S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Oi8, s. 351 udtaler han endnu engang sit · Ønske » o, Fortvivlelse, det opfyldes
NB20:151 ere ind i vor Erindring end det · Ønske – at glemme den. / Montaigne. Etsteds
2T43, s. 21 , og Du veed jo, Du maa ikke · ønske – da gik han videre. Naar han var
AE, s. 36 den arrigste Fjendes hidsigste · Ønske – hvad saa? Har Fjenden dermed afskaffet
SLV, s. 186 et var jo, det er mit eneste · Ønske – hvis det da saa var muligt og det
Brev 184 d Sandhed), at Du havde et · Ønske – hvis min Ønsken formaaede Noget:
Not8:15 ig – det er mit høieste · Ønske – jeg maa sige Nei. For at gjøre
CT, s. 65 s Vink, blot paa, at han skal · ønske – men han er som Den, der ikke seer
NB9:74 jeg fik det og ganske efter · Ønske – men jeg havde klogt ladet være
YDR, s. 116 te Ønske, siger: jeg kunde · ønske – men man taler ikke om Samvittighedssag,
JJ:358 giv dem gode Dage, giv dem deres · Ønske – og det Store er forbi. Fik de da
NB25:47 lad den ret have Alt efter · Ønske – og lad os saa tænke at den takkede
Oi8, s. 351 ænger uforandret ved dette · Ønske – og nu, nu er det ikke mere muligt.
SLV, s. 354 ts Opretholdelse er mit eget · Ønske – saa havde jeg ikke faaet Lov at
Not8:26 i mange Maader naturligviis maa · ønske – sæt at hun da pludselig faaer
NB11:94 , Mod, Dumdristighed til at · ønske ( derfor er Aladdin Digterens Helt, og
BI, s. 127 ttelig, at Philosopherne maae · ønske ( smlgn. Pag. 20) at have saa Lidt som
YDR, s. 115 Forandring, en Svagere kunde · ønske ( thi, saaledes forstaaet, er just den
NB17:61 m et Intet, ja Deres eneste · Ønske 6. Journalen NB17, s. [ 106]-107, med slutningen
Brev 133 nske, og hvis jeg turde · ønske 7 Ting, da havde jeg dog kun 1 Ønske,
BA, s. 428 ere det. Indesluttetheden kan · ønske Aabenbarelsen, at den maa udenfra tilveiebringes,
NB4:102 ligt Raad at forlade Alt, som et · Ønske af Χstus, at Du vil gjøre det,
NB29:76 t til at tænke paa dette · Ønske af Biskop M., saa lad mig tilføie en
Papir 190:2 Ønske let erindre om hiint · Ønske af Caligula, at alle Romeres Hoveder sad
OTA, s. 347 ke at være i Verden eller · ønske af Verden. Thi det at vælge er Livets
KG, s. 224 saa forbittrende, at Du kunde · ønske aldrig at være født og jo før
BOA, s. 96 alle frembringe Virkning, de · ønske alle at deres Skrevne maa vinde en overordentlig
TTL, s. 457 endeligen elendig nok til at · ønske Alt borte; det er selvplagersk Udholdenhed
2T43, s. 34 mødes; jeg kunde dog ikke · ønske altid at være et Barn, der hver Dag
LA, s. 26 Aars Forløb er det da mit · Ønske anden Gang, afsluttende, at gjøre Forsøget
NB7:72 , der i et svagt Øieblik kunde · ønske at Χstd. var anderledes, og saa naar
EE:55 Luc: 19, 41. / Caligulas Idee, at · ønske at alle Hoveder sad paa een Hals –
KG, s. 274 ig endnu mere egennyttigt kan · ønske at ansees for uegennyttig. / I denne Forstaaelse
BI, s. 125 terlænderen kan derfor vel · ønske at befries fra Legemet og føle det som
AE, s. 107 Dette Spørgsmaal kunde jeg · ønske at behandle lidt udførligere paa et
4T43, s. 172 esiddelse og som han vel kan · ønske at besidde, men hvortil Erkjendelsen som
Not11:20 men hvorledes skulde den · ønske at bestaae saaledes aldeles tom? Kant kalder
Brev 36 en, hvem jeg dog vel ikke kan · ønske at besvære – med et Fri-Exemplar.
Papir 306 har betroet den. Kunde Du · ønske at betroe Ordet til denne Kraft. Ja vel
OTA, s. 326 vilken Løbebane han kunde · ønske at betræde: ikke sandt, da erkyndiger
2T44, s. 189 ulde man for Dødens Skyld · ønske at bevare det, da man jo netop forlader
AE, s. 35 keligste Øieblik har kunnet · ønske at bevise om Bibelen. Disse Bøger høre
AA:12 ærkelig). Derfor kunde jeg · ønske at blive Acteur, for at jeg ved at sætte
NB34:42 e lade de Præsten kalde, · ønske at blive begravede som Χstne –
OTA, s. 237 som kun en levende Daare kan · ønske at blive behandlet: støier til Ære
JJ:339 a) og dog er det hans eneste · Ønske at blive det, netop fordi det synes ham
Papir 444 dette. Det var mit tungsindige · Ønske at blive forhaanet om muligt, blot for
EE2, s. 111 Den, der elsker, han vil ikke · ønske at blive forvexlet med en Anden, hverken
KG, s. 128 fremkommer kun, naar de Andre · ønske at blive Gjenstand for denne Fordringsfuldhed,
CT, s. 295 g Tryghed, vi, der saa gjerne · ønske at blive i dybere Forstand uvidende om
3T44, s. 265 eden, han kan jo dog hverken · ønske at blive mere salig ved nogen uvedkommende
NB2:63 ligt. / Det var engang mit eneste · Ønske at blive Politie-Embedsmand. Det synes
NB2:63 sølle Skrog. / Saa var det mit · Ønske at blive Præst. Men gaaer det ikke her
BI, s. 136 vel stundom seer Mennesket at · ønske at blive til Intet, det maa være grundet
DS, s. 215 et sande Sammenhæng, kunde · ønske at blive til Noget; om jeg, for endelige
OTA, s. 212 Livs-Kløgt og Ugudelighed · ønske at blive uvidende derom, ønske at fjerne
Papir 340:15 Kløgt og Ugudelighed · ønske at blive uvidende derom. Han deeltog i
NB22:63 nge, inden et Par Mandfolk · ønske at blive ægteviede, hvad der altid er
AE, s. 534 ode for sig selv, at de kunde · ønske at Christendommen slet ikke var kommen
Brev 32 Derimod, er min Begiering, og · Ønske at De vil uddelle sam̄e i tre lige Delle,
NB30:98 n egoistisk er dog den Tanke, at · ønske at den Elskede havde faret vild for ved
BOA, s. 134 : bag efter. Han kunde derfor · ønske at det Bestaaende var svagt og affældigt,
CT, s. 118 ger det, der saa gjerne vilde · ønske at det var sandt men ikke tør troe det,
NB14:147 deren: i Grunden vilde jeg · ønske at Du var død. Og dersom det kunde glæde
BI, note Socrates' Mening gjøre det, · ønske at døe, klamre sig fast til Livet for
Papir 530 den af deres Tilhørere kunde · ønske at eftertragte en høiere Grad. /
NB:107 t i Baggrunden af min Sjæl det · Ønske at engang at blive Præst ude paa Landet.
NB:49 ger til Herodes Agrippa: jeg vilde · ønske at Enhver af Eder var som og jeg er, undtagen
Papir 469 rundtvigianerne, der kunde · ønske at faae ham anbragt ved Universitetet.
OiA, s. 7 jeg dog ikke tilbageholde det · Ønske at faae lidt nærmere Oplysning om, hvorledes
NB28:100 re. Det Regjerende kunde nok · ønske at faae mig vendt saaledes, at jeg anlagde
SFV, s. 92 ! Og dette kunde han da ikke · ønske at faae Mængden paa sin Side for at
DD:64 gt nok at læse om, hvorledes de · ønske at faae noget at spise ( hvilket Brownie
NB11:29 ade, hvis det overhovedet er mit · Ønske at faae Noget; thi da det behager Gud selv,
TS, s. 105 det er saa naturligt, at · ønske at finde hos Menneskene, hvad man kan elske,
OTA, s. 212 ske at blive uvidende derom, · ønske at fjerne saadanne Ulykkelige og at fjerne
BA, s. 447 er er en Gud til, kunde neppe · ønske at fordærve sig dette selv, eller see
NB13:8 r det i Sandhed Dit kjereste · Ønske at forenes med den Elskede, saa skal Du
Papir 270 Ahnelse bringe ham til at · ønske at forlade et saadant Liv?), nei han veed,
2T43, s. 24 avde været muligt ved sit · Ønske at forskaffe ham alle gode Ting, ogsaa
3T44, s. 265 en uvedkommende Tanke, eller · ønske at forstyrres af nogen uvedkommende Tanke.
Not15:14 g der tungsindigt havde kun eet · Ønske at fortrylle hende: der er det mig ikke
OiA, s. 10 denne Gang. / Skulde Andersen · ønske at fortsætte denne Strid, da vil jeg,
NB31:44 or mig – og jeg kunde · ønske at føre – gift, med Familie –
Brev 316 p fordi det aldrig var mit · Ønske at gaae den Vei, saa jeg selv nu, da den
Brev 225 isk drev Dem til mod Deres · Ønske at give en lille Smule mere. Altsaa antaget.
Brev 17 , der har ell. hvem jeg kunde · ønske at give et Krav paa en nærmere Fortrolighed.
NB24:30 ig De misbilliger, kunde De · ønske at give mig et Rap, gjør det, gjør
SLV, s. 295 a vist er det, at det er mit · Ønske at gjøre Alt om. / Ved Hjelp af denne
NB32:25 re, hvad man ellers helst kunde · ønske at gjøre baade for sin egen og for de
BI man sige? Dersom Læserne skulde · ønske at gjøre Bekjendtskab med et i denne
OTA, s. 236 Maade hine Forklarede kunde · ønske at gjøre Gavn efter deres Død, ved
NB26:6 et? Ja, tag det der! Nei, de · ønske at gjøre Lykke i Verden, at have de
AE, s. 267 ed, om det egentligen er dens · Ønske at gjøre Lykke i Verden, jeg tænker
NB20:142 mangler Alvor, det var at · ønske at han vilde samle sig paa noget Alvorligt
FB, s. 151 g enhver Jomfru i Israel skal · ønske at handle som hans Datter; thi hvad hjalp
2T44, s. 190 r Dødens Skyld maatte han · ønske at have bevaret og at bevare den. –
KG, s. 125 en Slump, der i al Magelighed · ønske at have Fordeel af hans Opoffrelser, det
NB4:61 ende, hvorledes han kunde · ønske at have levet: og Du skal see Du kommer
NB22:65 det ganske naturligt at de ikke · ønske at have med mig at gjøre. De frygte,
AE, s. 571 ironisk-opmærksomme maatte · ønske at have med som den frastødende Modstand.
Not6:1 at Skippere pleiede ikke at · ønske at have Præster ombord, fordi det gav
EE2, s. 327 endeligt? Saa er da det, at · ønske at have Uret, Udtryk for et uendeligt Forhold,
SD, s. 185 Maader, paa hvilke han kunde · ønske at hjælpes. Bliver han saaledes hjulpen,
KG, s. 286 fældet, at et Par Elskende · ønske at holde deres Forhold skjult. Antag nu,
CT, s. 24 at glemme Meget, som han kunde · ønske at huske; men Gud forbyde, at et Menneske
NB14:145 hvad Saligere kunde de · ønske at høre; men Afsindighed og afsindig
OTA, s. 325 n Indflydelse, saa han kunde · ønske at indvies i Dine verdslige Hemmeligheder,
Brev 143 rlighedens ministerialia, ell. · ønske at jeg skulde concurere til en Medaille
Not10:8 lfredsstiller Alle dem, der · ønske at komme ud af Widerspruch, det er sig
2T43, s. 35 Skulde da et Menneske kunne · ønske at komme videre end til at seire, saa maatte
Papir 306 n Du vilde forstaae, eller · ønske at kunne forstaae Den, der vilde hjælpe
G, s. 10 t om det Forbigangne? hvo kunde · ønske at lade sig bevæge af alt det Flygtige,
EE1, s. 21 it Forehavende, muligen kunde · ønske at ledsage deres Papirer med et Ord til
NB4:61 g, og hvorledes han nu kunde · ønske at leve – men lad os saa gjøre
2T43, s. 26 Forstand kunde man vel ikke · ønske at leve for det Nærværende; i den
NB4:154 som naar en ung Pige kunde · ønske at ligge hele Dagen paa en Sopha og lade
NB29:76 ke være saa ubeskeden at · ønske at ligge som en ærlig Mand i sin Grav,
4T44, s. 380 vem skulde dog den Stridende · ønske at ligne uden Gud; men dersom han selv
OTA, s. 214 landt dem, hvem Du kun kunde · ønske at ligne, dem, der ere med det Gode i Afgjørelsen:
OTA, s. 129 Meget kan et Menneske maaskee · ønske at liste sig fra i Livet, og muligen lykkes
NB2:119 enhver af hine Ædle, vi · ønske at lære af, at han selv var Skyld i
NB:7 en sandeligen det var ikke mit · Ønske at lønnes skammeligen ved at blive udødeliggjort
3T44, s. 254 ske at modtage den? Kunde Du · ønske at modtage den, som hine første modtoge
3T44, s. 254 d, m. T., hvorledes vilde Du · ønske at modtage den? Kunde Du ønske at modtage
DD:94 hvorved man saa let fristes til at · ønske at møde en gammel Kone, man kunde sige
NB27:16 er bestemte mig til ikke at · ønske at nogen anden Mand skulde interessere
NB:12 det uskyldige og tilladelige · Ønske at nyde Anerkjendelse, altid maatte ønske
NB21:18 en han river os for langt ud, vi · ønske at nyde Livet lidt mere; vi kan det ikke,
EE2, s. 283 kunde jeg vel i den Henseende · ønske at nyde min Frihed, ret at følge mit
NB19:52 Troen, men af visse Grunde · ønske at nærme sig Χstus saa skjult som
Papir 340:9 t Navn et Menneske kunde · ønske at nævne: Χsti Navn; een Trøst,
Not1:9 Liv. 2 Cor: 5, 2. Apostlene · ønske at omskifte dette Liv med det andet. Rom:
FB, s. 165 jærlighed er, da vilde han · ønske at opdage og deri see en Sikkerhed for,
3T44, s. 252 uelse. Derimod kunne vi ikke · ønske at raadføre os med ham, thi han er jo
BI, s. 334 r med en taabelig Alvorlighed · ønske at see deres Børn saasnart som muligt
NB23:152 rk Mand, og skulle man saa ikke · ønske at see ham udfolde sin Styrke ved Forfølgelse
EE1, s. 266 sig, saa man næsten kunde · ønske at see i Baggrunden, Tante Judithe som
Oi8, s. 351 un een Gang; derfor kunde jeg · ønske at see Paris, inden jeg døer, eller
BI, s. 193 idlertid Strepsiades ikke kan · ønske at see rokket, er Pheidippides ogsaa kommen
Brev 252 n af de Tvende det er han kunde · ønske at sende Høiagtelsens, Beundringens,
BI, s. 255 t ogsaa; var det Sophisternes · Ønske at sidde øverst tilbords, saa var Socrates
BOA, s. 91 / Hvad jeg forøvrigt kunde · ønske at sige i et Forord ( thi da jeg ikke skriver
IC, s. 66 dog vel det Mindste man kunde · ønske at sikkre sig i Livet; hans Selskab er
SD, s. 143 t Den, der lider af den, kan · ønske at skjule den og kan formaae det, at den
NB4:160.a n, ell. at En der har den, kan · ønske at skjule den. Nei, det Frygtelige, at
BI, s. 175 ette, kan dets Taknemmelighed · ønske at skylde den det Altsammen. Til en vis
DS, s. 183 les om at Menighederne maaskee · ønske at spare Noget paa Præsterne, knibe
NB26:84 forstaaet kunde jeg da ikke · ønske at stifte Partie. / Det der beskæftiger
EE1, s. 213 henrandt i Verden, man kunde · ønske at stige ned i Graven til ham for at samtale
NB4:41 or Dine Ønskers Lune: kunde Du · ønske at tage mod det, men saaledes, at Du selv
Brev 17 Forøvrigt kunde jeg ogsaa · ønske at tale engang noget længere med Dig,
Brev 284 De for Øieblikket kunde · ønske at tale med mig paa en noget anden Maade
BA, s. 427 espotie og Tortur, selv kunde · ønske at tale, selv vente paa en høiere Dæmon,
NB32:38 saa han af den Grund kunde · ønske at turde fortie, at han var det Overordentlige.
