S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
JJ:67 tiv, ( et uendeligt Forhold er det · ogsaa » altid at have Uret), og dog er
NB18:99 ig rørt, ( Sligt hænder jo · ogsaa » Digteren«, den sande Digter),
NB7:59 ud nærværende hos sig. · Ogsaa » Dommens« Betydning er
NB24:118 e«, som gaaer ud, gaaer · ogsaa » Efterfølgelsen« ud,
DD:165 ennesides, derfor hedder den · ogsaa » en Aabenbaring« ikke som
OTA, s. 240 t Sinkende af Alt, den er jo · ogsaa » en rødmende undseelig Aand,
ATV, s. 210 evet. Thi som jeg seer har nu · ogsaa » Evangelisk Ugeskrifts«
LF, s. 37 d i sit Skjulested, saa er han · ogsaa » frelst fra det Onde«.
NB16:30 for Demoralisationens Opkomst. / · Ogsaa » Fædrelandet« har længe
NB12:180.a es. Men Himmeriges Rige er jo · ogsaa » inden i Eder« –
KG, s. 97 Søn – sagde han ikke · ogsaa » ja«, sagde han ikke: »
CT, s. 225 et Troen. Altsaa maatte Du jo · ogsaa » nu« være Frelsen nærmere
NB20:33 nske rigtigt. Χstd. er · ogsaa » Oprøret«, det vil sige,
NB21:13 de uvilkaarligt til at smile. / · Ogsaa » Publikum« er paa gode
NB22:88 affe Plads for Idealet. / Det er · ogsaa » Skylden« i det Mynsterske.
NB16:21 I det evige Liv vil derfor · ogsaa » Slægt« høre op.
AE, s. 150 aaende ved Socrates, til hvem · ogsaa » Smulerne« toge deres Tilflugt.
NB26:40.a aldes » Aanden« · ogsaa » Trøsteren« m: H: t:
NB18:84 nhedens Sprog. / Men er det · ogsaa Χstd! Er det ogsaa en Prædiken
NB18:84 sig efter ham. / Men er det · ogsaa Χstd! Er det ogsaa en Prædiken
NB12:178 var Tungsind i mig, det er dog · ogsaa Χstd. / Det er nu væsentligen forstyrret.
NB24:8 ndergang, er evig vist, og det er · ogsaa Χstd. / I mindre Proportioner oplever
NB31:19 et er Christd. Og det er da · ogsaa Χstd. dette Tosserie med Bibelselskaber,
NB32:13 let ikke mere. Og derfor er · ogsaa Χstd. draget ned i den usleste piankede
NB19:33 i sin Rigtighed – blot saa · ogsaa Χstd. er til. / Christendommens Absoluthed.
NB24:46 e mig ( ak, og dette er det · ogsaa Χstd. forudsiger) det maatte være
NB15:69 . Men sandelig jeg lærte · ogsaa Χstd. fra Grunden af. / Hvor uendelig
NB7:82 ifike Synd. Paa den er det derfor · ogsaa Χstd. har taget Sigte. Thi Læren
NB29:24 er at hade Verden, saa udtrykker · ogsaa Χstd. i det nye Testamente dette ganske
NB3:33 og Vægterne forkynde jo · ogsaa Χstd. Tilsidst bliver det vel Fr
NB15:103 juble!) – saa er · ogsaa Χstd. ubetinget afskaffet. / Men sandt
NB16:93 ld.« Men det var da · ogsaa Χstds Forgænger. / / / Det er misligt
NB19:27 iærværdighed, det er jo · ogsaa Χstds Lære, Striden i ethvert Msk.
NB26:34 Bestemmelse ( og saaledes er det · ogsaa Χstds Mening) at dette Muligheds Forhold
NB30:17 risten ( Mc: 16, 17) og dette er · ogsaa Χstds Mening, saa man ganske rolig,
NB33:50 lige Collision, og blev saa · ogsaa Χsten derefter. / See deraf, at Overgangen
NB15:114 n potenserede Lov, hvorfor · ogsaa Χsti Lidelse er den strengeste Dom
NB30:35 n vil. / Og disse Msker ere · ogsaa Χstne. / / / Trøst hos Andre. /
NB32:146 igt – thi Fienderne hedde · ogsaa Χstne. / Ja, ganske rigtigt. Der har
NB34:26 interesserer Himmel og Jord som · ogsaa Χstus altid fremstiller det, cfr.
FF:136 oget af sin Personlighed, ligesom · ogsaa Χstus bespiser os med sit Legeme og
FF:122 naar det er gjennemlevet, ligesom · ogsaa Χstus først begyndte at udlægge
NB21:16.a Subjektive: og saa kjender dog · ogsaa Χstus kun dette eneste Beviis for
NB32:117 re komme igjen, saa maatte · ogsaa Χstus kunne komme igjen i anden Forstand
NB5:101 skal ikke doceres. Derfor er det · ogsaa Χstus siger min Lære er Spise –
DD:43 ουτω; men · ogsaa εν τω μελλοντι,
NB30:51.b end Manden ( derfor hedder hun · ogsaa ϰατεξοχην:
Not10:9 remtrædende. Aand bruges · ogsaa πνευμα αγιον.
Not11:38 om. Derfor hedder Demeter · ogsaa ϑεσμοϕοϱος.
NB31:140 aa, om ikke ganske saa dog · ogsaa – » vi Pærer«.
NB34:22 lse ved Forplantelse, eller · ogsaa – – jo saa falder det Spørgsmaal,
NB12:192 jeg, det udtrykker mit Liv · ogsaa – ak mit Liv udtrykker Grusomhed
AA:22 er Systemet det paa en Maade · ogsaa – Alvidenhed og Almagt blive derfor
DS, s. 223 aaledes føler Samtiden det · ogsaa – det er som et Forsøg paa at
SFV, s. 84 og derfor er · ogsaa – det være sagt til dets Forherligelse
NB33:32 Forstand er al Talen med Munden · ogsaa – en Slags Bugtalerie, et Ubestemmeligt.
NB32:132 Ærmer. Deraf kommer det · ogsaa – for at tage dette med – at
Not8:48 il at spørge, saa har Gud det · ogsaa – han spørger til Dig, flittigere
NB27:57 llid til Naaden: har man da · ogsaa – i Tillid til Naaden – Lov
IC, s. 230 afskaffet. Men det er det jo · ogsaa – man anstiller kun Betragtninger.
NB31:19 egner – og det kan man vel · ogsaa – man regner paa, at hun da naturligviis
NB17:16 ne i Literaturen, det vidste jeg · ogsaa – men de vovede ikke at sige eet
Brev 159.2 or min Skyld: nu, saa vil jeg · ogsaa – naturligviis kun med Deres Samtykke
Papir 463 Øvrigheden straffer. Der er · ogsaa – og alt som Verden mere og mere
DS, s. 253 os«. Jeg siger derfor · ogsaa – og det har jeg antydet i en tidligere
SFV, s. 73 lken. Ydmyg for Gud veed jeg · ogsaa – og jeg veed tillige, at det netop
CT, s. 203 Kjerlighed, saa elsker Du ham · ogsaa – og saa tjene alle Ting Dig til
NB18:48 er en anden Hund giøer den · ogsaa – og saaledes kan der ikke passere
Papir 515 over de andre. Det er der · ogsaa – og til dem svarer vel ( ligesom
EOT, s. 265 eg har seet – og Du vel · ogsaa – seet Den, der blev ulykkelig i
EOT, s. 265 ar seet – og Du maaskee · ogsaa – seet Den, der ubetinget kun sørgede
SD, s. 161 Gud som Aand. Heraf kom det · ogsaa ( at jeg skal anføre dette som et Exempel,
FB, s. 150 er Troen dette Paradox eller · ogsaa ( dette er de Conseqventser, som jeg vil
NB30:72.a.a ion. / Anm Og forsaavidt dog · ogsaa ( fE Mtth: 19, 29) nævnes at forlade
NB23:158 tds Sandhed anfører Augustin · ogsaa ( foruden de almdl.: af Spaadomme og den
NB20:28 sten skal troe), fordres jo · ogsaa ( hvad der især svarer til, at der er
NB10:200 blevet sprengt. Det var da · ogsaa ( hvad jeg dog tidligt blev opmærksom
NB31:40.a Forening gaaer jo naturligviis · ogsaa ( hvad Mskene ere meest bange for) de egentlige
NB23:36.a n sande Kirke, maaskee tillige · ogsaa ( hvad Rudelbach synes at indigitere i
NB26:101 ge Orgelet. Saaledes skulde man · ogsaa ( hvis det skal være christelig Climax)
DS, s. 156 afdøde Fader, han siger dog · ogsaa ( hvori da tillige ligger, at han ikke
FV, s. 13 il Eenfoldighed. / Og dette er · ogsaa ( i Reflexion, som det faktisk var det
TSA, s. 75 n bleven offret, saa har han · ogsaa ( just fordi Frihed og Selvbestemmelse
TSA, s. 92 g af Kjerlighed, saa har Han · ogsaa ( og atter derfor kaldes Han » Offeret«)
NB32:102 g Værd. Jeg forstod det · ogsaa ( som Ingen i D.) at tale med ubetinget
NB26:112 de Middelmaadighed, der har man · ogsaa ( sørgelige Consequents af Protestantismen)
F, s. 475 n ret Ægtemand – eller · ogsaa . . . . . ja saa er Resten ligegyldig.«
DD:208 ensomhed / W. det gjør Du · ogsaa / E. O hvor det er sørgeligt at blive
NB12:2 donym findes / p. 7. / / cfr · ogsaa / p. 14 øverst / / cfr ogsaa / p. 50
NB12:2 aa / p. 14 øverst / / cfr · ogsaa / p. 50 og 51. / / cfr ogsaa / p. 74. /
NB12:2 ogsaa / p. 50 og 51. / / cfr · ogsaa / p. 74. / / Et Sted angaaende den færdigt
NB2:74 n til Auction. Auctionarius siger · ogsaa 10rd ( Eiendommens Værd), men det betyder
NB33:2 Dom-Huset – thi saa er · ogsaa 10rd meget for meget. / Saa bliver det
NB20:56 øbe fra den, saa havde jeg da · ogsaa 17 Gange svinget forkeert. / Hvor nær
Papir 1:1 ag. 221. Tilligemed Eck vare · ogsaa 2 andre Nuntier fra Paven komne, den ene
Not10:1 g imod det. Medlidenhed har · ogsaa 2 Arter: den sædvanlige Rørelse,
NB35:15.a somhed. / Anm Han statuerer jo · ogsaa 4 Monarchier. / er det ikke en »
NB30:136 r os alle, alle Salige, · ogsaa aabenbare Syndere ja vel endog dem, som
Papir 306 forstaaer den, give Du ham · ogsaa aabenbare, i Forhold til som han bevarer
Brev 36 lde dog sige: gaae! Det er jo · ogsaa aabenbart at man dog ved at gaae bestandigt
SLV, s. 345 t bryde af, saaledes har jeg · ogsaa aabnet en lille Communication med min Inderlighed
NB29:117 rne til Exemplarer, og saa · ogsaa aabnet Veien for et jordisk lystigt og
NB28:57 m er Kjerlighed, han er dog · ogsaa Aand, og derfor denne uendelige Distance
Not4:6 er ikke blot Fader og Søn; men · ogsaa Aand. Aanden har vi i sin første Skikkelse
CT, s. 176 sund og frisk, i egne Tanker · ogsaa aandelig karsk, sidder tryg i det pragtfulde
NB24:159 Døden. / Og saaledes er det · ogsaa aandeligt: det at see sig selv er at døe,
Not10:9 Aabenbarelse er Sønnen. · Ogsaa Aanden bliver kaldet et Lys. / 2) Der forudsættes
SLV, s. 272 e er al denne Skjønhed er · ogsaa Aandens Gave uendeligt meget værd, men
BOA, s. 254 ngt af den Bevidsthed, at · ogsaa Aandens og Dannelsens Differentser kun
NB15:128 rimod der gives en blandt Andet · ogsaa aandløs Lærdom, hvis Hemmelighed
Not11:35 logiske Forestillinger som · ogsaa Aarsagerne til disse Forestillinger. Disse
EE2, s. 163 llem Godt og Ondt, men det er · ogsaa absolut ethisk. Det æsthetiske Valg
FB, s. 189 Bevægelse, men han bruger · ogsaa absolut hele sin Kraft dertil, og derfor
Not13:17 der er absolut nødvendigt er · ogsaa absolut immerværende. – /
SLV, s. 52 ) lader sig kun forklare, men · ogsaa absolut retfærdiggjøre derved, at
KK:7 ως. Saaledes som · ogsaa Act: 13, 48 ὁσοι ησαν
Papir 247.1 il. – / Hermed synes da · ogsaa Act: 19, 22 at stemme overeens, hvor Macedonien
OTA, s. 384 etop saaledes, saa gaaer han · ogsaa ad en anden Vei. Derimod vilde det jo være
TS, s. 89 er ad en saadan Vei, gaaer jo · ogsaa ad en trang Vei. Sandeligen, vi skulle
SFV, s. 61 ogsaa i Vildfarelser, ak og · ogsaa ad Fortabelsens Vei: saa jeg i mit 25de
NB2:124 roede. Saaledes bærer Gud sig · ogsaa ad. De, han bruger henter han som oftest
KK:7 ære, handle, spise, drikke, · ogsaa Adgang til Synagogen er dem nægtet.
AA:23 de) / Med H: t: Ahnelse findes der · ogsaa Adskilligt i Steffens' de 4 Nordmænd,
TTL, s. 410 ere mere skyldige, saa er det · ogsaa Adspredelse at ville bestemme sin Synd
NB29:95 omvendt, og vel at mærke just · ogsaa af – Sympathie. Hvad enten nemlig
FB, s. 176 g ikke paa Erfaringen, der da · ogsaa af alle latterlige Ting saa omtrent er
AA:26 r den stærkeste etc; men den er · ogsaa af anden Art: saaledes fortælles der
NB12:92 rste er Selvkjerlighed seer man · ogsaa af andre analoge Forhold, og hvor det ret
DS, s. 176 dige med Christus, hvad vi vel · ogsaa af andre Grunde ere i een Forstand vel
NB14:108 etsindige, og brugte saa ( · ogsaa af andre Grunde for min egen Skyld) Pseudonymer.
NB26:113 economiske Bekymringer, maaskee · ogsaa af andre Grunde. / O, det er frygtelige
TS, s. 53 e Bøger ere ægte, ere de · ogsaa af Apostlene, og ere disse ogsaa troværdige,
Not13:16 ten af Dyd og Skjønhed sees · ogsaa af Arist: 3, 10: ϕοβησεται
BI, note αι. / Og man seer jo · ogsaa af Chorets Opfordring til Socrates, at
EE1, s. 296 lmindelig Forstand. Man seer · ogsaa af Dagbogen, at det stundom var noget aldeles
BI, s. 162 « men man seer dog · ogsaa af de følgende Yttringer, at det mere
NB11:148 r Mening. Man kunde nemlig · ogsaa af de mange Ord paa Vrøvl, Vaas o: s:
CT, s. 89 ere til Overflod, fordres der · ogsaa af dem den fuldkomneste Lydighed. Vel er
DS, s. 251 vem han havde ventet det, men · ogsaa af Dem, for hvis Skyld han havde meent
NB:130 blive hørte med Velbehag, · ogsaa af dem, som her protestere og maaskee forhaane
NB24:11 t den sande Philosoph vilde · ogsaa af den almdl. Mening blive erkjendt som
AE, s. 305 e Fuldkommenheder, deriblandt · ogsaa af den at være til, ergo er et høieste
NB22:106 / Ja, man maatte sige, at · ogsaa af den Grund burde Politiet ikke undlade
NB30:79 r saa farligt – saa kommer · ogsaa af den Grund den misforstaaede Brug af
NB20:43 ans Tale. / / / Om mig selv. / / · Ogsaa af den Grund er jeg angest for at tale
JC, s. 37 yndelsen. Da han blandt Andet · ogsaa af den Grund havde fæstet sin Opmærksomhed
NB14:127 kun Du saae Du ædle Vise! / · Ogsaa af den Grund kan det være godt, at Christendommen
NB12:72 anbringe et Dialektisk. Men · ogsaa af den Grund maatte der bruges en Pseudonym.
NB30:18 at det er skeet underfundigt er · ogsaa af den Grund saa farligt, fordi derved
EE1, s. 64 re Medium, saa lader der sig · ogsaa af den Grund tænke flere Værker af
BOA, s. 138 ende og fristende som muligt. · Ogsaa af den Grund ønsker han haard Modstand;
NB2:80 end hvilkensomhelst Katastrophe, · ogsaa af den Grund, at det for Trediemand bestandigt
AE, s. 258 dsiger p. 309, 376.), maaskee · ogsaa af den Grund, at her ikke som i Enten –
BOA, s. 121 t blive for Staten, fornemlig · ogsaa af den Grund, fordi den Art af Discussion
IC, s. 134 inanden. Den Anden er maaskee · ogsaa af den Mening, at han forstaaer Incognito'
Brev 283 d ligger mig paa Sinde, nu · ogsaa af den Natur, at jeg for ingen Priis vil
NB22:43 orartet jo bedre, thi desto mere · ogsaa af den Tryghed og Fjernhed fra Afgjørelser,
NB17:98 blandt Andet staaer ... » · ogsaa af den vanskeligste Stilling er en lykkelig
SLV, s. 128 e blot lever af Brød, men · ogsaa af den velvillige Forundring, der ledsager
Brev 56 jellige Grunde, blandt andre · ogsaa af den, at der var slet ingen Havn men
NB10:161 af flere andre Grunde just · ogsaa af den, at mit Liv havde været indrettet
EE2, s. 138 ave Tidens Bestemmelse i sig. · Ogsaa af denne Grund indsees let, at denne Kjærlighed
NB24:65 væsentligen tales extempore. · Ogsaa af denne Grund. Alle disse listige og forsigtige
SD, s. 173 men derimod vel blandt Andet · ogsaa af denne snurrige: fra et formeentlig høiere
DD:150 bøielighed til Stagnation sees · ogsaa af dens Uformuenhed til at fastholde de
NB32:58 der, og de saa helbredes i Kraft · ogsaa af deres Tro – – naar vi saa
IC, s. 118 r Forargelsens Mulighed, sees · ogsaa af det afgjørende Sted om Forargelse
Papir 13:6 en udtrykkelig Tilbageføren · ogsaa af det Mindste til dette Forhold; paa den
NB13:26 nde vistnok hell. ikke. / Det er · ogsaa af det Underfundige i Prædikeforedraget,
BI, s. 188 ndividet producerede, men dog · ogsaa af dette som objective ( guddommelige)
EE1, s. 253 ver al Maade. / Man kunde nu · ogsaa af disse 3 Personer og deres Forhold til
AE, note ien, den kan de ikke mediere. / · Ogsaa af en anden Grund ( antaget da, hvad almindeligen
JC, s. 29 ot historisk. Dette maatte den · ogsaa af en anden Grund antages at gjøre.
PS, s. 295 . / Conseqventsens Fordeel er · ogsaa af en anden Grund en tvivlsom Fordeel,
EE2, s. 56 isk Skjønhed, og det vilde · ogsaa af en anden Grund end den, Du anfører,
OTA, s. 226 kke vilde kunne indlade sig, · ogsaa af en anden Grund end fordi han havde hindret
KKS, s. 96 16 Aar, der lever samtidigt. · Ogsaa af en anden Grund er det her æsthetisk
SLV, s. 207 de leder hende erotisk vild. · Ogsaa af en anden Grund er jeg saa tilbageholdende;
NB:14 lv men ogsaa ved sin Lykke. / · Ogsaa af en anden Grund har jeg maattet ile,
EE2, s. 210 ientiam. At afbryde her kunde · ogsaa af en anden Grund synes betænkeligt,
PS, s. 243 nen vel værd at antage, og · ogsaa af en anden Grund, da vi allerede i de
OTA, s. 226 t tænke Talens Anledning. · Ogsaa af en anden Grund; et Menneske kan nemlig
SLV, s. 380 offre Livet derfor, maaskee · ogsaa af en Feiltagelse kommer til det, og ved
EOT, s. 263 ornødne. / Saaledes kan Du · ogsaa af en Qvinde lære den rette Sorg over
NB30:52 de Reflexioner, og foruden Andet · ogsaa af en stundom dog kun dum-høitidelig
KG, s. 79 ikke i Gud, han fordrer · ogsaa af Enhver, der hører til samme Forskjellighed,
NB24:30 seelse. Derpaa svingede han · ogsaa af fra dette Forsøg. / / Forresten glæder
NB29:33 en være den Enkelte, men · ogsaa af Frygt for Omverdenens Misundelse og
KG, s. 80 Berøring med dem ( maaskee · ogsaa af Frygt for, at det Aabenlyse skulde hidse
NB19:20 me ( Strube – jeg led · ogsaa af Garverens Stank i den varme Tid) for
AE, s. 349 igt at blive Christen. At der · ogsaa af ham fordres den yderste Anstrængelse
Papir 420:2 Saaledes betragtes det altsaa · ogsaa af ham. Der gjøres et meget stort
NB16:39 vig vist, at Dommen om ham, · ogsaa af hans Nærmeste og maaskee meest af
NB22:91 / blivelse. / Døende slog han · ogsaa af i Forhold til Røveren; / Ved i levende
KG, s. 112 erre og Eier) men gjør det · ogsaa af Kjerlighed til de Elskende; thi at elske
BI, s. 104 Veirliget o. s. v. afhænge · ogsaa af Kjærligheds-Yttringer; med Offringer
EE2, s. 142 skyldighed. / Du giver Dig jo · ogsaa af med at lovprise Elskoven. Jeg vil da
Brev 45 det forstaaer sig: det er da · ogsaa af meget forskjellige Grunde. Jeg kunde
PS, note gt veed at goutere Beviset, men · ogsaa af Menigheden – ak og hiin ædle
Brev 159.3 skulde gjøres Noget, · ogsaa af mig bør behandles som Instantsen,
Not1:7.c Malach: 3, 1. – Det sees · ogsaa af Mth: 2, 2. Luc. 2, 26. ogsaa af Sueton
Papir 448:1 ngelig. Frelses han saa · ogsaa af Naade? Eller maa der dog ikke bestandigt,
AE, s. 85 !); saa beskjæftige de sig · ogsaa af og til med at stræbe lidt, men det
KK:2 fritages for Lovens Straf. Men · ogsaa af Opfyldelsen af Loven udvikler sig Bevidstheden
CT, s. 298 r jo Hans Blod, som kræves · ogsaa af os, der høre med til Slægten.
NB:35 e beslutte af mange, tildeels · ogsaa af pecuniaire Grunde) vilde jeg have den
NB18:26 Det, verdslig klog mod Det, som, · ogsaa af Pietet for Dem gjorde sig saa let som
DBD, s. 131 bliver det! / / ... » · Ogsaa af Pietet for en afdød Fader har jeg
DBD, s. 132 / Altsaa, derved bliver det: · ogsaa af Pietet for en afdød Fader har jeg
BMT, s. 218 Ven af Stilhed, vaagede jeg ( · ogsaa af Pietet for en afdød Fader) fra min
DBD, s. 133 jeg af flere Grunde, » · ogsaa af Pietet for min afdøde Faders Præst«
Papir 589.a hele min Hengivenhed » · ogsaa af Pietæt for en afdød Fader«;
Papir 556 modighed at have udholdt ( · ogsaa af Pietæt for en afdød Fader) at
LP, s. 10 mmeltegn, ligesom naturligviis · ogsaa af samme Grund Opholdsmomentet i hvert
KG, s. 72 d Kjerligheden. Og er Du ikke · ogsaa af samme Mening? Thi har Du aldrig tænkt
BB:2 ens Forarmelse. Dette seer man · ogsaa af Sangerne selv, der klage over Adelsmændene;
Not1:7.c ogsaa af Mth: 2, 2. Luc. 2, 26. · ogsaa af Sueton og Tacitus. – om en Forgjænger
KG, s. 88 . Men lad dem kun lee, de loe · ogsaa af Tobias; thi det, at ville elske Næsten,
NB10:69 for Meget om mig, deels vel · ogsaa af Ulyst til at udsætte mig for mulige
AE, s. 141 t Menneske. Man tør fordre · ogsaa af Videnskabens Dyrker, at han ethisk har
NB24:131 en Handling, og derfor var det · ogsaa af Vigtighed, at den blev saa kort som
SLV, s. 12 er kom. Denne Mening blev jeg · ogsaa af, men nu var der saa lang Tid gaaet hen,
OTA, s. 211 ens Længde afhænger jo · ogsaa af, naar Lidelsen tog sin Begyndelse. Vel
TS, s. 99 d fra Din Selviskhed, er Du · ogsaa afdød fra Verden. Men der er, naturligviis,
AE, s. 136 orstaae mig selv, som var jeg · ogsaa afdød. Den verdenshistoriske Individualitet
NB20:24 ar Naadens Erhvervelse. Jeg skal · ogsaa afdøe – og saa dog frelses ved
KG, s. 302 ærkere, dersom han da ikke · ogsaa affalder fra » Kjerligheden«.
BOA, s. 224 ydigheden. Og saaledes er det · ogsaa Affectation naar der er saa megen Tale
TSA, s. 108 digheden. Og saaledes er det · ogsaa Affectation, naar der er saa megen Tale
Papir 195 er ægte historisk Retning vil · ogsaa afføde en saadan Idee-Mythologie. /
LP, s. 44 tte i dette Forhold, og derved · ogsaa afgive den behørige Relativitæt,
NB33:37 Vist. Dertil kommer, at det · ogsaa afgiver en Betryggelse og derfor har noget
AE, s. 93 en er afgjort, er Usaligheden · ogsaa afgjort, det være nu som sat eller som
TSA, s. 74 n for Sandheden), saa er han · ogsaa afgjørende den Overlegne. Og hvad er
CT, s. 60 er Noget under den, og saa er · ogsaa Afgrunden under den. Men for Fuglen er
CT, s. 66 Andre under sig, saa har man · ogsaa Afgrunden under sig; thi saaledes i Høihed
JJ:356 ælge andre Navne. Derfor siger · ogsaa Afham, at Const. skal have sagt, at han
AE, s. 259 n selv har han formodentligen · ogsaa afholdt sig fra at ville gjøre det om.
EE2, note men dernæst blive de · ogsaa afhængige, ja Slaver af andre Mennesker.
AE, s. 404 ste Legemet, saaledes vil han · ogsaa afkaste Lidelsen som det Tilfældige,
Papir 13:11 ndelighed. – / Imidlertid · ogsaa afseet herfra vil det vise sig, at, naar
CT, s. 245 are Dig i den. Er det maaskee · ogsaa afsindig Forfængelighed, er det ogsaa
KG, s. 201 Usynligt. Og dette er jo · ogsaa Afsindighed; thi en Fugl, hvis den virkelig
SLV, s. 359 r trøste, men er det ikke · ogsaa afsindigt, at jeg sidder og seer derpaa!
IC, s. 219 hans Disciple bleve det, der · ogsaa afskaffede dette Ord eller gjorde det til
NB31:115 ud er gaaet ud, at man saa · ogsaa afskaffer Pligten mod Næsten, og afhandler
IC, s. 221 men er den det, saa er den · ogsaa afskaffet. Thi en Konge er ikke ophørt
SFV, s. 90 Sandheden«, der · ogsaa afskyer denne Usandhed: som eneste Formaal
JJ:430 forsmaaer det sidste. / cfr · ogsaa afsluttende Efterskrift p. 327. / at Opgaven
Brev 271 en lille Datter-Datter. O, · ogsaa Afstanden i Aar gjør Sorgen dybere.
EE2, s. 221 kal frem, desto farligere ere · ogsaa Afveiene, og saaledes viser sig ogsaa her
Papir 180 er nu løs paa mikrokosμos · ogsaa afviist falder han i Armene paa Wagner
3T44 tid lader dog det at ønske sig · ogsaa afvinde en skjønnere Side. Hvo har glemt
4T44, s. 355 sig saaledes, da maa der dog · ogsaa agtes paa, at man ikke ved Feighed, skjøndt
FB, s. 179 jo dog har forenet. Hvo havde · ogsaa ahnet dette? mindst vel den unge Brud.
BI, s. 357 et bagved; men den forhindrer · ogsaa al Afgudsdyrkelse med Phænomenet, og
BA, s. 326 ken havde Realitet, saa ligger · ogsaa al antik Ethik i den Forudsætning, at
JJ:281 sk Attentat paa Ethiken. Saaledes · ogsaa al den dumme Tale om det Positive og det
CT, s. 61 gte Pragt og Herlighed, men · ogsaa al Sandsebedragets Usandhed. / Han troer,
NB25:49 r Alt, Alt, Intet – altsaa · ogsaa al, al Modstand mod hans Sag: men ergo
IC, s. 98 ve megen Ret i; men man havde · ogsaa aldeles afskaffet, at Kjendetegnet paa
Papir 491 d Kjød og Blod. Dog dette er · ogsaa aldeles afskaffet; alle hine frygtelige
KG, s. 266 nanden. Og sandeligen, det er · ogsaa aldeles betegnende, men det er et maadeligt
NB27:29 . Sagen, og lærer derfor · ogsaa aldeles conseqvent, at just Det, at Gud
BI, s. 154 ythiske i Dialogerne bærer · ogsaa aldeles denne Charakteer. De store Tidsrum,
NB25:98 Liv. / Katastrophen i 48 er · ogsaa aldeles i den Retning. / Derfor falder
EE1, s. 191 enter hun Don Juan. Dette er · ogsaa aldeles i sin Orden, thi vel har han forladt
Oi2, s. 168 / Dog Gud i Himlene mangler · ogsaa aldeles Klogskab, især den høie Statsklogskab;
KG, s. 62 e Selvkjerlighed, men den veed · ogsaa aldeles lige saa godt, at der er en Selvkjerlighed,
OTA, s. 362 ved den venstre. Dette er jo · ogsaa aldeles ligegyldigt, om det end kan barnligt
BI, s. 132 n overseer paa den anden Side · ogsaa aldeles Sjælens Forhold til Legemet,
BI, s. 256 vede. Hvorledes hans Praxis · ogsaa aldeles svarede hertil, det er allerede
Papir 13:4 dens Sandhed; men vor Kirke har · ogsaa aldrig gjort en doctrinel Brug deraf. –
EE2, s. 169 ee lidt mere Alvor, og det er · ogsaa alene af den Grund, det her bliver fremsat;
KK:2 » Saaledes er det da · ogsaa alene dogmatiske og philosophiske Grunde,
OL, s. 30 nkeligt, at Hr. Hage, der jo · ogsaa alene holder sig til Sagen, har fundet
NB33:8 et forstaaer sig, man er saa · ogsaa alle Χstds Forjættelser qvit; og
TTL, s. 400 d lod det fare, mon de derfor · ogsaa Alle bleve visere, mon ogsaa Den, som istedenfor
NB21:110 elsen Alvor. Saa fremkomme · ogsaa alle Collisionerne med Omverdenen, hele
NB15:66 idet selv. / Derfor tvinges · ogsaa alle de fremragende Individualiteter, de
NB9:11 ke og over En selv. Forsaavidt er · ogsaa alle de moderne Tænkere, selv dem af
KG, s. 92 den er Sandheden), saa ere de · ogsaa alle Eet, de ere Mennesker, og ere alle
TTL, s. 400 ive ved Jorden, mon de derfor · ogsaa Alle ere blevne visere, mon ogsaa Den,
Papir 254 – men De have vist · ogsaa alle erfaret, at man paa den Maade aldrig
NB24:46 ikke noget – hvilket · ogsaa alle Forbillederne udtrykke; thi sandt
SLV, s. 117 saa taabelige forekomme mig · ogsaa alle hedenske Reminiscentser. Min korte
Papir 11:2 †    ψ. / men · ogsaa alle Læresætninger, som ere et dogmatisk
EE1, s. 275 lighed er, det anerkjende nu · ogsaa alle Mennesker i Forhold til Børn. Saalænge
NB28:22 t lee – men vi ere jo · ogsaa Alle Præster! / / / Epigram. /
Oi6, s. 258 t smile – men vi ere jo · ogsaa Alle Præster. / / / 7. / / Er dette
Papir 539 e rigtigt Tallet imponerer · ogsaa alle relative Souverainer). Men see for
DSS, s. 123 alle, forsaavidt fortjene vi · ogsaa alle Straf; men det var dog virkelig en
SFV, note man skal bort fra, har · ogsaa allerede i Enten – Eller fundet sit
CT, s. 85 ære af ham. Vi have derfor · ogsaa allerede i Spørgsmaalet ladet indflyde
NB11:211 hele Tanke, som jeg jo dog · ogsaa allerede langt tilbage ganske havde opgivet,
SFV, s. 92 lv, saaledes vil jeg vistnok · ogsaa allerede nu blive ganske anderledes forstaaet
Papir 254 sagt, – hvilket jeg · ogsaa allerede ovenfor har antydet, – at
NB24:121 Deres Høiærv. har vel · ogsaa allerede visiteret hos mig, de to smaa
AE, s. 186 for at finde Gud, jeg seer jo · ogsaa Almagt og Viisdom, men jeg seer tillige
SLV, s. 160 rive om Sligt, desuden er jo · ogsaa alt Andet optaget, om det saa er Astronomien.
NB30:136 er at være Christen er · ogsaa alt Det om Evighedens Regnskab og Dom væsentligen
TSA, s. 67 hvi haver Du forladt mig. Men · ogsaa alt Dette hører med til Jødernes
4T43, s. 168 et og Sjelen, men dermed var · ogsaa Alt enten tabt eller vundet. Det siger
SD, s. 206 vendig ( i Systemet gaaer jo · ogsaa Alt for sig med Nødvendighed), eller
NB30:50 dt som muligt. / / Alt, saaledes · ogsaa Alt hvad der befatter sig med Χstd.,
BB:7 ren. Og Digteren lægger dem · ogsaa alt i Munden, hvad der udgjør den lave
BA, s. 457 vilde frelse ham, da fik han · ogsaa Alt igjen, som Ingen i Virkelighed, selv
TS, s. 101 ng har været som skulde da · ogsaa Alt mislykkes for mig, og jeg sank i Mismod:
NB3:38 handlinger. I denne H. er nu · ogsaa alt ordnet, ved Hjælp af at lægge
NB32:51 fra det Øieblik blev da · ogsaa Alt sat over i den reent msklige Forestilling
CT, s. 289 ! Paa en Helligdag er udenfor · ogsaa Alt stille; det sædvanlige Arbeide hviler;
F, s. 473 saa kjedeligt som Cato, saa maa · ogsaa Alt tjene hende til Argument. Hendes Argumentation
CT, s. 268 nd giver Alt, saa fordrer han · ogsaa Alt, at Mennesket selv skal gjøre Alt,
BA, s. 322 er Alvoren. Dens Begreb bliver · ogsaa altereret; thi hvad enten den bliver comisk
CT, s. 292 istus det kjereste, da er vel · ogsaa Alteret der, hvor det velbehageligste Offer
Brev 111 ig Anstrengelse; og Du pleier jo · ogsaa altid at befinde Dig vel paa Reise. Pas
Papir 591 retiden, Skoletiden er jo · ogsaa altid den strengeste Tid. Som hvis et Msk.
NB5:95 d elskende tilbeder, de have · ogsaa altid en Slags Glæde, naar de troe,
OTA, s. 375 elige er tillige: at der saa · ogsaa altid er Opgave. Dersom Tvivlen er Begyndelsen,
NB10:57 ndeligen, sandeligen det har jeg · ogsaa altid følt og erkjendt; det har altid
IC, s. 183 christelig Rettroenhed derfor · ogsaa altid har vedkjendt sig som sin Betragtning.
AE, s. 321 erende. Men saa vil han igjen · ogsaa altid have nok at tænke paa. Den rene
NB32:63 ge: Stokke-Propheterne, som · ogsaa altid have vidst at sikkre sig at blive
3T44, s. 277 det Tilsvarende, mon derfor · ogsaa altid hvad der kunde ligne Johannes virkeligen
NB11:101 en væsentlig Ironiker vilde · ogsaa altid i Ægteskabets Forhold staae under
NB19:12 ganske vist, derfor har Gud · ogsaa altid indrettet det saaledes, at Det, der
BOA, s. 137 er ved Hjælp af Røre er · ogsaa altid kun symptomatisk. – Det her
OTA, s. 376 dette evig vist, saa er der · ogsaa altid Opgaver, thi alle Opgaver have deres
NB11:77 sterne beraabe sig derfor · ogsaa altid paa det gl. Testamente – som
NB31:100 at tage ham, vender derfor · ogsaa altid Sagen saaledes, at det Fuldkomne
OTA, s. 380 entligen skyldig, saa er han · ogsaa altid skyldig, fordi den væsentlige
NB20:70 deste Anstrengelser ere dog · ogsaa altid som Magelighed i Sammenligning med
KG, s. 279 Nu, ja, men er det da · ogsaa altid Tilfældet, at man beholder hvad
EE2, s. 92 aaledes bør en Ægtemand · ogsaa altid være istand til at kunne gjøre
EE2, s. 306 er jeg ikke let, og det vilde · ogsaa altid være uforsvarligt af mig, ikke
KG, s. 339 ste Skikkelse. Derfor har det · ogsaa altid været dem, som i Sandhed tænke
OTA, s. 414 ver sand Christen har derfor · ogsaa altid været villig til, naar det fordredes,
BI, s. 252 er. Hos Plato seer man derfor · ogsaa altid, at, naar Sophisterne nødsages
GU, s. 335 ørte. Men maaskee var Sagen · ogsaa alvorligere: det fristede det daarlige,
IC, s. 63 r saamænd vis nok. Jeg har · ogsaa alvorligt taget min Søn for, advaret
NB26:113 a forfærde og ængste Dig, · ogsaa anbringe noget Tvingende – men Alt
Not11:33 o, i hiint Princips Ro var · ogsaa anden og tredie Personlighed sat, disse
AE, note et om Skyld-Bevidstheden. Cfr. · ogsaa andet Afsnit Cap. II. / τοιουτοι;
NB11:36 rygte Gud og saadan tillige · ogsaa Andet, det er ikke sand Gudsfrygt. /
TS, s. 33 ikke blot selv, bevæger Du · ogsaa Andre dertil, lad mig takke dem hver især,
SLV, s. 380 e gjør det. Dog er der jo · ogsaa andre i Poesiens Øine berettigede Lidenskaber.
Brev 56 nüsse. Forresten have vi · ogsaa andre Kümmernüsse men leve ellers
TS, s. 89 belse! / Fremdeles. Der gives · ogsaa andre trange Veie, om hvilke det dog ikke
2T43, s. 33 troede Du ham saaledes, som · ogsaa Andre troede ham; men naar det Uforklarlige
2T44, s. 204 lket han kan gavne sig selv, · ogsaa Andre, men ikke altid en Anden. Den Yngre
KG, s. 98 g selv og bedrager letteligen · ogsaa Andre, som havde man allerede gjort hvad
NB4:108 it og Ædelt) og de forhindre · ogsaa Andre, som ville gjøre det. / En lille
OTA, s. 401 sig selv, men han spørger · ogsaa Andre; om han end ikke spilder sin Tid
NB19:35 ette et Msks Hjerte, mit som vel · ogsaa Andres. / En Taler træder frem, og –
SLV, s. 89 in jordiske Lykke, at jeg da · ogsaa aner den Forfærdelse, der ad denne Vei
Papir 36 / d. 9. Oct 35. / Philosophen kan · ogsaa anerkjende sin Erkjendelses Mangelfuldhed,
YDR, note re Luther, Du Guds og altsaa · ogsaa Anfægtelsernes Mand, tilgiv; men jeg
Papir 135 Hamletske; som Exempler vil jeg · ogsaa anføre Ketil Hængs Saga 3 D. 2 H.
Papir 254 / Hr. Ostermann har · ogsaa anført nogle Ankeposter mod Kjøbenhavnsposten
CT, s. 79 eskjeftiget med, hvad der dog · ogsaa angaaer den nærmere, at den staaer idag.
CT, s. 220 kan forstaae, at det saaledes · ogsaa angaaer i Dine Tanker Dig meest af Alle.
OTA, s. 133 og borgerlig Forstand er dog · ogsaa Angeren Noget, som kommer og gaaer i Aarene,
SFV, s. 74 rsom jeg ikke, om end ydmyg, · ogsaa angergiven, dog troende og tillidsfuld
NB15:53 t levende Ord; og saa er det vel · ogsaa Angest for, at Nogen skulde ansee ham for
BA, s. 369 onen er bleven forøget, er · ogsaa Angesten forøget. Generations-Forholdets
SD, s. 141 teste Forborgenhed, der boer · ogsaa Angesten, som er Fortvivlelsen; den vil
Brev 214 lar. Denne Grund kunde jeg · ogsaa angive, jeg har kun eet eneste, som jeg
EE1, s. 307 og hvilken Grund skulde man · ogsaa angive. Naar man skal i Selskab, saa er
EE2, s. 237 v abstrakt, og derfor maa han · ogsaa angre sig selv abstrakt. Dette kan man
Papir 380:1 de usynlige Angreb egl. · ogsaa angrebet den Idee, hvilken jeg tjener,
Papir 1:1 ns Exempel. – Han blev · ogsaa angrebet i et latinsk Skrift, stilet til
SLV, s. 295 e, og forsaavidt har han vel · ogsaa angret sin Adfærd, om han end er for
PS, s. 260 ørkesløs Tale, maaskee · ogsaa Anledning til alvorligere Eftertanke –
EE1, s. 232 t Tænkning. Men derfor er · ogsaa Anledningen den morsomste, den interessanteste,
Brev 243 ed Udgivelsen, hvorfor jeg · ogsaa anmoder Dem om, ikke at efterforske mit
NB36:31.a t det om Idealerne have derfor · ogsaa anpriist eenlig Stand. At gifte sig er
BI, s. 355 d en Forfører, saa maa man · ogsaa anprise den som en Veileder. Netop i vor
NB30:49 n jo i den praktiske Verden · ogsaa anpriser at have en Compagnon, hvem man
JC, s. 39 ansee sig selv for Noget, men · ogsaa ansee den Anden for Noget, siden han vilde
CT, s. 246 lskede. Og saaledes vilde jeg · ogsaa ansee det for Vanvid, Beviis paa en saadan
NB21:69 ave Idealet bort. Den vil derfor · ogsaa ansee det som et Slags Forræderie af
IC, s. 127 enheden ynker, medens den dog · ogsaa anseer det for en Slags retfærdig Straf,
BI, s. 340 Dorf. Saadanne Digte maae nu · ogsaa ansees for de fuldkomneste; thi her har
CT, s. 149 et være vil, af alle Andre · ogsaa anseet for det tungeste Tab eller kun saaledes
NB5:88 ark for vigtig, og i Grunden · ogsaa anseet ja egl. afholdt af saa saare Mange
KK:4 nt. Men denne Indvending havde · ogsaa Anselm taget Hensyn til. Just ved den Negation,
DD:70 hvad der til hører findes · ogsaa anskueliggjort i Sagnene derved, at Ellefolket
LP, s. 33 ges som Laanesætninger, som · ogsaa anskueliggjøres til en vis Grad i enkelte
NB11:163 man er borte, men det skal · ogsaa anspore og holde En vaagen i Stræben.
NB35:40 ust deri den uhyre Idealitet men · ogsaa Anstrengelse af det at være Χsten,
AE, s. 56 ger et Fløitespil, maa man · ogsaa antage en Fløitespiller; og altsaa naar
AE, s. 56 tager en Speculation, maa man · ogsaa antage en Speculant eller flere Speculanter.
EE1, s. 285 sse Forhold kunne undertiden · ogsaa antage et dybere Sving, kun at man altid,
AE, s. 144 tegorierne Aarsag og Virkning · ogsaa antage et Slags Afglands af Skyld og Straf,
Papir 13-5.a Chr til Troen paa Djævelen, · ogsaa antage, at Djævelen forledte Msk, hvorved
IC, s. 231 re lige. Og man maa dog vel · ogsaa antage, at han selv fuldeligen har vidst,
SLV, s. 260 ikke havt flere, det kan jeg · ogsaa antage, og er ikke utilbøielig dertil,
BI, s. 135 ed. Forsaavidt Christendommen · ogsaa antager en fuldkomnere Erkjendelse forbunden
AE, s. 264 riet, som formodentlig derfor · ogsaa antager, at Den er den største Skuespillerinde,
F, s. 494 r den mindre Dannede maa hermed · ogsaa antages at være gjort tilstrækkeligt.
AE, s. 305 n antages at være, maa det · ogsaa antages at være i Besiddelse af alle
NB16:32 ende. ( Herom har forresten · ogsaa Anti-Climacus Oplysninger). Men det Urigtige
SD, s. 202 aa antages jo, hvad Socrates · ogsaa antog, at det Tilfælde ikke forekommer,
Not1:2 egative. Clausen mener at de · ogsaa antoge den positive, og bemærker, at
BI, s. 198 selv – nydende. Det er · ogsaa antydet af Aristophanes; thi idet han lader
NB12:147 get Liv. Saaledes var denne Bog · ogsaa antydet i det første Vink om den, som
JJ:500 har existeret. Forsaavidt har jeg · ogsaa anvendt mere Tid paa alle de senere. Det
CT, s. 197 ver dog saligt uden af Naade, · ogsaa Apostelen blev dog kun tagen til Naade.
BI, s. 133 ende til dette Spørgsmaal. · Ogsaa Apostelen Johannes siger jo, at vi ikke
Oi5, s. 232 et gik ud. Saa afskaffede man · ogsaa Apostelen som Forbillede. Derpaa ogsaa
NB31:8 at Enhver slaaer Noget af – · ogsaa Apostelen. / Men Subordinationen og Meningen
NB15:110.a Gjenstand, derfor udrustedes · ogsaa Apostlene med overmenneskelige Kræfter
Oi4, s. 210 v til med især Christi men · ogsaa Apostlernes Virken, at tilveiebringe nogle
NB25:105 det Jordiske med, saa skal jeg · ogsaa arbeide desto ivrigere og utrætteligere,
OTA, s. 295 ligner Mennesket Gud, der jo · ogsaa arbeider. Og naar da et Menneske arbeider
NB11:20 Nu – dette Liv er jo · ogsaa Arbeidets Tid. Give da Gud, at jeg i dette
BI, s. 200 intelligent Neutralitet synes · ogsaa Aristophanes at tillægge Socrates, derved,
NB30:57 forresten fortjener · ogsaa Aristoteles Rhetorik at paaagtes). Saa
Not13:20 / Selvkjærlighed fremstiller · ogsaa Aristoteles som det Høieste; det vil
NB17:18 stærkere. / Et Exempel ( som · ogsaa Arndt anfører i Fortalen til 3die Bog
NB6:27 jo ogsaa ældre. Derfor er · ogsaa Artiklen underskrevet: Sommeren 1847 og
NB15:86.a me igjennem. / / / Saaledes er · ogsaa Arvesynden som Skyld et Udtryk for at Gud
BI, s. 161 s desto mere tiltrækkende. · Ogsaa Ast bemærker jo, at det er en blot Opdigtelse
Not4:4 relse engang i Tiden; men · ogsaa at » han fødes i enhver Troendes
SD, s. 155 an kan ikke bede. At bede er · ogsaa at aande, og Muligheden er for Selvet hvad
TS, s. 103 orstanden, thi at afdøe er · ogsaa at afdøe fra Forstanden, og den levendegjørende
2T44, s. 219 ns utaalmodige Tjeneste, men · ogsaa at agte paa sin Forventning, at han tør
NB8:105 alemaade) » og jeg haaber · ogsaa at Alle De, som her ere tilstede, der saa
Brev 126 igjen at gjøre godt ved · ogsaa at anføre en Replik af den afdøde
OTA, s. 423 Forfærdende, og det er jo · ogsaa at ansee den menneskelige Dom for mindre
LP, note itæt synes Andersen virkelig · ogsaa at ansee for medhenhørende til Geniet,
BI, note antager noget Dæmonisk, da · ogsaa at antage Dæmoner, releverer, om man
Papir 15 ndet i den paulinske Lære, · ogsaa at antage en Virksomhed af Chr. ( som Verdensskaber)
NB16:32 erske kunde man fristes til · ogsaa at antage, at Χstus kom endnu en Gang
NB13:89 e mod det, thi nu fordre de · ogsaa at Barnet skal realisere det frit og glad;
JC maaskee andre o: s: v:. Han troede · ogsaa at bemærke, at Grunden, hvorfor en enkelt
NB35:14 mod Barnet, saaledes er det vel · ogsaa at berige Tilværelsen, en Berigelse.
JC tte sig Opgaven, stræbte han · ogsaa at besinde sig paa, om der ikke i hvad
EE2, s. 283 Sin Uskjønsomhed veed han · ogsaa at besmykke; thi, siger han, Ethikeren
BA, s. 388 ger det tilsyneladende nær · ogsaa at bestemme den som nærværende, forbigangen
NB11:194 ppe Gud, ( paa en Maade da · ogsaa at besvige Staten, hvis jeg fortier Noget,
TTL, s. 447 at erindre en Afdød og for · ogsaa at betænke sin egen Død, naar altsaa
Papir 340:16 Gud maa frelse ham fra, · ogsaa at bevares fra: en brad Død. Den, der
NB33:50 at faae hende overtalt til · ogsaa at blive Χsten: han undgik den sande
IC, s. 217 g og Tilskyndelse for mig til · ogsaa at blive den sande Christen. Og naar saa
DS, s. 210 orlanges ikke – men saa · ogsaa at blive født i lovligt Ægteskab
AE, s. 534 thi saa begynder han jo · ogsaa at blive objektiv. / I Tider, da man i
NB28:59 – og deres Bestemmelse er · ogsaa at blive offrede: saa rækker han dem
DS, s. 180 v: med Billighed kunne fordre · ogsaa at blive ordineret. Saaledes er Forholdet
NB:76 f spørger: ønsker De maaskee · ogsaa at blive stetoscoperet. Saa vil da En igjen
NB34:36 Efterabelse, mener saa vel · ogsaa at blive udødelig – ved at have
BA, s. 445 n netop sin Stolthed, og veed · ogsaa at bringe det i Anslag, at den ikke leed
SLV, s. 112 Det er nøisomt, det veed · ogsaa at bruge Meget, men det veed at være
Brev 40 kke afsendes og bliver derfor · ogsaa at brænde. Pennen har igjen narret mig;
NB14:97 ntligt for paa Partiets Vegne da · ogsaa at byde paa mig, og vel især begeistret
OTA, s. 342 ungt, at spotte Lænken er · ogsaa at bære den tungt, taalmodigt at bære
NB20:81 e – men han hjælper Dig · ogsaa at bære det. / Gud tilbedes ikke ved
NB16:42 menneskelig talt, mener jeg · ogsaa at Christendommens Sag har vundet i Klarhed
SLV, s. 263 l. Stundom indbøde de ham · ogsaa at deeltage med dem i en lille Lystighed,
KK:5 større end dem, antyder den · ogsaa at den har lært Sønnens og Aandens
Papir 69 . – / Grundtvig meente · ogsaa at denne Theorie skulde i theologisk Henseende
BOA, s. 146 e blev benyttet. Men han veed · ogsaa at der er et Middel mod dette Symptomatiske:
Papir 254 g var den dominerende, som · ogsaa at der i den senere Tid har været en
Not4:27 sen end det andet, saa følger · ogsaa at der ikke gives Noget, som maa findes
JJ:374 en – saaledes synes det mig · ogsaa at det at være kjendt af Gud gjør
NB27:18 Ja, derfor siger Χstus · ogsaa at det er den samme Skyld: at slaae Propheterne
NB14:29 ørre. / Deraf kommer det · ogsaa at det er Formlen i hine Kaldedes Liv,
NB30:126 yllup. Saa beviser man vel · ogsaa at det er sand Χstd. at gjøre Gjestebud
NB23:216 estemmelse. Χstd. lærer · ogsaa at det evige Liv ikke just er socialt.
