S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB31:55.b d«. / Ved Primitivitet · tænker Χstd. naturligviis ikke paa al dette
JJ:223 / Cartesius Sætning: jeg · tænker – altsaa er jeg, er, logisk seet,
Papir 369 Msk. saa ogsaa med enhver · Tænker – for at være Tænker. Men den
SLV, s. 399 . / 3) Han er væsentligen · Tænker – hun intet mindre. / Med dette Ord
NB14:117 ra Begyndelsen, at han ikke var · Tænker – men hvorfor sagde han det da ikke
NB12:67 iis. / Tag Paradoxet bort fra en · Tænker – saa har Du en Professor. En Professor
NB12:32 en ganske anderledes Karl af en · Tænker – saaledes maa det vise sig, naar
KK:5 været en meget overfladisk · Tænker ( fE p 44. hvor han siger om ham, at efter
NB16:6 . ved sig selv drømmer om ell. · tænker ( Her det Mesterlige i den augsburgske
AE t Menneske lagt an til at blive en · Tænker ( Ære og Priis være den Gud, som
AE, s. 274 , den ethiske; den subjektive · Tænker / § 1 / Det at existere; Virkelighed
AE, s. 15 t, den ethiske; den subjektive · Tænker / / § 1. / Det at existere; Virkelighed
NB14:150 til et Begreb.« K. · tænker aabenbart redelig paa Existents som ikke
AE, s. 288 lse, thi i samme Grad som han · tænker abstrakt, i samme Grad abstraherer han
NB3:76 m min Betydning og Virksomhed som · Tænker afgjort paa en dog vistnok uphilosophisk
EE2, s. 214 , tænk den concreteste, Du · tænker aldrig under Bestemmelsen af Godt og Ondt,
EE2, s. 214 dvendige Bevægelse, men Du · tænker aldrig under Bestemmelsen af Godt og Ondt.
Brev 45 ig lide af Hjemvee. Dog, jeg · tænker allerede paa Adskillelsen. Han bliver der
SLV, s. 408 et er der. Naar jeg saaledes · tænker alt Andet bort, og alene tænker det
OTA, s. 306 hvad Herligt Naturen har, og · tænker alt Dette sammen, da er det indbefattet
2T44, s. 193 dens Advarsel, der i Sandhed · tænker Alt til det Bedste. Den seer Faren ved,
Papir 318 gt gjør hvad den byder: · tænker Alt, som elskeligt kan være, om Majestæten.
PS, s. 249 benytter sig selv dertil, og · tænker altsaa den Forskjellighed i sig selv, som
TTL, s. 422 sig selv i Forhold dertil og · tænker alvorligen om sig selv. / Et gammelt Ord
FB, s. 173 mmer sig ikke for Nogen, der · tænker alvorligere over Livet, og dog er det ikke
LF, s. 32 ne af Græmmelse. Men Lilien · tænker anderledes, den tænker som saa: »
OTA, s. 418 men vor frihedselskende Tid · tænker anderledes, den tænker, naar man ikke
OTA, s. 223 er: men hvis Du ret levende · tænker Anledningen, da vil det være Dig, hvo
JC, s. 38 k Consequents. Hvis en senere · Tænker antog det Samme, da vilde man slet ikke
Brev 316 rsikkre Dem om at jeg ikke · tænker at benytte mig af Deres Dom, om den blev
Not10:8 ria, saaledes aner den ikke · tænker at den ophørte at være den nødv.
NB22:78 , nei, men det er fordi jeg · tænker at der er en uendelig qvalitativ Forskjel
NB12:109 ngsindigt ideelt. Naar man · tænker at døe imorgen, saa siger man enten
AE, s. 310 Confinium. Naar jeg saaledes · tænker at jeg vil gjøre det og det, saa er
G, s. 60 er. Hvad det maa være for en · Tænker at opdage en ny Kategori, det var det for
NB28:14 det. / Tag Nadveren. Idet jeg nu · tænker at ville gaae til Alters: vel, jeg tilstaaer
SLV, s. 138 seculi, det synes en saadan · Tænker at ville gjøre Alvor af, men som for
AE, s. 300 s, han tænker forud og han · tænker bag efter. Den absolute Continueerlighed
AE, s. 499 arnet ingen Erindring har, og · tænker Barnet som saa: kunde jeg blot slippe for
CT, s. 165 det urimeligste af Alt; thi, · tænker Barnet, brænder man sig blot man rører
AE, s. 429 faaer jeg blot Lov, · tænker Barnet, saa skal jeg sgu nok more mig.
AE, s. 429 er det overstaaet – det · tænker Barnet, tænker jeg, fordi Barnet egentligen
AE, s. 125 m, at en enkelt Lærd eller · Tænker beskjæftiger sig med Verdenshistorien;
EE2, s. 214 temmelsen af Godt og Ondt. Du · tænker bestandig relative Differenser, aldrig
AE, s. 90 at den existerende subjektive · Tænker bestandigt er stræbende, betyder dog
NB20:31 e, Held, Velsignelse – den · tænker bestandigt paa Evigheden, om hvilken den
OTA, s. 216 m er det Evige en Gaade; han · tænker bestandigt: men dersom nu Timelighedens
AE, s. 429 e en Forsmag af Glæden, og · tænker betræffende hiint alvorlige Øieblik
NB29:96 Mod til at vove Livet, man · tænker beundrende paa at han vovede det! /
NB31:42 Du var og er dog den eneste · Tænker blandt hvad der blot er Msk. /
NB10:180 indige var dog Grækerne; jeg · tænker blot her paa Plutarchs Afhandling om den
Papir 544 s see de ud? ikke sandt, Enhver · tænker blot i Døds-Angest paa at frelse sig
KG, s. 279 aae Frimodighed; den Kjerlige · tænker blot kjerligt paa at give Frimodighed og
Papir 323:4 altsammen glemt. Vor Præst · tænker blot momentviis, ellers maatte han sige:
NB10:153 sær Benene. Alderdommen · tænker blot paa Magelighed og paa intet mindre
EE1, s. 344 der vel medgaae dertil? jeg · tænker circa en halv Time. Klokken halv to præcise
Oi3, s. 189 m at forlokke en ung Pige, og · tænker da derved paa: i en Alder, hvor Sindets
NB22:43 øieste Tanker aldrig med. Man · tænker da et Bestaaende. I Modsætning dertil
EE2, s. 139 d værre er, profaneret? Du · tænker da i Almindelighed paa » Erotikens
EE2, s. 116 kke i god Forstaaelse, og man · tænker da i Almindelighed paa, at de ikke kunne
NB:200 er først Vanskelighederne. Man · tænker da i det Høieste paa en Form af Hyklerie,
FB, s. 196 jort noget Skridt dertil. Jeg · tænker da ogsaa, at jeg gjerne kunde byde dem
EE2, s. 90 en stille Opløftelse, jeg · tænker da paa de skjønne Ord: Salige ere de,
Brev 245 kke har gjort det. Maaskee · tænker De som saa: jeg selv trænger til Alt,
Brev 35 ette, være Betragteren, da · tænker De vel som saa: enten har man en Svoger
NB16:25 om Gud, i dybeste Forstand · tænker den det dog egentlig, men uden at vide
G, s. 95 a naar han i en anden Forstand · tænker den Elskede ideelt. Han har beholdt en
Not4:10 g med samme Energie som jeg · tænker den er jeg ogsaa fri. / / 2) Verden. her
NB17:16 daglig fortsættes. / Saa · tænker den fornemme Misundelse som saa: see saa,
EE1, s. 98 Forfører. Naar man nemlig · tænker den græske Elskov, saa er den ifølge
AE, s. 312 thiken fratog en saadan travl · Tænker den hele Verden og lod ham beholde sit
Papir 264:1 tillige paastaaer at den · tænker den historiske Virkelighed hilder den sig.
NB9:66 Mod-Muligheden ( og B enten · tænker den ikke, ell. fortier ham den) og saa
3T44, s. 243 nker, at Gud er Skaber, saa · tænker den ligesaa naturligt, hvad deraf følger;
Papir 342.a efter det Franske) / NB. Jeg · tænker den Maade at mystificere paa skal være
NB33:18 myghed og Ydmygheds Opgaver, saa · tænker den middelmaadige Ubetydelighed strax:
KG, s. 261 kke skal beskæmmes. Derved · tænker den nærmest paa det Haab, som angaaer
Not4:36 ( som Materie); men ligesaalidet · tænker den Objekterne som de ere; thi ved sin
EE1, s. 205 n beherske, da hun bestandig · tænker den Omstændighed med, at Faust selv
NB20:31 tvæk om Evigheden, bestandigt · tænker den paa det Evige – og saa siger
AE, s. 304 at der er en Tænkende, der · tænker den rene Tænken, en Tænkende, der
AE, s. 304 en er der en Tænkende, som · tænker den rene Tænken, saa bemægtiger i
AE, s. 154 tænke den. Dersom Den, der · tænker den saaledes, tillige forklarer Verdenshistorien,
AE, s. 267 paa Moden, eller rettere, jeg · tænker den samler Vrede over Menneskene, naar
CT, s. 49 ligesom dens Mage: alt Sligt · tænker den slet ikke paa, saa utaalmodig er den
TTL, s. 446 en Du tænker, og at Du saa · tænker den som Dit Lod, og at Du saa gjør,
TTL, s. 444 sig selv i Døden, hvis han · tænker den som Slægtens Vilkaar, men ikke som
CT, s. 36 ige den aldrig skal finde: den · tænker den Tid den Sorg – og saa flyver
SLV, s. 282 m Status bliver, som jeg her · tænker den, da bliver Pigen Capitalist i mine
SLV, s. 81 t sig ikke gjentage. Saaledes · tænker Den, der kun eengang seer det, eller seer
3T43, s. 74 thi mere end 7 Gange, · tænker den, kan selv Kjerlighed ikke tilgive.
BA, note et, saaledes, at man enten ikke · tænker den, men kun indbilder sig det, eller tænker
BA, note en kun indbilder sig det, eller · tænker den, og blot indbilder sig, at den er tagen
KG, s. 128 let at indsee, at man maaskee · tænker denne Afskyelighed kun kan hidrøre fra
NB35:5 aaer sig paa Sligt, naar han · tænker denne Figur: en dialektisk Fordoblelse
OTA, s. 226 nde ved sig selv ret levende · tænker denne Tales Anledning. / Talen spørger
Not11:16 ære Tænken; men hvad · tænker denne Tænken – kun sig selv, Alt
OTA, s. 234 ig selv, hvis Du ret levende · tænker dens Anledning. Talen skal ikke kunne sige
BOA, note maaskee er der slet Ingen der · tænker der paa eller bryder sig derom; hvad gjør
PS, s. 250 kke gaae ud over sig selv, og · tænker derfor kun den Ophøiethed over sig selv,
AE, s. 75 r. Den subjektive religieuse · Tænker derfor, der for at være dette har fattet
TTL, s. 468 hvad mon Dødens Uvished · tænker derom? / Derfor skal Talen afholde sig
4T44, s. 295 n underlig Tale? Jo mere man · tænker derover, desto besynderligere bliver Jordlivet
SLV, s. 46 t halvt Menneske. Jo mere man · tænker derover, desto latterligere bliver det;
NB20:14 i Χstheden. / / Jo mere jeg · tænker derover, desto mere kommer jeg tilbage
NB27:34 . / / / Egoisme. / / Jo mere man · tænker derover, desto mere vil man see, at Det
EE1, s. 42 ge mit Adjunktur. Naar jeg nu · tænker derover, forekommer det mig, at en saadan
NB19:27 . og det Msklige er: jo mere jeg · tænker derover, jo bedre forstaaer jeg det. I
Papir 461 r mig saa klart, og jo mere jeg · tænker derover, jo klarere, at hverken Korn, eller
NB25:91 sig paa. / Men jo mere jeg · tænker derover, jo mere bliver det mig klart,
EE1, s. 87 men jo mere man · tænker derover, jo mere man i Papageno seer den
NB17:92 ommelige gjælder: jo mere man · tænker derover, jo mindre forstaaer man det. Dette
F, s. 468 rvidt og hvorledes. Jo mere jeg · tænker derover, jo rigere et Udbytte synes mig
NB27:42 . / Christenhed. / / Jo mere jeg · tænker derover, jo tydeligere bliver det mig,
NB31:123 Glæde. Ak, jo mere jeg · tænker derover, kommer jeg snarere til at forestille
SLV, s. 177 ds Beskaffenhed. Naar jeg nu · tænker derover, nu da jeg veed Alt, da forstaaer
SLV, s. 208 r jeg maaske den Eneste, der · tænker derover, og end ikke Selv-Anden derom.
NB26:62 ubegribeligt; naar man ret · tænker derover, saa synes det ikke umuligt at
NB32:36 nde – og naar jeg saaledes · tænker derover, synes det mig saa let at opnaae
TS, s. 92 skee Du endog, naar Du engang · tænker derover, tvivler og siger: en Himmelfart,
EE1, s. 405 ndet end at der var Een, der · tænker derover. / Min Cordelia! / Et godt Svar
EE2, s. 211 live mere dunkle, jo mere man · tænker derover. I religiøs Henseende er det
NB11:224 for Sandhed, hver Gang jeg · tænker derpaa ɔ: paa at han græder, kommer
NB9:70 ighed. / Det er dog naar man · tænker derpaa et underligt gribende Ord: /
Brev 262 , hvorfor jeg nu, idet jeg · tænker derpaa, beder om Tilgivelse, det Tilfælde,
SLV, s. 68 lig falde af, men uden at hun · tænker derpaa, eller uden at det falder hende
SLV, s. 28 il titter frem. / Naar jeg nu · tænker derpaa, forekommer det mig næsten absurd,
NB:13 del af hvad de skrive: ak, ja, hvo · tænker derpaa, hvo vil ikke sige det er Galskab,
NB5:66 selv vil anvise mig. Naar jeg nu · tænker derpaa, hvor i al Verden er jeg dog faldet
NB10:173 tede Noget – ja, naar jeg · tænker derpaa, jeg forbauses derover. Goldschmidt
SFV, s. 75 Ironikeren; naar jeg blot · tænker derpaa, kan jeg lee ganske høit. Men
G, s. 58 gt med Deres Rolighed! Naar jeg · tænker derpaa, koger Blodet i mig, og dog kan
NB29:106 ides. Og naar jeg saaledes · tænker derpaa, synes det mig, at det ikke tilgavns
NB23:132 et eneste Ord, uden at han · tænker derpaa. / I ( Betragtningerne) den Betragtning
NB10:18 er dog underligt, naar jeg · tænker derpaa. Dersom jeg ( fraseet naturligviis
EE1, s. 305 ker ikke derpaa, men Speilet · tænker derpaa. Hvor tro har det ikke opfattet
TAF, s. 289 er selvforskyldt – den · tænker derved ikke paa hans mange Synder, o nei,
TAF, s. 289 ske ingen Tilgivelse er; den · tænker derved paa hans mange Synder, thi Retfærdigheden
Brev 45 d man skal men ikke maa. Jeg · tænker derved paa Justitsraad Hiorthøy i Kjøbenhavn;
KG, s. 130 taler om Verdens Falskhed og · tænker derved strax paa, at den bedrager En i
SLV, s. 51 de, man lukker Øinene, man · tænker det Absolute i ethiske Fordringer, man
G, s. 93 ladiskhed. Undtagelsen derimod · tænker det Almene med energisk Lidenskab. /
G, s. 93 keligheden, fordi man end ikke · tænker det Almene med Lidenskab, men med en magelig
Papir 367 staae ene. / Saasnart jeg · tænker det at meddele, tænker jeg et Fiirdobbelt:
Papir 371:2 bl. [ 1r] / Saasnart jeg · tænker det at meddele, tænker jeg et Fiirdobbelt:
EE1, s. 58 terlighed, da den nærmest · tænker det at ønske i Forhold til hvad der
NB14:125 Ja, wie es euch gefält; jeg · tænker det Barbarie: at Videnskaben forsvares
BA, note thi ellers gaaer man hen og · tænker det Dæmoniske saa abstrakt, at det aldrig
NB16:57 giver en Bog i Danmark. Han · tænker det er » Læsere« han
NB2:47 der kun Modstand og Angreb. Han · tænker det er vel en streng Dom, men dog retfærdig.
SLV, s. 408 ker alt Andet bort, og alene · tænker det Ethiske, saa fordrer jeg, ethisk rigtigt,
KG, s. 38 om Lykken, hvad der, naar man · tænker det Evige, ikke kan tænkes uden Veemod,
AE, s. 301 , eller er jeg god, fordi jeg · tænker det Gode? Ingenlunde. Er jeg til, fordi
AE, s. 293 : han forstaaer det ikke, han · tænker det ikke ( der tales nemlig om at forstaae
AE orledes Dens Sjelstilstand er, der · tænker det Logiske, hvilken Art Afdøethed fra
NB3:33 lidet som en Matros, der bander, · tænker det Mindste ved det Guds Navn, han
NB4:56 sten ell. Degnen ell. Menigheden · tænker det Mindste videre ved? Hvor skal Den,
NB18:69 ynder af denne Lære. Jeg · tænker det naturlige Msk. vil svare: er han gal,
NB21:102 ten er det comisk nok, naar man · tænker det Ord: » faae tale tvivlende om
NB21:153 Bestaaende sige, – og saa · tænker det paa, at det skulde være Oppositionen
SLV, s. 282 t staae. / Dog selv naar jeg · tænker det saaledes reent hypothetisk er en Mislighed
Not4:12 sig befindende, og tillige · tænker det sig et Høidepunkt deraf, et Ideal.
