S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
CT, s. 219 ke behagede, nær havde jeg · sagt » den Elskede«, men derom
TS, s. 80 om Christus end aldrig havde · sagt » den Port er snever, og den Vei
TSA, s. 93 n«. / / Dette er som · sagt » denne Mands mange Tanker i et
CT, s. 214 ts Opmærksomhed, bag efter · sagt » det er ret underholdende at høre
NB26:12 rskabs æsthetiske Forgrund og · sagt » det Hele er min egen Opdragelse«:
ER, s. 201 nær havde jeg sagt feil og · sagt » en anden Verden« –
KG, s. 316 t mægtige Rom Ryggen, have · sagt » her ligger en By, som er tilfals,
DS, s. 208 tale, om Forbilledet. Han har · sagt » Ingen kan tjene to Herrer
Brev 56 jeg klart at jeg skulde have · sagt » Ja« og der var endnu et
NB30:56 en og vendt Forholdet om og · sagt » jeg er aldeles ikke i Slægt
CT, s. 147 om hun i sin Fortvivlelse har · sagt » nu bryder jeg mig hverken om Gud
IC, s. 194 blik med salig Tillidsfuldhed · sagt » om en liden Stund«, nemlig
IC, s. 37 ere maatte slutte at der blev · sagt » procul o procul este profani«,
IC, s. 73 lads, næsten som havde han · sagt » procul, o procul este profani«,
CT, s. 162 Det var dog vel rigtigere · sagt » saa er det jo godt, at jeg er
NB3:46 ere. / Dersom Christus havde · sagt » saaledes har jeg nu levet og lidt,
IC, s. 52 , menneskelig, saa sandt blev · sagt » see hvilket Menneske«
NB24:30 at vise, at om G. havde han · sagt » talentfuld« og om mig
NB5:22 der ligger En paa Hjertet, ganske · sagt ɔ: at man er blevet sig selv for Gud
Papir 15 ynes, at han blot skulde have · sagt αλλοτϱιοι.
Papir 15 at han i det Foregaaende har · sagt ουϰ εξ εϱγων,
Brev 68 er – dog mellem os kun · sagt – / Blandt Qvinderne i hele Slægten
NB33:12 or at forhindre at faae det · sagt – der bliver det maaskee den frygteligste
NB11:233 r – nær havde jeg · sagt – desto værre nok undes Kræfter
Oi4, s. 221 ere maaskee – mellem os · sagt – fra vor Herres Side. Thi, troe
IC, s. 139 n har – ganske ligefrem · sagt – hvad vil det sige? See, her staae
NB2:62 min Existents. Men jeg har Intet · sagt – jeg har blot handlet ved selv at
IC, s. 213 jende Christum. Thi mellem os · sagt – men det bliver mellem os, og er
NB21:121 r det sandt hvad Pauli har · sagt – men det var jo ogsaa den første
CT, s. 236 man godt sagt og træffende · sagt – og Den, der siger det, ham falder
NB20:77 e: det er det jeg altid har · sagt – og saa vilde han næsten bilde
NB21:61 / Montaigne / / Det er ypperligt · sagt ( 1ste Bog 28de Cap, om Eensomhed): hvad
AE, s. 133 Som en ædel Græker har · sagt ( Empedocles – Plutarch), at man
OTA r let. / Om Pharisæerne er der · sagt ( Matth. 23, 4): » de binde svare
NB17:76 var velmeent hvad der blev · sagt ( om det end maaskee blev lidt bittert
AE gen rigtig, maaskee. / Lessing har · sagt ( S.W. 5te B. p. 80), at tilfældige
G, s. 84 ud« ( det er ikke lidt · sagt ..... heller ikke meget i vore gudfrygtige
DSS, s. 113 kal siges; saa være det da · sagt / / / / Af / / / S. KIERKEGAARD /
DSS, s. 115 kal siges; saa være det da · sagt / / /         Dec. 1854. / /
Brev 314 De nu troer, jeg har faaet · sagt 1 20 Deel af det, jeg havde at sige Dem,
EE1, s. 41 han ved i et Regnskab at have · sagt 7 og 6 er 14 havde ødelagt et Handelshuus,
EE1, s. 20 s til det Ordspil, at har man · sagt A, maa man ogsaa sige B. Imidlertid har
NB22:125 idlertid siger Gud: ja, har man · sagt A, skal man ogsaa sige B; har han selv
NB29:95 eligieus Pligt. / / / / Som · sagt A. S. har interesseret mig meget. Og da
NB10:130 rede – maa enten være · sagt af Χstus i Begyndelsen af hans Liv,
OTA, s. 396 i trøstesløs Forstand · sagt af Apostelen, » at vi ere bestemte
NB3:56 ændsel. / / / Det er ypperligt · sagt af Augustinus: Gud har vistnok lovet Dig
NB16:64 R. Nielsen. / Det er meget godt · sagt af Basilius den Store, Biskop af Cæsarea
NB11:73 agt det. / Det er ypperligt · sagt af de la Motte om Æsops Fabler: hans
CT, s. 236 ofte hørt og læst den, · sagt af de meest Forskjellige, men bestandigt
OTA, s. 196 var«! Blev det ikke · sagt af de Samtidige, især der, hvor den
KG, s. 171 et nyt Udtryk. Eller der blev · sagt af den Mægtige, som meente at overskue
OTA, s. 362 l denne Røver blev der jo · sagt af den Samme, der skal sige hine Ord, der
CT, s. 123 et Rigtige, neppe høre det · sagt af en Anden end mindre af ham selv, indtil
NB12:165.b g var ilde lidt, at det Samme · sagt af en Anden, vil modtages; jeg maatte da
2T44, s. 216 et velvilligt og deeltagende · sagt af en Anden; den Trodsige, der glemmer
KG, s. 171 shed.« Eller der blev · sagt af en Kløgtigere, som endog meente sig
BOA, s. 265 Hvad han har at sige er ikke · sagt af en ligegyldig Mand, og ikke hentet langt
OTA, s. 335 r skjønt og opløftende · sagt af en ædel Mand, naar han taler om den
TS, s. 103 det er overmaade forstandigt · sagt af Forstanden, thi at afdøe er ogsaa
NB16:89 m Stræben. / Det er ypperligt · sagt af Gregor af Nyssa i Anledning af Pilegrims-Farter:
CT, s. 203 Magt der ligger i dette Naar, · sagt af ham til Dig, vilde sige » jeg
IC, s. 167 hed, man finder det ypperligt · sagt af ham, saaledes er det, saaledes skal
NB21:144 n. / Bernhard. / / Det er smukt · sagt af ham: » lad os ikke glemme, at
NB23:182 et. / Vinet / Det er mesterligt · sagt af ham: Χstds Lære er: Slægtens
NB18:11 m legemligt. / Det er smukt · sagt af Hamann ( 3die B. p. 72): mit einem getheilten
NB18:10 være Msk. / Det er ypperligt · sagt af Hamann ( 3die Bind p. 68): das höchste
NB22:31 ascal. / / Det er ypperligt · sagt af hende ( i hendes Betragtninger over
NB16:12 elv o: s: v:. / Det er ypperligt · sagt af Julius Müller ( 2den Deel p. 430)
NB16:23 som Χstd. / Det er godt · sagt af Julius Müller. » Ved at skabe
NB16:70 er fra hans Standpunkt rask · sagt af Kant ( i een af hans Smaa-Afhandlinger):
Brev 126 mplar.« Hvor smukt · sagt af Kongen, hvor conseqvent i Charakteren
NB15:58 de den det forud. / Det er smukt · sagt af Lavater i Anledning af Magernes Spørgsmaal
NB12:87 er er meget Vildt / Det er smukt · sagt af Luther i Prædikenen over Epistelen
NB13:91 ægtig. / Det er dog ypperligt · sagt af Luther om det store Fiskedræt: Apostlene
OTA, s. 196 rmer«! Blev det ikke · sagt af mangen fornuftig Mand og Kone: »
PMH, s. 63 d til Klarhed; idet hvad der, · sagt af mig, allerede paa en Maade er »
NB13:21.c l man ansee det for at være · sagt af mig. Det Mere der er er egl: at medens
NB2:161 ærværdighed. / Det er godt · sagt af Montaigne ( 3d B. p. 84): » Enhver,
NB2:172 Andens Anonymitet. / Det er godt · sagt af Montaigne / » jeg har ikke studeret
OTA, s. 124 lagt Foranderlighed. Hvad der · sagt af Oldingen om det Forbigangne kan være
CT, s. 200 r«. See det var stolt · sagt af Overmagten, at tale om hvad dens talløse
NB15:79 e! / Om mig selv. / Det er smukt · sagt af Petrarca: Vrede er et kort Raserie,
NB8:106 ratur, det var dog uhyre vittigt · sagt af Prof. Heiberg i sin Tid og ganske ud
NB15:36 hantastisk. Dette er omtrentelig · sagt af Richard d. St. Victore. / Angaaende
NB15:44 s 2 som No 3. / Det er ypperligt · sagt af Richard d. St. Victore. Han viser, at
NB15:39 Meddelelse. / Det er meget godt · sagt af Richard d. St. Victore: Eva skulde ladet
NB21:117 er meget godt om Nødløgn · sagt af Rousseau ( Reveries d' un promeneur
NB32:103 hauer). / / Dette er meget godt · sagt af S., og jeg er forvisset om, at der ligger
NB14:88.a er det i mine Tanker ypperligt · sagt af Schleiermacher i en af hans ( No 2.)
NB2:204 l enhver Tid. Det er saa rigtigt · sagt af Socrates, at en Landflygtighed vilde
EE1, s. 104 tte er nemlig ganske rigtigt · sagt af Susanne, og Grunden til hendes Daanen
NB19:68 eed«. / Det er skjønt · sagt af Tersteegen etsteds i en Jule-Prædiken:
NB11:184 Undtagelse. / Det er meget godt · sagt af Tersteegen. / » Die Gelehrten
NB12:11 eudonym. / Det er ypperligt · sagt af Thomas a Kempis. / Gjenvordigheder gjøre
NB22:80 od var det politisk rigtigt · sagt af Vespasian: at man ikke skal lugte til
NB21:76 paa Prøve. / / / Det er godt · sagt af Wesley, hvor han anpriser Methodisternes
NB12:160 denfor. / Det er ypperligt · sagt af Zacharias Werner ( i Prædikenen paa
BI, s. 332 r sig temmeligt eller rettere · sagt aldeles upoetisk; thi at leve poetisk vil
NB14:34.b det; og jeg forstaaer det som · sagt alene til mig – at jeg maatte holdes
IC, s. 15 og jeg forstaaer det Sagte som · sagt alene til mig – at jeg maatte lære
BI, s. 235 overordentlig Maalestok, kort · sagt alle Aandens forføriske Gaver; men meddele,
Papir 261:1 esom og at hoste og kort · sagt alle secernationes et quidem sensu metaphysico
FB, s. 167 for at blive den Enkelte. Som · sagt Alt beroer paa, hvorledes man er stillet.
3T44, s. 236 an ikke gjerne opgav at have · sagt alt det Andet, hvis blot Nogen tog efter
3T44, s. 236 g mon ikke Prædikeren har · sagt alt det Foregaaende for dette ene og eet
KK:4 r til Lehn af Staten etc. kort · sagt Alt det var i fuld Gang, som Gregorius
KG, s. 320 Simpelhed dog bestandigt faae · sagt Alt hvad der skal siges. Saaledes er det
NB:14 ns jeg gaaer; Det, at jeg har · sagt Alt høit for mig selv mange Gange førend
OTA, s. 249 lade det Enkelte for at faae · sagt alt Muligt, at Ingen skulde mistænke
AE, s. 273 Ord, som da Enhver kan sige, · sagt Alt og meget Mere end Forfatteren har sagt.
TAF, s. 285 kunde han ikke hverken faae · sagt Alt, eller faae det Alt sagt som han ønskede
AE, s. 113 n stor Bog derom, og først · sagt Alt, hvad Hegel har sagt, derpaa taget
CT, s. 289 Prædiken; og naar vi have · sagt Amen, da er ikke som ellers Gudstjenesten
JJ:378 ige. Naar det, hver Gang der blev · sagt Amen, var din eensomme Opbyggelse at sige:
BOA, s. 208 orbi og væsentligen er der · sagt Amen. Dette er et Exempel paa den tilfældige
NB10:199 nke-Udbytte. Med hende som · sagt anderledes. Dog var det vistnok godt for
LA, s. 94 phie, skjøndt hun ikke har · sagt Andet end Nei: saaledes høres der mangen
BI, s. 303 ller ikke skal hermed være · sagt Andet, end at Hegel vist har stiftet stort
4T43, s. 136 et samme, har det nogensinde · sagt Andet, end det som Du nu mener at have
EE1, s. 96 d Gang. / Hvad her er blevet · sagt angaaende Sagnet om Don Juan, skulde ikke
EE1, s. 227 nu, hvad allerede Wessel har · sagt angaaende Smagens Gud, » som Alle
NB32:95 nstrenget mit Liv er. / Som · sagt Anstrengelsen ligger blandt Andet i at
NB11:106 , korsfæstet. Havde han · sagt Apostlene det strax, saa havde formodentlig
Brev 314 e førend jeg faaer Dem · sagt at De er aldeles mageløs. – Jeg
NB23:220 ere Reformationen. Man har · sagt at den gjorde » Naaden«
BN, s. 122 har jeg ikke sagt, men jeg har · sagt at det at sige om sig selv, at man er Christen
BOA, s. 151 chts have nedlagt sit Embede, · sagt at det Hele med hans Præsteskab blot
Papir 1:2 ven«. Man har nemlig · sagt at dette Dogme er indflikket imod Apollinaristerne,
JJ:25 forbittret over, var, at han havde · sagt at Nero var alt mere end en Citarspiller,
NB:63 vn absolut udødeligt. / Man har · sagt at nu omstunder kunde man end ikke blive
NB7:69 / / / Hvo har overhovedet · sagt at Sandheden skal seire i denne Verden?
NB20:68 urnalister nær havde jeg · sagt at skjenke for Skoledrenge, – man
SFV, s. 20 blot Eet endnu, hvad der som · sagt baade lyrisk kan tilfredsstille mig qua
DD:208 hilosophie der in parenthesi · sagt begyndte med Cartesius, i høi Grad har
NB2:210 g saa høitideligt som muligt, · sagt Biskop Mynster at jeg udtrykte det Modsatte
Papir 254 ive en eller anden i Harme · sagt Bitterhed. Men, mine Herrer! jeg troer,
IC, s. 113 re blot Menneske. Det er, som · sagt blev i første Afsnit: Forargelsens Mulighed,
IC, s. 214 iumpherende Kirke ligner, som · sagt blev, den stridende ikke mere end Fiirkanten
CT, s. 66 grunden. Naar man nemlig, som · sagt blev, i Høihed er høiere end Andre
IC, s. 164 n middelbart, saa Valget, som · sagt blev, ikke bestaaer i at vælge enten
4T44, s. 315 n blive meget tungt, maa som · sagt blive vanskeligere end det sandselige Menneskelivs
IC, s. 39 gsaa usandt, og Ordet han har · sagt bliver usandt, eller det bliver usandt,
SFV, s. 20 Eller ( hvoraf in parenthesi · sagt bogstaveligen kun har existeret omtrent
SLV, s. 30 d et Gjestebud. In parenthesi · sagt bruger jeg det Ord: Qvinde, fordi jeg aldrig
Brev 56 Noget, jeg ellers vilde have · sagt Dem – som ingenlunde er umuligt –
NB36:26 d det Eftertryk som jeg har · sagt dem at det er at gjøre Nar af Gud. Den
NB28:34 Apostle. Han har forberedt dem, · sagt dem deres Skjebne forud » I skulle
NB11:118 sti; han havde tydeligt nok · sagt dem det, men de kunde ikke forstaae det.
Brev 307 er) har jeg paa det bestemteste · sagt Dem, at jeg fra mit Synspunkt ikke kunde
NB14:82 er ikke. Om han forud havde · sagt dem, at just Indtoget hørte med til
NB21:121 tte. Det er, som jeg har · sagt Dem, jeg har slet ikke Noget imod, at hver
IC, s. 39 g har sagt, og siger, han har · sagt dem. Men det er ogsaa usandt, og Ordet
IC, s. 39 fra Herligheden har han ikke · sagt dem. Og om hans Gjenkomst i Herlighed kan
Not5:23 e det saaledes ell. rettere · sagt den der opfattede det saaledes har ikke
Brev 182 aren med de gode Dage. Som · sagt den er ledsaget af gode og velmeente Ønsker
NB3:53 for hele Publikum) faaer Publikum · sagt den Ondskab og Bagvaskelse som det vil
KK:5 nødv. Moment, ell. rettere · sagt den ophæves, og er blot et billedligt
Brev 144 er en mat Hvisken, saa har jeg · sagt den Overskrift høit for mig selv, og,
LP, s. 21 ennemgløde hele Livet, kort · sagt den verificerede Congruens af Ungdommens
Brev 85 d min Tilbagevenden. Men som · sagt der er andre Ting der maa tages et Hensyn
Papir 252:4 / p. 99. Khalifen: darum · sagt der Weise mit allem Recht: » der
Brev 235 hvad han, jeg havde nær · sagt desto værre for mig gjorde) saa er det
NB4:158 kke var Gud selv, der havde · sagt det – dersom et Msk. havde hittet
NB17:107 r – nær havde jeg · sagt det – hvorfor Satan er da ikke Een
NB31:36 hed, at Χstd. har selv · sagt det Anno 1) at Χstd. passer ikke ind
IC, s. 135 nkelte Menneske. Dette er som · sagt det dybeste Incognito eller den uigjennemtrængeligste
NB:22 er altid i Sludder. / / / Som · sagt det Eneste der dog egl. smerter mig er,
NB27:72 en. Den vil – thi som · sagt det er Communicationsmediet for det Guddommelige
EE1, s. 241 maaskee mere, eller rettere · sagt det fordrer det ikke, men hævner Forglemmelsen
SLV, s. 186 s Ansvar bliver det, at have · sagt det Forfærdelige, mit Ansvar bliver
AE, s. 283 Systemet. Og naar jeg saa har · sagt det ganske ligefrem, vil jeg tilføie,
NB9:22 l henføre Alt til Gud: ja, som · sagt det giver ikke Anfegtelse. / Ethvert Msk.,
EE1, s. 100 dig, vilde han dog ikke have · sagt det Halve af det, Mozart i dette ene Nummer
G, s. 84 uagtet hun formodentlig havde · sagt det hundrede Gange før); » jeg
NB25:79 det Andet: just det at han havde · sagt det Høieste om sig selv, sagt det saa
NB5:39 , at denne Mand mener med at have · sagt det i » en stille Time«
AeV, s. 80 havde sagt det, men ikke har · sagt det i » Gæa«, og P. L.
AeV, s. 82 e ligefrem, som han netop har · sagt det i Bogen, thi ligefrem maatte det jo
TS, s. 47 , der skulde jo, som jeg har · sagt det i en Prædiken, egentligen »
PMH, s. 87 Og Gross. Nathanson har ikke · sagt det i et letsindigt Øieblik, men paa
AeV, s. 80 agt, at Hr. Prof. Hauch havde · sagt det i sin Stue. Hvilket vrængende Misforhold
NB11:193 st den Dags Formiddag havde jeg · sagt det Modsatte – og havde jeg ikke
SD, s. 223 efter forstaaer, at han har · sagt det Modsatte af hvad han meente at sige.
NB29:104 r sig efter ham. / Men som · sagt det nye Testamente er det guddommelig Majestætiske,
NB15:61 nd nogen Politiker. Men som · sagt det Næste seer man ikke, forstaaer man
KG, s. 102 n ligegyldigt ved hvo der har · sagt det og til hvem det siges. Ethvert Christi
NB12:60.a 48 sagde N. N, at Paulus havde · sagt det og var blevet hudflettet derfor og
EE1, s. 327 Skyggeside. Hvo skulde have · sagt det om hende. Dog, disse Erindringer tilhøre
OTA, s. 378 agt hiint oplæste Ord, og · sagt det om sig selv, thi en Røver kan jo
Papir 596 visseligen ikke vilde have · sagt det paa den samme Maade. / Dog til, hvad
SLV, s. 206 t i alle Stemninger, hun har · sagt det paa saa afgjørende en Maade, som
NB4:117 d ikke forstaae, at han har · sagt det Rette; og er det ikke rørende, at
NB25:79 sagt det Høieste om sig selv, · sagt det saa bestemt om sig selv – just
KG, s. 371 lpe ham, og Christus da havde · sagt det Samme » Dig skee, som Du troede«:
AE, note rsee, at Forfatteren selv havde · sagt det Samme ved at kalde dem opbyggelige
PMH, s. 73 g nok saa bestemt som han har · sagt det Samme, og anskueliggjort det). Naar
OL, s. 32 Samme, som jeg, end at jeg har · sagt det Samme, som Hr. Hage. / Hvad den anden
OL, s. 32 igere at sige, at Hr. Hage har · sagt det Samme, som jeg, end at jeg har sagt
NB2:45 for at spille lige godt. Man har · sagt det skulde ikke kunde lykkes i vor Tid
Brev 304.5 t mig om, eller De havde · sagt det strax idet vi mødtes, at denne Torsdag
SLV, s. 197 kan sige som en Apostel har · sagt det til den Værkbrudne: Sølv og Guld
JJ:512 eilige Hypochondrie..... / Har Du · sagt det til Dig selv, naar Du var saa glad,
JJ:512 e gaae ene igjennem Livet, har Du · sagt det til Dig selv, naar Du var saa sørgmodig,
Brev 81 r maaskee det eneste Msk. jeg har · sagt det til. De andre lader jeg som jeg troer,
Papir 78 ., thi det at man saa ofte har · sagt det tyder netop hen paa Msk. Trang dertil.
JJ:429 terlige. Men dette Comiske er som · sagt det Underordnede, og dog er Sandsen for
Brev 171 de tilhører Sophie. Som · sagt det var vel, min kjære Carl, at Du skrev.
4T43, s. 116 nden, eller dersom han havde · sagt det ved en anden Leilighed, da var ogsaa
DS, s. 229 n har sin Glæde af at have · sagt det! Og saa ikke at narre Sorgen et Par
TSA, s. 101 saa, saa er det Gud, der har · sagt det!!! / Paa den Maade practiseres Gud
BOA, s. 217 , saa, saa er det Gud der har · sagt det!!! Paa den Maade practiseredes Gud
KG, s. 350 skal aldrig glemme at Du har · sagt det«. Og om end alle Medlevende
NB24:30 et skal noteres, at jeg har · sagt det, ( og idet jeg sagde det, bøiede
4T44, s. 296 at tale om det Jordiske, har · sagt det, at Guddommen var salig, fordi han
SLV, s. 345 ieblik, thi saasnart jeg har · sagt det, at hun altid er god nok, begynder
BOA, s. 293 s Charakteer. Thi skulde som · sagt det, at man nuomstunder saa sjeldent træffer
BA udødelig Fortjeneste af at have · sagt det, da det logisk tænkt end ikke er
AeV, s. 80 havde sagt det, men dog ikke · sagt det, da han i » Gæa«
G, s. 23 ngt Høiere.« Har han · sagt det, da har han ikke handlet klogt. /
3T44, s. 234 re Dens Stemme, der haver · sagt det, da vilde Du forvisse Dig om, hvor
EE1, s. 233 eskaffenhed, at naar man har · sagt det, da viser det sig at være Intet.