Papir 69 t i 1 Cor XI.; men sæt nu · ogsaa at det har været Tilfælde, saa bliver
NB7:55 aa jeg gjør det. Jeg veed · ogsaa at det ikke vil forfeile sin Virkning.
NB7:65 am, er dog Forræderie. Antaget · ogsaa at det naturlige Msk. har en Slags Forestilling
Papir 69 det hemmeligt. Men sæt nu · ogsaa at det var saa, saa har den Grund dog vel
Brev 86 t godt. / For Dig haaber jeg · ogsaa at det vil have sin Betydning, at jeg kommer.
NB4:120 brummende Msker – antaget · ogsaa at Det, der seirer, saadan er saadan en
AE, s. 450 at give Kjøb, men lærer · ogsaa at dette er saligt. Havde vor Religieuse
TTL, s. 438 talet til den Besluttede, men · ogsaa at dette er Samtalens Begyndelse. Er dette
NB20:81 ham. Men saa forbeholder han sig · ogsaa at disponere over Dit Liv her i Verden,
JJ:124 rmerie. Saaledes gjælder det · ogsaa at drage Gud ind med i denne Verdens Virkelighed,
KG, s. 56 . At elske anden Gang er ikke, · ogsaa at elske, men er Poesien en Afskyelighed.
NB30:28 t, at Retten er paa min Side, og · ogsaa at en Deel af disse Slyngler blive afbankede:
BOA, s. 273 ret sig; deraf kommer det jo · ogsaa at enhver Samtidig ( ligefrem forstaaet)
Papir 15 Grændser; for foreløbig · ogsaa at erindre om de Christnes sædelige
NB18:14 og Forudsigelsen lød jo · ogsaa at et Sværd skulde gaae gjennem hendes
NB14:44.d / Mærkeligt for mig var det · ogsaa at Etatsraadens Død just indtraf samtidigt
NB19:13 omhed. / / / / Mærkeligt · ogsaa at Evangeliet lægger Tolderen den reent
IC, s. 187 n af Fuldkommenhedens Billede · ogsaa at faae betegnet Lidelserne: væsentligen
NB14:90 ndcasserer det Honorar, saa · ogsaa at faae Lov til at holde Dom over Martensen,
SLV, s. 36 gter den skulde have Magt til · ogsaa at faae mig til at snakke hen i Luften
Papir 419 ae at falde, men rigtignok · ogsaa at falde saaledes, at Sandheden seirer
Brev 288 vendt. / Dog dette kun for · ogsaa at fange ogsaa Dem i den Vildfarelse, hvilken
AE, s. 23 Navnkundige sin Beundring, men · ogsaa at fastholde sit Problem trods alle Navnkundigheder.
BA, note de det være muligt netop her · ogsaa at finde et Exempel paa hiin Opfattelse
TSA, s. 64 i. Dog er det nu lykkedes mig · ogsaa at fjerne denne Tvivl; hvorledes, vil jeg
OTA, s. 248 været Konge. Og saaledes · ogsaa at fordre af et Menneske, at han som Enkelt
NB28:41 at give det Bedste, Du veed · ogsaa at fordre det Bedste – dog formildedes
Papir 254 de, og Billighed synes da · ogsaa at fordre, at en saadan Anklager maa stemples
BB:2 robadourernes Sange pleiede J. · ogsaa at foredrage Fortællinger. Den, som
CT, s. 161 ved Skildring af Din Lidelse · ogsaa at forfærde os, saa vi ogsaa vendte
JJ:156 d Øvelse, lægge an paa · ogsaa at forføre hende, » fordi han
Oi10, s. 394 ang, Martensen føler til · ogsaa at forkynde Ordet for Menigheden. Roligt
CT, s. 303 tvinge Dig, Du Kjerlige, til · ogsaa at fornegte ham. Saa være dette da vor
AE, s. 139 ntet, at vove Alt, deriblandt · ogsaa at forsage verdenshistorisk Smigrerie,
NB10:68 utiske Hensigt o: s: v: hører · ogsaa at forstaae min Forfatter-Personligheds
NB30:71 s afskaffedes, lykkedes det · ogsaa at forvirre hele Timeligheden, og Følgen
KK:5 e kun altfor nær. Det synes · ogsaa at fremgaae, at M. kun i ariansk Forstand
EE1, s. 410 art sat sig, og hvad var der · ogsaa at frygte for, de vare jo paa en Maade
OTA, s. 398 an er, er Veien, er det ikke · ogsaa at gaae retteligen ad Trængselens Vei!
EE1, s. 328 ikket efter at hun var gaaet · ogsaa at gaae, men adskilligt hurtigere end de
BB:37 n veed at gaae ind deri, veed · ogsaa at give Legen en alvorligere Side. Børnene
Not15:4.h end slippe mig. / Jeg foreslog · ogsaa at give Sagen den Vending, at det var hende,
4T44, s. 359 rte vedkjender Dig det Gode, · ogsaa at gjøre det for Menneskene; gaa ikke
Brev 266 ag ved. Sophistiken meente · ogsaa at gjøre et Punkt fast, hvor hen Bevægelsen
NB:7 en. Ønske det kunde jeg dog · ogsaa at gjøre mig forstaaelig for et enkelt
KG, s. 250 il. Nu ja, det at haabe er jo · ogsaa at gjøre sig let ved Hjælp af det
CC:12 fornemmelig gaaer det ud paa · ogsaa at gjøre Systemet populairt; per systema
OTA, s. 429 hjælpe den Benaadede til · ogsaa at glemme; saa tager man Ære af hinanden,
NB32:133 er en rar Verden, mener derfor · ogsaa at Guds Nærhed forholder sig ligefrem
Not5:22 stæder og til alle Tider, men · ogsaa at han er total nærværende i sin
NB33:24 er. Deraf forklares det saa · ogsaa at han finder sig i baade det Onde og alt
EE1, s. 190 m min Tanke, og hvad har man · ogsaa at haste efter, naar man er Klosteret saa
EE2, s. 18 gelser. Men dermed haaber jeg · ogsaa at have betalt Røverstaterne den behørige
IC, s. 124 ifte Tjenere den har, dog nok · ogsaa at have en ugift Person, et eenligt Menneske,
NB32:118 er overlegen) vedgaaer den · ogsaa at have et Sprog for sig: at tale i Tunger,
BI, s. 140 enne Henseende mener Socrates · ogsaa at have Fortrinnet for de andre Mennesker;
BA, note henæus), og dertil synes hun · ogsaa at have havt Talent, da det jo fortælles,
Brev 143 » gamle Minder« · ogsaa at have modtaget et vordende Minde i Form
SLV, s. 379 ad hine Ulykkelige leed, men · ogsaa at have overvundet disse Lidelser o. s.
NB24:137 mere svært bepakket ved · ogsaa at have pecuniaire Sorger, og forsaavidt
BOA, s. 121 t have Retten paa sin Side og · ogsaa at have Sundhed nok til at secernere en
NB25:20.a Majestæt. Deraf kommer det · ogsaa at Hedenskabet ( fE Cicero i de natura
EE2, s. 291 og med dens Arbeide troer jeg · ogsaa at hendes Beskæftigelse bedst kan sammenlignes,
NB6:92 Ulykke: saa paatager Gud sig · ogsaa at hjælpe ham i Livets Smaating, og
SLV, s. 356 ed af ethvert Menneske, veed · ogsaa at hævde sig, thi netop naar den Enkelte
Not5:1.1 andetsteds; men saa fik man da · ogsaa at høre Noget der var værd at høre;
NB8:23 e antagelig. Og man antog jo · ogsaa at i Mellemtilstanden befinde de fromme
SLV, s. 23 ngiver det. Navnet selv synes · ogsaa at indeholde en Modsigelse, thi hvorledes
NB15:51 , hvilken Mand han var. Dette er · ogsaa at indrømme til en vis Grad, om end
KG, s. 141 nærværelse. Og saaledes · ogsaa at indskrænke Samvittigheds-Forholdet
Papir 390 have faaet Χstd. til · ogsaa at interessere sig for den; men at Χstd.
Brev 84 nfor Tænderne, og Du seer · ogsaa at jeg i Byens eenstemmige Dom har et Beviis
JJ:408 til Idealet; saa gjelder det · ogsaa at jeg ikke har Lov til at sammenligne
NB:76 arberen: ønsker De maaskee · ogsaa at jeg skal høre Deres Hjerne banke.
Papir 589 -Viden, pleiede jeg derfor · ogsaa at kalde Mynster: Rigsbanken. Jeg sigtede
Papir 74 rdens Øine. Jeg mener dog · ogsaa at kjende liberale og liberalisme, uden
IC, s. 33 t Du sukker efter ham, det er · ogsaa at komme hid. / Standsningen /
NB:7 paa Gaden – af Frygt for · ogsaa at komme i Corsaren. Forøvrigt har Selvmodsigelsen
Papir 370 Brochurer – for dog · ogsaa at komme Øieblikket saa nær som muligt;
EE1, s. 396 er. O! maatte det lykkes mig · ogsaa at kunne behage Dem. Han kan ikke modstaae
Papir 501 ndreder hittet paa for dog · ogsaa at kunne forene det med det nye Testamente
NB30:94 gemligt negtet Betingelserne for · ogsaa at kunne gjælde for et heelt Msk. sammenlignet
FB, s. 150 re Troen til noget Andet, for · ogsaa at kunne have den, men hellere tilstaae,
Brev 55 t til denne Time, jeg haaber · ogsaa at kunne holde mig, ihvorvel det er vanskeligt,
EE2, s. 101 n Existens. Saaledes synes Du · ogsaa at kæmpe for Dit Liv mod en lignende
BI, s. 139 ristes, hvis han har Ret, til · ogsaa at lade ham have Ret i at give Xenophons
Oi8, s. 350 ndhed, saa Du vilde komme til · ogsaa at lide, hvis Du – og dette er jo,
DD:41.a g. 37. / Noget Humoristisk synes · ogsaa at ligge i 2 Corinth: XIII, 7, hvor han
Papir 86 ortjener Naaden. Dette synes · ogsaa at ligge i Origenes Ord, der forsvarer
Papir 102:2 den Stundesløse osv.) synes · ogsaa at ligge til Grund for, at et Menneske
NB22:117 muligt at lukke den ene op uden · ogsaa at lukke den anden op, og umuligt at lukke
NB36:2 benyttede sig saa deraf til · ogsaa at lyve for sig selv: og saa blev Χstd.
CT, s. 77 tjene ham! I Sandhed, det var · ogsaa at lægge en Alen til sin Væxt, naar
AA:1.2 Byen. / Saaledes interesserer det · ogsaa at læse f. Ex. i Normandsdalen i Fredensborg
TS, s. 60 ruden den lærde Læsning) · ogsaa at læse Guds Ord, eller tilstaa Dig
G, s. 26 nne sig, og udbad sig den Naade · ogsaa at maatte fortælle en Historie, og fortalte
NB20:49 detfor at erhverve mere, men saa · ogsaa at maatte slippe Ideen mere. Eller sæt,
DD:53 / 13 Sept. 37. / Deraf kommer det · ogsaa at man egl. med Rette kan sige om det Conjunktiv
NB8:63 art, saa betyder det naturligviis · ogsaa at man selv bliver aabenbar. Forholdet
DS, s. 186 ynderen » vi prædike · ogsaa at man skal leve derefter.«
NB31:69 derfor er det naturligviis · ogsaa at Msk. under Navn af Χstd. har faaet
Papir 39 m maa findes i min Pult), er · ogsaa at mærke en Gaade, man skulde løse.
Brev 266 af en Bremse. Det fik man · ogsaa at mærke, thi nu standsedes der ved
NB2:129 Trang til at ligne ham, til dog · ogsaa at offre Noget o: s: v: / Kunsten er at
SFV, note igt nok, og fortjener maaskee · ogsaa at opbevares, at en Person, hvis Navn jeg,
BOA, s. 132 e Andre – og forsaavidt · ogsaa at opdrage sande Extraordinaire; thi ikke
NB2:89 Ingenlunde. Gud siges derfor · ogsaa at opdrage sine Udvalgte. Det gaaer da
KG, s. 318 man at opdrage! Nu, det er jo · ogsaa at opdrage, kun opdrager man ikke Mennesker
NB13:37 havde ifior, naaede jeg da · ogsaa at opfatte hele Forfatterskabet og mig
NB19:52 angaaer, da er det maaskee · ogsaa at opfatte paa en noget anden Maade end
NB33:37.a at gjøre det Hele complet, · ogsaa at præstere: Χstne. Og som der
NB6:70 il Gud? Hvorledes. Sæt nu · ogsaa at Reflexionens enkelte Reflexions-Overslag
SLV, s. 127 nde, o ja, det glæder mig · ogsaa at see derpaa, men nu, nu er hun fangen,
NB15:101 Grundløse. Det glæder mig · ogsaa at see, at han citerer Daub, der i Judas
NB24:59 lde paa at sige det til Dig uden · ogsaa at sige det til mig, men vil Du ikke høre
Not5:3 isk for Reiser, derfor pleier man · ogsaa at sige om Postillonen naar han blæser,
AE, s. 547 e gjort mig latterlig nok ved · ogsaa at skulle indlade mig paa den pusillanime
Papir 540 vis man vil spare sig selv, saa · ogsaa at spare Andre, især i disse Tider,
LP, s. 38 ende, at den forhindrede ham i · ogsaa at streife over paa de doctrinaire Novellers
KG, s. 123 Arne og Fædreland, da vel · ogsaa at stride for Gud, hvad Den gjør, der
IC, s. 67 mod ham. / Og – for dog · ogsaa at tage den med – Medlidenheden,
KG, s. 262 Feil – det var maaskee · ogsaa at tage Feil, at vorde salig. Nei, i Evigheden
OTA, s. 423 efter, thi vi behøve vel · ogsaa at tage Hensyn til en menneskelig Dom;
AE, s. 218 vel endog opfordrende ham til · ogsaa at tage mig i Eed, thi kun overilede Mennesker,
KG, s. 77 alige Ligelighed, da er dette · ogsaa at tage Skade paa sin Sjel. Blind er Christendommen
Brev 168 til det Saarende! Tillad mig da · ogsaa at takke derfor. / Dog denne min Tak kommer
NB12:178 glemte at sige god Dag, stundom · ogsaa at tale et Par Ord med hende. O, i Sandhed
NB23:167 for sig Gavnlige. Fordrer · ogsaa at til en Tænker hører Askese. /
NB31:137 sig ind, som under Skin af · ogsaa at tjene Idee forraade de sande Tjenere
4T43, s. 143 ten og Tragten, der søgte · ogsaa at trænge sig ind i Menigheden til at
F vle om Alt, besluttede jeg, for dog · ogsaa at tvivle om Noget, at samle min Sjæl
BI, s. 111 ener.« Dette synes jo · ogsaa at tyde paa, at det væsentlig var Socrates'
NB13:36 oget Forfærdeligt er det · ogsaa at tænke sig, at der bag ved mig og
SLV, s. 113 re Rede for Ægteskabet · ogsaa at tænke Sligt med, eller har idetmindste
SLV, s. 83 det ikke mere end Skyldighed, · ogsaa at udgive dette.« Han stak det
TTL, s. 410 ettere at tinge og prutte som · ogsaa at underbyde end at tie – men det
NB26:90 or mildt, dog maaskee er det for · ogsaa at undgaae denne Tankes Forfærdelse
OTA, s. 407 en at sammenligne, det er jo · ogsaa at veie. Kun veier Sammenligningen ikke
NB27:40 -Frygt – men dette er · ogsaa at vende Alt op og ned. / Oprindeligen
F, s. 487 erat have fundet Menigheden, nu · ogsaa at vende dens Blik op ad mod det Himmelske,
PMH, s. 65 en Menighed, han søgte, nu · ogsaa at vende dens Blik op ad mod det Himmelske,
EE1, s. 333 men hvad faaer man vel · ogsaa at vide om Elskov af Romaner? Lutter Løgne,
BMS, s. 125 tale saaledes, er det maaskee · ogsaa at vidne for Sandhed, og Prof. Martensen
Papir 463 adan gjøre Gavn, saa har han · ogsaa at vidne mod Tidens Laster. Dog vilde vel
NB29:58 portioner store; deraf følger · ogsaa at Vildfarelsens Fordærvelsens o: s:
NB17:53 yb Foragt for Msker) er dog · ogsaa at vildlede dem. / Indre Replik. /
NB24:97 baroniseret – men saa · ogsaa at ville anvende Alt for at virke for Χstd:
KK:11 ende og villende Gud formaaer · ogsaa at ville denne sin Tilværelse i Msket,
NB30:29 indtil at hade sit eget Liv, saa · ogsaa at ville dømme Andre strengt. /
BOA, s. 138 indige, nyfigne Mennesker til · ogsaa at ville forsøge sig i noget Lignende;
Brev 136 ikke blot at ville see det men · ogsaa at ville høre det. ( Du kan selv gjøre
OTA, s. 230 et Jordiske, daarlig nok til · ogsaa at ville jordisk tynge Dig ned: da skal
JC, s. 25 ge, naar hun formaster sig til · ogsaa at ville kjende Elskovens Salighed. Han
DS, s. 194 ligen ikke er Christendom, saa · ogsaa at ville lade sig overbevise derom, og,
CT, s. 75 ns Tilkommende. Er dette ikke · ogsaa at ville lægge en Alen til sin Væxt:
BI, s. 329 ve poetisk. Forfatteren synes · ogsaa at ville lægge noget Poetisk deri, at
SD, s. 234 i Frygt og Bæven, og saa · ogsaa at ville plage Andre: da lader os sikkre
NB27:18 n af Dit Liv begeistres til · ogsaa at ville tage sit Livs Examen. Ham vil
AE, s. 487 man sig mindre; hvor inhumant · ogsaa at ville være bedre end Andre! Atter
AE, s. 385 d), og hjælper ham til sgu · ogsaa at ville være med, til at ville gjøre
TS, s. 45 gjøres gjældende, saa da · ogsaa at ville være saavidt muligt ganske
Papir 382 ine Læsere imøde, maaskee · ogsaa at vinde flere Enkelte til Læsere, ved
NB31:139 blev afskaffet, eller, for · ogsaa at vise at Msk. kan være paradox, den
NB28:36 nnier – Oppositionen synes · ogsaa at være af den Mening, at nu er Dyrehavs-Tiden
NB25:105 lle slaae lidt af, men saa · ogsaa at være desto ivrigere extensivt –
OTA, s. 320 g sig til Ro, han ophørte · ogsaa at være en Troende; thi en Troende kan
Papir 379 og for at mildne, saa synes der · ogsaa at være en vis Billighed i denne min
NB31:108 et Løb: forladt af Msk, · ogsaa at være forladt af Gud – hvad
TS, s. 81 Trang nok; men saa pleier man · ogsaa at være fritagen for Efterstræbelser
OTA, s. 292 t, at være dybt nedtrykt, · ogsaa at være høit ophøiet. Og høit
NB27:72 det end at give sig Skin af · ogsaa at være lidt Naturvidenskabelige o:
EE2, s. 240 r lever ethisk, han ønsker · ogsaa at være lykkelig i sit Valg; viser det
Brev 11 Ansættelse, og jeg pleier · ogsaa at være meget afholdt af mine Neveuer.
Not6:22 et mindste 8 Dage. Fuglen syntes · ogsaa at være meget seiglivet; thi uagtet
NB5:60 ine Synders Forladelse haaber jeg · ogsaa at være modnet for noget Høiere.
OTA, s. 127 det Evige i et Menneske, til · ogsaa at være noget Timeligt; da skal dette
NB22:42 rede Tilstand, saa elske de · ogsaa at være paa Forsamling og at tale paa
BI, note e Myndighed. / Her synes det nu · ogsaa at være Stedet til at give Plads for
NB29:12 Ordentligviis pleier det derfor · ogsaa at være Tilfældet, at en Saadans
OTA, s. 395 er til Noget, ophører den · ogsaa at være Vei. Slutningen gjælder forsaavidt
Papir 306 dningens Billeder. Var det · ogsaa at ønske, at Troens Gjenstand var en
IC, s. 251 gsaa fornyet, de Fleste af os · ogsaa atter brudt, dog ikke Alle, thi vi bede
NB21:45 en den er os for høi, hvad jo · ogsaa Auctor selv vedgaaer sig selv betræffende.
Papir 486 est fra Alexandrinerne. Saa har · ogsaa Augustin forvirret det ved ligefrem efter
NB2:173 / Denne By har naturligviis · ogsaa Aviser, flere fortræffelige Aviser.
NB26:68 Nu, og i Grunden er det dog · ogsaa baade en feig og en indbildsk Tanke, at
NB29:24 bona fide gjøre det: der maa · ogsaa baade have været og være nogle egentlige
NB30:136 iv Forskjel. Det er derfor · ogsaa baade til at lee og til at græde over,
NB2:2 sig selv, just derfor vil han · ogsaa baade være nødsaget til hvad han
Brev 235 r det bag efter; og det er · ogsaa bag efter, at jeg nu betænker, at jeg
NB19:11 ig Forundring forstaaer jeg · ogsaa bagefter mere og mere, hvorledes Det, der
NB30:126 harmant! Saaledes helliger · ogsaa Banditen i Syden det at slaae ihjel ved
NB24:40 en lidt fastere. Nei, det er han · ogsaa bange for, Ingen maa røre den, og det
EE2, s. 70 d en vis Godmodighed, der dog · ogsaa bar Præget af overveiende Forstandighed,
KG, s. 319 es Magt ganske seiret, saa er · ogsaa Barmhjertigheden ganske afskaffet. /
KG, s. 321 kt, modigt, om man saa vil, · ogsaa barmhjertigt. O, men har Du aldrig seet,
AE, s. 487 dermed – derfor bliver · ogsaa Barnagtigheden altid ved det Numeriske.
TTL, s. 406 er vel var skjønt, men dog · ogsaa barnagtigt, da anklage han ikke Forstanden,
3T44, s. 236 g Prædikeren, at » · ogsaa Barndom og Ungdom er Forfængelighed«
NB5:32 – og hvad saa, om saa · ogsaa Barnet i at gjøre som det meente det
CT, s. 72 este Ønske: og saaledes er · ogsaa Barnet, skjøndt hjemme hos Forældrene,
Not13:23 rligt paa flere Stæder, · ogsaa Bayle tilstaaer det ( mod Epicur) /
DS, s. 155 n først Ydmygelse. Saaledes · ogsaa Beaandelse, blot menneskeligt, er Beaandelse;
Brev 83 har skrevet; dermed vil jeg · ogsaa bede Dig at tilgive mig, at jeg ikke før
NB22:156 n anden Side, jeg vilde da · ogsaa bede Dig, at Du for Alt ikke vilde forlange
AaS, s. 42 baaret min Straf, saa vil jeg · ogsaa bede min Samtid, paa Grund af det moralske
TS, s. 46 erninger: vel, men maa jeg saa · ogsaa bede om den mig lovligt tilkommende Profit
EE2, s. 56 nneske er, desto mere kan han · ogsaa bede om; men da det nu blandt Andet ogsaa
TS, s. 46 re Naade: vel, men maa jeg saa · ogsaa bede, at jeg bliver fri for Gjerningerne,
Brev 237 rst mulige Korthed, hvorfor jeg · ogsaa beder Dem, øieblikkeligt at lade det
NB18:93 han det – men at han selv · ogsaa bedrager mig, det mener han vel, at jeg
AE, s. 372 nkelighed, men deri ligger · ogsaa Bedragets Mulighed, og Fristelsen til at
FB, s. 140 Taarer, men da beskytter den · ogsaa bedre end Jern og Staal. Det Ufuldkomne
NB8:13 lt opdragne som jeg, saa vilde de · ogsaa bedre forstaae min Bekymring og Tvivl,
NB8:13 ge som muligt. Man vilde saa · ogsaa bedre forstaae min Tvivl, om det Sving
Not13:14 ning om det Frivillige, vil man · ogsaa bedre forstaae, naar man erindrer, at der
Oi4, s. 219 erie er – det hænger · ogsaa bedre sammen – forbeholdt Sjelesørgeriet;
Papir 340:16 en lang Vei, er dog vel · ogsaa bedre tjent dermed. Ja i Forhold til hvad
EE1, s. 374 es Elskov. I et Brev kan man · ogsaa bedre tumle sig, i et Brev kan jeg ypperligt
NB7:92 dmyger sig under den. Men man kan · ogsaa bedrøve Aanden ved at vove for lidt.
PS, s. 240 røvet indtil Døden, men · ogsaa bedrøvet over mig, thi denne Lidelse
CT, s. 312 være Anklageren, hvad det · ogsaa bedst kan være, da det er Medvideren,
YTS, s. 247 rordet) blev sammenlignet, og · ogsaa bedst kunde sammenlignes med » en
NB:12 misk en Natur jeg er, kan jeg · ogsaa bedst see deraf, at den eneste Vei Menneskenes
NB16:43 e det. / Og saaledes er det · ogsaa bedst. Ak, thi kunde man ret tale med Andre
Not9:1 tillige Dogmer. Herefter maa · ogsaa bedømes hvad der hører til de to
NB20:122 et Høiere, saa langt kan han · ogsaa befale. / Men saasnart det bliver ham tvivlsomt,
NB14:147.e til saadanne Bemærkninger · ogsaa beflitte os paa Korthed. / Det man maa
SLV, s. 390 m jeg har holdt det, saa har · ogsaa begge Parter Ret i at sige: at de elske.
Papir 258:1 og ladet ligge indtil – · ogsaa Begivenheder bagvendt fata morgana. mindes
NB35:24 dtræder en ny Qvalitet slaaer · ogsaa Begreberne om. / Tag nu det Guddommeliges
NB22:143 geligt i Χstheden saa · ogsaa Begrebet af den » Overordentlige.«
Papir 44 om Leed i Kjeden. Derfor begynder · ogsaa Begrebet Kirke mere at gjøre sig gjeldende,
CT, s. 234 Skikkelse, saa forandrede han · ogsaa Begrebet Ære: efter hans Død blev
PS, s. 280 . – Allerede Ordet, som · ogsaa Begrebet: Methode, viser tilstrækkeligen,
Brev 171 t en Vest. Deraf kan Du nu · ogsaa begribe, hvor meget det glæder mig,
NB16:34 Formue, nu ja, det kan den · ogsaa begribe; men i den Grad at arbeide og at
BI, s. 182 tynger for meget, ligesom den · ogsaa begrændser den comiske Uendelighed,
NB29:40 l sig selv: saa vil jeg virkelig · ogsaa begynde derpaa, og nu, idag. / Han gjør
IC, s. 182 Høiheden, kunne vi derfor · ogsaa begynde med Høiheden, altsaa, fordi
Not13:21 Forhold til Politiken, som han · ogsaa begynder ηϑιϰα μεγαλα
NB24:54 e ventet noget mere af ham. · Ogsaa begyndte Betænkelighederne stærkt
NB22:31 i, at hvad der behager Gud · ogsaa behager Msk, eller det Farlige i at øve
KG, s. 35 det, medens maaskee alle Andre · ogsaa beholde det, men tillige, hvis end alle
TTL, s. 454 er forbi«, men Livet · ogsaa beholde sin Ret til at arbeide medens det
OTA, s. 352 utte sig til ham, men derfor · ogsaa beholdt en Braad i deres Sjel, en Splid
NB:155 Følgende, Gud greb En ud, som · ogsaa behøvede Opdragelse, og opdrog nu ham
NB18:28 g selv gjør det, jeg der · ogsaa behøver Indulgents) og saa vil Du nok
OTA, s. 415 er omgiven af Christne, der · ogsaa bekjende Christendommen, og altsaa det
OTA, s. 416 i Modsætning til dem, som · ogsaa bekjende Christum, det er, han dømmer
KK:7 thi ihvorvel med den sande Tro · ogsaa Bekjendelsen er givet, og med den sande
KG, s. 186 aa den glatte Iis; men det er · ogsaa bekjendt nok, at et Menneske træder
EE1, s. 109 g opfatte som Ballet. Det er · ogsaa bekjendt nok, at han er bleven opfattet
IC, s. 231 mastelse eller Vanvid. Det er · ogsaa bekjendt nok, hvad andetsteds atter og
JJ:286 man ikke kan høre, men det er · ogsaa bekjendt, at man kan blive vant til en
AE, note an ikke kan høre; men det er · ogsaa bekjendt, at man ved at holde ud kan høre
LP, s. 17 Selvstændighed er, men dog · ogsaa beklage, at Tidens Forkeerthed fordrede
EE2, s. 129 goistiske Nødmiddel, er jo · ogsaa beklagelig, thi han har jo opkastet sig
AE, note tid en saadan saavel magelig som · ogsaa bekymret Trang i et Menneske til at faae
NB26:14 8 skummende; men da var dog · ogsaa Bekymringen for Udkommet fjernere –
NB19:23 e. / Dette Forhold kan forresten · ogsaa belyse det med Synds-Forladelsen. Det det
NB34:28 / / Denne min eneste Thesis kan · ogsaa belyses ved følgende Synspunkt. /
Not11:36 som virke i Naturen, have · ogsaa bemægtiget sig Bevidstheden. 2) dens
EE1, s. 227 til Productivitet, har vist · ogsaa bemærket, at det er en lille tilfældig
FB, s. 200 kan jeg kun beundre. Det blev · ogsaa bemærket, at intet af de beskrevne Stadier
TS, s. 50 se, hvorledes jeg blandt Andet · ogsaa benytter Troes-Heltene. Du, m. T., Du kalder
JJ:417.a annet ved Mulighed. / Her kunde · ogsaa benyttes det tydske Ordsprog: Gott richt'
SLV, s. 120 ergo. Dette Beviis kan · ogsaa benyttes paa en anden Maade, thi herved
NB14:102 p: Alt er Eders, det er da · ogsaa benyttet i Foredraget. I en tidligere Samtale
NB14:10 . Min Personlighed er derfor vel · ogsaa benyttet, men bestandigt for i det afgjørende
Not9:1 ll. Urgrund. I Symbolet gaar · ogsaa Benævnelsen Fader før Skaberen, var
BOA, s. 239 hilosophie«, og netop · ogsaa beraaber sig, som Forsvar for sit Liv,
EE1, s. 378 end Cordelia. Omgivelsen var · ogsaa beregnet herpaa. Øiet holdt sig ved
Oi5, s. 234 ) Christendom er derfor · ogsaa beregnet herpaa; den borttager fra det
CT, s. 84 n næste Dag, men derhos jo · ogsaa beregnet paa, at der bedes saaledes hver
F, s. 494 ighed. Herpaa er Fremstillingen · ogsaa beregnet, der ofte næsten gjør det
Not10:1 Umiddelbarhed; deri ligger · ogsaa Berettigelsen for den Brede et Epos kan
NB26:77 overvættes salig, at den vel · ogsaa berusende har virket yderst fordærveligt.
NB8:82 g opmærksom paa Noget, som han · ogsaa berørte, at nemlig dersom Johannes den
2T43, s. 19 nskelighed, da vilde han vel · ogsaa besinde sig paa de Vidnesbyrd, han havde
Papir 252:4 zlers Søn. Denne holdt sig · ogsaa beskeden inden sine Grændser; men modarbeidede
SLV, s. 154 Forelskelsens Ager fandt han · ogsaa Beslutningens Perle. Han vender hjem fra
4T44, s. 347 n og Natten, og saaledes vil · ogsaa Beslutningens Sindighed strax dele Mennesket
OTA, s. 383 t er vidende om Farerne, men · ogsaa besluttet er i Pagt med Seiren. / V /
KG, s. 81 d det Christelige; men det er · ogsaa Besmittelse, naar den Fornemme svøber
KG, s. 81 ed det Christelige; og det er · ogsaa Besmittelse, naar Den, hvis Forskjellighed
KG, s. 39 er bestaaer i dette Øieblik · ogsaa bestaaer i næste Øieblik, men det
NB22:23 jendelighed igjen); og da jeg jo · ogsaa bestandig indskærper, at Enhver maa
EE1, s. 354 nde implicite deri. Dette er · ogsaa bestandig Loven for det Interessante, og
EE2, s. 15 Herre Konge. Saaledes har jeg · ogsaa bestandig søgt at minde Dig om, at det
NB:34 / Under min Arbeiden har jeg · ogsaa bestandig troet bedre og bedre at forstaae
3T44, s. 264 bestandigen er bekymret, men · ogsaa bestandigen frelst i Naaden; hvis han indseer,
4T44, s. 381 en, der altid takker, maa jo · ogsaa bestandigen have seiret, hvorfor skulde
NB11:83 rd at tale om: saaledes har · ogsaa bestandigt andre Msker forekommet mig uskyldige
NB22:92 ing. / Mit Ønske var det · ogsaa bestandigt at prædike for den Menigemand.
KG, s. 173 ldkomne, Christendommen taler · ogsaa bestandigt i Forhold til Kjerlighed om
OTA, s. 425 ikke. Men Apostlene vare jo · ogsaa bestandigt lidende; de havde ikke blot
SLV, s. 453 te en Sværmer. Han sidder · ogsaa bestandigt næst hos hvor Forsamling
NB29:85 lægges paa. / Det har derfor · ogsaa bestandigt slaaet mig, om det kunde hænge
NB11:35 er mit Liv. Saaledes har jeg jo · ogsaa bestandigt tænkt mig det, og gjort det
NB22:92 Hedenskab. / Jeg har derfor · ogsaa bestandigt urgeret, at Χstd. ret er
EE1, s. 287 ig vigtigt; saaledes maa man · ogsaa bestandigt variere sig selv; og dette er
NB30:89 ivillighedens Moment maa der dog · ogsaa bestandigt være i ham, ellers er det
OTA, s. 429 nsinde har været, men som · ogsaa bestandigt ydmygt forstod, at han for Gud
Brev 187 n kun et Tilfælde kunde · ogsaa bestemme denne Forskjel som ellers ikke
NB15:91 egel Uret. J. M., at da jo Hegel · ogsaa bestemmer det Onde som den abstrakte Subjektivitet,
BA, s. 380 ske Vanskelighed, ligesom man · ogsaa bestemmer Synden altfor pneumatisk, og
EE1, s. 348 læder og Sorger, synes de · ogsaa bestemte. De harmonere i den Grad, at Damen
BI, s. 95 s Concentricitet udtrykkes nu · ogsaa bestemtere derved, at Samtalen opfattes
NB27:34 oteles saa naivt siger, veed hun · ogsaa bestemtere, at det virkelig er hendes Barn);
NB7:87 kker overalt op. Men vist er det, · ogsaa Bestemthed, Besluttethed lukker op, derfor
NB36:34 bliver martret; men den er · ogsaa bestialsk, fordi jo Χsti Fremtræden
DD:208 dog ikke det alene vi bør · ogsaa bestræbe os for at gjøre Videnskabens
BI, s. 219 Opfattelse finder nu Socrates · ogsaa bestyrket ved det delphiske Orakels Udsagn,
KG, s. 164 gjør faste, derfor stundom · ogsaa besværlige, Trin; den staaer paa det
NB4:117 for smiler man. Er det ikke · ogsaa besynderligt, at Den, som taler om, hvad
AE er at forvirre Logiken. Det er jo · ogsaa besynderligt, at lægge Bevægelsen
NB10:38 1 og No 2 i en Cyclus): er · ogsaa besynderligt. / Lad det fra min Side være
Brev 188 sende har jeg naturligviis · ogsaa betalt min Entre for at see – og
Brev 162 rt nogle Gange, jeg har · ogsaa betalt mit Honorar for at høre ham,
SLV, s. 410 Mangel paa Resultat kan jeg · ogsaa betegne saaledes: det Negative er høiere
Papir 259:1 sig om lader sig derfor · ogsaa betegne som Europas Navle, noget som Øiet
FB, s. 155 e end det Almene, hvilket jeg · ogsaa betegnende kan udtrykke i en Sætning
NB22:20 gjøre dem Livet let. / Det er · ogsaa betegnende, hvad Reuchlin ( l. c. p. 98)
AE, s. 456 at det samme Udtryk i Sproget · ogsaa betegner Drilleriet! Men uagtet dette er
BA, note lge i Skabningen med, hvad det · ogsaa betegner hos Schelling, Tilstande og Stemninger
PS, s. 298 . Modtager derimod den Senere · ogsaa Betingelsen af Guden, saa vil det Socratiske
NB16:11 lte, Samfundets Inderlighed · ogsaa betinget ved denne polemiske Stilling mod
NB27:56 std! Den skulde dog vel · ogsaa betjenes som hvad den udgiver sig for.
NB28:15 ne Tanke er eiendommelig og · ogsaa betjent saaledes, at jeg turde fremstille
CT, s. 159 pe Dig – men saa maa Du · ogsaa betragte Alt omvendt.« Dette er
SLV, s. 118 eg er uden Dannelse, jeg kan · ogsaa betragte det Skjønne, men saaledes betragter
NB23:127 ypperlig Vending, især · ogsaa betragtet som Blanquet, hvori Enhver kan
NB6:7 ner dertil – saa skal Landet · ogsaa betrygge, at det staaer fast, at det er
KG, s. 363 Øieblikket, det gjælder · ogsaa betræffende det, sandt at anprise Kjerlighed.
TTL, s. 461 sig under Indtrykket, men da · ogsaa betvinge den Gaadefulde. / Ja vist er Døden
CT, s. 123 rykke, men at det trykker kan · ogsaa betyde at hæve. Du seer Vandets Straale,
NB17:80 t op ad mod Himlen? det kunde jo · ogsaa betyde at jeg saae efter Stjernerne, eller
NB30:53.a saaledes abrevieret kunde det · ogsaa betyde en offret Personlighed – og
NB25:71 en staaer ham imod, maaskee · ogsaa betyde noget Andet, betyde, at han er paa
NB25:71 men saa kan jo Lidelse · ogsaa betyde noget Andet, betyde, at jeg skal
YTS, s. 252 for Lidende; thi det kunde jo · ogsaa betyde, at hver Lidende skal søge at
AE, s. 348 et Menneske: ak, men den kan · ogsaa betyde, at Inderligheden udebliver. /
AA:12 , saa gives der i Livet andre · ogsaa betydelige Spørgsmaal. Ethvert Menneske
NB29:104 Contra-Sætning, hvilket · ogsaa betyder: at fordre Tro, og at forhindre
AE, s. 245 have deres Betydning, have de · ogsaa Betydning for min Smule Frembringelse.
BI, note logi udhæver Socrates derfor · ogsaa Betydningen af at være Privatmand, og
SLV, s. 393 sin Virkelighed. Her ligger · ogsaa Betydningen af hans Tungsind. Det er Mulighedens
KKS, s. 105 da betragtes som en skjøn, · ogsaa betydningsfuld Tidsfordriv, indtil hun
Brev 265 ovende omkring, men har De · ogsaa betænkt, at man for at gaae maa tage
EE2, s. 59 ocul este profani. Men har Du · ogsaa betænkt, om hun vil følge Dig paa
NB5:10 roe, det er Noget som Verden · ogsaa beundrer denne tillidsfulde Hængenfast
IC, s. 246 og derfor affødte · ogsaa Beundringen midt i Christenheden et nyt
YDR, s. 112 m jeg troer og haaber, Dr. R. · ogsaa bevarer, om jeg end maaskee er opmærksom
TAF, s. 298 ndhed tager Skylden fra mig, · ogsaa Bevidstheden derom; at der var Glemsel!
Not11:38 den følger. Saaledes er · ogsaa Bevidstheden i ethvert Moment en bestemt,
TSA, s. 76 Død,« saa er her · ogsaa Bevidstheden om, hvilken Brøde han lod
SD re saare forskjellig, saaledes · ogsaa Bevidsthedens Grad betræffende sin egen
DS, s. 179 ræffeligt, saa er da dermed · ogsaa beviist, at det ikke er som hidtil antaget,
NB17:83 Slags Mening, men saa er dermed · ogsaa beviist, at Lidelserne ere til for Stoikerne
SD, s. 136 er Legemet. Saaledes kan man · ogsaa bevise det Evige i et Menneske deraf, at
KG, s. 193 r det Evigheden, saa skal jeg · ogsaa bevise, at den christelige Selvfornegtelse
SLV, s. 442 , hvorfor ikke, de kunne vel · ogsaa bevæge Andre til at troe, at de selv
IC, s. 180 æstet – kan det ikke · ogsaa bevæge Dig saaledes? Deraf følger
IC, s. 180 æstet – kan det ikke · ogsaa bevæge Dig saaledes? Deraf følger
IC, s. 180 drede bevæge, kan det ikke · ogsaa bevæge Dig saaledes? Saaledes bevægede
IC, s. 180 tte Syn at see, og da vil det · ogsaa bevæge Dig til at ville lide i Lighed
3T44, s. 240 en anden Side skal Talen vel · ogsaa bevæge en enkelt Ung til at forekomme
NB11:155 ghedens Alvor kan forpligte men · ogsaa bevæge et Msk. til at vove saaledes
Not11:29 hi hvad der har en Vei maa · ogsaa bevæge sig; det er før alle hans
OTA, s. 249 en dorsk Ro, Standsningen er · ogsaa Bevægelse: den er Hjertets inderlige
NB16:60 nfor Verden,« som derfor · ogsaa bevæger hele Verden. / Det, der bryder
Not15:4 ndtryk af hende, og maaskee · ogsaa bibragt hende et saadant om end i al Uskyldighed
BI, s. 190 der En af Disciplene, der da · ogsaa bibringer ham de fordeelagtigste Forestillinger
SLV, s. 248 r ham er et saadant Document · ogsaa Bidrag til Menneskeslægtens Historie.
AE, s. 549 et blandt Andet der i vor Tid · ogsaa bidrager Sit til at foranledige lidenskabelige
KG, s. 121 lder et Oprør mod Gud, men · ogsaa bidrager Sit til, at Mytteriet faaer Overhaand.
SLV, s. 263 vortil Forældrenes Død · ogsaa bidrog. / Hos Chefen for Handelshuset derimod
Papir 491 r Tyran baade klog og forsigtig · ogsaa billig – den veed at finde sig i
NB11:16 Dag aftrykt i et Blad. Man kunde · ogsaa billigt fordre, at han dog gjorde et Forsøg
EE1, s. 119 ende Magt, desto mere antage · ogsaa Bipersonerne en vis relativ Absoluthed,
NB26:54.a ham tillivs. / Dette sagde jeg · ogsaa Biskop M. den Dag, da vi talte derom. /
NB21:134 det veed i Grunden Alle – · ogsaa Biskop Mynster. At jeg ikke faaer Ret,
Oi6, s. 268 m, der troe, dem forjættes · ogsaa Bistand mod alle Farer. / Men i »
Papir 382 og om, hvis saa var, at da · ogsaa Bistanden udenfra maatte vedblive, at der
Not11:15 v: Indflydelse. Men da han · ogsaa blandt de samtidige levende Philosopher
KG, s. 183 g gjeldende som den første · ogsaa blandt disse Mennesker«: mon da
JC, s. 35 e Nødvendighed, hvorved da · ogsaa blev at bemærke, at jo mere fjernet
2T44, s. 222 phøiet, i en vis Forstand · ogsaa blev det ved sin Forventning, forsaavidt
G, s. 14 ig, det var klart nok, at Pigen · ogsaa blev det, var ikke mindre klart, om det
NB10:63 NB. / Hvor veemodigt, at jeg dog · ogsaa blev for meget en Digter. Med den Hjælp
JC, s. 48 Philosophien, hvorved man da · ogsaa blev forhindret fra at komme ind i den.
NB13:78 ne Productivitet ligge hen, · ogsaa blev jeg lidt utaalmodig ved at tænke
DS, s. 209 Mangel paa Plads, som han vel · ogsaa blev korsfæstet, fordi Verden ingen
BN, s. 119 gt mod hvad der fra Fædrene · ogsaa blev mig betroet af en Fader, hvis Opdragelse
SLV, s. 57 n Sjel i Tak for det Ene, der · ogsaa blev mig givet: at jeg er bleven en Mand,
AE, s. 525 være Christne, hvad man jo · ogsaa blev saa nemt, at man end ikke behøvede
3T44, s. 266 rstyrre min Salighed, om han · ogsaa blev salig; eller skulde jeg være forfængelig
SLV, s. 363 , at jeg ikke blot leed, men · ogsaa blev skyldig ved den? Den Vanskabte har
AE, s. 335 xe. Det manglede blot, at man · ogsaa blev viet paa Vuggen til Den og Den, indskrevet
NB27:85 s Fader, Moder, den Elskede ikke · ogsaa bleve frelste. / Som det Ubetingede er
NB20:99 l ham – men saa er Du · ogsaa blevet Aand. / Aandens Vidnedsbyrd /
NB11:154 hvo veed, saa var jeg vel · ogsaa blevet den Kloge. / / / Naar man tager
Papir 344:1 er det mig, som var jeg · ogsaa blevet en Sky. / No 3. / Efteraaret er
NB8:100 r Protestantismen er virkelig · ogsaa blevet for conform med Verdsligheden til
Brev 274 men saaledes var det nok · ogsaa blevet med min Spadseren ud til Bakkehuset,
NB12:191 som jeg bedst seer; jeg er · ogsaa blevet mere og mere formildet ved at forstaae
NB12:193 Alvor. Men saa er han vel · ogsaa blevet saaledes ydmyget, at han maa tage
NB12:143.a / / / Forøvrigt er jeg da · ogsaa blevet sinket forskrækkeligt ved Forholdet
NB33:57 e saa er der formodentligen · ogsaa blevet stjaalet Noget, saaledes kan man
NB10:163 det forstaaer sig, den er · ogsaa blevet temmelig fuldstændigt opdaget
IC, s. 242 at antage; saa var hiin Mand · ogsaa blevet til at antage, der blot forlangte
IC, s. 242 de Fattige og følge efter, · ogsaa blevet til at antage; saa var hiin Mand
NB26:14 lse: og disse Plager ere da · ogsaa blevne stærkere efter den Tid. /
NB2:121 men sandelig Usselheden skal · ogsaa blive aabenbar. Og at Danmark trænger
SFV, s. 101 rende Categorie, og den vil · ogsaa blive afgjørende for Christendommens
NB10:17 deste jeg har frembragt) maaskee · ogsaa blive at benytte, men for Gud i Himlens
Papir 161 rfra kan i en vis Betydning · ogsaa blive comisk, idet man gjør Livet til
OTA, s. 358 holde Skole, saa maa det jo · ogsaa blive den fornemste Skole, men den fornemste
SLV, s. 420 Onde) og saaledes kunde han · ogsaa blive det; thi det Æsthetiske er ikke
KG, s. 123 g har Kjerlighed, saa vil han · ogsaa blive elsket af Menneskene. Han vil langt
NB18:4 Standsningen« kan · ogsaa blive en § med i Χstds Lære:
BI, s. 206 l Undersøgelsens Skikkelse · ogsaa blive en anden. Jeg vil nemlig faae med
NB35:20 Χstd. er Lidelse, kan · ogsaa blive en Phrase; men hverken saa let som
Papir 136 Lys over ham). / Det kunde · ogsaa blive en ret god Side at lade en saadan
NB21:133 rtalte det. I Sandhed det vilde · ogsaa blive en ypperlig Satire over den nuværende
NB5:48 / Dette er der Mening i, det vil · ogsaa blive Enden paa Sagen, at Χstheden
DS, s. 183 nede er en Usandhed. Dette vil · ogsaa blive Enden paa Sagen. Enhver dygtigere
NB17:76 e see. Formodentlig vil jeg · ogsaa blive erklæret for en Bedrager, en
AA:22 til. – / Derfor kan her · ogsaa blive et Spørgsmaal om, hvorfor Gud
NB17:61 elser og Forsoner. Men nu maa Du · ogsaa blive for dette Liv ( thi det andet Liv
Not11:13 llemliggende Ende-Aarsager · ogsaa blive frit frembringende. Her vilde han
KG, s. 200 ld til hverandre: saa vil han · ogsaa blive ført ud i den sidste Vanskelighed
Brev 271 te raade, saa vilde det jo · ogsaa blive ganske saaledes for den Sørgende.
