S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
BB:44 Tvivler end at høre af et · saadant » Doucin Msk, at han har erfaret
KG, s. 97 gde » nei«. Et · saadant » Nei«, der dog betyder
NB25:89 til mig og forkyndt mig et · saadant – glædeligt! – Budskab:
NB9:16 elv Anelse om at ville noget · Saadant – han bliver taget og skudt. Det
G, s. 51 nsker han ikke at modtage noget · saadant – han vil blot udgyde sig. /
SFV, s. 45 t gjøre eller yttre noget · Saadant – og saa selv bidrage deres lille
NB7:21 at gjøre ell. yttre noget · Saadant – og saa selv bidrage deres lille
BI, s. 87 lev udsvævende; thi fra et · saadant aandeligt Christiansfeldt, en saadan sammensnærpende
AA:18 ndnu ikke er indsnørt i et · saadant aandeligt Snøreliv, fra uforsigtigt
BI, s. 182 ang et nyt Standpunkt, og som · saadant absolut polemisk mod den gamle Græcitet,
NB4:115 mmende U-Msker. / Og naar saa et · saadant Abstractum har faaet deres Creaturer til
BOA, note r han skriver dem: Imedens. Et · saadant abstrakt Imedens angiver blot Tidens abstrakte
NB35:40 straktum mellem Gud og sig. / Et · saadant Abstraktum er nu » Kirken.«
Oi10, s. 400 er en Forpligtelse, kan et · saadant Abstraktum som » Menneskehed«
DJ, s. 73 g bruger dette Foredrag til et · saadant Accompagnement, hvad saa? Saa bliver Situationen
NB24:25 t kan Publikum godt lide. Men et · saadant Achweimir kunde ingen virkelig Forfatter
NB2:178 Liv især da ikke for et · saadant af alle foragtet og afskyet Msk –
IC, s. 125 nneskefjendsk at fordre noget · Saadant af et Menneske! / Saaledes gik det selv
NB22:156 ikke vilde forlange noget · Saadant af mig, det vilde være som skulde jeg
EE2, s. 144 ærligheden skal være et · saadant afmægtigt Væsen, der ikke kan beseire
BI, s. 71 det sig nu for dette, der som · saadant altid er foeminini generis, paa Grund af
KG, s. 249 ilkommende. Det Mulige er som · saadant altid et Dobbelt, og det Evige forholder
EE1, s. 429 vende Ridderen ud, og mod et · saadant Angreb er en Pige altid bevæbnet. /
ER, s. 201 ilde han vel sige: » et · saadant Angreb er mig det Ligegyldigste af Alt;
NB9:42 en anden Dag havde taget et · saadant Angreb for Alvor, saa havde man udleet
NB7:21 som selv skjælver for et · saadant Angreb i eet væk raaber det er Ingenting,
ER, s. 201 aaer paa Omsætningen: er et · saadant Angreb mig det Ligegyldigste af Alt; hvad
NB9:42 faae i Sinde at sige, at et · saadant Angreb skal være Alvor. » Jeg
SFV, s. 46 som selv skjælver for et · saadant Angreb, ieetvæk raaber: det er Ingenting,
FP, s. 20 hvorvel vi, foragtende ethvert · saadant Angreb, især saa umotiveret som her
EE1, s. 142 rede for den anden, vilde et · saadant Anlæg vistnok ikke være uden comisk
EE1, s. 270 thed minder om en Fortid. Et · saadant Ansigt fødes Ingen med, det har en Historie.
Papir 446 indseer jeg dog nok, at et · saadant Ansvar kan man ikke paatage sig. /
SLV, s. 402 d hun vovede, at lægge et · saadant Ansvar paa et andet Menneske. Hun troer,
NB12:145 at han har Lov dertil. / Men et · saadant Ansvar turde jeg dog ikke tage paa mig.
TTL, s. 397 ad der er vanskeligst, thi et · saadant Arbeide er unyttig Møie og har intetsteds
IC, s. 247 e denne Kunstnerens Ro ved et · saadant Arbeide, denne kunstneriske Ligelighed,
NB23:186 e aldrig haft Kraft til et · saadant Arbeide, han skrev Smaating –
PF, s. 87 vende gamle Klæder og andet · saadant Arbeide. Men som det nu saaledes gaaer,
EE2, s. 275 Vor Helt har imidlertid intet · saadant aristokratisk Talent, han er som Folk er
BOA, note idt Forstand, i Forhold til et · saadant Assertum enten troende underordne sig det,
JJ:363 n Geniuss Indskydelse eller andet · Saadant at beraabe mig paa. Jeg havde tilbragt
TS, s. 105 er, ene de Andres Vel. Intet · Saadant at finde, at finde det Modsatte deraf,
NB15:27 staae at have en Adkomst til som · saadant at forholde sig til Χstd, da var det
AE, s. 326 n, og Intet med Egne og andet · Saadant at gjøre. Scenen er ikke i Phantasiens
SLV, s. 364 æftiget til at faae noget · Saadant at vide. Forsaavidt var det jo muligt.
NB2:160 rædike Χstd. for et · saadant Auditorium, en Fornem og for Fornemme,
BB:37.5 , saa der vist stundom falder et · saadant Barn ind det, som Abraham af St. Clara
AE, s. 546 lige Bestemmelser: saa vil et · saadant Barn komme til at lide meget. En saadan
NB22:86 Selvfornegtelse o: s: v: et · saadant Barn maatte jo blive forrykt. / Og det
4T44, s. 379 Ubetydelighed saa nær, et · saadant Barn, der slet ikke kunde begribe, at det
4T44, s. 379 takke Gud for at han var et · saadant Barn, der tog sig en Ubetydelighed saa
BOA, s. 293 g det Religieuse. / At nu et · saadant Barn, fordi det har faaet en alvorlig christelig
NB8:20 ristus blev korsfæstet; tag et · saadant Barn, læg for det saadan adskillige
NB11:213 Ligegyldigste af Alt. / Tag et · saadant Barn. Lad det nu, som jo vel kan hænde
NB15:77 ede det mig dybt, at see et · saadant Bedrag lige for Næsen af mig, medens
KK:3 / G. opstiller falskelig et · saadant Begreb af det chr: Aands-Liv, ifølge
IC, s. 218 altid en stridende Kirke. Et · saadant Begreb som » Menighed«,
NB24:114 s ydmyge os, og tilstaae, at et · saadant Bestaaende ikke i strengere Forstand er
NB21:162 denvidere skal lovprise et · saadant Bestaaende som det gamle, ret som havde
IC, s. 98 især at være Noget i et · saadant Bestaaende, er en Fortsættelse af eller
IC, s. 100 sagt, Den der underkjender et · saadant Bestaaende, han bliver af det betragtet
Not11:33 saa Formen. Stoffet er som · saadant bestimmungslos. Ikke er der flere Skabere;
EE:31 hi hvad nyttede det os, om et · saadant Besøg end var nok saa herligt; hvad
SLV, s. 250 have i Tanken; hvad skal saa · Saadant betyde? Vi vil see. / d. 2. April. Midnat.
BA, s. 402 it Varsel. / Det Udvortes som · saadant betyder for Geniet Intet, og derfor kan
BA, s. 440 re et nyt Beviis. Hvad er et · saadant Beviis andet end en god Gjerning i reen
4T44, s. 317 skyldelig Letsindighed. / Et · saadant bibelsk Udtryk, som man ofte træffer
DJ, s. 75 derligt nok besværer med et · saadant Bidrag, hvis Feil netop er, at det ikke
G, s. 33 der maaskee Individet koldt, et · saadant Billede frembringer en ubeskrivelig Virkning,
NB12:92 Gjerriges Lidenskab o: D: Men et · saadant Billede vilde være uskjønt. Derimod
EE1, s. 422 jeg i Virkeligheden saae et · saadant Billede, jeg var afvæbnet. / Hvor Cordelia
CT, s. 54 at lade Sandsen danne sig et · saadant Billede. Dog seer han ofte Forbilledet.
NB4:71 en, saa forklarer han, at et · saadant Blad er berettiget, naar det har et talrigt
NB:7 og at have nogen Gavn af at et · saadant Blad er til. Sørgeligt er det at see
NB30:61 tsteds i Nord og Syd, at naar et · saadant Blad som » Corsaren« havde
JJ:435 ilken Taabelighed. Dersom et · saadant Blad som Corsaren ikke ganske manglede
NB:36 i for hvem der skrives. Dersom et · saadant Blad som Corsaren kunde sikkre os, at det
NB11:16 jorde han det. Ny Feighed, at et · saadant Blad vil forsvare sig med: han har selv
Not4:7 st Visse maatte blive tilbage som · saadant blev nu cogito ergo sum som den absolute
EE1, s. 308 nne Blonde. Tag Dem iagt, et · saadant Blik fra neden er farligere end et gerade
EE1, s. 421 te: vive l' empereur. Med et · saadant Blik kastede hun, selv skjønnere end
EE2, s. 181 Blik af den usleste Slave. Et · saadant Blik møder ham, hans Øie fortærer
Not11:21 ødv: til at existere, for et · saadant bliver Gud anseet. Men ved das blind Seyende
Papir 226 ennem det Tilfældige, der som · saadant bliver latterligt), eller Ironien allerede
EE2, s. 260 berettiget til at føre et · saadant blot betragtende Liv, skal jeg ikke afgjøre,
BI, s. 83 Negation, der løsrevet som · saadant blot bliver et Skyggernes Rige, hvor Intet
NB11:71 t Forholdet til Qvinden blot som · saadant blot var Selskabet, der er vistnok tænkt
Brev 225 a gjør det ogsaa nu. Et · saadant Brev er jo snart skrevet. / Deres /
Brev 176 lille Jette, at modtage et · saadant Brev fra Berlin, er for Dig dog en ret
Brev 42 ide, at Du ikke svarer paa et · saadant Brev fra mig. Slige Skrivelser befordres
Brev 38 te Øieblik bryde af, og et · saadant Brev lader sig altid fortsætte efter
Brev 264 ove hinanden, hver Gang et · saadant Brev modtages – hvordan saa end Veierliget
Brev 264 dt De derimod betragter et · saadant Brev som et i Forhold til denne den bedste
EE1, s. 240 lige Mennesker om Bidrag. Et · saadant Brev, affattet i de forbindtligste Udtryk,
EE2, s. 313 Dig derom. At Du modtager et · saadant Brev, bliver en Hemmelighed, og jeg ønskede
SLV, s. 106 e, ganske ypperligt sagt, et · saadant Brudepar mangler ægteskabeligt Gehør.
AE, s. 241 indlade sig paa at opfatte et · saadant brudt Løfte. Hos de pseudonyme Forfattere
EE2, s. 140 dringen egentlig Pointet i et · saadant Bryllup? og dog erklærer den ægteskabelige
AA:12 hvori alle Radier samles. Et · saadant Brændpunct har jeg vel ogsaa søgt.
SLV, s. 416 dtherren, jeg antager, at et · saadant Bud bruger 3 Dages Reise for at naae Leiren.
EE2, s. 74 enne, desto naturligere er et · saadant Bud og en saadan Opmuntring. I Modsætning
DRT, s. 164 er ved Christendom – et · saadant christent Folk er en Umulighed. Derimod
TSA, s. 105 man vilde stødes, hvis et · saadant Collegium i sine Decreter f. Ex. var virkelig
BOA, s. 221 man vilde stødes, hvis et · saadant Collegium i sine Decreter fE var virkelig
JJ:499 v, men i Skildringer lægger et · saadant Colorit, at man uvilkaarligt kom til at
FP, s. 21 tale og om muligt forhindre et · saadant commune naufragium. Om nu Klagerne over
Not11:33 om hans Væsener, men et · saadant communicativt Pluralis, hvor Gud satte
G, s. 43 ulde more eller ennuere sig, et · saadant Compagni kan man med Bestemthed ansee for
BI, s. 108 ske ( thi det Dialectiske som · saadant constituerer ingen Anskuelse, der staaer
AE, s. 433 enseende, thi ellers vilde et · saadant Convent ganske ligne Borger-Repræsentanternes
AE, s. 436 thi ellers vilde et · saadant Convent ganske ligne Borger-Repræsentanternes
NB13:78 g Overdrivelse, at reise et · saadant coup – og Frugten heraf blev, at
SLV, s. 435 eelt Liv for passende til et · saadant Cursus, findende sig i at blive en Nøler
EE1, s. 348 Ja lidt Motion især i et · saadant deiligt Veir som idag, og saa lidt Taalmodighed,
FB, note e ethiske Udtryk, men netop som · saadant den dybeste ethiske Selvmodsigelse. /
SD, s. 130 har sat hele Forholdet. / Et · saadant deriveret, sat Forhold er Menneskets Selv,
CT, s. 250 oløshed, at jeg kjender et · saadant dersom – det er dog vel kun Troløshed
CT, s. 249 dræbe al Livslyst, med et · saadant dersom i Mulighedens Spindelvæv svævende
CT, s. 249 sinde at have tænkt sig et · saadant dersom«: saa vilde jeg svare. Ja
CT, s. 249 ligt at holde Livet ud med et · saadant dersom, der jo maa dræbe al Livslyst,
FB, s. 148 Ethiske? / Det Ethiske er som · saadant det Almene, og som det Almene Det, der
FB, s. 172 r Isaak? / Det Ethiske er som · saadant det Almene, som det Almene er det igjen
AA:22 standen for Anskuelsen og som · Saadant det ene Sande er det gjennem det uendelig
NB27:80 lig Retfærdighed det var · saadant det Fordrede. Derpaa anbringer man »
BA, s. 390 gne og det Tilkommende og som · saadant det Nærværende, saa er Øieblikket
NB11:123 le. Men Eet er det naar et · saadant Dialektisk bliver pseudonym, et andet naar
NB19:8 til Misligheder betræffende et · saadant Dialektisk, at fordi det dog skal ophæves,
KG, s. 179 nne Enkelte til. / Men skulde · saadant Digt og Tant ogsaa være Christendom?
EE1, s. 295 bogen desuagtet har faaet et · saadant digterisk Anstrøg? Svaret herpaa er
KG, s. 364 se Kjerlighed. Lad os vove et · saadant digterisk Forsøg, hvor vi slet Intet
NB11:33 re det, at fremstille noget · Saadant digterisk. Det Ubeskedne er, at et Msk.
SLV, s. 52 hakspeare ikke har leveret et · saadant Digterværk, hvor den i en Qvindes Utroskab
OL, s. 35 n der umuligen fremkomme noget · saadant Dilemma, da, som sagt, det at ville more
EE2, s. 155 t fatte, hvad der ligger i et · saadant Dilemma, hvis Personlighed mangler Energi
SLV, s. 248 Betydning, og for ham er et · saadant Document ogsaa Bidrag til Menneskeslægtens
EE2, s. 114 et er Konen, der udøver et · saadant dominium. Den styggeste Form er naturligviis
EE1, s. 120 ne dramatisk udfolde sig. Et · saadant Drama lider da af en abnorm Overvægt
Brev 272 e. Især mener jeg at et · saadant dristigt Omslag kan være et gavnligt
NB33:50 erledes og tungere, hvis et · saadant Dyr var ganske eneste, var – hvis
EE1, s. 110 indringen kun en Pirring. Et · saadant elementarisk bevæget Liv dæmonisk
NB33:52 e af som var man selv noget · Saadant eller som forholdt Ens Liv sig dog dertil.
NB:87 Høieste være dette: et · saadant eminent Talent et ganske eneste ved sin
EE2, s. 204 fortvivle; men Talent er som · saadant en Differens, og hvad der, for at gjøre
BA det senere Individ, da har ethvert · saadant en historisk Omgivelse, i hvilken det kan
NB23:102 Tilstaaelsen, at jeg ikke er et · saadant ene Msk, jeg er kun en Digter. /
NB36:33 r kan gaae Aarhundreder inden et · saadant Ene-Msk. kommer. / Og naar saa han er død,
AE, s. 508 naturens Totalbestemmelse, et · saadant Engagement er for lidt at byde Guden; den
Papir 27:2 finde i det N. T forledet ved et · saadant enkelt Ord som πϱοϑεσιν
NB27:52 ade sig selv, at lade noget · saadant Enkelt staae som et Memento om sin Afmagt.