EE2, s. 288 udretter han, hvad han kunde · ønske at udrette i Verden. Han er gift, tilfreds
OTA, s. 393 ngenlunde, han kunde jo ikke · ønske at undgaae den, da den er Veien. Den Lidende
AE, s. 59 ns Værd ( om man end kunde · ønske at Vexelererne i Forgaarden o. s. v. bleve
DS, s. 219 en forskjelligste Maade kunne · ønske at vinde ham for sig, blot at han opgav
NB20:57 ord Byron fE) han kunde vel · ønske at vorde helbredet – men ikke paa
OTA og vil det Gode i Sandhed, endog · ønske at vorde straffet, at Straffen kan helbrede
NB14:72 næsten som et Valg: kunde Du · ønske at være » stærk og fri«,
Papir 344:1 Betænk hvad Du kunde · ønske at være – et Msk? Det kunde dog
EE2, s. 85 ingen Enkelt fundet, Du kunde · ønske at være Alt for, og om det end laae
KG, s. 157 lske et enkelt Menneske og at · ønske at være den af dette enkelte Menneske
2T43, s. 29 re uden Strid. Vi ville ikke · ønske at være den strænge Skikkelse, der
NB2:199 Frygtede over mig. / Alle Msker · ønske at være eller at blive samtidige med
EE2, s. 206 or al Verdens Pris ikke vilde · ønske at være en Anden, Noget, der har sin
BOA, s. 123 is han forstaaer dette, kunde · ønske at være en Saadan, om end Den, der er
G, s. 10 hvad var ogsaa Livet? Hvo kunde · ønske at være en Tavle, paa hvilken Tiden
CT, s. 289 ladelse – saa maa Du jo · ønske at være ene. Hvor stille nu og hvor
CT, s. 289 ge, hvor Du derfor ikke kunde · ønske at være ene; Din Hensigt er at søge
FB, s. 115 ahærdet, var ung nok til at · ønske at være Fader. I udvortes Henseende
EE1, s. 306 lik, saa maatte han jo altid · ønske at være i Afstand fra Skjønheden,
Oi5, s. 232 ildhed, men i Betydning af at · ønske at være i Deres Sted, mod hvem han viste
4T44, s. 304 sin væmmelige Feighed at · ønske at være i Moses' s Sted. / Dog gjør
OTA, s. 347 dem ønske: hvad de kunde · ønske at være i Verden eller ønske af Verden.
Papir 306 ensinde vilde komme, eller · ønske at være kommen dertil, at hans hemmelighedsfulde
Papir 306 vilde komme dertil, eller · ønske at være kommen dertil, at hiin vidunderlige
Papir 306 de vilde komme eller vilde · ønske at være kommen dertil, at Ordet havde
BA r man i Dogmatiker, der dog ellers · ønske at være nogenlunde rettroende, paa dette
KG, s. 228 ndt at tilstaae, at han kunde · ønske at være saa eenfoldig. / Hvilken er
NB20:57 staae, at Enhver ligefrem maatte · ønske at være samtidig med ham for at søge
FB, s. 158 Jeg føler ikke Mod til at · ønske at være Samtidig med saadanne Begivenheder,
EE2, s. 241 g om, hvad et Menneskeliv er, · ønske at være samtidige med store Begivenheder,
SLV, s. 25 skjøndt endnu useet, ikke · ønske at være som en Fugl, der gynger sig
BOA, s. 147 kunde ville ligne ham, Ingen · ønske at være som han. I denne Smerte ligger
NB2:17 rligere Fjender end dem, der egl. · ønske at være Tilhængere. Saadanne har
NB30:28 d Uret mod mig, at jeg vel kunde · ønske baade at faae det gjort kjendeligt, at
NB22:7 Gud slet og ret at man er Msk, at · ønske baade Dette og Hiint, paa tilladelig Maade
OTA, s. 361 lende, hvad vi ret inderligt · ønske baade for hans og for vor Skyld. Thi et
AE, s. 538 e og ene rigtige Ønske, at · ønske Barnet Døden jo før jo hellere. /
AE, s. 9 etagende saaledes blevet efter · Ønske begunstiget af Skjebnen som mine »
3T44, s. 267 jeg dog Intet selv formaaer, · ønske Bekymring og Tillid og Frimodighed til
AE, s. 232 ar mig paafaldende. Jeg kunde · ønske bestemtere at see det udhævet, for at
AE, s. 73 nden Maade sværmersk kunde · ønske beundrende at turde takke ham for; hvad
2T43, s. 51 da takket Gud? Og naar Dit · Ønske blev Dig negtet, har Du da takket Gud?
EE2, s. 331 andens Ild? Om da Dit eneste · Ønske blev Dig negtet, min Tilhører, Du er
2T43, s. 54 det, saaledes som den, hvis · Ønske blev negtet, vilde udelukke sig fra Velsignelsen,
SLV, s. 100 Reflexion. Nei selv om intet · Ønske blev opfyldt for Aladdin, han rangerer
Brev 164 dighed Dem Borgen for, at Deres · Ønske bliver adlydt som en Befaling. Ulykken
AE, s. 571 pathetisk-selvraadigen maatte · ønske bort jo før jo hellere, eller gjort
DD:164.a n saadan Tale er, efter Mangens · Ønske bøielig for Vinden saa skal den ogsaa
NB33:37.a og Staten tilfælleds: begge · ønske de at holde Oversigten – det er jo
KG, s. 128 , intet Høiere kjende, saa · ønske de selv denne Afskyelighed, ønske den
Not6:22 e havde varet i een Dag. Jeg vil · ønske de ærede Indvaanere i Holstebro til
F, s. 514 staae de Betrængte bi; kun · ønske de, at deres veldædige Virksomhed, deres
SLV, s. 332 aa nye Øvelser. Fra dette · Ønske dele Veiene sig, Ønsket bliver eet for
EE1, s. 209 afbryde dem heri, skulde vi · ønske dem det Tabte tilbage, var det en Vinding
KM, s. 16 rbeiderne i den hellere maatte · ønske dem et fuldkomment Nul dertil, hvorfor
NB2:83 kun endnu bedre. Man skal derfor · ønske dem til Lykke, men sandeligen ikke gjøre
EE2, s. 272 rger, er ingen Indvending; at · ønske dem, at de maatte have Høimodighed nok
EE2, s. 199 e Dig Dine Aandsgaver og selv · ønske dem, for at gjøre en endnu slettere
AeV, note Hauch for Maden, saa skal jeg · ønske Dem: velbekomme. / Kun Den, der tankeløst
2T43, s. 23 vivlsomme, at han ikke turde · ønske den Anden dem; da fandt han endelig hvad
2T43, s. 19 e, gladere ved, at han kunde · ønske den Anden det. / Og der tales jo paa disse
CT, s. 212 ville bevise den eller med at · ønske den beviist – frygt den, den er kun
JJ:358 d Lidelsen, saa glade, at de ikke · ønske den bort. Men saa ere de jo igjen ude over
JJ:141 nten den nu er som man selv kunde · ønske den eller ikke, den er dog den bedste.
KG, s. 167 nemt og saa blødagtigt at · ønske den Elskede i Besiddelse af alle mulige
OTA, s. 211 ndet gives eller negtes, eet · Ønske den Elskede, een Længsel den Elskede,
3T44, s. 264 ske sikker, hvad vi jo ville · ønske den Enkelte, han er, menneskeligt talt,
EE2, s. 112 s Begeistring, naar den kunde · ønske den hele Verden, ikke for at gjøre Lykke
NB24:81 Eder for, tager Eder iagt for at · ønske den Herlighed igjen, da Apostle vare Prædikanter;
KG, s. 128 e de selv denne Afskyelighed, · ønske den med al Lidenskab. Ønsket er at være
EE1, s. 358 e mig om, hvilket Udfald, de · ønske den skal faae, i Fortællingens Løb
TTL, s. 458 n kom til et Menneske, ham at · ønske den tungeste Forskjellighed tilbage, at
CT, s. 297 rie, ja og hver Enkelt maatte · ønske den ude af Slægtens Histore; thi dette
EE2, s. 52 hele Verden, og jeg vil blot · ønske den, at den altid maa have ligesaa let
OTA, s. 243 , vises Dig ret som Du kunde · ønske den, da kan Du med glad Frimodighed takke
SLV, note inger, kunde jeg her næsten · ønske den, hvis den langtfra at smigre mig gik
Oi5, s. 246 Mænd engang imellem kunne · ønske den, i Theatret eller i Kirken, en Forfriskelse
JJ:195 deraf tage Anledning til at · ønske denne Forfatter al mulig Held og Lykke:
CT, s. 297 mørkere! Slægten maatte · ønske denne Nat ude af sin Historie, ja og hver
NB33:15 I en vis Forstand kunde jeg · ønske denne Straf over Mskene, at Dag-Pressen
PS, s. 302 a, at den Samtidige netop maa · ønske dens Ophør, at han ikke skal fristes
TTL, s. 433 aa i Enhver en Længsel, et · Ønske der begjerer hvad man maatte kalde en Veileder
KM, s. 13 od Kjøbenhavnsposten; og vi · ønske derfor at fritage Fædrelandet for al
EE2, s. 258 psis er meningsløs. I selv · ønske derimod ikke at indlade Eder med det Ethiske;
SLV, s. 332 relse var mit sympathetiske · Ønske dernæst, at hun maatte potenseres i
4T44, s. 375 ve Begjeringen om sit eneste · Ønske desto mere Eftertryk. Da samler han sin
OTA, s. 378 t Menneske ikke behøve at · ønske det ( om det end, for ret at forstaaes,
Brev 133 tet jeg med Glæde vilde · ønske det 7 Gange, om jeg end vidste, at det
SLV, s. 13 e, men De, Hr. Hilarius, hvis · Ønske det altid har været ogsaa paa anden
4T43, s. 120 s Hjerte var knust. Kunde Du · ønske det anderledes! Eller Den, der sætter
NB24:56 oranderlig – kunde Du · ønske det anderledes. / De stille Timer /
EE1, s. 99 rledes, ja han selv kan ikke · ønske det anderledes. Med Don Juan er dette ikke
Brev 184 , som det ene Menneske kan · ønske det andet, alle ere tvivlsomme Goder; og
Brev 184 n vistnok det ene Menneske · ønske det andet, men det faaes ikke derved, det
NB25:47 mod Gud. / Det Naturlige er: at · ønske det Behagelige, glæde sig ved Livet,
Brev 167 e Tanke ikke afholde mig fra at · ønske det bragt i Deres Hænder, idet jeg haaber,
NB30:60 a er noget Andet, jeg kunde · ønske det for Geistlighedens Skyld. Den Art Straf
KG, s. 165 elskelige Fuldkommenheder; vi · ønske det ikke blot for vor egen Skyld, men ogsaa
CT, s. 273 nkelighed, og formaaer end et · Ønske det ikke, saa formaaer dog den hjertelige
2T43, s. 20 e Sjæl, turde vedblive at · ønske det inderligere og inderligere, eftersom
NB:7 s skjulte Deeltagelse med den. · Ønske det kunde jeg dog ogsaa at gjøre mig
SLV, s. 99 n nok, men nu gjelder det at · ønske det Rette, – det vil sige han er
TTL, s. 452 ikke bedragersk Trøst i at · ønske det var forbi! Hav hvilkensomhelst, indbildt
4T44, s. 319 lødagtighed maaskee kunde · ønske det, at det høieste Liv er uden farefuld
2T43, s. 23 thi idet han vilde · ønske det, blev det ham klart, at hiint Gode
OTA, s. 238 arer: jeg kan ikke ubetinget · ønske det, da jeg ikke med Bestemthed kan vide,
TTL, s. 407 nne Henseende, ja kunde Nogen · ønske det, da vil den villigt sige ham, at ikke
NB:7 Dobbelt-Reflexionens Idee maa · ønske det, da vilde slutte ergo lider han slet
2T43, s. 23 de ikke selv faae det ved at · ønske det, dog dette bekymrede ham mindre, men
SLV, s. 64 vel kan han ingenlunde · ønske det, før det er skeet, men derfor takker
4T44, s. 334 ikke Nogen letsindigen skal · ønske Det, hvis Fare han løgnagtigen udelader;
Brev 83 jeg i en vis Forstand maatte · ønske det, ikke til det Sidste, fordi jeg altid
LA, s. 91 mgaae Sligt og maatte snarere · ønske det, om man end paa hans Vegne kan oprøres.
NB19:9 ge ere der vel, der virkelig · ønske det, saa de i Sandhed finde det trøsteligt
BI, s. 284 a indholdsriig, som man kunde · ønske det, saa veed Hegel desto bedre at magte
KG, s. 129 ære, at Menneskene jo selv · ønske det, selv kalde det Kjerlighed og at elskes
2T43, s. 19 havde Inderlighed nok til at · ønske det, som det burde ønskes; et Ønske,
Brev 159.4 til at aabne det. / Kunde Du · ønske det, vilde det være Dig kjert at tale
2T43, s. 20 et. – Saa vilde han da · ønske det. – / Hvis der var et Menneske,
OTA, s. 349 eske kan aldrig falde paa at · ønske det. Der maa først være foregaaet
AE, s. 210 n Lidenskabelige vilde aldrig · ønske det. En i Sandhed forelsket Pige falder
SLV, s. 258 or Iagttagelsens Skyld kunde · ønske det. Man seer sig forgjeves om efter hiint
NB30:60 ke for hans Skyld jeg kunde · ønske det. Nei, det jeg sigter paa er noget Andet,
2T43, s. 19 er at man havde ophørt at · ønske det; et Ønske, der ikke angik en enkelt
EE1, s. 388 Noget? Ingenlunde. Kunde jeg · ønske det? Ingenlunde. Jeg er for meget Kjender,
EE2, s. 332 i rædsomt Chaos? Kunde Du · ønske det? Jeg har intet Vredens Ord at forfærde
NB:174 r egl. at indlade sig med Gud; de · ønske dette Forhold paa Afstand, og anvende derfor
NB7:75 modighedens Øieblik kunde · ønske dette, for dog at faae ende paa Selvmodsigelsen
EE2, s. 107 remtid, saaledes som Du kunde · ønske Dig den. Du veed, jeg deeltager ikke uvillig
Brev 184 nske Dig det; og jeg vilde · ønske Dig det, selv om min Ønsken Intet formaaede.
