S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
CT, s. 287 ghed, uforandret at sige hver · Dag » endnu idag«, men det er
CT, s. 287 – thi Du siger jo hver · Dag » endnu idag«. O, men naar
CT, s. 287 andret vilde sige fra Dag til · Dag » endnu idag«; Du er nemlig
Brev 61 n Armodens Bekymring for den · Dag » igaar«, der er en Bekymring
Brev 61 e Armodens Bekymring for den · Dag » imorgen« kan vel Ingen
EE:152.a Gud kaldte Lyset til at være · Dag לָאוֹר ( bemærk
Oi5, s. 247 nde frem mod Eder paa Dommens · Dag – – han har Ret; kun glemme
4T43, s. 161 Snoer taalmodigen den lange · Dag – at den Moder, der vil erhverve
NB28:54 langtes Manuskript næste · Dag – da døer Etatsraad Olsen. Forunderligt!
IC, s. 108 l han opreise paa den yderste · Dag – dog vel i de meest afgjørende
Brev 11 es at give hele Verden en god · Dag – ell. en god Nat. Der er bleven
NB2:2 gen anden Forstand var bleven · Dag – forsaavidt det at det bliver Dag
NB32:93 rne og giver Giveren en god · Dag – gjort, formeentligen, det Kunststykke:
CT, s. 85 en Bekymring for den næste · Dag – Han, som dog ikke var ukjendt med
TS, s. 71 vrige Liv at spille hver evige · Dag – men iaften skal Du lade det være«;
OTA, s. 278 d turde tale om den næste · Dag – o, lad os dog ikke glemme, at den
Oi8, s. 349 med samt hans Lidelser en god · Dag – og dog nei, det er endnu ikke egentlig
Papir 436 ham om Dagen ved høilys · Dag – og dog om Natten. / Er det da min
NB26:44 gynd saa igjen den næste · Dag – og for Alt ingen Sindslidelse,
NB31:120 beredt Dig paa en sorgfuld · Dag – og see den blev smilende: godt,
CT, s. 287 mme, evig ung, ny med hver ny · Dag – thi Du siger jo hver Dag »
CT, s. 85 de ham i Ryggen, den næste · Dag – thi just fordi Han i en ganske
KG, s. 317 efaling, at Alle den næste · Dag ( det er altsaa en Søndag) forenede
NB2:139 ve med ham at gjøre hver · Dag ( ikke saadan blot Nytaarsmorgen ell. paa
NB31:82.a ilde i det mindste engang hver · Dag ( som man nu tager et Bad o: D:) unde sig
Brev 145 arvel! i Morgen er der atter en · Dag / Hvorledes nu Wolmer har belønnet hende;
Brev 3 t Brev af 28-30 f. M. erholdt jeg i · Dag 8te Dage. Her vedlagt sender jeg Dig et
NB8:96 r blevet opført hver evig · Dag Aar efter Aar; digterisk maa det forkortes.
JJ:345 277 det hedder at paa den yderste · Dag Adam vil raabe: O! Herre red kun min Sjel,
FB, s. 109 – – Fra den · Dag af blev Abraham gammel, han kunde ikke
NB4:32 Msk-Rettigheder, mishandles hver · Dag af Forhaanelser, være et usselt Le
TS, s. 86 en Intet villet for sig, hver · Dag af hans Liv og hver Tanke var det offret:
IC, s. 172 nne Salve) – da jo hver · Dag af hans Liv, han der var bestemt at være
TTL, s. 420 den skal flettes – hver · Dag af Øieblikkets Blomst. Evigheden er
NB17:60 , og i 14 Dage 2 Gange hver · Dag aftegne ham og skrive om det Allerligegyldigste
NB11:16 lev et Aar igjennem hver ottende · Dag aftrykt i et Blad. Man kunde ogsaa billigt
CT, s. 71 Spektakel, saa kaster den en · Dag alt Overtøiet af sig, og staaer nu i
SLV, s. 345 esom jeg derfor hver ottende · Dag alvorligt opfordrer hende til at bryde
NB26:44 re, saa læg Skinnerne en · Dag an igjen, tag Stokken til Hjælp, men
CT, s. 79 ane saa hurtigt, at man samme · Dag ankommer til et fjernt Sted; men Fuglen
3T43, s. 98 r havde været ham Dag fra · Dag Anledning til Bekræftelse i det indvortes
NB18:88 t hos mig, men Du skal hver · Dag arbeide en vis Tid, indtil Du bliver færdig.
NB12:175 i, men Du skal ogsaa hver · Dag arbeide flittigt og anstrænget en passende
TS, s. 51 han møisommeligen Dag efter · Dag arbeide sig gjennem alle de Medlevendes
Not6:8 e paa sit eget Værelse osv. En · Dag arbeidede han i Haven, og smuk af Udvortes
G, s. 29 n er det idetmindste hver anden · Dag Aske-Onsdag. Dog dette vedkommer mindre
SFV, s. 56 havde bestilt Andet end hver · Dag at afskrive et bestemt Stykke af en trykt
NB23:200 med uforandret Levemaade, hver · Dag at anvende en Time til at høre eller
CT, s. 84 n Christne glemmer ikke nogen · Dag at bede, derfor frelser han sig gjennem
OTA, s. 337 kjønsomhed hver Vishedens · Dag at begynde forfra paa Forundringen; hun
KKS, s. 101 stæten vilde vedblive hver · Dag at besøge den samme Familie, hvor længe
NB2:60 . fortvivlet Energie nok til hver · Dag at betænke Døden. / Vil Du være
AE, s. 534 lse der hørte til for hver · Dag at bevare sig i denne Lidenskab, fattede,
NB:209 belagtige til nu Dag efter · Dag at forhaane, udskjelde En paa offentlig
NB17:62 et Andet, hver evige · Dag at fremkalde den Tanke med samme Intensitet,
Papir 456 e Noget, vant fE til hver evige · Dag at gaae for at spadsere ad den samme Vei
AE, s. 377 nde om.« Hver ottende · Dag at gaae i Kirke, naar man ellers færdes
SLV, s. 56 en opmærksom derpaa ved en · Dag at gaae med en Bekjendter gjennem Gaden.
3T43, s. 82 ædede sig til paa Dommens · Dag at gjennemgaae Regnskabet, han havde nu
NB5:89 t skulde være det man har hver · Dag at gjøre. Om Gud virkelig, for Alvor
AE, s. 426 eilighed til Snese Gange hver · Dag at gribe sig i den Indbildning, at han
AE, s. 430 Ugen at gaae i Kirke fra hver · Dag at have Guds-Forholdet hos sig i Alt; den
G, s. 60 des med kold Rolighed Dag efter · Dag at hexe den Elskede ind i en Usandhed!
OTA, s. 337 beskriveligt kjærere hver · Dag at hilse Visheden med dette Ord: det er
NB28:37 kunde siges: ved høilys · Dag at komme til Christus. / / / Og altid denne
TS, s. 62 : Aar ud og Aar ind hver evige · Dag at kunne sidde ganske rolig – og
EE1, s. 236 lte Mod til, den følgende · Dag at lade mine lønlige Følelser bryde
TS, s. 50 g vil sige, saaledes Dag efter · Dag at leve hen i denne Fred og Hvile, velgjørende
EE2, s. 34 Den er et Forsøg paa hver · Dag at leve, som om denne Dag var den afgjørende,
NB16:69 den Tilstand stadigt væk hver · Dag at lide Bestialitetens Mishandling: nu
CT, s. 28 vad man har; hvor saligt, hver · Dag at mindes derom, det er, at mindes om sin
NB2:80 det er dog vel en Umulighed hver · Dag at møde med ubetinget friske Kræfter
SLV, s. 128 at gjøre med fra Dag til · Dag at opdage noget Nyt. Qvinden som Moder
NB7:75 n villig dertil tillige hver · Dag at skulle haabe til Gud, at det dog maaskee
NB11:189 hvis jeg har 18. / Ved forleden · Dag at slaae op i 1ste Bind af Skrifter af
PCS, s. 132 et er mere oeconomisk Dag fra · Dag at soutenere end atter og atter at reise
AE, s. 448 ld baade Tid og Raad til hver · Dag at tage i Dyrehaven, om det saa skulde
NB4:155 ventet, jeg beder ham hver · Dag at tillade mig at turde takke ham –
CT, s. 26 sover sødt for den næste · Dag at vaagne til det daglige Brød, som
NB16:78 d, hvor det gjælder hver · Dag at vinde flere Troende og bevare de vundne,
NB28:37 ed, rigtignok ved høilys · Dag at være Christen, at det er 100,000
CT, s. 28 ! Hvor misligt, næsten hver · Dag at være foranlediget til at glemme,
Brev 16 paa 5te Aar kan udholde hver evige · Dag at være i een og den samme fra Aar til
NB31:15 eg troer i Farve-Gaden) som hver · Dag averterer i Adresse-Avisen en lang Liste
Oi4, s. 220 igesom vi uafladeligen Nat og · Dag beder for Eder og omfatter Eder i vore
NB20:124 lvgal udleet af Pøbelen hver · Dag begrint – og saa er det Χstd.
3T44, s. 277 ng det ikke undgik, at en ny · Dag begyndte at dæmre; hvo Efterfølgeren
Papir 270 ae ubenyttet hen, men hver · Dag begyndte deres Betragtninger forfra, deres
EE1, s. 197 denne Henseende er hun hver · Dag bekymret for den Dag imorgen. Hun kan ikke
NB19:20 lsen blev ogsaa endnu samme · Dag beroliget, saa Tanken om et saa afgjørende
Papir 323:2 e. Skal jeg derimod hver · Dag beskæftige mig med det Religieuse (
TTL, s. 441 ge, som da engang paa Lykkens · Dag Beslutningen modnede dem i Alvor: var dette
NB10:38 lavns-Mandag. Ifior paa den · Dag besluttede jeg, at udgive christelige Taler,
NB24:67 drede Deel af Det, jeg hver · Dag besværes med. / / / Om mig selv. /
Papir 515 ersom Sandheden kom for en · Dag betræffende hvad det er at være Χsten
4T44, s. 343 g skal betyde og give enhver · Dag Betydning: endnu idag. / Men Feigheden
Brev 184 sig end langtfra ikke hver · Dag bevidst, er den dog bestandigt dybest i
BMT, s. 218 r dog en Dumhed; thi med hver · Dag Biskop Martensen tier, subtraheres der
G, s. 18 ngslede han den Elskede. Hver · Dag blev Alt opdrevet, fordi hver Dag var den
AE, s. 482 uskyldig, men saa den niende · Dag blev det galt igjen. Den comparative Skyld-Bevidsthed
YDR, note gteskab – strax samme · Dag blev Du neppe overrendt af Lykønskende!
SD, s. 220 lige Følger, hvis han een · Dag blev ganske ædru: saaledes den Dæmoniske.
3T43, s. 97 dede sig ved, og som Dag fra · Dag blev ham til Bekræftelse i det indvortes
Papir 1:1 ns Quarteer. Den følgende · Dag blev han stævnet til at møde i Rigsraadet
4T43, s. 127 er vel stundom paa Nødens · Dag blev hørt i Verden istedenfor Lovprisning
NB21:4 ittre bittre Dage, Dag efter · Dag bleve et Offer for menneskelig Usselhed,
IC, s. 157 aaledes Hans Ihukommelse hver · Dag blive Din Tanke, saa Du i Alt, hvad Du
NB10:98 ed Aar efter Aar, Dag efter · Dag blive frygteligt – men sige det,
NB10:123 over, derimod kan jeg hver · Dag blive mishandlet af Pøbel. / Men summa
Brev 262 skulde De nu ikke med hver · Dag blive yngre til ubeskrivelig Glæde for
Brev 115 / Jeg boer meget uroligt, i · Dag bliver der holdt stort Heste-Marked ligeudenfor
NB14:105 maa det være – og · Dag bliver det midt i Natten, naar Frelseren
Papir 502 os Digtere – og den · Dag bliver en Digter atter mulig. / ; frygtelige
Brev 304 fremtidigen ingen bestemt · Dag bliver for vore mulige Møder; lad det
NB15:122 erved, at han hver ottende · Dag bliver forhørt igjen, og en Formular
NB23:33 gaae længere Tid hen; en · Dag bliver han ligesom besynderlig. Han lukker
SLV, s. 13 m jeg nu skal fortælle. En · Dag bliver han opmærksom paa den i couleurt
NB11:96 et største, og næsten hver · Dag bliver større – naar Forsvarerne
CT, s. 80 som Fuglen, skaf den næste · Dag bort, saa er Du uden Selvplagelsens Bekymring;
NB10:212 amere Noget derom, jeg som hver · Dag bruger flere Timer, og neppe to ell. tre
CT, s. 112 see, denne Fange gaaer hver · Dag Buret rundt, maaler Lænkens Længde
Papir 1:1 rværelse. Den følgende · Dag d. 25 April fortsatte Vehus og D. Peutinger
IC, s. 219 Gud er Had til Verden. Og den · Dag da Christendommen og Verden blive Venner,
NB:211 r at de blive opmærksomme. Den · Dag da Pøbelen her i Byen slaaer mig i Hatten
NB20:176 t hans Kone var 19 Aar den · Dag de holdt Bryllup, at Samtalerne hidrøre,
NB8:83 des Aar efter Aar hver evige · Dag de mangfoldige Gange overalt næsten
NB4:62 Daglige, Dag ud og Dag ind, hver · Dag de Samme, hvert Øieblik ny, Tilreisende
EE2, s. 54 r. Nu er det ikke paa Sorgens · Dag de søge til Gud, det er heller ikke
EE1, s. 409 hvor jeg stundom kom, var en · Dag de Ældre ude, derimod havde Husets tvende
SLV, s. 31 ar glemt, indtil pludselig en · Dag Deeltagerne modtoge et Indbydelseskort
Papir 586 til mod hans Villie, hver · Dag den er til, er mod Guds Villie, han vil
CT, s. 80 glen kan ogsaa have Plage den · Dag den lever, den Dag kan ogsaa for den have
CT, s. 112 emt, at naar saa den næste · Dag den samme Lidelse begynder, Du dog kun
NB25:109 ilser hun mig – og i · Dag den Text – og hun er opmærksom.
NB13:48 at det var en Skandale hver · Dag den var til efter en saa uproportioneret
CT, s. 288 ae herhen. Naar paa en hellig · Dag Den, der selv gaaer til Kirke, møder
NB25:109 Jeg gik ogsaa den næste · Dag denne min sædvanlige Vei. Hun var der
CT, s. 85 han, der altsaa bar hver · Dag denne overmenneskelige Videns uhyre Vægt:
Not15:4 g søgt mit Bifald. / Den · Dag der blev lyst for hende, sad jeg i Frelsers
Papir 406:3 sti Liv. Det var en Dag, en · Dag der formdl ogsaa har haft sin Begivenhed,
Brev 272 o: D. Saa sidder jeg da en · Dag der hjemme; Lysten vaagner vinkende; jeg
NB16:59 usinder og Tusinder, Aar og · Dag derefter huskes det endnu, den Forbigaaende
TTL, s. 412 Mange ere der vel, som Aar og · Dag derefter med Bestemthed vide, hvad de ønskede,
OIC, s. 213 risteligt, uholdbart, at hver · Dag det bestaaer, christeligt, er Forbrydelse;
Brev 36 l at gaae: jeg gaaer mig hver · Dag det daglige Velbefindende til og gaaer
CT, s. 36 Overflod. Hvad Gud giver hver · Dag det er: nok; men Fuglen vil heller ikke
SLV, s. 212 om det saa kun var een · Dag det Hele, om Bryllups og Døds-Dagen
SLV, s. 296 r den ene Dag Eet, den anden · Dag det Modsatte. Men det er rørende at
Brev 159.9 l. 18de October. / 3110 / Den · Dag det skete, gaves om Aftenen i Theateret:
BOA, s. 157 00 Aar siden, end det var den · Dag det skete. Det at det Evige eengang er
CT, s. 81 er Du den, den var jo til den · Dag Du levede. Men er der for Dig ingen næste
NB30:47 e christelige Trøst, med hver · Dag Du lever, Gud være lovet, een Dag mindre
NB26:101 aet, dersom man hver evige · Dag dyrkede Gud saaledes. / / / , hvor man
CT, s. 245 Millioner Mennesker, jo hver · Dag døer i tusindviis, og formodentligen
SLV, s. 296 og Perikles gjør den ene · Dag Eet, den anden Dag det Modsatte. Men det
G, s. 19 ig, vrøvlevorren, gjør en · Dag Eet, en anden et Andet, dog uden Lidenskab,
TS, s. 51 aa maatte han møisommeligen · Dag efter Dag arbeide sig gjennem alle de Medlevendes
NB:209 lle de Pøbelagtige til nu · Dag efter Dag at forhaane, udskjelde En paa
G, s. 60 ligt saaledes med kold Rolighed · Dag efter Dag at hexe den Elskede ind i en
TS, s. 50 vad det dog vil sige, saaledes · Dag efter Dag at leve hen i denne Fred og Hvile,
NB21:4 ngt Livs bittre bittre Dage, · Dag efter Dag bleve et Offer for menneskelig
NB10:98 ed Idelighed Aar efter Aar, · Dag efter Dag blive frygteligt – men
NB:108 ig, der efter nu at have holdt ud · Dag efter Dag i 5 a 6 Aar endnu strømmer
SFV, s. 54 rksomheden idelig og idelig, · Dag efter Dag i Aarenes Løb behøvet Guds
NB7:110 skal forundes mig, hvad jeg · Dag efter Dag i lang Tid har bedet om, at det
IC, s. 29 hjem igjen. Men hvor ofte Du · Dag efter Dag i Tanken eller paa Din Fod kommer
NB26:104 dbegreb af Plager i hvilket jeg · Dag efter Dag løber Spidsrod, blodig og
IC, s. 188 t er denne Fuldkommenhed, der · Dag efter Dag, Aar efter Aar er til i Virkelighedens
NB26:108 lde et Msk. kunne holde ud · Dag efter Dag, at avertere Gud om: jeg slaaer
IC, s. 187 dendte, ikke mig), men er til · Dag efter Dag, forsøgt i denne Virkelighedens
TAF, s. 281 maaskee gaaer Aar efter Aar, · Dag efter Dag, og han tænker ikke paa, at
IC, s. 185 d, og saa dog formaae at leve · Dag efter Dag, rolig, Gud hengiven, som forestod
CT, s. 88 ke til imorgen, dog lever han · Dag efter Dag. For ham kan vor Herre ikke klare
NB25:109 svinget af. / Saaledes gik · Dag efter Dag. Ulykken er, jeg er saa frygtelig
Brev 184 paa Geburtsdagen eller en · Dag efter ell. en Dag før eller 14 Dage
NB10:20 dte jeg ham paa Gaden en · Dag efter. Han gik mig forbi, jeg kaldte ad
NB22:146 n seet hinanden hver evige · Dag ell. dog hver anden og to Gange. / Jeg
NB10:177 eet Msk. kan hver ottende · Dag ell. hver Dag i eet Nu faae 40, til 50,000
NB20:12 Besynderlige at just samme · Dag eller Dagen efter at jeg havde skrevet
CT, s. 297 nneske maaskee stundom har en · Dag eller en Nat han maatte ønske ude af
Oi8, s. 354 de. / Natten til den næste · Dag eller til Imorgen drømte Konen, at hun
NB26:14 re kommet mig for Øre en · Dag eller to tidligere, thi han var død
PS, s. 262 Lærer kun endnu havde een · Dag eller to tilbage af sit Liv, dersom den
Brev 181 n Dag. Men netop fordi den · Dag ellers ingen Mærkelighed havde, netop
JC, s. 40 sig for ham) hørte han en · Dag en af de Philosopherende, der i Anledning
JJ:236 en glad ved at ride. Da laante en · Dag en anden Mand hans Hest, og vendte hurtigen
EE:51 Verden. Jeg saae saaledes forleden · Dag en fattig Pige, der gik ganske ene til
Brev 314 igger Dem. For mig var den · Dag en Festdag til Opbyggelse og jeg troer,
LA, note Hvad skeer? Fruen overrasker en · Dag en Hofjunker ( en Huusven, med hvem hun
NB29:114 ige) Optimisme, at indtage hver · Dag en liden Dosis af Ss Ethik for at bevare
AaS, s. 44 hvad det har lidt, idet hver · Dag en ny Major har begaaet samme Feil. Endnu
TS, s. 64 gers Enke. / Saa kommer der en · Dag en Prophet op til Kong David. Lad os gjøre
CT, s. 83 vige, saa bliver den næste · Dag en uhyre, forvirret Skikkelse, som Eventyrets.