EE2, s. 134 aadan Individualitets Indhold · ogsaa blive Gjenstand derfor. Men dette er i
Not11:9 t gjøre. Men Existents kan nu · ogsaa blive Gjenstand for Videnskab. Dertil vilde
TTL, s. 398 Fortjeneste, maaskee ville de · ogsaa blive ham færre ved at betænke hiin
DBD, s. 133 fuld Musik; Monumentet vil jo · ogsaa blive ham reist: men saa ikke videre, og
NB7:74 en paa Χstus skal og maa han · ogsaa blive Herre over disse onde Tanker. /
BI, s. 319 han lever, desto mere vil han · ogsaa blive Herre over Stemningen, det vil sige,
NB5:110 En saadan Dialektiker vil derfor · ogsaa blive ilde lidt; thi ganske nærved er
NB25:45 ledes skal det med Guds Hjælp · ogsaa blive med Journalisterne! / Christendom
Papir 347 rig Frist. / / det kunde · ogsaa blive nødvendigt, at den offentlige
Papir 461 rligt! » Det vil vistnok · ogsaa blive paaskjønnet.« Nu dersom
NB21:143 det og for en Deel. Her vil saa · ogsaa blive Plads for Selvfornegtelse Forsagelse,
EE1, s. 364 d at leve med ham, og derfor · ogsaa blive ret lykkelig med ham; thi han fordrer
BB:44.a det ligger deri, at naturligviis · ogsaa blive rørte af Begivenhedernes Gang
TTL, s. 416 er Selvanklagen: han skal vel · ogsaa blive sat over Mere. / Var det ikke saaledes
NB10:27 risten som alle Andre, skal · ogsaa blive Satiren. Der vil nok være baade
NB12:175 Dette vil naturligviis for mig · ogsaa blive strengt nok, men jeg maa vel gaae
BI, s. 128 er Døden, saa vil man vist · ogsaa blive temmelig betænkelig ved den socratiske
NB9:64 Guds-Fordringen. Og det vil · ogsaa blive Tilfældet med enhver Enkelt, der,
KG, s. 354 tanden er let nok; og det vil · ogsaa blive Tilfældet, hvis det Ene, som beskæftiger,
IC, s. 204 l kunne forstaae det. Det kan · ogsaa blive tydeligere ved at oplyses i nogle
AE, note jeg forstaae Tydskerne. Han kan · ogsaa blive Tænker, eller en Dumrian; men
TS, s. 40 , det negter jeg ikke, det kan · ogsaa blive vidtløftigere; hvis jeg fik tyve
BA havde troet. Paa den Maade kan man · ogsaa blive vildfarende i Troen ved at gaae med
EE1, s. 406 dse med slig Passiar, der da · ogsaa bliver den sammenholdende Traad i deres
Oi1, s. 135 og tillige at bevirke, at det · ogsaa bliver derved, og det er det jeg kalder:
NB6:79 altsaa ingen Modsætning. Eller · ogsaa bliver dette Udtryk forstaaet som en pretensionsfuld
NB22:88 e den Idealitet, hvorved man saa · ogsaa bliver ilde lidt af Mskene. / Dog er det,
NB10:212 for mig, kan jeg ikke meddele. · Ogsaa bliver jeg mismodig, naar jeg tænker
KG, s. 180 Mørke – mon det vel · ogsaa bliver lysere om En, hvor mange Lygtemænd
NB25:83 or. Men denne Geistlige som · ogsaa bliver R. af E., o, Du kan troe, det er
SD, s. 227 aae i Kirke, hvor man derfor · ogsaa bliver roest af Præsten, der paa Guds
Not6:15 og Gud give, at det ikke blot · ogsaa bliver Tilfældet i Kjærlighed; thi
SLV, s. 102 r udenfor Ægteskabet, men · ogsaa bliver udenfor det uden Beslutning, hans
TS, s. 104 og Du trængte til, hvad Du · ogsaa bliver, at forskaanes for alt dette Pjat,
Sa, s. 175 sti Blod – og det var jo · ogsaa Blod-Penge disse Tusinder og Millioner,
DBD, note hvor jeg kun tilsidst udviser · ogsaa Blodvidnet ( men Blodvidnet hører dog
CT, s. 120 skal bære Frugt, er jo dog · ogsaa Blomstringens Tid en Umodenhed. Og vel
EE1, s. 99 lige Elskov, men deri er der · ogsaa blot antydet en Begyndelse. Med Hensyn
AE, s. 48 igheden. Angriberne behøve · ogsaa blot at forandre Angrebet ɔ: rette
TTL, s. 428 sig i Indtrykket. O, men mon · ogsaa blot De ere skilte Ægtefolk, mellem
EE2, s. 70 ke mit Forsvar, og det var da · ogsaa blot Dit sædvanlige Coquetteri, der
BB:26 lev troet i Verden« er det · ogsaa blot en historisk Efterretning en Nyhed,
Not9:1 det er ein Gutseyn, der · ogsaa blot er an sich. Det Naturlige er Modsætningen
CC:12 e Object for de Andre, der jo · ogsaa blot ere komne ud for at see. Saaledes
EE2, s. 44 ryderier. Naa, jeg skriver jo · ogsaa blot for Dig, og Din Udvikling er af den
NB12:18 r, og som Χsten er han · ogsaa blot forsikkrende. Overalt er der lutter
KG, s. 278 orsvinder i Tiden, saa er det · ogsaa blot i Egenskaberne. Naar derimod det Evige
NB24:86 / Imidlertid gives der dog · ogsaa blot msklige Existentser, hvis Første
Papir 527 / Det N. T. maa virkelig ( · ogsaa blot pathetisk) have et ganske andet Begreb
KG, s. 159 re forvirret, om Kjerligheden · ogsaa blot skulde være til Forbandelse, fordi
OTA, s. 386 es, og, aandeligt forstaaet, · ogsaa blot spørge, hvor Veien er, som var
SLV, s. 330 jeg nu seer det. Skal man da · ogsaa blot spørge, om man kan finde sig i
TS, s. 102 paa den anden Side, naar saa · ogsaa blot ved et Øiebliks Standsning den
DD:18.a uli 37. / Socrates virker derfor · ogsaa blot vækkende – Gjordemoder som
SLV, s. 222 adan Individualitet kunde jo · ogsaa blot være comisk. Anderledes kan jeg
NB20:100 s Vidnedsbyrd, thi det kan · ogsaa blot være Dit eget Livs Potensation
NB21:162 Nei, det Bestaaende maatte · ogsaa blottes; og vil det Bestaaende forstaae
Brev 86 t han kjører for mig, der · ogsaa blæser af hele Verden, og vi gjør
AE, s. 25 r og Moder, og saaledes da vel · ogsaa blæser af Systemer og verdenshistoriske
Papir 260:1 n Vantro). Der af fulgte · ogsaa Bodens feilagtige Beskaffenhed: Bøn
SLV, s. 193 gsind, saa skal Glæden nu · ogsaa boe hos mig, naar jeg tilhører hende,
OTA, s. 129 fremad til Nyt, til Nyt, vel · ogsaa bort – fra Erfaringen: men den Fortrydende,
NB32:150 : Tilsidst faldt hiint Qvarteer · ogsaa bort, og A. B. C. blev blot en Billedbog.
TS, s. 107 len – men saa er han jo · ogsaa borte: og nu sidde de og vente paa, at
Not1:7 suden kan denne Vanskelighed · ogsaa bortforklares. / Chr: skildrer sin Ringhed
BB:10 men paa den anden Side ofte · ogsaa bortskar det storartede Geniale. /
NB29:115 n har forladt os, og at nu · ogsaa Bournonville forlader os: disse tvende
EE1, s. 358 ed Hjælp af Edvard er det · ogsaa bragt Cordelia for Øre. Hun er nysgjerrig,
NB24:170 g selv. Forsaavidt har han · ogsaa bragt mig i en næsten latterlig Forlegenhed
Brev 1 en anden nemlig Oldenburg, som · ogsaa bragte mig den Efterretning, at Du hver
4T44, s. 303 ed den Glæde, som Ulykken · ogsaa bragte: at disse Tvende passede for hinanden!
AE, s. 315 saaledes har Dominospilleren · ogsaa Brikkerne liggende, og Spillet bestaaer
SLV, s. 421 k som muligt og blandt Andet · ogsaa bringe ham i den Pine, at see hende, hvad
PS, s. 248 Zuthat; maatte dette da ikke · ogsaa bringes i Anslag, dette lille Øieblik,
NB10:31 ham ind at føie til: og Alle · ogsaa brudt – og derpaa at lægge hele
NB12:92 rlighedens Styrke. Man kunde saa · ogsaa bruge andre Billeder fE ved at benytte
NB2:147 l en Fredags-Prædiken lod sig · ogsaa bruge de Ord af / Gerhard Meditationes
SLV, s. 388 es æsthetisk. Poesien kan · ogsaa bruge Misforstaaelsen saaledes, at denne
AE, note a desuden de gamle Græker jo · ogsaa bruge Ordet πιστις,
SLV, s. 204 Overlæg. Det Modsatte er · ogsaa brugeligt, at tale derom ad modum: deres
OTA, s. 177 den Lidende, et Forsyn, som · ogsaa bruger Mennesker til sine Redskaber. –
NB30:16 og det er dem Christenheden · ogsaa bruger) deels at nu var den blevet saa
NB24:142 ragene, og stundom kan den · ogsaa bruges for at operere i Retning af at »
Not1:7 15. 2 Cor: 5, 18.19. – · Ogsaa bruges mere figurlige Udtryk εγγιζειν
NB4:83 tør tro det Saligste. / kunde · ogsaa bruges til Altergangs-Tale. / dog bedst
NB31:66.a t for. En Træhest kunde vel · ogsaa bruges, men Hest maa der være for, at
TTL, s. 466 øs. / Saa har Forklaringen · ogsaa brugt andre betegnende Navne, den har kaldet
Brev 245 S. III-V Anm.), havde · ogsaa brugt den største Deel af sin Arv, thi
JJ:24 anden Spalte. – Chrysipp har · ogsaa brugt den, cfr Tennemann Ges. d. Ph. 4d
NB15:105 beraabe sig paa Paulus, der jo · ogsaa brugte Klogskab. Ja, tag det der. En Existents,
BI, note deholdes heri, og som Socrates · ogsaa brugte, er principium exclusi medii inter
NB2:218 e. At en Fattig siger: Smuler er · ogsaa Brød, det høres – men at den
Papir 340:9 var det Rigtige var Det, man · ogsaa burde gjøre, naar Forholdet er et andet
NB31:127 indbildt, at der christeligt · ogsaa burde gjøres Noget for Insekterne, disse
Brev 54 rbeiden, men ene til hvad der dog · ogsaa burde gjøres: at aflægge et Besøg,
EE1, s. 113 a Jorden, at straffe Lasten, · ogsaa burde have været betænkt paa at kunne
NB6:64 troer mig mere lægger han · ogsaa Byrder paa. / Saa gaaes der videre, naar
OTA, s. 320 hans Haand ( Mangen kunde jo · ogsaa bære en Stav, uden at være en Reisende),
NB:96 man vil være Christen, maa man · ogsaa bære Hofdragten ( Korset.). / findes
EE2, s. 190 igt, og saaledes lader Du Dig · ogsaa bære igjennem Livet.« Men naar
NB34:36 bt til en Msk-Skabning, der · ogsaa bærer sin Skabers ( Mskets) –
2T43, s. 43 rdene, og hvad bekymrer det · ogsaa Bølgen, hvorfra den kommer eller hvor
EE2, s. 232 nnen hans egentlige Liv. At · ogsaa Bønnen hører med til et ethisk Liv,
NB5:13 t tænke paa hende: saaledes er · ogsaa Bønnen til Gud paa Nødens Dag ham
YDR, s. 113 edes Seere, end jeg er, eller · ogsaa bør det ganske simplement overlades
EE2, s. 42 anderlige i, at deres Børn · ogsaa bør gjøre Erfaring. Det er den Viisdom,
BB:14 disse som Repræsentantere · ogsaa bør komme i Betragtning; – men
OTA, s. 408 men mon han da ikke · ogsaa bør være øvet i og øve sig
BOA, s. 290 er-Bakke. Dertil kommer hvad · ogsaa Captainens Fader har yttret, » at
Papir 1:1 men denne vilde ei. · Ogsaa Carlstadt skrev om Præsteeed. /
NB22:30 kkelige – men dog kan · ogsaa Charakteer kjøbes for dyrt, Charakteer
LA, s. 75 Usædelighed er som Energie · ogsaa Charakteer. Tvetydighed er det derimod,
NB11:146 Mynster ikke ynder. Det er dog · ogsaa Charakteerløshed. Men saadan er det
NB12:47 / / / For Martensen er det · ogsaa Charakteristisk, at han aldrig citerer
NB28:81 Forbilledet og Efterfølgelsen · ogsaa Charakteristisk; og saa betyder det Ord
BI, s. 108 ehandlet paa denne Maade, men · ogsaa Charmides, Glaukons Søn, Euthydem, Diokles'
Not1:7 τηϱ ligesom · ogsaa Chr: σωτηϱ. Tit:
BB:14 o kom den aldrig; thi seirede · ogsaa Christd:, saa seirede jo dog kun en Livsanskuelse,
KG, s. 56 aadan Kjerlighed ikke » · ogsaa christelig Kjerlighed«, men den
KG, s. 179 spotte ham. Stundom høres · ogsaa christelige Foredrag, hvis hele Hemmelighed
NB4:78 ke-Antal. / Uden 3die Afdeling er · ogsaa christelige Taler for meget Repetition.
NB7:88 / Sæt En forstod, hvad jo · ogsaa christeligt er det eneste Sande, at det
CT, s. 196 er ringe om sig selv, handler · ogsaa christeligt. Maaskee fordrer Gud det ikke,
BOA, s. 252 ilosophie fra sig, og altsaa · ogsaa Christendom, da disse Bestemmelser vare
DRT, s. 163 g, saa har man da naturligvis · ogsaa Christendommen – en Geograph f. Ex.
DRT, s. 163 m, saa har man da naturligvis · ogsaa Christendommen – en Statistiker f.
IC, s. 147 kan man det ikke, saa er · ogsaa Christendommen afskaffet. O, at man dog
DS, s. 156 re det med.« / Altsaa · ogsaa Christendommen mener, at der er en Voven,
EE:190 nde sig paa Verden, da viser · ogsaa Christendommen sig i sin store opløftende
Oi5, s. 236 Forplantelse, hvilken derfor · ogsaa Christendommen søger at afkøle, lærende,
KG, s. 140 oldet, og derfor er det netop · ogsaa Christendommens væsentlige Betragtning
NB36:2 aade. / Hvor i al Verden fik · ogsaa Christenheden » Barnet«
KG, s. 171 saaledes. Netop derfor er vel · ogsaa Christi Liv det eneste Tilfælde, hvor
KK:2 res positive Indhold hører · ogsaa Christi Person og Levnet.« p. 7.
IC, s. 246 de daarlige Christne, men dog · ogsaa Christne. Unægteligt, selv i Modsætning
Not2:2 . udgivet af blandt andre · ogsaa Christoph Wagner, hans Famulus. / /
IC, s. 118 det at være Christen, som · ogsaa Christus selv fremsætter det. /
IC, s. 129 erne af hans Liv: saaledes er · ogsaa Christus uendelig vigtigere end hans Lære.
Papir 249 m den aldrig ; thi seirede · ogsaa Chrstd. saa seirede jo dog kun en Livsanskuelse,
NB22:149 te at docere om Tyverie o: D: / · Ogsaa Chrysostomus / slaaer dog af. / Han siger
Not9:1 ϕυσει. · ogsaa Cicero i Tusculanerne 3, 1. – Udtrykket
Not13:39.d : s: v:. / in abstracto / cfr · ogsaa cogitata metaph: pars 1. p. 57 conciliationem
NB20:23.a ling ind i Verden, saa vil han · ogsaa collidere med Verden, med Χstheden.
Papir 396 erden, – see, det er · ogsaa Comedie. Og naar Hans Velærværdighed
NB6:13 r forfulgt. Nei, Fatter, dette er · ogsaa Comedie. Skal det være Alvor, saa vær
AE, s. 90 ntisk Drama, saaledes slynger · ogsaa Comiken sig gjennem Lessings Fremstilling,
JJ:219 først Troen. / Saaledes er det · ogsaa comisk ( Opgave for Ironien), at man siger,
BI, s. 202 hedens, saa vilde det være · ogsaa comisk urigtigt at opfatte ham saaledes,
SLV, s. 272 er Penge, og saaledes er det · ogsaa comisk, at Don Juan har 1003 Elskerinder,
AE, note faaer hun Tilladelsen, er det · ogsaa comisk, men Modsigelsen en anden, at den
SLV, s. 332 r at jage Fluen bort. Det er · ogsaa comisk, men Situationen kan let gjøres
AE, note m svingle. Saaledes virker det · ogsaa comisk, naar man seer en Ædru i hjertelig
FF:68 Ord derfor: en Nynnen; hvorfor jeg · ogsaa Componisten til den egl. Vise-Melodie (
EE1, s. 326 og saaledes elsker jeg · ogsaa con amore. / d. 20. / Idag har jeg skaffet
BOA, s. 96 det in concreto, saa har man · ogsaa Conclusionen. Dette er som Ordsproget siger,
NB15:103 er dømme; men de maa da · ogsaa conseqvent dømme, at en Professor i
NB32:80 sin Tid. Saaledes gaaer jo · ogsaa Corporalen, som indøver Rekrutterne,
NB18:47 ham fra Theateret, siden jo · ogsaa Cultus-Ministeren tillige er Theater-Minister)
NB20:28 være det – hvorfor · ogsaa da det skete, Alt brast, Templets Forhæng,
BI, s. 106 thi man attraaer jo · ogsaa da det, man ikke har, naar man ogsaa for
Brev 148 forflygtiger mig i en Sky, · ogsaa da er jeg / Din S. K. / Min Regine! /
SFV, s. 19 den sande Elsker, og da, men · ogsaa da først giver sig, saaledes forholder
KG, s. 248 ans Fornedrelse er Veien, men · ogsaa da han foer til Himmels var han Veien.
EE1, s. 306 rne det fra sig, men som han · ogsaa da kan have for Sjælens Øie, naar
Brev 148 n Sky for at besøge Io, · ogsaa da naar Du forflygtiger mig i en Sky, ogsaa
Not15:15 il Gud, redeligt fastholdt det, · ogsaa da naar hun gjorde Alt for fortvivlet at
DD:185 de paa vor Salighed; O men lad Du · ogsaa da naar Loven taler høiest, naar dens
DS, s. 230 staae, at det dog egentligen, · ogsaa da naar Mennesket spinder og syer, dog
Papir 340:2 ad ham aldrig glemme, at · ogsaa da taler Du, naar Du tier; skjenk ham denne
KK:7 ιϰως, som · ogsaa da, hvor han ved visse Foranledninger fremkalder
TTL, s. 439 et bedre sin Prøve – · ogsaa da, naar Aaget engang maatte afkastes,
EE2, s. 317 og naturligere, uforandrede · ogsaa da, naar de ere stumme, fordi Udtrykket
TTL, s. 439 det bedre ud i Livet – · ogsaa da, naar de trætte stode ved Veiens
OTA, s. 183 d sin Ærlighed, den varer · ogsaa da, naar den engang rige, senere fattige,
OTA, s. 183 længst, den varer nemlig · ogsaa da, naar den rige Mand blev fattig ved
KG, s. 36 ghed kan Du have for Dig selv, · ogsaa da, naar Du frimodigt bekjender Troen;
CT, s. 94 e Lydighed, ved glad Lydighed · ogsaa da, naar han forstaaer, at han ikke forstaaer
FF:191 lige Tilbud i taknemlig Erindring · ogsaa da, naar han havde fuldendt sit Løb
EE2, s. 216 han til det, han bliver; thi · ogsaa da, naar han lader det Æsthetiske i
OTA, s. 164 Enhver, der er i Usandheden, · ogsaa da, naar han selv og alle Mennesker prise
2T43, s. 52 til vinde Mod til at takke, · ogsaa da, naar hvad der skeer, er underligt for
NB19:61 d. Hjælp Du mig, at takke Dig · ogsaa da, naar jeg ikke forstaaer, at Du er god,
Brev 304 velmeent som altid, · ogsaa da, naar jeg nidkjær paa Ideen, muligt
Brev 280 ærer jeg den taalmodigt · ogsaa da, naar jeg, forpligtet i det største
3T44, s. 272 ønsker at glemme, at man · ogsaa da, naar man ved Ordet har hjulpet sig
4T44, s. 319 fornam Himlens Salighed, men · ogsaa da, naar Tornene begyndte at pine og nage,
NB26:51 haft. Men tillige begyndte · ogsaa da, ved Penge-Forvirringen og ogsaa paa
2T44, s. 218 modigen bringer; saa kan det · ogsaa dadles hos et Menneske, at han er forventende.
NB23:67 storien er Eet, saa maa vel · ogsaa Danmark og G. og Gr. og D. være Eet
NB4:32 ager jeg mig over. Men det bliver · ogsaa Danmarks Undergang, ikke fordi jeg er noget
NB18:84 a Goethe. Og Mynster har jo · ogsaa dannet sig efter ham. / Men er det ogsaa
KG, s. 65 dder en Dannet, nu vel, jeg er · ogsaa dannet; men dersom Du troer ved Hjælp
NB31:94 e ere hule i Ryggen, og vel · ogsaa datere deres Herkomst fra Theater-Ægteskaber.
EE:178 mod C at jeg seer B, som jo · ogsaa de ahnende Øine, Alrunen i Achim v.
Not10:9 deri som det χstlige. · Ogsaa de alexandrinske Jøder havde en bestemt
BI, s. 196 es' Liv, og saaledes komme da · ogsaa de anaxagoriske Naturspeculationer, med
JJ:285 n. Som hans Aandrighed er, saa er · ogsaa de Barhalsedes: oi! Ei! o! ah! –
NB18:84 Stat«: saaledes har · ogsaa de begunstigede Stænder deres Præster,
NB18:26 end ikke bærer Skylden alene, · ogsaa De bærer Skylden, at De vilde være
NB8:6 jennemtrænge vort hele Liv · ogsaa de daglige Dage. Og dersom Du imorgen vilde
LP, s. 37 ive hinanden coordinerede; thi · ogsaa de doctrinaire Romaner staae i et tilfældigt
Papir 1:1 vortes Misbrug i Kirken, men · ogsaa de dybere liggende Vildfarelser i Læren.
EE1 sin hele. Men derved blev det da · ogsaa de dybere Naturer, der vare berørte
NB9:64 den. Gjør han det, saa vil nok · ogsaa de egl. christelige Lidelser komme. /
BB:22 xe Idee trods alle Facta, som · ogsaa de enkelte humoristiske Glimt, hvor han
NB23:105 n sidste Fristelse, som vistnok · ogsaa De ere de Sjeldnere, hvem det virkelig
NB15:85 idelige Balloteren vil tilsidst · ogsaa de ethiske Begreber gaae ud af Slægten.
EE2, s. 261 til denne Concretion hører · ogsaa de Factorer, hvis Bestemmelse er at gribe
NB18:65 sundeligt af denne Fordeel. · Ogsaa De finde det søgt og sært og latterligt
NB14:95 af Sandheden; og vi ere jo · ogsaa de Fleste. Troer kun mig, jeg veed det,
Not11:36 Processen et Trin videre. · Ogsaa de forskjelligste Folks Mythologier have
KG, s. 118 re Menneskene fra alle Baand, · ogsaa de gavnlige, saaledes søger man at frigjøre
TTL, s. 444 ren for de Tvende betyde, at · ogsaa de have een Gjerning mere: at erindre den
AE, s. 257 athederet gestikulerende, men · ogsaa de i Theevandscirklerne høirøstede,
NB33:50 er det virkelig ud som vare · ogsaa de ikke ganske frie for det msklige Squadronerie,
NB33:52 ie efter, man finder dog · ogsaa de ikke tog det aldeles nøie med hvorledes
Papir 589 rtigt som muligt – for at · ogsaa de kan komme til at faae travlt i at nyde
Papir 469 el imødesee den Tid, da · ogsaa de kunne forene et fedt Embede med apostolisk
AA:2 et eiendommeligt for dette Parti er · ogsaa de langs Kysten sig bølgende Siv. Medens
Papir 202 med H: t: Faust humoristisk, er · ogsaa de mange Exempler paa, hvorledes Djævelen
AE, s. 324 rende Menneske. Deraf maaskee · ogsaa de mange Forsøg paa at holde paa Hegel,
AE, s. 168 e for Guden byder. Hvilke ere · ogsaa de Mennesker, man skal frygte, et Par Genier
NB26:101 den hvorfor man ikke celebrerer · ogsaa de mindre Festdage lige saa – christeligt!
BI, s. 204 nyttige ( smlgn. V. 177 ff.). · Ogsaa de Naturbetragtninger, med hvilke Aristophanes
NB11:106 ax, saa havde formodentlig · ogsaa de opgivet Ham. Hvilken Taalmodighedens
NB4:82 d Gud. / Men Mskene ere feige, og · ogsaa de Orthodoxe. Det er ganske vist, at
BI, s. 162 eise Pag. 117). Her bruges nu · ogsaa de rette Udtryk, at det er et Vovestykke
SFV, s. 47 ah ja, saaledes have vistnok · ogsaa de Samtidige dømt om hiin Romer, der
IC, s. 166 de det. Og derfor har vistnok · ogsaa de Samtidige sagt: ja – naar, det
Brev 189 ndt i Kbhvn., saaledes har · ogsaa de sidste Dage i Behagelighed overgaaet
NB14:29 og som skal naaes: dette er · ogsaa de sidste Kræfter et Msk. har Fortrydelse
OTA, s. 272 den himmelske Fader føder · ogsaa de Skabninger, som saae og høste og
NB17:98 som jeg finder fortræffelige; · ogsaa de smaae indlagte Sætninger af Epicur
Not13:41 / / Angaaende Væren cfr · ogsaa de Steder, jeg har udpeget i mit Exemplar
Papir 159 paa Erkjendelsens Gebeet) levede · ogsaa de største Sophister paa Handlingens
NB17:101 løftig Strid, om og hvorvidt · ogsaa de symbolske Bøger forpligte o: s: v:
AA:32 e Uret. – Høist comisk er · ogsaa de theol: Disputer, de føre midt under
LP, s. 44 heder«, ikke som om jo · ogsaa de to foregaaende Afveie, fra et almindeligere
KG er Samvittighedens Sag, i hvilken · ogsaa de tvende ere væsentligen indeholdte,
Papir 323:2 en i Guds Huus, hvor dog · ogsaa de ufuldkomne Msker komme. / Præsten
Not1:6.c ærdige ville leve evindelig. · ogsaa de Ugudelige skal opstaae, 3, 18: de Ugudelige
SD, s. 224 n mindst behøver, hvorfor · ogsaa de uhyre Qvantiteter af Trøstegrunde,
EE1, s. 317 Alt springer ud, · ogsaa de unge Piger. Kaaberne blive lagte tilside,
EE:194 e over deres Sind, ..... men · ogsaa de vare kaldte ved den ellevte Time; til
SLV, s. 204 et er en Tale. Saaledes troe · ogsaa de Vedkommende, at jeg taler, uagtet jeg
HH:19 ng. I en vis Forstand gjør · ogsaa de vel Erfaring, men da der ikke i dem
BI, s. 268 oralen? Under dette Punkt vil · ogsaa de vigtigste Momenter i Hegels Opfattelse
EE2, s. 226 e nemt til deres Hæder, at · ogsaa de vilde bukket under, hvis den overmenneskelige
Papir 1:2 Paa Troesbekjendelsen satte · ogsaa de ældste Menigheder stor Priis, hvilket
Papir 50 re etc) idet de nemlig meente, at · ogsaa de øvrige Χstne vare Gjenstand
Brev 265 igt hvad Klokken er slaaet; thi · ogsaa de øvrige Bevægelsesfolk ansee Bevægelsen
NB22:137 ed Synet af dem: saaledes prise · ogsaa De, der føre et sandt christelig Levnet,
CT, s. 233 nok ere vi Alle udødelige, · ogsaa de, der gjøre Uret, ogsaa den Ugudeligste
CT, s. 291 gjør Forskjel. Thi der ere · ogsaa de, Han ikke kjender, de, til hvilke Han
DS, s. 186 ge strengt taget. Det udtrykte · ogsaa De, som i Christendommens første Tid
BOA, s. 230 declinere Paradigmet, kan man · ogsaa declinere alle de Ord som gaae efter det.
LA, s. 63 enskaben bort, saa forsvinder · ogsaa Decorum, saa kommer Forholdet formodentligen
KG, s. 156 rkenen. Og saaledes kunde han · ogsaa deeltage med Menneskene i denne Trang til
DS, s. 222 øre det aabenbart om Alle, · ogsaa Dem – dog her kan jo ikke være
Papir 264:7 nten være for at vise · ogsaa dem at de Intet vidste og saaledes at nedstyrte
IC, s. 253 om sig selv, som var det ikke · ogsaa dem givet, at drage Andre til Dig, saavidt
Brev 288 tte kun for ogsaa at fange · ogsaa Dem i den Vildfarelse, hvilken jeg anseer
Brev 84 de mine Papirer hos mig; thi · ogsaa dem savner jeg. Hvad jeg hidtil har skrevet
Oi7, s. 289 med sine Disciple, indviende · ogsaa dem til Døden eller Dødens Mulighed,
Oi9, s. 375 ilkaar undergivne med mig, at · ogsaa dem venter et Evighedens Regnskab, og at
KG, s. 351 e Mennesker, vi ikke see, men · ogsaa dem vi see. Pligten at elske de Mennesker
PH, s. 56 røvet mig Troen, men det er · ogsaa Dem, der helbreder mit syge Sind, det er
Brev 46 aledes gaaer det formodenlig · ogsaa Dem, om man skal modtage det, eller om
IC, s. 24 derligere, besøger man vel · ogsaa dem, som arbeide og ere besværede. Men
4T43, s. 133 de Gaver, saaledes giver Gud · ogsaa dem, som bede ham derom, dersom dette staaer
KG, s. 273 Mangel af Tanke; og der er jo · ogsaa dem, som bruge Tankestregen med Indsigt
CT, s. 321 elser og Forsoner, velsign Du · ogsaa dem, som her idag ere forsamlede, deres
DS, s. 236 Art. / Imidlertid vare der jo · ogsaa Dem, som holdt Christendommen høiere
KG, s. 341 lske de Mennesker, vi see, da · ogsaa dem, vi have seet, men ikke mere see, fordi
NB23:215 have den Mening. Dette er · ogsaa Demoraliserende; Enhver skulde lære
Not9:1 g senere, aldrig senere; thi · ogsaa den χstlige Menighed kan ikke træde
Papir 509 aer sig ifølge Χstd. er · ogsaa den Χstne selv en vis Mand. /
NB24:48 men saa tilsidst forlader Gud · ogsaa den Χstne; det viser Forbilledet.
AE, s. 126 antitativ-dialektisk, hvorfor · ogsaa den absolute ethiske Distinktion mellem
NB11:163 ensomheden er det Absolute, men · ogsaa den absolute Fare; i Selskabet er Relativiteten
SFV ket af sig selv, derhos rigtignok · ogsaa den af ganske andre Mænd end jeg er
NB5:60 at leve i – jeg vil anvende · ogsaa den af yderste Evne til Det hvorpaa jeg
AE, s. 333 kal gjøres: og saaledes er · ogsaa den Afgjørelse den vanskeligste, hvor
SD, s. 173 i han er i Illusion, har han · ogsaa den aldeles eensidige Forestilling om Illusion,
NB36:29 til Gud er Msk-Fjendskab. Derfor · ogsaa den aldeles sande Opfattelse af Χstd.
NB30:136 være Masse ( hvorfor jo · ogsaa den aldeles uchristelige Sprogbrug er kommet
DS, s. 176 ndringen – men det er jo · ogsaa den alvorligste Sag. Er dette at være
DD:27 Msknatur til deres, saaledes · ogsaa den anden Adams Børn blive frifundne
CT, s. 305 han har jo tillige den, om nu · ogsaa den Anden bliver tro. Men Han, Jesus Christus,
KG, s. 266 rskjel ganske bort, saa gaaer · ogsaa den anden ganske ud. Lad os først forsøge
SFV, s. 36 e. Men efter Antagelsen er jo · ogsaa den Anden i den Indbildning, at det Æsthetiske
NB32:140 r, det hjælper ikke, saa maa · ogsaa den anden Nation skaffe sig Kanoner, eller
NB21:144 Søstre.« ( at altsaa · ogsaa den anden Side af Livet skal tages med).
EE2, s. 303 erligt, at den Enes Død er · ogsaa den Andens. Men et saadant Forhold er i
BI, s. 257 t i ham, negeres. Heraf lader · ogsaa den Anskuelse af Døden sig forklare,
NB10:173 et Slæng, paa den anden Side · ogsaa den anstændigere Journalliteratur) var
KK:4 den almindelige og hellige men · ogsaa den apostoliske. – / 2.) Kampen med
NB11:53 at standse derpaa. De indeholde · ogsaa den apparente og den virkelige Høide:
NB21:110.a o collidere. / / / a ihvorvel · ogsaa den Art Χstd. i sin Barnlighed er
4T44, s. 371 enne Priis faaer da tilsidst · ogsaa den Bedende hvad han ønsker. Mon denne
NB23:126 nito er mit Element; og deri er · ogsaa den begeistrende Incommensurabilitet
Papir 135 t heelt Menneske; derfra da · ogsaa den Begeistring for Fyrsten eller Herren,
AE, s. 515 den tjenligste og forsaavidt · ogsaa den behageligste; derfor kan det jo godt
BI, note ed sine Dommere. Hermed stemmer · ogsaa den bekjendte Historie, at han modtog og
NB16:42 det Andet. / Endeligen har · ogsaa den Bekymring for mine Finantzer, hvor
NB15:59 std. aldeles til Vrøvl. / Men · ogsaa den bestaaende Χstheds Orthodoxie
DS, s. 176 for ham – men det er jo · ogsaa den betydningsfuldeste Opgave. Berømt
Not4:40 paa den anden Side har man · ogsaa den Bevidsthed, at man kun kan begribe
G, s. 67 ttre, der tabte den Elskede, og · ogsaa den blev jo ligesom slagen med onde Saar,
TTL, s. 406 sin Sorgløshed, mon derfor · ogsaa Den blev visere, hvis Liv vildt snylter
LA, s. 49 melig Forstaaelse med, at dog · ogsaa den bliver en tilbagetrængt Inderlighed,
Papir 24:2 ll. beskrivende Astronomie. / 3) · ogsaa den blot beskrivende Kundskab til Stjernerne
BOA, note Stjernen er Stjerne om · ogsaa den brænder en Deel Myg«, »
LF, s. 47 g kunde lære det, da skulde · ogsaa den Bøn være Sandhed i Dig som i
LF, s. 36 ham ubetinget i Alt. Da skulde · ogsaa den Bøn, som rigtignok alligevel opfyldes,
KK:11 subjektiv Henseende, hvorfor · ogsaa den chr: Speculation til alle Tider har
Papir 579 e Faderens Villie: saaledes har · ogsaa den christelige Rettroenhed især excelleret
NB5:142 et for Galskab. Saaledes er · ogsaa den christelige Selvfornegtelse, Høimodighed
CT, s. 93 den egne Villie. / Derfor er · ogsaa den Christne fri fra Bekymringen, aldrig
OTA, s. 320 i gjennem Havet: saaledes er · ogsaa den Christnes Vei let, naar man seer til
EE1, s. 420 aaer jeg ikke. Deriblandt er · ogsaa den Conseqvens at faae Børn. Nu bilder
OTA, s. 292 gheden blev til for ham blev · ogsaa den Dag imorgen til. Ved Bevidstheden opdager
NB20:130 dsdag) var en Fredag. Jeg var · ogsaa den Dag til Alters. / Og den Prædiken
LP, s. 22 pede Nisser og Trolde, saa vil · ogsaa den Deel af den yngre Generation istemme,
YTS, s. 277 han elsker meget. Og saaledes · ogsaa Den der i det Øieblik, da Alt i hans
NB2:236 hvilken han skal vælge. Nei, · ogsaa Den der trodsigt brød med Gud og Himlen,
Oi4, s. 218 at vinde Menneskene er jo · ogsaa den det Vigtige, Christendommen det mindre
EE1, s. 150 berøre hinanden, ligesom · ogsaa den Dialektik, der ligger i det Begreb:
EE2, s. 219 thetikeren selv tilstaaer, at · ogsaa den Differens, der giver hans Liv Betydning,
LF, s. 36 d Dig paa Jorden. Og da skulde · ogsaa den Din Bøn være bønhørt, naar
Oi8, s. 360 denne Fordeel har vistnok · ogsaa den Dovne, men han lider jo Straf derfor;
BOA, s. 282 Og saaledes, er det maaskee · ogsaa den dunkle Bevidsthed om, at han nu istedenfor
KK:2 soningens Anerkjendelse ligger · ogsaa den dybere Indsigt i Synden. – Den
NB34:5 re end Genier og Talenter, kun at · ogsaa den eenfoldigste kan være et Charakteer-Msk.
Not2:2 ning fremmanede han Heltene, · ogsaa den eenøiede Polyphemus. I en anden
Not11:23 en Mulighed og saaledes er · ogsaa den efterfølgende Potens selv kun en
Papir 371:1 lige jeg. Just derfor er · ogsaa den egl. ethisk religieuse Meddelelse som
Papir 370 Med Tidsskrifterne kom nu · ogsaa den egl. Mellemstab af Forfattere ɔ:
AE, s. 414 et inter. Af denne Grund har · ogsaa den Elskende kun relativ Ret, men den Troende
OTA, s. 374 delig: og er ikke saaledes · ogsaa Den en Fortvivlet, der end ikke kom til
SLV, s. 265 idelig kom tilbage paa, var · ogsaa den en staaende, at ingen Mand, ikke engang
EE1, s. 282 sfører. Haabet var derfor · ogsaa den ene af Prometheus' s betænkelige
FB, s. 208 ane er Lidenskaben, i hvilken · ogsaa den ene Slægt fuldkommen forstaaer den
EE:37 sin egen Tilfældighed, hvorfor · ogsaa den Enes Lyrik er uforstaaelig for den
AE, s. 439 absolute Hjælp, saa er den · ogsaa den eneste der absolut formaaer at vise
Papir 565 er den eneste sande derfor · ogsaa den eneste Gud velbehagelige Cour. Enhver
Oi8, s. 366 rygteligste – han er jo · ogsaa den Eneste, der har den sande Forestilling
NB17:75 den for, maaskee bliver Du · ogsaa den eneste, jeg nogentid vil aflægge
BOA, s. 197 re Tid, undersøger man, om · ogsaa den enkelte Bestemmelse der maatte gjøre
BI, s. 353 dette nu Tilfældet, da vil · ogsaa den enkelte digteriske Frembringelse ikke
KG, s. 54 han virkeligt er det, men lad · ogsaa den Enkelte i Christenheden forsøge
JC, s. 35 dligere Philosophie havde vel · ogsaa den enkelte Philosoph benyttet Forgængerne,
Not13:23 om enhver anden Idee, thi · ogsaa den er απατωϱ,
G, s. 67 han har jo Tordenen – men · ogsaa den er et Svar, en Forklaring, paalidelig,
NB21:125 ieusitet, nu det er den jo · ogsaa den er hverken mere eller mindre end Søndags-Høitideligheden.
CT, s. 280 kelige Omstændigheder, men · ogsaa Den er jo besværet, hvis Byrde Ingen
NB26:42 Tyranen. / Dog bliver · ogsaa den ethiske Sandhed, at Msket skal have
Not11:38 aa forsones. Saavidt gaaer · ogsaa den exoteriske Mythologie. Med hendes Beroligelse
NB32:149 er den sande, men naturligviis · ogsaa den farefulde – derfor er den ganske
NB33:12 , som siger det. Men det er · ogsaa den farefuldeste Art Forretninger. /
BI, note en fra hvilken den springer af. · Ogsaa den Fastholden, Socrates anbefaler, viser
OTA, s. 220 n Magt at ødsle; kan ikke · ogsaa den Fattige være sparsommelig, uagtet
YTS, s. 253 saa meget eier dog vel · ogsaa den Fattigste! Og Han, der blev født
BI, note dette Ord, saa har han tillige · ogsaa den Fordeel at have et bestandigt memento
BI, s. 103 mit Forehavende, har den dog · ogsaa den Fordeel, at den saa bestemt fremhæver,
Not4:12 t. Derved, mener K., vinde vi · ogsaa den Fordeel, at vi nu istedetfor alene
3T43, s. 79 t Alts Ende nærmer sig. / · Ogsaa den forelæste Text vidner om denne apostoliske
BOA, s. 253 egelske Philosophie, maaskee · ogsaa den Forestilling som den denne Philosophie
KK:5 i Skabelsen aabenbarende Gud, · ogsaa den forløsende, thi Logos er jo bleven
CT, s. 76 es paa røvet Gods: saa har · ogsaa den Formastelige Bekymringen, har den hvert
LA, s. 70 rligste af alle Sygdomme, men · ogsaa den fornemste, den paa Commerce ligesom
NB7:59 ge Alt af hans Haand – · ogsaa den fornødne Adspredelse. Og bestandigt
OTA, s. 378 driver Arbeidet, saa er der · ogsaa den Forstaaelse, hvilken kun Ønskets
AA:26 onie. – Herhid hører · ogsaa den fortræffelige Naivitæt i Historien
4T43, s. 126 rren«, og da tog han · ogsaa den fra ham, og kun Lovprisningen blev
3T43, s. 66 drig bliver noget Andet. Thi · ogsaa den fromme Jøde gav Kjerligheden Vidnesbyrd,
2T43, s. 52 end synes en haard Tale, at · ogsaa den Frygtagtige har et svigefuldt Hjerte
OTA, s. 161 blot Tyve og Røvere, men · ogsaa den Frygtagtige kan ikke indkomme i Himmeriges
2T43, s. 52 selv? Har Du betænkt, at · ogsaa den Frygtagtige, om det end synes en haard
CT, s. 59 sig saa høit den vil; men · ogsaa den Fugl, der gaaer ved Jorden, er i Grunden
NB16:11.a ; Foreningen er blandt Andet · ogsaa den fælleds Bevidsthed om, hvorledes
BB:2 sen ell. Slutningen af Digtet. · Ogsaa den Færdighed at kunne forelæse Fortællinger
EE1, s. 347 hendes Kjærlighed – · ogsaa den følger som et Elverslør, Vinden
BI, s. 115 nu Protagoras tjene, ligesom · ogsaa den første Bog af Staten, der efter
Oi5, s. 232 stelen som Forbillede. Derpaa · ogsaa den første christne Tid som Forbillede.
NB21:121 agt – men det var jo · ogsaa den første Dag. Muligt Mynster, opgivende
NB25:84 sen ( selv sagde jeg ham jo · ogsaa den første Dag: vi ere aldeles uenige,
Not11:6 og det svære at vise, at · ogsaa den første er det. det er Identitæts-Philosophien.
Papir 254 e Virksomhed. Nu fremgaaer · ogsaa den første journalistiske Spire af det
EE2, s. 82 til er naturligviis, hvad jeg · ogsaa den Gang svarede Dig, jeg har et Hjem.
IC, s. 74 jøre det, saa havde Verden · ogsaa den Gang syntes godt om Apostlene. Men
NB11:192.a get forbigaaet, at jeg jo dog · ogsaa den Gang tænkte mig at være Forf.
NB31:127 n Følsomhed! Gid saa da blot · ogsaa den gavtyveagtige Industrie vilde bemægtige
NB31:69 idligere bemærket er dette da · ogsaa den gavtyveagtige Vending, hvorved man
BA, s. 383 lik Synden bliver sat, bliver · ogsaa den generiske Differents sat som Drift.
KG, s. 15 n beedsk og giftig; stundom er · ogsaa den giftige meget velsmagende, den sunde
NB31:161 r faldet, saa er i Grunden · ogsaa den givne Virkelighed latterlig, hver Gang
Not1:7.z1 æren og Livet; saaledes maa · ogsaa den gjenfødende Virksomhed ei alene
Not8:46 en klingende Bjelde, saaledes er · ogsaa den Glæde der forkyndes uden at Smerten
FF:102 ærer. – / Men Humoren er · ogsaa den Glæde, der har seiret over Verden.
TTL, s. 438 velbehagelig, dens Taksigelse · ogsaa den gode Begyndelse, med hvilken det Halve
Brev 170 . / Høistærede! / Da · ogsaa den gode gamle Skik at møde Dem er gaaet
BOA, note et Høieste, saa har det dog · ogsaa den gode Side, at det indeholder et stadigt
2T44, s. 203 et ikke. Du stred jo dog vel · ogsaa den gode Strid og overvandt, og slog Sjelen
GU, s. 330 nden af Veien, den trange, men · ogsaa den gode Vei, som han, forsagende Alt,
NB15:73 r, men Evighedens zarte, hvorfor · ogsaa den Gode, den Uskyldige lider saa dybt.
KK:11 Mskets relg: Bevidsthed, men · ogsaa den gudd: Aabenbaring følger den hist:
EE2, s. 16 n utilkjørt Hest, men seer · ogsaa den Haand, der holder Tømmen, seer svære
NB15:83 eusitet i Væren. / Deraf egl. · ogsaa den hans Sætning, at Følelsen altid
DD:162 r i sin Majestæt saaledes · ogsaa den hele Cultus ved Siden af den Ydmyghed,
NB19:29 ventet. / Forresten har da · ogsaa den hele Nielsenske Diversion mod Martensen
Papir 177 ke Udvikling, og derfor er netop · ogsaa den hele nyere romantiske Skole –
KK:5 leven Msk. / 3) ligesaa bliver · ogsaa den Hellig-Aand troet og tilbedet som en
OTA, s. 189 heden, det Gode, og saaledes · ogsaa den hellige Skrift er af en anden Mening
NB15:75 sus Χstus. / Men er nu · ogsaa den historisk ganske vis? Hertil maa svares,
KK:4 t Guddommelige, saaledes deler · ogsaa den historiske Theologie sig. I første
Not9:1 n enkelte, dette Individuum. · Ogsaa den historiske Udvikling har denne Formation
EE1, s. 196 et Omgivelse, og saaledes er · ogsaa den Hjælp fjernet, der dog maaskee vilde
IC, s. 100 foredrager den ydmygste, men · ogsaa den humaneste Lære om det at være
KG, s. 281 en Fugl, saa beundrer man vel · ogsaa den Hund, som opdagede Purpuret. Dog Dette
YTS, s. 253 saa meget Huusly har dog vel · ogsaa den Huusvilde! Skulde Han saa ikke ganske
Papir 455 dtrykt – hvis Aarsag · ogsaa den høie Prælat maa finde sig i,
OTA, s. 426 sesmiddel under Lidelse, men · ogsaa den høieste Opløftelse. Naar hele
NB9:50 aa det Positive. Derfor er det jo · ogsaa den høieste religieuse Akt: at blive
SLV, s. 151 n Beslutningens gode Gave er · ogsaa den høieste Vinding, Bryllupsklædningen,
IC, s. 193 øden, der, for saavidt dog · ogsaa den hører med til Lidelsen, ikke bliver
EE1, s. 148 ed er det Tragiske hævet. · Ogsaa den i strengere Forstand lidende Tragedie
BOA, s. 95 ige det Sophistiske, saaledes · ogsaa den idelige og idelige Begynden. Præmisse-Forfatterne
PS, s. 268 delbare Samtidighed, ergo maa · ogsaa den Ikke-Samtidige ( umiddelbart forstaaet)
EE1, s. 431 k ned ad Glaciens Skraaning; · ogsaa den iler vel til et Stævnemøde –
DS, s. 230 idel Lærdom for Mennesket, · ogsaa den indblæst af Gud, og » nyttig
AE, s. 368 et i Delphi stod som bekjendt · ogsaa den Indskrift: ne quid nimis. Dette Ord
Not3:17 ryk paa. Ret mærkelig er · ogsaa den Ironie holdt heelt igjenem, der viser
BB:37.10 nederst, 64 og 65. – Jfr. · ogsaa den jævne og simple Fortale til »
FB, s. 170 struere nogle Kjendetegn, som · ogsaa den kan forstaae, der ikke er deri. Den
G, s. 67 7 Sønner og 3 Døttre, men · ogsaa den kan jo have tabt Alt, der kun eiede
G, s. 67 tabt Alt, der kun eiede Lidet, · ogsaa den kan jo ligesom have tabt Sønner
2T44, s. 220 r kun i en vis Forstand; thi · ogsaa Den kan jo være taalmodig og have været
NB10:193 være ham den eneste men · ogsaa den kjereste Løn for hans Arbeiden,
NB20:50 n. Og saaledes overalt. Det veed · ogsaa den kloge Verden kløgtigt lige saa godt
EE2, s. 36 g lille Sypige gjør derfor · ogsaa den kløgtige Bemærkning i et nyere
SLV, s. 61 med Holberg at sige: har ikke · ogsaa den Ko faaet Adriene paa. Sagen er denne:
Not13:23 mell. to yderste Ender er · ogsaa den korteste Vei mell. Enderne af denne
SD, s. 124 ingenlunde det Sidste af Alt, · ogsaa den kun en lille Begivenhed indenfor hvad
AA:32.a saa farlig. – / / – · Ogsaa den lange Remse paa Lande, Een har erobret,
KK:11 or den dogm: Erkjendelse, men · ogsaa den levende Tro; thi hvad Anskuelsen af
CT, s. 72 yre Fjernhed. Thi ikke sandt, · ogsaa Den lever jo i det Fjerne, der lever paa
YTS, s. 251 sig i hans Sted. Vistnok har · ogsaa den Lidende bestandigt nogen Ret; thi intet
OTA, s. 186 ller at være Lidende, thi · ogsaa den Lidende kan være med det Gode i
Not8:46 skedes Stemme, saaledes opfanger · ogsaa den Lidendes Øre enhver Trøstens
IC en Afgjørelse at blive troende. · Ogsaa den ligefremme Meddelelse søger maaskee
Brev 239 mig kjert; jeg beholder derfor · ogsaa den lille Billet fra Dem, hvilken fulgte
OTA, s. 269 at være Menneske, som jo · ogsaa den lille Fugl meente, at Lilien var saa
EE1, s. 12 om jeg saae paa den, vaagnede · ogsaa den Lyst at ville besidde den. Jeg følte
OTA, s. 220 ygter ikke«; men kan · ogsaa den Lænkede sige: » frivilligt
OTA, s. 208 lde holde Forsamling: da kom · ogsaa den løbende, at den maatte faae Noget
Not13:27.c Bevægelserne i Logikken. / · Ogsaa den Maade, paa hvilken Skeptikerne nægtede
PCS, s. 140 ed det sande Sammenhæng er · ogsaa den Mand, der bestandigt veed at skjule.
PCS, s. 140 hænger sammen med ham, er · ogsaa den Mand, som veed ganske at skjule det
BB:7 d ved denne Strid, saa kom nu · ogsaa den med hans tantaliske Erkjendelsens Stræben
NB6:70 n opfinder, som Umiddelbarheden ( · ogsaa den med relativ Reflexion) egl. ikke kiender,
NB8:110 Uegennyttigste her hjemme og vel · ogsaa den meest Begavede, saa bør jeg jo seire.
Papir 349:3 nden forsvinde i vor Tid, saa · ogsaa den mell. Trykt og Snak. Et Blad er det
Not1:6 Iblandt Folk herskede · ogsaa den Mening, at Sjælen efter Døden
DS, s. 220 lse, paa Guld og Gods: der er · ogsaa den menneskelige Anerkjendelse ved Haanden.
PS, s. 243 ger man det ikke. Saaledes er · ogsaa den menneskelige Gang, som Naturforskerne
YTS, s. 265 dan Synder som Tolderen, hvem · ogsaa den menneskelige Retfærdighed dømmer
4T43, s. 118 m ikke saaledes. Hvad skulde · ogsaa den menneskelige Viisdom her hjælpe
SLV, s. 299 en vanskeligste maaskee, men · ogsaa den mest begeistrende Udsondring: hvad
3T44, s. 272 Qvinder, det Samme hændes · ogsaa den Mindre; hvad der hænder i den eneste
BI, s. 220 en harmonia præstabilita. · Ogsaa den Misforstaaelse, som om han bag denne
AE, s. 534 ristne og kaldes Christne, er · ogsaa den Mislighed fremkommen, at Livs-Anskuelser,
EE1, s. 159 t i Faderens Skyld, saaledes · ogsaa den moderne; men for den græske Antigone
SLV, s. 102 bet er en Beslutning, saa er · ogsaa den Modsætning, der kan blive Gjenstand
OTA, s. 348 dsatte, men vel at mærke, · ogsaa den Modsætning, som ligner det meest.