EE1, s. 228 naar jeg i logisk Betydning · tænker det Tilfældige; men Anledningen er i
AE, s. 156 tents, at han altsaa virkelig · tænker det Tænkte ved at virkeliggjøre det,
Brev 144 en saa stor Kunstner. Jeg · tænker det var hans unge, livsglade, friske Sind,
AE, s. 289 lse bort fra det Virkelige og · tænker det ved at ophæve det, ved at sætte
PS, s. 252 heden, der seirer. Forstanden · tænker det vel ikke, selv kan den ikke falde paa
SLV, s. 202 ge Fryd af begge – jeg · tænker det vilde gyse i ham at see den absolute
EE1, s. 176 st netop derved, at det ikke · tænker det, det bekymrer sig ikke om Reflexionens
AE, s. 301 s? Er jeg det Gode, fordi jeg · tænker det, eller er jeg god, fordi jeg tænker
EE2, s. 214 det Absolute er derved at jeg · tænker det, men da den selv indseer, at derved
EE2, s. 214 dvendighed, med hvilken jeg · tænker det. Anderledes forholder det sig med det
AE, s. 301 nlunde. Er jeg til, fordi jeg · tænker det? Forsvarerne af den philosophiske Sætning
NB20:57 rfølgelse. Hvad saa? Jeg · tænker dette Msk. vil sige: dette er en egen Sag,
NB27:6 el Straffen ikke just som Du · tænker Dig den, Straffen bliver vel just den,
4T43, s. 128 Du skuer ud over Dit Liv og · tænker Dig det afsluttet, at maatte afgive denne
4T44, s. 367 angaae, end sige da, hvis Du · tænker Dig det saaledes, m. T., end sige da, at
CT, s. 134 t Bedste, dersom Du blot selv · tænker Dig det til Bedste. Netop i Fortvivlelsens
EE2, s. 161 skal tages tilbage. Dersom Du · tænker Dig en Styrmand i hans Skib i det Øieblik,
OTA, s. 326 ne Tanke. / M. T.! Dersom Du · tænker Dig en Yngling, der staaer ved sit Livs
KG, s. 375 g. I et Øieblik, da Du ret · tænker Dig Gud tilstede, vilde Du vist heller
Brev 85 r dog fornemlig deri, at jeg ofte · tænker Dig med i mine Tanker, at Du i mange af
EE2, s. 127 e. Naar Du nu ved Siden deraf · tænker Dig Ægteskabets Langvarighed, saa bliver
NB5:116 ethvert Fald Din Gave. Naar jeg · tænker Dine Lidelser Du min Herre Frelser, ja
EE2, s. 199 nker om det andet Kjøn, Du · tænker dog for ridderligt til at ville gifte Dig
Not6:1 ds Fare truer dem alle ( jeg · tænker dog ikke paa Skibets mulige Undergang):
EE2, s. 162 inder ingen Hvile, Dag og Nat · tænker Du derover; Du læser alle de Skrifter,
KG, s. 225 ære i Dig. Eller hvorledes · tænker Du Dig vel ogsaa det Menneske skulde være,
Brev 148 kan være det. / Maaskee · tænker Du i dette Øieblik paa mig, jeg staaer
Oi5, s. 227 r er Noget, Du ønsker, saa · tænker Du ikke paa ham, ligesom naar der er Noget
Oi5, s. 227 Din Ønsken og Frygten, saa · tænker Du jo altsaa ikke paa ham i og for sig
Brev 173 ar 1847. / / Hvis Du tænker, · tænker Du maaskee som saa: Onkel Søren har
4T43, s. 127 t, da passer den jo for Dig. · Tænker Du maaskee, at dette Ord kun finder Anvendelse
EE2, s. 17 art Barn, snart Olding, snart · tænker Du med en uhyre Alvorlighed paa de høieste
EE2, s. 226 Betydning for hele Livet, saa · tænker Du nærmest paa ulykkelige Individualiteter
NB32:127 tale om at frelse Alle saa · tænker Du paa det Par Msker her i Kjøbenhavn,
TS, s. 73 ad betyder denne Taushed, hvad · tænker Du paa; thi der er Noget bag ved alt det
EE2, s. 123 det Ord: Æsthetisk, eller · tænker Du, at det næsten er en Art Barnagtighed
NB22:42 andrede, jeg imponeres, jeg · tænker Død og Pine. / Det Numeriske forandrer
AE, s. 156 er Soldin og en Systematiker, · tænker Døden overhovedet, det er rigtignok
TTL, s. 444 og kun Spøg, hvis han blot · tænker Døden, ikke sig selv i Døden, hvis
KG, s. 355 gjør det; thi naar man kun · tænker een Tanke er Retningen indefter. /
JJ:303 er og bliver upopulair, der · tænker een Tanke heelt ud. Derfor var Socrates
KG, s. 356 es. Dette maa nu Den, som kun · tænker een Tanke, erfare, han maa opleve, at den
KG, s. 356 de Medlevende. / Naar man kun · tænker een Tanke, maa man i Forhold til det at
KG, s. 355 gtighed. Naar man derimod kun · tænker een Tanke, saa har man ingen udvortes Gjenstand,
EE2, s. 260 en Bevægelse, selv om jeg · tænker Een ved Maalet, tænker jeg dog altid
NB:36 thed. Hvad der er Udmærket · tænker Eenfoldigheden det er Udmærket, det
AE, s. 85 eligen existerende subjektive · Tænker eftergjør bestandig tænkende denne
NB15:117 – hvad saa videre? Barnet · tænker egl. som saa: ja det er nu meget muligt,
AE, s. 458 agen, hvor han er og hvad han · tænker eller foretager sig) Guds-Forestillingen
AE, s. 320 or, om en Mand skal kaldes en · Tænker eller ikke, saa er den subjektive Tænker
BOA, s. 234 mlet Genie, ( der hverken qua · Tænker eller qua Kunstner sig selv mægtig,
NB7:90 kte Mildhed Sagtmodighed o: s: v: · tænker en Aabenbarelse af den i en Verden: saa
BA kan yttre sig som Magelighed, der · tænker en anden Gang; som Nysgjerrighed, der ikke
SLV, s. 384 et Navn: uendelig Reflexion, · tænker en endelig Reflexion. I Forhold til enhver
JJ:345 e med at læse. / Naar man egl. · tænker en Existents under Evighedens Form, saa
EE2, s. 29 r man ikke glemme. Maaskee · tænker En og Anden, at det dog er bedre at have
NB35:5 rets Skrig) han vil naar han · tænker en Qvinde i Forhold dertil, uvilkaarligt
NB7:111 r denne til en Løgn. Men det · tænker en saadan Beundrende ikke paa. Han declamerer
NB15:103 kabelighed. Skidt med mig, · tænker en saadan Prof; de Par Aar jeg lever, det
LA, s. 76 kalde et saadant Forhold? Jeg · tænker en Spænding, men vel at mærke ikke
NB15:25 r i vor Tid, da man aldrig · tænker en Tænker, et fornuftig Msk, men den
AE, s. 292 om en Anden har gjort, altsaa · tænker en Virkelighed, saa tager jeg denne givne
JJ:462 r Øltappere o: s: v:. Tilsidst · tænker en Øltapper som saa: hvorfor skulde
AE, s. 209 sand, saa er han dum. Maaskee · tænker En, at det gyser i mig ved at sige dette,
NB11:53 t være det man digter og · tænker end ell. en Digter og Tænker har. Et
OTA, s. 237 en endnu Høiere, der dog · tænker endnu menneskeligere – om Gjerningens
AE, note ret med i Livet. Er Hegel som · Tænker eneste i sit Slags, saa er der jo Ingen,
AE, s. 32 antie: Inspirationen. Naar man · tænker Englændernes Arbeide paa Tunnelen: den
EE2, s. 127 egorisk Fuldstændighed. Du · tænker enhver concret i et Moment, og dette er
AE, s. 115 vilde følge, at en saadan · Tænker enten maatte være vor Herre eller et
AE, s. 320 r ikke, saa er den subjektive · Tænker eo ipso rejiceret. Men idet han rejiceres,
AE, s. 326 samme Grad som den subjektive · Tænker er concret, i samme Grad maa ogsaa hans
AE, s. 88 s. Den subjektivt existerende · Tænker er derfor ligesaa bifrontisk som Existents-Forholdet
AE, s. 276 kenland. / Med den abstrakte · Tænker er det en anden Sag, naar han uden at have
AE, s. 320 t at opdage. / Den subjektive · Tænker er Dialektiker i Retning af det Existentielle;
AE, s. 321 dsigelsen. Men den subjektive · Tænker er en Existerende, og dog er han Tænkende;
AE t. / 2. Den existerende subjektive · Tænker er i sit Existents-Forhold til Sandheden
AE, s. 14 2) Den existerende subjektive · Tænker er i sit Exsistents-Forhold til Sandheden
AE, s. 290 delig ligegyldigt. At det jeg · tænker er i Tænkningens Forstand, behøver
AE, s. 321 ld til Tanken. Den subjektive · Tænker er ikke Videnskabsmand, han er Kunstner.
AE, s. 87 At den subjektive existerende · Tænker er ligesaa positiv som negativ, kan ogsaa
AE, s. 14 1) Den subjektive existerende · Tænker er opmærksom paa Meddelelsens Dialektik.
AE e. / 1. Den subjektive existerende · Tænker er opmærksom paa Meddelelsens Dialektik.
KG, s. 323 Forhold til sin Tanke, ingen · Tænker er saa rolig, saa uforstyrret af Øieblikkets
KG, s. 323 e bliver ydet Hjælp, ingen · Tænker er saa rolig, saa uforstyrret, som Evigheden.
KG, s. 323 rret, som Evigheden. Og ingen · Tænker er saa sikker paa, at Menneskene dog tilsidst
NB:87 tuelles rædsomme Tantalisme! En · Tænker er som i Helvede saa længe han ikke
AE, s. 288 de Subjektivitet. En abstrakt · Tænker er vel til, men det at han existerer er
AE, s. 321 e er en Kunst. Den subjektive · Tænker er æsthetisk nok til at hans Liv faaer
AE, s. 275 istere, er en saadan abstrakt · Tænker et Dobbelt-Væsen: et phantastisk Væsen,
AE, s. 157 re det, at han altsaa ikke · tænker et enkelt Øieblik: nu skal Du hvert
EE2, s. 127 r, tænker for abstrakt. Du · tænker et lille Indbegreb af Kjærlighedens
EE2, s. 260 evægelse, thi saasnart jeg · tænker et Maal, tænker jeg en Bevægelse,
AE, s. 281 Lidenskaben. Nu derimod er en · Tænker et seeværdigt Dyr, der visse Tider paa
BOA, s. 214 Genie forsvinder saasnart man · tænker Evigheden. Bestemmelsen Apostel ligger
TSA, s. 98 forsvinder, saasnart man · tænker Evigheden; Apostelen har paradoxt noget
NB12:32 et sandere! / Selv om en eminent · Tænker fattede den Tanke » et System«,
EE2, s. 127 g hvad Kjærlighed angaaer, · tænker for abstrakt. Du tænker et lille Indbegreb
KG, s. 355 te Grund er uklart. En saadan · Tænker forklarer ved sin Tænkning Andet, og
NB2:187 fr denne Bog p. 160 o: fl. / Det · tænker formdl. nu Ingen paa, at der til det Ord
AE, s. 322 rene Menneske; den subjektive · Tænker forstaaer det Abstrakte at være Menneske
AE, s. 300 han tænker momentviis, han · tænker forud og han tænker bag efter. Den absolute
NB16:72 ret og anseet. / En existentiel · Tænker frembringer det han siger. Naar han siger
Not4:10 e er det ikke saa, naar jeg · tænker Friheden og i samme Grad og med samme Energie
JJ:87 lte sammen om paa Veien . Jeg · tænker først har Abraham seet med al sin Faderkjærlighed
AE, s. 276 pigen. Man skulde troe, at en · Tænker førte det rigeste menneskelige Liv
NB5:42 enhver Forfatter, især enhver · Tænker ganske ligefrem sagde hvad han meente.
AE, s. 84 rigtignok en saadan subjektiv · Tænker glip af Noget, han faaer ikke den positive
AE det Forbigangne er indgaaet. Om en · Tænker godhedsfuld vil være distrait nok til
NB7:65 fordi han altid taler om og · tænker Gud i en phantastisk Afstand. De Christne
KG, s. 279 r paa det andet Menneske, saa · tænker Gud paa den Kjerlige. Den Selvkjerlige,
SLV, s. 96 ligheden er, at saasnart man · tænker Gud som Aand, bliver Individets Forhold
Not11:30 forstaaes den Lære, der blot · tænker Gud som uendelig Substants. Som Substants
Not4:10.c med er ikke sagt, at fordi jeg · tænker Gud, at Gud derfor er; men fordi Guds Tanken
KG, s. 318 glem det dog aldrig, naar Du · tænker Gud, at han ikke har den ringeste Forstand
Not10:9 ra ham, fordi saa snart man · tænker Gud, tænker man det og man kan ikke
KK:2 tand, at Gud er det, hvad Msk. · tænker ham at være, strax derved, at fE Forestillingen
Papir 276:3 , saa al min Tænkning · tænker ham med – Jeg har altid elsket Musik,
EE1, s. 103 aa er derfor ogsaa, naar man · tænker ham æsthetisk rigtig, noget Mere end
SLV, s. 400 nærmelse mod hende. / Saa · tænker han da. Og dette kan han tænke, at han
SLV, s. 153 kymring til at tænke den, · tænker han den eo ipso saa forfærdelig, at
AE, s. 74 obbelt-Reflexion. Tænkende · tænker han det Almene, men som existerende i denne
AE, s. 84 entlig subjektive existerende · Tænker han er bestandig ligesaa negativ som positiv,
Not13:8 nu, at med samme Nødvendighed · tænker han Gud. Nu fordrer imidlertid hans System
EE1, s. 98 en Ny; idet han elsker Een, · tænker han ikke paa den Næste. Don Juan er
SLV, s. 402 æret Noget. Det Første · tænker han ikke paa, thi han maa tænke, at
CT, s. 27 det daglige Brød,« · tænker han ikke saa meget paa Maden, som paa,
PS, s. 228 dte tænker sig født, da · tænker han jo denne Overgang fra ikke at være
Not11:15 r han: Theologerne. Derved · tænker han nu vel nærmest paa de, der stode
FB, s. 134 en som et Postbuds. Underveis · tænker han paa, at hans Kone vist har en apparte
G, s. 55 af det Absurde. Vanskeligheden · tænker han slet ikke paa, eller er mit kløgtige
G, s. 56 mel og Jord i Bevægelse, det · tænker han slet ikke paa. Hvis han vilde gjøre
NB23:134 selv kjøber 4 pc., saa · tænker han som saa: blæse være med hans
BOA, note nsker en lille Rekreation, saa · tænker han uvilkaarligt paa, at besøge en Landsbypræst.
NB10:179 havde overfaldet mig: jeg · tænker han var i samme Øieblik faldet over
OTA, s. 207 veie ere lukkede for ham, da · tænker han vel paa, at vandre ud til et fremmed
Brev 272 ien. Lad saa andre Historikere, · tænker han vel, hver tage Sit – jeg tager
NB24:82 lus vilde sige her til, jeg · tænker han vilde sige: » ach, lad mig være
KG, s. 255 dette Menneske«, saa · tænker han, at det er dette Menneske, der taber,
PS, s. 229 for at forstaae Sandheden, da · tænker han, at Gud er til, derved at han selv
BOA, note e en Landsbypræst. Der ude, · tænker han, er Hvile, der er ingen nysgjerrig
NB31:98 ar den menige Mand seer det, saa · tænker han, ja at en saadan Mand er noget Overordentlig
Oi7, s. 302 al ikke ihjelslaae. Godt nok, · tænker han, men den Art Gudsdyrkelse er jeg ikke
AE, s. 289 arlig Misforstaaelse. Vistnok · tænker han, men han tænker omvendt Alt i Relation
SLV, s. 21 en. Ude af Øie ude af Sind · tænker han, naar han blot ikke seer, saa har han
NB17:82 deres Fornærmelse, men stolt · tænker han: lille Børn I kunne slet ikke fornærme
AE, s. 360 den for Visitations-Dagen, og · tænker han: naar blot den Dag er overstaaet, saa
NB5:88 en aplomb, idet En seer mig, · tænker han: see hvilken En! Men han tager sig
AE, s. 326 er Brede; thi den subjektive · Tænker har blot een Scene, Existentsen, og Intet
AE, s. 320 rer Existents. Den subjektive · Tænker har derfor tillige æsthetisk Lidenskab
CT, s. 207 sterne deres Beviser. Denne · Tænker har hidtil levet som ukjendt med Verden,
AE, s. 327 ke meddele; og den subjektive · Tænker har i sin egen ethiske Existents sin egen
NB4:159 Reflexionen. Som Digter og · Tænker har jeg i Phantasie-Mediet fremstille
OTA, s. 287 en meest berømte hedenske · Tænker har kaldet Dyre-Bestemmelsen: Mængden.