IC, s. 73 er som, om han end ikke havde · sagt det, der dog var hørt en Røst, som
3T43, s. 99 Lidelse. Men hvo der end har · sagt det, det bliver dog sand at den Ulykkelige
KG, s. 232 sagt det. Intet Menneske har · sagt det, det er umenneskeligt sagt, det er
AE, s. 49 Approximation. Min Fader har · sagt det, det staaer i Kirkebogen, jeg har en
TS, s. 80 ed. Ja, om han end ikke havde · sagt det, det vilde dog være Sandhed. Her
4T43, s. 116 e, men dersom en Anden havde · sagt det, eller dersom Job havde været en
BA, note være vil, han have virkelig · sagt det, eller han have sagt, hvad man ogsaa
AE, s. 218 itidelighed, hvormed man har · sagt det, er saa vigtig, da den vedvarende Høitidelighed,
PMH, s. 70 gjort derved, at jeg, der har · sagt det, fortvivler om Muligheden, og p. 92
BOA, s. 199 i Forordet, som jo Adler har · sagt det, Frelserens: saa er hans Tilsvar Nonsens;
DS, s. 229 aledes at kunne, efterat have · sagt det, glæde sig idag, dobbelt næsten
Oi7, s. 311 ler, hvis jeg ikke selv havde · sagt det, havde vidst, hvem det er jeg taler
4T43, s. 160 lket jo er Tilfældet, har · sagt det, idet han ved samme Leilighed mindede
Oi7, s. 307 kan Barnet, selv om det blev · sagt det, ikke fastholde, og Forældrene vogte
BOA, s. 187 er som han høitideligt har · sagt det, Jesu egne Ord, ham ( Adler) dicterede
FB, s. 205 ig iforveien; efterat han har · sagt det, kan jeg vel forstaae det, vel i en
Papir 391 , thi havde Du først · sagt det, kunde jeg jo end ikke have budet Dig
BOA, note il forskjellige Tider han havde · sagt det, man gjør det Sidste til den samtidige
NB31:91 Eller om han havde ikke · sagt det, men dog havt denne Tanke i sin Sjel,
AeV, s. 80 og P. L. Møller vel havde · sagt det, men dog ikke sagt det, da han i »
BOA, s. 112 u vel, jeg har rigtignok selv · sagt det, men en Aabenbaring er dog maaskee
AeV, s. 80 i Hr. Prof. vel maaskee havde · sagt det, men ikke har sagt det i » Gæa«,
OTA, s. 361 Andre, som altsaa ikke have · sagt det, men kun gjort derefter. Dog, hver
IC, s. 39 det bliver usandt, at han har · sagt det, naar jeg digter ham væsentlig anderledes
BOA, s. 223 Christus ikke er Den, som har · sagt det, og dersom Christus ikke er Den han
TSA, s. 106 hristus ikke er Den, som har · sagt det, og dersom Christus ikke er Den, han
KG, s. 102 , at det er Christus, som har · sagt det, og naar det fortælles den Enkelte,
KG, s. 346 e det, jeg vil ogsaa nok have · sagt det, og ogsaa nok vedstaae at have sagt
NB4:24 er mig ( S. Kierkegaard) der har · sagt det, og til de virkelige Indvaanere i Kiøbh.
AE, s. 73 ville paadutte ham at han har · sagt det, om ikke ligefrem; hvad jeg paa en
NB4:108 er Nemesis. Og naar de saa have · sagt det, saa ere de kisteglade, at de –
TSA, s. 107 vigt Liv, fordi Christus har · sagt det, saa gaaer han jo netop troende uden
BOA, s. 223 evigt Liv, fordi Christus har · sagt det, saa gaaer han jo netop troende uden
OTA, s. 395 il Salighed; og naar Han har · sagt det, saa staaer det jo evigt fast. Vi rose
IC, s. 155 nes Ende; thi som Du selv har · sagt det, saa vil Du gjøre det: ophøiet
NB2:17 Dage. Og naar jeg saa havde · sagt det, saa vilde jeg just begynde strax,
PMH, s. 74 ess. at renoncere paa at have · sagt det, skal det ikke komme mig derpaa an,
YDR, s. 112 r, om det nu, da jeg selv har · sagt det, skulde blive en Vane i Literaturen
AE, s. 410 tet sit Liv; saasnart han har · sagt det, svarer man: her er det, det er Grunden.
AeV, s. 80 t Hr. P. L. M. virkeligen har · sagt det, thi det maa han jo selv bedst vide;
SFV, s. 105 omhed er, som jeg oftere har · sagt det, tillige min egen Udvikling, i hvilken
OTA, s. 361 erne tillige om, hvo der har · sagt det, ved hvilken Leilighed, under hvilke
4T43, s. 160 r. Dersom dog Den, der haver · sagt det, vidste hvad der gavner et Menneske,
BN, s. 122 og Bæven. Og efter at have · sagt det, vil jeg saa, in usum Delphini, for
IC, s. 39 at » han« har · sagt det. – Og saaledes, naar det behager
NB4:24 æst, har læst det) har · sagt det. / At jeg har Ret, ja det forstaae
NB11:72 aa er det da en Afdød der har · sagt det. / Det er ypperligt sagt af de la Motte
EOT, s. 270 et var jo, som kunde hun selv · sagt det. / Saa gaaer hun hjem igjen –
PMH, s. 85 men dog næstendeels havde · sagt det. / Sindssvaghed har den samme Egenskab
NB10:20 d Realskolen), at jeg havde · sagt det. Der svingede han saa, og der kom dog
IC, s. 165 ket Afsnit af sit Liv han har · sagt det. Dog Christi Liv betræffende er
IC, s. 169 han den Fornedrede har · sagt det. Han lader sig ikke bedrage –
SLV, s. 56 r vist; thi har hun ikke selv · sagt det. Her ligger hendes Pathos; thi Qvinden
KG, s. 232 ab af Vidende, lige godt have · sagt det. Intet Menneske har sagt det, det er
IC, s. 165 ket Afsnit af sit Liv han har · sagt det. Lad os tænke en from, fattig Mand;
PH, s. 55 og tilstrækkelig Maade har · sagt det. Naar man der paa et første Bind
KKS, s. 103 dog vil Ingen vedgaae at have · sagt det. Netop fordi hendes Tilværelse har
TSA, s. 107 n guddommelige Myndighed har · sagt det.« Lad os gaae videre, lad os
BOA, s. 223 in guddommelige Myndighed har · sagt det.« Lad os gaae videre, lad os
Papir 302 Skiulte ( en ung Pige har · sagt det.) / / Weisse noget Lignende strax i
IC, s. 166 r den fattige Mand, der havde · sagt det: forstod han det saa? Nei, han misforstod
NB17:41 u er Alt tabt. / Som jeg her har · sagt det: hvor den virkelige Fare er, der hedder
Papir 136 nt), en Anden saa allerede havde · sagt det; – derfra kunde saa udspinde
BOA, s. 223 t er derved at Den og Den har · sagt det; et Udsagn der slet ikke vil forstaaes
TSA, s. 106 er derved, at Den og Den har · sagt det; et Udsagn, der slet ikke vil forstaaes
BOA, s. 223 i at det er Christus der har · sagt det; men det Confunderende er at man ligesom
TSA, s. 107 i at det er Christus der har · sagt det; men det Confunderende er, at man ligesom
KG, s. 346 og ogsaa nok vedstaae at have · sagt det; thi jeg har tænkt for meget over
JJ:307 hvad han har sagt, fordi han har · sagt det? Den Slægt der beundrer ham korsfæster
3T44, s. 234 er da denne Mand, der haver · sagt det? Vi vide det ikke; men dersom Du er
SD, s. 123 hvis Christus end ikke havde · sagt dette – blot det, at Han, der er
NB24:54 var jeg en Bedrager. / Som · sagt dette gjorde et uroligende Indtryk paa
SLV, s. 303 beklaget endog at han havde · sagt dette Ord, beklaget, at Guderne, som ere
BOA, s. 110 kee paa, at naar han blot har · sagt dette Ord, da skal Omstændighederne
IC, s. 24 Liv, selv om han aldrig havde · sagt dette Ord, hans Liv udtrykker: kommer hid
IC, s. 165 som den Fornedrede ikke havde · sagt dette Ord, saa havde vi jo Intet vidst
NB6:25 for hver Gang Χstus har · sagt dette Ord. Saaledes vil paa samme Tid en
NB10:60 Thi hvor ofte har jeg ikke · sagt dette, at et Orlogskib først faaer sin
BI, note 60): da han ( Protagoras) havde · sagt dette, gave de Tilstedeværende paa en
NB3:71 . / ... Da han ( Stephanus) havde · sagt dette, sov han hen – Skulde man ikke
KG, s. 232 n Du nu sige mig, hvo der har · sagt dette? Nei, det er en Umulighed; det er
Brev 304 hvad der blev · sagt dialektisk i Retning af et Næste, og
Brev 84 g bliver bange. Har jeg ikke · sagt Dig allerede i mit første Brev, at der
Papir 275:1 Som jeg atter og atter har · sagt Dig det, saaledes skriver jeg Dig det til
Brev 119 den«, har jeg endnu ikke · sagt Dig Tak for; men Du veed, hvor glad jeg
TAF, s. 298 kjule Dig; og om det end var · sagt Dig tusinde Gange og atter tusinde Gange,
EE1, s. 428 ed en Kilde? Og har jeg ikke · sagt Dig, at jeg er som en Flod, der har forelsket
NB24:75 , mit Giftermaal er, som jeg har · sagt Dig, bestemt til at være til Trods for
EE2, s. 155 Ven! / Hvad jeg saa ofte har · sagt Dig, det siger jeg endnu engang, eller
EE2, s. 89 hed gaaer, som jeg før har · sagt Dig, Din Hovedvirksomhed ud paa at tilintetgjøre
EE2, s. 318 g hvad jeg gjerne vilde have · sagt Dig; han har udtrykt det heldigere, end
JC, s. 22 tig Villen; thi naar han havde · sagt disse energiske Ord, da var han villig
IC, s. 51 r historisk sandt, at han har · sagt disse Ord, det er Usandhed, at disse Ord
IC, s. 40 thi det er usandt, at han har · sagt disse Ord. / b / Kan man af Historien faae
IC , i Fornedrelsens Vilkaar, der har · sagt disse Ord. / Er da Jesus Christus ikke
IC, s. 169 et er den Fornedrede, der har · sagt disse Ord. Og ham skal Du, ham skulle alle
Brev 126 ongen ved et Par Ord havde · sagt Dronningen, at det var en ny Bog, jeg bragte,
Brev 84 og Nyt, kan trøste, kort · sagt du kan blive Præst, det eneste det er
DS, s. 249 r, husker paa, hvad jeg haver · sagt Eder, at, naar Øieblikket kommer, I
Not15:4 . Eftermiddag. Jeg har ikke · sagt eet eneste Ord for at bedaare – hun
NB2:54 r er litterairt saa godt som ikke · sagt eet eneste Ord om mig. Alt tier. De der
NB21:46 ig har jeg til noget eneste Msk. · sagt eet eneste Ord, om hvad jeg egl. lider
Brev 83 mig, at jeg ikke før har · sagt ell. skrevet Dig det til. Der faldt engang
Not11:6 it ikke quod sit; der er hverken · sagt ell. viist, at han existerer. Man kunde
F, s. 526 ner jo ikke mig, at Andre have · sagt eller forstaaet, hvad jeg ikke kan forstaae.
JC r, der havde levet tidligere, havde · sagt eller gjort. Stødte han paa et nyere
LP, note ed en foregaaende Leilighed har · sagt eller vilde have sagt. / Det er ogsaa ret
NB25:69 han siger: skulde jeg have · sagt en Dumhed – og retter nu Angrebet
NB:215 s Grad Vise: skulde jeg have · sagt en Dumhed, men endnu bestemtere: jeg maa
NB:215 dnu bestemtere: jeg maa have · sagt en Dumhed. Dette er Sandheden. / Mængden
PCS, s. 138 d at lade ham ligge krum. Som · sagt en saadan Retnings-Major er af comisk Virkning;
NB11:186 ænke paa, hun faaer som · sagt en Sag, og bliver dømt i en Mulct af
FB, s. 206 jeg veed Intet, saa havde han · sagt en Usandhed. Sige Noget kan han ikke; thi
FB, s. 206 ikke gjort mere, saa har han · sagt en Usandhed; thi han veed jo, at Gud fordrer
BI, s. 288 r vittig eller dog engang har · sagt en Vittighed, der ikke ofte nok kan høres;
HCD, s. 175 kulde tale; og om det jeg har · sagt end er sandt og skulde siges, ogsaa hvis
BI, s. 146 rraskende, det Slaaende, kort · sagt enerverer den. Den behøver den haarde
Papir 593 af mit Hoved ( in parenthesi · sagt er der hell. ingen Tid, hvor mit Hoved
BOA, s. 268 er ingen Archimedes. Men som · sagt er der Misligheder med Hensyn til Opdagelsen,
NB18:8 stere, Intet ville. Og ypperligt · sagt er det af Hamann ( 3die Bind Brevet No
Papir 586 e 1000 Aar for at faae det · sagt er slet ikke til for ham. Han bliver ved
IC, s. 118 gelsens Mulighed, hvilken som · sagt er uadskillelig fra det at være Christen,
BOA, s. 170 i deres Saligheds Sag. / Som · sagt et Dilemma havde jeg tænkt mig i Forhold
JC, s. 53 han indsaae, at der ikke var · sagt et eneste Ord. Det havde været bedre,
LP, s. 18 arate til, saasnart der bliver · sagt et fornuftigt Ord, at misforstaae det,
TSA, s. 81 er det jo, nær havde jeg · sagt et Lapserie, men rigtigere sagt, det er
SLV, s. 374 der for silde. Börne har · sagt et lykkeligt Ord: » at det gaaer
SLV, s. 275 in Confirmantinde vilde have · sagt et Ord derimod, havde hun prostitueret
FB, s. 111 Troen. Der er i Verden aldrig · sagt et Ord derom, og Isaak talte aldrig til
PMH, s. 71 . I min lille Bog er der ikke · sagt et Ord desangaaende, og der er vist Ingen,
NB18:34 stbar Terrin og Fader havde ikke · sagt et Ord men ladet som ingenting. Han svarede:
SLV, s. 302 t han med Sandhed kunde have · sagt et Ord om sig selv, hvilket, saa siges
NB11:183 rledes. Hun havde saa ikke · sagt et Ord til mig om Sligt, men primitivt
EE2, s. 57 es Præg. Endnu har Du ikke · sagt et Ord, Du seer og dog som om Du ikke saae,
EE1, s. 49 kastet Jord paa, halv høit · sagt et Par kun for ham selv forstaaelige Ord.
NB24:73 ham. Jeg vilde saa tillige have · sagt et Par opbyggelige Ord m: H: t: Mynsters
NB24:73 e. Jeg vilde saa i en Indledning · sagt et Par Ord om den gavnlige Skik i Engelland
Oi10, s. 407 ste, der leilighedsviis har · sagt et sandere Ord om min Betydning, er Prof.
NB2:106 lovet! Det gaaer mig, som der er · sagt etsteds om Jøderne: et mærkeligt
SLV, s. 392 Noget derom. Shakspeare har · sagt etsteds, jeg husker ikke hvor og kan ikke
DD:199 stoiske Philosoph Empedokles har · sagt etsteds: » Vær fastende i Laster«.
NB28:37 Og forunderligt nok, det var som · sagt faldet mig paa, og den næste Søndag
SLV, s. 275 et jeg forlod hende og havde · sagt Farvel og allerede var halvt ude af Døren,
ER, s. 201 l fra – nær havde jeg · sagt feil og sagt » en anden Verden«
AA:12 finde hiin Idee eller rettere · sagt finde mig selv, nytter det mig ikke at
BI, s. 124 onne være,« kun er · sagt for at berolige Disciplene og sig selv
EE1, s. 233 dog vilde jeg synes at have · sagt for Lidt, thi et Fiirkløver er dog kun
Papir 306 lig Ordet et forbigangent, · sagt for mange Aarhundreder siden, og dette
NB9:74 paa nogen Maade skulde have · sagt for meget om mig selv, ell. om Gud paa
EE2, s. 287 na Clara: her har Rygtet ikke · sagt for Meget, det er et Underbarn, den skjønne
Brev 85 ig strax indlysende, at jeg havde · sagt for meget, og det blev det endnu mere ved
NB10:22 a skulde være saa, at der var · sagt for meget. Og see saa staaer det allerede
BOA, s. 91 en Omstændighed, at det er · sagt for snart 50 Aar siden, maaskee vil kunne
NB32:38 eg forstaaer det derfor som · sagt fordi det skyldtes Ideen at sige det. Men
NB30:28 r evig fortabte. Det er som · sagt fordi jeg er demoraliseret; ved dette forbandede
NB29:95 d gjerne proclameres. / Som · sagt Forgrunden er saa uhyre vigtig, er det
NB26:9 odtage denne Løn. Dog som · sagt Forholdet skulde være dette, at Menigheden
NB17:71 til at sige Sligt blev det · sagt formildet om der end maaskee kom lidt forbittrende
NB14:117 en. Til den Replik: det har jeg · sagt fra Begyndelsen kan kun svares: nei virkelig!
NB14:117 siger om Martensen: det har jeg · sagt fra Begyndelsen, at han ikke var Tænker
IC, s. 229 Menneske: hvert Ord, jeg har · sagt fra Prædikestolen i Prædikenen, det
NB15:128 Henseende til hvad er det Samme · sagt før, maaskee mange Gange før –
NB17:106 stegaarden og som han selv har · sagt ganske privat til mig » trængende
SLV, s. 105 tout prix. / Hvad her er · sagt gjelder om enhver Beslutning, i hvilken
EE2, s. 50 g, han er en Harmoni, der som · sagt gjenlyder i hele hans Liv. Vi ville lovprise
BA, s. 397 Aanden af den. / Hvad her er · sagt gjælder nu ikke om Hedenskabet. En saadan
NB24:114 a Skinnet. / Jeg har ogsaa · sagt ham atter og atter, og det var mit første
NB17:78 skulde gjøre, men aldrig · sagt ham det ligefrem, og saa lidt at see, at
NB26:54 ende, allerede i 46 har jeg · sagt ham det) ikke kan holde ud. / Nu, hvad
NB25:84 t i flere Aar, jeg har selv · sagt ham det. Nu lurer han paa, at dette skal
NB16:56 e. / Jeg har paa det Alvorligste · sagt ham dette, viist ham, at han vender op
NB2:138 gieus taler om hvad Christus har · sagt ham ell. hende, ell. at en Religieus taler
AE, s. 338 ære Christen: har man ikke · sagt ham hvad Christendom er, for at han saa
BA, note st og Lindring, naar det blev · sagt ham oprigtigt og alvorligt, han er ikke
Papir 537 nder). Men M. Fs Fader har · sagt ham paa Dødsleiet: lad Dig aldrig mærke
NB2:210 este min Forskjellighed. Jeg har · sagt ham, at der ofte var Ting, som jeg vidste
NB12:165 men hvorofte har jeg ikke · sagt ham, at derfor kunne de godt verdsligt
NB23:113 engang for flere Aar siden har · sagt ham, at det faldt mig dyrt at opretholde
Brev 3 hvad Bøgerne koste har jeg · sagt ham, at han kan modtage hos mig. Jeg mener,
NB16:56 at han vender op og ned paa Alt, · sagt ham, at han skulde gifte sig, at denne
NB24:113 derfor har jeg bestandigt · sagt ham, at jeg fra mit Synspunkt misbilligede
NB26:54 llerede for flere Aar siden · sagt ham, at jeg havde Bekymring i den Henseende,
NB24:54 e der, uagtet jeg dog havde · sagt ham, at jeg slet ikke havde seet Leiligheden)
Brev 239 rste Gang jeg talte med ham, · sagt ham, og saa høitideligt som muligt,
NB10:20 gt gjentage, hvad jeg havde · sagt ham. Det gjorde jeg. Jeg lagde ham det
NB23:9 agte nu at regjere. Jeg har · sagt ham: De har Gaverne, Veltalenhed, Skikkelse,
NB23:184 teds har hjemme. / Vinet. / Som · sagt han er ikke i Charakteer, han er udenfor
BOA, s. 110 være det, som han vel har · sagt han er, men som han ikke selv med Bestemthed
NB2:113 er jeg en Mand hver Dag, der har · sagt han vil komme igjen for at handle med mig
LP, s. 53 ristian Slumrende – kort · sagt hans Barndom er under Forhold, som netop
EE2, s. 117 edvider i Hemmeligheder, kort · sagt har Du paa en eller anden Maade forslugt
NB12:125 Min Genialitet havde jeg nær · sagt har egl. været mine Lidelser. I ethvert
SLV, s. 196 rbeviist om, at hvad jeg har · sagt har havt hele min Lidenskabs indre Sandhed.
LP, s. 12 r Sladder. Alt hvad Du der har · sagt har Intet at betyde og intetsteds hjemme,
G, s. 63 n Dag udeblev jeg, uden at have · sagt hende et Ord, jeg gik ombord paa Dampskibet
SLV, s. 129 d, – maaskee har Ingen · sagt hende, hvad en dybsindig Viis har sagt,
NB12:115 d de Vedkommende selv have · sagt hende. Det seer man bedst paa Martensen,
Papir 254 det være allerede · sagt her – de liberale Blade erindre,
EE1, s. 71 erindre det Noget, der blev · sagt herom i den intetsigende Indledning. Herved
NB10:83 Ord om mig selv har jeg da ikke · sagt hidtil: Efterskriften til » Afsluttende
OTA, s. 378 tyrre af, at en Røver har · sagt hiint oplæste Ord, og sagt det om sig
IC, s. 38 e han dengang levede, han har · sagt hine Indbydelsens Ord. – Han er ikke
IC, s. 50 istus, og det er ham, der har · sagt hine Indbydelsens Ord. Det er ikke fra
IC, s. 39 , den Jesus Christus, der har · sagt hine Indbydelsens Ord. Det er ogsaa ham,
IC deraf i Historien. / a / / Hvo har · sagt hine Indbydelsens Ord? / Indbyderen. Hvo
IC, s. 39 us var, om hvo der altsaa har · sagt hine Ord, er noget Uvedkommende, noget
IC, s. 50 drede Jesus Christus, der har · sagt hine Ord. Og intet Ord af Christus, ikke
NB17:76 det hellere maatte være · sagt hjemme paa mit Værelse, hvor Situationen
NB5:22 tømmelse, at man har faaet det · sagt hvad der ligger En paa Hjertet, ganske
SLV, s. 226 elv overraskedes ved at have · sagt hvad han saa sjeldent siger: hun befinder
KG, s. 315 Christus alligevel vilde have · sagt hvad han sagde om hende, » at hun
AE, note gvaskelse forfulgte Mand havde · sagt hvad han sagde til Socrates, til en ung
NB:215 n Dag ud og Dag ind kan faae · sagt hvad han vil, hvad han maaskee ikke i fjerneste
Not15:9 saadan benyttet til at faae · sagt hvad jeg vilde have sagt, Alt i Retning
EEL, s. 65 hi et Forsvar, at man kun har · sagt hvad Rygtet siger ( dog paa en mere afgjørende
Papir 588 Χsten. Havde Asketen · sagt hvad Sandhed er: der gives ingen overordl.