Brev 184 e Noget: ja saa vil jeg jo · ønske Dig det; og jeg vilde ønske Dig det,
YTS, s. 256 s Du, forsmægtende, til at · ønske Dig Døden: ogsaa Han. Er Fristelsen
EE1, s. 220 kkelig kjære Antigone! Vi · ønske Dig et langt Liv, betydningsfuldt som et
OTA, s. 165 hidsig Sygdom, saa Du kunde · ønske Dig et Tryllemiddel for at bedaare den
Brev 193 let hos Fru Eckardt og vil · ønske Dig, at det ikke bliver det sidste. /
4T43, s. 128 and, den vilde Du dog aldrig · ønske Dig, ja den vilde indeholde Din egen Beskæmmelse;
2T43, s. 23 d alle de gode Ting, jeg vil · ønske Dig. Jeg skal ønske, jeg bliver ikke
Papir 589 ilovers for at have Religion de · ønske dog alle, at have det med Religion afgjort
2T43, s. 33 , eller om ikke ganske efter · Ønske dog saaledes, at Du let kunde bringe det
EOT, s. 265 mod Fortiden, lærte ham at · ønske Døden og frygte Livet, og saa om igjen,
SLV, s. 352 unne blive saa dorske, at de · ønske Døden. Tvertimod jo mere det sortner
DS, s. 250 det Vanvid. Og jeg kunde kun · ønske Eet, at faae Lov til at banke dette Vanvid
Brev 152 have haft et Ønske, og dette · Ønske efterkommer jeg herved, den vilde ønske,
AE, s. 362 , hvad enten det kommer efter · Ønske eller det udebliver, at være der, hvor
SD, s. 168 ikke engang Selv nok til at · ønske eller drømme, at den dog var blevet
KG, s. 33 ghed i Smiil eller i Taarer, i · Ønske eller i Savn, hvilken Forskjel mellem dette
Papir 254 ansk Blad har yttret noget · Ønske eller nogen Mening i saa Henseende f
2T43, s. 24 sagde han, » ved mit · Ønske eller ved min Gave kunde skjænke ham
NB31:86 blive som den Elskede kunde · ønske eller ville det. / Nu er, om man saa vil,
NB30:60 aa. Dem til Straf kunde jeg · ønske en af de romerske Keisere til Konge, som
3T44, s. 266 re medlidende nok, til at · ønske en Anden optagen? O, spar Din Medlidenhed
SLV, s. 273 ket? Jeg skulde dog vel ikke · ønske en Anden, ønske Skadeserstatning i en
BOA, s. 128 i sin første Begynden maa · ønske en Apostel, der i strængeste Forstand
PS, s. 293 Dressur, er for stolt til at · ønske en Discipel, der vil være med, i Kraft
NB27:84 ig selv, saa jeg ikke kunde · ønske en Evighed igjennem at blive anderledes
NB19:87 / Det Almindelige er nu at · ønske en hurtig Død – og i det endnu
Not11:18 kun de kan falde paa, der · ønske en priviligeret Philosophie. Men man kunde
NB:12 e Anerkjendelse, altid maatte · ønske en saadan Efterfølger som jeg er det,
NB2:54 , hvad kan en Forfatter mere · ønske end at man tager efter hvad han skriver
BI, s. 327 ighed gaves dem tilbage, blot · ønske endnu engang at forføres; en Dæmon,
NB25:46 ndhed i ham, at hans eneste · Ønske eneste Trøst er: at døe, først
NB7:4 erden. / Og saaledes vilde vi · ønske Enhver det. / Disse Taler udvikle overhovedet
Papir 377 Det hvad man velmeent maa · ønske enhver Læser, og hvad Forfatt. maa ønske
EE2, s. 71 ende denne Betragtning med at · ønske enhver saadan Ægtemand en Xantippe til
4T44, s. 313 dsig Tale derimod, om vi end · ønske Enhver, at det med en anderledes afgjørende
KG, s. 272 , som ere afhængige, og vi · ønske Enhver, at han engang maatte kunne vorde
BA, s. 314 g Intet at tilføie, uden at · ønske Enhver, der deler min Anskuelse, ligesom
Not8:15 dder hende – hendes eneste · Ønske er at blive hos hende – Familien
NB12:138.c t Liv er lagt lidende an. Mit · Ønske er at døe før hende, og længe
OTA, s. 268 ikke er, en Fugl f. Ex., mit · Ønske er blot at blive en pragtfuld Lilie, eller
BA, s. 421 nomenet. Men ligesom det at · ønske er den usleste af alle Solo-Kunster, saaledes
SD, s. 168 adan Fortvivlet, hvis eneste · Ønske er denne af alle afsindige Forvandlinger
SLV, s. 99 er aldeles umiddelbar, hans · Ønske er derfor netop saaledes, at han i næste
NB27:58.b at glæde Hende, hvis hendes · Ønske er dertil, men jeg tør, nei jeg kan
SLV, s. 185 d, mit første, mit eneste · Ønske er det at tilhøre hende, hvem jeg for
Brev 133 n første Gang. Og dette · Ønske er det samme som det, der er min fuldeste
NB:34 e, thi jeg er dog knuset, mit · Ønske er dog bleven mig den daglig bittre Smerte
DSS, s. 124 Overveiende, at ofte nok mit · Ønske er Døden, min Længsel Graven, min
SLV, s. 347 nskede det, fordi et saadant · Ønske er en aldeles ubestemmelig Bestemmelse,
EE1, s. 388 Tal – jeg adlyder, Dit · Ønske er en Befaling, Din Bøn er en almægtig
3T44 Forstand har man sagt, at det at · ønske er en daarlig Kunst, og Den, der saaledes
F, s. 514 saadan Lykke, er klart; thi at · ønske er en fri Kunst. At jeg tiltrods for Erfaringen
EE1, s. 388 else, ethvert Dit flygtigste · Ønske er en Velgjerning mod mig; thi jeg adlyder
KG, s. 337 ne Overvundne, men dette hans · Ønske er for helligt til at have den Art Lidenskab,
2T43, s. 45 igesom at friste Gud: Dette · Ønske er for mig saa vigtigt; min Glæde, min
Brev 264 t omgiver Dem, hvis eneste · Ønske er for og er ideligt for Deres Befindende,
SLV, s. 100 retion svarede til hvad hans · Ønske er i Umaadelighed og Abstraktion ( thi
2T43, s. 21 være saa vildfarende; Dit · Ønske er ikke blot fromt og skjønt, bør
EE:67 le din Godheds Storhed. / ( dette · Ønske er ikke, som Spotteren i mig vilde sige,
EE1, s. 57 men, som man siger, at · ønske er ingen Kunst, det er ganske rigtigt,
OTA, s. 267 , sagde den, » mit · Ønske er jo ikke noget ufornuftigt Ønske,
EE2, s. 328 d altid havde Ret. Men dette · Ønske er Kjærlighedens og altsaa Frihedens
FB, note er, at det falder sammen, at mit · Ønske er min Pligt og omvendt, og de fleste Menneskers
Brev 133 ke hvad man har. Men dette · Ønske er ogsaa vel høirøstet og hvidskende
NB:151 ællingen faaer at vide at hans · Ønske er opfyldt, ell. Dens, som endnu engang
LF, s. 14 es – ak, jeg, i hvem det · Ønske er saa sandt, saa sandt, saa sandt »
SLV, s. 25 ende tilbage! Og dette sidste · Ønske er vel det bedste, thi da bliver man eensom,
KG, s. 179 e er saa fuldkommen, at dette · Ønske er vort Ønske, saa skal Pligten hjælpe
Brev 5 for hvad jeg savner i Livet. / Mit · Ønske er, at Du snarest mulig skriver til Chr.
NB6:74 ivelig salig – men mit · Ønske er, at nu R. Nielsen maatte være til
OTA, s. 347 ørgelig Alvor; men det at · ønske er, ligesom det at gjette, en Spøg,
HGS, s. 197 stor Pris paa) – dette · Ønske er: at det maa tillades mig uforandret
NB16:84 ville som den Elskedes Villie og · Ønske er: saa forstaaer jeg det nok. Saaledes
2T43, s. 20 lde Mand søgte, han kunde · ønske et andet Menneske det af sit ganske Hjerte,
NB18:75 ngelighedens Tjenere, der · ønske et berømt Navn o: D: / Luther som point
NB24:47 M. i en vis Forstand kunde · ønske et directe Angreb istedetfor hele min Position.
KG, s. 129 m ganske have glemt Gud, blot · ønske et Forhold til den Udmærkede, villigen
CT, s. 216 Betydning af et langt Liv at · ønske et Liv efter Døden; det er Evighedens
NB12:110 agdes det bestandigt men som et · Ønske et pium desiderium: det er dog utaaleligt,
GU, s. 336 af Din egen Ustadighed, kunde · ønske et Sted, hvor Du kunde hvile Dit trætte
FB, note e. Den tragiske Helt opgiver sit · Ønske for at fuldkomme sin Pligt. For Troens
NB6:74 Medlidenhed. / Saa blot eet · Ønske for denne min Stræben, hvis jeg skilles
AE, s. 572 erpaa med Tvivlsomhedens gode · Ønske for deres fremtidige Skjebne, at denne,
KG, s. 308 s Høieste. Og Elskov er et · Ønske for dette Liv. Derfor havde Tiden Magt
NB9:2 Ark, man kjøber for ß: · Ønske for en Fader, en Moder, en Svoger, et Barn,
NB3:60.a skjult, hvorledes for mig hvert · Ønske for Fremtiden jordisk forstaaet er tilintetgjort
SLV, s. 230 elv igjen, er mit høieste · Ønske for hende, og jeg vil vove Alt derfor.
SLV, s. 139 øge ( sit venia verbo) og · ønske Forelskelsens Vidunder. Men her er just
EE2, s. 268 ke føle sig fristet til at · ønske Formue, som man har sovet sig til, han
AE, s. 9 ved en Feiltagelse at see mit · Ønske forstyrret. Om man end er en nok saa ubetydelig
KG, s. 309 levede, medens dog det samme · Ønske fortærede hende. Den i dybeste Forstand
LA, s. 34 , da det tvertimod jo er hans · Ønske fra Begyndelsen. Det er da ikke som ellers
SLV, s. 330 m at faae sit lidenskabelige · Ønske frem, slet ikke om Ideen, skal man da blot
SLV, s. 329 hun kunde seire og faae sit · Ønske frem? Lad see. Det, jeg er strandet paa,
SLV, s. 243 ndingen skulde svække mit · Ønske før det er tilladt! Min Contra-Ordre
Papir 254 jøre; men at et saadant · Ønske før hiin Ordre skulde have faaet et
OiA, s. 8 paa en anden Maade skulde mit · Ønske gaae i Opfyldelse og det netop, da jeg
OTA, s. 204 kan være, at det enkelte · Ønske gaaer ud. Men da gives der jo ogsaa et
Papir 461.b Χstdommen«. / , · ønske ganske at slutte sig til Χstd. /
2T43, s. 23 et ikke. / Saa var der da et · Ønske ganske som hiin raadvilde Mand søgte
EE2, s. 321 aldelse, og intet lønligt · Ønske gjemme, som vi vide er Dig ikke velbehageligt,
4T44, s. 309 dighed, som intet lønligt · Ønske gjemte, der dog hellere vilde være glad
2T43 et bliver levende for os, er vort · Ønske gjerne af almindeligere Art, fordi vi haabe,
KG, s. 337 ke har. Den blotte Lidenskabs · Ønske gjør oftest et Menneske lidt fortumlet,
NB5:93 Ret. Sandeligen, skulde jeg · ønske Godt over Nogen, vilde jeg ønske ham,
4T43, s. 149 g en Oplysning, at Du skulde · ønske ham at forstaae den, skulde Forstaaelsen
SLV, s. 100 g ikke. Sandeligen Ingen kan · ønske ham det bedre eller glæde sig oprigtigere
2T43, s. 23 ei give en Anden det ved at · ønske ham det; kun ved selv at ville, kunde den
2T43 ad mene vi os istand til at turde · ønske ham et bestemt Gode, der netop passer for
EE1, s. 223 tomme Grav. Saa ville vi da · ønske ham Fred og Hvile og Lægedom, og al
KG, s. 225 gge Dig? Ikke sandt, Du vilde · ønske ham Indsigt og Kundskab og Gave og Erfaring,
EE1, s. 89 an ikke beskæftige os, vi · ønske ham til Lykke med hans lille Papagena,
G, s. 28 han havde giftet sig. Jeg vilde · ønske ham til Lykke, men da jeg ikke er det tydske
NB5:93 e Godt over Nogen, vilde jeg · ønske ham, at han ogsaa en Gang i sit Liv maatte
AE, s. 535 maatte tilstaae, at han vilde · ønske han aldrig var bleven opdragen i Christendommen,
Brev 57 ørste Gang et ret levende · Ønske har rørt sig hos mig om at være blevet
EE1, s. 58 or det er, den ønsker. At · ønske har saaledes en langt dybere Betydning
KG, s. 337 Art Lidenskab, som ellers et · Ønske har. Den blotte Lidenskabs Ønske gjør
JJ:61 jernet Alt fra sig, hvor hun vilde · ønske hele Verden en tryg og urokkelig Søvn,
Papir 152 1836. / Hvoraf kommer det, at vi · ønske helst at læse det Comiske i Selskab,
G, s. 69 den Fristelse i min Sjæl, at · ønske hende død. Dersom jeg da knuser hende,
EE2, s. 19 l min Raadighed, aldrig vilde · ønske hende en skjønnere. Dette er en langt
EE1, s. 185 rs vil tage sig af hende, vi · ønske hende et retskaffent Giftermaal, og forpligte
3T44, s. 255 e Fornødne, Hjerte til at · ønske Himlens Salighed, Alvor til at forsage
NB22:29 g ( indynde den) og vække det · Ønske hos dem, at den var sand, hvad man saa
SLV, s. 207 vet, kun jeg ikke. Jeg kunde · ønske hun var styg, saa gik Alt bedre. Mon Socrates
EE:187.a v, og behøver derfor ikke at · ønske hvad hans er, og faaer den hvad den ønsker,
Brev 133 er, at det er taabeligt at · ønske hvad man har. Men dette Ønske er ogsaa
2T43 daglige Liv pleie vi af og til at · ønske hverandre et eller andet Gode. Eftersom
CT, s. 83 rende, en Afmægtig. Det · Ønske høres ofte i Verden at være samtidig
NB:107 tiltalte det mig som et idyllisk · Ønske i Forhold til en anstrænget Existents,
EE1, s. 58 nærmest tænker det at · ønske i Forhold til hvad der ikke er, ikke i
NB26:72 med et Msk, at der er dette · Ønske i ham, da siger Gud: ja, ja mit kjere Barn,
Papir 254 e ikke findes udtalt noget · Ønske i Journalerne ( dette bliver da den negative
4T43, s. 160 ornøden til at opnaae sit · Ønske i Livet. At Vandringsmanden, der gaaer
OTA, s. 220 diggang og føie hvert sit · Ønske i Magelighed;« og naar den Tvungne
Brev 143 yptens Kjødgryder eller · ønske idelig at omkredses af en kielen Elskers
Brev 1 n har Ord for en Chicaneur. De · ønske idetmindste heller at have en, der for
SLV, s. 256 r hendes eller for min Skyld · ønske igjen her at faae mig det Comiske saa nær
PS, s. 289 historisk, men algebraisk, og · ønske ikke at adsprede eller bedaare Nogen ved
BI, s. 128 jeg vil for de Læsere, som · ønske ikke at forfølge dem i deres Tilblivelse
EE2, s. 298 r forvoldtes ham ved, at hans · Ønske ikke blev opfyldt, men en saadan Forbøn
Oi8, s. 351 iv er ikke spildt, fordi hans · Ønske ikke blev opfyldt, paa ingen Maade; er
2T43, s. 54 ville mene, at det negtede · Ønske ikke ogsaa var en god og en fuldkommen
Not7:4 ilde Skrig: naar dette ell. hiint · Ønske ikke opfyldes, ja hvad er da Livet, hvad
TS, s. 56 æse saaledes, at var der et · Ønske indeholdt i Brevet, da skulde man begynde
TS, s. 55 Følelse, men at der var et · Ønske indeholdt, Noget den Elskede ønskede
2T43, s. 43 g tilfredse i Livets Vexel, · ønske intet Øieblik at løsrive sig fra
Brev 84 fter. Forøvrigt vilde jeg · ønske jeg havde mine Papirer hos mig; thi ogsaa
F de Vedkommende ikke; thi de · ønske jo at forstaae Philosophien; Philosophien
Oi2, s. 154 rs, og maa for sin egen Skyld · ønske jo før jo hellere at komme ned igjen
KG, s. 218 r hverken fra eller til, vi · ønske jo og helst at see almindelig Velstand.
