog, · naar der saaledes tales, bliver der Intet sagt
NB15:66 lege at være Autodidact, · naar der samtidigt lever en saa udmærket
NB30:31 erter altsaa naturligviis. / Men · naar der sees paa Sagen, paa Den, for hvis Skyld
AE, s. 93 rende for en evig Salighed. · Naar der siges » afgjørende«,
KG, s. 258 g, er, naar han bringer Haab, · naar der siges » Lægen haaber«.
KG, s. 183 le, at det lyder som en Spot, · naar der siges om Dem, Fyrsten, at De er den
KG, s. 280 lv. Dette gjælder da ogsaa · naar der siges om den, at Kjerlighed skjuler
AE, s. 263 i daglig Tale pleier man jo, · naar der siges om et Menneske, han har vist
OTA, s. 349 le danner for Evigheden. / / · Naar der siges om et Menneske: han lærte
AE, s. 240 til og finde Smag i, at der, · naar der siges om Tvende, at de elskede hinanden,
AE, s. 289 Sætningen en Tautologie. / · Naar der siges, at den abstrakte Tænker saa
OTA, s. 263 t, hvor Talen er om Fuglene, · naar der siges: » de saae ikke, de høste
OTA, s. 189 om dem er det jo der tales, · naar der siges: » Nogle unddrage sig
BI, s. 185 e overseet, endnu bestemtere, · naar der siges: γίγνονται
OTA, s. 293 ldkommenheds Forbillede. Thi · naar der siges: Fuglene have Reder og Rævene
AE, s. 446 detfor fjernt at øine det, · naar der siges: Intet, Alt, altid, aldrig, daglig
OTA, s. 394 astere staaer ogsaa Opgaven. · Naar der siges: Veien er trang, saa er det Sidste
NB32:25 . / En taktisk Forsigtighed. / / · Naar der skal anbringes et Ubetinget –
NB9:22 id nimis, og kan aldrig udeblive, · naar der skal existeres religieust, og altsaa
NB20:113 ykker, hvorledes det viser sig, · naar der skal gjøres Alvor af Sagen. Sandeligen
Oi7, s. 309 genlunde Dølgsmaal paa, at · naar der skal gjøres Alvor hermed, bliver
NB15:114.a ns. Vanskeligheden fremkommer · naar der skal stræbes. Man udsætter at
NB27:72 ille og Solen gaaer – · naar der skal tales ethisk, da er dette uendeligt
KG, s. 153 som i denne Fortrolighed. Men · naar der skal tales om Kjerlighed af en uskrømtet
IC, s. 246 ger« skal der sigtes, · naar der skal tales sandt om Christendommen,
EE1, s. 406 os est uxoria lites. – · Naar der skal tales, er det ogsaa nok, at Een
TS, s. 64 hvorledes man bærer sig ad, · naar der skal virkes personligt paa En. /
NB18:85 lelæreren og Præsten, · naar der skal være Sandhed i denne? Sagen
DS, s. 183 dette er da vel uundgaaeligt, · naar der skal være Tale om at omskabe Verden
AE, s. 264 ertid meget iøinefaldende, · naar der skal være Tale om categorisk Bestemmelse,
CT, s. 146 il det Timelige. Der antages, · naar der skal være Tale om Tab, om Tabets
NB17:66 dog til Grund for det Tidligere, · naar der skjelnedes mellem fides humana og fides
NB:36 anske rigtigt den Eenfoldige, · naar der skrives saaledes for ham, til den Slutning:
Oi6, s. 261 inger, at den sidste maatte ( · naar der skulde gjøres Alvor med den, og
CT, s. 312 lære letsindigt Aflad. Men · naar der skulde tales over de forelæste Ord,
BMS, s. 124 det at lide for Læren. Og · naar der skærpende siges: et af »
AE, s. 441 itravende Udtryk: Intet, der · naar der slet ikke siges mere let bliver intetsigende.
4T43, s. 165 levet hvad det skal være, · naar der slet Ingen eier det, eller naar det
NB31:69.b ttest mener Msket at have det, · naar der slet ingen Gud er til – saa spiller
NB10:109 t er det hvad jeg siger. / · Naar der slet Intet indrømmes Modsætningen
SLV, s. 322 aa være, værre er det, · naar der slet Intet skeer. Alene ved den Betragtning
KG, s. 326 r Inderlighed tydeligere, end · naar der slet intet Udvortes er, eller naar
NB22:92 sande og falske Χstne, · naar der som Kjende paa de første anføres
AE, s. 293 thisk spørges der rigtigt, · naar der spørges: er det virkeligt, dog vel
NB20:14 Ingen faae mig fra, at det, · naar der staaer i Evangeliet giv Alt til de
NB17:102 være med Hensyn til, at · naar der staaer, at det skal man gjøre, at
AE, s. 235 es en Forfærdelse som den, · naar der stilles en Collision, hvor det Ethiske
NB22:23 af Det, jeg egl. strider om. / / · Naar der strides om en Lære, saa er det let
NB4:54 let blot sekterisk Bevægelse, · naar der strides om Læren. Det der skal strides
KG, s. 247 bevæger sig ikke fremad), · naar der strides, seires og tabes og atter seires,
SLV, s. 122 d til Skilsmisse o. s. v. Og · naar der stundom i min Dagligstue af en eller
NB33:28 stne virkelig vover ud. / O, men · naar der stundom siges om et Barn, han gaaer
AE, s. 182 saa er Subjektet i Sandheden. · Naar der subjektivt spørges om Sandheden,
AE, s. 514 ens Beundring til Indtægt, · naar der synes at falde Noget af ( en ny Inconseqvents:
AE, s. 320 uldt brugt netop til Udflugt. · Naar der sættes Dødsstraf paa enhver Forbrydelse,
AE, s. 332 , og Springet bliver lettere, · naar der sættes et Spatium mellem det Sted,
SLV, s. 367 Januar begynder Uroen igjen. · Naar der takkes af hedder det: Høire og Venstre
KG, s. 187 Saaledes maa der ogsaa tales, · naar der tales blot menneskeligt om Kjerligheden:
DS, s. 183 fra Meningen er dette Profane, · naar der tales om at Menighederne maaskee ønske
AE, s. 124 omtrent i samme Forstand, som · naar der tales om at være hvad man saadan
OTA, s. 130 odt veed er til og vil komme, · naar der tales om den i Almindelighed, men ikke
Not11:26 e Forstand er det at tage, · naar der tales om det evige Subjekt-Objekt.
AE, s. 157 det er værst for ham selv. · Naar der tales om det Objektive kan man bedre
AE, s. 124 omtrent i samme Forstand som · naar der tales om det saadan at være Subjekt):
CT, s. 214 ales om Dommen; og naturligt, · naar der tales om Dommen, tales der om Udødeligheden.
CT, s. 214 rigtigt om Udødeligheden, · naar der tales om Dommen; og naturligt, naar
TAF, s. 300 kan der nævnes mange. Men · naar der tales om Kjerlighedens Gjerning eller
Oi8, s. 366 om der i Almindelighed tales, · naar der tales om Sligt ( men det gaaer vel
KG, s. 109 Summen, som er Kjerligheden. · Naar der tales om Summen, synes Udtrykket selv
GU, s. 332 aaledes fremstilles det ogsaa, · naar der tales om, at Gud ikke lader sig spotte,
NB4:103 iser at Faren har en uhyre Magt. · Naar der tales pathetisk om den, naar man tør
AE, s. 379 ig som nogle Satans-Karle, og · naar der tales saaledes i vor Tid, er det lige
FB, s. 167 Skaden, der vel vil udeblive, · naar der tales saaledes, at man veed, det er
NB14:80 kal Du stræbe at efterligne ( · naar der tales saaledes, ligger deri indirecte,
AE, s. 543 e og Græker en Daarskab. / · Naar der tales til et Barn om Christendommen,
KG, s. 64 rligheds-Budet forandres lidt, · naar der tales til ham og dog sige det Samme.
SLV, s. 98 ei han blev det i det andet. · Naar der tales ud af den umiddelbare Forelskelse,
TTL, s. 392 Skrifte i Løndom. Ja selv · naar der tales, er Du jo Den, som taler med
NB20:125 lde vel Menigheden sætte op, · naar der taltes om Sligt. Og dog er det evig
NB19:74 ja, ligesom i Kirken, · naar der til Afvexling prædikes om: mig er
AE, s. 504 isk at der er en Relativitet. · Naar der til Grund for Menneskenes travle Løben
SLV, s. 377 rende Øieblik. / Først · naar der til Poesiens Lidenskab træder en
PCS, s. 139 er sig ikke fuld, ikke engang · naar der tilbydes Leilighed dertil, man maa
NB19:36 er Alvoren ( og allermindst da, · naar der tillige er personlig Animositet med
OTA, s. 357 de i Alt. Jo mere der lides, · naar der tillige læres af Lidelsen, jo mere
OTA, s. 249 han gaaer bestandigt videre; · naar der tillige maa siges om ham: der var Intet,
TTL, s. 441 Livets strænge Skole, men · naar der tillige maa siges, at de i Livets Aften
NB17:30 Forhold til Platos Philosophie, · naar der To virkelig forkynde den lige sand,
CT, s. 122 og Trængselen er Trykket. · Naar der trykkes paa den skjulte Fjeder, og
CT, s. 60 under den ingen Afgrund. Kun · naar der under den er en Høihed, som dog
Brev 271 det absoluteste Monarchie; · naar der under Vignetten: ansvarlig Minister
Brev 271 rkeligheden holder, som fE · naar der under Vignetten: en fri Forfatning
FF:181 pointe etc. / d. 8 Feb: / · Naar der undertiden er en saadan Allarm i mit
NB23:33 aa et lidt mildere Vilkaar, · naar der var blevet givet efter, kunde gaae
Not13:23 . gjør Gud vidende; thi · naar der var flere mulige saa forudsættes
Papir 78 aa Msk. Trang dertil. Dersom Een, · naar der var Tale om en ny Retning, der vilde
NB21:17 ng til at tage mit Kors op, · naar der ved » Kors« skal forstaaes
CT, s. 290 gik Du forgjeves til Alters. · Naar der ved Alteret af Herrens Tjener nøiagtigt
SLV, s. 357 tand truffet lige i Hjertet. · Naar der ved en Skiveskydning pludseligen falder
AE, s. 152 endogsaa være forkastelig. · Naar der ved en skriftlig Examen er givet de
EE1, s. 188 kke kan en Lillie«; · naar der ved Spanien alene staaer 1003, saa
OTA, s. 161 kjende af hans Drømme. / · Naar der ved Straffen tænkes paa Evighedens
CT, s. 220 rom kan jeg altsaa ikke tale. · Naar der vel har været Tale om Noget i Statsraadet,
AE, note me Vedkommendes Underdanighed, · naar der viser sig en Relativitet, som er høiere
OTA, s. 303 aligheden, som forjættes, · naar der vælges rigtigt, eller, hvilket er
KG, s. 229 st bliver noget ganske Andet, · naar der, bagvendt, troes i Kraft deraf, hvilket
DS, s. 156 , om det: / at blive ædru / · Naar der, blot menneskeligt, gjøres Forskjel
OTA, s. 270 iger: Deres Majestæt; men · naar der, i Alvorens evige Sprog, skal tales
CT, s. 205 edens rædsomme Øieblik, · naar der, menneskelig talt, ingen Vending mere
BOA, s. 237 ns Liv er Gjerning og Opgave, · naar der, ofte nok desto værre, er alvorlig
AaS, s. 43 uhørt. ( Hvad Under da, at · naar der, om ei daglig, saa dog een Gang om
EE2, s. 223 gen som at ledsage Glæden, · naar der, vel at mærke, i Sorgen saavel som
BOA, s. 157 estaaen« at gjøre, · naar deraf skal bevises Noget pro eller contra.
EE1, s. 19 e at regnes blandt de 7 Vise, · naar deres Antal bestemmes til 14. Jeg var et
NB30:39 ge blive underlige tilmode, · naar deres Klogskab strander paa Evigheden.