LP, note l, hvor lidet bevisende ethvert · saadant enkelt Sted er, og jeg maa derfor i det
Papir 385 ovedet skulde L. have i et · saadant enkelt Øieblik noget af det Spidsfindige
NB22:93 . Hvorfor ikke? Fordi noget · Saadant enten har sin Grund i Livslede o: D: –
TS, s. 50 r at turde vove at anbringe et · saadant Enten–Eller paa en Anden. Men jeg,
Papir 306 n, sagde: sandeligen noget · Saadant er aldrig opkommet i mit Hjerte, men Dette
EE2, s. 276 kke sige, thi det Ethiske som · saadant er altid abstrakt, og et abstrakt Kald
AE, s. 81 g at forvexle sig selv med et · saadant er at blive og at være narret. Ethvert
OTA, s. 133 et Aarhundrede; at sige noget · Saadant er at forvexle det Evige med hvad det Evige
Papir 418 aaer flere Udviklinger at dette · saadant er blevet forvrøvlet nok til at blive
AE, s. 331 rdig Cotume, bon ton og andet · Saadant er dens absolute Modsætning. Man forsøge
Not11:22 s unvordenkliche Seyn. Som · saadant er det Anfang for al Tænken, men saaledes
BA, s. 432 den at derfor det Mimiske som · saadant er det Pludselige. I denne Henseende har
NB32:16 rn. / Det Menneskelige som · saadant er det Relative, det Middelmaadige, dette
NB6:3 t bedste Øieblik; thi i et · saadant er Du jo ikke i den tilsvarende Virkelighedens
BA, s. 322 men som det, der er til og som · saadant er Enhver vedkommende. – Behandles
EE2, s. 243 vivlet. Det Æsthetiske som · saadant er Fortvivlelse, det Ethiske er det Abstrakte
BOA, s. 243 selv forstaaer sig i at noget · Saadant er ham vederfaret, eller med, at han ikke
BOA, s. 271 orstaaer sig selv i at noget · Saadant er hændt ham, ja end ikke er enig med
BA, s. 372 tvivlsom. / Det Sexuelle som · saadant er ikke det Syndige. Den egentlige Uvidenhed
BI, note Pag. 113 ff. / Da hans Liv som · saadant er incommensurabelt for Statens Opfattelse,
NB2:80 . igaar, hvilket naturligviis som · Saadant er Ingenting – men Længden; thi
NB20:163 hørte En – men et · saadant er jo ikke at finde. / Det erindrer da
BOA, s. 236 Intet ( thi Øieblikket som · saadant er jo ikke til, er blot Grændsen mellem
AE, s. 325 re lidt bedre Hoved og andet · Saadant er kun Ubetydelighed. At vor Tid har taget
SLV, s. 78 Ægteskabsløfte og andet · Saadant er naturligviis Galimathias og ingen Forførelse.
SD, s. 175 Det Jordiske og Timelige som · saadant er netop Det, som falder ud fra hinanden,
NB16:53 er uendelig fordærveligere. / · Saadant er nu Verdens Tyve-Sprog, naar En paataler
AE, note vor Tid Terminologier og andet · Saadant er saa forvirret, at det næsten er umuligt
FF:12 fik Balonspiritus. Dette blot som · saadant er slet ikke humoristisk; men naar det
LA, s. 19 af at kunne frembringe noget · Saadant er snarere Lønnen, som Guden skjenkede
CT, s. 33 Jorden, der hvor » alt · Saadant er som Hedningene søge«; og
BOA, s. 157 at den er sand. At sige noget · Saadant er som man siger at bakke snagvendt eller
AE, s. 488 Foredrag distingverer sig som · saadant er, at det fra dette Enkelte kommer til
4T44, s. 344 lot noget Almindeligt og som · saadant Erkjendelsens almindelige Gjenstand, det
Brev 304.1 a min Conto et Debet. Og · saadant et Debet afgjør man ved at takke –
KKS, s. 98 er er Naturbestemmelse og som · saadant et Enkelt, et Usammensat, at det maa være
EE2, s. 286 le Dig fornærmet ved, at · saadant et Hverdags-Menneske var bleven Dig foretrukken.
EE1, s. 175 n vidtløftig Historie, og · saadant et kort lille Avertissement. Om det for
NB15:81 illing. Det Existentielle er som · saadant et langt Concretere end det » Videnskabelige«
AE, s. 154 hed, dersom jeg ikke ogsaa er · saadant et Menneske i Almindelighed. Men dette
SLV, s. 225 un kan nu ikke begribe, hvor · saadant et Ord af hende kan more mig saa meget,
EE1, s. 336 em. Lidt Forlegenhed smigrer · saadant et Pigebarns Forfængelighed, hun føler
NB26:54.b et Spørgsmaal, om ikke just · saadant et Punktum hørte med i den Bog, et Punktum,
NB10:99 ynes det er ypperligt, at der er · saadant et Raffinement med i Theaterets Lyst –
IC, s. 177 kan falde Dig ind at lægge · saadant et stygt Billede ind imellem alle de andre
NB11:25 , er Pligt at søge Nydelse. / · Saadant et Stykke som » Verden vil bedrages«
LA, s. 65 n sagtens handle, naar det er · saadant et Tilfælde ved en stor Begivenhed,
EE2, s. 289 ede slet ikke paa, at der var · saadant et Underbarn til i Verden, som Du taler
EE1, s. 340 t var dog muligt, at jeg var · saadant et ungt Menneske, der for tidlig var bleven
EE1, s. 310 e det bedste Been frem. Naar · saadant et ungt, uskyldigt Blod skal til et Møde,
SLV, s. 280 ieust, naar hun skal lade et · saadant ethisk Problem uafgjort som det om min
NB23:32 var. Eller man, da just et · saadant Exceptionelt har forandret vore Begreber,
BOA, s. 151 mrende Differents, saa kan et · saadant Exempel have skadelig Indflydelse paa det
Papir 224 øieste for en Samtid ( som et · saadant Exempel paa en Stræben efter et Erkjendelsens
Brev 72 efremme Modtager. At sende Dem et · saadant Exemplar af hvad jeg skriver er mig kjært
FB, s. 133 ee hvert andet Menneske er et · saadant Exemplar. Imidlertid har jeg dog i flere
NB13:78 , at jeg skulde gjøre et · saadant existentielt Sving, og dog paa en Maade
NB25:73 rgerlige Retfærdighed et · saadant Existentielt? Ja, see Dig om, hvad den
AE, s. 177 tte jeg da spørge, hvor et · saadant existerende Menneske er, der tillige er
AeV, s. 82 ed Siden deraf skriver han et · saadant Experiment, som det, jeg nu har skrevet,
SD, s. 183 g selv. Maaskee støder et · saadant experimenterende Selv, der fortvivlet vil
DD:12 et længere bort. Naar nemlig et · saadant Factum fortaltes dem, da vilde de enten
NB17:5 r dem, i hvis Lod ikke noget · Saadant falder. / Her kommer nu Spørgsmaalet,
EE2, s. 189 lukke Din Dør for ethvert · saadant fatalt ungt Menneske, men Dit Hjerte kan
SLV, s. 400 elig paa en Reflexion. Noget · Saadant findes ikke hos hende, derimod vel den
AE, s. 363 de er forhindret i at faae et · saadant Fodfæste uden for Existents at han fra
Papir 254 af, maatte naturligviis et · saadant Folke-Recitativ med Chor ei blive uden
NB29:64 anske liigt andre, boede et · saadant Fond af Dumhed, som man nu seer i Aarenes
NB:36 a selv naar man skriver noget · Saadant for den i sig selv agtværdige og brave
NB2:245 ille Kort, og gifte sig og andet · Saadant for dog at have Noget at fylde Tiden ud
SLV, s. 306 ende, hvis jeg betyder noget · Saadant for hende, at jeg kan det, vil jeg ikke;
SLV, s. 276 llige, men dog var hun noget · Saadant for mig. Jeg plagede hende sandeligen ikke
AE, s. 174 og at ethvert Menneske er et · saadant for sig Existerende, kan jeg ikke ofte
OTA, s. 332 i Slægt med Gud kunde et · saadant Forbillede ikke være til for ham; men
AE, s. 225 l Socrates. Han havde ikke et · saadant fordeelagtigt Ydre, som det skildrede;
DJ, s. 69 t kunne synge med Phantasi. Et · saadant Foredrag er det, jeg har beundret hos Hr.
AE, s. 412 viser det kun, hvor uklart et · saadant Foredrag er over Categorierne, thi dette
SLV, s. 115 nde. Rigtigt benyttet kan et · saadant Foredrag for de Elskende selv være meget
4T44, s. 307 det Hele betyde? Naar noget · Saadant foregaaer i et Menneskes Sjel, betyder
NB4:8 e af yderste Vigtighed, at et · saadant Foretagende bliver qvalt om muligt strax.
SFV, s. 24 lad os være Mennesker, et · saadant Foretagende er baade over Deres og mine
DJ, s. 72 uden at betænke, at til et · saadant Foretagende hører der Forstudier og
F elv for Hr. Professor Heiberg er et · saadant Foretagende ikke lykkedes efter Forventning.
SFV, s. 24 at ville begynde paa et · saadant Foretagende, et Foretagende der, hvis det
NB10:20 ale om Idee i det ell. i et · saadant Foretagende, maa det ligeligt rette sig
Not9:1 tere bleven forklaret som et · saadant forhaandenværende Materiale. han har
AE, s. 297 ikke meddele ligefrem ( da et · saadant Forhold er den Troendes paradoxe Forhold
EE2, s. 303 d er ogsaa den Andens. Men et · saadant Forhold er i Naturen skjønt, men uskjønt
G, s. 56 ndsen for hans Væsen, men et · saadant Forhold er ikke erotisk. Religieust talt
NB11:183 ds-Forhold til mig. Men et · saadant Forhold er ikke religieust, og altsaa utilladeligt.
AE, s. 548 skal bruge lidt List. Men et · saadant Forhold er intet ømt og inderligt mellem
LA, s. 91 bne, uden at fatte, at ved et · saadant Forhold ere de Angrebne altid de Stærkeste,
SLV, s. 289 n slet ingen over mig. Er et · saadant Forhold et Ægteskab? Det er jo som en
BI, s. 109 r hos Socrates, der gjorde et · saadant Forhold ikke blot muligt, men nødvendigt
Papir 13:10 ver en Magt over mig; men et · saadant Forhold kan ei tænkes bestaaende med
Not11:34 remstilles jo som frivillig. Et · saadant Forhold kan nu ikke tænkes ved Enden
SLV, s. 211 g ikke kunde forstaae, at et · saadant Forhold kunde beskæftige dem saa meget.
NB11:193 bedsstilling, saa kunde et · saadant Forhold let virke skadeligt paa mig, og
NB5:126 mit rædsomme Tungsind og i et · saadant Forhold maatte lære mig at forstaae
KG, s. 237 ar Barnet, som bedrog dem! Et · saadant Forhold mellem Forældre og Barn er jo
OTA, s. 380 g skyldig i et Andet; men et · saadant Forhold mellem Gud og et Menneske er umuligt,
EE2, s. 307 er ved et Tilfælde, at et · saadant Forhold opdages, saa tør den Enkelte
LA, s. 45 e netop er construeret for et · saadant Forhold som det til Claudine; kun staaer
NB19:47 tid et Spørgsmaal, om et · saadant Forhold til Χstd. kan staae sin Prøve
NB24:108 velse: o, det at have et · saadant Forhold til Dig, o, Herre, derved er jeg
Papir 180 lade Mephisto træde i et · saadant Forhold til F: ved sin første Optræden.
EE2, s. 331 hans Forhold til Gud; men et · saadant Forhold til Gud er intet Forhold, og dette
NB19:63 fornem, hedder det, at leve i et · saadant Forhold til Gud, saa have vi da ikke fælles
FB, s. 153 i for at forstaae Abraham. Et · saadant Forhold til Guddommen kjender Hedenskabet
Papir 381 a jeg ønsker at have et · saadant Forhold til Tilhørerne at Forelæsningerne
KG, s. 334 et Tredie, saa bliver ethvert · saadant Forhold usundt, enten for hidsigt eller
BI, s. 109 nanden, i Ideen nemlig, og et · saadant Forhold vilde derfor aldrig have affødt
LA, s. 51 e af Marianes Resignation. Et · saadant Forhold vilde kun kunne blive humoristisk,
Oi10, s. 407 lille Folks Vegne, der ved · saadant Forhold virkelig gjøres latterligt qua
EE1, s. 403 d. Nogen Frugt maa jo dog et · saadant Forhold yde. Jeg har da tænkt paa at
3T44, s. 258 tok ikke kunde frembringe et · saadant Forhold! Lad Ungdommen forsøge sig derpaa!
G, s. 78 ætningsforhold til Gud, i et · saadant Forhold, at han ikke kan lade sig nøie
SD e Tredie, og dette er Selvet. / Et · saadant Forhold, der forholder sig til sig selv,
LA, s. 47 volutionstiden dømte om et · saadant Forhold, saa maa dertil svares, at denne
NB17:9 iethed ikke kan tillade et · saadant Forhold, som kunde man gjøre ham en
LA, s. 91 nkende sætter sig ind i et · saadant Forhold, tilbøielig til at fæste
G, s. 16 t meget nær ved at opdage et · saadant Forhold. Der er heller ei noget saa forførerisk
SLV, s. 68 s Nogen vilde alludere til et · saadant Forhold. I sin Negligee ved en Visit skjuler
Oi7, s. 290 ingede, antager pludseligt et · saadant Forhold: han søger ubetinget Alt; skriver
LA, s. 76 . Hvad maatte man nu kalde et · saadant Forhold? Jeg tænker en Spænding,
BI, note at er aldeles personligt og som · saadant forholder sig indifferent imod Ideen, og
EE1, s. 270 ldt sit forkeerte Ansigt. Et · saadant forkeert Ansigt lader Phister os see; der
PS, s. 303 nde. Skulde han vel stifte et · saadant Forlig med nogle Mennesker, at deres Forlig
AE, s. 409 ihed Prinds Ferdinand, thi · saadant fornemt Bekjendtskab gjør kun Livet
EE2, s. 35 skjønnere Skikkelse kan et · saadant Fornuft-Ægteskab antage, naar det Bestemmende
NB19:39 eemod som jeg har faaet. Et · saadant Forræderie lige i Hjertet og saa at
KG, s. 171 t sig forklare, at tilgive et · saadant Forræderie, thi ingen Mand handler saaledes!«
AE, s. 22 e ham ironisk at smile over et · saadant Forslag, hvor Taskenspilleren i den Grad
Brev 263 som enhver Kjæft fik et · saadant Forspand, det vilde blive en lybsk Kjæft,
SFV, s. 99 nei, o, nei langtfra. Ved et · saadant forstaaes virkelig ikke Enhver, der siger
2T44, s. 194 . Selv om et Menneske ved et · saadant Forsæt vandt Alt, han havde dog tabt
NB22:80 deraf. / Sandeligen ethvert · saadant Forsøg bereder mere og mere det Religieuses
NB30:11 orien. Og betræffende ethvert · saadant Forsøg er det vel saa, at Styrelsen
NB28:52 ighed med Din Χstd, et · saadant Forsøg er Formastelse og straffes med
AE, s. 512 qvalitative Dialektik ethvert · saadant Forsøg for uberettiget Fuskerie. Den
LP, s. 20 her er skeet, ja realiseret et · saadant Forsøg paa at begynde forfra og fra
NB28:52 at han kunde svømme. Et · saadant Forsøg straffedes med Tugthuset, og
Papir 254 lvor vil ironisere ethvert · saadant Forsøg, om det end lykkes for
Papir 345 Ingen vilde lee naar Noget · Saadant fortaltes om en Brændehugger, hvem Ingen
NB7:31 e Lyst, at det at jeg har et · saadant Fortrin nok skal blive om muligt en større
NB22:30 e afgjort, det sætter et · saadant Fortvivlelsens Tryk, at derved opdager
EE1, s. 244 Folk i Almindelighed har et · saadant forulykket Subject noget Fornemt, han er
OTA, s. 360 for Evigheden. Skal da noget · Saadant forundes et Menneske, da maa det vederfares
EE2, s. 49 sandselig. Det Sandselige som · saadant fremkommer først ved Reflexion, men
NB31:76 rret af mig. / I Sandhed et · saadant Frierie er enten Galmands Tale ( og som
EE2, s. 311 ndigt, om end det Enkelte som · saadant frister dertil; han vil ikke lade sig distrahere
NB29:38 igjennem. Og hvad behøver et · saadant Fruentimmer? Hun behøver en Mand, som
EE2, s. 70 ret tilstrækkeligt, men et · saadant fuldstændigt Appell, en Generalmarsch
DRT, s. 163 Feilslutning, naar man har et · saadant fuldstændigt christeligt Inventarium,
PS, s. 294 tidligere Projekterede, og et · saadant Galimathias vilde vel føle det som en
NB28:33 n, Tilladeligheden af noget · saadant Galimathias, som bestaaende Χsthed?