NB26:89 ke hende, at føie hendes · Ønske just det er Χstd. / Det er dog aabenbart,
NB26:99 lertid kan de Medlevende maaskee · ønske just det, thi saa blive de en Saadan qvit,
NB9:76 r det ogsaa naturligere, at dette · Ønske kom frem; men i al den senere Tid har da
BI, note nske, hvis ikke allerede dette · Ønske laa udenfor nærværende Afhandlings
EE2, s. 144 ade at udtrykke paa, at deres · Ønske lader sig realisere. Det vilde ikke være
Brev 122 aar læste han efter sit · Ønske Latin i 2den Classe, og bragte den vidt
Papir 190:2 ste Præsts Tarme, maa dette · Ønske let erindre om hiint Ønske af Caligula,
OTA, s. 349 om han er efter Naturen, kan · ønske Lidelser, saa er dette dog det Glædelige:
OTA, s. 348 te det vise Ord: at lide, at · ønske Lidelser. Dersom man vilde give ham hans
Brev 147 bleven saa gammel, at mit · Ønske ligner en Bøn, min Udtalelse deraf en
EOT, s. 265 igjen, at frygte Døden og · ønske Livet, saa den uden at aflive ham dog ligesom
TTL, s. 469 Nogen, i hvis Viden jeg kunde · ønske Lod og Deel, jeg har aldrig hørt af
IC, s. 171 e, indtil det endeligen efter · Ønske lykkes dem at faae Livet af den, at da
NB9:76 ster det mig dog igjen, at dette · Ønske maaskee mere er en tungsindig Tanke, som
2T44, s. 194 ok til at ønske, at intet · Ønske maatte forstyrre hans Strid i Livet med
JJ:190 be den! Hvad er Lyksalighed, et · Ønske man giver til hvem, der vil have det; hvad
NB2:3 tet til mit Navn at jeg vilde · ønske man vilde sætte paa min Grav »
2T43, s. 19 plyse den om, hvad den turde · ønske med al sin Inderlighed. Hvad Andre gjøre
BI, s. 134 illing i det virkelige Liv og · ønske med den at ombytte Underverdenens Skyggerige.
DD:201 ind, at det er intet Under, om vi · ønske med Disciplene at blive paa Bjerget at
EE2, s. 112 n første Kjærlighed kan · ønske med overnaturligt Pathos, men denne Ønsken
SLV, s. 231 , da hun bad ved min Fod. At · ønske medens man er ung, er ikke vanskeligt,
EE1, s. 326 er aldrig faldet mig ind at · ønske Medvidere eller at broute af mine Eventyr.
AE, s. 232 kunde man virkelig velmenende · ønske Menneskeheden at hiin Overflod af Viden
BA, s. 458 r, og Alt faaer Betydning, da · ønske Menneskene at være med; thi dette danner.
AE, s. 71 at være ene derom, uden at · ønske Mennesker med sig for Triumphens Skyld,
AE, s. 71 ære Intet for Gud, uden at · ønske Mennesker om sig i den eensomme Tænknings
Papir 352 thi hvad kan en Afdød · ønske mere end at blive bevaret i en Levendes
OTA ndig rører ved. Hvor der intet · Ønske mere er, der er, selv om der kunde være
CT, s. 273 et gaaer det jo ikke. Jeg kan · ønske mig bort fra Verdens Forfængelighed
NB:215 en. Og jeg kunde græde ja · ønske mig død, naar jeg tænker paa, at
NB3:51 er fornem! / Jeg kunde dog aldrig · ønske mig en anden Tid at leve paa. Saadan
Brev 279 angaaer, kunde jeg aldrig · ønske mig en paalideligere Adresse; thi da Anviisning
EE1, s. 50 r tabt Muligheden. Skulde jeg · ønske mig Noget, da vilde jeg ikke ønske mig
NB20:95 sin Død. / O, hvis jeg skulde · ønske mig Noget, saa vilde jeg ønske mig,
Brev 266 lt ikke utaalmodigt maatte · ønske mig Pokker i Vold – ak, ak, saa blev
EE1, s. 50 mig Noget, da vilde jeg ikke · ønske mig Rigdom eller Magt, men Mulighedens
EE2, s. 109 n trætter mig og lader mig · ønske mig tilbage til de 3 smaa Værelser,
NB25:64 nske sig. Eller kunde jeg · ønske mig, at have levet saaledes hen, at mit
NB20:95 nske mig Noget, saa vilde jeg · ønske mig, at jeg havde Χstds Forestilling
SFV, s. 96 re Noget til Hinder for at · ønske mine populairere Skrifter, om muligt, læste
F, s. 514 ds for Erfaringen gjerne kunde · ønske mit Tidsskrift en saadan Lykke, er klart;
NB5:75 ved han binder Andre. Og dog · ønske Mskene det ofte, og hvorfor? Fordi dette
Brev 304 nske frie. Derom kunde jeg · ønske mundtligt at forklare mig videre. /
NB28:76 odt« o: s: v: – vi · ønske nemlig Alle for vort Vedkommende jo før
NB:7 odsigelsen en dybere Grund; de · ønske nemlig saa smaat i christelig Misundelse
EE2, s. 22 saadant tilfældigt yttret · Ønske netop kunde bringe et Menneske til Fortvivlelse,
BOA, s. 148 Daarer og Vindmagere hellere · ønske noget Andet for at faae Noget at løbe
SLV, note Den, eller blandt Iilbud, der · ønske Noget at rende med, eller blandt Triumph-Dragere,
2T43 Ubestemte og det Ubestemmelige at · ønske noget Bestemt. Dog vi lade ikke denne Vanskelighed
SLV, s. 221 og Fortabelsen af sit eneste · Ønske noget, man maa være forberedt paa, hvis
Oi5, s. 227 ds-Fjende! Vogt Dig for at · ønske Noget, vogt Dig for at frygte Noget; thi
Brev 182 lykkelig til egentligen at · ønske Noget; thi skulde det ikke være et godt
AE, s. 499 ende, at nægte sig selv et · Ønske o. s. v.? Er dette saa latterligt? Jeg
NB22:93 er det et tilbagetrængt · Ønske o: D:, Noget, han dog egenmægtigt despererer
NB7:40 Dernæst saa negtes dette · Ønske o: s: v: ham, det er hans absolute Lidenskab
KG, s. 165 Fremfor Alt er det værd at · ønske og bede, at Den, vi elske, altid maatte
OTA, s. 151 Usle, at man hellere maatte · ønske og bede, at der var en Kunst, der kunde
KG, s. 17 saaledes er det Kjerlighedens · Ønske og Bøn, at dens forborgne Udspring og
FB, s. 115 g at Troen havde bevaret deres · Ønske og dermed deres Ungdom. Han modtog Forjættelsens
BOA, s. 242 or at en Forfatter ellers maa · ønske og fordre af Læseren, at han holder
Brev 54 med en Digter, der baade maa · ønske og har et billigt Krav paa, at hans Arbeide
BA, s. 405 neskenes Sjel søvnløs i · Ønske og Higen, er noget saare Ufuldkomment i
DSS, s. 124 Graven, min Begjering, at mit · Ønske og min Længsel snart maatte opfyldes.
NB25:86 se jordiske Goder, nei, mit · Ønske og min Tanke er som Du veed et ganske Andet.
KG, s. 178 ffrelse føier den Elskedes · Ønske og nu siger » det er mig en Glæde
Not8:3 Dit Vink, en Tjener for hvert Dit · Ønske og om muligt ti for hvert; men alle disse
FB, note ste Ønske. Vi have altsaa her · Ønske og Pligt ligeoverfor hinanden. Det Lykkelige
FB, note sin Pligt. For Troens Ridder er · Ønske og Pligt ogsaa identiske, men der fordres,
SD, s. 195 fende hver dets lønligste · Ønske og Tanke, betræffende Lydhørethed
SLV, s. 112 Forhold til Kjærlighedens · Ønske og til Beslutningens Begjering, er en salig
Brev 275 e jeg ikke modstaae min Datters · Ønske og Vejrets Indbydelse til at nyde det paa
NB12:29 kun hendes Fader kunde jeg · ønske og vove at indlade mig med. Hun er maaskee
DD:39.a σοι; men de · ønske ogsaa, at Χstus vil forlade dem, de
NB9:76 get. / Der er i mig unegteligt et · Ønske om at faae Lov til at sidde ganske stille
SLV, s. 364 s. Hiint næsten afsindige · Ønske om at see det gjenoprettet er nu afløst
LA, s. 80 e Begeistring mismodigt kunde · ønske om det saa var en Ulykke, blot for at fornemme
Brev 58 er derfor med at efterkomme Deres · Ønske om een eller anden Bog af mig, bestemt
NB:107 Jeg har med hende opgivet ethvert · Ønske om gode Dage i Livet; jeg har ved hvad
3T44, s. 245 Aarene, end et afmægtigt · Ønske om, at han endnu var ung. Den derimod,
FF:28 , der er fremkaldt ved den Gls · Ønske om, at høre den, fordi han holder saa
2T43, s. 42 r dem Alt saa let, ethvert · Ønske opfyldes, ethvert deres Foretagende har
NB24:56 deraf følger ikke at Dit · Ønske opfyldes. Han har saa uendelig Meget at
JJ:513 er det saa saare vigtigt, at mit · Ønske opfyldes; min Fremtid, min Glæde, Alt
NB:151 en Dens, som ved Miraklet fik sit · Ønske opfyldt ( som nu Jairus) eller Dens, som
EE1, s. 99 vil blive lykkelig, see sit · Ønske opfyldt og blive elsket. Denne Bekymring
SLV, s. 288 længe siden. At faae sit · Ønske opfyldt, at faae Tak til som for en Velgjerning,
TTL, s. 398 Naar den Ønskende seer sit · Ønske opfyldt, da bliver han forundret, som han
AE, note f Frygt for at faae et forkeert · Ønske opfyldt, hvilket der jo skal være forekommet
CT, s. 32 s den fik sit nærværende · Ønske opfyldt, hvis der aabnedes Udsigt til Mere,
JJ:115 rning mod hende og faaet mit · Ønske opfyldt, og var hun da engang bleven træt,
Papir 352 Fred i Graven og har sit eneste · Ønske opfyldt: at blive erindret; den Efterlevende
EE2, s. 206 end Forandringen, han ved sit · Ønske opnaaede, var den størst mulige. At
NB3:48 Inderlighed. Det har været mit · Ønske oprindeligt. Men en præstelig Virksomhed
Brev 165 es meget stærkt, og det · Ønske opstod hos mig, under mit Ophold der, at
HH:12 aa opdrages, og vi ville ikke · ønske os den Indbildning, at vi vare voxne fra
NB31:68 , at vi ikke tør være det, · ønske os fritagne – men, som oftere sagt,
DS, s. 158 es er det altid med os! Det vi · ønske os fritagne for, er Farer og Anstrengelser
NB30:60 Den Art Straf kunde jeg nok · ønske over den officielle Geistlighed, at de,
NB32:105 rke. / Den Straf jeg kunde · ønske over Præsterne var: at skaffe dem hver
FB, s. 209 man saa snart som muligt maa · ønske overstaaet. Men ogsaa for den, der ikke
NB34:38 Evigheden staae hen, eller · ønske paa den nemmeste Maade at faae en Vished
OTA, s. 150 rkt paa Sinde, kunde han vel · ønske Pengene borte, blot for at prøve sin
BI, s. 125 n istedetfor Locomotion vilde · ønske Plantens vegetative Stillleben. Det er
EE1, s. 57 gtige Digterønsker. At · ønske rigtigt, det er derimod en stor Kunst,
EE1, s. 253 saa havt mange Grunde til at · ønske Rinville til Svigersøn. Jo ivrigere
BMT rstaaer meget godt, at man saa kan · ønske Ro ( men det nye Testamentes Christendom
SD, s. 168 lelsens Øieblik dem intet · Ønske saa nær, som det, at være blevet
DSS, s. 122 else. / Det Eneste, jeg kunde · ønske saa tidligt som muligt at faae en Viden
BOA, s. 128 me Lære i en sildigere Tid · ønske saadanne Husholdere, der intet Nyt have
NB21:133 d, hvor langt jeg end er fra at · ønske saadanne Uleiligheder. / / / .... At jeg
TTL, s. 420 ældres og Families tidlige · Ønske saae dem forenet, hvem De tilhørte i
JJ:513 g dog, ikke sandt?, Du kunde ikke · ønske saaledes at bestikke Gud; thi om Du da
SLV, s. 200 r hendes eller for min Skyld · ønske saaledes at frelses ɔ: saaledes at
JC, s. 43 at følge Spørgsmaalets · Ønske saaledes som han fornam det i sin Sjæl.
NB5:31 man da for ingen Priis kunde · ønske Selskab med, foragtede Toldere –
NB2:165 have forbrudt. / O, Mskene · ønske sig Aand og Genialitet – dersom de
BOA, s. 130 l. Netop af den Grund maa han · ønske sig al mulig Modstand udenfra, ønske,
SLV, s. 238 de om, at hun saaledes kunde · ønske sig anbragt paa Landet. Og et saadant Ord,
NB20:144.a og dømt mig selv. / Det at · ønske sig at have været samtidig med Χstus.
NB20:144 Den nye Prædikeform / Det at · ønske sig at have været samtidig med Χstus.
