S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
KG, s. 349 Trofaste paa i det første · Øieblik » han skal aldrig glemme den Afdøde.«
NB31:139 re det dramatisk. I samme · Øieblik » Mennesket« hører denne
NB16:99 ldigt, at ikke i ethvert · Øieblik » Piattet« er det Eneste,
3T44, s. 281 Eller selv i Glædens · Øieblik » sukkede han mod« ( Jac.
NB4:124 kan da aldrig nogensinde i noget · Øieblik » Øieblikket« faae
G, s. 56 ftiger ham, er opnaaet i samme · Øieblik – at det lader sig gjøre at han
3T43, s. 97 afmægtig over i et ledigt · Øieblik – at have Magten, og ikke vide, hvortil
CT, s. 152 et er ethvert timeligt Tab et · Øieblik – bruger Du meget lang Tid for at
3T43, s. 88 lmaalte, misundte, lykkelige · Øieblik – der levede Apostelen Paulus som
OTA, s. 199 me, det var ikke noget stort · Øieblik – derfor haaber han paa, at Erindringen
OTA, s. 164 les i et Øieblik og af et · Øieblik – dersom han i Sandhed er den Ærværdige,
NB15:122 som mod sig selv. Et svagt · Øieblik – det er nok, saa sluger Sandsebedraget
AA:18 gjørende Skridt til sidste · Øieblik – det er vistnok det, at de mangle
EE1, s. 333 e styrtet frem, grebet dette · Øieblik – det havde været Daarskab. –
KG, s. 78 taae hinanden, selv om det et · Øieblik – for en mindre Nøieregnende kan
LF, s. 32 – thi det Hele var jo et · Øieblik – gik den ubetinget lydig sin Undergang
KG, s. 136 rsættets, Løftets store · Øieblik – hvor man jo læser saa flydende
NB13:90 ligesom at fortætte Alt i et · Øieblik – i det næste Øieblik er den
CT, s. 298 i blive dog i Afgjørelsens · Øieblik – Medskyldige. / I den Nat der Han
NB21:121 etmindste mig selv i dette · Øieblik – men jeg var en ung Mand og turde
TAF, s. 291 aledes er det nu, nu i dette · Øieblik – mere siger Kjerligheden ikke; uendelige
OTA, s. 146 hvad Du maatte kalde et bedre · Øieblik – naar han ingen Hvile havde fundet
KG, s. 310 ldighed, den Samme i ethvert · Øieblik – naar saa end, ved hvilken Tid og
NB35:45 en af ham, nær i ethvert · Øieblik – og at leve hen lyksaliggjort i
NB22:90 er jo ogsaa mulig i ethvert · Øieblik – og den sildige Omvendelse mislig.
NB6:64 jeg i Grunden bærer hvert · Øieblik – og saa dog inderst inde tillidsfuld
DS, s. 201 disse Mennesker, i Mismodets · Øieblik – om de end kunne tvinge deres Mund,
OTA, s. 362 talt fra Korset i Dødens · Øieblik – sandelig, Leiligheden er en saadan,
OTA, s. 174 ar Alt i Beredskab i ethvert · Øieblik – skjøndt den tøver. /
IC, s. 194 od ham, saa er det dog kun et · Øieblik – vælger ikke at slippe Billedet,
TS, s. 82 naar der i ethvert Lidelsens · Øieblik ( ak, og ethvert Øieblik var Lidelse!)
NB20:113 rhold til Gud. Der maa komme et · Øieblik ( da nemlig naar hele hans blot msklige
NB6:39 70 Aar, mit Valg er gjort, hvert · Øieblik ( forsaavidt jeg da maa udvise nogen Tid
SD, s. 232 paa ethvert Punkt, i ethvert · Øieblik ( hvad i Lærebogen opføres som en
NB22:38 – og som derfor i næste · Øieblik ( hvor det viser sig at Minoriteten var
Brev 130 At Du modtager den i dette · Øieblik ( lige før Du gaaer ud), er fordi jeg
Papir 394.g se. / glemmende, at jeg i det · Øieblik ( medens jeg reent personligt forstaaet,
BOA, s. 107 af Aanden: saa er det i samme · Øieblik ( naar ikke alle Sphærer skulle forvirres
OTA, s. 234 ghed, som jo Lystens hidsige · Øieblik ( og hvad er dog saaledes stærkt i Øieblikket
TS, s. 71 en Lidenskab. Der kommer nu et · Øieblik ( og saaledes kommer der for Enhver, maaskee
NB26:6.a ogsaa ganske rigtigt just i det · Øieblik ( thi allerede tidligere havde M. inclineret
NB7:4 i. / Den Lidende i sit sidste · Øieblik / ( » Af mine mange /
NB6:24 s. / Desuden har jeg i dette · Øieblik / / den til Giødvad – og saa lod
NB13:92 Χstdommens Position i dette · Øieblik / / Egentligen er Omvæltningen meget
BI, note ld bliver imellem dem, at i det · Øieblik A er Katholik, bliver B Protestant, og
SD, s. 140 else, saa bliver det i samme · Øieblik aabenbart, at han hele sit foregaaende
AE, s. 478 at blive skyldig, og fra det · Øieblik aagrer den totale Skyld, som er afgjørende,
NB29:23 nhæng er, at i det samme · Øieblik Aanden atter kommer igjen, vil det Hele
BA, s. 354 ennesket først naae, i det · Øieblik Aanden bliver virkelig. Før den Tid
SLV, s. 361 r det muligt – i samme · Øieblik aander jeg hver Taare bort af hendes Øie,
NB23:25 n, træt af at bære dem, et · Øieblik aander ud og nu sætter en ny Qvalitet.
NB7:48 i ethvert Øieblik og i ethvert · Øieblik absolut at forholde sig til Gud kan intet
TSA, s. 85 geviist Beundring er i samme · Øieblik absolut Lidenskab i Forbittrelse. Den,
BA ed, der dog kan ligge i det. I det · Øieblik Adam har sat Synden, da forlader Betragtningen
KG, s. 276 t berede den Søgende hvert · Øieblik Adgang til Majestæten, hjælpe den
EE1, s. 383 dighed nok til at være et · Øieblik adskilt fra Dig, uden at længes, men
EE1, s. 85 gende Princip viser sig et · Øieblik adsplittende, saaledes aabenbarer det sig
NB7:48 n dog i Reflexion. Skal i ethvert · Øieblik af » Hvilen« den Tanke være
DD:25 krækkeligt for mig lige fra det · Øieblik af at jeg først erfarede det, at Een
IC, s. 185 sket istand til fra første · Øieblik af at kunne vide Alt forud, sin Lidelse
FV, s. 17 de, at ogsaa just fra hiint · Øieblik af De blive flere, som blive opmærksomme
OTA, s. 126 e været tilstede i ethvert · Øieblik af dens Liv. Og Talen om dens Liv maatte
NB17:90 rskjel mellem dem i ethvert · Øieblik af deres Liv, saa meget større, naar
EE1 opdagede Mediet og Ideen. Fra det · Øieblik af er Ideen først kommen til sin sande
NB28:34 hører hjemme. / Fra det · Øieblik af er naturligviis det Hele med Χstd.
EE1, s. 195 hendes Hemmelighed. Fra det · Øieblik af fik hun Betydning for mig; hun gav mig
NB28:54 inie om Corsaren. / Fra det · Øieblik af forandredes for mig Indtrykket af det
BOA, s. 216 tum som i første og sidste · Øieblik af hans Liv staaer paradox udenfor hans
TSA, s. 99 m, som i første og sidste · Øieblik af hans Liv staaer paradox udenfor hans
IC, s. 171 tilføiede ham? Og selv det · Øieblik af hans Liv, da det, menneskeligt, tog
SFV, s. 56 g sige, at jeg fra første · Øieblik af havde havt Overskuelse over den hele
4T43, s. 173 igheden, eller han fra dette · Øieblik af hvert Øieblik oversætter sig i
NB14:33 eden, benytter han da nu fra det · Øieblik af i ethvert Øieblik Naaden værdig.
NB32:112 ville vove ud. Og fra det · Øieblik af jeg har begyndt at fjerne Mskene lidt
EE1, s. 276 derfor skabtes Eva. Fra det · Øieblik af kom Kjedsommeligheden ind i Verden,
NB12:191 . O, nei langtfra. Fra det · Øieblik af min oeconomiske Stilling er blevet mig
AE, s. 155 at tænke den ind i ethvert · Øieblik af mit Liv, thi da dens Uvished er i ethvert
NB9:74 de i det meest afgjørende · Øieblik af mit Liv: hvad saa? Ja, saa vil det strax
Papir 395.f n Styrelse, der fra første · Øieblik af og indtil dette har gjort for mig saa
NB17:32 este. Jeg selv var fra første · Øieblik af opbyggelig Forf. Det Comiske i Pseudonymerne
NB25:49 Fremdeles fordres i ethvert · Øieblik af Patienten den Redelighed, at han, hver
NB23:170 um), som stod et Msk. i ethvert · Øieblik af sit Liv bestandigt med denne abstrakte
SD t man til en vis Tid, i et enkelt · Øieblik af sit Liv er eller var saa riig paa Haab
TS, s. 82 s-Historien. Han er i ethvert · Øieblik af sit Liv fristet – det vil sige,
BOA, s. 288 e. Hun har ogsaa i et enkelt · Øieblik af sit Liv følt en Trang til en dybere
NB:7 fortvivlet Kraft. I et critisk · Øieblik af sit Liv har han henvendt sig til mig;
CT, s. 61 drag, at, fordi han i ethvert · Øieblik af sit Liv og paa de utalligste Maader
NB9:65 t. / Den, der i det afgjørende · Øieblik af sit Liv, hvor det gjelder om absolut
Papir 428 sig føde, og i ethvert · Øieblik af sit Liv, indtil det sidste Kjerlighed
TSA, s. 78 d, saa kan han jo fra det · Øieblik af tie. Har han Lov til det? Har han ikke
EE1, s. 288 ns yderste Spidse. Fra dette · Øieblik af var Alt forandret, jeg kunde endogsaa
NB11:132 Jeg har fra allerførste · Øieblik af, aldrig aldrig nogensinde tænkt mig
NB14:12 da forstaaet fra første · Øieblik af, at der maatte af yderste Flid passes
KG, s. 327 n er det vel først fra det · Øieblik af, at der ret kan være Tale derom.
PS, note ), saaledes, at han fra det · Øieblik af, at han tilstrækkeligt har anbefalet
Papir 270 aledes med Paulus? Fra det · Øieblik af, at vor Herre og Mester havde standset
AA:16 Verden og udtalte sig, men fra det · Øieblik af, da den enten gjennem en Pave søgte
LF, s. 45 ette samme Nu er fra første · Øieblik af, er idag, er samtidigt med det første
Papir 428 jerlighed, han var fra det · Øieblik af, han lod sig føde, og i ethvert Øieblik
KG, s. 356 e et Redskab; han vil fra det · Øieblik af, hvis han oprigtigt og troende holder
BB:7 es paatager sig nemlig fra det · Øieblik af, hvor Faust troer uden Haab at maatte
Papir 264:10 ra det første salige · Øieblik af, i Msk. søger man det Foranderlige
NB11:33 Bevidstheden fra første · Øieblik af, uden at denne blev ham til Hinder i
EE:197 discursive Raisonement, som hvert · Øieblik afbrødes af et apropos af polemisk og
SLV, s. 56 n sagde: jeg døer; i samme · Øieblik afgik hun, som naturligt er, ved Døden,
SLV, s. 251 rhold udtrykker Vanvidet. Et · Øieblik afgjør det Hele; blot endnu et Øieblik,
SLV, s. 98 der taler; thi det næste · Øieblik afgjør dette. Med Hensyn til Ægteskabet
SD, s. 140 . Forsaavidt kan man i intet · Øieblik afgjøre Noget om et Menneske, der ikke
SFV, s. 57 allerede lige fra første · Øieblik afgjørende tilstede, har afgjort Overmagten,
KG, s. 46 et Menneske fri og i næste · Øieblik afhængig. Det er ligesom med et Menneskes
3T43, s. 83 n, saa maatte det jo for det · Øieblik aflade at høre Kjerlighedens Stemme!
KG, s. 329 Alt, naar han lige i Seirens · Øieblik afstaaer Seiren til Gud. Saa længe han
Papir 593 rge mig om, hvad jeg i næste · Øieblik agtede at gjøre, vilde han let bringe
AE, s. 330 ndtryk faaer man, naar man et · Øieblik agter paa, hvad der raabes med i en Messecatalog,
NB23:91 e Gammel-Orthodoxe / ere i dette · Øieblik aldeles qualitetsløse. De have intet
NB10:69 ldrig igjen. Passerer dette · Øieblik aldeles ubenyttet forbi, saa trækker
NB34:41.a kenes egen Skyld, at i ethvert · Øieblik alle mulige Gradationer af Vildfarelse,
NB34:41 rigt blandes) at da i ethvert · Øieblik alle mulige Gradationer og Nüancer
BI, s. 339 for bliver Idealet i næste · Øieblik Allegori. / Som nu Tieck i at opfatte det
4T43, s. 164 et Menneske i sit første · Øieblik aller nærmest ved, da hans Sjel var
SD, s. 148 lutning) er sig selv i samme · Øieblik allernærmest i at udføre den uendelig
BA, s. 403 en trygge. Geniet er i Farens · Øieblik allerstærkest, derimod ligger hans Angest
TTL, s. 404 , nær allevegne, i ethvert · Øieblik allestedsnærværende, men han skal
2T43, s. 49 endnu bestandig, i ethvert · Øieblik Alt godt, Alt til en god og fuldkommen
IC, s. 176 lle lide? Glem, om muligt, et · Øieblik Alt hvad Du veed om ham, riv Dig ud af
GU, s. 330 ægtige Haand, har i ethvert · Øieblik Alt i Beredskab, forandrer i et Nu Alt,
NB22:89 olde den Tanke at i ethvert · Øieblik Alt kan tages fra En – og saa kan
GU, s. 330 fødes; han holder i ethvert · Øieblik alt Virkeligt som Mulighed i sin almægtige
NB5:120 ell. Lidelse, er det i Samtidens · Øieblik altid den sidste Dom: han er selv Skyld
EE1, s. 331 le. For en ung Pige er dette · Øieblik altid det skjønneste, og man bør,
EE2, s. 220 emningen, men han seer den et · Øieblik an, men dette Øieblik frelser ham fra
EOT, s. 272 u Dig Synderinden i et senere · Øieblik anfægtet tvivle, om nu virkelig
NB14:147.e Han reiser – og i samme · Øieblik ankommer ikke blot han og Fortællingen
JJ:508 g vil handle som jeg i dette · Øieblik anseer det for det bedste, men da vil jeg
KG, s. 183 ndhed var saa, vi kunne jo et · Øieblik antage det, at det for Kongens Søn var
OL, s. 34 .« Men vi ville for et · Øieblik antage, at Hensigten af denne saakaldte
LP, s. 35 i gaae videre. Vi ville for et · Øieblik antage, at man kunde have Ret i at kalde
SLV, s. 27 e uden Aplomb, men i næste · Øieblik antog hans Gang en vis dandsende Festlighed,
Brev 87 t, det faar saa at komme. I dette · Øieblik arbeide de travle Tanker igjen, og Pennen
NB11:151 arvaagenhed. / Men fra det · Øieblik at Χstd verdsligt har seiret, og alle
G, s. 31 saa fristes man maaskee til et · Øieblik at abstrahere fra Ufuldkommenheden, og
NB26:36 ikke langtfra i Anfægtelsens · Øieblik at ansee det for Hovmod – og dog
NB15:122 et vise sig – for et · Øieblik at antage det Urimelige – at der
KG, s. 166 e i et Forhold, ligesom hvert · Øieblik at begynde forfra paa at komme i Forholdet,
EE2, s. 325 Gud, eller i evig Qval hvert · Øieblik at begynde forfra, uden dog at kunne begynde;
AE, s. 383 den absolut forbyde ham noget · Øieblik at begynde paa denne Abstraheren. Istedenfor
KG, s. 261 at haabe. / Man kan ( for et · Øieblik at benytte den usande Sprogbrug) blive
NB24:89 t bevare endnu i det sidste · Øieblik at bevare samme lydige, om jeg saa tør
SD, s. 148 for Gud, og saa ikke i samme · Øieblik at blive afsindig eller at blive til Intet!«
KG, s. 187 selse, hvor det pludseligt et · Øieblik at blive gjort ganske ædru er en Forøgelse
Papir 258:9 Een der bliver gal ved hvert · Øieblik at blive sig bevidst, at Jorden gaaer rundt
Papir 257:4 / Een der blev gal ved hvert · Øieblik at blive sig bevidst, at Jorden gik rundt.
BA, s. 345 i Forklaringens afgjørende · Øieblik at blive usynlig for de speculative Tilbederes
EE2, s. 182 g Tankespil er istand til, et · Øieblik at bringe ham i Aande. Men hvad Verden
NB15:122 ndsebedraget til i ethvert · Øieblik at byde anderledes – alt i Forhold
NB18:4 an være ved at naae i det · Øieblik at byde ganske absolut. I levende Live
Papir 427 idelser: fra Dit Livs første · Øieblik at bære Bevidstheden forud – forøget
EE2, s. 62 et er først i Reflexionens · Øieblik at det viser sig, at det er indholdsløst
NB15:122 iken bestaaer i: i ethvert · Øieblik at eftergjøre den anden Parts Position,
KG, s. 276 lpe den Søgende til hvert · Øieblik at faae Majestæten i Tale: mon da ikke
NB10:123 til Overflod. Nu, i dette · Øieblik at faae Tanker anbragt, er næsten til
AE, s. 168 som paa Paradoxet, og i hvert · Øieblik at fastholde Paradoxet, netop befrygtende
KG, s. 170 , men blot det i et vigtigere · Øieblik at finde Frygtagtighed, Klogskab, hvor
IC, s. 238 trax i Begyndelsens første · Øieblik at forhindre den Misforstaaelse, som hedder
AE, s. 379 n største Fare, ikke hvert · Øieblik at forholde sig absolut til det absolute
NB10:107 g begynde derpaa, endnu i samme · Øieblik at forpligte sig til en ganske bestemt
KG, s. 106 kal blive forvirret ved i eet · Øieblik at forstaae og i mange andre Øieblikke
AE, s. 114 egeistring til i Mislighedens · Øieblik at fortvivle over sig selv, for ikke at
KG, s. 303 til strax i det afgjørende · Øieblik at forvandle Forbigangenhed til Tilkommelse.
OTA, s. 297 svar er afvæbnet, i samme · Øieblik at føre det samme Forsvar friskt igjen
NB:64.a Sandhed: den Enkelte. / ( for et · Øieblik at føre Sagen ud paa sin yderste Spidse)
SFV, s. 86 Usandheden, saa hvis, for et · Øieblik at føre Sagen ud paa sin yderste Spidse,
KG, s. 245 unden, der vel kan lære et · Øieblik at gaae opreist, men dog bestandigt længes
AE, s. 364 ogsaa en Hund læres til et · Øieblik at gaae paa to, men saa, saa kommer Mediationen,
OTA, s. 340 neste Tanke, ikke eet eneste · Øieblik at give bort til Andre, naar han saaledes
CT, s. 49 har intet, ikke det korteste · Øieblik at give bort, naar dette skulde sinke den
CT, s. 133 e, hver Dag, hver Time, hvert · Øieblik at gjøre Andre rige: selv fattig tilhørte
NB10:107 Tilhøreren til endnu i samme · Øieblik at gjøre Anvendelse af det Sagte, og
OTA, s. 392 ieblik, for saa i næste · Øieblik at gjøre dem end utaalmodigere. Men
Papir 366:3 rie. Loven er: i ethvert · Øieblik at gjøre det saa godt man kan, for saa
NB19:76 xempel paa det strax i første · Øieblik at gjøre sin Stræben commensurabel
NB4:117 mmest bevæger ham til et · Øieblik at glemme alle andre Baand for at trække
AE, s. 438 en passant, men er: i ethvert · Øieblik at have den absolute Forestilling. Dette
Papir 427 aavidt Du leed frivilligt, hver · Øieblik at have det i Din Magt at forhindre Lidelsen:
IC, s. 248 , at jeg turde mene i ethvert · Øieblik at have det lige nærværende, eller
DS, s. 160 langt vanskeligere, i ethvert · Øieblik at have Klogskaben hos sig, med dens kloge
Brev 16 i juris. / Dog nok herom, efter et · Øieblik at have ladet Din Tanke dvæle ved min
NB23:176 menneskelig Qval just det i det · Øieblik at have Miraklets Magt og ikke turde bruge
NB15:94 Hellig-Aand, ved i et vanskeligt · Øieblik at have sveget sin Overbeviisning, og at
SLV, s. 32 ernæst i det afgjørende · Øieblik at haves i Beredskab som et Nedrivningscorps:
SD, s. 132 dens Fremgang ikke i ethvert · Øieblik at henføre til ham som Aarsag; han paadrog
NB31:68.a er det, saa i et alleryderste · Øieblik at hjælpes ved et Mirakel og saa igjen
OTA, s. 191 at tælle dem alle, og et · Øieblik at holde dem sammen, at de ikke som rette
JJ:175 den Forstand, at man mener noget · Øieblik at høste i det Synlige, – saa
SLV, s. 55 kun Tilhøreren til i samme · Øieblik at ile den Døende til Hjælp. Hvis
Brev 147 e. Og synes det Dig end et · Øieblik at jeg er bleven saa gammel, at mit Ønske
NB22:89 at være Aand ( i ethvert · Øieblik at kunne forstaae, at Det, jeg msklig glæder
NB28:94 a uden at betænke sig et · Øieblik at kunne sige: See jeg er Herrens Tjenerinde,
AE, s. 78 te den, sikker paa i næste · Øieblik at kunne sikkre Meddelelsens Inderlighed,
KG, s. 276 gende i Glæde over hvert · Øieblik at kunne tale med Majestæten vilde reent
SLV, s. 248 ra, forberedt paa i næste · Øieblik at kunne tænke en endnu forfærdeligere
OiA, s. 10 kkre mig Umuligheden af noget · Øieblik at kunne være glemt. At det nu virkelig
NB15:122 man strides om, i ethvert · Øieblik at lade det Første meningsløst løbe
OTA, s. 333 Let er det i et høimodigt · Øieblik at love at ville bære Byrden, men tungt
2T43, s. 43 ivets Vexel, ønske intet · Øieblik at løsrive sig fra denne, give redelig
NB13:65 g vil bede Gud i mit sidste · Øieblik at maatte faae Lov til endnu en Gang at
NB31:78 At have forstaaet og hvert · Øieblik at maatte sande, at det at være elsket
TTL, s. 423 lige Erfaringer: i Glædens · Øieblik at minde om de Dage, som ikke behage? Men
CT, s. 42 p ikke nu – i det sidste · Øieblik at mindes om, hvad han dog ikke skal have
CT, s. 234 tilmed da han, uden et eneste · Øieblik at nøle efter Retfærdighedens Hinken,
LA, s. 74 flexionen er istand til hvert · Øieblik at omforklare og lade En slippe nogenlunde,
SLV, s. 433 ighed, og ved sig selv hvert · Øieblik at opdage dens Virkelighed, ( dette vilde
FB, s. 164 ogsaa have Lykke til i samme · Øieblik at overbevise det samme Menneske om, at
BOA, s. 242 et noget Moersomt ved sig, et · Øieblik at overlade sig til dette Phantasiens Spil.
IC, s. 88 ervinder Verden ved i ethvert · Øieblik at overvinde Fjenden i det egne Indre,
EE2, s. 243 r, om han opfylder den, hvert · Øieblik at raadføre sig med Andre om, hvad der
EE2, s. 227 an eie Noget i mig uden hvert · Øieblik at see dertil. Hvad man i det daglige Liv
Brev 42 de glæde mig meget i dette · Øieblik at see Dig og tale med Dig; deraf følger
KG, s. 166 det Menneske, Du seer, hvert · Øieblik at see prøvende paa ham, som var det
Brev 134 Hoveder veemodigt for endnu et · Øieblik at sees – / Det er Vinter nu, men
AE, s. 218 d eengang i et høitideligt · Øieblik at sige » jeg vil aldrig glemme
EE2, s. 124 lighed og Mod til i Nødens · Øieblik at sige, der er ikke først og fremmest
AE, s. 163 at blive subjektiv, ved hvert · Øieblik at skulle være ham nærværende,
EE2, s. 128 ødsages Du virkelig til et · Øieblik at slutte Vaabenstilstand, at aabne Geledderne,
NB20:120 imod leve, da er der intet · Øieblik at spilde – og jeg har derfor nu
CT, s. 166 a, ham er det vigtigere intet · Øieblik at spilde, men at gribe Troen. Altsaa derom
KG, s. 100 dette naaes, da er der intet · Øieblik at spilde. Der er vistnok mangen Gang i
BA, s. 398 t Gang af Aand og begynder et · Øieblik at sprætte ligesom en galvaniseret Frøe,
IC, s. 200 t Pilatus kan falde paa i det · Øieblik at spørge Christus saaledes, beviser
AE, s. 58 da vilde jeg bede ham dog et · Øieblik at sysle med de Betænkeligheder, som
BI, s. 254 det vist umuligt andet end et · Øieblik at tabe sig i Glæde over den Sindrighed,
NB31:76 re tilbøilig til i et saadant · Øieblik at tabe sig selv, saa kun en ganske eminent
NB9:65 Man kan sige, at det i et saadant · Øieblik at tage sin Tilflugt til et andet Msk,
3T44, s. 252 eligen, saa lader os, ved et · Øieblik at tale om dem, tydeliggjøre os Svaret.
EE2, s. 243 han føle Trang til, hvert · Øieblik at tale om Pligten, hvert Øieblik at
CT, s. 117 ltsaa ikke i et afgjørende · Øieblik at Trængselen kaster Forklædningen,
EE2, s. 295 rte Ideen. Jeg vil vove et · Øieblik at tænke det Uskjønne, fordi jeg
NB7:58 Øieblik bogstavelig i ethvert · Øieblik at tænke paa Dig, giv mig derfor Dit
NB18:4 n vedblev at leve) i ethvert · Øieblik at udtrykke og staae ved det eet og samme
TSA, s. 67 Medhold! Og nu, just nu i det · Øieblik at udtrykke, og saa rædsomt afgjørende
KG, s. 377 ld til Mennesket er i ethvert · Øieblik at uendeliggjøre Det, som i ethvert
EE2, s. 109 lod ahne; deels i ikke noget · Øieblik at ville besidde den Elskede som erhvervet,
NB12:81 ge ved Haanden, snart hvert · Øieblik at ville støtte sig ved ham. /
NB7:58 i denne Bevidsthed i ethvert · Øieblik at ville tænke paa Gud og være sig
NB17:60 g-Presse formaaer i ethvert · Øieblik at vippe Tilværelsen og ligesom gjøre
NB14:10 standigt for i det afgjørende · Øieblik at vise ud over mig: jeg er det ikke. /
NB11:119 . Som var det saa let i ethvert · Øieblik at være Aand; og som var det dog ikke
AE, s. 413 des er ogsaa det, i Frieriets · Øieblik at være absolut vis paa at man er elsket,
NB24:165 dsomme Himmelspret. I det ene · Øieblik at være bragt i den yderste Nød,
NB33:36 det muligt at udholde i ethvert · Øieblik at være for Gud? / Og saa har man Χstne
IC, s. 193 , den sidste: i det bittreste · Øieblik at være forladt af den Sidste –
Brev 311 tout, man indbilder sig et · Øieblik at være fri, vover et gigantisk Stormløb
NB12:116 Det var et Ønske værd, et · Øieblik at være ganske fri i mit Forhold til
SLV, s. 433 en det gjælder da i samme · Øieblik at være glad. Hvor ligger altsaa Selvplageriet?
AE, s. 411 selv i den legemlige Smertes · Øieblik at være glade og takke Gud, som man
BI, s. 353 s en Digter i Frembringelsens · Øieblik at være Herre over Ironien, at han derfor
4T44, s. 304 ste Øieblik, ja i samme · Øieblik at være svagere end den Svageste, forsaavidt
EE2, s. 243 lik at tale om Pligten, hvert · Øieblik at ængstes for, om han opfylder den,
NB12:81 v, vakler mell. snart hvert · Øieblik at ængstes ved Lærerens Dom, som
DD:208 et senere mere favorisabelt · Øieblik atter bringe os sammen, og da vil de maaskee
IC, s. 195 og trænges saaledes hvert · Øieblik atter igjen tilbage i sin Selvbekymring,
4T43, s. 113 den udsendes, og som i samme · Øieblik atter staaer langt borte for sig selv.
BOA, s. 105 t havde i Katastrophens store · Øieblik atter, ironisk nok, viist sig, hvorledes
BI, note , bliver B Protestant, og i det · Øieblik B bliver Katholik, bliver A Protestant,
Brev 159.4 r. / Hvad Du i Afskedens · Øieblik bad » at jeg stundom vilde mindes
NB32:50 at om Du hele Dit Liv hvert · Øieblik bad og bønfaldt ham, var det alligevel
NB26:14 jeg har jo selv i et senere · Øieblik bedet om Opdragelse: og disse Plager ere
SLV, s. 236 jeg tør det ikke, i samme · Øieblik bedrager jeg hende; jeg tør det ikke,
NB4:129 lyde, gaaer det virkelig et · Øieblik bedre. O, men denne Usandhed! Og den
Oi9, s. 375 af hvad jeg siger; i næste · Øieblik bedømmer man det æsthetisk; i næste
BI, s. 341 ler hvor jeg i ethvert enkelt · Øieblik befinder mig. Da nemlig det Negative bestandig
EE:20 Men har Du seet Hæren i Slagets · Øieblik begeistres ved Feldtherrens Tale, hvorledes
LF, s. 30 ran paa Jorden: de ere i samme · Øieblik begge gjorte til Intet, og lige let. Thi
2T44, s. 223 et. Opfyldelsen kom; i samme · Øieblik begjerer hun ligesom Simeon kun at vandre
AE, s. 124 ighed – da der jo hvert · Øieblik begraves en Helt. Er dette blot Chicane
SLV, s. 248 n Anden er, og jeg maa hvert · Øieblik begynde forfra, forberedt paa i næste
SD, s. 183 kan ganske vilkaarligt hvert · Øieblik begynde forfra, og hvor længe end een
4T44, s. 326 ge og det Uendelige. I samme · Øieblik begynder da Alt ligesom forfra. Den, der
AE m jeg er Christen. – I samme · Øieblik begynder den lærde, den bekymrede, den
Brev 37 er feil for En, strax i samme · Øieblik begynder forfra og siger: ja, ja, det kommer
NB:24 gynder at blive anerkjendt i samme · Øieblik begynder jeg at nærme mig til at blive
KKS, s. 100 dens første og høieste · Øieblik begynder Nysgjerrighedens Snigmord. Dette
BA den blev Sexualiteten sat. I samme · Øieblik begynder Slægtens Historie. Som da Syndigheden
BA, s. 354 Opgave, hvis Historie i samme · Øieblik begynder. Denne er Virkeligheden, forud
NB6:28 ulighed Noget som jeg saadan i et · Øieblik behagede at falde paa, som jeg hidtil aldrig
BI, s. 250 rømmen, den blev i ethvert · Øieblik behersket, men det Faste, med hvilket den
NB6:15 ke. / Det Christenheden i ethvert · Øieblik behøver er En, der ubetinget hensynsløst
EE1, s. 241 til i Livet, hvor man hvert · Øieblik behøver forklarende Noter; men saaledes
CT, s. 72 orledes et Menneske i ethvert · Øieblik behøver Guds Hjælp, at han uden Gud
OTA, s. 182 or det er som saae man hvert · Øieblik bekræftet, hvad man har lært, og
NB4:118 tz 48. / / Jeg har igjen et · Øieblik bekymret optaget mit Ansvar ved nu at lade
BOA, s. 261 ed, men de have ikke i samme · Øieblik Bekymringens og Selvbekymringens Brug for
CT, s. 300 ighed, som finder netop dette · Øieblik beleiligt!), Han benytter Leiligheden til
EE1, s. 281 dette Udtryk. Jeg vil dog et · Øieblik benytte det saaledes, for at tale om den
Oi3, s. 189 t at betræde den: just det · Øieblik benytter Staten til at spænde sit Garn
FF:191 til at trøste os og hvert · Øieblik beredt til at føre os videre: »
NB10:208 net med Livet; jeg er fra dette · Øieblik beroliget. I min Afsideshed fra Livet har
BI, note estok, den anlægger, i samme · Øieblik berøves sin Gyldighed; thi at sige,
2T43, s. 43 dem. De lode deres Tanke et · Øieblik beskæftige sig med dem, og da sagde
BOA, s. 271 ang i Afgjørelsens senere · Øieblik besluttet og frimodigt staaer ved Valget,
NB9:42 Tanke, vilde den i næste · Øieblik bestandig løbe – men blot staae
Papir 270 æde, der i et lykkeligt · Øieblik besøger Mskets glædeløse Boliger,
AE, s. 498 . Og naar man saa i et senere · Øieblik besøges af en Erindring, saa anklager
FB, s. 176 den tragiske Helt. Jeg vil et · Øieblik betragte Euripides' s Iphigenia i Aulis.
BA, s. 353 itative Spring. Men lad os et · Øieblik betragte Følgen, som den angives i hiin
KG, s. 268 den Andens Eget. / Lad os et · Øieblik betragte Naturen. Med hvilken uendelig
3T44, s. 272 r kjendt af Alle, i næste · Øieblik betragter sig selv med Usikkerhedens Angest,
AeV, note m, at hvis Forholdet et eneste · Øieblik betragtes fra Egoismens Standpunkt: saa
NB10:102 m jeg er det. Det har i ethvert · Øieblik betræffende det Sidste staaet i min
SLV, s. 58 ningsløst, saa hun det ene · Øieblik betyder Alt, i det næste slet Intet,
CT, s. 94 e glad, skulde den eet eneste · Øieblik betænke sig paa at være glad, det
PH, s. 55 ler man et Øieblik, i samme · Øieblik betænker man, at det, man smiler ad,
Oi5, s. 243 et Officielt, Noget han intet · Øieblik betænker sig paa, eller om hvis Forsvarlighed
Papir 573 han var en Hedning, intet · Øieblik betænkte sig paa et Selvmord. I denne
Brev 36 i sin Orden. De kan et lille · Øieblik beundre Bogbinderens Kunst, som De vilde
FB, s. 142 r det for mit Øie, i samme · Øieblik beundrer jeg det absolut, og i samme Øieblik
Papir 396 lige at nyde det demoraliserede · Øieblik Beundring, Hæder og Ære – det
OTA, s. 405 at selv i Lidelsens tungeste · Øieblik Bevidstheden om, at den forskaffer en over
SLV, s. 195 nde falde paa, at et saadant · Øieblik blev benyttet saaledes, det udtalte Ord
NB32:51 lle være – fra det · Øieblik blev da ogsaa Alt sat over i den reent
NB24:14 den tages fra ham: i samme · Øieblik blev det endnu vissere, at Gud elsker ham.
NB28:54 erordentlige. / Men i samme · Øieblik blev en anden Tanke mig klar, at skulde
CT, s. 273 være muligt, at jeg i det · Øieblik blev en Troende, saa Farens Afgjørelse
Papir 525 s, hvis Fordringen i dette · Øieblik blev gjort gjældende, Fordringen som
NB22:102 holdt han – fra det · Øieblik blev han Indbrudstyv. Saa da han sidste
EE1, s. 220 kelig et Øieblik, i samme · Øieblik blev hun lykkelig, og Intet kan tage hendes
Brev 64 oede i Huus sammen. / I første · Øieblik blev jeg ærgerlig over denne Særhed,
BOA, s. 236 saa han altsaa i et lykkeligt · Øieblik blev kaldet ved en Aabenbaring af Frelseren
NB21:12 Da saae jeg, at Opgaven et · Øieblik blev mig for stor, jeg maatte næsten
EE2, s. 155 aa Ældres Tale, og Valgets · Øieblik blev mig høitideligt og ærværdigt,
GU, s. 335 dste huskede, hvad der i hiint · Øieblik blev sagt! / Og nu den evig Uforanderlige
2T44, s. 190 fra ham, da han i Dødens · Øieblik blev som Den, der ikke tidligere havde
NB24:145 rdi de i det afgjørende · Øieblik bleve lidt bange, maaskee tilbagekaldte
HH:21 ve Tanken til Gud, naar vi i samme · Øieblik bleve os bevidste at vi ikke havde været
G, s. 14 , og dog er han i det første · Øieblik bleven en gammel Mand med Hensyn til hele
NB22:143 og saa vil jo dette i samme · Øieblik blive Anfægtelsens stadige Magt mod
4T44, s. 344 al for Øie; skulde han et · Øieblik blive betænkelig, da er Feigheden strax
AE, s. 382 : at han existerer), i samme · Øieblik blive den absolut Distingverende, ikke
NB15:60 t Væsentligt, kan ogsaa hvert · Øieblik blive høiere end » Menighed«,
EE1, s. 369 Individerne først i dens · Øieblik blive til for hinanden. / Lidt Tillid maa
4T44, s. 309 re Noget, da kan Alt i samme · Øieblik blive til Intet; derimod kan han med denne
FB, s. 203 saa vilde han i samme · Øieblik blive uforstaaelig for Iphigenia. Kunde
SLV, s. 330 ion mod det Hele. I Vielsens · Øieblik blive vi ikke forenede, men jeg faaer at
SLV, s. 230 l, at hendes Lidelse i samme · Øieblik bliver aldeles autopathisk, fri for al
EE1, s. 253 enne Efterretning og i samme · Øieblik bliver den formeentlige Charles vaer. Faderens
SLV, s. 106 et Timelige, i Beslutningens · Øieblik bliver eensom, selv om han virkelig er
BA, s. 419 til Gjenstand, idet Angerens · Øieblik bliver et Gjerningens Deficit. Det var
2T44, s. 189 Forfærdelse; thi i samme · Øieblik bliver Faren mangfoldigere, fordi Sjelen
TSA, s. 62 t der end ikke i Meddelelsens · Øieblik bliver Fortrolighedens Pathos. Er Du selv
NB19:76 Stræben da strax i første · Øieblik bliver ham commensurabel for det Endelige
Not15:4.n reren«, thi i samme · Øieblik bliver han jo » Elsker«,
NB20:114 r ham. Men i Smertens første · Øieblik bliver han saa fortumlet, at han taber
AE, s. 105 at tale med ham; thi i samme · Øieblik bliver han usynlig for mig og for et Menneskes
FB, s. 128 kel for at faae Vuet, i samme · Øieblik bliver jeg paralytisk. / Jeg er ikke ukjendt
EE1, s. 299 mme-Verden, hvor man hvert · Øieblik bliver ræd for sin egen Skygge. Forgjeves
BI, s. 296 aaer derved, at han i ethvert · Øieblik bliver sig bevidst, at Gjenstanden ingen
KG, s. 355 ke, at man bestandigt i hvert · Øieblik bliver sig selv bevidst, sig sin Tilstand
NB7:59 en tynger paa En, saa man et · Øieblik bliver som angest og bange for Idealiteten
PMH, s. 68 aal, og det nu atter et lille · Øieblik bliver stille, og man igjen hører Fløitespilleren,
SD, s. 140 og han saa i et senere · Øieblik bliver syg: saa kan Lægen have Ret i,
NB30:65 rede Gavtyvestregen, som fra det · Øieblik bliver ustandseligere og ustandseligere.
EE2, s. 161 hvorved da Valget i næste · Øieblik bliver vanskeligere; thi det, der er poneret,
Brev 130 Du, min Regine, stands et · Øieblik blot et Øieblik stat stille. /
IC, s. 183 nke, at et Menneske i ethvert · Øieblik blot examineres af Gud. Hvad det angaaer
AE, s. 161 r at holde sig selv i ethvert · Øieblik blot Modtagende ligeoverfor Det, man saa
NB7:58 erken kan ell. skal Du hvert · Øieblik blot tænke paa mig. / Her ligger nemlig
IC, s. 67 opgivet ham, kun i et enkelt · Øieblik blusser Forestillingen om ham atter op;
Papir 254.5 ve noget Don Quixotisk; hvert · Øieblik blæser man til Allarm, giver Rozinante
NB7:58 Msk, kan ikke holde ud i ethvert · Øieblik bogstavelig i ethvert Øieblik at tænke
G, s. 56 esses Skyld kunde faae Pigen et · Øieblik bort, faae ham indbildt, at hun var gift,
BI, s. 262 ativitets Stormvind, der i et · Øieblik bortblæste alle de polypagtige Forgreninger,
JC, s. 58 er, det seer jeg, men i samme · Øieblik bringer jeg det i Forhold til Noget, der
EE1, s. 380 ul paa Seilet, og i næste · Øieblik bruse vi atter frem. / I min Onkels Huus
Brev 38 se det. Men jeg maa i dette · Øieblik bryde af, og et saadant Brev lader sig
SD, s. 132 ert Fortvivlelsens virkelige · Øieblik bærer den Fortvivlede alt det Foregaaende
BA, s. 359 ans Taushed i Fortrolighedens · Øieblik bør være forførerisk og vellystig,
SFV, s. 68 i da jeg i det afgjørende · Øieblik converterede mit Existents-Forhold i Anledning
BA, s. 376 e Individ til. I Fødelsens · Øieblik culminerer Angesten anden Gang i Qvinden,
BI, s. 237 t, da havde Forholdet i samme · Øieblik culmineret. Mere gav han ikke, og medens
EE:24 Eder at jeg gaaer bort, da var det · Øieblik da Χsti jordiske Tilværelse havde
NB14:147.b ortælling. / der kommer et · Øieblik da / ( thi Pigebarnet maa jo nøies med
BA, s. 354 fordi han er Synthese. I det · Øieblik da Aanden sætter sig selv, sætter
Papir 180 ndtræde en vis Ro, i det · Øieblik da Comandanten slipper D. Juans Haand,
FF:18 D. Js Letfærdighed. Det eneste · Øieblik da D. J. kunde dandse en Gallopade vilde
NB32:51 Discipel. / / / / / Fra det · Øieblik da de guddommeligt beskikkede Lærere
AE, s. 23 om var Problemet fremsat i det · Øieblik da den lærde Forsken havde naaet sit
NB16:44 O, men naar Du da, just i dette · Øieblik da denne Salighed overgaaer al Din Forstand
NB26:34 – men see, just i det · Øieblik da det Gode igjennem Phantasien vilde drage
LA, s. 83 , og hørte det netop i det · Øieblik da det Modsatte var Tilfældet: at de
Oi3, s. 198 e Christendom. Men just i det · Øieblik da det ret skulde blive Alvor for dem,
DS, s. 175 ller Taler-Fremstilling. I det · Øieblik da det stod saa levende for ham, saa uimodstaaeligt,
NB23:51 g er dens Yderste. / Men i samme · Øieblik da en af vore Bevægelsesmænd vilde
NB18:60 ligt Øieblik, just i det · Øieblik da En staaer og skal giftes, da man har
TAF, s. 292 ende derom. Men i det sidste · Øieblik da er han, just ved Afmagten, dog maaskee
OTA, s. 344 te sin Herre tre Gange i det · Øieblik da han er forraadt, i Fjendernes Magt,
BA, s. 411 lminations-Øieblikket, det · Øieblik da han er størst, ikke det Øieblik,
Oi3, s. 189 denne Verdens er, just i det · Øieblik da han ret behøvede de stærkeste
NB16:44 igt! Og nu den Χstne, i det · Øieblik da han saligst fornemmer sit Samfund med
NB23:84 to! Og paa den anden Side, i det · Øieblik da Herligheden, som skjules i dette Incognito,
4T43, s. 121 al Glæde. Men Job! I det · Øieblik da Herren tog Alt, sagde han ikke først:
NB26:94 let ingen Formue haft i det · Øieblik da jeg forstod mig selv eller mit Forbigangne,
NB26:94 rordentlige. / Just derfor i det · Øieblik da jeg potenseret forstod mit Liv –
NB26:54.c selv. / Og Den, der just i det · Øieblik da jeg saaledes havde kastet mig mod Rudelbach,
NB11:122 t Maalestok, og just i det · Øieblik da jeg skal til at begynde at øve mig
Brev 64 nu finde sig i. Men i det tredie · Øieblik da jeg var kommet lidt til Eftertanke sagde
NB22:151 gelsen«. / Fra det · Øieblik da Julefesten blev erklæret for den
FB, s. 131 n besteg Bjerget, endnu i det · Øieblik da Kniven blinkede, da troede han –
NB18:60 ydelsen kunde jo komme i et · Øieblik da man ikke havde Andet at bestille, i
BA, s. 403 de. Naar derimod, netop i det · Øieblik da menneskeligt talt alt er vundet, han
BOA, s. 105 beundre og svede, i det store · Øieblik da vi fik Efterretningen; men ogsaa ganske
Oi3, s. 189 nde Vilkaar. / Men just i det · Øieblik da Ynglingen, hvis Higen kun altfor hæftigt
NB21:63 nogle Barndoms-Indtryk, fra det · Øieblik de ere blevne ældre have de da rigtignok
BOA, s. 164 r kun have Tid at læse det · Øieblik de ere paa Lokumet, og altsaa i det Høieste
SLV, s. 32 Smagfuldhed overvældede et · Øieblik de Indtrædende, og da der i det samme
NB2:263 i en vis Forstand føle hvert · Øieblik de leve. / Nogen Fortrolig har jeg aldrig
AE, s. 539 sige til Mænd, netop i det · Øieblik de maaskee blive Christus for nærgaaende
NB13:32 yrium. Selv de Anseete have hvad · Øieblik de ville det i deres Magt, at lade mig
SD, s. 168 der ligger i Fortvivlelsens · Øieblik dem intet Ønske saa nær, som det,
BI, note tlig ikke Mythe, først i det · Øieblik den berører en reflekterende Bevidsthed,
NB29:12 ros var Luther. Men fra det · Øieblik den er accrediteret, behøves kun Middelmaadighed
KG, s. 278 ningen ind efter), og i samme · Øieblik den er i sig selv, gaaer den dermed udaf
LF, s. 45 er samtidigt med det første · Øieblik den er til – i samme Nu er den ubetinget
SD, s. 217 nd er en ny Synd, og ethvert · Øieblik den er uangret, er ny Synd. Men hvor sjeldent
SD, s. 132 Fortvivlelse er og er hvert · Øieblik den er, hvor meget, og hvor sindrigt end
KG, s. 300 enskab, og som tillige, hvert · Øieblik den erhverves, igjen er en virksom Gjerning.