AE, s. 276 edes er givet, at en abstrakt · Tænker har manglet Sands for det Comiske, saa
NB17:21 ltid, naar Det, en virkelig · Tænker har sat paa Spidsen, berigtiges ved Hjælp
AE, s. 74 om den subjektivt existerende · Tænker har ved Dobbeltheden frigjort sig selv,
NB11:53 nker end ell. en Digter og · Tænker har. Et qvantitativt Mere, ikke et qvalitativt
NB17:21 lig talt er umuligt for mig. Jeg · tænker her endnu ikke paa de høieste Collisioner,
AeV, s. 82 bliver han opmærksom; han · tænker her maa være Ugler i Mosen. Og hvad
NB20:82 ed, som ganske elsker Gud. / Jeg · tænker her nærmest paa Handling i Retning af
NB27:86 ledligt for et Menneske. / / Jeg · tænker her paa den Vending som H. H. ( to ethisk-religieuse
NB10:185 oget vidt indgribende. Jeg · tænker her paa hvad en Pseudonym har skrevet om
Brev 165 eres Skrifter; – jeg · tænker hermed vistnok ogsaa paa » Enten
Papir 371:1 er jeg dette Foretagende. Jeg · tænker herved ikke blot paa, hvad vel enhver Docent
SLV, s. 42 ig i det mest Sandselige. Jeg · tænker herved paa alle Elskovens høist besynderlige
EE2, s. 127 ld. Feilen er den, at Du ikke · tænker historisk. Hvis en Systematiker vilde tænke
EE1, s. 316 r ikke tale derom, og dog · tænker hun derpaa; hun veed ikke, om man har glemt
SLV, s. 229 r det i største Hast, jeg · tænker hun løber paa sin Fod til Hovedstaden
SLV, s. 402 ger en uhyre Virkning. Dette · tænker hun slet ikke paa, thi hun tænker, havde
NB6:93 s saaledes. / O, jo mere jeg · tænker hvad der dog forundes mig, desto mere Trang
EE1, s. 299 r jeg altid paa ham, som jeg · tænker hver min Tanke kun ved ham. Jeg har altid
NB23:167 e. Fordrer ogsaa at til en · Tænker hører Askese. / Det hele Partie desangaaende
Papir 431 n igaar er der optraadt en · Tænker i Adresseavisen – han har formodentligen
NB2:53 t oprøre sig mod Gud. Man · tænker i Almdl. at en Saadan er sløv og indskrænket,
Not11:21 tilraadeligt at bruge det, man · tænker i Almdl. derved paa et Noget, hvilket der
BOA, s. 157 ndet Forhold. Naar en eminent · Tænker i Consequentsens Idee strammer Tankens
AE, s. 97 Som overhovedet sjelden nogen · Tænker i den nyere Tid ved sindrigt at concentrere
EE2, s. 84 ved Siden deraf mit Hjem. Jeg · tænker i denne Henseende ofte paa de skjønne
EE2, s. 77 ar man erfarer, hvorledes han · tænker i denne Henseende. Et spædt Barn kan
EEL, s. 65 l ikke om at dele Byttet. Jeg · tænker i det mindste som saa. Dog det vedkommer
NB11:87 n Philosoph ( ɔ: vil sige en · Tænker i ethisk Charakteer) meget mere til Meddelelsen
NB8:99 te Ærgjerrighed aabenbar, · tænker i ethvert Tilfælde ikke paa, at Katastrophen
EE1, s. 362 Pige tilbringer Natten, jeg · tænker i Illusionernes Land, men hver Morgen vender
Brev 266 r mere end Stof nok for en · Tænker i lang Tid. Thi fordi Snedkersvenden ikke
NB24:118 var det, hvorved den største · Tænker i Middelalderen Thomas Aquin, forsvarede
4T44, s. 351 endog Had paa Beslutningen, · tænker i sit Hjerte Ondt om den, og tilfredsstiller
EE2, s. 214 t, tænk hele Historien, Du · tænker Ideens nødvendige Bevægelse, men
JJ:261 lde sig selv og Andre ind, at man · tænker Identiteten af Alt, ved at lade Forskjelligheden
NB30:57 is for, at A. slet ikke var · Tænker idetmindste ikke i græsk Forstand, ikke
AE, s. 378 ddelalderens Vildfarelse. Jeg · tænker idetmindste saaledes: lad mig saa i Verden
SLV, s. 138 nes ogsaa en saadan hastende · Tænker ikke at faae Tid til saa meget som blot
EE1, s. 305 paa den modsatte Væg, hun · tænker ikke derpaa, men Speilet tænker derpaa.
AE, s. 321 erende. Dog er den subjektive · Tænker ikke Digter, om han end tillige er Digter,
AE, s. 276 aa, at i Grækenland var en · Tænker ikke en forknyttet Existerende, der frembragte
AE, s. 288 ved det Hele, fordi den rene · Tænker ikke er tydelig over, hvad det er at være
SLV, s. 96 denskabet og Umiddelbarheden · tænker ikke Gud som Aand, men naar dette er givet,
AE, s. 320 gelse, hvilken den subjektive · Tænker ikke har at abstrahere fra, saa kan man
NB5:138 ogsaa Syndere. Men Politiet · tænker ikke paa at forbedre deres Spioner. Det
NB22:82 ng mod Andre – og man · tænker ikke paa at være streng mod den. Saaledes
SLV, s. 38 old mellem Mand og Qvinde, og · tænker ikke paa Eros i græsk Forstand, saaledes
DJ, s. 72 et comisk Lys over hende. Jeg · tænker ikke paa hin dybe tragiske Situation i
Not12:3 har man meget at sige; man · tænker ikke paa om Alt maaskee pludselig kan hæves,
EE1, s. 254 n at indtage Pigen. Rinville · tænker ikke paa, at Charles som Rinville paa alle
TAF, s. 281 nner, af Medlevende, men han · tænker ikke paa, at han er elsket af Gud, eller
TAF, s. 281 re elsket af Nogen, og han · tænker ikke paa, at han er elsket af Gud. »
TAF, s. 281 r Aar, Dag efter Dag, og han · tænker ikke paa, at han er elsket, eller han er
NB8:98 aadan en lille Smule med mig. Den · tænker ikke paa, at med min Phantasie og min Opdragelse
SLV, s. 450 Bryder, hver Gang den rette · Tænker ikke slipper det og ikke slipper Tanken;
KG, s. 319 Ja, see her er det igjen, hvo · tænker ikke strax her uvilkaarligt paa den Fattiges,
NB5:7 man tænke sig; men man · tænker ikke). Moses er villig, han slaaer Klippen,
AE, s. 326 sseløst har den subjektive · Tænker ikke, fordi han selv væsentligen er
AE, s. 303 at jeg tillige er til. / Gud · tænker ikke, han skaber; Gud existerer ikke, han
AE, s. 94 nneskelige Tænksomhed? Den · tænker Immanentsen, lader som denne er Disjunktionens
EE1, s. 276 an paa 15 Millioner. Hvorfor · tænker Ingen derpaa. At et Menneske er Geni og
NB15:13 ab for Sandheden. Men Sligt · tænker Ingen paa i vore objektive og travle Tider.
SLV, s. 198 12 staaer jeg op igjen. Det · tænker Ingen paa, end ikke de Deeltagende, der
NB2:9 hvem jeg har meest Omgang. See det · tænker Ingen paa. Ak, og derfor er Livet for mig
NB8:108 i høie Toner om at Sligt · tænker Ingen paa: ja, tag det der, nei det er
NB29:42 r ud af den afdøde Moder, saa · tænker jeg » Præsten« med Fornøielse
JJ:426 unterhed« at udkomme: saa · tænker jeg altid med Veemod: Herre Gud der er
Papir 310 Selskabet, hver Gang jeg taler, · tænker jeg altid paa de 4 Snapse. / /
EE1, s. 299 ae det; naar jeg bruger det, · tænker jeg altid paa ham, som jeg tænker hver
G, s. 23 se Ord i en lille Jomfrues Mund · tænker jeg altid: » Du skulde skee Skam;
Brev 46 som Verden stiger i Kultur, · tænker jeg at det bliver Skik, at man faaer Lov
BOA, s. 190 han kunde reddes. / Saaledes · tænker jeg at have bestemmet Forskjelligheden.
AE, s. 301 til og er tænkende, derfor · tænker jeg at jeg er til. Existents adskiller
SLV, s. 271 Vil Gud det ikke, saa · tænker jeg Basun-Engelen tager Basunen og slaaer
NB11:25 dømmes. / Kun Eet · tænker jeg bestandigt paa, at jeg da aldrig maa
AE, s. 111 videre. I det ene Tilfælde · tænker jeg blot Begyndelsen in abstracto, i det
AE, s. 281 saa hæver jeg den, og saa · tænker jeg den ikke. Det kunde da synes rigtigt
AE, s. 111 acto, i det andet Tilfælde · tænker jeg den ligesaa abstrakte Begyndelses Forhold
AE, s. 281 are vanskelig Sag at omgaaes. · Tænker jeg den, saa hæver jeg den, og saa tænker
AE, s. 153 jeg ikke Tid til, og desuden · tænker jeg det gaaer med ligefrem at vilde holde
AE, s. 284 sagde: kjør nu – saa · tænker jeg det lykkedes. Og saaledes er det at
SLV, s. 212 et, jeg arbeider for. Og dog · tænker jeg det nu anderledes. Saa har jeg da mere
EE:115 skulde forene sig mod Staten, saa · tænker jeg det skal gaae dem ligesom det engang
EE1, s. 298 ke kan komme ud af. Saaledes · tænker jeg det vil gaae ham selv efter en endnu
EE2, s. 260 jeg tænker Een ved Maalet, · tænker jeg dog altid en Bevægelse, da jeg tænker,
AE, s. 130 naar der gnides saaledes, saa · tænker jeg dog, den samler sig i Vrede og siger:
EE2, s. 260 asnart jeg tænker et Maal, · tænker jeg en Bevægelse, selv om jeg tænker
G, s. 18 iser altid kun Hjertet, Bladene · tænker jeg er for Svinene; jeg foretrækker
Papir 367 tænker det at meddele, · tænker jeg et Fiirdobbelt: / 1) Gjenstanden 2)
Papir 371:2 ænker det at meddele, · tænker jeg et Fiirdobbelt: 1) Gjenstanden,
G, s. 32 idenskabelige Rasen – saa · tænker jeg han blev aldeles stum. Det vilde maaskee
NB29:98 d for ikke at sige værre, saa · tænker jeg han gjorde det. – Men han bilder
FB, s. 125 rstand, der lod sig tabe, saa · tænker jeg han tabte den, hvis Synderen roligt
NB10:179 aet op med mig – jeg · tænker jeg havde slaaet bag ud af Kaadhed. Men
EE1, s. 104 remfor Alt, han idealiserer. · Tænker jeg her et Øieblik tilbage paa et foregaaende
AE, s. 169 ethvert Gadebekjendskab? Det · tænker jeg ikke. Sæt der var en Adskillelse,
TS, s. 40 ereder paa Torvet: det Par Ord · tænker jeg kan jeg nok sige uden Forberedelse
NB:98 kan den Angrebne sagtens. Nu · tænker jeg lige omvendt. Kun naar en Mand veed
JJ:197 ager Phantasien sig af Een. Endnu · tænker jeg med Beundring paa min Barndoms Vindepind,
BA, s. 371 n først bliver hun angest. · Tænker jeg mig derimod en Qvinde fæste et attraaende
NB:138 rdrer af dem o: s: v:. / Saaledes · tænker jeg mig det. Naar et Msk. ( den Enkelte)
EE1, s. 71 et, at Aanden udelukker det, · tænker jeg mig dette concentreret i et eneste
EE2, s. 188 Fortvivlelse og Fortvivlelse. · Tænker jeg mig en Kunstner, en Maler f. Ex., der
EE1, s. 41 Billede af Evigheden. – · Tænker jeg mig en yppig qvindelig Skjønhed
EE1, s. 97 ning og dyb Betydning i Alt. · Tænker jeg mig et enkelt Individ, seer jeg ham
AA:51 gende Urformation.) / / / Saaledes · tænker jeg mig Forholdet mellem satisfactio vicaria
Papir 254 Stød, – saaledes · tænker jeg mig Forholdet, dog med den Modification,
SLV, s. 214 rledes han selv er. Saaledes · tænker jeg mig Gud ogsaa som Den, der billiger
EE1, s. 41 delshuus, gik fra Forstanden; · tænker jeg mig ham Dag ud og Dag ind, uberørt
EE1, s. 104 Don Juan en Forfører, saa · tænker jeg mig ham dog ingenlunde lumskeligen
NB16:47 ungen til at blive i Faren. / Da · tænker jeg mig ham for Dommeren ( og jeg vil nu
EE1, s. 41 en Forestilling om Evigheden. · Tænker jeg mig hiin ulykkelige Bogholder, der
NB14:42 d til den Troende som Forsoneren · tænker jeg mig i een Forstand saaledes. Som naar
FB, s. 128 jam tua res agitur. I Helten · tænker jeg mig ind, i Abraham kan jeg ikke tænke
EE1, s. 71 endommen bragt ind i Verden. · Tænker jeg mig nu det Sandselig-Erotiske som Princip,
Papir 381 dtiden. / Som Tilhørere · tænker jeg mig nærmest theol. Cand. ell. dog
Papir 459 aa ikke den Kloge. Derimod · tænker jeg mig, at der er en Klogskab med i Spillet,
Not8:44 Philipp.: Glæder Eder, derpaa · tænker jeg mig, hører han et Øieblik op,
NB30:15.1 b og i Lidenskab. / Anm Herved · tænker jeg naturligviis ikke paa den taabelige
Papir 149 . det Antique og Romantiske, saa · tænker jeg naturligviis ikke paa nogen enkelt
KG, s. 287 nd den virkelig er. Dog dette · tænker jeg nu ikke paa. Det er i en ganske anden
NB6:57 har vovet Adskilligt, og saa · tænker jeg og troer jeg, at Gud vil opdrage mig
TS, s. 40 er, der beskjeftigede mig: saa · tænker jeg ogsaa, at jeg, uden Hjælp af Kunst-Talere
Brev 81 dskraft for at sige Stop, nu · tænker jeg paa andre Ting. Og dog er min Sjæl
Brev 314 saae og plante. / Ak! hvad · tænker jeg paa at plage Dem saalænge med et
Papir 391 relse. For det Første · tænker jeg paa de 4 Sopkener, de to Glas Punsch
NB16:59 ader er i min Formue. / Saa · tænker jeg paa det Ord af Paulus, hiin mirakuløse
Brev 137 1. / / Endnu i dette Øieblik · tænker jeg paa Dig, og naar det stundom synes
CC:15 jeg beskrev; neppe læser eller · tænker jeg paa en Sygdom, førend jeg har den.
EE1, s. 45 thi medens jeg skildrer det · tænker jeg paa Erindringen. / Der er dog endnu
SLV, s. 184 og øver mig daglig. Ofte · tænker jeg paa et lille Barn, jeg eengang saae
NB5:81 re Noget til hans Fordeel, saa · tænker jeg paa min Fader, hvem jeg troer, det
Papir 391 saa rørende! Dernæst · tænker jeg paa min gavnlige og velsignelsesrige
EE2, s. 44 r jeg nævner dette Ord, da · tænker jeg paa noget af det Skjønneste i Livet,
Brev 35 ndbydelse, med Skjønsomhed · tænker jeg paa, at vi To ere enige i, at det Navn
3T44, s. 265 e Optagelsen. Dette Skjøn · tænker jeg skulde vel blive ham Bekymringens Uro.
SLV, s. 299 gik gjennem min Sjel, endnu · tænker jeg som saa, døer jeg virkeligen, saa
Brev 35 eg anstille Betragtningen, da · tænker jeg som saa, enten har man en Svigerinde
NB26:13 der dog være Noget deraf, saa · tænker jeg som saa: just ved at holde ud paa den
EE2, s. 307 jeg ikke istand til, derimod · tænker jeg stundom med en vis Stolthed paa, at
EE1, s. 160 darbeidet og gjennemarbeidet · tænker jeg vel at Antigone kan beskæftige os,
FB, s. 125 kelighed, i en anden Forstand · tænker jeg vel, at Abraham gjorde ham lykkelig;
FB, s. 126 t ɔ: til det, den er, saa · tænker jeg vel, man tør tale uden Fare derom
JJ:87 Dog det hjalp ikke. Da · tænker jeg, at Abraham har et Øieblik vendt
AE, s. 167 er for Ægteskabet, men dog · tænker jeg, at Assessoren, forudsat, at jeg kan
AE, s. 73 Og hvoraf kommer det? Deraf, · tænker jeg, at han er saa sikker paa sig selv.