CT, s. 287 Menneske, mere naadig paa een · Dag end paa en anden, mere naadig paa den første
AE, s. 449 predelsen, for at holde ud en · Dag endnu, næsten i samme Øieblik vaagner
4T43, s. 120 ordærvelse. Da sad han en · Dag ene ved sit Arnested, medens hans Børn
NB:187 de, naar Du nemlig saadan hver 8d · Dag engang tænker paa Gud og bukker for
NB12:87 Χstne maa holde over, hver · Dag enten at Gud taler med ham ( ved at læse
CT, s. 28 ge Brød. Hver Dag! Ja, hver · Dag er den fattige Christen foranlediget til
Brev 180 aa Confirmationens hellige · Dag er det jo Gud selv, der er tilstæde
EE2, s. 134 sit Liv er det, men som hver · Dag er det. Naar jeg vil fremstille en Helt,
NB2:2 forsaavidt det at det bliver · Dag er eenstydigt med at Livets Gjerning og
AE, s. 427 sig, om end saaledes, at hver · Dag er en Forberedelsens, men ogsaa en Prøvens
Oi8, s. 363 saaledes hans Liv hver evige · Dag er en fortsat Løgn – i Forhold
CT, s. 79 mme – men den næste · Dag er en haardnakket Drøm, som kommer igjen
CT, s. 87 thi den næste · Dag er et afmægtigt Intet, hvis Du ikke
EE1, s. 165 taget sig, at den længste · Dag er forbi og Natten begynder at seire. Den
LF, s. 48 . Og Du, hvem den længste · Dag er forundt: at leve idag – og endnu
PCS, s. 142 e ædru; og naar han saa en · Dag er ganske ædru, synes han langt snarere
SFV, s. 52 ld til Gud; om hvad der hver · Dag er gjentaget i min Bøn, som takker for
NB4:122 tenen iforveien – næste · Dag er han selv Minister paa samme Maade, just
CT, s. 82 Bekymringen for den næste · Dag er Havesyge. / Det gjelder for Alt i Livet,
CT, s. 79 olig – men den næste · Dag er hver Dags Uro. Og naar Fuglen flyver
CT, s. 80 Bekymringen for den næste · Dag er just Selvplagelse, og derfor er Fuglen
EE2, s. 57 eller ikke mere.« Den · Dag er kommen, der skal forsikkre Dig Besiddelsen
AE, note æftigere for at bevare, hver · Dag er ligesaa varm som Slagdagen ved Zama!
NB:211 Byen slaaer mig i Hatten ( og den · Dag er maaskee ikke langt borte) den Dag har
TTL, s. 437 jo lykkelige, og paa Lykkens · Dag er man vel Gud allernærmest. Men der
NB25:109 thi dette stadige hver · Dag er mattende, hvis hun ellers tænker
Brev 220 der maa iles – hver · Dag er mig kostbar. / Deres / ærbødige
4T44, s. 314 stholde dette paa Glædens · Dag er netop saa vanskeligt. Naar man er gladest,
CT, s. 179 d ikke Den seer Dig, der hver · Dag er om Dig. Selv om Du i Betragtning af
NB2:2 Just fordi han paa en saadan · Dag er overladt til sig selv og anviist sig
AE, s. 360 tænker han: naar blot den · Dag er overstaaet, saa gaaer Alt igjen i den
NB31:120 n saadan jævnt hen hver · Dag er saadan sig selv, er han en munter, glad
DD:16 0 Aar er som een Dag; men ikke een · Dag er som 1000 Aar, fordi den som stræbende
LP, s. 11 e blot er for vor Herre at een · Dag er som tusinde Aar, men ogsaa om end kun
TSA, s. 68 t det Guddommelige hver evige · Dag er tilstede, i denne frygtelige Anstrengelse
NB32:33 r uendelig betydningsfuld enhver · Dag er! / Tallet – Ideen. / /
Brev 135 ell. ingen Datum, som der ingen · Dag er, uden jeg jo foretager mig denne Expedition.
CT, s. 86 o selv, at der ingen næste · Dag er. Nei, han bedrager sandeligen ikke Christendommen,
TS, s. 63 kke er godt; thi skal man hver · Dag erindres om at glemme, saa bliver det jo
DS, s. 244 gt, utallige Gange hver evige · Dag et heelt Liv igjennem havde gjort sig skyldig
NB4:67 paa mit Hoved. Men jeg tager hver · Dag et lille Stykke for, og siger saa til mig
NB12:175 t meget godt. Du skal hver · Dag faae behørig Fritid til at hvile og
NB9:42 rere, at de saa pludselig en · Dag faae i Sinde at sige, at et saadant Angreb
NB10:123.b havde ventet. / NB. / og hver · Dag faae ny Leilighed til at blive mindet om
OTA, s. 274 vel sandt, naar jeg hver · Dag faaer saa meget jeg kan spise, saa har
DD:28.b see, at i almdl. paa en og samme · Dag falder der en Mængde Optegnelser, hvilket
CT, s. 123 n, den idømmer ham Dag fra · Dag Falskmaals Bøderne strengere og strengere,
NB6:43 e. / Naar nogle Børn i en heel · Dag fE ere samlede med hverandre, saa lege
OTA, s. 275 udtænkte den en List. En · Dag fløi den hen og satte sig paa Rygningen
NB3:44 og vel gift. Det sagde jeg samme · Dag for 6 Aar siden – og blev erklæret
AE, s. 158 ig, at jeg behøvede Aar og · Dag for at det dialektisk kunde blive mig tydeligt,
SFV, s. 53 har jeg behøvet Gud hver · Dag for at værge mig mod Tankernes Rigdom.
3T43, s. 99 et indvortes Menneske tiltog · Dag for Dag i Velbehagelighed for Gud. Og naar
4T44, s. 344 see, at den Uge for Uge, ja · Dag for Dag ikke stræber forgjeves og heller
AE, s. 129 og derfor bliver det Ethiske · Dag for Dag vanskeligere, forsaavidt det netop
SFV, s. 76 lsen, hvem den dog alligevel · Dag for Dag, Aar efter Aar var tilegnet af
Oi4, s. 207 ske bliver magrere og magrere · Dag for Dag, hentæres, hvad kan det være,
NB14:89 o for at holde dette Liv ud · Dag for Dag, hvilken Tro, for at troe, at det
TS, s. 106 Overflod, skæmmede de sig · Dag for Dag. Da lod han Kongens Kudsk kalde.
G, s. 17 t unge Menneske, der svandt hen · Dag for Dag. Og dog fortrød jeg ingenlunde
NB13:51 er jeg midt i Christenheden · Dag for Dag; intetsteds har jeg det mindste
EE2, s. 80 e Exempler, der vise sig hver · Dag for den, der har Øie at see med. /
NB31:101 Lectie og det bliver en streng · Dag for Dig imorgen for at lære den tilgavns
NB31:101 e timelige Liv bliver en streng · Dag for Dig. – – Nu lader vi som
NB2:2 else er det endnu ikke bleven · Dag for Eder – det er om ikke Nat,
NB15:28 dtægter arbeidede Nat og · Dag for en Idee: saa er det Phantasterie. /
LA, s. 87 ed. Publikum kan bruge Aar og · Dag for ligesom at blive samlet, og naar det
Brev 178 ned, og som derved er kommen en · Dag for sildigt. Men Lige for Lige: jeg lovede
NB11:199 deren. Men naar Faderen selv en · Dag for Spøg siger til Barnet: Du maa gjerne
EE1, s. 13 Jeg gik atter en Tidlang hver · Dag forbi, og saae med forelskede Øine paa
2T43, s. 34 at være et Barn, der hver · Dag fordrer Beviser, Tegn og underlige Gjerninger.
3T43, s. 80 til Dommen. Men paa Dommens · Dag fordres der ogsaa en Rustning. Det er den,
LF, s. 33 den lydige Fugl begynder hver · Dag forfra paa Arbeidet med samme Lyst og Omhu
NB28:45 den« begynder hver evige · Dag forfra. Man kan jo trække sig tilbage,
SLV, s. 108 elig Forbryder føler hver · Dag Forfærdelsen af at være dømt paa
SLV, s. 57 for Dig og mig siger jeg, den · Dag forglemmes aldrig! / Tilgiver mig nu kjære
PMH, s. 86 for Dig og mig siger jeg, den · Dag forglemmes aldrig, nei Hurra for Dig og
Brev 86 or mig og Dig siger jeg, den · Dag forglemmes aldrig. / Mere har jeg nu ikke
Brev 80 or mig og Dig siger jeg, den · Dag forglemmes aldrig. Og saaledes lever jeg
PMH, s. 86 for Dig og mig siger jeg, den · Dag forglemmes aldrig. Saa dum er jeg nemlig
Oi6, s. 262 , roligt tie til, at Gud hver · Dag forhaanes ved at man millionviis falsk
AE, note de, om hvorledes vi fra Dag til · Dag forholde os til Troen. / Jeg skal med Fornøielse
NB17:62 relsens Spidse, hver evige · Dag forpligtet sig til ikke at ville slippe
Brev 268 om Berlingske Tidende hver · Dag forsikkrede og » Fædrelandet«
Oi6, s. 261 stne, kort, at der hver evige · Dag forskyldes en Fornærmelse, en Majestæts-Forbrydelse
NB11:3 ngeliet paa Helligtrekongers · Dag fortjener atter og atter at læses, især
NB9:40 er, saa kommer Gjødvad en · Dag fortæller mig, at Folk siger, at det
CT, s. 87 sig selv, eller den næste · Dag fortærer ham. Ak, der gik en menneskelig
KG, s. 93 at standse Livets Gang, hver · Dag forynger sig ved det Evige og ved Evighedens
KG, s. 304 d. Men den Kjerlige, som hver · Dag forynger sig ved det Evige, og bliver,
3T43, s. 98 eide, der havde været ham · Dag fra Dag Anledning til Bekræftelse i
PCS, s. 132 steds, det er mere oeconomisk · Dag fra Dag at soutenere end atter og atter
3T43, s. 97 han frydede sig ved, og som · Dag fra Dag blev ham til Bekræftelse i det
CT, s. 123 klaringen, den idømmer ham · Dag fra Dag Falskmaals Bøderne strengere
OTA, s. 123 er lægger sig jo daglig og · Dag fra Dag Noget derimellem: Forsinkelsen,
OTA, s. 250 r lægger sig jo daglig og · Dag fra Dag Noget derimellem: Forsinkelsen,
2T44, s. 191 n giver Enhver Sit, udkaster · Dag fra Dag nye Planer, hans Virksomhed griber
SLV, s. 103 re færdig, han kan ikke · Dag fra Dag som den, der har fattet og holdes
AE, s. 142 en lykkelig Genialitet), der · Dag fra Dag strider tilbage for at vinde hiin
SLV, s. 299 hvis hans Religieusitet ikke · Dag fra Dag suger ham Evigheden ind i Timelighedens
SFV, s. 52 t og hvorledes jeg stadigen, · Dag fra Dag, Aar efter Aar har behøvet Guds
Papir 270 det indvortes dog fornyes · Dag fra Dag, da ja da tør vi sige: det at
NB17:62 e sig paa Afgjørelsens Spidse · Dag fra Dag, derved udmatter man det Sandselige,
LA, s. 49 er hende det fortrædigende · Dag fra Dag. Istedenfor Forelskelsens seierrige
TTL, s. 436 ar Beslutningen fortolker den · Dag fra Dag; den strækker til for hele Livet,
GU, s. 329 ar, hvad erfarer han ikke hver · Dag fra Morgen til Aften med hvert eneste af
KG, s. 93 d Evighedens Ligelighed, hver · Dag frelser Sjelen ud af Forskjelligheden,
Brev 184 eller en Dag efter ell. en · Dag før eller 14 Dage efter, eller om den
Brev 84 mstændigheder. Den sidste · Dag før min Afreise fulgtes Du med mig og
JC, s. 55 n først til: Natten er een · Dag før. ῾Η νὺξ,
NB12:132.b p. 171. / Som man den enkelte · Dag først seer Veiret an, om det er Veir
NB9:42 eet ell. andet Politisk. Den · Dag førte han Samtalen hen paa Comunismen,
NB9:75 stillende ud, saadan at lade · Dag gaae hen efter Dag, uden at komme til Afgjørelse;
SLV, s. 350 Og hvad saa? Saa lod jeg en · Dag gaae imellem, saa iførte jeg mig Bedraget,
NB3:7 Som det fangne Dyr en Gang hver · Dag gaaer Buret rundt for Motions Skyld, eller
Papir 347 er mine Medmsker, thi hver · Dag gaaer der vel en 50 Msker mig forbi, som
NB22:42 er er vant til, at der hver · Dag gaaer fE 300 gjennem hans Hænder i Omsætning,
Brev 200 e interessere Dig. Den ene · Dag gaaer her for mig som den anden, da jeg
NB22:63 sig sin Originalitet. / En · Dag gaaer hun til Alters, hvilket igjen er
FF:163 : 38. / Hvor besynderligt den ene · Dag gaaer jeg paa Kothurnen den anden –
Brev 204 jeg kun lidt at skrive. Den ene · Dag gaaer som den anden med en mageløs Hurtighed,
Brev 173 han just om, hvorledes han hver · Dag gik forbi en Marchandiser hos hvem der
DD:87 kulde optræde en Mand, der hver · Dag gik forbi Gibseren paa Østergade, tog
OTA, s. 274 t, dens Flugt Letheden; dens · Dag gik hen i frugtesløse Forsøg paa
NB10:89 eske over Kræfter. / Forleden · Dag gik jeg op til Mynster, og lod et Ord falde
KG, s. 325 len Petrus, at han, da han en · Dag gik op i Templet, traf en Halt, som bad
Papir 345 E, at Excell. Ørsted en · Dag gik ud i sin gl. Frakke, at der var Hul
EE2, s. 65 , fra de Lykkelige, hvem hver · Dag giver en glad Forvisning herom, fra de
CT, s. 28 ordisk Rigdom, o nei, som hver · Dag giver ham det daglige Brød. Hver Dag!
NB20:159 gt, mange Gange hver evige · Dag gjennem hele Livet altid elsker Du os først.
CT, s. 234 tfærdighedens Hinken, hver · Dag gjorde Kæmpeskridt fremad. Saa døde
EE2, s. 134 fordi Pointet er, at han hver · Dag gjør det. Naar jeg vil tænke mig
SLV, s. 258 , som idetmindste hver anden · Dag gjør Tjeneste som fuld Mand, og at der
Papir 194 e i Ev: at Msk. skal paa Dommens · Dag gjøre Rede for hvert utilbørligt
CT, s. 292 men en Christens Liv er hver · Dag Gudstjeneste! Det er ikke saa, som var
NB7:75 thi han skal jo hver · Dag haabe – mod Forstand – at dog
NB5:13 a Bønnen til Gud paa Nødens · Dag ham den kjæreste og velbehageligste.
NB23:196 dl. p. 270 ø. / Anselm / Den · Dag han blev ordineret til Erkebiskop af Canterbury,
NB9:38 / Præsten kalder en Dreng den · Dag han bliver confirmeret: en ung Χsten.
OTA, s. 278 men imorgen! og naar han den · Dag han har knapt siger: imorgen vil det blive
OTA, s. 278 med den anden, naar han den · Dag han har rigeligt Udkomme siger: men imorgen!
NB31:103 det; som et Msk. med hver · Dag han lever kommer sin Død et Skridt nærmere
OTA, s. 336 , flytter et Bjerg, med hver · Dag han lever, flytter Bjerge. For at flytte
NB35:10 har ogsaa Kongens Hoffoureer den · Dag han rider Herre Dage ind, Stads paa –
Papir 323:2 han saa rent glemt, den · Dag han taler om Høitideligheden i Guds
CT, s. 84 christeligt, og den næste · Dag har allerede for megen Magt over ham. Thi
SFV, s. 62 at jeg stadigen ɔ: hver · Dag har bedet til Gud: han vilde give mig Iver
NB17:26 den Lidende jo paa en Maade hver · Dag har det i sin Magt at unddrage sig. /
EE2, s. 301 erlige Omslag, at man den ene · Dag har en Ven, den anden Dag ikke. Man vil
Brev 180 t mindre Betydelige. Denne · Dag har en vis festlig Afglands, men er dog
EE2, s. 57 som Du allerede den første · Dag har foræret hende, den første Gang
Papir 371-1.c at jeg selv strax første · Dag har gjort opmærksom derpaa. / Det ikke
NB32:9 lgen er naturligviis, at næste · Dag har hele Frankrig Katzen-Jammer aldeles
Brev 135 var idag paa Knippelsbro, denne · Dag har hell. ingen Datum, som der ingen Dag
NB:211 er maaskee ikke langt borte) den · Dag har jeg seiret. Da vil man see, hvilke
CT, s. 81 ivet er idel Plage, naar hver · Dag har nok af Plage. Man skulde jo troe, at
CT, s. 81 angeliet siger: » hver · Dag har nok i sin egen Plage.« Men
CT, s. 82 gt med Nøisomhed; thi hver · Dag har nok i sin Plage. Gud sørger ogsaa
G, s. 51 n, man har, for at man i Aar og · Dag har opdraget sig selv til kun at have objektiv
TS, s. 56 tig Discipel; da Læreren en · Dag har sat dem Lectien for til næste Dag,
4T44, s. 339 ker sig i Langdrag, saa hver · Dag har sin Aften, og ved et Menneskes Skyld
EE2, s. 73 her gjælder det, at hver · Dag har sin egen Plage, men ogsaa sin egen
2T44, s. 191 t at forstaae sig selv. Hver · Dag har sin Møie, men ogsaa sin Lyst, sit
EE2, s. 34 dningen af det Ord, at enhver · Dag har sin Plage. Den er et Forsøg paa
NB5:68 ig efter ham, hvem jeg ingen · Dag har undladt at mindes baade Morgen og Aften.