Not4:41 : hvor betydelige etc kort · sagt hvilket Forhold stode de i til Sandheden,
Oi1, s. 135 re det; og lad det være · sagt høit for hele Folket: det er Gud i Himlene
NB21:4 e – saa skal det blive · sagt høit og tydeligt nok, men i levende
FB, s. 195 det Alle. – Hvad her er · sagt i Anledning af Sara nærmest i Retning
Brev 74 rdags-Historie. Hvad jeg har · sagt i Anmeldelsen om hine Noveller med Hensyn
KG, s. 63 skov og Venskab, hvad der blev · sagt i Begyndelsen af denne Tale, at der behøves
NB30:2 er bange for er, at faae det · sagt i Betydning af, at vi saa skulle til at
JJ:411 existere. Dette er ofte nok · sagt i Bogen, og dog er det her sagt saaledes
DD:79 gens Aposteriori, er saa skjønt · sagt i de Ord: Jeg veed at Intet i Verden –
SFV, s. 46 e Existentsform. Det var som · sagt i December Maaned, og det var ønskeligt
DS, s. 253 il de Andre, nei, som jeg har · sagt i den nærmest foregaaende Bog: »
BOA, s. 91 nd en Tænker. Hvad han har · sagt i denne Henseende kan vel ogsaa gjøres
PMH, s. 70 Gjentagelsen. Alt hvad der er · sagt i det Foregaaende er bestandig enten Spøg
AE, s. 60 ldeles det Samme som der blev · sagt i det Foregaaende om Iagttagerens Forhold
AE, note get udenfor. / Derfor blev der · sagt i det Foregaaende, at det altid er en egen
AA:26 t den Forglemmelse af hvad man har · sagt i det Foregaaende, der gjør at de fE
Papir 15 ugt med H. t., hvad han havde · sagt i det Foregaaende; at de vare døde ved
NB11:23 assiar blev Viisdom, naar den er · sagt i eller efter det mærkværdige Aar,
CT, s. 71 det: » lad det være · sagt i en god Tid.« / Men hvorledes
NB12:69 noget Lignende har han selv · sagt i en Prædiken mundtligt; det findes
PMH, s. 63 en underordnet Sphære har · sagt i en tarvelig, ja næsten fattig paaklædt
NB20:136 m, havde lynet og tordnet, · sagt I ere ikke Χstne – jeg er det
NB8:36 bet af det Religieuse. / Som · sagt i et enkelt Øieblik er det frygteligt
AE, s. 80 mmelighed, hvad der er blevet · sagt i et Geheime-Statsraad, saa længe det
IC . Og som det senere spottende blev · sagt i et Øieblik, der syntes at maatte røre
DS, s. 227 Ret til at sige, hvad han har · sagt i Evangeliet » Ingen kan tjene to
OL, s. 32 tage det Samme vi tilforn have · sagt i flyvende Post, ville vi ikke og fornemlig
4T43, s. 169 r vi betænke, at Ordet er · sagt i Forbindelse og Fortgang med en Skildring,
NB27:27 en« forfængeligt? Som · sagt i Forhold til et Forbigangent der er nu
G, s. 94 f mig er enten Bugtaleri eller · sagt i Forhold til ham. Selv hvor Spøgen
NB33:32 abo hvad der skulde være · sagt i Forsamlingen. Det er Charakteerløshed
IC, s. 165 Ord, han har sagt, er altsaa · sagt i hans Fornedrelse. / Men lad mig dog danne
AeV, s. 81 vis Interesse ved at være · sagt i Keiserens Palads ved en Audiens. Saaledes
FP, s. 21 n fordi, hvad vi allerede have · sagt i Nr. 76 af flyvende Post, » Klagerne
NB2:255.a saa kan man faae det Vigtigste · sagt i Planen. / af / Esaias Strandsand /
NB17:60 see sig. Og naar det saa er · sagt i Pressen, saa har man jo det at snakke
NB17:75 nheden. / Det er meget godt · sagt i Rousseaus Emil 4de Bog, hvor Vicaren
KG, s. 109 and er dette sagt? Ja, det er · sagt i samme Forstand som der siges, at Kjerlighed
Papir 457 til Anselm. Han kommer som · sagt i Strid med Kong Wilhelm. Det seer betænkeligt
IC, s. 207 endommen. Det var nemlig ikke · sagt i særlig Forstand om Forholdet til hine
Not13:51 ed Gjerning, eller rettere · sagt i Troen, ligger dybere end man troer. Den
Papir 15 selv, idet nemlig det han har · sagt i v. 14, og det han nu siger i Slutningen
SLV, s. 433 er det stolteste Ord, der er · sagt i Verden, dersom nemlig det er saa, at
Oi4, s. 216 andeste Ord som nogensinde er · sagt i Verden, det vilde saa Du, Sandhedens
SLV, s. 226 l ( disse Ord havde Lægen · sagt idet jeg traadte ind), bleve de forlegne,
NB8:6 ænke paa hvad han selv har · sagt igaar. / Dette har jeg seet; og hvor meget
EE2, s. 17 iale Livs Mylder. Man kan som · sagt ikke sige, at Du hader Ægteskabet; thi
NB32:132 se, hvad Χstheden som · sagt ikke synes at antage, den synes at antage,
IC, s. 169 høiede. Bitter var han som · sagt ikke, men han sagde dog: hvor længe
NB17:50 længe nok, gaaet og sat ud og · sagt imorgen – begynd nu idag. Saa begynder
KM, s. 15 Tid, der – dette være · sagt in parenthesi – staaer betegnet med
AE, s. 310 dette aldeles illusorisk, thi · sagt indenfor den totale Bestemmelse, at Synd
F, s. 514 bscribere.« Der er som · sagt ingen Tvetydighed mulig. Min Subscribent
Not4:27 er b) Intet Sandhed.; thi da som · sagt intet Indhold bliver udelukket fra Følelsen,
AE, note orvexler ofte nok, hvad der er · sagt ironisk med hvad der, naar det siges, kan
BI, s. 176 lvorligt, hvad Socrates havde · sagt ironisk. Ja man kunde gjøre mig Vanskeligheden
Brev 56 erovre angaaer; da han havde · sagt Ja, blev det ham klart at han skulde sige
NB27:80 ar truffet det Rette. / Som · sagt jeg er standset her. Indtil videre siger
FB, s. 133 n Tid paa at beundre ham. Som · sagt jeg har ikke fundet nogen Saadan, imidlertid
Brev 99 det kunde jeg have meldt Dig. Som · sagt jeg havde glemt det, indtil jeg sad i min
NB9:42 e gjort Mine til at gaae, og · sagt jeg vilde ikke opholde ham længere.
NB32:62 Bevægelse maaskee faaer · sagt just det den vilde, hvor det man meest
NB16:99 orden er til. Men Sagen er: · sagt kan man ikke engang faae det. / Hvor skulde
NB32:132 t Ord, og friet til os, og · sagt kom kom. Og nu sidder han og passer paa,
Not4:44 thi af K. Ikke-Viden maa der som · sagt komme Ikke-Troe, og den S. Troe er netop
DD:208 pørgsmaalene – kort · sagt Livet / v. Sp. ja hvad er Livet / P. Livet
NB24:127 det) en Forbryder har staaet og · sagt lutter Løgn, sæt Inqvisitor godt
CT, s. 204 Bevidsthed, uden hvilken som · sagt Lykken ikke er Lykke, indeholdt i, indfattet
NB17:72 roductiv Ingredients. / Som · sagt Maalestokken har maaskee været uendelig,
LP, s. 42 ens store skabende Kraft, kort · sagt man stiller en udvortes Garantie for Opfattelsens
NB5:24 / Die Meernadeln, und die Ottern · sagt man, zerbersten beim Gebären; so richten
NB30:41 af hvad jeg har skrevet, er · sagt mange, mange Gange, ofte maaskee Snese
3T44, s. 236 . Saaledes har Prædikeren · sagt mangt et Ord, som det altid kan være
NB21:69 angvarigt Martyrium, og som · sagt Martyren maa ved særlig daglig Lidelse
2T44, s. 185 c. XXI, 19 / / / Det er ofte · sagt med Beundring, ofte seet med Forbauselse,
NB24:68 r overbeviist mig selv; Det, som · sagt med denne dæmpede Tone er mig saa sandt,
TTL, s. 432 edes der ogsaa, hvad der blev · sagt med det Samme, en virkelig Forestilling
KG, s. 38 es uden Veemod, ligesom det er · sagt med Gysen: » Lykken er, naar den
KK:2.c t er særdeles fortræffeligt · sagt med Hensyn til hele den critiske Behandling
SLV, s. 113 Sophisten Gorgias skal have · sagt med Hensyn til Tragoedien, at denne er
Oi9, s. 383 dere, veed vel Enhver, er jo · sagt med Ordet. Man gyser ved at læse eller
G, s. 60 og Sværmeri! – Den var · sagt med rolig og kold Forstandighed, med en
G, s. 60 mig. Den var naturligviis ikke · sagt med Sværmeri – De og Sværmeri!
TS, s. 106 rt at kjende, da har jeg ofte · sagt med Veemod til mig selv: her er Evner og
AE, s. 208 til en vis Grad sand. Der er · sagt meget Besynderligt, meget Beklageligt,
AE, s. 208 en er til en vis Grad. Der er · sagt meget Besynderligt, meget Beklageligt,
AE, s. 208 ses ædle Fromhed. / Der er · sagt meget Besynderligt, meget Beklageligt,
DJ, s. 69 . Hansens Præstation er der · sagt Meget med universel Algyldighed og en beundringsværdig
BA, s. 379 il for at forstaae, at der er · sagt Meget og bestemt og tydeligt, har ofte
EE1, s. 102 førelse. Hermed er nu vel · sagt Meget, naar det forstaaes rettelig, Lidet,
NB24:67 ive en Apologie; dog er her · sagt Meget, saa viid, at det kun er en hundrede
NB10:169 ale om mig selv, faaer jeg · sagt Meget, som skal siges, men rørende,
JC, s. 53 re, om den Talende ikke havde · sagt mere end de første Ord; thi det Følgende
Papir 422 at han ikke behøvede at have · sagt mere for at erindres; der gives vistnok
Brev 55 imod mig, og – man har · sagt mig – at jeg ved min Tiltrædelse
NB10:34 t. Men det har jeg heller aldrig · sagt mig at have. Forøvrigt har jeg jo gjort
NB21:121 talt med Pauli, der havde · sagt mig Følgende. Biskoppen er meget vred
NB21:121 rende. Pastor Pauli har · sagt mig igaar, at De agter saasnart De seer
BN, s. 118 gudfrygtig hypothetisk, havde · sagt mig selv at være en Christen. Jeg gaaer
Papir 380-1.a e heri. / Jeg har af og til · sagt mig selv med halv pathetisk halv ironisk
NB11:18 dsatte. / Hvor ofte har jeg ikke · sagt mig selv, at det Klogeste jeg havde at
NB7:114 , og om hvilken jeg oftere havde · sagt mig selv, at det var den eneste, jeg kunde
NB12:105 ndt, hvad jeg saa tidt har · sagt mig selv, jeg er Garantien for hendes Ægteskab.
EE1, s. 259 se, og dersom han ikke havde · sagt mig sit Navn reent ud« ... En saadan
NB24:24 ædede mig; og da det var · sagt mig, at det er godt at udbrede dette Lys
AE, s. 502 e derom, end at min Fader har · sagt mig, at det var saaledes: saa er det Humoristisk,
NB9:42 men da samme Mand havde · sagt mig, at det var Skik, naar Majestæten
NB9:42 « Pastor Ibsen havde · sagt mig, at han engang havde sat sig i Hovedet,
Not15:4 ende. Desuden havde Sibbern · sagt mig, at hun selv havde sagt, at hun ikke
EE1, s. 310 a Vestergade, hvor man havde · sagt mig, han skulde boe. Han var imidlertid
NB5:114 nske vist, thi det har min Fader · sagt mig. / / / / De Andre rive til sig, Embeder,
SLV, s. 453 bsindig philosophisk Ven har · sagt mig: Den, der med et ægte speculativt
NB:16 ei. Havde jeg med Høitidelighed · sagt min Hjertens Mening: nei jeg gifter mig
Brev 13 i Skrøbelighed. / Dog som · sagt min Mening er, at Biskoppen ikke trænger
BOA, note i sit første Tilsvar havde · sagt Mindre, da han havde forandret det at have
AE, s. 101 er J., at L. engang skal have · sagt mit halbem Lächeln: Er selbst wäre
NB24:114 re igjennem. / Jeg har ofte nok · sagt Mynster omtrent Følgende, hvad han tildeels
FF:12 v at gaae over paa Apotheket, kort · sagt naar denne commensurable Endelighed i alle
KG, s. 98 . Den Vei derimod fra at have · sagt nei, den Vei gjennem Angeren til saa at
Brev 56 g først efterat jeg havde · sagt Nei, saae jeg klart at jeg skulde have
PMH, s. 85 en, der vel ikke ganske havde · sagt noget » meget smukt og træffende«,
BA, s. 451 tivitet – saa havde jeg · sagt Noget – som vist havde gjort Flere
AE, s. 69 , dersom Lessing allerede har · sagt Noget af det, man vil sige – det
NB28:78 er dog vel i ethvert Tilfælde · sagt noget Andet end naar man saadan almindeligviis
BOA, s. 214 e er tjent med, at der bliver · sagt noget Godt om ham, naar det er galt, saa
TSA, s. 98 er tjent med, at der bliver · sagt noget Godt om ham, naar det er galt, saa
Papir 596 dog, selv om De vilde have · sagt noget Lignende, visseligen ikke vilde have
Brev 81 a vilde jeg maaskee dog have · sagt noget Lignende. Til Gengjeld for denne
PMH, s. 80 m den, der næstendeels har · sagt noget meget smukt og træffende –
NB10:16 jeg nær var gaaet hen og · sagt Noget om mig, ( vistnok endnu saa dialektisk
BOA, note At Mag. Adler senere har saadan · sagt Noget om, at der intet Nyt var i hans Lære,
F, s. 526 oe, at Aristoteles skulde have · sagt noget Saadant. I og for sig er det nu vel
EE2, s. 186 en vilde indbilde sig at have · sagt noget saare Kløgtigt, naar han tilføiede,
AA:22 ke fordi jeg troer, at der er · sagt noget stort dermed; men fordi det fornøier
EE2, s. 130 da mener Du vel ikke at have · sagt Noget til Din egen Forringelse, tvertimod,
AE, note Alvor, og der er sagt Noget, og · sagt Noget ved at overlade til Læseren at
F, s. 511 f Philosophien at mene at have · sagt Noget ved at sige en Tautologie; at det
OTA, s. 378 an jo med det samme Ord have · sagt noget Væsentligt; men vi ville heller
FB, s. 149 men naar man derved skal have · sagt Noget, da maa man være lidt mere paa
SLV, s. 204 e af. Han fortryder, han har · sagt Noget, han vil fordrive Indtrykket, man
LA, s. 94 ale, der seer ud som blev der · sagt Noget, ja Meget, fordi der nævnes Navne.
AE, note r Ironie eller Alvor, og der er · sagt Noget, og sagt Noget ved at overlade til
AE, s. 96 ldige har skjult Alt, men kun · sagt Noget, saa at » tilfældige«
Not11:18 se, til at dermed egl. var · sagt Noget. Den maatte da speciellere betegne
CC:12 it Udtryk, egenlig ikke faaer · sagt Noget. Denne besynderlige Vidtløftighed
Sa, s. 175 gde – dog herved har jeg · sagt nok, og tillige, hvorfor jeg ikke siger
BOA, s. 203 e stillet rigtigt. Det er som · sagt Nonsens, at en Apostel vil være Lærer
PCS e Skuespiller –, saa kan som · sagt næsten enhver til en vis Grad spille
LA, s. 94 Den med Navns Nævnelse har · sagt o. s. v., en snaksom Fortrolighed betræffende
SFV, s. 98 hvad jeg fra Først af har · sagt og atter og atter gjentaget, » uden
Papir 453 esuden fra Begyndelsen har · sagt og atter og atter og ideligt at jeg er
NB12:165 skal man gjøre. Jeg har · sagt og atter sagt og gjentaget ham, at det
NB17:76 nfoldige Ord han kunde have · sagt og belyst det Hele ogsaa den underfundige
NB24:30 , » jeg vil have det · sagt og bestemt« , » det skal
AE, note S.), det er sandt; han har selv · sagt og det er ofte nok sagt, at hans Fortjeneste
NB12:165 re. Jeg har sagt og atter · sagt og gjentaget ham, at det at forkynde noget
KG, s. 155 til Selskab. Hvor ofte er det · sagt og gjentaget og atter gjentaget, hvor ofte
NB8:33 a min Samvittighed; det blev · sagt og gjentaget saa høitideligt som muligt,
OTA, s. 229 r om hvad han som Enkelt har · sagt og gjort og tænkt, Godt eller Ondt.
OTA, s. 200 dle Noget af hvad der bliver · sagt og gjort, rose Andet, men i begge Tilfælde
DS, s. 207 lokke. / Lad dette kun blive · sagt og hørt, hvad Sandhed er, at »
Brev 265 anført, allerede Horats · sagt og jeg har derfor for mit Vedkommende afskaffet
NB4:78 t er dog, hvad jeg altid har · sagt og lært, at den sande Handling er den
IC, s. 39 jen i Herlighed. Hvad han har · sagt og lært, hvert Ord han har talet, bliver
OTA, s. 362 det er Sandhed hvad han har · sagt og om det var Sandhed i ham. / Der blev
NB25:79 relsen mod sig, maa et Msk. have · sagt og ret ubetinget det Høieste om sig
AE, s. 436 kte Almindelighed saa hurtigt · sagt og saa forfærdeligt let at forstaae;
BA, note : Friheden. / Det er allerede · sagt og siges igjen, at det Dæmoniske har
G, s. 84 ilde sige, som det ofte nok er · sagt og skrevet og trykt og læst og glemt
AE, s. 211 anske ukjendt med hvad der er · sagt og skrevet om Christendommen, kunde jeg
Brev 82 falde Dig ind. Har jeg ikke · sagt og skrevet, at Du er anvist Dig selv, at
CT, s. 236 og det finder man godt · sagt og træffende sagt – og Den, der
SLV, s. 63 re, det skal altid være · sagt og være sagt til Ære for Qvinden,
NB24:114 mig om hvad Mynster havde · sagt om » Indøvelse i Χstd.«)
NB32:52 ndt det sandeste Ord der er · sagt om Χstheden, hvad Pascal siger, at
BOA, s. 243 den Leilighed. / Hvad her er · sagt om Adlers Lyst til at exaltere sig, indeholder
NB10:20 tet som jeg har beundret og · sagt om at jeg beundrer den, den kan jeg jo
PPM, s. 138 de. Og derfor er det, jeg har · sagt om Biskop Mynster, at han, seet under Belysningen
NB31:66 ændt med 2 Heste er for meget · sagt om Christenheden, thi det er dog en Bevægelse.
SLV, s. 282 conomisk Conversion. Man har · sagt om Danmark, at det var den eneste Stat,
OTA, s. 296 være at arbeide. / Der er · sagt om de Hæderstegn, en Konge kan uddele,
BOA, s. 196 aringer, da han ikke selv har · sagt om dem, at de vare det. / Nu kommer Hovedsagen:
EE2, s. 40 nd, der, som Du engang har · sagt om dem, sidde liig Vanvittige hver i sit
EE1, s. 120 rer det Hele. / Hvad her er · sagt om den dramatiske Totalvirkning gjælder
AE, s. 208 ring, men det Dummeste der er · sagt om den er, at den er til en vis Grad. Der
AE, s. 209 skov, men det Dummeste der er · sagt om den er, at den er til en vis Grad. Og
BA, s. 321 ad Mad. Staël-Holstein har · sagt om den Schellingske Philosophie, at den
PMH, note ldt Bogen, og saa træffende · sagt om den, at den er i særdeles nitid og
AE, s. 357 ledes tales, bliver der Intet · sagt om den, eller, endnu bestemtere udtrykt,
Not11:28 nde, at dette er for meget · sagt om den, et for concret Udtryk. Man maa
PS, s. 270 saa Fald er der jo slet Intet · sagt om denne anden Haand. Men faaer den Senere
LA, s. 54 n og Anden finde hvad jeg har · sagt om denne Figur ret betegnende, ja det var
SFV, s. 104 krift / Hvad her er sagt, er · sagt om det Forbigangne, det Tilbagelagte, Noget
OTA, s. 125 lingens eller i Mandens Mund, · sagt om det Nærværende, være Daarskab:
AaS, s. 41 det vilde være blevet · sagt om Dig: Saa ung, og dog saa virksom; man
SLV, s. 414 sandt, hvad en Afdød har · sagt om Døden: den kjender ingen Stand og
NB26:120.b.a det var jo ogsaa nærmest · sagt om en Fremtid, hvis jeg tænkte mig i
IC, s. 49 og prise, og er, som det blev · sagt om en Oversætter, der ængstelig ordret,
Brev 21 nlunde passe, maa det være · sagt om et Par af mine Pseudonymer. Paa mig
BA, s. 368 ser sig, da er, hvad der blev · sagt om Eva, blot en Antydning om hvad der er
BA, s. 352 ldig. / Hvad der i § 5 er · sagt om Forbudets og Dommens Ord maa her mindes.