Not11:20 er sig. Saa langt gaaer nu · ogsaa den n: Ph. Den fordums Metaphysik gik ogsaa
KG, s. 223 hi som en from Mand har sagt: · ogsaa den Nidske er en Martyr – men Djævelens.
Not11:17 men de vise tillige, at · ogsaa den nye Philosophie har denne Modsætning
JC, s. 29 t evigt Præsens, ligesom jo · ogsaa den nyere Philosophie er noget Mere end
NB25:109 u pleiede at gaae. Jeg gik · ogsaa den næste Dag denne min sædvanlige
DS s de vare fulde – de vare det · ogsaa den næste Morgen og dennes Aften, og
NB26:34 men blot tager al Fordelen · ogsaa den næsten tilbedende Beundrings: hvilket
4T43, s. 118 m den Viseste. Han forstaaer · ogsaa den Nød og Kummer, i hvilken Job blev
EE2, s. 15 et er et Brev Du læser, om · ogsaa den Omstændighed skulde forstyrre Dig,
FP, s. 19 . Fortrinligt at bemærke er · ogsaa den Omstændighed, at dette Svar findes
Not5:22 man har besindet sig derpaa vil · ogsaa den organiske Udvikling faae sin dybere
Brev 130 ore Blad, saaledes lod jeg · ogsaa den Plan at sende Dig det Medfølgende
CT, s. 251 en bestemt Sø, uden at jo · ogsaa den Plante voxer der, som er dens Næring.
CT, s. 251 en bestemt Sø, uden at jo · ogsaa den Plante voxer der, som er dens Næring:
Not11:10 rpaa de følgende Muligheder, · ogsaa den Potens der nicht übergeht. Denne
KG, s. 312 og Faderløses Arv, men vee · ogsaa den Prædiker, som fortier Barmhjertighed
BOA, s. 125 i Reglen den høieste, men · ogsaa den qvalitative betydningsfulde, Opgave
Not11:11 er det Logiske sig af og hermed · ogsaa den reen rationale Philosophie for ikke
Not15:3 enovare dolorem. / Hende skyldes · ogsaa den Replik om mig: det ender vistnok med,
CT, s. 62 ør dømme ham, at derfor · ogsaa den retfærdige Gud ( for hvem det ikke
CT, s. 41 Fuglen, en Reisende; saaledes · ogsaa den rige Christen. Han er som Reisende
BA, s. 343 llingen i Genesis giver nu · ogsaa den rigtige Forklaring af Uskyldighed.
BA, s. 434 hertil er det Pludselige, men · ogsaa den Ro, der paanøder sig Forestillingen,
AA:12.4.1 m noget lyrisk – [ deraf · ogsaa den Rødme, der gjerne ledsager en vis
Not6:6 nde vi os om Fred .... men giv Du · ogsaa den salige Forvisning, at Intet skal kunne
Papir 4:1 el, idet han nemlig saae, at · ogsaa den samme Bemærkning kunde gjøres
OTA, s. 262 t. Formodentligen er det vel · ogsaa den samme Ene, der giver Gartnerens sjeldne
OTA, s. 414 og Styrkes Aand, saa er det · ogsaa den samme Gud, der giver » Sindigheds
TSA, s. 63 Forhold til det Gode er Loven · ogsaa den samme. Er det Din oprigtige Alvor med
Papir 569.a anden Maade en Offret. / Men · ogsaa den samtidige Slægt lider: ved at anstrenges,
NB7:49 lektisk Bestemmelse saaledes · ogsaa den sande christ. Kjerlighed. Derfor lærer
NB18:99 siger det og han mener ( som jo · ogsaa den sande Digter gjør det, just det
BOA, s. 131 m Skjolde: saaledes ønsker · ogsaa den sande Extraordinaire det Bestaaende
KK:11 e Msk. aabenbares, aabenbarer · ogsaa den sande Gud sig efter sit Væsens uendelige
EE2, s. 130 jør denne, og saaledes vil · ogsaa den sande Kunst vise sig i at besidde,
AE, s. 398 gieus Taler), men han bringer · ogsaa den satiriserende Nemesis over sig, at
NB10:180 πεται, ell. · ogsaa den seer Alt. » Dieses begleitende
KG, s. 118 e er, med enhver Opoffrelse ( · ogsaa den selv at blive hadet), at hjælpe
PS, s. 304 ndst ventede det! Hvad gjorde · ogsaa den senere saakaldte Troende hermed Andet
BA, s. 354 e eller det Andet, hvorfor jo · ogsaa den sexuelle Differents er hævet i Opstandelsen,
Papir 136 Gammelt, han havde læst ( thi · ogsaa den Side var ret interessant), en Anden
NB11:71 r » Selskabet« og · ogsaa den skjønne Eenhed. Enhver Alder for
KG, s. 17 le af Legemet; saaledes er det · ogsaa den smerteligste Lidelse og tillige det
OTA, s. 198 e Overeensstemmelse, Enhver, · ogsaa den som havde forkludret sig selv! Ja,
SLV, s. 111 ligesom ikke blot Havet men · ogsaa den stille Indsø gjør det, dersom
KG, s. 340 Barndommens Alder var det jo · ogsaa den store Forskjel, at Een eiede et Træ,
NB:12 aa kunde da i Grunden hellere · ogsaa den store Hob, der egl. ikke forstaaer
Papir 197 erindrer meget om Don Juan · ogsaa den store Pokal, han har i Haanden. /
BOA, note ikke har forudseet dette, vil · ogsaa den Strid i Tilværelsen han frembringer
Not4:12 v har Realitæt, saa sandt maa · ogsaa den Stræben, den opfordrer til, have
NB21:62 / / A. / Ja, saaledes siger · ogsaa den Stundesløse: skulde jeg ikke have
NB2:3 et Tiden – ak det er jo · ogsaa den største Brøde et Msk. kan gjøre
SLV, s. 63 en dybeste Smerte, men den er · ogsaa den største Salighed; vel kan han ingenlunde
TAF, s. 286 nd, eller for enhver – · ogsaa den største Synd! Hvis Du kunde see
Papir 260:3 egnelsens-Moment, har han dog · ogsaa den substantielle og reale Tilstædeværelse
NB31:126 sthedens Historie er derfor · ogsaa den successive Forandring af Opfattelsen
4T44, s. 367 od den Svage, men man advare · ogsaa den Svage at han ikke misbruger Bønnens
SLV, s. 163 n Hidsighed med at dømme; · ogsaa den Svagere har sin Ret; ogsaa Tungsind
KG, s. 308 svandt hun hen i Elskov, men · ogsaa den svandt hen, medens hun dog viste, at
SLV, s. 163 de in abstracto. Heri ligger · ogsaa den Svigagtighed, som er uadskillelig fra
Not4:5 t er den intellectuelle; men · ogsaa den sædelige Bevidsthed fE der gjør
NB8:58 Troen paa andres Vegne, men · ogsaa den sædvanlige dialektiske Uklarhed,
DD:1 דוני; ligesom · ogsaa den Sætning » Gott ist Gott«
2T43, s. 52 mmen? Har Du betænkt, at · ogsaa den Sørgmodige ikke elsker Gud af sit
EE1, s. 283 en Braad, det tilstaae Alle. · Ogsaa den tages bort ved Glemsel. Bærer man
NB24:14 msklig Trøst – og · ogsaa den tages fra ham: i samme Øieblik blev
CT, s. 186 gt og Bæven. Men saa er jo · ogsaa den Tale usand, der idelig, og aldrig anderledes
CT, s. 186 orfærdeligt. Derfor er saa · ogsaa den Tale usand, der tilsidst endte med
OTA, s. 289 Hermelin. Men ufuldkommen er · ogsaa den Tale, der vel er opmærksom paa det
OTA, s. 149 ndethed i Verden. Her har jo · ogsaa den Talende sit Liv, har vel ogsaa sin
Papir 340:2 r Du jo dog med ham; thi · ogsaa Den taler, der tier for at overhøre
Papir 340:2 at prøve den Elskede; · ogsaa Den taler, der tier, for at Forstaaelsens
Papir 340:2 rhøre den Lærende; · ogsaa Den taler, der tier, for at prøve den
CT, s. 323 rrens Huus; men er dette ikke · ogsaa den Tanke, som ligger allernærmest,
CT, s. 322 Foretagende; men er det ikke · ogsaa den Tanke, som ligger den Bedende allernærmest,
BI, s. 241 ens Bestemmelse, derfor viser · ogsaa den Tankeoperation, den Dialectik, hvorved
Papir 254 ng med vilde Dyr, saaledes · ogsaa den Tid nu er forbi, der forvandlede Menneskene
NB12:185 er den virkelig Forfulgte, · ogsaa den tilraner og tillyver en saadan Taler
NB12:185 mmer den virkelig Lidende, · ogsaa den tilsniger han sig, er det dog ikke
SLV, s. 420 ed at lide. Vel lider nemlig · ogsaa den tragiske Helt, men saaledes, at han
Not11:38 Ødelæggelsens Gud – · ogsaa den tredie Potens er der Wischnu. Disse
IC, s. 210 Forskjel forsvandt, forsvandt · ogsaa den triumpherende Kirke. Den ligefremme
NB22:159 ser det sig eller strax at · ogsaa den trænger til Naade og atter til Naade,
OTA, s. 217 pe Timeligheden; saaledes er · ogsaa den tvesindede Tale, der stundom henvendes
OTA, s. 191 See, Erindringen besøger · ogsaa den Tvesindede. Da siger den til ham: husker
OTA, s. 173 r et sjeldnere Syn, saaledes · ogsaa den Tvesindethed, der har en vis uægte
NB14:8 min Grændse, at mig forundtes · ogsaa den ubegribelige Lykke: ganske at forstaae
LF, s. 46 Sorg let som Intet. Og det er · ogsaa den ubetingede Glæde, det Næste (
DS, s. 242 for Efterfølgelsen – · ogsaa den udtrykker: Du er med Tyngden af al
AE, s. 186 ns Grundsætning, og derved · ogsaa den uendelige Forskjel mellem Sandhed og
BI, s. 107 men Kjærlighed er derhos · ogsaa den uendelige Kjærlighed. Naar vi sige,
NB14:141 ærkere) saaledes er det just · ogsaa den uendelige Overlegenheds Kjende i et
EE2, s. 81 anne Betragtninger kan nu vel · ogsaa den Ugifte anstille, men han vil ikke i
TTL, s. 433 Alvor vil. Ethvert Menneske, · ogsaa den Ugifte, skal jo have et blivende Sted,
CT, s. 233 ogsaa de, der gjøre Uret, · ogsaa den Ugudeligste af alle Ugudelige. Men
SLV, s. 258 lbagelagde, var saa kort, at · ogsaa den Uindviede maatte blive opmærksom
TTL, s. 445 nke paa Dig selv, saa skal · ogsaa den umyndige Tale ved Dig blive en alvorlig
NB17:76 ave sagt og belyst det Hele · ogsaa den underfundige Conspiration mod mig her
AA:18 ivlende Spring. Dertil kommer · ogsaa den underlig qvalme Luft, som kommer os
G, s. 42 ns Omqvæd, – da kommer · ogsaa den unge Pige frem. Hvo der kunde sove!
SLV, s. 384 ns Tid er forbi, for ham vil · ogsaa den vanskeligste dialektiske Bevægelse
TTL, s. 401 ter af sin Ungdom, mon derfor · ogsaa Den var visere, der besveg Aarene og Evigheden
TTL, s. 406 dgaaet denne Fare, mon derfor · ogsaa Den var visere, som snildt og feigt bedrog
OTA, s. 233 mod Evigheden, for at tvinge · ogsaa den ved deres uhyre Stemmefleerhed: Evigheden
AE, note naar Alt er stille. Saaledes er · ogsaa den ved Reflexion potenserede Aands-Existents.
DD:6.g Stjernens Element. / og det er jo · ogsaa den Vei Χstd. altid er gaaet gjenem
CT, s. 265 atte vorde den stærke, men · ogsaa den velprøvede hjertelige Længsel,
IC, s. 192 ket han har glemt Alt – · ogsaa den Verden, i hvilken han er, der nu seer
AE, s. 129 aa Alt, Alt, og deriblandt jo · ogsaa den verdenshistoriske Betydning. Men naar
EE2, s. 20 bleven saa aandelig, at ikke · ogsaa den verdslige Side af Livet skulde have
CT, s. 64 har heller ei lært, at, om · ogsaa den verdsligt Fornemme nedlagde al sin
NB:70 den anden Side forandrer det · ogsaa den Videndes hele Sjælstilstand. Den
KK:2 et enkelte Faktum, deri ligger · ogsaa den videre Betydning af det historiske
BB:42.c næsten er productiv – / · Ogsaa den Virkning som fE Henrettelser etc fremkalde.
SD, s. 203 begrebet det Høieste, som · ogsaa den Virtuositet, med hvilken Mange in abstracto
AE, s. 149 lidt – og saa faaer da · ogsaa den Vises Liv en Ende: hvor blev der saa
NB26:60 ignorerer han – det er jo · ogsaa den værste Straf over dem, hvis de mere
BOA, s. 137 en Røre-Pind. Denne er jo · ogsaa den væsentlige Forskjel mellem Bevægelse
OTA, s. 217 vigheden ham aaben. Ak, nei, · ogsaa den væsentligen Lidende har et Ansvar
EOT, s. 263 en Qvinde lærer Du derfor · ogsaa den ydmyge Tro i Forhold til det Overordentlige,
DD:6.b i Χsti Mund ere forsonende. · Ogsaa den Yttring: der er større Glæde
KG, s. 370 ge Barnet. Saaledes indbilder · ogsaa den Ældre sig let, at hvad han har med
G, s. 66 iger dem for deres Arv, men vee · ogsaa den! der underfundigt vil bedrage den Sørgende
NB22:165 n naadig Gud og Fader; mon ikke · ogsaa Den, ak der har en vred Gud og Fader –
CT, s. 280 ie, i bekymret Erindring, men · ogsaa Den, ak for hvem der ingen Fremtid synes
4T44, s. 345 n alle andre gode Egenskaber · ogsaa den, at det ikke tillader Betragteren at
Brev 57 vortes Menneske føres der · ogsaa den, at jeg ganske overordentlig gjerne
PS, s. 240 ig gavnlig; men hans Sorg var · ogsaa den, at jeg ikke kunde forstaae ham. O,
OTA, s. 181 ie til det Gode; thi vel har · ogsaa Den, der bedrages til Tvesindethed ved
3T44, s. 244 ker og Faderløse, men vee · ogsaa Den, der besviger Ungdommen for denne Tanke,
NB27:57 enflye til Naaden. Og derfor vil · ogsaa Den, der dog redeligt stræber i Retning
4T44 har lært, at dette er hændt · ogsaa Den, der engang fornam det Evige stærkt
G, s. 51 e Mysterier, blev straffet, men · ogsaa den, der fornærmede dette Institut ved
2T43, s. 35 aldeles Intet forventer, men · ogsaa den, der forventer noget Enkelt, eller
Papir 141 det romantiske; men var det · ogsaa den, der gjorde det ( hvilket der forresten
EE1, s. 374 re et Menneske i Fristelse; · ogsaa den, der gjør det uden at vide deraf,
BI, s. 316 t et meget begavet Hoved. Men · ogsaa den, der i græsk Forstand digter sig
KG, s. 116 ed at ville behage hende; men · ogsaa Den, der i Kjerlighed tilhører en Qvinde,
FB, s. 123 er det sig atter og atter, at · ogsaa den, der ikke arbeider, faaer Brødet,
JJ:50 arede de eleusinske Mysterier, men · ogsaa den, der ikke vilde lade sig indvie i dem,
CT, s. 280 er Dagens Hede og Møie; o, · ogsaa Den, der kjæmper med svære Tanker,
NB17:66 ina, og man dog indrømmede at · ogsaa Den, der kun havde fides humana var en
FB, s. 114 ver hans Tro. Der var i Verden · ogsaa den, der levede forviist fra det fædrene
Papir 448:1 e Folk, bespiste han saa · ogsaa Den, der lod Maden staae og ikke spiste
2T44, s. 191 b Øieblikkets Vished, men · ogsaa Den, der løb paa det Uvisse, fordi han
EE2, s. 135 ste af alle Kunster og derfor · ogsaa den, der mest veed at gjøre Tidens Betydning
3T44, s. 277 t ved Vandbækken, og ikke · ogsaa Den, der planter sig hen i Selvfornægtelsens
4T43, s. 125 er, at han giver, eller ikke · ogsaa Den, der seer, at han tager? Eller seer
4T44, s. 324 men en Apostel er dog vel · ogsaa Den, der sidst af Alle skriver Gaader,
2T44, s. 196 saae rigtigt i Speilet, men · ogsaa Den, der strax gik hen og glemte, hvorledes
NB20:68 ie og lide. Ingen Utaalmodighed. · Ogsaa Den, der tier og lider, fordi han erkjender
2T44, s. 191 Dands indtil det Sidste, men · ogsaa Den, der trællede i Bekymringens Overveielse
TTL, s. 401 derfor Alle bleve visere, mon · ogsaa Den, der var en Yngling i Oldingens Alder!
2T44, s. 191 g Begjering fortryllede, men · ogsaa Den, der vel bevæget i sjelelig Bekymring
2T44, s. 191 til at tjene den alene, men · ogsaa Den, der vel saae sig i et Speil, men ikke
PS, s. 228 aldrig kom til at svare, men · ogsaa Den, der vel udviste en vidunderlig Hurtighed
OTA, s. 303 lioner eller en Penning; thi · ogsaa Den, der vælger en Penning fremfor Gud,
OTA, s. 421 fredeligere Forhold; men vee · ogsaa Den, der, hvis det gjordes fornødent,
NB28:62 ot Martyren er Offeret, men · ogsaa Den, der, selv om han ikke forfulgtes,
2T44, s. 197 ldrig begyndte Løbet, men · ogsaa Den, der, skjøndt han begyndte, dog
2T44, s. 196 e hele Dagen paa Torvet, men · ogsaa Den, der, skjøndt kaldet ved den første
2T44, s. 197 er aldrig kom til Lyset, men · ogsaa Den, der, skjøndt oplyst, efter eengang
CT, s. 75 der maa sørge for Alt, men · ogsaa Den, hvem Alt tilkommer, det er, man besviger
CT, s. 305 Sjel en lønlig Angest, at · ogsaa Den, hvem han troede meest, kunde blive
PMH, s. 80 vil en Forfatter mere? Om nu · ogsaa den, hvis Godhed Herligheden skyldes, tillader
3T44 dgaaende Sol. Hvorledes Alle? Mon · ogsaa Den, hvis Sol det er som gaaer ned? Men
3T44, s. 282 nde Sol. Hvorledes Alle? Mon · ogsaa Den, hvis Sol det er, som gaaer ned? Ja!
OL, s. 32 te. En egen Art Chronologie er · ogsaa den, ifølge hvilken » jeg skal
YTS, s. 278 t ved at glemme sig selv, har · ogsaa den, ikke længst men strax, glemt hvad
4T43, s. 115 staaelse at tilegne sig; men · ogsaa den, maaskee i endnu strængere Forstand,
Brev 80 urokkeligt. Jeg havde derfor · ogsaa den, om Du vil Opmuntring, thi fra denne
TTL, s. 402 lse forsømtes, mon da ikke · ogsaa Den, som blev uvidende om, at den var en
CT, s. 70 heller Gud – der er jo · ogsaa Den, som bærer den sikkrere end om alle
OTA, s. 193 for at kjøbe det, men at · ogsaa Den, som eier det, eier Alt. Ved Bedraget
TTL, s. 402 er Lidet at vide, mon da ikke · ogsaa Den, som fik saa Meget at vide, at han
CT, s. 280 ed svære Tanker, arbeider, · ogsaa Den, som i Bekymring bærer Omsorg for
3T44, s. 275 lsk Kald; men der var da vel · ogsaa Den, som ikke forstyrredes i sin ydmyge
TTL, s. 400 ogsaa Alle bleve visere, mon · ogsaa Den, som istedenfor Dumdristighedens Løb
TTL, s. 400 a Alle ere blevne visere, mon · ogsaa Den, som istedenfor Fuglens Flugt vandt
TTL, s. 398 andhed ere blevne visere, mon · ogsaa Den, som istedenfor hiin skjønne Fyldes
TTL, s. 398 andret sig til det Bedre, mon · ogsaa Den, som istedenfor Ønskets uvisse Rigdom
AE, note i det Comiske. Der var maaskee · ogsaa Den, som kun kan være comisk produktiv
CT, s. 280 en eller for Mange, arbeider, · ogsaa Den, som ligger i Tvivl, arbeider, som
NB6:24 Artikel. Men der var maaskee · ogsaa Den, som næsten forargedes. / Desuden
TTL, s. 401 derfor Alle bleve visere, mon · ogsaa Den, som ved Begunstigelse blev overmættet,
AE, s. 117 aaer Noget, han ikke har, men · ogsaa Den, som ønsker den fortsatte Besiddelse
Papir 378 ld, men dog angaaer det jo · ogsaa Den, til hvem jeg henvender mig, thi at
NB22:63 an ikke elske ham, saaledes · ogsaa den: jeg kan kun elske ham som en Søster.
NB33:8 en hjælper kun lidet, thi · ogsaa denne Alder er dog en Barne-Alder, og det
SLV, s. 126 des Liv er ikke uden Melodi, · ogsaa denne Alderdom er non sine cithara; og
HH:30 Ældre er stolt af. / / ... / / · Ogsaa denne Andagtens Time skal nu snart være
HH:20 Χstlig Erfaring. / / ....... · ogsaa denne Andagtstime skal nu snart være
CT, s. 312 en Anden tør vide det; thi · ogsaa denne Anden er jo idag beskjeftiget med
CT, s. 312 et vedkommer ingen Anden; thi · ogsaa denne Anden har kun med sit eget Hjerte
CT, s. 312 , vedkommer ingen Anden; thi · ogsaa denne Anden henfører jo andægtigt
CT, s. 246 roer jeg. Jeg har gjennemlidt · ogsaa denne Anfægtelse, paa den Usikkerhed
NB20:149 jo just Naaden, for at udrydde · ogsaa denne Angest. / De Samtidiges Dom om mig.
DS, s. 247 Græker en Daarskab – · ogsaa denne Art Christendom findes vel neppe
3T44, s. 239 gjøre ham det umuligt, at · ogsaa denne Bekymring kunde vorde ham gavnlig
Brev 61 ), saa i Bønnen overvinde · ogsaa denne Bekymring. / Om De end ikke har Tid
BI, s. 305 wäre ( Pag. 64), saa har · ogsaa denne Bemærkning fundet sin Besvarelse
CT, s. 22 un Lidet deraf – ak, men · ogsaa denne Bemærkning om Andre, den havde
EE2, s. 151 har søgt at jage Dig bort. · Ogsaa denne Beskæftigelse har ikke været
EE1, s. 255 en ganske enkelt Replik, og · ogsaa denne beskæftiger mig mindre, Situationen
NB29:94 t dette, men mangen Gang har vel · ogsaa denne Betragtningsmaade gjort i Tankeløshed
3T43, s. 66 jendt med dens Sødme; thi · ogsaa denne Bevidsthed er sød, at Herrens
KG, s. 97 Søn, saaledes har maaskee · ogsaa denne Broder ( vi har jo i Sproget et eget
CT, s. 115 idelse i Overflod, for Dig er · ogsaa denne Bøn opfunden, for Dig er Opgaven
NB11:79 e ved Concretion og vistnok · ogsaa denne Digter forstaaer derved – en
AE, note u christelig Religieusitet. Er · ogsaa denne end den skjulte Inderlighed, forholder
Papir 270 ger den Gud i sin Sorg. · Ogsaa denne er et Vidnedsbyrd. Der er en Gl
OTA, s. 202 ret i Verden eller ikke, thi · ogsaa denne Erindren er som Øieblikket en
IC, s. 245 et Forsøg paa at afskaffe · ogsaa denne Fare. Den Fare, der engang var forbunden
NB32:140 rigens Førelse, saaledes vil · ogsaa denne Forandring, at man overalt faaer
NB13:45 / / Christi eget Liv udviser jo · ogsaa denne Forskjel mell. Mulighed og Virkelighed,
F, s. 499 re Forfatter. Saaledes er da · ogsaa denne Forskjel mellem Læser og Forfatter,
AE, note en«. Det er formodentlig · ogsaa denne fortsatte Progres, som har bragt
FB, s. 141 lige Naivetet og Uskyldighed, · ogsaa denne Forvisning adler hendes Væsen,
SFV, s. 26 Anstrengelsen. Men derfor har · ogsaa denne Fremgangsmaade Værd i og for sig
AA:12 og vil jeg haabe, at det ikke · ogsaa denne Gang gaaer i Opfyldelse), saa faaer
NB27:58 il Aftensang, Juledag. Det skete · ogsaa denne Gang. / Oftere har jeg med Fodposten
NB14:111 lgelsens Tid øvedes jo · ogsaa denne Grusomhed, at man smurte Martyrerne
YDR, note nkelte«; thi da bliver · ogsaa denne Halvdel usand. Og derfor sagde jeg,
OTA, s. 392 r Veien. Langtfra os være · ogsaa denne hykkelske Tale om, at det er saa
LA, s. 64 ære Ligemænd og Venner. · Ogsaa denne Idee, ja selv Friheds og Ligheds
KG, s. 308 oprinder til et evigt Liv. At · ogsaa denne Kjerlige ældes i Aarene, døer
TS, s. 83 ieblik, hvad det betyder, at · ogsaa denne Kjerlighedens Gjerning hører med
NB27:81 ller ikke endnu – thi · ogsaa denne kommer ikke saadan strax, da det
NB11:117 Skyld, hans Overmod o: s: v:. / · Ogsaa denne Lidelse udviser Χsti Liv. Den
NB15:15 Tid ikke forbi; men ikke sandt, · ogsaa denne Lidelse vil Du frelsende og forløsende
OTA, s. 209 førend den har forstaaet · ogsaa denne Lidelse; thi vee den opbyggelige
NB5:135 vig forstaaet min Pynt. / Det er · ogsaa denne lurvede msklige Opfindelse, at det
SLV, s. 126 aglige Glæder, men derfor · ogsaa denne Lykke, thi er en ung Pige lykkelig,
Brev 184 g da nu til Din Geburtsdag · ogsaa denne Lykønskning – fra Din glemsomme
KK:11 som Verdens Frelser, hvorfor · ogsaa denne Lære er Middelpunktet i den chr:
OTA, s. 146 an end ikke ganske ville det, · ogsaa denne Magt er ham negtet. Dersom Du, m.
NB28:89 vad der høres er Hykkelsk saa · ogsaa denne megen Tale om, hvor saligt det er
NB11:96 standig er om Troen, saa er · ogsaa denne min hele Stilling redupliceret Troens.
KM, s. 13 gjøre. Det er formodentlig · ogsaa denne Morgendæmring, der har givet Kjøbenhavnsposten
SLV, s. 255 Tungsind har indprentet mig · ogsaa denne Mulighed. Om den Ulykkelige, hvem
Brev 46 anbringes uden paa Brevene. · Ogsaa denne negative Egenskab: ikke at koste
NB8:96 mmelige i det Daglige, og · ogsaa denne ny Misforstaaelse, at man end ikke
Not11:35 tser og Natur-Magt. Dog er · ogsaa denne Proces en theogonisk Proces. Hedenskabet
CT, s. 269 ne indestaae mig for, om ikke · ogsaa denne Rest i næste Øieblik skal tages
KK:2 lig praktisk Færdighed. Men · ogsaa denne Selvbevidsthedens Idealisme er kun
EE:53 rket af slige Skyer, for Dig drive · ogsaa denne Skye forbi uformærket og glemt
NB24:52 drager kun ind i Sandheden. · Ogsaa denne Smerte, at det er som var man bedragen,
BI, s. 211 etsphilosophien omtaler Hegel · ogsaa denne Socrates' Dæmon. Smlgn. §
NB17:13 g mod Pøbelagtigheden! / · Ogsaa denne Stemning var, da jeg gjorde Skridtet,
OTA, s. 360 bedragen. Og saaledes holder · ogsaa denne Tale igjen: thi det er kun Lidelsernes
3T44, s. 251 e Tid til at spøge, og at · ogsaa denne Tanke er en opbyggelig Betragtning.
Papir 340:2 ad den være velsignet · ogsaa denne Taushed som hvert Dit Ord til et
TS, s. 74 d i Dit Huus, saa vil tilsidst · ogsaa denne Taushed være der i Din Fraværelse,
LA, s. 21 gen af en saadan Novelle. Thi · ogsaa denne Tilforladelighed har bidraget til,
EE1, s. 315 rholde mig ganske rolig; thi · ogsaa denne Tilstand, den dunkle og ubestemte
BB:26 maa ikke friste Gud – O gid · ogsaa denne Time maatte bidrage Sit til, at Du
GU, s. 338 vil det anderledes, snart vil · ogsaa denne Time være glemt, og Talen. Og
BI, s. 106 e, men trænger til den, om · ogsaa denne Trang opfattes identisk med Ønsket
NB27:85 og til det Ubetingede svarer · ogsaa denne ubetingede Frygt og Bæven paa
Papir 389 odsigelse er han ikke, thi · ogsaa denne uendelige Synderknuselse især
AE, s. 443 ger saa mange er blandt Andet · ogsaa denne usalige Snaksomhed mellem Mand og
SLV, s. 259 sk frem og tilbage: saaledes · ogsaa denne Vandrer eller Bogholderen, som man
NB17:26 d, saa rører han. / Men · ogsaa denne Vanskelighed har dette Martyrium,
EE1, s. 48 vanskeligt, er at høre op. · Ogsaa denne Vanskelighed har jeg undgaaet; thi
NB20:82 men ved Handling; men dette har · ogsaa denne Vanskelighed, at det saa let kan
SLV, s. 26 tid er velsignet, saa har det · ogsaa denne Velsignelse, at det selv bliver en
NB4:98 den eneste Ven, og dog nei, · ogsaa denne Ven fornegtede ham jo. / / /
EE2, s. 121 in Bevidsthed, saa optager Du · ogsaa denne Vilkaarlighed, og glæder Dig ret
2T43, s. 45 Dit Hjertes Begjering. Ak! · ogsaa denne Vished negtedes Dig. Men naar da
GU, s. 327 r Dig bevæge, Dig bevæge · ogsaa denne vor Bøn, at Du velsigner den,
TS, s. 95 m gjør levende, velsign Du · ogsaa denne vor Forsamling, den Talende, den
EE:115.a en Familie og Slægt saaledes · ogsaa denne, men langt nede paa Havsens Bund
EE2, s. 135 Men uagtet dette nødsages · ogsaa denne, som vi have seet, til at concentrere
NB27:87 uelt, desto idealere bliver · ogsaa dens Forestillinger om Gud og Gud-Msk.
LF, s. 21 den Kunst at tie: mon da ikke · ogsaa dens Lidelse vilde blive frygtelig? Men
CT, s. 29 en er selv uden Bekymring, men · ogsaa dens Liv er for den, som var den ikke Gjenstand
OTA, s. 367 største Prædiker, men · ogsaa dens meest rettroende Mand, Ord, som Luther
EE:190 lt eller Intet. Men da lyder · ogsaa dens mægtige Røst til Dig og den
KG, s. 213 Som Aanden er usynlig, saa er · ogsaa dens Sprog en Hemmelighed, og Hemmeligheden
NB33:50 den: at den blev til, fordi · ogsaa dens Tilværelse hørte med. Men tillige
BOA, s. 128 verste Geistlige, visseligen · ogsaa dens troeste Tjener Sjellands beundrede
BA, s. 398 er netop dens Fortabelse, men · ogsaa dens Tryghed, at den Intet forstaaer aandeligt,
2T44, s. 203 t Evangelium behøver; men · ogsaa dens Udgang. Og Fristelsens Udgang er jo
OTA, s. 300 e er dens Fuldkommenhed, men · ogsaa dens Ufuldkommenhed, thi derfor er der
CT, s. 186 er er Alt at vinde, derfor er · ogsaa der Alt at tabe. Benyt det troende! Der
JJ:142.a agt til at gaae i Kirke med for · ogsaa der at prostituere dem. / Replik: Hvad
AA:21 der, saa kan vi være sikkre paa · ogsaa der at træffe vor Humorist – og
NB27:88 e? Jeg forstod det, som det · ogsaa der blev saa nøiagtigt, nøiagtigt
NB:150 Anthitesen), derfor maa jeg · ogsaa der bruge Colon. Naar saaledes den ene
LP, s. 23 erden, da ville disse Noveller · ogsaa der finde opmærksomme og taknemmelige
AE, s. 381 gteligt har en Existerende · ogsaa der fundet det sikkre Fodfæste udenfor
Not6:15 ilfældet i Kjærlighed; thi · ogsaa der griber en hemmelig Angst mig for at
KG, s. 258 holdt ud indtil det Yderste, · ogsaa der haaber Kjerligheden indtil det Yderste,
ATV, s. 209 r paa, at den Art Christendom · ogsaa der kjendes det nye Testamentes Christendom
TTL, s. 423 s som Velsignelse. Dog er det · ogsaa der paa rette Sted at fremkalde saadanne
Brev 144 ikens Udbredelse i Dagligstuen. · Ogsaa der vil det ikke mangle Dig paa Anledning
EE2, s. 77 n Helgen-Glorie om sit Hoved, · ogsaa der vil enhver Fader føle, at der i
EE2, s. 262 Skjønhed seer jeg overalt, · ogsaa der, hvor Dit Øie Intet seer. Staa engang
KG, s. 258 den bedste Gave, Haabet; men · ogsaa der, hvor Menneskene allerede for længe
KG, s. 222 n, derfor opbygger Kjerlighed · ogsaa der, hvor, menneskeligt talt, Kjerligheden
FB, s. 157 og værdig at træde frem · ogsaa der. Han skal ikke være Umenneske nok
Papir 74 delbareste Indtryk; men følger · ogsaa deraf at det netop var det reneste? Jeg
NB8:38 en formaaede dette, saa mener jeg · ogsaa deraf Følgen vilde blive, at det at
NB20:59 ses Intet. Ellers kunde man · ogsaa deraf, at Χstus oftere var tilstede
NB32:97 il Isolation ( den Enkelte) sees · ogsaa deraf, at Christends Forudsætning bestandig
Not12:12 til det Metaphysiske, seer man · ogsaa deraf, at den i en anden Forstand har det
EE1, s. 232 altfor paradox. Det seer man · ogsaa deraf, at det, der kommer ud af Anledningen,
BI, s. 224 eutralisering. Dette seer man · ogsaa deraf, at han anpriser et Vers af en Digter,
CT, s. 141 en Følelse af Smerte sees · ogsaa deraf, at hvis En fornemmer Overlegenheden,
NB32:91 den er fra at være Aand, sees · ogsaa deraf, at just de Synder, som Χstd.
DD:132 ds universelle Charakteer indsees · ogsaa deraf, at med den ophøre alle National-Forskjelligheder,
Not7:24 hvad Kirken er for os, sees · ogsaa deraf, at Theatret var gratis, og det faldt
EE1, s. 122 ve gjennemsigtige, følger · ogsaa deraf, hvad i det Foregaaende er blevet
NB20:28 , og saa bliver Collisionen · ogsaa derefter. / Ulykkelig – Skyldig.
TS, s. 97 gten, er hans Troes Gjenstand · ogsaa derefter: Verdens Aand. / Men Christendommen,
AA:23 om de norske Fjelde, saaledes har · ogsaa deres Ahnelse, foruden det Ubestemte den
Papir 254 nstitutioner var vakt, vel · ogsaa deres Andeel; men jeg mener dog, at Regjeringen
NB36:2 ig selv frelste og ikke vide · ogsaa deres Barn frelst. / Saa maatte man ( tiltrods
Brev 64 , i hvilken, som De maaskee veed, · ogsaa Deres berømte Navn har fundet en Plads,
KKS, s. 107 e dialektisk sammensatte, vil · ogsaa deres Existens Aar for Aar blive dialektisk;
2T43, s. 53 eres dømmende Alvor, men · ogsaa deres forbarmende Naade. / Eller, m. T.,
BI, note ιν. / Og derfor ere · ogsaa deres Gaver svarende hertil. Smlgn. V.
Papir 250 res blotte Ansichsein, men · ogsaa deres guddl. Offenbarsein, nemlig for Aanden,
Papir 205 i det Hele Vegeterende, hvor jo · ogsaa deres Guder etc bæres af et Blomsterbæger,
AA:12 den Vægt paa deres Udsagn. · Ogsaa deres Indflydelse og de deraf mulige Misvisninger
NB14:127 og Fatter og Mutter anseer · ogsaa deres lille Sophie for et lille Gude-Barn.
Papir 470 orbeholdent, er dette ikke · ogsaa Deres Mening. Hvis saa er, glæder det
EE2, s. 219 sthetiske Hoveder udtrykke · ogsaa deres Uvillie mod Fortvivlelsen derved,
DD:28.d Fastlands-Routen; men derfor er · ogsaa deres Viden saa compendieus. / d. 26 Aug.
KKS, s. 93 for Alles beundrende Omtale, · ogsaa deres, som ere i yderste Vaande for at
NB34:34 dere for os alle. Maaskee er det · ogsaa derfor at man saa gjerne sætter Sagen
NB26:77 kkels Msk. frygteligste ( det er · ogsaa derfor den Tanke, paa hvilken der afdøes)
KG, s. 227 Kjerligheden«, der jo · ogsaa derfor er Alts Grund, er før Alt og
NB30:49 løs paa Egoisme – · ogsaa derfor er de jo To, et Firma, for at (
NB34:25 den har faaet Gud bortfjernet. / · Ogsaa derfor er det saa fornødent at indskærpe,
IC, s. 251 eien«, Du har jo just · ogsaa derfor flere Veie, end der er Stjerner
NB3:48 : hvad jeg personligt forbrød. · Ogsaa derfor har jeg saa ogsaa ofte ønsket,
BOA, s. 124 en Art Reformator. Det er jo · ogsaa derfor i vor Tid kommen saa vidt, at der
Brev 60 lige Forstaaelse, til hvilken jeg · ogsaa derfor knytter mig kun desto fastere, bliver
NB:107 entligen. Jeg har bestandigt · ogsaa derfor meent blot at udtrykke det Almene,
DJ, s. 73 Don Juan. Skuespilleren bør · ogsaa derfor passe paa at være i Ro til det
YTS, s. 279 men dette Sande, som · ogsaa derfor siges til hver især, er dog i
EE1, s. 189 alerisk. Phantasien viser os · ogsaa derfor strax et Billede af hende, og det
NB31:39 en dog nok egl er Souverainen. / · Ogsaa derfor vil man ikke slippe den, ligesom
LP, note M[ det er · ogsaa derfor, at man siger, at andre Secretairer
NB7:72 Grunden bag efter vilde fortryde, · ogsaa derfor, fordi han havde tabt i hendes Øine,
IC, s. 27 denne Vei kan komme tilbage: · ogsaa derhen trænger Indbydelsen; selv finder
KG, s. 359 sin Løn i sig selv, om det · ogsaa derhos har dette Formaal, ved at anprise
Papir 346 n tjene nogle Drikkeskillinger, · ogsaa deri er han mig uliig, thi Honorar, kan
FB, s. 138 Vil han glemme det Hele; thi · ogsaa deri ligger jo en Slags Concentration?
Papir 416 er er en complet Geert W., · ogsaa deri liig denne, at han er kommet til at
NB26:29 Midleren« / / · Ogsaa deri sees det Usande i Stoicismen, at Stoikeren
4T43, s. 171 odighed, og er en Viden, der · ogsaa deri viste sin Forskjel fra hiin Erhverven,
EE2, s. 178 tiske, saa ligne de hverandre · ogsaa deri, at de have en vis Eenhed, et vist
Papir 459 en med sig i Alt, saaledes · ogsaa deri, at den Mand, egl. den eneste, der
NB27:15 re ( Syndens Magt over mig, · ogsaa deri, at jeg ikke har gjort efter dette
EE2, s. 303 r er bagvendt, saa er den det · ogsaa deri, at man først indvies i de store
Papir 203 theden i Middelalderen viser sig · ogsaa deri, at Menigheden spiste Brødet, Præsten
OTA, s. 275 sse fløi ind, fløi den · ogsaa derind, thi der maatte vel Forraadskamret
2T44, s. 202 vegne har sine Speidere, sig · ogsaa derind. Den har antaget en ny Skikkelse,
CT, s. 205 er der en Trøst, det er jo · ogsaa derinde, hvor Bodsprædikanten boer.
2T44, s. 203 aa vidt. / M. T. Du stred jo · ogsaa derinde, hvor man ikke saaledes strider
NB32:133 Verden ligger i det Onde, · ogsaa dermed hænger dette sammen, at Gud paradoxt
4T44, s. 377 t. Men kommer han strax; thi · ogsaa derom spørge vi, ved at spørge: naar?
DS, s. 171 christelige Eenfoldighed. Thi · ogsaa derom tales jo i vor Tid, om at Fremstillingen
Brev 61 skrive noget ret Opbyggeligt · ogsaa derom. Der kan være for meget Sandt
NB35:29 des Χstd – dette sees · ogsaa derpaa, at » Docenten« nu
Papir 264:2 der man fra den ene Side · ogsaa derpaa, at det føler i sig Nødv af
OTA, s. 358 r for Evigheden; det kjendes · ogsaa derpaa, at medens man ellers bliver ældre
NB27:44 e Sted, som jeg taler om. / · Ogsaa dertil er » Aanden«. Og
4T44, s. 330 ar bleven en Selvplager; thi · ogsaa dertil fordres en stor Sjel! Men Paulus
NB36:18 n at han styrer, hvorvel jo · ogsaa dertil hører en vis Styren. / /
Brev 83 med Guds Hjælp ikke; men · ogsaa dertil hørte, at jeg maatte staae alene,
NB15:80 . Dog maaskee er det · ogsaa dertil I stræbe, at ogsaa saaledes Alt
2T43, s. 17 , Himlen aaben, saa ville vi · ogsaa dertil lægge vort Vidnedsbyrd i den
CT, s. 164 vet, skal han forsage. Han er · ogsaa dertil villig, men see, da vaagner der
DSS, s. 122 ønsker sig slig Hjælp, · ogsaa derved angiver sig selv ikke at være
Papir 74 n det vises vel blandt andet · ogsaa derved at den er skrevet for Christne.
Not4:42 ette viser sig paa en Maade · ogsaa derved at han her som ellers efter at have
4T43, s. 139 som den er det i og for sig, · ogsaa derved en fuldkommen Gave, at Trangen er
BA, s. 400 a Skjebnen, da Forsynet netop · ogsaa derved er sat. Om Skjebnen kan man derfor
4T44, s. 324 hans Fremstilling viser sig · ogsaa derved himmelvidt forskjellig fra det Digt
KG, s. 365 hvad han ikke havde, udpeget · ogsaa derved paafaldende blandt Grækerne,
NB30:67.a aaer sig, tillige narre de sig · ogsaa derved selv for det Høieste: det som
EE2, s. 38 ighedens Gud saaledes, at han · ogsaa derved tænkte paa hiin uudsigelige salige
NB27:88 ikkret Udkommet, var jeg jo · ogsaa derved unddraget for i den Forstand at
NB26:6 var forberedt. Det var forberedt, · ogsaa derved, at » Regjeringen«
EE1, s. 248 afmægtig han er viser sig · ogsaa derved, at da han ikke har Ringen, elsker
Oi2, s. 147 e almindelige Travlhed skader · ogsaa derved, at den forvænner Menneskene
DS, s. 178 vi leve sikkrede mod Idealerne · ogsaa derved, at der har skudt sig en forstandig
AE, note aivitet, viser sig blandt andet · ogsaa derved, at det, naar man nu læser det,
4T43, s. 133 ale, forstyrrede den hos ham · ogsaa derved, at han holdt sig overbeviist om,
SLV, s. 375 Sværmer af egen Art, men · ogsaa derved, at han ikke er umiddelbar Sværmer,
BA, s. 354 iver Menneske, bliver han det · ogsaa derved, at han tillige er Dyr. / Syndigheden
Brev 42 l hvem jeg taler er mig kjer, · ogsaa derved, at jeg veed, jeg er i denne Henseende
BOA, note ler det Hele ind i Forvirring, · ogsaa derved, at Sagen bringes frem for Mennesker
Papir 263:3 rdi Ulykken var saa stor · ogsaa des hurtigere finde Hvile, og vi vil paa
Not11:8 ethode var den ascenderende, men · ogsaa descenderende, idet hvad der viste sig
CC:12 redde sig selv, saa seer det · ogsaa desfarligere ud for dem, som maa leve af
NB22:141 ide sig, men saa havde han · ogsaa desto ivrigere tjent Sagen: det er dog
BI, s. 277 m selv. Men derfor har Verden · ogsaa desto mere at takke dem for. / I den Fremstilling
NB16:59 Msk – men saa er den · ogsaa desto mægtigere. / Og forresten, fra
NB17:45 men Tilfredsstillelsen var · ogsaa desto større: jeg kan aldrig noksom
NB13:89 r Strengheden ud, saa gaaer · ogsaa det » Frivillige« ud. /
DS, s. 222 te gjøre det aabenbart, at · ogsaa Det – ja, man gav Alt for at det
NB11:135.a eneste Punkt. Men saaledes er · ogsaa det Absolute det Punktuelle. / Qvindens
KK:2 ns Væsen. Det Samme gjør · ogsaa det absolute Subjekt, der som een er uden
TSA, s. 90 t at blive slaaet ihjel just · ogsaa det absolute Udtryk for den absolute Forskjel.
Papir 401:1 t komme til Troen. Her ligger · ogsaa det Absurde. Luther taler ( i Prædiken
EE2, s. 72 jerne det fra ham; men der er · ogsaa det Afsnit, hvor det er godt, og der hører
NB2:132 utning. En negativ Beslutning er · ogsaa det allervanskeligste naar man ganske har
BOA, s. 128 thi Den der her udtrykker · ogsaa det Almene skal man netop gjøre sig
NB30:23 , tager Du det Ene bort tager Du · ogsaa det andet bort. Saa siger man hykkelsk:
KG, s. 64 Selvkjerlige elsker i Grunden · ogsaa det andet Jeg, thi det andet Jeg er ham
Papir 183 ør – derfor fremstilles · ogsaa det andet Liv som lutter Musik som en stor
EOT, s. 270 hvorledes, Gud være lovet, · ogsaa det Andet, passer paa hende. Men hun forstaaer
FB, s. 180 e Ulykken at bære paa, men · ogsaa det Ansvar, at han har tiet, hendes retfærdige
NB30:57.a elmaadighed. / Derfor er dette · ogsaa det apostoliske Udtryk: Troens Lydighed
Not11:16 anden Side har Erfaringen · ogsaa det Aprioriske i sig. Der gaaer derfor
NB14:123 sige, nei det at bede ( altsaa · ogsaa det at bede om Troen) er en Guds Gave,
NB12:141 ligger egl. Martyriet. Hvad er · ogsaa det at blive forfulgt af Regjeringen mod
KG, s. 272 Men i Aandens Verden er just · ogsaa det at blive sin Egen det Høieste –
NB24:54.a engelse. Dertil svarede derfor · ogsaa det at drage hende frem, hvad jeg i saa
NB7:108 il vort Livs Handlinger hører · ogsaa det at døe. Altsaa ogsaa i Henseende
SLV, s. 61 Han elsker maaskee Mange, men · ogsaa det at elske Mange er en Art ulykkelig
AE, s. 200 som den tager Paradoxet bort, · ogsaa det at existere bort fra den Existerende?
NB26:71 rfatter sagt; men saa er dog vel · ogsaa det at forvente Salighed at være salig?
NB11:139 samme Evangelium fremstilles da · ogsaa det at gifte sig – som en Undskyldning
NB24:77 ertil, men den tillader dog · ogsaa det at gifte sig som en Indulgents. Eller
DD:32 il ret at elske Gud, hører · ogsaa det at have frygtet Gud; Spidsborgernes
DD:6.e det Humoristiske i Χstd. er · ogsaa det at i Middelalderen der i Χstd.
NB:41 feie Skorsstene er absurd: ergo er · ogsaa det at philosophere for at philosophere
DS, s. 165 re til en vis Grad, saaledes · ogsaa det at staae stille, saa man just ikke
NB22:173 dog just det Høieste er · ogsaa det at sætte Forargelsen. / Rangforordningen
CT, s. 118 t det at forundre sig, derfor · ogsaa det at troe og at haabe og at elske. Det
AE, s. 231 Tanke-Indhold, saaledes er jo · ogsaa det at tænke Eet, og det at existere
AE, s. 303 ng Tanke-Realitet: saa maatte · ogsaa det at tænke kunne tage Tilvær, borttage
NB31:122 tager Dersom bort tager Du · ogsaa det at vove bort; Du kan ikke sandt have
NB32:141 re til. Saaledes forstodes · ogsaa det at være Χsten oprindelig, men
NB31:125 t senere end Apostelen, ligesom · ogsaa det at være Apostel er en heel Qvalitet
BN, s. 114 elige modificeres, modificeres · ogsaa det at være Christen. Ved det ideale
OTA, s. 183 n rigeste Mand i Verden, thi · ogsaa det at være den Rigeste er kun et Noget
IC, s. 123 , er til Forargelse, saaledes · ogsaa det at være en Udsending fra Faderens
Papir 528 ad og Misundelse, men vel snart · ogsaa det at være et godt Hoved, at have Talent,
CT, s. 63 e. Det at blive ( og saaledes · ogsaa det at være) Christen er vel een Tanke,
BOA, s. 267 uss Gader: nu ja, saa bør · ogsaa det at være, religieust forstaaet, greben
NB14:90 lunde. Det, at jeg tier, er · ogsaa det bedste Beviis for, at jeg idetmindste
NB13:77 ere. / Overhovedet er dette · ogsaa det bedste Beviis paa, at man reent har
Brev 190 ngste, Du har skrevet, men · ogsaa det bedste. / Naar Du troer, at jeg kjører
TTL, s. 412 han veed. Og dette bliver vel · ogsaa det Bedste. Man har dog kun een Gud, kommer
EE1, s. 283 ige som til det Ubehagelige. · Ogsaa det Behagelige har som forbigangent, netop
NB17:87 et ikke sees. Aah ja, det var jo · ogsaa det beqvemmeste for mig. / Forargelse /
NB:36 p fordi dette er saaledes, er · ogsaa det Besynderlige fremkommet, at den Eneste
EE1, s. 170 da seer jeg det. Saaledes er · ogsaa det Billede, jeg her vil vise, et indre
NB30:138 st den Knude, just derfor er · ogsaa det Christelige blevet meningsløst løst
AE, s. 323 staae sig selv i Existents er · ogsaa det christelige Princip, kun at dette »
SD, s. 208 elige? Ingenlunde, det er jo · ogsaa det Christelige, altsaa til Forargelse.