SLV, s. 308 kan faae at vide, at hun den · Dag har været paa mit Værelse, at jeg
BOA, s. 154 indviet sig, den Gud der hver · Dag har været paakaldt til Vitterlighed
CT, s. 82 lage have nok i den, som hver · Dag har, siden Du skal lade den næste Dag
Brev 81 t saa meget mere som jeg den · Dag havde aflagt Kork-Støvlerne og gik med
TS, s. 63 re, at have en Slave, der hver · Dag havde erindret ham om at glemme, hvilket
SFV, note ykte det Sande, hvad jeg hver · Dag havde fornummet og forvisset mig om, at
BOA, s. 159 ebne at den netop paa Seirens · Dag havde forspildt Alt og aldeles casseret
F, s. 475 ive mere Vægt. Efterat vi en · Dag havde gjennemkæmpet vort Mellemværende,
3T43 Rædselsfulde, og den næste · Dag havde glemt det ved Synet af det end Mærkværdigere;
NB18:34 ien at min Søster Nicoline en · Dag havde tabt en meget kostbar Terrin og Fader
NB9:42 og hvis han derimod en anden · Dag havde taget et saadant Angreb for Alvor,
2T44, s. 223 nge Aar, i hvilke hun Nat og · Dag havde været sin Forventning tro! Og
JC, s. 19 og træt som om han en heel · Dag havde været ude. Faderens Trolddomskonst
NB18:26 alle Offere, og Pøbelen hver · Dag have Lov til at tære paa mit Navn. /
CT, s. 84 rt skrevet: » lad hver · Dag have nok i sin Plage.« Naar derfor
3T44, s. 246 immelen, medens han lod hver · Dag have sin Lyst. – Maaskee adsplittede
4T44, s. 343 er: endnu idag. Lad saa hver · Dag have sin Plage og sin Møie, ogsaa sin
OTA, s. 273 mit Udkomme, jeg lader hver · Dag have sin Plage, og paa den Maade kommer
OTA, s. 278 r Evangeliets Ord lader hver · Dag have sin Plage. Men selv om den Bekymrede
FB, s. 169 lse saaledes, at de lade hver · Dag have sin Sorg, men de komme da heller aldrig
OTA, s. 218 paa Tiden, hvis han lod hver · Dag have sin Sorg, vilde være lettere at
EE1, s. 165 r at seire. Den lange, lange · Dag have vi ventet, endnu for et Øieblik
CT, s. 20 bekymre sig for sit Eget. Hver · Dag haver nok i sin Plage. / / / / Indgang
OTA, s. 260 kymre sig for sit Eget. Hver · Dag haver nok i sin Plage. / / / Hvo har ikke
LF, s. 12 bekymre sig for sit Eget. Hver · Dag haver nok i sin Plage. / / / I /
DS kal bekymre sig for sit Eget. Hver · Dag haver nok i sin Plage. / [ TER: PC-uddrag
SFV, s. 60 , hvis Lidelse jeg neppe een · Dag heel har været fri for. Imidlertid maa
SFV, s. 62 det saa blot var een eneste · Dag heel, eller at slippe ud af Tungsindets
AE, s. 147 ønskede sig død den ene · Dag hellere end den anden. Indvendingen nævnes
NB11:194 r Alvor deraf og den ene · Dag hellere end den anden. Men det er mig,
CT, s. 88 aldrig, altid af den næste · Dag hindret i at leve. Fuglen er fritagen for
EE1, s. 236 aa. Vi saaes den følgende · Dag hos min Tante. Den skye Forlegenhed, med
NB27:48 / Eller tag fE en ung Pige, den · Dag hun skal confirmeres bestyrkes i at hun
NB7:91 ? Dette, at en Christen hver · Dag husker paa, at Rom ikke blev bygget paa
DS, s. 228 er ham hans Liv og hver evige · Dag hver Time Sjels-Lidelser: saa at kunne
AE, s. 330 m i forgangne Vinter, paa een · Dag hører, at der raabes med Reier, Grønnekrandse
NB:108 ter nu at have holdt ud Dag efter · Dag i 5 a 6 Aar endnu strømmer lige saa
NB12:99 om Selvmord. / Han spadserer en · Dag i 6. Journalen NB12, s. 107, optegnelsen
SFV, s. 54 idelig og idelig, Dag efter · Dag i Aarenes Løb behøvet Guds Bistand;
EE1, s. 234 iske Liv hen, da seer jeg en · Dag i Avisen, at der skal opføres et Stykke,
NB21:142 mmer fE averterer hver evige · Dag i Avisen, ved denne Idelighed haaber han
NB:86 Efterretning om at man samme · Dag i China ( thi Communicationen er ved flere
Brev 116 Maade. Du skaffer Dig hver · Dag i det mindste en halv Time fri til tilfældig
Papir 462 kee kun 10, maaskee kun en · Dag i dette jordiske Selskab: er det saa ifølge
CT, s. 305 ede, Han bliver dog tro, hver · Dag i Dit Liv, hvad der saa end hænder Dig;
NB10:177 hver ottende Dag ell. hver · Dag i eet Nu faae 40, til 50,000 Msk. til at
NB16:99 regelmæssigt hver anden · Dag i en 14 Dage: nu reiser hiint frygtelige
SLV, s. 92 g læste daglig deri, hver · Dag i et langt Liv, og see da det lagdes hen,
Papir 118 der fE døde 100,000 Msk hver · Dag i Europa saa vilde hans Sorg forekomme
SLV, s. 362 Er det bestandigt høi lys · Dag i Evigheden? Kunde der ikke gives en Morgendæmring,
EE1, s. 12 r, og jeg undlod aldrig nogen · Dag i Forbigaaende at fæste mit Øie paa
AE ngen større Beviiskraft end een · Dag i Forhold til en evig Sandhed, der skal
4T43, s. 119 lighed, opstod paa Nødens · Dag i Gjerningens uforkrænkelige Liv. /
CT, s. 186 Side seet er det saligt, een · Dag i Guds Huus bedre end tusinde ellers. O,
TS, s. 60 læst mange Timer hver evige · Dag i Guds Ord, dog aldrig har læst –
NB7:110 des mig, hvad jeg Dag efter · Dag i lang Tid har bedet om, at det maatte
CT, s. 111 r Lov at raade. Nu er saa een · Dag i Lidelse lang, een Maaned forfærdelig
NB20:130 jeg saa efter Tour læste den · Dag i Luther var, forunderligt nok, over Jacob
BI, note 3 Anm. – Paa denne sidste · Dag i Maaneden skulde Renterne betales, og
NB4:52 om der ellers ikke er een eneste · Dag i mit Liv vel anvendt, saa skal den med
LF, s. 12 for den anden Morgen, thi den · Dag i Morgen skal bekymre sig for sit Eget.
CT, s. 20 for den anden Morgen; thi den · Dag i Morgen skal bekymre sig for sit Eget.
DS ikke for den anden Morgen, thi den · Dag i Morgen skal bekymre sig for sit Eget.
CT, s. 81 men der staaer: » den · Dag i Morgen skal bekymre sig for sit Eget;«
IC, s. 29 n. Men hvor ofte Du Dag efter · Dag i Tanken eller paa Din Fod kommer tilbage
AA:12 lke Retter Mad man faaer hver · Dag i Ugen. Da det imidlertid engang er en
3T43, s. 99 rtes Menneske tiltog Dag for · Dag i Velbehagelighed for Gud. Og naar da Herren
NB8:42 storien og Tiden, at bede for den · Dag idag – og da formdl. Huus-Andagten
NB8:42 lme, der altsaa blot taler om den · Dag idag – og derfra at gjøre et Indhug,
CT, s. 83 thi denne glemmer aldeles den · Dag Idag af Bekymring for og beskjeftiget med
SLV, s. 356 indrette sit Liv som var den · Dag idag den sidste, i hvilken man levede og
CT, s. 292 kaldes Jesu Christi Dag. Den · Dag idag derimod, den vil snart være forbi
JJ:188 n Tid gjorde Lykke nok. / ... den · Dag idag er en Fugl i Haanden, der vil flyve,
CT, s. 86 fra eller til, hvorledes den · Dag Idag er, glædelig eller sørgelig,
NB4:154.b ligheden er nemlig at faae den · Dag Idag forudsætningsløs. / d. 17 Mai
4T44, s. 339 om, at handle som var denne · Dag idag hans sidste, og da igjen at vise et
SLV, s. 118 aer, da veed jeg saavist den · Dag idag ikke, om hun er slank. Min Glæde
CT, s. 84 leve saaledes, at udfylde den · Dag Idag med det Evige og ikke med den næste
NB12:109 stræber at udfylde den · Dag idag med idealere Indtryk. Lever man nu
CT, s. 80 ger i Selvet. Lad derimod den · Dag Idag næsten ganske gaae ud i Sammenligning
TAF, s. 295 saaledes er Du jo endnu den · Dag idag Skjulestedet; naar Synderen flyer
CT, s. 80 intet Selv har. Plage og den · Dag Idag svare til hinanden; Selvplage og den
OTA, s. 278 ig til blot at takke for den · Dag idag! Er dette ikke saaledes? Dersom der
CT, s. 86 kan man netop ikke leve i den · Dag Idag, allermindst ganske. Et Menneske har
CT, s. 85 d, for, medens han levede den · Dag Idag, at dække sig mod den Fjende, der
LF, s. 43 i Tausheden og Lydigheden den · Dag Idag, den er – og saa er Glæden,
CT, s. 82 vige seer ganske tydeligt den · Dag Idag, dens Opgaver. Men naar der ret skal
CT, s. 85 havde hos sig det Evige i den · Dag Idag, derfor havde den næste Dag ingen
AE, note s Samtykke i Løftet for den · Dag idag, eller for denne Formiddag, et saadant
CT, s. 85 og da den kom og var den · Dag Idag, havde den ingen anden Magt over Ham
CT, s. 292 Du maaskee fromt kalde denne · Dag idag, hvis den, hvad Gud vil give Dig,
CT, s. 82 e han evigt er fordybet i den · Dag Idag, jo mere afgjort vender han den næste
CT, s. 85 havde det Evige hos sig i den · Dag Idag, just derfor vendte Han jo den næste
CT, s. 82 Hjælp lever fordybet i den · Dag Idag, saa vender han Ryggen mod den næste
CT, s. 86 st er det, han lever ikke den · Dag Idag. / » Men imorgen!«
NB13:31 saa begynder min Leven den · Dag idag. / Ved denne Levevei er jeg naturligviis
KG, s. 364 t Fordringen kunde angaae den · Dag idag. Dette er det Elskværdige. Men
CT, s. 86 r som det hedder ganske i den · Dag Idag. Men dette er en Skuffelse, thi paa
NB17:83 l uhyre intensivt at benytte den · Dag idag. Men saa faaer det Χstlige een
CT, s. 83 have det ganske hos sig i den · Dag Idag. Men vender et Menneske sig, og især
CT, s. 86 er han netop fra at leve den · Dag Idag. Om Hedningen skal døe imorgen,
NB13:31 ruger saa temmelig intensivt den · Dag idag. Paa den Maade lister jeg mig afsted
SLV, s. 92 naar jeg er bekymret for den · Dag idag: et hæc meminisse juvat, og naar
CT, s. 84 n beder, taler han kun om den · Dag Idag: han beder om det daglige Brød
NB8:42 lder det netop at bede for den · Dag idag; istedetfor det Betragtende, der skuer
CT, s. 84 næste Dag, men kun om den · Dag Idag; og om den taler han med Gud. /
TS, s. 70 en næste Time eller for den · Dag idag; saa længe skal det da være
OTA, s. 277 g Næringssorg ikke er den · Dag idags virkelige Trang, men Forestillingen
Not15:4 indtil Dato holdt det: hver · Dag idetmindste een Gang at bede for hende,
AE, s. 410 tsaa vidst Opløsningen een · Dag iforveien – den Forskjel er da ikke
Not6:18 e mere end een Ko, som hver · Dag iført forskjellige Huder blev ført
NB4:154.b saa gives en Bekymring for den · Dag Igaar betræffende hvad man har spiist
AE, s. 142 gste Liv ikke er mere end den · Dag igaar i Forhold til hiin Evigheds mægtige
LF, s. 43 skal spise, men ogsaa for den · Dag Igaar, betræffende hvad han har spiist
2T44, s. 206 et Forbigangne glemt som den · Dag igaar, kort som et Suk, stakket som et
EE1, s. 38 aer som en Drøm og som den · Dag igaar, naar den er forbi. Deres Trofasthed.
EE1, s. 334 ment, der forsvinder som den · Dag igaar, naar den er forbi. Jeg havde ikke
AE, s. 91 Aar en Narrestreg ligesom den · Dag igaar, og dog bestaaer Tiden, hvori den
Brev 62 k for Bemærkningen om den · Dag igaar. Lad mig takke Dem for den idag,
3T44, s. 242 for Ungdommen Andet end den · Dag igaar. Naar man bliver ældre, da er
OTA, s. 204 nsker, som glemmes liig den · Dag igaar; der gives Ønsker, som man voxer
Brev 1 in Tak bevidne den følgende · Dag igjenem Hr: Warncke. Det var den første
NB4:17 rdrer at Du skal komme Sabbathens · Dag ihu og holde den hellig. / / 2) gjører
PS, s. 216 on, da han lever, som var hver · Dag ikke blot en af de Skuddage, der kun indtræffe
4T44, s. 344 den Uge for Uge, ja Dag for · Dag ikke stræber forgjeves og heller ei
CT, s. 88 Dag, saaledes er den næste · Dag ikke til for den; den Christne lever evig,
CT, s. 88 vig, saaledes er den næste · Dag ikke til for ham; Hedningen lever aldrig,
2T43, s. 26 tilstode, at de paa Dommens · Dag ikke vare istand til at svare En til Tusinde,
KG, s. 70 dens Forkynder, paa Nødens · Dag ikke veed Andet end Trøstesløshedens
EE2, s. 301 ene Dag har en Ven, den anden · Dag ikke. Man vil ikke miskjende Betydningen
AE, s. 371 synes i sin Orden, at han en · Dag imellem ret levede for sit absolute τελος.
LF, s. 43 s, de som ikke engang have den · Dag Imorgen at plages med, » »
CT, s. 39 mere kaldes riig; men tag den · Dag imorgen bort, ak, saa kan jeg heller ikke
KG, s. 249 mende. Vi kalde jo derfor den · Dag imorgen det Tilkommende, men ogsaa det
JJ:188 i Haanden, der vil flyve, og den · Dag imorgen er en Fugl paa Taget. – /
OTA, s. 341 er den: den Dag imorgen. Den · Dag imorgen er jo ogsaa det Tilkommende, men
LF, s. 43 idag, i samme Grad er Ulykkens · Dag Imorgen ikke til for Dig. Glæden er
LF, s. 42 m Skabningen lyder, saa er den · Dag Imorgen ikke til, den usalige Dag, der
LF, s. 42 , som er i Naturen, saa er den · Dag Imorgen ikke til; og naar Du lyder, som
OTA, s. 278 vis hun uden at nævne den · Dag imorgen kastede sig om hans Hals og sagde:
CT, s. 39 riig maa jeg eie Noget til den · Dag imorgen o. s. v., være sikkret for den
LF, s. 42 edens Opfindelse. Men naar den · Dag Imorgen saaledes paa Grund af Tausheden
OTA, s. 260 or den anden Morgen; thi den · Dag imorgen skal bekymre sig for sit Eget.
NB32:135 re aldeles ligegyldig ved den · Dag imorgen som Lilien og Fuglen; eller er
OTA, s. 292 v til for ham blev ogsaa den · Dag imorgen til. Ved Bevidstheden opdager han
Brev 62 fet mig en Bekymring for den · Dag imorgen! Naar De kommer til Byen, seer
NB24:4 Bekymrer Eder ikke for den · Dag imorgen«, / / nei gjører som
LF, s. 42 , slet ingen Bekymring for den · Dag Imorgen, eller for den anden Morgen. Dette
LF, s. 43 kke blot har Bekymring for den · Dag Imorgen, hvad han skal spise, men ogsaa
OTA, s. 278 erstørst Sikkerhed om den · Dag imorgen, hvis den ret inderligt indskrænkede
NB9:17 r: man skal ikke sørge for den · Dag imorgen, og vi synes godt om det. Vilde
PS, s. 250 nkt paa sit Udkomme for den · Dag imorgen, som det bør sig et Menneske;
CT, s. 142 d at fatte Beslutning for den · Dag Imorgen, uden at tilføie » hvis
LF, s. 40 – ubekymrede om den · Dag imorgen. » Betragter Græsset
OTA, s. 341 lkommende nævner den: den · Dag imorgen. Den Dag imorgen er jo ogsaa det
CT, s. 39 ten ikke, om han skal leve den · Dag imorgen. Det veed i Grunden ethvert Menneske;
OTA, s. 278 jo ganske beroliget for den · Dag imorgen. Eller, hvis der var tvende Piger,
OTA, s. 341 end ikke at bekymres for den · Dag imorgen. Er dette ikke at bære Tidens,
JJ:73 e være at sørge for den · Dag imorgen. Her møder de allervanskeligste
EE1, s. 197 un hver Dag bekymret for den · Dag imorgen. Hun kan ikke lade være at elske
NB24:157 de det, ubekymrede om den · Dag imorgen. o: s: v: / Dog dette er ikke at
OTA, s. 341 od bekymres end ikke for den · Dag imorgen. Sagtmodigheden trækker Øiet
CT, s. 39 g ogsaa være sikker paa den · Dag imorgen. Tag Rigdommen bort, saa kan jeg
OTA, s. 341 stand) ikke bekymres for den · Dag imorgen: da bærer han jo den tunge Byrde
SLV, s. 92 naar jeg er bekymret for den · Dag imorgen: et hæc meminisse juvabit. Ak!
CT, s. 39 s. v., være sikkret for den · Dag imorgen; men for at være riig, maa jeg
3T43, s. 92 han: det bliver en skjøn · Dag imorgen; men seer han aarle Himlen rød
OTA, s. 276 t eller maaskee blot for den · Dag imorgen; og naar han vil det, saa gaaer
PS, s. 259 de være betænkt paa den · Dag imorgen? Digte Guden anderledes kunne vi
KG, s. 288 r Skyld og ny Skyld Dag ud og · Dag ind – og slet ikke selv blive opmærksom
TS, s. 51 taaet: o, han maatte Dag ud og · Dag ind ( hvad der er uadskilleligt fra en
NB4:159 rhaanelse, plaget Dag ud og · Dag ind af Menneskenes selv mine Nærmestes
NB17:38 der holdt det ud: Dag ud og · Dag ind at erindres af disse Tusinder og Tusinder
NB19:70 stiller ikke Andet end Dag ud og · Dag ind at foregøgle Mskene denne Løgnens
AE, note t allervanskeligste, Dag ud og · Dag ind at forholde sig til Noget, hvorpaa
NB9:78 evet oplært til Dag ud og · Dag ind at gloe derpaa med Bestialitet og vrænge
NB8:110 n: dette Aar efter Aar Dag ud og · Dag ind at mindes om Eet og det Samme, om mine
NB7:75 for kommer han til Dag ud og · Dag ind at repetere sin Lidelse; thi han skal
Brev 269 s); fritagen for Dag ud og · Dag ind at skulle leve i denne uhyre Krydsen
NB5:2 , han kan blive ved Dag ud og · Dag ind at tale om sin Forelskelses Salighed.