NB11:146 Firmaet Kts for hvad det havde · sagt om Frygt og Bæven! / Den hele Vanskelighed
NB3:59 kjende sin Hustrue, hvad er · sagt om Genus-Forskjellen, men det Samme gjælder
PMH, s. 64 Berigtigelse af hvad jeg har · sagt om Gjentagelsen. Artiklen selv er af større
KG, s. 377 er det eller ikke, det er dog · sagt om ham det Ord, han selv sagde. Et saadant
NB11:38.b er sandt, Eet har jeg allerede · sagt om ham, at han er død – der staaer
NB9:69 er. Det er det jeg bestandigt har · sagt om ham, han er et ikke umærkeligt Phænomen
NB13:88 get ham; jeg vilde saa have · sagt om ham, hvad jeg siger om mig selv: han
NB21:4 ed » det har vi altid · sagt om ham,« saa De, der have mishandlet
EE1, s. 205 ham. Hvad Goethe etsteds har · sagt om Hamlet, at hans Sjæl var i Forhold
Brev 80 paa mit Aasyn, hvad der blev · sagt om hiin Keiser vultus erat nitentis) gaae
OTA, s. 151 jelder, hvad der engang blev · sagt om Hukommelsen, at man hellere maatte ønske,
BI, s. 283 t det var ikke Lidet, der var · sagt om Ironi, saa er det dog i en anden Forstand
AE, s. 45 se). Efterat der nemlig er · sagt om Kirken at den er til, og at man hos
KG, s. 176 ! – En ædel Mand har · sagt om Kjerlighed: » den tager Alt og
Not1:7.z t om sig, hvad i det Gl. T. var · sagt om Messias. / Ligesom den forsonende Virksomhed
AE, s. 492 pmærksomhed. Hvad der blev · sagt om Middelalderens Klosterbevægelse gjelder
NB8:36 ke det Ord, jeg saa ofte har · sagt om mig selv, at som Schehersade frelser
NB11:142 vor tungt! Som jeg saa tidt har · sagt om mig selv: liig hiin Prindsesse i 1001
NB27:88 ar i min tidlige Tid engang · sagt om mig, at der vistnok kun var eet Msk.,
NB9:74 fremdeles i Bogen · sagt om mig, at jeg er en Poeniterende, at min
NB13:32 / Alt hvad Piat der forresten er · sagt om mig, er længst glemt og gjør hverken
NB26:120.b.a Ord syntes mig for strengt · sagt om mig, thi jeg har jo ikke egl. befattet
SFV, s. 56 at sige, hvad man ogsaa har · sagt om mig, uden at have nogen Forestilling
BN, s. 114 vis man, hvad maaskee ogsaa er · sagt om mig, vilde sige, at jeg har en rasende
BOA, s. 191 les urette Sted? Naar man har · sagt om Noget, at det er nedskrevet efter Frelserens
NB33:42 keligt. Og som det ogsaa er · sagt om Pharisæerne, at de ikke blot ikke
BOA, s. 129 Høire. – En Viis har · sagt om Piger: at de skulle giftes, naar de
BOA, s. 103 rfatter. / Hvad her er blevet · sagt om Præmisse-Forfatterne i en saadan
NB30:51 vindes Element er saadan – · sagt om Qvinden har det dog en uskyldigere Betydning
NB11:71 , og i denne eenfoldige Forstand · sagt om Qvinden hun er Selskabet og hun bringer
Papir 340:15 nødigere ønskede · sagt om sig end dette Ord, naar det siges for
BOA, s. 188 Øvrigheden Omspurgte) har · sagt om sig selv, er ikke vanskeligt at see;
BN, s. 119 – for meget har han ikke · sagt om sig selv. – Jo mere Inderlighed,
4T44, s. 293 høre, det maa han høre · sagt om sig selv. Dobbelt tungt føler han
NB11:117 erindrende om det Store han har · sagt om sig selv. Men de toge dog feil –
BOA, s. 179 e i hvad han oprindeligen har · sagt om sig selv; han er her endnu consequent.
NB8:47 nok det Mynster sidst vilde have · sagt om sig, at han var sær. Det veed Gud,
NB28:74 g, som vi Msker tale. Som der er · sagt om Socrates, at han bestandigt kun taler
SLV, s. 315 ter have Ret i, hvad de have · sagt om Sproget, hvorfor det er til, thi jeg
NB7:59 de og Sunde; thi hvad der er · sagt om Spurverne det er dog vel ganske bogstavelig
NB10:53 Journalister. Dette er · sagt om Standen. Der har, og dog vel efter en
NB33:42 streeg. Hvad Talleyrand har · sagt om Talen, at den var givet Mskene for at
EE1, s. 88 re det. / Hvad jeg her har · sagt om Taminos Fløitespil, kan jeg vel gjerne
KG, s. 41 ets Flamme slukket. Som der er · sagt om Tungen, at » det er den samme
SLV, s. 316 rstand er det Bedste, der er · sagt om Verden. Speculanterne skulle derfor
AE, note » Dette maa være nok · sagt om Ægteskabet, i dette Øieblik falder
SLV, s. 112 tet. / Dette maa være nok · sagt om Ægteskabet, i dette Øieblik falder
TTL, s. 404 higet efter, og hvad Du havde · sagt om, at det var ikke til, da det blev til,
BA, note istret, tildeels letsindigen er · sagt om, at Døden er en Metamorphose. I Døds-Øieblikket
NB17:71 og fik da endelig en lille Smule · sagt om, at jeg ansaae hele hans Diversion fra
Papir 577 ad der bliver og vil blive · sagt om, at jeg er en Skurk, et U-Msk o: s:
Papir 577 af Præsterne vil blive · sagt om, at jeg er et Msk. uden Kundskaber,
DS, s. 208 nget opfyldt den, han som har · sagt Ordet, » Ingen kan tjene to Herrer«,
OTA, s. 395 sseligen, det, at Herren har · sagt Ordet, er dog det sikkreste Værn mod
3T44, s. 234 ælling, at en Konge haver · sagt Ordet, ligesom et fromt Ønske, der vil
IC, s. 167 u: i hvilken Stemning han har · sagt Ordet. / Lad os tænke paa hiin fattige
3T44, s. 271 den Døber er det, som har · sagt Ordet. I Judæas Ørken levede han,
3T44, s. 235 det var en Konge, der havde · sagt Ordet; og » en Konge faaer jo Alt,
DD:208 siden Cartesius ell. rettere · sagt over den nyere Philosophie, paa ingen Maade
Papir 371:2 ing deraf. Og da der som · sagt overalt er et uhyre Apparat, overvælder
NB14:102 ud veed, hvad han egl. har · sagt paa Conventet. / Det er dog en egen Ting,
Papir 371:1 ærket af, hvad der er · sagt paa de andre Punkter, Alt for om muligt
AE, s. 113 k sagt, men det er ogsaa ofte · sagt paa en forstyrrende Maade. Man har skrevet
BOA, s. 168 og yderst fatalt, at faae det · sagt paa en saa ligefrem Maade, der tvang Orthodoxien
BOA, s. 182 aadan en Hast med at faae Det · sagt paa en upassende og mindre bibelsk Maade,
FB, s. 188 ved jeg siger mere end der er · sagt paa noget Punkt i det Foregaaende. Synden
BMT, s. 218 hvad saa senere er blevet ham · sagt paa Prent ganske lige ud. Martensen iagttog
NB11:117 sti Liv. Den Maade det blev · sagt paa: han har villet nedrive Templet og
NB14:38 er en af de Syge. / Det var som · sagt paatænkt; der ligger ogsaa i Pulten
NB23:67 torisk Sandhed og ikke blot · sagt poetice et eleganter; er det historisk
DD:208 ser det er som en Digter har · sagt Prytanæets Mai og Prytanæets Morgen.
G, s. 47 et fataleste Sammenstød. Som · sagt præcise Kl. 1 var jeg paa det Høieste,
NB14:149 gnende Ord, hvad jeg oftere har · sagt R. Nielsen: » Det er en uendelig
AE, s. 283 anden Forstaaen. Socrates har · sagt ret ironisk, at han ikke vidste med Bestemthed,
NB14:5 t.« / Imidlertid som · sagt saa gjort. Han er forøvrigt kjendt af
DS, s. 256 ere. / Og lad det saa være · sagt saa høit som muligt, og gid det blev
NB15:51 lpe mig Amen det har han tillige · sagt saa man fik at see i hans Skikkelse, hvilken
Papir 254 i, at han søger at faae · sagt saa meget som det vel er tilladt at sige;
BI, note et Baur har i den anførte Bog · sagt saa Meget, der er værd at bemærke,
NB7:10 igt at naae ham. Dog fik jeg · sagt saa meget, og han hørte det: nu gjør
Brev 192 istand, dog dette har man · sagt saa ofte, at man vel ikke kan fæste
BOA, note ørste staae, og saa snaksomt · sagt saadan Dit og Dat om, at det ikke var noget
NB17:76 bliver hvad jeg privat har · sagt saadan et lille Comma med ind i Raisonements,
JJ:411 t i Bogen, og dog er det her · sagt saaledes at Mangen vil forstaae det ligefrem,
BA, s. 379 ste superphilosophiske Tider, · sagt saare meget Godt derom, men ofte mangler
BI, s. 106 . De foregaaende Talere havde · sagt saare Meget om Kjærlighed, hvoraf vel
BI, s. 99 at prøve om Oraklet havde · sagt Sandhed, henvendte sig til En af de meest
SLV, s. 226 r meget muligt, at han havde · sagt sandt, men Familien vidste det maaskee
BOA, s. 201 even afskediget fordi han har · sagt sig at have haft Aabenbaring, men fordi
BOA, s. 198 smaalet dog er om, at han har · sagt sig at have haft en Aabenbaring og at have
BOA, s. 202 g den Syllogisme: en Mand har · sagt sig at have haft en Aabenbaring ved hvilken
BOA, s. 202 en Lærer i Statskirken har · sagt sig at have haft en Aabenbaring. / Ingen
BOA, s. 213 matiker har ikke tillige selv · sagt sig at have haft en Aabenbaring; dette
BOA, s. 203 ven afskediget, fordi han har · sagt sig at have haft en Aabenbaring; nei. Han
BOA, s. 203 Sindstilstand, fordi han har · sagt sig at have haft en Aabenbaring; nei. Men
BOA, s. 202 Sindstilstand, fordi han har · sagt sig at have haft en Aabenbaring; thi derfor
TS, s. 87 min Gud! Og nu Han, han havde · sagt sig at være Faderens Eenbaarne, Eet
IC, s. 43 n Side har Christus ikke selv · sagt sig at være Gud? Ligner Gud og Menneske
BOA, s. 188 de fast ved hvad han selv har · sagt sig at være, eller høitideligt tilbagekalde
TSA, s. 106 hristus ikke er Den, han har · sagt sig at være, saa maa jo, hvis Udsagnet
NB4:95 t Χstus er Den, han har · sagt sig at være, siden han ikke viser sig
BOA, s. 223 Christus ikke er Den han har · sagt sig at være: saa maa jo, hvis Udsagnet
IC, s. 139 har Christus ganske ligefrem · sagt sig selv at være Faderens Eenbaarne,
NB25:49 Hjælp af, at han jo har · sagt sig selv at være Kjerlighed –
BOA, s. 145 et i Livet, at han roligt har · sagt sig selv for Gud, den Vei jeg gaaer maa
CT, s. 312 n hørte, ak hvad han havde · sagt sig selv, eller han hørte hvad han dog
PMH, s. 81 en er jo den, at hvad jeg har · sagt skal høre hjemme i Forhold til Gjentagelsen
AE, s. 413 ternisere Gud, men egentligen · sagt slet ikke forholder sig til Gud. Uvisheden
TAF, s. 285 sagt Alt, eller faae det Alt · sagt som han ønskede det sagt, og saa kommer
NB:36 thi det har jeg ofte nok selv · sagt spøgende om mig selv) men i til hvem,
Papir 254 ve, der dog dermed ikke er · sagt stort, især for de Liberale selv, de,
DS, s. 225 ntede paa, at han skulde have · sagt strax, og han var blevet det, Intet er
NB27:71 ende i det N. T. at være · sagt særligen til Apostlene o: s: v:. Spørgsmaalet
NB27:77 men det var jo ogsaa · sagt særligen til Apostlene. / Naar Sagen
NB27:77 tte angaaer ikke os, det er · sagt særligen til Disciplene. Ethvert Trøstens,
Brev 266 see derfor, in parenthesi · sagt søger jeg » hiin Enkelte«).
HJV, s. 180 endom i Landet af hvad her er · sagt tage Anledning til at bruge Magt mod mig;
EE:57 dning for dem, det oprindelig blev · sagt til – saaledes, troer jeg, at det
NB28:80 har Χstus særligen · sagt til Apostlene«. / / Saaledes hedder
NB27:77 ig – det var jo ogsaa · sagt til Apostlene, det andet høres idelig
DS, s. 245 e Sludder om, at Det var blot · sagt til Apostlene, og Det blot til Disciplene,
NB24:75 g kunde tænke mig, at han har · sagt til Catharina: min kjere Pige, mit Giftermaal
FB, s. 152 e Folkets Skjebne, vilde have · sagt til Datteren: sørg nu i to Maaneder
HH:11 an som med saa stor Ret kunde have · sagt til de Sørgende, der søgte Trøst
SFV, s. 84 er ogsaa – det være · sagt til dets Forherligelse – det Religieuse
2T43, s. 52 det for Dig selv? Har Du da · sagt til Dig selv: jeg forstaaer vel det apostoliske
KG, s. 377 Du ikke gjerne vilde høre · sagt til Dig, da vogt Dig at sige det, vogt
Brev 193 idet Du gik ud af Døren have · sagt til Dig, tag Dig iagt, pas vel paa, at
NB24:59 ikke finde Dig i at høre det · sagt til Dig, vel, saa tjen mig i at høre,
NB11:180 ok med at udhæve hvad der er · sagt til Disciplene i Særdeleshed, fE hvad
NB11:180 st at indskærpe, at det er · sagt til Disciplene i Særdeleshed. Men paa
NB30:22 rusomt, om Χstus havde · sagt til Disciplene: efter min Tid have I saa
DD:188 / Psalm: 82, 6: Jeg har vel · sagt til Eder: at I ere Guder, og den Høiestes
Oi7, s. 303 husk paa, hvad der blev · sagt til Een, der i et Uveir paakaldte Guderne:
LA, s. 58 n ikke passer i Lusards Mund, · sagt til en Dame. Udsagnet selv kan være
OTA, s. 190 velvilligt og fornemt havde · sagt til Enken: » nei, Moder, behold
JJ:377 Grund derfor. / Dersom man havde · sagt til et Barn at det at brække Benet var
NB5:147 gt det med Ironie. Jeg har · sagt til et Msk, at jeg altid havde noget ironisk
Not15:4 i Byen, at jeg skulde have · sagt til Familien, idet jeg tog mit Uhr op,
BMS, s. 126 g for mange Aar siden at have · sagt til gamle Grundtvig: Biskop Mynster skal
FB, s. 114 vde han opgivet den. Han havde · sagt til Gud: » saa er det dog maaskee
NB34:22 . Χstheden har ligesom · sagt til Gud: lad Du os blot raade, Du skal
NB31:57 saa » Msket« have · sagt til Gud: vi tør det ikke, den Naade
BA, s. 350 der for, hvis man antager det · sagt til ham, at han har faaet Forestillingen
KG, s. 351 ligen har glemt, hvad man har · sagt til ham, kan udtrykke bestemtere, at det
KG, s. 351 e glemt Dig, og hvad Du havde · sagt til ham. Thi ikke Den, der virkeligen har
G, s. 23 eg fraraadet ham det. Jeg havde · sagt til ham: » hold Dem stiv i Begyndelsen,
NB27:44 forkyndtes ham, blev der tillige · sagt til ham: begynd nu et nyt Liv, o, og denne
SLV, s. 208 an videre, men hvis der blev · sagt til ham: det er den hellige Stad, men Din
SLV, s. 208 ad i det Fjerne, og der blev · sagt til ham: det er ikke den hellige Stad,
FB, s. 143 da skulde Troens Ridder have · sagt til ham: I Kraft af det Absurde skal Du
SLV, s. 436 han sad der midt i Bedraget · sagt til ham: Kjære, Du bedrøver mig med
Brev 85 igt dengang at forebygge, og · sagt til hende, at hun jo selv havde ønsket
Not15:4.e em, hvis det var muligt, havde · sagt til hende: hengiv Dig, ved Stolthed gjør
CT, s. 324 teret hedder det som der blev · sagt til hiin Ugudelige, der i et Uveir anraabte
EE1, s. 311 t, husk paa, hvad der bliver · sagt til Jfr. Lisbeth: sømmer det sig for
TS, s. 85 undret – han kunde have · sagt til Judas: bliv borte, kom ikke til dette
KG, s. 268 l, det er som havde den ogsaa · sagt til Kjerligheden: lad mig blive Noget for
NB9:42 plik, som dog ved at være · sagt til Kongen, faaer en Slags Betydning, affærdiges
NB24:114 std.«) og jeg har · sagt til Martensen end sige da til Nielsen:
NB25:89 us havde kaldet paa mig, og · sagt til mig » Du skal være mit udvalgte
NB24:54.c e jeg før hiin Nat ofte nok · sagt til mig selv for Gud, at, uagtet det syntes
SD, s. 204 Alle, Alle: da har jeg ofte · sagt til mig selv og ved mig selv » Socrates,
NB5:138 . / Det er et sandt Ord, jeg har · sagt til mig selv om mig selv: jeg er som en
F, s. 517 Forfatteren. Hegel, har jeg da · sagt til mig selv, er Forfatteren, den, der
NB9:41 s Majestæt, jeg har altid · sagt til mig selv, tilsidst bliver den Mand,
Brev 126 jeg maatte maaskee have · sagt til mig selv: » Hvor meget jeg end
Papir 459 e. Hvad jeg bestandigt har · sagt til mig selv: det Kloge er, Intet at gjøre,
FB, s. 130 eblik, som jeg besteg Hesten, · sagt til mig selv: nu er Alt tabt, Gud fordrer
NB12:25 t mig selv deri, at jeg har · sagt til mig selv: om Du end msklig talt er
NB10:45 faktisk er, hvad Flere selv have · sagt til mig) opholdt sig over, at jeg vilde
NB23:51 er: jeg forstaaer dette som · sagt til mig, alene til mig ( ikke til noget
NB24:54 iint mit Forord: det er Alt · sagt til mig, at jeg maa lære at henflye
NB24:125 jeg forstaaer det som ene · sagt til mig, at jeg maa lære at henflye
NB24:99 Grad. Hvad han saa tidt har · sagt til mig: Det er for høit. Men sandeligen
NB18:88 Styrelsen fanget mig op, og · sagt til mig: Du har at gjøre opmærksom
BA, s. 372 r overbevist om, at han havde · sagt til mig: O! Kjære, deri handler Du retteligen,
NB27:13 Der er et Ord jeg ofte har · sagt til og om mig selv: at jeg frygter ikke
NB32:112 re, hvad jeg stundom har · sagt til Professor Nielsen: mit Liv er Hoftjeneste:
NB20:141 sit Liv gjort Svinget. Han har · sagt til sig selv – og deri har han ubetinget
EOT, s. 271 s Forladelse, men høre det · sagt til sig selv af Christus, saa der da umuligt
IC, s. 224 ke an«, har en Saadan · sagt til sig selv, » ikke blot bliver
SLV, s. 201 , og saaledes har vel Mangen · sagt til sig selv, naar det var opnaaet hvad
G, s. 85 Øieblik, han forlod hende, · sagt til sig selv: » jeg har nu Intet
OTA, s. 377 vers Indre, han har maaskee · sagt til sig selv: dersom der i dette Øieblik
DS, s. 233 nnesket, Noget hvorom Gud har · sagt til sig selv: det vil bestemt fornøie
NB18:12 rædikes. Sæt saa han havde · sagt til sig selv: Du er Prof. i Theol., det
Papir 459 g. / Den Kloge har maaskee · sagt til sig selv: Hvad der – hvis jeg
FB, s. 131 Been over Æselets Ryg, har · sagt til sig selv: nu er Isaak tabt, jeg kunde
NB15:110 ening, saa maatte han have · sagt til sine Disciple: venter nogen Tid, I
AE, s. 563 d uvedkommende. Dette være · sagt til statsborgerlig Apologie og Forsvar
Papir 101 gter Lys og Ild« være · sagt til Tyvene; thi Snildhed og Klogskab synes
IC, s. 103 Prædike-Foredraget, havde · sagt til Udsendingene: betragter mig, saa seer
EE1, s. 236 rlighed; Alt hvad der blev · sagt til Ære for den første Kjærlighed,
EE1, s. 203 v Grund i ham. Dette være · sagt til Ære for Faust. Saasnart han derimod
SLV, s. 63 altid være sagt og være · sagt til Ære for Qvinden, og kan siges ganske
AE, s. 499 – Lad saa dette være · sagt til Ære for Taushedens Idealitet. Den
Not6:13 g Miskjendelse, Fortabelse, kort · sagt Tilintetgjørelse af deres personlige
NB31:25 gjøre sig lystige. / Som · sagt Tilværelsen er saaledes indrettet at
Papir 593 mine Galoscher ( in parenthesi · sagt troer jeg, at gummi elasticum gjør melankolsk)
SLV, s. 54 puste til. / Morskaben er som · sagt ubetalelig, ja jeg veed det, jeg har stundom
EE1, s. 131 hvad man i Almindelighed har · sagt uden at vide hvad man siger – Fortvivlelse;
SLV, s. 93 som jeg ellers ikke kan faae · sagt uden i Eensomhed, thi hvor meget hun er
NB7:35 Djævelen. / Dette er som · sagt udialektisk. Ved nærmere Eftersyn vil
NB22:85 iel) – men det er som · sagt under min Værdighed. / Skulde Nogen
Papir 2:1 , at det gjaldt om Skr: hvad · sagt var 2 Moseb: 19, 12.13. » At om
NB28:32 de det Katholske. / Men som · sagt ved at stifte Partie, undgaaer man alle
AE, s. 23 n. Dette skulde altsaa være · sagt ved Begyndelsen. Men mangler Slutningen
NB24:131 somhed burde dog aldrig være · sagt ved Begyndelsen; thi saa havde det forrykket
Brev 49 ke til Noget, uagtet jeg som · sagt ved det Klokkeslet vender mig om og gaaer
Oi8, s. 363 bort fra det Hele og klagende · sagt ved Dig selv: er dette en retfærdig
LA, s. 94 stere, hvad man vilde have · sagt ved hiin Leilighed, hvilken Pige man gjør
KG, s. 54 har sagt, især hvad han har · sagt ved Hjælp af Skuespilleren. Meningen
DS, s. 244 aa skjult som muligt, man har · sagt ved sig selv: lad bare Ingen mærke det.
NB6:21.b n – Eller længst havde · sagt Verden Farvel, at han i megen Frygt og
NB16:11 tte sit Liv ind paa det Absurde, · sagt Verden Farvel, brudt med Verden. Just derfor
LP, s. 55 e styrtet hende i Ulykke, kort · sagt vi finde et Menneske, som søger, saa
AE, s. 413 Satans Karl, der uegentligen · sagt vil fraternisere Gud, men egentligen sagt
NB8:70 eide til Verdens Forbedring. · Sagt vil man nok høre det, helst af en Anonym.