PS, s. 267 igger det nær, saa nær, · tænker jeg, at hiin Slægt vel ogsaa har priist
Brev 127 e ovenfor skrevne Ord, saa · tænker jeg, at jeg skal trække dem saa langt
EE1, s. 39 jublede endnu mere. Saaledes · tænker jeg, at Verden vil gaae til Grunde under
NB27:38 n lider barnagtigt) thi saa · tænker jeg, bleve Alle angest og bange for mig.
3T44, s. 258 erøver Sjelen Fatning, da · tænker jeg, da tager han sin Maalestok frem, og
AE, note frygtede jeg, at forstyrre. Nu · tænker jeg, der Intet kan være til Hinder for
FB, note lde Talen ved Brudevielsen, saa · tænker jeg, det bliver en anden Ting. Æsthetiken
NB14:54 e skulde tage stærkt Opsving, · tænker jeg, det ender med, at Goldschmidt begynder,
NB32:112 vde hvervet, hvad saa? Saa · tænker jeg, det endte med, at han hvervede Krøblinger,
Brev 272 ke træt af Grublen. Saa · tænker jeg, Du kunde jo kjøre derud –
AE, s. 429 – det tænker Barnet, · tænker jeg, fordi Barnet egentligen ikke tænker.
EE1, s. 297 an har ledet Andre vild, saa · tænker jeg, han ender med selv at løbe vild.
FB, s. 146 eren ham i denne Tilstand, da · tænker jeg, han vilde træde frem for ham i
3T44, s. 258 og angstfuld Forventning, da · tænker jeg, hvis vi tør tale saaledes, da tog
EE2, s. 208 t, saa glad, saa lykkelig, da · tænker jeg, hvo veed, om jeg dog ikke har havt
AE, s. 73 l han frigjøre Enhver, det · tænker jeg, i sit Forhold til ham, frabedende
BA, s. 348 athetisk Sympathie. Man seer, · tænker jeg, letteligen, at det er i en ganske
Not8:13 be i mig; thi kun paa hende · tænker jeg, og jeg er overbeviist om, at hun ikke
Brev 272 kunde jo gaae ud til ham, · tænker jeg, og saa begynde Spadseretouren. Dog
AE, s. 290 et Andet. Jeg tænker, ergo · tænker jeg, om jeg er eller det er ( i Virkelighedens
SLV, s. 441 blev slaaet ihjel, saaledes, · tænker jeg, sidder Börne fordybet i Tabelværker
F, s. 505 rt, siger jeg, ja ligesaa snart · tænker jeg, som jeg siger det; thi for dem gaaer
SLV, s. 193 hun er den Elskede. Saaledes · tænker jeg, vi passe for hinanden: er jeg god
NB:98 il for at afværge det, saa · tænker jeg: aah, det Angreb er nok ikke farligt
Brev 40 ske, som er mig kjært, saa · tænker jeg: nu skulde Du gaae hen og besøge
3T44, s. 243 ør man det bedst; thi Den · tænker jo en Tanke bedst, der altid har den ved
SLV, s. 377 lovedes Vegne, thi ogsaa han · tænker jo ikke, at der i den Elskendes egen Lidenskab
3T44, s. 241 man det naturligst; thi Den · tænker jo naturligst, der kan tænke denne Tanke
3T44, s. 241 han ellers tænker; og Den · tænker jo naturligst, som ikke selv behøver
Not11:16 thi dette Væsen · tænker jo sig selv.). / Neo-Platonikerne søgte
NB:87 nnes om i Forhold dertil? / For en · Tænker kan der ikke gives nogen rædsommere
NB12:32 Tænker. / Enhver væsentlig · Tænker kan kun opfatte Prof. comisk. Prof. er
LA, s. 98 af med Skin-Fordelen; thi en · Tænker kan omfatte sin Videnskab, en Mand kan
Brev 312 at tænke, Noget jeg qua · Tænker kan sige Dem. / Deres Skrivelser modtager
NB:201 andsebedrag. Kun den ethiske · Tænker kan sikkre sig, ved at handle, mod Sandsebedrag
KG, s. 323 heden er det Vigtigste. Ingen · Tænker kan være saa haardnakket, som Evigheden
KG, s. 279 an sig selv fra Døden. Kun · tænker Kjerlighed aldrig paa det Sidste, paa det
KM, s. 15 hiin Tid æsthetiserede, saa · tænker Kjøbenhavnsposten dog vel ikke paa hiin
PS, s. 234 mmer derom, uden en Konge der · tænker kongeligt! Han talte ikke til Nogen om
Not11:26 se). Aristoteles siger Gud · tænker kun bestandig sig selv, og i samme Forstand
Not11:30 en. Forskjellen er, Panth. · tænker kun et Princip, det blinde Værende,
AE, s. 324 lsen lønnes den subjektive · Tænker kun med et ringe Udbytte. Jo mere Generations-Ideen
EE1, s. 384 paa een eneste Ting, og jeg · tænker kun paa Dig – i legemlig Forstand
SLV, s. 398 drømmer han ikke om, han · tænker kun paa hende og paa sin Lidelse i Skyld.
CT, s. 312 ndægtigt Alt til sig selv, · tænker kun paa, hvorledes han blev tilmode, om
NB11:47 r en lykkelig Umiddelbarhed, som · tænker lad 5 være lige, det gaaer nok, og (
AE, s. 482 ing kjendelig paa, at den kun · tænker leilighedsviis, i Anledning af Dit og Dat,
NB13:33 an billigt Krav paa, at man · tænker lidt alvorligere over den Sag; naar han,
CT, s. 211 a det Allerforfærdeligste, · tænker lidt derover eller noget mere derover;
DS, s. 240 ristendom, man læser lidt, · tænker lidt over Christendom, har engang imellem
AE, s. 281 , ret som ikke enhver moderne · Tænker lige saa vist som han veed, at Tænken
AE, s. 323 Forstand taler den subjektive · Tænker ligesaa abstrakt som den abstrakte Tænker,
JJ:344 ver tilsidst saa objektiv, at den · tænker ligesom hiin Portskriver, at han har blot
LF, s. 32 Guds Villie«. Saaledes · tænker Lilien; og at det ogsaa virkelig er som
Papir 323:2 dent i Kirke. Præsten · tænker Løverdagaften over et ell. andet Thema,
AE, s. 74 det vil sige, den subjektive · Tænker maa strax blive opmærksom paa, at Formen
AE, s. 260 siger det høirøstet, da · tænker maaske den pseudonyme Forfatter som saa:
GU, s. 335 ing at tænke paa?) eller Du · tænker maaskee anderledes om Gud, at han ikke
BI, s. 176 e min Undersøgelse af den, · tænker maaskee en eller anden Læser lidt ironisk,
G, s. 31 s Consequents og Sikkerhed. Man · tænker maaskee ikke paa, at der var et Øieblik,
TAF, s. 281 – er elsket; en Anden · tænker maaskee ikke paa, at han er elsket, maaskee
Papir 413 s Dig. Hvad manglede Du saa? Du · tænker maaskee jeg vil sige: Døden er saa –
IC, s. 134 langt Ringere end han er; han · tænker maaskee paa det Socratiske: for i Sandhed
Brev 40 er noget underligt Noget; Du · tænker maaskee som saa: » Den Tid, han
AE, s. 105 t beholde den. Systematikeren · tænker maaskee som saa: kalder jeg mit Præsterede
Papir 413 1 Nat. Hvad manglede Du saa? Du · tænker maaskee, at jeg vil tale om, at dog Alt
Papir 413 Lykke. Hvad manglede Du saa? Du · tænker maaskee, at jeg vilde sige: Du manglede
KG, s. 339 forstaaet om Livet. Thi ingen · Tænker magter Livet saaledes som Døden gjør
JJ:504 og Det skete, skete noget Andet, · tænker man altid det Første som noget der varer
EE1, s. 227 saa sjelden kommer.« · Tænker man derimod ved dette Udtryk paa, at det
Not10:9 aa snart man tænker Gud, · tænker man det og man kan ikke tænke Gud uden
EE1, s. 99 entager sig i det Uendelige. · Tænker man det Sjælelige ind i Don Juan, saa
Oi6, s. 262 ntisme. / Ved Indifferentisme · tænker man egentligen kun paa det, slet ingen
AE, s. 280 den vanskeligste. At existere · tænker man er ingen Ting, end mindre en Kunst,
EE1, s. 430 ret af en Andens Tanke. Det · tænker man i Almindelighed ikke paa, og dog er
SD, s. 235 Syndens Potentsation. Dette · tænker man i Almindelighed slet ikke paa; man
NB2:224 min Skyld lod sig forhaane: ham · tænker man ikke paa. / Et Ord om mig selv /
AE, s. 291 kens phantastiske Beliggenhed · tænker man ikke paa. Og dog er Eneboerens pathetiske
NB:200 e stødt fra Χstd.: ja det · tænker man ikke paa. Og dog her begynder først
JJ:289 e en lille polemisk Piece ud. Jeg · tænker man kunde gjøre det under Navn af: Forskrifter,
NB22:43 staaende. I Modsætning dertil · tænker man lavere Bestemmelser af Umodenhed, Partie-Væsen
NB3:33 uds Navn, han nævner: saaledes · tænker man ligesaa lidet ved at man er
Papir 369 kan siges. Ved Uredelighed · tænker man maaskee først paa forsætligt
TSA, s. 107 om en Præsts Affectation, · tænker man maaskee paa, at han pynter og sminker
BOA, s. 224 om en Præsts Affectation, · tænker man maaskee paa, at han pynter og sminker
AE, s. 308 il den hæver sig selv, saa · tænker man maaskee: ja det er en anden Sag, det
AE, s. 85 seelsen for Guden kunde byde, · tænker man mindre paa), saa mene de sig selv virkeligen
Papir 340:11 aa høilig. Engang imellem · tænker man Noget i phantastisk Fjernhed, et Abstraktionens
Not9:1 g Lovens i begge. Disse Love · tænker man nærmest paa ved Forsynet. Altsaa
OTA, s. 198 e«: altsaa saa ringe · tænker man om det Gode og Skjønne og Sande,
DS, s. 156 ved det at være beruset · tænker man paa Begeistring, det at vove og saaledes
NB33:55 ryk i Ord, ved at tjene ham · tænker man paa Ens Handlinger. Nei, Din Handling
NB29:96 derved. / En Martyr! Derved · tænker man saa paa Begeistring, Enthusiasme, paa
AE, s. 265 ske manglede. I Almindelighed · tænker man sig det anderledes, at den Experimenterende,
NB15:114 det Forbigangne. Saaledes · tænker man sig det i Almindelighed. Det hedder:
BA, s. 433 end en Tyv i Natten, thi ham · tænker man sig dog komme listende. Men tillige
SLV, s. 452 des. » En Forfører · tænker man sig i Almindelighed i Forhold til Qvinden,
EE1, s. 158 er det Nedarvede. Dialektik · tænker man sig i Almindelighed temmelig abstract,
Not1:8 forbunden med den sande Tro. · Tænker man sig nemlig et Msk, i hvis Sind Kjærligheden
NB33:17 en. Denne Art Mystification · tænker man sjeldnere paa, at mystificere ved at
KG, s. 130 denne dens farligste Falskhed · tænker man sjeldnere paa, at Verden ved sit –
SLV, s. 81 er i al sin Sommerglands, saa · tænker man strax paa, at der maa være en eller
LA, s. 47 hi i Forhold til en fuld Mand · tænker man strax paa, at det nok gaaer over, naar
BOA, note et Ord en Landsbypræst, saa · tænker man uvilkaarligt paa et nøisomt men
DS, s. 156 og det at være beruset, da · tænker man ved det at være ædru paa Forstandighed,
4T44, s. 311 v at overvinde sig selv, saa · tænker man ved det Sidste egentligen paa noget
Not9:1 Med den Tanke Mskheden · tænker man vel at staae i Uendl. fordi man har
JJ:81 Herre Gud et saadant stort Værk · tænker man vel maa have en meget dyb Grund ...
NB11:183 Alder for det at gifte sig. Saa · tænker man, at han gaaer som Andre og seer efter
OTA, s. 174 tig og kummerlig Smaalighed, · tænker man, at tage det saa nøie«;
NB11:160 man vil være, hvo veed, · tænker man, det er maaskee dog ganske klogt. Men
NB19:59 og generende for Andre. Desuden, · tænker man, det kan ikke hjælpe at begynde
AE, note nken og Væren er Eet, saa · tænker man, idet man tænker paa hans Liv og
EE1, s. 265 se sin Elskværdighed, nu, · tænker man, vil han faae fuldt op at gjøre,
PH, s. 55 Bogs pludselige Fremkomst, saa · tænker man: » det er jo som et Lyn paa
PH, s. 55 ve, saa smiler man, i samme Nu · tænker man: der er saa vist Nok, der søge at
PH, s. 55 isk Færdighed«, saa · tænker man: det er dog immer Noget, især i
AE, s. 517 med Beundring og Fordeel: saa · tænker Mangen, at det er en Slags Indskrænkethed,
SLV, s. 209 forlovet om Søndagen, han · tænker med Afsky paa et saadant Menneske, om det
NB17:35 gl. selv en Digter, ell. en · Tænker med et overveiende Digterisk. /
NB11:53 e, ell., at være en Digter og · Tænker med et qvantitativ Mere af at være det
AE, note er afslaaet er det comisk. Man · tænker med Rette, at det er vanskeligt at blive
Papir 270 n iler han mod Maalet. Han · tænker med Smerte paa de mange, der faldt af fra
AE, s. 320 en, har derfor den subjektive · Tænker med Tanke-Lidenskab, men han har den som
Papir 365:6 / Gjenstanden. / Saasnart jeg · tænker Meddelelse deler den sig strax i disse
SLV, s. 385 et ikke, forsaavidt han ikke · tænker meget ved det høist Besynderlige, han
SLV, s. 51 ute i ethiske Fordringer, man · tænker Mennesket, man aabner Øiet, man fæster
LF, s. 25 rst Guds Rige.« Saa · tænker Mennesket: nu ja, naar jeg siden faaer
AE, note aa langtfra at juble over en ny · Tænker mere, at det gjør ham ethisk ansvarlig
KKS, s. 96 espillerindes Liv / II. / Ieg · tænker mig altsaa en Skuespillerinde i hendes
TSA, s. 75 kan jeg Intet lære. / Jeg · tænker mig altsaa et Menneske, der har netop lige
NB10:38 det Øieblik hvor jeg dog · tænker mig at bryde af, at begynde en Polemik,
NB:146 t, er Rythmen – og jeg · tænker mig bestandigt en Læser der læser
EE2, s. 180 kun ved egen Brøde. / Jeg · tænker mig da den keiserlige Vellystling. Ikke
EE2, s. 263 en høiere Skjønhed. Jeg · tænker mig da et bestemt Individ, der i en vis
EE2, s. 37 Din Polemik. Den er, naar jeg · tænker mig de mangfoldige adsplittede Yttringer,
SLV, s. 415 er dette reent græsk. Jeg · tænker mig de salige Guder skabende et saadant
NB7:90 det eo ipso i Sagen selv, at jeg · tænker mig den elsket. Men see denne tænkte
NB8:24 , at dersom jeg var ell. naar jeg · tænker mig den rene Alvor absolut idealt, saa
BOA, s. 206 t have en dybere Hensigt, jeg · tænker mig denne fE: om muligt maieutisk fra forskjellige
NB16:33 eg bærer mig saaledes ad, jeg · tænker mig en forud for al Tid gaaende tidløs
KG, s. 241 en sande Kjerlige. Altsaa jeg · tænker mig en Listig, en Rænkefuld, en Hykler;
NB16:47 sen. / Dramatisk Motiv. / / Jeg · tænker mig en saadan Skikkelse som en Giordano
BA, s. 371 terende Iagttagelse. Naar jeg · tænker mig en ung uskyldig Pige, og nu lader en
EE1, s. 17 d jeg hidtil har oplevet. Jeg · tænker mig en ung, kraftfuld, genial Pige faae
NB25:105 Tillige«. / Jeg · tænker mig et Msk, i alle Henseender vel udrustet;
NB14:106 tryk af Χstd. / Altsaa jeg · tænker mig et Msk, som indtil videre ikke har
SLV, s. 152 ge Vei. Og skjønt jeg kun · tænker mig faa Læsere, tilstaaer jeg dog, at
NB23:108 en rige Yngling.« / Jeg · tænker mig Forholdet saaledes. Der har været,
NB26:87 et gaaer bedre for mig, naar jeg · tænker mig Gud som en Examinator, der siger: Det
SLV, s. 415 elv og han falder om. Og jeg · tænker mig Guderne sigende til hinanden: »
NB9:42 være Alvor. » Jeg · tænker mig Guizot; han har læst Angrebet, derpaa
Not4:12 objektive Realitæt, jeg · tænker mig ham blot saaledes, fordi han maa være
EE2, s. 180 ien for hans Røvertog. Jeg · tænker mig ham noget ældre, hans Ungdom er
EE1, s. 421 som maaskee aldrig sees. Jeg · tænker mig hende da sund, blomstrende, yppig,
EE1, s. 417 er jeg altid varm, fordi jeg · tænker mig hende varm. Skjøndt man nu i Almindelighed
NB10:191 yk paa. Jeg har ( naar jeg · tænker mig i Forhold til hine Herlige, til hvilke
NB31:124 mer det ogsaa, at naar jeg · tænker mig lige overfor en Apostel eller blot
NB:146 Alt maa jeg gjentage, at jeg · tænker mig Læsere, som læse høit og som
SLV, s. 152 e, tilstaaer jeg dog, at jeg · tænker mig mine Læsere blandt disse, da jeg
NB18:88 e Fyrste overordentlig. Jeg · tænker mig saa, at han lod hiin Kunstner opfange,
Not4:7 imod den Tænkning, hvorved jeg · tænker mig selv absolut identisk med min egen
SLV, s. 135 sin Eenfoldighed. Dersom jeg · tænker mig tvende Skuespillere, den ene fremstillende
AA:45 Reflexionen slynge sig om Een: Jeg · tænker mig, at Een vil fremstille Samtidens Feil
TS, s. 65 kommet til ham.« / Jeg · tænker mig, David har hørt opmærksomt efter,
OTA, s. 181 rst Det og Det er gjort: han · tænker mindre paa, at det er Det og Det han skal
AE, s. 300 a det sige? Det vil sige, han · tænker momentviis, han tænker forud og han
KKS, s. 102 en seer en Mand hver Dag, saa · tænker Mængden som saa: ikke Andet. Ak ja,
NB4:36 de Individualitet, thi denne · tænker naar man bare kunde faae sit Ønske.