AA:12 id lade staae in dubio. I det · Øieblik den forandredes, antog naturligviis det
NB:194 n de saaledes forstaae i det · Øieblik den foredrages dem, men saasnart Foredraget
DD:188 / / Jeg føler ret i dette · Øieblik den forfærdelige Sandhed af de Ord:
4T44, s. 313 r, han har hver Dag og hvert · Øieblik den forønskede og uomtvistelige Leilighed
NB26:14 ere – var jeg i dette · Øieblik den frie, jeg vilde atter juble, thi forresten
KG, s. 278 og samme Øieblik; i samme · Øieblik den gaaer ud af sig selv ( Retningen ud
PMH, s. 79 lpe nogen Tid. Dersom i dette · Øieblik den græske Nation vaagnede op af sin
CT, s. 269 mig for, om ikke just i samme · Øieblik den hele Bygning skal styrte sammen over
AE, s. 183 ubjektive Vei, fatter i samme · Øieblik den hele dialektiske Vanskelighed ved at
AE, s. 304 en, saa bemægtiger i samme · Øieblik den hele græske Dialektik samt Existents-Dialektikens
OTA, s. 395 re til Noget, thi i samme · Øieblik den ikke fører til Noget, ophører
BI, s. 143 ærker det, førend i det · Øieblik den kaster sit Garn over ham og fanger
SLV, s. 82 ig forekom denne Drik i dette · Øieblik den mest indbydende, og kun den venlige
FB, s. 154 tilspærrer han sig i samme · Øieblik den ophøiede Glæde, der var ham saa
IC, s. 135 g selv at forstaae det. I det · Øieblik den Overlegne ifører sig Incognito'
EE1, s. 354 det Spil; man suspenderer et · Øieblik den Paagjeldendes Energi, gjør det umuligt
NB7:75 Mulighed, og at han, hvilket · Øieblik den saa tilbydes ham, skal modtage den
KG, s. 344 det første og i det sidste · Øieblik den samme, der er i en vis Forstand slet
NB23:202 og dog er han just i det · Øieblik den største Magt. At commandere hele
KG, s. 218 elige. Der lever jo i ethvert · Øieblik den talløse Mængde af Mennesker,
NB17:60 edder Dag-Pressen, der hvad · Øieblik den vil kan gjøre Miraklet liigt hiint
OTA, s. 405 n lader i Lidelsens tungeste · Øieblik denne Bevidsthed udslukkes, Bevidstheden
HCD, s. 174 r: saa tause bleve de fra det · Øieblik denne Bog og Eeden kom med i Spillet. Ganske
NB:21 e, han fornemmer netop i Dødens · Øieblik denne Modsigelse, thi nu i Døden tør
PS, s. 265 aledes, da forsvinder i samme · Øieblik denne Paamindelse som et Atom i den evige
Not4:45 være Tid til. og ethvert · Øieblik der anvendes til at postulere det er jo
Brev 135 eligt, et Øieblik men kun et · Øieblik der er mig ubetaleligt. / Som nu dette
NB24:45 an ikke længere, i samme · Øieblik der gjøres Mine dertil, værger jeg
Papir 340:7 saa lang i Mismodets matte · Øieblik der ikke vil give sig Tid, saa ufremkommelig
BOA, s. 118 ader sig ikke gjøre; i det · Øieblik der skal marscheres ( saasnart Livet rører
EE1, s. 423 , hvilken Situation, hvilket · Øieblik der vel maatte ansees for det mest forføreriske.
NB26:116 t: gjør det strax; med hvert · Øieblik der ventes, bliver der flere Vanskeligheder,
EE1, s. 227 det hele Indhold, saa er det · Øieblik der, som i sig indeholder Muligheden af
EE2, s. 162 ninger og Iagttagelser. I det · Øieblik derfor Du skal til at vælge, kommer
AE, s. 443 ige rammer, allerede et lille · Øieblik derfra. Den absolute Afgjørelses Begyndelse
SLV, s. 392 de som en Virkelighed. I det · Øieblik derimod, da han anden Gang skal see hende
NB17:92 Du skal anvende om muligt hvert · Øieblik dertil, og med hvert saaledes ret anvendt
Papir 452 eligt er just det næste · Øieblik det Afgjørende, thi saa skal jeg til
BOA, s. 136 en der ikke staaer fast i det · Øieblik det behøves ( saa længe Sagen er
BI Clara fortæller om, der i samme · Øieblik det blev født, blev saa angst for Verden,
PS, s. 274 et) viser sig som Intet i det · Øieblik det bliver virkeligt; thi ved Virkeligheden
KG, s. 36 ør Forsøget her; glem et · Øieblik det Christelige, tænk Dig, hvad Du ellers
KG, s. 278 saaledes i ham, at det, hvert · Øieblik det er i ham, er paa en dobbelt Maade i
AE, s. 417 akke Præsten derfor. I det · Øieblik det er lykkedes Individet ved Forsagelsen
Oi5, s. 248 t dræbe sig selv; i samme · Øieblik det er sagt, at det at have lidt for Læren
SD, s. 132 det yttrer sig, og i ethvert · Øieblik det er til, maa der gaaes tilbage til Forholdet.
KG, s. 357 aa blive Dig bevidst. I samme · Øieblik det er, som formaaede Du Alt – og
AE, s. 242 gtfra at kunne begynde, hvert · Øieblik det forbliver i denne Tilstand, forhindres
AE, s. 37 ns Foredrag er maaskee i dette · Øieblik det Foredrag, der høres sjeldnest i
NB20:97 d elsker Gud overalt og er, hvad · Øieblik det forlanges, beredt til at forsage Alt
OTA, s. 344 skee for vore Øine. I det · Øieblik det første Slag er falden: ikke sandt,
EE2, s. 32 og det er ikke blot i Sorgens · Øieblik det gjælder om at have Himmelen aaben,
SD, s. 220 ed, eet eneste Sideblik, eet · Øieblik det Hele eller blot en Deel deraf seet
LF, s. 30 ubetinget Guds Villie, i samme · Øieblik det ikke ubetinget er Guds Villie, er det
CT, s. 192 vi, uden at maaskee ogsaa et · Øieblik det Lavere i ham har været tilrede med
NB23:159 ig?« Her er Christus et · Øieblik det lidende Menneske, der, for sin egen
OTA, s. 143 derfor i Skuffelsens stakkede · Øieblik det Mangfoldige og saaledes ikke Eet; derpaa
FV, s. 26 ja det er dog vistnok i dette · Øieblik det mulige Forsvar for et Bestaaende, dersom
NB26:10 erordentlige Christne. / Fra det · Øieblik det Overordentlige i den Forstand ( at
SLV, s. 156 elige Romantik er i næste · Øieblik det Religieuse. Er den ikke dette: er den
NB16:60 et om Mythen ɔ: i samme · Øieblik det ret sees, at Χstheden er Løgn,
NB:107 løs i Omgivelsen, at hvad · Øieblik det saa behager Gud, kan jeg styrtes uden
AA:12.5 e sig paa et Postulat; men i det · Øieblik det saaledes ikke længere staaer udenfor
KG, s. 309 vige, derfor venter han hvert · Øieblik det Samme som han evigt venter, og derfor
OTA, s. 130 en ellevte Time, og Dødens · Øieblik det sidste i den ellevte Time; den dorske
NB14:47 rundt, og saa forstaae, at i det · Øieblik det skal sættes ind i Virkeligheden
IC, s. 221 nder Strengheden, ja, hvilket · Øieblik det skal være atter er under den. At
KG, s. 123 til det Alt, der jo, hvilket · Øieblik det skal være, for ham er det Intet,
NB10:193 til at gjøre det, hvad · Øieblik det skal være, og det skal lykkes, blot
CT, s. 239 tvivlraadig, han forlader et · Øieblik det Skrevne og tilføier i et friere
NB25:27 vidst, at kunne, og atter, hvert · Øieblik det skulde være at kunne, naar han siger:
AE, s. 67 erisk Phantasie nok til, hvad · Øieblik det skulde være, at blive samtidig med
NB10:193 nde lade sig gjøre hvad · Øieblik det skulde være, blot der er en Skurk,
NB9:43 pe paa den Spidse, at jeg hvilket · Øieblik det skulde være, kunde have marqueret
NB10:123 Leilighed, som jeg fra det · Øieblik det Sted blev bygget, har været forelsket
BA, s. 400 dvendige, er den i næste · Øieblik det Tilfældige. Og dog er han i Forhold
PMH, s. 80 sættes i Begivenhed. I det · Øieblik det viser sig, at Individet kan tabe sig
KG, s. 98 ieblik; dog er det første · Øieblik det Øieblikkeliges Dom, det andet Øieblik
AE, s. 82 kt. Er jeg mig ikke i ethvert · Øieblik dette bevidst, saa er min positive Tillid
NB32:127 Forgodtbefindende: i samme · Øieblik dette Ord er hørt, foregaaer der som
Brev 81 de ansee alt for fortvivlet i det · Øieblik dette skete, saa vil Du let kunde forklare
BI, s. 200 gsfuldt, men dog, netop i det · Øieblik dette viser sig, springer af derfra igjen.
KG, s. 374 an er, Lige for Lige, i samme · Øieblik Din Dommer ɔ: han dømmer tillige
NB12:98 som det er lykkedes mig. I samme · Øieblik disse Lidelser tages bort, vilde min Fremstilling
DS, s. 216 ære Dig, og at see i samme · Øieblik Dit Blik retter sig paa mig, at da al mit
NB36:30 et Χstlige, at ikke i samme · Øieblik Docenterne, Gavtyvene, Vrøvlet bemægtige
NB31:76 get i Kjerlighed just i det · Øieblik dog alligevel i den Grad majestætisk
NB29:107 han jo i det afgjørende · Øieblik dog blev lidt msklig blød om Hjertet
BI, s. 338 thi ethvert Ideal er i samme · Øieblik dog blot en Allegori, der skjuler et høiere
OTA, s. 368 en forsmædeligste Døds · Øieblik dog har Dybde og Ydmyghed nok til at fatte
NB5:13 ell. at han i det travleste · Øieblik dog uden at forsømme Noget faaer Tid
2T44, s. 202 til et Øieblik, og dette · Øieblik dog vil være afgjørende for al Evighed.
NB22:90 Aar, ikke for evigt): i det · Øieblik Dommen forkyndes ham, næsten segner
TAF, s. 298 ommer hid«, og i det · Øieblik Du da kom hid og han holdt Dig omsluttet,
EE2, s. 24 et Tilfældige, og at i det · Øieblik Du gjør dette til Hovedsagen, Du aldeles
NB22:166 te sige: nei stop; i samme · Øieblik Du har dræbt ham, maa Du melde Dig for
NB31:120 det Modsatte. Just i samme · Øieblik Du har faaet det sat fast som Opgaven i
Papir 365:7 k ansvarligt for ethvert · Øieblik Du spilder. / Prometheus som gav alle Msk.
IC, s. 33 nk, betænk, at for hvert · Øieblik Du staaer stille efter at have hørt
OTA, s. 283 d der skal glemmes med hvert · Øieblik Du vedbliver at betragte den. O, gudelige
NB2:181.b / af / S.K. / ... At Du hvert · Øieblik Du vil kan lukke Din Dør og faae Gud
EE:192 er os. Og dog er det i dette · Øieblik Du ønsker Dig deelagtiggjort i det høiværdige
4T44, s. 336 den sig i Havet, og i samme · Øieblik dukker den op med Seiren!« Hvis
EE1, s. 186 paa hende selv, men vel i et · Øieblik dulmende. Saaledes vil Tiden gaae hen for
IC, s. 162 gjørende, som vilde man et · Øieblik dvæle derved, og ikke strax rykke ud
F, s. 500 hvad saa? Lader os endnu et · Øieblik dvæle ved denne Tanke, som vi vel alle
TSA, s. 105 ende. Lader os imidlertid et · Øieblik dvæle ved nogle Exempler paa saadanne
BOA, s. 221 dende. Lader os imidlertid et · Øieblik dvæle ved nogle Exempler paa saadanne
JJ:341 alektiske: om han nu selv i dette · Øieblik dæmonisk forstaaet ikke er større
NB4:72 l sandt, naar jeg nu i dette · Øieblik døde, saa kan jeg dog ikke forhindre,
OTA, s. 299 , blomstrende, men i ethvert · Øieblik Dødens Bytte, og Døden den Stærkere.
BOA, s. 261 tænke altsaa ikke i samme · Øieblik Dødens Tanke sammen med Udødelighedens
NB19:66 s maatte jo et Msk. i samme · Øieblik døe af Angest for, at han i næste
FB, note en bliver ham forkyndt, i samme · Øieblik døer han, i samme Øieblik overvinder
FB, s. 204 om bliver ham forkyndt. I det · Øieblik døer han, thi den, som ikke forstaaer,
3T43, s. 75 Kjerligheden boe i Nødens · Øieblik Dør om Dør med Ugudeligheden, det
PMH, s. 74 jeg blot for at disputere et · Øieblik e concessis. Skulde det behage Hr Profess.
NB9:54 spørger hver Time, hvert · Øieblik efter Forandring. O, og det er jo endnu
EE1, s. 195 see, om hun ikke kom, og et · Øieblik efter holdt hendes Vogn udenfor Døren.
KG, s. 349 nhold muligt. I det første · Øieblik efter kan han maaskee endnu siges at holde
SLV, s. 185 ikke. Jeg behøver blot et · Øieblik efter Tid og Leilighed, saa gaaer Alt ordentligt.
NB22:89 og saa vil i samme · Øieblik egl. disse jordiske Goder ingen Betydning
NB5:118 emtræden ( i et afgjørende · Øieblik ell. Deslige) svarede: ja, dersom Legemet
Papir 433 utio in integrum i ethvert · øieblik ell. dog ved det Interimistiskes Ende er
NB6:41 r saa uendelig, at man i mangt et · Øieblik ell. neppe turde bede, hvor gjerne man
SLV, s. 395 ieuse, og lige i det yderste · Øieblik eller i Yderspidsen af den religieuse Lidenskab
SLV, s. 117 re med. Men Forelskelsens · Øieblik eller korte Tid skal være Qvindens Culmination,
FB, s. 199 pe Een, hverken i Handlingens · Øieblik eller med Hensyn til Ansvaret. /
KG, s. 377 o, men hvad hjælper det et · Øieblik eller nogle Aar at forblive uvidende betræffende
EE2, s. 253 andlende kan gjøre af i et · Øieblik eller strax være i Gang med, det fordrer
OTA, s. 393 kke saa meget som spilder et · Øieblik eller ødsler et Øiekast paa at see
OTA, s. 195 g heller ikke gjøre i det · Øieblik en Anden handler. Ved Hjælp af et Sandsebedrag
AE, s. 480 en Skyld, gjør han i samme · Øieblik en Concession, at han overhovedet er En
NB20:23.a l ogsaa nok komme. Thi i samme · Øieblik en Efterfølger sætter en qvalitativt
NB22:62 / Spørgsmaalet er: i det · Øieblik En lider Foragt er han da istand til ret
NB9:65 hans Religieusitet vil faae i eet · Øieblik en Lighed med Grusomhed. Dette er ganske
BOA, s. 95 ygdom synes altid i første · Øieblik en Lindring; og naar, aandelig forstaaet,
Not8:21 stærkt. / Der staaer i dette · Øieblik en Mand nede paa Gaden og spiller paa en
BI, s. 156 , forsaavidt er der i ethvert · Øieblik en Mulighed af, at det Mythiske undergaaer
EE2, s. 212 rligt Punkt. Der er i ethvert · Øieblik en Mulighed deraf. Fortvivlelsen er der,
G, s. 10 , paa hvilken Tiden skrev hvert · Øieblik en ny Skrift, eller et Mindeskrift om det
NB22:62 eligion. / Tale-Sviig. / / I det · Øieblik En pathetisk taler om, at den Troende finder
PS, s. 280 enhver saadan er der ethvert · Øieblik en Pause ( her staaer Beundringen in pausa
NB28:25 holdt det ud. Og just i det · Øieblik en Saadan vilde til msklig at mistrøstes
BI, s. 155 ividets Tilstand er i ethvert · Øieblik en svag Antydning, en fjern Ahnelse af
EE1, s. 35 enskab. Jeg ønsker i dette · Øieblik en Tallerken Boghvede-Grød. Jeg erindrer
FB, s. 150 en. Abraham er derfor i intet · Øieblik en tragisk Helt, men noget ganske Andet,
KG, s. 37 dog netop i sit skjønneste · Øieblik en Trang til, om muligt at binde sig end
EE:73 es føler jeg som Prosaist i det · Øieblik en ubeskrivelig Glæde ved at opgive
BOA, s. 258 foregaaer i et afgjørende · Øieblik en væsentlig Forandring med dem begge,
CT, s. 224 nu« er et senere · Øieblik end » da«, altsaa følger
NB32:23 kt end det mindste, ethvert · Øieblik end det korteste, hvor det ikke vil som
NB36:19 eg forstaaer endnu bedre i dette · Øieblik end i Begyndelsen, hvor sindrigt Angrebet
NB27:88 o, min Gud jeg kan i dette · Øieblik end ikke overkomme at optegne, hvorledes
KG, s. 169 d for Dig, og han da i Farens · Øieblik end ikke udeblev ( det havde dog næsten
EE2, s. 255 d ethiske Indtryk. Lad mig et · Øieblik endnu dvæle ved den, den erindrer mig
BI, s. 91 Analogier, er maaskee i dette · Øieblik endnu ikke Læseren indlysende, men jeg
NB11:152 om jeg nu blot holdt ud et · Øieblik endnu, saa maaskee kom dog Hjælpen i
DS, s. 255 ikke vide, om ikke i næste · Øieblik endog Betingelserne for at kunne gjøre
NB29:40 saligt det er, da vilde Du hvert · Øieblik ene hige der efter o: s: v: /
NB14:60 paa, at jeg just i det ene · Øieblik ene raadførte mig med et Opbyggelsesskrift.
IC, s. 89 g, hver Time, hvert hans Livs · Øieblik ene Tanke for de Andre – uendelige
Brev 126 / Saaledes blev jeg et · Øieblik ene. Hvis jeg af Alle var meest uvant til
NB10:102 falder jeg ikke nu i dette · Øieblik enhver Medlevende, ak jeg en Særling,
EE:176 te, og da har dette afgjørende · Øieblik enten en i høi Grad fremskyndende Magt
NB24:139 n hang paa Korset. I dette · Øieblik er Χstd, efter guddommelig Opfattelse,
KG, s. 212 , om han end fra Fødselens · Øieblik er Aand, dog først senere bliver sig
BA, s. 376 old til Adam. I Conceptionens · Øieblik er Aanden længst borte og derfor Angesten
NB15:42 paa at der overalt og i ethvert · Øieblik er absolut Begyndelse. Naar Den, der egoistisk
PS, s. 226 Og nu Øieblikket. Et saadan · Øieblik er af en egen Natur. Det er vel kort og
NB24:45 e om Halsen – fra det · Øieblik er aldeles i den Ældres Vold, om de
NB22:44 Guds Villie er med mig, i samme · Øieblik er allerede Guds Magt over mig mindre.
BA kke komme og vil det ikke. I samme · Øieblik er Alt forandret, og idet Friheden igjen
Papir 454 ger denne Vending: i samme · Øieblik er Alt forandret, og jeg vil forstaae det
EE1, s. 180 ensomme skjulte Liv. I samme · Øieblik er Alt forandret; før var det hende
SLV, s. 392 m indtræder, i Bedringens · Øieblik er Anfaldet heftigst; og ethvert Onde er
NB4:123 ad man gjorde. / Ulykken i dette · Øieblik er at det ny Ministerium behøver Krig
SD, s. 132 ert Fortvivlelsens virkelige · Øieblik er at tilbageføre til Mulighed, hvert
CT, s. 289 tale i det foreskrevne korte · Øieblik er atter ingen Prædiken; og naar vi
FF:191 n vinkende Stemme, der hvert · Øieblik er beredt til at trøste os og hvert
TTL, s. 442 , naar han efter Talens korte · Øieblik er bleven den Sidste ved Graven, ak, fordi
TTL, s. 443 rmeste, efter Talens korte · Øieblik er bleven den Sidste ved Graven, fordi
Oi5, s. 251 orfølgelse komme: i samme · Øieblik er Christendommen atter til. /
AE, s. 535 sande Trøst, og Dødens · Øieblik er Christendommens Situation. Maaskee er
4T43, s. 164 ordyben i det. / I første · Øieblik er da et Menneske der, hvorhen Menneskene
NB27:11 e Gebeet – og i dette · Øieblik er da paa det christelige Gebeet Alt Sophistik
NB13:90 ieblik – i det næste · Øieblik er den afmægtig. / Det er dog ypperligt
EE2, s. 213 net af Moders Liv, i næste · Øieblik er den concret i sig selv, og det kan kun
G, s. 81 et hjælper ikke, i næste · Øieblik er den der igjen. Hver Morgen tager jeg
AE, s. 186 relse færdig. Men i samme · Øieblik er den Existerende i Timeligheden, og det
OTA, s. 283 lsens Begyndelse, og i samme · Øieblik er den forbi. Som hine gøglende Blus
NB30:58 rette Sted – i samme · Øieblik er den igjen sig selv: Misundelse. /
BOA, s. 147 en, o Fortvivlelse i næste · Øieblik er den visnet. Forfærdeligt, om Nogen
AE, s. 427 en – endnu i det sidste · Øieblik er der en meget formaaende Mand, der er
FB, s. 169 ves bestandig, og i ethvert · Øieblik er der en Mulighed af at kunne vende angrende
2T44, s. 215 relse. Endnu i det sidste · Øieblik er der en Mulighed, eller rettere der er
NB6:64 dette er Opdragelsen. Hvert · Øieblik er der en Verden af Hjælp mulig thi
NB6:64 edelig overveiede det, hvert · Øieblik er der en Verden af Hjælp, thi for Gud
NB36:32.a beraabe sig paa, thi i ethvert · Øieblik er der en Voven, altsaa i ethvert Øieblik
NB6:64 eblik over mig: o, i ethvert · Øieblik er der for den redelig Angrende en Verden
Papir 370 nde Udsigt til et næste · Øieblik er der hell. ikke, thi Journalisten er
NB2:258 erlig Distinktion. Men i det ene · Øieblik er der kun faae Χstne, i det næste
BA, s. 451 et Evige i Mennesket. I samme · Øieblik er der Lebenswein ausgeschenkt, og enhver
DS, s. 220 eer Samtiden paa ham. I dette · Øieblik er der slet ikke Tale om Modstand, end
BA, s. 341 id begynder forfra, og i samme · Øieblik er der, hvor det skulde begynde i Historien.
AE, s. 234 bage. I dette Afgjørelsens · Øieblik er det at Individet behøver en guddommelig
NB7:59 tilskikker En endnu i samme · Øieblik er det Bedste, og at Grunden hvorfor han
EE:53 d igjen ( saaledes som ogsaa dette · Øieblik er det behageligste i Msk. Søvn) visse
NB14:17 Anfægtelse. I det svage · Øieblik er det da, som var det at vove sig saa
BA, s. 431 sig som det Pludselige. I eet · Øieblik er det der, i næste er det borte, og
NB25:37 n jeg forstaae det? I samme · Øieblik er det Ethiske altereret, har tabt Myndigheden,
BOA, s. 236 paa Øieblikket; i næste · Øieblik er det for silde, saa kommer Du til at
LF, s. 20 et der«; og i næste · Øieblik er det forbi, derfor maa man have været
TTL, s. 467 in Mening, thi nu, nu i dette · Øieblik er det forbi, for Dig, forbi, der er ikke
BOA, s. 147 er, o Fortvivlelse i næste · Øieblik er det forbi; pluk Blomsten, pluk Blomsten,
NB8:36 euse. / Som sagt i et enkelt · Øieblik er det frygteligt at tænke paa dette
4T44, s. 327 ligt at fatte. I Salighedens · Øieblik er det glemt eller det er samdrægteligen
KG, s. 254 e forstaaer, at der i ethvert · Øieblik er det Godes Mulighed for det andet Menneske:
KG, s. 256 forstaae, endnu i det sidste · Øieblik er det Godes Mulighed, selv for den meest
SD, s. 163 tvivlet, men saa i det andet · Øieblik er det ham dog, som havde hans Ildebefindende
NB18:68 enkelt Msk – og i ethvert · Øieblik er det hans frie Beslutning, der tvinger
NB7:18 od Χstd. Allerede nu i dette · Øieblik er det jo kommet saa vidt, at Christendommen
JJ:101 d meget godt, at jeg i dette · Øieblik er det meest begavede Hoved blandt alle
Papir 586 stne – og fra det · Øieblik er det muligt at være Χsten i:
SD, s. 163 hvilken Sygdommen er. I eet · Øieblik er det næsten blevet ham tydeligt, at
NB16:44 mme denne Salighed: i et saadant · Øieblik er det saa ikke muligt at velsigne dem.
EE2, s. 160 henvisner den i Tæring. Et · Øieblik er det saa, et Øieblik kan det synes
BA, s. 335 denfor Slægten. / I ethvert · Øieblik er det saaledes, at Individet er sig selv
TTL, s. 401 g over. Og da, i det næste · Øieblik er det Søgte et Intet, og derfor var
BA, s. 419 et angrende i Synden. I samme · Øieblik er det, seet i Ideen, hjemfalden til Dogmatiken.
SLV, s. 197 rende for min Sjel! I dette · Øieblik er din Magt brudt. Prøvens Tid er forbi,
3T44, s. 261 tte Timelighedens skjønne · Øieblik er dog i Sammenligning med Evigheden kun
DS rsoneren ham atter op, men i samme · Øieblik er Du igjen Forbilledet, at han maa holdes
EE:7 – og i næste · Øieblik er Du mig saa nær, saa nærværende,
EE:9 ender Alt sig omkring, i samme · Øieblik er Du ved en Evighed skilt derfra, i samme
NB36:33 r for at styrke sig. / I ethvert · Øieblik er eet Msk. nok. Men Sagen er, der kan
Papir 405 delige Pjat: hvad der i ethvert · Øieblik er ell. har Majoriteten – den afsindigste
PS, s. 255 til Bogen; og Afgjørelsens · Øieblik er en Daarskab; thi skal Afgjørelsen
NB17:68 saa der maaskee neppe i ethvert · Øieblik er en Dag mere for En at leve i, neppe
TAF, s. 292 nde om Det, som i et saadant · Øieblik er En det nærmeste. » Hvem Lidet
DJ, s. 74 r, saa han først i næste · Øieblik er en Forfører. Men Zerline indtages
IC, s. 62 nneske har, og at han i dette · Øieblik er en Magt, lader sig, som sagt, ikke nægte.
NB2:132 n Frihed, fordi det jo i ethvert · Øieblik er en Mulighed at gjøre det Modsatte.
BA, note r, hvorledes Tilstanden i samme · Øieblik er en ny Synd. / Den, der ikke er saa ethisk
CT, s. 42 n rige Christen, som i ethvert · Øieblik er en Reisende, han tænker og taler
2T44, s. 197 naar der i ethvert · Øieblik er en Verden at vinde, hvad den jo aldrig
G, s. 15 re Sandhed, at i det første · Øieblik er Ens Liv forbi, men der maa ogsaa være
BOA, s. 276 un et saadant som i næste · Øieblik er et Moment i Subjektets Udvikling, ɔ:
NB18:4 støttelse; og i Dødens · Øieblik er et Msk. ved Situationen hjulpet til
KG, s. 98 ieblikkeliges Dom, det andet · Øieblik er Evighedens Dom. Just derfor er Verden
SFV, note ten – Eller, eet eneste · Øieblik er faldet paa, at dens Forfatter var en
NB17:94 det klart, at der i ethvert · Øieblik er falske Udgaver af den samme Sandhed
EE2, s. 161 n forhindrer et Valg. Valgets · Øieblik er for mig saare alvorligt, ikke saa meget
EE2, s. 113 hed, den Uro, hvori man hvert · Øieblik er forberedt paa en lille Overraskelse
EE2, s. 231 ieblikke. Naar da det matte · Øieblik er forbi, saa kommer det lyse Øieblik,
NB12:177 es efter Lighed, og dog i samme · Øieblik er Forbilledet igjen Det, der ved sin uendelige
NB12:120.b nd i mit Inderste: ja i samme · Øieblik er Forholdet en Urimelighed, hun er saa
4T44, s. 348 Menneske. Kun i Overslagets · Øieblik er Forskjelligheden der. Eller Den, der
AE, s. 117 lige Realisation, der i intet · Øieblik er færdig, saa længe Subjektet er
OTA, s. 169 selv i hans offrende Døds · Øieblik er Grændsen der: da strammer den sig
2T44, s. 221 hans inderste Liv i ethvert · Øieblik er ham lige vigtigt. Dog fortærer han
NB27:44 or det Forbigangne, i samme · Øieblik er han » Forbilledet« for
BA, s. 456 saadan een Historie. I samme · Øieblik er han absolut identificeret med hiin Ulykkelige,
KG, s. 46 bliver han fri, men i næste · Øieblik er han afhængig af dette Selv. Pligten
NB23:159 se af et andet Msk. Men i samme · Øieblik er han atter Læreren » vaager
EE1, s. 219 ær ved Maalet, og i samme · Øieblik er han borte derfra, han opdager da, at
BN, s. 116 older sig til Idealet. I samme · Øieblik er han for evig standset – og om
4T43, s. 164 han eies af den. Men i samme · Øieblik er han forskjellig fra den hele Verden,
BA, s. 400 et, selv i Beraadførelsens · Øieblik er han i et tvetydigt Forhold til det (
AE, s. 148 t Øiebliks Sag, og i samme · Øieblik er han i fuld Gang med det Verdenshistoriske
KG, s. 183 ette er Standsningen, i samme · Øieblik er han ifærd med at komme ud af Gjelden,
NB22:62 agt, en Lyst i Armod o: D: i det · Øieblik er han jo ( just naar han taler i en Forsamling)
BOA, s. 261 ve af med ham, thi i ethvert · Øieblik er han over mig. / De fleste Mennesker
NB22:125 med Gud. I et høimodigt · Øieblik er han større end sig selv, og da vover
SLV, s. 168 rde sig derimod, thi i samme · Øieblik er han uberettiget. Han maa føle, hvorledes
KG, s. 183 dførte Gjerninger. I samme · Øieblik er han, tællende og veiende, ifærd
FB, s. 148 ilken i al Evighed og i hvert · Øieblik er hans τελος, da
NB29:86 tamentes Betydning. I samme · Øieblik er hele det Bestaaende sprængt. Til
SBM, s. 141 ære Sandhedsvidne, i samme · Øieblik er hele det kirkelige Bestaaende, christeligt,
Oi5, s. 248 re menig Christen, i samme · Øieblik er hele Maskineriet med de 1000 Levebrød
SLV, s. 392 ende ubetydelig, i det samme · Øieblik er hun bleven ham allerbetydeligst, netop
NB13:4 illet fra Begyndelsen, i det · Øieblik er hun den eneste Vigtige, da jeg til hende
EE1, s. 180 at aabenbare sig, i næste · Øieblik er hun for evig fjernet fra dem. Dog, det
EE1, s. 189 gt at aabenbare sig. I dette · Øieblik er hun malerisk. Phantasien viser os ogsaa
SLV, s. 297 ethvert Argument. / I dette · Øieblik er hun stærkere. Altsaa nu bringes Sagen
EE1, s. 189 en saameget er vist, i dette · Øieblik er hun synlig og kan sees, naturligviis
AE, s. 175 Fordoblelse, der dog i samme · Øieblik er hævet. / Abstraktionen kan nu blive
NB6:15 and Christelighed der i det givne · Øieblik er i Christenheden. Bliver hans Skjebne
IC, s. 213 e Christne, som der i ethvert · Øieblik er i den bestaaende Christenhed, hvor Alle
NB22:7 kal naae det, da det jo i ethvert · Øieblik er i dens Magt at kunne gjøre det. Det
NB23:105 teten – om han faktisk et · Øieblik er i Majoriteten, har uforandret at udtrykke,
KG, s. 377 iggjøre Det, som i ethvert · Øieblik er i Mennesket. I Eensomheden, veed Du
NB21:4 ne ene og samme i det sidste · Øieblik er i Sandhed Redelig, elsker Sandheden
NB8:7 litetens Medium, at han hvert · Øieblik er Ideal, i Virkeligheden er dette umuligt.
BOA, s. 208 ager sin Begyndelse, naar det · Øieblik er indtraadt da man skulde gaae: ere begge
NB:107 er Intet, thi i ethvert godt · Øieblik er jeg dog villig til at offre Alt, og
Brev 148 . S. K. / Min Regine! / I dette · Øieblik er jeg færdig med den Recension, der
G, s. 68 e, jeg gaaer fra den? I det ene · Øieblik er jeg træt og mat ja som død af
NB17:102 r bevares vil man sige, i samme · Øieblik er jo hele mit Liv, timeligt og jordiskt
NB2:176 rpe Tænkningen. Overveielsens · Øieblik er jo ogsaa før Handling, og det gjælder
Brev 66 faae det sagt, thi Afskedens · Øieblik er jo ogsaa Mødets Øieblik med Den,
NB14:112 at faae det sagt, thi Afskedens · Øieblik er jo ogsaa Mødets Øieblik med Den,
NB11:136 mme, da man kan puste ud. Dette · Øieblik er just det Farlige. Charakteer er egl.
NB25:67 ølgelse vil, naar nu det · Øieblik er kommet, da Døden ender den, dog for
EE2, s. 145 ærlighed; thi saasnart det · Øieblik er kommet, da Pligten nævnes, saa er
CT, s. 282 en Du engang, naar Dit sidste · Øieblik er kommet, for sidste Gang skal søge
NB14:5 hans Bedrag. / Forstaaelsens · Øieblik er kommet. Dialektisk sees let, at dette
PS, s. 255 lv Sandheden, og Anledningens · Øieblik er kun en Spøg, ligesom en Smudstitel,
BOA, s. 273 nu i Grebethedens første · Øieblik er let udsat for den Forvexling, at forvexle
CT, s. 270 livets Uvished, der i ethvert · Øieblik er lige uvis, er lige vis i ethvert Øieblik;
BOA, s. 95 af Obstruktion, om det end et · Øieblik er Lindrende. Efterhaanden forvandler da
FB, s. 136 lodsdraabe, – thi dette · Øieblik er Liv og Død. Naar han da saaledes
NB33:55 lt har en Sag – og i samme · Øieblik er Maalestokken saa let nedsat for det
KG, s. 327 som vandt Alt; netop Seirens · Øieblik er maaskee det vanskeligste, vanskeligere
SD, s. 219 er jo Conseqventsen; i samme · Øieblik er maaskee Trylleriet løst, den hemmelighedsfulde
NB:24 til at blive Autoritet, og i samme · Øieblik er min Mission forbi, ja ikke blot dette
NB8:11 jeg jo nok forstaaer, at i samme · Øieblik er min Virksomhed som Forf og overhovedet
NB12:122 seløst Overmod. I samme · Øieblik er mit Tungsind denne Sag betræffende
NB31:126 ere end hvad der i ethvert · Øieblik er mulig er ganske simplement Formelen
KG, s. 253 aa kjerligt, at der i ethvert · Øieblik er Mulighed, er det Godes Mulighed for
KG, s. 253 e har Ret i, at der i ethvert · Øieblik er Mulighed, indsees let. Ak, men Mangen
LA, s. 74 ste Reflexions-Afgjørelses · Øieblik er muligt at gjøre Alt om – efter
NB31:126 ere end hvad der i ethvert · Øieblik er muligt. / God Nat Ole! der gik Χstd
KG, s. 183 t forspildt. Sammenligningens · Øieblik er nemlig et selvisk Øieblik, et Øieblik,
NB30:112 t – ak, og et eneste · Øieblik er nok til Salighedens Afgjørelse, altsaa
IC, s. 39 ten i Herlighed), der i dette · Øieblik er omtrent 1800 Aar, og muligt skal blive
KG, s. 188 lære den, at der i ethvert · Øieblik er Opgave, veed at holde ud med Kjerligheden,
AE, s. 450 søge Adspredelsen, i samme · Øieblik er Opgaven forvandlet. Farer der lidt efter
BI, note der for de Stridende i ethvert · Øieblik er overbevisende, uden at derfor dog Nogen
4T43, s. 173 Sjel, hvad enten han i samme · Øieblik er oversat i Evigheden, eller han fra dette
NB14:119 ørst Guds Rige« i et · Øieblik er practiseret ligesom udenfor Virkeligheden.
FB, s. 206 ed, at han selv netop i dette · Øieblik er redebon til at offre ham. Han har da
NB15:122 d et Sandsebedrag. I hvert · Øieblik er Sandsebedraget perfectibelt, eftergjør
KG, s. 102 ks Ophidselse, der i næste · Øieblik er Skuffelse, en øieblikkelig Opblussen,
NB30:56 gtens Prostitution; i det · Øieblik er Slægten sjunket under det at være
AE, s. 183 mme Øieblik, fordi ethvert · Øieblik er spildt, hvori han ikke har Gud. I samme
NB2:258 faae Χstne, i det næste · Øieblik er Staten christelig, og en Præst ell.
Not11:15 thi det der i det ene · Øieblik er Subjekt bliver i det næste Objekt
EE1, s. 179 sig selv, at hun i næste · Øieblik er svag og mat, den mærker ikke den
BOA, s. 143 aring, saa hans Liv fra dette · Øieblik er taget under guddommeligt Beslag. Spørgsmaalet
YTS, s. 277 ørre Tilskyndelsen i samme · Øieblik er til at erindre eller tænke paa sig
Papir 574 orargelsens Mulighed hvert · Øieblik er tilstede og vil benytte Øieblikket,
OTA, s. 302 l forstaae, at Gud i Valgets · Øieblik er tilstede, ikke for at see til, men for
AE, s. 304 en rene Tænken, og i samme · Øieblik er Trylleriet forsvundet. Man prøve
PS, s. 283 er Tvivlen hævet; i samme · Øieblik er Tvivlens Ligevægt og Indifferents
NB11:151 døbes som Barn: fra det · Øieblik er ubetinget det polemiske Sigte at tage
IC, s. 136 saa han altsaa ikke i ethvert · Øieblik er ude over Lidelsen, men er virkeligen
PS n udelukket derved, at den ethvert · Øieblik er udelukket. Vil man betragte det Forbigangne
KG, s. 100 ns Fylde«, og i samme · Øieblik er ved Svaret ethvert yderligere Spørgsmaal
NB14:147.e nt fremmede Land, nei i samme · Øieblik er vi ved Enden af Historien, idetmindste
OTA, s. 182 ed et Fragtskib. Men i samme · Øieblik er Villien netop gjort afmægtig, nedsat
NB20:14 der har gjort og i ethvert · Øieblik er villig dertil) o, der er Intet i Verden
JJ:124 er sig saa besynderligt, at hvert · Øieblik er vor Anskuelse af det Enkelte lige modsat;
3T43, s. 72 tort nok, og fordi der intet · Øieblik er, da man kan begynde at tælle; thi
SLV, s. 32 Hvo veed, hvad det lykkelige · Øieblik er, hvo har fattet dets Vellyst og ikke
AE, s. 181 f Mediationen, hvad han i det · Øieblik er, om han f. Ex. i det Øieblik ikke
OTA, s. 231 en Anden, hvor der i det ene · Øieblik er, som det hedder, Mange, og hvor der
Brev 133 at være det han i samme · Øieblik er. Den overbyder bestandig sig selv, uagtet
SLV, s. 382 uendelig Reflexion. I samme · Øieblik ere alle Opgaver forvandlede og gjorte
NB21:59 gesom de selv i Avle-Aktens · Øieblik ere bestemte i det Lavere af deres Væsen,
TTL, s. 425 , fordi de Tvende i det samme · Øieblik ere lige stemte og begge uden Beslutning.
NB18:101 e besidde dem, at de hvert · Øieblik ere villige til at opgive dem, at de slet
4T43, s. 174 gheden, der selv i Dødens · Øieblik erhverver et Menneske hans Sjel for det
4T43, s. 173 jørelsens forfærdelige · Øieblik erhverver Taalmodigheden, eller han langsomt
KG, s. 300 en saadan har, men en i hvert · Øieblik erhvervet Egenskab, og som tillige, hvert
Papir 344:3 det igjen som om der et · Øieblik erindredes og gjenlød Sommerens Lyst,
NB7:97 Millioner og Millioner af Msk. Et · Øieblik erindrer det En næsten om andre Dyre-Arter
NB29:28 hans Prædikener; i dette · Øieblik erindrer jeg fE den over Evangeliet paa
Brev 312 e vistnok selv i et senere · Øieblik erkjende, at det var en Lykke, at jeg er
AE, s. 323 eblik forstaaer Eet, et andet · Øieblik et Andet, er ikke at forstaae sig selv.
BA, s. 416 om er uden Synd og i næste · Øieblik et andet. Syndsbevidstheden dyb og alvorlig
NB6:64 n Skuespillerinde. / Nu er der et · Øieblik et Hvilepunct; jeg har ved dette Skridt
3T43, s. 72 han forhindrer jo kun for et · Øieblik et Menneske i at synde, maaskee skal det
NB:34 gger i det høitideligste · Øieblik et Mord paa min Samvittighed, en bekymret
NB32:151 allerbedst deraf, at just i det · Øieblik et Msk. beslutter ved sig selv, at han
Papir 544 dommens Mening er der i ethvert · Øieblik et Msk. lever endnu større Fare end
NB26:44 kikker Gud Dig just i samme · Øieblik et piinligt Uheld – at Du strax kan
NB16:30 tet kaster eller kastede et · Øieblik et Skjul over den sande Tilstand. Det er
NB31:161 er i hvert Virkelighedens · Øieblik et uhyre Maskinerie – den mærker
Brev 266 gelse. Men der er i dette · Øieblik Europa over egl. intet Bestaaende –
KG, s. 46 enneske afhængig og i samme · Øieblik evig uafhængig. » Ikkun Loven
OTA, s. 365 ik, og i ethvert tilkommende · Øieblik evigt er saa, at der Intet er hændt
AE, s. 84 de fandt Resultatet; fra det · Øieblik existere de ikke længere som Tænkere,
BOA, s. 98 lpen. En Snild kan i Farens · Øieblik faae den lykkelige Idee, for at skrække
EE1, s. 186 e og atter læse, og i eet · Øieblik faae een Mening ud, i det næste en anden,
KG, s. 372 p Du, troer, maa Du i ethvert · Øieblik faae ved Guds Hjælp, altsaa ikke paa
IC, s. 193 forstaae Billedet, der i det · Øieblik faaer en gysende Nærhed. Der ligger
NB5:19 iver der aldrig Noget af; i samme · Øieblik faaer han Aflad fra det Høieste, slipper
AE, s. 363 Lidenskab, men i Lidenskabens · Øieblik faaer han netop Fart til at existere. At
FB, s. 174 oder, men i det afgjørende · Øieblik faaer hun det at vide. Dette Tragiske kan
NB10:67 kan ikke hjælpe, thi i samme · Øieblik faaer jeg strax et Skub i Retning af ikke
KG, s. 100 Kjerligheden, at den i intet · Øieblik faaer Lov til at synes noget Andet end
NB32:73 ham! / O, og naar Synden et · Øieblik faaer Magt over mig i ny Synd – naar
LA, s. 91 disse være nu i det givne · Øieblik faktiske eller ikke, fra det dialektiske
NB27:81 rden, hvor skulde det noget · Øieblik falde ham ind at ømmes ved at skulle
IC, s. 125 alle Tryk. Hvor kan Du noget · Øieblik falde paa, at det skulde være Christendom,
AE, s. 407 r det Dybsindige, men i samme · Øieblik falder det ham ind, at det nok ikke var
AE, note sagt om Ægteskabet, i dette · Øieblik falder det mig ikke ind at ville sige mere,
SLV, s. 112 gt om Ægteskabet, i dette · Øieblik falder det mig ikke ind at ville sige mere,
NB26:112 r Noget Andet, der i dette · Øieblik falder mig paa Sinde, hvilken Taalmodighed
IC, s. 204 er Krudtet opfundet. I samme · Øieblik falder Veien saa godt som ganske bort,
NB12:102 / Stundom er det i et mismodigt · Øieblik faldet mig ind: Χstus var ikke forsøgt
NB10:179 tænker han var i samme · Øieblik faldet over mig og havde brukket Halsen.
Papir 270 drage ham til sig, fra det · Øieblik fandt han ikke mere Hvile i Verden. Han
KG, s. 49 Erfaring, Du, som i det tunge · Øieblik fandt Tomheden og Modbydeligheden i de
SD, s. 183 ad Selvet er, staaer i intet · Øieblik fast, det er, evig fast. Den negative Form
AE, s. 212 ksom i at opdage det og hvert · Øieblik fastholde det – for at kunne troe.
