S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB17:90 fortvivlet Lidenskab hungrer det · efter » at faae Noget at snakke om«.
Papir 136 gge i den fortvivlede Stræben · efter » at følge med«, og ved
NB31:14 sterne. / / Disse Folk kalde sig · efter » Dagen« ( Journalister).
BB:2 det sidste Tidsrum, stræbte · efter » dem erhabenen und gelerhten Dichten«.
KG, s. 54 ver, saa Mange, der længtes · efter » Digteren«! Det forlanges
LF, s. 9 Taler 1843, hvilke udkom strax · efter » Enten – Eller«)
NB24:128 er bemærket, at det er · efter » Flyve-Posten«, men forresten
BN , er denne Artikel skrevet i 49 endog · efter » Fra Høiheden vil Han drage
Not6:4 Kjøbstædernes Ulve-Hunger · efter » Nyheder fra Hovedstaden«
NB20:162 e over – gjør der · efter ɔ: vær eenfoldig; her er Intet at
NB25:69 de vove at indrette sit Liv · efter Χstd, naar det han faaer at see, er
NB20:27.a i hvilken Forstand, at dette, · efter Χstd.s Mening, er i Evighedens Forstand,
NB26:7 ) indrettede sit Liv aldeles · efter Χstdommens Fordringer i Retning af
Papir 544 t paa at frelse sig selv. / Men · efter Χstdommens Mening er der i ethvert
NB23:45 en Misforstaaelse, det er, · efter Χstds Begreber om Reenhed fra Intrigue,
NB14:145 aa nøiagtigt som muligt · efter Χstds Forskrift, lide om muligt, hvad
DD:131 nd. / d. 17 Aug. 38. / Msket skal · efter Χstds Lære gaae op i Gud ikke ved
Papir 451 istelig Knude paa Traaden. · Efter Χstds Mening kommer » Prædikenen«
NB31:62 personligheder, hvori just, · efter Χstds Mening, det Onde har Tilhold:
DD:198.a har skuet med Velbehag, naar Du · efter Χsti Bud har gjort vel i det Skjulte.
NB31:11 Nei, men den lyder: gjør · efter Χsti Bud og Befalinger, gjør Faderens
EE:87 rhold til Msk. som Velgjørenhed · efter Χsti Bud: den høiere Haand skal
KK:2 jødiske Fordomme. Først · efter Χsti Død og Opstandelse modtoge
NB8:38 ilfælde i første Generation · efter Χsti Død. / Dersom saa den Samme
NB8:53 kee ved Hjælp af Venskab, · efter Χsti Exempel havde holdt Sandheden
NB25:110 og dertil i Forfølgelse · efter Χsti Exempel. Saa er man berettiget
NB7:104 Naar saaledes just Den, der · efter Χsti Lære beflitter sig paa at
Not1:8 omhed end aandelig Indvirken · efter Χsti og Apostlernes Forbillede. Midlerne
NB26:9 paa følgende Maade, som og er · efter Χsti Ord » af deres Frugter
NB14:40 erne ( til hvem de henvendte sig · efter Χsti Ord) naturligviis har gjort Alt
NB21:147 som det Ufuldkomne at længes · efter Χstus som han var her paa Jorden.
NB21:29 get, havde rendt hele Dagen · efter Χstus, talt med ham Dag ud og Dag
SLV, s. 417 18 følger oven paa eller · efter § 17. / Tillæg / Et Sideblik til
NB31:114 d og raabende: følg mig · efter – – der forblive de –
SBM, s. 142 ves har slikket sine Fingre · efter – – og tillige ere vi Sandhedsvidner.
NB6:87.a Eller, men nogle Maaneder · efter – aldeles ligesom den lille Artikel
NB32:86 e blot duelige til og higne · efter – at blive narrede! / Forargelse.
NB29:10 han. / Og saa Aarhundreder · efter – da Χstd. vel at mærke er
NB17:38 e syntes jeg kunde dog give · efter – de tænkte slet ikke paa, at
TS, s. 47 heatret, og græd flere Dage · efter – det beviste kun, at han var en
NB14:46 orstand slet Intet at haste · efter – det er jo Alt gjort. Her ligger
Oi4, s. 221 pdage, at der fries til hende · efter – en Formularbog. /
Brev 279 Motion blev ved at skrive · efter – en Krykke. Denne Frygt for en Misforstaaelse
SD, s. 161 vis det skulde forstaaes ind · efter – enhver saadan Existents, hvad den
TS, s. 89 er givet, følger dette · efter – Forfølgelsen mærkede? Nei,
NB:73 for det meste, ganske nær · efter – forklare Underet. / Saa udbreder
NB2:101 skaffede sig Venner ved at give · efter – gjør Du ligesaa, men af Din
OTA, s. 328 a sige vi: nu fulgte hun ham · efter – han gik forud. Saaledes gik Christus
DBD, note man kan jo see begge Dele · efter – har jeg gjort Sandhedsvidne og
Brev 80 denne Larm tvinge Tanken ind · efter – Hurra for mig og Dig siger jeg,
AE, s. 394 ganske næsten er vendt ud · efter – hvis han da ikke paa den Maade
NB29:95 et har han ønsket, higet · efter – lumpent er han blevet behandlet,
NB30:30 alt et Ord om dette: følg mig · efter – mig synes alligevel at denne Idyl
RK, s. 189 rieri det at følge Christum · efter – nei ikke mere; de Batailloner Christne,
IC, s. 229 sandt i mig, altsaa han seer · efter – og det kan han, just fordi han
NB18:5 og saa skulde den lege Χstd. · efter – og dette er Χstheden. /
NB:215 10,000der til at sige det · efter – og Ingen har Ansvaret; at end ikke
SFV, s. 90 usinde til at sige det Sagte · efter – og Ingen har Ansvaret; at end ikke
NB34:24 nte at man maatte give lidt · efter – og saa gik det hyp i Gallop. /
Oi9, s. 385 l at følge Verdens Frelser · efter – og saa giver han Efterfølgelsen
SLV, s. 129 Forbigaaende til at høre · efter – og Scenen var paa Østergade.
Papir 406:1 s: v:, da hører Menigheden · efter – som sædvanligt. Men naar han
NB33:55 e Χsten, maa give lidt · efter – thi » ellers faaer han slet
NB17:71 en Mening, at jeg skal give · efter – thi min Hypochondrie har han da
NB18:21 rst forstaae det Hele bag · efter ( Joh: XII, 16.). Men alligevel maa det
NB14:101 s man end tænker sig Eenfold · efter ( paa den anden Side af) Reflexion: aldrig
AE, s. 525 r Christne, og nu skal vi bag · efter ( thi dengang vi blev det, var det ikke
EE1, s. 307 ene – med Tjeneren bag · efter .... Man er 16 Aar gammel, man har Læsning,
Papir 278 r de græske Sophister / · efter / Kilderne. / Indledning / Om Betydningen
Brev 69 d det ei, thi selv jeg Dagen · efter / Til Hiemmet vendte, for igien min Klo
DS, s. 168 t Christelige, det Ubetingede. · Efter 1718 Omveie og Ærender faaer En ( ak,
Papir 74 sentlige Omstændighed, at nu · efter 1800 Aars Forløb Chrstd: har gjenemsyret
NB10:141 rengt, det er som naar en Armee · efter 3 Dages forcerede March ankomer tidlig
JJ:45 sig henrette uden Lov og Dom, som · efter 3 Instantsers Kjendelse. / Jo betydningsfuldere
KK:4 nu uenige Elementer. – / · Efter 30aarskrigen og det hele dermed forbundne
Oi7, s. 290 ørst taget 2 Examiner, og, · efter 4 Aars Læsning først taget Embedsexamen.
Not12:16 delse, men opdager det bag · efter 4) Een vil, uden sit Vidende begaae en
NB23:6 / Tidens Ulykke, især nu · efter 48, er just misforstaaet Bevægelse,
ELF, s. 61 gtpaagivende Tilhører, der · efter 5 Fjerdingaars Forløb var i Stand til
Papir 440 pildt her paa Jorden. O og · efter 6 saadan Aar mener man udenvidere at blive
LA, s. 26 forsøgt mig som Anmelder. · Efter 7 Aars Forløb er det da mit Ønske
NB7:20 indirecte Kjende, at nu først · efter 7 Aars Forløb tør jeg betroe mig
EE1, s. 243 elines Sværmeri. » · Efter 8 Aars Omflakken kommer han incognito tilbage;
NB29:29 τος. / citeret · efter A. Schopenhauer: die Welt als Wille und
Not9:1 den efter Legemet dødede · efter Aanden levendegjorte. Aandelig vender han
FB, s. 198 ædens daglige Brød, som · efter Aandens Føde. Dog bliver han sin Beslutning
FB, s. 198 er Livets daglige Brød som · efter Aandens Næring. Uagtet da al den Smerte,
4T44, s. 328 ankeløshedens Forstand og · efter Aandløshedens Begreb Sandsynlige. Kun
EE:94 let.) / d. 14 Juni 39. / Den Jagen · efter Aandrighed, der er saa charakteristisk
Not1:8 somhed til enkelte Medlemmer · efter Aandsgavernes Forskjellighed, ved Siden
NB15:106 r Maaned efter Maaned, Aar · efter Aar – og nu seer jeg først det
GU, s. 334 ter den mere, og saa gaaer Aar · efter Aar – Straffen udebliver, og Glemsel
NB4:159 onen, leve saaledes hen Aar · efter Aar ( omtrent lige saa længe som de
CT, s. 252 smaaligt at ville spilde Aar · efter Aar af sit Liv og tilsidst sin Salighed
NB2:16 en offentlige Mening o: s: v: Aar · efter Aar afstedkomme de væmmeligste Afskyeligheder
NB4:159 g bliver saa vanskeligt Aar · efter Aar at leve hen ene hjulpet af det Evige,
DBD, s. 132 , jeg var det; thi ved Aar · efter Aar at udholde dette Harmfulde, derhos
Papir 519 u exeqvere det, Du vil Aar · efter Aar behøve stadig dog Skole-Øvelse
NB8:110 kalder Virkeligheden: dette Aar · efter Aar Dag ud og Dag ind at mindes om Eet
TS, s. 51 t at snakke om; han maatte Aar · efter Aar daglig være foranlediget, nødsaget
KKS, s. 93 lse: saa lever hun da hen Aar · efter Aar den misundte, den lykkelige Gjenstand
NB:76 rskab at betænke, hvorledes Aar · efter Aar det bliver Trivielt som engang vakte
NB33:59 / At det saaledes er gaaet, Aar · efter Aar disse Millioner, Millioner Χstne,
IC, s. 188 enhed, der Dag efter Dag, Aar · efter Aar er til i Virkelighedens Lidelse, denne
NB29:96 e List, Underfundighed, Aar · efter Aar for endeligen at naae – at naae,
NB25:114 rfatter. / Saa var jeg Aar · efter Aar Forfatter, leed saa ogsaa for Ideen,
NB18:69 ægtens Egoisme har saadan Aar · efter Aar franarret Gud Χstd., sat sig i
DSS, s. 121 og skal ikke gaae som det Aar · efter Aar gik under den gamle Biskop »
SFV, s. 52 g stadigen, Dag fra Dag, Aar · efter Aar har behøvet Guds Bistand –
KG, s. 301 kke saaledes at holde det Aar · efter Aar hen paa det Uvisse«. –
NB8:83 Taalmodigheden, saaledes Aar · efter Aar hver evige Dag de mangfoldige Gange
NB25:112 Ven, jeg har seet ham Aar · efter Aar hver evige Dag, nu lidt sjeldnere,
NB10:111 ragt. Og det skal holdes ud Aar · efter Aar hver evige Dag. / Dette har jeg dog
NB29:96 nente Klogskab, for saa Aar · efter Aar i den fineste Intrigues Tjeneste at
NB8:11 n i Virkelighedens Liv ( Aar · efter Aar i den personlige Omgang, i Berøring
OTA, s. 132 kyld, fra hvilken han dog Aar · efter Aar i timelig Forstand fjerner sig mere
Papir 556 n anstrengede Arbeiden Aar · efter Aar ikke tjener Penge, men sætter Penge
Papir 556 n anstrengede Arbeiden Aar · efter Aar Intet opnaaer, men naaer at blive til
NB13:67 ikke et Msk. lang, lang Tid, Aar · efter Aar leve hen, lidende under og maaskee
EOT, s. 265 d er dette ikke. Den, der Aar · efter Aar med rædsom Livslyst dyngede Forbrydelse
NB8:38 af Syne, at holde det ud Aar · efter Aar med stigende Fart: frygteligt. Men
Papir 469 it Liv oplyse. Jeg har Aar · efter Aar og meget anstrenget arbeidet uden at
NB12:109 tryk. Lever man nu hen Aar · efter Aar paa den Maade, saa gaaer man Glip af
LA, s. 20 Fortællingerne senere Aar · efter Aar paa en saa smuk Maade udkom ved Juletid.
NB6:55 mell. Msk. og Msk, lever jeg Aar · efter Aar saaledes, at alle de Fornemme ( hvad
LP, s. 51 ndende hvide Papaver forandrer · efter Aar sin Farve, naar den staaer mellem de
TS, s. 74 ved Din Nærværelse, Aar · efter Aar stadigen har anbragt Taushed i Dit
IC, s. 125 erved at opnaae, at blive Aar · efter Aar udleet, forfulgt og tilsidst ihjelslagen:
NB17:38.a o: s: v: – / Og saa Aar · efter Aar uforandret at være udsat for den
SFV, s. 76 g alligevel Dag for Dag, Aar · efter Aar var tilegnet af Forfatteren, der, historisk,
Papir 392 t udenfor. Det var fordi De Aar · efter Aar vedblev at ville tjene Foragtelighedens
SFV, s. 101 tenhedens Syndefald, er: Aar · efter Aar, Aarti efter Aarti, Aarhundrede efter
NB24:152 olde denne Ene-Kamp ud Aar · efter Aar, at have det i sin Magt blot ved at
DS, s. 190 er mit Liv stadigt væk, Aar · efter Aar, at jeg er som Folk er fleest, saa
Papir 419 re alt Dette holde ud Aar · efter Aar, blot for at naae at falde, men rigtignok
NB10:98 Piat kan ved Idelighed Aar · efter Aar, Dag efter Dag blive frygteligt –
TAF, s. 281 er elsket, maaskee gaaer Aar · efter Aar, Dag efter Dag, og han tænker ikke
KG, s. 288 ydelse, der var dynget op Aar · efter Aar, der kan have grebet om sig efter en
NB7:75 at skulle saaledes haabe Aar · efter Aar, der kun bekræfte, at der ingen
TTL, s. 442 om det Hele. Saaledes gik Aar · efter Aar, eensformigt, dog ikke tomt; han blev
IC, s. 124 es, Du vil blive forfulgt Aar · efter Aar, og det ender med, at Du tilsidst paa
NB24:111 e Χstdom gjør, Aar · efter Aar, stigende, glimrende Carriere i Verden,
NB25:73 hen i, saadan leve hen Aar · efter Aar, til daglig Brug. / Er nu den borgerlige
NB26:14 edes havde jeg holdt ud Aar · efter Aar, trods Lidelserne, trods de nye Lidelser:
CT, s. 246 e har jeg holdt Tiden hen Aar · efter Aar, ventende paa ny og ny Sikkerhed for
NB27:21 ag saaledes paa Spidsen Aar · efter Aar. / Dog var det vel godt, at det ikke
NB30:30 Saaledes har han levet hen, Aar · efter Aar. Børnene begynde at voxe til. Den
KKS, s. 93 m. Saaledes lever hun hen Aar · efter Aar. Det synes saa herligt, det seer ud
TSA, s. 63 alen. / Han levede da hen Aar · efter Aar. Han omgikkes kun sig selv, og Gud,
NB32:115 Men saaledes gaaer det hen Aar · efter Aar. Saa længe jeg eier en Hviid, kan
NB7:75 og det skal han holde ud Aar · efter Aar. See dette er at opdrages til, at lære
KKS, s. 93 Konstnerinde lever da hen Aar · efter Aar. Som man i borgerlige Husholdninger
NB8:96 opført hver evig Dag Aar · efter Aar; digterisk maa det forkortes. Saaledes
NB10:96 aar saa dette gaaer hen Aar · efter Aar; naar alle Anseete i Stilhed harmes,
NB10:96 benter, og dette stiger Aar · efter Aar; naar den samtidige væsentlige Forf.
NB28:15 Og dette er Aarhundrede · efter Aarhundrede blevet værre og værre,
SFV, s. 101 rti efter Aarti, Aarhundrede · efter Aarhundrede, snigende at have – halv
NB6:94 Undergangens, og det Aarhundrede · efter Aarhundrede, som i et evigt Omqvæd gjentagende
NB31:99 lader Aarhundrede gaae hen · efter Aarhundrede; mere og mere indbildsk bliver
NB31:130 udholde disse Aarhundreder · efter Aarhundreder dette Mylder af Millioner,
NB33:43 Millioner, og Aarhundreder · efter Aarhundreder med Millionviis Χstne!
NB31:38 e Ruin.« Men da saa · efter Aarhundreders Forløb Χstd. var
NB27:59 ldte Χstne af sig, saa · efter Aarhundreders Forløb Χstd. vil
AE, s. 370 r, men Resignationen skal see · efter aarle og silde, at han arbeider paa at
AE, s. 498 Ubetydelighed, forvandler Aar · efter Aars fortsatte Stræben til et Hane
SFV, s. 101 ld, er: Aar efter Aar, Aarti · efter Aarti, Aarhundrede efter Aarhundrede, snigende
Not1:8 gelige Viisdom, som først · efter Aartusinders Forløb har ladet Lyset
F, s. 499 Iilsomhed og de Enkeltes Hasten · efter absolut Betydning og udødelig Fortjeneste;
TS, s. 81 r dem at følge Forkynderen · efter ad den lette, banede Vei. Er dette Christendom?
TS, s. 81 nneskene at følge Christum · efter ad den trange Vei, medens hans Liv, og
4T43, s. 130 ndret i Edens Have og spurgt · efter Adam, Adam ikke skjult sig i Haven og i
BOA, s. 199 Naar nu hine Ord i Forordet, · efter Adlers egen authentiske Opfattelse ( hvilken
BOA, s. 196 er netop om dette: at Ordene, · efter Adlers høitidelige Udsagn, ere Jesu
SLV, s. 392 aa vedbliver Misforstaaelsen · efter Adskillelsen, og viser sig nu netop tydeligst.
AE, s. 261 lleds med Livsledens Higen · efter Adspredelse, gjelder det Modsatte, og Loven
Papir 15 med Chr:. / Caput 3. / v. 2. · Efter Affattelsen af disse sidste Ord ( v. 1.)
TTL, s. 449 lidt tilovers, den jager ikke · efter Afgjørelsen som den Levende gjør,
NB19:69 : medens de i yngre Dage løbe · efter Afguderne, saa bliver den Religion, hvilken
NB10:60 eligieuse Skrifter som de 3 · efter afsluttende E. Og jeg maa svare Nei! Det
FV, s. 16 e«, til hvem saa det ( · efter Afsluttende Efterskrift) næste væsentlige
EE2, s. 28 en. Jeg burde nu vel egentlig · efter Aftale her give Plads for nogle polemiske
Not8:25 en efter Hjertebanken. – / · Efter Aftale sender jeg Dig herved den Blomst
LA, s. 72 re Foraaret, men en Vittighed · efter Aftale vilde være en Modbydelighed.
LA, s. 72 ngel. Ja selv om Foraaret kom · efter Aftale, det vilde dog være Foraaret,
Brev 284 været naturligere, end, · efter Aftalen at træffe mig og sige mig det,
Brev 284 re mig derom, at jeg ikke, · efter Aftalen skulde foranlediges til at gaae
Brev 270 ordring indfinder sig, og, · efter Aftalen, som en privat Meddelelse. /
4T44, s. 357 Miskjendelse. Dette var ikke · efter Aftalen. O, Den, som ikke fatter, at selv
EE1, s. 332 en og blev udenfor, lyttende · efter Afvexlingen i hendes Stemninger, der var
SD, s. 171 d Anseelse af Person, det er · efter al Anseelse at dømme en Person. I Christenheden
NB19:28 ten anpriser jeg Χstd. · efter al den Evne mig er forundt. / Og dog har
Brev 265 re til Eremitagen. – · Efter al den kjedsommelige Snak om Kjøren,
G, s. 84 ikke hjulpet stort, han havde · efter al menneskelig Sandsynlighed netop væbnet
AaS, s. 46 han giver 3 Mk. 8 Sk. derfor, · efter al menneskelig Sandsynlighed vil Tabet
AE, s. 35 ans Arbeide, hvis det lykkedes · efter al mulig Forventning, resulterede Noget
BB:7 n ikke er at foragte. Først · efter al Nydelse, efter en virkelig iforveien
DD:32.a øi Grad trænger til dem og · efter al Rimelighed aldrig vil komme i det Tilfælde
SD, s. 180 eneste Menneske, saa er han · efter al Sandsynlighed afspændt saa meget,
F, s. 512 den som af en Dyd; thi den vil · efter al Sandsynlighed betale sig godt. Ogsaa
FEE, s. 49 e har nogen Forlægger, men · efter al Sandsynlighed er udkommen paa Forfatterens
Brev 127 abe Taalmodigheden, da han · efter al Sandsynlighed ikke vilde komme til at
EE1, s. 96 teret et Sagn, men dette har · efter al Sandsynlighed indskrænket sig til
AE, s. 216 e besøgte, Drengens Fader. · Efter al Sandsynlighed maatte hele den øvrige
EE2, s. 43 kabet. De føle maaskee, og · efter al Sandsynlighed meget overspændt, en
AE, s. 212 e, og saaledes bygget, at hun · efter al Sandsynlighed vil føde smukke og
AE, s. 212 af den Art Skjønheder, der · efter al Sandsynlighed vil holde sig længe,
NB31:55 b Din Primitivitet, og Du vil, · efter al Sandsynlighed, komme godt igjennem Verden,
NB30:115 g det vil gaae Dig vel i Verden · efter al Sandsynlighed, men Du gjør ved at
Oi7, s. 289 gheden den: at leve før og · efter aldeles verdsligt – og saa en Ceremonie.
4T44, s. 306 ørste Selv sidder og seer · efter alle de vinkende Frugter; og det er jo
BB:2 aldes Descort ɔ: Uenighed. · Efter alle Prøver at slutte maatte Indholdet
CT, s. 151 adspredt og narres ved at see · efter Allehaande: saaledes maa Frygten for Fortabelse
CT, s. 190 re Martyr, og nu, muligt dog · efter allerede at have lidt mangfoldigt og i
Papir 387 ikke være paaklædte · efter allernyeste Mode. Det er Fuskere, leflende
Not4:40 begge Momenter. 1) man har · efter almdl. Sprogbrug ikke før begrebet en
Not4:11 ede Consequents, og Handlen · efter almeengyldige Regler. Men herved blev det
EE2, s. 141 nd, hvoraf det vel kommer, at · efter almindelig Sprogbrug og Tankegang, den
EE2, s. 280 kal udrette ( dette Ord taget · efter almindelig Sprogbrug) staaer ikke i min
Papir 83 Aar gammel, hvilket Antal Aar jo · efter almindelige Beregninger betegner en Generations
OTA, s. 218 den Lidende gjør ind · efter Alt ( ved at ville lide Alt) for det Gode,
EE1, s. 370 vende sin Stolthed mod mig. · Efter Alt hvad jeg kan iagttage, er hun raadvild
SFV langt, langt overveiende Fleertal · efter Alt hvad man kan skjønne have deres
CT, s. 58 ad I skulle iføres – · efter alt saadant søge Hedningene / /
CT, s. 69 Alen til sin Væxt – · efter alt saadant søge Hedningene / /
CT, s. 79 for den anden Morgen – · efter alt saadant søge Hedningene / /
CT, s. 89 n kan tjene to Herrer – · efter alt saadant søge Hedningene / /
CT, s. 25 hvad skulle vi drikke? – · efter alt saadant søge Hedningene. / /
CT, s. 35 hvad skulle vi drikke? – · efter alt saadant søge Hedningene. / /
CT, s. 48 ad I skulle iføres – · efter alt saadant søge Hedningene. / /
CT, s. 30 hvad skulle vi drikke – · efter alt saadant søge Hedningene. Ja, Hedningene
CT, s. 26 hvad skulle vi drikke? – · efter alt saadant søge Hedningene. Thi den
CT, s. 44 hvad skulle vi drikke? – · efter alt saadant søge Hedningene. Thi den
LF, s. 11 hvormed skulle vi klæde os? · efter alt saadant søge Hedningerne; thi Eders
CT, s. 20 hvormed skulle vi klæde os? · efter alt saadant søge Hedningerne; thi Eders
OTA, s. 259 d skulle vi klæde os? 32. · efter alt saadant søge Hedningerne; thi Eders
DS er: hvormed skulle vi klæde os? · Efter alt saadant søge Hedningerne; thi Eders
OTA, s. 135 nker, ligger og seer sig om · efter Alt, eller det i Natten dybt grunder over
NB29:99 e saa gjerne hige om muligt · efter Alt. Fuldkommen, ganske fuldkommen var
OTA, s. 153 ng, der freidigt seer sig om · efter Alt? Ak, nei dertil er han for gammel.
CGN erson, som ( i Haab om at avancere · efter Anciennetet og at blive Ridder efter Tour
4T44, s. 346 bestemte Storhed kan man Tid · efter anden anslaae saa høit man vil, og man
NB10:144 / Det har interesseret mig, Tid · efter anden at optegne Exempler paa den Nederdrægtighed,
NB28:32 Offer, eller de Offrede, der Tid · efter anden behøves for at inderliggjøre
NB2:189 n tillige passer paa at faae Tid · efter anden et endnu større Levebrød. Vilde
LA, s. 12 sig selv, men ikke blive Tid · efter anden et nyt Menneske. Skal det tilsyneladende
NB10:208 ra Livet har ogsaa jeg Tid · efter anden faaet at vide, » efter hvad
SLV, s. 40 is Menneskene omkring Een Tid · efter anden faldt om og døde ganske pludselig,
G, s. 47 tid renonce. Da var det jeg Tid · efter anden fattede og blev begeistret for den
NB26:113 r i een Forstand med Angest Tid · efter anden har frygtet eller gruet for, det
NB10:192 – skruet mig saaledes Tid · efter anden i et fornødent Livsforhold, for
SLV, s. 385 ordi de tale dybsindigt. Tid · efter anden kan jo ogsaa en Philosophies Terminologi
CT, s. 274 l ogsaa skee saaledes, at Tid · efter anden Længselen vaagner hos Dig efter
4T44, s. 354 har en Saadan vel ogsaa Tid · efter anden mærket den Mislighed, der ret
BOA, s. 241 il at trykkes, men saadan Tid · efter anden nedskrevet i en Tegnebog, og ved
NB23:6 Fremdeles, havde jeg saa Tid · efter anden sat et af disse 3 Skrifter, som indeholdes
Brev 237 Hukommelsen« Tid · efter anden stykkeviis har overleveret den: der
3T44, s. 254 Bekymringen om denne Sag Tid · efter anden udfyldte mangt et Øieblik, mangen
NB17:72 Existents som min, kun Tid · efter anden ved hver hans Præstation seende,
NB4:62 rere sig i Afgjørelser som Tid · efter anden vil indtræde ( en Mulkt, en
SLV, s. 106 en. Men ikke blot dette, Tid · efter anden, alt som Livet gaaer hen, faaer Ægtemanden
LP, s. 53 ny paa Reiser – en Mand, · efter Andersens Fremstilling, med saa dybe uforklarlige,
Papir 33 / / Skal en stor Mand bedømmes · efter andre Principer end ethvert andet Menneske?
4T44, s. 340 lv eller ved dets Vrængen · efter Andre, hvis Erindring det fremkalder. Et
NB9:37 muligt fra, at være nysgjerrig · efter Andre, vend Dit Blik ganske ind i Dig selv,
LA, s. 44 nd tilbøielig til at spore · efter Andres Forelskelse, han, som snarere synes
CT, s. 245 rgsmaalet om og Nysgjerrighed · efter Andres Tro, kan blive samlet i Alvorens
AA:9 e vare Slotspræster, – der · efter Angivelsen ofte havde siddet 30 à
Not15:6 onstruction, og denne igjen · efter Anledning af et Ord af hende den Elskelige
3T43, s. 66 lig sad paa Luur og speidede · efter Anledning; hvad Under, at den pludselig
JJ:370 kom til Hovedstaden, prædikede · efter Anmodning af En af hans Venner til Høimesse,
F, s. 476 er en berømt Forfatter, der · efter Anmodning skriver et saadant, hvilket jo
SLV, s. 227 de sig til maa man dog have. · Efter anonyme Noveller løber jeg ikke saa
F, s. 487 ren, gjorde mig en Glæde af, · efter Anstrengelsen, i hvilken jeg erhvervede
PMH, s. 65 er, gjorde mig en Glæde af · efter Anstrengelsen, i hvilken jeg erhvervede
TSA, s. 81 g vel have Sandheden, da det · efter Antagelsen er for Sandheden, han vil blive
SFV, s. 36 komme til det Religieuse. Men · efter Antagelsen er jo ogsaa den Anden i den
OTA, s. 240 lsen af Din Gjerning, som jo · efter Antagelsen er noget Godt og Hæderligt,
AE, s. 156 ikke positivt, om Det som kun · efter Antagelsen kan besvares negativt, men han
SFV, s. 25 ligt nok endda. / Naar da nu, · efter Antagelsen, de Fleste i Christenheden kun
OTA, s. 194 e kjendelig i Timelighedens, · efter Antagelsen, eensartede Forstand: at den
IC, s. 233 være Sandheden, og da nu, · efter Antagelsen, Menneskene beundrede ham, saa
OTA, s. 152 og en tvesindet Mand er, · efter Apostelen Jacobs Ord, ustadig i alle sine
Papir 270 derfor under Guds Bistand · efter Apostelens Anvisning overveie med os selv
2T43, s. 46 tod Du vel, men Du var ikke · efter Apostelens Formaning snar til at høre,
OTA, s. 342 er født Træl, naar han · efter Apostelens inderlige Formaning ( thi Christus
EOT, s. 265 han forgjeves søgte Hvile · efter Arbeidet, i Eensomheden, og naar han forgjeves
BI, s. 105 gte at blive hele Mennesker. · Efter Aristophanes taler nu Tragikeren Agathon;
FB, note / Den historiske Katastrophe var · efter Aristoteles følgende: for at hævne
FB, s. 174 saa let som Agerhønen, der · efter Aristoteles Udsagn har nok af at høre
BOA, s. 234 er ikke blot Videnskaben der · efter Aristoteless Udsagn afskyer det Grændseløse,
KK:5 ar nægtet 3 Hypostaser, der · efter Arius Hypostasis var ligebetydende med
NB32:48 liver i Retning af Løgn. · Efter Askese faaer man ikke simpel Vellyst, men
NB32:47 skese, eller Efterdemoralisation · efter Askese giver ikke: Vellyst, nei giver:
NB15:122 age mod Msk-Slægten, at den, · efter at Χstd. var indplantet, har ladet
Papir 65 paa den anden Side, de, der leve · efter at Χstendommen har bestaaet i 1800
NB24:85 det høre Noget fra sig. / Men · efter at Aabenbaringen er blevet Mskene til Deel,
JJ:375 saaledes længes min sunde Aand · efter at afkaste Legemets Mathed ; som den seierrende
AE, s. 404 edes længes min sunde Aand · efter at afkaste Legemets Mathed, det lumre Grød-Omslag
Not11:32 at gjøre Alt vaklende, · efter at Alt var fuldendt, i Ro. Et andet Spørgsmaal
OTA, s. 422 dsomste Vildfarelse. – · Efter at Apostlene vare blevne hudstrøgne
TS, s. 82 an ikke just fristes af Higen · efter at blive anseet for mere. Nei, men i samme
TS, s. 82 lige Menneskelige er, at hige · efter at blive anseet for noget Stort; og det
NB6:73 e sig en Christen, men stræber · efter at blive det, elsker det at blive en Christen.
Papir 506 eller dog Nogle af os stræbe · efter at blive det? / Kommer ikke for en stor
Papir 532 lde sige at han stræbte · efter at blive en Engel, vilde vi Alle lee. Naar
CT, s. 67 r saa Bekymringen? En Tragten · efter at blive mere og mere – til Intet;
Not3:4 taler om Wilhelms Stræben · efter at blive saa Meget i alle Retninger: ich
IC, s. 56 nde Klogskab redeligt tragter · efter at blive til Nar, eller maaskee endog gaaer
CT, s. 56 gtesløse i hans Stræben · efter at blive til Noget. For ham har Fuglen
EE2, s. 312 de derfor ikke være lystne · efter at blive ualmindelige Mennesker; thi at
Papir 254 mmelig travle Stræben ( · efter at bringe Menneskene til med Tilsidesættelse
AE, s. 549 re og ved Erfaring at udvikle · efter at Christendommen er indført i Landene,
AE, s. 538 n da blive salig?« Og · efter at Christus har svaret herpaa, tales der
BOA, s. 289 rømthed, der indtræder · efter at de fra Kirken er kommen hjem, hvor Faderen
SLV, s. 101 , der hændes de Elskende, · efter at de have i nogen Tid levet med hinanden,
NB:49 nne kraftige Ord som da Apostlene, · efter at de vare blevne hudflettede gik glade
OTA, s. 427 ostlene glade bort«, · efter at de vare blevne hudstrøgne. De vare
KK:2 n nyere Philosophies Skrifter, · efter at den Beundring, som deres Talentfuldhed
PS, s. 275 kan den ikke blive til; ikke · efter at den er bleven til, thi da er den ikke
AE, s. 508 ret før den selv, og ikke · efter at den er kommen kan siges at kunne have
NB18:44.a e til mig, da han, umiddelbart · efter at den første Artikel var kommet, altsaa
IC, s. 224 endda ikke var saa stor. Men · efter at den havde seiret – ja, da vandt
KM, s. 13 har feiet for sin egen Dør. · Efter at den nemlig paa sin Viis har søgt
NB33:10 e langt fra Guds Rige. / Det var · efter at den Skriftkloge havde forklaret det
ER, s. 201 Geistligheden – især · efter at dens Hoved høiv. høiærv. Biskop
KG, s. 24 ens Tilværelse, nu derimod, · efter at dens Kjendelighed paa Frugterne er udviklet,
BOA, s. 103 rst kan være beføiet · efter at der er gjort hans Evner og øvrige
NB29:42 at lege det efter, at lege dette · efter at der har levet Msk, for hvem dette Liv
NB28:54 oduktivitet i saa kort Tid, · efter at der saa var blevet en saadan Sensation
Not11:7 ο μη ον. · Efter at det er gaaet over er det atter det Ikke-Værende,
EE1, s. 294 ede naturligviis er optegnet · efter at det er oplevet, stundom maaskee endog
Papir 560 sten, Aand er just at leve · efter at det naturlige Msk. i En er ihjelslagen
FP, s. 20 n os indrømmede Broderpart. · Efter at det nemlig har søgt at oplyse Beskaffenheden
NB23:40 er en Gud til: troer han da · efter at det nu ved Ballotation er afgjort af
Papir 264:4 n Tvivl om den syndige Mskhed · efter at det oprindelige Forhold er altereret
NB17:57 iforgaars da var man saa nær · efter at det var lykkedes for En at seire i den
OIC, s. 213 det uagtet jeg bad ham derom, · efter at det, med hans Samtykke, var mig forebragt,
EE1, s. 159 t en Forskjel i det Moderne, · efter at dette har optaget det Antike i sig,
Papir 270 er den vemodige Længsel · efter at drage bort og være med Χsto.
Brev 154 ladet nogle Dage gaae hen · efter at Du havde yttret Din Forkjerlighed for
BI, s. 135 es, at Philosophens Attraa er · efter at døe og at være død. Men at
KG, s. 235 kan ikke et Menneske være · efter at dømme – dersom han vidste,
CT, s. 230 re Talen ud for Utaalmodighed · efter at erhverve dette Gode, det høieste,
AA:13 osophie efter Christendommen eller · efter at et Menneske er bleven Christen, men
Papir 130 eet Individ, stræber vor Tid · efter at faae Alle Nationer til at staae ved
EE1, s. 359 med qvindelig Nysgjerrighed · efter at faae at vide, hvo denne Dame kunde være,
Brev 115 tage Papiret frem. Jeg længes · efter at faae at vide, hvordan Alt gaaer ovre
JC kte ham det, da var Ridderens Lyst · efter at faae det at see saa stor, at han øieblikkelig
Not11:33 at vende hiint Princip ud · efter at faae et evigt Liv. Msk. blev ikke Herre
JJ:271 e sige., og som blot ere graadige · efter at faae et nyt Ord at rende med. /
EE1, s. 35 lten jeg var, hvor utaalmodig · efter at faae Lov at begynde. En saadan Tallerken
JJ:378.a haabende ved at høre nøie · efter at faae Noget at vide – indtil den
AE, note gtigt udtrykt ved Længselen · efter at faae Prygl. Da den unge Kone talte,
CT, s. 50 ien efter Begyndelsen, det er · efter at finde Begyndelsen, denne Omvei, der
SLV, s. 150 nne den Elskendes Expedition · efter at finde Beslutningen er ridderligere end
Not5:10 t have opgivet enhver Stræben · efter at finde sig selv udenfor sig selv i Existentsen
KG, s. 109 ige desto mere længselfuld · efter at finde Summen, saa forstaaer han, at
CT, s. 274 nges jeg desto hjerteligere · efter at fornye mit Samfund med Ham, der har
4T43, s. 166 e var, en fortvivlet Tragten · efter at forsikkre sig, hvad man allerede var,
NB17:92 det Dig som var Du ganske nær · efter at forstaae den – og jo mere Du saa
3T43, s. 93 vde han vel i sin Stræben · efter at forvisse sig om sin Videns Forhold til
KK:2 f kun udvikle sig Længselen · efter at fritages for Lovens Straf. Men ogsaa
Papir 254 lædeligere Phænomen. · Efter at Fædrelandet havde udstaaet Stormen
AE, s. 370 Elevationen, at han længes · efter at gaae paa fire, at han omgaaes en mistænkelig
KG, s. 245 men dog bestandigt længes · efter at gaae paa Fire. Man kan næsten tvinge
CT, s. 267 ig, da Du fornam Længselen · efter at gaae til Alters, den hjertelige Længsel,
NB2:170 : Den sande inderlige Længsel · efter at gaae til Alters. / Det er mærkeligt
AE, s. 133 t gjelder, at man ikke lystes · efter at gaae verdenshistorisk til Gjestebud
NB12:198 r Blod, saaledes tørster jeg · efter at give hende al den Opreisning, der er
Not8:13 ner Du da ikke, at jeg længes · efter at give hende dette Beviis paa min Kjærlighed,
NB11:100 Forstand istand til nu bag · efter at gjennemskue Guds Taktik, hvilket Forstanden
Brev 271 indtraf samme Aften noget · efter at Gjesterne paa Skydebanen stille havde
4T44, s. 324 te. Hvortil da Nysgjerrighed · efter at gjette, hvad der ved Gud er givet ethvert
AE, s. 477 aa en misforstaaet Stræben · efter at gjøre det Pathetiske og det Alvorlige
4T43, s. 153 styggelighed, der stræber · efter at gjøre Gavernes Giver til den eneste
NB32:13 t ender i denne jammerlige Higen · efter at gjøre Lykke i denne Verden, og deler
LA, s. 96 eligen er paa Farten og jager · efter at gjøre Noget » for Principets
4T43, s. 153 ikke idetmindste stræber · efter at gjøre sig usynlig i enhver Forstand,
NB27:57 il noget med min Stræben · efter at hade mig selv, saa jeg dog ikke gik
Papir 460.o ge af den Ms Ch. F. / og selv · efter at han er blevet gift overvælder det
BOA, note r han egentligen har at fortie · efter at han har brallet strax ud med det Høieste
IC, s. 204 et: endeligen lykkes det ham, · efter at han har brugt 20 Aar, at bringe den
NB17:36.b nde Øinene ud paa ham, og · efter at han har lidt alle optænkelige Mishandlinger
FB, s. 198 ne. Faust seer Margrete, ikke · efter at han har valgt Lysten; thi min Faust
EE1, s. 301 id til at see sig om. / Kort · efter at han havde forladt Cordelia, modtog han
NB21:121 p Mynster d. 22 Oct. 1850. · efter at han havde læst Indøvelse i Christendom.
IC, s. 174 vilde tilhøre den Elskede, · efter at han havde overstaaet alle Besværligheder,
4T43, s. 148 sig end mere frugtbringende · efter at han haver bortgivet den, gjør ikke
Papir 376 ikke pludselig kommer Bud · efter at han skal med til den europæiske Conferents
Papir 263:1 t at det allerede var Dag, og · efter at han ved en kort Oversigt over Dagens
NB23:124 lig til. / Man er saa begjerlig · efter at have » forstaaet«
PMH, s. 80 aa de Citater af min Bog, der · efter at have abrenuntieret den tidligere Vildfarelse
Papir 491 stne ɔ: vi ere Χstne · efter at have afskaffet Χstd. / Fra den
Papir 458 lige Ting: en Lærd, der · efter at have anvendt sine tyve kraftfuldeste
AE, s. 451 nær Satiren ligger, at man · efter at have anvendt Tid og Flid igjennem en
SLV, s. 151 ge til hende ( for da igjen, · efter at have bedet paa Vandringen, atter at
NB5:22 og mætter just er Amen; altsaa · efter at have bedet saaledes, at Sjelens hele
BA, s. 408 kan lykkes en Individualitet, · efter at have begyndt den religieuse Besindelse,
Not7:3 es havde forladt Jorden, hvis han · efter at have belært dem, havde viist dem
NB29:51 Og saaledes lever han hen, · efter at have bemægtiget sig sit Bytte: de
IC, s. 194 Stund var forbi, indgik han ( · efter at have bestaaet Prøven, at blive og
LP, s. 20 , at dette hverken skeer, for, · efter at have betalt dem en vis Anerkjendelsens-Tribut,
TS, s. 76 ser eller Hører. Den, som, · efter at have betragtet sig i Ordets Speil, blev
BI, note ingen af Gorgias, hvor Socrates · efter at have bragt Sophisterne til Taushed,
BOA, s. 258 t nu vel ikke Mag: A, at han · efter at have brændt sine hegelske Manuscripter
Papir 257:1 ngstelighed, hver Gang jeg · efter at have drukket for meget, vaagnede om
Brev 57 ger Sandheden i Religionen · efter at have drukket sig fuld i Negationen.
BI, s. 239 ne Henseende af den Mand, der · efter at have emanciperet sig fra ethvert andet
Papir 402 tion, dette afsindige Mod, · efter at have en udviklet Forestilling om Gud,
SLV, s. 41 orlegenhed, som Jøden, der · efter at have endt sin Fortælling, sagde:
AE, s. 369 e. / Forsaavidt da Individet, · efter at have faaet den absolute Retning mod
DD:12 ære indifferente; ell. de vilde · efter at have faaet det fuldstændigt beviist
NB11:173 digt svarede han ikke, og det · efter at have faaet en saadan Tiltale som min
AE, s. 84 er der imidlertid Nogle, som · efter at have faaet et Nys om det Negative forfalde
Papir 409:1 ham ikke som Barnet, der · efter at have faaet Forladelsen, væsentligen
DS, s. 164 ns ubetingede Stilhed, den var · efter at have faaet Indtrykket af det Ubetingede.