AE, s. 391 de blot nogenlunde Dag ud og · Dag ind blive sig bevidste, at et Menneske
NB22:78 Dagen igjennem og Dag ud og · Dag ind ene i Selskab med Gud. Er dette, fordi
OTA, s. 267 kkens Rislen, men Dag ud og · Dag ind evigt at høre det Samme: det er
F, s. 506 a min Sjel, som naar Een Dag ud · Dag ind filer en Sav, som den Lyd, hvilken
NB2:16 artyr. Men naar et Msk. Dag ud og · Dag ind forhaanes, forfølges, mishandles,
OTA, s. 401 den atter og atter Dag ud og · Dag ind fra Morgen og til Aften idelig Tale
SFV, note gelse og Opoffrelse Dag ud og · Dag ind har arbeidet for at forhindre, at det
PS, s. 216 tlig ved at vræle Dag ud og · Dag ind i antistrophisk Vexelsang, hver Gang
NB5:69 mod, dog væsentligen Dag ud og · Dag ind i den saligste Fortryllelse. Ak, saaledes
Papir 323:3 netop at blive Dag ud og · Dag ind i Guds Huus. Tilhøreren faaer nu
NB5:147 saaledes levede han Dag ud · Dag ind i mange, mange Aar. / ell. hvilken
NB35:14 s det var muligt, Dag ud og · Dag ind ikke at bestille Andet end at avle
SFV, s. 90 ælp af Pressen, Dag ud og · Dag ind kan faae ( ogsaa i Henseende til det
NB:215 jælp af Pressen Dag ud og · Dag ind kan faae sagt hvad han vil, hvad han
NB32:91 giveligt. En Mand, der Dag ud og · Dag ind lever af og i List og Sviig, men forresten
FB, s. 144 e glad og lykkelig, Dag ud og · Dag ind med hende, ( thi ogsaa dette lod sig
NB5:61 lslærlinge, der Dag ud og · Dag ind mishandler mig: det er et Folks Lurvethed
NB32:95 e Maader mærker jeg Dag ud og · Dag ind næsten ved enhver Berøring min
AE, s. 377 rdi det idelige Syn Dag ud og · Dag ind og hver Time stundom frembringer en
SLV, s. 19 ning. En Mand taler Dag ud og · Dag ind paa Generalforsamlinger og bestandigt
CT, s. 44 vidende om, hvad der Dag ud og · Dag ind saa mange Gange og paa saa forskjellige
KG, s. 378 var bedre, om Nogen Dag ud og · Dag ind sad i Dødsens Angest for at lytte
EE1, s. 382 n gode Lieutenant. Dag ud og · Dag ind trækker han forbi i fuld Uniform.
NB6:59 v saaledes, at man Dag ud og · Dag ind udtrykker, at der er Msker i Tusindviis
NB15:122 t vil bestandigt Dag ud og · Dag ind underskyde sig. Lad en Mand blive dømt
G, s. 31 g-Egn hører Vinden Dag ud og · Dag ind urokkeligt, uforandret foredrage det
F, s. 473 sstillelse i at kunne Dag ud og · Dag ind vedblive at beile til Dig, som Du engang
CT, s. 136 tales der i Verden, Dag ud og · Dag ind, af Tusinder og Tusinder; har Du i
NB12:98 paa, hvad jeg har lidt Dag ud og · Dag ind, ell. i ethvert Fald dog med den nærmest
NB4:62 um er just det Daglige, Dag ud og · Dag ind, hver Dag de Samme, hvert Øieblik
IC, s. 51 orhaanes, bespottes Dag ud og · Dag ind, maaskee at miste Livet. Det var menneskeligt
TAF, s. 281 er elsket, maaskee Dag ud og · Dag ind, maaskee i 70 AarDag ud og Dag ind,
TAF, s. 281 d, maaskee i 70 AarDag ud og · Dag ind, maaskee kun med een Længsel, efter
SD, s. 215 være istand til Dag ud og · Dag ind, saa lang Dagen var, og Natten med,
Brev 17 mmelige Behandling Dag ud og · Dag ind, selv nu paaskjønner jeg taknemlig,
AeV, s. 84 l beskæftige ham Dag ud og · Dag ind, selv om det behagede Guden at forøge
EE1, s. 41 nker jeg mig ham Dag ud og · Dag ind, uberørt af alt Andet, gjentage
NB21:29 tus, talt med ham Dag ud og · Dag ind, været Vidne til alle hans Mirakler:
AE, s. 220 orkynde sin Lære Dag ud og · Dag ind: dersom han antager, at der er et ligefremt
NB12:141 r Journal vilde hver evige · Dag indeholde en Artikel om ham. Hver den mindste
CT, s. 202 , Du kan maaskee bruge Aar og · Dag inden Du bliver færdig med det, eller
NB:86 eder. Men hvad skeer just den · Dag indløber der Efterretning om at man
PF, s. 88 og der da pludseligen en · Dag indløber en Bestilling fra en anseet
CT, s. 85 ag, derfor havde den næste · Dag ingen Magt over ham, den var ikke til for
SFV, s. 62 og føler mig nu, med hver · Dag jeg bliver ældre, lykkeligere, dog kun
NB12:138 men vil gjerne døe. Den · Dag jeg døer, er hendes Vilkaar misundelsesværdigt.
Brev 159.2 er mig, der allerede den · Dag jeg forlovedes med hende, var en Olding
NB17:49 , at jeg maaskee hver evige · Dag jeg har levet, intensivt har lidt mere
Papir 310 agen, og 2 Glas Punsch for hver · Dag jeg holder opbyggelig Forsamling og en
NB12:125 der det ikke vanskeligt. / Hver · Dag jeg lever er mig en Anledning til Forundring.
NB6:9 ælpe mig er at døe. Med hver · Dag jeg lever, bliver jeg blot Kiøbstadens
Not15:4.m g med ham. / Det er sandt. Den · Dag jeg saa modtog alt mit Tøi o: s: v:
NB20:130 ommen Gave. o: s: v: / Den · Dag jeg sendte Manuscript i Bogtrykkeriet,
NB10:102 edes. Saa vil det vise sig, den · Dag jeg styrter, om det var Stolthed og Forfængelighed,
Brev 69 n d: 17' Aug 1851 / Forleden · Dag jeg ved min Hiemkomst fandt / Paa Skriverbordet
KG, s. 372 er Troens Strid, som Du hver · Dag kan faae Anledning til at forsøges i.
NB4:50 frække, et Folk, hvor man hver · Dag kan faae et nyt Beviis paa, at der ingen
Brev 85 vel sige, at Du paa Dommens · Dag kan fordre Regnskab for, hvorfor Du ikke
4T43, s. 160 sig, at han den følgende · Dag kan fortsætte Vandringen – at
CT, s. 80 Plage den Dag den lever, den · Dag kan ogsaa for den have nok i sin Plage;
3T43, s. 86 le, saa skal dog paa Dommens · Dag Kjerligheden komme Kjerligheden i ham til
NB11:193 da hos ham. Ganske rigtigt: god · Dag kjære Ven, og kjære Ven – og
DS, s. 232 Lille Ludvig, han bliver hver · Dag kjørt en Tour i sin Barnevogn, en Fornøielse
EE2, s. 93 rede Jfr. N. N. Kl. 10, samme · Dag Kl. 11 Hr. N. N. Jfr. N. N.« Dette
Brev 80 l Klædeboerne, ell. samme · Dag Kl. 7 ell. 7½ naar hun med hendes
Papir 1:1 n og fik til den følgende · Dag Kl: 4; men han maatte staae i en stor Folkevrimmel
OTA, s. 266 n da traf det sig, at der en · Dag kom en lille Fugl og besøgte Lilien,
JJ:2 Komiske i følgende Begivenhed. I · Dag kom et Ladegaardslem til mig ude i Grønningen
G, s. 16 fra en saadan Trofasthed! / En · Dag kom han op til mig; hans mørke Lidenskaber
TSA, s. 72 veden. Hvis der den næste · Dag kom hjem til Præsten et af disse besluttede
NB18:92 boede hos Garveren) at da jeg en · Dag kom hjem, maa der Nogen have været i
Papir 1:1 verlegenhed. Den følgende · Dag kom Luther andengang frem for ham tilligemed
Brev 54 eblev i 4 Aar, indtil han en · Dag kom styrtende ind i Stuen, faldt og slog
NB5:9 n ubetinget maatte have Tillid. En · Dag kommer han til mig, og det viser sig at
NB13:78 aa var jeg vel hver ottende · Dag kommet tilbage paa den Tanke, dog at ville
NB2:135 fter. Idetsted besøgte jeg en · Dag Kongen, hvad jeg ingenlunde havde Lyst
SLV, s. 196 e Alt ind, naar man i Aar og · Dag kun har villet Eet, og nu skal sige det,
HH:10 r Intet til Sagen, der paa Dommens · Dag kunde sige med Ret mig blev der ikke sørget
NB26:7 agtet, at Gud jo paa Dommens · Dag kunde sige til en Saadan: ved at sige Dig
NB2:22.a stede og igjen Opstandne Nat og · Dag kunde svæve for Tanken. Dette Vidne
TTL, s. 429 Tale, netop fordi der er hver · Dag Leilighed; og altsom Leiligheden gaaer
NB12:102 lser en Hjælp. Naar man hver · Dag lider, naar man er saa skrøbelig, at
NB28:45 paa ny overtages, og hver evige · Dag ligesom det fristende Spørgsmaal: spar
CT, s. 80 re, just fordi den næste · Dag ligger i Selvet. Lad derimod den Dag Idag
EE:59 ge af den meget Stillestaaen, hver · Dag lod dem pidske for paa den Maade at skaffe
EE1, s. 30 i en Fæstning, at han hver · Dag lod Hestene pidske, at de ikke skulde tage
NB22:146.b ilket jeg aldrig gjør. Den · Dag lod hun det være. Vi gik altsaa samtidigt.
TNS, s. 148 dhedsvidne » paa denne · Dag lyder med en særegen Klang«.
NB3:7 de: saaledes maaler jeg ogsaa hver · Dag Lænkens Længde ved at gaae til
JJ:402 n begyndte med at fortælle: en · Dag læste man i Speideren under Overskriften
NB26:104 Plager i hvilket jeg Dag efter · Dag løber Spidsrod, blodig og udmattet.
NB17:26 yrium, at maatte hver evige · Dag løfte det samme, et heelt Liv, for i
NB23:20 id til Projecter, fordi jeg hver · Dag maa begynde med den Bekymring: er Du nu
SBM, s. 141 or beskæftiger, hver evige · Dag maa have indprentet sig, for at have kunnet
NB17:65 v altsaa frit og frivilligt hver · Dag maa holde sig i Lidelse, fornyende sin
BOA, s. 290 faaer Indtrykket af at denne · Dag maa være et betydningsfuldere Moment
Papir 323:2 med det Religieuse, hver · Dag maaskee læser sin Prædiken, hver
NB24:54 jeneste, om De den næste · Dag maatte faae Manuscript; saa hurtigt pleier
BOA, s. 151 hellig Indvielse fra Dag til · Dag maatte han fornye sig selv i sin Oprindelighed
IC, s. 160 ens hellige Maaltid, at denne · Dag maatte i Sandhed være velsignet for
CT, s. 288 ndelse, dem give Du, at denne · Dag maatte være dem til sand Velsignelse,
NB18:81 ielt ( altsaa dagligt hver evige · Dag man lever – medens man en enkelt
EE2, s. 108 e lade sit Navnetræk, hver · Dag man spiser sammen, sætte paa Kagen,
CT, s. 245 og formodentligen ogsaa hver · Dag mange Elskede? Jeg troede, at det var Vanvid,
Papir 464 Χsten udfylder sin Tid og · Dag med Andet og faaer altsaa ikke Tid til
SFV, s. 43 tilbringende en vis Tid hver · Dag med Bøn og opbyggelig Betragtning, mig
OTA, s. 277 en ikke sammenligner den ene · Dag med den anden, at den efter Evangeliets
OTA, s. 278 gstelig sammenligner den ene · Dag med den anden, naar han den Dag han har
DS, s. 229 rende forgjæves hver evige · Dag med den Besked: imorgen, og naar det saa
Brev 1 an kom da ind af Døren hver · Dag med een Tøffel og een Støvle. Dog
CT, s. 115 end er, som Du begynder hver · Dag med Gud, med at bede ham om at give Dig
OTA, s. 427 for dem var en Trolovelsens · Dag med Gud. Den, der vedkjender sig en seirende
AE, s. 422 indeligt Menneske udfylder en · Dag med i Dagligstuen. Ja, dertil hører
SFV, s. 21 tilbragte en bestemt Tid hver · Dag med, for sin egen Skyld, at læse opbyggelige
SLV, s. 291 sige, at der ligger en halv · Dag mellem den sidste Gang jeg repeterede Lectien,
NB5:140 men jeg tænker som saa, een · Dag mere eller 50 Aar mindre det er mig ganske
IC saaledes, ak han lider ofte i een · Dag mere end alle legemlige Martrer tilsammen.
NB17:68 neppe i ethvert Øieblik er en · Dag mere for En at leve i, neppe en Time –
SLV, s. 133 sin Ulykke og paa Nødens · Dag mere poetisk end den unge Pige. Lad hendes
SLV, s. 308 neder, det er Tiden, ikke en · Dag mere; men saa længe punktligt og samvittighedsfuldt.
NB30:47 Du lever, Gud være lovet, een · Dag mindre i denne Jammer – saa faaer
G, s. 50 ende Verden og glemt, da jeg en · Dag modtager et Brev fra min unge Ven. Det
Papir 537 Og naar saa Herremanden en · Dag møder Morten Frandsen og siger: »
NB2:104 teressant at iagttage. / En · Dag mødte jeg uden for Porten 3 unge Herrer,
NB21:69 d og Blod, og Omverdenen en · Dag narre ham ind i at blive Superlativet,
OTA, s. 123 gger sig jo daglig og Dag fra · Dag Noget derimellem: Forsinkelsen, Standsningen,
OTA, s. 250 ger sig jo daglig og Dag fra · Dag Noget derimellem: Forsinkelsen, Standsningen,
2T44, s. 191 Enhver Sit, udkaster Dag fra · Dag nye Planer, hans Virksomhed griber mere
SLV, s. 104 r det, glad seer med den nye · Dag nyt Beviis for hvad der ikke behøvede
NB26:116 at der skal ventes en Time, en · Dag o: s: v: efter Omstændighederne. /
NB29:11 g, Telegraph-Depescher hver · Dag o: s: v: o: s: v: o: s: v: – i Ideen
F, s. 471 da overrumpler hun mig en · Dag og afnøder mig den officielle Tilstaaelse,
NB:215.i n / da skal man give dem en god · Dag og blæse dem et Stykke / , gudfrygtigt,
NB11:84 af de Andre, der give Gud en god · Dag og blæse ham et Stykke. Ja, msklig talt
BI, s. 139 en i samme Nu viser høilys · Dag og bælgmørk Nat, viser det uendelig
CT, s. 131 fra at spilde Din Tid og Din · Dag og Din Tanke paa, hvad man kun selvisk
CT, s. 130 er Maaned eller een Time hver · Dag og dog give saare Meget bort. Men see,
NB32:19 rstod han det ikke, gik hele den · Dag og drev og da Læreren foreholdt ham
SFV, s. 53 rudt Dag og Nat og atter een · Dag og een Nat, thi der er Rigdom nok. Gjorde
Brev 297 godt give Systemet en god · Dag og endnu for det Femte takke Dem for den
F, s. 470 en Nar om Sommeren, han er god · Dag og Farvel i een Person, altid glad og sorgløs,
OTA, s. 174 , i Verdens Larm fra Dag til · Dag og fra Aar til Aar tages det ikke saa nøie
NB21:125 som giver Idealerne en god · Dag og gjør det at stræbe efter dem til
NB20:33 sig, at saaledes hver hans · Dag og hver Dagens Time var forpligtet i Guds
TS, s. 98 Liv her paa Jorden hver evige · Dag og hver evige Time af Dagen udtrykte) at
NB26:51 naar denne Smerte, der hver · Dag og hver Time bandt mig til Dig og mindede
KG, s. 303 enhed bliver Bruddet med hver · Dag og hvert Aar tydeligere og tydeligere;
4T44, s. 313 Intet formaaer, han har hver · Dag og hvert Øieblik den forønskede og
OTA, s. 429 Strid paa Liv og Død hver · Dag og hvert Øieblik. Dog, lader os tænke
Oi2, s. 167 aa have sin Flaske Viin hver · Dag og i Forhold til sin Nidkjerhed noget Extra,
4T43, s. 162 der havde fisket den ganske · Dag og Intet faaet. Eller vilde en saadan Omvæltning
JJ:495 kommer han ud igjen, og byder god · Dag og lader som Ingenting. Sagen var foregaaet
Papir 340:15 t, det samme skeer hver · Dag og med Mange, om ogsaa Letsind og Sandselighed,
SLV, s. 227 aanden, selv skrive Artikler · Dag og Nat – og Beundring er jo dog tilkjøbs
EE2, s. 108 ikke stirre sig blind paa ved · Dag og Nat at prikke paa et Tæppe, der kan
IC, s. 222 vove mig saa langt ud, eensom · Dag og Nat beskjeftiget med saadanne Tanker,
SLV, s. 80 kelige, for hvem Forskjel paa · Dag og Nat er forsvunden i Lidelsens Eensformighed.
Papir 306 ne Mænd, maatte arbeide · Dag og Nat for uden at see anden Løn end
SLV, s. 175 r det Grændsestridigheden · Dag og Nat føres mellem Søen og det faste
IC, s. 204 ise, at han i 30 samfulde Aar · Dag og Nat har arbeidet for at opfinde Krudtet,
SLV, s. 350 skal binde Den, der i 15 Aar · Dag og Nat har perfectioneret sig i at tumle
Papir 365:5 og alle disse arbeide · Dag og Nat i Forvirringens Tjeneste, fordi
EE:95.a d og Høst, Sommer og Vinter, · Dag og Nat ikke aflade? / ell. Folk ere tilrede
NB:200 igt og af al sin Iver tungsindigt · Dag og Nat klamrede sig til den: det er en
NB12:112 inationer, fordi hans Phantasie · Dag og Nat kun sysler med dette Ene: saaledes
SLV, s. 183 gifte sig, en Yderpost, der · Dag og Nat kæmper ikke just med Tartarer
4T44, s. 366 eder han ikke, selv hvis han · Dag og Nat laae bedende paa sine Knæe. Det
KG, s. 377 hvo troer paa Echo, naar han · Dag og Nat lever i Byens Tummel; og hvo troer
EE1, s. 56 orstaaer, som et Spøgelse · Dag og Nat lister mig omkring hvad jeg ikke
PS, s. 217 ilket ikke er Den forundt, som · Dag og Nat maa være paafærde, uden dog
YTS, s. 255 sig i Dit Sted; beskjeftiget · Dag og Nat med den Tanke, falder det Dig, kan
FB, s. 113 Kjærlighed tro, strider han · Dag og Nat med Glemselens Underfundighed, der
SFV, s. 53 blive ved at skrive uafbrudt · Dag og Nat og atter een Dag og een Nat, thi
NB:105 Malerier. Han arbeidede flittigt · Dag og Nat og fik eet ja to store Historie-Malerier
NB2:22.a rtabelsens Vei, det mindede ham · Dag og Nat om, hvad han havde at indhente.