NB3:16 sit lykkeligste Øieblik kunde · ønske sig at være som det Høieste, den
NB27:31 det » saaledes kan man fE · ønske sig at være udødelig.« /
DRT, s. 164 Derimod kunde en Gavtyv ikke · ønske sig bedre Skjul end bag saadanne Talemaader
3T44, s. 254 en af Beskæmmelse, maatte · ønske sig bort igjen, fordi Himlens Salighed
AE, s. 357 ialektisk, men saa tillige at · ønske sig den evige Salighed, er dobbelt Galimathias,
BI, s. 125 istedetfor Tankens Himmel at · ønske sig den taagede, døsige Svælgen,
EE1, s. 429 liggenheden er som hun kunde · ønske sig den. Sidder man midt inde i Værelset,
Brev 56 t man i Grunden aldrig kunde · ønske sig det Bedre. / Saa være De takket
AE, s. 226 Haab til et privat Kald, kan · ønske sig det. Hvorfor mon nu hiin gamle Lærer
SLV, s. 229 vervet, at man ikke just kan · ønske sig det. Men det Comiske paanøder sig
Brev 278 ten saa skjøn, som Nogen kan · ønske sig det; men uden en Smule Hebraisk smager
EE1, s. 197 sørget som nogen Pige kan · ønske sig det; thi Mindet om Don Juan var adskilligt
BI, s. 125 edetfor Handlingens Energi at · ønske sig en med et dolce far niente forbunden
SD, s. 168 re en Anden end sig selv, at · ønske sig et nyt Selv. Umiddelbarheden har egentligen
CT, s. 107 lig, og nu hellere end gjerne · ønske sig fritagen for at blive opbygget. Saadan
DS, s. 212 er ikke af de Goder man skal · ønske sig i denne Verden, oftest Livsfare. Som
BI, s. 177 ger jo heri Alt, hvad man kan · ønske sig med Hensyn til Bortryddelsen af denne
Oi1, s. 141 n Beqvemmeligheds Skyld kunne · ønske sig nemt sikkret at faae hvad der maatte
3T44 ine. Imidlertid lader dog det at · ønske sig ogsaa afvinde en skjønnere Side.
AE, s. 357 sthetisk kan man meget godt · ønske sig Rigdom, Lykke, den smukkeste Pige,
BA, s. 444 r sig selv interessant ved at · ønske sig ud af denne Tilstand, medens den dog
Papir 377 ser, og hvad Forfatt. maa · ønske sig, er at den enkelte Læser saa vidt
4T44, s. 368 t Priselige, hvad Enhver maa · ønske sig, maa søge at bevare til sin Dødsdag,
Papir 458 de at han er en Heros, maa · ønske sig. / , tager hiint Udsagn som et Resultat
NB25:64 tænker over Livet, kunde · ønske sig. Eller kunde jeg ønske mig, at have
EE1, s. 263 de Grunde for, at han maatte · ønske sit Ægteskab med Emmeline bragt istand.
SLV, s. 273 vel ikke ønske en Anden, · ønske Skadeserstatning i en ny Forelskelse? Ja
EE2, s. 332 at forfærde Dig med, Dit · Ønske skal ikke fremgaae af Angst over det Formastelige
3T43, s. 83 d at skjule, hvad man maatte · ønske skjult. Imidlertid har allerede en gammel
Brev 168 e Tanke lade sig afholde fra at · ønske Skriftet bragt i mine Hænder«,
NB30:96 l sig selv: dette Msk. kunde jeg · ønske skulde elske mig, han behager mig. Saa
2T43, s. 44 barnagtigt, at ethvert Dit · Ønske skulde opfyldes, kun et Vidnesbyrd bad
JC, s. 19 t, at bruge ethvert barnagtigt · Ønske som en Ingredients i det Drama, der foregik.
NB27:54 det. Og derfor kunde han maaskee · ønske som en Lindring blot at de Andre bleve
4T44, s. 374 er Opfyldelsen af et jordisk · Ønske som var dette det Høieste, et Beviis
BI, s. 357 dse, og forsaavidt man skulde · ønske Stof til Eftertanke, da vil jeg henvise
NB4:154 e Lykke, til hvilket Mskets · Ønske stræber tilbage, hvor ubilligt at
EE:115 vilde gynge en tredie og mod hans · Ønske svinge ham ret høit, de slog for lavt
YDR, s. 111 Skikkelse« kunde jeg · ønske særligen bemærket; thi Vane-Christendommen
AE, s. 136 hiin elskelige Konges fromme · Ønske sætter en Høne paa Bordet, og der
Brev 152 Tak for Brevtasken; Tak for Dit · Ønske Søndageftermiddag; Tak for Dit Ønske
Not6:24 rd! Underlige Tanke. Hans sidste · Ønske til mig er opfyldt, – skulde virkelig
SLV, s. 242 endes Bøn gjorde mit eget · Ønske til mit eneste Ønske; og havde jeg end
NB2:247.c ønsker en Afdød maaskee, · ønske tilbage – tilbage til Lidelse og
BA, s. 343 ke en Fuldkommenhed, man skal · ønske tilbage; thi saasnart man ønsker den,
Brev 152 ndageftermiddag; Tak for Dit · Ønske Tirsdagmorgen; Tak fordi Du kom; Tak fordi
4T44, s. 376 r Intet i det Udvortes, hans · Ønske tragter ikke efter noget Jordisk, hans
NB12:138 aderens Lidelser, mit eget · Ønske Trods – og jeg havde givet efter.
CT, s. 297 : denne Nat maatte Slægten · ønske ude af sin Historie! Thi var den mørk
CT, s. 297 n Dag eller en Nat han maatte · ønske ude af sit Liv: denne Nat maatte Slægten
EE2, s. 211 ychologiske Overveielse af at · ønske uden dog at blive en Anden kom til Bestemmelsen
NB8:114 til Deel, angik, da var det mit · Ønske udenvidere at transportere den paa de Ældre,
Papir 340:15 læde os med den Glade, vi · ønske Ungdommen til dens Lykke Taknemlighed,
OTA, s. 211 læde os med den Glade, vi · ønske Ungdommen til dens Lykke Taknemmelighed,
BI, s. 336 redsstillet, intet fornuftigt · Ønske uopfyldt. Skik og Brugs herlige Grundsætninger
AE, note di det selv næsten synes at · ønske Utilladelighedens Skin for at faae det
NB27:71 re at elske Dig. Naar et · Ønske vaagnede – og jeg vilde til at bede,
2T43, s. 23 rlade ham til sig selv, hans · Ønske var afmægtigt som forhen. Og dog var
NB6:74.b endt Confrontation / Mit eneste · Ønske var allerede, saa afgjort som muligt, den
JC, s. 23 kan Intet gjøre, mit eneste · Ønske var at finde en Plads i en mild Stiftelse«.
FB, s. 105 ig og Isaak ved sin Side. Hans · Ønske var at være tilstede i den Stund, da
NB22:92 en forkeert Retning. / Mit · Ønske var det ogsaa bestandigt at prædike
NB10:208 lde ham min Hyrekudsk. Mit · Ønske var nu – ak, desto værre det blev
SLV, s. 196 begyndte; det lykkedes. Mit · Ønske var nu, at hun vilde gaae først og derved
NB:7 ns Vei til at tjene Penge. Mit · Ønske var om muligt at rive et dog begavet Menneske
NB10:208 ad den lovede! – mit · Ønske var, at det øieblikkeligt maatte lykkes
KG, s. 105 rlighed ikke, thi hans eneste · Ønske var, at Enhver vilde blive hans Discipel,
OTA, s. 206 le glemme Ungdommens negtede · Ønske ved Arbeidets opfyldte Glæde.«
NB2:17 re komne mig saa nær, at de nu · ønske ved en Misforstaaelse fra min Side at jeg
FB, s. 141 r sig forvisset om, at hendes · Ønske vel bliver opfyldt, saa er denne Forvisning
KG, s. 66 ust Vildfarelsen; thi Dannelse · ønske vi alle, og Dannelse har i eet væk det
KG, s. 196 n sande Fare er. / See derfor · ønske vi at ende denne som al vor Tale, der efter
CT, s. 134 den skjult. Thi ( og saaledes · ønske vi at ende hver af disse Taler, at det
Papir 340:15 knemlighed, og for Fremtiden · ønske vi den Taknemlighed for det Svundne: men
OTA, s. 211 knemmelighed, og i Fremtiden · ønske vi den Taknemmelighed for det Svundne:
NB18:78 urlige Msk., slige Lidelser · ønske vi helst at blive aldeles uvidende om;
NB35:15 ke ville høre, og derfor · ønske vi Larm, og et saadant Larmende er ogsaa
Papir 490 nde blive os tvivlsomt, nei det · ønske vi og – det haabe vi saa smaat
HH:12 hovedet kun hvad vi elske det · ønske vi ogsaa gjennem Prøvelser at besidde.
SLV, s. 99 æsen, han vil betænke, · ønske vil han nok, men nu gjelder det at ønske
2T44, s. 194 men, at den ved sit dristige · Ønske viser sin Dristighed; men dette var dog
TTL, s. 411 ragter. Og hans Betragtninger · ønske vist Mange at høre. Saa bliver Sagen
CT, s. 83 kke være noget mere end et · Ønske værd at være samtidig med sig selv!
KG, s. 165 andeligen, det er jo altid et · Ønske værd og atter et Ønske værd, at
KG, s. 165 Ønske værd og atter et · Ønske værd, at Den, vi skulle elske, maa være
NB12:116 g. / d. 26 Aug 49. / Det var et · Ønske værd, et Øieblik at være ganske
OTA, s. 363 Kjærlighedens høieste · Ønske være at have Uret, ja at være den
AeV, s. 82 d kan han psychologisk gjerne · ønske Yttring, ikke just for Yttringens Skyld
2T43, s. 23 ske, og see det lod sig ikke · ønske! / Han var atter raadvild, atter bekymret,
SLV, s. 33 fordi man blot behøver at · ønske! Hvo har holdt hvad der er Vinkende i sin
OTA, s. 206 skulle bygge og boe med mit · Ønske!« Saa gaaer det videre; den styrende Nødvendighed
NB11:94 og han har ikke Mod til at · ønske) saaledes er det ethisk Maalestokken for
SLV, s. 315 ligen ikke mit sympathetiske · Ønske), at jeg faaer en Lethed i Livet, der bedrøver
AE, s. 129 er den da, I, hvis Aand er et · Ønske); men Den, som gnider Frihedens vidunderlige
OTA, s. 337 vindeligt kun har eet eneste · Ønske, ak, men gjemt i Haabløshed, da kan hun
NB7:72 t paa det Spørgsmaal: kunde Du · ønske, at Χstd. ikke fordrede saa meget,
Papir 340:9 in hele Sjel i dette ene · Ønske, at Χstus vilde tænke paa ham i
NB3:22 derfor er det jo ogsaa mit sidste · Ønske, at Alt maatte tjene til hans Ære! /
AE, s. 499 barnligt Haab og et barnligt · Ønske, at Alt saa kunde være godt igjen, en
LA, s. 11 ts Øieblik næsten kunde · ønske, at Anklagens Hidsighed havde havt den modsatte
OTA, s. 378 anke, da maatte jo Mennesket · ønske, at Antagelsen var sand; han maatte, hvis
SLV, s. 283 mig? At føie hvert hendes · Ønske, at anvende Dagen til Glæde for hende,
Brev 208 Deres Blad. Kun er det mit · Ønske, at Artiklen maa komme i Bladet endnu iaften,
AE, s. 23 en Pige, der kun har et eneste · Ønske, at blive elsket af Een, saa ønsker han
KG, s. 187 keligt om Kjerligheden: dette · Ønske, at blive i Gjelden, er Festlighedens Høieste,
CT, s. 142 er nu den Tilbedendes eneste · Ønske, at blive svagere og svagere, thi desto
EE1, s. 22 dgiver vil kun tilføie det · Ønske, at Bogen maa træffe Læseren i en
PCS, s. 129 umiddelbar Comiker kunde vel · ønske, at Critiken traadte til som Fortolker,
Brev 61 sværeste Slags og jeg vil · ønske, at De engang vil skrive noget ret Opbyggeligt
Brev 275 . – Tilsidst vil jeg · ønske, at De i vedlagte lille Skrift maa finde
Brev 238 rværende Bog med det · Ønske, at De maa finde samme Aand i Kamp der.
Brev 78 kel, da var det Forfatterens · Ønske, at De vilde finde en ledig Time, der kunde
AE, s. 257 i denne Dom, er det blot mit · Ønske, at de ærede Docenter, ikke blot de paa
EE:192 thi det er jo ogsaa Dit · Ønske, at den i Din sidste Stund maa rækkes
BI, note einet, men det var visselig at · ønske, at den i sin Alvor var mere alvorlig. /
TTL, s. 440 is Kummerlighed, et hemmeligt · Ønske, at den ikke behøvedes, om den ikke er
Brev 152 terkommer jeg herved, den vilde · ønske, at den maatte blive hos Dig; thi den vilde
PS, s. 301 orstod sig selv, netop maatte · ønske, at den ophørte derved, at Guden atter
OTA, s. 428 es, end at denne Mand maatte · ønske, at den samme Verden vilde behandle ham
PS, s. 302 orstaaer sig selv, da maa han · ønske, at den Samtidiges Efterretning ikke er
BA, s. 422 in bedre Mulighed selv maatte · ønske, at der brugtes al Grusomhed og Strenghed
EE2, s. 273 almodig derover, at jeg kunde · ønske, at der endnu gik en Harun al Raschid om
Brev 304 Det er forresten ogsaa mit · Ønske, at der fremtidigen ingen bestemt Dag bliver
CC:12 agn. – Tillige ville vi · ønske, at der maatte fremtræde kraftigt udrustede
EE1, s. 51 x eengang om Ugen. Det var at · ønske, at der maatte udkomme en lignende Politiplakat
OTA, s. 378 rlighed, saa vil jeg blot · ønske, at det altid maa blive mig klart og nærværende,
BOA, s. 130 ig al mulig Modstand udenfra, · ønske, at det Bestaaende har Kræfter for at
Brev 235 ndhed. » Det var at · ønske, at det blev godt Veier, naar jeg vil kjøre
NB28:56 lse imellem os, var det mit · Ønske, at det da idetmindste maatte lykkes mig
KG, s. 78 t dens Stræben er et fromt · Ønske, at det er en uhyre Opgave, den har sat
2T44, s. 193 sørgende hos den Unge og · ønske, at det havde været muligt, dersom det
LP, s. 45 saa curieus, at jeg blot vilde · ønske, at det maa lykkes mig at fremstille den
LP, s. 56 i min Bevidsthed, da vilde jeg · ønske, at det maa lykkes mig herom at tale ligesaa
CT, s. 164 lfægteri. Da kunde han vel · ønske, at det maatte fratages ham Altsammen, at
EE2, s. 317 dem. Hvis saa er, da vil jeg · ønske, at det ogsaa maa være Tilfælde med
EE2, s. 332 rer: ønskede Du, kunde Du · ønske, at det skulde forholde sig anderledes?
FEE, s. 49 I denne Henseende var det at · ønske, at det snart maatte lykkes, at opdage Forfatteren;
FB, s. 167 sig ligesom bunden, han kunde · ønske, at det var denne Opgave, der var sat ham.
FB, s. 167 lemmelig i Tiderne; han kunde · ønske, at det var Opgaven at offre Isaak for det
HH:25 iger Du, som saa gjerne vilde · ønske, at det var sandt, som endnu bestandig dvæler
EE1, s. 188 er skeet, hun kan næsten · ønske, at det var skeet; thi da var der dog en
2T43, s. 24 Anden. Og dog kunde han ikke · ønske, at det var Usandhed, ikke ønske, at
Brev 235 nedskriver: » Det var at · ønske, at det vil blive godt Veir saa længe
Brev 235 at det virkeligen var at · ønske, at det vilde blive godt Veier, naar j
KG, s. 164 orledes man mener eller kunde · ønske, at dette Menneske skulde være. Den,
EE2, s. 76 dem saa høit, at han kunde · ønske, at dette Navn ikke maatte uddøe, men
EE2, s. 157 t beklage Dig, men vel til at · ønske, at Dit Livs Forhold engang maae skrue Dig
EE2, s. 308 el ud af det, og jeg vil blot · ønske, at Du aldrig maa blive Anledning for et
EE2, s. 328 ghedens eneste og høieste · Ønske, at Du altid maatte have Uret, kom Du til
EE2, s. 328 Kjærlighed havde kun eet · Ønske, at Du bestandig maatte have Uret. Saaledes
EE2, s. 327 hed forurolige Dig, Du vilde · ønske, at Du maatte have Uret, Du vilde søge,
Brev 159.4 min, var det mit eneste · Ønske, at Du skulde gifte Dig og med Schlegel.
