S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Brev 283 inder Tid og Leilighed til · atter » at kalde paa mig«. /
YTS, s. 247 g troede at see, det seer jeg · atter » hvorledes hiin Fugl, som jeg kalder
NB14:134 ti. / Overhovedet er dette · atter Χstds paradoxe Heterogenitet fra al
TS, s. 69 han kom igjen, han var det vel · atter – den forbudne Vei. / Naar Du da
NB29:87 v trykt og læst atter og · atter – Docenterne ville dog gjøre mig
NB32:102 blandt de Millioner er der · atter – efter min Idee – ikke en
NB5:93 Befolkning har talt om, atter og · atter – jeg har været den Eneste, der
NB26:120 leve for den. / Nu er jeg · atter – o, salige Lykke! – gjengivet
NB5:80 dikener forsikkrer han atter og · atter ( Citater mangle ikke), at der kun findes
Oi1, s. 135 gjøre Christendom, hvorved · atter ( for at gjentage) Menneskenes Mængde
NB10:56 e være Tilfældet. Her sees · atter ( hvad jeg saa ofte oplyste i afsluttende
KG, s. 247 ste og saae igjen og høste · atter ( thi Travlhed høster mange Gange),
NB34:13 sær præsterer maaskee · atter 10, bestandigt under den Formel, at Gud
Oi5, s. 231 sig det, 1000 Aar igjennem og · atter 1000 Aar ubetinget at virke for Lærens
BA, s. 340 ar bevaret sig gjennem 1000 og · atter 1000 Generationer frembringer aldrig et
Not11:37 er sig forskjellig. Her er · atter 3 Momenter mulig, om end enhver Mythologie
Brev 86 jeg har Betydning. Da vil vi · atter aabne vor Fiscus, jeg har ikke sat overstyr,
SLV, s. 106 aaer Ægtemanden, idet han · atter aabner Øiet, forsaavidt det var som
SLV, s. 284 er Snørelivet, indtil hun · atter aander, men den Eensomme tør end ikke
KKS, s. 107 renes Sætning. Dette giver · atter absolut Ro i Tilskueren, thi det 17de Aars
EE2, s. 82 g beqvemt Hjem. Men lad os nu · atter abstrahere fra det Forkeerte, for at see
OTA, s. 199 eden!« Da skilles de · atter ad, saa maa det jo være her i Timeligheden;
G, s. 17 – i den Stund skiltes vi · atter ad. Og hvad end Drømmenes Gud har betroet
SD, s. 233 . Og selvfølgeligt er Gud · atter adskilt fra Mennesket ved det samme Qvalitetens
PS vorved da Tilblivelsens Forandring · atter af en anden Grund vilde blive absolut forskjellig
NB6:76 ydelighed – men jeg er · atter af Gud opdraget og dannet ved Muligheden.
FB, s. 171 nøde sig. Her springer man · atter af, man kan ikke udholde Uforstaaelighedens
EE1, s. 260 len ved sin Nærværelse · atter afbryder dem. Han har af Hr. Zacharias
4T44, s. 337 vis al slig Overveielse ikke · atter afbrydes ved den simple Betragtning, at
2T44, s. 207 da bliver han · atter afløst, men færdig og udtjent bliver
AE, s. 143 dens det Forvirrende atter og · atter afstedkommes, at en Konge kommer med, fordi
Oi5, s. 250 ndhed, Løgn som sin Magt. · Atter aldeles betegnende for officiel Christendom,
BI, s. 305 r fra det Begreb at vorde, er · atter aldeles usocratisk, medmindre han vil i
EE2, s. 211 i det Udtryk: ganske Verden, · atter alle de Endelighedens Bestemmelser, jeg
NB:69 am fri. Skabelsen af Intet er · atter Almagtens Udtryk for at kunne gjøre
BI, s. 336 relsens Skjønhed, man var · atter Alt for Sine, Aar ud og Aar ind med en
NB31:44 gang jeg er død, saa vil · atter alt Mit blive taget til Indtægt –
NB27:88 komme at optegne, hvorledes · atter Alt ved Din uendelige Kjerlighed har været
KG, s. 156 . Dog » siger Christus · atter anden Gang til ham: Simon, Jonas Søn,
KG, s. 332 , Gud elskede os først; og · atter anden Gang, da det gjaldt om Forsoningen,
NB4:159 Elendighed. Jeg resignerede · atter anden Gang. Blot betænkt paa at arbeide
EE2, s. 207 edes end en Moder, min Hustru · atter anderledes, og enhver forskjellig Kjærlighed
NB23:93 skee have seet at flye. Dette er · atter Anfægtelse. Mod Anfægtelse kan kun
BA, s. 415 bnitz). / Psychologien har nu · atter Angesten som sin Gjenstand, dog maa den
PS, s. 231 til at vorde Lærer, og han · atter Anledning for Andre til at lære Noget.
BI, s. 283 og atter nævnet, atter og · atter antydet, atter og atter forudsat. Søger
Oi9, s. 383 eren, hvilket Samme efter ham · atter Apostelen, Sandhedsvidnet forlangte som
NB12:7 tandse min Productivitet ved · atter at anbringe en Pseudonym. Som den Flod
NB30:122 saa først gribe ind ved · atter at anbringe Individer, der i Guds Vold
JC, s. 33 hvad han havde tænkt, for · atter at begynde, – see! han kom altid
NB7:66 bevarede En i Guds-Forholdet til · atter at begynde, hvor man slap. / Mynster siger
Papir 270 Skyldner, han higer efter · atter at bekjende Χstus blandt Hedningerne,
AE, note Forhold til det at elske, for · atter at belyse det Samme, gjelder det ikke saaledes,
2T44, s. 201 ulpet hertil, da gjelder det · atter at benytte dens Bistand for at forstaae
NB22:63.a e saa meget til at beslutte og · atter at beslutte ikke at ville gifte sig, som
OTA, s. 386 til at bedrage ved atter og · atter at besvare det Spørgsmaal: hvor Veien
NB28:54 udonym. / Saa tænkte jeg · atter at blive Landsbypræst – men nu
Oi8, s. 348 g forundtes det dog, lidende, · atter at bringe denne Tanke i Erindring, denne
OTA, s. 224 gudelige Tale; lad mig, for · atter at byde Tvesindetheden Spidsen, oplyse
BI, s. 161 ægges udenfor, fjernes for · atter at drages tilbage, ligesom man ikke gjerne
EE1, s. 67 er vaagnet op til for vaagen · atter at drømme derom, for hvis Skyld man
BI, s. 112 . At der nu i Ironikeren, for · atter at erindre herom, er en Urgrund, et Valuta,
BI, note Resultat. Der er, – for · atter at erindre om en allerede tidligere anført
FB, s. 161 e end Yderligheden, eller for · atter at erindre om et Udtryk i det Foregaaende,
SFV, s. 33 t dømme. Muligt at han for · atter at faae sig selv tilbage, dømmer den
4T43, s. 160 modighed til at adskille for · atter at forene, hvad der er uadskilleligt forenet.
NB36:24 frembringe Katastrophe, er · atter at forhindre K; thi i denne Given Forklaring
BI, s. 349 s det at blive nødvendigt, · atter at forholde sig ironisk til enhver enkelt
SLV, s. 151 t have bedet paa Vandringen, · atter at fortsætte den til han finder Klenodiet,
BA, s. 418 der komme den nær, for da · atter at fortvivle over sig selv, naar denne
4T44, s. 327 rbande sig selv til atter og · atter at fortære dets Bitterhed, lader Tiden,
Papir 270 randres Skyldnere, Dig til · atter at fuldkommengjøre den ydre Aabenbarelse
EE1, s. 378 r det, vendte hjem igjen for · atter at gjennemløbe den samme Strækning.
SLV, s. 435 tilbage i Glæden, for da · atter at gjentage denne Bevægelse. Dog er
BA, s. 349 sychologiske, medens den, for · atter at gjentage det, aldrig falder paa at ville
F, s. 505 , hvad jeg skriver, medens, for · atter at gjentage det, det naturligviis aldrig
IC, s. 101 nd Menneske, uden at dog, for · atter at gjentage, deraf just følger, at han
NB21:46 kunde blive træt af atter og · atter at gjentage, hvad der er saa sandt i mig,
IC, s. 143 Det er saaledes, for atter og · atter at gjentage, ikke et tilfældigt Forhold,
IC emmelse i Retning af Gud. Men, for · atter at gjentage, naar man kun har et phantastisk
SFV fterskrift« / danner, for · atter at gjentage, Vendepunktet i den hele Forfatter-Virksomhed.
SFV, s. 89 andhedens Redskaber. Thi for · atter at gjentage: hvad der i Politik og paa
NB11:115 . Nielsen for mig atter og · atter at han havde forstaaet. Nu skulde han da
Brev 5 kens travle Svende til Arbeide, for · atter at hengive mig til det Tænkningens Sværmeri,
Brev 194 yndiger jeg Dig herved til · atter at hilse dem fra mig, det kan Du gjøre
Brev 271 , det fængsler atter og · atter at høre denne Gjentagelse; denne Gjentagelse
KG, s. 97 saa væmmelig ved atter og · atter at høre det » Ja«, der
Brev 159.1 l Dit Gavn, glæde Dig · atter at høre det gjentaget, nu saa hør
EE1, s. 87 er ikke træt af, atter og · atter at høre det, fordi det er et absolut
Papir 371:1 t vænne Samtidige til · atter at høre et Jeg, et personligt Jeg (
KG, s. 316 og Blomsterne og Stjernerne, · atter at høre Fuglesangen og Bækkens Rislen:
EE1, s. 81 k, der kan bevæge ham til · atter at høre. / Første Stadium /
CT, s. 177 et er ligefrem Pligt atter og · atter at indbyde Menneskene til at komme i Herrens
Not15:4 d, thi hendes Hengivelse er · atter at jeg faaer » Ansvaret«
Brev 5 eg atter turde lukke min Dør for · atter at kalde Tankens travle Svende til Arbeide,
BI, s. 355 , men for sund og glad og let · atter at klæde sig paa. / Naar man derfor
EE:35 derpaa atter forenede sig for · atter at kløfte sig etc, være et Billede
EE2, s. 270 til at holde sig vedlive, for · atter at kunne slide og slæbe. See derfor
3T44, s. 243 behøver at gaae langt for · atter at leve, røres og være i Gud. /
F, s. 499 en dog stundom afbrødes, for · atter at lyde end høiere, blandet med en Touche
BI, s. 337 t vaagner han, ustyrket, for · atter at lægge sig til at sove, og snart maa
CT, s. 19 vi da maatte gjenvinde den ved · atter at lære af Lilierne paa Marken og af
KG, s. 155 l et eensomt Sted – for · atter at lære at længes efter Selskab!
EE1, s. 379 a hende, er det ved atter og · atter at lære hende igjen, hvad jeg har lært
AF, s. 185 rede de Samtidige til atter og · atter at læse mine Artikler i » Fædrelandet«),
IC, s. 28 i Graven; og indenad atter og · atter at læse sit eget Forfatterskab, som
NB11:3 ngers Dag fortjener atter og · atter at læses, især sammes første Deel.
NB22:25 n jo i det Tilfælde, atter og · atter at maatte takke Gud, at det lykkedes ham,
2T43, s. 52 a den dybe Smerte, atter og · atter at maatte tilstaae, at Du aldrig elskede
NB18:74.a . Imidlertid mener jeg dog her · atter at man bør være forsigtig med det
BOA, s. 230 Repetitioner, og man er, for · atter at minde om Billedet, ikke berettiget til
Brev 139 n af ham, giver Den tilbage for · atter at modtage den? Det veed ingen Trediemand.
Brev 76 n vil være Dem ubehageligt ved · atter at modtage dette lille Skrift at komme
EE2, s. 58 des Haand, forlader hende for · atter at møde hende – for Herrens Alter.
2T43, s. 34 Ting; vi skilles ad for dog · atter at mødes; jeg kunde dog ikke ønske
AE, s. 450 denne Tanke ethisk, for ikke · atter at naae op i det høieste Forhold, hvorved
2T43, s. 41 n, at Du kun lukker den for · atter at oplade den og mætte Alt, hvad som
EE:174 n, at du kun lukker den, for · atter at oplade den og mætte Alt, hvad som
BA ortes Reflexion; her er Stedet til · atter at optage hiint Udtryk i den Sandhed, der
2T43, s. 19 lde maaskee gaae herhen, for · atter at overveie og efterforske, om der dog
EE1, s. 324 ve. Men er det lykkedes mig, · atter at reise en Elskov, saa vil jeg dog see,
PCS, s. 132 Dag at soutenere end atter og · atter at reise en Perial. Hr Phister havde nu
OTA, s. 153 ende i Overveielsen atter og · atter at see det Ueensartede sammen, har han
AE, s. 132 i Tranedands. / Men atter og · atter at see paa denne idelige Qvantiteren er
KG, s. 316 Evigheden, at Du ønskede, · atter at see Træerne og Blomsterne og Stjernerne,
4T44, s. 376 l føres i en ny Strid for · atter at seire ved at tabe. Hvor Mange ere nu
3T43, s. 73 s Mangfoldighed, da veed den · atter at skjule Mangfoldigheden, da bereder den
SLV, s. 18 skal nødsages til atter og · atter at slaae Sladder for at eftergjøre Livs-Indholdets
EE1, s. 395 lge for at forhindre Dig fra · atter at slippe bort; snart kruser den sagte
Brev 148 k revet Dig løs fra mig, for · atter at slutte Dig endnu tættere til mig.
4T44, s. 371 til at fortryde, og snar til · atter at stride i Bønnen. / Saaledes er Striden;
JJ:339.e emplar af den canoniske Ret for · atter at studere om igjen, om jeg tør være
4T43, s. 130 i hvilken Eva blev til, for · atter at synke hen i Fryd og Herlighed; da skulde
EE2, s. 276 vil da vel beslutte sig til, · atter at søge Hjelp hos Ethikeren. Dennes
AA:12 t, om Mennesket er istand til, for · atter at tage et Billede fra Blomsterne, at udvikle
NB12:28.a . Forsaavidt skylder jeg hende · atter at tage Sagen frem. Tiden dertil er ogsaa
NB12:123 ar jeg nu at huske paa atter og · atter at takke Gud, at han » selv har
CT, s. 313 forebygge Misforstaaelsen ved · atter at tilbagekalde hvad vi udsige –
Brev 31 ! / Mit Hjerte tilskynder mig · atter at tilskrive Dem, min kjære salig Broders
JC, s. 39 tningen. Han stræbte da · atter at tænke over den, for at see, hvorledes
DS, s. 182 Læren den samme. / Men for · atter at vende tilbage til Begyndelsen paa denne
OTA, s. 123 Du i Angeren Frimodighed til · atter at ville Eet. Vel er det en Afbrydelse
OTA, s. 250 Du i Angeren Frimodighed til · atter at ville Eet. Vel er det en Afbrydelse
SLV, s. 72 den bryder af, Raseri nok til · atter at ville nyde – da er man Gudens
NB36:19 at det er rigtigt, uden dog · atter at vise Mskene det, thi i saa Fald slap
PF, s. 87 nærmeligt Angreb ɔ: ved · atter at være bleven roest af » Corsaren«,
BI, s. 295 at den kun er theoretisk for · atter at være practisk, med andre Ord, at
DS e er Forbilledet og Forsoneren, og · atter baade Forsoneren og Forbilledet, saa naar
Brev 317 d til min Afgud, da bad og · atter bad jeg til mine Øjne opklaredes til
EE1, s. 323 ange at komme hende forbi og · atter bag efter hende indtil jeg havde opdaget
EE1, s. 381 meget venligt og skjulte sig · atter bag Jalousien. Først og fremmest sluttede
NB31:122 ished førend jeg vover. · Atter bagvendt at have en Vished førend man
EE1, s. 298 ikke Hvile; hun gjør sig · atter Bebreidelser, Bebreidelser, fordi hun har
NB4:159 n, end hvad jeg atter og · atter beder, at Gud overhovedet vil tillade mig,
NB20:103 man forkynder. / / / Bedrag og · atter Bedrag. / / Der sættes en uhyre Masse
Papir 449 v som en bedraget Aand, og · atter bedraget, fordi jeg veed, jeg vil bedrøve
4T43, s. 172 etingede. Den Erkjendende er · atter bedraget, ligesom Kjøbmanden var det,
NB31:43.a ge og declamere: og saa har vi · atter Bedraget: en Erkjendelse af, hvor listigt
BOA, s. 114 terie og Sammenhold, hvad der · atter bedst trives i et lille Land men ogsaa
Not7:6 aabe, barmhjertige Gud lad Haabet · atter befrugte mit golde og ufrugtbare Sind.
Not8:3 / I en anden Forstand ere vi · atter begge Ringens Aand forenede. –) /
LA, s. 43 , at Omgivelsen og Forholdene · atter begunstige og psychologisk understøtte
NB16:30 gang vare: fE Heiberg, o: Flere. · Atter Begunstigelse for Demoralisationens Opkomst.
Brev 311 an ikke skal gaae under og · atter begynder Kampen og sandelig den er fortvivlet,
4T44, s. 332 Tegnet til at Angestens Jagt · atter begynder, eller om ikke Tilbagefaldet saa
SLV, s. 111 en Trætte, indtil Dandsen · atter begynder. Saaledes er Ægteskabet. Det
BI, s. 337 skjønne Prindsesse lokker · atter Beilere omkring sig; Skoven gjenlyder af
4T43, s. 150 Gud gjorde den til, og Du da · atter bekjender, at Du er ringere end Gaven,
2T43, s. 23 e! / Han var atter raadvild, · atter bekymret, atter fangen i en Vanskelighed.
EE1, s. 254 e fremgaae af Situationen og · atter belyse denne. Er hans Replik en sjelden
EE1, s. 115 dette rigtigt, saa vil dette · atter belyse Opfattelsen af Don Juan. En Aand,
EE2, s. 300 til Ægteskabet. Lad os her · atter benytte Din og min Iagttagelse. Vi maae
CT, s. 317 Ihukommelsens Maaltid er · atter beredet, saa være Du da forinden erindret
NB2:106 af nogen Anstrengelse. Nu er jeg · atter beroliget, ubeskrivelig salig – Gud
BA, s. 456 ælde Individet, indtil han · atter beseirer dem i Troens Anticipation. /
YTS, s. 255 i taus Fortvivlelse, atter og · atter beskjeftiget med den Tanke, at Ingen kan
SLV, s. 92 ders vita ante acta atter og · atter beskreven, men en elsket Hustrues vita
TTL, s. 450 t gaadefulde Værk atter og · atter beskæftigede Granskeren: den Døde
4T44, s. 339 kke kan«, indtil han · atter besluttede sig, om hans Beslutning end
4T43, s. 123 ille, til Herrens Forklaring · atter besøgte ham, og fandt hans Sind som
LA, s. 23 storien overtaler, og heri er · atter betegnet dens Grændse, som den ikke
4T43, s. 168 hed.« I dette Ord er · atter Betingelsen og det Betingede uadskillelige,
EE1, s. 416 og atter seet, betragtet og · atter betragtet denne Verdens Mangfoldighed,
EE2, s. 212 , at fortvivle. Her viser sig · atter Betydningen af at ville sin Fortvivlelse,
NB16:42 ftigelse daglig atter og · atter betænker og evigt vil betænke. /
EE1, s. 180 langte Betænkningstid, og · atter Betænkningstid, og saaledes bestandigt
Papir 394 Begyndelsen af 48 var jeg · atter betænkt paa at ende med christelige
NB35:15 ke mere kan begeistre, hvad · atter bidrager til at Ingen bliver noget Betydeligere,
SLV, s. 123 troer jeg, at denne Ømhed · atter binder mig til Livet som et Syn, der besøger
NB31:61 . Hvor gavtyveagtigt vidste ikke · atter Biskop M. at benytte dette. / Og dog er,
3T43, s. 66 sidste Time var kommen, der · atter bittert kun formaaede at spotte et Menneske
EE1, s. 423 des Skjønhed, og hun selv · atter blegner, naar Blodet standser, naar Barmen
OTA, s. 180 ik som et Bedrag, indtil han · atter blev alvorlig i et Betragtningens Øieblik.
G, s. 47 ee om Gjentagelsen, hvorved jeg · atter blev et Offer for min Princip-Iver; thi
3T44, s. 263 ad Under da, at Timeligheden · atter blev lyst i Hævd, at Had og Vrede, og
2T44, s. 222 iig, Den, der var styrtet og · atter blev ophøiet, i en vis Forstand ogsaa
2T44, s. 222 om Den, der var forarmet, og · atter blev riig, Den, der var styrtet og atter
SLV, s. 337 end den anden, indtil Vandet · atter blev stille; og kastede jeg Stenen paa
KG, s. 362 Mennesket er« · atter blevet » Alts Maal« og aldeles
2T43, s. 42 Disse Ord ere atter og · atter blevne gjentagne i Verden, og dog leve
EE1, s. 332 blev utaalmodig, men da kom · atter blidere Toner frem. Jeg lukkede Døren
SLV, s. 131 de over Barnet vendte hun da · atter Blikket op til Præsten, og tilhørte
SLV, s. 422 holde sig til Ideen, maa Det · atter blive aabenbart, hvad der blev berørt
Oi4, s. 206 Nar i Pragtbygninger, lad det · atter blive Alvor, og være forbi med Legen
LA, s. 92 tet. Men denne Extensitet kan · atter blive Betingelsen for en høiere Form,
AE, s. 553 il Christendommen, og det vil · atter blive det Hvad der troes, som afgjør,
EE2, s. 210 e i Tungsind, thi Verden skal · atter blive Dig skjøn og glædelig, om Du
Papir 502 den Dag, da vil Χstd. · atter blive en Mulighed! / Men frygtelige Ansvar,
NB20:150 om mig. / / Nu vil der vel · atter blive et Vræl om, at jeg kun forkynder
NB20:4 nu kom igjen, saa vilde han · atter blive ihjelslaget. Dette er ganske sandt,
Papir 270 kke vilde lade din Sjæl · atter blive kold og ligegyldig ved Tanken om,
CT, s. 236 l Verden igjen, saa vilde han · atter blive korsfæstet, med mindre Dødsstraffen
SFV, s. 102 mmen. Gud maa kunne tilgavns · atter blive Mellembestemmelsen; men til Gud som
KG, s. 172 Menneske, saa kan han maaskee · atter blive min Ven. Og det er ikke langtfra,
Papir 393 re. / Dette Skridt vil vel · atter blive misforstaaet af Mange; mit Haab er,
G, s. 51 ung, saa vilde han formodentlig · atter blive rasende. At være hans Fortrolige
HH:23 re den, og din Sjæl skal · atter blive ædru og vaagen. / Menighedens
3T43, s. 89 jæl til Ydmyghed, til den · atter bliver glad i Gud og stille i Herren; da
Not11:18 om hele Historien opviser, · atter bliver iøinefaldende. Det meest slaaende
SLV, s. 197 tter kommer Liv i Dig, og Du · atter bliver seig og elastisk og livsfortærende
LA, s. 19 uelsen, frydes nu ved, at den · atter bliver til, forandret, men i Gjentagelsen,
YDR, s. 113 betryggende ham, at han ikke · atter bliver udadvendt. Derfor har jeg, for Idealerne,
AE, s. 235 lse, der er det Ethiskes Liv, · atter bliver umulig, men saaledes at Forholdet
4T43, s. 171 n Talendes Forklaring, og da · atter bliver utaalmodig, fordi den ikke synes
NB34:26 hinanden indbyrdes, hvor Pointen · atter bliver, hvor stort Tal der er sat i Bevægelse
TTL, s. 454 enne lyse Udsigt, skimter han · atter blot efter den i Betragtningens Dæmring,
LP, s. 29 en sagte Flamme, der atter og · atter blusser op – end, hvilket vilde være
EE1, s. 50 Don Juan. Saa bærer mig da · atter bort I rige og stærke Toner til Pigernes
EE1, s. 193 des hende igjen, vilde hun · atter bortkaste den for at hævne sig. En saadan
DJ, s. 69 Don Juan / Mozarts Don Juan er · atter bragt paa Scenen; i Forhold til meget andet
BA, s. 333 Synden? I saa Fald er da Adam · atter bragt phantastisk udenfor Historien. Adams
NB7:75 a være saa sikker. Han er · atter bragt som til Afsindighed. Han gjør
Brev 27 s mig, en Omstændighed der · atter bragte mig i Erindring at fuldende eller
DD:208 mere favorisabelt Øieblik · atter bringe os sammen, og da vil de maaskee
NB24:115 Dog maa Efterfølgelsen · atter bringes frem idetmindste dialektisk for
IC, s. 251 ornyet, de Fleste af os ogsaa · atter brudt, dog ikke Alle, thi vi bede jo for
IC, s. 138 Prædikeforedraget atter og · atter bruges, og med den største Suffisance,
LF, s. 13 som kun føler mig bundet og · atter bundet og naglet til Stedet, hvor daglig
SLV, s. 78 den, naar den samme Herlighed · atter bydes mig. Vel sandt, ogsaa jeg seer det
NB17:59 heologie. De skreve Bøger, og · atter Bøger om Bøgerne, og Bøger for
3T44, s. 278 ter det Glædens Spil, som · atter Børnene paa Torvet ikke vilde forstaae,
AE, s. 49 vige Salighed, saa bliver man · atter comisk; ikke fordi den uendeligt interesserede
OTA, s. 401 vel er der i Verden atter og · atter Dag ud og Dag ind fra Morgen og til Aften
SLV, s. 452 rer han Intet. Og de søge · atter Dandsens Lyst og Sysselen tager atter sin
BB:1 nske subjective Forhold, hvori · atter deels mere ell. mindre flygtige erotiske
PS, s. 276 tivt fritvirkende Aarsag, der · atter definitivt viser hen til en absolut fritvirkende
AE, s. 375 ham Alt, og den Tilbedende er · atter den absolut Distingverende. Den absolut
AE, s. 317 n ikke holde sig, men saa kan · atter den abstrakte Tænken ikke holde igjen
AE, s. 214 kaldes de Dødes Have, hvor · atter den Besøgendes Afsked er dobbelt vanskelig,
BI, s. 206 d og derpaa forklares. Her er · atter den endelige Opfattelse et nødvendigt
AE, s. 111 Dialektik. Begyndelsen er, og · atter den er ikke, netop fordi den er Begyndelsen;
LA, s. 89 over et Folk; men Publikum er · atter den grusomme Abstraktion, ved hvilken Individerne
IC, s. 39 jenkomst i Herligheden er han · atter den samme Jesus Christus; men dette er
3T43, s. 85 ske? Har da Kjerligheden her · atter den samme Magt, saa end ikke Dommeren opdager
EE2, s. 163 aledes adsplittes. Dog her er · atter den samme Modsigelse i Dit Væsen; thi
PS, s. 279 men i næste Moment har man · atter den secundaire Construction og den nødvendige
FV, s. 23 høres. Men dette er dog vel · atter den størst mulige Afstand fra at dømme
SD, s. 168 len, han kjender ( og her er · atter den uendelige Comik) det at have et Selv
EE2, s. 38 øse finder Kjærligheden · atter den Uendelighed, som den i den reflekterende
NB26:76.a aa dette vil blive doceret. Og · atter denne Bemærkning, hvis Prof. fik den
SD, s. 131 ikke at være det. Dog er · atter denne Bestemmelse tvetydig. Det er ikke
FV, s. 15 r lige lang. / / Endeligen er · atter denne Forfatterskabets Bevægelse afgjørende
Brev 184 mig, saa at sige, i Vinden ved · atter denne Gang at have glemt denne høitidsfulde
Brev 198 uden et Udtryk for, at det · atter denne Gang, som stedse, er mig kjert og
EE2, s. 197 Din Tanke tilintetgjør da · atter denne Livs-Anskuelse, og naar man har tilintetgjort
EE1, s. 117 maa have havt, saa bidrager · atter denne Scene directe eller indirecte til
TTL, s. 446 ter, men netop derpaa kjendes · atter dens alvorlige Underviisning, at den overlader
EE2, s. 303 ndet Liv, paa Dommens Dag, og · atter der staaer ganske ene. / Venskab fordrer
SLV, s. 106 ket i Beslutningens Evighed, · atter der, hvor han var før, aldeles paa samme
G, s. 88 flot, i næste Minut er jeg · atter der, hvor min Sjæls Higen var, der,
EE1, s. 380 en anden Side, da staaer hun · atter der, ikke udmattet af Anstrængelse,
Brev 5 igtighed. / Mine Studier reise · atter deres Hoved, den Tankens Ønskeqvist,
TSA, s. 92 ghed, saa har Han ogsaa ( og · atter derfor kaldes Han » Offeret«)
NB32:131 Forfalsken af Læren. Og · atter derfor vil Ingen røre ved det; thi Falsknerie
AE, s. 459 Udvorteshed i Inderlighed, og · atter deri er jo igjen den absolute religieuse
BOA, s. 186 ndlysende deraf. Han udelader · atter det Afgjørende ( det Omspurgte) og søger
NB22:44 nne Guds Prioritet i et Msk, saa · atter det at faae Lov til at tale med et andet
PCS, s. 141 der det forfra, han sætter · atter det bedste Been frem. I det Secund da han,
AE, s. 248 dret. Ved Ordinationen staaer · atter det christelige Notabene. Om det er rigtigt,
Papir 368-7.b ørst naar det Ethiske og · atter det Christelige saaledes gjøres til
SLV, s. 42 indelige og Mandlige, saa vil · atter det Comiske vise sig i det Omslag, som
NB15:70 ti Lidelser for Synden. / Her er · atter det Dialektiske, hans Lidelse er ikke først
NB29:12 oldsom Død rives bort, saa er · atter det Fade undgaaet. Anderledes med Luther.