NB16:46 / Opdragelsen har været: · efter at have faaet mig selv i min Idealitet
NB22:159 rdi den er saa ufuldkommen · efter at have faaet Naade. Og saaledes potenseres
BA, s. 319 og Dogmatiken, især da man · efter at have faaet Ordet Forsoning bragt ind,
NB5:107 t han søgte den; thi saaledes · efter at have faaet, saaledes at erhverve Besiddelsen
NB25:27 rskjellige, naar En ( fE Luther) · efter at have fastet og speget sit Kjød i
FB, note r en Pige f. Ex. i Middelalderen · efter at have forelsket sig, forvisser sig om,
HCD, s. 176 ik og Brug er, at Præsten, · efter at have forelæst et saadant Sted af
F, s. 516 mme. Naar nu denne Philosophie · efter at have forklaret Alt, gjør et Skridt
NB18:97 at være skilt fra Χstus, · efter at have fornegtet ham. Rædsomt. /
IC, s. 251 som ved Indgangen til Livet, · efter at have fornyet deres Daabs-Pagt: vi bede
3T43, s. 84 t. Der var dem i Verden, som · efter at have forspildt deres Liv i Lystens Tjeneste,
EE:64 g fornemme, hvad den maa lide, der · efter at have forspilt sin Ungdoms Kraft og Mod
2T43, s. 43 g beviste de derved, at de, · efter at have forstaaet dem, ønskede at forlade
NB20:136 fattig o: s: v: – og saa · efter at have forstaaet det, tog det som en Indulgents,
NB17:94 e, er han altsaa nærmest · efter at have forstaaet Læreren. Fandt han
Papir 340:12 gerie af en Ønskende, der · efter at have forsøgt sig i Meget, ender med
EE1, s. 113 n halvstuderet Røver, der · efter at have forsøgt sig paa mange Maader
BB:37 ller ikke hele Indtrykket ved · efter at have fortalt Noget at ende med: men
NB17:57 il Gode. Man var saa nær · efter at have forvisset sig om, at naar man troer,
Brev 42 hurtigt fordampet, vel at mærke · efter at have frembragt sin Virkning. / Overhovedet
EE:43.a etc, saaledes taler Apostlen P. · efter at have fuldendt en af de dybsindigste
PMH, s. 65 et skulde lykkes Professoren, · efter at have fundet den Menighed, han søgte,
Papir 371-1.e re bange for dem! / selv · efter at have fundet sin udførligere Fremstilling
LA, s. 57 n Idee, han repræsenterer: · efter at have givet Afkald paa sit eget Liv,
Not4:42 erved at han her som ellers · efter at have givet en Udvikling af det ny Standpunkt,
Papir 589 op, en Sjelesørger, som · efter at have gjennem mere end en Msk-Alder praktiseret
Not11:28 forandret ud af Processen. · Efter at have gjennemgaaet S. er det nu ikke
BA, s. 348 senere Punkt, hvor Friheden, · efter at have gjennemløbet de ufuldkomne Former
SLV, s. 383 kkret: Elskoven, at den ikke · efter at have gjort Alt, pludseligen skal opdage,
FB, s. 206 har da i ethvert Øieblik, · efter at have gjort denne Bevægelse, gjort
EE1, s. 48 nge, at de ogsaa ere, naar de · efter at have gjort det Ene eller det Andet forene
IC, s. 247 m lige saa meget, at først · efter at have gjort det færdigt, gik han over
EE1, s. 129 høiere Regioner. Den, der · efter at have gjort et nøiere Bekjendtskab
PMH, note hinanden i Adresseavisen, for, · efter at have gjort furore i 14 Dage, nu af en
JC, s. 25 savnede han med Bedrøvelse. · Efter at have gjort nogle enkelte Experimenter,
EE1, s. 151 t Officialitet, saa vil jeg, · efter at have gjort opmærksom paa, at min
FB, s. 142 vender sig i mit Hoved; thi, · efter at have gjort Resignationens Bevægelse,
EE1, s. 18 el. Skulde Læseren derfor, · efter at have gjort sig bekjendt med Indholdet,
DD:208 en Samtale med tvende Andre. · Efter at have gjort sin Undskyldning fik han
FB, s. 133 jør det Modsatte, gjør, · efter at have gjort Uendelighedens Bevægelser,
OTA, s. 223 e Tale blev til. Om den end, · efter at have hentydet dertil i Begyndelsen,
FB, s. 127 elskede. Var der da Een, som, · efter at have hørt det Store, men ogsaa det
IC, s. 33 t Øieblik Du staaer stille · efter at have hørt Indbydelsen, vil Du i næste
KG, s. 192 veltalende Mund, naar han, · efter at have i de meest anbefalende og saa særdeles
BI, s. 270 edes som den atter viser sig, · efter at have i Moraliteten besindet sig paa
EE1, s. 337 ve snart Fortrolige, da jeg, · efter at have indviklet ham i en Mangfoldighed
EE2, s. 116 af oprigtig Meddelelse, enten · efter at have ladet hende udfritte sig, eller
Brev 159.1 gt forstaaet Din Opgave: · efter at have lidt hvad Du har lidt med mig er
NB7:54 a meget hos den Lidende, naar han · efter at have lidt i mange mange Aar bestandigt
BB:37 ngere ind. – / / Dersom En · efter at have læst Afhandlingen vil sige,
Papir 432:2 avde jeg henkastet strax · efter at have læst Avisen. Der var Eet og
NB27:15 i Χsti Tid, og nu En, · efter at have læst den kom til Χstus
SLV, s. 230 drede mod een: alle Tre sige · efter at have læst det: » aah! han
LA, s. 25 virkeligen er gjort, – · efter at have læst og anmeldt Bogen. Der gives
AE, s. 20 ke enhver theologisk Candidat, · efter at have læst Piecen, vil kunne kaste
F, s. 494 øb, medens han derimod ogsaa · efter at have læst sin Prædiken trøstigen
FP, s. 23 t at beskylde den Ridder, der, · efter at have mistet hvad ham var det Kjæreste
EE1, s. 21 ne æsthetiske Afhandlinger · efter at have modtaget Bs Breve, om hans Sjæl
NB10:191 ttede, bespyttede ( altsaa · efter at have modtaget den sidste Indvielse forinden):
TAF, s. 286 yneladende saa lette Opgave, · efter at have modtaget Forsikkringen om sine
SLV, s. 281 pgives, er hun endnu, er hun · efter at have modtaget min confidentielle Meddelelse
NB19:23 ilken Art af Liv man vil tilbage · efter at have modtaget Syndernes-Forladelse,
AE, s. 41 nfor Protestantismen har man, · efter at have opgivet Bibelen som det sikkre
FB, s. 115 er større at fastholde det, · efter at have opgivet det; det er stort at gribe
Not5:10 itæt – / Idet Individet · efter at have opgivet enhver Stræben efter
SLV, s. 391 existere i Kraft af Aand, og · efter at have opgivet Umiddelbarheden. Enhver,
KG, s. 327 rvundne / » At bestaae · efter at have overvundet Alt« ( Eph.
KG, s. 328 apostoliske Ord ( at bestaae · efter at have overvundet Alt), saa maatte vi
KG, s. 327 g være Tale om en Bestaaen · efter at have overvundet Alt, ja egentligen er
KG, s. 329 . Kun da bestaaer et Menneske · efter at have overvundet Alt, naar han lige i
KG, s. 332 han vel til, at han bestaaer · efter at have overvundet Alt. O, hans Fald er
HH:24 arelser, de mange Misforstaaelser, · efter at have overvundet de mange Gjenvordigheder
NB:75 Væmmeligt, naar en Naturforsker · efter at have paaviist een ell. anden Sindrighed
AE, s. 358 r-Maaneskinnet, og gaaer hjem · efter at have passeret en høist behagelig
BOA, note blikum. Med Ansvaret for Gud og · efter at have prøvet sig selv i sin Samvittighed
JJ:236 Ridehest; hver Gang han kom hjem · efter at have redet, var han vel noget anstrænget,
BN, s. 122 tale med Frygt og Bæven. Og · efter at have sagt det, vil jeg saa, in usum
NB11:136 det at seire som det at bestaae · efter at have seiret, at bevare sig i Charakteren.
KG, s. 328 Ja man kan, naar man bestaaer · efter at have seiret, bevarer Seiren, bliver
KG, s. 328 om denne, eller om at bestaae · efter at have seiret, saa kommer et Menneske
IC, s. 208 a jo være den der bestaaer · efter at have seiret. / Og denne triumpherende
G, s. 27 ad der hændte Molboerne, der · efter at have siddet længe sammen, ikke kunde
CC:14 jendes med O...., gaae i Seng · efter at have skjendtes med Verden. Eller jeg
Not3:14 rt det, saa blev han mæt · efter at have spiist Halvdelen af det forhaandenværende
SLV, s. 299 Grete faaer dem hos Wessel, · efter at have spiist Ærter. Jeg vilde fordre
EE2, s. 162 . Saaledes gaaer Dit Liv hen. · Efter at have spildt halvandet Aar paa disse
KG, s. 26 Stærkere. Som Jacob haltede · efter at have stridt med Gud, saa skal Selvkjerligheden
CT, s. 314 det gjør Mennesket altid · efter at have stridt med Gud. Den er søgt,
CT, s. 76 d sig. Halter den Gudfrygtige · efter at have stridt med Gud: sandeligen, den
AE, s. 415 gger deres Dumhed? deri at de · efter at have tabt den poetiske Illusion ikke
Papir 436 estaaende til Vrøvl, og · efter at have taget alle Farer bort fra det at
NB:70 er en Fjende af en Viden, som · efter at have taget en Mand hele Livet til syvende
TS, s. 88 indtil saa Lidenskaberne, · efter at have taget Tøilen, som blev dem givet,
NB:7 forundt mig, hvad jeg næst · efter at have udgivet Enten – Eller takker
NB27:84 ert Fald engang i Evigheden · efter at have udholdt alle Lidelserne –
AE, s. 551 ffenhed, at den meest Dannede · efter at have udstaaet de største Anstrængelser
BMT, s. 219 stelige Resignation, der tier · efter at have udøst alle Grovheder, en saadan
AE, s. 515 t heller aldrig Socrates ind, · efter at have underkjendt den almindelige menneskelige
BI, note . / Ogsaa Hegel bemærker, · efter at have viist, hvorledes den socratiske
AE, s. 560 n endnu mindre er han En, der · efter at have været Christen ved at gaae videre
Not1:8 og det chr: Livs Fordringer. · Efter at have været i Middelalderen Gjenstand
BI, s. 327 re det, der skal frelse ham. · Efter at have været nærved at forføre
CC:14 vil, ligesom Dronning Gudrun · efter at have været oppe at skjendes med O....,
BA, s. 317 sse, og i hvilken Forstand den · efter at have været Psychologiens Opgave og
JJ:58 thi den sentimentale Længsel · efter at have været samtidig med Χsto,
NB20:138 orledes han ofte har længtes · efter at have været samtidig med Χstus.
Oi8, s. 346 er sin uudsigelige Længsel · efter at have været samtidig med Christus,
NB21:18 sluddre om deres Længsel · efter at have været samtidige; og at saa i
FB, s. 150 s, at det er den Enkelte, der · efter at have været som den Enkelte det Almene
SD, s. 171 rdelige er, at hans Tilstand · efter at have, som han mener det, overvundet
PMH, s. 82 jentagelsen, der indtræder · efter at hele Crisens Bevægelse er indtraadt,
Not11:36 orie fik Folkene først, · efter at hiin Proces ind efter var fuldført.
EE1, s. 261 Det er noget hurtig · efter at hun fuldkommen har forvisset sig om,
EE1, s. 328 foretrak jeg, Øieblikket · efter at hun var gaaet ogsaa at gaae, men adskilligt
KKS, s. 94 n Forgudede endnu en tidlang, · efter at hun, som det hedder, er bleven ældre,
4T44, s. 372 , derfor er man begjærlig · efter at høre den. Udfaldet have vi allerede
4T44, s. 336 g snart skulde han længes · efter at høre en saadan Tale igjen, og indtil
Brev 311 r derfor en uendelig Trang · efter at høre et Menneske til hvem jeg har
4T44, s. 372 gang bange for og begjerligt · efter at høre Forklaringen; thi at have Forklaringen
CC:13 nde, og da vi alle længtes · efter at høre fra ham, læste jeg det op:
CT, s. 247 kket efter hans Uvidenhed, og · efter at høre ham, der altid sagde det Samme
JJ:433 ik hjem fra Kirke blot længtes · efter at høre mig næste Gang, medens han
LA, s. 72 em Mand og Mand kan længes · efter at høre Myntens Klangfuldhed: saaledes
Brev 119 rtumlede, og jeg længtes · efter at høre noget fra Dig; Du har maaskee
PS, s. 260 rrig efter at see, nysgjerrig · efter at høre, begjerlig efter at kunne fortælle
KG, s. 282 ortælling Verden længes · efter at høre. Saaledes har Synden og det
BI, note angt senere Tid har, hvor den, · efter at Idealiteten er givet i fuldeste Maal,
CT, s. 274 Længselen vaagner hos Dig · efter at ihukomme ham. Saa gaaer Du da maaskee
NB27:57 rvinde sig til at stræbe · efter at indfrie den. See, derfor maa Fordringen
CT, s. 98 trax i Sønderknuselse iler · efter at indhente det Tabte; at tabe Gud saaledes,
AE, s. 364 ndividet gjøre, eller seet · efter at Individet gjorde Front mod en evig Salighed
SLV, s. 452 har udtalt, og de længes · efter at indsuge igjen den bedøvende Skuffelse.
NB11:40 et Ligegyldige; og siger jeg bag · efter at jeg er væsentlig en Tænker, saa
NB9:74 stands Magt, den er først · efter at jeg har vovet hvad der efter min Forstand
Brev 159.4 , at Du i den sidste Tid · efter at jeg havde hævet Forlovelsen og bedet
Brev 82 ahnede, hvor fiint det Hele, · efter at jeg havde overbeviist om, at det maatte
AA:20 hans Daarlighed og Aandsfattigdom. · Efter at jeg havde skrevet Svaret, faldt det
NB20:12 just samme Dag eller Dagen · efter at jeg havde skrevet til Luno og faaet
Brev 45 es frem i poetisk Skikkelse, · efter at jeg nu formodenlig tidt nok er bleven
NB19:39 for egen Regning – og det · efter at jeg og altsaa medens at jeg et heelt
NB20:132 jeg gjør forud, nei, det er, · efter at jeg ubetinget har hengivet mig, en Bøn
JJ:375 Replik: / Som den Syge længes · efter at kaste Bandagen af, saaledes længes
AE, s. 404 som den Syge længes · efter at kaste Bandagen af: saaledes længes
CT, s. 49 s, kan være saa utaalmodig · efter at komme afsted, som Fuglen er efter at
CT, s. 202 diken sigter kun efter Eet, · efter at komme Dig eller mig, den Enkelte, saa
EE1, s. 307 ikke i utaalmodig Længsel · efter at komme hjem, men i utaalmodig Frygt,
NB24:75 thi jeg er da ikke saa begjerlig · efter at komme i Brudeseng, men det er tiltrods
EE1, s. 311 at være saa begjærlig · efter at komme sammen. Nu det forstaaer sig,
TS, s. 55 tte, og jeg er saa utaalmodig · efter at komme til at læse – derfor,
Oi5, s. 232 nneske-Slægtens Stræben · efter at komme til igjen at gaae paa Fire, at
KG, s. 260 et ikke anpriseligt at tragte · efter at komme videst eller vidt i Verden. /
KG, s. 260 t noget Menneske at stræbe · efter at komme vidt eller videst i Verden, tvertimod
PS, s. 260 g efter at høre, begjerlig · efter at kunne fortælle Andre, at de have
NB24:125 længtes imidlertid blot · efter at kunne gjøre det for Mynster. Men
EE1, s. 414 har tillige den Fordeel, ud · efter at kunne komme til at træde op i en
CT, s. 213 lig Time, og som Alvorlig bag · efter at kunne sige » det er dog et Spørgsmaal
Papir 169 lling er en bestandig Stræben · efter at lade et Phantasiebillede staae for Tilskueren,
FB, note d ogsaa, at de i Smug længes · efter at lee med ham; han veed, at man endnu
NB15:114 vor ufuldkomne Stræben · efter at ligne » Forbilledet.«
IC, s. 235 strax begynde min Stræben · efter at ligne ham. / Hvad vil nu dette sige?
NB20:38.a Χstus indtil at stræbe · efter at ligne, naar det nu saadan ganske ligefrem
KG, s. 40 øve, dette Ønskets Higen · efter at maatte blive sat paa Prøve forklarer
LA, s. 74 gt at gjøre Alt om – · efter at man altsaa har udholdt langt flere Anstrængelser
Not5:22 onlighed, Individualitæt, men · efter at man har besindet sig derpaa vil ogsaa
NB30:121 Christd. bliver ved at bestaae · efter at man har faaet gjort lige det Modsatte
Brev 42 er paa fastende Hjerte eller lige · efter at man har spiist gjør Intet til Sagen,
2T43, s. 19 ikke rænkefuldt vedblev, · efter at man havde ophørt at ønske det;
Oi5, s. 251 rtage en saadan, og først · efter at man, ak men forgjæves, paa sine Knæe
CT, s. 205 ste og at holde ud, længe · efter at menneskelig Hjælp er forgjeves og
NB10:198 orbarmelse. Og i vor Stræben · efter at naae Forbilledet, er Forbilledet atter
KM, s. 13 listiske Taskenspillerkunster. · Efter at nemlig » Klagerne næsten ganske
KK:4 c) den udviklede en Stræben · efter at neutralisere de i den selv endnu uenige
KK:4 t levende Subjekt opvakte Lyst · efter at nyde den; thi Begjæringens Indhold
KK:3 dvikler sig som Bestræbelse · efter at opfatte det Guddommelige menschengleich,
Not9:1 m, at Msk. var saa begjerlig · efter at opfatte det Onde og tilegne sig det.
AE, s. 369 paa, at han neppe ti Minuter · efter at Opgaven er foresat, kommer rendende
NB27:52 i Retning af en Stræben · efter at opgive. / Men see, jo mere Du nu arbeider
Papir 247 Timothei Reise. – / · Efter at P. havde opholdt sig i Ephesus i 2½
Not1:8 . bleve disse Forestillinger · efter at Pelagianismen var banlyst, Grundvolden
NB17:38 Paafaldende vel at mærke · efter at Pressen er blevet brugt til at rette
NB26:21 havde længtes saa meget · efter at prædike. Hvor rørende! Lad Phister
NB6:96 t som dette kan vise sig i Verden · efter at Reflexionen er traadt i den umidd. Lidenskabs
NB8:108 re Forf., og lægge mig · efter at ride Heste til ell. Deslige –
4T44, s. 323 han ikke mere forlængtes · efter at see de Elskede, naar han var hos dem,
F, s. 480 Nei! men jeg længes · efter at see den, og har allerede paa tre Steder
Not3:16 brændende af Længsel · efter at see denne Skjønhed. – Forresten
Brev 85 længes i denne Henseende · efter at see Dig. Du er vant til at se mine Arbeider
EE2, s. 56 da ikke den Troende længes · efter at see ham, dersom Skjønhed her var
BI, note onger og Fyrster have længtes · efter at see ham, Socrates derimod var, som allerede
Brev 11 il Dig. Jeg længes især · efter at see Poul. Min Stilling i Livet som Onkel
EE2, s. 49 r der en bestandig Stræben · efter at see ud i Verden. Verden har blændet
PS, s. 260 kkes Hoben om ham, nysgjerrig · efter at see, nysgjerrig efter at høre, begjerlig
Papir 458 jult Inderlighed længes · efter at sidde og synge Psalmer og faste i Klosterets
NB11:40 har jeg jo ikke Ret til bag · efter at sige, at det Novellistiske det Digteriske
AE, s. 517 rksom paa at Nysgjerrighed · efter at skimte er Utroskab og at svige Opgaven.
AE, s. 238 aa, at Retningen er ud efter, · efter at skrige, ikke ind efter i Inderlighedens
F, s. 469 oduktivitetens Stemning, Lysten · efter at skrive et Forord, Lysten efter disse
F, s. 469 uden dette kan være i Lysten · efter at skrive et Forord, saa indsees let, at
Brev 311 t og derfor længtes jeg · efter at skrive til Dem, at naae Veiens Udgang.
NB11:25 get for Høit, og saa bag · efter at skulle skade, ved ikke at kunne. Men
EE2, s. 179 ge Andet, end at de længes · efter at slaae sig løs i al den Vildhed, som
Brev 271 Tid siden: jeg længtes · efter at spadsere med Dem. Men saa, saa blev
NB2:170 xt: jeg har inderligt længtes · efter at spise dette Paaske-Maaltid med Eder.
Brev 119 erligt at see paa ham; kort · efter at Storken havde bragt ham, kom den igjen
4T44, s. 341 n ellers var meget begjerlig · efter at synes stolt, thi det er netop Feighed.
SLV, s. 410 t skulde lykkes Astrologien, · efter at Systemet forlængst er færdigt,
Brev 139 mig, det længes utaalmodigt · efter at tage Budskabet med til Dig og blive
Brev 55 har savnet Dem og længtes · efter at tale med Dem. Farvel! Gud være med
EE:139 r H. Hertz var saa begjerlig · efter at tale med mig, nu da jeg læser hans
CT, s. 247 med ham ganske anderledes end · efter at tale med noget Menneske, med hvem jeg
Papir 421 rskjel mell. Sorg og Synd, · efter at tillige først hver Tale særligen
Papir 270 hans Navn iblandt Folkene, · efter at tilraabe dem: Fryder Eder I Hedninger
PS, s. 303 lde forurolige min Stræben · efter at tilveiebringe Ligheden. Men skulde en
SLV, s. 305 g en Hjemvee efter mig selv, · efter at turde være hos mig selv. Det er sønderslidende
NB22:52 saa følger en Stræben · efter at tækkes, som dog bestandigt opmuntres
SLV, s. 37 eg, den Elskende, kom til bag · efter at tænke paa, at det var bag efter?
NB31:161 vilde blive ved at spille · efter at Tæppet er faldet, saa er i Grunden
Papir 476.d ligt, som naar en Skuespiller · efter at Tæppet var faldet vilde vedblive
NB32:135 msklig Majestæt, der higede · efter at udbrede sig og blive den mægtigste,
OTA, s. 367 se af den ugudelige Tørst · efter at udforske Guds Hemmeligheder, hvilken
EE2, s. 116 aaskee engang vilde stræbe · efter at udføre, hvis Du blev Ægtemand.
NB20:161 en anden Forstand er i mig · efter at udgive det nu. Jeg veed det ikke; men
NB32:135 Rige, han higer slet ikke · efter at udvide sin Magt, thi den kan ikke udvides.
KK:11 d den Stræben, de udtrykke · efter at udvikle den i Substantsen forborgne
Not1:6 Mc: 9, 44. – / · Efter at vi have handlet om Læren om 1) Udødeligheden
LP, s. 55 ler ei.« 12 Aar nemlig · efter at vi sidste Gang have hørt Noget om
Brev 31 kke ganske fri for Længsel · efter at vide om det Brev, og de 4re smaae Oste,
4T44, s. 296 ere og mere længselsfuldt · efter at vide sig Naaden sikkret. Og see, nu
LA, s. 31 25 Rbd., og bliver nysgjerrig · efter at vide, hvem Den kan være, der var
FB, s. 199 r, det faaer han først bag · efter at vide, og Udfaldet kan ikke hjælpe
Brev 31 gift nu: dette længes jeg · efter at vide. / Vor Tilstand er som sædvanlig:
AE, s. 525 være taabelig nok til bag · efter at ville forstaae, da jeg, hvis jeg skal
NB32:21 linger om Livet, hans Higen · efter at ville nyde ansees for det Sande. Saa
KG, s. 360 ller feige, frygtagtige Higen · efter at vinde Menneskenes Bifald – som
4T43, s. 166 hverve Verden, en Stræben · efter at vorde det Ufuldkomne, man allerede var,
NB13:30 ngen: men naar man staaer blodig · efter at være blevet hudflettet, bespyttet,
CT, s. 24 en faldne Slægt, disse ere, · efter at være blevne opreiste, faldne endnu
IC, s. 244 erfølgeren derimod tragter · efter at være det Beundrede – og saa
IC, s. 234 ære eller dog at stræbe · efter at være det Beundrede. / For dog ikke
IC, s. 229 rkynder, eller dog stræber · efter at være det, eller dog er sanddru nok
IC, s. 234 følger er eller stræber · efter at være Det, han beundrer; en Beundrer
AE, s. 406 m en Skindød. Thi Den, der · efter at være død vaagner op til det samme
JJ:402 er en saa ubeskrivelig Længsel · efter at være en Fugl? Uden et Ord mere. Novellistisk
Brev 269 r blevet gammel, og nu da, · efter at være Fastelavns-Mandag vippet ud
IC, s. 28 I offres afsides og eensomt, · efter at være gaaet til en Side for at døe,
BOA, s. 271 askee gaaet ham noget bedre. · Efter at være greben af et mægtigt religieust
CT, s. 49 t komme afsted, som Fuglen er · efter at være i Gang med at være hvad den
NB16:21 d – men han længes · efter at være i Gud. / At tænke sig »
Oi9, s. 380 for Mennesket er at stræbe · efter at være i Slægtskab med Guddommen,
Not11:36 t den er i Bevidstheden. Den er · efter at være indtraadt en af Mskets Frihed
NB9:41 enene derind) men derpaa da, · efter at være kommet derind, var traadt ham
NB24:54 en og udmattet mig selv, og · efter at være kommet Sagen saa nær, gjorde
BB:37 / Første Stadium: De, der · efter at være komne udover det umiddelbare
NB10:191 dling, Bagtalelse ( altsaa · efter at være ligesom saltede; thi »
NB31:32 d, at man som Ældre længes · efter at være saaledes Χsten som man
AE, s. 183 bjekt. Naar han er nærmest · efter at være to Steder paa eengang, er han
NB34:9 n. Barnet fødes jo i Synd · efter at være undfanget i Overtrædelse,
CT, s. 265 haver hjerteligen længtes · efter at æde dette Paaskelam med Eder, førend
CT, s. 266 haver hjerteligen længtes · efter at æde dette Paaskelam med Eder, førend
OTA, s. 196 uldbragt. Thi det er ikke nu · efter atten Aarhundreders Forløb han igjen
OTA, s. 197 altsaa, hvad han endnu ikke · efter atten seierrige Aarhundreders Forløb
Papir 270 ise en Skyldner, han higer · efter atter at bekjende Χstus blandt Hedningerne,
4T44, s. 373 ustadigen om i Samtalen, og · efter baade at have forsøgt og lidt meget,
NB22:8 ngslerne, efter Lænkerne, · efter Baalet – for at vise, at de havde
LF, s. 41 hvilken Glæde, naar Lilien · efter Badet, vellystig tørrer sig i den første
SLV, s. 45 umlet atter dukker op, griber · efter Badetouget for at holde sig fast, men tager
AE, s. 10 er med disse Velgjørere som · efter Baggesens Ord med Skrædderne: »
SFV, s. 62 d denne veemodige Længsel · efter Barndom og Ungdom; jeg takker min Gud til,
AE, s. 543 rstaaet); og som nu længes · efter Barndommen, og hvis Længsel derfor især
AE, note bs daglige Smerte at længes · efter Barndommens Lykke er dog ikke nær saa
NB26:25 ommen. Da han, lempende sig · efter Barnet, greb ind i Timeligheden, da kunde
4T44, s. 367 og for hvilket Gode? Om det · efter Barnets Forestilling Gode. Naar Barnet
4T44, s. 368 aderkjærlighed var ganske · efter Barnets Forestilling; nu er Faderen i Himlen
BI, s. 92 s Betydning i denne Henseende · efter Baurs rigtige Bemærkning, anførte
BA, note Kempius dissertatio de osculis · efter Bayle), men desuagtet ligner det ikke Socrates
JJ:40 eibnitz i hans Theodicee, citerede · efter Bayle, troer jeg). / παντως
SLV, s. 252 onens Vildelse har jeg gjort · efter bedste Evne det Bedste, jeg kunde. Skulde
SLV, s. 353 i det Hele. Netop fordi jeg · efter bedste Evne havde betænkt den Sag, og
NB9:64 tillader En, at gjøre Sit · efter bedste Evne, ja, at dette, at man gjør
Papir 483 nd deri , det er dette jeg vil, · efter bedste Evne, Opvækkelse vil jeg. /
3T44, s. 254 eller Sindet de dannede til, · efter bedste Indsigt og af al Formue, at være
NB6:88 øre; jeg gjør det, jeg · efter bedste Overlæg anseer for det Rigtigste,
SLV ne handle i Øieblikket. Har Du · efter bedste Overlæg fattet en Plan, og saa
Brev 189 Du har rigtigt modtaget den Dig · efter bedste Overlæg tiltænkte Julegave,
SLV priseligt. / Men var Planen ikke · efter bedste Overlæg, var der Sviig i den,
NB5:32 hvile, at naar han gjør Noget, · efter bedste Overveielse – og det saa dog
SLV, s. 426 geren den ringe Tjener siger · efter Befaling, en ydmygt-stolt høiærværdig
NB20:162 / At existere, at gjøre · efter Befalingen det er det Eenfoldige; at speculere,
3T43, s. 63 fangne Tanker, der længes · efter Befrielse – hiint velvillige Menneske,
4T43, s. 159 s efter navnkundig Idræt, · efter begeistret Daad, efter Kamp og Strid, hvor
BOA, s. 197 aa turde haabe, at naar Adler · efter Begeistringens første Skynding er kommen
KG, s. 57 Umulighed paa eengang at leve · efter begge Forklaringer, thi den størst mulige
Not11:20 ede sit Spørgsmaal ikke · efter Begrebet men efter Seyn. Jeg er blev hans
NB6:25 Man kunde jo ogsaa ordne dem · efter Begrebs-Udviklingen, som man selv vilde
KG, s. 106 om vi glemme, hvad Gjeld der · efter Begyndelsen dagligt andrages. Kun altfor
CT, s. 50 kke deri: at gjøre Omveien · efter Begyndelsen, det er efter at finde Begyndelsen,
EE2, s. 25 beviisning, kan ikke saaledes · efter Behag vende op og ned paa sig selv og paa
AE, s. 476 e, han maa skyde en hvid Pind · efter Berettigelsen – og nøies med Profiten,
Brev 57 rkværdige Selskab, der · efter Berlingeren har dannet sig i Kjøbenhavn,
EE1, s. 282 men ved Intensitet søger · efter Beroligelse. / Jo opfindsommere et Menneske
CT, s. 40 anken ogsaa paa en anden Maade · efter Besiddelsens Tanke. Naar jeg skal være
CT, s. 40 midlethed o. s. v., den sigter · efter Besiddelsens Tanke. Og den Christne unddrager
EE2, s. 29 b, endog det, der er indgaaet · efter besindigt Overlæg, har derfor en Trang
SLV, s. 153 lskende, idet han drager hen · efter Beslutningen, underveis støder paa Misligheder,
NB12:72 ende Forfatterskabet bliver · efter Bestemmelsen at henlægge. / Udgives
KG, s. 276 lt blevet – som det var · efter Bestemmelsen. Mærkes det, at den Kjerlige
Brev 307 kan ikke mere spadsere med Dem · efter bestemt Aftale. Noget Andet er om en Skjebne
OTA, s. 324 rder. / At følge Christum · efter betyder da at fornegte sig, og betyder
OTA, s. 321 lod det. – At følge · efter betyder da at gaae ad samme Vei, som Den
OTA, s. 322 ærer. – At følge · efter betyder da at gaae ene og gaae alene ad
OTA, s. 323 er. Men at følge Christum · efter betyder, at tage sit Kors op, eller som
Not11:32 ndelukke, saaledes som det · efter Betydningen ligger i det hebraiske og det
G, s. 31 ved Bjergpasset, han maa lytte · efter Bevægelsen af de Reisende, han maa støde
KG, s. 34 , som haver de jordiske Goder, · efter Bibelens Ord, skal være som Den, der
KK:5 og Blod« maa forstaaes · efter bibelsk Sprogbrug, og den Sprogbrug, som
TTL, s. 446 dens Bytte, naar mange Aar · efter Billedet af den Skjønne staaer paa det
AE, s. 277 været paa Farten, især · efter Biskop Mynster, for at vinde Speculationens
Oi10, s. 394 uliggjørelse: nu var det · efter Biskop Mynsters Hoved, nu kunde han paa
NB32:105 , dette er vel som alt Mit · efter Biskop Mynsters Ord » meget for
Brev 315 e Boisen anbragte mig der. · Efter Biskoppens Død har jeg mistet Hørelsen,
NB17:64 og den Menigemand o: s: v: · efter Bladets Ordre til at dømme mig, nærmere
Brev 213 n hiin Dag. Ved at søge · efter blandt henkastede Papirer fandt jeg det
BB:48 adan som den, der en Tidlang siden · efter blev baaren som et Kjendetegn paa Gammel-Tydskhed;
AE, s. 146 igt, hverken før eller bag · efter bliver Immanentsen. / Den verdenshistoriske
NB12:198 Popants i Eventyret tørster · efter Blod, saaledes tørster jeg efter at
TS, s. 46 et Øieblik prøve mit Liv · efter blot een lutherisk Bestemmelse af Troen:
Oi10, s. 405 nkere – kan længes · efter blot en halv Time at kunne tale med Dig!
NB27:30 ge – det Menneskelige. / / · Efter blot msklige Begreber maatte man tænke
JJ:272 0 Anm. og citerer dette Sted · efter Bode Geschichte der hellenischen Dichtkunst.
LF, s. 45 kke bogstaveligen tages ganske · efter Bogstaven, er det mere eller mindre afmægtigt,
Papir 260:3 ligesom Ordene selv lyde · efter Bogstaven. Forsaavidt Sagen igjen skulde
AA:4 de ned – et Fald, som da · efter Bondeskik er temmelig dybt. Det følgende
NB35:43 en Examination, der vil see · efter Boniteten, som at faae Opmærksomheden
Brev 265 re villig baade før og · efter Bordet – – jeg bliver netop
AeV, note temt og aldeles tilforladelig. · Efter Bordet angriber han Experimentet, han sigter
AeV, note , at han gjør det, naar han · efter Bordet er lyksaliggjort i den Indbildning,
AE, s. 101 vad Gleim beklagede, fordi de · efter Bordet skulde ned i Haven, sagde L. til
AeV, note an jo ved Begyndelsen, han har · efter Bordet taget Feil af Enden og Begyndelsen.
AeV, s. 81 Hr. Prof. Hauchs Hus » · efter Bordet« æsthetisk har concurreret
AeV, note bildning, at han angriber det. · Efter Bordet, – thi at det samme vil hænde
NB29:112 ger – og det er nu Aften, · efter Bordet, han taler med sin Kone og siger:
AeV, s. 82 han er i Selskab, det er · efter Bordet, hvor saa let enhver Anden, end
AeV, note P. L. Møller; og da det er · efter Bordet, og De vel allerede har takket Hr.
AeV, s. 79 dige ham til nogle Udgydelser · efter Bordet. Lad ham have det; i Grunden er
AeV, note det factisk Givne, at det var · efter Bordet; denne Bestemmelse er mindre ubestemt
NB20:171 ler i lignende Tilfælde · efter Bredderne, og en gl. Comediegænger efter
BA, s. 313 t, naar han staaer og hører · efter Brudgommens Stemme. Naar han har gjort
OTA, s. 199 rer i hans Indre. / Ogsaa ud · efter bruger Den Klogskaben, der i Sandhed vil
EE1, s. 347 kene den første Søndag · efter Brylluppet gaae i Kirke, de Forlovede derimod
NB17:61 og smuk Pige, med hvem han Dagen · efter Brylluppet har isinde at tiltræde en
FB, s. 192 thi Raguel siger Morgenen · efter Brylluppet til Edna: send en af Pigerne
F, s. 470 Der var hengaaet nogle Maaneder · efter Brylluppet, jeg var efterhaanden bleven
SLV, s. 121 man kunde lære at kjende · efter Brylluppet. Jeg beder nu en Digter at svare
SLV, s. 100 Haand, han blev det Morgenen · efter Brylluppet. Om det nemlig ikke var strax
AE, note edes en elskende Pige længes · efter Bryllupsdagen, fordi denne gav hende en
KG, s. 29 e, dersom han dannede sit Sind · efter Budet, saa vilde han, ved at forsage Selvkjerligheden,
KG, s. 74 amme Tid, som Du skal høre · efter Budets Ord. Naar da Dit Sind ikke forvirres
SLV, s. 24 mmer den Reisendes Længsel · efter Budskab fra Nogen, hiin Flygtning, hvem
4T43, s. 169 er sit Svælg og brøler · efter Bytte, Fortvivlelsens Skrig lyder allevegne
SLV, s. 179 t da Udfaldet maatte være · efter Bønnens Begjering: saa Bogen slet ikke
Not9:1 den, saa behøver man ikke · efter Calvinsk Methode at adskille Naturen ved
Not1:7 jelne mell. G.T. Bøger og · efter Canons Afslutning, altsaa nærmest foran
NB34:31 er Gud først og fremmest · efter Cardinal-Punktet: eenlig Stand. / Ueensartethed
Not11:30 l. er det Hele blot dannet · efter Cartesius. Hvor vi nu have den tredie Potens,
Papir 59 kal vi heraf slutte, at Msk, · efter Catholikernes Lære, ei selv kan modtage
AA:13 kunne tænke mig en Philosophie · efter Christendommen eller efter at et Menneske
NB32:48 naturlige Lyster – og · efter Christendommen er anbragt som Sandhed,
IC, s. 209 thi just i det Øieblik han · efter Christendommens Anviisning havde forberedt
IC, s. 245 mer ved at gjøre Alvor af, · efter Christendommens Fordring, at fornægte
BOA, s. 193 tibilitet. Men en 16,1700 Aar · efter Christendommens Indkomst i Verden, saa
CT, s. 34 at tale om? Det er Hedningen. · Efter Christendommens Lære er ellers Ingen,
TS, s. 96 ed at have forladt Gud, atter · efter Christendommens Lære er en ond Aand
Oi5, s. 229 ryd og Gammen i denne – · efter Christendommens Lære Jammerdal og Straffe-Anstalt
CT, s. 57 ntethedens Fangenskab. Der er · efter Christendommens Lære kun een Ophævelse:
CT, s. 47 Christnes den saligste. Der er · efter Christendommens Lære kun een Riig: den
TSA, s. 91 tisk allerede, og endnu mere · efter Christendommens Lære, er Sandheden i
CT, s. 68 han Høiheden. Dog er der, · efter Christendommens Lære, kun een Høihed:
DS, s. 175 ruset. / Thi ganske ædru er · efter Christendommens Mening kun Den, hvis Forstaaen
DS, s. 162 tte være saa; og dog er det · efter Christendommens Mening lige det Modsatte,
TS, s. 97 Aand, han troer jo rigtignok, · efter Christendommens Mening, paa en ond Aand;
DS, s. 156 e de i een Forstand Ret, endog · efter Christendommens Mening. Thi Christendommen
DS, s. 157 t var kun Dumdristighed, ogsaa · efter Christendommens Mening. Thi Christendommen
Oi10, s. 418 r Livet i Sandhed, hvad det · efter Christendommens Villie skal være: en
NB31:10 ikke befatte sig med at gjøre · efter Christi Befalinger, men i Folianter skrive
HCD, s. 179 og Hyklerie sidst – og · efter Christi Dom: Blod-Skyld. / / Tænk Dig,
NB10:54 ene at blive og være Christne · efter Christi Død end samtidigen. Hans Forsonings
IC, s. 115 diken om, hvad der saa skeete · efter Christi Død, hvorledes han seirede,
NB11:61 et Bedrag. Idag fE ( Søndagen · efter Christi Himmelfartsdag) sagde han: Derudenfor,
NB18:62 neralforsamling umiddelbart · efter Christian VIIIs Thronbestigelse. /
EOT, s. 272 som lever mange Aarhundreder · efter Christus, naar han anfægtes af den
Papir 1:1 Altenstein og Waltershausen · efter Churfyrstens Foranstaltning og med Johannes
PMH, s. 78 n Frihed, og dog er det, lige · efter Citatet af Goethe, at Professoren, der
PMH, s. 78 g udbredt, og dog er det lige · efter Citatet at Prof. foredrager Gjentagelsens
NB26:82 at frembringe Tro, ogsaa · efter Classikernes Mening, Talernes Opgave. /
BOA, s. 202 rette Sted – netop lige · efter Concessionerne; og dernæst gjaldt det
Papir 260:3 indre denne Forandring som en · efter Consecrationen indhærerende habitus
Not3:2 e er af ham. Det er vistnok alene · efter criteria interna uomtvisteligt, den Schl:
NB4:57 ( og dette Begreb vil nu · efter Culturens Overhaandtagen og ved Hjælp
NB24:74 m Søndagen, den næste · efter d. 18. Mai, læste jeg som sædv. min
Papir 4:1 født efter Dionys. / 767 kom ( · efter D:) Tiberius paa Thronen / altsaa 14 +
AE, s. 335 es største Helt: Socrates. · Efter da at have sikkret mig Hedenskabet, søgte
NB:206 ive efter. Men hvis Du ikke giver · efter da vil den være forbittret paa Dig saa
TS, s. 51 aatte han møisommeligen Dag · efter Dag arbeide sig gjennem alle de Medlevendes
NB:209 de Pøbelagtige til nu Dag · efter Dag at forhaane, udskjelde En paa offentlig
G, s. 60 saaledes med kold Rolighed Dag · efter Dag at hexe den Elskede ind i en Usandhed!
TS, s. 50 det dog vil sige, saaledes Dag · efter Dag at leve hen i denne Fred og Hvile,
NB21:4 Livs bittre bittre Dage, Dag · efter Dag bleve et Offer for menneskelig Usselhed,
NB10:98 delighed Aar efter Aar, Dag · efter Dag blive frygteligt – men sige det,
NB:108 der efter nu at have holdt ud Dag · efter Dag i 5 a 6 Aar endnu strømmer lige
SFV, s. 54 mheden idelig og idelig, Dag · efter Dag i Aarenes Løb behøvet Guds Bistand;
NB7:110 forundes mig, hvad jeg Dag · efter Dag i lang Tid har bedet om, at det maatte
IC, s. 29 m igjen. Men hvor ofte Du Dag · efter Dag i Tanken eller paa Din Fod kommer tilbage
NB26:104 reb af Plager i hvilket jeg Dag · efter Dag løber Spidsrod, blodig og udmattet.
IC, s. 188 denne Fuldkommenhed, der Dag · efter Dag, Aar efter Aar er til i Virkelighedens
NB26:108 et Msk. kunne holde ud Dag · efter Dag, at avertere Gud om: jeg slaaer af
IC, s. 187 te, ikke mig), men er til Dag · efter Dag, forsøgt i denne Virkelighedens
TAF, s. 281 kee gaaer Aar efter Aar, Dag · efter Dag, og han tænker ikke paa, at han
IC, s. 185 g saa dog formaae at leve Dag · efter Dag, rolig, Gud hengiven, som forestod
NB9:75 saadan at lade Dag gaae hen · efter Dag, uden at komme til Afgjørelse; det
CT, s. 88 il imorgen, dog lever han Dag · efter Dag. For ham kan vor Herre ikke klare op;
NB25:109 get af. / Saaledes gik Dag · efter Dag. Ulykken er, jeg er saa frygtelig kjendt,
SD, s. 197 fik det Indfald at sende Bud · efter Dagleieren, der da aldrig havde drømt
Oi9, s. 381 e en Dands over; en halv Time · efter dandser Du med en ny Cavaleer – det
Not9:1 irakelets udebliv. Nødv.. · Efter Daub er Miraklet Eenheden af det Historiske
Papir 593 pher i Badet.) end den som · efter Daubs Mening er et Charakteristikon for
2T43, s. 21 et var jo og en Urimelighed. · Efter de andre Goder reiser man ud i den vide
NB21:60 rkynde Χstd. rette sig · efter de Andre, derfor maa han afholde sig fra
NB31:122 det i Msk, saa griber han · efter de Andre, jeg maa, siger han, jeg maa have
NB31:122 e en Vished; man griber da · efter de Andre. / De Andre! Og naar saa disse
NB10:96 endeligen er En, der ogsaa · efter de Andres Mening er istand maaskee den
IC, s. 117 men dem faaer man til at gaae · efter de christelige Paradigmer. Dersom man i
G, s. 14 dveien for senere at søge op · efter de egenlige Skovegne. Da jeg mod min Villie
Papir 371:2 før jo hellere gribe · efter de endelige Formaal. Men Styrelsen har
NB2:16 t at tage front mod Mængden er · efter de Flestes Begreb aldeles Nonsens thi Mængden,
BI, s. 177 ogien. Men i denne har man jo · efter de Flestes Mening en historisk Gjengivelse
Oi7, s. 306 le til det om Gud, end mindre · efter de for Christendommen eiendommelige Begreber
SLV, s. 205 e sidde her i Natten og tale · efter de Forskjellige, at Stemmen ikke har forraadt
NB33:55 fornødent Antal Soldater · efter de Forskrifter – og » Deresses
AE, s. 132 es med den Oversigt, der seer · efter de fremragende Punkter; og netop deri ligger,
FB, s. 117 ngtes den ikke ligesom tilbage · efter de gamle Spoer? Naar der blev kaldet ad
OTA, s. 386 aaer paa Veien og spørger · efter de gamle Stier, han skal ogsaa faae alvorligt
OTA, s. 362 ar Sandhed i ham. / Der blev · efter de hellige Evangelisters Fortælling
NB33:18 Exempler. » Tragter ikke · efter de høie Ting, men holder Eder til det
NB33:18 and Χsten, som ikke Tragten · efter de høie Ting. Ja, god Nat! See nøiere
NB12:178 relse er. Thi alle gribe de til · efter de høiere, de mere distinguerede Relativiteter
NB9:44 deres Vedkommende handlende sigte · efter de jordiske Formaal: ja den er frygtelig.
NB2:211 Man higer efter og tragter · efter de jordiske Goder, og saa for at blive
NB28:74 at besidde eller at tragte · efter de jordiske Goder. / Gud i Himlene hvilket
OTA, s. 329 da et Menneske ikke tragter · efter de jordiske Ting og de glade Dage; ikke
HH:33 os det salige Øieblik, da · efter de mange Adskillelser, de mange Prøvelser,
EE2, s. 26 ende, hvor de skulde begynde. · Efter de mange overstandne Fata synke endelig
HH:24 salige Øieblik, da den Troende · efter de mange Vildfarelser, de mange Misforstaaelser,
Papir 270 nighed, han havde stiftet, · efter de Mange, han havde ført fra Fortabelsens
EE1, s. 333 forkorte Opgaven. / Naar jeg · efter de Oplysninger, jeg nu har faaet, tænker
NB21:11 ynster. / / Havde Mynster styret · efter de Principer han har styret – og
NB33:50 t blive Χsten, ikke er · efter de sande christelige Proportioner, deraf
SLV, s. 34 ød bag efter som den lyder · efter de Stormendes Jubel, snart hørtes kun
SFV, s. 16 Artikel 2 à 3 Maaneder · efter de to Aars blot religieuse Skrifter. De
TTL, s. 447 Modsætninger ( hvilket jo · efter de Vises Ord er den høieste Vanskelighed),
Papir 371:1 ell. jeg skal rette mig · efter dem – dette er allerede Indrømmelsen,
Papir 347 . Men nu see dog alle Folk · efter dem – og see med Forundring at det
EE2, s. 261 ønheder, eller støve om · efter dem i Gaderne, jeg behøver ikke at skjønne
NB21:125 g gjør det at stræbe · efter dem til Phantasterie. / Denne verdslige
EE1, s. 114 Skjørter og nu strax skal · efter dem ud i en Baad paa Kallebostrand, et
NB30:39 saa man ikke kan stræbe · efter dem ved at komme udenfor Flokken, men at
CT, s. 56 rugter sig, men naar han greb · efter dem, da forsvandt de. Den fortvivlede Ringe,
NB:61 da den Udmærkede har lempet sig · efter dem, da har han blot narret sig selv, thi
3T43, s. 67 breidelse, der vakte en Sorg · efter dem, der fremkaldte en Stræben hen til
BOA, note sten den hele Stand nævnes · efter dem, ere Trængende, som ikke blot trænge
JC, s. 40 de ikke lade være at lytte · efter dem, ligesom man veemodig stirrer efter
LF, s. 22 remesteren, at Du skal tage · efter dem, lære af dem, ganske alvorligt,
FB, s. 107 m, men Sara saae ud ad Vinduet · efter dem, ned gjennem Dalen, indtil hun ikke
NB36:3 sig, og give Den, der vil forske · efter Dem, noget Galimathias isteden: saaledes
NB32:111 tte Dig, at nu hørte Du · efter dem, nu dvælede Du ved dem o: s: v:
SLV, s. 451 og saa lidet som han griber · efter dem, saa lidet lader han sig forstyrre
BI, s. 172 ltater for Øie, lempet mig · efter dem, saavidt det var mig muligt, lænet
NB23:188 ighed, var før dem og bliver · efter dem. / Personligt. / Idag læste jeg
NB9:41 Intet har imod, at jeg sender Bud · efter Dem. Dertil svarede jeg: jeg er Undersaat,
NB7:77 opgive sit Eget og accomodere sig · efter dem. Forsaavidt hører denne Bøn for
Brev 267 k til at løbe med eller · efter dem. Jeg kan endog ved at fortsætte
Brev 280 vide, at jeg kan sende Bud · efter Dem. Paa denne Indbydelse lægger jeg
NB:39 donymerne, men han er begyndt · efter dem; og Stilen i hans fire sidste Skrifter
NB5:35 rhvervet dem, altsaa tragtet · efter dem; thi saa er der ogsaa Mislighed. De
NB15:75.a lge min Lære ɔ: leve · efter den ɔ: handle efter den, han skal erfare
TS, s. 99 jertes Begjering! Og han greb · efter den – det var hans Øies Lyst og
Brev 273 vilde jeg sige, jeg reiste · efter den – men det er sandt det behøves
DS, s. 255 det skal bruges. / Anbringes · efter den / sidste Pagina i Bogen / med et reent
G, s. 35 ssens Personer ere alle tegnede · efter den abstracte Maalestok » overhovedet«.