EE2, s. 332 lde sig anderledes? Kunde Du · ønske, at Du skulde have Ret, kunde Du ønske,
EE2, s. 196 ittrelse mod hele Livet kunde · ønske, at Du var det taabeligste af alle Mennesker
4T43, s. 155 en anden Maade. Da kunde Du · ønske, at Du var en Spurv under Himlen, der dog
DD:208 al nægte at jeg nok vilde · ønske, at Een ell. Anden kunde tale til Folk om
NB26:72 a har dette Msk. eo ipso kun eet · Ønske, at elske Gud ( Kjerligheden) af sit ganske
SLV, s. 188 n Leflen. Saaledes kunde jeg · ønske, at en Anden vilde tænke mod mig, og
F, s. 474 hun af sit ganske Hjerte vilde · ønske, at en eftertrykkelig Critik viste mig hjem
AE, s. 179 saa comisk, og som det var at · ønske, at en experimenterende Psycholog vilde
SLV, s. 446 ldte Ønske, vilde jeg dog · ønske, at en socratisk nøieregnende Mand vilde
CC:15 er af nogen Digter, men jeg vilde · ønske, at en ubøielig Ironi vilde tvinge en
Papir 394.h d bestandigt har været mit · Ønske, at ende / det vedkommer mig, er at takke
KG, s. 369 lig Bestemmelse, at jeg kunde · ønske, at ende om ikke ethvert Skrift, hvor jeg
SD, s. 210 var forøvrigt vistnok at · ønske, at engang en ædruelig Tænker vilde
NB19:74 saa, om vi ikke alle maatte · ønske, at et saadant Msk. dog vilde skjule sig
BOA, s. 130 der var Sandhed i ham, netop · ønske, at Faderen var den Stærke, som kunde
YTS, s. 256 ende under Muligheden, til at · ønske, at Farens Virkelighed dog snart var forhaanden:
NB5:81 sker jeg B. M., det er mit eneste · Ønske, at gjøre Alt for at bestyrke hans Anseelse;
4T44, s. 376 nkt paa at forklare Gud sit · Ønske, at gjøre sig forstaaelig for Gud i sin
NB2:144 død, hvorimod jeg kunde · ønske, at Grundtvig maatte leve til den Tid. /
4T44, s. 349 vil adsprede sig selv ved at · ønske, at han havde Meget at give hen, vil forlyste
EE2, s. 206 hørt et Menneske for Alvor · ønske, at han kunde blive en Anden, det er saa
Brev 80 med Familien. Jeg vilde blot · ønske, at han ogsaa havde talt med hende, thi
3T43 ns Herre, at denne snarere maatte · ønske, at han slet ikke var til. Saasnart derfor
GU, s. 333 og Letsindigheden i os hellere · ønske, at han strax var ved Haanden med Straffen,
2T43, s. 24 e, at det var Usandhed, ikke · ønske, at han var bleven uvidende derom, uagtet
DS, s. 221 e, en Plage, og langt hellere · ønske, at han var et ganske ubetydeligt Menneske.
Papir 15 am ved Chr:, og det inderlige · Ønske, at hans Læsere dog ogsaa ville erindre
SLV, s. 99 ved Aladdin er stor, er hans · Ønske, at hans Sjel har Marv til at begjere. Skulde
3T44, s. 259 røst har end » det · Ønske, at hans Ulykker alle tilsammen maae lægges
NB:64 n! Og dette kunde han da ikke · ønske, at have Mængden paa sin Side: det var
NB14:78 e at handle. / Al den Tale om at · ønske, at have været samtidig med Χstus,
Brev 79 produktiv Realisation af det · Ønske, at hele Verden sad paa Bloksbjerget, undfanget
EE2, s. 332 imlens Hvælving, kunde Du · ønske, at hiin Lov brast, forfærdeligere end
EE2, s. 332 Du skulde have Ret, kunde Du · ønske, at hiin skjønne Lov, der i Aartusinder
SLV, s. 332 for mig. Autopathisk maa jeg · ønske, at hun blev en Andens, det er for min Personlighed
SLV, s. 343 r rundt for mig. Det var mit · Ønske, at hun blev min, det bliver min Smerte
EE1, s. 332 e hun i enkelte Øieblikke · ønske, at hun ikke var Pige, men Mand. /
SLV, s. 200 mig, thi det var jo ikke mit · Ønske, at hun skulde vise sig at være mindre
SLV, s. 193 er en Glæde i det absurde · Ønske, at hun var ulykkelig. Sandeligen, det Eneste,
EEL, s. 65 saa er, saa vilde jeg tillige · ønske, at hvad jeg nu skriver, ved at være
Oi5, s. 228 et Mand, han har det beskedne · Ønske, at hvile en Smule under Skyggen af et Træ.
EE2, s. 62 a Du kunde i samme Øieblik · ønske, at I maatte have en Evighed for Eder og
NB21:67 n vis Forstand maatte jeg jo saa · ønske, at Idealet da ikke var altfor fuldkomment,
OTA, s. 426 d, naar han siger: jeg vilde · ønske, at ikke alene Du, men Alle, som høre
BA, s. 355 re et Ønske, saa vilde jeg · ønske, at ingen Læser var dybsindig nok til
2T44, s. 194 Sjel havde Dybde nok til at · ønske, at intet Ønske maatte forstyrre hans
G, s. 56 lling. Imidlertid vilde jeg dog · ønske, at jeg blot for min psychologiske Interesses
NB9:74 d det angaaer, at Gud skulde · ønske, at jeg fortiede det Vigtigste, da maa bemærkes,
EE1, s. 376 aa Dig, ikke lade være at · ønske, at jeg kunde holde Lyset roligt. Forandret
EE:197.a amvittighedssager, da vilde jeg · ønske, at jeg kunde see gjennem Hattepullen, naar
EE2, s. 329 r mit høieste, mit eneste · Ønske, at jeg mod ham altid maa have Uret; aldrig
SFV, s. 14 og det kunde vel heller Ingen · ønske, at jeg skulde) paanøde Nogen, hvad der
DD:164.a ig nok dertil, da vilde jeg dog · ønske, at jeg tilsidst maatte samle en Kraft som
Brev 5 Skjebne som fordum. Jeg vilde blot · ønske, at jeg var i Dit Sted, og var paa Landet,
SLV, s. 222 vorligt saa evigt mit eneste · Ønske, at jeg vovede at give det et religieust
4T43, s. 116 te. Kun den Letsindige kunde · ønske, at Job ikke var med, at hans ærværdige
4T43, s. 116 kun den Selvkjerlige kunde · ønske, at Job ikke var til, at Forestillingen
4T43, s. 117 ning. Kun den Trodsige kunde · ønske, at Job ikke var til, at han ganske kunde
4T43, s. 117 Kun den Blødagtige kunde · ønske, at Job ikke var til, at han jo før jo
Brev 2 ader har ligeledes opfyldt Dit · Ønske, at kjøbe en dansk Bibel, hvilke Bøger
SLV, s. 99 et Individualitet, at det at · ønske, at kunne ønske, at vove at ønske,
SLV, s. 191 paa mig, ved at opfylde mit · Ønske, at lade mig i Fred med min Conditor og
OTA, s. 151 elsen, at man hellere maatte · ønske, at lære den Kunst at glemme; det gjelder,
Not8:13 le over. Det var mit eneste · Ønske, at maatte blive hos hende; men fra det
KG, s. 129 edrige Menneske kun havde eet · Ønske, at maatte kaste sig i Støvet for Herskeren
F, s. 513 rællen i Palnatoke, kun eet · Ønske, at maatte see den i sin hele Glands. Skulde
BA, s. 407 d. Paa dette Punkt var det at · ønske, at man anvendte sin Skarpsindighed, thi
NB4:143 ndda nok vil have Navn deraf, og · ønske, at man beviser dem at være det. Men
NB22:169 askiner, saa kunde jeg virkelig · ønske, at man inventerede en saadan Maskine, der
Not13:41 itæt, da var det vel at · ønske, at man oplyste, hvorledes det blev identisk
Brev 182 re et godt og et velmeent · Ønske, at man ønsker en saadan Skjønsomhed
EE2, s. 267 ndnu mere Vægt. Det var at · ønske, at Menneskene i denne Henseende havde lidt
SLV, s. 179 censenter angaaer, vilde jeg · ønske, at min Bøn maatte forstaaes eenfoldigt
PH, s. 57 aturen. / Til Slutning blot et · Ønske, at min Taksigelse maa staae i det rette
SLV, s. 189 re en Anden, da er det mit · Ønske, at min Tanke hurtigt dræbt maa flygte
EE1, s. 157 falder ikke Antigone ind at · ønske, at Nogen skulde erfare hendes Smerte, men
EE2, s. 299 Selv«, kunne de ikke · ønske, at Nogen tilbyder dem et Venskab, de ikke
BA, s. 388 ende mod; thi det er ikke mit · Ønske, at opdage Nyheder, men vel min Glæde
PF, s. 87 ( og det er i det mindste mit · Ønske, at Paaskjønnelsen velvilligen og rigeligen
AE, s. 366 og det er vist et fromt · Ønske, at Præsten ret maatte sige det med Eftertryk.
Brev 316 at bede om Tavshed, som et · Ønske, at Sagen just skulde blive bekjendt. /
FB, s. 105 hans Sjæl havde kun eet · Ønske, at see Abraham, een Længsel, at have
KG, s. 324 gen af en Saadan, kunde Du da · ønske, at see ham omgiven af en uhyre Rigdom,
LA, s. 58 ftiget leilighedsviis med det · Ønske, at see L. forsørget ved et Ægteskab.
4T43, s. 128 r Menneskene, da kan Du ikke · ønske, at slippe Job, for at vove Dig ud i hidtil
EE2, s. 76 rværdige Oldings eneste · Ønske, at Sønnen dog maa gifte sig, for at
Papir 306 Billeder. Var det ogsaa at · ønske, at Troens Gjenstand var en saadan Skikkelse,
Not1:6.g r: hvilken msklig Sjæl kunde · ønske, at vende tilbage til det forraadnede Legeme,
SLV, s. 99 at det at ønske, at kunne · ønske, at vove at ønske, at være dumdristig
F, s. 489 Liv tilhører med sit eneste · Ønske, at være dets virksomme Medlem, dette
SLV, s. 99 t kunne ønske, at vove at · ønske, at være dumdristig i at ønske, resolut
AE, s. 538 re det bedste og ene rigtige · Ønske, at ønske Barnet Døden jo før jo
SLV, s. 331 n, hiint næsten afsindige · Ønske, Begeistringens yderste Anstrængelse
KG, s. 261 heller ei at haabe, det er at · ønske, begjere, forvente – og derfor kan
CT, s. 41 vidt muligt, efter Eiermandens · Ønske, bestyres med Eiermandens Ligegyldighed
KG, s. 313 ville vi tillige, det er vort · Ønske, bidrage Noget, forsaavidt det er fornødent,
2T43, s. 45 gheden vilde bringe Dig Dit · Ønske, bringe Dig, hvad der var Dit Øies Lyst
FB, note Vil han blive i Pligten og i sit · Ønske, da bliver han ikke Troens Ridder; thi den
2T43, s. 29 sten alt det Gode, man kunde · ønske, da bør man være forberedt paa, at
4T44, s. 370 e, en Anden mod det opfyldte · Ønske, da det var en Overilelse; Een anstrænger
FB, note vil resignere ved at opgive sit · Ønske, da finder han ikke Hvile; thi det er jo
2T43, s. 21 ægge sig til Hvile paa et · Ønske, da kaldte han ad den og sagde: Du veed
4T44, s. 369 ede han, og gik det mod hans · Ønske, da opgav han Bønnen, fordi han ganske
2T44, s. 188 lvillie har efterkommet hans · Ønske, da siger Du dette korte Ord til ham, eller
BA, s. 403 illie. Læser han den efter · Ønske, da siger han med sin almægtige Stemme
NB13:41 kom til En og tillod En at · ønske, da skulde man vende sig bort fra denne
4T44, s. 369 Bønnen, thi gik Alt efter · Ønske, da takkede han, og gik det mod hans Ønske,
EE1, s. 56 ikke opfylde mit barnagtige · Ønske, da træder jeg ud af Samfundet, da separerer
2T43, s. 19 nskede. Var der et saadant · Ønske, da var han fri og glad, glad ved sit Ønske,
Brev 133 tunget, thi hvis jeg turde · ønske, da veed jeg vel hvad jeg vilde ønske,
2T44, s. 199 Lidende yttrer selv et svagt · Ønske, den kommer, den veed at forbinde, at gyde
SLV, s. 227 Anelse i hendes Sjel, dette · Ønske, denne Higen. Hvad Under, at jeg ikke forstod
HH:19 det er et stort Maal. Det er dette · Ønske, der begeistrer den Yngre, naar hans Hjerte
3T44, s. 239 ortrin eller et misforstaaet · Ønske, der daarligen higer derefter. Vilde man
SLV, s. 288 nd det at see hende fri, mit · Ønske, der er det guddommelige Raseries Culmination
SLV, s. 288 jeg ingen Ære har. / Mit · Ønske, der er høiere end det at see hende fri,
SLV, s. 213 eg endnu engang mit saligste · Ønske, der er over al Maade, og overgaaer al Forstand.