SD, s. 229 de sig bort med Væmmelse, · naar deres Lære er sunken saa dybt, at Pøbelen
Papir 566 g, de kunne holde Aarhundreder, · naar deres Tid er omme, styrter det Hele sammen
BA, s. 398 ller mindre usikker paa Aand. · Naar derfor Aandløsheden skal fremstilles,
CT, s. 112 lp lider man kun een Gang. · Naar derfor Aftenen kommer, saa lad den Dags
EE1, s. 155 aderens, en potenseret Sorg. · Naar derfor Antigone tiltrods for Kongens Forbud
PMH, s. 74 mkommer som en Transcendents. · Naar derfor Aristoteles allerede har sagt, at
CT, s. 84 ave nok i sin Plage.« · Naar derfor den Christne arbeider, og naar han
TTL, s. 422 et end hvad der er Ugudeligt. · Naar derfor den Fattige eller Den, som i ringe
BI, s. 304 og bestandig at komme dertil. · Naar derfor den hele Undersøgelse om den
3T44, s. 239 s. Men saaledes er det ikke. · Naar derfor den hellige Skrift gjør dette
Papir 550 ke, at han vil skjule den, · naar derfor den Paagjældende siger til den
AE, s. 437 det kun bliver endnu lettere. · Naar derfor den religieuse Taler, idet han forklarer
EE1, s. 185 rdi den blot er en Stemning. · Naar derfor denne Bevægelse engang er indtraadt,
EE2, s. 244 ot er overfladisk bevæget. · Naar derfor det ethiske Individ har fuldendt
EE1, s. 243 troer, han kan mystificere. · Naar derfor Emmeline taler om Sympathier, der
NB19:12 men saa see at gjøre det. / · Naar derfor En bliver vigtig ved først at
KG, s. 348 lemme, hvor det var man slap. · Naar derfor En blot begynder at læse en meget
AE, s. 521 ske gjelder det Religieuse A. · Naar derfor en Christen ( der paradoxt er Discipel
AE, s. 407 Tilbagekaldelse er Spøgen. · Naar derfor en existerende Humorist samtaler
NB32:132 it af ham eller man vover. · Naar derfor en Fløiels Pialt vil med dette
EE1, s. 145 det er strængt og haardt. · Naar derfor en Forbryder vil undskylde sig for
AE, s. 355 Ethiskes Pathos er at handle. · Naar derfor en Mand f. Ex. siger, at han for
Oi3, s. 187 til Tallet ( det Numeriske); · naar derfor en Stat svinder ind, saa kan efterhaanden
AE, s. 79 siges paa nogen anden Maade. · Naar derfor En vil meddele det ligefrem, saa
KG, s. 256 Eviges Gjenskin i Muligheden. · Naar derfor et Menneske ikke kan forstaae, hvad
4T44, s. 321 ammen: Sorgen og Trøsten. · Naar derfor et Menneske klager over, at der
NB:14 ad i stilistisk Form. – · Naar derfor Folk læse et Par Pagina af mig,
BI, s. 295 men om den selv at gjøre. · Naar derfor Ironien kommer under Veir med, at
EE1, s. 105 det er livsfrodig Munterhed. · Naar derfor Kruse lader Don Juan sige, idet
EE1, s. 192 s fra venter hun Forklaring. · Naar derfor Kruse lader Don Juan sige: /
OTA, s. 357 vil Lidelsen hjælpe Dig. · Naar derfor Lidelsen er der, men ogsaa Lydigheden
NB26:68 r Gud i den Forstand Kjerlighed? · Naar derfor Lidelsen kommer for Alvor, saa maa
LA, s. 42 opflammer Phantasien totalt. · Naar derfor Lusard, skjult for alle Tilstedeværende,
BI, s. 143 Garn over ham og fanger ham. · Naar derfor min Fremstilling skulde være
KK:2 m dette Forhold har givet sig. · Naar derfor Schaller her udvikler Begrebet Forsoning
BI, s. 306 nitet forsaavidt er til Ende. · Naar derfor Schlegel eller Solger siger: Virkeligheden
BI, note s om den mythiske Fremstilling. · Naar derfor Socrates siger i Phædon, at Ingen
BI, s. 169 e den ikke ved positiv Fylde. · Naar derfor Socrates til Slutning vil lade Thrasymachus
NB26:112 aar man lider stærkere, · naar derfor Utaalmodigheden ret begynder at
EE1, s. 285 liver man nok færdig med. · Naar derfor Vedkommende istedenfor at sige for
BA, s. 373 . Socrates har dog gjort det. · Naar derfor Xenophon lader ham have sagt, at
AE, s. 487 eden altid ved det Numeriske. · Naar derimod Bevidstheden om den nye Skyld atter
EE2, s. 128 et Mindste er det Største. · Naar derimod Culminations-Punktet er naaet,
OTA, s. 415 kke for at være Christne. · Naar derimod den Christne lever blandt Christne,
KG, s. 177 kommer jo Modtageren i Gjeld. · Naar derimod den Elskende giver, hvad der uendeligt
EE1, s. 250 ift og han uden Levebrød. · Naar derimod den ene Part bliver den anden utro,
Not11:18 aa at være Philosophie. · Naar derimod den positive Ph. vilde gjøre
4T44, s. 348 r det Godes Skyld – og · naar derimod Den, der med Veemod seer sin jordiske
KG, s. 278 et ogsaa blot i Egenskaberne. · Naar derimod det Evige er i et Menneske, saa
AE, s. 436 rbødigt om Middelalderen. · Naar derimod det religieuse Foredrag indirecte
BA, s. 446 r han netop Alvoren in mente. · Naar derimod det, efterat Alvoren er tabt, hedder,
AE, s. 202 ære Andet; ingen Vrøvl. · Naar derimod en Dybsindig først dømmer
OTA, s. 353 taalmodigt lider sin Straf. · Naar derimod En lider uskyldigt, da er der Leilighed
NB:41 tie-Officiant slaaer. – · Naar derimod en privat Mand i strængere Forstand
LP, s. 36 ent tilstede i Konstværket. · Naar derimod en saadan Livs-Anskuelse mangler,
OTA, s. 195 re forstaaet eller paaagtet. · Naar derimod en snaksom Tilhænger hjælper
AE, s. 157 aa siger man, det er Løgn. · Naar derimod En taler om Døden, om hvorledes
BOA, s. 123 sen, og tillige Saligheden. / · Naar derimod en Tid bliver charakteerløs,
NB17:60 igegyldigste Sag af Verden. · Naar derimod et Blad med 10,000 Subscribenter
OTA, s. 169 betragte det som en Vinding. · Naar derimod et Menneske vil, det Gode skal
NB10:156 tilfælles med Χstus. / · Naar derimod et Msk har en Discipel eller Ven,
NB13:56 nsker og higer han høiere. · Naar derimod et Msk. saaledes har indladt sig
Papir 375 ung, er det Tegn paa Umodenhed. · Naar derimod et ungt Msk. med elskelig Oprigtighed
KG, s. 116 rstaaet, netop er Kjerlighed. · Naar derimod Guds-Forholdet bestemmer, hvad
FB, s. 176 n Taushed og belønner den. · Naar derimod Helten ved sin Gjerning griber
BI, s. 243 lle Uendelighed som Mulighed. · Naar derimod i en langt senere Tid, efterat
NB7:12 r Staten, saa ere de i deres Ret. · Naar derimod Individerne til en given Tid blive
KG, s. 74 rænger til dette Menneske. · Naar derimod Kjerlighedens Trang i et Menneske
OTA, s. 405 , evig Vægt af Herlighed. · Naar derimod Lidelsen saaledes omslutter et
F, s. 514 ende Mand handler ikke gjerne. · Naar derimod min Subscriptions-Plan kommer Læseverdenen
Papir 366:3 bedre og bedre at vide. · Naar derimod Opdragelse meddeles som en Viden,
Oi7, s. 298 nes Mængde til Forargelse. · Naar derimod sand Christendom egentligen kommer
AE, s. 381 med at bevæge hele Verden. · Naar derimod Scenen ikke er paa Papiret, men
OTA, s. 396 bestemte til Trængselen. · Naar derimod Trængselen har den Bestemmelse
OTA, s. 395 ogsaa kan føre til Noget. · Naar derimod Trængslen selv er Veien, saa
NB22:31 , at der er et Inddyssende; · naar derimod, hvad jeg gjør, behager Gud
BA, s. 403 er sig paa en udvortes Maade. · Naar derimod, netop i det Øieblik da menneskeligt
BI, s. 306 holder Socrates ironisk oppe. · Naar dernæst Hegel, ved at gjøre opmærksom
FF:12 d til Noget saa Extraordinairt, og · naar dernæst Hoffmann med en Naturforskers
Brev 30 svaere os et par ord der paa · naar derres Leilighed falder.         
Brev 296 med Dem, Sligt bør man, · naar dertil bydes Leilighed, ikke undlade at
EE2, s. 29 ngsel ikke dobbelt Betydning, · naar dertil knytter sig Forestillingen om et
NB26:72 : elsker Du mig da ikke? Og · naar dertil svares: jo, saa følger det af
KKS, s. 97 arn er Uroen i Familien. Uro, · naar derved forstaaes Endelighedens Spektakel,
NB20:28 um turde have sin Mislighed · naar derved ikke skal forstaaes Andet end hvad
KK:2 igheden tilintetgjort. / / Men · naar derved saaledes enhver Modsætning mellem
JJ:221 ab ( saaledes Forelskelse – · naar Desdemona forelsker sig i Othello). De
Papir 395 t Uchristelige fremkommer, · naar det Χstlige langt, langt langt borte
Papir 395 , hvilken strax fremkommer · naar det Χstlige sættes ind i Virkelighed,
EE2, s. 141 aabede i 25 Aar, saa var man, · naar det 25de Aar kom, ubeføiet til at holde
BOA, s. 144 aledes vil det jo netop skee, · naar det absolute ny Udgangspunkt ved uforsigtig
CT, s. 227 at være nærmere, · naar det afgjort staaer fast, at man er blevet
DD:139 n denne msklige Uro, denne Vaklen · naar det afgjørende Øieblik nærmede
AE, s. 203 ment, som der jo ogsaa siges, · naar det Afgjørende, naar Paradoxet nedsættes
LF, s. 44 man omskifter et Klædebon, · naar det aflægges, Forkrænkelighedens
AE, s. 333 jælper den Springende; men · naar det allerede er som var det afgjort, naar
4T44, s. 314 hed vil styrte sig over ham, · naar det allerede er, som var det for silde,
OTA, s. 246 tede høres tusinde Gange, · naar det alvorlige høres een Gang. Evigheden
BI, s. 296 er tilsyne. Hertil kommer, at · naar det andagtsfulde Sind finder Alt forfængeligt,
F, s. 521 min Trods kan naae Viisdommen; · naar det andet er Tilfældet, saa spørges,
KG, s. 63 denne først ret viser sig, · naar det andet Jeg er fundet, og de tvende Jeg'
OTA, s. 130 den i Almindelighed, men ikke · naar det angaaer den Dorske selv, thi endog
LA, s. 59 kan berøre En smerteligt, · naar det angaaer den Udmærkede. Naar en Mand
LA, s. 59 og hvad der findes taaleligt, · naar det angaaer En selv, kan berøre En smerteligt,
KG, s. 319 vel, en Fattigs Suk til Gud, · naar det anklager den Rige, hvad bryder Verden
PMH, s. 66 / Begrebet Gjentagelse har, · naar det anvendes i den individuelle Friheds
NB30:26 christeligt er latterligt, · naar det anvendes paa D. Tag et Billede. Dersom
NB26:79 som Mellembestemmelse overalt. · Naar det at afdøe ikke skydes imellem, kan,
KG, s. 354 jøres i Selvfornegtelse. / · Naar det at anprise Kjerlighed skal gjøres
IC, s. 75 ledes vil det altid vise sig, · naar det at blive Christen i Sandhed kommer
NB24:167 ignok, christeligt, utaaleligt, · naar det at Discipelen udmærkes i Verden,
AE, s. 157 slaae i Bordet. – See, · naar det at døe saaledes skal sættes i
Papir 560 e Msk. bliver som rasende, · naar det at døe skal være Alvor, og i
SD, s. 234 end dømmes nok saa mange, · naar det at dømme skal have Alvor og Sandhed,
KG, s. 245 ent endnu engang at gjentage! · Naar det at elske er det høieste Gode og
EE1, s. 334 er hvad Virkeligheden byder, · naar det at elske, siger hun, ikke er Andet,
AE, s. 408 Existentsen. Den antager, at · naar det at existere er ligesom at gaae hen
AE, s. 300 a det, den skulde forklare. / · Naar det at existere ikke lader sig tænke,
NB31:12 r Læren, at lide af Mskene. / · Naar det at faste o: s: v: er det Almindelige
4T44, s. 339 ing med hiin høibaarne. / · Naar det at fatte en Beslutning forstaaes saaledes
NB26:30 Intet er lettere at indsee. · Naar det at forkynde Χstd. er at faae Rang
NB26:40 t paa Guds Forholdet er Lidelse, · naar det at Gud elsker mig finder just Udtryk
SFV, s. 75 Adriene paa, bliver hellig, · naar det at hengive sig til enhver Misundelsens,
KG, s. 132 a være at love Kjerlighed, · naar det at holde kan betyde at skulle være
YTS, s. 276 ge Selvforglemmelsens Taarer, · naar det at hun græder, naar ikke engang
LF, s. 21 en mere eller mindre. Dog just · naar det at lide hverken er mere eller mindre
NB25:64 erindre i Evigheden! / Dog · naar det at lide saaledes er saligt: er saa
IC, s. 218 te«, det vil da sige, · naar det at stride er i aandelig og christelig
IC, s. 202 t at være Sandheden, eller · naar det at vide Sandheden gjøres til Eet
IC, s. 202 t derfor bliver det Usandhed, · naar det at vide Sandheden skilles fra det at
AE, s. 440 den Elskede veed noget Andet: · naar det at ville gjøre Alt endnu ikke synes
Papir 497 saaledes er Χsten, og · naar det at være Χsten er saaledes:
Papir 461 e med Holbergs Henrich, at · naar det at være den Fornemste der sidder
NB15:103 sk ud af denne Berusethed. · Naar det at være fuld ikke blot i Ens egne
IC, s. 64 e alle Katte graae – og · naar det at være Gud er at see ud som alle
NB26:21 . / Det at være Præst. / / · Naar det at være Præst betyder, at have
NB30:12.a det at være til er at lide. · Naar det at være til er at lide, kan Eudaimonismen
NB30:12.a er Asketen død for Alt; men · naar det at være til er det at lide, saa
Not11:35 det Gud negerende Princip, · naar det atter er bragt tilbage i sig selv er
SFV, s. 55 en, en reen ideel Betydning, · naar det bag efter saaes ind i Forfatter-Virksomheden;
EE2, s. 298 standser det første Geled, · naar det bange vil flygte, han har en anden
AE, note ektiske Individ er flinkt nok, · naar det bare kan faae fat i Gud som et Noget
NB:167 gdom og Manddom hen; men først · naar det begynder at aftnes og Dagen at hælde,
AE, s. 498 et, han duer ikke dertil. Men · naar det begynder at blive hedt derinde, og
SLV, s. 160 ænge nok har ligget brak; · naar det begynder at røre sig med ideal Energi,
NB27:25 ra det Christelige; thi vi mene, · naar det begynder med Lidelse, at vi blot skal
LA, s. 102 e som fordum, at Individerne, · naar det begyndte at svimle lidt for deres Øine,
NB17:46 envidere at slippe fra den, · naar det behagede ham engang at blive artig.
