S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Papir 395 illing, at have slaaet 35, · ofte 50 pC af i Retning af Idealitet –
KK:7 ισϑαι er · ofte = at være נִקְרָא
Papir 254 g i Momentet fastholder de · ofte adspredte Kræfter og derved, ligesom
Brev 31 ja selv vor Datter anfaldes · ofte af en Svaghed; kun vor lille Datterdatter
AA:6 ftenbøn – da fremsteg · ofte af Graven for mig de faa kjære Afdøde,
EE2, s. 238 re en Tvivl, der er den saa · ofte af mig paapegede, at Udvikling er Tilbagegang,
BI, s. 249 er om, hvad der i vor Tid saa · ofte af videnskabelige Afladskræmmere er
JC, s. 38 phien begynder med Tvivl, saa · ofte afbrydes Continuiteten; thi Tvivlen er
BOA, s. 241 lade det samme Skriftsted saa · ofte aftrykke paa saa kort et spatium, er dog
LP, s. 21 har afgivet sit destoværre · ofte altfor talrige Contingent af smagløse
4T43, s. 128 gt, men dog blev mit Sind · ofte alvorligt ved Tanken om Job, og ved Forestillingen
NB15:128 Afskyelige Skyld, som saa · ofte andrages i vor Tid, at naar et kløgtigt
BI, note enseende har nu Baur i det saa · ofte anførte Skrift store Fortjenester, og
CT, s. 282 en ikke, o nei, men gammel og · ofte angret, eller den er frisk, og ingen formildende
SLV, s. 338 andling, Virksomhed, som saa · ofte anprises og som fortjener det, kan dog
SLV, s. 369 eed Ingen bedre end jeg, der · ofte anstrænget, ofte trættet har været
Papir 254 illige et Phænomen, der · ofte antager Skikkelse af Reflexion, en vis
KG, s. 296 Forbryder fangen, og Lægen · ofte anvende stor Opfindsomhed for at udgrunde
Not1:8 1. Paa den anden Side omtale · ofte Apostlene Forskjel i Aandsgaver som nødvendige
EE2, s. 128 af Reflexioner stræber Du · ofte at gjøre Reproduktions Øieblikkene
AE, s. 311 en Vanes Magt, saa at han ved · ofte at have dannet Overgangen fra Tænken
GU, s. 329 Vise i Oldtiden, klager over, · ofte at have erfaret, at naar han vilde fratage
EE2, s. 79 gn, men vogt Dig dog for ikke · ofte at hengive Dig til Dit Spotteri i denne
LA, s. 20 irkelighed. Den Yngre har ved · ofte at læse Flyveposten og disse Fortællinger
EE1, s. 299 ygge. Forgjeves søger jeg · ofte at løsrive mig derfra, jeg følger
EE1, s. 236 rende lille Kritik. Ved saa · ofte at see det blev jeg tilsidst productiv
G, s. 61 t det vilde blive fornødent, · ofte at staae op i Natten og drikke et Glas
PCS, s. 140 edet. Deraf den Trang til saa · ofte at tage Chakoen af, galant at purre i Haaret,
BA, s. 441 e. De saakaldte Hellige pleie · ofte at være Gjenstand for Verdens Spot.
AaS, s. 44 l. I yngre Aar morede det mig · ofte at være Vidne til Borgervæbningens
SD, s. 173 pgivet al Illusion, befindes · ofte at være, trods nogen ung Pige, phantastisk
G, s. 33 vid at dandse, maaskee saae han · ofte Balletter og beundrede Dandserens Kunst,
BI, s. 332 cinde, ofte med meget Talent, · ofte bedaarende nok, har paataget sig ikke at
SLV, s. 325 søge dens Spor, og ofte, · ofte bedrage mig selv, som gik jeg til hende.
NB14:114 aa en Form under hvilken Mskene · ofte bedrage sig selv: i privat Samtale og Omgang
TTL, s. 400 aa forvildede som barnagtige, · ofte bedragen vil Forundringen see sig for og
TTL, s. 400 jennemgaae sin Forsøgelse. · Ofte bedragen, som jo Forundringens Omfang,
EE1, s. 315 n Kaabe; og da mit Øie · ofte bedrager mig, saa strande stundom alle
Not8:51 den efter Hegels Mening, som man · ofte bedst griber Hegel i hans leilighedsviis
NB16:39 ikke existeres religieust, sees · ofte bedst indirecte. » Præsten«
AE, s. 499 t hedder: qvit, og at der saa · ofte begyndes paa en frisk. Den selvgjorte Poenitentses
Papir 323:4 Betydning, at Menigheden saa · ofte behandler det skjødesløst. Saa præker
G, s. 23 øbet alle Consequentser, der · ofte behøve lang Tid for i Virkeligheden
DD:70 derved, at Ellefolket etc etc · ofte behøve Msk. Hjælp men fornemlig deres
Brev 40 nkt paa at besøge Dig og · ofte beklaget, at jeg ikke har gjort det; fordi
NB21:139 ndens Ubetydelighed. / / Det er · ofte bemærket ( og ogsaa idag af Pastor Visby
AE, note igen Fjanterie, skjøndt det · ofte benyttes rørende – af Overfladiske.
Not11:28 ræffende, at et Princip · ofte benævnes efter det, hvortil det i Slutningen
NB4:13 re og mange mange Penge, bliver · ofte besjungen og lovpriist, og ved Din Grav
SD, s. 171 maal om Udødeligheden har · ofte beskjeftiget ham, og mere end een Gang
NB28:29 erligt nok, denne Tanke har · ofte beskjeftiget mig; jeg har mere end engang
NB12:101 Disse Vanskeligheder have · ofte beskæftiget mig. Jeg bruger saa stundom
Papir 33 eske? Dette Spørgsmaal har man · ofte besvaret med » Ja«, men
AA:12 / / Hvor forvirrende er ikke · ofte Betragtningen af Livet, naar det viser
Brev 126 e jeg strax, og har senere · ofte betænkt det – hvor smukt, med
Papir 125-1.1 de Høi. Ligeledes har jeg · ofte betænkt mig paa og forsømt at skyde
3T44, s. 280 dre Tid var det Skik, at man · ofte betænkte sin Død, indtil man var
FB, s. 142 r det Paradoxe. Man forvexler · ofte Bevægelserne. Man siger, at man behøver
EE:194 Veien faldt ham saa trang og · ofte blev betegnet af Tilbagefald, da vilde
KG, s. 296 ntende paa en Anledning, hvor · ofte blev den qvalt, fordi Kjerligheden ingen
KG, s. 296 elsende, som Kjerlighed. Hvor · ofte blev ikke den Vrede, som ulmede i det Indre,
NB6:38 s Vei, hvis Omvendelse kun altfor · ofte blev mærket og er mærket af Tilbagefald
OTA, s. 332 n med Menneskene, jeg er saa · ofte bleven bedraget. Nei, noget saadant Ord
4T44, s. 319 i nu læse det. Her er det · ofte blevet læst, atter og atter. Her har
NB12:180 lukkede Dørre. Dette er · ofte blevet misbrugt som et Billede, der skulde
SD, note Læren om Slægtens Synd er · ofte blevet misbrugt, fordi man ikke har været
NB27:32 Ak, det er dog nok · ofte blevet praktiseret. / Den, som ikke hader
BI, s. 224 i den nyere Videnskabelighed · ofte blevne aldeles løsrevne fra den Complexus
3T43, s. 83 a Hesten. Disse hans Ord ere · ofte blevne gjentagne som de, der forraade et
EE2, s. 130 Resultatet af en Fremadgaaen · ofte blive en Tilbagegaaen.« / Dog,
EE:142 anskeligt at udtale, saa at Ideen · ofte bliver fortrykket og i det Høieste lydelig
NB7:75.a / Thi hvad der vrøvlevorrent · ofte bliver gjort gjældende m: H: t: Forbrydere,
EE:29.a b: 39. / paa dette Gebeet er det · ofte blot en aldeles egoistisk Eudaimonisme,
SFV, s. 43 beherskede Verden; hvad der · ofte bragte mig til at tænke paa hine Ord
4T44, s. 291 t Lidet er. Som nemlig Tiden · ofte bringer den Sørgende ny Trøst, den
EE2, s. 196 t, og det er et sandt Ord, Du · ofte bruger om Dig selv, at Du er som en Barselkone,
EE2, s. 79 il de Skrækkebilleder, man · ofte bruger, naar man vil forfærde den Ugifte
EE2, s. 87 Dig, et Udtryk Du ogsaa selv · ofte bruger: at Du er en Fremmed og Udlænding
Not1:8 e, paa hvilken denne Lære · ofte bruges i den evangeliske K. til at stille
AE, s. 299 rnesteen, en Categorie som · ofte bruges lige saa latterligt som hvis En
EE1, s. 145 tiden i Sprogene et Ord, der · ofte brugt paa Grund af Constructionen i en
Brev 159.4 betegnet med et Ord, som jeg · ofte brugte » at jeg rev Dig med ud paa
EE1, s. 300 etydningen af et Udtryk, han · ofte brugte, om jeg end tilforn forstod det
Brev 267 lens Udødelighed, at de · ofte contraherede Pengelaan paa den Betingelse,
NB5:95 Søns – mit derimod · ofte dadelværdigt: o, men dog har Peter aldrig
EE1, s. 231 rtid meget nær, og det er · ofte de bedste Hoveder, der geraade paa den.
3T43, s. 95 ethvert af sine Børn, saa · ofte de gik til Gjestebud. – »
2T43, s. 27 rde dem. Derfor gik maaskee · ofte de Mænd, hvem Gud kaldte til at forsøges
2T43, s. 27 end sig selv. Derfor see vi · ofte dem i Livet, der seirede i alle Kampe,
IC, s. 221 ehøver Mildheden, men, som · ofte den Banges Lyst er, har Glæde af at
SLV, s. 20 Due, ja som den Due, der hvor · ofte den end sælges til Andre aldrig kan
HH:23 stelser, og du streed maaskee · ofte den gode Strid og seirede, ak men naar
CT, s. 135 erligere Virkning frembringer · ofte den gudelige Tale, naar den lyder ind i
3T43, s. 81 Mangfoldighed. Var der ikke · ofte den i Verden, der levede hen let og sorgløs
SLV, s. 21 il at huske er ubetydelig, er · ofte den tungeste og dybeste. – Betingelsen
3T43, s. 75 Forstanden negte, at i Livet · ofte den Uskyldige maa lide med den Skyldige?
Papir 196 Faders Kunst i Sygdom, saaledes · ofte den Wagnerske Beundring. / d. 27 Oct. 36.
OTA, s. 301 s Indre. Derfor stod maaskee · ofte Den, som fornam Striden i sit eget Indre,
4T43, s. 152 tandig og daarlig er da ikke · ofte denne Beundring. De ville ligesom ikke
SLV, s. 145 e. Hos Forbrydere finder man · ofte denne Evne til at digte ɔ: til at fjerne
AA:12 men ubehagelig er desuagtet · ofte denne Tilstand i dens enkelte Momenter,
NB26:49 edraget o: s: v: forekommer · ofte denne Vending: Tiden tillader os ikke at
JC, s. 38 orundrede sig over Andet. Saa · ofte derimod en senere Philosoph gjentager eller
3T43, s. 67 nd et Menneskes Hjerte; hvor · ofte derimod ethvert redeligt Menneske maa tilstaae
Papir 134 aber« dermed, idet han · ofte derved blev et Redskab i Skjebnens Haand
SLV, s. 352 I Elskovs Fortællinger er · ofte det Bud, som den Elskende bruger, en Dværg,
NB24:163 g ogsaa paa Erfaring, hvor · ofte det er seet, hvorledes det gik den Begeistrede
KG, s. 250 indelige Sprogbrug kalder man · ofte Det Haab, som ingenlunde er Haab, men Ønske,
CT, s. 109 sten letsindigt, ligesom jo · ofte det høres i Verden, det letsindige Ord
NB16:35 af skærpes i Forhold til hvor · ofte det Løgnagtige, det Skyldige har været
BA, s. 455 Kategorier. Vel hører man · ofte det Modsatte, at Mueligheden er saa let,
AE, s. 313 ædikeforedraget forekommer · ofte det Sandsebedrag, der eudaimonistisk forvandler
EE2, s. 217 ad det er. Man hører ogsaa · ofte det Udtryk: det var en fattig Ende paa
DD:17 37. / Hvor nær ligger dog ikke · ofte det umidd Udtryk ved det ironiske og dog
OTA, s. 400 i ham, og derfor er vel saa · ofte dette den Unges første Valg ikke uden
CT, s. 180 for godt. O, der høres saa · ofte dette Skrig om Hjælp, og dette Skrig,
SLV, s. 91 er som det bedst falder sig, · ofte distraheret af sine kjærere Sysler.