DD:82 en historiske Anticipation ligesom · ogsaa det corresponderende Standpunkt i den reen
NB30:13 ilsvarende Feil; og den har · ogsaa det danske Sprog et Ord for, et Ord, som
NB25:8 r. Derfor svinger man af. / Deraf · ogsaa det Docerende, denne Nederdrægtighed:
BA, s. 436 orskjellig Maade, og saaledes · ogsaa det Dæmoniske være forskjelligt.
SLV, s. 394 et Ualmindelige hos ham, men · ogsaa det Dæmoniske, at han ikke kan komme
NB6:81 egl. Majeutiske. Men det er · ogsaa det Dæmoniske, thi det er dog at gjøre
SLV, s. 395 hans Sympathi for hende, men · ogsaa det Dæmoniske. Han skal vel blive in
Papir 215 . / / cfr. / Ret poetisk er · ogsaa det Endelige, som bliver enkelte Msk. tildeel
OTA, s. 137 en sande Forklaring er derfor · ogsaa det ene Ønskelige: Bønnen forandrer
NB10:102 a det Hele. Msklig talt var det · ogsaa det eneste Kloge, jeg er msklig talt gal
KK:2 ment af sig selv, saaledes kan · ogsaa det enkelte Msk. ikke løsrive sig fra
BOA, s. 276 Subjekt, et enkelt Individ. · Ogsaa det enkelte Subjekts Liv har jo en Udvikling,
NB14:85 blikum – han afstraffer. / · Ogsaa det er da Følgen af at leve i et lille
OTA, s. 421 r Frimodighedens Omvendthed; · ogsaa det er det Omvendte af hvad en ufordærvet
SLV, s. 65 lunde. Tag kun Klostret bort. · Ogsaa det er dog kun et umiddelbart Udtryk for
NB22:135 med. / Underfundighed. / / · Ogsaa det er eller kan være en Form af Underfundighed,
NB15:41 le ikke forstaae den. / / / · Ogsaa det er en Tagen-forfængelig af det Hellige,
Papir 412 aa Gud til at bruge de Svage. / · Ogsaa det er et evigt Billede ( cfr. Journalen
NB20:87 ell. andet gavnligt Foretagende, · ogsaa det er godt. 3) Eier Du Formue, og Du vil
2T43, s. 52 l at annamme dette Mod; thi · ogsaa det er jo en god og en fuldkommen Gave.
SLV, s. 307 end kun fjernt øiner det, · ogsaa det er lagt under hendes Beslag. Udslettes
NB5:120 Folket lider.« Saaledes · ogsaa det er langt bedre, det kommer uendelig
Papir 459 en det Samme, jeg siger jo · ogsaa det er til en vis Grad saaledes som den
AE, s. 390 og comfortable, men man tager · ogsaa det Ethiske forfængeligt. En æsthetisk
AE, note ved at slaae Alt sammen ( deri · ogsaa det Ethiske og det Religieuse) i det Æsthetisk-Metaphysiske.
FB, s. 169 en tragiske Helt concentrerer · ogsaa det Ethiske, han teleologisk gik ud over,
TS, s. 69 ige og troløse, hvor skulde · ogsaa det Evangelium, som er for de Fattige,
NB5:97 ed Forbilledet, men derfor er han · ogsaa det evig Anstrengende i Det at være
OTA, s. 131 paa Forstanden: saaledes kan · ogsaa det Evige i et ophidset Menneskes Indbildning
KG, s. 249 imorgen det Tilkommende, men · ogsaa det evige Liv kalde vi det Tilkommende.
Not9:1 e. Det Sandselige kalder man · ogsaa det Faktiske og skjøndt fE ved Χsti
BB:37 ereotyperede vende tilbage. / · Ogsaa det fandt man imidlertid var galt, da jo
4T44, s. 367 rnets Lykke, men deri ligger · ogsaa det for en senere Betragtning Tvetydige
EE1, s. 185 llupsdag, hvor da heldigviis · ogsaa det forandrede Navn vil bringe os til at
EE1, s. 187 r hun ham, da taber hun Alt, · ogsaa det Forbigangne. Hun har givet Afkald paa
PS, s. 279 blevnes discrimen og saaledes · ogsaa det Forbigangnes, er det Forbigangne forstaaet;
OTA, s. 194 g det Forfærdeligste, men · ogsaa det forbilledligt Alt Forklarende), at
NB19:18 ye. / / Deri laae det Forkeerte, · ogsaa det Forfængelige i Middelalderen: at
FB, s. 127 t have hørt det Store, men · ogsaa det Forfærdelige i Abrahams Daad, vovede
FB, s. 163 jeg mangler Mod; men dette er · ogsaa det Forfærdelige, hvilket jeg endnu
OTA, s. 233 igste Trøst, det Samme er · ogsaa det forfærdeligste Ansvar. I Evigheden
NB:185 orfærdelige for et Msk, men er · ogsaa det Formildende, ikke blot hvad der gjør
KK:2 Geiz der Idee«, · ogsaa det fraseet, at Realiseringen af en Idee
Not11:31 et an und vor sich Seyende · ogsaa det Fri, netop fordi det har Seyn forud.
GG:2 et ved at fratages dem. Dette synes · ogsaa det Følgende at bekræfte, hvor Christus
EE1, s. 94 nde mod Skiftet, den indseer · ogsaa det Gavnlige i at blive separeret, og er
NB30:85 e den høist mulige Indsats. / · Ogsaa det Gavtyvagtige. / / Hos Folk der eier
NB25:62 n, er der intet Erhvervet, tages · ogsaa det Givne fra En. / Guds-Forholdet. /
NB25:62 han intet Erhvervet havde, blev · ogsaa det Givne taget fra ham. / Og dette er
NB24:30 den var udeblevet, saa var · ogsaa det Gjorte et Andet. M. meente dog, at
NB12:142 nd kan regjere Mængden. · Ogsaa det gjælder om mit Liv. Saa længe
EE2, s. 217 emmelser. Saadanne anerkjende · ogsaa det Gode for det Høieste, men have ikke
4T44, s. 355 n boer i Løndom, saa boer · ogsaa det Gode i Løndom hos et Menneske. Enhver
4T44, s. 359 for er al Høirøstethed · ogsaa det Gode ligesaa vederstyggelig. Det er
OTA, s. 238 Straffen borte og forsaavidt · ogsaa det Gode, i Din Drøm om Dagen indbilder
NB4:117 ndrer, det vil blandt Andet · ogsaa det gudelige, det opbyggelige Foredrag,
NB11:106 sig erindre i Evigheden. / · Ogsaa det har da hørt med til Χsti Lidelse,
NB20:118 ikke at forstyrre. O, men · ogsaa det har man taget forfængeligt. /
BOA, s. 276 kts Liv har jo en Udvikling, · ogsaa det har nye Udgangspunkter, saaledes er
NB31:3 staae Gud fjernest, ligesom · ogsaa det hele Foretagende med Pyramiden er Gud
Papir 259:1      / / Her vilde nu · ogsaa det hele Spørgsmaal om Androgynen, der
NB17:71.h yndelse forandrede dog maaskee · ogsaa det Hele, fangede ham ganske anderledes
NB22:63 rnes Emancipation. Dette er · ogsaa det Hele; man faaer af hendes Breve ikke
KG, s. 349 ammenholdet, og derfor er det · ogsaa det hyppigste Tilfælde, det Almindelige,
NB10:153 a meget Vrøvl om, mine Buxer · ogsaa det hænger ( sindbilledligt) paa en
2T43, s. 24 orskaffe ham alle gode Ting, · ogsaa det høieste Gode, Troen, da havde han
OTA, s. 426 enskabets Triumph; og det er · ogsaa det Høieste i Forholdet mellem Menneske
NB17:93 an røre sig. / Om mig selv. / · Ogsaa det hører da paa mange Maader med til
NB23:124 re Uret. / Den private Talen. / · Ogsaa det hører med til Demoralisation, at
NB9:28 nden har levet æret og anseet. · Ogsaa det hører med til den Forvandling som
NB10:98 aaer, skjuler jeg selv over det. · Ogsaa det hører med til een af de Løgne,
NB10:103 jeg falde tung paa dem Alle. / · Ogsaa det hører med til Lidelsen. Bag efter,
NB10:99 som skal oppebære det Hele. / · Ogsaa det hører med til Nederdrægtigheden
NB16:31 for ham igjen, vi subscribere. / · Ogsaa det hører med til Nydelsen, som Ubetydeligheden
NB8:50 r Paradigmet for den Ugudelige. / · Ogsaa det hører med til Verdens Lumpenhed,
NB11:119 ke Jesu und seiner Jünger / · Ogsaa det hører med til Vrøvlet som en
SFV, s. 72 dette uhyre Piquante! Nu, ja · ogsaa det hørte med. Vilde Nogen reent æsthetisk
BI, s. 337 jo mere overspændt bliver · ogsaa det Ideal, som Romantikeren fremmaner.
KG, s. 52 ville hævde den Alt – · ogsaa det Ikke-Christelige. / Enhver, der med
IC, s. 184 algte. Kaldet er almindeligen · ogsaa det Indbydende; seet blot i » Kaldet«
Papir 366:5 maieutiske Forhold, derfor er · ogsaa det Ironiske i Formelen, medens den første
NB34:31 enus som Sindbillede, eller · ogsaa det Jødiske om at Børne-Avling er
Papir 169 o: f: fra oven. / d. 4 Aug 36. / · Ogsaa det kan man bemærke med Hensyn til Forskjellen
TAF, s. 292 de? om det Foruroligende: at · ogsaa det kan tilgives, hvis man hidtil kun elskede
NB2:113 til at lade Hovedet hvile. · Ogsaa det kan være mig af Vigtighed for Fremtiden.
DS, s. 252 len« har blandt andre · ogsaa det Kjende: at lide for Læren. Enhver,
AE, s. 313 ke blot er det Rigtigste, men · ogsaa det Klogeste, at ville det Gode. En klog
SLV, s. 45 alt hvor der er Modsigelse er · ogsaa det Komiske tilstede. Dette Spor følger
NB10:179 ollision. Og dog forslaaer · ogsaa det kun lidt; men jeg var selv den Handlende,
NB25:109 ndring. Tillige meente jeg · ogsaa det kunde være hende tjenligt; thi dette
Brev 268 kan jeg ikke erindre; det er da · ogsaa det Ligegyldige. Frydendahl forestillede
NB22:86 » Gud-Msk.« · Ogsaa det lægger Videnskaben ud i ligefremme
NB34:11 fremkomme – men hvor · ogsaa det Majestætiske endnu vanskeligere
SD, note Form af Fortvivlelse udtrykker · ogsaa det Mandlige: fortvivlet at ville være
NB11:125 . / Endeligen hører dog · ogsaa det med til et Menneske, ikke ganske at
CT, s. 83 dig med sig selv idag, det er · ogsaa det meest Dannende og Udviklende, det er
KG, s. 225 vorledes tænker Du Dig vel · ogsaa det Menneske skulde være, der i Sandhed
4T43, s. 144 glemme Forskjellen, men vee! · ogsaa det Menneske, der var saa nedrigt, at han
KG, s. 378 om Strengheden, saaledes maa · ogsaa det Menneske, som forholder sig til Guds
SLV, s. 356 risere. Det mest Poetiske er · ogsaa det mest Ethiske. Det vilde af hende være
Papir 404:1 Trøst. Men nu seer man dog · ogsaa det Mislige. Et Rabalder-Fjog som Pastor
AE, s. 345 atte af Spekulationen, er den · ogsaa det Modsatte af Mediationen, da Mediationen
KG, s. 254 er det muligt, men saa er jo · ogsaa det Modsatte muligt. » Opgiv derfor
NB29:13 erfor ethvert Udsagn findes · ogsaa det modsatte. Dette er: at fordre Primitivitet.
NB17:71.e e: at hvis saa var, var jeg da · ogsaa det Msk, det var værd engang at have
NB26:23 g fE) men paa Lidelse, hvad · ogsaa det N. T. Apostlene, Sandhedsvidnerne o:
NB28:57 stholde, og derfor lærer · ogsaa det N. T., at Guds-Aand maa hjælpe Msk.
NB33:50 sin Idealitet, der ( som jo · ogsaa det n: T: lærer) er Had til Verden,
NB27:10 turligviis ( ja, det er virkelig · ogsaa det Naturlige; det Modsatte vilde jo være
FV, s. 27 mpende mod ethvert Tyranni, · ogsaa det Numeriskes. Denne min Stræben er
NB30:110 og derfor bruger jo · ogsaa det nye Testamente bestandigt saadanne
NB31:19 fulde og skjønne Præsenter · ogsaa det nye Testamente nydeligt indbunden.
BA, s. 390 kommenhed. Det Evige betegner · ogsaa det Nærværende, som intet Forbigangent
NB7:78 vender tilbage til Faderen. · Ogsaa det næste Vers: men om Dom, at denne
NB29:42 med Fornøielse døbte · ogsaa det og erklærede det for Χsten:
KG, s. 230 n Bedrager, saa gjælder jo · ogsaa det Omvendte, at selv det sletteste Menneske
NB15:71 ivitet i Tidens Forstand er · ogsaa det Onde; men Helbredelsen ved »
EE2, s. 100 Kjærlighed henfører vel · ogsaa det Oplevede til sig, saaledes naar Ridderen
Not9:1 weck, saa er det satte Zweck · ogsaa det opnaaede, og har ingen Intervall mell.
KG, s. 68 skede, o langtfra. Saa var jo · ogsaa det Ord » Næsten« det
Not7:41.a / derfor bruger Skriften · ogsaa det Ord: at kaste, for at udtrykke den
AE, s. 405 tant Forhold ( i saa Fald var · ogsaa det Ord: boer yderst uheldigt), men derimod
NB10:186 mig forundt. Men dette er just · ogsaa det Overordentliges Dialektik: ringere
NB15:25 hantastisk, og der hører · ogsaa det Phantastisk Grændseløse hjemme,
NB29:106 alle ere Christne, saa er · ogsaa det Polemiske og det deraf følgende
BI, s. 124 opfattes som Moment, saa vil · ogsaa det Positive deri, den frigjørende Metamorphose
NB33:37.a e Oversigten – det er jo · ogsaa det Regjerendes Opgave. Men Sagen er, at
NB2:268 raf. Saaledes sætter man · ogsaa det Religieuse, det Christelige over i
SD, s. 211 kongelig Hylding, er det saa · ogsaa det Rigtige at gjøre det? Eller er det
NB33:37 et Vist. Og saaledes er det · ogsaa det Rigtige, at Staten overtager Χstd.
NB14:34 std. Dette oprindelige Forord er · ogsaa det rigtige, et Udkast til et andet der
NB12:118 l skee; thi stundom kan jo · ogsaa det Rigtigste være farligt. Forlanger
AE, s. 451 Sandsebedrag. Men for Gud kan · ogsaa det ringeste Menneske fatte sin Beslutning,
FB, s. 157 e bliver nok reen, og han har · ogsaa det Rædsomme at vente, hvis det ikke
BOA, s. 226 det godt, er der Ingen er det · ogsaa det Samme, og Forfatteren har ikke mere
NB33:50 – saaledes opfattede · ogsaa det samtidige Hedenskab og Jødedom den.
NB29:79 enskab er som den – det er · ogsaa det samtidige Hedenskabs og Jødedoms
NB14:61 dette uhyre Concrete. Deri laae · ogsaa det Sande i den pythagoræiske Underviisning
BI, s. 97 m den høiere), og egentlig · ogsaa det sande Toheds-Moment mangler, idet Forholdet
NB11:148 ion sand. / Og deri ligger · ogsaa det Sande, at Usandheden er en Sandhedens
NB24:31 Gud ikke forlader ham. Men · ogsaa det skeer: Gud forlader ham. Og i de deriverede
NB27:32 er det foranderligste Msk. · ogsaa det sletteste, og enhver Natur er desto
TTL, s. 458 Lighed. Eensom; thi det er jo · ogsaa det som Dødens Lighed gjør ham, naar
NB17:76 mma med ind i Raisonements, · ogsaa Det som med Lapidar-Stiil skulde staae
NB25:93 ffe Χstd. Egentligen er det · ogsaa det som Msket vil; men hykkelsk gjøres
NB34:23 stus er jo Verdens Frelser, og · ogsaa det spæde Barn hører jo ved sin Tilværelse
NB17:25.b den Side; her kommer forresten · ogsaa det Spørgsmaal frem men ganske kort:
NB10:101 re Skikkelse o: s: v:. Saaledes · ogsaa det Spørgsmaal, hvad han har levet af.
SLV, s. 453 or Forsamling er, han elsker · ogsaa det stillere Øieblik, naar den uerfarne
NB24:153 d. Men naar saa er, er det · ogsaa det sædvanlige Vrøvl, nu at vræle
HH:19 kke blot det Glædelige men · ogsaa det Sørgelige ønsker han at have
OTA, s. 341 orgen. Den Dag imorgen er jo · ogsaa det Tilkommende, men er det Tilkommende
EE1, s. 120 amatikeren, i samme Grad vil · ogsaa det Totalindtryk, hans Værk efterlader,
Papir 102:1 le ad ham og see Intet. Derfra · ogsaa det Tragiske i den Hypochondriskes Liv,
CT, s. 124 som nedtrykker, men der er jo · ogsaa det Tryk, som ophøier. Kun Den kan Trængselen
SLV, s. 286 , at det sidste skummer, thi · ogsaa det tyndeste Øl kan skumme og skumme
NB31:148 Glæde i min Virken, at · ogsaa det Tyngende, som er Sorg over sin Synd,
Not15:4.h dt det Andet ud, holdt hun vel · ogsaa det ud, og ikke usocratisk bemærkede
NB31:140 vil tillyve sig at være · ogsaa det Udmærkede, om ikke slet saa udmærket
BI, note hædrus giver Socrates derfor · ogsaa det ugelspilagtige Raad ( Ast 1 D. Pag.
Not11:27 iddel. I dette Forsæt maa da · ogsaa det unv: S. være sat. – Som den
NB23:131 Mskene ud af Djævelens Vold. · Ogsaa det Uretfærdige har jo sin Ret; og det,
FB, s. 176 orsynet, men den fordømmer · ogsaa det ved sin Liden at ville gjøre det.
Oi7, s. 300 som Alt ved denne Leilighed, · ogsaa det vedtagne Dagens Evangelium, der, som
NB12:66 at, fromm zu sein. / Deri ligger · ogsaa det Veemodige for det Overordl, at det
KG, s. 328 til de Efterlevende), det kan · ogsaa det verdslige Sind faae i sit Hoved; men
4T44, s. 304 de – og saaledes er jo · ogsaa det vi kalde et Menneskes Selv ligesom
Brev 290 afsendtes d. 4 Aug, saa lad mig · ogsaa det vide. / Kjære Hr Magister! /
OTA, s. 346 g paa Sagtmodigheden, saa er · ogsaa det væsentlige Christelige netop saaledes,
Papir 251 paa den anden Side bliver · ogsaa det Ydre opfattet som det af Guds Villie
TTL, s. 440 g saaledes er der maaskee vel · ogsaa det Ægteskab, som først i Gjenvordigheden
EE2, s. 125 dt hjælpe mig Gud, saa kan · ogsaa det Æsthetiske bevares; thi Kjærligheden
IC, s. 238 som Sandheden, saa kommer der · ogsaa det Øieblik, hvor ingen » Beundrer«
Papir 13:10 dsat, Aarsagelighed – som · ogsaa det, at den gudd. Aarsagelighed, som vor
NB22:173 lt skal meddeles Publikum, · ogsaa det, at der skal regjeres – men saa
Not7:8 det egl. Nydelses-Moment hører · ogsaa det, at Existentsen mere og mere er tilintetgjort
Brev 269 usman saa spørger ham, om da · ogsaa det, at han kun har eet Skjød paa Kjolen,
NB20:106 de Alt og leed Alt – leed · ogsaa det, at vi Msker ikke ville forstaae ham.
OTA, s. 330 ler Enhver kun sig selv, thi · ogsaa det, at ville dømme en Anden i den Henseende,
NB15:24 at Du endelig mærker, at · ogsaa Det, hvad der synes behageligt ved den,
AE, s. 413 lder sig til Gud. Saaledes er · ogsaa det, i Frieriets Øieblik at være
NB28:62 tiller det her saaledes, at · ogsaa det, i sig selv ubetinget at forholde sig
NB18:78 std: o, men hvad var dog · ogsaa det, indtil Verden selv ret lærte mig
NB31:114 t man gjør: saaledes er · ogsaa det, just det Aandløshed at være
NB11:233 en jeg er selv Msk, elsker · ogsaa det, msklig talt, at leve lykkeligt her
TTL, s. 462 ethvert Træ skal omhugges, · ogsaa det, som bærer god Frugt. Det Visse
CT, s. 190 høre uden at forarges, er · ogsaa Det, som den saakaldte Christenhed helst
Papir 69 ret før; men lad de Andre · ogsaa det. Imidlertid bliver det dog en egen
NB29:71 ndet lumpne Surrogater, saa · ogsaa det: at lade Talenter gjælde for Genier,
JJ:374 ts Gaade. Hvorfor skulde jeg · ogsaa det? Er Livet en Gaade, saa ender det vel
Papir 462 e glemt«: troer Du · ogsaa det? Jeg troer det ikke. Det N. T. gjør
IC, s. 230 afskaffedes selvfølgeligt · ogsaa dette » Du«, Du, den Hørende,
NB27:55 te lykkes ham at seire over · ogsaa dette – maaskee en lille Ubetydelighed
NB2:173 bekjendte Lande« er · ogsaa dette – men det har flere mærkelige
Not5:32 om en Velsignelse, derfor bliver · ogsaa dette an sich en Forbandelse, som den aldrig
EE1, s. 151 udgivet i hans levende Live. · Ogsaa dette antager jeg er en Egenskab ved al
SD at fordunkle sin Erkjendelse. Men · ogsaa dette antaget, kommer denne haardnakkede
NB30:19 n Begrebs-Sphære. Det er · ogsaa dette Begreb der er blevet Χstds Ruin.
IC, s. 233 evet slagen ihjel – thi · ogsaa dette bidrog til at ophidse de Samtidige
IC, s. 191 n Yngling ud, saaledes drager · ogsaa dette Billede, Billedet af ham den Fuldendte,
NB29:87 ke, det hjælper ikke, om · ogsaa dette blev trykt og læst atter og atter
KG, s. 285 skulde see derhen, for at da · ogsaa dette Blik kunde bringe sin Spot, sin Foragt,
KG, s. 44 hed: men tag Dig iagt, at ikke · ogsaa dette bliver en Vane! Thi Du kan blive
Brev 21 lig Maalestok havt Profit. Og · ogsaa dette burde dog maaskee været erindret,
NB22:41 m i Væggen: men saaledes er · ogsaa dette den frelsende, den eneste frelsende
EE1, s. 325 delia! Det er et smukt Navn, · ogsaa dette er af Vigtighed, da det ofte kan
NB33:3 igter, Taler, Lærd – thi · ogsaa dette er at snakke, er ikke Charakteer-Forvandling.
NB12:159 dobbelt Forstand den Salvede. / · Ogsaa dette er da charakteristisk for Χstheden.
NB15:50 jøre opmærksom. / / / · Ogsaa Dette er da en mig uforklarlig Form af
YTS, s. 264 at være det Eenfoldige. Og · ogsaa dette er det Opbyggelige ved Evangeliets
NB11:29 e. / Hertil maa svares: Sludder. · Ogsaa dette er en af Luthers udødelige Fortjenester,
NB4:46 er tomt, at det er at foragte. / · Ogsaa dette er en Besmykkelse som Mskene bruge,
NB30:123 Tiders Charakteerløshed. / / · Ogsaa dette er en Charakteerløshed, denne
KG, s. 23 Intet med Hykleriet at skaffe. · Ogsaa dette er en Frugt, hvorpaa Kjerlighed kjendes,
FB, s. 135 efter og falde ned igjen, og · ogsaa dette er en ikke usalig Tidsfordriv og
Oi8, s. 364 i høi Grad overlegen. Men · ogsaa dette er en Overlegenhed, at kunne være
LA, s. 22 Novellist. Han overtaler, og · ogsaa dette er en vanskelig, men tillige en velgjørende
Not11:6 esultat men das Stehenbleibende. · Ogsaa dette er et negativt Begreb. Gudsbegrebet
SLV, s. 69 Hendes Naade stiger ud ( thi · ogsaa dette er forkyndt, at Ingen kan sætte
CT, s. 149 vigt erindre et timeligt Tab: · ogsaa dette er Fortabelse. Naar noget Timeligt
NB16:74 deligere Bestemmelser. / Og · ogsaa dette er i mine Tanker det Smukke, men
NB3:20 deres personlige Sikkerhed. · Ogsaa dette er i sin Orden: saaledes skal
OTA, s. 410 en stor og evig Vægt! Og · ogsaa dette er indeholdt i det apostoliske Ord.
Papir 569.a slaae Ideens Bærere ihjel: · ogsaa dette er jo Anstrengende sjeleligt. /
CT, s. 148 Dit Hjertes Begjering – · ogsaa dette er jo Fortabelse. Du vil da saa ikke
SBM, s. 143 at fremstille ham ( thi · ogsaa dette er jo gjort) at fremstille ham –
Brev 172 Gang ret begyndt at fryse · ogsaa dette er jo i sin Orden. I Kiøbenhavn
NB31:68 fter heelt og holdent. / Og · ogsaa dette er jo Qval. Da nemlig trods alle
OTA, s. 134 ig selv, han er i Stilhed. Og · ogsaa dette er jo som en Omklædning, at afføre
OTA, s. 149 kun den Opgave, at tale; thi · ogsaa dette er jo Tvesindethed ligesom Det at
OTA, s. 149 e, ikke ved Overtalelse, thi · ogsaa dette er let Tvesind: at ville nyde Overtalelsens
Papir 496:1 re Msker, som alle stræbe: · ogsaa dette er Løgn. Nei, vi ere et Samfund
NB14:137 til at samtale med ethvert Msk. · Ogsaa dette er mig negtet. Saaledes marqueret
BA nske tilfældigt berører den. · Ogsaa dette er nok; thi Angesten er overordentlig
NB24:74 som Gud førte mig til. / · Ogsaa dette er paa en Maade skeet. Der er født
LA, s. 74 Feil aldrig bliver vitterlig. · Ogsaa dette er Reflexionens farefulde Mislighed,
LA, s. 56 nd er tillige bleven mildere. · Ogsaa dette er saa ganske i sin Orden, ikke blot
LA, s. 19 d en dansk Læseverden; thi · ogsaa dette er saa skjønt, at Hverdags-Historien
KKS, s. 95 at gjøre sin Metamorphose. · Ogsaa dette er skjønt, og netop at det gaaer
TTL, s. 446 ilde gaae i Døden for dem, · ogsaa dette er Stemning; og om Du mener, at det
NB11:203 saadanne Afgjørelser. / · Ogsaa dette er usandt og var Stemning. /
4T43, s. 121 gelse sige: Herren tog. Og · ogsaa dette er vel værd at prise og eftertragte,
SLV, s. 317 ulgt bliver jeg heller ikke. · Ogsaa dette er ønskeligt, at jeg ikke skulde
BMS, note rkyndelse bragt i Glemsel. Thi · ogsaa dette er, og en capital Mislighed ved hans
SD, s. 140 r rigtignok den Sjelekyndige · ogsaa dette for Former af Fortvivlelse; han seer
EE1, s. 234 este Arving jeg var, døe. · Ogsaa dette forekom mig skjønt; thi i alle
LA, s. 61 holden til en Idee; men tages · ogsaa dette Forhold bort, saa har vi Raahed.
LA, s. 19 ællingerne ere det, saa er · ogsaa dette Forhold en Forening i Troskab. Udgiveren
AE, s. 456 opfatte sig selv ironisk, thi · ogsaa dette formaaer han, at tale om sig selv
TTL, s. 418 ri ere vi jo atter enige, thi · ogsaa dette forstaaes i Stilheden, hvor Enhver
Brev 85 jeg har mig selv. Og nu skal · ogsaa dette forstyrre mig, nu skal det dog faae
BI, s. 97 copulerer dem sammen, saa vil · ogsaa dette forsvinde. – I andet Tilfælde
EE1, s. 378 nd i Himlens uhyre Horizont. · Ogsaa dette forøger Illusionen. Naar jeg da
NB9:16 ns Tjeneste han virkede; men · ogsaa dette fra seet, reent formelt betragtet
DS, s. 217 at vorde Forsoningen – · ogsaa dette fraseet, selv om han blot vilde have
BOA, s. 210 angs Skyld til eget Brug, men · ogsaa dette gives ud med. Under alt dette glemmer
Brev 85 veed hvor gjerne jeg vilde. · Ogsaa dette gjør jeg, fordi jeg troer jeg
SLV, s. 179 kun findes til en vis Grad. · Ogsaa dette glæder Psychologien, men den har
3T43, s. 100 aer ham for Alt. Hvo gav ham · ogsaa dette Haab uden Herren i Himlen; skulde
NB23:111 en Existeren følge efter. / · Ogsaa dette har bidraget til saa uhyre at forvirre,
NB31:95 Uendelighed, omvendt. / / · Ogsaa dette har da medvirket til den Demoralisation
HH:19 nske, med Rette at kunne sige · ogsaa dette har jeg fornummet. Og det er ikke
NB23:33 en? / Man lee kun! Dog nei, · ogsaa dette har jeg vel forud bragt i Orden.
Brev 84 nd nogensinde ufortjent; thi · ogsaa dette har jeg vildet holde hende udenfor,
EE2, s. 275 ider i Livet. Tab ikke Modet, · ogsaa dette har sin Betydning, er hæderligt
Oi3, s. 194 eret. Folket anbringer altsaa · ogsaa dette her, har mere Respekt for en kongelig
PCS, s. 130 ganske kunde forstaae A. Men · ogsaa dette hæver sig selv; thi dertil maatte
NB31:110 » Historie«. / / · Ogsaa dette hører da med til den msklige Forvirring,
NB10:172 tidligere Taler. / ( Taushed) / · Ogsaa Dette hører da med til det Vanvittige
NB10:196 t til den nedrigste Calumnie. / · Ogsaa dette hører da med, naar man er saaledes
NB26:65 al Barnet strax døbes. / Nei, · ogsaa dette hører med til Χstds Alvor,
NB7:26 te. Forbilledet lærer, at · ogsaa dette hører med til christelig Lidelse
NB27:18 t meget godt, forstaaer, at · ogsaa dette hører med til Examinationens Skærpelse.
NB26:42 Tag nu den Extraordinaire. · Ogsaa dette hører med til hans Lidelse, at
NB26:76 re: Docenten, Professoren. / Dog · ogsaa dette hører med til min Lidelse, at
Papir 389.1 indviet til Poenitentse. Men · ogsaa dette hører med til Poenitentsen og
NB14:34 et er en Stræben. / Naaden. / · Ogsaa dette hørte da med til min Opgave: at
HH:17 at udtrykke det Himmelske, at dog · ogsaa dette ikke naaede op til Himlene men underveis
Papir 413 te er Forstyrrende. Ingenlunde; · ogsaa dette indrømmes Dig. Der indrømmes
Papir 413 for at den vedblev. Ingenlunde, · ogsaa dette indrømmes Dig. Hvad manglede Du
Papir 413 Din Lykke med Dig. Ingenlunde, · ogsaa dette indrømmes; thi Ønsket er i
CT, s. 180 r glemt imorgen, og dermed da · ogsaa dette ingenlunde Ubetydelige, at Du paakaldte
NB27:18 Alle, hver især. / / / / · Ogsaa dette kan doceres. Og hvis en Docent kunde
OTA, s. 169 ult for Verdens Øine, thi · ogsaa Dette kan høre med til den Uskyldiges
NB25:22 l Anstrengelsens Yderste. / · Ogsaa Dette kan og vil Gud i uendelig Kjerlighed
LA, s. 89 er den egentlig Nivellerende. · Ogsaa dette kan, fraseet dets negative Betydning
Not11:26 theit des Existirendes, og · ogsaa dette kun aposteriorisk. – Gud veed
CT, s. 228 lsen kommer os nærmere. Og · ogsaa Dette kunde det vel gjøres fornødent
OTA, s. 201 en anden Betragtning. / Dog · ogsaa Dette lader sig ikke saaledes nærmere
KG, s. 27 ælder om Elskov, forsaavidt · ogsaa dette ligger i Forkjerligheden: at elske
Papir 270 rst i det han forsvinder. · Ogsaa dette Liv har en Væxt, en Udfoldelse,
FB, s. 144 d og Dag ind med hende, ( thi · ogsaa dette lod sig jo tænke, at Resignationens
Brev 84 Naade for Dine Øine. Saa · ogsaa dette længes jeg efter, som Paulus siger,
CT, s. 208 nker, vil nu bevise ham, at · ogsaa Dette maa være det Bedste, maa tjene
NB30:74 ld er dog saa ønskeligt. / Ak · ogsaa dette med Ens Guds-Forhold er længst
NB8:75 ning og endog for hans Mordere. / · Ogsaa dette med Menigheden er en Arrangeren af
NB6:47 eles orthodox. Og derfor hører · ogsaa dette med til den moderne Tids Skinhellighed,
EE1, s. 289 til Dyr eller til Planter ( · ogsaa dette meente Plotin, at nogle bleve forvandlede
KG, s. 34 di Andre have troet, men fordi · ogsaa dette Menneske er grebet af Det, der har
NB18:6 og dog er Du Kjerlighed. O, · ogsaa dette mislykkes for mig, at fastholde,
KG, s. 320 ællinger have blandt Andet · ogsaa dette Mærkelige, at de i al deres Simpelhed
NB26:104 aa mange mange Ord i det N. T., · ogsaa dette naar Χstus siger til Apostlene:
Not11:4 hold ɔ: Seyn. Fornuft er som · ogsaa dette Ords Derivation tyder paa Alles-Vernehmen,
KG, s. 338 aaer Svar som man spørger; · ogsaa dette Ordsprog har Christendommen gjort
BI, note um, aliud pectore clausum. / At · ogsaa dette Personlighedens Forhold er et Kjærlighedsforhold,
KK:2 ngde af Individer, saaledes er · ogsaa dette Princips første Tilvær et aandeligt
NB26:77 Aandens Vidnedsbyrd. Dog er · ogsaa dette saa høit, at der maa bruges Forsigtighed,
AE, note ligen af Dage, svarede Oraklet: · ogsaa dette skal blive Dig opfyldt; her er nemlig
BI, s. 223 den absolute Afhængighed. · Ogsaa dette skjuler naturligviis en Polemik i
Brev 159.6 rindre, at jeg har gjort · ogsaa dette Skridt. / Din Dig, i ethvert Tilfælde,
Brev 159.7 rindre, at jeg har gjort · ogsaa dette Skridt. / Din Dig, i ethvert Tilfælde,
Brev 159.8 rindre, at jeg har gjort · ogsaa dette Skridt. / Din Dig, i ethvert Tilfælde,
Brev 159 erindre, at jeg har gjort · ogsaa dette Skridt. / Din Dig, i ethvert Tilfælde,
NB17:60 , der gav efter. Imidlertid · ogsaa dette Snit er forkeert, – og Barberen
NB17:33 / Socrates – Χstd. / · Ogsaa dette Socratiske er af yderste Vigtighed
NB30:112 sk fortvivle«, maa · ogsaa dette Souveraine give efter. Men bestandigt
NB2:203 de skulde være Missionairer. · Ogsaa dette Spørgsmaal har Enhver at forelægge
DBD, note ødet ud: saa jeg vel holder · ogsaa dette Stød ud – til Gavn for de
BOA, s. 175 sig i sig selv.« Men · ogsaa dette synes Adler at have udgrundet før
NB4:11 Du troer, at Du vinder Alt,: · ogsaa dette Tab er Vinding. Altsaa at tabe er
G, s. 78 at indvie Dem, saa skriver jeg · ogsaa dette til Dem for mig selv. Af Dem, veed
IC, s. 251 arnet fra Dig, at Du vil lade · ogsaa Dette tjene Barnet for at drages til Dig:
CT, s. 206 Du elsker Gud, saa skal · ogsaa Dette tjene Dig til Gode. / O sidste Trøst,
EE2, s. 79 hende med samme Ømhed, og · ogsaa dette trænger hun ikke til, men det
AE, s. 48 ulde kunne trænge sig ind. · Ogsaa dette tyder paa, at Problemet skal sættes
FB, s. 198 ne gjøre alt Andet, som da · ogsaa dette uden Aandens Bistand eller i Kraft
NB11:16 et er Din Pligt at giftes. / / / · Ogsaa dette var da Dobbelt-Feighed af Goldschmidt.
NB22:128 eriverede Forbilleder. Men · ogsaa dette var for anstrengende. Istedetfor
OTA, s. 328 aa Selvfornegtelsens Vei, og · ogsaa dette var glædeligt, et Andet at følge
OTA, s. 149 mme eller anklage Andre, thi · ogsaa dette var jo Tvesindethed: at ville dømme
NB13:29 til mit Forfatterlivs Tanke. / / · Ogsaa dette var min Tanke, alt i Tidens Fremgang.
NB21:158 lyder Keiseren. / / / ... · Ogsaa dette Veemodige har jeg da oplevet. Som
Brev 159.3 og læg Dem · ogsaa dette vel paa Sinde, jeg tilskynder Dem
Brev 159.3 og læg Dem · ogsaa dette vel paa Sinde: jeg tilskynder Dem
NB26:76.a t Samvittigheden slog ham, nei · ogsaa dette vil blive doceret. Og atter denne
NB26:76.a t vilde ikke standse ham, nei, · ogsaa dette vilde blive doceret. Thi endnu længere
NB6:29 – om saa fordres. Men · ogsaa Dette vilde jeg have fra mig, at en Mand
Not13:49 det i en anden Form, ( thi · ogsaa dette vilde jo være en væsentlig
KKS, s. 95 ræder langt senere – · ogsaa dette vilde jo være til Betryggelse
SLV, s. 285 sørge paa egne Vegne, thi · ogsaa dette viser min Stillings dialektiske Vanskelighed,
SD, s. 231 ergo sum. Maaskee turde dog · ogsaa dette være Løgn, det enkelte Menneske
IC, s. 209 ere Sandhed, i samme Grad vil · ogsaa dette være til at kjende paa den ganske
EE:53 r slumrer ind igjen ( saaledes som · ogsaa dette Øieblik er det behageligste i
Brev 38 alet med Dem om, blandt Andet · ogsaa dette, at det næsten er umuligt at undgaae
DS, s. 170 staae« det er Nydelse, · ogsaa dette, at forstaae, at vide Beskeed om,
Not15:4 eg elskede hende, viser dog · ogsaa dette, at jeg bestandigt har villet skjule
NB18:88 andet. / Deraf blandt Andet · ogsaa dette, at jeg bestandigt taler om, at jeg
NB21:61 duer meget. / Det er ypperligt; · ogsaa dette, at man af Brugen af slette Midler
DS, s. 218 Forbilledet udtrykker; det er · ogsaa dette, for at jeg skal nævne et blot
PMH, s. 85 a glæd Dig da med mig, thi · ogsaa dette, har jo ikke blot sin skjønne
DD:208 d nogle politiske Theoremer) · ogsaa dette, kun det manglede, visseligen nu
SLV, s. 196 faler jeg Gud i Vold, som da · ogsaa Dette, men paa en anden Maade. / Har jeg
AE, s. 90 a gjengiver hans Fremstilling · ogsaa dette, og derfor kan Ingen uden videre
IC, s. 115 nheden har forvirret Alt, saa · ogsaa Dette, og derved ganske rigtigt opnaaet,
NB10:153 at døe. / Hvor veemodigt, at · ogsaa dette, som der nu – ja, Gud veed
NB23:37 blevet upersonligt, hvorfor ikke · ogsaa dette. / Eller maaske er det ikke sandt,
NB35:25 ndt af det ligefrem Msklige, saa · ogsaa dette. Ligefrem opbevares som Vaabenmærke
NB20:125 / Til sand Χstd. hører · ogsaa dette: at man skal bringe Offre for Læren,
NB12:150 f at blive en Martyr, udtrykker · ogsaa dette: Du har et Mord paa Din Samvittighed,
NB26:33 de, og at Ms Virkelighed er · ogsaa dette: Profiten leve. Men fordi det var
Papir 340:1 ς, forsaavidt er den · ogsaa dialektisk ved et Tegn paa hvilket den
AE, s. 546 sørge for Barnet, saaledes · ogsaa die det med det Religieuses barnlige Forestillinger;
Not4:5 Erkjendelsen. Her ligger jo · ogsaa Differentsen mellem Katholiker og Protestanter.
NB20:99 at behage ham. / Glem Alt, · ogsaa Dig selv ganske over Tanken om Gud, at
Brev 68 ot Din Tankes Bølge / Men · ogsaa Dig skinbarlig selv engang / Henlægge
IC, s. 88 g nu staaer der for at frelse · ogsaa Dig, at han, der almægtigt formaaer
KG, s. 372 rnes Forladelse, den tilsiges · ogsaa Dig, men Præsten har ikke Lov at sige
Oi8, s. 352 d i Himlen, kjerligt elskende · ogsaa Dig. Ja, elskende; derfor vilde han saa
NB9:12 rsfæstet – for at frelse · ogsaa Dig: og Han skulde ikke vilde tilgive Dig,
DD:208 gge, saa vil jeg idetmindste · ogsaa digte en ny, jeg vil skabe en .... ( med
JJ:250.a rskjellig fra en Forbryder, der · ogsaa digter Skylden bort, » fjerner den
Brev 46 n er ikke blot Philosoph men · ogsaa Digter. Han har skrevet et uhyre Stykke,
EE1, s. 244 Illusionen, og derfor har da · ogsaa Digteren ladet dem Begge komme til det
Oi7, s. 282 orsagelsen? Er dette saa ikke · ogsaa Digter-Forholdet? / Men Digteren hykler
Brev 159.1 en husk paa, Du bærer · ogsaa Din Deel af Ansvaret. / Der begyndes umiddelbart
Papir 270 den, saa unddrager det sig · ogsaa din egen Betragtning, vil ikke besiddes
NB28:99 de i dyb Ærefrygt) / » · Ogsaa Din egen Sjel skal et Sværd gjennemtrænge«.
NB22:167 rt Du oprigtigt vil, saa er Gud · ogsaa Din Fader. / Existents-Proportioner. /
CT, s. 283 Din Sjelesørger, han er jo · ogsaa Din Frelser; han forstaaer ikke blot al
CT, s. 199 jeg Gud? Er Svaret ja, saa er · ogsaa Din Velfærd evig betrygget; thi »
PS, s. 273 vel behøvede Overveielse, · ogsaa Din, da jeg havde Dig mistænkt for ikke
FF:155 ikke blot give Dig at drikke; men · ogsaa dine Kameler. / d. 18 Juli. 38. / Jeg sad
YTS, s. 254 disse Lidelser – altsaa · ogsaa Dine, hvis Du ellers lider i Lighed med
JC, s. 50 ret. Derved bliver imidlertid · ogsaa Disciplen et ufuldkomnere Væsen, der
Not9:1 lig Opstandelse. Himmelfart. · Ogsaa disse 2 Momenter følge efter hinanden
BB:29 let. – Af realistisk Art ere · ogsaa disse abstracte Børnebøger: om den
EE2, s. 119 smaa Forliebelser, tvertimod · ogsaa disse blive kun Næring for den ægteskabelige
EE2, s. 83 g at være misfornøiede. · Ogsaa disse hører Du da ikke til, de ere Gjenstand
Oi6, s. 269 let, saa vilde formodentligen · ogsaa disse Legioner Christne, eller Præste-Sladdren,
DD:7.c » Eenhed«. Ligesom · ogsaa disse Ord » jeg er den som jeg er«
NB7:53 vi gaae. I Almdl. declameres · ogsaa disse Ord af Præsterne ind i det Sentimentale.
EE2, s. 75 em dem. Dernæst læse vi · ogsaa disse Ord: og Gud velsignede dem. Dette
Brev 253 af dens ene Ende i Deres Haand. · Ogsaa disse Penge gav De mig. Jeg tykkedes, at
NB26:62 ste Blomster, saaledes mene · ogsaa disse Professorer og Docentinder at det
Papir 270 glædeligere Minder, og · ogsaa disse snart bleve Dig modbydelige, da alt
Papir 264:2 lerede Oplevede, hvorfor · ogsaa disse Stridigheder afgiver ligesom et compendieus
NB22:103 ligt Msk. kan det: saaledes ere · ogsaa disse Talere, christelig forstaaet, Castrater,
G, s. 41 vel kunde foranledige det, men · ogsaa disse Tanker bleve kun Stemninger, der
EE2, s. 130 er og Lande, saa besad han jo · ogsaa disse undertrykte Provindser, han havde
EE2, s. 138 orte. I Almindelighed har den · ogsaa disse, men naar man ret vil opfatte dem,
EE1, s. 301 , Cordelia overlod mig, vare · ogsaa disse. Hun havde selv brudt Seglet, og
Papir 367         og altsaa · ogsaa Distinctionen i                                                     Retning
NB13:8 i Kiær. / Her ligger forresten · ogsaa Distinctionen mell. Jødisk Fromhed og
EE2, s. 38 l Du ikke nægte mig; ( thi · ogsaa Dit Hjerte har dog Følelse for Kjærlighed,
EE2, s. 38 lelse for Kjærlighed, og · ogsaa Dit Hoved kjender kun altfor vel Tvivlene)
EE2, s. 191 denne Historie, jeg erindrer · ogsaa Dit Svar, at det var en betænkelig Sag
EE:192 rde afskaffes; thi det er jo · ogsaa Dit Ønske, at den i Din sidste Stund
NB28:99 re Hjertets Tanke aabenbar, · ogsaa Dit, om Du endnu tør troe, endnu er
NB12:55 t Χstd? / Derfor er mit Liv · ogsaa dog lidt til Forargelse; det Forargelige
Brev 63 psats – nu saa lad det · ogsaa dog paa een eller anden Maade være Dem
NB10:70 / Tilsidst vil man vel, at · ogsaa Dommen hisset skal være vittig! /
DS, s. 193 ad den i Sandhed er, derfor er · ogsaa Dommen om den blevet en anden. Saasnart
Papir 84 / Natmændsfolket – cfr. · ogsaa Dorph om det rotvelske Sprog p. 7 om Hinduernes
NB22:124 sig med Staten og paa sin Viis · ogsaa drage Fordeel deraf, saa det bliver en
NB16:34 ere Opmærksomhed kan man · ogsaa drage paa sig og bære, uden at dette
SLV, s. 345 det Yderste. Gud veed den er · ogsaa dreven paa den Maade uendeligt langt yderligere
Not15:4.i ykker og sagde: saa har Du dog · ogsaa drevet et rædsomt Spil med mig. /
Papir 97:2 . 34. / En saadan Mestertyv vil · ogsaa dristigt ( f. Ex. Kagerup) og frimodigt
AeV, s. 79 d, thi, Herre Gud, man kan da · ogsaa drive Oekonomien for vidt. Man reiser,
Papir 340:5 thi den Talende har · ogsaa drømt sit Ungdommens Eventyr, det gamle,
Oi8, s. 347 at være Menneske, og om at · ogsaa Du er et Menneske, i Slægt med de Herlige,
Papir 270 forskjellige, Du veed, at · ogsaa Du er Guds Medarbeider. Der er en Sorg
Brev 289 Min kjære Johannes Climacus, · ogsaa Du er jo en Fortvivlet.« /
LF, s. 34 re en Dyd af Nødvendighed. · Ogsaa Du er jo underlagt Nødvendighed; Guds
Papir 270 d, og dette er Dig nok, at · ogsaa Du er kaldet med et guddligt Kald, at Aanden
CT, s. 185 lagt paa Din Samvittighed, at · ogsaa Du er Medskyldig i Hans uskyldige Lidelse
TAF, s. 291 en Trøst i Ordet, som vel · ogsaa Du finder, m. T., just naar Du hører
EE2, s. 57 vergaaer selv Dine Drømme, · ogsaa Du forvandles, men Din fine Reflexion skjuler
EE1, s. 317 a, er Din Gaade løst, saa · ogsaa Du har styrtet Dig i Evighedens Hav? Forfærdelige
OTA, s. 213 kelige: o, glem dog ikke, at · ogsaa Du kan gjøre Noget, lad dog ikke Dit
Brev 130 ud), er fordi jeg veed, at · ogsaa Du kjender Øieblikets Uendelighed. Blot
CT, s. 90 Du som Lilien og Fuglen, tjen · ogsaa Du kun een Herre, tjen ham af dit ganske
Brev 177 es, mod hvad mulige Sorger · ogsaa Du kunde have; vær, hvis dette kan være
EE2, s. 297 t mig stundom ind, maaskee er · ogsaa Du med indesluttet i hendes Bøn; thi
NB2:178 t Msk – Du gav efter, · ogsaa Du raabte Haan over ham, ogsaa Du spyttede
NB31:8 Den, som er mere anstrenget: · ogsaa Du slaaer af. / Det er dette man har gjort,
NB2:178 aa Du raabte Haan over ham, · ogsaa Du spyttede paa ham. / O, man advarer Ynglinge
YTS, s. 251 ter den Lidendes Mening sige, · ogsaa Du vilde indsee og forstaae, at der ingen
OTA, s. 231 be derhen; i Evigheden skal · ogsaa Du være forladt af Mængden. Og dette
EE2, s. 35 e. En og Anden, og deriblandt · ogsaa Du, har altid gjort betænkelige Miner
TAF, s. 297 g i Dit Indre: saa fornemmer · ogsaa Du, hvad maaskee Andre fornemme forfærdeligere,
LP, s. 11 gere Moment ( thi det har vist · ogsaa Du, kjære Læser, erfaret, at det
LA, s. 51 g til Døden med disse Ord: · ogsaa Du, min Søn Brutus! Den høieste Modstand,
NB36:26 g selv betræffende, om jeg nu · ogsaa duer til at gaae – hvis det lod sig
AE, s. 79 fordre det af ham, saa er han · ogsaa dum. Ligeoverfor en saadan svigefuld kunstnerisk
Papir 306 n netop derfor er Du os jo · ogsaa dunkel og som en Hemmelighed, hvilken vi
BA, s. 358 sætter Synden, men er dog · ogsaa dunkelt tilstede som et Mere eller Mindre
BI, s. 162 for sig selv. Derfor har jeg · ogsaa dvælet saa længe ved denne Fortælling.«
EOT, s. 264 org, ja kun een Sorg, men saa · ogsaa dybest inde – Sorg over sin Synd,
BOA, s. 141 er den sande Dyd, saaledes er · ogsaa Dybsind ikke en Yttring, et Udsagn, men
JJ:165 ergo er det Prof. Heiberg siger · ogsaa dybsindigt. Paa den Maade kan enhver theologisk
EE2, s. 170 eg ikke, men jeg bøier mig · ogsaa dybt for de storartede Præstationer,
2T44, s. 186 hos ham, som med Veemod men · ogsaa dybt rystede maatte tilstaae, at han i
NB30:50 ledes er det sandt, hvad jo · ogsaa Dyrene troe paa, at det at være i Flokken
OTA, s. 125 om Plantens eller Dyrets Liv. · Ogsaa Dyret forandres i Aarene, har som ældre
OTA, s. 320 nger alle Fjendens Pile, men · ogsaa dækker hans Svend, som følger bag
NB11:211 lade dette Dumdristige men · ogsaa Dæmoniske fare. / Vil Gud saa sætte
AE, s. 340 lle Christne, en Speculant er · ogsaa døbt da han var fjorten Dage gammel.
