S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
DD:91 en Kamp med en saadan Alvor med en · saadan » Frygt og Bæven« ( Phillipenserne),
Papir 453 gudelig Sag. Al Politik er · saadan » til en vis Grad«. Gudelig
AE, note . / I Frygt og Bæven var en · saadan » Troens Ridder« fremstillet.
NB14:62 at saadanne Lidende ere til. En · saadan » Trøster« forstyrrer
JJ:377 – saa styrter den. / Og en · saadan » Vildledelse« med H. t:
SLV, s. 388 nkt det Snurrige i, at en · saadan ατοπος τις
NB7:18 – det troer jeg nok en · saadan Χstd. er jo just Verdslighed. /
NB25:105 skader man allermeest. En · saadan Χstds Forkynder gaaer saa i sin Grav
NB24:51 lgelsen«. For en · saadan Χsten er Χstus Frelseren, Forsoneren,
NB24:51 en i forflygtiget Forstand, · saadan Χsten som vi saadan ere: er En, der
NB8:38 ikke selv for at være en · saadan Χsten, og dog fortrøster jeg mig
NB23:144 dette voxende Slæng af · saadan Χstne og saadan – saa begynder
NB21:48 Aha, altsaa Angriberne ere ogsaa · saadan Χstne! Du min Gud! / Det Første
NB12:118 begyndte at gruble over en · saadan – afsindig Collision, saa vilde hun
NB6:86 rvexle Biskop Mynster med en · saadan – Apostel. O, det er uhyre demoraliserende.
NB23:207 ham, og behandler ham som · saadan – at denne 10. Journalen NB23, s.
TS, s. 105 de Hjerte, findes neppe nogen · Saadan – har været berettiget til at
SD, s. 187 g denne blev sig bevidst som · saadan – maaskee var det dog egentligen
NB12:185 , vurderet, anerkjendt som · saadan – men Præst o: s: v:, nei det
NB5:90 ishandling for grusom mod en · Saadan – og hvorfor? Fordi han ikke vilde
IC, s. 221 , om jeg end mener, at enhver · Saadan – og til disse regner jeg mig selv
NB23:144 ng af saadan Χstne og · saadan – saa begynder Taktiken: at puffe
NB30:51 a sige, at en Qvindes Element er · saadan – sagt om Qvinden har det dog en
LP, s. 35 har paastaaet, at en Idee som · saadan ( allermindst en fix Idee) er at ansee
DD:7 drede et specifikt Fortrin som · saadan ( en Aproximation til en Incarnation; men
SLV, s. 317 og sin Forskjellighed fra en · saadan ( hvor meningsløst!). Enhver vil virke
F, s. 497 der Arzt.« Om nu end en · saadan 11te Bog stundom bør, hvad den til andre
Brev 17 , da Din Eiendom anbragt i en · saadan 1ste Prioritet ubetinget er lige saa sikker
NB13:31 langt som muligt fra at være · saadan a la en Apostel ell. Deslige. Nei, jeg
AE, s. 156 Glemsel tør vi jo dog ikke · saadan aabenlyst anbefale som Livs-Viisdom. Og
NB27:37 se er at give dette Hele om en · saadan Aand en god Dag; det Uforskammede er saa
NB27:43 std. Vi kunne ikke negte, at en · saadan Aand er til, at den blot venter paa, at
NB27:43 / Nei, saaledes er det ikke. En · saadan Aand er virkelig til. Men Sagen er, det
NB27:37 er, vel endog at spotte en · saadan Aand og alligevel at ville være Christen.
SD, s. 217 e anslaaes slet ikke; de ere · saadan Aand saadan een Gang om Ugen en Timestid
NB27:43 ukke eller larme, at der ikke er · saadan Aand til, der, naar man kalder paa den,
BI, s. 177 ensu eminentiori, hvorimod en · saadan aandelig Disposition meget godt kan føle
EE1 t det Faustiske forudsætter en · saadan aandelig Modenhed, der gjør en Opfattelse
BA, s. 439 ankes immanente Bevægelse. · Saadan Aandrighed tjener kun til at forvirre og
NB14:137 et hele Land, / For at holde en · saadan Aands-Anstrengelse ud som min, behøvede
NB18:69 sion. Mskslægtens Egoisme har · saadan Aar efter Aar franarret Gud Χstd.,
Papir 440 r paa Jorden. O og efter 6 · saadan Aar mener man udenvidere at blive anstændig.
EE2, s. 230 til at blive staaende ved en · saadan abstrakt Bestemmelse af Dyd. Det Ufuldkomne
DD:28 Uleiligheden af, og under en · saadan abstrakt Muligheds Udmattelse ( en vis
AE, s. 275 resseret i at existere, er en · saadan abstrakt Tænker et Dobbelt-Væsen:
SLV, s. 162 sig til ham. Stoltheden i en · saadan Abstraktion kan være meget religieust
AE, s. 358 kulle gjøre Noget ud af en · saadan Abstraktion som en evig Salighed. Æsthetisk
BA, note lgen af, at Øieblikket er en · saadan Abstraktion. Idet Eenheden poneres at have
NB35:20 trækkelig viist, hvad en · saadan Accommodation fører til. Nei, naar det
BOA, s. 192 rordet) indlade sig paa nogen · saadan Accomoderen ved at sige: selv om man kun
SLV, s. 345 lskværdighed, og deels en · saadan Adfærd bestyrker mig i min Beslutning
EE1, s. 285 ra det. Man mener vel, at en · saadan Adfærd efterlader ubehagelige Erindringer,
SLV, s. 381 at ville offre Livet, og en · saadan Adfærd er i Poesiens Øine comisk,
PS, s. 216 a mange flittige Mennesker. En · saadan Adfærd er idetmindste ikke sophistisk,
KG, s. 172 t vi Mennesker endog ansee en · saadan Adfærd for høimodig. Men sandeligen,
BA, s. 415 kel ud i en lige Linie. At en · saadan Adfærd forekommer Mange høist plausibel,
EE1, s. 421 Intet havde bemærket. En · saadan Adfærd giver hende blot mere Elasticitet.
SLV, s. 256 orhold til hende, men ved en · saadan Adfærd gjør hun mig rigtignok saa
PS, s. 216 d hvilken man tjener Penge. En · saadan Adfærd kan idetmindste ikke forskylde
AE, s. 241 videre Dialektiseren. Thi en · saadan Adfærd lader der sig ikke dialektisere
AE, s. 548 inder snarest Exempler paa en · saadan Adfærd mellem virkelig begavede Hoveder,
FB, s. 199 ielig til at bedømme en · saadan Adfærd mildt; men her som allevegne
FB, s. 156 mme dem efter Udfaldet. En · saadan Adfærd mod det Store røber en besynderlig
G, s. 57 lværelsen hævner altid en · saadan Adfærd paa det strængeste. /
SLV, s. 278 ette Sted. Hvad der efter en · saadan Adfærd som min i disse sidste Dage vilde
CT, s. 213 man bliver forbittret over en · saadan Adfærd! Man kommer sammen som dannede
F, s. 473 Hvad berettiger nu en Kone til · saadan Adfærd, en Kone, der ikke blot er elskværdig
BOA, note rfatter og Forfatter kaldes en · saadan Adfærd: at plagiere; i Forholdet mellem
LA, note ene af de Samtalende kalder en · saadan Adfærd: Falsk i Mit og Dit. / Selv Arnold
LA, s. 97 vanskeligere faae fat paa en · saadan Adfærd; thi det var jo for Principets
Papir 396 d Skade gjør Digteren ved en · saadan Adfærd? Den ubodelige, at han forvandler
EE2, s. 41 relsens Hav. / Dersom nu en · saadan Adskillelse af Elskov og Ægteskab havde
Not4:36 nkt, der ikke veed Noget af · saadan Adskillelse. Bibelen bruger at troe og
EE2, s. 41 være til Rigtigheden af en · saadan Adskillelse? Enten maatte det være,
F, s. 503 Sprogets fælleds Eiendom. En · saadan Adskillen er sørgelig og nærer kun
NB8:20 g et saadant Barn, læg for det · saadan adskillige Ark Billeder, en Mand til Hest
NB15:82 en syg Kone – men en · saadan Adspredelse! Nu at rende omkring paa enhver
NB15:103 lse, og at respekteres som · saadan af Alle – – hvad Haab er der
NB8:38 den Mening, at man dog maa slaae · saadan af at alle saa omtrent blive Χstne.
IC, s. 38 ogen være Den, om hvem man · saadan af Historien ( Verdenshistorien, Historien
IC, s. 43 paa, ved Hjælp af hvad man · saadan af Historien, der har opbevaret Følgerne
CT, s. 208 at Gud er Kjerlighed, fulgte · saadan af sig selv, at Du og jeg troer det. Han
CT, s. 227 et lokker for En, som gik det · saadan af sig selv, som skulde man ikke mistrøstes,
LP, s. 34 t at paavise Betydningen af en · saadan af Stemning udgaaet og af Læserne gjennem
Brev 88 et, saa maa der engang imellem en · saadan Afbrydelse til. Maskineriet i mig er igjen
NB7:57 idigheden. At forholde sig til en · saadan Afdød er et æsthetisk Forhold, hans
Papir 180 ie); men denne Ironie maatte som · saadan afføde sin Humor, der nu ogsaa yttrer
NB12:92 aldrig Moderkjerligheden der som · saadan afgiver Sammenligningen for Guds Kjerlighed
AE, s. 178 ab. Den objektive Sandhed som · saadan afgjør ingenlunde, at Den, som udtaler
LA, s. 22 in, som her skildres, eller i · saadan Afgjørelse, her endes. Det er det hyggelige
CT, s. 237 nneske skal have sit Liv i en · saadan Afgjørelse, saa bestemt og vitterligt
SD, s. 174 n ikke lade det komme til en · saadan Afgjørelse. Der bliver han saa staaende,
Not7:19 hyre pinlige Scener naar en · saadan afhænder Sligt, den ellers ydmyge Jøde
NB30:44 ærelse som gjerne bliver · saadan Afkoms Lod. Er det ikke fortræffeligt!
BB:41 dste Maanedsskrift, maaskee vil en · saadan Afløsen af den strængere videnskabeligere
KG, s. 348 ikkets Magter at overvinde en · saadan Afmægtig. O, der er dog Ingen saa hjælpeløs
KG, s. 112 it, menneskeligt talt til en · saadan Afsindighed, kan Christendommen drive Fordringen,
G, s. 72 Format snart i en anden. Enhver · saadan Afskrift bliver lagt som et Gudshaandsplaster
EE2, s. 107 m, som muligt. Ja Du havde en · saadan Afsky for 3 smaa Værelser, at Du, naar
NB31:44 virkelig heller ikke, at en · saadan Afskyelighed kunde forekomme i de ældre
BOA, s. 153 Bedre vilde væmmes ved en · saadan Afskyelighed. / Under alt Dette maatte
AE, s. 117 i Dramaets femte Akt, men en · saadan Afsluttethed er kun for phantastiske Væsener.
NB20:71 at gøe af Maanen. Paa en · saadan Afstand er Idealet fra den Enkelte, at
OTA, s. 174 sat i Afskedens Bero paa en · saadan Afstand fra det daglige Liv, at der slet
NB32:117 sknen har bragt sig paa en · saadan Afstand fra Gud, at der ikke kan være
NB11:183 Collisionen. Hun var i en · saadan Agitation, at et Sving hen til det Religieuse
NB16:56 sig, at denne hele Collision som · saadan aldeles Intet har med Χstd. at skaffe.
NB:94 erdens Strid og derfor kan en · Saadan aldrig mere end seire; kun den Troende
EE2, s. 294 e lykkelig, Uendeligheden som · saadan aldrig. Hun er fuldkomnere end Manden;
FF:181 Feb: / Naar der undertiden er en · saadan Allarm i mit Hoved, at det er som om Craniet
NB2:128 Præsterne bestyrkede i, at vi · saadan alle blive lige salige. Saaledes er det
NB2:129 den usalige Dvaskhed: at vi nok · saadan Alle blive salige og saadan. – At
NB11:155 stilling, i den Dvaskhed, at vi · saadan Alle blive salige, en Skurk og den Retfærdige,
NB27:85 vede ved den Tanke, at vi · saadan Alle blive salige. / / / At det at Christus
NB2:49 sig fast i alle Msker, at vi nok · saadan Alle blive salige. Vilde jeg saa sige »
NB11:151 paa den Indbildning at vi · saadan Alle ere Χstne, og dette polemiske
NB12:41 tlig til det Sandsebedrag, at vi · saadan Alle ere Χstne. See, saaledes har
BOA, s. 168 vedligeholde det Skin, at vi · saadan alle ere Christne, at Landet er christeligt
IC, s. 207 nes Løb er opkommet, at vi · saadan Alle ere Christne. Thi er dette givet,
SFV, s. 11 stenheden, eller at i et Land · saadan Alle ere saadan Christne. / Enhver, hvem
AE, s. 525 rien i Grunden antager, at vi · saadan Alle ere saadan hvad man kalder Christne,
IC, s. 120 estaaende Christenhed leve vi · saadan Alle i en dvask og Intet mindre end lidenskabelig
SD, s. 214 ldte Christenhed ( i hvilken · saadan Alle millionviis ere saadan uden videre
NB2:192 tivt at betænke at Gud elsker · saadan Alle; jeg finder det saligt subjektivt
BOA, s. 213 aandrigt Udtryk, der betyder · saadan allehaande. Men den vildfarende Exeget
TSA, s. 97 aandrigt Udtryk, der betyder · saadan Allehaande. Naar nu det Paradox-Religieuses
NB14:148 at ville nyde Livet; at en · Saadan alligevel kan være udsat for almindelige
Not4:7 live en ny Forudsætning og som · saadan alligevel reduceres paa den sidste, ergo
AE, note rkjenden er en Erindren. Det er · saadan almindelig antaget, og kun Den, der med
NB21:22 flod er nærmere ved Idee, men · saadan almindelig jævn Velvære er det Allerfarligste.
Papir 445 kab. De Fleste af dem vare · saadan almindelige Dandsere, der i Elevationens
BOA, s. 103 Præmisse-Forfatterne i en · saadan Almindelighed, at det kan passe paa aldeles
Papir 460 Ægteskabet end hvad man · saadan almindeligviis har. Tænk Dig derimod
NB28:78 de sagt noget Andet end naar man · saadan almindeligviis taler om, at dette jordiske
LP, s. 32 r mere end Erfaringen, der som · saadan altid er atomistisk, den er nemlig Erfaringens
NB5:77 e skyldes B. M. Modstand vilde en · Saadan altid finde, men et Martyrium behøvede
IC, s. 158 siger bespyttet, da kunde en · Saadan altsaa ikke elske den, da ønskede han
DD:91 evner ruste sig til en Kamp med en · saadan Alvor med en saadan » Frygt og Bæven«
KG, s. 198 ker paa sig selv, og veed med · saadan Alvor og Strenghed, at det er Menneskene,
SD, s. 224 myget i Sammenligning med en · saadan alvorlig og hellig Mand, der saaledes kan
SLV, s. 372 fter sig, det er vistnok. En · saadan Anachronisme i det 19de Aarhundrede! hvor
BOA, s. 239 e u-ethisk, samt at man ad en · saadan Analogies Vei tilsidst kommer til det Neroniske:
Brev 17 være en Billighed i, at en · saadan Anden, hvis han forøvrigt kunde det,
AE, s. 537 mmer, at Christendommen ingen · saadan anerkjender i det faldne Kjøn; og at
NB7:59 Gud ret til at brænde. En · saadan Anfægtelse kommer af, at den til Grund
Brev 74 edes skulde jeg bestaae i en · saadan Anfægtelse! Heldigt derfor, at det er
BA, s. 418 tik istand til at beseire. En · saadan Anger har en Sønderknuselse, som i Lidenskabens
BA, s. 418 ave og hvilken Veltalenhed en · saadan Anger har til at afvæbne alle Indvendinger,
NB8:36 nde end ikke kan optegne. En · saadan Angest fik jeg for Χstd, og dog følte
BA, note læse ordentlig igjennem, en · saadan Angest ligger der i den. Saa meget kan
EE2, s. 240 igt i denne Henseende; men en · saadan Angst tyder altid paa, at Individet venter
BI, s. 146 re det Pikante, der laae i en · saadan Anklage og Fordømmelse, vilde føle
Papir 254 da ogsaa at fordre, at en · saadan Anklager maa stemples som en Løgner
Papir 254 man vel fordre, at enhver · saadan Anklager skal sætte sit Navn under,
SLV, s. 12 Bogbinder kan gjøre sig i · saadan Anledning, eller om det Hele var en Feiltagelse.
BOA, note nkelig Ængstelighed; og en · saadan Anmælder bliver saa vigtig til Slutningen.
NB:47 nkelig Ængstelighed; og en · saadan Anmælder bliver saa vigtig til Slutningen.
EEL, s. 66 er det jo snurrigt nok, at en · saadan Anonym i een Spalte gjør sig uendelig
KG, s. 354 Arbeidet ved at udføre en · saadan Anprisning af Kjerlighed, hvortil baade
AE, s. 86 danne Tanker, opdager det. En · Saadan anseer det da heller ei for Afsindighed,
AE, s. 80 Enhver gjøre, saa vilde en · saadan Anskuelse af Livet væsentligen blive
EE2, s. 149 Pligt. Eller mener Du, at en · saadan Anskuelse vilde constituere gode Embedsmænd?
NB17:74 er Læren. Modparten har ingen · saadan Anskuelse, som de vovede at døe for.
EE2, s. 188 aget i sig Bevidstheden om en · saadan Anskuelses Intethed. Imidlertid er der
NB35:34 eget godt, og som, hvis der i en · saadan Anstalt findes nogle Enkelte, der foretrække
AE, s. 178 n Daarekiste. En Patient i en · saadan Anstalt vil løbe bort og udfører
KG, s. 356 r hos Gud eller det Evige, at · saadan Anstrengelse behøves ikke, ja, at den
AeV, s. 82 d, thi have de det, da vil en · saadan Anstrængelse i Reflexion være dem
Brev 96 er talt med Dig derom. Om en · saadan Ansættelse egner sig for din Tilbøielighed
EE1, s. 42 er, forekommer det mig, at en · saadan Ansættelse netop var noget for mig.
AE, s. 561 fter der ere forbundne med en · saadan Ansøgnings Bevilgning, thi selv hvis
CT, s. 212 han ogsaa i Kraft af Beviset · saadan antage sin Udødelighed, uden at komme
SLV, s. 294 uge sig selv mod det. Men en · saadan Antagelse er en luftig Indbildning, som
AE, s. 557 – og han glemmer, at en · saadan Antagelse er et altfor almindeligt Udtryk
NB13:22 lvfornægtelse – en · saadan Antagelse er lige saa besynderlig som naar
BA, s. 410 stand selviske Frihed. Ved en · saadan Antagelse har man oftere søgt at forklare
NB4:54 for de Fleste, af de Fleste · saadan antaget som en Trivialitet. Derfor gjælder
NB4:54 I Χstheden er Læren egl. · saadan antaget, og her bliver det let blot sekterisk
NB9:42.a m fik de bedste Fisk – en · saadan aparte lille Snøre var jeg. / Derpaa
NB24:35 Rudelbach S. p. 386 og 87. / En · saadan Apologie vilde i vor Tid blive en Satire
NB20:108 ere nu føle sig bedre end en · saadan Apostel, der » formaster sig«
NB2:9 itere og at gjøre Gavn. Skal en · saadan Arbeiden føre til Noget er det idel
NB16:41 ørst, naar man vil udpynte en · saadan Arbeiden med Skin af at være tillige
NB16:94 n Χstd. har altid meget mod · saadan Argumentation der er dog uærlig. /
FB, note g venter. Lad os tænke os en · saadan Aristophanes, en saadan Voltaire lidt forandret;
AE, s. 349 den et Slags Analogie til en · saadan Art af Indledning, som den, hvorom jeg
NB34:25 n man ogsaa løfte Gud op i en · saadan Art Majestætiskhed, at man gavtyveagtigt
SLV, s. 326 ader og Stræder, er af en · saadan Art, at jeg ikke vilde have Lod og Deel
BI, s. 339 har hans ideale Stræben en · saadan artesisk Dybde, at det Billede, der skal
NB35:21 skal være Aandighed. Et · saadan Asen mærker slet ikke, at istedetfor
NB29:95 at han ikke selv er nogen · saadan Asket. Altsaa han er ikke selv den ved
SLV, s. 236 deligste, vil fatte, hvad en · saadan asketisk Forsagelse af det Ubetydeligste
FP, s. 21 ler jage, kan tilveiebringe en · saadan Assemblee af Modsigelser, der forbausede
IC, s. 144 dt efter lidt, Overgangen til · saadan at antage det, at holde sig overbeviist
CT, s. 215 kjøns Beviser drev det til · saadan at antage sin Udødelighed: han troer
BOA, s. 281 g: A.s Livs-Udvikling var en · saadan at den uden nogen et dybere Livs-Indtryks
AE, s. 283 dette ikke skal forstaaes om · saadan at existere, lader sig ikke gjøre uden
Papir 254 re Æsthetiker og som · saadan at gaae til Præsten hos Heiberg; fra
BOA, s. 198 , uden først i Distraction · saadan at have glemt hvad der stod i Forordet,
NB17:106 an har mig; han behøver blot · saadan at komme Misundelsen mod mig til Hjælp,
NB15:77 aae, at han egl. har meent, · saadan at kunne tage dette nye Standpunkt til
NB9:75 et saa tilfredsstillende ud, · saadan at lade Dag gaae hen efter Dag, uden at
AE, s. 348 ve en Fristelse for Mange til · saadan at lade det staae hen, som man bedst vil
F, s. 505 Maade vil have Betydning for en · Saadan at læse, hvad jeg skriver, medens, for
BOA, s. 240 r ganske underlig tilmode ved · saadan at see sig lidt om i hans 4 sidste Bøger.
NB33:18 ter slige Ting, jeg nøies med · saadan at sidde midtveis ved Bordet eller vel
AE, s. 218 stærke Stimulation. Til en · Saadan at skulle give et helligt Løfte, er
BOA, note og sømmeligt og fornuftigt · saadan at troe Manden indtil videre, og viser
CT, s. 166 de glad, men blot paatage sig · saadan at trøste ham, hvad de da gjøre slet
NB7:65 at rette sig derefter, ikke · saadan at tænke paa Gud paa samme Maade som
NB18:5 tyrernes Tid længst var forbi) · saadan at vide at Χstd. skulde være noget
IC, s. 199 Slags fræk Nærgaaenhed, · saadan at ville gaae paa Parti med ham. Man kunde
IC vinder en stor Mængde til ogsaa · saadan at ville være Christne til en vis Grad.
Papir 420:2 han eftertragter, men vel det · saadan at ville være Noget i Literaturen, som
TSA, s. 92 sin Fjendes Defensor, og som · saadan at være bekymret og med mere Indsigt
BOA, s. 270 taaer paa lige Linie med det · saadan at være Christen i Kraft af at leve
BOA, s. 168 sit behagelige Tummerumme med · saadan at være Christen som Folk er flest,
NB31:85 roen kommer ved Hørelsen, men · saadan at være Christen von Hörensagen!
AE, s. 332 mod nu kun Tankeløshed til · saadan at være det. Barnedaaben kan derfor
NB28:7 Qvalitet forskjellig fra det · saadan at være et almindeligt Msk. / Her bryder
AE, s. 280 lder at existere, ligesom det · saadan at være et Subjekt. Her er igjen et
BOA, s. 240 Lære) og det Sidste ( det · saadan at være Genie), samt at det aldeles
NB25:96 aet – naar nemlig det · saadan at være hvad Præsterne nu er er at
NB9:78 mig selv. Mit Incognito var: · saadan at være Ingenting, sær, besynderlig
NB18:87 itet nærmest svarende til det · saadan at være Msk. Dens Formel er: at holde
NB17:69 den Habit i Forhold til det · saadan at være Msk. og sætter saa Alt ind
NB23:61 skjeftigelse dermed. / Det: · saadan at være nogle Stykker o: D: er Falsation,
AE, s. 162 gang for alle vilde svare Det · saadan at være Subjekt overhovedet og i Almindelighed,
AE, s. 124 and som naar der tales om det · saadan at være Subjekt): der gik et Par Elskende,
SD, s. 183 , en saadan Urokkelighed, en · saadan Ataraxi o. s. v., grændser næsten
NB25:68 ere viet til Biskop, og som · saadan atter selv ved Haandspaalæggelse meddelende
BI, note eblik ophævet Mulighed af en · saadan Attraa. Her er paa en Maade Forholdet vendt
NB36:17 n Betydning end det syntes. / En · saadan Avis kunde Martensen godt have behøvet.
JJ:485 te. Men lad os antage, at en · saadan Avlsforvalter blev en egen Næringsvei,
NB35:13 at bringe Msket ned til en · saadan Bagatelle, at det nye Ts Χstd. anbragt
BI søgte en Tilfredsstillelse i en · saadan Bagvadskelse; eller man maatte tilskrive
SLV, s. 363 inio tonstrina quædam. En · saadan Barbeerbod svarer nærmest, sagde Læreren,
KG, s. 318 tighed, som er uden Penge? En · saadan Barmhjertighed maa ansees for en Art Galskab,
IC, s. 69 il, rørte ved Tanken om en · saadan Barmhjertighed og Medlidenhed, saa hele
OTA, s. 178 rbeviisning om, at der er en · saadan Barmhjertighed til, og handlende negtede
OTA, s. 178 overbeviist om, at der er en · saadan Barmhjertighed til? Den Sidste havde dog
AE, s. 540 Ydmyghed. / Dog nok herom; en · saadan barnagtig Opfattelse af Christendommen
AE, s. 541 nskeligt for Alle. – En · saadan barnagtig Orthodoxie har ogsaa faaet henledt
AE, s. 281 losophie smiler fornemt ad en · saadan Barnagtighed, ret som ikke enhver moderne
NB30:41 at tage Pennen i Haanden for en · saadan Barnagtigheds Skyld); lad mig tage en i
Papir 586 dre cordiale Forlystelser, · saadan bataillonsviis at frelses evigt. /
KG, s. 360 Maade end ved Hjælp af en · saadan bedaarende Forventning, han maa være
NB:100 man er fritagen for Byrderne. En · saadan Bedende er aabenbart ikke ganske enig med
BA, s. 458 e, er det en Lykke at have en · saadan Bedrager hos sig, der fromt bedrager, og
OTA, s. 153 det Gode; naar det taaler en · saadan Bedrager, da er det som sagde det hemmeligen
FB, s. 151 ekymring, forhindres, naar en · saadan Bedrift standses ved Himlens Unaade, naar
OTA, s. 212 saa viger Sorgens Skyer. En · saadan Begavet er den Sjeldne, men selv den sjeldnest
Papir 340:15 viger Sorgens Skyer. En · saadan Begavet er den Sjeldne, men selv den sjeldnest
BB:14 som mere umsichtig ikke i en · saadan begeistrende Illusion henlevende, bliver
Papir 249 m mere umsichtig ikke i en · saadan begeistrende Illusion henlevende, bliver
NB32:113 eg mener at det at behøve en · saadan begeistrende Tanke ( Illusion) er et indirecte
IC, s. 236 l, der ikke kunne nægte en · saadan Begeistret deres Beundring; de ville gjerne
AE, s. 458 Omskabelse af sig selv. Er en · saadan Begeistret samtidig med en Ironiker, tager
FB, s. 191 ikke snarere behøve, at en · saadan begeistret Skikkelse mindede den om, hvad
AE, s. 400 Misundelse over, at der er en · saadan Begeistring til, hvor det ikke begeistrer
LA, s. 105 i det er mod Klogskab, vil en · saadan Begeistrings Handling aldrig blive iøinefaldende.
EE2, s. 254 lev jeg sat i en Skole. At en · saadan Begivenhed altid gjør et Indtryk paa
EE2, s. 104 Øieblikket. Men naar nu en · saadan Begivenhed bliver henlagt til en bestemt
BOA, s. 285 afskediget. / Ved en eneste · saadan Begivenhed faaer man unægteligt Leilighed
EE2, s. 255 t paavirket, havde maaskee en · saadan Begivenhed virket skadeligt paa mig. Nu
FB, s. 191 hvis Tiden blev Vidne til en · saadan Begivenhed, for at den engang kunde faae
NB12:37 kan tilsyneladende i den til en · saadan Begrebsbestemmelse indrømmede Paragraph
LP, s. 27 dvendige Livs-Supplement. En · saadan Begunstigelse af Tidsomstændigheder
Brev 122 jort mig uværdig til en · saadan Begunstigelse. Hertil kommer, at jeg i
2T44, s. 196 taler meget tvivlsomt om en · saadan Begunstigelse. Kun Sjelen vil Taalmodigheden
AE, note e paa den og med den. Men er en · saadan Begyndelse ikke et Indfald, saa maa der
AE, s. 111 este Noget, der svarer til en · saadan Begyndelse, er Intet. Men dette er kun
LP, s. 20 eller Roman-Digter at have en · saadan Begyndelse. / Idet vi nu med saa faa Ord
EE1, s. 85 r lutter Tænksomhed. / En · saadan Behandling af Tryllefløiten kunde maaskee
BA, s. 323 r frem, er vistnok; men ved en · saadan Behandling bliver Synden ikke hvad den
SLV, s. 266 agen den Sindssvage, hvem en · saadan Behandling maaskee blot vilde forstyrre.
F, s. 482 have sin private Glæde af en · saadan Behandling og fremfor Alt veed at narre
EE2, s. 275 abe, noget utaalmodig over en · saadan Behandling, han indigneres over det Uforskammede
NB4:72 saa være mig let at være en · Saadan behjælpelig i denne Henseende; og det
JJ:433 / Men Mennesker vil desuagtet en · Saadan behøve, om ikke i anden Forstand, saa
NB30:26 opretholde Skin – en · saadan behøvedes til Kirkestyrer. Naar ham
LP, s. 26 sonlighed, der for at blive en · saadan behøver en stærk Livs-Udvikling.
EE:102 and indhente det. – En · saadan Bekjendelse er vigtig for Dig, da den vil
OTA, s. 413 erlighedens Trang, saa er en · saadan Bekjendelse ikke hvad der fordres. Dersom
OTA, s. 415 ker, som ikke kjende den. En · saadan Bekjendelse indeholder ingen Dom over Hedningerne:
YTS, s. 275 der end ikke behøvedes en · saadan Bekjendelse, eller en saadan skjult Hører;
4T43, s. 128 bringe mig nye Glæder. En · saadan Bekjendelse, selv om den var sand, den
OTA, s. 278 enligner han jo. Ak, hvis en · saadan Bekymret læste dette, at han da ikke
3T44, s. 234 mre sig om den Enkelte. / En · saadan bekymret Sandhed er hiint prøvede, i
3T44, s. 234 t den ikke er ligegyldig. En · saadan bekymret Sandhed er ikke ligegyldig ved,
SLV, s. 223 melser. Naar man ikke har en · saadan Bekymring, er det nemt nok, at træde
SLV, s. 224 aledes! Naar man ikke har en · saadan Bekymring, saa kan jeg vel forstaae, at
AE, s. 158 det har nogen Realitet med en · saadan Bekæmpen, om Meddelelsens Dialektik,
Not15:9 og Jfr. D. har jeg stundom · saadan benyttet til at faae sagt hvad jeg vilde
KK:5 sin Grund i en Frygt for at en · saadan Benævnelse skulde lede til materielle
NB3:29 maa sørge for at have en · saadan Beqvemmelighed. / ... Du taler
PS, s. 281 ds Tilintetgjørelse. Af en · saadan Beskaffenhed er nu netop Troen; thi i Troens
Brev 180 Høitidelighed er af en · saadan Beskaffenhed, at jeg idetmindste ikke gjerne
G, s. 13 t Album, der var lagt frem. Dog · saadan Beskæftigelse behøvede han ikke,
KG, s. 78 ndommen, ikke det mindste, en · saadan Beskæftigelse og Bekymring er nemlig
SLV, s. 152 n er bleven underveis, og en · saadan Beslutning er for elendig, til at ikke
EE:102 svært. O! beslut Dig, en · saadan Beslutning vil opklare Dit Øie til at
SLV, s. 419 sk Kraft til at udføre en · saadan Beslutning. Hans Betænkeligheder interessere
KG, s. 87 er, Vennen vilde mene, at en · saadan Bespisning kunde man kalde en Barmhjertigheds-Gjerning,
AE, note iis kun en Illusion, der ved en · saadan Bestemmelse mener at holde Dialektiken
SLV, s. 108 ige Liv unddrager sig enhver · saadan Bestemmelse. Ja vee! den, for hvem det
KK:2 lelse og Hvile man finder i en · saadan Besvarelse er kun illusorisk, da dette
EE1, s. 259 ines Replik, at hun havde en · saadan besynderlig Følelse, følger Dervières:
2T44, s. 188 kkelig Beskeed om. Paa en · saadan besynderlig Maade er Livet alvorligt. Det
PS, s. 265 n forstaaer det Evige. Men en · saadan Betingelse maa jo være en evig Betingelse.
AE, s. 124 agter og i sit Maximum til en · saadan Betragter, at han næsten liig et Gjenfærd
EE2, s. 302 See, naar man har en · saadan Betragtning af Livet, saa er det vanskeligt
BI, note han ogsaa finde i Naturen. En · saadan Betragtning af Naturen tilhører derfor
EE2, s. 216 l Spiren er nedlagt i mig. En · saadan Betragtning af Personligheden og dens Udvikling
EE2, s. 216 æsthetiske Kategorier. En · saadan Betragtning deraf sniger sig lumskelig
SD, s. 219 saa en vis Kraft. Men til en · saadan Betragtning kommer man aldrig, naar man
OTA, s. 139 kke dernæst, da dog enhver · saadan Betragtning let bliver af for almindelig
PMH, s. 78 veed at leve sig ind deri. En · saadan Betragtning seer dog vel neppe Individet
Brev 13 Det er ikke min Mening, at en · saadan Betragtning skal afholde Een, men en saadan
Brev 13 ning skal afholde Een, men en · saadan Betragtning skal tages paa Raad med. Var
FB, s. 163 elt, der er i samme Casus. En · saadan Betragtning var utænkelig, hvis man
4T44, s. 305 t rive sig løs fra enhver · saadan Betragtning, hvilket er vanskeligt nok,
BA, s. 379 t Totale in mente; men enhver · saadan Betragtning, om den end i andre Henseender
YTS, s. 253 vilken Medlidenhed at give en · saadan Betryggelse! Medlidende aabner Han sin
OTA, s. 415 n eller anden Maade havde en · saadan Betydning for et Menneske, at den stod
NB2:30 jeg drømte om at faae en · saadan Betydning, jeg som med min ved den sørgeligste
NB19:20 aade af Gud at skaffe mit Liv en · saadan Betydning. Saaledes blev Alt ødslet
NB7:111 en Løgn. Men det tænker en · saadan Beundrende ikke paa. Han declamerer stærkere
IC, s. 241 t Foragteligt i at være en · saadan Beundrer; og det er dog i Grunden en Fornærmelse,
NB7:111 n i Lighed med det Beundrede. En · saadan Beundring er et Falsum, den kan til Nød
AE, s. 384 igere maa eftertragte den. En · saadan Beviisførelse er Mad for Mons og gaaer
CT, s. 213 s der saa mange Bøger, som · saadan bevise Sjelens Udødelighed – og
Not10:8 den Død, og Døden som · saadan beviser ikke Sandheden. – Supranaturalisme
BOA, s. 134 endeligen dette Kludderie. En · saadan Bevægelses-Mand kan umuligt og kan umuligt
NB31:126 ge Tilværelsen. Men til en · saadan Bevægen fordres som Archimedes saa rigtigt
AE, s. 547 ristendommen, saa da ogsaa en · saadan Bibelfortolkning, der i sin frygtagtige
NB22:96 get just paa den Maade, fordi en · Saadan bilder hende Alt ind – og hun troer
SLV, s. 226 Sands for Varsler, da kan en · saadan Bleghed faae Betydning. Machbet bliver
NB10:38 end dette Fattige, at Forf. · saadan blev forandret. / Dette beholder jeg saa
3T43, s. 88 and i det ganske Rom. Som en · Saadan blev han behandlet. Hans Fængsel var
NB24:72 lder det saa igjen, at hver · Saadan blev taget til Indtægt af Nederdrægtighed
NB11:69 oe hvad man ikke kan begribe, en · saadan blind Lydighed det er jo Obscurantisme,
IC, s. 120 ning om, at vi nok Allesammen · saadan blive salige. Hvor skulde saa Forargelsens
G, s. 93 agen værd engang at lade en · saadan blive til. Det unge Menneske, som jeg har
NB23:5 eller een Gang om Aaret. Nei, en · Saadan bliver derfor Ironiker, en Drillepind.
EE1, s. 187 coquettere paa Baller; om en · Saadan bliver forført har ikke Stort at betyde.
BOA, s. 161 t det troende at antage Noget · saadan bliver identisk med at lade det staae hen.
NB2:69 p i den rene Aands-Existents. Men · saadan bliver jeg igjen aldeles heterogen med
JC, s. 47 Offer for sin Lærdom. / En · saadan blodig Utaknemlighed kunde Johannes ikke
NB17:71.h nbar. Han har vistnok tænkt · saadan blot at banke paa hos mig, og at saa jeg
NB12:92 da Moderkjerlighed som · saadan blot er en potenseret Selvkjerlighed, hvorfor
BI, s. 180 den behørige Lighed. At en · saadan blot excentrisk ideel Opfattelse heller
NB2:139 at gjøre hver Dag ( ikke · saadan blot Nytaarsmorgen ell. paa Bryllupsdagen
NB8:115 atiriker. Men ved Hjælp af en · saadan Bodsprædikant og en saadan Satiriker
SLV, s. 13 gegyldigen vilde bortgive. En · saadan Bog er Guld værd, naar den kommer i
NB29:80 ort Anskrig og sagt: paa en · saadan Bog kan jeg ikke aflægge Eed, hvor to
NB31:125 n har reist en Videnskab paa en · saadan Bog som det nye Testamente. Og just derfor
AE, s. 560 rksom derpaa, at skrive en · saadan Bog, fatter han vel. Saasnart derfor blot
FEE, s. 49 n er i Stand til at skrive en · saadan Bog. Han gjætter paa Donner i Altona.
NB21:121 m, at jeg havde udgivet en · saadan Bog. Saa svarede han: ja, jeg troer rigtignok
NB32:47 at de Tusinder og Tusinder · saadan bona fide tankeløst ere fortabte i Løgnen.
SLV, s. 421 esis over ham. En Pige af en · saadan Bonitet kunde ikke bruges i Experimentet,
BI, s. 216 s Tuden og Sukken over, at en · saadan brav Mand, saadan et retskaffent Menneske,
Brev 266 rvirrede Stræben var en · saadan Bremse, der, med socratisk Ataraxie, lige
NB14:147 men fordi Broderen, og en · saadan Broder, paa hans Bekostning skal foretrækkes,
OTA, s. 288 Verden Ryggen, har ladet en · saadan broget Mængde, en saadan forvirret,
NB35:3 i, Χstd. har slet ingen · saadan Brug for Penge. Derfor siger Apostelen:
NB15:89 kjellige Betragtning fra Det, vi · saadan bruge til daglig Brug, fra Det, Præsten
Oi7, s. 309 e Forholds-Tallet for hvad en · saadan By forbruger af offentlige Fruentimmer;
NB2:66 handle. / Fremdeles kun i en · saadan By som Kiøbhv. er det tænkeligt,
NB31:93 rem for Msk. I samme Grad som en · saadan Bærer lider mere, hans Liv ulykkeligere,
4T44, s. 366 Bøn til ham. Og om end en · saadan Bøn trænger sig frem, om den end
JJ:463 nhas er ogsaa P.L. Møller. En · saadan Bønhas er ligesom en af Torvesjouerne;
JJ:463 v:. Saaledes har Madvig Baden, en · saadan Bønhas er ogsaa P.L. Møller. En saadan
NB9:44 de Alle det, sige: saadan er det, · saadan bør ethvert Msk. handle. Men den mageløse
EE1, s. 134 den episke Fortæller. En · saadan bør vel ikke være kold eller ligegyldig
Papir 349:3 e-Svovelstikker. Man tager en · saadan Candidat, naar han er berørt af Grundtvig,
AE, s. 352 e Sjælesørgere bruge en · saadan casseret Obligation til at narre Bønder
Brev 269 tnok en saadan og netop en · saadan Catastrophe til for at tvinge den beskedne,
OL, s. 32 ydelig nok have udtalt; thi en · saadan Catechisation med hver enkelt Medarbeider
SLV, s. 408 ndestaaer for Resultatet. En · saadan Caution maa i alle Maader ansees for betryggende
BB:7 orartet Natur i Forhold til en · saadan Character. Mephistopheles paatager sig
NB5:50 ar en agtværdigere Mand end en · saadan christelig Verdslighed. Pilatus havde dog
Oi7, s. 304 emmer blev Christen. Thi i en · saadan Christen bliver Guds-Forholdet saa overmægtigt,
BOA, s. 287 d Indifferentist: men han er · saadan Christen, han vilde finde det underligt,
BOA, s. 287 videre Ophævelser; han er · saadan Christen, og er gjennem Læsning af eet
IC, s. 53 den skulke Dig til at være · saadan Christen: saa bliver der en uhyre Standsning,
Oi4, s. 206 nde Politiet mod de Andre, en · saadan Christendom forholder sig til det nye Testamentes
DS, s. 180 e Levebrød til Hjælp. En · saadan Christendommmens Lærer, han havde Krav
BMD, s. 151 at see, om den vil tillade en · saadan Christendoms Forkyndelse. Men uden en saadan
DS, s. 187 Der har været Tider, da en · saadan Christendoms-Forkyndelse om end ikke var,
NB2:211 ha! Paa den Maade bliver en · saadan Christenhed endnu mere verdslig end selv
BOA, s. 167 styrte Alt sammen, bringer en · saadan Christenhed som den nærværende i
IC, s. 246 Fornægtere, de bleve ogsaa · saadan Christne, vel ikke sande Christne –
SFV, s. 11 at i et Land saadan Alle ere · saadan Christne. / Enhver, hvem Christendommens
EE1, s. 60 mhed som Udgangspunkt for en · saadan Classification gjælder aldeles det Samme
Not15:13 r at faae hende gift. / En · saadan Collision er utænkelig, hvis den ikke
IC m et Menneske, naar han oplever en · saadan Collision, ikke tillige hvert Øieblik
JC, s. 34 rledes han skulde tænke en · saadan Combination. Hans Sjæl ængstedes
SLV, s. 379 r Figur som Hovedperson i en · saadan Comedie, netop Scribe f. Ex. er comisk
JJ:429 r den yttres. Selv Holberg bruger · saadan Comik, skjøndt denne egl. er uægte
OL, s. 30 bringe ham til Taushed. Som en · saadan Commissionair, der, idet han underhandler
AE, s. 461 ikke bedre end Andre, thi en · saadan comparativ Religieusitet er netop Udvorteshed
Papir 375 vækket, gjorde neppe en · saadan Concession. Men en Olding, der, hvad dog
EE2, s. 85 Forestillingen om et Hjem en · saadan Concretion af Smaa-Omstændigheder, at
EE1, s. 406 este. En saadan Samtalen, en · saadan confabulatio, er i sit Væsen ganske
Papir 1:1 . ved private Samtaler. I En · saadan Conferentz førte den badenske Cantzler
NB5:86 g for lykkelig og glad. / O, i en · saadan Conflict med Omverdenen kan man saa let
BOA, s. 175 i ethvert Tilfælde er i en · saadan Confusion betræffende Categorierne,
SLV, s. 46 er det en Latterlighed med en · saadan Consequens, og de ere latterlige, hvem
JC, s. 32 e maatte komme ind paa, at en · saadan Consequents blev vanskelig at tænke,
EE1, s. 259 enlunde Tilfældet, enhver · saadan Conseqvens vilde være en Taabelighed.
BN, s. 114 o: D. Men naar man da tager en · saadan Contract fra gamle Dage og dermed sammenligner
NB35:19 , der have faaet Χstd. · saadan convoluteret i Sandsebedrag, at de paa
FB, s. 135 e, men han gjør det med en · saadan Correcthed og Sikkerhed, at han bestandig
BI, s. 322 g og Udgang, der fortjener en · saadan Correction, og som gjør det naturligt
PS, s. 249 rklaret, at han ikke havde en · saadan Courage, at turde vove sig ud paa slig
SLV, s. 238 nante. Store Gud! at have en · saadan Creditor, der har Hals og Haand over mit
NB29:93 in Kjender naar man viste ham en · saadan Critik hvor dog Navnet paa den criticerede
NB19:50 aar han saa finder hvad der · saadan da ikke fordrer altfor meget af ham, saa
NB20:8 foruden mig skulde findes en · saadan Daare til som jeg, der kunde faae i Sinde
NB20:154 ud over mig, at jeg er en · saadan daarlig Χsten, jeg som dog bliver
NB2:2 er det. Just fordi han paa en · saadan Dag er overladt til sig selv og anviist
CT, s. 312 bedre Tilhørere end paa en · saadan Dag som denne, og end saadanne, som de,
OTA, s. 427 lettelsens Dag og paa enhver · saadan Dag, der for dem var en Trolovelsens Dag
NB12:186 . Min daglige Existeren ell. en · saadan daglig Existeren er, ved at være hiin
JJ:142 r Fruentimmer, og især naar en · saadan Dame fandt en Mand, der var ligesaa stor
NB2:68 kke duer til at træde med i en · saadan Dands. Men Den, der har det rigtige Blik,
FF:35.1 orfra hans Legeme havde faaet en · saadan Dannelse. / cfr. nordiske Kjæmpehist.