SLV, s. 406 religieuse Forbillede ( jeg · tænker naturligviis her kun paa fromme Mænd
3T44, s. 238 en forfængelig. Ungdommen · tænker nemlig ikke paa de onde Dage, og forstaaer
Brev 47 De seer jeg iler – jeg · tænker nemlig som saa: jeg vædder paa, at jeg
CT, s. 138 sig med sit Forhold til Gud, · tænker neppe paa, eller drømmer om, at han
OTA, s. 158 tilling om Straffen. Maaskee · tænker Nogen ved Straffen paa, hvad der nu sjeldnere
SLV, s. 157 om Romeo og Julie, saa lidet · tænker Nogen, der betragter Billedet, paa, at
NB16:68 es paa det fuldstændigste. Nu · tænker Nogen, man er hjulpen. Paa ingen Maade.
NB6:80 men Ulykken er, at Ingen · tænker Noget derved. Hvad Under saa, at de blive
DD:49 s Identitæt). Conjunctivet · tænker Noget som Tænkeligt. / Skulde Grunden
DD:49 4. Septbr: 37. / Indicativet · tænker noget som Virkeligt ( Tænkningens og
OTA, s. 167 Meget, som man dog ikke ret · tænker Noget ved, man vænner sig til med de
AE, s. 292 rskjellig fra ham. / Naar jeg · tænker Noget, jeg vil gjøre, men endnu ikke
AE, s. 292 n Mulighed. Omvendt, naar jeg · tænker Noget, som en Anden har gjort, altsaa tænker
Brev 272 en see der er en Hale; man · tænker nu har vi da det Hele – men see der
GU, s. 334 s Løb har Du forandret Dig, · tænker nu sjeldnere paa Gud ( har Du maaskee som
NB13:16 Gang. / / Sagen er, saasnart jeg · tænker nærmere paa hende, anvendes der strax
OTA, s. 166 ndede mindre for Øie, han · tænker nærmere paa Verdens Straf; men det Gode
Not7:46 rer: pendet ex ore alicujus, han · tænker nærmest derved paa det Øre, der opfanger
EE1, s. 158 ighed temmelig abstract, man · tænker nærmest paa de logiske Bevægelser.
BN, s. 122 sten men i Egenskab af Digter, · Tænker o: D. Den formildede Skikkelse er naturligviis
NB9:9 tok for en Kunstner, en Digter, en · Tænker o: s: v:. Det Par Msk vi ere, som alle
CT, s. 297 t menneskelige Sind naturligt · tænker og begjerer. Thi verdsligt stiger et Menneske
AE, s. 570 digterisk-virkelig subjektiv · Tænker og den Experimenterede hans Frembringelse
NB12:32 rskjellen mellem en væsentlig · Tænker og en Professor. / / Den væsentlige
Not4:7 den sidste, ergo er copulativ jeg · tænker og er som tænkende. Dette er den eneste
AE, s. 303 ikke, han er evig. Mennesket · tænker og existerer, og Existents adskiller Tænken
NB26:62 indtræder: naar man ret · tænker og grunder, saa man godt kunne begribe
NB4:20 ndet er noget Andet; men qua · Tænker og i min Virksomhed har jeg msklig ɔ:
EE2, s. 156 e Menneskehed, som hiin store · Tænker og sande Livs-Philosoph, der sagde til
AE iger jeg, en saadan privatiserende · Tænker og spekulativ Grillefænger pludseligen
CT, s. 42 Øieblik er en Reisende, han · tænker og taler derfor i ethvert Øieblik saaledes
OTA, s. 409 lighed. Troskaben er, at man · tænker og taler eens derom, medens Alt forandrer
PS, s. 305 gynde med » hiin store · Tænker og Viismand, executor Novi Testamenti,
SLV, s. 45 der tænker over Elskoven, · tænker ogsaa strax over Kategorierne. I Forhold
TTL, s. 466 har vist aldrig anmodet nogen · Tænker om at være sig behjælpelig. Men den
EE2, s. 199 t dermed, og hvorledes Du end · tænker om det andet Kjøn, Du tænker dog
EE2, s. 200 rtil kommer, hvorledes Du end · tænker om Livet og dets Gjerning, Du vil dog tænke
AE, note a ham, kun Guden veed, hvad han · tænker om Systemet. / Selv om man maatte indrømme
AE, s. 289 istnok tænker han, men han · tænker omvendt Alt i Relation til sig, uendeligt
AE, s. 322 abstrakt, har den subjektive · Tænker omvendt den Opgave, at forstaae det Abstrakte
SD, s. 158 e Maalestok oplyse dette. En · Tænker opfører en uhyre Bygning, et System,
AE, s. 149 et Samme. Jo mere da den Vise · tænker over det Eenfoldige ( og allerede det,
NB17:92 er sig anderledes, at jo mere Du · tænker over det Gudd. jo bedre forstaaer Du det,
NB19:27 g Gud er Kategorien: jo mere jeg · tænker over det Gudd. jo mindre forstaaer jeg
NB36:7 ke over Livet, er, at jo mere han · tænker over det, desto lettere bliver Livet ham.
NB17:92 Mskligt gjælder: jo mere man · tænker over det, jo bedre forstaaer man det. I
NB14:126 r en Troels. / Jo mere jeg · tænker over dette, desto mere seer jeg, hvor demoraliserende
AE, s. 179 er Alt vel. Som han gaaer og · tænker over dette, seer han en Keglekugle liggende
SLV, s. 45 sine Kategorier, og Den, der · tænker over Elskoven, tænker ogsaa strax over
LA, s. 76 r ikke godt at sige hvem; der · tænker over Forholdene ... ja det er ikke godt
NB28:37 anødet sig mig. / Jo mere jeg · tænker over Forholdene, jo klarere bliver det
NB36:7 ham. Aand er: at jo mere et Msk. · tænker over Livet, desto tungere og mere anstrenget
NB25:64 este, et Msk, der for Alvor · tænker over Livet, kunde ønske sig. Eller kunde
SLV, s. 42 og ikke bilde mig ind, at jeg · tænker over Livet, naar jeg i Forhold til det
NB5:121 g kan forekomme En og Anden, der · tænker over mit Liv afsindig, forundrer mig ikke;
BOA, s. 166 ker Noget, og naar man saadan · tænker over Noget i den Indbildning, at det er
NB20:134 det beskjeftiger just ham. Han · tænker over Realiteten af det at gifte sig –
BA, s. 372 handler Du retteligen, at Du · tænker over saadanne Ting, som vel ere værd
SD, s. 205 er, er altid Det, den mindst · tænker paa – naturligt, thi ellers var det
SLV, s. 24 ens Skoven vifter; naar Solen · tænker paa Aftenen for at svale sig i Havet, naar
NB6:58 emoraliserende som Piat. Naar jeg · tænker paa al det Vrøvl om mine Been og Buxer!
NB28:66 d i Tanke, at man da endogsaa da · tænker paa Andet! / Mit Vilkaar. /
HGS, s. 197 Artikel, naar man derved ikke · tænker paa at aflede, men paa at nedlede et Tordenveir
JJ:417.a : naar Alle tie, naar Ingen · tænker paa at anklage, Ingen drømmer om at
TS, s. 100 , hvad ingen menneskelig Magt · tænker paa at berøve ham, hvad der nu er dobbelt
NB9:20 dt, det er naar han saaledes blot · tænker paa at forstaae og gjøre Guds Villie,
NB26:104 derimod, idet jeg et Øieblik · tænker paa at handle i Retning af at skaffe Lindring,
NB9:64 turde, i det Øieblik han · tænker paa at hans Løbe Numer i Slægten
G, s. 39 nne Livet for Herskabet, kun · tænker paa at have den landlige Glæde i Beredskab
JJ:409 kan komme til at æde, og Ingen · tænker paa at hjælpe den. / Det vilde være
Not8:13 lider. Og naar jeg stundom · tænker paa at jeg sagde, at Videnskaberne vilde
Papir 291 det gyser i Een, naar man · tænker paa at læse en saadan Skrift. Nu er
CT, s. 42 men i det Øieblik man · tænker paa at reise, saa seer man nøiagtigt
EE1, s. 276 fremskynder Undergangen. Man · tænker paa at sammenkalde en Stænderforsamling.
KG, s. 331 e, længe førend Uvennen · tænker paa at søge Forligelsen, er allerede
NB11:25 paa Mandens Vegne, naar jeg · tænker paa Biskop Mynster. Han er nu 72 Aar. Snart
NB23:127 taget sin Examen, nu ikke · tænker paa de Andre. Istedetfor at hans Liv, hans
EE2, s. 155 i Afgjørelsens Stund. Jeg · tænker paa de mange mindre vigtige men for mig
Papir 422 skulde være nogen Saadan, Du · tænker paa de Msker, Du har lært at kjende,
Not8:21 Livet, der faaer Betydning. Jeg · tænker paa de Skibsdrenge, paa Finlapperne, der
EE2, s. 155 gte en Andens Anviisning. Jeg · tænker paa de Øieblikke i et senere Liv, hvor
TSA, s. 69 rkeste, og derfor slet ikke · tænker paa dem, men ene paa at værge sig: det
Brev 46 om, at jeg er til, og at jeg · tænker paa Dem, og at jeg forbliver /
NB14:136 i man ved det Navn Jesuit strax · tænker paa den afskyelige Udartning) saaledes
YTS, s. 277 r man dog glemmer sig selv og · tænker paa den Anden: desto mere elsker man. Saaledes
KG, s. 57 stendommen, som bestandigt kun · tænker paa den christelige Kjerlighed, har dog
Brev 81 e Udtryk, især naar Du tillige · tænker paa den Færdighed jeg, med Rette ell.
Papir 263:3 d med ham. / Naar man nu · tænker paa den gavnlige Side en saadan Novelle
EE1, s. 188 m hende og Clavigo. Naar hun · tænker paa den kolde Underfundighed, den lumpne
BA, s. 439 af sig selv, at jeg ikke her · tænker paa den nyeste Philosophies Aandrighed,
NB2:234 t man dog gjør Noget, stundom · tænker paa den Sag med sin Sjels Frelse, venter
EE1, s. 299 er griber mig, hver Gang jeg · tænker paa den Sag. Ogsaa jeg er reven med ind
Brev 81 en om hende, men naar jeg da · tænker paa den stakkels Pige – og dog hun
NB24:6 rihed. / / I den Psalme: Naar jeg · tænker paa den Stund o: s: v: staaer: /
NB29:106 e jeg gjerne lee, naar jeg · tænker paa den tragi-comiske Situation, at Theologien,
NB6:87 Forstand overflødig, naar jeg · tænker paa den Virkelighedens Verden, hvori jeg
SLV, s. 310 gaae i Kirke. / Jo mere jeg · tænker paa denne Stilhed, desto mere forvandles
KG, s. 279 Kjerlige glemmer sig selv og · tænker paa det andet Menneske, saa tænker Gud
NB14:136 / Som man nu med Afsky og Gysen · tænker paa det at være Jesuit o: D: ( fordi
NB32:98 . / Verdens Frelser / / Naar man · tænker paa det fade, vamle, sirupssøde Begreb
BMT artensen, har – ja, naar jeg · tænker paa det nye Testamente og Eden er det satirisk
NB17:22 ud om Hjælp, ligefrem tillige · tænker paa Det og Det, som er Opgaven. /
NB34:34 aakommer mig, hver Gang jeg · tænker paa det Vrøvl, som Mskene spilde Tiden
G, s. 23 ig maaskee, at jeg endnu engang · tænker paa det Øieblik, da han, beruset i Erindring,
NB12:85 Kjætteriet, uden at Martensen · tænker paa det. Det Gudd. skulde altsaa dog have
EE2, s. 77 irke comisk paa Een, naar man · tænker paa dets Pretention paa at være et Menneske;
NB28:59 r dog gyseligt naar man saa · tænker paa dette Dyb af Nonsens disse Millioner,
NB20:31 stheden det Samme bag efter og · tænker paa dette jordiske Liv. / Apostelen siger:
NB33:43 eg betænker dette og saa · tænker paa dette Vrøvl med Millioner og Millioner,
Brev 148 da vilde Du vide, at jeg · tænker paa Dig og at jeg i Pennens Bevægelser
NB20:159 redelse samler mit Sind og · tænker paa Dig, Du er den Første. Og saaledes
Brev 81 endnu i dette Øieblik idet jeg · tænker paa Dig. Tvivler Du derom? Og dog synes
NB5:116 æge et Msk, saasnart jeg blot · tænker paa Dig: da er min Existents til Tjeneste,
Brev 137 evende tilstæde. Og naar jeg · tænker paa Dit trofaste Sind, da bliver jeg atter
Oi8, s. 347 n Sjel, med Frygt og Bæven · tænker paa Dommen og Evigheden; eller, fra en
EE1, s. 383 aldrig svimmel, naar man kun · tænker paa een eneste Ting, og jeg tænker kun
KG, s. 57 derfor, da han bestandigt kun · tænker paa Elskov, fuld Ret i at sige, at det
YTS, s. 277 tbareste, glemmer sig selv og · tænker paa en Anden, han elsker meget; Den, der,
EE2, s. 155 stundom næsten rystet. Jeg · tænker paa en tidlig Ungdom, hvor jeg uden ret
EE2, s. 231 en Historie, da man derved jo · tænker paa en Udvikling under Frihedens Form.