G, s. 52 r kan komme ind i det Erotiske, · naar det behager den ene Part at ville være
OTA, s. 199 an mødes med Erindringen, · naar det behager denne at besøge ham. Dette
NB27:72 ur-Videnskaberne et Stykke; · naar det behager Gud at lade sig føde, at
IC, s. 39 agt det. – Og saaledes, · naar det behager Gud at vandre her paa Jorden
NB5:147 ling om, hvad det vil sige, · naar det behager Gud at ville være Incognito.
SD, s. 241 ? Og saaledes ogsaa, · naar det behager Gud at vorde Menneske –
Oi6, s. 257 akkels Mand«. – · Naar det behager Gud i en ringe Tjeners Skikkelse
IC, s. 39 rængeligt for al Medviden, · naar det behager ham ( og hvorfor han gjør
IC, s. 40 ganske som et andet Menneske, · naar det behager ham i denne Skikkelse at lære
NB34:25 rksomhed, naar det behager ham. · Naar det behager ham. Derom er det det dreier
NB34:25 ldrage sig hans Opmærksomhed, · naar det behager ham. Naar det behager ham.
NB31:51 g med Msk-Slægten. / Men · naar det behager Msk-Slægten at sætte
NB:7.d dbredt Organ, i hvis Vold han er, · naar det behager saaledes en literair Lazaron.
NB30:15 nok ogsaa kunne være strenge, · naar det behøves, men Alt i ligefrem Toneart,
SLV, s. 368 eller dog kommer nær nok, · naar det behøves, saa maa jeg arbeide saaledes,
SLV, s. 431 vor Herre kan nok sende dem, · naar det behøves.« Det lader sig
FF:12 dant er slet ikke humoristisk; men · naar det berettes, at han nu havde knebet saa
SLV, s. 34 saa rigt i Sammenligning med, · naar det beskriver Virkelighed. / Kun en enkelt
BOA, s. 124 sk og absolut Rangerende. Men · naar det Bestaaende ikke strammer Tøilerne,
EE2, s. 35 t Fornuft-Ægteskab antage, · naar det Bestemmende er noget Høiere. I saa
AE, s. 208 lee og til at græde over, · naar det betragtes som Frugten af et Studium.
AE, note tvinge det ( besynderlige Liv, · naar det betragtes som Opgave for en nødvendig
4T43, s. 117 r Barnet lærer dette Ord, · naar det betroes ham som en Medgift, han ikke
BA, s. 460 for enhver Ubetydelighed, men · naar det Betydelige kommer, da begynder han
SLV, s. 393 ighedens Fortættelse. Men · naar det betyder noget Saadant, saa er al Tale
NB9:74 er ud som var den Noget. Men · naar det blev Alvor med den, saa seer jeg nok,
NB17:42 tige Barn, vilde takke det, · naar det blev artigt. / Χstd. vil gjøre
NB20:56 ledes Tilhængere i Mængde, · naar det blev dem tydeligt, at det var noget
JJ:514 elig. / .... Naar da Alt er tabt, · naar det blev Dig nægtet hvad Dig var kjærest,
EE2, s. 109 nhed fik det dog først, · naar det blev et Spil med i Elskovens guddommelige
BA, note , føle Trøst og Lindring, · naar det blev sagt ham oprigtigt og alvorligt,
NB34:28 ide briste i Skoggerlatter, · naar det blev sagt, at, christeligt, er eet
NB17:102 saa farlig, som det N. T., · naar det blev sat paa frie Fod. / Sandt nok,
EE2, s. 109 Elskovens guddommelige Leeg, · naar det blev tillagt Gyldighed saaledes, at
NB10:20 or farligt det kunde blive, · naar det blev virkelige Personer. / Derpaa var
NB33:33 kumringen, det Upersonlige, · naar det bliver altfor lyst bliver det ham let
CT, s. 159 aadan i Almindelighed – · naar det bliver Alvor derved, at det er Din
OTA, s. 385 ere Alle paa Livets Vei. Men · naar det bliver Alvor med det at leve, da bliver
NB21:25 der dog vistnok Adskillige, der · naar det bliver Alvor med virkelig at skulle
LF, s. 23 ilie eller en Fugl – dog · naar det bliver Alvor og Sandhed med, at Du
Not11:33 ar det kun for dette Sted, · naar det bliver derpaa. Msk. er sat deri men
NB:64 jeg redeligen); eller endnu bedre, · naar det bliver en Daarskab og en Latterlighed;
NB:64 en Latterlighed; eller endnu bedre · naar det bliver en foragtet Sag, saa Ingen tør
NB:64 e det havde handlet redeligt. Nei, · naar det bliver et tvivlsomt Gode at læse
AaS, s. 43 er idetmindste bliver 24 Ark, · naar det bliver færdigt, saaledes heed det
AaS, s. 43 et formodenlig 48 Ark – · naar det bliver færdigt. Hvo har glemt det
NB:207 er i den – Barnet græder · naar det bliver født men smiler i Søvne,
NB20:136.a ah, ja det er ogsaa ugeneret, · naar det bliver i det Inderste – og man
Brev 64 ighed, jeg gjerne kan betroe Dem, · naar det bliver i Fortrolighed mellem os, da
EE2, s. 110 som det individuelle Liv har, · naar det bliver i sig selv. Kjærlighed er
NB20:36 Geistlighedens Virksomhed, · naar det bliver lagt en Mand til Last at han,
NB11:123 bliver pseudonym, et andet · naar det bliver med mit Navn, i Charakteer,
DS, s. 246 lidt bedre er det Store. Men · naar det bliver saa godt Kjøb at blive Christen,
Papir 455 ae endog meget sikkert og fast, · naar det bliver sammen, Bygningen og Stiveren,
OTA, s. 125 ie Ondt. Ja Blomsten, den kan · naar det bliver silde paa Efteraaret tale Aarenes
4T44, s. 380 er det ikke reent igjen; men · naar det bliver stille og dybt, da synker Himlens
LF, s. 21 t Mindste den kan være. Men · naar det bliver ubestemt, hvor stor Lidelsen
CT, s. 196 ige Det om os Alle, Det, der, · naar det bliver virkelig Alvor, kun fuldkommes
NB11:118 umuligt at blive Aand. Først · naar det bliver Virkelighed, og virkeligt ethvert
NB14:36 amle, og benytter min Phantasie; · naar det bliver Virkelighed, saa er det mig
DS, s. 251 rligt paanøder sig ham, at · naar det blot bliver hørt, saa maa det seire,
AE, s. 91 terende er, af saadanne Dele. · Naar det blot enkelt og ligefrem udsiges, at
BOA, s. 104 , der tager Alt for god Fisk, · naar det blot er af den Forfatter. Mag: Adler
LA, s. 69 dog var et letsindigt Spring, · naar det blot er afgjørende – dersom
NB8:57 en det er det Gode ell. det Onde, · naar det blot er det Betydelige, med Talent
DS, s. 161 digt eller dog mindre vigtigt, · naar det blot er det Sandsynlige, eller Det,
NB24:39.b n Historie. Men som det gaaer, · naar det blot er Historisk, eller det er en
SLV, s. 253 ine blev den Lidende, thi · naar det blot er mig selv, saa veed jeg, hvorvidt
NB29:48 udtrykker sin Følelse – · naar det blot er personligt, primitivt. Men
NB33:15 Numeriske Intet til Sagen, · naar det blot er som de Andre, saa er det det
OTA, s. 148 des Gunst ved at ville Noget, · naar det blot er stort; det kan smigre Pigens
NB21:54 ig nok til at gjøre det, · naar det blot er vist, at det staaer i det N.
NB23:33 ge. Dog dette kan tilgives, · naar det blot erkjendes. Men føier ikke ny
AE, note t forholder sig ganske rigtigt, · naar det blot forstaaes rigtigt, og da desuden
NB18:63 skal passe for hinanden; og · naar det blot gjøres dem umuligt at skilles
NB24:165 an dog afvindes en vis Nydelse, · naar det blot har den daglige Jævnhed. /
NB6:59 Skinhellighed at Mskene tale om, · naar det blot ikke er Ens Charakteer o: s: v:
BOA, s. 227 t er blandet, ja splidagtigt, · naar det blot ikke kommer til Slagsmaal. Taushed
SLV, s. 286 t dette er ypperligt – · naar det blot ikke var en Hypothese; det er
OTA, s. 389 g heller ei uduelige – · naar det blot kunde blive dem uomtvisteligt
EE1, s. 307 vide lidt Beskeed om Verden. · Naar det blot lod sig gjøre uden videre at
NB24:75 gifte mig med en Dør-Stolpe, · naar det blot lod sig gjøre, at det blev
Brev 262 r ikke, det er lige meget: · naar det blot lykkes ham, om det saa kun var
F, s. 516 e Alt, lide Alt, gjøre Alt, · naar det blot maa lykkes mig at blive indviet;
EE1, s. 400 ndhed kan kaldes mageløs. · Naar det blot maatte forundes mig selv at blive
4T44, s. 363 han staaer dog ved sit Bud, · naar det blot maatte lykkes ham at kjøbe
SFV, s. 69 fra denne Side. Anken, der, · naar det blot Menneskelige, ikke Christendommen,
NB4:24 gjerne lider jeg ikke dette, · naar det blot saaledes maatte lykkes mig at
BI, s. 165 gjøre Uret er det Bedste, · naar det blot skeer tilgavns, men at man har
AE, s. 87 , saa gik maaskee Mangen med; · naar det blot skulde være Alvor, kom vist
AE, s. 87 var det den høieste Alvor. · Naar det blot skulde være Spøg, saa gik
NB28:7 e sig og lade sig brænde, · naar det blot staaer fast, at Lighed med Gud-Msket,
BA, s. 314 lige from en Hvilkensomhelst, · naar det blot tilstrækkeligen ved Trommeslag
KG, s. 287 eil, som var Alt i sin Orden, · naar det blot var afgjort, at det var sandt,
Oi10, s. 417 var meget godt fornøiet, · naar det blot var vist, at han fik de 600 Tdr,
TSA, s. 110 Begavethed forfængeligt, · naar det blot, uden Hensyn til om Andre have
EE1, s. 38 rden som Fuglenes lave Flugt, · naar det blæser op til et Tordenveir. Over
CT, s. 123 ar Vinger, som det kan bruge, · naar det bringes til det Yderste, men til daglig
CT, s. 325 Han velsigner Brødet · naar det brydes, det er Hans Velsignelse i Kalken,
NB22:106 e Folk. En Forbryder, der, · naar det bydes ham at kunne blive Politie –
NB:7 t slutte af, selv at forstaae, · naar det bør sig at holde op. At dette atter
IC, s. 79 nger høres. / » Men · naar det Christelige er noget saa Forfærdende
KG, s. 193 et Forsøgte. Nei, just da, · naar det Christelige stærkest anprises, skal
Oi9, s. 380 re tabt for dette Liv, hvad · naar det consequent skal gjennemføres giver
NB2:52 re saa uvillige til, især · naar det convenerer deres Magelighed, som ved
AE, s. 309 af en høistæret Samtid, · naar det da altsaa ikke kan være anderledes,
JC, s. 19 aa en mere philosophisk Maade. · Naar det da blev forklaret ham, at Accusativ
HH:24 l at man ikke ynder dette Billede, · naar det da ell. opfattes reent, ikke være,
DS, s. 207 olerere det, vel at mærke, · naar det da er en Præst, der sømmeligt
NB20:40 at jeg griber saaledes feil, ak · naar det da er som drog Du Dig tilbage: eet
EE1, s. 374 maa hun bestandig vækkes. · Naar det da et Øieblik seer ud for hende,
EE2, s. 324 , hvad Du selv bør ville. · Naar det da forbydes Dig at gaae i Rette med
3T44 g Ønsket en salig Tidsfordriv! · Naar det da forundtes en Mand eller Qvinde i
FB, s. 162 sig absolut til det Absolute. · Naar det da i denne Forbindelse hedder, at det
NB18:28 v til at sige til et andet Msk ( · naar det da ikke er i ganske særlige Tilfælde
NB17:89 den er det Overordentlige ( · naar det da ikke er understøttet ved Sandsebedrag
Oi4, s. 213 ndrigste af alle Opfindelser, · naar det da kommer i de rette, praktiske, Hænder;
AaS, s. 44 det, det kommer visselig. Men · naar det da kommer, hvad vil saa Eftertiden
NB22:120 re Alt for at behage ham, · naar det da lader sig gjøre – og at
NB23:51 nd er dette Frygteligt. Men · naar det da ret er forstaaet i Frygt og Bæven,
Papir 578 Ved alt Christeligt staaer der, · naar det da skal fastholdes som det er i det
NB26:104 da sluttede jeg udenvidere: · naar det da slog til med at faae Lindring, naar
Brev 159.4 den Ældste – og · naar det da staaer i min Magt: vær forvisset
Not8:12 ld, jo mere lukker den sig. / Og · naar det da stundom er som du ikke agtede paa
NB26:104 mit Guds-Forhold anderledes. / · Naar det da tog stærkere paa med Lidelsen,
NB33:12 det er skammeligt«, · naar det da vel at mærke, sikkres, at offentligen
Brev 159.4 jønne Dit Liv – · naar det da, efter mit Begreb er Dig tjenligt
AE, s. 10 Indgrebet consumeres først, · naar det den Ene gjør vil forpligte den Anden
Papir 365:5 ik er Exempel) men ogsaa · naar det der skal meddeles som Kunst meddeles
HCD, s. 180 ter i det nye Testamente. Men · naar det der skal naaes ved at forkynde og lære
TS, s. 105 g det er dog billige Vilkaar, · naar det der søges ikke er de Andres, eller
F, s. 504 l hans Alvor ikke beskæmmes. · Naar det derimod behager en Mand at blive alvorlig
OTA, s. 222 heller ikke gjennemsigtigt. · Naar det derimod dybt og gjennemsigtigt er reent,
EE2, s. 97 ative er aldrig æsthetisk; · naar det derimod er en Stræben, der har Indholdet
SLV, s. 386 lige saa comisk som tragisk. · Naar det derimod er et Tredie udenfor, der adskiller
Papir 428 e hvad Χstd er. / Men · naar det derimod er saaledes, naar det er Syndsbevidsthedens
NB:215 den kjerligste og venligste. · Naar det derimod var en Forsamling af 1000 ell.