CT, s. 29 den Armodens Bekymring, han er · ogsaa død for Verden, og fra Verden. Derfor
NB20:91 Dig ganske hen, saa var Du · ogsaa død, afdød; thi han er ikke Livet
OTA, s. 272 imellem fik for lidt, om der · ogsaa døde en Fugl af Sult, den Sag var dog
TS, s. 99 nde – Apostlene vare jo · ogsaa døde, afdøde fra ethvert blot jordisk
TS, s. 103 ørke Nat – det er jo · ogsaa Døden vi beskrive: da kommer den levendegjørende
NB29:107 en saaledes betragtedes jo · ogsaa Dødsdagen i den ældste Kirke) eller
BI, s. 135 n christelige Anskuelse er da · ogsaa Dødsøieblikket den sidste Strid mellem
SLV, s. 367 f en saadan Sygdom kunde man · ogsaa døe, men deraf følger ingen sikker
NB16:58 da » Udlandet« · ogsaa dømmer fordeelagtigt om ham. / Saaledes
NB11:228 r Dommeren, hvorfor han jo · ogsaa dømmer mig, hvilket da er simpelt nok
SLV, s. 242 r livsfarligt, men han er jo · ogsaa dømt. / Det indseer jeg ogsaa, at den
Not1:7 Imod Chr: Hellighed synes · ogsaa Ebr: 5, 8 at stride. Men da Brevet ikke
EE:189 blindfødte / d. 23 Sept: 39. / · Ogsaa Eder mine lucida intervalla maa jeg give
SLV, s. 71 m det farligste Naboskab, thi · ogsaa Eders Elskede skulle komme til at gaae
JJ:128 i hans Mine, og i det samme seer · ogsaa een af de unge Herrer paa hende –
Papir 460 ham. Maaskee foranlediges · ogsaa Een eller Anden til at faae lidt høiere
NB5:33 mere? Men selv Isaak havde jo dog · ogsaa een for Esau. Og Gud, som er idel Velsignelse
DS, s. 176 siger man » om · ogsaa Een ikke selv gjør det, naar han kan
Not3:18 sig vistnok ikke; thi kunde · ogsaa Een nok saa fuldk. det Sprog, hvori et
NB21:158 hans Død: saaledes har · ogsaa Een og Anden herhjemme ønsket mig død,
NB27:32 nkel ( usammensat), saa vil · ogsaa een og samme Virksomhed bestandigt være
BOA, s. 127 στω, og saaledes · ogsaa Een være den Extraordinaire. Vil en
NB8:64 hvad jeg i Gjerning udfører er · ogsaa eenfoldigt, thi ell. lader det sig ikke
Papir 251 / Hos Mth: findes · ogsaa Eenhed, dog ikke saaledes som hos L:, idet
Not10:9 es Gud Act: 5, 3.4. – · ogsaa Eenheden af Fader Søn og Aand Mth: 28,
EOT, s. 271 kelig troede, for ham var saa · ogsaa eet Fortrin fremfor enhver Senere, at høre
F, s. 494 gens Løb, medens han derimod · ogsaa efter at have læst sin Prædiken trøstigen
DS, s. 157 og det var kun Dumdristighed, · ogsaa efter Christendommens Mening. Thi Christendommen
NB26:82 at frembringe Tro, · ogsaa efter Classikernes Mening, Talernes Opgave.
NB10:96 er saa endeligen er En, der · ogsaa efter de Andres Mening er istand maaskee
Papir 254 yttres: » at · ogsaa efter deres allerunderdanigste Mening (
NB4:90 jeg begyndte med, og som jeg · ogsaa efter Evne benyttede: det, at jeg var anseet
EE1, s. 205 e den. / Det, hvorved Faust, · ogsaa efter Goethes Opfattelse, fængsler Margrete,
NB30:93.a k medens han levede, og S. har · ogsaa efter ham flere Gange brugt det mod mig.
BI, s. 211 cher ( Pag. 254) opfatter det · ogsaa efter Hegel ganske rigtigt: Mit diesem
Papir 577 t, der er saa dum, at han ikke, · ogsaa efter hvad jeg nu har oplyst, indseer,
2T44, s. 209 . Dog var hun jo nu fri; thi · ogsaa efter jødiske Begreber er jo Qvinden
SLV, s. 191 g alle Uret, thi Kaffeen var · ogsaa efter min Smag slet. Derimod havde de ikke
Brev 68 sine / Som efter Dine og vel · ogsaa efter mine / Anskuelser – dog mellem
NB23:39.a det ganske bogstavelig at han · ogsaa efter msklig Maal er en Pialt, saa trykker
BI, s. 75 g Ideal, saaledes vandrer han · ogsaa efter sin Død derimellem. Hvad nu Forholdet
Not9:1 ikke blot efter Indhold men · ogsaa efter sin Form Guds-Bevidstheden. Bevidstheden
SLV, s. 265 ver Dag, hvormed han vedblev · ogsaa efterat Handelshuset var ophørt. Fætteren
Papir 448:3 ergivet dem al Gjeld men · ogsaa eftergivet dem Afgifterne for Fremtiden,
NB16:68 lder: hvad der er gjort, det kan · ogsaa eftergjøres. / Saaledes ogsaa paa Aandens
EE1, s. 168 ar Ro, saa vil Sorgens Indre · ogsaa efterhaanden arbeide sig ud efter, blive
BI, s. 135 skulde dødes, da er dette · ogsaa efterhaanden skrumpet sammen, udtørret,
NB28:67 dertil. Mit Liv vil derfor · ogsaa efterlade et overordentligt Udbytte. /
SLV, s. 133 ilde undvære, men jeg har · ogsaa efterladt mig, hvad jeg nødigt vilde
AE, s. 98 res Løsen, saaledes har L. · ogsaa efterladt sig et sidste Ord. Lessings »
G, s. 23 Mindet om hiint Øieblik, som · ogsaa Efterretningen derom langt mindre ængstede
Papir 429 uskyldig. / forresten kan · ogsaa eftersees Talen paa Langfredag i Epistel-Prædikenerne.
NB4:143 som i Hedenskabet, hvor man dog · ogsaa eftertragtede en vis udvortes Retfærdighed
NB16:75 noksom kan gjentage, ligesom det · ogsaa egentlig var det, hvorved jeg blev opmærksom
DS, s. 232 sveder. Eller er det maaskee · ogsaa egentligen Gud der sveder; eller hvis det
Not15:15.a æven. / Anm / Dette var da · ogsaa egentligen hendes Mening, thi hun sagde
KG, s. 259 aa farlig; det er dog vel nok · ogsaa egentligen kun saa i Verdens Øine, hvis
NB24:54.g andrede. / g Jeg har da derfor · ogsaa egl. bestandigt tænkt mig det saaledes,
NB35:48 hed! Hvad Betydning kan den · ogsaa egl. have for Msker, der i Forhold til
NB27:77 rke Trøstens Ord passe · ogsaa egl. kun for den tilsvarende Anstrengelse.
Not1:7.z4 : Catholikernes Lære om, at · ogsaa egne Gjerninger vare nødvendige til
Papir 15 citæt. Erhvervelse; men · ogsaa Eiendom. hebr. סְגֻלָה,
NB17:69 ttet af en Samtid, straffes · ogsaa ell. rettere udmærkes derved, at den
OTA, s. 281 el muligt, at han i sin Sorg · ogsaa ellers gik bøiet, saae ned ad, og saae
NB31:146 tandigt erindres, hvad jeg · ogsaa ellers har udhævet, at just dette hører
OTA, s. 281 ekymring. Vel muligt, at han · ogsaa ellers i sin Sorg stundom saae op ad, naar
Brev 186 inem Leben«. Du kan vel · ogsaa ellers let faae den Bog. / Din /
NB5:10 else. Alt dette taler Luther · ogsaa ellers om, kun ikke naar han forklarer
CT, s. 27 e Brød er fra Gud. Har ikke · ogsaa ellers saaledes en ringe Gave, en lille
OTA, s. 334 let! Imidlertid tale vi dog · ogsaa ellers stundom saaledes. Thi naar et Menneske
NB31:68 vidende. Og vistnok har man · ogsaa ellers styrkende Midler i Beredskab for
NB15:111 r Paaske udvikler han, hvad han · ogsaa ellers udvikler, at man i Forhold til Troen
NB31:68 gtig. Thi vistnok er der · ogsaa ellers ved Torturer Læger tilstede for
NB33:37 d en Verden. Det seer vi jo · ogsaa ellers. Lad en Mand her i Danmark være
SLV, s. 266 en over Vandet, jeg saae ham · ogsaa ellers; men engang traf jeg ham hos en
KG, s. 347 aaledes, saa vilde Menneskene · ogsaa elske de Afdøde anderledes end de gjøre.
NB27:50 de takkes paa: kunde Du saa · ogsaa elske ham? O, dersom der var Oprigtighed
Brev 159.2 ne forstyrre Dem, at hun · ogsaa elsker mig, der allerede den Dag jeg forlovedes
OTA, s. 170 t Gode i Sandhed, og han var · ogsaa elsket af det Gode, der har Lydighed kjærere
NB14:147 dog en god Søn, har vel · ogsaa elsket sin Fader og har meent at fortjene
NB22:164 ngst været gift, vel · ogsaa Embedsmand. Dog har disse mine Lidelser
Not4:20 ver det troede Indhold lader sig · ogsaa empirisk eftervise. Her indtræder en
Brev 179 ngjeld. Medfølgende Pakke er · ogsaa en » Trøster«, dog er
NB23:20 ynde med den Bekymring: er Du nu · ogsaa en Χsten; der kunde jo idag maaskee
Oi8, s. 355 me. Endeligen viste han hende · ogsaa en – bestemt for hende. Idet hun
BOA, s. 193 itet. Og Christendommen er jo · ogsaa en Aabenbaring. I det ny Testamente findes
NB11:79 æben det er formodentlig · ogsaa en Abstrakt-Leven – saa er det mere
NB11:79 orbyde ikke blot Synden men · ogsaa en Abstrakt-Leven, ei hell. i Modsætning
JJ:228 e af ham i Bogen. / Dette er · ogsaa en af de misforstaaede Climaxer man har
NB26:69 , saa var jeg blevet en Sophist, · ogsaa en af dem, der foredrage det Christelige,
AE, s. 128 n en svigefuld Elsker, han er · ogsaa en af dem, for hvem Judas blev Veileder
NB6:79 uds Opdragelse. / / / See, det er · ogsaa en af disse usalige Følger af at Christenheden
KG, s. 74 jelligheder, men Fjendskab er · ogsaa en af Jordlivets Forskjelligheder. Og naar
NB30:44 , ( hvad saavidt jeg husker · ogsaa en af mine Pseudonymer etsteds siger, eller
Papir 388 r fortsat Stræben, der, hvad · ogsaa en af mine Pseudonymer gjorde meest betegnende
NB30:58 mme som Misundelse, hvorfor · ogsaa en af Oldtidens Forfattere saa rigtigt
Brev 159.1 de Fader og saa – · ogsaa en Afdød: vor egen kjere lille R. /
BI, s. 212 vede den gamle Græcitet · ogsaa en Afgjørelse i de particulære Tilfælde,
NB:148 maalets stadige Fart. / Det er da · ogsaa en almdl. Skik at bruge Tankestreg, i Betydning
Papir 15 σητε; eller · ogsaa en anacoluthon for εϱϱιζωμενων.
YTS, s. 263 rdiggjør. Men der gives jo · ogsaa en anden Art Hykleri, Hyklere, der ligne
EE1, s. 314 at jeg endnu er ung. Det kan · ogsaa en anden Betragtning lære mig, den nemlig,
NB14:78 emærket: Χsti Liv har jo · ogsaa en anden Betydning, det er Forsoningen.
EE1, s. 99 har den sjælelige Elskov · ogsaa en anden Dialektik, den er nemlig en forskjellig
SD, s. 218 e Continueerligheds Voxen er · ogsaa en anden end den for en Gjelds, eller en
NB30:90 g Slægt: saaledes er der · ogsaa en anden Forskjel mellem Msk-Slægten
OL, s. 35 yldigt. Hr. Lehmann har derfor · ogsaa en anden Forudsætning, den nemlig at
NB4:29 enskab. Tildeels har det dog · ogsaa en anden Grund, fordi Mynster har en travl
NB35:20 v:; men det har dog maaskee · ogsaa en anden Grund. Maaskee er hvad der bestemte
EE1, s. 404 d Hensyn til Tiden gives der · ogsaa en anden Inddeling, og denne er egentlig
Oi5, s. 231 n Christen. / Ligeledes faaer · ogsaa en anden Indvending stor Betydning, naar
SLV, s. 313 leer jeg ikke deraf; jeg har · ogsaa en anden Kjole, vel ikke hængende hos
PS, s. 246 s Gjerninger, saaledes, at jo · ogsaa en Anden kunde have udført de samme
NB11:118 r imellem. / Imidlertid maa dog · ogsaa en anden Side af Sagen fremdrages. Saa
JC, s. 20 udvikledes hos ham, blev · ogsaa en anden Side af Sjælen stærk dannet,
DS, s. 209 Sandt nok denne Fødsel har · ogsaa en anden Side at sees fra, Guds-Siden,
NB4:96 ynderen. Men Hans Lidelse har dog · ogsaa en anden Side, hvorved den ligefrem er
Papir 349-2.b igt har det dialektisk seet · ogsaa en Anden Side, thi istedenfor at lade sig
Papir 270 nedsbyrd. Men Du fornam jo · ogsaa en anden Stemme i dit Indre, en Taknemlighed,
EE1, s. 184 an mig. Sandt nok, han havde · ogsaa en anden Stemme, den var kold, isnende,
NB20:56 Lidelser. Men saa lyder der · ogsaa en anden Stemme, som siger til mig: o,
OTA, s. 377 neskets. – Maaskee har · ogsaa en anden Tanke rørt sig i den bodfærdige
NB30:12 maatte lide for Læren. / · Ogsaa en anden Vanskelighed er der ved det Schopenhauerske,
CT, s. 57 r hvad den er. Men saa er der · ogsaa en anden Vei, den kjender Fuglen heller
EE1, s. 103 sthetiske Interesse er her · ogsaa en anden, nemlig: hvorledes, Methoden.
BA, s. 369 men netop derfor er der · ogsaa en Angest, som Grækeren vel ikke mærkede,
EE1, s. 237 fte. Dette Løfte var da · ogsaa en Anledning; men det var en Anledning
NB11:124 af mig i Frue Kirke. Eller · ogsaa en Anmærkning saa lydende: lige saa
G, s. 18 ikke er at tjene to Herrer, er · ogsaa en anstrængende Tjeneste; thi ingen
BMT, s. 217 , er uforsvarlig. Det er, som · ogsaa en Apostel indskærper, en Christens
BOA, s. 167 tyv, der for at sløife Alt · ogsaa en Apostels Værdighed, for at styrte
Brev 61 ggeligere end De, men der er · ogsaa en Armodens Bekymring for den Dag »
EE2, s. 100 rende Kjærlighed faaer vel · ogsaa en Art af Historie, men er dog, ligesom
LA, s. 91 ge: saaledes er det evige Liv · ogsaa en Art Nivellering, og dog er det ikke
NB4:45 ver som over det Andet. Det er jo · ogsaa en Art Reduktion, naar det som et Msk
NB13:77 ravagerende. Χstus var · ogsaa en Asket. See saa efter i det N. T., hvor
Brev 41 rsaavidt er Vægteren igjen · ogsaa en Autoritet, vistnok ikke en astronomisk,
TNS, s. 147 den nye Biskop Martensen, · ogsaa en begavet Mand, har en sjelden Gave til
2T44, s. 203 g, ak thi Fortvivlelse er jo · ogsaa en Begeistring – da randt maaskee
KG, s. 264 rring! Men Kjerlighed, den er · ogsaa en Begivenhed, den største af alle,
Not11:28 – Verdens Amme er · ogsaa en bekjendt Forestilling – Maia hos
SLV, s. 102 af alle; Modsætningen er · ogsaa en Beslutning, der beslutter ikke at ville
BI, s. 318 mlig lader sig digte, han har · ogsaa en bestemt givet Sammenhæng, i hvilken
NB23:37 ormator. Ja en Reformator det er · ogsaa en besværlig Skikkelse for Samtidige,
NB17:62 r hører da for den Sags Skyld · ogsaa en betydelig Charakteerstyrke til saaledes
KG, s. 164 ndom saa simpel ud. Det er jo · ogsaa en betydelig Forandring: istedenfor at
NB19:43 nke«; thi det er jo · ogsaa en betænkelig Selvmodsigelse, at de
AE, s. 544 Elsker. Men det er visseligen · ogsaa en blind Veileder, der paa nogensomhelst
Papir 270 ikke ( og hvorledes skulde · ogsaa en blot Ahnelse bringe ham til at ønske
NB23:222 telig Forflygtiget – · ogsaa en christelig Bevidsthed, og den vil formodl.
Oi2, s. 159 Christne – ergo er han · ogsaa en Christen; slig Indbildskhed, der blot
SLV, s. 71 er Pokalen til Læberne, er · ogsaa en Concession – nu tømmer jeg
SLV, s. 71 mmen styrte sig i Pokalen, er · ogsaa en Concession, at jeg fører Pokalen
SLV, s. 71 hampagneflaskes Sløife, er · ogsaa en Concession, at jeg lader dens Skummen
NB7:60 med til Standen. Saaledes er det · ogsaa en daarlig Christen, der paa Grund af Gjenvordighederne
NB30:43 har levet – ellers var Gud · ogsaa en daarlig Makker, som ikke tog sig iagt
EE:38 n svarede: » saa er Du · ogsaa en daarlig Pige.« – /
Papir 445 es døde han – ak, · ogsaa en Dandser kan blive Martyr. / Moral. /
SLV, s. 121 , og blandt disse var der da · ogsaa en Datter, der, da hun, liig en Antigone,
TS, s. 105 r derfor! – sluktes saa · ogsaa en Deel af Kjerligheden i mit Bryst. /
SLV, s. 288 er altsaa forgjæves, som · ogsaa en Deel af min sympathetiske Forventning
EE1, s. 27 aaer sig, en Recensent ligner · ogsaa en Digter paa et Haar, kun har han ikke
YDR, s. 112 ens Regnestykker. Jeg udlover · ogsaa en Douceur til Den, der i disse mange Bøger
BI, s. 204 ggen til i en vis Betydning · ogsaa en Dragen fra. Ville vi nu lade de Linier,
KK:2 idd: Bevidsthed, men vækker · ogsaa en Drift i Msk. til at gaae ud over sig
AA:23 ore) og livslystige Tone gaaer der · ogsaa en dyb alvorlig Melancholie igjenem det
EE1, s. 419 giver sig saaledes. Det har · ogsaa en dybere Grund. Qvinden er nemlig Substans,
NB22:94 orkynder den. / Det er noget som · ogsaa en dybere Psycholog maatte blive opmærksom
EE1, s. 364 nere. Og er ikke en Forlovet · ogsaa en Dyrehaugs-Kunstner? / Edvard er ude
FB, s. 194 berlands Jøden er saaledes · ogsaa en Dæmon, om han end gjør det Gode.
SLV, s. 67 og Ridedragt, saaledes er der · ogsaa en egen Art af Paaklædning, der er moderne
Oi5, s. 239 Christendommen. Det er derfor · ogsaa en egen Art Euphemisme, naar vi berolige
NB:27 lle Land. / I et lille Land er der · ogsaa en egen Art Misundelse; den er grundet
BB:2 Kjærligheden tog, udsprang · ogsaa en egen Digteart alba, som Poesien, idet
AA:1.1 oget Jord fra Graven; hertil laae · ogsaa en egen Skee. Desuden maa man ikke glemme
BB:2 e Mangfoldighed Sted. Dette er · ogsaa en eiendommelig Side ved den provenz: Poesie,
EE1, s. 12 yde min Vedholdenhed, saa har · ogsaa en enkelt Gang et uventet Held kronet mine
NB:64 fmægtige; hvorledes skulde · ogsaa en Enkelt kunne staae mod de Mange, der
SFV, s. 92 mægtige; hvorledes skulde · ogsaa en Enkelt kunne staae mod de Mange, der
SLV, s. 401 hendes Sundhed, men maaskee · ogsaa en erotisk Beskedenhed. Desuden forhindrer
OTA, s. 411 endte en større Fare, men · ogsaa en evig Salighed! Og hvad gjør vel denne
BOA, s. 156 til en Hypothese. Hvor skulde · ogsaa en evig Sandhed falde paa at nedlade sig
NB33:53 nde – saa betyder vel · ogsaa en Examinator En, der trænger til Dem,
NB12:112 d dette Ene: saaledes gives der · ogsaa en Exegetiseren over Skriften, der er,
NB3:52 Χstd. / / / Det er dog egl. · ogsaa en feil Categorie m: H: t: Antagelsen
NB2:256 / blev ikke brugt – her er · ogsaa en Feil, da det er Aften ikke Midnat. /
DS, s. 200 den Verden – det var jo · ogsaa en for » denne Verden« livsfarlig
SLV, s. 418 lykkelige, og saaledes veed · ogsaa en Forarget paa sin Viis lige saa god Beskeed
DD:28 et flygtigt Blik, og endelig · ogsaa en Fordel, saavist det er i en anden Hensende
Papir 401:2 udvortes Faktum, er den ikke · ogsaa en Forestilling, og synder den ikke mere
SLV, s. 100 g saa siger han: Aladdin var · ogsaa en Forfører, det veed jeg fra en meget
EE1, s. 116 rect. / Molieres Don Juan er · ogsaa en Forfører, men at han er det, derom
3T43, s. 93 ke. Denne Bekymring begjerer · ogsaa en Forklaring, et Vidnesbyrd, men af en
KG, s. 97 er Talen, hans ene Søn var · ogsaa en forloren Søn, som vi nu skulle høre
AA:13 ven-ind deri men saaledes vel · ogsaa en Forløsnings Bevidsthed, og fastholdt
SD, s. 184 st kan være. Men det er · ogsaa en Form af Fortvivlelse, det ikke at ville
NB12:95 r Gjenstand. Men dette er jo dog · ogsaa en Form af Selvkjerlighed; thi Offrene
NB7:58 ømme / / / Men dette er jo dog · ogsaa en Form af Tilbedelse: ligefrem at sige
NB14:114 rsikkring af en Taler. / Det er · ogsaa en Form under hvilken Mskene ofte bedrage
Papir 380:2 mdl. Begavethed. Jeg har · ogsaa en Formodning om, at een og Anden af disse
NB35:20 te dem til at tale saaledes · ogsaa en forsigtig Omsorg for Mskene, de have
BMT, s. 220 tet osv. – men dette er · ogsaa en Forskjel mellem det nye Testamentes
LA, s. 49 -Duggen: saaledes gjør det · ogsaa en Forskjel, om Forelskelsens ægte Individualitet
AE, s. 513 høiere Forstand er jo dog · ogsaa en Forstand. Deri ligger den religieuse
Not11:17 risk at erkjende. Saaledes · ogsaa en fri Intelligents ud over Verden vil
BOA, s. 234 r Svimmelhedens Grund, men er · ogsaa en Fristelse til at hengive sig deri. Thi
NB5:67 / / Men min Faders Død var da · ogsaa en frygtelig rystende Begivenhed for mig,
OTA, s. 272 iger maaskee En: » om · ogsaa en Fugl engang imellem fik for lidt, om
AE, s. 305 at være er · ogsaa en Fuldkommenhed, ergo maa det høieste
JJ:114 moristisk end liderligt. / Det er · ogsaa en Følge af vor Tids Forstand Udvikling
Not4:7 ind paa Empirie. Men det var · ogsaa en Følge der af; thi Msk. vilde ligesom
Papir 595 det var Vognen foran mig, · ogsaa en første Rangs Vogn. I den havde man
EE1, s. 320 st, saaledes er en ung Pige · ogsaa en Gaade. – – – Tak gode
SLV, s. 187 de det. / Saa blev Sønnen · ogsaa en gammel Mand; men som Kjærlighed opfinder
NB5:93 lde jeg ønske ham, at han · ogsaa en Gang i sit Liv maatte blive saaledes
NB27:16 de ud som Forf. Saa har jeg · ogsaa en Gang tidligt, under Chr. VIII, spurgt
BI æffende. Den udpræger derfor · ogsaa en ganske anden Art af privilegerede Ansigter.
EE1 gaaer det til i Romaner og det er · ogsaa en ganske anden Ting: en vidtløftig
SD, s. 197 e det i sit Hoved. Dette vil · ogsaa en ganske simpel psychologisk Udvikling
NB16:91 gten og Det, det frembringer, er · ogsaa en genial Frembringelse ell. Skabelse,
BOA, s. 287 Dagens Gjenstand, og derved · ogsaa en Gjenstand for Omtale i hiin Familiefaders
EE:20 t Verden – og Χstd. har · ogsaa en Glæde ikke den, der skjuler sig paa
4T44, s. 359 ae en Udaad, men er det ikke · ogsaa en god Gjerning, at holde Dens Dom tilbage,
2T43, s. 55 de Du ikke bære, var Det · ogsaa en god og en fuldkommen Gave? Da blev Din
NB21:112 det anført som blandt andre · ogsaa en Grund, hvorfor Χstus ikke var gift:
AE, s. 269 erende Individualitet. Det er · ogsaa en Grundforvirring i den nyere Videnskab,
Papir 469 -Artikel af Dr. Rørdam, · ogsaa en Grundtvigianer. Dr. Rørdams Artikel
AE, note nde, naar man bruger Guds Navn, · ogsaa en gudelig Tale. Nei, en æsthetisk Livs-Anskuelse
NB6:69 orstanden, Reflexionen er dog vel · ogsaa en Guds Gave. Hvad skal man gjøre med
KM, s. 14 g Uskyldighedstilstand; der er · ogsaa en haandgribelig Modsætning mellem hiin
NB27:58 re en blot Given Plads men · ogsaa en halv Hilsen. Hun vendte sig om hurtigt
3T44, s. 251 n ( Mth. VII, 7), saa er det · ogsaa en hedensk Feil, altid at være travl,
Papir 338 Fattige mod Næringssorg: saa · ogsaa en Hentydning til den Art Bekymring som
HH:32 han ikke nævnet, men han var jo · ogsaa en Herrens Apostel. Vi ville nævne den:
BB:22 / I det første Bind findes · ogsaa en Historie: » der verdrehte Kopf«
SLV, s. 210 dette uden jeg. Men jeg har · ogsaa en Hjælp i mig selv, thi hvo vilde falde
AE, s. 364 mer Mediationen. Saaledes kan · ogsaa en Hund læres til et Øieblik at gaae
KG, s. 167 er Verden, saaledes gives der · ogsaa en hykkelsk Sorg over den Elskedes Svagheder
BI, s. 258 n verdenshistoriske Formation · ogsaa en høi Grad af Afrundethed. Schleiermacher
NB27:32 gelse ( Forandring), der er · ogsaa en i det Uforanderlige. Ja, Nydelse forholder
SLV, s. 78 stru. Ægteskabet udtrykker · ogsaa en Idee, men i Forholdet til denne Idee
CT, s. 295 g, eller Dit til os. Er dette · ogsaa en Ihukommelse, naar Den, der skal erindres,
KG, s. 343 ærende. Men en Afdød er · ogsaa en Ikkeværende; og dette er de to største
NB24:163 ham Kræfter, maaskee har han · ogsaa en illusorisk Forestilling om sin Kraft.
KG, s. 373 givelse og Tilgivelse. Det er · ogsaa en Indbildning, at man selv troer sin Tilgivelse,
LA, s. 25 ldere. Men hvor nær ligger · ogsaa en Indvending, som jeg helst vil affærdige
NB14:28 engt respectere Qvinden som · ogsaa en Instants og temperere ved Hjælp deraf.
NB13:86 ih Gud bevares, hun er jo · ogsaa en Instants! – hun har, med Forfatterens
BI, s. 120 Dyden ikke kan læres, men · ogsaa en ironisk negativ Bestemmelse, der bevæger
NB28:55 iskop M. er charakteerløs, er · ogsaa en Journalist ( selv har han jo ogsaa sat
EE:20 Feb: 39. / ... Thi Χstd. har · ogsaa en Kamp større end enhver Strid, der
SLV, s. 37 edshistorie at have havt, var · ogsaa en Kjerlighedshistorie, og Den, der kunde
EE2, s. 207 jellige Udtryk, men der gives · ogsaa en Kjærlighed, hvormed jeg elsker Gud,
SLV, s. 311 n kjønne Marie. Hun havde · ogsaa en Kjærlighedshistorie; nu er Smerten
DD:208 ikke Noget, jeg fik forleden · ogsaa en Krumme i den gale Hals / W. Jeg spytter
DS, s. 188 meget hænger ved dette Liv, · ogsaa en Kujon, som Digtere gjerne ere det, dog
NB:209 slide ihjel af Misundelse er · ogsaa en langsom Dødsmaade. Medens Pøbelagtigheden
BI, s. 357 absurdum; men den indeholder · ogsaa en langt dybere Positivitet; thi den bevæger
DS, s. 225 t forstaaer sig den Anden var · ogsaa en langt frygteligere Røver. Thi hvad
EE2, s. 112 llige ikke blot en Strid, men · ogsaa en Leeg, ligesom Kampen i Valhalla var
TS, s. 98 – og det var sandeligen · ogsaa en levendegjørende Aand, det beviste
TS, s. 67 t! – » Desligeste · ogsaa en Levit, der han kom til Stedet, gik han
AE, s. 11 Straf, Tausheden: saaledes har · ogsaa en liberal og frisindet Tid opfundet de
AE, s. 187 n, men derfor er dens Sandhed · ogsaa en ligegyldig Sandhed. / Men den givne
AE, s. 464 il være kjendt, saa er der · ogsaa en lignende Gudelighed, om man end bør
NB12:12 svinge af. / Maaskee er det dog · ogsaa en lille Finte af Anmelderen, for om muligt
AE, s. 97 tvætte den. Maaskee er det · ogsaa en List af Lessing at anbringe det Ord:
BI, s. 168 han handler rigtigt, saaledes · ogsaa en Lovgiver, i dette Ords sande Betydning,
EE2, s. 110 en ved Din Theori, saa er det · ogsaa en Lykke, at det ikke er Sandhed. Lad os
SLV, s. 338 angs Fladen: da vaagnede der · ogsaa en Længsel i mit Bryst, indtil jeg atter
NB30:44 xistentielle, det at afdøe. / · Ogsaa en Løgne-Brug af Χstd. / /
Papir 85 rres. p. 61 – / Det var · ogsaa en Maade at forene Livet og Christendommen
BB:37 men mellem disse to ligger · ogsaa en Mangfoldighed af Afveie. / Den første
KG, s. 343 Ueensartede. Men der gives jo · ogsaa en med Kjerligheden eensartet Gjengjeld
EE2, s. 171 Liv, saa faaer han for Tanken · ogsaa en Mediation deraf; thi hans Historie var
CT, s. 188 alle Ting. Eller er det ikke · ogsaa en meget betænkelig Art Selvmodsigelse,
LA, s. 91 elv er det Onde, saa vist maa · ogsaa en meget reflekteret Tid have sin Lys-Side,
JJ:115.a emme saadanne Ideer. Det var da · ogsaa en meget umoden og kun en forfængelig
NB26:22 repræsentere, er · ogsaa en meget underlig Art af det Ubetingede,
NB30:130 stendommen er blandt Andet · ogsaa en Mellem-Regning mellem Gud og Mske betræffende
NB18:43 ar været, saa vaager der · ogsaa en mig uforklarlig Styrelsens Omsorg over
AE, s. 301 et, er en Misforstaaelse, men · ogsaa en Misforstaaelse at forvirre Talen ved
NB33:55 betingede. / Derfor har jeg · ogsaa en Mistanke til den Maade, paa hvilken
AE, s. 319 n med trekantet: saaledes vil · ogsaa en Mode i Generationen lade et Menneske
Brev 40 ald og en Idee. Der er derfor · ogsaa en Modsigelse i, at Dit Brev skal tjene
BMT, s. 217 er en af mine Pseudonymer, er · ogsaa en Modsigelse. Saaledes nu med Taushed.
Not4:7 re med egne Øren, altsaa · ogsaa en Modsætning til Tradition. / Locke
NB31:30 . Han er et Dyr, men der er · ogsaa en Mulighed af noget Guddommeligt i ham.
NB31:94 rson i Comedien at sige, at · ogsaa en Mursvend vil være poetisk. »
NB34:10 nhver Ildløs stormer der · ogsaa en Mængde Msker til, rare, hjertelige
Papir 110 e litteraire Urskov opholder sig · ogsaa en Mængde vilde Dyr ( Recensenter),
SLV, s. 127 næres«. Vrede er · ogsaa en mørk Lidenskab, men deraf følger
NB5:130 ae det. Men Herre Gud, vi er dog · ogsaa en Nation, et lille Folk, der skulde da
Brev 266 Og saaledes er det maaskee · ogsaa en Nemesis over Dem Hr Conferentsraad,
SLV, s. 270 il en øde Ø. Det er nu · ogsaa en Nemesis over mig, at min ydre Existents,
PF, s. 88 at blive udskjeldt: saa er det · ogsaa en ny Art Arbeide, forbunden med en ganske
TTL, s. 414 rs ugudelige Paalæg er vel · ogsaa en ny Synd! Og Du, m. T., Du veed jo, at
SLV, s. 328 Jord at forvente, saa er der · ogsaa en ny Ære. Falder jeg da end der, hvor
NB34:42 nu ja, Gasbelysningen er jo · ogsaa en Opfindelse fra vor Tid, og det er vel
KG, s. 251 n. Unegteligt, Døden er jo · ogsaa en Opløsning, og saa er det forbi, man
NB23:126 det Fremaddrivende). Men jeg er · ogsaa en oprindelig polemisk Natur. / hvori jeg
TTL, s. 450 og det formildede Navn er jo · ogsaa en Opsættelse. Derimod er der Ingen,
NB11:125 t Livslede. Maaskee er det · ogsaa en Overdrivelse i Retning af at udtrykke,
NB20:172 oge af. Eller er Luther da · ogsaa en Overdrivelse. / Man ophidser sin egen
EE2, s. 174 det Æsthetiske. Det synes · ogsaa en overflødig Sag at ville oplyse Dig
Not11:14 i foredrager den sætter · ogsaa en Philosophie, men außer sich som en
SLV, s. 385 digt. Tid efter anden kan jo · ogsaa en Philosophies Terminologi trænge igjennem
NB31:133 e varme Lande, hvor derfor · ogsaa en philosophisk Idealitet lettere naaes,
AE, s. 185 ist det. Saaledes har maaskee · ogsaa en Pige ved et svagt Haab om at være
SLV, s. 215 e Collisionen, thi der er jo · ogsaa en Pligt, som byder at bruge sin Klogskab.
AE, s. 198 Discussion. Saaledes udgiver · ogsaa en Professor Grundtrækkene til et System,
NB18:84 det ogsaa Χstd! Er det · ogsaa en Prædiken om Ham, Medlidenheden, der
NB18:84 det ogsaa Χstd! Er det · ogsaa en Prædiken om Ham, Medlidenheden, der
Papir 577.a rgsmaalet. / ( formdl. vel · ogsaa en Præst) / At elske Gud /
TS, s. 67 og forsaavidt er jeg jo · ogsaa en Præst, idetmindste veed vi ellers
AE, s. 427 Dag er en Forberedelsens, men · ogsaa en Prøvens Dag. / Idag er det nu Tirsdag,
NB28:103 roh dii immortales hvad er · ogsaa en Qvinde, naar hun ikke er paa Moden;
NB10:98 landt Martyr-Lidelserne er denne · ogsaa en rangerende. Men tale derom, selv om
NB30:115 n rar Verden – saa er det · ogsaa en rar Verden ɔ: saa vil det gaae Dig
NB24:87 nske rigtigt. / Men Sagen har jo · ogsaa en reen msklig Forklaring. Tingen er, det
NB20:51 aler 1843, havde den dog for mig · ogsaa en reen personlig Betydning, Ideen var
Oi7, s. 288 ringsvei. Forresten har han · ogsaa en Religion; og hans Mening er, at det
Brev 304.5 kke burde glemmes: en Replik, · ogsaa en Replik i Retning af den Opmærksomhed,
Brev 266 Contra-Revolution, dog vel · ogsaa en Revolution; og hvad er en Revolution
NB11:230 noget forandret Dragt, maaskee · ogsaa en Ring i Næsen. / Det er da aldeles
3T43, s. 80 paa Dommens Dag fordres der · ogsaa en Rustning. Det er den, Apostlen beskriver
OTA, s. 240 om en Yngling ( og han er jo · ogsaa en rødmende, undseelig Aand) henvendte
OTA, s. 362 nde, men blandt disse er der · ogsaa en Røver. Og dette kan ikke forstyrre
AE, s. 547 g over Christendommen, saa da · ogsaa en saadan Bibelfortolkning, der i sin frygtagtige
NB32:141 n, saa bliver naturligviis · ogsaa en saadan Existeren en Kamp med Dæmoner
4T43, s. 121 ode i Taushed og i Ydmyghed, · ogsaa en Saadan frelste sin Sjel i Striden, om
Brev 312 elv. Desuden kunde maaskee · ogsaa en saadan Handling af mig synes at være
SLV, s. 138 s Grændse, saaledes synes · ogsaa en saadan hastende Tænker ikke at faae
BOA, s. 294 syet til at voxe efter, men · ogsaa en saadan Klædning, som Ingen kan voxe
KG, s. 237 Viisdom og Indsigt, og derfor · ogsaa en saadan Overlegenhed i sand Kjerlighed
EE1, s. 228 Begeistringen. Derfor mener · ogsaa en saadan Productivitet, hvad man kan indrømme
NB8:11 slippe det Jordiske. / O, og · ogsaa en saadan Præst vilde dog kunde gjøre
NB9:72 / I Almindelighed vil derfor · ogsaa en saadan Religieus have en hemmelig Note,
OTA, s. 143 enten det er godt eller ondt. · Ogsaa en saadan Villende, om han end er nok saa
KG, s. 16 n der gives, mærkeligt nok, · ogsaa en saakaldet Evighedsblomst, der, liig
TS, s. 50 liggjørelse. Saaledes er jo · ogsaa en sand Forelskelse en urolig Ting –
NB23:67 ende Tusinder.« Dog · ogsaa en Seer kan jo see feil – maaskee
SD, s. 195 n da ikke derom? Er det ikke · ogsaa en Selvraadighed mod Gud, en Ulydighed,
3T43, s. 81 d denne Stræben vandt han · ogsaa en Selvtilfredshed, der ikke frygtede Forstandens
Papir 580 sandt moralsk Mod hører · ogsaa en Side af det Intellectuelle: at være
NB13:2 er-Livs Tanke / p. 36. / / ( · Ogsaa en Side af mit offentlige Forhold / p.
NB13:33 Been kunde faae Fred. / / / · Ogsaa en Side af mit offentlige Forhold. /
NB31:86 n von Hörensagen! / / / · Ogsaa en Side, fra hvilken Χstd. kan sees.
AE, s. 322 for en gal Hund, tilstod: at · ogsaa en skeptisk Philosoph dog stundom er Menneske:
2T43, s. 47 nd alle Verdens Skatte, men · ogsaa en Skillemønt, der er brugelig i Livets
4T43, s. 153 taaer synlig hos, saa er det · ogsaa en Skjendsel for Den, der modtager, at
KKS, s. 95 en vanskelig, men just derfor · ogsaa en skjøn og betydningsfuld. Jo mere
AA:1 Kirken holdt sig, fremspirede · ogsaa en Skov, der hvor før Flyvesandet havde
NB20:171 ker, saaledes længes jo · ogsaa en Skuespiller i lignende Tilfælde efter
NB13:80 re Jubelen o: s: v:; mon ikke · ogsaa en Skuespiller siger, at han har haft nogle
AE, s. 403 Tingenes Orden. Saaledes kan · ogsaa en Skuespiller, især en comisk, stundom
TSA, s. 91 te, forhaane ham. Vel er det · ogsaa en Skyld at lade dem gjøre sig skyldige
NB32:38.a dentlige! / Saaledes er det jo · ogsaa en Skærpelse i Forhold til det at være
NB22:106 ie. Det er hos mange Forbrydere · ogsaa en Slags Trang til det eventyrlige, der
NB29:33 e Misundelsen. / Men Gud er · ogsaa en Souverain, og naar han vil udtrykke
NB29:92 re ham. Tilværelsen er · ogsaa en Souverain, og veed som enhver Souverain
NB22:169.a ydning af at prædike kunde · ogsaa en Spilledaase prædike. / Abbed Isidorus
CT, s. 159 for paa Benene, er det derfor · ogsaa en Spøg, at betragte Alt omvendt? O,
Oi7, s. 309 e velbetjent: saaledes maatte · ogsaa en Statistiker, der befattede sig hermed,
Not1:9 sig bevidst transparent) men · ogsaa en stoisk Sigselvopløften over al Natur.
NB14:90.b lv, confunderende, skriver han · ogsaa en stor Bog, i hvilken han endog ignorerer
BI, s. 245 ængt af det Vanvid, hvoraf · ogsaa en stor Deel yngre Videnskabsdyrkere synes
OTA, s. 188 nneske en Magt, en farlig og · ogsaa en stor Magt. Denne Magt er Klogskaben.
SLV, s. 349 værdig Ungdommelighed har · ogsaa en stor Magt. Men den religieuse Fyldestgjørelse
NB15:94 e vilde tilgive sig selv. Der er · ogsaa en Strenghed i at fordømme sig selv,
EE2, s. 123 e sig selv deri, saa er dette · ogsaa en Strid og en høist alvorlig Strid,
EE2, s. 112 lse ikke blot er en Leeg, men · ogsaa en Strid, men tillige ikke blot en Strid,
EE1, s. 410 g hvilken Materie indeholder · ogsaa en større Mangfoldighed i sig, alt eftersom
NB11:173 arlige Udbredelsen, saa er · ogsaa en Subscribent dens Medskyldige. /
SD, s. 139 kun er Indbildning, saaledes · ogsaa en Sundhed; han anvender derfor i sidste
Papir 458 tig Opfindelse, men det er · ogsaa en svigefuld Opfindelse, at man af Iver
AE, s. 546 nem Klogskab: saaledes er det · ogsaa en svigefuld Opfindelse, saa nær som
CT, s. 114 e Dyb befæstet, saa er der · ogsaa en svælgende Forskjel mellem Lidelse
NB16:42 d-Sværmerie, og Socrates · ogsaa en Sværmer): jeg forstaaer mig ypperligt
AE, s. 502 d er en skjult Smerte, er der · ogsaa en Sympathie. I Ironien er der ingen Sympathie,
Not1:7 var ei nok, der behøvedes · ogsaa en synlig Fremtrædelse og dertil tjente
EE2, s. 313 skillelig fra min, men modtag · ogsaa en særlig Hilsen fra hende, venlig og
NB11:100 vil Verden antage. / Det er da · ogsaa en sørgelig Følge af den reent forkeerte
TTL, s. 414 i en Andens Letsindighed, men · ogsaa en sørgelig Svaghed at have sin Forfærdelse
NB15:80 et langt Raserie. / Det er da · ogsaa en taabelig ( og i mange af de Vedkommende
Oi10, s. 408 inde en Analogie hertil, er · ogsaa en Taabelighed; ved et omhyggeligere Eftersyn
NB10:123 t i. / Forøvrigt er det · ogsaa en Taalmodigheds-Prøve, at udvikles
EE:61 Briller skjule meget – · ogsaa en Taare i Øiet. – / d. 11 Mai
TTL, s. 413 st, som blev derinde. Hvortil · ogsaa en Talers Forfærdelse; kun med sig selv
NB20:12 lse ved et Seminarium havde · ogsaa en Tanke om en mulig Udsoning med »
NB9:79 p med at være Forfatter, er jo · ogsaa en Tanke, der har foresvævet mig fra
AE, s. 254 00 Tilhængere af Sandheden · ogsaa en theatralsk Forlystelse. / At Subjektiviteten,
BI, s. 295 or Ironien. / Men Ironien har · ogsaa en theoretisk eller contemplativ Side.
OTA, s. 321 foran det; men da kommer der · ogsaa en Tid, hvor han tages bort fra den sandselige
NB30:46 lig Tilværelse. / Der kom saa · ogsaa en Tid, hvor, trods al min Lidelse, mit
JC, s. 35 n vel fatte, og det havde vel · ogsaa en tidligere Philosophie meent, saafremt
BOA, s. 274 ydelig Grad Inderlighed, har · ogsaa en Tilbøilighed til og en Færdighed
G, s. 30 denne Skygge-Existents fordrer · ogsaa en Tilfredsstillelse, og det er aldrig
KG, s. 290 men dog i en anden Henseende · ogsaa en tilfredsstillende og fængslende Gjerning,
TTL, s. 436 an gjøre Under, saa er der · ogsaa en Tilhørerens Magt der kan gjøre
SD, s. 220 eqvents, just derfor har han · ogsaa en Totalitet at tabe. Et eneste Øieblik
NB25:83 . / Den portugisiske Minister er · ogsaa en tout a fait Mand ved et Skilpaddegilde
CT, s. 250 / M. T., dette er dog vel · ogsaa en Troesbekjendelse, eller dog en Troens
F, s. 512 Sandsynlighed betale sig godt. · Ogsaa en trofast Elsker kan jo faae det Indfald,
SLV, s. 359 forstyrrer mig. Og der er da · ogsaa en Trøst i, at jeg ikke har unddraget
KK:2 en er usyndig; men heri ligger · ogsaa en Tvetydighed ... den vaklende Anvendelsen
AE, s. 133 hi Qvantitetens Differents er · ogsaa en Tyngdens Lov. Jo mere man kan simplificere
DS, s. 225 til Stykket blev jeg maaskee · ogsaa en Tyv og en Bagvasker. Men man kan paa
NB4:39 lar, smiler han. Og saaledes · ogsaa en Tænker, idet han ret har begrebet
NB34:40 og saaledes er det virkelig · ogsaa en Uanstændighed at kalde noget Saadant,
NB12:129 aarer og Strenghed. / Det er nu · ogsaa en Ucorrecthed af ham, under saadanne Omstændigheder
BI, s. 331 etisk uendeligt vil nyde, har · ogsaa en Uendelighed for sig, men det er en udvortes
Papir 54 ., medmindre vi ville antage · ogsaa en Ufeilbarhed for den ved Inspiration,
BA, s. 369 udelukket, men derfor er der · ogsaa en uforklaret dyb Sorg. Derfor er Sandseligheden
OTA, s. 295 saa er det vel · ogsaa en Ufuldkommenhed hos Gud, at han arbeider,
IC, s. 72 eligheden hver Dag! Det er jo · ogsaa en uhyre Modsigelse, at det meest Ophøiede
SLV, s. 373 tlask, saa sjeldent seer man · ogsaa en ulykkelig Elsker. Og nu at ville være
SLV, s. 107 rører, og en saadan er jo · ogsaa en Ulykkelig; han er en Ulykkelig, der
PCS, s. 129 t end Interjektioner at byde. · Ogsaa en umiddelbar Comiker kunde vel ønske,
TTL, s. 438 gnende Overilelse: saa er der · ogsaa en umoden Taksigelse, der vil takke Gud,
TS, s. 101 ende – dette er dog vel · ogsaa en Umulighed, som det er selvmodsigende!
AA:12.7 or hele Verden. – Ofte kan · ogsaa en underlig Ængstelighed paanøde
3T44, s. 241 skjønneste Herlighed, er · ogsaa en ung Rose, men den visner ikke. /
NB10:199 g igjen. / Men heri ligger · ogsaa en Uret mod Mskene. Mskene ere dog kun
CT, s. 160 restilling om Maalet, han har · ogsaa en usand Forestilling om Medgang og Modgang,
TAF, s. 286 Amen – saaledes er det · ogsaa en vanskelig Sag, ret at annamme Syndernes
NB2:70 lge Afgjørelse. Men deraf er · ogsaa en Vanskelighed kommen. Thi i Aandens Afgjørelser
NB35:44 unstig Natur: saaledes gives der · ogsaa en ved Kunst tilveiebragt Dumhed. /
SLV, s. 317 tere at forstaae, men det er · ogsaa en Vedtægt i den rhetoriske Form af
Not11:16 ke i sig. Der gaaer derfor · ogsaa en Vei fra det Empiriske til det Logiske.