NB21:161 men en Enkelt maa det som · sagt være – og saa hedder det: det
BI, s. 147 h selbst zu erheben. Socrates · sagt z. B. S. 68, wenn man denjenigen einen
DSS, s. 116 sige det – og nu er det · sagt! / / / /         Mai 55. /
GU, s. 335 ad der i hiint Øieblik blev · sagt! / Og nu den evig Uforanderlige –
Brev 235 ere samlede«. Ypperligt · sagt! Men hvad der saaledes fra et ophøiet
Oi7, s. 292 kal siges, saa være det da · sagt«). / Guds Ord lyder » først Guds
NB19:57 t Høieste det har Luther · sagt«, det havde end ikke en af vore egne meest
AE, note en lige saa hurtigt som den er · sagt«: saa er her ganske rigtigt ved Hjælp
NB14:128 en lignende Anledning har · sagt) nei han skjemter saa kun. / Gid han vilde
BA, s. 410 allerede før ham Young har · sagt) opdagede og dog ikke fuldkommede saa godt
NB9:13 uttende Efterskrift paa Prent har · sagt): dersom jeg blot var død – saa
SFV, s. 75 igheden, hvor, in parenthesi · sagt, » Benene« ikke gjøre
KG, s. 120 alle Syv, hver især, have · sagt, » det var de Andre«, hvad
BOA, s. 261 som Aristoteles rigtigt har · sagt, » Efterligning« og derved
JC, s. 42 Begyndelse«, blev der · sagt, » er den Bevidsthedens Gjerning,
NB24:164 Budskab«, man har · sagt, Χstd. siger sig selv at være et
NB35:5 jo uforsvarligt. / Men, som · sagt, Χstheden har faaet Alt sat over i
NB28:62 et er at offres. / Dog, som · sagt, Χstus fremstiller det her saaledes,
Papir 254 e. Hermed er nu ingenlunde · sagt, – hvilket jeg ogsaa allerede ovenfor
NB:36 iis ikke i hvad der er bleven · sagt, ( thi det har jeg ofte nok selv sagt spøgende
FB, s. 200 ve mere desultorisk; thi, som · sagt, Abraham kan jeg ikke forstaae, ham kan
AE, note stor Galskab, havde jeg nær · sagt, af Den, der bortgiver det, at han ikke
LP, s. 45 re end nogensinde før, kort · sagt, af et eneste Ribbeen at skabe os hele Individet,
BOA, s. 177 Omspurgte noget man selv har · sagt, affordres Forklaringen En officielt, og
OIC, s. 213 denne Bog Angrebet; men, som · sagt, afmægtig valgte han Intet at gjøre
NB25:64 lse. / Det blot Msklige kan, som · sagt, aldrig naae længere end til at bestemme
OTA, s. 148 ogsaa skyldte meget. Thi, som · sagt, alle Veie føre til det Gode, naar et
SLV, s. 402 Senere. Hun er, som ovenfor · sagt, allerede ifærd med at helbredes, da
Not15:9 ae sagt hvad jeg vilde have · sagt, Alt i Retning af at consolidere hendes
EE2, s. 285 ham, thi det Ethiske er, som · sagt, altid abstrakt, det kan kun sige ham det
EE1, s. 78 t tale. / Hvad der hidtil er · sagt, antager jeg for at være nogenlunde tilstrækkeligt
KG, s. 175 enfoldige Vise i Oldtiden har · sagt, at » Kjerlighed er en Søn af
PH, s. 56 Hr. Professor Heiberg, der har · sagt, at » man« bærer sig ganske
KG, s. 65 et Christelige. Ikke er hermed · sagt, at Adgangen til det Christelige skulde
OTA, s. 357 en af de gamle Propheter har · sagt, at Afgudsdyrkeren bærer sin Gud, men
Not14:1 / Pythagoras vil ikke have · sagt, at Alt opstaaer af Tal, ( εξ αϱιϑμου)
NB2:174 om en Ældre saa ypperligt har · sagt, at angive sig selv, at foragte Gud og at
NB27:7 t – det er ikke derfor · sagt, at Barnet gjør det; men Du faaer ikke
AE, s. 346 en Lære er, skulde være · sagt, at Christendommen er indholdsløs, er
AE, s. 123 en Ordstrid, saa være det · sagt, at Christendommen netop vil potentsere
NB10:20 e mig. Han forklarer nu som · sagt, at Corsaren var det Negative over Partierne
DD:69 Oct: 37. / Naar jeg tidligere har · sagt, at D. Juan er umiddelbar musicalsk og derved
KG, s. 138 skeslægten. Derfor har man · sagt, at de Christne var et Folk af Præster,
BOA, s. 191 Naar man om Prædikener har · sagt, at de ere skrevne saaledes, at Forfatteren
PS, s. 299 rget have troet ( ɔ: have · sagt, at de havde Troen; thi videre kan det ene
AE, s. 87 t Socrates paa en Maade havde · sagt, at den Elskede var ankommen; og naar saa
4T44, s. 332 om Talen er, Dig være det · sagt, at den er om, hvorledes Utaalmodigheden
Not9:1 tet det saaledes, at man har · sagt, at den Forjættede var en Anden end Χstus
Papir 254 er, at man undertiden har · sagt, at den i et enkelt Stykke har talt Usandhed.
OTA, s. 336 n Troende. / Om Troen er der · sagt, at den kan flytte Bjerge. Men tungere end
AE, s. 43 sin Eiendom. Havde man endda · sagt, at den kloge, dialektiske Mag. Lindberg,
Papir 592 de.« / Man har vel · sagt, at den Mening, at Gud fra Evighed havde
3T44, s. 276 saa har han dog ogsaa · sagt, at den mindste af hans Tilhængere var
Not11:23 . Vi har i det Foregaaende · sagt, at den p. Ph. har med den fri Tænkning
NB9:79 min tidligste Tid; jeg har oftere · sagt, at den Plads var endnu ledig: en Forfatter,
NB10:60 gsaa sandt, at jeg bestandig har · sagt, at den Plads var ledig: en Forf. der vidste
4T44, s. 364 ndt, hvad en gammel Viis har · sagt, at den værste Straf over Fornærmelser
ER, s. 201 dner. / En tydsk Forfatter har · sagt, at den ærligste Samfundsclasse er Kjøbmændene,
EE2, s. 215 ed skal nu ingenlunde være · sagt, at den, der lever æsthetisk, ikke udvikler
EE2, s. 137 kal dermed ingenlunde være · sagt, at denne er mindre æsthetisk end hiin,
DS, s. 184 – uden at dog derved er · sagt, at denne Kløgt, som gjennemskuer Bedragene,
Brev 86 et er dog vel ikke for meget · sagt, at der er eet Msk., for hvem jeg har Betydning.
NB16:50 ligere i samme Afhandling har K. · sagt, at der i Verden kun er een Herre, der kan
AaS, s. 46 defulde Yttringer. Havde Rec. · sagt, at der var Adskilligt, han havde moret
SLV, s. 301 de det være, om han havde · sagt, at der var en anden Periander, Periander
NB33:31 Kjerlighed. / Naar jeg har · sagt, at deri ligger det Dobbelte: at han elsker
NB10:109 ind i Reflexion. / Det er ofte · sagt, at dersom Χstus nu kom til Verden
NB20:4 B17 p. 30. / Ofte nok er det · sagt, at dersom Christus nu kom igjen, saa vilde
BOA, s. 168 med Sproget. / Det er oftere · sagt, at dersom Christus nu traadte frem –
Oi5, s. 248 i samme Øieblik det er · sagt, at det at have lidt for Læren fordres
SLV, s. 129 , hvad en dybsindig Viis har · sagt, at det at tale med Børn er et tentamen
3T44, s. 237 har Prædikeren nogensinde · sagt, at det at tænke paa sin Skaber i Ungdommen
3T44 t Indre. I denne Forstand har man · sagt, at det at ønske er en daarlig Kunst,
BOA, s. 238 er original. Han antager, som · sagt, at det er Djævelen, der indgav Abraham
EE2, s. 238 i Bevægelse, eller rettere · sagt, at det er ham en Umulighed. Som det gaaer
SLV, s. 217 spørger Den, som selv har · sagt, at det er ikke et Menneske godt at være
EE1, s. 154 d skal nu ingenlunde være · sagt, at det er Letsind, eller at det enkelte
KG, s. 53 nge, dermed er jo dog vel ikke · sagt, at det er os, der har levet saa længe
AE, s. 432 e i Dyrehaven, er det jo ikke · sagt, at det er religieust tilladeligt, og i
NB7:105 e sammen, men det er derfor ikke · sagt, at det er Selvkjerlighed, stundom kan det
NB33:31 elsket, thi det er jo ikke · sagt, at det for den anden Part er den høieste
AE, s. 313 det Ethiske. Det er ofte nok · sagt, at det Gode har sin Løn i sig selv,
Papir 69 thi da han selv har · sagt, at det ikke kom an paa de døde Bogstaver
TS, s. 88 il Himlen. / En from Mand har · sagt, at det koster et Menneske lige saa megen
EE2, s. 97 kal dermed ingenlunde være · sagt, at det ligger i den blotte Stræben som
DJ, s. 72 Juan, hvorom en Forfatter har · sagt, at det næsten er grusomt, men paa noget
EE2, s. 126 ermed skal ingenlunde være · sagt, at det Paafølgende ikke er ligesaa smukt.
AE, note Naar der i det Foregaaende blev · sagt, at det religieuse Foredrag slaaer til,
SLV, s. 276 det Hele. En gammel Mand har · sagt, at det var aldrig godt, at Det, der skal
Papir 141 ae sig i Eventyret. Man har · sagt, at det var Christendommen, der egl. udviklede
NB20:77 ere høirøstet han har · sagt, at det var det der behøvedes uden at
SLV kelige Kjærlighed. Som man har · sagt, at det var en Moder ved sit Barns Sygeleie,
NB2:84 ud ell. ind. / Diogenes skal have · sagt, at det var et daarligt Msk, der aldrig
JJ:70 or Kjendere. / En af de 7 Vise har · sagt, at det var forunderligt, at paa Løbebanen
DS, s. 174 Henseende sagkyndig Dommer har · sagt, at det var sjeldent man saae Nogen skrive
AA:19 m han havde levet, vilde have · sagt, at det var ubetaleligt.« Dernæst
AE, s. 296 t den, men fordi en Anden har · sagt, at det var vittigt. Naar saa er, saa kan
SLV, s. 406 den, men fordi en Anden har · sagt, at det var vittigt. Naar saa er, saa kan
AE, s. 519 andet Afsnit Cap. II blev der · sagt, at det vor Tid har glemt, hvorved Speculationens
EE1, s. 140 n gammel Æsthetiker havde · sagt, at det, Comedien forudsætter, er Charakteer
4T43, s. 146 r sandt, hvad der var blevet · sagt, at det, Intet med Verden at have at skaffe,
LA, note eskyldt vor Tid for Leflerie og · sagt, at dette er noget Dæmonisk. Hvad skeer?
EE2, s. 120 ilkaarlighed, saa er det ikke · sagt, at Du vil forsage denne Lyst. Naar man
EE2, s. 202 ægtet med Din. Du har ofte · sagt, at Du vilde hellere være alt Andet i
TTL, s. 444 den. En Hedning har allerede · sagt, at Døden skal man ikke frygte, »
NB22:159 t er, som jeg saa ofte har · sagt, at Døds Øieblikket er den letteste
SLV, s. 155 ikling. En græsk Viis har · sagt, at Døttre skulle giftes, naar de vare
SLV, s. 94 en ondskabsfuld Spotter har · sagt, at Elskov og Ægteskab have de samme
NB12:71 – ikke som var dermed · sagt, at Eminentsen er uden Lænker –
AE, note regaaende er det oftere blevet · sagt, at en Apostels Existents er paradox-dialektisk;
OTA, s. 408 rvægt. Luther har etsteds · sagt, at en Christen maa bære Korsets Hofdragt;
NB9:42 e forandret det. / Jeg havde · sagt, at en Deel af disse Bemærkninger havde
BI, s. 282 dermed dog ingenlunde være · sagt, at en Opfattelse af dette Begreb, forsaavidt
Papir 340:16 l Du nuomstunder høre det · sagt, at en pludselig og en hurtig Død er
LA, s. 84 kommer ind. / Det er ofte nok · sagt, at en Reformation skal begynde med, at
NB7:95 t Værste. Hermed er ingenlunde · sagt, at en Saadan slipper Gud, ingenlunde, han
DS, s. 203 n ypperlig Mand har ypperligt · sagt, at en stor Velgjerning kun ret kan lønnes
AE, s. 358 forstaaet) og vittigt har man · sagt, at Englene vare de kjedsommeligste af alle
F, s. 500 re for Tiden være det ogsaa · sagt, at Enhver opnaaer det. Skulde man dog ikke
SLV, s. 48 vel, hvad Plato skjønt har · sagt, at et Dyr føder et Dyr af samme Art,
TTL, s. 397 a. En Digter har jo rigtignok · sagt, at et Suk til Gud uden Ord er den bedste
SLV, s. 98 – saa er det slet ikke · sagt, at et Ægteskab i næste Øieblik
BI, s. 330 det være først og sidst · sagt, at ethvert Menneske kan leve poetisk, der
BA, note , at Constantin Constantius har · sagt, at Evigheden er den sande Gjentagelse.
Oi1, s. 135 e for Christendom bliver, som · sagt, at faae Menneskene til at antage Navn af
BMT vner«, men han fik det dog · sagt, at for den menige Mand stiller hvad jeg
Not4:41 der saaledes p. 171 bliver · sagt, at fordi at Fornuften ved Experimentet
Not4:10.c ia. / 1. / 3. / dermed er ikke · sagt, at fordi jeg tænker Gud, at Gud derfor
IC, s. 213 til Gode –; det er ham · sagt, at Fordringen er at bekjende Christum for
OTA, s. 179 den er Livet, som det jo er · sagt, at fra Hjertet udgaaer Livet; men da maa
NB24:30 begribe, at han blot havde · sagt, at G. var talentfuld. Derpaa viste jeg,
EE2, s. 328 id har Uret, thi det blev jo · sagt, at Grunden, hvorfor det den ene Gang kunde
3T44, s. 242 v Helt i Døden, han haver · sagt, at han af et eneste Halmstraa vil bevise
JJ:356 ogsaa Afham, at Const. skal have · sagt, at han aldrig mere vilde gjøre Gjestebud,
IC, s. 97 taaende. Dog nei, det er ikke · sagt, at han bilder sig det ind, men det kunde
OTA, s. 125 ven visere; thi dermed er kun · sagt, at han er forandret. Maaskee er der nu
IC, s. 158 orstand Intet. Og dog har Han · sagt, at Han fra Høiheden vil drage Alle til
IC, s. 169 il mig. / Men har han da ikke · sagt, at han fra Høiheden vil drage Alle til
SD tvivlet, og dog er det endnu ikke · sagt, at han har den sande Forestilling om Fortvivlelse,
AE, s. 34 o. s. v. o. s. v. / Wessel har · sagt, at han holder sig udenfor hvor Trængsel
KG, s. 21 r det. Ak, Luther skal have · sagt, at han ikke een eneste Gang i sit Liv havde
BOA, s. 292 m Socrates, at han skal have · sagt, at han ikke vidste med Bestemthed om han
NB24:18 et. / Voltaire skal etsteds have · sagt, at han ikke vilde troe paa Realiteten af
EE1, s. 231 rmed skal ingenlunde være · sagt, at han jo kan præstere adskilligt Dygtigt;
AE, s. 151 rste Skuespiller skal have · sagt, at han kun en eneste Gang havde været
AE, s. 125 og mere; hvad en Sophist har · sagt, at han kunde bære hele Verden i en Nøddeskal,
AE, s. 444 et Rygte. Hermed er slet ikke · sagt, at han skal opdage nye Sandheder o. s.
IC, s. 138 r, Christus har ligefrem selv · sagt, at han var Gud, Faderens Eenbaarne; man
BOA, s. 175 paa det høitideligste har · sagt, at han veed at Talerne fra No VI til Enden
Not13:28 nneske. Socrates skal have · sagt, at han veed ikke, om han er et Msk. eller
IC, s. 165 den Fornedrede er det der har · sagt, at han vil gjøre det. Dersom den Fornedrede
IC, s. 39 rd. Det er ogsaa ham, der har · sagt, at han vil komme igjen i Herlighed. I sin
BOA, s. 243 betræffende A. Der er ikke · sagt, at hans Bøger heelt igjennem forraade
AE, note ar selv sagt og det er ofte nok · sagt, at hans Fortjeneste er Methoden; men han
BI, s. 303 ed skal nu ingenlunde være · sagt, at Hegel ikke har Ret mod Schlegelerne,
BI, s. 303 n derimod skal dermed være · sagt, at Hegel, ved eensidig at vende sig mod
NB23:81 s igjen, hvad jeg altid har · sagt, at hele det Moderne er den usalige Carrikatur
AeV, s. 80 Gæa« kun havde · sagt, at Hr. Prof. Hauch havde sagt det i sin
Not15:4 sagt mig, at hun selv havde · sagt, at hun ikke kunde taale at see mig. Dette
EE1, s. 134 , paa Tydsk bliver det hende · sagt, at hun selv er Een af dem. Dette er en
CT, s. 249 tilstaae, hvad jeg altid har · sagt, at hun var min eneste Elskov. Men dersom
LA, s. 82 i vor Tid derfor ikke være · sagt, at hver Enkelt havde Mod dertil, thi Det,
KG, s. 174 ndeligere Forstand end det er · sagt, at Ingen stiger op til Himlen uden Den,
AE, s. 455 ogsaa narres, thi det er ikke · sagt, at Ironikeren er en Ethiker. Den Umiddelbare
SLV, s. 321 derfor har jeg heller aldrig · sagt, at jeg angrede. Saaledes var der Mening
NB10:202 ngt dybere i min Sjel; men, som · sagt, at jeg har benyttet det saaledes, tør
NB27:16 har jeg for mange Aar siden · sagt, at jeg ikke godt havde Raad til at holde
SLV, s. 178 forraader Nogen, være det · sagt, at jeg ikke har tilladt mig at vise Nogen
NB7:94 Hvad jeg saa ofte for Spøg har · sagt, at jeg kan leve lige godt under enhver
NB20:127 tid holdt Sagen. Jeg har aldrig · sagt, at jeg var den sande Χsten og dømt
NB24:128 t. Jeg har paa ingen Maade · sagt, at jeg vilde høre op som Forfatter,
Brev 260 etour, uagtet jeg rigtignok har · sagt, at jeg, med Undtagelse af Tirsdag og Løverdag,
OL, s. 33 at jeg med fuldkommen Ret har · sagt, at Kjøbenhavnspostens Færd var Parodien
OTA, s. 211 nemlig en kløgtig Hedning · sagt, at langvarige Lidelser kan man vænne
Not15:4.g . fE den om at det dog ikke er · sagt, at man bliver feed ved at gifte sig, at
BA, s. 387 saa er det jo ganske resolut · sagt, at man blot skal see at komme til at speculere,
Papir 523 og deri er igjen indirecte · sagt, at man har gjort Christendommen til ligefrem
NB19:12 telige er, hvad jeg ofte nok har · sagt, at man har gjort den til Lære. I Forhold
SLV, s. 92 l sandt, det lyder forelsket · sagt, at man i Døden vil finde den Elskedes
KG, s. 318 ! En hedensk Keiser skal have · sagt, at man ikke skulde lugte til Penge! Christendommen
G, s. 37 rmeste. Et vittigt Hoved har · sagt, at man kunde inddele Menneskeheden i Officierer,
NB20:163 mig om, hvad jeg bestandigt har · sagt, at man maa have Menneskene afsides om muligt
BA, s. 373 erfor Xenophon lader ham have · sagt, at man skal elske de stygge Qvinder, saa
AE, s. 198 an begynder igjen, jeg har jo · sagt, at med Over- og Underjordiske kan jeg ikke
DS, s. 259 en at dog dermed skal være · sagt, at min tidligere Talen var usand. /
EE1, s. 73 en, hvorfor man jo ogsaa har · sagt, at Musikken er et Sprog. Dette er nemlig
EE1, s. 71 urligviis ingenlunde være · sagt, at Musikken ikke kan udtrykke Andet, men
EE2, s. 75 jeg troer det er Seneca, har · sagt, at naar man er kommen til sit 30te Aar,
AE, s. 562 Folk Bogen, var det dog ikke · sagt, at Nogen kjøbte den. I en velordnet
NB12:127 Vadskebækken, skal have · sagt, at nu var det ikke mere sandt: Guld og
SLV, s. 178 d for Eiermanden være det · sagt, at om jeg end har tilladt mig at udgive
NB27:6 k. med det Onde, det er, som · sagt, at opgive ham, at ignorere ham, at lade
PMH, s. 74 rfor Aristoteles allerede har · sagt, at Overgangen fra Mulighed til Virkelighed
NB29:85 res tilbage. Dog er dermed ikke · sagt, at Paven skal seire, det er jo ei heller
AE, s. 312 nnen Dionysius, skal han have · sagt, at selv om han døde underveis havde
TS, s. 84 om var det uendelig for Lidet · sagt, at sige den Vei er trang, den er jo snarere
4T43, s. 161 lse? Saa er det da for Lidet · sagt, at sige, Mennesket kommer nøgen til
IC første Væren. Dermed er ikke · sagt, at Tegnet ikke umiddelbart er Noget; men
KG, s. 235 imodigste Menneske. Man har · sagt, at vi vist engang i Evigheden ( ak, forhaabende,
SLV, s. 314 r, jeg husker ikke hvem, har · sagt, at Ærlighed varer længst, kun ikke
NB34:28 koggerlatter, naar det blev · sagt, at, christeligt, er eet Msk. nok. Fra Χstds
FB, note wie das, was dort der König · sagt, auch ein Bauer hätte sagen können
NB28:15 ede – medens saa, som · sagt, Bedragerne bemægtigede sig dem, naar
DD:208 ilosophie, der in parenthesi · sagt, begyndte med Cartesius, der sagde de omnibus
TS, s. 79 Ende. Og der han dette havde · sagt, blev han optagen i det de saae derpaa,
NB31:92 var det, vilde S. vel have · sagt, blevet til ethisk Handlen, saa var vel
NB25:68 ste Grad M., der ogsaa, som · sagt, blot msklig taget, er i høieste Grad
NB17:16 le, hver især 100 Gange havde · sagt, burde gjøres. / Og nu holder jeg ud
NB35:4 er, Charakteren, medens, som · sagt, christelig Kundskab gjør, i samme Grad
KG, s. 93 r en Forklædning. Thi, som · sagt, Christendommen har ikke villet storme frem
NB32:135 æt – Guds Sag. / / Som · sagt, Christenhedens Skyld er Majestæts-Forbrydelse,
AE, s. 420 en hver andet Ord, der bliver · sagt, comisk berøre hans store Beslutning.
BOA, s. 177 r dette ikke, saa bliver, som · sagt, Confusionen en dobbelt: a) at det Første
TTL, s. 395 iervindinger og Vælde, har · sagt, da hans Fjende, ak, som det tyktes Hedninger,
GU, s. 332 ak og selv dette er for meget · sagt, de ere for ham som et Nu, ja egentligen
NB14:57 O, I Gavtyve! eller rettere · sagt, de vide end ikke selv, hvor snildt deres
Papir 388 Corsaren. Thi det var, som · sagt, Demoralisationen i Danmark, og som den
IC, s. 100 i Menneske-Frygt. / Men, som · sagt, Den der underkjender et saadant Bestaaende,
BA, s. 451 tigt ud, naar jeg endda havde · sagt, den er Subjektiviteten, den rene Subjektivitet,
NB10:17 belen. / Og saa kan, som oftere · sagt, den hele Productivitet, der ligger færdig
BI, s. 287 forekommer sjeldnere. Men som · sagt, den ironiske Talefigur hæver sig selv,
IC, s. 195 igheden. Dog er Lidelsen, som · sagt, den qvalfuldeste, og den enkelte Christen
EE2, s. 30 Afvei er rædsomt. Dog, som · sagt, den romantiske Kjærlighed har en Analogi
AE, s. 542 største Virkning. Men som · sagt, den Største, den Mægtigste, der er
TS, s. 57 rev, i Forhold til dem har jeg · sagt, den Tid den Sorg; men der var et Ønske,
BOA, s. 143 e tjenende Reflexion vil, som · sagt, den Udvalgte i vor Tid, være at kjende
EE1, s. 69 ndividualitet, eller rettere · sagt, den var ikke behersket; thi den var jo
SD, s. 172 e i deres Saligheds-Sag. Som · sagt, denne Fortvivlelse er den almindeligste,
EE2, s. 23 tter vilde plage Dig. Men som · sagt, denne lunefulde Existens er den ikke Troløshed?