NB:7 mtiden! Men Religieusiteten er · atter det Frelsende, i den er der Sympathie med
BI, s. 256 netop Ironien. Men Ironien er · atter det Glavind, det tveæggede Sværd,
Papir 460 I msklige Forhold er · atter det ikke at være som andre Msk. det
Not11:7 fter at det er gaaet over er det · atter det Ikke-Værende, men ikke i samme Forstand.
FB, s. 191 st; thi den fordrer atter og · atter det Komiske. Skulde det virkelig være
NB18:4 et Grændseløse frygter · atter det naturlige Msk. som han frygter Døden.
NB19:34 n var i den Retning. Det er · atter det Overmenneskelige, der aldeles ueensartet
BOA, s. 261 prædike ɔ: de bringe · atter det Religieuse æsthetisk paa Afstand
EE2, s. 256 modnes ved Ansvaret. Her var · atter det Samme, jeg havde ikke mange Pligter,
TTL, s. 449 der har seet Alt og atter og · atter det Samme. Selv den i Aarhundreder sjeldne
EE1, s. 159 ns evige Substans, og saa er · atter det Tragiske borte. / Med Hensyn til den
AE, s. 411 mmen Form. Smerten herover er · atter det væsentlige Udtryk for Forholdet.
PS, s. 279 det at det er skeet, er netop · atter dets Uvished, der bestandig skal forhindre
NB30:87 er Feighed. / Jeg forklarer mig · atter dette af at det msklige Sprog er et Tyvesprog,
KG, s. 241 ket vorde En til stor Ulykke. · Atter dette er Bedrageren igjen ifærd med
AE saa er han eo ipso forarget. / Men · atter dette er den skærpede Pathos at have
NB34:11 ilielivets Hjertelighed. Og · atter Dette er det for Χstd. Allerfarligste,
LA, s. 64 komme til Afgjørelse; men · atter Dette er det Frelsende, thi Afgjørelse
NB16:32 Fyldest for Slægten. Men · atter dette er et høist uklart Noget: en Slægt
AE, s. 374 Bevidsthed med sig selv. Men · atter dette er ikke Mediationen, naar den meget
CT, s. 137 der seirer, er Gud – og · atter dette er jo kun et Feilsyn af den Lidende,
NB2:63 ligt at udvikle Trangen; men · atter dette er lige saa vanskeligt, da de Fleste
KG, s. 220 just blot i at forudsætte. · Atter dette er saa opbyggeligt at betænke.
OTA, s. 132 skal være glemt – og · atter dette er Utaalmodighed. En sildig pludselig
NB24:57 ne hjemme paa sit Værelse. O, · atter dette gjør, at han i lang Tid maa tage
NB34:2 re i sit Guds-Forhold, da er · atter dette Gud imod, thi det er Indbildskhed.
Brev 74 d det er han beundrer: da er · atter dette ikke Smiger. I det ene Tilfælde
NB31:43.a tning til Msk-Frygt. / / / Og · atter dette kan en Sophist i dybe Buk for Konger
SD, s. 233 r blevet befæstet – · atter dette kan kun Gud; Synden er jo: for Gud
NB30:43 e, i hvert et Ord af det nye T:: · atter dette kan selv det dummeste Asen meget
NB33:23 egen Subjektivitet, dog er · atter dette kun en Fordoblelse af hans Subjektivitet,
NB21:110 Andet end takke ham, saa vilde · atter dette mishage ham, han vilde sige: det
NB28:77 mulig. Thi, christeligt, er · atter Dette Vaas og Gavtyvestreeg, dette om den
KG, s. 197 drog ham eller Sandheden? Thi · atter dette vilde dog kun være at sætte
BOA, s. 175 n ond Aand til.«; men · atter dette ville vi ikke ligefremt indlade os
Brev 154 s Slør. Nu erindrer jeg · atter dette. Jeg erindrer altsaa, at Du dengang
SD, s. 141 genlunde. Ildebefindendet er · atter dialectisk. Det aldrig at have fornummet
EE1, s. 302 gn og Usandhed, er Du da nu · atter Dig selv! Hav Taalmodighed med min Kjærlighed,
KG, s. 105 sse er min Moder;« og · atter Discipelens Forskjel gjorde hans Kjerlighed
AE, s. 10 hvis den faaer nogen, skyldes · atter disse Velgjøreres Kunst og Hjælp.
Brev 293 ister! / De har nu atter Ret og · atter dobbelt Ret: jeg har virkelig været
BI, note paa det faste Land, og lade dem · atter drive for Strømmen. Kun maatte vi ikke
SLV, s. 45 t og idet han noget fortumlet · atter dukker op, griber efter Badetouget for
IC, s. 248 ristendommen er dybsindig, og · atter dybsindig, og Noget for den dybe Tænkning
Oi4, s. 206 ngelig autoriseret: og lad os · atter dyrke Gud i Simpelhed, istedetfor at holde
Oi10, s. 396 Joh: 5,44.) / / / / Her er · atter Dødsdommen over al officiel Christendom!
SFV, s. 53 krive uafbrudt Dag og Nat og · atter een Dag og een Nat, thi der er Rigdom nok.
SLV, s. 415 n selv ikke noksom paaagter, · atter Eenheden af det Comiske og det Tragiske,
SLV, s. 427 sthetiske og det Religieuse · atter Eenheden af det Comiske og det Tragiske,
TS, s. 96 ladt ved at have forladt Gud, · atter efter Christendommens Lære er en ond
NB7:75 nu gjøre? Her sigter det · atter efter Forstanden, og er der Selvraadighed
Not11:38 gerlige Liv, længes han · atter efter hiint Uendelige efter Himlens viide
Oi2, s. 161 arelserne, Forvildelserne ere · atter efter stor Maalestok: der advares mod Hyklerie,
NB27:57 ɔ: Discipelen derom kan man · atter efterlæse det N. T, der er saare langt
EE1, s. 74 sig til Øret. Heri ligger · atter en Analogi og et Vidne om, i hvilken Forstand
BI, s. 97 Sider. Dette er naturligviis · atter en Art dialectisk Bevægelse, men da
KG, s. 146 ige mig det«. Det var · atter en Barnagtighed, det var paa en barnagtig
4T43, s. 134 æsentligt er Noget, er jo · atter en Bestemmelse af det Onde. Hvad er da
BI, s. 286 talende Subject, saa har jeg · atter en Bestemmelse, der gaaer igjennem al Ironi,
KG, s. 28 er » Næsten« · atter en Bestemmelse, der i Nærgaaenhed er
Brev 145 s Fred! Farvel! i Morgen er der · atter en Dag / Hvorledes nu Wolmer har belønnet
Brev 145 ed, at » i Morgen er der · atter en Dag«, saa er det ikke saa Nei
NB14:33 – godt, men imorgen er der · atter en Dag, og i overmorgen og maaskee skal
2T44, s. 202 i Evigheden: imorgen er der · atter en Dag. / Taalmodigheden har et andet Ord,
2T44, s. 202 et Mundheld: imorgen er der · atter en Dag. Dette i og for sig trøstelige
TTL, s. 449 ske ude og ikke Betragtningen · atter en Deel af Meningen, i Regnskabets, som
EE2, s. 47 luctus. Her har det Første · atter en dyb Betydning, og her er det det Første
AE spiller en Rolle derved. Dette er · atter en fattig og høist eenfoldig Bemærkning,
NB10:35 og er saare underordnet) er · atter en Forestilling: om Forestillingen med
NB27:17 sk. paa Samvittigheden. Dette er · atter en Form af det Ubetingede, der kan give
BI, s. 356 ortskjæres: her er Ironien · atter en fortrinlig Operateur; thi, som sagt,
NB12:129 ngere end sædvanligt. Det er · atter en Halvhed, en Art Tilbagevenden til dette
TS, s. 83 gtens Frelser! Nu gjør han · atter en Kjerlighedens Gjerning mod dette Folk
Papir 579.a d Mskens er. / , om han end ( · atter en Maalestok for hvad Χstus forstaaer
EE2, s. 219 etiske Bestemmelser. Dette er · atter en Misforstaaelse, som vel adskillige rigoristiske
NB14:90 af Cl. og Martensen er vel · atter en Mislighed, at han selv paavirket strax
EE1, s. 40 er at døe, saa synes dette · atter en Modsigelse. / Den egentlige Nydelse
AA:21 t og gruer ei derved.« / / · Atter en ny Modstander, atter med behørig
Brev 273 de Dage, men igaar var jeg · atter en Pjalt, idag pjalter ( sit venia verbo!)
Oi8, s. 347 den afdøde Prophets Grav, · atter en Prophet – og ham forfølger
LA, s. 57 og paa den anden Side er det · atter en Reflex af Tidsalderen, der selv uden
EE2, s. 96 e Spørgsmaal. Herved synes · atter en Reflexion at fremkaldes. » Hvortil
OTA, s. 261 er paa det andet, indeholder · atter en Sammenligning. De tause Venner sammenlignede
NB25:83.c es gudelige Tilbedelse, det er · atter en sauce piquant, hvormed Skildpadden anrettes
Papir 371:2 r at meddele. / Dette er · atter en Skjebne, som hviler over den primitivere
OTA, s. 383 Sandhed kan begynde, og dog · atter en Slutnings-Tanke, den eneste, med hvilken
EE1, s. 13 ualmindelig bestemt. Jeg gik · atter en Tidlang hver Dag forbi, og saae med
EE2, s. 221 lværelse, og her viser sig · atter en Træthed, en Apathi, der har Lighed
EE2, s. 324 det, Du gjør? Er dette nu · atter en trøstesløs Tale, er da den hellige
NB29:61 sti Lære. Objektivt! · atter en uhyre Distance fra at Individet forholder
NB19:71 den Enkelte. / høieste / · Atter en Underfundighed. / / Naar da En i at
EEL, s. 65 se, uberettiget, og som Rygte · atter en Usandhed. I det ene Tilfælde er Rygtet
NB6:71 nden Side aabenbar, saa er her jo · atter en Usandhed: / Den Selvfornegtelse at undgaae
Oi7, s. 282 vnes – dog dette er vel · atter en Virkning af denne samme Egenskab –
BOA, s. 142 dende, thi det Paafaldende er · atter en æsthetisk Bestemmelse. Lad os tænke
EE2, s. 177 ing for, uden han, saa er her · atter en æsthetisk Livs-Anskuelse, hvor Betingelsen
SLV, s. 126 Tilværelsen, og dersom Du · atter engang skulde føle Trang til et forsonende
TTL, s. 418 begeistret. O, deri ere vi jo · atter enige, thi ogsaa dette forstaaes i Stilheden,
JJ:415 ldelse af de to Tidsaldere, der · atter er afsluttende. / d. 7 Febr. 1846. /
NB23:93 ndog at friste Gud, hvilket · atter er Anfægtelse. / Sprogligt: /
Brev 314 o nei, tro at jeg atter og · atter er bleven vækket af dem til at see mig
Not11:35 egerende Princip, naar det · atter er bragt tilbage i sig selv er det det
AE, note høieste Anstrængelse; og · atter er den høieste Anstrængelse fornøden,
4T43, s. 156 Gud for, som gav det, og som · atter er den, der tager det. Al god og al fuldkommen
FF:56 jøre netop det Samme. – / · Atter er der nyt Liv paa Amagertorv og Folkelivets
NB22:125 indtil saa Forstaaelsen · atter er der og i forhøiet Salighed. /
AE, s. 569 bragt Forfattere, hvis Forord · atter er deres Frembringelse, ja hvis Navne ere
Papir 449 o, saa beundringsværdigt. Og · atter er det – gudeligt forstaaet
NB24:133 deligen det er at afskaffe. Dog · atter er det ikke dette, at man medierer, jeg
NB35:17 ad«, eller hvad der · atter er det Samme, overalt er der Grunde, overalt
AE, s. 246 Timeligheden ind i det Evige, · atter er det Væsentlige for Humor. Tilsyneladende
EE2, s. 60 erimod vilde sige, er, at det · atter er Din Vilkaarlighed, der vil, at hun skal
NB33:31 se, vel erindres, at den jo · atter er en Bestemmelse af hans Kjerlighed til
EE2, s. 46 Dig paa Din Praxis, dette da · atter er en Misforstaaelse, da Du aldrig har
AE, s. 119 rakte Subjektivitet ( hvilket · atter er en objektiv Bestemmelse og ikke betegner
JJ:193 roen og Fornuften stemme overeens · atter er en Troes-Gjenstand. / Den Betragtning,
EE2, s. 284 Han finder, at det i saa Fald · atter er en Uretfærdighed at lade Charles
2T43, s. 17 ning / Nytaarsdag / Bøn / · Atter er et Aar forløbet, himmelske Fader!
AE, s. 411 rgsmaalet er, om dette ikke · atter er et af dens Tryk, at den Existerende
NB29:5 de tør det ikke, hvilket · atter er et Udtryk for, hvor dybt Samfundet er
IC, s. 33 at det som i en Bedøvelse · atter er gaaet dem i Glemme, at der er Trøst;
IC, s. 231 nok, hvad andetsteds atter og · atter er gjentaget, at det er den fornedrede
3T44, s. 247 Alvors Fortryllelse, saa der · atter er Glæde i Himlen og paa Jorden; adspreder
Brev 27 Fader var hos mig, så der · atter er gået nogen Tid hen, inden Du endeligen
BI, note n, og antyde, at Verdens-Tanken · atter er ifærd med at emancipere sig fra Personlighedens
BI, s. 353 at den i Digtet synlige Ironi · atter er ironisk behersket. Ironien gjør derfor
OTA, s. 327 kkende Egenskab, hvorpaa det · atter er kjendeligt, som det eneste: at det nævnes
PS, s. 295 ed, at hver enkelt Generation · atter er kommen i Forhold til hiint Faktum? Denne
KG, s. 199 e tilbage, saa Christendommen · atter er sig selv. / Siger da den hellige Skrift
IC, s. 221 t Øieblik det skal være · atter er under den. At » ængste«
NB28:85 s: v: – dersom han da · atter er ædel nok til ikke at gjøre dem
PS, s. 255 e paa Paradoxet, og Paradoxet · atter er Øieblikket. / Øieblikkets Dialektik
DSS, s. 121 tisk, hvilket paa anden Dansk · atter er: det holder vel nok saalænge jeg
AaS, s. 41 stolte Sind atter reise sig, · atter erhverve Ligevægten, netop fordi det
EE1, s. 391 kede mig selv, maatte jeg jo · atter erindre Dig. Hvis jeg kunde glemme Dig!
IC, s. 108 ng af Høiheden; dette blot · atter erindret, at den historiske Beretning om,
EE1, s. 238 ig til en Umulighed. Der gik · atter et Aars Tid, og i den Tid var jeg accurat
IC, s. 108 kommer ned fra Himlen – · atter et afgjørende Udtryk i Retning af det
BI, s. 140 ode. Men denne Betragtning er · atter et aut-aut, og da der i Selskab med det
NB33:6 Ingen gjør Anskrig, ja det er · atter et Beviis for, hvor ubetydeligt Mskenes
EE1, s. 41 m noget i Verden, saa har jeg · atter et Billede paa Evigheden. / Det, Philosopherne
NB28:87 r jeg forholdt mig roligt. / / / · Atter et Exempel paa Fordoblelsen. / / Luc. 21,
EE1, s. 116 tiel Fjollethed. Man seer da · atter et Exempel paa, hvorledes det Musikalske
Papir 463 rkelighed! Betragt det som · atter et Exempel paa: den objektive Forkyndelse
LA, s. 78 ed Reflexions-Forholdet i sig · atter et Forhold til denne, som kun religieus
AE, s. 442 stillingen om Gud. Jeg bruger · atter et forkortet Perspektiv, fordi min Opgaves
NB33:32 sige det objektivt dette er · atter et Forsøg i Retning af Bugtalerie, thi
EE1, s. 72 Lyde. / Her tillade man mig · atter et lille intetsigende Mellemspil; præterea
Papir 459 ⅓ til at fortære · atter et lille Stykke Sandsebedrag. Naar det
PMH, s. 68 hendes Grønkaal, og det nu · atter et lille Øieblik bliver stille, og man
2T44, s. 206 Tilfældene. Og dog er det · atter et Menneske saa saare gavnligt, at forstaae
AE, s. 118 Aphorismer, der love atter og · atter et nyt System, deels skriver man Noget
Brev 273 det Kissinger-Vand – · atter et privilegium, men i mange Tilfælde
AE, note ectuelle Anskuelse, om ikke her · atter et Spring er fornødent. Angaaende Methoden
Not11:11 ed Bevidstheden. Her er da · atter et Tilsvarende Virkeligt. Og det Abstrakte
NB23:201 dsigelse, der er mulig, og · atter et Udtryk for, at Χstdommen i sin
NB30:95 yriets Lidenskab. / Her seer jeg · atter et Udtryk fra det Paradoxes Sphære:
G, s. 13 ad Gulvet, gjentog han atter og · atter et Vers af Poul Møller: / Da kommer
KG, s. 165 altid et Ønske værd og · atter et Ønske værd, at Den, vi skulle
NB4:57 verdenshistorisk Ulykken: man har · atter etableret det Princip » Mængden«
NB15:128 rskiellen: hvad og hvorledes. / · Atter ethisk-religieus er Forskiellen: hvad der
KG, s. 256 mange Mennesker. Nei, her er · atter Evighedens Lige for Lige, det at fortvivle
IC, s. 170 Priis Evigheden gjenlyder og · atter evigt skal gjenlyde; Den, som vil komme
SLV, s. 442 x af Mennesker. / Jeg har nu · atter experimenterende lagt et Problem til Rette
EE1, s. 285 esuden kan det samme Forhold · atter faae Betydning paa en anden Maade. Det,
EE2, s. 290 der mig ind i Tiden, at Tiden · atter faaer Betydning for mig, at Øieblikket
Brev 274 ngselens Uro, indtil jeg · atter faaer Dem at see, og vi atter komme i Gang
SFV, s. 105 ikke det Røgfortærende · atter faaer en usand Udbredthed. Det er ikke
EE2, s. 279 ldighed, saa har Skepsis her · atter faaet Overmagten. Man maa derfor sige:
EE1, s. 13 saa berusende paa mig, at jeg · atter faldt i Søvn eller i Drømme. Min
2T43, s. 23 er raadvild, atter bekymret, · atter fangen i en Vanskelighed. Er da hele Livet
OTA, s. 392 ler. Opgaven staaer saaledes · atter fast, den Lidende veed strax med Bestemthed,
OTA, s. 392 ngsler, da staaer Opgaven · atter fast; den Lidende har kun eet Svar: Trængselen
JC, s. 35 fik han, halvt mod sin Villie · atter fat paa hiin uhyre Tanke. Han var for bekymret
NB28:91 Endelige af Syne, saa vilde man · atter finde dette latterligt. Seer Du, det man
4T43, s. 153 re, og da ved hans Bistand · atter finde Gud, ved at finde ham som han ikke
4T43, s. 153 i sin Taknemligheds Søgen · atter finde Gud. Vil et Menneske tabe den jordiske
Papir 270 ere.« Dit Sind vil · atter finde Styrke, Dit Mod atter opreises, til
SLV, s. 306 saa tragisk som comisk Maade · atter finde Virkeligheden lettere. O! at jeg
EE2, s. 290 , og det ender da med, at jeg · atter finder mig ind i Tiden, at Tiden atter
KG, s. 149 een, der bøiedes, naar den · atter finder sin Retning, Intet, Intet er saaledes
LA, s. 58 t der dog, og understøtter · atter fjernende den Eensommes Overlegenhed. /
Brev 84 a er hun hjulpen, saa er hun · atter flot, kan hun ikke det, saa har jeg altid
SLV, s. 75 rpede Opfindsomheden, borger · atter for dem, at de have vovet Alt og i hendes
OTA, s. 289 nesket i sit Billede, og dog · atter for Korthedens Skyld kun forstaae dette
DS, s. 212 at dræbe det med. » · Atter for lidt og for meget« siger Forstanden
4T44, s. 296 g forsvinder denne Herlighed · atter for Mennesket, saa han igjen er, hvad han
TTL, s. 400 som ligner et Menneske og dog · atter for Overraskelsen kun ligner i overnaturlig
4T43, s. 138 , da skal den snart atter og · atter forandre Dig Alt med sine Skygger, forvirre
NB34:43.a ne » Msket« har · atter forandret Χstd. til lige det Modsatte
IC straffes som en Forbryder! Her er · atter Forargelsens Mulighed. O, og ogsaa om denne
KG, s. 66 lske Næsten? See her staaer · atter Forargelsens Mærker ude. Thi tænk
EE1, s. 59 lgende Slægt vandrer dem · atter forbi og forklares i deres Beskuelse; ved
DSS, s. 124 vælge det Liv, som er mit, · atter forbittret ved hvad der er uundgaaeligt
Not9:1 tand om det Gudd, saa er det · atter fordi det Lige udenfra kommer ham imøde.
NB11:211 have trukket mig tilbage, · atter fordi jeg umenneskeligt kun har kunnet
JC, s. 26 a een Sætning, der atter og · atter forekom, der gik fra Mund til Mund, altid
EE1, s. 316 tuationen fattig og atter og · atter forekommet, hun faaer ingen vellystig Rystelse.