2T44, s. 189 var det allerfarligste, men · Dag og Nat skulde bære den hos sig, og saaledes
NB:187 eneste Fortrolige, den Eneste Du · Dag og Nat søger at indlade Dig med, den
NB20:137 eg af yderste Evne anvendt · Dag og Nat til at granske og forske«
TTL, s. 447 der med sjelden Evne anvendte · Dag og Nat til at indøve Dødens alvorlige
LA, s. 75 sning er en stilfærdig men · Dag og Nat travl Sorites. Adskillelsen mellem
EE2, s. 162 st. Du finder ingen Hvile, · Dag og Nat tænker Du derover; Du læser
3T44, s. 245 ket endog Den har gjort, der · Dag og Nat ønsker den tilbage. Om det nu
2T44, s. 198 var dette, den arbeidede paa · Dag og Nat, aarle og silde, fristende ved Lykke
SFV e sig selv, skjøndt arbeidende · Dag og Nat, at være Ingenting, og da blandt
BI, s. 135 ikket den sidste Strid mellem · Dag og Nat, Døden er, som den i Kirken skjønt
Papir 306 ge Fare i 40 Aar holdt ved · Dag og Nat, i Hunger og Nøgenhed, uden vist
CT, s. 33 llen i mismodig Græmmelse · Dag og Nat, i mørk og rugende Forstemthed,
CT, s. 56 for Hedningen hans Bekymring · Dag og Nat, med dette beskjeftiger al hans
SLV, s. 183 er om han end ikke kæmper · Dag og Nat, om han end i længere Tid har
4T44, s. 318 nnesket, men see det vexler: · Dag og Nat, Sommer og Vinter, Liv og Død;
2T44, s. 206 der ikke, ligesaa lidet, som · Dag og Nat, Sæd og Høst, Sommer og Vinter,
PS, s. 267 des i den rigeste Overflod. · Dag og Nat, thi Natten var lys som Dagen ved
G, s. 63 om det Hele, medens min Sjæl · Dag og Nat, vaagen og i Drømme, sysler uafladelig
JJ:76 kyldte ham Livet, martrer ham · Dag og Nat. Han kan Ingen indvie deri, han
SFV g min Gjerning beskæftiget mig · Dag og Nat. Men Gud være lovet, nu aander
NB20:34 v: medens jeg har arbeidet · Dag og Nat. Og det vil ligesom bedrøve min
EE1, s. 209 der, men hun vilde blive der · Dag og Nat; men i Fausts Palads findes ingen
Brev 265 evægelsesmaader paa een · Dag og ovenikjøbet ved Bevægelsen tilbagelagt
OTA, s. 427 vare det paa Hudflettelsens · Dag og paa enhver saadan Dag, der for dem var
JJ:324 m et Barn der lider sin Straf den · Dag og saa er alt glemt og Barnet igjen et
NB2:113 den at være i Stetin blot een · Dag og saa lige hjem igjen, kunde naae det)
NB26:19 n træde frem paa Dommens · Dag og sige » jeg har gjort Mit«
Oi10, s. 415 ender det Papir, til ham en · Dag og siger: » jeg er Deres Ven, vil,
NB32:117 – og saa anvender han sin · Dag og sin Tid til at nyde dette Liv, arbeide
NB2:241 dtryk af at Msk. vil anvende sin · Dag og sit Liv paa at tilhøre Christum,
SLV, s. 190 et. Et Par af dem gik hen en · Dag og smagte – og fandt den naturligviis
TS, s. 40 undom har kunnet staae en heel · Dag og stirre hen for mig, det var disse Tanker,
Papir 464 t komme ud i Verden, udfyld Din · Dag og Tid med eet ell. andet gavnligere msklig
NB12:138 askjønne hver Samlivets · Dag og Time, al hendes elskelige Ynde. Og i
4T43, s. 122 var der Den, der paa Sorgens · Dag ogsaa mindedes, at han havde seet glade
NB19:73 , det forslaaer ikke; nævn en · Dag om Aaret efter ham, det forslaaer ikke;
SLV, s. 266 eg, at han kom der hver 14de · Dag om Aftenen. Han læste Bladene, drak
NB22:8 lde det ud, han spørger en god · Dag om der er Love derimod og Forordninger
NB3:52 ster, at der kun er Søndag een · Dag om Ugen – de andre Dage leves dog
Brev 211 rstaaet, at det var een bestemt · Dag om Ugen at jeg kom til Dem. Jeg ønsker
Brev 86 Dage fri og kun arbeide een · Dag om Ugen. / Meget, saare Meget har jeg at
NB14:90 ølgende. Pludselig gik det en · Dag op for mig, at min hele Stræben dog
CT, s. 291 r hver Morgen med den gryende · Dag op over Jorderige, dens Straale trænger
OTA, s. 278 ang med sig selv fra Dag til · Dag opdagede Næringssorgen; den tilstod
CT, s. 27 r en Fader i Himlene, der hver · Dag oplader sin milde Haand og mætter alt
LP, s. 28 ingrene? I vor Tid, da vi hver · Dag opleve de latterligste Combinationer af
G, s. 51 ellem næsten 5 Uger og kun 1 · Dag over 3 Uger. Han ønsker ikke at besvære
KG, s. 374 lod som Ingenting, hilste god · Dag paa den Ventende, som saaes de nu først:
NB9:28 e Journalist uden hver evige · Dag paa een ell. anden Maade at gavne Usandheden
Brev 49 tter jeg mig den næste · Dag paa en Tid, hvor jeg er Deres Bolig noget
SBM, s. 142 af Gud, hellere tilbringe min · Dag paa Keglebaner, i Billardhuse, min Nat
NB34:17 de Flestes Hoved: de troe en god · Dag paa Udødeligheden – de holde dem
Brev 162 ogsaa nu, da jeg ikke hver · Dag personligt kan forvisse mig derom, derom
NB2:28 en paa ingen Maade Raisonements i · Dag Pressen. / Dag-Pressen er og bliver det
NB18:72 g Professoren bliver endnu samme · Dag Professor i, at Petrus og Jacobus bleve
EE1, s. 381 ed en ung Officier, der hver · Dag præcise Kl. 12 viser sig i Farvandet,
NB21:92 igheden forud vide, hvilken · Dag Præsten ikke skal prædike men oplæse.
CT, s. 80 k ved at være den næste · Dag qvit – men at blive den qvit! O,
CT, s. 80 nde med at blive den næste · Dag qvit. Den næste Dag, ja den er som en
CT, s. 83 erfor bliver han den næste · Dag qvit. Den Troende er, sammenlignet med
Brev 54 bh., vilde jeg formodentligen en · Dag realisere en længe paatænkt Plan
CT, s. 40 veed det, han gjør sig hver · Dag Rede for, at han veed det, og Rede for
SLV, s. 66 n Eremita, selv om han Nat og · Dag reiser i Omnibus. / Neppe havde Victor
NB14:75 ekuld / ( Brorson) / Naar det en · Dag ret er et hundsk Vinterveier, saa vil man
CT, s. 287 Dag, just ønsker, at denne · Dag ret maatte blive ham betydningsfuld fremfor
NB15:26 man er sindet derinde. Er man en · Dag ret troende og tillidsfuld – om der
SFV, s. 54 , at jeg da endeligen fik en · Dag rigtig fri. Men jeg har mange Gange oplevet,
CT, s. 82 gjort vender han den næste · Dag Ryggen, saa han slet ikke seer den. Naar
CT, s. 85 or vendte Han jo den næste · Dag Ryggen. Hvorledes bar Han sig ad? Langt
Brev 193 Endelig steeg min Lyst en · Dag saa høit, at jeg traadte ind i Boutiquen;
4T44, s. 348 belighed og Opløsningens · Dag saa nær, at han fristes til at tale
NB31:120 piinligt just fordi denne · Dag saa uventet var blevet smilende: vel saa
NB2:83 s, thi Paulus var en Phantast. En · Dag saae han hende skjenke Thee, og see hun
Brev 171 d Vognen midt ad Gaden. En · Dag saae jeg imidlertid en lille Dreng, der
PS, s. 266 det hændte ham, at han en · Dag saae Læreren paa Gaden og ikke strax
OTA, s. 222 ed, og hvis Du saae det hver · Dag saaledes, da siger Du det er bestandig
Papir 388 ennem trykkes hver ottende · Dag saavidt muligt i alle Landets Blade. Endeligen
3T43, s. 86 Mangfoldighed. / Da Jesus en · Dag sad tilbords hos en Pharisæer, da traadte
3T43, s. 84 sets Salighed. / Da Jesus en · Dag sad tilbords hos en Pharisæer, traadte
YTS, s. 277 inde. Da Menneskens Søn en · Dag sad tilbords i en Pharisæers Huus, kom
NB21:121 Dagligstuen den første · Dag sagde han: » den Bog har forbittret
Papir 406:3 uhyre Vigtige – paa den · Dag salvede en Qvinde Χsti Hoved –
Papir 406:3 delig blot fordi hun en · Dag salvede hans Hoved! / Man taler rigtignok
F, s. 513 t fyrstelige Pallads, der hver · Dag seer den kongelige Majestæt, skjøndt
EE2, s. 65 ig ikke; thi det, at man hver · Dag seer Ægteskaber, gjør, at man sjeldnere
CT, s. 79 yner – men den næste · Dag sees kun i Aanden; og Fuglen er ikke plaget
3T43, s. 99 ng, han vandt, da Glædens · Dag seirede over Mørket, en fuld Bekræftelse
CT, s. 114 k! Men dersom Du blev en heel · Dag siddende ved Alteret for at see paa dette
NB5:95 ham hver Dag, ubetinget hver · Dag siden hiin 9d August 38 og vil mindes ham
NB:16 der er ikke gaaet en eneste · Dag siden hiin Dag, uden at jeg Morgen og Aften
Brev 161 m i Borgerdydsskolen, hver · Dag siger mange Gange, det vil jeg sige her:
OTA, s. 274 til Udkommet, den fandt hver · Dag sin Føde ligesom før, og forsaavidt
TTL, s. 435 orpligtelse skal jo give hver · Dag sin Gjerning og sit Ansvar. Hvor finder
BA, s. 313 i Slægten har ligesom hver · Dag sin Plage og nok i at skjøtte sig selv,
KK:8 den af at først paa den 4de · Dag skabes det som er Betingelsen for Dagenes
4T44, s. 343 ste Ord, hvad den vil enhver · Dag skal betyde og give enhver Dag Betydning:
TTL, s. 433 Tid skal løse og som hver · Dag skal fordre opfyldt, af ham fordres der
Brev 85 mener Du, at Du paa Dommens · Dag skal gjøre Regnskab for, at du ikke
CT, s. 82 deri have nok.« Hver · Dag skal have sin Plage, det er, pas Du blot
Brev 265 tenen og tænke, at hver · Dag skal have sin Plage. – Tak for den
CT, s. 81 siger derfor egentligen, hver · Dag skal have sin Plage. Vel staaer dette Ord
KKS, s. 93 igt veed forud, hvad man hver · Dag skal have til Middag, saaledes veed hun
Oi8, s. 349 det hellig Vedtægt, at den · Dag skal hvert Huus spise en stegt Fisk, vel
BN, s. 118 jo ind til Dommen; paa Dommens · Dag skal jeg altsaa gjentage: at jeg blev slaaet
NB28:34 Alle for mit Navns Skyld, ja den · Dag skal komme da hvo som ihjelslaaer Eder,
NB28:45 Sted o: s: v: Altsaa hver evige · Dag skal Opgaven paa ny overtages, og hver
SLV, s. 219 dogsaa ud over mig, forleden · Dag skete det paa saa uskjøn en Maade, at
CT, s. 82 den Du skal lade den næste · Dag skjøtte sig selv. Er dette ikke saaledes?
FB, s. 146 den 4de, ja disse halvfjerde · Dag skulde blive uendelig meget længere
NB:18 aa fortalte han, at han samme · Dag skulde i Middags-Selskab, og » der
NB26:7 rygt for, at Gud paa Dommens · Dag skulde sige til mig: Du har altsaa vovet
Papir 18 en ɔ: Gud bød at denne · Dag skulde være en Festdag fremfor andre.
NB29:11 hed kunde holde fast paa blot en · Dag slet ikke at ville Andet end høre Historier:
BI, note Virkeligheden og bevise, at den · Dag slet ikke var til. Jeg har med Flid fremdraget
BB:37 isse Romanlæsere, der hver · Dag sluge det ene Bind ovenpaa det andet uden
DD:16 000 Aar er for Gud som 1 Dag, og 1 · Dag som 1000 Aar det er meget mere et ægte
CT, s. 79 ag til sin Bestemmelse, samme · Dag som den reiste hjemmefra. Man reiser paa
SLV, s. 103 rdig, han kan ikke Dag fra · Dag som den, der har fattet og holdes af en
CT, s. 312 ilhørere end paa en saadan · Dag som denne, og end saadanne, som de, der
BOA, s. 290 hed og Glæde mindes denne · Dag som en skjøn Erindring; men han faaer
3T43, s. 103 lt igjen, thi for ham er een · Dag som tusinde Aar. Da blev han stillere i
BOA, s. 226 er om muligt ikke gik en halv · Dag spildt. At Prædikenerne ikke fandt en
AE, s. 142 elig Genialitet), der Dag fra · Dag strider tilbage for at vinde hiin Oprindelighed,
Brev 50 ge har grundet over. Jeg har hver · Dag studeret Aviserne, altsaa ikke seet Dem
TTL, s. 453 ar ikke hørt, hvorledes en · Dag stundom en Time blev skruet op i Priis,
TTL, s. 453 ar ikke hørt, hvorledes en · Dag stundom en Time fik uendeligt Værd,
NB18:89 Traad, og næsten døer hver · Dag stundom hver Time, en ængstet og bekymret
SLV, s. 299 s Religieusitet ikke Dag fra · Dag suger ham Evigheden ind i Timelighedens
Papir 436 en sæt nu, at hun samme · Dag svinger lidt af sin Vei paa Gaden –
SLV, s. 111 mand vover hver Dag, og hver · Dag svæver Pligtens Sværd over hans Hoved,
CT, s. 80 Bekymringen for den næste · Dag sætter man oftest kun i Forbindelse
4T43, s. 128 i Verden, og har ladet hver · Dag sørge for sig eller rettere bringe mig
CT, s. 81 æste Dag; med den næste · Dag taber det sin Fortryllelse og sin ængstende
EE2, s. 227 Angst for at miste den, hver · Dag tager den frem. / Mit Liv har aldrig været
EE2, s. 134 , men en Korsdrager, der hver · Dag tager sit Kors op, lader sig aldrig fremstille
TS, s. 46 mig. Jeg antager, at han nu en · Dag taler til mig og siger » er Du en
OTA, s. 273 r for hinanden i Samtale. En · Dag talte de da sammen om Tidernes Leilighed
2T43 ller hiint Gode. Men da paa denne · Dag Tanken om det Tilkommende og den deri liggende
NB20:130 ar en Fredag. Jeg var ogsaa den · Dag til Alters. / Og den Prædiken jeg saa
SLV, s. 154 , der behøves ikke Aar og · Dag til at modnes saaledes. Ja er han ikke
BOA, note om En, at han anvender hele sin · Dag til at tænke, saa ansee de ham for en
CT, s. 287 des uforandret vilde sige fra · Dag til Dag » endnu idag«; Du
SLV, s. 128 har nok at gjøre med fra · Dag til Dag at opdage noget Nyt. Qvinden som
AE, note er Troende, om hvorledes vi fra · Dag til Dag forholde os til Troen. / Jeg skal
BOA, s. 151 men ved hellig Indvielse fra · Dag til Dag maatte han fornye sig selv i sin
OTA, s. 174 ængde, i Verdens Larm fra · Dag til Dag og fra Aar til Aar tages det ikke
OTA, s. 278 lige Omgang med sig selv fra · Dag til Dag opdagede Næringssorgen; den
G, s. 31 Dette i den Melodi, som den fra · Dag til Dag uforandret foredrager. Saaledes
SD, s. 220 digt vedligeholder Rusen fra · Dag til Dag, af Frygt for den Standsning, den
JJ:324 ge Vedvaren, medens det voxer fra · Dag til Dag. Derfor var Askesen et Udtryk for
BOA, s. 289 er for ret at gjøre denne · Dag til en Høitidsdag. Moderen er bevæget,
NB5:52 ot at have glemt at sige god · Dag til en Tjenestepige har kunnet ængste
CT, s. 80 blev Selv, blev den næste · Dag til for ham. Og her er det i Grunden, at
NB12:157 endte ikke Frederikke hver · Dag til ham og læste Dogmatik, som hun fik
TTL, s. 442 og om han erindrende gik hver · Dag til hans Grav, den Døde erindrer ikke
CT, s. 79 det den, som ankom den samme · Dag til sin Bestemmelse, samme Dag som den
CT, s. 88 alen. Fuglen ankommer i samme · Dag til sit fjerne Bestemmelses-Sted; den Christne
DS, s. 242 relse til Udsættelse fra · Dag til Uge til Maaned til Aar til Levetid.
AE, s. 360 kommende for at gjøre hver · Dag til Visitations-Dagen, med mindre den jages
BB:49 s Blik, Meget kommer der hver · Dag til; men under al denne Viden af Meget
CT, s. 36 glen? Ja, det er Gud, der hver · Dag tilmaaler Fuglen det bestemte Maal: nok;
CT, s. 36 ok. Det Maal, hvormed Gud hver · Dag tilmaaler Fuglen, det samme Maal, om jeg
CT, s. 84 saa kommer strax den næste · Dag tilsyne. Men den Christne glemmer ikke
EE1, s. 38 rt Prindsesse i sit Slot. En · Dag tog han sig en Middagssøvn. Da han en
NB23:51 g vilde hellere 70 Aar hver · Dag træde Tørv, end blot een Time at
Brev 56 ey und wenig Wolle. Forleden · Dag trængte jeg besynderligt til at høre
4T44 Dage til hans Liv, ogsaa med hver · Dag tæller ham hans Liv længere bort
NB24:54.e cripter liggende og hver evige · Dag tænke paa deres Udgivelse, og saa rette
F, s. 506 Brug paa min Sjel, som naar Een · Dag ud Dag ind filer en Sav, som den Lyd, hvilken
NB5:147 – saaledes levede han · Dag ud Dag ind i mange, mange Aar. / ell. hvilken
KG, s. 288 ld og atter Skyld og ny Skyld · Dag ud og Dag ind – og slet ikke selv
TS, s. 51 g let forstaaet: o, han maatte · Dag ud og Dag ind ( hvad der er uadskilleligt
NB4:159 ivet af Forhaanelse, plaget · Dag ud og Dag ind af Menneskenes selv mine
NB17:38 vor mange der holdt det ud: · Dag ud og Dag ind at erindres af disse Tusinder
NB19:70 Pressen bestiller ikke Andet end · Dag ud og Dag ind at foregøgle Mskene denne
AE, note omvendt det allervanskeligste, · Dag ud og Dag ind at forholde sig til Noget,
NB9:78 belen blevet oplært til · Dag ud og Dag ind at gloe derpaa med Bestialitet
NB8:110 rkeligheden: dette Aar efter Aar · Dag ud og Dag ind at mindes om Eet og det Samme,
NB7:75 . Just derfor kommer han til · Dag ud og Dag ind at repetere sin Lidelse;
Brev 269 Ministeres); fritagen for · Dag ud og Dag ind at skulle leve i denne uhyre
NB5:2 ja, han kan blive ved · Dag ud og Dag ind at tale om sin Forelskelses
AE, s. 391 e sige, at de blot nogenlunde · Dag ud og Dag ind blive sig bevidste, at et
NB22:78 leve hele Dagen igjennem og · Dag ud og Dag ind ene i Selskab med Gud. Er
OTA, s. 267 e paa Bækkens Rislen, men · Dag ud og Dag ind evigt at høre det Samme:
NB2:16 , han er Martyr. Men naar et Msk. · Dag ud og Dag ind forhaanes, forfølges,
OTA, s. 401 der i Verden atter og atter · Dag ud og Dag ind fra Morgen og til Aften idelig
SFV, note en Anstrengelse og Opoffrelse · Dag ud og Dag ind har arbeidet for at forhindre,
PS, s. 216 g formodentlig ved at vræle · Dag ud og Dag ind i antistrophisk Vexelsang,
NB5:69 ind og Veemod, dog væsentligen · Dag ud og Dag ind i den saligste Fortryllelse.