NB10:35 Tjeneste. / Og selv om jeg · efter den af mig størst mulige tænkte Maalestok
EE:195 ge med dette ikke at opkalde · efter den aktive, men efter den passive, Riset
2T44, s. 224 es, at Forventningens Begjer · efter den aldrig vaagnede i hans Sjel; salig
SLV, s. 27 elt Indtryk. Han var klædt · efter den allernyeste Mode, krøllet og parfumeret,
BI at holde mig til de Dialoger, der · efter den almindelige Mening maatte aabne mig
BOA, note er indløben den ene Adresse · efter den anden – ja, det erindrer om Oldtidens
NB9:40 det førte til, at den Ene · efter den Anden af de Angrebne gik af Veien)
EE2, s. 26 og har ikke den ene Slægt · efter den anden atter og atter troligt udholdt
AE, s. 34 edes gaaet hen. Een Generation · efter den anden er gaaet i Graven; nye Vanskeligheder
AE, s. 147 ndivider i den ene Generation · efter den anden for at faae den verdenshistoriske
NB32:96 ne sender Børnene hen den ene · efter den anden for at spørge mig hvad Klokken
LP, s. 21 arhundreder den ene Generation · efter den anden har afgivet sit destoværre
OTA, s. 233 medens den ene Enkelte · efter den anden haster hen til Mængdens Tumleplads,
FB, s. 140 Aarhundreder den ene Slægt · efter den anden lært Positioner, det er paa
Papir 263:3 g maatte forfalde ell. ( · efter den anden Methode) netop fordi Ulykken
NB15:71 den ene Sophist traadt frem · efter den anden og har viist, at Mangelen paa
SLV, s. 175 r den een Overgangsformation · efter den anden og saaledes ængster den mere
DD:208 med at kjøre den ene Tour · efter den anden om Hesten uden at komme videre
BA e flad, hvilket den ene Generation · efter den anden paa Bjerget havde troet. Paa
Not10:9 Historie, og forholder sig · efter den anden Side negativ. I dette Jeg er
FB, s. 112 ersom den ene Slægt stod op · efter den anden som Løvet i Skoven, dersom
AE, s. 512 es derved, at den ene Opvakte · efter den anden staaer op og i en spændt Stilling
BI, s. 225 citet, at han vippede den Ene · efter den Anden ud af Statens substantielle Virkelighed.
FB, s. 196 ust, gaaer dog den ene Digter · efter den anden ufortrøden hen ad den slagne
LA, s. 100 den Ene er nysgjerrig · efter den Anden, alle vente ubesluttede og forfarne
Papir 440 s ladende een Sjouer falde · efter den anden, bestandig en ny Sjouer bestandigt
NB20:7 std. tabte den ene Position · efter den anden, den samme Geistlighed, der med
SLV, s. 186 hitter paa den ene Mistanke · efter den anden, Latterens Dæmon banker bestandigt
NB27:67 lde tage den ene Frakke paa · efter den anden, og bilde os ind at nu skulde
FF:156 en ene Generation op for mig · efter den anden, og dens Piger sang alle for
NB26:30 r han den ene Tønde Guld · efter den anden, og naar han svarer Χstds-Forkynderne
NB2:203 et er lutter Efteraberie den ene · efter den anden. / Langtfra mig være saaledes
FP, s. 24 e den ene Jydepotte-Dumhed itu · efter den anden. / Vi gaae nu over til at tale
AE, s. 531 id den ene Generation døer · efter den anden. I Religieusiteten A er Sympathien
EE2, s. 322 de forkyndt den ene Slægt · efter den anden: det udvalgte Folks Forstødelse,
NB:49 , hvor der findes den ene Oxymoron · efter den anden: selv fattige gjøre vi alle
KG, s. 96 at love? Ordsproget siger jo, · efter den anførte Forklaring, Intet om hvad
DD:80 Hjemvee efter det Høiere, · efter den Anskuelighed som Msk i sit paradisiske
Not1:8 Udvikling af det gudd. Ord, · efter den Anviisning, som er indeholdt i den
Papir 1:2 e Symbolum, som dog er opsat · efter den apostolske Troesbekjendelse, med dette.
BI, s. 249 ntlige Interesse var, næst · efter den at tjene Penge, at faae Indflydelse
NB33:54 al. Men om nu end den Religieuse · efter den bedre Villen i sig er villig nok hertil,
NB10:20 nikeren«, holdt jeg · efter den Begivenhed gode Miner, saa vilde jeg
CT, s. 230 en er holdt fra et Bjerg, som · efter den blev kaldet Salighedernes Bjerg –
DS, s. 161 det at komme til sig selv? Ja, · efter den blot menneskelige Betragtnings Mening.
BA, s. 356 aa vist som Den, der søger · efter den brændende Tamp, finder den, naar
KK:3 m tilkommer den hellige Skrift · efter den chr: Tro, ikke kan bestaae dermed.
BI, s. 135 r hans Anskuelse ogsaa usand. · Efter den christelige Anskuelse er da ogsaa Dødsøieblikket
BI, note m det evige Liv til det timelige · efter den christelige Anskuelse, – i sin
NB10:191 – antaget, at disse · efter den christelige Rangforordning ere i første
CT, s. 298 tedetfor Fremgang, som ogsaa, · efter den christelige Rangforordning, steeg fra
DS, s. 161 Betragtnings Mening. Men ikke · efter den christelige; thi det er ikke, at komme
Not4:41 on, men nu opdagede man bag · efter den dertil svarende hedenske Analogie,
KG, s. 362 lle de Andre, længes Ingen · efter den Eensomhed, hvori man tilbeder Gud;
AE, s. 307 igen sad ved Stranden og saae · efter den Elskede – indtil hun ikke saae
NB11:147 et, og siger jeg længes · efter den Elskede, efter Gjensynet med ham, men
EE2, s. 23 kke som naar en Elsker reiser · efter den Elskede; nei det var reen Sympathi.
KG, s. 117 staaer derved. At føie sig · efter den Elskedes Forestilling om, hvad Kjerlighed
NB26:72 t jo derved, at den gjør · efter den Elskedes Villie, altsaa forsager Verden,
NB31:83 dette betyder, at han forandres · efter den Elskedes Villie. / Men forandres kan
3T44, s. 249 ngelighed og Længselen · efter den endnu mere Forfængelighed; »
FV, s. 15 ttende Efterskrift« og · efter den er noget nær lige lang. / /
2T43, s. 29 oder, og saaledes er han jo, · efter den erfarne Mands Raad, forberedt paa en
EE2, s. 146 Pligten saa bød det, ikke · efter den fattige Maalestok for et quantum satis,
2T44, s. 221 in af Opfyldelsen, speidende · efter den fjerne Skye i Ørkenen, efter Taagen
EE1, s. 333 sig ned til Jorden og lytter · efter den fjerneste Gjenlyd af en fremrykkende
Not1:6 iften. – / § 35. / · Efter den foregaaende Udvikling bliver Hovedideerne
SD vivlelse er. En kan saaledes vel, · efter den Forestilling han har, have Ret i at
BI, s. 125 græsk og ikke orientalsk. · Efter den Forestilling nemlig, jeg kan gjøre
KG, s. 287 ævelsk Lidenskab, udviklet · efter den forfærdeligste Maalestok. Mon vel
OTA, s. 199 ens Forsvinden, som man seer · efter den Forklarede; nu er den svunden og den
EE:12 hie siden Cartesius har dannet sig · efter den Form, der undertiden findes i Eventyret,
CT, s. 162 an lade være at see Dig om · efter den Forskjel: hvad man ellers kalder Modgang
Papir 281 Videnskaber skulde ordnes · efter den forskjellige Maade paa hvilken de accentuere
EE:9 or endnu engang at see tilbage · efter den forsvindende Gjenstand, Du naaer den
AE, s. 453 mere at forstaae; thi næst · efter den Forvirring i den nyere Spekulation,
BI, s. 73 Rummelighed), der forlænges · efter den fra Bevidstheden udgaaende Repuls,
AE, s. 543 r kjendelig paa en Længsel · efter den fromme Moders kjerlige Ømhed. Det
NB32:40 et, saaledes hænger Du ogsaa, · efter den Frommes Ord, Alt paa Intet –
DBD, s. 132 re lovet, at jeg slap for, · efter den frygteligste Maalestok at maatte have
NB29:23 std. med Surrogater og derved · efter den frygteligste Maalestok næret Forvirringen.
NB34:15 este, just Forbilledets Liv · efter den frygteligste Maalestok viser, hvad
NB31:69 , at han ødsler det Extensive · efter den frygteligste Maalestok. / Dog just
EE:105.a som naar Augustinus i Ildsomhed · efter den Fuldkommenhed, der tager sin Begyndelse
NB36:26 jeg tænkt mig, ganske uventet · efter den fuldkomneste Taushed at gjøre »
EE1, s. 251 saa bliver hendes Expedition · efter den første Kjærlighed at sammenligne
BI, note e for at glemme det Forbigangne; · efter den første ledsages det af en til Marv
EE2, s. 98 ste hende. Derfor adskille I, · efter den gamle Regel: divide et impera. Den
NB23:9 enere Samtaler med Biskop Mynster · efter den Gang med » Indøvelse i Χstd.«
NB36:16 oget Comisk. Thi at En, der · efter den givne Rangforordning er Minister o:
Papir 224 l træder her en Hvilen i hvad · efter den givne Tids conventionelle Forhold ansees
DD:156 s Land nemlig. / d. 11 Oct. 38. / · Efter den gl. Verdens største Tyran Dionysius
LA, s. 14 t Næste, Eftersætningen · efter den glimrende Forsætning – Ungdommens
BI, note m det evige Liv til det timelige · efter den græske og overhovedet den antike.
IC den blot menneskelige; thi det er · efter den guddommelige Maalestok) i Forhold til
Not1:6 ighed som bliver at forklare · efter den h: Sk: Analogie. I de øvrige protestantiske
Not11:38 esom naar Naturens Princip · efter den haarde Kamp med Dyreriget ender i Mskets
DS, s. 172 og betænker ikke, at det er · efter den han skal dømmes. Jo mere En har
NB4:72 an den msklige Maalestok, og · efter den har jeg en uhyre Overlegenhed. Men
IC, s. 209 esluttede at indrette sit Liv · efter den hellige Skrift: hvor forundret vilde
G, s. 59 Øieblikke som et Barn gribe · efter den heroiske Skikkelse, De engang holdt
Papir 270 bage fra Forargelsens Vei, · efter den Herre og Mester, der elskede ham. Saaledes
Papir 270 han elskede; han længes · efter den Herre og Mester, der kaldte ham selv
DD:18 ed ( som da maa svare til den · efter den humoristiske Udvikling følgende
FB, s. 129 fraværende, længes jeg · efter den hæftigere, end den Elskende efter
TTL, s. 454 dsigt, skimter han atter blot · efter den i Betragtningens Dæmring, fjerner
AE, s. 265 han mere end Eenheden, han er · efter den i Lidenskab ( det Comi-Tragiske, cfr.
AE, s. 479 ividet skal icarisk afsted op · efter den ideale Opgave. Men denne Fremgang er,
EE2, s. 223 trække Dig tilbage og jage · efter den igjen ad andre Veie, nei Sorgen i det
HH:17 haver Du fornummet, at det er ikke · efter den jordiske Benævnelse at Gud kaldes
NB12:12 askee være ham – der jo · efter den kyndige Recensents Formening er et
4T44, s. 339 ivets Aften svaler Strideren · efter den lange Dag, der dog ikke er Beleilighed
NB32:62 nnere – skjønt, naar · efter den lange stille Forberedelse paa een Gang
YTS, s. 251 de tale anderledes, dette vil · efter den Lidendes Mening sige, ogsaa Du vilde
SLV, s. 377 kkelig Elsker, men nævnes · efter den Lidenskab, der er udialektisk i ham.
NB15:104 smænd, der holde sammen · efter den Lov, naar Een lider, lider Alle ( i
SLV, s. 186 hende; mit Tungsind speider · efter den lønligste Tanke derinde, at jeg
EE:87 rhold til Bogen. / d. 27 Mai 39. / · Efter den Maade som Reformatorerne indskjærpe
NB10:201 : s: v: Dertil maatte jeg sige: · efter den Maade, paa hvilken jeg er blevet behandlet,
NB24:103 rt Qvaler, som aldrig ere lidte · efter den Maalestok af noget Msk. uden af en
NB19:34 g om at Ens Sag er den absolute, · efter den Maalestok at fordre Brud med Alt. Sandeligen
NB24:65 rere er udviklet nok til · efter den Maalestok at kunne høre. Tilhøreren
NB:14 ig ikke at blive længe ved · efter den Maalestok at kunne tjene den dømmende-majeutiske
NB16:46 og saa i en anden Forstand · efter den Maalestok Begunstiget. / Imidlertid
NB2:25 altfor øieblikkelige, men · efter den Maalestok det er et non plus ultr
NB29:24 n sande Christendom at vove · efter den Maalestok er – – –
NB17:72 ken. Saasnart jeg dømmer · efter den Maalestok er det ham som en uhyre Uret.
IC, s. 107 e ikke mere med ham. / Altsaa · efter den Maalestok forargede disse Ord dengang,
NB10:200 ykke Det, jeg fremstiller, · efter den Maalestok jeg fremstiller det, som
NB:194 alestokken. At kunne arbeide · efter den Maalestok og at gjøre det med den
NB15:69 øvede. / Det var lagt an · efter den Maalestok og med den Risico fra Begyndelsen
TS, s. 105 Modsatte deraf, at finde det · efter den Maalestok som Apostlene: o, det er
NB29:24 n dette Stykke. Det at vove · efter den Maalestok som det nye Testamente forstaaer
NB24:91 den Herlighed at maatte afdøe · efter den Maalestok som Discipelen – og
LA, s. 52 ind i et andet Menneskes Liv · efter den Maalestok som Ferdinand, selv om hans
NB29:76 den. Mig synes, at naar man · efter den Maalestok som han har besviget de Herlige
NB18:92 hele Verden o: D: Naar man selv · efter den Maalestok som jeg arbeider med Aand,
NB13:78 var noget Usandt i, at jeg · efter den Maalestok traadte i Characteer, dække
NB15:90 hold Gud og Dig selv, at Du · efter den Maalestok ubetinget vil bruge de reneste
NB24:91 den Forklaring. Fremdeles det er · efter den Maalestok vi skal dømmes. Enhver,
NB17:60 n ikke taale Offentligheden · efter den Maalestok) altsaa dog vel en Forbrydelse
NB25:104 allerede): og Dommen vil blive · efter den Maalestok, at der af De efter den rædsomste
JC, s. 35 historiske Concretion, endog · efter den Maalestok, at det ikke blot angik det
Papir 420:2 Velyndere, alle hans Venner ( · efter den Maalestok, at endogsaa jeg faaer et
Papir 460 til at omgaaes det, endog · efter den Maalestok, at han nøiagtigt seer,
Oi8, s. 364 ee stundom levet en Forbryder · efter den Maalestok, at Ingen, Ingen har anet
NB16:42 e jeg aldrig kunnet arbeide · efter den Maalestok, jeg har arbeidet; thi min
NB28:6 ert Tilfælde for Lidelser · efter den Maalestok, men saa har vi Lidelsen
NB12:145 er, at naar et Msk. skal bruges · efter den Maalestok, saa hjælper Styrelsen
NB3:37 rkelig gjorde Alvor af at arbeide · efter den Maalestok, selv om han kunde det, selv
NB14:67 lysten dersom de endog blot · efter den Maalestok, som jeg gjør det, skulde
NB10:199 at lade dem blive skyldige · efter den Maalestok. / Saaledes har jeg taget
NB29:23 vet et Msk., der har villet vove · efter den Maalestok. Alle, Alle, Alle ville vi
NB:20 et? At man skal bruge Pressen · efter den Maalestok. Pressen er egl. det der
PS, s. 271 glen ikke til ham, at løbe · efter den med Liimstangen hjælper sandeligen
NB22:25 / Tænk Dig at det lykkes ham · efter den meest forbausende Maalestok –
NB13:37 fremstille hele Idealiteten · efter den meest ideale Maalestok – og saa
AE, s. 286 ynder, som det derfor hedder, · efter den meest udtømmende Abstraktion. Det
DS, s. 167 t kunne hvile sig og sine Been · efter den megen Søgen. Imidlertid, da han
NB23:157 nde jo Msk-Aanden ikke dømme · efter den men maatte dømme over den) ikke
Papir 270 og Salighed, han længes · efter den Menighed, han elskede; han længes
Papir 270 Ord til os. Han længes · efter den Menighed, han havde stiftet, efter
LA, s. 94 fremdraget: det Samme gjelder · efter den mindre Maalestok i det Mindre, Taushed
Not13:49 sentlig Forskjel især · efter den moderne Form-Theorie) men at han har
Papir 460 min Sætning, at, naar, · efter den Ms Χstds Forkyndelse, virkelig
TSA, s. 61 e lade være at see tilbage · efter den Myrdedes Billede, som forfulgte ham:
KK:2 i denne Oprindelighed – · efter den mythiske Anskuelse – Sandheden
3T44, s. 248 r den dybe og inderlige Sorg · efter den mægtede at forynge Den, der aldrig
EE1, s. 385 r hende tillige begjærlig · efter den Næring, der er hende kjærest.
NB2:160 det Mindste han danner sig · efter Den og Den, gjør aldeles det Samme.
OTA, s. 141 Søvnløshed for at fange · efter den og for at holde den fast; fandt han
BI, s. 242 e Maade, vil han nu lempe sig · efter den og overveie, hvilken Straf han kunde
4T44, s. 306 t ud ad, i at hige og tragte · efter den Omverden, der er dets Gjenstand, kalder
F, s. 484 jenstvillighed accommoderer sig · efter den ordførende » første Herres«
CT, s. 40 Den sigter ikke med feil Sigte · efter den Ordstrid, om hvad man skal kalde Rigdom,
KG, s. 196 de denne som al vor Tale, der · efter den os forundte Evne priser det Christelige,
KG, s. 313 aer at gjøre. / / Vi ville · efter den os forundte Evne søge at gjøre
EE:195 pkalde efter den aktive, men · efter den passive, Riset opkaldes jo ikke efter
Not1:5 et er Englelæren uddannet · efter den persiske Mythologie. / § 16. /
NB18:101 af Luther, fordi L. fulgte · efter den phantastiske Overdrivelse i Retning
TS, s. 75 bestemme alligevel hendes Rang · efter den qvindelige Værdighed: Huslighed.
CT, s. 207 e handle anderledes, end han, · efter den redeligste Overveielse, har handlet.
KK:11 des Forhold maae de betragtes · efter den rel: Idees almdl. Grundbestemmelser.
SFV, s. 12 staaer Forfatter-Virksomheden · efter den religieuse Totalitet, maaskee ikke
NB29:76 . / Saa støder han, bestandig · efter den roligste og meest indviede Overveielse,
NB18:101 kese, medens han følger · efter den rædsomme Sviig, som det Lutherske
NB30:108 psynethed som beregnet paa · efter den rædsomste Maalestok at opirre og
NB29:20 Saar, der kan bibringes et Msk, · efter den rædsomste Maalestok beregnet paa
NB30:37 er paa den høie Tid, thi · efter den rædsomste Maalestok er under Navn
NB32:25 Ubetinget – og da Samtiden · efter den rædsomste Maalestok excellerer i
NB25:104 ter den Maalestok, at der af De · efter den rædsomste Maalestok forsøgte
Papir 402 rvirrer en Saadan hans Liv · efter den rædsomste Maalestok omtrent til
NB4:73 Men at Pressen er bleven misbrugt · efter den rædsomste Maalestok som et reent
TS, s. 107 le omskabe Verden – og, · efter den rædsomste Maalestok, mod dens Villie.
Papir 270 e Verden. Da længtes de · efter den Salighed, som Jorden ikke kan give,
KK:7 sagn først udgik til Pharao · efter den sjette Plage, altsaa efter flere gjentagne
NB14:88 Gode, men ikke mod det Onde. Og · efter den skal jeg da dømmes. Altsaa naar
NB24:91 r Maalestokken, Fordringen. · Efter den skulle vi dømmes, og for Alt da
SLV, s. 157 tales jo kun om Forbilledet, · efter den Souverainetet, om jeg saa tør sige,
NB13:89 st. Det Religieuse rangerer · efter den stigende Strenghed. Det er som med
NB33:29 gribe ind, hjælpe, rigtignok · efter den storartede Maalestok, som han altid
LA, s. 44 ighed. Saa hører der endnu · efter den store Digters Ord til det Meget, der
NB18:93 Andre handle redeligt saa er det · efter den store Maalestok betydende at bedrage.
NB27:7 art, at Dette boede i Dig. / · Efter den strenge Forkyndelse af Loven kan der
NB21:60 t, Intet kunde være, end ikke · efter den strengeste Maalestok, at gjøre Ophævelse
BOA, s. 187 have. Skriftens Ord ere, selv · efter den strengeste Orthodoxies Begreber, i
CT, s. 274 ghed istedet, ikke om det end · efter den strengeste Sprogbrug kun var Svaghed,
SLV, s. 63 Qvinden endeliggjør Manden · efter den størst muelige Maalestok. Det Høieste
Oi2, s. 158 er ved den Tanke; men da vil, · efter den størst mulige Maalestok –
NB26:119 jeneste, vil ogsaa Gud give til · efter den størst mulige Maalestok –
NB30:12 vedbliver Aar ud og Aar ind · efter den størst mulige Maalestok at angribe
SFV Taktik. Lige omvendt, det gjaldt · efter den størst mulige Maalestok at bedrage
NB30:3 er var et Msk, som var villig til · efter den størst mulige Maalestok at give
NB30:126 ig og avle Børn, det er · efter den størst mulige Maalestok at komme
BA, s. 427 ten er i allerhøieste Grad · efter den størst mulige Maalestok at overlade
NB13:84 han tjener ved, anstrenget · efter den størst mulige Maalestok at være
NB28:70 » Christenheden« · efter den størst mulige Maalestok behøver
NB29:95 nder med, at Anerkjendelsen · efter den størst mulige Maalestok bydes ham
NB27:46 tand til at indfrie i Charakteer · efter den størst mulige Maalestok den største
NB33:25 Forpligtelse. / Dersom En kunde · efter den størst mulige Maalestok fastholde
NB28:15 g. Anvend dine bedste Aar · efter den størst mulige Maalestok i Retning
NB27:72 d der nemlig, selv naar man · efter den størst mulige Maalestok indrømmer
NB16:34 rst Opmærksomhed, altsaa · efter den størst mulige Maalestok Spørgsmaal
IC, s. 220 t Sprog derimod, Du taler, er · efter den størst mulige Maalestok Udadvendthedens,
Papir 479 det nye Testamente udbreder man · efter den størst mulige Maalestok, at det,
HG, s. 159 Der skal først og fremmest, · efter den størst mulige Maalestok, gjøres
KG, s. 288 in foragtelige Næringsvei, · efter den størst mulige Maalestok, høirøstet
NB29:11 s Liv igjennem selv om han, · efter den størst mulige Maalestok, kunde bevare
NB10:199 holdt ud at være Forf., · efter den størst mulige Maalestok, med alle
AE, s. 35 for, hvis Angrebet nu lykkedes · efter den størst mulige Maalestok, om der
NB28:47 Msker, i den kortest mulige Tid · efter den størst mulige Maalestok, til den
NB18:84 orstyrret Lyst til at nyde Livet · efter den størst mulige Maalestok, uforstyrrede
NB25:13.a or ham lukker ogsaa Verden sig · efter den størst mulige Maalestok. / Men i
NB29:107 t saare det naturlige Msk. · efter den størst mulige Maalestok. Hedningen
NB32:47 rende, beregnet paa at lyve · efter den størst mulige Maalestok. Som hos
NB30:67 ar Gud indladt sig med Msk. · efter den størst mulige Maalestok: den Enkelte
NB14:80 r at Efterligningen skal være · efter den størst mulige Maalestok; der siges
NB:7 saaledes, at hvad jeg gjør · efter den størst mulige Overveielse, forstaaer
NB25:69 er ud som var Χstd til · efter den størst mulige Udbredelses Maalestok
EE2, s. 106 ed, Oprigtighed, Offentlighed · efter den størst tænkelige Maalestok; thi
NB36:13 de Χstd. har naaet og nydt, · efter den største Maalestok alle mulige jordiske
SFV, s. 98 en, der dog ikke glemmer, at · efter den største Maalestok er » den
SLV, s. 430 thi en ulykkelig Elskerinde · efter den største Maalestok hun tier. Havde
NB18:100 lle Sandsebedragene, hvilke han · efter den største Maalestok opdager og fortærer.
NB14:90 tiger mig er at jeg handler · efter den største Maalestok redeligt mod ham.
NB25:109 ende, saa skal det være · efter den største Maalestok, saa vil jeg have
SLV, s. 430 re en ulykkelig Elskerinde · efter den største Maalestok. Men netop dette
NB28:101 Jeg lever paa den Maade, at der · efter den største mulige Maalestok er gjort
IC, s. 31 forvildede Faar, som Qvinden · efter den tabte Penning. Han gaaer, dog nei,
NB4:75 der fortælles om Expeditionen · efter den talende Fugl, det syngende Træ og
AE, s. 450 en forvandlet. Farer der lidt · efter den Tanke gjennem hans Sjel, at det dog
NB10:173 a godt som ikke høre fra sig · efter den Tid – og reiser. / I en vis Forstand
BMS, s. 123 l hans Prædiken; i 1848 og · efter den Tid blev det til at see selv for blinde
EE1, s. 21 get Bs Breve, om hans Sjæl · efter den Tid har vedblevet at tumle sig i sin
NB6:36 dlet forsvarligt mod mig. Og selv · efter den Tid, har jeg dog gjort hvad der lod
NB26:14 da ogsaa blevne stærkere · efter den Tid. / Men udviklet er jeg blevet.
BMT, s. 217 rst ret for Alvor begyndte · efter den Tid; thi med hver senere Artikel i
AE, s. 216 og til mismodig at see sig om · efter den Tilbageblivende. Derpaa talte han igjen
FP, s. 24 serne nu ogsaa ville troe det · efter den udførligere Udvikling af Fædrelandet.
NB19:82 b, Had til denne Verden, om ikke · efter den uhyre Maalestok som Apostlene, der
NB16:42 t holde mig i Productivitet · efter den uhyre Maalestok. / I ethvert Fald er
NB2:157 at anlægge sit eget Liv · efter den uhyreste Maalestok og ubetinget at
SLV, s. 158 drig Nogen, der har havt Bud · efter den ulovlige. / Da jeg imidlertid her efter
3T44, s. 247 de, formildedes ved at lytte · efter den Ungdommens Erindring, der nynnede det
NB31:66 4stolet Holsteensvogn sætter · efter den unge Pige, der rapfodet er flygtet
EE2, s. 29 ed, en Længsel, en Hjemvee · efter den Urskov, der ligger bag ved os, og faaer
OTA, s. 303 ighed, tragter Troens Øie · efter den usynlige Herlighed; som Noah, frelst,
NB21:159 or skal jeg nu indrette mit Liv · efter den Veiledning? Hvor Luther opmuntrer til
SFV, s. 21 t som Alle med deres Høire · efter den venstre Haand. / Jeg var for Gud enig
Not1:6 tning mellem Livet før og · efter den yderste Dom. Vi ere derfor berettigede
CT, s. 119 Drømmelivet« er · efter den ædlere Deel: i den Vaagne vaager
OTA, s. 176 ske, og med Troen griber han · efter den ønskede Hjælp. Han har da i Ønskets
OTA, s. 149 ens Lyst, at ville længes · efter den, at ville berolige sig ved den –
OTA, s. 136 og naar Du bøiet lytter · efter den, da fængsler den Dig; og naar den
OTA, s. 284 fter den; thi dersom Du saae · efter den, da maatte Du maaskee staae længe
EE:195 e efter den, der slaaer, men · efter den, der faaer først af det. / /
EE:195 sive, Riset opkaldes jo ikke · efter den, der slaaer, men efter den, der faaer
NB15:24 smages formedelst den eller · efter den, er et saa stort Onde. Saaledes bliver
SLV, s. 429 dernes Raad maatte komme Bud · efter den, for at den kunde tage Plads i Raadsforsamlingen,
LF, s. 33 ar sin Morskab af at vrænge · efter den, for derved om muligt at forstyrre
JJ:446 r sin egen Skygge. Den, som jager · efter den, ham undflyer den. Jeg tænker paa
NB15:75.a : leve efter den ɔ: handle · efter den, han skal erfare o: s: v: Det vil sige,
OTA, s. 422 g Løgn, og hvis Nogen tog · efter den, i sin Følge den rædsomste Vildfarelse.
Not11:25 r sig før Existens, men · efter den, idet det viser sig som det üeberexistirende.
Oi7, s. 317 han sin Viden stige; at see · efter den, med Øiet følge den finder han
AE, s. 135 avere Classe søger at leve · efter den, men at den verdenshistoriske Interesse
NB6:73 g ind, at Gud skal dannes om · efter den, men lige det Modsatte: saa er Christd
BA men er borte saa snart den griber · efter den, og er et Intet, der kun kan ængste.
3T44, s. 260 e, vil at Alt skal rette sig · efter den, og hele Verden føie dens Ønsker;
TTL, s. 435 v, og kun en Gjæk løber · efter den, og kun den Feige kjøber Middelmaadighedens
EE2, s. 243 ig flygter, saasnart de gribe · efter den, saa er det baade comisk og tragisk.
NB19:78 væger et Msk. til at gjøre · efter den, saa er det Indbildning med at have
AE, s. 36 ved Troens Dør og begjerer · efter den, saa farefuldt stillet, at han vil
TTL, s. 392 der ventede paa og længtes · efter Den, som ved at skrifte søger Stilhed,
3T44, s. 243 spilder sin Tid paa at lede · efter den, thi det var en Skuffelse. Sligt kan
4T44, s. 378 Gud ydmygt som man længes · efter Den, uden hvem han er Intet, brændende
4T44, s. 378 n er Intet, brændende som · efter Den, ved hvem han vorder Alt, dersom han
BA, s. 452 guld – og man længes · efter den. – Apokalyptisk skuer man Evigheden,
NB21:29 Handling – vov at gjøre · efter den. Den Handling, Du derved kommer til
TSA, s. 103 Rigtighed, derfor lever han · efter den. Derimod, hvad enten en Politie-Officiant
BOA, s. 219 ns Rigtighed derfor lever han · efter den. Derimod, hvad enten en Politie-Officiant
OTA, s. 284 vis Du blot vedbliver at see · efter den. See, hvor den nu staaer stille, den
4T44, s. 352 Feigheden er det, der griber · efter den; men altsaa er Feigheden atter her
4T44, s. 311 e mere udstrækker sin Arm · efter den; naar Den, der frygtede Livets Farer,
AE, s. 175 at ville danne sin Existents · efter den; netop naar man saaledes begeistret
OTA, s. 136 a maa Du bøie Dig lyttende · efter den; og naar Du bøiet lytter efter den,
OTA, s. 284 ig forbi: da see Dig ikke om · efter den; thi dersom Du saae efter den, da maatte
FB, s. 173 r ikke være altfor graadig · efter den; thi vist er det, at det, at blive
BI, s. 92 et er vel indlysende. – · Efter denne almindelige Betragtning troer jeg,
NB6:44 igjen paa de Andre, jeg, som dog, · efter denne Antagelse, altsaa var antaget af
2T44, s. 188 er i Almindelighed følger · efter denne Begyndelse; en forfaren Mand, der
NB33:19 Gloserne, De, der bøies · efter denne Declination, Efterabelserne betyde
NB33:19 aaskee uhyre Tal, som gaaer · efter denne Declination. / At mene at staae i
BOA, s. 128 bevægede, ville længes · efter denne Gamle og dette Gamle som man længes
Papir 375 d, Mange ville længes · efter denne Gl. og dette Gamle som man i Sommerens
2T44, s. 218 Menneske værdig, tragter · efter denne Kraftens og Sindighedens Aand, at,
EE:145 Svingninger og Bøininger skee · efter denne Lov, saa har man dog saa ofte ondt
NB27:83 nok ikke til at ville selv leve · efter denne Lære, existentielt udtrykke den.
BI, s. 183 tscher har givet, om ikke · efter denne Maalestok, dog en for denne Undersøgelse
G, s. 35 ation, Handling, Replik, Alt er · efter denne Maalestok. Man kan derfor ligesaa
BI, s. 151 r. / Hertil kommer, at Mythen · efter denne Opfattelse aldeles ligger i Fremstillerens
BI, s. 173 ligesaa væsenlig, som det · efter denne Opfattelse vilde spille en tilfældig
SD, s. 139 d det er at være sund, og · efter denne prøver han et Menneskes Tilstand.
NB27:66 er! Derpaa sænker han Stemmen · efter denne saa heldigt anbragte Kraft-Anstrengelse,
BI, note ske og overhovedet den antike. · Efter denne sidste Opfattelse begyndte nemlig
OTA, s. 404 er venter ham i Evigheden! / · Efter denne sørgelige Betragtning lad os saa
TTL, s. 411 e Slægten, hvis han griber · efter denne Tanke, saa aabner Døren sig –
Not5:10 ig mod det Høieste da opgaaer · efter denne Tomhed det Absolute ikke blot i sin
LP, s. 51 afstøbningen fremstaaer, og · efter denne ved Meiselens Slag Marmoret lever
Brev 94 at troe, at der kommer et Foraar · efter denne Vinter, jeg har atter idag kjøbt
EE1, s. 60 nde fuldendt lille Nethed er · efter denne Æsthetik et classisk Værk,
BI, s. 92 ekjendelser af Socrates' Mund · efter dennes Død maa være bleven Plato
Not1:7 r:, har Concordieformelen og · efter dens Anviisning den senere lutherske Dogmatik,
OTA, s. 199 ørt seer han endnu engang · efter dens Forsvinden, som man seer efter den
EE2, s. 288 efter dens sande Skjønhed, · efter dens Frihed nemlig, begriber den historiske
FB, s. 188 Menneske ind at ville handle · efter dens Lære, saa vilde man faae en besynderlig
Papir 9:5 me / Den sandselige Selvb. falder · efter dens Natur i det Behagelige og Ubehagelige.
EE2, s. 288 skuer derfor Kjærligheden · efter dens sande Skjønhed, efter dens Frihed
NB17:16 g maa fremstille Χstd. · efter dens strengere Maalestok. See, det er fatalt
Not13:38 il og til at den vedbliver; thi · efter dens Tilblivelse indeholder dens Væsen
CT, s. 26 at man, hvis man vil dømme · efter dens ydre Vilkaar, maa kalde den fattig,
Papir 254 yttres: » at ogsaa · efter deres allerunderdanigste Mening ( ... »
AE, s. 554 l at blive Christen, end ikke · efter Deres Anskuelses Næste, der i det Første
NB33:51 forsaavidt de nemlig handle · efter deres bedste Overbeviisning; men Ulykken
TSA, s. 82 ns Begreb i et Mord Skyldige · efter deres Begreb ere Uskyldige, uagtet det
NB5:76 tilgives af Mskene, kun ikke den · efter deres Begreb umenneskelige – at være
4T43, s. 152 ymret for deres Vel, end syg · efter deres Beundring. Hvis Du derfor havde nogen
Papir 590 le i Samtidens Vrøvl og · efter deres Død druknes deres Tale i Docenternes
OTA, s. 236 de ønske at gjøre Gavn · efter deres Død, ved at besøge den Enkelte,
Papir 316:2 de tage sig derfor bedst ud · efter deres Død. / 1) / logiske Problemer
NB28:95 af Alle. / Saa seire de – · efter deres Død. / Og naar der saa er gaaet
PH, s. 55 » man«, der jo · efter Deres egen Angivelse har Mandsstyrke. /
OTA, s. 195 saaledes gik det Apostlene, · efter deres egen Forventning, og saaledes er
Papir 398 For Mundharpe. / No 4) Den · efter deres eget Begreb forfærdeligste Straf,
NB29:6 at kalde Dyret eller Planten · efter deres eget Navn. / To Ting, jeg har haft
SFV, s. 36 øndt de ellers allesammen, · efter deres eget Udsagn, have for Skik at bruge
OTA, s. 135 aber. Og Skyerne hænge kun · efter deres egne Tanker, drømme kun om sig
AE, s. 472 ige Existents-Stadier rangere · efter deres Forhold til det Comiske, i Forhold
BI, note ordnet de tre Opfattelser mere · efter deres Forhold til Ideen ( den slet og ret
LA, s. 101 Udmærkede, de Fremragende · efter deres forskjellige Grad, Lederne) vare
NB22:129 redraget i forskjellig Stemning · efter deres forskjellige Sindelag mod Præsten«.
EE1, s. 288 er mindre fuldkomne Dyr, alt · efter deres Fortjenester; de, der f. Ex. havde
FB, s. 115 t Vidunderlige i, at det skete · efter deres Forventning, i dybere Forstand ligger
Not1:6 sfaren og i deres Længsel · efter deres Fædreland i Himmelen. I det Gl.
BI, s. 71 eholde de dog en Slags Hjemvee · efter deres Fødeegn. Ligesaalidet som nu Philosophien
Oi4, s. 208 akke Menneskene Noget, som er · efter deres Hoved – det aldeles afgjørende
AE, s. 535 d og Mennesker naar Alt gaaer · efter deres Hoved, lad dem hade og trodse i Arrigskab:
Brev 315 S Dersom De engang imellem · efter Deres Leilighed ville vise mig den Deeltagelse
BI Statsmanden, ( idet disse Dialoger · efter deres Mening ikke opnaaede hvad de attraaede,
NB11:173 : v: alle disse Tusinder de ere · efter deres Mening uskyldige: de har blot læst,
EE2, s. 184 er, de Grunde, der hos Nogle, · efter deres Mening, fremkalde Tungsind, at man
Brev 37 Tak for det lille Brev, jeg, · efter Deres Ord, maa have førend Julen. Jeg
G, s. 61 benhavn og gik til Stockholm. · Efter Deres Plan havde dette været urigtigt.
LA, s. 101 nu de Udmærkede, Lederne ( · efter deres respective Grad) være uden Myndighed,
NB29:111 is Ret til at tilpasse den · efter deres Smag. / Dog snart maa vel Chrstd.
Not12:16 ner de tragiske Handlinger · efter deres tragiske Værdie saaledes: 1) En
Brev 58 aatte nu blot Opfyldelsen være · efter Deres Ønske. Det medfølgende Exemplar
SLV, s. 417 muligt. – At han giver · efter derfor er det Dæmoniske; han skal blot
NB34:14 ved sit Tal saaledes, at man gav · efter derfor og falskmøntede mere og mere
Brev 204 e henfarne Forgjængere noget · efter deri, men det faaer nu leve. Tilgiv mig
EE:146 paa et Ord, der af Naturen ( · efter Derivationen, ex radice) i sig indeholder
NB11:51 st og stundom overmodigt. · Efter derpaa at have sat sig hen og grundet en
NB10:191 r bør saltes«), · efter derpaa at være blevne bespottede, bespyttede
LP, s. 11 lægge en Skifting istedet. · Efter deslige mange Vanskeligheder var nu ogsaa
NB16:79 , saa vilde Menigheden tage · efter det – og naar der saa staaer En midt
NB19:34 ge Discipel – men, næst · efter det absolute Brud, kan der da tænkes
Not11:17 ødv: Overgang. Hvad der · efter det absolute Prius som Folge følger,
AE, s. 385 ægelse, et fingeret Udfald · efter det Absolute, skjøndt han totalt forbliver
LP, s. 41 arnlig Bevidsthed og beregnede · efter det af os skildrede Høidepunkts Meridian;
SLV, s. 207 enskab med Livsfare at gribe · efter det Afgjørende. / Igaar læste jeg
DS, s. 166 t ene Ark stemplet Papir fuldt · efter det andet – thi Ansøgningerne
AE, s. 290 ien gjør det ene Forsøg · efter det andet at virke som Virkelighed, hvilket
AE, s. 444 det ene fortvivlede Forsøg · efter det andet for at hæve sig op til ham;
EE1, s. 169 der henlever den det ene Aar · efter det andet i sin eensformige Bevægelse,
AE, s. 488 om, hvorledes eet Menneskeliv · efter det andet kan gaae hen i Sladder, naar
JJ:363 der et dyrebart Genie frem · efter det andet og gjør Livet og Tilværelsen
NB23:123 e til at sove, det ene Lem · efter det andet taber sin Vitalitet: saaledes
DD:154 avlhed henter det ene Stykke · efter det andet til sin Rede, og dog bestandig
BI, s. 292 re et Stykke af Virkeligheden · efter det andet, at den kommer til sin Total-Anskuelse,
SLV, s. 98 es det Ene maa ikke følge · efter det Andet, Beslutningen maa ikke komme
SLV, s. 262 , men alt som et Aar gik hen · efter det andet, blev han mere og mere fremmed
EE2, s. 26 arbeidet sig igjennem et Bind · efter det andet, for at standse ved et lykkeligt
OTA, s. 139 øge sig i at ville det Ene · efter det Andet, for at udfinde, hvilket det
TS, s. 62 eg listigt skyder, det ene Lag · efter det andet, Fortolkning og Videnskab og
PS, s. 262 lintetgjøre det ene Stykke · efter det andet, historisk tilintetgjøre det
BOA, s. 208 føier det ene Punktum til · efter det andet, medens den forstandige Tilhører
OTA, s. 273 en det ene Læs Sæd ind · efter det andet, og naar han saa har kjørt
AE, s. 478 m Existensen med det ene aber · efter det andet, saa kom Lidelse som nærmere
SLV, s. 176 t mod at vinde et Stykke Eng · efter det andet. Den stakkels Indsø, baade
Oi7, s. 290 ene Ark stemplet Papir fuldt · efter det andet; render fra Herodes til Pilatus;
AE, s. 280 ført til det ene Selvmord · efter det andet; thi Selvmord er den eneste Existents-Conseqvents
Papir 334 er i Himlen. / En Christen maa · efter det apostoliske Ord leve saaledes, hans
SLV, s. 345 en sidste Mislighed. Næst · efter det at blive hendes Velgjører rangerer
IC, s. 95 at den ganske rigtigt sigter · efter det at ville være mere end Menneske.
NB12:103 ære Χsten, at stræbe · efter det at være: saa uhyre er Idealet nu
Not1:5 k af en Dæmonologie, som · efter det babylonske Exil hørte til den herskende
BOA, s. 125 Enkelt, hvis Liv bøier sig · efter det Bestaaendes Paradigma. Lad os imidlertid
EE2, s. 285 kle i hans Væsen, men ikke · efter det Bevidste, at ville elske saaledes,
2T44, s. 212 v vidste af det, omdanne ham · efter det Billede, som paa Afstand er skjønt,
NB24:153 adanne Tider indretter sig · efter det blot at ville vidne for Sandhed ( ikke
NB20:74 ine Handlinger i Stræben · efter det Christelige. Jeg har ikke forsikkret,
NB20:74 et. Sandt nok ved at handle · efter det Christeliges Maalestok, paadrager jeg
NB2:225 ske, altsaa umiddelbar, men · efter det Dialektiske kan jeg faae alle de christelige
EE2, s. 285 t, at ville elske et Menneske · efter det Dunkle i hans Væsen, men ikke efter
OTA, s. 153 yrres, som Den, der kun seer · efter det Ene, efter Maalet? Nei, saaledes gaaer
Oi10, s. 394 od, bøiedes aldeles ikke · efter det eneste af ham faktisk om Mandagen anerkjendte
Papir 119 ; en Herder fE i et lille Digt · efter det engelske, hvori han fortæller, at
BB:24 bi ham, og naar han vil gribe · efter det Enkelte og igjen lader det være,
NB33:58 Mskene. / Lidelse. / At følge · efter det er at have det sande Indtryk af at
NB30:126 mig efter, at følge mig · efter det er at være Christen: der knæle
AE, s. 390 e, og naar han saa sender Bud · efter det Ethiske – ja, saa hjælper
BA, s. 348 mtere antydet som en Søgen · efter det Eventyrlige, det Uhyre, det Gaadefulde.