NB34:36 , der kommer ind i Verden, er en · saadan Dannet en tærende Efterabelse. /
NB34:36 ge Eiendommelighed bort. En · saadan Dannet er saa omskabt til en Msk-Skabning,
NB34:36 rende Efterabelse. / Og en · saadan Dannet, en saadan tærende Efterabelse,
NB34:36 and fra Personlighed end en · saadan Dannet. Det er sandt, han er ordentligviis
NB25:100 vne Verdslighed det blev · saadan de almdl. Χstne. / Det første Knæk
KK:11 Troeslærdomme, og har som · saadan de Troendes Samfund ell Kirken til sin
NB3:36 e Differentser mellem os. En · saadan Dedication kunde baade paa den ene og paa
Brev 184 øvrige 364 Dage. Ja, en · saadan Deeltagelse, den kommer i Forlegenhed,
AE, s. 186 ns Spændstighed. Her er en · saadan Definition paa Sandhed: den objektive Uvished,
NB5:135 ed at have levet samtidig med en · saadan Demoralisation og saa tiet, for selv at
SFV, s. 47 t have levet samtidig med en · saadan Demoralisation uden at have handlet afgjørende,
NB33:26 ter, vise sig at være en · saadan Demoralisation, at alle de andre Religioner
NB12:114 ovede at prædike mod en · saadan Demoralisation, mod Bagvaskelse, mod Løgn
NB14:77.b havde været samtidig med en · saadan Demoralisation, og altsaa enten været
NB8:110 saaledes kan der modarbeides en · saadan Demoralisation. Det skal gaae saavidt,
NB31:99 jældende lige overfor en · saadan demoraliseret Slægt. / Ingen msklig
NB24:141 in borgerlige Stilling, er · saadan den borgerlige Retfærdighed er det nok
NB23:179 dig. / At jeg skal være · saadan den sær Eiendommelige. / Det er dog
SLV, s. 192 e, som var det Partiklen som · saadan der styrede Conjunctiv. Det Indvortes og
EE:29.a et i noget Tredie men snarere en · saadan der ved Beregning søger Udbytte. –
NB36:16 Minister o: D: handler som · saadan deri er jo intet Comisk; men at En i Kraft
4T44, s. 325 til at opleve? Ak, sæt en · Saadan desuagtet vilde forklare hiint Udtryk,
NB33:50 rnene og nogle Venner og · saadan Det og Det med sig, han tager saa saare
BI, s. 199 e umoralske Færd, hvori en · saadan Dialectik i en fordærvet Villies Tjeneste
BI, s. 195 ilosophisk Dialectik, ikke en · saadan Dialectik som den, der ifølge vort Foregaaende
AE, s. 320 xisterende Menneske er for en · saadan Dialektik, selv om der opdagedes nye Forstørrelses-Glas
BOA, s. 195 n qvalitative Distinktion. En · saadan Dialektiker kan ypperligt leve i den Indbildning
NB5:110 m ind i det Nærværende. En · saadan Dialektiker vil derfor ogsaa blive ilde
SLV, s. 416 nne danne mange Exempler paa · saadan dialektisk Anger. Jeg vil blot henkaste
NB14:17 edlidenhed men at her er en · saadan dialektisk Mellembestemmelse, da ell. det
BI, s. 335 . Jo nærmere imidlertid en · saadan Digten kommer Virkeligheden, jo mere den
NB3:53 Ansvaret) men saadan privat er · saadan Digter en allerkjæreste lille Fyr ell.
Papir 466 Menneske. / Og naar saa en · saadan Digter er, gudeligt forstaaet, en Svaghed,
SD, s. 191 bevidst at være Synd. En · saadan Digter kan have meget dyb religieus Trang,
SD, s. 191 ds-Forestillingen er med. En · saadan Digter-Existents vil, hvad der sees af
LA, s. 93 itetens hellige Undseelse. En · saadan digterisk Frembringelse er derfor ogsaa,
FB, s. 210 Stakkels Heraklit at have en · saadan Discipel! Den heraklitiske Sætning blev
NB19:34 re faldet ham ind at afvise en · saadan Discipel, hvem jo lige tvertimod just Pieteten
4T43, s. 118 olker Ordet rettelig, kun en · saadan Discipel, kun en saadan Fortolker ønsker
NB19:34 gs Absoluthed, at afvise en · saadan Discipel. Aldrig har noget Msk., der har
AE, s. 131 mgaaet denne Dialektik. Om en · saadan Distinction ikke er for den alvidende Gud,
NB14:62 ere bliver den ikke staaende ved · saadan Dit og Dat af Lidelse og Uleilighed, men
Brev 269 unde give lidt op uden om: · saadan Dit og Dat hvad han veed fra den Tid han
JJ:369 g faaer sine Ordre, vi Andre veed · saadan Dit og Dat om det Dit og Dat vi foretage
BOA, note ste staae, og saa snaksomt sagt · saadan Dit og Dat om, at det ikke var noget Nyt,
NB15:51 er jo » Tro« · saadan Dit og Dat, Mening o: D: – og Kunst
AE, s. 268 t christelige Paradox er ikke · saadan Dit og Dat, noget Forunderligt, og dog
KG, s. 329 r man har seiret! / Det er en · saadan dobbelt Strid eller dobbelt Seier vi nu
NB4:72 har udtalt foredraget af en · saadan Docent bliver eo ipso noget ganske
BI, s. 325 At Lucinde nu virkelig har en · saadan doctrinær Charakteer, det vil vist Enhver
NB25:4 / Det Barnligere er, at man · saadan dog i Grunden elsker sig selv, og nu haaber
NB31:76 nten Galmands Tale ( og som · saadan dog igjen eminent rangerende i Originalitet
IC, s. 104 k, den sidste Prophet, og som · Saadan dog vel i den størst mulige Rapport
BI, s. 136 Mening at dølge, at enhver · saadan Dokumentation bestandig forudsætter
EE2, s. 237 , Skuffelse, Synd; men enhver · saadan Dom er en metaphysisk Dom, og bestemmer
F, s. 482 lket er en ærlig Sag. Men en · saadan Dom er høist forskjellig fra hiin Læseverdenens
DBD, s. 132 anske anderledes ud. / Men en · saadan Dom kan kun en Fjende ville forhaste sig
NB10:191 n et eget Forhold, hvor en · saadan Dom kan siges at være heldigt udtrykt,
EE2, s. 301 let, at der til Grund for en · saadan Dom over Venskab ligger en anden Fordring
EE1, s. 356 n Synder til Bekjendelse. En · saadan Dommer renoncerer paa sin Kraft og sit
NB11:228 høiligen at høre en · saadan Dommers Røst – kun vil jeg ikke
Oi9, s. 378 s Daarskab og Løgn. Her en · saadan Dosis. / Gud-Mennesket forraades, forhaanes,
EE2, s. 295 l Jorden. Jeg gad sige til en · saadan Dosmer, der prædiker Emancipationen:
NB9:38 over det Utilladelige, at lade en · saadan Dreng binde sig ved et helligt Løfte.
AE, s. 159 lægtens Udødelighed. En · saadan dresseret Privat-Docent spørger og svarer
NB16:67 ectualitet i Forhold til en · saadan Drift ikke, sædeligt, er en meget betænkelig
PMH, s. 82 af de stakkels Citater ved en · saadan dræbende Kjedsommelighed. / Min lille
SFV det altsaa at bevise, at der er en · saadan Duplicitet fra først til sidst. Det
JC, s. 55 mbringer en Dupplicitet. / En · saadan Dupplicitet har nødvendigviis 2 Udtryk.
NB:32 e være lige saa populair som en · saadan dybsindig Philosoph nemlig H:C. Ørsted.
NB22:116 Største: at være en · saadan Dygtighed at man er som uundværlig for
Oi7, s. 293 eske kan være sjunken i en · saadan dyrisk Dumhed og Aandløshed, at han
EE2, s. 121 iser tilføiet: » en · saadan Dyrtid, at et Pund Brød kostede 8 ß.
BI Factum, at Socrates har antaget en · saadan Dæmon, og vi maae gjennem de enkelte
NB23:207.b ve af den Beskaffenhed, at en · saadan Dæmonisk paa hæderligere Vilkaar
SD, s. 180 l. Man kunde tænke sig en · saadan dæmonisk Tyran, der følte Trang til
BA, s. 438 ke almindelig en Replik af en · saadan Dæmonisk, der indeholder hele Tilstandens
PS, s. 302 taabelig nok til at ansee en · saadan Død at være en Martyrs. Den umiddelbare
Papir 125-1.1 aaer det med Hørelsen. En · saadan Dødsstilhed, som om Natten hersker i
NB31:58 , uagtet man ikke holder den. En · saadan Eed betragtes som en Formalitet. Men kan
NB31:58 er: først Guds Rige. / Er en · saadan Eed dog egl. ikke en Meeneed, og var det
Oi3, s. 192 , som er Statens Modsatte. En · saadan Eed er en Selvmodsigelse ligesom at lade
CT, s. 28 e og at takke. O, hvor fattigt · saadan een Gang for alle at have faaet Sit for
SD, s. 217 let ikke; de ere saadan Aand · saadan een Gang om Ugen en Timestid – det
NB5:37 gt, ikke uden en vis Nydelse · saadan een Gang om Ugen gjennem Phantasie at holde
BA, s. 456 d Mueligheden, han har nok af · saadan een Historie. I samme Øieblik er han
NB12:32 i det Medium, Publikum, ell. at · saadan een og hver anden er en Tænker. /
Oi5, s. 231 g til en saadan Spotpriis, at · saadan Een og Hver der fødes er en Christen.
SLV, s. 331 ikke sige som Pyrrhus: endnu · saadan een Seier og det er forbi, thi denne Seier
Brev 235 yksalighed forkortes. Blot · saadan een Søndag at skulle være uafbrudt
IC, s. 216 r blot sig selv, at han er en · saadan eenfoldig Stakkel: dog vilde mange Hjerters
AE, s. 165 noget i Almindelighed, noget · Saadan eengang for alle? Er det altid at takke
EE1, s. 121 re den hvide Dame; men en · saadan Eenhed er i Forhold til Operaen en yderligere
NB19:27 en, at han kunde hvile i en · saadan Eenhed. Det er med dette som med Lidelse.
Papir 528 mmerig og Helved, vi blive alle · saadan eens salige, Evigheden er just Nivellementet
EE2, s. 125 viist, Intet ganske eens, en · saadan Eensformighed er kun forbeholdt de fornuftige
EE1, s. 139 agiske. Advarende mod enhver · saadan eensidig Bestræbelse for at adskille
AE, s. 319 er et Skin af at have Alt, en · saadan Eensidig har Troen, har Lidenskaben som
EE1, s. 381 de øvrige Vinduer, og en · saadan eensom Jalousi, der blot skjuler een Rude,
BA, s. 359 skal lee eller græde ad en · saadan eensom Stivstikkers Forsøg paa at ville
BOA, s. 183 Opvakt, en Begeistret) betyde · saadan Eet og det Samme, eller at den ene forklarende
NB:12 lse, altid maatte ønske en · saadan Efterfølger som jeg er det, der qvindeligt
NB14:38 en de forskjellige Udkast til en · saadan Efterskrift fra den Tid af. Men Sagen var,
NB11:217.b Døden. / Ganske passer en · saadan Efterskrift heller ikke til Tonearten i
NB15:108 , at man er gjennemskuet, at en · Saadan egl. driver i Alvor en Underfundighedens
NB23:87 el til at levere endog blot · saadan Egoismer. / For nutildags at være Egoist
NB25:18 lighed. Skulde jeg da være en · saadan Egoist – Pfui, – især da
4T43, s. 163 Skal der være Tale om en · saadan Eien, da maa den findes i det Indvortes.
4T43, s. 162 elen. Skulde der da gives en · saadan Eien, der netop betegner Betingelsen af
4T43, s. 162 tes Forstand gives der ingen · saadan Eien. Thi Den, der eier det Udvortes, han
EE2, s. 86 et naturligviis om, at enhver · saadan Eiendommelighed er gjennemtrængt af
KG, s. 271 det ligesom af Gud, at enhver · saadan Eiendommelighed maa gaae til Grunde, at
Oi10, s. 404 udvise og udviser, er af en · saadan Eiendommelighed, at jeg i Christenhedens
EE2, s. 86 Sagen er, at Familien eier en · saadan Eiendommelighed, Kunsten, at den veed at
Oi10, s. 407 som Publikum, bedømme en · saadan Eiendommelighed: følger det af sig selv,
SFV, s. 54 s Skyld var mig betroet i en · saadan Elasticitet, at hvis jeg ikke vilde lystre,
4T44, s. 369 t Gud gav og han takkede? En · saadan Elendig kom rigtignok ikke til at stride
NB30:44 menligning med at bringe en · saadan elendig Skabning ind i Livet! Thi er det
NB14:62 kre sig at blive uvidende om, at · saadan Elendighed er til. / Saaledes ogsaa med
NB25:10 byde saa langt ned, at den tager · saadan Elendighed med, der bringer os Forfærdelse
AE, s. 278 r, snyder sin Næse og hvad · saadan ellers et Menneske gjør? Om han selv
EE1, s. 335 om der ikke skulde sidde en · saadan Elsker i Løn, som ikke har Mod til at
EE2, s. 31 rt disse frække Ord af en · saadan Elsker til den ulykkelige Pige, som kun
G, s. 20 se bryder med hende, at lade en · saadan Elskerinde træde op som en Elvire, der
G, s. 20 or en comisk Digter, at lade en · saadan Elskerinde, der først ved sin Elskov
NB23:213 t kysse den Elskede, og hvad nu · saadan Elskov kan hitte paa. / Lige saa med det
G, s. 17 g Ideen i Bevægelse. ( Og en · saadan Elskov seer man dog, Gud være lovet!
HJV, s. 180 e, hvis jeg formaaede det, en · saadan Embedsmand en eneste Skilling, tvertimod,
NB18:91 td. dens første Gang; nei men · saadan en 1800 Aar derefter saa vil den være
TS, s. 96 noget Bestemt derved, det er · saadan en Aand, men jeg er aldeles ikke bunden
NB6:38 e den mesterlige Categorie: ogsaa · saadan en Apostel og saadan. / Denne Forvirring,
NB6:38 kab for Apostle: at jeg ogsaa var · saadan en Apostel. I Sandhed en deiligt Frugt
BOA, s. 183 orstand, i sidste Tilfælde · saadan en Begeistret. Dannet, som Adler er det,
BOA, s. 277 som identisk med at det var · saadan en Begivenhed; 3) han siger, at han ikke
NB33:4 dre end horreur, nu den er blevet · saadan en bekjendt, godmodig skikkelig Fyr –
NB11:207 lfældigviis, naar man slaaer · saadan en Bog op som fE Rothes om Kirkeaaret,
AaS, s. 43 untrende paa mig at tænke, · saadan en Bog skriver Professor R. Nielsen; han
SLV, s. 12 e indbindes, kort hvad Tanker · saadan en Bogbinder kan gjøre sig i saadan
NB27:80 r hen, som var en borgerlig · saadan en borgerlig Retfærdighed det var saadant
NB31:32 yv!) at man som Ældre ikke er · saadan en Christen som man var som Barn. /
Brev 314 veed at fatte sig ovenpaa · saadan en Dyst og naar den har sovet en Nat derpaa,
Papir 373:3 ikke det Diaboliske men · saadan en egen Art Plage. / saaledes siger den
NB:43 an er ikke rigtig Digter, men · saadan en famille. / Ja vist er jeg Aristokrat
Papir 310 perette) / En lavcomisk Figur ( · saadan en forsoren Karl ikke i den allerværste
F, s. 505 som, eller det er Alvor, og som · saadan en fortvivlet Spøg og desto mere fortvivlet,
AE, s. 492 lavere, saa svarer til enhver · saadan en Fyldestgjørelse som er lavere end
BOA, note en theologisk Candidat, eller · saadan en gradueret Person, der forøvrigt aldeles
NB:47 adan en theologisk Candidat, eller · saadan en gradueret Person, der forøvrigt aldeles
BOA, s. 181 ørgsmaal: men havde det da · saadan en Hast med at faae Det sagt paa en upassende
AE, s. 195 g vil være en Hemmelighed, · saadan en Hemmelighed tilgavns, ikke en theatralsk
EE:109 t ud paa Afstand, den er som · saadan en interessant Hemmelighed, nær ved
NB4:104 t tale saaledes. Nei det er · saadan en Journalist, En af dem, der leve af,
NB17:106 mulige Sandsebedrag, at skrive · saadan en lille Artikel om mig: det er egl. en
Papir 344:1 eg vilde da ikke være · saadan en lille bitte Makrel-Sky), jeg vilde være
NB32:132 ofitere höchstens vove · saadan en lille bitte Smule saa Profiten dog var
Papir 254 en og søger at vise, at · saadan en lille Bitterhed i et Dagblad ikke er
SLV, s. 315 fra heller ikke Løgn, men · saadan en lille Dosis Usandhed. / Den projekterede
CT, s. 81 ! Og den næste Dag, det er · saadan en lille Flække, som dog er blevet og
EE1, s. 304 Tjener bliver let Medvider i · saadan en lille Frøkens Hemmeligheder. –
EE1, s. 260 s skeer i Stilhed, hvorledes · saadan en lille Jomfru bærer sig ad med at
EE1, s. 414 g Befordring. Dertil kommer, · saadan en lille Jomfru er kjed af at hensidde
EE1, s. 264 r den Mand, der kan tæmme · saadan en lille Jomfru. Det lykkes ham ogsaa,
SLV, s. 256 Indtryk gjør hun paa mig, · saadan en lille Jomfru. Og dog vil hun ikke handle,
SLV, s. 249 r mig: Død und Pestilence · saadan en lille Jomfrue! / Forsøget bør
NB17:16 se kunde have ønsket mig · saadan en lille Smule knækket – det afgjør
NB8:98 n bildt sig ind at kunne spøge · saadan en lille Smule med mig. Den tænker ikke
TS, s. 86 jævne Gang, saa skeer der · saadan en lille Smule Retfærdighed; men hver
CT, s. 213 ær, til en vis Grad, eller · saadan en lille Smule vil troe paa Udødeligheden.
EOT, s. 272 Og da Christendommen ikke er · saadan en Lære, den samme hvo end Forkynderen
NB23:221 : die Idee der Kirche. / Det er · saadan en meget godt skrevet Bog. / Men jeg kan
NB30:20 Religionens Lærer maa være · saadan en mild og hjertelig og kjerlig Mand. Nei,
AE, s. 118 Existents og Virkelighed. At · saadan en Paragraph spotter hele Systemet, at
EE1, s. 317 orelsket i en forlovet Pige. · Saadan en Pasgænger vilde da være i en dødelig
NB17:42 for galt er det dog, at han · saadan en passant bliver udenvidere anstændig
NB7:10 m sandt var. Jeg spurgte ham · saadan en passant om Etatsraad Olsen havde været
EE1, s. 371 un staaer endnu ved Vinduet. · Saadan en Pige maa gjøre en Mand lykkelig ....
EE1, s. 401 r .. en Silkeparaplye ... Og · saadan en Pige skulde ikke være forlovet ..
NB33:42 af dette Figenblad seer saa · saadan en Professor eller Præst saa gravitetisk
NB12:75 Syllogismen. / Det Hele er · saadan en Præke-Syllogisme. Den er brugt af
AE, s. 78 sæt det var ret · saadan en rar Mand, der holdt saa meget af andre
NB15:117 t er nu meget muligt, at det er · saadan en rar Mand, jeg vil gjerne troe det, men
NB15:117 for et Barn Huslægen som ret · saadan en rar og kjerlig Mand o: s: v: –
NB25:49 ndelig Forstand Kjerlighed, · saadan en rar Onkel, en rigtig god Bedstefader,
NB4:120 aa at Det, der seirer, saadan er · saadan en Sandhed: der seirer, ved Seierens Form
NB30:108 de Χstnes Gud det er · saadan en skikkelig Nittengryn, en God-Mand, især
IC, s. 172 nandens Medbeilere, Gud ogsaa · saadan en Slags Keiser, det er, man havde i Spørgsmaalet
IC, s. 139 jør man menneskelig om til · saadan en Slags publik alvorlig Mand, næsten
EE1, s. 402 ulde have troet, at Jens var · saadan en slem Krabat ... ja de Garderkarle ..
NB8:29 ge kun Guds Langmodighed, at · saadan en Slyngel af Præst ikke pludselig faaer
EE1, s. 311 efærd disse Kjærester. · Saadan en Slyngel lader en ung Pige vente paa
Papir 388 videre, at den Foragtelige · saadan en smuk Morgen bliver anstændig. Men
EE1, s. 379 oresvævet ham. Herre Gud, · saadan en sølle Licentiat – og en sund,
NB26:98 skulde jeg selv bruge. / Saa er · saadan en Tanke stundom langt om længe blevet
NB:47 ionen nok saa god Beskeed som · saadan en theol. Candidat. For om muligt at trænge
BOA, note nktum og Comma paa rette Sted. · Saadan en theologisk Candidat, eller saadan en
NB:47 d Punktum og Komma paa rette Sted. · Saadan en theologisk Candidat, eller saadan en
BOA, note tionen nok saa god Beskeed som · saadan en theologisk Candidat. For om muligt at
NB23:221 at læse Sligt. Der sidder nu · saadan en Theologus og sqvadronerer om hele Kirkens
NB24:47 kikkelse, jeg gaaer i, have · saadan en uhyre Alvor, som man siger. Ganske rigtigt;
SD, s. 167 middelbarheden er nemlig som · saadan en uhyre Skrøbelighed, og ethvert quid
EE2, s. 202 Digter-Existens er derfor som · saadan en ulykkelig Existens, den er høiere
NB32:137 atterligste Side af Sagen, · saadan en ulykkelig skikkelig Borgermand, der
NB8:19 elativt at udtrykke at han finder · saadan en vis relativ Lighed mell. sig og et fattigt
NB12:89 dte Virkelighed har ethvert Msk. · saadan en vis Relativitet, hvori han lever; de
Brev 268 Zoroaster ell. noget Lignende, · saadan en østerlandsk Ypperstepræst med
NB20:36 ( omtrent som var jeg ogsaa · saadan En, der først havde søgt en Professur
NB3:53 . Ved Hjælp af en Anonym eller · saadan En, som ikke rigtigt er Noget ( det E
EE2, s. 185 sig selv, da naturligviis en · saadan endelig Reflexion ikke er istand til at
NB28:39 , skjønnes ikke at have nogen · saadan endelig Teleologie: ergo. / O, msklige
NB28:62 d til det Ubetingede, da en · saadan endeliggjørende Mellembestemmelse skjødes
OTA, s. 421 ere forvissede om, at enhver · Saadan endnu i det sidste Øieblik har bevaret
OTA, s. 227 ja, hvorledes skulde vel en · Saadan endog blot falde paa at beskæftige sig
LP, s. 27 paa et eneste Maal, og med en · saadan Energie arbeidede derhen, at en saadan
EE:143 i min Sjæl vaagner den med en · saadan Energie i en saa overnaturlig Størrelse,
NB9:74 a, og hvor angest for med et · saadan eneste Ord at forspilde hele mit Livs Betydning.
KG, s. 250 ns Liv som oftest hvad det nu · saadan engang er blevet, en dvask Gjentagelse
NB7:5 Bæven). Naar det først · saadan engang er givet, at Dette og denne Mand
NB8:70 tvivlelse med hvilken Mskene · saadan engang for alle betragte Verden som opgivet,
Brev 56 saamegen kunde jeg have til · saadan engang imellem at sende en ud i Verden,
NB12:151 ndtes end paa den Maade som nu. · Saadan engang om Ugen i en Time at exalteres i
NB33:51 re Χsten – naar en · Saadan engang viser sig igjen, vil blive i Retning
SD, s. 214 g høres som Noget, der nu · saadan engang, Gud veed hvorfor, er blevet Skik
NB:47 a Spidse ( hvilket ingenlunde · saadan enhver theol. Candidat, gradueret Person
BOA, note aa Spidse ( hvilket ingenlunde · saadan enhver theologisk Candidat, gradueret Person
NB9:64 e Mængde Msker være en · saadan Enkelt – og summa summarum bliver
NB14:89 enhold og Partier: der staaer en · saadan Enkelt aldeles hjælpeløs; han gjør
NB23:181 , og ved dette Tryk paa en · saadan Enkelt bevirke, at det blev Sandhed i ham,
NB21:55 saaledes holder sig til Gud, en · saadan Enkelt bliver en virkelig Enkelt, hvad
IC, s. 99 et: endnu mindre nægter en · saadan Enkelt de Andre, men som Enkelte, at have
IC, s. 199 Forbilledet, ei heller er en · saadan Enkelt Den der vil komme igjen. Kun Christus
NB29:33 en Enkelt. / At være en · saadan Enkelt er saa i een Forstand selvfølgeligt
IC, s. 199 Indtægt; thi hverken er en · saadan Enkelt Forbilledet, ei heller er en saadan
NB9:64 bestandigt: skulde Du være en · saadan Enkelt iblandt alle disse utallige Millioner.
NB28:32 givne Lære. / Saasnart nu en · saadan Enkelt istedetfor at holde det fast at
BOA, s. 121 ndhed nok til at secernere en · saadan Enkelt uden at frygte, at Mange skulde
NB9:64 nkelt skulde egl. være en · saadan Enkelt, det er Guds-Fordringen. Og det
Papir 456.c end ganske sjeldent findes en · saadan Enkelt, kan og bør dette dog gjøres
BOA, s. 113 vigtigere er det ogsaa, at en · saadan Enkelt, netop fordi de smaae Forhold vanskeligen
OTA, s. 201 at kjende ved at agte paa en · saadan Enkelt, sluttende fra ham til den, fra
BOA, s. 114 i Bevidsthed af at være en · saadan Enkelt. Det er vist, at der i en lille
BOA, s. 113 r det Sande. Mag. Adler er en · saadan Enkelt. Han kan let maaskee vække nogen
NB31:69 t for sig. Han siger til en · saadan Enkelt: min lille Ven, jeg forstaaer kun
NB16:17 I hvilken Tilstand er nu en · saadan Enkelt? I en Slags fortumlet Tilstand omtrent
IC, s. 61 d i Grunden Ingenting, det er · saadan enkelte aphoristiske Yttringer, nogle Stykker
NB12:101 t ikke saa nøie med hvad der · saadan er Χstd. Skal Χstd. i Sandhed
BA, s. 416 ke en Synd overhovedet, og en · saadan er aldrig forekommen. Den, der kjender
NB13:48 ulig Profit, naar Sandheden · saadan er blevet en Slags Luxus, og det at sluddre
NB5:89 d Hjælp af dette Præsteskab · saadan er blevet Noget, der saadan siges –
SFV, s. 16 s Løb har forandret sig og · saadan er blevet religieus Forfatter. Som de »
SFV, s. 38 Reflexionens: det, naar man · saadan er Christen, at blive Christen. /
IC, s. 215 l, bekjendt om Enhver, at han · saadan er Christen. Enhver er døbt som Barn,
3T44, s. 273 te var hans Gjerning. Enhver · Saadan er da strax fra Begyndelsen henviist til
SLV, s. 159 ævd paa stjaalet Gods. En · Saadan er da vel i en vis Forstand en Undtagelse,
LP, s. 41 r urigtigt, da ingen Alder som · saadan er den absolute, end ikke den man pleier
EE:171 og sagde ephphata, og · saadan er den christelige Veltalenhed, at den
EE2, s. 302 der kun er Een, der leer; en · Saadan er den sande Pessimist, var der Flere af
PS, s. 280 en teleologisk; men i enhver · saadan er der ethvert Øieblik en Pause ( her
JC, s. 58 et før. / I Realiteten som · saadan er der ingen Gjentagelse. Dette kommer
KG, s. 225 Hovmod, men i Tanken blot som · saadan er der ingen Modsigelse. Dersom derimod
NB32:131 t være Χsten. See, · saadan er det Gud vil have. Saasnart En gjør
BI, s. 72 den gediegneste Existents som · saadan er det lykkelige Øieblik. Den forholder
NB11:146 ogsaa Charakteerløshed. Men · saadan er det med alle herhjemme, det Øieblikkelige
SLV, s. 13 en skjøn Aand og Digter ( · saadan er det nok han siger) var han dog brav
CT, s. 211 , eller, ikke sandt, Du veed, · saadan er det Tilfældet med saa Mange: et Menneske
EE1, s. 228 r. / Anledningen, der nu som · saadan er det Uvæsentlige og Tilfældige,
SLV, s. 418 t ikke, den Anden: saadan og · saadan er det, derfor troer jeg det, og dette
SFV, s. 28 ærer, det er ikke at sige: · saadan er det, ei heller er det at give Lectie
NB9:44 en: da billige de Alle det, sige: · saadan er det, saadan bør ethvert Msk. handle.
NB28:15 den anden Side, saasnart en · Saadan er død, saa bemægtige strax Bedragerne
BOA, s. 195 begeistret Øieblik: at det · saadan er Eet og det Samme, saa man kan være
BI, note ndling gjort; men Dialectik som · saadan er en altfor upersonlig Bestemmelse til,
CT, s. 217 r sig til at mene, at der nok · saadan er en Forskjel mellem Ret og Uret, men
3T44, s. 253 , hvis Søn han er: enhver · Saadan er en god Borger, en Velsindet, hos hvem
AE, s. 215 r vundet gjennem Døden. En · Saadan er en Mand, thi at en Qvinde skummer over
EE2, s. 305 stand til; thi Lykke blot som · saadan er en uendelig Relativitet; det lærer
NB18:82 hvilken han beroliger sig i, at · saadan er Folk fleest, ja at han dog vel alligevel
SLV, s. 74 en har intet Navn for dem, en · Saadan er for hende unævnelig. Disse Erotikere
NB20:38.a i sin Orden, med dette at det · saadan er for ikke at være formastelig at man
NB11:41 og » Digter«. En · Saadan er forsaavidt forskjellig fra de abstrakte
SLV, s. 445 t ikke er til), hvorledes en · saadan er forskjellig fra en tidligere, hvad der
NB15:93 gfrihedens Accentuation som · saadan er Frihedens Fortabelse? I den Grad er
BOA, s. 293 t være Christen fordi man · saadan er født af Christne, kommer den Feilslutning:
NB34:24 enget Existeren; men enhver · saadan er gjerne ( hvad Livet jo saa almindelig
CT, s. 38 den Christne Menneske, og som · saadan er han ikke saaledes; det bliver han som
BN, s. 113 , han er Troens Gjenstand. Som · saadan er han ogsaa nærmest fremstillet i den
F, s. 517 atsen, er hans Referent og som · saadan er han paalidelig og nøiagtig. Dette
NB5:14 antastiske Nonsens som Χstus · saadan er i Χstheden, nei en forfulgt, forhaanet,
EE2, s. 211 eligheder, jeg umiddelbar som · saadan er i Besiddelse af. Min Sjæl viser sig
KG, s. 279 aa den Andens: sandeligen, en · Saadan er ikke glemt. Der er Den, som tænker
FB, s. 144 ns Piil var sløvet; men en · saadan er ingen Ridder. En fribaaren Sjæl,
EE1, s. 278 sk Extraktion. Lediggang som · saadan er ingenlunde en Rod til Ondt, tvertimod
FF:112 re i Himlen, uden at denne som · saadan er istand til at fatte ham. / Hvoraf kommer
NB8:84 i deres Liv, om hvilken de sige: · saadan er jeg nu engang, jeg kan det ikke anderledes.
Oi1, s. 134 alde sig Christne; thi enhver · Saadan er jo ( per Staten som Comissionair) contribuerende
NB30:36 Aand. / Men at trøstes af en · Saadan er jo christeligt Nonsens; saa kunde den
SLV, s. 107 g eller en Oprører, og en · saadan er jo ogsaa en Ulykkelig; han er en Ulykkelig,
NB31:98 e, deraf kommer det, at hvad der · saadan er lidt mere end det Almindelige uden dog
AE, s. 108 absolut Begyndelse, fordi en · saadan er ligesom den rene Væren en reen Chimære.
NB21:72 stemmeligt Noget men En der · saadan er med ved allehaande festlige Leiligheder,
DS, s. 232 agen omvendt, at Arbeide ikke · saadan er Møie og Besvær, som man helst
Papir 209 . / Ironiens Standpunct som · saadan er nil admirari; men Ironien naar den dræber
SFV, s. 103 ghedens Sandsebedrag, at man · saadan er nogle Stykker, eller saadan hele Menneskeheden,
NB3:77 ghedens Sandsebedrag, at man · saadan er nogle Stykker, eller saadan hele Mskheden,
NB15:90 n Ubetydelighed, og desuden · saadan er nu Verden engang, det veed ethvert praktisk
CT, s. 237 ge sande Christne, men enhver · Saadan er ogsaa stridende. / » Men er det
NB33:6 vt skikkelige Nittengrynerie, som · saadan er omtrent det at være Menneske. /
NB2:53 lse. Men nu beroer det paa, om en · Saadan er ond – ell. god. Er han ond saa
NB4:120 ntaget ogsaa at Det, der seirer, · saadan er saadan en Sandhed: der seirer,
OTA, s. 134 høitidelige Leilighed. En · saadan er Skriftemaalet, den hellige Handling,
NB2:53 Man tænker i Almdl. at en · Saadan er sløv og indskrænket, ak, det var
NB25:60 s han forstaaer sig heri: enhver · Saadan er Sophist, al saadan Meddelelse Sophistik.
NB18:78 tænke hans Lidelse. / At der · saadan er Sorg og Modgang og Gjenvordigheder o:
IC, s. 93 t, en Forestilling om En, der · saadan er større end alle Konger o. s. v.,
NB9:25 dens er altid farligere. Naar man · saadan er svag, falder det lettere at være
BA, s. 363 nskuelse, at Sandselighed som · saadan er Syndighed. Efterat Synden er kommen
BA, s. 363 gheden, at Sandseligheden som · saadan er Syndigheden. Naar man imidlertid her
SLV, s. 380 keligt at vise, at der ingen · saadan er til netop paa Grund af det Erotiskes
AE, s. 334 fterhaanden blevet Noget, man · saadan er uden videre, og i Retning af Ansvar
NB11:25 ke, hvis Grundtanke er den, · saadan er Verden nu engang, saadan er vi Alle,
NB11:25 saadan er Verden nu engang, · saadan er vi Alle, den Ene skal ikke lade den
NB33:13 Streeg saa veed jeg ikke hvad en · saadan er! Enhver der har blot den mindste Msk-
NB6:21 Forfatteren. Og hvo jeg som · saadan er, hvad der er mig forundt, det veed jeg
TTL, s. 434 nsom. Og naar der nu ingen · Saadan er, hvad saa? Ja, Verden lader det aldrig
KG, s. 93 den Enkelte forvoxer, enhver · Saadan er, i Evighedens Forstand, en Vanskabning.
NB15:10 sthedens Begreb: at vi Alle · saadan ere Χstne. Det vil sige, han klamrer
NB11:107 lder man det Skin, at Alle · saadan ere Χstne? Et saadant Skin kan kun
AE, s. 484 om Almindelighedens Aflad, at · saadan ere alle Mennesker. Blot een Skyld, som
NB27:33 ristenhed« eller at Alle · saadan ere Christne er kun blevet muligt derved,
BOA, s. 285 ok maa forstaaes ved at Alle · saadan ere Christne, man faaer en Mistanke om,
AE, s. 332 thi Ulykken er jo, at de · saadan ere Christne. Da Christendommen kom ind
KG, s. 197 ind i den Indbildning, at vi · saadan ere Christne. Dog, hvis et Menneske meente
NB17:64 ige Mand, for alle Dem, som · saadan ere Ingenting, især naar de leve i Hovedstaden
NB24:51 d, saadan Χsten som vi · saadan ere: er En, der antager Læren, hviler
NB12:105 oer jeg dog. Den der ingen · saadan Erfaring har, han vil ogsaa i Forhold til
NB16:9 Χstd. Ydmygt bør en · Saadan erindre, at han har en Forudsætning,
JJ:248 skal sættes over mere; thi en · saadan Erindring skal blive for ham det Evige.
BI, s. 121 d paa Nydelsens Gebet. Men en · saadan Erkjendelse hæver i Grunden sig selv,
BI, s. 121 det Ironiske i at opstille en · saadan Erkjendelseslære, som annihilerer sig
NB10:166 at jeg af de Anseete blev · saadan erklæret for saadan gal, at jeg vilde
NB12:71 om Biskop Mynster ell. / en · saadan Erscheinung i Almdl. / / Jeg negter ikke,
Brev 60 ig den Tid komme! Lige overfor en · saadan Erudition, en saadan Videns Rigdom og et
EE2, s. 265 op kort iforveien havde faaet · saadan et godt Levebrød. Der ligger meget Mere
AE, s. 130 for jeg skal sige vos, jeg er · saadan et godt Menneske, der saa gjerne vil gavne,
DJ, s. 71 t, en besynderlig Bryllupsdag, · saadan et Hurlumhei, og jeg maatte være paa
CT, s. 214 ighed er ikke et fortsat Liv, · saadan et i det Evindelige fortsat Liv, men Udødelighed
NB17:76 er hvad jeg privat har sagt · saadan et lille Comma med ind i Raisonements,
IC, s. 201 hristus, at Christus ogsaa er · saadan et Menneske som Andre, og derfor gjør
NB2:160 arest det Sidste. Sagen er, · saadan et Msk. kommer aldrig primitivt til at
NB9:42 ge ikke sige Meget, men have · saadan et Mundheld, han siger ved enhver Leilighed,
NB24:42 talrig Mængde Kirker, i hver · saadan et ophøiet Sted, man kalder en Prædike-Stol.
NB15:103 Farten er sagtnet – · saadan et Par hundrede Aar efter: saa, ja saa
3T44, s. 275 mer der ogsaa stundom til en · Saadan et Raad fra høiere Steder, et misforstaaet
BI, s. 216 over, at en saadan brav Mand, · saadan et retskaffent Menneske, Dydsmønster
NB7:69 en ell. flere Sophister, som faae · saadan et Snu af hvad det er han vil og lærer.
NB18:15 fordi den evige Salighed er · saadan et stort Gode, saa føle vi dog en saa
AE, s. 122 ethvert Menneske er jo ogsaa · saadan et Stykke Subjekt. Men nu at vorde det
BOA, note de efter Sensation senere antog · saadan et vist humoristisk Sving, Sligt vilde
NB11:69 e lyde som et Barn , men være · saadan et voxent Msk, der ogsaa kan begribe, og
AE, s. 456 til den absolute Fordring. En · saadan Ethiker bruger Ironien som sit Incognito.
AE, s. 517 er ikke ligefrem; thi for en · saadan Ethiker er der ingen Lidelse i dette Forhold
NB2:52 d der er Indvendingen mod en · saadan Ethikers Liv saa længe han lever, det
EE2, s. 210 nærmere at fremsætte en · saadan ethisk Betragtning af Livet, vil jeg med
NB11:94 r at leve samtidigen med en · saadan ethisk Individualitet – just fordi
JJ:145 ndes Overmod, som om hun havde en · saadan ethisk Structur. Der burde derfor ikke
AE, s. 487 glemme. / Vil man sige, at en · saadan evig Erindren af Skylden kan intet Menneske
TTL, s. 448 verken havde saadan Tid eller · saadan Evne, Gud velbehageligere, som gjorde Gud
NB32:92 Bestikkelse«. Ved en · saadan Examen sagde Examinator til Candidaten:
TS, s. 46 Alle maatte komme bedst fra en · saadan Examination; thi jeg har jo bestandigt
NB23:25 e nu en lærd Videnskab paa en · saadan exceptionel Handling. Nu har fE i denne
BOA, s. 103 n berøres smerteligt af en · saadan Ex-Forfatters paatrængende Virkelighed,
SLV, s. 332 d.« For mig vilde en · saadan Existents blive et Poenitentse-Decret in
BA, s. 404 dlertid er det dog saa. At en · saadan Existents desuagtet til en vis Grad kan
SLV, s. 255 maaskee, maaskee fjottet. En · saadan Existents er aldeles ueensartet med en
SD, s. 161 sthetisk nyder Livet: enhver · saadan Existents er dog Fortvivlelse. Det var
NB9:11 til Idealet, sees aldrig. En · saadan Existents er Sandheds-Vidnets. Denne Rubrik
JJ:391 selv at være en saadan, da en · saadan Existents er splidagtig i Forhold til det
NB33:49 nske glemmende sig selv. En · saadan Existents erklæres ubetinget og til
FB, s. 173 e og Smerte. At ville tage en · saadan Existents forfængelig, sømmer sig
NB5:35 ngen Gang o: s: v:. / Men en · saadan Existents har jo altsaa sikkret sig her
NB31:54 re ligesom de Andre. / Enhver · saadan Existents hvis Første er: som de Andre,
NB14:63 Protest mod Biskop Mynster / En · saadan Existents i Hæder Ære Anseelse, Overflod,
BA, s. 397 er nu ikke om Hedenskabet. En · saadan Existents kan kun findes indenfor Christendommen.
SLV, s. 254 re at tænke, hvorledes en · saadan Existents kunde yderligere friste den krænkede
SLV, s. 140 k slet. Imidlertid finder en · saadan Existents lettere Tilgivelse i Verden,
SLV, note ved. / Hvor anstrængende en · saadan Existents maa være, seer jeg deraf,
NB13:31 ænds opdager jeg hvorledes en · saadan Existents maa være. Min Grændse er,
SLV, s. 140 snart jeg betænker, at en · saadan Existents skal være et poetisk Liv.
SLV, s. 255 men for igjen at fatte en · saadan Existents som Polemik mod sig selv, vilde
BA, s. 397 Aandens Standpunkt seet er en · saadan Existents Synd, og det er det Mindste man
SLV, s. 254 qvindelige Stolthed. Men en · saadan Existents var dog endnu Noget. Det Noget
SLV, s. 332 d, autopathisk forstaaet, en · saadan Existents vilde blive mig en svær Byrde.
SLV, s. 142 t langt fra at være. / En · saadan Existents, der i væsentlig Forstand
SD, s. 161 aes ind efter – enhver · saadan Existents, hvad den end udfører, det
NB15:98 idelser der ere forbundne med en · saadan Existents: saa vilde man meget mere give
SLV, s. 142 Liv. / Hvad er nu skeet i en · saadan Existents? Man bliver ikke staaende ved
NB32:141 iver naturligviis ogsaa en · saadan Existeren en Kamp med Dæmoner og Magter,
Brev 16 dredes ulidelige Snaksomhed. At en · saadan Existeren er høit Spil og forfærdelig
NB20:136 e. / Og Dommen blev, at en · saadan Existeren er Særhed, Phantasterie, Overdrivelse,
NB22:55 l det meest anstrengende, thi en · saadan Existeren skruer Priserne op i Idealet.
NB15:66 en Umulighed, og gjør al · saadan Existeren til en Illusion ell. til en Experimenteren.
LA, s. 52 se Lov for Extremerne i en · saadan Existeren. / Fru Commerceraadinde Waller.
AE, s. 200 hvert andet Øieblik, og en · saadan Existerende er netop en Distrait. Og naar
AE, s. 276 men jeg veed ogsaa, at en · saadan Existerende har sit Tragiske i at være
SLV, s. 446 eregnende Mand vilde lade en · saadan existerende Skikkelse blive til for vore
AE, s. 238 ikke selv fremstillet som en · saadan Existerende, han er en Reflekterende, der
AE, s. 191 , at den forholder sig til en · saadan Existerende. Men jo vanskeligere det er
EE1, s. 110 brugte Ordet som Medium. En · saadan existerer ogsaa virkelig af Byron. At Byron
Brev 130 tid ikke kunnet opdrive en · saadan extrait i Kbhvn. Dog ogsaa i denne Henseende
FB, s. 130 me) var bleven tilsagt til en · saadan extraordinair Kongereise som den til Morija-Bjerget,
NB10:14 Vi ville see. / Nei » en · saadan Extraordinair« er jeg rigtignok
NB10:34 et er da ganske vist » en · saadan Extraordinair« som han er fremstillet
NB21:141 ndt nok til at erkjende en · saadan Extraordinair. / At operere paa den Maade
KG, s. 343 strax at ville erklære en · saadan Fader eller Moder for ukjerlig, nei, men
KG, s. 345 kke, strax derfor at kalde en · saadan Fader eller Moder ukjerlig; men Kjerligheden
NB14:147 sige til Din Trøst, en · saadan Fader forekommer yderst sjeldent i Virkeligheden.
NB14:147 irkeligheden forekommer en · saadan Fader, om han ikke egl. hører hjemme
NB6:89 edes, og at være Børn af en · saadan Fader. / Og hvor har dette Onde sit Tilhold
TTL, s. 433 t lære det Gode selv af en · saadan Fader. Men saa kommer Ungdommens og Frihedens
BOA, s. 113 ere de samme gamle graae. En · saadan faktisk Begivenhed har virkelig sin Betydning,
Papir 532 ytte dette Liv at træde i en · saadan falden Engels Sted. Ak, Tallet paa disse
SLV, s. 209 oprøres ved Tanken om en · saadan Falskhed. Men Pigen, siger den Trediemand,
EE2, s. 88 Dig nu Dit Forhold dertil. En · saadan Familie vilde netop behage Dig, og Du vilde
EE1, s. 300 e Skildring. Overalt hvor en · saadan fandtes stod der i Margenen et NB. Disse
EE2, s. 191 man risquerede at komme i en · saadan Fart, at man aldrig mere kunde standse,
TTL, s. 453 og formaaer at give Pilen en · saadan Fart, som Dødens Tanke formaaer at fremskynde
BOA, s. 229 ætter det sig tilsidst nok · saadan fast i ham, at han har haft en Aabenbaring,
SD, s. 185 Dette sætter sig tilsidst · saadan fast i Hovedet paa ham, at han af en ganske
NB6:44 eg endnu stærkere. Thi Gud har · saadan fat i mig, at hvert Secund kan han trykke
LF, s. 45 Behændighed! At kunne faae · saadan fat paa al sin Sorg og paa een Gang, og
SLV, s. 88 klare Kunststykkerne. Dog en · saadan Fatalitet finder man sig i; man tager jo
BB:49 uelse er Alt ligestort. At en · saadan Faust nu ikke mangler Wagnere, det er vel
NB30:130 , der kunde foranledige en · saadan Feilregning, thi ifølge det nye T: skal
G, s. 14 edenfor ved Begyndelsen; men en · saadan Feiltagelse er og bliver et Menneskes Undergang.