SLV, s. 189 om at turde gribe efter det · Ønske, der er Øiets Lyst og Hjertets Begjering,
OTA, s. 205 an et Menneske ogsaa have et · Ønske, der for ham indeholder Alt, saa det i Skilsmissens
OTA, s. 130 t let bevæbnede Ungdommens · Ønske, der formeentligen vil trænge seierrig
2T43, s. 19 e gribe forstyrrende ind; et · Ønske, der ikke angik det Nærværende, men
2T43, s. 19 phørt at ønske det; et · Ønske, der ikke angik en enkelt Ting, at han ikke
Papir 340:12 egjering er kun et verdsligt · Ønske, der ikke ret veed hvad Skyld er. Det er
2T43, s. 19 m at det maatte vedblive; et · Ønske, der ikke rænkefuldt vedblev, efter at
AE, s. 51 paa sin Side kunde vist Ingen · ønske, der med Bestemthed ønsker at vide hvor
2T43, s. 19 af den tilbage for et andet · Ønske, der ogsaa var af Vigtighed for den Elskede;
2T43, s. 45 jerte, da han istedenfor et · Ønske, der om det end formaaede Alt, i det Høieste
3T44, s. 265 ogen skulde da vel neppe Den · ønske, der selv var bekymret; men skulde han maaskee,
2T44, s. 194 var dog i Sandhed det eneste · Ønske, der var priseligt, om den Unges Sjel havde
2T43, s. 19 rske, om der dog ikke var et · Ønske, der var saa sikkert, at han turde lægge
3T44, s. 234 sagt Ordet, ligesom et fromt · Ønske, der vil forlige det Forskjelligste i eenfoldig
LF, s. 14 e Ønske, dette brændende · Ønske, det glæder Menneskets Hjerte, mere end
LF, s. 14 nsket til i Digteren; og dette · Ønske, dette brændende Ønske, det glæder
CT, s. 148 nskab, saa det var Dit eneste · Ønske, Din eneste Lyst at nyde denne Forfængelighedens
EE2, s. 329 a, var dette ikke Dit eneste · Ønske, Dit høieste, og greb der Dig ikke en
TTL, s. 431 komnere Tilværelses bedste · Ønske, dog nei, en ufuldkomnere Livsbetragtnings
EE2, s. 331 tte negte Dig Dit høieste · Ønske, Du er dog glad, Du siger ikke Gud har altid
EE2, s. 176 paa Dig, eller som jeg kunde · ønske, Du skulde gjøre Anvendelse af paa Dig
OTA, s. 206 farvel Du Ungdommens · Ønske, Du venlige Sted, hvor jeg havde haabet
NB30:95 : o, min Gud, nu har jeg kun eet · Ønske, een Bøn, een Begjering, een Lidenskab,
2T43, s. 33 sandt, naar da Alt gik efter · Ønske, eller om ikke ganske efter Ønske dog
SLV, s. 106 eslutning, der er det eneste · Ønske, en evig Pligt, der er Øiets Lyst og
EE2, s. 254 Dig, jeg har intet høiere · Ønske, end at jeg i enhver Livets Alder maa gribe
NB13:41 jeg veed egl. ikke andet at · ønske, end at jeg idag havde taget tynde Støvler
Not7:30 øit, at jeg kun har et eneste · Ønske, endnu engang at være ung, for endnu
2T43, s. 55 vilde forsage Alt, ethvert · Ønske, enhver Begjering, Du vilde opgive Forestillingen
4T44, s. 363 til føiet ethvert jordisk · Ønske, enhver hvad vi kunne kalde Menneskets Fordring
AE, s. 36 tiske Theologies skjønneste · Ønske, er en Umulighed, fordi selv den fuldkomneste
TS, s. 56 se Guds Ord! Og er der nu et · Ønske, et Bud, en Befaling, saa – husk paa
2T43, s. 21 veed jeg, at jeg kun har eet · Ønske, et eneste, at den maatte vorde mig til
EE1, s. 223 in Lykke. Saa modtag da vort · Ønske, et godt Ønske: gid Ingen maa forstaae
KG, s. 117 keligt forstaaet, selv maatte · ønske, for at fastholde Guds-Forestillingen: det
AE, s. 243 ganske som var det efter mit · Ønske, for at nemlig hvert Moment kunde blive
FB, s. 114 negtet i Ungdommen Ungdommens · Ønske, for med stor Besværlighed at faae det
AE, s. 515 dog i en anden Forstand selv · ønske, for ret at være sikkre paa, at de ere
EE1, s. 223 lte Sjæl sligt medlidende · Ønske, foragter den Lindring, saa gid da Pigerne
Oi8, s. 351 et Menneske, som kun har eet · Ønske, ganske bestemt kun eet Ønske. »
2T43, s. 19 an fri og glad, glad ved sit · Ønske, gladere ved, at han kunde ønske den
JJ:115 Vidne, at det var mit eneste · Ønske, Gud er mit Vidne, hvorledes jeg har vaaget
4T44, s. 370 an end ikke opfylder ethvert · Ønske, han boer dog nær hos og lader sig bevæge
KG, s. 101 r Fortjeneste, men ikke efter · Ønske, han fik ikke et Svar, som kunde nære
2T43, s. 19 som det burde ønskes; et · Ønske, han ikke skulde behøve at ledsage med
KG, s. 348 orsaavidt det ellers var hans · Ønske, han kan ikke vinke, han kan slet Intet
FB, s. 151 sin Smerte, om han end kunde · ønske, han var » den ringe Mand, der tør
GU, s. 331 lie, Dine Ønsker, hvert dit · Ønske, hans Bud, Dine Tanker, den første og
3T43, s. 95 rte skjuler intet lønligt · Ønske, hans Higen har ingen Grændse lært
2T43, s. 51 u selv maatte negte Dig Dit · Ønske, har Du da takket Gud? Og naar Menneskene
KG, s. 305 Skyld; det var hendes eneste · Ønske, hendes Sjel var som Eet med dette Ønske.
BOA, s. 97 er jo selv Sit dertil, ved at · ønske, hvad han har at byde: Anskriget saa udbredt
Brev 88 allerede opnaaet, hvad jeg kunde · ønske, hvad jeg ikke vidste, om jeg behøvede
DBD, s. 133 e Tanke, mig mit saa kjære · Ønske, hvad jeg mod Slutningen var nær nok
BMS, s. 126 , hvad der var min Tanke, mit · Ønske, hvad jeg ogsaa kan huske engang for mange
OTA uagtet han har det i sin Magt. At · ønske, hvad man ikke formaaer, er ikke saaledes
Papir 248 bedre Forum skulde jeg vel · ønske, hvilken competentere Forsamling end den
SLV, s. 231 aa Ønskets Spidse, at mit · Ønske, hvis dets Opfyldelse nogensinde var mulig,
BI, note e. – Jeg vilde overhovedet · ønske, hvis ikke allerede dette Ønske laa udenfor
2T44, s. 202 re os) havde han ogsaa et · Ønske, hvis Opfyldelse skulde erstatte ham Himlens
AE, s. 311 skjenke? Ingenlunde. Selv at · ønske, hvor dog Interessen, Subjektets Interesse
Brev 159.1 t Du opfyldte mit eneste · Ønske, hvorefter al min Grusomhed stilede: at
NB27:71 vor var min Sjel dumdristig i at · ønske, i at turde – ja, thi jeg tænkte
CT, s. 83 i Forsæt, i Beslutning, i · Ønske, i Længsel, apokalyptisk, i Skuespils-Skuffelse
EE:147 oget Mskes Sind end ikke som · Ønske, Ideal ell. hvad man for Resten vil. –
BOA, s. 151 lvor og Holdning, kunde Ingen · ønske, idetmindste ingen Bedre blandt de Samtidige,
EOT, s. 264 t hendes Element er: Eet. Eet · Ønske, ikke mange Ønsker, nei, kun
TAF, s. 286 Gang ikke lykkedes os efter · Ønske, ikke skeete, som vi havde bedet og begjeret.
OTA der forhindrer sig i at faae sit · Ønske, ikke ved at opgive det, thi da er han i
Oi8, s. 351 rdi han ikke vilde opgive sit · Ønske, intet Høiere vilde lære af Livet
JJ:472 ajoriteten er et Umiddelbarhedens · Ønske, Ironien er mistænkelig baade til Høiere
KKS, s. 94 erdue! / Det var virkeligt at · ønske, især for Menneskenes egen Skyld, for
4T44, s. 340 gtfra hos Alle være efter · Ønske, ja der skulde vel endog være Den, der
2T43, s. 23 g vil ønske Dig. Jeg skal · ønske, jeg bliver ikke træt; jeg skal bevæge
OTA, s. 268 er jo ikke noget ufornuftigt · Ønske, jeg forlanger jo ikke det Umulige, at blive
Brev 54 paatænkt Plan, men dog et · Ønske, jeg har haft, selv at anmelde denne Bog.
IC, s. 63 gen i Klubben, jeg vilde blot · ønske, jeg havde Halvdelen af hans Forstand paa
4T44, s. 374 ove mig at opfylde hvert mit · Ønske, jeg veed dog egentligen ikke at hitte paa
SLV, s. 344 re det, uagtet det er mit · Ønske, kan jeg ikke gjøre det, uagtet det er
JJ:115 iet og opfyldt hendes og mit · Ønske, ladet mig vie til hende – der er
AE, s. 535 kan i sit stille Sind maaskee · ønske, ligesom hine Indvaanere, der bade Christus
KG, s. 250 , som ingenlunde er Haab, men · Ønske, Længsel, længselsfuld Forventning
Brev 235 At dette virkeligen var at · ønske, maatte jeg sande paa min sidste Expeditions
2T44, s. 198 den. Hvad er Lyksalighed? et · Ønske, man bortgiver til hvem, der vil have det!
HH:19 unden med det forfængelige · Ønske, med Rette at kunne sige ogsaa dette har
2T43, s. 22 et Udvortes, hvilket man kan · ønske, medens Du veed, at det er noget Indvortes,
EE2, s. 241 ve, og at Kunsten ikke er, at · ønske, men at ville. Mange, der dog have en Forestilling
FB, s. 115 thi det er stort at opgive sit · Ønske, men det er større at fastholde det,
2T43, s. 52 nsker; at han opfyldte Dit · Ønske, men Du havde ikke ønsket rigtigt, og
EE2, s. 270 , ikke spilder sin Tid paa at · ønske, men fatter sin Opgave. Er den tilsyneladende
3T44 ldet, da veed han jo ei blot Dit · Ønske, men han slutter ogsaa til en Forvirring
KG, s. 49 re det, som var hans eneste · Ønske, men hvis Umulighed bringer ham til Fortvivlelse.
NB22:92 jeg en tidlang opgive dette · Ønske, men jeg kommer nok tilbage der igjen. /
NB28:56 det, var det uforandret mit · Ønske, men jeg maatte dog forlange denne lille
NB13:41 ei, jeg vil saamænd ikke · ønske, men jeg vil takke Dig min Gud for alt det
EE2, s. 331 kke blot maatte fornegte Dit · Ønske, men paa en Maade svige Din Pligt, om Du
SLV, s. 354 e, indtil det igjen blev Dit · Ønske, men saa er jo Alt Godt, ja mere end Godt,
EOT, s. 264 mange Ønsker, nei, kun eet · Ønske, men saa ogsaa Sjelen heel sat ind; een
2T43, s. 45 Dig, da han negtede Dig et · Ønske, men til Vederlag skabte denne Tro i Dit
SLV, s. 302 mmes, fordi man ei naaer sit · Ønske, men være glad ved Gudernes Tilskikkelse«,
NB28:54 imrende Lykke. / Altsaa det · Ønske, min Begjering opfyldtes betræffende
AE, s. 571 remt forstaaet) egne Ord. Mit · Ønske, min Bøn er det derfor, at man, hvis
CT, s. 201 r Fare, føiet i hvert hans · Ønske, misundt af de Smaalige, af Ynglinge priset
SLV, s. 306 saa lidet som muligt, er mit · Ønske, mit inderligste; men selv om hun modtog
NB21:121.a g, som jeg blandt Andet kunde · ønske, mod Naturalisme » at man destoværre
NB11:94 kommer an paa Kraft til at · ønske, Mod, Dumdristighed til at ønske ( derfor
Brev 172 l i det ny Aar, modtag mit · Ønske, modtag min Hilsen, modtag en Hilsen til
4T43, s. 128 il det. Du kunde jo dog ikke · ønske, naar Du skuer ud over Dit Liv og tænker
Papir 389 Skyld, men ikke i higende · Ønske, nei med en Poeniterendes ængstede Samvittighed,
Brev 58 igt er mig kjert at opfylde Deres · Ønske, netop derfor er det mig naturligviis ogsaa
DSS, s. 121 n, menneskelig talt, ikke kan · ønske, Noget man næsten for enhver Priis ønskede
Brev 159.4 . Er der Noget, Du kunde · ønske, Noget som Du mener vilde forskjønne
4T44, s. 375 Sjel ligeoverfor Gud paa eet · Ønske, og allerede dette har noget Forædlende
SLV, s. 234 elske som det er Sønnens · Ønske, og at da den Lykke føies til, at turde
EE2, s. 144 t, han byder, er det, de selv · ønske, og at det, at han byder det, blot er en
FB, s. 115 m og Sara vare unge nok til at · ønske, og at Troen havde bevaret deres Ønske
TTL, s. 457 e over Livet, at man blot vil · ønske, og da klage fordi man ikke blev hvad man
BOA, s. 290 ganske efter Forældrenes · Ønske, og den allerede behagelige Familie vinder
EE2, s. 297 gnerer paa Opfyldelsen af sit · Ønske, og det, han beder om, er Styrke til at
Brev 152 da vilde den blot have haft et · Ønske, og dette Ønske efterkommer jeg herved,
JJ:115 re Gud det var jo mit eneste · Ønske, og dog maatte jeg nægte mig det. Og
EE2, s. 22 d., opfyldt hendes høieste · Ønske, og dog tilstaaer Du jo selv, at det ligesaa
2T43, s. 52 od det; at han opfyldte Dit · Ønske, og Du til Tak bragte nye Ønsker; at
TTL, s. 457 e duelig til Andet end til at · ønske, og endeligen elendig nok til at ønske
NB8:33 havde sat Alt ind paa dette · Ønske, og endnu engang sat Alt ind derpaa, da
NB13:41 som det tillodes et Msk. at · ønske, og han da sagde: ja jeg veed egl. ikke
NB13:41 som det tillodes et Msk. at · ønske, og han da ønskede et Kongerige, saa
FB, s. 144 , han har ikke havt et eneste · Ønske, og han har ikke holdt Ønsket ungt i
CT, s. 270 d havde min Sjel i eet eneste · Ønske, og havde jeg den end saa fortvivlet deri,
Brev 133 eed jeg vel hvad jeg vilde · ønske, og hvis jeg turde ønske 7 Ting, da havde
SLV, s. 446 rs ikke tilbøielig til at · ønske, og langtfra at ville troe, at jeg var hjulpen
OTA, s. 176 ber efter Troen som efter et · Ønske, og med Troen griber han efter den ønskede
2T43, s. 23 gte, hvad han trygt kunde · ønske, og see det lod sig ikke ønske! /
SLV, s. 222 en Tids Forløb med et nyt · Ønske, og sender strax Bud efter Gud igjen, ligesom
NB:108 vel i en vis Forstand kunde · ønske, og som jeg dog hverken ret kunde udfylde
Brev 17 n Tjeneste ved at opfylde mit · Ønske, og Tjenesten er tillige saaledes, at jeg
Brev 29 e Angaaer, da er min hjertens · Ønske, og Venlige Begjering til Dem, hvis Leiligheden
Brev 164 hun i alle Maader er efter mit · Ønske, og, skjøndt hun kun har været 1 Aar
KG, s. 30 aaledes ogsaa ofte har maattet · ønske, om det var muligt at lære dem at elske
AE, s. 493 tighed er hans Mening og hans · Ønske, om dog Gud ikke kunde lade sig røre
SLV, s. 332 este, hvad jeg altsaa maatte · ønske, om end, autopathisk forstaaet, en saadan
OTA, s. 206 a Forstanden. Bort fra dette · Ønske, om han dog ikke kommer af Stedet, gaaer
FB, s. 183 inger. Det var overhovedet at · ønske, om Æsthetiken engang vilde forsøge
SLV, s. 99 , at være dumdristig i at · ønske, resolut i at gribe til, umættelig i
CT, s. 182 r ethvert Menneskes oprigtige · Ønske, ret tilgavns at faae af vide, hvad Selvfornegtelse
SLV, s. 222 at det var og er mit eneste · Ønske, saa alvorligt saa evigt mit eneste Ønske,
NB29:41 indt i Landet ret var efter · Ønske, saa følte han sig ret stemt og oplagt
TS, s. 82 hans elskede Disciples eneste · Ønske, saa han jo kunde være fristet til for
KG, s. 166 te eller Hiint ikke var efter · Ønske, saa kunde Du ikke elske; betyder altsaa
EE1, s. 378 efinder man ikke denne efter · Ønske, saa maa den tilveiebringes. For Cordelia
AaS, s. 41 dette end var et overdrevent · Ønske, saa meget mere som det stundom var aldeles
KG, s. 179 en, at dette Ønske er vort · Ønske, saa skal Pligten hjælpe os til at forblive
EE2, s. 241 lget dog ikke er ganske efter · Ønske, saa taber han ikke Modet, han seer strax
BA, s. 355 her havde Lov at gjøre et · Ønske, saa vilde jeg ønske, at ingen Læser
AE, s. 36 at bevise om Skriften, hvad de · ønske, saa vist, at det overgaaer den arrigste
BI, s. 136 seer, hvad der ligger i dette · Ønske, saalænge kan Begeistringen endnu være
TS, s. 100 tilintetgjøre sit opfyldte · Ønske, selv at skulle berøve sig det Attraaede
OTA, s. 211 gt at elske: kun at have eet · Ønske, selv om alt Andet gives eller negtes, eet
Papir 340:15 elske: kun at have eet · Ønske, selv om alt Andet gives eller nægtes,
YDR, s. 116 nu vel, saa yttrer man dette · Ønske, siger: jeg kunde ønske – men man
TS, s. 100 afdøe. Thi ikke at see sit · Ønske, sit Haab opfyldt, eller at berøves det
Oi8, s. 351 Livet end det om hans eneste · Ønske, som afgjorde dets Opfyldelse eller Ikke-Opfyldelse
OTA, s. 348 vælge Lidelser, det er et · Ønske, som aldrig er opkommet i noget Menneskes
PH, s. 56 vel vil opfyldes, det beskedne · Ønske, som B. fremsatte i Fortalen hele Bogen
PF, s. 88 Arbeide og med det lønlige · Ønske, som blev ironisk bønhørt? Og det
HH:28 , at den ikke gjemmer et hemmeligt · Ønske, som den veed Du ikke vil opfylde, men at
2T43, s. 20 lle. / Der var da et saadant · Ønske, som det hiin raadvilde Mand søgte, han
2T43, s. 21 er et skjønt og et fromt · Ønske, som Du ikke skal slippe, saa vil det vel
OTA, s. 204 Men da gives der jo ogsaa et · Ønske, som døer langsomt, som bliver hos den
TS, s. 57 n Tid den Sorg; men der var et · Ønske, som jeg forstod, det har jeg øieblikkeligt
TS, s. 57 nde over, og i Forhold til Dit · Ønske, som jeg nok forstod, sagde jeg: den Tid
SLV, s. 281 en sidste Mulighed er kun et · Ønske, som ogsaa har den Vanskelighed ved sig,
EE2, s. 21 overrasket af dette dristige · Ønske, som ogsaa ubønhørt gjenlød hen
Brev 189 ilfreds, det glæder mig. Mit · Ønske, som skulde ledsage Gaven, kommer vel noget
SLV, s. 313 gelse, hvert fristende lille · Ønske, som, hvis vort Forhold var betrygget, vilde
Papir 272:2 falde paa at nægte hendes · Ønske, thi da er Alt tabt, de havde vundet et
SLV, s. 222 alde Gud til Hjælp for et · Ønske, thi man binder sig selv absolut derved.