EE2, s. 16 dagogiske Usselheder, men jeg · tænker paa en utilkjørt Hest, men seer ogsaa
CT, s. 67 tet Andet veed og intet Andet · tænker paa end sin jordiske Høihed, han har
GU, s. 328 Intet hellere vil, intet Andet · tænker paa end uforandret at sende gode og fuldkomne
4T44, s. 297 tænker paa nogen Bestemt, · tænker paa enhver Bestemt i Besynderlighed. Og
NB33:55 d at tilbede Gud nærmest · tænker paa Ens Følelser, Stemninger og disses
NB24:84 oget af Mskene? men det jeg · tænker paa er noget Andet. / Altsaa han færdedes
KG, s. 130 taler om falsk Venskab, strax · tænker paa et Bedrag i Forhold til jordiske Fordele,
EE2, s. 80 il Bedste for Børnene. Jeg · tænker paa et bestemt Tilfælde. Det var en
JJ:446 efter den, ham undflyer den. Jeg · tænker paa et Billede i et Opbyggelses-Skrift:
NB24:18 lt lutter Umenneskelighed. Ingen · tænker paa for sit Vedkommende at gjøre det
CT, s. 54 ot om Forbilledet, medens han · tænker paa Forbilledets Ophøiethed –
SLV, s. 225 anet. Hvilken Lyst, naar jeg · tænker paa Fremtiden, thi denne Samtale vil i
LF, s. 14 ler Evighedens Alvor. Naar han · tænker paa Fuglen og Lilien, saa græder han;
NB27:51 der Gud i stille Timer, kun · tænker paa Gud i stille Timer – han bringer
NB2:136 men i Gud, at jeg idet jeg · tænker paa Gud maa tænke at han har glemt det,
NB:187 nemlig saadan hver 8d Dag engang · tænker paa Gud og bukker for ham saadan som de
YTS, s. 269 Knæe, tilbedende naar han · tænker paa Gud, angergiven naar han tænker
NB21:140 relsen – og Du da · tænker paa Gud, da blomstrer maaskee Dit Udtryk
NB7:59 maa det være i En, at man · tænker paa Gud, fordi man behøver ham, fordi
DS, s. 236 under Naadens Mildhed oftere · tænker paa Gud, venter alt Godt af hans faderlige
NB5:52 kke ethvert Msk i sit stille Sind · tænker paa Gud. Jeg har aldrig overseet noget
SLV, s. 28 llede hans Trods. Naar jeg nu · tænker paa ham, forstaaer jeg ham vel bedre, end
Ded:111 da betyde Dem, at ogsaa jeg · tænker paa Ham, i hvem jeg virkeligen tabte meget,
KG, s. 279 Kjerligheden. Der er Den, som · tænker paa ham, og deraf kommer det, at den Kjerlige
NB:107 nke paa min Fader, naar jeg · tænker paa ham, og mere behøves ikke. Men Mynster
4T44, s. 368 rværende, hver Gang det · tænker paa ham. Derimod er Barnets Forestilling
KG, s. 279 i Himlene; eller Kjerligheden · tænker paa ham. Gud er Kjerlighed, og naar et
KG, s. 279 r ikke glemt. Der er Den, som · tænker paa ham: Gud i Himlene; eller Kjerligheden
Ded:111 selv, at De til enhver Tid · tænker paa Ham; men lad det da betyde Dem, at
NB21:140 , at Du nærmer Dig ham, · tænker paa ham; thi han har kun een Glæde:
AE, note et, saa tænker man, idet man · tænker paa hans Liv og Levnet: den Væren, hvormed
NB15:96 ade være at lee, saasnart jeg · tænker paa Hegels Begriben af Χstd, det er
NB5:13 til at huske paa hende, og altsaa · tænker paa hende – ell. at han i det travleste
SLV, s. 216 t ikke Kjærlighed, at jeg · tænker paa hende Nat og Dag, at jeg tærer paa
SLV, s. 323 mmed Land – og muligen · tænker paa hende og muligen faaer Hjemvee. Skulde
Brev 16 Forsikkring, at jeg dog af og til · tænker paa hende, at jeg endnu med Taknemlighed
SLV, s. 296 Scribe. Lad det nu fare. Jeg · tænker paa hende, jeg seer hende i Reconvalescentsen,
Brev 80 tælle hende, at jeg endnu · tænker paa hende. Det var jo en ret taknemlig
SLV, s. 216 med mig selv, fordi jeg blot · tænker paa hende? Og dog har jeg Sproget, har
PS, s. 276 storisk, naar man ikke derved · tænker paa hiin aandrigere Betragtning? Vanskeligheden
Papir 189 Bjergets Taage – og man nu · tænker paa Hoffmanns Skræder, der fik Balonspiritus,
DS, s. 216 ntetgjørelse, naar jeg ene · tænker paa hvad den betyder, at jeg har med Dig
BMS, s. 123 rkyndelse« nærmest · tænker paa hvad der siges, skrives, trykkes, Ordet,
NB9:64 han, der sidder i Himlene og · tænker paa hver Spurv i Særdeleshed, at han
NB29:77 n jeg skjælver, naar jeg · tænker paa i hvilke Qvaler det Msk. maa blive
AE, s. 276 eundre Kniplingerne, naar man · tænker paa Kniplingspigen. Man skulde troe, at
EE1, s. 339 saavidt som jeg ved mig selv · tænker paa Mephistopheles; Vanskeligheden bliver
TS, s. 106 med os Mennesker. O, naar jeg · tænker paa mig selv og paa de Utallige, jeg har
NB31:103 . / / / / Men naar jeg saa · tænker paa mig selv, kan jeg stundom blive ganske
SLV, s. 294 Hvis hun overhovedet stundom · tænker paa mig, hvilket der jo er en sørgelig
SLV, s. 252 Fremdeles, hvis hun stundom · tænker paa mig, hvis hun haaber paa en Mulighed
Brev 81 udsiger og beviser – at Du · tænker paa mig. Og oprigtigt talt tiltrods for
EE1, s. 378 rimod ikke for mig, naar jeg · tænker paa min lille Emilie, og dog, hvorledes
SLV, s. 71 eren, min Sjel raser naar jeg · tænker paa min Opgave, hun skal endnu komme til
NB12:98 ndselig tryg. / Stundom naar jeg · tænker paa mine Lidelser, er det mig som sagde
NB18:25 bus et paradoxis.« / Jeg · tænker paa mine mindre Forhold. Scharling mener
EE2, s. 67 rigtigt af mig; ofte naar jeg · tænker paa mit eget Ægteskab, da vækker
F, s. 515 r han læser Tidsskriftet og · tænker paa mit Vel, og endnu mere, hvis han virkelig
LP, s. 55 læreren dersteds, som endnu · tænker paa Naomi og samler Penge for engang at
4T44, s. 297 han, medens Kirken end ikke · tænker paa nogen Bestemt, tænker paa enhver
AE, s. 313 at dette kommer deraf, at jeg · tænker paa noget Bestemt, og ikke abstraherer,
EE2, s. 106 Du indseer vel, at jeg herved · tænker paa noget Mere end den pjattede Gavmundethed,
EE2, s. 235 Mystisk, nærmest og strax · tænker paa noget Religiøst, har sin Grund deri,
LA, s. 73 r saa godt som af Intet, ikke · tænker paa Næringssorgerne, men kun paa Lusard:
CT, s. 193 Tvende, af hvilke den Ene kun · tænker paa og taler om det Himmelske, om Guds
FB, note positionen til det Onde. At jeg · tænker paa Pythagoras og Socrates, behøver
NB20:27.a Lidelser det er, at Χstd. · tænker paa Samvittighedens Angest, Frygt for Dommen
YTS, s. 269 paa Gud, angergiven naar han · tænker paa sig selv. Byd ham hvad Du vil, han
CT, s. 27 d er ham nok, forsaavidt han · tænker paa sin jordiske Trang og Fornødenhed,
EE2, s. 78 at et Menneske med dyb Alvor · tænker paa sine Børns Bedste, men naar han
SLV, s. 283 rkjende, at han om Dagen kun · tænker paa sit Livs Kategori og drømmer om
NB15:52 n maa trænge igjennem: ja hvo · tænker paa Sligt. Naar man blot har en halv fordøiet
NB8:43 – især naar man saa · tænker paa Søndagen. / Man siger, at det Gode
SLV, s. 24 rden skikker sig til Hvile og · tænker paa Taksigelsen, naar de før Afskeden
BOA, s. 153 saadant indesluttet Menneske · tænker paa Travlheden uden om ham, der vel neppe
Papir 536 ende for det hvad man naturligt · tænker paa ved det Menneskelige. / I »
SFV, s. 90 es efter Evigheden, naar jeg · tænker paa vor Tids Elendighed, endog blot sammenlignet
Brev 79 jeg til Dig, og jo mere jeg · tænker paa vort Stikord: » en Kirke i det
SD, s. 223 vorved han ( hvad han mindst · tænker paa) angiver sig selv, naar han »
NB4:29 n een Form ( som man dog nok ikke · tænker paa) at et eenfoldigt Msk forargedes
KG, s. 243 da ingenlunde tilsigter eller · tænker paa) blev Anledningen til den Kjerliges
NB4:117 r sig hjulpen, men ikke ret · tænker paa, at Barnet var Hjælperen. Thi et
NB:215 nske mig død, naar jeg · tænker paa, at Dag-Pressen og Anonymitet gjør
SLV, s. 166 enhver Afvei der hvor Ingen · tænker paa, at der engang er en Vei, han maa kunne
JJ:145 us Opdragelse har faaet. Naar jeg · tænker paa, at der virkelig gik nogen Tid hen
NB11:206 blive angest og bange, naar jeg · tænker paa, at det befales i Loven, dette der
EE2, s. 77 t kan virke tragisk, naar man · tænker paa, at det kommer til Verden med Skrig,
KG, s. 300 e hele Dagen hos Fremmede, og · tænker paa, at det skal gaae hjem, men er bange
KKS, s. 103 Øieblik; – og Ingen · tænker paa, at dette Hele turde være Galimathias,
EE:175 nap sammenlignes dermed, naar man · tænker paa, at en Mands hele aandelige Bevægelse
SD, s. 205 og en ny Religion: men Ingen · tænker paa, at en Socrates er det dog nok denne,
NB2:192 og nok adskilligt mere end Andre · tænker paa, at Gud elsker mig. Lad saa Andre finde
TAF, s. 281 hinanden, at Ingen af os ret · tænker paa, at han er elsket! / Idet jeg derpaa
NB13:92 smile af sig selv, naar hun · tænker paa, at hun er elsket af – ham, og
YDR, note ikke urgeres, saa man derved · tænker paa, at jeg i min Virksomhed skulde have
SLV, s. 253 det gyser i mig, naar jeg · tænker paa, at Nogen skulde vove med et stolt
BMD, s. 151 re Christen – og jeg da · tænker paa, at nu ere vi Christne i Millionvis,
NB10:77 en fix Idee –: og man saa · tænker paa, at nu tildags gjøres Alt af ved
EE1, s. 31 endnu med saa megen Glæde · tænker paa, dem finder man intetsteds i Livet;
KG, s. 132 Opfattelse af Kjerlighed ikke · tænker paa, den Fare, at den jordiske Kjerlighed
LA, s. 98 ere Betydning end man maaskee · tænker paa, den har næsten epigrammatisk Betydning.
CT, s. 244 rtimod, jo flere Mennesker Du · tænker paa, desto mindre kunde der naturligviis
SLV, s. 69 er dog det Eneste, hun altid · tænker paa, det Eneste, hun kan tænke sammen
NB31:109 en, det Msk-Had, som Χstd. · tænker paa, er ikke et Oprindeligt i et Msk, nei
Brev 312 em, mindst af den Grund De · tænker paa, fordi jeg ikke havde Tid til at læse
NB29:20 n moderne Geistlig. / / Naar jeg · tænker paa, hvad der fE i min Faders Barndom forstodes
F, s. 467 tidens i Slægtens; men Ingen · tænker paa, hvad der var at vinde, hvis man kunde
NB10:212 a bliver jeg mismodig, naar jeg · tænker paa, hvad det skal blive til, en Time om
NB12:98 lige Sjæls-Qvaler. / Naar jeg · tænker paa, hvad jeg har lidt Dag ud og Dag ind,
NB26:112 el min Opgave. O, naar jeg · tænker paa, hvad jeg oprindeligt har lidt i mig
NB26:112 re duelig dertil, naar jeg · tænker paa, hvad jeg senere har maattet lide udenfra:
NB14:96 pistel. Den er der dog, naar man · tænker paa, hvad Joh. den Døber ogsaa siger
NB34:13 en fast gyser jeg, naar jeg · tænker paa, hvor langt jeg har været henne
NB2:16 til, medens den Enkelte ikke · tænker paa, hvor meget det bliver naar alle Enkelte
KG, s. 221 hverken Nat eller Dag; Ingen · tænker paa, hvorledes de holde ud – medens
NB10:177 merte mig kan det dog, naar jeg · tænker paa, hvorledes jeg dog har maatte forandre
KKS, s. 103 at hun bliver ældre. Ingen · tænker paa, hvorledes man utaknemmeligt gjør
HCD, s. 177 nemlig det at lege, naar man · tænker paa, hvorledes Ordet maa forstaaes i denne
NB30:115 older mere end det maaskee selv · tænker paa, indeholder en christelig Sandhed,
Papir 402 nd i Collisioner som Ingen · tænker paa, mindre taler om. Og nu først, nu
AE, s. 225 forskjelligt, ja mere end man · tænker paa, naar der høres Besværing over,
BI, s. 316 kke, hvad den fromme Christen · tænker paa, naar han bliver sig bevidst, at Livet
NB31:114 re, ja just dem er det jeg · tænker paa, naar jeg siger at Mskene nu tildags
NB28:51 t indtil Døden, naar jeg · tænker paa, om da jeg bliver salig – o,
NB28:51 , lige saa angest, naar jeg · tænker paa, om en Anden da ikke blev evig salig,
Oi7, s. 296 saaledes, at jeg derved ikke · tænker paa, om f. Ex. En, der allerede var gift
Not3:18 eldende – den, at man · tænker paa, saaledes var det hos hiint Folk, og
EE1, s. 195 ste. Den, jeg her nærmest · tænker paa, var en svensk Dame, en adelig Frøken.
NB36:22 ørelse, som Gud og Χstd. · tænker paa, vil Msket nok helst være fri for,
Papir 415 e mere end hvad man ellers · tænker paa. / Dette er Scalaen. / 1) /
BI, s. 316 et Menneske, ved dette Udtryk · tænker paa. Den forstod derved ikke den kunstneriske
JJ:445 ig over Gjenstande som man mindst · tænker paa. Forleden stod der i en af Provindss-Aviserne,
EE1, s. 105 e noget Mere end han maaskee · tænker paa. Munterheden fører han nemlig selv
EE1, s. 287 et Menneske, som man aldrig · tænker paa. Naar følsomme Mennesker, der som
KG, s. 282 nneskene, end man almindeligt · tænker paa: at det er saa flaut at være god,
SD, s. 205 er aabenbart Det den mindst · tænker paa; det gjordes høiligt fornødent,
AE, s. 320 es der ogsaa til en subjektiv · Tænker Phantasie, Følelse, Dialektik i Existents-Inderlighed
Papir 433 rimistisk Ægteskab! Jeg · tænker Pigen vil svare: nei, tak, selv om jeg
JJ:485 ens Fordring.« / Jeg · tænker Præsten rødmede af Undseelse og sagde:
Brev 26 rd fra mig forvisse Dig om, at jeg · tænker på Dig – så gjøre de dog
NB4:20 vigheden: og der har jeg som · Tænker Ret. Hvad jeg personligt har forbrudt,
KG, s. 220 ed opbygger han. En Bygmester · tænker ringe om de Steen og det Gruus, han skal
NB22:78 ed Gud. Er dette, fordi jeg · tænker ringe om Gud, nei, men det er fordi jeg
TTL, s. 396 ed dens Tilskyndelser, ydmygt · tænker ringe om sig selv i Oprigtighed: der vil
BOA, s. 119 ge Enkelte elsker det Almene, · tænker ringe om sig selv som Enkelt ligeoverfor
CT, s. 196 ikke at gjøre det, ydmygt · tænker ringe om sig selv, handler ogsaa christeligt.
TTL, s. 465 d atter smile, naar saa denne · Tænker rykker ud med Forklaringen; eller naar,
NB17:60 komme i Berøring med Det · tænker saa disse 1000 alvorlige christelige Præster
BB:44 n); naar man taler om en stor · Tænker saa have de strax en Mening derom, fordi
EE1, s. 307 bag efter, troe ikke, at jeg · tænker saa ilde om Dem, at De vilde gaae ganske
NB16:25 ud, og til Straf for at den · tænker saa ilde om Gud; medens Troen gjerne seirer.
AE, s. 289 r der siges, at den abstrakte · Tænker saa langtfra ved sin Tænken at bevise
KG, s. 200 d at kæmpe med. Ak, Verden · tænker saa lidt eller aldrig paa Gud; deraf kommer
Brev 40 ge ham. Men hvad skeer? Jeg · tænker saa længe derover, at tilsidst Pennen
Papir 340:15 det fordi det Gudelige · tænker saa ringe om sig selv, at det kun vil være
NB19:61 ige Hjerte, der dog med alt · tænker saa smaaligt om Dig. Nei, Din Mening var,
NB13:89 ieusitet, som mere barnligt · tænker saaledes barnligt om Gud, at Gud ikke har
EE1, s. 417 denne Sag; men hver Gang jeg · tænker saaledes, bliver jeg altid varm, fordi
AE, s. 286 tyde, ikke at vedgaae, at man · tænker saaledes, men bestandigt udbasune denne
Oi7, s. 310 t nye Testamente. Dog for os, · tænker Samfundet, er naturligviis Opgaven den
AE, s. 90 om den subjektive existerende · Tænker selv existerer saaledes, saa gjengiver
AE af tillige Noget for den abstrakte · Tænker selv, at han nemlig, da han jo dog ogsaa
NB5:46 omvendt sum ergo cogito. Ikke jeg · tænker Selvfornegtelse ergo er jeg selvfornegtende
NB32:93.a g fordi man skjønt og fromt · tænker sig alle Mskers Lighed, derfor er man saa
F, s. 469 ar man enten havt en Sag, eller · tænker sig at have den. Men naar man nu ogsaa
NB25:109 mattende, hvis hun ellers · tænker sig at komme i en Forstaaelse med mig,
Not6:1 en egentlige Alvor, naar man · tænker sig den unge Pige idelig afbrudt i sin
F, s. 468 saaledes som man overfladeligen · tænker sig det, og derfor opkaster det Spørgsmaal,
NB25:63 det nemlig som det blot Msklige · tænker sig det, saa vilde vel Enhver beraabe sig
NB35:5 t stiller sig som det nye T. · tænker sig det. Men da de rare Χstne hittede
NB10:36 r i sit Inderste og saasnart han · tænker sig døende) saa er det kun hans verdslige
NB14:101 g af H: H:. / Hvorledes man end · tænker sig Eenfold efter ( paa den anden Side
SLV, s. 149 e Kjender. / Naar man derfor · tænker sig en Forelskelsens Tid, især som Forlovelse,
NB24:17 t dog, at man i vor Tid kun · tænker sig en Formuende som den uafhængige
HGS, s. 198 n paa Jorden? Altsaa Christus · tænker sig en Mulighed af, at Tilstanden ved hans
NB32:48 / Det der skuffer er at man · tænker sig et Affald i Retning af høitideligt,
Papir 53:2 nde man vel anføre: naar man · tænker sig et Msk. udlede Alt af Egoisme; man
NB:183 eligt ud som Alt paa Afstand. Man · tænker sig Faarene omringe Hyrden, og nu kommer
PS, s. 228 Indfald. Naar da den Fødte · tænker sig født, da tænker han jo denne
NB8:63 enbarer den sig o: s: v:; thi man · tænker sig gjerne Modtageren uvirksom og saa det
EE1, s. 283 re. Da man som oftest kun · tænker sig Glemsel i Forhold til det Ubehagelige,
NB16:23 morphiserer Msket ikke, naar han · tænker sig Gud som et Mske lignende Væsen.