SFV, s. 89 venligste, det er Sandheden. · Naar det derimod var en Forsamling af Tusinde
EE2, s. 328 e at troe, at Du havde Uret. · Naar det derimod var Gud, Du elskede, skulde
SLV, s. 293 k han vil knuse et Menneske. · Naar det derimod var saaledes, at Gud f. Ex.
Papir 44 e med sig selv. / d 20 Nov. 36. / · Naar det Dialectiske ( Romantiske) er verdenshistorisk
BI, s. 154 ng til det Dialektiske, idet, · naar det Dialektiske forstummer, det Mythiske
DS, s. 230 rne i Skjødet og tænke: · naar det dog alligevel egentligen er Gud, der
NB26:88 m mulig. Men saaledes er det jo, · naar det dog alligevel er ene, ene »
KG, s. 35 det, derfor ingen Hemmelighed, · naar det dog betroes Enhver og bevares af Enhver
4T44 over selv den svageste Begynden, · naar det dog er en Begynden; thi Beslutningen
NB21:103 der lider for Χstd, eller · naar det dog er En, der existentielt udtrykker
NB18:28 ): det fordrer Gud ikke af Dig ( · naar det dog er Fordringen i det N. T.) end
DS, s. 233 ig paa den lade Side og sige: · naar det dog er Gud der arbeider, saa er det
SLV, s. 280 om min Adfærd mod hende, · naar det dog er over dens Følge, hun vil
OTA, s. 378 altid lider skyldig – · naar det dog er saa, som vi have udviklet, at
GU, s. 332 t, det mindre Forfærdelige, · naar det dog er vist, at han er evig uforanderlig?
AE Du har jo ikke lovet Nogen Noget, · naar det dog gjøres, saa er det jo godt.
4T44, s. 373 thi det er jo ligegyldigt, · naar det dog kan gaae saaledes til, og Du nødsager
SLV, s. 295 oget om, han har gjort galt, · naar det dog lader sig gjøre om: Gud veed,
NB7:91 god. Hvad er der saa at gjøre, · naar det dog nu engang er saaledes, at hvis
LF, s. 16 m dette ikke var Tilfældet, · naar det dog skal – ja, selv om man vilde
AE, s. 526 , er dannet af en Modsigelse, · naar det dog skal fastholdes at det er et Historisk;
NB27:6 t hedder, at Alt er med det Gode, · naar det dog til syvende og sidst hedder: Du
4T44, s. 360 det at det var vanskeligere, · naar det dog tillige var usandere, eller at
4T44, s. 360 for Mange var vanskeligere, · naar det dog var lettere for ham. / Den rette
NB22:141 Thi hvor ydmyg end et Msk. er, · naar det dog var saaledes, at han i Forhold
OTA, s. 337 lingen om hvor tungt det er, · naar det dog ved Troens Hjælp lader sig gjøre,
IC, s. 163 sætte et Valg. For Jernet, · naar det drages, er der intet og kan der ikke
AE, s. 292 selv af ethvert Menneske, og · naar det dømmer, da dømmer det igjen hver
TS, s. 67 e saa haardhjertet, og at det, · naar det een Gang tidligere er hændt mig,
EE2, s. 236 sundt som Moment, det bliver, · naar det eensidigen udvikles, en høist betænkelig
OTA, s. 371 af at begynde med Intet. / / · Naar det efter Talens Antagelse er saa, at et
SFV, s. 16 de i Løbet af saa faa Aar. · Naar det ellers er seet, at en oprindelig æsthetisk
KG, s. 189 mlig Aften eller Morgen eller · naar det ellers er, kort, hver Gang den fra
AE, s. 206 e Halvdeel til at fortvivle ( · naar det ellers ikke var Nonsens at fortvivle
NB14:75 ersneens Gysekuld / ( Brorson) / · Naar det en Dag ret er et hundsk Vinterveier,
NB25:109 gt ad Citadels Veien, selv · naar det en enkelt Gang traf saa, at hun et
TS, s. 101 ke holde længere ud; eller · naar det en Tidlang har været som skulde
EE1, s. 12 en Ende ikke i Betænkning, · naar det en usædvanlig Gang gjordes fornødent,
Oi7, s. 303 ikke Mesterens Ord) sige: ja · naar det endelig skal være, og I ikke kan
NB27:57 re at hade sig selv, eller · naar det endog blot fordres dog at erkjende
AE, s. 127 generende, at være Skaber, · naar det endte med, at Gud kom til at trænge
2T43, s. 31 t, blev det andet det ogsaa, · naar det ene blev irettesat, blev det andet
2T43, s. 31 t, blev det andet det ogsaa, · naar det ene blev straffet, blev det andet det
2T43, s. 31 id i det Samme, saaledes, at · naar det ene blev udmærket, blev det andet
SLV, s. 431 e-Viisdom, hvis Resultat er: · naar det ene Faar gaaer til Vands, gjør det
SLV, s. 387 Form af Sammenhæng er, at · naar det Ene har været følger det Andet.
CT, s. 206 elige Deeltagelse ophører, · naar det ene Menneske ikke tør gaae ind til
OTA, s. 141 r kan han siges at ville Eet, · naar det Ene, han vil, i sig selv ikke er Eet,
OTA, s. 327 ge! Hvor anderledes derimod, · naar det eneste Glædelige er at følge
NB28:9 saa, at det for Enhver, der, · naar det engang er sagt, vil tænke lidt derover,
NB32:15 gen gider være det. / Og · naar det engang igjen er blevet gjort kjendeligt
NB10:213 jender, ak og bedrøvet, · naar det engang synes Dig, at det er, som kjendte
LA, s. 100 sk, en Svækkelse. Først · naar det enkelte Individ i sig selv har vundet
AE, s. 25 rydelse mod Christendommen er, · naar det enkelte Individ uden videre antager
AE, s. 221 er han der ikke, og først · naar det enkelte Individ vender sig ind i sig
NB2:49 svares der strax at det er Hovmod · naar det enkelte Msk. vil mene, at han bliver
NB29:2 ene, aldrig være Jeg. Men · naar det er » Sag«, saa er det
NB19:5 or at blive Χsten; ell. · naar Det er Χstd, forstyrrer det Dig saa
NB19:5 nkte jeg tillige det med: · naar Det er Χstd, kan Du saa beslutte Dig
NB19:46 r ikke det strenge Forhold. Nei, · naar det er Χstd. selv, der gjør Dig
DRT, s. 163 Retning af at blive det. Men · naar det er 100,000, forvirrer det sig for ham.
BOA, s. 168 Menigheden tænker som saa: · naar det er 1800 Aar siden saa kan man nok forstaae,
NB30:50 20,000 Msk. paa Gaden. Nei, · naar det er 20,000 en masse, saa viser Gud sig
LA, s. 66 eer det jo pragtfuldt ud, men · naar det er af Frygt: da blegner Herligheden.
EE2, s. 146 lærer Alt helligt og godt, · naar det er af Kjærlighed, og nedtordner
2T44, s. 188 skrevne Ord staaer fast, og · naar det er affattet, under den jordiske Forsigtigheds
3T44, s. 271 som Nattevægterens Raab, · naar det er Alle vitterligt, at Dagen er frembrudt.
AA:12 svage befinde sig allerbedst, · naar det er allerværst. Forgjeves søger
NB31:58 Eed som med Eed i andre Forhold. · Naar det er almdl. Vedtægt betræffende
SLV, s. 407 bestemt, at det er Alvor, og · naar det er Alvor, saa kan han nok troe det.
BOA, s. 290 udbreder sig over Huslivet, · naar det er antydet, at den ældre Generation
Papir 386 er taler, en Hjelm ell. Deslige · naar det er Augustus. / Noget kunde Foersom
Brev 184 n, naar det er bag efter, eller · naar det er bag efter til at tænke paa den
Brev 184 eller til at tænke paa den, · naar det er bag efter, eller naar det er bag
BOA, s. 282 han kun kunne forstaae det, · naar det er bag efter, naar det er tilbagelagt,
NB11:203 Ak, og langt om længe, · naar det er bag efter, saa opdager man maaskee,
JJ:474 Slaget: Hertz arrangerer et Slag, · naar det er bag efter. / En Pidskebaands-Jøde
Papir 595 : at den først er vis, · naar det er bagefter,) ligger ogsaa i det at
JJ:5 gnens Udebliven, vor Herre veed nok · naar det er bedst tjenligt, og saa kommer den
Papir 376 der har været uartigt, · naar det er blevet artigt, nu kan jeg ikke kjende
CT, s. 298 den, er ikke blevet det, selv · naar det er blevet atten Aartusinder siden.
BOA, s. 134 det er først fast – · naar det er blevet fast ɔ: bag efter. Han
4T43, s. 165 r slet Ingen eier det, eller · naar det er blevet ligegyldigt. Det Evige kan
NB32:14.a Tanke: saaledes skal man just · naar det er blevet Millioner × Millioner
NB32:34 r saa Tallet saa overmægtigt, · naar det er blevet Millioner – at Ideen
KG, s. 32 tligen vanskeligt at forstaae, · naar det er blevet sagt, og det vil jo ikkun
PS, note isus, ikke Tilblivelsens nisus; · naar det er blevet til, er Modsigelsen atter
CT, s. 204 ille Naar uendelig mere Magt, · naar det er Bodsprædikanten i et Menneskes
NB31:141 sig, saa gaaer det ogsaa, · naar det er borttaget det hvorved Χstd.
NB19:53 tens maa savne det ene. Men · naar det er Børn! Var dette tænkeligt,
JJ:464 rer hvad der bedes om, men · naar det er den Bedende, der vedbliver at bede,
CT, s. 158 at gjøre Konststykket. Men · naar det er den benævnte Tanke, naar det
NB30:50 r Gud sig slet ikke – · naar det er den Enkelte – ja, saa er den
NB14:147 velartet Barn – men · naar det er den forlorne Søn, saa siger Faderen:
Papir 340:7 vender hjem, men den er tung · naar det er den Forlorne; han er jo heller ikke
NB21:80 imple menneskelige Forhold. · Naar det er den legitime Konge – saa hedder
Not8:46 ns Stemme, og kjender den strax, · naar det er den sande Trøstens Røst. Som
NB21:92 ønsker) men saaledes, at · naar det er den Søndag, paa hvilken der skal
Brev 257 or er Deres Billet anonym? · Naar det er Deres Søn som bringer den, kunde
Brev 82 er dog altid meget, især · naar det er det eneste Communications-Middel.