CT, s. 273 dog den hjertelige Længsel · efter det Evige at føre mig bort; thi i selve
CT, s. 271 sto mere seirede Længselen · efter det Evige i Dig, Længselen efter Samfundet
4T44, s. 333 selv at kjende; hans Tragten · efter det Evige kan være i al Oprigtighed,
CT, s. 268 vil, i Pagt med Længselen · efter det Evige og med det hellige Maaltid for
TTL, s. 464 t Din brændende Længsel · efter det Evige skulde røre ham, dersom Du
2T44, s. 196 Sjelen ikke troende tragter · efter det Evige, haabende iler det Tilkommende
2T44, s. 200 troende vedbliver at tragte · efter det Evige, han bliver aldrig mættet
2T44, s. 195 enneske ikke troende tragter · efter det Evige, ikke haabende er i Forstaaelse
NB31:109 r at elske dem, nemlig i Ideen, · efter det Evige, men ikke i Betydning af at lade
TTL, s. 446 este Visse; det er Længsel · efter det Evige, naar Døden tog og atter tog,
KG, s. 309 dret med den samme Længsel · efter det Evige, og med den samme stille Beroligelse
SLV, s. 106 være, føler intet Savn · efter det Evige, thi det er hos ham i Timeligheden.
OTA, s. 204 e sigter ligesom paa Afstand · efter det Evige; endnu glædeligere med Troen;
NB31:124 en heel Qvalitet høiere, men · efter det Existentielle rangeres der evigt. /
Brev 274 aa Søen, inderligt længes · efter det faste Land for at komme til at spadsere.
Papir 345 er sandeligen ikke søge · efter det Fine og Pæne, naar jeg blot finder
3T44, s. 239 l Beroligelse, vorde en Sorg · efter det Forbigangne, der virker til Forbedring,
Brev 165 og dets Sødskende, · efter det Forhold, hvori De antages at staae
Papir 342 / Lovtale over Efteraaret. / ( · efter det Franske) / NB. Jeg tænker den Maade
3T43, s. 67 øbet, til at haste og ile · efter det Fuldkomne. Skulde vi tale saaledes
NB5:60 end at takke ham. / Jeg længes · efter det Fuldkomnere. Frimodig for Gud ved Troen
NB20:113 hvor han vil længes tilbage · efter det Gamle, og det vil synes ham som kunde
KK:7 som sine egne, og ønsker nu · efter det gl. T. Oekonomie, at den gudl. Retfærdighed
NB13:36 vkjerlighed og for at gribe · efter det Glimrende: saa var mit Liv den visse
3T44, s. 278 gik han formildet i Dandsen, · efter det Glædens Spil, som atter Børnene
OTA, s. 146 at vende sig om i Længsel · efter det Gode, hvor rædsomt han end selv
OTA, s. 222 t reent naar det tragter ene · efter det Gode. Som Havet gjengiver Himlens Høide
OTA, s. 222 stille, dybt gjennemsigtigt, · efter det Gode; eller som Havet bliver reent,
OTA, s. 146 fornam en qvalfuld Længsel · efter det Gode; naar han rystet i sit Inderste
4T43, s. 140 der er hurtig til at høre · efter det guddommelige Ord, der lyder nu som
KK:10 aa ( cfr. Listen p. 10 og 11.). Og · efter det her Foreliggende at dømme, synes
4T43, s. 140 okkeligt vedbliver at tragte · efter det Himmelske, uforstyrret seer Himmelen
4T44, s. 329 , at en Apostel ikke tragter · efter det Høie og det Ualmindelige, men efter
NB31:139 men har altsaa taget Sigte · efter det Høiere i Msk, og forkynder sig nu,
NB31:139 b til Msk-Naturen, lagt an · efter det Høiere i Msk-Naturen, men saaledes,
DD:80 er det jordiske Livs Hjemvee · efter det Høiere, efter den Anskuelighed som
AE, s. 85 ke over, at man ikke kan jage · efter det Høiere, fordi man griber efter det
TTL, s. 415 Du vilde? Du vilde stræbe · efter det Høieste, at fatte Sandheden og at
JJ:358 dsen, hvor han bestandigt snapper · efter det Høieste, for at man kunde faae at
SLV, s. 435 ieste, fordi han er lagt an · efter det Høieste. Det er tragisk, at han
KG, s. 65 e Menneske er mere lystent end · efter det Høieste. Naar blot en Nyhedskræmmer
NB16:101.a er / jo dog at vi skulle leve · efter det Hørte) saa vilde man finde det enten
G, s. 37 an være uberegnelig. Næst · efter det Ideale kommer nemlig det Tilfældige
SLV, s. 452 Talens og Tankens Længsel · efter det Ideale. Og naar han tier er det ham
EE1, s. 294 mentar, saa negter jeg ikke, · efter det Indblik, jeg nu gjorde, at Titlen er
BOA, s. 291 drende næsten misundeligt · efter det indtagende Par; og Enhver der har Leilighed
AE, s. 272 lse fra Læserens Side; thi · efter det Indtryk, jeg har af dem, veed jeg ikke,
NB30:40 Digten og Stræben er Tragten · efter det Jordiske og at ville nyde dette Liv
Oi3, s. 189 Alder, hvor Sindets Higen er · efter det Jordiske og Forfængelige, at aabne
Papir 578 d, sin Tanke med at tragte · efter det Jordiske, at takke Gud hvis det lykkes,
NB24:86 saaledes til: et Msk. higer · efter det Jordiske, vil være Konge –
Papir 476 ert Msk. sit Liv i Tragten · efter det Jordiske. Χstd. vil løfte Mskene
Papir 476 erdslighed – tragter · efter det Jordiske. Paa den Maade er det lykkedes
Papir 499 an mod Sabbathen; thi dette var · efter det jødiske Begreb et Objektivt; og
AE, s. 556 a nær, som Andre, sigtende · efter det langt Høiere, ansee for Bagatel:
AE, s. 85 ukke og lade være at gribe · efter det Lavere!); saa beskjæftige de sig
AE, s. 85 t Høiere, fordi man griber · efter det Lavere, istedetfor at lade være
LP, s. 26 m, han ordenligviis nærmest · efter det lyriske maatte gjennemløbe –
NB18:77 at man ikke skulde gjøre · efter det Læste. / Var jeg blevet opdraget
NB12:198 s med det Ringere men greb · efter det mere Glimrende – og saa var der
DS, s. 202 er af yderste Evne stræbte · efter det Modsatte. O, Mathed, o, Afmagt, at
NB11:23 iisdom, naar den er sagt i eller · efter det mærkværdige Aar, 48, der i sit
NB27:36 v: / Og see, hvad Χstd. er · efter det N. T! Christendommen, det at blive
NB17:101 e forpligte sig til at gjøre · efter det N. T, at leve overeenstemmende med
Papir 520 at være Christen thi der er, · efter det N. T, Fare forbunden med at bekjende
NB25:68 t forkynde denne Χstd. · efter det N. T. / Naar saa er, er hans Χstds-Forkyndelse
NB27:78 faae. / Dette er Χstd · efter det N. T. Hvo Du er, svar mig, troer Du,
NB27:83 le lære ( objektivt) Læren · efter det N. T. og de symbolske Bøger –
NB27:33 remstille hvad Χstd er · efter det N. T. Og saa vil Collisionerne fremkomme,
NB26:66 Χstd. skal foredrages · efter det N. T., bliver det saare vanskeligt
NB17:101 « han skal blot lære · efter det N. T., men saa skal han forpligte Tilhørerne
NB26:33 d at vi kalde os Χstne · efter det N. T., naar det som just er Nerven
DS, s. 256 eng Forstand sand Christendom · efter det N. T., og derved dømme og tilintetgjøre
NB27:33 r fremstillet er Χstd. · efter det N. T., tør han ikke negte. Men siger
BMD, s. 151 rksom paa, hvad Christendom · efter det nye Testamente er. / Mariæ Bebudelsesdag.
DS, s. 236 le de sande Christnes Lære · efter det nye Testamente, at til at være sand
JJ:507 gjering. Og han udstrakte sin Arm · efter det og han greb det, men han kunde ikke
KG, s. 284 dog en ondartet Nysgjerrighed · efter det Onde; eller den er en Underfundighedens
NB19:12 hvorfor gjør Du da ikke · efter det Ord, som dog er saa let at forstaae
NB24:113.b en urigtig. Han vil danne sig · efter det Paradigma, jeg udviser, men han er
NB8:49 tens Liv vil netop være dannet · efter det Paradigme som for Jøderne er Paradigmet
Papir 81:1 rsvindende, saaledes er Troen ( · efter det protest: Lærebegreb) den aprioriske
SD, s. 192 n en brændende Længsel · efter det Religieuse. Hans Kollision er egentligen
NB:191 gen mig mere i at ville stræbe · efter det Rigtige. Salig Den, der hvor meget
TS, s. 41 ene paa, at der skal gjøres · efter det Sagte. Du Eenfoldige, og var Du end
DS, s. 161 afklaret. Den, der spørger · efter det Sandsynlige og ene derefter, for at
SD, s. 196 hele dette Skrift styrer som · efter det sikkre Sømærke. Tro er: at Selvet
NB34:24 saa gik det hyp i Gallop. / · Efter det skete, at der mellem den guddommelige
KG, s. 365 Tankens og Talens Længsel · efter det Skjønne rev Tilhøreren hen –
Papir 270 der er bagved, rækkende · efter det som er foran iler han mod Maalet. Han
NB9:61 Liv, som en dumdristig Stræben · efter det Store. / Det forstaaer sig det er saa
KKS, s. 106 tigt eller vemodigt længes · efter det Svundnes Blussen, dertil er hun netop
OTA, s. 174 om sig, hvorledes den fanger · efter det tidligere Bytte, saa neppe Barndommen
EE1, s. 109 væsentlige Lidenskab, men · efter det Tilfældige, og Placaten til en saadan
BOA, s. 99 n indenfor en Totalitet, ikke · efter det Totale; han reiser aldrig mere Tvivl
SLV, s. 212 Ørken, hvis hun længes · efter det tryggere Liv i Ægypten; eller hvis
FF:29 eg seer af en Critik over Baggesen · efter det Tydske i Kiøbhsposten for idag)
NB:34 f Tiden vildledes til at jage · efter det Ualmindelige, det Extraordinaire. Som
NB29:99 k. for Alvor skal stræbe · efter det Ubetingede, og blot gjør nogen Alvor
BOA, s. 284 – i Bøger, som ere · efter det udtalte Haab. Og hvorfor finder han
AaS, s. 41 el Flyveskrifter, der dog kun · efter det Udvortes vare Flyveskrifter, da deres
4T44, s. 301 en, førend den griber til · efter det Udvortes, at den maa tilhøre ham,
4T44, s. 369 Skuffelse ved at kjende ham · efter det Udvortes, da Gud kun er Aand. Opgiver
4T44, s. 308 r. Vil han umiddelbart gribe · efter det Udvortes, da kan det i samme Nu forandres
IC, s. 30 tte Menneskelige, at dømme · efter det Udvortes, efter Udfaldet: naar En er
EE2, s. 308 i hvilken Din Sjæl tragter · efter det Uendelige, gjør Dig ubillig mod
NB16:30 s Regjering, og ligesaa nu igjen · efter det unaturlige Opsving i 1848. / Overalt
OTA, s. 162 fordi han bestandigt speider · efter det Ustadige, det ideligen Forandrede,
KG, s. 174 ( Retningen er dog bestandigt · efter det Usynlige), men i Christo saae Fuldkommenheden
LF, s. 33 slipper det Visse for at gribe · efter det Uvisse: den lydige Fugl tiltræder
DD:154 ebelsens Periode, hvori man, · efter det ved det første Trylleslag givne
EE2, s. 277 ære mit Kald tro, og er da · efter det Væsenlige ligesaa stor som den Største,
F, s. 520 ende. Bliver jeg derimod salig · efter det Væsentlige i mig, og dette igjen
F, s. 520 thi kun den, der bliver salig · efter det Væsentlige, kun han bliver salig.
4T44, s. 329 ie og det Ualmindelige, men · efter det Ydmyge, hvorledes har da ikke Paulus
EE2, s. 232 rdlivet de Elskende længes · efter det Øieblik, da de kunne udaande deres
EE2, s. 232 saaledes længes Mystikeren · efter det Øieblik, da han i Bønnen ligesom
3T43, s. 98 og endnu mere længes han · efter det Øieblik, da han med sin Gud skal
SLV, s. 189 ns Vinken, om at turde gribe · efter det Ønske, der er Øiets Lyst og Hjertets
NB16:76 ( mellem Idealet og at stræbe · efter det) en yderst fornem og forfinet Forstands
BI, s. 309 Briller, han søger nemlig · efter det, der ligger lige for Næsen af ham,
AE, s. 531 vente, eller til at sende Bud · efter Det, der ved at være historisk er forhindret
Oi10, s. 394 thi hvad der bøies · efter det, er saare let, kun alt for let at magte
TS, s. 63 e mig, indtil jeg enten gjorde · efter det, forsagende Verden, eller dog tilstod,
IC, s. 232 drive Dem, der skulle dannes · efter det, fremad. / Der ligger nemlig i Menneske-Slægten,
SLV, s. 105 ndværk, vee Den! som seer · efter det, han er fortabt. Som Den, der saae
SLV, note ikke savne Theatret, ikke hige · efter det, hvis Høire ikke strax løber
3T43, s. 83 emme! Og hvis Øiet skeler · efter det, hvis Øret lytter, da er Hjertet
Not11:28 t Princip ofte benævnes · efter det, hvortil det i Slutningen bestemmer
4T44, s. 328 . Kun i Troen kan han tragte · efter det, modarbeidet af Sandsynligheden, fra
PS, s. 217 pørge mig derom, og næst · efter Det, om jeg har en Mening, kan jo intet
KG, s. 175 en vel at mærke bestandigt · efter det, som den Elskende dog eier –
4T43, s. 138 t det med sit Syn maa tragte · efter det, som er heroventil ( Coloss. 3, 1,
4T43, s. 141 der er hurtig til at høre · efter Det, som ikke hidser til Svar, eller til
LF, s. 25 at faae Menneskene til at tage · efter det. Derfor siger det » søger
OTA, s. 197 aa den, men han gjør ikke · efter det. Han bruger den mod sig selv som en
BOA, s. 230 eclinere alle de Ord som gaae · efter det. Har man forstaaet en Tanke, kan man
Oi2, s. 156 t end det jordiske Sind higer · efter det. Hvor i al Verden er jeg saa kommet
G, s. 46 Jeg har engang været nær · efter det. Jeg stod op en Morgen og befandt mig
OTA, s. 135 elige selv, den er kun ilende · efter det. Men hvad Stilheden betyder, hvad Omgivelsen
CT, s. 83 den Skimtende staaer og seer · efter det. Og dog er den Troende det Evige allernærmest,
SLV, s. 252 d jeg nok derunder, og lider · efter det; man kan suge Gift ud af et andet Menneske
OTA, s. 282 g med Bekymringens Blik saae · efter det; men dersom han seer op ad for at see
CT, s. 230 lde bort, afsted for at gribe · efter det; og med hvor megen Ret skulde de saa
4T44, s. 312 agtning betragtede Mennesket · efter dets Fuldkommenhed; og for en endnu større
EE2, s. 246 aa bliver Individet bestemmet · efter dets Nødvendighed, det er en Besindelse
EE2, s. 261 isk, først da seer jeg det · efter dets Skjønhed, først naar jeg betragter
EE2, s. 262 ogsaa med Alvor, seer mit Liv · efter dets Skjønhed, saa har jeg altid nok
EE2, s. 262 e, og hvert Menneske seer jeg · efter dets Skjønhed. Han være nok saa ubetydelig,
EE2, s. 262 n man kalde at betragte Livet · efter dets Skjønhed. I mine Øine har hun
EE2, s. 261 vet ethisk, betragter jeg det · efter dets Skjønhed. Livet bliver mig da riigt
EE2, s. 261 isk, først da seer jeg det · efter dets Skjønhed. Og vil Du sige, at denne
IC, s. 65 re hvad der vilde følge · efter dette » saa lidet som«.
2T44, s. 199 mhed, ikke som Utaalmodighed · efter Dette eller Hiint, men som denne kolde
NB27:15 deri, at jeg ikke har gjort · efter dette Evangelium) og Χstus er Samaritanen.
Papir 454 d, Mange ville længes · efter dette Gamle og denne Gamle, som man i Sommerens
NB21:105 nneskelig Svaghed, lempende sig · efter dette hvad kan det hjælpe at tvinge
CT, s. 274 rteligen efter dette Maaltid, · efter dette Maaltid, der er til Hans Ihukommelse.
CT, s. 274 . / Jeg længes hjerteligen · efter dette Maaltid, efter dette Maaltid, der
CT, s. 266 fteren længtes hjerteligen · efter dette Maaltid, vilde det ikke være den
CT, s. 266 haver hjerteligen længtes · efter dette Maaltid. / Synes Dig nu ikke, m.
CT, s. 271 de: jeg længes hjerteligen · efter dette Maaltid. O, der er dog kun een Ven,
CT, s. 273 lv: jeg længes hjerteligen · efter dette Maaltid; bort fra denne onde Verden,
SLV, s. 83 af de Kjepper hvide.« · Efter dette melodramatiske Foredrag, Fruens Explication
SLV, s. 95 ved at nævne sit Forhold · efter dette Navn: et erotisk Forhold. Eros, det
NB14:44.h anske igjen mig selv, som just · efter dette opoffrende Skridt; thi jeg forstaaer
3T44, s. 236 t Andet, hvis blot Nogen tog · efter dette Ord? Vel siger nemlig Prædikeren,
NB28:7 eller tør bøie sit Liv · efter dette Paradigma. / Der er derfor i en Forstand
Oi10, s. 396 en, det at være Christen · efter dette Paradigma: den og den Mand, det er
Brev 59 llet, hvormed fulgte en stor Bog. · Efter dette Princip skulde jeg endnu før og
AE, note e derfor er Tilbagekaldelse. / · Efter dette Schema vil man kunne orientere sig,
SLV, s. 166 videre. Jeg fordrer, at han · efter dette skal elske Tilværelsen; bliver
Not5:10 tsen i Forhold og Omgivelser, nu · efter dette Skibbrud vender sig mod det Høieste
NB29:96 e ville slikke deres Fingre · efter dette, thi som Roman vilde det gjøre
EE1, s. 186 t et Ord, vilde forklare Alt · efter dette; men han vilde aldrig komme videre
FP, s. 24 medens den svage, der gaaer · efter Diagonalen af de i Livet givne Kræfters
BOA, s. 197 han ( Adler) nedskrev Ordene · efter Dictat. Dette er jo dog vel det qvalitativt
BOA, s. 198 e i Begeistring, og at skrive · efter Dictat. Eller ( thi det Afskyelige er uundgaaeligt,
G, s. 32 ære hans Secretair og skrive · efter Dictat. Jeg anede strax Uraad og trøstede
FB, note ætning dertil anfører han, · efter Diderot, en Fortælling om en Bondekone
BOA, s. 127 vendt Rangfølgen bestemmes · efter Differentsen. Lad os tage et Exempel paa
NB14:7 Forbarmelsen, og just Han griber · efter Dig for at understøtte Dig. Men saaledes
OTA, s. 325 der verdsligt bliver tilbage · efter Dig i Verden. Men den skal spørge om,
Not7:9 gdomsvaar / Til min Lænestol / · Efter Dig jeg en inderlig Længsel faaer /
G, s. 13 msvaar / Til min Lænestol, / · Efter Dig jeg en inderlig Længsel faaer, /
Brev 131 vender sig mod denne Sol, · efter Dig jeg en inderlig Længsel faaer, Du
EE1, s. 223 Dig; gid Oldingen maa gribe · efter Dig som efter en Støttestav –
Brev 115 som det da ogsaa er Længsel · efter Dig, der nu har bragt mig til at tage Papiret
NB25:86 Men jeg vil lempe mig lidt · efter Dig, maaskee kommer det. / Saaledes maatte
HH:14 æt, vort Haab vor Forlængsel · efter Dig, og hvad var da slig Gjenvordighed
NB33:19 00,000 Gloser, som bøies · efter Dig. Egentligen er Du gal, min gode mensa,
EE1, s. 383 r ved Din Side længes jeg · efter Dig. Kan man da længes efter hvad man
Brev 135 jeg kjører hjem Længselen · efter Dig. Og i Fredensborg mødes disse mine
Brev 118 n sidste Tid har længtes · efter Dig; men da jeg fik Bogen og læste i
OTA, s. 135 lt i Sjelens Dyb; det er ham, · efter Digterens Forklaring, som vilde noget Unævneligt
G, s. 43 at nyde den Drik, der, naar den · efter Digterens Forskrift, er » reen og
KG, s. 75 fuld, uforklarlig Maade skal, · efter Digterens Mening, den Elskende finde sin
KG, s. 94 ns hele Væsen, om hvilken, · efter Digterens Mening, himmelsk Forskjel der
NB27:32 Ro end til Bevægelse. At · efter Digterens Ord Intet er Msket behageligere
F, s. 472 ræsentere Rettens Gang, der, · efter Digterens Ord, er saare lang, saa er min
KG, s. 307 kov, eller om hiin Pige, der, · efter Digterens Ord, sidder i » Aftenrødens
AE, s. 133 det Ethiske, ligesom Naturen · efter Digterens Ord, tjener knechtisch dem Gesetz
Brev 114 te Gang, Dagen eller anden Dagen · efter Din Afreise. / Din S. K. / Til /
NB27:18 ! – æde Dig op; og · efter Din Død vil Docenterne lige saa væmmeligt
EE2, s. 40 ed, disse Ægtemænd, der · efter Din egen rigtige Iagttagelse høre til
DD:164 fter Dit Rige, vore Forhaabninger · efter Din Herlighed ikke være ufrugtbare Veer
DD:198.a ham i Dit Billede og danne ham · efter din Lignelse. / d. 18 Jan: 39. / Den stoiske
DS, s. 195 o, Gud, med mig, hvad Du vil, · efter Din Naade! Jeg veed det vel, at der til
Brev 13 de o: s: v: Selv om det Du gjør · efter Din redeligste Overbeviisning var det Bedste
Brev 139 Værksted, da lytter jeg · efter Din Stemme; og naar jeg staaer midt i Trængsel
AE, s. 433 Troen forandret; kan det end · efter Din Tale at dømme være tvivlsomt,
Papir 69 aa indrømme, at jeg netop · efter Din Udvikling ligesaa godt kan sige, at
Brev 68 Julie, fra den Cousine / Som · efter Dine og vel ogsaa efter mine / Anskuelser
BI, note ζωμεν. / · Efter Diogenes Laertius havde Phavorinus, Plutarchs
Papir 4:1 : 3, 1. / Aar 753 er Chr: født · efter Dionys. / 767 kom ( efter D:) Tiberius
BI, s. 108 u den Udvikling, som Socrates · efter Diotima opstiller, bringer Sagen videre,
BI, note rede Ord om den Kappe, Socrates · efter Discipelens Udsagn har snappet bort fra
LP, s. 20 yrte de redningsløst ned. / · Efter disse almindeligere Betragtninger, hvis
BI, s. 331 nde Uendelighed. / Naar vi nu · efter disse Betragtninger see tilbage paa den
AE, s. 543 ens Inderlighed længes det · efter disse Billeder – nu, og lad os saa
KM, s. 14 er et menneskeligt Værk. / · Efter disse foreløbige Betragtninger gaae
Papir 254 Øieblikket. Seer jeg nu · efter disse foreløbige Betragtninger paa Kjøbenhavnspostens
OL, s. 29 rende Arbeide noget bedre. / · Efter disse foreløbige Betragtninger, skulle
FF:20 tragtes den foreliggende Tragoedie · efter disse Hensyn, saa viser der sig en mærkelig
F, s. 469 ter at skrive et Forord, Lysten · efter disse leves sub noctem susurri. At skrive
CT, s. 265 æng med denne; umiddelbart · efter disse Ord følge Indstiftelses-Ordene.
LA, s. 73 de til Ægteskabet. / / / / · Efter disse paapegende Bemærkninger er det
Papir 586 øvl. / Den næste Slægt · efter disse Vrøvlere, er som altid ikke Efterfølgere,
Not1:6 e sig ei paa at bestemme dem · efter disse. Flere skjælnede mellem forskjellige
NB20:100 Naar Alt gaaer Dig med og · efter Dit Begreb, om Du da end henfører Alt
Brev 2 n dansk Bibel, hvilke Bøger · efter Dit Forlangende følge med i en lille
YTS, s. 263 Din Naade ogsaa os vederfares · efter Dit Ord om hiin Tolder, der gik op til
IC, s. 161 saaledes til os selv, at Du, · efter Dit Ord, kan drage os til Dig – fra
DD:164 lad Du vore Længsler · efter Dit Rige, vore Forhaabninger efter Din
4T44, s. 322 kal lykkes dig, at danne ham · efter Dit Sind, at standse ham i Løbet, saa
Brev 2 blive efter mit Brev tøvede jeg · efter Dit, og det er mig kjært, at Du har
SLV, s. 223 lebile Forældre sende Bud · efter Doctoren for Ingenting, hvad saa? saa har
Brev 2 havde taget store Briller paa · efter Doctorens Raad, og at han er falden paa
NB26:49 blevet dømt, og nu taler · efter Domfældelsen, siger han blandt Andet
IC, s. 61 den Forventede, der følger · efter Dommeren – og saa dog ikke ville
Oi10, s. 397 ststykke at declinere mensa · efter domus. / Derfor vil jeg hellere end med
AE, s. 264 Kunst-Præstationens Omfang · efter Dragternes, og derfor anseer den Skuespillerinde
EE2, s. 139 Saaledes skeer Alt paa tempo, · efter Dressur.« Lad os nu være enige
EE1, s. 273 . / Cfr. Aristophanes Plutos · efter Droysens Oversættelse. / At gaae ud
AE, note iis Mand, En af dem, som søge · efter Dyden, raabte han: » naar vil han
Papir 61:2 skab om med H. t. Msk. Tilstand · efter Døden at Alt dreier sig om Chr., at
BI, s. 100 tes viser det Glædelige i, · efter Døden at komme i Forbindelse med de
NB35:16 irke talte om, at den Χstne · efter Døden blev optaget blandt Engle –
BI, s. 155 lling af Sjælens Existents · efter Døden bringes hverken i Forhold til
Not1:7 t: 3, 19 om Chr: Prædiken · efter Døden for Aanderne, rettest at sættes
NB19:87 Livet, og ved at længes · efter Døden forstaaer man Dens Tilstand, som
Not1:6 nds Forandring. / Tilstanden · efter Døden kaldes Evighed. Der tales om ζωη
Not1:6 e Personlighed og Virksomhed · efter Døden medfører Begrebet om vedvarende
Not1:6 . Andre meente, at Sjelen · efter Døden nedsænkes i en bevidstløs
Not1:6 saa den Mening, at Sjælen · efter Døden omsvævede Graven. – Andre
NB33:59 r Χstne der saa engang · efter Døden skulle befolke Stjernerne, gjøre
NB8:15 aaledes at først kom Sygdommen · efter Døden som 1ste Deel. 2den Deel kom til
TTL, s. 455 ge de Begge, Den der speidede · efter Døden som efter en skjult Skat, og Den
EE1, s. 288 re fuldkomne i Verden, bleve · efter Døden til meer eller mindre fuldkomne
AE, s. 159 of. Heibergs » Sjæl · efter Døden« ja, jeg har læst den
Oi9, s. 384 nen, Eders Skjebne i Livet og · efter Døden, at ædes: medens I leve, ædes
BI, s. 134 re at betragte den Længsel · efter Døden, der her i Phædon tillægges
BI, s. 154 lling af Sjælens Existents · efter Døden, ere Myther. Sagen lader sig let
TTL, s. 451 f Livet saaledes at længes · efter Døden, og det er Oprør saaledes ikke
BI, s. 307 øden er, og om hvad der er · efter Døden, om der er Noget eller slet Intet,
SFV, s. 60 som Menneske længselfuld · efter Døden, qua Aand ønskende det længst
BI, s. 128 il Erkjendelse eller først · efter Døden, saa vil man vist ogsaa blive
BI, s. 161 illing af Sjælens Tilstand · efter Døden, som den beskrives i Gorgias og
JJ:350.a ι i Delphi § 18.). / · efter Døden. / De feige Hunde, som ikke bide,
BI, s. 152 sk Fremstilling af Tilstanden · efter Døden. Men hvorledes forholder det sig
BI, s. 101 er ikke engang lader ham Fred · efter Døden. Og hvo kan vel bare sig for at
NB14:135 r det for Fromhed: at længes · efter Døden. Og i vore Tider der dadler man
CT, s. 216 langt Liv at ønske et Liv · efter Døden; det er Evighedens Tanke, at i
Papir 344:1 e, med hvilke jeg griber · efter Eder. Naar da Kudsken kjører saa hurtigt
BOA, s. 230 linere de mange Ord, der gaae · efter een Declination. Saaledes ogsaa med det
NB4:4 iden lade enhver Qvinde ihjelslaae · efter een eneste Nat. Da tilbyder Schehersad
NB4:119 Kjerlighed, kun med Attraae · efter een Ven, at jeg ganske maatte være
2T44, s. 197 Den, der, skjøndt oplyst, · efter eengang at have smagt den himmelske Gave,
Not1:8 ved misforstaaet Stræben · efter Eenhed, som bragte Traditionen i Sk. Sted,
JJ:194 e og dybere end den, der søger · efter Eenheden ell. » gjør Studier
OTA, s. 348 Selvfølelse kun længes · efter Eet, at strammes i Striden, og kun bedrøves
CT, s. 202 de Bodsprædiken sigter kun · efter Eet, efter at komme Dig eller mig, den
NB8:69 de Verdens Selviskhed, dens Higen · efter egen Fordeel o: s: v:, nu vel saa er man
EE1, s. 268 fuldkommen. Den nemlig, hun · efter egen Tilstaaelse har elsket i samfulde
BN, s. 118 e, at slaaes ihjel, fordi man, · efter eget Udsagn, er Christen. / Lad os da antage
NB8:98 afstedkommet, og saa først bag · efter egl. komme til at fortryde. / Det er ikke
Not4:33 Fornuften en Competence til · efter egne Love at bedømme Objektet. /
Papir 125:1 fE den nordafricanske, der dog · efter Ehrenbergs ( cfr. Noten) Beskrivelse er
CT, s. 41 m, og den skal saavidt muligt, · efter Eiermandens Ønske, bestyres med Eiermandens
Brev 184 efter eller til at tænke bag · efter ell. bag efter til at tænke paa den,
Brev 184 Geburtsdagen eller en Dag · efter ell. en Dag før eller 14 Dage efter,
NB23:26 ing i Henseende til Retningen ud · efter eller ind efter i Χstd. / Skal Retningen
IC, s. 89 fordi de som oftest selv hige · efter eller misunde Overlegenheden, ikke tænke
IC, s. 108 aa han, saa langt fra at give · efter eller slaae af, ligefrem gjør sig til
Brev 184 Forhold til Din Geburtsdag bag · efter eller til at tænke bag efter ell. bag
NB21:27 aliseret ved denne Løben · efter Embede. / Det Eneste, der altid forudsættes
BI, s. 287 te maa naturligviis forstaaes · efter en aandelig Rangforordning), ligesom Konger
SLV, s. 339 rates. Naar man ret sindrigt · efter en af Platos Opfattelser lader Socrates
NB4:119 s Χst., med Længsel · efter en afdød Fader, værre end ved Døden
KG, s. 232 nde dømme ethvert Menneske · efter en almindelig given Maalestok, saa var
Brev 159.1 skyldig. / Hvorledes jeg · efter en anden Maalestok paa en anden Maade har
SD, s. 221 til engang imellem at lytte · efter en anden Tale. Nei, den vil kun høre
KG, s. 252 tedenfor som Den, der skriver · efter en Andens Tilsigen, bestandigt at have
KG, s. 296 ngst sad paa Udkig, speidende · efter en Anledning, hvor ofte omkom den i Fødselen,
BB:49 g favne – han længes · efter en Anskuelse, der ophæver al Relativitæt
KG, s. 69 i at elske, som vi ogsaa kun, · efter en Apostels Ord, kunne være »
FP, s. 19 te sig, naar man erindrer, at, · efter en bekjendt jødisk Lov, naar Manden
NB9:16 anden sætter Mskene istand til · efter en bestandig større Maalestok endog
NB11:122 d maaskee for mit hele Liv · efter en bestemt Maalestok, og just i det Øieblik
NB23:207 vidsthed: at kunne være · efter en bestemt normeret Maalestok saa og saa
AE, s. 196 at gjøre end at sende Bud · efter en Betjent, der vel vilde sige ligesom
AA:7 . / Hillerød d. 25. Juli 1835. / · Efter en betydelig Marsch igjennem Skov, hvor
SLV, s. 449 t Blad, stundom bøier sig · efter en Blomst, nu lytter efter et Fugleskrig:
BN, s. 117 rer Gud derpaa; jeg kan ikke · efter en blot menneskelig Maalestok eller indenfor
Brev 38 lader sig altid fortsætte · efter en Dags Forløb. / Far vel – thi
NB14:5 lfuldeste. / Men hvad skeer. · Efter en Deel Aars Forløb forklarer Forholdet
NB13:49 et ned i Tilværelsen, og · efter en desto større Maalestok kan jeg gjøre
PCS, s. 134 lille Smule af den Fart, som, · efter en Droskekudsks Udsagn, ledsager et Menneske
BB:24 mtviis fremtrædende Attraa · efter en dybere Tilfredsstillelse, som dog aldrig
Not3:6 nge, og dem, som ere anlagte · efter en ell. anden klog Bygmesters Plan. »
EE1, s. 298 er jeg det vil gaae ham selv · efter en endnu langt forfærdeligere Maalestok.
NB14:67 stok skulde forstaae det og · efter en endnu større Maalestok bestandigt
NB14:67 esom disse Fleste, naar jeg · efter en endnu større Maalestok skulde forstaae
NB23:55 Og jeg har i 7 Aar arbeidet · efter en enorm Maalestok i Sammenhæng. Som
NB22:66.b at har han derimod smigret mig · efter en enorm Maalestok. / Hvorledes det gaaer
LA, s. 57 elen tankefuld hænger lidt · efter en Erindring. Af en ulykkelig Individualitet
BB:7 F: at see Helena. S. vedbliver · efter en Exposition af det af Goethe i dette
NB:11 kovs Udtryk at vedblive at løbe · efter En for at udskjelde; vær Mand tie stille.
NB30:26 r Tid, giver Feilgrebene – · efter en for et stakkels Msk. ubegribelig Maalestok
Papir 586 vl er selskabeligt, frugtbart · efter en forbausende Maalestok, frugtbart paa
BI, s. 190 t blive ført til Socrates. · Efter en foreløbig Prøvelse, hvorved man
EE2, s. 294 rer Noget, end den, der jager · efter en Forklaring. Qvinden forklarer Endeligheden,
AE, s. 463 er Tilfældet med Den, der, · efter en fornem Jordegodseiers Ord, gaaer i Kirke
LA, s. 58 specteur, en jovial Mand, der · efter en fortvivlet Livs-Stillings Crise uden
Not3:6 elige, saa har man maalt ham · efter en fremmed Maalestok, og ikke betænkt,
NB23:154 overstaaet, derpaa længes de · efter en friere Stilling for dog nogenlunde at
NB5:96 tere og trodsigere; thi jeg vilde · efter en frygtelig Maalestok have følt min
NB21:29 n vil i indre Anfægtning · efter en frygtelig Maalestok opdage sin Ufuldkommenhed,
NB27:71 tenhed«, at man da, · efter en frygtelig Maalestok, har gjort sig det
NB10:199 ig, og jeg kom til at lide · efter en frygtelig Maalestok, just fordi Gud
EE1, s. 330 tvertimod, jeg ødsler · efter en frygtelig Maalestok. Et Møde, som
KG, s. 201 eske i eet væk seer sig om · efter en Fugl, som Ingen af os Andre kan see,
NB5:39 yngre Dage talte om, Længselen · efter en fuldkomnere Verden. / Det Hele piner
NB10:39 s mig at skrive den, og var jeg, · efter en første Bestemmelse, reist til Udlandet
NB:30 iger nei ved at blive ved at rende · efter En Gade op og ned tilsidst aftvinger En
NB22:8 rtimod, de længtes, og · efter en ganske anden Art Tvang end den hvorom
NB12:194 te lære at holde mig til Gud · efter en ganske anden Maalestok end andre Msker,
NB22:105 e, derfor ere de opmærksomme · efter en ganske anden Maalestok end Andre og
NB20:74 d det Tilbagelagte allerede · efter en ganske anden Maalestok har marqueret
TS, s. 50 nogen af Troens Helte, der dog · efter en ganske anden Maalestok have maattet
NB21:46 sfulde Communication at have mig · efter en ganske anden Maalestok i sin Magt end
G, s. 81 ere end et Selvmord, fordi det · efter en ganske anden Maalestok vil forstyrre
NB10:53 tanden. Der har, og dog vel · efter en ganske anden Maalestok, været agtværdige
EE1, s. 399 kun at dette nu vil vise sig · efter en ganske anden Maalestok. Det er da et
KG, s. 340 er saa i Livet vilde vise sig · efter en ganske anden Maalestok. Nu er Livet
KK:2 r sig selv. Individet søger · efter en Grund efter en Mediation for den anskuede
G, s. 51 e sig indvie. Dette Sidste var, · efter en græsk Forfatters Fortælling, Tilfældet
JC, s. 19 der var ham ubekjendt, at han, · efter en halv Time at have spadseret med Faderen
NB14:108 Broder lapset paatager sig · efter en Halvtimes Forberedelse med Overlegenhed
NB9:79 d ogsaa? Den er historisk skreven · efter en heel mellemliggende Produktivitet, hvilken
BOA, s. 264 rkesløse, som længes · efter en Henrettelse en stor Ildebrand o: s:
FF:158 et gudd: Forsyn gaaer saa at sige · efter en høiere Ideeassociation, medens Verden
JJ:111 hvorledes Christi Liv er lagt an · efter en høiere Maalestok end det Ethiske).
2T44, s. 209 e indbudne af Forældrene; · efter en høiere Styrelse vare de tilstede
BI, s. 191 ϱιον), · efter en høitidelig Indvielse, der, forsaavidt
NB22:63 Bestemmelse, seer hun sig da om · efter en Idee, hun kan leve ugift for –
Papir 161 om dræbt hende, gaae bag · efter en ikke fuldkommen udviklet Pige, hvorved
Papir 1:1 430, Freiberg opbygget igjen · efter en Ildebrand 1492.). / pag. 53. et 54.
AE, s. 563 og Sømmelighed at hænge · efter en indbildt Forelskelse, selv om han gjør
AE, note thedens Totalitet at længes · efter en indbildt Forestilling om Barnets rene
AA:4 . Uagtet jeg længe søgte · efter en Indkjørsel, viste der sig dog ingen.
EE:95 ed i Sjælen, at det maa være · efter en indre Nødvendighed at disse Stemninger
NB:87 u Fanden i Vold i Røven – · efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges,
AE, s. 256 krækkeligt; endog Hegel er · efter en ivrig Hegelianers Forsikkring aldeles
Oi9, s. 387 g som der er blevet raabt Hep · efter en Jøde, saaledes skal det saa, indtil
EE:70 omtrent det samme som at raabe Hep · efter en Jøde. / d. 15 Mai 39. / Først
EE2, s. 157 eheden ligesom man raaber Hep · efter en Jøde.« Uagtet nu enhver Yttring
NB17:14 , især i Begyndelsen, er · efter en kun altfor frygtelig Maalestok at jeg
NB31:114 re er, denne Ro naaes ikke · efter en lang Kamp med noget Bedre i dem, en
BI, s. 116 anden som de to Skaldede, der · efter en lang Strid endelig fandt en Redekam.
AA:20 lod altsaa mig det sidste Ord, men · efter en lang Tids Forløb udkom der et nyt
FP, s. 19 dandse efter mit Spil. / I. / · Efter en lang Tids Taushed i Polemik er Fædrelandet
NB15:90 ng lagt til Side, at jeg, om end · efter en langt mindre Maalestok, kan tjene Sandheden.
Brev 159.4 g redeligt holdt vistnok · efter en langt større Maalestok end Du nogensinde
NB33:37.a m der paa Maskine kan arbeides · efter en langt større Maalestok og tillige
NB20:152 r blevet hjulpet til Noget · efter en langt større Maalestok, hvilket jeg
DD:132 ident, skjøndt allerede den er · efter en langt større Maalestok, og dog væsentlig
AA:18 handlet i en vis Art Romaner. · Efter en langvarig Kamp med Drager og vilde Dyr
DD:29 g forestiller mig, at det var · efter en langvarig Passiar med et sligt lærd
JJ:433 i possit. / Dette er citeret · efter en lille Afhandling af Dr. / Bayer i Fichtes
Brev 173 mede sig, gik jeg om for at see · efter en lille Foræring. Da traf jeg hos en
DD:208 te Act. / Man seer Willibald · efter en lille Monolog beslutte sig til at gaae
EE2, s. 115 e Egne og netop saadanne, som · efter en lille Overraskelse, en lille Modstand
LP, s. 10 de have mærket Noget, og da · efter en lille Pause vemodig udbryder: /
EE2, s. 49 om ( maaskee endog i en Avis) · efter en Livsledsagerinde, at de engang for alle
EE:95 sse Stemninger afløse hinanden, · efter en Lov, som vi ikke ere istand til at beregne:
DD:208 Jeg spytter Blod – iil · efter en Læge / ( E. iler i største Hast
SLV, s. 323 de ind i en Illusion: at jeg · efter en længere Tids Forløb havde forandret
NB24:136 Dommeren. Men han elskede Msk. · efter en Maalestok som alle disse hjertelige
NB25:98.a re istand til at skaffe Liv · efter en Maalestok som end ikke det Liv var,
NB4:144 emoraliseret som muligt, og · efter en Maalestok som er uhørt: det ene
NB25:84 ed en hypochonder Lidenskab · efter en Maalestok som han aldrig har anet. Men
NB11:125 denne nye Fare vilde vove · efter en Maalestok som ikke hidtil. / Dertil
NB19:11 aaende midt i Virkeligheden · efter en Maalestok som ingen Anden herhjemme
NB10:42 e repræsenteret Latteren · efter en Maalestok som ingen Anden, lokkede ogsaa
NB16:6 det kommer til at gaae ud over os · efter en Maalestok som intet Msk. ved sig selv
Brev 21 orskjellig Retning er Forfatter og · efter en Maalestok som Martensen ikke er det.
NB30:94 Jeg var en Samtid overlegen · efter en Maalestok som sjeldent et Msk. Frivilligt
SFV, s. 20 t Eneste – enten Verden · efter en Maalestok, der vilde være rædsom,
BI, s. 180 anden Side, at idealisere ham · efter en Maalestok, hvorved han blev aldeles
Brev 159.4 forvirret Tilværelsen · efter en Maalestok, saa der rigelig kunde behøves
NB5:93 forbittret og kan forbittres · efter en Maalestok, som – de Private ikke
F, s. 498 iket for alle trivielle Hoveder · efter en Maalestok, som aldrig før i Verden,
AE, s. 546 idse Lysten og Lystens Angest · efter en Maalestok, som end ikke Hedenskabet
IC rst mulige Opmærksomhed ( ja · efter en Maalestok, som er en anden end den blot
G, s. 15 sk Productivitet vaagnede i ham · efter en Maalestok, som jeg aldrig havde troet
Brev 189 som Kulden i hine Dage var · efter en Maalestok, som jeg ikke har kjendt i
NB10:69 dt mig at belyse Christend. · efter en Maalestok, som jeg selv aldrig havde
SFV, note Evne og Kraft til at arbeide · efter en Maalestok, som maatte lade formode,
BI, s. 254 an siger, skabte for hinanden · efter en Maalestok, som man kun sjeldent finder.
KG, s. 288 e og Unge, kort grebet om sig · efter en Maalestok, som selv den meest levende
NB14:62 stheden om Synd i Erindring · efter en Maalestok, som uleiliger Publikum, Selskabet
NB35:37 ogsaa Ens Liv idel Taknemlighed · efter en Maalestok, som vi nu neppe kunne danne
SLV, s. 289 relsen. Hun giver sig hen · efter en Maalestok, som ængster hele mit Væsen,
NB:11 om naar et Fruentimmer render · efter en Mand, eller en tryglende Tigger forfølger
KK:2 ividet søger efter en Grund · efter en Mediation for den anskuede ham uforklarlige
NB15:122 ndsebedraget er villig til · efter en meget betydelig Maalestok at gjøre
NB30:68 være istand til at anticipere · efter en meget stor Maalestok. Saa kunde jeg
EE1, s. 288 vde øvet borgerlige Dyder · efter en mindre Grad ( Detaillisterne), bleve
TS, s. 82 aattet tilbagelægge om end · efter en mindre Maalestok! Det almindelige Menneskelige
TS, s. 83 attet tilbagelægge, om end · efter en mindre Maalestok! Det er for et menneskeligt
KG, s. 201 r et Menneske dandser – · efter en Musik, som det ikke er noget andet Menneske,
NB2:27 ands meest begavede Hoveder blive · efter en møisommelig Dannelse og Udvikling
LP, s. 27 brasilianske Myretuer, hvilke, · efter en Naturforskers Beretning, ved en Samling
KG, s. 288 r, der kan have grebet om sig · efter en næsten utænkelig Maalestok, lagt
KM, s. 16 sig mig, at det Hele lader sig · efter en nøiagtig Udsondren og Classification
NB4:62 de udlee En, udskjelde En, raabe · efter En o: s: v:, naar de endog insultere Ens
AE, s. 564 uagtet han altid føier sig · efter En og aldrig gjør En imod, kan man dog
SFV, note eie eller eensom ad de alfare. · Efter en og anden lille Misforstaaelse, idet
2T43, s. 13 e eller eensom ad de alfare. · Efter en og anden lille Misforstaaelse, idet
AE, s. 409 blik kommer Taleren styrtende · efter En og siger: jo, det var dog muligt, maaskee
OTA, s. 178 sindethed. Maaskee havde han · efter en opblussende Angers Sønderknuselse,
SLV, s. 277 g, Vendinger at skulle fiske · efter en Oplysning! Er min Vei i det Hele strøet
BOA, s. 206 bevidst, der vil tillade ham · efter en ordentlig Maalestok at realisere en
BOA, s. 244 er ikke sig selv, naar man da · efter en ordentlig Maalestok gjør Fordringen.