EE2, s. 251 ens Dialektik i mig selv. Som · sagt, denne Lære fører ingen Fare med sig
TTL, s. 413 r Gud i Oprigtighed. Thi, som · sagt, denne Oprigtighed er vel ikke en evindelig
BI, s. 173 ar det er sat paa Grund, kort · sagt, der altid veed at holde Problemet svævende,
FB, s. 199 e om Ironi end hvad Hegel har · sagt, der besynderlig nok ikke forstod sig stort
NB14:21 r dette kun et Billede. Men, som · sagt, der længere ude – naar man saa
BI, s. 234 ske Polemik derimod; men, som · sagt, der turde maaskee i Socrates' Adfærd
NB30:86 kke det Absurde! / Men, som · sagt, derfor er det saa frygteligt anstrengende
NB11:152 sten Ingenting. / Dog som · sagt, Derivations-Midlerne kunne være fornødne.
NB3:53 Bagvaskelse som det vil have · sagt, derpaa overtager det selv Skylden ell.
AE, s. 113 rst sagt Alt, hvad Hegel har · sagt, derpaa taget et Hensyn til dette og hiint
AE, s. 183 Mediationen? Fortræffeligt · sagt, dersom blot saa Nogen kunde sige, hvorledes
EE2, s. 60 vad der ligger heri; men, som · sagt, dersom det var faldet Dig ind, saa var
NB20:15 ens Fordring, og som andet Steds · sagt, det Apostoliske er ikke at forholde sig
OL, s. 35 noget saadant Dilemma, da, som · sagt, det at ville more er noget aldeles uskyldigt.
NB29:79 ver af Offer). / Og da, som · sagt, det at være Christen er at være Præst,
HCD, s. 175 re Gudsdyrkelse. / Men som · sagt, det Beroligende var, at jeg talte i mit
NB25:71 lide for Sandhed. / Men som · sagt, det der hjalp Apostlene og de første
KKS, s. 106 Metamorphosen. Tiden er, som · sagt, det Dialektiske, der kommer udenfra, men
NB32:129 elv. Hvad jeg saa ofte har · sagt, det Digterske er en farlig Gave baade for
EE2, s. 24 havde levet forgjeves. / Som · sagt, det Du vil være er – Skjebnen.
NB11:224 sig paa sit eget Liv; som · sagt, det Eneste jeg ikke kan forstaae, er, hvorfor
TSA, s. 81 t et Lapserie, men rigtigere · sagt, det er Blasphemie at slaae saa stort paa:
Papir 594 haaber jeg, eller rettere · sagt, det er det eneste, jeg ikke tvivler om.
KG, s. 232 agt det, det er umenneskeligt · sagt, det er en Medlyden, som først bliver
EE1, s. 268 Stykket ude, eller, rettere · sagt, det er ikke ude. Dette har jeg allerede
YDR, s. 111 ringe En til at gyse. Men som · sagt, det er sandt, jeg er en Hader af al Vane-Christendom.
NB24:125 bragt Goldschmidt, og, som · sagt, det er umuligt, thi Nielsen o: s: v: vilde
BMT, s. 220 – og, som jeg har · sagt, det er, religieust, Sag jeg har at forfølge:
SLV, s. 373 ge Kjærlighed. / Dog, som · sagt, det Erotiske beskæftiger mig mindre.
NB27:72 ham, kan han lige godt faae · sagt, det Ethiske. Men Den, der ikke var Ethiker,
BA, s. 394 ilkommende, thi dette er, som · sagt, det Eviges første Udtryk, dets Incognito.
AA:6 re Afdøde, eller rettere · sagt, det forekom mig, som de ikke vare døde.
SLV, s. 313 / d. 16. Mai. Midnat. / Som · sagt, det Hele vil dog formodentligen gaae stille
KG, s. 177 ske sin Kjerlighed er jo, som · sagt, det Høieste et Menneske kan give –
NB31:68 fritagne – men, som oftere · sagt, det jeg fortænker Christenheden i er
Not4:7 fE hos Jacob Böhme kort · sagt, det kan bevæge sig mellem Faustisk Hoffærdighed
NB26:96 de Fattige – og, som · sagt, det kan kun forkyndes af en Fattig. See
NB2:37 blive saa opbragte. Men, som · sagt, det krymper man sig ved, man frygter maaskee
SLV, s. 432 , fri for alle Sorger. / Som · sagt, det lader sig godt sige, men man maa ikke
NB32:36 de, og som en Forfatter har · sagt, det med Actor og Defensor liigt det med
NB34:25 a lidt som det Mindste; men, som · sagt, det meest Ubetydelige kan tildrage sig
Papir 371:1 live forstaaet. Men, som · sagt, det naaes ikke derved, at dette Foredrag
EE1, s. 102 Rænker og Snedighed, kort · sagt, det Ord Forfører har givet Anledning
TS, s. 40 r paa Gudens Bistand. Men, som · sagt, det Par Ord ... ja, det negter jeg ikke,
AE, s. 448 edst ud, thi som ovenfor blev · sagt, det religieuse Foredrag skal være ironisk
EE2, s. 225 s. Hvad jeg nemlig før har · sagt, det siger jeg her igjen, i samme Forstand
NB30:55.a er sandt, hvad jeg engang har · sagt, det staaer nok etsteds i Journalen: at
Brev 272 overlevere til Historien. / Som · sagt, det var et merkwürdigt Aar, det Aar
Brev 18 faae Dine Rente-Penge. / Som · sagt, det vilde bedrøve mig meget, om der
EE1, s. 123 iduelle universelt. Men, som · sagt, det vilde være for Lidt til en Situation.
BA, note om det første, eller rettere · sagt, det, her at være det første, betyder
AE, s. 517 i Kraft af det Absurde. / Som · sagt, dette Dialektiske var det » Smulerne«
SFV, s. 95 ksomheden dialektisk; og som · sagt, dette Dobbelte er just » den Enkeltes«
NB26:51 rere er Dit Mishag, thi som · sagt, dette forstaaer jeg jo nærmere Dig jo
NB8:99 ken han forkynder det. / Dog, som · sagt, dette har Christus maaskee i tidligere
NB16:31 r Mskene, men blot Piat. Men som · sagt, dette hører med til Forlystelsen, at
SFV, s. 11 , nu dertil, deels fordi, som · sagt, dette Punkt er naaet, deels fordi jeg nu
NB21:103 et Christelige, medens det, som · sagt, dog bliver en noget anden Sag, naar den
NB28:74 stds Gude-Sprog – men, som · sagt, dog det samme Sprog, som vi Msker tale.
AE, s. 100 Dette er forresten ret godt · sagt, dog er der den Ucorrecthed, at han her
SLV, s. 270 ugyldig. Mere blev der ikke · sagt, dog tvivler jeg ikke paa, at mine Heltinder,
Brev 116 thi hvad jeg bestandig har · sagt, Du gik meget for længe hen inden Du
CT, s. 224 af sig selv, med mindre, som · sagt, Du siden den Tid har opgivet Troen. Men
TSA, s. 90 Thi med Christus er det, som · sagt, een Gang for alle en anden Sag. Han var
NB22:88 idt af Mskene. / Dog er det, som · sagt, efter min Mening Pligt mod Sandheden, mod
FB, note n, daß die Person, welche sie · sagt, eine vornehme, wohlerzogene, verständige,
NB20:139 e Ord efter, som Χstus har · sagt, eller angaaer den ikke Existentsen? /
BA, s. 460 t, som en anden Forfatter har · sagt, eller for ikke at bruge et Udtryk, som
AE, s. 229 Inderlighed, selv Intet have · sagt, eller misbrugt et Forord til at indtage
G, s. 77 er saa hurtigt forbi som det er · sagt, eller saa hurtigt fastholdt som det er
G, s. 77 e ikke er saa hurtigt gjort som · sagt, eller saa hurtigt forbi som det er sagt,
AE, s. 458 lut vigtigt. – Dog, som · sagt, en Iagttager kan blive narret, hvis han
BI, s. 197 ster hørende Praleri, kort · sagt, en Mængde af, hvad man med et fælleds
AE, s. 525 i, som tidligere etsteds blev · sagt, en objektiv Christen er netop en Hedning.
Not3:14 forresten har det, som · sagt, en paafaldende Lighed med det Nordiske,
SD, s. 179 , ind i Fortvivlelsen. / Som · sagt, en saadan Fortvivlelse er sjeldnere i Verden.
NB10:105 tale om den synes mig, som · sagt, en Usandhed. I Fortrolighed med Gud stride
BI, s. 241 er hverken meer eller mindre · sagt, end at et saa og saa stort Antal Individer
NB2:73 og 191 p. 210 i denne Bog. / Som · sagt, Endelighedens Afgjørelser maa man nødsages
Papir 434 Leiesvenden, han har, som · sagt, endnu flere Grunde til at frygte Ulvenes
EE2, s. 164 skal leve ethisk. Her er, som · sagt, endnu ikke i strengere Forstand Tale om
NB27:6 ger lidt haardt, det er, som · sagt, endnu med det Gode, thi efter Guds Forestilling
AE, s. 50 thi, som ovenfor · sagt, enhver Grændse, der vilde holde Dialektiken
SLV, s. 209 eles? / Ethvert Ord, hun har · sagt, enhver Mine kan jeg huske, saa tydeligt
BI, s. 85 s' Speculationer – kort · sagt, enhver Videnskab bliver reduceret zum Gebrauch
KG, s. 91 b i Styrelsens Haand. Men som · sagt, Enhver, der har stillet sig paa noget andet
BMT, s. 219 ih, bevares, man har jo Intet · sagt, Ens Taushed var Respect, eller maaskee
IC, s. 165 rd af ham, hvert Ord, han har · sagt, er altsaa sagt i hans Fornedrelse. /
AE, s. 208 et Dummeste der nogensinde er · sagt, er at den er til en vis Grad sand. Der
SLV, s. 146 sig selv bedre, da den, som · sagt, er den eneste adæquate Form for en Forelskelse.
NB33:37 ats-Kirke. / Da Staten, som · sagt, er den høiere Egoisme, eller de enkelte
NB28:15 dem til Indtægt. Og, som · sagt, er der En, som ikke paa den Maade vil profitere
EE2, s. 215 . Det Æsthetiske, blev der · sagt, er det i et Menneske, hvorved han umiddelbar
KG, s. 102 sig med Pauli Svar, der, som · sagt, er fangende. Saasnart der nemlig paa Spørgsmaalet
SLV, s. 140 e forstaaer, om det end, som · sagt, er formildet i Spøg, det forstaaer ikke
LF, s. 24 rede hjulpet Dig til! Thi, som · sagt, er Gudsfrygt Viisdoms Begyndelse, saa er
PPM, s. 138 ene. Nei Tak!. / Hvad jeg har · sagt, er kort, betegnende: Biskop Mynsters Prædiken
FP, s. 22 e som vi allerede eengang have · sagt, er saa langt fra at skrive imod vort Stykke,
SFV, s. 104 / Efterskrift / Hvad her er · sagt, er sagt om det Forbigangne, det Tilbagelagte,
KG, s. 306 tigste Ord noget Menneske har · sagt, er, naar den Kjerlige siger: jeg bliver.
EE1, s. 79 elukke Musikken, det er, som · sagt, et andet Spørgsmaal; derimod kan dens
KG, s. 252 haabe. Thi Muligheden er, som · sagt, et Dobbelt, og just derfor den sande Opdragelse;
SLV, s. 106 ør sige, ganske ypperligt · sagt, et saadant Brudepar mangler ægteskabeligt
AE, s. 316 . Dog Ethiken har man jo, som · sagt, faaet puffet ud af Systemet, og i det Høieste
SFV, s. 69 et. Jeg vilde, som tidligere · sagt, finde det i sin Orden, om de Fornemme og
Brev 296 ter! o: s: v:. Nær havde jeg · sagt, for at erindre om et Ord af høisalig
NB30:14 udenfor Slægten, og som · sagt, for Jødens høie Forestilling om Slægt
Brev 268 tensen, der, in parenthesi · sagt, for mig har den Mærkelighed, at han
G, s. 11 ort Forhold, da kommer han, som · sagt, for omtrent 1 Aar siden op til mig, ganske
JJ:307 gt bedre, der hylder hvad han har · sagt, fordi han har sagt det? Den Slægt der
EE1, s. 18 . 3; men jeg har, som ovenfor · sagt, foretrukket at lade Tilfældet raade
FB, s. 188 aaer Alt let, men hvad her er · sagt, forklarer heller ikke Abraham; thi Abraham
NB21:121 over det Værste. / Som · sagt, forresten var Samtalen ganske som sædvanligt.
DS, s. 166 betingedes Tjeneste, uden, som · sagt, forsaavidt han søger » ubetinget
Oi5, s. 236 et Vist for hvert Barn! / Som · sagt, forsøg det, og Du skal i Alt finde,
NB10:111 sselhed enes et heelt Land, som · sagt, fra Kongen til Tiggeren, fra den naadige
SFV, s. 99 i fordi der i Skrifterne var · sagt, fremstillet, udviklet, udtalt alt Det,
NB26:54.b e den Bog ind. Da var det, som · sagt, først i Correcturen jeg blev opmærksom
EE2, s. 132 en. Naturen, har en Philosoph · sagt, gaaer den korteste Vei, man kunde sige,
NB13:89 streng er han ikke. Og som · sagt, gaaer Strengheden ud, saa gaaer ogsaa det
Brev 292 til Samtale skal jeg, som · sagt, ganske alvorligen gaae ind paa Sagen.
OTA, s. 408 himmelske Hofsprog. Thi, som · sagt, gavmundet at gyde Ord om Salighedens Herlighed,
3T44, s. 271 er i Orden; thi hvad vi have · sagt, gjelder i fuld Maade om hiint forelæste
PS / Anvendelse / Hvad her er blevet · sagt, gjelder om det ligefrem Historiske, hvis
FP, s. 25 skulde vi, som vi ovenfor have · sagt, gjerne undlade nøiere at analysere,
EE1, note ogsaa med Øret. Hvad her er · sagt, gjælder naturligviis om den musikalske
G, s. 39 Medfør. Den Enkelte kan, som · sagt, godt kjende, hvad Lindring der ligger heri,
NB27:13 te er Χstd. / Men, som · sagt, Gud er ikke i udvortes sandselig Forstand
NB2:73 og derfor, havde jeg nær · sagt, haaber og venter man, at jeg skal blive
DS, s. 167 an indsætter, var ( ja, som · sagt, ham kunne vi meget godt forstaae, thi det
Brev 143 er Guden sig, ell. rettere · sagt, han lader en hellig Søvn falde paa Dig
BI, s. 196 orhold til ham, eller rettere · sagt, han staaer ikke i noget Forhold til dem,
PCS, s. 141 iber efter, kan han ikke. Som · sagt, han sætter det bedste Been frem, men,
NB32:93 ham. Hvad jeg saa ofte har · sagt, han veed godt, hvor uendelig smertefuld
SFV, s. 75 ykkelse, hvor, in parenthesi · sagt, han, Gud være lovet, er evig fritagen
TTL, s. 421 te paa den. Thi, som det blev · sagt, Handlingen selv har sin Alvor, og Alvoren
BOA, s. 243 rsøgelse om ham. / Men som · sagt, hans Skrifter beskæftige mig ikke ligefremt,
Brev 65 , at jeg – nær havde jeg · sagt, har husket paa, – og det forstaaer
BA, s. 388 . At dette ofte nok er blevet · sagt, har jeg Intet at indvende mod; thi det
Papir 254 gtes. Da imidlertid, som · sagt, Harmonien af Kræfterne endnu ikke er
NB29:118 mklæder Lysten; men som · sagt, hellere gifte sig end lide Brynde. /
NB9:60 fra Guds Forholdet. Og, som · sagt, her kan den strengeste Orthodoxie saa let
NB11:50 ret feige og kloge: saa havde de · sagt, Herren forbyder os det selv – ergo
4T43, s. 122 lbage. Idet derfor Job havde · sagt, Herren gav, da var hans Sind vel forberedt
NB35:37 ng vil have Tak derfor. Nei, som · sagt, Himlens Salighed faaes ikke engang som
BI, s. 120 mlig Livet, Udviklingen, kort · sagt, Historien i sin almindeligste og videste
Oi6, s. 267 enne Tanke; men jeg blev, som · sagt, hjulpet ved mit eget Livs Forhold. /
NB12:29 har den Skik at gaae strax. Som · sagt, hun gik strax og med Schlegel. Hun naaede
TS, s. 72 , selv at blive en Saadan! Som · sagt, hun taler ikke i Menigheden, hun tier;
AE, s. 234 , og det allerede paa eengang · sagt, hvad der efter min Idee først skulde
G, s. 52 b mod ham, eller i ethvert Fald · sagt, hvad en Pige aldrig bør sige, hvad enten
FB, s. 101 r gjort, hvad han har sagt, og · sagt, hvad han har gjort. Ak! Ak! Ak! det er
Brev 16 eg sidst talte med ham, kunde have · sagt, hvad han nu faaer at vide, hvad der altsaa
SFV, s. 90 det Ethiske, det Religieuse) · sagt, hvad han vil, hvad han maaskee ikke i fjerneste
AE, s. 336 ke. Allerede i Piecen har jeg · sagt, hvad jeg bestandigt vedgaaer, at min Smule
EE1, s. 235 erover. Og dog, det var godt · sagt, hvad jeg sagde, thi jeg meente, at den
EE1, s. 233 heldigt, at jeg allerede har · sagt, hvad jeg vilde sige; thi jo mere jeg overveier
BA, note rkelig sagt det, eller han have · sagt, hvad man ogsaa tilskrev ham, den i Middelalderen
DBD, s. 130 este, og bevirket, at jeg har · sagt, hvad Sandhed er, at seet under denne af
BA, s. 414 experimenterende Viden, have · sagt, hvad vi atter gjentage, at Synden forudsætter
NB15:62 tier i Χstd! / Men som · sagt, hvilket Fund for » Digteren«!
3T44, s. 236 re gavnligt, at han haver · sagt, hvis det kunde hjælpe Nogen til at spare
SLV, s. 195 sløst, som var det aldrig · sagt, hvis det saaledes behagede hende. Situationen
BOA, note andret siger det. Man maa, som · sagt, hvis man selv har lidt Forstand, i Forhold
PS, s. 262 indste, vidste hvad han havde · sagt, hvor han havde opholdt sig til enhver Time
KG, s. 54 t glemmer, hvad Præsten har · sagt, hvor nøiagtigt og hvor længe husker
NB33:12 n i, at forhindre, at det bliver · sagt, hvor usandt det Bestaaende er. / Deraf
DBD, s. 132 ntimmer-Spektakel. Jeg har jo · sagt, hvorledes det forholder sig: » Gud
AE, note er Methoden; men han har aldrig · sagt, hvorledes Methoden forholder sig til den
PS, s. 305 lle, hvad der tidligere er · sagt, hvorledes skal man da – ikke blive
NB33:12 at En er nok – blot det er · sagt, hørt, saa er Alt forandret, saa er der
Oi3, s. 194 ! Folket lever og aander, som · sagt, i den Betragtning, at det kongelig Autoriserede
SLV, s. 278 . Det er, hvad jeg altid har · sagt, i een søvnløs Nat kan man forandres
LA, s. 39 Dennes Anskuelse ligger, som · sagt, i en Midte mellem det Æsthetiske og
AE, s. 546 rnedaaben, som ovenfor oftere · sagt, i enhver Maade forsvarlig som Mulighedens
NB22:123 omus. / / Det er ypperligt · sagt, i et Brev til Theodorus af Mopsuetia: /
TSA, s. 105 ved, er Impietet. / Dog, som · sagt, i Forholdet mellem Menneske og Menneske
BOA, s. 221 ed er Impietæt. / Dog, som · sagt, i Forholdet mellem Menneske og Menneske
JJ:435 det ikke det Samme jeg altid har · sagt, i mit første Skrift og indtil det Sidste.
NB12:147 t sandt Ord er der allerede der · sagt, idet der gjøres opmærksom paa Forskjellen
AE, s. 20 elsen skulde kun, som der blev · sagt, iføre Problemet historisk Costume. Problemet
NB32:106 ve Tale om, deels for, som · sagt, ikke at miste denne sin Magt. / Jeg for
IC rved forstaaer Christendommen, som · sagt, ikke dette phantastisk Speculative om Eenheden
NB10:90 ner jeg mig ogsaa med Nogle, som · sagt, ikke for at forhindre dette, men lige omvendt.
AE, s. 184 eligt paa begge Sider er, som · sagt, ikke forundt en Existerende, men kun en
NB25:100 ne opkom. Feilen laae, som · sagt, ikke i at gaae i Kloster, men i Titlen
IC, s. 238 undrere umulige. Han var, som · sagt, ikke i Besiddelse af noget eneste jordisk
IC, s. 62 ik er en Magt, lader sig, som · sagt, ikke nægte. Men hvad han vil, hvad han
BN, s. 116 v er standset ved Idealet, som · sagt, ikke som havde jeg grebet det, som var
DS, s. 190 hver Anden. Nei, duer jeg, som · sagt, ikke til at være Helt, saa skal det
Not11:2 det var som Kanne havde · sagt, ikke Umagen værd at blive begeistret
NB12:198 . / / / Om hende. / Det er, som · sagt, ikke usandsynligt, at hun nu efter Faderens
Brev 159.4 ale til Dig vil jeg, som · sagt, ikke, førend jeg først har skrevet;
IC, s. 187 dog ikke gjøre, fordi, som · sagt, Indbildningskraften forholder sig til Fuldkommenhedens
NB2:16 e Mening o: s: v:. / Men som · sagt, inden Den, der skal stride med Mængden
SLV, s. 104 beskaffent, hvilket jeg, som · sagt, indtil videre antager at være en Synthese
SLV, s. 162 aatrængenhed mod Gud. Som · sagt, Inhumaniteten ligger ikke i at ville det
NB10:85 paa Mængden. / Men, som · sagt, Interessen i mit Skrift ligger ikke i at
LF, s. 43 r Du ogsaa Glæden. Men, som · sagt, intet Men; thi det er Alvor, Du skal lære
KG, s. 80 Forskjellighederne ( thi, som · sagt, intet Menneske er det rene Menneske, men
KG, s. 54 ker man ikke hvad Digteren har · sagt, især hvad han har sagt ved Hjælp
SD, s. 204 ?«. Saaledes har jeg · sagt, ja jeg har tillige ønsket, at Socrates
KG, s. 306 Det almægtigste Ord der er · sagt, ja, det er Guds Skaber-Ord: » bliv«.
EE2, s. 129 n, Du taler med: » som · sagt, jeg beklager dem; thi enten føle de
NB10:60 venskabelige Noter. Men som · sagt, jeg er blevet ækel ved at skulle henvende
NB27:71 andet Gudsbegreb. / Dog som · sagt, jeg er standset ved denne Vanskelighed,
NB33:13 løiet Barnet. / Men, som · sagt, jeg faaer ondt, i den Grad overvælder
NB17:42 g i sin Orden, ell. rettere · sagt, jeg finder det vel ikke i sin Orden, men
NB26:78 skulde vendes saaledes. Men, som · sagt, jeg havde dog faaet den Tanke. Dog det
AE, s. 237 en Tilhænger. / Som · sagt, jeg havde fattet hiin Inderlighedens rædsomste
Brev 85 ødt til Intriguer har jeg ofte · sagt, jeg kan i en anden Forstand sige: jeg er
NB20:90 std – men nær havde jeg · sagt, jeg kan ikke forstaae, hvad alle disse
EE2, s. 166 , mine Børn, eller rettere · sagt, jeg offrer mig ikke derfor, men jeg finder
BI, note synes ganske tydeligt. Thi som · sagt, jeg spørger Dig ikke derom for Din Skyld,
NB4:78 r for meget Repetition. / Men som · sagt, jeg vilde være klog. Det er ikke
DS, s. 188 l ogsaa til, at faae Sandheden · sagt, just for dog at kunne gavne en lille Smule.