NB34:6 dens Forhold er aldrig Noget · saadant ganske udenvidere Gave som det Sandselige
LP, s. 27 yrkende den kan være for et · saadant Gemyt. Det er en Gjærings-Periode, sige
BA, s. 404 ører Timeligheden. Hvis et · saadant Genie havde forsmaaet Timeligheden som
SLV, s. 96 saadan Forelskelse eller et · saadant Giftermaal er intet Ægteskab. /
Papir 370 ver Gang man gjør noget · Saadant gjør man det – for at holde Oversigten,
NB:209 har handlet. Forøvrigt er · saadant gnavende Mishandling noget af det piinagtigste.
AE, s. 357 den evige Salighed bliver et · saadant Gode ( betragtet som et ualmindeligt fedt
AE, s. 386 han kan faae Vished for at et · saadant Gode er i Vente, saa vil han vove Alt for
AE, s. 385 vist og bestemt, at der er et · saadant Gode i Vente. Men dette er virkeligen for
AE, s. 384 vist og bestemt, at der er et · saadant Gode til, er det vist og bestemt, at der
AE, s. 356 hed at nægte, at der er et · saadant Gode til: saa tager man det med, men viser
OTA, s. 407 ns Salighed er, at den er et · saadant Gode, at den Talende i Betragtning af den
OTA, s. 407 ig er Evighedens Salighed et · saadant Gode, at jeg i Sammenligning dermed kalder
NB:138 Forholdet til Gud er aabenbart et · saadant Gode, en saadan uhyre Vægt af Salighed,
NB32:79 s at staae i Forhold til et · saadant Gode, som Udødelighed er. / Saaledes
AE, s. 343 teglad, at den havde gjort et · saadant godt Partie og var kommen til Ære og
NB:34 en at omskabe ell. omdanne et · saadant Grund-Misforhold, han betvivlede; han vilde
Papir 251 ου. Ideen om et · saadant Guds Rige gaaer gjenem hele det Gl. T.
BOA, note vante Plads. Imidlertid har et · saadant Haab i Forordet sin Betydning, thi et Haab
3T43, s. 101 nfægtelsens Frugt. Men et · saadant Haab kan Verden jo ikke tage, thi det vindes
NB17:72 d, men min, at jeg havde et · saadant Haab, ak, maaskee min Skyld, at jeg forskyldte
NB22:143 en Overordentlige er intet · saadant Haab, for ham er kun det vist: hans Undergang
TS, s. 103 Du afdøer) døer ethvert · saadant Haab, og forvandler sig til Haabløshed.
SLV, s. 398 e, at holde hende hen med et · saadant Haab. Det er aldeles conseqvent, det er
NB20:74 gde og tænkte Verden, et · saadant Had indrømmes med Fornøielse som
NB20:74 i skjult Inderlighed er et · saadant Had, da man kun hører Tale derom i dette
AE, s. 352 uden den, og er det noget · Saadant han attraaer, da vil denne Forestilling
FB, s. 128 kløgtigt Hoved og ethvert · saadant har altid store Vanskeligheder ved at gjøre
IC, s. 145 altfor ligefremt. / Og noget · Saadant har Christendommen aldrig forstaaet ved
AE, s. 349 Og naar saa Dannelse og andet · Saadant har faaet det gjort saa saare let at være
AE, s. 354 eder, ved Opdragelse og andet · Saadant har faaet en Retning hen fra Theatret til
LP, s. 48 Romaner i Capitler, og ethvert · saadant har gjerne et Motto. Vil man nu end ikke
NB10:63 er for en reen ethisk Figur. Et · saadant har ikke Arbeidet med at producere, end
NB:34 e. Men til at nedskrive noget · Saadant har jeg heller ei Tid. / Med Sandhed kan
4T44, s. 325 rende om han svarede: noget · Saadant har jeg ikke havt Leilighed til at opleve?
Papir 323:4 lmesangen, Mesningen og andet · Saadant har sin store Betydning, at Menigheden
NB20:56 udvortes Forstand. / Noget · Saadant har vel ogsaa foresvævet Nielsen, vel
NB22:34 std. for Hedenskabet, Noget · Saadant havde Hedenskabet ikke – og Tzschirner
NB23:211 ke eller polske Jøder, noget · Saadant hedder den) og hos os » En Jøde«.
G, s. 46 ved, det bliver Ammens Sag. Et · saadant Heltemod søger man forgjæves hos
BI, s. 180 erede er frigjort fra ethvert · saadant Hensyn, ikke ludende lister sig langs Jorden,
Brev 239 , at kunne yttre mig uden noget · saadant Hensyn. Og til den Ende bør jeg afværge,
Brev 60 on, en saadan Videns Rigdom og et · saadant Herredømme over det talløs Mangfoldige,
Brev 83 an saa vil desto værre et · saadant Herredømme over mine Følelser, naar
SLV, s. 405 r derimod behøver ikke et · saadant historisk Tilhold. Han kalde sine Personer
AE, s. 526 et lysteligt Sandsebedrag. Et · saadant Historisk, et evigt Historisk, som man
CT, s. 315 ing, hvor tungt det er med et · saadant Hjerte, at stedes for Pharisæers og
3T44, s. 235 ilket Hjertet vil briste, et · saadant Hjertesprog, ikke fyndigt som Tankens Sprog
NB18:85 1000 Hjul, – ethvert · saadant Hjul er et Levebrød, der boer »
AE, s. 166 idt Næringssorger og andet · Saadant hjælpe til at forstyrre, hvilket dog
Brev 39 lads med bar Jord; og i hvert · saadant Hjørne anbringes en lille Busk af tyrkiske
EE2, s. 108 nede det Æsthetiske fra et · saadant Hofliv, var et Cerimoniel, som gjorde Fordring
FB, s. 171 borte ved deres Skrig, og et · saadant hujende Dyrehaugsselskab mener at storme
SLV, s. 162 en saadan Rumsteren eller et · saadant Hurlumhei Timelighedens virkelige Indhold.
BI, s. 117 sidste kunde tage sig ud i et · saadant Hurlumhei, maa jeg dog netop paa dennes
SD, s. 158 t at være Menneske med et · saadant Huus: saa er desto værre dette Sørgelige
Papir 371:2 . Og da vel næsten ethvert · saadant Hvad endog blot for det første Øiekast
AE, s. 451 nstille Undersøgelse om et · saadant Hverdags-Anliggende, hvorom Enhver lige
CT, s. 195 jeg udgav mig for at have et · saadant Hverv, da forskyldte jeg selv en Uoprigtighed
BI, s. 153 r Plato opbevarede Ideen i et · saadant Hylster. Men begge Betragtninger ere ikke
PF, s. 87 rsarens« Ruin. / Noget · Saadant hændte i det mindste en Skrædder,
NB32:134 Kunst og Videnskab og alt · saadant Høiere maa finde sig i at bukke for
FB, s. 151 ne Fortælling findes noget · saadant høiere Udtryk for det Ethiske, der ethisk
NB22:42 anderledes. Kommer En i et · saadant høistæret Publikum til at slaae en
SLV, s. 388 i mange Aar opsparede for et · saadant høitideligt Øieblik gjemte skrigende
PMH, s. 81 ntet Beviis, og dog er der et · saadant i Bogen, naar man er kommen saavidt, at
AE, s. 159 tator En til at søge noget · Saadant i Digtet, da har han ikke gavnet Digtet.
NB11:94 g et falsk Billede, det var · saadant i fjerne Tider, ell. det var Den og Den,
BI, s. 128 ørrelse o. s. v.), der som · saadant i sin Modsætning til det Concrete er
NB32:23 r det faaer Lov til at gaae · saadant i sit Tummerumme ɔ: i jævn Middelmaadighed,
AE, s. 431 enægtede, at der var noget · Saadant i Veien: da vilde han ansee ham for gal,
EE2, s. 76 d, at styrke deres Liv ved et · saadant idealt Billede, der kun tilhører en
FB, s. 160 Ethiske er det Almene, og som · saadant igjen det Guddommelige. Man har derfor
NB4:46 ldige) er mit Forhold til et · saadant ikke derfor lige det Samme som mod et
SD, s. 167 At tabe det Jordiske er som · saadant ikke det at fortvivle, og dog er det derom
BI, s. 267 stemmende, og at det Gode som · saadant ikke har nogen absolut forpligtende Magt.
BI, s. 249 or Mennesket, hvilket han som · saadant ikke kan antage. Den viser altsaa Feilen,
LA, s. 24 igt Menneske, der som ethvert · saadant ikke kan forvexles med Tiden, med Kritiken
4T43, s. 128 r mener Du maaskee, at noget · Saadant ikke kunde hænde Dig? Hvo lærte Dig
AE ystem kan ikke gives. Altsaa er et · saadant ikke til? Ingenlunde. Dette ligger ei heller
EE2, s. 311 det Saar, som det Enkelte som · saadant ikke var istand til. Han vil da være
AE, s. 33 ar jeg troede, han havde noget · Saadant in mente. Men just saaledes gjør den
NB10:78 Glæde, at sætte Noget · Saadant ind i Verden. Ret som er jeg ikke et Msk,
NB30:75 det fordi hun anseer mig for et · saadant Indbegreb af Dyd? Nei. Men læg vel Mærke
KG, s. 144 imod kun paa, at Elskov er et · saadant inderligt Anliggende, at enhver Trediemand
BOA, s. 153 st er det rædsomt, naar et · saadant indesluttet Menneske tænker paa Travlheden
SLV, s. 137 n forvirret Hjerne, hvori et · saadant Indfald kunde blive sig selv saa vigtigt,
SLV, s. 374 et ikke hænde, at faae et · saadant Indfald, dertil er han meget for meget
Papir 254 ver det Kjedsommelige i et · saadant indirecte Beviis for deres Anskuelses Rigtighed.
Papir 369 g høre: saa har vi i et · saadant Individ et Exempel paa den sørgeligste
GG:5 rere maatte vi vel sige, at et · saadant Individ geraadede endnu dybere i Diævlens
NB29:96 b demoraliseret Individ. Et · saadant Individ har altid en stor Klogskab i Retning
BA, s. 417 en Angesten er dog udenfor et · saadant Individ og fra Aandens Standpunkt seet
LP, note g er poetisk sand, derom kan et · saadant Individ ordenligviis ikke dømme, da
BB:7 rocken allerede indtaget af et · saadant Indtryk af det Onde i Anskuelsen af dets
SLV, s. 312 pine noget Bestemt ud af et · saadant Indtryk, og dog vil jeg det. Naar man hører
SLV, s. 224 bad hende, nu at forvinde et · saadant Indtryk? Og jeg er atter Skyld i, at hun
EE2, s. 229 men Statslivet havde som · saadant ingen Betydning for det, det havde ved
PS, s. 213 g Bevidsthed; hvorledes kan et · saadant interessere mere end historisk; kan man
AE, s. 24 g Bevidsthed; hvorledes kan et · saadant interessere mere end historisk; kan man
SLV, s. 211 ægede min Sjel, men noget · saadant Intermediairt kunde jeg ikke fatte. Nu
BI, s. 187 t Sande, og Prædikatet som · saadant Intet har at betyde. Men det, der saaledes
BI, s. 141 saadan Sjælesøvn og et · saadant Intet maatte nu fortrinligviis tiltale
SLV, s. 136 en ethisk Individualitet. Et · saadant Jagsammen af Hedenskab, der platonisk gjør
4T44, s. 298 de om jordiske Goder; thi et · saadant jordisk Gode bliver jo i saa Fald en Konge.
SLV, s. 339 er. En ny Digteart og andet · Saadant kan der slet ikke være Tale om; nei
BA, s. 403 r Inconsequents. / Geniet som · saadant kan ikke fatte sig religieust, kommer derfor
EE2, s. 73 kalder sig til Regnskab; alt · Saadant kan ikke trives; » thi Kjærligheden
AE, s. 213 nsee det for Alvor. Men noget · Saadant kan jeg ikke sige mig selv betræffende.
KG, s. 133 at Kjerligheds-Forholdet som · saadant kan være det Offer, der fordres. –
SD, s. 149 vistnok er ethvert Selv som · saadant kantet, men deraf følger blot, at det
BI, s. 146 g vilde aldeles tabe sig i et · saadant kjedeligt Compagniskab som Argumentation
4T43, s. 138 ovenfra? Hvorledes skulde et · saadant Kjendetegn være beskaffent? Skulde det
IC, s. 142 g forraader muligt stundom et · saadant Kjendskab til den skjulte Inderlighed,
NB2:157 for høit. Man kan jo have et · saadant Kjendskab til Verden og Mskene, at man,
NB7:94 er ikke eet eneste Øieblik paa · saadant Kjævlerie, Du, der som Χsten har
Brev 213 e Kladde for Kladdens Skyld; et · saadant Kladderie kunde let blive Kludderie. /
EE1, s. 335 om ingen Leilighed seer i et · saadant klosterligt Huus. / Det bliver altsaa det
Brev 279 nten herude havde faaet et · saadant Knæk i Lænden, at Du maatte hinke
SD, s. 167 iddelbarheden i ham faaer et · saadant Knæk, at den ikke kan reproducere sig
NB26:113 r at tvinge mig ud, give mig et · saadant Knæk, at jeg engang for alle blev død
SD, s. 228 ngere kan intet Menneske som · saadant komme, og sjeldent nok at En kom saa vidt.
3T44, s. 235 hvis Hjerte Sukket lyder. Et · saadant kort Ord, i hvilket Hjertet vil briste,
SD, s. 200 re det Christelige til noget · saadant kummerligt Noget, der am Ende skulde reddes
PMH, s. 82 emmelser, saa er Crise og alt · Saadant kun illusorisk, hvorfor det jo ogsaa gaaer
PS, s. 279 ) og sin Gjenstand ( at noget · Saadant kunde blive en Opfattelses Gjenstand).
NB4:104 r et fattigt Msk, o, med et · saadant kunde jeg aldrig falde paa at tale saaledes.