SLV, s. 72 f. Ex. vilde tænke om, og · atter forelske sig i Cordelia eller repetere
KG, s. 323 r han taler om; og da vil den · atter forelægge ham Spørgsmaalet: har Du
EE:35 dig kløftede sig og derpaa · atter forenede sig for atter at kløfte sig
EE2, s. 235 gjennem en lang Omvei, at man · atter forenes. Og hvoraf kommer det uden deraf,
AE, s. 505 ens Medium, hvorved Problemet · atter forfeiles, da det er et Existents-Problem,
SLV, s. 331 mig selv. / Saa begynder jeg · atter forfra at gjennemgaae min Forventnings
SD, s. 219 oget Galt, og saa begynde de · atter forfra; nu ere de fortvivlede en Eftermiddag,
EE2, s. 307 kyld? Viser han ikke atter og · atter Forfængeligheden af hvad man hidtil
AE, s. 393 eieren i Existents, og derved · atter forhindret i absolut at udtrykke det absolute
BI, s. 262 g gjøre til et Bestaaende, · atter forholdt sig negativ, og i ironisk Frihed
NB33:18 tter mig øverst til Bords. · Atter forkeert. Hvis et Msk. virkelig gjør
3T44, s. 242 at det er vidunderligt, ikke · atter Forklaringen! Der var en Tænker, hvis
F at tage et enkelt Exempel, atter og · atter forkyndt af Philosophiens Præster, »
PS, s. 240 maa han udaande i Døden og · atter forlade Jorden. Og om min Sorg var dybere
PS, s. 301 n ophørte derved, at Guden · atter forlod Jorden. / / / / Dog siger maaskee
4T43, s. 122 e formaaet, det vilde han nu · atter formaae, og Utaknemligheden straffede med
AA:21 ander, atter med behørig Frist, · atter Formynderskab for Kjøbenhavnsposten
IC, s. 251 tter til Dig ved det atter og · atter fornyede Løfte. – Vi bede for
3T43, s. 106 er blev hildet i Verden, dog · atter fornyedes i det indvortes Menneske, ved
NB25:112 drelandet« havde · atter forraadt mig. Imidlertid kan jeg godt blive
JJ:341 denne Opdagelse holder han denne · atter forsig selv i det Indesluttede. / Helvede-Straffenes
KG, s. 99 hilser ad En, forsikkrende og · atter forsikkrende han nu strax kommer, eller
SD, s. 170 , han har, gjør han, deri · atter forskjellig fra den reent Umiddelbare,
AE, s. 295 thetiker og en Tænker, men · atter forskjellig fra en Ethiker derved, at han
NB26:43 omhed mod de Gamle, som atter og · atter forskyldes. / Jeg er mig bevidst at have
FB, s. 148 n kun ved at anerkjende dette · atter forsone sig med det Almene. Hver Gang den
FB, s. 138 negtede Opfyldelsen, men dog · atter forsonede ham i den evige Bevidsthed om
EE2, s. 313 enneske, ved sin Sorg derover · atter forsonede sig med det Almene, han vil maaskee
EE2, s. 313 etion som sin Opgave; han vil · atter forsones med Tilværelsen, idet han vil
NB10:208 d » Hyrekudsken« · atter forsonet med Livet; jeg er fra dette Øieblik
2T43, s. 56 gere derved, at de atter og · atter forstaae det. Amen. /
4T44, s. 310 opdager han den, da vil han · atter forstaae, at han selv slet Intet formaaer.
NB13:92 aer. Dette har jeg atter og · atter forstaaet. Just deraf kommer det, at jeg
Brev 159.3 nde – kunde muligt · atter forstyrre paa den ene eller paa den anden
EE2, s. 313 det Almene. Hans Sorg vil da · atter forsvinde, den vil opløse sig i Harmoni;
4T43, s. 165 rvinde denne Uro, indtil han · atter forsvinder som Bølgeslaget i Verdenslivet,
SLV, s. 83 bliver synligt i Væven, og · atter forsvinder, saaledes svandt Ordene atter
EE1, s. 313 aa aldeles er hendes Billede · atter forsvundet for mig. Forgjæves opbyder
CT, s. 147 Evige timeligt, saa er dette · atter Fortabelse. Dersom saaledes En vilde gribe
2T44, s. 215 Stund Sjelen, som dog snart · atter fortryder, ja fortørnes over, at den
AE, s. 330 ig fra de Udtryk der atter og · atter fortumles og omtumles i Omtalen. Den hele
BI, s. 283 er og atter antydet, atter og · atter forudsat. Søger man derimod en klar
TTL, s. 401 en Faren vild. Tilbedelse er · atter Forundringens Udtryk, og Tilbedelsens Omfang
2T44, s. 218 et Forventende, saaledes vil · atter Forventningens Gjenstand, jo herligere
4T44, s. 368 nets Betragtning af Døden · atter forvirres. Naar nu Moderen i sin Sorg dog
SLV, s. 122 vidste, og hvad jeg atter og · atter forvisser mig om, at der i denne min Hustrues
AE, s. 268 saadant Stadium ikke lod sig · atter forynge i Fremstilling, om det end kan
NB34:38 det nærværende Liv. / · Atter fra dette Synspunkt kan jeg naae at belyse
BOA, s. 203 see dette. – Man vil nu · atter fra dette Synspunkt see den tilfældige
EE1, s. 127 askee see, hvorledes det her · atter fra flere Sider er blevet udviklet, i hvilket
NB33:22 faaer det at mærke, hvad · atter fra Guds Synspunkt er den høieste Straf,
IC, s. 159 tilstede – men kun for · atter fra Høiheden at drage Dig til sig. Thi
4T44, s. 373 d. Og Undseelsen frelste mig · atter fra, hvad jeg maaskee ellers vilde have
EE1, s. 374 or hende, som om hendes Seir · atter fravristedes hende, skal hun lære at
EE2, s. 114 Onde med hende. Men dette vil · atter frelse hende, og har Du Lov at berøve
BI, s. 151 lstede, og endelig dukker det · atter frem i de sidste platoniske Arbeider, men
EE1, s. 380 næste Øieblik bruse vi · atter frem. / I min Onkels Huus bliver Cordelia
HGS, s. 198 jøres fornødent – · atter fremdrage et Skriftsted, som jeg tidligere
NB32:120 ssing als Theologe, er det · atter fremhævet, især i Anledning af Nathan
Not9:1 saaledes er den rene Mskhed · atter fremstillet. – Men med denne Syndefrihed
2T44, s. 183 hvad han fremtog, indtil han · atter fremtager det, og saaledes ved sin Velvillie,
BI, s. 313 Eventyr. Saaledes var Ironien · atter fri. Nu gjorde den igjen sit Valg og skaltede
PS, s. 237 er Usandhedens Skyld og at da · atter Frimodigheden seirer i Sandheden. Mellem
AE, s. 73 fører til ham; og hvad jeg · atter frygter for at fornærme eller besvære
NB11:187 ustitsen! / / / Deri har Luther · atter fuldeste Ret. Troen kan Ingen see, den
SLV, s. 38 at man har tvivlet om Alt og · atter fundet Vished, og dog aldrig ymter et Ord
NB:13 Folk forstaae det – det var · atter Fuskerie. Min Frembringelse har været
G, s. 14 kaste sig hen, hans Øie vil · atter fyldes med en Taare, han vil atter gjentage
SLV, s. 26 v bliver en ny Erindring, der · atter fængsler; thi Den, der een Gang forstod
LA, s. 79 ed det Udmærkede, idet han · atter fæster Beundringens Blik derpaa, er
4T43, s. 154 Øieblik, og da skulde Du · atter føle ligesaa tungt, hvor tungt det er
EE2, s. 284 hans Blod, men han fornemmer · atter Følelsernes Væld oprinde i sit Bryst,
NB26:104 med at faae Lindring, naar jeg · atter følte blot msklig Livslyst, da var det
EE2, s. 312 til det samme Punkt, atter og · atter føre Beviset, og da vil han freidigt
EE1, s. 73 en enkelt Bemærkning, der · atter fører mig ind paa Musikken, finde her
BI, s. 343 lintetgjøres ( her maa man · atter først holde en lille Conferents om,
NB12:150 ad saa? Sæt saa, at der · atter gaaer Fyr i Lidenskaben, og vi faae den
AE, s. 96 Misforstaaelse, der atter og · atter gaaer igjen i den nyeste Philosophie: at
SD, s. 140 thed, Sønderrevethed, der · atter gaaer over uden at bringe det til Fortvivlelse.
4T44, s. 289 drer at være Lærer) nu · atter gaaer ud i Verden, frygter den dog end
SLV, s. 246 r en saadan Styrkelse er jeg · atter ganske hendes, ganske. Holder jeg hende
SD, s. 223 er pludselig det Forbigangne · atter ganske præsentisk. Denne Mindelse kan
NB30:80 Vi frelses Alle. / / Dette er da · atter Gavtyvesproget, at man anpriser at antage
BI, s. 195 . Den Dialectik, der atter og · atter gives Prøver paa, er heller ei en egentlig
BI, note Mtth. 24, 28. / Her har Hegel · atter givet fortræffelige Fremstillinger.
SLV, s. 176 , og da gjorde Stilheden sig · atter gjeldende næsten til Ængstelse, naar
2T44, s. 214 tte Hav stiger Forventningen · atter gjenfødt, og seer Himlen aaben; gjenfødt,
Papir 340:13 ille de Elskende, og de · atter gjengaves hinanden, da var dette jo det
4T44, s. 317 dens Ord og Udtryk atter og · atter gjenlyde paa de hellige Steder, i enhver
EE2, s. 27 ger sig, og man slider sig da · atter gjennem 4 Akter, naar der er grundede Udsigter
Papir 371:2 t uhyre Apparat, som atter og · atter gjennemarbeides og omarbeides. / Men jeg
NB12:143 es. / Saa har jeg atter og · atter gjennemgaaet Anfægtelser m: H: t: at
BI, s. 333 tte Livs qvindelige Medlemmer · atter gjennemløbe flere Kjærligheds-Episoder,
G, s. 14 er fyldes med en Taare, han vil · atter gjentage Digterens Ord. Hvilken besynderlig
BA, s. 414 nde Viden, have sagt, hvad vi · atter gjentage, at Synden forudsætter sig
NB12:103 tund vil jeg om muligt atter og · atter gjentage, hvad hvert Ord i mine Skrifter
JC, s. 42 Udtryk, han hørte atter og · atter gjentage, var: Philosophien begynder med
SLV, s. 176 ntager sit Skrig, indtil den · atter gjentager det. Forunderlige Fugl, hvorfor
AE, s. 336 tning mod Hedenskabet. Kun · atter gjentager jeg: om Christendommen har Ret,
BA, note Da det destoværre atter og · atter gjentager sig, at man med forudfattet Mening
DRT, s. 163 ter og atter har gjentaget og · atter gjentager: jeg er kun en Digter. Skuffelsen
OTA, s. 400 Valg, naar det ikke atter og · atter gjentages – ak, maaskee skal det
FB, s. 196 ening, og medens det atter og · atter gjentages, at hver Tid har sin Faust, gaaer
SFV, note men som maaskee passende her · atter gjentages, da det egner sig til epigrammatisk
Brev 239 ed ham; privat har jeg atter og · atter gjentaget for ham – og skal jeg ikke
SFV, s. 98 rst af har sagt og atter og · atter gjentaget, » uden Myndighed«)
CT, s. 199 rd ikke sagt, og gjentaget og · atter gjentaget, forklaret, udlagt til Opbyggelse,
KG, s. 155 e er det sagt og gjentaget og · atter gjentaget, hvor ofte har man raabt Vee
BOA, s. 98 priseligt, naar den atter og · atter gjentagne Erfaring maa indskærpe Enhver
G, s. 26 var godt for hans Tale, om den · atter gjentoges. Da ved en Hoffest Dronningen
NB10:199 Dog paa samme Tid har den · atter gjort for mig hvad saa ubeskriveligt overgaaer
AE, s. 555 Men denne Tingenes Orden har · atter gjort Striden i Christenheden saa komisk,
PS, s. 264 Betingelsen er givet, det jo · atter gjælder hvad der gjaldt socratisk. /
SLV, s. 170 relse, og som et Tordenveir · atter gjør Landskabet smilende, saa er min
EE2, s. 238 vetid, i hvilken man atter og · atter gjør Prøve, uden at der dog egentlig
BA, s. 363 selv ved at sætte Synden, · atter gjør Sandselighed til Syndighed. /
Oi2, s. 159 aldrig skade, at man atter og · atter gjør sig det tydeligt, i hvilken Grad
Not11:21 -Videnskab. Vil man nu her · atter gjøre Forskjel mell. p. og n:, saa kan
FV, s. 26 ste Ende – indtil Enden · atter gjøres fast derved, at det Ubetingede
Brev 137 it trofaste Sind, da bliver jeg · atter glad, da omsvæver Du mig, da forsvinder
LA, s. 61 een er den Ophøiethed, der · atter glemmer de Enkeltes Tilfældighed over
4T43, s. 144 ammel. Og om han end stundom · atter glemmer Ligheden, taber sig selv, adspredt
AE, s. 187 ykke netop er at den atter og · atter glemmer, at den Erkjendende er en Existerende,
AE, s. 165 ieuse Uendeliggjørelse har · atter glemt dette. Dog er det ikke min Agt at
EE1, s. 321 hun var paaklædt, har jeg · atter glemt, og dog har jeg nu et Billede af
AE, s. 475 d en comparativ Religieus, og · atter glemte sig selv og Inderlighedens absolute
NB13:86 ος. Han gjør · atter glimrende fortüne i Slotskirken. Selv
NB19:30 , mangen Nydelse, og saa har det · atter glædet mig, naar jeg ved Hjælp af
NB10:39 te Vigtighed. Forsaavidt var det · atter godt, at jeg ikke reiste. Jeg har naaet
4T43, s. 119 dens Uro og Kampens Skynding · atter greb Flugten bort fra Ordet. Maaskee skulde
NB23:184 eduplication. Her seer man · atter Grund-Skaden i vor Tid. I Oldtiden deelte
KG, s. 299 yldigt, seer Marken og Skoven · atter grønnes, seer det mangfoldige Liv i
NB33:22 at han kan ignorere: saa er · atter Gud i den Grad uendelig Subjektivitet,
NB26:113 g selv. / / O, Gud skee Lov, og · atter Gud skee Lov, at jeg dog har holdt ud,
NB26:113 ov, at jeg dog har holdt ud, og · atter Gud skee Lov, at jeg har faaet Kraft til
BI, note forhverves in concreto, indtil · atter Guddommens Kald gjenlød i hans Indre,
IC, s. 46 af Følgerne, saa er dette · atter Gudsbespottelse; thi det er det i og for
NB7:48 ra han vilde hvile, thi Hvilen er · atter Guds-Forholdet. / Som » Troen«
NB11:122 or er det det har gyset og · atter gyset i mig, og trods alle mine religieuse
EE1, s. 178 ing, og Du er atter ung, kan · atter haabe. Det opflammer hende, thi denne Vredens
EE2, s. 141 bryllup, og altsaa haabede og · atter haabede i 25 Aar, saa var man, naar det
Brev 76 n jeg synker dybere derved, at De · atter har den Godhed at ville modtage en saadan
Brev 162 at tænke paa at jeg her · atter har en Anledning til at takke Dem. /
Not8:25 de Dit fyrige Blik, der atter og · atter har fæstet sig paa den spæde Plante,
Brev 162 og min Afhandling atter og · atter har givet mig, at oversætte den paa
DRT, s. 163 jeg er det, hvad jeg atter og · atter har gjentaget og atter gjentager: jeg er
EE1, s. 165 t den glædelige Anledning · atter har gjentaget sig, at den længste Dag
Papir 474 hvad jeg atter og atter og · atter har gjentaget, jeg er uden Myndighed kun
SFV, s. 33 eg i mit stille Sind atter og · atter har gjort mod dem, der i Christenheden
NB4:81 ) beder til ham dagligen atter og · atter har hele sin Salighed i at omgaaes ham
NB17:21 et, som Joh. d. s. atter og · atter har indskærpet. Alt, siger han, dreier
PMH, s. 70 e Læserens Opmærksomhed · atter har Overskriften: Gjentagelsen. Alt hvad
Papir 275:1 . / » Som jeg atter og · atter har sagt Dig det, saaledes skriver jeg
EE1, s. 269 Nu derimod, da jeg atter og · atter har seet det opført, ogsaa paa andre
Brev 84 me, vil jeg sige Dig, at jeg · atter har skrevet en stor Deel af et Indlæg:
NB24:74 det anderledes. At jeg dog · atter har villet ud over min Grændse, og hviler
KG, s. 314 t tabe Taalmodigheden herover · atter havde forføiet sig bort bærende den
4T43, s. 154 at maatte modtage. Inden Du · atter havde opløftet Dit bøiede Hoved,
BN, s. 121 t kunne gjøre dette maa jeg · atter have denne Neutralitet; thi hvor turde
LA, s. 70 el: saa vilde Forstandigheden · atter have forvandlet Beundringens Forhold. Den
AE, s. 257 vorfor de Pseudonyme atter og · atter have frabedt sig Anmeldelser. Da Fremstillingens
Brev 272 ngende udenfor; man maa · atter have Gaffelen til Hjælp for at faae
LA, s. 71 nde Indbildning, og man vilde · atter have gjort sig sin Helbredelse vanskeligere.
EE1, s. 90 Centrum. Man vil derfor her · atter have Leilighed til at see, i hvilken Betydning
BA, s. 455 re dette, da maa Individet · atter have Mueligheden i sig, og selv danne det,
EE2, s. 325 an han ikke i Afgjørelsen · atter have til en vis Grad Ret og til en vis
KG, s. 59 Selvkjerlighed. See, dette har · atter Hedenskabet aldrig drømt om. Fordi Hedenskabet
BI, s. 272 st mit dem Logos. Herom siger · atter Hegel, at det er en meget rigtig Bestemmelse.
EE1, s. 115 ning uden comisk, og her har · atter Heibergs Opfattelse det Fortrin, at det
SLV, s. 83 inder, saaledes svandt Ordene · atter hen i en Nynnen af Visens Melodi: »
IC, s. 240 ikker, og derfor ledes Tanken · atter hen paa Christus. Der er dog – men
2T43, s. 34 r vandt Du, om end langsomt, · atter hen til Troens Forventning. Naar da Alt
NB12:138 ung maatte hun være, at · atter hendes Ungdom maatte lægge hele Ansvaret
AE, s. 487 Bevidstheden om den nye Skyld · atter henføres til den absolute Bevidsthed
DD:96 / April. / En saa lang Periode er · atter hengaaet, i hvilken jeg ikke har kunnet
G, s. 41 g saa træt, at jeg af Mathed · atter hensank ved den brusende Flods Side. Allerede
G, s. 17 paa hendes Øielaag, saa hun · atter henslumrede i det korte Blund, medens han
SLV, s. 133 kan sørge, naar Døden · atter henter det. Men en Sorg, der netop er ligesaa
DS, s. 170 ge Betragtning er naturligviis · atter her af den aldeles modsatte Mening, at
Brev 84 me Tiden, hvor besværligt · atter her at styre mellem det Æsthetiske og
LA, s. 94 stok i det Mindre, Taushed er · atter her Betingelsen for den dannede Omgang
NB26:14 leligt fra mit Væsen, er · atter her bevaret. Thi hvor ironisk: der er 1000
AE, s. 338 hvad Christendom er. Sagen er · atter her blevet forvirret derved, at man faaer
NB20:152 Personligt er jeg saaledes · atter her blevet hjulpet til Noget efter en langt
NB12:131 Guds-Forhold maatte derfor · atter her blive Det, der egl. blev udviklet.
LA, s. 46 som ved Tidsalderens Ideer. / · Atter her bliver en Vanskelighed, thi Forholdet
BA, note lev foreviget. / Man betænke · atter her den Kategorie, jeg holder paa, Gjentagelsen,
NB20:39 ighed gjør det skidt, da · atter her det Χstlige har omvendte Proportioner,
EE2, s. 255 Liv, men Hoved-Indtrykket var · atter her det Ethiske, om jeg end nød den
BA, s. 321 til Ethiken, da træffer man · atter her det i den hele hegelske Philosophie
Brev 207 paa min Vei! Imidlertid vil vel · atter her det indtræde som er betegnende for
KG, s. 60 f Selvkjerlighed, saa seer man · atter her det Sande i de ærværdige Fædres
4T44, s. 352 men altsaa er Feigheden · atter her det til Grund Liggende. Skeer det,
F, s. 494 etragtningens Gjenstand. Det er · atter her det Totale, hvortil det stræber;
NB27:46 sten jeg er. Thi det kommer · atter her dette at man er forvænt med fra
NB2:63 Trøsten der søges. Ak, · atter her dreier det sig vaudevilleagtigt om
NB22:135 s: v: / Forsaavidt er det · atter her en egen Sag med at man saadan udenvidere
NB29:93 er bliver smurt tykkere paa, saa · atter her en fiin Kjender naar man viste ham
Papir 479 se i den. / Dog maaskee er der · atter her en ubevidst men saare fiin Underfundighed
NB30:49 kabet til det Særlige. / · Atter her er der altsaa en Styrelse, der har
TTL, s. 445 men den forædlede, det er, · atter her er det det Indvortes og Tanken og Tilegnelsen
NB8:111 troe, er det at elske Gud? / See · atter her er det hypothetisk uendeligt inderligere
NB34:29 uhyre Proportioner, hvilket just · atter her er det Majestætiske ( ligesom, svag
Papir 371-2.j n. / religieus Kunnen. / Og · atter her er det naturligviis det Modernes Vildfarelse,
AE, s. 421 men fordrer den tillige. · Atter her er det Negative Kjendet, thi den største
NB4:30 g den Anden maa henflye til. · Atter her er det saa sandt: salig Den, der ikke
4T44, s. 351 r Stolthedens, saa Feigheden · atter her er det til Grund Liggende. / Dersom
NB26:87 at kæmpe for hans Sag. / · Atter her er en Fordoblelse, som gjør det
KG, s. 40 sig selv ubevidst er usikker. · Atter her er en gaadefuld Misforstaaelse i den
PCS, s. 139 odsigelse: at fremstille ( og · atter her er en Modsigelse; thi at » fremstille«
Papir 434 ogsaa er en Leiesvend. Thi · atter her er en skuffende Lighed mulig. Leiesvenden
EE1, s. 55 lernes Verden, hvorledes der · atter her er en styrende Viisdom, beundringsværdig
AE, s. 418 er, men er Intet for Gud, thi · atter her er Guds-Forholdet kjendeligt paa det
DS, s. 180 ham, dog ikke heller mere. Men · atter her er hiin Tvetydighed. Der gives to Arter
NB10:98 v om man vilde, kan man ikke, og · atter her er Lidelsens forøgede Qval. Thi
NB14:135 hænge fast ved dette Liv. / · Atter her er som overalt næsten den absolute
NB16:60 r intet mindre end Mythe. / · Atter her er Taktiken omvendt af det Sædvanlige.
NB19:34 el. / Forunderlige Sag! Dog · atter her er Udtrykket for det Absolute, som
NB16:75 rtyrerne o: s: v: / Men see · atter her et Beviis for at Χstd. væsentlig
NB18:14 de gaae gjennem hendes Hjerte. / · Atter her et Exempel forresten paa, hvad Prædiken
BI, s. 238 re Liv, og Alcibiades afgiver · atter her et Exempel instar omnium. / Naar man
NB8:11 ed den Art Veiledelse. / Men · atter her et Exempel paa Forskjel mell. Idealitet
EE1, s. 134 i Don Juan. Saaledes har jeg · atter her et Exempel paa, hvad det vil sige,
BI, s. 233 ig bliver umoralsk. Vi har da · atter her et Exempel paa, hvorledes det stod
BA, s. 350 u kommet ind i ham selv og er · atter her et Intet, den ængstende Mulighed
BI, s. 164 negativt Resultat; Ironien er · atter her et væsentligt Moment. / Vi kan nu
LA, s. 12 løse sig i Forvirring, maa · atter her ethisk det andet Eftersyn antages at
AE, s. 416 ke Beskaffenhed i vor Tid, og · atter her for at belyse vor Tids Religieusitet,
BOA, note ede eengang i en Note, og skal · atter her for at give Læseren paa rette Sted
NB26:87 og fordi det jo er Naade. / · Atter her Fordoblelsen! At den meest anstrengede
NB16:88 es i sin Ueensartethed. / Det er · atter her Forskjellen mellem det Ligefremme og
NB14:8 ctioner o: s: v:. / Nei, men · atter her forunderlige Consequents – Gud
EE1, s. 417 Væren for Andet. Man skal · atter her fra en anden Side ikke lade sig forstyrre
NB:194 der det igjen. – At nu · atter her fra min Side var List med i Spillet,
NB14:20 det er skeet, saa seer man · atter her Frugten af en dum Samtids Mishandling
AE, note det oftere er sagt, vil jeg dog · atter her gjentage det: hvad her udvikles vedgaaer
AE, s. 58 t for yderligere at vise det, · atter her gjentage Forsøget med at sætte
KG, s. 22 jerligheden paa Frugterne. Men · atter her gjælder det, at der er intet, intet
NB27:27 n eller selv at prædike? · Atter her gjælder det, dersom jeg paa den
EE1, s. 139 derne Tragedie. Vilde nu Een · atter her gjøre Forskjellen absolut gjældende,
BI, s. 225 r, da seer man, at Socrates · atter her har et aldeles negativt Resultat. Dette
NB21:17.a kke fornegtede mig selv. / Men · atter her har man et Exempel paa, hvorledes man
AE, s. 551 , at det er vanskeligere. Men · atter her har man glemt den qvalitative Dialektik,
NB4:78 ølger af sig selv, at jeg · atter her har tænkt mig Muligheder, som, hvis
NB21:87 vel mod den Løgnagtighed, der · atter her har vendt Forholdet om gjort det at
NB34:26 er i Luc 21 om sin Gjenkomst Men · atter her har Vrøvlet med » Χsthed«
EE2, s. 255 met og fulgt mig i Skole; thi · atter her havde jeg faaet et uendeligt Indtryk
BI, note at stille sig ganske isoleret, · atter her havde unddraget sig Statens Sanction.