IC, s. 32 a en skjult Lidelse: men hvor · ofte dog vel ogsaa Klogskab, der ikke ønsker
IC, s. 29 Du gaae hjem igjen. Men hvor · ofte Du Dag efter Dag i Tanken eller paa Din
OTA, s. 325 r samlet i Himmelen; om hvor · ofte Du har seiret over Dit Sind; om hvad Herredømme
OTA, s. 325 yve Gange syv Gange; om hvor · ofte Du i Selvfornegtelse bar Krænkelser
OTA, s. 325 u aldrig var villig; om hvor · ofte Du i Selvfornegtelse har tilgivet Din Fjende,
OTA, s. 325 ldrig har gjort det; om hvor · ofte Du i Selvfornegtelse har været villig
EE1, s. 13 Du har kjøbt den, thi saa · ofte Du seer paa den, skal Du tænke paa,
EE2, s. 174 mangler. Saaledes finder man · ofte Dyrearter i Besiddelse af langt skarpere,
EE2, s. 77 g Blod, af et bevæget Livs · ofte dyrekjøbte Erfaringer. Og hvilken Mulighed
AA:12 ed i Fortvivlelsens Afgrunde. · Ofte dysser den Mennesket i Søvn ved den
PS, s. 236 O, Menneskenes Sind higer saa · ofte efter Magt og Vælde, og da deres Tanke
OTA, s. 423 e saa ofte gjentagne, og saa · ofte eftersagte, at man tilsidst mener, at de
3T43, s. 99 e,« og dog forstaaer · ofte ei heller den Ulykkelige den, eller veed
NB7:86 n er selv Synd, og dog er man saa · ofte ell. bliver saa ofte sig selv vigtig i
CT, s. 306 pdigtede, men som dog for Dig · ofte eller altid maae lyde saa spæde, saa
NB30:85 ne til Noget i Verden finder man · ofte eller vel endog oftest en Tilbøilighed
KG, s. 179 rt. / Der høres i Verden · ofte en begeistret og opildnet Tale om Kjerlighed,
PCS, s. 133 t nu i Virkelighedens Forhold · ofte en dannet Personlighed har løst denne
CT, s. 189 hristendom. / O, der høres · ofte en falsk Tale, som vil indbilde Menneskene,
EE1, s. 128 ære. Derfor er Ouverturen · ofte en farlig Fristelse for underordnede Componister,
KG, s. 347 a det Eviges Tanke, er en tom · ofte en fræk Spøg, men med det Eviges
Papir 15 tte Sted. Men deraf bliver nu · ofte en Følge, at han gjentager sig selv,
CC:12 ige en Equivoque, saaledes de · ofte en heel Bog igjennem sige det Samme, kun
OL, s. 32 ighed ved at sige: » at · ofte en i Almindelighed fattig Tid kan føde
OTA, s. 195 et Sandsebedrag mener derfor · ofte en levende Slægt at turde dømme en
NB30:98 det er saa som hun ønsker, at · ofte en Mand frelses fra tidligere Udskeielser
BOA, note il Pressen. Pressen forskylder · ofte en petitio principii i sin Taktik; den
AE, s. 115 -Jeg, og saa dog qva Menneske · ofte en saadan Philister, at ingen Begeistret
OTA, s. 162 t Gode. Det hænder derfor · ofte en saadan Tvesindet, at hans Liv, jo ældre
NB5:73 af gode Hoveder; man finder · ofte en simpel Mand at ligge under Bestemmelsen:
EE2, s. 89 ke Iagttagelser; men dette er · ofte en Skuffelse; thi Folk ville gjerne tale
EE2, s. 273 t anpriste Uafhængighed er · ofte en Snare; enhver Lyst kan tilfredsstilles,
KG, s. 233 der siges, ak, da er det saa · ofte en sørgelig Misforstaaelse med denne
EE2, note er. Hvilken Rolle spiller ikke · ofte en Tjener, en Husholderske o. s. v. De
SLV, s. 164 comiske Side; thi det gaaer · ofte en Tungsindig i Forhold til Livet, som
G, s. 17 Inventarium i en Familie aabner · ofte en Tungsindig sig mere, end for den ham
Papir 110 Den litteraire Lærdom ligner · ofte en uigjennemtrængelig Urskov, hvor man
JJ:264 gsfulde Skrifter skjuler saaledes · ofte en Usandhed, fordi Forfatteren ikke har
EE2, s. 148 ning. Der er i Dine Yttringer · ofte en vis Grad af Tvetydighed, der er Dig
SD, s. 194 igtig Tanke, til hvilken saa · ofte en ældre Dogmatik recurrerede, medens
KG, s. 21 Menneske, at han aldrig, hvor · ofte end, og hvor mangen Gang end villig og
NB28:54 rne fra 48 og 49 er vistnok · ofte endnu løbet et Produktivt med ind. Det
NB23:177 det Abnorme er det Høieste, · ofte endog det Abnorme med teleologisk Suspension
KK:3 irt end videnskabeligt, det er · ofte endog opbyggeligt, hvorhos dette paa en
EE1, s. 143 t, Slægt, Skjæbne, men · ofte endog reflekteret ham ud af hans eget foregaaende
NB17:82 re ganske sandt hvad han siger, · ofte energisk og dygtigt udtrykt – men
LP, s. 41 unkts Meridian; men det bliver · ofte enten Barnagtigheder, ufordøiede Reminiscentser
EE2, s. 203 de i Tvivlen, hvorfor den saa · ofte er bleven anpriist og udskreget af Folk,
Not1:8 s om Grunden til, at Ev: saa · ofte er bleven forkyndt, og endnu ofte forkyndes
Oi2, s. 155 nk – ikke hvad der saa · ofte er blevet talt om, at det næsten er
BI, s. 268 ngende Udvikling af, da der · ofte er bragt saa Meget sammen, at det er besværligt
NB6:65 end ikke vil give mig det / Hvor · ofte er det dog ikke hændt mig, hvad nu igjen
KG, s. 328 nok til hans Undergang. Hvor · ofte er det ikke seet, at Den, der havde løftet
KG, s. 328 Seiren, bliver i Seiren. Hvor · ofte er det ikke seet, at Den, der havde seiret,
NB19:61 for evigt ulykkelig. / / / / Saa · ofte er det mig dog, som var mit Forhold til
KG, s. 155 denne Trang til Selskab. Hvor · ofte er det sagt og gjentaget og atter gjentaget,
SLV, s. 195 ghør, men, som gamle Folk · ofte er det, meget nysgjerrig, altsaa skulde
NB2:207 saa han Intet udrettet? Og hvor · ofte er dette ikke Tilfældet, at netop En
CT, s. 199 m elske Gud.« O, hvor · ofte er dette Ord ikke sagt, og gjentaget og
NB30:68 gjorde mig den. / / Hvad der saa · ofte er faldet mig ind, falder mig nu atter
NB27:53 ad der just i dette Forhold · ofte er faldet mig paa Sinde som noget, der
F ivl ligger mig meget nær, da det · ofte er gaaet mig selv saaledes, om end min
NB24:86 t ogsaa ganske vist, at det · ofte er gaaet saaledes i Livet, at en mislykket
IC, s. 124 nding mod Christendommen, som · ofte er gjort, og som i en vis Forstand er ganske
NB34:4 de med dem om Ord, thi kun altfor · ofte er hele Ulykken den, at de forbinde en
NB10:14 Almeen:Mskelige ( en Lidelse som · ofte er hændt et ingenium) deels er jeg en
SFV, s. 55 r det saaledes, hvad der saa · ofte er hændt mig, at naar jeg gjorde, hvad
NB4:78 lv arrangere Noget. / Som det saa · ofte er hændt, saaledes ogsaa her. Den 3die
JC, s. 26 hans Liv, hvad ellers et Navn · ofte er i et Menneskes Historie, man kan i Korthed
OTA, s. 408 de i Tanken om den: ak, hvor · ofte er ikke her, for ikke at sige det haardere,
3T44, s. 270 Lov at falde derpaa. / Hvor · ofte er ikke saaledes hiint gamle Ord gjentaget
DS, s. 172 r det Menneskene mod Dig. Hvor · ofte er jeg ikke kommet tilbage til dette Punkt!
Brev 55 Gang, jeg talte med Dem, som · ofte er kommet mig i Tanke. Det var i Anledning
Papir 100 Dele, er en Sauce, som dog · ofte er kraftigere end det Pjat, som i mange
EE2, s. 119 et han søger, som det vist · ofte er ligesaa meget Smerte over, ikke at have
EE1, s. 287 an overbevise sig om, at der · ofte er meget i et Menneske, som man aldrig
BI, s. 342 til kommer, at hans Sprogbrug · ofte er mere poetisk end philosophisk ( saaledes
NB20:95 ndlade mig med ham, og endnu saa · ofte er mistroisk, fordi det er mig som var
AE, s. 240 se«, hvilken Forskjel · ofte er paafaldende nok i Forhold til den systematiske
SLV, s. 57 g ikke negte. Men som det saa · ofte er sagt, saa vil jeg ogsaa sige det; derved
Brev 37 Dem saa farlig, fordi De saa · ofte er sengeliggende og bestandig lever i eensformig
GU, s. 328 rgeligt, at Forandringen saa · ofte er til det Værre! Fattige menneskelige
EE2, s. 89 til Dig. Du mener vel, at det · ofte er Tilfældet, Du har jo beriget Dig
LP, s. 25 ebedrag, som det blotte Øie · ofte er udsat for. Til at iagttage hans første
NB26:111 ok ogsaa sandt, hvad ogsaa · ofte er udtalt i Journalen: Danmark behøver
BB:44 som man svarede etc, hvilket meget · ofte er usandt, og har sin Grund deri, at de
EE2, s. 119 der, den har at kæmpe mod, · ofte ere langt farligere. Her aabner sig en
EE1, s. 281 re Een, og disse desaarsag · ofte ere meget kjedsommelige; hvor opfindsom
G, s. 19 e, Noget, Menneskene kun altfor · ofte ere tilbøielige til at indrømme en
EE2, s. 227 men i mit daglige Liv har jeg · ofte erfaret, hvor gavnligt det er at give Sorgen
EE2, s. 117 i Ægteskabet. Man hører · ofte erfarne Folk tale om, i hvilke Tilfælde
EE2, s. 250 leve for Pligtens Opfyldelse, · ofte erindret om den Skepsis, at Pligten selv
EE1, s. 256 Det er ikke som ellers, saa · ofte et Brev, der bliver læst, saaledes at
EE1, s. 177 men det efterlader da ogsaa · ofte et eller andet lille Ligament heelt og
EE1, s. 97 det, langt større. Det er · ofte et ikke let Arbeide, naar man skal oversætte
EE1, s. 44 edfødt Genialitet kan ikke · ofte et lille Barn vise os et levende Billede
4T43, s. 171 in Betydning, den bedrog dog · ofte et Menneske netop som Verden gjør det,
NB:184 en er hans eneste Medhold. Der er · ofte et Msk, som vil være høimodig men
AA:34 e mit til at forhindre hvad der er · ofte et Tab for Forfat. stundom for Læserne
KG, s. 311 t længe, da er Tilgivelsen · ofte et vanskeligt Sammenstød, og Forholdet
BI, s. 157 iske. Naturphilosophien giver · ofte Exempler herpaa, og saaledes er f. Ex.
NB17:62 det. / Man har derfor ogsaa · ofte Exempler paa meget store religieuse Individualiteter,
Papir 61:2 / d. 2 Dec. 34. / Man seer saa · ofte Exempler paa, hvorledes Magnetiserede komme
Brev 7 d der befales, saa vil Du vist · ofte faae Anstød. Jeg for mit Vedkommende
EE1, s. 422 vore Kirker, saa kan man jo · ofte faae Leilighed til at see en Moder træde
EE2, s. 267 l, at man saa høirøstet · ofte faaer hiin foragtelige Tale om, at Penge
TS, s. 51 rdi Du lever ubemærket, saa · ofte faaer Leilighed til at lære Menneskene
AE, s. 132 toriens Betragtning, hvor det · ofte faaer Udseende af, at Godt og Ondt ere
NB16:87 be sig paa Luther. / Luther. / / · Ofte falder det mig ind, naar jeg seer paa Luther,
DD:208.j og st. Kjøbmagergade er vist · ofte faldet de Forbigaaende paa.« Forunderligt,
EE2, s. 269 af saadanne Yttringer er det · ofte faldet mig ind, hvad mit eget Liv ogsaa
EE2, s. 141 e Haaben. Det er forøvrigt · ofte faldet mig ind, hvoraf det vel kommer,
NB15:19 Cours. / En Vanskelighed er · ofte faldet mig paa i Henseende til det Eenfoldige.
Not9:1 , deres Eiendommelighed, der · ofte fE ved Sol og Maane forbyder at antage
BA, s. 327 n behandles reent, saa vil man · ofte finde Arvesynden saaledes dragen ind med
JJ:139 rkeligt, hvilken sund Humor man · ofte finder hos Tjenestepigerne, især naar
EE2, s. 180 tighed i Tanker er Noget, man · ofte finder hos unge Mennesker, der i saadanne
SLV, s. 379 sigelse ligesom den, der saa · ofte findes i hans Stykker. Jeg vil tage la
NB15:15 med mig at gjøre, jeg som saa · ofte foer vild fra den rette Vei, eller om jeg
EE2, s. 220 t i Momentet. Nu hører man · ofte Folk sige, at det eneste Middel er, at
Not2:14 28 Martz. 35. / Man hører saa · ofte Folk tale om, at Een er en Don Juan, ell.
SLV, s. 187 d han, saa fortælles der, · ofte for et Speil med en forfængelig og vellystig
NB20:66 / Det er vel muligt, at jeg · ofte for mit eget Livs Vedkommende for meget
NB7:94 or hele Evigheden. / Hvad jeg saa · ofte for Spøg har sagt, at jeg kan leve lige
LP, s. 11 ennesker), saa frygter han dog · ofte for, at han maaskee ikke i Tide har ladet
Brev 159.1 re at tjene Sandhedens · ofte foragtede Sag: men al min Navnkundighed
BI, s. 274 Absolute, da Folk og Regenter · ofte forandre dem, ved at opstille den Analogi,
Papir 1:2 deles Vægt paa, og derved · ofte forbigaae andre.« ( pag. 63.) /
CT, s. 54 saadant Billede. Dog seer han · ofte Forbilledet. Thi hver Gang han i Troens
HH:19 tte forsøge sig i Alt, vel · ofte forbunden med det forfængelige Ønske,
BA, s. 418 ader sig skjule, samt, at det · ofte fordrives, idet Menneskene bruge en eller
NB2:138 se, at det i en ældre Tid saa · ofte forekom, at en Religieus taler om hvad
NB26:62 relskelse. Det er Noget der · ofte forekommer i Individualitets Verdenen:
OTA, s. 151 i Verden lønnes det Gode · ofte foreløbigen med Utaknemlighed, med Miskjendelse,
Not1:8 er bleven forkyndt, og endnu · ofte forkyndes uden at finde Indgang ell. yttre
LP, s. 54 re i Modgang, som derfor ogsaa · ofte formaaer at holde Individet opreist. Hos
BI, s. 283 ter sit Angreb mod de enkelte · ofte forskjellige Tanker, man har knyttet til
2T43, s. 52 saa lægende, og dog hvor · ofte forstod den angerfulde Sjæl ret at lade
2T43, s. 53 sig helbrede ved dem, hvor · ofte forstod den deres dømmende Alvor, men
EE1, s. 122 eengang, og det er saaledes · ofte forstyrrende, naar man skal bruge Øiet
Papir 69 gte, at de Christne ogsaa · ofte forsyndede dem mod Artiklerne i det apost.
KG, s. 296 dning gav til at harmes! Hvor · ofte fortog det sig igjen dette indbildske og
KG, s. 296 at det havde Ret – hvor · ofte fortog det sig igjen, fordi Kjerligheden,
Papir 371-1.a lhold i det Givne, i Mismod · ofte Fortvivlelse nær bekymret bemærkende,
SD, s. 153 eller Angesten). Som der saa · ofte fortælles i Eventyr og Folkesagn om
AA:28 onien er overlevet. / Det har · ofte forundret mig at see ellers strænge
AE, s. 311 t Handlingens Virkelighed saa · ofte forvexles med allehaande Forestillinger,
AeV, note tegorier, da Religieusitet saa · ofte forvexles med Allehaande og med Dvaskhed,
JC, note ere Philosophies Terminologie er · ofte forvirrende. Den taler saaledes om sinnliches
KG, s. 321 yldes, at nu Lodsens Baad saa · ofte frelser Menneskeliv. Hans Billede er aftegnet,
NB4:2 n. / / Fader i Himlene! Saa · ofte frembærer Menigheden sin Forbøn til
EE1, s. 294 Tid derefter, saa er det dog · ofte fremstillet saaledes som om det foregik
CT, s. 129 ak, og medens det kun altfor · ofte frister Besidderen at blive ligesaa misundelig
EE2, s. 192 ig et Eventyr, » at Du · ofte fristes til at begynde enhver Tale saaledes:
Papir 97:5 thi hun kjender hans Heftighed. · Ofte føler han ( Mestertyven) sig ogsaa høist
EE1, s. 421 rygt for den Mathed, der saa · ofte følger ovenpaa. Jeg forholdt mig derfor
Brev 122 undervise, men han har dog · ofte følt Trang dertil. Saaledes har han
NB6:16 lod mig i Stikken. Der blev · ofte før den Tid munklet om, at jeg dog holdt
EE1, s. 277 aa Thronen, det er skeet saa · ofte før, og den gamle Keiser falder i Prisen.