LA, s. 56 ne erobre ham Gjensynet efter · Ønske, thi som Madame Wallers lovlige Ægteherre
Oi8, s. 351 o, at det maatte opfyldes mit · Ønske, thi, ak, man lever kun een Gang!«
SLV, s. 384 hvis han ikke følger sit · Ønske, truer ham med Ærens visse Tab, med den
EE:91 i vore Tider, der i Sandhed tør · ønske, tør begjere, tør fordre, tør tiltale
EE1, s. 30 vor Tid, der i Sandhed tør · ønske, tør begjære, tør tiltale Naturen
Brev 133 ng, da havde jeg dog kun 1 · Ønske, uagtet jeg med Glæde vilde ønske
EE1, s. 58 aldrig faaer det Indfald at · ønske, uden hvor det er, den ønsker. At ønske
Brev 133 lens Salighed være uden · Ønske, uden Ønsket om at besidde den; thi det
EE2, s. 196 thi det Eneste, Du kunde · ønske, var en Ønskeqvist, der kunde give Dig
KG, s. 28 at det Skadelige var hans eget · Ønske, var hvad han selv bad om. Dersom dette
YDR, s. 112 hed. Det Eneste jeg her kunde · ønske, var, at han ikke fremtidigen vilde bringe
EE2, s. 331 id Uret. Om det, der var Dit · Ønske, var, hvad Andre og Du selv i en vis Forstand
CT, s. 140 ved at negte ham hans eneste · Ønske, ved at berøve ham hans sidste Haab:
KG, s. 309 havde afkræftet hende det · Ønske, ved hvilket hun levede, medens dog det
2T43 e denne Vanskelighed standse vort · Ønske, vi give ikke Tanken Tid til at urolige
Brev 32 at den̄e min Begiering og · Ønske, vil finde Deres Biefald, Og vorde Overenstem̄ende
SLV, s. 446 var hjulpen ved det opfyldte · Ønske, vilde jeg dog ønske, at en socratisk
NB5:63 hende, var dette mit eneste · Ønske, vilde være mig en inderlig Glæde.
Oi8, s. 351 nske, ganske bestemt kun eet · Ønske. » Dette«, siger han, »
EE1, s. 51 den Gunst mig at gjøre et · Ønske. » Vil Du«, sagde Mercur,
Brev 17 rigt kunde det, føiede mit · Ønske. / Betænk Dig nu, om Du vil gjøre
SLV, s. 185 om den dog er mit høieste · Ønske. / d. 3. Januar. Midnat. / Naar en Fortvivlet
EE2, s. 273 er vist et godt og et fromt · Ønske. / Den ethiske Betragtning, at det er ethvert
F, s. 520 ikke blev opfyldt ganske efter · Ønske. / Dog der kunde jo ogsaa skee noget Andet;
F, s. 522 ikke blev opfyldt ganske efter · Ønske. / Dog endnu eet Tilfælde vil jeg tænke
Brev 83 ikke det Total-Indtryk man kunde · ønske. / Du spørger om min Elvira er ligesaa
NB4:36 naar man bare kunde faae sit · Ønske. / Ironie er en Art Hypersthenie, hvoraf
NB23:217 terbesøgende Publikum maatte · ønske. / Men, siger man: » den religieuse
NB32:95 derimod fik jeg ikke efter · Ønske. / Visseligen er dette uendelig comisk,
Brev 246 var: jeg kan ikke opfylde Deres · Ønske. / Ærb. / S. K. / d. 17 Januar. /
FB, note ed, at han forvandler den til et · Ønske. Agamemnon kan saaledes sige: dette er mig
2T43, s. 44 bekymrede Sjæl gjemte et · Ønske. Blev dette opfyldt, da var Alt vel, da
AA:12 de har bestandig været mit · Ønske. De 40 Aar i Ørkenen, inden jeg naaede
EE2, note Tilfredsstillelsen af ethvert · Ønske. De ere en Gang imellem arrige og vrantne,
FB, note ved deres Begeistring til deres · Ønske. Den tragiske Helt opgiver sit Ønske
AE, s. 23 n lidt Skibbrud paa sit eneste · Ønske. Derfor tør han endnu ikke betroe sig
4T44, s. 375 il at samle sin Sjel paa eet · Ønske. Destoværre ønsker i Almindelighed
SLV, s. 315 et Høiere, der binder mit · Ønske. Det Høiere er Ideen. Med den ønsker
EE2, s. 26 følge oven paa et opfyldt · Ønske. Det ligger ganske naturligt i Kjærlighedens
NB29:76 ender omtrent med dette · Ønske. Det ligner ham. Han var dog i en vis Forstand
Brev 58 t Opfyldelsen være efter Deres · Ønske. Det medfølgende Exemplar af Enten –
SLV, s. 193 – ja det er mit eneste · Ønske. Det skal jo heller ikke passe til det Øvrige,
NB5:10 pe som til at fastholde ell. · ønske. Dette bliver aldrig klart for Luther. Han
3T44 seer han efter, om det lader sig · ønske. Er dette ikke Tilfældet, da veed han
BI, s. 191 om ad denne Vei at opnaae sit · Ønske. For beskeden til at troe, at Feilen kunde
SLV, s. 343 , saa er jo Forbindelsen mit · Ønske. Ganske vist, om jeg end ikke i dette Øieblik
SLV, s. 243 des, jeg vælger atter mit · Ønske. Gud forbyde, at Anstrængelsen og Spændingen
3T44, s. 251 han skal ogsaa vide at · ønske. Han fordærver sig ikke Gavens Skjønhed
2T43, s. 21 saa ham sin Bekymring og sit · Ønske. Han saae alvorligt paa ham og sagde: »
Papir 340:15 det jordiske Sind kunde · ønske. Ikke blot i Døden er han naglet til
2T44, s. 193 derfor maa man aflade med at · ønske. Ingenlunde, den taler ei om Opfyldelsen
SLV, s. 72 Spas indeholder et hemmeligt · Ønske. Jeg derimod er galant. Hvorfor ikke? Galanteri
AE, s. 164 este derved, at jeg faaer mit · Ønske. Jeg skal altsaa ledsage min Tak med en
SLV, s. 231 paa min Bekymring og paa mit · Ønske. Jeg vil ikke forstyrres af Noget, men jeg
TS, s. 55 r at faae opfyldt den Elskedes · Ønske. Lad os antage, at efter en Tids Forløb
FB, s. 137 hedens Betydning i eet eneste · Ønske. Mangler et Menneske denne Concentration,
NB12:120.b have været mit høieste · Ønske. Men forpligter Vielsen mig til at aabne
Not15:5 , det var min Mening og mit · Ønske. Men i saa Fald er jeg jo hende høiere
CT, s. 162 saa blev der jo Plads for et · Ønske. Men nu skal Intet friste Dig – thi
CT, s. 180 d, som behøvede Du blot at · ønske. Men tag Dig iagt: intet ubesindigt Ord
JC, s. 17 lykkedes ham ikke altid efter · Ønske. Naar han ikke fik netop saa mange Stød,
EE2, s. 328 else mellem Din Viden og Dit · Ønske. Og dog, dersom Du nødvendig maa erkjende
2T43, s. 46 t han ret kunde opfylde Dit · Ønske. Og dog, hvis han skulde dele Dine Forestillinger,
Brev 147 edøvelser. Modtag dette · Ønske. Og synes det Dig end et Øieblik at jeg
4T44, s. 375 Alt, der kun havde et eneste · Ønske. Saaledes er han forberedt til at styrkes
2T44, s. 194 ham, Villien, var bleven et · Ønske. Selv om et Menneske ved et saadant Forsæt
SLV, s. 213 et negte mig mit kjæreste · Ønske. Skulde jeg frygte at tilstaae en ulykkelig
SD, s. 192 ier Barnets – eneste · Ønske. Som En der blev ulykkelig i Elskov, og
SLV, s. 448 e Opholdssted, som jeg kunde · ønske. Stor nok til at være en større By,
KG, s. 305 es Sjel var som Eet med dette · Ønske. Til Tak for dets Opfyldelse vilde hun gjøre
EE2, s. 205 et, man hører dem ofte nok · ønske. Tænk Dig nu en saadan Stymper; lad os
SLV, s. 100 en sikker, saa skulde de nok · ønske. Usandhed, Usandhed, her er jo allerede
2T44, s. 194 ar bleven det han var ved et · Ønske. Vel priser man Ungdommen, at den ved sit
FB, note der er min Pligt, er mit eneste · Ønske. Vi have altsaa her Ønske og Pligt ligeoverfor
PF, s. 87 paa, Opfyldelsen af mit gamle · Ønske: » bestandigt at beholde Latteren
YTS, s. 269 aer op til Alteret, det samme · Ønske: at det maatte blive Dig til Lykke og Velsignelse.
NB2:167 il en Fredags-Prædiken. / Det · Ønske: at hvad der vil skrække os bort fra
Papir 352 g har maattet opgive sit eneste · Ønske: at leve med hende... / En Liigtale? –
NB20:144 dikeforedragets smægtende · Ønske: at være samtidig med Χstus, har
Papir 340:15 es eller nægtes, eet · Ønske: den Elskede, een Længsel: den Elskede,
AA:31 god Nat sov vel, Italienerne · ønske: den lykkeligste Nat! Sydens Nætter eie
TS, s. 100 g om det saa var sit kjereste · Ønske: det kan være smerteligt nok, Selviskheden
AE, s. 572 ere kunne de ikke vente eller · ønske: gid de da lykkeligen maatte finde de enkelte
EE1, s. 223 ag da vort Ønske, et godt · Ønske: gid Ingen maa forstaae Dig, men Alle misunde
KG, s. 363 og derfor her et andet · Ønske: gid Øieblikket, hvis han fremstilledes,
Brev 147 , modtag dem alle samlede i eet · Ønske: Gud give at Ingen maa tage Din Glæde
OTA, s. 347 glinge naar man hører dem · ønske: hvad de kunde ønske at være i Verden
SD, s. 168 ker som saa, det bliver hans · Ønske: hvad om jeg blev en Anden, fik mig et nyt
NB26:102 lie, som er lige modsat Barnets · Ønske: ja, langtfra, at Barnet tvivler om Faderens
CT, s. 72 ed, men fjernt fra sit eneste · Ønske: og saaledes er ogsaa Barnet, skjøndt
OTA at ville og dog ville vedblive at · ønske: saa er Tvesindetheden klar – som
SLV, s. 177 er, Eet enes de stundom i at · ønske: Taushed. Man priser en Collecteur, der
YTS, s. 269 rom Deeltagelse Dig med dette · Ønske: til Lykke og Velsignelse, forvisset om,
SLV, s. 354 gjør mig. Det er Dit eget · Ønske; ak! jeg havde opgivet Troen derpaa og lært
2T43, s. 21 min Sorg – og med mit · Ønske; da kaldte han paa sin Sjæl og sagde:
3T44, s. 251 at afvænne Sjelen med at · ønske; det være dens Fortrin, hvis den dermed
2T43, s. 23 e ikke kunde erholdes ved et · Ønske; han kunde ikke selv faae det ved at ønske
AE, s. 572 blive det, netop som de kunne · ønske; jeg kjender dem jo fra den fortrolige Omgang,
NB17:21 m det er dem deres kjereste · Ønske; men de maa have Klarhed, om de skulle forvente
2T43, s. 46 ærge ham, at opfylde Dit · Ønske; men naar han vedblev at negte Dig det,
Brev 184 Du egentligen Intet har at · ønske; men var Du saa lykkelig ( thi dette kan
Oi8, s. 351 han, » dette kunde jeg · ønske; o, at det maatte opfyldes mit Ønske,
2T43, s. 21 g sagde: Du veed Du maa ikke · ønske; og derpaa gik han videre. Naar hans Sjæl
SLV, s. 242 eget Ønske til mit eneste · Ønske; og havde jeg end ikke ønsket det, jeg
4T44, s. 374 n Opfyldelse for det enkelte · Ønske; og ikke snarere Den, hvis rolige Øie
HGS, s. 197 mig i Aarhus. Blot har jeg et · Ønske; opfylder man mig det, vil der ved Straffens
G, s. 38 nogenlunde sammensat efter mit · Ønske; skulde jeg gjøre en Indvending, da vilde
2T44, s. 193 opnaae Noget ved saaledes at · ønske; thi da var det umuligt at frelse ham; og
FEE, s. 49 enhver Ven af Literaturen maa · ønske; thi det var jo en meget streng Maade at