AE, note ed falsk ud. Skal jeg et eneste · Øieblik fastholde Visheden som Vished, saa maa
LA, s. 101 og i Følge af at de hvert · Øieblik fatte dette i Ansvaret, hvilket forhindrer
NB11:42 ktivitets meest følsomme · Øieblik fE. Død Bryllup o: s: v: /
4T43, s. 123 Eller han undflyede i samme · Øieblik feigt enhver ydmyg Bestræbelse for at
BOA, s. 281 and, at han engang griber et · Øieblik feil, men han vil hurtigt opdage det, fordi
2T43, s. 23 m om Du først i Afskedens · Øieblik fik dens Salighed at smage. Eller kjender
KG, s. 182 Fart, tænk Dig, at den et · Øieblik fik det Indfald, at ville dvæle ved
NB10:122 paa den anden Side Folket intet · Øieblik fik Lov til ligesom at aande ud, at det
EE2, s. 92 , de Elskende selv i et riigt · Øieblik finde paa, Noget, de, hvis de underveis
KG, s. 276 en Uafhængighed, der hvert · Øieblik finder Adgang til Majestæten. /
EE2, s. 181 en en ny Angst. Kun i Lystens · Øieblik finder han Adspredelse. Det halve Rom brænder
EE2, s. 181 nye Lyster, thi kun i Lystens · Øieblik finder han Hvile, og naar den er forbi,
NB22:124 ae Staten for, at der i ethvert · Øieblik findes et for Staten tilstrækkeligt
NB7:75 jo behøver Gud i ethvert · Øieblik for at holde denne Lidelse, Meningsløshedens,
AA:27 ster paa Haanden man frygter hvert · Øieblik for at Pennen skal løbe fra ham til
BI, s. 296 lative Intet er det i ethvert · Øieblik for Concretionen Forsvindende, da det selv
AE, s. 54 s pro er de i Afgjørelsens · Øieblik for det enkelte Subjekt = 0; men som Forfærdelse
NB14:140 ade, hellere at unddrage sig et · Øieblik for Faren og tilstaae sin Utaknemlighed,
BOA, s. 282 blot at vente paa Dødens · Øieblik for i dennes Omvendthed at kunne forstaae
Not11:8 tivt, ethvert var Centrum for et · Øieblik for i næste at blive Peripherie. Men
NB10:102 ndnu i det sidste, det tungeste · Øieblik for inden seet ud som Galskab, som grinagtig
BA, s. 417 ridt for Skridt, men altid et · Øieblik for sildigt. Den tvinger sig selv til at
EE2, s. 297 dt sit Lommetørklæde et · Øieblik for sine Øine til en Bøn –
LF, s. 41 k, men den vilde ansee ethvert · Øieblik for spildt, hvori den ikke var glad. –
TTL, s. 422 o ogsaa holde hiint alvorlige · Øieblik for Tanken, og ikke paa nogen anden Maade
NB31:120 t fast som Opgaven i samme · Øieblik forandres Sceneriet, der møder noget
AE, s. 571 klaringen maaskee i første · Øieblik foranledige den besynderlige Virkning,
Brev 158 Regine. / Jeg gik i dette · Øieblik forbi Theatret. Jeg har taget 2 Billeter
3T43, s. 93 Viden, en Viden, der i intet · Øieblik forbliver at være Viden, men forvandler
PMH, s. 86 aae paa, og forsaavidt jeg et · Øieblik forbliver hvilende i en svævende Stilling,
CC:12 det nytter ikke. Kun et · Øieblik forbruges de, og det end ikke af Mange,
EE1, s. 387 ventninger, som om det hvert · Øieblik fordrede og var forberedt paa at skue det
AE, s. 242 ns Fordring paa det, og hvert · Øieblik fordrer sig af Individet, og derved hvert
NB22:46 f Vigtighed, at netop i det · Øieblik Fordringen fra en ganske anden Kant hørtes,
JJ:139 t ved Knippelsbro, i det næste · Øieblik fordybe sig i at beskue Torsk og Rødspætter
EE2, s. 124 r ved Troen endog i Lidelsens · Øieblik foregaae en Transsubstantiation. Den Ægtemand,
KG, s. 229 gt nærmere, at den i hvert · Øieblik foregaaer, fordi Tilværelsen i hvert
JJ:236 te med til Glæden. Dog fra det · Øieblik foregik der en Forandring med ham; han
NB10:208 ver man beroliget. I samme · Øieblik forelskede jeg mig digterisk i Hyrekudsken
TSA, s. 61 egjering, som kunde han noget · Øieblik forglemme sig selv i den Grad, at han formasteligt
OTA, s. 366 ettere, saa er det i ethvert · Øieblik forhindret at komme ind i den Tvivl, fordi
KG, s. 100 t til at forstaae, at ethvert · Øieblik forinden er et spildt Øieblik og mere
JC dvendighed i sig, der i næste · Øieblik forklarede det Tilfældige; om hiint
TS, s. 87 vorledes kan da Faderen noget · Øieblik forlade ham! Og dog siger han: min Gud,
SLV, s. 82 Fru Assessorinden syntes et · Øieblik forlegen ved denne Vending, dog hurtigt
JJ:102 g kun drak Dug og Regn, og som et · Øieblik forlod sin Eensomhed, fik Viin at smage
KG, s. 298 a lidet som i Dit Livs sidste · Øieblik formaae at tage fra Dig – thi Kjerlighed
BA, s. 418 om den vanvittige Anger hvert · Øieblik formaaer at frembringe, er ingen Dialektik
LF, s. 38 og siger: Du skal. Men i samme · Øieblik formildes det, saa det maatte kunne røre
CT, s. 191 iinlige Døds afgjørende · Øieblik fornegter Christum. Men hvad der er værst,
CT, s. 192 alig, der i det afgjørende · Øieblik fornegter Troen, hvad er det egentligen
2T43, s. 32 r ikke skuffet; selv i dette · Øieblik fornemmer jeg dens Seier herligere og gladere
SFV, s. 54 t som under Beslag, og hvert · Øieblik fornummet, at det var ikke mig, der spillede
KG, s. 258 hver Morgen, ja hvert · Øieblik fornyer han sit Haab og forfrisker Muligheden,
NB29:27 kal være Andet end et i givet · Øieblik fornødent Correctiv, er den saa ikke
KG, s. 355 de Ydmyghed at kunne, hvis et · Øieblik fornødent gjordes, give lettere og lettere
NB29:38 e Andet end et ( maaskee i givet · Øieblik fornødent, derfor kun af Enkelt Mand
4T44, s. 347 han endog kun i Indvielsens · Øieblik forsager alt Drømt og Indbildt, ethvert
AE, s. 129 en erkjendte. I Beslutningens · Øieblik forsmaaer han altsaa Alt, Alt, og deriblandt
FB, s. 180 thi ellers er selv det korte · Øieblik forspildt. Dette synes plausibelt, men
SD, s. 179 e han i et lidenskabsløst · Øieblik forstaae det, men snart vilde Lidenskaben
DS, s. 165 er Tømmerne – i samme · Øieblik forstaae Hestene, nu kjører »
NB9:24 Anelse om. Hun vilde i samme · Øieblik forstaae Sagen ganske anderledes, gjøre
TS, s. 108 v Dyre-Skabninger i et senere · Øieblik forstaae, hvor godt det dog var dem, at
AE, s. 323 ledes i Existents, at man eet · Øieblik forstaaer Eet, et andet Øieblik et Andet,
SFV, s. 56 sige, at jeg i Begyndelsens · Øieblik forstod det saa nøiagtigt – og
AE, s. 365 ionens, Besindelsens, Valgets · Øieblik forstod dette, saa kan jo Meningen ikke
EE1, s. 166 tige Røst? Ja lader os et · Øieblik forstumme og lytte til Stormens Musik,
AE, s. 419 og vedblive, da maa den intet · Øieblik forstyrre ham Alvoren, at han for Gud Intet
3T44, s. 256 vil denne Forventning vel et · Øieblik forstyrre ham, den vil bringe ham til at
DS, s. 155 neste, troer jeg, der vilde et · Øieblik forstyrre mig, var om Nogen kunde falde
TAF, s. 292 Man kan i det høitidelige · Øieblik forstyrre paa tvende Maader: ved at tale
EE1, s. 215 er Eder, tilgiver, at jeg et · Øieblik forstyrrer Eders Ro; møder ved denne
EE1, s. 114 en, saa bliver Indtrykket et · Øieblik forstyrret, idet man faaer at vide, at
EE1, s. 315 kt for Vinden, saa Maanen et · Øieblik forsvinder og atter viser sig, saa finder
SLV, s. 31 ebud, og Phantasien derfor et · Øieblik forsøger sig i det Yppige, saa er dog
IC, s. 162 a er det jo, som vilde man et · Øieblik fortie det Afgjørende, som vilde man
SD, s. 177 en er for dyb; men i ethvert · Øieblik Fortvivlelsen holdes aaben, er der ogsaa
G, s. 58 bedre end Een selv. I næste · Øieblik fortvivler jeg over den Overlegenhed, der
TS, s. 85 e mindre Forfærdelige, det · Øieblik forud, hvor man sukker: o, gid det var
Brev 54 istærede! / Det vil maaskee et · Øieblik forundre Dem, naar De af Underskriften
NB10:96 ret. / Det Eneste, jeg et · Øieblik forundrer mig over, er, hvad det saa vil
EE1, s. 153 ind i den, den vil i ethvert · Øieblik forvandle Sorgen for hende til Smerte.
IC, s. 79 i denne Rædsel. Og i samme · Øieblik forvandler det Christelige sig og er idel
Papir 430 Saa fortvivler Msk. Men i samme · Øieblik forvandler Forbilledet sig er tillige
KKS, s. 100 ligvis en Triumph; og i samme · Øieblik forvandler hendes Tilværelse sig til
NB12:194 r saa i ethvert Anfægtelsens · Øieblik forvandler sig for mig til sit Modsatte.
NB29:96 re ham saaledes, at han et · Øieblik forvexler sig selv med en Anden, forvexler
NB12:89 ndeligen kan en Journalist hvert · Øieblik forvirre dem igjen. At være til for
EE2, s. 20 ieblik, deres skjønneste · Øieblik fra dem, stikker dette Skyggebillede i
Brev 66 saa hedder det i Afskedens · Øieblik fra dette Liv » jeg ønsker ikke
NB14:112 saa hedder det i Afskedens · Øieblik fra dette Liv » jeg ønsker ikke
Brev 66 ledes hedder det i Afskedens · Øieblik fra dette Liv; og der er neppe Tid til
NB14:112 Saaledes hedder det i Afskedens · Øieblik fra dette Liv; og der er neppe Tid til
CT, s. 163 er, løsriv Dig dog blot et · Øieblik fra Din Lidelse, og fra de Tanker, den
Brev 284 jere! / Hjemkommen i dette · Øieblik fra en lille Reise i Landet, lidt anstrenget,
FB, s. 107 kke. Da vendte han sig bort et · Øieblik fra ham, men da Isaak anden Gang saae Abrahams
AE, s. 373 men som han i Resignationens · Øieblik fratog Endeligheden Livskraften, saa er
BA, s. 358 ividualiteten. Først i det · Øieblik Frelsen virkeligen er sat, først da
EE2, s. 220 n et Øieblik an, men dette · Øieblik frelser ham fra at leve i Momentet, dette
4T44, s. 348 ortes Kampe, i Beslutningens · Øieblik frelser sig selv, hvis Taarn bliver saa
CT, s. 166 finder paa noget Nyt, som et · Øieblik frembringer en Smule Forandring, medens
NB13:21 stærkere, om der i dette · Øieblik fremtraadte En, som talte i eget Navn og
EE2, s. 174 r ethisk. Du kunde maaskee et · Øieblik fristes til at gjøre mig den Chicane,
EE2, s. 88 kunde vel i et enkelt bizart · Øieblik fristes til at sige, at Du brød Dig
TSA, s. 75 Lidende, ikke den i ethvert · Øieblik frit Lidende, der, fra Begyndelsen af og
BI, s. 195 dflye. Strepsiades kan vel et · Øieblik fryde sig over alle disse sindrige Bevægelser,
KG, s. 306 iddelse af den, han maa hvert · Øieblik frygte at tabe den. Men Den, der blev hadet
EE2, s. 144 Kjærligheden desuagtet et · Øieblik frygter for sig selv, for sin egen Frelse,
EE:59 jeg gider Ingen see, og hvert · Øieblik frygter jeg for, at Fjenderne skulle forsøge
NB27:21 forundrede mig. Men i samme · Øieblik fulgte ogsaa Forklaringen. En Rytter raabte
EE2, s. 221 rsvinder for ham. I første · Øieblik fylder det ham med en ubeskrivelig Salighed
EE2, s. 196 givet Dig isteden. I næste · Øieblik fængsler en lille Ubetydelighed Dig.
BI, s. 179 dertil, men ligesom i ethvert · Øieblik færdig til Afmarsch. Ironien oscillerer
SLV, s. 225 ave Alt færdigt, og hvert · Øieblik færdigt, fordi man ikke kan vide, om
3T43, s. 72 e at tælle; thi i ethvert · Øieblik fødes der utallige. Forholder det sig
Papir 306 rtes, eller Du maa i samme · Øieblik føle en hemmelig Bebreidelse, at Du
NB2:65 kan derfor mindst af Alt i noget · Øieblik føle Trang til en Skriver, der skulde
NB5:44 , men derhos i mangt et mismodigt · Øieblik følende al min Arbeiden som et Intet,
SFV, s. 73 e dialektiske. Ogsaa i dette · Øieblik føler han ingen Trang til at gaae videre
Brev 143 evigt Liv. At jeg derimod hvert · Øieblik føler i mig en Stemning, der truer med
LP, s. 56 rværende, der dog i samme · Øieblik føler i sig Nødvendigheden af at
G, s. 74 d gjør jeg til mine. I samme · Øieblik føler jeg Modsigelsen, da smiler jeg
NB13:36 Religieusitet. / Nu i dette · Øieblik føler jeg ret, hvilken Salighed og Trøst
BI, s. 110 derfor Individet i første · Øieblik føler sig frigjort og udvidet ved Ironikerens
Papir 454 angaaende hvem jeg i dette · Øieblik føler Trang til særligen at tale:
EE2, s. 22 vis ringe Redskab jeg i hiint · Øieblik følte mig, vel vilde styre Alt til det
SLV, s. 168 r ham, ligesom Asketen hvert · Øieblik følte Stikket af Bodsskjorten, han bar
EE1, s. 85 ikke den mindste Deel af et · Øieblik før den anden kommer til Verden. Men
Papir 372:1 Selvmorder i det sidste · Øieblik før han skød sig: med dette Skud
SLV, s. 187 jeg kan det ikke. Men intet · Øieblik før, at ikke min Død giver hende
EE1, s. 425 re til at fortvivle over. Et · Øieblik før, det vilde ikke have beskæftiget
KG, s. 329 Triumphen, netop i det samme · Øieblik fører den gudelige Betragtning ham i
G, s. 75 rykker saaledes, at han i samme · Øieblik fører ham ind under ethiske Bestemmelser.
DS, s. 219 n forholder han sig i ethvert · Øieblik først til Gud, ene tjenende ham; og
AE, s. 337 rd Overveielse, thi i samme · Øieblik gaae vi, som det blev viist i første
TS, s. 82 et for mere. Nei, men i samme · Øieblik gaaer der en Døds-Angest igjennem ham;
EE2, s. 213 vad ikke. I Valgets første · Øieblik gaaer derfor Personligheden tilsyneladende
NB7:92 er et Msk. for evig tabt. I samme · Øieblik gaaer det Evige ud i et Msk, Guds-Forholdet
NB33:42 lerens Schüler. Fra det · Øieblik gaaer det lysteligt – i idel Fremadskriden.
NB9:42 an. – Just i det samme · Øieblik gaaer Døren til et Sideværelse op,
SD, s. 204 thi næsten i samme · Øieblik gaaer han selv hen og er med i den samme
Brev 143 e. / Din / S. K. / I dette · Øieblik gaaer jeg forbi Dit Vindue. Jeg seer paa
BA, s. 396 ke syndet, da var han i samme · Øieblik gaaet over i Evigheden. Saasnart derimod
G, s. 40 lse af Uhyrets viscera. Fra det · Øieblik Galleriet er begyndt at musicere, behøves
EE1, s. 331 te, skjøndt de kun ere et · Øieblik gamle. For en ung Pige er dette Øieblik
BOA, s. 104 sindet, der i Afskedens store · Øieblik ganske anderledes kunde bande og sværge
BOA, s. 105 der i Avertissementets store · Øieblik ganske anderledes kunde beundre og svede,
LA, s. 73 være nu netop i det givne · Øieblik ganske faktiske eller ikke. Forøvrigt
NB2:123 eet Msk, hvis man i hans Døds · Øieblik gav ham Tid til at betænke sig, uden
OTA, s. 146 i det Øde, naar Svimlen et · Øieblik gik over, og han fornam en qvalfuld Længsel
LF, s. 15 lvorligste Menneske, at han et · Øieblik giver efter, gaaer ind i Digterens Tanke,
4T44, s. 345 iver. Enhver veed, at Farens · Øieblik giver et Menneske større Kraft, men
EE2, s. 220 fra at leve i Momentet, dette · Øieblik giver ham Herredømme over Lysten; thi
NB16:47 for en Idee. Han har i et svagt · Øieblik givet efter, har skjult sig for at undflye
4T44, s. 338 er meget vundet, men i samme · Øieblik gjelder det netop om at komme i Gang med
Not7:39 etsteds siger: i Anfægtelsens · Øieblik gjelder det om ikke at have mange Tanker,
SLV, s. 388 or et saadant høitideligt · Øieblik gjemte skrigende Rørelse blive transporteret
NB13:50 der dem, at de nu i ethvert · Øieblik gjennem et langt Liv er villige til at
SFV, s. 53 e. / Men hvad jeg nu i dette · Øieblik gjennemlever eller gjennemlevede, det er
NB10:107 kning, at En endnu i dette · Øieblik gjorde Alvor deraf. Det er med Præsterne,
TTL, s. 450 lille Ord, om hiint manglende · Øieblik gjorde Dødens Strid urolig, nu forstyrres
FV, s. 16 maatte paafølge: just i det · Øieblik gjorde en Pseudonym, og paa det dertil
Not15:4 min Svaghed, at hun dog et · Øieblik gjorde mig vred. / Nu satte jeg Kræfter
OTA, s. 181 d jo ogsaa Lægen veed, et · Øieblik gjorde Tilstanden værre for ret at trænge
GU, s. 336 o, min Sjel, det er i ethvert · Øieblik gjort; thi hans uforanderlige Klarhed er
Oi7, s. 312 ets Forbud. Men lad det nu et · Øieblik gjælde med, at denne Mand, der bliver
FB, s. 190 , at man, hvis man ikke hvert · Øieblik gjør Bevægelsen i Kraft af det Ædleste
SD, s. 132 der da Sygdommen, og fra det · Øieblik gjør den sig gjældende og er nu en
NB7:111 Satire over Beundringen og hvert · Øieblik gjør denne til en Løgn. Men det tænker
BOA, note ørelse, i det afgjørende · Øieblik gjør det Gale; men saa efterhaanden
Papir 366:3 n der opdrages i ethvert · Øieblik gjør det saa godt han kan. Her viser
CT, s. 132 o, og i ethvert saadant · Øieblik gjør Du Andre rige. / Maaskee falder
CT, s. 132 o, og i ethvert saadant · Øieblik gjør Du Andre rige. Eller dersom Du
CT, s. 131 o, og i ethvert saadant · Øieblik gjør Du Andre rige. Eller dersom Livet
TAF, s. 297 , om hvad han nu, nu i dette · Øieblik gjør eller lader, og om det længst,
F, s. 503 menneskelig Skikkelse, og hvert · Øieblik gjør et Mirakel med det dagligdagse
NB12:62 s: v:. Men see, i næste · Øieblik gjør han fra den anden Side selv Anstrengelse
EE1, s. 374 frem til Udbrud. I næste · Øieblik gjør Ironi og Riimfrost hende tvivlsom,
NB12:140 Mand kan jeg ikke; thi i samme · Øieblik gjør jeg jo paa een ell. anden Maade
JJ:331 gheden kommer deraf, at i det ene · Øieblik gjør man Mine til at ville gjøre
NB24:133 lige Brød – i næste · Øieblik gjør man Mirakler men ingen Mediation.
NB5:58 umærkeligt frem. Det første · Øieblik gjør Nederdrægtigheden et Indtryk,
EE1, s. 424 p nok til et Feiltrin. Dette · Øieblik gjør selv en ubetydelig Pige betydelig,
NB10:111 de det naturligviis, og i samme · Øieblik gjøre de det uvilkaarligt. Sagen er,
YTS, s. 255 ted, det er, Du maa i ethvert · Øieblik gjøre denne Tanke fast, det er, den
BI, s. 296 t, som Gudsforholdene i samme · Øieblik gjøre deres absolute Realitet gjeldende.
NB19:57 ist at han kunde, og kunde hvert · Øieblik gjøre det Første. / O, men Luther
NB2:218 us gjør et Mirakel, kan hvert · Øieblik gjøre et Mirakel – og han lader
EE2, s. 233 entage dette Forsøg, hvert · Øieblik gjøre Prøve paa sin Kjærlighed.
JJ:262 t. Men dette kan jeg i intet · Øieblik gjøre; thi saa kan jeg slet ikke kome
NB6:87 get som jeg var, kan man ogsaa et · Øieblik glemme den dialektiske Oversigt over et
BOA, s. 230 er, som Genie ( thi lad os et · Øieblik glemme den totale Forvirring som ligger
CT, s. 130 at han gjør det, lad os et · Øieblik glemme, at jordiske Goder dog ikke ere
CT, s. 131 og meddele, og selv om vi et · Øieblik glemme, at jordiske Goder ikke er den sande
IC, s. 69 g Indbyderen / / Lad os nu et · Øieblik glemme, hvad der i strengeste Forstand
EE2, s. 125 saa meget imod, om han end et · Øieblik glemmer sig selv, og allerede begynder
EE1, s. 205 t Omgivelsen selv derover et · Øieblik glemmer, hvad den ellers har saa ondt ved
HH:17 kke lindrede din egen om Du end et · Øieblik glemte Din egen af Medfølelse med hans
NB31:52 ig – og nu i et svagt · Øieblik glemte sig selv og snakkede af Skole: uoprettelige
NB2:52 n lever, saa synes Verden et · Øieblik godt derom, men det varer ikke længe
KG, s. 98 l«, han synes i samme · Øieblik godt om sig selv; Den, som siger »
JC, s. 18 at han gaaer usikkert og hvert · Øieblik griber efter Ligevægten; naar man ikke
FB, s. 142 r jeg det absolut, og i samme · Øieblik griber en uhyre Angst min Sjæl, thi
BOA, s. 197 dt, men i Faren i Skyndingens · Øieblik griber man det for dog at have Noget at
EE1, s. 293 over den Angst, der i dette · Øieblik griber mig, da jeg for min egen Interesses
NB25:67 der stræbes, hver andet · Øieblik gribes feil, forsømmes, syndes: ergo
OTA, s. 381 r et Menneske sig ikke hvert · Øieblik Grund-Forholdet bevidst, dette vilde intet
NB23:77 een Fare. Saaledes i dette · Øieblik Grundtvig; thi skulde han christeligt sætte
Papir 365:12 det som hørte man i samme · Øieblik Gud sige til denne vigtige Mand: Sludder,
OTA, s. 381 g altsaa altid skyldig; hvad · Øieblik Gud vil, kan han gjøre Grund-Skylden
NB4:95 at ville lide mskligt, hvert · Øieblik gudd. formaaende at forandre Alt. /
LP, s. 19 el at mærke, i en for dette · Øieblik gunstig, forøvrigt parodisk Conseqvents,
NB5:52 Gud«, han maa jo i samme · Øieblik gyse dybest i Sjelen ved Tanken om: sæt
LA, s. 67 ons-Modstand, der først et · Øieblik gøgler med skuffende Udsigt, og saa
KG, s. 262 deren, som endnu i det sidste · Øieblik haabede Alt, stod hos: stod han da til
KG, s. 259 aaber Alt; endnu i det sidste · Øieblik haaber han det Godes Mulighed for den meest
Brev 307 og som jeg heller ikke i dette · Øieblik haabløst opgiver. / Dette vil sige:
AE, s. 110 Begyndelse, og i det næste · Øieblik haane et Menneske, der kun har een Feil,
NB31:128 det Allernærmeste, i ethvert · Øieblik ham det Allernærmeste, saa sees, hvor
Papir 319 stærkeste tempo, hvert · Øieblik ham kostbart, han skriver nogle Linier
Papir 66 n, at han indsaae, at netop i det · Øieblik han beviste sin Gudværen, slog han sig
IC adan Collision, ikke tillige hvert · Øieblik han bliver i den, synder: jeg taler blot
BA, s. 354 tlig Menneske, først i det · Øieblik han bliver Menneske, bliver han det ogsaa
IC, s. 220 iagtigt taget, det er, i det · Øieblik han døer, før ikke; thi før kan
NB25:72 std. i Guds Interesse. / I samme · Øieblik han døer, sættes Χstd. over
IC, s. 220 kunde hænde ham. Men i det · Øieblik han døer, vedkommer dette ham jo slet
IC, s. 209 ilværelsen; thi just i det · Øieblik han efter Christendommens Anviisning havde
SD, s. 132 eføre til Mulighed, hvert · Øieblik han er fortvivlet, paadrager han sig det;
SD, s. 133 kommer igjen, det er, hvert · Øieblik han er fortvivlet, paadrager han sig det
IC, s. 220 re Christen – ethvert · Øieblik han er udadvendt, er spildt, og blive disse
KG, s. 279 n frelser sig selv, men i det · Øieblik han frelser den Anden frelser han sig selv
KG, s. 279 elser en Anden, og i et andet · Øieblik han frelser sig selv, men i det Øieblik
Papir 196 atten af et Individ, netop i det · Øieblik han føler sig ulykkeligst ved en Skyld
NB29:72 have faaet Bugt med ham. I samme · Øieblik han gaaer, kommer der en Anden: en høi,
DD:22 paa Næsen af en Mand lige i det · Øieblik han gjorde det sidste Spring for at styrte
Papir 180 men nu kommer lige i det · Øieblik han har besluttet at lade Alt være Sandser
NB22:131 else – er det i Lidelsens · Øieblik han har digtet dette, haft denne Trøst;
KG, s. 329 Tid dertil. Tvertimod, i det · Øieblik han har seiret, og nu vil gjøre Forberedelsen
AE, s. 535 og omhyggeligste, netop i det · Øieblik han har villet gjøre det Bedste for
JJ:15 at Ingen er lykkelig før i det · Øieblik han har været det, og da er han jo paa
AE, note Dersom Oehlenschläger i det · Øieblik han havde digtet sin Valborg, kunde have
BI, s. 119 Soldat glemte Parolen i samme · Øieblik han hvidskede sin Nabo den i Øret, og
NB3:73 en snyder – just i det · Øieblik han i dristig opadvendt Stilling siger
AE, s. 311 igsdagen i Worms, men fra det · Øieblik han med hele sin Subjektivitets lidenskabelige
BA, s. 403 an være vundet, og i samme · Øieblik han modtager Efterretningen, lyder der
NB27:44 ld til Idealet. / Altsaa i samme · Øieblik han saa at sige lukkede Naadens Dør
OTA, s. 390 faae den til at staae; i det · Øieblik han saa at sige vil vende Ryggen til for
NB27:44 et Forbigangne. Men i samme · Øieblik han saaledes er Forsoneren for det Forbigangne,
TTL, s. 404 , fordi han var hos Dig i det · Øieblik han sagde det! – Men Den, som udelader
IC, s. 71 , almindelig talt, vil, i det · Øieblik han seer det, være fristet til at lee.
NB2:157 r det et Msk.s Pligt, i det · Øieblik han seer, at han fra nu af enten maa slaae
NB33:23 n Personlighed, taler i det · Øieblik han selv dømmes fra Livet om Domfældelsen
NB13:86 n ubetinget seiret. I samme · Øieblik han selv vil beraabe sig paa Udbredelsen,
IC, s. 178 sten som en arm Synder, i det · Øieblik han skal fortælle et Barn det første
NB25:114 rs qvæles et Msk. i det · Øieblik han skal til at begynde. / Men, men, »
Oi3, s. 192 et mest Forhindrende; i samme · Øieblik han skulde røre sig i Retning af hvad
SLV, s. 44 aaledes antog, at Paven i det · Øieblik han skulde sætte Kronen paa Napoleons
NB13:92 r aldeles ikke Uret, i det · Øieblik han slipper mig; thi imell. os er intet
JJ:22 t deri; om han skulde døe i det · Øieblik han steeg i Land, uden at komme til at
AE, s. 155 ikke nægte mig, og i samme · Øieblik han svarer, saa begynder Dialektiken. Han
BOA, s. 139 umspektion som Tjenende i det · Øieblik han sætter sig og sin Aabenbaring ind
SLV, s. 294 ver Individualitet, og i det · Øieblik han taler til den, bruger han Individet
3T44, s. 265 uden noget Uheld, selv i det · Øieblik han traadte ind i Hærførerens Pallads,
AE, note e har dog Udgiveren, netop i det · Øieblik han troede at handle i Forkjerlighed for
KG, s. 281 dog Ynglingen i det første · Øieblik han træder ud i Livet, han vil saa gjerne
NB9:64 rden kunde ell. turde, i det · Øieblik han tænker paa at hans Løbe Numer
3T44, s. 254 ighed, at et Menneske, i det · Øieblik han udaandede sit sidste Suk, vaagnede
EE2, s. 147 taae, at b er det Hele. I det · Øieblik han udsiger det, siger han e med. Saaledes
NB21:34 ved Socrates var, at selv i det · Øieblik han var anklaget og stod for Folkeforsamlingen,
SLV, s. 264 g syg indtil Døden. I det · Øieblik han var Døden nærmest og allerede
SLV, s. 421 eert Belysning, lige fra det · Øieblik han ved Bedraget forhindrer hende i at
NB2:246 han har det i sin Magt hvad · Øieblik han vil at kalde Legioner Engle til: dette
PS, s. 280 r Stjernen ham tvivlsom i det · Øieblik han vil blive sig bevidst, at den er bleven
NB7:104 orhold. Saa kan jo Gud hvad · Øieblik han vil give Mskene Ret, og saa er den
SLV, s. 293 r har han Magten og kan hvad · Øieblik han vil knuse et Menneske. Naar det derimod
NB5:19 ke skal hovmode sig. Gud kan hvad · Øieblik han vil vise ham tilbage og sige: hvorfor
IC, s. 99 nde svævende, at Gud, hvad · Øieblik han vil, blot han trykker paa en Enkelt,
SD, s. 199 Gud, kan tale med Gud, hvad · Øieblik han vil, sikker paa at blive hørt af
TSA, s. 69 som havde det let nok, hvert · Øieblik han vilde, at vinde dem for sig? Thi at
TSA, s. 78 en saa kunde han jo, fra det · Øieblik han, fordi han har de Andre i sin Magt,
BA, s. 318 vngænger vaagner i samme · Øieblik hans Navn nævnes. – Naar man saaledes
Oi8, s. 366 tiltrygle Dig blot et eneste · Øieblik hans Opmærksomhed. Og Ham vil Du snyde:
KG, s. 171 r seet, at en Lærer, i det · Øieblik hans Sag som hans Liv er tabt og Alt forspildt,
EE1, s. 298 e paa sin Rævehule, i det · Øieblik hans ængstede Sjæl allerede troer
NB23:22 Χstd. taber; thi i det · Øieblik har Χstd. egl. tabt sin Sag –
NB11:134 saligste Trøst, at han hvert · Øieblik har Χstus hos sig – sin Frelser
FB, s. 204 af ham, at han i dette sidste · Øieblik har Aandsstyrke nok til at gjennemføre
OTA, s. 371 hvoraf den kom, men i samme · Øieblik har atter Troen sin Gjenstand, at Gud er
EE2, s. 222 af Sligt, ja om Du end for et · Øieblik har beskæftiget hende, det dog snart
OTA, s. 421 er Saadan endnu i det sidste · Øieblik har bevaret en Ungdommens Erindring om,
NB25:112 likum«, og fra det · Øieblik har Bladet » Fædrelandet«
SLV, s. 417 erne den, saa man ikke hvert · Øieblik har den lige nær, er nødvendigt for
EE1, s. 220 r den, men fordi han i samme · Øieblik har den modsatte, han har ikke Tid til
CT, s. 85 ind, men som ogsaa i ethvert · Øieblik har den Mulighed for sig, at det dog var
EE2, s. 62 sværge ved Maanen, i Edens · Øieblik har det Gyldighed. Skulde nu dette Forhold
TSA, s. 75 ville lide, uagtet han hvert · Øieblik har det i sin Magt at forhindre det, har
AE e sine Hænder, allerede i dette · Øieblik har det mere, end sige da paa Søndag,
NB22:36 rette Sted, at jeg ikke det ene · Øieblik har det paa Læberne, det andet Øieblik
EE2, s. 194 n Villiens Energi, thi for et · Øieblik har Du Dit Væsen absolut i Din Magt.
KG, s. 164 ve denne Fordring. I samme · Øieblik har Du forandret Forestillingen om Kjerlighed,
KG, s. 164 l Gud forpligter Dig; i samme · Øieblik har Du fundet Virkeligheden. – Og
BI, s. 320 Tydskland og Frankrig i dette · Øieblik har en kun altfor stor Mangfoldighed af
NB2:261 r det, der dog i ethvert · Øieblik har en Mulighed hos sig, at den kan undgaaes,
BI, note derfor dog Nogen af dem i noget · Øieblik har en Overbeviisning: kun det corresponderende
Oi5, s. 232 til at gaae paa To, i ethvert · Øieblik har en Tendents til at komme til at gaae
CT, s. 110 hvis Du agter paa den, hvert · Øieblik har en Tilbøielighed til at voxe i Høiden,
FB, s. 171 ed dette Mesterskab, han i et · Øieblik har erhvervet. Han fatter slet ikke, hvorom
LA, s. 102 naar Generationen saa et · Øieblik har forlystet sig ved den abstrakte Uendeligheds
OTA, s. 373 saa, at dersom Gud et eneste · Øieblik har fornegtet sin Kjærlighed, da ere
SD, s. 140 nemlig en Læge i et givet · Øieblik har forvisset sig om, at Den og Den er
LA, s. 104 / / / / Min Tanke, som intet · Øieblik har glemt Novellen, vender slutteligen
NB8:37 r ikke have Muligheder. I ethvert · Øieblik har Gud 100,000 Muligheder, uden at nogen
NB33:16 om han var den Modigste, et · Øieblik har gyset ved denne tete a tete med Tilværelsen
AE, s. 183 ori han ikke har Gud. I samme · Øieblik har han Gud ikke i Kraft af nogen objektiv
TSA, s. 70 orventede, endnu i det sidste · Øieblik har Han havt denne Mulighed for sig –
DS, s. 219 ærer, og næsten i samme · Øieblik har han hele det lille Lands Opmærksomhed.
NB29:96 er denne Irritator: i samme · Øieblik har han tabt; han kan ikke mere komme tilbage
SLV, s. 287 Frihed over for mig. I dette · Øieblik har hun faaet mig ideal, og bruger nu hiin
AE, s. 130 jeg ved den Magt jeg i dette · Øieblik har i det Comiske, at gjøre latterlig.
NB21:69 rlativet, hvad han jo hvert · Øieblik har i sin Magt. / Dette er et langvarigt
JJ:333 tes Nærværelse. Men i samme · Øieblik har jeg atter opgivet hele min jordiske
NB10:177 venligt Ord til Enhver, i samme · Øieblik har jeg en Slump af disse fnisende Dosmere
AE, s. 172 ng kunde være? / Fra hiint · Øieblik har jeg fundet min Underholdning ved dette
JJ:363 at gjøre det let. Fra det · Øieblik har jeg fundet min Underholdning ved dette
SLV, s. 362 ryder det Første. Fra det · Øieblik har jeg handlet efter redeligste Overlæg
JJ:115 aldrig forlovet mig, men fra det · Øieblik har jeg handlet ridderligt mod hende. I
PMH, s. 72 eligere. – Indtil dette · Øieblik har jeg kun fattet saa meget, at kun i
NB:34 prænge det Hele. / Fra det · Øieblik har jeg valgt. Hiint sørgelige Misforhold,
AE, s. 35 rd Theolog i sit lykkeligste · Øieblik har kunnet ønske at bevise om Bibelen.
BOA, s. 200 Mand der i et Begeistringens · Øieblik har maattet hjælpe sig med nogle Holdningspunkter.
AE, note , der vover man Alt, og i samme · Øieblik har man Alt. Men dersom jeg i Existents
NB4:64 døe, saadan i det sidste · Øieblik har man gjerne en Mængde at arrangere,
NB3:41 fit deraf, ikke reiser. Hver · Øieblik har man læst i et Blad, der vil udkomme
NB27:78 den Almægtige, der i ethvert · Øieblik har Millioner Muligheder – og Msket
NB27:78 nær, og at han i ethvert · Øieblik har Millioner Muligheder – til at
NB13:43 Og saa ( Gud som i ethvert · Øieblik har Millioner Muligheder) saa combineres
NB20:40 om jo raader over Alt, som hvert · Øieblik har Millioner Muligheder, naar Du, uendelige
BI, s. 291 jective Frihed, der i ethvert · Øieblik har Muligheden af en Begyndelse i sin Magt
NB12:138.c ige mig, hvorvidt jeg i dette · Øieblik har nogen Navnkundighedens Anseelse ( thi
OTA, s. 180 ver en Skuffelse, fordi dens · Øieblik har Noget tilfælles med den forfalskede
BI, s. 287 aade, paa hvilken man i samme · Øieblik har Opløsningen. Imidlertid har den
BI, s. 257 n Personlighed, der i ethvert · Øieblik har seiret og dog strider. Den reflecterede
PMH, s. 83 meligt tvivlsom, at jeg intet · Øieblik har skrevet saaledes, at Læseren føler
EE2, s. 284 r loe ad saadanne Stykker. Et · Øieblik har Spotten isnet ham hans Blod, men han
NB22:97 delse. I Skyldens første · Øieblik har Synden Selvopholdelsens-Magt i Msk,
NB8:110 er – men just i samme · Øieblik har tabt, thi nu seirede han. Og hvor uendeligt
SFV, s. 83 enneskene, i sit lykkeligste · Øieblik har tænkt, om han end vil finde det
AE, s. 70 nne polemiske Tone, der hvert · Øieblik har uendelig god Tid til en Vittighed,
AE, s. 59 Troens Vished ( der i ethvert · Øieblik har Uvishedens uendelige Dialektik i sig)
TS, s. 40 stelige er hans Liv, i ethvert · Øieblik har Veltalenheden, just den sande Veltalenhed,
LP, s. 56 Papiret, ikke som om det noget · Øieblik har været Andet for mig end en Glæde
NB11:132 u ( hvad der fra første · Øieblik har været min Tanke) paa en anden Maade
NB30:101 e Øieblikke eller i et svagt · Øieblik har været paa Nippet til at tabe Forestillingen
NB8:71 som han maaskee i en Betragtnings · Øieblik har. Deraf kommer det, at i enhver Fremstilling
EE1, s. 168 selv i Sorgens første · Øieblik haster den ind efter, og kun en omhyggeligere
EE1, s. 309 ste. Jeg vedder paa, i dette · Øieblik havde De Courage til at tage mig under
NB20:95 Salighed er, og at jeg i ethvert · Øieblik havde denne Forestilling hos mig, hvad
IC, s. 179 an, den Fornedrede, i ethvert · Øieblik havde det i sin Magt at bede, saa havde
CT, s. 228 u i Din Ungdoms kraftfuldeste · Øieblik havde fattet Planen til et Kæmpeværk,
KG, s. 268 aabenbart, at han dog kun et · Øieblik havde glemt Forskjellen Mit og Dit; thi
AE, s. 245 g nu maatte da Enhver, der et · Øieblik havde haabet paa en docerende Forfatter,
AE, s. 230 rkelig forelsket, thi i samme · Øieblik havde han dog paa en Maade været ifærd
AA:12 lysning at finde; men i samme · Øieblik havde han jo fornægtet sin Charakteer
OTA, s. 180 Betragtning! Betragtningens · Øieblik havde han letsindig misforstaaet som Alvor,
BOA, s. 144 overtaget Naadegaven i samme · Øieblik havde han sluttet sig sammen, sluttet af
NB22:44 t Msk. Lov o: s: v:; thi i samme · Øieblik havde jeg egl. brudt Tausheds Forholdet
NB11:38 or. Den er nu mild og simpel. Et · Øieblik havde jeg tænkt at tilføie: /
2T43, s. 46 m, om jeg end i Beruselsens · Øieblik havde kaldet hans Svaghed Kjærlighed.
NB18:104 e sammen med Det, der i ethvert · Øieblik havde Magten – men hvis det fordredes
BI, s. 237 , fordi han næsten i samme · Øieblik havde Modsætningen. Saaledes med Socrates.
SFV, s. 62 nden Magt, der fra første · Øieblik havde seet dette an, og som Fiskeren siger
EE1, s. 177 at hun strax i det første · Øieblik havde Styrke nok til at forvandle Sorgen
GU, s. 335 den Første i et Stemningens · Øieblik havde udtalt, ak, og ligesom givet fra
CT, s. 219 , at » han« et · Øieblik havde været mindre kjerlig mod hende
BOA, s. 205 te Ord af en Mand i Afskedens · Øieblik have altid et eget Værd, indprente sig
SFV, note de jeg lige fra det første · Øieblik have converteret hele min Produktivitet
AE, s. 324 en at tænke Eet og i samme · Øieblik have det Modsatte hos sig, og ene det i
LA, s. 70 ns og de 9 Hurras overstadige · Øieblik have en Forstandighedens kløgtige Forestilling
NB21:100 lde jordisk Høihed i ethvert · Øieblik have generet og parodieret Χsti sande
KG, s. 193 det Christelige, netop i det · Øieblik have Indtrykket af dets Vanskelighed, at
Sa, s. 174 ger og Keisere, ak, at I noget · Øieblik have kunnet lade Eder bedaare af disse
NB2:157 ristus maa altsaa i ethvert · Øieblik have villet undgaae Forfølgelsen ( ikke
TSA, s. 69 ve betydet Ham? Kan Han noget · Øieblik have været bekymret for sig selv, maa
NB2:88 relsen, saaledes, at de i ethvert · Øieblik have været villige til i deres Existents
TSA, s. 70 til Verden. Han har i ethvert · Øieblik havt det i sin Magt at forhindre sin Død,
IC, s. 134 lse, thi han har jo i ethvert · Øieblik havt det i sin Magt at vise sin sande Skikkelse.
NB9:10 ige Χstus – just i det · Øieblik helbredes den blodsottige Qvinde: som for
NB12:155 rad glæde et Msk, at fra det · Øieblik hele hans Liv hver dets Time var til Guds
NB:34 vedkommer ikke mig. / Fra det · Øieblik helligede jeg mit Liv efter ringe men af
FB, s. 152 h, Brutus i det afgjørende · Øieblik heltemodigen overvinder Smerten, heltemodigen
YTS, s. 277 betragtede Frelseren selv et · Øieblik hende og Sagen saaledes, som var hun ikke
Not15:14.a / , især da fra det · Øieblik hendes Overmod forklarede sig til Hengivelse,
Papir 270 sin rastløse Virken et · Øieblik hengivet sig til stille eensomme Betragtninger
2T43, s. 34 Du langsomt opbyggede, i et · Øieblik henveiredes, og Du atter med Møie maatte
AE, s. 112 et Spring. Lad os dvæle et · Øieblik her. Naar Individet ikke standser Reflexionen,
Oi1, s. 137 tænk først et · Øieblik herpaa. Og gjør Dig det saa tydeligt,
BOA, s. 281 lvorligste Ethiker at han et · Øieblik hildes i et Selvbedrag, men han vil snart
IC, s. 252 for Alle, for Den der i dette · Øieblik hilser Dagens Lys, at dette maatte vorde
OTA, s. 279 odsiger han sig ikke i samme · Øieblik himmelraabende, han, som holder Næringssorgen
HH:10 en Mulighed af, at i næste · Øieblik Hjælpen allerede havde været der;
SLV, s. 222 mit Ord, jeg maa til ethvert · Øieblik holde det fast, at det var og er mit eneste
JJ:138 histisk Betragtning, at man hvert · Øieblik holder den Mulighed i sin Sjæl, at Gud
AE, s. 386 en Perle, naar jeg i Byttets · Øieblik holder Perlen i min Haand. Er det maaskee
EE1, s. 410 ns lette Spil blev den hvert · Øieblik holdt nede, ligesom Schehersad holder Dødsdommen
SLV, s. 92 el siger Forelskelsen, at et · Øieblik hos den Elskede er himmelsk Salighed, men
G, s. 55 ige at drage ham til sig; i det · Øieblik hun allerede jublede over Seiren, vilde
Brev 159.3 jeg naturligviis fra det · Øieblik hun blev Deres, har forstaaet, at De, hvis
EE1, s. 321 ndes uendelige Rigdom; i det · Øieblik hun er født, er hun voxen, men dette
SLV, s. 392 ig nu netop tydeligst. I det · Øieblik hun er nærved at have glemt ham, fordi
JJ:156 illinger. Hun udvikler ham. I det · Øieblik hun ret har Glæde af ham, viser det
Brev 133 ber at erhverve i ethvert · Øieblik hvad den i samme nu besidder. Den siger
BI, s. 250 isse Grunde gjordes i ethvert · Øieblik hvad det saa skulde være til det Sande.
PS de Betydning, saaledes at jeg intet · Øieblik hverken i Tid eller Evighed vil kunne glemme
NB26:94 som den var. / Jeg vidste saa et · Øieblik hverken ud eller ind. / I denne Vaande
EE1, s. 201 tisk Moment, hvori der er et · Øieblik Hvile, og en Stræben, der adspreder
EE1, s. 394 dig Lethed; den Green, Du et · Øieblik hviler Dig paa, naar Du er træt af at
NB5:22 sjeldnere endnu end i Elskov det · Øieblik hvor de Elskende absolut ere hinanden Idealet.
NB24:31 eres Liv, saa kommer der et · Øieblik hvor de ogsaa føle sig forladte af Gud,
Papir 459 dt. Saa kom der maaskee et · Øieblik hvor den Kloge maatte sige til sig selv.