NB14:24 ndelig Ophøiethedens Afstand, · naar det er det eneste Vilkaar! / eller Respekts-
CT, s. 47 men naar han veed af den, · naar det er det Eneste, han veed, da er han
SLV, s. 454 Lov at skjøtte sig selv, · naar det er det Eneste, man ønsker, er jo
NB16:82 det bliver dog noget Andet · naar det er det Gængse i en Verden af Kløgtige
EE:95.b hjælpe Een at bære Korset, · naar det er det Kors, man selv skal ophænges
IC, s. 56 en saa er man jo dog vel gal, · naar det er det man vil. Som sagt, som Menneskekjender,
OTA, s. 375 ler om Gud. Men naar saa er, · naar det er det Rigtige, at et Menneske skal
PS, s. 296 ltid en Fordeel, en Lettelse, · naar det er det Vanskelige, jeg skal tilegne
CT, s. 155 entligen først vanskeligt, · naar det er Det, der skal troes. Jeg veed det
NB30:43 forandrer Sagen betydeligt. · Naar det er dette, som ganske er afskaffet ikke
NB9:12 men Sandheden ikke. / / O, · naar det er Dig som kunde Gud nu ikke længere
SLV, s. 432 og han vil nok gjøre det, · naar det er Dig tjenligt – ergo da han
NB24:89 eg hørte en saadan Stemme, o, · naar det er Dig, min Gud, der befaler, og det
NB32:67 under, mere end Du, selv da · naar det er Dig, som ved ny Synd bedrøver
CT, s. 158 naar det er min Tanke, eller · naar det er Din Tanke, og – naar Du er
TTL, s. 394 til at undskylde – men · naar det er Dit eget Regnskab, da gjorde Du
TS, s. 101 ke. Og i ethvert Tilfælde, · naar det er Døden, saa er det ogsaa forbi;
JJ:230 st om at Gud vil tilgive den; men · naar det er Een selv saa kniber det. Den philosophiske
OTA, s. 128 k, og naar det ikke er gjort, · naar det er efterladt, eller vel endog det Modsatte
NB16:82 ja det er i sin Orden. Men · naar det er en af de mistænkelige Personer,
NB28:15 et i Sandheds Tjeneste. Men · naar det er en af hine Herlige, saa holde de
NB23:128 lpe; thi noget Andet er det, · naar det er en Bedrager, saa behøves der
NB25:77 rkaste sig denne Operation, · naar det er En en Fornøielse. / Christus
EEL, s. 66 ur, Prof. Heiberg, der taler, · naar det er en europæisk rangerende Lærd
NB32:83 sig selv, han slipper ikke, · naar det er en Evighed der ligger for. Altsaa
LF, s. 15 » Du skal«. Og · naar det er En ganske vist, at der intet saadant
TS, s. 96 di Sagen bliver for alvorlig, · naar det er en Hellig-Aand? Thi Tidens-Aand
AE, s. 497 At Mangen ikke mærker det, · naar det er en iøinefaldende Relativitet
NB18:69 d 10,000? / Hvor anderledes · naar det er en Mand, der benytter sin store
OTA, s. 343 t, bliver synligt større, · naar det er en Modig, som overvinder den. Den
SLV, s. 331 Naturunderfundighed. Og dog · naar det er en Qvinde, der gjør det, saa
Oi7, s. 307 l Forældrene: » men · naar det er en saadan Verden, og det er det,
NB8:91 e med En, hvilket er Tilfældet · naar det er en Sag. / Jeg kan ikke godt tale
IC, s. 30 der. Thi han er Synderes Ven. · Naar det er en Synder, Talen er om, da staaer
NB18:34 ok selv at det var forkeert; men · naar det er en Ubetydelighed, saa skal man just
Brev 7 nd naar En vil befale, især · naar det er en virkelig Foresat; thi jeg anseer
EE1, s. 177 y Mulighed ikke er saa stor, · naar det er en Virkelighed, der er brudt, fordi
NB2:209 od, men en fornuftig Tanke, · naar det er enigt med ham – istedenfor
Brev 177 gelig, hvis man ikke veed, · naar det er Ens Fødselsdag. / Befind Dig
NB18:89 e og alene fordi han skulde. Men · naar det er Ens Levebrød maaskee et godt
NB:41 m Professor i Philosophien, ɔ: · naar det er Ens Levebrød saa kan man philosophere
IC, s. 238 . Thi naar der ingen Fare er, · naar det er et Blikstille, naar Alt er begunstigende
SFV, s. 88 hvilken Usandhed! Nei, · naar det er et enkelt Menneske, da skal man
NB11:113 samtidigt, og fremmede derved, · naar det er et forbigangent. / ( Mit eget Liv
NB29:18 e at gjøre Noget bedre ( · naar det er et Heelt man river i Stykker for
NB16:39 jordisk Nød o: s: v: Men · naar det er et Msk.s eneste Bekymring: at frelse
NB14:147 e ville nok være Fader, · naar det er et velartet Barn – men naar
TTL, s. 462 lder – og Træet. Men · naar det er faldet, da er det afgjort, om Træet
NB31:24 befinder sig yderst vel derved, · naar det er Flokken, der har den Mening, Flokken
DS, s. 233 ør Udslaget her som i Alt. · Naar det er for Din Lyst for Fornøielses
TS, s. 92 anden! – i Naturen. Men · naar det er for en god Sag – thi ellers
TS, s. 92 fordi man er kjerlig – · naar det er for en god Sag Du lever forladt,
NB10:106 borte. / O, i Sandhed man kan, · naar det er for en god Sag man lider den, lære
TTL, s. 415 te ikke, hvorledes det gyser, · naar det er for silde at raabe om Menneskenes
4T44, s. 369 l komme til at fortryde det, · naar det er for silde og bag efter. Som der
NB22:8 eet eller andet Skridt, end · naar det er for silde opdage, at han var i en
NB25:42 ndt – indtil han saa, · naar det er for silde, lærer, at det det
2T44, s. 215 ive, men ogsaa ved at komme, · naar det er for sildig. Thi, hvad hjalp det
OTA, s. 127 man taler om det Forbigangne, · naar det er forbi og saaledes forbi, at det
TTL, s. 401 et uhyre Væsen, der er til · naar det er forbi, der er og er ikke; og dette
IC, s. 156 er, er Forfængelighed, og · naar det er forbi, er Intet, eller travlt beskjeftiget
NB5:23 rtrykket paa mit Liv – · naar det er forbi, før ikke. Mit Liv skal
NB24:9 det at være Menneske; men · naar det er forbi, ja saa er det herligt. /
AE, s. 384 det Forgængelige er Intet · naar det er forbi, og dets Væsen er at være
NB12:143 været til at fortvivle over. · Naar det er forbunden med saadanne Opoffrelser
DS, s. 228 igt at tænke paa, end sige · naar det er forbundet med Anstrengelse og Opoffrelse:
NB:36 raire Foragtelighed ligger i, · naar det er Forfattere, som kunne til en vis
OTA, s. 142 n Qval vedblive at ville det, · naar det er forgaaet, og ved Modsigelsens Qval
EE2, s. 278 er nemlig Talentet skjønt, · naar det er forklaret til at være et Kald,
AE, s. 174 Baand om den lille Finger og · naar det er Fuldmaane kaste det hen paa et afsides
SLV jo før jo hellere, og først · naar det er færdigt, er det angerløst,
Oi7, s. 290 ½ Aar i Seminariet; og · naar det er gaaet, kan der da ikke være Tale
BOA, s. 214 liver sagt noget Godt om ham, · naar det er galt, saa han bliver anerkjendt
TSA, s. 98 iver sagt noget Godt om ham, · naar det er galt, saa han bliver anerkjendt
Papir 347 kan det let forandres, men · naar det er Gangklæder fE sæt Manden er
NB32:62.b igegyldig, altsaa først da, · naar det er ganske klart og vist, at det virkeligen
SLV, s. 141 t ikke hvilkensomhelst Pige, · naar det er givet, at en Mand har contraheret
DS, s. 169 høist gaaer midt ad Veien, · naar det er gjennem Smaagaderne, hvor Husene
Papir 459 lille Stykke Sandsebedrag. · Naar det er gjennemført, saa vil der være
FF:122 ivet lader sig først fortolke, · naar det er gjennemlevet, ligesom ogsaa Χstus
TTL, s. 400 gts Gjentagelse, og først · naar det er gjennemlevet, nedsættes det,
OTA, s. 222 det er reent, og kun reent, · naar det er gjennemsigtigt; saasnart det er
AE, s. 191 teren blive i Existentsen; og · naar det er gjort ham umuligt, naar han stikker
CT, s. 138 r saa det Første er gjort, · naar det er gjort indlysende, at det, at et
OTA, s. 127 rst kan komme i Betragtning, · naar det er gjort, der skal gjøres. Paa en
Papir 446 Indsigelsen bagefter, thi · naar det er gjort, er det gjort; og deels indseer
DS, s. 231 en daarlig Efterabelse. Nei, · naar det er Gud der gjør det, saa er det
NB27:78 heder og er Kjerlighed. Men · naar det er Gud selv der ikke vil, naar han
NB26:103 ette da mindre oprørsk? · Naar det er Guds Villie, at Du skal, hvor er
NB2:209 et forvirret Begreb – · naar det er ham imod, men en fornuftig Tanke,
IC, s. 49 phøiede, det Sande – · naar det er ham, der gjør det; det vil sige,
SD, s. 182 og viser, hvorledes Selvet, · naar det er handlende, forholder sig til sig
NB11:119 det Hele rhetorisk og siger: at · naar det er hans Beslutning, saa maa han jo
BOA, note ftiger sig med det Religieuse · naar det er hans Levebrød. Det er i andre
LF, s. 30 er ubetinget lydig til Jorden, · naar det er hans Villie. I Naturen er Alt ubetinget
NB15:20 i, naar han var den Elskede. Men · naar det er hende uendelig klart, at Han er
EEL, s. 66 som Prof. Madvig, der taler, · naar det er hint myndige høiærværdige
SLV, s. 25 ringer. Hvor har det smertet, · naar det er hændt mig selv, og man staaer
Papir 494 i et hedensk Land; et Andet er · naar det er i » Christenhed«,
Papir 537 m er den Lutherske især · naar det er i anden o: s: v: Generation er unegteligt
DJ, s. 73 r han en sjelden Virkning. Men · naar det er i en Opera, og det er her, Slaget
NB30:50 orestilling om at være sikker · naar det er i Flokken, at Faren ligger i at
AE, s. 71 ettere sikkrende sig derimod, · naar det er i Forhold til den Sandhed, hvor
NB12:117 vis Forstand bange for, især · naar det er i min Haand. Han har selv saa smaat
KG, s. 335 Tilstrømmen af Kjerlighed, · naar det er i Orden med denne Beholdning, saa
NB:171 ne kan sige, at hun ved det, · naar det er i Tavshed i hende med Gud, bevæger
OTA, s. 171 r forarget paa dets Ringhed, · naar det er iklædt Tidens Langsomhed. Hengiven
AE, s. 481 g Udvortes forsvinder ganske, · naar det er Individet selv, der sætter Forestillingen
PS, note en egen Sag med Legetøi; thi · naar det er kjøbt, saa har det tabt al Værdi.
EE2, s. 114 taaleligt end det Utaalelige, · naar det er Konen, der udøver et saadant
SD, s. 182 g selv, og hvorledes Selvet, · naar det er Lidende, i at lide forholder sig
EE2, note et tjenende Personale, især · naar det er lidt kløgtigt, let at sætte
KG, s. 46 rskjel er. Dog er det omvendt; · naar det er Loven, som gjør Forskjel, saa
NB10:111 ligt at opdage ( og især da, · naar det er Løgn). Men naturligviis desto
NB22:173 men saa er det jo umuligt · naar det er meddeelt Publikum. Altsaa jeg maa
NB25:71 endog betyde Guds Straf. Og · naar det er mig selv – hvor faaer jeg
NB18:27 e af for min egen Skyld, og · naar det er mig som skylder jeg Andre at slaae
CT, s. 158 det er den benævnte Tanke, · naar det er min Tanke, eller naar det er Din
NB10:133 ller under, og ligesom det · naar det er Mode at gaae skjødesløst paaklædt,
NB5:29 ne om Ret og Uret; og Ulykken er, · naar det er msklig talt Velmenende paa begge
TS, s. 103 r Sandsynlighed er udslukket, · naar det er mørkt som i den mørke Nat
NB35:17 Grad, Alt til en vis Grad. · Naar det er naaet, at Alt kun er til en vis
NB21:31 hedder det Overordentlige, og at · naar det er naaet, da vender Alt sig om, at
NB17:84 sær. Ja hvad Under vel, · naar det er noget nær Galskab at sigte saaledes
KG, s. 215 igt, men hvad det saa end er, · naar det er opbyggeligt, saa er Kjerlighed med.
OTA, s. 431 men glædeligt er det, · naar det er Overbeviisningens Ild, der har seiret,
OTA, s. 235 Seirens, som Krigerens Saar, · naar det er paa Brystet, hvor baade Saaret og
Brev 66 naar Oprør raser derinde; tie, · naar det er paa det Heftigste, og naar der saa
NB23:51 Feil af Stregen – men · naar det er paa Evighedens Ansvar, det hjælper
Papir 386 , et Skjæg fE han tager paa, · naar det er Paven, der taler, en Hjelm ell.
KG, s. 187 den Gang det Fremskyndende. / · Naar det er Pligt at blive i Kjerlighedens Gjeld
KG, s. 162 just til Talens Gjenstand. / · Naar det er Pligt at elske de Mennesker, man
KG, s. 41 ætter man paa Prøve. Men · naar det er Pligt at elske, da behøves der
KG, s. 36 Du skal elske«. Kun · naar det er Pligt at elske, kun da er Kjerligheden
KG, s. 40 de forandre sig. / Altsaa, kun · naar det er Pligt at elske, kun da er Kjerligheden
KG, s. 45 gammelt og aldrig Vane. / Kun · naar det er Pligt at elske, kun da er Kjerligheden
KG, s. 47 for er han uafhængig. / Kun · naar det er Pligt at elske, kun da er Kjerligheden
KG, s. 179 til at forblive i Gjelden. / · Naar det er Pligt at forblive i Kjerlighedens
KG, s. 164 elske de Mennesker, vi see. / · Naar det er Pligt i at elske at elske de Mennesker,
KG, s. 168 t er, de Mennesker, vi see. / · Naar det er Pligt i at elske at elske de Mennesker
SD, s. 234 n maa lade Straffen fare; og · naar det er Publikum, det høistærede dannede
OTA, s. 222 ed, fordi Havet kun er dybt, · naar det er reent, og kun reent, naar det er
OTA, s. 247 ke af Besindighed, der tier, · naar det er rigtigst at tie, men af Klogskab,
OTA, s. 170 gge Sinkelse imellem dem, · naar det er saa hurtigt gjort i Evigheden; hvorfor
AE, s. 496 om dette kan blive saa, eller · naar det er saa i en Tid: hvoraf kommer det,
NB8:39 vorfor skal han være Christen, · naar det er saa svært. Hertil kunde først
LA, s. 65 at da kan man sagtens handle, · naar det er saadant et Tilfælde ved en stor
OTA, s. 244 et Menneske er sat over, og · naar det er saare Meget, saa glemmer man i verdslig
NB26:77 til en Veddekamp. Nei, men · naar det er Sag, – skjøndt Du seer,
PPM, s. 138 ende Christelige; Enhver kan, · naar det er sagt, see det, især den Enfoldige.