G, s. 96 begivenhed. / Skjønt jeg nu · ofte fører Ordet, saa vil Du dog, min kjære
NB11:27 eels været et Genie, der · ofte først forstod sig selv bag efter i at
4T44, s. 299 i det ikke strax vil lykkes. · Ofte gaaer det et Menneske saaledes, at han
EE2, s. 194 gaadefulde Væsner, som det · ofte gaaer i Livet, at den, der ikke er bange
SD, s. 177 detmindste ikke; som det saa · ofte gaaer med en Elskendes Forbandelse over
TS, s. 44 re forskjellige; og om det end · ofte gaaer med Tiderne som med et Menneske:
NB25:109 der hun mig. Som det saa · ofte gaaer mig i den senere Tid, jeg kan ikke
G, s. 13 a som en ung Pige. / Som det da · ofte gaaer, at de Elskende tage deres Tilflugt
NB23:83 er noget andet. Som det saa · ofte gaaer, at just det ydmygste Udtryk fra
KG, s. 82 nhed! Og hvis da, som det saa · ofte gaaer, de Ringere igjen fra deres Forskjelligheds
OTA, s. 266 aa lunefuld. Men som det saa · ofte gaaer, saa gik det ogsaa Lilien, at den
F, s. 498 sige: det maa medieres. Det er · ofte gaaet mig ved Læsningen af en 11te Bog,
NB4:155 lt til min Læge. Jeg har · ofte gaaet og været bange for mig selv,
NB10:157 fterat vi har gjort det og · ofte galt, saa veed vi, hvordan vi skulde have
SLV, s. 146 som Socrates, og indlade sig · ofte ganske alvorligt med Een, der gjør et
EE1, s. 228 ionaire. Anledningen spiller · ofte ganske Herre; den gjør Udslaget, gjør
KG, s. 296 r den syge Indbildskhed! Hvor · ofte gik det ikke tilbage i sig selv igjen hvad
KG, s. 296 en Undskyldning derfor, hvor · ofte gik det tilbage, fordi Kjerligheden slet
SD, s. 177 for meget Selv. Som det vel · ofte gik Faderen, der gjorde Sønnen arveløs:
AA:6 mig, og det Smaalige, der saa · ofte giver Anstød i Livet, de mange Misforstaaelser,
BA, s. 433 ge, det Abrupte, Noget, Livet · ofte giver Leilighed til at iagttage. / Det
EE1, s. 102 sthetikeres svage Hjerner, · ofte givet Anledning til Misforstaaelse, idet
Not7:3 e fattige Egne, hvor det saa · ofte gjenlød, hvor skulde vi i denne Ørk
TSA, s. 111 ringelsens Glæde, maaskee · ofte gjennem Smerte og Anstrengelse; men han
BOA, s. 226 mbringelsens Glæde maaskee · ofte gjennem Smerte og Anstrængelse, men
AA:12 jælper det ham, at han saa · ofte gjennemgaaer det Samme; den Art af Øvelse,
KG, s. 301 ftiger Menneskenes Tanker, · ofte Gjenstand for deres Samtale, oftest Hoved-Indholdet
EE2, s. 202 dem. Digterens Liv er derfor · ofte Gjenstand for en ussel Medlidenhed af de
JC, s. 41 er med Tvivl, var overhovedet · ofte Gjenstand for Omtale. Han hørte nu:
OTA d. Ogsaa i Oldtiden var denne Sag · ofte Gjenstand for Overveielse. Der var Frækhedens
EE2, s. 191 et samme Phænomen ikke saa · ofte gjentage sig i Dit Liv, da vilde det ikke
EE1, s. 181 dette lille Ord, jeg har saa · ofte gjentaget det for mig selv, erindret det
Not6:1 en enkelt Bemærkning saa · ofte gjentaget, at man tilsidst maatte spytte
PS, s. 257 nn, den fjerde af Lactants og · ofte gjentaget, den femte af Shakspeare i en
OTA, s. 330 Ak, det er i Tidernes Løb · ofte gjentaget, og Gjentagelsen vedbliver, at
BI, s. 251 re det fast igjen. Den saa · ofte gjentagne sophistiske Sætning: πάντων
KG, s. 157 re tredie Gang, eller det for · ofte gjentagne Spørgsmaal bedrøver, fordi
OTA, s. 423 Ak, saadanne Ord ere saa · ofte gjentagne, og saa ofte eftersagte, at man
NB22:10 l Angelica Arnauld, som hun · ofte gjentog: / um vollkommen zu sein, braucht
EE2, s. 106 il en ubeboet Ø. Det er nu · ofte gjort latterligt nok, jeg skal ikke deeltage
BI, s. 335 ægte. Forsaavidt har Hegel · ofte gjort Tieck Uret, og den Bemærkning,
3T44, s. 275 ide Menneskene vel, men hvor · ofte gjør den Enkelte en Undtagelse, og dog
OTA, s. 218 Det er vistnok, at hvad der · ofte gjør en Lidende utaalmodig, er, at han
KG, s. 283 mangler, hvad er det, som saa · ofte gjør et Barns Fortælling til den
JJ:95 nderste, der forklarer Alt, og som · ofte gjør hvad Verden vilde kalde Bagateller
EE2, s. 280 al den Vigtighed, der i Livet · ofte gjør sig bred nok, jeg gjør min Gjerning
NB32:67 aa saavidt at han, hvad han · ofte gjør, med denne Maalestok ( bagvendt)
AA:6 jeg saaledes ikke, som man saa · ofte gjør, tabte mig i Momentet men saae
Brev 61 envendt Tanke ( ja denne maa · ofte gjøre Bekymringen større), saa i
BA, s. 423 isk, og gjør, som Læger · ofte gjøre det, og in specie en Læge i
NB12:179 ist rigtigt, hvad Pseydonymerne · ofte gjøre opmærksom paa, at man skal
IC, s. 51 lig ikke Lov til, hvad de saa · ofte gjøre, at bedrage sig selv. At et Menneske,
NB9:53 kende, at slutte en Tale, som saa · ofte gjøres, med et Vers af en gl. Psalme,
AA:51 yndsforladelse, fordi man saa · ofte glemmer det) og vil ikke friste Gud eller
KG, s. 348 er han Mærker: o, men hvor · ofte glemmer ikke et Menneske i Forhold til
KG, s. 106 dagligt andrages. Kun altfor · ofte glemmes dette i Livet, og hvorfor vel,
LP, s. 10 ra vort vel kjendte, men ogsaa · ofte glemte sande Hjem. I slige Øieblikke
EE2, s. 88 hage Dig, og Du vilde maaskee · ofte glæde Dig ved at komme i den, Du vilde
EE2, s. 296 tet Tilholdssted har. Det har · ofte glædet mig at see Qvindens Betydning
AA:12 Kundskabens Træ og tidt og · ofte glædet mig ved deres Velsmag. Men denne
OTA, s. 260 ra sin tidligste Barndom, og · ofte glædet sig ved det glade Budskab! Og
EE2, s. 86 t Hjem. Følelsen deraf har · ofte grebet mig allerbedst som jeg sidder. Jeg
NB8:115 r jeg selv erfaret, og kan endnu · ofte gribe mig selv i, at det Umidd. dog et
BOA, s. 121 rveligste, naar Reflexion for · ofte griber feil og, istedenfor at tjene i den
3T43, s. 67 r han er redelig, kun altfor · ofte griber sig selv i vidtløftigt, indtrængende,
NB7:86 eldende. Saaledes straffer derfor · ofte Gud, at naar et Msk. i sin Sørgmodighed
KG, s. 375 ærelse), saa glemme de dog · ofte Guds Allestedsnærværelse idet de
PCS, s. 140 Skyld fører han derfor saa · ofte Haanden op til Munden. Hvad denne Bevægelse
KG, s. 332 enneskeligt talt holder dette · ofte haardt nok. Og dog er det jo slet ikke
Papir 33 re Uret. Vel har en saadan Uret · ofte haft gavnlige Følger, men disse have
AE s i Fundamenterne, dersom han, saa · ofte han saae ud af sit Tag-Vindue, med Gysen
Brev 147 Dig, ligesom Din Musik saa · ofte har adspredt mit mørke Sind. At bede
F, s. 467 orord / Det er en Erfaring, der · ofte har bekræftet sig, at man ved en Ubetydelighed,
NB27:74 / O, Dyb af Hyklerie! Og som jeg · ofte har bemærket, aldrig hviler det verdslige
NB30:40 e demoralisere ham. Som jeg · ofte har bemærket, at heri saae man Naturens
Papir 395.g vis Forf. i Frygt og Bæven · ofte har betænkt sit Ansvar, om han har Lov
Brev 162 Overlegenhed, som jeg saa · ofte har beundret i hans Skrifter. Han læser
Papir 254 emlig Kjøbenhavnsposten · ofte har brugt et Surrogat istedetfor ægte
NB27:41 den – det at vove. / / Saa · ofte har det stillet sig saaledes for mig: hvis
EE2, s. 105 lystne Mennesker, Du, der saa · ofte har drevet Dit Spil med dem ved at gjøre
EE2, s. 18 ville være Iagttager. Hvor · ofte har Du ikke – ja det vil jeg gjerne
EE2, s. 74 ønskede langt borte. Hvor · ofte har Du ikke gottet Dig over saadanne Familiefædres
EE2, s. 74 n binder ham til Jorden? Hvor · ofte har Du ikke med velfortjent Grusomhed bragt
EE2, s. 74 ttes i Pension o. s. v. Hvor · ofte har Du ikke moret Dig over disse tragi-comiske
EE2, s. 18 tilstaae, moret mig, men hvor · ofte har Du ikke ogsaa plaget mig med Dine Fortællinger
EE2, s. 224 jeg vil ikke negte Dig, at Du · ofte har en virkelig Interesse for den Sørgende,
Papir 254 man dog ellers i Livet saa · ofte har erfaret, at Befippelse er noget meget
KG, s. 295 t give Synden Anledning! Hvor · ofte har et letfærdigt Blik foranlediget,
KG, s. 295 Berøring med dem. O, hvor · ofte har et ubetænksomt, et letsindigt henkastet
BI, s. 284 da det Begreb Ironi saaledes · ofte har faaet en forskjellig Betydning, gjelder
NB23:205 ige Egoitet. / Det som jeg · ofte har fremhævet som det Vanskelige for
NB24:142 gen er der ogsaa, hvad jeg · ofte har fremhævet, den Mislighed i Forhold
NB27:18 / Det er dog saa klart, hvad jeg · ofte har fremsat for mig, at ingen Teleologie
NB:89 alitativ Forskjel. / Hvad jeg · ofte har følt, det føler jeg igjen i denne
Not1:7 Opposition paa den ene Side · ofte har ført til triviel Miskjendelse af
NB12:77 altning af Sacramentet, idet den · ofte har givet Daaben til Saadanne, om hvilke
EE2, s. 143 det ægteskabelige Liv, som · ofte har givet Dig Anledning til Angreb. Du
BI elsen af Socrates, da, som man saa · ofte har gjentaget, den ene fremstiller Philosophen
NB17:65 st og sandt er det, hvad jeg saa · ofte har gjentaget: en død Mand er det Danmark
NB23:168 / Augustin. / Hvad man saa · ofte har gjort gjældende som Undskyldning
LP, s. 10 lfredsstillethed i Verden, som · ofte har gjort mig ret bekymret for ham, og
EE1, s. 118 yn til en Bemærkning, man · ofte har gjort, at Molieres Don Juan er mere
KG, s. 268 rindre engang, hvad Du jo saa · ofte har glædet Dig ved at betragte, erindre
NB11:77 et noget Stort – hvor · ofte har han maattet gjøre et uchristeligt
NB14:63 nde – og levet der. / Hvor · ofte har hans Høiærværdighed ikke rørt
EE2, s. 126 været opdaget, som han vel · ofte har hørt og læst om, men som han
EE2, s. 324 re Dig om en Viisdom, Du vel · ofte har hørt, en Viisdom, der nemt nok veed
NB13:56 gtelsen i samme Forhold. Hvor · ofte har ikke en Apostel saaledes bedet for
OTA, s. 261 og med Himmelens Fugle; hvor · ofte har ikke en Lidende sandet og rørt fornummet,
AA:12.8 misser og Conclusioner, men hvor · ofte har ikke et Barns eller en Afsindigs Tale
KG, s. 311 Overgang ikke gjøres. Hvor · ofte har ikke Forligelsen været nærved
NB32:87 er mig til Forargelse. / Og hvor · ofte har ikke, i mindre Forhold og Proportion,
NB31:29 eels maa erindres, hvad jeg · ofte har indskærpet, at naar En lever omgiven
NB2:51 te see og maa see paa Gud. / Hvor · ofte har jeg dog ikke betænkt, hvilken Plage
NB19:72 -Benyttelse af Bibelen. / / Hvor · ofte har jeg hørt Præsterne oplyse, at
2T43, s. 20 e og sagde til ham: » · ofte har jeg hørt Troen lovprise som det
NB5:71 Kraft et sorgløs Sind: o, hvor · ofte har jeg i tidligere Tid ønsket mig dette.
SLV, s. 25 avner kun lidet. – Hvor · ofte har jeg ikke betænkt dette! I Menneskevrimlen
EE1, s. 336 aer ogsaa Meget derved. Hvor · ofte har jeg ikke brugt Forlegenhed for at narre
Brev 317 er Fred og Trøst ( hvor · ofte har jeg ikke fundet denne i Ypperstepræsten);
NB21:150 Udgydelse. / / O, min Gud, hvor · ofte har jeg ikke glad, taknemlig, usigelig
NB12:25 rargelsens Mulighed. / Hvor · ofte har jeg ikke grebet mig selv deri, at jeg
NB26:98 Det svigefulde Hjerte. / / Hvor · ofte har jeg ikke grebet mig selv i, at naar
NB12:185 l« – o, hvor · ofte har jeg ikke maattet høre det, maatte
NB14:79 t sig om i Forhold til mig. Hvor · ofte har jeg ikke maattet høre, »
NB12:142.a edrag til Hjælp. / O, hvor · ofte har jeg ikke rendt Panden mod dette, som
NB10:60 es en vis Control. Thi hvor · ofte har jeg ikke sagt dette, at et Orlogskib
NB11:18 øre lige det Modsatte. / Hvor · ofte har jeg ikke sagt mig selv, at det Klogeste
Brev 271 en er Selskabet. / O, hvor · ofte har jeg ikke tænkt herover! Jeg kunde,
NB15:91 kelte i sit Guds-Forhold. / Hvor · ofte har jeg ikke udviklet det, at Hegel i Grunden
EE:56 gt for at kalde Dig til mig; hvor · ofte har jeg ikke villet samle Eder som Hønen
Not8:20 absolut, der beder – hvor · ofte har jeg ikke været nærved at opflamme
NB13:69 en saadan Forfører. » · Ofte har jeg overveiet, om det var lettere at
NB11:67 ligviis ikke til at hjælpe. / · Ofte har jeg sagt: at man bør anstrenge sig
EE2, s. 142 er det stille dybe Vand det. · Ofte har jeg siddet ved et lille rindende Vand.
NB:64 Liigtale trods Nogen. – · Ofte har jeg tænkt mig i Dødens Afgjørelse;
NB:64 og da er han min Læser. / · Ofte har jeg tænkt mig i en Præsts Sted;
NB24:145 bleve Sandheds-Vidner. / / · Ofte har jeg tænkt over, at hvis ellers Nogen
KG, s. 321 kan jeg alligevel være. / · Ofte har jeg tænkt over, hvorledes en Kunstner
SLV, s. 93 vad der er Qvindens Medgift. · Ofte har jeg undret mig derover. Som Een, der
EE2, s. 138 paa eengang, hvad Du spotviis · ofte har kaldt den, den dagligdagske, og tillige
EE1, s. 330 g Maalestok. Et Møde, som · ofte har kostet mig flere Timers Venten, bortødsles
LP, s. 10 g ret bekymret for ham, og som · ofte har ladet mig befrygte, at det, hvis mit
Papir 305:5 r mig ligegyldige. / Hvad jeg · ofte har lidt af, var, at hvad mit egenlige
NB20:138 aarer forsikkrer, hvorledes han · ofte har længtes efter at have været samtidig
PMH, s. 70 i gode Hænder, om jeg end · ofte har maattet drille ham, for at han selv
G, s. 96 t i gode Hænder, om jeg end · ofte har maattet drille ham, for at han selv
KG, s. 30 igheden, at han saaledes ogsaa · ofte har maattet ønske, om det var muligt
EE2, s. 29 e bestemte for hinanden! Hvor · ofte har man dog ikke en Trang til at gaae ud
EE2, s. 31 er altsaa Hovedsagen, og hvor · ofte har man ikke hørt disse frække Ord
KG, s. 316 n Kjøber«: o, hvor · ofte har man ikke kunnet være fristet til
4T44, s. 320 ige forfængeligt; og hvor · ofte har man ikke pleiet Kjødet ved at bruge
KG, s. 155 aget og atter gjentaget, hvor · ofte har man raabt Vee over den Eensomme eller
KG, s. 155 ns Smerte og Elendighed, hvor · ofte har man, trættet i det fordærvede,
2T43, s. 50 atter og atter herpaa? Hvor · ofte har Menneskeheden, hvor ofte hvert enkelt
Not6:29 jule sig, og hvorfra Alvoren saa · ofte har ondt ved at indhente de adspredte Tanker.
EE1, s. 351 fter. Men det er Noget, der · ofte har oprørt mig, at selv de, der have
NB32:90.a t. Clara siger etsteds, at han · ofte har overveiet, hvo der var meest Skyldig,
Papir 78 dt om Χ., thi det at man saa · ofte har sagt det tyder netop hen paa Msk. Trang
EE2, s. 155 lse / Min Ven! / Hvad jeg saa · ofte har sagt Dig, det siger jeg endnu engang,
NB8:36 derfor ikke det Ord, jeg saa · ofte har sagt om mig selv, at som Schehersade
NB27:13 g Magt. / Der er et Ord jeg · ofte har sagt til og om mig selv: at jeg frygter
NB22:159 et, at det er, som jeg saa · ofte har sagt, at Døds Øieblikket er den
NB32:129 Tanken selv. Hvad jeg saa · ofte har sagt, det Digterske er en farlig Gave
NB32:93 ighed med ham. Hvad jeg saa · ofte har sagt, han veed godt, hvor uendelig
NB26:11 g har villet. / Som jeg saa · ofte har sagt: der maa fæstes Ende, ellers
NB22:173 egjeres. / 2) Hvad jeg saa · ofte har sagt: det Høieste og det Laveste
NB18:7 et ikke. Det er hvad jeg saa · ofte har sagt: en Kjøbstads Conspiration,
NB24:29 maa erindre dem om, hvad han saa · ofte har sagt: en stor Velgjerning kan kun betales
NB32:67 Glæde og Jubel. / Men som jeg · ofte har sagt: enhver Existeren, hvor Livets
NB32:121 er den. / / / .... Naar jeg saa · ofte har sammenlignet mig selv med en Spion,
G, s. 54 videre og videre. Hvad jeg saa · ofte har sandet, det maatte jeg atter sande
KKS, s. 93 un, hvad hun naturligvis selv · ofte har sandet, i et saadant Øieblik ret
Brev 55 r skrevet Dem til, fordi jeg · ofte har savnet Dem og længtes efter at tale
EE1, s. 344 nhed; viser mig, hvad jeg · ofte har seet, hvad jeg aldrig bliver træt
BA, s. 342 til Forsonede. / Naar man saa · ofte har spildt Dogmatikens og Ethikens og sin
BA, s. 370 gesom Manden. Hvad man derfor · ofte har talt om, at hun er det svagere Kjøn,
Brev 40 derfor, fordi jeg virkeligen · ofte har tænkt paa at besøge Dig og ofte
EE1 ingelse. Hvad jeg nemlig allerede · ofte har udhævet i det Foregaaende vil jeg
NB26:111 istnok sandt, hvad jeg saa · ofte har udtalt her i Journalerne: Χstd.