BA, s. 359 anne en Slags Regel. Den, der · efter en ordentlig Maalestok har beskæftiget
NB12:141 e for det Gode, det Sande o: D: · efter en ordentlig Maalestok uden at drage Opmærksomheden
BA, s. 418 at Phænomenet viser sig · efter en ordentlig Maalestok, er altid Tegn paa
IC, s. 125 m derfor et Menneske, der dog · efter en ordentligere Maalestok vil det Gode,
BOA, s. 240 ns 4 sidste Bøger. Han har · efter en overordentlig Maalestok emanciperet
SFV, s. 21 bog. Verden aabnede sig endog · efter en overordentlig Maalestok for den beundrede
CT, s. 272 Begivenhedernes Størrelse · efter en overordentlig Maalestok gjør det
BI, s. 235 delsens Sværmeri havde han · efter en overordentlig Maalestok, kort sagt alle
NB10:200 g aldrig har været det, · efter en overordl. Maalestok med Tanke-Indhold
NB12:194 ælper Gud mig til at formaae · efter en overordl. Maalestok; men det seer jo
Brev 14 de var vel et Rygte men Dagen · efter en paalidelig Efterretning. At jeg saa
NB10:26 sord mod en anden Dreng tilsidst · efter en Pause halvt despererende halvt exstatisk
NB11:183 at han gaaer som Andre og seer · efter en Pige. Nu saa gaaer Tiden hen –
4T43, s. 144 mmes, hvis Øie blot seer · efter en Qvinde for at attraae hende, er da Ligheden
BOA, s. 132 en anderledes. Det er maaskee · efter en ret forstandig, endelig Overveielse
NB31:94 d S. spiller. / Mit Liv udviser · efter en ringere Maalestok noget Lignende. Thi
NB32:9 rankrig Katzen-Jammer aldeles som · efter en Ruus. / Men ypperlig er N. til at prostituere
NB16:42 s, saa skulde det gjøres · efter en saa afgjørende Maalestok, at jeg
NB10:141 til mig. / Du understaaer Dig / · Efter en saa enorm Productivitet næsten 10
NB28:54 r Sandheden at tilstaae, at · efter en saa enorm Produktivitet i saa kort Tid,
NB13:8 rusomt vil forcere Menneskene til · efter en saa frygtelig Maalestok at ville være
NB2:27 sommelig Dannelse og Udvikling og · efter en saa i længere Tid fortsat Flid endeligen
BI, note orlegenhed ved at træde frem · efter en saa skjøn og indholdsrig Tale? Alt
EE1, s. 44 erie. Hvo skulde troe, at jeg · efter en saa solid og meget lovende Begyndelse,
NB18:93 ves der Saadanne, der forpligtes · efter en saa stor Maalestok, at det eo ipso er
Oi7, s. 291 nger virkelig til Hvile, til, · efter en saa uhyre anstrenget Virksomhed at blive
NB11:204 skulde da være at vove · efter en saa uhyre Maalestok, for derved at gjøre
NB13:48 andale hver Dag den var til · efter en saa uproportioneret Maalestok: da vovede
SLV, s. 278 ldeles urette Sted. Hvad der · efter en saadan Adfærd som min i disse sidste
NB2:136 være tjent med, at den Higen, · efter en saadan forceret Bortfjernelse pludselig
Brev 180 Foræringer. / Men Dagen · efter en saadan Høitidelighed da er der Tid
KG, s. 325 nke paa det herlige Vilkaar · efter en saadan Maalestok at kunne gjøre Godt.
Oi2, s. 158 nkte Du vel mindst paa, at · efter en saadan Maalestok Dine Forventninger
NB17:23 er neppe findes nogen Forf., der · efter en saadan Maalestok har beskæftiget
NB18:34 e blive, begyndte han at skjende · efter en saadan Maalestok, at han endog sagde,
NB32:23 t Msker, som have existeret · efter en saadan Maalestok, det er Mythe, da jo
NB5:7 ngede Liv, hvor det gaaer til · efter en saadan Maalestok, dette Liv; der overvælder
BOA, s. 206 id vil tillade ham at arbeide · efter en saadan næsten altfor stor Maalestok;
EE:102 Χstus til, og tør Du · efter en saadan Prøve sige i Dig selv idet
EE:102 t jeg elsker Dig, erfarer Du · efter en saadan Selvprøvelse ret i din Sjæls
SLV, s. 246 er hvad man bør gjøre. · Efter en saadan Styrkelse er jeg atter ganske
EE2, s. 37 lod sig kunstnerisk udføre · efter en saadan Tvivl, det vil jeg ingenlunde
AE, s. 159 orhold til en Lærende, som · efter en saadan Veiledning vil indrette sit Liv.
4T43, s. 149 Overveielsen, der følger · efter en saadan Velgjerning, igjen saa lang,
NB25:105 Sande gjort kjendeligt end · efter en Saadan, der saa anvendte al sin Iver
3T44, s. 243 ere Tænker, nævner sig · efter en senere, eller giver Andre Navn, og gjør
NB25:105 nærmere, det vil sige, · efter en simplement Slyngel og Hykler er det
TTL, s. 455 r speidede efter Døden som · efter en skjult Skat, og Den som havde glemt
G, s. 69 ler som udstrakte jeg min Haand · efter en Skygge. Er hendes Liv da ikke forspildt?
KG, s. 91 ælpe at anlægge sit Liv · efter en slig Maalestok, da vilde jeg svare:
Papir 482 as – saa maa der Bud · efter en Smed, den maa – dirkes op. /
Papir 456.c eroligelse – fordi det, · efter en Snees Aars Anfægtelse, som ikke i
Papir 456 rledes det gik til med L.! · Efter en Snees Aars Frygt og Bæven og Anfægtelse,
NB17:35 følger ikke umiddelbart · efter en Socrates og lader nu Sagen gaae tilbage.
JJ:54 rden. I sin Nød saae han sig om · efter en Socrates, men i sin Samtid fandt han
NB7:41 t Andet. Dersom jeg saaledes · efter en Spadseretour, hvor jeg mediterende henter
DS, s. 228 else: saa gider han neppe see · efter en Spurv eller en Lilie; i menneskelig-dum,
EE2, s. 73 være kjærlig en Maaned · efter en stor Maalestok gjøre Fyldest for
NB22:82 Forresten som det er gaaet · efter en stor Maalestok med Geistligheden, saaledes
NB5:93 Kun en i streng Forstand og · efter en stor Maalestok offentlig Person kan
NB20:57 . / Tag en Halt. Ja Den der · efter en stor Maalestok ønsker at nyde dette
NB16:88 estok er til, og er brugt af mig · efter en stor Maalestok! Forstaaet bliver jeg
BA, s. 328 nd en Professor i Philosophien · efter en stor Maalestok, idet han à tout
GU, s. 337 en større Skueplads, vil Du · efter en større Maalestok erfare Alts Foranderlighed;
NB14:97 neppe seer det ud som vilde man · efter en større Maalestok pointere mig: saa
NB15:46 rogen. Med mig er det skeet · efter en større Maalestok, idet jeg har hele
NB10:199 forundte mig Leilighed til · efter en større Maalestok, reent ideelt, at
EE1, s. 223 ngen maa gribe efter Dig som · efter en Støttestav – gid den hele Verden
FF:119 April. / Ussing er et Udraabstegn · efter en Sætning, der NB. skulde give det
G, s. 36 ldigt som hiint Selskab, der · efter en Tegning af Chodowiecki anlagde Rom.
SLV, s. 396 t det Medium, i hvilket hun, · efter en tidlang at have været overvældet
EE1, s. 41 Hukommelse lidt til Hjælp. · Efter en Tids Forløb hænder det mig ofte,
LP, note lot efterladende et Hul, og der · efter en Tids Forløb ikke bliver andet tilbage
TS, s. 55 es Ønske. Lad os antage, at · efter en Tids Forløb traf de Elskende sammen,
Brev 201 især er Torvet, · efter en Torvedag, Samlingspladsen for en Masse
NB19:32 Asket. / 2) Saa veed jeg derimod · efter en ualmindelig Maalestok Beskeed om, hvad
Brev 21 sentligere Forskjel, at jeg · efter en ualmindelig Maalestok har bragt Offere,
Brev 21 alestok har bragt Offere, han · efter en ualmindelig Maalestok havt Profit. Og
EE2, s. 308 e viser, at Dit Liv er anlagt · efter en ualmindelig Maalestok. Du synes ingenlunde
BI, s. 190 seer sig forgjæves omkring · efter en Udvei, da pludselig Tanken om den nye
EE2, s. 322 den beleirede By i sin Angst · efter en Udvei, Fiendens Hær knugede den i
SFV, s. 104 dige, der imidlertid, om end · efter en uendelig langt større Maalestok,
SD, s. 158 ausende Exempler derpaa, som · efter en uhyre Maalestok oplyse dette. En Tænker
Oi9, s. 380 aatte jeg rigtignok siges, og · efter en uhyre Maalestok, at komme bagefter.
IC, s. 147 lægt. Nu da det, og altsaa · efter en uhyre Maalestok, er blevet beviist,
EE1, s. 33 , hvis ene Glas forstørrer · efter en uhyre Maalestok, hvis andet Glas formindsker
NB:35 Forfatter, der kunde arbeide · efter en uhyre Maalestok, og saa igjen holde
TS, s. 59 maaskee pludselig hele mit Liv · efter en uhyre Maalestok. Nei, uden ( hvad jeg
SLV, s. 176 es og Øret forgjeves greb · efter en Understøttelse i det Uendelige. /
NB8:114 / Saaledes er jeg dog kommet til · efter en usædvanlig Maalestok at opdage den
FB, s. 111 e Begivenhed. Hver Gang han da · efter en Vandring til Morija-Bjerget vendte hjem,
BB:7 te. Først efter al Nydelse, · efter en virkelig iforveien indtraadt Tilfredsstillelse
NB17:16 ethvert Fald blevet belyst · efter en virkelig Maalestok. / Biskop Mynster
DS, s. 245 le finde sig at være No 70 · efter en virkelig Maalestok. Saaledes i Livets
Not1:7 stemmelser have udviklet sig · efter en vis historisk Nødvendighed, saaledes
AE, s. 216 g til at haste som en Tvivler · efter en Vished, og til mismodig at see sig om
KKS, s. 93 Time kan see sig mismodigt om · efter en Yttring af virkelig Paaskjønnelse;
TS, s. 74 inge, som Du f. Ex. sender Bud · efter En, der hænger Gardiner op; nei, skal
BOA, s. 280 vor Ingen ligefrem kan raabe · efter En, hvor alle Sømærker ere dialektiske,
NB8:6 rer Dig. De Kloge, som tragte · efter endelige Formaal, ville ansee Dig for gal,
NB:17 ge Øieblik hvor han griber · efter Endelighedens nærmere Trøst; men
BI, s. 134 eligheden. Homers Helte sukke · efter endog den ringeste Stilling i det virkelige
NB20:36 ghed. Gud i Himlene, og det · efter endog ovenikjøbet privat at være
Brev 273 n grundige Tak, til at jeg · efter endt Campagne faaer Læsero og kan taale
Brev 36 mtale. Saaledes var Alt tabt. · Efter endt Samtale var der for mig kun Eet at
NB25:113 et Aar eller 1½ Aar · efter endte med en ny Forlovelse. Naturligviis
Brev 16 dog muligt, at den Ønskets Lyst · efter engang at besøge Dig, der er i min Sjel,
Brev 204 aet frem deri. At jeg længes · efter engang at kunne komme hjem, for at bestille
Brev 57 nu fik. / Hvor længes jeg · efter engang igjen at tale med Dem, men det vil
AA:10 rsamlinger« og deri, at de · efter enhver Fangst deeltage alle Mand i »
SLV, s. 244 muligt! Hvor griber min Sjel · efter enhver Forklaring fra denne Kant! Om det
OTA, s. 153 r ad Lystens brede Vei jager · efter enhver Nydelse? Nei, saaledes gaaer han
EE2, s. 327 ngste Dig, Du vilde gribe · efter enhver Sandsynlighed, og om Du ingen fandt,
NB30:87 et ogsaa i, at Msket griber · efter enhver Smule Opreisning – saa trøster
NB23:183 her maaskee sige: først · efter Ens Død) – og saa i levende Live
NB27:59 ommer Repetitionen først · efter Ens Død, dog bliver Virkningen saa desto
NB27:59 el gjennemført, først · efter Ens Død, men saa desto stærkere.
Papir 429 ret om at hudflette af ( · efter Ens Efterretning ifølge Aabenbaring:
NB16:88 in Stræben var ligefrem, · efter Enten – Eller at anbringe To opbyggelige
NB11:14 et, ja hele Produktiviteten · efter Enten – Eller er jo ikke hvad jeg
SFV, s. 16 omtrent 2 à 3 Maaneder · efter Enten – Eller, saaledes kom hiin
NB10:60 have ophørt umiddelbart · efter Enten – Eller. Det var egl. den oprindelige
SFV, s. 22 i den 2den eller 3die Maaned · efter Enten – Ellers Udgivelse. Og just
PPM, s. 138 ngelse for at nyde Livet, alt · efter Epicurs gamle Sætning: » nil
AE, s. 461 af dem ( en saadan Retning ud · efter er bort fra Religieusiteten), men da han,
AE, s. 424 ig let at forstaae, men Dagen · efter er den Forstaaelse saa vanskelig, at man
Brev 195 r det ogsaa gaaet mig: bag · efter er det faldet mig ind, at jeg jo kunde
NB22:90.e lle blive ganske aabenbar: bag · efter er det for silde, naar Du i Evigheden tvinges
OTA, s. 196 ts eller det Eviges Syn, bag · efter er det ingen Kunst, at smykke de Ædles
NB12:169 de, saa knebent holdt. Og strax · efter er dette Barn allerede saa kostbart, at
OTA, s. 189 ger da en Klog: » bag · efter er for sildig, naar jeg først har vovet
SD, s. 178 te med Selvet, medens han ud · efter er ganske » et virkeligt Menneske.«
NB31:9 Død – naar hun da et Aar · efter er gift: saa siger Mskene: hvo skulde have
G, s. 19 ke, endog elskværdig, og bag · efter er hun i Grunden dybere krænket end
NB8:6 r – og saa først bag · efter er jeg kommet til at tænke paa: men
NB26:36 ter: Den, som ikke følger mig · efter er mig ikke værd, ( saa det vel altsaa
JJ:481 e ligger netop i, at Retningen ud · efter er negeret – Verdens Synd.). /
FV, s. 15 ntum af Præstation foran og · efter er noget nær lige stort, naar man da,
NB26:62 er engang forelsket, 10 Aar · efter er Professor eller Docentinde i sin Forelskelse.
NB5:91 aaledes er jeg. Al denne Snak bag · efter er Sandsebedrag. / Det er egl. dertil hele
NB29:27 od Msk-Naturen bestandigt sigter · efter er: Ro; nil beatum nisi quietum; Ro, Ro
AE, s. 497 der hver for sig relativt ned · efter ere ironiske, vender sig forbittret mod
BOA, s. 227 ologisk Bestemmelse) og 2 Aar · efter erfarer vi, at han allerede i længere
SLV, s. 20 es, men det har en Længsel · efter Erindringen som en Due, ja som den Due,
TTL, s. 407 en Skyldige, Lidenskaben Sorg · efter Erindringen, Kjerligheden Anger i den Fortabte.
BB:7 forkastelig, da den stræber · efter Erkjendelse; men forkastelig, fordi den
NB13:24 t var en anden Tale. Man tragter · efter Erkjenden, man anstrenger al sin Tanke,
EE2, s. 298 in Kirke var imidlertid kort. · Efter et Aars Forløb blev hiin Præst forflyttet,
Brev 6 seer, at » Du ved at søge · efter et andet Papiir stødte paa mit Brev«,
NB26:68 Han tager da eet Tilløb · efter et andet, men Smerten er saa stor, han
FF:54 n ( 9/7-37) i Frederiksberg Have / · efter et Besøg hos Rørdam. / / /
LA, s. 30 gland veed man ikke at finde; · efter et Brud og en Misforstaaelse med Commerceraaden
BN, s. 112 e i det at være Christen er · efter et Dialektisk eller paa den anden Side
Papir 224 aadant Exempel paa en Stræben · efter et Erkjendelsens Ideal, maa jeg anføre
Brev 266 svimler for En, man higer · efter et Fast, en Standsning: man griber feil
Oi10, s. 407 ikke til Andet, end at han, · efter et flygtigt Blik paa Mit, nu i en Fart
Papir 270 at stirre længselsfuld · efter et forjættet Land, han aldrig skulde
NB32:88 fik Nogle til nogenledes at tage · efter et formildet Christelig – og saa
4T44, s. 313 r han forgjæves lytter ud · efter et Frelsens Ord, i Livsfaren, naar Verden
SLV, s. 449 g efter en Blomst, nu lytter · efter et Fugleskrig: saaledes gaaer man blandt
Not3:16 der tvende Stykker det ene · efter et gl. Haandskrift; det andet ( p. 156-209)
AE, s. 254 e det er, at Subjektet griber · efter et glimrende Noget og bliver til slet Intet;
Papir 270 r da stundom en Længsel · efter et Hiinsides vaagnede i dem, da var den
3T44, s. 272 g seer hans dristige Tragten · efter et høiere Maal; at den Sanger, hvis
BI, s. 356 thvert Menneske en Længsel · efter et Høiere og Fuldkomnere. Men denne
BI, s. 357 dt, naar Romantiken længes · efter et Høiere; men som Mennesket ikke skal
4T44, s. 347 rt Menneske bør stræbe · efter et høit og fjernt Maal, det er høit,
Oi8, s. 366 e Anstrengelse, at skulle see · efter et Intet, være vidende om et Intet,
Papir 254 an at reise i Sjælland · efter et Kort over Frankrig. / At nu en saadan
AE, s. 283 som at skulle reise i Danmark · efter et lille Kort over hele Europa, hvor Danmark
Papir 270 ke forstode, de længtes · efter et Liv, hvis Betydning de misforstode.
Oi4, s. 217 re Christen, var Noget ret · efter et Menneskes Hoved, Noget, som ret maatte
EE1, s. 43 ertelighed at sige Velbekomme · efter et Middagsmaaltid; at det var Gudsfrygt
NB32:106 Blodtørst, at tørste · efter et Mskes Blod ikke som en Løve, en Tiger
NB12:164 g Forførere, der fanger · efter et Mskes Phantasie, lokker ham ud til at
Papir 198 det ganske naturligt, at de selv · efter et omtumlet Liv, gjøre det. fE Geoffroy
SLV, s. 100 og beviser kun, hvis det var · efter et Par Aar, at Aladdin er bleven lille.
Not6:8 som Vagabond paa Landeveien. Kom · efter et Par Aars Forløb tilbage, kom til
SLV, s. 62 ludseligen faae en Længsel · efter et Par gamle Slæber, man engang gik
NB18:62 an VIIIs Thronbestigelse. / · Efter et Par Indlednings-Ord af mig angaaende
Brev 3 m. Du kunde da afkorte Din Reyse og · efter et passeligt Ophold i Halle gaae lige til
SLV, s. 236 tilling paa Gulvet, søger · efter et Publikums Bifald. Det har jeg aldrig
NB19:43 de tre Konger, der løbe · efter et Rygte, eller i de Skriftlærde, der
NB23:127 avn. Men det Ypperlige er, · efter et saa uhyre mere end verdenshistorisk
3T44, s. 236 en, der begjerligen hører · efter et saadant Ord, han er selv som oftest
2T44, s. 221 der Tanken gaae ud, lyttende · efter et sagte Fodtrin af Opfyldelsen, speidende
SLV, s. 23 me flyer er jo nævnet blot · efter et Sammenstød af 3 Veie: Trivialitet,
EE1, s. 391 a Leiet og seer ængstelig · efter et Skib, der for fulde Seil iler bort.
CT, s. 42 Bekymring for hvad der ellers, · efter et skjønt Udsagn, samles med Uro, for
NB30:104 blandt Tusinde, som render · efter et Skjørt, er der ikke altid Een, hvem
Not1:6.d ivet«. 2 Mc: 12, 40.44. · Efter et Slag, hvori der faldt mange Jøder,
AE, s. 262 ed man jo det. Saa griber man · efter et speculativt Resultat, og saa er man
NB24:24 t det vaer. Kort, jeg længtes · efter et stille Liv, og Du har lokket mig frem
AE, s. 105 onsens. En fortsat Stræben · efter et System derimod er jo en Stræben;
OTA, s. 228 g har et Navn, men nævnes · efter et Tal. Thi hvad er vel Evighedens Regnskab
DD:31 de have aldrig følt den Hjemvee · efter et ubekjendt, fjernt Noget, aldrig det
FF:169 / d. 6 Jan: 38. / Jeg ledte netop · efter et Udtryk for at betegne den Classe af
SLV, s. 397 ser, hvor han ligesom famler · efter et Udtryk for sin egen Indesluttethed.
AE, s. 378 for det der kommer nærmest · efter et Udvortes, der er ligesom alle andre
BOA, s. 179 en derpaa følger nogen Tid · efter et yderligere Tilsvar. Vi skal Intet fortie,
Brev 16 ar publici juris. / Dog nok herom, · efter et Øieblik at have ladet Din Tanke dvæle
OTA, s. 176 , han griber efter Troen som · efter et Ønske, og med Troen griber han efter
NB16:36 der vækker Længsel · efter et østerlandsk Despotie som lykkeligere
NB12:29 en Tilnærmelse. / Søndagen · efter Etatsraadens Død var hun i Kirke med
NB8:34 lig Mand vilde foragte det at see · efter ethvert Fruentimmer paa Gaden: først
Papir 61:2 den, der ikke har troet ganske · efter Ev. bliver overgivet til den evige Pine
NB17:99 deren og en Hjemgang til Faderen · efter Evangeliet. Saa kom da det Sædvanlige
LF, s. 36 en Tale! / Pas derfor vel paa, · efter Evangeliets Anviisning at lære Lydighed
LF, s. 16 at gjøre. / Saa lader os da · efter Evangeliets Anviisning i Alvor betragte
OTA, s. 293 Overlegne, om han end gjerne · efter Evangeliets Anviisning lærer af Fuglen,
OTA, s. 262 hvor Mangen er der vel, der · efter Evangeliets Anviisning ret betragter dem!
OTA, s. 341 t leve af imorgen, naar han, · efter Evangeliets Forskrift ( thi Christus kom
OTA, s. 281 ra Bekymringen. Og naar han, · efter Evangeliets Forskrift, seer til Fuglen
OTA, s. 385 der var fem Reisende, som · efter Evangeliets Ord gik » ad den samme
OTA, s. 278 ne Dag med den anden, at den · efter Evangeliets Ord lader hver Dag have sin
OTA, s. 266 r i Nærheden. Lilien var, · efter Evangeliets sandfærdige Beskrivelse,
SLV, s. 411 lemidler, hvormed den fanger · efter Eventyreren; og Den, som fanges, ja Den,
FB, s. 209 eert end den Skrædder, der · efter Eventyret i levende Live kom op i Himlen
F, s. 469 , Lysten kommer paa Een, Lysten · efter eventyrligen at zittre i Produktivitetens
NB19:11 ntet, og jeg har længtes · efter Evigheden for at takke Gud uafbrudt. /
NB6:38 ølge; en Synder, der længes · efter Evigheden for at takke Ham og Hans Kjerlighed.
NB19:87 dselsdag, og Længselen · efter Evigheden større og større. Men Sagen
NB17:92 erfor længes den Troende · efter Evigheden, for at han i det Grændseløse
TAF, s. 281 skee kun med een Længsel, · efter Evigheden, for ret at kunne tage fat og
SFV, s. 76 terisk døde af Længsel · efter Evigheden, for uafbrudt ikke at bestille
SFV, s. 90 kan jeg lære at længes · efter Evigheden, naar jeg tænker paa vor Tids
KG, s. 378 ødsens Angest for at lytte · efter Evighedens Gjentagelse, vi sige end ikke,
CT, s. 163 . Mennesket skulde stræbe · efter Evighedens Maal, men det Timelige har ved
KG, s. 362 a det Høieste i Længsel · efter Evighedens Maalestok! – Saa vigtigt
NB6:38 skriveligt, at jeg blot længes · efter Evighedens Stilhed for ikke at bestille
LA, s. 70 opmuntres ved Forbilledet til · efter Evne at følge den Udmærkedes Exempel:
NB4:90 gyndte med, og som jeg ogsaa · efter Evne benyttede: det, at jeg var anseet
AE, s. 236 ghed hos ethvert Menneske, og · efter Evne gjøre Alt for i Sandhed at hjælpe
EE2, s. 257 mod var min Hensigt, hvad jeg · efter Evne har bestræbt mig for at gjøre,
OTA, s. 430 st Ord, vi have tvertimod · efter Evne til Glæden føiet de alvorlige
KG, s. 369 ikke ethvert Skrift, hvor jeg · efter Evne udvikler det Christelige, saa dog
Brev 252 Eensomhed en stor Glæde af, · efter Evne, at opfatte det Eiendommelige ved
TTL, s. 443 om i sit Huus, godgjørende · efter Evne, deeltagende i Oprigtighed, sin Hustru
Not1:5 Hiob 38, 7.) / I Bøgerne · efter Exilet er Englelæren uddannet efter
Not1:5 37, 26. 1 Reg: 22, 20 sq: / · Efter Exilet finde vi denne Lære mere uddannet,
Not1:7.c ustet med overordl: Egenskaber. · Efter Exilet fremstilles han som et gudd. Væsen.
Not1:7.c platonisk Philosophie – · Efter Exilet ventede man Messiæ Ankomst som
Not1:6 d: Es: 14. Ezechiel 32. / B. · efter Exilet. Findes de rigtigere Forestillinger
Not11:20 er sig. Vdskb. seer sig om · efter Existents. Den seyende Potens har ikke
BOA, s. 99 veed, og altsaa først bag · efter faaer at vide, hvad han hedder. Dette har
FB, s. 174 r sin Fader, men først bag · efter faaer han at vide, at det er hans Fader.
AE, note en var i Hedenskab. Først bag · efter faaer man at vide, om man har været
NB18:92 Ingen, det Msk. jeg havde arvet · efter Fader, kjendt i 20 Aar, i hvem jeg havde
SLV, s. 301 ernes Slægt, og blev selv · efter Faderen Tyran i Korinth. Om ham siges der:
EE1, s. 162 lader sig til sin Længsel · efter Faderen, om end selv denne Længsel er
NB12:198 t, ikke usandsynligt, at hun nu · efter Faderens Død, venter en Tilnærmelse.
NB5:66 e Tid ( det vil sige i min Ungdom · efter Faders Død) hvor jeg jo var uafhængig,
KG, s. 11 a det Christelige ikke udgives · efter falsk Vægt, ved at gjøre Vanskeligheden
KG, s. 211 det Christelige ikke udgives · efter falsk Vægt, ved at gjøre Vanskeligheden
LA, s. 79 ee i sin Orden, naar den, der · efter Fastelavnsløierne med det Udmærkede,
AE, note en med ham? Lad nu Systemet bag · efter fatte hans Nødvendighed, Nødvendigheden
AE, s. 349 l i sin Orden, at den Enkelte · efter fattig Evne søger at gjøre det vanskeligt,
AE ter mig til at paatage det Ansvar, · efter fattig Evne, at gjøre det vanskeligt,
NB17:93 d i det Modsatte. Jeg stræbte · efter fattig Leilighed dog saa smaat at udtrykke
AE, s. 59 beligt af Den, hvis meste Liv · efter fattig Leilighed er helliget til dens Tjeneste,
TTL, s. 418 t maaskee synes dem selv, kun · efter fattig Leilighed kunne betænke Sjelens
JC, s. 16 Fortællingens Form, og ikke · efter fattig Leilighed langer Steen med til at
NB15:46 ham i Forhold til hvad jeg · efter fattig Leilighed selv har begyndt. Jeg
SLV, s. 90 ikke Philosoph, men ærer · efter fattig Leilighed Videnskab og Alt, hvad
NB30:12.a aimonisme – naturligviis · efter fattig Leilighed, ɔ:, det er den høieste
SD, s. 204 ng med, i sit Ansigts Sveed, · efter fattig Leilighed, at hjælpe Usandheden
BA jeg kan til mit Behov udtrykke mig · efter fattig Leilighed, at Legemet er Sjelens
3T44, s. 234 de, som dette nu kan være · efter fattig Leilighed, et Billede, hvis Mangelfuldhed
EE2, s. 151 mad. Husmanden sætter frem · efter fattig Leilighed, hvad Huset formaaer.
TTL, s. 447 a en Saadan maa hjælpe sig · efter fattig Leilighed, saa Gangen derud tillige
NB13:92 tig o: s: v:, kort gjør, · efter fattig msklig Leilighed saa godt jeg kan.
Not13:30 til at bevise, at Alt skeer · efter Fatum. Her synes Mediationens Idee at være
NB11:4 en?« / Hiob 9, 4. citeret · efter Fenelon 2det Bind p. 66. / Og medens Forholdene
NB29:82 aaet salt Kjød, kan længes · efter fersk Kjød – man ønsker at
2T43, s. 25 ikke gjøre det Samme, og · efter Festens Leilighed og Anledning tale med
BI, s. 67 s' Ironi – 297 / Ironien · efter Fichte – 308 / Ironi som behersket
BI ve taget Straf over ham. / Ironien · efter Fichte / Det var, for kun at erindre om
BI, s. 282 gjen til de Standpunkter, der · efter Fichte søgte at gjøre Subjectiviteten
BI, s. 282 ingen Historie. I den Periode · efter Fichte, hvor det især blev gjort gjeldende,
NB9:42 Deres M: ikke havde Tid. Bag · efter fik jeg af en mere øvet Mand, hvem jeg
Brev 15 ing skriver jeg ikke. Tredie Dagen · efter fik jeg min Kilde. Den var tilforladelig.
NB28:56 SK skrivningen af journalen · efter fire måneders pause / d. 1 Martz 1854.
NB8:21 nd mellem de andre. / Saa kom der · efter flere Aarhundreders Forløb Tider, da
NB7:92 langt om længe igjen, maaskee · efter flere Aars Forløb, naar man saa lever
KK:7 efter den sjette Plage, altsaa · efter flere gjentagne Ulydigheder; og at Gud
FEE, s. 50 staae uafgjort. / Da Fortalen · efter Fleres Forsikkring, der alene har læst
EE1, s. 167 og Tanken og Phantasien iler · efter Flygtningen, der skjuler sig i det Forborgne.
Not8:24 om den Vilde lytter – ikke · efter Fodtrin, men efter Hjertebanken. –
EE1, s. 428 ytter for at finde Dig, ikke · efter Fodtrin, men efter Hjertebanken. /
SLV, s. 209 lille Erindring, hun lytter · efter Fodtrinnet. – Men nu er det Første
Papir 318 ge under for Adskillelsen, · efter Folkelivets sunde Nøisomhed, der maa
BOA, s. 275 storiske Proces hvad et Kors · efter Folketroen er for Fanden, den maa gaae
Not9:1 lhører en Stat. Han lever · efter Folkets Skikke og Sæder. 2) Den historiske
SLV, s. 175 ysten fra Kjøbenhavn nord · efter for at anstille Iagttagelser over Søplanter.
NB16:70 ære nu, at hun gaaer bag · efter for at bære Slæbet eller –
OTA, s. 218 den: den Handlende virker ud · efter for at det Gode maa seire, selv hans Liden
AE ieblikkeligt Opmærksomheden ud · efter for at faae at vide, hvilken da Christendommens
KG, s. 17 d disse Veie kan trænge ind · efter for at see Gud, thi Lysets Veie forvandle
Papir 347 xer paa, saa seer alle dog · efter for at see om det er sandt hvad der staaer
EE1, s. 320 ng, der hvad enten hun giver · efter for den eller gjør den Modstand, virker
Brev 75 le. / Idet jeg her har givet · efter for den Fristelse at turde tale om mit
Oi7, s. 296 dsaget til at give en Smule · efter for den giftelystne Mængde, og, som
NB7:59 ingenlunde, at man skal give · efter for den og søge Socialiteten, men stride
EE1, s. 43 dig, blød som Silke, giver · efter for den stærkeste Anspændelse, og
Papir 382 opmærksom herpaa, give · efter for den Trang, han mærker gjør sig
Papir 375 er langt lettere, at give · efter for den Vane og Smaalighed, der mener at
BI, s. 229 fredsstillelse i ikke at give · efter for den, og altsaa istedetfor at gaae ud
FB, s. 162 g Abraham er tabt, da han gav · efter for den. / Dette Paradox lader sig ikke
AE, s. 299 ulig kan hæves ved at give · efter for den; istedenfor at standse Kants Misviisning,
KG, s. 245 Evigheden. Giver et Menneske · efter for denne Indskydelse, saa drager den ham
Brev 273 ngelig forbuden at give · efter for dens Fristelser ( om Natten sover jeg
BI, s. 355 ører Mod til, ikke at give · efter for det Fortvivlelsens kløgtige eller
NB16:17 nke og sit Sind til ikke at give · efter for det Numeriskes Sandsebedrag, og Dyrebestemmelsens
KG, s. 130 .« Og dersom Du giver · efter for dette falske Venskabs Indskydelser,
AE, s. 21 t lykkes ham ( NB. ved at give · efter for en Anfægtelse, altsaa ved den største
Brev 76 , at jeg i denne H. ikke kan give · efter for en saadan uvirkelig Frygt, jeg som
NB20:161 r rigtigt i ikke at give · efter for en Utaalmodighed, der i en anden Forstand
SLV, s. 317 følge min Genius at give · efter for en vis oprindelig Undseelse ved det
IC, s. 119 er det ikke hans Agt at give · efter for Forargelsen, han vilde dog nok frelse
BI, s. 355 har mere Mod end den, der gav · efter for Fortvivlelsen. Der hører Mod til,
NB36:2 Det begyndte med, at man gav · efter for Forældrene og slog ind paa det at
NB15:93 Dig indrømmet, giver Du · efter for Fristelsen og seer med selvisk Attraae
HH:10 – Enhver der har givet · efter for Fristelsen, maa jo dog tilstaae, at
KG, s. 184 Imidlertid vil han ikke give · efter for Fristeren, han fornyer sin Anstrengelse.
AE, s. 459 efter inderliggjør han ind · efter for Gud ved at vedgaae at han formaaer
NB28:56 anden Maade kom til at give · efter for ham, fordi jeg pecuniairt ikke kunde
BI, s. 191 trepsiades aflægger, giver · efter for hans Bønner, og lader sig optage
NB24:139 er os elske hinanden, give · efter for hinanden, føie os efter hinanden,
SLV, s. 373 ghed. Tilsidst giver han dog · efter for Licentiatens Bønner, og under Tausheds
AE, s. 22 Formaningen til, ikke at give · efter for saadanne Tvivl, det Forfærdelige
NB17:60 Apostel, naar han vil give · efter for Sligt – skjøndt det dog egl.
Brev 81 for mig. Du bør ikke give · efter for Sligt. Om min Sjæl er for egoistisk
NB16:16 hvortil saa al denne Given · efter for speculativ Nysgjerrighed, istedetfor
Brev 296 g, som enhver Anden, giver · efter for Sygdom. Dog haaber jeg, at De nu allerede
OTA, s. 231 saa giver man feigt · efter for Tallet – og Usandheden er gjerne
FP, s. 24 den stundom betinger en Given · efter for Tiden. / Vi ere nu færdige med Fædrelandets
CT, s. 206 Dig til Gode, giv heller ikke · efter for Tvivlens Vildfarelse, saa Du begynder
OTA, s. 191 dede, forledt af Klogskaben, · efter for Udflugterne. » Men saa blev
DS, s. 192 ok Forkynderne ikke burde give · efter for) tvinger Forkynderne til at bedrage
BOA, s. 238 var en Anfægtelse han gav · efter for, hvorfor han da ikke maatte blive at
NB7:59 Men dette skal man ikke give · efter for; man skal stride imod, takke Gud, at
NB9:54 hver Time, hvert Øieblik · efter Forandring. O, og det er jo endnu midt
NB27:9 v det Alvor med at stræbe · efter Forbilledet! / Saa forandrede Msket sig
OTA, s. 323 t Kors at drage, og som dog, · efter Forbilledets Anviisning, skal bæres
BA, s. 350 rstand elsker og flyer det. / · Efter Forbudets Ord følge Dommens Ord: da
AaS, s. 46 n Forfatter uværdig Skelen · efter Fordeel. Men af samme Grund som Rec.s Mening
BI, s. 168 d, og altsaa heller ei skeler · efter Fordeel. Saavidt havde Socrates bragt Sagen,
NB15:80 ja eller griber til – · efter Fordelene! O, I Skinhellige, med Eders
BOA, note og han haaber o: s: v:. 14 Dage · efter fordre Svigerinderne det, Svogeren fordrer
DS, s. 207 Menneskene skal gjøres om · efter Fordringen, eller at dog i ethvert Tilfælde
BB:1 . mystisk religieus Stræben · efter Forening med det Høiere, Oversandselige.
NB10:112 den meest forelskede Pige · efter Foreningen med den Elskede. Dog er Døden
AE, s. 495 viderne som i Drømme famle · efter Forestillingen om Gud, uden at føle
AE, s. 102 rksom paa, hvorledes Springet · efter Forfatterens Mening blev som Afgjørelsen
Brev 78 nker om den Sag: da har den, · efter Forfatterens Mening, ganske naaet sin Bestemmelse.
Brev 78 evet læst af Dem, er den, · efter Forfatterens Mening, ikke kommet til sin
PH, s. 56 nok til at lempe sin Gang lidt · efter Forfatterens. Jeg takker Dem for, at mulig
EE1, s. 19 søgt til at komme paa Spor · efter Forfatterne, behøver jeg vel ikke at
SLV, s. 236 igevægtens Kriser søge · efter Forfærdelsen: saa har han i mine Tanker
NB31:66.a Anm Hesten er naturligviis en · efter Forhandlinger med Balletmesteren af Geistligheden
AE tik, at det omdanner sin Existents · efter Forholdet, udtrykker Forholdet ved Omdannelsen.
FB, s. 115 dtog den troende, og det skete · efter Forjættelsen og efter Troen; thi Moses
JJ:299.a men det var Løgn, at han bag · efter forklarede det som Underfundighed. At han
NB7:53 tør ikke knye, og saa bag · efter forliger jeg mig dog med det, jeg ell.
SLV, note øre i Mønsteret. – · Efter Forlovelsen gjør hun slet Intet. Selv
4T43, s. 141 ære hurtig til at høre · efter Formaningen, » ethvert Menneske
4T43, s. 141 eske langsomt til at høre · efter Formaningen. Men selv om et Menneske var
OTA, s. 424 m ellers et Menneske tragter · efter Formue, Ære, Anseelse, saaledes tragter
EE1, s. 335 narret. Nu lægger jeg mig · efter Forprang. Maaskee har hun imidlertid udtømt
2T44, s. 207 de det høist Forskjellige · efter forskjellig Tid og Leilighed, med forskjelligt
IC, s. 213 besluttet at indrette sit Liv · efter Forskriften. Men hvad skeer – han
TTL, s. 429 igheder. De længes maaskee · efter Forstaaelsen, men de kan ikke ret faae
SD, s. 223 æsten til Afsindighed bag · efter forstaaer, at han har sagt det Modsatte
NB13:92 dning, jeg dog først bag · efter forstaaer. Dette har jeg atter og atter
NB7:75 øre? Her sigter det atter · efter Forstanden, og er der Selvraadighed ell.
AE, s. 415 anden, Religieusitet Illusion · efter Forstanden. Imellem Poesie og Religieusitet
AE, s. 415 t er den Illusion, der kommer · efter Forstanden. Poesie er Illusion før Forstanden,
Not1:7.m ie: denne Lære maa forkastes · efter Forstandssandhedens Love; men er et skjønt
AE, s. 566 , de ikke veed, dem gaaer det · efter Fortjeneste i denne den bedste Verden,
KG, s. 101 hykkelske Spørger fik Svar · efter Fortjeneste, men ikke efter Ønske, han
KG, s. 378 ens Fortjeneste, saa faaer Du · efter Fortjeneste. – Vi sige dette heller
AE, s. 54 d til den. Som Islænderen, · efter Fortællingen, sagde til Kongen: det
FV, s. 27 Ubetingede. Det er dette jeg, · efter forundt Evne, med yderste Anstrengelse
F t saadant Foretagende ikke lykkedes · efter Forventning. Af hans Perseus, en Journal
SLV, s. 289 ilbage, som staaer paa Udkig · efter Forventningen. / d. 20. April. Morgen.
2T44, s. 207 han igjen sat hen paa Udkig · efter Forventningen; da bliver han atter afløst,
SLV, s. 265 hos hvem han var flyttet hen · efter Forældrenes Død, og i hvis Huus han
OTA, s. 388 samme Tilfælde som Barnet · efter Forældrenes Mening, han trænger til
BOA, s. 290 g en indtagende Pige, ganske · efter Forældrenes Ønske, og den allerede
DD:208 ken Msket ɔ: Philosophen · efter fra den umidd: paradisiske Uskyldighedstilstand
Brev 179 liade efter Homer hvis jeg · efter François Marie Farina vilde anprise
BOA, s. 198 nbaring og at have en Lære · efter Frelserens Dictat. –– Holdningspunkterne
BOA, s. 193 Udsagn vare af ham nedskrevne · efter Frelserens Dictat: de have ikke haft en
BOA, s. 191 m Noget, at det er nedskrevet · efter Frelserens eget Dictat, saa gaaer det dog
BOA, s. 199 s eget Udsagn, ere nedskrevne · efter Frelserens eget Dictat. Ere da Ordene i
BI, s. 154 store Tidsrum, som Sjælen · efter Fremstillingen i Phædrus gjennemløber,
LA r dennes Reflex i det huslige Liv; · efter Fremstillingen vender Tanken igjen tilbage
YTS, s. 252 ave sand Medlidenhed, at Han, · efter fri Beslutning, blev forsøgt i alle
Not11:35 som Personlighed og handle · efter Frihed. Dens Thun som fri That er Indholdet
SLV, s. 187 r Livet, griber med Vingerne · efter Friheden. / Men døer hun, jeg kan ikke
IC, s. 247 nskende et andet Vilkaar, men · efter frit Valg i Kraft af en evig Beslutning,
AE, s. 435 de bruge andre Psalmebøger · efter frit Valg? Ih, naturligviis og soleklart
BA, s. 390 Ingeborg skuer ud over Havet · efter Frithiof, saa er dette et Billede paa,
EE2, s. 300 ræer, hvor Blomsten kommer · efter Frugten og tillige er samtidig med den.
YDR, note g med Gud og sin Samvittighed. · Efter frygtelige Kampe og Anfægtelser forvisser
4T43, s. 162 et, ikke som Den, der fanger · efter Fugle og Fiske, snart seer een fangen,
Papir 125-1.1 g paa og forsømt at skyde · efter Fugle, fordi jeg holdt dem for fjerne store
DS, s. 233 et Hoved, seer han mod Himlen · efter Fuglen – Spøgefuglen, af hvem
4T43, s. 161 en, der udspænder sit Net · efter Fuglen, venter Dagen igjennem til Aftenstunden,
OTA, s. 284 længe for længe at see · efter Fuglen. Dersom det er Arbeidets Tid, hvori
OTA, s. 300 til at see længselsfuldt · efter Fuglen: en kort, en lærerig Hentydning
OTA, s. 282 Taaren af Øiet, som seer · efter Fuglen: er det da ikke som var det Fuglen,
NB26:67 ke vi egl.: at ville stræbe · efter Fuldkommenhed er Formastelse, afskyelig
NB2:82 stds Opfordring er: stræb · efter Fuldkommenhed, saa følger det naturligviis
4T44, s. 312 e, men betragter det tillige · efter Fuldkommenheden, og i denne Betragtning
KG, s. 174 r ville see op ad, for at see · efter Fuldkommenhedens Gjenstand, ( Retningen
FP, s. 22 hverken Kjøbenhavnsposten, · efter Fædrelandets Forklaring, eller Fædrelandet
FP, s. 25 b i Eventyret, isærdeleshed · efter Fædrelandets Psychologie, der befæster
NB22:8 neste Maade Tale, længtes · efter Fængslerne, efter Lænkerne, efter
PS, s. 259 e som denne flyver hid og did · efter Føde, da han jo endog burde være
Papir 438 ed. / Parablerne ordnes da · efter følgende tre Bestemmelser: 1) Guds Rige
IC, s. 38 ns Gjenstand; at dømme ham · efter Følgerne af hans Liv er Gudsbespottelse;
IC, s. 38 ikke, menneskeligt, dømmes · efter Følgerne af sit Liv, det er, han er
NB12:138 ighed, jeg havde vel givet · efter før. Hun var virkelig kommet til at
NB32:48 forskammede Sludder, der – · efter først at have ( o, Majestæts-Forbrydelse!)