NB23:54 Ord veget af Guds Huus. / Noget · Saadant kunde jeg aldrig sige. Jeg maatte sige:
BOA, s. 102 se forvisset sig om, at noget · Saadant kunde skee i hans Tid, og derfor lagt det
SLV, s. 284 ivet Anledning til, at noget · saadant kunde skee? Jeg arbeider jo for, at hun
NB32:132 , forvisset om, at naar et · saadant Kæmpe-Legeme er samlet og hensidder
NB13:55 en Mistanke til med hvad Ret et · saadant Land kalder sig lutter Christne, man maa
NB30:114 – hvis der til et · saadant Land kom en Svømmer, vilde han ikke
NB13:33 gen. Med hvad Ret kalder et · saadant Land sig christent, hvor notorisk, Nederdrægtigheden
NB11:194 alt, min Ruin især i et · saadant Land som Danmark. Jeg stod mig bedst ved
Oi7, s. 309 Forholds-Tallet for, hvad et · saadant Land vil behøve af Meenedere ( Præster),
G, s. 33 spørge Enhver, om han af et · saadant Landskab ikke faaer dette Indtryk af en
PS, s. 216 ece fra denne Situation, at et · saadant larmende » Rabalderfjog«
NB35:15 for ønske vi Larm, og et · saadant Larmende er ogsaa Verdenshistorien; men
AE, s. 465 forsvarligt at gjøre noget · Saadant latterligt. Man mærker ikke, hvor latterligt
AE, s. 465 forsvarligt at gjøre noget · Saadant latterligt; men hvis det er gjort godt
Papir 24:5 re). – / Saa bevæger et · saadant Legeme sig overalt fri i et saadant Medium,
NB19:76 ar han saa først har faaet et · saadant Levebrød, at prædike freidigt om,
NB23:149 ja og det er saa sandt! Naar et · saadant lidende Msk. fordrer Hjælp i det Udvortes,
SLV, s. 254 aa min Samvittighed, ethvert · saadant lidenskabeligt Udbrud, hvilket min Ære,
AE, s. 118 være tilbage, end ikke et · saadant lille bitte Dingeldangel, som den existerende
EE2, s. 107 g deeltager ikke uvillig i et · saadant lille Experiment, og er, Gud skee Lov,
NB22:13.b igheden stikker i at der er et · saadant lille Forord, men som man maaskee ikke
NB10:148 han sig selv frygteligt. / I et · saadant lille Hul som Danmark, hvor Man har disse
SLV, s. 30 il. Især paa Landet kan et · saadant lille Maaltid, der endogsaa helst maa henlægges
EE2, s. 292 , halvt bebreidende, fordi et · saadant lille Punkt skulde forstyrre den huslige
AE, s. 213 er Christendommen: hvad er et · saadant lille Studium for en Ubetydelighed, naar
SLV, s. 132 næsten mere Andagt af et · saadant lille Væsen end af sig selv, og forstyrre
SLV, s. 93 is Grad Med-Forfatter, og et · saadant literairt Firma forekommer mig ikke uskjønt,
AE, s. 115 egeistret gad have ført et · saadant Liv – er ligesaa latterlig. /
NB19:28 rste Ubetydelighed bliver i et · saadant Liv af uendelig Vigtighed, at Alt, Alt,
BB:37 t Exempel paa, hvorledes i et · saadant Liv Alt bliver affødet, Alt, hvad de
Not6:18 Ophold, men er dog ikke et · saadant Liv det, der meest erindrer om vor paradisiske
Papir 556 og Bryderier. / Ergo er et · saadant Liv en Slags Galskab. / Og det er i et
Not1:8 Opoffrelse for det Gode. Et · saadant Liv er den synlige Forherligelse af Troen,
3T44, s. 258 frem, den vilde vel sige: et · saadant Liv er jo en evig Trængsel, ikke til
Papir 369 igt at hitte Rede deri: et · saadant Liv er ogsaa Uredelighed. Det er i denne
EE2, s. 174 at leve æsthetisk, naar et · saadant Liv er paa sit Høieste, kan udfordres
3T44, s. 261 skjønt at see derpaa, et · saadant Liv er Timelighedens, er Timelighedens
CT, s. 235 dom. Det er ogsaa vist, at et · saadant Liv i Høihed og Magt oftere er ført
NB4:159 eide hende flot, gik jeg et · saadant Liv imøde, men, Gud være lovet, stadigt
NB14:75 e ud – og nu naar et heelt · saadant Liv ligger for En, og Spørgsmaalet er
Papir 462 lad os antage, at et · saadant Liv lykkes for Dig ( thi muligt er det
KG, s. 201 den: ergo maa den forklare et · saadant Liv mildest som Særhed, ligesom vi jo
3T44, s. 261 r det saaledes hen, da er et · saadant Liv ogsaa kun kummerligt, hvormeget det
Papir 556 be for det Jordiske, at et · saadant Liv som mit er en Art Galskab. /
NB4:159 , en Byrde for mig selv: et · saadant Liv tager Gud sig af. Han lader mig i
NB23:156 ed Neglene, en Inflammation. Et · saadant Liv var det et Liv o min Gud!«
TTL, s. 461 ergang mild. / Men selv om et · saadant Liv ved at betænke Dødens Forunderlighed
NB12:164 uents i denne Verden – et · saadant Liv vil forekomme ubetinget hele vor Tid
NB5:35 jordiske Goder, udtrykker saa et · saadant Liv, at han, hvis der ingen Evighed var,
NB19:28 tet noget andet Msk. til et · saadant Liv, ell. dømt noget eneste Msk, at
DS, s. 191 , saa vi, i Samtidighed med et · saadant Liv, en saadan Stræben vilde finde den
TTL, s. 465 ikke Magt til at forstyrre et · saadant Liv, faaer derimod Indflydelse, men ikke
3T43 rdigt og modbydeligt er ikke et · saadant Liv, hvor langt er en Saadan fra at vidne
EE2, s. 232 at udhæve det Usande i et · saadant Liv, saa meget mere som enhver dybere Personlighed
EE2, s. 232 ig er, der støder mig i et · saadant Liv. Dette er min individuelle Dom. Senere
TTL, s. 465 kende Kraft til at omdanne et · saadant Liv. Forklaringen vexler ikke i forskjellige
NB5:41 aaskee forsøgt at vove et · saadant Liv. Medens jeg nu ydmyger mig under min
Papir 97:5 fraraader han dem at føre et · saadant Liv; han har smagt dets Bitterhed, og kun
Papir 270 at ønske at forlade et · saadant Liv?), nei han veed, at det at vandre herfra
LP, s. 23 sten fortvivle om at opnaae et · saadant Livs-Udbytte, eller de, skjøndt de maae
EE1, s. 82 af den anden, saa trykker et · saadant Loft, som Maleren siger; anbringer man
OTA, s. 428 di den blotte Tanke om noget · Saadant lyder som en formastelig Spot over en Apostel.
AE, s. 20 ligste som Fortsættelse. Et · saadant Løfte er Alvor og i alle Maader værd
AE, note eller for denne Formiddag, et · saadant Løfte har religieust seet meget mere
NB9:38 Mening i, at affordre ham et · saadant Løfte. Confirmationen, der skulde være
BOA, s. 206 at han til at gjøre noget · Saadant maa have særdeles Grunde. Subjektivt
FV, s. 14 pseudonyme Productivitet er et · saadant Maieutisk. Derfor var denne Productivitet
TSA, s. 61 gt kunstnerisk at betragte et · saadant malet Billede, for at see om det lignede
NB13:32 des er til for Pøbelen. Og et · saadant Martyrium er ikke af de letteste. Min hele
NB:21 r imidlertid har villet udholde et · saadant Martyrium for at tjene Sandhedens Idee,
NB4:63 r et Haar paa hans Hoved. See, et · saadant Martyrium kan der vel findes Aspiranter
SLV, s. 200 r det i mig ved Tanken om et · saadant Martyrium paa Livstid. Om jeg vil kunne
AE, s. 150 tærke Lidenskaber og andet · Saadant Materiale nok, og derfor ondt nok ved med
NB2:38 g især alle Stymperne bruge et · saadant Meddelsesmiddel – i Forhold til at
Papir 456 denne Gavtyv i vort Indre · saadant Medhold, at det han trænger til er at
NB32:30 , en saadan Geistlighed, et · saadant Medium spærrer af for Guds Ord, eller
FF:57 Følelser, der ere udtalte i et · saadant Medium, at ligesom ved en Sort Papiir Skriften
Papir 24:5 dant Legeme sig overalt fri i et · saadant Medium, idet det overalt bliver baaret
NB12:138 g burde ell. kunde være · saadant meent. Imidlertid havde hun vel forsaavidt
BI, note ig blot opfattet Forholdet som · saadant mellem Socrates og den Ungdom, han vilde
KG, s. 317 ndthed, den dømmer, at et · saadant Menneske » mangler Alvor«.
EE2, s. 71 ghedens. Dertil kommer, at et · saadant Menneske aldrig vil have Gavn af denne
KG, s. 364 saa seer det ud som hadede et · saadant Menneske Alt, hvad de fleste Mennesker
OTA, s. 390 fordærver det – et · saadant Menneske arbeider med maaskee neppe een
3T43, s. 70 digere, og hvad hjalp det et · saadant Menneske at han var blind; thi en Skalk
BA, s. 460 sten. Hvad Hjælp skulde et · saadant Menneske behøve i Livet, han kan jo
Brev 164 r arrangeret mig, saa jeg intet · saadant Menneske behøver, ja end ikke har Plads
4T44, s. 353 endværket ligger i, at et · saadant Menneske bliver i sine egne Øine en
KG, s. 166 arligste Art Troløshed; et · saadant Menneske bryder ikke sin Tro, men han gjør
G, s. 53 e at skamme sig. At tale med et · saadant Menneske det er jo ligesom at tale med
EE2, s. 49 ig nok til at spille ogsaa et · saadant Menneske det Puds at gjøre ham forliebt,
SD, s. 207 tte, saa viser det jo, at et · saadant Menneske dog ikke har forstaaet det Rette.
KG, s. 125 des, at der er Een, som af et · saadant Menneske elskes høiere, Een, i Kjerlighed
OTA, s. 185 dermed, uden dog at kalde et · saadant Menneske en Lidende, da han væsentligen
BOA, s. 93 clusion. I Forhold til som et · saadant Menneske er begavet, kan han da ogsaa indenfor
F, s. 479 det ganske Fiskerleie: Sild! Et · saadant Menneske er et Lykkens Barn, lykkeligere
SLV, s. 424 et foragteligt Menneskes. Et · saadant Menneske er foragteligt, fordi han er uden
EE1, s. 298 gaaer tilbage i sig selv. Et · saadant Menneske er ikke altid, hvad man kunde
EE2, s. 118 hender det dog stundom, og et · saadant Menneske er maaskee det allerfarligste
EE1, s. 229 altid være vis paa, at et · saadant Menneske er paa Vildspor sig selv betræffende.
SLV, s. 415 de salige Guder skabende et · saadant Menneske for at have den dialektiske Glædes
3T44, s. 236 som en Drøm, da siger et · saadant Menneske for sig selv, idet Sindet dvæler
SD, s. 223 hvad han meente at sige. Et · saadant Menneske forsikkrer maaskee i stærkere
4T44, s. 353 den gode Beslutning, thi et · saadant Menneske giver sig ikke hen med Alt til
EE2, s. 21 betroede sig til Dig; men et · saadant Menneske har Du endnu aldrig truffet. Dit
AE, note en ved at forstaae den; men et · saadant Menneske har egentligen aldrig ret havt
KG, s. 201 en mærker slet ikke, at et · saadant Menneske har en ganske anden Maalestok
SD, s. 149 pmærksom paa i Verden. Et · saadant Menneske har just ved saaledes at tabe
EE2, s. 258 ikke kunde blive det. Hvis et · saadant Menneske havde nogen Sympathi, han vilde
IC, s. 238 delig Stræben strandet. Et · saadant Menneske havde overvundet sig selv til
CT, s. 197 en i Uoprigtighed, saa kan et · saadant Menneske hverken komme til at forstaae,
EE:194 det Guddommeliges Kald i et · saadant Menneske i Fortvivlelsens Nat undfangede
IC, s. 195 det ellers var muligt, at et · saadant Menneske i Sandhed kunde gjøre denne
FB, s. 127 t er min Overbevisning, at et · saadant Menneske ikke er forskudt, at han kan blive
EE2, s. 118 e, at det vel aldrig faldt et · saadant Menneske ind, at gifte sig, der foruden,
AE, s. 222 nder gjorde det, o. s. v. Et · saadant Menneske kunde maaskee vide Meget, maaskee
SD, s. 211 et er, jo mere opfindsomt et · saadant Menneske kunde være i at gjøre Kongens
SD, s. 211 ongen, jo mere opfindsomt et · saadant Menneske kunde være i at vise ham undersaatlig
KG, s. 359 et at formaae: hvor skulde et · saadant Menneske kunne vidunderligt tale om Kjerlighed!
KG, s. 377 m det Ord, han selv sagde. Et · saadant Menneske lever da hen som Den, der ikke
4T44, s. 344 herligere reiser ham op! Et · saadant Menneske lever nu med det fjerne store
JJ:218 omiske: at dette er Guden. Gik et · saadant Menneske lidt længere ind i Skoven,
BB:42.f isbrug af Kræfterne, og at et · saadant Menneske nok kunde omvende sig, og Fader
OTA, s. 152 dom samler det Vrede over et · saadant Menneske og gjør hans Bedrag aabenbar;
SLV, s. 271 Forvirring, man tænke et · saadant Menneske paa Dommens-Dag, man høre Guds
Oi8, s. 351 « / Tænk Dig nu et · saadant Menneske paa hans Dødsleie. Ønsket
SD, s. 149 til i Verden, glemmer saa et · saadant Menneske sig selv, hvad han, guddommelig
SD, s. 241 . Det hjælper ikke, at et · saadant Menneske siger: » jeg udsiger jo
EE2, s. 278 Forretninger. I Reglen kan et · saadant Menneske slet ikke blive Pedant. Den derimod,
BB:37 mer og visse Dage. Omkring et · saadant Menneske springe Børn ikke som bengelagtige
OTA, s. 145 hans Øie: saaledes har et · saadant Menneske svimlet sig ud i det Uendelige,
SD, s. 169 bliver nogen Mening i, at et · saadant Menneske taler om at være fortvivlet:
TSA, s. 84 vilde rolig cassere ham. Et · saadant Menneske vilde aldrig drive det til at
PS, note en lige saa dyrt. Mon da ikke et · saadant Menneske vilde sige: det var dog besynderligt.
SLV, s. 179 rger, om der har levet et · saadant Menneske, beskæftiger maaskee mindre
AE, s. 222 xperimenterende fremstille et · saadant Menneske, da vilde han være en Satire
KG, s. 288 nd er saa fordærvet som et · saadant Menneske, der har gjort sig det til sin
EE2, s. 327 ed end til Andre. Hvis nu et · saadant Menneske, der var Gjenstanden for Din Kjærlighed,
TTL, s. 435 hvad tykkes Dig, m. T., om et · saadant Menneske, der vel havde Alvorens Skin i
OTA, s. 146 et. Dersom Du, m. T., saae et · saadant Menneske, det er vel sjeldnere, som jo
KG, s. 284 gult, saaledes opdager da et · saadant Menneske, eftersom han selv synker dybere
EE1, s. 356 e. En Fusker er og bliver et · saadant Menneske, en Forfører, hvad man ingenlunde
OTA, s. 147 plidagtigt i sig selv? Tag et · saadant Menneske, fjern ham fra det borgerlige
SFV, s. 66 just af Kjerlighed bruger et · saadant Menneske, frelser og opdrager ham, medens
EE1, s. 334 s Lidenskab. Hun overseer et · saadant Menneske, hun faaer Afsmag for Kjærlighed,
3T43, s. 100 e Tjeneste. Hvad manglede et · saadant Menneske, hvad var det han ikke vandt,
OTA, s. 145 lhed. Men tvesindet er dog et · saadant Menneske, hvor fortvivlet han end synes
OTA, s. 198 den forkaster et · saadant Menneske, ligesom den Kunstforstandige
SLV, s. 209 n tænker med Afsky paa et · saadant Menneske, om det er en af Østergadens
KG, s. 288 d er saa fordærvet, som et · saadant Menneske, selv om det var saa, at det var
TTL, s. 423 tages, da vil det vel gaae et · saadant Menneske, som det stundom gaaer en Taler,
KG, s. 296 rnæst, om der ogsaa var et · saadant Menneske, som selv Kjerlighed – maatte
OTA, s. 329 alene af Medlidenhed med et · saadant Menneske. Dersom da et Menneske ikke tragter
IC, s. 111 lse: at Gud skulde være et · saadant Menneske. I det Foregaaende sagde Den der
4T44, s. 355 hvor er da Frelsen for et · saadant Menneske? Eller skulde maaskee Sproget,
3T43, s. 97 nter det. Hvad mangler da et · saadant Menneske? Hvad Andet end en Bekræftelse
FB, s. 127 ikke dømme saaledes om et · saadant Menneske? jeg har kjendt et Menneske, der
KG, s. 201 saa kan den ikke forklare et · saadant Menneskes Adfærd uden som Særhed
KG, s. 201 edes. Den usynlige Lov for et · saadant Menneskes Liv, for dets Lidelse og for
G, s. 30 og levede sig selv ud deri. Et · saadant Menneskes Pretentioner paa at være et
2T44, s. 214 n mene, at hvis vi vare i et · saadant Menneskes Sted, da vilde vor Snildhed vel
EE2, s. 327 agt at bære Omsorg for et · saadant Menneskes Vel, Du vilde gjøre Alt, hvad
OTA, s. 145 rige sig selv: saaledes er et · saadant Menneskes Væsen sprengt ved at overskrige
OTA, s. 145 vorledes skal man beskrive et · saadant Menneskes Væsen? Der siges om Sangeren,
BA, s. 376 r fundet eller skal findes et · saadant Mere, at det ved en simpel Overgang forvandler
BA, s. 369 dam, men heller aldrig til et · saadant Mere, at han bliver væsentlig forskjellig
4T44 r tilforladeligt og prøvet. Et · saadant Middel er Beslutningen eller det at fatte
IC, s. 119 e Menneske til Forargelse. Et · saadant Middel, det er jo Afsindighed, det er jo
Papir 254 skrække fra at bruge et · saadant Middel. / Jeg gaaer nu over til Fædrelandet,
BOA, s. 91 fattelser af vor Tid og andet · Saadant misbruges saa let reent rhetorisk ɔ:
AE, s. 276 ar det bedste Levebrød. Et · saadant Misforhold skulde man troe var en Umulighed
SLV, s. 289 min Side at elske, at see et · saadant Misforhold? Og jeg veed med mig selv, at
Brev 159.2 id af Forlovelsen var et · saadant Misgreb, uden at hun dog væsentligen
NB22:8.e svage og frygtagtige, have ikke · saadant Mod eller saadanne Kræfter – derfor
SLV, s. 112 ydmygt og dog modigt, ja et · saadant Mod findes kun i Ægteskabet, fordi det
2T43, s. 51 Tunger. / Dog hvo havde et · saadant Mod, en saadan Tro, hvo elskede Gud saaledes?