SLV, s. 134 n, hvor langt mere poetisk · atter her Hustruen er end den unge Pige. Stor
IC, s. 231 til sig«; thi det er · atter her Høiheden og Ringheden, eller Forholdet
PS, s. 237 lstede, hvorfor Øieblikket · atter her i denne Føden i samme Nu er opslugt
EE1, s. 69 fraseet nu, at Elskoven dog · atter her ikke hviler paa det Erotiske, saaledes
EE1, s. 66 er her for mig igjen, at jeg · atter her ikke kan sympathisere med ham; thi
OTA og saa langvarige. Lader os · atter her ikke mangfoldiggjøre det Adspredende,
EE2, s. 198 forfærdelig, og jeg stoler · atter her ikke paa Din Stolthed, men paa den
PS kun er Tilblivelsens; thi man maa · atter her ikke skuffes, som var det lettere at
BOA, s. 226 sten en blasphemisk Tanke. · Atter her indeholder Adlers Senere et Beviis
AE, s. 330 ie æterni. Man vil maaskee · atter her indsee Rigtigheden af at bruge Forsigtighedsregler
PS, s. 221 , eller Tjenestepigen, da blev · atter her ingen af dem mere end Anledning, hvad
4T43, s. 139 ns Skabning.« Vil Du · atter her kalde Tvivlen til Hjælp, da skal
JJ:326 kke her kan slutte af, om han end · atter her kan beseire ethvert æsthetisk Stadium
NB18:33 en Poeniterende – og · atter her kan jeg ikke paatage mig at tvinge
NB30:53 betinget være ilde lidt. · Atter her kan man ikke rigtigt raisonere saaledes:
NB4:78 sig gjøre. Maaskee er det · atter her kun en tungsindig Tanke at han skulde
EE1, s. 117 skabsløfte, saa faaer man · atter her kun ringe Tanker om hans Talent. At
4T43, s. 138 han er bestandig imod. Synes · atter her Kundskabens Frugt saa lystelig, at
BI, s. 146 umentation er. Jeg vil derfor · atter her lade Ast aftrykke, da han med overordentlig
EE1, s. 117 denfor Scenen, og da Moliere · atter her lader os formode, at Don Juan har givet
NB20:57 an er Halt ell. ikke. / Men · atter her lefler man med Χstus. Man gjør
EE1, s. 131 stor Forskjel, og man faaer · atter her Leilighed til at beundre Mozarts Mesterskab.
NB34:34 ndtil videre ikke kommet videre. · Atter her ligger en msklig Vildfarelse, man bilder
NB9:74 Hvad Embedet angaaer, da er · atter her Luxerie. Det Hele er dog kun mig en
AE, s. 550 ter paa at omvende Andre; men · atter her mangler Analogien for et stakkels enkelt
NB5:138 theden om vita ante acta er · atter her medvirkende til den ubetingede Lydighed,
BI, s. 347 ærlighed heri, saa mangler · atter her Mellembestemmelser; thi Skabelsens
NB21:122 jeg min rigtige Stilling. See, · atter her min Lykke! Reen personlig var Veneration
PS, s. 237 paa en anden Maade. Vi ville · atter her mindes Socrates, thi hvad var vel hans
NB5:77 gaaet forud. / Forsaavidt har jeg · atter her modarbeidet mig selv ved at styrke
BI, s. 295 relsen, saa fastholder den · atter her Modsætningen mellem Væsen og
BI, s. 333 oldes, saa er Sædeligheden · atter her negeret. Denne Kjærlighedsforbindelse
NB16:42 lige, at just dette Punct ( · atter her o, vidunderlige Styrelsens Medvirken!)
SLV, s. 305 oldet imellem os beviser sig · atter her og gjør ligesom en ny Uret mod hende.
3T43, s. 67 k Vidnesbyrd, saa vidner han · atter her om dens Magt, idet han siger: Kjerlighed
BI, note e nægte. Men det Positive er · atter her opfattet i sin hele Abstraktion, og
SLV, s. 39 e hinanden, saa støder jeg · atter her paa Noget, jeg ikke kan udgrunde, i
TTL, s. 411 menhæng i sig. Dog vil han · atter her passe paa den snevre Vei, thi den Eensommes
OTA, s. 214 misbruge den. Klogskaben er · atter her riig paa Udflugter, ved hvilke Tiden
EE1, s. 244 ave at mystificere. Man seer · atter her Roman-Helten. Der er en uforlignelig
NB8:97 elelig Sentimentalitet. / Man har · atter her rykket hele Χstd. et Dialektisk
LP, s. 21 vare disse kjærest – · atter her seer sig forfulgt af en Recensent,
KG, s. 267 – ved at tabe sin Sjel. · Atter her sees, hvad de Ældre forstode ved,
IC, s. 246 kke-Christne slette Christne. · Atter her sees, hvorledes Christendommen er blevet
NB12:135 re er hendes Elskov. / Men · atter her sees, hvorledes Tausheden kommer af
EE2, s. 228 Personligheden er · atter her seet ind under Nødvendighedens Bestemmelser,
AE, s. 235 aa være indirecte. Jeg vil · atter her sige det Samme paa en anden Maade,
OTA, s. 398 det vistnok aldrig, det maa · atter her siges til Slutning, at nu det Andet
BI, s. 347 t wir seyn möchten, da er · atter her Skabelse og Forsoning forvexlede og
JJ:408 fortvivle over mig selv, men · atter her skal jeg holde mig i mig selv og i
EE2, s. 21 n desuagtet troer jeg, at der · atter her skjuler sig en vis Fornemhed. Jeg vil
NB8:19 sthetikens Regler. / Det er · atter her som allevegne, det er ikke Noget jeg
3T44, s. 271 n forkyndte, men Forskjellen · atter her som den mellem det Vidunderlige, at
BI, s. 214 lfredshed. Socrates viser sig · atter her som den, der staaer paa Springet til
NB32:126 lykkelig. / Forresten sees · atter her Sphærens Skjelne-Mærke: det Positive
PMH, s. 81 t Tilkommende. Naar da Lykken · atter her standser, naar Crisen indtræder,
Oi4, s. 214 us-Arbeide paa Livstid, fordi · atter her Straffen stod i intet Forhold til Forbrydelsen.
NB34:13 om længe seer, hvorledes · atter her Styrelsen har været med mig, og
NB11:194 sonligt sige det. Hvor har · atter her Styrelsen hjulpet mig, ved at holde
F, s. 494 Totale og hen til det. Vi ville · atter her tage et Hensyn til Biskop Mynsters
EE2, s. 228 are mig. / Tilgiv mig, at jeg · atter her taler om Børn. Naar et Barn gaaer
AE, s. 248 vil dette sige Andet, end at · atter her Tiden bliver afgjørende for det
EE2, s. 106 vare Hemmeligheden. Jeg kunde · atter her udhæve det som en Klogskabsregel,
EE1, s. 250 ed hendes Lune, og hun er da · atter her uforandret. / Der skjønnes da ikke
3T44, s. 242 et i hiint Folk, mon da ikke · atter her Underets Vidunderlighed vilde vise
Not11:37 er. / 2) Overgangen dannes · atter her ved et qvindeligt Væsen. Chronos
Papir 368-10.a tro, at holde Alt ud. Men · atter her vil De see Reduplikationen. Thi her
LA, s. 12 der Feil paa begge Sider, men · atter her vil det andet Eftersyn afgjøre,
NB21:4 denne Tanke mig saa dybt, at · atter her vil det sande Sammenhæng ikke blive
AE, s. 377 n ogsaa nok mærke det. Thi · atter her vil en Præst ofte narre os. Han
BA klet i den foregaaende, da vil jeg · atter her vise det. Saasnart Friheden ikke selv
JJ:342 ethvert Tilfælde lader det sig · atter her vise, hvor vanskeligt det er at faae
KG, s. 253 t antage det Godes Umulighed. · Atter her viser det sig, at det Godes Mulighed
OTA, s. 402 res med Livets Barnestreger. · Atter her viser det sig, hvor meget der ligger
EE2, s. 257 s nogen Anden, og dog vil han · atter her være Autodidakt som han er Theodidakt,
EE1, s. 380 d. Og nu Springet, hvo turde · atter her være uskjøn nok til at adskille,
NB20:148 t Msk. frelses. / Man seer · atter her, at Χstd. er i Forhold til, hvo
NB23:24 n vover Alt for. / Man seer · atter her, at det Existentielle egl. er det Talende.
NB36:29 ammenholds-Forholdet. / Man seer · atter her, at det virkelig at være Χsten
BA, s. 394 g af Syndighed. Det gjentages · atter her, at dette kun er det sidste psychologiske
G, s. 84 ng, at hun var Musen. Man seer · atter her, at han er Digter. En Digter er ligesom
BI, s. 306 ikke var Ironi, saa synes det · atter her, at Hegel ikke er constant. Naar nemlig
FB, s. 207 ns Ridder. / Det viser sig da · atter her, at man vel kan forstaae Abraham, men
LA Nutiden« / Opgaven er · atter her, efter hvad jeg har forstaaet, i en
NB26:7 en, tværtimod Profit, saa · atter her, Faren vel, omvendt maatte komme ved
AE, s. 393 ladende saa, og det viser sig · atter her, hvad der er Kjendet paa den religieuse
JJ:435 annes Climacus, og det gjelder jo · atter her, hvad der staaer bagi Bogen, at Pseudonymen
NB8:107 orholder mig til Gud. / Man seer · atter her, hvor afskrækkende i en vis Forstand
NB17:31 lgen udebliver. / Man seer · atter her, hvor taabeligt det er, at kalde Χstd.
NB22:57 f en Selvplager. / Det sees · atter her, hvor uendelig vigtigt det i Forhold
NB14:30 ges. / Overhovedet forstaaer jeg · atter her, hvorfor det er saa vigtigt at jeg
NB4:81 nske anden Forstand til. Man seer · atter her, hvorledes den strænge Orthodoxie
BMT, s. 220 f Prof. R. Nielsens Artikler, · atter her, maaskee endog fra Norge, komme i »
AE, s. 232 Bestemmelse. Jeg samlede mig · atter her, men hvad skeer? Just som jeg vil til
NB33:43 ham. Uendelige Majestæt! Men · atter her, Mærket af det Paradoxes Sphære,
FB, s. 124 aaer den, men dog gjelder det · atter her, om man vil arbeide og være besværet.
NB22:40 Din. / Forunderligt! Saaledes er · atter her, som overalt i Forhold til det Guddommelige
HCD, s. 175 it Navn; og jeg naaede altsaa · atter her, ved, i Betragtning af dette Beroligende,
TTL, s. 467 ens Gjenstand, saa er Alvoren · atter her: at Døden betræffende skal man
FV, s. 17 nne Categori. Bevægelsen er · atter her: at komme til det Eenfoldige, Bevægelsen
NB28:16 d denne Leilighed siger jeg · atter her: denne min Paaholdenhed i Henseende
AE, s. 493 s Klosterbevægelse gjelder · atter her: Ærbødighed for Middelalderens
LA, s. 56 d, der er bleven staaende, og · atter heri er Eenheden af den psychologiske Opfattelse
Brev 268 gsmaal. Og derfor seer jeg · atter heri et nyt Beviis for den Godhed, De nærer
NB31:124 r mig selv som et Barn. Og · atter herpaa vilde en Kjender strax skjønne
2T43, s. 50 Strander den ikke atter og · atter herpaa? Hvor ofte har Menneskeheden, hvor
2T44, s. 203 blunder aldrig; men gaaer nu · atter hjem, beskikker Eders Sjele til Taalmod
FB, s. 111 am drog Kniven. / Da vendte de · atter hjem, og Sara ilede dem imøde, men Isaak
KG, s. 337 jerlige en ophøiet Ro, som · atter hjælper til for at han kan vinde Forsonlighedens
Brev 126 enkjendte jeg, beundrende, · atter hos Christian VIII, denne uforlignelige
PS, s. 279 e est. Historikeren staaer da · atter hos det Forbigangne, bevæget i den Lidenskab,
NB6:73 n paa mit Arbeide, og Gud er · atter hos mig. / Det er Sandhed, at det er som
NB17:59 til Generation disse hundrede og · atter hundrede Professorer – i Christenheden,
SLV, s. 40 are. Han har seet hundrede og · atter hundrede Qvinder, han er maaskee bleven
AaS, s. 44 mit Øre af de hundrede og · atter hundrede Stemmer, der tilraabe os alle:
SLV, s. 110 ragtet er der jo Hundrede og · atter Hundrede, der have vovet mere end en Ægtemand,
OTA, s. 177 ønskede Hjælp, han er · atter hurtigt opblussende i Taknemlighed, smægtende
YTS, s. 247 i et andet Billede, jeg seer · atter hvad jeg den Gang saae, hvorledes den lille
NB30:11 aldeles sandt hvad han siger, og · atter hvad jeg under Tydskerne, saa grovt som
KG, s. 362 nløbne Mennesker, som selv · atter hverken have havt Tid eller Leilighed til
KG, s. 107 dog er saaledes salig, at Du · atter hvert Øieblik søgte tilbage til denne
FB, s. 130 else for at finde mig selv og · atter hvile i mig selv. Jeg havde da heller ikke
AE, s. 36 vil blive en Approximation. Og · atter hvilken Lykke for Videnskabsmændene,
TTL, s. 400 r Sivet hvisker for Vinden og · atter hvisker og altsaa maa ville betroe den
NB20:166 lsen som aldrig. / Man seer her · atter hvor langt alle ligefremme Bestemmelser
NB28:51 døe! / Hvor paradoxt! Og · atter hvor paradoxt og hvor conseqvent! Dette
AE, s. 522 tingelsen med), hvorfor dette · atter hænger sammen med den paradoxe Accentuation
NB32:126 næsten et Onde, hvilket · atter hænger sammen med dette, at sand Χstd.
EE1, s. 100 nde forfra og høre det og · atter høre det, netop fordi det Almindelige
LP, s. 51 dne om det Modsatte, indtil vi · atter høre Forsikkringer om, at nu er Geniet
3T44, s. 242 kjule sig – indtil han · atter hører den. Naar man bliver ældre,
FB, note d hvilke den nu sysler. Atter og · Atter hører man jo i Poesien denne Historie:
EE1, s. 131 , indtil man senere atter og · atter hører, dristigere og dristigere, mere
Papir 453 ham, og det var hørt og · atter hørt Alt hvad der kan siges af Grin
2T44, s. 188 d ny Angest, da han atter og · atter hørte det letsindigen brugt, ligegyldigt
NB10:60 ud med Sproget. Og saaledes · atter i 48. / Forøvrigt er nu kun Talen om
AE, note med Bibelen. Men man glemme ikke · atter i Adspredelse, at dette Mere eller Mindre,
BA, s. 366 nt de væsentlig seet dog · atter i Angesten betyde Intet; men vel at mærke
NB10:69 et Intet ud, saa kommer jeg · atter i Baghaanden. / » Synspunctet«
EE1, s. 190 er paa Klostret. Jeg hensank · atter i Betragtning over Livets Lyst og Klostrets
NB24:84 at blive Martyr derfor; men · atter i Charakteer, uden Pathos o: D:, saa man
IC, s. 95 sion, der forekommer atter og · atter i Christenheden, den er, for kort at betegne
IC, s. 180 tte har jo Verden og atter og · atter i de mindre Forhold viist, at ikke blot
Not1:8 Disse Betingelser tilskrives · atter i den h. Sk: Gud ell. Guds Naade. Gud gjør
AE, s. 411 istand til dette, saa er han · atter i den lidende Stilling, at denne Viden
Papir 371:1 e. Og disse Foredrag ere · atter i den ligefremme Meddelelse. Men i strengere
Brev 122 il kommer, at dette Begreb · atter i den Tid, som ligger os nærmest, har
NB23:184 ette ligger vistnok for en Deel · atter i den uhyre Scene og de uhyre Meddelelses-Midler.
PMH, s. 79 Betragtning af, at Hr. Prof. · atter i denne Afhandling gebærder sig som
LA, s. 42 ieste. Det Romantiske ligger · atter i denne Berøring, der lokker Phantasien.
LA, note et opmærksom herpaa, og har · atter i denne Novelle i Skipper-Enken Madam Lyng
DD:164 r vor Tanke sig, Dig søger den · atter i denne Stund, ikke som med en vildfarende
BI, s. 353 lminerer i Vanvid, saa er der · atter i denne Vanvid en overordentlig Grad af
IC, s. 79 e høres, høres atter og · atter i deres hele Uendelighed. Det at være
NB8:106 get Ondt jeg gjorde. At jeg · atter i det forløbne Aar havde været saa
NB:108 , hvad man læser atter og · atter i det N.T. Men Ulykken er, at Msk. aldeles
NB23:181 men jeg hader Vrøvl; og · atter i dette Forhold gjøres da Forsøget
NB31:123 ne Examen – hvad dog · atter i en anden Forstand bedrøver ham den
NB23:133 n saaledes forviklede, at Sagen · atter i en ny Potens maa føres hen til dette:
Oi6, s. 268 n seneste Tid bragte atter og · atter i Erindring mod mig, mod min Paastand,
PS, s. 267 Betingelsen, derfor seer han · atter i Erindringens paalidelige Billede Guden.
SLV, s. 75 t Mulighedens Værksted, og · atter i Erotikeren er denne Mulighed Sværmeriets
AE, note t forklaret, og Udgangen ligger · atter i et ikke umærkeligt Confinium mellem
NB6:73 re Opgaven saa uhyre, at der · atter i Forhold til den kun blev et Reflexions
JC, s. 49 blive Philosoph. Her var han · atter i Forlegenhed. Maaskee, tænkte han,
AE, s. 129 rigtigt, da maa ethvert aber · atter i Fortgangen forsages, selv om saa Tilværelsen
KG, s. 367 e, der har viist sig atter og · atter i hele Christenheden. Man tager den christelige
EE2, s. 191 for Dig selv og udhviler Dig · atter i Indolens. I mine Øine, hvis Opmærksomhed
G, s. 79 Herrens Fortrolighed boer · atter i Jobs Pauluner som i fordums Dage«
AE, s. 366 . Det gjentager sig atter og · atter i Menneskelivet, at man søger Udflugter,
NB19:26 st«, nemlig menneskelig, · atter i Modsætning til det ene at trøstes
4T44, s. 308 n glemt, og Barnet rødmer · atter i nye Ønskers Drømme, uagtet det
EE1, s. 178 ham. Omgivelsen og Marie er · atter i Samklang og Duetten imellem dem gaaer
NB23:197 pel herpaa. / Saa har jeg, · atter i Selvfornegtelse tjenende det Bestaaende,
CT, s. 308 , som turde mene, at der ikke · atter i Selvprøvelsen kunde være Utroskab!
LA e er Yttringen selv, og har derfor · atter i sin Form en Undskyldning, et Forsonende.
LA, s. 16 kunde være forskjellig og · atter i sin Forskjellighed netop udvise Forskjellen
NB7:35 lper absolut, men det Absolute er · atter i sin første Form en Liden for det relative
SLV, s. 133 m hun tilhører, da er hun · atter i sin Ulykke og paa Nødens Dag mere
NB13:35 vel sandt, at jeg atter og · atter i Skrifterne gjentager og indskiærper
AE, note Retning af det Religieuse, og · atter i Slutningen af den Artikel om Ægteskabet
TTL, s. 419 n Gjenlyden bevæger Sjelen · atter i Stemning og vil forklare den skjønne
BOA, s. 186 ldes. Dertil kommer, at Adler · atter i Tilsvaret udelader Noget og noget meget
AE, s. 538 har svaret herpaa, tales der · atter i v. 29 om Deres Løn, som have forladt
BA, s. 376 in. Som fødende er Qvinden · atter i Yderligheden af Synthesens ene Extrem,
Brev 203 5 Mai 1850. / Kjære Onkel! / · Atter iaar maa jeg indskrænke mig til at oversende
Not8:28 , naar hun er bedrøvet. / / / · atter idag har jeg taget mig i et Forsøg paa
Brev 94 oraar efter denne Vinter, jeg har · atter idag kjøbt mig en Lilliekongval for
Brev 268 lle Iling – nu er De · atter ifærd med at blive yngre; og jeg med
JC, s. 41 er behøvede det. / Han var · atter ifærd med at følge sin egen Tænkens
IC, s. 164 Prøven derpaa, sæt han · atter iførte sig Ringheden – og kom
AA:12 over det Forbigangne, for da · atter igjen at lade hver enkelt Ubetydelighed
SLV, s. 273 em forlyste sig ved igjen og · atter igjen at stikke til Ringen, lad dem have
Papir 431 det store, det oplyste og · atter igjen det ærede, det høistærede,
NB30:101 lidt dette Sidste giver En · atter igjen i høieste Grad Forestillingen
NB:7 r sig at holde op. At dette · atter igjen ikke saaledes vil vise sig for Menneskene,
Papir 431.e de, / med feed Skrift: / , og · atter igjen med Lapidar Stiil og paa tvært
EE1, s. 91 for særskilt Omtale, men · atter igjen saaledes, at jeg ikke indlader mig
NB14:19 er-Meddelelse forholder sig · atter igjen til det Christeliges Grund-Categorie,
PS, s. 220 t andet Menneske Noget, men da · atter igjen til en vis Grad ikke; med løse
IC, s. 195 ges saaledes hvert Øieblik · atter igjen tilbage i sin Selvbekymring, om Feilen
SD, s. 202 Spørgsmaalet kommer blot · atter igjen. Antages derimod, at han, da han
BI, s. 306 vor med hans Uvidenhed og dog · atter ikke Alvor, og paa denne Spidse maa man
TTL, s. 454 siddelsen ham tryg; da er han · atter ikke alvorlig. Siger Døden: maaskee
OTA, s. 392 en er Veien. Saa skal der jo · atter ikke anvendes eet eneste Øieblik, ikke
OTA, s. 188 misbruges saaledes; men for · atter ikke at mangfoldiggjøre det Ligegyldige
BMS, s. 123 stelige: dette behøver man · atter ikke at være synderlig skarpsynet for
NB15:12 hans Uvidenhed, med hvilken han · atter ikke begyndte, men endte, eller til hvilken
AE, s. 118 ntet System er. Dog maa dette · atter ikke blive en forsikkrende Blanquet, thi
BI, s. 93 e afgjøre; derimod maa jeg · atter ikke blot underskrive men afskrive den
EE1, s. 148 n psychologiske Interesse er · atter ikke den æsthetiske. Dette hører
AE, note ensyn til Afsindighed er altsaa · atter ikke det Subjektive, men den lille Endelighed,
NB12:138 n var, en Gjenstand og dog · atter ikke en Gjenstand, et uforklarligt Noget,
BI n selv i en vis Forstand er og dog · atter ikke er i Verdenshistorien, saaledes er
NB13:78 af Forfatterskabet, hvilken · atter ikke er min oprindelige; jeg forstod, at
NB20:74 te Præstepræk, som jo · atter ikke er Præstens Overbeviisning, men
AE, s. 108 ved den, at Begyndelsen er og · atter ikke er, fordi den er Begyndelsen, denne
AE, s. 68 g, at Lessing var den Eneste, · atter ikke for at beraabe mig paa ham ( o, hvo
NB10:35 ed Levebrød, da er dette · atter ikke for at der skulde fratages Nogen Eneste
LA, s. 82 kunde beslutte sig dertil, og · atter ikke fordi han var tvivlraadig med Hensyn
EE1, s. 188 vne sig, og dog vilde hun · atter ikke formaae selv at tage Hævn. Saaledes
SD, s. 134 i hvilken dog Fortvivlelsen · atter ikke formaaer hvad den vil, at fortære
PS, s. 251 aaer den det at vide, kan den · atter ikke forstaae det, og kan altsaa ikke faae
NB2:62 r mit Udkomme – saa vil man · atter ikke forstaae mig. Man vil sige: men hvorfor
PS, s. 256 er det Usandsynligste. Det er · atter ikke Forstanden, som opdager det, men den
Papir 276:3 g selv fremkaldte og dog · atter ikke fremkaldte, altid blev der Harmonie,
AE, s. 323 » sig selv« er · atter ikke her den rene Menneskehed, den rene
BOA, s. 186 de sig«: saa er dette · atter ikke indlysende deraf. Han udelader atter
EE1, s. 206 var absolut. Og heri vil hun · atter ikke kunne hvile; thi da han har været
NB12:7 rfor ikke udført det, men · atter ikke kunnet slippe Muligheden og til min
AE, s. 522 temmelse har i sig ( hvad der · atter ikke lader sig tænke, saa lidet som
NB10:83 de to Tidsaldere, men det er jo · atter ikke ligefrem Meddelelse, skjult ved, at
OTA, s. 192 her misbruges, men lader os · atter ikke mangfoldiggjøre det Adspredende,
AE ligefrem lader sig citere, men dog · atter ikke med nogen ligefrem Bestemthed, da
NB28:63 e sig beundre. Men saa er der jo · atter ikke Noget at forfølge. Kun naar den
NB6:74 de, at jeg atter, o atter og · atter ikke noksom kan prise Gud, som har forundt
NB9:56 g har dem færdige, er hvad jeg · atter ikke noksom kan takke Gud for. Og var jeg
OTA, s. 357 r en Andens; og dette kan Du · atter ikke paa tilladelig Maade tilegne Dig,
NB22:110 er kun altfor sandt. Men det er · atter ikke saa strengt at dømme som ved første
NB27:13 Villie er mig forkyndt, dog · atter ikke saaledes, at jeg i ethvert Øieblik
NB35:23 herved forstaaer Χstd. · atter ikke sentimentalt Vrøvl om lidt Forskjel
NB33:7 lisionen, det vil have Plads, men · atter ikke som et Rige af denne Verden. /
Brev 148 en heel og altid. Og dog er jeg · atter ikke stolt; thi hvad har jeg uden hvad
2T44, s. 186 Dog er denne opdagende Kraft · atter ikke ubetinget at rose. Dersom et Menneske
KG, s. 238 r om, nogen Fare. Og dette er · atter ikke vanskeligt at forstaae. Det Vanskelige
EE2, s. 48 tilstede. Nu skammer jeg mig · atter ikke ved at nævne Ordet: den første
KG, s. 123 lges af Verden. Og lad os saa · atter ikke ved en mislig Overeenskomst skjule
EE2, s. 65 Dig, hvorvel Du formodentlig · atter ikke vil betroe Dig til noget Menneske)
EE2, s. 201 rede den samme Sum, og da han · atter ikke vilde give den forlangte Sum, brændte
Not11:16 han sagde det, maatte det · atter ikke være i den ligefrem Betydning,
DS, s. 251 egtelse. I saa Fald havde det · atter ikke været sand Selvfornegtelse. Men
NB36:26 v paa denne Maade troer jeg · atter ikke, at det blev muligt virkelig at blive
EE2, s. 290 ing for mig, at Øieblikket · atter iler. Hvad det er, hun foretager sig, ja
PS, s. 231 ndighederne, selv greb han · atter ind i dem. Idet han fuldkommede sin Gjerning,
BI, note erandre komme ind i og ud over, · atter ind i og atter ud over sig selv og hverandre,
NB30:68 er faldet mig ind, falder mig nu · atter ind, skjøndt jeg meget godt seer, at
NB18:30 ænge). At det nye Forord · atter indeholder et Forsøg af verdslig Kløgt
LA, s. 17 eholdt i Fortællingen, maa · atter indeholdes i Frembringelsen, ellers viser
IC, s. 231 Hensigt – dette ligger · atter indeholdt i hans første Hensigt –
AE, s. 290 Speculationen vil atter og · atter indenfor sit Omfang naae Virkeligheden,
SD, s. 239 da i Christenheden, atter og · atter indskjærpes, gjentages, siges til Enhver
EE2, s. 94 Unger til Verden. Jeg maa her · atter indskærpe, at det forkyndes som Menneskets
EE1, s. 181 ar Baandet brister, med Fryd · atter indtager sin naturlige Stilling, saaledes
PCS, s. 141 end Mistanke, thi nu har han · atter indtaget Stillingen paa det bedste Been;
OTA, s. 377 dt af Gud.« Dette er · atter ingen Bodsprædiken uden for den Trodsige,
NB32:7 og af den Grund er der · atter ingen Christen. / Dette var Enden; nu staae
AE, s. 523 aille ham mindre vigtig. Heri · atter ingen Modsigelse. / Modsigelsen fremkommer
CT, s. 289 reskrevne korte Øieblik er · atter ingen Prædiken; og naar vi have sagt
BI, s. 331 oistisk Forstand; thi deri er · atter ingen sand Uendelighed, men i religiøs
Papir 270.d øse sin Gaade, da havde de · atter ingen Trøst for dem. Deres Tid var forbi,
FV, s. 23 at forstyrre Sandsebedragene) · atter Ingen, Ingen dømt; den eneste Navngivne,
BI, s. 338 ng. Den ideale Stræben har · atter intet Ideal; thi ethvert Ideal er i samme
BI, s. 260 over, for at vise, hvorledes · atter Ironi kan forklare dette Phænomen, ja
BI, s. 353 kelighed. Men hertil hører · atter Ironi, men vel at mærke behersket Ironi.