Papir 323:3 igste var netop at blive · Dag ud og Dag ind i Guds Huus. Tilhøreren
NB35:14 g til, hvis det var muligt, · Dag ud og Dag ind ikke at bestille Andet end
SFV, s. 90 ym, ved Hjælp af Pressen, · Dag ud og Dag ind kan faae ( ogsaa i Henseende
NB:215 onym ved Hjælp af Pressen · Dag ud og Dag ind kan faae sagt hvad han vil,
NB32:91 rmeest tilgiveligt. En Mand, der · Dag ud og Dag ind lever af og i List og Sviig,
FB, s. 144 en, at leve glad og lykkelig, · Dag ud og Dag ind med hende, ( thi ogsaa dette
NB5:61 rn, Handelslærlinge, der · Dag ud og Dag ind mishandler mig: det er et
NB32:95 skjelligste Maader mærker jeg · Dag ud og Dag ind næsten ved enhver Berøring
AE, s. 377 av, men fordi det idelige Syn · Dag ud og Dag ind og hver Time stundom frembringer
SLV, s. 19 elskabsregning. En Mand taler · Dag ud og Dag ind paa Generalforsamlinger og
CT, s. 44 at blive uvidende om, hvad der · Dag ud og Dag ind saa mange Gange og paa saa
KG, s. 378 g, at det var bedre, om Nogen · Dag ud og Dag ind sad i Dødsens Angest for
EE1, s. 382 kjed af min gode Lieutenant. · Dag ud og Dag ind trækker han forbi i fuld
NB6:59 tet sit Liv saaledes, at man · Dag ud og Dag ind udtrykker, at der er Msker
NB15:122 dsebedraget vil bestandigt · Dag ud og Dag ind underskyde sig. Lad en Mand
G, s. 31 i en Bjerg-Egn hører Vinden · Dag ud og Dag ind urokkeligt, uforandret foredrage
F, s. 473 in Tilfredsstillelse i at kunne · Dag ud og Dag ind vedblive at beile til Dig,
CT, s. 136 ee, derom tales der i Verden, · Dag ud og Dag ind, af Tusinder og Tusinder;
NB12:98 tænker paa, hvad jeg har lidt · Dag ud og Dag ind, ell. i ethvert Fald dog
NB4:62 af Publikum er just det Daglige, · Dag ud og Dag ind, hver Dag de Samme, hvert
IC, s. 51 sker, at forhaanes, bespottes · Dag ud og Dag ind, maaskee at miste Livet.
TAF, s. 281 r, at han er elsket, maaskee · Dag ud og Dag ind, maaskee i 70 AarDag ud og
SD, s. 215 vilde da være istand til · Dag ud og Dag ind, saa lang Dagen var, og Natten
Brev 17 edens væmmelige Behandling · Dag ud og Dag ind, selv nu paaskjønner jeg
AeV, s. 84 vad der vil beskæftige ham · Dag ud og Dag ind, selv om det behagede Guden
EE1, s. 41 tænker jeg mig ham · Dag ud og Dag ind, uberørt af alt Andet,
NB21:29 er Χstus, talt med ham · Dag ud og Dag ind, været Vidne til alle
AE, s. 220 ne vilde forkynde sin Lære · Dag ud og Dag ind: dersom han antager, at der
Brev 126 D. R af D. / Det var da jeg en · Dag ude paa Sorgenfrie overrakte den afdøde
G, s. 52 ikken, vidste aldeles Intet. En · Dag udeblev han og lod aldeles Intet høre
G, s. 63 hvad den Første gjør. En · Dag udeblev jeg, uden at have sagt hende et
Oi10, s. 408 Andre, aldrig at leve nogen · Dag uden smerteligt at mindes om, at man ikke
Brev 192 g, at jeg tilbringer denne · Dag udenfor Kjøbenhavn, men vi leve ogsaa
KG, s. 97 de: Søn, gak hen, arbeid i · Dag udi min Viingaard. Men han svarede og sagde:
Papir 1:1 M. og strax den følgende · Dag udstedte han Befaling til Hieronymus Schurf,
OTA, s. 194 n Domfældte, at Straffens · Dag udsættes hele hans Liv igjennem, hvad
NB9:65 r hans Liv uforandret, hver evige · Dag udtrykkende den noterede Cours, at han
G, s. 31 den Melodi, som den fra Dag til · Dag uforandret foredrager. Saaledes farer Individets
OTA, s. 237 der med Gud; og der er ingen · Dag uheldig at begynde paa, end ikke den uheldige,
NB5:58 ægtigheden sig saa smaat, hver · Dag umærkeligt frem. Det første Øieblik
4T44, s. 358 var der Den, som gik Aar og · Dag under Miskjendelsens Aag, ikke blev sig
CT, s. 81 ke ved at døe den næste · Dag undgaaer Du den, den var jo til den Dag
2T43 og for hans Liv. Ogsaa paa denne · Dag undlade vi ikke at vise andre Mennesker
AE, s. 129 or bliver det Ethiske Dag for · Dag vanskeligere, forsaavidt det netop ligger
EE2, s. 34 ver Dag at leve, som om denne · Dag var den afgjørende, et Forsøg paa
G, s. 18 g blev Alt opdrevet, fordi hver · Dag var den sidste. Dog saaledes kunde det
CT, s. 129 fte, om et Menneskes Liv hver · Dag var en Gjentagelse af denne Tanke. Medens
NB:18 og saa ingen Handling. / En · Dag var Etatsraad Molbech hos mig. Han priste
CT, s. 81 lium maatte forkynde, at hver · Dag var fri for Plage, eller at der kun var
NB9:17 mme til en Kjøbmand, der samme · Dag var gaaet Fallit: saa vilde han ansee det
SLV, s. 263 ikke selv. / Den følgende · Dag var han forstemt og misfornøiet med
SLV, s. 184 jeg har kjendt. Men den hele · Dag var han glad og rolig, han brugte en Nattetime
CT, s. 84 v vilde ende, at den næste · Dag var hans Korsfæstelse; vidste det, medens
NB25:109 l Kjøbh. / Den næste · Dag var hun der dog ikke. Jeg vedblev uforandret
SLV, s. 361 u blev syg, inden den sidste · Dag var kommen, sæt hun i en Feber-Vildelse
TS, s. 95 12 / / Og der Pintsefestens · Dag var kommen, vare de alle eendrægtigen
Papir 270 e Røver endnu den samme · Dag var med Χsto i Paradiis, men Du mener
EE2, s. 34 paa at leve, som om man hver · Dag var til Examen. Naar man derfor i vore
NB24:69 oget at høre, og den næste · Dag var Tilløbet saa stort, at der var Kage-Koner
3T43 et sandselige Menneske; hvor hver · Dag var Vidne til det Mærkværdige, det
NB7:113 ere uforandret hver gryende · Dag varm, ikke er Havet mere uforandret hver
DD:208 ngen om denne uforglemmelige · Dag ved at opreise en Mindestøtte, et Monument.
DJ, s. 73 høre. Saa vælger han en · Dag ved et Tilfælde, saa siges der, dette
Oi5, s. 231 medens een Apostel paa een · Dag vel i een Time vinder 3000 Christi Disciple.
KG, s. 54 af Ugen, endog paa den syvende · Dag vel i flere Timer end det Gudelige. Imidlertid
NB18:34 m fortjener at opbevares. / / En · Dag veltede jeg et Saltkar ved Middagsbordet.
Brev 304.1 t ved Flytningen saa jeg hver · Dag ventede at blive syg) maatte have sendt
Brev 304.2 ved Flytningen, saa jeg hver · Dag ventede at blive syg) maatte have sendt
NB:194 e viist Giødwad den samme · Dag vi begyndte Correcturen af Talerne, for
2T43 n / / Det er paa Aarets første · Dag vi her ere forsamlede, andægtige Tilhørere!
IC, s. 90 ldede ikke paa Besøgelsens · Dag vide, hvad der tjener til deres Fred –
NB25:104 td. – og paa Dommens · Dag vil der være Billioner, som have lidt
4T44, s. 338 r Dig selv, hvem Regnskabets · Dag vil nødsage til at være Din egen
NB13:18 Dersom Christus blot een eneste · Dag vilde have udtrykt det at være absolut
SLV, s. 348 iist om, at jeg paa Vielsens · Dag vilde staae hos hende med den Tanke, at
CT, s. 87 yre Magt er ikke den næste · Dag! Den næste Dag, som Hedningen med Gru
IC, s. 72 see den i Virkeligheden hver · Dag! Det er jo ogsaa en uhyre Modsigelse, at
NB32:33 lvaarsviis, nei – for hver · Dag! Dybe Alvor, nu først fatter jeg, hvor
CT, s. 86 en Bekymring for den næste · Dag! Er dette at være uden Noget, saa er
CT, s. 28 ham det daglige Brød. Hver · Dag! Ja, hver Dag er den fattige Christen foranlediget
NB8:110 t. Og at holde det ud hver evige · Dag! Og at det saa glæder Alle Dem, som misunde
CT, s. 81 Slag, Slaget ved den næste · Dag! Og den næste Dag, det er saadan en lille
CT, s. 28 n Rigdom derimod » hver · Dag« at faae Sit! Hvor misligt, næsten hver
Brev 179 rste, der paa Aarets første · Dag« o: s: v:, som Hr Zierlich saa ziirligt
CT, s. 80 er uden » den næste · Dag«, det er vist nok: saa vær Du som Fuglen,
KG, s. 279 giver Frimodighed paa Dommens · Dag«, det er, gjør den Kjerlige frimodig i
CT, s. 236 esløst som et » god · Dag«, kun med større Fordringsfuldhed; og
Brev 145 i Morgen er der atter en · Dag«, saa er det ikke saa Nei Nei /
KG, s. 258 , indtil den » yderste · Dag«, thi først der er Haabet forbi. Har Du
CT, s. 79 aldrig » den næste · Dag«. Og sige vi end om Lilien » den staaer
CT, s. 79 aldrig » den næste · Dag«; hvad den end saae paa sin lange Reise,
NB20:130 gl. kalder min Forlovelses · Dag) er iaar en Søndag, og Evangeliet er:
NB32:132 turligviis give mig en god · Dag) uden han vilde sige: saa maae der gjøres
PS, s. 235 nd Aar ere jo for ham som een · Dag), lade den Lærende i Glædens Tummel
CT, s. 88 den Christne er samme · Dag, » endnu idag« i Himmelen,
SLV, s. 99 gjør den mørke Nat til · Dag, / Med de virakblandte Fakler i den rummelige
Papir 391 e Diæter: 4 Snapse hver · Dag, 2 Glas Punsch en Extra Sopken, for hver
IC, s. 188 Fuldkommenhed, der Dag efter · Dag, Aar efter Aar er til i Virkelighedens Lidelse,
SFV, s. 52 rledes jeg stadigen, Dag fra · Dag, Aar efter Aar har behøvet Guds Bistand
SFV, s. 76 em den dog alligevel Dag for · Dag, Aar efter Aar var tilegnet af Forfatteren,
SD, s. 220 ligeholder Rusen fra Dag til · Dag, af Frygt for den Standsning, den Mathed,
GU, s. 332 , for hvem 1000 Aar ere som en · Dag, ak og selv dette er for meget sagt, de
CT, s. 86 te Dag, Tilintetgjørelsens · Dag, Angesten, der, skjøndt et Skrig fra
SLV, s. 372 og i det høieste en halv · Dag, at arbeide sig ihjel i en saadan tom Ceremonitjeneste,
NB26:108 . kunne holde ud Dag efter · Dag, at avertere Gud om: jeg slaaer af paa Χstd,
NB33:57 rekommende Begivenhed hver evige · Dag, at det fast er noget lige saa ubetydeligt
NB17:38.a re udsat for den Mulighed hver · Dag, at et arrigt Msk. en halvfuld Student en
NB4:155 rtimod jeg takker Gud hver · Dag, at han har forundt mig meget mere end
NB4:72 e Dag, men at takke Gud hver · Dag, at han idag giver mig Kræfter nok. Al
CT, s. 39 endnu idag« og hver · Dag, at han ikke veed det, ikke veed, om han
NB7:91 Rom ikke blev bygget paa een · Dag, at han maaskee om eet Aar vil formaae hvad
CT, s. 86 r saa angest for den næste · Dag, at han styrter sig i vild Bedøvelse,
OTA, s. 123 , Du give Seier paa Nødens · Dag, at hvad der ikke lykkedes den i Ønsket
OTA, s. 250 Du give Seier paa Nødens · Dag, at hvad der ikke lykkedes den i Ønsket
EE1, s. 370 ud af Vinduet. Det er tredie · Dag, at jeg har bemærket det ... En ung Pige
SLV, s. 216 g tænker paa hende Nat og · Dag, at jeg tærer paa mit Liv blot for at
OTA, s. 380 ar ikke først paa Sorgens · Dag, at Job bliver Forbilledet, han var det
SLV, s. 440 muligen frelst, seer han en · Dag, at man af Seine drager en Død op: en
CT, s. 115 g, saa bede Du ham ogsaa hver · Dag, at minde Dig, at man kun lider een Gang.
NB4:21 at hvis det skete pludseligen en · Dag, at Verden vendtes op og ned, og man pludselig
Oi10, s. 400 g give Forpligtelsen en god · Dag, at ville være Arving til Gaven, men
DS, s. 217 er Gud og det Gudelige en god · Dag, bestemmer sig og sit Liv aldeles eensartet
OTA, s. 266 , den kom igjen den næste · Dag, blev da borte i flere Dage, indtil den
OTA, s. 274 den fandt sin Føde hver · Dag, blev mæt, og dog var det ligesom blev
TS, s. 97 efesten, til Erindring om den · Dag, da Aanden første Gang blev udgydt over
CT, s. 94 aae ham. At prise ham paa den · Dag, da Alt gaaer Dig imod, da det sortner for
4T43, s. 123 tilbage til Job. Paa Sorgens · Dag, da Alt var tabt, da takkede han først
CT, s. 84 mig selv og fra den næste · Dag, da beder han ikke christeligt, og den næste
JJ:155 r til Hjælp til Udstyr, og den · Dag, da De holder Bryllup og først kroner
OTA, s. 275 sig selv indtil den næste · Dag, da den blev aflivet – og fritagen
KG, s. 369 e Dag, lige nyt endnu paa den · Dag, da det er blevet ældst. Budet forandres
NB12:123 vnlig. / Maaskee kommer der den · Dag, da hun ganske har glemt mig, maaskee; i
Papir 270 vortes dog fornyes Dag fra · Dag, da ja da tør vi sige: det at døe
NB11:193 mig det Modsatte. Thi just den · Dag, da jeg gjorde Alvor af det med at ophæve
AE, s. 407 dersom jeg kunde leve den · Dag, da min Vert lod anbringe en ny Klokkestreng
AE, s. 408 e, kunde jeg endda opleve den · Dag, da min Vert lod anbringe en ny Klokkestreng
FB, s. 109 et mod Jorden, til paa den 4de · Dag, da opløftede han Øiet og saae langt
2T43, s. 25 es idag paa Aarets første · Dag, da Tanken om det Tilkommende frister med
2T43, s. 36 Og idag paa Aarets første · Dag, da Tanken om det Tilkommende paanøder
NB26:54.a sagde jeg ogsaa Biskop M. den · Dag, da vi talte derom. / NB / Forresten erindrer
Papir 502 : kalde os Χstne: den · Dag, da vil Χstd. atter blive en Mulighed!
EE2, s. 177 gaae for sig den følgende · Dag, da viste Greven sig langt nede i Alleen.
EE2, s. 254 ectie for til den følgende · Dag, de første 10 Linier i Balles Lærebog,
Papir 254 deels at den udkommer hver · Dag, deels i de mange flere Interesser, der
Brev 164 me mig tilhænde paa den · Dag, den eneste Skrivelse, jeg nogensinde har
4T44, s. 344 at forklare, at den enkelte · Dag, den enkelte Uge er for lille en Bestemmelse
LF, s. 48 , see denne Dag, Evighedens · Dag, den faaer jo aldrig Ende. Hold derfor blot
EE1, s. 197 at leve af; men den næste · Dag, den frygter hun for. Da overveier hun atter
CT, s. 80 gende, som denne den næste · Dag, der altid er denne den næste Dag. At
4T44, s. 339 er Strideren efter den lange · Dag, der dog ikke er Beleilighed til Spil og
CT, s. 292 men der er jo dog kun een · Dag, der egentligen kaldes Jesu Christi Dag.
EE1, s. 197 Saaledes lever hun hen. Den · Dag, der er den nærværende, synes hun
LF, s. 42 Imorgen ikke til, den usalige · Dag, der er Snaksomhedens og Ulydighedens Opfindelse.