EE:52 ign ogsaa mig. Og fandt Isaak · ogsaa en Velsignelse for sin letsindige Søn,
TS, s. 41 r af det Onde: saaledes er der · ogsaa en Veltalenhedens Kunst som er af det Onde,
NB13:36 staaer sig, Napoleon bar jo · ogsaa en Verdensplan; jeg bar kun et saa dybt
NB31:140 n har til at ville være · ogsaa en Virtuos, eller til at ville fraternisere
Brev 43 men berøver Een · ogsaa en vis Elasticitet. Men ligesom jeg nu
EE:71.a a Eventyr; thi Tænkningen har · ogsaa en vis Gaaen paa Eventyr, der er ligesaa
SD, s. 219 es Conseqvents i sig har den · ogsaa en vis Kraft. Men til en saadan Betragtning
NB22:135 nei, den Anden har jo · ogsaa en vis Magt, som han saa vil bruge mod
NB17:76 Hans sandselige Styrke tildeels · ogsaa en vis Raahed og en frygtelig Lidenskabelighed
NB13:17 ad har jeg med Dig at skaffe har · ogsaa en vis svag Lighed med Replikken til Peter:
NB27:19 fdøe. Maaskee finder han · ogsaa en vis Trøst i Χstd. men dog uden
NB34:7 mange Penge; men saa har man · ogsaa en Vished for, at man har med Gud at gjøre,
AE, s. 407 n til den Religieuse, har han · ogsaa en væsentlig Forestilling om Lidelsen,
SLV, s. 127 r det med Jalousi, der gives · ogsaa en ædel Forelskelses retfærdige Indignation,
OTA, s. 296 ssag: saaledes fandt han det · ogsaa en Ære at arbeide med egne Hænder;
OTA, s. 208 faae Øie paa, men der er · ogsaa en Ønskets Lidelse, som unddrager sig
TS, s. 50 Christen. Maaskee vilde derfor · ogsaa En, der havde Myndighed, her tale anderledes
IC, s. 207 høiere end alle Systemer, · ogsaa end det allernyeste, ogsaa end det, som
IC, s. 207 r, ogsaa end det allernyeste, · ogsaa end det, som om titusind Aar er det allernyeste;
JC, s. 41 raf Ligheden. Saaledes ligner · ogsaa Enden paa et mathematisk Beviis aldeles
BI, s. 115 r Schleiermachers Observation · ogsaa ender uden Resultat. Dette er imidlertid
OTA, s. 372 nhed med den, men der er dog · ogsaa endnu bestandigt som et Haab om at det
CT, s. 115 et er Opgaven. Læg Dig saa · ogsaa endnu Følgende ret paa Hjerte. Betænk,
NB:215 ville tjene Sandheden er han · ogsaa endnu i Modersliv eo ipso Martyr. Thi at
NB19:20 orstaaelse med Nielsen blev · ogsaa endnu samme Dag beroliget, saa Tanken om
KG, s. 97 endte med at vogte Sviin, men · ogsaa endte med at gjenvindes? Mon ikke han,
4T44, s. 358 e vildfarende; thi han er jo · ogsaa ene i at prøve sig selv, om det er et
Brev 126 somt – men jeg er jo · ogsaa ene i dette Øieblik, ene i Salen paa
AE, s. 100 man nok være ene derom, og · ogsaa ene om ret at forstaae, at det er en Umulighed.
NB24:152 eet redeligt Menneske, der · ogsaa ene tog fat. Men nei! Profit ville de have
BA, s. 422 t med Frihedens bekymrede men · ogsaa energiske Lidenskab, at man tør fastholde
Brev 57 anden bliver det mig maaskee · ogsaa engang beskikket at beseire. / Og hvorfor
NB24:91 igt! Tænk at det maaskee · ogsaa engang blev Vedtægt, at gjøre det
OTA, s. 193 kker, Erindringen besøger · ogsaa engang den Beundrede. Da siger den sagte
CT, s. 42 taaer sig selv; det er maaskee · ogsaa engang faldet ham vanskeligt at forstaae
NB12:7 Pseudonymer. Denne Tanke har · ogsaa engang før været mig nærværende
CT, s. 194 nde forstaae, at hvad der vel · ogsaa engang havde været ham hans stolteste
Papir 379 Agtelse for dem selv, at de dog · ogsaa engang hørte den saa meget Omtalte selv
NB15:90 t vil det Sande, saa, om der saa · ogsaa engang imellem blander sig deri et Hensyn
Papir 589 e dette Liv. Saa har de maaskee · ogsaa engang imellem et Øieblik tilovers for
AE, s. 208 orstaaelse af Ordet: saaledes · ogsaa engang imellem ved en fremtrædende Begivenhed
PMH, s. 71 ulde mit Øie og mit Hjerte · ogsaa engang oplades til disse himmelske Betragtninger,
4T43, s. 150 ad Livet var for Dig, at han · ogsaa engang skal sige: jeg kjøbte det dyrt
3T44, s. 237 tænkt paa ham i Ungdommen · ogsaa engang skulde vise sig at være Forfængelighed?
Brev 254 et! – Oldingen havde · ogsaa engang talt til mig, om jeg ikke kunde
AE, s. 145 r glemmer, at de Afdøde jo · ogsaa engang vare levende. I den verdenshistoriske
TS, s. 50 Ubestemteste: Døden, at den · ogsaa engang vil nærme sig Dig, og det bliver
CT, s. 226 ar en Troende, saa maa Du vel · ogsaa engang være blevet det – Gud veed
NB17:110 nseende – o, jeg har · ogsaa engang ønsket at være saaledes lykkelig.
PS, note ligt nok. Og saaledes var der jo · ogsaa engang, da Mennesket for den samme Priis
TS, s. 82 et, snart Disciplene, maaskee · ogsaa engang, især i Begyndelsen, de Mægtige
EE2, s. 28 rre Forfærdelse vil den · ogsaa engang, naar denne Tilintetgjørelse
NB16:85 de det være, saaledes var det · ogsaa engang: Χstds Forkynder ( ikke »
Not15:4.f ov at blive hos Dig. Hun sagde · ogsaa engang: at hun aldrig skulde spørge
NB35:5 aa ethvert Punkt. Derfor vil · ogsaa Enhver ( dersom der ellers lever Nogen,
IC, s. 110 Samtidighedens Situation vil · ogsaa Enhver blive opmærksom. Men i Christenheden
BA, s. 314 r, der læser Bogen, ligesom · ogsaa Enhver der har nok af Forordet, et meent
TTL, s. 398 er i Forundring. Saaledes var · ogsaa Enhver engang i sin tidlige Ungdom, ikke
NB13:16 Forstaaer hun det, saa vil · ogsaa enhver Fare i Retning af det Erotiske være
3T43 Dig velbehageligt; men da give Du · ogsaa Enhver Forvisningen om, at Alt kommer fra
BI, s. 245 erflødigt, og det vil vist · ogsaa Enhver give mig Ret i, der ikke er befængt
NB5:10 rhed Troen, saa har saa vist · ogsaa enhver i Sandhed forelsket ung Pige Troen.
AE, note talede saaledes, saa vilde vel · ogsaa Enhver indsee, at han var gal; men de Positive
FF:16 ngen har gjenemgaaet, saaledes har · ogsaa enhver Nation et Stadium, i hvilket den
SLV, s. 317 ikke blot vi Præster, men · ogsaa Enhver o. s. v. Det gaaer jo charmant!
Papir 393 træben), saa bør dog · ogsaa enhver Redeligere og Alvorligere indsee
TSA, s. 65 værende. Dette kan vistnok · ogsaa enhver Troende gjøre. Men hvad der er
FEE, s. 49 t pium desiderium, hvilket da · ogsaa enhver Ven af Literaturen maa ønske;
BA, s. 314 r deler min Anskuelse, ligesom · ogsaa Enhver, der ikke deler den, Enhver, der
LP, s. 46 seret i Verden – ligesom · ogsaa enhver, som det synes Andersen, Mangel
Not8:25 sto værre ikke sandt, der var · ogsaa enkelte Øieblikke, hvor Du tvivlede
CT, s. 45 r Ens Liggendefæ er, der er · ogsaa Ens Hierte, og den rige Hednings ved Rigdommen,
NB11:67 e Andre milde og stundom mildnes · ogsaa Ens Lidelse, men ved at see fortræden
NB35:37 er idel Naade – men saa er · ogsaa Ens Liv idel Taknemlighed efter en Maalestok,
LF, s. 27 vinder eller forqvakles, gaaer · ogsaa Enten - Eller ud. Dog hvor skulde dette
NB25:50 ræffende Stoicisme og Epicur: · ogsaa Epicur anpriser men han angiver et hvorfor?
NB3:27 e. Thi deri ligger just Faren men · ogsaa Epigrammet og Opvækkelsen: at Reformatoren
Oi6, s. 265 ørne-Avlingen, hvorfor det · ogsaa er » upassende, at Nogen er Præst,
FB, s. 171 altid har været til, eller · ogsaa er Abraham tabt, eller ogsaa maa man forklare
FB, s. 150 den altid har været, eller · ogsaa er Abraham tabt. / At dette Paradox for
EE1, s. 64 r saa uhyre abstrakt, Mediet · ogsaa er abstrakt, saa er der ingen Sandsynlighed
Papir 469 og lader den leve, hvad jo · ogsaa er af yderste Vigtighed, da Præsterne
BI, s. 260 dte ved det Gode, hvorfor det · ogsaa er aldeles abstract for ham. Men naar man
OTA, s. 407 gt at udvikle, hvad der vel · ogsaa er Alle bekjendt, med hvilket Sandhedens
BOA, s. 232 e det i sit Hoved, at der nok · ogsaa er Andre, der kan gjøre det. A. dvæler
KG, s. 66 nelse – troer Du, at det · ogsaa er at elske Næsten? / » Næsten«
PS, s. 243 krevet sig, og hvormed den da · ogsaa er bedre tjent end med det stundom meget
NB14:38 e Pseudonym. Og dernæst ( som · ogsaa er bemærket i Journalen fra den Tid
CT, s. 300 alig Den, som for sin Deel nu · ogsaa er beredt! See, Han venter hist ved sit
FB, s. 179 k var landflygtig i Livet, nu · ogsaa er berøvet Himlens Bistand? Er det gamle
BOA, s. 93 misserne i Bevægelse, men · ogsaa er Bevægelsens Tid, som ikke er kommen
EOT, s. 270 tredsindstyve, men at det saa · ogsaa er billigt, naar begge finde Tilgivelse,
IC, s. 25 es ved at gruble over, om han · ogsaa er blandt de Indbudne. Og Den, der kunde
NB11:123 meest Afgjørende og som · ogsaa er blandt det Tidligste: og det just er
DS, s. 165 , med den Forskjel, som jo · ogsaa er blandt Drikfældige, at Nogle drikke
F, s. 485 jeg deraf tør slutte, at den · ogsaa er bleven kjøbt i det ny Aar og ikke
AE, s. 195 skeligere end den er, som den · ogsaa er bleven lidt vanskeligere derved, at
NB26:120 iserende Statskløgt ( der da · ogsaa er blevet brugt i Kirken) at hjælpe
DS, s. 227 igt det end er, at Spurven nu · ogsaa er blevet Professor, og i den alvorligste
NB12:120 live mig farligst, som det · ogsaa er blevet. Men altsaa er hun dog uskyldig;
LP, s. 44 ld til Hoved-Personen, som den · ogsaa er blottet for al elastisk Kraft til, ligesom
Oi5, s. 250 saa Tanken hen paa, hvad der · ogsaa er charakteristisk for den officielle Christendom:
NB30:51 entligviis i Retning af det, som · ogsaa er Charakteristisk for Qvinden: List, Underfundighed,
AE, s. 287 at han skal existere, hvilket · ogsaa er den Existerendes høieste Interesse.
KKS, s. 104 re 17 Aar gammel, hvilket jo · ogsaa er den mest ideeløse Piges Tilfælde,
CT, s. 291 nhæng, at Evighedens Alvor · ogsaa er den saligste Trøst! Alteret bliver
YTS, s. 276 raad, o, at der i at græde · ogsaa er denne Velsignelse: er Glemsel! Hun har
BA, s. 439 d, at Tankens Nødvendighed · ogsaa er dens Frihed, og som derfor, naar den
NB24:62 l igjennem, og at saa Saligheden · ogsaa er der. Men dette sentimentale Leflerie,
IC, s. 110 t til ( hvad der blandt Andet · ogsaa er det Christeliges Værge mod, og dødbringende
NB:212 , Bombassin o: s: v:; men mon det · ogsaa er det egl. Ornat, mon ikke det christelige
Oi3, s. 195 christelige Fordring, som det · ogsaa er det eneste Fornuftige) gjøre al Christendoms
FB, s. 185 t er derfor meget dumt, eller · ogsaa er det et Rygte, som en Havmand har ladet
NB12:177 eliet siger Luther selv, som jo · ogsaa er det evig Uforanderlige, at enhver Prædiken
SD, note et ligger jo i, at Fortvivlelse · ogsaa er det første Moment i Troen. Naar Retningen
AE, s. 55 e Ophævelser derover eller · ogsaa er det Grillefængerie. Da det nu altid
Not13:8 cogito er noget Deriveret eller · ogsaa er det identisk med jeg handler, enten
NB7:110 n Synd og mine Synder, ell. · ogsaa er det just: fordi Gud har gjort saa overordentlig
NB23:140 ud-Msket, glemmende, at der dog · ogsaa er det msklige Sande i, at Χstus ikke
NB30:12 hristen er at lide, hvad jo · ogsaa er det nye Testamentes Lære. / Jeg har
EE1, s. 151 oducerende Individs Nydelse, · ogsaa er det reciperende Individs, ikke den besværlige
LA, s. 19 medens det udvortes Væsen · ogsaa er det samme; den samme næsten qvindelige
FP, s. 21 sammen, da det uklart Udtalte · ogsaa er det uklart Tænkte, saa ville vi,
OTA, s. 186 t afgjørende Alt, som den · ogsaa er det væsentlige Eet. Saa bliver der
NB4:5 det seer ud som et Evangelium, og · ogsaa er det, men saa kommer Braaden. / /
Brev 172 r en Ære i at det Hverv · ogsaa er Dig betroet at skrive mig til, paa den
CT, s. 178 t den, der er den Ophøiede · ogsaa er Dig fjern; Lighed og Nærhed synes
CT, s. 94 ldrig bliver stor, da det dog · ogsaa er Dig selv til Velsignelse at offre Dig
CT, s. 178 n, at Den, der er Dig nær, · ogsaa er Din Lige: men naar Ophøietheden er
AE, note saa faae det Indtryk, at Piecen · ogsaa er docerende. Dette er nu i mine Øine
Papir 554 ger): denne Collision, der egl. · ogsaa er Dyre-Skabningens største Lidelse
SLV, s. 183 er god, naar blot den Anden · ogsaa er Een værdig. For mit Vedkommende maatte
BI, s. 287 ke Talefigur en Egenskab, som · ogsaa er eiendommelig for al Ironi, en vis Fornemhed,
NB9:40 den gl. Dvaskhed med at jeg · ogsaa er En af dem, som er blevet angrebet. Alle
TTL, s. 402 Du vel m. T., fattet, at der · ogsaa er en anden Vanskelighed, at der er et
OTA, s. 345 forstaae, at Tilgivelsen dog · ogsaa er en Byrde, der skal bæres, om end
SLV, s. 148 g er en Forsyndelse, som den · ogsaa er en Dumhed. Selv om den Elskende havde
NB2:113 en fra. / Jeg har, hvad der · ogsaa er en Forandring, i den senere Tid oftere
IC, s. 117 saavidt nemlig det Frivillige · ogsaa er en Form af Forargelsens Mulighed; man
KG, s. 38 eller at Digterens Forklaring · ogsaa er en Gaade. / Saaledes sværger denne
AE, s. 516 Omgang med Andre ( som det da · ogsaa er en Inconseqvents at ville samtale med
NB18:60 or det Evige, men at Mediationen · ogsaa er en Indbildning, thi skal det være
Brev 55 paa, troer jeg nu rigtignok · ogsaa er en Kjøbstad; der er næsten ingen
Papir 434 . Maaskee. Men maaskee det · ogsaa er en Leiesvend. Thi atter her er en skuffende
AE, s. 57 dog udvides saaledes, at der · ogsaa er en Maade, paa hvilken den Erkjendende
G, s. 91 men min Ven, der dog · ogsaa er en Mandsperson, faaer ingen. Da nu dette
KG, s. 41 Digter-Misforstaaelse, som det · ogsaa er en Misforstaaelse at have Troen i en
SD, s. 131 re fortvivlet), som derfor · ogsaa er en Negtelse, den afmægtige, tilintetgjorte
NB14:93 ngerens Autoritet ( hvilket · ogsaa er en Paralogisme) nei det er ham, der
EE2, s. 48 de lykkelige Individualiteter · ogsaa er en Reflexion, saa vil den, idet den
Papir 283:1 ( hvilken jo dog vel · ogsaa er en Sammenseen af Modsætninger, men
TTL, s. 468 ge Trang til at slumre i Fred · ogsaa er en skjøn og en berettiget Forklaring
NB29:49 d Nederdrægtighed, hvilket jo · ogsaa er en Slags Dyd. Uegennyttighed vilde man
EE2, s. 54 n ved det gode Forsæt, der · ogsaa er en Slags første Kjærlighed, dragen
NB29:49 ed: officiel Løgn, som jo dog · ogsaa er en Slags Sandhed. At fordre Dyd, det
DS, s. 253 ælde, at deres Christendom · ogsaa er en Tilnærmelse. Dog bør man altid
OTA, s. 175 ndsee det Gavnlige i, at der · ogsaa er en travl Mand med som engang imellem
FB, s. 167 rer Mod dertil, men at der · ogsaa er en Tryghed deri, netop fordi det er
NB21:96 ener saa som Goethe, at han · ogsaa er en Ven af Revoloutioner, naar disse
NB33:23 til sin egen Subjektivitet · ogsaa er et Corrigerende. / Gud er uendelig Fordoblelse,
CT, s. 201 r tvivlsomt, om dette Gode nu · ogsaa er et Gode, om det ikke havde været
BB:38 else og Ydmygelse her i Verden som · ogsaa er et Guds Kald. / Man maa i at reflectere
KG, s. 23 see sig vel for, at dette ikke · ogsaa er et Hyklerie; thi saadanne Opdagelser
AE, note astor Grundtvig antager, at der · ogsaa er et levende Ord, der beviser, at man
DS, s. 181 ide, hvad den dog veed, at jeg · ogsaa er et Menneske, der behøver Noget at
4T44, s. 312 nsker at vide af, at han jo · ogsaa er et Menneske, og Du tør jo ikke sige,
NB36:7 gen Bestemmelse af Aand, uden der · ogsaa er et Moment af Ironie med. / Den sandselige
AE, s. 364 e τελος · ogsaa er et Moment med blandt de andre Momenter.
NB:23 ere Udmærket, at ved det han jo · ogsaa er et Msk, og omtrent seer ud som andre,
IC, s. 251 lot selv holder Løfte, men · ogsaa er et stakkels Menneske behjælpelig
NB11:147 us sige, og dernæst, hvad jo · ogsaa er faktisk, Apostlene, men saaledes maa
Brev 254 see, at det, jeg har tænkt, · ogsaa er for at fornøie Barnet, det kjere
NB2:55 for at vise mig. Mon det da · ogsaa er for at vise mig, at jeg gaaer om muligt
NB12:114 saa handler han, hvis han · ogsaa er forfængelig, dog ud af den Art af
SFV, s. 19 r ham det tvivlsomt, om det · ogsaa er Forklaringen. / Man gjøre da Forsøget;
OTA, s. 430 e, men hvis rette Anvendelse · ogsaa er frelsende fra en Sygdom indtil Døden.
NB23:208 m T. judæo): Messias, om han · ogsaa er født, og er eet eller andetsteds,
BI, s. 325 n Virkelighed er; hvorfor det · ogsaa er ganske i sin Orden, at den Pige eller
PMH, s. 71 iduelle frie Aand, hvilket jo · ogsaa er ganske i sin Orden, naar man, hvad Titlen
KG, s. 353 rdsproglig Bemærkning, som · ogsaa er ganske sand, naar man da fornuftigviis
CT, s. 238 en forsikkrende Taler, om han · ogsaa er ganske sikker paa, hvad han siger, saa
NB19:30 det meest Forbausende, om dette · ogsaa er gavnligt. / See dette er den egl. Χstd.
BOA, s. 276 s og dilemmatisk, men at der · ogsaa er gjort en Slutning tilbage. De dialektiske
NB11:84 fordi han er for Gud) om han nu · ogsaa er god nok mod de Andre, om han virkelig
GU, s. 328 sikkre sig, at det sandeligen · ogsaa er Godt og Fuldkomment, hvad der kommer
NB:78 enter og andet Saadant, men da det · ogsaa er Gud der har givet Msket den Fornuft
NB:68 lede til den Feil-Slutning, at man · ogsaa er Gud vigtigere. / Det hele Spørgsmaal
CT, s. 303 k, at Den, der fornegter Ham, · ogsaa er Ham utro, thi Ingen kan fornegte Ham
NB30:18 n kongelige Formaaen, eller · ogsaa er han en Død og Træbidder, et Fæ,
3T43, s. 67 in Næste, men hvis Fjende · ogsaa er hans Næste, den, der overlader Hævnen
FF:8 lvira – Hoffmann har dog Ret, · ogsaa er hendes Arie specifik forskjellig fra
OTA, s. 290 tage Herredømmet, hvilket · ogsaa er herligt og ham beskikket, men at han
NB15:75 usken og Forsken, om det nu · ogsaa er historisk ganske vist; thi det er historisk
Papir 248 bestikkelig i sin Dom, dog · ogsaa er i Besiddelse af, hvad der er mig Hovedsagen,
BOA, s. 246 . at ansee for Nonsens, eller · ogsaa er i dem væsentligen indeholdt Tilbagekaldelsen
SLV, s. 23 ret begunstigende, fordi den · ogsaa er i det Phantastiskes Potens. Jeg har
LF, s. 30 ikke blot saa – som det · ogsaa er i Menneske-Verdenen – at fordi
EOT, s. 266 der er ham ubetinget vigtigt, · ogsaa er i Sandhed det eneste Vigtige. /
TSA, s. 76 var, han paatager sig, hvori · ogsaa er indeholdt det Omspurgte, Ansvaret for
KG, s. 35 eskene«, mon deri ikke · ogsaa er indeholdt dette: vogter Eder, at I ikke
Papir 72 olkets Souverainitet, hvorfor det · ogsaa er interessant at see de egl. Royalister,
SLV, s. 366 nge man strider, hvis man · ogsaa er istand til at forstaae hvad Sympathien
SLV, s. 295 d hildet i Selvbedrag, eller · ogsaa er jeg en ridderlig Sjel trods Nogen. Jeg
JJ:106 ære Holbergs Ulisses, der · ogsaa er Karl for Tiden. / at skrive saaledes,
AE, s. 543 vis Længsel derfor især · ogsaa er kjendelig paa en Længsel efter den
NB7:104 kee for sig selv, om han nu · ogsaa er kjerlig. Dersom han nu havde den Trøst,
CT, s. 207 ænkningens Retning: om Gud · ogsaa er Kjerlighed – thi i den Troende
KG, s. 133 d, der jo, som udviklet blev, · ogsaa er Kjerlighedens eneste, sande Gjenstand,
OTA, s. 369 ende, og overveie, om Gud nu · ogsaa er Kjærlighed, den vil gjøre Gud
SLV, s. 381 t en Politikus, der er klog, · ogsaa er klog nok til at indsee, hvad der er
AA:12 ndre Sphærer. Om Mennesket · ogsaa er kommet paa det Rene med sig selv om
AE, s. 101 t«. / Mendelsohn, som · ogsaa er kommet til at yttre sig i disse Sager,
Brev 314 drig er jeg eensom, om jeg · ogsaa er lange Tider alene, naar jeg kun er i
SD eri agtes rigtignok ikke, som det · ogsaa er langtfra, at Menneskene i Almindelighed
IC, s. 234 dlade at erindre om, hvad der · ogsaa er let at forstaae, at der jo gives Forhold,
PS betænke Spørgsmaalet, om det · ogsaa er ligesaa rigtigt, som det er strax ved
AE, s. 429 saa er det Barnagtighed, der · ogsaa er ligesom Barnets Tale kjendelig paa en
Brev 115 en, ud af Landeveien; som det da · ogsaa er Længsel efter Dig, der nu har bragt
NB9:65 pørgsmaalet er dog om det ikke · ogsaa er Mangel paa Tillid til Gud – thi
Oi2, s. 166 nden Forklaring, hvilken jeg · ogsaa er meget mere tilbøielig til: dette
IC, s. 58 nting, han der ( hvad der dog · ogsaa er Mening i) hvis ellers Nogen var beregnet
SLV, s. 158 re Aand vil glemme, at man · ogsaa er Menneske, og ikke som Gud alene Aand.
NB9:61 o aabenbart har, og fordi det dog · ogsaa er mig som et Ansvar, at bringe ham i den
NB15:66 re Strengheden, om han end · ogsaa er Mildheden. / Men at indlade sig med
NB15:46 den, at da Productiviteten · ogsaa er min Opdragelse og Udvikling, ender det
EE1, s. 201 de til en anden, ligesom der · ogsaa er Momenter i Margrete, som gjøre en
2T43, s. 42 re forvissede om, at Ordet · ogsaa er mægtigt til at forklare Bedaarelsen,
SFV, s. 92 , at dette ( hvis Begyndelse · ogsaa er mærket af en Stemning fra hiint Øieblik,
EE1, s. 94 sætning, saaledes som det · ogsaa er naturligere, idet Aanden mere og mere
Oi4, s. 212 ørgsmaalet er, om der ikke · ogsaa er noget Andet man kun altfor let glemmer
NB32:134 men paa den anden Side, at der · ogsaa er Noget saa vigtigt, at det i og for sig,
PCS, s. 134 e Comiske er just, at der dog · ogsaa er noget sandere noget mindre latterligt
Brev 271 end den ( ak, at her ikke · ogsaa er noget Sindbilledligt!) i Forhold til
TTL, s. 421 orbigangent, skjøndt dette · ogsaa er nærværende? Eller skulde Taleren
BI, s. 111 at skue;« ligesom det · ogsaa er paafaldende at høre Alc. sige: »
F, s. 517 st, at der i mit Fødeland · ogsaa er Philosopher, der ere komne ud over Hegel.
NB30:77 aade, at det almindelige Politie · ogsaa er Politie – kan være anstrenget
NB11:111 ben, der for en stor Deel · ogsaa er reen intellectuel, men ikke har kunnet
KK:11 Gudsbevidsthed, hvilket netop · ogsaa er Religionens almdl Bestemmelse. Men dens
KK:4 xisterer en sand Lykke, om Gud · ogsaa er retfærdig og gjengjelder Godt med
OTA, s. 388 aar han snart tvivler om det · ogsaa er rigtigt at sove, om Arbeidet ikke bliver
KG, s. 34 ikke haver dem, mon det derfor · ogsaa er rigtigt i Forhold til det Høieste:
NB5:120 ffelige Spørgsmaal: mon det · ogsaa er saa i Forhold til Heste, at Alle veed
DD:139 r snart, og hvor Modsætningen · ogsaa er saa stærk; thi han vidste jo ifølge
Brev 270 Artikel, der blandt Andet · ogsaa er saa ulæselig skrevet ( paa en Landtour
SLV, note takkels Paris! Dersom det ikke · ogsaa er saa, at naar en Cujon, som skjuler sig
IC, s. 201 old til Christus, at Christus · ogsaa er saadan et Menneske som Andre, og derfor
AE, s. 154 lmindelighed, dersom jeg ikke · ogsaa er saadant et Menneske i Almindelighed.
4T44, s. 367 Gud, da han beder, men atter · ogsaa er saaledes adskilt fra Gud, at de kunne
BOA, note de dialektisk Forhold: mon det · ogsaa er saaledes i Forhold til Heste, at der
NB10:208 ndt. / .... » Mon det da · ogsaa er saaledes i Forhold til Heste?«
HG, s. 159 e sig i – om det maaskee · ogsaa er saaledes med Slægten, at det altsaa
NB31:137 rne, hvis Forbrydelse just · ogsaa er saaledes, at den ikke godt kan straffes
BN, s. 114 ære, hvis man, hvad maaskee · ogsaa er sagt om mig, vilde sige, at jeg har
NB33:42 rskrækkeligt. Og som det · ogsaa er sagt om Pharisæerne, at de ikke blot
Not4:21 det Spørgsmaal om det · ogsaa er sandt ɔ: om det er sat af »
NB28:52 i Vandet for at see, om det · ogsaa er sandt, at han kan svømme, eller vilde
Not9:1 sat, saaledes at dermed egl. · ogsaa er sat en Fortjeneste. Den første Overgang,
EE2, s. 285 det Almeen-Menneskelige, der · ogsaa er sat ham som en Opgave, der skal realiseres,
NB21:16.a g saa Vovestykket ( hvilket da · ogsaa er Selvmodsigelse og Vrøvl) nei, først
NB25:93 man det altid bedst ( som det da · ogsaa er skeet) under Navn af at beskytte den,
NB16:32 at hver Enkelt i Slægten · ogsaa er skyldig) – dersom det er saa:
NB14:109 r hans Sjel ved Øiet, der jo · ogsaa er som et Vindue, gjennem hvilket han stirrer
PCS, s. 135 et mig op.« Om det nu · ogsaa er Sorger og Bekymringer, der have dunset
FP, s. 22 er er Tilfældet, og som den · ogsaa er stillet lidt ovenfor i den korte Oversigt,
NB22:120 b og Forsigtighed, som han · ogsaa er stor i mangen Art Gave. / Gudsfrygt
EE:89 rhverves under Taarer; men som saa · ogsaa er stærkere end Jern, ligesom den Skjorte:
SLV, s. 439 seer man bedst deraf, at den · ogsaa er sympathetisk dialektisk. Dette agter
NB16:5 remgaae med Nødvendighed, · ogsaa er Synd. Det er ganske simpelt i Kategorierne:
JC, s. 41 Begyndelse er det Begreb, der · ogsaa er Systemets Ende, Begrebet af den absolute
IC, s. 102 saa betyder det, at Christus · ogsaa er taget bort, at han er gjort til noget
KG, s. 342 af Davids Psalme, hvor der jo · ogsaa er Tale om Erindren, til sine »
SLV, s. 451 res Dom, men de mene, at det · ogsaa er Tilfældet med de Udmærkede. Nu
Brev 202 . I det Haab at det Sidste · ogsaa er Tilfældet med Dig, beder jeg Dig
EE1 at undgaae, hvad der for en Deel · ogsaa er Tilfældet med Pagen i Stykket, at
CT, s. 266 n til, han Forræderen, der · ogsaa er tilstede. Saa sætter Christus sig
Papir 371:1 mmer jo villigt, at det · ogsaa er uden for Ordenen at jeg foredrager hvad
NB22:73 or ham, at denne Extensitet · ogsaa er Udtrykket for, at det han gjør er
IC, s. 199 ed med alle enkelte Mennesker · ogsaa er udtrykt ved Læren om hans Gjenkomst.
DD:32.a.a lv og sin Næste, som det jo · ogsaa er udtrykt: Man er sig selv nærmest
AE, s. 158 undet den i Systemet, som det · ogsaa er urimeligt at søge den der; thi i
LF, s. 27 t to Elskende, et Forhold, der · ogsaa er uselskabeligt, just fordi det er saa
EE:22 lenes Fald lærer jo Kfædrene · ogsaa er utilbagekaldelig, da det er skeet under
Papir 455 des ved Livet ( hvilket · ogsaa er vidunderligt, naar man har Ls Frygt
4T44, s. 363 hvad det Høieste er, men · ogsaa er villig til at betale Alt for at kjøbe
IC, s. 105 o slet ikke dette, som der da · ogsaa er visse Ting, hvorom det gjælder, at
Not4:21 Spørgsmaal, om Objektet · ogsaa er vist og af dets Vished afhænger dets
NB15:122.d Tvivl, hans Tvivl er, om det · ogsaa er vist, at der er en Udødelighed og
SLV, s. 121 den anden Side, om det ikke · ogsaa er vist, at kun i en Ægtemands Mund
BA, s. 453 et Uvæsentlige, medens det · ogsaa er vist, at Meget kan komme til at vise
NB15:83.b evares ell. jeg i den, hvilket · ogsaa er Vordelse, saa er Tegningen af Religieusitet
TSA, s. 110 rker ikke, at dette Samme · ogsaa er Ydmygheden og Beskedenheden. Det høistærede
KG, s. 232 det Menneske gjør, som dog · ogsaa er ærlig, oprigtig, agtværdig, gudfrygtig:
KG, s. 250 Barnets og Ynglingens Haaben · ogsaa er), som var det at haabe, liig det at
CT, s. 33 illige elsket af Gud, hvad man · ogsaa er, aldrig glad i sig selv, aldrig glad
SLV, s. 437 e kjedsommeligt, hvilket det · ogsaa er, dersom det ikke tillige dreier sig
KG, s. 372 – hvad den jo rigtignok · ogsaa er, dersom Du virkeligen troer, at den
KG, s. 226 en Egenskab han har, som det · ogsaa er, Du føler Dig opbygget ved ham, just
NB15:77 troede at jeg var, som jeg · ogsaa er, Gjenstand for Misundelse; derfor troede
Brev 38 som De lider, – om der · ogsaa er, hvad der dog vistnok er ved Deres Side
SFV dre, hvilket en Forfatter dog vel · ogsaa er, hverken mere eller mindre: dette er
AE, s. 369 ubegribelig, hvilket den vel · ogsaa er, men hvilken Engle-Taalmodighed hører
KG, s. 110 jerligheden, hvad der vistnok · ogsaa er, men i Kjerligheden er der ingen Strid
KG, s. 110 jerligheden, hvad der vistnok · ogsaa er, men ikke i Kjerligheden, i hvilken
SLV, note nde af anden Rang, hvilket hun · ogsaa er, naar Fordringen er at løbe omkaps
JC, s. 58 det i Forhold til Noget, der · ogsaa er, Noget der er det samme, og som tillige
NB18:82 killigt videre, hvad han vistnok · ogsaa er, om end hans Tilfredshed og Ro stundom
CT, s. 190 s fremstille det, hvad det jo · ogsaa er, som saa forfærdeligt, naar i hine
SFV, s. 49 dens Opfindelse, hvad den jo · ogsaa er, thi blev ikke Den, der i een Forstand
Brev 1 er maae være flere, som der · ogsaa er. Den anden er nemlig Friedenreich, som
Brev 18 ilfreds dermed, som Du da formodl. · ogsaa er. Dersom det Hele, da først den rette
NB17:111 afskaffet – hvad den · ogsaa er. Med det Frivilliges Forsvinden forsvinder
CT, s. 190 re det Forfærdende som det · ogsaa er. Men hvor er saa Muligheden af det Inddyssende?
TTL, s. 446 ormaaer, at Du er og Døden · ogsaa er. Thi Døden er Alvorens Læremester,
NB7:81 vad det jo i en vis Forstand · ogsaa er: at han maatte søge sine Disciple
TS, s. 82 torie, nei hans Liv ( som det · ogsaa er: Lidelses-Historien) er Fristelses-Historien.
BI, s. 299 Cardanus, Campanella, Bruno. · Ogsaa Erasmus Rotterodamus var til en vis Grad
BA, s. 356 Søgen efter Systemet, vel · ogsaa ere bekymrede for at finde en Plads i det
Oi1, s. 137 æver, og hvilke Offere der · ogsaa ere blevne bragte den, saa ( hvad man læser
NB23:161 at det er Guds Ord, som de · ogsaa ere disse livsalige Ord. Saa hitter vi
EE2, s. 78 agt ham, et Ansvar; men at de · ogsaa ere en Velsignelse, og at Gud i Himlen
NB10:172 nde o:s:v: o:s:v:), der jo · ogsaa ere Forfattere og mene at vide, hvordan
AeV, s. 84 , da de lade Noget trykke, jo · ogsaa ere Forfattere. / Frater Taciturnus, /
BI, note e at komme til andre Guder, som · ogsaa ere gode; thi herved befæstes jo et
EOT, s. 272 af den Tvivl, om hans Synder · ogsaa ere ham forladte, han vil jo finde Tr
NB:32 adskillige ubetydelige – som · ogsaa ere noget Lignende. Chr. Winther er lyrisk
BA, s. 370 ønhed, hvorfor hans Former · ogsaa ere qvindelige. Ved en Ganymed derimod
FB, s. 175 te for de respektive Elskede, · ogsaa ere skjulte for hinanden, her lod sig ellers
SLV, s. 385 les med f. Ex. Skippere, der · ogsaa ere upopulaire, fordi de tale en Jargon,
SLV, s. 415 at græde over, hvortil vi · ogsaa ere villige, naar det fortjenes, men dette
FB, s. 175 fri Gjerning, for hvilken de · ogsaa ere Æsthetiken ansvarlige. Æsthetiken
LF, s. 42 or eenfoldige Lilien og Fuglen · ogsaa ere, de ere saa vist ikke tankeløse.
EE1, s. 48 odo. Dette troer Mange, at de · ogsaa ere, naar de efter at have gjort det Ene
NB30:57 ogensinde have levet, om de · ogsaa ere, som det hedder, een Sjel i to Legemer:
NB18:27 akkels ringe Msk – jeg har · ogsaa erfaret dette. O, men Du min Herre og Frelser,
Brev 7 af og til Lidt. Saaledes har jeg nu · ogsaa erfaret, at Du er geraadet i Uenighed med
CT, s. 176 opvækkende. Det har Du vel · ogsaa erfaret. Dersom Du selv var den Syge, der
DJ, s. 75 aa Meget givet, og Noget deraf · ogsaa erhvervet, kunde man sagtens ødsle lidt
KG, s. 345 ennyttigt, saa vilde man vist · ogsaa erindre de Afdøde anderledes end man
Not11:28 ville den. – Man maa · ogsaa erindre denne Benævnelse betræffende,
BOA, note ngstende Tvetydighed. Det kan · ogsaa erindre om Tilraabet til en Skyldig: bekjend,
Papir 460 lee, imidlertid maa man jo · ogsaa erindre, at mit Forslag er det Mildeste:
BI, note ve Hegel, da han selv saa ofte · ogsaa erindrer om den Betydning, den havde i
NB20:117 e end til et Barn. / Dog maa jo · ogsaa erindres, at Χstus tillige er Naaden,
SLV, s. 22 færdigt husket og partielt · ogsaa erindret. Det jeg har at huske er i Omfang
KG, s. 347 de smuldrer hen, saa smuldrer · ogsaa Erindringen hen mellem Fingrene, man veed
SLV, s. 18 fsnit af Livet. Men derfor er · ogsaa Erindringen saavelsom Hukommelsen stundom
SLV, s. 20 digt flyver hjem. Men saa har · ogsaa Erindringen selv udruget det Erindrede,
Not4:5 eder af Χstus, saaledes · ogsaa Erkjendelsen. Her ligger jo ogsaa Differentsen
NB24:137 saaledes accommoderer mig lidt, · ogsaa erkjendende mine Kræfters Grændse:
DD:120 ten, idet han erkjendes af Gud nu · ogsaa erkjender sin egen Skrøbelighed med
NB15:101 er Daub, der i Judas Ischarioth · ogsaa erklærer sig derfor, og ikke er utilbøielig
BI, s. 201 n to Egenskaber, dem Socrates · ogsaa erkyndiger sig, om Strepsiades er i Besiddelse
EE2, s. 269 ie for det Tunge deri, men · ogsaa et aabent Øie for det Skjønne deri,
PMH, s. 76 af en Phrase. / Dog der er jo · ogsaa et Aandens Rige, hvilket er Individernes.
AE, s. 280 terende og derfor antager den · ogsaa et absolut aut – aut. / Al logisk
4T44, s. 336 thi at ville beundre er · ogsaa et Adspredelsesmiddel, og at hjælpe
NB14:87 ikke. / Martensen. / Det er · ogsaa et af de Ord, hvori Χsti Bevidsthed
SLV, s. 263 et Selskab. De besøgte da · ogsaa et af de Steder, hvor man, besynderligt
NB7:18 rden gaaer tilbage. Det er derfor · ogsaa et af disse Smigrerier til Verden, naar
NB15:122 » Kirken« er da · ogsaa et Aflad fra de egl. Afgjørelser i Henseende
JC, s. 52 lde see det paa ham. » · Ogsaa et almindeligt Menneske«, sagde
Papir 431 Avis?« Nu, den har · ogsaa et andet Navn; og saasnart jeg nævner
NB18:74.a f hans Prædiken.) Han siger · ogsaa et andet Sted ( der ligesaa er bemærket
FB, s. 166 r er han derimod ikke, og har · ogsaa et andet Svar end Abrahams; han siger ikke,
NB18:15 rtid er Sammenhænget dog · ogsaa et andet. Thi just fordi den evige Salighed
NB17:50 te. / Dan et Exempel. Jeg har jo · ogsaa et Ansvar for min Forstand. Godt, tag nu
NB6:24 rinde. Og sandeligen man har · ogsaa et Ansvar mod saadanne. / Ved at lade den
NB27:88 lig, at bruge sin Forstand, · ogsaa et Ansvar, hvis han ikke bruger den. /
NB10:48 re en Hykler. Men det er jo dog · ogsaa et Art Bedrag, det at bestyrke i, at forhjælpe
LA, s. 62 lidenskabelig, derfor har den · ogsaa et Begreb om Decorum. Det kan godt være,
NB20:62 inanden.« Men det er dog · ogsaa et betegnende Udtryk for det christelige
EE:22 ixe Ideer – herved fremgaaer · ogsaa et Beviis for Helvedstraffenes Evighed,
Brev 270 ersidste Tid fandt jeg saa · ogsaa et Brev til Dem, convoluteret og med Udskrift:
EE2, s. 237 Disse to Bevægelser antyde · ogsaa et concret Forhold mellem det angrende
JJ:243 tning dialektisk. / Er det ikke · ogsaa et coup des mains, at Guds vældige Haand,
LA, s. 63 sentlig Lidenskab, bliver der · ogsaa et Decorum. / Revolutions-Tiden er væsentligen
AE, s. 139 r halvt vundet, thi der gives · ogsaa et dristigt Vovet, hvor Meget er tabt;
NB11:123 er ikke mindre sandt og er · ogsaa et Du skal, Du skal forstaae med Gud Din
AE, s. 441 ten fatter han, og det er vel · ogsaa et dybere Udtryk for sin Afmagt, at han
AE, s. 503 bliver som udviklet, saaledes · ogsaa et Dyr; men et Barn ikke, hvoraf det jo
NB17:39 Tilfælde er just derfor · ogsaa et eget, at jeg ikke udgiver mig for en
NB15:72 γενος. / · Ogsaa et Exempel paa Dialektik. / / Χstd.
Papir 53:2 ( Fichtes Identitets Lære er · ogsaa et Exempel) / d. 29 Sept. 1834. / En Inspiration
Not15:6 de hende om mig. Der findes · ogsaa et Exemplar af Pseudonymerne til hende;
Not11:10 var Alt, hvad der fremgik · ogsaa et Existerende, nu mener Hegel, at den
NB8:11 e sjelden Ophøiethed, og er da · ogsaa et farligt Naboskab for den Egennyttige,
NB24:39 for at see sig selv. Det er · ogsaa et farligt Syn, har man seet det een Gang
NB27:71 Fritagelse herfra, men saa · ogsaa et fjernere Forhold fra Gud; endnu er jeg
LA, s. 56 e fra hinanden, og dog er der · ogsaa et forbindende Leed, en Overgangs-Formation,
SLV, s. 424 idelseshistorie« har · ogsaa et Forhold til en Læser ( kun agte man
Brev 211 det ikke, thi dette Blad har jo · ogsaa et Forhold til min Forfatter-Virksomhed.
NB11:160 og slaaes ihjel. Det er jo · ogsaa et Forræderie ved at være ærlig
Papir 371:1 Forskjellige er Alvoren · ogsaa et Forskjelligt, og jeg indrømmer jo
Oi9, s. 383 t følge dem efter, det var · ogsaa et Forslag at gjøre en klog Mand; saa
FQA, s. 9 · Ogsaa et Forsvar for Qvindens høie Anlæg
NB6:17 veposten. / En Artikel / » · Ogsaa et Forsvar for Qvindernes Emancipation.«
BOA, s. 264 begeistret, saaledes er det · ogsaa et Fortrin religieust forstaaet at være
NB25:30 at det var hende. Men der er dog · ogsaa et Frihedens, et Overtagelsens Moment,
DD:200 Trøsteren« det er · ogsaa et gammelt Ord; men dog ikke slet saa gammelt,
NB32:127 saaledes er Tilværelsen · ogsaa et Garn) sat for at fange Fisk –
NB15:102 Onde, thi saa er det Onde egl. · ogsaa et Gode. At man heller ikke kan sige: at
TTL, s. 453 sig over Gud. Tiden er jo dog · ogsaa et Gode. Formaaede et Menneske at frembringe
NB:108 gt, en saadan Trang er jo dog vel · ogsaa et Guds Kald. Skal dette, den hele Rigdom
NB13:9 g min Kjerlighed. Om et Barn · ogsaa et heelt Aar igjennem havde siddet og arbeidet
SLV, s. 128 afsvier alt Liv, men der er · ogsaa et Helvede, hvis Kulde dræber alt Liv.
CT, s. 245 dig Forfængelighed, er det · ogsaa et hovmodigt Vanvid, at Du, naar Døden
NB16:96 endnu mindre.« / Det er · ogsaa et Hyklerie af Verden, det Skin, der opretholdes,
Brev 188 hjemlige Minder. Vi havde · ogsaa et Juletræ, og jeg troer, at jeg omtrent
BOA, note Den fornødne Langsomhed er · ogsaa et Kors, som den Udvalgte med Tro og Ydmyghed
KG, s. 55 tie det Alvorlige, er det ikke · ogsaa et lige saa farligt Bedrag: at sige det
Papir 380:2 Belønningen stor, saa kan · ogsaa et lille Angreb slumpe med. / Jeg holder
EE1, s. 15 o af dem de Ord: ad se ipsum. · Ogsaa et lille fransk Vers, der fandtes over
NB16:11.a saadanne Enkelte danne maaskee · ogsaa et lille Samfund; maaskee gjør Trykket
BOA, s. 236 men at faae en Aabenbaring er · ogsaa et Lykke-Spil. / Unægteligt er »
PS, note øre Slutninger. Dette kaster · ogsaa et Lys over Troen; idet den beslutter sig
SLV, s. 69 Bryllup en ugyldig Akt eller · ogsaa et meget plebeiisk Foretagende. Lad Øieblikket
Papir 15 saa i det Gl. T.; men vi have · ogsaa et meget sikkert Beviis derpaa ( l Cor:
NB12:43 ibenter, og et andet Blad ( · ogsaa et meget udbredt, Flyveposten) fortsatte
3T43, s. 93 der Angst. Hvorledes skulde · ogsaa et Menneske i denne Viden forvisse sig
EE2, s. 330 ømmende. Hvorledes skulde · ogsaa et Menneske kunne udmaale sit Forhold til
IC, s. 141 e Eensomhed! Dog saaledes kan · ogsaa et Menneske lide, lide den samme Mishandling,
SLV, s. 154 aaledes gjør Forelskelsen · ogsaa et Menneske ældre. / At en elskende
AE, s. 428 e – nu, Speideren er jo · ogsaa et Menneske, der hvert Øieblik kan fristes
EE1, s. 336 ikke blot fundet hende, men · ogsaa et Menneske, der kom mig ligesaa beleiligt.
KG, s. 197 e om det Christelige. Mon vel · ogsaa et Menneske, idet han overrakte det andet
KG, s. 373 e sig selv, Lige for Lige. Om · ogsaa et Menneske, menneskelig talt, virkelig
AE, s. 105 ar den Ære at tale med, er · ogsaa et Menneske. Vil han være Speculationen,
OTA, s. 212 ige Barn, men en Moder er jo · ogsaa et Menneske: han laae ved Moderens Bryst,
F, s. 491 ning hævet. Hvorledes skulde · ogsaa et Menneskes moralske Kraft styrkes og
JJ:348 3 Penninge i Tempelkisten gjorde · ogsaa et Mirakel ligesom det med de 5 Brød
LA, s. 57 n staaende, men dette fordrer · ogsaa et Moment af Reflexion og af Reflexion
NB34:43 jo for Msker; et Barn er jo · ogsaa et Msk – ergo er Barnet Maalestok
NB8:38 Men forøvrigt, jeg er jo · ogsaa et Msk, et stakkels ringe Msk; jeg udgiver
NB12:145 til at regjere: saaledes bruges · ogsaa et Msk. af Styrelsen just til Det, han
NB14:94 indenfor Autoritets-Dialektik. / · Ogsaa et Msk. kan opleve en Slags Analogie til
NB22:30 i denne Cuur; men er det da · ogsaa et Msk. saa tjenligt, at der tages saa
NB22:24 Retning. Desuden burde dog · ogsaa et Msk. ved et saadant Skridt foranledige
EE1, s. 324 nne første Forelskelse er · ogsaa et Mysterium, om den end hører til de
NB:102 ætning har ethvert Beviis · ogsaa et Noget, som er et Modbeviis, der er et
KK:2 Den ny Erkjendelse virker · ogsaa et nyt Liv ikke blot i Forhold til den
Not10:9 testantismen fastholder dog · ogsaa et nyt Liv som den nødv: Følge. /
BI, s. 299 re Dig bort. Ironikeren er · ogsaa et Offer, som Verdens-Udviklingen kræver,
NB28:96 Individ – Exemplar. / · ogsaa et Ord om mig selv. / / / / Som Naturen
3T44, s. 251 m Himlens Salighed, er dette · ogsaa et Ordspil, som Ønsket om Himlens Bistand
NB:105 mmen om at forhaane ham. Der vare · ogsaa et Par enkelte Msker, som i Grunden dog
CC:12 Paa Grund deraf indtraadte nu · ogsaa et Phænomen , som har megen Lighed med
3T44, s. 274 Forskjel, saaledes bliver jo · ogsaa et Regnestykke det Samme, hvad enten det
EE1, s. 336 Betydning, og den er derfor · ogsaa et relativt godt Middel til at neutralisere
LA, s. 72 idst det Attraaede, det er jo · ogsaa et Repræsentativ og en Abstraktion.
BOA, s. 132 ar for Gud – han har jo · ogsaa et Resultat. Han tager nu front mod det
EE2, s. 49 barmhjertig nok til at spille · ogsaa et saadant Menneske det Puds at gjøre
CT, s. 43 men vanskeligt fandtes vel · ogsaa et saligere Dobbelt at gjøre paa een
NB21:59 in Tilværelse, der er jo · ogsaa et skaberisk Moment tilstede, som maa henføres
NB8:64 en gjør fra ell. til. / Det er · ogsaa et Skalkeskjul man har opfundet, denne
SLV, s. 132 samledes til Andagt: det er · ogsaa et skjønt Udtryk af Moderkjærligheden.