TS, s. 59 s i Distraction, i et adspredt · Øieblik hvor Du ikke er samlet i vanlig Alvor,
NB:17 , ethvert Msk. kan have svage · Øieblik hvor han griber efter Endelighedens nærmere
NB26:86 der vil tilsidst komme et · Øieblik hvor han maa sige: dette kan jeg ikke udholde,
IC, s. 162 ledes utaalmodigt; selv i det · Øieblik hvor han menneskelig talt er længst
NB10:38 er og saa de 3 Noter. I det · Øieblik hvor jeg dog tænker mig at bryde af,
NB4:95 at blive opmærksom indtil det · Øieblik hvor man maa tilraabe den: tro nu, kast
NB10:184.a selv havde forlangt det, i et · Øieblik hvor Opmærksomheden vil falde paa, at
Not5:25 . – / Der kom i Verden det · Øieblik hvor Slægten sagde til Gud som Sønnen
AE, note der bærer Tvivlen, kan intet · Øieblik hypostasere sig saa længe jeg tvivler,
EE2, s. 167 er at Philosopherne i ethvert · Øieblik hæve den i den høiere Eenhed, der
BA, s. 404 idet man realiserer den intet · Øieblik hæve sig over de Kategorier, i hvilke
BA, s. 343 kommer frem, har den i samme · Øieblik hævet Umiddelbarheden. Umiddelbarhedens
Not10:8 llen er vel sat men i samme · Øieblik hævet. Hans Lydighed er uendelig fri
IC, s. 33 ndbydelsen, vil Du i næste · Øieblik høre dens Kald svagere og saaledes fjerne
NB13:80 falde – og saa i næste · Øieblik høre Jubelen o: s: v:; mon ikke ogsaa
LF, s. 19 er det dog taust. I første · Øieblik hører Du maaskee feil, og Du hører
EE1, s. 321 r sig, eller rettere i dette · Øieblik hører hun op at fødes, først i
NB24:89 og der da i det afgjørende · Øieblik høres en Stemme, som siger: »
SLV, s. 83 Melodie, Visens Ord bleve et · Øieblik hørlige, ligesom Mønsteret bliver
BI Drøm, i hvilken jeg havde i eet · Øieblik hørt Sandselighedens forføreriske
EE2, s. 310 er sig da strax fra første · Øieblik i al sin Fornemhed som en Undtagelse, som
TS, s. 83 e ham forundte. Saa er der et · Øieblik i Begyndelsen da » den Kaldede«
NB24:127 d, at han ikke tager noget · Øieblik i Betænkning i de stærkeste Udtryk
NB22:36 ar det paa Læberne, det andet · Øieblik i Buxerne men aldrig paa rette Sted, og
EE1, s. 304 Fodfæste, og gyser det et · Øieblik i Dem, fordi det er som om den forgjeves
EE2, s. 239 r det. Han er da i Valgets · Øieblik i den fuldkomneste Isolation, thi han trækker
SD, s. 172 med Ingenting. Saa er der et · Øieblik i deres Liv, ak dette er deres bedste Tid,
AE, s. 417 er Nemesis over det stærke · Øieblik i det absolute Forhold. Fristelse har derfor
TS, s. 86 uds Bistand. Da kommer der et · Øieblik i det Sidste, og Sukket lyder: »
OTA, s. 142 rede Kræfter, et skuffende · Øieblik i det Splidagtige, et Sandsebedrag, som
IC, s. 200 Christi Liv paa Jorden, hvert · Øieblik i dette Liv var Sandheden; hvori ligger
Oi7, s. 308 l, eller, at der maa komme et · Øieblik i dette Liv, hvor Barnet vil blive forsøgt
EE2, s. 183 andens Hysteri. Der kommer et · Øieblik i et Menneskes Liv, hvor Umiddelbarheden
CT, s. 307 re utroe, og at det i ethvert · Øieblik i Grunden er Dig, der holder paa os. /
IC, s. 189 ndt nok, det gyser maaskee et · Øieblik i ham, idet han nu seer Tingen an; men
EE2, s. 208 il mig selv, der vil komme et · Øieblik i hans Liv, da ogsaa hans Aand vil modnes
BI, s. 110 te Individ, er det i næste · Øieblik i hans Magt, og det er det formodentlig,
NB29:106 ri sige: der lever i dette · Øieblik i hele Christenheden ikke een eneste Officiant
NB29:92 en Mystification, der er et · Øieblik i hendes Liv, hvor hun skuffende seer ud
Papir 452 a har jeg forvandlet hiint · Øieblik i Kirken eller under Psalmesangen til æsthetisk
FB, s. 144 t leve glad og lykkelig hvert · Øieblik i Kraft af det Absurde, hvert Øieblik
EE:192 kkes Dig. Men er der noget · Øieblik i Livet, hvor vi mere føle, at vi dog
AaS jent, er sand, det har jeg i dette · Øieblik i min egen lille Erfaring oplevet et Bevis
SFV, s. 60 jeg har aldrig noget · Øieblik i mit Liv været forladt af den Tro:
Brev 135 e er tilstæde i noget enkelt · Øieblik i Modsætning til andre ( ikke Kl. 10
DD:122.a det Skjønne i den vaer i det · Øieblik i samme Nu, som den begynder at forsvinde,
Papir 340:2 er jo dog kun Taushedens · Øieblik i Samtalens Inderlighed. Saa lad den være
SLV, s. 134 Tale om, at hun har kun eet · Øieblik i sit Liv eller en føie Tid, det er
BA, s. 349 a overhovedet, hvis han noget · Øieblik i sit Liv var blot Dyr, aldrig vilde blive
TTL, s. 465 vervindende denne Tanke hvert · Øieblik i sit Liv ved Uafgjortheden. Det jordiske
TTL, s. 439 e ustandsede hen det stakkede · Øieblik i Sværmeriets Drøm med hinanden,
AE, s. 423 ller at have sit stærkeste · Øieblik i Talen, for nemligen ikke at bedrage sig
AE, s. 384 ste Afstand fra det Evige: et · Øieblik i Tid fyldt med Tomhed. / Men siger maaskee
CT, s. 110 Modsætningen til et enkelt · Øieblik i Timeligheden ( dette er meningsløst),
BMT, s. 217 og saa afsted. Fra det · Øieblik iagttog han den dybeste Taushed, og det
JC, s. 56 thi først i det · Øieblik Idealiteten bringes i Forhold til Realiteten
NB4:39 t spørge Andre ud); i det · Øieblik Ideen til et stort Kunstværk
NB24:30 derom, dog studsede han et · Øieblik idet jeg svingede Samtalen derhen. Saa
Brev 81 sig og udvider sig endnu i dette · Øieblik idet jeg tænker paa Dig. Tvivler Du
AE, s. 437 ebedrag, til at aflægge et · Øieblik idetmindste den statsborgerlige-kjøbstadsagtige
CT, s. 241 var Dig, som havde Du, i det · Øieblik idetmindste, glemt alt det Øvrige. Thi,
NB10:200 ke døde, saa var jeg et · Øieblik ifærd med at misforstaae mig selv. Jeg
JJ:383 ere hen ad Landeveien, hvert · Øieblik ifærd med at styrte af, raabende om
Papir 366:3 kan, for saa i næste · Øieblik igjen at gjøre det saa godt man kan,
AE, s. 111 etop fordi jeg i Begyndelsens · Øieblik ikke abstraherede fra Alt. Dette vil sige,
Brev 35 rde det, saa var det næste · Øieblik ikke behageligt, og jeg maatte skynde mig
EE2, s. 21 tuationen har maaskee i dette · Øieblik ikke den Livlighed, som Din havde, da Du
BI, note erden er det, at den i ethvert · Øieblik ikke er i Forhold til Verden, dens Forhold
NB10:36 este. / Forsaavidt Mynster noget · Øieblik ikke erkjender ganske, at jeg har været
NB24:103 at afdøe. / Kommer det · Øieblik ikke for et Msk: nu saa er der Naade, og
Papir 323:2 over, at han i Andagtens · Øieblik ikke formaaede at blive andægtig, –
BA, note ene, da er Friheden netop i det · Øieblik ikke Frihed men en meningsløs Reflexion,
NB32:60 orholder sig til Gud. Kan jeg et · Øieblik ikke holde denne Lidelse ud at lide fordi
G, s. 83 aldeles. At han endnu i dette · Øieblik ikke kan indsee, at det havde været
OiA, s. 7 ende Publikum, da jeg i dette · Øieblik ikke kan skrive om den europæisk-berømte
OTA, s. 406 ygter, om den dog i næste · Øieblik ikke kunde blive uudholdelig: da er der
HH:19 vort Sind, saa det i det beleilige · Øieblik ikke maa være udygtigt og uværdigt
AE, s. 373 om der i Resignationens store · Øieblik ikke medieredes men valgtes, saaledes er
BOA, s. 156 st er lige sand, i sit sidste · Øieblik ikke mere sand end i sit første, saa
NB19:66 gest for, at han i næste · Øieblik ikke mere var værdig. / /
CT, s. 299 seren. Jeg troer fra dette · Øieblik ikke mig selv mere, jeg vil og ikke lade
AE, s. 181 eblik er, om han f. Ex. i det · Øieblik ikke noget nær er distrait; hvor han
TTL, s. 449 abets, som androg Regnskabets · Øieblik ikke ogsaa sit Ansvar. Døden derimod
Papir 307 en Hast. Kommer et saadant · Øieblik ikke saa vil jeg slet ikke. I denne Tid
SLV, s. 105 et Menneske i Beslutningens · Øieblik ikke saaledes omstraales af Guddommens
EE2, s. 161 a Færde, at det i næste · Øieblik ikke saaledes staaer til min Raadighed
EE1, s. 430 rk, som om hun i et saadant · Øieblik ikke selv var digterisk nok til at indsuge
BA, s. 376 r Aanden; thi den har i dette · Øieblik ikke sin Opgave, den er ligesom suspenderet.
BI, s. 214 til Noget, men dog i ethvert · Øieblik ikke springer ind i dette Andet, springer
CT, s. 127 elvisk, har i ethvert saadant · Øieblik ikke Tanke for Andre, han arbeider i ethvert
NB5:69 ledes lever jeg, om end i enkelte · Øieblik ikke uden Anfald af Tungsind og Veemod,
SLV, s. 27 e. Hans Optræden var i eet · Øieblik ikke uden Aplomb, men i næste Øieblik
2T44, s. 223 ldelsen. Dersom Opfyldelsens · Øieblik ikke var kommet i Tiden, vil Du da negte,
EE2, s. 236 r et sundt Menneske vil dette · Øieblik ikke vare længe, og en saadan momentan
JC, s. 26 vidste han, at han før det · Øieblik ikke vilde slippe den, om det saa skulde
PS, s. 265 , thi hvis saa var, var hiint · Øieblik ikke Øieblikket, men en Tilfældighed,
2T44, s. 198 a ikke Fare nok; thi i samme · Øieblik ilede en Anden ham forbi saa hurtigen,
4T44, s. 307 det tydeligt, at Glædens · Øieblik iler, at Lykken allerede flygter; thi det
AE, s. 386 sentiske har netop et lille · Øieblik imellem sig, hvilket gjør at man kan
NB20:59 std. efter, og gaaer et · Øieblik ind i Qvindens Forestilling om Ægteskabet.
Brev 84 ruge Penge. Det faldt mig et · Øieblik ind om jeg ikke her igjen skulde gjøre
EE1, s. 283 er Een hen, da holder man et · Øieblik inde og erindrer. Der er intet Middel,
CT, s. 48 ske vilkaarligt af, holder et · Øieblik inde, indtil det atter lyster den at stemme
PS, s. 248 kunde i Tællingen holde et · Øieblik inde, og saa, og saa – saa kunde
EE1, s. 397 faler det, saa skal den i et · Øieblik indhente Dem og føre Dem, hvorhen De
NB29:77 , Poesie. / / / / Lad os et · Øieblik indrømme, at i en vis Forstand er Christd.
TTL, s. 450 nu er det forbi, ikke et · Øieblik indrømmes. Om det var Ynglingen med
SLV, s. 416 soningen. Nei holdt! I samme · Øieblik indseer David, at det dog maaskee var muligt
FV, s. 19 , har jeg fra første · Øieblik indskærpet og stereotyp gjentaget; jeg
IC, s. 183 Men han bestod den i ethvert · Øieblik indtil Døden paa Korset; derfor ophøiede
HCD, s. 174 en han havde brugt? / Fra det · Øieblik indtraadte, som man veed, Taushed. Saa
NB22:159 har gjort Alt, og fra det · Øieblik indtræder som en uendelig Taushed. Den
BA, s. 427 e er det let at see, naar det · Øieblik indtræder, da man tør lade et Barn
NB14:141 n han beiler, han er just i det · Øieblik inferior: saaledes er det ikke med Χstus.
BOA, note er Phantasterie. Der er dette · Øieblik ingen Bevægelse i den danske Kirke som
AE, s. 440 vel, at han idetmindste i det · Øieblik ingen Formaning behøvede om at holde
LA, s. 59 ansk Literatur er der i dette · Øieblik ingen Fortougsret, og slet intet Politie,
NB2:17 underrettet. Der er i dette · Øieblik ingen Misligheder, ikke et Halmstraaes,
BA, s. 455 re, om dette end i næste · Øieblik ingenlunde anerkjender, at det er dannet
DD:26 Justinus Kerner har netop i dette · Øieblik interesseret mig saa meget, fordi jeg hos
SLV, s. 169 n Udkaarne i Afgjørelsens · Øieblik Intet kan vide derom – alt Dette
DS, s. 215 Stræben, da er den i samme · Øieblik Intet, Usselhed, Afskyelighed –
CT, s. 139 get af Dig, saa er Du i samme · Øieblik Intet. Men den kjerlige Gud, som i ubegribelig
BI, s. 230 nger), men han var i samme · Øieblik ironisk ude over dem. / Men var det Socrates
NB9:11 ndom af og potenserede just i det · Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane:
AE, s. 104 d Tilbedelsen; men see, i det · Øieblik jeg allerede havde udbredt Lommetørklædet
NB8:104 ganske rigtigt været fra det · Øieblik jeg begyndte som Forf. med Enten –
Papir 395 langtfra, jeg har fra det · Øieblik jeg begyndte, og stereotypt gjentaget,
NB:12 Glæde er det netop, i det · Øieblik jeg bryder af, at lade Alt uforandret i
NB:45 r forstyrre. – Fra det · Øieblik jeg derimod har overtaget Forfatterskabet
NB27:88 mit Guds Forhold. / Fra det · Øieblik jeg egl. fik min Opgave, da jeg blev Forfatter
NB21:4 e en rar Verden. Thi i samme · Øieblik jeg er død, saa vil de Declamerende
AE, s. 160 mig ganske alene, netop i det · Øieblik jeg er mig min Udødelighed bevidst er
NB20:23 il Χstus, og i ethvert · Øieblik jeg forholder mig til Χstus forpligter
NB10:192 da blive usandt, hvis jeg i det · Øieblik jeg gik afgjørende videre qua reli
EE2, s. 146 re hvad den byder, og i det · Øieblik jeg gjør det, kan jeg i en vis Forstand
NB4:118 at troe og lyde Gud. I det · Øieblik jeg griber mig selv i feigt at have flygtet
AE, note tænke enhver Mulighed; i det · Øieblik jeg har handlet ( i indvortes Forstand),
NB5:147 ele mig ligefrem. Men i det · Øieblik jeg har iført mig Charakteren, stræber
NB8:111 rlighed, en uendelig Lykke hvert · Øieblik jeg har levet i den Indbildning, at han
Brev 135 Halsen, og kysses. Det er dette · Øieblik jeg holder saa meget af, thi Du veed jeg
EE1, s. 391 erindre mig selv, men i det · Øieblik jeg huskede mig selv, maatte jeg jo atter
NB:24 raft paa at forhindre det. I samme · Øieblik jeg i levende Live begynder at blive anerkjendt
NB7:28 til? Her har jeg det igjen. I det · Øieblik jeg lægger mit Liv ud i Relativiteter,
NB10:199 de vistnok være skeet, i det · Øieblik jeg nu, afgjørende i Charakteer, og
NB:7 melse. Dertil kommer, at i det · Øieblik jeg rykker ret polemisk frem mod Tiden,
NB10:105 alighed i den. / Men i det · Øieblik jeg skal tale om denne Inderlighed til
Not8:2 urolig som mit Legeme i det · Øieblik jeg skriver dette – i en Kahyt rystet
NB2:54 e! Nei om det var nu i dette · Øieblik jeg skulde handle, jeg vælger igjen
EE1, s. 35 r mig bedst om Aftenen, i det · Øieblik jeg slukker Lyset, trækker Dynen over
JC, s. 55 en? Ved Usandheden; thi i det · Øieblik jeg spørger om Sandheden, har jeg allerede
F, s. 481 de mig ved en Stol, thi i samme · Øieblik jeg søgte at gjennemtænke hvad han
NB22:44 er han ikke den Enkelte. I samme · Øieblik jeg taler med et andet Msk. om mit høieste
NB13:37 net skrive dem; men i samme · Øieblik jeg tog dem frem med den Tanke at udgive
JC, s. 55 stheden er Modsigelsen. I det · Øieblik jeg udsiger Realiteten, er Modsigelsen
SLV, s. 367 m man har et Kirkeaar: i det · Øieblik jeg var færdig med det gamle, kom jeg
NB:7 lykkeligste Idee, netop i det · Øieblik jeg var færdig med mit Forfatterskab
NB16:46 Det var strengt nok. I det · Øieblik jeg var næsten ifærd med at blive
Not8:18 kan ikke digte det, fordi i det · Øieblik jeg vil digte farer der en Angst i mig,
NB10:97 orfor gjøre det nu i det · Øieblik jeg vil svinge af. Alt Det om et Martyrium
SLV, s. 341 frembringe det Comiske hvad · Øieblik jeg vil, men jeg vil det ikke, og dette
EE2, s. 261 jeg ogsaa Fuldendelsen, hvad · Øieblik jeg vil, naar jeg har Mod dertil, og uden
BI, s. 286 frigjøre mig derfra, hvad · Øieblik jeg vil. Dersom derimod det Udsagte ikke
NB11:192.a hvert Fald at kunne faae hvad · Øieblik jeg vilde et Præstekald. /
Brev 82 dig var saaledes at jeg hvad · Øieblik jeg vilde kunde give den en anden Betydning,
NB14:137 st tidligere, at jeg, hvilket · Øieblik jeg vilde, kunde trække mig ud paa Landet,
SLV, s. 326 rykke mig i det Almene, hvad · Øieblik jeg vilde, nu kan jeg det ikke. /
EE1, s. 399 Lidenskab vilde jeg i dette · Øieblik kalde naiv Lidenskab. Naar nu Vendingen
TTL, s. 430 v med, som i et afgjørende · Øieblik kalder disse Tanker frem, lad ham forelægge
FB, s. 202 silde, kom saavidt. I ethvert · Øieblik kan Abraham bryde af, han kan angre det
SLV, s. 343 ist, om jeg end ikke i dette · Øieblik kan afgjøre, hvorvidt det er reent erotisk
EE1, s. 182 ige viser, at der i næste · Øieblik kan afsiges en aldeles modsat Dom. »
KG, s. 357 g, der formaaede det, i samme · Øieblik kan Alt være tabt for Dig; og i samme
SLV, s. 169 a vaagner den egne, og hvert · Øieblik kan Angerens Runde komme for at see, om
FB, s. 147 begynder paa Sligt, og hvert · Øieblik kan angrende vende tilbage. Gjør man
AE, note at Striden maaskee i næste · Øieblik kan begynde igjen. » Individet knytter
OTA, s. 124 , at Livet nogensinde i noget · Øieblik kan betragtes saaledes af en Levende, at
SLV, s. 258 at gaae med, hvor man hvert · Øieblik kan blive af med sig selv, hver Time finde
SLV, s. 20 t, fordi den i Tilberedelsens · Øieblik kan blive forskjellig, medens Hukommelsen
BI, s. 288 age paa, og som man i ethvert · Øieblik kan bringe ham til at fortælle, naar
FB, note kere, han veed, at man endnu et · Øieblik kan bringe Mændene til at synes alvorlige,
FB, note ham; han veed, at man endnu et · Øieblik kan bringe Qvinden til at holde Viften
NB18:51 d afgjort, at han i ethvert · Øieblik kan bære det ( det er just at vove),
KG, s. 39 ndtræde, endnu i det sidste · Øieblik kan den komme, og først naar Livet er
EE2, s. 160 Et Øieblik er det saa, et · Øieblik kan det synes saa, at det, der skal vælges
JJ:167 rstaaeligt, netop fordi jeg intet · Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen:
NB22:89 , dersom han virkelig hvert · Øieblik kan fastholde det: saa er han væsentligen
4T44, s. 306 os er Ustadighed og ethvert · Øieblik kan forandres til det Modsatte; og der
AE, s. 428 ogsaa et Menneske, der hvert · Øieblik kan fristes af den Indbildning, at han
NB27:13 saaledes, at jeg i ethvert · Øieblik kan gaae hen og spørge ham, nei, jeg
JJ:138 sin Sjæl, at Gud endnu i dette · Øieblik kan gjøre Alt godt. Holder man ikke
Papir 340:9 det saa, at man i Livsfarens · Øieblik kan gjøre mange Ting som man ellers
NB27:44 skulde begynde –: i samme · Øieblik kan han ikke røre sig, men, hvad han
NB24:5 Lidelser, og just i det pinligste · Øieblik kan hjælpe fremad, som Kudsken bruger
EE2, s. 161 naar man troer, at man noget · Øieblik kan holde sin Personlighed blank og bar,
EE1, s. 282 ydning for Een, at man hvert · Øieblik kan huske det. Den Alder, der husker bedst,
NB5:52 ikke forstaaet mig. Endnu i dette · Øieblik kan jeg dog ikke slippe den Tanke, som
NB11:130 at et Msk. siger: i dette · Øieblik kan jeg ikke gaae længere ud. Men dette
EE1, s. 348 re det Samme? .... I dette · Øieblik kan jeg imidlertid hverken tjene Dig med
EE1, s. 354 gaaer paa det Yderste; hvert · Øieblik kan jeg vente, at han gaaer hen og gjør
4T44, s. 307 et siger blot: endnu i dette · Øieblik kan jo Alt være forandret. Dog Menneskene
4T44, s. 323 er der saa! Endnu i næste · Øieblik kan jo Alt være forandret; er Gud end
G, s. 64 ryde af, saaledes som jeg hvert · Øieblik kan klippe den Traad over, jeg selv spinder.
NB30:71 en Revolution, der i hvert · Øieblik kan komme til et Udbrud. / Og dette hænger
NB2:25 g fremmest er Udbredthed, fra det · Øieblik kan Loven for dens Frembringelser være
EE1, s. 202 høver, det Eneste, der et · Øieblik kan mætte ham. Hans syge Sjæl behøver
EE2, s. 20 den er en Handlen. Det · Øieblik kan overhovedet komme tidlig nok, da man
NB9:27 nu ganske vist, at jeg i ethvert · Øieblik kan see, hvad der er det Klogeste. Det
OTA, s. 129 , saa den Forkjelede i sidste · Øieblik kan sige: jeg slap dog fra al den Møisommelighed,
CT, s. 39 et, som kan tabes og som hvert · Øieblik kan tabes, er jeg saa riig? Naar jeg Intet
NB22:89 ig glæder mig ved, hvert · Øieblik kan tages fra mig) og saa dog kunne ret
IC, s. 136 lighed, med hvilken han hvert · Øieblik kan tilintetgjøre den; Ukjendeligheden
CT, s. 73 pmærksom paa, at han intet · Øieblik kan undvære Gud. Saaledes er den Christne
AE, s. 377 r Fortjenstligt, at hun intet · Øieblik kan undvære Synet af den Elskede, og
NB:107 er jeg heller ikke. At der i · Øieblik kan vaagne en Utaalmodighed i min Sjæl
Brev 75 den paa hans Arm. Et saadant · Øieblik kan vel under slige Omstændigheder overraske
NB9:14 ange NB, medens han jo hvert · Øieblik kan vende sig til den anden Side, hvor
Brev 84 dette det Eneste der i dette · Øieblik kan være af Vigtighed, om det Andet
SLV, s. 99 saaledes, at han i næste · Øieblik kan være en Digter. Det Eneste, der
TTL, s. 468 lse er forbi, og at den hvert · Øieblik kan være forhaanden; see, dette er vel
SLV, s. 426 værelsen, at han næste · Øieblik kan være i dette Tilfælde. Det er
LA, s. 43 give Stødet Kraft, i samme · Øieblik kaster sig bag over for at profitere af
LA, s. 44 give Stødet Kraft, i samme · Øieblik kaster sig bag over for at profitere af
LA, s. 89 yst, en Sandsepirring, som et · Øieblik kildrer og kun gjør det Onde værre,
KG, s. 256 kulde den, endnu i det sidste · Øieblik kjerligt kunne haabe for et andet Menneske,
EE2, s. 267 Lediggængerens, i næste · Øieblik klage og sukke og sige: det er dog det
AE, s. 209 evær der i Afgjørelsens · Øieblik klikker istedenfor at give Ild, saa lidet
4T44, s. 346 er den feigt Stolte kun eet · Øieblik klogere end den ubesindigt Stolte, og mere
OTA, s. 371 mulighed, saa er den i samme · Øieblik knuset, tilintetgjort; den er gjort til
OTA, s. 377 sig selv: dersom der i dette · Øieblik kom Befaling fra Landshøvdingen, at
Not8:13 maatte gaae galt, og dette · Øieblik kom desto værre altfor tidlig, besluttede
G, s. 16 ghed, den elskede Pige. Fra det · Øieblik kom han aldrig mere hos mig. At han havde
NB4:117 ldingen smilede, og i samme · Øieblik kom han til at græde. Hvoraf kom nu
BI, s. 250 er sandt; men dette næste · Øieblik kom ikke for Sophistiken, netop fordi den
NB26:112 iv Taalmod. Og dog i samme · Øieblik kom jeg til at tænke paa, hvor megen
BA, s. 455 han ængstedes, i næste · Øieblik kom over ham, da skal han give Virkeligheden
SLV, s. 44 gom i Vielsens høitidelige · Øieblik kom til at nyse, saa viser det Comiske
FB, s. 181 lige, kun at det i det sidste · Øieblik kom til en Forklaring, der dog var bag
G, s. 21 kee, at hun, naar Gjentagelsens · Øieblik kom, var bleven træt, nu vel, saa havde
NB22:161 a kan det aldrig i noget eneste · Øieblik komme saa meget som en halv Tomme videre
IC, s. 209 : han maatte vel næsten et · Øieblik komme til at lee, at hvad der i hans Tid
OTA, s. 136 lik som maatte det i næste · Øieblik komme til Forklaringen; men Bækken bliver
SLV, s. 417 sen indtræde, saa maa det · Øieblik komme, at man slipper Angerens Gjerning.
2T44, s. 204 saa lidet, maaskee skal det · Øieblik komme, da det viser sig, at han til Intet
SLV, s. 209 gelseagtigt. Naar skal det · Øieblik komme, da jeg faaer Lov til nøiere at
BA, s. 376 en Gang i Qvinden, og i dette · Øieblik kommer det nye Individ til Verden. At en
EE2, s. 244 , men i sig; i Fortvivlelsens · Øieblik kommer dette tilsyne og arbeider sig nu
LA, s. 33 igurer saaledes, at man intet · Øieblik kommer egentlig til at lee ad dem, medens
NB32:9 øs Effect, at der just i samme · Øieblik kommer en Courreer sprængende med Efterretning
EE1, s. 284 Blod med Vennens. Naar dette · Øieblik kommer er vanskeligt at bestemme; men det
NB9:52 d i mine Skrifter, at hvert andet · Øieblik kommer et Billede, en aandrig Bemærkning,
NB34:39 aade. / Men i ethvert svagt · Øieblik kommer Forholdet til at see ganske anderledes
KG, s. 189 den fra alle sine Opgaver et · Øieblik kommer hjem, bliver overhørt –
SLV, s. 313 t Forhold, naar Afbrydelsens · Øieblik kommer igjen, slet intet Tiltrækkende
Brev 84 kan jeg ikke sige. Naar det · Øieblik kommer jeg siger Punktum, da faaer Du mere,
NB12:122 digste Væsen. / I samme · Øieblik kommer mit Første anden Gang igjen,
3T43, s. 94 n han ængstes, i næste · Øieblik kommer over ham; at han er høit betroet
NB27:27 aaden tilbydes. Men i samme · Øieblik kommer Spørgsmaalet: har jeg Lov til
AE, s. 409 vil gaae; hvad skeer? I samme · Øieblik kommer Taleren styrtende efter En og siger:
KG, s. 252 gt saa meget, at Barnet intet · Øieblik kommer til at standse, som var det færdigt,
NB8:36 ligt, naar jeg saaledes et enkelt · Øieblik kommer til at tænke paa mit Livs mørke
NB20:99 og under den er det, at det · Øieblik kommer, da det er Dig, som var Gud liig
KG, s. 258 o atter og atter skee, at det · Øieblik kommer, da det vilde være usandt af
NB22:46 Geistligheden er jo i dette · Øieblik kommet paa Benene. Ja, tak, hvorledes?
TS, s. 86 an endnu har for det næste · Øieblik Kraft tilbage – » et Øieblik
Brev 7 e for Nervesvage. Den giver et · Øieblik Kraft, men denne Kraft varer sjeldent længe.
SLV, s. 183 dog aldrig kan vide, hvilket · Øieblik Krigen igjen begynder, da han ikke engang
KM, s. 15 r altid bjæffe, og i Farens · Øieblik krybe i Skjul, ( » ind i en Port
FP, s. 23 er altid bjæffe og i Farens · Øieblik krybe i Skjul.« Fædrelandet
OTA, s. 133 kke utaalmodig, men dog hvert · Øieblik krympende sig under den: naar saa er, er
AaS, s. 41 t at blive nedsat, kan vel et · Øieblik krænke, men snart vil det stolte Sind
EE1, s. 367 forvandles i sig selv. Dette · Øieblik kræver Stilhed, derfor skal ingen Reflexion
NB22:78 lskabet ud, eller i ethvert · Øieblik kun at have Forestillingen om Gud nærværende.
AE, s. 242 af Individet, og derved hvert · Øieblik kun bestemtere betegner Ueensartetheden
NB3:71.a fra Livet, er der i det sidste · Øieblik kun eet at sige » Fader
DD:126 jeg føler godt, at der i dette · Øieblik kun er een., ( E. Boesen) jeg i Sandhed
Papir 340:9 ares meest afgjørende · Øieblik kun er eet Navn et Menneske kunde ønske
Brev 139 maaskee var det lykkelige · Øieblik kun saare kort og dog nok for en Evighed.
CT, s. 316 ske, som ved et Mirakel hvert · Øieblik kunde – guddommeligt skaffe Overflod,
NB4:20 Msk, hvem jeg i min Døds · Øieblik kunde bede om at overtage mine Partes.
SLV, s. 346 ffende, at det ligesom hvert · Øieblik kunde blive borte for mig, saa jeg ikke
2T44, s. 186 tilstaae, at Udfaldet hvert · Øieblik kunde blive det modsatte, samt at en saadan
JJ:488 nderknuset Samvittighed og hvert · Øieblik kunde bruge den Lindring at tro paa Syndernes
NB7:67 gn og Sludder, at man hvert · Øieblik kunde fortvivle derover. Tag den Situation,
IC, s. 115 ens Situation, hvor man hvert · Øieblik kunde forvisse sig om, hvorvidt nu Discipelen
NB13:16.a dette Ægteskab, der i hvert · Øieblik kunde fristes til at være lidt mindre
EE2, s. 186 nedige Epicuræer i ethvert · Øieblik kunde fryde sig ved sig selv, at Cynikeren
NB28:16 ja, jeg troer der i dette · Øieblik kunde gjøres rigeligt diverse Professorer
DBD, s. 132 oldes hen, endnu i det sidste · Øieblik kunde han jo afværge denne Dom og gavne
NB18:51 uds Hjælp, der i ethvert · Øieblik kunde have sluppet mig; mislykkes det,
FB, s. 200 en Sphære, i Misvisningens · Øieblik kunde ligesom antyde det ubekjendte Lands
2T44, s. 189 d hernede, og det næste · Øieblik kunde maaskee være for silde. Allerede
BOA, s. 242 te Spil, saa vil han ogsaa et · Øieblik kunde more sig derved. Men Forfatter bliver
EE2, s. 329 lig Angst, naar den Tanke et · Øieblik kunde opkomme i Din Sjæl, at Du kunde
KG, s. 24 terne tilsammen som Du i noget · Øieblik kunde optælle dem. Det sidste, det saligste,
KG, s. 178 ae det Forvirrende, at det et · Øieblik kunde synes som et Afdrag paa Gjelden;
SLV, s. 186 Hun døer. Og jeg som et · Øieblik kunde troe Forstandens Snedighed, eller
SFV, note t saa, at en anden Magt hvert · Øieblik kunde tvinge mig, naar jeg ikke vilde med
EE1, s. 426 eiebringe, hvad der blot eet · Øieblik kunde være Dig behageligt; hvorledes
Brev 64 ar, sæt da det eet eneste · Øieblik kunde være faldet Dem ind: det er nu
KG, s. 251 hans Tilværelse i næste · Øieblik kunde være forspildt – hvis han
NB7:72 en Svaghed er Det, der i et svagt · Øieblik kunde ønske at Χstd. var anderledes,
NB7:75 sten i et Utaalmodighedens · Øieblik kunde ønske dette, for dog at faae ende
NB3:16 naturligt Msk. i sit lykkeligste · Øieblik kunde ønske sig at være som
EE2, s. 24 ne Qval, eller vilde Du noget · Øieblik kunne bringe Din Tanke til at fastholde
IC, s. 156 iere i Sandhed og i ethvert · Øieblik kunne drage, maa det selv ikke være
AE, s. 82 , hvorfor de ogsaa i næste · Øieblik kunne glemme det igjen. I Forhold nemlig
NB22:89 ige betænke, at de hvert · Øieblik kunne tages fra Dig, og siger Præsten,
EE2, s. 24 Dit Inderste, vilde Du noget · Øieblik kunne udholde denne Qval, eller vilde Du
SFV, s. 53 re at bede. Jeg har hvert · Øieblik kunnet gjøre dette Kunststykke, og jeg
IC, s. 208 ved at stride, det er, hvert · Øieblik kæmpe for at bestaae. Er den den bestaaende
KG, s. 50 er dog det Usande. Det kan et · Øieblik kølende friste, hvis Du har Klogskab
BI, s. 142 roni. Til den Ende vil jeg et · Øieblik lade Ast tale, og jeg haaber, at ved Hjælp
AE, s. 110 re Nar af Folk, og i det ene · Øieblik lade Reflexionen standse sig selv i den
JJ:139 ffelig Modsætning, i det ene · Øieblik lade sin Tanke haste ud i den uendelige
BI ighed med sig selv. Ville vi nu et · Øieblik lade Socrates' Virkelighed staae som en
AE, note shed, saa maa jeg ogsaa for det · Øieblik lade være at tvivle. Men saa er det
EE2, s. 223 er Vidner, og kun i et enkelt · Øieblik lader Du Dig overrumple. Der er en Alder,
NB32:38 k paa ham selv, naar han et · Øieblik lader sig virkelig afficere af Omgivelsen,
OiA, s. 10 illie. – Dog min for et · Øieblik landflygtige Forstand er atter vendt tilbage,
4T44, s. 333 ngstes meget, da er selv et · Øieblik langsomt dræbende; og naar man ængstes
NB2:138 agt er naturligviis fra det · Øieblik langt større. Man bliver aldrig saa
AE, s. 148 forstaaet dem, og er i samme · Øieblik langt videre. Dersom jeg dog blot endnu
PCS, s. 134 gelsen i fuld Gang; i ethvert · Øieblik latterliggjør den Civiles Tilfældigheder
SLV, s. 96 saa aandelig, at den i samme · Øieblik leder ud igjen. / Vil man nøies med
NB4:113 blot, hvor Frankrig i dette · Øieblik ledes af den); netop der begynder Χstd.
SLV, s. 63 al mulig List, i det næste · Øieblik leer man ad den, hun bedrager, hvilket
NB8:94 r i Danmark har jeg fra første · Øieblik let seet, at jeg var Alle overlegen, at
OTA, s. 317 ed dem skulde finde et tungt · Øieblik lettere, i dem finde et ledende Spoer gjennem
NB11:119 lutning, om man end i et enkelt · Øieblik lider – hvad der endog var Tilfældet
Brev 9 ge Livets casibus, men i dette · Øieblik lidt exalteret. Imidlertid var det dog
NB25:67 Gode. Det seer skuffende et · Øieblik lige modsat ud; thi naar jeg tages blot
SFV, s. 74 allernærmest og i ethvert · Øieblik lige nær: Evigheden. Lad, hvis jeg skal
DS, s. 244 rsaat i et Selvforglemmelsens · Øieblik lige over for Kongen, glemmer sig selv
DS, s. 250 lide for Læren er i dette · Øieblik lige saa gyldig og anvendelig, som den
CT, s. 270 eleiet, er Døden mig hvert · Øieblik lige vis, hvad kun jordisk Dorskhed kan
AaS, s. 41 eg da i dette betydningsfulde · Øieblik ligeoverfor det læsende Publicum: jeg
CT, s. 121 ing med at forhverve Haab, et · Øieblik ligesaa afsindigt ud, som hvis En vilde
TSA, s. 66 eret af Øieblikket. Ved et · Øieblik ligesom at give efter, lokker Han denne
Not8:20 ædsomme Uro – i ethvert · Øieblik ligesom at ville overbevise mig om, om
4T44, s. 304 rmaaer slet Intet. I det ene · Øieblik ligesom at være stærkere end den
SLV, s. 286 Synet deraf er et Glædens · Øieblik ligesom det forfærdelige, naar man seer
TSA, s. 67 haabet Alt, Han, der selv et · Øieblik ligesom gav Misforstaaelsen Medhold! Og
BI, s. 183 dette bevidst, selv i ethvert · Øieblik ligesom vil springe frem af dette Skjul,
KG, s. 135 saa, paa eengang og i ethvert · Øieblik liggende paa sit Yderste at skulle gaae
SLV, s. 411 men indtil det sidste · Øieblik ligger han paa 70,000 Favne Vands Dyb.
EE1, s. 40 aring i alle Retninger. Hvert · Øieblik ligger jeg som et Barn, der skal lære
CT, s. 269 astet ud i Verden, og fra det · Øieblik ligger paa de tusind Favnes Dyb, og Fremtiden
BI, note delighed er Dyden i ethvert · Øieblik limiteret, i Idealitetens Sædelighed
KG, s. 50 n dybt Sørgende; det kan et · Øieblik lindre, hvis Du har denne Evne at kunne
SFV, s. 28 Uret: o, Kjære, i næste · Øieblik lister han sig om ad en anden, en hemmelig
NB35:19 vende i et Hestehaar, hvert · Øieblik Livsfare. Dog for at udrydde Sandsebedrag
EE1, s. 430 er i hendes Sjæl, i samme · Øieblik lukker Johan Døren op. – Illusionen
NB27:67 ogsaa hørt. Men i samme · Øieblik lyder det saa igjen: men fra nu af maa
TAF, s. 292 n Stærkeste, i det sidste · Øieblik lykkes, just ved Afmagten, maaskee ham,
NB24:114 jenes saaledes, at man i Farens · Øieblik lægger paa. / Men hele Mynsters Viisdom
IC, s. 17 vis ikke, ja da er det i samme · Øieblik længe siden han levede. Saa længe
NB11:132 kulle væsentligen noget · Øieblik længer væsentligen være Forfatter
IC, s. 33 t Skridt mere, ikke holde eet · Øieblik længere ud uden at segne: o, blot eet
TS, s. 86 t tilbage – » et · Øieblik længere, maaskee er jeg svækket,
SLV, s. 75 raget der ikke. Men et eneste · Øieblik længere, og man er bedragen. Hun er
BOA, s. 144 Reflexion vilde strax i samme · Øieblik lært ham Taushed, den Taushed, i hvilken
Oi9, s. 375 det æsthetisk; i næste · Øieblik læser man hvad der skrives mod mig;
DS, s. 168 med ham, det vilde hvert andet · Øieblik løbe af med mig, saa jeg fristedes til
NB8:115 mig selv i, at det Umidd. dog et · Øieblik løber af med mig. / En sophistisk Bemærkning
NB30:49 Firma gaaer det saa fra det · Øieblik løs paa Egoisme – ogsaa derfor
NB8:43 mit Hoved paa, at det i det · Øieblik M. sagde det, var saa oprigtigt meent i
NB26:42.a at han selv i Anfægtelsens · Øieblik maa ansee det saaledes. / Ungdom –
KG, s. 357 en er Noget, som Du i ethvert · Øieblik maa blive Dig bevidst. I samme Øieblik
NB4:128 giærende: hvad saa? / I dette · Øieblik maa der naturligviis ingen Opposition være,
NB14:140 Guds Forholdet; i ethvert svagt · Øieblik maa det forekomme ham som var det Ulykke
NB7:75 . I ethvert Utaalmodighedens · Øieblik maa det være ham, som kunde ikke Børnene
PS, s. 226 fyldt af det Evige. Et saadant · Øieblik maa dog have et særligt Navn, lad os
EE:9 Evighed skilt derfra, i samme · Øieblik maa Du afsted idelig fremad, og om Du end
PS, s. 216 gler i denne Dyrehavstid hvert · Øieblik maa giøre disse idelige Hundekunster
FB, s. 205 n af, at Abraham i det sidste · Øieblik maa gjennemføre sig selv, ikke taus
AE, s. 325 da, at det i Besværgelsens · Øieblik maa have omskabt selv den feigeste Soldat
BOA, s. 238 han dog vel selv i et senere · Øieblik maa have opdaget, at det var en Anfægtelse
NB6:70 altsaa er i en Synder, hvert · Øieblik maa henflye til Naaden, fordi just Reflexionen
KG, s. 150 ensyn, og ikke Den, der hvert · Øieblik maa tage de mangfoldigste Hensyn, er saaledes
NB:107 jeg bærer gjør at jeg hvert · Øieblik maa være forberedt paa at angribes i
EE2, s. 33 idsthed om, at den i næste · Øieblik maaskee forsvinder. Derfor har Finalen
Papir 340:8 stæde; og om Nogen i dette · Øieblik maaskee fra sit Sygeleie paakalder Dig,
OTA, s. 284 ikke ved at staae stille et · Øieblik maaskee i Bølgegangen opdager Eensformighedens
NB31:56 de Andre. / Der er i dette · Øieblik maaskee i hele Christenheden ikke een Tilforladelighed,
Papir 453 den, saa der endda i dette · Øieblik maaskee ikke ere ret mange der lee, naar
EE1, s. 383 tænker, at man i næste · Øieblik maaskee ikke har det. Min Længsel er
NB2:54 en Kiøbh:. Der er i dette · Øieblik maaskee ikke Ti, som paaskjønne hvad
NB16:30 lde. Det føler, at det hver · Øieblik maaskee maa høre op – derfor vil
AA:13 ealitet han saa netop i dette · Øieblik maatte benægte, nemlig som Philosoph
BOA, s. 102 der formodentligen i næste · Øieblik maatte blive gal. Eet er at fremstille
FB, s. 205 nstighed i det afgjørende · Øieblik maatte bruges efter omvendt Maalestok til
AE, s. 148 Dersom jeg dog blot endnu et · Øieblik maatte faae den Vise i Tale, thi jeg vil
NB4:159 mig. At jeg aldrig i noget · Øieblik maatte formaste mig, fordi jeg ingen Udvei
IC, s. 160 give Gud, at Du i det hellige · Øieblik maatte føle Dig ganske dragen til Ham,
CT, s. 307 l, at Du selv i Prøvelsens · Øieblik maatte holde ved os, det er, vi vide det
SLV, s. 421 ikke min Interesse. I samme · Øieblik maatte jeg blive væsentligen paavirket
NB16:42 ret forberedt paa, at det · Øieblik maatte komme, da det blev min Opgave at
JC, s. 31 yndt med Tvivl, da den i samme · Øieblik maatte opdage Nødvendigheden af, at
Papir 440 itio sine qua non. I samme · Øieblik man anlægger et stort Lands Proportioner
NB30:136 o og trods Naaden. I samme · Øieblik man antager dette, kan man ikke standse
SLV, s. 215 ge sin Klogskab. Men i samme · Øieblik man erkjender dette, har man eo ipso vundet
BOA, s. 232 aa et andet Punkt netop i det · Øieblik man i hvert hans Ord taler med hans Indre.
BOA, s. 261 etænke ikke, at i ethvert · Øieblik man ikke har Udødelighedens Bevidsthed
OTA, s. 382 det jo muligt, at man, i det · Øieblik man meente at være bleven færdig,
BA, s. 318 jo netop er ophævet i samme · Øieblik man nævner det, ligesom en Søvngænger
KG, s. 342 an siger, man mener det i det · Øieblik man siger det, men man tilfredsstiller
OTA, s. 195 r sig jo ikke gjøre i det · Øieblik man skal selv handle, og lader sig heller
CT, s. 42 ikke er Ens Eiendom; men i det · Øieblik man tænker paa at reise, saa seer man
EE1, s. 85 rker man har drømt i det · Øieblik man vaagner, saaledes ogsaa her, Drømmen
AE, s. 46 tte, er besynderligt. / I det · Øieblik man ved Hjælp af det levende Ord urgerer
Papir 366:4 det foredrages, i samme · Øieblik man vender tilbage til sig selv, ikke mere
NB17:65 nde. Den Frihed man har, hvilket · Øieblik man vil, at unddrage sig, er saa langt
EE1, s. 282 for Een end at man kan, hvad · Øieblik man vil, glemme det; ethvert enkelt Livs-Moment
NB30:112 il at begynde. Thi i samme · Øieblik man vilde begynde, er jo allerede et Øieblik
SLV, s. 167 e uden Ledsagelse; thi hvert · Øieblik maner en ængstet Erindring, i hvilken
JJ:331 hyre Bevægelse, i det næste · Øieblik mangler man Mod dertil, og haaber og takker
EE1, s. 308 dre. Det er et ubeskriveligt · Øieblik Marqueringens Nu. Modstanderen føler
SD, s. 217 k han ikke i det foregaaende · Øieblik med alle de foregaaende Synders Hastighed
EE:193 en nydes ikke i det hastende · Øieblik med Angst for at den pludselig skal forsvinde;
NB23:51 l, og vi ere der i næste · Øieblik med den uhyre Fart vi gaae. Nu er Øieblikket.