NB34:33 t sees ikke saa let, om det end, · naar det er sagt, sees uendelig let. Men det
NB11:113 . blive næsten kolde derved, · naar det er samtidigt, og fremmede derved, naar
NB20:108 stus ikke er den Mand, der · naar det er Sandhed at et Msk. virkelig for
IC, s. 118 det er, den Gang det var, og · naar det er Sandhed med at være Christen,
NB11:194 ar jeg har Alt færdigt, · naar det er Sandhed: saa skal jeg. Resten bliver
BI, s. 173 l at gjøre Problemet flot, · naar det er sat paa Grund, kort sagt, der altid
NB34:24 vil see, er saa indlysende, · naar det er seet, at man saa vel maa spørge:
BI, s. 110 Individet befinde sig bedst, · naar det er sin Opløsning nærmest. Ironikeren
Papir 459 il nu være fortæret. · Naar det er skeet er der ikke videre at strides
BOA, s. 169 ndsee, at Den, der troer det, · naar det er skeet for 1800 Aar siden, han kan
BOA, s. 169 det kan man forstaae og troe · naar det er skeet for 1800 Aar siden, naar det
G, s. 81 st vil blive hos mig, blive, · naar det er skeet, jeg i en vis Forstand frygter
Papir 433 saadanne Consequentser, at · naar det er skeet, saa er ingen restitutio in
SLV, s. 307 der dog maa skee, hvad der, · naar det er skeet, vel vil give Kræfter,
AE, s. 80 hvad der skeer om et Aar; thi · naar det er skeet, vil det lade sig forstaae
NB5:93 ndseløs Uproportionerethed, og · naar det er Skik og Brug ( hvad Feigheden lærer
SLV, s. 409 eder, saa det bliver comisk, · naar det er Smaa-Folk eller 2 Mk. og 8 Sk.)
BA, s. 409 dens yderste Forfærdelse, · naar det er som Alt var tabt, fordi den Vei,
OTA, s. 222 saaledes gjengiver Hjertet, · naar det er stille dybt gjennemsigtigt, det
OTA, s. 222 des tragter det rene Hjerte, · naar det er stille, dybt gjennemsigtigt, efter
FB, s. 184 de, hvor skjønt Havet var, · naar det er stille, og Agnete troer ham. –
TTL, s. 431 Folk er stolt paa rette Sted, · naar det er stolt af udmærkede Digtere! Men
NB12:106 de Indtryk af Χstd – · naar det er streng Χstd, der meddeles –
Papir 428 r det derimod er saaledes, · naar det er Syndsbevidsthedens Qvaler, der drive
SLV, s. 92 ast, at den bevarer mig Alt, · naar det er tabt, en Erindringens Livrente for
NB17:98 det er Tid, ei heller tøver, · naar det er Tid.« / Jeg hørte forleden
NB26:70 ar det Christendom han egl. vil, · naar det er Tiende han vil. / / / En evig Salighed.
SLV, s. 439 er, men det er ikke til, thi · naar det er til er det i det Æsthetiske,
BOA, s. 282 det, naar det er bag efter, · naar det er tilbagelagt, naar han er død
EE2, s. 257 ke er ham noget Udvortes, thi · naar det er Tilfældet, er den altid abstrakt;
KG, s. 311 lev stødt, som det hedder. · Naar det er Tilfældet, saa maa der ukjerligt
SLV, s. 11 lle, men vor Herre veed bedst · naar det er tjenligt og saa skeer det nok med
NB20:65.a Msk. drives til at stræbe. · Naar det er Troen, der frelser, saa følger
Papir 161 il et Lirekasse Stykke, der · naar det er ude begynder forfra. / d. 20 Juli
OTA, s. 126 træben? Ja Dyret, det kan, · naar det er udlevet, tale Aarenes Viisdom og
KG, s. 365 e den elskelige Gjenstand. Og · naar det er umuligt at have nogen Fordeel af
NB30:105 Forplantelsen er Syndefaldet. / · Naar det er ved en Forbrydelse en Synd, saa
Oi5, s. 237 ndommen ikke til. / Dette er, · naar det er viist, saare let at see, og eengang
SLV, s. 151 ke ogsaa gaae ad en Gjenvei, · naar det er vist, at den fører hurtigt til
SLV, s. 260 pgave, hvilket kun er sandt, · naar det er vist, at man har et maadeligt Publikum
AE, s. 386 en giver Springet en god Dag. · Naar det er vist: saa vil han vove Alt. Men
KKS, s. 98 eller, hvilket er det Samme, · naar det er, er det absolut. Lidt Overgivenhed
SLV, s. 439 thiske, i det Religieuse, og · naar det er, er det Abstraktionen af eller et
NB17:111 ar Aanden ikke driver En. / Men · naar det er, fordi Aanden driver En, saa er
OTA, s. 339 selv naar Troen anfægtes, · naar det er, som fandt Troen ikke Naade for
AE, s. 108 aldrig er, men er ophævet · naar det er. Den Systemets Begyndelse, der begynder
EE1, s. 370 od det sig tænke, at hun, · naar det Erotiske begynder at gjøre sig gjeldende,
BA, s. 376 kke skete ved en Fremmed. Men · naar det Erotiske er reent og uskyldigt og skjønt,
BA, s. 375 Gange velsigner Parret. Selv · naar det Erotiske udtrykker sig saa skjønt
EE2, s. 243 og i høieste Grad concret. · Naar det Ethiske bliver concretere, da gaaer
AE, s. 143 ialektik er quod desideratur, · naar det Ethiske er quod erat demonstrandum.
FB, s. 148 hvad det har udenfor sig, og · naar det Ethiske har optaget dette i sig, da
Papir 368-7.b saa ...« Først · naar det Ethiske og atter det Christelige saaledes
AE, s. 295 t esse, som ikke er et posse; · naar det Ethiske seer efter, fordømmer det
EE2, s. 243 , hvad der dog er hans Pligt. · Naar det Ethiske sees rigtigt, gjør det Individet
CT, s. 152 r, for at hjælpe Dig: o, · naar det Evige blot er Dig ganske nær, saa
OTA, s. 402 lige mod det andet Timelige, · naar det Evige er udeladt, det er ikke at overveie,
Oi2, s. 152 en – at gaae er sat. Og · naar det Evige er: Maaden, paa hvilken det faaes,
CT, s. 110 le og tælle sammen – · naar det Evige faaer Lov at raade, kommer den
NB34:39 er ham nærværende. Og · naar det Evige ikke er ham nærværende,
OTA, s. 356 der Uro i et Menneskes Sjel, · naar det Evige ikke er i den, og han kun »
OTA, s. 231 re forladt af Mængden, · naar det Evige trøster, er livsaligt, da
Not11:20 : – vel at mærke, · naar det existerer. Dette kan ogsaa oplyses
EEL, s. 66 ved et vinkende Tilraab. Ja! · naar det f. Ex. er den legitime Hersker i dansk
SFV, s. 87 det bliver det eneste Sande, · naar det faaer Lov at raade, thi saa afskaffer
NB32:23 iis en Slags skikkelig Fyr. · Naar det faaer Lov til at gaae saadant i sit
EE:165 fordi den lider et udvortes Tryk; · naar det falder bort, da vil det vise sig, ja
F, s. 470 , ligesom det falder ham ind og · naar det falder ham ind. Med mig er det en anden
NB4:117 at et Ord af et Barn, just · naar det falder uskyldigt ind midt i Alvoren,
SLV, s. 432 re glad, indtil vor Herre, · naar det fandtes fornødent, sendte Fare.
OTA, s. 233 e Skum; saa let, som Veiret, · naar det farer frem, splitter Avnerne. Lige
Not9:1 er skal stræbes. Først · naar det fastholdes som Erindring, først
Papir 347 Mening være billig; thi · naar det fE er en Hat kan det let forandres,
NB29:16 det er vel kun en Talemaade; men · naar det fE er en Konge, der gjør det, saa
NB21:103 r paa, hvo den Mediterende er. · Naar det fE er et Sandheds-Vidne, der lider
Papir 259:1 g Detail af Videnskaber, · naar det fE p. 17 hedder: Men i hans Naglegab
NB29:23 Alle ville vi dog helst – · naar det for Alvor kommer til Stykket –
CT, s. 197 istenheden kun da at anprise, · naar det for Gud forstaaer sig selv i den væsentlige
Not11:29 m:H:t: Gud er ligegyldig, · naar det for ham er det Samme om han bliver
SBM, s. 143 kun ved at ligge under! / Men · naar det Forargelige er skeet, skal Forargelsen
4T44, s. 332 ner det Tilkommendes Styrke. · Naar det Forbigangne faaer Lov at blive hvad
4T43, s. 173 ger Taalmodigheden med Vold. · Naar det Forbigangne vil forfærde ham med
Oi2, s. 152 orhold til: en evig Salighed. · Naar det Fordrede f. Ex. er at gaae, saa nytter
OTA, s. 414 a altid været villig til, · naar det fordredes, at bekjende sin Tro; han
OTA, s. 414 for Gud, var villig dertil, · naar det fordredes. Saaledes var det eengang,
3T44, s. 259 alighed ordner og beroliger. · Naar det fordres af den rige Yngling, at han
G, s. 18 rincipet i Elskoven, og at man, · naar det fordres, for den maa offre Livet, ja
OTA, s. 260 askee er han for utaalmodig, · naar det forekommer ham saa, at intet Menneske
SLV, s. 233 re Udsigt viser sig for mig, · naar det forekommer mig, at Alt maa lykkes,
EE1, s. 285 med store Vanskeligheder. / · Naar det forholder sig saaledes med Ægteskabet,
SLV, s. 44 ikke latterligt, vel derimod · naar det forklares, at betyde Alt. I Henseende
NB35:20 modation fører til. Nei, · naar det forkyndes, at Forholdet til Gud er
PS, s. 252 an den ikke falde paa det, og · naar det forkyndes, kan den ikke forstaae det,
NB12:24 rsikkre, at i deres stille Sind, · naar det forlanges, saa ere de villige til at
FB, s. 131 var villig til at offre ham, · naar det forlangtes. Han troede i Kraft af det
SFV, note » Mængden«, · naar det formeentlig tillige skal være en
BI, note Eenheden heraf er det Mythiske, · naar det forstaaes om den mythiske Fremstilling.
DS, s. 174 havde tilstaaet. Ganske sandt, · naar det forstaaes omvendt: den Forstandige
EE1, s. 102 Hermed er nu vel sagt Meget, · naar det forstaaes rettelig, Lidet, naar det
LF, s. 22 de dette er jo Alvoren – · naar det forstaaes retteligen, ikke som den
EE1, s. 118 . Dette er imidlertid netop, · naar det forstaaes rigtigt, en Lovtale over
Oi6, s. 273 betegnende, vel at mærke, · naar det forstaaes rigtigt. Man taler om en
SLV, s. 415 vortil vi ogsaa ere villige, · naar det fortjenes, men dette er Ligevægtens
KG, s. 102 hristus, som har sagt det, og · naar det fortælles den Enkelte, er det just
KG, s. 187 rligt bliver det Eventyrlige, · naar det fortælles ganske simpelt som en
KG, s. 101 den mærkelige Egenskab, at · naar det fortælles videre, fanger det strax
NB3:39 litistok! Og saaledes ogsaa, · naar det fra Slægt til Slægt har sat sig
AE, s. 430 ei, tjener Penge o. s. v.; 3) · naar det fra Søndags-Guds-Forholdet vender
AE, s. 430 et Ubehageliges Dialektik; 2) · naar det fra Søndags-Guds-Forholdet vender
FP, s. 24 nlige moralske Egenskaber, som · naar det frakjender Modstandere dem. Men for
AE, note e nu forholder sig saaledes, og · naar det fremdeles er givet, at det nittende
KG, s. 149 es frit, som det frie Hjerte, · naar det frit giver sig hen. Thi Fuglen er dog
NB13:89 vist er det, at Christend., · naar det Frivillige absolut er gaaet ud, egl.
Brev 105 nhver Præfiguration maa vige, · naar det Fuldkomne er kommen. / Din /
NB26:14 tænkelighederne. Om jeg, · naar det først engang blev Alvor med Næringssorg,
DS, s. 220 enhold, hvorimod den Eenlige, · naar det først er blevet aabenbart, at han
JJ:471 ens efterladte Skrifter: » · naar det først er kommen saavidt, at Mængden
NB6:40 rædike derom. Thi, ikke sandt, · naar det først er skeet, saa kan Du nok hjælpe
NB26:87 ikke et Msk. kunne formaae, · naar det først kan sætte sig fast i hans
NB7:5 ektiske i Frygt og Bæven). · Naar det først saadan engang er givet, at
NB33:50 og det Sidste kommer nok, · naar det Første blot skeer. / Anm Fra en
OTA, s. 421 at vende Alt om anden Gang, · naar det første Gang er gjort omvendt! Vee
EE2, s. 110 Aabenhed. Du frygter for, at · naar det Gaadefulde er forbi, saa skal Kjærligheden
FF:148 dog kun Sandhed til en vis Grad, · naar det gaaer derudover saa kommer Contrapunktet
NB20:45 elske Gud – ikke blot · naar det gaaer En imod ( thi Sligt er ikke nok
OTA, s. 390 eller ei uden Bedrøvelse, · naar det gaaer et Menneske paa lignende Maade.