BI, s. 282 den ogsaa, thi her møde vi · atter Ironien. Men da dette Standpunkt er en
KG, s. 299 re sig, hører Fuglesangen · atter istemt, seer atter og atter Menneskenes
NB21:87 te da Χstdommens Mening; og · atter især i Forhold til det, christelig,
NB26:14 ieblik den frie, jeg vilde · atter juble, thi forresten er alt Godt. Dog har
IC, s. 120 en naar Forargelsens Mulighed · atter just ligger i, at den evige Salighed anslaaes
SLV, s. 34 ken, der festlig gik foran og · atter kaldte Samtalen frem. – Saaledes
EE2, s. 59 kan blive sund, at mit Bryst · atter kan aande, at jeg ikke skal qvæles i
LA, s. 22 ingelsen for, at Overtalelsen · atter kan aflokke Forstemtheden ny Velklang.
NB:69 re, om det end altid atter og · atter kan behøves at indskærpes at dette
EE2, s. 59 t, langt bort, at min Sjæl · atter kan blive sund, at mit Bryst atter kan
Brev 303 ier sig saaledes, at jeg · atter kan have den Fornøielse, skal jeg tillade
OTA, s. 271 tilkommende Høst, at han · atter kan have Laden fuld for en tilkommende
Not9:1 og er det Punkt, hvorfra han · atter kan opdage det tabte Land, og orientere
Brev 84 ikke udholde det. For at Du · atter kan see, at jeg er den Samme, vil jeg sige
NB15:46 rligt; hvad jeg atter og · atter kan sige og aldrig, i Forhold til Trangen
KG, s. 199 Mulighed, saa denne Rædsel · atter kan skrække Menneskene op: saa behøver
SLV, s. 360 . Og bliver jeg fri, saa jeg · atter kan slutte mig sammen, saa kan jeg have
OTA, s. 151 ledes at ville værge sig, · atter kan være en Fristelse til Stolthed.
G, s. 14 g Forandring fremkalde, han vil · atter kaste sig hen, hans Øie vil atter fyldes
SLV, s. 283 e mig, og i denne Dom var jo · atter Kategorien. / Hvilken Magt hun dog har
LA, s. 29 Besøg hos Baronen; bliver · atter kjendt af en kjærkommen: Ferdinand W.,
KG, s. 218 orstaaet, skal opføres, er · atter Kjerlighed; og det er Kjerlighed, som opbygger.
OTA, s. 221 hold til Lidelser misbrugtes · atter Klogskaben ind efter til at søge Udflugter,
NB2:247.c maatte det gjentages, hvis han · atter kom her i Timeligheden. / Dog er Han ikke
OTA, s. 266 rte i flere Dage, indtil den · atter kom igjen, hvilket tyktes Lilien besynderligt
KG, s. 308 en Digter er, og saa skal der · atter komme en Digter, som holder hende i Ære.
Brev 274 er faaer Dem at see, og vi · atter komme i Gang med vor Spadseren. En from
NB12:178 at jeg har holdt Dette ud, · atter komme mig til Gode, ell. ikke mig, men
EE1, s. 257 pliker, saa vil man atter og · atter komme til at nyde Situationen i en høiere
Papir 259:1 en lader derimod Hovedet · atter komme til at spille Rolle. – /
EE1, s. 233 ntet. Senere vil han maaskee · atter komme til at tænke herpaa, naar han
PS, s. 252 ens spolia opima, men den kan · atter komme til Live, og dette bliver Elskovens
SLV, s. 366 ns Tour vil komme til mig og · atter komme. / Hvad lærer min Forstand mig
EE2, s. 81 enlands og kjedet sig, man er · atter kommen hjem og kjeder sig. For Selskabs
EE2, s. 214 or Tanken? Nei. Herved er jeg · atter kommen paa det Punkt, ved hvilket jeg var
BI, s. 121 nu i en vis Forstand Socrates · atter kommen til sin første Sætning, at
AE, note Den religieuse Mand er · atter kommen tilbage i den æsthetiske Dialektik,
EE1, s. 77 n toner; og hermed er jeg da · atter kommen tilbage paa den sandselige Genialitet
NB11:123 er sig under Jorden og saa · atter kommer frem: saaledes maa jeg nu styrte
EE1, s. 206 anke et Stød, hvorved den · atter kommer i Bevægelse; men saasnart den
SLV, s. 367 dens halve Aar, der atter og · atter kommer igjen, indtil jeg bliver fri. Godt,
EE2, s. 231 aaer i, at et Moment atter og · atter kommer igjen, saa har man unegtelig en
NB29:23 det samme Øieblik Aanden · atter kommer igjen, vil det Hele styrte sammen,
SLV, s. 197 ndtørret Snog, indtil der · atter kommer Liv i Dig, og Du atter bliver seig
YTS, s. 274 saa sandt: naar saa en Qvinde · atter kommer til sig selv, saa er Undseelsen
NB11:132 nalen NB10 til hvilken jeg · atter kommer tilbage, efterat have næsten
LA, s. 41 endes første Kjærlighed · atter kommer tilsyne, dobbelt farlig, fordi hun
NB13:37 ter. / / Saaledes er jeg da · atter kommet hen paa det Punct, hvor jeg var
NB15:113 angaaer, da er jeg · atter kommet tilbage paa det oprindeligt Forstaaede:
BA, s. 395 ilkommende. / Saaledes ere vi · atter komne hen, hvor vi vare i Cap. I. Angest
Not11:18 ve Χstd. saa ere vi · atter komne til det Punkt, hvor den Modsætning
BI, s. 273 den reale Aand. / Her ere vi · atter komne til det Punkt, hvor det vil vise
OTA, s. 410 allehaande Lidelser, der er · atter kun Eet at sige, thi dette Gode bliver
NB36:33 er død, saa behøvedes der · atter kun eet Msk. for at holde Sagen, hvor han
Oi10, s. 409 delsen, og af disse Enkelte · atter kun en ganske Enkelt følger Indbydelsen
EE1, s. 185 det til Intet, saa er dette · atter kun en Stemning, en momentan Lidenskab,
NB35:15 det blot og det gjør jeg · atter kun i Betragtning af, at Χstd. jo
NB19:34 / Og hvilken Ophøiethed, som · atter kun kan være Guddommens: roligt hvilende
EE:50 st. fandt den, dersom Gud · atter kun kunde træde i Forhold til Mskslægten
AE, s. 81 for noget andet Individ, der · atter kun saaledes er uendeligt vidende om sin
BI, s. 323 ede for Kjærlighed, og Alt · atter kun var en Mythe om Kjærlighed for de
EE1, s. 183 atter var skjøn, gid jeg · atter kunde behage ham, thi kun derfor ønsker
KG, s. 254 en, det er dog muligt, at han · atter kunde blive Din Ven; det er dog muligt,
EE:157 eg snart havde min Examen, at jeg · atter kunde blive en quodlibetarius. / d. 8 Aug.
AE, s. 232 iden atter toges bort, at man · atter kunde faae at vide, hvad det er at leve
KG, s. 254 en Kjerlighed, som blev kold, · atter kunde komme til at brænde: opgiv derfor
KG, s. 254 it, det er dog muligt, at han · atter kunde opreises; det er dog muligt, at den
AE, s. 152 deraf vise sig Problemer, der · atter kunde strække til for den Tænkende
Brev 159.1 virket altfor stærkt · atter kunde være for stærkt virkende og
Brev 159 ng har virket altfor stærkt, · atter kunde være for stærkt virkende og
EE2, s. 48 e oplyste, hvis de falde fra, · atter kunne fornyes til Omvendelse, villet bevise
PS, s. 226 et Liv, da vilde hiin Lærer · atter kunne give Den Betingelsen, som ikke havde
LA, s. 16 aaer over Sukkenes Bro, og da · atter lade sin » Sagtmodighed vorde vitterlig«
4T44, s. 326 edes er en Fængsling, der · atter lader Aanden sukke i det skrøbelige
EE:146 dspil) med dets Existents og · atter lader det synke ind under Sprogs-Udviklingens
EE1, s. 105 t her Udviklede er Tanken da · atter ledet hen paa det, der er Undersøgelsens
NB20:139 det maaskee en Doctrin, saa vi · atter lege Huus forbi – vi foredrage Læren
KG, s. 122 r, hvad Kjerlighed er. Det er · atter let nok at tilveiebringe en tilsyneladende
EE1, s. 238 de Guderne, jeg følte mig · atter let, ikke generet af noget Løfte. /
EE1, s. 251 n Fortjeneste. Valget er her · atter let. Idet Tilskueren troer, at Stykket
2T43, s. 36 e afblegede Skikkelser blive · atter levende, han overvældes af det Oplevedes
NB26:107 Du faaer Lidelse, og saa er det · atter Lidelsen, at Mskene just benytte dette
Brev 84 orstand, men min Forstand er · atter Lidenskab. Lad mig her trække fra Læderet.
EE1, s. 362 . – Dog, snart var jeg · atter lidenskabsløs, og høitidelig-dum
Brev 190 Ubarmhjertighed. Nu er det · atter lidt mildere, ell. rettere meget mildt,
NB11:179 es til et Lavere: dette er · atter lige det Omvendte af al den moderne Objektivitet.
AE, s. 262 ativt Resultat, og saa er man · atter lige nær. Saa kommer Astronomien for
OTA, s. 280 t være Taler; nei, her er · atter Ligeligheden ligeoverfor de guddommeligt
SLV, s. 134 staaer Qvinden ved hans Side · atter ligesaa fast som Manden, og i Forening
EE2, s. 99 en dertil; men denne Kraft er · atter ligesaa stor, naar det gjælder om at
AE, s. 462 ed i absolut Lidenskab; hvori · atter ligger, at ethvert andet Menneske lige
Brev 268 begge støbe Stater, og · atter Ligheden den væsentlige, at de begge
NB34:11 , lirkende, og pillende, og · atter lirkende – – bliver Facit dog,
SLV, s. 281 vaagnede, og hun tilhørte · atter Livet. Saa blev der vel endogsaa Tale om
4T44, s. 372 ige Flygtning mellem Gravene · atter Lod og Deel med Mennesker. Mon det skulde
EE1, s. 316 dte Friheden, da Friheden · atter lod sig narre ind i Modersliv igjen? Fordømte
2T43, s. 20 es om Troen, at den atter og · atter lovprises og berømmes. Den, der skulde
EE1, s. 106 n bliver til igjen, idet den · atter lyder. Naar jeg end derfor her vilde opkaste
CT, s. 48 t Øieblik inde, indtil det · atter lyster den at stemme i med – og at
AE, s. 469 t de forskjellige Nuancer dog · atter lystre Sphærernes qvalitative Dialektik,
OTA, s. 395 re ham tjenligt, indtil han · atter lærer det Fuldkomnere: at holde sig
NB23:159 . Men i samme Øieblik er han · atter Læreren » vaager og beder, at
KG, s. 287 k ønskeligt, om Menneskene · atter lærte at tie; men skal der snakkes,
EE1, s. 387 e hende raadvild. Hun kan da · atter læse Brevet og faae et nyt Indtryk deraf
EE1, s. 186 med al Lidenskab læse og · atter læse, og i eet Øieblik faae een Mening
NB11:65 » om Fabelen« maa · atter læses. Det er som Alt af ham mesterligt.
EE2, s. 279 vil i denne Henseende maaskee · atter løbe vild. Æsthetikeren vil forklare
AE, note ridt, indtil Modsigelsens Aand · atter løber af med ham. Lykkes det ham ganske,
NB30:47 sympathetisk i. / / / Løgn og · atter Løgn. / / I den Grad har det verdslige
EE1, s. 373 mmetørklædet hænger · atter løst ned ... Det er Dem paafaldende,
4T44, s. 354 igjen, at Retfærdigheden · atter maa binde Dig i Beslutningens Tjeneste,
EE1, s. 114 øist urimeligt og som man · atter maa forklare som en Løgn for at bringe
BI, s. 129 udsætning, hvilket jeg her · atter maa gjøre opmærksom paa. / See vi
4T43, s. 148 estebud for den Rige, at han · atter maa indbyde ham, og den Mægtige understøtter
NB11:155 rer afskaffet den, saa den · atter maa indføres i Christenheden, men Kampen
NB:108 fte; men Ligheden er at jeg · atter maa styre i rum Søe, leve paa Naade
HG, s. 159 iste, at der i denne Rædsel · atter maatte blive Individer til, som kunne bære
IC, s. 18 enes Modstand – atter og · atter maatte gjentage: salig Den som ikke forarges
LF, s. 10 eller hvis det er glemt, at vi · atter maatte lære det af Lilien og Fuglen;
OTA, s. 245 vi da nu begynde forfra, og · atter maatte tale om Udflugten ved at være
EE:2 saaledes faae Magt i os, at Du · atter maatte udrive os af Syndens Legeme! /
SLV, s. 79 ens Tone, der var forsvunden, · atter maatte vende tilbage over Gjesterne i Gjenlydens
Brev 118 et nok gaae. / Nu faaer jeg · atter mange Prædikener at holde i kort Tid;
AA:21 / / Atter en ny Modstander, · atter med behørig Frist, atter Formynderskab
IC, s. 191 re Christen. / Her begyndes · atter med det Letteste, med Høiheden. Som
AE, s. 10 Bog til Noget. Men saa er det · atter med disse Velgjørere som efter Baggesens
LA, s. 26 e, at gjøre Forsøget og · atter med en Hverdags-Historie. Jeg har, hvad
2T44, s. 186 at blive sig den bevidst, nu · atter med Forfærdelsen for Øine udviklede
TS, s. 44 saa er Du dernæst Den, der, · atter med mere end menneskelig ja med guddommelig
2T43, s. 34 ieblik henveiredes, og Du · atter med Møie maatte begynde forfra; naar
AE, s. 393 t Umiddelbarheden, er han dog · atter med Seieren i Existents, og derved atter
IC, s. 230 be at belyse Christendommen, · atter med stadigt Hensyn til de hellige Ord »
AE, s. 73 turde takke ham for; hvad jeg · atter med stolt Paaholdenhed og Selvfølelse
OTA, s. 338 r umuligt, men han siger det · atter med Troens Forundring over, at det er ham
OTA, s. 176 imod«. Det er altsaa · atter med Undskyldningerne endnu værre end
Brev 147 vil komme den Tid, da jeg · atter med Velsignelse vil forvisse mig om, at
FV, s. 13 me til det Eenfoldige, maa dog · atter Meddelelsen engang, tidligere eller sildigere,
YTS, s. 252 komme til Verden; og det var · atter Medlidenhed, det var for at kunne have
KG, s. 105 an for Enhvers egen Skyld; og · atter mellem Disciplene gjorde hans Kjerlighed
NB21:118 rer man sig anderledes ad. / · Atter menneskelig Underfundighed i Forhold til
KG, s. 299 n atter istemt, seer atter og · atter Menneskenes Travlhed i allehaande Gjerning,
EE1 sin sande Værdighed, og har da · atter mere end nogensinde udfyldt et Tidsrum
G, s. 87 ved hendes Høimod. / Jeg er · atter mig selv. Dette » Selv,«
G, s. 87 et nærmere Eftersyn. Jeg er · atter mig selv; her har jeg Gjentagelsen; jeg
G, s. 88 en sande Gjentagelse. / Jeg er · atter mig selv; Maskineriet er sat i Bevægelse.
BN, s. 116 n – thi dette Arbeide er · atter mig Udtrykket for, at jeg selv er standset
NB12:191 jeg vilde: men her kommer · atter min Elendighed. Saaledes blev jeg ugift,
NB12:191 saa tungt. Men her kommer · atter min Elendighed: jeg kan ikke, fordi jeg
F, s. 518 mmen ud over Hegel. Her staaer · atter min Forstand stille, og dog hvad er det
SLV, s. 331 øder Tomheden omkring mig · atter min Tanke tilbage i mig selv. / Saa begynder
AE, note øge sig i Alt. / Jeg vil her · atter minde om Noget, som blandt Andre Frater
BOA, s. 195 s i faveur af Adler, ville vi · atter minde om, at han selv betragter denne Skrivelse
BA, s. 327 ved sin Præstation atter og · atter minder om, at han var i tydsk Forstand
AeV, note Interesse, der derfor atter og · atter minder om, at hvis Forholdet et eneste
OTA, s. 376 orholdet til Gud. / Lader os · atter mindes den bodfærdige Røver. Kan
KG, s. 31 sto vigtigere, at der atter og · atter mindes om Christendommens Lære: at et
SLV, s. 143 om hiin Digter end atter og · atter mindes sin Moder, kan han troe, at det
AE, s. 378 t passe paa, og ikke atter og · atter misbruge Middelalderen til at bedaare Menigheden
SLV, s. 326 e og atter Misforstaaelse og · atter Misforstaaelse er de svære Jernstænger
SLV, s. 326 Fange, og Misforstaaelse og · atter Misforstaaelse og atter Misforstaaelse
AE, s. 343 e for den Første. Man seer · atter Misligheden ved at forvandle Christendommen
4T44, s. 365 , men at betænke denne er · atter misligt og tvivlsomt; derfor maa Talen
NB26:14.b Seminarium. , men der blev det · atter misligt, at paatage sig at danne Præster.
SLV, s. 243 tilbagekaldes, jeg vælger · atter mit Ønske. Gud forbyde, at Anstrængelsen
FB, s. 109 rget, men hans Blik vendte sig · atter mod Jorden. Taus lagde han Brændet til
Not7:6 elig. / Herre min Gud, giv Du mig · atter Mod til at haabe, barmhjertige Gud lad
Papir 270 ve den forbi, den sukker · atter modløst: at døe er en Vinding. Men
SLV, s. 48 et for Evigheden. Saaledes er · atter Modsigelsen her baade til at lee og til
Papir 502 g den Dag bliver en Digter · atter mulig. / ; frygtelige Ansvar, og dobbelt,
NB9:14 og faaer dem privat. Her er · atter Muligheden af at jeg kan blive ganske værgeløs.
EE1, s. 63 culptur f. Ex. Her viser sig · atter Muligheden af et nyt Valg. Til den første
SLV, s. 34 e Tausheden et Secund, da gik · atter Musikkens oplivende Aande over Gjesterne.
CT, s. 322 velsigne Dig, og hver Gang Du · atter mødes med mig, jeg skal ikke skilles
NB14:33 en Gang for alle; man behøver · atter Naade i Forhold til Naaden. Tænk et
NB14:33 dig. Ak, nei. Saa behøves der · atter Naade i Forholdet til Naaden. / Det Letteste
Not10:9 ng ikke Mskets Thun, men er · atter Naaden; thi det fornuftige sædelige
SLV, s. 184 en veed ud eller ind, og man · atter naaer sin Sikkerhed. Og saa inderst inde
SLV, s. 336 ar vare forløbne blev jeg · atter Nebucadnezar. / 28. Og jeg sammenkaldte
EE1, s. 306 , hendes Øie bøier sig · atter ned, hun spørger, hvad den koster, hun
AE, s. 570 ller, netop ligesaa lidet, og · atter netop ligesaa lidet Forfatter af Forordet
LA, s. 87 te Alle. Men dette Forhold er · atter netop Udtrykket for, at den Enkelte er
G, s. 17 Lignendes Fortrolige! / Der gik · atter nogen Tid hen. Jeg leed virkelig meget
4T44, s. 314 nden han saa kom, gik der jo · atter nogen Tid! Men dette er ikke Tilfældet;
IC, s. 158 m snart glemmes igjen, og saa · atter noget Nyt: men fra Ham høres i en vis
NB26:14 ningen er lutter Christne ( · atter Noget som er mere end at være »
OTA, s. 128 Modsatte er gjort: da er der · atter Noget, ( eller rettere det er det Samme,
EE1, s. 230 Anledningen er Alt, mangler · atter Noget. Anledningen er nemlig ikke positivt
AE, s. 149 end den første Gjøren. · Atter nyt Sinkeri – dersom man partout
EE1, s. 76 det Musikalske, saa kan man · atter nærmere spørge, hvad det er for en
NB14:5.a Han fortæller hvorledes han, · atter næsten afsindig for Salighed, kun fandt
JC, s. 25 es Navne hørte han atter og · atter nævne med Begeistring, næsten med
BI, s. 282 ende, finder man det atter og · atter nævnet, atter og atter antydet, atter
2T43, s. 23 en gribe det. Saa var han da · atter nødsaget til at slippe ham, nødsaget
4T43, s. 146 emmed i den, og forlader den · atter nøgen; om det var saa tungt og besværende
AE, s. 495 klings Nødvendighed, og da · atter objektivt lader sit eget Jeg skimle som
3T44, s. 237 n end kan gjentages atter og · atter og angaae Utallige, hver Gang den taler
NB29:87 dette blev trykt og læst · atter og atter – Docenterne ville dog gjøre
NB5:93 den hele Befolkning har talt om, · atter og atter – jeg har været den Eneste,
NB5:80 hans Prædikener forsikkrer han · atter og atter ( Citater mangle ikke), at der
AE, s. 143 riske, medens det Forvirrende · atter og atter afstedkommes, at en Konge kommer
BI, s. 283 det atter og atter nævnet, · atter og atter antydet, atter og atter forudsat.
OTA, s. 386 et villig til at bedrage ved · atter og atter at besvare det Spørgsmaal:
4T44, s. 327 rsk at forbande sig selv til · atter og atter at fortære dets Bitterhed,
NB21:46 nd aldrig kunde blive træt af · atter og atter at gjentage, hvad der er saa sandt
IC, s. 143 kker. Det er saaledes, for · atter og atter at gjentage, ikke et tilfældigt
NB11:115 gjentog R. Nielsen for mig · atter og atter at han havde forstaaet. Nu skulde
Brev 271 ngslende, det fængsler · atter og atter at høre denne Gjentagelse;
KG, s. 97 er bleven saa væmmelig ved · atter og atter at høre det » Ja«,
EE1, s. 87 man bliver ikke træt af, · atter og atter at høre det, fordi det er et
CT, s. 177 arligt, det er ligefrem Pligt · atter og atter at indbyde Menneskene til at komme
EE1, s. 379 ydelse paa hende, er det ved · atter og atter at lære hende igjen, hvad jeg
AF, s. 185 an opfordrede de Samtidige til · atter og atter at læse mine Artikler i »
IC, s. 28 at ligge i Graven; og indenad · atter og atter at læse sit eget Forfatterskab,
NB11:3 lligtrekongers Dag fortjener · atter og atter at læses, især sammes første
NB22:25 Saa er han jo i det Tilfælde, · atter og atter at maatte takke Gud, at det lykkedes
2T43, s. 52 be Dig fra den dybe Smerte, · atter og atter at maatte tilstaae, at Du aldrig
PCS, s. 132 Dag fra Dag at soutenere end · atter og atter at reise en Perial. Hr Phister
OTA, s. 153 Ved grublende i Overveielsen · atter og atter at see det Ueensartede sammen,
AE, s. 132 en Spurv i Tranedands. / Men · atter og atter at see paa denne idelige Qvantiteren
SLV, s. 18 t Tungen skal nødsages til · atter og atter at slaae Sladder for at eftergjøre
NB12:123 dsaglig har jeg nu at huske paa · atter og atter at takke Gud, at han »
NB4:159 andere Bøn, end hvad jeg · atter og atter beder, at Gud overhovedet vil
YTS, s. 255 blot hen i taus Fortvivlelse, · atter og atter beskjeftiget med den Tanke, at
SLV, s. 92 en Forbryders vita ante acta · atter og atter beskreven, men en elsket Hustrues
TTL, s. 450 , om hiint gaadefulde Værk · atter og atter beskæftigede Granskeren: den
NB16:42 lig Beskæftigelse daglig · atter og atter betænker og evigt vil betænke.