EE1, s. 360 et alvorligt, er farligt; et · saadant Moment er for en Pige af saa megen Betydning,
EE1, s. 361 gt. En Piges Sjæl er i et · saadant Moment som en Døendes prophetisk. Dette
NB11:66 t bedste Middel til at frelse et · saadant Msk er gjerne just at vise ham ubetinget
NB26:53 godt for mig, at der intet · saadant Msk er, det vilde dog maaskee have svækket
NB7:82 tandse denne Fortvivlelse; kun et · saadant Msk fatter egl. Forsoningen ɔ: har
NB32:13 n i sig, en Fortone, saa et · saadant Msk i ideal Lidenskab bestandigt forholder
NB25:46 ligt. / Forsaavidt da at et · saadant Msk ikke døer, men bliver ilive, vil
NB29:36 at I for at værge Eder mod et · saadant Msk, bestialsk maatte forfølge ham,
NB31:120 este) / – hvis der var et · saadant Msk, da at see ham i Forhold til Gud, som
NB:21 , noget i Sandhed Tragisk i, at et · saadant Msk, der i Livet har baaret hele Misforstaaelsens
NB25:64 maa tage lidt haardt paa et · saadant Msk, der skal lide saaledes, dog er det
NB23:207 er have en Mistanke til et · saadant Msk, det frister dem, dog at antage at
NB24:145 n i ethvert Tilfælde et · saadant Msk, en saadan ulykkelig halvbefaren han
NB2:156 inderligere Forhold til et · saadant Msk, end ved en jævn dvask Beundring.
Papir 415 beskrevne Formel. Jeg elsker et · saadant Msk, fordi jeg føler Kjerligheden i
NB32:147 r Gud aldrig. Skal han bruge et · saadant Msk, krydser han ham først hans Liv
NB7:102.a e. / / / jeg taler ikke med et · saadant Msk, men selv i hans Nærværelse om
NB2:53 er som vilde Gud sige til et · saadant Msk, naar han forøvrigt bruger hans
NB5:138 Barmhjertighed benytter et · saadant Msk, opdrager og forbedrer han ham. Men
NB6:78 pdrages, og dertil bruges et · saadant Msk, som er draget ind i mit Guds-Forhold.
NB12:164 taabelig, at ville troe et · saadant Msk, tag Du for Dig, Dig vinker Livet endnu.
NB29:96 Msk, som kunne forstaae et · saadant Msk, troer Du ikke snarere, at de i eetvæk
NB21:83 svarede jeg: at i Forhold til et · saadant Msk, vilde det gaae ligesaa med Alt, jeg
Papir 591 lighed Gud gjør det. Et · saadant Msk. bliver saa en Engel. Og i Himlen,
NB19:74 alle maatte ønske, at et · saadant Msk. dog vilde skjule sig i et Kloster,
NB3:41 omitere Nationen, at lade et · saadant Msk. faae off. Understøttelse, og det
NB8:27 at være elsket og afholdt. Et · saadant Msk. forelsker sig fE, men det gjør
NB32:93 gt i sig – om ethvert · saadant Msk. gjælder det, at han kan ikke komme
JJ:261 fare. Man maatte dog spørge et · saadant Msk. hvorledes han bærer sig ad med
Papir 560 and af Raserie vil have et · saadant Msk. ihjelslaget. / Derfor flygte disse
NB20:57 et vel neppe vilde falde et · saadant Msk. ind at henvende sig til Χstus,
NB26:102 n egl. er til Nar. Og saa er et · saadant Msk. ivrig, ivrig for at vinde Tusinder
NB30:96 vilde blive opmærksom paa et · saadant Msk. just paa Grund af hans Kjerlighed
NB17:69 gaae, alene fordi der om et · saadant Msk. kan fæstne sig en enkelt Dom, der
NB2:212 ant slet ikke er til for dem. Et · saadant Msk. kan ikke blot bedrage En – men
NB6:92 i Livets Smaating, og for et · saadant Msk. kan saa mange Ubetydeligheder paa
NB31:52 ndelige Kjerlighed! Hvis et · saadant Msk. kunde gjøre sig forstaaelig –
NB22:97 det Gode – naar saa da et · saadant Msk. maaskee tilfældigviis kommer til
NB31:94 , at man skulde synes at et · saadant Msk. maatte behøve al det Kjælerie
NB31:108 lider i Kjerlighed med et · saadant Msk. mere end han: uendelige Kjerlighed!
NB29:36 r det ogsaa stundom saaledes, et · saadant Msk. mistvivler om at kunne udholde den
NB5:112 am som et Barn til sin Fader; et · saadant Msk. skal nok blive opfindsom i den salige
NB26:120 ndes Dig, siger han til et · saadant Msk. som ethvert, det forundes Dig, at
NB3:41 t er uforsvarligt at give et · saadant Msk. som P.L.M. offentlig Understøttelse.
NB36:32.a det er ikke Noget et · saadant Msk. umiddelbart kunde beraabe sig paa,
NB5:34 e: nu er Hjælpen umulig. O, et · saadant Msk. veed ikke hvad han siger, ell. vilde
NB5:138 etingede Lydighed, fordi et · saadant Msk. ydmygt og sønderknuset maa tilstaae,
NB24:145 ttende Udtryk taler om et · saadant Msk., eller hvad jeg har læst i en Fremstilling
NB26:7 ive en dæmonisk Lyst i et · saadant Msk: selv ubundet at pine Dem, der kaldte
NB7:26 mig som kunde jeg høre et · saadant Msk: sige: naa, i Guds Navn, jeg vælger
NB14:139 Saa mærke Mskene nok, at et · saadant Mskes Liv dog alligevel er en Magt, og
SLV, s. 268 Sørgelige var at have et · saadant Mundheld. Jeg har kjendt Forbrydere i en
SLV, s. 88 morer ved sin Dumhed. Men et · saadant Murmeldyr af en Ægtemand, han burde
Papir 69 n jo ogsaa gjorde) som noget · saadant mysterieust, og det omtales dog heelt i
KG, s. 121 Thi hvo skulde vel standse et · saadant Mytterie, hvis det var til? Skulle vi maaskee,
EE1, s. 243 ndighed nok til at narre et · saadant Mæhæ som hans Onkel er, det var ganske
OL, note : » saa anseer jeg dog et · saadant Mærke« etc. er aldeles overflødig
KG, s. 55 n, seer man allerede da paa et · saadant Mærke, at denne Vei fører til hiint
NB:151 de o: s: v:, stundom hændes et · saadant mærkeligt Tilfælde ɔ: skulle
Brev 61 idetmindste har de slet ikke · saadant Noget derude, og jeg veed ingen anden Redning
AE, s. 155 l det at døe have været · saadant Noget i Almindelighed, » da han
AE, s. 451 have den Uleilighed at skrive · saadant Noget sammen, hvilket Sidste dog paa en
Papir 134 r udv: Omstændighed, at netop · saadant Noget som store Stene, maatte tiltale den.
BA, s. 380 t Intet. Er dens Gjenstand et · saadant Noget, at det væsentligen seet ɔ:
Oi2, s. 152 e. / Men det Evige er ikke et · saadant Noget, ligegyldigt ved, paa hvilken Maade
BOA, s. 286 ethiske Dannelse er ikke et · saadant Noget, og kræver dog megen Tid og megen
EE1, s. 427 r det Tidsmoment, hvor noget · Saadant nydt i Fælledsskab havde Betydning,
NB21:148 phavsmændene. / Naar et · saadant nyt Hvorledes er af Ophavsmanden betjent
CC:12 et lykkelige Moment, hvori et · saadant nyt System naaer Keiserdømmet.
NB24:95 re Idealet, at beundres som · saadant o: s: v:. Dette vilde nu deels blive en
SLV, s. 192 hos en Conditor eller paa et · saadant offentligt Sted, er ingen ligegyldig Mand,
NB25:76 te Msk-Slagterie, at saa ethvert · saadant Offer slagtes ind og giver – Professorer
NB14:24 lade sig med mig, krævedes et · saadant Offer, en saadan Mellembestemmelse. Forsoningen
LP, s. 17 Tidens Forkeerthed fordrede et · saadant Offer. Hvad imidlertid disse to Fremtrædelsesformer
SLV, s. 409 rsmaaer det Religieuse noget · Saadant og forkynder Een for Alle og Alle for Een,
Papir 390 an ønskede at gaae i et · saadant og tie – og dog er christelig forstaaet
Not15:4 skee ogsaa bibragt hende et · saadant om end i al Uskyldighed og reent intellectuelt.).
NB10:185 gyndt paa at ville udgive noget · Saadant om mig selv og Forfatterskabet. Min Sjel
JJ:371 lexion saa antager jeg ikke noget · Saadant om mig selv, udtrykker derfor Misforholdet
Papir 452 te Maade med Sandhed sige noget · Saadant om mig selv? Nei. Enten maa jeg altsaa
BOA, s. 190 havde meent med at sige noget · Saadant om sig selv, og han saa » forklarede«,
BI, s. 157 nu tilsidst Billedet faaer et · saadant Omfang, at den hele Existents bliver synlig
BI, s. 346 tet, Mellembestemmelser af et · saadant Omfang, at Syndens Betydning maatte være
AE, s. 236 Men Inderligheden har ikke et · saadant Omfang, der vækker Sandselighedens Studsen;
G, s. 32 te vaagnende Talent har ikke et · saadant Omfang. Denne Lyst er blot Phantasiens
NB20:104 Art Prædikeforedrag, der som · saadant omtrent svarer til hvad en vis Art Leiebibliotheks-Romaner
Brev 84 rede dengang talte om, at et · saadant Ophold vel kunde have sine Vanskeligheder.
NB17:67 iet men vel at mærke noget · saadant Ophøiet, at man helst ønsker det
EE1, s. 315 oprørte Hav. Og dog er et · saadant Oprør mit Element, jeg bygger derpaa,
NB4:62 bedrøvet min Aand som et · saadant Optrin. Jeg har Gaver til at kunne tale
IC, s. 167 gt, en saadan Fornedret og et · saadant Ord af en saadan Fornedret! Men, som sagt,
AE, s. 446 rdi det er ubehageligt ved et · saadant Ord at faae det Religieuse saa nær paa
EE1, s. 196 deri, kunne betegne Alt. Et · saadant Ord eller en saadan Tanke er ligesom et
OTA, s. 332 bleven bedraget. Nei, noget · saadant Ord er ikke hørt af hans Mund, saa havde
NB28:54 Masser. Og først naar et · saadant Ord er ligesom forbrugt, saa kan det falde
SLV, s. 238 vad man siger i Søvne, et · saadant Ord er nok for mig. Jeg forekommer mig
NB12:7 til hele Forfatterskabet, et · saadant Ord forandrer Alt og forfalsker mig. /
EE1, s. 145 Adverbium i denne Casus; et · saadant Ord har nu for den Sagkyndige eengang for
4T44, s. 340 t er en Skalk, der bruger et · saadant Ord netop for at vække Latteren enten
AE, s. 203 undgaaer gjerne Brugen af et · saadant Ord paa de afgjørende Steder. Man har
AE, s. 446 ghed. Men hvorfor nævne et · saadant Ord som Dyrehaven? Det er dog meget pænere
3T44, s. 236 siger Prædikeren, og et · saadant Ord tykkes Letsindigheden et sindrigt Legetøi,
SLV, s. 238 ig anbragt paa Landet. Og et · saadant Ord, et Ord af hende, et Indfald, en Bemærkning,
3T44, s. 236 egjerligen hører efter et · saadant Ord, han er selv som oftest i en lignende
NB11:30 ar der i Sproget slet intet · saadant Ord, saa maatte man jo befrygte, at Alt
Not15:4 ort jeg har neppe kjendt et · saadant Overmod. / Dette blev i en Forstand det
NB9:79 lde skrue op i den Retning, noget · saadant Overordentligt er ikke mig betroet, og
NB25:100 tere det Overordentlige. Men et · saadant Overordentligt er jo gjort eensartet med
AE, s. 308 vel maa antages at være et · saadant overordentligt stort Gode, at man ikke
NB28:95 ikke at begjere at blive noget · saadant Overordentligt. / / / Idee – Individ
NB21:24 , at jeg skulde blive noget · saadant Overordentligt. Aha! Istedetfor at faae
BA, s. 401 ie. Geniet er umiddelbart som · saadant overveiende Subjectivitet. Endnu er det
BA, s. 335 Mennesket er Individuum og som · saadant paa eengang sig selv og hele Slægten,
PS, s. 252 bsolute Lighed. / Lader nu et · saadant Paradox sig tænke? Vi ville ikke forhaste
FB, s. 162 lingen om Abraham finde vi et · saadant Paradox. Hans Forhold til Isaak er ethisk
PS, s. 303 e den Smerte, der ligger i et · saadant Paradoxs Tilblivelse, eller i, som Du har
AA:4 ikke seet før, hvorledes et · saadant Parti tager sig ud, naar det ikke blot
KKS, s. 97 Grund af Skjønhed og andet · Saadant passende præsenteres til Skue og forsaavidt
Brev 311 Hovedet og sige: » · saadant passer sig ei for Damer« eller
AE, s. 505 ) var et existentielt, og som · saadant pathetisk-dialektisk. Den første Deel
EE2, s. 264 har Penge. Og det gjør et · saadant Penge-Menneske jo, thi det er idetmindste
NB32:38.a te Armod og fri for at have et · saadant Pengepapir, fri for dette Qvalfulde i en
NB12:89 ist, at ignorere Publikum og alt · saadant Phantastisk; men intet virkeligt Msk. /
AE, s. 161 ighed i Almindelighed, thi et · saadant Phantom er slet ikke til, men om hans Udødelighed;
EE1, s. 58 lig til at vise dette, da et · saadant Phænomen ellers blev uforklarligt. Det
BOA, s. 108 en Aabenbaring eller ikke. Et · saadant Phænomen kan da have dyb Betydning som
EE2, s. 303 e de ikke. I vor Tid lader et · saadant Phænomen sig ypperligt forklare, thi
LA, s. 24 rbødighed ligeoverfor et · saadant Phænomen som Hverdags-Historien, er
EE1, s. 36 bliver jeg paa en Fodtour et · saadant Phænomen vaer. Det var vel ikke egentlig
KKS, s. 107 sanskuelse stolt peger paa et · saadant Phænomen, som paa sin Seier, i stille,
EE1, s. 181 re hændet en Dommer i et · saadant piinligt Forhør, at han, fanget af den
EE2, s. 242 en staae udenfor hinanden. Et · saadant Pligtliv er naturligviis saare uskjønt
NB5:67 pgaver havde at vende sig mod. Et · saadant primitivt Tungsind, en saadan uhyre Medgift
JC, s. 38 n begynder med Forundring. Et · saadant Princip kan ikke give Anledning til nogensomhelst
SLV, s. 424 r i Virkeligheden, saa er et · saadant Princip, som f. Ex. at Sundhed er alene
NB20:66 old til Χstus er intet · saadant privat Forhold muligt, han seer uforandret
NB9:75 lder det i Forhold til et · saadant privatiserende Msk., som jeg, hvis Liv
YDR, s. 112 unde ligne en Antydning af et · saadant Project eller af en Troen paa, at det er
YDR, s. 112 eller blot en Antydning af et · saadant Project, eller blot Noget, der i fjerneste
AE, s. 109 den slette? Hvorfra kommer et · saadant Prædikat ind i Logiken? Hvorledes finder
AE at hver Gang jeg havde læst et · saadant pseudonymt Skrift blev det mig tydeligere
NB:15 isciple og alt Saadant. Men for et · saadant Publikum vil jeg ikke spille, med det har
Papir 388 valgte at blive Heltene for et · saadant Publikum, der nu misbrugtes paa enhver
NB16:60 e er tjent med at der er et · saadant Punkt til udenfor, der jo vilde holde hele
SLV, s. 43 lsker Mariane, er kommen i et · saadant Rapport til hende; men sæt nu, at Kakkadue
AE, s. 228 lelsen med Begeistring; et · saadant Referat gjør jo Nar baade af Følelsen
Papir 180 det er for Msk, at have et · saadant religieus Udgangspunct og det falder ham
BI, s. 183 ngaaer, da har dette, der som · saadant repræsenterer den sædelige Substants,
EE2, s. 129 hele Undersøgelse; men et · saadant Resultat er en Selvmodsigelse, det er det
AE, s. 53 an imidlertid ingen Skade. Et · saadant rhetorisk Styrtebad fra en Høide af
Brev 1 ære meget syg. Hver Gang et · saadant Rygte udbredte sig, vakte det almindelig
BOA, note har der ikke været et · saadant Røre i den danske Kirke.« Man
EE1, s. 415 menneskeligt Paafund, og som · saadant saa betydeligt og saa latterligt, at det
EE1, s. 96 m paa var blot, at der intet · saadant Sagn findes om Don Juan. Ingen Folkebog,
CT, s. 54 rbilledet. Dersom nemlig i et · saadant saligt Øieblik, naar han er fortabt
NB11:25 n Rædsel! / Og at saa et · saadant Samfund skal have Lov til at kalde sig
Brev 83 det Hele løber sammen, men et · saadant Sammenløb er ikke det Total-Indtryk
SLV, s. 199 saa langt som muligt. Ved et · saadant Sammenstød bliver der altid en Standsning,
KG, s. 113 e Forestilling. Men er der et · saadant Sammenstød, da er det jo, guddommeligt
NB12:64 i det er Kjætterie. / Et · saadant Sammensurium – ja det vil formodl.