3T43, s. 69 even ufuldkomnere, naar den, · efter først at have bedraget sig selv ved
NB27:84 t det Øieblik, hvor han, · efter først at have fattet det Fortryllende
4T43, s. 125 e Forklaring forklarede Alt, · efter først at have forklaret, at han havde
Papir 1:1 ham, at underhandle med L., · efter først at have forkyndt ham en naadig
NB13:37 kunde jeg vel give den, dog · efter først at have forlangt Tilladelse til
3T43, s. 69 menhed ved den Rene, at han, · efter først at have frelst sig selv ubesmittet
BOA, s. 208 d en saadan Præst, at han, · efter først at have generet sig ved at bestige
DS, s. 169 et Ubetingede gjør ædru, · efter først at have gjort aabenbart, at vi
NB33:54 bedre Villies Magt, at jo denne, · efter først at have gjort den meest fortvivlede
DD:208 sophiske Ideer, pleiede han, · efter først at have hævet sig paa det længste
BOA hverken veed ud eller ind, at han · efter først at have leveret en ganske detailleret
TAF, s. 300 , salige Skjulested, især · efter først at have lært hvad det vil sige,
SFV «: det at blive Christen. · Efter først at have taget hele den pseudonyme
Oi7, s. 290 skulde maaskee mene, at han, · efter først at have tilbagelagt alt Dette,
F, s. 523 helbredende ind i min Sjæl, · efter først at have udryddet min tidligere
BI, s. 167 ldsomhed ind paa Socrates, og · efter først at have udtømt sin Forbittrelse
EE:172 der da han drømte anden Gang ( · efter først at have været vaagen), kom
NB27:81 r den samme Gud, at det er, · efter først at være forvænt ved Χstd.
NB15:85.a Held og Magt«. / / / · efter først i et glimrende Foredrag at have
TS, s. 68 ik forbi – det vil sige, · efter først i Forbigaaende at have faaet Nyheden
NB24:136 vde om, han elskede dem i Idee, · efter først selv ved Idee at være optugtet
AE, s. 136 ae mig selv, og ikke omvendt, · efter først verdenshistorisk at have misforstaaet
NB24:133 lide! Altid stiler det ligesom · efter Galskab. Man er Apostel og har knap det
AE, note mindelighed Folk. Poesien tager · efter gammel Skik Forelskelsen, og lader Ægteskabet
BI, s. 113 dre vare blevne berusede, var · efter gammel Vane sjunken ind i sig selv, saa
NB14:148 oreret bliver i Verden for · efter ganske almdl. msklig Talebrug at fryde
3T43, s. 71 n, naar den giver, seer ikke · efter Gaven, men dens Øie vogter paa Herren.
Brev 183 m jeg herved overrasker Dig med · efter Geburtsdagen, var for længe siden kommen
Brev 183 overraskede mig i sin Tid, kom · efter Geburtsdagen. Jeg antager, at Bogbinderen
EE1, s. 76 a eller saa, jeg gjør det · efter Gehøret. Man bruger her ofte om Ting,
NB24:158 n sande Kirke. ( Stedet er · efter Geist aus Luthers Schriften: Kirche 5780).
Papir 55:2 ke kan fremblomstre før · efter Gjenfødelsen, saa at altsaa denne er
NB22:53 gde: vi have nu fulgt Χstum · efter gjennem Rækken af Helligdage i det forløbne
NB11:147 nges efter den Elskede, · efter Gjensynet med ham, men det har lange Udsigter
AE, s. 241 gte Barn ( selv om man bag · efter gjorde det om, bliver det dog en Forbrydelse),
NB22:146.b min Gang, og hun gik sin. Bag · efter gjorde jeg mig ordentlig Bebreidelse, eller
3T44, s. 275 lse, der ikke daarligen greb · efter Gjøglebilleder, og ikke modvillig og
Brev 273 at besvare, da jeg ellers · efter gl. Erfaring befrygter, at der ikke bliver
EE1, s. 312 tog det paa for at vandre ud · efter Glæden, nu er det en Betegnelse af hendes
FB, s. 198 ivleren hungrer ligesaa meget · efter Glædens daglige Brød, som efter Aandens
NB30:25 v Genie paa Vilkaar af Talent. / · Efter Goethe var det saa hos os at Mynster dannede
EE1, s. 205 / Det, hvorved Faust, ogsaa · efter Goethes Opfattelse, fængsler Margrete,
EE1, s. 420 tter Ringene til hende. Lidt · efter greb hun dem begge paa sin Stok. Hun kastede
AE, s. 53 saaledes, og saa først bag · efter gribe til det Rhetoriske), det vil imponere.
BI, s. 226 et sig selv ud af det Andet ( · efter græsk Betragtning Staten); men til Gjengjeld
BI, note indrømme den comiske Digter · efter græske Begreber, at Aristophanes dog
TAF, s. 287 kee Sorgen efter Gud; Sorgen · efter Gud – det er ingen flygtig Stemning,
NB34:30 / Dog er denne Opdagelses Reise · efter Gud en Indenlands-Reise, Pointen i den
NB7:86 g i denne Sørgmodighed. Sorgen · efter Gud er væsentligen Angeren – og
4T44, s. 318 st naar den er Nidkjærhed · efter Gud i Herrens Tjeneste? Nei, saaledes taler
BI, s. 135 ke sig ud deraf, der er skabt · efter Gud i Sandheds Retfærdighed og Hellighed.
Not1:9 4, 24: det ny Msk. er skabt · efter Gud i Sandheds Retfærdighed og Hellighed.
SLV, s. 222 nske, og sender strax Bud · efter Gud igjen, ligesom flebile Forældre
AE, note at han har travlt med at gribe · efter Gud og at faae fat i ham, altsaa i den
CT, s. 267 ed Længselen, Længselen · efter Gud og det Evige, Længselen efter vor
OTA, s. 131 n afsindig. Men Angerens Sorg · efter Gud og Inderlighedens Bekymring maa for
4T44, s. 378 meget, dersom han længes · efter Gud ydmygt som man længes efter Den,
3T43, s. 102 forhindre, at den Bekymring · efter Gud, der var i hans Sjæl, dybere og
TAF, s. 287 dighed. Der er en Længsel · efter Gud, en Tillid til Gud, en Fortrøstning,
CT, s. 29 løi Fuglen langt langt bort · efter Gud, men den Christne finder ham, og finder
Papir 270 edarbeider. Der er en Sorg · efter Gud, træt af Verden drager den ikke
EE:16 e begynder med Sorg – Sorgen · efter Gud. / d. 10 Feb: 39. / Det gjelder om
CT, s. 281 aar, ikke Din Fremtid; den er · efter Gud: Den, som bærer denne Sorg stille
CT, s. 281 sværet. Thi der er en Sorg · efter Gud; den angaaer intet Jordisk og Timeligt,
OTA, s. 128 i Forhold til Bedrøvelsen · efter Gud; meningsløst sinkende i Forhold
TAF, s. 287 er ham er dog maaskee Sorgen · efter Gud; Sorgen efter Gud – det er ingen
3T43, s. 100 ør den ham altid bekymret · efter Gud? Bekræftede ikke Livet oftere Sandheden
OTA, s. 287 lk, er hvad ethvert Menneske · efter guddommelig Bestemmelse er, er Hersker:
NB24:139 e Øieblik er Χstd, · efter guddommelig Opfattelse, ubetinget sand
TSA, s. 104 Kaldet en Lære at bringe · efter guddommelig Ordre, og et andet Menneske,
BOA, s. 221 n Kaldet en Lære at bringe · efter guddommelig Ordre, og et andet Menneske,
NB24:164 lade Budskab forkyndes, at han, · efter Gudens Villie, skal offres for at frelse
Not10:1 an ubevidst og villieløs · efter Gudernes Bestemmelse har foretaget sig.
OTA, s. 376 og med sildig Anger at gribe · efter Guds Barmhjertighed, men dog finder den
NB26:102 veed, at det er Guds Villie og · efter Guds Begreb Χstd: at leve i Armod
NB26:68 den frygteligste Straf, da · efter Guds Begreb denne Verden ligger i det Onde,
NB10:112 , at Du for Alvor ( altsaa · efter Guds Begreb) elsker Gud, saa vil Du blive
TSA, s. 102 ste Sahl. Den Kaldede skulde · efter Guds Bestemmelse bruge sin guddommelige
BOA, s. 218 1ste Sahl. Den Kaldede skulde · efter Guds Bestemmelse bruge sin guddommelige
Oi8, s. 361 get imod som Hyklerie – · efter Guds Bestemmelse er det just Livets Opgave
Not1:7 es i Tidens Fylde til Verden · efter Guds evige Raadslutning, grundet i den
NB33:22 e Straf: at ignorere. / At dette · efter Guds Forestilling ( han som jo er idel,
NB33:22 en fik det at fornemme. Thi · efter Guds Forestilling ( og det kan man da egl.
NB34:39 fra evig Fortabelse – · efter Guds Forestilling en uendelig Naade. /
NB27:6 agt, endnu med det Gode, thi · efter Guds Forestilling er det Haarde, det at
NB20:113 t det er Gud, der vil elskes og · efter Guds Forestilling om hvad Kjerlighed er.
NB27:30 Christeligt rangeres der altsaa · efter Guds Forholdet: jo nærmere Gud, jo mere
Papir 537 e det Indtryk, at Msket er · efter Guds Mening en Gigant – men han skal
NB28:57 . Men det Farlige er just ( · efter Guds Mening, han som mener, at denne Verden
TS, s. 60 te Kjød og Blod og gjøre · efter Guds Ord. O, sørgelige Misbrug af Lærdom,
NB5:12 gjøre; thi at tragte først · efter Guds Rige er først det Samme som at
3T44, s. 255 Jorden, » den tragter · efter Guds Rige og hans Retfærdighed og giver
KG, s. 106 fra, at han først tragtede · efter Guds Rige og hans Retfærdighed! Og saaledes
KG, s. 106 s Oprigtighed tragte først · efter Guds Rige og hans Retfærdighed, o, hvor
NB8:37 ntar til de Ord: tragter først · efter Guds Rige og hans Retfærdighed, saa
OTA, s. 167 Dage var at tragte først · efter Guds Rige og hans Retfærdighed.«
CT, s. 165 ns Tale om først at tragte · efter Guds Rige skulde være Dig for stærk),
NB5:12 kker) / » Tragter først · efter Guds Rige« dette Ord kunde fremstilles
CT, s. 163 der » tragter først · efter Guds Rige«, saa er hermed Evighedens
NB11:160 i H: t: først at tragte · efter Guds Rige, det vil man Intet høre om.
CT, s. 163 s han da skal tragte først · efter Guds Rige, maa han altsaa frit forsage
Oi7, s. 291 rligt nok!): tragter først · efter Guds Rige. / Han holder sin Prædiken.
NB11:8 g glemme: at tragte først · efter Guds Rige: først et Levebrød, en
NB5:12.a t forsage Alt. / Tragt først · efter Guds Rige; men hvad er det da jeg skal
LF, s. 16 t den søger, at den tragter · efter Guds Rige? Skal jeg see at faae et Embede,
NB34:31 und. / I Sandhed hvis Χstd. · efter Guds Tanke blot skal være en Doctrin:
2T44, s. 194 i Sammenligning med Den, der · efter Guds Villie og med hans Hjælp gik det
NB26:104 or, at det jeg havde gjort, var · efter Guds Villie. Og nu derimod – nu falder
Papir 252:3 tragte Verden, han taber · efter Haanden alle msklige Tilbøiligheder,
Not11:29 ikke var iforveien men kom · efter Haanden, han havde den ikke som Möglichkeit
Papir 594 bestemt Tidsfølge, men · efter Haandskriften synes de ihvertfald ikke
4T44, s. 289 eppe seer ham, end sige seer · efter ham – og saaledes gaaer denne lille
BOA, s. 212 rne fra sig, naar Politiet er · efter ham – thi saa er han en forsætlig
Papir 340:15 st længes efter ham, · efter ham alene, efter ham stærkere end det
NB16:75 erer, og saa rædsomt. Og · efter ham alle Martyrerne o: s: v: / Men see
3T43, s. 105 det er som Apostelen siger, · efter ham at al Faderlighed kaldes i Himlen og
Oi9, s. 383 ngte Frelseren, hvilket Samme · efter ham atter Apostelen, Sandhedsvidnet forlangte
NB10:178 stlig! / Og han er Forbilledet! · Efter ham danner Alle sig. Gud i Himlene og det
HH:17 t er som Skriften siger, at det er · efter ham din himmelske Fader, at al Faderlighed
Oi7, s. 287 des til sit Livs Gjerning, og · efter ham Disciplene, Mænd, der længst
DD:126 af mig. Af Alt hvad jeg har arvet · efter ham er hans Minde hans forklarede Billede,
AE, note . Hegel levede, eller den som nu · efter ham er Imprimatur, at den Generation er
NB30:93.a ns han levede, og S. har ogsaa · efter ham flere Gange brugt det mod mig. /
Papir 97:4 avde nemlig maatte løbe · efter ham første Gang helt ud til Vibenshuus).
BI Som bekjendt har Schleiermacher og · efter ham hos os Heise sat disse to Dialoger
OTA, s. 352 med et nysgjerrigt Blik saae · efter ham i Forbigaaende. Ikke Ediken har været
AE, s. 98 L. ingenlunde havde sendt Bud · efter ham i Qvalitet af Skriftefader, endnu mindre
NB15:58 Det første Spørgsmaal · efter ham kalder ham: Jødernes Konge; og det
FB, note veed, at naar en Qvinde slaaer · efter ham med Viften, da er det fordi hun har
NB31:86 , at den Elskende forandres · efter ham og hans Villie og Forestilling; en
SD, s. 197 dersom Keiseren sendte Bud · efter ham og lod ham vide, at han vilde have
SLV, s. 306 der kom en Matros løbende · efter ham og sagde: man seer Skibet igjen, det
Papir 306 at Nogen skulde kalde sig · efter ham og være Pauli Tilhænger; thi
NB:15 tlige Skoledrenge til at pibe · efter ham paa Gaden – og saa i næste
AA:19 ke at det var af Heiberg, gik · efter ham paa Gaden for at takke ham derfor,
Papir 340:15 r ham, efter ham alene, · efter ham stærkere end det lykkelige Barn
NB17:27 Navnkundiges Hadere vilde reise · efter ham til det fremmede Sted, og see ved mundtlig
KG, s. 344 i Graven, medens Længselen · efter ham tiltager, saa forstemmende, at der
CT, s. 274 den Døde, saa Længselen · efter ham tiltog med hver Gang Du besøgte
CT, s. 265 fra med forøget Længsel · efter ham vor Frelser og Forsoner. / / Luc. XXII,
CT, s. 109 ige Opbyggelse, som nævnes · efter Ham vor Herre og Frelser; thi ogsaa Han
IC, s. 63 g ledige Mennesker der render · efter ham«. Og hvorfor rende de efter
3T44, s. 276 beren, fordi den, der fulgte · efter ham, » havde været før ham«
EOT, s. 266 smile om ham, Alt føie sig · efter ham, Alt lykkes, hvad han rører ved
3T43, s. 94 for ham, at Alt føier sig · efter ham, at Alt skeer som han vil det, at Alt
Papir 1:1 ilde komme en høiere Aand · efter ham, at Tyrkerne skulde indtage Tydskl:,
4T43, s. 124 os naturligt nu at sige det · efter ham, da Udsagnet selv jo er blevet et helligt
PS, s. 271 de ham gaae, men hvis Du seer · efter ham, da vil Du let see paa hans Gang som
4T43, s. 154 aa. Du sendte Din Taksigelse · efter ham, den indhentede ham ikke, ikke just
NB29:104 ica ikke er blevet opkaldt · efter ham, det er en ganske anden Art Uret mod
IC, s. 33 , et Suk er nok; at Du sukker · efter ham, det er ogsaa at komme hid. / Standsningen
BI, s. 318 saa maae Omgivelserne dannes · efter ham, det er, han digter ikke blot sig selv,
NB19:73 er ikke; nævn en Dag om Aaret · efter ham, det forslaaer ikke; nei gjør ham
Papir 340:15 det tilsidst længes · efter ham, efter ham alene, efter ham stærkere
SLV, s. 245 dog faaer Tid til at skotte · efter ham, Ham, der Intet eier, ikke en Komode
Not8:43 er Sorgen og siger til ham: Iil · efter ham, hent ham ind, vig ikke bort fra hans
NB5:68 ængsel var og er inderlig · efter ham, hvem jeg ingen Dag har undladt at
Brev 46 e ham men end ikke danne mig · efter ham, hvis jeg anlagde samme Maalestok.
3T44, s. 271 Den Veien, der skulde komme · efter ham, hvis Skotvinge han ikke var værdig
SLV, s. 167 vor ingen Deeltagelse griber · efter ham, ja end ikke den ømmeste Sympathi
JC, s. 49 skulde bære en Krukke bag · efter ham, kunde han godt forklare sig; at Katechumenen
3T44, s. 276 r Nogen; thi Den, der fulgte · efter ham, lod ham jo sandeligen vederfares al
NB5:14 an gal – hør aldrig · efter ham, maaskee vil han, at Tilhøreren
EE1, s. 221 ge den Fortabte; han griber · efter ham, men hans Arm naaer ham ikke, han raaber
EE1, s. 221 m naaer ham ikke, han raaber · efter ham, men hans Stemme indhenter ham ikke.
OTA, s. 321 naar alle Angreb kun rettes · efter ham, men intet engang kan faae Sigte paa
JC, s. 18 glad vendte sig om for at see · efter ham, naar han let som i en Dands ilede
Brev 273 , at Alle skulle rette sig · efter ham, og han allene adlyde Kurens Fordringer;
FB, s. 180 . Hun saae Døren lukke sig · efter ham, og hun blev end roligere og saligere;
OTA, s. 352 slap sit Arbeide for at see · efter ham, og Kjøbmanden løb ud af sin
OTA, s. 333 aar en Øverste sendte Bud · efter ham, og naar i Forbigaaende en Qvinde rørte
EE1, s. 371 paa Licentiaten, længtes · efter ham, og saa er han dobbelt skjøn, naar
NB18:21 Intet, see al Verden gaaer · efter ham, og siden Lazari Opvækkelse gaaer
JJ:487 g i Livet, og Gadedrengene løb · efter ham, og Tjenestepigen rendte ud paa Gaden
2T44, s. 197 ldre vendte sig veemodigt om · efter ham, saa hurtigen gik han, at han selv
CT, s. 274 fdøde, og oftere længes · efter ham, saa kan det dog ikke være Meningen,
Oi3, s. 189 it Garn for ham, til at fange · efter ham, til at » forlokke«
BI, s. 245 gte Tiden før ham og Tiden · efter ham. / Her at give en historisk Fremstilling
NB18:84 ter har jo ogsaa dannet sig · efter ham. / Men er det ogsaa Χstd! Er det
NB29:104 t Christenheden kalder sig · efter ham. / Men som sagt det nye Testamente
Not3:14 da sprang han op og løb · efter ham. Bärensohn flygter og kommer til
CT, s. 53 gne sig Hans Navn, eller Navn · efter Ham. Den ringe Christen troer, som det
LF, s. 25 læmper Evangeliet sig lidt · efter ham. Der staaer Mennesket med de mange
Brev 29 ladenskab, til et paamindelse · efter Ham. Dernæst Bedes De at hilse Deres
AE, s. 68 for den Enkelte og lukker sig · efter ham. Hvorfor skulde ikke ogsaa Guddommen
IC, s. 63 g hvorfor? fordi Alle løbe · efter ham. Ja, hvilke alle? løse og ledige
CT, s. 273 som Gud er i den Sorg, som er · efter ham. Men Synden har en egen Magt til at
NB29:78 Satan var saa forskrækkeligt · efter ham. Mig synes, at Satan snarere maa have
NB24:72 stus end blot halv saa stor som · efter ham. Nei, nei! Det at hans uskyldige Lidelse
3T44, s. 248 lerede er i den Sorg, der er · efter ham. Og aandeligt forstod han jo sit Savn,
NB15:117 Tanken om, at der skal gaae Bud · efter ham. Sæt der i Familien er en svagelig
OTA, s. 176 ved hans Dør og begjerer · efter ham: » hvad det kan hjælpe som
CT, s. 180 edning det var man sendte Bud · efter ham: skulde Gud den Almægtige da ville
Not3:14 kom Großsch. og spurgte · efter ham; hvortil Manden svarede, at han var
CT, s. 226 catechetiske Konst dannet sig · efter ham; men aldrig har nogen Catechet kunnet
IC, s. 63 . Og hvorfor rende de · efter ham? fordi han kan gjøre nogle Under.
G, s. 26 er og paa denne Maade, idet jeg · efter Hamanns Exempel mit mancherlei Zungen mich
PS, s. 220 ates sig selv, saaledes maatte · efter hans Anskuelse ethvert Menneske forstaae
EE2, s. 75 netop dengang var her i Byen. · Efter hans Anviisning fandt jeg nu Hovedstederne
CT, s. 93 ftigt, fordi Det, der skeete, · efter hans barnagtige Begreb syntes ham gavnligt
4T44, s. 295 rd som Mellemmand, eller den · efter hans Begreb ham gavnlige Tilskikkelse som
TSA, s. 82 t hjælpe ham, om mulig de · efter hans Begreb i et Mord Skyldige efter deres
BI, s. 193 tionens Frugt, det Noget, der · efter hans Begreb maa resultere af alle disse
SLV, s. 28 godt Ord paa rette Sted, thi · efter hans Begreb var der kun een, der formaaede
CT, s. 56 saa Lidt, men Noget, som det · efter hans Begreb var værd at være. /
OTA, s. 321 hed, da naar alle Pile sigte · efter hans Bryst; eller om han feigt vil vende
BOA, s. 200 en Lære, som er nedskreven · efter hans Dictat. – Under Dato 10 Mai
Brev 32 Levedage, og efter kom̄et, · efter hans Død – vilde det sikker været
CT, s. 234 de han ogsaa Begrebet Ære: · efter hans Død blev han den Ærede, og De,
NB11:118 et deres Anskuelse, og først · efter hans Død gjort ham til en Verdens-Forløser,
NB9:42 saa længe han levede, og · efter hans Død kun til en ganske Enkelt og
BOA, s. 128 rligt nok ved det Gamle og at · efter hans Død Mange, bevægede, ville længes
NB27:59 ang i hans senere Liv eller · efter hans Død Repetitionen kommer; thi den
TNS, s. 147 var begavet i Forhold dertil; · efter hans Død skal det Bestaaende falde,
NB28:56 for meget, om jeg end ikke · efter hans Død skulde kunne tale uforbeholdnere
IC, s. 247 t eller ønsker, at en Mand · efter hans Død skulde spilde sin Tid, maaskee
SLV, s. 259 g at vide, da han levede, og · efter hans Død var der Ingen, hos hvem jeg
Papir 375 dl. nok ved det Gl., og at · efter hans Død, Mange ville længes efter
KG, s. 126 i Beredskab til at ære ham · efter hans Død, nogle Ynglinge qvindeligt
NB12:136 Men dersom jeg levede 1800 Aar · efter hans Død, og jeg saae han havde seiret
BI Forelæsninger, der ere udgivne · efter hans Død, samt i en og anden Afhandling,
Not2:2 udkom hans Værk først · efter hans Død. » Fausts Höllenzwang«.
Papir 208 s Love skulle brændes 100 Aar · efter hans Død. – / Febr 37. / /
NB21:158 Arvingerne blot længes · efter hans Død: saaledes har ogsaa Een og
NB11:227 g er billigt at opfatte en Mand · efter hans egen Idee og Tanke) saa er han stor
BOA, s. 198 il Ro, saa leverer han Noget, · efter hans eget Begreb, fuldere og klarere end
NB10:114 aaer om Satan ( i Hiob) at han, · efter hans eget Ord, kom for at speide og gjennemvandre
BI, s. 233 ng. Thi som hans Viisdom var, · efter hans eget Udsagn, af tvetydig Art, saaledes
BOA, s. 133 Omstændighed, men tillige, · efter hans egne Begreber, Beviis for at han havde
SFV, s. 96 rligen Grosserer Nathanson, · efter hans egne Ord, » skjenker den«;
KG, s. 272 , der elsker ethvert Menneske · efter hans Eiendommelighed, er villig til at
KG, s. 269 ighed elsker ethvert Menneske · efter hans Eiendommelighed. Den Strenge, den
KG, s. 268 ed, men elsker hvert Menneske · efter hans Eiendommelighed; men » hans
KG, s. 271 dog vel den Elskede og Vennen · efter hans Eiendommelighed? Ja, det er sandt,
SLV, s. 48 a Faderen betragter Sønnen · efter hans evige Væsen, hvilket jo er den
AE, note naar Tilværelsen retter sig · efter hans fixe Idee. Det er nemlig ikke rigtig
SLV, s. 167 dte Fristelsers Snare fanger · efter hans Fod, hvis han seer mod Jorden, hvor
BN, s. 113 r af at ville indrette sit Liv · efter hans Forbillede, har forvisset sig om.
NB20:113 okkede for ham ved at lempe sig · efter hans Forestillinger. / Dette er Sandheden.
ATV, s. 209 Skarpsindighed, hvilken jeg, · efter hans Forklaring, mangler – en beskeden
AE, s. 424 klager over, at Ingen gjør · efter hans Formaning, er dette saa forfærdelig
EE2, s. 260 ham ethisk, betragter Du ham · efter hans Frihed. Lad ham være nok saa eiendommeligt
4T44, s. 304 i den vil betragte Mennesket · efter hans Fuldkommenhed, og bringe ham selv
4T44, s. 305 ke til at betragte Mennesket · efter hans Fuldkommenhed, og for at begynde derpaa
EE2, s. 273 Andet opfatter den Mennesket · efter hans Fuldkommenhed, seer ham efter hans
4T44, s. 305 ngtfra at betragte Mennesket · efter hans Fuldkommenhed; thi det var jo en besynderlig
CT, s. 308 de forgjeves søge at gribe · efter hans Haand, thi den drager han tilbage,
NB23:134 sikkringer, jeg holder mig · efter hans Handlinger; thi hvad han selv gjør,
OTA, s. 326 neste, den i hans Øine og · efter hans Hjerte Fortrinligste blandt Alle.
NB31:103 else – 10, 20, eller · efter hans Intensitets Proportion, 50, 100, 200
4T44, s. 375 ver lidt efter lidt hvad der · efter hans jordiske Begreb er det Ubetydeligere,
AE, s. 515 it Liv paa en egen Maade, som · efter hans Kjendskab til sig selv, til sine Evner,
NB18:26 ulde Martensen drages frem, selv · efter hans lapsede Forord. Og imidlertid skulde
DD:198.a t Du er skabt i hans Billede og · efter hans Lignelse og det er det Høieste
KK:5 44. hvor han siger om ham, at · efter hans Lære restituerede Χstus Religionen
Papir 391.1 faae Menighed til at gjøre · efter hans Lære, hvad gjør saa det, at
NB29:24 std. Det maa man lade Gud, da · efter hans Mening det at elske Gud er at hade
NB30:12.a gt. / / / Askesen tilsigter jo · efter hans Mening det, at naae ( gjennem Mortificationen
Papir 422 hans Ord er kjendeligt, at · efter hans Mening er for ham og hans Smerte,
BOA, s. 233 ldig forsaavidt dette Tyverie · efter hans Mening er tilladeligt: saa fremkommer
SFV, s. 34 live Christne. Ere de derimod · efter hans Mening ikke Christne, medens de dog
4T44, s. 319 ge Sygdom, som den Apostelen · efter hans Mening ved Ordet skulde have antydet.
DS, s. 177 hvem Forholdet til Gud skulde, · efter hans Mening, betyde at faae Alt af Gud,
BOA, s. 228 og dog, formodentligen · efter hans Mening, i Identitet med sit Første.
G, s. 57 ob og Kone samt 3 Venner lyder, · efter hans Mening, Sandheden herligere og glædeligere
BB:7.c es af mange Yttringer hos Schub:, · efter hans Mening, vil det Gode, saa gjør
NB17:76 ig, er denne usalige Venten · efter hans Nølen og at mit Væsen er blevet
Not9:1 lig kunde de ikke adskilles. · Efter hans Opstandelse kunde kun hans Troende
NB21:32 a taabeligt, at dømme et Msk. · efter hans Ord – nei hans Liv er Dommen.
EE2, s. 273 hans Fuldkommenhed, seer ham · efter hans sande Skjønhed. Dette maa ansees
SLV, s. 48 tragter han derimod Sønnen · efter hans sandselige Natur, saa maa han atter
Brev 3 erretter han Dig nok selv; thi · efter hans Sigende skriver han Dig og til i denne
BB:7 l anden Tanke, tilmed naar han · efter hans Sinds og Fornuftigheds Storm ved Opvaagnen
EE2, s. 260 først da betragter Du ham · efter hans Skjønhed, men saasnart Du betragter
EE2, s. 262 , nok saa ringe, jeg seer ham · efter hans Skjønhed; thi jeg seer ham som
KG, s. 269 abes i hans Form, studses til · efter hans Snit paa Mennesker. Eller han gjør,
Oi5, s. 238 at være Christen var just, · efter hans Tanke, Splidagtighedens Bestemmelse,
Brev 32 ene, i Deres afdøde Faders Boe, · efter hans Testemente, har tillagt – enhver
CT, s. 247 igt, mange mange Gange sukket · efter hans Uvidenhed, og efter at høre ham,
2T43, s. 29 ge gjerne indrette deres Liv · efter hans Veiledning. Den Lykkelige overveier
BOA, s. 230 nde en Anden indrette sit Liv · efter hans Veiledning; og der er intet æsthetisk
CT, s. 308 Du vilde forgjeves gribe · efter hans Øie, thi det trækker han tilbage,
SLV, s. 265 rimod sigtede den bestandigt · efter hans ømme Side, var som beregnet paa
PS, s. 230 il at være til. Om han bag · efter har forstaaet det, gjør jo intet til
KG, s. 136 en Tankeløse Øieblikket · efter har glemt sin Skyld, saa er den glemt?
SLV, s. 322 jort Meget, som jeg selv bag · efter har indseet at være taabeligt, og om
NB21:150 e Noget – og først bag · efter har jeg fuldelig forstaaet, hvor rigtigt
Brev 86 end en mundtlig Samtale. Bag · efter har jeg ofte min Møie dermed. Det Meste
NB8:27 er Konen man condolerer. Et Aar · efter har man naturligviis glemt den Sorg –
G, s. 61 graat, og Deres Sjæl en Time · efter havde udaandet, da maatte jo, som Deres
G, s. 85 n evig Sandhed. Sæt det bag · efter havde viist sig at være Overdrivelse,
NB7:88 d, han vil ingen Sludder bag · efter have, og han vil have det klart, om det
SLV, s. 344 andbredden, forgjeves gisper · efter Havet, hvori den kan aande, saaledes gisper
FB, s. 183 ankefuldt bøiede sit Hoved · efter Havets Susen. Dette har hidtil været
NB24:24 t Hav, og længes tilbage · efter Havnen, og seer mig overalt om, men seer
KK:7 mvendte Gud end mere hengiven. · Efter Heb: 6, 7.8. bringer en og den samme Regn
KK:7 α. Tholuck mener at man · efter hebraisk Sprogbrug kan tage dette Participium
SLV, s. 24 naar Skabningen aander · efter Heden, naar Kølingen giver sig løs,
EE:167 , og bærer saaledes Navnet · efter Hedenskabets stærkeste og tappreste
BI, s. 305 sammenholder, hvad tidligere · efter Hegel blev udviklet, at Socrates ved sin
BI, s. 96 os Hegel, kun at det Negative · efter Hegel er et nødvendigt Moment i selve
AE, note e hegelske Philosophies Skepsis. · Efter Hegel er Sandheden den fortsatte verdenshistoriske
BI, s. 211 Pag. 254) opfatter det ogsaa · efter Hegel ganske rigtigt: Mit diesem Princip
NB:42 den hele philosophiske Stræben · efter Hegel, og den igjen som Moment i Hegel,
NB:42 iker. / Man finder hos Philosopher · efter Hegel, som have tilegnet sig den hegelske
Not11:11 re Potens men actus, Seyn er · efter Hegel: det fra Begrebet Fjerneste; omtrent
NB:47 edes situeret: han er begyndt · efter Hegelianismen. J.C: veed upaatvivleligt
BI isning. At Socrates' Underviisning · efter Hegels Mening har været negativ, i det
BI t lægge Mere heri, end hvad der · efter Hegels Mening ligger deri, bliver det nødvendigt
Not8:51 phiens Forhold til Virkeligheden · efter Hegels Mening, som man ofte bedst griber
JJ:106 Alvor. Majoren vrøvler ( · efter Heibergs Ordre) ganske alvorlig aldeles
JJ:285 dan Figur maa være modificeret · efter hele Christendommens Criser) er at han
NB6:74 yggelige Taler; nu ender det med, · efter hele det Opbyggeliges Udvikling –
TS, s. 60 , det vil hænde Dig, at Du, · efter hele Dit Liv igjennem at have læst mange
BB:14 Kløft i Msk, den ældste · efter hele Middelalderens Verdens Anskuelse fremstillet
KK:5 af Cæsarea, hvilken sidste · efter hele Möhlers Fremstilling viser sig
SLV, s. 149 modigt saae efter hende, som · efter Helena, der hun gik gjennem Salen, hvis
BMS, s. 123 » holdt 5te Søndag · efter hellig tre Konger, Søndagen før Biskop
CT, s. 307 end ikke saaledes foreskrevet · efter hellig Vedtægt, vilde Du dog ikke selv
IC, s. 172 t ville overrække Den, der · efter helligt Løfte levede i Armod, alle Verdens
NB12:6 i Prædiken paa anden Søndag · efter Hellig-Trekonger ( Epistel) mellem: at
NB14:88 ver Epistelen paa 1ste Søndag · efter Hellig-Tre-Konger ( Rom: 12) kommer han
NB20:45 over Epistelen paa 4de Søndag · efter Helligtrekonger, kommer Luther ind paa
NB11:10 er Evangeliet paa 3die Søndag · efter Helligtrekonger. / I samme Evangelium (
AE, s. 554 øieblikkeligt vende sig ud · efter hen til den Overveielse: om jeg nu virkeligen
Papir 259:1 ebibliothek.). / / p. 7. · Efter hende ( Historien) fulgte den verdslige
EE1, s. 323 mme hende forbi og atter bag · efter hende indtil jeg havde opdaget hendes Bolig
EE1, s. 325 af de unge Piger løbende · efter hende og raabte høit nok til at jeg
EE1, s. 152 te jeg bestandig skue mig om · efter hende tilbage, og dog er det omvendt, hun
SLV, s. 247 en, at den ikke udbreder sig · efter hende! At sidde hjemme i Sæk og Aske
EE2, s. 109 æbne Dit Øie for at see · efter hende, hensynke i Beskuelse af hendes Billede,
NB5:64 eg altid længtes ubeskriveligt · efter hende, hun som jeg havde elsket saa høit,
EE1, s. 350 med hende. Jeg kan længes · efter hende, ikke for at tale med hende, men
JJ:1 men de Mænd af Staden saae · efter hende, indtil hun kom ned af Bjerget, indtil
AE, s. 307 men de Mænd af Staden saae · efter hende, indtil hun kom ned af Bjerget, indtil
EE2, s. 109 Dit Blik. Du vilde liste Dig · efter hende, ja hun vilde vel ogsaa stundom hvile
EE1, s. 350 mig forbi; jeg kan liste mig · efter hende, naar jeg veed, hun er gaaet ud,
EE2, s. 58 rækker Kirken sine Arme ud · efter hende, og før den giver mig hende tilbage,
SLV, s. 280 skilte os ad; jeg saae ikke · efter hende, og gik den Vei, jeg var kommen,
EE2, s. 115 thi Kredsen bøiede sig · efter hende, og havde ingen Grændse, hvorom
NB35:5 endes Forstand. Lemp Dig saa · efter hende, siig: jeg er en letsindig Slyngel
SLV, s. 279 gaaer hun hjem, og jeg seer · efter hende, som da hun gik fra Sang, og dog
SLV, s. 149 g, at Oldinge veemodigt saae · efter hende, som efter Helena, der hun gik gjennem
EE1, s. 193 νοι, vi liste os · efter hende, thi nu først bliver hun ret egentlig
Not15:4 skee allerede den Gang lidt · efter hende. / I Aug kom jeg tilbage. Tiden fra
G, s. 15 og dog bestandig kun længes · efter hende. Hun var dragen med ind i hele hans
EE1, s. 236 en Drøm, da jeg stirrede · efter hende. Jeg vendte mig om. Stykket begyndte.
G, s. 15 g ikke; thi han længtes blot · efter hende. Med ham selv foregik der under alt
BI, s. 146 hvilken et Par Engle titte op · efter hende. Saaledes vil jeg ogsaa ved at aftrykke
Brev 235 et, men saa dog maa afsted · efter hende: var der ikke Hindringer, saa var
CC:13 , der herskede rundt om hende · efter hendes » salig Mand«. (
Brev 159.2 Beredskab for hende til · efter hendes Død, med mindre Pigens Hjerte,
Brev 159.2 om vil vedvare og mindes · efter hendes Død. / En ung Pige kan for den
LA, s. 46 forbudne Veie, en Stemme, der · efter hendes eget Udsagn bliver stærkere netop
F, s. 471 raire Hovedbrud ikke var ganske · efter hendes Hoved. Jeg holdt imidlertid Ørene
BI, s. 332 endes sidste Replik, som hun, · efter hendes Tjeners Udsagn, fremsagde med høi
Papir 377 kke gaaer det værre end · efter Henriks Forklaring hos Holberg Rangspersonerne:
NB24:64 itutiones Lib 1. cap. 8. citeret · efter Henry Calvins Leben 1ste D. p. 295. /
TS, s. 106 te ( for at blive i Billedet) · efter Hestenes Forstand paa hvad det er at kjøre,
TS, s. 106 re Kudsk, han kjørte dem · efter Hestenes Forstand paa hvad det er at kjøre;
Brev 203 liver Følgen, ligesom Veien, · efter hiin byzantinske Christnes Ord, er ligegyldig,
AE, s. 136 e, naar der den lille Familie · efter hiin elskelige Konges fromme Ønske sætter
AE, s. 214 øndag, omtrent to Maaneder · efter hiin før omtalte Søndag. Det var
TAF, s. 297 ske ikke, saa lidet som han, · efter hiin Hednings Ord, kan ride fra Sorgen,
SLV, s. 64 sig høre eller lytter det · efter hiin Hvidsken, der lyder som » Feernes
SLV, s. 346 n. Hendes Hengivenhed bliver · efter hiin lille Begivenhed mere og mere hensynsløs
NB31:115 været Skik og Brug, men · efter hiin Opdagelse, er det kommet til at betyde
SLV, s. 30 estebud, ogsaa rigtigt valgt, · efter hiin skjønne Regel: ikke over Musernes,
Not11:35 ed. – Gud virker nu, · efter hiin Urthat, denne Verdens Substants ikke
PS, s. 294 ykkes saaledes, at Slægten · efter hiint Faktums Indtræden er bleven en
SLV, s. 258 t. Man seer sig forgjeves om · efter hiint Hovedstadens sociale Poscimur, hvor
NB8:19 v blind for alle Hensyn og gjorde · efter hiint Ord: saa vilde i Minimum de Medlevende
NB15:5 lse / / her lægges det an · efter hiint Psalme-Vers i den gl. Psalme ( o
Not11:38 e Liv, længes han atter · efter hiint Uendelige efter Himlens viide Hvælving.
3T44, s. 231 et, men søger og seer kun · efter hiint velvillige Menneske, der antager
LP, s. 22 ytter end mangen Yngres Øre · efter Hiint: / Det donner under Ros, de danske
OTA, s. 222 reent, naar det tragter ene · efter Himlen: saaledes bliver Hjertet reent naar
OTA, s. 222 dybt gjennemsigtigt, tragter · efter Himlen: saaledes tragter det rene Hjerte,
Not11:38 tter efter hiint Uendelige · efter Himlens viide Hvælving. I den samme
OTA, s. 249 g, medens der dog gaae Flere · efter hinanden ad den, nei det Trange er netop,
Not9:1 ke absolut forskjellige ell. · efter hinanden i Tiden, men han er sig aabenbar
Not9:1 aa disse 2 Momenter følge · efter hinanden i Tiden, væsentlig kunde de
NB:150 kke skal udtrykkes to Tanker · efter hinanden men deres zugleich i Forholdet
JJ:175 ar, hvori Brutus og Antonius tale · efter hinanden over Cæsars Liig. / I vore
Papir 344:1 skilles, længes igjen · efter hinanden, blande Farverne ( som Venner
NB24:139 r for hinanden, føie os · efter hinanden, hver slaae lidt af o: s: v: det
Papir 372:1 # / At Tiden ( dette · efter hinanden, Successionen) er ell. dog kan
F, s. 487 beregner deres Løb, speider · efter hine fjerne Kloders himmelske Beboere,
TS, s. 99 d mig tage et Exempel, dannet · efter hine gamle Fortællinger om, hvad et
EE:173 g der skal følge 7 Hungers Aar · efter hine og al hiin Overflødighed skal glemmes
Not8:24 – ikke efter Fodtrin, men · efter Hjertebanken. – / Efter Aftale sender
EE1, s. 428 Dig, ikke efter Fodtrin, men · efter Hjertebanken. / Din Johannes. / I disse
PS, s. 233 thi denne Ulykke sigter · efter Hjertet i Kjærligheden og saarer for
IC, s. 33 og dog hidtil forgjeves Gang · efter Hjælp og Frelse; om det er Dig, som
F, s. 497 re at være Forfatter, som · efter Holbergs Raad den Værdighed at være
EE1, s. 195 n ikke kom, og et Øieblik · efter holdt hendes Vogn udenfor Døren. Hun
Brev 179 ære at skrive en Iliade · efter Homer hvis jeg efter François Marie
AE, s. 360 en er ikke en Konge, der seer · efter hos en anden Mand i hans Kasse, men er
OL, s. 32 Febr. havde sagt. Dette er nu · efter Hr. Lehmanns Tidsregning blevet aldeles
EE1, s. 351 ham saa godt ud som muligt, · efter Husets Kræfter, ja jeg hænger stundom
KG, s. 362 som det var paa Socrates Tid, · efter hvad Anklageren oplyste: » Alle
BOA, s. 93 ledning. / 1846. / Da vor Tid · efter hvad Barberen siger ( og Den, der ikke
NB10:208 en faaet at vide, » · efter hvad Barberen siger«, at Europa
Not13:52 t ingen Ting kan defineres · efter hvad den er, og ethvert saadan Forsøg
LF, s. 32 ud, er saa ugunstigt, at den, · efter hvad den forud med næsten Vished kan
NB22:169 n Præke-Maskine ikke gjør · efter hvad den selv siger, deri er intet Forargeligt.
Oi3, s. 189 igen kun altfor hæftigt er · efter hvad denne Verdens er, just i det Øieblik
EE2, s. 42 rste. Men Elskoven er igjen, · efter hvad der blev antydet i det Foregaaende,
NB32:88 tabte Osten, fordi den hørte · efter hvad der blev sagt, saaledes taber Du selv
NB17:102 tavelig at skulle gjøre · efter hvad der ikke er vanskeligt at forstaae.
NB35:14 gt flere og flere; men seet · efter hvad der ligger bag ved er det Minus der
3T43, s. 83 elsker, faae Tid til at see · efter hvad der ligger bagved, saa maatte det
NB35:14 ned i denne Tilværelse. Seet · efter hvad der ligger foran seer det ud som var
IC, s. 231 sømmeligen ikke at tragte · efter hvad der maaskee ikke er givet os, fordi
NB2:142 r, hvis Du saa ikke gjør · efter hvad der prædikes. Og hvis der prædikes
KG, s. 179 st Redelighed at ville handle · efter hvad der siges En, at ville indrette sit
NB21:145 en falder paa, at gjøre · efter hvad der staaer / / / Tro. /
AE, s. 435 a forhindrer En i at gjøre · efter hvad der staaer i den. Og hvoraf kommer
NB21:145 det skal man ikke gjøre · efter hvad der staaer. / Naar jeg fE skriver
AE, s. 435 to værre saa lidet handler · efter hvad der synges om Søndagen? Ih, naturligviis
NB17:81 et den store Bog. Den Adfærd, · efter hvad der var passeret imellem os, den Adfærd
CT, s. 136 – og hør saa nøie · efter hvad det er de tale om; deeltag i de mange,
NB21:71 ning, hvis Værd man bestemmer · efter hvad det har paa ( Titler, udvortes Vilkaar
TSA, s. 100 vurderes reent æsthetisk · efter hvad dets Indhold, dets Vægtfylde befindes
Oi10, s. 406 de. / Men som det gik Dig ( · efter hvad Du siger i Dit » Forsvar«,
NB:64 e hvad jeg skriver ( og dersom jeg · efter hvad Evne mig er forundt bidrager her til,
NB26:62 be frem ad den Vei, hvor · efter hvad Forstanden kunde skjønne ja kun
TSA, s. 82 Ansvar gjøre Gud Regnskab · efter hvad han forstaaer, altsaa for, at han
KG, s. 256 d den Kjerlige siger, at der, · efter hvad han kan forstaae, endnu i det sidste
NB20:172 , som om En vilde gjøre · efter hvad han seer eller hører i Theateret.