Brev 66 ieblik er jo ogsaa Mødets · Øieblik med Den, fra hvem man væsentligen aldrig
NB14:112 ieblik er jo ogsaa Mødets · Øieblik med Den, fra hvem man væsentligen aldrig
IC, s. 201 edens Skyld at indlade sig et · Øieblik med det Menneske – saaledes spørger
CT, s. 129 rst til sidst og i ethvert · Øieblik med disse Aandens Goder – thi »
SLV, s. 417 skuffende Lighed i et enkelt · Øieblik med Glemsel. Men at glemme Skylden er en
SFV, s. 54 Gange oplevet, og i ethvert · Øieblik med Gru været vidende om en frygtelig
NB14:113 iser han ikke; thi Det, et · Øieblik med Haanden at skjule Stjernen, det er
KG, s. 92 , at Dragten i Forvandlingens · Øieblik med Lethed kan afkastes: det synes glemt.
F, s. 491 de at forskjønne et festligt · Øieblik med Nydelsen af den Drik, der, som man
IC, s. 194 t kort. Maaskee har han i eet · Øieblik med salig Tillidsfuldhed sagt »
GU, s. 337 dighed, da skulde Du i ethvert · Øieblik med samme Nødvendighed som et tungt
FB, s. 204 Bevægelse, at han i samme · Øieblik med sin Bevidsthed er ude over denne Strid
Brev 188 dansk, og beærede os et · Øieblik med sin Nærværelse. Hun har en lille
AE, s. 242 iske er da tilstede i ethvert · Øieblik med sin uendelige Fordring, men Individet
EE:102 Du, der maaskee i mangt et stille · Øieblik med Taknemlighed seer til Himlen, naar
4T44, s. 293 ver Lidet, uden dog i noget · Øieblik med Vished at vide, at man kan faae det
EE1, s. 409 lighed. Maaskee gaaer hun et · Øieblik med, men i Længden kan hun ikke udholde
AE, s. 450 e, i Begeistringens stærke · Øieblik medens Arbeidet gaaer vel fra Haanden,
NB6:65 avde han sluppet En et lille · Øieblik medens man leed. Saaledes maa det jo være,
NB22:88 ag under Overveielse. Jeg har et · Øieblik meent at man ikke burde meddele hvad der
NB10:79 t er dog om mig selv. Jeg har et · Øieblik meent, at det var fornødent; men det
NB27:88 tandser her, jeg er i dette · Øieblik meget for riig til at kunne optegne, hvad
NB:14 saa var jeg allerede i dette · Øieblik meget forstaaet. Men Lydighed er Gud kjærere
IC ieblik, befæstende i ethvert · Øieblik mellem den Enkelte og Gud-Mennesket det
OTA, s. 282 det blot skal vare et lille · Øieblik mellem hvert nyt Tænd, saa bliver Tilskueren
Brev 135 et Øieblik ubeskriveligt, et · Øieblik men kun et Øieblik der er mig ubetaleligt.
NB13:37 hed. / Da misforstod jeg et · Øieblik mig selv, skiøndt dog ikke længe.
NB10:38 Jeg ønsker at bringe et · Øieblik Mildhed og Venlighed ind i mit hele Forhold.
EE1, s. 55 sigende Indledning / Fra det · Øieblik min Sjæl første Gang forbausedes
EE1, s. 402 elure mig ... Hør blot et · Øieblik min smukke Marie ..... See her er Stedet,
JJ:517 orgaaer og dens Lyst. Men i samme · Øieblik mindedes Din Siel, at det var et gammelt
2T44, s. 215 en Afkræftede, hvem hvert · Øieblik minder om, at Livet forgaaer og dets Lyst?
KG, s. 355 dent skulde gjøres, kan et · Øieblik mindskes og lindres ved Stramningen, altsaa
AE, s. 411 s i Existents-Mediet. I samme · Øieblik mislykkes det med Glædens Fuldkommenhed,
4T43, s. 120 eden selv? Hvis en Mand i et · Øieblik mistede Alt, hvad ham var kjært, og
G, s. 88 lik sætter Livet ind, hvert · Øieblik mister det og atter vinder det. /
AE, s. 169 e med Menneskene, for et kort · Øieblik mod en Evighed? Skulde de maaskee forfølge
OTA, s. 182 man har lært, og i samme · Øieblik modbeviist, dog uden nogen Standsning i
BOA, s. 275 t Udgangspunkt er i næste · Øieblik Moment i Processen, og viser sig netop
BA, s. 419 n er Synthesen evigt og hvert · Øieblik mulig. / / / / At alt det her Udviklede
AE, s. 142 e Viden, som ikke i et sidste · Øieblik muligen forvandler sig til en Hypothese,
NB36:32.a der en Voven, altsaa i ethvert · Øieblik Mulighed af den Fare at forsømme at
NB9:20 der Alt i sin Haand har i ethvert · Øieblik Muligheder i Overflod. Og i ethvert Tilfælde,
NB9:74 fter naturligviis i dette · Øieblik Muligheder, saa rædsomme, saa mangfoldige,
NB32:4 ve mere end hvad der er i ethvert · Øieblik muligt, aldrig ud over den menneskelige
NB23:207 k ved ham, og forsaavidt der et · Øieblik mumles om, at der er noget Galt med ham,
3T44, s. 245 blive ældre, at han intet · Øieblik mærker Adskillelsen, der vil forberede
NB13:43 jeg da noget galt. I samme · Øieblik mærker jeg det. Hvad er nu at gjøre?
BI, s. 222 ) fortærende Ildsflamme et · Øieblik mættet, da var Negativitetens tilintetgjørende
JJ:264 kun som til anden Examen. I samme · Øieblik møder den Betænkelighed, om det kan
CC:13 b. – I det første · Øieblik møder der saa mangfoldige latterlige
Papir 141 ldige Jæger, der hvert · Øieblik møder et nyt Dyr, det ene mærkeligere
NB14:33 fra det Øieblik af i ethvert · Øieblik Naaden værdig. Ak, nei. Saa behøves
Papir 460 ae Ende, dog kommer der et · Øieblik naar den Vægter, der var længst borte
NB20:99 an den Fromme. / Det er det · Øieblik naar det rigtigt gaaer løs paa, at den
Oi8, s. 353 krivelig Salighed. I næste · Øieblik naar Forstaaelsen kommer » dette
NB2:113 eg altid haft et vanskeligt · Øieblik naar jeg er færdig med en større
NB30:118 d og Blod, saa var jeg hvert · Øieblik narret. / Et Spørgsmaal. / /
SLV, s. 323 reiser incognito, kan hvert · Øieblik nedlægge sit Incognito, saaledes forekommer
CT, s. 64 or Alvor end naar en Konge et · Øieblik nedlægger sin Værdighed – og
EE2, s. 141 andig udenfor Dig selv. I det · Øieblik nemlig, at Du assimilerer Dig Modstanden,
NB25:84.a ede, saa vilde der i et senere · Øieblik neppe være Nogen, der havde Magt til
LA, s. 98 dog gjør hun i Yttringens · Øieblik netop det Indtryk paa En, som var hun en
PS, s. 299 « saa har jeg i samme · Øieblik netop gjort Alt for at hindre nogen Anden
EE2, s. 240 sammen, og dog er han i samme · Øieblik netop ved Begyndelsen, thi han vælger
CT, s. 115 agtede dette Billede, mon det · Øieblik nogensinde vilde komme, da Du sagde til
Papir 385 . have i et saadant enkelt · Øieblik noget af det Spidsfindige i den Forstand
NB24:89 et Barn: saa er man i et saadant · Øieblik noget anstrenget; derfor hørte jeg ikke
NB14:5 s let, at dette Forstaaelses · Øieblik noget nær er det mærkeligste der
NB21:129 esten erindrer jeg ikke i dette · Øieblik noget Sted, hvor Χstus bruger den
EE1, s. 323 Byen, og det er mig i dette · Øieblik nok. Denne Mulighed er Betingelsen for,
IC, s. 95 nkelt, Subjektiviteten. I det · Øieblik nu en Enkelt ikke vil indordne sig under
EE2, s. 185 rig gispede, men at i ethvert · Øieblik ny Nydelse overraskede ham, at hiin snedige
KG, s. 188 ny Opgave. Men er der i samme · Øieblik ny Opgave, saa er det en Umulighed at faae
NB4:62 Dag ind, hver Dag de Samme, hvert · Øieblik ny, Tilreisende som Intet veed om En
DD:139 nne Vaklen naar det afgjørende · Øieblik nærmede sig fandt dog ogsaa sin Plads,
EE1, s. 359 Points. / Det afgjørende · Øieblik nærmer sig. Jeg kunde henvende mig til
AaS, s. 43 hen paa, at det afgjørende · Øieblik nærmer sig; der er en Gjæring og
AE, s. 385 t det er til), saa vil jeg et · Øieblik nærmere betragte hiin alvorlige Mands
NB13:62 forfængelig, ell. i et senere · Øieblik næsten at vredes paa ham, naar de nu
NB16:90 nder vel at han i mangt et svagt · Øieblik næsten er bange for ret at indlade sig
BOA, s. 153 tende naar Hamlet i Dødens · Øieblik næsten fortvivler over, at det skjulte
BI, s. 72 Overraskelse, der i første · Øieblik næsten ikke vil vedkjende sig den af
LA, s. 11 agede en Anden, i Eftersynets · Øieblik næsten kunde ønske, at Anklagens
Papir 262:3 mægtende, men i samme · Øieblik næsten overmæt / 22. Papir 263:1-3,
NB14:90 vendt meget paa ham, som et · Øieblik næsten saae ud som værre end tabt.
NB7:90 ulgt. / O, det er i mangt et · Øieblik næsten til at tabe Forstanden over,
PS, s. 284 igangne bliver saaledes intet · Øieblik nødvendigt, saalidet som det var nødvendigt,
NB25:82 let, ikke afventet det beleilige · Øieblik o: s: v:, at » seire saaledes at
BOA, s. 201 oget og saadan, et begeistret · Øieblik o: s: v:: saa, ja saa slaaer Begrebet om,
OTA, s. 164 ndres, kan dog overiles i et · Øieblik og af et Øieblik – dersom han
BI, s. 155 ar Gyldighed i Berørelsens · Øieblik og bringes ikke i Forhold til nogen Reflexion.
LA, s. 52 vilketsomhelst: indtagende et · Øieblik og dog igjen næsten modbydelig, elskværdig
SLV, note aer for sig selv, prompt hvert · Øieblik og eengang for alle vederhæftig: kort
AA:12 de var kun i Erkjendelsens · Øieblik og efterlod ikke noget dybere Mærke
KG, s. 375 see Splinten kunde benytte et · Øieblik og et Sted, hvor Gud ikke var tilstede!
AE, s. 440 i Dødens Søvn er kun et · Øieblik og et Øiebliks Standsning, men Søvnen
Brev 78 jeg udbeder mig blot for et · Øieblik og for denne Sag – hvis De tillader
SLV, s. 66 ver anden Stund troe I dog et · Øieblik og hildes et Øieblik. Nei jeg kjender
EE1, s. 296 bevidst selv i Incitamentets · Øieblik og i denne Bevidsthed laae det det Onde.
KG, s. 171 Lærer, ved sit Blik, i det · Øieblik og i denne Discipel vinder sin ivrigste
NB7:48 sees saaledes. Absolut i ethvert · Øieblik og i ethvert Øieblik absolut at forholde
NB10:98 r sig selv. Men i et enkelt · Øieblik og i sig selv er Lidelsen jo en Ubetydelighed
NB24:154 g Sætning, at i ethvert · Øieblik og indtil Verdens Ende gjælder det:
LF, s. 13 rer paa den: ak jeg, der intet · Øieblik og Intet har for mig selv, men er udstykket
KG, s. 103 rund Intet at bortgive, intet · Øieblik og intet Løfte. Dog er dette ingen Travlhed,
EE:190 egeistrer Dig i et lykkeligt · Øieblik og maaskee flygter fra Dig, naar Ængstelserne
KG, s. 100 ieblik forinden er et spildt · Øieblik og mere end blot Tidsspilde, at enhver
SFV, s. 34 ns Sag. Taktiken er i ethvert · Øieblik og paa ethvert Punkt at indrette paa, at
BI, s. 237 g for dem, saa hurtigt som et · Øieblik og saa længe som et Øieblik, naar
4T43, s. 136 Medviden med Gaven i ethvert · Øieblik og saaledes ogsaa i Modtagelsens Øieblik,
NB5:58 ektik til for at opfatte den i et · Øieblik og see hvad den er. Ingen af Delene udmærker
NB19:76 sit Stræben strax i første · Øieblik og senere i ethvert har den commensurabel
NB24:49 det i det for En fordeelagtigste · Øieblik og sikkrer sig den glimrende Bortgang;
NB7:84 ents. Man seer den i ethvert · Øieblik og Skridt for Skridt. Paa den anden Side,
AE, s. 188 n er en Erindren, i Afskedens · Øieblik og som en bestandig ophævet Mulighed
TS, s. 67 unde maaskee komme til i samme · Øieblik og tage mig fast som Gjerningsmanden«
OTA, s. 236 r vedkjende Dig den i dette · Øieblik og til enhver Tid. Sæt noget Forfærdeligt
2T44, s. 207 en Evighed, der venter hvert · Øieblik og ved Dagenes Ende; thi dette er eet og
KG, s. 39 , at hvad der bestaaer i dette · Øieblik ogsaa bestaaer i næste Øieblik, men
4T43, s. 122 ee var der Den, der i Tabets · Øieblik ogsaa mindedes, hvad han havde besiddet,
NB13:17 . Sagen er, der er i Maria i det · Øieblik ogsaa noget af den jordiske Utaalmodighed,
AE, note saa skal være, blive Tale et · Øieblik om en Smule docerende Eiendommelighed.
Brev 135 r tilstæde hos mig i ethvert · Øieblik om end i alle Kjærlighedens forskjellige
BOA, s. 198 avde skrevet: i et begeistret · Øieblik om Natten gik der et Lys op for mig, hvorpaa
Not8:44 nker jeg mig, hører han et · Øieblik op, lyt nu den larmende Klagesang af Alle
3T43, s. 94 nne Bekymring hører intet · Øieblik op; thi den Viden, han vinder, er ingen
AE, s. 212 er: at passe paa og i ethvert · Øieblik opdage Usandsynligheden, Paradoxet, for
3T43, s. 82 jærligheden saaledes i et · Øieblik opdagede det Skjulte, nei det var som forøgede
JJ:3 gte stor Bedrift, men i Handlingens · Øieblik opdagede han ikke Collisionen, først
AE, s. 215 den ret kan aande ud. I samme · Øieblik opdager jeg til min Forbauselse, at de
Papir 460 hvert Tilfælde, fra det · Øieblik Operateuren har trukket Kniven, er der
AE, s. 478 edvarende Imedens; selv i det · Øieblik Opgaven er sat er der allerede spildt Noget,
EE1, s. 262 ndes øvrige Pjat. I samme · Øieblik opgiver hun derfor denne Tankegang og faaer
BI, note e Bestemmelse, som en i ethvert · Øieblik ophævet Mulighed af en saadan Attraa.
LP, s. 46 som saaledes i ethvert saadant · Øieblik ophøre at være blot digteriske Figurer,
FV, s. 14 ive Christen«. Fra det · Øieblik ophører det ligefremme Religieuses Glimten;
SLV, s. 384 am tænke den, thi i samme · Øieblik ophører han at være digterisk Figur.
SD, s. 134 g lader dette sig eet eneste · Øieblik opleve, saa er det dermed for evig at opleve
NB27:18 vil dog maaskee i mangt et · Øieblik opmuntre ham at tænke paa Dig, som Du
EE2, s. 297 raveren, hun blev staaende et · Øieblik opreist, hun bøiede sit Hoved, holdt
SD, s. 183 den Dialektik, at i ethvert · Øieblik Oprøret er Legitimitet. Dette beroer
EE1, s. 420 Belysning hvilede fra dette · Øieblik over den hele Situation, en dybere Betydning
2T44, s. 203 Du ængstedes, i næste · Øieblik over Dig, ja Du end ikke turde takke, at
NB14:92 r Historiens Bølge i næste · Øieblik over hele denne Bevægelse, og den er
NB6:64 nubler jeg, seirer Synden et · Øieblik over mig: o, i ethvert Øieblik er der
BI, s. 223 hvilken han seirede i ethvert · Øieblik over Phænomenet. Han frigjorde saaledes
BI, s. 237 og hans Øie frydede sig et · Øieblik over Udsigtens Trylleri, der var endnu
EE1, s. 364 en ny sort Kjole, i næste · Øieblik overfuser han mig. Jeg gjør Alt for
BI, s. 192 nu imidlertid Strepsiades et · Øieblik overgive sig til Glæden over at være
G, s. 36 ømmeligt, og næsten hvert · Øieblik overrasker dem selv; de veed, at de ere
EE1, s. 283 ælper til. I et ubevogtet · Øieblik overrasker det En ofte med det Pludseliges
LP, s. 53 « / Vi ville nu for et · Øieblik overskue det Foregaaende. Født i trange
KK:5 rk, jeg føler mig i dette · Øieblik oversvømmet deraf som naar Nilens Vande
4T43, s. 173 ra dette Øieblik af hvert · Øieblik oversætter sig i Evigheden. /
AE, s. 155 vervinde derved, at jeg hvert · Øieblik overvinder den. Er derimod Dødens Uvished
FB, note Øieblik døer han, i samme · Øieblik overvinder han Døden og gjennemfører
SLV, s. 352 Prang.« Selv i dette · Øieblik overvælder denne Tanke mig, at jeg har
PMH, s. 77 lendid nok til at spendere et · Øieblik paa at berigtige en Bog, der hvis ellers
CT, s. 199 ikke skulde spildes et eneste · Øieblik paa at bevise, at den er sand, men at Hver
NB2:105 dt Anstrengelse tænkt et · Øieblik paa at reise til Berlin. Jeg turde ikke
IC, s. 173 ikke spilde eet Ord eller eet · Øieblik paa at tale derom – for saa at faae
NB3:62 der ikke skal spildes eet eneste · Øieblik paa at tale derom, ja at det er af den
AE, s. 429 etræffende hiint alvorlige · Øieblik paa Contoiret som saa: Gud skee Lov, nu
NB16:26 ygt og Bæven, hver Dag, hvert · Øieblik paa Dagen at kunne blive kastet ud i Afgjørelser
AE, s. 321 er en Existerende, der hvert · Øieblik paa Dagen maa have Vittigheden til sin
SLV, s. 117 g Recensent, der hvert andet · Øieblik paa Dagen plager hende med sine fade Prætensioner,
OTA, s. 388 r end ikke anvende et eneste · Øieblik paa den Art Overveielse, det skal tvertimod
AE, s. 448 ingen sammen med det bestemte · Øieblik paa den bestemte Dag, med disse og disse
G, s. 91 det i vor Tid ind at spilde et · Øieblik paa den snurrige Tanke, at det er en Kunst
DS, s. 211 ud være, og saa i næste · Øieblik paa det samme Menneske rette med Mirakler!)
EE1, s. 219 staaelsen til, der i ethvert · Øieblik paa en besynderlig Maade spotter. Han nyder
Papir 306 er, det høres i ethvert · Øieblik paa mange Steder, og Du skal ikke sige,
Brev 148 askee tænker Du i dette · Øieblik paa mig, jeg staaer maaskee ikke tydeligt
PS, s. 240 et i Skrøbelighed og hvert · Øieblik paa Misforstaaelsens Grændser, naar
NB:15 have stor Skade af i det ene · Øieblik paa Prent at læse et Msk. saaledes behandlet,
NB20:138 t-Natur, der i et sværmerisk · Øieblik paa Prædikestolen, ikke uden Taarer
NB7:94 Skatten, spilder ikke eet eneste · Øieblik paa saadant Kjævlerie, Du, der som Χsten
YTS, s. 278 og dog foregaaer i samme · Øieblik paa Stedet det Samme virkeligt. /
Brev 274 Sverrig, jeg tvivler intet · Øieblik paa, at det vil blive Dem en behagelig
Oi1, s. 137 and. / Tænk da først et · Øieblik paa, hvad Christendom er, hvad den fordrer
NB15:103 Noget at spilde et eneste · Øieblik paa, nei » Videnskab, Videnskab«.
SD, s. 132 ive at sige » i dette · Øieblik paadrager Du, den Syge, Dig denne Sygdom«,
AE, s. 157 Øieblik: nu skal Du hvert · Øieblik passe paa, men at han hvert Øieblik
AE, s. 157 k passe paa, men at han hvert · Øieblik passer paa. Her bliver nu Alt mere og mere
TS, s. 46 aa vil jeg tage mig selv og et · Øieblik prøve mit Liv efter blot een lutherisk
G, s. 63 ken, naar den i sit lykkeligste · Øieblik pynter sig herligst i Silke og Fløiel.
EE1, s. 19 bestemmes til 14. Jeg var et · Øieblik raadvild om, hvorfra vel B kunde have denne
EE1, s. 52 een Ting.« Jeg var et · Øieblik raadvild, derpaa henvendte jeg mig til
EE2, s. 17 Dig et Øiekast. Du var et · Øieblik raadvild, om det var blot Sprødigkeit
G, s. 68 d af Ligegyldighed, i det andet · Øieblik raser jeg, og farer fortvivlet fra den
HH:11 dog var han til enhver Tid ethvert · Øieblik redebon til at høre paa Andres Klager
AA:16 esom Sophocles i det afgjørende · Øieblik reiser sig til Verdens Forundring i fuld
AE, s. 368 ste, og man fremmaner i samme · Øieblik Religionsspotteriet saa vittigt som det
SLV, s. 98 at et Ægteskab i næste · Øieblik resulterer. I næste Øieblik; thi
KKS, s. 93 ofte har sandet, i et saadant · Øieblik ret føle, hvor tomt alt Dette er, og
DD:161 re den nordiske Aand ere jo i det · Øieblik ret i fuld Gang. – / d. 29 Oct 38.
NB28:6 re Vanskeligt, der i ethvert · Øieblik ret kan lære et Msk. at føle, at
NB26:112 is han i sit utaalmodigste · Øieblik ret kommer til at tænke paa: men hvad
AE, note e fri for, og i Anfægtelsens · Øieblik retter Troen sig derfor ikke mod Gud, men
EE1, s. 185 rationer, saa er hun i samme · Øieblik reven bort. Villien maa forholde sig aldeles
Brev 148 erflod, jeg besidder, Du har et · Øieblik revet Dig løs fra mig, for atter at
NB15:92 gjorde Mine til at ville et · Øieblik rive Folk ud af deres behagelige Tumerumme
CT, s. 297 ret længe paa; thi fra det · Øieblik Rædselens Skuespil tog sin Begyndelse
EE:192 maaskee om, hvad der i dette · Øieblik rører sig i os, hvad der ængster
NB15:114 er, der i et sværmerisk · Øieblik rørt og rørende, uden Tanke ell.
NB2:30 af Tilværelsen er i dette · Øieblik saa correct som den aldrig har været.
NB24:103 i Formastelse. Kommer det · Øieblik saa er Efterfølgelsen dog trods al sin
Brev 159.1 hvad jeg i Afskedens · Øieblik saa gjerne vilde have gjort og naturligviis
NB3:60.a i Farens – og i Smertens · Øieblik saa gribe de efter Trøsten, det seer
Papir 569.a een, og gjøre det critiske · Øieblik saa kort og saa let som muligt. /
NB26:21 en Tyv er i Misgjerningens · Øieblik saa langt fra Christendommen, som en saadan
EE2, s. 254 jen. Alt staaer endnu i dette · Øieblik saa levende for mig, som om det var skeet
DS, s. 249 Forargelsen ligger i ethvert · Øieblik saa nær, dens Mulighed følger hvert
EE2, s. 325 uendelig Meget, i det andet · Øieblik saa saare Lidet? Var ikke derfor Din Angst
Papir 344:3 om Efteraaret i ethvert · Øieblik saa stærkt i Bevægelse, at det er
OTA, s. 179 det stod i Betragtningens · Øieblik saa tydeligt for ham, saa klart, at det
NB27:71 tør sige, staaer i dette · Øieblik saa ypperligt, at den ved lidt jordisk
DS, s. 244 t langt Liv – et eneste · Øieblik saae feil, og meente han havde Fortjeneste
NB24:125 som hader Mynster. I samme · Øieblik saae jeg, at hvis jeg nu anbragte Lovtalen
NB12:110 æderiet – i samme · Øieblik saae jeg, at min Stilling lidt efter lidt
CT, s. 42 nker og taler derfor i ethvert · Øieblik saaledes om sin jordiske Rigdom; han som
NB2:260 de. Men see, just hvad der et · Øieblik saarer det giver mig netop Liv og Lyst.
OTA, s. 344 nde Skyld; selv i det sidste · Øieblik sagde han: Fader, tilgiv dem, de vide ikke
Brev 64 lde være forgjeves. I næste · Øieblik sagde jeg til mig selv: » bien«,
TS, s. 71 r en Spiller, der i et saadant · Øieblik sagde til sig selv » nu vel, Du
Not8:33 næsten hvert Ord, han fra det · Øieblik sagde. Her maaskee kan der komme Klarhed.
NB13:92 r hun i ethvert Besøgets · Øieblik Saligheden. Hun tør heller ikke i triviel
FB, s. 143 eske kan endnu i dette sidste · Øieblik samle hele sin Sjæl i eet eneste Blik
TAF, s. 299 Hønen, bekymret, i Farens · Øieblik samler Kyllingerne under sine Vinger, skjuler
FB, s. 134 fer en anden Mand. De tale et · Øieblik sammen, han opfører i et Nu en Bygning,
Not13:11.a er, at Dyden er den i ethvert · Øieblik satte Midte, kan man see af hans Distinction
CT, s. 128 end paa det nøiagtigste et · Øieblik see bort fra den Anvendelse, han gjør
IC, s. 182 aa maa man – hvis vi et · Øieblik see bort fra, hvilken uendelig Betydning
NB:15 den – og saa i næste · Øieblik see ham saaledes behandlet af Faderen,
SLV, s. 415 et kun os Guder, der i samme · Øieblik see hans Intethed«. /
FB, s. 144 i Kraft af det Absurde, hvert · Øieblik see Sværdet svæve over den Elskedes
KG, s. 115 ens er vunden, at lade det et · Øieblik see ud for dem, som aabnedes nu Udsigten
AE, note thisk-Religieuse, og det kan et · Øieblik see ud, som kunde de skridte sammen. Og
EE1, s. 304 er det kun, naar man i samme · Øieblik seer den Energi, der overvinder den. Saaledes.
AE, note gtighed – og saa i samme · Øieblik seer den vrængende Skygge, saa er den
NB12:40 » virkelige« · Øieblik seer det saa skuffende ud. Man seer en
EE2, s. 117 ge Angst mærker det, hvert · Øieblik seer disse Skyggebilleder paa Væggen.
KG, s. 184 se – hvis han et eneste · Øieblik seer feil og sammenligner sin Stræben
EE2, s. 200 enneske ikke i Fortvivlelsens · Øieblik seer feil paa Livet, det er ligesaa farligt
SFV, s. 55 r jeg; dersom jeg eet eneste · Øieblik seer feil, saa synker jeg sammen. Men seer
SLV, s. 418 dersom man nu ikke i samme · Øieblik seer ham religieust segne under denne Plan
IC, s. 193 e Billede – men i samme · Øieblik seer han endnu engang paa Forbilledet,
4T43, s. 161 hvor man vel strax og hvert · Øieblik seer Maalet, men aldrig seer det naaet,
EE1, s. 172 i den nærværende Tids · Øieblik seer man den kun ligesom man seer et Menneske,
EE1, s. 374 ig vækkes. Naar det da et · Øieblik seer ud for hende, som om hendes Seir atter
NB15:18 ænder det vel ofte, at det et · Øieblik seer ud som vilde Forbilledet nu »
CT, s. 154 ed nu maaskee selv, at det et · Øieblik seer ud, som kunde man paa tvende Maader
NB16:60 gn, Bedrag – i samme · Øieblik sees, at den oprindelige Χstd. er
NB:210 ord paa min Samvittighed. Fra det · Øieblik seirede derfor min Elendighed over mig,
IC, s. 195 nde hvorvidt han nu i ethvert · Øieblik selv er i Sandheden. Men dette er Tilfældet
BB:14 e, som den maaskee i næste · Øieblik selv igjen er et Leed af mod noget andet
NB7:58 ville see den Elskede hvert · Øieblik selv om man nok saa dybt forstaaer, at
CT, s. 127 an arbeider i ethvert saadant · Øieblik selvisk for sig selv, eller selvisk for
LA, s. 83 i Nivellerings-Lystens korte · Øieblik selvisk nyder Abstraktionen, saa underskriver
EE1, s. 425 have beskæftiget mig, et · Øieblik senere, det skal ikke bekymre mig; men
OTA, s. 215 elv i den Tvesindedes sidste · Øieblik sidder endnu Klogskaben ved Dødsleiet
TTL, s. 394 svimlende Omskiftelse! For et · Øieblik siden gik det samme Menneske riig og mægtig,
TTL, s. 395 t var Rigmanden. Endnu for et · Øieblik siden i Verdens Omgivelse, da turde han
Brev 182 e! Uden paa det Brev, Du for et · Øieblik siden modtog, havde jeg glemt, at skrive:
FB, s. 179 l den unge Brud. Endnu for et · Øieblik siden sad hun paa sit Værelse i al sin
EE1, s. 165 have vi ventet, endnu for et · Øieblik siden sukkede vi over dens Længde, men
TTL, s. 395 nes at vise sig. Endnu for et · Øieblik siden, da ønskede han saa Meget, og
EE2, s. 258 iser Fortvivlelsen i næste · Øieblik sig ikke som et Brud, men som en Metamorphose.
EE1, s. 296 tør jeg end ikke i dette · Øieblik sige om ham. Han har lidt af en exacerbatio
NB20:108 d og tilgive, om han i et svagt · Øieblik siger » hvad skulle vi have.«
CC:15 Noget, er der En, der lige i samme · Øieblik siger det. Det er ligesom jeg var en Dobbelttænker,
NB31:139 aae fat i et Gode, i samme · Øieblik siger det: herligt, herligt! Hertil maatte
DS, s. 227 Karrig i et Digter-Stemnings · Øieblik siger dette Sande » seer til Lilierne
NB2:17 et igjen. I de første Par · Øieblik siger han: aah, det er et Bedrag. Han regner
NB11:215 ge med dem selv, aldrig vare et · Øieblik sikker. / Overhovedet er det den ulyksaligste
AE, s. 364 bsolute Distinktion vil hvert · Øieblik sikkre det absolute τελος
FB, s. 165 hed, han underskriver i samme · Øieblik sin egen Dødsdom, forsaavidt han havde
Brev 46 orsøg paa at holde Dem et · Øieblik skadesløs, hvis De et Øieblik skulde
KG, s. 287 ndt om Næsten, at kunne et · Øieblik skaffe sig lyttende Opmærksomhed ved
KG, s. 247 , at Christendommen i ethvert · Øieblik skaffer Luft og Udsigt. Naar Travlheden
TTL, s. 415 ovedet, naar man i et saadant · Øieblik skal anstille Beregninger: kort, han havde
FF:98 ighed, Frygt for at det i næste · Øieblik skal berøves mig og jeg fortvivle. /
OTA, s. 247 et Menneske i Skriftemaalets · Øieblik skal blive sig bevidst som den Enkelte
NB6:65 tet – og just den jeg i det · Øieblik skal bruge. / Jeg har nu lidt saare meget
BOA, s. 275 ikke staaer fast, i det ene · Øieblik skal det betegne Bruddet med den hegelske
NB:123 er og dreier Sagen sig. I det ene · Øieblik skal det være Hovmod at foredrage denne
NB17:92 g med hvert saaledes ret anvendt · Øieblik skal Du lære mere at forundre Dig. /
TSA, s. 62 rom. Men i Smertens første · Øieblik skal Du maaskee høre hende sige, at
Not4:45 tillige som det der i samme · Øieblik skal fortrænges af et nyt subjektivt
KG, s. 95 dette Secund, i dette hellige · Øieblik skal gjøre: saa er han i Gang med at
NB7:75 il, at han tillige i ethvert · Øieblik skal haabe paa Frelsens Mulighed, og at
AE, s. 377 e i Verden ikke tillige hvert · Øieblik skal have det absolute τελος
AE, s. 365 ke være, at han i næste · Øieblik skal have glemt det. Derfor bliver, som
SLV, s. 63 ale Omkostningerne. I det ene · Øieblik skal hun være i Besiddelse af al mulig
NB6:13 husk paa, Du veed ikke naar det · Øieblik skal komme da Du skal lide for Sandheden«
F, s. 504 den, om han ikke netop i samme · Øieblik skal komme til Skade og vælte Blækhornet
NB2:139 var saa rart, det næste · Øieblik skal man sukke og bede om Taalmodighed,
NB2:139 nagtige Vrævlen, det ene · Øieblik skal man takke for nu er det godt ell.
NB6:8 er er Charakteerløshed. Det ene · Øieblik skal man udtrykke, at man er den Anseete,
NB6:8 man er den Anseete, i det næste · Øieblik skal man være en Slags gale Meyer –
Papir 365:7 t ethvert Msk. i ethvert · Øieblik skal realisere det, men saa maa han jo
CT, s. 269 e ogsaa denne Rest i næste · Øieblik skal tages fra mig! Og hvis der var een
BA, s. 382 gheden, men dersom, at jeg et · Øieblik skal tale accommodationsviis og daarligen,
AE, s. 450 hvad man maaskee ikke i samme · Øieblik skal udøve, i Begeistringens stærke
NB25:49 n maaskee ogsaa i et senere · Øieblik skal undvære – for at komme videre.
SLV, s. 31 og jeg fordrer, at den hvert · Øieblik skal være mig et Accompagnement; og
EE:187.a nt deraf, om han end i næste · Øieblik skammer sig ved, at denne Begeistring først
OTA, s. 179 etragtning og Betragtningens · Øieblik skjuler trods al sin Klarhed let over en
PS, s. 221 vide det, i samme Nu er hiint · Øieblik skjult i det Evige, indoptaget deri, saaledes,
NB31:68 nei, just i det alleryderste · Øieblik skrækkes han op – – –
NB26:25 g kommer Dommen. Det kan et · Øieblik skuffe Barnet, at det ligesom er blevet
EE1, s. 428 oruroliget mig, om det noget · Øieblik skulde falde hende ind at tænke paa
Papir 270 rer, at slige forklarede · Øieblik skulde forsvinde, saa deres Sted ikke kjendte
EE2, s. 198 , det er som om Du i næste · Øieblik skulde fortryde det, og dog lod det sig
Papir 270 slige Overveielser. Intet · Øieblik skulde gaae ubenyttet hen, men hver Dag
CT, s. 164 om maaskee i et afgjørende · Øieblik skulde gjøre Dig Dit Liv saa saare vanskeligt,
FB, s. 193 l Gud, at hun ikke i næste · Øieblik skulde hade den Mand, hvem hun skyldte
EE2, s. 330 e netop deri, at han det ene · Øieblik skulde have Ret, i det andet Øieblik
Oi4, s. 211 komme sammen! Hvis det noget · Øieblik skulde kæmpe i Fredrik » jeg
LP, s. 20 nge fast ved Staten, blot et · Øieblik skulde med Molboen faae isinde at sige:
Brev 46 lik skadesløs, hvis De et · Øieblik skulde savne Noget ved at Døren ikke
SD, s. 221 r den, saa om den i et svagt · Øieblik skulde selv ville det, det dog var umuligt.
NB32:151 e for, at der just i samme · Øieblik skulde skee Noget, som vilde give ham Leilighed
NB32:49 ieblik, og man det næste · Øieblik skulde sparkes, foses, kastes, smides langt
F, s. 503 ie, uden forsaavidt jeg her et · Øieblik skulde sysselsætte mig med den Tanke,
FB, s. 131 rdrede det af ham, i næste · Øieblik skulde tilbagekalde Fordringen. Han besteg
Brev 150 jeg nødig, at Du noget · Øieblik skulde tro, at jeg i slige Timer følte
KG, s. 311 neste af Alt, at Forligelsens · Øieblik skulde vorde et frugtesløst Forsøg,
EE2, s. 277 ste, uden at jeg derfor noget · Øieblik skulde være saa taabelig at ville glemme
CT, s. 304 rer med, at vi ikke i noget · Øieblik skulle adskille hvad Gud har sammenføiet
SD, s. 178 ne, strax døe, blot de et · Øieblik skulle være ene; som det lille Barn
FB, s. 193 lektik, den fordrer i det ene · Øieblik Skyld, i det næste vil den ikke have
BI, s. 334 e Rettigheder, kan i næste · Øieblik slaae over til at gjøre en abstract
NB24:114 jenes saaledes, at man i Farens · Øieblik slaaer af: den absolute Souverain, Χstd.,
NB27:12 ordrer af ham – og i samme · Øieblik slaaer Lydigheden eller det Forpligtende
BI, s. 250 xionens Sphære, i næste · Øieblik slaaer over i sin Modsætning: Intet
EE:73 langt ell. kort, veed jeg i dette · Øieblik slet ikke; kun een Tanke udfylder min Sjæl,
CT, s. 115 ænk, at han da i Dødens · Øieblik slet Intet har at erindre, slet Intet til
2T44, s. 214 saa vil jeg da endnu i dette · Øieblik slippe enhver Forventning, og lade mig
FB, s. 133 mig absolut. Jeg vilde intet · Øieblik slippe ham, hvert Minut passe paa, hvorledes
3T43, s. 83 d, saa maatte det jo for det · Øieblik slippe sin Gjenstand! Hvor skulde det Øre,
NB24:158 – og naar han saa et · Øieblik slipper det Msk, saa vender Alt sig om
Papir 283:1 e den, i Afgjørelsens · Øieblik slipper Forstanden, og han vender enten
CT, s. 51 nne Væren er den i ethvert · Øieblik sluppen forbi Begyndelsens Vanskelighed.
EE1, s. 362 riig Moder først i dette · Øieblik sluppet hende ud af sin Haand. Det var
AE, s. 370 ος, og saa i samme · Øieblik som andre Mennesker deeltage baade i det
G, s. 61 det Heldigste skete, at i samme · Øieblik som Anstrængelsen var forbi, Deres Haar
OTA, s. 297 Anfører formaaer, i samme · Øieblik som Bekymringens Forsvar er afvæbnet,
PS, s. 245 vise det; da jeg, netop i det · Øieblik som Beviset begynder, har forudsat det
KG, s. 346 kold saa noget nær i samme · Øieblik som den Døde er bleven kold. Naar han
BA, s. 400 n han ikke komme, thi i samme · Øieblik som den er det Nødvendige, er den i
CT, s. 269 am hvert Øieblik, ja hvert · Øieblik som den mørkeste Nat. Jeg vil erindre
KG, s. 357 re tabt for Dig; og i samme · Øieblik som den selviske Tanke overgiver sig, kan
TTL, s. 460 Døden til det lykkeligste · Øieblik som den største Lykke, nu som den største
SLV, s. 32 er omgav dem, standsede de et · Øieblik som Den, hvem Beundring har vakt og som
DD:12 e ville ophæve Begrebet i samme · Øieblik som det blev prædiceret om det concrete
DS, s. 183 for Christendommen saa critisk · Øieblik som dette, maaskee kunde have de farligste
IC, s. 178 staaer jo den Ældre i det · Øieblik som en Anklager, der anklager sig selv
SD, s. 183 erede Dyder; de fortrylle et · Øieblik som en østerlandsk Digtning; en saadan
OTA, s. 248 skal han jo i Skriftemaalets · Øieblik som Enkelt gjøre Regnskab for, hvorledes
NB19:20 g det dog næsten i samme · Øieblik som et Bedrag af min Phantasie, et Noget,
OTA, s. 180 og misforstod Betragtningens · Øieblik som et Bedrag, indtil han atter blev alvorlig
BI, s. 237 trængende Sideblik, der et · Øieblik som et Dolkestik gjennemborede deres Sjæl.
NB16:42 at jeg maa standse i dette · Øieblik som Forf., er, at jeg ikke har Raad til
NB23:51 Næse. Derpaa stod han et · Øieblik som forstenet; men nu blev han rasende.
NB13:45 ørste ( det høimodige · Øieblik som gaaer forud, naar Lidelsens Virkelighed
OTA, s. 307 res eller besiddes, deres · Øieblik som Gjenstand for Omtalen, indtil de i
AE, s. 449 rænkning. Men see, i samme · Øieblik som han bekymret vilde om muligt undvære
BOA, s. 144 og uforsigtig Omgang. I samme · Øieblik som han da havde overtaget Naadegaven i
NB16:77 g eneste. Det lille Land stod et · Øieblik som i Pausa ved at see eet heelt Numer
NB30:52 loddrian. / I et ørkesløst · Øieblik som jeg gik idag faldt det mig ind: hvis
NB5:24 slige. / Forunderligt netop i det · Øieblik som jeg havde skrevet det Foregaaende,
NB6:61 paa enhver Maade. / I samme · Øieblik som jeg meddeler ligefrem, taber Sandheden
Brev 16 erud, og tager afsted i samme · Øieblik som jeg modtog Brevet – Resten, jeg
Brev 86 jeg i almdl. skrevet i samme · Øieblik som jeg modtog det, i bogstaveligste Forstand.
PS, s. 221 punkt er et Intet; thi i samme · Øieblik som jeg opdager, at jeg fra Evighed har
EE2, s. 237 g er det, hvorved jeg i samme · Øieblik som jeg vælger mig ud af Verden, vælger
OTA, s. 136 d dens Side, det er i ethvert · Øieblik som maatte det i næste Øieblik komme
NB36:30 gt at forhindre, at ikke i samme · Øieblik som man har anbragt en yderligere Skærpelse
KG, s. 55 Vei fører. Maaskee i samme · Øieblik som man tiltræder Reisen, seer man allerede
NB2:52 des til det Ethiske. I samme · Øieblik som Mskene faae Lov at beundre en Ethiker
NB21:41 aer saa lempeligt frem i ethvert · Øieblik som muligt. / I Forhold til en Fremstilling
Papir 366-1.e høieste med det næste · Øieblik som Perspektiv. Man kan ingen Distance
2T44, s. 201 re forfærdelig. I samme · Øieblik som Sjelen gjennemskuer dette, behøver
SLV, s. 429 tid som Opgave, er den hvert · Øieblik som skulde den lig Hermann v. Bremenfeldt
NB24:74 Tid. / Jeg forstod dette et · Øieblik som Straf, at jeg ikke havde grebet raskt
OTA, s. 159 . Det synes maaskee et · Øieblik som var Tvesindetheden ikke til; den Tvesindede
Brev 126 e, der vistes mig, var: et · Øieblik som ved et Trylleslag at forvandle Slottet
AE, s. 230 som føler, hvorledes hvert · Øieblik spildes, hvor det endnu ikke er kommet
NB30:112 begynde, er jo allerede et · Øieblik spildt – ak, og et eneste Øieblik
OTA, s. 388 at der ikke bliver et eneste · Øieblik spildt paa at tvivle om Opgaven, ikke den
KG, s. 183 at blive øieblikkelig. Et · Øieblik spildt paa Sammenligning, saa er Alt forspildt.
IC, s. 188 k Magt, saa vilde den i dette · Øieblik spottende sige om denne Yngling: see saa,
Oi3, s. 199 de ville just i det critiske · Øieblik springe af fra den Anstrengelse, som det
BA, s. 338 Qualiteten er sat, er i samme · Øieblik Springet vendt ind i Qualiteten og forudsat
NB6:76 til ham. Kort han maatte et · Øieblik staae ubetinget alene, at jeg kunde see,
SLV, s. 413 imod agter at blive et lille · Øieblik staaende ved Angeren, en Experimenterende
NB14:92 den er som glemt. Men i næste · Øieblik staaer den intensive Bevægelse forklaret
LA, s. 50 sen, i Forelskelsens indviede · Øieblik staaer frit, frit paa Illusionens dumdristige
BOA, s. 262 vedes Rigdom som nu i Talens · Øieblik staaer op til et præsentisk Liv, man
EE1, s. 319 ng Dame, der i dette hellige · Øieblik stak Hovedet ud af denne Port, aabenbart
CT, s. 289 . Vor Tale vil derfor blot et · Øieblik standse Dig paa Veien til Alteret; thi
NB31:120 r og plager Msk. er at de hvert · Øieblik standse uden at kunne forvandle hvad der
2T43, s. 30 det Seier i dem alle; kun et · Øieblik standser det sig selv: » det er
DD:208 tværksen. / P. Lad mig et · Øieblik standsere deres bevingede og hastende Fjed
Brev 130 ands et Øieblik blot et · Øieblik stat stille. / Din for evig. /
Oi4, s. 210 rt med Christendommen fra det · Øieblik Staten fik fat; istedetfor dette Bagatelleri,
DD:87 stergade, tog Hatten af og stod et · Øieblik stille med de Ord, som han regelmæssigt
SLV, s. 80 p i et eneste Skud, staaer et · Øieblik stille samlet heel i eet Moment, da splittes
Brev 80 har saa travlt, jeg tier et · Øieblik stille, for at lade denne Larm tvinge Tanken
NB14:140 andling. Men dersom det i noget · Øieblik stiller sig saa forkeert for Individet,
GU, s. 338 ikke, den var udtørret. Et · Øieblik stod han taus i Sorg; da fattede han sig
NB28:41 dte den i Isaak. / I samme · Øieblik stod Herren Jehova i legemlig Skikkelse
4T44, s. 329 elens Klæder. Hvis han et · Øieblik stod stille i Løbet, hvis Erindringen
NB24:89 ubetinget i det allersidste · Øieblik strax at lyde. O, naar man er kommet saa
EE:50 er deraf, at denne Lære et · Øieblik streifer over paa det praktiske Gebeet,
AE, s. 365 af, som den jo endnu i dette · Øieblik stundom bruger til at præke Aflad fra
NB22:143 ige, saa vil han altsaa i samme · Øieblik styrte msklig talt i Undergang –
G, s. 47 dette veed jeg, at jeg i samme · Øieblik styrtede ned næsten i Fortvivlelsens
NB25:114 n. / Men næsten i samme · Øieblik styrtede noget Nyt over mig: det Høieste
BI, s. 310 sig, ligesom i Begeistringens · Øieblik Subjectet bliver næsten borte for sig
IC, s. 194 d. Maaskee har han i et andet · Øieblik sukket » omsider«, at jeg
FB, s. 206 s, at han i det afgjørende · Øieblik suspenderer det, hvorved han da ophører
HH:19 ledes henrive os, at Velsignelsens · Øieblik svandt os ubemærket og ubenyttet hen.