NB35:28 igste, og derfor kan tage sig en · saadan Feiltagelse meget nær, fordi han løfter
G, s. 39 rre-Comiske, men han er ikke en · saadan fermenterende Ingredients i hele Possen,
EE1, s. 244 ntastiske Forestillinger. En · saadan Figur er derfor ret egentlig comisk, fordi
EE1, s. 242 bject, et forfeilet Geni. En · saadan Figur er i og for sig af saa megen dramatisk
SLV, s. 380 ver canoniseret som Helt. En · saadan Figur er imidlertid aldeles ubrugelig for
JJ:285 g Seer, uden at ane, hvorledes en · saadan Figur maa være modificeret efter hele
AE, s. 42 d der er Poesie, han vil i en · saadan Figur see et skjønt Sværmeri, ligesom
EE1, s. 242 sker, men Virtuos. For at en · saadan Figur skal have Interesse, maa man bestandigt
LA, note Kun eet eneste Sted er endog en · saadan Figur som Frue Waller opfattet comisk,
Papir 330 v derved opreist i Folket. / En · saadan Figur som Jfr. Päthau kunde bruges
AE, s. 270 barnagtige Læsere. Tag en · saadan Figur som Johannes Forfører. Den, der
AeV, note d væsenlig Beundring for en · saadan Figur som Johannes, Forføreren, har
BI, note ersonlig Bestemmelse til, at en · saadan Figur som Socrates kan gaae op deri, hvorimod
JJ:299 Modsigelse). / Modsigelsen, at en · saadan Figur tjener Retfærdigheden, og dog
LA, note yng med faa Træk antydet en · saadan Figur. » Hun havde gaaet meget igjennem
BOA e end om en Digter havde skabt en · saadan Figur. / Den psychologiske Exposition er
NB15:82 ygte, at Peter nu bliver en · saadan Figur. Noget Nittengryn har han altid været;
AE, s. 42 er vilde nok blive leet af en · saadan Figur; et andet Spørgsmaal er, med hvad
IC, s. 140 Øie, eller hvad ellers en · saadan fjantet Præst kan hitte paa), og saa
NB12:178 om den menige Mand i Folket. En · saadan Flaneur behøves, eller mange, det er
NB33:43 gt. At forvandle Gud til en · saadan Flauhed er meget værre end at forvandle
NB33:43 D: At forvandle Gud til en · saadan Flauhed, at man næsten maa blive flau
AE, s. 153 . Jeg veed desangaaende, hvad · saadan Folk i Almindelighed veed, at naar jeg
BB:7 yndige Skikkelser. Kun som en · saadan Folkefyrste, staaende i Midten af denne
NB6:73 lvorlige Christen og vinder Mange · saadan for Χstdommen. Dette er til ubodelig
OTA, s. 424 n ikke langt fra at ansee en · Saadan for afsindig. Og dog er denne Begeistring
SLV, s. 436 le Stormester behøvede en · Saadan for at udvikle sig. Har Xantippe derfor
BOA, note eve et nyt Oplag. At han senere · saadan for det Løse siger, at det ikke er noget
CT, s. 107 ges. Der var maaskee Den, som · saadan for det Løse vil opbygges, ønsker
NB15:11 net: troer Du, at en saadan Hest · saadan for egen Regning lærte at gaae paa den
NB20:9 ganske hensigtsmæssigt, at man · saadan for en nogenlunde billig og moderat Priis
BA, s. 441 r, saasnart den sættes som · saadan for Individets Frihed, en Allestedsnærværelse,
NB34:24 og Mskes Mængde, som nok · saadan for lidt billigere Priis vilde være
CT, s. 290 r Han bragte, bragte Han ikke · saadan for Menneskene i Almindelighed, Han vilde
AE, s. 85 d Guden, hvis Sukket er ogsaa · saadan for Skik og Brugs Skyld; hvilken Modsigelse
Papir 388 Smule ethisk paa, naar en · saadan Foragtelig forsøger at danne Overgangen
IC, s. 66 naar Du lever samtidig med en · saadan Foragtet, hos hvem man altsaa finder Alt
IC, s. 234 bet var Tilhænger af en · saadan Foragtet, hvem da enhver Forstandig flyede.
SFV, s. 16 uligt var det dog ikke, at en · saadan Forandring kunde indtræde i Løbet
NB24:54 gjøre, at der foregik en · saadan Forandring med hele min personlige Existeren.
SLV, s. 118 mig hende, at der foregik en · saadan Forandring med mig, at jeg anden Gang skulde
IC, s. 165 r et Menneske gjennemgaaer en · saadan Forandring og Omvexling som: Fornedrelse
SFV, s. 16 e være besynderligt, at en · saadan Forandring skulde indtræde i Løbet
NB31:126 Og dog er der foregaaet en · saadan Forandring, at Sproget ikke strækker
SD, s. 241 det meest Afgjørende. En · saadan Forarget lever da hen som en Skygge; hans
JC elønning, forsaavidt han ved en · saadan Forberedelse gjorde sig værdig til senere
JC, s. 49 rligheder. Han vidste, at en · saadan Forberedelse havde været Skik før
JC ing. / At Philosophien fordrede en · saadan Forberedelse, fandt han ganske i sin Orden,
JC etyde, at Philosophien fordrede en · saadan Forberedelse. Dertil gav Sætningen No
EE2, s. 35 Fortvivlelse, der gjør en · saadan Forbindelse antagelig. Den indgaaes derfor
SLV, s. 298 ha af tre Hestehaler? Ved en · saadan Forbindelse bliver jeg ulykkelig, jeg føler
BI, s. 334 torme og Orkaner. Da Alt i en · saadan Forbindelse er beregnet paa Nydelse, saa
EE2, s. 35 eregning er altid timelig. En · saadan Forbindelse er derfor paa eengang usædelig
EE1, s. 55 Lægedom. Den mener, at en · saadan Forbindelse er tilfældig, og seer intet
EE2, s. 35 giftermaal. Forsaavidt som en · saadan Forbindelse giver Afkald paa den egentlige
EE2, s. 34 og ligesaa lidet tjent med en · saadan Forbindelse som med en for hele Livet.
EE1, s. 247 thodoxi med Afsky see paa en · saadan Forbindelse, den vilde være hende en
FB, s. 180 rig givet sit Samtykke til en · saadan Forbindelse. Han vil da i Nødens Stund
SD, s. 223 just almindeligt høres i · saadan Forbindelse. Og netop paa dette Ord kan
Brev 79 oksbjerget, undfanget med en · saadan Forbittrelse, at man selv tilbringer sin
IC, s. 70 ilkaar i Livet, lad ham ikke, · saadan forblivende i dette Vilkaars Forskjellighed,
TSA, s. 91 er ikke til at begaaes nogen · saadan Forbrydelse, som det er umuligt at gjøre
AE, s. 495 et lader sig dog angre, og en · saadan Forbryder kan Gud dog faae fat paa. Men
EE2, s. 298 ske ikke blev opfyldt, men en · saadan Forbøn er som Forbøn betragtet ufuldkommen,
NB2:136 jent med, at den Higen, efter en · saadan forceret Bortfjernelse pludselig kommer
NB22:118 ert Msk. Thi Msket er engang en · saadan Fordoblelse i sig selv, at han forsaavidt
NB25:100 ndres Maade at leve paa til det · saadan Fordrede – og saa profiterede han
KG, s. 364 ig selv, dog minder om, at en · saadan Fordring er til. I Selskab med ham tage
AE, s. 434 og vilde jeg i Forhold til en · saadan Fordring ikke være utilbøielig til
4T44, s. 327 hvis det Forbigangne eier en · saadan Fordring paa hans Sjel, som ingen Anger
NB15:122 ære Χsten er jo en · saadan Fordring til Selvfornegtelse, at det ikke
TS, s. 49 mig til Nogen, som gjør en · saadan Fordring. Er jeg end maaskee lidt –
BB:25 ske, som kun kan svare til en · saadan foregaaende Stadium som er mit første;
SLV, s. 96 som den Sidste var gift, en · saadan Forelskelse eller et saadant Giftermaal
SLV, s. 99 en Ridder, at fremstille en · saadan Forelskelse er sædeligt, siger man.
BA, s. 459 løs paa Uendeligheden. En · saadan foreløbig Orientation er en Analogie
AA:17 Esaus. / – Følgerne af en · saadan Forening ( af Christendom og Philosophie)
EE1, s. 430 es i Kjærlighed, da er en · saadan Forening stærkere end Jupiter; de ere
IC, s. 119 e Menneske til Forargelse; en · saadan Forestilling har det naturlige Menneske
EE1, s. 109 ldige, og Placaten til en · saadan Forestilling indeholder altid Mere end
Oi7, s. 307 sig med at avle Børn ( en · saadan Forestilling om Gud er Hedenskab og endog
Not1:6 var at søge og finde i en · saadan Forestilling, som kunde finde Medhold ved
NB:14 ed sine Ideer at gjøre. En · saadan Forfatter bruger derfor, naar han kommer
SLV, s. 441 tring af Sympathi, at see en · saadan Forfatter helbrede denne Lidelse ved at
AeV, s. 83 sig selv afgjøre Sagen. En · saadan Forfatter kan da forsaavidt ikke have Noget
NB8:73 Instituter. Jeg har ikke havt en · saadan Forfatter til Hjælp. De gl. Kirkelærere
BOA, s. 105 e falde paa at fornærme en · saadan Forfatter ved æsthetisk at indlade sig
SLV, s. 452 nd sige: agter ikke paa en · saadan Forfatter, hører ham ikke, han er en
BOA, s. 101 ærende ligger dog i, at en · saadan Forfatter, i Virkelighedens ængstelige
BOA, s. 96 lges knippeviis. Man tager en · saadan Forfatter, paa hvis Hoved der, ligesom
NB17:45 Forf. – i Danmark. En · saadan Forfatter-Existents som min vilde i ethvert
NB23:113 faldt mig dyrt at opretholde en · saadan Forfatter-Existents, at jeg ikke godt havde
NB15:104 se Tusinder for at soutenere en · saadan Forfatter-Existents, og istedetfor at anstrenge
NB2:23 man i noget Land opviser en · saadan Forfatter-Existents. Jeg har ogsaa læst
NB14:8 vne Forfatter-Virksomhed. / At en · saadan Forfatter-Virksomhed som den opgivne, der
Not8:52 Marheinckes Foredrag er en · saadan Forflygtigelse. / / / Et Sted, hvor Hegel
TS, s. 63 om. Ih langtfra mig være en · saadan forfængelig Udannethed – og langtfra
AE, s. 29 re en saadan Ubeskedenhed, en · saadan Forfængelighed. / Det forskende Subjekt
KG, s. 264 Jordskjælv eller en anden · saadan forfærdelig Ulykke, og Alt forvirres.
SLV, s. 18 deligheden, føler ingen · saadan Forfærdelse, og dog forstaaer han sig
NB7:109 skrevet? i saa Fald vilde dog en · saadan Forfølgelse være en afsindig Proportion.
NB2:52 t, og det er tilfældigt, om en · saadan forfølges ell. forhaanes. Enhver Saadan
SLV, s. 452 jønt o! saa skjønt. En · saadan Forfører kan en Digter være. Saadanne
EE1, s. 119 faae Lov at raade, bliver en · saadan Forfører let saa reflekteret, at han
NB13:69 re altfor let. / Replik af en · saadan Forfører. » Ofte har jeg overveiet,
NB13:74 a en virkelig Forfører mod en · saadan Forfører. Han bedaarer en Pige, han
EE1, s. 103 andens Bestemmelse i sig. En · saadan Forførers Kraft er Talen, det vil sige
PS, s. 258 e slet Intet forstaae. Ved en · saadan Forgænger kan da den Lærende blive
AE, s. 353 p af Phantasien vil nemlig en · Saadan forholde sig til det Religieuse, men netop
NB2:52 rfølges ell. forhaanes. Enhver · Saadan forholder sig som Differents til det Almene-Msk,
SD, s. 240 et Christelige, fordi enhver · saadan forholder sig til Christus, har Christus
NB9:68 n han der ( især i Slutningen) · saadan forklarer det at bekjende Χstum om
TTL, s. 465 re, at udsige dette i eet. En · saadan Forklaring angiver et Liv, der nøiet
AE, s. 207 absolut fidere paa – en · saadan Forklaring er, ja deri er jeg enig med
F, s. 526 nske glad derover; men see! en · saadan Forklaring findes slet ikke hos Aristoteles,
TTL, s. 466 re den høieste Lykke. En · saadan Forklaring forraader et Liv i Barnagtighed,
4T44, s. 353 u, det forstaaer sig: enhver · saadan Forklaring kan jo vel have sin Betydning,
SLV, s. 295 / At skulle hjælpe med en · saadan Forklaring, hvori hver Sætning er meningsløs
FB, s. 149 aa Beundring, naar han har en · saadan Forklaring; thi det er som Boileau siger:
DS, s. 236 agen, da man forklarer sig en · saadan Forkyndelse af, at det er Præstens Embede
TS, s. 80 Times Tid det Christelige. En · saadan Forkyndelse forvandler det Christelige
DS, s. 187 tæt formildet. At derfor en · saadan Forkyndelse ikke skulde kunne stifte Gavn,
NB21:42 ringer. Men det forstaaer sig en · saadan Forkynder generer; thi man vilde at »
NB29:53 Navn af Χstd. / Enhver · saadan Forkynder har en Hemmelighed, en forbistret
Papir 461.a se forskylder naturligviis en · saadan Forkynder selv, at man, endog med sin bedste
NB20:169 Min Thesis er ikke at Det, der · saadan forkyndes i Χstheden ikke skulde være
EE2, s. 43 aende skildrede Retninger. En · saadan Forlovelse er nu uskjøn, hvorledes man
EE2, s. 43 den Grad det Erotiske, at en · saadan Forlovelse ligesaa godt kunde finde Sted
Not9:1 den et saadan Indhold og en · saadan Form hvori den fra nu af kunde være
EE1, s. 154 fra hans Legeme har faaet en · saadan Form. / Forskjellen er nu let iøinefaldende.
4T44, s. 343 Den, som nok gad høre en · saadan Formaning, ikke just for Formaningens Skyld.
3T43, s. 79 da vilde have tilføiet en · saadan Formaning? Skulde det ikke følge af
KG, s. 118 skediges. See, til Løn for · saadan Formastelse skal man vel ad den Vei mere
Oi8, s. 348 byde, at jeg skulde forskylde · saadan Formastelse, nei, Opfindelsen er gammel,
EE1, s. 217 en haabende, saa have vi en · saadan Formation. Naar en Individualitet, idet
NB23:212 lende Mand taler om, at en · saadan Fornedret er dog Ophøiet – det
IC, s. 167 see dette er mærkeligt, en · saadan Fornedret og et saadant Ord af en saadan
IC, s. 167 edret og et saadant Ord af en · saadan Fornedret! Men, som sagt, skal der være
SLV, s. 44 else, der dog ikke bringer en · saadan Fornem udenfor det almindelige Latterlige,
NB8:6 ngdes Ærbødighed. Og en · saadan Fornem vilde være istand til paa Søndag
SLV, s. 139 ns Glemsel gaaer imellem. En · Saadan fornemmer da Forelskelsen; han er ikke
EE1, s. 285 te Menneske kan vinde ved en · saadan fornuftig Drift. / Man indlade sig aldrig
EE1, s. 33 ieblik sætte sig paa en · saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver
KG, s. 168 k til at bryde – med en · saadan Forræder. Dersom Dit Liv var bragt i
CT, s. 240 dens Mishag: tænk Dig en · saadan Forsamling eller Mængde af Menneskefrygtens
KG, s. 87 nderlig Sprogbrug at kalde en · saadan Forsamling et Gjestebud, et Gjestebud –
CT, s. 239 og Anseete. Er det da til en · saadan Forsamling, den henvender sig, saa kommer
NB13:52 t nok til at blive hørt af en · saadan Forsamling, og jeg da vilde sige: jeg kan
Oi4, s. 214 deren eller Læreren for en · saadan Forseelses Skyld vilde fordre Barnet straffet
NB14:113 ogenlunde at fidere paa en · saadan Forsikkring af en Taler. / Det er ogsaa
Oi6, s. 261 en anden Verden; ja der er en · saadan Forskjel mellem disse tvende Livsbetragtninger,
SD, note snit. I Forholdet til Gud, hvor · saadan Forskjel som: Mand – Qvinde forsvinder,
Papir 254 e Grund, der fremkaldte en · saadan Forskjellighed i Princip? Jeg anseer den
OTA hold, hvor det kunde synes, at en · saadan Forskjellighed var begrundet, at den ene
KG, s. 130 og Deslige. Men at man ved en · saadan Forskrivelse tillige kan vinde at blive
NB23:168 en nødvendig Følge af en · saadan Forskylden og saaledes er dens Straf.«
NB21:145 er til – og at vi da · saadan forstaae hinanden i, at det skal man ikke
3T44, s. 237 ighed, at han er ung, thi en · saadan Forstaaen tilhører netop en senere Alder,
NB2:89 ske simpelt saaledes til. En · Saadan forstaaer først at tvinge sig selv lidt,
NB23:5 at holde Taler. Cfr. Socrates. En · Saadan forstaaer kun altfor godt, at disse herlige
Brev 310 m fuldgyldig og ganske som · saadan forstaaet, modtage min oprigtigste Tak
NB35:47 tegne saa dermed noget Ondt. / I · saadan Forstand kan man sige at med Χstheden
OTA, s. 287 tter spotte den Daare, der i · saadan Forstand kunde tale om det at være Hersker,
EE2, s. 69 thi dersom man vilde svare en · saadan forstandig philistrøs Ægtemand paa
JC til, da han ikke kunde tiltroe en · saadan forstyrrende Tautologie. Forstyrrende var
AE, s. 37 ro, at Du maae nøies med en · saadan Forsvarer; stakkels geistlige Fyr, at Du
Papir 141 ieust som muligt – en · saadan Forsvinden er ikke ualmindelig, hvad enten
Not13:52 er hvad den er, og ethvert · saadan Forsøg paa en Definition er kun en Tautologie.
2T44, s. 190 vighed i Fortabelsen. Men en · saadan Fortabelse er dog i Sandhed rædsom.
3T43, s. 92 Hvor sørgelig er ikke en · saadan Fortabelse, der dog ikke mener at leve
LP, s. 36 ille vi blot tilføie, at en · saadan Fortabelsens-Theorie kan udgaae deels fra
NB20:65.a dogsaa det Modsatte, saa er en · Saadan fortabt, og hvorfor? er det fordi at denne
4T43, s. 118 n en saadan Discipel, kun en · saadan Fortolker ønsker Job, kun han lærer
NB23:161 og saa kommer der en · saadan Fortolker! Det maa være et Asen! Taleren
OTA, s. 230 som Trediemand, og ved megen · saadan Fortrolighed vænnes et Menneske let
NB29:92 en. For Manden er nemlig en · saadan fortsat Lyven yderst degraderende. Med
KG, s. 377 eve fortumlet. Hører da en · saadan Fortumlet Noget om det Christelige, saa
SD, s. 186 nd. Imidlertid forekommer en · saadan Fortvivlelse dog ogsaa i Virkeligheden.
SD, s. 179 ortvivlelsen. / Som sagt, en · saadan Fortvivlelse er sjeldnere i Verden. Bliver
SD, s. 177 stand Frelsen nærmere. En · saadan Fortvivlelse glemmes vanskelig, den er
SD, s. 180 til Troen: saa vil enten en · saadan Fortvivlelse potentsere sig til en høiere
BB:7 Ironie, og stiller sig imod en · saadan fortvivlende Daare i den avantage, at han
SD, s. 180 Omklædning, i hvilken en · saadan Fortvivlet har levet hen som i et Incognito.
SD, s. 187 eden har for ham, saa vil en · saadan Fortvivlet heller Intet høre derom,
SD, s. 180 idste Tilfælde vil saa en · saadan Fortvivlet styrte sig ud i Livet, maaskee
SD, s. 168 e uskyldig. Som oftest er en · saadan Fortvivlet uendelig comisk. Man tænke
SD, s. 168 lade være at smile af en · saadan Fortvivlet, der menneskelig talt, skjøndt
SD, s. 168 d sig selv. Og dog elsker en · saadan Fortvivlet, hvis eneste Ønske er denne
SLV, s. 446 , at jeg, om jeg læste en · saadan Fortælling 100 Gange, kom et eneste
Not11:22 Nu kunde man indvende: en · saadan forud for al Mulighed gaaende Virkelighed
BOA, s. 203 rs Værdighed, at nemlig en · Saadan foruden at være Apostel og Reformator
BA, s. 410 eilighed, thi Antagelse af en · saadan Forudsætning frembyder en større
NB17:7 den Sag. / Dog maaskee er en · saadan Forvandling af en forhenværende speculativ
JC, s. 47 blev Philosoph – men en · saadan Forvandling! / Han besluttede da indtil
3T44, s. 263 vo forfærdes ikke over en · saadan Forvendthed, jeg for min Deel har altid
2T44, s. 220 ende i Forhold til Gud. / En · saadan Forventende kan ikke lade sin Forventning
2T44, s. 220 lighed uddøer. – En · saadan Forventende kan ikke mætte og nære
2T44, s. 220 ordiske Forstand. – En · saadan Forventende kan ikke ved en dorsk Sløvhed
2T43, s. 32 altid blive ved at vente; en · saadan Forventning er en Kreds, i hvilken Sjælen
KG, s. 309 n timelig Forventning. Men en · saadan Forventning har den Kjerlighed, der bliver,
SLV, s. 192 get slet ikke tillade, at en · saadan Forventning udtrykkes i Conjunktiv. Men
EE1, s. 229 at gjøre mig skyldig i en · saadan Forvexling. Derimod vilde det, hvis han
EE2, s. 180 tillige vise, hvor nær en · saadan Forvildelse kan ligge et Menneske, ja man
OTA, s. 288 saadan broget Mængde, en · saadan forvirret, uhyre Mangfoldighed bag sig,
KM, note vilde man dog vel neppe finde en · saadan Forvirring i hans Udsagn: » Det
NB30:119 elige Charakterer, lade en · saadan Forvirring staae urørt som det at Paven
NB14:140 formastelig. Jeg vilde under en · saadan Forvirring tilraade, hellere at unddrage
FP, s. 24 af Postulater, hvori der er en · saadan Forvirring, at vi troe, at, om man end
2T44, s. 211 formaaede at sammenfatte en · saadan Forvirring, eller hvor den Evighed, der
SLV, s. 271 tænke Evigheden ind i en · saadan Forvirring, man tænke et saadant Menneske
3T43 et saadant Liv, hvor langt er en · Saadan fra at vidne om Menneskets høie Bestemmelse,
NB33:49 thed, der er Adskillende en · Saadan fra de almdl. Msker lige saa meget som
PCS en fuld Mand. Han er en Mand, der · saadan fra den tidligste Morgenstund og forøvrigt
NB17:23 dybere i Sagen; men Traditionen · saadan fra Mund til Mund i Handel og Vandel betræffende
NB20:36 , hvorledes et Msk. er, der · saadan fra tidlig Tid har været indspundet
3T43, s. 92 relse, hvor langt er ikke en · Saadan fra ved sit Liv at vidne om, i sit Liv
4T43, s. 121 shed og i Ydmyghed, ogsaa en · Saadan frelste sin Sjel i Striden, om han end
JC, s. 34 Bevægelse. Men da vilde en · saadan Fremadskriden ikke være en historisk.
NB11:41 rd, kun hans Tanke-Gehalt. En · saadan Frembringelse svarer til Eenhed af: »
BOA, s. 102 else foredroges: saa vilde en · saadan Frembringelse, ligegyldigt hvad Talent
BOA, s. 102 aaskee meget at lære af en · saadan Frembringelse; maaskee havde Experimentatoren
NB24:30 havde lidt for meget ved en · saadan Fremdragen af G. Viste ham, at han burde
AE, s. 199 Christendommen for Mythe. En · saadan Fremgangsmaade er idetmindste aaben Færd,
AE, s. 158 ville bekæmpe dem, thi en · saadan Fremgangsmaade er saa dialektisk vanskelig,
AE, s. 349 igt. Om Socrates har Ret i en · saadan Fremgangsmaade, da det Skjønne er en
NB22:144 . skal martre sig selv. Nei, en · saadan frempiint Efterfølgelse er endog Χstus
NB2:66 nkeligt, at En kan være · saadan fremragende, at alle kunne enes om at misunde
NB23:211 Det skuffer saa, som fremgik en · saadan Fremstilling af religieus Interesse, som
NB12:179 r den Gode ell. ikke. Kun af en · saadan Fremstilling kan jeg egl. lære for mit
NB11:35 en Poeniterende muntrer op. / En · saadan Fremstilling kunde blive et Pendant til
DS, s. 174 . Men endnu sjeldnere end en · saadan Fremstilling, der er det Fremstillede,
IC, s. 125 dsigt til Lindring at gaae en · saadan Fremtid imøde, frivilligt at paatage
BI, s. 199 føler vist Enhver. Men en · saadan fremtrædende Personlighed er heller
PMH, s. 82 top ved at trænge frem. En · saadan Fremtrængen er betegnet i Job nemlig
EE1, s. 335 m ikke der skulde være en · saadan Frier. Hjemme gives der ingen Leilighed,
NB17:23 – rigtignok ikke med · saadan frisk væk at speculere over de enkelte
Brev 74 ed hiin Billet at føres i · saadan Fristelse. Naar nemlig den Myndige roser
NB2:53 nstand for Medlidenhed, Intet der · saadan frister til at oprøre sig mod Gud. Man
NB22:63 en er meget originalt af en · saadan Fritænker, der i religieus Henseende
OTA, s. 382 derne kjendte var netop en · saadan Fromhed som Jobs; og derfor var det dobbelt
Papir 453 e for Gud; men det er ikke · saadan frydefuldt, thi Sagens anden Side, denne
TS, s. 57 » Den, der nærer en · saadan Frygt for at skulle komme til at gjøre
EE2, s. 242 rt at kjende. Grunden til en · saadan Frygt for Døden er da Individets Utilbøielighed
Papir 458 uendelig høi Priis; thi · saadan Frygt og Bæven og Anfægtelse er jo
TS, s. 57 ilde sige om det at nære en · saadan Frygt? Han vilde sige: » Den, der
SD, s. 219 detmindste i en Idee. Men en · saadan frygter igjen uendeligt enhver Inconseqvents,
4T44, s. 309 un en Misforstaaelse; men en · saadan Fuldkommenhed var jo kun lidet priselig.
DRT, s. 163 lslutning, at naar man har en · saadan fuldstændig Besætning, saa har man
KG, s. 52 gt, hvis Christendommen var en · saadan fuskende og forvirret Tale, som mangt et
FB, s. 124 hi han havde aldrig talet med · saadan Fynd og Salvelse; han sagde til sig selv
EE2, s. 130 lser, og dog kalder man jo en · saadan Fyrste en erobrende og ikke en besiddende.
SLV, s. 160 d af Tilværelsen. / At en · saadan Færd er en religieus Abstraktion, er
Brev 75 e Tanken om Muligheden af en · saadan Følge til en fjern Baggrund, ligesom
NB23:207 et« o: s: v: ingen · Saadan fører et Dobbelt-Liv. Nei, i den Tid
BA, note ristende i at betroe sig til en · saadan Fører, der er forsonet som en Erindring,
KKS, s. 96 isk i sin Orden at skildre en · saadan første Ungdom; thi da Undersøgelsens
SLV, s. 43 dens Vold. Og er Elskoven en · saadan gaadefuld Lov, der knytter de yderste Modsætninger
NB6:92 rhold til Barnet, han siger: · saadan gaae hele Dagen og lege med Dig kan jeg
NB8:71 og er hele hans Existeren en · saadan Gaaen paa Kjøb, en Tingen. Han dadler
KG, s. 307 ive en Forventende; og for en · Saadan gaaer den ikke blot, ei heller kommer den
NB29:105 hristne. / Paa hver enkelt · Saadan gaaer der maaskee Tusinder eller efter
NB25:55 og saa: Hemmeligheden, at · saadan gaaer det naturligviis ikke til i det praktiske
PCS, s. 132 r fuld, langtfra, men som dog · saadan gaaer i en stadig Bedunstethed, maaskee
KG, s. 281 ne ham som en Særling, der · saadan gaaer i sine egne Tanker » han opdager
BA, s. 455 som det Smilende. Naar da en · Saadan gaaer ud af Mulighedens Skole og veed bedre
DD:10 thi medens Monotheismen som · saadan gaaer ud fra at Gud er Gud og derfor Msk.
NB10:166 lev saadan erklæret for · saadan gal, at jeg vilde udsætte mig for Sligt.
EE2, s. 81 som da bliver smeddet til en · saadan Galeislave. Maaskee har hun aldrig elsket,
AE, s. 46 r behøves et Beviis. At en · saadan gammel Dialektiker som Lindberg, der netop
EE2, s. 81 nde til alt. Naar nu endda en · saadan gammel skaldet Hykler vilde lade sig nøie
BB:42.f g godt, om man havde » en · saadan gammel ærværdig Skriftefader, hvem
BB:7 Godt ell. Ondt. Derimod er en · saadan Gang til Bloxbjerget med største Nødvendighed
Brev 265 rupshøj, hvilket for en · saadan Ganger er en Springvej – for at vi
SLV, s. 18 r nemlig Idealiteten, men som · saadan ganske anderledes anstrængende og ansvarlig
NB18:33 at være Msk, har ikke Mod til · saadan ganske at være Aand. Og dog er vel jeg
NB11:97 bliver Χsten uden dog just · saadan ganske bogstaveligen at bryde med Verden.
EE1, s. 371 have hørt det. Jeg sagde, · saadan ganske en passant til ham: skal Du herind.
NB6:45 ndirecte, at denne Orthodoxe ikke · saadan ganske er i Orden med sig selv betræffende
PCS, s. 139 d sige for at løse den: en · saadan ganske geheimt Bedunstet, saa Kjendetegnet,
NB33:4 omgaaes den christelige Fordring · saadan ganske gemytlig, kluddrer den ned til saadan
AE, s. 562 tilladt at være forelsket · saadan ganske i al Stilhed, og jo dybere Forelskelsens
NB9:22 saa lader det sig godt sige · saadan ganske i Almdl. / Den Skjulthed, som det
NB23:96 aa vi om, som var det en Nydelse · saadan ganske ligefrem kun endnu deiligere end
NB20:38.a be efter at ligne, naar det nu · saadan ganske ligefrem var det blot ligefrem Store
NB20:27 Barnedaab. / / Dersom Χstd. · saadan ganske ligefrem var et Gode, som et jordisk
NB32:56 Side Gud kan ikke hjælpe mig · saadan ganske ligefrem, thi saa gaaer Sagen tilbage,
IC, s. 96 ed, at han har været noget · saadan ganske mageløst Overordentligt, næstendeels
NB11:220 stne, heller ikke ere · saadan ganske rigtige Χstne. / En Anmærkning
CT, s. 96 r forskyldte den Ugudelighed, · saadan ganske rolig at ville stille det hen, om
NB34:37 hænge rigtigt sammen, at man · saadan ganske simpelt og ligefrem kunde henvende
SD, s. 237 l det nu forstaaes ligefrem, · saadan ganske uden videre, uden den allermindste
LP, note g skjule nu deres Tyveri ved en · saadan Garantie. / Cfr. de 6 første Capitler
AE, s. 131 inderligere, naar han tog en · saadan Gave fra mig. Det var derfor maaskee klogere,
NB30:68 aae saaledes til: at naar saa en · saadan Gavtyv, idet han vil til at gjøre Gavtyvestregen,
NB25:83 være. / Overalt faaer en · saadan Geistlig en raffineret Overlegenhed over
NB21:79 aaende Geistlighed, da maatte en · saadan Geistlig, christeligt conseqvent, jo fornemmere
NB20:14 jeg tilbage til den Tanke, at en · saadan Geistlighed i ældre ( middelaldersk)
NB32:30 er skikkede dertil! Nei, en · saadan Geistlighed, et saadant Medium spærrer
AE, note skumle Munke: jeg troer, at en · saadan geistlig-verdslig Sluddermads i fuld Ornat
EE1, s. 372 t være i Besiddelse af en · saadan General-Fuldmagt. – Dog til Cordelia.
AE, s. 369 ilværelsen, at have med en · saadan Generation at gjøre. Den hellige Skrift
NB24:152 ikke gjennemkæmpes, i enhver · saadan Generation er Χstdommen ikke egl.
Brev 13 lse) medens Ingen har Kald en · saadan Generation maa man omgaaes i Skrøbelighed.
BA, s. 404 dybere Mysterier. / At nu en · saadan genial Existents trods sin Glands og Herlighed
BOA, note alle Kategorier, han er nemlig · saadan Genie og saadan, der lyrisk er berettiget
BI, s. 208 lv har troet, at han havde en · saadan Genius, og » at denne Følelse
AaS, s. 43 Mand er en stor Mand, og som · saadan gielder Noget, det er hørt før, men
NB32:10 aa, det bliver Vrøvl, en · saadan Gigant var intet Msk. Derfor mager Sandheden
NB17:37 det? Det veed jeg deraf, at man · saadan giver det Udseende af at jeg er sær,
BOA, s. 96 re Forfattere. Der kan i en · saadan Giæring gaae udmærkede Hoveder fløiten,
BOA, s. 96 er forbeholdt Menneskene i en · saadan Giærings Tid: at have en Tendents, at
SFV n er det ogsaa saaledes, er der en · saadan gjennemført Duplicitet? Kan man ikke
NB22:35 tet. / Det bedste Exempel paa en · saadan gjennemført Sophistik og Aflad er: Le
DD:208 mig en stor Tjeneste ved en · saadan Gjentagelse, at sætte mig istand til
G, s. 88 mmelse, i Sammenligning med en · saadan Gjentagelse? Kun Børnene fik Job ikke
PMH, s. 69 mmelse i Sammenligning med en · saadan Gjentagelse?« I mit ledsagende
SLV, s. 160 ar en religieus Baggrund. En · Saadan gjør da ikke dette Skridt, hvorved han
NB15:90 Dit Udkomme. Sandeligen en · Saadan gjør idetmindste ingen Skade. Men vil
NB6:31 an paa Gud, og siger til ham · saadan gjør jeg nu i den Sag; det er meget
IC aler om en Samtidig, hvem man ikke · saadan gjør videre Ophævelse over; thi i
Papir 463 Tænk nu en Præst. Skal en · Saadan gjøre Gavn, saa har han ogsaa at vidne
AE, s. 149 holder sig til en Viden og en · saadan Gjøren, at Gjentagelsen paa mere end
NB30:36 Verden, at være uden Lidelse, · saadan glad og fornøiet, naaes ganske simplement
PS t det er blevet til; men skulde en · saadan Glemsomhed maaskee ogsaa være nødvendig?
GU, s. 335 : i ethvert Tilfælde Du har · saadan glemt, hvad Du lovede ham, saa derpaa glemt,
SLV, s. 369 magen værd at iagttage en · saadan Gliedermand. Dog kan det vel have sin Betydning
LA, s. 53 fatteren veed at haandtere en · saadan glimrende og gøglende Skrøbelighed,
EE1, s. 17 er, men om, hvorledes. Til en · saadan Glæde finder jeg intet Spor i Fortalen,
NB30:49 ved at være Gjenstand for en · saadan glødende Hengivenhed, der dog maaskee
AE, s. 310 lerede, hvilken Løn dog en · saadan god Gjerning har i sig, han reed maaskee
NB:100 ges ud i Trængsler, at man har · saadan gode Dage o: s: v:, kan dog saare let være
Not15:14.b.a ar underligt, thi han havde · saadan gode Klæder. – Ogsaa fortalte
BOA, s. 214 m Paulus, saa er det godt. En · saadan godmodig og velmenende Tankeløshed har
TSA, s. 97 Paulus, saa er det godt. En · saadan godmodig og velmenende Tankeløshed har
KG, s. 225 g eller at have Kjerlighed, i · saadan Grad, at man kan forlade sig derpaa. Men
NB:114 ungsind, dog aldrig naaet en · saadan Grad, som jeg stundom har gjort. /
JC, s. 25 e kom igjen atter og atter. En · saadan greb han da og gjorde til Gjenstand for
PS, s. 251 de mig ind, at bekymres om en · saadan Grille, der er saa besynderlig eller saa
LA, s. 50 ens Mulighed i Forhold til en · saadan Grund, som Frygt for Næringssorg. Mod
BB:7 Nødvendighed begrundet i en · saadan Grundcharakter. Det er den samme Kunstnødvendighed,
NB20:171 er-Trang. / Og naar saa en · saadan grædende Taler en lang Tid fE ved Sygdom
Not11:12 en blot efter Væsen. En · saadan Gud kommer jo post festum, han kommer naar
Not11:9 som dens sidste Resultat, men en · saadan Gud vilde da være uden al Interesse;
Papir 9:8 Existents er bestemt ved en · saadan gudd. Meddelelse, og hvad der da bliver
NB19:27 det kan han begribe med en · saadan gudfrygtig Magt, at han kan knæsætte
AE, s. 433 er jeg det i sin Orden, at en · saadan Gudsmand taler saaledes om Søndagen
Papir 526 d – eller Hyklerie, er en · saadan Gudstjeneste ikke at gjøre Nar af Gud?
EE2, s. 241 ophørt at leve ethisk. Al · saadan gymnastisk Experimenteren er ikke Andet
NB7:75 er forlængst udmattet, en · saadan Haaben er derfor en religieus Gjerning,
Oi2, s. 165 Land er totalt forandret. En · saadan Haandbog har ikke mere Alvoren af at være
EE2, s. 127 i og for sig Uskyldigt med en · saadan Haardnakkethed, at paa Grund heraf denne
EE2, s. 326 Uret? Vi billige vel ikke en · saadan Haardnakkethed, hverken hos os selv eller
AE, s. 409 r saa anstrængende, som en · saadan halv Time. Alt opløser sig i Modsigelse.
SLV, s. 152 lv, end at betroe sig til en · saadan halvstuderet Røvers Veiledning. Forelskelsens
GU, s. 335 Gud veed hvad. Og det sige vi · saadan halvt letsindigt, halvt træt af Livet
Papir 419 and er Verden saa snild, at den · saadan halvt og halvt forstaaer, at en Martyr
NB17:36 cation, som dog selv Verden · saadan halvt om halvt ikke troer paa, det er Profit,
NB23:131 O, Du Kortsynede, just en · Saadan han er den Farligste. Ja kunde Du forlokke
KG, s. 284 lsidst selv troer det. Ja, en · Saadan han har opdaget Syndernes Mangfoldighed.
Oi9, s. 385 nd Christi Discipel den Mand, · saadan han kan skildre Christi Lidelser og vidne
AE, s. 394 idets indvortes Existents. Al · saadan Handlen er derfor kun æsthetisk Pathos,
Brev 312 g desuden kunde maaskee en · saadan Handling af mig synes at være i Retning
Brev 312 den kunde maaskee ogsaa en · saadan Handling af mig synes at være i Retning
NB18:90 t gjøre et saadant Skridt, en · saadan Handling er just absolut uaristokratisk.
NB20:28 valitet er det Absolute: en · saadan Handling maa paa Liv og Død collidere
DS, s. 251 and Selvfornegtelse. / Lad en · saadan Handling skee for os, at vi ret kunne see,
NB23:111 eløbige? Han fordrer en · saadan Handling, at den rige Yngling derved aldeles
Papir 402 std; thi man forvirrer en · Saadan hans Liv efter den rædsomste Maalestok
KG, s. 91 for ethvert Menneske. Enhver · Saadan har aldrig holdt sammen med de Ringe, og
NB25:68 selv, conseqvent, siger: en · Saadan har aldrig levet. / Mod denne Ethik protesterer
NB14:62 n forbittret. Thi Slægten som · saadan har en anden Taktik, den er i den Grad
NB27:81 r » Aand«, og som · saadan har et ganske andet Begreb om de gode Gaver
EE1, s. 87 edens Umiddelbarhed, der som · saadan har et ganske andet Medium, hvor altsaa
IC, s. 54 istus, da man jo af Historien · saadan har faaet at vide, og har hørt saa meget
LA, note her Frue Commerceraadinden, der · saadan har faaet en Foræring af en Laps, som
NB6:28 oldes oppe, dette om, at jeg ikke · saadan har forandret mig i Aarene, men at det
NB10:38 men vil altsaa blive at jeg · saadan har forandret mig lidt i Aarene. /
EE1, s. 204 res. Han er Tvivler, men som · saadan har han alle det Positives Momenter i sig,
EE1, s. 18 enen en Bemærkning, enhver · saadan har jeg gjort til en Anmærkning, for
EE2, s. 203 n i min Livs-Anskuelse, og en · saadan har jeg, om jeg end ingenlunde anmasser
3T44, s. 255 !« ( Jac. IV, 4). En · Saadan har jo Aandens Sands til at væmmes ved,
AE, s. 49 kab som en Barnestreg ( og en · Saadan har jo ingen evig Salighed at begrunde,
3T44, s. 255 ries som et Pant i Legen; en · Saadan har jo Tid til at betænke det ene Fornødne,
TS, s. 92 i strengere Forstand, kun en · Saadan har Lov til at tale med – og af dem
NB4:133 n Afdød, der kommer igjen. En · Saadan har maaskee mere Forfærdelse end M
NB22:66 som en Slags Professor, der · saadan har nogen nye Ideer. Dem har han saa villet
TS, s. 53 alde en from Mand, en Mand der · saadan har nogle fromme Stemninger, men af et
Not4:46.c en Bevidsthed, at Methoden som · saadan har sit Sæde i Subjektet, at den følgelig
KG, s. 300 de Egenskab, som Kjerligheden · saadan har, men en i hvert Øieblik erhvervet
EE2, s. 211 temmelser, jeg umiddelbar som · saadan har, og dog er min Sjæl uskadt, den
PS, s. 263 thi Tankerne, som en · Saadan har, skylder han saa vist ingen Anden,
NB26:49 han, at hvis det ikke havde · saadan Hast, men han kunde komme ordentlig i Samtale
SLV, s. 138 dse, saaledes synes ogsaa en · saadan hastende Tænker ikke at faae Tid til
KG, s. 314 nde en stor Sum, som hun ikke · saadan havde faaet paa een Gang. Hun havde længe
IC, s. 93 eten: Gud. Dette vil sige, en · Saadan havde ingen Kategori, derfor lod det sig
NB9:42 nkte ikke, at Enhver, han · saadan havde talt med, gik og vrøvlede derom.
Papir 306 kikkelse ikke allerede som · saadan havde været et Skjul, selv om han var
NB4:20 Partes. Der ere de, som nok · saadan have forstaaet mig, naar de faae Lov at
AE, s. 564 i Oldtids-Videnskaben, thi en · saadan have vi, var det dette jeg skulde lære,
OTA, s. 273 gde: » jeg har hidtil · saadan havt mit Udkomme, jeg lader hver Dag have
NB16:96 Skin, der opretholdes, naar det · saadan hedder: naar man blot ikke angribes for
CT, s. 75 s Uvidenhed om Gud. Paa en · saadan Hedning passer hvad der i Parabelen fortælles
CT, s. 76 re. / Vel siger maaskee en · saadan Hedning, at han er uden Bekymring. Men
CT, s. 75 istenheden. Vel muligt, at en · saadan Hedning, fortabt i Verdslighed og Sandselighed,
NB13:49 t har forstaaet. Til mig har det · saadan hedt, at jeg var noget saa Overdl., at
NB33:53 Lidelse – at lade en · saadan heel Side falde bort, lade som Ingenting
NB33:53 otestantisme er, at lade en · saadan heel, for Luther saa afgjørende Side
BOA, s. 195 r man vedbliver at være en · saadan Hegelianer, der saadan kan med Mediationen.
SFV, s. 103 adan er nogle Stykker, eller · saadan hele Menneskeheden, der tilsidst saadan
NB3:77 adan er nogle Stykker, eller · saadan hele Mskheden, der tilsidst saadan kan
3T44, s. 273 aa den anden Side har enhver · Saadan heller ei i hele sit Liv, ikke i Ungdommens
OTA, s. 421 t ikke Tilfælde, da er en · Saadan heller ei Sandhedens Vidne, altsaa vi ere
BA, s. 441 t Religieuse. Man hører en · saadan Hellig ligesom tælle ved sig selv, aldeles
Oi10, s. 417 igt Jordisk beskjeftiger en · saadan hellig Mand, men at hans Hellighed gjør
Papir 577 e ogsaa Nogen falde paa det, at · saadan hellige Mænd, som vore Præster, Sandhedsvidner,
NB6:91.a lighed: at Ægteskabet er som · saadan Hellighed, aldeles i samme Forstand som
SLV, s. 296 og bliver Helt. Men en · saadan Helt er ligesaa comisk som et Skrædderbarn,
AA:32 e sig blot det Comiske i at see en · saadan Helt som Holger Danske komme rennende,
IC, s. 173 dselens Gysen, at der er en · saadan hemmelighedsfuld Fortolkning af hvad der
NB14:106 lelsen af sin Synd, men lever · saadan hen i den magelige Forestilling, at han
NB19:47 regaaet med dette Msk. Han lever · saadan hen i sine egne Kategorier, kun at han
NB17:21 ed ell. opgive den, de leve · saadan hen i Uklarhed. / Anderledes med de Individualiteter,
GU, s. 331 Villie med Dig? Eller lever Du · saadan hen, og dette er ikke faldet Dig ind? Forfærdeligt,
NB2:128 kaffet Christendommen. Man lever · saadan hen, ved Hjælp af Præsterne bestyrkede
Papir 13:6 ke større Ret modstræbe en · saadan Henføren. / #. / Thi i Totaliteten af
KG, s. 111 staaet, Kjerlighed at vise en · saadan Hengivenhed som den af Kjerlighedens Gjenstand
KG, s. 62 g den taaler ingenlunde, at en · saadan Hengivenhed æres med Kjerlighedens Navn,
KG, s. 112 aaet, Kjerlighed at fordre en · saadan Hengivenhed. Ethvert Menneske er Guds Livegne,
IC, s. 127 ags retfærdig Straf, at en · Saadan henrettes som en Forbryder. / Slutning
CT, s. 312 skee kan der ogsaa være en · Saadan her tilstede, eller maaskee er der ingen
CT, s. 312 e, eller maaskee er der ingen · Saadan her tilstede: men Trøst trænge vi
OTA, s. 267 at den, i Sammenligning med · saadan Herlighed, saae ud som Ingenting, ja at
Papir 458.b afsted som var hver af os en · saadan Heros, der sig betræffende tør troe
NB32:132 hvis man tænkte sig en · saadan Hersker senere etablere sig som Keiser
NB27:43 ksomheden paa, at benegte, at en · saadan Hest er til – Alt under det hykkelske
NB27:43 , for at blive i Billedet, at en · saadan Hest er til, men jeg – jeg tør
NB15:11 e Dandsetrinnet: troer Du, at en · saadan Hest saadan for egen Regning lærte at
NB27:43 et hykkelske Skin, at var der en · saadan Hest til, de nok skulde være parat til
NB33:49 e den. Imidlertid ansees en · saadan Higen af de almdl. Msk. for at være
Papir 74 e Christne i Verden fordi en · saadan himmelhøi Muur ( med Rette kalder jeg
SLV, s. 376 dem. Vælger en Digter en · saadan Hindring som constituerende en ulykkelig
Brev 84 Du som endnu lider under en · saadan Historie, Du vil neppe være istand dertil.