NB31:10 bestandigt: at man maa gjøre · efter hvad han siger, – og saa skal man
NB17:31 iger, men dog, at ham vederfares · efter hvad han siger, at der vederfares den christelige
NB4:8 være saa gal, at gjøre · efter hvad han siger, at hans Høiærv
NB17:31 ikke saaledes, at Nogen gjør · efter hvad han siger, men dog, at ham vederfares
NB2:54 re ønske end at man tager · efter hvad han skriver – og det gjør
BOA, s. 216 e vurderes reent æsthetisk · efter hvad hans Indhold hans Vægtfylde befindes
AE, s. 512 en spændt Stilling skimter · efter hvad Hans Velærværdighed skimter,
NB12:138 un i sin Tid foretrak mig. · Efter hvad hun nu havde gjennemgaaet med mig,
NB2:242 jør efter hvad man siger mig, · efter hvad jeg er opdragen til at følge. /
SLV, s. 427 g. / Saaledes den Religieuse · efter hvad jeg experimenterende har forvisset
SLV, s. 429 aleren selv. / Saaledes vil, · efter hvad jeg experimenterende har forvisset
NB:110 aler, thi Talens Livs-Yttring er, · efter hvad jeg forstaaer, den væsentlige og
NB9:42 for. Jeg forklarede ham, at · efter hvad jeg forstod, vilde den hele Bevægelse,
FF:211 sen er da heller ikke saa farlig, · efter hvad jeg har erfaret, bestaaer hans Hovedstyrke
NB25:69 takke mig, saa gjører · efter hvad jeg har forkyndt Eder, giver fE dette
LA n« / Opgaven er atter her, · efter hvad jeg har forstaaet, i en almindeligere
Papir 377 / Subscriptions-Forholdet har, · efter hvad jeg har forvisset mig om, følgende
AE, s. 433 jo, det skal jeg sige. · Efter hvad jeg har hørt, holder nemlig Geistligheden
NB10:83 og talte hypothetice ( » · efter hvad jeg havde forstaaet«) om deres
KK:3 Fr: Perthes 1838. – / / · Efter hvad jeg hidtil har læst i denne Bog
FB, s. 183 ogsaa kunne finde Hvile deri, · efter hvad jeg kan forestille mig, medens hans
LP, s. 10 Tegn, da vaagner der hos ham, · efter hvad jeg kan forstaae, under de forskjellige
EE2, s. 308 søge Eensomhed, men ikke, · efter hvad jeg kan skjønne, for at lee. Endog
FB, s. 203 en sidste Replik. Det beroer, · efter hvad jeg kan skjønne, paa, hvilken Livs-Sphære
Brev 9 behageligt Liv paa Landet, da det, · efter hvad jeg kan skjønne, tilfredsstiller
EE1, s. 276 lden, vil man afbetale den. · Efter hvad jeg kjender til de politiske Forhold,
G, s. 11 elige, siger en Forfatter, der, · efter hvad jeg kjender til ham, stundom er noget
NB5:93 bytter med ingen Medlevende, · efter hvad jeg kjender til hans Liv. Det er rigtignok
YDR, note ajoritet. Det er ikke umuligt, · efter hvad jeg kjender til Talforholdene. Og
YDR, s. 113 af en forbausende Lærdom, · efter hvad jeg kjender vel den lærdeste Mand
NB20:120 det var min Overbevisning, · efter hvad jeg kunde forstaae, at hvis jeg døde
Papir 577 er saa dum, at han ikke, ogsaa · efter hvad jeg nu har oplyst, indseer, at den
NB24:100 / Christus siger: gjør · efter hvad jeg siger – og Du skal erfare.
Oi5, s. 249 les ligegyldigt, om Du tager · efter hvad jeg siger, eller ikke. / / Vogter
NB21:29 dhed: om Nogen vil gjøre · efter hvad jeg siger, han skal erfare om jeg
EE2, s. 214 ophien kan man derfor gjerne, · efter hvad jeg skjønner, give Ret i, at den
EE1, s. 294 ggeligt ført; og som jeg, · efter hvad jeg tilforn havde kjendt til ham,
NB32:112 else af Χstdommen / / som, · efter hvad jeg veed, aldrig har været fremme
G, s. 18 poetiske Collision, der da kan, · efter hvad jeg veed, være langt forfærdeligere,
BB:37 g siger: hører nu kjønt · efter hvad Jeres kjære Fader fortæller!
AE, s. 233 get. Men saa snurrigt gik det · efter hvad Magisteren har fortalt mig, at Nogle
AE, s. 246 elige Taler, om hvilke Nogle, · efter hvad Magisteren sagde, meente at man godt
DS, s. 171 ed er Nydelse; men at gjøre · efter hvad man erkjender, hvad man forstaaer,
JJ:511 Angst er nemlig en Attraae · efter hvad man frygter, en sympathetisk Antipathie;
EE1, s. 383 er Dig. Kan man da længes · efter hvad man har? Ja, naar man betænker,
F, s. 509 Confluxen af Medarbeidere var, · efter hvad man kan slutte af Indholdet, ingenlunde
NB17:101 det af sig selv, at man gjør · efter hvad man lærer. Jo jeg takker. Naar
NB2:242 e vredes paa mig, at jeg gjør · efter hvad man siger mig, efter hvad jeg er opdragen
PCS, s. 132 d Sløifer og Sølvstads. · Efter hvad mig er fortalt var det nu Hr Phisters
TS, s. 69 læse Guds Ord; og som man, · efter hvad Overtroen beretter, ved at læse
CT, s. 42 da han hverken er syg, eller, · efter hvad Passkriveren veed, skal reise i Morgen.
NB26:48 des: naar jeg da nu gjør · efter hvad Præsten her siger ( ikke skjelder
NB16:75 saa er En, der vil gjøre · efter hvad Præsten siger, saa kan han ikke
NB9:55 ς betyder egl.: lige, og · efter hvad Rosenvinge har fortalt mig, findes
NB29:28 e Luther flere hundrede Aar · efter hvad saa denne høie Aandelighed maa
IC er, at man bedømmer et Menneske · efter hvad Selskab han søger – og hans
EE2, s. 143 te Kjærlighed, hvilken jo, · efter hvad vi ere komne overeens om, den ægteskabelige
TS, s. 71 maaskee Alt; den næste Time · efter hvad vi kalde en stille Time, denne næste
NB16:75 : der er Ingen, som gjør · efter hvad vi sige. Altsaa – thi det ligger
NB9:2 lstede, et fattigt Msk, som ( · efter hvad Visby ogsaa oplyste, at nemlig de
AE, s. 216 at der var en Gud i Himlene, · efter hvem al Faderlighed kaldes i Himlen og
OTA høre den Herre Jesum Christum, · efter hvem de kalde sig Christne, at de ere hans
SFV, note in Enkelte, hvem den søger, · efter hvem den ligesom udstrækker sine A
YTS, s. 247 n Enkelte, hvem den søger, · efter hvem den ligesom udstrækker sine Arme«:
2T43, s. 13 Enkelte, hvem den søger, · efter hvem den ligesom udstrækker sine Arme,
4T43, s. 148 nævnet som den Rigeste og · efter hvem den Rigeste blev nævnet! Hvor høit
CT, s. 323 ters for at mødes med Ham, · efter hvem Du længes mere, for hver Gang Du
Papir 340:15 n Christen; Den altsaa, · efter hvem Du nævnes, naar Du nævnes med
OTA, s. 330 edbliver, at En gaaer forud, · efter hvem et andet Menneske længes, hvem
IC, s. 63 af de kloge og anseete Folk, · efter hvem jeg altid stiller mit Uhr, slet ingen,
Not10:9 anden stiller Personerne op · efter hverandre, og faaer derved, at Sønnen
AA:32 er det sig at de rende et Par Miil · efter hverandre, saa kommer Carl Magnus rendende
LA, s. 20 errasket greb Læseverdenen · efter Hverdags-Historien i Flyveposten skuffet
NB20:55 gen af optegnelsen NB20:55. · Efter hvert af de to sidste afsnit er tilføjet
TTL, s. 468 fordi Dødens Uvished seer · efter hvert Øieblik. Uforklarligheden er derfor
TTL, s. 468 rætte Arbeiders Længsel · efter Hvile, den mødige Vandrers Hasten efter
CT, s. 281 en trætte Olding længes · efter Hvilen; og den Syge, som ligger uroligt
3T44, s. 264 tigen kunde angive i Ord, og · efter hvilke den iagttagende Tanke kunde prøve,
NB34:26 ver et Msk., som endog blot aner · efter hvilke Dimensioner Χstd. er lagt an,
AE, s. 68 tiske Forudsætninger, i og · efter hvilke han har sin religieuse Existents.
SLV, s. 142 uregelmæssig Declination, · efter hvilken dog fleres Liv er dannet. Man tør
NB10:112 røst for Dig: Døden, · efter hvilken Du vil lære at længes utaalmodigere
Not14:1 og Alt er ikke. / den Lov, · efter hvilken Fornuften virker, er en Virksomhed,
NB14:62 lskabet, ved at erindre om, · efter hvilken frygtelig Maalestok, der lides
NB18:4 ver En, er det uberegneligt, · efter hvilken grændseløs Maalestok den
SD, s. 153 Øie paa en sjelden Fugl, · efter hvilken han bliver ved at løbe, idet
HH:17 ds af den Faderkjærlighed, · efter hvilken han er nævnet. – /
SFV, s. 28 ne med den skjulte Lidenskab, · efter hvilken han nu kun længes desto mere,
3T44, s. 271 vidste han, at den Handling, · efter hvilken han nævnedes, skulde afskaffes,
SD, s. 196 ngen, Definitionen paa: Tro, · efter hvilken jeg i hele dette Skrift styrer
4T44, s. 292 den skuffende Bjergstrøm, · efter hvilken Karavanen bøier Veien, begiver
NB13:64 umidd. paa det verdslige Sind. / · Efter hvilken Maalestok Χstd. egl. er tabt
NB32:127 er forfærdeligt at see · efter hvilken Maalestok der spildes Tilværelser;
SFV, s. 41 ens Forstand at bedrage den. · Efter hvilken Maalestok det blev gjennemført,
NB21:29 Sandhed, just ved at erfare · efter hvilken Maalestok Du behøver Læren
NB15:90 aa overvei for Gud nøie, · efter hvilken Maalestok Du kan det. Lad saa Maalestokken
NB32:47 ommer til den store Stad og seer · efter hvilken Maalestok Forbrydelserne der ere:
NB31:29 ingen Forestilling have om · efter hvilken Maalestok Gud rutter med Millioner,
NB18:94 da sin Kilde, men fordulgte · efter hvilken Maalestok han havde det derfra,
NB17:105 jeg har Ret. Frygtelige Skyld. · Efter hvilken Maalestok jeg er den overlegen,
NB17:45 heden. Hvorledes jeg lider, · efter hvilken Maalestok jeg er sat udenfor det
NB16:46 sten for Nogen, at troe, · efter hvilken Maalestok jeg har følt, at jeg
NB19:39 g vistnok med en Forestilling om · efter hvilken Maalestok jeg har lidt; med en
NB21:4 dog en stor Forestilling om, · efter hvilken Maalestok jeg har Ret. Men sige
NB19:20 Forstand til at see efter, · efter hvilken Maalestok jeg havde Kræfter
NB17:16 mit offentlige Liv indeholder. / · Efter hvilken Maalestok jeg var alt hvad der
NB17:51 ede Forestilling, jeg nu har, om · efter hvilken Maalestok Nederdrægtighed, per
BOA, s. 127 dinair. Den sidste Maalestok, · efter hvilken Menneskene rangere, er det Ethiske,
PMH, s. 77 heden og som Friheden er det, · efter hvilken min lille Bog er nævnet, og
SLV, s. 107 var saa kostelig som Junos, · efter hvilken Mælkeveien nævnes, ak hvor
NB22:57 re, og aldrig fik at see, · efter hvilken rædsom Maalestok den vistnok
NB35:5 n sandt er det, og Udtrykket for, · efter hvilken rædsom Maalestok det er sandt,
NB21:71 aa, at bestemme en Hests Værd · efter hvilken Saddel den har paa, eller en Hund,
EE1, s. 88 s Fløite, der dog er den, · efter hvilken Stykket er nævnet, forfeiler
NB27:71 er det Forbigangne forstod, · efter hvilken uendelig Maalestok Guds Kjerlighed
NB22:94 den, fordi man meget godt veed, · efter hvilken uhyre Maalestok den saa vil bryde
NB18:7 . / / Man har en Forestilling om, · efter hvilken uhyre Maalestok jeg har arbeidet
NB30:60 marquere de: Levebrødet, · efter hvilket de have deres Navn) maae finde
NB5:26 – omtrent som naar det Uhr, · efter hvilket der staaes op i en Husholdning,
FV, note le. Den er som et Sømærke, · efter hvilket der styres, vel at mærke, saaledes,
NB21:71 ddel den har paa, eller en Hund, · efter hvilket Halsbaand, den har paa. / Præsterne.
TS, s. 85 sine Apostle ved det Maaltid, · efter hvilket han inderligen havde længtes,
4T43, s. 131 ndskaben ham et Uopnaaeligt, · efter hvilket han sukkede; snart var den hans
Papir 270.d klaret lønlig Hemmelighed, · efter hvis herlige Aabenbarelse han sukkede,
OTA, s. 403 aer ad den, en Pharisæer, · efter hvis Ord jeg altsaa trøstigt kan tage
Papir 310 mønster, han kommer bag · efter hvor jeg har været, og overbeviser alle
NB34:29 vor længe han kan holde ud og · efter hvor stor Maalestok han kan anlægge
DS, s. 245 t have forandret Maalestokken · efter hvordan vi Mennesker, som nu leve her paa
PS, s. 225 antage som Hypothesis. Altsaa · efter Hypothesen vil han ikke kunne frigjøre
Not1:7 keslag fælleds Længsel · efter høiere Bistand, for at udfries af det
BOA, s. 261 Tjeneste, ved sin Hjemkomst · efter høiere Ordre arrangerer en Manouvre
NB:52 r, som min Friheds Resolution · efter høiere Ordre: det fristes jeg til ikke
CT, s. 67 Du taler med ham; i sin Higen · efter Høihed er han selv blevet det Eftertragtede:
IC, s. 179 derved, strax at kunne gribe · efter Høiheden. / Altsaa hvilken Virkning
CT, s. 68 , og dog egentligen underveis · efter Høiheden; kunde den forstaae dette,
NB23:26 til Retningen ud efter eller ind · efter i Χstd. / Skal Retningen være ud
Not6:31 kal opleve Modsætninger. · Efter i 3 Dage at have levet hos min stakkels
NB:160 kke indeholde Forsoningen. Altsaa · efter i 5 Aar at kunne have lært af mig, hvor
NB13:88 der skal svinges – nu · efter i 7 Aar at have næsten overanstrenget
BOA, s. 284 selv betænkeligt, at han, · efter i Aar 1845 at have haabet for Fremtiden
NB32:51 n, bortgiv Alt, følg mig · efter i Armod. / See dette er – ja, det
NB11:27 rst forstod sig selv bag · efter i at have gjort det Rigtige; og deels har
OTA, s. 221 og den misbrugtes ud · efter i Bedraget. Den Gode derimod brugte Klogskaben
BOA, s. 252 dog vel stundom, at en Mand, · efter i Besindelsens Alvor at have forynget sig
NB22:24 n gjør, for ikke at rode · efter i de gl. Journaler for at faae Vished.
4T44, s. 326 ærdig er ikke denne Tale! · Efter i de stærkeste Udtryk at have nævnet
NB13:77 var ogsaa en Asket. See saa · efter i det N. T., hvor meget han behøvede
HCD, s. 180 / Min Ven, Du kan jo see · efter i det nye Testamente. Men naar det der
NB8:80 re og Anseelse, som da Alle hige · efter i disse Tider – saa havde det formdl.
FB, note id tiltalt mig meget, fordi han, · efter i en 5, 6 foregaaende Linier smukt og eenfoldigt
LA, s. 106 blive en travl Critikers, der · efter i en Hast at have bladet lidt i en Bog
Papir 556 stelige Stat. Naar jeg saa · efter i en lang Række af Aar med maaskee exempelløs
Brev 82 Eneste jeg kan sige jeg længes · efter i enkelte Øieblikke er mine Colloquia.
OTA, s. 321 lge ham efter, følge ham · efter i Farens Virkelighed, da naar alle Pile
AE, s. 115 rende unægtelig kommer bag · efter i Forhold til de 6000 Aar, der gik forud,
Oi9, s. 381 d, at det at give det Mindste · efter i Forhold til Grundsætninger er at opgive
SFV, s. 43 hyre Smerter i mit Inderste, · efter i Fortvivlelse at have brudt med Verden
AE, s. 46 , saa vil der blive støvet · efter i gamle Bøger. Det levende Ord hjælper
DS, s. 224 ler giver han end det Mindste · efter i Henseende til at lade sig tvinge udenfor
DS, s. 224 ikke det Mindste giver han · efter i Henseende til at ville være eensartet
NB5:141 sk Udvikling. Det hele Sving ind · efter i hvad jeg pleier at kalde » den
AE, s. 182 flexions Søgen tilbage ind · efter i Inderlighed. Inderlighedens Høieste
AE, s. 238 er, efter at skrige, ikke ind · efter i Inderlighedens Afgrund, hvor »
AE, s. 181 . Den Erkjenden, som ikke ind · efter i Inderlighedens Reflexion angaaer Existents,
LP, s. 30 sler o. s. v. søger nemlig, · efter i lang Tid at være blevne tilbagetrængte
BI, note heder, ikke give hinanden stort · efter i Latterlighed, fortjener at paaagtes.
AA:46 envenuto Cellini kan sige, da han, · efter i længere Tid at have siddet i et mørkt
NB33:34 aa jeg barnagtigt prækede ham · efter i min Disputats) at Statens Maal er Mskets
NB26:46 ristus selv gav jo ikke saaledes · efter i msklig Medlidenhed ( og ham betræffende
Brev 270 ddelelse. / Ved at søge · efter i Papirer fra den allersidste Tid fandt
NB24:54 ent et Vrøvl, om jeg nu, · efter i saa lang Tid at have hexet med det Spørgsmaal
BA, s. 449 thi man kan meget godt, · efter i Sandhed at være bleven alvorlig over
NB32:104 og naar vi ret faae seet · efter i Sandsebedragene, vil det vise sig, at
BOA, s. 132 han færdig i Retningen ind · efter i Selvfordybelse og Ansvar for Gud –
AE, s. 519 idet bestemmet dialektisk ind · efter i Selvtilintetgjørelse for Gud: saa
AE, s. 519 . Er Individet dialektisk ind · efter i sig selv, i Selvhævdelse, saaledes
OTA, s. 225 er Tilhører skal skue ind · efter i sig selv; Skuepladsen er Evigheden, og
NB10:26 Agerskov paa 8de Blegdam) at han · efter i sin Arrigskab at have udtømt alle
Oi9, s. 381 dling end at give det Mindste · efter i sine Grundsætninger, fordi man forstod,
SLV, s. 372 oer komme luskende frem for, · efter i Stilhed at have lyttet til Menneskenes
NB10:166 medens Misundelsen op · efter i Stilhed glædede sig og nød sin
SLV, s. 442 f Hunger, saa kan man jo see · efter i Tabelværket, hvor Mange der døe
KKS, s. 101 sige en Samtid, der ikke gav · efter i Vanens Svig, saa selv om Udtrykket ikke
NB7:89 en vendes øieblikkelig ud · efter i verdslig Udretten o: s: v:, at der maaskee
AE, s. 402 Handlende forgjeves søger · efter i Virkeligheden; eller trøster med Sandsebedrag,
Papir 254 anerkjende min Stræben · efter iaften at staae alene som Reflecteur. /
NB7:104 k for hele sit Liv naar han · efter Iagttagelse nøiagtigt vilde beskrive
NB32:16.a , danne Masse for at stræbe · efter Idealerne – thi at danne Masser er
Oi9, s. 376 igende: » at stræbe · efter Idealerne er en Taabelighed, en Daarskab,
NB24:105 vilde vove ud i Stræben · efter Idealet – hvad skal det blive til.
SLV, s. 102 fjante Livet hen, søgende · efter Idealet ( som var al saadan Søgen andet
NB24:105 et, det at ville stræbe · efter Idealet det er Arrogantse, uforskammet
DS, s. 245 hver skal maales med Idealet, · efter Idealet skal det bestemmes, hvor jeg er.
NB31:66 tion er i Retning af at sætte · efter Idealet, / Anm Hesten er naturligviis en
NB31:66 :66.b / Christenhedens Sætten · efter Idealet, kunde man ( som Jøden spurgte
EE2, s. 65 o Classer: de, der altid hige · efter Idealet, og de, der ikke ville fastholde
NB24:105 ger os alle fra Stræben · efter Idealet, og gjør Slægten til Det
SLV, s. 61 hende, betyder, at han jager · efter Idealet. Han elsker maaskee Mange, men
SLV, s. 142 endog Sværmere, der jage · efter Idealet. Saalidet som den, der spiller
DS, s. 246 et i Verden. » Ja, men · efter Idealets Maalestok er Hr Jensen, for at
FV, s. 23 ud over, at han, i Stræben · efter Idealiteten, kun er en saare ufuldkommen
CC:12.1 e at turde paastaae. / Man taler · efter Ideeassociation ( Ordenes Selbstsucht).
FF:34 37. / / / Der gives Msk, der tale · efter Ideeassociationer, men langt herunder staaer
BI, s. 108 alere famlede som Blindebukke · efter Ideen, griber den berusede Alcibiades den
LF, s. 44 e, skilles fra den Elskede, · efter iforveien at have lidt baade Det og Det.
LF, s. 44 et i Ovnen, den maa dog visne, · efter iforveien at have lidt baade Det og Det.
OTA, s. 404 aa den Lidende Øieblikket · efter igjen kaster, og med Ligegyldighed, hiin
NB12:15 eidelberg 1846. Jeg har dog seet · efter igjen, men har ikke kunnet finde det. Maaskee
NB32:93 r da kun for Scalaen nedenfra op · efter ikke omvendt for Scalaen oven fra nedefter.
BOA, s. 197 skee, at Holdningspunktet bag · efter ikke viser sig at være ganske sandt,
NB26:87 re paa den anden Side eller · efter Illusion. Med det ene Øie ligesom at
OTA, s. 330 t Haab: at følge Christum · efter ind i Himmelen. Der er i Livet een salig
OTA, s. 328 gt, et Andet at følge ham · efter ind i Saligheden. Naar Døden har adskilt
NB32:118 e – præke det bag · efter ind i vort Sprog, og det kaldes Χstd.
OTA, s. 155 ndre, hvorfor han vilde jage · efter Indbildningens Uvisse istedetfor at gribe
OTA, s. 196 ldet viser, at han har jaget · efter Indbildninger; han skulde have giftet sig,
AE, s. 459 Incognito. Men sin Virken ud · efter inderliggjør han ind efter for Gud ved
Not9:1 ent. Religionen er ikke blot · efter Indhold men ogsaa efter sin Form Guds-Bevidstheden.
LA, s. 73 fanger Afgjørelsen i Livet · efter Individet, forgjeves venter Velsignelsen
NB13:35 r laae deri, før jeg bag · efter indseer det. / Sandt er det, jeg har været
SLV, s. 158 Hast har fægtet i Luften · efter Indsigelserne, der oftest ere som grebne
3T44, s. 255 ke behøver at vove sig ud · efter indtil Tankeløshedens yderste Grændse,
NB18:32 ham) saaledes er det umiddelbart · efter Indtoget han siger: nu er min Sjel bedrøvet
PH, s. 56 er Dem for, at mulig en Enkelt · efter Intelligensbladets Anvisning vil dømme
NB30:134 / Intet er saa Interessant, og · efter Intet er det dog lidt udviklede Msk. saa
AE, s. 105 Og dog vel ikke en Stræben · efter Intet! Tvertimod taler Lessing jo om en
SLV, s. 331 r Øiet godt, men at see · efter Intet, anstrænger. Og naar Øiet længe
SLV, s. 331 g naar Øiet længe seer · efter Intet, seer det tilsidst sig selv eller
SLV, s. 331 e af i Stilhed, han kiger jo · efter Intet. Hvad Under da, at det anstrænger
NB7:52 otto paa Chateaubriands Memoirer, · efter Iob: / sicut nubes ... quasi naves –
NB12:181 er ikke, thi jeg veed at I lede · efter Jesum den Korsfæstede.« /
3T44, s. 276 endog Dens Fjed, der fulgte · efter Johannes, vare i Ydmyghed og ikke kunde
OTA, s. 329 glade Dage; ikke stræber · efter jordisk Fordeel, end ikke griber til, naar
Papir 391 , at vi ikke skulle tragte · efter jordisk Ære, Anseelse, Rigdom –
Papir 391.1 re, at vi ikke skulle tragte · efter jordisk Ære, Anseelse, Rigdom. Staten
NB22:171 ævn verdslig Stræben · efter jordiske Goder: saa vilde de Mange forlade
NB8:48 a 10d Søndag efter Trinitatis) · efter Josephus, at der blev 90,000 Jøder førte
2T44, s. 206 II, 33–40. ( Søndag · efter Juul) / / / Naar Opfyldelsen er kommen,
2T44, s. 209 var hun jo nu fri; thi ogsaa · efter jødiske Begreber er jo Qvinden fri,
Not4:10 u den ældre Philosophie, · efter K. Mening sig skyldig i Antinomier, idet
Brev 293 nhed, at M. vilde besøge mig · efter Kaffen. Gud veed, at Manden endnu er mig
Brev 293 tution især umiddelbart · efter Kaffen. Imidlertid holdt jeg mig dog ret
4T43, s. 159 t, efter begeistret Daad, · efter Kamp og Strid, hvor Lønnen vel er uvis,
OTA, s. 214 sbruges nu ind efter; thi ud · efter kan den væsentligen Lidende ikke let
OTA, s. 335 roes, sees kan det ikke. Bag · efter kan det maaskee sees, at den har været
Papir 283:1 s Hjerte, om han end bag · efter kan fatte det, men aldrig glemme, at det
3T43, s. 80 ld, om den selv end ikke bag · efter kan frikjende ham, den siger dog: skulde
KG, s. 106 Øieblik, men Øieblikket · efter kan han ikke forstaae det, og derfor maa
KG, s. 349 t. I det første Øieblik · efter kan han maaskee endnu siges at holde paa
AE, s. 525 aae, hverken før eller bag · efter kan komme til at forstaae Andet end at
NB17:27 at Mishandlingen, som kommer bag · efter kan smage. / See det kan naaes ved Hjælp
Not11:11 vendte sig til Erfaringen. · Efter Kant holdt man Metaphysiken fast, men udelukkede
SFV, s. 49 dtryk, at den Bog er skrevet · efter Katastrophen. En saadan verdenshistorisk
Papir 454 mmerens Hede kan længes · efter Kildens Kjølighed. Ære være ham
BOA, s. 128 Sommerens Varme kan længes · efter Kildens Kølighed – forunderligt
Papir 375 mmerens Hede kan længes · efter Kildens Kølighed. / Hermed er denne
Not1:7 ftfortolkning og Philosophie · efter kirkelige Bestemmelser, har den evangeliske
KK:5 et før Forløsningen, men · efter Kirkelæren vare de det. / Idet Kirken
AA:41 taten, saaledes betegner Faust det · efter Kirkens Ophævelse fra dens Veiledning
Papir 571 mod mig. Det var første Gang · efter Kjerlighedens Gjerninger. » Var
Papir 270 in Haand allerede udstrakt · efter Klenodiet efter Seiers-Kronen, der er henlagt
NB19:19 t Liv som andre Mænder ɔ: · efter Klogskab og Sandsynlighed, og i dybere
4T44, s. 363 e vil være klog og tragte · efter Klogskab; men om nu end Nogen for at vinde
LA, s. 105 ensiveste Begeistring, der er · efter Klogskaben, og som derfor indseer hvad
SLV, s. 286 Det gjelder at holde ud, og · efter Klokken To er enhver Tanke om hende en
SLV, s. 232 Boutique. Rigtigt, 2 Minuter · efter kom hun. Hun gik langsomt, saae sig om
Brev 119 og var glad ved den. Noget · efter kom Stykket i Fædrelandet, ved hvilket
JJ:34 Forhold. Det lykkes. Lang Tid · efter kommer den Første til at læse Brevet,
SLV, s. 342 bage paa Gaden; en halv Time · efter kommer hun igjen fra en Boutique samme
Brev 32 bekient, i hans Levedage, og · efter kom̄et, efter hans Død – vilde
Not6:22 vor jeg hidtil har været · efter Kongen, paastaae Indvaanerne at vide fra
NB15:21 k. Det første Valg traf Mange · efter Kongens Befaling; det andet kun Een, efter
NB15:21 ens Befaling; det andet kun Een, · efter Kongens Villie.« / Historien findes
BB:2 igjen i det sydlige Frankrig. Kort · efter Korstogenes Begyndelse var Ridderaanden
FP, s. 24 ignende Blade ere gaaede under · efter kort Tid«. Dette Phænomen lader
EE1, s. 285 r det ogsaa i Ægteskabet. · Efter kort Tids Forløb mærker først
F iblandt os, have begyndt derpaa, og · efter kortere eller længere Tids Forløb
TS, s. 106 kongelige Kudsk kjørte dem · efter Kudskens Forstand paa hvad det er at kjøre.
TS, s. 107 og han kjørte Hestene · efter Kudskens Forstand paa hvad det er at kjøre.
Brev 308 risti himmelsfärdsdag) · efter kyrkotiden eller ock om eftermidagen från
Papir 251 ig Efterretning. Jesus var · efter L: 6, 12 gaaet op paa et Bjerg for at bede,
Papir 4:1 at Mth: 12, 40 maa forklares · efter L: saaledes at σεμειον
CT, s. 228 mellem Liv og Død stirrer · efter Land: saaledes burde vel et Menneske være
NB7:109 i, lige det modsatte. Det var en · efter Landets Forhold vanvittig uproportioneret
EE1, s. 166 vet i dette lille Værelse · efter Landets Skik er bestrøet med Grønt,
AE, s. 193 e og Eenfoldige, men først · efter lang Overveielse. Nu skal han da til at
NB31:161 dent findes, og saa at først · efter lang Tids Forløb jeg egl. vil blive
KG, s. 168 der er ligesaa sørgeligt, · efter lang Tids Forløb, give os Mennesker
CC:13 orgen først ret vil vaagne · efter lang Tids Forløb. – I det første
NB:7 e, forstaaer jeg dog altid bag · efter langt bedre, baade dets ideelle Betydning,
SLV, s. 204 stereotyp og hvert Ord valgt · efter langt Overlæg. Det Modsatte er ogsaa
NB8:25 ll. denne Verdsligheds Higen · efter Latteren, og saa den Trang til at lee,
Papir 340:15 end det lykkelige Barn · efter Legebroderen. Saaledes med det Religieuse;
Not9:1 il Guds Høire, som er den · efter Legemet dødede efter Aanden levendegjorte.
AE, s. 183 e betragte Gud som Noget, man · efter Leilighed tager med, da Gud netop er Noget
AE hantom, hvormed den Enkelte sysler · efter Leilighed, uden dog nogensinde ved dialektiske
SLV, s. 336 e har han ikke til at speide · efter Leiligheden, at man kunde fange dem, thi
NB4:15 ldsmæssig stor. Og et Par Dage · efter leverer samme Aftenblad omtrent en
AE, s. 149 , de veed, er det Samme. Lidt · efter lidt – og saa faaer da ogsaa den
Papir 323:1 i Begyndelsen trang, men lidt · efter lidt .... her glemmer Præsten pludselig
AE, s. 367 melig i Begyndelsen, men lidt · efter lidt ...... Det er Lystens og Dydens Vei.
BA, note gnist, medens det Oplevede lidt · efter lidt allerede er forsvundet, og Døden
NB27:13 det ikke gjort, saadan lidt · efter lidt at faae altereret hvad der er Guds
Brev 271 re at bære, ja til lidt · efter lidt at glemme det Tab, som i sig selv
SD, s. 171 den. Saa lykkes det ham lidt · efter lidt at glemme det; i Aarenes Løb finder
NB17:76 idligere Eftergivenhed lidt · efter lidt at mildne ham, og det blev mig tydeligt,
NB5:88 et være lykkedes mig lidt · efter lidt at omsætte al denne Piatten og
Papir 395 std. ind som til lidt · efter lidt at practisere Χstd. ud. /
NB14:12 naar det var gjort, da lidt · efter lidt at udgive det Færdige i smaa Portioner.
NB10:208 de maatte lykkes ham, lidt · efter lidt at underlægge sig hele Europa samlet
DD:18 r stiger i Luften kaster lidt · efter lidt Baglast ud, saaledes at den her løber
BOA, s. 290 Unge er confirmeret, og lidt · efter lidt begynder nu den travle Tid for ham,
NB17:81 har privat Meddelelse. Lidt · efter lidt begyndte han dog at ville komme Sandheden
IC, s. 238 i at være Sandheden, lidt · efter lidt bestemtere og bestemtere udfolder
AE, s. 129 e Betydning. Men naar nu lidt · efter lidt Betydningsfuldheden kommer som Frugt
SLV, s. 303 ker. Forenede skulde de lidt · efter lidt bevirke, at Ondskab omskiftede den
EE:94 gste Forhold, og Bønnen er lidt · efter lidt bleven en ved en udhulende Reflexion
NB31:74 r det saaledes til. Han kan lidt · efter lidt blive opmærksom paa, at noget Overordentligt
AE, s. 20 kker en uhyre Sensation. Lidt · efter lidt bliver Bogen glemt, Anmældelsen
AE, s. 212 es med dette Forhold, og lidt · efter lidt bliver det nok bedre, det er der endogsaa
IC, s. 185 efter lidt Opgaven for, lidt · efter lidt bliver han skruet fastere og fastere
OTA, s. 391 agtige Fabel om, at det lidt · efter lidt bliver lettere paa den trange Vei,
TS, s. 84 ettere. Nei, en Vei, der lidt · efter lidt bliver lettere, om den gjælder
NB2:79 en anden Vei, den, hvor det lidt · efter lidt bliver lysere. Man veed heller ikke
AE, s. 367 g utaalmodig, naar dette Lidt · efter Lidt bliver til Aar, bliver maaskee til
KG, s. 303 lidt Magt, og saa kommer lidt · efter lidt Bruddet tilsyne. O, og dertil hører
BB:7 med i Begyndelsen lette, lidt · efter lidt centnersvære Baand til den uoverskuelige
NB21:116 ske anderledes) havde lidt · efter lidt dannet sig: at jeg var klog, jeg lod
IC, s. 224 ndrede Methoden. Han fik lidt · efter lidt den christne Kirke indbildt, at nu
Papir 306 den, og fralister den lidt · efter lidt det Betroede, indtil hiin sidste Time
DS, s. 206 rer denne Forstandighed lidt · efter lidt det Ubetingede, undergraver Troen
NB:70 et Msk., og er det ikke lidt · efter lidt dog at franarre ham Begeistringen,
NB24:24 gjort lige det Modsatte, og lidt · efter lidt draget mig ind i den Stilling, hvor
3T43, s. 101 ingen, der kom udenfra, lidt · efter lidt en Ven. Den forenede sig med Bekymringen
NB13:49 vist nok, at Martensen lidt · efter lidt er blevet forvænt ved, at han saaledes
DSS, s. 116 , hvorved Christendommen lidt · efter lidt er blevet lige det Modsatte af hvad
NB27:71 , men lidt efter lidt. Lidt · efter lidt er jeg blevet mere og mere opmærksom
SLV, s. 452 re Pigebørnene, og lidt · efter lidt ere de forførte, de søge forgjeves
4T44, s. 374 ingens Aarvaagenhed hen lidt · efter lidt for aldrig mere at vaagne, men Inderlighedens
IC, s. 186 lse. Saaledes bliver det lidt · efter lidt for den Enkelte Alvor med at det at
NB12:110 jeg, at min Stilling lidt · efter lidt for en stor Deel uoprettelig vilde
BOA, s. 258 og saa kan man jo altid lidt · efter lidt forandre det Ydre, naar man først
KKS, s. 101 n underfundigste. At man lidt · efter lidt forandres i Aarene er allerede vanskeligt
NB:70 saa er dog hans Stemning lidt · efter lidt forandret. Man sige derfor ikke at
Papir 323:1 ing af Dydens Vei bliver lidt · efter lidt forførerisk. Hvad saa? Saa følger
NB12:145 nde fører Styrelsen ham lidt · efter lidt frem, han kommer ikke til i Kraft
KG, s. 347 en bliver af; man bliver lidt · efter lidt fri for denne – svære Erindring.
BB:7 tjener F. til Moroe, har lidt · efter lidt gjort ham fortrolig med det farlige
AE, s. 282 Overgang, at et Menneske lidt · efter lidt glemmer at existere for at tænke
NB9:42 men at han ogsaa lidt · efter lidt havde forandret det. / Jeg havde sagt,
AE, s. 435 tligheden, da de Enkelte lidt · efter lidt havde lært at hjælpe sig selv,
4T44, s. 375 e Forskjel, han opgiver lidt · efter lidt hvad der efter hans jordiske Begreb
4T44, s. 299 er, den forvandler sig lidt · efter lidt i Din Sjel til den høieste Glæde,«
NB14:69 en, indtil det saa først lidt · efter lidt i en længe, længe fortsat Kamp
F, s. 470 mlivs Methode, da vaagnede lidt · efter lidt igjen en Lyst hos mig, som jeg altid
G, s. 73 e suger jeg som en Dranker lidt · efter lidt ind, indtil jeg ved denne langsomme
SFV igs-Tilstand. Der var nemlig lidt · efter lidt indtraadt det ikke umærkelige Phænomen,
AE, s. 367 æstens Tale ogsaa, og lidt · efter lidt komme de tvende Veie saa temmelig
SLV, s. 411 dette dog ikke, at han lidt · efter lidt kommer til at ligge og strække
LA, s. 77 ingenlunde, men hvis man lidt · efter lidt kunde faae den forvandlet til en Indbildning,
4T44 agt over et Menneske, at det lidt · efter lidt lader ham glemme alt hvad der er Ædelt
EE:95 re sig i en Stemning, da man lidt · efter lidt ledes til at bemærke denne nærværende
3T43, s. 101 dnesbyrdet. Da blev han lidt · efter lidt lettere og lettere, han afkastede
TS, s. 84 altsaa, den bliver ikke lidt · efter lidt lettere. Nei, en Vei, der lidt efter
4T44, s. 357 jult tilstede eller dog lidt · efter lidt liste sig ind. / Det Gode forbeholdt
NB4:159 g indtraadte, vilde de lidt · efter lidt lære at tye til det Eviges Hjælp
NB6:65 te uhyre qvalfuldt. Dog lidt · efter lidt lærer man ved Guds Hjælp troende
KG, s. 303 aer dog Forbigangenheden lidt · efter lidt Magt, og saa kommer lidt efter lidt
LA, s. 87 ublikum, og saa læser lidt · efter lidt mange Enkelte, maaskee alle Enkelte,
SLV, s. 348 ns Tryghed. Dette skeer lidt · efter lidt med den enkelte Forfærdelse. Han
NB30:79 re fortabes. Saa gaaer lidt · efter lidt Modsætningen ud, vi frelses saa
NB11:194 udgive det Øvrige lidt · efter lidt og pseudonymt. Det Definitive er saa
BN, s. 116 n samt dens Grad, Idealet lidt · efter lidt og tilsidst ganske bortkommer og tabes,
OTA, s. 148 l noget Uskyldigt, og nu lidt · efter lidt omdannes til ret i Sandhed at ville
OTA, s. 265 taler med sig selv; ja lidt · efter lidt opdager han, at han taler om sig selv,
IC, s. 185 aer et Menneske først lidt · efter lidt Opgaven for, lidt efter lidt bliver
AE, s. 367 tige Vei. Saasnart dette lidt · efter lidt paa Dydens Vei faaer æsthetisk
IC, s. 229 Derfor fandt Præsten lidt · efter lidt paa, at trække sit Øie ind i
LA, s. 72 s kan man i Nutiden længes · efter lidt Primitivitet. Men hvad er mere primitivt
NB19:47 guddommelige Ophøiethed lidt · efter lidt røre og bevæge, lokke for ham.
Papir 340:15 lige gl. Mand veed lidt · efter lidt saaledes at fængsle Barnet, at
4T44, s. 368 lse bestemt for Barnet, lidt · efter lidt sagtelig og skjult stiller Moderen
LP, s. 48 en har erhvervet sig, har lidt · efter lidt sammenrottet sig mod ham og begyndt
AA:23 fremtrædende ell. dog saa lidt · efter lidt Sjælen beængstigende at den
AE, s. 363 stere. At antage, at det lidt · efter lidt skulde lykkes for en Existerende med
SLV, s. 138 ke den, at Beslutningen lidt · efter lidt skulde træde til eftersom det Geniale
PS, s. 292 ligge i at hiint Faktum lidt · efter lidt skulde være blevet naturaliseret.
NB2:79 ville saa gjerne at det lidt · efter lidt skulle vise sig, ɔ: vi ville saa
NB27:80 saa de ordentlig længes · efter lidt Strenghed. / Dog saa er Vanskeligheden
ET, s. 169 uldkommengjørelse, har lidt · efter lidt søgt at franarre Gud Christendommen,
G, s. 79 ynlighed for Umuligheden. Lidt · efter lidt taber han Alt; dermed forsvinder successivt
3T44, s. 244 statter det Bedste, han lidt · efter lidt taber. Saaledes ogsaa med Tanken om
4T44, s. 292 vænner ham saaledes lidt · efter lidt til at undvære, indtil han selv
NB6:64 bære, hjælper En lidt · efter lidt til let at bære Byrder, som man
NB10:111 imidlertid fast, og bliver lidt · efter lidt til noget ganske Andet. Da det dog
EE1, s. 206 stegrunde bringe hende lidt · efter lidt til sig selv, give hendes Tanke et
BA, s. 338 ighed i Passiarens Løb lidt · efter lidt til Syndighed – og saa, saa
Brev 234 Sørgende først lidt · efter lidt tiltræder den Smertens Opdagelsesreise,
4T44, s. 352 han, det mærker han lidt · efter lidt tydeligere og tydeligere, der er en
SLV, s. 374 ing, indtil han fik den lidt · efter lidt varieret ind i sin Fordeel. At forfærde
AE, s. 149 Væsentlige, den Vise lidt · efter lidt veed af, at han veed det, eller veed
AE, s. 111 slægtet med Trop, der lidt · efter lidt vel kom saavidt, at han antog: at
NB33:55 r lurer Noget her, som lidt · efter lidt vender hele Forholdet om og summa
NB17:76 are har ligget, at det lidt · efter lidt vilde lykkes ham at verdsliggjøre
AE, s. 439 rste Begyndelse af dette Lidt · efter Lidt viser sig som Overgangen fra det Absolute
Papir 445 rste Dandser, og saa lidt · efter lidt vænne Menneskene til at forstaae
SFV, s. 102 om paa, fordi det skeer lidt · efter lidt, » og i det Lidet kan man da
OTA, s. 138 Der er en Uvidenhed, som lidt · efter lidt, alt som der læres stykkeviis Mere
NB22:85 lte om, at han nok kom lidt · efter lidt, at næste Gang vilde det blive
AE, s. 536 ilsidst, ja, det er ikke lidt · efter lidt, det er meget Mindre og dog uendeligt
KG, s. 347 l den Afdøde? Og saa, lidt · efter lidt, efterhaanden som den Afdøde smuldrer
4T44, s. 339 tningen hjalp ham igjen lidt · efter lidt, han formanede sig dog selv med et
2T44, s. 201 e afgjøres langsomt, lidt · efter lidt, ikke i en Skynding og paa eengang;
NB13:42 / / . . . . Og naar jeg saa lidt · efter lidt, langsomt fortæret af den idelige
NB27:13 ke her, saa jeg saadan lidt · efter lidt, listende, snigende faaer den Afdødes
4T44, s. 328 blev dette Usandsynlige lidt · efter lidt, maaskee ved Vane og Svækkelse,
IC, s. 193 og da det gaaer saadan lidt · efter lidt, mærker han egentligen ikke ganske,
4T44, s. 374 øer Begjeringens Orm lidt · efter lidt, og Begjeringen uddøer, da slumrer
4T44, s. 332 , da forandres han selv lidt · efter lidt, og det Forbigangne forandres umærkeligt
IC, s. 192 s hele Inderste omdannes lidt · efter lidt, og hvor ufuldkomment end, det er
CT, s. 38 ve, inden det lykkes ham, lidt · efter lidt, og inden det tilsidst lykkes ham
4T44, s. 292 nt Alt paa eengang, men lidt · efter lidt, og vænner ham saaledes lidt efter
AE, note af en ligefrem Udviklings Lidt · efter Lidt, om end den evige Bevidsthed idet
IC, s. 144 er saa Overgangen saadan lidt · efter lidt, Overgangen til saadan at antage det,
AE, s. 405 gyndelse, og saa, ja saa lidt · efter lidt, saa bliver den Religieuse nok lykkelig
AE, s. 367 som Dydens Vei forandres lidt · efter lidt, saa forandres Præstens Tale ogsaa,
AE, s. 508 oxe og saa underhaanden, lidt · efter lidt, skaffe ham Forstaaelsen, thi Troens
4T44, s. 296 t besidde. / Saa vil da lidt · efter lidt, thi Guds Naade tages aldrig med Vold,
2T44, s. 208 m paa een Gang, stundom lidt · efter lidt. / / Hvad har dog saaledes været
NB11:20 tyrelsen mig faderligt lidt · efter lidt. Da jeg tog Vægten af Pøbelagtighedens
NB:73 dog almählig ɔ: lidt · efter lidt. Dialektisk er det let at indsee det
3T44, s. 256 dst, naar den forstaaes lidt · efter lidt. Erfaringens Fortrin er det, at den
AE, note r den opbyggelige Tale om: lidt · efter lidt. I det n. T. staaer ogsaa, at der
NB27:71 l? Ganske simpelt, men lidt · efter lidt. Lidt efter lidt er jeg blevet mere
AE, s. 439 gten igjen. Du vil sige: Lidt · efter Lidt. Men der hvor første Gang den første
AE, note men der tales slet ikke om lidt · efter lidt. Men som der i Kjøbenhavn existerer
NB9:75 ns Succession, af dette Lidt · efter Lidt. Sandeligen, sandeligen det er derfor
LF, s. 10 , saa dog Noget deraf, og lidt · efter lidt; at vi denne Gang maatte af Fuglen
SLV, s. 402 der hende, og helbredes lidt · efter lidt; han lider mest bag efter. Han er
BOA, note derfor Den, der lever 1800 Aar · efter lige saa godt maa kunne være den Samtidige.