SLV, s. 33 en dræbe mig, hvad den dog · ofte har villet. Da har jeg beskikket mit Huus,
BI, s. 310 ilken han vilde, hvad der saa · ofte har været Gjenstand for Omtale, construere
BI, note Stirren hos Socrates, der saa · ofte har været Gjenstand for Omtale, og som
KG, s. 30 vil vist tilstaae, at som han · ofte har ønsket at kunne bevæge dem til
EE2, s. 52 Rolle, naar vi blot ikke selv · ofte havde gjort den saa latterlig. Du bemærkede
AA:4 indhold syntes at vise, at han · ofte havde gjort. Imidlertid havde den hyppige
OTA, s. 372 ar ikke den Lidende, der saa · ofte havde grebet feil, at han nu var bleven
AA:9 ster, – der efter Angivelsen · ofte havde siddet 30 à 40 Aar ( ja een
Brev 268 ælling til Indgang. Det skal · ofte have beskæftiget store Comikere som
JJ:226 r skal han, saa fortælles der, · ofte have betragtet sig i et Speil og sagt:
NB30:88 or det Dæmoniskes Replik, vil · ofte have erfaret, at det med den forholder
GG:4 , at de nyere Fortolkere kun altfor · ofte have glemt ved deres Fortolkning, at have
BI, note vi allerede i det Foregaaende · ofte have henpeget paa. Den Sætning, at Dyd
EE2, s. 29 Observationer i denne Retning · ofte have moret mig, men det Sande deri bør
EE:192 at gaae til Herrens Bord kan · ofte have sin Grund i, at man vil tage saa lidt
EE1, s. 237 t iagttage denne Skik og har · ofte havt Gavn af den, fordi man aldeles tilfældig
BI, s. 113 for sig, til hvilken han saa · ofte hengav sig, afgive et plastisk Billede
EE2, s. 40 disse Ægtemænd, Du saa · ofte hentyder paa, naar Du taler om en øm
BOA, s. 228 ædikenerne ( til hvilke A. · ofte henviser) vare skrevne under Jesu medvirkende
3T44, s. 251 af Guds Naade, saa synes nu · ofte Himlens Salighed at være bleven liig
Not11:29 Forstand og Villie modsættes · ofte hinanden, det er rigtigt, naar det tages
Brev 31 de Svagelighed. Min Mand maae · ofte holde Sengen ivinter, jeg kan næsten
Brev 56 om Cromwel, og hvisaarsag vi · ofte holder Raad om, hvorledes vi skulle have
NB8:52 geliet, slige Bønner findes jo · ofte hos David. / Rigtigt oplyser han betræffende
EE1, s. 326 aldrig, men Cordelia kommer · ofte hos dem. Hun og de to Piger gaae og lære
SD, s. 173 til Gjengjeld finder man · ofte hos den Ældre Illusion betræffende,
BI, note vivlelse, og den findes derfor · ofte hos Humorister, saaledes naar f. Ex. Heine
EE2, s. 314 jeg haaber at see Dig ligesaa · ofte hos mig som før. / Ultimatum /
AE, s. 502 Hos Qvinden finder man derfor · ofte Humor, men aldrig Ironie. Gjøres der
2T43, s. 50 fte har Menneskeheden, hvor · ofte hvert enkelt Menneske oplevet den smertelige
KKS, s. 95 dighed. Det er sandt, det vil · ofte hænde, at den, der har gjort Furore
OTA, s. 430 ælde, saa kan det derimod · ofte hænde, og det kan hænde ethvert Menneske,
KG, s. 228 n, der troer Alt, som det saa · ofte hænder det Gode, tage sig meget fattigt
AA:12.2 Bakken. / d. 14. Jan. 37. / Hvor · ofte hænder det ikke, at man, naar man allerbedst
EE2, s. 308 e, om det stundom eller endog · ofte hænder Dig, at Du leer, naar Du er alene,
NB28:66 g maa have Gud i Tanke: ak, hvor · ofte hænder ikke, at man i Andagtens Time,
EE:160.a et, der især under Altergang · ofte hænder. / Fader i Himlene! bortvend
Brev 35 t Motto paa mit Liv, hvad der · ofte hændte mig i min Barndom, at jeg ikke
EE2, s. 31 passer paa et talrigt Chor af · ofte høist begavede Mennesker, og det er
EE1, s. 65 aledes er det, som bekjendt, · ofte høist besynderlige Ting, der kan glæde
KG, s. 274 ns Navn. Den og dens Navn maa · ofte høre ilde i Verden, og det er endda
AA:32.a old til den uhyre Troppemasse vi · ofte høre tale om – undertiden indtil
3T43, s. 94 se i det indvortes Menneske. · Ofte høre vi Menneskene sige, at Livet er
EE2, s. 273 kkelig. / Naar jeg derfor saa · ofte hører Folk klage over, at de ere nødsagede
NB25:75 Charakteerløshed. / Hvor · ofte hører man det ikke, ja det er da Noget
Not11:28 enstydigt med hvad man saa · ofte hører, at Gud vel har Frihed til at
SD, s. 173 s. v. Dette fuimus, som saa · ofte høres af en Ældre, er fuldt saa stor
TS, s. 96 man sætter Priis paa, hvor · ofte høres det ikke: jeg vil nok sige Det
EE2, s. 195 e istemme det Klageskrig, der · ofte høres over Dig, at Du er umættelig;
2T43, s. 26 ikke rigtigt; den Klage, der · ofte høres, at Menneskene glemme det Nærværende
EE2, s. 269 ilde forsage, jeg har tillige · ofte hørt dem sige: Gud fri mig blot fra
G, s. 23 belure deres Samtaler, har vel · ofte hørt disse Formler: » N. N. er
CT, s. 236 ndelig Vittighed, jeg har saa · ofte hørt og læst den, sagt af de meest
TSA, s. 75 heden. Enhver derimod har jo · ofte hørt og læst om hine Herlige, som,
CT, s. 204 er at elske ham. / Du har vel · ofte hørt tale om Ordets Magt, om hvad Den
TTL, s. 459 gheden. Hvo har saaledes ikke · ofte hørt Talen om, at Døden ingen Forskjel
SLV, s. 364 aaskee ellers. Det er jo dog · ofte hørt, at en Pige forvinder Smerten og
SLV, s. 364 en Bedrager. Det er jo ogsaa · ofte hørt, at en Pige ikke kunde leve uden
YTS, s. 251 øste: dette har Du vistnok · ofte hørt, dette der er Lidendes almindelige
Brev 85 der, og det har hændt mig · ofte i 8te Dage i Træk, at jeg aldrig har
NB2:141 Taalmodighed med os; thi vi mene · ofte i al Oprigtighed at tale med Dig og tale
EE1, s. 333 belt. – Man træffer · ofte i Bøger, især i Psalmebøger, en
KG, s. 246 Evige. See derfor er der saa · ofte i de forskjellige Tider følt Trang til
CT, s. 117 ighed! O, Digterne fremstille · ofte i deres Fortællinger en formummet Person,
Brev 68 paa sin Stavn – / Den · ofte i det Rige landed, / Hvor kun den »
IC , der lider saaledes, ak han lider · ofte i een Dag mere end alle legemlige Martrer
F, s. 482 jender og Forrædere, har han · ofte i en saadan Humorist en krypt Ven, der
Not9:1 Prophetierne vise sig · ofte i Forhold til Opfyldelsen meget udv:, som
BOA, s. 257 alsk Ydre, men gjelder ogsaa · ofte i Forhold til umiddelbare Naturer, der
JJ:174 i Himlene; og Bønnen saaer vel · ofte i Forkrænkelighed, men den høster
Brev 313 hørt at De prædiker · ofte i forskjellige Kirker, men altid lader
BI, s. 331 ntlig Forsoningen, saa at den · ofte i Grunden ingen Forsoning bliver, men snarere
BI, s. 81 r staae paa et bestemt Punkt, · ofte i lang Afstand; saaledes ogsaa med Socrates'
EE1, s. 58 em Tautologi, der kun altfor · ofte i Livet nyder den Ære at blive anseet
BA, s. 460 og Mod. Saaledes skuffer det · ofte i Livet. Den Hypochondre ængstes for
KG, s. 339 lægtskab det fornegtes saa · ofte i Livet; men at de ere af eet Muld, dette
KG, s. 49 Fortvivlelse! Hvad Du maaskee · ofte i mindre Forhold havde sandet, at den sande
EE2, s. 196 er det derfor ikke. Du kommer · ofte i mit Huus, og Du veed, at Du altid er
SLV, s. 210 nt den. I min Ungdom har jeg · ofte i mit stille Sind smilet ad Elskov. Ikke
BI, s. 349 da den Poesi, som Solger saa · ofte i sin Brevvexling med Tieck erkjender for
Not1:8 Tro« betegner derfor · ofte i Skriften den blotte Fasthed i Overbeviisningen,
NB12:185 mere Illusion end den saa · ofte i Theatret savnede, mere Illusion har man
CT, s. 83 gtig. Det Ønske høres · ofte i Verden at være samtidig med een eller
4T43, s. 157 e Tilstaaelse lyder jo ogsaa · ofte i Verden i al sin Ydmyghed. Men naar Den,
Oi8, s. 351 Gang / Dette Ord høres saa · ofte i Verden. » Man lever kun een Gang;
NB14:147 forlorne Søn forekommer · ofte i Virkeligheden; men Gud veed, hvor mange
Papir 575 e, hvor, som desto værre vel · ofte i vore Tider, er en heel Forsamling af
IC, s. 96 mere end Menneske, det ligger · ofte i, at Modparten er løbet fast i det
Not1:5 saa kommer, at Jehovas Engel · ofte identificeres med Gud ( Genes 22, 12..
Papir 142 med Livet ofte maa ligge under, · ofte igjen hæver sig over den og smiler ad
BOA, s. 196 orord nedskrevne Ord, og hans · ofte igjenkommende dogmatiske Categorier som
BOA, s. 197 rordet nedskrevne Ord og hans · ofte igjenkommende dogmatiske Categorier som
BOA, s. 195 orord nedskrevne Ord, og mine · ofte igjenkommende dogmatiske Kategorier som
BI, s. 303 Begrebet. Udvikling faaer man · ofte ikke – derimod faaer Schlegel altid
LP, s. 25 imprimatur, som Historien saa · ofte ikke accepterer – men snarere som
3T43, s. 99 r dog sand at den Ulykkelige · ofte ikke forstaaer hvad Medgang er. Og hvo
Brev 317 mig selv, hvorfor jeg saa · ofte ikke kan dele Anskuelser med dem; –
KG, s. 340 ilbragt blandt de Døde, er · ofte ikke langt fra en vis Overspændthed,
Papir 323:2 søgt Tilhører veed · ofte ikke lykkes) kort, at det i Guds Huus gaaer
Brev 84 r haft megen Gigt i Hovedet, · ofte ikke sovet om Nætterne. Jeg kunde kalde
Brev 86 livlige; men de have derfor · ofte ikke stort mere at sige, end en mundtlig
EE2, note saa ere slige ugifte Personer · ofte ikke tilfredse. De kunne jo tilkjøbe
EE2, s. 179 e Liv, hvilket desto værre · ofte ikke vil sige Andet, end at de længes
HH:19 et og om den ungdl. Higen end · ofte indbilder sig at det, den Enkelte har oplevet,
Brev 252 dens jeg skrev. De har saa · ofte indbudet mig at besøge Dem, De har med
DD:132 protestantisk etc) ere · ofte indenfor National-Ligheden og alene begrundede
4T43, s. 143 ). Den Forestilling, der saa · ofte indskærpes i den hellige Skrift, til
NB18:65 Lidelsens Udbytte. Lidende · ofte indtil Dødens Afmagt, gjennem frygtelige
AE, s. 441 es maaskee Guds Navn lige saa · ofte interjektionsviis som det bruges religieust.
AA:6 edes an, til at tilstaae, hvor · ofte jeg selv havde begaaet Misgreb, til at
NB10:205 og 20de Capitel. / » Saa · ofte jeg var blandt Menneskene, kom jeg stedse
TSA, s. 79 saa dette mislykkes, som jo · ofte just Mildhed i Stridens Hede er som Olie
AE, s. 490 rfor med hvad der, skjøndt · ofte kaldet christeligt, naar det henføres
Papir 251 . Chr. bliver derfor ogsaa · ofte kaldet en Konge. – / I Ideen om et
EE2, s. 86 n, for at forvisse mig derom. · Ofte kan denne Følelse gribe mig, naar jeg
4T44, s. 353 en væsentligen til Intet. · Ofte kan det være blendende nok med den vidtudstrakte
EE2, s. 208 saa skee, hvad der skal skee, · ofte kan det, man anseer for det Bedste, have
AA:12 t betragte som de Spirer, man · ofte kan finde i Klipperifter. Paa den anden
BI, s. 353 orhold, der i denne Henseende · ofte kan finde Sted. / Hertil kommer, at dette
BB:42.b ning Læsning af Sygehistorier · ofte kan fremkalde – dog allerede her
EE2, s. 39 glemt, at hele Tidens Retning · ofte kan gjøre det til en sørgelig Nødvendighed.
DD:145 Faktiske ( hvilket sidste jo · ofte kan i høi Grad være det første)
NB22:120 ynster – og jeg. / / · Ofte kan jeg blive ganske veemodig ved den Tanke,
AA:12.7 sstolen for hele Verden. – · Ofte kan ogsaa en underlig Ængstelighed paanøde
BA, s. 402 enskab, med hvilken en Saadan · ofte kan rase mod et aldeles ubetydeligt Menneske,
EE1, s. 325 ette er af Vigtighed, da det · ofte kan virke meget forstyrrende, i Forbindelse
EE1, s. 118 Musikken i sine Enkeltheder · ofte kan være forførerisk nok. Saaledes
EE2, s. 89 nske i sin Orden, hvad Du saa · ofte klager over, at Folk ere utaknemlige mod
Brev 55 smaalet: hvorfor. Nu har det · ofte klinget i min Sjæl. Men nu kan jeg vel
3T44, s. 244 de til denne Tanke lever man · ofte knapt nok. Men Ungdommen er Overflødighedens
EE1, s. 335 jeg bestemt veed Beskeed om, · ofte knytter endog een eller anden Færdighed
EE1, s. 339 r et ringe Antal af Personer · ofte komme i Berøring med hinanden i det
FF:34 r det andet med sig, hvor Ord, som · ofte komme sammen i Selskab, søge hverandre,
EE1, s. 332 paa, en Uforskammethed, der · ofte kommer mig tilgode og som jeg, naar fornødent
BI, s. 324 hed,« denne Roman saa · ofte kommer tilbage paa og ligesom raaber paa,
NB16:46 mig selv. / / Det er Noget, jeg · ofte kommer tilbage paa, det Oprindelige: at
Not7:57 an paa en besynderlig Maade · ofte kommer tilveirs, idet man paa eengang gjør
EE1, s. 326 vide, men et Sted, hvor hun · ofte kommer. Maaskee er jeg desuden derved kommen
EE1, s. 147 sthed. Det er derfor vistnok · ofte kun Eftersnakken, naar saa mange beundre
EE1, s. 229 i det Betydeligste seer han · ofte kun en Anledning for at faae sin Smule
NB26:90 / Den Mildhed man viser Andre er · ofte kun en Reflex af Kjælerie imod sig selv.
TS, s. 44 ede af usunde Udvæxter, saa · ofte kun Hykleri, Fortjenstligheds Indbildskhed,
NB26:42 flekterede Tider er det saa · ofte kun Msk-Frygt der cujonerer de Enkelte
3T44, s. 244 Ældre, da har denne Tanke · ofte kun sin Tid, og det maa nu saa være.