NB19:53 , dets Fortabelse har ingen · saadan Historie. Historien begynder med, at det
SLV, s. 407 k! for en ringe Betaling. En · saadan historiserende Taler gjør blot Sit til,
BI, s. 263 ulige Opfattelser, eller i en · saadan historisk Oversigt at danne mig i Lighed
BA drømmende Aand, og hører som · saadan hjemme i Psychologien. Vaagen er Forskjellen
NB14:57 samt at Χstus bærer · saadan hjertelig Kjerlighed til ham – da
NB25:109 r, at dette Indtryk var en · saadan Hjertestyrkning, at hun nu nok kan holde
NB13:18 v: – men siger Præsten, · saadan Hjælp tør vi ikke vente: saa falder
TS, s. 54 engang gjerne ønskede nogen · saadan Hjælp, for ikke at indvie en Uvedkommende
OTA, s. 232 heden maa netop forekomme en · saadan Hob taabelig. Men Den, der, ved at være
NB16:7 være Idee-Tjeneste og skal som · saadan holdes kydsk og reen, uberørt af Forbindelse
NB10:136 blive Martyr, naturligviis ikke · saadan Huhei, jo før jo hellere, men med den
NB22:84 ingen – o, men hvo har en · saadan Hukommelse! Saa lad mig da idetmindste
SLV, s. 21 tsløb faaer Forbryderen en · saadan Hukommelses-Færdighed i at opramse sit
EE:60 il at krybe paa alle fire ind i en · saadan Hule – Haabet, Himlens Missionair
F, s. 482 Forrædere, har han ofte i en · saadan Humorist en krypt Ven, der har læst
BOA, s. 226 med en Tilhører. Nu ja en · saadan humoristisk, uvirksom Forfatter-Virksomhed
TTL, s. 448 v nok at tænke over for en · saadan hurtig Tænker, da ere vi jo enige, m.
SLV, s. 408 et fordres egentligen med en · saadan Hurtighed, at man ikke kan faae Tid til
SLV, s. 265 kunde udholde at tjene i en · saadan Husholdning; og Bogholderen omskiftede
AE, s. 268 d: en Radikalcuur, og kun som · saadan hvad den er, nu forvandlet til en Vaccination,
Papir 371:2 mig selv. Jeg veed ogsaa · saadan hvad enhver lærdere Dannet veed om China,
AE, s. 280 ar dette ikke skal forstaaes: · saadan hvad man kalder at existere, ligesom det
AE, s. 284 at existere ikke skal være · saadan hvad man kalder at existere, thi saa er
AE, s. 525 ntager, at vi saadan Alle ere · saadan hvad man kalder Christne, og nu skal vi
AE stenheden er Christen, vi ere Alle · saadan hvad man kalder Christne. Under denne Forudsætning
KG, s. 363 rdigt og Strafværdigt. En · saadan hvad man kalder elskværdig Mand, det
BOA, s. 184 indrømme Adler, at han er · saadan hvad man kalder en Begeistret og saadan;
AE, s. 238 Ex., det religieuse Paradigma · saadan hvad man kalder et Forbillede, en tragisk
BOA, s. 212 ørste maaskee skal være · saadan hvad man kalder et rask Udtryk for at være
AE, s. 123 orskjel mellem det at være · saadan hvad man kalder et Subjekt – og at
AE, s. 123 ning forstaaer ved at være · saadan hvad man kalder et Subjekt, at den derved
AE, s. 238 et Intet, saa Skjulthed blev · saadan hvad man kalder Skjulthed, lidt Æsthetik,
AE, s. 123 ldledelse. Medens vi Alle ere · saadan hvad man kalder Subjekter og arbeide paa
AE, s. 124 il Forbillede: vi ere jo Alle · saadan hvad man kalder Subjekter. Og dog ligger
AE, s. 238 d, lidt Æsthetik, Tro blev · saadan hvad man kalder Umiddelbarhed, vapeurs
DS, s. 164 , eller dog lufte, det er blot · saadan hvad vi kalde stille Veir. Men har Du ikke
NB:187 egl. kan begynde, naar Du nemlig · saadan hver 8d Dag engang tænker paa Gud og
NB33:50 ægten. Dette vil sige en · Saadan hverken stiller eller besvarer Problemet
G, s. 52 jort en Ulykke paa sig selv. En · saadan Hændelse pleier sjeldent at blive længe
FB, s. 207 til at tale i Gaader. Men en · saadan Hæsitator er lige Parodien paa Troens
BB:7 at komme til Følelsen af en · saadan Hæven sig ud over sig selv, var uundgaaelig
NB30:51 een Side seet er dette med · saadan høi verdslig Geistlighed, christeligt,
NB14:147 læde næsten naaer en · saadan Høide, som havde han kun een Søn,
EE2, s. 96 perligt lader sig optage i en · saadan høiere Concentricitet. Forsættet
BI, s. 113 ten bliver synligt for En. En · saadan høiere Eenhed kunde vel Socrates afgive,
AE, s. 513 sig en høiere Forstand, en · saadan høiere Forstand, at han i Kraft af den
SLV, s. 436 at han blev Skyldner til en · saadan Høimodighed, hvis Storhed han netop
Papir 323:2 olle, og han vil være · saadan høitidelig. Han vil derfor ogsaa ypperligt
Brev 180 nger. / Men Dagen efter en · saadan Høitidelighed da er der Tid og Leilighed
SLV, s. 427 e, er at frelse sig selv. En · saadan høiærværdig Monolog, der vidner
EE2, s. 298 Dig ved en Barnedaab, hvis en · saadan høiærværdig Qvinde stod ved Præstens
TTL, s. 433 selv om Du er samtidig med en · saadan Høiærværdig, hvem Du ganske tør
Oi5, s. 231 or hurtig til at tillade Folk · saadan i 100, i 1000-viis at antage Navn af Christne,
NB17:84 rvirring: de veed ell. mene · saadan i Almdl. at han skal være noget Overordentligt,
Papir 408 ære. Thi dersom det man · saadan i Almdl. kalder at tro: [ ( at troe, at
CT, s. 159 nge det skal være Tanken · saadan i Almindelighed – naar det bliver
CT, s. 290 heller ikke frelse Menneskene · saadan i Almindelighed – og paa den Maade
KG, s. 363 aalig. Det derfor hvad Verden · saadan i Almindelighed kalder at være elskværdig,
KG, s. 53 a hvilken vi tænke, naar vi · saadan i Almindelighed sige » Digteren«.
CT, s. 315 n døde ikke for Menneskene · saadan i Almindelighed, o, lige det Modsatte,
CT, s. 158 og herreløse Tanke, Tanken · saadan i Almindelighed, Tanken, der intetsteds
KG, s. 161 er er Noget til Hinder for en · Saadan i at elske Gud, skjøndt han ved det
NB10:193 n ikke skulde sætte dem · saadan i Bladet, at det skulde være forbi med
BN, s. 120 velforstaaede Pligt, fordi en · saadan i Christendom strengt Opdragen snart bliver
NB9:66 exion frem. Hvor jeg handler · saadan i daglig Slendrian, der mærker jeg ikke
IC, s. 144 der en Mening, eller hvad man · saadan i daglig Tale kalder at troe. Christendommen
NB11:155 r det. / Men da vi nu Alle leve · saadan i den Forestilling, i den Dvaskhed, at
NB30:51.a at Sligt burde man ikke komme · saadan i den Forstand bona fide ind i. /
JJ:353 / En Tegning fE af Herkules ell. · saadan i den Stiil, og saa underneden: Pastor
Not1:5 øderne, og forekommer som · saadan i det Gl. T. Apocrypher og i andre med
NB7:35 Lidelse. Men Msket lever som · saadan i det Relative. / Derfor kan Χstd.
NB4:64 s. / / Naar man skal døe, · saadan i det sidste Øieblik har man gjerne
EE1, s. 36 t er sjeldnere at man seer en · saadan i disse Egne; den river stundom hele Huse
AA:18 n været begeistrende om en · saadan i dybeste Forstand Menneskeslægtens
NB4:72 et Store. Jeg kan hell. ikke · saadan i eet væk til et andet Msk. tale om,
NB20:74 il. Men en Χsthed, der · saadan i en ganske, ganske ganske skjult Inderlighed
NB14:97 desløsheds Jargon, der · saadan i en Halvtime er istand til at bedømme
NB19:9 Mange have vel den, især · saadan i eneste Forstand. / Vil man da sige, at
NB6:28 rargelsens Mulighed Noget som jeg · saadan i et Øieblik behagede at falde paa,
BOA, s. 277 : han har kun haft hvad man · saadan i forflygtigende Forstand kunde kalde en
SLV, s. 101 gsaa, hvad der fordres af en · Saadan i Forhold til Ideen. Ingen Prutten, Gaaen
NB25:86 titueret at det Christelige · saadan i ganske ligefrem Forstand skal være
NB21:29 øie Dig. Thi man kan nok · saadan i god Continuitet med de Andre gaae og
Oi5, s. 228 k saa paa Propheten Jonas! En · saadan i Guds Tjeneste anstrenget og plaget Mand,
NB14:89 hvorledes ødsles ikke en · Saadan i Guds Tjeneste! Men jo mere der ødsles
EE2, s. 98 har Umiddelbarheden i sig. En · saadan i høieste Grad gjennem Tvivl tilveiebragt
IC, s. 139 en Uleilighed at sige til ham · saadan i ligefrem dvask Gemytlighed » siig
NB5:147 re dumme og udialektiske nok til · saadan i msklig Tosserie at mene at de smigre
NB23:51 derhen vi kom, ikke heller · saadan i Nærheden deraf, nei det var til lige
NB23:124 med til Demoralisation, at man · saadan i privat Samtale forraader, at man meget
LP, s. 35 n kunde have Ret i at kalde en · saadan i Reflexion vilkaarligt standset og nu
NB12:135 kommer af sig selv; thi en · saadan i Sandhed forelsket Pige, der slet ingen
KG, s. 362 O, at jeg kunde fremstille en · saadan i Sandhed uegennyttig Skikkelse! Men dertil
NB:213 for man saa sjeldent seer en · saadan i Sandhed. / Sagen er den: i evig Forstand
Not10:9 prædestinatus. Msk. som · saadan i sin Umidd. er den til hvem Naadens ubetingede
TTL, s. 447 de: da ere vi jo enige, at en · Saadan i sin ædle Eenfoldighed skjønt forener
BOA, s. 193 Forandring siden den Tid. Men · saadan i sit eget Liv at gjennemgaae et verdenshistorisk
LA, s. 28 l. den Spæde ganske med en · saadan i stille Indvielse helliget ægte Moderlighed,
SFV, s. 16 n æsthetisk Forfatter, der · saadan i Tidens Løb har forandret sig og saadan
NB24:23 en, eller dog tager Dit Liv · saadan i Tjeneste, at Du bliver en slet og ret
NB30:19 unde hænge rigtigt sammen med · saadan i tusindviis at blive Christne auf einmal?
NB31:56 og prises naturligviis ogsaa som · saadan i Verden – selvfølgeligt er den
KG, s. 126 vighed – tænk Dig en · Saadan i Verden, og Du skal see, det vil gaae
SLV, s. 215 luttethed, eller møder en · saadan i Verdenshistoriens Gang, hvilken jo Speculationen
NB22:103 / / Dersom jeg tænkte mig en · saadan i vor Tid, han vilde vel reent afholde
KG, s. 377 g hvo troer paa, at der er en · saadan Iagttager til, at det gaaer saa nøie
EE1, s. 161 vovet, at skjule den for en · saadan Iagttager vilde være umuligt, at ville
EE2, s. 137 ved dennes Trofasthed. Men en · saadan ideal Ægtemand lader sig ikke fremstille;
NB32:112 nærme sig dertil er en · saadan Idealitet at det bestandigt er: enten Gud
SLV, s. 102 is en Idealitet, men ikke en · saadan Idealitet som det at fatte den positive
NB35:41 nge rigtigt sammen, at man af en · saadan Idealitet som det at være Χsten
Oi5, s. 231 det at være Christen er en · saadan Idealitet, at istedetfor den Sludder om
NB12:141 ldt og fast forvisset om, at en · saadan Idee kunde kun opkomme i en Daarekiste
JJ:228 stus, nu siger man: alene en · saadan Idee maa bevæge ethvert Msk. end sige
Papir 109 gge Mærke til, hvorledes en · saadan Idee maatte speile sig i de forskjellige
SLV, s. 443 ed at existere i Kraft af en · saadan Idee, lidt concretere forstaaet, thi at
Papir 195 k Retning vil ogsaa afføde en · saadan Idee-Mythologie. / d. 17 Oct. 36. /
NB5:116 deligen hell. ikke faaer en · Saadan igjen. Og saa, at det skal være saaledes,
EE2, s. 309 es til at gjøre dette i en · saadan Iil og Hast, at man ikke kan faae Alt med,
OTA, s. 413 de Christum: da bekjender en · Saadan ikke blot ikke Christum, men han forvansker
SLV, s. 159 re onde. / Derimod har en · Saadan ikke det Mindste, der kunde bestikke en
LP, s. 35 give mig Ret i, at Skepsis som · saadan ikke er en Erkjendelsens-Theorie, eller
NB28:91 ane, fordi de forstaae, at jo en · Saadan ikke faaer Leilighed til at nyde Livet,
JC, s. 58 bliver den samme, og kan som · saadan ikke gjentages. Naar Idealiteten og Realiteten
KG, s. 321 e lader sig fremstille, da en · Saadan ikke godt kunde fremstilles uden som Gjenstand
IC, s. 93 t vil have sin Grund i, at en · Saadan ikke har en udviklet Forestilling om Gud,
KG, s. 313 hvad altsaa Kjerligheden som · saadan ikke har i sin Magt, medens den sandeligen
4T43, s. 172 men hvortil Erkjendelsen som · saadan ikke hjelper ham. Om der derfor end hører
SLV, s. 423 aa Poesien sige, at den i en · Saadan ikke kan finde en Gjenstand for sin Opfattelse,
JJ:261 ldige Tilværelse, som Msk. som · saadan ikke kan gjennemtrænge, thi saa maatte
SLV, s. 241 som jeg ikke vil udtale som · saadan ikke til et eneste Menneske. Det, det kommer
SD, s. 124 dighed, hvilken Mennesket som · saadan ikke veed er til; denne Elendighed er Sygdommen
3T44, s. 248 jo Talen berolige sig. Om en · Saadan ikke vil forstaae sig selv, da haver Talen
F, s. 490 eller er det vel falden nogen · Saadan ind at rose sig deraf, da han tvertimod,
F, s. 490 det vel nogensinde faldet nogen · Saadan ind at rose sig deraf? Men hvis han indtræder
NB6:51 der mærke Braaden have en · Saadan ind i et Levebrød – thi saa er
IC, s. 55 ndbildninger, saa kan man let · saadan indbilde sig, at man troer det. /
SLV, s. 345 ed, saa bestyrker jeg kun en · saadan Indbildning, hvis den er der. Ligesom jeg
IC, s. 69 an skulde jo vente, at paa en · saadan Indbydelse maatte alle, alle Lidende strømme
EE2, s. 275 es over det Uforskammede i en · saadan Inddeling af Mennesker. Dertil kommer,
EE2, s. 121 erindrer om det Relative i en · saadan Inddeling med Hensyn til Ægteskabet,
NB24:78 selv sige, at Du gjemmer en · saadan Inderlighed, nei Du maa have det negative
NB16:96 genlunde det at blive anseet for · saadan inderst inde at være lidt bedærvet
SD, s. 180 viis ingen Anelse om hvad en · saadan Indesluttet formaaer at bære; fik de
SD, s. 180 erer af Indesluttetheden. En · saadan Indesluttethed med een Medvider er en heel
BA, s. 425 var en Pagt med det Gode. En · saadan Indesluttethed var derfor identisk med
NB10:20 gavnligt. Han behøver en · saadan Indflydelse. Han kan, som det nu viser
Not9:1 Χsto, da han gav den et · saadan Indhold og en saadan Form hvori den fra
Not4:4 ionen er egl. udgaaet fra en · saadan Indiffrentisme. – Dette Standpunkt
BA, s. 451 swein ausgeschenkt, og enhver · saadan Individualitet er dæmonisk. Sætter
SLV, s. 114 : tænke sig fra det. En · saadan Individualitet er en ulykkelig Individualitet,
AE, s. 128 slipper Gud!« Kun en · saadan Individualitet er ethisk: men han har ogsaa
BA, s. 441 uhyggeligt kan derfor ikke en · saadan Individualitet føle sig berørt, naar
BA, s. 458 iftelse, dens Nederlag kan en · saadan Individualitet ikke; thi Angesten i ham
SLV, s. 222 gjøre megen Uret, thi en · saadan Individualitet kunde jo ogsaa blot være
LA, s. 45 e, det er ikke umuligt, at en · saadan Individualitet ogsaa kan handle som Lusard,
BA, s. 441 nder o. s. v. Derfor er en · saadan Individualitet saa angest for Enhver, der
JJ:347 sig maaskee bedre gjøre med en · saadan Individualitet som Cromwell, ell. ogsaa
LA, s. 57 . I Revolutionstiden vilde en · saadan Individualitet vel være bleven Partigænger,
NB33:49 nde Majestætiske, thi en · saadan Individualitet vil jo ikke hindre det Majestætiske
BA, s. 460 uendelig skyldig. Faaer da en · saadan Individualitet, der kun dannes ved Endeligheden,
BA, s. 440 een katholsk Forstand! Enhver · saadan Individualitet, der, for at blive i Exemplet,
SLV, s. 223 hvis der existerer en eneste · saadan Individualitet, hvis altsaa Religieusitet
BA, s. 441 . Hvad er det, der mangler en · saadan Individualitet? Inderligheden. –
EE2, s. 134 il Alt, hvad der udgjør en · saadan Individualitets Indhold ogsaa blive Gjenstand
AE imod er det qvalitative Spring. En · saadan Indleden er derfor ( netop fordi Indleden
AE, s. 348 istendommen er en Lære. En · saadan Indleden leder ikke til at blive Christen,
NB25:109 vor han kunde falde paa en · saadan Indledning. Men for hende var den maaskee
BOA, s. 159 d Modsætning at belyse, en · saadan Indlednings-Videnskab vilde i vor Tid være
BOA, s. 159 tendommens Usandsynlighed. En · saadan Indlednings-Videnskab, der udviklede det
JC, s. 35 il det Forbigangne at ahne en · saadan indre Nødvendighed, hvorved da ogsaa
NB7:89 lige, hvis En beskrev dem en · saadan indre Tilstand, der var Anfægtelse,
SLV, s. 94 a der stod: han beed ham. En · saadan Indsigelse besvarer man bedst ved at sige
NB12:97 bliver selv et Bestaaende. / En · saadan Indvending kommer derfor fra En, som aldeles
LA, s. 25 falde mig ind at svare paa en · saadan Indvending, – hvis den virkeligen
TTL, s. 432 en ikke gaae for at fjerne en · saadan Indvending, men, m. T., betænk nu selv
LA, s. 26 Vanskelighed. Saa gjør en · saadan Indvending, om end i fremmed Tjeneste,
EE2, s. 118 e, at naar Du kan gjøre en · saadan Indvending, saa ligger det i, at Du er
AE, s. 316 kee være ligegyldig mod en · saadan Indvending; men Ethiken burde dog vel ogsaa
AE, s. 565 med Sproget og Smagen, thi en · saadan Indviet have vi, det veed jeg, jeg haaber,
SLV, s. 417 vendigt for Helbredelsen. En · saadan indvortes virkelig dialektisk Træden
BI, s. 182 comiske Uendelighed, der som · saadan ingen Grændse kjender. Derimod er Ironien
FB, s. 204 dnu eet Ord. Forsaavidt da en · saadan intellectuel tragisk Helt culminerer i
FB, s. 204 afgjørende Øieblik. En · saadan intellectuel tragisk Helt, han bør have
BI, s. 200 ærveligt, som det blev. En · saadan intelligent Neutralitet synes ogsaa Aristophanes
EE1, s. 329 tteri. Det kan vel lykkes en · saadan interessant Pige at behage; men ligesom
CT, s. 62 verdslig Magt og Vælde som · saadan Intet at være. Han troer, at som Ingen
EE2, s. 50 rlighed, forsaavidt denne som · saadan intet Forhold kjender til Gud? Jeg kan
EE:18.a der søge at fortabe sig i en · saadan Intuition, som om det Hele dog egl. ikke
NB14:77.b Opfattelse: Corsaren er ogsaa · saadan Ironie, de Tvende anerkjende hinanden,
BI, s. 321 ve et storartet Billede af en · saadan Ironiker, der netop ved sin Dobbelthed
BI, s. 287 det stundom hændes, at en · saadan ironisk Tale bliver misforstaaet, saa er
BI, s. 287 t Puds. Man siger ogsaa om en · saadan ironisk Vending i Talen: det er ikke Alvor
SD, s. 205 en Vildfarelse. / Altsaa en · saadan ironisk-ethisk Correction kunde vor Tid
EE2, s. 150 hvad jeg skulde gjøre; en · saadan Isolation og en saadan Partikularisation
EE2, s. 303 saare Trøstesløst i en · saadan Isolation, og jeg kan ikke lade være
BMT, s. 217 risteligt, uforsvarlig, og en · saadan Jammerlighed er, christeligt, langt værre
SLV, s. 101 kelig, er et Himmerig mod en · saadan Jammerlighed, det er ogsaa min Mening.
NB34:42 raf over dem: at være en · saadan Jammerlighed. Man ynker en Mand, der finder
NB23:56 sande Χstne i Landet. Er en · saadan jesuitisk Reticents er det Χstdom?
NB27:80 re taknemlig, var det smukt · saadan jo før jo hellere at ville slippe fra
KG, s. 261 ng, viser sig, hvor vigtig en · saadan jordisk Fordeel var En. Dette er derfor
OTA, s. 305 dog var det jo muligt, at en · saadan jordisk Gjerning ogsaa lod sig gjøre
NB5:116 af hvad de siger. Og enhver · Saadan just jo mere han forstaaer mig, er hidsende
NB31:120 and? Deri, at Borgermanden · saadan jævnt hen hver Dag er saadan sig selv,
SFV vne til at see, betragter hvad man · saadan kalder Christenheden, eller Tilstanden
Oi7, s. 286 ennesker.« / Hvad man · saadan kalder en Christen / Første Billede
Oi7, s. 279 eske-Fiskeriet. / 3) Hvad man · saadan kalder en Christen. / 4) » Først
LA, s. 45 ikke anderledes end hvad man · saadan kalder en i romantisk Forelskelse feilende
NB4:104 an strax seer ikke hvad man · saadan kalder et fattigt Msk, o, med et saadant
AE, s. 124 tales om at være hvad man · saadan kalder et Subjekt); stands saa, vær
CT, s. 163 aer ham imod, er jo, hvad man · saadan kalder Modgang. – Naar det hedder
CT, s. 177 e menneskelige eller hvad man · saadan kalder Tidens Fordringer. Thi medens Menneskene
NB19:41 leier ikke at have hvad man · saadan kalder Venner. / Dette med en Ven i Himlene
SLV, s. 293 ersom Gud selv var, hvad man · saadan kalder: en Mand, som man kunde have udenfor
BOA, s. 210 tignok besynderligt at see en · saadan Kaldet ( der dog lader som Ingenting, og
TSA, s. 104 n) mod Tænkningen. Har en · saadan Kaldet en Lære at bringe efter guddommelig
BOA, s. 221 en) mod Tænkningen. Har en · saadan Kaldet en Lære at bringe efter guddommelig
NB25:63 s Hemmelighed. / Idet da en · saadan Kaldet gaaer ud for at gaae i Guds Ærende,
BOA, s. 110 vederfares noget Menneske; en · saadan Kaldet staaer, ydmyg for Gud, høiere
BA, s. 409 ørerisk nok at besidde. En · saadan Kamp er upaatvivlelig meget anstrængende,
LP, s. 31 e Dukker seierrig ud af enhver · saadan Kamp med Reflexionen. / Ligesom nu det
FB, s. 185 r det Interessante, og enhver · saadan kan altid være sikker paa, at der er
BOA, s. 161 et sig: det synes man nok man · saadan kan antage og troe ( ɔ: saadan lade
NB9:25 saadan Satans stærk Karl, der · saadan kan beherske sig selv, bliver man sig selv
Brev 86 møder en Magt i Livet, der som · saadan kan binde ham. Jeg kommer til Kbhv. for
Not3:2 ige et Exempel paa, hvorledens en · saadan kan blive i høieste Grad productiv,
KG, s. 150 r saaledes bunden; thi enhver · Saadan kan dog sige, hvorvidt han er bunden, men
CT, s. 244 dre denne Vildfarelse, at man · saadan kan faae eller have Troen paa anden Haand.
AE, s. 393 de Millionair eller hvad der · saadan kan falde af), men ikke Individets indvortes
Papir 455 de-Gilde, der er Ingen der · saadan kan gjøre Skjel som han, see, hvor han
NB6:70 ham hvad han skal gjøre, ja en · Saadan kan handle aldeles umiddelbart. /
LP, s. 34 vis poetisk Stemning, der som · saadan kan i Forening med en livlig Skildring
NB3:77 hele Mskheden, der tilsidst · saadan kan imponere Gud ( som » Folket«
SFV, s. 103 Menneskeheden, der tilsidst · saadan kan imponere Gud, selv være Christus;
IC, s. 56 re Gud. Det er Phantasteri. · Saadan kan man i det Høieste leve et Par Aar
BOA, s. 195 re en saadan Hegelianer, der · saadan kan med Mediationen. Først siger Adler:
Papir 150 det med sig, kun nemlig som · saadan kan Msk. stille sig i Forhold til Gud,
4T44, s. 350 r er en Ubetydelighed og som · saadan kan oversees, det er ingen Ubetydelighed,
NB26:115 l. en Talemaade, Noget man ikke · saadan kan tage efter Ordene, altsaa vove at troe
AE, s. 565 fremsætter Noget, hvad man · saadan kan vente af en Lærende, der væsentligen
BOA, s. 295 den geographiske Christenhed · saadan kan være Christen, og endog blive christelig
KG, s. 37 den umiddelbare Kjerlighed som · saadan kan være, den føler dog netop i sit
IC, s. 201 maal, usandt, til hvad det nu · saadan kan være, en Slags Tænker, og spørger
SLV, s. 382 n plus ultra, det er naar en · saadan kandestøbende Generation af Livsassurandeurer
NB22:8 der tales som var ethvert Msk. en · saadan Karl – naar der blot ingen Tvang,
TSA, s. 83 ære den dorskeste Tid: en · saadan Karl skal snart gjøre den lidenskabelig.
Papir 97:4 orlade Byen. Eller naar en · saadan Karl svarer en Politiebetjent – som,
NB11:173 eget hos dem; thi han troer, at · saadan Karle maae da være Satans modige, siden
FF:17 ealitæt, og kan derfor som · saadan kaste sig paa de høieste Gjenstande
NB20:154.b r, saa er det Tegn paa, at en · saadan Kirke er vildfarende, og der maa gjøres
FB, s. 166 eri, eller sin Fortabelse. En · saadan kirkelig Helt udtrykker i sin Gjerning
EE2, s. 113 sande Salighed bestaaer i en · saadan Kjede af Smaa-Overraskelser, at den usle
EE1, s. 420 r det, faaer naturligviis en · saadan Kjedsommelighed for hele Livet. Øieblikket
BB:19 rvel nu det er mærkeligt, at en · saadan Kjender af Ansigter ikke kjender en Jødes
EE2, s. 63 af en ængstende Tvivl, en · saadan kjender hun ikke, men det skeer umiddelbart.
AE, s. 572 at gjøre Afbigt. Hvad jeg · saadan kjender til Pseudonymerne berettiger mig
NB:110 Kjendsgjerning men netop en · saadan Kjendsgjerning, at den kun kan troes, hvorom
KG, s. 290 Mangfoldighed. Tænk Dig en · saadan Kjerlig, af Naturen udrustet med de herligste
KG, s. 285 nok for i disse Tider, at en · saadan Kjerlig, der har megen Forstand paa det
KG, s. 46 n saa falder den jo aldrig; en · saadan Kjerlighed afhænger ikke af Dette eller
KG, s. 124 hristendommen lærer, at en · saadan Kjerlighed endnu ikke har fundet sin rette
KG, s. 45 e, saa maatte vi sige, at en · saadan Kjerlighed i usand Forstand er afhængig.
KG, s. 56 man ikke vil elske, saa er en · saadan Kjerlighed ikke » ogsaa christelig
KG, s. 46 en i salig Uafhængighed; en · saadan Kjerlighed staaer og falder ikke med sin
3T43, s. 80 al blive Spørgsmaal om en · saadan Kjerlighed? Eller have Forfærdelsens
KG, s. 125 e, at han agtede at stifte en · saadan Kjerligheds Forening? Thi at der, naar
EE2, s. 178 e Menneskers Øine vilde en · saadan Kjærlighed ansees for noget Overordentligt.
EE2, s. 287 det ikke at nedværdige en · saadan Kjærlighed at give den et saa almindeligt
FB, s. 136 Sump, skrige naturligvis: en · saadan Kjærlighed er en Daarskab, og den rige
EE1, s. 159 ens Skyld; som Frugten af en · saadan Kjærlighed føler hun sig fremmed
EE1, s. 177 n Maade, men absolut. Men en · saadan Kjærlighed seer man sjelden eller maaskee
Brev 75 edes forstaaet, opfattet med · saadan Kjærlighed som den, hvormed De har betragtet
FB, s. 165 , og den, der vilde fordre en · saadan Kjærlighed, han underskriver i samme
EE2, s. 186 ive lidt betænkelig ved en · saadan Kjærlighed, han vilde maaskee gjennemskue
EE2, s. 187 re bleven Gjenstand for en · saadan Kjærlighed. Den vilde ikke gjøre
SLV, s. 123 lussen at ville takke for en · saadan Kjærlighed. Han er som hiin redelige
BI, s. 325 Betragte vi nu Lucinde som en · saadan Kjærlighedens Katechismus, saa fordrer
NB21:7 ingen Ligtale faaet, allermindst · saadan kjøn Ligtale, der ikke er for dyrt betalt
NB:178 men betyder tillige, at med hver · saadan Klikken taber Fjederen mere og mere sin
4T44, s. 345 , han taber heller Intet. En · saadan Klogskab er vel værd at være stolt
NB29:96 t der maa en Martyr til med · saadan Klogskab som den omtalte. Thi En, der blindt
4T44, s. 343 et Stort. Advares der mod en · saadan Klogskab, da see man vel til, at Advarselen
Papir 459 t forstaae det hører en · saadan Klogskab, som jeg er i Besiddelse af, saa
BOA, s. 294 at voxe efter, men ogsaa en · saadan Klædning, som Ingen kan voxe fra. –
NB10:143 gt: at være Phænomen i en · saadan Kneipe som Danmark. Loven for Forfølgelsen
JJ:120 gheder og Narrestreger. / En · saadan Knude lader sig kun løse ved det Religieuse
NB:86 vedag for Sophisterne; paa en · saadan kom hver især og slog sin Bod op; en
Papir 455 det Taabelige, saa hvis en · Saadan kom, man da vilde briste i Latter som over
TS, s. 59 ening har« o. s. v. En · Saadan kommer saa ikke i den Forlegenhed som jeg:
AE, s. 114 opgive Hegel – naar en · Saadan kommer til sig selv igjen, har han Ret
TSA, s. 102 andlet til en Examinand, der · saadan kommer tiltorvs med en ny Lære. /
BOA, s. 218 vandlet til en Examinand, der · saadan kommer tiltorvs med en ny Lære. /
NB2:222 Det Tunge heri, fremfor naar det · saadan kommer, medens man snart haaber at undgaae,
Papir 318 re, om Majestæten. En · saadan Konge boer naturligviis i et Elfenbeensslot
Brev 181 følgende Kaffee-Kop. En · saadan Kop Kaffee kan Du paa ingen Maade have
NB10:153 de mig, at jeg skulde have · saadan korte Beenklæder, jeg husker ogsaa min
EE1, s. 275 tadigt Væsen, kan have en · saadan Kraft til at sætte i Bevægelse. Det
LA, s. 68 et Utænkeligste af Alt; en · saadan Kraft-Yttring vilde forekomme Tidens beregnende
NB17:69 mme, saa maa der komme en · saadan Krydsen mellem Domme, at det alene er nok
FP, s. 24 eel Artikler, og som netop som · saadan kræver en dygtig Mand til ansvarhavende
KG, s. 48 r nær o. s. v. Er og vel en · saadan kummerlig Kløgt, der » har ophørt
NB2:53 Mangel paa Medlidenhed, saa er en · Saadan kun altfor sikker paa den): er det Dæmoniskes
Brev 79 d og det er jeg selv, og som · saadan kun svag og næsten at ligne med hiin
AE, s. 200 n, er for en Existerende, der · saadan kun til en vis Grad er Existerende, da
OTA, s. 183 anseet Mand, eller hvad han · saadan kunde blive indenfor det Omfang: til en
NB10:166 k lidt for stor til at det · saadan kunde gaae uden videre hen, hvorledes jeg
NB6:33 om en Ubetydelighed, som jeg · saadan kunde gjøre paa min egen Haand. Det
NB9:41 saa mange Ideer, om jeg ikke · saadan kunde overlade ham Nogle. Dertil svarede
Papir 387 ualiteter. Som Type paa en · saadan kunde Saint-Aubain tjene. Det er en Duplicitet,
NB17:69 for at sætte hvorvidt en · saadan kunde være commensurabel for Gud-Msk,
Papir 24:2 s). / 2) Maa man ikke tro, at en · saadan Kundskab til Himlen og Stjernerne er bleven
BA, s. 408 t, da har man vel seet, at en · saadan Kunstner ligesaa fromt samlede sit Sind
LA, s. 25 at sige, at han derfor var en · saadan Kunstner som hine Fortællingers Forfatter.
Brev 178 behøver jeg ikke at sige en · saadan Kunstnerinde, som Du er. / Modtag da min
EE1, s. 366 maa kæmpe eminus; thi en · saadan Kæmpen er bestandig kun en Betegnelse,
BOA, s. 161 n kan antage og troe ( ɔ: · saadan lade staae hen) siden det er 1800 Aar siden.
Papir 161 at sige begynder forfra. En · saadan Laden Historien begynde forfra kan i en
BOA, s. 154 skelighed: i det Sted har han · saadan ladet det Bestaaende om at forklare alle
EE1, s. 358 sig selv af Glæde over en · saadan landoekonomisk Svigersøn. Svigersøn!
BMS ng i, at Indsigelsen kommer med en · saadan Langsomhed. / I Efteraaret 1854. /
Brev 45 ling er begyndt men under en · saadan Larmen og Støien, Piben, Banken paa
SLV, s. 43 re sig latterligt ad. Hvad en · saadan Latter egentligen mener, fatter jeg ikke,
Papir 461.a . / » ... og ved en · saadan latterlig Overdrivelse forskylder naturligviis
DS, s. 163 i sin Magt. Imidlertid, ved en · saadan Leilighed anseer han ikke dette for nok.
AA:4 Jeg har vel seet Havet ved en · saadan Leilighed at blaagraanes i skarpe Krusninger,
G, s. 28 Vending, ei heller havde de ved · saadan Leilighed brugelige Talemaader promte,
Brev 304.1 t det jo just var ved en · saadan Leilighed De skulde vise Deres Magt til
EE1, s. 310 e den Elskede; er det ved en · saadan Leilighed ganske ligegyldigt, hvorledes
CT, s. 290 ns. Dog kan maaskee Nogen ved · saadan Leilighed let bedrage sig selv, som var
NB8:48.a a Guds-Straffedom. / Det er ved · saadan Leilighed man saa rædsomt føler Trykket
G, s. 27 elsen, og tænkte som jeg ved · saadan Leilighed pleier: Gud veed om Du holder
EE1, s. 311 jeg seer et Mandfolk ved en · saadan Leilighed saa forvirret, at han af bar
NB16:40 aae, og derfor er den gjerne ved · saadan Leilighed saa villig og redebon til at
NB4:117 de. Man siger derfor ved en · saadan Leilighed: ja, det Du der siger, det er
AE, s. 431 n Religieuse bevæge med en · saadan Lethed som Du og Jeg og Peer og Povel og
KG, s. 65 rligt til dandsende at vimse i · saadan letløbende Tales Letfærdighed om
NB25:73 lade et Msk. at leve hen i, · saadan leve hen Aar efter Aar, til daglig Brug.
BOA, s. 286 ad os tænke det, at Mange · saadan leve hen som Christne og egentligen ere
Oi7, s. 313 eden er imidlertid den, at en · saadan Leven forholder sig til det nye Testamentes
Oi7, s. 313 s belært, lige over for en · saadan Leven som den beskrevne, føler sig fremmed,
Oi7, s. 313 ettiget til at dømme om en · saadan Leven, at den er en Art Galskab. Dette
Oi7, s. 313 fremmede, see fremmed paa en · saadan Leven. Sandheden er imidlertid den, at
SD, s. 168 ig ad med at leve – og · saadan lever han nu ogsaa. I Christenheden er
NB:58 til Øieblikket. Saa længe en · saadan lever sammen med Statisterne og Choristerne,
NB10:161 std, og jeg troede en · saadan Leveviis just var paa rette Sted i det
NB25:64 es Samfund med Dig, og hver · saadan Lidelse er et evig Erhvervet for Evigheden.
NB25:64 delser: saligt. Thi hver en · saadan Lidelse er Lidelses Samfund med Dig, og
NB18:5 e ( at dens Forudsætning er en · saadan Lidelse og Elendighed samt Anger, at dette
4T44, s. 320 t man talte anderledes om en · saadan Lidelse. Man advare mod her at ville spille
NB31:97 , saa er Deeltagelse med en · saadan Lidende naturligviis en Misforstaaelse.
NB11:176 ham. Msklig talt maatte en · saadan Lidende og Anfægtet have Ret i at sige:
OTA, s. 404 Evige! Ak, hvad Under, om en · saadan Lidende tilsidst søger Fortvivlelsens
OTA, s. 216 ige at lade sig helbrede. En · saadan Lidende vil ikke være fri for Lidelsen,
OTA, s. 214 ke kommer til at helbrede en · saadan Lidende, der gaaer det ved Klogskabens
NB30:47 delse og Død) han straffer en · saadan Lidende, foreholder ham, at slige Tanker
OTA, s. 411 Men hvor sjelden fandtes en · saadan Lidende, hvor ganske anderledes er det
SLV , som jo netop er beregnet paa en · saadan Lidende, saaledes skulde man næsten
SD, s. 185 mere Bevidsthed der er i en · saadan Lidende, som fortvivlet vil være sig
OTA, s. 379 , som Trediemand, tale om en · saadan Lidendes Forhold til Gud. Dette Forhold
SFV, s. 49 Generations Afstand, med en · saadan Lidenskab sprængtes i Løbet af et
NB20:170 vil Verden bedrages, ja med en · saadan Lidenskab, at Martyrerne altid blive slagne
EE2, s. 63 n første Kjærlighed som · saadan lider, at den ikke kan komme af Stedet.
Oi6, s. 263 er der i Tusindviis, som tage · saadan Lidt af den Religion, udvande og forkluddre
LA, s. 64 r væsentlig Betydning, Alt · saadan lidt Betydning. / Revolutions-Tiden er
SLV, s. 370 ørste Umiddelbarhed eller · saadan lidt Dit og Dat: Drifter og Naturtilskyndelser
NB27:13 hvor let er det ikke gjort, · saadan lidt efter lidt at faae altereret hvad
NB27:13 et Sophistiske her, saa jeg · saadan lidt efter lidt, listende, snigende faaer
IC, s. 193 ppe Billedet; og da det gaaer · saadan lidt efter lidt, mærker han egentligen
IC, s. 144 rkeligt skeer saa Overgangen · saadan lidt efter lidt, Overgangen til saadan
NB23:179 n. Jeg udtrykker saa smaat · saadan lidt ethisk Uegennyttighed i Forhold til
KG, s. 281 stige, gjennemdrevne, maaskee · saadan lidt halvfordærvede Iagttager, der rigtigt
NB9:25 en gjør Gud til altfor kjerlig · saadan lidt i Lighed med en altfor mild Fader.
Oi6, s. 274 n end dette: at ville være · saadan lidt med i Forhold til hvad der skal være
Oi6, s. 274 r aut nihil, at ville være · saadan lidt med, saa hjerteligt smaat, pjatte
AE, s. 297 og denne Interesserethed ikke · saadan lidt Nysgjerrighed, men den absolute Afhængighed
NB13:89 de Du da ikke hjælpe mig · saadan lidt til saa smaat at begynde derpaa, bitte,
NB25:82 n er den, at hver skal vove · saadan lidt, og saa den næste Generation ogsaa
IC, s. 100 ug Troes-Artikler, Alt bliver · saadan lige vigtigt; eller Vedtægter, Skik
NB25:86 for en Forsigtigheds Skyld ikke · saadan ligefrem til at løbe med ( ad modum
NB11:193 med mig » jeg siger det · saadan ligefrem«. Jeg forstod ham. Imidlertid
KG, s. 146 kke at være ligegyldig. En · saadan Ligegyldighed er, som naar En gaaer hen
DD:3 lge a) af den i Χstd. som · saadan liggende Humor b) af den ved Reformationen
LP, s. 41 aa ogsaa ud over Ungdommen som · saadan liggende livsfriske Sikkerhed i sig selv,
KG, s. 356 sk, men i Menneske-Aanden som · saadan ligger der en Selviskhed, der maa knækkes,
KG, s. 356 aet ham. I Legemets Kraft som · saadan ligger der nemlig intet Selvisk, men i
EE2, s. 202 st, at en Digter-Existens som · saadan ligger i den Dunkelhed, der er Følge
Not4:41 thi Fornuften som · saadan ligger ud over Msk. / Men en lignende Subreption
Papir 420:2 de frem og sige: i en · saadan lille Artikel i et Program kan man ikke
NB17:106 on, nei, nei ved Hjælp af en · saadan lille bitte Halvtimes Artikel. / Peter.
EE1, s. 428 at Grethe i Faust holder en · saadan lille Examination over ham, da Faust har
LA, s. 48 Nogen vilde have en » · saadan lille Gravso«, som Stedmoderen
SLV, s. 278 d, en saadan Pige, og saa en · saadan lille Jomfru! Men jeg giver med Glæde
Not15:12 k, Snak, hvad forstaaer en · saadan lille Jomfrue sig paa hvad hun gjør.
NB10:199 ør mig Forholdet til en · saadan lille Klat som Kiøbh. , naar vel at
EE1, s. 415 dentlig meget Gaadefuldt. En · saadan lille Omstændighed kan forstyrre mig
AeV, s. 84 ekjendt, har jeg troet, at en · saadan lille Opfattelse kunde læses ikke uden
SLV, s. 279 kke give Livet, naar selv en · saadan lille Paamindelse frembringer en saadan
AE, s. 87 men. Nu det forstaaer sig, en · saadan lille Pige var jo ogsaa kun oplagt til
NB31:161 Satiriske ligger just i, at en · saadan lille Prik har været med, en Prik, hvis
EE2, s. 254 Indtryk. Jeg kan smile ad en · saadan lille Purk paa 5 Aar, der griber en Sag
EE1, s. 264 e hjelpe ham til at fange en · saadan lille romantisk Gazelle som Jfr. Emmeline.
4T44, s. 353 v arbeide sig træt paa en · saadan lille Svaghed, eller den herligt Udrustede
EE1, s. 95 ener han at turde oversee en · saadan lille ubetydelig Folkebog. Det falder ham
NB2:136 eliges Concentration som en · saadan lille Udflugt til Berlin. / Mit Tungsind
Brev 76 ar den Godhed at ville modtage en · saadan lille, ubetydelig Gave fra samtlige disse
SLV, s. 184 d hvilken de dog frelses. En · saadan List forundtes ogsaa mig, en Listens Magt,
NB8:106 t Høieste en Piece, at see en · saadan Literatur, det var dog uhyre vittigt sagt
LP, s. 34 af dem. – / Men er da en · saadan Livs-Anskuelse absolut nødvendig for
SLV, s. 403 ryde af, men den var, med en · saadan Livs-Anskuelse at ville være forelsket.