NB13:51 d ell. Orthodoxie Andre det; men · naar det gaaer løs paa at faae et Levebrød,
NB34:43 nings-Livet, veed, at altid · naar det gaaer løs paa at skulke sig fra
NB13:51 re og faae et bedre Levebrød, · naar det gaaer løs paa at skulle udsætte
AE, s. 157 subjektivt, som naturligt er, · naar det gaaer løs paa at udvikle Subjektiviteten.
BOA, s. 136 saa Plads til at røre sig, · naar det gaaer løs paa Liv og Død og Hudflettelser
DRT, s. 164 thi Tallet ( det høie Tal, · naar det gaaer op i 100,000, i Millioner) og
AE oens Begyndelse er Forargelsen, og · naar det gaaer rigtigt til med at blive Christen,
AE t mere, end sige da paa Søndag, · naar det ganske bestemt bliver færdigt. /
Brev 162 Fremskridt man gjør; og · naar det Geniales Blink forklarer ham, da savner
NB6:64 ldt en fjern Mulighed af, at · naar det gik allergalest for mig betræffende
3T43, s. 68 de saaledes, at hans Øre, · naar det gik Fjenden vel, ingen Misundelsens
3T43, s. 68 er elskede saaledes, at han, · naar det gik hans Fjende ilde, havde glemt,
NB2:82 gjøre En lidt bange for Livet: · naar det gik saaledes med det grønne Træ,
SLV, s. 308 Pathos derinde til Vrøvl, · naar det gives ud. Tag bort, tag det bort, skjul
SLV, s. 79 orstode Deeltagerne hinanden, · naar det gjaldt at gjøre et Sving og et Omsving.
SLV, s. 282 e kunde komme i Betragtning, · naar det gjaldt en Større, synes paa denne
NB2:138 ar den Stærkeste – · naar det gjaldt om at hidse Pøbelen og Daarerne
NB10:77 om ikke kunde være større, · naar det gjaldt om at indøve sig i at gaae
AE, note kke engang at tælle til fem, · naar det gjaldt om at tælle Stemmer ( cfr.
SFV, s. 52 Pen formaaet at fremstille, · naar det gjaldt om Dristighed, Begeistring,
SLV, s. 104 som ofte nok er paa Benene, · naar det gjelder at fatte en Beslutning, det
SLV, s. 80 dte som Politiets Udsendinge, · naar det gjelder at overliste. Som Politiets
AE, s. 162 delelse forholder sig hertil, · naar det gjelder at være conseqvent i hvert
SLV, s. 451 og er flink i Opfindsomhed, · naar det gjelder at være tilfredsstillet
TTL, s. 396 te den egne Skyld dybest. Thi · naar det gjelder hiint største Vovestykke,
OTA, s. 139 et det Ene er, han kan ville, · naar det gjelder kun at ville Eet? Ja, hvis
PS er, der muligen kunne tilbyde sig, · naar det gjelder om at faae Discipelen paa anden
TTL, s. 427 ri Begeistringen vil udaande; · naar det gjelder om at fornemme Afmagten og
FB, s. 198 thi jeg er meget opfindsom, · naar det gjelder om at pine Heltene. Faust seer
TTL, s. 427 istringen, at haabe mod Haab; · naar det gjelder om det lange trælsomme Arbeide,
NB:211 ndda ikke saa meget i Krigen, som · naar det gjelder om Generethed. Det danske Folk
SLV, s. 421 ikke bruges i Experimentet, · naar det gjelder om især at belyse ham og
KG, s. 94 d Hjælp af Evighedens Lys, · naar det gjennemlyser Forskjelligheden. /
YTS, s. 256 ørelsens store Øieblik, · naar det gjælder at forsage Alt: ogsaa Han;
OTA, s. 351 lder om at lære til, men · naar det gjælder at lære om ved Hjælp
TSA, s. 79 Forhold til andre Mennesker, · naar det gjælder denne Yderlighed at lade
NB23:207 rt Aar, for at kunne leve flot; · naar det gjælder derom ingen Vaklen; forresten
SLV, s. 199 Magt jeg har i Forstillelse, · naar det gjælder en god Sag! / Hun var mindre
CT, s. 273 t vedstaae en Overbeviisning, · naar det gjælder Forhaanelsens Fare, naar
OTA, s. 349 l nogen Anstrængelse. Dog · naar det gjælder langsomt at lære Lidet,
CT, s. 273 jælder Forhaanelsens Fare, · naar det gjælder Liv og Død, og naar tilmed
NB7:4 reb ( to Faktorer) især da · naar det gjælder om at drage et frit Væsen
NB31:139 / Sagen er ganske simpel. · Naar det gjælder om at faae det Dialektiske
NB31:139 aafærde og ved Haanden, · naar det gjælder om at faae fat i et Gode,
EE2, s. 99 Kraft er atter ligesaa stor, · naar det gjælder om at fastholde Kjærligheden,
CT, s. 270 r det næste Øieblik, og · naar det gjælder om at forklare den mindste
OTA, s. 338 den holder Lampen tændt; · naar det gjælder om at forvente, da holder
TS, s. 67 at gjøre det gjældende, · naar det gjælder om at frigjøre os fra
OTA, s. 339 selv og dog saa bøieligt, · naar det gjælder om at føie sig skjønt
YTS, s. 280 nd alle Talers Tilskyndelser, · naar det gjælder om at følge hiin Indbydelse,
Brev 289 ust heller ikke er nogen Sinke, · naar det gjælder om at gjøre en Opdagelse.
CT, s. 270 e har levet, naae lige langt, · naar det gjælder om at indestaae for det
TS, s. 62 fælde kan være, kun ikke · naar det gjælder om at lade Guds Ord faae
EE2, s. 222 at den er den mest brugbare, · naar det gjælder om at liste Dig paa Mennesker
OTA, s. 350 at vide det veed Meget. Men · naar det gjælder om at lære sig selv at
OTA, s. 351 ere Menneskene villige nok, · naar det gjælder om at lære til, men naar
NB:101 sse modige Journalister, der · naar det gjælder om at paatale at en Stakkels
DS, s. 234 kløgtige som vi alle ere, · naar det gjælder om at spare Kjød og Blod,
NB14:134 e denne sin Forskjel bort, · naar det gjælder om at sætte Χsti
SD, s. 154 lighed, men tilsidst, ɔ: · naar det gjælder om at troe, hjælper kun
NB30:58 Andre. / Nei, det er eens Bier. · Naar det gjælder om noget Udmærket: saa
NB17:102 Vanskeligheder i mig selv, · naar det gjælder om, bogstavelig at skulle
NB27:85 sker er for en Nullitet for ham, · naar det gjælder om, hvorvidt disse Msker
JJ:440 iver lige dum, lige taabelig; men · naar det gjør det Første er Forholdet
JJ:440 Forholdet mindre Afsindighed end · naar det gjør det Sidste. Man forstaaer ikke
Papir 254 s Udtalte maa modificeres, · naar det gjør Fordring paa mere Offentlighed;
Papir 306 at kaldes en Apostel; men · naar det gjøres fornødent, naar man ikke
F, s. 525 gen. Man bruge ethvert Middel, · naar det gjøres fornødent: et lille pereat,
KG, s. 80 Arbeide der besmitter – · naar det gjøres i Hjertets Reenhed, og det
Papir 98 t ogsaa har en Finger for – · naar det gjøres nødvendigt – at
AE, s. 159 ge i Spørgsmaalet er netop · naar det gjøres simpelt, ikke saaledes som
AE, s. 159 alets uendelige Vanskelighed, · naar det gjøres simpelt, naar der ikke spørges
LA, s. 24 er der dog Noget, som netop, · naar det gjøres til Tidens Fordring, eo ipso
KG, s. 333 rid, at vinde den Overvundne. · Naar det gjøres, da er der styret rigtigt,
NB33:39 orstand – lige saa godt er · naar det Glædelige efter mine Begreber møder
OTA, s. 159 fstedkomme Forvirringen: at, · naar det Gode indtog sin Plads ved Maalet, hvor
OTA, s. 421 nne Forestillinger. Det er, · naar det Gode maa lide i Verden for Sandhedens
BI, s. 276 , svarer det Gode som Opgave, · naar det Gode opfattes som det uendelig Negative.
OTA, s. 169 er, hvis han seirer, men kun · naar det Gode seirer: hvorledes kan han da kaldes
BI, note men den er netop nødvendig, · naar det Gode skal vise sig som det uendelig
JJ:304 nt Saar; stundom er det værst, · naar det groer til / Der skal indføres en
NB35:12 med at prostituere sig, og · naar det gryede ad Dag, saa var Lystigheden
YTS, s. 274 færd angestfuldere sammen, · naar det gryer ad Dag, end Synderen gyser tilbage
LF, s. 41 n og Fuglen. Hvilken Glæde, · naar det gryer ad Dag, og Fuglen vaagner tidligt
NB25:69 te sit Liv efter Χstd, · naar det han faaer at see, er dette frygtelig
NB30:53 n vil noget Forkeert, eller · naar Det han vil, ikke forstaaes af de Samtidige
KG, s. 39 sin Prøve, og vi prise det, · naar det har bestaaet sin Prøve; men denne
KG, s. 39 hed, om det kan man ikke blot, · naar det har bestaaet, sige » det bestod«,
YTS, s. 264 en meget betænkelig Seier, · naar det har bevæget Eenfolden til at ville
EE1, s. 145 t da er Individet lykkeligt, · naar det har det Tragiske. Det Tragiske har
NB17:81 At haabe er mit Element især · naar det har et Anstrøg af at være mod
NB4:71 saadant Blad er berettiget, · naar det har et talrigt Publikum. Altsaa P
2T43, s. 27 r sin Kraft fra ham selv, og · naar det har fralistet ham denne, da viser det
Not9:1 als Ichheit.. Det Naturlige · naar det har naaet Bevidstheden, er ikke blot
NB11:183 nemlig det Particulaire sandt, · naar det har Primitiviteten i Guds-Forholdet.
OTA, s. 143 lde han ikke ville det Samme, · naar det har seiret i Evigheden! / At ville
AE, s. 384 rret, troer at have tabt Alt, · naar det har tabt dette Intet – og er
AE, s. 384 ge, troer at have vundet Alt, · naar det har vundet dette Intet – og er
NB30:95 ger og Lidelser, som oftest just · naar det har været allerbittrest for mig:
NB6:65 at komme hen til Gud igjen, · naar det har været som havde han sluppet
BOA, s. 236 angne og det Tilkommende, er, · naar det har været): er vistnok en forfærdelig
OTA, s. 124 nderlige er, og er forandret, · naar det har været, og derfor er Talen derom
JJ:190 Et Spøgelse, der først er, · naar det har været? Hvad er Haabet? En paatrængende
AE, s. 519 ed » Dig selv« · naar det hedder » kjend Dig selv«,
KG, s. 115 en Lov, om hvilken der tales, · naar det hedder » Kjerlighed er Lovens
KG, s. 279 Kjerlige har Frimodighed, som · naar det hedder » Kjerlighed giver Frimodighed
CT, s. 163 aadan kalder Modgang. – · Naar det hedder » tragter først efter
Not1:8 10, 29. 16, 15. Saaledes og · naar det hedder χϱιςτος
AE, note er sig i Forestillingen om Gud, · naar det hedder at han selv uforandret forandrer
BA denne Forstand er det at opfatte, · naar det hedder om Christus, at han ængstedes
Not10:8 vil det sige, han forsoner; · naar det hedder om Msk., de lyde, saa betyder
EE1, s. 377 stjaalet hendes Hjerte, som · naar det hedder om Rebekka, at hun stjal Labans
AE, s. 519 orstaae noget Andet ved unum, · naar det hedder unum noris omnes, forstaaer
EE:78 i den Forstand, hvori det bruges, · naar det hedder, at Χstus er kommen i Tidens
Papir 79 sningen af Prædestinationen, · naar det hedder, at de bleve udvalgte »
AE, s. 91 Secund har uendeligt Værd. · Naar det hedder, at et Secund har uendeligt
Not1:7.z3 t. Gud end moralsk Forbedring. · Naar det hedder, at Forsoningen er tilfaldet
FF:12 one havde faaet en ny Klædning, · naar det hedder, at han hver Søndag naar
EE2, s. 324 tetgjøre ham? Ingenlunde! · Naar det hedder, Du skal ikke gaae i Rette med
BI, s. 241 n end mere comisk bliver det, · naar det hedder, ja kan Du intet Forhold finde,
PS, s. 302 r en Uro, som først ender, · naar det hedder: Det er fuldbragt, uden at dog
3T43, s. 97 han sig tryg til at sove, og · naar det hedder: i Nat vil jeg kræve Din
NB10:152 sthetiske i Talen om Døden, · naar det hedder: ikke vor egen Død, ell.
BI, s. 346 onerne træffe rigtigt ind. · Naar det hedder: indem Gott in unserer Endlichkeit
IC, s. 117 n svarer til det Frivillige), · naar det hedder: ja, hvorfor vilde Du udsætte
EE2, s. 261 Historiskes Spor, synlig, som · naar det hedder: loquere, ut videam te. At jeg
EE2, s. 176 yk faaer den samme Anskuelse, · naar det hedder: Skjønhed er det Høieste.