AA:12 til et strængt Forhør. · Ofte lader den ligesom Glemselens Slør falde
AA:12 et afgjørende Øieblik.) · Ofte lader den Mennesket ligesom den Brystsvage
OTA, s. 152 r hans Bedrag aabenbar; men · ofte lader det Gode Bedrageren gaae hen, fordi
EE2, note ham til eet Menneske. Jeg har · ofte lagt Mærke til, at Folk, der ere ugifte,
BI, s. 237 undersauge Skoven krævede · ofte lang Tid. I denne Henseende var Socrates
EE1, s. 368 n. Ethvert Møde kræver · ofte lange Forberedelser. Jeg oplever med hende
BI, note til Citaters Skjebne paa deres · ofte lange og besværlige Vandring gjennem
EE1, s. 403 det døde Bogstav har · ofte langt større Indflydelse end det levende
HH:12 r urolig, hvor meget mere han · ofte leed end den han prøvede; og dog var
NB30:22 Grusomhed, er tvertimod hvad saa · ofte legemlige Lidelser er i Forhold til Sjelsqvaler.
KG, s. 213 Som Børn have vi vel alle · ofte leget Fremmed: sandeligen, dette er just
EE2, s. 278 deler ham hans Tid, giver ham · ofte Leilighed til at begynde. Mislykkes hans
BI, s. 215 dem, hvoraf slige Opfattelser · ofte lide. Dog dette være nu som det være
AE, s. 403 kjelligt derfra. En Digter er · ofte lidende i Existents, men det der reflekteres
NB:140 æste-Sludder om, hvorledes dog · ofte Lidt har viist sig at være tilstrækkeligt
NB22:146.b sidder paa. Hun sætter sig · ofte lige i Nærheden. Hun kan da ofte see
EE1, s. 41 rne tale om Virkeligheden, er · ofte lige saa skuffende, som naar man hos en
Brev 273 Halevirkninger, som · ofte ligge i en saadan Urede mellem hinanden,
JJ:387 Ligesom Middelalderens Lyrik · ofte ligger i Universalismen, at den Lidende
Brev 37 De jo nok – saa maa der · ofte luftes ud: og saaledes ogsaa naar man kun
NB13:76 Som de lærde Commentarer saa · ofte lægge sig forstyrrende mell. en Forfatter
TTL, s. 458 mskyndende i Aandens. O, hvor · ofte lærte ikke Tilintetgjørelsens Lighed,
EE1, s. 419 et til, saaledes som man saa · ofte læser derom i alle Folkeslags Eventyr.
Brev 293 S. 62. Lin 3) et Sted, jeg · ofte læser til min Opbyggelse! / Den 28 August
OiA, s. 8 at udgive det, og ligesom man · ofte læser, at en tilreisende Familie anmoder
JJ:378 Du hver Søndag gik i Kirke, og · ofte læste opbyggelige Skrifter, og hørte
AE, note ftigt her at vise, hvorledes. · Ofte lønner det heller ikke Umagen; thi naar
PS anden Haand, da dette Forhold vel · ofte maa have gjentaget sig. Spørgsmaalet
Papir 142 Anden, der i sin Kamp med Livet · ofte maa ligge under, ofte igjen hæver sig
BI, s. 289 ndighed i sig, medens man saa · ofte maa sørge over, at de gode Sider ligge
Not6:1 m gamle tandløse Folk saa · ofte maa vende Maden i Munden, saaledes blev
TTL, s. 445 skee har mange Børn, eller · ofte maa være med i Livsfare, eller har den
Brev 118 , men det er tit ringe nok; · ofte maae jeg sidde og bie og vente til langt
EE2, s. 271 en og dog ikke flye den? Hvor · ofte maae Vaabnene ikke forandres, snart maa
Papir 97:1 stjal af en eller anden Grund. · Ofte maae vi tænke os ham som den, der er
EE2, s. 20 ende Intet tabe derved, at de · ofte maaskee ikke selv vide, hvilket der er
NB30:41 er sagt mange, mange Gange, · ofte maaskee Snese Gange høit, er hørt
AE, s. 146 og De, der bleve brugte, hvor · ofte maatte de ikke ethisk ydmygede forstaae,
NB15:77 gtig Intention. Han har senere · ofte maatte tilstaae, at han ansaae det for
2T43, s. 36 men at det heller ikke for · ofte maatte være Utaalmodighed og indre Uro,
SLV, s. 436 kle sig. Har Xantippe derfor · ofte maattet høre ondt i Verden, saa troer
LP, s. 9 e Baand; ja vi ere, skjøndt · ofte magnetagtigt divergerende, dog i strengeste
KG, s. 168 den dømmer; Gud veed, hvor · ofte man seer dette sørgelige Syn, hvorledes
BA, s. 359 ge literaire Beviissteder. · Ofte mangle de Exempler, som anføres i Psychologier,
BA, s. 379 t saare meget Godt derom, men · ofte mangler dog den psychologiske Mellembestemmelse,
Papir 211 Papir211, bl. [ 1r] / Det gaaer · ofte med at følge Comentatorernes Vei som
DD:145 Andre? / Saaledes gaaer det · ofte med den egentlig Geniale i hans Tilegnelse
NB9:54 len var Bruden, og benævnes · ofte med det Navn Sulamith. / Det er nu Tilfældet
KK:7 dre Elsken udtrykte Jøderne · ofte med det Ord » at hade«.
EE1, s. 284 Øieblik overrasker det En · ofte med det Pludseliges hele Magt. Dette er
EE2, s. 190 anden Fortolkning, da har jeg · ofte med faa og tydelige Ord opskrevet, hvad
EE1, s. 196 talt mig Alt, gjennemgik jeg · ofte med hende den hele Scala af Stemninger.
Papir 13:6 paa den anden Side, at vi · ofte med ikke større Ret modstræbe en
EE2, s. 24 e Synspunkt betragter Du Alt, · ofte med megen Frækhed; og Virksomhed er
EE2, s. 80 Man maa selv begynde forfra, · ofte med megen Møie og Besvær. Der er
BI, s. 332 træben, som siden Lucinde, · ofte med meget Talent, ofte bedaarende nok,
NB18:21.a det nok gaaet mig her som saa · ofte med min hypochondre Bekymring, der staaer
EE1, s. 73 ster jeg mig igjen som saa · ofte med Paradoxet, at man ogsaa i Ahnelse og
BI, s. 94 erfor er det, at Socrates saa · ofte med saa dyb en Ironi foreholder Sophisterne,
EE2, s. 99 Poetiske. Og naar Verden saa · ofte med Smerte har seet, at en første Kjærlighed
OTA, s. 390 ter Menneskenes Liv, maa man · ofte med Sorg sige: de veed ikke selv, hvilke
BI, s. 233 var lidt stolt af, Noget han · ofte med stor Bravour omtaler, at han ikke tog
SD, s. 178 ne Art af Umiddelbarhed, der · ofte med stor Prætension kalder sig »
3T43, s. 83 al Forstand. Menneskene have · ofte meent, at der var andre Midler, der formaaede
Not7:26 meest comisk Sands; den yppigste · ofte meest idyllisk; den Udsvævende ofte
Not7:26 eest idyllisk; den Udsvævende · ofte meest moralsk; Tvivleren ofte meest religieus)
Not7:26 de ofte meest moralsk; Tvivleren · ofte meest religieus) men igjennem Synden øiner
NB27:31 ilfældig Yttring lærer man · ofte meest. / I Ethiken 3die Bog 4 Cap., hvor
JJ:21 lediget Revoloutioner. Det er · ofte meget interessante Collisioner, et godt
Papir 270 en synlige Fremtrædelse · ofte meget ufuldkommen svarer til det indre
EE2, s. 240 ende. Saaledes seer man ogsaa · ofte Mennesker, der frygte for, at de, naar
EE2, s. 217 em. Saaledes finder man ogsaa · ofte Mennesker, der virkelig i deres inderste
KG, s. 329 Slag, tvertimod bliver Kampen · ofte mere og mere anstrengende og om man saa
G, s. 17 ngsindig at gjøre, faaer man · ofte mest at vide ved Hjelp af de Subalterne.
EE1, s. 28 st comisk Sands, den Yppigste · ofte mest idyllisk; den Udsvævende ofte mest
EE1, s. 28 t idyllisk; den Udsvævende · ofte mest moralsk; den Tvivlende ofte mest religieus),
EE1, s. 28 e mest moralsk; den Tvivlende · ofte mest religieus), men blot erindre om, at
G, s. 39 præsterer i denne Henseende · ofte mesterlige Ting, især i det Tørre-Comiske,
NB6:65 -Msk. Saaledes lægges saa · ofte mig mit Liv tilrette. Jeg lider, som et
Brev 86 g Samtale. Bag efter har jeg · ofte min Møie dermed. Det Meste har jeg vel
FP, s. 23 en, gik ud paa Eventyr, og dog · ofte mindedes med Veemod sit Tab: det vilde
BN, s. 120 saa jeg ogsaa i den Henseende · ofte mindes min Barndoms og Ungdoms Lærer,
F bedre forstaaer end jeg, der endnu · ofte mindes, hvorledes i sin Tid det ungdommelige
AE, s. 117 eløst at glemme. / Man har · ofte mindet om og angrebet saakaldte pantheistiske
NB6:57 sigtighed om Næringssorg; · ofte mindet om, at jeg jo ingen Erfaring har,
NB11:233 elv, som mit Kors. Jeg har · ofte misbilliget det, at En, der i strengeste
NB2:82 gnok et tvetydigt Beviis, er · ofte misbrugt især i tidligere Tider, og
NB11:180 n det Begrundende. / / / De saa · ofte misbrugte Ord: salige de Øine og Øren,
KG, s. 335 gelse i Kjerlighed er maaskee · ofte mislykket, fordi man gjorde det for alvorligt,
EE1, s. 16 aade. At de enkelte Yttringer · ofte modsige hinanden, fandt jeg aldeles i sin
EE1, s. 177 e, nærmer den sig for paa · ofte modsigende Maade at tænke det, men formaaer
EE1, s. 287 ge, blive arrige, saa ere de · ofte morsomme. Drilleri er især et ypperligt
Not1:7 atur ei kunde fremmes og saa · ofte Mysteriets Character er bleven miskjendt
AA:6 som saa ofte vanhelliges? Hvor · ofte møde vi ikke disse sentimentale Blondiner,
G, s. 61 vilken taabelig Modsigelse, man · ofte møder i Menneskenes Feighed og Mod.
Papir 111:2 r det Samme. Først Synd, og · ofte naar den er ophørt de facto kommer Bevidsthed
Brev 56 er er noget Tydsk i mig, thi · ofte naar jeg allermeest vil holde tilbage,
EE2, s. 67 askee er det urigtigt af mig; · ofte naar jeg tænker paa mit eget Ægteskab,
EE2, s. 89 om Du; det giver Velsignelse, · ofte naar man slet Intet gjør. Men naar man
AA:12 phus ned fra Klippens Spidse. · Ofte naar Mennesket har concentreret sin Kraft
AE, s. 377 Thi atter her vil en Præst · ofte narre os. Han siger om Søndagen, at
EE1, s. 335 m alle Tosser tiltorvs, blev · ofte narret. Nu lægger jeg mig efter Forprang.
CT, s. 119 væget i Lidenskab, saa han · ofte neppe kan sove. Dog er Barndoms-Livet og
GU, s. 327 en bevæger Dig; hvad vi saa · ofte neppe paaagte, et menneskeligt Suk, det
BI, s. 303 g faderlig Røst, men havde · ofte noget Barskt og Skolemesteragtigt. Ironiens
NB31:50 fra første Haand noget Andet, · ofte noget ganske Ligegyldigt, høist en uvæsentlig
DD:177 e saa fristende, og indeholde saa · ofte noget Narkotisk, der udvikler en Intuition,
Papir 115:1 Novbr. 35. / / Det er vistnok · ofte noget Sørgeligt og Deprimerende, naar
NB20:73 stlige, og Χstus gjentager · ofte nok » salig Den, som ikke forarges
NB17:76 ereret. Indirecte naaes det · ofte nok – men naar han saa handler, saa
KG, s. 122 jende Sandheden. Man hører · ofte nok af Verden det Udsagn: det Klogeste
Brev 159.4 trømmen«, hvad jeg · ofte nok bad Dig at tilgive. Din Skyld er, at
3T44, s. 240 res, medens dog Ungdommen · ofte nok berømmes. Ja som det skal være
KG, s. 250 d end med den Tværhed, der · ofte nok beæres med Navn af Alvor, den Aarenes
EE2, s. 246 αυτον, er · ofte nok blevet gjentaget, og man har deri seet
AE, s. 288 rtesianske cogito ergo sum er · ofte nok blevet gjentaget. Forstaaer En ved
SD, s. 196 runder i Gud. / Men dette er · ofte nok blevet overseet, at Modsætningen
G, s. 61 haane al den Jammerlighed, der · ofte nok bryster sig, men ogsaa spotte det Bedre
NB33:58 : Epicuræisme. Lucrets, i det · ofte nok citerede Sted, siger jo ganske rigtigt,
AE m negative Tænkere, og hører · ofte nok de Positives Præken i den Anledning
NB:145 er evig. ( Verdsligt hører man · ofte nok denne Tale: nyd Livet – man lever
3T44, s. 276 jene, men for selv at tjene. · Ofte nok derimod kommer Efterfølgeren saaledes,
BOA, s. 237 Gjerning og Opgave, naar der, · ofte nok desto værre, er alvorlig Bekymring
EE2, s. 156 vei. / Og nu Du, Du bruger jo · ofte nok dette Ord, ja det er næsten blevet
IC mmelsen Gud: saaledes er den ogsaa · ofte nok ellers antydet i den hellige Skrift.
EE1, s. 196 hendes hvide Barm. Man seer · ofte nok en bar Hals, men saa sjelden seer man
AE, s. 487 ndelig Forstandighed fører · ofte nok en saadan Tale for at præke Aflad.
EE2, s. 176 jennemført. Man træffer · ofte nok en ung Pige, eller en ung Mand, der
SLV, s. 376 e en latterlig Magt, som den · ofte nok er bleven det i senere Tider, ved misforstaaet
BA, s. 388 melige og det Evige. At dette · ofte nok er blevet sagt, har jeg Intet at indvende
NB20:4 Tale Journalen NB17 p. 30. / · Ofte nok er det sagt, at dersom Christus nu
BOA, note eres som besynges af Digterne, · ofte nok er et misligt confinium mellem Godt
AE, s. 422 ille det Dagligdagse, hvilket · ofte nok er forskjelligt fra det Søndagsagtige.
CT, s. 217 er ikke med Evigheden som det · ofte nok er med den Mægtige, den Indsigtsfulde,
SLV, s. 104 / Der gives et Phantom, som · ofte nok er paa Benene, naar det gjelder at
EE2, s. 26 ver vilde indrømme, da det · ofte nok er paaviist; thi har nu ikke gjennem
G, s. 84 da nemlig vilde sige, som det · ofte nok er sagt og skrevet og trykt og læst
4T43, s. 123 han vilde tale om, hvad der · ofte nok er skeet, og vel ofte nok skal gjentage
BI, s. 333 hold har, og den Evighed, der · ofte nok er Tale om, er intet Andet end et,
EE2, s. 36 ae et Ægteskab, hvorom der · ofte nok er Tale. Slig Overveien og Raisoneren
LA eder, og medens det Wallerske Huus · ofte nok er Vidne til politiske Disputer: skjuler
G, s. 12 itik, som de Elskendes Lovtaler · ofte nok ere det; der var ingen Vigtighed i
AE, s. 203 modsatte Betydninger; der er · ofte nok erindret derom, at det baade kan betyde
AE, s. 396 es er det religieuse Foredrag · ofte nok et sørgeligt Sammensurium af Lidt
AE, s. 477 det Religieuse. / Man finder · ofte nok Exempler paa en misforstaaet Stræben
AE, s. 385 Vandet, vil i Aandens Verden · ofte nok finde Analogier hertil. Sagen er denne:
EE1, s. 231 det er en Formation, som man · ofte nok finder i Verden, at det Store, det
EE2, s. 205 isk Iagttagelse. Man hører · ofte nok Folk give deres Misfornøielse Luft
EE2, s. 179 a meget er vist, man hører · ofte nok Folk klage over, at de føle sig
AE, s. 316 ligefremt forskylder, saa dog · ofte nok foranlediger, at man uden videre (
NB10:108.a inhellighed. / Ironie har jeg · ofte nok forklaret er: med heelt pathetisk Indtryk
EE2, s. 290 er det andet Kjøn, jeg har · ofte nok formanet Dig til at lade det være;
KG, s. 144 vittigheds-Spørgsmaal. Men · ofte nok forstaaes dette ikke ganske rigtigt.