DBD, s. 130 r Satan til Sandhedsvidne; et · saadant Sandhedsvidne er ikke blot et Monstrum,
NB24:129 Offrede. / / ... Og naar saa et · saadant Sandheds-Vidne har udholdt et heelt Liv
Papir 459 igtige, at skjule sig i et · saadant Sandsebedrag er ligesaa fatalt som at »
KG, s. 200 kelige Christen. Sandelig, et · saadant Sandsebedrag er vanskeligt at komme ud
JJ:173 ge det Humoristiske i, at et · saadant Selskab i sin phantastiske Modsætning
SD, s. 152 er derfor heller ikke, at et · saadant Selv ikke blev til Noget i Verden, nei,
SD, s. 177 gt for denne. / Men er da et · saadant Selv ikke til i Virkeligheden, er han flygtet
FB, s. 208 udfylde Tiden med? Er det et · saadant Selvbedrag, den nærværende Slægt
4T44, s. 330 v eller at vorde greben i et · saadant Selvbedrag, og altsaa at maatte angre hvad
BI, s. 108 a har det dog ogsaa netop som · saadant sin Betydning i Udviklingen. Den dialectiske
NB23:36 et var jo usømmeligt med · saadant Sindelag at indgive det. Eller er hans
OTA, s. 174 hed): » hvortil da et · saadant Sinkerie midt i Travlheden!« Og
Papir 289 stændigt Liv og har som · saadant sit / 1) / Umiddelbare ɔ: Troen ( forskjellig
AE, s. 135 den for. Latterligt, at noget · Saadant skal være det Ethiske, latterligt, at
NB:64 te Evne havde forhindret, at noget · Saadant skete – hvorimod jeg ved at have
SFV, s. 85 bt at forhindre, at noget · Saadant skete. / Dette er i mig deels en, hvad
NB32:64 utroligt, hvor uforskammet · saadant Skidt kan være, naar det mærker,
NB12:112 e er at fylde sin Phantasie med · saadant Skidt som Tal og mulig Gevinst. /
NB11:107 saadan ere Χstne? Et · saadant Skin kan kun tilintetgjøres ved indirecte
AeV, s. 83 en Erasmus Montanus. See, et · saadant Skin skal jeg ikke foranledige, som talte
BOA, s. 121 er. Det er let nok at sige et · saadant skjebnesvangert Ord, men det er uberegneligt
Oi1, s. 132 lands tilbage« som et · saadant Skjold frygter meest af Alt, end den mindste
LF, s. 15 r En ganske vist, at der intet · saadant Skjulested er, saa er der heller ingen
EE1, s. 267 l ligeoverfor Charles end et · saadant skjødesløst Ægteskabsløfte,
BOA, s. 207 øre 4 Bøger; skal noget · saadant Skrevent en saadan Runden-oms-Frembringelse
NB10:39 vel aldrig oplevet at faae noget · Saadant skrevet. Dertil maatte ganske anderledes
NB14:28 nsequentser, som jeg ved et · saadant Skridt androg, paa anden Maade, end ved
NB22:24 de dog ogsaa et Msk. ved et · saadant Skridt foranledige Mskene til at handle
DS, s. 174 tand, og med Følgerne af et · saadant Skridt gjøre En det umuligt at slippe
EE2, s. 311 lik være uklar om, hvad et · saadant Skridt har at betyde, thi det var jo egentlig
SLV, s. 361 ort hende skyldig. Og ved et · saadant Skridt havde jeg jo maaskee determineret
NB13:33 lede afgjørende. Naar et · saadant Skridt ikke kan sikkre sig at paaagtes:
NB6:81 nde frem. Havde jeg gjort et · saadant Skridt tidligere var det dog for meget
NB15:92 Det, som vilde gjøre et · saadant Skridt uklogt. Det blev nemlig saa høit,
SLV, s. 183 a, at der i Henseende til et · saadant Skridt var saa mange Misligheder, at det
NB18:90 en Aristokrat ind at gjøre et · saadant Skridt, en saadan Handling er just absolut
G, s. 60 maatte være Følgen af et · saadant Skridt, hvorved man paa en Maade menneskelig
NB12:99 editerende i Forhold til et · saadant Skridt, intet Successivt, ei hell. noget
EE1, s. 357 ubehagelige Følger af et · saadant Skridt, skal jeg see at komme ham i Forkjøbet.
SLV, s. 238 n for mit Liv, at hun ved et · saadant Skridt, som det befrygtede, kan styrte
AE, s. 237 mod han maa for, hver Gang et · saadant Skrift udkommer. Og saa meget er vist,
NB:36 Figur o:s:v:. Men naar noget · Saadant skrives for den laveste Classe, for Svende
KG, s. 97 e uforklarlig Særhed. I et · saadant skrømtet » Nei« skjuler
AA:4 see Præliminairerne til et · saadant Skuespil. Jeg har vel seet Havet ved en
NB26:14.1 d) især ønskede at noget · Saadant skulde blive mig tilbudet, for at jeg desto
PH, s. 56 til Rette. / At De, hvis noget · Saadant skulde gjøres fornødent, var den
2T44, s. 194 men at Forsættet blot som · saadant skulde have Magt til at seire, og Alt være
BI, s. 73 enkelt Moment af Existents som · saadant skulde være det absolut adæquate
FP, s. 22 landets Referat, thi til at et · saadant skulde være paalideligt, udfordredes
NB23:207 ae i deres Hoved, at noget · Saadant skulde være til, » at han ....
SLV, s. 364 Satire over mig, hvis noget · Saadant skulde være Tilfældet, at jeg er
NB2:212 dre for Indbildning, fordi noget · Saadant slet ikke er til for dem. Et saadant Msk.
2T43, s. 44 nke paa, at han eiede et · saadant Smykke og at Livet ikke forundte ham Leilighed
NB21:5 det end Vrøvl, naar noget · Saadant som Χstd. skal være formeentligen
AE, s. 433 anken om Gud sammen med noget · Saadant som at tage i Dyrehaven.« /
BOA, s. 243 være, om Nogen skrev noget · Saadant som dette Sidste, og saa ikke mere om A.:
BOA, s. 276 gangspunkt, men ogsaa kun et · saadant som i næste Øieblik er et Moment
AE, note en bliver et Analogon til noget · Saadant som Ridder Georgs Kamp med Dragen. Scenen
KK:2 » Faktummet er som · saadant som værende Gjenstand kun Objekt for
NB12:176 julte Inderlighed var blevet et · saadant Spilfægterie, at der behøvedes en
IC, s. 42 længere at forfølge et · saadant Spor komme et eller andetsteds til den
EE1, s. 380 ver det Sidste. Og dog er et · saadant Spring for en ung Pige kun et Hop, medens
BA, s. 415 nyt Spring. Forud for ethvert · saadant Spring gaaer en Tilstand som den nærmeste
EE1, s. 304 re istand til at modstaae et · saadant Spring, af Omsorg for Silkekjolen, item
OTA, s. 227 m var det en Daarskab ved et · saadant Spørgsmaal at foranledige til ny Daarskab
AE, s. 279 e Spørgsmaal, ɔ: om et · saadant Spørgsmaal lader sig henvende til ham:
BI, s. 126 d Hensyn til den Vigtighed et · saadant Spørgsmaal som det om Sjælens Udødelighed
FB, s. 157 kulde jeg slet ikke afvise et · saadant Spørgsmaal som dumt; thi ligeoverfor
AE ets Uro, der dog vel skulde have et · saadant Spørgsmaal, der betræffer hans evige
AE, s. 268 s-Inderligheden, hvis ethvert · saadant Stadium ikke lod sig atter forynge i Fremstilling,
Papir 456.c er, beroliger dem, at ikke et · saadant stakkels Christen-Msk. sidder i Dødsens
NB14:119 imidlertid staaer et · saadant stakkels Msk. og tør kun bruge det reneste,
LP, s. 35 , endelig afslutter sig paa et · saadant Standpunkt; vi ville lade ham producere
HCD, s. 176 efter at have forelæst et · saadant Sted af det nye Testamente, nu lagde det
OTA, s. 329 forsikkret om, at der er et · saadant Sted hisset, om man virkeligen evigt har
OTA, s. 329 rvisset sig om, at der er et · saadant Sted til. Etsteds maa Den jo dog være,
AA:4 ye et eller andetsteds ind. Et · saadant Sted viste sig nu ogsaa. Uagtet jeg længe
NB11:175 jo umuligt at finde noget · saadant Sted) ikke kan naae ham: saa er han tryg.
LF, s. 31 e være anviist Plads paa et · saadant Sted, for der at blomstre i en Omgivelse,
BI, s. 157 arrikaturen des Heiligsten et · saadant storartet Billede, hvor Natur-Existentsen
JJ:81 ggrund at vide, ..... Herre Gud et · saadant stort Værk tænker man vel maa have
CT, s. 23 vi ikke tillade os at tage et · saadant Strenghedens Sigte paa Christenheden, ei
Oi10, s. 398 d er lagt saaledes an, i et · saadant stridende Forhold til denne Verden, at
F, s. 468 rigere et Udbytte synes mig et · saadant Studium at love. Man tænke blot Modsætningen:
Not4:13 ngen af sit Dogma ved at et · saadant Stykke blev et Problem i Videnskaben. –
FP, s. 21 aalestok til, for at antage et · saadant Stykke for » velskrevet«,
JJ:389 eden er af dramatisk Virkning. Et · saadant Stykke som fE Kean releverer saa godt og
EE1, s. 234 ghed. Jeg vidste ikke, at et · saadant Stykke var til, men Titlen glædede mig,
3T44, s. 253 nskede den eller ikke. Et · saadant svagt Menneske sees vel stundom i Livet.
NB33:53 r saa majestætisk som et · saadant Svar i Charakteer. / Den senere Protestantisme
NB23:212 iske Vending let giver Sagen et · saadant Sving, at Opmærksomheden bortledes fra
AE, s. 372 efæstet imellem dem; og et · saadant svælgende Dyb er i Respekten befæstet
BI, s. 300 en det er negativ frit og som · saadant svævende, fordi der Intet er, der holder
EE2, s. 64 ømme. Hvis nu der gaves et · saadant Svømmebelte, som kunde holde Een oppe,
EE2, s. 79 le andet end denne Qvinde. Et · saadant Syn er en Sjeldenhed, det er som en sjelden
EE2, s. 97 overvinder Tvivlen, saa er et · saadant Syn opløftende, idet det viser, hvad
AE, s. 115 skal skrive eller gjøre et · saadant System færdigt? Dog vel et Menneske,
AE, s. 117 stemt ved at sige, at ethvert · saadant System phantastisk forflygtiger Begrebet:
BA, s. 401 et ikke sat som Aand; thi som · saadant sættes det kun ved Aand. Som umiddelbart
CT, s. 58 e iføres – efter alt · saadant søge Hedningene / / Den Bekymring har
CT, s. 79 nden Morgen – efter alt · saadant søge Hedningene / / Den Bekymring har
CT, s. 89 e to Herrer – efter alt · saadant søge Hedningene / / Den Bekymring har
CT, s. 69 sin Væxt – efter alt · saadant søge Hedningene / / Denne Bekymring
CT, s. 25 e vi drikke? – efter alt · saadant søge Hedningene. / / Denne Bekymring
CT, s. 35 e vi drikke? – efter alt · saadant søge Hedningene. / / Denne Bekymring
CT, s. 48 e iføres – efter alt · saadant søge Hedningene. / / Denne Bekymring
CT, s. 30 le vi drikke – efter alt · saadant søge Hedningene. Ja, Hedningene bekymre
CT, s. 26 e vi drikke? – efter alt · saadant søge Hedningene. Thi den Christne har
CT, s. 44 e vi drikke? – efter alt · saadant søge Hedningene. Thi den rige Hedning
LF, s. 11 ulle vi klæde os? efter alt · saadant søge Hedningerne; thi Eders himmelske
CT, s. 20 ulle vi klæde os? efter alt · saadant søge Hedningerne; thi Eders himmelske
OTA, s. 259 i klæde os? 32. efter alt · saadant søge Hedningerne; thi Eders himmelske
DS d skulle vi klæde os? Efter alt · saadant søge Hedningerne; thi Eders himmelske
NB4:11 t, tab saaledes Alt: ethvert · saadant Tab – hvis Du troer, at Du vinder
Not4:41 dvendighed afsætter et · saadant Tanke-Moment, det dog derfor ingenlunde
PS, s. 233 g Drikke og Læger og andet · saadant Tant, hvorom Polos slet ikke talte ( cfr.
EE1, s. 288 digt til det Absolute og som · saadant til Gjenstand for absolut Beundring. Dette
2T43, s. 35 orsikkring, at der var noget · Saadant til, der drev sin Spot med det Ædleste
PS, s. 230 besynderligt, at der er noget · Saadant til, hvorom Enhver, der veed det, tillige
4T44, s. 325 drømt om at der var noget · Saadant til, turde dette da være hans Trøst
LA, s. 65 Forstandens Sandsebedrag. Et · saadant Tilfælde existerer ikke. At det afgjørende
JC Her spurgte han, om det var ved et · saadant Tilfælde som det, ved hvilket Purpuret
IC, s. 116 omme til at ligne Abraham! Et · saadant Tilfælde som dette: en Mands Kone døer
JJ:152 mer ind i Discussionen, der er et · saadant Tilfælde. Et Msk. er sindssvagt, den
EE2, s. 22 ilfældige Opfyldelse af et · saadant tilfældigt yttret Ønske netop kunde
BOA, s. 180 onfusion, er, at han lader et · saadant Tilsvar staae hen som en Forklaring, at
BOA, s. 198 kt at byde Øvrigheden et · saadant Tilsvar, som var Talen om denne uendelig
SLV, s. 382 roldkjærling at bringe et · saadant tilveie, skulde det ved en speculativ Thaumaturgs
LA, s. 48 n lapsede Ugenerethed, som et · saadant Tjeneste-Menneske kan være udsat for,
NB11:146 temmer aldeles deres Dom. Af et · saadant Tossehoved som Sibbern er blevet i de senere
AE, s. 309 temet«: findes der et · saadant trodsigt Hoved, da vee ham. Det han representerer
PS, s. 297 er et historisk Faktum og som · saadant Troens Gjenstand. Det Historiske derved
JJ:71 stheden selv. Den, der har et · saadant Tryk fra Barndommen af, han er ligesom
JJ:71 ndelse om Moderens Smerte. Et · saadant Tryk lader sig ikke hæve, men derfor
EE2, s. 300 e er samtidig med den. Med et · saadant Træ sammenligner han sit Liv. /
IC, s. 177 hvorfor han hænger paa et · saadant Træ. Saa forklarer Du Barnet, at det
FP, s. 25 aa man dog altid respectere et · saadant Træk af Modstanderen; men naar han i
AE, s. 125 ses væsentlige Tilhold, et · saadant uafviseligt Krav, at hvad end et Menneske
EEL, s. 65 ære andet end et Rygte. Et · saadant uberettiget Forsøg er ogsaa kun daarligt
EEL, s. 65 Veie. Og naar saa endelig et · saadant uberettiget Forsøg gjøres først
AE, s. 441 taaer den i Forhold til noget · saadant Ubetydeligt, end det høitravende Udtryk:
SLV, s. 254 ig Elskværdighed, ethvert · saadant Udbrud vil, under Forudsætning af at
SLV, s. 254 Forstandens Protest; ethvert · saadant Udbrud, der, hvis Overdrivelsen oplyses,
Not10:9 at, men er dog allerede som · saadant ude over sig selv som sinnlich og verständig.