LP, s. 33 anticipando tilføie, at en · saadan Livs-Anskuelse er for en Roman-Digter af
LP, s. 33 Spørge vi nu, hvorledes en · saadan Livs-Anskuelse kommer istand, da svare
LP, s. 36 onstværket. Naar derimod en · saadan Livs-Anskuelse mangler, da søger Romanen
SLV, s. 283 et Mandfolk, der kom med en · saadan Livs-Anskuelse, der giver Afkald til en
EE1, s. 289 rlige Dyr f. E. til Bier. En · saadan Livs-Betragtning, der her i Verden seer
EE2, s. 264 rdeligt Hjerteløst i en · saadan Livsbetragtning, saaledes med koldt Blod
LP, s. 23 til at glæde os over, at en · saadan Livsfylde har vidst at holde sig i Politikens
NB20:14 naar han kunde mene, at det · saadan lod sig gjøre, at vi alle blive Præster,
SLV, s. 114 sit Liv med Reflexionen. En · saadan lod sig vel tænke i vor reflekterende
NB17:25 rling, hvem man tildeels · saadan lod skjøtte sig selv. / Da bliver han
KG, s. 152 ender sig selv; og kan vel en · Saadan love Kjerlighed af uskrømtet Tro, eller
EE2, s. 286 hendes Differens: Mage til en · saadan Lykke kunde der ikke findes i hele Verden,
F, s. 514 nde ønske mit Tidsskrift en · saadan Lykke, er klart; thi at ønske er en
NB32:147 forelsket i en Pige, der har en · saadan lykkelig Gave til at leve i god Forstaaelse
Brev 180 deligere, siger jeg, at en · saadan Lykønskning vanskeligere lader sig bringe
Brev 180 lse med en Foræring. En · saadan Lykønskning, hvor deeltagende den end
G, s. 32 t Individet kan fylde den. / En · saadan Lyst til theatralsk Optræden og Expectoreren
G, s. 30 iis i en meget ung Alder, at en · saadan Lyst yttrer sig. Kun Phantasien er vaagnet
BA, s. 362 er den paa samme Tid selv. En · saadan Længsels Udtryk er Angest; thi i Angesten
YDR, s. 113 re glade ved, at der er en · saadan lærd Mand iblandt os; derimod er jeg,
AE, s. 34 Dialektiker at komme ind i en · saadan lærd Striden, hvor det trods al Talent
Papir 577 ningen, ikke lige over for · saadan lærde Mænd kunne fastholde det Simple:
AE, note l en given Tid i Forhold til en · saadan Lære ( en Existents-Meddelelse) er blevet
AE, note at ville spekulere over den. En · saadan Lære er Christendommen. At ville spekulere
AE, note omme Læren. I Forhold til en · saadan Lære er det derimod en Misforstaaelse,
BOA, s. 216 en. Men Maaden paa hvilken en · saadan Lære kom ind i Verden er netop det qvalitative
TSA, s. 100 . Men Maaden, paa hvilken en · saadan Lære kom ind i Verden, er netop det
SD, s. 237 afsindig Guds Opfindelse; en · saadan Lære kunde kun en Gud, der er gaaet
NB22:139 nderstøttelse for at faae en · saadan Lære som Χstd. sat igjennem; han
AE, s. 25 ræffende sit Forhold til en · saadan Lære. Saa simpelt som muligt ( at jeg
SLV, s. 444 unde troe, at de forstode en · saadan Lære; men endnu mere har det forundret
AE, s. 565 jeg nemlig ikke antage, at en · saadan Læremester skulde mene, at han ikke
AE, s. 565 ngelige Tanke, at være en · saadan Læremester), fremsætter Noget, hvad
AE, s. 565 den næste. / Men da ingen · saadan Læremester, der netop profiterer hvad
JJ:411 ngelige Tanke at være en · saadan Læremester.« ( forfængelig
OTA, s. 160 l det Gode, og dog vinder en · saadan Lærende aldrig det Godes Yndest, han
SFV, s. 31 erviisning, Viden o. s. v. En · saadan Lærer kan i at lære egentlig slet
PS, s. 268 e umiddelbart samtidig med en · saadan Lærer og Begivenhed, saa at den virkelige
Papir 589 d en saadan Lærer. / En · saadan Lærer var Biskop Mynster. Han var Bank
PS, s. 226 var over det Forskyldte. / En · saadan Lærer vil da den Lærende aldrig kunne
PS, s. 226 Hvad skulle vi nu kalde en · saadan Lærer, der giver ham Betingelsen igjen
NB24:100 e: Χstus ogsaa til en · saadan Lærer, der skal bedømmes af Publikum,
PS, s. 226 blev Regnskab skyldig. Men en · saadan Lærer, hvad skulle vi kalde ham? En
Oi8, s. 362 lærende, modtagende til en · saadan Lærer. / Den guddommelige Retfærdighed
Papir 589 or al denne Stadsen med en · saadan Lærer. / En saadan Lærer var Biskop
BI, s. 235 thos, man kunde fordre hos en · saadan Lærer. Men dette savne vi aldeles hos
PS, s. 224 en. Hvad skulle vi nu kalde en · saadan Lærer; thi derom ere vi jo enige, at
AE, s. 19 eren er fortryllet: at have en · saadan Læsende, der saa hurtigt arbeider sig
LA, s. 57 egorien, medens det, naar man · saadan læser det, seer saa beskedent ud, at
SFV, s. 12 eus Forfatter. Antaget: at en · saadan Læser fuldkomment forstaaer og bedømmer
AE, s. 260 er det Samme. Og naar saa en · saadan Læser siger det høirøstet, da
BI, s. 176 Allarm. Den Vanskelighed, en · saadan Læser sigter til, er naturligviis denne,
EE1, s. 66 for mig Fryd og Gammen. / En · saadan Læser vilde altsaa ikke kunne sympathisere
AE, s. 271 e ham blive gal, saa troer en · saadan Læser, at det er et uberettiget Standpunkt.
AE, s. 563 ager Yttringsfriheden. Til en · saadan Læsers Ære og Priis troer jeg mig
AE, note t der giver Forandringen, og en · saadan Læseverden behøver » Optog,
AE, note n Kjerlighedshistorie, siger en · saadan Læseverden, skal man læse derom endnu
PF, s. 87 Corsaren«, der hidtil · saadan læst af Mange og allehaande Mennesker
NB11:137 sby er ingen Kjender, han siger · saadan Løst og Fast, men just det er det Velgjørende
TSA, s. 75 n har Mod og Begeistring. En · Saadan maa altsaa, idet han begynder, gjøre
F, s. 479 saa veed det lidt iforveien. En · Saadan maa ansees for en Lykkelig. Han styrter
BA . I Uskyldighedens Tilstand, og en · saadan maa der jo ogsaa kunne være Tale om
NB27:39 hed. Gud er jo Aand. Og som · saadan maa han fordoble sig. Men Fordoblelsen
BOA, s. 193 ns No 2, uden at han først · saadan maa have glemt hvad der stod i Forordet
TTL, s. 447 n egen Død, naar altsaa en · Saadan maa hjælpe sig efter fattig Leilighed,
OTA, s. 182 sig selv Ubevægelige. En · Saadan maa jo blive i Tvesindetheden, paa Tvesindethedens
Papir 373:3 en evig Skikkelse, en · saadan maa ogsaa være stereotyp i Klædedragt,
PS, s. 240 en vilde aabenbare sig paa en · saadan Maade for at frembringe den forfærdeligste
KG, s. 28 den har Ansvaret, hvis han paa · saadan Maade vil misbruge sit Forhold til Dig.
NB24:125 agte Goldschmidt og paa en · saadan Maade! / Nu er Lovtalen umulig; selv om
IC, s. 108 han taler om sig selv paa en · saadan Maade! Han bestemmer sig selv saaledes
Brev 245 mme –, og det paa en · saadan Maade, som vil være de Fleste uventet,
Papir 50 om det absolute Naadevalg paa en · saadan Maade. Naar vi nemlig bemærke, at hos
KG, s. 325 det herlige Vilkaar efter en · saadan Maalestok at kunne gjøre Godt. Men saa
Oi2, s. 158 u vel mindst paa, at efter en · saadan Maalestok Dine Forventninger skulle blive
NB16:88 / O, men hvo drømmer om at en · saadan Maalestok er til, og er brugt af mig efter
Papir 420:2 derligt at anlægge en · saadan Maalestok for en lille Ubetydelighed, der
NB7:26 ig faldt mig ind at anlægge en · saadan Maalestok for mit Liv. Hvor skulde det
NB17:23 findes nogen Forf., der efter en · saadan Maalestok har beskæftiget sig med at
NB18:34 begyndte han at skjende efter en · saadan Maalestok, at han endog sagde, at jeg var
NB32:23 som have existeret efter en · saadan Maalestok, det er Mythe, da jo »
NB5:7 , hvor det gaaer til efter en · saadan Maalestok, dette Liv; der overvælder
NB20:138 seet Χstus – ah ha!, · saadan maaskee en privat Forlystelse paa et afsides
NB2:128 være at friste Gud, om Enhver · Saadan maatte jo siges: han er selv Skyld i, at
NB31:120 er lykkelig gift; just en · saadan Madame var det jeg behøvede for Excercitsens
Brev 235 for Satan ikke mere end en · saadan Magisters forbandede Skyldighed o: s: v:.
NB13:49 aaer det til i Livet, og en · saadan Magt er gudfrygtig Taushed. / / /
3T43, s. 75 men en Apostel skulde ingen · saadan Magt have? Eller siger ikke Herren selv,
BA r paa, at det Dyriske har faaet en · saadan Magt over et Menneske, at dette næsten
NB15:129 n kun kan sige, Synden har · saadan Magt over mig at det er mod min Villie.
DS, s. 174 e at lade Erkjendelsen faae en · saadan Magt over sig, at den styrter over En selv
SD, s. 182 estillingen om, at der er en · saadan Magt til. Ved Hjælp af denne uendelige
AE, s. 211 aae, at Christendommen var en · saadan Magt, at den, hvis jeg gav den een Finger,
TTL, s. 407 og gjorde han det end med en · saadan Magt, at Dit Øie søgte Jorden, at
EE2, s. 92 e med at bøie sig under en · saadan Magt, det vil Du maaskee indrømme, men
NB4:62 g ud, at være Gjenstand for en · saadan Magts Forfølgelse. Men naar man lider
NB35:16 e, som man siger. / Nei, en · saadan Majestæt er Himlens Majestæt ikke.
NB33:53 der lige over for ham er en · saadan Majestæt som Satan, saa mægtig lige
NB31:76 gt Svimlende at tænke en · saadan Majestætiskhed, der uendelig bevæget
NB5:34 siger, ell. vilde han gyse ved en · saadan Majestæts-Forbrydelse. Hvad er et Mskes
SLV, s. 87 iler, er enhver Kone det. En · saadan Majoritet er lidt mere end en simpel, saa
BOA, s. 287 vidende om, at der levede en · saadan Mand – jeg vil tænke mig en Familiefader.
FB, note oesien. Min Mening er, at enhver · saadan Mand er en Laban, der kan være utaalelig
NB31:98 det, saa tænker han, ja at en · saadan Mand er noget Overordentlig det lader sig
Papir 136 en ret god Side at lade en · saadan Mand faae det Indfald at ville skrive for
NB15:105 in toto ham til Indtægt. En · saadan Mand har ikke sikkret sig nogen Heterogenitet
BOA, s. 279 taaes ved en Aabenbaring, en · saadan Mand har indtil videre Intet at gjøre
NB33:53 man skulde troe, at en · saadan Mand havde Brug for Msker, skulde bruge
DS, s. 256 o: s: v:. / Nei, er der ingen · saadan Mand iblandt os, saa lader os holde paa
G, s. 92 en » for at gjøre en · saadan Mand lykkelig«; thi at der maa
NB7:85 gt til et vist Embede o: s: v: En · saadan Mand læser og studerer saa maaskee,
NB32:132 d frygtelig Klarhed, at en · saadan Mand paa en ganske egen Maade forstaaer
NB17:5 Men Vanskeligheden er, at en · saadan Mand saa fremstilles som Forbillede, medens
NB26:9 e. Saa slutter Du altsaa: naar en · saadan Mand siger det, saa maa Fryd og Glæde
NB8:11 Forældrene til Børnene, en · saadan Mand skulle I tage Eder til Forbillede.
NB7:85 falde ham ind. Saa skader en · saadan Mand uhyre – og hvorfor? just fordi
Oi10, s. 417 m Biskop. I Sandhed just en · saadan Mand var det, vi behøvede paa Sjellands
Papir 458 a, det er en anden Sag, en · saadan Mand veed hvad det er at give Afkald paa
NB17:29 en den absoluteste Isolation. En · saadan Mand vipper i eet væk mellem det Høieste
NB8:11 der beskæftiger ham – en · saadan Mand, siger Forældrene til Børnene,
Brev 162 rende Ungdom, at der er en · saadan Mand. / Schelling læser for et udsøgt,
CT, s. 196 t formeentligen at være en · saadan Mand. Fordrer Gud det ikke af os, at vi
Oi5, s. 228 hvor anstrenget og offret en · saadan Mands Liv er med Afkald omtrent paa Alt,
AA:12 ar et Slags ubevidst Liv i en · saadan Mands Viden, forsaavidt kan Videnskaberne
NB29:96 gskab i den Grad, at kun en · saadan Martyr kan anbringe Sandheden igjen. /
NB25:64 . Vi ære og prise saa en · saadan Martyr vi festligholde hans Navnedag. fE
Papir 419 gelige Fortryllelser. / En · saadan Martyr vilde jeg kalde » Sandhedens
NB12:19 g forsikkre. Men til at blive en · saadan Martyr, har jeg ikke engang legemlige Kræfter.
DJ, s. 73 i første Anløb bruger en · saadan Maske. Vil man tage et andet Sted af Operaen,
NB22:169 ønske, at man inventerede en · saadan Maskine, der kunde trækkes op til at
NB22:169 a kunde enhver Menighed faae en · saadan Maskine. Saa undgik man idetmindste det
NB22:88 Maximum, hans Liv udtrykker til · saadan Maximum. Derved sikkrer han sig selv i
4T44, s. 348 om Præsten taler, naar en · Saadan med dennes Ord i Beslutningens Time lover
NB2:119 , naar Prøven gjøres, · saadan med det man siger om Verden. / Men Mynster
IC, s. 54 i Kraft af hvilken man altid · saadan med en vis Ærbødighed taler om Christus,
EE1, s. 103 ffeligt: » han kunde · saadan med Løgn og saadan.« En slig
NB31:140 tilnærmelsesviis, ogsaa · saadan med o: s: v: – istedetfor redeligt
DS, s. 242 nde, men Ens Existents driver · saadan med Strømmen, og man bruger den naturlige
NB5:19 billigere Vilkaar – enhver · saadan Meddelelse er eo ipso en Mattelse. Og vil
IC, s. 130 orhold til Meddelelse. Men en · saadan Meddelelse maa dog sikkre sig et Noget,
NB19:31 g dog bestandigt for, at en · saadan Meddelelse skulde for mig indeholde nogen
DS, s. 149 er ved at offentliggjøre en · saadan Meddelelse som nærværende. /
NB25:60 ri: enhver Saadan er Sophist, al · saadan Meddelelse Sophistik. / Den der selv udtrykker
NB15:46 vilde være at levere en · saadan Meddelelse, og lade det aldeles, absolut
Not10:9 ogsaa Kjærlighed og som · saadan Meddelelse. – Læren om Gud som
AE, s. 80 æsentlig Hemmelighed. / En · saadan Meddelelsens Form i sin uudtømmelige
IC, s. 138 et ligefremmeste Udsagn af en · saadan Meddeler, det bliver ved Meddeleren, ɔ:
SFV, s. 31 at man ikke ret troer paa en · saadan Meddelers Religieusitet. Nu vel! En Meddeler
NB7:70 e Ulykker, Smerter, Lidelser). En · saadan Medlidende bliver elsket af Msk., det er
EE2, s. 264 har Penge, trængte til en · saadan medlidende Omsorg, men fordi det dog var
IC, s. 71 standigt være muligt om en · saadan Medlidende, der altsaa er en Medlevende,
YTS, s. 259 e Jesus Christus! / M. T., en · saadan Medlidenhedens Ypperstepræst have vi:
Not11:28 Processen; thi kun for en · saadan medvidende Villies Skyld kan Gud ville
G, s. 13 k. Store Gud! tænkte jeg, en · saadan Melancholi er endnu aldrig forekommen i
NB30:12 t godt om Samtiden faaer en · saadan Melancholiets Overhaling, for saa at blive
KG, s. 356 gtige Tider er blevet antaget · saadan mellem Mand og Mand, uden dog at spørge
NB14:24 krævedes et saadant Offer, en · saadan Mellembestemmelse. Forsoningen i denne
NB8:23 g bekymret. Men saa synes en · saadan Mellemtilstand at være antagelig. Og
AE, s. 301 det, slet ikke at være. En · saadan Mellemtilstand er omtrent det at existere,
DD:153 tiske Udvikling ikke er en enkelt · saadan men den hele Landstorm, der baade i den
NB20:99 gieuse Indtryk fra den Tid, · saadan mener at elske Gud, at forstaae at Gud
Oi6, s. 273 r i gemytlig Hjertelighed nok · saadan mener, at det er forkeert, og at der maa
PMH, s. 73 ofessor Heiberg har grebet en · saadan Mening ud af Luften, saa bør det sig
PS, s. 298 s Gjenstand og er Guden. / En · saadan Meningsløshed vil dog vel være tilstrækkelig
4T43, s. 115 tring for de Forsøgte. En · saadan Menneskehedens Lærer og Veileder er
NB3:51 ske mig en anden Tid at leve paa. · Saadan Menneskekundskab, ell. Kundskab til Slægten
FB, s. 200 Ethiken ikke tilgive, enhver · saadan menneskelig Viden er kun en Illusion, Ethiken
BI, s. 254 n saa ubarmhjertig, aldrig en · saadan Menneskeæder, som han var, og som han
BOA, s. 207 Bøger paa eengang. Paa en · saadan mere kunstnerisk Maade er det ogsaa gjort
LA, s. 24 tællinger foredragen af en · saadan Mester, udstyret med saa megen Inderlighed
Papir 97:5 Jeg vilde helst tænke mig en · saadan Mestertyv som En, der tidlig havde mistet
Papir 97:2 te dem. / d. 12. Sept. 34. / En · saadan Mestertyv vil ogsaa dristigt ( f. Ex. Kagerup)
Not11:11 Affald fra Ontologien tabte en · saadan Metaphysik sin Betydning, alle Nationer
DS, s. 211 ges lidt til i Retning af det · saadan mindre guddommeligt, men mere menneskelig
Papir 50 ehage Jøderne. Exempler paa en · saadan Misfornøielse afgive noksom Acta. Imidlertid
SLV, s. 387 ikke kunne komme til det. En · saadan Misforstaaelse er ikke paa eengang comisk
CT, s. 107 itagen for at blive opbygget. · Saadan Misforstaaelse hænder oftere i Livet.
EE2, s. 223 ndighed kan foranledige en · saadan Misforstaaelse, at man ligesaa ofte seer
AE, note edes aldeles uadæqvat for en · saadan Misforstaaelse, og beviser tilstrækkeligt,
Papir 340:15 aaelsens tunge Kors; en · saadan Misforstaaelse, som var hele hans Liv forgjeves,
NB17:71 e være ligegyldig ved en · saadan Misforstaaelse. Forresten troer jeg ogsaa,
NB17:60 et Exempel i Retning af en · saadan Mishandlets Skjebne. En Mand kan jo dog
NB32:106 aren. / Det der gjør en · saadan Mishandling saa lumpen og derved anstrengende,
LP, s. 35 blive i mit Forehavende, at en · saadan Mistillid til Livet vel indeholder en Sandhed,
JJ:211 , det er tilgiveligt; men en · saadan Modsigelse – hvilken Comik ligger
BOA, s. 227 ddelbart lyrisk Genie. Dog en · saadan Modsigelse er A. altfor ugeneret til at
AE, note r den Sjelen mod Forstanden. En · saadan Modsigelse er at existere troende; Overeenskomst
IC, s. 57 er blevet betroet en Nar: en · saadan Modsigelse er hans Tilværelse. –
SD, s. 204 dybere Coincidentspunkt, en · saadan Modsigelse er ikke væsentlig og altsaa
F, s. 520 et Væsentlige i mig; men en · saadan Modsigelse er jo Usalighed. Svares hertil,
AE, s. 275 ved at ville tænke det. En · saadan Modsigelse kan Abstraktionen end ikke bekymre
FB, s. 125 ke. / Hvoraf forklarer man en · saadan Modsigelse som hiin Talers? Er det fordi
EE2, s. 328 da kunne være Tale om en · saadan Modsigelse, skulde Du da kunne være
NB20:28 leve paa den Tid, fandt en · saadan Modstand o: D:) og er altsaa ikke væsentligt
Papir 9:5 høiere Selv. bærer ikke en · saadan Modsætning i sig. – / Dets første
EE1, s. 366 som om Elskoven havde en · saadan Modsætning mellem Krigstid og Fredstid,
Papir 9:5 hed i Livet, som udelukker enhver · saadan Modsætning. / Naar den abs. Afhængighedsfølelse,
EE2, s. 236 lik ikke vare længe, og en · saadan momentan Fjernelse er saa langt fra at
NB23:4 vilket de modtoge Spisen. En · saadan monachus monachorum ( μον
EE1, s. 134 eret Personlighed, da lod en · saadan Monolog sig vanskelig tænke, men netop
EE2, s. 127 lig vilde jeg sige, dersom en · saadan Monotoni var uundgaaelig for det ægteskabelige
NB30:94 ende, at den gjør, at en · saadan msklig Existeren kun sees yderst sjelden.
NB6:74 ig at være Naade, og ikke · saadan msklig Medlidenhed. / Saa blot eet Ønske
NB24:169 ligviis ikke glemme, at en · saadan msklig Stolthed er Formastelse og Ugudelighed,
NB6:76 Dog for mig er det svært, · saadan msklig talt at arbeide mig selv imod, just
NB35:24 t tænke over det Gudd. Men al · saadan msklig Tænken fører ikke videre end
SLV, s. 88 ud, og desuden kan man af en · saadan muggen Tilskuer have den Fordeel, at han
Not11:22 mange Tilfælde, hvor en · saadan Mulighed lader sig forestille før Virkelighed,
NB4:131 O, det er svært at bære en · saadan Mulighed. / Hvad er dog det i en fortumlet
BA, note har Speculationen taget sig en · saadan Myndighed, at den næsten har forsøgt
EE2, s. 144 Uvedkommende, som dog har en · saadan Myndighed, at man ikke, i Kraft af Kjærlighedens
LP, s. 31 rsens Romaner, spalte sig i en · saadan Mængde af enkelte Bemærkninger med
Brev 1 r, og desuden forsynede med en · saadan Mængde latinske Stile, at han tilsidst
SLV, s. 301 Vise have kunnet tælle en · saadan Nar, som Periander var. Men en Nar, un
EE1, s. 432 . 25. Sept. / Hvorfor kan en · saadan Nat ikke vare længere? Kunde Alektryon
JJ:61 Skræk for at forraade sig: I en · saadan Nattetime, hvor hun havde fjernet Alt fra
NB27:32 ring den behøver; thi en · saadan Natur er ikke eenfoldig, ikke overeensstemmende
G, s. 54 te i Elskovens Salighed. Enhver · saadan Natur trænger ikke til Qvindekjærlighed,
4T43, s. 154 Forholdet her dog vel af en · saadan Natur, at det umuligt kunde friste noget
FB, note ening, thi jeg mener, at enhver · saadan Natur, hvis han ikke har havt Høimod
NB:87 ikke forstaae sig selv. At en · saadan Naturforsker har Bevidsthed følger af
Not4:41 t er en Carrikatur, der som · saadan naturligviis bærer Tilfældighedens
EE2, s. 229 paa Sinde, at hvis der var en · saadan Naturmærkværdighed til, saa er al
SLV, s. 209 der, naar han betænker en · saadan Nederdrægtighed, om det er en Ægtemand,
NB29:95 overalt i Christenheden en · saadan Nedværdigelse og Demoralisation, at
NB:27 , saa maa han dog give Kjøb. En · saadan negativ Conspiration er kun tænkelig
DBD, s. 130 ganske godt tjent med, paa en · saadan nem Maade saa ogsaa selv at avancere op
NB12:106 get Sandsebedrag: saa bliver en · Saadan neppe mere end 34 Aar gl. / Et lille Indlæg.
OTA, s. 217 maaskee; den formaner til · saadan nogen Taalmodighed; den pusler lidt om
KG, s. 250 nogenlunde heldige Vilkaar er · saadan nogenlunde tilfreds og beroliget, men for
AE, s. 253 De bleve alle Tilhængere, · saadan nogenlunde Tilhængere. Ja, om Du, medens
NB2:189 rden, at en Præst prædiker · saadan noget Χstd, især naar han tillige
AE, s. 168 er Tiden eller Evigheden, men · saadan Noget er intet Menneske. Lad saa dette
AE, s. 156 an Noget overhovedet, og hvad · saadan Noget er, er i Grunden ikke godt at sige.
NB21:59 erligt, at det skal være · saadan noget Foragteligt Noget, det som vi jo
SD, s. 219 vitet eller i Pjattethed, af · saadan Noget Handling, Noget Tildragelse, Dit
AE, s. 155 , at han saa for hende kun er · saadan Noget i Almindelighed, eller at være
AE, s. 155 t. Jeg er heller ikke for mig · saadan Noget i Almindelighed, maaskee er jeg for
AE, s. 163 tivitet blevet noget ubestemt · saadan Noget i Almindelighed, og hiin abstrakte
AE, s. 155 selv at være for sig selv · saadan Noget i Almindelighed. Det er allerede
AE, s. 163 imellem, og den Spørgende · saadan Noget i Almindelighed. Han spørger altsaa,
AE, s. 155 sig selv lige det Modsatte af · saadan Noget i Almindelighed. Jeg synes ogsaa,
AE, s. 155 hed, maaskee er jeg for Andre · saadan Noget i Almindelighed. Men er det Opgaven
AE, s. 155 døer, er for mig slet ikke · saadan Noget i Almindelighed; for Andre er det,
NB9:46 dog Andet. I min Tid skete ogsaa · saadan noget Lignende i Skolen mell. os Drenge
BOA, note var ganske en Aabenbaring, men · saadan noget Mærkeligt noget og saadan. Dog
SFV, s. 101 selv har opfundet, eller dog · saadan noget nær selv har opfundet Christendommen.
NB23:62 eller dog noget nær eller dog · saadan noget nær. / Haandbog for Balloterende
AE, s. 156 det at tænke Døden ikke · saadan Noget overhovedet, men en Handling, thi
AE, s. 156 k ingen Handling, det er bare · saadan Noget overhovedet, og hvad saadan Noget
NB:43 m allerkjæreste, at det er · saadan noget Privat mell. ham og dem, han er ikke
AE, s. 223 ellers en Aabenbaring bliver · saadan Noget som en Politiebetjents Allestedsnærværelse.
AE, s. 281 Generethed narre til at blive · saadan Noget som et Phantom. En anden Sag er det,
IC, s. 54 han saadan skal have været · saadan noget stort Noget – den Ærbødighed
IC, s. 49 at vide, at han har været · saadan noget stort Noget. Man er paa utilladelig
LA, s. 96 blikum. Og medens Publikum er · saadan noget uhyre Noget, at selv alle Nationer
AE, s. 287 r den det? Er Abstraktionen · saadan Noget, eller er den ikke den Abstraherendes
Not3:11 eed nok Dødningedandsen eller · saadan noget, hvori Døden fremstilledes, dandsende
AE, s. 268 tillige. Troen er heller ikke · saadan Noget, som Enhver har, og ingen dannet
AE, s. 155 Andre er det, at jeg døer, · saadan Noget. Jeg er heller ikke for mig saadan
Papir 263:3 paa den gavnlige Side en · saadan Novelle kunde have derved at den bidrog
LA, s. 47 ved smaaligt at censurere en · saadan Novelle som var den et Begynder-Arbeide,
LA, s. 21 mildet ved Læsningen af en · saadan Novelle. Thi ogsaa denne Tilforladelighed
EE1, s. 177 stelsen til at fremtrylle en · saadan ny Mulighed ikke er saa stor, naar det
AE, note paatvivleligt med Hensyn til en · saadan nysgjerrig Læser, at Skriftets første
BOA, s. 206 llade ham at arbeide efter en · saadan næsten altfor stor Maalestok; maaskee
PCS, s. 142 Qvantum af Spiritus naaer en · Saadan næsten at synes ganske ædru; og naar
NB11:80 l at forvandle Χstd. til en · saadan næsten blødagtig Mildhed! /
KKS, s. 105 er engang kunde fremstille en · saadan næsten kun skizzeret Figur, derfor ogsaa
2T44, s. 202 sel Forstandighed; thi om en · saadan Nød taler denne jo aldrig, den veed
AE, s. 426 hed for at gaae videre med en · saadan Nødvendighed, at selv en Præst taber
KKS, s. 102 Sandsebedrag i Forhold til en · saadan Oberhofprædikant. Han bliver –
AE, s. 48 at det er umuligt at finde en · saadan objektiv Afgjørelse i Forhold til historiske
AE, s. 255 ommen langt nærmere end en · saadan objektiv Christenhed, hvor Christus er
NB31:48 hologisk Politie-Opdagelse. / En · saadan objektiv Lidenskab er en uhyre Hjælp.
AE er en heel Side af Overveielsen. En · saadan objektiv Sjelstilstand er, hvis ikke Modsætningen
NB31:48 En, der blev udskjeldet havde en · saadan objektiv Sprog-Lidenskab, at det der beskjeftigede
NB32:134 i sig; thi Alt hvad der har en · saadan Objektivitet kommer derved dog ind i Relativiteterne.
NB10:146 Corsaren« var en · saadan offentlig Synd. Jeg seer bestandigt blot
CGN, s. 155 am for Nar ved Hjælp af en · saadan officiel Gudsdyrkelse, maaskee i den Formening,
BA, s. 402 ige Lidenskab, med hvilken en · Saadan ofte kan rase mod et aldeles ubetydeligt
DD:81 ra Vantro, der er determineret som · saadan og affabel for al Paavirkning. –
NB32:15 ten, vil Verden rase mod en · Saadan og beskylde ham for det rædsomste Hovmod.
DD:18 der ikke kan gestalte sig som · saadan og derfor krystaliserer under de barokkeste
NB13:73 ed denne store Forskjel mell. en · Saadan og enhver anden Næringsdrivende. Dog
SLV, s. 318 rledes da forskjellig fra en · Saadan og ham dog liig. De kirkelige Differentspunkter
NB11:59 mig og vore Forhold, ved at side · saadan og lade som Ingenting i Forhold til et
Brev 269 det. Der maatte vistnok en · saadan og netop en saadan Catastrophe til for
BOA, s. 287 s Huus, da er Dommen over en · Saadan og over hans Adfærd ikke nogen religieus
G, s. 93 glæder sig ofte nok over en · saadan og over hans Frembringelser. Jeg tænkte
SLV, s. 418 vil jeg det ikke, den Anden: · saadan og saadan er det, derfor troer jeg det,
SLV, s. 418 rfor troer jeg det, og dette · saadan og saadan stemmer aldeles: saa kan man
SLV, s. 418 lig at den Ene siger: det er · saadan og saadan, det veed jeg godt, derfor vil
YDR, s. 114 Enhver. / Apostlerne gik ikke · saadan og snakkede med hinanden og sagde: »
SFV, s. 61 og blev Iagttager, blev som · saadan og som Aand ved dette Liv overordentlig
Papir 579 od, at sledske for ham, at gaae · saadan og ville og ville og være et rart Barn,
NB18:5 Lidelser ere til: vær selv en · Saadan og vov saa at forkynde Trøst for saadanne
NB14:114 jeg det offentligt. Men at gaae · saadan og vrøvle privat er mig for Lidt og
4T44, s. 354 en stadig Tugtemester og som · saadan ogsaa fordrede Adgang til enhver Tid, eller
2T44, s. 211 Sorgen. Hvorledes skulde en · Saadan ogsaa kunne blive bedragen! Og dog hvis
EE1, s. 170 umiddelbar Sorg, og vil som · saadan ogsaa kunne blive Gjenstand for kunstnerisk
NB2:104 rodse sig det lige Forhold. · Saadan ogsaa med Læserne af hans Blad. Vil
LF, s. 28 neste, ubetinget Alt, men blot · saadan ogsaa Noget, En, der gjorde sig Haab om
CT, s. 192 Begyndelse taler sværmersk · saadan om det at forlade alle Ting. Han vidste
KG, s. 191 ser forties, medens der tales · saadan om og forsikkres, at det Gode har sin Løn,
NB17:107 og vil man saa erindre en · Saadan om, at det egl. kommer an paa at handle:
NB17:42 det dog, at vende Forholdet · saadan om, at det endog bliver en Slags Fortjeneste,
2T44, s. 187 / Medens derfor al Tale som · saadan om, at Fare og Forfærdelse giver et
IC, s. 54 ide, og har hørt saa meget · saadan om, at han saadan skal have været saadan
EE2, s. 222 den temmelig fjern, fordi en · saadan Omgang er ligesaa meget tiltrækkende
G, s. 31 det, der lyder uden Gjenlyd. En · saadan Omgivelse er den sceniske, som derfor netop
LF, s. 32 Alt for at forhindre det, i en · saadan Omgivelse fuldeligen at være sig selv
LF, s. 32 ilkaar at være deilig, i en · saadan Omgivelse, der gjør Alt for at forhindre
YTS, s. 276 thi umuligt at glemme en · saadan Omgivelse, naar man ikke glemmer sig selv,
NB33:4 ke gemytlig, kluddrer den ned til · saadan omtrent at være en Spidsborgers Existents.
DS, s. 238 n docerende. Han sagde til en · Saadan omtrent: vov en afgjørende Handling,
NB32:105 tschild' er gik fallit var · saadan Omveltning som hvis Christend. gik ud af
Brev 272 orfriskelse saaledes er en · saadan Omvenden af et Givet. Blot at tænke
NB7:14.b lykkelig at blive ulykkelig: en · saadan Omvexling forsøgtes intet Msk i som
4T43, s. 162 Intet faaet. Eller vilde en · saadan Omvæltning i Tanke og Tale ikke være
SLV, s. 328 ynker i hans Magt. Der er en · saadan ond Aand, og den byder store Haandpenge:
3T44, s. 239 Alt snart var forbi. Men en · saadan Opbyggelse er et Bedrag, en svigefuld Overeenskomst;
KG, s. 219 er Mester i sin Kunst. Enhver · saadan opbygger i Modsætning til at nedrive.
BOA, s. 295 hvilke Misligheder en · saadan Opdragelse kan have; hvilket Ansvar Forældre
AE, s. 546 n komme til at lide meget. En · saadan Opdragelse vil enten styrte Umiddelbarheden
EE1, s. 121 er disse. Som Exempel paa en · saadan Opera vilde jeg anføre den hvide Dame;
G, s. 21 Anviisning paa Resultatet af en · saadan Operation. Skulde det skee, at hun, naar
NB24:118 ethisk at holde Justits: enhver · saadan Opfattelse er » Aflad.«
GG:1 lærtes Coelibat – en · saadan Opfattelse er dog kun mulig for Folk, som
BA, s. 374 de Stygge. Dog forekommer en · saadan Opfattelse meget sjeldent i sin ophøiede
AE, s. 475 forudsættes, saa bliver en · saadan Opfattelse mislig i samme Forstand som
SLV, s. 439 men vel at mærke, ikke en · saadan Opfyldelse, som naar man fylder Guld i
NB4:58 alde paa at ville sætte sig en · saadan Opgave at arbeide for. Men jeg har hell.
OTA, s. 324 , fordi den i Forhold til en · saadan Opgave er ganske forladt af dens egne og
PCS, s. 139 til, blot for ret at fatte en · saadan Opgave, end sige for at løse den: en
BA, s. 433 Kunstner, der skal løse en · saadan Opgave, være klar over Kategorierne.
NB12:129 over de fingerede. Med en · saadan ophøiet Ophøielsens Ophøiethed
KKS, s. 103 ltes Misundelse kan have i en · saadan Opinions Tilbliven, ville vi her ikke dvæle
Papir 465 min Stræben; saa er en · saadan Oplysning altid gavnlig. / Jeg forstaaer
NB9:69 t beregnet paa at profitere af en · saadan Opløsnings-Tid, tildeels foragtende
EE2, s. 74 igere er et saadant Bud og en · saadan Opmuntring. I Modsætning hertil har
Brev 28 re at sige: » Du veed at en · saadan Opmærksomhed fra Dig forskaffer mig
PS, s. 291 ække Opmærksomheden. En · saadan Opmærksomheds Betydning ( hvilken jo
KK:2 i den msklige Aand er uden en · saadan oprindelig » Geiz« aldeles
Brev 61 land og andetsteds end netop · saadan oprindelig dyb og riig Tale som den, De
LP, note dentitæten af Personen. / En · saadan oprindelig Passivitæt synes Andersen
BI lige, saae nu Plato i Socrates. En · saadan oprindelig Personligheds væsentlige
G, s. 41 r Eens gode Genius Een, hvor en · saadan oprindelig Skjulthed dølger sig, da
TTL, s. 432 in Indvending svarede, thi en · saadan Oprindelighed kan ingen Tale forstyrre.
AE, s. 464 drømmer da villigen, at en · saadan Opvakt ikke er Ridderen af den skjulte
SFV, s. 25 , hvad gjøre de saa mod en · saadan Opvakt? Først og fremmest de bryde dem
NB10:199 stheden kunde behøve en · saadan Opvækkelse, derom tvivler jeg intet
BOA, s. 125 vstændig; og at være en · saadan ordentlig Enkelt er i Ordenen i Reglen
BOA, s. 128 Lad os tage et Exempel paa en · saadan ordentlig Enkelt, og lad os ret glæde
BA, s. 459 annelsen i Mueligheden, og en · saadan Orientation kan heller ikke finde Sted
NB6:45 t ikke var historisk vist. For en · saadan Orthodox er og har Χstus umuligt nogensinde
AE, s. 541 sti Navn anbragt med deri. En · saadan Orthodoxie forvirrer Alt. Mærker den,
EE1, s. 128 ger om Musikkens Indhold. En · saadan Ouverture er derfor ogsaa i Almindelighed
OTA, s. 407 troende forventer jeg en · saadan over al Maade stor, evig Vægt af Herlighed;
AE, s. 78 For virkeligen at meddele en · saadan Overbeviisning vilde der udfordres Kunst
OTA, s. 179 af nogen Forandring. Men en · saadan Overbeviisningens Fasthed er en Indbildning
NB12:85 forskyldende endog blot en · saadan Overdrivelse som jeg har forskyldt, ved
G, s. 35 et skal passere denne Aften. En · saadan Overeenskomst lader sig ikke træffe
TSA, s. 70 ke tør formaste sig til en · saadan Overeenskomst med Gud. / 7.    Saaledes
Not4:21 med Bevidstheden om, at en · saadan Overeensstemmelse mellem Jeget og Objektet
Not4:20.1 r Erdmann anfører, er at en · saadan Overgang synes at involvere den Livets
NB31:3 et sig lige omvendt. Just en · saadan Over-Konge vil staae Gud fjernest, ligesom
IC, s. 134 is man vilde forsøge af en · saadan Overlegen at faae den ligefremme Meddelelse,
IC, s. 134 e Ingen troe ham. / Men at en · saadan Overlegenhed er til, eller kunde være
KG, s. 237 g Indsigt, og derfor ogsaa en · saadan Overlegenhed i sand Kjerlighed til Barnet,
KG, s. 237 i Forhold til Barnet have en · saadan Overlegenhed i Viisdom og Indsigt, og derfor
4T43, s. 127 kun finder Anvendelse ved en · saadan overordentlig Begivenhed som den, i hvilken
NB4:159 ænge han har at leve, en · saadan overordentlig, paradox Hjælp tø
NB9:56 v, men det er ikke paa nogen · saadan overordl. Maade, som havde jeg et særligt
NB20:74 d. ikke bliver Andet end en · saadan overordl., overordl. skjult Inderlighed,
Brev 95 g, ja hvorledes skulde da en · saadan Overraskelse som min Gratulation, ikke
LP, s. 26 unde synes besynderligt, at en · saadan Overspringen af det Episke netop skulde
EE2, s. 194 ygelige Hede, der ligger i en · saadan Overspændthed. Din Hensigt er maaskee
EE2, s. 310 det Enkelte. / Maaskee vil en · saadan Overveielse ikke forekomme ham tilstrækkelig,
EE1, s. 214 t for ham. / Eller skulde en · saadan Overveielse ikke være en værdig Gjenstand
TTL, s. 422 de staaer for Alteret. Til en · saadan Overveielse indbyder jeg Dig da, m. T.,
4T43, s. 146 saa meget Ansvar. Dog enhver · saadan Overveielse, der lefler med Livets Betingelser
BA, s. 330 re og spilder ikke sin Tid paa · saadan Overveielse. Derimod elsker Psychologien
BA, s. 372 en i disse Tider agter paa en · saadan Overveielse. Men dette veed jeg, at dersom
NB15:50 øshed, hvorledes et Msk. · saadan paa Dato og Klokkeslet kan have et bestemt
NB5:49 ave. Ordentligviis vil dog Enhver · saadan paa een ell. anden Maade eftertragte de
NB17:105 ig, det vilde forlyste dem · saadan paa en Maade at lege med ved at høre
NB9:76 e, om jeg nu fik Lov til at sidde · saadan paa et afsides Sted for mig selv. /
IC e Christen saadan til en vis Grad, · saadan paa hedensk ne qvid nimis; thi saa bliver
BOA, s. 154 satte i Bevægelse: har han · saadan paa Maa og Faa styrtet sig ind paa det
NB5:105 julpet sig sit Liv igjennem · saadan paa Sandsynlighed, han har neppe nogensinde
BOA, s. 211 ve efterhaanden alle Christne · saadan paa Slump, og saa mange Aarhundreder derefter
NB18:14 e, at en foragtet Jomfrue slaaer · saadan paa, og fortæller at alle Slægter
CT, s. 179 ud et Bedrag, en Usandhed, en · saadan Paakaldelse en Formastelse mod ham. Tag
FB, s. 127 kaldes Guds Udvalgte. Kun en · Saadan paalægges en saadan Prøve; men hvo
BOA, s. 295 et christeligt Land. Men en · saadan Paamindelse indeholder netop Mag: As Liv.
JJ:58 tyde, at være Vidne til et · saadan Paradox er en høist alvorlig Sag. /
AE, s. 531 er ved Tilblivelsen, faaer en · saadan paradox overvældende Magt, at Tilblivelsen
BI r med at parodiere sig selv, og en · saadan Parodi er en Sikkerhed for, at denne Udvikling
F, s. 482 es i Almindelighed heller ei en · saadan Particularist og hans Dom, fordi Vedkommende
EE2, s. 150 en saadan Isolation og en · saadan Partikularisation er lige gal. Jeg har
PS, s. 298 de vel komme til Socrates med · saadan Passiar, at et Menneske er en Gud i sit
NB10:123 m. I Udlandet at opleve en · saadan Penge-Crisis vilde vel have været endnu
EE1, s. 231 har en vims lille Person. En · saadan Person er Anledningen, en Person, man ellers
SLV, s. 374 dialektiske Vanskelighed. En · saadan Person som virkelig existerende vilde kunne
DD:64 n Sort Væsener.); men at see en · saadan Person spadsere om i et aflagt Klædningsstykke
NB10:99 ar nu Carit Etlar ogsaa faaet en · saadan Person; saaledes – Prof. Heiberg.
BI, s. 91 ogier bliver Forholdet til en · saadan Personlighed for den secundære et ikke
BI, s. 180 rskjellige Nuancer, og ved en · saadan Personlighed som Socrates troer jeg, at
NB17:60 ind i Virkelighed end af en · saadan Personlighed, der vover at marquere saa
BI Sandhed, maa man ikke oversee. En · saadan Personlighed, en saadan umiddelbar Ihændehaver
EE2, note abet bliver saa indtaget af en · saadan Personlighed, Herren veed ikke, om han
LP, s. 37 t det er at tilkæmpe sig en · saadan Personlighed, kan man ogsaa see deraf,
EE2, s. 181 har tilfælleds med enhver · saadan Personlighed. Han er som besat, ufri i
NB11:41 aae Personlighed frem, digtes en · saadan Personlighed. Men hell. ikke mere. Det
BI n saadan primitiv Personlighed, en · saadan Personlighedens status absolutus ligeoverfor
NB22:141 . Thi lad os antage, at en · Saadan personligt havde meget at bebreide sig,
NB8:7 anticipere Virkelighed, og ved en · saadan Phantasie-Bevægelse lære sig selv
G, s. 30 t Andet sover endnu trygt. I en · saadan Phantasiens Selvanskuelse er Individet
SD, s. 148 sig selv, blive sig selv. En · saadan phantastisk Religieus vilde sige ( for
AE, s. 115 saa dog qva Menneske ofte en · saadan Philister, at ingen Begeistret gad have
EE2, s. 49 rste Kjærlighed, og at en · saadan philistrøs Tilstand ikke kan ansees
Not11:13 Man ser ikke hvad en · saadan Philos: vil, da Χstus kan den umulig
NB:42 Methode, forbausende Exempler. En · saadan Philosoph skriver en ny Bog, og den bliver
SD, s. 211 Gud – og Menneske ikke · saadan philosophice, poetice o. s. v. løb i
SD, s. 211 nd nogensinde i Hedenskabet, · saadan philosophice, poetice o. s. v. løbe
F, s. 516 ede, det er jo urimeligt af en · saadan Philosophie at gjøre Mine til at narre
LP, s. 49 ang Omgang med sig selv har en · saadan Phrase i Stilhed udviklet en saa stor Kjærlighed
NB16:19 r godt Sammenhænget, til · saadan Phraseologie. Med Respekt at sige er jeg
NB:43 lige det smigrer Publikum. En · saadan Pialt af en Digter bliver afholdt, fordi
NB27:87 Er dette nu fordi jeg er en · saadan Pialt i Sammenligning med de Millioner
JJ:354 og Schavl paa og Parasol, ret en · saadan pianket Dame. Sveden haglede ned af hende,
AE, s. 249 lykke er da ikke saa stor, en · saadan Piece kan jeg snart skrive, og hvis det
G, s. 21 usi kunde forbauses over, at en · saadan Pige blev hende foretrukken. Forsaavidt
G, s. 52 frisk fanget Fisk; ellers er en · saadan Pige gjerne udhungret som en Fisk, der
EE2, s. 187 are det. Som oftest bliver en · saadan Pige haardt nok straffet derfor, men det
LA, s. 33 kens Spørgsmaal er: maa en · saadan Pige som Claudine væsentligen forekomme
LA derfor ikke være den: om nu en · saadan Pige som Claudine, en Mand som Lusard,
LA, s. 33 pørgsmaalet er ikke, om en · saadan Pige som Mariane kunde have levet i Revolutionstiden,
EE1, s. 312 rende – at volde en · saadan Pige Taarer. Men vær rolig, Du skal
G, s. 92 ; thi at der maa være en · saadan Pige til, eller at der idetmindste har
SLV, s. 371 5te Akt gjør » en · saadan Pige« en Mand lykkelig, i Virkelighedens
SLV, s. 70 deligt. Opdager jeg engang en · saadan Pige, der nøisom og ydmyg ikke er fordærvet
SLV, s. 270 agelse, der er bunden til en · saadan Pige, eller rettere fordre af ham, at han
EE1, s. 155 vinde Eders Interesse for en · saadan Pige, eller skal jeg tye til en captatio
G, s. 12 snild Karl, der havde fanget en · saadan Pige, ingen Selvtillid – hans Kjærlighed
SLV, s. 278 / Saa megen Elskelighed, en · saadan Pige, og saa en saadan lille Jomfru! Men
EE1, s. 373 rlighed til for at elske en · saadan Pige. Det Mere har jeg – det er Falskhed.