NB29:49 jult, hykkelsk Egennytte – · ogsaa et Slags Uegennyttighed, det ligner den
BB:2 ? Nei! men vel anstilledes der · ogsaa et Slags Vedekamp i Digt. » Unter
Papir 1:1 for at bivaane Disp:, leiede · ogsaa et Slot, hvor 2 Cathedere bleve opreiste
AE, s. 143 vad den havde. Det Ethiske er · ogsaa et Speil, og Den, som seer sig deri, taber
Papir 254 t anerkjende), saaledes er · ogsaa et Spring fremad forkeert, – begge
NB20:27 Og fra den anden Side er det dog · ogsaa et Spørgsmaal, hvad det kan interessere
BI, s. 182 phanes. Dernæst bliver det · ogsaa et Spørgsmaal, om ikke Rötscher
Papir 69 de andre ( hvorfor Grundtvig · ogsaa et Sted i Theol: Maanedsskrift siger, at
NB8:52 r ladet sig lokke. Derfor har jeg · ogsaa et Sted talt om at Angeren anden Gang er
NB14:28 og paa samme Tid har jeg jo · ogsaa et stort Ansvar som jeg har den meest levende
BA, s. 390 relse i sig, som jo derfor · ogsaa et Suk, et Ord o. s. v. har Magt til at
SD, s. 178 re end de fleste Folk, er da · ogsaa et Tegn paa, at han er en dybere Natur.
Brev 176 e Breve frem og deriblandt · ogsaa et til Jette Lund, og tilføier: det
NB22:82 et var Sandheden. Det er nu · ogsaa et Tilbagelagt – og det er altid
EE1, s. 16 ulgte Tilfældet, og det er · ogsaa et Tilfælde, der har tildraget sig min
AE, s. 498 er paa Landeveien, saa er der · ogsaa et tilladeligt, et fremfor Alt Gud velbehageligt
Brev 89 ek er mig uundværligt, ligesom · ogsaa et Trykkerie. I Begyndelsen var jeg syg,
NB12:197 hen. / Maaskee ligger her · ogsaa et Træk til Modsætning mell. Χstd
3T43, s. 79 Dog derfor tilføier Peter · ogsaa et Trøstens Ord, der er stærkt til
TAF, s. 289 det. Det er Dommens Ord, men · ogsaa et Trøstens Ord. / Ikke veed jeg, m.
TAF, s. 287 r lidet, et Dommens Ord, men · ogsaa et Trøstens Ord. / Og Du, m. T., lad
AE, note ts. / Den socratiske Stirren er · ogsaa et Udtryk for den høieste Pathos og
SLV, s. 65 age, at han gider bedrage, er · ogsaa et Udtryk for hans Afhængighed af Qvinden,
NB32:95 uendelig comisk, men er dog · ogsaa et Udtryk for, hvor anstrenget mit Liv
NB23:175 estinationslæren. / Dette er · ogsaa et umiskjendeligt Tegn paa, hvorledes den
NB15:63 gt – og en Pseudonym er jo · ogsaa et Upersonligt. / NB Denne Indvending er
BA, s. 342 en urigtig Stemning og altsaa · ogsaa et urigtigt Begreb med sig. Den Uskyldige
NB10:39 n jo fra en ældre Tid. Den er · ogsaa et usædvanligere Compositum, fordi det
Brev 54 men jeg haaber, at dog · ogsaa et Venskab kan holde uden dette nøiagtige
4T44, s. 321 ing. Men da efterlod han sig · ogsaa et Vidnesbyrd, og » Pælen i Kjødet«
NB32:93 aledes anbringer Χstd. · ogsaa et Vindende. / Dette Vindende er: Forkyndelsen
SLV, s. 262 vde hans bekymrede Lidenskab · ogsaa et x, den søgte, en Lov der nøiagtigt
NB27:72 yse, bien, Ethikeren kalder · ogsaa et Æble en Pære; thi det der uendelig
SLV, s. 64 besynderligt Paafund er ikke · ogsaa et Ægteskab? Og hvad der gjør det
AA:21 klet sig ikke blot et politisk men · ogsaa et æsthetisk Dværgelaug, og at de
CT, s. 192 neske som vi, uden at maaskee · ogsaa et Øieblik det Lavere i ham har været
NB6:87 a anstrenget som jeg var, kan man · ogsaa et Øieblik glemme den dialektiske Oversigt
BOA, s. 242 g til dette Spil, saa vil han · ogsaa et Øieblik kunde more sig derved. Men
NB15:77 derfor troede jeg virkelig · ogsaa et Øieblik, at R. Nielsens Bedrag kunde
2T44, s. 202 ille belære os) havde han · ogsaa et Ønske, hvis Opfyldelse skulde erstatte
OTA, s. 204 aaer ud. Men da gives der jo · ogsaa et Ønske, som døer langsomt, som
NB27:34.a oteles er værdifuldt. / cfr · ogsaa Ethiken 8de Bog 14 Capitel i Begyndelsen
Papir 588 mmenligne med, hvad man jo · ogsaa ethisk har betvivlet Mskets Ret til: en
SLV, s. 140 æmonisk Beslutning er dog · ogsaa ethisk, nemlig ethisk slet. Imidlertid
TTL, s. 415 rsage Alt, deriblandt dog vel · ogsaa ethvert Bedrag. Om Du end ikke greb det
3T44, s. 253 ønskende; thi saaledes er · ogsaa ethvert Menneske aandende, men derfor netop
NB35:19 Hestehaar. Og saaledes har · ogsaa ethvert Msk. nogen Tyngde – og saa
CC:12 r det lykkelige Moment fik da · ogsaa ethvert Partie en hellig Skrift, hvori
NB23:203 Tænker. Det anføres · ogsaa etsteds tidligere hos Böhringer i Anselms
OTA, s. 299 ammon.« Men er dette · ogsaa Evangeliets Ord? Visseligen, saaledes begynder
CT, s. 203 r først da afgjort, men da · ogsaa evig afgjort, naar Du troer, at Gud er
GU, s. 330 de, Salighed. Og dette er jo · ogsaa evig sandt. Men lader os ikke glemme, at
Not11:22 edes er Spinozas Substants · ogsaa evig, men dog ikke Gud. denne Evighed er
Oi4, s. 217 lendighed ( men saa rigtignok · ogsaa Evigheden betrygget), medens det vi kalde
OTA, s. 126 jorde Alting smukt i sin Tid; · ogsaa Evigheden lagde han i Menneskenes Hjerte.«
KG, s. 318 n Indbildning. Men saa maa jo · ogsaa Evigheden og Christendommen ansees for
Papir 241 et er, desto mattere bliver · ogsaa Evigheden. Derfor blev saaledes Grækernes
OTA, s. 342 saaledes har den Sagtmodige · ogsaa Evighedens Paaholdenhed; men han er ikke
NB26:51 det Sidste – men saa · ogsaa Evigheds Bevidstheden. Den var jeg i det
BA, s. 408 og finder man i Middelalderen · ogsaa Exempel paa, at denne Overveielse er bleven
NB29:105 en Sags Skyld gives der jo · ogsaa Exemplar-Martyrer, ɔ: Martyrer som
NB23:59 e: Du skal. / Dog anfører han · ogsaa Exempler men altsaa accommodationsviis,
BI, s. 275 tive Side anfører Hegel nu · ogsaa Exempler paa, og da vi nu have seet, at
NB27:59 elv, at han var Χsten, · ogsaa existentielt overholdende en christelig
AE, s. 284 r maaskee Mangen, der – · ogsaa existerer. / Forsaavidt Existents er Bevægelse
OTA, s. 386 ter de gamle Stier, han skal · ogsaa faae alvorligt Svar, det gamle Svar: at
NB12:196.a e mægtigere; men jeg vilde · ogsaa faae en usand høi Position. Det er Digt
NB35:18 ondt – o, men man kan · ogsaa faae ondt af Vrøvl. Og som Lægen
AE, s. 361 re: men saa, saa maa man sgu · ogsaa faae Pigen og komme til at strække det
Oi6, s. 266 i en Vildfarelse, saa kan Du · ogsaa faae Sandheden at vide betræffende det
EE1, s. 327 . Paa den anden Side vil det · ogsaa faae sin Betydning til at elevere hende,
AaS, s. 44 ematisk Beskuelse, da vil den · ogsaa faae Tid til at mindes, med hvormegen Anstrængelse
3T44, s. 281 lsens Dødstanke, han skal · ogsaa faae Tid til at være betænkt paa
SLV, s. 131 Ting i Livet, kunde dog vel · ogsaa faae Tid til ordentlig at gaae i Kirke.
NB19:42 Fjender, men Viisdom saa skal Du · ogsaa faae Viisdom som Ingen har haft den. Forunderligt;
AE, s. 142 ethiske Individualiteter vel · ogsaa faae. Falstaff siger etsteds, at han engang
Papir 464 , at den menige Χsten · ogsaa faaer et Nys om det Lærde, og nu ikke
Brev 265 r, at jeg nu, da De har udtalt, · ogsaa faaer Lov til at faae et Ord indført)
NB25:22 første Sted, saa Naaden · ogsaa faaer Lov til at skaane i Henseende til
OTA, s. 127 it Minde til, at det Timelige · ogsaa faaer sin Tid. Saaledes siger Skriften:
SLV, s. 324 e i at betænke, om han nu · ogsaa faaer, hvad han beder om. Det er ingen
NB36:28 s Ubetydelighed har man saa · ogsaa faaet Χstd lavet om til noget erbarmeligt
NB6:83 od Ægteskabet, men det har dog · ogsaa faaet altfor meget Overhaand. Det er tilsidst
NB24:74 et. Og Confirmation har jeg · ogsaa faaet derpaa, saaledes er det for mig.
NB11:146 har nævnet ham, og G. har · ogsaa faaet det sagt: at Mynster er en saa eminent
NB22:146.c ar søgt et Vink af mig, og · ogsaa faaet det, betydende hende, at mig maatte
CT, s. 200 denne Selvbekymring, har man · ogsaa faaet en Art Tvivl op, som ikke Satan selv
Oi4, s. 210 eenstydigt. Og derfor har det · ogsaa faaet en ganske anden Art med Christendommen
NB10:99 saaledes har nu Carit Etlar · ogsaa faaet en saadan Person; saaledes –
Brev 57 fentlig, saaledes har jeg nu · ogsaa faaet en stor Utilbøielighed til at
EE2, s. 329 ig, da havde Din Betragtning · ogsaa faaet et andet Udseende. Du havde erkjendt,
AE, s. 541 adan barnagtig Orthodoxie har · ogsaa faaet henledt en afgjørende Opmærksomhed
NB14:102 ste støder mig, har han · ogsaa faaet i den senere Tid det Bibel-Ord op:
NB29:11 til Individ, den har man da · ogsaa faaet kluddret msklig om til lige det Modsatte.
NB2:257 ed min Haand, saa havde jeg · ogsaa faaet Leilighed til at sige eet og andet
Papir 254 Beviis paa, hvorledes det · ogsaa factisk er anerkjendt, at man, om jeg saa
NB10:140 ud selv. Saaledes vilde jo · ogsaa Faderen sige til Barnet: hvad skal det
Not15:4.g / Nogle enkelte Replikker ere · ogsaa faktiske. fE den om at det dog ikke er
BI, s. 295 paa Ceylon), saaledes kan det · ogsaa falde ham ind at lade ond, skjøndt han
EE1, s. 194 ertid vil dette formodentlig · ogsaa falde hende vanskeligt, thi for at det
Oi8, s. 352 d det han vil, hvor kunde det · ogsaa falde Kjerlighed ind at ville tiltvinge
EE1, s. 298 kkels Cordelia hende vil det · ogsaa falde vanskeligt at finde Fred. Hun tilgiver
TS, s. 81 aarer – dog maaskee det · ogsaa falder ham let at græde!) forkynder,
NB11:148 o: s: v: ergo er de christelige · ogsaa falske. Han vender om: deraf slutter han,
BI, s. 232 tatslivs Gyldighed, saa havde · ogsaa Familielivet for ham ingen Gyldighed. For
BI, note edlægge sin Total-Anskuelse, · ogsaa fandt det Passende i al Korthed at gjennemløbe
SLV, s. 44 finde det latterligt, som jeg · ogsaa fandt hine først omtalte latterlige,
YTS, s. 280 elskede meget, hun som derfor · ogsaa fandt Hvile for sin Sjel i at elske meget,
BI, s. 328 ndelig Bemærkning, som hun · ogsaa fandt sand; thi hun agtede intet Andet,
NB35:22 Nar af Gud og af os selv. / · Ogsaa fandtes der blandt Gjæssene nogen enkelte,
EE1, s. 414 neart, paa den Maade kan man · ogsaa fange. / Det er besynderligt nok, jeg bemærker
NB17:50 unegtelig alligevel, at man kan · ogsaa fare vild i at overforcere sig i Kamp mod
KG, s. 100 egyndelsens store, men derfor · ogsaa farefulde Øieblik, da, naar man skal
OTA, s. 298 Død? Men saa seer man jo · ogsaa Farefuldheden, man seer den for sine Øine,
Papir 436 gjør det det – saa vil · ogsaa Faren komme. / See dette har man afskaffet
OTA, s. 371 g siger: hvor jeg er, der er · ogsaa Faren; og er det saaledes, at den kjærlige
CT, s. 304 nge der er Liv er der dog vel · ogsaa Farens Mulighed, altsaa Frygt; og altsaa
Papir 476 Personlige – saa udeblive · ogsaa Farerne. / Forkynderen er da – Embedsmand!
CT, s. 97 være til for Gud. Hvad er · ogsaa farligere, naar man vil synke, end Alt,
SLV, s. 351 ud til en Despot, saa er det · ogsaa farligt for hans Religieusitet spekulativt
SLV, s. 351 t i evig Taushed, saa er det · ogsaa farligt spekulativt at revidere Guds Regnskaber
JJ:499 øvrigt er det Omvendte stundom · ogsaa farligt, naar et Msk. reent fortier sit
KK:2 en, desto mere klamrer den sig · ogsaa fast ved denne Guds Forkjerlighed, og constituerer
OTA, s. 393 er Veien, saa staaer Opgaven · ogsaa fast, ikke Satan selv kan komme til at
AE, s. 128 alitet er ethisk: men han har · ogsaa fattet, at det Verdenshistoriske er en
KG, s. 175 g Armod«. Hvo var vel · ogsaa fattigere end Den, som aldrig har elsket!
Papir 371:2 attigt ud. Det tager sig · ogsaa fattigt ud, naar En istedetfor at foredrage
NB23:149 al Lidelse. / Og see derfor har · ogsaa fE en Apostel denne, om jeg saa tør
Papir 118 n empiriske Masse med, viser sig · ogsaa fE paa Følelsens Gebeet; thi sæt
Not13:23 ortjener at efterlæses. · Ogsaa Fechts Skrift om de Fordømtes Tilstand
4T44, s. 346 . Klogskaben understøtter · ogsaa Feigheden, og lærer, at man altid bør
NB35:28 det ham strax, at saa kan han jo · ogsaa feile i det Betydelige, ligesom fE en Øltapper
Papir 69 ig Lindberg, Engelbrecht etc · ogsaa feilet ved at svare paa Realiteten deraf;
NB23:51 hvor Alderdommen er samlet, · ogsaa festligt, men ikke til Dands. Da faaer
Not1:6 / Der høitideligholdes · ogsaa festum omnium animarum d. 2 Novb:. –
Papir 120 aust og Wagner, saaledes er · ogsaa Figaro Modsætning til en staaende Character,
NB23:186 ve Profit af Livet, som de · ogsaa fik – ergo maatte Forholdet vendes
AE, s. 357 hed ( som man vel at mærke · ogsaa fik forvandlet til en Lykkens Gave) den
NB10:210.a us i Figentræet. Man siger · ogsaa fikst Du Pæren Zacharias. / »
NB35:8 saaledes vil Stoppenaalen · ogsaa finde at det er en Sygelighed, naar den
SLV, s. 345 des, vil hun forhaabentligen · ogsaa finde Bekræftelse i Enhvers Dom om mig.
TTL, s. 414 om forstaaer det, han vil vel · ogsaa finde den tunge eller den mildere eller
NB33:50 ndes en saadan, saa maa jeg · ogsaa finde denne Betænkelighed, denne Collision
EE1, s. 114 r Søen, og han vil derfor · ogsaa finde det ganske i sin Orden, at Don Juan
EE1, s. 251 Station forud. / Man vil da · ogsaa finde det i sin Orden, at Emmeline ingen
NB18:88 e flittig hver Dag. Du skal · ogsaa finde en ubeskrivelig Salighed ved Dit
BI, note klet, desto mere Ironi vil han · ogsaa finde i Naturen. En saadan Betragtning
DS, s. 215 med Gud at gjøre, maa jeg · ogsaa finde mig i, at Fordringen er den ubetingede;
NB31:70 re. / Og dog maa den Religieuse · ogsaa finde sig i denne Ydmygelse, at Omverdenen
NB11:124 benyttet, vil vel sagtens · ogsaa finde sig i dette. – Saa kunde jeg
CT, s. 24 e Meget uden Skade, og maa vel · ogsaa finde sig i med Alderdommen at glemme Meget,
DS, s. 154 dette verdslige Sind, det kan · ogsaa finde sig i Noget og i Meget, finde sig
EE:154 : 39. / Og den Χstne kan vel · ogsaa finde sig ulykkelig i Verden, kan sørge
Oi1, s. 129 se. / Denne Bemærkning kan · ogsaa finde sin Anvendelse i andre Forhold, hvor
Brev 75 ettroenhed kunde maaskee dog · ogsaa finde sin Undskyldning i Lidenskabens skinsyge
Oi7, s. 299 d« meent, det maa dog · ogsaa finde sit Udtryk, at den Døbte personligt
NB35:34 nde det baade klogest og tillige · ogsaa finde Tilfredsstillelse deri som en Frækhed:
NB15:101.d ge Afbryden. / Man vil derfor · ogsaa finde, at et Msk. i Forhold til det at
AE, s. 413 ieuse Lidelse, og der vil man · ogsaa finde, at Lidelsen bliver Kjende paa Saligheden.
NB17:17 ægtelse, hvilken man vel · ogsaa finder beskrevet af de Ældre, hvor der
BA anden unaturlig Synd, hvor man da · ogsaa finder Exempler paa, at det Dyriske har
NB18:85 r, at den sande Forkyndelse · ogsaa finder Løn nok til at kunne leve. Lad
Papir 426 et deiligt Vers af Liguori, som · ogsaa findes anført etsteds i Journalen NB11
KG, s. 113 ivenhed, mon der blandt disse · ogsaa findes dette: af Kjerlighed at hade den
AE, note en Analogie til Troen, maa der · ogsaa findes en Analogie til den skjulte Inderlighed,
Not15:6 / Iblandt mine Papirer vil · ogsaa findes et Brev, bestemt til at aabnes efter
KK:3 eg har tænkt mig og som der · ogsaa findes Hentydninger til i denne Bog i Anledning
FF:47 l Haanden saa meget lille, ligesaa · ogsaa Fingrene, Ansigtet o: s: v: og enhver Tale
Brev 138 , i enkelte af dem kan man · ogsaa fjernt høre Verdens Larm, ikke ængsteligt
PS, s. 238 gheds-Kappe, der netop derfor · ogsaa flagrede løst og forraadte Kongen; er
EE1, s. 88 ensigt at negte, hvad der jo · ogsaa flere Gange er indrømmet, at Musikken
NB17:90 den Elskende, Ven med Ven, · ogsaa flere Mænd med hinanden – og hvorom?
KG, s. 182 t sig til en anden Piils, som · ogsaa fløi med Pilens Fart: i samme Secund
NB12:157 hed« blev han ikke · ogsaa fløielsmavet og Bisp, og rendte ikke
Not7:13 g Naadegave; derfor hører man · ogsaa Folk sige: Gud give jeg ret kunde komme
Papir 433 glide ind i Folk, maaskee · ogsaa Folk til at gaae i Fælden, at just Det
NB2:86 Christenhed. / Mon dog virkeligen · ogsaa Folkets Røst dengang var Guds Røst,
NB30:12 vil have sin Betydning just · ogsaa for Χstd. / Hans indiske Tungsind:
SD, s. 187 dskabsfuld Indvending maa jo · ogsaa for Alt passe paa at holde sig til Det,
EE2, s. 306 , den til en vis Grad har det · ogsaa for Andre, om jeg end ikke kan bestemme
NB27:19 . anlægger den Maalestok · ogsaa for Andre, saa det er som vilde eller maatte
BI, s. 224 videnhed. / Man pleier ellers · ogsaa for at betegne Socrates' Standpunkt at
Brev 289 jeg studerer Skrifterne, deels · ogsaa for at De kan vide, at jeg just heller
NB14:90 a den Tid, 47 ell. 48 tidligt.). · Ogsaa for at forebygge dette, var det bedst at
YDR, s. 114 degaae denne Misforstaaelse, · ogsaa for at forhindre, at det da ikke, maaskee
IC, s. 77 nderligt nok, stundom maaskee · ogsaa for at forsvare en verdslig Pyntelighed,
Papir 428.c ere. / og saa slipper jeg vel · ogsaa for at forsøges i den Qval / ufuldkommen,
BOA, s. 128 s nævne honoris causa, men · ogsaa for at oplyse dette Forhold: Stats-Kirkens
Papir 553 . Uro. Saaledes larmer Fiskeren · ogsaa for at skrække Fisken op af Dybet og
NB22:39 r bør det indskærpes, · ogsaa for at Taknemligheden kan blive desto større,
NB31:117 ikke en masse) saa fordrer han · ogsaa for at være elsket, at Du, hver især,
OTA, s. 180 men desto lettere bliver det · ogsaa for Betragteren at overskue hiint Lands
JJ:209 for Religieusitet, og da vel · ogsaa for Christendommen; thi denne Afmagts værste
Not13:49 ligen skulde vedblive, men · ogsaa for de Myndige. / Den store Individualitæt
4T44, s. 299 at blive som han er det; men · ogsaa for de Ulykkelige, da dog Forstaaelsen
NB2:208 en Christi Død blev en Frelse · ogsaa for dem. Det var ikke Christus som sagde
KG, s. 321 tause Bøn sukkede til Gud · ogsaa for den Anden: var han saa ikke barmhjertig?
Papir 460 igt gaaer til den, maaskee · ogsaa for den Andens Skyld, da det er en farligere
KG, s. 165 blot for vor egen Skyld, men · ogsaa for den Andens. Fremfor Alt er det værd
NB6:24 at skylde Fru Heiberg det, deels · ogsaa for den Artikel i sin Tid om Mad. Nielsen.
LF, s. 43 rgen, hvad han skal spise, men · ogsaa for den Dag Igaar, betræffende hvad
NB35:5 tilgive Dig. Men hun slap jo · ogsaa for den dialektiske Fordoblelse. /
AE, s. 339 r døbt. Men saa maa der jo · ogsaa for den Døbte komme et senere Moment,
3T44, s. 270 d den? Hvor let er det ikke · ogsaa for den Enkelte at unddrage sig Hentydningen,
EE:52.a e de første Msk. til Deel, og · ogsaa for den Enkelte, der angerfuld vender tilbage
CT, s. 80 en Dag den lever, den Dag kan · ogsaa for den have nok i sin Plage; men den næste
SLV, s. 319 older sig fra at opleve, men · ogsaa for den høieste Begeistring i Alles
KK:2 et og Erfaret, saaledes danner · ogsaa for den i Sandhed speculative Tænken
KG, s. 306 erligheden« og dermed · ogsaa for den Kjerlighed, der blev hele Livet,
Brev 74 er Smigreriets Tomhed. / Tak · ogsaa for den Mulighed, De betyder betræffende
LA, s. 21 st den høit, og maaskee · ogsaa for Den og Den; de Elskende have forud
PS, s. 261 t det vorder tydeligt, at der · ogsaa for den samtidige Discipel er Spørgsmaalet
TSA, s. 70 gen og gjør altsaa Fyldest · ogsaa for den Skyld, at korsfæste Ham; Hans
Papir 270 har jo i dem Aandens Pant · ogsaa for den Tid, der skal komme. Og naar Du
BI, s. 357 plation, saaledes frelser den · ogsaa for den Udtværethed, der mener, at til
PMH, s. 87 rofessorens Fremstilling ikke · ogsaa for den undrende Grosserer Nathansons forbausede
OTA, s. 394 t ubeskriveligt. Og saaledes · ogsaa for den Ældre, naar Opgaven bliver sat
FB, s. 209 maa ønske overstaaet. Men · ogsaa for den, der ikke engang kommer til Troen,
4T43, s. 167 ed Maalet. Dersom det gjaldt · ogsaa for Den, der vil erhverve sin Sjel, at
4T44, s. 356 for den uægte Stolte, men · ogsaa for Den, der ydmyger sig under Gud taus
CT, s. 274 ndste min virkelige Synd, men · ogsaa for den, som maaskee lurer dybest i min
DS, s. 158 ger sammen med ham, skaane ham · ogsaa for denne egentlige christelige Voven,
NB29:66 saa forskaanes han maaskee · ogsaa for denne Lidelse. / Luc: 14. Slutningen.
CT, s. 228 a Du begyndte: nu, Herre Gud, · ogsaa for denne Sorg er der Trøst. Men hvis
CT, s. 300 ngens Offer for Verdens Synd, · ogsaa for denne, at man korsfæstede Ham! Man
Papir 382 – nu, ja men dog vel · ogsaa for deres egen Skyld ville træde deeltagende
NB27:86 d er jo Forsoningen, Forsoningen · ogsaa for deres Synd, som sloge ham ihjel; var
BB:1 ske i Phantasien ( Grundvolden · ogsaa for det Eventyrliges hele Verden) det Mystiske
AE, note isheden som Vished, saa maa jeg · ogsaa for det Øieblik lade være at tvivle.
JJ:116 , saa feig. / Troen haaber derfor · ogsaa for dette Liv, men vel at mærke i Kraft
SD, s. 199 Videre, for dette Menneskes, · ogsaa for dette Menneskes Skyld kommer Gud til
SD, s. 225 alder paa det derved, at Gud · ogsaa for dette Selvs Skyld lod sig føde,
TAF, s. 301 or hele Verden til et Skjul, · ogsaa for Dig som for mig. / Og derfor Du min
TAF, s. 300 n det gjentages: han døde · ogsaa for Dig, Du, som i hans Legeme og Blod
NB24:94 e saa gjerne have gjort det godt · ogsaa for Dig, men i Verdens uendelige plan laae
CT, s. 315 erden og døde, Han døde · ogsaa for Dig, ogsaa for Dig. Han døde ikke
TAF, s. 300 Pantet paa, at han er død · ogsaa for Dig, ved Alteret, hvor han giver Dig
CT, s. 315 e, Han døde ogsaa for Dig, · ogsaa for Dig. Han døde ikke for Menneskene
Brev 159.1 v min Underviisning, tak · ogsaa for Din lidenskabelige Fortvivlelses Ubillighed
EOT, s. 272 om et Offer for Verdens Synd, · ogsaa for Din. Er dette nu lettere at troe,
Brev 159.1 af Din Elskelighed, tak · ogsaa for Dine Taarer, der mægtigt have udviklet
NB18:92 ommer igjen, og det Hele var mig · ogsaa for dyrt. Hvor jeg nu boer, lider jeg saa
NB22:151 d ( thi saa slipper man · ogsaa for Efterfølgelsen) eller Barnet Χstus.
NB24:136 dation i een Forstand, men · ogsaa for en Bevægelse i Retning af det Christelige.
BB:37.3 vidunderlige Genialitet, som man · ogsaa for en Deel maa lade raade og ikke som
Brev 286 Deel tilfælles ( de have jo · ogsaa for en Deel Navn tilfælles) men fra
Not4:4 n Gud være. Det erkjendes · ogsaa for en Deel paa dette Standpunkt saa vel
JJ:342 evig Salighed, saa er den det jo · ogsaa for en evig Usalighed. Det er her Knuden
AE, s. 413 e phantastisk: saaledes lader · ogsaa for en Existerende Existents-Forholdet
Brev 75 s tilbage, saaledes gives der vel · ogsaa for en Forfatter ingen større Løn
NB30:58 em til. Tillige ansee de det vel · ogsaa for en Lykke for dem at være blevne
NB28:76 er qvit. Deraf kommer saamænd · ogsaa for en stor Deel den Hjertelighed og Dannelse,
Papir 270 ndeholde en Forjættelse · ogsaa for en tilkommende Tid, Du har jo i dem
BOA, s. 280 ngede Arbeiden, hans maaskee · ogsaa for en Trediemand, som eier en Total-Anskuelse,
Papir 371:2 saaledes anseer jeg det · ogsaa for en Uredelighed, at det Spørgsmaal
EE2, s. 289 lot for det eensomme Liv, men · ogsaa for enhver blot erotisk Forbindelse. Det
NB20:48 ov – hvorfor saa ikke · ogsaa for Feber o: D:? hvilket man vel ogsaa
IC, s. 49 tighedsfuld«, maaskee · ogsaa for feig og blødagtig, til ret at ville
BI, s. 106 a det, man ikke har, naar man · ogsaa for Fremtiden ønsker at beholde det,
EE1, s. 286 t synes et Paradox og er det · ogsaa for Følelsen, ikke for Forstanden. Paa
NB9:73 hristenheden er det dog egl. · ogsaa for galt med den Letfærdighed, hvormed
KG, s. 331 med Forligelsen har det Hast, · ogsaa for Gavens Skyld, som venter ved Alteret),
NB5:145 ed. Den er for klog maaskee · ogsaa for god til at ville afskaffe det Gode
NB19:20 Fordeel deraf; nei, det var · ogsaa for Gud at jeg anstillede min Forstands
KG, s. 83 or sig selv – og altsaa · ogsaa for Gud søge at skjule, hvad han fik
4T43, s. 133 gere, naar det Virkelige kom · ogsaa for ham at forklare Jordlivets Billeder;
NB15:32 es til, hans eget Liv er jo · ogsaa for ham en Prøvelse, han forsøgtes
KG, s. 266 . Men see, netop derfor gaaer · ogsaa for ham Forskjellen » Mit«
NB26:7 selv er i det Tilfælde, at det · ogsaa for ham skal afgjøres, om han virkelig
EE2, s. 146 de, som det ovenfor antydede, · ogsaa for ham syntes Pligten at vise sig i et
IC, s. 239 ge Beundrere. Beundringen har · ogsaa for ham villet spænde sit Garn, at den
Papir 306 gen saa Elendig, at han jo · ogsaa for ham viste, at han var Kongen, vilde
NB27:38 vde han gjort det, saa vilde der · ogsaa for ham være kommet denne sidste Lidelse.
BI, s. 353 to nødvendigere bliver det · ogsaa for ham, at have en Total-Anskuelse af
NB18:68 else og Død er Forsoning · ogsaa for ham. Og nu tænke man den Maade,
EE2, s. 201 men for hendes, og dog er det · ogsaa for hans egen Skyld, thi han elsker hende
NB18:68 vedkommer ham er, at det er · ogsaa for hans Skyld Χstus lider, og at
NB2:260 at have ham enig med mig – · ogsaa for hans Skyld; thi at jeg har Ret, det
Papir 428 ngens, Forsoningens Død · ogsaa for hans Synder, saa om han end ikke drev
NB26:34 Barndommen og Ungdommen tildeels · ogsaa for hele Livet Qvinden forholder sig væsentligen
Brev 159.2 gjerning. Hvor skjønt · ogsaa for hende! Og forresten hvad kan en Pige
NB28:54 Eller« ( dette var · ogsaa for hendes Skyld, thi » Forførerens
Oi6, s. 276 Saaledes passer Gud og Verden · ogsaa for hinanden. Det Verden vrager, bortkaster,
NB11:106 ene« hvad passe de · ogsaa for hinanden; hvilken Lidelse derfor at
FV, note n blev af Adskillige blandt Dem, · ogsaa for hvis Skyld jeg udsatte mig saaledes,
KG, s. 372 get Fortjenstligt. Men Gud er · ogsaa for høit ophøiet i Himmelen til barnagtigt
BA, s. 431 det Pludseliges Virkning kan · ogsaa for Iagttageren vise sig comisk. I denne
NB25:114 er Aar Forfatter, leed saa · ogsaa for Ideen, foruden hvad jeg udholdt i indre
NB33:50 ker det Msklige, han siger, · ogsaa for Ideens Skyld, nei, just for ret at
NB25:99 iet! Han anklages blandt Andet · ogsaa for ikke at frygte Statens Guder. Han dømmes
BI, s. 315 heden. / Men Virkeligheden er · ogsaa for Individet en Opgave, der vil realiseres.
NB20:33 deels i Msk-Frygt, endelig · ogsaa for jordisk Vindings Skyld, staae sig godt
Papir 69 det Mysterieuse for Hedning- · ogsaa for Jødechristne.). / Man har forlangt
EE1, s. 177 Tilfælde er Paradoxet vel · ogsaa for Kjærligheden, men beskæftiger
NB16:87 / Derfor blev Kampen for Luther · ogsaa for let. Det Svære er just, at maatte
AE, s. 36 den eneste Vished – men · ogsaa for Lidt til derpaa at bygge en evig Salighed.
Papir 254 taler det maaskee allerede · ogsaa for mange andre Medlemmer Fælleds, saa
BI, s. 169 ς. Men Socrates har · ogsaa for megen Oversigt over Samtalens Gang
NB17:22 e sin Salighed, men der kan · ogsaa for meget dvæles ved denne Salighed.
NB23:127 189.190.) / Man kan nemlig · ogsaa for meget opfatte Χstus saaledes som
NB28:56 forandret; thi det var dog · ogsaa for meget, om jeg end ikke efter hans Død
SFV, s. 12 min Undergang. Ydmyg for Gud, · ogsaa for Mennesker veed jeg vel, hvad jeg personligt
NB6:73 ighed, at Christus er død · ogsaa for mig – og saa begynder jeg igjen
SLV, s. 334 e Bevægelser, at det ikke · ogsaa for mig ender med, at den hele Sag opløser
EE:161 værdige H: A:, fremtræd Du · ogsaa for mig med uudsigelige Sukke, beed for
NB21:115 e Handlinger saa intensive, men · ogsaa for mig saa uhyre anstrengende, ogsaa i
EE1, s. 326 ldhed, hvormed jeg næsten · ogsaa for mig selv behandler denne Sag. Al Kjærlighed
Brev 57 Jeg tilstaaer forresten, at · ogsaa for mig selv er den Pontoppidanske Psalmebog
AE, s. 149 e mig, og, jeg tilstaaer det, · ogsaa for mig selv: at jeg er et fordærvet
NB25:109 mærksom. Jeg tilstaaer, · ogsaa for mig var det noget Rystende. Pauli havde
NB20:56 e det anderledes. / Det har · ogsaa for mig vist sig dette Sandsebedrag, at
NB14:30 en. / Charakteristisk er det dog · ogsaa for mig, at Socrates har gjort saa dybt
CT, s. 271 in Velgjører! Men Han, der · ogsaa for mig, ja for mig ( thi at han gjorde
G, s. 69 t kan jeg ikke for, det var den · ogsaa for mig. I samme Øieblik Virkeligheden
DD:108 Christus er vel død for Alle, · ogsaa for mig; men dette » for mig«
CT, s. 248 Han, der har sat sit Liv til · ogsaa for mig; sat Livet til, ikke som et Menneske
NB17:35 e Digter-Fjende.« / · Ogsaa for min egen Skyld har dette med Plato
NB12:145 et Christelige er. Nu vil jeg ( · ogsaa for min egen Skyld, at jeg kan faae den
NB21:153 saae det med Frygt og Bæven, · ogsaa for min egen Skyld, om Opgaven ikke skulde
NB12:105 ende al, al Opreisning. Og · ogsaa for min egen Skyld: paa jo lettere Vilkaar
Papir 444 aldrig naaet hvad jeg vilde. / · Ogsaa for min fordums Forlovedes Skyld gjorde
Brev 29 , ja ikke allene for mig, men · ogsaa for min Mand, Datter og Svigesøn, at
NB4:158 sige, at turde troe, at Gud · ogsaa for min Skyld er kommen til Verden. Det
NB2:224 te Livet til for os, den Ven der · ogsaa for min Skyld lod sig forhaane: ham tænker
CT, s. 274 ed Ham, der har gjort Fyldest · ogsaa for min Synd, gjort Fyldest for hver den
KG, s. 176 ligen er et for Tyve ( altsaa · ogsaa for Misundelsen) dirkefrit Gjemme, ligesom
Not15:5 hende; og hvor formildende · ogsaa for mit Guds-Forhold. I Muligheden er hun
Brev 83 Gud være lovet som altid · ogsaa for mit Sind. / An / dem Hern Cand: theol.
Oi8, s. 361 især for Fruentimmer, dog · ogsaa for Mænd. Men især for Fruentimmer;
Brev 314 aa reentud, men det er dog · ogsaa for mærkværdigt, hvorledes De er
NB27:56 i reen diætetisk Henseende og · ogsaa for Nydelsens Skyld er at anprise. En Stoiker
NB33:37 ket Staten altid varetager) · ogsaa for Ordens Skyld, at Alle ligeligt ere
NB21:12 edrag tilbage og forsaavidt · ogsaa for os lidt Anseelse. / Det er dette jeg
NB21:164 » Nu, det er · ogsaa for Præsterne.« / Men saa dybt
NB20:112 aae ham ihjel: saaledes kan man · ogsaa for Salighed blive saa ligegyldig, at det
NB:171 ikke blot for Frygtens Skyld men · ogsaa for Samvittighedens.« Det er altsaa
Brev 56 . / Saa takker jeg Dem · ogsaa for Selvprøvelsen, som De vel ikke har
EE1, s. 35 re ikke blot for Andre, men · ogsaa for sig selv. Jeg studerer mig selv; naar
SLV, s. 111 ulykkelig, eller han er det · ogsaa for sig selv: i sin Excentricitet vil han
CT, s. 289 ad det er at skrifte, det var · ogsaa for sildigt, men ved den skrifter Du for
SFV, s. 100 - og Hensættelse. Han har · ogsaa for sin Categories Skyld bragt mere end
4T43, s. 156 t Livets Forskjellighed, men · ogsaa for sin Deel forsonet den ved at give med
IC, s. 126 erlighed, thi det var dog nok · ogsaa for sin egen Skyld, at Peder tog saa strengt
JJ:124 blot for sin evige Salighed, men · ogsaa for sin timelige. Maaskee skulde han strax
EE:40 Χsti sidste Ord; thi han bad · ogsaa for sine Fjender og det er af Evangeliet.
Papir 586 Alt er Egoisme har man da · ogsaa for Skik nærmest at kalde den menige
BA, s. 362 tter da Synden i sig selv men · ogsaa for Slægten. Men Slægtsbegrebet er
NB14:65 e og straffede, var maaskee · ogsaa for streng; men hvordan det nu var ell.
NB12:116 rende qvindelig Hengivelse, men · ogsaa for stærk, har hun berørt et Tungsind
2T43, s. 55 ikke blot for Straffen men · ogsaa for Tilskikkelsen, og at den, der i sin
EE1, s. 346 er han for tung – men · ogsaa for tung til, at Vingerne vilde kunne hæve
NB31:3 ager sig af) saaledes er han · ogsaa for uendelig klog en Majestæt til ikke
OTA, s. 164 re Dig for gunstig, maaskee · ogsaa for ugunstig; hvis Du omgaaes ham dagligen,
Brev 83 maa imidlertid komme da jeg · ogsaa for Verden maa kaste Masken, maa vise,
BB:37.8 ltfor polemiske Ironie gaaer her · ogsaa for vidt; saaledes vil han i Grunden have,
AA:2 mægtige Rør bøie sig · ogsaa for Vinden, men deres Susen forkynder Kamp
DS, s. 210 staaer sig, han sørger vel · ogsaa for, at hans Udsendinge eller Ministre
EE2, s. 219 delig. Æsthetikerne frygte · ogsaa for, at Livet skal tabe den forlystende
2T44, s. 193 d og Gods, maatte vi da ikke · ogsaa foragte et Menneske, hvis det var saa,
KG, s. 348 gt og en Selvfølge, at jeg · ogsaa forandrede mig.« Vi ville nu her
NB25:42 emus efter Troias Erobring. · Ogsaa forandrede Sophisterne sig efter Omgivelserne:
Brev 43 m ved Leilighed, maaskee jeg · ogsaa forandrer min Anskuelse i saa Henseende.
FB, s. 185 Havmanden, i Grunden har jeg · ogsaa forandret Agnete lidt; thi i Sagnet er
LA, s. 55 forandret sig og har saaledes · ogsaa forandret ham lidet. Og ved denne Forandring
KG, s. 81 og Fordærvethed den har · ogsaa forandret sig; thi det var jo dog overilet,
BOA, s. 246 n, i Continuerligheden er der · ogsaa Forandring, men Continuerligheden er, at
OTA, s. 141 det forstaaer sig, der er jo · ogsaa Forandringer i Livet, som kan lade et Menneske
Brev 43 kunne de paa den anden Side · ogsaa foranledige en Mængde Skud og Udvexter
AE, s. 472 terligt. Saaledes kan en Hest · ogsaa foranledige, at en Mand viser sig latterlig,
Papir 459 jøre, og han er maaskee · ogsaa foranlediget til i hiin Kloge at see noget
PS, note ed ham kom Røre nok, men har · ogsaa foranlediget, at den Lærendes Sind distraheres,
KK:2 t er Foranledning til Tro, men · ogsaa Foranledning til Tvivl. Underet er et naturligt
DD:39.b . 8 Jan: 39. / Som jo Χstd. · ogsaa forargede Paulus. / Det er nogle mærkværdige
IC, s. 118 modsigelse kommer, der kommer · ogsaa Forargelsens Mulighed, hvilken som sagt
NB20:45 omvendt kjendeligt. Her er · ogsaa Forargelsens Mærke, at elske Gud –
NB4:100 std. Men desto større er · ogsaa Forargelsens Spændkraft: at et Msk.
NB15:83 æven, og dette Du skal; deraf · ogsaa Forargelses Mulighed o: s: v: Alt Sligt
IC, s. 96 en det er ganske vist, at man · ogsaa forarges paa Enhver, der paa nogen Maade
IC, s. 96 Sande: saa vil det Bestaaende · ogsaa forarges paa ham. / Man behøver kun
NB4:29 . Men i den Forstand kunde man da · ogsaa forarges paa Kunst og Videnskab og paa
BOA, s. 104 hende. I Grunden var det dog · ogsaa forbandet uheldigt, at han saaledes skulde
OTA, s. 132 g nogen sværere Skyld, men · ogsaa forbedrede sig, og stadig fra Aar til Aar
NB34:43.a et Modsatte ud saaledes er det · ogsaa forbeholdt den romantiske protestantiske
NB21:54 ren, en Efterfølgelse, da var · ogsaa Forberedelsen til det at blive Lærer
KG, s. 85 a hiin Rædsel, ere maaskee · ogsaa forbi: men mon derfor ikke Fordærvetheden
TS, s. 101 r det er Døden, saa er det · ogsaa forbi; men med det at afdøe er det ikke
Papir 507 g til en Dom hisset. Men han er · ogsaa Forbilledet i Retning af det Almeen-Msklige,
IC, s. 123 d en Christen, saa ligner han · ogsaa Forbilledet saa meget, som det er et Menneske
CT, s. 64 enneske, og saaledes taler jo · ogsaa Forbilledet, der vidner mægtigere end
DS, s. 219 om den onde Magt ophidser, er · ogsaa Forbilledets Historie. / Han tjener kun
EE1, s. 124 aber sin Gjenstand, saaledes · ogsaa Forbittrelsen. Hun er besat af Don Juan.
NB23:207 et Skridt frem i Reflexion, saa · ogsaa Forbrydelsen. / En saadan redupliceret
NB22:105 . / / / Overtro. / / At Genier, · ogsaa Forbrydere ( hvad Vidocq i hans wahre Pariser-Geheimniße
BOA, s. 239 bliver lige pragtfuld om den · ogsaa forbrænder nogle Skabninger o: s: v:,
Not1:8 ger, saaledes er Omvendelsen · ogsaa forbunden med den sande Tro. Tænker
SFV, s. 33 alle Fordele, men dog maaskee · ogsaa forbundet med den Fare, at man engang i
NB4:8 t gjennemføres, skulde der · ogsaa forbydes Præsterne at prædike om
SLV, s. 317 deres Fordring. Selv har jeg · ogsaa Fordeel deraf, og finder i en vis Forstand
Papir 264:2 f hele Dogmatiken) deels · ogsaa fordi alle de dogmatiske Problemer her
BI aldeles udvortes Bestemmelse, men · ogsaa fordi de i Aand antages at være ham
NB5:42 i Grunden lige vidt, blandt Andet · ogsaa fordi den ene Generation ikke kan stole
EE1, s. 314 lighed saavel i sig selv som · ogsaa fordi den forvisser mig om, at jeg endnu
OTA, s. 234 forraadte sin Daarskab, men · ogsaa fordi denne Selvbeherskelse vilde hjælpe
NB4:113 annier den farligste, deels · ogsaa fordi der behøves at man bliver opmærksom
Oi8, s. 364 ader Styrelsen ham ustraffet, · ogsaa fordi det maaskee vilde reent forvirre
NB22:96 og hun troer Alt – maaskee · ogsaa fordi det tilfredsstiller hende saa meget
NB24:54.a ( cfr Journalerne fra den Tid) · ogsaa fordi det vilde tilfredsstille min Stolthed
Brev 43 om et Afskedsbesøg; deels · ogsaa fordi Du vel havde givet mig Dit Løvte
LA, s. 56 er ikke sløvet, og maaskee · ogsaa fordi han endnu har Noget at kæmpe for,
SFV re et enkelt Menneske, maaskee · ogsaa fordi han frygter den Control, som Tilværelsen
AE, note hans Falstaff, og blandt andet · ogsaa fordi han gjentages. Nu, det forstaaer
NB30:52 dsler, og hvorfor? Blandt Andet · ogsaa fordi han ikke vilde skrige; han vil sige
DD:76 vilde ell. kunde forstaae ham; men · ogsaa fordi han maatte tage al den Brøde paa
SLV, s. 233 blev lidt forlegen, maaskee · ogsaa fordi hun var lidt ængstet ved, saa
NB6:64 r det en tungsindig Tanke, maaske · ogsaa fordi jeg er blevet utilbøilig til Endelighedens
Brev 294 g udvortes Grunde, blandt Andet · ogsaa fordi jeg nu engang har sat mig i Hovedet,
Brev 264 løber det surr, vistnok · ogsaa fordi jeg veed for lidt, saa det gaaer
NB26:26.a var blevet aldeles ukjendelig, · ogsaa fordi man lod al Ureenlighed blive i Buret
Brev 11 der holder mig tilbage, deels · ogsaa fordi Sorø ligger Dig saa nær, at
NB16:11 ganske almdl. i Verden, maaskee · ogsaa fordi, hver især føler sig at være
NB28:80 paa den Maade maatte vi jo · ogsaa fordre Miraklets Gave. / / / Enten –
NB9:67 de drevet Professionen. Man kunde · ogsaa fordre, at han skulde give Pengene, han
4T44, s. 354 ig Tugtemester og som saadan · ogsaa fordrede Adgang til enhver Tid, eller forlangte
AE, s. 211 ræske Digter, hvis Børn · ogsaa fordrede den alderstegne Fader erklæret
JC, s. 49 da om Philosophien i vor Tid · ogsaa fordrede en Prøvelse! Han fattede tillige,
NB21:18 a Verden, Ideen selv, der derfor · ogsaa fordrede ubetinget at bryde med Alt for
KG, s. 76 anskeligt at forstaae, og som · ogsaa fordrer een Betingelse, et ørkesløst
IC, s. 162 gt end ikke er Alt, da der jo · ogsaa fordres at handle rigtigt, saa er dog Forstaaelse
NB26:75 llig Priis, og snart maa der vel · ogsaa fordres noget mere. Naar Du vil være
NB22:91 er Fordringens Opfyldelse er han · ogsaa Fordringen. Han maa udtrykke Lovens Fordring
Papir 434 anden Side, det er jo dog · ogsaa fordærveligt for Faarene at de vænnes
KG, s. 82 Verden forandrer sig, bliver · ogsaa Fordærvethedens Skikkelser underfundigere,
AE, s. 383 nd Allarm. Derfor maa Ethiken · ogsaa fordømme al den Jubel, der i vor Tid
EE1, s. 284 erindre og at glemme vil da · ogsaa forebygge, at man ikke løber sig fast
Papir 420:2 avisk Selskab, og omtale · ogsaa Foredraget der roses, ja omtales vidtløftigere
AE, s. 272 ertals-Majestæt. Det vilde · ogsaa forekomme mig høist besynderligt. Jeg
BOA, s. 243 ge saa uforsvarligt vilde det · ogsaa forekomme mig, om en sandfærdig Opfattelse
BA, s. 445 for Andre. Det Tilfælde er · ogsaa forekommet i Livet, at en forarget Individualitet
BA, s. 445 noget Tab. Det Tilfælde er · ogsaa forekommet i Livet, at en meget stolt Individualitet
TSA, s. 73 egyndelsen til Enden; det er · ogsaa forekommet mig hele Tiden under Læsningen
DD:33 ste). / d. 7 Octob: 37. / Jeg har · ogsaa forenet det Tragiske med det Comiske: Jeg
EE:30 Moder) og som en Følge deraf er · ogsaa Foreningen ligesaa meget inderligere. /
NB11:94 iet. / De fleste Msker have · ogsaa Forestilling om det Store; men hvordan
4T44, s. 369 iklet, og paa den anden Side · ogsaa Forestillingen om, at dog Alt tilsidst
NB20:56 nd. / Noget Saadant har vel · ogsaa foresvævet Nielsen, vel ogsaa Stilling.
NB22:151 lien og Fuglen, hvilke man · ogsaa foretrækker for en virkelig »
BA, s. 323 n Disharmonie, saa er Begrebet · ogsaa forfalsket. / Egentlig hører Synden
FEE, s. 51 n. / De Fleste, iblandt disse · ogsaa Forfatteren af denne Artikel, mene, at
CT, s. 146 kalde grovere Synder, o, men · ogsaa Forfængelighed og Stolthed og Misundelse
NB26:113 irre ved Dig, ikke unde Dig Ro, · ogsaa forfærde og ængste Dig, ogsaa anbringe
BOA, s. 146 ias 37, 3. Men det er dog vel · ogsaa forfærdeligt af bare Travlhed at føde
NB:7 tilfredsstillende, men det er · ogsaa forfærdeligt anstrængende. Og fra
NB:174 men paa den anden Side er det · ogsaa forfærdeligt. Msk. er lige overfor Gud
NB19:82 Lad Χstd. komme, saa kommer · ogsaa Forfølgelse. Og saa kommer igjen Lidenskab.
Papir 574 ot selv ikke gaae ind, men · ogsaa forhindre Andre deri. / Man gyser ved at
TTL, s. 397 il det Afgjørende, stundom · ogsaa forhindre: som et lille Tilløb kan hjælpe
PS, s. 228 være. Saaledes maa det vel · ogsaa forholde sig med Igjenfødelsen. Eller
NB13:86 pændes. / Imidlertid har · ogsaa Forholdene forandret sig noget i Tydskland.
EE1, s. 108 r. / Om det her Udviklede nu · ogsaa forholder sig rigtigt, saa følger dog
EE:105