FB, s. 183 , med hvem Digteren i vor Tid · ofte nok forvexler sig selv. / Nu vil jeg lade
OTA, s. 333 og Jamren, da høres dette · ofte nok fra de Lidende. Men ogsaa herom gjælder
BI, s. 197 tiske Naturbetragtninger, der · ofte nok frembringe en høist comisk Virkning
TTL, s. 420 elses hidsige Beslutning, der · ofte nok føder sildig Fortrydelse, det skal
TTL, s. 397 hindre det. Har Nogen derimod · ofte nok følt sig standset i Livet uden dog
LA, s. 11 se. / / S. K. / Indledning / · Ofte nok føres der i Verden mellem Mand og
OTA, s. 279 himmelraabende Modsigelse! / · Ofte nok føres der i Verden mellem Menneske
NB6:62 g ofte nok har sagt, kan jeg ikke · ofte nok gjentage: jeg er en Digter, men af
AE, s. 174 sig Existerende, kan jeg ikke · ofte nok gjentage; thi at man phantastisk har
FB, s. 101 d! Cartesius har, som han selv · ofte nok gjentager, ikke tvivlet i Forhold til
NB29:102 ke gjøres tydeligt nok, ikke · ofte nok gjentages, at vistnok forholder Χstd.
NB:73 skal han først tro. O, Du · ofte nok gjentagne mesterlige Satire over en
LA, s. 44 t ved at raabe: halvt, og som · ofte nok gjør Forelskelse til noget Halvt.
AE, s. 512 lativt Problem kan Menneskene · ofte nok gjøre sig latterlige ved den travle
NB35:5 k som at ville ( hvilket dog · ofte nok gjøres) tylde Brændeviin i Barnet,
PS, s. 299 denne Forstaaen, han vil vist · ofte nok gribe sig i Misforstaaelse, og vil
EE2, s. 174 u ogsaa vil see deraf, at jeg · ofte nok har bebreidet Dig, at Du misbrugte
BA, s. 380 man nu i den nyere Videnskab · ofte nok har forklaret Synden som det Selviske,
SLV, s. 313 en. / Idag for et Aar siden. · Ofte nok har jeg leet ad en Forlovet, om hvem
NB5:10 e jeg dog ikke optegne det. / / / · Ofte nok har jeg paaviist hele den moderne Philosophies
TSA, s. 83 igste, denne Yttring som jeg · ofte nok har læst, skrevet som Viisdom, og
SFV, s. 97 , maaskee dog ogsaa mig, som · ofte nok har maattet holde for der, hvor just
CK, s. 193 ing som jeg; det er Noget, jeg · ofte nok har maattet høre af mine Bekjendte,
NB23:81 e det i Kjerlighedens Navn. · Ofte nok har man gyset for den udlærte og
NB13:82 Embedsmænd med Levebrød. / · Ofte nok har man, for at forsvare den Prædiken
NB19:12 af det Christelige er, hvad jeg · ofte nok har sagt, at man har gjort den til
NB6:62 r denne Journal p. 18. / Hvad jeg · ofte nok har sagt, kan jeg ikke ofte nok gjentage:
AE, s. 349 elsens Vanskelighed. Hvad jeg · ofte nok har sagt, men ikke ofte nok kan gjentage
EE2, s. 225 re af Din Mester, Scribe, der · ofte nok har spottet den Sentimentalitet, der
NB19:39.c erede / medens han selv senere · ofte nok har tilstaaet mig, at han oprindeligt
NB17:81 digt og Simpelt ( Noget han selv · ofte nok har tilstaaet, at han forstod) og at
BI, s. 339 hvad Tieck og hele Romantiken · ofte nok har travlt med, at En pludselig seer
SLV, s. 37 der paabød Taushed, da han · ofte nok havde følt det keedsommelige i at
DD:188.b rskygge Dig! Ja Fader i Himlene · ofte nok have vi prøvet at Verden ikke kan
EE2, s. 218 Virksomhed, hvortil Din Spot · ofte nok henriver Dig. Det er derfor ganske
LA, s. 21 st comparativt maa hævdes. · Ofte nok hænder det nemlig En, at man efterat
EE1, s. 230 erfor i kritiske Anmeldelser · ofte nok hører Tale om Anledning, saa seer
EE2, s. 97 relsens Begeistring, som man · ofte nok hører Tale om, fører i det Høieste
Papir 558 ligste. / d. 17 Mai. 55. / · Ofte nok høres det, at det at være Præst,
Papir 558 / Fra en anden Side er det · ofte nok hørt dette Skrig, at Præsterne
EOT, s. 264 Bekymrede Mennesker seer man · ofte nok i Livet; bekymrede Mennesker, som snart
AE, note pso at opfatte comisk. Man seer · ofte nok i Tragedien hykkelske og skumle Munke:
OTA, s. 278 morgen igjen? / Der føres · ofte nok i Verden den unyttige og maaskee forfængelige
AE, note kulationen. / Medens man derfor · ofte nok i Verden har seet en anmassende religieus
EOT, s. 266 jeldent. Thi, m. T., det sees · ofte nok i Verden, et Menneske, hvem det Uvigtige
OTA rd gjentager sig desto værre · ofte nok i Verden. Den gjentages i de Forhold,
BOA, s. 238 e af Abraham, paa hvem han da · ofte nok i Vers og i Prosa kommer tilbage. Han
EE2, s. 303 ent i sig. Man træffer vel · ofte nok i vor Tid Folk, der have et System,
BOA, note dige Phænomener kan man ikke · ofte nok imødegaae det Tvetydige, der netop,
AE, s. 54 ve » Smulerne« · ofte nok indskærpet, at der ingen ligefrem
BI, s. 303 nemhed ned paa disse, som han · ofte nok kalder » fornemme Folk.«
AE, s. 349 g ofte nok har sagt, men ikke · ofte nok kan gjentage baade for min egen Skyld,
EE2, s. 70 st. Det er Noget, man ikke · ofte nok kan gjøre sig klart. Der er en vis
BI, s. 288 r sagt en Vittighed, der ikke · ofte nok kan høres; eller mod et Menneske,
TS, s. 104 æbt at vise, hvad man ikke · ofte nok kan indskærpe og aldrig gjøre
NB30:14 dom – Jødedom. / / Ikke · ofte nok kan man gjøre sig det tydeligt,
AE, s. 563 kaber og General-Forsamlinger · ofte nok kan paaminde En om. Er det Tyrannie,
EE2, s. 237 angre sig selv, kan jeg ikke · ofte nok komme tilbage paa, hvor simpel den
Not8:30 drer mig selv derom ofte nok, og · ofte nok kommer Erindringen uden at jeg behøver
CT, s. 121 Menneskene ere desto værre · ofte nok kun altfor haardføre, saa det lidet
CT, s. 129 ken er saa salig, at den ikke · ofte nok kunde gjentages; det var jo dog end
AE, s. 500 n giver Humor. Man træffer · ofte nok lange, confirmerede, » hjertelige«
AE, s. 403 og her bliver den Umiddelbare · ofte nok latterlig ved en fruentimmeragtig Vrælen
SLV, s. 332 de.« – Man har · ofte nok leet ad Bjørnen, der slog sin Herre
LA, s. 11 Utroskab og Troløshed, og · ofte nok ligger det Komiske kun altfor nært:
BI oregaaende var Tale derom. Man har · ofte nok lovpriist Shakspeare som Ironiens Stormester,
EE1, s. 204 nde. Hans Praxis i Livet har · ofte nok lært ham, at hvad han foredrog som
OTA, s. 187 dlendes store Bedrifter. Ak, · ofte nok maa en saadan Ulykkelig, foruden sin
Brev 21 Skjødesløshed, som jeg · ofte nok maa lide under. / August 1851. /
CT, s. 182 vist tilstaae, at han ofte og · ofte nok med Grund har Mistanke til sig selv,
AE, note le dette; men ogsaa her spilles · ofte nok med Ord. Det siges atter og atter,
DSS, s. 124 Grad var det Overveiende, at · ofte nok mit Ønske er Døden, min Længsel
AE, s. 357 lertid maa den evige Salighed · ofte nok nøies med at være med blandt
OTA, s. 281 i den Forstand, som Verden, · ofte nok og daarligen nok, anbefaler forfængelig
NB15:98 g i » Skrifterne« · ofte nok og forfærdende har fremstillet det
EE2, s. 254 Energien vækkes. Du taler · ofte nok om den Herlighed at være et godt
EE2, s. 74 rneflok. I Romaner finder man · ofte nok om end løst henkastet, dog anført
NB13:51 t Sted. / Selv forvisser jeg mig · ofte nok om, at det for Kiød og Blod er gysende
Brev 85 Stort til mit Foregaaende. Den nu · ofte nok omhandlede Sag har 2 Sider en ethisk
BOA, s. 156 nkerne: og dette Samme er de · ofte nok omtalte 18 Aarhundreder, hvad enten
BOA, s. 277 ɔ: han tilbagekalder den · ofte nok omtalte Aabenbaring. / Forvirringen
BOA, s. 272 ig, Mag: As Første, hiint · ofte nok omtalte Forord til hans Prædikener,
EE2, s. 211 orklaring deraf. Man hører · ofte nok Ordet brugt, og dog maa hver den, der
G, s. 93 Undtagelse. Man glæder sig · ofte nok over en saadan og over hans Frembringelser.
NB30:137 lige Uredelighed / / Der klages · ofte nok over, at Uredeligheden er stor i Handel
AE, s. 352 kab at kjøbe den, hvad der · ofte nok paa forskjellig Maade er udtrykt: »
BI, s. 334 lt ( Pag. 11). Man træffer · ofte nok paa Forældre, der med en taabelig
G, s. 13 rmal tilstede. Menneskene raabe · ofte nok paa, at en Melancholsk skal see at
Not13:39 roen. ( dette har jeg selv · ofte nok paaviist i afsluttende Efterskrift.).
NB26:62 and i Anfægtelsens Timer · ofte nok piinte ham med, holdt han ud mod Forstand,
NB10:96 ring paa Anstændighed og · ofte nok privat have klaget over hiin Nederdrægtighed,
AE, s. 257 kke pludseligen have glemt de · ofte nok privatissime afdeklamerede Alvorsord
BA, s. 363 kke iforveien. Fr. Baader har · ofte nok protesteret mod den Sætning, at
IC, s. 227 I Christenheden høres der · ofte nok Prædikener, Foredrag, Taler om,
IC, s. 249 t saa vidt, at skjøndt der · ofte nok prædikes om, eller rettere anstilles
NB32:96 g hvad Klokken er, hvilket ogsaa · ofte nok raabes efter mig paa Gaden ( Gud veed
EE2, s. 82 nne Illusion, og Din Spot har · ofte nok rammet den. Du har i denne Henseende
JJ:411 Kunst at existere. Dette er · ofte nok sagt i Bogen, og dog er det her sagt
NB24:114 udenvidere igjennem. / Jeg har · ofte nok sagt Mynster omtrent Følgende, hvad
NB24:54.c Sind havde jeg før hiin Nat · ofte nok sagt til mig selv for Gud, at, uagtet
AE, s. 313 xempel af det Ethiske. Det er · ofte nok sagt, at det Gode har sin Løn i
LA, s. 84 hvem den kommer ind. / Det er · ofte nok sagt, at en Reformation skal begynde
AE, note han har selv sagt og det er · ofte nok sagt, at hans Fortjeneste er Methoden;
AE, s. 113 s. v. Alt dette er i Grunden · ofte nok sagt, men det er ogsaa ofte sagt paa
AE, s. 424 thi denne Lethed fører · ofte nok samme Vei som de gode Forsætter)
Oi6, s. 273 et religieuse Gebeet. Man har · ofte nok sammenlignet Historien med, hvad Chemikerne
EE2, s. 256 ttighed til Hjælp, som man · ofte nok seer det, naar ædle Fædre klappe
KKS, s. 94 ristelige Stater, men som man · ofte nok seer Exempler paa æsthetisk Bestialitet,
EE2, s. 183 de sig tungsindig, Noget, man · ofte nok seer i vor Tid, da det jo næsten
EE2, s. 65 er man aldrig, skjøndt man · ofte nok seer Ægteskaber«, saa foruroliger
KG, s. 43 an forandres i Aarene, hvad jo · ofte nok sees. Saa taber Kjerligheden sin Fyrighed,
EE2, s. 292 r seet før, Stedet har jeg · ofte nok seet anført, men aldrig saaledes,
EE1, s. 193 der følger efter, han har · ofte nok seet disse blege Skikkelser saa hurtigt
EE1, s. 259 orvexlinger har man da ogsaa · ofte nok seet paa Scenen. En Forvexling beroer
NB:36 leven sagt, ( thi det har jeg · ofte nok selv sagt spøgende om mig selv)
SLV, s. 384 aaskee ikke strax, fordi man · ofte nok selv under det Navn: uendelig Reflexion,
4T43, s. 123 er ofte nok er skeet, og vel · ofte nok skal gjentage sig i Verden; skulde
AE, s. 506 . Det Forkeerte er imidlertid · ofte nok skeet: man har uden videre taget sig
EE2, s. 131 jeg erindre Dig om et Ord, Du · ofte nok slaaer om Dig med: » ikke det
NB24:113 iere. Fremdeles forsvare de det · ofte nok slet nok, nemlig ved Hjælp af at
EE2, s. 252 ervunden. Fritænkerne have · ofte nok søgt at forvirre Begreberne ved
AE, s. 402 gieuse Liv. Medens man derfor · ofte nok taabeligt har travlt med, om Præsten
BA, note de. / Hos Schelling selv er der · ofte nok Tale om Angest, Vrede, Qval, Liden
AE Positive. / Man hører i vor Tid · ofte nok tale om det Negative og om negative
NB33:52 Sproget. / Der er nu · ofte nok talet om, at i Kjød og Blod er det
BI, s. 354 Gyldighed. Man har i vor Tid · ofte nok talt om Tvivlens Betydning for Videnskaben;
EE1, s. 410 Sagte. Et eneste Ord var mig · ofte nok til at gjøre et dybt Indblik i en
NB17:81 en, Faren for ham, ( det har han · ofte nok tilstaaet, at han godt forstod og forstod
NB13:37 ar hjulpet mig til Rette. / · Ofte nok tog jeg Tilløbet til at vilde udgive
AE, s. 515 d dem alle. / De Opvakte have · ofte nok travlt med den ugudelige Verden, der
SD, s. 173 e det. Tværtimod, man kan · ofte nok træffe paa Mænd og Koner og Oldinge,
AE, s. 462 e Comparative og Relative som · ofte nok ubevidst svigefuldt søger under
JJ:511 slutningers Viisdom. / Nu har man · ofte nok udviklet Arvesyndens Væsen, og dog
NB2:12 hed. Paradoxets Dialektik har jeg · ofte nok udviklet: det er ikke høiere end
OTA, s. 171 ler. Ak, Menneskene forvexle · ofte nok Utaalmodighed med den ydmyge lydige
FB, s. 179 ligt, at Kjærligheden, der · ofte nok var landflygtig i Livet, nu ogsaa er
SLV, s. 219 ør vor Forlovelse, hun er · ofte nok Vidne til min sædvanlige Optræden
4T43, s. 125 er er skeet, og hvad der vel · ofte nok vil gjentage sig i Livet? Skulde han
EE2, s. 179 vivler jeg ikke paa, at vi jo · ofte nok vilde blive Vidne til dette forfærdelige
AE, s. 410 umoristiske har man i vor Tid · ofte nok villet forvexle med det Religieuse,
BA, s. 379 t og bestemt og tydeligt, har · ofte nok været Gjenstand for Overveielse.
LA, note har med sin ædle Humanitet · ofte nok været opmærksom herpaa, og har
EE2, s. 82 r Pligt. / Man hører ogsaa · ofte nok Ægtefolk at trøste sig selv og
EE2, s. 205 over Livet, man hører dem · ofte nok ønske. Tænk Dig nu en saadan
Not7:4 og vi hørte jo stundom, altid · ofte nok, disse Sorgens vilde Skrig: naar dette
AE, note res mulig. Men man forvexler · ofte nok, hvad der er sagt ironisk med hvad
EE2, s. 84 Seir. Som sagt, man føler · ofte nok, hvor Lidet man udretter i Verden.
EE2, s. 175 negte dets Rigtighed. Det er · ofte nok, man hører Dig spotte over Folk,
Not8:30 til. Jeg erindrer mig selv derom · ofte nok, og ofte nok kommer Erindringen uden
4T44, s. 313 lever. Erfarer han det ikke · ofte nok, saa veed han godt, hvoraf det kommer.