EE:150 e Verdens-Forræderie berettes, · naar det hedder: vor Herre Jesus Χstus
AA:6 hen for mit betragtende Blik. · Naar det Hele – saaledes seet i Perspectiv
NB32:102 or gaaer det saa nemt. Thi · naar det Hele blot er en Overhaling, naar man
SLV, s. 130 ldre lettere gribe feil, end · naar det Hele er en Ubetydelighed, men denne
Not9:9.d tæt. / Maal. / Reflexion er, · naar det Hele er sit eget Moment. /
Papir 589 Andet er det naturligviis, · naar det Hele med Mynsters Χstds-Forkyndelse
AE, s. 490 ndt ofte kaldet christeligt, · naar det henføres til Categorien viser sig
BA, s. 331 isforstaaelse trænge ind. / · Naar det her Udviklede forholder sig rigtigt,
2T44, s. 199 en skal engang dømme ham, · naar det herligen viser sig, at Taalmodighed
AE, s. 521 nfor Immanentsen. Anderledes, · naar det Historiske er uden for og bliver staaende
BI, note mpler for at vise, at endog da, · naar det hos Xenophon streifer nærmest over
SLV, s. 325 llede, ved den stille Sø, · naar det hvisler i Sivet, vilde jeg mindes,
NB32:64 maa Hypochondristen sande. · Naar det Hypochondre kaster sig paa Smaa-Ting,
LA, s. 59 som et betydeligt Misforhold, · naar det hænder den Ophøiede, og hvad
AE, note Stjerner, falder i et Hul, end · naar det hænder En, der ikke saaledes er
NB7:95 orholdet, ell. at det Tunge, · naar det hænder ham, ikke skal forstyrre
NB16:25 blive haab- og tillidsfuld · naar det hænder som før næsten bragte
AE, s. 168 dt inde med Verdenshistorien, · naar det hænger saaledes sammen med Ens Viden
EE2, s. 163 den, der falder i Din Haand, · naar det hænger saaledes sammen med ham,
NB36:31 r ham den rædsomste Qval. Ja, · naar det høist digterisk anbringes som et
NB25:61 l dette usigeligt Salige – · naar det høres i en stille Time ( altsaa
EE2, s. 117 ivets ømmeste Forbindelse, · naar det i aandelig Henseende er mig ligesaa
KK:2 fredsstillet Bevægelse; men · naar det i den jødiske Religion var det absolute
SFV, s. 19 og er her ikke en Modsigelse? · Naar det i det Foregaaende blev godtgjort, at
BI, s. 347 selv, og Intetheden hævet. · Naar det i det Følgende hedder: Und ist dieses
EE2, s. 246 e Maade kjendte sig selv, som · naar det i det Gamle Testamente hedder, at Adam
JJ:400.a t anbringe et Lys paa et Bjerg, · naar det i det Høieste egner sig til at lyse
SD, s. 185 l han gjerne hjælpes. Men · naar det i dybere Forstand bliver Alvor med
NB9:79.b , tager sig allerbestemtest ud, · naar det i en saa bevæget Tid, istedetfor
SD, s. 235 erfor først ret tydeligt, · naar det i Evigheden holdes op for Lyset, medens
KG, s. 14 g, hvad har han dog ikke tabt, · naar det i Evigheden viser sig, at han bedrog
KG, s. 14 d har han dog egentligen tabt, · naar det i Evigheden viser sig, at Kjerligheden
NB3:62 alte, og 1ste Blad 4de Spalte). / · Naar det i Forhold til at meddele Noget, saadan
Papir 340:15 mmenligning med Barnet, · naar det i Fødselstimens forfærdelige
BOA, s. 224 n paa et reent forkeert Sted, · naar det i Grunden opfordrer til at tro paa
TSA, s. 107 paa et reent forkeert Sted, · naar det i Grunden opfordrer til at troe paa
CT, s. 166 s umuligt at komme af Stedet, · naar det i Lidelsens Afmagt er som kunde man
KG, s. 84 erfra, har han forstaaet det; · naar det i Livet for ham seer ud til godt Veir
CT, s. 166 giver Fødder at gaae paa. · Naar det i Modgang synes umuligt at komme af
3T43, s. 98 aner gaae vide om Lande, men · naar det i Nattens Stilhed hedder: gjør Regnskab
KG, s. 327 det tvetydigste Ord af alle, · naar det i samme Secund, som det er udtalt,
LA, s. 55 sentligen betydningsfulde, · naar det i Sandhed er en Idee, der adskiller
NB13:9 r dog en ubeskrivelig Salighed i, · naar det i Sandhed er Sandhed i En, at man bogstavelig
NB13:9 l raabe: Gud er en Bedrager. · Naar det i Sandhed er sandt, at jeg er bogstaveligen
SFV, s. 27 negtelse. / § 2 / At man, · naar det i Sandhed skal lykkes En at føre
SFV, s. 9 drag / / / § 2. / At man, · naar det i Sandhed skal lykkes En at føre
NB19:47 std. kan staae sin Prøve · naar det i strengeste Forstand Afgjørende
CT, s. 314 melse. Et angergivent Hjerte, · naar det i Sønderknuselse fordømmer sig
KG, s. 48 e hjemme uden i Evigheden? Thi · naar det i Timeligheden er gjort umuligt at
NB26:67 gensinde komme til at gaae, · naar det ieetvæk stilles saaledes for hende:
Brev 303 ikke at vente mig idag. / · Naar det igjen føier sig saaledes, at jeg
NB8:59 en en Fuldkommenhed at gifte sig. · Naar det ikke at gifte sig blot forstaaes rigtigt,
OTA, s. 400 nytter dette første Valg, · naar det ikke atter og atter gjentages –
EE1, s. 16 have videre at indvende imod, · naar det ikke bidrog til at gjøre min Stilling
AE, note Latter, der gjorde En godt, selv · naar det ikke blev En ganske tydeligt, hvad
NB4:127 er forbi det Hele med Holsteen, · naar det ikke blev til Noget – naar vi
NB26:100 erden vil bedrages. / Nei, · naar det ikke bliver Alvor med, at Du selv kommer
Papir 306 n, fordi det Vidunderlige, · naar det ikke bliver Frelsende, enten frister
NB35:8 hed. Kun da er det en Sygelighed, · naar det ikke bliver til Andet end Vrøvl.
AA:4 et saadant Parti tager sig ud, · naar det ikke blot er Græs men en heel Skov,
LF, s. 45 det tages ganske bogstaveligt; · naar det ikke bogstaveligen tages ganske efter
EE2, s. 146 nt og skuffende det end er, · naar det ikke er af Kjærlighed. Du seer altsaa,
SLV, s. 255 d min Hustrues Side« · naar det ikke er afgjort, om hun kan være
AE, s. 334 m Barnet vil blive udsat for, · naar det ikke er døbt. Og Evigheden hisset
AE, s. 133 nne betænkelige Staffage ( · naar det ikke er en Alvidendes Blik, men et
BMT, s. 218 se til for at kunne holde ud, · naar det ikke er en ganske ubetydelig Person,
NB19:62.a jeg fornemmer det uden Beviis, · naar det ikke er en Læresætning, hvilken
BI, s. 356 ultat dog ingen Værdi har, · naar det ikke er erhvervet. Men vee den, der
OTA, s. 128 l have sin Tid – ak, og · naar det ikke er gjort, naar det er efterladt,
NB26:45 der som ene udtrykker Χstd. · Naar det ikke er Gud-Msk, behøves der altid
NB10:21 nget i det Bestaaendes Tjeneste, · naar det ikke er hans Embede; at En vil arbeide
NB10:21 t En vil arbeide saa anstrenget, · naar det ikke er hans Levebrød, vil arbeide
PMH, s. 75 Heiberg vilde benegte dette, · naar det ikke er nærmere afgjort om han ved
Papir 391 at han gjør det Samme: · naar det ikke er Rørende, saa veed jeg ikke
EE2, s. 64 Saaledes er Ægteskabet, og · naar det ikke er saaledes, er det ikke Guds
NB31:126 ogskab o: s: v: og saa først · naar det ikke er til at undgaae, saa Martyriet.
NB7:81 til Differents mell. Msk og Msk. · Naar det ikke er Tilfældet, o, da har man
CT, s. 224 lger der Intet af sig selv, · naar det ikke er vist, at Du engang er blevet
NB27:38 n dog, dog, dog rædsomt! / O, · naar det ikke falder En ind Andet end at Χstd.
NB17:88 det msklig talt Overordentlige, · naar det ikke finder sit Sandse-Udtryk, men
BI, s. 100 at han skal være viis, da, · naar det ikke forekommer ham saa, at komme Guddommen
NB11:74 t holde Menneskene i Ave – · naar det ikke frugter med de endelige Hensyn
TTL, s. 427 kke synes at komme af Stedet; · naar det ikke gjelder om i den lette Flugt at
TTL, s. 427 endes, fordi man gjør det; · naar det ikke gjelder om vild Ustyrlighed, men
F, s. 526 g dog, at man lod det være, · naar det ikke gjordes absolut nødvendigt.
NB10:212.a ed det; og at det der- / for, · naar det ikke har den Magt over En, som det
Brev 84 te, og jeg havde ikke reist, · naar det ikke havde været af Hensyn til hende.
BOA, note egaae det Tvetydige, der netop, · naar det ikke holdes sammen, er som beregnet
Not1:9 Du ikke vil, eller bevares, · naar det ikke kaldes af Dig. / a) Gud besøger
NB11:69 begribe, og som da ikke vil lyde · naar det ikke kan begribe ɔ: som væsentligen
SLV, s. 429 iemeed, de blive trætte, · naar det ikke kan tælles paa Fingrene, hvad
AE, s. 309 ighed, det vil jeg bande paa; · naar det ikke kan være anderledes, saa maa
BI, s. 91 fordi Intet var ham kjært, · naar det ikke kom fra Socrates, eller han idetmindste
NB32:37.a / / / Og som Skibet kulseiler, · naar det ikke lystrer Roret, saaledes degenererer
OTA, s. 355 et Barn skal vænnes fra, · naar det ikke længer faaer Lov at være
TTL, s. 427 egeistret, hvad det vil sige, · naar det ikke mere gjelder om at springe op
NB25:97.b Thi – naar Ulvene komme, · naar det ikke mere kan forhindres, saa bliver
EE2, s. 243 uendelig sikkert i sig selv, · naar det ikke sees rigtigt, gjør det Individet
Brev 59 Men dog kommer dette Svar – · naar det ikke skal regnes til Svar paa Tilskrifter,
KG, s. 214 et til Bygningen i Høiden, · naar det ikke skete fra Grunden af, at han opbyggede.
CT, s. 227 thi det gaaer dog fremad. Men · naar det ikke staaer fast, at Begyndelsen er
CT, s. 156 en mellem Himmel og Jord, thi · naar det ikke staaer fast, at der er En, som
JC andre Mennesker sagde eller gjorde, · naar det ikke stod i Forhold til Tænkningen,
Papir 255:2 m. Man bliver let utaalmodig; · naar det ikke strax kan skee, kan man ligesaa
LA, s. 12 , hvilket er misligt, især · naar det ikke tydeliggjøres hvad der skal
EE1, s. 73 deres Tilhørere forstaae. · Naar det ikke var bedre bevendt med hiin Bemærkning,
AE, s. 229 vilde det og det«, · naar det ikke var realiseret; eller som var
NB10:177 ge det den udsiger saaledes, at · naar det ikke var til før, saa bliver det
EE2, s. 80 r maaskee flere Forsøg; · naar det ikke vil hjælpe, da har man Intet
CT, s. 280 r? Er det Evangeliets Mening, · naar det indbyder alle dem, som arbeide og ere
NB4:81 , saa kommer Du nok ud af Resten. · Naar det inderligen er Dig uendelig langt vissere
EE2, s. 117 vne et Tilfælde, det er, · naar det individuelle Liv er saaledes indviklet,
G, s. 83 det siger jeg ikke. Om han da, · naar det indtraadte, han havde beregnet, vilde
NB:73 get indtræder, men om det, · naar det indtræder, indtræder som Vidunderet.
TTL, s. 466 ad, let at forklare Døden, · naar det ingen Overvindelse koster, ikke at
SD, s. 123 ære opvakt fra de Døde, · naar det jo dog tilsidst maa ende med, at han
KG, s. 246 øres vel fornødent. Thi · naar det jordiske Livs Verdslighed, gudforladt,
SD, s. 176 Liden, men en Handling. Thi · naar det Jordiske tages fra Selvet, og han fortvivler,
Papir 461 den bedste Kop Kaffe. Men · naar det kan forenes: naar man som Velhaver
DS, s. 194 e være villige hertil, til, · naar det kan gjøres dem tydeligt, at det
NB7:55 Ældre at Barnet har Ret, · naar det klager over, at Hjælpen negtes øieblikkeligt,
NB31:56 aadvildhed og Mistroiskhed, · naar det kniber lidt i Livet. / Derimod er enhver
NB15:24 Virkeligheden har Velbehag, · naar det kniber maa mishage Dig, saa at Du endelig
NB22:46 es slaaer Kudsken til, just · naar det kniber meest. / Man vil sige: Geistligheden
AE, s. 542 eligt, hvorledes Orthodoxien, · naar det kniber, bruger Phantasie – og
AE, s. 399 kynde større Lidelser; thi · naar det kniber, naar Vognen staaer fast i det
NB30:28 dholde Alt; Du skal see, at · naar det kniber, og det da ikke staaer Dig fastere,
NB12:62 ken er Kjød ell. Fisk. / · Naar det kniber, værger han sig med »
JJ:145 at det skulde ryste mig saaledes. · Naar det kom an paa Differentser troer jeg dog
NB28:88 agelige Selvtilfredshed » · naar det kom derpaa an, kunde jeg sagtens«.
KG, s. 83 jerlighed til Næsten, men, · naar det kom til Stykket i Virkeligheden, ikke