NB21:32 Declamateurs. Hvad jeg her har · sagt, kan en Declamateur snildt benytte til Declamationer
NB6:62 al p. 18. / Hvad jeg ofte nok har · sagt, kan jeg ikke ofte nok gjentage: jeg er
SLV, s. 146 rmest Foregaaende er blevet · sagt, kan naturligviis ikke ville paa nogen kummerlig
KG, s. 163 et glemmer Mennesket. Men som · sagt, Kjerligheden vil han ikke opgive, ei heller
LP, s. 24 ne Bøielighed i Livet, kort · sagt, kommer til at sætte det som Opgave og
NB32:140 at trænge igjennem; thi som · sagt, Krudtet forandrede Krigen, afskaffede det
Oi8, s. 354 , Mand og Kone. De havde, som · sagt, kun Fattigdom; og Bekymringen for Fremtiden
Brev 242 l min Efterforsken var jeg, som · sagt, kun kommet til det for den Ituslagne og
NB31:51 tør det ikke. / Men, som · sagt, kun paa eet af de to Vilkaar kan Gud og
BA, s. 398 amme som den rigeste Aand har · sagt, kun siger den det ikke i Kraft af Aand.
SLV, s. 51 meent et Ord af hvad man har · sagt, lader sig fortryde, men at være Piat,
BI, s. 73 Udfoldelse. Dette være, som · sagt, langt fra os; men paa den anden Side kan
NB33:55 lidende, som jeg oftere har · sagt, lidende i Kjerlighed med den Elskede, men
NB33:57 dt sig til Gud, det er, som · sagt, lige saa umuligt, som at berøre en Elektriseermaskine
NB15:93 e, og som Joh. Climacus har · sagt, ligesom med det at sauge: det ene er at
DS, s. 194 uendelig milde Form, hvad, som · sagt, ligger i, at jeg hverken har Myndighed
NB31:65 der er Evighedens Uro. / Dog som · sagt, Locomotivet er løbet fra Jernbane-Toget.
NB25:67 ligeoverfor Naade. Men, som · sagt, lurvet, lumpen, om Nogen vil benytte sig
NB31:65 ettere, Locomotivet er, som · sagt, længst løbet fra Christenheden. /
EE1, s. 233 re Intet. Hvad der da her er · sagt, maa ansees som en Overflødighed, som
OTA, s. 326 edens Alvor, om der end, som · sagt, maa være en Mulighed af at kunne vælge
NB31:77 et Samme, som den Religieuse har · sagt, maaskee i en endnu skjønnere Sprogform;
NB18:49 ge: ja, det har vi jo altid · sagt, Mag. K. er det Overordentlige. Men nu har
NB35:18 der har slukket Ilden. Men, som · sagt, man bruger ikke altid Vand, stundom bruger
EE2, s. 84 , der altid bringer Seir. Som · sagt, man føler ofte nok, hvor Lidet man udretter
NB27:63 der er jo Naade. / Men som · sagt, man har i Χstheden betragtet Naaden
NB24:125 e det for Mynster. Men som · sagt, man kunde ikke vide, hvad han skjulte,
NB30:103 unde nogen det. / Men, som · sagt, man veed godt selv, hvor ussel det er at
NB30:49 gl. er Egoisme, hvilket dog, som · sagt, Manden ikke seer, men føler sig potenseret
KG, s. 214 kunde rokke det. Ak, thi som · sagt, med Hensyn til det at opbygge kommer det
NB30:51 ed hendes Modstand. Men som · sagt, med Qvinden er dog Sagen altid noget Andet,
IC, s. 98 lider Ondt i Verden. Ja, som · sagt, med samme Bravour som en nybagt Adelsmand
AE, s. 273 centerne tie ikke. / Dog, som · sagt, med Skriftets Indhold har jeg Intet at
IC, s. 188 tring af ham, medens han, som · sagt, med Øiet rettet mod dette Billede –
EE2, s. 292 e Mærke til, hvad der blev · sagt, men da han seer sin Kone, har han formodentlig
NB20:56 gelser, naar det Sande bliver · sagt, men den tjenende Existents kommer til at
JC, s. 20 aderen og hvad Modparten havde · sagt, men denne Gysen i Sjælen glemte han
AE, s. 113 t dette er i Grunden ofte nok · sagt, men det er ogsaa ofte sagt paa en forstyrrende
IC, s. 40 nøiagtigt, de Ord, han har · sagt, men giver det Udseende af, at det var Gud,
Brev 254 ikke glemt, hvad der blev · sagt, men gjentages bør det ikke. / Nu har
4T43, s. 115 nlunde ligger i hvad han har · sagt, men i hvad han har gjort. Vel har han efterladt
AE, s. 349 lighed. Hvad jeg ofte nok har · sagt, men ikke ofte nok kan gjentage baade for
NB11:194 jeg kan lade det blive · sagt, men ikke personligt sige det. Hvor har
F, s. 519 losophien. Dette er nu let nok · sagt, men ikke saa let at forstaae; idetmindste
BN, s. 122 jeg svare. Dette har jeg ikke · sagt, men jeg har sagt at det at sige om sig
SLV, s. 155 i Forstand. Det er ret smukt · sagt, men man maa huske paa, at en Kone i Forstand
LF, s. 35 t have med mig at gjøre, og · sagt, men med ganske anden Føie, som menneskelige
Papir 372:3 t det samme, det er lige godt · sagt, men Myndigheden gjør Alt.) / Exempler:
TSA, s. 102 det om man saa vil lige godt · sagt, men Myndigheden gjør Forskjellen. Dersom
BOA, s. 219 det om man saa vil lige godt · sagt, men Myndigheden gjør Forskjellen. Dersom
TTL, s. 454 ubestemmelig. Hermed er Intet · sagt, men saaledes maa det ogsaa være, naar
SLV, s. 38 taae hen, thi dermed er Intet · sagt, men saasnart Talen skal begynde, saa bliver
NB26:53 ød, er maaskee slet ikke · sagt, men under Trykket af Muligheden deraf skulde
Papir 556 ysning for Andre; thi, som · sagt, mig kan det ikke forstyrre. Mig kommer
SFV, s. 65 g kunde ikke anderledes. Som · sagt, min Tanke var det oprindeligen ikke at
EE1, s. 206 drag. Men er da det, han har · sagt, mindre sandt, fordi han ikke selv har troet
NB26:12 etning af Kjendelighed. Som · sagt, Mit er det Laveste i ligefrem Kjendelighed:
NB30:100 lt Dette: Adspredelse. Men, som · sagt, Msket er maaskee ikke istand til at bære
CT, s. 206 st over al Maade! Thi, som · sagt, naar den menneskelige Deeltagelse ophører,
BA, s. 329 n i en ældre Philosophi har · sagt, naar Guds Tilværelse er mulig, er den
BI, s. 356 ortrinlig Operateur; thi, som · sagt, naar Ironien er bleven behersket, da er
EE1, s. 403 e. / En gammel Philosoph har · sagt, naar man nøiagtigt nedskriver Alt, hvad
Brev 21 nger om mig. Skal Det, Du har · sagt, nogenlunde passe, maa det være sagt
Papir 596 et Forkeert i hvad jeg har · sagt, noget Usandt, øieblikkelig at retractere.
SLV, s. 298 eller mindre end, reverenter · sagt, nogle slemme Opstød, lidt Hikke, foranlediget
OTA, s. 300 nfor at bede om Mildhed, har · sagt, o tael blot strængt til mig. Og Evangeliets
NB21:136 aelse, saa maa vi have det · sagt, officielt noteret. / Det skal siges med,
CT, s. 135 faaer udtalt, for at faae Sit · sagt, og alle de Forsamlede ere mere eller mindre
NB14:57 il Intet. / / Hvad jeg altid har · sagt, og Anti-Climacus da især indskærpet:
CT, s. 184 det med Dig, at det blev Dig · sagt, og at Du hørte det! / Hvad vil Du da
EE2, s. 106 lertid ikke saa let gjort som · sagt, og der hører i Sandhed Mod til at gjennemføre
OL, s. 32 og derpaa Hr. Lehmann alt have · sagt, og derved tvinge os til at gjentage, hvad
AE, s. 288 at jeg er, det er jo allerede · sagt, og det Første siger altsaa endog mere
KG, s. 32 t forstaae, naar det er blevet · sagt, og det vil jo ikkun forstaaes for at udøves;
NB8:22 alle gebessert. / Det er ypperlig · sagt, og dog saa aldeles en passant. / Replik
AE, s. 77 Begeistringen for at faae det · sagt, og faae det hørt, var en Misforstaaelse.
CT, s. 199 , hvor ofte er dette Ord ikke · sagt, og gjentaget og atter gjentaget, forklaret,
CT, s. 184 vilde gaae igjen: det er Dig · sagt, og Gud veed det med Dig, at det blev Dig
F dederunt, forstode, hvad der blev · sagt, og hvad de selv sagde. Denne Tvivl ligger
EE2, s. 318 diken grebet, hvad jeg har · sagt, og hvad jeg gjerne vilde have sagt Dig;
Brev 85 rket Pige, det har jeg altid · sagt, og i den Forstand har jeg aldrig været
NB11:175 ile. Men det er ikke altid · sagt, og ikke altid saa ganske lige at forstaae.
NB28:67 saa hurtigt som det bliver · sagt, og Ingen bryder sig egl. stort derom. /
AE, s. 83 den høie Tid, at det blev · sagt, og jeg er nu i det Tilfælde at turde
NB32:38 d, som nogensinde er blevet · sagt, og just Situationen gjør det dertil;
TTL, s. 416 t, gjør som det bliver ham · sagt, og kan det udmærket den næste Dag.
EE1, s. 243 ertid ikke saa let gjort som · sagt, og man kan ikke noksom beundre den Virtuositet,
SLV, s. 304 t«, det har den Vise · sagt, og man lærer af Tyrannen, at det endogsaa
TAF, s. 285 sagt som han ønskede det · sagt, og saa kommer han ikke til Amen –
FB, s. 101 e, han har gjort, hvad han har · sagt, og sagt, hvad han har gjort. Ak! Ak! Ak!
IC, s. 39 d, som et Menneske aldrig har · sagt, og siger, han har sagt dem. Men det er
NB24:121 visse Ting, som jeg vilde have · sagt, og som jeg ikke meente i sin Tid selv saa
NB15:63 remskridt: baade ved at faae det · sagt, og ved at man faktisk vil henføre det
NB8:11 iagtigere end det før er · sagt, ogsaa han holder sig dog til Alvoren –
AE, s. 403 seet gjelder det nemlig, som · sagt, om at fatte Lidelsen og blive i den saaledes,
BOA, s. 134 vde Uret. Alt dreier sig, som · sagt, om at seire, ikke blot fordi hans Plan
NB25:69.a lder det, som jeg altid har · sagt, om den Χstds-Forkyndelse, der ikke
BI, s. 180 ret ham med Sophisterne, kort · sagt, om der har været nogen endelig og jordisk
Brev 60 adigen, at det er som Faderen har · sagt, om det end en enkelt Gang tænker: Gud
AE, s. 249 d, mindre af et Menneske. Som · sagt, om det er lykkedes i Piecen, skal jeg ikke
CT, s. 160 men Spørgsmaalet er, som · sagt, om han ogsaa ret veed, hvilket Maalet er.
EE2, s. 245 e Dyb. Det gjælder da, som · sagt, om, at den ikke i en abstrakt og indholdsløs
AE, s. 332 Samtidens Dom, som tidligere · sagt, omtrent vilde være denne: det er noget
SFV, s. 18 Bevidsthed, den erindrer, som · sagt, omvendt om de » to opbyggelige Taler«.
CT, s. 65 ihedens Bekymring; thi, som · sagt, paa den Maade kan man være det. Og naar
EE2, s. 170 om vor Tid har at opvise. Som · sagt, Philosophien seer Historien under Nødvendighedens
Papir 308 inder, thi som en Forfatter har · sagt, Qvinderne pynte sig ikke for Manden, men
Papir 371:1 andre Punkter er blevet · sagt, Reflexioner ville stadigt gjennemkrydse
AE, s. 484 ennesker. Blot een Skyld, som · sagt, saa er den Existerende, der med denne forholder
TSA, s. 101 og dersom det saa er godt · sagt, saa er Manden Genie – og dersom det
BOA, s. 217 sk, og dersom det saa er godt · sagt, saa er Manden Genie – og dersom det
EE2, s. 292 rd end at blæse ad. Som · sagt, saa gjort; hun blæser, og see, Vocalisationen
Not7:46 rer, thi om der end Intet bliver · sagt, saa hører jeg dog hvorledes Dit Hjerte
NB6:24 om jeg ellers ikke faaer saaledes · sagt, saa let, saa converserende. Det vilde glæde
EE1, s. 95 e Confirmander allerede have · sagt, saa mener han at turde oversee en saadan
NB27:43 de Voven. / Men det er, som · sagt, saa uendeligt svært for En, der fra
BI gbar som noget andet Huusdyr, kort · sagt, saa uerotisk som muligt. Forsaavidt maatte
NB28:60 ee, her stikker det! Det er, som · sagt, saa uhyre anstrengende for et Msk, at det
SLV, s. 57 egte. Men som det saa ofte er · sagt, saa vil jeg ogsaa sige det; derved bør
BOA, s. 217 mindeligt og særdeles godt · sagt, saa, saa er det Gud der har sagt det!!!
TSA, s. 101 det saa er ualmindeligt godt · sagt, saa, saa er det Gud, der har sagt det!!!
DS, s. 237 en, igjen anbringes, men, som · sagt, saaledes at man har lært Noget af tidligere
NB34:34 r Msket selv hitter paa. Men som · sagt, saaledes er det i alt Religieust, alt Christeligt,
TTL, s. 406 Forandrede. / Som det her er · sagt, saaledes gik det jo Enhver engang i Afgjørelsens
NB32:88 den hørte efter hvad der blev · sagt, saaledes taber Du selv det Ubetingede,
Papir 371:1 siger, hvad jeg her har · sagt, saaledes, til en Forsamling og saaledes:
NB30:136 er det Klogeste. / Men som · sagt, saasnart der skal være et Vilkaar, en
BMS, s. 123 ans Prædiken, der dog, som · sagt, sammenholdt med det nye Testamente har
NB14:126 ke comisk; enten vilde jeg, som · sagt, see at gjøre ham begribeligt at det
PPM, s. 138 Enhver kan, naar det er · sagt, see det, især den Enfoldige. For den,
NB34:33 saa let, om det end, naar det er · sagt, sees uendelig let. Men det sees ikke saa
Brev 134 t er forbi hurtigere end det er · sagt, seet hurtigere end det er skeet –
TTL, s. 408 a Gud. Det har altid været · sagt, selv i Hedenskabet, at Guderne sælge
NB20:132 e have givet sig ubetinget hen, · sagt, selv om dette forlanges af mig, at jeg
KG, s. 302 re det. Den Tredie er, som · sagt, selve » Kjerligheden«, til
NB35:11 ere saa angest for, da, som · sagt, Selvfølelse qua Dyre-Skabning er den
FP, s. 20 Blades Polemik, skulle vi, som · sagt, senere komme tilbage dertil. Forfatteren,
KG, s. 53 hristen? Dette have vi jo ikke · sagt, sige det heller ikke, men sige kun, at
NB33:57 sse Millioner af Msker, der, som · sagt, sige hver især, og til hinanden indbyrdes:
FB, s. 201 d sig sige mod ham, er blevet · sagt, skaanselsløst, ubarmhjertigt –
IC, s. 167 en saadan Fornedret! Men, som · sagt, skal der være Tale om at forstaae Ordet,
Papir 254 godtgjøre det, jeg har · sagt, skal jeg tage Hensyn til de Svingningsknuder,
SD, s. 241 d, der, som man frækt har · sagt, skal være forbundet med at være Gud
BMS ventede da, jeg mente: der er, som · sagt, slet ingen Grund til at haste og der tabes
DS, s. 191 vrige Stræben derefter. Som · sagt, Sligt er ikke Noget for Dig at tale om.
NB31:25 s Historie o: s: v: er, som · sagt, Sludder og Vrøvl, ogsaa Gavtyvestreger,
IC, s. 37 ulde slutte til hvad der blev · sagt, snarere maatte slutte at der blev sagt
IC, s. 240 om vare vi bedre; det er, som · sagt, snarere Nicodemus, der kan dømme os
G, s. 72 y Afskrift af Alt, hvad han har · sagt, snart med danske, snart med latinske Bogstaver,
BI n Profanation af det Hellige. Kort · sagt, Socrates har vundet Idealiteten, erobret
BI, s. 99 stemmelse, som de Andre. Kort · sagt, Socrates udvikler, hvorledes han har omskibet
BI, s. 330 g paa ham. Det være derfor · sagt, som det skal vorde beviist, at de ikke
NB6:24 kan paa den Maade faae visse Ting · sagt, som jeg ellers ikke faaer saaledes sagt,
IC, s. 56 naar det er det man vil. Som · sagt, som Menneskekjender, maa han dog sagtens
NB22:53 t Forsøg paa blot at faae det · sagt, som var saa » Alt rigtigt, og man
EM, s. 205 , er Røverkjøb. Men, som · sagt, staaer Præsten i det Forhold til Evighedens
FV, s. 16 Efterskrift«, der, som · sagt, stiller » Problemet«, var
DS, s. 212 Verden, oftest Livsfare. Som · sagt, Stjernen har forraadt Noget: Kongen i Landet
Brev 89 ermærke. Forresten er jeg, som · sagt, svag, mine Been skjælve, det kniber
BI, s. 314 g i dens mørke Huler, kort · sagt, søgte sin Virkelighed i Middelalderen
Brev 66 er neppe Tid til at faae det · sagt, thi Afskedens Øieblik er jo ogsaa Mødets
NB14:112 er er neppe Tid til at faae det · sagt, thi Afskedens Øieblik er jo ogsaa Mødets
NB16:35 yldige har været gjentaget og · sagt, thi derved har det jo faaet større Udbredelse.
4T44, s. 346 re foragtelig; eller rettere · sagt, thi det baader ikke at dvæle ved saadanne
EE1, s. 94 ns Rige er dermed endnu ikke · sagt, thi det maa fastholdes i det Øieblik,
NB10:191 er dog maaskee for lidet · sagt, thi jeg gjør mig megen Flid, er meget
AE, s. 77 Begeistring for at faae dette · sagt, thi naar Folk hørte det, saa vare de
SFV, s. 34 rer, tjener snarere, reent ud · sagt, til at forraade Christendommens Sag. Taktiken
NB32:114 nker / / forholde sig, som · sagt, til Phantasie – rene Forstands-Msker
BI, s. 121 ller en Erkjendelse, der, som · sagt, tilsidst hæver sig selv, idet den uendelige
DS, s. 234 ig menneskelig Unaade. Og som · sagt, trods de Millioner Exemplarer af det nye
NB27:18 have saa vel de Fleste, som · sagt, trøstet sig med en bedre Eftertid. Sjeldnere
NB33:33 ommerce at kunne faae Noget · sagt, uden at det er Læreren muligt at opdage,
NB20:175.a te finder sig i at det bliver · sagt, uden at Nogen derfor dømmes, men at
KG, s. 98 Nei« ikke saaledes · sagt, uden at være meent, det er virkelig
IC, s. 221 Martyrium. Og dette var, som · sagt, under Antagelse af det Urimeligste, at
Brev 250 denne Knude skal jeg, som · sagt, under et grundigere Studium af Værket
LF, s. 33 dighed. Et Menneske vilde, som · sagt, Undergangens Vished forstyrre, saa han
SLV, s. 19 hi Oldingens Erindren er, som · sagt, underlagt Tilfældighed; om Analogierne
CT, s. 144 det Visse.« Men, som · sagt, Vanskeligheden ligger i Stedet, hvor Handelen
Oi2, s. 162 e og Forvildelserne. Men, som · sagt, Vanskeligheden ved det nye Testamente er,
TS, s. 86 , jubler nu, alt Det, jeg har · sagt, var ikke sandt, en Indbildning, nu viser
F, s. 506 ren. Men selv om hvad Hegel har · sagt, var ligesaa vist, som at amo hedder af
NB7:114 gende, som dog skulde ud, og som · sagt, ved at gaae til Udlandet, aabnede jeg netop
PMH, s. 63 lere og noget vildfarende har · sagt, ved Hr Professorens Berigtigelse forklares
NB15:82 d som et Amendement, og som · sagt, ved strafværdig nefas i jordisk Forstand
AE, note den. / Skjøndt det oftere er · sagt, vil jeg dog atter her gjentage det: hvad
NB28:9 ver, der, naar det engang er · sagt, vil tænke lidt derover, maa være
SLV, s. 356 et eneste Ord, han skal have · sagt, vilde jeg beundre ham. Da Cato havde aflivet
EE1, s. 59 te var det, jeg, som ovenfor · sagt, vilde søge at bevise. / Alle classiske
LA, s. 104 n udtalt af Nutiden, der, som · sagt, vistnok i Gjennemsnit er langt mere forstandig
JJ:184 og Naboe, det bliver som jeg har · sagt, vort Forhold er uforandret, om jeg end
AE, s. 289 saa hurtigt gjort som det er · sagt. / § 2 / Mulighed høiere end Virkelighed.
LP, note ighed har sagt eller vilde have · sagt. / Det er ogsaa ret mærkeligt, at den
NB21:81 enner, det er hvad jeg altid har · sagt. / Dialektik. / / » Bevægelse«
EE1, s. 277 at den bedste Vittighed blev · sagt. / Dog hvor river Du mig hen, skjønne
DD:208 forstaaer dig ikke / W. Godt · sagt. / E. Forklar Dig, Du er i en ophidset Tilstand...
NB31:15 orfattere har jeg altid meent og · sagt. / Her et Exempel, som jeg dog vil optegne,
F, s. 511 ad man sagde, og hvad der blev · sagt. / Hvad Theologien saaledes forkynder, det
NB4:60 saa misbruge de blot hvad jeg har · sagt. / Jeg er til Overflod. Imidlertid plyndrer
NB12:79 men egl. bliver der Intet · sagt. / Martensen maatte socratisk reduceres
NB11:225 m det Sagte ellers er godt · sagt. / O, men jeg er kun et stakkels enkelt
TTL, s. 450 er det forbi, Ordet blev ikke · sagt. / Ved Dødens Afgjørelse er det saaledes
F ode, hvad de sagde og hvad der blev · sagt. Denne Tvivl beseires ikke i Systemet, men
Not7:21 har for Alvor gjort, hvad de har · sagt. Deres Tvivl er Leflerie. / δια
G, s. 9 ene lykkelige, har en Forfatter · sagt. Deri har han ogsaa fuldkommen Ret, naar
BOA, note an paa det Høitideligste har · sagt. Derimod har han ladet det Første staae,
NB10:78 ge Gud, at Sandheden bliver · sagt. Det er just Opgave for en Poeniterende.