KG, s. 166 somt, om hvorvidt han i dette · Øieblik svarede saaledes til Din Forestilling,
NB22:52 lv med, om han nu i ethvert · Øieblik svarer til den Elskedes mulige Fordringer;
NB11:194 de jeg i det afgjørende · Øieblik svigte eller beskubbe Sagen. /
BOA, s. 236 etsteds foredrager, men hvert · Øieblik svinker hen til. Den lyder kort saaledes:
NB23:50 ærmere til Dem er jeg i samme · Øieblik svækket. Alt er svækket ved at forklares
SFV, note denne Examination, som hvert · Øieblik svævede over mig, maatte holdes vaagen,
BA, s. 383 at som saadan. Først i det · Øieblik Synden bliver sat, bliver ogsaa den generiske
BA, s. 395 e Spring bryder frem. / I det · Øieblik Synden er sat, er Timeligheden Syndighed.
OTA, s. 170 end Sprogets sande Udtryk et · Øieblik synes at skjule derover ved at kalde hans
NB17:92 hed, og Du skal see, i første · Øieblik synes det Dig som var Du ganske nær
TTL, s. 449 thi selv i Dødens · Øieblik synes det vel den Døende, at han kunde
KG, s. 266 or Eftertanken, om det end et · Øieblik synes en besynderlig Tanke. Det er Forbandelsen
EE1, s. 131 n med sin Flamme, i næste · Øieblik synes Horizonten endnu mørkere, men
NB24:158 der dem oppe. Men i ethvert mat · Øieblik synke de ned fra denne Potensation –
NB24:158 e 5780). Men i ethvert mat · Øieblik synker den Aandelige ned til at være
PS, s. 226 drig kunne glemme; thi i samme · Øieblik synker han ned til sig selv igjen, ligesom
CT, s. 297 ar Sandheden. I det første · Øieblik syntes den at behage Alle; men jo tydeligere
EE2, s. 325 er man kan, at det i det ene · Øieblik syntes Dig saa uendelig Meget, i det andet
G, s. 41 gte over til hende, saa jeg et · Øieblik syntes, hun maatte være en Pige, der
NB31:44 fortvivlet Msk, som i et rasende · Øieblik sælger sin Mester for lumpne 30 Secler
Brev 125 g, som Curiositet betragtet, et · Øieblik særligere tildrage sig Deres Opmærksomhed,
EE1, s. 252 e er nemt nok. Jeg vil nu et · Øieblik sætte de 3 Personer med Udeladelse af
EE2, s. 245 throniseret, og han kan hvert · Øieblik sætte det Grændse. Saaledes troer
EE1, s. 33 r en Flue i det afgjørende · Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands
G, s. 88 Eens Indre; der hvor man hvert · Øieblik sætter Livet ind, hvert Øieblik mister
EE2, s. 57 med en Lidenskab, der i dette · Øieblik søger sin Bekræftelse; hun har selv
KG, s. 107 edes salig, at Du atter hvert · Øieblik søgte tilbage til denne Tilintetgjørelse,
4T44, s. 343 tning adspreder altid for et · Øieblik Taagerne. Den Magt, Feigheden helst sammensværger
AE, s. 443 t hos sig og kan altsaa hvert · Øieblik tabe det; han har det hos sig, ikke som
KG, s. 183 Sammenhæng forstyrret, et · Øieblik tabt, saa er det Evige tabt; men at tabe
KG, s. 183 at blive øieblikkelig. Et · Øieblik tabt, saa er Evighedens Kjæde brudt,
KG, s. 183 Evighedens Kjæde brudt, et · Øieblik tabt, saa er Evighedens Sammenhæng forstyrret,
BI, s. 133 age til det Punkt, den for et · Øieblik tabte af Sigte, det negative Hvad, og det
CT, s. 190 arens, i den piinlige Døds · Øieblik tabte Modet, forsagede – afsvoer
OTA, s. 234 r, at han netop i Hævnens · Øieblik tabte sig selv. Det reent Øieblikkelige
AE, s. 383 ige, i Skriftemaalets hellige · Øieblik tager Individet sig ud af Vorden og efterseer
NB15:11 erie, og saa igjen et Hop; i eet · Øieblik tages Tilløb til at ville handle ethisk
2T43, s. 46 det skete. Thi lader os et · Øieblik tale daarligen og paa menneskelig Viis.
3T44, s. 253 kan aande. M. T., lad os et · Øieblik tale daarligen, eller rettere lad os endnu
3T44, s. 264 deles usikker. / Lader os et · Øieblik tale i et Billede, og ved Billedets Ufuldkommenhed
KG, s. 307 n aldrig affaldt. / Lad os et · Øieblik tale om, hvad der beskæftiger Menneskene
NB7:88 dette Forvirrende, at man et · Øieblik taler ud af een Tanke et andet af en anden,
KG, s. 92 man taler om, at i Dødens · Øieblik Teppet drages op for Evighedens Skueplads;
OTA, s. 132 t end ikke altid er det rette · Øieblik til at angre at angre strax, netop fordi
NB11:25 m En vilde benytte just det · Øieblik til at gifte sig, just det Øieblik,
Brev 56 og der var endnu et · Øieblik til at gjøre det om, hvilket jeg benyttede
Brev 104 at bestille, men dog har jeg et · Øieblik til at kunne skrive dette. / Din /
NB27:41 en Evighed til at fortryde; et · Øieblik til at nyde, – og en Evighed til
BA, note . Naar man vil give Friheden et · Øieblik til at vælge mellem Godt og Ondt, uden
NB4:117 t Andet men ikke eet eneste · Øieblik til det eneste Fornødne. Men
FB, s. 152 e Mænd i det afgjørende · Øieblik til det Heltemod, med hvilket de bar Smerten,
NB23:33.d meest uværdig. / og saa et · Øieblik til Eder selv / han siger til sig selv:
3T43, s. 93 orvandler sig i Besiddelsens · Øieblik til en Handlen; thi ellers besiddes den
EE2, s. 30 eed det at gjøre Nydelsens · Øieblik til en lille Evighed. Den sande Evighed
NB17:16 aa han benytter det heldige · Øieblik til en piattet Anerkjendelse, i hvilken
EE1, s. 332 r dette Øiebliks andet · Øieblik til et af de interessanteste, det er en
Brev 74 anvender jeg strax det første · Øieblik til et lille Gjensvar. / Tak altsaa for
F, s. 477 og, der udgives i det beleilige · Øieblik til Gavn for Alle: for Forfatteren, Forlæggeren,
Papir 270 at bringe det forsvindende · Øieblik til Hvile, for ret dybt og inderligt at
NB21:4 edelige vil just benytte det · Øieblik til saa at sige: nei holdt; hvad bryder
NB25:12 sig selv. Nu er der blot et · Øieblik tilbage et Minut: han beder for sine Fjender.
EE1, s. 127 e ømme. / Skuer jeg nu et · Øieblik tilbage over det her Udviklede, saa vil
EE1, s. 104 iserer. Tænker jeg her et · Øieblik tilbage paa et foregaaende Stadium, paa
BI, s. 225 imenter. / Men vende vi nu et · Øieblik tilbage til den Omstændighed, der gav
BI, s. 230 for dem. / Men vende vi nu et · Øieblik tilbage til den Omstændighed, der gav
BI, s. 234 nne Viisdom. / Vende vi nu et · Øieblik tilbage til den Omstændighed, der gav
4T44, s. 332 eligen, om der end kun er et · Øieblik tilbage, den veed at benytte det til at
AE, s. 368 forsage Alt, men hvis i samme · Øieblik Tilbagegangen ikke skal begynde, saa er
EE1, s. 130 r kommet for tidlig, i samme · Øieblik tilbagekaldes, indtil man senere atter
BB:24 en følgende Attraa i samme · Øieblik tilfredsstilles af en ny Nydelse ... om
BI, s. 222 tetgjørende Enthusiasme et · Øieblik tilfredsstillet, da nød han Ironiens
JC, s. 31 og den opdagede Lov i næste · Øieblik Tilfældet selv som en Nødvendighed.
BA, s. 400 so i Forhold til det næste · Øieblik Tilfældighed. Skjebnen er da Angestens
Brev 139 i Evigheden, hvilken sligt · Øieblik tilhører. Maaskee er det Aarhundreder
NB9:53 en gl. Psalme, og saa just i det · Øieblik Tilhøreren er ganske sikker paa at det
EE1, s. 383 sset mig om, at Du i ethvert · Øieblik tilhørte mig, først da vilde jeg
TS, s. 39 ad mig da nu ikke i det sidste · Øieblik tilintetgjøre Indtrykket af mig selv
SD, s. 131 ortvivlet, maa han i ethvert · Øieblik tilintetgjøre Muligheden. Saaledes er
Papir 589 maaskee ogsaa engang imellem et · Øieblik tilovers for at have Religion; men under
Papir 589 man engang imellem har et · Øieblik tilovers for Religionen, at det slet ikke
FB, s. 128 elten stred, i Betragtningens · Øieblik tilraaber jeg mig selv: jam tua res agitur.
NB34:25 rmeste. Overalt i ethvert · Øieblik tilstede er han uendelig den Nærmeste,
Papir 300 i Rhamnus. / Scenen er et · Øieblik tom, uden forsaavidt en Pige stikker Hovedet
3T44, s. 258 tænk Dig, at der i samme · Øieblik traadte en Mand til, som sagde: disse Ord
NB5:147 g. Men naar jeg saa i samme · Øieblik traadte i Charakteren, saa var han igjen
SFV, s. 56 ning, eller at jeg i ethvert · Øieblik Trin for Trin i Reflexion forud havde udtømt
SLV, s. 46 ere de bedragne; thi i samme · Øieblik triumpherer Arten over Individerne, Arten
PS, s. 283 elsen af Continuiteten. I det · Øieblik Troen troer, at det er blevet til, er skeet,
NB:108 behøves dertil i ethvert · Øieblik Troen. Dette er Forskjellen. De fleste
FB, s. 141 altsaa Umuligheden og i samme · Øieblik troer han det Absurde; thi vil han uden
4T44, s. 308 derligen ønskede; i dette · Øieblik troer jeg ikke, at der er Noget til Hinder
NB15:97 oen, ɔ:, Det, der i et givet · Øieblik troes eller er Troens Indhold, for at see
IC, s. 135 aaskee: » jeg havde et · Øieblik troet paa ham, men nu seer dog ogsaa jeg,
AE, s. 140 og naar der er begyndt, hvert · Øieblik truer med en Opstand mod Begyndelsen. Det
NB10:122 Overordl., og næsten i samme · Øieblik trykker det allerede saa stærkt paa
NB21:69 t, at det er Den, der hvert · Øieblik trykker paa ham og holder ham vaagen, ellers
2T43, s. 13 , hvad enten den i Mødets · Øieblik træffer ham glad og trøstig eller
CT, s. 62 . Han troer, at han i ethvert · Øieblik trænger til den naadige Guds Tilgivelse.
NB7:68 de Mishandling. Naar Du bliver et · Øieblik træt underveis, naar Du ømmer Dig
3T43, s. 63 lukkede jeg dog i Afskedens · Øieblik trøstig min Dør uden Frygt, uden
G, s. 59 g drømmende! – I dette · Øieblik turde jeg ikke see Dem, og dog kan jeg
IC, s. 89 e uden ved ham. / Hvis jeg et · Øieblik turde tale saaledes, og jeg tør vel
LA, s. 99 at handle, saa vilde i samme · Øieblik tusinde Reflexioner udenfra danne ham en
NB3:2 Gang, og i et saa vanskeligt · Øieblik tvivlede, altsaa end ikke lod være at
EE2, s. 97 re end hele Verden, men i det · Øieblik Tvivlen falder ind i den er den tilintetgjort,
NB28:98 de. Selv har han maaskee et · Øieblik tvivlet om det lod sig gjøre; og da
Brev 135 i i Sandhed, har jeg noget · Øieblik tvivlet om, at jeg turde kalde Dig »
4T44, s. 314 ikke lykkes ham i et senere · Øieblik tydeligen at fastholde det Forbigangne,
NB:185 da turde Du vistnok ikke i samme · Øieblik tænke paa Gud, ikke engang angrende.
NB25:79 sens Pathos mod ham. / Lad os et · Øieblik tænke paa, hvad jeg da forresten ikke
Brev 137 Middag Kl. 1. / / Endnu i dette · Øieblik tænker jeg paa Dig, og naar det stundom
NB26:104 – nu derimod, idet jeg et · Øieblik tænker paa at handle i Retning af at
Papir 446 te, havde jeg rigtignok et · Øieblik tænkt at kunne paatage mig, deels fordi
NB2:113 . 3 Aug 47. / Jeg havde igjen et · Øieblik tænkt paa at reise til Stettin blot
NB14:112 / Saaledes havde jeg et · Øieblik tænkt paa at skrive ham til
IC, s. 97 ske og intet Bestaaende noget · Øieblik tør glemme. / Saaledes var nu Jødedommen
OTA, s. 217 en Trængende, hvis vi et · Øieblik tør sammenligne den Lidende med en saadan,
NB29:83 Jesus og Judas. / / Hvis jeg et · Øieblik tør tale ganske mskligt derom vilde
JJ:292 omvendt: Den, som ikke hvert · Øieblik tør underkaste sin Alvor Spøgens
Brev 135 d jeg elsker Fredensborg for et · Øieblik ubeskriveligt, et Øieblik men kun et
Papir 323:2 mme Ord, saa seer det et · Øieblik ud som havde han spildt sit Liv –
SD, s. 134 Noget. Saaledes seer det et · Øieblik ud, men det er kun et Øieblik; i samme
OTA, s. 269 bestemt til: saa seer det et · Øieblik ud, som kom nu Sammenligningen for at hente
KG, s. 299 den et Øieblik, et eneste · Øieblik udeblev, da maatte Alt forvirres. Men det
KG, s. 54 ed at gjøre Forskjel. Hvert · Øieblik udelukkende at skulle leve i de høieste
Papir 294 , som man kan sluge i et eneste · Øieblik uden at forsluge sig. Den Takt kan jeg
NB4:78.a er bleven færdig i det rette · Øieblik uden at jeg egl. ret havde forstaaet, hvorledes
NB21:132 Idealet; Slægten er i dette · Øieblik uden Bestik. / Luthers Bestemmelse er taget
NB10:96 teraturen, holdt indtil det · Øieblik uden en eneste Plet – naar han da,
SLV, s. 78 s ved hende i Forførelsens · Øieblik uden for Tiden, hvor hun hører hjemme
IC, s. 159 a han arbeider, at eet eneste · Øieblik uden ham, saa er Verden Intet. Saaledes
TTL, s. 465 , men Døden føres hvert · Øieblik udenfor Livet i Uafgjorthedens Ligevægt,
SD, s. 220 Totalitet at tabe. Et eneste · Øieblik udenfor sin Conseqvents, een eneste diætetisk
FV, s. 16 t Høieste, just i det samme · Øieblik udkom » to opbyggelige Taler«
KG, s. 248 hold til Ære og Skam hvert · Øieblik Udsigt ved Hjælp af Evigheden, hvis
2T44, s. 189 n hos sig, og saaledes hvert · Øieblik udsætte sig for at tabe den, var dette
EE1, s. 331 ngang vil i et afgjørende · Øieblik udtale disse Ord. Man bør altid gjøre
FF:72 nderpiger. Men jeg savner i dette · Øieblik Udtryk for alle mine Følelser. O, gid
AE, s. 372 thetisk Existerende vil hvert · Øieblik udtrykke for sig selv, at det absolute
TS, s. 80 g, hver Time paa Dagen, hvert · Øieblik udtrykker det Modsatte, at han forkynder
BA, note ndergangs-Øieblikket i samme · Øieblik udtrykker Evigheden. Man tillade mig at
FB, s. 144 ing til Existentsen i ethvert · Øieblik udtrykker sig som den skjønneste og
TS, s. 80 r evige Dag, hver Time, hvert · Øieblik udtrykker: Veien er trang – end hvis
TTL, s. 421 Eller skulde Taleren i hiint · Øieblik udvikle den hos de Elskende, da maatte
EE2, s. 289 te har min nye Ven jo i dette · Øieblik udviklet, jeg vil derfor blot med et Par
JJ:340 ds-Anvendelse bliver i samme · Øieblik uendelig dialektisk ( sæt han døde
IC, s. 37 dse ved? Ved det, som i samme · Øieblik uendelig forandrer Alt – saa Du i
NB25:49 uendeligt seiret, i ethvert · Øieblik uendelig seiret – idet da En vil
NB27:59 man siger; thi han har i ethvert · Øieblik uendelig seiret. Derimod kan han vel af
FB, s. 135 nneske gjort og gjør hvert · Øieblik Uendelighedens Bevægelse. Han tømmer
EE1, s. 85 aen og dens Gjenstand for et · Øieblik uendeligt fra hinanden; men som det bevægende
Papir 454 ire, thi den har i ethvert · Øieblik uendeligt seiret, og, at jeg skal tale
Not4:5 toliske Kirke, der i ethvert · Øieblik umiddelbart og reflexionsfrit kan besvare
PCS, s. 139 r ikke Tanke om, at man noget · Øieblik umiddelbart seer, at Captainen er fuld.
PCS, s. 134 men, og er hvad der i ethvert · Øieblik umiddelbart tilbyder sig for Tilskueren.
AA:28 mers Smerte have et lykkeligt · Øieblik under Nydelsen af Et ell. Andet, har seet
NB22:90 selv i det første · Øieblik underskyder han den Forestilling, at i
NB26:44 eblik, just i Forstaaelsens · Øieblik underskyder sig et Sandsebedrag. Thi Du
EE2, s. 330 skulde have Ret, i det andet · Øieblik Uret, til en vis Grad have Ret, til en
JC, s. 55 n denne Sandhed er i næste · Øieblik Usandhed; thi umiddelbart er Alt usandt.
Papir 300 jøre mig den Eiendom et · Øieblik usikker, jeg veed mig i lovlig Besiddelse
CT, s. 83 inkende og adspredende, hvert · Øieblik utaalmodigt at ville see efter Maalet,
NB14:140 er Individet i ethvert saadant · Øieblik utaknemlig og staaer Fare for at blive
NB28:54 g min Stræben! / I samme · Øieblik vaagnede saa Tanken om » hende«,
JJ:61 t, hvor hun blot blundede og hvert · Øieblik vaagnede vilde hendes Qval tage sig forfærdelig
AE, s. 449 Dag endnu, næsten i samme · Øieblik vaagner den menneskelige Pirrelighed, der
EE1, s. 364 hvis han kan vinde hende. Et · Øieblik vakler han, om han ikke skal lade sit Skæg
AE, s. 235 ns Lidenskab i Fortvivlelsens · Øieblik valgt sig selv ud af den Forfærdelse,
Papir 262:3 kke blot at jeg er hvert · Øieblik vandsmægtende, men i samme Øieblik
2T44, s. 208 kræftet, i Betragtningens · Øieblik vandt Styrke til at samle sig, men hans
F, s. 475 om det end bliver Læseren et · Øieblik vanskeligt, da han jo læser dette, og
KG, s. 71 liklige – selv om dette · Øieblik var Aar – er det Øieblikkelige
DBD, s. 133 og saaledes, at det i ethvert · Øieblik var Biskop Mynster muligt ved en Indrømmelse
LF, s. 33 ret af den Tanke, at det samme · Øieblik var dens Død. O, hvis der var Forskjel
TS, s. 83 aaelige Undergang, selv i det · Øieblik var der dog maaskee i ham en menneskelig
DS, s. 176 den seierrige Glæde, i det · Øieblik var der just en lille Selvfornegtelse fordret
EE2, s. 164 vs Form, følte, at Valgets · Øieblik var der, saa kast det Øvrige bort, bryd
4T43, s. 121 en Hjelper, og endnu i dette · Øieblik var derfor den » Forladtes Velsignelse
NB24:114 an da, at Sligt især i dette · Øieblik var det allergaleste, at det nu meget mere
NB22:90.b redrag udvikle, at det i dette · Øieblik var det eneste Rigtige at kjøbe 3 pc
G, s. 95 ft af et Guds-Forhold. I samme · Øieblik var det hele Spørgsmaal om Endeligheden
SFV, s. 22 Enkelte«, just i det · Øieblik var det jeg brød med Publikum, hverken
SLV, s. 33 oge Plads ved Bordet. I samme · Øieblik var det lille Selskab midt ude paa Nydelsens
EE1, s. 180 n føler, at endnu i dette · Øieblik var det maaskee muligt at aabenbare sig,
AE, s. 217 d Forfærdelse, i det andet · Øieblik var det mig som var jeg Barnet, der bandtes
AE, s. 217 eg dog dybt greben; i det ene · Øieblik var det mig, som var jeg selv den unge
SLV, s. 98 Forfører i det første · Øieblik var en Forfører, nei han blev det i
OTA, s. 206 til det fremmede Land; i et · Øieblik var han der, der, i hiint fremmede Land,
KG, s. 101 de bestemme, hvad der i dette · Øieblik var hans Pligt at gjøre. Da Pharisæeren
EE2, s. 172 rsom min lille Søn i dette · Øieblik var i den Alder, at han ret kunde forstaae
BI, note ltat, han paa Anfordring hvert · Øieblik var istand til at tilveiebringe. /
NB8:17 r være Tale om, at jeg i dette · Øieblik var kommet en lille Smule for langt ud
NB18:67 ag, og i en Skynding, hvor hvert · Øieblik var kostbart, skulde der tages en Position;
TS, s. 82 s Øieblik ( ak, og ethvert · Øieblik var Lidelse!) er denne – frygtelige!
BI, s. 291 Realitet bevidst, og i samme · Øieblik var man ironisk ude derover. Saaledes skjulte
Brev 173 mig saa nydelig, at det i samme · Øieblik var mig klart, at det maatte være Præsenten.
SFV, s. 22 er ikke, fordi Publikum i det · Øieblik var mig ugunstigt, da det lige tvertimod
Brev 141 og at denne Tanke i samme · Øieblik var min bedste, min trofasteste Ven, som
OTA, s. 332 hele hans Liv og hvert dets · Øieblik var offret til at bære Andres Byrder.
PS, s. 224 lstand, der i Frigjørelsens · Øieblik var sporløst forsvunden, og Øieblikket
Brev 5 jeg holder i min Haand, der et · Øieblik var visnet, blomstrer atter, duftrigt,
Papir 306 aa naturligt, at der intet · Øieblik var, da Forargelsen listede sig om Din
EE2, s. 194 Du slet ikke negte, at Du et · Øieblik varmer Dig selv paa den sygelige Hede,
NB23:131 Hersker har maaskee i første · Øieblik ved at see Sligt an, tænkt: »
OTA, s. 431 Menneske: da glæd Dig et · Øieblik ved dette Glædelige, der var denne Tales
DS ellige Forbillede, at de i ethvert · Øieblik ved Din Forsoning Frelste maatte finde
SLV, s. 429 Overordentlige, at der hvert · Øieblik ved en Deputation fra Gudernes Raad maatte
SLV, s. 139 ee os lidt om, at standse et · Øieblik ved Forelskelsen i det kritiske Moment.
IC, s. 173 e lige det Modsatte: at dette · Øieblik ved Gjestebudet, hvor han salves med kostelig
NB4:117 net rører. Man kommer et · Øieblik ved Hjælp af Barnets Oprindelighed til
DS, s. 238 Christenhed. / Vi standse et · Øieblik ved Middelalderen. Hvor store dens Vildfarelser
3T43, s. 88 endnu ikke var uddød, et · Øieblik ved sin Rædsel pirret den vellystige
IC, s. 200 andheden, og altsaa i ethvert · Øieblik ved sit Liv mægtigere bevisende hvad
EE2, s. 239 sig selv. Han er da i Valgets · Øieblik ved Slutningen; thi hans Personlighed slutter
Papir 251 jør L: ligesom Holdt et · Øieblik ved v. 39 og bemærker, at Chr: talte
EE1, s. 341 Undertiden staaer hun da et · Øieblik ved Vinduet, eller hun aabner det, seer
3T44, s. 253 ller rettere lad os endnu et · Øieblik vedblive at tale daarligen; thi Du mærker
EE1, s. 202 g Barnlighedens Fylde kan et · Øieblik vederqvæge ham. / I Goethes Faust lader
SLV, s. 62 kke forstaaer; thi i næste · Øieblik vedkjender hele Tilværelsen sig den
F, s. 472 nde en Myndighed, som hun hvert · Øieblik veed at hævde paa en fortryllende Maade.
AE, s. 86 aledes tale Menneskene: i eet · Øieblik veed de Alt, og i samme Øieblik veed
AE, s. 86 eblik veed de Alt, og i samme · Øieblik veed de det ikke. Og derfor ansees det
BOA, s. 108 iden altfor meget; i næste · Øieblik veed han ikke selv med Bestemthed, hvilket
FB, s. 195 er i Tilværelsen! I dette · Øieblik veed jeg ikke, de gjøre anden Nytte,
JJ:243 et Msk. for at ydmyge, er i samme · Øieblik Velsignelsens Haand. / Det individuelle
EE2, s. 62 dsstille den. Vilde jeg nu et · Øieblik vende tilbage til Din fingerede første
EE:9 g indtræde hos Dig, i samme · Øieblik vender Alt sig omkring, i samme Øieblik
CT, s. 273 ilde Blikke, seer Angrebet et · Øieblik vendt mod mig, jeg hører allerede Skriget
JJ:87 nker jeg, at Abraham har et · Øieblik vendt sig bort fra ham, og da han atter
CT, s. 51 ndigt ud som skulde han hvert · Øieblik vente paa af de Andre at faae at vide,
NB22:157 nstnerisk Ro. Jeg havde et · Øieblik ventet noget Andet idag, da han havde valgt
NB19:82 llige korsfæstet, saa fra det · Øieblik Verden var dem korsfæstet og De Verden.
AE, s. 287 nde har Lov dertil. / I samme · Øieblik vi begynde at spørge saaledes, spørge
NB25:78 ste: vi have troet. Men fra det · Øieblik vi komme til den Generation, der overleverer
FB, s. 207 aa altsaa i det afgjørende · Øieblik vide, hvad han selv vil gjøre, og altsaa
NB26:25 ve« om hun selv i det · Øieblik vil bevare Troens Lydighed, nei, det kom
BA, s. 320 evægelse, forsaavidt man et · Øieblik vil bruge dette Udtryk, er en immanent
EE1, s. 389 rligst forelsket; i næste · Øieblik vil den anden det. Ikke vilde det bekymre
Oi2, s. 156 forvirrende Belysning. / Det · Øieblik vil derfor vist ogsaa komme, da en Konge
NB18:88 Du dog; og i mangt et svagt · Øieblik vil det dog synes Dig, at Du hellere vilde
NB12:20 olket slaae ham ihjel, det andet · Øieblik vil det forgude ham. / Et mærkeligt
NB7:69 ikke Sandheden. / I ethvert · Øieblik vil det gjælde, at det udtalte Sande
NB20:80 yllende Lyst – i Dødens · Øieblik vil det saa ikke være aldeles ligegyldigt,
NB26:44 gt i Stemning – og i samme · Øieblik vil det Sandselige i Dig underskyde et
NB22:143 Alt – og i ethvert svagt · Øieblik vil det see saaledes ud for ham. /
NB21:29 alt sandt Christeligt. / I samme · Øieblik vil Du ved denne Handling collidere med
HH:19 re i Erfaring, som i Sorgens · Øieblik vil erindre sig den Glæde, den har oplevet,
NB12:20 ngelium Cap. 5. 6. 7. 8. Det ene · Øieblik vil Folket slaae ham ihjel, det andet Øieblik
AE, s. 139 dee og Empirie, hvilken hvert · Øieblik vil forhindre Begyndelsen, og naar der
EE2, s. 233 lger ingenlunde, at han hvert · Øieblik vil gjentage dette Forsøg, hvert Øieblik
AE, s. 217 idne til. Hvad der maaskee et · Øieblik vil gjøre En og Anden tilbøielig
SLV, s. 252 Ganske rigtigt, men i samme · Øieblik vil hun betænke, at min Reflexion har
OTA, s. 136 gjen i dette Menneskes sidste · Øieblik vil huske denne Time: hvad dette Menneske
CT, s. 249 eg tilstaae, og i min Døds · Øieblik vil jeg atter tilstaae, hvad jeg altid
EE2, s. 39 ederqvægende. I et saadant · Øieblik vil jeg haabe, at denne Afhandling træffer
EE2, s. 220 at sige til sig selv, i dette · Øieblik vil jeg ikke, først om en Time vil jeg,
2T44, s. 214 de det længere, fra dette · Øieblik vil jeg opgive enhver Forventning og lade
NB28:99 ieblik, det Smertens, Qvalens · Øieblik vil komme for hende, da hun vil –
G, s. 58 forestiller mig, at De i samme · Øieblik vil ligesom tage min Historie frem og sige:
NB23:89 ingen Χsten. / I første · Øieblik vil maaskee det Bestaaende finde, at det
AE, s. 364 ionens, Besindelsens, Valgets · Øieblik vil man lade Individet gjøre Honneur
NB11:62 skyldigheden. / Naar jeg et · Øieblik vil see bort fra alle de nærmere dogmatiske
AE ver Spor af nogen Sag, thi i samme · Øieblik vil Subjektiviteten skulke sig fra Noget
BI, s. 77 et Andet, end den i første · Øieblik vil synes, og forsaavidt han fører et
SLV, s. 187 Sommerfuglen, naar den hvert · Øieblik vil til at døe og han da pirrer ved
BI, s. 124 tter Livet retrograd, ethvert · Øieblik vil tilbage i det Dunkle, hvoraf Sjælen
AE, s. 365 ge Egenskab, at det i ethvert · Øieblik vil være det absolute τελος.
LF, s. 32 Vished kan skjønne, i samme · Øieblik vil være knækket, saa dens Tilblivelse
NB5:48 Tilværelsen, at der i ethvert · Øieblik vil være Tusinder og Tusinder i Overflod
EE:101 . / d. 1 Juli 39. / Dersom jeg et · Øieblik vilde benytte mig af de Wettes Terminologie
AE, s. 545 m en Orthodox i et fortroligt · Øieblik vilde betroe En, at han dog egentligen
KG, s. 197 and«: mon han ikke et · Øieblik vilde blive forfærdet! Men, men –
BI, s. 314 og hermed Punktum. I næste · Øieblik vilde den noget Andet. Den docerede derfor,
DS, s. 193 en frem i sin Sandhed, i samme · Øieblik vilde det høres dette Raab over ham:
DS, s. 193 g hvis jeg gjorde det: i samme · Øieblik vilde Dommen blive høirøstet: »
CT, s. 49 fra at være; det korteste · Øieblik vilde for den være en dræbende lang
NB:194 mig selv. Om jeg nu i dette · Øieblik vilde formaae at skaffe en Bog af mig udsolgt
KG, s. 317 hvis En samtidigt, nu i dette · Øieblik vilde gjøre som hine Tvende, hvad dømmer
G, s. 84 Hun vilde ængste mig, hvert · Øieblik vilde jeg blive mig hende bevidst som en
Oi7, s. 311 man jo kun – hvis vi et · Øieblik vilde lade det gjælde med hans Ærlighed
AE, s. 227 e skee docerende, thi i samme · Øieblik vilde Misforstaaelsen tage sig Forklarings-Forsøget
SD, s. 132 , det er, om man i ethvert · Øieblik vilde opløse Sygdommens Virkelighed
4T44, s. 301 hiin anden Skikkelse i samme · Øieblik vilde overvælde ham; men denne anden
FB, s. 206 braham nu i det afgjørende · Øieblik vilde sige til Isaak: det er Dig, det gjelder,
Papir 270 e. Og naar Du i et saadant · Øieblik vilde sige: det at døe er en Vinding,
EE1, s. 363 paa, at hun i Overraskelsens · Øieblik vilde sige: ja. Der seer man, hvad alle
Papir 420:2 nu i dette Forvirringens · Øieblik vilde sige: nu er Øieblikket dertil
EE1, s. 222 strænge Censor, at han et · Øieblik vilde støde Dig tilbage – Du kan
NB30:52 s man for Curiositetens Skyld et · Øieblik vilde tænke sig, at Manden kunde føde
SLV, s. 118 lske senere, men hvis jeg et · Øieblik vilde tænke, hvad der dog er mig utænkeligt,
LA, s. 103 en tilbage, fordi det i samme · Øieblik vilde være aabenbart for en Trediemand,
NB5:22 t er En om Hjertet: o, et saadant · Øieblik vilde være det Modsatte, det hele Sprog
NB32:50 eskrivelig Naade, om han et · Øieblik vilde være vidende om, at Du er til.
BI, s. 275 er en af Subjectet i ethvert · Øieblik vilkaarlig sat. At denne det Universelles
NB9:28 g naar jeg saa er død, i samme · Øieblik ville Alle tale til min Priis, og det vil
EE2, s. 267 rbeide for at leve, i det ene · Øieblik ville anerkjendes for det Fortjenstlige,
KG, s. 106 pildt forinden, selv om vi et · Øieblik ville glemme alle Manglerne, al Ufuldkommenheden
TTL, s. 452 bedrog Dig selv, om vi end et · Øieblik ville glemme Ansvaret som altid bliver?
TTL, s. 457 ikke hos ham, selv om vi i et · Øieblik ville glemme Ansvaret, som venter. Dette
LP, s. 27 ke Periode, og naar vi blot et · Øieblik ville høre efter, hvad Politikerne selv
KG, s. 85 at det Menneske, der i samme · Øieblik virkeligen gik ham forbi, var Næsten:
BA, s. 355 m nu ikke havde syndet? I det · Øieblik Virkeligheden er sat, gaaer Muligheden
G, s. 69 var den ogsaa for mig. I samme · Øieblik Virkeligheden indtræder, er Alt tabt,
NB20:113.a skal omveltes, saa maa det et · Øieblik vise sig som var Gud en Bedrager, dette
EE2, s. 211 sin Sjæl. I Fortvivlelsens · Øieblik viser Adskillelsen sig, og nu gjelder det
SD, s. 134 r kun et Øieblik; i samme · Øieblik viser den sande Fortvivlelse sig eller
NB:177 ieblik, først i et næste · Øieblik viser det sig, om han vandt Noget ell han
NB23:105 r han i Majoriteten; just i det · Øieblik viser det sig, om hans Anskuelse af at
PMH, s. 67 i Lysten fortvivler. I samme · Øieblik viser Friheden sig i en høiere Form.
OTA, s. 234 der dog allerede i næste · Øieblik viser sig at være et Bedrag, og evigt
CT, s. 117 rson, som i det afgjørende · Øieblik viser sig at være noget ganske Andet
BI, s. 179 tige Svar, saa at det i samme · Øieblik viser sig som Hypothese og som det Sande.
CT, s. 139 ighed, der endnu i det sidste · Øieblik viser sin Kjerlighed ved at lade ham være
EE1, s. 145 es, i det samme Rædselens · Øieblik viser Trøsten sig deri, at det er den
OTA, s. 160 neppe anende, at det i samme · Øieblik viser, at det kan undvære den –
2T44, s. 185 Stund og i Forfærdelsens · Øieblik viste en Sjelens Styrke, man i Sandhed
NB4:72 / NB. / / Jeg kunde i dette · Øieblik vistnok temmelig let skaffe Een og Anden,
AA:18 tningerne – i ethvert · Øieblik voxede i Kundskab; hvor Fortidens ofte
EE2, s. 163 , og kan desaarsag i næste · Øieblik vælge noget Andet. Det ethiske Valg
EE1, s. 37 Apis, skulde i Undfangelsens · Øieblik være beskinnet af Maanen. /
KG, s. 93 ke Næsten, maa det ethvert · Øieblik være erindret, at Forskjelligheden er
NB21:46 aa kunde jeg i et enkelt Mismods · Øieblik være fristet til at sige, at Styrelsen
SLV, s. 103 relsen, derfor kan han intet · Øieblik være færdig, han kan ikke Dag fra
NB14:106 ved sig selv mod den, i ethvert · Øieblik være ganske sikker paa, at Feilen da
BOA, s. 156 Gjengjeld kan den ogsaa hvert · Øieblik være hjemfalden til Tilintetgjørelse.
Not14:1 hvert Legeme maa i ethvert · Øieblik være i et Rum, der er lige med Legemet,
NB3:60.a mit Hjerte, da vilde jeg hvert · Øieblik være ligesom forraadt – thi de
SFV, s. 29 thetisk Forfatter. Lad det et · Øieblik være uafgjort, om Christenheden er et
EE2, s. 311 fra det Almene. Han vil intet · Øieblik være uklar om, hvad et saadant Skridt
CT, s. 132 o sjeldnere i Dit Liv vil det · Øieblik være, hvor Du selvisk er beskjeftiget
SFV, note olut ene maatte jeg i ethvert · Øieblik være, ja jeg maatte fjerne Bistanden,
EE2, s. 300 ner, saa har han heller intet · Øieblik været raadvild om, hvorledes man bør
JJ:414.a ad hjælper det? / Jeg har et · Øieblik været raadvild, om jeg ikke af H: t:
NB12:64 være Videnskabelighed? Hvert · Øieblik værger han sig, ved at sige, at hvis
Papir 478 min Dom fra det første · Øieblik væsentligen været den samme som den
NB12:120.b mp med Gud. Gud kan i ethvert · Øieblik ængste mig med, at jeg mangler hendes
BI, s. 319 ke moralsk. Han er i Angerens · Øieblik æsthetisk ude over sin Anger, prøver,
NB16:31 Vilde den Navnkundige eet eneste · Øieblik ømme sig over den vanvittige Maalestok
EE2, s. 62 estandig, ja Du kunde i samme · Øieblik ønske, at I maatte have en Evighed for
DJ, s. 69 n opmærksom, hvorved jeg et · Øieblik ønsker at dvæle, udbedende mig en
Brev 133 l gjør at han i ethvert · Øieblik ønsker at være det han i samme Øieblik
CT, s. 269 e over mig endnu i det sidste · Øieblik! – Saa vil jeg erindre mig om, at
BOA, s. 99 vel Øieblikket i næste · Øieblik! Den væsentlige Forfatter er bestandigt
KG, s. 328 vanskelige Luftning i Seirens · Øieblik! Og hvor ofte toges ikke en Seier forfængeligt,
CT, s. 84 ( o, bittre Viden just i det · Øieblik!); vidste det, da der raabtes Hosianna ved
KG, s. 26 else, » i en Hast, i et · Øieblik« ( 1 Cor. 15, 52): Christendommen forudsætter,
NB11:8 . / Lader jeg dette » · Øieblik« gaae forbi, saa er hele Productivitetens
OTA, s. 317 de Nysgjerrigheden et ledigt · Øieblik«; hvis derimod blot een eneste Lidende, der
Papir 440 ige Trøst i mit Døds · Øieblik) at jeg redelig og ærlig har, ikke saa
NB14:97 a saare taknemlig Opgave i dette · Øieblik) og statuere et Exempel paa det at være
OTA, s. 242 , beregnet paa et stadseligt · Øieblik), at Du blev levende begravet, dersom Du
SD, s. 232 g paa at tænke i ethvert · Øieblik), han er allestedsnærværende. Hans
SLV, s. 217 ) Manasse! – ( tier et · Øieblik). Saa er han dog vandret til Staden. Ja jeg
OTA, s. 128 gjøres endnu idag, i dette · Øieblik, – i Farens Øieblik. Thi der er
EE1, s. 331 las Champagne i et skummende · Øieblik, aah ja, det er ret smukt, og med mangen
OTA, s. 146 han selv vilde kalde et svagt · Øieblik, ak, hvad Du maatte kalde et bedre Øieblik
SLV, s. 189 forsigtig indtil det sidste · Øieblik, ak, hvis der kom en Contra-Ordre inden
NB31:120 , see Opgave i Alt og i ethvert · Øieblik, aldrig uden Fatning aldrig uden Mod ( Socrates
KG, s. 249 udtrykke det Samme: i ethvert · Øieblik, altid at haabe Alt. / At haabe forholder
NB23:128 for Guds Sag meest fortvivlede · Øieblik, altid det samme: jo nærmere Du kommer
NB20:80 som man vil see det i Dødens · Øieblik, altsaa at faae Døden saa nær som
OTA, s. 404 naar Trængselen i ethvert · Øieblik, altsaa og naar den timelige Lidelse tynger
AE, s. 417 falder Individet i dets svage · Øieblik, Anfægtelsen er Nemesis over det stærke
NB23:93 en Troende selv, i ethvert svagt · Øieblik, angest og bange for, som var den maaskee
Not13:13 og dog er det kun i det · Øieblik, at Aristoteles mener, at den kan ansees
NB26:100 lidt for den. Da indtraadte det · Øieblik, at Bedragerne bleve opmærksomme paa
NB10:122 st. / Hvis vi ville glemme et · Øieblik, at Christus jo var kommet til Verden for
SLV, s. 376 tet. Betvivles det et eneste · Øieblik, at de Elskende ikke ere absolut vederhæftige
NB4:155 meget og saaledes i ethvert · Øieblik, at den blot sætter sig mere og mere
EE2, s. 202 yttrede engang i et mismodigt · Øieblik, at der vistnok allerede var dem, der i
NB24:121 rigtigt talt, jeg ventede nu et · Øieblik, at det da skulde have været saa besynderligt,
AE, s. 429 r Barnet er det det alvorlige · Øieblik, at det hos Forældrene maa bede om Tilladelse;
KG, s. 105 tilstede i hans stærkeste · Øieblik, at det langt stærkere og dog ligeligt
Papir 158 om i det mindste i Kampens · Øieblik, at det man handler for er det ene rigtige.
KG, s. 249 . Det er kun i Berøringens · Øieblik, at det Muliges Dobbelthed er ligelig; ved
SLV, s. 124 ste, at hun blomstrer kun et · Øieblik, at dette er Elskovens Tid, og at man elsker
IC, s. 111 rgelsens Mulighed: antaget et · Øieblik, at Du er Gud, hvilken Daarskab og Afsindighed,
NB32:67 færdende, slipper Dig et · Øieblik, at et Øiebliks Tilbagefald i Synd maa
CT, s. 76 ge Bekymringen, har den hvert · Øieblik, at Gud skal tage Alt fra ham. Og er det
KG, s. 279 det Samme; det er ikke i eet · Øieblik, at han frelser en Anden, og i et andet
LP, s. 11 lemmer han end i Velsignelsens · Øieblik, at han halter, saa føler han det kun
CT, s. 313 ns Handling i Afgjørelsens · Øieblik, at han i Sandhed handler ædelt, høimodigt
2T44, s. 185 ne for at benytte det sidste · Øieblik, at han maatte indhente Noget af hvad der
DS, s. 244 svagt, et Selvforglemmelsens · Øieblik, at han mener at have Fortjeneste for Gud,
KG, s. 359 eske griber feil i det sidste · Øieblik, at han, i Sandhed ydmyg for Gud, dog idet
FB, s. 180 at det er i det afgjørende · Øieblik, at Helten faaer hiin Oplysning, han er
4T43, s. 119 jenfødt i Afgjørelsens · Øieblik, at hvad Overveielsen saaede i Forkrænkelighed,
4T44, s. 294 d Guds Naade. / Stands nu et · Øieblik, at ikke Alt forvirres: Tanken og Talen
AE, s. 360 et sig altsaa i Visitationens · Øieblik, at Individet forholder sig til en evig
NB9:42 derfor ogsaa først i det · Øieblik, at jeg begyndte at tænke paa, at gaae
Papir 593 eskraft ja jeg føler i dette · Øieblik, at jeg maatte kunne med stor Energie foredrage
NB15:77 roede jeg virkelig ogsaa et · Øieblik, at R. Nielsens Bedrag kunde lykkes ham.
2T44, s. 222 stemt Tid, om end kun for et · Øieblik, at skulle samle sit Sind i Bøn og bede
AE, s. 180 indende. Her glemmes nu intet · Øieblik, at Subjektet er existerende, og at det
NB25:98 foregaaer væsentligen fra det · Øieblik, at Synspunktet for Χstd. blev at den
FB, s. 204 et sig selv, ved i det sidste · Øieblik, at ville sige et Par Ord; thi hans Gjernings
Not15:14 Høihed i Skilsmissens sidste · Øieblik, barnlig først og sidst; og Eet fandt
SLV, s. 414 et ellers vilde blive. I det · Øieblik, Bedraget realiseres med Sikkerhed, vildleder
IC æbt at vise, tilstede i ethvert · Øieblik, befæstende i ethvert Øieblik mellem
OTA, s. 270 nneske, i Trangens virkelige · Øieblik, behøver Føde og Klæder, det opdager
NB7:109 jeg det – og i samme · Øieblik, benytter de Fornemmes Misundelse Fordelen
EE2, s. 194 der kun seer Dig i et saadant · Øieblik, bliver saare let bedraget, hvorimod den,
NB24:65 rende, han vil ogsaa til ethvert · Øieblik, blot han ligesom dreier Hanen om, have
KG, s. 188 mulige, der vilde dog i samme · Øieblik, christeligt forstaaet, være ny Opgave.
FV, s. 16 . Og just i det critiske · Øieblik, da » Afsluttende Efterskrift«,
NB27:78 det kommer, det kommer det · Øieblik, da Aanden vil gjøre Dig det at undvære
TTL, s. 406 hver engang i Afgjørelsens · Øieblik, da Aandens Sygdom slog ind, og han følte
IC, s. 113 kommet til Verden. Men i det · Øieblik, da Alle forargedes paa ham, selv Peder:
BB:19 tte ved at udtale den i noget · Øieblik, da alle Øieblikke ikke ville være
YTS, s. 277 saaledes ogsaa Den der i det · Øieblik, da Alt i hans eget Indre og Alt omkring
OTA, s. 197 hundreder siden, netop i det · Øieblik, da Alt var tabt, evigt forstaaet, sagde
KG, s. 99 g derfor vel iagt. Just i det · Øieblik, da Barnet er født, da Moderens Glæde
IC, s. 216 denne Verden skulde komme det · Øieblik, da bogstaveligen Alle vare i Sandhed Christne.