2T43, s. 42 lse.« Disse Ord ere · atter og atter blevne gjentagne i Verden, og
LP, s. 29 e sig som en sagte Flamme, der · atter og atter blusser op – end, hvilket
IC, s. 138 ad der i Prædikeforedraget · atter og atter bruges, og med den største
OTA, s. 401 Og alligevel er der i Verden · atter og atter Dag ud og Dag ind fra Morgen og
FB, s. 191 sin Brøst; thi den fordrer · atter og atter det Komiske. Skulde det virkelig
TTL, s. 449 Døden, der har seet Alt og · atter og atter det Samme. Selv den i Aarhundreder
Brev 314 øger, o nei, tro at jeg · atter og atter er bleven vækket af dem til
IC, s. 231 bekjendt nok, hvad andetsteds · atter og atter er gjentaget, at det er den fornedrede
AE, s. 118 tuariske Aphorismer, der love · atter og atter et nyt System, deels skriver man
G, s. 13 p og ned ad Gulvet, gjentog han · atter og atter et Vers af Poul Møller: /
4T43, s. 138 e Venskab, da skal den snart · atter og atter forandre Dig Alt med sine Skygger,
JC, s. 26 rksom paa een Sætning, der · atter og atter forekom, der gik fra Mund til
EE1, s. 316 bnet, Situationen fattig og · atter og atter forekommet, hun faaer ingen vellystig
EE2, s. 307 nlig Skyld? Viser han ikke · atter og atter Forfængeligheden af hvad man
F kke, for at tage et enkelt Exempel, · atter og atter forkyndt af Philosophiens Præster,
IC, s. 251 age dem atter til Dig ved det · atter og atter fornyede Løfte. – Vi
NB26:43 den Grusomhed mod de Gamle, som · atter og atter forskyldes. / Jeg er mig bevidst
2T43, s. 56 e og saligere derved, at de · atter og atter forstaae det. Amen. /
NB13:92 er forstaaer. Dette har jeg · atter og atter forstaaet. Just deraf kommer det,
AE, s. 330 afholde mig fra de Udtryk der · atter og atter fortumles og omtumles i Omtalen.
BI, s. 283 vnet, atter og atter antydet, · atter og atter forudsat. Søger man derimod
SLV, s. 122 hvad jeg vidste, og hvad jeg · atter og atter forvisser mig om, at der i denne
EE2, s. 312 tilbage til det samme Punkt, · atter og atter føre Beviset, og da vil han
AE, s. 96 den hele Misforstaaelse, der · atter og atter gaaer igjen i den nyeste Philosophie:
BI, s. 195 t Comiske. Den Dialectik, der · atter og atter gives Prøver paa, er heller
4T44, s. 317 elige, at dens Ord og Udtryk · atter og atter gjenlyde paa de hellige Steder,
Papir 371:2 overalt et uhyre Apparat, som · atter og atter gjennemarbeides og omarbeides.
NB12:143 de saaledes. / Saa har jeg · atter og atter gjennemgaaet Anfægtelser m:
NB12:103 Dødsstund vil jeg om muligt · atter og atter gjentage, hvad hvert Ord i mine
JC, s. 42 are? Det Udtryk, han hørte · atter og atter gjentage, var: Philosophien begynder
BA, note .) – Da det destoværre · atter og atter gjentager sig, at man med forudfattet
OTA, s. 400 ørste Valg, naar det ikke · atter og atter gjentages – ak, maaskee
FB, s. 196 gternes Mening, og medens det · atter og atter gjentages, at hver Tid har sin
Brev 239 jeg var med ham; privat har jeg · atter og atter gjentaget for ham – og skal
SFV, s. 98 fra Først af har sagt og · atter og atter gjentaget, » uden Myndighed«)
BOA, s. 98 ei meget priseligt, naar den · atter og atter gjentagne Erfaring maa indskærpe
EE2, s. 238 en Prøvetid, i hvilken man · atter og atter gjør Prøve, uden at der
Oi2, s. 159 n det jo aldrig skade, at man · atter og atter gjør sig det tydeligt, i hvilken
AE, s. 187 ionens Ulykke netop er at den · atter og atter glemmer, at den Erkjendende er
Not8:25 thi skulde Dit fyrige Blik, der · atter og atter har fæstet sig paa den spæde
Brev 162 for mig og min Afhandling · atter og atter har givet mig, at oversætte
DRT, s. 163 idet som jeg er det, hvad jeg · atter og atter har gjentaget og atter gjentager:
Papir 474 erindre, hvad jeg atter og · atter og atter har gjentaget, jeg er uden Myndighed
SFV, s. 33 vending jeg i mit stille Sind · atter og atter har gjort mod dem, der i Christenheden
NB4:81 Anstød) beder til ham dagligen · atter og atter har hele sin Salighed i at omgaaes
NB17:21 e er jo Det, som Joh. d. s. · atter og atter har indskærpet. Alt, siger
Papir 275:1 Fragment. / » Som jeg · atter og atter har sagt Dig det, saaledes skriver
EE1, s. 269 rlighed. Nu derimod, da jeg · atter og atter har seet det opført, ogsaa
AE, s. 257 efuldt, hvorfor de Pseudonyme · atter og atter have frabedt sig Anmeldelser.
2T43, s. 50 men Gave? Strander den ikke · atter og atter herpaa? Hvor ofte har Menneskeheden,
FB, note nd de, med hvilke den nu sysler. · Atter og Atter hører man jo i Poesien denne
EE1, s. 131 agekaldes, indtil man senere · atter og atter hører, dristigere og dristigere,
2T44, s. 188 eb den med ny Angest, da han · atter og atter hørte det letsindigen brugt,
IC, s. 95 en Collision, der forekommer · atter og atter i Christenheden, den er, for kort
IC, s. 180 rabas. Dette har jo Verden og · atter og atter i de mindre Forhold viist, at
IC, s. 79 ulle disse høres, høres · atter og atter i deres hele Uendelighed. Det
NB:108 e tilladt, hvad man læser · atter og atter i det N.T. Men Ulykken er, at
Oi6, s. 268 ere i den seneste Tid bragte · atter og atter i Erindring mod mig, mod min Paastand,
KG, s. 367 orstaaelse, der har viist sig · atter og atter i hele Christenheden. Man tager
AE, s. 366 ς. Det gjentager sig · atter og atter i Menneskelivet, at man søger
NB13:35 Nu er det vel sandt, at jeg · atter og atter i Skrifterne gjentager og indskiærper
NB6:74 f Ideefylde, at jeg atter, o · atter og atter ikke noksom kan prise Gud, som
AE, s. 290 s upoetisk; Speculationen vil · atter og atter indenfor sit Omfang naae Virkeligheden,
SD, s. 239 især da i Christenheden, · atter og atter indskjærpes, gjentages, siges
NB:69 ig gjøre, om det end altid · atter og atter kan behøves at indskærpes
NB15:46 noget Særligt; hvad jeg · atter og atter kan sige og aldrig, i Forhold
EE1, s. 257 igtige Repliker, saa vil man · atter og atter komme til at nyde Situationen
SLV, s. 367 irkelighedens halve Aar, der · atter og atter kommer igjen, indtil jeg bliver
EE2, s. 231 lsen bestaaer i, at et Moment · atter og atter kommer igjen, saa har man unegtelig
2T43, s. 20 alene tales om Troen, at den · atter og atter lovprises og berømmes. Den,
IC, s. 18 d Menneskenes Modstand – · atter og atter maatte gjentage: salig Den som
KG, s. 299 uglesangen atter istemt, seer · atter og atter Menneskenes Travlhed i allehaande
BA, s. 327 dom, dog ved sin Præstation · atter og atter minder om, at han var i tydsk
AeV, note tatorens Interesse, der derfor · atter og atter minder om, at hvis Forholdet et
KG, s. 31 derfor desto vigtigere, at der · atter og atter mindes om Christendommens Lære:
SLV, s. 143 ing ( thi om hiin Digter end · atter og atter mindes sin Moder, kan han troe,
AE, s. 378 en vide at passe paa, og ikke · atter og atter misbruge Middelalderen til at
JC, s. 25 her. Disses Navne hørte han · atter og atter nævne med Begeistring, næsten
BI, s. 282 ort gjeldende, finder man det · atter og atter nævnet, atter og atter antydet,
3T44, s. 237 at om den end kan gjentages · atter og atter og angaae Utallige, hver Gang
Papir 474 t. / Man erindre, hvad jeg · atter og atter og atter har gjentaget, jeg er
Papir 453 ra Begyndelsen har sagt og · atter og atter og ideligt at jeg er uden Myndighed,
SFV, s. 95 il spottende at forekaste En · atter og atter og ideligt Det – just Det,
BOA, s. 286 l et stort Sandsebedrag, som · atter og atter og paa enhver Maade bestyrker
EE1, s. 94 v træt af at gjentage det · atter og atter og tilsidst ligesom ganske sagte
NB6:70 iller sig for Gud, og altsaa · atter og atter og tusinde Gange maa lære sin
EE2, s. 139 Tegn. Skal disse nu gjentages · atter og atter og vel at mærke med en sygelig
NB7:72 finde Udkommet, anraabe Himmelen · atter og atter om Hjælp. Saa falder der en
AE, s. 499 r denne Jord; han vil derimod · atter og atter opdage Skyld og atter opdage den
SLV, s. 21 rste Tab. Naar Hukommelsen · atter og atter opfriskes beriger den Sjelen med
KG, s. 324 e Barmhjertigheden. / Lad mig · atter og atter oplyse dette. Dersom Du ønskede
NB19:80 fremkommer i diverse Mønstre · atter og atter paa Grund af denne fuldkomne Conformitet
2T44, s. 224 e skjønne Navn havde lydt · atter og atter paa saa forskjellig Maade som
LP, s. 38 vs-Anskuelse), deels støder · atter og atter paa Situationer, Bemærkninger
NB29:95 mangfoldige Smaa-Plager og · atter og atter Plager, kan være lindrende
NB5:41 t gjøre for mig, hvad jeg · atter og atter siger: hvad der ubeskriveligt
AE, s. 379 Middelalderens Excentricitet · atter og atter skal misbruges til at lære
KG, s. 258 t gjøre, derfor maa det jo · atter og atter skee, at det Øieblik kommer,
OTA, s. 422 strax sige det her, hvad vi · atter og atter skulle gjentage, de gjorde det
AE, s. 232 elt existerende Menneske, der · atter og atter snubler, og fra Aar til Aar kun
TS, s. 63 , glemt, at indskærpe dette · atter og atter som det meest Afgjørende, som
F, s. 484 ske Munterhed, og de Yngre, der · atter og atter søge for sig at levendegjøre
Brev 16 t have Noget at klage over, at jeg · atter og atter takker for det Gode, der er mig
BI, s. 246 nkt i Historien, kommer Hegel · atter og atter til at tale derom, snart saaledes,
EE2, s. 26 ene Slægt efter den anden · atter og atter troligt udholdt 4 Akters Besværligheder
JJ:336 g skulde være saa, at han · atter og atter trænger til nyt Incitament
EE1, s. 178 re hende ondt at høre ham · atter og atter udskjældt for en Bedrager,
EE1, s. 140 er, saa kunde man vel gjerne · atter og atter vende tilbage herpaa, men saasnart
BOA, s. 174 e Ord, som siden stereotypisk · atter og atter vende tilbage i Vers og i Prosa,
AE, s. 21 undighed Udmærkede, saa han · atter og atter vendte tilbage til dem søgende
G, s. 13 ig hen paa en Stol, han gjentog · atter og atter Verset. Paa mig gjorde denne Scene
TS, s. 33 takke dem hver især, og Dig · atter og atter! Du vil ved at læse høit
NB24:30 erer mig. / Saa gjentog jeg · atter og atter, » jeg vil have det sagt
Oi4, s. 208 e forarges, det indskærpes · atter og atter, at de maatte være vel forberedte
NB24:30 hans Adfærd. Jeg gjentog · atter og atter, at det der beskjeftigede mig,
NB2:136 er vist nok. Jeg takker ham · atter og atter, at han har gjort for mig uendeligt
NB22:85 ngaaer, da forklarer han nu · atter og atter, at han jo ikke er bedre end de
NB22:85 ve gjort; han har tilstaaet · atter og atter, at han selv forstaaer at jeg
FB, s. 123 agt, og her gjentager det sig · atter og atter, at ogsaa den, der ikke arbeider,
AE, note les ofte nok med Ord. Det siges · atter og atter, at Tænkningen bliver concret.
NB9:64 Fromhed. / Skriften gjentager jo · atter og atter, at vi skulle lide i Lighed med
G, s. 73 Skjønt jeg har læst Bogen · atter og atter, bliver ethvert Ord mig nyt. Hver
CT, s. 181 en brænder. / Det høres · atter og atter, det ansees i Verden som en afgjort
Papir 306 jo hørt, det er hørt · atter og atter, det høres i ethvert Øieblik
2T44, s. 216 den Bekymrede gjentager det · atter og atter, finder Lindring i at høre
JC, s. 33 gjennemtænkte Sætningen · atter og atter, han søgte at glemme hvad han
EE1, s. 197 er hun for. Da overveier hun · atter og atter, hun griber enhver Udvei, og dog
CT, s. 241 kan det udenad, Du har ofte, · atter og atter, hørt det anføre, selv maaskee
SLV, s. 300 ellem os, men det forekommer · atter og atter, indblandet i det Forskjelligste,
NB24:114 . / Jeg har ogsaa sagt ham · atter og atter, og det var mit første Ord
NB27:88 e at faae det indskærpet · atter og atter, og i ethvert Tilfælde, hvorledes
EE1, s. 269 men see det; man maa see det · atter og atter, og naar man da har det Held at
FV, s. 23 først af indskærpet, og · atter og atter, stereotyp gjentaget: jeg er »
AE, s. 158 gave. Og dog har jeg tænkt · atter og atter, søgt Veiledning i Skrifter
SLV, s. 93 st, med hvilken han læser · atter og atter, var den ikke nok saa priselig,
DS, s. 150 takke dem hver især, og Dig · atter og atter. / 1. / 1 Peders IV Cap v. 7.
BA, s. 351 tagelse af Menneskelivet vise · atter og atter. / Jeg knyttede mig her i Slutningen
EE1, s. 181 det hende ikke een Gang, men · atter og atter. Alting bliver fremstillet saaledes
JC, s. 25 en enkelt Hovedtanke kom igjen · atter og atter. En saadan greb han da og gjorde
4T44, s. 319 er det ofte blevet læst, · atter og atter. Her har den Skriftlærde fortolket
G, s. 72 st Job? Læs den, læs den · atter og atter. Jeg nænner ikke engang at
NB5:95 travlt med at skrive til ham · atter og atter. Men den Orthodoxie der ikke har
4T43, s. 155 de over al Maade at takke · atter og atter. O! al god og al fuldkommen Gave
Brev 237 nlighed, med hvilken jeg takker · atter og atter. Vidtløftig, som Taknemlighed
Brev 136 i det mindste siger det høit · atter og atter.). – For at jeg dog ogsaa
BOA, s. 211 meddele, minder alle Andre om · atter og atter: at den er aabenbaret, det har
NB26:36 og dog siger Jesus i det N. T. · atter og atter: Den, som ikke følger mig efter
IC, s. 176 nødigt vil, at skulle sige · atter og atter: Du skal, det er ulysteligt. Men
NB11:193 dvane. Derimod repeterede han · atter og atter: kjære Ven, kjære Ven –
F, s. 518 deligheder? Gjentages det ikke · atter og atter: veritas est index sui et falsi?
NB25:12 For sig selv har han bedet · atter og atter; hans hele Liv indtil det Sidste,
BOA, s. 241 eie en Bibel og læse i den · atter og atter; men at fylde i en stor Bog ved
EE1, s. 346 t tale om? – og de lee · atter og bøie sig for Vinden, og holde paa
KG, s. 263 at den søger Kjerlighed er · atter og er den høieste Kjerlighed. Det vil
Papir 430 Men Forbilledet forvandler sig · atter og er Forsoneren. Dette er Kjerligheden
Papir 453 elsen har sagt og atter og · atter og ideligt at jeg er uden Myndighed, jeg
SFV, s. 95 nde at forekaste En atter og · atter og ideligt Det – just Det, som man
BOA, s. 286 t Sandsebedrag, som atter og · atter og paa enhver Maade bestyrker dem i, at
AE, s. 216 da taber han Troen. Han taug · atter og sagde da halv høit hen for sig: at
EE1, s. 94 af at gjentage det atter og · atter og tilsidst ligesom ganske sagte for sig
NB6:70 for Gud, og altsaa atter og · atter og tusinde Gange maa lære sin Ringhed
EE2, s. 139 l disse nu gjentages atter og · atter og vel at mærke med en sygelig Reflexion
YTS, s. 259 eret, Brødet rækkes Dig · atter og Vinen, Hans hellige Legeme og Blod,
4T44, s. 367 d til Gud, da han beder, men · atter ogsaa er saaledes adskilt fra Gud, at de
NB27:88 egne, hvad jeg har lidt men · atter ogsaa hvad Overordentlig der er gjort for
EE1, s. 345 rstyrres .... Hun vender sig · atter om .. Blæser nu til, lader hende forsøge
EE1 . Her gjælder det naturligviis · atter om at adskille det Væsentlige fra det
PCS, s. 136 Indqvartering. Det gjælder · atter om at fastholde Dobbeltheden: den Civile
EE:151.b.a und skulle I ikke see mig, og · atter om en liden Stund skulle I see mig. /
NB13:70 Stund skulle I ikke see mig, og · atter om en liden Stund skulle I see mig. /
NB7:72 kommet, anraabe Himmelen atter og · atter om Hjælp. Saa falder der en Nat en kostbar
Brev 142 a erindre dette Linklæde Dig · atter om mig, om at Du har aftørret mine Taarer,
OTA, s. 345 t. / See, her gjælder det · atter om Sagtmodighed for at troe, for at bære
YTS, s. 268 ftelse. Billedet vender sig · atter om, idet de Tvende gaae hjem fra Templet:
YTS, s. 268 for Gud. Billedet vender sig · atter om. Pharisæeren, der langt fra at anklage
EE1, s. 378 dog, hvorledes passede ikke · atter Omgivelsen? Hende kan jeg ikke tænke
LA, s. 78 en selviske i Individet og da · atter Omgivelsens mod ham. Reflexionens Misundelse
NB14:8 fra Begyndelsen af. – · atter Omvendtheden, som Alt mit Liv er: at digte
NB24:146 rste Udbredelse). Saa begynder · atter Omvendtheden; jo dybere Indtryk En har
BA, s. 457 k absolut, men da dukkede han · atter op fra Afgrundens Dyb lettere end alt det
NB2:247.a lave Egne, og derfor steeg Du · atter op i Høiheden for derfra at drage os
OTA, s. 146 at være død, han stiger · atter op igjen, tilsidst gaaer der en Boble ud
Brev 81 r mit Øie, men jeg stiger · atter op igjen. Der er dog Intet der udvikler
3T43, s. 98 . See! da gik Medgangens Sol · atter op, belyste Alt, forklarede Alt, forvissede
DS vivlende, da reiser Forsoneren ham · atter op, men i samme Øieblik er Du igjen
IC, s. 67 blusser Forestillingen om ham · atter op; der er i hele hans Tilværelse ikke
SD, s. 154 ortvivlende igjen, han lever · atter op; thi uden Mulighed kan et Menneske ligesom
KG, s. 224 Kjerlighed opbygger, og Du er · atter opbygget til at tale. Der er kun eet opbyggeligt
AE, s. 499 tter og atter opdage Skyld og · atter opdage den indenfor Totalitets-Bestemmelsen:
AE, s. 499 han vil derimod atter og · atter opdage Skyld og atter opdage den indenfor
BI, note d, som al Viden skal danne, er · atter opfattet saa negativ, at det egentlig er
CT, s. 321 ende skiltes fra Dine, der Du · atter opfoer til Himmelen: vor Frelser og Forsoner,
SLV, s. 21 ab. Naar Hukommelsen atter og · atter opfriskes beriger den Sjelen med en Masse
F ere eller længere Tids Forløb · atter opgivet det. Ja selv for Hr. Professor
JJ:333 e. Men i samme Øieblik har jeg · atter opgivet hele min jordiske Forstands Omfang,
KG, s. 324 rtigheden. / Lad mig atter og · atter oplyse dette. Dersom Du ønskede at iagttage
EE2, s. 313 sig som Anledning til, at han · atter opløftes og i ædlere Forstand bliver
EE2, s. 267 an har gjort det, saa vil han · atter opløftes ved den Tanke, at Begunstigelsen
BI, s. 305 rifter gjør Hegel Pag. 488 · atter opmærksom paa Forskjellen mellem den
AE, s. 445 nke guddommeligt om ham, men · atter opreises ved den Tanke, at han tænkte
Papir 270 tter finde Styrke, Dit Mod · atter opreises, til at aflægge Vidnedsbyrdet,
SLV, s. 153 under Pligtens Imperativ og · atter opreist i Beslutningens Optativ. Han er
SLV, s. 170 et smilende, saa er min Sjel · atter oprømt til at skrive om Ægteskabet,
NB23:161 ieblik. Derpaa tager han · atter Ordet og siger: Tilgiver, min Stemning
NB10:198 orbilledet, er Forbilledet · atter os selv behjælpelig. Det alternerer,
PS, s. 228 selv glemte den hele Verden, · atter over denne Lærer glemme sig selv. /
Papir 515 rovsten gaaer i Silke. Men · atter over disse Provster maae der vel kneise
AE, note lt, saa godt han kan, og smiler · atter over sig selv, men han er qvindelig forelsket
EE1, s. 166 tilbage. Saa forbarme Du Dig · atter over Verden, saa oplade Du Dig igjen for
DS, s. 212 siger Forstanden » · atter Overdrivelse. Lad dets Fødsel blive
EE2, s. 58 e Nu er hun forsvunden. Du er · atter overladt til Din Eensomhed, som kun afbrydes
LA, s. 23 rste Afgjørelse: da er den · atter Overtalelse, men som en venlig Magt, der
TTL, s. 403 vervældet af Forundring og · atter overvældet, fordi han ligesom taber
Brev 271 vaagnet. Jeg beraaber mig · atter paa Adresse-Avisen. Rigsdagen var allerede
NB22:61 men Pavedømmets Idee ligger · atter paa den anden Side af det Nationale, forholder
Brev 228 t gjøre min Calcule, jeg har · atter paa det Allernøiagtigste beregnet mine
AA:12 ig. Og saaledes staaer jeg da · atter paa det Punct, at jeg maa begynde paa en
Papir 375 et først er nu, han maa · atter paa een ell. anden Maade have taget feil
AE, s. 485 idsthedens Lidelse er Skylden · atter paa eengang det Lindrende og det Nagende,
BOA, s. 229 p derfor tyder hiin Adfærd · atter paa en forvirret Sindstilstand. Med en
EE2, s. 190 heden er forbi, saa staaer Du · atter paa Gadehjørnet og seer paa Verden.
NB19:80 er i diverse Mønstre atter og · atter paa Grund af denne fuldkomne Conformitet
EE1, s. 190 nke, mit Blik fæstede sig · atter paa Klostret. Jeg hensank atter i Betragtning
EE1, s. 312 emmed som muligt, jeg sidder · atter paa min Stol, seer paa mit Landskab og
BMT, s. 218 il at sige det, Dr. Stilling, · atter paa Prent lod ham forstaae, og hvad saa
2T44, s. 224 nne Navn havde lydt atter og · atter paa saa forskjellig Maade som det er muligt,
LP, s. 38 lse), deels støder atter og · atter paa Situationer, Bemærkninger &c.,
SLV, s. 331 Midnat. / Saa sidder jeg da · atter paa Udkig. Hvis jeg vilde sige det til
AE, s. 268 Ethikeren concentrerer sig · atter paa Ægteskabet, som Virkelighedens dialektisk
EE1, s. 282 hvorledes man husker, beroer · atter paa, hvorledes man oplever Virkeligheden.