AE, s. 123 irisk Maade indskærpes det · ofte nok, skjøndt Menneskene ikke tage mod
NB:200 Gud. / / / Det fremstilles da · ofte nok: en forvildet Opdragelse og Ungdom
NB16:75 entaget og gjentaget, men aldrig · ofte noksom kan gjentage, ligesom det ogsaa
PS, note vi ved at nævne Ordet Affect · ofte nærmest tænke paa den convulsiviske
F, s. 494 mstillingen ogsaa beregnet, der · ofte næsten gjør det umuligt for den Læsende
4T44, s. 342 den i Verden, og man dog saa · ofte nævner Stolthed, saa kan man deraf slutte,
EE2, s. 116 velse over det, som man nu · ofte nøiagtigt maa indskærpe) og forudsætter
NB19:73 være nogen Geistlig uden han · ofte ofte vil faae Anledning til at mindes Morten
EE2, s. 34 re enig med mig i; thi hvor · ofte og hvor sikkert har ikke Din Spot og Din
Brev 17 den Fødselsdag har ogsaa · ofte og længe forud været mig i Tanker.
CT, s. 182 han vil vist tilstaae, at han · ofte og ofte nok med Grund har Mistanke til
SD, s. 197 Christi egen Anviisning, der · ofte og saa bekymret advarer mod Forargelsen,
BB:10 det Slette; men paa den anden Side · ofte ogsaa bortskar det storartede Geniale.
BI, note tilgive Hegel, da han selv saa · ofte ogsaa erindrer om den Betydning, den havde
SLV, s. 438 Fruentimmer handle · ofte ogsaa saaledes uden Overlæg og slippe
NB18:92 kommer hjem til alt Dette, · ofte ogsaa ubehageligt berørt af den Raahed,
SLV, s. 145 hos Tungsindige findes den · ofte ogsaa, kun med den Forskjel, at den æsthetisk
NB5:3 / I 1001 Nat fortælles der saa · ofte om at et Msk. giftede sig med en Genius;
IC r i tidligere Tider talet Meget og · ofte om Christi Lidelser, hvorledes han blev
EE1, s. 76 r Gehøret. Man bruger her · ofte om Ting, der staae i intet Forhold til
TS, s. 102 a nøie med Ordene, vi tale · ofte om Tro, hvor det ikke i strengere christelig
KG, s. 342 r sandt, usandt. O, man taler · ofte om, hvilken ganske anden Betragtning af
CT, s. 187 de passe ganske! / Der tales · ofte om, hvor herligt det er at være Christen,
KG, s. 296 ende efter en Anledning, hvor · ofte omkom den i Fødselen, fordi Kjerligheden
KG, s. 296 den ingen Anledning gav! Hvor · ofte omkom ikke den onde Lyst, som i Nysgjerrighedens
EE2, s. 242 vil nyde Livet, hører man · ofte omtale en anden Livs-Anskuelse, der sætter
BI, s. 349 schen Geistes, findes Ironien · ofte omtalt. Ironi og Begeistring fremstilles
OTA, s. 207 ge Deeltagelse forholder sig · ofte omvendt til Lidelsen, som bliver tungere
NB4:84 et er et Msk. Ak i vor Tid er det · ofte omvendt, det er ganske bestemt, at det
EE:145 er denne Lov, saa har man dog saa · ofte ondt ved at hitte Rede deri, fordi saa
SD, s. 194 edens en senere Dogmatik saa · ofte opholdt sig over den, fordi den manglede
EE2, s. 143 teri, det er Dig, der dog saa · ofte opkaster Dig til dens Ridder, og dog troer
NB10:56 t. Her sees atter ( hvad jeg saa · ofte oplyste i afsluttende Efterskrift) at det
EE1, s. 79 paa en forfærdelig Maade · ofte opriver sine Dyrkere, et Phænomen, som,
BI, s. 255 Sætning, som Socrates saa · ofte opstiller, at Synd er Uvidenhed, viser
EE2, s. 290 ver lidt lang. Du spotter saa · ofte over det andet Kjøn, jeg har ofte nok
GU, s. 335 ske og Menneske klages der saa · ofte over Foranderlighed, den Ene klager over
KG, s. 114 ad Kjerlighed er. O, vi klage · ofte over Misforstaaelse, især da naar den
2T44, s. 224 en. / / / / Menneskene klage · ofte over, at Livet er saa fattigt, Tilværelsen
CT, s. 117 for en Evighed! O, man klager · ofte over, at Livet er saa tomt, saa eensformigt,
CT, s. 117 am en feil Vei! O, man klager · ofte over, at Livet er saa ubetydeligt, saa
CT, s. 179 r. O, vi Mennesker beklage os · ofte over, at vi mangle Ord og Udtryk for vore
TTL, s. 460 ikke Alder; hvo har ikke selv · ofte overveiet det, at naar han nævnede det
JC, s. 34 en tung Byrde op af et Bjerg · ofte overvældes, saa hans Fod glider og Byrden
EE2, s. 84 g tænker i denne Henseende · ofte paa de skjønne Ord af Jesu Sirach, som
DS d i vore Hjerter; o, der kaldes saa · ofte paa den, at den maa komme og bringe Mod
Brev 245 Aar, skjøndt jeg altid, · ofte paa en aldeles uventet Maade, er bleven
CT, s. 199 rende. Ja, Menneskene have · ofte paa en besynderlig Maade travlt paa urette
KG, s. 150 g Vandel, o, det høres saa · ofte paa Gader og Stræder, i de Travles Kreds,
EE2, s. 298 ere. Imidlertid tænkte jeg · ofte paa hende. Da jeg senere blev gift, har
NB25:84 Det M. lige fra Begyndelsen, og · ofte paa temmelig simple Maader, har kæmpet
BI, s. 328 gemsstørrelse. Her sad hun · ofte paa tyrkisk Viis hele Dage, alene, Hænderne
KG, s. 158 , og dog finde Menneskene saa · ofte paa Udflugter for at unddrage sig –
Papir 116 Lotteriet. / Jan. 36. / Det har · ofte paatrængt sig mig, naar jeg læste
JJ:381 Forsvarer. Det Modsatte hændes · ofte Philosophier og andet Saadant, at den varmeste
EE2, s. 26 il at beseire den Mathed, der · ofte pleier at følge oven paa et opfyldt
SLV, s. 61 Replik. Dette Beviis føres · ofte positivt i Adresseavisen. Det finder jeg
4T44, s. 368 øden. Naar man derfor saa · ofte priser det barnlige Sinds Gudsfrygt, skulde
3T44, s. 256 aae sig selv i Timeligheden. · Ofte priser man og med Føie Erfaringens prøvede
NB18:84 ganske i deres Sted. / Hvor · ofte prækes og tales der ikke ogsaa om: at
EE2, s. 326 naturlig, saa fattelig, saa · ofte prøvet i Livet, og dog er det ikke ved
AA:6 vor Mennesket, frit for Livets · ofte qvalme Luft, aander friere, her aabner
G, s. 75 nder lignende Omstændigheder · ofte qvalt i et Menneske, idet en Kleinmodighed
NB2:213 / De religieuse Forbilleder ere · ofte saa abstrakte; man seer dem ikke forsøgte
NB32:73 ak, da finder jeg mig · ofte saa adspredt, de meest forskjelligartede
NB9:26 g er en Umulighed, det tager · ofte saa megen Tid og volder Sindsbevægelse,
EE2, s. 50 er det Sande i hvad Digterne · ofte saa skjønt have besjunget, at det er
SFV, s. 21 det meest Afgjørende seer · ofte saa ubetydeligt ud. Det store Værk Enten
SLV, s. 266 avde villet hjælpe ham. / · Ofte saae jeg ham derude, naar han vandrede
2T44, s. 189 at det behøvedes, at han · ofte saae til den. Dersom derimod et Menneske
4T44, s. 356 . Det er destoværre ogsaa · ofte saaledes, at de bedste Mennesker, der ligesom
KG, s. 143 de Nærmeste; men man taler · ofte saaledes, at det indeholder en stor Vildfarelse.
EE2, s. 230 udtrykkes i Mystikerens Sprog · ofte saaledes, at han er det absolute Du. Mystikeren
3T44, s. 241 ldre, da er Veien til Kirke · ofte saare lang; naar Veiret er strengt om Vinteren,
EE1, s. 169 ag virkelig er et Bedrag, er · ofte saare vanskeligt at bringe paa det Rene,
EE2, s. 161 aa tages tilbage, og dette er · ofte saare vanskeligt. Der tales i Eventyr om
2T44, s. 185 / Luc. XXI, 19 / / / Det er · ofte sagt med Beundring, ofte seet med Forbauselse,
TS, s. 106 lært at kjende, da har jeg · ofte sagt med Veemod til mig selv: her er Evner
AE, s. 113 te nok sagt, men det er ogsaa · ofte sagt paa en forstyrrende Maade. Man har
SD, s. 204 et af Alle, Alle: da har jeg · ofte sagt til mig selv og ved mig selv »
NB10:109 anske ind i Reflexion. / Det er · ofte sagt, at dersom Χstus nu kom til Verden
EE2, s. 202 beslægtet med Din. Du har · ofte sagt, at Du vilde hellere være alt Andet
Brev 85 er født til Intriguer har jeg · ofte sagt, jeg kan i en anden Forstand sige:
NB23:212 am. / Dette er nu sandt nok, og · ofte sagt. Imidlertid er det et Spørgsmaal
SLV, s. 323 yrelse vil føre vore Veie · ofte sammen, thi hun har Gavn af at see mig,
EE:102.a ikke hans Kone, som vi jo netop · ofte see Folk, der vel tilstaae et Slægtsskabs
NB22:146.b ige i Nærheden. Hun kan da · ofte see meget lidende ud. Det er en tre Uger
AA:12 at opgive sit eget Jeg. Hvor · ofte see vi ikke – ( i en Tid, hvor vi
AA:12 stillings-Maade) – hvor · ofte see vi ikke Folk, der enten af aandelig
NB14:147 il jeg her erindre, at man · ofte seer baade i det mindre og i det Større
EE2, s. 242 get er vist, at man i vor Tid · ofte seer det brugt saaledes, at man næsten
EE2, s. 223 isforstaaelse, at man ligesaa · ofte seer Dig opsøge Sorgen som at ledsage
4T44, s. 332 de den gode Vei, og ikke for · ofte seer sig tilbage, da forandres han selv
EE2, s. 229 ligt, med hvilket Letsind man · ofte seer slige Problemer behandlede. Selv systematiske
KG, s. 159 det daglige Liv, o, men hvor · ofte sees det ikke, at selv En, der kalder sig
EE2, s. 314 ke Dig paa Afstand, uagtet vi · ofte sees. Dit Væsen er for indesluttet til
CT, s. 322 lsigner det? O, det er jo dog · ofte seet det menneskelige Foretagende, som
KKS, s. 103 Beundring. Man har jo nu saa · ofte seet hende og sovet paa den Beundring;
2T44, s. 185 er ofte sagt med Beundring, · ofte seet med Forbauselse, hvorledes et Menneske
OTA, s. 388 ldre formaaer. Hvo har ikke · ofte seet med Forundring dette Vidunderlige:
EE2, s. 230 ng med en Omverden. / Man har · ofte seet, og seer endnu stundom i den christne
EE2, s. 79 er det stadigt; hende har jeg · ofte seet. Jeg har viist min Kone hende; jeg
NB22:37 v den, og indbilder sig saa · ofte selv at være denne Modsætning. G.
HH:26 e vi vore Forældre de Gaver, de · ofte selv havde givet os, og saaledes altid
SFV vore Tider en Forfatter? Det er, · ofte selv naar han er navngiven, et x, et upersonligt
Papir 114 . Novb. 35. / Man blænder sig · ofte selv ved at antage mangt et Indfald og
NB:147 rgesætning. Jeg bruger · ofte Semicolon og saa et fælles Spørgsmaalstegn.
NB7:86 g er man saa ofte ell. bliver saa · ofte sig selv vigtig i denne Sørgmodighed.
BI, s. 82 d i Mangekanten, bedrager vel · ofte sig selv, idet den, naar den har et langt
BOA, s. 278 ng imellem at sige det eller · ofte sige det, – medens han gjør det
JC, s. 23 eren, da hørte Johannes ham · ofte sige: jeg duer til Intet, kan Intet gjøre,
AA:34.a serne – Misforstaaelse. / · ofte siger jeg; thi det hender ogsaa undertiden,
AE, s. 384 er lader denne, som Hegel saa · ofte siger, » gaae til Grunde.«
2T44, s. 214 a falde Menneskene fra. Hvor · ofte siges det ikke, at man ikke skal prise
Oi8, s. 355 t ogsaa forresten sandt, hvad · ofte siges, at det er Konerne, der bringe Mændene
LA, s. 35 ilken sidste netop Nutiden jo · ofte sigtes. Det er en psychologisk Sætning,
3T44, s. 244 ldre, da efterseer man saa · ofte sine Tanker og sinker sig selv. Thi man
BI, s. 354 seer derfor ogsaa, at Poesien · ofte skaffer sig Luft gjennem ulykkelige Individualiteter,
FB, s. 130 mod at gjøre, hvad der saa · ofte skeer, at tale umenneskeligt om det Store,
4T44, s. 321 Lidende, hvilket kun altfor · ofte skeer, istedenfor at søge Veiledning
NB31:106 er? Der skete det, som saa · ofte skeer. Der er Noget, som Verdslighed, Politik,
LA, s. 89 nlighed større. Og har man · ofte skildret Eneherredømmets Demoralisation,
AA:6 mange Misforstaaelser, der saa · ofte skille Gemytter fra hverandre, som, hvis
NB17:22 ftige Beden turde forresten · ofte skjule i sig en Vantro; saa kan et Msk.
EE2, s. 124 el sandt til en vis Grad; men · ofte skjuler der sig en stor Usandhed i denne
AA:18 de i Kundskab; hvor Fortidens · ofte skjulte og lidet bekjendte Aarsager og
EE2, s. 82 rligviis de Første sig saa · ofte skuffede, naar de maae tilstaae, at et
BI, s. 174 bjektiv Tænkning finder en · ofte skuffende Lighed Sted. Hvad nu for det
BOA, s. 256 latant Udtryk i det Ydre, er · ofte skuffende. Det er maaskee ikke saa sjeldent
BA, s. 340 ig er blevet Nr. 0. / Hvad der · ofte skuffer og hjelper til at bringe allehaande
EE1, s. 298 de en Forbryder, han er selv · ofte skuffet af sine Intriguer, og dog rammer
NB32:102 saa Forkynderne kun altfor · ofte Skylden for at det Hele bliver til Efterabelse,
G, s. 11 dligere Tid, derved, at Stemmen · ofte slaaer over. Ved Hjelp af disse skjødesløse,
FF:158 Middelalderens, hvor Omqvædet · ofte slet ikke staaer i Forhold til Indholdet)
NB20:40 g Modstand, og om saa ( hvad der · ofte smerter mere end den Mskenes Modstand man
JC, s. 47 lade være at smile, som jo · ofte Smiil og Taarer paa en underlig Maade berøre
LP, s. 37 Person, som et uopdragent Barn · ofte snakker med paa upassende Steder. Anvende
NB15:15 blev paa den rette Vei, dog saa · ofte snublede paa den rette Vei, eller dog gik
SFV, s. 55 været mig, hvorledes saa · ofte som det syntes ganske tilfældige Smaaomstændigheder
DD:68 fortvivlede Dybde. Hans Latter er · ofte som Dødningens Griin. Ligesom et af
Not11:23 Væren tage Dogmatikerne · ofte som noget Positivt som en Fuldkommenhed,
4T43, s. 152 e sig i Tak til Gud, ligesaa · ofte som Sjelen er i Fare for at fængsles
EE1, s. 329 ende netop isoleret. Jeg har · ofte speculeret over, hvoraf det vel kunde komme,
CT, s. 267 lv i disse Gaver! Og dog hvor · ofte spilder ikke et Menneske disse Guds Gaver!