SD, s. 135 orsøg det nu, siig til en · saadan Pige: Du fortærer dig selv, og du skal
EE2, s. 240 det Glædelige i at faae en · saadan Pige; men paa den anden Side er det dog
EE2, s. 287 Helt skulde løbe af med en · saadan Pige; naar han derimod havde været et
EE1, s. 410 jøre et dybt Indblik i en · saadan Piges Hjerte og dets Historie. Hvor Kjærlighedens
TS, s. 69 eg kunde være saa ussel, en · saadan Pjalt, hverken kold eller varm, hverken
NB32:16 t Gudd., at Det, der volder · saadan Plage og Bryderie, at det skulde være
NB7:23 t Comiske, hvis man skrev en · saadan Plakat til et Stykke, blandt andre Personer:
EE2, s. 32 arakteristisk for vor Tid. En · saadan Plan kan nemlig have sin Grund i egoistisk
NB:12 tænkeligt, at En skulde have en · saadan Plan, og kunde tie. O, I Daarer, kun Den,
NB:12 arer, kun Den, der kan tie, har en · saadan Plan. / Da jeg saa var færdig, søgte
ATV, s. 209 sor her i Landet, om hvad man · saadan pleier at sige til Forsvar for det Bestaaende
NB17:50 ane, som nu staaer for Tour. Det · saadan pludselig at sige: idag, kan være meget
Papir 141 tandpunct. / Martz 36. / A. / En · saadan pludselig Forsvinden, som følgende paa
Papir 254 g frakjender ingenlunde en · saadan poetisk Betragtning sin Betydning; men
AE, s. 170 l og Dato er i Forhold til en · saadan poetisk Helt og en saadan poetisk Paaskemorgen
BI, s. 335 da kun mere indirecte. At en · saadan poetisk Overgivenhed, der i et overvættes
AE, s. 170 en saadan poetisk Helt og en · saadan poetisk Paaskemorgen aldeles ligegyldige,
NB4:77 sse Taler liggende færdige. En · saadan Polemik egnede sig mindst af Alt til at
BI, s. 260 g forklare, uden at antage en · saadan Positivitet, ja at det egentlig først
BOA, s. 131 meget. En svagere Mand paa en · saadan Post, en Mand, som maaskee selv havde nogle
PMH, s. 64 oldig astronomisk Viden og en · saadan praktisk Færdighed i Behandlingen af
Papir 181 nde have gaaet styrkede ud af en · saadan Presse. Man kommer herved let til at tænke
NB31:161 ed latterlig, hver Gang en · saadan Prik gaaer op; thi at Tæppet falder
BI ighedsfulde Reciprocitet. At nu en · saadan primitiv Personlighed, en saadan Personlighedens
SLV, s. 240 kjendt dem iforveien, med en · saadan Primitivitet, at, hvis de ikke vare opdagede,
SLV, s. 240 de religieuse Kriser med en · saadan Primitivitet, som havde jeg slet ikke kjendt
BOA, s. 155 Spot og Letsindighed faaer en · saadan Prise som Adler er. / Capitel II /
NB3:53 det Ethiske – Ansvaret) men · saadan privat er saadan Digter en allerkj
SLV, s. 271 n tager Basunen og slaaer en · saadan Privat-Docent paa Panden, saa han aldrig
NB:42 de det ikke være rigtigt, at en · saadan Privat-Docent, naar han saae vi bleve altfor
AE ning – dersom, siger jeg, en · saadan privatiserende Tænker og spekulativ
BOA, note unst end ved at vedligeholde en · saadan privatissime Spilde-Vands Forbindelse med
NB13:78 aa een Gang, at sætte en · saadan Productivitet ind og saa at have Næringsorg.
NB10:69 Ubehageligheder) at lade en · saadan Productivitet staae hen som et ubestemt,
EE1, s. 228 ingen. Derfor mener ogsaa en · saadan Productivitet, hvad man kan indrømme
SFV, s. 20 Leilighed til at overskue en · saadan Produktivitet, men hvem dog muligt mit
SFV, s. 53 ndeligen, giv et Menneske en · saadan Produktivitets-Evne, og saa et saa svageligt
NB12:67 gviis et uendeligt Ringere. / En · saadan Prof. som fE salig J. Møller, det var
NB15:103 kidt med mig, tænker en · saadan Prof; de Par Aar jeg lever, det Smule jeg
NB30:135 Gjengjeld at kræse op for en · saadan Professor eller Præst. / Tag Χstd.
NB18:72 være curieust nok, at lade en · saadan Professor gjøre hele Feldtoget med.
NB35:21 fterkomme Guds Fordring. En · saadan Professor-Slyngel han docerer saa, hvorledes
AE, s. 134 de: dersom der ikke staaer en · saadan Prophet op, saa kan vi holde Fyraften,
NB11:155 e Evne retfærdig og Den, der · saadan pruttede lidt, Alle, Alle blive vi saadan
NB6:37 rygten stor – fordi en · saadan Prædikant har Kirken stop og prop og
NB32:149 saa megen Lykke. Forsaavidt en · saadan Prædikant indlader sig paa at bekæmpe
IC, s. 240 ver Søndag for at ramme en · saadan Prædikemaade, der ikke er Andet end
AE, s. 367 rsom en Religieus hørte en · saadan Prædiken, da vilde han sige til sin
NB15:89 daglig Brug, fra Det, Præsten · saadan prædiker o: s: v:, og især ved det
NB32:99 / Hvilken Modbydelighed en · saadan Præst er, og det kaldes christelig Alvor!
NB29:112 r det at være Msk. / En · saadan Præst falder det ikke i fjerneste Maade
NB15:84 a denne Skinhellighed at en · saadan Præst forklarer sin Deeltagelse i Politik
NB26:21 fra Christendommen, som en · saadan Præst just i det Øieblik, da han
NB8:11 t Jordiske. / O, og ogsaa en · saadan Præst vilde dog kunde gjøre Gavn.
NB8:11 og comisk saa let fri for en · saadan Præst, at enhver Yngling maa tænke
BOA, s. 208 kee ogsaa Tilfældet med en · saadan Præst, at han, efter først at have
PCS, s. 129 Kunststykke, at kunne tage en · saadan Præstation fra hinanden i hver dens
NB22:36 Aristokratisk. Forfatteren af en · saadan Præstation kan det neppe falde ind i
G, s. 60 unstner, der havde Kraft til en · saadan Præstation, eller Udholdenhed; heldigviis
EE:102 s til, og tør Du efter en · saadan Prøve sige i Dig selv idet Du overlader
FB, s. 127 Kun en Saadan paalægges en · saadan Prøve; men hvo er en Saadan? Dernæst
Papir 452 g hen / Lad os nu antage, at en · saadan Psalmes Indhold er: Kjerlighed til sin
BOA, note rket, anerkjendt, roest. En · saadan Pynte-Forfatter har Intet at underrette
EE2, s. 103 st var det dog at anbringe en · saadan quasi Mand og Kone ved et Spisebord, og
EE1, s. 132 derfor blev lige vist, at en · saadan Qvasi-Situation bedre gaaer an i Operaen
EE2, s. 298 Forbøns Skjønhed som en · saadan Qvinde! / Dog jeg sidder her og prædiker
TS, s. 72 inden. Lad mig beskrive Dig en · saadan Qvinde, en Ordets Hører, der ikke glemmer
EE2, s. 30 derstyggeligt Væsen som en · saadan Qvinde. Ingen Udsvævelse er mig saa
LA, s. 33 en Spørgsmaalet er: maa en · saadan qvindelig Figur væsentligen forekomme
LA, s. 55 epræsentere vor Tid ved en · saadan qvindelig Figur: Et staaer fast, at Figuren
NB26:99 ke just det, thi saa blive de en · Saadan qvit, saa indeholder hans Liv ingen Fordring
AE, s. 517 ik i Raadgiverens Sjæl. En · saadan Raaden er en Misforstaaelse, der ikke saa
NB26:68 en gaae tilbage, og naar en · saadan Radical-Cour var overstaaet, saa skulde
Oi7, s. 304 entes Forstand Christen er en · saadan Radical-Forandring, at man, blot menneskelig
4T43, s. 127 Din Forventning, at hvis en · saadan rammede Dig, da vilde Forfærdelsen selv
BOA, note t det Religieuse skulde have en · saadan Realitet at det kunde beskæftige et
NB23:171 m holder Øie med enhver · saadan Redelig. Den Andens hele Virksomhed seer
SLV, s. 186 a høie Renter, kun til en · saadan Redelighed vil og tør jeg betroe mig!
Papir 371:1 on, kan det indeholde en · saadan Reduplication. Betænkeligheden er den,
NB23:207 Forbrydelser. / Men nu en · saadan redupliceret Forbryder – dog det
NB23:207 n, saa ogsaa Forbrydelsen. / En · saadan redupliceret Forbryder er fE i dette Mønster.
NB23:207 net o: s: v: o: s: v: / En · saadan redupliceret Forbryder er naturligviis
SLV, s. 65 kkret ved et falsk Udtryk. En · saadan Reduplikation kan Qvinden ikke fatte, den
SLV, s. 65 Qvinde have sit Væsen i en · saadan Reduplikation, saa lod der sig intet erotisk
4T44, s. 298 d forstyrrer dens Liv? En · saadan reen verdslig Bekymring kan vistnok, og
NB21:12 e saadanne Kræfter og en · saadan Reenhed til at tage Sandsebedragene bort
NB31:103 ar Begeistret ham vilde en · saadan reflekteret Bevidsthed dræbe saa han
SLV, s. 214 o. At hun er omsluttet af en · saadan Reflexion mærker hun neppe. / Hun er
SLV, s. 146 reflectere derover. / At en · saadan Reflexion over, om man vil gifte sig, naar
NB35:42 en ny Mundering – en · saadan Reformation den lader sig let praktisere
NB35:42 ok. Men see Dig vel for, en · saadan Reformation er en Illusion, thi det bliver
Papir 405 e af Joseph. / At leve under en · saadan Regjering er det meest Dannende for Evighed,
AA:4 et til at uleilige sig ud i en · saadan Regn, og at lukke Vinduet op kunde her
NB2:113 ligesom ved Hjælp af en · saadan Reise. Det lader sig nu ikke gjøre iaar.
AE, s. 256 den 14de vare vi i Kanton. En · saadan Reisende forandrer nemlig Sted, ikke sig
F, s. 505 re nogen Ophævelse for en · saadan Reisendes Skyld, saa meget mere formodentlig
NB20:176 der engang skulde blive en · saadan Rekreation at indrømme, saa kunde jeg
EE2, s. 234 an ikke aldeles helbredes, en · saadan relativ Frelse have vi ikke at byde ham.
AE, s. 464 udsagde om ham, at han var en · saadan Religieus – og mit Experiment skal
AE, s. 463 ilde jeg dog i Forhold til en · saadan Religieus aldrig komme videre end til at
AE, s. 451 og Den der virkeligen var en · saadan Religieus at han for Gud kunde beslutte
SLV, s. 138 men som for Spøg; thi en · saadan religieus Baggrund, som Augustinusushar,
AE, s. 459 raf følger dog ikke, at en · saadan Religieus bliver uvirksom, tvertimod, han
BOA, s. 262 ie Hanen om: saaledes har en · saadan Religieus det Væsentlige hos sig i Præsents.
SFV, s. 17 senere forandrede sig og blev · saadan religieus Forfatter; thi han var religieus
NB9:72 delighed vil derfor ogsaa en · saadan Religieus have en hemmelig Note, i Lighed
AE, s. 460 ing. Men hvorfor vælger en · saadan Religieus ikke Klosteret, der er der endog
AE, s. 475 ogsaa sees deraf, at hvis en · saadan Religieus kunde hidses til pludseligen
SLV, s. 432 passer fortræffeligt i en · saadan religieus Tale) om hvem der heges og pleies,
Oi10, s. 394 t, at Martensen føler en · saadan religieus Trang, hvilken Tillid maa man
SLV, s. 163 det høieste Udtryk. / En · saadan religieus Undtagelse vil altsaa ignorere
NB24:158 tet – om der findes nogen · saadan Religieus veed jeg ikke, jeg har Ingen
AE, s. 464 perimentere med, hvorledes en · saadan Religieus vilde være i Tilværelsen,
AE, s. 463 igen er eller har været en · saadan Religieus, om Alle ere det eller Ingen,
NB32:144 høre, den forbander en · saadan Religieus. Sophisten laver det saa om til
NB7:75 lhører, den kjerlige Fader. En · saadan Religieusitet behøves der for at holde
AE, s. 447 elsket af en Arbeidsmand! En · saadan Religieusitet er selv sygelig og skrantende,
AE, s. 430 gen ikke at gaae i Kirken. Al · saadan Religieusitet fritager sig nemlig ved eengang
EE:18 e Sjælens Klangfigur – en · saadan religieus-moralsk Sorg vilde være den
NB14:112 ikke i sin Orden, saa vilde en · saadan Replik blot blive et Incitament, der frister
EE1, s. 259 avn reent ud« ... En · saadan Replik er Guld værd. Den er saa naturlig
LP, note n har foretrukket at opstille en · saadan Repræsentant, og ligesom ikke har villet
NB4:159 akt, hvorfor der ogsaa i al · saadan Resignation er nogen Fortvivlelse):
BMT, s. 219 e udøst alle Grovheder, en · saadan Resignation er omtrent som den Anger over
NB25:48 – hvorimod jeg har en · saadan Respekt for den Hellig-Aand, at jeg ikke
EE2, s. 220 øies med ind i den, thi en · saadan Rest virker altid forstyrrende, den er
NB11:155 ttede lidt, Alle, Alle blive vi · saadan retfærdige: ja saa har Mskene i Grunden
AE, s. 461 terlige eller lee af dem ( en · saadan Retning ud efter er bort fra Religieusiteten),
EE2, s. 31 sædelig er naturligviis en · saadan Retning, i Tanken indeholder den derimod
PCS, s. 138 e ham ligge krum. Som sagt en · saadan Retnings-Major er af comisk Virkning; men
NB32:117 iver at bruge dertil. / En · saadan Revisor er naturligviis noget ganske Andet
BOA, s. 121 v:. Paa den Maade søger en · saadan Revolutionair feigt og lumskt at gjøre
AE, s. 460 at hvert andet Menneske er en · saadan Ridder af den skjulte Inderlighed? Ja,
NB6:74 indeholder i mine Tanker en · saadan Rigdom af Ideefylde, at jeg atter, o atter
EE1, s. 182 kelig, eller at der gaves en · saadan Rigdom i Glæde, som han lærte mig;
EE1, s. 105 Don Juan at skue ud over en · saadan riig Høst, det hele Sogn tager han sig
NB6:27 e Guds Navn i Forhold til en · saadan ringere Ting. Men det gjælder virkelig
SLV, s. 162 saadan Travlhed, som var en · saadan Rumsteren eller et saadant Hurlumhei Timelighedens
BOA, s. 207 kal noget saadant Skrevent en · saadan Runden-oms-Frembringelse udgives, kan det
SLV, s. 304 men Corcyræerne havde en · saadan Rædsel for ham, og havde saa vel forstaaet
NB32:15 Χsten er saa igjen en · saadan Rædsel og Qval at man efterhaanden saae
EE2, s. 322 tusinder siden hine Dage, en · saadan Rædsel saae Verden aldrig før og
NB22:144 aatte jo ogsaa sige, at en · saadan rædsomt frempiint Efterfølgelse snarere
BI, s. 287 n har givet sig i Kast med en · saadan rænkefuld Patron, som Ironien er, der
NB29:40 ed er, at det ingenlunde just er · saadan saa saligt – men uhyre smerteligt.
NB35:27 Væmmeligste af Alt. Og at en · Saadan saa skulde i en bedre Verden saligt leve
NB21:83 og en Art Forfængelighed, der · saadan saa smaat indbildte sig at kunne være
NB19:66 iser En det, men at man dog · saadan saa smaat skulde have været værdig
NB9:43 virkelig Charakteer. Var en · saadan saa stærkt bygget, at den blot viste
NB17:29 impelt saaledes, han isolerer en · Saadan saaledes, at det, selv om han nok saa gjerne
AE, note dskrænkethed. Der er altid en · saadan saavel magelig som ogsaa bekymret Trang
NB14:65 e og straffede, men lod dog · saadan Sagen gaae hen. Da kom Χstd, og Gud
NB12:26 s overalt. Mskene holde med Flid · saadan Sagen hen, der er sat Opinions-Dommen:
BOA, note / Anm. At Mag. Adler senere har · saadan sagt Noget om, at der intet Nyt var i hans
IC, s. 224 ghed ikke an«, har en · Saadan sagt til sig selv, » ikke blot bliver
NB23:149 Ret, at Forholdet til ham er en · saadan Salighed, at det ubetinget veier uendeligt
BA, note t han tillige mindede om, at en · saadan Salighed, der ikke kan meddele sig, er
SD, s. 215 te, men at han tænkte den · saadan sammen med Indvendingerne mod den, og deraf
BI, s. 87 aandeligt Christiansfeldt, en · saadan sammensnærpende Maadeligheds Tvangsskole,
NB33:50 d det at være Msk, at en · saadan Sammensætning er en Qvalitet forskjellig
KK:3 elv. – / P. befordrer en · saadan Sammentræden af Ligesindede, der er
EE1, s. 406 ikke for det Høieste. En · saadan Samtalen, en saadan confabulatio, er i
EE1, s. 406 er det Eiendommelige ved en · saadan Samtalen, er Conversationens vegetative
NB2:128 terie mere. / Og Den der nu i en · saadan Samtid har sit Liv bundet i den strengere
NB10:72 faae Idee igjen i Forhold til en · saadan Samtid, har maattet gaae ned til det at
NB10:60 le henvende min Tale til en · saadan Samtid, mod hvem, menneskelig talt, det
PS, s. 262 ydeligste som vigtigt, var en · saadan Samtidig Discipelen? Ingenlunde. Han kunde
PS, s. 270 ig en saadan Samtidig! Men en · saadan Samtidig er jo ikke Øienvidne ( umiddelbart
Oi8, s. 347 han er, eller, hvis der ingen · saadan Samtidig er, at Du gjør den afdøde
PS, s. 268 samtidig med Herligheden. En · saadan Samtidig kunde man da vel ikke kalde salig
Oi8, s. 347 s er det, hvis der slet ingen · saadan Samtidig skulde leve, Din Opgave for at
PS, s. 270 d Troens Øine. Ja salig en · saadan Samtidig! Men en saadan Samtidig er jo
EE1, s. 247 tningen numerisk og med en · saadan Samvittighedsfuldhed, at hun mener, et
EE:102 v at være Gud liig. – En · saadan sand Bekjendelse er nødv:, da den er
3T44, s. 234 m tvivlsomme om sig selv. En · saadan Sandhed er ikke ligegyldig ved, hvorledes
LA, s. 33 Trivialitet og Raahed, med en · saadan Sandhed, at det netop derved faaer en Interesse.
TSA, s. 101 see, Gud kan nu ikke paa en · saadan sandselig Maade hjælpe sin Udsending,
BOA, s. 218 en see Gud kan nu ikke paa en · saadan sandselig Maade hjælpe sin Udsending
Brev 82 til noget Msk., at der er en · saadan Sangerinde i Berlin, ell. at hun spiller
NB22:8 r saa at lege den Leeg, at vi ere · saadan Satans Karle, som saaledes kunde staae
NB9:25 geoverfor Gud. Men naar man er en · saadan Satans stærk Karl, der saadan kan beherske
NB8:115 en saadan Bodsprædikant og en · saadan Satiriker kommer Verden naturligviis ikke
Papir 24:1 / Vilde man indvende mod en · saadan scientifisk Behandl. af den religieuse
JJ:198 elder jeg kun lidet. / Og en · saadan Seddel blev stundom en Families Ulykke.
JJ:198 del blev sat i Circulation. Og en · saadan Seddel synes min Existents bedst at kunne
SLV spildes megen Tid i Verden paa en · saadan Seentilbage, forsaavidt kan Principet være
F, s. 482 en en literair Barselstue? I en · saadan seer man Folk, der have en frappant Lighed
AE, s. 168 ogle Recensenter, og hvad man · saadan seer paa Gader og Stræder. Eller har
Brev 271 uldblodsheste til Salg. En · saadan sees aftegnet, en ægte Fuldblodshest:
KG, s. 328 ærfører behøvede een · saadan Seier mere – thi denne var nok til
4T44, s. 300 utaalmodigen bort, fordi en · saadan Seier syntes ham et Nederlag, og fordi
CT, s. 200 orslag, eller med at vinde en · saadan Seier! / Fordi Dette nu er saaledes og
EE2, s. 119 standig erindre om, at enhver · saadan Seir, som den ægteskabelige Kjærlighed
F, s. 490 deraf tilfaldt den Enkelte. En · saadan Selskabs-Virken er jo lige saa taabelig
SD, s. 183 østerlandsk Digtning; en · saadan Selvbeherskelse, en saadan Urokkelighed,
IC, s. 135 ikke paa Muligheden af at en · saadan Selvfornægtelse skulde være til.
IC, s. 135 om den Anden har Troen paa en · saadan Selvfornægtelses Mulighed, det vil sige,
3T43, s. 92 Hvor sørgelig er ikke en · saadan Selvfortærelse, hvor langt er ikke en
4T44, s. 305 det lader det være. / En · saadan Selvkundskab er da saare ufuldkommen, og
EE1, s. 65 lertid ganske rigtigt, og en · saadan Selvmodsigelse dybt begrundet i den menneskelige
4T43, s. 163 et Evige ligger heller ingen · saadan Selvmodsigelse, dog ikke fordi det som
EE:102 ker Dig, erfarer Du efter en · saadan Selvprøvelse ret i din Sjæls Rod,
BA, s. 444 Den mest raffinerede Form af · saadan Selvreflexion er altid den, der bliver
3T44, s. 273 Dog kan der jo ogsaa til en · saadan Sendelse i de ringere Forhold findes det
NB28:54 er at der saa var blevet en · saadan Sensation her hjemme, var hiin Tanke ligesom
NB24:54 relsen saa nær! / At en · saadan sidste Udgivelse, hvor det gjælder om
TTL, s. 411 at sige et Ord, saa aabner en · saadan sig – og den Fangne aander i det
NB31:120 n jævnt hen hver Dag er · saadan sig selv, er han en munter, glad Broder,
BOA, s. 192 om før; men understaaer en · Saadan sig væsentligen at haabe paa en Perfectibilitet:
EE2, s. 50 skjønnes ikke hvorledes en · saadan Sig-Beraadføren med Gud blev mulig.
TS, s. 54 er slet ikke saaledes, som vi · saadan sige til hinanden: at vi saa gjerne ville
BA, s. 438 r, eller naar man hører en · Saadan sige, idet han taler om et bestemt Tidsmoment
NB23:5 og det Henrivende. Derfor vil en · Saadan sige: aah, Herre Gud, hvad skulde det blive
NB4:103 inde den end den, om hvilken man · saadan siger det er Ingenting, medens man kan
Papir 460 aaledes forelsket, at han, · saadan siger man jo, bærer sig ad som om han
NB5:89 eskab saadan er blevet Noget, der · saadan siges – om det skulde være det
EE2, s. 79 til havde ydmyget, der med en · saadan Sikkerhed greb den Pige, de elskede, ud
TTL, s. 440 ltid denne Fare. Skulde nu en · saadan sildig Beslutning, der selv om den var
LP, s. 17 ae vi vel takke Gud for, at en · saadan Simon Stylita erindrer os om, hvad Selvstændighed
NB10:69 e tænke sig at der er en · saadan Sindrighed i det Hele. Det er nemlig mageligt
AE, s. 180 an tilfældig sammen med en · saadan Sindssyg, hvis Sygdom netop er at han intet
BOA, s. 147 orfærdeligt, om Nogen i en · saadan Sinds-Tilstand tager feil og vil behandle
F, s. 468 rørende. Nuomstunder kan en · saadan Situation ikke gjentage sig; thi naar man
EE1, s. 255 hende. Sjælen hviler i en · saadan Situation med et uendeligt Veemod; men
G, s. 53 han sagde og hun sørgede. En · saadan Situation vilde være en Opgave for en
DJ, s. 73 Phantasi. Jeg skal skizzere en · saadan Situation. Det bliver ingen Bondepige,
KKS, s. 100 at forvisse Enhver om, at en · saadan sjelden lykkelig qvindelig Begavethed vanskeligt
NB15:23 – og at det dog er en · saadan Sjeldenhed! / Hugo de Sct. Victore. /
AE, note nanden vil let see, at netop en · saadan Sjelesørger noget nær vilde blive
AE, s. 406 thi den Leveviisdom, som en · saadan Sjelesørger øger til det Poetiske,
BI, s. 141 age at sammenligne hermed. En · saadan Sjælesøvn og et saadant Intet maatte
NB33:50 t Levende. Tænk nu at en · saadan Skabning sagde til Skaberen: » hvorfor
EE1, s. 390 Du har samlet – at en · saadan Skabning skal bære saadanne Byrder!
EE1, s. 357 rd, Edvard haaber paa, at en · saadan skal afgjøre Alt. Det kan han nu ogsaa
IC, s. 54 t saa meget saadan om, at han · saadan skal have været saadan noget stort Noget
4T44, s. 327 nd giver det. Nei, Tiden som · saadan skal ikke hjælpe et Menneske til at
PS, s. 304 til med Sang og Klang. Til en · Saadan skal vel ikke, ja kunde end ikke Guden
BOA, s. 134 re, ikke blot fordi hans Plan · saadan skal være sand, men tillige for at hans
AE, s. 378 g saa i Verden blive hvad det · saadan skal være, stort bliver det neppe, og
EE2, s. 85 at udstyre En og Anden med en · saadan Skat af det Interessante, at vække ham
BI, s. 78 aae og udødeliggjøre en · saadan skikkelig Spidsborger? Det vilde jo være
NB29:35 e, at der var en heel Slump · saadan skikkelige Msker: men Ingen blev sparet,
NB23:22 eligt har gjort, hvorfor en · saadan Skikkelse just kan være sand –
EE1, s. 193 den for at hævne sig. En · saadan Skikkelse kan aldrig forfeile sin Virkning
PCS, s. 135 comisk for den Militaire. En · saadan Skikkelse kan i det Høieste taales som
EE2, s. 189 over det Hele. Og naar nu en · saadan Skikkelse nærmer sig en ung Pige, naar
NB32:44 rotestantisk Præst. / / At en · saadan Skikkelse skal være Lærer i Χstd.
NB16:47 Motiv. / / Jeg tænker mig en · saadan Skikkelse som en Giordano Bruno ell. Deslige,
NB3:16 eligen et Stort at der er en · saadan Skikkelse som M. Han har løst en saare
KKS, s. 97 aldeles uden Coquetteri er en · saadan Skikkelse utænkelig) ikke er Andet end
JJ:135 Hetærens Dagbog«. En · saadan Skikkelse var vel Umagen værd at tegne.
NB6:61 rt fra først af. Og en · saadan Skikkelse vil bestandig være Christenheden
NB27:59 er ogsaa vel muligt, at en · saadan Skikkelse vil komme. Overhovedet er det
Papir 306 e fremmaner. Og selv om en · saadan Skikkelse viste sig, den kan dog ikke berolige
JJ:218 lege Lysning ligesom beaandede en · saadan Skikkelse, – da troede han det var
BI, note at faae en Forestilling om en · saadan Skikkelse, da vil jeg henvise til det Billede,
Papir 306 at Troens Gjenstand var en · saadan Skikkelse, der, hvad Du jo selv har erfaret,
PCS, s. 141 de Tilstand. At fremstille en · saadan Skikkelse, det er en Opgave for en fiin
LA, s. 54 re Kunst til at fremstille en · saadan Skikkelse, end til at skildre et væsentligt
NB29:113 en Digter kunde udstyre en · saadan Skikkelse, er, at han i Viden raader over
NB30:15 blot knyttet til Gud. / En · saadan Skikkelse, han er beregnet paa det Criminelle.
EE2, s. 179 en, saa vil jeg fremstille en · saadan Skikkelse, og dertil vælger jeg hiin
NB30:86 t næsten som et Barn, en · saadan Skikkelse, som ethvert Dyre-Msk. næsten
LA, s. 54 tykke, at kunne fremstille en · saadan Skikkelse. Det gaaer Kritiken i vor Tid,
SLV, s. 432 ennem Lidelse. At der var en · saadan Skillevei, at man ikke kjøber sig fri
NB10:105 har bidraget til at udvikle en · saadan skiult Inderlighed i mig. Jeg kan ganske
EE2, s. 269 ringssorger tillige har en · saadan skjult Fiende i sit eget Indre at kæmpe
KG, s. 22 ære, at Kjerligheden var en · saadan skjult Følelse, at den var for fornem
KG, s. 22 til at bære Frugt, eller en · saadan skjult Følelse, at Frugterne hverken
YTS, s. 275 saadan Bekjendelse, eller en · saadan skjult Hører; for Gud i Løndom, der
SFV, s. 60 vet ( en saadan Smerte og en · saadan Skjulthed), beroer det paa en Individualitets
FB, s. 172 instantser. Er der derimod en · saadan Skjulthed, saa staae vi ved Paradoxet,
F, s. 485 sætning skyldes. Naar paa en · saadan skjøn Maade Litteraturen og Journalistiken
BOA, note Usandheden ligger nu i, at en · saadan Skjønskriver og Examinand kaldes Forfatter,
Brev 182 nske, at man ønsker en · saadan Skjønsomhed og dennes Vedvaren med de
EE2, s. 281 jager han efter. Troer Du, en · saadan Skribent udretter Mindre end den, hvis
NB14:107 og er det min Mening, at til et · saadan Skridt som det at blive slaaet ihjel for
Papir 291 man tænker paa at læse en · saadan Skrift. Nu er man imidlertid gaaet til
NB27:58 t er aldrig faldet mig ind nogen · saadan Skrivelse betræffende, at det kunde
ATV, s. 210 kammeratligt imod Enhver, der · saadan skriver i en Avis. / 13de Mai 55. /
KKS, s. 105 Leg. Disse Opgaver kan da en · saadan Skuespillerinde overtage, og det kan da
KKS, s. 107 rlig Taknemmelighed kalder en · saadan Skuespillerinde sin almægtige Allierede,
4T44, s. 304 orstand en Skuffelse. Dog en · saadan Skuffelse forskyldes vel sjeldent, at et
4T44, s. 305 se kloge Tider forskyldte en · saadan Skuffelse? Hvilken var nemlig hiin kløgtige
SBM, s. 141 sti Discipel« ( og en · saadan skulde jo dog vel Præsten være ved
NB17:71.h nke paa hos mig, og at saa jeg · saadan skulde lukke Døren paa Klem eller gjøre
NB17:102 esyge Bog – naar man · saadan skulde være en med den! / Hvor anderledes
Papir 369 i Livet rundt omkring ere · saadan skumle Karle, Hyklere, Jesuiter, Forførere
NB35:33 ave omtaager Msk-Slægten i en · saadan Sky af Vaas og Gavtyvestreger, at det er
OTA, s. 198 sit eget bedre Væsen. En · saadan Skyldig er ikke som Tyven eller Røveren;
NB22:146 vide. Maaskee har hun dog · saadan slaaet mig af Tanker – og saa skulde
IC, s. 158 i Hans Fornedrelse; dersom en · Saadan slet Intet vilde høre om Hans Ophøielse,
NB19:41 relser og Forsoner. Men det · saadan slet og ret at kalde Χstus en Ven
NB19:41 ed hans Aand. / Men en Ven! · Saadan slet og ret en Ven! Er da den Christne
NB21:5 saavidt vi altsaa allesammen · saadan slippe dog ganske godt gjennem Verden,
NB7:95 Hermed er ingenlunde sagt, at en · Saadan slipper Gud, ingenlunde, han paakalder
JJ:106 g vilde ikke have skrevet en · saadan Sludder for Alvor. Majoren vrøvler (
NB2:17 ikke at staae ubetinget ene, men · saadan sluddervorrent blive en lille Forening
NB30:8 ndog de Medlevende. Det falder en · saadan Slyngel aldeles ikke ind, om han ikke kunde
NB29:96 n vis Ukjendelighed. For en · saadan Slyngel er Intet farligere end en Mand,
NB29:96 t sig gjøre. Vant som en · saadan Slyngel gjerne er til at være frygtet
SLV, s. 230 ende? Jeg tænker, naar en · saadan Slyngel ikke er uden en vis Deeltagelse
LA, s. 83 han ærligt fortjent, at en · saadan Slyngel skal være Tre om Een.«
OL, s. 35 er det ikke ubegribeligt, at · saadan Slyngel som Jørgen Handskemager tør
NB18:102 dt – det declamerer nu en · saadan Slyngel, der ikke i fjerneste Maade ligner
BA, s. 337 samme, om derfor end ikke som · saadan Slægtens Historie er Individets, ligesaa
NB17:106 alvorlig Mand, som præsterer · saadan Smaating, som ikke er phantastisk men alvorlig
Papir 420:2 øger skriver han ikke, men · saadan Smaatterie, som især er beregnet paa
NB34:36 saakaldte msklige Dannelse. / En · saadan smagfuldt Dannet er ret egl. en Tærende.
SFV, s. 60 Naar dette er givet ( en · saadan Smerte og en saadan Skjulthed), beroer
EEL, s. 66 men med Hensyn til en · saadan smigrende Indbydelse var det dog bedst,
IC e hans Efterfølger, dog ikke en · saadan sminket-pyntelig Efterfølger, der profiterer
LA, s. 94 nde ypperlige Exempler paa en · saadan Snakken; det er trivielle Ubetydeligheder,
NB13:59 ste Magt, der ikke vil have · saadan Snaksomhed, deels, selv om man vilde tale,
Papir 391 de maa jo dog finde enhver · saadan Snaps til Præsten vel anvendt. forudsat,
BOA, s. 285 at – og var Christen ( · saadan som Alle ere Christne); han bliver christelig
BOA, s. 285 han var altsaa Christen ( · saadan som Alle ere Christne); han var bleven
BOA, s. 295 thi han var jo Christen · saadan som Alle ere Christne, han var confirmeret,
NB32:15 re Christen i anden Forstand end · saadan som almdl. intetsigende Circulations-Prædikat,
JJ:466 jøre Løier og spase – · saadan som Børnene ville have det. / Der ere
NB:187 nker paa Gud og bukker for ham · saadan som de Andre saa indestaaer jeg Dig for,
NB:187 ørg for at Dit Guds-Forhold er · saadan som de Andres, at Du strax kan have Nogen
KK:2 then eller at sætte den som · saadan som den af Idee opfyldte Form, var saaledes
AE, s. 407 r strax, naar han hører en · saadan som denne, at den Talende har hævet
AE, s. 507 sigt er det, det vil da sige, · saadan som en Experimenterende, der gjør Alt
NB23:116.c et – ikke som nu, da en · Saadan som en latterlig Overdrivelse vilde blive
BOA, s. 294 er en Forudsætning, og en · saadan som han maa voxe til for ret at overtage.
TS, s. 53 Skyld, og saa fordi jeg er en · Saadan som jeg er, bliver det vistnok rigtigst,
KK:4 hed og Nødvendighed, og som · saadan som Loven for den msklige Villie. Kun i
CT, s. 192 rsøgt i Andet end hvad der · saadan som oftest slaaer til: han forlod det Visse
NB17:43 ring veed Χstd. Raad. / Men · saadan som vi i Almdl. leve, falder det os da
SLV, s. 255 ed kunne hæve sig over en · saadan Sonderling. Der hører allerede adskillig
BOA, s. 123 ut, om Nogen tager fat paa en · saadan Sophist, afhjælper ham hele hans phantastiske
PS ligere Tilstand. Lader os kalde en · saadan Sorg Anger; thi hvad Andet er vel Anger,
EE:18.a vaters Physiognomonik.) / men en · saadan Sorg er der ikke Plads til i Verden, og
EE2, s. 225 ærer Tidens Børn, og en · saadan Sorg er Tidens Barn, og den Evighed, den
EE2, s. 272 Skjønhed. At negte, at en · saadan Sorg er til, er jo Vanvid, at glemme, at
EE2, s. 226 org som saadan. Men er der en · saadan Sorg til, saa staaer det ikke til Dig at
SLV, s. 141 n, ikke over sine Synder, en · saadan Sorg vilde hiin poetiske Figur formodentlig
4T43, s. 155 Eller Du kjendte ingen · saadan Sorg, Du behøvede ikke at takke noget
PS, s. 235 rligt, at det ikke vil ane en · saadan Sorg. Men derfor forbeholdt Guden sig den,
G, s. 29 n har Betydning for En selv. En · saadan sorgløs Løsgænger har da i Almindelighed
JJ:364 neste kunde man nu tillægge en · saadan Spaamands Forudsigelse – og dog havde
PS, note aaet for en Evighed. – En · saadan Spas er retfærdig; thi havde Manden
AE, s. 175 gste Epigram over ham, thi en · saadan Speculant er Intet mindre tjent med end
AE, s. 330 inden man indlader sig med en · saadan Speculation; først den, at man adskiller
FB, s. 101 r Ausverkauf. Alt faaes for en · saadan Spot-Priis, at det bliver et Spørgsmaal,
Oi5, s. 231 re forbeholdt den, og til en · saadan Spotpriis, at saadan Een og Hver der fødes
DS, s. 235 risten. Til Sidst blev det en · saadan Spotpriis, at vel snart den omvendte Virkning
EE2, s. 42 nu gjerne indrømme, at en · saadan spæd og klein, lige umandig og uqvindelig
DS, s. 238 Du efterhaanden bringes i en · saadan Spænding, at Du vil kunne blive opmærksom
NB11:124 kee gaaer den bedre ud, en · saadan Spøg kunde let misforstaaes. /
SLV, s. 122 kuelse af det Skjønne. En · saadan Spøg vilde i en Elskers Mund være
BOA, s. 108 der er hvilket, han lader det · saadan staae hen – og skriver imidlertid
NB17:62 Eet er nemlig, at lade det · saadan staae hen som et Indfald: skulde Du ikke
NB18:15 den evige Salighed lade vi · saadan staae hen, den legemlige Fornødenhed
NB10:112.a det Skriftsted, som lader det · saadan staae hen; og jeg gad dog ogsaa nok seet
NB20:7 det er større, hvad der · saadan staaer a la suite men dog er interesseret
JJ:409 nd ikke kan æde. Eller naar en · saadan stakkels Hest har faaet Muleposen forkeert,
Papir 404:2 ider holder Keglebane. Som en · saadan Stakkels Mand formodl. nu vil gaae nedslaaet
NB24:89 et mig ogsaa, at jeg hørte en · saadan Stemme, o, naar det er Dig, min Gud, der
SLV, s. 418 jeg det, og dette saadan og · saadan stemmer aldeles: saa kan man trøstigt
EE2, s. 46 g erindrer, at Du engang i en · saadan Stemning kom op til mig. Du fik som sædvanligt
NB25:52 rører En, der bliver en · saadan Stemning til i En – vupti skyder
SLV, s. 239 n hvad gjør man ikke i en · saadan Stemning! Og saa priser man Postvæsenet,
EE2, s. 26 ndighederne, at have havt en · saadan Stemning, men Du er utilgængelig for
NB13:80 Prædikestolen. Ja, ach ja en · saadan Stemnings og Phantasie-Potensation det
DS, s. 164 ir indtræder der stundom en · saadan Stilhed; den er af en ganske anden Art;
NB21:10 il visse stille Timer. I en · saadan stille Time kan saa den Talende ( og man
NB9:56 g først havde indtaget en · saadan Stilling, ikke havde formaaet at udføre
NB12:64 Ene ell. det Andet. Men en · saadan stor Bog, og saa alt det Apparat, og saa
FEE, s. 49 den eller den kunde skrive en · saadan stor Bog. I denne Henseende var det at
NB26:101 imax, at det er fordi det er en · saadan stor christelig Fest. / Altsaa paa de mindre
4T44, s. 304 get, han formaaer – en · saadan Storhed skal ikke friste Forfængelighedens
BI, s. 242 ham, da finder han, at enhver · saadan Straf er upassende. / Vi see altsaa, hvorledes
TSA, s. 74 , har han Lov til at tage en · saadan Straf over Andre? Thi det er jo let nok
AE, s. 481 ndens Størrelse fordrer en · saadan Straf, og Syndens Størrelse bestemmes
SLV, s. 323 t Evighedens. Hvis der er en · saadan Straffens Evighed, og den Ulykkelige vilde
TSA, s. 83 re den lidenskabelig. Men en · saadan Straffeprædikant vilde rigtignok være
NB27:81 ikke fornummet det – · saadan strax kunde det da vel heller ikke komme,
NB27:81 thi ogsaa denne kommer ikke · saadan strax, da det i saa Fald igjen let vilde
Brev 127 lille Regine / S. K. / En · saadan Streg under Ordet tjener til Efterretning
NB27:10 Andet at tage vare paa, en · saadan streng Christendom kan da kun fordres af
NB22:55 saadan Strenghed udenfor til en · saadan Strenghed og Myndighed som en Apostels
NB22:55 existentielle Fart maatte der en · saadan Strenghed udenfor til en saadan Strenghed
NB12:174 ing af mit Liv kan behøve en · saadan Strenghed, men andre ikke. Saasnart En
2T44, s. 186 ive det modsatte, samt at en · saadan Strid ikke afgjorde Noget om eller for
EE2, s. 270 i hvor skulde han troe, at en · saadan Strid skulde kunne interessere Andre eller
FB, s. 127 r kaldet til at forsøges i · saadan Strid, kunde bekjende, at han manglede
LP, s. 27 nergie arbeidede derhen, at en · saadan Stræben en Tid lang maatte gribe ham
KK:11 indesluttet i Hjertet. Men en · saadan Stræben er forgjæves. Χstds
Papir 254 over Frankrig. / At nu en · saadan Stræben let maa komme til at virke forstyrrende
Papir 254.5 re overstregne Linier: / I en · saadan Stræben maa der bestandig blive noget
NB4:57.a , o: s: v: saa betragter man en · saadan Stræben omtrent som man betragter det
NB23:197 or det Bestaaende, hvem en · saadan Stræben som min kan blive farlig saasnart
DS, s. 191 idighed med et saadant Liv, en · saadan Stræben vilde finde den af alle latterlige
EE2, s. 245 nd i enhver Ubetydelighed. En · saadan Stræben, der altid mislykkes, finder
AE, s. 257 ter har jeg troet at finde en · saadan Stræben, og jeg har søgt at tydeliggjøre
FB, s. 173 , at man seer Exempler paa en · saadan Stræben. Det Interessante er forøvrigt
4T44, s. 344 estemmelse til at udmaale en · saadan Stræben. Sandeligen, stræber han
NB20:36 amtiden havde dømt om en · saadan Stræben; man fik tillige et Begreb om
NB31:103 er saa saaledes til, at en · saadan Stræbende arbeider af al Magt for at
PCS, s. 128 om enhver Skuespiller, at han · saadan studerer; der klages stundom over, at en
DD:185.a . 38. – / Giv at i enhver · saadan Stund i vor Hjerte maa paa ny fødes
G, s. 11 ine Øine kun Spøg, og som · saadan stundom daarlig nok. / Erindringens Kjærlighed
F, s. 504 det er enten Spøg, og som · saadan stundom ret moersom, eller det er Alvor,
EE2, s. 287 n, at det var urigtigt, at en · saadan Stymper som min Helt skulde løbe af
EE2, s. 205 k ønske. Tænk Dig nu en · saadan Stymper; lad os springe de Ønsker over,
SLV, s. 246 an bør gjøre. Efter en · saadan Styrkelse er jeg atter ganske hendes, ganske.
AE, s. 84 n Maade gaaer jo rigtignok en · saadan subjektiv Tænker glip af Noget, han
BI, s. 183 med den virkelige gjennem en · saadan Succession af individuelle Træk. Ogsaa
PS, s. 265 maaskee har han endog en heel · saadan Suite af Billeder, der fremstille og nøiagtigen
Brev 84 Tortur kan udpine et eneste · saadan Suk af mit Brev, saa kan Du for Fremtiden
EE2, s. 149 vilde opfatte sit Kald som en · saadan Sum af Bestemmelser, han til bestemte Tider
AE, s. 79 han ogsaa dum. Ligeoverfor en · saadan svigefuld kunstnerisk Meddelelse vilde
CT, s. 246 det for Vanvid, Beviis paa en · saadan Svækkelse derinde, at der ikke kunde
CT, s. 198 er maaskee være Tale om en · saadan sværmerisk Kjerlighed, der elsker et
SLV, s. 367 Examen er overstaaet. Af en · saadan Sygdom kunde man ogsaa døe, men deraf
IC, s. 121 sse mange Trængsler det er · saadan Sygdom, Pengeforlegenhed, Bekymring for
BI, s. 357 hvad Gud har adskilt, men en · saadan sygelig Længsel er netop et Forsøg
YTS, s. 265 u er. O, om Du end ikke er en · saadan Synder som Tolderen, hvem ogsaa den menneskelige
Papir 390 hører Forsoningen. / En · saadan Synder, hans Liv er strengt. Han kan fE
YTS, s. 279 den fuldkomne Kjerlighed, en · saadan Syndsbekjendelse det er at elske meget.