Brev 273 n angaaer, saa maa jeg her · atter paaberaabe mig Brønd-Privilegiet, og
BA tisk og antipathetisk. Dette synes · atter paradox, dog er det ikke saa; thi medens
NB29:95 ige Smaa-Plager og atter og · atter Plager, kan være lindrende ligesom naar
Papir 306 et blev givet, da ville vi · atter prise Dig, at Du ikke smaaligen ønskede,
BA, s. 330 rimod Dogmatiken, og her viser · atter Problemet om Arvesynden sig. Medens Psychologien
Papir 270 r at søge Roes, vil han · atter prædike Evangelium, men fordi der paaligger
FB, s. 168 aer Isaak – da skal han · atter prøves. Han vidste, det er herligt at
2T43, s. 23 sig ikke ønske! / Han var · atter raadvild, atter bekymret, atter fangen
AE, s. 306 er seierrig igjennem og faaer · atter Realitet, Tænken og Værens Identitet
4T44, s. 354 Din Beslutning, den skal vel · atter reise Dig op i Tillid til Gud, som giver
AaS, s. 41 men snart vil det stolte Sind · atter reise sig, atter erhverve Ligevægten,
NB12:168 khed. / Naar nu Χstd. · atter reiser sig og faaer sin Spændkraft,
KG, s. 199 gen, naar Christendommen blot · atter reiser sig vældig ved Forargelsens Mulighed,
LA, s. 23 r den Knækkede, indtil den · atter reiser sig. Men dette er netop Overtalelse.
SLV, s. 83 ssessorens Nynnen, indtraadte · atter Replikken: » Du er nok, sagde han,
Brev 293 ære Hr Magister! / De har nu · atter Ret og atter dobbelt Ret: jeg har virkelig
KG, s. 19 at trænge sig frem, hvormed · atter Rigdommen er betegnet. Dette maatte jo
PCS, s. 142 ædru. / Dette har Phister · atter rigtigt forstaaet, at det Vittige i Opgaven
EE1, s. 420 tod denne Pause. Jeg kastede · atter Ringene til hende. Lidt efter greb hun
Brev 5 kun en lille Storm, jeg er nu · atter rolig. Du veed jeg kan godt skjule mine
FQA, s. 10 Tilbagekomst, da skal Qvinden · atter række Manden Haanden – en Sommergjæk
KG, s. 299 angfoldige Liv i Luft og Vand · atter røre sig, hører Fuglesangen atter
NB33:59 or den Salighed, dog at han · atter rørt siger til sit Barn: det er saligt.
KG, s. 325 og Vælde! Dette forstyrrer · atter saa let Sindet, Du kommer til at studse
SFV, s. 52 nanden: jeg gjennemlever det · atter saa levende, saa nærværende i dette
SLV, s. 131 Bøn. Længe før hun · atter saae op, var den Lille sprungen ned og
4T44, s. 326 ydesang forstummet, der skal · atter saaes med Taarer, Aanden skal atter sidde
IC, s. 164 det gjør kun Aand, og kan · atter saaledes kun drage Aand til sig. /
EE1, s. 208 g, Forbarmelse, at jeg beder · atter saaledes!« / » Kan jeg da
Papir 459 atte der gaaes videre, men · atter saaledes, at det for den Kloge maatte stille
Papir 459 atte der gaaes videre. Men · atter saaledes, at det for den Kloge maatte vise
EE2, s. 19 rste Kjærlighed, og dette · atter saaledes, at det for mig har ligesaa megen
NB14:44 askee har Data for) tog jeg · atter Sagen frem. Jeg lod anden Gang en Digter
NB12:165 gjøre. Jeg har sagt og · atter sagt og gjentaget ham, at det at forkynde
OTA, s. 333 gjør det tvivlsomt for da · atter saligt at forundre sig, lader os med denne
SLV, s. 107 signede Overflod og naar den · atter samler ny, bliver ham en Plage, der tærer
NB34:41 epræsenteret. Dette hænger · atter sammen med Examinationen; thi til at ville
NB34:11 n Art Rettroenhed hænger · atter sammen med Familie-Livets hjertelige Vrøvl,
NB29:71 om Genie. / Dette hænger · atter sammen med Mskslægtens Selvforgudelse
G, s. 87 , er hævet; jeg slutter mig · atter sammen. Sympathiens Angester, der fandt
G, s. 54 ofte har sandet, det maatte jeg · atter sande her: » Tilværelsen er dog
NB:57 egl. Anliggender, det har jeg · atter sandet ved at tale med Biskop Mynster:
EE2, s. 325 ngere tilbage. / Tvivlen er · atter sat i Bevægelse, Bekymringen atter vakt;
PMH, s. 77 til den kommer, og da kan han · atter see det Mere, som ligger i Gjentagelsen.
FB, s. 115 melige virkeligt, nu vilde han · atter see det tilintetgjort. Det var jo en Daarskab,
Papir 306 i hans Sjel, da vilde han · atter see Forargelsen og Spotten staaende ved
DJ, s. 74 vis ikke saaledes. Her maa man · atter see hans Overlegenhed. I Forhold til Anna,
Brev 84 en Sag derved. Og dog vil du · atter see her, hvorledes jeg er mit Princip tro.
YDR, s. 113 ing i det Udvortes. / Som man · atter seer af hans sidste Skrift, troer Dr. R.
PCS, s. 133 Naar man derimod har seet og · atter seer Hr Phister, da forstaaer man ganske
NB10:19 ger« angaaer, da har jeg · atter seet igjennem, det er aldeles rigtigt holdt.
EE1, s. 416 har. Naar jeg da har seet og · atter seet, betragtet og atter betragtet denne
KG, s. 247 r strides, seires og tabes og · atter seires, nu paa eet Punkt, nu paa et andet
LA, s. 78 isundelse, hvori jo Individet · atter selv deeltager mod Andre, er i negativ-critisk
NB25:68 t til Biskop, og som saadan · atter selv ved Haandspaalæggelse meddelende
AE, s. 572 aaledes, hvad han dog maaskee · atter selv vilde finde upassende om jeg undlod:
Brev 56 gt at bemærke. Jeg har nu · atter sendt Dem et Brev, men det at jeg saasnart
AE, s. 417 eblikke, skjøndt Individet · atter senere drages ind i denne Striden), og
NB15:46 det i oprindelig Lidelse og · atter senere fordoblet ved dialektisk Lidelse,
Brev 37 aae Svar fra mig. / Nu, De er · atter sengeliggende. Imidlertid, det var dog
4T44, s. 326 aaes med Taarer, Aanden skal · atter sidde beklemt, atter sukke, kun Gud veed,
OTA, s. 338 res ham let: da bliver han · atter sig selv liig, han bliver en Falskner,
Papir 306 llem det Andet, da var han · atter sig selv tro, sin Lære, sin Myndighed,
SD, s. 171 han hjem igjen, » er · atter sig selv«, saa siger han, dog vil
NB27:15 saa maatte Χstus · atter sige: hvorledes læser Du? og saaledes
NB14:58 og Gud kan med fuldeste Ret · atter sige: nu er Du jo igjen selv Skyld i, at
OTA, s. 370 en, er » Glæden og · atter siger jeg Glædens« eneste Væld,
4T44, s. 312 » glæder Eder, og · atter siger jeg glæder Eder«, hvorfor
NB:49 lle rige; / ell. glæder Eder og · atter siger jeg glæder Eder. Item det Sted
SLV, s. 38 og at have tvivlet om Alt, og · atter siger jeg, faaet det indgivet i Søvne,
4T44, s. 312 n fuldkommen seire: » · atter siger jeg, glæder Eder«. /
4T44, s. 312 r Gud, han glæder sig, og · atter siger jeg, han glæder sig. Hvorfor mon
EE:193 id glade! Glæder Eder, og · atter siger jeg: glæder Eder i Christo! /
DD:113 frem: » Glæder Eder, og · atter siger jeg: glæder Eder«. –
Not8:44 nu vedbliver han – og · atter siger jeg: Glæder Eder. / Det er et
NB5:41 e for mig, hvad jeg atter og · atter siger: hvad der ubeskriveligt overgik hvad
SLV, s. 452 dsens Lyst og Sysselen tager · atter sin Begyndelse, men i Stilhed grunde de
Not11:27 erer og Subjektet føler · atter sin Frihed. – Denne Overvindelse
Papir 135 ter – men han spiller · atter sin Narrerolle. – Herfra kunne vi
EE1, s. 223 ten er forbi, Dagen begynder · atter sin utrættede Virksomhed, aldrig, som
KG, s. 102 tilbage, en Forudgriben, som · atter sinkende holder igjen, en Indledning, der
EE1, s. 236 t gik ned. Lysekronen forlod · atter sit himmelske Skjulested, Tusmørket
SLV, s. 234 . / Afmægtig søger han · atter sit Leie, han slumrer ind, men han hviler
EE1, s. 256 Brevet, læser det. Her er · atter Situation. Det er ikke som ellers, saa
EE2, s. 267 dre tale saaledes. Du har her · atter skadet Dig selv meget ved Din Experimenteren,
OTA, s. 137 men for Tjenerens Skyld, der · atter skal gjøre Regnskab for, hvorledes han
AE, s. 379 derens Excentricitet atter og · atter skal misbruges til at lære Menneskene
KG, s. 305 r ved Tanken om, at Evigheden · atter skal rumme dem begge. Men den Kjerlige
EE:145 at, naar man ankommet til Maalet · atter skal tilbagelægge Veien, hele Egnen
AE, s. 487 ille være bedre end Andre! · Atter Skalkeskjul, thi Den, der er ene med Idealet,
EE2, s. 43 da med temmelig megen Overtro · atter skatte for høit. Vi have da her igjen
KG, s. 258 e, derfor maa det jo atter og · atter skee, at det Øieblik kommer, da det
Brev 5 det bedre arrangeret, og vi dele da · atter Skjebne som fordum. Jeg vilde blot ønske,
NB36:33 lse at blive Ene, og det vil man · atter skjule ved at give det at forene sig Udseende
3T43, s. 73 til at glemme Alt, idet den · atter skjuler Synders Mangfoldighed; thi Kjerligheden
4T43, s. 127 g forskylde, at Mindet derom · atter skulde blive levende. / Vi have talet om
JC, s. 46 e tvivlet tilgavns, eller man · atter skulde tvivle? / Jo mere Johannes tænkte
TTL, s. 397 man kunde blive der, og ikke · atter skulde ud i Livets Forvirring, saa vilde
OTA, s. 422 ge det her, hvad vi atter og · atter skulle gjentage, de gjorde det lidende;
SLV, s. 224 t saadant Indtryk? Og jeg er · atter Skyld i, at hun ydmyges saaledes! Naar
KG, s. 288 de Skyld, at andrage Skyld og · atter Skyld og ny Skyld Dag ud og Dag ind –
EE2, s. 168 kal medieres. See her kan jeg · atter slaae Dig sammen med Philosopherne, og
SLV, s. 282 dens Tiden gaaer, indtil hun · atter slaaer Øiet op og er vaagnet til nyt
SLV, s. 156 øttet til ham, indtil hun · atter slaaer Øiet op. I denne Besvimen er
EE1, s. 294 Indtryk, indtil Reflexionen · atter slipper løs og mangfoldig og hurtig
EE:53 lange Søvn vaagner en Smule men · atter slumrer ind igjen ( saaledes som ogsaa
SLV, s. 48 sandselige Natur, saa maa han · atter smile, fordi det at være Fader er altfor
TTL, s. 465 nde Forklaringen, maa man end · atter smile, naar saa denne Tænker rykker
AE, s. 232 erende Menneske, der atter og · atter snubler, og fra Aar til Aar kun kommer
TS, s. 63 at indskærpe dette atter og · atter som det meest Afgjørende, som ubetinget
NB13:37 tjeneste er Nul, thi det er · atter som en Styrelse, der har hjulpet mig til
PMH, s. 79 pel Phraseologie, at det blev · atter som i gamle Dage, kun een Himmel og kun
PS, s. 265 , som nu bliver virkelig, men · atter som Virkelighed evig har forudsat sig selv.
BI, s. 282 i Verden, forsvandt den ikke · atter sporløs, Verden sank ikke atter tilbage
4T44, s. 364 ede gaaer gjennem hans Sjel, · atter springer sig selv til Hjælp med den
EE1, s. 302 al Din Kjærlighed til mig · atter staae op af sin Grav, da vil jeg elske
NB24:102 , men saa kommer det dog igjen. · Atter staaer Forstaaelsen af min Opgave for mig
4T43, s. 113 s, og som i samme Øieblik · atter staaer langt borte for sig selv. Lidet
AE, s. 440 le Alt avler Matheden, og han · atter staaer ved Begyndelsen. Men saa maa han
SLV, s. 116 for hans Øine, og at han · atter staaer ved Vidunderet. Gud skaber af Intet,
SLV, s. 50 ulde tale, hvilken Constantin · atter standsede ved at tilbyde sig nu at tale,
TTL, s. 448 Liv, saa han nu standsedes og · atter standsedes for at forsage den forfængelige
OTA, s. 250 d Standsede gaaer videre, og · atter standser inden han gaaer videre: kun da
4T44, s. 326 , hvorvidt dog Frydens Harpe · atter stemmes i Sjelens Løndom. Mennesket
NB29:2 faldet mig paa, om ikke her · atter stikker et Hykkelsk i denne megen Tale
CT, s. 49 om Du betragter den, idet den · atter stikker Hovedet frem for at see, om det
EE2, s. 142 er Dig Modstanden, saa er der · atter Stilhed. Dette tør Du derfor ikke; men
TTL, s. 417 et gjøre, saa undflyer man · atter Stilheden i den aandelige Døds Stilhed.
OTA, s. 284 ligesom Bevægelse, at den · atter stille maa glædes ved sin lykkelige
SLV, s. 338 gsel i mit Bryst, indtil jeg · atter stirrede mig tilfreds ved min lille Tørvegrav.
4T44, s. 332 at have løskjøbt sig, · atter stod der med sin Fordring, ikke som en
2T44, s. 197 me, snart forlod Arbeidet og · atter stod paa Torvet; og ikke blot Den tabte
EE2, s. 16 d Hest, styrte Dig bagover og · atter storme frem, saa, ja saa afholder jeg mig
SLV, s. 37 ge, derimod kan min Reflexion · atter strax her vise mig Modsigelsen. See, derfor
NB10:185 evet overtaget. Men her er · atter Styrelsens Part saa uendelig. / Den øvrige
3T44, s. 259 enne Forestilling vender han · atter styrket tilbage, meest styrket netop da,
NB26:14 i marginalspalten / er jeg · atter stærkt blevet mindet om, og mindet om,
3T44, s. 266 røre Himlen selv, saa den · atter stødte mig ud; men naar jeg nu er villig
4T44, s. 326 en skal atter sidde beklemt, · atter sukke, kun Gud veed, hvad Sukket ikke fatter,
F, s. 523 de været sygt og mismodigt, · atter sundt og glad, og idet Du talte om Din
AE, s. 239 n Prøvelse. Prøvelse er · atter svarende til at det religieuse Paradigma
NB36:26 men disse Følgeblade ville · atter svække i Retning af det Katastrophiske.
KG, s. 47 me til Fortvivlelse. Det kunde · atter synes et Udtryk for denne Kjerligheds Styrke,
FB, s. 201 sk Helt. / Forsaavidt kan det · atter synes her, at Paradoxet er det Letteste
SLV, s. 280 edet med Stemmen, og lod det · atter synke ned, en Bevægelse, der ogsaa ligner
SD, s. 223 han faaer et Tilbagefald og · atter synker i Fristelsen: saa er den Forstemthed,
BI, s. 212 ler det bort, medens den selv · atter synker tilbage i Tanken. Istedetfor den
CT, s. 38 ve at være det, at han ikke · atter synker tilbage, fangen i Videns Snare.
JC, s. 19 ntuitionen. Hans Phantasie var · atter sysselsat men paa en anden Maade end før.
NB31:51 t vil den blive, indtil den · atter sætter Redelighed mellem sig og Gud
TTL, s. 461 n, indtil Betragtningens Hjul · atter sættes i Bevægelse og ryster Betragtningens
F, s. 484 rhed, og de Yngre, der atter og · atter søge for sig at levendegjøre Mindet
EE1, s. 411 skæftiget hende, idet jeg · atter søgte at bringe hende i Extase. »
Brev 252 il Erstatning for hvad jeg · atter taber ved at udeblive, kun beholder den
LP, s. 11 en at føle mig fri, vil jeg · atter tage den tilbage i Modersliv, lade den
NB22:159 og hvor let kan dette ikke · atter tages forfængeligt! Ja, det er ganske
FB, s. 151 dt det, skulde da Seiren ikke · atter tages fra Folket? / Naar en Søn forglemmer
Brev 263 jeg har derfor idag · atter taget fat paa Arbejdet, men det vil ikke
NB7:10 Torsdag, Fredag, Løverdag · atter taget hendes Forhold frem. Om Løverdagen
NB15:49 om mig selv. / / Jeg havde · atter taget Sagen frem jeg havde tænkt mig:
FV, s. 13 og holdent ind i Reflexion og · atter taget tilbage ud af Reflexion: saaledes
FB, s. 154 avde taget Feil! – Tak! · atter Tak! være en Mand, der rækker den,
Brev 207 og gjemmes. / Desuagtet tak, og · atter tak, det var smukt, Farveblandingen lykkeligt
NB26:41 Livet, men tillige takke ham og · atter takke ham. Bliv nu lidt, er det at elske
NB5:11 hed overvælder En, takkende og · atter takkende – og saa idet man vender
Oi5, s. 241 r og søde Ord, takkende og · atter takkende for at vi – ere det Modsatte
Brev 16 get at klage over, at jeg atter og · atter takker for det Gode, der er mig forundt.
AE, s. 427 re udenfor Byen, han leder · atter Talen hen paa et Menneskes Formaaen, og
OTA, s. 140 jertets Reenhed, at Apostelen · atter taler naar han siger: » dersom Nogen
EE2, s. 119 blive forliebte; men dette er · atter Taushedens Skyld. Den Ægtemand, der
BI, s. 168 lsens Sphære fordriver han · atter Thrasymachus fra den Forskandsning, han
NB22:173 al regjeres. Men det er da · atter Tidens Forvirrethed, at Alt skal meddeles
3T44, s. 231 ghed, kommer de kolde Tanker · atter til at brænde, forvandler Talen til
DD:208 Præsident Jeg nødsages · atter til at kalde dem til Orden og paabyde Taushed.
NB27:21 ette trængte jeg maaskee · atter til at mindes om, at mindes om, at jeg
BI, s. 246 torien, kommer Hegel atter og · atter til at tale derom, snart saaledes, at hans
NB26:61 g vover Alt. / Vi trænge · atter til det Ubetingede. I det Ubetingede gaaer
IC, s. 251 , og brydes det, Du drage dem · atter til Dig ved det atter og atter fornyede
Papir 270 alle Folk. Han gjør sig · atter til en Tjener for Alle, ikke for at søge
YTS, s. 259 Hans hellige Legeme og Blod, · atter til evigt Pant paa, at Han ved sin Lidelse
KG, s. 184 gelse. Da træder Fristeren · atter til ham og siger » stands Din Arbeiden,
EE1, s. 208 tilbage, bøi hans Hjerte · atter til mig, forbarm Dig over mig, Forbarmelse,
NB22:159 en trænger til Naade og · atter til Naade, fordi den er saa ufuldkommen
NB4:159 seer jeg nu saa tydeligt ( · atter til ny Glæde over Gud, ny Leilighed
JC, s. 25 en at læse. Han overlod sig · atter til sin egen Tænken, om den end ikke
Papir 354 / Og denne Taknemlighed vorder · atter til Velsignelse for dem. / Han gik ik
Oi5, s. 251 Øieblik er Christendommen · atter til. /
BI, s. 282 sporløs, Verden sank ikke · atter tilbage i den tidligere Udviklingsform,
2T43, s. 30 hans Tale. Glæden vender · atter tilbage i det glade Sind, Seier er dets
EE1, s. 295 ske Situation; dette tog han · atter tilbage i Form af digterisk Reflexion.
EE1, s. 114 usik, og saaledes kommer jeg · atter tilbage paa min egentlige Thesis. /
SLV, s. 302 den. Fortællingen vender · atter tilbage til at berette Anledningen, som
AE, s. 242 emgang, den Prøvede vender · atter tilbage til at existere i det Ethiske,
AE, s. 37 ligger Knuden, og jeg føres · atter tilbage til den lærde Theologie. For
GU, s. 325 evet fremdraget; nu vender jeg · atter tilbage til den. / / / D. 5te Mai 1854
KG, s. 23 en er til; men nu vender Talen · atter tilbage til det Første og siger gjentagende:
Brev 137 et Begreb derom.) Da vender jeg · atter tilbage til Dig, og den svævende Tanke
Papir 270 ing. Styrket vender Tanken · atter tilbage til hans Kald, forynget føler
EE2, s. 197 tvivlelsens Latter. Du vender · atter tilbage til Livet, Tilværelsen faaer
EE1 older sig rigtigt, saa vender jeg · atter tilbage til mit Yndlingsthema, at blandt
BI, s. 168 ede ham deri. Socrates vender · atter tilbage til sin foregaaende Opfattelse,
EE2, s. 58 des Øie, hun giver Dig den · atter tilbage, Du kysser den og befæster den
CT, s. 291 skal Du ikke blive. Du vender · atter tilbage, til Din Gjerning, til Dit Arbeide,
2T44, s. 214 g vild, o! men jeg vendte jo · atter tilbage; dog var det forgjeves, min Forventning
NB20:12 ilde qvæle mig, hvis jeg · atter tilbagekaldte og skrev om igjen til Luno.
EE1, s. 142 Statsmand, da Portefeuillen · atter tilbødes ham, erklærede, at han vilde
KG, s. 276 træder Gud til, og han er · atter tilintetgjort, hvilket dog er ham hans
AE, s. 507 entede Psalmebog), indtil han · atter tilintetgjør Forstaaelsen som Sandsebedrag
AaS, s. 42 udlægge mig som Forfatter, · atter tillægge mig en kraftig Virken og Medvirken
EE2, s. 164 rligere Undersøgelse, der · atter tilsendes Dig i et Brevs Form, følte,
EE1, s. 259 bliver. Repliken hjelper her · atter Tilskueren til at fordybe sig i Situationens
TTL, s. 448 Idræt, nu tilskyndedes og · atter tilskyndedes til at haste paa det Godes
CT, s. 249 in Døds Øieblik vil jeg · atter tilstaae, hvad jeg altid har sagt, at hun
NB15:83.b eligions Princip. Thi dette er · atter Tilstanden, ell. Religieusitet i Væren.
PS, note t er blevet til, er Modsigelsen · atter tilstede som Beundringens nisus i den Lidenskab,
4T43, s. 116 egynde Vandringen, da er Job · atter tilstede, indtager sin Plads, hvilken er
CT, s. 90 jener kun een Herre, hvad der · atter tjener baade Fuglen og Mennesket bedst,
PMH, s. 75 med i Logiken, og fra Logiken · atter tjente til Forvirring ved at betyde for
TTL, s. 446 t Evige, naar Døden tog og · atter tog, og nu tog den sidste Udmærkede,
AE, s. 232 den at hiin Overflod af Viden · atter toges bort, at man atter kunde faae at
AE, s. 487 gelse faae Skyld-Bevidstheden · atter totalt bestemmet ved, at han i Forholdet
EE2, s. 159 Du efter nogle Aars Forløb · atter traf sammen med hiint unge Menneske; han
OTA, s. 224 unst. Skeer dette, da er det · atter Travlhedens og Tvesindethedens Skyld, at
SLV, s. 34 ntes ved Navn, snart blev der · atter travlt. Nu indtraadte Tausheden et Secund,
LF, s. 20 Gange, derpaa tier den, sukker · atter tre Gange; men væsentligen tier den.
OTA, s. 371 , men i samme Øieblik har · atter Troen sin Gjenstand, at Gud er Kjærlighed.
PS, s. 264 ennesket. Denne Modsigelse er · atter Troens Gjenstand, og er Paradoxet, Øieblikket.
EE2, s. 26 gt efter den anden atter og · atter troligt udholdt 4 Akters Besværligheder
EE:150 eide, om ikke Forræderiets Nat · atter truede, med Frygt og Bæven vogte sine
BI, s. 333 kket sig tilbage i Eensomhed, · atter træde i Berøring med det selskabelige
EE2, s. 86 Ansigt paa Ruden, og Gardinet · atter trækkes for, og der bankes ganske sagte
JJ:336 være saa, at han atter og · atter trænger til nyt Incitament i sit Guds-Forhold.
3T44, s. 263 rlighed, og verdslige Hensyn · atter trængte sig ind i Evigheden til at gjøre
NB22:100 et N. T. indeholder Trøst og · atter Trøst for Dem, der maa lide for Χsti
4T44, s. 297 trøste et Menneske, og da · atter trøste, hvergang jordisk Savn og Nød
Papir 427 yldige, denne Forskjel, som dog · atter trøster over al Maade, at Din Død
Brev 5 saae Fredag, ved Tanken om, at jeg · atter turde lukke min Dør for atter at kalde
TAF, s. 298 ar sagt Dig tusinde Gange og · atter tusinde Gange, at det er umuligt at finde
EOT, s. 271 eder er erfaret af Tusinde og · atter Tusinde, hvad der gjennem de mange Slægter
OTA nnem Livet til Livet. Tusinder og · atter Tusinder bære et Navn, hvorved betegnes
AE, s. 444 opleve, hvad vel Tusinder og · atter Tusinder før ham have oplevet. Gjelder
SD, s. 140 , rigtigt forstaaet, bringer · atter Tusinder ind under Bestemmelsen Fortvivlelse.