SFV, note l meest og sandest just i det · Øieblik, da de Andre, alle disse Tusinder og Tusinder
Brev 283 / De vil endnu erindre det · Øieblik, da De første Gang » kaldte paa
EE2, s. 232 Elskende længes efter det · Øieblik, da de kunne udaande deres Kjærlighed
KG, s. 152 der en Afdød til, og i det · Øieblik, da de Medlevende glade tiljuble den Lykkelige
KG, s. 286 kjult. Antag nu, at der i det · Øieblik, da de tilstode hinanden Kjerlighed og lovede
EE1, s. 305 es, der Intet eie uden i det · Øieblik, da de vise Andre det, der blot gribe Overfladen
3T43, s. 93 Viden om den. Først i det · Øieblik, da den Bekymring vaagner i hans Sjæl,
BA, s. 445 men, da vilde man netop i det · Øieblik, da den første styrtede, faae Leilighed
FB, s. 164 den Lære, der i det · Øieblik, da den gjør Mine til at ville sige det
CT, s. 185 ndes i Farens og Rædselens · Øieblik, da den rolige Beskuer vistnok helst bliver
FV, s. 16 st forstaaet. Just i det samme · Øieblik, da den Sensation, » Enten –
LF, s. 32 eldigt som muligt, at just det · Øieblik, da den skal til at springe ud, er saa ugunstigt,
HH:24 aa, naar vi tænke os det salige · Øieblik, da den Troende efter de mange Vildfarelser,
BA, s. 406 sin Sandhed i Afgjørelsens · Øieblik, da den umiddelbare Aand sætter sig som
EE2, s. 218 thi det vil vel komme, det · Øieblik, da den vil faae at see, hvorledes de i
G, s. 31 maaskee ikke paa, at der var et · Øieblik, da den Vind, der nu i mange Aar har havt
EE1, s. 385 t det Høieste ahne. I det · Øieblik, da denne Ahnelse begynder at dæmre i
KG, s. 276 selv til Intet, og just i det · Øieblik, da der kunde være Tale om, at han dog
NB5:22 t er maaskee oftere fornummet, et · Øieblik, da det er En som var hele Sproget ikke
2T44, s. 214 lpen kommer i det næste · Øieblik, da det er for sildig – skulle vi
G, s. 22 ingen. For ham vil der komme et · Øieblik, da det er som skulde han tabe Forstanden.
Brev 9 ig, hvad jeg in specie i dette · Øieblik, da det falder mig ind, at det dog maaskee
CT, s. 230 , dog næsten var et spildt · Øieblik, da det jo ikke i strengeste Forstand blev
TS, s. 83 anden Vending; men selv i det · Øieblik, da det saae allermeest ud som den uundgaaelige
OTA, s. 364 vet et Menneskelivs tungeste · Øieblik, da det sortnede ganske for Din Sjel, som
DS, s. 225 es kun at have ventet paa det · Øieblik, da det ubetinget er for silde, da han selv
BI, s. 136 rst kommer bag efter, i det · Øieblik, da det Usynlige bliver anskueligt i det
F, s. 509 e, fordi han kom i det heldige · Øieblik, da det var at høste, den Rige havde
EE1, s. 95 thi det maa fastholdes i det · Øieblik, da det viser sig i æsthetisk Indifferens.
4T44, s. 364 ke i det meest afgjørende · Øieblik, da det Voveliges Gysen allerede gaaer gjennem
CT, s. 224 roende, at Du har oplevet det · Øieblik, da Du blev troende. / Naar blev Du nu troende?
NB27:78 e end det at faae, ikke det · Øieblik, da Du faaer det Begjerede, nei, nei, saa
Papir 306 det saa først var i det · Øieblik, da Du i salig Fortabelse samtykkede i Hemmeligheden
KG, s. 375 seer han ogsaa paa Dig. I et · Øieblik, da Du ret tænker Dig Gud tilstede, vilde
TTL, s. 404 ik, fordi han ogsaa var i det · Øieblik, da Du sagde dette; var det ikke frygteligt,
Papir 306 det saa først var i det · Øieblik, da Du, frelst i ubetinget Hengivelse, opdagede,
KG, s. 135 ! See, i Begeistringens store · Øieblik, da dvæler det Evige, men naar saa Tiden
HH:33 aar vi tænke os det salige · Øieblik, da efter de mange Adskillelser, de mange
NB15:23 lsfuld imødeseer jeg det · Øieblik, da en existentiel Idealitet vil vise sig
EE2, s. 80 ænder. Men naar kommer det · Øieblik, da en Fader tør eller rettere da et
NB11:25 til at gifte sig, just det · Øieblik, da en Ildebrand rasede i det Huus, hvor
EE2, s. 102 nke paa det betydningsfulde · Øieblik, da en kjærlig Fader eller en mangeaarig
SFV, note nd indrykkede jeg ogsaa i det · Øieblik, da Enten – Eller var heel færdig
SFV, s. 53 ter-Lidenskab igjen i mig et · Øieblik, da er det mig, som hørte jeg en Stemme
NB22:46 ubilligt just i et saadant · Øieblik, da Geistligheden er betrængt nok, at
SLV, s. 63 faaer sit Syn. Det er et kort · Øieblik, da gjør hun vel i at forsvinde igjen.
SFV, s. 72 iet sig dertil fra første · Øieblik, da han begyndte hiin pseudonyme Forfatter-Virksomhed,
AE, s. 242 om Rædselens og Livsfarens · Øieblik, da han blev graahaaret. Den teleologiske
FB, s. 137 d i Evigheden; thi selv i det · Øieblik, da han er nærmest derved, vil han pludselig
BA gribe den Mistænkte netop i det · Øieblik, da han er svagest, eller veed saaledes
FB, s. 186 t var Sandhed, at han i hiint · Øieblik, da han forekom endog hende forandret, hvor
CT, s. 84 r lige fra sit Livs første · Øieblik, da han fremtraadte som Lærer, vidste
F, s. 491 ke, om det var hans lykkeligste · Øieblik, da han havde vundet Alt i Livet og vundet
EE2, s. 232 ænges Mystikeren efter det · Øieblik, da han i Bønnen ligesom kan snige sig
NB24:94 sker han det nøie, indtil det · Øieblik, da han kan sige til ham: det kunde ikke
FB, s. 178 sin Plan i det afgjørende · Øieblik, da han kommer for at hente Bruden –
DS, s. 224 han haft; i det afgjørende · Øieblik, da han kæmper ængstet indtil Døden,
EE1, s. 344 ted i Nærheden indtil det · Øieblik, da han med hende træder ud af Gadedøren.
3T43, s. 98 mere længes han efter det · Øieblik, da han med sin Gud skal glæde sig over,
SFV, s. 16 eten, mindst dertil valgt det · Øieblik, da han netop samtræffer med sit Første.
NB21:4 han vil derimod, just i det · Øieblik, da han nu har seiret, og Alle ville slutte
NB26:21 saadan Præst just i det · Øieblik, da han paa Prædikestolen svulmer stærkest
YTS, s. 277 ne belyse det. Den, der i det · Øieblik, da han selv er meest beskjeftiget, i det
KG, s. 170 saae dette i Afgjørelsens · Øieblik, da han selv var den Anklagede, den Dømte,
KG, s. 285 e, tænk Dig Christus i det · Øieblik, da han var stillet for Raadet, tænk
BA, s. 411 Syssel for at studse, men det · Øieblik, da han ved sig selv synker sammen for sig
NB5:15 d af Byen. Lad os nu tænke det · Øieblik, da han vendte hjem. Han træder da ind
G, s. 94 relsen absolverer ham i det · Øieblik, da han vil ligesom tilintetgjøre sig
NB24:108 ndtil der saa vil komme et · Øieblik, da han vil tilgive mig, hvorfor jeg maa
BI, s. 243 ee det endnu tydeligere i det · Øieblik, da han, anklaget for sin Vandel, snarest
G, s. 23 endnu engang tænker paa det · Øieblik, da han, beruset i Erindring, traadte ind
FB, s. 165 re sig forstaaelig. Kun i det · Øieblik, da hans Gjerning er i absolut Modsigelse
IC, s. 194 nge Verden har bestaaet, det · Øieblik, da hans Hjælp var fornøden, som den
IC, s. 171 rdelse, er tvetydig som det · Øieblik, da hiin Qvinde salvede ham med kostelig
SLV, s. 312 ig, at jeg har seet ikke det · Øieblik, da hun aabnede Munden, men da hun lukkede
BOA, s. 104 mig en ung Pige; i Afskedens · Øieblik, da hun for længere Tid skal skilles
KKS, s. 96 ngdoms første Lykke, i det · Øieblik, da hun første Gang viste sig og første
EE1, s. 188 este Tvergade, ikke blot det · Øieblik, da hun gaaer over Scenen, nei, vi følge
SLV, s. 392 en egentlig begynder, er det · Øieblik, da hun har vovet Alt for at holde ham fast,
CT, s. 249 g fornummet i Afgjørelsens · Øieblik, da jeg blev Troende. I denne Forfærdelse
PS, s. 264 ozas Lære, da er jeg i det · Øieblik, da jeg erkjender den, ikke beskæftiget
AE, s. 572 es oprigtigen her i Afskedens · Øieblik, da jeg forøvrigt forbindtligst takker
SFV, s. 92 ket af en Stemning fra hiint · Øieblik, da jeg frivilligt udsatte mig for den literaire
Papir 114 t eget, – ja netop i dette · Øieblik, da jeg gjør denne Bemærkning, er
BN, s. 114 raadet over, blot ventede det · Øieblik, da jeg havde forvexlet mig selv med et
AaS, s. 44 lde den længere, end i det · Øieblik, da jeg her nedskriver den. /
SLV, s. 224 elv i det mest afgjørende · Øieblik, da jeg satte Skilsmissen mellem os, fattede
Brev 268 ængsel imødeseer det · Øieblik, da jeg skal faae Leilighed til personligt
Papir 595 eg gyser ved Tanken om det · Øieblik, da jeg skal stige ud af Vognen: den Eensomme,
NB9:42 eilen viste sig selv i dette · Øieblik, da jeg stod og talte saaledes med ham,
NB3:36 almdl. Dedication, men just i det · Øieblik, da jeg sætter et Slags Punktum om
Not8:13 nke mig det ubeskrivelige · Øieblik, da jeg vendte tilbage til hende. Og uagtet
DS, s. 202 dringen, for Gud er jeg i det · Øieblik, da jeg, menneskelig talt, er kommet længst,
NB25:114 hjalp. Der kom for mig et · Øieblik, da jeg, saligt overvældet, turde sige
NB26:54.c udelbach, fremdeles just i det · Øieblik, da jeg, under Forudsætning af at Mynster
SLV, s. 184 g overrumplet i et ubevogtet · Øieblik, da kan jeg ved at tale i mindre end en
KG, s. 48 den Evigheden, der netop i det · Øieblik, da Kjerligheden vil fortvivle over sin
EE2, s. 325 e Ret i det nærværende · Øieblik, da maa dette Spørgsmaal med Bestemthed
NB9:48 ved at omseile den maa komme det · Øieblik, da man har omseilet den; og fra nu af viser
KG, s. 357 gt, men at forstaae det i det · Øieblik, da man tilsyneladende formaaer Alt. O,
KG, s. 98 ænger, som det var i hiint · Øieblik, da man tog Feil af Veien og istedenfor
KG, s. 357 e, at forstaae det ikke i det · Øieblik, da man virkeligen Intet formaaer, naar
EE1, s. 13 alt som muligt. Netop i dette · Øieblik, da mit Øre endnu gjenlød af Postillonens
LP, s. 54 endelig i det betydningsfulde · Øieblik, da Naomi har gjort Alt for at bevæge
BA, s. 352 Par, saa har der været et · Øieblik, da Naturen havde en intetsigende Overflødighed.
2T44, s. 215 des den Afmægtige i det · Øieblik, da Naturen vil byde ham at nedlægge
IC, s. 89 ler snarere ikke just fra det · Øieblik, da Ondskaben fik Magt over ham til at bespotte,
EE1, s. 133 hvor hun i det afgjørende · Øieblik, da Ottavio endelig har faaet Mod i Brystet
4T44, s. 304 eed han ikke, end ikke i det · Øieblik, da Staven allerede berører Klippen;
OTA, s. 207 af. Ved Lidelsens første · Øieblik, da styrter den menneskelige Deeltagelse
NB9:10 mærkning af Luther. Just i det · Øieblik, da Synagogeforstanderens Tro fristes stærkest
EE1, s. 145 Forfærdelse. Netop i det · Øieblik, da Synderen næsten segner under den
BA, s. 412 da han er størst, ikke det · Øieblik, da Synet af hans Fromhed er som en overordentlig
KG, s. 49 il en saadan Sørgende i det · Øieblik, da Tabet af den Elskede vil overvælde
EE2, s. 181 tte skee, da vil der komme et · Øieblik, da Thronens Glands, hans Magt og Vælde
NB32:132 i Χsto. Og just i det · Øieblik, da Tilsyneladelsen udtrykte, at dette Msk.
GU, s. 334 gjøre Regnskabet op. I det · Øieblik, da Timelighedens Viser, Minut-Viseren,
EE2, s. 191 rk som Du er i Lidenskabens · Øieblik, da var Du, ja det skal jeg ikke negte,
EE2, s. 208 ans Aand vil modnes i Valgets · Øieblik, da vil han vælge sig selv, da vil han
KG, s. 100 e, men derfor ogsaa farefulde · Øieblik, da, naar man skal til at begynde, da komme
LP, s. 33 aa, siger jeg, indtræde det · Øieblik, da, som Daub bemærker, Livet forstaaes
FB, s. 136 øver blot at see dem i det · Øieblik, de berøre og have berørt Jorden –
Brev 304.5 nskeligt, at der i det · Øieblik, De besluttede Dem til at blive borte den
TSA, s. 74 et nok at see, at just i det · Øieblik, de mene at straffe ham ved at slaae ham
EE2, s. 50 det dem endog i det første · Øieblik, de see hinanden. Dette er det Sande i den
SFV, note ke ind i noget Virkelighedens · Øieblik, deels paa Grund af den uhyre Hasten hvormed
NB14:145 tyrer at endnu i Dødens · Øieblik, dem til salig Trøst og Beroligelse,
BA, s. 339 e saa er Historien forbi i det · Øieblik, den begyndte. / Idet Slægten nu ikke
SLV, s. 177 fra Dybet. Den holdt sig et · Øieblik, den brast, og nu lykkedes det. Jeg var
SLV, s. 432 forfærdeligt ud, og i det · Øieblik, den er allerforfærdeligst, slaaer Tanken
KKS, s. 99 sens Angst, og først i det · Øieblik, den fik Byrden paa, vilde den være sorgløs
EE1, s. 75 en existerer ikke uden i det · Øieblik, den foredrages, thi om man endog nok saa
TTL, s. 422 altsaa kun levnes det knebne · Øieblik, den knap afmaalte Tid til gudeligen at
G, s. 95 ig religieus Udgang, men i det · Øieblik, den midlertidige Suspension hæves, faaer
EE2, s. 61 træder først frem i det · Øieblik, den reflekterer, hvorved den da er tilintetgjort.
EE1, s. 162 erte kan hun leve, men i det · Øieblik, den tages ud, maa hun døe. At berøve
BA om den ogsaa var ophævet i det · Øieblik, den udsagdes, saa forbyder Ethiken at glemme,
LA, s. 83 altsaa heller ikke, thi i det · Øieblik, den vil standse den, vil den atter udvikle
OTA, s. 371 re det tungeste Lidelsernes · Øieblik, denne Standsning, naar det saae ud, som
CT, s. 230 l vaagne hos dem, om ikke det · Øieblik, der blev brugt til at høre Talen, dog
FB, s. 139 ensinde Øieblikket kom, et · Øieblik, der dog ikke endeligt beskæftiger dem,
SLV, s. 325 ønt og elskeligt, ethvert · Øieblik, der engang var lykkeligt for os. Naar da
EE2, s. 198 t i sin evige Gyldighed er et · Øieblik, der er betydningsfuldere end Alt i Verden.
AE, s. 384 t som den sandselige Nydelses · Øieblik, der er den fjerneste Afstand fra det Evige:
4T44, s. 303 om end bittre Adskillelsens · Øieblik, der er Dødens, i Sammenligning med en
EE1, s. 135 rello forklares i dette rige · Øieblik, der er Glædens sidste Smiil, Nydelsens
YTS, s. 277 er meest beskjeftiget, i det · Øieblik, der er ham selv det kostbareste, glemmer
BA m Vanvidets Blik eller Gestus i et · Øieblik, der er kortere end det korteste Øieblik,
AE, s. 207 gt beroliget baglænds, det · Øieblik, der er Tilværelsens i Tid, de 70 Aar
EE1, s. 333 et har været et skjønt · Øieblik, der gav Anledning til, at den blev nedlagt,
EE:43.a anke-Lovsang hører hjemme, et · Øieblik, der giver os en Forsmag paa den himmelske
Papir 340:7 i Utaalmodighedens piinagtige · Øieblik, der ikke vil give ham Tid: da give Du Barnet
EE2, s. 116 ns dybeste Stilhed eller i et · Øieblik, der laae udenfor Tiden, at turde sige til
EE2, s. 161 en Styrmand i hans Skib i det · Øieblik, der skal gjøres et Slag, saa vil han
IC et senere spottende blev sagt i et · Øieblik, der syntes at maatte røre selv den meest
LA, s. 42 som Berøringens romantiske · Øieblik, der tillige er Afskedens. Et Dobbelt kan
KG, s. 183 lig et selvisk Øieblik, et · Øieblik, der vil være for sig; just dette er
LA, s. 93 Snakken gruer for Taushedens · Øieblik, der vilde gjøre Tomheden aabenbar. /
EE2, s. 20 k, stjæler deres lykkelige · Øieblik, deres skjønneste Øieblik fra dem,
NB26:21 tage Mskenes skjønneste · Øieblik, deres Stemninger og Følelser, og fornemme
KG, s. 103 et Evige, uafbrudt, i ethvert · Øieblik, dersom dette var muligt, han er ikke travl.
NB22:89 ved, kan fratages ham hvert · Øieblik, dersom han virkelig hvert Øieblik kan
KG, s. 188 et at vide om det foregaaende · Øieblik, dertil har han ingen Tid, han er beskæftiget,
AE, note og Sammenligningens ubevogtede · Øieblik, det agte man blot paa, hvis man vil gjøre
EE1, s. 68 viser sig som Princip i det · Øieblik, det bliver udelukket. At Sandseligheden
IC, s. 194 rdeligt! – just i det · Øieblik, det eneste saa længe Verden har bestaaet,
SD, s. 146 ke. Dog er et Selv i ethvert · Øieblik, det er til, i Vorden, thi Selvet ϰατα
AE, s. 443 vægelse, og saaledes i det · Øieblik, det Evige rammer, allerede et lille Øieblik
CT, s. 314 ikke Ro, ikke i noget eneste · Øieblik, det fandt intet Skjulested, hvor det kunde
EE1, s. 86 ken, men bestandig kun i det · Øieblik, det har ophørt at være. Men om jeg
KG, s. 105 geligt var tilstede i ethvert · Øieblik, det kan et Menneske ikkun forstaae i det
SFV, s. 56 et ved Haanden, just til det · Øieblik, det skulde bruges. Den hele Produktivitet
EE2, s. 210 et Menneske i Fortvivlelsens · Øieblik, det Skær, han kan strande paa og aldeles
NB28:99 ei, det maa forstaaes om, at det · Øieblik, det Smertens, Qvalens Øieblik vil komme
TTL, s. 462 g, Uvisheden er dog i ethvert · Øieblik, det Uvisse naar Hugget falder – og
JC, s. 36 re dette i det præsentiske · Øieblik, det var at dræbe det Præsentiske
NB29:73 nde dog i det afgjørende · Øieblik, det var blot Prøvelse. I Christendommen
KG, s. 246 ne, gudforladte Timelighedens · Øieblik, det være nu kortere eller længere,
SLV, s. 63 me ham for Øie i det rette · Øieblik, dog dette kan hun ikke gjøre, det er
CT, s. 129 hverve disse Goder, i ethvert · Øieblik, Du glæder Dig ved deres Besiddelse,
KG, s. 229 fordi Tilværelsen i hvert · Øieblik, Du lever, dømmer Dig, da det at leve
EE2, s. 196 , men fordi Du allerede i det · Øieblik, Du stiger i Vognen, har gjennemskuet denne
NB19:66 Kjerlighed. Saa taug Du et · Øieblik, Du vilde, at jeg nu skulde forsøge mig
FB, s. 206 fre ham. Han har da i ethvert · Øieblik, efter at have gjort denne Bevægelse,
4T43, s. 162 , der døer i Fødselens · Øieblik, eier tilsyneladende det Samme; hvor man
SD, s. 204 en – og saa i næste · Øieblik, ein, zwei, drei, vupti, næsten endnu
NB6:65 ive hos Gud selv i Lidelsens · Øieblik, ell. dog saa hurtigt som det er muligt
NB5:33 kke. Er Gud da ikke til i ethvert · Øieblik, ell. er Gud maaskee som Isaak, og naar
NB7:58 e denne Bevidsthed i ethvert · Øieblik, ell., om jeg saa tør sige, at ville
IC, s. 216 , det er, er sand i det givne · Øieblik, eller dersom det endog blot overhovedet
NB11:194 onen ikke tages nu i dette · Øieblik, eller dog nu snarest muligt er Total-Virkningen
AE, s. 405 concentrerer al Lidelse i eet · Øieblik, eller han aabner en smilende Udsigt til
SLV, s. 106 rudepar, der i hiint hellige · Øieblik, eller naar de ellers senere tænke derpaa,
EE1, s. 391 Gunst, det var et skjønt · Øieblik, en Stemning, ikke stærk nok til at bevæge
BI, s. 333 kunde kalde, Nydelsens evige · Øieblik, en Uendelighed, der ingen Uendelighed er,
OTA, s. 234 ikkelige allerede i næste · Øieblik, end sige da i Evigheden, er Tant og Forfængelighed,
Brev 126 eg er jo ogsaa ene i dette · Øieblik, ene i Salen paa Sorgenfrie, ganske overladt
IC følger Gud-Mennesket i ethvert · Øieblik, enten paa den ene eller paa den anden Maade;
AE, s. 155 da dens Uvished er i ethvert · Øieblik, er denne Uvished kun til at overvinde derved,
SLV, s. 330 edes, som hun elsker i dette · Øieblik, er det en Kunst? Nei det er Svaghed. Er
SLV, s. 220 stundom Blod i Lidenskabens · Øieblik, er det mig som brast et Blodkar, idet Ordet
SLV, s. 147 , at han nu, i Fortrydelsens · Øieblik, er en stærkere og bedre Individualitet
BOA, s. 264 : endnu idag, i Nat, i dette · Øieblik, er ifærd med at tilintetgjøre ham;
NB25:98.a e, det forandrer sig i ethvert · Øieblik, er im Fluße. Garantien for at en Theorie
KG, s. 299 uds Kjerlighed. Dersom den et · Øieblik, et eneste Øieblik udeblev, da maatte
EE2, s. 205 eg vilde tale om et første · Øieblik, et første Udtryk derfor, saa er mit
BA, s. 402 skee forspildt i det næste · Øieblik, et Kongerige af Helte bønfalde om, at
4T44, s. 321 t Jordiske og det Himmelskes · Øieblik, et vidunderligt Sammenhæng mellem hvad
KG, s. 183 ieblik er nemlig et selvisk · Øieblik, et Øieblik, der vil være for sig;
OTA, s. 196 e den Korsfæstede i samme · Øieblik, evigt forstaaet, udrettet Alt! Men heller
OTA, s. 196 e Ham. Dog havde han i samme · Øieblik, evigt forstaaet, udrettet Alt, og sagde
OTA, s. 196 us. Og dog havde han i samme · Øieblik, evigt forstaaet, udrettet Alt, thi han
IC, s. 179 e før saa dog i det sidste · Øieblik, for at forhindre hans Død, lod Ild regne
Papir 306 nemlighed, da raser han et · Øieblik, for at minde den om, at han, der haver
NB21:69 og venter saa blot paa det · Øieblik, for da at styrte til og declamere. /
TNS, s. 147 har en, især i dette · Øieblik, for det Bestaaende skæbnesvanger Gave
OTA, s. 136 idende var tilstede i ethvert · Øieblik, for hvilket der i Regnskabet skal gjøres
OTA, s. 392 Menneskene, at lokke dem et · Øieblik, for saa i næste Øieblik at gjøre
AE, s. 156 ished, maa tænke den hvert · Øieblik, for saaledes at forberede sig paa den;
NB7:100 Χstd. i deres Døds · Øieblik, fordi Døden virkeligt tager det fra
AE, s. 183 di han skal bruge Gud i samme · Øieblik, fordi ethvert Øieblik er spildt, hvori
TTL, s. 404 , og ikke sige til ham: om et · Øieblik, fordi han ogsaa var i det Øieblik, da
TTL, s. 404 ge som Menneskene sige: om et · Øieblik, fordi han var hos Dig i det Øieblik
SFV, s. 22 g, at jeg maaskee i et senere · Øieblik, fordi jeg muligen ikke stod mig saa godt
TAF, s. 292 es forstyrrende just i dette · Øieblik, forinden Du nu gaaer op til Alteret, hvor
KG, s. 311 vad kan gjøre Tilgivelsens · Øieblik, Forligelsens Overgang saa naturlig, saa
KG, s. 254 eske, endnu ikke i det sidste · Øieblik, fortvivl ikke, nei haab Alt.« /
SLV, s. 18 lidt længer i det enkelte · Øieblik, forvirre ham Forstanden. Er Grunden den,
AE, s. 51 nogen Smerte i Adskillelsens · Øieblik, føler sig just heller ikke forladt ved
2T44, s. 215 rettere der er intet sidste · Øieblik, førend det er forbi. Er dette maaskee
NB:177 d sit Pund, han vover det i samme · Øieblik, først i et næste Øieblik viser
SLV, s. 205 Øine i det afgjørende · Øieblik, gid Familien var styrtet til, gid jeg var
3T43, s. 66 ieblik, selv i Glædens · Øieblik, gik ængstende som Dødens Skikkelse
EE2, s. 28 elskede hun ham dog fra dette · Øieblik, ham ene i hele Verden. Jeg burde nu vel
SLV, s. 314 r paa den afsides Vei, i det · Øieblik, han alt var ifærd med at styrte sig
SD let bliver, om Mennesket da i det · Øieblik, han begyndte paa at fordunkle sin Erkjendelse,
LA, s. 52 Besluttende ikke, netop i det · Øieblik, han beslutter ikke at ville, fæster
TAF, s. 287 t Den, der skal tale i dette · Øieblik, han burde tale paa en anden Maade, anvende
IC, s. 141 og dog maa han i ethvert · Øieblik, han er til, ligesom korsfæste al menneskelig
G, s. 85 erlighed, da havde hun i samme · Øieblik, han forlod hende, sagt til sig selv: »
JC, s. 46 modtog den saaledes, at i det · Øieblik, han fremsatte den, var det ligegyldigt
EE2, s. 136 digtende og digtet, der i det · Øieblik, han føler sig digtende, har Replikkens
EE2, s. 136 ens oprindelige Pathos, i det · Øieblik, han føler sig digtet, det erotiske Øre,
SLV, s. 151 ieblikke at give bort, hvert · Øieblik, han giver bort, det veed han, er en Salighed
AA:12 nde sig, forsaavidt han i det · Øieblik, han gjorde det, maatte sige sig selv, at
FB, s. 138 til dens Fremvæxt. Fra det · Øieblik, han har gjort Bevægelsen, er Prindsessen
DJ, s. 74 ænkeligt, at Don Juan i det · Øieblik, han har seiret, nyder Lysten saa stærkt,
G, s. 13 r jeg ogsaa villig; thi fra det · Øieblik, han havde betroet sig til mig, kunde han
TTL, s. 396 de kjøbes dyrt, Triumphens · Øieblik, han havde glædet sig til, hvorfor nu,
4T43, s. 126 ervandt Alt, men faldt i det · Øieblik, han havde seiret. Herrens Navn være
AA:12 mig ikke, at Faust dog i det · Øieblik, han henvendte sig til Djævelen, gjorde
Papir 33 kab i Guddommens Haand; men i det · Øieblik, han indbilder sig, at det er ham selv,
CT, s. 267 st er forsvundet i næste · Øieblik, han kan modstaae den, han kan forhindre
FB, s. 135 t, og dog kjøber han hvert · Øieblik, han lever, den beleilige Tid til den dyreste
3T44, s. 265 lsen kunde ikke skee i samme · Øieblik, han maatte vente nogle Dage. Hvad kunde
OTA, s. 177 den Tvesindede, at han i det · Øieblik, han mener, at Troen har seiret i ham, at
SLV, s. 169 heller ikke, end ikke i det · Øieblik, han segner, thi aner han det Mindste, er
SLV, s. 440 l igjennem. Han staaer i det · Øieblik, han skal dømme, ved det ydmyge Udtryk
BA, s. 402 uiste kommer ham iveien i det · Øieblik, han skal tage sit Varsel. / Det Udvortes
FB, s. 139 , som den var i det første · Øieblik, han slipper den aldrig fra sig, netop fordi
FB, s. 131 ved. Ja dersom Abraham i det · Øieblik, han svingede sit Been over Æselets Ryg,
FB, s. 165 e. Dette viser Abraham. I det · Øieblik, han vil offre Isaak, da er det ethiske
EE1, s. 135 ens Piger omgave ham i dette · Øieblik, han vilde ikke være farlig for dem,
NB22:173.a ænk Luther levende i dette · Øieblik, han vilde sige: der maa gjøres Alt for
EE2, s. 222 han dette, saa er han i samme · Øieblik, han vælger sig selv, i Bevægelse;
BOA, s. 258 der foregik med ham i hiint · Øieblik, hans Forandring faaer derfor intet Paafaldende
OTA, s. 195 og mindre med Timelighedens · Øieblik, henvender sin Tale til Menneskene: da bliver
SLV, s. 210 me. Det er jeg endnu i dette · Øieblik, Himlen være lovet, mit Haab er at jeg
OiA, s. 7 / Et · Øieblik, Hr. Andersen! / Man fortæller om Till
SLV, s. 252 det, saa godt man kan. I det · Øieblik, hun da vil begynde at reflektere, vil det
SLV, s. 231 e ligesaa brændende i det · Øieblik, hun for stedse er tabt for mig, som det
EE1, s. 162 at hun tilhører ham i det · Øieblik, hun ikke tilhører ham. Da Epaminondas
EE1, s. 327 rksom. Hun blev der kun et · Øieblik, hun var blot kommen for at hente Døttrene,
OTA, s. 365 dig, saa er det jo i ethvert · Øieblik, hvad der saa end skeer, betrygget, at Gud
TS, s. 83 v ikke), men han veed i samme · Øieblik, hvad det betyder, at ogsaa denne Kjerlighedens
TS, s. 83 ham imøde, han veed i det · Øieblik, hvad det betyder: at det er dette Folk,
SD, s. 217 den, og kun selv standser et · Øieblik, hver Gang han ved ny Synd saa at sige faaer
OTA, s. 231 ange, og hvor der i næste · Øieblik, hver Gang Talen er om Ansvaret, er: Ingen;
BOA, s. 250 od maa han lige indtil dette · Øieblik, hverken som Barn eller som Yngling eller
Brev 36 kan De – et længere · Øieblik, hvis det er Dem kjert, glædes ved Tanken
EE2, s. 146 vilde elske hende selv i det · Øieblik, hvis det skulde være muligt, da Pligten
EE1, s. 356 ilde det maaskee i første · Øieblik, hvis jeg bar mig saaledes ad, men snart
NB27:88 at jeg virkelig er i dette · Øieblik, hvis jeg skulde beskrive det, som En, der
OTA, s. 234 nens og Lidenskabens hidsige · Øieblik, hvis Tilfredsstillelse synes en uimodstaaelig
TTL, s. 421 iver den først til i hiint · Øieblik, hvo turde da svare paa Spørgsmaalet,
IC, s. 190 er at ligne. Da kommer der et · Øieblik, hvor Alt bliver ham klart; han forstaaer,
CT, s. 202 er paa at blive hørt i det · Øieblik, hvor Alt er stille omkring Dig, hvor Stilheden
CT, s. 115 ikke sandt, der vil komme et · Øieblik, hvor Alt uendelig forandrer sig for Dig,
CT, s. 144 en i Timeligheden og i Tabets · Øieblik, hvor altsaa Timeligheden stærkest gjør
EE2, s. 172 æsen; og dog er selv dette · Øieblik, hvor betydningsfuldt det end kan være,
EE1, s. 331 s-Øieblik, det skjønne · Øieblik, hvor de Elskende ikke ved Overgydelse (
BI, s. 205 asse paa at standse dem i det · Øieblik, hvor de løbe af med En. Men til den
SLV, s. 98 netop Forelskelsens kritiske · Øieblik, hvor den altsaa ikke kan hjælpe sig
NB11:161 ade den træffe ham i et · Øieblik, hvor den falder mildere paa ham, fordi
Oi10, s. 408 ommer da maaskee endelig et · Øieblik, hvor den Magt, som saaledes engang har
SD n fortvivlet, og er det i ethvert · Øieblik, hvor den mangler Mulighed. /
Papir 459 Sandsebedrag, og det i et · Øieblik, hvor der endnu ikke kunde være Tanke
EE2, s. 161 t, saa kommer der tilsidst et · Øieblik, hvor der ikke mere er Tale om et Enten-Eller,
EE2, s. 308 men Livet, at der kommer det · Øieblik, hvor det egentlig gjælder om at begynde
KG, s. 189 ge Kjerlighed glemmer i intet · Øieblik, hvor det er den skal dømmes, nemlig
EE2, s. 161 og at det saaledes kun er et · Øieblik, hvor det er ligegyldigt, om han gjør
NB30:37.a . Og saa kommer der endelig et · Øieblik, hvor det er som sagde Χstd. til mig:
NB34:39 svagt Øieblik? Det er et · Øieblik, hvor det Evige ikke er ham nærværende.
EE2, s. 118 rie, saa kommer vel snart det · Øieblik, hvor det hedder: Snip, Snap, Snude, nu
NB24:5 om Kudsken bruger Svøben i det · Øieblik, hvor det kniber meest for Hesten, saa den
CT, s. 128 eller Ligelighed. Selv i det · Øieblik, hvor det meest synes, at han i at erhverve
NB8:37 gavet Msk. Maaskee kommer der det · Øieblik, hvor det mere indskrænkede Msk, som
NB20:99 Overlegenhed: der kommer et · Øieblik, hvor det næsten seer ud som var Guds
SD, s. 183 aer ved sig selv; lige i det · Øieblik, hvor det synes at det er allernærmest
EE2, s. 258 ge. I Fortvivlelsen er der et · Øieblik, hvor det synes saa, og den, der ikke har
NB10:184.a at det kommer igjen, og i et · Øieblik, hvor det vil intet Forsvar være, at
EE2, s. 245 e, men tilsidst kommer der et · Øieblik, hvor det viser sig, at den, der lever ethisk,
NB26:86 men der vil komme et · Øieblik, hvor dette ikke længere vil tilfredsstille
YTS, s. 256 eller er det i det næste · Øieblik, hvor Du fristes til at fortryde, at Du
EE2, s. 194 e Mennesker, og dog er der et · Øieblik, hvor Du, om Du end ikke veed deraf, bedrager
EE:43.a hjemme, at der ligesom kun er et · Øieblik, hvor en slig Tanke-Lovsang hører hjemme,
SLV, note t i sin Lidelse, da han, i det · Øieblik, hvor Forstanden maa sige nu synes Alt at
IC v, har været tilstede i ethvert · Øieblik, hvor han ( Gud-Mennesket), han dette enkelte
NB27:88 et en uhyre Rigdom er i det · Øieblik, hvor han endnu ikke engang vil til at tænke
CT, s. 127 sit jordiske Gode: i ethvert · Øieblik, hvor han er beskjeftiget med at erhverve
BI, s. 236 ertil. Plato maatte i ethvert · Øieblik, hvor han følte, hvormeget han eiede,
SD, s. 133 han maa i ethvert · Øieblik, hvor han ikke har det, have kastet eller
TS, s. 71 kee mange Gange forgjeves!) et · Øieblik, hvor han ligesom er standset; en god Beslutning
TSA, s. 76 iv i Særdeleshed komme et · Øieblik, hvor han siger til sig selv: » skruer
LA, s. 85 sin Begavethed, et skuffende · Øieblik, hvor han troer det er ham, der nivellerer,
IC, s. 193 ham. Men saa vil der komme et · Øieblik, hvor han, bestedt som han allerede er i
NB27:84 Der kommer nu først det · Øieblik, hvor han, efter først at have fattet
AE, s. 339 der for den Døbte komme et · Øieblik, hvor han, skjøndt Christen, spørger
EE1, s. 421 maa man ikke negte hende, et · Øieblik, hvor hun er endnu yndigere end en ung Pige,
SLV, s. 136 har et Ungdommens første · Øieblik, hvor hun udtømmer ja overtræffer
G, s. 62 vilde der da ikke komme et · Øieblik, hvor hun vilde forstaae, hvad hun burde
SD, s. 152 t, og det er just det sidste · Øieblik, hvor Individet heelt og holdent er blevet
IC, s. 238 den, saa kommer der ogsaa det · Øieblik, hvor ingen » Beundrer« kan
NB12:118 svag, fordi jeg i ethvert · Øieblik, hvor jeg ikke er troende, faaer den Bekymring,
Not8:23 g med mig selv, at endnu i dette · Øieblik, hvor jeg kun altfor meget føler, hvor
NB15:69 mig for Egoisten just i det · Øieblik, hvor jeg ubetinget var sympathetisk: ja,
PS, s. 248 bringes i Anslag, dette lille · Øieblik, hvor kort det end er – langt behøver
NB4:122 else paa et Bal i et overstadigt · Øieblik, hvor man ikke vidste hvad man gjorde. /
EE2, s. 213 ste vise sig i Orienteringens · Øieblik, hvor man skiller ad, til man finder det
EE2, s. 180 e sit Liv hen som et Barn, et · Øieblik, hvor man, om end fjernt, ahner denne Fortabelse.
Brev 294 jeg altid været, og fra det · Øieblik, hvor min udførlige Billet af 4 Aug gik
Oi7, s. 287 lstuerne og benytte det zarte · Øieblik, hvor Moderen er svag efter overstanden
AE, s. 342 gten, og fordi Ligevægtens · Øieblik, hvor Modsætningerne veiedes mod hinanden,
NB25:64 Msk. Og dog, der kommer det · Øieblik, hvor saa Msk. selv forstaaer, at det, just
NB26:51 tødte til, og da kom der · Øieblik, hvor Sagen stillede sig saaledes for mig:
LA, s. 50 re forundt dette omfredede · Øieblik, hvor Tilværelsens Alt fortryllet lystrer
PS, s. 267 am som En af os, og i ethvert · Øieblik, hvor Troen ikke var tilstede, kun at see
AE, s. 186 I Lidenskabens Afgjørelses · Øieblik, hvor Veien svinger af fra den objektive
EE:15 mmer ogsaa i aandelig Henseende et · Øieblik, hvor vi føler, at vi slet Intet selv
BI, s. 312 et, og det vidste den i samme · Øieblik, hvori den ponerede det. Den vidste sig
Not11:37 en, forskjellig m:H:t: det · Øieblik, hvori han først fødes til Virkelighed,
NB22:131 en Reproduktion, fra et senere · Øieblik, hvori han havde ganske forvundet hiin Smerte
EE2, s. 31 naar Du blot elsker mig i det · Øieblik, hvori jeg ønsker det. Saadanne Elskere
BI, s. 99 Udsagn gjorde ham raadvild et · Øieblik, hvorledes han, for at prøve om Oraklet
EE1, s. 426 etydning har for Dig i dette · Øieblik, hvorledes skulde jeg ikke opbyde Alt for
KG, s. 135 intet stort Selvfornegtelsens · Øieblik, hvorom vi tale; Loven fordrer jo den samme
SLV, s. 218 ing mig, vaagner op, blot et · Øieblik, hører et Ord, kun et Ord: hilser Abraham
NB13:27 otens, i det meest afgjørende · Øieblik, i Dedicationen til opbyggelige Taler i
BI, s. 237 rholdet i det betydningsfulde · Øieblik, i det Sølvblink, der i et Nu belyste
CT, s. 238 det er, og siges nu, i dette · Øieblik, i dette bestemte Virkelighedens Øieblik,
NB23:33 Vi Msker have det i ethvert · Øieblik, i en vis udvortes gudforladt Forstand,
NB31:120 old til Gud, som veed i ethvert · Øieblik, i ethvert Secund, i Alt at sætte Opgave:
NB2:2 kom herhen er som eet eneste · Øieblik, I have ikke villet vide af, at det i nogen
BI, s. 250 evidsthed, manglede det evige · Øieblik, i hvilket den skulde gjøre sig Rede
LP, s. 33 ødvendigviis indtræde et · Øieblik, i hvilket der udbreder sig et besynderligt
BI, s. 258 , at han gav dem det næste · Øieblik, i hvilket det momentant Sande opløste
JC, s. 17 der for ham var det lykkelige · Øieblik, i hvilket det skete, hvad han havde ahnet
SD vil være uendelig, ja ethvert · Øieblik, i hvilket en menneskelig Existents er blevet
KG, s. 188 gjort det Høieste; thi det · Øieblik, i hvilket man skulde faae det at vide,
BI inde sig i Sligt i det bevægede · Øieblik, i hvilket vi leve, i den skjæbnesvangre
NB:7 ønsker det. Jeg er i dette · Øieblik, i Ideen seet, saa correct situeret i Literaturen
EE1, s. 352 gt. Dog det er kun et eneste · Øieblik, i næste Moment er jeg kold og tør.
NB15:93 kun derved, at den i samme · Øieblik, i samme Secund den er ( Valgfrihed) uendeligt
PH, s. 55 Bog udkomme, saa smiler man et · Øieblik, i samme Øieblik betænker man, at
EE1, s. 220 hun var ulykkelig et · Øieblik, i samme Øieblik blev hun lykkelig, og
CT, s. 324 ar det end kun for det sidste · Øieblik, idet Du træder op til Alteret, turde
NB19:12 det var, endnu i det sidste · Øieblik, ikke blevet dem tydeligt hvad der fordredes.
Brev 148 ører mig, ikke i et flygtigt · Øieblik, ikke deelviis men heel og altid. Og dog
OTA, s. 391 kal ikke anvendes eet eneste · Øieblik, ikke den mindste Smule Kraft paa yderligere
OTA, s. 392 ter ikke anvendes eet eneste · Øieblik, ikke den mindste Smule Kraft paa yderligere
KG, s. 104 r idel Handlen; der var intet · Øieblik, ikke eet eneste i hans Liv, hvor Kjerligheden
IC, s. 62 r, i det mindste ikke i dette · Øieblik, ikke Kræfter til at styrte ham, og jeg
AA:50 t den Styrke, jeg føler i dette · Øieblik, ikke maa være som den kraftige Hær,
SLV, s. 90 anker, undfangne i et ledigt · Øieblik, ikke sindrigt Hjernespind, beregnet paa
KG, s. 104 den var ligelig i ethvert · Øieblik, ikke større da han udaandede paa Korset
OTA, s. 426 til Gud, endnu i det sidste · Øieblik, ikke uden Frygt og Bæven, om han ogsaa
TAF, s. 287 jegtaler saaledes nu i dette · Øieblik, inden Du gaaer op til Alteret, maaskee
NB8:29 . have det, lige i det samme · Øieblik, inden han faaer Kjolen af, for at gaae
BA, s. 403 pdage først Faren i Farens · Øieblik, indtil da ere de trygge, og naar Faren
JJ:106 net det, han har intet ængstet · Øieblik, ingen Lidelser, ingen bange Ahnelser o:
FB, s. 170 s Sjæl i det afgjørende · Øieblik, istedenfor lidenskabelig Concentration,
Brev 45 et eensomt ubeskjæftiget · Øieblik, især paa Deres Værelse, at manes
CT, s. 61 r ham, der for at leve, hvert · Øieblik, ja hvert Minut trænger til denne Gud,
CT, s. 269 b, og Fremtiden for ham hvert · Øieblik, ja hvert Øieblik som den mørkeste
4T44, s. 304 d hans Haand; i det næste · Øieblik, ja i samme Øieblik at være svagere
SLV, s. 309 til at begynde forfra i det · Øieblik, jeg forlader hende. – Man bliver
Not8:13 live hos hende; men fra det · Øieblik, jeg følte, at det maatte gaae galt,
EE1, s. 255 et mig uforglemmelig fra det · Øieblik, jeg første Gang saae den. Den er som
Brev 84 om jeg gjorde det før det · Øieblik, jeg har besluttet, dengang jeg tog hjemme
Brev 126 m han fremtryllede i hiint · Øieblik, jeg har dog ogsaa Ret i min Opfattelse,
Brev 135 forenede) da er der intet · Øieblik, jeg har tvivlet om, nei jeg skriver det
TS, s. 70 t glemme, strax, endnu i dette · Øieblik, jeg lover mig det selv og Gud, om det saa
OiA, s. 8 ing om Et og Andet, der i det · Øieblik, jeg nedskrev det, ikke var mig absolut
JC, s. 26 ri. Om jeg skulde døe i det · Øieblik, jeg steeg i Land, uden at have udrettet
G, s. 69 forflygtiger hende netop i det · Øieblik, jeg vil gjøre hende til Virkelighed,
SLV, s. 170 eg er saa veltalende i dette · Øieblik, jeg vil skrive det ned paa Papiret, en
NB18:60 kommer i et saa ubeleiligt · Øieblik, just i det Øieblik da En staaer og skal
NB26:44 el paa, at der ikke i samme · Øieblik, just i Forstaaelsens Øieblik underskyder
NB33:13 er, der i det afgjørende · Øieblik, just naar et Msk. meest behøvede ham,
SFV, s. 29 dommelige og hiint Evighedens · Øieblik, kan ikke forlige sig med Aarenes og heller
3T44, s. 266 dag,« altsaa i samme · Øieblik, kom ligesaavidt som han; mon det skulde
EE1, s. 86 elsens Nu, et Berørelsens · Øieblik, kort men saligt, St. Hansormsagtigt glimrende,
CC:12 iden derfor, thi her er i det · Øieblik, Kritikeren sætter sig ned for at skrive,
EE2, s. 21 et Menneske i hans lykkelige · Øieblik, kun er Din egen overvættes Stemning,
EE2, s. 194 , der venter til det næste · Øieblik, let kan komme til at triumphere over Dig.