Papir 97:1 fortælles om Peer Mikkelsen) · tænker sig ham stjælende fra de Rige for at
Papir 366:2 g ikke selv et enkelt Msk, og · tænker sig heller ikke en Læser, som er et
EE1, s. 116 vindeligheds, medens man her · tænker sig hende med Ægteskabs-Documenter,
NB30:72 rn mere end mig – han · tænker sig ikke den Χstne som gift; /
KK:2 eden af Væren og Tænken, · tænker sig ikke selv, men bliver kun tænkt
CT, s. 138 ntager, at der er en Gud til, · tænker sig jo naturligt ham som den Stærkeste,
EE2, s. 54 hvad den har at befrygte, den · tænker sig maaskee slet ingen Farer, og dog er
KG, s. 269 enkelt Menneske, det er, han · tænker sig paa en ganske bestemt og særlig
TTL, s. 422 an udgrunde, naar han i Alvor · tænker sig selv i Forhold dertil og tænker
TTL, s. 444 fire Øine med Døden og · tænker sig selv sammen med Døden. En Hedning
HH:19 leve, om han end med Stolthed · tænker sig selv som den bedagede Mand, der er
Not11:23 til at existere før det · tænker sig selv, der actus des Existirens kommt
Not6:2 ), – og naar man nu tillige · tænker sig som Gjenstand for den saa eiendommelige
NB7:91 ige Retfærdighed, naar man saa · tænker sig Sædelighedens Fordring til Mskes
BI, s. 101 re sig for at smile, naar han · tænker sig Underverdenens alvorlige Skikkelser,
SLV, s. 220 ud saa noget nær hvad man · tænker sig ved en ældre godmodig Onkel, der
NB30:106 ske Andet ud deraf end Gud · tænker sig, saa vi faae ud at det er en yderst
AE, s. 25 ghed,« hører jeg en · Tænker sige, » rædsomme Forfængelighed
AE, s. 156 fremdeles, det, at Subjektet · tænker sin Død, er en Handling. Det at et Menneske
SLV, s. 48 en bevæges dybest naar han · tænker sit Forhold til Faderen. Jeg forstaaer
AE, s. 276 Kunstværk. Det at være · Tænker skulde dog vel ogsaa mindst af Alt forholde
NB18:82 in Maalestok, saa gaaer det; jeg · tænker slet ikke paa Andres Maalestok, eller jeg
NB26:48 illingskreds, og Præsten · tænker slet ikke paa at udrive ham deraf. /
AE, s. 267 gjøre Lykke i Verden, jeg · tænker snarere den skammer sig ved sig selv, som
AE dets Existents, er den subjektive · Tænker som existerende væsentligen interesseret
Papir 391 dring ell. Adskillelse jeg · tænker som Peer Degn med Bedrøvelse paa at
Papir 391.1 re, Anseelse, Rigdom. Staten · tænker som saa – og det er besynderligt
AE, s. 218 standigt lægge den af. Jeg · tænker som saa, at det » aldrig at ville
SLV, s. 446 g manglede, da jeg tvertimod · tænker som saa, at havde jeg først selv forstaaet
NB20:108 aa vil, en Formastelse; men jeg · tænker som saa, at vor Herre Jesus Χstus
Papir 391.1 r talte om, at Maadeholds-F. · tænker som saa, da fandt Du, at Maadeholds-F.
SD, s. 168 er han et Skridt videre, han · tænker som saa, det bliver hans Ønske: hvad
BOA, s. 162 d det Fremstillede; fordi han · tænker som saa, det er nok mange Aar siden det
NB5:140 øe, det veed jeg nok; men jeg · tænker som saa, een Dag mere eller 50 Aar mindre
SLV, s. 321 dført Christendommen, jeg · tænker som saa, en forbedret Faareavl kan en Konge
NB34:3 delige Kjerlighed. Men Msket · tænker som saa, Forsigtighed er en Borgemester-Dyd,
NB15:117 Huslægens Kjerlighed: Barnet · tænker som saa, ja det er nu godt nok –
AE, s. 19 rfatter udgiver et Skrift, han · tænker som saa, nu har jeg en Maaneds-Tid Frist,
NB20:21 erimod Geistlighedens Bifald. De · tænker som saa. Χstd. det var oprindelig
EEL, s. 65 ndigs Forsøg. Altsaa jeg · tænker som saa. At blive fremkaldt foran Læseverdenens
DS, s. 214 terkomme Fordringen. Nei, jeg · tænker som saa. Skal jeg have med Gud at gjøre
LF, s. 32 lien tænker anderledes, den · tænker som saa: » jeg har jo ikke selv
AE den vederhæftige Subjektivitet · tænker som saa: » lad det blot være
SD, s. 208 turlige Menneske, Hedningen, · tænker som saa: » lad gaae, jeg indrømmer,
NB6:95 egl, at Folk i deres stille Sind · tænker som saa: aa, han har Kræfter nok til
NB10:173 skeer. Den fornemme Misundelse · tænker som saa: aha, her har han fanget sig selv;
NB6:13 gen en Martyr): men Tilhøreren · tænker som saa: blæse være med det, nei
NB31:139 r til Retraitet, Mennesket · tænker som saa: det er sandeligen ikke Noget for
NB24:109.a egl. den, at han bag i Nakken · tænker som saa: det holder da vel sagtens det
BOA, s. 106 ldeles ikke sympathisere, jeg · tænker som saa: en aandrig Forfatter er da ikke
EEL, s. 66 yme Forfattere. / Altsaa, jeg · tænker som saa: en ubeføiet Anerkjendelse er
AE nok overtage i et Experiment. Jeg · tænker som saa: er det det høieste Gode, da
Papir 391 Selskabet har tænkt og · tænker som saa: hvad gjør saa det, om Præsten,
Papir 552 anden ( Millionerne) er den som · tænker som saa: jeg vil nok være Χsten,
NB20:63 hristelige. / / Det blot Msklige · tænker som saa: kommer jeg blot godt og vel igjennem
BOA, s. 168 p af Afstanden, og Menigheden · tænker som saa: naar det er 1800 Aar siden saa
AE, s. 548 vinde Barnets Kjerlighed; det · tænker som saa: naar jeg blot kan faae hans Tilladelse,
BOA, s. 214 nhed ingen Maalestok har, men · tænker som saa: naar man blot siger noget Godt
TSA, s. 97 hed ingen Maalestok har, men · tænker som saa: naar man blot siger noget Godt
Brev 40 evet er da færdigt, og jeg · tænker som saa: nu maa Du see, at faae det forseglet
NB4:20 af mig: jeg har dog Ret. Jeg · tænker som saa: summa summarum, enten man har
DS, s. 229 g » idag.« Saa · tænker Sorgen: » bliv Du kun, jeg skal
OTA, s. 181 ssig Indbildningskraft, han · tænker strax, hvordan han saa vil indrette sig,
AE at kunne henvise til en Mand, der · tænker sundt og er lykkeligt dannet ved Grækerne
Papir 433 t Interimistiske, naar man · tænker sundt, i saadanne Forhold, hvor en restitutio
NB12:32 Professor. / / Den væsentlige · Tænker sætter altid Sagen paa Spidsen; det
AE, s. 312 orfor vil dog en saadan travl · Tænker tale og tænke saa despekteerligt om
OTA, s. 237 hvad siger jeg, dersom Du · tænker Talens Anledning ret levende, da staaer
OTA, s. 243 o, men hvis Du ret levende · tænker Talens Anledning, da er Du ved at være
OTA, s. 241 r jeg, dersom Du ret levende · tænker Talens Anledning, da staaer Du for en høiere
OTA, s. 227 r i Dig, hvis Du ret levende · tænker Talens Anledning. Thi udenfor støier
AE, s. 303 tentsen giver den existerende · Tænker Tanken, Tid og Rum. / Dersom Hegel havde
SLV, s. 19 det Andet fordi man slet ikke · tænker Tanken. Der er saa vist mangen Mand, som
SFV, s. 42 ssant og piquant. / Idet jeg · tænker tilbage paa denne Existents-Form, kunde
EE1, s. 333 lysninger, jeg nu har faaet, · tænker tilbage paa det Indtryk, det første
NB17:13 / Forunderligt naar jeg nu · tænker tilbage paa hiint Pennestrøg, hvorved
KM, s. 15 rkere, en Tid, den maaskee nu · tænker tilbage paa med » Ruelse.«
NB28:59 t er dog egl. gyseligt, naar man · tænker tilbage: det er Verdens Frelser, han veed
G, s. 93 orholdet er dette. Undtagelsen · tænker tillige det Almene, idet den gjennemtænker
AE, s. 280 lde i Grækenland, hvor en · Tænker tillige var en i Lidenskab ved sin Tænkning
OTA, s. 162 l. / Dog Evighedens Straf · tænker Tvesindetheden maaskee sjeldnere paa, oftere
CT, s. 208 roer det. Han har maaskee som · Tænker tænkt meget ringe om Troen, indtil han
SFV, s. 49 mig saa absolut, at jeg som · Tænker ubetinget intet mere forlanger i Verden.
AE, s. 230 at existere. A. er derfor som · Tænker udviklet, han er som Dialektiker B. langt
EE1, s. 418 g over den. Den, der derimod · tænker ulogisk, han vil indbilde sig, at det,
AE, note ndelse en comisk Virkning, man · tænker uvilkaarligt: ja naar man hedder Hilarius,
AE, s. 283 en Lidenskab. Enhver græsk · Tænker var derfor ogsaa væsentlig en lidenskabelig
AE, s. 280 gang i Christenheden, hvor en · Tænker var en Troende, der begeistret søgte
JJ:509 gives Andre som sige, hiin store · Tænker var min Lærer, hiin udmærkede General,
NB32:46 sig forklare? vel saaledes. Man · tænker ved Forbilledets Liv egl. paa Udfaldet
PS, s. 250 iethed over sig selv, som den · tænker ved sig selv. Dersom da ikke det Ubekjendte
PS, s. 249 jellighed i sig selv, som den · tænker ved sig selv; og absolut kan den ikke gaae
Brev 124 v og Sjel, en Arbeider, som vel · tænker ved sit Arbeide men ikke tager feil og
AE, s. 85 older, medens man som positiv · Tænker veed Besked om Verdenshistorien og vor
SLV, s. 81 Den, der seer det hver Dag, · tænker vel anderledes, hvis han ellers seer det
SLV, s. 126 e, var uhøflig ( saaledes · tænker vel en Modeherre, der mener hun behøver
EE1, s. 176 te ude over Reflexionen, det · tænker vel ikke Paradoxet i den Forstand, at det
TSA, s. 74 elv en væsentlig Ironiker · tænker vel med uforfærdet Vittighed saaledes:
KG, s. 262 amme. Ak, den bekymrede Fader · tænker vel mindst paa Æren; men sandeligen
CT, s. 115 det daglige Brød idag. Man · tænker vel nærmest, at denne Bøn er for
AE, s. 398 vs-Element. / I Almindelighed · tænker vel Præsten, at saadanne mageløst
HCD, s. 175 aus, bider sig i Læben, og · tænker vel som saa: det var en forbistret Historie.
AE, s. 88 ar den subjektive existerende · Tænker vender Ansigtet mod Ideen, er Misforholdets
NB17:37 Naar nu den unge Pige ikke · tænker videre derover, men hviler i sig selv –
NB30:70 d pas vel paa, at Du aldrig · tænker videre paa det om Udødeligheden, thi
SLV, s. 39 er for Tanken til at standse, · tænker videre, og tænker, at Guderne kunde
AE, s. 289 o rigtignok Det den abstrakte · Tænker vil, men det hjælper ikke, han bliver
SD, s. 210 ke, at engang en ædruelig · Tænker vilde oplyse, hvorvidt dette reent Logiske,
OTA, s. 420 mellem Sandheden og Verden, · tænker Ynglingen, og saa gaaer han tillidsfuld
Brev 68 tter vel, hvad jeg med dette · tænker! / Lad Lykketræffet ikke blot /
NB31:42 sandt det kan man kalde en · Tænker! han argumenterer i Forhold til Sandhed
Brev 9 n endnu vil paastaae, at M. er · Tænker! Lad ham bryde med Philosophien det er der
NB31:42 Numeriske. Og en christelig · Tænker! Medens Christendom just hviler i dette
SLV, s. 399 re. / Med dette Ord » · Tænker« falder der en vis comisk Belysning over
NB11:41 e svarer til Eenhed af: » · Tænker« og » Digter«. En Saadan
NB35:16 i eminent Forstand » · Tænker« seer ene og alene paa Tanke-Bestemmelser,
SFV, s. 49 som jeg » den sære · Tænker«, havde foredraget allerede i flere Aar:
NB:35 e ville dømme Tanker og en · Tænker) der ikke kan tænke to Tanker sammen,
NB30:57 d Augustinus, at han var en · Tænker, » der ikke skyede nogen Conseqvents.«
SLV, s. 207 r, hvis Virkelighed man ikke · tænker, ɔ: gjennem Phantasien – hvad
NB13:22 ar En selv ikke kan tie men · tænker, at den Anden, hvem han beder om Taushed,
AE, s. 130 r dette hans Fortjeneste? Jeg · tænker, at den sande Ethiker, hvem dette hændte,
KG, s. 365 vad kan have bestemt ham? Jeg · tænker, at dersom han blot havde havt en skjøn
LF, s. 32 det ogsaa virkelig er som den · tænker, at det er Guds Villie, kan man see paa
Brev 192 som i Kjøbenhavn. / Jeg · tænker, at Du hidtil nogenlunde har fulgt mig paa
3T44, s. 243 gdommen nu ganske naturligen · tænker, at Gud er Skaber, saa tænker den ligesaa
SLV, s. 39 standse, tænker videre, og · tænker, at Guderne kunde falde paa, til endnu større
EE2, s. 260 altid en Bevægelse, da jeg · tænker, at han er kommen dertil ved en Bevægelse.
AE, s. 75 lt-Reflexion. At fordre af en · Tænker, at han i Formen, han giver sin Meddelelse,
Brev 124 kke at tage feil, naar jeg · tænker, at han nu væsentligen er helbredet,
SLV, s. 52 b) Xantippe in flagranti, jeg · tænker, at hiint fine Smiil, der gjorde den styggeste
EE1, s. 160 ne kan beskæftige os, jeg · tænker, at I ikke ville bebreide mig Letsindighed
CT, s. 38 a eier jeg Intet. Men naar jeg · tænker, at jeg maaskee kan døe i Nat, »
DD:89 Verden. / d. 8 Dec. 37. / Jeg · tænker, at jeg, dersom jeg engang bliver en alvorlig
AA:4 ts egenlige Betydning; thi jeg · tænker, at man maatte, naar man vilde i Seng, gaae
SLV, s. 283 , hvor farligt det er for en · Tænker, at være forelsket, end sige at være
Papir 344:1 lle Du som kalder Dig en · Tænker, betragt Skyerne – om Efteraaret.
TTL, s. 448 nke over for en saadan hurtig · Tænker, da ere vi jo enige, m. T., at dette er
NB23:85 . være troligt, at jeg var en · Tænker, da maatte jeg rigtignok have haft –
NB:92 og paa den anden Side, den · Tænker, den Digter, den Religieuse der egl. har
TTL, s. 464 troer Du den forstod ham? Jeg · tænker, den hørte end ikke et Ord af hvad han
G, s. 57 han tyer til en privatiserende · Tænker, der engang eiede Verdens Herlighed, men
JJ:346 eg dog mere af at være en · Tænker, der er som en Fugl paa Qvisten. /
AE, note or hvad han var, en existerende · Tænker, der fattede det at existere som det Væsentlige.