BA, s. 406 liteterne. Geniet udviser her · atter tydeligst, hvad der i de mindre oprindelige
EE2, s. 279 , som Folk er flest. / Lad os · atter tye til Ethikeren. Han siger: det, ethvert
G, s. 40 Du stille Nymphe, til hvem jeg · atter tyede hen, træt af Menneskene, træt
SLV, s. 82 e begynde derpaa, men jeg har · atter tænkt derover, mange Gange har jeg tænkt
G, s. 28 ftiget med sig selv. Man gaaer · atter ud i Forværelset, i Entreen, ind i hiint
BI, note nd i og ud over, atter ind i og · atter ud over sig selv og hverandre, hist op
HH:9 g nu en stille Aften, kald mig ikke · atter ud til nye Kampe, lad mig glæde mig
GU, s. 334 r, og Glemsel indtræder, og · atter udebliver Straffen, men ny Forvildelse
BOA, note er til Tausheds-Principet, dog · atter uden at denne qvalitative væsentlige
OTA, s. 190 aledes at vove Alt«. · Atter Udflugt, en Udflugt ved Hjælp af det
NB4:159 de for ham, udgræde og · atter udgræde min Smerte, saligt trøstet
EE1, s. 178 ondt at høre ham atter og · atter udskjældt for en Bedrager, strax afbrød
LA, s. 103 rvinde den lidende, og derved · atter udtrykke Loven for sin Existents, som ikke
AE, s. 350 eneste Skridt nærmere, er · atter Udtrykket for at den kun kan være frastødende.
NB30:89 og det saaledes at offres er dog · atter Udtrykket for Guds Kjerlighed til dette
NB32:135 ab. Men denne Betjening er · atter Udtrykket for, at den Sag, man tjener ikke
LA, s. 84 re fortærede. Men dette er · atter Udtrykket for, at Frelsen kun er ved Religieusitetens
LA, s. 83 den vil standse den, vil den · atter udvikle Loven. Den kan kun standses ved,
EE1, s. 366 Hjerte, saaledes kommer jeg · atter udvortes fra hende imøde, saa skuffende
SLV, s. 58 uvilkaarligt derimod. Det er · atter Ulykken; thi at en enkelt gjorde det, maatte
EOT, s. 272 ilde hun, forsaavidt hun ikke · atter umiddelbart kunde høre det af Christus
4T44, s. 366 bestemmes, da synes Striden · atter umulig; thi naar der ikke bedes, da er
NB21:106 en og verdslig Klogskab. / · Atter Underfundighed. / / Og naar saa jeg gjør,
EE1, s. 178 d af Din Erindring, og Du er · atter ung, kan atter haabe. Det opflammer hende,
OTA, s. 289 Usynlighedens Billede er jo · atter Usynlighed: saaledes gjengiver den usynlige
Not11:16 Videnskab. Var han nu heri · atter uvidende? Forsaavidt han sagde det, maatte
EE2, s. 325 i Bevægelse, Bekymringen · atter vakt; saa lader os stræbe at berolige
Brev 190 g er i Berlin, saa har jeg · atter valgt af en lignende Art. Men hvoraf kommer
NB:195 der sig godt gjøre. Men her er · atter Vanskeligheden, har jeg Lov dertil. /
AE, s. 421 ere at beskrive og skildre er · atter vanskeligt, fordi dog Talen er et abstraktere
HH:27 det Dig, naar dit Øie ikke · atter var aabnet for den himmelske Herlighed,
3T44, s. 264 des skulde han dog, hvis han · atter var bekymret, og hvis han ikke er det,
4T44, s. 330 Gud et velbehageligt Offer, · atter var bleven rasende, hvis han for at prise
EE1, s. 425 Som hvis Pygmalions Elskede · atter var bleven til Steen, saaledes vilde det
EE2, s. 313 e Du maaskee ikke paa, at jeg · atter var færdig med en saa stor Skrivelse.
SFV, s. 60 rstand er at lide; saa dette · atter var i Overeensstemmelse med mit Tungsinds
Brev 152 n af Glæde, og naar dens Tid · atter var kommen, da vilde den blot have haft
4T43, s. 135 ig, hvis dog Dit Øie ikke · atter var opladt til at skue en himmelsk Herlighed
BI, note lød i hans Indre, og han da · atter var redebon til at komme Guddommen til
EE1, s. 139 t Tragiske selv, og at dette · atter var saa langt fra at kunne adskille, at
EE1, s. 183 med et Ord af Dig? O gid jeg · atter var skjøn, gid jeg atter kunde behage
EE1, s. 234 ke saae hinanden. Naar vi da · atter vare adskilte, og det Ubehagelige i denne
NB32:7 Dette var Enden; nu staae vi · atter ved Begyndelsen. / Choleras Betydning /
OTA , husvaler den stridende; Du, som · atter ved Dagenes Ende skal komme igjen for at
EE1, s. 158 Tragedier. Her staaer jeg nu · atter ved den besynderlige Dialektik, der sætter
4T43, s. 113 fandtes, det fandtes maaskee · atter ved den fjerde: det, hvad den søger,
EE1, s. 223 / Han forsvandt, og vi staae · atter ved den tomme Grav. Saa ville vi da ønske
FB, s. 172 aabenbare sig. / Her staae vi · atter ved det samme Punkt. Er der ikke en Skjulthed,
F, s. 509 eiligheden? See her staaer jeg · atter ved det samme Punkt; hvo kjender Tiden
EE2, s. 43 med Virkeligheden. Her er jeg · atter ved det tidligere berørte Punkt. Her
SLV, s. 43 te Forvisning. Her staaer jeg · atter ved det Uforklarlige. Naar Kakkadue, som
BOA, s. 272 gtig. / a). Her staaer vi da · atter ved Det, hvorom hele nærværende Bog
3T44, s. 263 tingelser, kunde det maaskee · atter ved en Misforstaaelse synes, at den Letsindighed,
PS, s. 262 sit Liv, dersom den Samtidige · atter ved Forretninger blev afholdt fra at faae
4T44, s. 314 betroet Gud det, indtil han · atter ved Gud fægtede sig gjennem Forfærdelserne,
KG, s. 109 nøiagtigere af sig, og da · atter ved Hensyn og Forhold til den ny Bestemmelse
IC, s. 244 at bekjende Christum. Det vil · atter ved Hjælp af » Efterfølgerens«
Papir 466 dealerne. / Han maa have Satire · atter ved Hjælp af Idealerne / Det er den
BA, s. 410 ulighed. Her viser Geniet sig · atter ved ikke at springe af fra den primitive
NB2:16 s-Forhold. See her staaer vi · atter ved Kategorien: Mængden, den offentlige
SLV, s. 266 rgelig Vished, da vilde han · atter ved sin Viden som Læge have været
SFV, s. 20 ke saaledes. Det er, vi staae · atter ved Tvetydigheden eller den dialektiske
OTA, s. 277 ammenligningen fremkommer da · atter ved, at Mennesket ikke vil nøies med
SLV, s. 67 et saa ubetydeligt, at hun jo · atter veed at bringe det i Forhold til Pynten,
SLV, s. 220 rrestregen af mig, da er jeg · atter vel stemt til at trække tragisk og til
4T44, s. 339 staaer dette fast, da er det · atter vel værd at være opmærksom paa
AE, s. 400 lrede at tjene den Ulykkelige · atter velvillig ved at være den Fortvivlede
EE1, s. 140 unde man vel gjerne atter og · atter vende tilbage herpaa, men saasnart man
BOA, s. 174 m siden stereotypisk atter og · atter vende tilbage i Vers og i Prosa, de Ord,
BI, s. 133 Saaledes kan nu Tanken · atter vende tilbage til det Punkt, den for et
EE1, s. 383 e mig, først da vilde jeg · atter vende tilbage til Dig, og med Dig gjennemleve
EE2, s. 287 te vil han indsee, og han vil · atter vende tilbage til Ethikerens Sætning,
LA, s. 17 gen og tog mod Belærelsen, · atter vende tilbage til sin Betragtning, der
PS, s. 298 Guden, saa vil det Socratiske · atter vende tilbage, vel at mærke indenfor
KG, s. 156 ja«, hvortil han dog · atter vender tilbage begjerende at høre det:
KG, s. 24 t kjende paa Frugterne, man da · atter vender tilbage til det Første, og vender
LP, s. 10 g i hans Indre. Og naar han nu · atter vender tilbage til mig, halv undseelig
4T44, s. 327 men naar et Menneske · atter vender tilbage til sig selv, er dette det
AE, s. 39 vender tilbage i sig selv, og · atter vender tilbage, og Bevægelsen selv er
4T44, s. 289 saaledes som et Bud, at den · atter vender tilbage. Den søger hiin Enkelte,
OiA, s. 10 blik landflygtige Forstand er · atter vendt tilbage, og jeg seer jo vel, at der
NB29:82 tage det med – at jeg · atter vendte Forholdet om, og skjulte over, hvad
JJ:87 t sig bort fra ham, og da han · atter vendte sig til ham, da var han ukjendelig
EE2, s. 73 nge Gange glemte det, men dog · atter vendte tilbage dertil; tænk Dig, at
AE, s. 21 Udmærkede, saa han atter og · atter vendte tilbage til dem søgende Feilen
FB, s. 111 te ham ud ad Veien, indtil han · atter vendte tilbage. De rede eendrægtigen
OTA, s. 178 d Den og Den: da prisede han · atter Verdens Fuldkommenhed. Følelsen havde
BI, s. 282 nens Reflexion. Herved ere vi · atter verdenshistorisk orienterede, vi ere nemlig
NB25:73 er – Verdslighed, og · atter Verdslighed, lurvet forraadende alt Høiere
NB26:10 nne Godtgjørelse – · atter Verdslighed. / Svinget maa gjøres omvendt.
G, s. 13 a en Stol, han gjentog atter og · atter Verset. Paa mig gjorde denne Scene et rystende
TS, s. 62 t, Fortolkning og Videnskab og · atter Videnskab ( omtrent som naar en Dreng anbringer
AE, s. 12 dan. Hans Haab er, at Skjebnen · atter vil begunstige dette lille Foretagende
NB27:49 ournal bemærket, hvad jeg dog · atter vil fremhæve. / Naar Kjendet paa Guds-Forholdet
BI, note rmode, at den katholske Neophyt · atter vil have samme overbevisende Kraft paa
BI, s. 243 roma, naar da Subjectiviteten · atter vil isolere sig, naar den uendelige Negativitet
BI, s. 243 aar den uendelige Negativitet · atter vil oplade sin Afgrund for deri at sluge
AaS, s. 42 gter dens Godmodighed, at den · atter vil udlægge mig som Forfatter, atter
4T43, s. 130 d og ved Kundskaben foer han · atter vild; thi Slangen bedrog jo Eva ( 1. Moseb.
EE1, s. 59 æsentlig Forskjel, hvoraf · atter vilde følge, at Ordet » classisk«
PMH, s. 65 d denne Deel af Afhandlingen, · atter vilde gjøre en ynkelig Figur. Læse
EE2, s. 23 t der maaskee i en senere Tid · atter vilde plage Dig. Men som sagt, denne lunefulde
BI, s. 254 st renses, før det Hellige · atter vilde tage Plads deri. Sandheden fordrer
SLV, s. 444 e forstaaet, og med Glæde · atter vilde vove sit Liv for at forstaae mere,
Oi9, s. 385 lige Næringsmidler, indtil · atter Vildheden kommer paa ham mod hans Fjender.
2T44, s. 189 m, og saaledes vilde han vel · atter vinde Tilfredshed. Men hvis et Menneske
G, s. 88 hvert Øieblik mister det og · atter vinder det. / Ideen tilhører jeg. Naar
LA, s. 23 e reises op igjen, indtil den · atter vinder sin Styrke, om den dog bærer
SLV, s. 23 te Glands. Og som en Syg, der · atter vindes for Livet, helst søger denne
EE1, s. 400 nes Klasse, vilde dette ikke · atter virke gavnligt paa Døttrene i vore Huse?
SLV, note hun fremstille Bedstemoderen, · atter virke ved det Væsentlige, ligesom den
EE1, s. 329 ubuur, hvis ikke denne Tvang · atter virkede skadeligt. Ønskeligst er det
Papir 306 om det end som frembragt, · atter virker ved den Kraft, Du gav det. Og hvad
NB21:31 og sagde dem – han er · atter vis paa samme Skjebne, thi kun paa digterisk
PMH, s. 67 g bestemmet, maa Gjentagelsen · atter vise sig her, Gjentagelsen nemlig af det
EE1, s. 114 eg da udpeger dette, vil det · atter vise sig, at dette dog væsentlig kun
EE2, s. 209 denne Anskuelse. / At der her · atter viser sig nye og forfærdelige Afveie,
BI, s. 270 melse deraf, saaledes som den · atter viser sig, efter at have i Moraliteten
EE1, s. 315 et Øieblik forsvinder og · atter viser sig, saa finder jeg Ro i denne Uro;
SLV, s. 330 t hun ikke forstaaer mig, og · atter viser, at der i hendes Lidenskabelighed
SLV, s. 330 ad hun vel indbilder sig, og · atter viser, at hun ikke forstaaer mig, og atter
PS, s. 241 Digteren, da vilde Du maaskee · atter vredes. Er der da ingen Digter, naar der
IC, s. 163 det at drages paa denne Maade · atter være at bedrages. Dette vilde vistnok
AE, s. 117 ive et phantastisk Væsen), · atter være en fortsat Stræben, fordi her
AE, s. 75 igefrem at udsige dette vilde · atter være en Modsigelse, fordi Formen blev
AE, s. 370 der foregik med et Menneske, · atter være kjendelig i det Udvortes. Det har
BA, note de forstaaet ham, saa maatte han · atter være stjernegal. Og dette behøver
AA:53 man ikke sligt Forsæt! Jeg har · atter været vendt tilbage til Verden for dog
SLV, s. 148 vindelig Elskelighed, som da · atter væsentligen er Hustruens og Moderens,
2T44, s. 203 dt Dig ihu, og Din Sjel blev · atter ædru, og Taalmodigheden begyndte igjen
EE2, s. 91 ighed, og saaledes staaer her · atter Ægteskabet au niveau med den første
EE2, s. 119 ns Salighed, et Udtryk, hvori · atter Ægteskabets historiske Charakteer er
PS, s. 255 bliver den til, her har vi · atter Øieblikket, hvorom jo Alt dreier sig.
SLV, s. 259 ret, svingede sig om, vendte · atter Øiet mod Jorden, og spadserede derpaa
KG, s. 156 gjerne vil høre og derfor · atter ønsker at høre, om han veed det af
OTA, s. 294 e – og sover, og leger · atter! Det er elskeligt hos Barnet, ak, hvo vilde
TS, s. 33 hver især, og Dig atter og · atter! Du vil ved at læse høit stærkest
NB24:30 / Saa gjentog jeg atter og · atter, » jeg vil have det sagt og bestemt«
EE1, s. 168 estandig forfra og overveier · atter, afhører Vidnerne, sammenholder og prøver
NB30:7 Abstraktum. / Dette beviser · atter, at Χstd. ikke er til; thi den Art
BOA, s. 279 det Saadant. / Det viser sig · atter, at A. mangler christelig Begrebs-Dannelse,
Oi4, s. 208 s, det indskærpes atter og · atter, at de maatte være vel forberedte paa
EE2, s. 131 adig Erhvervelse. Her seer Du · atter, at den besiddende Natur har den erobrende
4T44, s. 296 nødlidende, synes det ham · atter, at der dog hører Nøisomhed til for
NB24:30 rd. Jeg gjentog atter og · atter, at det der beskjeftigede mig, var om ikke
Papir 340:14 derlighed. Her sees det · atter, at det især er Betydningen af Syndens
EE1, s. 340 t, saa bliver Vanskeligheden · atter, at Edvard visselig ikke er nogen Mephistopheles.
AE, s. 281 re. Men Vanskeligheden er der · atter, at Existentsen sætter det sammen derved,
NB2:136 ok. Jeg takker ham atter og · atter, at han har gjort for mig uendeligt mere
NB22:85 a forklarer han nu atter og · atter, at han jo ikke er bedre end de Andre –
NB22:85 han har tilstaaet atter og · atter, at han selv forstaaer at jeg har Ret –
2T44, s. 219 te, og derfor prise vi hende · atter, at hendes Forventning i Sandhed var den
AE, s. 489 litiets Magt, saa gjelder det · atter, at hvis den religieuse Taler ikke tordner
IC, s. 45 man mener det; det viser sig · atter, at man gjør Christus til et Menneske,
NB35:4 e om christelig Kundskab seer man · atter, at Mskene dog egl. behandle Χstd.
FB, s. 123 er gjentager det sig atter og · atter, at ogsaa den, der ikke arbeider, faaer
AE, note nok med Ord. Det siges atter og · atter, at Tænkningen bliver concret. Men hvorledes
NB9:64 / Skriften gjentager jo atter og · atter, at vi skulle lide i Lighed med Χstus
G, s. 73 jeg har læst Bogen atter og · atter, bliver ethvert Ord mig nyt. Hver Gang jeg
2T43, s. 47 ves, da aabnede Himlene sig · atter, da saae Gud, som en Prophet skriver, ud
DD:183.a Himlene ... da aabnes Himmelen · atter, da seer Gud, som Propheten siger gjennem
CT, s. 181 nder. / Det høres atter og · atter, det ansees i Verden som en afgjort Sag,
EE1, s. 431 Porten – han blæser · atter, det gjenlyder endnu fjernere fra. –
Papir 306 t, det er hørt atter og · atter, det høres i ethvert Øieblik paa mange
Brev 5 ieblik var visnet, blomstrer · atter, duftrigt, O! ubeskrivelig duftrigtigt.
2T44, s. 216 mrede gjentager det atter og · atter, finder Lindring i at høre det velvilligt
BA, s. 433 lader sig fremstille, vil jeg · atter, for at belyse det her Udsagte, tage det
BI, note n det, at han ikke vil det, er · atter, fordi han ikke vil det, nogen dybere Forpligtelse
NB27:13 takker og takker og takker · atter, Gud er dog Kjerlighed, siger jeg –
LF, s. 9 tændigheden erindre ham; og · atter, haaber jeg, vil den erindre ham, som den
TTL, s. 397 kke vundet, da forsøge han · atter, han følge med Talen, men Fri og Frivillig;
JC, s. 33 nkte Sætningen atter og · atter, han søgte at glemme hvad han havde tænkt,
EE1, s. 197 r. Da overveier hun atter og · atter, hun griber enhver Udvei, og dog finder
PS, s. 269 et bestemt Bog; thi Du har nu · atter, hvad enten det er med dit Vidende eller
Brev 124 em for min Snedkersvend; han er · atter, hvad han i 25 Aar har haft Ære af at
SLV, s. 291 kket forbi, og jeg forstaaer · atter, hvad jeg da hundrede og hundrede Gange
NB25:27 altsaa sig bevidst, at kunne, og · atter, hvert Øieblik det skulde være at
SLV, s. 17 bag Gardinet er Glemselen · atter, hvis det ikke er en ret Erindring, thi
NB33:22 det Mindste. / Men see her · atter, hvor det slaaer til, at Gud er idel Subjektivitet.
NB13:79 i Retning af Opbyggelse. / · Atter, hvor kjerligt af Styrelsen, at hvad jeg
NB28:71 std. umulig. / Her seer man · atter, hvor løgnagtigt det er, at Det vi nu
BA, note ieblikket. Her viser det sig · atter, hvor vigtigt » Øieblikket«
AE, note n paa Papiret. / Heraf seer man · atter, hvorfor den religieuse Taler ikke maa bruge
CT, s. 241 udenad, Du har ofte, atter og · atter, hørt det anføre, selv maaskee anført
Oi9, s. 374 mig til at gyse; og jeg gyser · atter, idet jeg betænker, hvad jeg veed, at
AE, s. 269 e, som han dog let overvinder · atter, ikke ved Aandens forføreriske Gaver,
SLV, s. 300 men det forekommer atter og · atter, indblandet i det Forskjelligste, for at
BOA, s. 105 atastrophens store Øieblik · atter, ironisk nok, viist sig, hvorledes dog disse
EOT, s. 264 sær i gudelig Forstand, og · atter, især i Forhold til Sorg over sin Synd)
G, s. 88 selsens Bæger rækkes mig · atter, jeg indaander allerede dets Duft, jeg fornemmer
JC, s. 20 nu det tomme Rum, han stirrede · atter, men saae Intet uden den uhyre Udstrækning.
Oi9, s. 375 g for Evigheden. Og jeg gyser · atter, naar jeg betænker, at dette foregaaer
BI, s. 130 m Talen er, saa qvæles den · atter, naar vi betænke, at det tillige er det
NB6:74 Rigdom af Ideefylde, at jeg · atter, o atter og atter ikke noksom kan prise
NB24:114 ar ogsaa sagt ham atter og · atter, og det var mit første Ord til Paulli
EE1, s. 263 Mand. Ironien føier hende · atter, og dog saaledes, at hun bliver til Nar.
SD, s. 167 a reiser Umiddelbarheden sig · atter, og han begynder at leve paa en frisk. Men
EE2, s. 203 man fortvivler, vælger man · atter, og hvad vælger man da, man vælger
NB27:88 det indskærpet atter og · atter, og i ethvert Tilfælde, hvorledes de
NB24:52 v jeg Alt. Men der vinkedes · atter, og jeg fulgte. O, at være bedragen,
EE1, s. 269 man maa see det atter og · atter, og naar man da har det Held at være
4T43, s. 122 Lyst, det begjerede Øiet · atter, og Utaknemligheden i ham straffede ved
BI, s. 337 iser sig, dets Beboere vaagne · atter, Skoven aander let, Fuglene synge, den skjønne
SLV, s. 82 svarede hun. Han taug · atter, Smilet fik Overhaand, medens dog Stemmen
G, s. 93 ellers duer til Noget, kommer · atter, som den stedmoderlig tilsidesatte Pige
FV, s. 23 af indskærpet, og atter og · atter, stereotyp gjentaget: jeg er » uden
AE, s. 158 dog har jeg tænkt atter og · atter, søgt Veiledning i Skrifter – og
EE1, s. 428 Under Havet der mødes vi · atter, thi først i dette Dyb høre vi ret
SLV, s. 93 vilken han læser atter og · atter, var den ikke nok saa priselig, nok saa
DS, s. 150 hver især, og Dig atter og · atter. / 1. / 1 Peders IV Cap v. 7. /
BA, s. 351 f Menneskelivet vise atter og · atter. / Jeg knyttede mig her i Slutningen til
SFV, s. 55 viden, saa er Saligheden der · atter. / Og nu i det Stykkevise; det vilde være
NB2:151 som nærmede Forræderen sig · atter. / Text til en Fredags-Prædiken /
EE1, s. 181 ikke een Gang, men atter og · atter. Alting bliver fremstillet saaledes som
EE1, s. 266 aflevere Ringen. De forsones · atter. Disse Situationer er man allerede kjendt
JC, s. 25 Hovedtanke kom igjen atter og · atter. En saadan greb han da og gjorde til Gjenstand
SLV, s. 48 nke. Og nu er Modsigelsen der · atter. Er Sønnen et evigt Væsen ligesom
SLV, s. 351 Fald viser Misforholdet sig · atter. For hende kan en tungsindig Idee ikke faae
4T44, s. 319 fte blevet læst, atter og · atter. Her har den Skriftlærde fortolket det;
EE1, s. 425 edes grønnes vort Forhold · atter. Hun maa nu paa enhver Maade gjøres stærk,
G, s. 72 Læs den, læs den atter og · atter. Jeg nænner ikke engang at skrive et
EE1, s. 369 hun flyer, hun nærmer sig · atter. Jeg tager hendes Haand, jeg fuldstændiggjør
SLV, s. 53 e, man smægter, man aander · atter. Man gjør Alt hvad hun siger som en lydig
SLV, s. 318 ssionairer. Taleren begynder · atter. Man haaber, at faae lidt nærmere Oplysning,
Papir 478 hans eminente Klogskab ham · atter. Mellem » de stille Timer«
NB5:95 d at skrive til ham atter og · atter. Men den Orthodoxie der ikke har barnlig
SLV, s. 156 og her mødes de · atter. Nu er hun færdig til Vielsen, thi uden
4T43, s. 155 r al Maade at takke atter og · atter. O! al god og al fuldkommen Gave er dog
BA, s. 323 de actu eller in actu er og er · atter. Psychologiens Stemning vilde være antipathetisk
3T44, s. 256 mler den sig snart og maaler · atter. Saaledes gaaer maaskee mangt et Menneskeliv
SLV, s. 34 borte i Larmen, nu lød den · atter. Snart stod Tjenerskabet stille som in pausa
TTL, s. 458 Lighed imellem og tilskynder · atter. Som ingen ond Aand tør nævne det
Brev 237 med hvilken jeg takker atter og · atter. Vidtløftig, som Taknemlighed elsker
Brev 136 dste siger det høit atter og · atter.). – For at jeg dog ogsaa kunde have
BOA, s. 211 minder alle Andre om atter og · atter: at den er aabenbaret, det har A. i Forhold
NB26:36 siger Jesus i det N. T. atter og · atter: Den, som ikke følger mig efter er mig
IC, s. 176 vil, at skulle sige atter og · atter: Du skal, det er ulysteligt. Men naar Nogen
AE, s. 23 tegnede i Stykker, og optegner · atter: hvad gjør man ikke for sit eneste Ønskes
NB11:193 Derimod repeterede han atter og · atter: kjære Ven, kjære Ven – men
Papir 270 edninger med hans Folk, og · atter: lover Herren alle Hedninger og priser ham
KKS, s. 98 ergivenheden. See, her er det · atter: Overgivenhed og Vederhæftighed synes
NB18:41 ng med. / Her viser det sig · atter: skal man faae Mskene til at gaae ind paa
F, s. 518 r? Gjentages det ikke atter og · atter: veritas est index sui et falsi? Naar da
TTL, s. 433 ise sig og skuffe og vise sig · atter; de forskjelligste Veiledninger tilbydes,
NB25:12 selv har han bedet atter og · atter; hans hele Liv indtil det Sidste, hans Lidelser
BOA, s. 241 bel og læse i den atter og · atter; men at fylde i en stor Bog ved at lade
EE2, s. 65 g 2, 3. Her enes Sphærerne · atter; thi Æsthetiken siger Nei, Kirken og