Not11:3 lsens uendelige Potens. Som · saadan synes den ingen Indhold at have; men dog
AE, s. 432 over dette Thema, men med en · saadan synes rigtignok Du og Flere til daglig
NB17:77 sundelse kunde gribe mig. / I en · saadan sædelig Opløsning som Danmarks kan
JC, s. 33 Intet indvende mod. Skulde en · saadan Sætning frembyde Vanskeligheder, da
JC, s. 33 opher fulgte hans Exempel. En · saadan Sætning lod der sig, philosophisk talt,
JC, s. 44 see Alt, hvad der ligger i en · saadan Sætning, Talent nok til at fremsætte
NB5:131 øvrige Deel af Ugen. Naar man · saadan sætter sammen, saa skal nok Spliden
SLV, s. 102 e efter Idealet ( som var al · saadan Søgen andet end Dumhed og Formastelighed)
FB, s. 168 det er kongeligt at offre en · saadan Søn for det Almene, han selv skulde
KG, s. 49 søg det, træd hen til en · saadan Sørgende i det Øieblik, da Tabet
G, s. 48 Strøm. Hvor man kan faae en · saadan taabelig Idee, og hvad der er endnu taabeligere
KG, s. 196 at vove sig i Døden for en · saadan Taabeligheds Skyld. See, her er Livet at
Papir 254 immellegeme dannes, som en · saadan Taagemasse forekommer Kjøbenhavnsposten
BA, s. 358 Saadan, uden at fatte, at en · saadan Taksigelse er et Forræderi mod Gud og
EE2, s. 54 iere Concentricitet. Men en · saadan Taksigelse er som al Bøn forenet med
FB, s. 139 ed passe for hinanden, med en · saadan taktfast harmonia præstabilita, at hvis
OTA, s. 427 e ikke langt fra at kalde en · saadan Tale Afsindighed! / » Saa gik da
NB10:47 Rigtigste engang at lægge en · saadan Tale an – Alt var i sin Orden, den
NB23:124 dle derefter. At man altsaa ved · saadan Tale dømmer sig selv – hvis man
SLV, s. 115 rdi hun havde blond Haar. En · saadan Tale er en humoristisk Spøg, der for
KG, s. 179 e Begeistring. Naar nemlig en · saadan Tale er hørt, og nu et Menneske ganske
KG, s. 78 sin Ophøiethed, ak nei, en · saadan Tale er ikke ligelig; og den Lighed, der
AE, note , og saa siger: Gud veed, om en · saadan Tale er Ironie eller Alvor: saa satiriserer
OTA, s. 209 rfærdeligere Lidelser: en · saadan Tale er uden Frimodighed, den har en ond
BA, s. 324 allerede det at høre efter · saadan Tale er uethisk, er Noget, hvortil Ethiken
2T43, s. 22 le ikke afgjøre, hvorvidt · saadan Tale er velbeføiet; men for at der skal
DD:164.a der ..... Men i Sandhed som en · saadan Tale er, efter Mangens Ønske bøielig
FB, s. 206 kte. Desuden vilde han ved en · saadan Tale falde ud af Paradoxet, og hvis han
AE, s. 487 andighed fører ofte nok en · saadan Tale for at præke Aflad. Og Talen forfeiler
NB14:101 man til Vished o: s: v: – · saadan Tale føre kun De, som aldrig have forsøgt
TTL, s. 413 dog de forfærdeligste. En · saadan Tale har maaskee skrækket de Renere,
TTL, s. 411 gen, hvilken kun Faae fik; en · saadan Tale hører hjemme der, hvor Lykken adskiller
4T44, s. 336 ænges efter at høre en · saadan Tale igjen, og indtil da gjøre hvad
OTA, s. 379 t talt, leed skyldig! Var en · saadan Tale ikke en Gudsbespottelse, saa var den
OTA, s. 422 e dette Forhold; thi hvis en · saadan Tale ikke er Afsindighed, og i saa Fald
NB22:71 ud dømmer og Evigheden, at da · saadan Tale kan hjælpe Dig, aner Du ikke, at
EE2, s. 193 Maaskee mener Du, at en · saadan Tale kunde blive et Receptionsstykke, der
CT, s. 230 endt til at erhverve. / Og en · saadan Tale om » Salighed« haves
KG, s. 179 rer og henriver. Og dog er en · saadan Tale ret egentligen en malet Væg, den
NB29:43 Theatralsk, og forholder en · saadan Tale sig ikke ligefrem til – Theater-Critik.
TTL, s. 432 fordres megen Alvor for at en · saadan Tale skal frembringe det rette Indtryk,
Papir 323:1 nnen hist op og her ned. En · saadan Tale vil man derfor gjerne høre –
OTA, s. 128 e sønderknuset i Anger; en · saadan Tale vilde være utilgivelig langsom
KG, s. 191 e christeligt; men dog maa en · saadan Tale vildlede en Yngling istedenfor at
IC, s. 213 , til ham, og » holder · saadan Tale«: unge Ven, De er i en Vildfarelse,
SLV, s. 55 lp. Hvis en Mand vil holde · saadan Tale, da er det slet ikke morsomt, thi
HCD, s. 179 maa jo blive som rasende over · saadan Tale, der med eet eneste Ord lukker alle
AE, note e at være Tilhører ved en · saadan Tale, end at være Taler, saa er jo rigtignok
DS, s. 250 t er Usandhed, og hvortil saa · saadan Tale, hvorfor vil De være ligesom den
TTL, s. 398 at have Tid til at læse en · saadan Tale, ja da kan han have fuld Ret i, at
NB32:129 s ved det digtersk Skjønne i · saadan Tale, og at varmes ved Tanken selv. Hvad
SLV, s. 62 ant. Naar man nemlig hører · saadan Tale, skulde man jo troe, at Qvinden virkelig
4T44, s. 370 Stridende oprøres over en · saadan Tale. Thi som det er det Værste, der
SLV, s. 38 Elskov der boede i ham, holde · saadan Tale: jeg elsker smukke Egne, og min Lalage,
EE2, s. 323 ere Trøstesløst end en · saadan Tale? Er da det Uforklarlige derved blevet
NB29:16 e saa ganske bogstavelig, det er · saadan Talemaader. / Dette er dog nok aldeles
NB24:65 an elaborere, saa bliver en · saadan Talen en Ødslen; thi ikke een blandt
KKS, s. 102 tænke saaledes: bruger en · saadan Taler 3 Maaneder alene til at udarbeide
KG, s. 192 med Verden. Ak, maaskee er en · saadan Taler bange for at anbefale det Christelige
NB10:142 ger i den Forstand som man · saadan taler derom, er egl. Synd; Synden er at
AE, s. 136 skriveligt: frembringer da en · saadan Taler ikke ligesaa stor Virkning eller
SLV, s. 434 , hvad her er fremsat, at en · saadan Taler maatte ansees for en Landeplage,
KG, s. 144 tigheds-Sag. Naar man derimod · saadan taler om at elske Hustrue og Ven samvittighedsfuldt,
NB12:185 en tilraner og tillyver en · saadan Taler til sig, føier den som et Raffinement
NB14:19 / Men Forskjellen mellem en · saadan Taler, Forf: – og en Digter i Almdl,
Papir 451 Ting, jeg maa fordre af en · saadan Taler. 1) At han ikke seer saa skrækkelig
NB10:104 an, at han just selv er en · saadan Taler. Bedraget kan stige høiere og
NB20:171 nken om en Dyds-Helt. / En · saadan Talers Bevægethed anslaaer Tilhørerne
EE1, s. 35 er at faae Lov at begynde. En · saadan Tallerken Boghvede-Grød! jeg gav mere
NB8:57 det jo rigtignok Feighed, at Msk. · saadan talte om at » Corsaren«
EE1, s. 196 Alt. Et saadant Ord eller en · saadan Tanke er ligesom et Deminutivum i Forhold
Papir 474 udeligt og uchristeligt en · saadan Tanke er, det veed Enhver, altsaa ogsaa
SLV, s. 384 han til at fastholde den. En · saadan Tanke kan den digteriske Helt slet ikke
NB30:95 r mig: da bliver een eller anden · saadan Tanke mig klar, og lønner mig ubeskriveligt
BOA, s. 214 vad han væsentligen er. En · saadan tankeløs Veltalenhed kunde lige saa
TSA, s. 98 ver glemmes, hvad han er. En · saadan tankeløs Veltalenhed kunde lige saa
BA, s. 354 e det Gode eller det Onde. En · saadan Tankeløshed er ligesaa lidet i Skriftens
BOA, s. 162 med ham og beundre ham ɔ: · saadan tankeløst og mageligt lade det Hele
BMT, s. 217 eden kan forlade sig! Nei, en · saadan Taushed er, christeligt, uforsvarlig, og
BMT, s. 219 / Hvor foragtelig er ikke en · saadan Taushed, der i Stedet for at handle, vil
FB, s. 199 Testament vilde anerkjende en · saadan Taushed. Der forekommer endog Steder i
CT, s. 145 ke er Konstner, maaskee ogsaa · saadan tegne, men Alt hvad de tegne, tegne de
CT, s. 145 ee, et Barn kan maaskee ogsaa · saadan tegne, og Den, som ikke er Konstner, maaskee
FB, s. 150 n om Abraham indeholder nu en · saadan teleologisk Suspension af det Ethiske.
F, s. 493 ne Samling forgjeves søge en · saadan Tendents. Det er ikke vor Mening at miskjende
IC, s. 92 Eenheden af Gud og Menneske; · saadan Terminologi er dybsindig Øienforblindelse.
SLV, s. 159 en er bleven forfordeelt; en · saadan theoretisk Afstikker 3 Gange om Ugen, et
BOA, s. 155 Ærværdiges Pathos: i en · saadan Tid at brænde løs med en Umodenhed,
Papir 370 ng saa vanskeligt som i en · saadan Tid at skaffe Primitivitet og at faae den
Papir 477 n virkelig Alvorlig maatte i en · saadan Tid collidere paa Liv og Død. /
BOA, s. 241 e bestemt til at trykkes, men · saadan Tid efter anden nedskrevet i en Tegnebog,
TTL, s. 448 Eenfoldige, der hverken havde · saadan Tid eller saadan Evne, Gud velbehageligere,
LA, s. 72 Comiske ligger netop i, at en · saadan Tid endnu vil være vittig og slaae stort
NB29:96 saa vanskeligt at naae; en · saadan Tid er derfor heller ikke saa dybt demoraliseret,
SLV, s. 453 det Ubetydelige, kun paa en · saadan Tid kunde man fristes til at spilde et
LA, s. 62 ved Snaksomhed. Sæt en · saadan Tid opfandt de hurtigste Befordrings- og
EE2, s. 36 il at sætte istedenfor. En · saadan Tid optog tillige Ægteskabet i sin Bevidsthed
BOA, s. 108 : Afgjørelsen – i en · saadan Tid træder en Mand frem og beraaber
NB4:158 sningen af den sidste Bog i en · saadan Tid, Anfægtelsen m: H. t: Udgivels
NB2:68 f været i Rapport netop til en · saadan Tid, og jeg gaaer derfor bestandigt med.
LA er, at skulle være Aktor mod en · saadan Tid, thi hele Generationen er prokurator-dygtig,
FB, s. 116 kommet frem for Abraham med en · saadan Tidende! Hvo havde vovet at være denne
SLV, s. 364 at jeg slet Intet veed om en · saadan tidligere Kjærlighed. Dog maa det erindres,
SLV, s. 380 idenskab. En Helte-Mand i en · saadan Tidsalder bliver en Mand, der vil arbeide
EE2, s. 36 ar tillige viist sig, hvad en · saadan Tidsalder var istand til at sætte istedenfor.
NB20:77 er opstod eller fremstod en · saadan Tiggermunk iblandt os, hvad vilde saa Hans
NB18:4 sten. Vi forholde os alle · saadan til Χstd; vi have saa at sige budt
3T43, s. 104 ner da Medgang og Modgang en · Saadan til Bekræftelse i det indvortes Menneske.
3T43, s. 94 . / Da skal Medgang tjene en · Saadan til Bekræftelse i det indvortes Menneske.
3T43, s. 99 . / Da skal Modgang tjene en · Saadan til Bekræftelse i det indvortes Menneske.
DS, s. 164 ører til det Samme. Vi tale · saadan til daglig Brug om, at det er stille Veir,
SD ert Øieblik. Man siger det nok · saadan til daglig Brug, og til daglig Brug siger
SD, s. 205 min Erfaring, at gjøre en · Saadan til en Hykler. Nei, Sokrates, Dig kan jeg
NB31:79 get, vil byde en halv Snees, som · saadan til en vis Grad elske, som var i Forhold
SD, s. 171 ynder hvor han slap, han var · saadan til en vis Grad et Selv og blev heller
Papir 370 kkeforfattere op, Folk som · saadan til en vis Grad forstaae Alt, men Intet
KG, s. 127 , heller ei ubedærvet, men · saadan til en vis Grad god og ond. Men christeligt
NB32:25 bemærket, at de gik kun · saadan til en vis Grad ind derpaa, hvorved det
NB27:40 af Grunde at hjælpe Msk. · saadan til en vis Grad ind i – det Ubetingede
SD, s. 163 n Tilstand. Han veed det nok · saadan til en vis Grad med sig selv, at han er
OTA, s. 150 nseer for det Gode, hvad der · saadan til en vis Grad seer ud som det Gode, hvad
NB17:70 nne i Forhold til Gud sige: · saadan til en vis Grad vil jeg indlade mig med
BOA, s. 196 aringer. Det er Aabenbaringer · saadan til en vis Grad, de forholde sig maaskee
AE, s. 200 at der intet Paradox er uden · saadan til en vis Grad, hvilket vil sige, at der
SD, s. 195 lemmes saa let, at alt Sligt · saadan til en vis Grad, menneskelig talt, kan
NB26:22 ige Linie med hvad der ellers er · saadan til en vis Grad, Noget Pascha af 7 Grunde,
AE, s. 200 ingen er, at Paradoxet kun er · saadan til en vis Grad, og det er i sin Orden
NB20:28 det bliver dog kun · saadan til en vis Grad, og saa bliver Collisionen
IC ed Andre, kun vil være Christen · saadan til en vis Grad, saadan paa hedensk ne
Papir 419 ig: saa ryger al Klogskaben med · saadan til en vis Grad. / Men en umidd. Begeistret
SFV, s. 20 re mig at være religieus · saadan til en vis Grad. Her ligger » Enten
OTA, s. 201 re, som ogsaa ville det Gode · saadan til en vis Grad. Nei, han har altid den
NB22:42 696,734 eller 35 Χstne · saadan til en vis Grad: derfor er Χstd ikke
NB32:25 løst at gaae ind paa Alt, Alt · saadan til en vis Grad: saa byder Forsigtighed
IC, s. 72 estokken, at det skal være · saadan til en vis Grad; de ville ikke afskaffe
KG, s. 165 rstand et Menneske, og er som · saadan til for os Andre, men for Dig skulde han
YDR, s. 114 skab« en Stymper, der · saadan til Husbehov kan den lille Tabel. Men en
KM, s. 15 er har havt bedre Tider, er en · saadan Tilbageskuen vist i høi Grad gavnlig.
AE, s. 440 -Forestillingen sammen med en · saadan tilfældig Endelighed som det at tage
EE1, s. 373 er saa forførerisk paa en · saadan tilfældig Maade at faae at vide en Dames
SLV, s. 122 one, det morede hende, at en · saadan Tilfældighed blev bragt ind under æsthetisk
G, s. 36 Legemsfeil; tvertimod vilde en · saadan Tilfældighed virke ypperligt ind med.
NB23:22 noget ganske Andet. Men en · saadan Tilhænger vil ogsaa føle sig for
NB20:66 i al Evighed ikke bruge en · saadan Tilhænger; det er Gudsbespottelse. /
TTL, s. 436 re Under hvis han vil det. En · saadan Tilhører er den alvorlige; han siger
NB7:32 tilbage, og lige saa med en · saadan Tilhører. Den, der i Forhold til hvad
FB, s. 189 er han en Dæmon, og er som · saadan tilintetgjort. Forbliver han skjult, men
EE2, s. 97 det altid en egen Sag, og en · saadan Tilintetgjørelsens Begeistring, som
KG, s. 148 for troer Du, at Gud viser en · saadan Tillid? Mon ikke, fordi han seer i Løndom?
NB11:36 thi at frygte Gud og · saadan tillige ogsaa Andet, det er ikke sand Gudsfrygt.
3T44, s. 257 gjennem Livet, uden at nogen · saadan Tilskikkelse gjør Indsigelse mod hans
BMD, s. 151 doms Forkyndelse. Men uden en · saadan Tilstaaelse er den officielle Christendoms
AE, s. 208 strængelse.« Og en · saadan Tilstaaelse er jo i Oprigtighed, og den
EE1, s. 395 Du vilde see en Hylding i en · saadan Tilstaaelse; thi at jeg skulde kunne elske
EE1, s. 367 r i Harmoni med hendes. I en · saadan Tilstand dyrkes og tilbedes en ung Pige,
NB32:24 spille falsk: ja saa er en · saadan Tilstand eo ipso condemneret, den skal
NB16:56 hed! Det eneste Middel i en · saadan Tilstand er at sige til al Reflexion: hold
EE2, s. 221 forelsket sig i sig selv. En · saadan Tilstand er vist ikke sjelden endt med
BA, s. 418 Leilighed til at iagttage. En · saadan Tilstand findes sjeldent hos de aldeles
SD k, om man har Ret til at kalde en · saadan Tilstand Fortvivlelse. / a. Den Fortvivlelse,
Papir 15 ϱγης. En · saadan Tilstand kunde ikke andet end føre til
NB14:46 aae fra Forstanden o: s: v: I en · saadan Tilstand maatte han raabe til Gud: giv
BA Enhver villigt indrømmede, at en · saadan Tilstand som den beskrevne ikke fandtes
PS, s. 291 rdelen er, at man kommer i en · saadan Tilstand, at Afgjørelsen viser sig tydeligere.
EE2, s. 46 gt. Hænder det sig da i en · saadan Tilstand, at et Menneske kommer til Skade
NB16:56 ning. Man tænke sig i en · saadan Tilstand, i Stedet for at holde den strengeste
NB24:131 r, hvorvidt der allerede var en · saadan tilstede i hele min Forfatter-Virksomhed.
BA, s. 372 vil sige, Driften er ikke som · saadan tilstede. Blufærdighedens egentlige
NB6:76 edes han vilde bedømme en · saadan tilsyneladende pludselig æsthetisk Artikel
NB5:90 stand – og saa hvis en · saadan tilsyneladende styrer feil, ell. saa, at
NB11:173 , og det efter at have faaet en · saadan Tiltale som min til ham i » Fædrelandet.«
SLV, s. 106 eslutning, der svarer til en · saadan Tiltale, forekommer Nogen en vanskelig
KK:6 Χsti Fremtrædelse som · saadan tilveiebragte Udsoning af det Gud.d. og
4T44, s. 341 kunde overbevise ham. Men en · saadan Tilværelse er søvnløs og meget
NB31:108 e Lande. Latterligt! at en · saadan Tilværelse skal kaldes et Løb, et
NB30:44 i Almdl., i Forhold til en · saadan Tilværelse, som Afkommet af hvad der
EE1, s. 45 ør imod bliver Moment i en · saadan Tilværelse. Jeg kan skildre Haabet saa
AE, s. 379 som en Dødssynd, og enhver · saadan Time er som en Evighed, fordi Tiden ikke
HH:19 forskjellig Retning men at enhver · saadan Time maa i sig indeholde en Forjættelse
CT, s. 132 ige. Velsignet være enhver · saadan Time, ethvert saadant Øieblik; Du gjør
KG, s. 38 der sig ligegyldig bort fra en · saadan timelig Kjerlighed, eller han vender sig
FEE, s. 49 at opdage Forfatteren; thi en · saadan Tingenes Orden som den nærværende
PS, s. 247 sse Anfægtelser? Men af en · saadan Tingenes Orden vil jeg dog ikke bevise
NB5:44 rstummede de Anseete, kjede af en · saadan Tingenes Orden, der var en Vanære for
AE, note a Meddelelsen, i Forhold til en · saadan Tingenes Orden, ikke gaaer ud paa at gjøre
EE2, note r naar han har forseet sig. En · saadan Tjener bliver da Herskabet uundværlig,
SLV, s. 372 g, at arbeide sig ihjel i en · saadan tom Ceremonitjeneste, der vil indføre
BOA, s. 288 sthetisk, der stempler en · saadan Tone og et saadant Væsen som anstødeligt,
NB4:6 Hvilken Inderlighed dog i en · saadan Tone som den » hjertelig mig nu
NB4:6 ive træt af at gjentage en · saadan Tones stille Bevægelser. / Dersom
NB30:16 nende – kunde gaae en · saadan Top, som Børnene spille med. Ved Hjælp
SLV, s. 145 kesyssel. Ja naar man har en · saadan Tordenafleder i Lommen, hvad Under da,
SLV, s. 345 fik Tid at samle sig. Men en · saadan Tortur fordærver baade Sjel og Legeme.
NB3:20.b.a feig han var mod Publikum. En · saadan Total-Ironie lod sig saa vel tænke
Brev 197 Samtaler bidrage meget. Paa en · saadan Tour erindrede jeg at det er Din Fødselsdag
NB19:20 ret maatte fornøie mig paa en · saadan Tour, og jeg henførte det til ham. /
JJ:12.a ision. / d. 20 Nov. 42. / Til en · saadan Tragedie kunde Æschulus' Liv give Anledning,
NB33:18 e, at i en anden Forstand vil en · saadan Tragten, naar En ret gjør Alvor med
NB:108 nu strømmer lige saa riigt, en · saadan Trang er jo dog vel ogsaa et Guds Kald.
AE, s. 50 det Dialektiske borte. Men en · saadan Trang er kun Trang til et overtroisk Holdningspunkt;
Oi10, s. 393 te Hjerte imod; hvorvidt en · saadan Trang kan føre et Menneske er umuligt
NB:108 , mit Hoved tungt og betynget. En · saadan Trang, saa rigelig saa uudtømmelig,
AE, s. 119 aphysiske, til at indhente en · saadan transfigureret Professor. Hvis en Dandser
BOA, note dige med deres Dom. Naar da en · saadan Travl faaer at vide, at jeg har skrevet
AE, s. 312 ektet. Naar Ethiken fratog en · saadan travl Tænker den hele Verden og lod
AE, s. 312 misme. Men hvorfor vil dog en · saadan travl Tænker tale og tænke saa despekteerligt
SLV, s. 162 oner og Comite-Fjas og anden · saadan Travlhed, som var en saadan Rumsteren eller
AE ionen have Ret i at spotte over en · saadan Tredeling som den, at Mennesket bestaaer
Not11:27 s tilbage. Antage vi nu en · saadan trinviis Overvindelse, saa maae vi antage
SLV, s. 47 al Lyst er comisk, saa vil en · saadan tristitia være en simpel Consequents,
PS, s. 303 ringe Ligheden. Men skulde en · saadan triumpherende Generation, der drager gjennem
AE, note eed den, efterhaanden blevet en · saadan Trivialitet, at det falder vanskeligt at
NB25:4 udspringer deraf. / See, en · saadan Tro og Kjerlighed maa der være i Den,
2T43, s. 51 vo havde et saadant Mod, en · saadan Tro, hvo elskede Gud saaledes? Hvo var
Papir 453 bedre ikke at have haft en · saadan Tro. / For at naae det Punkt, som nu er
NB5:10 uudtømmelig i at prise en · saadan Tro. Men det er jo egl. ikke Tro, det er
NB11:69 en. Eller paa en anden Maade. En · saadan Troende er maaskee tillige en eminent begavet
NB4:155.a rer lige til det Modsatte. / · saadan Troens Frimodighed kan jeg endnu ikke vinde
FB, s. 133 g derimod, hvor der levede en · saadan Troens Ridder, da vilde jeg paa min Fod
TS, s. 48 de, fremstille Troens Uro i en · saadan Troes-Helt eller et Sandheds-Vidne. Saa
EE1, s. 266 sker at blive hende qvit. En · saadan Trofasthed er ganske i sin Orden; thi en
NB14:44 historisk Navnkundighed. En · saadan Trofasthed er jo næsten grusom, hun
G, s. 16 bevare ethvert Menneske fra en · saadan Trofasthed! / En Dag kom han op til mig;
Papir 74 ve forsøgt at gjøre en · saadan Trosbekjendelse gjeldende ikke som den
CT, s. 305 tte Dig, men jo ogsaa ved en · saadan Troskab opfordre Dig til at blive Ham tro.
G, s. 83 re med et Menneske, der har en · saadan Trumph som et Tordenveir paa Haanden, det
Not10:8 ld, men ikke bestemt til · saadan Trælddom. Til dette Gode kan Forsoningen
4T44, s. 352 ster? Beslutningen kan en · saadan Trøst kun krænke, Feigheden er det,
4T44, s. 299 eske at tilbyde det andet en · saadan Trøst; thi naar den Bekymrede tyer til
NB3:64 gedommen for Andres Smerte. En · saadan trøster Andre, og selv om han ikke paa
4T44, s. 311 Du ikke blev hjemsøgt af · saadan Tungsindighed? Hvis det var Tungsindighed,
JJ:327 idig. Ved at combinere ham med en · saadan Tungsindig-Reisende ( som Hr Hagen) lod
SLV, s. 130 d i Verden for at søge en · saadan Tusindfryd, han finder den dog ikke; stakkels
BI, s. 324 eraf, hvo vilde da være en · saadan Tverdriver, at han ikke skulde gotte sig
OTA, s. 171 ndende Gøglespil. / En · saadan Tvesindet er maaskee vanskeligere at kjende
OTA, s. 409 ryk vexler i Omskiftelse. En · saadan Tvesindet taler een Gang, falsk, om, at
OTA, s. 162 Det hænder derfor ofte en · saadan Tvesindet, at hans Liv, jo ældre han
OTA, s. 152 han beder. Om derfor end en · saadan Tvesindet, der vil det Gode for Lønnens
SLV, s. 451 dette er Tilfældet med en · saadan tvetydig Forfatter som mig, der ikke har
EE1, s. 231 ing for at ydmyge ham. Af en · saadan tvetydig Natur er bestandig Anledningen,
JJ:443 rvare, og fastholde det i en · saadan Tvetydighed, at det lige saa godt betyder
TSA, s. 85 e ham ihjel! / 3) Altsaa, en · Saadan tvinger ikke Tiden til at slaae ham ihjel.
EE1, s. 11 svævet Din Tanke forbi. En · saadan Tvivl kommer og gaaer, og Ingen veed, hvorfra
EE2, s. 37 unstnerisk udføre efter en · saadan Tvivl, det vil jeg ingenlunde negte, men
TS, s. 91 ler nogen Grund dertil, da al · saadan Tvivlen egentligen er Selvangivelse. Nei,
AA:12 rakteer som Tvivler. / Men en · saadan Tvivlen kan ogsaa vise sig i andre Sphærer.
AE, s. 231 t et Forsøg paa at lade en · saadan Tvivler blive til i Existents-Inderlighed,
SLV, s. 203 te, ophidset ved Synet af en · saadan Tværdriver, raabte den Ulykkelige til
AE, s. 175 sig som en Lærende til en · saadan tydsk Professor, saa realiserer man det
EE2, s. 34 t. Man seer meget godt, at en · saadan Tænkemaade kun altfor dybt føler
EE2, s. 34 c. Man vil let indsee, at en · saadan Tænkemaade ligesaa lidt er tjent med
AE, s. 279 ste for et Menneske, og at en · saadan Tænken, som leder til at ignorere det
SLV, s. 138 erminus seculi, det synes en · saadan Tænker at ville gjøre Alvor af, men
AE, s. 115 . Heraf vilde følge, at en · saadan Tænker enten maatte være vor Herre
KG, s. 355 i sidste Grund er uklart. En · saadan Tænker forklarer ved sin Tænkning
BOA, s. 166 etænker Noget, og naar man · saadan tænker over Noget i den Indbildning,
SLV, note a gjør et Experiment med en · saadan Tænker, sæt ham hen i Grækenland:
CT, s. 207 der har fulgt med Tiden og er · saadan Tænker, vil nu bevise ham, at ogsaa
AE, s. 275 fra sig. Naar man læser en · saadan Tænkers Levnet ( thi hans Skrifter ere
NB34:36 . / Og en saadan Dannet, en · saadan tærende Efterabelse, mener saa vel ogsaa
TTL, s. 443 m et Sørgehuus. – En · saadan ubemærket Mands Død spørges ikke
AE, s. 29 t objektive Subjekt være en · saadan Ubeskedenhed, en saadan Forfængelighed.
NB26:22 er ham Rang o: s: v:. Ja en · saadan ubetinget Sandhed den kan godt betjenes
KG, s. 269 k kalde Ubetydelighed. Tag en · saadan Ubetydelig – dersom han har havt
Papir 406:3 et hans Liv havde, at en · saadan ubetydelig Begivenhed fortjener evig at
LA, s. 79 end den, der f. Ex., lader en · saadan Ubetydelig ironisk blive Hersker, netop
KG, s. 269 men sandeligen, en · saadan Ubetydelig, dog hvad siger jeg, nei, en
AE, s. 312 ke: » er det Noget, en · saadan Ubetydelighed er ikke værd at holde
NB14:144 am, at Andre skulde troe, at en · saadan Ubetydelighed havde den Magt over ham
NB14:144 lev rasende over » at en · saadan Ubetydelighed skulde have den Magt over
SLV, s. 22 lig vilde smile ved at see en · saadan Ubetydelighed tillagt nogetsomhelst Værd,
AE, s. 241 en Romanskriver ansee for en · saadan Ubetydelighed, at han slet ikke kunde indlade
SD, s. 227 e christelige Forestillinger · saadan uchristeligt ligge i Luften, benyttes disse
GG:5 ave større Hensigter ved en · saadan Uddrivelse fE at forlokke Flere, saa at
GG:5 ide maae vi dog erindre, at en · saadan Uddrivelse slet ikke skete for at udrive
NB20:15 bsolut. / Nu have vi vant os til · saadan uden videre at sige, at det var blot for
CT, s. 93 drig kunde ville tillade sig, · saadan uden videre at takke Gud, fordi Det hænder,
AE, s. 123 adan uden videre vare det ved · saadan uden videre at være Subjekt? Og dog
SD, s. 214 saadan Alle millionviis ere · saadan uden videre Christne, saa der er lige saa
AE, s. 335 a den ene Side, og det at man · saadan uden videre er Christen paa den anden Side)
NB3:62 t i Forhold til at meddele Noget, · saadan uden videre er givet hvad det er at meddele,
AE, s. 122 jekt. Men nu at vorde det man · saadan uden videre er: ja hvo vilde spilde sin
BOA, s. 291 fra sin første Erindring · saadan uden videre har været forvisset om,
SD, s. 173 og Viisdom, at de virkeligen · saadan uden videre kom med Aarene, som Tænder,
SD, s. 237 de Gud vilde, hvis Mennesket · saadan uden videre skulde være Kammerat med
NB2:129 lse, og saa Tiltale: vilde Du nu · saadan uden videre snyde Dig alt Dette til, sidde
AE, s. 123 rsom Alle i enhver Generation · saadan uden videre vare det ved saadan uden videre
AE, note tor Mængde Mennesker antager · saadan uden videre, at naar Guds Navn nævnes,
AE, s. 161 ive det, eller han bliver det · saadan uden videre, eller om han er det, men kan
AE, s. 254 l slet Intet; man er Christen · saadan uden videre, ved festlige Leiligheder betænker
KK:5 Kirken, den msklige Natur som · saadan udenfor den ved λογος
KG, s. 32 idere: nu, siges det rigtignok · saadan udenvidere af Enhver, ak, og dog hvor sjeldent
NB20:134 sig til det Bestaaende. / / Det · saadan udenvidere at anprise det at slutte sig
NB10:174 thi at tabe sig selv er ikke · saadan udenvidere at blive af med sig selv, det
NB20:48 eristisk for Χstheden: · saadan udenvidere at ordinere Sacramentet for
NB18:50 aa bliver hiin Fordring paa · saadan udenvidere at ville ansees for beskeden,
NB27:23 som var det en Formastelse · saadan udenvidere at ville kalde Gud Fader; og
NB3:16 ret, i at bedømme en Mand · saadan udenvidere at ville slaae en Streg over
NB9:60 nde falde et eneste Msk. ind · saadan udenvidere at ville spille Kamerat med
NB19:39 den Ære at tjene, havde: saa · saadan udenvidere at ville tage sig alt det til
BOA, s. 287 p i den Omgangs-Forestilling · saadan udenvidere at være Christen, saa gjør
NB21:164 især for Dem, der · saadan udenvidere beskikke ham. / / /
NB11:159 ve af, thi Historien tager ikke · saadan udenvidere dem med: ergo, arbeide de mig
NB19:18 ere. / Og saa beskikkes man · saadan udenvidere dusinviis til Præster i denne
Oi10, s. 404 just ved dette Vrøvl, at · saadan udenvidere Enhver er Christen: det er vistnok.
EE1, s. 393 Himlen var Vidne, men Himlen · saadan udenvidere er en meget abstrakt Idee. See
NB21:143 se. / Men dette Begreb Dannelse · saadan udenvidere er yderst misligt, og maaskee
AE, s. 533 er bleven derved, at vi Alle · saadan udenvidere ere Christne? / Cap. 5 /
NB25:89 rgsmaal, med hvad Ret man · saadan udenvidere foredrager, at Nogle have lidt
NB32:72 den taabelige Formening, at man · saadan udenvidere fortsætter i al Evighed det
NB18:101 farlig Sag at lære det · saadan udenvidere fra sig, thi det var at gjøre
NB20:172 lken det er vedtaget, at det da · saadan udenvidere følger af sig selv, at vi
NB27:78 r mig, troer Du, at et Msk. · saadan udenvidere gaaer ind paa det, og mener
NB18:77 da ikke er en Phantast, der · saadan udenvidere gjør derefter. / Hvilken
NB22:135 her en egen Sag med at man · saadan udenvidere gjør Evangeliets Ord gjældende
NB28:14 Naivitet, at et almdl. Msk. kan · saadan udenvidere have Gud-Msk. til Forbillede.
NB13:13 lig for aandelig til at man · saadan udenvidere kan begynde med den. Hvilken
NB10:54 n Christne. / Altsaa det er ikke · saadan udenvidere med at Christus er Forbilledet,
NB19:5 en Indbildning vilde jeg med · saadan udenvidere naturligviis at være Χsten,
NB34:37 ge Mands Tale): Gud kan man ikke · saadan udenvidere nærme sig, nei, ad videnskabelig
NB12:196 høit til at jeg levende kan · saadan udenvidere overtage det, og træde i
NB21:141 ke en Embedsmand, eller En, der · saadan udenvidere slutter sig til det Bestaaende
NB21:84 synge. Fremdeles. Naar man · saadan udenvidere tager det Ord: Frelser, og lader
NB27:23 g Ophøiethed, til at han · saadan udenvidere tør kalde Gud Fader, naar
NB26:87 d skulde have en Sag, at et Msk. · saadan udenvidere var Medhjælper, den synes
NB11:61 o: s: v:. Hvilken Fripostighed, · saadan udenvidere ved Hjælp af Klogskab at
Papir 440 ! / I 6 Aar! Og nu vil han · saadan udenvidere være anstændig Forfatter!
NB20:91 d; thi han er ikke Livet · saadan udenvidere, han er Livet gjennem Døden.
NB25:77 a uligt! Thi skal det tages · saadan udenvidere, saa vil det omtrent betyde,
NB:169 r, at opfordre sine Børn, · saadan udenvidere, til at sige, hvor høit de
BOA, note ger, er igjen noget Andet. Men · saadan udenvidere, uden at lade nogen Anger træde
BI, s. 325 , senere blev Katholik og som · saadan udfandt, at Reformationen var det andet
AE, s. 215 Søvn er for Legemet, er en · saadan Udhvilen for Sjelen, at den ret kan aande
AE, s. 564 rags vanskelige Kunst, thi en · saadan Udmærket have vi, og jeg veed, jeg har
NB23:66 emt imod, jeg brugte gjerne · saadan Udtryk som: jeg troer at man kunde mene
BI, s. 176 nkter abstrakt Dialektik. Som · saadan udtømmer den naturligviis ikke Ideen.
BOA, s. 138 ubetinget benægtes; men en · saadan Udvalgts hele phænomenale Fremtræden
EE2, s. 35 den maa hjælpe sig med en · saadan Udvei som et Fornuftgiftermaal. Forsaavidt
4T44, s. 300 ham et Nederlag, og fordi en · saadan Udvei tyktes ham endnu tungere end den
PMH, s. 76 nomenerne: medens der ingen · saadan Udvikling findes i Naturen, gaaer derimod
Papir 69 erlighed, at paastaae, at en · saadan Udvikling som den i Bibelen, der er affattet
BOA, note i Aandens Forhold er der ingen · saadan udvortes haandgribelig, uanstændig Virkelighed;
SD, s. 171 gt Præsten, om der var en · saadan Udødelighed til, om man virkelig vilde
AE, s. 162 et ikke er fremsat, da til en · saadan Udødeligheds-Bevidsthed eengang for
NB36:16 saa hans Guds-Forhold. / En · saadan Ueensartethed har saa ogsaa igjen fra een
NB22:164 ighed til at have naaet en · saadan Ueensartethed med det Almene-Msklige, som
NB27:6 re os en Forestilling om en · saadan uendelig Ophøiethed og hvad deri ligger
BI, s. 331 mig selv i det Andet. Men en · saadan Uendelighed maa hæve sig selv. Først
GU, s. 336 skes Kræfter at have med en · saadan Uforanderlighed at gjøre, ja som maatte
4T43, s. 120 dens? Eller er Synet af en · saadan Uforanderlighed ikke ulysteligt og uvederqvægende,
PS d Tilblivelsens Forandring, men en · saadan Uforanderlighed udelukker jo ikke al Forandring,
3T44, s. 244 nkt den en Evighed. Med en · saadan Uforglemmelighed tænke Aarene den vanskeligere.
BOA, s. 212 e det med Aabenbaringen staae · saadan uforklaret hen, medens han, ladende som
OTA, s. 154 sæt nu, at der ved en · saadan uforsigtig Yttring kom disse Tvende noget
4T43, s. 145 n og blive ulige for ham. En · saadan uforstandig og verdslig Hasten, der vel
NB22:173.a res Alt for at qvæle en · saadan ugudelig og formastelig Opstand, der ovenikjøbet
NB28:23 jeg vil bede Gud tilgive mig, at · saadan ugudelig Tungsind kunde opkomme i mit Hjerte,
SLV, s. 372 die. Hvor snurrigt at see en · saadan Uhu, Troglodyt eller Huleboer komme luskende
SLV, s. 47 mod er det noget Andet med en · saadan uhyre Consequents, som den, om hvilken
NB5:67 Et saadant primitivt Tungsind, en · saadan uhyre Medgift af Sorg og det i dybeste
BI, s. 318 il Noget; thi naar man har en · saadan uhyre Mulighed for sig, er det ikke let
FB, s. 103 Tid maa have, da Enhver har en · saadan uhyre Tanke. Om man end var istand til
SLV, s. 40 n ganske Verden, saa synes en · saadan uhyre Udsondrings-Act i sig at maatte indeholde
NB:138 er aabenbart et saadant Gode, en · saadan uhyre Vægt af Salighed, at naar jeg
KG, s. 330 ham kold og ligegyldig mod en · saadan Ukjerlig. O, der skal en stor Rigdoms Dyb
EE1, s. 156 kjæbne, over sin egen. En · saadan Ulykke som den, der har rammet Faderen,
AE, s. 412 te ham. Men fordi han er uden · saadan Ulykke, derfor er han dog ikke uden Lidelse,
AE, s. 42 bi, ved comisk at forevige en · saadan ulykkelig Bogstav-Tjener i sin tragi-comiske
NB12:94 en i sin Fortvivlelse kan saa en · saadan Ulykkelig falde paa, at da den nye Synd
Papir 340:15 Lad os dog tænke en · saadan Ulykkelig fra Fødselen af. Ak, han havde
NB24:145 ælde et saadant Msk, en · saadan ulykkelig halvbefaren han er dog naturligviis
OTA, s. 372 manglede var: Opgave. Om en · saadan Ulykkelig har mange Kræfter eller faa,
OTA, s. 213 tumlede Navn, at sætte en · saadan Ulykkelig i deres Midte. Synet af ham skal
KKS, s. 99 ding, i hvilken han lever, en · saadan Ulykkelig kommer aldrig til at føle
KG, s. 322 tige og Lykkelige viist af en · saadan Ulykkelig! Hvad er vel meest barmhjertigt,
KG, s. 285 g Sygdom, og man beklagede en · saadan Ulykkelig, den anden kaldte man den guddommelige
OTA, s. 187 drifter. Ak, ofte nok maa en · saadan Ulykkelig, foruden sin tunge, uskyldige
OTA, s. 363 ren. Vi ville tænke os en · saadan ulykkeligt elskende Pige og hendes Lidelse.
CT, s. 191 øinefaldende), som naar en · saadan Ulyksalig i den piinlige Døds afgjørende
CT, s. 192 ligen den fordømmer hos en · saadan Ulyksalig, der i det afgjørende Øieblik
SFV, note ulde det Religieuse falde paa · saadan U-Menneske-Lighed! Nei, » Mængde«
SLV, note spurgt: hvorledes faaer han en · saadan umiddelbar Efterretning, saa maa han jo
BI versee. En saadan Personlighed, en · saadan umiddelbar Ihændehaver af det Guddommelige,
SLV, s. 378 ktisk. Man kan ikke fatte en · saadan umiddelbar Lidenskab, og selv en Urtekræmmersvend
CT, s. 146 Timelige kan Timeligheden som · saadan umuligt tage fra Dig; naar Du veed, at
NB3:37 høistæret Publikum især · saadan under Haanden om, at nu havde Hertz igjen
NB20:137 : Din Fusker slaaer ham en · saadan under Øret, at han farer flere Millioner
KG, s. 371 l ham, var kommen til ham for · saadan underhaanden at faae at vide, om han havde
NB3:37 have Noget at snakke om, især · saadan underhaanden. / / / 1ste December 47.
Papir 318 ersaat, han er dog ikke en · saadan Undersaat som et Barn er det, og den bedste
EE2, s. 273 Betragtning behøvede nogen · saadan Understøttelse, men fordi Du maaskee
EE1, s. 421 id. I Grækenland vilde en · saadan Undersøgelse have vakt almindelig Opmærksomhed,
SLV, s. 434 e ere incommensurable for en · saadan Underviisning og ikke engang saa meget
HH:31.a mme os fra Fristelsen; thi en · saadan Undgaaen af Fristelsen uden vor Medvirkning
NB22:71 Du ikke, at alene det at vove en · saadan Undskyldning er Skyld nok?« /
G, s. 93 , til Hæder og Ære. / En · saadan Undtagelse er en Digter, der danner Overgangen
EE1, s. 329 ndige. Interessant bliver en · saadan ung Pige egentlig først ved Forhold
JJ:115.a ulde En ogsaa have ahnet, at en · saadan ung Pige kunde gaae og gjemme saadanne
G, s. 92 r! vi kan jo gjerne tale derom · saadan unter uns; thi Du kan vel begribe, at det
EE2, s. 38 elig en hemmelig Angst for en · saadan Uovereensstemmelse, der for en stor Deel
TSA, s. 66 være Tale om, at lade Ham · saadan upaaagtet, nei, her gjaldt det enten –
SD, s. 195 edning hjulpet til at slippe · saadan upaaklageligt gjennem Verden, just fordi
LA, s. 76 Inderlighed, nei Forholdet er · saadan upaaklageligt, thi det er snarere ifærd
KG, s. 232 Det er Viden, og Viden er som · saadan upersonlig og skal meddeles upersonligt.
Brev 273 inger, som ofte ligge i en · saadan Urede mellem hinanden, at man har ondt
NB30:43 Forhold Uredelighed. Og en · saadan Uredelighed maa der passes nøie paa,
NB33:12 t er den Nemesis der hviler over · saadan Uredelighed, at En er nok – blot
Papir 33 til at gjøre Uret. Vel har en · saadan Uret ofte haft gavnlige Følger, men
EE2, s. 148 ldt at constituere sig paa en · saadan Urimelighed. Hvad vil det dog sige at forpligte
SD, s. 183 n saadan Selvbeherskelse, en · saadan Urokkelighed, en saadan Ataraxi o. s. v.,
EE1 tydning har man ikke opfattet. En · saadan usand Abstraction har Hotho ikke holdt
DS, s. 256 en berettigede ligeoverfor en · saadan Usandhed – skal det Bestaaende bestaae,
G, s. 34 gelighed at vinde Penge. Men en · saadan Usikkerhed er det almindelige theaterbesøgende
NB2:54 tents – tjener ikke en · saadan Usling Tusinder. At være Pøbel-literaturens
EE1, s. 55 saa magtpaaliggende, paa en · saadan ussel Maade at frelse sig selv, som at
BOA, note dhed og gider bruge den paa en · saadan ussel Maade, kan man da sagtens vinde Menneskene
EE2, s. 202 t er unegteligt, der gives en · saadan Usselhed i Verden, der paa den Maade vil
NB2:67 nvende sig, for at belyse en · saadan Usselhed. Der er jo snart ikke andre end
EE1, s. 87 nos Liv, hvis hele Liv er en · saadan ustandset Qviddren, der uafbrudt sorgløs
BOA, s. 96 r Tyve, saaledes gjør en · saadan usund Giæring, i samme Forstand som
2T43, s. 51 te at være Uret, hvortil · saadan usund og daarlig Tale! Om det var Uret,
OTA, s. 304 m er inden i et Menneske. En · saadan usynlig, indre Herlighed kjender Blomsten
NB20:57 , alene det at forskylde en · saadan Utaknemlighed, det var jo dog nok til at
Brev 76 nne H. ikke kan give efter for en · saadan uvirkelig Frygt, jeg som jo snarere maa
NB25:110 / Og derimellem er det man · saadan vakler. De rige og mægtige Χstne
EE2, s. 122 e Art Eder til at foretage en · saadan Vandring gjennem Ulykkens Huler, saa sige
2T44, s. 219 menes det end stundom, at en · Saadan vandt den rette Sikkerhed, fordi han underfundigen
EE2, s. 43 oven og Ægteskabet. Dog en · saadan Vanskabning kan ikke lede vild; dens Elskov
AE, s. 72 for at tye til ham? / See, en · saadan vanskelig Sag er det at nærme sig Lessing
NB21:29.a te med den Forestilling at han · saadan var Χsten, selv om han, hvis det er
KK:2 philosophiske Tænkning som · saadan var altsaa ikke underordnet Troen, men
JC, s. 30 r en historisk Sætning. Som · saadan var den nemlig forskjellig fra den første
NB12:110 vovede at gjøre Noget. / En · saadan var der og kun een eneste: » den
TTL, s. 415 jeldnere og sjeldnere! Men en · Saadan var det jo Du engang ønskede at være.