OTA, s. 427 ens Dag og paa enhver saadan · Dag, der for dem var en Trolovelsens Dag med
NB2:113 remdeles venter jeg en Mand hver · Dag, der har sagt han vil komme igjen for at
Papir 404:2 xus. Der var en Kone forleden · Dag, der med Bevægelse beklagede sig over,
LF, s. 19 mer det ikke at vide Tid eller · Dag, derfor tier den. Det vil nok skee til den
AE, s. 413 an det ikke vel hænde hver · Dag, deri er han jo netop forhindret ved at
4T44, s. 314 Gud at kjende paa Glædens · Dag, dersom man ellers fatter, at man slet Intet
NB17:62 a Afgjørelsens Spidse Dag fra · Dag, derved udmatter man det Sandselige, den
CT, s. 81 hiin Magts Vold. Den næste · Dag, det er i Lænken den første Ring,
Brev 177 det er Din Geburtsdag i · Dag, det er min Villie, her skal Skabet staae;
CT, s. 81 næste Dag! Og den næste · Dag, det er saadan en lille Flække, som dog
DS, s. 214 jøre, rejiceret hver evige · Dag, det er sandt, men dog havende med Gud at
SLV, s. 255 Vaage hos hende baade Nat og · Dag, det kan jeg, men jeg kan ikke sove, og
CT, s. 80 Selvplage og den næste · Dag, det passer ogsaa sammen. / Men hvorledes
CT, s. 87 n lever ikke til den næste · Dag, dette sige vi om den Syge, hvem Lægen
Papir 340:3 t Menneske paa Nødens · Dag, Dig takker han paa Glædens. O, skjønt
2T43, s. 45 og det blev Aften, men den · Dag, Du ønskede, oprandt ikke. Og dog gjorde
NB23:20 nei, thi Den, der een Gang, een · Dag, een Time har følt den, han slipper den
NB10:20 aa, blev strengt holdt. Den · Dag, ell. Dagen efter, da Artiklen om P.L.M.
NB4:52 ar jeg besluttet at anvende denne · Dag, ell. hvad det var jeg vilde sige disse
NB31:37 un blev Søndag hver fjortende · Dag, eller een Gang om Maaneden? / Christendommen
TS, s. 101 øe. O, naar jeg stundom en · Dag, eller længere Tid, kan føle mig saa
Oi9, s. 382 en giver alt Høiere en god · Dag, eller vær selv Lægmand, der i tre
NB31:130 00 Aar ere for ham som een · Dag, ellers maatte det dog være frygteligt
Papir 406:3 t i Χsti Liv. Det var en · Dag, en Dag der formdl ogsaa har haft sin Begivenhed,
EE2, s. 190 ndighederne ufortrødent en · Dag, en Maaned, Du føler en Glæde i at
DD:200 d gaaet en Nat forud for den · Dag, en Nat, hvor han af Frygt for Verden besøgte
CT, s. 71 paa til nogen anden Tid eller · Dag, end netop naar Gud vil. – Og fordi
NB6:47 ier at bede bestemt een Gang hver · Dag, end sige ved at bede stadigere at drage
YTS, s. 274 ere sammen, naar det gryer ad · Dag, end Synderen gyser tilbage for den Hellige,
SFV, s. 74 t staaer jo i Guds Magt hver · Dag, endnu idag at forandre det) var, at mig
BI, s. 131 gaaer forud for Bevisthedens · Dag, er det Hvilepunkt, der naturligviis er
SLV, s. 372 gdommen paa dens lykkeligste · Dag, et Plaisanteri naar Mama siger det, og
NB7:10 er hen til ham og siger: god · Dag, Etatsraad Olsen, lad os dog engang tale
LF, s. 48 I Evighed«, see denne · Dag, Evighedens Dag, den faaer jo aldrig Ende.
G, s. 43 m jeg den forrige Gang kom hver · Dag, for at nyde den Drik, der, naar den efter
Brev 173 et som en Erindring om den · Dag, for hvilken det nærmest blev bestemt,
EE2, s. 134 rimod ikke det at døe hver · Dag, fordi Hovedsagen er, at det skeer hver
BN, s. 116 ligt, vil jeg anvende hver min · Dag, fordrer ingen Løn – thi dette
Brev 159.3 og med hvem jeg fra den · Dag, Forlovelsen hævedes, aldrig har vexlet
Brev 159.3 ovet, og med hvem jeg fra den · Dag, Forlovelsen hævedes, aldrig har vexlet
IC, s. 187 ke mig), men er til Dag efter · Dag, forsøgt i denne Virkelighedens virkelige
DS, s. 170 de mere ædrue end just den · Dag, ganske udtrykte deres Liv det Ubetingede,
CT, s. 223 blot om Søndagen, men hver · Dag, gribe bestemmende ind i alle Livets Forhold:
NB9:42 gjøre strax den første · Dag, han besteeg Thronen. Derpaa sagde han:
TS, s. 79 øre og lære, indtil den · Dag, han blev optagen, efterat han havde givet
CT, s. 81 il Bekymring for den næste · Dag, han dømmer sig selv for Livstid. See
CT, s. 87 rstaaet ikke til den næste · Dag, han er opgiven, da han opgav det Evige,
Brev 262 det saa kun var den sidste · Dag, han levede, han vil troligen holde ud at
DS, s. 203 re sig selv hverken Nat eller · Dag, han see at skaffe jo mere jo bedre af hvad
CT, s. 86 en Bekymring for den næste · Dag, han siger jo selv, at der ingen næste
CT, s. 84 en Bekymring for den næste · Dag, han, der lige fra sit Livs første Øieblik,
CT, s. 84 vige og ikke med den næste · Dag, har den Christne lært eller lærer
4T43, s. 120 t kunne sørge paa Sorgens · Dag, havde han ikke havt sin Skam i, ei heller
NB18:71 de Efterfølgelsen en god · Dag, have gjort Χstus i Penge, at de maa
NB14:73 d han vil svare paa Dommens · Dag, have I da ikke været samtidige med Syge,
Oi4, s. 207 er magrere og magrere Dag for · Dag, hentæres, hvad kan det være, han
2T44, s. 221 med Fasten og Beden, Nat og · Dag, hun bevarede sin Forventning » i
EE2, s. 322 rsom du vidste paa denne din · Dag, hvad der tjener dig til Bedste, men han
EE2, s. 321 du dog, ja end paa denne din · Dag, hvad der tjener til din Fred! men nu er
CT, s. 80 fordi den kun lever een · Dag, hvad vi ogsaa kunne udtrykke paa en anden
EE:126 s som jeg at maatte kjøbe hver · Dag, hver Time – og Prisen er saa variabel!
TS, s. 80 se, at en Mand, hvis Liv hver · Dag, hver Time paa Dagen, hvert Øieblik udtrykker
NB13:9 skrivelig Tak for hvert Aar, hver · Dag, hver Time, hver Secund da jeg har fornummet
NB13:9 skrivelig Tak for hvert Aar, hver · Dag, hver Time, hver Secund jeg har hvilet i
IC, s. 89 og Gudsbespottelse!) men hver · Dag, hver Time, hvert hans Livs Øieblik ene
CT, s. 133 saa længe Han levede, hver · Dag, hver Time, hvert Øieblik at gjøre
TS, s. 80 , det, at hans Liv hver evige · Dag, hver Time, hvert Øieblik udtrykker:
NB26:25 enyttet dem. Nei, nei, hver · Dag, hver Uge, hver Maaned controllere vi Barnet.
NB16:26 daglige Frygt og Bæven, hver · Dag, hvert Øieblik paa Dagen at kunne blive
NB6:47 beed, beed flittig, stadig, hver · Dag, hvert Øieblik. Charmant, og just paa
NB18:5 rædsomme Lidelser for en · Dag, hvilke vi ellers grusomt værge os imod,
NB14:89 holde dette Liv ud Dag for · Dag, hvilken Tro, for at troe, at det at hans
Brev 84 t den samme som den var hiin · Dag, hvis Datum jeg ikke veed og allerede længe
AE, s. 371 er det i sin Orden med denne · Dag, hvor de ret leve for hinanden. Men engang
KG, s. 221 ilkaarligt at fastsætte en · Dag, hvor det nu skal vise sig, hvad der kom
IC, s. 160 nden: men, give Gud, at denne · Dag, hvor Du end er, og hvo Du end er, Du som
IC, s. 218 gjøre Regnskab paa Dommens · Dag, hvor hans Liv, som Enkelt, skal prøves.
SFV, s. 54 egentlig aldrig oplevet den · Dag, hvor jeg har erfaret, hvad jeg hører
NB12:175 mine visse Tider fri hver · Dag, hvor jeg saa adspreder mig, og det falder
NB28:25 d i Forlegenhed paa Dommens · Dag, hvor Spørgsmaalet vil blive: har Du
AE, s. 215 bliver det indtil den sidste · Dag, hvorledes Solen ved sin glimrende Bortgang
SLV, s. 265 i hvis Huus han spiste hver · Dag, hvormed han vedblev ogsaa efterat Handelshuset
AE, s. 371 en. De glæde sig da til en · Dag, i hvilken de ret kunne leve for hinanden,
Oi8, s. 354 ad de kunde leve af endnu den · Dag, ikke at sælge Ædelstenen endnu den
OTA, s. 427 , han er jo glad paa Seirens · Dag, ikke blot for Seirens Skyld, men fordi
IC, s. 173 aet i Alt. Der gik ikke nogen · Dag, ikke een Time nogen Dag, uden at Misforstaaelsen,
Brev 184 ave glemt denne høitidsfulde · Dag, indtil – ja er det ikke forfærdeligt!
CT, s. 80 ste Dag qvit. Den næste · Dag, ja den er som en Trold, der kan klæde
CT, s. 81 er af det Onde. Den næste · Dag, ja det er forunderligt – naar ellers
SLV, s. 128 or Exempel. Det var forleden · Dag, jeg gik ufortrødent i mit Forretningstrav
CT, s. 287 nsker at forandres paa denne · Dag, just ønsker, at denne Dag ret maatte
3T43, s. 99 te i Natten, men da det blev · Dag, kunde han ikke faae Øie paa Skystøtten.
CT, s. 86 rdi den ikke har den næste · Dag, lever som det hedder ganske i den Dag Idag.
KG, s. 369 bliver nyt indtil den sidste · Dag, lige nyt endnu paa den Dag, da det er blevet
NB20:134 il videre giver de Andre en god · Dag, ligegyldig ved deres muligen aldeles urigtige
Brev 262 kee skulde det vare Aar og · Dag, maaskee mange Aar – det hjælper
KG, s. 80 ruge deres maaskee længere · Dag, maaskee rigere Gave, deres maaskee større
EE1, s. 401 – – See god · Dag, Marie; skal jeg træffe Dem herude? Det
NB17:60 Blad udkomme to Gange hver · Dag, med 5000 Subscribenter, og i 14 Dage 2
AE, s. 448 e Øieblik paa den bestemte · Dag, med disse og disse bestemte Sjelstilstande,
CT, s. 82 er han slet ikke den næste · Dag, medens han ved Hjælp af det Evige seer
NB32:19 dermed, at det bliver en streng · Dag, meget at bestille, hvad jo i en vis høiere
KG, s. 342 sige det, strax den første · Dag, men at blive sig selv og den Afdøde
NB4:72 bekymre mig om den næste · Dag, men at takke Gud hver Dag, at han idag
NB12:76 ve en uendelig Stræben en god · Dag, men at være klog paa de endelige Formaal,
CT, s. 84 e Fjende er til, den næste · Dag, men den Christne maler ikke Djævelen
CT, s. 84 reste Frelse fra den næste · Dag, men derhos jo ogsaa beregnet paa, at der
DD:28.b har været et Slags Regnskabs · Dag, men det er galt. – / Den tilsyneladende
Brev 234 t vender tilbage den ene · Dag, men dog længselsfuld tiltræder den
LF, s. 48 Fuglen og Lilien leve kun een · Dag, men en meget kort Dag, og ere dog Glæden,
2T44, s. 222 o den Forventende ved Nat og · Dag, men er det altid i Bøn og Fasten. Utaalmodighedens
BOA, s. 261 for sin Føde til næste · Dag, men ikke som den Hungrige, der strax skal
TTL, s. 430 r det lidet Foresatte hver · Dag, men indtil Punkt og Prikke som Pligten
CT, s. 84 ler slet ikke om den næste · Dag, men kun om den Dag Idag; og om den taler
Oi9, s. 385 han Efterfølgelsen en god · Dag, men lever med Familie af ( at æde ham)
Brev 234 træder den den næste · Dag, men ogsaa formildet i Veemod, indtil den
KM, s. 13 , at det endnu ikke var blevet · Dag, men vedblev stadigt at være Morgendæmring;
SLV, s. 237 ikke paa nye Forsæt hver · Dag, men vel kan min Reflexion hitte paa noget
AA:1 e Lidelser. Og nu gryer det ad · Dag, Morgendæmringen med dens underlige levende
NB4:140 en Anden og sagde: » god · Dag, naa, det er da længe siden jeg har
FF:75 dog være rædsomt paa Dommens · Dag, naar alle Sjæle træde til Live igjen
BA, s. 360 det er Alt sammen, skeer hver · Dag, naar blot Iagttageren er der. Hans Iagttagelse
TTL, s. 439 endnu ikke, ikke paa Vielsens · Dag, naar den evige Forpligtelse indgaaes? Men
4T44, s. 313 lde Drømme, paa Nødens · Dag, naar han forgjæves speider efter Trøsten,
TTL, s. 415 over Lidet, tro paa Nødens · Dag, naar Regnskabet gjøres op, tro i at
DD:13 har sendt mig, saa længe det er · Dag, Natten kommer, da kan Ingen arbeide; Det
AE, s. 413 hænde en Existerende hver · Dag, netop fordi han er et enkelt existerende
NB25:112 m Aar efter Aar hver evige · Dag, nu lidt sjeldnere, og jeg holder virkelig
DD:16 de Ord: 1000 Aar er for Gud som 1 · Dag, og 1 Dag som 1000 Aar det er meget mere
4T43, s. 150 erhvervede Du paa Nødens · Dag, og aftvang med megen Møie Livets Gjenvordigheder
EE2, s. 303 p i et andet Liv, paa Dommens · Dag, og atter der staaer ganske ene. / Venskab
2T44, s. 222 d sige da at holde ud Nat og · Dag, og bevare Inderligheden i Hjertet, og Sindets
NB14:66 det at være Χsten en god · Dag, og blot opretholder et Skin, at alle ere
TTL, s. 440 eri til at seire paa den onde · Dag, og dog er Dragten den samme. / / Ak, Ægteskabets
NB10:141 idlig paa Morgenstunden den 4de · Dag, og dog skal føres i Slaget endnu samme
Papir 263:1 e antydet at det allerede var · Dag, og efter at han ved en kort Oversigt over
SLV, s. 130 ighed, at den blomstrer hver · Dag, og end ikke lukker sig i Natten, –
LF, s. 48 kun een Dag, men en meget kort · Dag, og ere dog Glæden, fordi de, som udviklet
Papir 586 l til, Aartusinder som een · Dag, og et Tal saa stort, at man maatte bruge
LF, s. 41 en Glæde, naar det gryer ad · Dag, og Fuglen vaagner tidligt til Dagens Glæde;
DS, s. 229 imorgen før det gryer ad · Dag, og før Du er kommet op af Reden, og
AE, s. 152 ke at underholde sig selv een · Dag, og han allerede ved Middag var færdig
TAF, s. 281 aer Aar efter Aar, Dag efter · Dag, og han tænker ikke paa, at han er elsket,
SLV, s. 111 e. En Ægtemand vover hver · Dag, og hver Dag svæver Pligtens Sværd
SD, s. 237 til sig, offre hver sit Livs · Dag, og hver Dagens Time, og offre Livet –
OTA, s. 365 mørke Tale, som varer en · Dag, og i den mørke Tale, som varer 70 Aar.
LF, s. 11 t Græs paa Marken, som er i · Dag, og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han
CT, s. 20 t Græs paa Marken, som er i · Dag, og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han
OTA, s. 259 Græs paa Marken, som er i · Dag, og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han
DS s det Græs paa Marken, som er i · Dag, og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han
NB14:33 odt, men imorgen er der atter en · Dag, og i overmorgen og maaskee skal han leve
NB11:216 ... og Du skal ræddes Nat og · Dag, og ikke være sikker paa Dit Liv. /
4T44, s. 291 t til sig selv paa Nødens · Dag, og iler forud for beundrende at modtage
KG, s. 150 leier, der bandt sig for hver · Dag, og ingen Timelærer, der bandt sig for
PS, s. 271 d ingen Ro, hverken Nat eller · Dag, og løber stærkere end en Hest kan
4T43, s. 162 en kom i hans Bod den ganske · Dag, og man da vilde sige til ham, nu haver
NB2:113 aa meget anstrenget den næste · Dag, og saa paa et fremmed Sted, hvad altid
AE, s. 262 Saa kommer Astronomien for en · Dag, og saaledes gjennemføiter man alle Videnskaber
4T43, s. 158 der trøster medens det er · Dag, og som bliver hos ham, naar Natten kommer,
NB23:79 iel, som han bar paa hiin · Dag, og som han ellers aldrig har gjort Brug
NB18:88 t, feriere visse Timer hver · Dag, ogsaa spøge og more Dig; men Du skal
NB23:20 ølt Ideens Uro med hver evige · Dag, om han nu er Christen. » Aldrig«,
Brev 38 ndnu.« Og han er hver · Dag, paa ethvert Klokkeslet, tidlig om Morgenen,
3T43, s. 80 ke udtrykkelig nævner den · Dag, paa hvilken der skal blive Spørgsmaal
IC, s. 185 dog formaae at leve Dag efter · Dag, rolig, Gud hengiven, som forestod kun alt
CT, s. 115 e Dig Taalmod til at lide den · Dag, saa bede Du ham ogsaa hver Dag, at minde
Brev 81 a har jeg Motion nok for den · Dag, saa behøver jeg al mulig Aandskraft
TS, s. 102 , og saa den følgende · Dag, saa blev der taget noget strengere endnu
KG, s. 44 hundrede Slaver minde Dig hver · Dag, saa Du hører det ikke mere, fordi Du
DS, s. 222 en smuk Sommerdag deres Livs · Dag, saa døer hun om Aftenen, og han siger
SLV, s. 221 1000 Aar er for ham som een · Dag, saa er 70 Aar netop 1 Time 56 Minutter
CT, s. 81 er der for Dig ingen næste · Dag, saa er al jordisk Bekymring tilintetgjort,
BOA, s. 157 1000 Aar er for Gud liig een · Dag, saa er de ogsaa i Forhold til en evig Sandhed,
CT, s. 81 er der for Dig ingen næste · Dag, saa er Du enten en Døende, eller En,
Brev 176 de været i Byen paa den · Dag, saa havde jeg formodentlig bragt Dig en
CT, s. 84 edes hver Dag; glemmes det en · Dag, saa kommer strax den næste Dag tilsyne.
Oi1, s. 131 r Veiret aldrig paa en stille · Dag, saa stille er det kun før Torden; og
KKS, s. 102 Mængden seer en Mand hver · Dag, saa tænker Mængden som saa: ikke
NB35:12 sig, og naar det gryede ad · Dag, saa var Lystigheden forbi, og det endte
Papir 323:2 der, og være der hver · Dag, saa vil der komme Dage og Tider, hvor den
CT, s. 88 vplager. Fuglen lever kun een · Dag, saaledes er den næste Dag ikke til for
CT, s. 87 rdentligt at gjøre Nat til · Dag, saaledes vil han fortvivlet gjøre Idag
TS, s. 75 fe Dig Tid, hvor Du selv, hver · Dag, samler Dig i Indtrykket af det Gudelige.
TS, s. 56 t dem Lectien for til næste · Dag, siger han: lad mig nu see, at I kan Eders
2T44, s. 202 tede behøver det: endnu i · Dag, siger Herren. Lader os ikke letsindigen
CT, s. 212 som et Overfald ved høilys · Dag, skrækindjagende som et natligt Overfald.