OL, s. 30 mme, som Hr. Hage allerede har · sagt. Det Ny, der er, reducerer sig til et Forsvar
OL, s. 32 , som jeg den 18de Febr. havde · sagt. Dette er nu efter Hr. Lehmanns Tidsregning
NB12:115 som var det det man selv havde · sagt. Eller man lader forsigtigt en vis Tid gaae
NB23:152 Afdl. p. 35). Det er meget godt · sagt. En Χsten er jo som en stærk Mand,
Brev 60 et, at han har gjort, som han har · sagt. Endeligen finder da Faderen sig foranlediget
AE, s. 273 eget Mere end Forfatteren har · sagt. Enhver veed hvad han skal tænke derved,
G, s. 77 aa hurtigt fastholdt som det er · sagt. Først maa jo Begivenheden klares ud
NB17:78 Mulighed her har jeg altid · sagt. Han har arbeidet med stor Iver, har gode
AA:32 ikke at huske hvad man før har · sagt. Holger Danske ( cfr Rabecks 1 D. p. 289)
NB23:212 Dette er nu sandt nok, og ofte · sagt. Imidlertid er det et Spørgsmaal om man
Brev 85 nd med Penge og det er meget · sagt. Jeg længes i denne Henseende efter at
EE1, s. 111 iks Sag, hurtigere gjort end · sagt. Jeg mindes et Tableau, jeg engang har seet.
FB, s. 145 saa hurtigt forbi som det er · sagt. Man bestiger en bevinget Hest, i samme
EE1, s. 235 e, og dog fandt jeg det godt · sagt. Med et Knald maa Elskovens Blomst aabne
NB30:44 , er det dog ikke for meget · sagt. Men dog opretholdes dette Hykkelske: om
KG, s. 350 ten Gange glemme hvad vi have · sagt. Naar Du til en Afdød siger: »
Oi5, s. 249 lgeligt dermed slet Intet er · sagt. Nei, han opfatter Standen som et Hele,
NB30:26 , det er dog egl. for meget · sagt. Prædikatet: christeligt er latterligt,
AE, s. 500 moristen veed af, at det blev · sagt. Relativ Dannelse derimod sat sammen med
NB13:50 yndighed, hvad han selv har · sagt. Saa længe han lever og strider bruger
NB12:15 k. / Det er det jeg saa tidt har · sagt. Speculationen kan begribe Alt – kun
NB24:127 , at det er Sandhed Du har · sagt.« » Nei, det vil jeg ikke.«
SLV, s. 342 indestaae for, hvad jeg har · sagt.« Det er underligt at tale med et Menneske
AeV, s. 82 frygter » er for meget · sagt.« Ingenlunde, Hr. P. L. Møller. Alt dette
Not15:9 des Ægteskab) at hun har · sagt: » at det var hun egentligen ikke
KG, s. 171 lt hvad Christus gjorde, blev · sagt: » den Daare; lad nu ogsaa hans Sag
PPM, s. 137 Fædrelandet« · sagt: » den tilslører, fortoner, fortier,
NB21:45 ve taget mod min. Man burde have · sagt: » denne Forkyndelse er ganske sand,
LF, s. 25 ren strax irettesat Barnet, og · sagt: » der er saamænd mere end nok«,
SLV, s. 356 ivet sig selv, skal han have · sagt: » der frarev Cato mig min skjønneste
PS, s. 234 , da havde vel enhver Hofmand · sagt: » Deres Majestæt, De gjør
Papir 460 mig selv, at Guderne vilde · sagt: » det Msk. forstaaer dog at haandtere
OTA, s. 232 nfoldige Vise i Oldtiden har · sagt: » det, at et Menneskes Øie ikke
OTA, s. 272 mangen daarlig Bondemand har · sagt: » Fuglene stjæle«, saa
EE2, s. 265 vilde Du have traadt frem, og · sagt: » I gode Guder, I skulle have Tak
NB12:184 ke) siger, at Gregor d. St: har · sagt: » ikke Magdalena og ikke Peters
PPM, s. 138 jendt Jesu egne Ord) selv har · sagt: » jeg er ikke kommen at bringe Fred,
Oi7, s. 295 at blive Christen, havde han · sagt: » jeg er nu i den Alder, at jeg
NB31:91 hvis den Vedkommende havde · sagt: » jeg gjør ingen Betingelse,
TS, s. 46 thi jeg har jo bestandigt · sagt: » jeg har ikke Troen« –
NB26:99 rdentlige, dersom han havde · sagt: » Slidder Sladder, det, jeg udtrykker
AE, s. 24 ). I Piecen ( p. 162) blev der · sagt: » som bekjendt er nemlig Christendommen
OTA, s. 198 den dybsindigste Digter har · sagt: » værre dog end Selvkjærlighed
NB21:103 gere burde derfor Anti-Cl. have · sagt: Χstd. kan ikke blive Gjenstand for
DSS, s. 115 kal siges; saa være det da · sagt: / / Hvo Du end er, hvilket Dit Liv forresten,
NB:81.a ste Bekjendtgjørelsen have · sagt: af Avertissementet seer man hvorledes et
SD, s. 238 Græker saa skjønt har · sagt: af Mennesker lærer Mennesket at tale,
3T43, s. 72 / / En gammel Viismand haver · sagt: afhold Dig fra Trætte og Du skal formindske
OTA, s. 349 Herre Jesum Christum er der · sagt: alligevel han var Søn lærte han Lydighed
Brev 83 eg i et foregaaende Brev har · sagt: at bedrage hele Verden, det er mig en ligegyldig
Brev 201 uligt at Cicero engang har · sagt: at de interessanteste Breve handle om Intet,
GG:2 emførelse af hvad Christus havde · sagt: at de vare som Børnene. / d. 12. Jan.
NB32:92 , at en Engellænder skal have · sagt: at det at holde en Samvittighed var saa
AE, s. 421 thi saa hurtigt som det er · sagt: at et Menneske er Intet for Gud, saa vanskeligt
AE, s. 151 øgt Mand, og han skal have · sagt: at han aldrig i sit Liv havde bedet en
NB23:67 Og dernæst, hvor har han · sagt: at han ventede det – det vil sige,
Papir 571 ter.« Fra min Side blev · sagt: at jeg var saa uenig med ham som mulig;
NB11:67 til at hjælpe. / Ofte har jeg · sagt: at man bør anstrenge sig for at vise
NB20:144 aler) det er nok No 1. ligefrem · sagt: at mig var det gaaet som alle de Andre;
NB11:146 ham, og G. har ogsaa faaet det · sagt: at Mynster er en saa eminent Stilist. Og
AE, s. 131 t, som en anden Forfatter har · sagt: at være glad paa de 70,000 Favne Vands
NB27:88 nøiagtigt, nøiagtigt · sagt: baglænds, om det Forbigangne ɔ:
DS, s. 155 dem paa Pintsefesten, det blev · sagt: de ere fulde af sød Viin, nei det var,
NB14:74 oparret«, han kunde have · sagt: De glemmer een, men det forstaaer sig,
Not11:24 forstaae som om han havde · sagt: den guddl. – Dialektiken hører
NB20:70 baaret sig saaledes ad. Man har · sagt: den hellige Skrift er gudd. Aabenbaring,
EE1, s. 234 ren kunde lige saa godt have · sagt: den sande Kjærlighed, eller betitlet
OTA, s. 413 e var saa, at Christus havde · sagt: Den, som vil negte mig for Menneskene,
NB11:33 esuden har H. H. i Forordet · sagt: denne Bog vil væsentlig kun kunne interessere
NB24:113.b ielsen var traadt op og havde · sagt: denne hele Productivitet har overbeviist
TTL, s. 395 d ved at aflive sig selv, har · sagt: der berøvede han mig min herligste Seier,
NB11:154 n vis Mand allerede tidligt har · sagt: der er kun En, De er grusom mod –
NB26:11 let. / Som jeg saa ofte har · sagt: der maa fæstes Ende, ellers bliver vi
OTA, s. 124 tydeligere, hvis Salomo havde · sagt: der var Tid til Alt, Alt havde sin Tid,
DBD, s. 132 e Tilfældes Skyld, omtrent · sagt: Deres Høiærværdighed er aldeles
TTL, s. 395 tilgivet ham. Og en Anden har · sagt: derfor vil jeg ikke forlange Tilgivelsen,
BA, s. 423 elv betræffende vilde have · sagt: dersom det kom saavidt med mig, da Gud
3T43, s. 96 Riger og Lande, og der blev · sagt: det er Alt Dit, han vilde dog først
NB6:58 aa havt en Ven til hvem jeg havde · sagt: det er dog noget ærgerligt Noget«
NB7:109 ti Gange har i Indignation · sagt: det er en Nederdrægtighed uden Lige.
NB:7 sigelse. Alle have nu gaaet og · sagt: det er Ingenting, hvem bryder sig om Corsaren
EE2, s. 323 blevet forklaret, at man har · sagt: det er kun eengang skeet i Verden? Eller
4T43, s. 154 naaet ham, da havde han vel · sagt: det er neppe værdt at takke for, og
NB33:12 gent havde i privat Samtale · sagt: det er skammeligt med det Blad, der bør
NB5:135 s Forhold, har maaskee i sin Tid · sagt: det er under Mag. K.s Værdighed at nedlade
BB:24 iver bestemtere eller rettere · sagt: det første Stadium maa gjennem en Modsigelse
NB:52 i Evigheden. / / / Som oftere · sagt: det havde jeg ønsket som min Friheds
3T43, s. 83 r allerede en gammel Hedning · sagt: det hjælper ikke et Menneske at ride
NB22:173 / 2) Hvad jeg saa ofte har · sagt: det Høieste og det Laveste har en vis
NB24:104 8: enten nedlagt sit Embede, og · sagt: det jeg repræsenterer er rendt overende
NB9:51 af Hegel. Thi han burde have · sagt: det Mange, ja de Fleste kalde Samvittighed
NB12:119 bedre end jeg. / En Hedning har · sagt: det nytter ikke at ville ride fra Sorgen,
NB31:44 over ham har jo Χstus selv · sagt: det var det Msk. bedre at han aldrig var
NB25:30 fra sig. / Eller hun kunde have · sagt: dette er for høit for mig, jeg kan det
NB31:101 Nu lader vi som havde Gud · sagt: dette Liv er en Ferie-Dag. / Saa blev det
JJ:272 Sophisten Gorgias skal have · sagt: die Tragödie sei eine Taüschung,
NB8:108 mange Penge, saa havde han · sagt: Du er da ikke gal. / Gud bliver mere og
NB26:9 ommentaren. / Lad en Apostel have · sagt: en Christens Liv er idel Fryd og Glæde.
NB18:7 Det er hvad jeg saa ofte har · sagt: en Kjøbstads Conspiration, og de meest
SLV, s. 231 , og som en gammel Konge har · sagt: en Konge kan døe, men han kan ikke blive
NB24:29 re dem om, hvad han saa ofte har · sagt: en stor Velgjerning kan kun betales ved
NB20:25 n selv stolt har triumpheret, og · sagt: endelig har jeg da opfundet en Fordærvelse,
OTA, s. 362 skal sige hine Ord, der blev · sagt: endnu idag skal Du være med mig i Paradiis.
NB32:67 og Jubel. / Men som jeg ofte har · sagt: enhver Existeren, hvor Livets Spænding
CT, s. 145 hold oplyse. En viis Mand har · sagt: Enhver, der har fortjent Straf, frygter
DS, s. 172 thi som en ædru Mand har · sagt: et Menneske er stolt af sin Erkjenden og
NB32:49 Forhold. / / Som andetsteds · sagt: et virkeligt Forhold til Gud er af saa
Oi4, s. 216 e saa Du, Sandhedens Gud have · sagt: farer ikke vild, Gud lader sig ikke spotte.
Brev 79 jeg vil, noget mindre; kort · sagt: for at Tanken om Dig ikke skal vakle ustadig
Papir 470 taaelse, da vilde han have · sagt: for Gud i Himlens Skyld lad os aldrig begynde
NB12:118 gtighed skyldes. / Dog som · sagt: fordi det kan være farligt, deraf følger
NB16:65 det er jo som jeg altid har · sagt: Forhold til Aand er Examen. Og her er igjen
SLV, s. 354 avde jeg nu talt ligefrem og · sagt: Forholdets Opretholdelse er mit eget Ønske
TS, s. 68 det er til mig Ordet er · sagt: gaa bort og gjør lige saa.«
OTA, s. 336 ge Jorden; den Ædle har · sagt: giv mig en stor Tanke: o, det Første
OTA, s. 336 paa. Den snilde Hedning har · sagt: giv mig et Sted udenfor, og jeg skal bevæge
Brev 304.5 d Aand ved Deres Side og · sagt: gjør ingen Omstændigheder. –
AE, s. 305 ningen. Naar man saaledes har · sagt: Gud maa have alle Fuldkommenheder, eller
JJ:86 t Hospital. / Theodorus Atheos har · sagt: han gav sin Lære med den høire Haand,
NB15:96 g bliver det, hvad jeg altid har · sagt: Hegel var Professor i Philosophie, ikke
NB32:134 / / Det er hvad jeg oftere har · sagt: hermed hænger hele Forvirringen i Χstheden
EE1, s. 189 r sat hende en Grændse og · sagt: hertil og ikke videre. Og dog, det Hele
Brev 211 om jeg – nær havde jeg · sagt: hvis De tillader det, men det vil jeg ikke
TAF, s. 285 diggjørelse, som blev der · sagt: hvis Du ved Alteret ikke fornam Dine Synders,
NB8:56 ikke videre accentueret, man har · sagt: hvor meget ell. hvor lidet gjør Intet
FB, s. 162 en have rystet paa Hovedet og · sagt: hvorfor vil Du saa offre ham; eller hvis
NB25:64 ng ( Aristoteles) skal have · sagt: hvorledes, Du kunde jo end ikke holde een
JJ:452 ltalenhed. / Anaxagoras skal have · sagt: indskrænket er Sandsen, svag er Aanden,
IC, s. 166 ar vistnok ogsaa de Samtidige · sagt: ja – naar, det er, de have rigtigt
NB2:190 iet og sæt saa Politiet havde · sagt: ja saa maa vi indtil videre anholde Dig
IC, s. 166 har man vel ogsaa spottende · sagt: ja, – naar, det er, man havde, om
NB20:152 har jeg saa gjort? Jeg har · sagt: jeg bruger indtil videre intet Middel,
FV, s. 23 kæmpet saaledes, at jeg har · sagt: jeg er den sande Christne, de Andre ere
NB20:152 eg kunde gjerne strax have · sagt: jeg er religieus Forfatter. Men hvor turde
FF:69 ere Liv og Aand – kort · sagt: jeg gider heller ikke skrive dette jeg
G, s. 26 kestolen, slaaet i Pulpeten og · sagt: jeg gjentager, hvad jeg allerede forrige
NB24:78 rigtigt den Eneste, der har · sagt: jeg har ikke Troen. Dette er nemlig Loven:
NB17:102 at kunne gjøre, er let · sagt: jeg har villet gjøre lidt opmærksom,
NB31:20 en msklig Redelighed, som havde · sagt: jeg seer vel at Verden egl. har faaet Overmagten,
SD, s. 225 m der i det Foregaaende blev · sagt: jo mere Guds-Forestilling jo mere Selv,
NB31:161 Virkelighed forbi. Men som · sagt: jo mindre, jo mere punktuel denne lille
EE2, s. 292 s Bog, derpaa seet paa ham og · sagt: kjære Ven, hvorfor kommer Du ikke over
IC, s. 52 re af ham ( thi om han havde · sagt: kommer hid og hjælper mig; eller: lader
NB14:99 ig. / Det er hvad jeg stedse har · sagt: kun en død Mand kan regjere Forholdene
NB12:142 / Men hvad jeg stedse har · sagt: kun en død Mand kan regjere Mængden.
NB24:45 forud har hærdet sig, og · sagt: kun saa langt vil jeg vove ud, jeg tør,
NB34:23 n saa million x trillionviis har · sagt: lader os nu blot skaffe smaa Børn tilveie
NB24:88 paa Munden: det har jeg jo altid · sagt: Løgnen er Videnskab, Sandheden et Paradox.
FB, s. 210 mpel) den dunkle Heraklit har · sagt: man kan ikke gaae to Gange gjennem den
JJ:31.b ts Tilhængere. Heraklit havde · sagt: man kan ikke gaae to Gange igjennem den
NB31:92 saa maatte vel snarere Al: have · sagt: man kunde lee sig fordærvet ved at høre
NB27:14 n der lige over for Guds Ord har · sagt: min Forstand siger mig, Det og Det kan
NB6:58 i Verden er dog som jeg altid har · sagt: Mængden – og Piat. Intet er saa
IC, s. 165 lles der, at han skal have · sagt: naar jeg er blevet den blandt de Rige rigeste
NB32:120 L. var, at de skulde have · sagt: nei mange Tak, Χstd. er Fanatisme.
OTA, s. 332 t aldrig hørt, at han har · sagt: nei, idag har jeg ikke Tid; idag er jeg
NB10:20 landet. / 3) ell. han havde · sagt: nei, Mag. K. angriber jeg ikke. / I dette
NB11:183 med god Samvittighed, have · sagt: nei. Og hvad saa. Saa havde jeg, der var
BOA, s. 154 e slaaet sig for sit Bryst og · sagt: nu er det Første gjort, Offret er bragt
Papir 420:2 saa kom det og der blev · sagt: nu er Øieblikket dertil. » Nu
Not7:3 rt dem, havde viist dem bort og · sagt: nu haver jeg sørget for Eders aandelige
BB:6 durchgearbeitet haben. Novalis · sagt: nur die Geschichte ist eine Geschichte,
KG, s. 223 rer, thi som en from Mand har · sagt: ogsaa den Nidske er en Martyr – men
NB19:57.b eider dahin kommen, daß man · sagt: oh, gute werck, meine frömmigkeit macht
IC, s. 194 r hos sig, at han derfor har · sagt: om en liden Stund. Maaskee har han i et
AE, s. 14 Spring. p. 92. 4) Lessing har · sagt: om Gud holdt i sin høire Haand al Sandhed,
NB31:138 det nye Testamente i min Haand · sagt: paa den Maade som man nu er Christen, nei
NB29:80 eneste har gjort Anskrig og · sagt: paa en saadan Bog kan jeg ikke aflægge
NB2:17 . Naar jeg til et Msk. havde · sagt: pas nu paa, nu sætter jeg Bedraget imellem
NB31:126 som Archimedes saa rigtigt har · sagt: Punktet udenfor. / Men Punktet udenfor
OTA, s. 266 hed var sandt, hvad der blev · sagt: saadanne Forskjelligheder og saadanne Bekymringer
NB17:78 sit Angreb mod Apostlene og · sagt: Sagen bliver en anden, naar I fremstille
AaS, s. 41 vilde have peget paa Dig, og · sagt: See, der gaaer han i sin utrættede Virksomhed.
NB18:36 g som et sørgeligt Exempel og · sagt: seer der, hvad det bliver for Noget, naar
DS, s. 227 ndelig større Sandhed have · sagt: seer paa mig. Thi Lilien og Fuglen udtrykke
DS, s. 227 nke sig, at han smilende har · sagt: seer til Lilierne paa Marken, betragter
OTA, s. 285 t Troende) er der egentligen · sagt: skulde Gud ikke meget mere have klædt
NB23:42 Frederik 6te to Aar senere havde · sagt: som vi een Gang have sagt: vi vi alene
NB12:119 en. En from Mand ( Fenelon) har · sagt: Sorgen er som en Piil i Brystet –
JJ:226 have betragtet sig i et Speil og · sagt: Stakkels gamle Mand. / Det var en Fader
NB11:61 var i sin Orden om Mynster havde · sagt: til at forkynde det paa Gaden, dertil mangler
AE, s. 14 bende. p. 80. 3) Lessing har · sagt: tilfældige historiske Sandheder kunne
IC, s. 139 delelse. Ja vist har Christus · sagt: troer paa mig, og det er jo et ganske ligefremt
NB29:2 s i Politik eller Ethik) har · sagt: Tyrannie og Demokratie hade hinanden ligesom
Papir 371:1 thi som en Pseudonym har · sagt: vanskelig maa Opgaven gjøres –
NB31:91 Tanke der var i ham, havde · sagt: vel, følg mig, men gaae dog først
NB6:57 g langt fra reen nok. Men jeg har · sagt: Verden er middelmaadig, og just det udtrykker
NB31:57 ikke gjort. Nei hykkelsk har den · sagt: vi ere for ydmyge til at ville være
NB:130 g Sølv. Men hvis de havde · sagt: vi have blot en Tanke, en evig, en salig
NB24:79 igt. De Χstne kunde jo have · sagt: vi Par Msker, hvor i al Verden skulle vi
NB23:42 havde sagt: som vi een Gang have · sagt: vi vi alene – saa havde det taget
NB8:9 sommelige o:s:v: ( Mth: 5, 7) have · sagt: visseligen, enten er dette ikke sandt,
Oi5, s. 249 der, saa vilde Christus have · sagt: vogter Eder for dem i korte Klæder.
Oi5, s. 249 der, saa vilde Christus have · sagt: vogter Eder for dem som gaae uden Klæder.
NB2:100 r hl. Bernardus Lib II de consd. · sagt: Was unter diesen beiden das ärgste
AE der sig uafgjort. / 4. Lessing har · sagt: Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit,
F, s. 513 ning til, at en Vittighed blev · sagt; den Misforstaaelse, der gav Viisdommen
BB:2 l hier jeder Vers etwas ganzes · sagt; der Ausdruck Vers hat bei ihnen ein andere
EE2, s. 215 lse er Fortvivlelse, blev der · sagt; det kom deraf, at den byggede paa det,
NB13:8 ave det fortiet. Jeg vil have det · sagt; er saa forresten villig til at erklære,
4T44, s. 320 Apostels. / Dette være nu · sagt; men førend Nogen hos en Apostel søger
NB25:94 des, som og Qvinderne havde · sagt; men ham saae de ikke. / Dette: men ham
NB26:71 r at lide Straf har en Forfatter · sagt; men saa er dog vel ogsaa det at forvente
NB22:156 fordi jeg skulde have det · sagt; og deels er Det, Du siger, dog egl. msklig
JC, s. 21 hvad de Philosopherende havde · sagt; thi det var naturligviis disses Selskab
EE1, s. 201 og er dermed kun saare Lidet · sagt; thi det, det gjælder om, er, i hvilken
SLV, s. 425 e skulde Börne ikke have · sagt; thi her er allerede det Æsthetiske bestemmet
2T43, s. 26 der sig netop som her bliver · sagt; thi ikke enhver Beskæftigelse med det
NB16:64 Qvæg, Alt ligesom det er · sagt; thi jeg skammer mig ikke ved Evangelium.
NB16:49 iekast synes det end ikke godt · sagt; thi naar han selv vælger det, saa kan
4T44, s. 345 daarligt, ja endog taabeligt · sagt; thi naar man ikke har mere at begynde med,
PS, s. 226 dog er dette jo endnu ikke nok · sagt; thi ved Ufriheden havde han jo forskyldt
KG, s. 109 n i hvilken Forstand er dette · sagt? Ja, det er sagt i samme Forstand som der
PS, s. 269 x hvad vi tillige dermed have · sagt? Naar den Troende er den Troende og den