AE, s. 450 use at søge bort derfra et · Øieblik, ligesom en Overeenskomst mellem Guds Omsorg
FB, s. 203 giske Helt i sit Culminations · Øieblik, ligesom ethvert andet Menneske, der ikke
NB12:71 han staaer jo, just i det · Øieblik, lænket i hele en verdslig Fornemheds
DS, s. 255 t ere mig negtede, i næste · Øieblik, maaskee førend jeg faaer udgivet dette
NB18:60 et at bestille, i et ledigt · Øieblik, maaskee i en stille Time; Evangeliet fordrer
CT, s. 265 aatte kjøbe dens beleilige · Øieblik, maatte holde den fast, hellige den i stille
EE2, s. 109 n bliver meldt, man venter et · Øieblik, man bliver modtagen. Det var Noget, der
EE2, s. 93 kee: det er ubehageligt i det · Øieblik, man forener sig saa inderligt med et Menneske,
EE2, s. 93 er dog vel disharmonisk i det · Øieblik, man føler sig renest, da at erindres
BI, s. 341 Alt sig her for En, og i det · Øieblik, man haaber paa Muligheden af at have en
SD, s. 218 . Men Synden voxer med hvert · Øieblik, man ikke kommer ud af den. Det er saa langt
PH, s. 56 a har man ikke glemt det i det · Øieblik, man seer en Lidenskab skildret, der ikke
EE2, s. 87 nneske at gjøre uden i det · Øieblik, man selv ønsker. Ene i sin Kajak er
3T44, s. 254 fter anden udfyldte mangt et · Øieblik, mangen en Stund, hvad enten det nu var
CT, s. 307 r, saa han, selv i et saadant · Øieblik, med den ene Haand holdt paa os. Og saaledes
OTA, s. 376 den forsmædelige Døds · Øieblik, med Dødsens Angest og med sildig Anger
EE2, s. 90 t. Jeg føler netop i dette · Øieblik, med hvor megen Ret jeg kalder Dig: min
Brev 159.6 dle før i min Døds · Øieblik, med mindre Du skulde have forlangt det
DJ, s. 73 se paa at være i Ro til det · Øieblik, medens det ellers er rigtigt, at han under
3T44, s. 280 Intet veed i Afgjørelsens · Øieblik, men Alt bag efter, en saadan Viisdom vilde
NB25:12 ke blot at kunne sove i det · Øieblik, men at lægge sig til at sove i det Øieblik.
JJ:131 edrageren end ikke fjerner sig et · Øieblik, men bestandig er ved Haanden, hvorledes
EE1, s. 88 le sig lykkeligt i Rusens · Øieblik, men bliver kun desto ulykkeligere. Ganske
LF, s. 41 den spilder ikke et eneste · Øieblik, men den vilde ansee ethvert Øieblik
NB24:31 g. Vel sandt, det er kun et · Øieblik, men det er dog Frygteligt, frygteligt at
EE2, s. 130 thi Du har jo Besiddelsens · Øieblik, men det er ingen Besiddelse; thi det er
EE2, s. 160 erfor. Dette er Overveielsens · Øieblik, men det er ligesom det platoniske egentlig
KG, s. 39 blik ogsaa bestaaer i næste · Øieblik, men det følger af sig selv, at det Bestandige
F, s. 495 fsluttet i det nærværende · Øieblik, men har Fremtiden aaben, og kan endnu blive
SLV, s. 269 ibende som hun kunde i dette · Øieblik, men hun blev ikke afhentet Kl. 12 og Klokken
BI, s. 267 r det, ikke blot i et Valgets · Øieblik, men i ethvert Moment, fordi Vilkaarligheden
DS, s. 255 orstaaer jeg mig selv i dette · Øieblik, men jeg kan jo end ikke vide, om ikke i
AE, s. 486 ikke at gjøre i Livsfarens · Øieblik, men naar den er forbi, ja saa er det saa
OTA, s. 430 udebliver i det vanskeligste · Øieblik, men ogsaa stundom ( og dette er det i Sandhed
NB15:94 askee først ret begaaes i det · Øieblik, men paa en ganske anden Maade. Der var
PMH, s. 87 ikke sagt det i et letsindigt · Øieblik, men paa en Tid, da den litteraire og critiske
BOA, s. 147 , ikke symptomatisk et enkelt · Øieblik, men stadigt væk antager Lighed med hvad
NB:194 t gaae paa To: det lykkes et · Øieblik, men strax vender man tilbage til at gaae
AE, s. 215 sser ikke op i Inderlighedens · Øieblik, men taus som Graven og stille som en Død
EE2, s. 31 sig ikke blot til det enkelte · Øieblik, men udvider dette til en længere Tid,
LF, s. 14 istnok trøster Ønsket et · Øieblik, men ved nærmere Eftersyn sees dog, at
Not8:15 at udføre noget i Glædens · Øieblik, men vente til Forstanden og Klogskaben
2T44, s. 215 d afgjøre om det næste · Øieblik, men Vildfarelsen ligger i Villien, der
KG, s. 106 n forstaae i det stærkeste · Øieblik, men Øieblikket efter kan han ikke forstaae
EE1, s. 57 aa mit eget Livs lykkeligste · Øieblik, mere iversyg paa hans Udødelighed end
EE1, s. 39 te Violinstrøg her i dette · Øieblik, midt paa Gaden. Har jeg tabt Forstanden,
SLV, s. 170 for ei at forstyrre. Blot et · Øieblik, min Elskede, blot et Øieblik, min Sjel
SLV, s. 170 ieblik, min Elskede, blot et · Øieblik, min Sjel er saa riig, jeg er saa veltalende
KKS, s. 93 stand just i de afgjørende · Øieblik, mod hvilke en Skuespillerinde kan have
NB22:143 an det, saa styrter han i samme · Øieblik, msklig talt, i Undergang – thi det
OTA, s. 270 Og i Dødens afgjørende · Øieblik, naar alle Forskjelligheder afskaffes, sige
BI, s. 237 ieblik og saa længe som et · Øieblik, naar Alt forandredes for dem ἐν
NB2:251 rne to Consulenter, een i Farens · Øieblik, naar de ere bange – og naar det saa
OTA, s. 307 d alle disse Ting have deres · Øieblik, naar de undværes eller besiddes, deres
SLV, s. 453 an elsker ogsaa det stillere · Øieblik, naar den uerfarne Ynglings Øre gjerne
CT, s. 205 steløshedens frygtelige · Øieblik, naar der ikke mere er Tale eller Tanke
CT, s. 205 . I Afgjorthedens rædsomme · Øieblik, naar der, menneskelig talt, ingen Vending
YTS, s. 256 es Du i Afgjørelsens store · Øieblik, naar det gjælder at forsage Alt: ogsaa
Papir 416 dtræde i det frygtelige · Øieblik, naar det paa een Gang begynder at storme
KG, s. 49 t, om det ikke i det første · Øieblik, naar det siges, næsten forbittrer den
4T44, s. 376 s Tanke, ja selv i Afmagtens · Øieblik, naar ellers Ingen kan arbeide, arbeider
SLV, s. 34 in pausa i det afgjørende · Øieblik, naar en ny Ret sattes frem eller en ny
OTA, s. 132 i Angeren i dette Skyndingens · Øieblik, naar endnu de arbeidende Tanker og de forskjellige
OTA, s. 270 Menneskes Liv afgjørende · Øieblik, naar Forskjellighedens Valg bydes, sige
CT, s. 54 om nemlig i et saadant saligt · Øieblik, naar han er fortabt i sit Forbillede, et
OTA, s. 234 ieblik; men i Erindringens · Øieblik, naar han erindrer den udøvede Hævn,
4T44, s. 313 r sig selv, i Fortvivlelsens · Øieblik, naar han med Frygt og Bæven forarbeider
Papir 460 dsstræde, der kommer et · Øieblik, naar han sidste Gang har stødt i Piben
KG, s. 92 kuespilleren i Forvandlingens · Øieblik, naar han skal afkaste Forklædningen,
TTL, s. 415 elsen, Besindelsens farefulde · Øieblik, naar han skal tage sig ud af Omgivelsen
SLV, s. 63 at hun viser sig i det rette · Øieblik, naar Idealiteten faaer sit Syn. Det er
KG, s. 294 at det samme Saar i næste · Øieblik, naar Lægen har vadsket og behandlet
EE2, s. 198 alvorligt og betydningsfuldt · Øieblik, naar man for en Evighed knytter sig til
KG, s. 347 slet ikke. Ja, i Skilsmissens · Øieblik, naar man ikke kan undvære den Afdøde,
IC, s. 70 gere o. s. v.! O, i et stille · Øieblik, naar man ikke seer ham, vil de Fleste maaskee
CT, s. 134 edste. Netop i Fortvivlelsens · Øieblik, naar Nøden er størst, er Hjælpen
TAF, s. 291 og nu, i det næste · Øieblik, nu er Alt forandret, nu elsker han, om
CT, s. 247 t een Gang, i Afgjørelsens · Øieblik, nu forstaaer jeg det ikke mere. Vil Nogen
SD, s. 204 k, at han, næsten i samme · Øieblik, næsten endnu med » Adriennen
AE, s. 504 det Totale i Utaalmodighedens · Øieblik, og al Fortvivlelse er en Art Arrigskab.
BOA, s. 266 er sig selv i Virkelighedens · Øieblik, og at han kommer Virkeligheden i ængstende
SLV, s. 327 Men saa kommer Forstaaelsens · Øieblik, og da er det dog igjen saligt, at der er
AE, s. 216 hristi Navn. Han standsede et · Øieblik, og da sagde han halv høit ved sig selv:
4T43, s. 154 en, den hjalp Dig kun for et · Øieblik, og da skulde Du atter føle ligesaa tungt,
FB, s. 144 sessen, det siger jeg ethvert · Øieblik, og den Resignationens Ridder, der ikke
FB, s. 135 ntage Stillingen, de vakle et · Øieblik, og denne Vaklen viser, at de dog ere Fremmede
FB, note han gjennemføre i sit sidste · Øieblik, og derfor sagde han: det er bedre at dræbes
4T43, s. 136 aaledes ogsaa i Modtagelsens · Øieblik, og deri ligger Liigheden i den billedlige
EE2, s. 31 lket der er det skjønneste · Øieblik, og dermed ere de tilfredse. Absolut usædelig
NB14:65 r hans Fortvivlelse i samme · Øieblik, og det bliver ham aldeles umuligt endog
TS, s. 50 ungest at offre i et første · Øieblik, og det der i Længden falder tungest
NB5:22 en og i al sit Haab! O, er der et · Øieblik, og det er maaskee oftere fornummet, et
LA, s. 65 Liv forud eller i Handlingens · Øieblik, og det lader sig heller ikke forstaae bag
DS, s. 200 et er disse 70 Aar kun som et · Øieblik, og dets Tale haster til Evighedens Afgjørelse;
PS, s. 261 ikke vil være Anledningens · Øieblik, og dette Historiske vil interessere ham
2T44, s. 202 gheden forvandler sig til et · Øieblik, og dette Øieblik dog vil være afgjørende
PS, s. 226 blikket er det, i det næste · Øieblik, og dog er det Afgjørende, og dog er
AE, s. 200 a han glemmer det hvert andet · Øieblik, og en saadan Existerende er netop en Distrait.
Papir 365:7 re det Ethiske i ethvert · Øieblik, og er ethisk ansvarligt for ethvert Øieblik
SLV, s. 75 e er hun først i det andet · Øieblik, og for Den, der bliver bedragen. Hun er
BA, s. 403 seire og allermest i Seirens · Øieblik, og fordi Skjebnens Consequents netop er
BOA, s. 108 ende fra hiint Berøringens · Øieblik, og forkynder, at ham er en Aabenbaring
EE1, s. 193 han veed, at det kun er et · Øieblik, og han veed, hvad der følger efter,
OTA, s. 322 ere, men i det afgjørende · Øieblik, og hver Gang der er Livsfare, da bliver
SLV, s. 154 at finde det rette beleilige · Øieblik, og i dette er han modnet. Denne Modenhed
OTA, s. 365 er: at det nu, og i ethvert · Øieblik, og i ethvert tilkommende Øieblik evigt
BOA, s. 265 ganske i det præsentiske · Øieblik, og igjen frembringer Indtrykket af det
NB25:12 gtigt, at kunne sove i det · Øieblik, og ikke blot at kunne sove i det Øieblik,
NB32:60 lig, saa slipper Gud mig blot et · Øieblik, og jeg kommer til at lide for min Synds
NB32:49 d, at om det end kun var et · Øieblik, og man det næste Øieblik skulde sparkes,
KG, s. 98 get betydelig i det første · Øieblik, og meget afgjørende i det andet Øieblik;
CT, s. 270 at indestaae for det næste · Øieblik, og naar det gjælder om at forklare den
CT, s. 30 an ikke blot, ak i et bekymret · Øieblik, og saa igjen dog fortrydende det; ak i
EE2, s. 325 e afgjort om det foregaaende · Øieblik, og saaledes længere og længere tilbage.
EE2, s. 231 er forbi, saa kommer det lyse · Øieblik, og saaledes vexler hans Liv bestandig,
4T44, s. 348 ilken Lighed i Beslutningens · Øieblik, og udebliver Beslutningen, da vorder der
OTA, s. 427 aaner ham endnu i det sidste · Øieblik, og venter da enten at høre Klageskrig
G, s. 31 selv blev bange og tvivlede et · Øieblik, om den turde boe i disse Egne, nu et lyrisk
NB19:76 egynder han strax, spilder intet · Øieblik, om det ikke lader sig gjøre anderledes,
SLV, s. 157 der vil være et næste · Øieblik, om det saa blot var for at gjentage Kyssets
BOA, s. 129 . En Mand har ikke et saadant · Øieblik, om ham maa der siges at Opgaven er at bevare
AE, s. 373 engang i Resignationens store · Øieblik, om han dog nu bærer den i sin Regjerings
KG, s. 306 kene have Kræfter nok i et · Øieblik, paa Længden derimod blive de uvederhæftige.
BA k, der er kortere end det korteste · Øieblik, parodierer, spotter, vrænger ad den
AE, s. 366 nde Resignationens pathetiske · Øieblik, Retningen mod det absolute τελος,
FB, s. 141 entede, det Uformodede. I det · Øieblik, Ridderen resignerede, da forvissede han
BOA, s. 262 trænger til Gud i ethvert · Øieblik, saa Alt hvad der tilhører den forbigangne
KG, s. 102 saa Tid, Mellemrum, et ledigt · Øieblik, saa bliver der gjort Nysgjerrigheden og
EE1, s. 294 s som om det foregik i samme · Øieblik, saa dramatisk levende, at det stundom er
4T43, s. 151 den var det i Erhvervelsens · Øieblik, saa Du selv var ringere end Din Formaning.
Brev 45 g den Ene siger: undskyld et · Øieblik, saa er den Tour dermed forbi; thi saa maa
AE, s. 162 nke disse sammen i det ene · Øieblik, saa han ikke siger nu det Ene nu det Andet;
NB30:41 e den næsten i første · Øieblik, saa inden enhver end den største Ubetydelighed
KG, s. 298 stormfuldeste og vanskeligste · Øieblik, saa lidet som i Dit Livs sidste Øieblik
IC, s. 44 dfærd, og er det i ethvert · Øieblik, saa længe den Betragtning staaer paa.
CT, s. 239 tte siges i et Virkelighedens · Øieblik, saa maa Talen jo forefinde en Samling af
EE1, s. 306 de selv i Nærværelsens · Øieblik, saa maatte han jo altid ønske at være
NB13:43 Alt. Men see, saa, i samme · Øieblik, saa siger jeg til Gud: bitte, bitte; det
NB19:8 Hvis Faaret ikke døer i samme · Øieblik, saa skal det altsaa til selv at stræbe
Oi8, s. 353 : nu vel! – I næste · Øieblik, saa snart det bliver Alvor med at lide:
Brev 110 mig. Du skulde være bleven et · Øieblik, saa var den Mand gaaet, som var hos mig,
SLV, s. 251 r det Hele; blot endnu et · Øieblik, saa var dette ikke skeet. / Den anden Maade
EE1, s. 387 es Sjæls Tilstand i dette · Øieblik, saa vilde jeg sige, den er pantheistisk
EE1, s. 28 r, der døe i Befrugtelsens · Øieblik, saaledes er det med al Glæde, Livets
Not7:10 der døe i selve Befrugtelsens · Øieblik, saaledes er overhovedet al Glæde, Livets
Oi8, s. 353 : nu, vel! – I næste · Øieblik, saasnart det bliver ret Alvor med at lide:
NB27:17 i eet eneste Tryk og eet eneste · Øieblik, saasnart det fordeeltes saaledes at det
OTA, s. 206 nskets. Nu standser han et · Øieblik, selv de tvende strenge Ledsagere røres
3T43, s. 66 e, at bestandig det næste · Øieblik, selv i Glædens Øieblik, gik ængstende
OTA, s. 172 r kan have hos sig i ethvert · Øieblik, selv naar Tiden er længst og han synes
TS, s. 102 n. Om han kommer just i samme · Øieblik, siges ikke; kun det siges, at det er, naar
CT, s. 267 n ikke benytter det beleilige · Øieblik, skal den Søfarende være ansvarlig,
Brev 9 nøielse om jeg kom ud til Dig et · Øieblik, skal jeg med Glæde komme, om jeg end
SLV, s. 171 tilbyder sig i et lykkeligt · Øieblik, skjelvende for, at Nogen skal forstyrre
TTL, s. 440 Fare kjøbtes i det sildige · Øieblik, skulde den være skjønnere og visere
BI, s. 222 dette var naturligviis kun et · Øieblik, snart var han igjen i sin Function. Den
BI, s. 312 et, og det vidste den i samme · Øieblik, som den lod det bestaae. Ponerede den Noget,
EE1, s. 421 ldbrand blev sat af. I samme · Øieblik, som den smertefulde Operation var overstaaet,
TSA, s. 66 at Han selv i Begyndelsen et · Øieblik, som det syntes, slog ind paa denne Retning:
4T43, s. 125 ikke mærker det. I samme · Øieblik, som det var taget fra ham, vidste han,
EE1, s. 353 et af det Pathetiske i samme · Øieblik, som det var vakt. Hun blev lidt angst,
NB5:54 e. Dersom der ikke i ethvert · Øieblik, som engang, er ubetinget den størst
EE1, s. 61 dog egentlig blot det evige · Øieblik, som enhver sand kunstnerisk Frembringelse
EE1, s. 124 aaet Luft, hun bliver mat et · Øieblik, som ethvert lidenskabeligt Udbrud matter,
KG, s. 131 Bremse« i samme · Øieblik, som han kaldte sig selv en guddommelig
4T43, s. 124 Job: Herren tog, og i samme · Øieblik, som han modtog Budskabet, forstod han,
AE, s. 156 g da den jo kan komme i samme · Øieblik, som jeg begynder Forberedelsen; der spørges
FB, s. 130 avde gjort. Jeg havde i samme · Øieblik, som jeg besteg Hesten, sagt til mig selv:
2T43, s. 24 de det, da vilde jeg i samme · Øieblik, som jeg gav ham det, tage det fra ham;
EE1, s. 431 jeg ikke samlet i dette ene · Øieblik, som nu forestaaer. Død og Helvede, hvis
G, s. 23 e udslette, end Mindet om hiint · Øieblik, som ogsaa Efterretningen derom langt mindre
AE, s. 411 ndog i den legemlige Lidelses · Øieblik, som Scævola f. Ex. Men den Lidelse,
EE1, s. 421 rbødighed; men det er et · Øieblik, som sjelden forekommer i Livet, det er
KG, s. 183 Den taber Øieblikket, det · Øieblik, som skulde være udfyldt med en Yttring
OTA, s. 371 gter paa denne Skat; i samme · Øieblik, som Tvivlen vil antaste den, da er den
AE, s. 479 n Existerende, det skuffer et · Øieblik, som var dette Syn det Hele, som var han
KG, s. 248 i hvad man maa kalde et evigt · Øieblik, som var Haabet i Hvile, i Ro. Dette er
NB15:85 r Mange ere der vel i dette · Øieblik, som vove at vidne mod Ballotation! Höchstens
SLV, s. 147 d i den ubesindige Handlings · Øieblik, stundom kan netop Fortrydelsen bedst bevise,
KG, s. 327 – taber han Noget i det · Øieblik, taber han gjerne Alt, hvad da ogsaa kun
SLV, s. 345 orsmaae hende. Det er kun et · Øieblik, thi saasnart jeg har sagt det, at hun altid
NB12:122 ig. Jeg burde benyttet det · Øieblik, til at lade hende slaae op, saa var det
CT, s. 238 dette bestemte Virkelighedens · Øieblik, til dem, netop til dem, som nu leve. Derfor
NB4:2 : bliv Du hos os, at vi intet · Øieblik, til vor egen Fordærvelse, unddrage
NB10:191 rste af og indtil dette · Øieblik, trods mine mange Vildfarelser og Synder,
OTA, s. 332 erden, som den er nu i dette · Øieblik, tvertimod det er en gammel Erfaring, sandet
Papir 254 lot var for Betragtningens · Øieblik, udsondres fra det Hele. Noget Lignende
NB25:68 ikling, i sit skjønneste · Øieblik, udtænker eller ønsker for at forædle
LA, s. 48 ychologisk, selv i et saadant · Øieblik, udøve sin Magt. Situationen forekommer
Oi9, s. 374 tro Du mig, eller see blot et · Øieblik, uhildet, i det nye Testamente, og Du vil
TSA, s. 77 dens Vidne ihjel. Just i det · Øieblik, Usandheden har aflivet ham, bliver den
IC, s. 201 Spørgsmaal, maatte han et · Øieblik, usandt, lade som var han ikke Sandheden.
TTL, s. 421 eligt at sige nu i det sidste · Øieblik, vanskeligt at sige til disse tvende Bestemte,
2T44, s. 190 den, tabte han den et eneste · Øieblik, var den tabt for stedse, og Døden kunde
YDR, s. 114 troet, at det, netop i dette · Øieblik, var min Pligt at imødegaae – hvad
BOA, s. 280 or man er, ved at standse et · Øieblik, ved ganske vilkaarligt at udvise trivielt
NB3:20 g paastaae indtil mit sidste · Øieblik, velmeent netop mod alle de saa lumpen
EE1, s. 420 a min Stok, jeg standsede et · Øieblik, vexlede et Par Ord med de Omkringstaaende.
KG, s. 192 den, og fortie den just i det · Øieblik, vi stræbe at anbefale det Christelige,
NB2:79 ætte Alt paa dette sidste · Øieblik, vi ville saa gjerne at det lidt efter lidt
FB, s. 138 r han maa tilbage. I næste · Øieblik, vil han tænke, er det muligt, og det
SLV, s. 360 at jeg er bleven mismodig et · Øieblik, viser mig at jeg første Gang i mit Liv
BA, s. 418 er er forbeholdt det næste · Øieblik, Øieblikket kommer, Vreden seirer. /
FB, s. 115 ns Forfærdelse samlet i eet · Øieblik. » Og Gud fristede Abraham og sagde
OTA, s. 180 alvorlig i et Betragtningens · Øieblik. – Eller den Tvesindede tilstod maaskee
NB6:70 il hvem den trænger hvert · Øieblik. – Men denne Forskiel er der mell.
IC istedetfor at den er det i ethvert · Øieblik. – Saaledes Matth. IX. 4 ( Fortællingen
BA, s. 424 er sig strax i Berøringens · Øieblik. ( Cfr. det Foregaaende i Anledning af Fortællingerne
YTS, s. 252 tale i det foreskrevne korte · Øieblik. / / Christus satte sig ganske i Dit Sted.
NB25:12 fulgte ham efter: at sove i det · Øieblik. / 2) Han sov hen. Hvor mægtigt –
Papir 318 agen maa benytte Fridagens · Øieblik. / [ Ikke sluttet.] /
Brev 42 te og er indtaget i det rette · Øieblik. / Altsaa Spøgen er det Ene; det Andet,
NB7:41 jeg har ham næsten hvert · Øieblik. / Bliv først saa ulykkelig, at Du hver
NB10:131 at Gud her er tilstede i dette · Øieblik. / Bøn / Du Allestedsnærværende,
NB17:10 kunne holde ud at leve et eneste · Øieblik. / Den, der virkelig fatter sin Udødelighed
AE, s. 535 det dog først i Dødens · Øieblik. / Der var maaskee Den, der, hvis han forstod
JJ:105 ystig salig Gysen i Undfangelsens · Øieblik. / Det er utroligt, hvilken Naivitet man
SFV, s. 17 k produktiv lige i det sidste · Øieblik. / Det første Hold af Skrifter er æsthetisk
NB2:105 : saaledes er Gud i ethvert · Øieblik. / Det maa dog vel ogsaa tilsidst lykkes
KG, s. 142 lsens første og høieste · Øieblik. / Dette er det Christelige. Det er saa
NB5:33 ve ny og ny Velsignelse i ethvert · Øieblik. / Dette er egl. det Ugudelige, denne Formastelse
NB32:50 opdages just i det afgjørende · Øieblik. / Dog saa forunderligt er, saa liden Forstand
KG, s. 246 ller omkomme i det belemrende · Øieblik. / Dog veed Christendommen kun een Vei og
Papir 560 den, thi Døden er dog kun et · Øieblik. / For at imponere Dyre-Skabningen, det
EE2, s. 37 med, mærker det i Kampens · Øieblik. / Forsaavidt som det nu viste sig som en
SLV, s. 377 Lommen for det afgjørende · Øieblik. / Først naar der til Poesiens Lidenskab
NB12:29 at indlade mig videre i det · Øieblik. / Godt er det maaskee, at jeg havde al
AE, s. 31 ge Interesse indtil sit sidste · Øieblik. / Idet der nu spørges historisk om Christendommens
CT, s. 45 ghed at kunne see bort i noget · Øieblik. / Ja, den rige Hedning han har Viden om
NB10:86 perstepræsterne i et splendid · Øieblik. / Løgn i de offentlige Forhold hævner
KG, s. 181 ke spilder noget Beregningens · Øieblik. / Men det at være og forblive i en uendelig
NB14:12 i det kunde gjøres hvert · Øieblik. / Midt under Sætningen blev der Vrøvl
NB13:92.a ristendommens Position i dette · Øieblik. / Og derfor kan man sige i Forhold til
NB2:17 troskyldig for det første · Øieblik. / Og hvorfor gjør jeg saa saa meget
SD, s. 148 i denne Time, endnu i dette · Øieblik. / Og naar saa Følelse eller Erkjendelse
LF, s. 33 et uforstyrret af det næste · Øieblik. / Om det for Fuglen, naar Øieblikket
AE, s. 555 hver Lidenskab i Lidenskabens · Øieblik. / Psychologisk er det almindeligen et sikkert
NB27:17 i eet eneste Tryk og eet eneste · Øieblik. / Saa nær kan vi andre Msk. ikke taale
NB20:120 r, derom tvivler jeg intet · Øieblik. / Uendelige Kierlighed, som jeg aldrig
Papir 283:1 ring. / / Det platoniske · Øieblik. / unsre Zuthat. ( cfr. etsteds i Phænomenologien).
TTL, s. 399 elig gjemmer for Opfyldelsens · Øieblik. Ak, om Mangen end har tabt denne Iil til
AE, s. 82 ulighed er tilstede i ethvert · Øieblik. Al positiv Tilforladelighed er saaledes
LF, s. 33 re blevet, om end kun for et · Øieblik. Anderledes med Lilien; den var ubetinget
NB12:107 nde i det meest veltalende · Øieblik. At lade sin Existents udtrykke det Modsatte,
SLV, s. 195 de sig, eller et saa sikkret · Øieblik. Bedstemoderen var noget tunghør, men,
Brev 178 n færdig med Stykket i dette · Øieblik. Blomsten selv har endda ikke taget mig
4T44, s. 305 ring kunde indtræde hvert · Øieblik. Blot nu dette Andet tages bort, saa er
NB6:47 flittig, stadig, hver Dag, hvert · Øieblik. Charmant, og just paa den Maade det siges,
NB:12 de først tænke et lille · Øieblik. Corsaren fE indbilder sig dog jo vistnok
OTA, s. 144 dette blev ogsaa kun et stort · Øieblik. De have Alle Forsætter, Planer, Beslutninger
NB22:90 veligt end ikke i første · Øieblik. De underskyde den Forestilling: Fremtiden
2T44, s. 199 rækkelig for det næste · Øieblik. Den er kun lille, ikke fordi Taalmodigheden
BI, s. 72 ts som saadan er det lykkelige · Øieblik. Den forholder sig overhovedet til Historien
AE, s. 180 Dette Moment er Lidenskabens · Øieblik. Den moderne Speculation har opdrevet Alt
OTA, s. 137 des han benyttede Regnskabets · Øieblik. Den Skriftende er og ikke som Den, der
OTA, s. 130 Tid, eller i Oldingens sidste · Øieblik. Den, der angrer ved nogen anden Time paa
2T44, s. 206 t som et Suk, stakket som et · Øieblik. Den, der selv har oplevet det, undres derover
AE, s. 155 lling om Døden i Dødens · Øieblik. Denne Vanskelighed kan ogsaa udtrykkes
NB7:16 uktivitetens Impetus i det sidste · Øieblik. Der kommer saa for mig saa let Noget for
KG, s. 231 unde komme endnu i det sidste · Øieblik. Derfor er det og, at alle rolige og i aandelig
NB2:22 ghed, han vinder dem i det sidste · Øieblik. Derfor falde et Menneskes Tilhængere
EE2, s. 135 ges, blot er i Udførelsens · Øieblik. Derfor gjorde jeg i det Foregaaende opmærksom
NB23:161 . / Han vender sig bort et · Øieblik. Derpaa tager han atter Ordet og siger:
DD:29 berøvede ham et lyksaligt · Øieblik. Destoværre er der i det Exemplar, hvori
NB32:138 r, at man kan begynde i ethvert · Øieblik. Det der plager Msk, Det hvormed de deels
NB11:192 klikke i det afgjørende · Øieblik. Det har piint mig, hvad jeg etsteds har
FB, s. 148 at det er gjeldende i ethvert · Øieblik. Det hviler immanent i sig selv, har Intet
SLV, s. 196 de Ord og i et afgjørende · Øieblik. Det Indtryk, vil jeg hun skal have af mig,
4T43, s. 165 hverve det Samme i det samme · Øieblik. Det lod sig ikke gjøre med det Udvortes
SD, s. 155 Gud er Alt muligt i ethvert · Øieblik. Dette er Troens Sundhed, der løser Modsigelser.
NB7:75 mme Glæde som i første · Øieblik. Dette forøger jo vistnok i en vis Forstand
TS, s. 48 det er der jo i ethvert · Øieblik. Disse Tusinder og Tusinder og Millioner,
NB24:54 rdi en Indkomstskat truede hvert · Øieblik. Dog havde jeg under alt Dette stadigt bedet
OTA, s. 429 og Død hver Dag og hvert · Øieblik. Dog, lader os tænke denne Fare, for
Brev 141 gt ligesaa levende i dette · Øieblik. Du gaaer stille og ydmyg, Dit Øie fæster
EE2, s. 103 at gaae Glip af det erotiske · Øieblik. Du veed at holde Din Sjæl saa apathisk
EE2, s. 234 nd usvækket til det sidste · Øieblik. Du veed maaskee ikke, at der existerer
Not11:28 t S. S. det vil sige i det · Øieblik. Efter Processen er Forholdet forandret,
SFV, s. 16 n tilstede endnu i det sidste · Øieblik. Efterat der i to Aar var udgivet ene og
BOA, s. 261 Nærværendes virkelige · Øieblik. En Prædiker skal i en vis Forstand være
FB, s. 204 sig selv i det afgjørende · Øieblik. En saadan intellectuel tragisk Helt, han
NB11:134 ær, at være for ham hvert · Øieblik. Endnu er der altsaa Selviskhed i Synderen;
NB2:22.a egtede ham, altsaa i det sidste · Øieblik. Et Vidne var fornødent, et Vidne, hvem
AE, s. 22 raade over for Afgjørelsens · Øieblik. Han taler da; han river hen; den Hørende
NB7:104 stand, i ethvert ængstet · Øieblik. Han ængstes maaskee for sig selv, om
LP, s. 54 naar han blot kan nyde den et · Øieblik. Hans Forfængelighed viser sig ogsaa
SLV, s. 98 tilsammen i Afgjørelsens · Øieblik. Har Overveielsen ikke udtømt Tanken,
Papir 340:3 Sted for det beleiligste · Øieblik. Herre vor Gud! Til Dig raaber et Menneske
SLV, s. 224 af Alt maaskee hjælpe et · Øieblik. Hidses maa hun dog, at den lidende Tilstand
TSA, s. 61 der drog ham til sig, ikke et · Øieblik. Hvad han som Barn fromt havde troet, at
SFV, s. 52 saa nærværende i dette · Øieblik. Hvad har dog ikke denne Pen formaaet at
EE2, s. 31 Evighed, i Omfavnelsens evige · Øieblik. Hvad jeg her siger, det har ikke sin Anvendelse
NB9:79 for min Forf: V:« i dette · Øieblik. Hvilken tungsindig Utaalmodighed ogsaa?
TTL, s. 411 t Frie, saa tykkes det ham et · Øieblik. Hvis han saaledes begynder at tale om Syndens
NB25:12 gge sig til at sove i det · Øieblik. Hvor Lidet kan ellers forstyrre et Msks
4T44, s. 306 er, kan det jo vexle i samme · Øieblik. Hvor Meget end hiint første Selv krymper
2T44, s. 202 n selv forspilder det sidste · Øieblik. Hvor var der dog et Menneske, der var saa
SLV, s. 54 viser der sig i det næste · Øieblik. I Livet sees Morskaben sjelden, fordi denne
AE, s. 439 illing allesteds og i ethvert · Øieblik. Ja, som det skal være forfærdeligt
EE2, s. 24 Skjebnen. Stands nu et · Øieblik. Jeg agter ikke at præke for Dig, men
EE1, s. 311 at være det skjønneste · Øieblik. Jeg selv erindrer endnu saa tydeligt, som
FB, s. 169 uldgyldig som i det første · Øieblik. Kan han ikke det, saa kommer han ikke af
PS, s. 252 r kun tilstede i Lidenskabens · Øieblik. Lader os betragte Elskovens Forhold, om
PS m før ikke var, blev til i dette · Øieblik. Lader os nu under denne Forudsætning
SLV, s. 358 end den korteste Deel af et · Øieblik. Lessing har dog Uret naar han siger, at
JJ:326 n ender med, at Qvinden er kun et · Øieblik. Lige der begynder Assessoren: at Qvindens
AE, s. 153 s jeg ikke holder igjen hvert · Øieblik. Ligefrem at ville holde igjen paa en Samtid
IC, s. 113 t, som han, og hans Sag i det · Øieblik. Man glemmer Rædselen, over Rædselen
SD g sandt og altsaa sandt i ethvert · Øieblik. Man siger det nok saadan til daglig Brug,
SLV, s. 167 Tiden den onde Samvittigheds · Øieblik. Man troer, det er saa let at seire over
AE, note i Valgets eller i Overtagelsens · Øieblik. Men da dette selv er foranderligt, da han
2T44, s. 209 at staae hos i Opfyldelsens · Øieblik. Men de, der af Herren selv vare beskikkede
Papir 459 g ikke saa farligt i dette · Øieblik. Men det faaer jeg ham ikke til. Selv at
3T44, s. 261 er, at det var et skjønt · Øieblik. Men dette Timelighedens skjønne Øieblik
CT, s. 51 vide, hvad han nu er i dette · Øieblik. Men han venter ikke; han haster med at
KG, s. 16 a skuffende ud i Blomstringens · Øieblik. Men hvert Træ kjendes paa sin egne Frugt,
NB:122 s Subjektivitet. Maaskee, et · Øieblik. Men hvorledes skulde det være muligt
BA, s. 407 som et flygtigt forbifarende · Øieblik. Men istedenfor deraf at lære at gribe
KG, s. 252 an indestaae for det næste · Øieblik. Men nu Evigheden; den er dog vel den største
G, s. 45 ner. Det var et betydningsfuldt · Øieblik. Min Tjener blev som et Liig, gjennem den
EE2, s. 172 an være, Intet mod Valgets · Øieblik. Naar da Alt er blevet stille omkring Een,
EE1, s. 423 en og især paa et bestemt · Øieblik. Naar hun da staaer smykket som Brud, og
NB:198 udtrykker jo en Fixeren af dette · Øieblik. Naar jeg maler en Mand der fører en
AE, s. 403 kket, der er glemt i næste · Øieblik. Naar saa Umiddelbarheden i det existerende
NB2:37 a tør sige, i et uheldigt · Øieblik. Nei Χsti Skjebne er et Evigt, angiver
SLV, s. 66 og et Øieblik og hildes et · Øieblik. Nei jeg kjender Qvinden – fra hendes
NB2:54 g altsaa føle sig selv i samme · Øieblik. Nogle misunde mig mine Penge
NB12:5 atal som mulig, just i dette · Øieblik. nævner jeg Adler, saa faaer jeg med
SLV, s. 194 trængelsen. Det er kun et · Øieblik. O at disse Øieblikke maatte forkortes!
NB24:145 ing tro endnu i det sidste · Øieblik. O, dette væmmelige Slæng af Docenter,
CT, s. 207 lig Sag og i et afgjørende · Øieblik. Og denne Handling drager en Følge efter
AE, s. 359 en maa kunne villes i ethvert · Øieblik. Og derfor er den saa abstrakt og æsthetisk
LF, s. 33 ds Undergangens Vished i samme · Øieblik. Og sandeligen, med Undergangen for Øie
NB13:43 heder som Gud har i ethvert · Øieblik. Saa gjør jeg da noget galt. I samme
4T44, s. 336 r vundet, vundet i et eneste · Øieblik. Saaledes staaer Beslutningen paa Forklarelsens
EE2, s. 181 d ikke ophører i Nydelsens · Øieblik. See, derfor er hans Øie saa mørkt,
AE, s. 445 dog ikke som i det stærke · Øieblik. Sige Menneskene, det er tungt at skille
CT, s. 39 e maa den jo være i ethvert · Øieblik. Tabt er den væsentligen det Samme, besiddet
OTA, s. 128 Øieblik, – i Farens · Øieblik. Thi der er jo Fare; der er en Fare, som
BOA, s. 147 modsat: det sandselige evige · Øieblik. Thi her gjelder det jo med hiin i Helvede
NB22:97 ikke stærkest i det første · Øieblik. Tværtimod just naar en længere Tid
TTL, s. 468 dens Uvished seer efter hvert · Øieblik. Uforklarligheden er derfor ikke en Opfordring
AE, s. 46 r med. Stundom skuffer det et · Øieblik. Ved pludseligt at forandre Operations-Planen,
FB, s. 155 ver sig selv af det i ethvert · Øieblik. Vil man negte, at denne Form lader sig
SLV, s. 98 ler sildig komme et næste · Øieblik. Ægteskabet ligger i en Beslutning, men
2T43, s. 34 oende Forventnings seierrige · Øieblik.« / Troens Forventning er da Seier, og denne
CT, s. 42 , især ikke nu i det sidste · Øieblik.« Ak, og saa er der igjen Ingen uden en Christen,
AA:12 ser netop i det afgjørende · Øieblik.) Ofte lader den Mennesket ligesom den Brystsvage
BOA, s. 195 et at have haft et begeistret · Øieblik: at det saadan er Eet og det Samme, saa
TAF, s. 298 t bedrage Dig, og just i det · Øieblik: at han kunde sige » kommer hid«,
NB21:121 mig selv saaledes i dette · Øieblik: at nu var vi over det Værste. /
Papir 340:13 den visse Gjenforenings · Øieblik: det er umuligt. Og Glædens ( dette glade)
LF, s. 32 – hvis Du saae den i det · Øieblik: det var ikke end det mindste til at kjende
OTA, s. 298 r i Sygdommens afgjørende · Øieblik: er det Liv eller Død? Men saa seer man
BOA, s. 261 ges nu, nu strax, nu i dette · Øieblik: faae de ikke. De tænke over Sjelens
Brev 126 til at udfylde et eensomt · Øieblik: her vilde jeg dog vel have formaaet det.
SLV, s. 186 til mig selv i Adskillelsens · Øieblik: hun vælger Skriget, jeg vælger Smerten
OTA, s. 210 ralt, den tilbydes Dig hvert · Øieblik: i den er Du med det Gode i Afgjørelsen.
NB12:125 E. at Døden er vis i ethvert · Øieblik: ja, god Nat, det bliver ordentligviis kun
OTA, s. 282 s Mængde i det kortvarige · Øieblik: jo mere denne Kløgt stiger, desto mere
LA, s. 73 signelsen paa Afgjørelsens · Øieblik: man veed klogt og dog bedragen at unddrage
AE, s. 157 tsaa ikke tænker et enkelt · Øieblik: nu skal Du hvert Øieblik passe paa,
NB25:49 rdrer Gud ubetinget i hvert · Øieblik: Redelighed, at han ikke vender Forholdet
BOA, s. 283 stræbes fremad i ethvert · Øieblik: saa vil der vel i Evigheden blive Tid til
Not4:45 derved blev altereret i det · Øieblik: Subjektet vilde tilegne sig den. Denne
SLV, s. 428 tes efter Talens opbyggelige · Øieblik: Taleren selv. Han er ikke rundhaandet i
AE, s. 427 ulativ Præst. Dog endnu et · Øieblik: vi ere komne i Kirken; ved Hjælp af
KKS, s. 103 Modstand i det afgjørende · Øieblik; – og Ingen tænker paa, at dette
CT, s. 270 e uvis, er lige vis i ethvert · Øieblik; at ikke Oldingen er Døden vissere, end
3T43, s. 67 il at kjøbe det beleilige · Øieblik; at Ordet, om muligt, maatte bevæge den,
SLV, s. 108 Øieblikket, og om ethvert · Øieblik; der er Intet saa stykkeviis som et Ægteskab,
TTL, s. 446 aren i hans forfængeligste · Øieblik; det er Suk over Livets Spot, naar den Døde
AE, s. 98 rtale. Her maa jeg standse et · Øieblik; det kunde synes, at J. tilsidst bliver
SLV, s. 286 ets Skummen er forbi i samme · Øieblik; det stærke Øls Skummen holder sig
KG, s. 98 get afgjørende i det andet · Øieblik; dog er det første Øieblik det Øieblikkeliges
CT, s. 132 saadan Time, ethvert saadant · Øieblik; Du gjør ikke blot Vel mod Dig selv,
EE2, s. 20 et der er deres skjønneste · Øieblik; Du mener, at de tvertimod bør være
3T43, s. 84 Der var et Angestens · Øieblik; hvad hun eensomt havde lidt, hendes Græmmelse,
PS, s. 269 – » Stands nu et · Øieblik; hvis Du saaledes vedbliver at tale, saa
GU, s. 330 han overalt tilstede i ethvert · Øieblik; i en sandere Forstand end den aarvaagneste
KG, s. 278 den – og i eet og samme · Øieblik; i samme Øieblik den gaaer ud af sig
SD, s. 134 ieblik ud, men det er kun et · Øieblik; i samme Øieblik viser den sande Fortvivlelse
Papir 592 gjøre i et tilkommende · Øieblik; men derfor blev hans Handling dog ikke
NB2:22 ngere fra – i det sidste · Øieblik; men Guds Tilhængere holde ud.
NB19:22 ndtil det Sidste og i det sidste · Øieblik; men ham bandt ogsaa Syndens Bevidsthed
4T44, s. 347 r der sig ikke i Overslagets · Øieblik; men hvilken Lighed i Beslutningens Øieblik,
OTA, s. 234 om han mener, i Lidenskabens · Øieblik; men i Erindringens Øieblik, naar han
DD:16 træbende vel havde et Saligheds · Øieblik; men ikke en Evigheds Salighed. Forøvrigt
EE1, s. 254 tryder det næsten i samme · Øieblik; men Situationerne i dette Stykke ere af
NB30:81 n. Ganske vist, i første · Øieblik; men, siger Løgnen, giv blot lidt Tid,
OTA, s. 283 vertalelsen stiger med hvert · Øieblik; mere og mere rørende fralister den Dig
NB11:117 altsaa Templet just i det samme · Øieblik; og han opbyggede det ogsaa igjen i tre
NB29:51 skeet. Dette er et kortere · Øieblik; og naar det saa er skeet, er der, indtil
KG, s. 252 el indestaae for det næste · Øieblik; og Timelighedens Barn ( Mennesket) forholder
SLV, s. 98 eblik resulterer. I næste · Øieblik; thi da han er blot umiddelbar bestemmet,
2T44, s. 186 e beundre i et afgjørende · Øieblik; thi Forestillingen om, at der er Fred og
2T44, s. 200 gangne ikke forstene i noget · Øieblik; thi han vender det jo altid Ryggen; Den,
NB6:3 e i hvad Du kalder Dit bedste · Øieblik; thi i et saadant er Du jo ikke i den tilsvarende
FB, s. 180 entede – det var kun et · Øieblik; thi Templet var strax derved – og
NB34:39 Hvad vil det sige et svagt · Øieblik? Det er et Øieblik, hvor det Evige ikke
2T44, s. 213 trax, eller alle i det samme · Øieblik? Hvorfor skulle vi ikke antage, at der har
3T44, s. 278 ar han større end i dette · Øieblik? Men altsaa voxede jo ogsaa han, og var
Brev 82 men hvad gjør Du i dette · Øieblik? Skriv Novellen færdig, det koste, hvad