CT, s. 292 i Velsignelse. / Skrid saa Du · Dag, som aldrig meer / Mit Øie her i Tiden
NB23:207 arbeider sine visse Timer hver · Dag, som en Kjøbmand arbeider paa sin Maade:
NB4:117 kan. Men da traf det sig en · Dag, som han sad og talte med en Ungdoms-Ven
NB2:2 , at han stundom vælger en · Dag, som han, ved den Brug han gjør af den,
CT, s. 87 en næste Dag! Den næste · Dag, som Hedningen med Gru i Sjelen gaaer imøde,
BOA, note at hun skal have Lov til, samme · Dag, som hendes Mand sætter Pennen til Papiret
NB4:52 hvad det var jeg vilde sige denne · Dag, som jeg maaskee har at leve, den har
AE, s. 565 et vist §-Pensum for hver · Dag, som jeg skulde kunne udenad til den næste.
BI, s. 312 endte derfor ikke den syvende · Dag, som man paa saa mange Maader i vor Tid
DD:11.a abt, det blev udsagt paa den 6te · Dag, som om hermed antydedes, at hermed kom
TTL, s. 464 iver Alvoren den at leve hver · Dag, som var det den sidste og tillige den første
JJ:374 har gjættet Gaaden samme · Dag, som vi Alle faae den at vide, beskæftiger
NB12:178 n saa aldrig glemte at sige god · Dag, stundom ogsaa at tale et Par Ord med hende.
NB27:51 e midt i Virkeligheden hver · Dag, Søgnedagene ( det meest Anstrængende)
NB25:64 temt Art Bagværk paa den · Dag, tage i Skoven til Ære for dem –
4T44, s. 291 l sig selv endog paa Lykkens · Dag, thi det menneskelige Hjerte er meget svigefuldt
OTA, s. 427 er glad paa Forfølgelsens · Dag, thi nu indtræder jo Det, han maa vente,
CT, s. 81 es en Frelse fra den næste · Dag, thi paa Jorden fandtes den ikke; end ikke
CT, s. 86 af Angesten for den næste · Dag, Tilintetgjørelsens Dag, Angesten, der,
SLV, s. 81 Gang; Den, der seer det hver · Dag, tænker vel anderledes, hvis han ellers
NB5:95 , medens jeg mindes ham hver · Dag, ubetinget hver Dag siden hiin 9d August
NB30:94 heden nok skal komme for en · Dag, uden at jeg dog just faaer Profit deraf,
NB:16 kke gaaet en eneste Dag siden hiin · Dag, uden at jeg Morgen og Aften har betænkt
NB9:75 n at lade Dag gaae hen efter · Dag, uden at komme til Afgjørelse; det lyder
IC, s. 173 ogen Dag, ikke een Time nogen · Dag, uden at Misforstaaelsen, som den kan det
NB2:54 n, saa jeg neppe lever een eneste · Dag, uden een af disse Frækhedens Overhalinger.
SFV, s. 54 anvistes bestemte Timer hver · Dag, udenfor hvilke der ikke turde arbeides;
NB2:256 n Ondskaben, der gjør Nat til · Dag, vaager som var det nu Dag; kun »
EE1, s. 415 natoke: / jeg gnider den ved · Dag, ved Nat, / Men ei jeg sletter ud den sorte
NB9:58 Præst fE som begraver 10 hver · Dag, vier 20 hver Søndag, døber Børn
Brev 309 horsdag eller ock en annan · dag, vill De ju ha godheten tillställa mitt
AA:23 Kragers Skrig paa en Henrettelses · Dag. – / ( Forøvrigt har den Lighed
Not1:9 icere Helligheden af den 7de · Dag. – / Øiemedet af Skabelsen. Origenes
CT, s. 82 lmodighed skimte den næste · Dag. – Den, der roer en Baad, vender Ryggen
NB27:51 en Time eller en halv hver · Dag. / Χstd. er just Religion lige midt
AA:31 e Elskende om at det gryer ad · Dag. / / / I det Hele er det vist neppe muligt
CT, s. 80 lligevel – den næste · Dag. / / Den Christne har ikke denne Bekymring.
NB22:154 ndrer af Χstus paa Dommens · Dag. / / Tænk et Msk; og jeg vil nu hverken
NB20:137 ig Comik. / / Scene paa Dommens · Dag. / / Vor Herre / En theol. Professor. /
NB25:15 stus er Ordet. / Sc. Stephans · Dag. / At Julefesten begynder og ender med Engle:
2T44, s. 222 n med Beden og Fasten Nat og · Dag. / Blev Anna skuffet i sin Forventning,
NB24:54.a e maa faae Manuscript næste · Dag. / Da faaer jeg samme Aften at vide, at
NB3:56 n har ikke lovet Dig den næste · Dag. / Det at » Flyveposten
Oi10, s. 400 giver Forpligtelsen en god · Dag. / Dette er, hvad Enhver veed, Uredelighed;
NB10:111 des ud Aar efter Aar hver evige · Dag. / Dette har jeg dog villet optegne for
NB4:24 saa give de Sandheden en god · Dag. / Dog Gud den almægtige som holder
Papir 462 n 10, maaskee ogsaa kun en · Dag. / Du kan udfylde denne Tid med at blive
EE1, s. 354 men inden i hende er det lys · Dag. / Edvard maa bort. Han gaaer paa det Yderste;
NB32:19 skulde være en Fornøielses · Dag. / En Lærer taler gjerne i et høiere
NB20:147 a ham) kunde han ikke faste een · Dag. / Forbilledet / / Da J. Χstus levede,
Papir 571 Samtalen med ham næste · Dag. / Fra den Tid blev Forholdet spændt,
AE, s. 427 sens, men ogsaa en Prøvens · Dag. / Idag er det nu Tirsdag, og Speideren
NB19:20 eppe var i mig mere end een · Dag. / Imidlertid begyndte jeg at blive opmærksom
NB6:4 ge Nydelsen og give Alvoren en god · Dag. / Jeg indrømmer, jeg begyndte min Forfatter-Virksomhed
NB2:80 iske Kræfter som den første · Dag. / Mag. Ussing kalder etsteds i 2det Hefte
CT, s. 83 ndbildning avler den næste · Dag. / Men den Christne troer, just derfor bliver
NB32:22 e og give Forpligtelserne en god · Dag. / Men det lader sig ikke gjøre; Χstd.s
Oi10, s. 416 ke beskjeftiger dem, en god · Dag. / Men maaskee er det mig, der feiler, mig,
BOA, s. 262 Skumring, viger for den lyse · Dag. / Naar man ikke er sig selv præsent,
NB24:121 nskede Alt i Orden til den · Dag. / Saa faldt der et Par Ord om Pastoral-Seminarium;
2T44, s. 191 e vred sine Hænder Nat og · Dag. / See! naar vi saaledes tale derom, da
CT, s. 80 og Lilien blomstrer kun een · Dag. / Selvfølgeligt har Fuglen ingen Bekymring
3T43, s. 68 de over sig selv paa Dommens · Dag. / Skulde vi tale saaledes? ja det var vel
2T44, s. 202 den: imorgen er der atter en · Dag. / Taalmodigheden har et andet Ord, et stærkt
OTA, s. 409 randre Sproget paa Lidelsens · Dag. Ak, thi heri er Forskjellen, at det dog
Brev 15 Conference med Biskoppen forleden · Dag. Alt Sligt veed Du formodl. ogsaa. Forøvrigt
AE, s. 165 orstaaer jeg det end ikke den · Dag. Altsaa det at takke Gud, dette Eenfoldige
CT, s. 88 n mellem idag og den næste · Dag. At leve er at være til idag; naar man
CT, s. 80 r altid er denne den næste · Dag. At seire over sit Sind skal være større
TS, s. 106 d, skæmmede de sig Dag for · Dag. Da lod han Kongens Kudsk kalde. Han kjørte
CT, s. 292 gentligen kaldes Jesu Christi · Dag. Den Dag idag derimod, den vil snart være
CT, s. 80 er i Grunden for den næste · Dag. Den jordiske og verdslige Bekymring muliggjordes
CT, s. 83 beskjeftiget med den næste · Dag. Den Troende er en Nærværende, og
Papir 434 rtes Ulvenes Tuden Nat og · Dag. Der var Livsfare forbunden med at være
CT, s. 87 jøre Idag til den næste · Dag. Derfor lever han ikke idag, og han lever
JJ:324 ren, medens det voxer fra Dag til · Dag. Derfor var Askesen et Udtryk for denne
CT, s. 206 , uforfærdet paa Nødens · Dag. Dersom Du mener, at den sygeste og meest
NB32:36 det med Charakteren en god · Dag. Det Digteriske sammen med Charakteer er
Brev 180 gt at sende Dig den endnu samme · Dag. Det gik mig af Minde. Saa kom Confirmations-Dagen.
JC, s. 25 udiet af dem krævede Aar og · Dag. Det var ikke Feighed eller Magelighed,
NB25:109 1851 mødte hun mig hver · Dag. Det var ved den Tid, naar jeg gik hjem
FB, s. 201 jeg end talte uafbrudt Nat og · Dag. Dette er Abrahams Tilfælde. Han kan
2T44, s. 202 eld: imorgen er der atter en · Dag. Dette i og for sig trøstelige Ord forstod
NB18:88 u skal være flittig hver · Dag. Du skal ogsaa finde en ubeskrivelig Salighed
CT, s. 88 rgen, dog lever han Dag efter · Dag. For ham kan vor Herre ikke klare op; thi
CT, s. 87 n lever ikke til den næste · Dag. Han lever ikke til den næste Dag, dette
Papir 254 ngde næsten hver evige · Dag. Han søger i en Mængde Artikler, som
DD:198.a n, for hvem 1000 Aar er som een · Dag. Husk paa at Du er skabt i hans Billede
TNS, s. 148 en Juledag, Martyren Stephans · Dag. Hvor satirisk! Biskoppen tager saa deraf
LA, s. 49 det fortrædigende Dag fra · Dag. Istedenfor Forelskelsens seierrige erobrende
NB10:138 di Gud hvilede paa den 7de · Dag. ja netop svarede R. Jeg har nu vistnok
SFV, s. 40 e og i Næ, men hver evige · Dag. Jeg er overbeviist om, at en Sjettedeel
Brev 80 . Og saaledes lever jeg hver · Dag. Jeg har nemlig besluttet at spise paa Hotellet.
Not15:4 et. Hende mindedes jeg hver · Dag. Jeg har ubetinget indtil Dato holdt det:
Not6:22 , som allerede havde varet i een · Dag. Jeg vil ønske de ærede Indvaanere
CT, s. 82 r han Ryggen mod den næste · Dag. Jo mere han evigt er fordybet i den Dag
CT, s. 82 er. Saaledes med den næste · Dag. Man klager stundom over, og finder det
SLV, s. 325 mig saaledes ad hver ottende · Dag. Med Rolighed sagde jeg til hende: »
CT, s. 80 en Bekymring for den næste · Dag. Men Bekymringen for den næste Dag er
TTL, s. 416 det udmærket den næste · Dag. Men den Modnere lærer paa en anden Maade.
NB24:68 Bedehuse og saa prædikes hver · Dag. Men det er det Bestialske: et uhyre Rum,
Oi8, s. 354 lge Ædelstenen endnu den · Dag. Men imorgen skulde den sælges, og fra
CT, s. 82 Øie og bliver den næste · Dag. Men naar han for ret at arbeide mod Maalet
Brev 181 ligt, at jeg kan huske den · Dag. Men netop fordi den Dag ellers ingen Mærkelighed
AE, s. 160 t, saa Hver rider hver tredie · Dag. Men saaledes er det ikke med Udødeligheden,
EE2, s. 134 edsagen er, at det skeer hver · Dag. Mod lader sig ypperligt concentrere i Momentet,
KG, s. 58 e, hun faaer at see den og den · Dag. Mon det ogsaa skulde være saa vanskeligt
NB21:121 var jo ogsaa den første · Dag. Muligt Mynster, opgivende officielt at
OTA, s. 422 ve, han seirer paa Lidelsens · Dag. Naar al menneskelig Modstand optaarner
AE, s. 386 men giver Springet en god · Dag. Naar det er vist: saa vil han vove Alt.
CT, s. 82 il. Saaledes med den næste · Dag. Naar et Menneske ved det Eviges Hjælp
TS, s. 52 ndes disse Herlige hver eneste · Dag. O, mig synes, at det dog er en himmelraabende
G, s. 17 enneske, der svandt hen Dag for · Dag. Og dog fortrød jeg ingenlunde at participere
NB10:141 l føres i Slaget endnu samme · Dag. Og dog gjælder det maaskee just om at
CT, s. 87 r Angest? Det er den næste · Dag. Og hvorfor var Hedningen meest angest,
CT, s. 84 i dette ene Ord, den næste · Dag. Og nu Midlet herimod! Man fortæller,
DS, s. 172 blive ædru blot een eneste · Dag. Og som en beruset Mand ikke veed hvad han
IC, s. 169 – de 1800 Aar er som en · Dag. Ophøietheden har ikke forandret ham;
Brev 180 den alvorlige Høitidens · Dag. Saa gaaer Du hen til Præsten og faaer
CT, s. 79 ge Dage og ankommer dog samme · Dag. Saa hurtigt kan man dog ikke reise paa
2T44, s. 222 ten.« – Nat og · Dag. Saaledes holder jo den Forventende ved
2T44, s. 222 rig, men Anna vedblev Nat og · Dag. Siger Utaalmodigheden end, at det er ingen
EE1, s. 300 have modtaget flere paa een · Dag. Skulde jeg have fulgt min egen Tanke, da
Papir 275:2 r til 12 – endnu er det · Dag. Snart er det Nat – / han gaaer indenfor
CT, s. 87 ag at ville leve den næste · Dag. Som Fuglen, der blev træt underveis
EE1, s. 125 hjelpe, Sandheden maa for en · Dag. Tager man dem bort, saa er alt det Øvrige
NB25:109 . / Saaledes gik Dag efter · Dag. Ulykken er, jeg er saa frygtelig kjendt,
Brev 213 t og har ligget siden hiin · Dag. Ved at søge efter blandt henkastede
CT, s. 292 e til vor Herres Jesu Christi · Dag. Vel kunde Du maaskee fromt kalde denne
2T44, s. 217 nner og Paakaldelser Nat og · Dag.« ( 1 Tim. 5, 5.). Den, der er tro over Lidet,
Not1:6.c abe, ingen Trøst til Dommens · Dag.« / Daniel 12, 2: Dit Folk vil blive reddet,
CT, s. 79 aae den » den næste · Dag.« Thi Fuglen seer ikke Syner – men
NB4:52 maaskee 40, eller maaskee kun een · Dag: derfor har jeg besluttet at anvende denne
NB12:107 skulde gjentage det paa Dommens · Dag: det er Nonsens! / Eet af To: enten skal
NB12:107 skulde gjentage det paa Dommens · Dag: det er Nonsens! En Mand i et fedt Levebrød,
NB12:107 skulde gjentage det paa Dommens · Dag: det er Nonsens! En Rangsperson, kun levende
OTA, s. 337 hun vel netop paa Glædens · Dag: det er umuligt; da tager hun vel mod Visheden
TS, s. 63 Slave, der sagde til ham hver · Dag: husk paa at tage Hevn. Det var ogsaa Noget
Brev 235 See, nu kommer det for en · Dag: naar der i saa lang Tid skal bruges af
DD:87 som han regelmæssigt sagde hver · Dag: O Du vidunderlige græske Natur, hvorfor
Oi9, s. 382 en giver alt Høiere en god · Dag: og Du skal see, alle Vanskeligheder forsvinde!
SLV, s. 368 skal have været, den ene · Dag: paa Jagt, den anden: rien, den tredie paa
NB31:67 kee, maaskee kun een Maaned, een · Dag: rædsomme Uro! / Χstheden arrangerer
NB32:114 rigelig Udtømmelse hver · Dag: saaledes er en rigelig Udtømmelse i
NB10:98 at lide det 100, 1000 Gange hver · Dag: sandeligen blandt Martyr-Lidelserne er
NB25:84 ham jo ogsaa den første · Dag: vi ere aldeles uenige, hvad han vistnok
Brev 69 lygtige, hvis Ruus er kun en · Dag; / Det nytter ei for ham Liqveur at sætte.
2T44, s. 217 d med Fasten og Beden Nat og · Dag; at hun traadte til i den samme Stund (
TS, s. 60 den anden, udkommer hver evige · Dag; Critiken, som skal holde Oversigten, kan
TTL, s. 436 tningen fortolker den Dag fra · Dag; den strækker til for hele Livet, naar
CT, s. 81 ghed og Evighed. Den næste · Dag; det er Entrehagen, ved Hjælp af hvilken
SD, s. 158 r Aand, Sandhed o. d. en god · Dag; det kommer af, at han er for sandselig
NB27:37 le om en saadan Aand en god · Dag; det Uforskammede er saa alligevel at ville
BMS, s. 124 Brød fik han rigeligt hver · Dag; for ham var der aldrig Avancement og Befordring
CT, s. 84 a, at der bedes saaledes hver · Dag; glemmes det en Dag, saa kommer strax den
KG, s. 221 Kræfter hverken Nat eller · Dag; Ingen tænker paa, hvorledes de holde
NB13:51 idt i Christenheden Dag for · Dag; intetsteds har jeg det mindste Tilhold;
EE2, s. 151 n for evig ɔ: for en heel · Dag; kom naar Du vil – altid velkommen;
NB2:256 t til Dag, vaager som var det nu · Dag; kun » Ypperstepræsterne ere glade«
2T44, s. 211 ieren fordrer Lønnen hver · Dag; kun trofast Elskov tjener syv Aar og syv
NB14:80 um). / Livet sammenlignes med en · Dag; man vaagner ( Natten er forbi – Dagen
CT, s. 81 ert paa Grund af den næste · Dag; med den næste Dag taber det sin Fortryllelse
CT, s. 204 mange Maader i Livets travle · Dag; med dette Ord forhindrer han Oldingen i
CT, s. 292 ning for Dig, en Jesu Christi · Dag; men der er jo dog kun een Dag, der egentligen
DD:16 dd: siger vel: 1000 Aar er som een · Dag; men ikke een Dag er som 1000 Aar, fordi
BI, note ed, hvilket dog kun varede een · Dag; men uagtet dette havde han dog ganske emanciperet
TTL, s. 454 til at arbeide medens det er · Dag; og lad den Alvorlige søge Dødens
CT, s. 80 et Imorgen, den lever kun een · Dag; og Lilien blomstrer kun een Dag. / Selvfølgeligt
CT, s. 82 lage hvad der er nok for hver · Dag; saa tage Du heller ikke mere end det Tilmaalte,
CT, s. 82 ne i Forhold til den næste · Dag; thi den er ikke til for ham. – Det
CT, s. 85 en Bekymring for den næste · Dag? Han, der ikke leed, som et Menneske lider,
Brev 199 Alle og Enhver eller hver · Dag? Maaskee bedst ved, i disse Par Ord at give
BOA, s. 263 kal den bruges paa Nødens · Dag? Nei, da falder det naturligere at blive
BOA, s. 263 al den bruges paa Glædens · Dag? Nei, saa behøves den ikke. Skal den