NB14:38 eudonym Anti-Cl. stadigt skal et · saadant Udgiver-Forord, hvor jeg siger: jeg er
FB, s. 149 ske Folks evige Ungdom. Et · saadant Udsagn lader sig forklare af, at man ikke
AE, s. 74 er Dobbelt-Reflexionen, da et · saadant Udsagn netop er en Modsigelse. /
NB23:23 og gjennemtænker saa alle et · saadant Udsagns existentielle Conseqventser. Disse
SLV, s. 183 stand til at give mit Liv et · saadant Udtryk, som et Ægteskab fordrer det.
G, s. 72 ar Smertens Lidenskab fundet et · saadant Udtryk. Hvad er Philoktet med sine Klager,
EE2, s. 211 Synd mod den Hellig-Aand, et · saadant Udtryk. Jeg veed ikke, om det er lykkedes
SLV, s. 43 sees som commensurabel for et · saadant Udtryk. Om det har været Skik fra Verdens
SLV, s. 386 mmen, dog vel at mærke et · saadant Ueensartet, at der kan være Tale om
EE2, s. 243 hiske er det Abstrakte og som · saadant uformuende til at frembringe det Mindste.
IC, s. 178 som en Forbryder, men som et · saadant Uhyre af en Forbryder, at hiin berygtede
NB17:107 er saa ganske ligefrem et · saadant uhyre Gode, hvorfor – nær havde
NB14:57 r det ganske behageligt. Et · saadant uhyre Noget som Kirken, Kirken, der nu
NB14:57 oner og Milioner – et · saadant uhyre Noget, det synes at være commensurabelt,
BI, s. 315 og anden Hegelianer faaet et · saadant uhyre verdenshistorisk Tilløb, at han
BI, note Lucinde. Hvo vilde være et · saadant Umenneske, at han ikke skulde kunne glæde
G, s. 12 jæl, hvo kunde da være et · saadant U-Menneske, at han vilde iagttage, hvo
Brev 11 Udtryk for sit Forhold til et · saadant U-Menneske, som jeg er, dersom ellers Aristoteles
AE, s. 162 , naar den kunde forvandle et · saadant umenneskeligt Tusindbeen til den evige
SLV, s. 138 , som var Forelskelsen noget · saadant Umiddelbart, at det ikke kunde spændes
EE2, s. 289 dog i min gamle Vantro, at et · saadant Underbarn ikke er at finde i Skovens Eensomhed.
AA:4 de mig allerede til at faae et · saadant Uveir at see drage op over Esrom Sø
EE1, s. 12 onet mine Bestræbelser. Et · saadant uventet Held var det, der paa en høist
Not9:1 der blot er Væsen og som · saadant U-Væsen, der ikke gaaer videre til Begrebet;
FB, s. 199 ngst frelst sin Sjæl ud af · saadant Vaas. Han tier for at offre sig selv –
BOA, s. 148 de, det Defecte o: s: v:. Alt · saadant Vanheldet slaaer Aristoteles sammen i een
KK:7 e kunde maaskee sige, at Noget · saadant var dem ikke forkyndt, og idet nu P. i
EE2, s. 250 nlige. Det personlige Liv som · saadant var en Isolation og derfor ufuldkomment,
OTA, s. 366 av Gud, der meente, at noget · Saadant var hændt eller kunde hænde som maatte
Brev 49 eget mere ondt, end om noget · saadant var hændt mig med Deres Mand; thi han
F, s. 471 fattet en Mistanke om, at noget · Saadant var i Gjære, før hun omhyggeligen
OTA, s. 209 , naar Du sukkede: gid noget · Saadant var min Lidelse! O, uden Fortrolighed er
EE1, s. 11 om hvilke Du ahnede, at noget · Saadant var Tilfælde, uden at dog Din Magt eller
BOA, s. 138 fra alle Ældre, hvem noget · Saadant vederfores. / En sand Extraordinair maa
Papir 590 e Ret. / Men tænk nu et · saadant Veierligt staaende og saa at en slig Ulykkelig
BI, s. 298 en ny Begyndelse. / I ethvert · saadant Vendepunkt i Historien er der to Bevægelser,
4T44, s. 296 blive): det, at han havde et · saadant Venskab, var dog allerede saare meget.
LA, s. 58 or at belyse Lusard. Netop et · saadant Venskabs-Forhold belyser Lusard som eensom
LA, s. 58 edig Person. Imidlertid er et · saadant Venskabs-Forhold som det mellem Milner
NB10:76 staaer i Inderliggjørelse. Et · saadant Vers erindrer saa aldeles om et Journalist-Feldtraab
NB14:122 e sørget for at faae et · saadant Vers i Avisen. / Goldschmidt. /
Papir 366:3 iden. Ethisk er Msk. som · saadant vidende om det Ethiske, men christeligt
Papir 366:3 teligt er Msket ikke som · saadant vidende om det Religieuse, her maa først
AE, s. 194 om noget ganske Andet, og et · saadant Vidne kan da heller ikke hjælpe uden
AE, s. 194 ige mod hans Forstand, men et · saadant Vidne støder jo fra i samme Forstand
TTL, s. 425 n Svig i Sammenligning med et · saadant Vidne! Har overvundet Alt! Dette er det
3T44, s. 257 rden og Saligheden hisset et · saadant Vidnesbyrd. Du vilde da vel prøve Ordene,
BA, s. 402 almægtigt Ansich, der som · saadant vilde rokke hele Verden. For en Ordens
AA:22 det uendelig Mangfoldige som · saadant vilde være en reen Abstraction og det
SLV, s. 344 en Feil fra hendes Side; et · saadant Vilkaar burde aldrig bydes mig. Det indeholder
AeV, s. 84 il de virkelige Mennesker. Et · saadant virkeligt Menneske er Hr. P. L. Møller.
FB, s. 193 ar, at tillade den Elskede et · saadant Vovestykke! Hvilken Ydmyghed ligeoverfor
Brev 12 Dig alt Vel, og forresten, at alt · saadant Vrøvlerie blev paa Bloksbjerget, hvorfra
NB33:50 hvorfor blev jeg dog et · saadant væmmeligt Væsen, det er jo en frygtelig
AE, s. 304 n. – At polemisere i et · saadant Værk i Noter mod den og den Navngivne,
FEE, s. 49 lder for, at Udgivelsen af et · saadant Værk maa koste en 30 til 40,000 Rbd.
F i Kongeriget. Idet han begyndte et · saadant Værk, kunde han stole paa sin egen Magt,
NB9:7 Christenheden, om En udgav et · saadant Værk, som fE Blosius consolatio pusillanimium,
NB27:32 t være det behagelig. Et · saadant Væsen er Guddommen, der derfor stedse
JJ:310 rves netop derved. Det at have et · saadant Væsen om sig som man tør lade Alt
BOA, s. 288 templer en saadan Tone og et · saadant Væsen som anstødeligt, som Noget,
SLV, s. 410 ske i levende Live bliver et · saadant Væsen, at han kan blive beroliget i
Not4:12 dsthed, dersom jeg ikke antog et · saadant Væsen. Dette er det K. ( moralske) Beviis
EE1, s. 110 ikke hører et Individ som · saadant væsentlig til at være seirrig og
LP, s. 25 Toner sig bevægende og i et · saadant Væv af tilfældige Stemninger hildet
OTA, s. 131 kan tvinge Fordringen til et · saadant Yderste, at det ender med, at den Indskrænkede
EE2, s. 114 ge i de indre Anliggender. Et · saadant Ægteskab er aldrig lykkeligt, om end
Brev 159.2 Dem. – Naar saa et · saadant Ægteskab har faaet Tid til at consolidere
EE1, s. 357 og mig. Hvad vilde der i et · saadant Ægteskab ikke kunne udrettes til landoekonomiske
EE2, s. 76 trættelige Ægtefolk. Et · saadant Ægteskab pleier undertiden at skjule
TTL, s. 435 kilsmissen ogsaa mærket et · saadant Ægteskab, hvor Ægtefolkene vel tilhørte
SLV, s. 155 Sligt sees vel sjeldent: et · saadant Ægteskab, som udtrykker Ideen; nu vel,
EE2, s. 77 , ethvert Stutteri-Hensyn som · saadant Ægteskabet uvedkommende, saa vil for
Papir 372:3 op naar Udsagnets Indhold som · saadant æsthetisk er sat i Indifferents. ( Naar
NB31:76 an være tilbøilig til i et · saadant Øieblik at tabe sig selv, saa kun en
NB9:65 iv i. / Man kan sige, at det i et · saadant Øieblik at tage sin Tilflugt til et
SLV, s. 195 vel kunde falde paa, at et · saadant Øieblik blev benyttet saaledes, det
NB16:44 at fornemme denne Salighed: i et · saadant Øieblik er det saa ikke muligt at velsigne
TAF, s. 292 orstyrrende om Det, som i et · saadant Øieblik er En det nærmeste. »
CT, s. 132 Goder – o, og i ethvert · saadant Øieblik gjør Du Andre rige. /
CT, s. 131 Goder – o, og i ethvert · saadant Øieblik gjør Du Andre rige. Eller
CT, s. 132 Goder – o, og i ethvert · saadant Øieblik gjør Du Andre rige. Eller
Papir 307 rives i en Hast. Kommer et · saadant Øieblik ikke saa vil jeg slet ikke.
EE1, s. 430 gterværk, som om hun i et · saadant Øieblik ikke selv var digterisk nok
CT, s. 127 es, er selvisk, har i ethvert · saadant Øieblik ikke Tanke for Andre, han arbeider
Brev 75 agt Haanden paa hans Arm. Et · saadant Øieblik kan vel under slige Omstændigheder
PS, s. 226 er det fyldt af det Evige. Et · saadant Øieblik maa dog have et særligt Navn,
NB24:89 e sit eget Barn: saa er man i et · saadant Øieblik noget anstrenget; derfor hørte
LP, s. 46 ivider, som saaledes i ethvert · saadant Øieblik ophøre at være blot digteriske
KKS, s. 93 is selv ofte har sandet, i et · saadant Øieblik ret føle, hvor tomt alt Dette
TS, s. 71 m der var en Spiller, der i et · saadant Øieblik sagde til sig selv »
CT, s. 127 Andre, han arbeider i ethvert · saadant Øieblik selvisk for sig selv, eller
TTL, s. 415 er til Hovedet, naar man i et · saadant Øieblik skal anstille Beregninger: kort,
NB14:140 lse) saa er Individet i ethvert · saadant Øieblik utaknemlig og staaer Fare for
EE2, s. 39 andhed vederqvægende. I et · saadant Øieblik vil jeg haabe, at denne Afhandling
Papir 270 kal komme. Og naar Du i et · saadant Øieblik vilde sige: det at døe er
NB5:22 ordan det er En om Hjertet: o, et · saadant Øieblik vilde være det Modsatte,
EE2, s. 194 t. Den, der kun seer Dig i et · saadant Øieblik, bliver saare let bedraget,
NB22:46 t det er ubilligt just i et · saadant Øieblik, da Geistligheden er betrængt
CT, s. 307 Hænder, saa han, selv i et · saadant Øieblik, med den ene Haand holdt paa
BOA, s. 129 Forstand. En Mand har ikke et · saadant Øieblik, om ham maa der siges at Opgaven
LA, s. 48 aatte psychologisk, selv i et · saadant Øieblik, udøve sin Magt. Situationen
CT, s. 132 e enhver saadan Time, ethvert · saadant Øieblik; Du gjør ikke blot Vel mod
SLV, s. 347 jeg ønskede det, fordi et · saadant Ønske er en aldeles ubestemmelig Bestemmelse,
Papir 254 med at gjøre; men at et · saadant Ønske før hiin Ordre skulde have
2T43, s. 19 t han ønskede. Var der et · saadant Ønske, da var han fri og glad, glad
2T43, s. 20 ns med Alle. / Der var da et · saadant Ønske, som det hiin raadvilde Mand søgte,
EE2, s. 55 ighed og Kjendskab. Du har et · saadant øvet Øie for Menneskene og Farvandene,
SLV, s. 410 ske Penge, Anseelse og andet · Saadant! / Dersom Een vilde sige, at det at svømme
Papir 420:2 tok, at endogsaa jeg faaer et · saadant) faae hvert sit Exemplar. Alle disse Msker
OTA, s. 410 vægt, men Forholdet er et · saadant, at de tvende Størrelser ikke kunne veies
KG, s. 175 Savn, men vel at mærke et · saadant, at den Elskende bestandigt savner, hvad
FB, s. 136 ighed, og dog er Forholdet et · saadant, at den umulig lader sig realisere, umuligt
JJ:381 ndes ofte Philosophier og andet · Saadant, at den varmeste Tilhænger bliver en
NB2:9 til Arbeidets Idee: Arbeidet er et · saadant, at den væsentligen først kan forstaaes
OTA, s. 416 ver, aldrig kan det blive et · saadant, at deraf følger, at han skulde være
OTA, s. 143 det Ene, han vil, være et · Saadant, at det bliver uforandret i alle Forandringer,
NB15:59 mærket, ell. ved Synthesen et · saadant, at det er mærket af Forargelsens Mulighed
4T44, s. 305 dersom dette Andet er noget · Saadant, at det kan tages bort, er han jo skuffet,
SLV, s. 397 d. / Men er hans Tungsind et · saadant, at det skal standses, saa lad hende derom;
AeV, s. 83 er af en anden Art, og noget · Saadant, at det uden videre kan læses af Enhver,
PMH, s. 76 roblem, og vel at mærke et · saadant, at Gjentagelsen er udenfor Individet i
IC, s. 199 Sandhed« noget · Saadant, at i Forhold til denne det lader sig tænke,
KG, s. 216 rgave og Skjønhed og andet · Saadant, at lige tvertimod ethvert Menneske ved
NB:38 a kaldte høimodige Skridt er et · saadant, at Samtiden strax kan forstaae, at det
FV, note ( Afhandl. Nr. 1). Geniet, som · saadant, bliver i en Reflexion. Dette er igjen mit
SFV, s. 48 ære i Besiddelse af noget · Saadant, da faaer han ikke Lov til at lægge det
3T44, s. 265 desuagtet betænker noget · Saadant, da viser det netop, at han ikke betænker
AE, s. 421 ikke Flagellationer og andet · Saadant, den er ikke Selvplagerie. Selvplageren
JC, s. 33 nke, at Skridtet selv var et · saadant, der aldrig kunde faae evig Betydning, med
AE, s. 323 x. en evig Gudvorden og andet · Saadant, der fremkommer, naar man tager Vanskeligheden
BA, s. 390 r det Nærværende som et · saadant, der intet Forbigangent og intet Tilkommende
Not11:21 er Fornuft-Begreb, men et · saadant, der nicht sich Seyn vorsetzt, sondern Seyn
G, s. 32 l scenisk Kunst. Hvor der er et · saadant, der viser Talentet sig strax som Disposition
AE, s. 244 ghed, Tro, Paradoxet og andet · Saadant, der væsentligen forholder sig til det
AE, s. 153 eterinairvidenskaben og andet · saadant, dersom man ikke har forstaaet det Simple.
CT, s. 95 e forsøgt han bliver i alt · Saadant, desto værre bliver saa hans Sidste end
F, s. 469 n skubbet tilbage. Forordet som · saadant, det emanciperede Forord, maa da ingen Sag
NB11:113 lte sig fremmede ved noget · Saadant, det gik over deres Begreb. Hvad jeg med
NB20:19 de være faldet paa noget · saadant, det vilde dog være ethvert bedre Msk.
TTL, s. 437 e, den store Gevinst og andet · Saadant, eller om en gaadefuld Magt, over hvis Indgriben
AE hiinsides«, og andet · Saadant, er en endelig Forstands dialektiske Bornerethed.
FV, note . Men just fordi Geniet, som · saadant, er uden Myndighed, har det heller ikke
CT, s. 226 rgsmaal kan let lyde som et · saadant, et Spørgsmaal, hvis Hensigt er at bringe
4T43, s. 163 den ikke i det Udvortes som · saadant, findes den eiheller i det Timelige som
SLV, s. 444 ave skillinget sammen til et · saadant, for at blive indviet i deres høie ikke
PS, s. 272 en Symphoni eller noget andet · Saadant, for at forkorte Tiden derved, at man udfylder
DS, s. 166 saa vil jeg fremstille Dig et · saadant, for at vise, hvorledes vi leve christeligt,
NB10:176 ge siger: Mester, idet Du siger · saadant, forhaaner Du os: saa følger en ny Tordentale
BI, s. 356 hver, som har et Resultat som · saadant, han eier det ikke; thi han har ikke Veien.