AE, s. 84 / Den subjektive existerende · Tænker, der har Uendeligheden i sin Sjel, har den
IC, s. 206 Ex. en Sandheds Lærer, en · Tænker, der havde gjort en Opdagelse, eller udgrundet
JJ:265 a var han vel den største · Tænker, der havde levet. Nu er han comisk /
KG, s. 339 gjør det, denne mægtige · Tænker, der ikke blot kan tænke ethvert Sandsebedrag
AE, s. 279 man forsigtig med en abstrakt · Tænker, der ikke blot vil forblive i Abstraktionens
AE, s. 275 derfor betragter en abstrakt · Tænker, der ikke vil gjøre sig det selv tydeligt
AE, s. 91 terende, er det i Vorden. Den · Tænker, der kan glemme i al sin Tænken at tænke
BA, s. 327 skjøn græsk Betydning en · Tænker, der kun talte om hvad han vidste, medens
OTA, s. 195 gheden. Naar en eiendommelig · Tænker, der netop ved sin Eiendommelighed er mere
Papir 369 være Tænker. Men den · Tænker, der offrer sin Primitivitet ell. tilbagedriver
AE, s. 276 hantasie, dette doceres af en · Tænker, der selv hverken har Pathos eller Lidenskab;
AE, s. 312 et saa vil forekomme en travl · Tænker, der skal forklare Alt, et gesvindt Hoved,
AE, s. 275 ledes er det comisk at see en · Tænker, der trods al Bravour personligen existerer
TAF, s. 281 en kun en egen Art Digter og · Tænker, der, » uden Myndighed«,
AE, s. 321 rdig med, men den subjektive · Tænker, der, idet han tænker, tillige er hos
NB10:200 e. Jeg bliver en Digter og · Tænker, dertil er jeg født, men i Forhold til
NB7:85 ffe sammen med en lidenskabelig · Tænker, det er, En, som redeligt og ærligt holdt
FB, s. 158 inde, saa er hun stor, og jeg · tænker, det skal ikke falde vanskeligt at forklare,
EE2, s. 127 Kjærlighedens Momenter, Du · tænker, det vilde Du maaskee selv sige, Kjærlighedens
AE, s. 47 beviser hverken at Grundtvig · tænker, eller at Modparten ikke tænker. /
AE, note Tydskerne. Han kan ogsaa blive · Tænker, eller en Dumrian; men at blive Speculationen
KG, s. 162 n langt dybere Grund, end man · tænker, ellers kunde heller ei den Forvirring have
NB30:57 Gud, og det skal være en · Tænker, en i eminent Forstand conseqvent Tænker,
SLV, s. 254 aaledes om hende. Var jeg en · Tænker, en Lærd, da blev det allerede vanskeligere
IC, s. 200 g. Ethvert andet Menneske, en · Tænker, en Lærer i Videnskaben o. s. v., ja
CT, s. 217 gtige, den Indsigtsfulde, en · Tænker, en Lærer, at han dog tilsidst, overvældet
AE Dersom en stakkels privatiserende · Tænker, en spekulativ Grillefænger, der liig
NB13:73 Distinction som en Kunstner, en · Tænker, en Sædelærer fordrer, er: at han
NB6:11 ell. æresyg – jeg er en · Tænker, en uhyre lidenskabelig Tænker. Og just
FB, s. 149 g, da endnu enhver grundigere · Tænker, enhver alvorligere Kunstner forynger sig
SFV, s. 94 ig, ikke personligt, men som · Tænker, er dette om den Enkelte det meest Afgjørende.
AE, s. 288 sin Tilvær derved, at han · tænker, er en besynderlig Modsigelse, thi i samme
AE, s. 289 virkelig existerer, slet ikke · tænker, er en vilkaarlig Misforstaaelse. Vistnok
AE, s. 290 den følge noget Andet. Jeg · tænker, ergo tænker jeg, om jeg er eller det
NB15:25 da man aldrig tænker en · Tænker, et fornuftig Msk, men den rene Fornuft
NB:17 s, som det sømmer sig en · Tænker, et Professor-Ansigt: Død og Pine saa
Papir 416 n elskelige, eiendommelige · Tænker, Etatsraad Sibbern, men den politiske Tosse-Peer
NB4:72 enterne sluge en existentiel · Tænker, for at faae Blod og Livs-Varme i Paragrapherne
AE, s. 289 et Epigram over den abstrakte · Tænker, for ikke at tale om Ethikens Paastand mod
NB29:95 e S. A. Han er dog en tydsk · Tænker, forhippet paa Anerkjendelse. Ja, det er
EE2, s. 214 kommen til den. Saasnart jeg · tænker, forholder jeg mig nødvendig til det,
NB18:70 deseer af vor dybsindige · Tænker, Genius, og geistlig Vertshuusholder Oberhofprædikant
EE1, s. 35 g til Tidsfordriv en Cigar og · tænker, Gud veed, hvad vor Herre egentlig har meent
Papir 431 avisen er dog egl. ikke en · Tænker, han er bestemt kun en Speculant, maaskee
FB, s. 105 ns Gysen. / Hiin Mand var ikke · Tænker, han følte ingen Trang til at komme ud
SLV, s. 45 igt kan være. Men Den, der · tænker, han gjør sig Rede for sine Kategorier,
TTL, s. 464 troer Du, han svarede? Jeg · tænker, han mærkede det end ikke, at Du lagde
KKS, s. 102 te pyntelige Phænomen; den · tænker, har han været saa længe om at skrive
SLV, s. 402 r hun slet ikke paa, thi hun · tænker, havde hun faaet Lov at gjøre ham lykkelig,
3T44, s. 242 ter Forklaringen! Der var en · Tænker, hvis Ihukommelse er Beundring, han meente,
FB, s. 101 ærværdig, ydmyg, redelig · Tænker, hvis Skrifter vist Ingen kan læse uden
NB34:26 nok. / Og gys saa, naar Du · tænker, hvordan vi leve – og at Sandheden
BOA, s. 114 berigtige en lille Smule den · Tænker, i hvem jeg hellere end gjerne havde seet
NB4:39 er han. Og saaledes ogsaa en · Tænker, idet han ret har begrebet Noget. Dersom
FB, s. 102 Cartesius var en stille eensom · Tænker, ikke en brølende Gadevægter; han
AE, s. 188 den at være en existerende · Tænker, ikke en Speculant, der glemmer hvad det
NB18:65 ig, at jeg blot vil være · Tænker, ikke vil være Msk. som Andre; man under
LA, s. 72 gen Helt, ingen Elsker, ingen · Tænker, ingen Troens Ridder, ingen Høimodig,
Brev 131 g kommer, jeg skriver, jeg · tænker, jeg taler og raaber og sukker og mit Værelse
AE, note ra Tænkningen seer bort. Qua · Tænker, kan det være ganske rigtigt at tænke
EE2, s. 204 Pige, der er Intet mindre end · Tænker, kan fortvivle, hvorimod Enhver let føler
OTA, s. 135 som en halvslumrende nydende · Tænker, ligger og seer sig om efter Alt, eller
EE2, s. 33 og veed det med sig selv, den · tænker, maaskee netop dette, at jeg knytter mig
BOA, s. 227 ke Bøger saa lidet som han · tænker, man maa snarere sige, han holder Vertshuus
Not13:19 n at man ahner den systematiske · Tænker, medens vi i vor Tid har Systemer nok, hvori
AE, s. 295 ig fra en Æsthetiker og en · Tænker, men atter forskjellig fra en Ethiker derved,
BOA, s. 241 ing om, at A. ikke egentligen · tænker, men derimod maa have for Skik at sætte
AE, s. 555 eller en Begeistret, eller en · Tænker, men ene og alene paa den Troende, der forholder
SLV, s. 235 blev ikke Helt; og han blev · Tænker, men han blev ikke en Beder; og han blev
EE2, s. 214 mig nødvendig til det, jeg · tænker, men netop derfor er Differensen mellem
EE1, s. 420 eg er en temmelig conseqvent · Tænker, men om jeg saa blev gal, er jeg ikke Mand
SLV, s. 230 æst mest Inciterende? Jeg · tænker, naar en saadan Slyngel ikke er uden en
AE, s. 321 ts er det Vanskeligste for en · Tænker, naar han skal forblive i den, da Øieblikket
OTA, s. 418 id tænker anderledes, den · tænker, naar man ikke er afhængig af en Hersker,
3T44, s. 243 aer man ud over en tidligere · Tænker, nævner sig efter en senere, eller giver
TTL, s. 446 ren er, at det er Døden Du · tænker, og at Du saa tænker den som Dit Lod,
SLV, s. 400 onsequentsen og Ideen for en · Tænker, og det at holde den fast i Livet for en
AE, s. 323 . Den Troende er en subjektiv · Tænker, og Forskjellen kun, som ovenfor blev viist,
NB11:79 e han en Anden mere end man · tænker, og maaskee havde han benyttet det Laante
IC, s. 201 saadan kan være, en Slags · Tænker, og spørger ham, vel nærmest i Egenskab
KG, s. 274 e negte ham, han var en Slags · Tænker, om end ikke saa dybsindig som den nyere
SLV, s. 43 e Pagt. Jeg spørger enhver · Tænker, om han var faldet paa det. Og saaledes
EE2, s. 76 gt, men som med en vis Veemod · tænker, om ikke længere tilbage, saa dog paa
NB11:40 efter at jeg er væsentlig en · Tænker, saa bliver Vanskeligheden med den digteriske
AE, s. 296 selv. / Naar jeg forstaaer en · Tænker, saa er netop i samme Grad som jeg forstaaer
KG, s. 316 d i hvad et Menneske gjør, · tænker, siger, der er Alvor, i Det er der Alvor.
AE, s. 276 g Humor, og det doceres af en · Tænker, som aldeles mangler Sands for det Comiske.
3T44, s. 242 ham langt borte. Der var en · Tænker, som blev Helt i Døden, han haver sagt,
NB30:57 eminent Forstand conseqvent · Tænker, som bruger saadanne Sludder-Categorier:
PS doxet er Tankens Lidenskab, og den · Tænker, som er uden Paradoxet, han er ligesom den
KG, s. 274 Verden er en meget fortumlet · Tænker, som for bare Tanker hverken har Tid eller
NB:201 Handling i Livet. Men enhver · Tænker, som ikke redupplicerer sin Tænknings
AE, s. 570 digterisk-virkelig subjektiv · Tænker, som man jo gjenfinder ham i » in
SLV, s. 241 ikke constituere saa god en · Tænker, som ti Gange saa ringe Evne med en energisk
SLV, s. 208 sidder hos mig. Hvad mon hun · tænker, stakkels Pige! Og dog lad der ad denne
SLV, note r et Experiment med en saadan · Tænker, sæt ham hen i Grækenland: han vil
AE, s. 323 aa abstrakt som den abstrakte · Tænker, thi denne taler om den rene Menneskehed,
KG, s. 355 forvandler Det, hvorover man · tænker, til en lærd Gjenstand, eller naar man
AE, s. 321 tive Tænker, der, idet han · tænker, tillige er hos sig selv i Existents, vil
Brev 173 ! / 20 Januar 1847. / / Hvis Du · tænker, tænker Du maaskee som saa: Onkel Søren
AE, s. 107 , ædruelig som en græsk · Tænker, uden at love Alt, uden at ville lyksaliggjøre
AE, s. 360 r bliver saa Mediationen? Jeg · tænker, udenfor. / Hvad er nemlig Mediationen,
EE2, s. 214 t denne ikke er til. Idet jeg · tænker, uendeliggjør jeg ogsaa mig selv, men
NB28:43 saa tør sige, er Socrates qua · Tænker, ved Hjælp af sin energiske Distinction
EEL, s. 65 ligt. Enhver, der overhovedet · tænker, vil let indsee Følgende. Dersom jeg
CT, s. 207 fulgt med Tiden og er saadan · Tænker, vil nu bevise ham, at ogsaa Dette maa være
SLV, s. 399 kundskaben. / Det, at han er · Tænker, vil nu ikke sige, at han læser mange
TSA, s. 93 , men vel at mærke, af en · Tænker, vil vel den tænksomme Læser finde
NB12:73 ja, i Modsætning til en · Tænker. / / / Martensen. / Som jeg i alle Retninger
JJ:223 jeg er tænkende eller jeg · tænker. / cfr Jacobi S.W. 2d B. p. 102. not. /
NB13:6 n noget ganske Andet end den · tænker. / dersom han frelser sig selv, saa nedbryder
NB32:103 at der ligger mere deri end han · tænker. / Det er det jeg bestandigt har raabt paa,
AE, s. 281 n værd at være det, han · tænker. / Det er paa det Punkt om at existere,
NB13:86 nt og Correspondent end primitiv · Tænker. / Det var Standpunkternes Philosophie –
NB16:32 nnet, til den existentielle · Tænker. / Dog seer jeg sammesteds en rigtigere
NB12:32 t saadan een og hver anden er en · Tænker. / Enhver væsentlig Tænker kan kun
NB:81.a t Msk. bærer sig ad, der ikke · tænker. / Hele Naturvidenskaben, som hele den moderne
NB10:200 un en christelig Digter og · Tænker. / Naar jeg ophører at være Forf,
AE, s. 47 nker, eller at Modparten ikke · tænker. / Netop Magister Lindberg, der er for godt
AE, s. 51 om at være ueens med denne · Tænker. At have Grundtvig paa sin Side kunde vist
BA, s. 351 har naturligviis piint mangen · Tænker. Den Vanskelighed er dog kun at smile ad.
NB23:203 Forhold til det at være · Tænker. Det anføres ogsaa etsteds tidligere
NB:87 enne Qval saa maa han ikke være · Tænker. Dette det Intellectuelles rædsomme Tantalisme!
AE, s. 429 fordi Barnet egentligen ikke · tænker. Gjentager det samme Forhold sig i en Ældres
CT, s. 45 dog er han intet mindre end en · Tænker. Han er ikke blot uden Gud i Verden, men
AE, s. 378 nd den man maaskee nærmest · tænker. Havde jeg levet i Middelalderen, kunde
BOA, s. 91 ædel græsk Forstand en · Tænker. Hvad han har sagt i denne Henseende kan
AE, s. 283 væsentlig en lidenskabelig · Tænker. Jeg har oftere tænkt over, hvorledes
Papir 369 ker – for at være · Tænker. Men den Tænker, der offrer sin Primitivitet
AE, s. 115 yldighed for den systematiske · Tænker. Men hvo er da denne systematiske Tænker?
NB2:121 ge Drama at forhaane og udlee en · Tænker. Men jeg skal, med Guds Hjælp, og saavidt
NB9:39 d som en Digter, blot Aand som en · Tænker. Men til det Næste behøves der legemlige
NB30:12 n Maade som S. maaskee ikke · tænker. Nemlig Χstd. forkynder sig at være
EEL, s. 65 er jo ikke denne Sag hvad jeg · tænker. Og dog, maaskee tænke de pseudonyme
NB6:11 Tænker, en uhyre lidenskabelig · Tænker. Og just dette plager mig, at Nogle ville
NB16:39 r og Moder o: s: v: end man · tænker. Thi hvis En i Sandhed gjorde Alvor af,
NB10:200 iende at være Digter og · Tænker. Tungsind og Utaalmodighed og Bekymring
SLV, s. 67 n gaaer den sukkende forbi og · tænker: dersom jeg blot havde Raad. Nu hun var
NB31:54 med Gud, Dyret i ham seirer, han · tænker: det er det Klogeste at være ligesom
Oi10, s. 405 beundrende anerkjender som · Tænker: det er kun Lidt, der er opbevaret om Dig,
FB, s. 132 mmerlige lunkne Dorskhed, der · tænker: det har vel ingen Nød, det er ikke værd
KKS, s. 102 er Mængden vant dertil, og · tænker: det maa være Jadsk. Thi om Noget er
SLV, s. 438 rklarligt, at den vældige · Tænker: Fichte, kunde antage, at der ikke blev
Brev 60 r sagt, om det end en enkelt Gang · tænker: Gud veed om han ikke skulde have glemt
BOA, s. 92 er derpaa forundret Bogen, og · tænker: Gud veed paa hvilken Tid den Mand egentligen
DJ, s. 70 sit første Anløb, og man · tænker: her skal vi faae at see, om Don Juan er
NB34:18 rykket af det Numeriske, og · tænker: hvad skal det blive til, denne Masse og
FB, s. 134 , medens min beundrede Ridder · tænker: jo kom det derpaa an, kunde jeg sagtens
AE, s. 308 man taber Taalmodigheden, man · tænker: lad gaae – og saa begynder den rene
NB10:211 iger ell. dog i sit stille Sind · tænker: mig lyder dette Ord næsten som en Grusomhed;
NB7:90 r jeg sidder paa et Værelse og · tænker: Mildhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, og til
Brev 272 bestandigt er en Hale. Man · tænker: nu er det forbi – men see der er
AE, s. 23 nsker han kun Eet, at blive · Tænker; ak, og denne Navnkundige har det jo i sin
CT, s. 207 seet og aldrig blev seet, en · Tænker; han har grundet over Guds Væsen, at
AE, s. 15 / / § 4. / Den subjektive · Tænker; hans Opgave, hans Form ɔ: hans Stiil
AE, s. 320 e. / § 4 / Den subjektive · Tænker; hans Opgave; hans Form, ɔ: hans Stiil
NB:81 mpe-Mikroskop hvorledes et Msk. · tænker; her hvorledes Græsset groer. –
AE, note en i den subjektive existerende · Tænker; jeg har aldrig været istand til at forstaae,
Oi10, s. 405 stor qua Charakteer som qua · Tænker; men dette Lidet hvor uendelig Meget! Hvor
AE, s. 322 gt høiere end en subjektiv · Tænker; men er det i Sandhed saa, da maae de jo
3T44, s. 241 mellem Alt, hvad han ellers · tænker; og Den tænker jo naturligst, som ikke
NB15:96 ar Professor i Philosophie, ikke · Tænker; og han maa tillige have været en temmelig
SLV, s. 202 kun naar vi ere ene. Om hun · tænker? Blot hun ikke begynder at reflektere! /
SLV, s. 208 der komme vil. Hvad mon hun · tænker? Hun er taus, stille, men ganske rolig.
AE, s. 115 hvo er da denne systematiske · Tænker? Ja det er Den, som selv er udenfor Tilværelse