EE1, s. 196 daglig Brug betjener sig af. · Ofte staaer det i et aldeles tilfældigt Forhold
KG, s. 296 en Anledning blev given! Hvor · ofte stillede den ikke af denne Harme i Sjelen,
KG, s. 296 skene, paa Gud, paa Alt, hvor · ofte stillede den ikke af i en mildere Stemning,
AA:6 e salige Øieblikke. – · Ofte stod jeg der og skuede ud over mit forbigangne
BB:2 ige Forhold, hvori Hofdigteren · ofte stod til Regenten. Troubd. besang de Fornemmes
4T44, s. 376 de, hvor skjult og lønlig · ofte Striden i et Menneskes Indre, thi det Synlige
LP, note t har en Smule Praxis, har vist · ofte stødt paa Individer, der legitimere
YTS, s. 276 sikkrer – o, kun altfor · ofte svigefulde Udtryk, der saa let gjør
EE2, s. 298 jeg senere blev gift, har hun · ofte svævet mig for Tanker. Hvis Kirken var
EE1, s. 119 dette er skeet, da følger · ofte sympathetiske Udgydelser over, hvor skjønt
BI, s. 81 gtninger, ville vi, uagtet de · ofte synes blot at være sammenbragte Børn,
NB30:44.a r at Msk. paa dette Punkt saa · ofte synker langt under Dyret er det væmmelige
JJ:380 ok, at den modsatte Sjelstilstand · ofte søger sit Skjul hos sin Modsætning.
LF, s. 26 . T.! Du veed, i Verden er der · ofte Tale om et Enten - Eller; og dette Enten
BI, s. 284 ges. Hos J. Paul er der ogsaa · ofte Tale om Ironi, og i hans Æsthetik findes
BI, s. 317 r i bevægede Tider, saa · ofte tale om, at blive en Daare i Verden, det
TS, s. 99 lge, hvad vi Mennesker saa · ofte tale om, og hvad der saa meget beskjeftiger
EE2, s. 216 ette. Har han nu, hvad Du saa · ofte taler om, æsthetisk Alvor og lidt Klogskab
NB18:84 idende, om hvilke Evangeliet saa · ofte taler, mener M. ikke at kunne. Saa gives
SD, s. 197 e Hedenskab. / Der er nu saa · ofte talet om, at man forargedes paa Christendommen,
HH:25 Syndernes Forladelse. / / Man har · ofte talt med en vis Ringeagt om Χstd.
EE2, s. 306 a. / I den senere Tid har jeg · ofte talt med min Kone om Dig. Hun holder virkelig
NB15:13 bestandig kom. / Der er saa · ofte talt om det Sted af Skriften: Alt er aabenbaret
JC ham til at søge, da afbrødes · ofte Tankegangen, og Sagen blev uafgjort. Hvad
AE, s. 543 orienteret, foranlediges den · ofte til at outrere. / Naar man derfor hører
KG, s. 349 or man satte ham. Man fristes · ofte til at troe, at Menneskene have den Forestilling,
AE, s. 501 des), recurrerer den naturlig · ofte til Barndommen. Naar en Mand som Kant,
AA:28 Noget i det af Katholiker saa · ofte til Beviis for den Sætning at Hedningerne
EE2, s. 178 denne Livsanskuelse, høre · ofte til dem, der pleie at være Gjenstand
KG, s. 128 ke og Menneske Spøg, Tant, · ofte til Fordærvelse! Og dog vil Pigen kalde
EE:146 delig Betydning, hvorved det · ofte til Forundring men derpaa til Forargelse
PF, s. 87 sad paa Bordet, da sukkede han · ofte til Guderne: » gid jeg maatte faae
NB5:61 e. Og dog trænger jeg saa · ofte til Latterens Vederqvægelse. Ak, og
Brev 56 Rum. Siden den Tid siger jeg · ofte til mig selv: der slaaes mangt et Slag
Brev 68 derinde, / Og andetsteds mig · ofte til sig drog; / Endskiøndt – selv
BOA, s. 211 eddeelt, kommer han rigtignok · ofte tilbage paa, men der er ikke Tale om, at
DD:64.a s vender i dyb Veemod Sindet sig · ofte tilbage til Barndommens endog luslidte
EE1, s. 255 e den i Hukommelsen og vende · ofte tilbage til den. Andre dvæle helst ved
KG, s. 168 fuldkomne, og dog er det saa · ofte Tilfældet, at et Menneske i sig selv
Not15:4 een Gang at bede for hende, · ofte to Gange, foruden hvad jeg ellers har tænkt
KG, s. 328 i Seirens Øieblik! Og hvor · ofte toges ikke en Seier forfængeligt, saa
G, s. 12 ved at see paa ham; thi det er · ofte traurigt nok at være Iagttager; det
4T44, s. 317 dant bibelsk Udtryk, som man · ofte træffer hvor man mindst skulde vente
3T43, s. 68 thvert Menneske selv dog saa · ofte trænger til Tilgivelse. Skulde vi formane
SLV, s. 369 jeg, der ofte anstrænget, · ofte trættet har været fristet til at
Brev 311 eres Studier! men Verden ligger · ofte tungt paa mine Skuldre, og hvor jeg saa
EE1, s. 379 I Bjerg-Egne træffer man · ofte tvende fremragende Fjeldspidser. Et svælgende
Brev 85 ligger dog fornemlig deri, at jeg · ofte tænker Dig med i mine Tanker, at Du
SLV, s. 184 deri og øver mig daglig. · Ofte tænker jeg paa et lille Barn, jeg eengang
NB9:42 og han blot Kongen. Jeg har · ofte tænkt mig hvorledes en Konge burde være.
Papir 391 mig een Ting; thi jeg har · ofte tænkt mig i en Præsts Sted, men nu
NB:64 og mig varme! – Jeg har · ofte tænkt mig ved en Grav; hvis da alt Udmærket
EE1, s. 417 og hisset. Saaledes har jeg · ofte tænkt over denne Sag; men hver Gang
Brev 245 underet. – / Jeg har · ofte tænkt over, hvad der egentlig kunde
Brev 115 har skrevet til Dig; jeg har dog · ofte tænkt paa Dig og ønsket, jeg kunde
NB2:262 der tænkt meget over den Sag, · ofte tænkt sig hen i hine Tider o: s: v:.
EE1, s. 316 jeg overalt. Det gjør mig · ofte ubillig, omtaager mit Blik, enerverer min
4T44, s. 313 d, og hvor tvivlsomt er ikke · ofte Udbyttet, hvor nær den Misforstaaelse,
SD, s. 195 elvs Selvraadighed; men hvor · ofte uddrives ikke een Djævel ved Djævelens
Not11:21 e Udtryk er i den nyere Ph. saa · ofte uden videre bleven identificeret med Begrebet
OTA, s. 354 fordres. Vel kommer Lidelsen · ofte udenfra, men det er først, naar Lidelsen
Not4:41 t, en Gaaen ud over, der · ofte udgiver sig for at være speculativ;
KG, s. 79 et, at ville elske Næsten, · ofte udsat for dobbelt ja fleerdobbelt Fare.
NB13:48 andale er Sandheden nok saa · ofte udsat for som Usandheden. Naar saaledes
AE, s. 98 i, der med elskelig Sympathie · ofte udtaler sig om en Trang til at forstaaes
KG, s. 296 ighed. / O, Øvrigheden maa · ofte udtænke meget sindrige Midler for at
Papir 135 en eller Herren, som Narren · ofte udviste. Naar jeg siger, at der skulde
EE:71 et, som vi have levet i, og som vi · ofte uforstandige nok have ondt ved at glemme,
NB6:65 Lidelsen staaer paa, er det · ofte uhyre qvalfuldt. Dog lidt efter lidt lærer
NB19:23 Pælen bort. / Menneskene ere · ofte underfundige nok mod Gud, de ville gjerne
JC aar han havde læst det, blev han · ofte utilfreds og mismodig. Hans hele Aands-Retning
AA:6 hvortil dette Udtryk, som saa · ofte vanhelliges? Hvor ofte møde vi ikke
IC, s. 33 enneskelige Deeltagelse, hvor · ofte var det dog kun Nysgjerrigheden, ikke Deeltagelse,
NB2:210 lighed. Jeg har sagt ham, at der · ofte var Ting, som jeg vidste maatte mishage
AE, s. 462 Selvangivelse, og jeg kommer · ofte ved at tænke over Sligt til at mindes,
Brev 85 en Ende har jeg vedligeholdt · ofte ved Opoffrelse af Tid, en stadig Correspondance
BA, s. 362 hedens Tilstand. Man overseer · ofte ved saadanne Udtryk og Bestemmelser som
NB31:103 or veemodigt, hvad jeg saa · ofte veemodigt maatte sige mig selv i en tidligere
AE, s. 543 barnagtige Orthodoxie. Den er · ofte velmenende, men da den ikke er orienteret,
EE:190 Betragtninger skal min Tanke · ofte vende tilbage. Naar ængstende Tvivl
F, s. 506 at man lærer Noget deraf og · ofte vender med Ærbødighed tilbage til
BOA, s. 233 ganske i sin Orden, at A. saa · ofte vender tilbage til den Sætning og til
EE1, s. 255 d og glemmer det, medens man · ofte vender tilbage til det Tragiske og hensynker
Brev 5 et mig. / Da min Tanke dog saa · ofte vender tilbage til Stedet, saa kan Du vel
DD:201 sciplene ned igjen af Bjerget, og · ofte venter da en ligesaa haard Prøvelse
Papir 413 er saa usikkert, at Lykken saa · ofte vexler, saa Du manglede Sikkerhed for at
HH:30 kee have Betydning for Dig, saa Du · ofte vil erindre den, den skal maaskee sporløst
HH:20 kee have Betydning for Dig, saa Du · ofte vil erindre den, ell. den skal sporløst
NB19:73 re nogen Geistlig uden han ofte · ofte vil faae Anledning til at mindes Morten
Not11:20 men den positiv Ph: løb · ofte vild, da træder Kritiken til, som den
2T43, s. 35 ler ikke. Derfor fare vi saa · ofte vild, fordi vi søge en Forvisning for
SLV, s. 149 bet, saa løbes der maaske · ofte vild, netop fordi Elskoven mangler de væsentlige
JJ:163 bleven forfulgt, om jeg end · ofte vilde have vendt tilbage til den. Ved at
4T44, s. 310 felse og Ufuldkommenhed; men · ofte ville de ikke forstaae, at Den, der virkeligen
OTA, s. 297 af et andet Menneske, han er · ofte villig til at tage Deel i en Andens Sorg,
AaS, s. 42 ier kun 28 Foliobind; det har · ofte virket opmuntrende paa mig at tænke,
BA, s. 346 i denne Henseende har Bibelen · ofte virket skadeligt. Idet man begyndte en
BI, note adspredte Bemærkninger, der · ofte vise Mangel paa Subordination mod den ved
2T43, s. 35 troer, da kan det kun altfor · ofte være dunkelt for mig, hvad jeg dermed
SFV, s. 31 af det Religieuse kan dog nok · ofte være for ængstelig betræffende
NB17:49 e Lidelse har der saa ogsaa · ofte været en Salighed, som Andre maaskee
SFV, s. 100 at have grebet rigtigt, saa · ofte været foranlediget til at lægge sig
EE1, s. 423 med hende. – / Det har · ofte været Gjenstand for min Betragtning,
FB, s. 203 e sig i Forvirring. / Det har · ofte været Gjenstand for min Overveielse,
EE1, s. 55 ng af Mozarts Musik, har det · ofte været mig en kjær og vederqvægende
EE1, s. 58 ende Misforstaaelse. Det har · ofte været mig paafaldende, at disse Æsthetikere
AE, s. 564 essag, thi de have kun altfor · ofte været selvforskyldte Straffe, men dog
BA, s. 421 t. / I ældre Tider har der · ofte været Tale om det Dæmoniske. Det
SFV, s. 59 ad endnu er min Betragtning, · ofte ypperligt ramme den bestaaende Christenhed,
BB:42.f ederst) – eller naar Fader · ofte yttrede, at det var dog godt, om man havde
BI, note rfor fri for det Snerperi, der · ofte yttrer sig hos strenge Moralister, og maae
EE2, s. 42 Mistillid og Feighed, der saa · ofte yttrer sig i vor Tid, hvis Særkjende
EE2, s. 68 llade mig at smile ad. Du har · ofte yttret, at det maatte være »
Papir 260:1 thi Individet kunde · ofte ængstes for om det ogsaa havde bekjendt
BI, s. 109 ved hans Side og ældes, ja · ofte ønsker han endog, at Socrates ikke var
NB3:48 d. Ogsaa derfor har jeg saa ogsaa · ofte ønsket, at trække mig tilbage, for
Not8:45 and som Digtere o: s: v: ere det · ofte, ɔ: de ere de ulykkeligste. / /
OTA, s. 217 eligheden. Det er kun altfor · ofte, at den Lidende ligesom krymper sig ved
NB15:18 fremad. Men da hænder det vel · ofte, at det et Øieblik seer ud som vilde
NB2:104 r Flere samlede, saa er det · ofte, at een og anden af dem strax væbner
EE2, s. 203 tvivle. Man seer derfor ogsaa · ofte, at en Tvivler dog kan eie et positivt Gehalt
KG, s. 46 en.« Ak, man mener saa · ofte, at Friheden er til, og at det er Loven,
CT, s. 196 ig mod Gud? Man mener maaskee · ofte, at Gud er langsom til at hjælpe, eller
EE1, s. 41 s Forløb hænder det mig · ofte, at jeg aldeles har glemt, hvilke Grunde,
Brev 192 dog dette har man sagt saa · ofte, at man vel ikke kan fæste megen Lid
BI, s. 329 t kalde sig Lisette, og sagde · ofte, at naar hun kunde skrive, vilde hun skrive
NB:7 t er det gaaet mig her som saa · ofte, at trods al min Reflexion er der dog et
CT, s. 241 om, Du kan det udenad, Du har · ofte, atter og atter, hørt det anføre,
Papir 496:2 dspredelse kalde Alvor er saa · ofte, christeligt, kun Adspredelse. / Gys! /
Papir 175 r tiltaler Lirekassemusik os saa · ofte, det er vistnok paa Grund af det Romantiske,
CT, s. 119 saaledes sige vi ogsaa. Hvor · ofte, for blot at nævne dette, er det ikke
NB9:29 rerne indskærpede det ogsaa · ofte, henvend Dig til Χstus, thi nu er han
2T44, s. 186 iser ikke endog en Sindssvag · ofte, hvor stærkt et Menneske er, og dog prise
NB11:192.a.a Knuden. Men der er, som saa · ofte, i hvad jeg saaledes skriver, tillige en
EE2, s. 86 e Følelse griber mig ogsaa · ofte, idet jeg kommer hjem. Og naar jeg da har
AE, s. 384 nne eller en lignende Vending · ofte, idet Overgangen dannes til den Deel af
Oi6, s. 259 genting. Det hører man saa · ofte, især af Præster. / Og just Præsterne
CT, s. 146 Man glemmer dette kun altfor · ofte, ja, selv den beskikkede Sjelesørger
BI, s. 342 etgjøre, ophæve, bruges · ofte, men for at Læseren i Sandhed skal være
NB17:79 den Fornærmede tilgiver · ofte, men Fornærmeren aldrig.« Og
Brev 35 , da saaes vi vel heller ikke · ofte, men jeg modtog dog stundom en Skrivelse
SLV, s. 325 de jeg søge dens Spor, og · ofte, ofte bedrage mig selv, som gik jeg til
3T44, s. 270 rdet. Og dog skeer dette saa · ofte, og derfor læres der saa lidet af Livet.
NB5:75 . Og dog ønske Mskene det · ofte, og hvorfor? Fordi dette Forhold indirecte
KG, s. 51 s Ligelighed bevaret. / Det er · ofte, om end paa forskjellig Maade, i forskjellig
CT, s. 129 det var jo dog end ikke for · ofte, om et Menneskes Liv hver Dag var en Gjentagelse
TS, s. 105 – det blev skuffet, saa · ofte, saa bittert; jeg maatte i bittre Erfaringer
EE2, s. 124 aaer ene i Verden, hedder det · ofte, saa kan man lettere bære alt Sligt.
KG, s. 63 ngang, endnu høiere. Det er · ofte, som om Mennesket, skjøndt Selvkjerlighed
2T44, s. 200 mhjertigt siger den det ikke · ofte. / See derfor veed ogsaa Taalmodigheden
EE1, s. 101 rsætter, udhæves dette · ofte. At det er en Feil, at Don Juan faaer Replik,
NB:73.a / Man modsiger sig derfor ogsaa · ofte. cfr Carus » Psyche« cfr
EE2, s. 249 Tøilesløshed finder man · ofte. Der var en Sect blandt Hussiterne, der
SLV, s. 18 indring er stor, forvexles de · ofte. I Menneskelivet giver denne Forvexling
AE, s. 53 klare, at Argumentet høres · ofte. I sit Maximum vil Argumentet da ikke dialektisere
SLV, s. 228 n Lykke, at hun seer mig saa · ofte. Jeg veed med mig selv, at jeg aldrig gaaer