NB23:213 ng har, men leger at have noget · Saadant, han elsker i stille Timer declamerende
AE, s. 128 en smukkeste Pige eller andet · Saadant, han vælger verdenshistorisk Betydning:
PS, s. 305 vis jeg nogensinde skriver et · saadant, har i Sinde at nævne Sagen ved dens
NB:34 paa Aabenbaringer ell. noget · Saadant, har jeg forstaaet mig selv i at ville i
CT, s. 61 hvis vi ville tænke os et · saadant, herskede over hele Menneske-Slægten,
LP, s. 24 le ved Betragtningen deraf som · saadant, hvad hiin Forfatter har i Kraft af at have
AE, s. 229 om Galskab, Selvmord og andet · Saadant, hvilket især Fruentimmere bruge som
F, s. 476 der efter Anmodning skriver et · saadant, hvilket jo umuligen kunde blive mit Tilfælde.
OTA, s. 429 Apostel havde oplevet noget · Saadant, hvis han, der vistnok var høitbetroet
AE, s. 207 var: dersom den ikke er noget · Saadant, hvor kan man saa troe den? – Om Christendommen
AE, s. 207 aar Syndsforladelsen er noget · Saadant, hvor kan man saa troe den? Svar: dersom
AE, s. 440 ader et Menneske opleve noget · Saadant, hvor relativt i Sammenligning med den Religieuses
Brev 168 g sorterer, skal sige mig noget · Saadant, hvor saarende! Men da igjen hvor lægende,
AA:18 ædikelse til Mennesket som · saadant, hvorledes de bestandig begyndte med: Omvender
BOA, s. 190 cedens, han der netop har et · saadant, hvorom der spørges. Dersom En havde
AE, s. 323 n rene Subjektivitet og andet · Saadant, hvorved Alt bliver let, da Vanskeligheden
AE, s. 100 æger, Pakæsler og andet · saadant, item om sine gamle Been og sit tunge Hoved.
NB10:83 rskrift« indeholdt intet · Saadant, jeg overtog blot Ansvarligheden for Pseudonymerne,
3T43, s. 94 der kunde være Tale om et · saadant, kan ligesaa godt være et Bedrag. /
AE, s. 55 tter en Færdighed og andet · Saadant, kan man bedre gjøre en Tilstaaelse,
4T43, s. 145 i nogetsomhelst Udvortes som · saadant, medens den kan seire og bevares i hvilketsomhelst
CT, s. 29 rge for Spise og Drikke og alt · Saadant, medens han søger Guds Rige og hans Retfærdighed.
SFV, s. 46 ghed at tage Sigte paa noget · Saadant, medens jeg vilde finde det under min Værdighed
KG, s. 16 a Kjerlighedens, er skjult som · saadant, men aabenbart i et Andet. Plantens Liv
OTA, s. 355 dersk den er, og meget andet · Saadant, men al denne Viden er ikke Lidelsernes
NB:78 pdagelser af Instrumenter og andet · Saadant, men da det ogsaa er Gud der har givet Msket
BOA, s. 243 heelt igjennem forraade noget · Saadant, men der er Steder nok som gjøre det.
NB4:56 l. Han kan gjerne sige noget · Saadant, men det bliver noget tilløiet Noget.
Not1:7.z6 ) Krug siger, at ikke Msk. som · saadant, men det ideale Msk. er Gjenstand for Guds
BI, s. 115 iske i Spørgsmaalsform som · saadant, men i den af Ironi udgaaende og til Ironi
NB10:97 t mig ind at forraade noget · Saadant, men jeg har været lidende. /
AE, s. 115 antasterier i Ascese og andet · Saadant, men lad os for Alting ikke glemme, at den
AeV, s. 81 , at Hr. Petersen siger noget · Saadant, men naar man slet ikke er Andet end rent
AE, s. 479 xisterende begynder paa noget · Saadant, mærker Existentsens Inspekteur ( det
AE, note r i Almindelighed at sige noget · Saadant, naar man ikke veed Andet at sige; og naar
NB32:117 om man hilser Politiet som · saadant, nei der kommer kun Kjendere af Uredelighed,
NB6:48 Regjerings-Formen ell. noget · Saadant, nei Feilen ligger i, at de forskjellige
NB21:10 intet Uendeligt være som · saadant, nei, det skal gaae op; Alt skal kunne forklares
AE, s. 57 r Originalitet, at sige noget · Saadant, netop i disse Tider da Speculationen har
KG, s. 65 oget, hvorefter Mennesket, som · saadant, Noget, hvorefter det naturlige Menneske
EOT, s. 268 hvad hun vil sige eller andet · Saadant, o nei, hun kjøber en Alabaster-Krukke
Not10:8 ophæver alt Endeligt som · saadant, og 2) paa Guds Kjærlighed, der hæver
AE, s. 119 or et Menneske at blive noget · Saadant, og det Hele ikke Noget han i det Høieste
EE2, s. 310 mene er nemlig intetsteds som · saadant, og det ligger i mig, i min Bevidstheds
SLV, s. 442 t de selv have oplevet noget · Saadant, og existeret saaledes, de kunne vel endogsaa
BOA, s. 260 ektivt til at fornemme noget · Saadant, og høre de tale derom da berolige de
3T44, s. 236 er hiint forelæste Ord et · saadant, og mon ikke Prædikeren har sagt alt
NB14:34.b er mit Liv, ikke at være et · saadant, om jeg end stræber. / Derfor er det
EE2, s. 244 mene, om ikke umiddelbart som · saadant, saa dog efter sin Mulighed. Den, der betragter
SLV, s. 393 . Men naar det betyder noget · Saadant, saa er al Tale om en ung Piges Munterhed
EE2, s. 169 solut Valg, og er der ikke et · saadant, saa er der intet absolut enten –
AE, s. 35 ymtes der blot et Ord om noget · Saadant, saa er Parenthesen der igjen og den philologisk-critiske
EE2, s. 116 v fjernet; mødte der noget · Saadant, saa fik hun i Form af oprigtig Meddelelse,
SLV, s. 389 tning af Følelse og andet · saadant, saa fremkommer de mange Situationer, man
NB23:23 g. Nei, naar en Mand siger noget · Saadant, saa svarer jeg: naar De selv siger det
NB11:13.b aae ud. Skulde der staae noget · Saadant, skulde det være blot et Par Ord, og
Papir 445 ngden ikke fatte; noget · Saadant, sluttede Mængden, maa være Afsindighed.
AE, note r deraf, at jeg debiterer noget · Saadant, som at Christendommen ikke er en Lære.
NB34:40 tændighed at kalde noget · Saadant, som det man declamerer under Navn af Χstd,
BOA, s. 136 d og Hudflettelser og andet · Saadant, som det nok ikke kan hjælpe om man vil
KK:2 re gudmsklig, Individet som · saadant, som det sig selv vidende Subjekt, ogsaa
EE1, s. 411 godt forklare sig, at noget · Saadant, som det, hvorom jeg taler, kan beskæftige
TTL, s. 465 i den er Intet, er ikke noget · Saadant, som en forunderlig Indskrift, hvilken enhver
NB10:155 ville udsætte sig for noget · Saadant, som han dog ikke kan udholde.«
SLV, s. 327 r Gud, men mit Forhold er et · saadant, som havde Gud valgt mig, ikke jeg Gud.
CT, s. 27 hristen spørger ikke om alt · Saadant, som Hedningene søge. Derimod er der
BA, s. 409 et religieust Genie ɔ: et · saadant, som ikke vil blive staaende ved sin Umiddelbarhed.
AE bestemte, phantastisk bliver noget · Saadant, som intet existerende Menneske nogensinde
Brev 59 De har ventet et Svar, og det et · saadant, som jeg ikke kan give; i Følge heraf
OTA, s. 226 ke, at Du vil nævne noget · Saadant, som kun i formastelig Forstand er Eet;
AE, s. 212 u og Ager og Øxne og andet · Saadant, som slet ikke er Troens Gjenstand, da Troen
NB:9 ønskede at arbeide hen til noget · Saadant, som staaer i nøie Forhold til min hele
Brev 271 til, og vel at mærke et · saadant, som uvilkaarligt repeterer det første
AE, s. 58 t ikke objektivt betragte som · saadant, thi den er kun i Subjektiviteten. Ak, med
KG, s. 260 e det i Forbindelse med noget · Saadant, thi det at haabe forholder sig væsentligen
SLV, s. 364 netop tilskyndende til noget · Saadant, thi jeg var jo ikke hendes Elskede, men
AE, s. 241 teskab, hvis hun indgik noget · saadant, til Skjørlevnet ifølge Skriftens
YDR, s. 111 de Theolog Dr. R. siger noget · Saadant, tvertimod jeg vilde – saameget mere
AE, s. 483 Bruddet constituerer sig som · saadant, tvertimod kun ved at holdes sammen gjentager
EE:34 Middelalderen Menighedens Amen et · saadant, var ikke Journalen EE, s. [ 9] ( EE:34-38)
NB22:93 hvert Msk., der vilde noget · Saadant, vil der altid være en Tilsætning
NB29:96 den selv at kunne gjøre noget · Saadant, ville være kloge nok til at kunne forstaae
Not4:26 det er det individuelle Jeg som · saadant. – / Det har viist sig, at begge vare
KKS, s. 107 ive seet og beundret just som · saadant. – Continuerlighedens Metamorphose
AE, s. 268 t vælge nye Navne og andet · Saadant. – Ethikeren concentrerer sig atter
Not4:26 n om » Jeget« som · saadant. – Men ere de ganske i Sandheden ere
FB, note denne Heros, uden at ahne noget · Saadant. / Cfr. 2. Akt 1. Scene. / Hvilken Replik
KG, s. 164 egen Forestilling eller andet · Saadant. / Der er i Forhold til det at elske en
SLV, s. 313 og vor Forelskelse, og andet · Saadant. / Det er en qvalfuld Straf over mig, saa
BOA, s. 279 , enkelte Skriftord og andet · Saadant. / Det viser sig atter, at A. mangler christelig
OTA, s. 379 rsømt Opdragelse og andet · Saadant. / Dette var det første Tilfælde.
NB23:88 Dr. Ryge præstere noget · Saadant. / Han foredrog det bekjendte Numer om Troen;
DD:208 en i Verden kunde sige noget · Saadant. / Her var nu Willibald ved personlig Omgang
NB:32 at man kan for Alvor mene noget · Saadant. / Kjøbenhavn er den behageligste By
NB31:35 viis besindet sig paa noget · Saadant. / Man seer nu, i hvilken Forstand Χstd.
NB23:32 l sige sig at være noget · Saadant. / Min Tilværelses Betydning i Tiden.
OTA, s. 421 d, men den fatter ikke noget · Saadant. / Naar da dette skeer, naar Begreberne
EE1, s. 334 en Jeanne d' Arc eller noget · Saadant. / Spørgsmaalet bliver altid, om hendes
NB31:143 vor meget det end udbasunes som · saadant. / Sørgelige Forandring med »
AE, s. 327 r ringe til at gjøre noget · Saadant. Beundring kan nu være meget berettiget
AE, s. 202 et stærkt Udtryk og andet · Saadant. Den forklarende Tusindkunstner har da Alt
Not13:23 d synes at indeholde noget · Saadant. Denne og den følgende § er vel værd
AE, s. 366 e Liv, til Chiliasme og andet · Saadant. Deri ligger netop Opgavens Vanskelighed,
KG, s. 249 det Mulige reent og blot som · saadant. Derpaa deler Forholdet sig, eftersom det
BOA, note Forfatter skulde være noget · Saadant. Dersom det i Forhold til det at være
NB4:158 maste sig til at troe noget · Saadant. Dersom det ikke var Gud selv, der havde
AE, s. 113 nødsages til at sige noget · Saadant. Det Sagte kunde ogsaa siges paa en anden
Papir 460 ret opmærksom paa noget · Saadant. Det var vel derfor, som man taler om at
BI, s. 74 live staaende ved det Ydre som · saadant. Det Ydre tydede bestandig hen paa et Andet
PS, s. 257 frygtagtig, turde sige noget · Saadant. Dog dersom Yttringerne ikke ere af mig,
EE2, s. 111 rdi har for ham – som · saadant. Først den, der er bleven fattig i Verden,
LA, s. 52 ruen passende betegnes som et · saadant. Hun har en vis pletteret Virtuositet i
NB2:257 ikke forsvare at sige noget · Saadant. Hvad der er forundt mig takke jeg Gud for;
BA, s. 408 staaer fra det Religieuse som · saadant. Hvilken dyb religieus Besindelse vilde
CT, s. 38 ndnu den Rige? Jo der er noget · Saadant. Hvilken Magt er da det? Det er Tanken og
SLV, s. 120 tvivler jeg om at føre et · saadant. I hiin lille Bog anføres som Beviis,
F, s. 526 toteles skulde have sagt noget · Saadant. I og for sig er det nu vel aldeles ligegyldigt;
AE, s. 83 storien, Astronomien og andet · Saadant. Ifølge en udmærket Afhandling i det
AE, note dsdyrkelse, i Overtro og andet · Saadant. Imidlertid maa man dog aldrig glemme at
AE, s. 276 resseres til at være noget · Saadant. Jeg veed det vel, at man gjerne beundrer
BOA, s. 276 , der skal staae urokket som · saadant. Lad os nu tage et enkelt Subjekt, et enkelt
AE, s. 332 tisk Kjætterie eller andet · Saadant. Men allerede i det Udvortes veed jo Enhver,
AE, s. 366 ekongeværdigheden og andet · Saadant. Men feilede end Middelalderen i Excentricitet,
NB:15 lagtersvende, Skoledisciple og alt · Saadant. Men for et saadant Publikum vil jeg ikke
AE, s. 267 stelse, Hudfletning og andet · Saadant. Men Gud veed, om det egentligen er dens
Brev 107 Raad, Indfald, Bistand og andet · Saadant. Men plag ikke Dig selv, blæs hele Verden
IC, s. 178 tsaa heller aldrig anet noget · Saadant. Men saa staaer jo den Ældre i det Øieblik
NB13:35 eligt kan paatage mig noget · Saadant. Men selv om jeg havde kunnet det, i Begyndelsen
TSA, s. 72 unde falde paa at vove noget · Saadant. Naar han da ved privat Kjendskab til Menigheden
4T44, s. 333 skjøn af Aasyn, og andet · Saadant. Særligen ville vi ikke søge at antyde
DD:124 turligviis først udsondres som · saadant.) / d. 2 Aug. 38. / der existerer vistnok
NB21:68 directe Angreb, nu vel her er et · saadant: / for ikke at sige for meget og for ikke
NB23:174 dsprog / Augustin anfører et · saadant: Daaren krænker Herrens Vei, men giver
OTA, s. 272 delig Alvor kunde mene noget · Saadant: hvor skulde han vel kunne lære Opløftelse
Brev 115 herovre bryder man sig Intet om · Saadant; Bekjendtskabet til Dig grunder sig meest
BOA, s. 129 dige at sidde og skrive noget · Saadant; dersom det Fremsatte er sandt, saa er Biskop
NB:140 ikke, at et Msk. skal vente noget · Saadant; ei heller er den dette Præste-Sludder
EE2, s. 310 end hvad der ligger deri som · saadant; for ham er det det Almene. Han vil komme
SLV, s. 90 nok til at paatage mig noget · Saadant; jeg er ikke Dialektiker, ikke Philosoph,
AE, s. 181 ske sig ad med at blive noget · Saadant; læser man sig til denne Værdighed,
Papir 44 Individet Intet har at betyde som · saadant; men alt som Leed i Kjeden. Derfor begynder
AE, s. 331 e Udtryk om Elysium, og andet · Saadant; men det er ogsaa latterligt, at en Mand,
Brev 126 nok til at falde paa noget · Saadant; og vist, han var ubetinget den Eneste,
IC, s. 145 ryde, at han tillod sig noget · Saadant; Sligt har jeg her ikke med at gjøre,
AE, s. 197 tendommen slet ikke var noget · Saadant; sæt den tvertimod var Inderligheden,
4T43, s. 163 eiheller i det Timelige som · saadant; thi egentlig var det nærmere bestemmet
OTA, s. 166 et Barn, turde Du sige noget · Saadant? Eller dersom det var den Unge, der med
OTA, s. 166 turde Du til ham sige noget · Saadant? Eller dersom Du var Vidne til den elskelige
Papir 180 L. Heiberg siger; ( gives der et · saadant?). / Hvorvidt er det rigtigt at lade F: opfatte