AE, s. 409 ffe og at de gaaer for meget. · Saadan var det; altsaa Ildebefindendet var og
NB20:148 ig talt, kunde synes at en · Saadan var efter næsten at have Fortjenester
NB26:69 te Grund have forsøgt det; en · saadan var jeg blevet, om end dog altid deri forskjellig,
G, s. 68 ikke Cicero, at man udfinder en · saadan ved at spørge: cui bono? Jeg lader Enhver
Brev 245 a, at De vilde giøre en · saadan ved at understøtte mig, og at De aldrig
Brev 92 re! / Kom lidt hen til mig iaften · saadan ved det Lag 7, hvis Du kan. / Din /
Brev 91 dt hen til mig i Eftermiddag · saadan ved det Lag Kl. 6. / Din / S. K. /
Brev 243 tage Dem at medgive det en · saadan ved dets Udgivelse. Af flere forskjellige
OTA, s. 147 den veemodig turde sige om en · Saadan ved hans Grav: der gik dog noget Godt under
CT, s. 192 n Peder er ingen Yngling, der · saadan ved Livets Begyndelse taler sværmersk
SLV, s. 254 g Existents, der netop er en · saadan ved sit Forhold til det andet Kjøn,
NB9:74 n Forstands Frygt for, at en · saadan Vedgaaen skulde være mig til Hinder
Brev 77 d at blive et Firtal: med en · saadan Vedholdenhed har jeg, vistnok plagende
LA, s. 21 finder bekræftet hvad man · saadan veed om Menneskene, eller man finder maaskee
TS, s. 84 kke, at Christus er Veien. En · saadan Vei er den, ad hvilken den menneskelige
TS, s. 89 lser! Enhver, der gaaer ad en · saadan Vei, gaaer jo ogsaa ad en trang Vei. Sandeligen,
TTL, s. 433 n med den Elskede søger en · saadan Veileder. Da gjelder det, at Friheden og
AE, s. 159 l en Lærende, som efter en · saadan Veiledning vil indrette sit Liv. Nødsager
4T43, s. 147 ig, han behøvede jo ingen · saadan Veiledning. Ham kan Ordet ikke hjælpe,
NB8:11 paa mange Maader) trykker en · saadan Vel- ell. Høiærværdighed, det
4T44, s. 354 ret Tilfælde, da har en · Saadan vel ogsaa Tid efter anden mærket den
SLV, s. 266 ttige Folk fandt sjeldent en · saadan velbyrdig og ædel Velgjører, en Hjælp
4T43, s. 149 lsen, der følger efter en · saadan Velgjerning, igjen saa lang, uden fordi
G, s. 73 re kan jeg ikke; thi hvo har en · saadan Veltalenhed som Job, eller er istand til
BMT, s. 218 levede, der nu engang var en · saadan Ven af Stilhed, vaagede jeg ( ogsaa af
IC, s. 225 behøve Alle en Ven, og en · saadan Ven er Christus; forsmaaer ham ikke, han
SLV, s. 229 ge en sjelden Lykke, naar en · saadan Ven igjen har en Ven og denne Ven igjen
KG, s. 172 det er langtfra, at man om en · saadan Ven kan sige, at han i at elske elsker
EE1, s. 397 jeg skal nok give Sagen en · saadan Vending, at De kan lee ad den hele Historie.
NB30:84 Alt er Middelmaadighed; thi i en · saadan Verden vil Du komme til at lide for Din
Oi7, s. 307 : » men naar det er en · saadan Verden, og det er det, der venter mig,
3T43 linger, uden at ængstes for en · saadan Verden, uden at bekymres for sig selv.
NB7:109 om Sandhed i Forhold til en · saadan Verden. Naar hvert Msk. var som jeg, og
LP, s. 24 saa møde vi vel ikke her en · saadan Verdens-Anskuelse, paa hvilken der er gjort
SFV, s. 49 revet efter Katastrophen. En · saadan verdenshistorisk Katastrophe, der rangerer
DJ, s. 74 g at opfatte en Bondepige i en · saadan vid Phantasi-Anskuelse i en idealiserende
3T43, s. 93 es skulde et Menneske ved en · saadan Viden forvisse sig om, at han blev sat
3T43, s. 71 blev vidende om den, var en · saadan Viden ikke en umenneskelig Viden? Det er
3T43, s. 93 lv som en Deel af den, da en · saadan Viden intet Forhold er, netop fordi han
Not4:31 høver en Bestyrkelse. En · saadan Viden kalde vi en Hypothese. Fornuften
JC, s. 57 men neutraliseret, og enhver · saadan Viden kun en Tilbagegang. Forsaavidt derfor
3T43, s. 93 g, der tilveiebringes ved en · saadan Viden, er tvetydig, forklarer snart Dette
3T43, s. 74 Kløgt, hvorfra den fik en · saadan Viden? Ja dersom den kunde overbevise Kjerligheden
Brev 60 e overfor en saadan Erudition, en · saadan Videns Rigdom og et saadant Herredømme
G, s. 77 r, men kun er for Individet? En · saadan Videnskab existerer ikke og kan umulig
AA:18 lægtens Høiskole, om en · saadan videnskabelig Republique, hvor vi –
NB:73 iden. / Men især bliver al · saadan Videnskabelighed farlig og fordærvelig,
EE1, s. 414 kun sørge for Een, men en · saadan vidtløftig Mulighed kan forsørge,
EE1, s. 426 hvad der tilhører den? En · saadan Vidtløftighed har Naturen og det i Livets
TS, s. 62 denne Syslen svulme op til en · saadan Vidtløftighed, at jeg aldrig kom til
BB:7 slet ikke Stykket især i en · saadan Vidtløftighed. – En Charakter,
AE, s. 175 ville lade sig veilede af en · saadan Viis, uden Critik blot følgsomt benyttende
Papir 306 ed beviser jo netop, at en · saadan Viisdom ikke er den, om hvilken vi tale.
Papir 306 lyve Dig Noget. Selv om en · saadan Viisdom ikke var opkommen i Dit Hjerte,
4T44, s. 320 de saaledes, skal derimod en · saadan Viisdom nævnes ved sit rette Navn, skal
AE, note e, var det utænkeligt, at en · saadan Viisdom som den hegelske kunde være
3T44, s. 280 eblik, men Alt bag efter, en · saadan Viisdom vilde vel her forklare, at Johannes
3T44, s. 280 vedkommer noget Menneske. En · saadan Viisdom, der aldrig tør kalde det Forbigangne
AE, s. 458 thi Menneskenes Dom over en · Saadan vil altid blive: for ham er Intet vigtigt.
AE, s. 399 vel forsvinder igjen, thi en · Saadan vil egentligen undgaae det Religieuse.
PMH, s. 75 en Livs-Philosophie, men i en · saadan vil et sympathiserende Samliv med Naturen
NB4:108 ikke er en svigefuld Krabat, der · saadan vil gjøre det Christelige til en fordeelagtig
KG, s. 378 en i Broderens Øie; thi en · Saadan vil helst tale til Gud ene om Naaden, for
IC, s. 66 rer, en Viis, eller hvad man · saadan vil kalde ham, et Slags forulykket Genie,
NB15:84 ndags-Gudstjeneste, for hvad der · saadan vil komme at høre derpaa, at declamere
PS, s. 260 den Lærende findes, og en · Saadan vil vel igjen nærmest tilhøre den
KG, s. 378 hviler i Guds Kjerlighed. En · Saadan vil vist ogsaa undgaae at tale til Gud
3T44, s. 265 nde jo snuble – mon en · Saadan vilde have Tid og Leilighed og Sind til
NB2:225 meget mere Phantasie end en · Saadan vilde have, men saa igjen mindre af en
NB23:206 nærmere Forhold til Gud. En · Saadan vilde jeg svare o: s: v: / eller /
KG, s. 91 elskede Næsten. Dersom en · Saadan vilde sige: ja, hvad kan det hjælpe
NB22:42.a and Χsten er til; thi een · saadan vilde sprenge Tilværelsen og formodentligen
NB28:25 Og just i det Øieblik en · Saadan vilde til msklig at mistrøstes fordi
TS, s. 61 nneskelig Konge – thi en · saadan vilde vel ogsaa nok forstaae, at man egentligen
NB15:77 at just Det, at R. N. ogsaa · saadan vilde være en Mag. K. ( om man end ingenlunde
AE, s. 412 olde dem ude fra hinanden. En · saadan vildfarende Æsthetiker kan være en
EE2, s. 180 ero selv gyser tilbage for en · saadan Vildhed, og dog vil jeg aldrig tilraade
EE1, s. 288 r indifferentiere sig paa en · saadan vilkaarlig Interesse. Man gjør noget
NB23:33 std. Vi kunne jo sige: · saadan ville vi have det, og det kalde vi Χstd.
NB29:12 hjertelige Msker, der ogsaa · saadan ville være lidt Reformator, item har
EE2, s. 212 d, i absolut Forstand, thi en · saadan Villen er identisk med den absolute Hengivelse.
OTA, s. 141 ville det Mangfoldige, og en · saadan Villende er ikke blot tvesindet men splidagtig
OTA, s. 143 er godt eller ondt. Ogsaa en · saadan Villende, om han end er nok saa fortvivlet,
NB:18 ig og gjøre Nar af mig med · saadan Vind; saa gaae tilbords og sluddre derom
Papir 259:1 , er udsat for. Om nu en · saadan virkelig er givet ell. naar han vil fremtræde
NB7:23.a ke ligger naturligviis i, at en · saadan Virkelighedens Bestemmelse er i Modsigelse
LA, s. 18 orfatteren sig aldrig selv en · saadan Virkelighedens Smerte, at den kun kunde
TS, s. 51 ad der er uadskilleligt fra en · saadan Virken) lade sig ligesom fortære og
SLV, s. 230 ette er Hovedopfattelsen. En · saadan virker nemlig til, at hendes Lidelse i
JJ:397 e Digter kunde frembringe en · saadan Virkning, som disse gribende Minder om
SLV, s. 279 e Paamindelse frembringer en · saadan Virkning. / d. 14. April. Midnat. /
EE1, s. 192 der som Spot, paa Elvira har · saadan Virkning. For hende er denne Tale en Vederqvægelse;
Papir 391 ende, at jeg frembragte en · saadan Virkning? Er det ikke sandt? / / Sk. /
EE1, s. 366 at bruge dette Vaaben med en · saadan Virtuositet, at han næsten udretter
AE, s. 83 maaskee ( thi jeg er ikke en · saadan vis Mand som den Positive i det fyenske
Oi4, s. 209 kevise, endnu lysteligere end · saadan Vise, der dog altid har det Veemodige ved
KG, s. 289 Gjerning, Tænkemaade ingen · saadan Vished, at jo det at antage egentligen
LA, s. 72 i Repræsentativer. Det er · saadan visse Talemaader og Betragtninger, tildeels
OL, s. 34 moristiske Maneer, kan man som · saadan vist ikke frakjende den en vis Virtuositet,
Papir 254 or store Vanskeligheder en · saadan Vivisection er forbunden, – af Regjeringens
Brev 171 var ansat som Kudsk ved en · saadan Vogn, han sad i Vognen og kjørte i fuldt
EE2, s. 191 fholdt Du Dig klogelig fra al · saadan Voldsomhed, » engang imellem rider
FB, note e os en saadan Aristophanes, en · saadan Voltaire lidt forandret; thi han er tillige
SLV, s. 102 vrage og vrage, ( som var al · saadan Vragen Andet end Udtryk for at den Vragende
PS, s. 259 forstaae med, hvo han var; en · saadan Vrede turde vi jo ikke tillægge Guden.
NB16:99 il om ham af Nonsens, skriv · saadan Vrøvl som Skolebørnene kalde Commerce,
OTA, s. 404 tynger meest, forskaffer en · saadan Vægt af Herlighed: saa har Saligheden
AE, s. 25 hundrede, at turde lægge en · saadan Vægt paa sit eget lille Jeg.«
EE1, s. 418 lang Overveielse, saa er en · saadan Vælgen uqvindelig. Derfor er det vanærende
NB5:58 se – naturligt, thi en · saadan Væmmelighed, som man fortvivler om at
NB3:16 Krigens Insignier, skal det · saadan være Fred, saa er det sandeligen et
Not11:23 i vi her tale derom, er en · saadan Væren ikke en Fuldkommenhed, og vi er
PS, s. 274 tid forudsat et Noget. Men en · saadan Væren, der dog er Ikke-Væren, det
NB35:17 ade har noget Indtryk af en · saadan Væren, eller kunne falde paa at ville
NB35:17 t ville forholde sig til en · saadan Væren, hvad man da selvfølgeligt
NB34:36 ren er mere værd end en · saadan Væren, hvilken jo derfor heller ikke
NB19:73 en fromme, gudfrygtige Mand, som · saadan væsentligen en Fremmed i Verden. /
NB20:44 egne Styrelser ere de bragte til · saadan Yderlighed, at de maatte fremad. /
NB17:50 de redeligt igjen hvor man slap. · Saadan Ydmygelse ( at man ikke strax kan), kan
NB11:217.b ogen, og am Ende vilde vel en · saadan Ydmyghed næsten forbittre mere. /
Papir 587 merige. Den Hykler! Og ved · saadan Ydmyghed og Beskedenhed, hvorved man skaaner
NB8:36 omklæde dette Liv med en · saadan ydre Existents af Livslyst og Munterhed.
BA, s. 408 re til for at naae hen til en · saadan ydre Opgave som f. Ex. at være comisk
G, s. 13 n forelsket hen til ham; thi en · saadan Yngling er nok saa forførerisk at see
AE, s. 114 mæssig Fordring paa. Og en · saadan Yngling har dog hævdet Hegel ganske
AE, s. 114 e, der troede ham. Selv om en · saadan Yngling ikke har været udmærket fortrinligt
SD, s. 174 Men væsentligen bliver en · saadan Ynglings og en saadan Ældres Fortvivlelse
NB35:11 or Fabel, men at være en · saadan Ynkelighed, der ikke har Mod hverken til
NB4:24 sk Replik af en Humorist ( og som · saadan ypperlig) en lille Replik i Forordet til
YTS, s. 252 ke i enhver Lidendes Sted. En · saadan Ypperstepræst have vi, der kan have
JJ:333 øen,« allerede en · saadan Yttring ( hvis den Læsende havde Duelighed
JJ:333 see ham for gal. Allerede en · saadan Yttring af Socrates » at naar Skipperen
SLV, s. 439 g blive troet, uagtet enhver · saadan Yttring er et tilstrækkeligt Beviis
LP, s. 57 ke Passat – men fordi en · saadan Yttring i det Hele taget er meget udsat
LP, s. 56 ordre det; ei heller som om en · saadan Yttring ikke lod sig bringe i Samklang
Not11:16 elig var uvidende, saa vilde en · saadan Yttring jo løbe ud paa en Ubetydelighed;
EE2, s. 29 Ledsagerinde«, men en · saadan Yttring røber en høi Grad af Bornerethed
KG, s. 225 I Livets Virkelighed vilde en · saadan Yttring være Hovmod, men i Tanken blot
SLV, s. 277 gt være færdige med en · saadan Yttring: at den var en Overdrivelse. Og
G, s. 51 e Anerkjendelse der ligger i en · saadan Zumuthung, saa vilde han formodentlig atter
KG, s. 269 , dog hvad siger jeg, nei, en · saadan Ædel, han er heller ikke smaalig. Man
SLV, s. 150 Græsset groer – en · saadan Ægtemand bliver vel ikke en Pebersvend,
EE2, s. 71 gtning med at ønske enhver · saadan Ægtemand en Xantippe til Kone og saa
EE2, s. 40 meget det gotter mig, naar en · saadan Ægtemand faaer Dig til Fortrolig, naar
SLV, s. 108 r et abstrakt Udtryk, men en · saadan ægteskabelig Forbryder føler hver
NB30:11 : hvor har Guderne griint! En · saadan ækel Professor der ganske havde gjennemskuet
SD, s. 174 ver en saadan Ynglings og en · saadan Ældres Fortvivlelse den samme, det kommer
SD, s. 174 der saa vel blive mellem en · saadan Ældres og en Ynglings Fortvivlelse,
EE2, s. 32 t, den har ved Hjælp af en · saadan ængstende Begrændsning; men derved
Brev 267 rgre mig. Jeg lagde netop en · saadan ærgerlig Lecture fra mig i dette Øjeblik
EE1, s. 60 den formelle Virksomhed. En · saadan Æsthetik kunde derfor kun holde sig
AE, s. 449 ud, som da i Almindelighed en · saadan æsthetisk Frisk-Fyr er kjendelig paa
EE2, s. 197 taae sin Prøve; thi for en · saadan æsthetisk Sorg er Tilværelsen ligesaa
NB14:139 jebne blive conform med en · saadan Ødslet og Offrets. Det maa ikke høres;
PS, s. 226 hed. / Og nu Øieblikket. Et · saadan Øieblik er af en egen Natur. Det er
DD:28 un faaer engang i sit Liv. En · saadan Øvelse bag Coulisserne er vist nødvendigt
KG, s. 290 undre det, naar det lykkes en · saadan Øvrighedens Tjener, ved at holde ud
EE2, s. 156 ller han sig fra Alle. Som en · saadan Øvrigheds-Person, jeg kun er vant til
GU, s. 332 rdig – hvis der var en · Saadan! – der betragtede denne Verden, en
Brev 254 ket saaledes og just af en · Saadan! Hvor skjønt, Proportionerne selv, i
TS, s. 72 Beskrivelse, selv at blive en · Saadan! Som sagt, hun taler ikke i Menigheden,
PMH, s. 86 æsten ophæver denne som · saadan«, bliver tydeligt i Forhold til hvad enhver
BA, s. 347 is der kan være Tale om en · saadan) og Adams. / Den psychologiske Forklaring
Papir 182:2 liver sig den bevidst som · saadan) og paa det dialectiske Standpunct, hvorimod
SLV, s. 393 et ligefremt Forhold til en · saadan, aldrig nogen Vished, men vedblivende med
Papir 254 dernæst erindre dog en · saadan, at da hans Anklage paa den ene Side maa
EE1, s. 347 et er jo for at vise Dem som · saadan, at De er her i Bredgaden og fremdeles agter
SLV, s. 194 det. Hendes Omgivelse er en · saadan, at den begunstiger mit Forehavende og min
SLV, s. 188 havt, men Fortroligheden en · saadan, at den blev den samme enten Faderen levede
3T44, s. 281 Eller hans Glæde var en · saadan, at den dog vendte et eller andet Sind til
BA, s. 329 Menneskenaturen maa være en · saadan, at den gjør Synden mulig, er, psychologisk
SLV, s. 240 er min inderste Existents en · saadan, at den kan give nok at betænke. Jeg
OTA, s. 422 heden og Forvirringen var en · saadan, at den nødsagede den Gode til at streife
OTA, s. 362 sandelig, Leiligheden er en · saadan, at den vel maa betrygge for Ordets Sandhed
OTA, s. 363 rlighedens Gjenstand er en · saadan, at den væsentligen ikke kan elskes,
OTA, s. 369 ved Christi Side lærer en · Saadan, at der kun er Een, der for Gud leed uskyldig,
TTL, s. 469 g har aldrig hørt af nogen · Saadan, at det da var Sandhed om Nogen kaldte Døden
Not12:6.a , da jeg antager, at den er en · saadan, at det er det Stores Lod at maatte gaae
Papir 422 Stemningen i et Msk. er en · saadan, at det i hvert hans Ord er kjendeligt,
PS paa hvilken der reflecteres, er en · saadan, at det indbyrdes Forskjelliges Lighed overfor
LA, s. 64 aa er Lidenskabens impetus en · saadan, at det maa blive kjendeligt, at Gjerningens
BOA, s. 252 Livs-Udvikling var netop en · saadan, at det maa falde ganske naturligt, at han
TS, s. 87 . O, min Ven, er Du en · Saadan, at Du nøiagtigt paa Klokkeslet og Dato
AE, s. 20 en Fortsættelse, især en · saadan, at Enhver der blot opmærksomt har gjennemlæst
Papir 97:1 Nationer have havt Ideen til en · saadan, at for dem alle har der svævet et Ideal
NB20:171 xlingen, at man selv er en · Saadan, at fornemme Menighedens Spænding, at
OTA, s. 363 n er skyldig, hvis han er en · Saadan, at han ikke kan elskes, da er det min Død,
NB4:57 t det som man vil bebreide enhver · Saadan, at han Ingen vil have til Hjælp, er
NB21:69 som et Slags Forræderie af en · Saadan, at han istedetfor selv at blive Superlativet
PS, s. 235 buden, og hvis han ikke er en · Saadan, at han med Fløitespillerne og de andre
BOA, s. 109 ig ingenlunde forlanges af en · Saadan, at han skal forstaae hvad der overgaaer
OTA, s. 161 ndet selv om han ikke var en · Saadan, at han vilde vise sig som en ganske Anden,
DS, s. 202 , naar ikke Fordringen var en · saadan, at Ingen fuldkommede den? / » Ingen
AE, s. 380 t jeg gyser ved at være en · Saadan, at jeg blegner, med Gysen men og med Uvillie
SLV, s. 297 en denne Forvanskning var en · saadan, at jeg haabede, den, hvis hun saae paa
EE2, s. 305 ade har villet tilrive mig en · saadan, at jeg upassende har blandet min borgerlige
OTA, s. 425 aae, at Udmærkelsen er en · saadan, at Kjød og Blod helst vil være fri
PS, s. 245 ud deri, Vanskeligheden er en · saadan, at Navnkundighed just ikke venter Den,
BOA, s. 261 i en vis Forstand være en · Saadan, at Tilhørerne maatte sige, hvor skal
KG, s. 288 g min Skyld maatte være en · saadan, at Verden ret anseer den for afskyelig
Oi8, s. 346 unde nød Anerkjendelse som · saadan, benyttede sig deraf til at gjøre sig
KG, s. 34 tvertimod, hvis man er en · Saadan, besidder man dem netop ikke. Dersom Nogen
NB35:16 relse, hvis der var nogen · Saadan, beskjeftiger ham mere end alle 4 verdenshistoriske
EE2, s. 322 gen From? Og hvis der var en · saadan, blev der da ingen Port opladt for ham i
EE1, s. 279 ver man staaende ved den som · saadan, da bliver den det Onde, saasnart den derimod
JJ:391 ønskede jeg selv at være en · saadan, da en saadan Existents er splidagtig i
FB, s. 171 t Pligt mod Gud, og er der en · saadan, da er den det beskrevne Paradox, at den
PS, s. 301 ed. Er Efterretningen ikke en · saadan, da er den enten af en Historiker og handler
JJ:173 han ikke kan tilveiebringe nogen · saadan, da han altid har været klog nok til
EE1, s. 19 t en Læser skulde finde en · saadan, da jeg vel tør maale mig med enhver
4T44, s. 310 Formaaen virkelig være en · saadan, da maa den jo have en Modstand, thi har
KG, s. 356 rarbeidet sin Aands Kraft som · saadan, da og først da kan han blive et Redskab;
2T43, s. 45 ed. Troede Du at øine en · saadan, da var Du flux til Rede med Bønner,
OTA, s. 402 hvis Du indlader Dig med en · Saadan, da vil Du ogsaa høre ham tale ideligt
FB, s. 126 t, skulde jeg støde paa en · saadan, da vil jeg haabe, at jeg idetmindste har
SLV, s. 452 Nei skal jeg tænke mig en · saadan, da vil jeg tænke mig et ungt Menneske
EE1, s. 38 e trofaste. Hvis jeg fandt en · saadan, da vilde hun behage mig i Betragtning af,
Not9:1 ærer Guds Væren som en · saadan, das an ihm das Denken hat, altsaa Prædikat,
TTL, s. 459 n ingen Opreisning, mindst en · saadan, der falsk fortier, at man selv bliver til
IC, s. 57 hvad den har betroet ham, en · Saadan, der gjør det Modsatte af hvad han selv
BOA, s. 210 ignok besynderligt, at see en · Saadan, der i Distraction maa have glemt Aabenbaringen,
NB12:123 læde, men vel at mærke en · saadan, der i Sandhed er hende gavnlig. /
BOA, note han er nemlig saadan Genie og · saadan, der lyrisk er berettiget til at forvexle
NB25:105 rt kjendeligt end efter en · Saadan, der saa anvendte al sin Iver og Nidkjerhed
4T44, s. 303 let ikke passede for Gud, en · Saadan, der selv formaaede Noget – og altsaa
Papir 422 blandt dem skulde være nogen · Saadan, der skjult bar denne Synd paa sin Samvittighed.
4T44, s. 303 om Du hellere vil være en · Saadan, der slet ikke passede for Gud, en Saadan,
LP, s. 40 Eenheden af Consequentsen som · saadan, der søger sit Beviis i Enkeltheder,
2T44, s. 220 den sande Forventning er en · saadan, der vedkommer et Menneske væsentligen,
SLV, s. 41 ftiger mig, er Elskoven som · saadan, det er den, som forekommer mig latterlig,
Papir 9:8 a bliver bekjendtgjort om en · saadan, det er gud. Aab. /                                                             Schiller                        R    R
SD, s. 131 r laae i Menneskenaturen som · saadan, det er, saa var det ikke Fortvivlelse;
G, s. 92 er idetmindste har været en · saadan, det forvisser hun sig om paa en for hende
SLV, s. 418 Ene siger: det er saadan og · saadan, det veed jeg godt, derfor vil jeg det ikke,
Papir 595 rdighed kunde sidde i en · saadan, disse 7 Lænestole, hvori man kan indbyde
KG, s. 272 ighed: ja, da har Elskov, som · saadan, dog ikke Kraft til at bringe dette Offer.
KG, s. 266 for er Elskov og Venskab, som · saadan, dog kun forædlet og forøget Selvkjerlighed,
Papir 422 om, om der skulde være nogen · Saadan, Du tænker paa de Msker, Du har lært
BI, s. 112 n i ham i Umiddelbarheden som · saadan, ei heller er den igjennem Reflexionen erhvervet.
LA, s. 85 Magelighed, der ønsker en · saadan, Endelighedens Utaalmodighed, der vil have
BA, s. 399 ilde lade Phantasien danne en · saadan, er forfærdelig at see til, saa vilde
IC, s. 142 rligt et Menneske, dog var en · Saadan, et af hine sjeldne ædle Mennesker. Dette
BOA, s. 201 ligt og vidunderligt Noget og · saadan, et begeistret Øieblik o: s: v:: saa,
SFV, s. 88 ngde. Lad En komme til en · Saadan, et enkelt Menneske – jo vist, hvad
NB:215 ngden. Lad En komme til en · Saadan, et enkelt ringe maaskee fattigt Msk –
FB, s. 101 e en lille Oplysning, fandt en · saadan, et veiledende Vink, en lille diætetisk
DS, s. 184 Offer at ville lide. Findes en · Saadan, findes der flere Saadanne, saa begynder
PS, s. 233 om vi end her ville antyde en · saadan, for at opvække Sindet til at forstaae
Papir 345 ( jeg vælger dertil en · Saadan, for hvem jeg selv bærer den dybeste
KK:11 er først Aabenbaringen som · saadan, fordi kun Subjektet virkelig kan siges
IC, s. 180 lger ikke, at Du bliver en · Saadan, forfængelige Tanke; deraf følger
BI, s. 348 der ved Ironien seer den som · saadan, Guddommen tilhjelp. Længere kan jeg
NB21:32 styrter man sig en masse over en · Saadan, han faaer omtrent samme Skjebne som den
Papir 461 e Χstdom. / Tænk Dig en · Saadan, han giver virkelig Afkald paa Lønnen,
3T43, s. 79 ane Huus, og hvis der var en · Saadan, han ikke skulde behøve at være i
NB31:56 ngling henvender sig til en · Saadan, han skal ikke give ham en Sludder for en
SLV, s. 169 get Undtagelse, og er der en · saadan, han veed det heller ikke, end ikke i det
FB, s. 205 ke mig ind i ham og dannet en · saadan, havde jeg ikke kunnet gjøre det, saa
NB17:71.h vistnok Begyndelsen være en · saadan, have denne besynderlige Overraskelse og
IC, s. 57 relsen, at den har betroet en · Saadan, hvad den har betroet ham, en Saadan, der
F, s. 474 Argumentation er, betragtet som · saadan, hvad Latin er for Den, der ikke forstaaer
BI, note vor der er Tale om igjennem en · saadan, hvad man maatte kalde Opfattelse i strængere
NB31:109 t lykkelig, er tilbøilig til · saadan, hvad vi kalder at elske Msk. Det saare
BA, note re kongelig Berider, selv om en · Saadan, hver Gang han besteeg sin Hest, gjorde
SLV, s. 166 eed, hvad han gjorde. Vil en · Saadan, hvis der er nogen Saadan, tale om Undtagelsernes
SLV, s. 166 ygt lever deri. See! naar en · Saadan, hvis der gives en Saadan, vilde tale om
NB22:144 . Han vilde vistnok sige til en · Saadan, hvis han ellers fandt Taknemlighed hos
OTA, s. 362 i en anden Forstand savne en · Saadan, hvis han ikke var; thi i Sandhedens Verden
TTL, s. 435 hvad tykkes Dig om en · Saadan, hvis han var Ægtemand, og altsaa var
FB, s. 202 velse, vel at mærke, en · saadan, hvor det Ethiske er Fristelsen. Den, der
NB24:128 ug. / / I Flyveposten findes en · saadan, hvori det hedder » som det synes
NB27:19 in gode Villie er), saa synes en · Saadan, i Forhold til det at blive og være Christen,
KG, s. 272 : ja, da formaaer Elskov, som · saadan, ikke at bringe dette Offer. Eller sæt
KG, s. 144 eden, i Elskov og Venskab som · saadan, ikke bestemmet som Samvittigheds-Sag, saa
4T43, s. 140 r det om, at den bevares som · saadan, ikke deles og udstykkes saaledes, at den
FB, s. 133 agt jeg har ikke fundet nogen · Saadan, imidlertid kan jeg vel tænke ham. Her
SD, s. 178 nu ja, det er han ogsaa · saadan, imidlertid undgaaer han helst at tale derom,
NB11:183 , og skal blive sig bevidst som · saadan, ja maa derfor langt fra raade Andre til
SLV, s. 355 ed ikke at franarre hende en · saadan, jeg har gjort, hvad jeg troede at skylde
NB26:53 riere. Og at tale til nogen · Saadan, kunde da aldrig falde mig ind, ja kunde
KG, s. 324 abe Dig i Betragtningen af en · Saadan, kunde Du da ønske, at see ham omgiven
NB13:4 Live kan være Tale om en · saadan, kunde vel finde Plads foran en lille Samling
BA, s. 358 selen skulde kunne være en · saadan, maatte Synden være afvæbnet. Den,
OTA, s. 226 ikke at henvende sig til en · Saadan, med hvem den ikke vilde kunne indlade sig,
BA, s. 443 rmaaet, at beskrive en eneste · Saadan, medens hvert eneste Menneske er en saadan.
G, s. 32 hiin Phantasiens Helt hen i en · saadan, medgive ham alt Tilbehør og nu bede
SD og til daglig Brug siger man det · saadan, men Afgjørelsen er først, naar Mennesket
SLV, s. 433 at turde bøie mig for en · Saadan, men at jeg skal tale i mine Kategorier
BI, s. 110 t, aldrig at udtale Ideen som · saadan, men blot flygtigt at antyde den, at tage
KK:6 , ikke faaer Lov at udtone som · saadan, men blot opfattes som et forsvindende Moment,
NB10:37 i sandt nok, jeg er ikke en · saadan, men deraf, men deraf følger ikke, at
SLV, s. 165 sen, dersom der ellers er en · saadan, men det Andet er ikke umuligt. Forfærdeligt
AE, s. 282 igste, der mindst seer ud som · saadan, men det, at den rene Tænken skulde være
SLV, s. 121 er, overnattede stundom i en · saadan, men gav os fremfor Alt god Tid. I Kroen
SLV, s. 328 m Qvinden end ikke elsker en · saadan, men har Modbydelighed for ham, og kun svimmel
EE2, s. 61 n første Kjærlighed som · saadan, men i det Selviske i den, men det Selviske
EE2, s. 205 ikke Logiker, jeg har kun een · saadan, men jeg forsikkrer Dig til, den er baade
Brev 56 . Jeg vilde helst prædike · saadan, men jeg troer virkelig der er noget Tydsk
CT, s. 62 vist heller ingen Fornem som · saadan, men kun som Ringe. Thi Ingen kan blive
LP, s. 26 høves at komme til Orde som · saadan, men som aldrig kan Andet end have den høieste
LP, s. 41 sede Ungdoms-Alder fixeret som · saadan, men som den ud over alle Aldere, altsaa
NB36:19 ingen slet ikke til at virke som · saadan, men som et Motiv for det Interessante.
Not11:32 Forhold til Personligheder som · saadan, Naturen har kun Forhold til Potentser.
DD:100.a – / netop fordi der er en · saadan, netop derfor maa man sige, at Ideen Gud-Msket
IC, s. 80 elig Viisdom og Kløgt i en · Saadan, og alle menneskelige Gaver i ham: det skal
G, s. 38 h, han kan komme gaaende som en · saadan, og det saaledes, at man oplever Alt, fra
Oi5, s. 251 lutte sig til at overtage en · saadan, og først efter at man, ak men forgjæves,
Brev 254 er, at naar Oldingen er en · Saadan, og han i den Grad elsker denne Datter-Datter,
OTA, s. 418 n ( hvis der ellers er nogen · saadan, og hvis det ikke snarere er en gammel Fabel
BA, note ihedens Villie constitueret som · saadan, og ikke Frihedens Villie bestandig, om
AE, s. 398 er udpege En, hvis der var en · Saadan, og sige: nei, Du er altfor lykkelig til
EE1, s. 102 , hvad der kunde siges om en · saadan, og uden videre overført det paa Don
FB, s. 116 . Men Abrahams Tro var ikke en · saadan, om der gives en saadan; thi egentlig er
BOA, s. 123 kunde ønske at være en · Saadan, om end Den, der er det i Sandhed, vel i
FB, s. 155 sig sin Existents bevidst som · saadan, saa er dets Existents dog seet i Ideen
NB33:50 g kan udvise det. Findes en · saadan, saa maa jeg ogsaa finde denne Betænkelighed,
LA, s. 103 aabenbar i sin Skuffelse som · saadan, see det Uendeliges Afgrund aabner sig,
FB, s. 168 der kunde være Tale om en · saadan, sige: » det er en evig Nølen
KG, s. 83 ver hans Forskjellighed som · saadan, skulde maaskee den Lærde være villig
KK:11 vet positiv Sandhed ɔ: en · saadan, som den speculative Tanke vel kan mediere
NB6:51 t for en Idee, viis mig en eneste · Saadan, som det ikke er gaaet galt. Det at være
YTS, s. 252 og videre » vi have en · saadan, som er forsøgt i alle Ting i lige Maade«.
YTS, s. 251 ore Skrøbeligheder, men en · saadan, som er forsøgt i alle Ting i lige Maade,
YTS, s. 252 «, det er, vi have en · saadan, som kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder;
Oi8, s. 347 is der i Samtidighed lever en · Saadan, som lider for Sandhed, lider Det at anerkjende
BA, s. 426 . Der gives en Methode mod en · saadan, som maaskee sjeldnere bruges. Det er Taushed
PMH, s. 80 benaadet min Udvikling, er en · saadan, som ovenfor er viist, saa er det let at
Papir 371-1.d gt for Gud, fordi det er en · Saadan, som sagde Gud til ham: hvor tør Du understaae
OTA, s. 217 mmenligne den Lidende med en · saadan, Sølv eller vel endog det uægte Metal,
SLV, s. 434 ret, hvis jeg kunde blive en · Saadan, tage Penge derfor, men ikke mene at lønne
SLV, s. 166 en Saadan, hvis der er nogen · Saadan, tale om Undtagelsernes Berettigelse, da
FB, note hagoras' s Døds-Situation en · saadan, thi den af ham altid hævdede Taushed
BA, s. 358 for ikke at være bleven en · Saadan, uden at fatte, at en saadan Taksigelse
JC et Negative Udseende af at have en · saadan, var en Skuffelse? Om det Negative ikke
EE2, s. 110 fast ved en Umiddelbarhed som · saadan, ved en Natur-Bestemmelse, og turde ikke
LP, s. 17 oderne Phraseologie, see vi en · saadan, ved Geniets egen dybe, artesiske Kraft
NB31:140 tet, men ikke dette: ogsaa · saadan, vel ikke ganske, men dog ogsaa saadan.
NB28:15 lslaae eller nedtræde en · Saadan, vide ikke ret hvad de gjøre –
JJ:239 ngang skal kunne blive Tale om en · saadan, vil deri være forskjellig fra den tydske,
AE, s. 572 r, hvis jeg tør tale om en · saadan, vilde jeg udbede mig et glemsomt Minde
SLV, s. 166 en Saadan, hvis der gives en · Saadan, vilde tale om Ægteskabet, han vilde
LP, s. 17 er saa fornuftig at antage en · saadan, være et Livs-Hoveri, paa hvilket Subtractions-Stykke
NB25:42 den Slette, og maa lide som · Saadan. » Han bliver forfulgt, eller korsfæstet
NB2:129 nok saadan Alle blive salige og · saadan. – At tordne kan nu ikke mere nytte,
KG, s. 21 nde paa nogen dens Yttring som · saadan. – Der er intet Ord i det menneskelige
NB20:43 er sjunket, hvor findes en · Saadan. / / / Christendom – Mennesket. /
SLV, s. 336 ig, at Herren, Herren var en · Saadan. / 27. Men da de syv Aar vare forløbne
KK:4 n gudd. Substantialitæt som · saadan. / a) Vesterlandets Offertheorie. /
NB18:102 kke i fjerneste Maade ligner en · Saadan. / Den store Nadvere. / / Man kunde spørge:
NB6:38 gorie: ogsaa saadan en Apostel og · saadan. / Denne Forvirring, den rædsomme Forvirring,
BB:24 r Tid til at gestalte sig som · saadan. / Dette er det andet Stadium: / 2) Papageno
NB34:9 , at Faderen virkelig har en · saadan. / Dog skal et Msk. naae denne Modenhed,
Papir 24:6 et ɔ: enhver Kausalitets som · saadan. / Expansivitet / Hvad Phys. ell. Naturphilos.
NB9:56 bliver dog forvexlet med en · Saadan. / Har jeg derimod først forskaffet mig
Oi7, s. 286 Politiker, selv Agerende som · saadan. / Hvad Religion angaaer, er hans Religion:
NB31:140 ikke ganske, men dog ogsaa · saadan. / Men i Forhold til hvad der er en Qvalitet
NB2:29 k vil forfølge og mishandle en · Saadan. / Mit Bestik og min Betragtning af Tilværelsen
SLV, s. 56 i Livet seer man af og til en · Saadan. Allerede en forhenværende Skindød
BI, s. 219 etop den, ikke at være som · saadan. De andre Læreres Viisdom indeholdt nu
NB28:54 mit særlige Kors var en · Saadan. Den anden Tanke er, at jeg aldrig vilde
NB20:154 , at der dog faktisk er en · saadan. Den skal man paa ingen Maade ville rive
EE2, s. 97 r i den blotte Stræben som · saadan. Denne er nemlig negativ, men det blot Negative
BA, s. 443 s hvert eneste Menneske er en · saadan. Denne Selvbevidsthed er ikke Contemplation,
SLV, s. 165 agelsen, dersom der er nogen · saadan. Det er forfærdeligt at give en Rasende
EE2, s. 30 rig Pige i Hænderne paa en · saadan. Det er i Sandhed Forfærdeligere end
BI, s. 154 og Rummelighed umiddelbar som · saadan. Det Mythiske i Dialogerne bærer ogsaa
NB23:39.a n Herskende i Kjendelighed som · saadan. Dette er en lavere Form af Msk-Tilværelse;
SLV, s. 384 at skulle indlade sig med en · saadan. Dette forstaae Digterne meget godt, og
AE, s. 137 dning til, hvis han fik nogen · saadan. Dette har en vis Classe Mennesker rigtigt
BOA, note dan noget Mærkeligt noget og · saadan. Dog derom hovedsagelig paa sit Sted; men
EE2, s. 196 Dygtigste blev hædret som · saadan. Du attraaer derfor Intet, ønsker Intet;
EE2, s. 310 anden Nattergal, der havde en · saadan. Er hans Sjæl derimod forædlet ved
Brev 1 erfaret, at han ønskede en · saadan. For denne Foræring, som just ikke var
BA, s. 383 digheden, men er ikke sat som · saadan. Først i det Øieblik Synden bliver
NB11:152 v dertil. / Lad os tage en · Saadan. Han siger: men naar jeg nu ubetinget vil
AE, s. 12 er, som fra selv at være en · saadan. Hans Haab er, at Skjebnen atter vil begunstige
Not9:1 d Daaben anerkjendes han som · saadan. Har den msk. og gudd. saaledes et indre
BI, s. 298 ikke mere havde Gyldighed som · saadan. Her colliderer altsaa en Virkelighed med
NB14:65 Just det gjør Loven som · saadan. Ikke Lovens Fordring er dog det Sprængende,
4T43, s. 123 forfærdeligt, at blive en · Saadan. Ja hvo skulde blive færdig, hvis han
NB25:63 ergo, herligt at være en · Saadan. Ja, dette er det Msklige, der altid vil
BI, s. 221 Forhold til Menneskeheden som · saadan. Kun blev Socrates ikke staaende ved en
Not1:9 aa tænkes existerende som · saadan. kun Systemet har den. – / 2. Mskets
NB12:86 der. / / Lad mig tænke mig en · saadan. Lad det være en Mand, der Intet eier,
NB20:134 l. blot Spørgen om Ideen som · saadan. Man siger: jeg tager Verden, som den er,
SLV, s. 240 construeret Mulighed til en · saadan. Med Sværdet over Hovedet, i Livsfare
EE2, s. 226 ighed at bære den Sorg som · saadan. Men er der en saadan Sorg til, saa staaer
KG, s. 144 ikke i Elskov og Venskab som · saadan. Men er Kjerligheden, i Elskov og Venskab
AE, s. 315 ling, hvis man vil tale om en · saadan. Naar en Faarerace f. Ex. forædles, saa
NB12:180 holder Nadvere med Enhver · Saadan. Nei, kun Den, der hører Χsti Røst
DD:145 e træder frem for ham som · saadan. Og der ligger noget ret Betydningsfuldt
SLV, s. 201 shed Skyld i, at hun blev en · Saadan. Og jeg, som netop har frygtet, at et Ord
NB10:208 e ikke faldet paa at benytte en · saadan. Og var han faldet paa det, maaskee havde
EE2, s. 31 g faaer Betydning for den som · saadan. Paa Grund af hiin Reflexion har den omtalte
BI, s. 72 og interessante Historie, som · saadan. Philosophien fordrer bestandig noget Mere,
Not4:4 historisk. den maa fastholdes som · saadan. Sandheden alterneres derved at Erkjendelsen
JC e lykkedes ham at forstaae den som · saadan. Sætningen No 1 viser sig ved første
EE1, s. 103 kunde saadan med Løgn og · saadan.« En slig Forfører er af en ganske anden
PMH, s. 72 e ophæver Gjentagelsen som · saadan.« Gjentagelsen er altsaa i Aandens Rige,
Not10:9 absolut Substants. Seyn som · saadan., Den abstrakte Væsenhed; man kan ligesaa
Not9:1 regnes den msklige Natur som · saadan: Det er ikke i og for sig en Degradation
NB19:28 thi maatte man sige til en · Saadan: falder det Dig saa let, saa skulde Du virkelig
DS, s. 193 m jeg mener selv at være en · Saadan: hvor i al Verden er det saa gaaet til,
GU, s. 337 keligt Hjem, saaledes siger en · Saadan: mit Hjem er evig betrygget, jeg hviler
NB21:12 af Mængden og ansees som · saadan: saa var da Gud hjulpet, naar han vil aabenbare
NB31:112 der ogsaa kun gives een eneste · saadan: Socrates. / En eensom Sværmer, det er
NB26:7 ommens Dag kunde sige til en · Saadan: ved at sige Dig selv ikke at være Χsten
NB18:83 om forkiæles vi. Vi leve egl. · saadan: vi gjøre os Livet saa nydelsesrigt som
BI, s. 307 men i sin hele Totalitet som · saadan; at han i Forhold til denne ugyldige Virkelighed
NB10:47 a snart de høre, at det er en · Saadan; ell. komme de, saa væbne de deres Sind
SLV, s. 168 se, hvis der ellers gives en · saadan; er alt Dette ikke givet, saa er han uden
NB7:84 Umiddelbart begeistret er en · Saadan; han er forvisset om, at han snart vil seire,
JC, s. 35 der ellers havde været en · saadan; men at blive sig det Evige bevidst i den
NB10:104 eer man, at han just selv er en · saadan; men Bedraget er i anden Potens. I første
NB24:11 . Mening blive erkjendt som · saadan; men det er jo lige tværtimod Socratess
BOA, s. 184 d man kalder en Begeistret og · saadan; men man kan sandeligen ikke være villig
SLV, s. 264 kkelige, eller om der var en · saadan; og det der gjorde ham sindssvag var, at
F, s. 519 min menneskelige Existents som · saadan; om jeg ved den ophører at være et
FB, s. 116 kke en saadan, om der gives en · saadan; thi egentlig er det ikke Tro, men Troens
KG, s. 273 kommet det, hvis der er nogen · Saadan; thi i denne lille Sætning er Uendelighedens
SLV, s. 165 sen, dersom der ellers er en · saadan; umuligt er det Andet derimod ikke, om det
FB, s. 127 aadan Prøve; men hvo er en · Saadan? Dernæst vilde jeg skildre, hvorledes
NB7:40 Men hvor sjelden er ikke en · saadan? Digteren vidner at der neppe er ti i hver
RK n, hvorfor skulde jeg ogsaa have en · saadan? Geistligheden er naturligvis i mine Tanker
2T44, s. 190 vad skulle vi dømme om en · Saadan? Skulle vi sige, at Sjelen er det eneste
4T43, s. 151 ve i den uden Dig. Var Du en · Saadan? Vi anmasse os ikke at tale til Dig saa