4T44, s. 342 trodse Alt, saa speider Den · efter Ligesindede, der stolt vilde være sig
JC, s. 18 ert og hvert Øieblik griber · efter Ligevægten; naar man ikke seer Stabelen,
NB15:14 Du end af ham en Stræben · efter Lighed med Dig, som Du ikke kan fordre
Papir 428.e dkommen, svag, / stræbende · efter Lighed med Forbilledet at døe for Χstd,
NB27:9 nu, i formeentlig Stræben · efter Lighed med Forbilledet, saa nærgaaende
NB21:125 old til at ville stræbe · efter Lighed med Idealet. Det Χstd. er standset
NB12:177 det, ɔ: der skal stræbes · efter Lighed, og dog i samme Øieblik er Forbilledet
NB20:71 aade ind at ville stræbe · efter Lighed, som var dette lige saa unyttigt
4T43, s. 143 ns Forskjellighed istedetfor · efter Ligheden med Gud. Om der da træder en
OTA, s. 300 til at hænge drømmende · efter Lilien eller til at see længselsfuldt
KG, s. 271 s Trangbrystethed, der gisper · efter Lindring, hvorledes den vilde omkomme,
BOA, s. 256 blive sig det bevidst, Dagen · efter listede sig til at see – den Troløse.
CT, s. 184 spottede Dig, ja tragtede Dig · efter Livet – og Du flygter hen i Guds
BOA, s. 118 r netop sigter det Bestaaende · efter Livet, er lige saa urimeligt som hvis En
SLV, s. 187 a den et Secund igjen griber · efter Livet, griber med Vingerne efter Friheden.
AE, s. 46 alle Indvendinger tragte den · efter Livet, hvad saa? Saa vil her igjen ganske
CT, s. 117 Sigte synes at være Haabet · efter Livet: og dog er det Trængselen, der
FB, s. 198 ivleren hungrer ligesaa meget · efter Livets daglige Brød som efter Aandens
Oi3, s. 189 en Alder, hvori hun er, Higen · efter Livets Lyst og Forfængelighed er saa
G, s. 49 t indvende eller har længtes · efter Livets Veltalenhed. O! Død! stor er
TSA, s. 73 . Det kan stundom ogsaa skee · efter Lov og Dom; men er det vist, hvad jeg jo
Oi2, s. 159 kke, han er Christen; han kan · efter Loven blive straffet, det er noget Andet,
F, s. 521 r Forskjelligheden i Forholdet · efter Loven for Udviklingen, saaledes at i samme
Papir 306 bræere, en Pharisæer · efter Loven, der endog havde gjort, hvad hine
NB16:96 a slet, at man kan blive dømt · efter Lovene. Og i saa Fald er det Dumheden,
CT, s. 62 kke skulde turde dømme ham · efter Lovens Strenghed. Han troer, at han i ethvert
TS, s. 84 ke at omkomme) idet han tager · efter Luft for ikke at omkomme. Ild er jeg kommen
EE2, s. 229 nesket, naar man dog ikke vil · efter Lune afbryde sin Skepsis og slaae sig sammen
NB14:42 Og den gode Mand bliver man jo, · efter Luther, ved Troen. Altsaa først Troen.
NB20:76 Saa fulgte Protestantismen · efter Luther. Den fandt at det Lutherske var
KG, s. 199 gheds Kamp ( til hvilken dog, · efter Luthers ypperlige Forklaring, hele denne
AE, s. 396 yrrende at lære Geographie · efter lutter Special-Kort, og aldrig paa et Globe-Kort
AE, s. 396 et religieuse Foredrag skeler · efter Lykke, trøster ved Sandsynlighed, styrker
NB24:24 som en Flue, der strækker sig · efter Lyset, og flyver hen, hvor den seer et
NB18:70 der og bagvender det ganske · efter Lyst og Leilighed. Dette alle Begrebers
EE2, s. 181 r han ikke Mod. Nu griber han · efter Lysten, at Verdens Kløgt maa udtænke
SD, s. 155 at finde Hjælpen, og bag · efter lyve de utaknemligt. / Den Troende eier
SLV, s. 352 et syg, og der gik strax Bud · efter Læge, i Skyndingen hentede man den første
NB25:103 han gjør strax at sende Bud · efter Lægen, og Lægemidlet er hvad han
EE:85 rsker der saa stor Monotonie, at ( · efter Lægers Beretning) der meget sjeldent
EE2, s. 83 . Jeg erindrer engang, at Du, · efter længe at have hørt paa et Menneske,
4T44, s. 372 det Afgjørende. Endeligen · efter længe at have ligesom svanket ustadigen
DS, s. 168 sværge. Naar En, først, · efter længe at have søgt, har faaet sig
NB29:82 sker – som man tilsøes, · efter længe kun at have faaet salt Kjød,
Papir 394 Forf. og Journalister, der · efter længe nok privatim ell. mundtligt at
KG, s. 180 n hen og døer – ikke · efter længere eller kortere Tids Forløb,
KG, s. 180 ers bliver den mat og døer · efter længere eller kortere Tids Forløb.
AE, s. 198 blive anmeldt og drøftet, · efter længere eller kortere Tids Forløb
BI, note rdi jeg følte Smerte i Benet · efter Lænken, synes nu den behagelige Fornemmelse
NB22:8 ngtes efter Fængslerne, · efter Lænkerne, efter Baalet – for at
DRT, s. 164 ie, gjør man vel i at tage · efter Lærdommen, der advarer mod den Magt,
PH, s. 57 g ved, at der saa hurtig tages · efter Lærdommen; jeg takker Dem, at De saa
BOA, s. 219 Fordoblelse. Det at han lever · efter Læren beviser ikke at den er rigtig;
TSA, s. 103 ordoblelse. Det at han lever · efter Læren beviser ikke, at den er rigtig;
Papir 577 curieust nok, en lang Tid · efter læser man i en norsk Artikel ( hvilken
AeV, note at det samme vil hænde ham · efter Læsningen, antager jeg jo rigtignok,
Brev 192 er med Glæde Pennen for · efter Løfte at tilskrive Dig nogle Linier
KG, s. 96 laante Penge, naar de – · efter Løfte tilbagebetales, ere fundne Penge«?
JJ:299.a at sige, var det Sande, men bag · efter løi han og forklarede, at det havde
NB7:80 nget bliver jeg og ligesom sulten · efter Lønnen, nei desto mere mættes jeg.
OTA, s. 155 a blev han træt, han greb · efter Lønnen, nærmere forstaaet, og efter
TTL, s. 395 lev ikke træt, og speidede · efter Lønnen, og skimtede Vindingen –
OTA, s. 155 en, nærmere forstaaet, og · efter Lønnens lettere Forstaaelse, thi jo
GU, s. 328 høre«, nemlig ikke · efter Løst og Fast, men op efter, thi der
Papir 590 e til Gode, at man dog bag · efter maa sande at han nok havde Ret. / Men tænk
Papir 376 es Artikler til Hr. G. bag · efter maa trykkes i udenlandske Journaler. Glæde
CT, s. 83 blik utaalmodigt at ville see · efter Maalet, om man kommer det lidt nærmere
OTA, s. 153 der kun seer efter det Ene, · efter Maalet? Nei, saaledes gaaer man kun paa
SLV, s. 35 der ikke maatte tales før · efter Maaltidet, og at Ingen maatte tale førend
NB15:106 g kan; og saa gaaer Maaned · efter Maaned, Aar efter Aar – og nu seer
NB31:138 , det er den sikkreste Vei til, · efter maaskee at have haft det godt i denne Verden,
CT, s. 133 ndte det Ham engang i Livet, · efter maaskee i nogen Tid at have været riig.
OTA ligne Dig og ved at følge Dig · efter maatte finde Veien vel til Dommen, thi
Papir 420:2 saa alvorlig, som Dagen · efter Mag. H.s Bog var udkommet. Der var stor
Papir 69 irationsbegrebet, som vi her · efter Mag. Lindb. Theorie maae gjøre, saa
PS, s. 236 nneskenes Sind higer saa ofte · efter Magt og Vælde, og da deres Tanke idelig
NB15:7 de ere herskesyge, og tragte · efter Magten fuldt saa vel som noget andet politisk
NB29:92 an Ideer skyde en hvid Pind · efter Manden, enhver høiere, uendelig Stræben
NB34:43 gheden kommer og spørger · efter Manden, som da, han seer at skulke bort
TTL, s. 443 r mere deeltagende spørger · efter Manden; og naar han hører om hans Død
NB7:69 at det formeentligen Sande seirer · efter Mandens Død. Nei, naar Manden er død,
SFV, s. 63 levet Digter, og saa maaskee · efter mange Aars Forløb kommet i Forhold til
NB30:46 s fra mig, og min Tilværelse, · efter mange Lidelser, ende med en glædelig
AE, note en Mand f. Ex. siger: » · efter mange Vildfarelser lærte jeg endeligen
DD:164.a Sandhed som en saadan Tale er, · efter Mangens Ønske bøielig for Vinden
Not8:52 a Læren om Guds-Billedet · efter Marheinckes Foredrag er en saadan Forflygtigelse.
NB28:102 an blev jo ogsaa Professor · efter Martensen. / / / 9. Journalen NB28 er beskrevet
NB23:106 e til at døe. længes · efter Martyriet / Saa komme Martyrerne. Men allerede
SLV, s. 261 n fandt Ansigter, udførte · efter mathematiske Proportioner, og den ved et
TTL, s. 445 ørst er død, er det bag · efter med at blive alvorlig, og naar man fandt
CT, s. 214 a havde Felix saavist hørt · efter med en Dannets Opmærksomhed, bag efter
NB11:106 g saa dog maatte hjælpe · efter med en lille Smule Usandhed ( en Reticents)
PS, s. 237 den Lærende hvad han higer · efter med hele sin Sjel, og maatte nægte ham
AE, s. 161 ngende Handlen, det nemlig, · efter med yderste Evne begeistret at have villet
BOA, note et saaledes, at han er begyndt · efter Mediationen; Hegel var jo allerede flere
CT, s. 160 an nu af Mennesker stræbes · efter meget Forskjelligt, men væsentligen
NB25:40 Arrian III 10 et 13 citeret · efter Meiners Ethik 1 D. p. 164. / Lucrets II,
NB25:41 quia cernere suave' st / citeret · efter Meiners Ethik 2d D. p. 300. / Den officielle
NB25:39 ατον. / citeret · efter Meiners Ethik Göttingen 1800. 1 D.
NB23:100 paa ved Ballotation) eller gaae · efter Melodien af den Gadevise: lad os see at
Brev 46 Henseende ikke blot at danne mig · efter men endog at overgaae hiin store Viismand
NB30:111 ige Millioner angaaer, som leve · efter men i fuldkommen Uvidenhed om dette Historiskes
EE1, s. 155 igones, det er ikke vendt ud · efter men ind efter, Scenen er ikke udvortes
NB29:54 kyld, at de ikke fulgte ham · efter men levede af at fremstille ham. /
SLV, s. 344 aaledes gisper jeg forgjeves · efter Meningen. / Hun lider, det er synligt,
PS, s. 271 vanskelig, saa meget mere som · efter menneskelig Sandsynlighed det hundredaarige
SLV, s. 294 aa seer jeg vel, hvad hun nu · efter menneskelig Sandsynlighed kunde behøve.
SLV, s. 311 ( og for mig er det, om jeg · efter menneskelig Sandsynlighed udretter Noget,
SLV, s. 309 øbes træt i Reflexion. · Efter menneskelig Sandsynlighed vil hun da overstaae
SLV, s. 252 e. / Vanvittig kunde hun da, · efter menneskelig Sandsynlighed, ikke blive af
AE, s. 396 det end gaaer ud for at fange · efter Menneskene, hvorledes det end monologisk
DS, s. 207 t Fordringen maa gjøres om · efter Menneskene, og Christendommen, hvis Paastand
Oi7, s. 301 n Art Gudsdyrkelse var aldrig · efter Menneskenes Hoved. Det der til alle Tider
TS, s. 106 re styrede, dannede, opdragne · efter Menneskets Begreb om, hvad det er at være
Oi7, s. 304 aa lidt nu som Aar 30 – · efter Menneskets Hoved, men ham i inderste Hjerte,
NB33:20 a.« Dette: og declineres · efter mensa, det er Lærdom – og aldeles
NB33:19 men dominus gaaer heller ei · efter mensa. Lexicalsk, vilde han sige, kan det
NB33:20 hedder den Aurora og declineres · efter mensa.« Dette: og declineres efter
NB33:19 inske Sprog 100,000 Ord, som gik · efter mensa; sæt, at disse hittede paa at
BB:7 ræder da Margrethe op, der, · efter Mephistos egen Tilstaaelse, er et uskyldigt
SBM, s. 143 saa blot med til Operationen. · Efter mere end 40 Aars, med stor verdslig Klogskab
AE, s. 443 ulte, denne utaalmodige Higen · efter midlertidig Trøst. Nei, i Tilintetgjørelsens
NB17:16 som Skjeldsord, der raabes · efter mig – om mig og min Forfatter-Virksomhed
NB9:28 det vil for Ynglingen som kommer · efter mig faae det Udseende, at jeg dog i Grunden
SLV, s. 68 Hede, nu slaaer hun skjelmsk · efter mig med Haanden, nu taber hun sit Lommetørklæde;
NB27:21 mig, at min Svoger kom bag · efter mig og vilde træffe mig. Ham har hun
NB32:96 r, hvilket ogsaa ofte nok raabes · efter mig paa Gaden ( Gud veed hvad det egl.
SLV, s. 305 , da føler jeg en Hjemvee · efter mig selv, efter at turde være hos mig
NB6:44 n af mit Tungsind, komme Bud · efter mig, at jeg skal hjem, og overhøres,
NB6:44 kan der pludselig komme Bud · efter mig, at jeg skal hjem. / / / Det er latterlig
OTA, s. 323 er: » vil Nogen komme · efter mig, han fornegte sig selv og tage sit
Brev 86 r formdl. længtes stundom · efter mig, hav nu blot lidt Taalmodighed, snart
OTA ikke bærer sit Kors og kommer · efter mig, kan ikke være min Discipel. /
EE:195 nsker jeg den ikke opkaldt · efter mig, men det har da hell. ingen Nød,
NB15:69 d. skulde ikke accommoderes · efter mig, men ubetinget hensynsløst skulde
EE1, s. 390 e finder Dig; see Dig kun om · efter mig, mit Øie følger Dig, bevæge
NB12:101 Pige. I Sandhed, send Bud · efter mig, naar en forhærdet Synder pludselig
SLV, s. 339 Forstand kan Ingen danne sig · efter mig, og endnu mindre er jeg i historisk
DS, s. 223 e i sin Orden, at der gik Bud · efter mig, Opmærksomheden. Til det i høi
NB3:60 middel. Thi naar Mskene sende Bud · efter mig, saa forvisser jeg mig i Reglen let
Oi7, s. 284 egne Ord: » Følger · efter mig, saa vil jeg gjøre Eder til Menneske-Fiskere.«
Brev 261 rkelig skulde løbe Fastelavn · efter mig, undlader jeg ikke at lade Dem vide,
EE1, s. 181 han iler, han har længtes · efter mig, utaalmodig kaster han ligesom Alt
NB10:99 blevet et Øgenavn, der raabes · efter mig. Det benytter nu den finere Portion.
G, s. 45 de paa, at naar han ganske kort · efter min Afreise begyndte denne Rystelse, skulde
JJ:109 / Berlin d. 10. Mai 1843. / Dagen · efter min Ankomst var jeg meget slet, færdig
Brev 88 te Brev var skrevet til Dig strax · efter min Ankomst. Mit Helbred var noget angreben,
BI, s. 115 en blot erindrer, at Methoden · efter min Anskuelse ikke bestaaer i det Dialectiske
EE2, s. 236 sig selv, thi det gjør han · efter min Anskuelse vel i, men hans Feil er,
SLV, s. 447 mig selv. Den Religieuse er · efter min Anskuelse: den Vise. Men Den, som indbilder
AE, s. 254 des de pseudonyme Forfattere, · efter min Antagelse, stræbe hen til denne
SFV, s. 58 hvilket Forhold har jeg da, · efter min Dom, til Tiden? Er jeg maaskee »
F, s. 520 ter min Tilfældighed ɔ: · efter min Dumhed; thi denne var jo det Tilfældige
JJ:94 n Forfatter! / / Dersom nogensinde · efter min Død / Efter min Død skal Ingen
Brev 281 illie er, at Prof. Nielsen skal · efter min Død besørge hvad der hører
NB6:61 den indirecte Meddelelse vil · efter min Død give Sandheden, jeg har havt
JJ:95 rsom nogensinde efter min Død / · Efter min Død skal Ingen i mine Papirer (
Brev 160 n Villie er uforandret, at · efter min Død skulle Skrifterne dediceres
NB3:15 men min Stræben vil staae · efter min Død trods Nogens. Saalænge jeg
NB16:47 en. Nu derimod faaer Du 500 · efter min Død ved Testament, 250 extra som
NB11:154 d til at lade dem ligge hen til · efter min Død) – men jeg skal være
NB10:144 t behandlet; Sligt kan existere · efter min Død, at de kunne see, hvor nøiagtigt
Brev 281 ielsen, med Paaskrift: at aabne · efter min Død, hvilket Brev blev at henlægge
NB10:158 man vilde udgive mine Journaler · efter min Død, kunde man gjøre det under
NB2:9 sentligen først kan forstaaes · efter min Død, men dette falder sammen med
Oi10, s. 409 liver først Tilfældet · efter min Død, naar de eedfæstede Næringsdrivende
Not15:6 Brev, bestemt til at aabnes · efter min Død, som angaaer hende. Hende og
NB2:9 altid skal blive klarere, især · efter min Død, thi det hører med til min
NB14:44.c staaer » at brændes · efter min Død,« hvilken Pakke ligger
NB6:63 rst frembringe Virkningen · efter min Død. / / / Ja saaledes maatte det
NB14:44.a ke staaer: at tilintetgjøre · efter min Død. / En Copie af mit Brev til
NB6:61 gjørende Skrifter udgives · efter min Død. / I Sandhed jeg er en svært
NB16:46 te Produktivitet være udgivet · efter min Død. / Jeg følte mig i den Tid
Brev 20 or Dr. Kierkegaard / At aabne · efter min Død. / Kjere Peter! / Jeg har nu
Brev 22 Pastor Dr. Kierkegaard / At aabne · efter min Død. / Min kiære Søn /
NB9:78 glet og paaskrevet: at aabne · efter min Død. / Og sæt saa, for at tale
NB10:169 gge færdigt, som det er, til · efter min Død. / Om min Person og ligefrem
NB10:185 Alt færdigt – til · efter min Død. / Personligt kan jeg ikke saaledes
NB6:27 m, at det først skulde udgives · efter min Død. Da vaagner den Tanke at udgive
NB10:60 kan det lige saa godt ligge til · efter min Død. Men christeligt er kun Tale
NB9:78 g. Men Sligt kan kun udgives · efter min Død. Naar der saa bliver sat Lidt
NB17:73 re det. / Men mit Liv vil raabe · efter min Død. Og en Levende der anvender
NB9:23 er, » at tilintetgjøres · efter min Død.« / For hende kan der
NB4:67 dme. / Jeg kan først forstaaes · efter min Død; jeg kan medens jeg lever, troende
NB15:113 og ikke kan fremstille mig · efter min Elendighed, skal der heller ikke gjøres
NB24:73 dning for mig, hvad der er arvet · efter min Fader. / Om mig selv. / /
AE, s. 164 naar det, der vederfares mig, · efter min fattige endelige Forstand er et Gode,
NB32:95 et, blot fordi man skal see · efter min Fod – – – det kan
NB12:126 , Noget jeg i den første Tid · efter min Forlovelse oftere bragte paa Tale var:
NB9:74 er at jeg har vovet hvad der · efter min Forstand vil bidrage til at gjøre
EE1, s. 51 tes jeg, nu længes jeg kun · efter min første Længsel. Hvad er Ungdom?
EE1, s. 323 forbi, i en Fart griber jeg · efter min Hat og min Stok for, om muligt, endnu
AE, s. 234 berørt, og det var ganske · efter min Hensigt. Om det har været Forfatteren
NB32:102 ioner er der atter – · efter min Idee – ikke en Eneste der har
AE, s. 265 oran Troen. Den maatte derfor · efter min Idee avanceres, at intet Stadium bagved
AE, s. 234 de paa eengang sagt, hvad der · efter min Idee først skulde successivt siges.
NB24:113 ellemværende skulde der · efter min Idee ikke henledes Opmærksomhed;
Brev 304.1 privat den strengere Dom · efter min Maalestok og efter min Mening var det
EE1, s. 265 ngaaende Rinvilles Person er · efter min Mening af absolut Vigtighed for det
EE2, s. 180 Væsen, nævner, hvad der · efter min Mening constituerede dette, saa vil
EE1, note agttagelser. / Saaledes bør · efter min Mening Elviras Arie og Situationen
NB23:54 fra Guds Ords Forkyndelse. / Thi · efter min Mening er det dog Guds Ord der høres
YDR, s. 113 edrag«. Og som det da · efter min Mening er et Sandsebedrag, om En indbilder
Papir 43 kke – / Da enhver Udvikling · efter min Mening først er færdig med dens
G, s. 91 flydelse paa en Forfatter, der · efter min Mening gjør rigtigst i med Clemens
EE2, s. 232 veie, der ligge saa nær. / · Efter min Mening kan man ikke frikjende Mystikeren
NB22:88 Mskene. / Dog er det, som sagt, · efter min Mening Pligt mod Sandheden, mod Ideen.
EE2, s. 199 Fred, saa indseer Du let, at · efter min Mening Qvinden giver fuldelig Vederlag
Brev 304.1 m efter min Maalestok og · efter min Mening var det igjen Noget at takke
SLV, s. 448 sel, hvori ethvert Menneske, · efter min Mening, maa have rigeligt nok for det
Not13:23 en Continuitet. Der skal, · efter min Mening, med Χstds Paradoxie og
EE2, s. 233 aarlig Ægtemand. Da det nu · efter min Mening, som jeg senere skal udvikle,
NB15:113 g paa at fremstille mig · efter min mulige Overordentlighed; personligt
AE, s. 235 der ikke, da vor Tids Ulykke, · efter min Opfattelse, netop var, at den havde
AE, s. 238 ad jeg ønskede, da det jo, · efter min Opfattelse, var Tidens Ulykke, at den
Not15:6 regade paa 1ste Sal. Den er · efter min opgivne Construction, og denne igjen
LA, s. 16 er Skylden min. Er det altid, · efter min Overbeviisning, en Recensents Pligt
SLV, s. 191 Uret, thi Kaffeen var ogsaa · efter min Smag slet. Derimod havde de ikke Uret
BA, s. 434 en. Man erindre bestandig, at · efter min Sprogbrug kan man ikke være indesluttet
EE1, s. 334 sig selv. Hun var prøvet · efter min strænge Kritik: yndig. Men Ynde
SLV, s. 327 lem Menneskene, for at gribe · efter min tabte Skygge, for at fordre den igjen,
NB10:199 og de Medlevende skulde, · efter min Taktik, ikke faae Øinene op, før
NB15:56.b r Lægemidlet, er et Ansvar. · Efter min Theorie skal man aldrig begynde at
DD:168 naaede ( ligesom enhver Udvikling · efter min Theorie) sin Parodie i Paulus Cortesius
NB30:22 havde sagt til Disciplene: · efter min Tid have I saa ikke videre at gjøre,
F, s. 520 es, om dette gjør mig salig · efter min Tilfældighed ɔ: efter min Dumhed;
F, s. 520 blive salig ved at blive salig · efter min Tilfældighed, da jeg jo i saa Fald
NB18:27 at man gjør dem ulykkelige. / · Efter min uendelig lille Maalestok, som den kan
EE2, s. 104 læde sig til, længe bag · efter mindes. I en Familie, hvor jeg kommer,
Brev 68 Som efter Dine og vel ogsaa · efter mine / Anskuelser – dog mellem os
DBD, s. 131 ikke have; deres Stilling er · efter mine Begreber aldeles uforandret, og, hvis
Oi10, s. 410 lger det ikke for Dig, at · efter mine Begreber er det at være Christen
NB23:33 er er en Bevægelse, som, · efter mine Begreber er farlig for Χstd.,
CT, s. 197 ke indlade sig. Det er derfor · efter mine Begreber et Thema til en Bodsprædiken,
DS, s. 188 e Smule. Og sandeligen han kan · efter mine Begreber gavne meget, naar han er
NB33:39 aa godt er naar det Glædelige · efter mine Begreber møder mig, som naar det
NB30:112 hæng kjendeligt. Det er · efter mine Begreber slet ikke oprørske Undersaatter,
DS, s. 245 p – ja, om man saa vil, · efter mine Begreber var det at komme endnu længere
NB25:84.a ælpe mig, thi der er i ham, · efter mine Begreber, en altfor stor Verdslighed,
Papir 431 kum . Og Gud veed, det er, · efter mine Begreber, en yderst ærlig Sag,
Papir 596 l nu ikke tale om, at det, · efter mine Begreber, er en Næsviished af en
EE2, s. 306 ter, negter jeg ikke, at han, · efter mine Begreber, misbruger dem, negter jeg
NB32:95 e Been og Buxer) til at see · efter mine Fødder, at glemme at gaae af Veien
NB19:28 jeg som kun saa smaat · efter mine Kræfter har søgt en lille Smule
DS, s. 244 ør jeg det. Man har, endog · efter mine milde Begreber, utilladeligt formildet
AE, s. 273 l det sidste, fordi det udkom · efter mine Smuler, frit reproducerende minder
NB4:62 d eensomme Veie, hængende · efter mine Tanker, og jeg saa der pludseligen
Brev 304.5 st mod mig ved at føie Dem · efter mine Tilfældigheder. Forsaavidt maa
Brev 267 men kjørt April til Byen · efter mine Tilhørere, der endnu behage at
AE, s. 220 Eftertanke at komme paa Spor · efter Misforstaaelsen i sidste Instants. Mine
JJ:436 jult for dets egne Øine. / Thi · efter mit Begreb betyder det at seire ikke, at
AE, s. 10 som at ælte Tankerne indtil · efter mit Begreb Deien bliver god. Aristoteles
SD, s. 117 ære opbyggelig, saa er det · efter mit Begreb en Feil. Eet er det jo, om den
BOA, s. 184 erne Philosophie og Dogmatik. · Efter mit Begreb er det at gaae saa nøiagtigt
Brev 159.4 Liv – naar det da, · efter mit Begreb er Dig tjenligt – o, tilgiv,
BA, s. 313 ges / dette Skrift. / Forord / · Efter mit Begreb gjør den, der vil skrive
BOA, s. 113 og det Bedrøvelige ligger, · efter mit Begreb i Landets Forhold. I et lille
Papir 382 særskilt Bog. / Det er · efter mit Begreb saa langt som muligt fra, at
BOA, s. 243 Og saa uforsvarligt som det, · efter mit Begreb, vilde være, om Nogen skrev
Brev 2 ke saa længe som Du maatte blive · efter mit Brev tøvede jeg efter Dit, og det
NB30:30 Professoren gjør, da han ikke · efter mit Forslag vil gjøre Tilstaaelse. Deels
Brev 79 ner har mit Hoved conciperet · efter mit Hjertets Dictat under min Personligheds
NB20:113.a anden at være saaledes ret · efter mit Hoved og Hjerte, derfor elsker jeg
AA:12 e kunde faae Alt til at passe · efter mit Hoved, trak jeg mig ud deraf med Bevidsthed
AE, s. 164 ud for, at han har rettet sig · efter mit Hoved. Og dog skulde jeg jo netop lære
Brev 64 stemmelse, hvilken ganske er · efter mit Hoved; og jeg forstaaer mig dog ogsaa
NB26:14 orestillingen om, hvad jeg, · efter mit Kjendskab til Verden, kan forudsee
NB20:23 Det vil sige en Stræben · efter mit Livs Conformitet med Forbilledet. /
YDR, note de sammen med dem, saa er det, · efter mit nøiagtige Kjendskab til Talforholdene
EE2, s. 242 te tilfældige Individ, men · efter mit sande Væsen, det staaer jo dog vel
SFV, s. 63 vet ved mig selv, men blevet · efter mit Selv, det er, i det at være Digter
OTA, s. 378 r, og den Art Lystighed ikke · efter mit Sind, jeg finder Glæden og Glædens
Brev 7 , men jeg kan dog forsikkre Dig, at · efter mit Skjøn er den saare lidet forvansket,
PS, note som Spøg og Spas derimod, · efter mit Skjøn, overmaade morsom; at practisere
FP, s. 19 jeg vil, / Nei De skal dandse · efter mit Spil. / I. / Efter en lang Tids Taushed
AE, s. 243 sk – ganske som var det · efter mit Ønske, for at nemlig hvert Moment
Brev 164 e Kone, da hun i alle Maader er · efter mit Ønske, og, skjøndt hun kun har
G, s. 37 heatret er nogenlunde sammensat · efter mit Ønske; skulde jeg gjøre en Indvending,
Not10:10 pothetiske, disjunktive. / · efter Modaliteten: assertoriske, problematiske,
BA, note om jeg ved mit undvigende Svar · efter moderne philosophisk Skik tillige vilde
EE1, s. 108 at den er » tildeels · efter Moliere.« Dette er nu ogsaa ganske
NB19:52 ndre, at den blodsottige Qvinde, · efter Moselov var ureen, saa hun altsaa helst
LP, s. 48 n-, Tredie- og Saavidere-Rang. · Efter Mottoet begynder Fortællingen; men den
EE1, s. 108 at ville levere en Don Juan · efter Mozart bliver altid at ville skrive en
NB32:110 il elskes, ved Hjælp af: Uro · efter Msk. / Χstd. er den intensivest stærkeste,
Papir 553 Ifølge det n: T: fanger Gud · efter Mskene, fordi han vil elskes af dem. /
NB32:110 han anbringer Uro for at fange · efter Msker, som ville elske ham. Men deri er
NB20:99 istedetfor at læmpe sig · efter Msket, beregner Alt for at fange Msket
KK:8 es saaledes II, 19 udtrykkelig · efter Mskets Skabelse. En Vanskelighed der ikke
NB31:83 Christenheden er: Gud forandret · efter Mskhedens Villie. Det er dette bekjendte
NB3:48 lse, just derfor veed jeg, at jeg · efter msklig Evne, har gjort min offentlige Virksomhed
NB23:39.a anske bogstavelig at han ogsaa · efter msklig Maal er en Pialt, saa trykker han
NB31:44 und og stærk, der ligger · efter msklig Sandsynlighed et langt Liv for mig
Papir 13:3 aaledes, at denne bliver bestemt · efter Msklig Viis; og Verdens Opstaaen skal fremstilles
Not11:26 det blot substantielt ell. · efter Mulighed – Gud. Dette først er
SD, s. 153 dvendigheden, løber han · efter Muligheden – og tilsidst kan han
NB32:59 et: at snakke alle de Andre · efter Munden – og det kalder man at bekjende
Papir 306.f Apostelen hans stærke Ord · efter Munden / en spæd Stemme / Saa skal Talen
NB31:122 myrdede ved at snakke dem · efter Munden og give dem Beviser. / Det Modsatte
NB31:122 derdrægtigt snakket den · efter Munden og leveret Beviser og Beviser og
DS, s. 170 Vi snakke det Sande saa nær · efter Munden som muligt; flygtigt hørt er
NB22:159 verdslige Sinds Magelighed · efter Munden ved idelig at tale om at et Msk.
PS, s. 256 men den snakker kun Paradoxet · efter Munden, hvor underligt det end synes; thi
NB34:8 som leve af at snakke Mængden · efter Munden, leve af at omsætte det Sandere
NB34:9 et nemmeste at snakke Mskene · efter Munden, og deels fordi » Præsten«
OTA, s. 208 , om muligt tale den Lidende · efter Munden, og give Gud, at Opbyggelsen derunder
SLV, s. 157 snakker den jo Ægtemanden · efter Munden, thi det er det han vil, og Indvendingen
BOA, s. 179 med Autoriteterne gjorde jeg, · efter mundtlig Samtale med Biskop Mynster, saa
EE1, s. 108 arts Don Juan som et Eventyr · efter Musæus' s Opfattelse forholder sig til
NB3:16 / / Saaledes forholder dog egl., · efter Mynsters Begreb, Χstd. sig til d
Not15:4 ke rigtigt hun søgte mig · efter Mynsters Prædiken 1ste Paaskedag. Jeg
Brev 18 ssere Dig: Madame Bützov, Enke · efter Mægler B. / Alt bliver forøvrigt
OTA, s. 229 eves seer den Enkelte sig om · efter Mængden, ak, der er som en Verden mellem
OTA, s. 231 skal Du forgjeves see Dig om · efter Mængden, Du skal forgjeves lytte, om
NB25:109 olde sig. / Nogle Morgener · efter mødte hun mig igjen, men da var Intet
NB22:5 lgelsen igjen ikke som Loven, men · efter Naaden og ved Naaden. / / / Phantasie-Mediet
CT, s. 266 / / den hjertelige Længsel · efter Nadverens hellige Maaltid. / / Det er ikke
LF, s. 14 Dagen glad hilser i Længsel · efter Natten, mere end den sidste Stjerne paa
NB31:14 at man bedre kunde nævne dem · efter Natten. Derfor foreslaaer jeg, da jo ogsaa
Not11:35 ker ikke efter Villie, men · efter Natur, er det Virken-Müssende. Dette
Not9:1 som Msk. er det ikke givet · efter Natur. Men i Foreningen i Gud-Msk. er Syndefrihed
Papir 254 rnal-Litteratur. / Studium · efter Naturen i Middagsbelysning. / Foredrag,
Brev 40 brændes, et lille Studium · efter Naturen til. Dette Studium kan naturligviis
OTA, s. 349 d intet Menneske, som han er · efter Naturen, kan ønske Lidelser, saa er
AA:19 / Vor Journal-Litteratur. Studium · efter Naturen; Middagsbelysning; / Kbhvnspostens
CC:12 nligne med den, som Mennesket · efter Naturforskernes Mening har. Men naar man
Papir 254 Som den Taagemasse, hvoraf · efter Naturforskernes Mening ved Centrifugal-
TS, s. 103 elig Forstand er Tro. Der er, · efter Natur-Gaves Forskjellighed, en stærkere
Papir 487 des intet Msk. som Aand, · efter naturlig Fødsel er det at være Msk
4T43, s. 159 g Forventning, der længes · efter navnkundig Idræt, efter begeistret Daad,
BB:32 t er af en ganske besynderlig Art. · Efter nemlig at have sprungen Buk over alle sine
Oi10, s. 415 r Hjertet paa rette Sted. / · Efter nemlig forgjeves at have søgt hans Hjerte
BOA, note rtorsdag, Prædikenen No V · efter No IV, og dog erfarer man i en Note til
EE2, s. 179 Livs-Anskuelse gjennemført · efter nogen betydelig Maalestok; derimod seer
CT, s. 50 te Snare, som ikke spændes · efter nogen Fugl! Thi det seer jo ud, som skulde
SLV, s. 92 n aldrig maatte føle Savn · efter nogen oprigtigere; jeg er hendes Raadgiver,
AE, s. 551 a han deels ikke har Forstand · efter nogen stor Maalestok, deels den Eenfoldiges
EE1, s. 285 Troløshed, Troløshed. · Efter nogen Tids Forløb kommer den anden Part
SLV, s. 222 st Udtryk. Kommer jeg nemlig · efter nogen Tids Forløb med et nyt Ønske,
SLV, s. 24 der idelig seer sig om, ikke · efter Nogen, men for at undgaae Alle, hiin Flygtning,
CT, s. 163 kommer til først at tragte · efter noget Andet. Hvad er nu det Andet, han
NB34:31 Msket« han sigter · efter noget Andet: Charakteer Forvandling. /
NB24:52 ! Som den Besvimende griber · efter Noget at holde sig ved, og naar han ikke
Oi4, s. 214 n som en Besvimende maa gribe · efter Noget at hvile sig ved, ønskende at
4T44, s. 301 an, førend Øiet sigter · efter Noget for at erobre det, først selv
SLV, s. 331 el og hans Hoved, thi at see · efter Noget gjør Øiet godt, men at see
Papir 102:1 gsaa i dens, som en Længsel · efter noget Høiere har grebet og som nu støder
LP, s. 28 , da den Yngre, der stræber · efter noget Høiere, maa føle i aandelig
4T44, s. 376 , hans Ønske tragter ikke · efter noget Jordisk, hans Tanke er ikke beskjæftiget
SLV, s. 62 i da vil Længselen være · efter noget Oplevet, hvis Indhold da væsentligen
SLV, note delig bryder frem, ikke gisper · efter noget Uudsigeligt, men sig selv tro, indestaaer
2T43, s. 35 r jeg, maaskee længes jeg · efter Noget, attraaer, begjerer, maaskee er jeg
PS, s. 259 Jorden, uden at vende sig om · efter Noget, der ellers tildrager sig Menneskenes
NB33:18 thed, som Hovmod, som en Tragten · efter Noget, der er høiere end baade at være
BI, s. 198 Virksomhed, han griber altid · efter Noget, der ligger foran ham; hvorimod Ironikeren
FF:29 p det Romantiske, en idelig Griben · efter Noget, der svinder bort for Een, derfor
NB19:12 man kan jo dog ikke handle · efter Noget, man ikke har forstaaet. Ja ganske
4T43, s. 169 at erobre, at jage og gribe · efter Noget, men om at blive stillere og stillere,
NB28:77 rden uden at sige forud, at · efter nogle Aarhundreders Forløb vil Alt være
EE2, s. 159 ragte ham. Tænk Dig, at Du · efter nogle Aars Forløb atter traf sammen
DS, s. 189 hiint unge Menneske, der blot · efter nogle Aars Forløb var gjennemskuet.
EE1, s. 362 d det faaer Intet at betyde. · Efter nogle almindelige Bemærkninger rykkede
Not3:18 . / / De begynde med Evald. · Efter nogle almindeligere Bemærkninger om
Brev 189 ig til min gode Michael. / · Efter nogle Dages forfærdelige Kulde, har
BI, s. 167 neladende decontenancere, men · efter nogle Drillerier, der især ere skikkede
LA, s. 34 tionen saa simpel som muligt; · efter nogle faa Optrin i Grosserer Ws. Huus vandrer
Papir 592 Stuttgart. 1821. – / · Efter nogle foreløbige Bemærkninger gaaer
CT, s. 208 det op med denne Ubekjendte. · Efter nogle forgjeves Forsøg siger den Geistlige:
Oi4, s. 211 dt Sit fast – blive, at · efter nogle Generationer en Statistiker maatte
Not13:25 orskjel som Bonaventura gjør · efter nogle Kfædre mell. συντηϱησις
BA, note en og paa Jorden, skjøndt dog · efter nogle Naturforskeres Mening hiin prototypisk
CT, s. 59 rget Dine Forretninger, og · efter nogle Timers Forløb vender tilbage til
EE1, s. 98 gjorde det af med dem alle, · efter Nogles Beretning i een eneste Nat. Imidlertid
NB:108 a rigelig saa uudtømmelig, der · efter nu at have holdt ud Dag efter Dag i 5 a
Brev 226 eren og Avertissementer. / · Efter nu at have tilladt mig en Oversigt over
AA:12 ndt tilbage som Feberanfaldet · efter Nydelsen af koldt Vand. Det, der egenlig
EE1, s. 37 Mennesker haste saa stærkt · efter Nydelsen, at de haste den forbi. Det gaaer
EE2, s. 195 ning til den, der endnu jager · efter Nydelsens Gjøglebilleder, per mare pauperiem
AE, s. 20 det uhyre Sensation, og to Aar · efter nyder hiin Lovende endnu den Ære at
LA, s. 106 den nysgjerrige Utaalmodighed · efter Nyt og Nyt, men Noget, der forøger Glæden.
Brev 18 e herind det Tidligste Du kan · efter Nytaar, for at underskrive den ny Prioritets
Papir 571 ng jeg talte med ham noget · efter Nytaar, hvor han kom ud i Forværelset
DD:208 id gaaer slet og ret lige ud · efter Næsen, hvorimod den ædle Rovfugl,
PS, s. 243 faldt, han som jo gaaer lige · efter Næsen. / Dog lad os nu, for at komme
Brev 273 troe at jeg reiser – · efter Næsen; turde jeg gjøre mig nogensinde
NB20:148 nde synes at en Saadan var · efter næsten at have Fortjenester –
Brev 32 sam̄e i tre lige Delle, til · efter nævnde Familier, som i Fortiden, har
AE, s. 516 lig gaae hjem og følge sin · efter nøie Kjendskab til sig selv fattede
IC, s. 227 vil sige at følge Christum · efter o. D. Hvad der høres er almindeligviis
NB7:54 u er det for silde, nu er det bag · efter o: s: v: / Man siger, at Den, der skal
NB29:40 Du hvert Øieblik ene hige der · efter o: s: v: / Menigheden sidder nu og hører
BI, s. 211 ar kastet Spørgsmaalet ind · efter og derfor ikke saa meget søger at forklare,
JJ:3 han ikke Collisionen, først bag · efter og dermed begyndte Stykket; han blev raadvild
DS, s. 157 et er just dette, der maa sees · efter og eftersees, om det virkelig er saa, at
FB, s. 135 De gjøre Bevægelsen op · efter og falde ned igjen, og ogsaa dette er en
NB25:94 n, der ogsaa kommer og seer · efter og finder det saaledes som det er fortalt
4T43, s. 149 este, et Menneske kan tragte · efter og fuldkomme. Men Skriften siger, at der
Papir 569.a aa villigt som muligt at give · efter og give sig hen i Ideen, og gjøre det
NB31:126 g og nøieregnende, man giver · efter og giver efter. / Tilsidst vender saa hele
JJ:351 de Alvorligere gaae langsomt bag · efter og gjemme Alt. / Den lille Troup af Begeistrede,
CT, s. 163 ens jeg med Glæde hører · efter og hører Dig sige: naar hvad man kalder
NB24:131 om jeg nu virkelig rettede mig · efter og indfriede, hvad jeg havde forudsagt.
NB29:108 stelen følger saa Χstus · efter og indskærper: følg mig efter. /
EE1, s. 109 n Juan er en Bestemmelse ind · efter og kan ikke saaledes blive synlig eller
IC, s. 227 edetfor at ville følge Dig · efter og ligne Dig. / / Joh. XII, 32: Og jeg,
Papir 595 stille), vender Blikket op · efter og møder hans Hoved med det eneste Tydsk
NB10:197 Den, som kunde sidde og høre · efter og notere sig det i Hukommelsen –
Oi2, s. 152 Tider rendte til Verdens Ende · efter og paa sine Knæe) en evig Salighed hisset,
NB25:86 ing. Tænk at Faderen gav · efter og sagde: vel, Du skal faae, hvad Du ønsker,
Papir 136 n bestandig var den, der gik bag · efter og samlede op, ligesom den Pige, der følger
NB23:51 rn. Men endelig giver hun · efter og siger: dog, ubetinget Eet, en Valts
DS, s. 223 a sig; den kommer saa og seer · efter og siger: jo, ganske rigtigt her er Noget,
OTA, s. 206 en aldrig, gaaer Pligten bag · efter og slutter Toget. Men Veien er ikke Ønskets.
NB28:55 nalist«, ogsaa tragtende · efter og styrkende sig ved det Numeriske saa
LA, s. 93 flexions-Forholdet søge ud · efter og søge hinanden; naar ingen stor Begivenhed
NB25:105 illigt sandere. / Saa giver han · efter og tager tillige det Jordiske – men
SD, s. 180 eller den bryder igjennem ud · efter og tilintetgjør den udvortes Omklædning,
NB2:211 i Christendommen! Man higer · efter og tragter efter de jordiske Goder, og
Brev 262 aaledes med min Længsel · efter og Trang til at spadsere med Dem Hr Conf.
NB20:31 iger Χstheden det Samme bag · efter og tænker paa dette jordiske Liv. /
EE1, s. 18 en Mandag. Jeg har da regnet · efter og udfundet, at denne Bestemmelse passer
EE1, s. 262 nkning. Det hun imidlertid · efter og ved Abstraktionen beholder tilbage,
4T43, s. 118 lte en Attraae i sin Sjel · efter ogsaa selv at kunne belære Andre, og
Brev 3 ønike og hans Roskilderiim. · Efter Oldenborgs Yttringer kunde det maaske have
OTA, s. 127 ligen ogsaa skal have sin Tid · efter Omgang; men det Evige er det Herskende,
NB25:42 forandrede Sophisterne sig · efter Omgivelserne: i Theben og Sparta declamerede
NB25:69 ringerne; gaaer nogle Dage · efter omkring og takker hver især. Gjør
BA, note og nu ikke nysgjerrigt speider · efter omnes, men alvorligt fastholder den Ene,
DS, s. 165 eller man gjør sig magelig · efter Omstændigheden, man er ikke mere, i
PF, s. 89 re paa sidste Sted, hvor der · efter Omstændighederne i den factiske Sandheds
Brev 133 irøstet og hvidskende · efter Omstændighederne men aldrig mangetunget,
NB29:105 der maaskee Tusinder eller · efter Omstændighederne Millioner og Trillioner
EE2, s. 190 d en uhyre Kraft. Du arbeider · efter Omstændighederne ufortrødent en Dag,
EE2, s. 26 ig eller vedkjender Dig ikke, · efter Omstændighederne, at have havt en saadan
NB30:46 it Liv syntes mig dog alligevel, · efter Omstændighederne, endog glædeligt.
OTA, s. 153 han da? Han gaaer saa smaat, · efter Omstændighederne, paa Grund af Veiens
Papir 263:3 kunde sige 1. 2. 3 Bind · efter Omstændighederne. – Manden vil
NB26:116 ventes en Time, en Dag o: s: v: · efter Omstændighederne. / I Forhold til det
EE1, s. 179 er ufordeelagtigere Lys, Alt · efter Omstændighederne. Hun har imidlertid
NB23:33 eller midt i Forsamlingen, · efter Omstændighederne. Jeg begynder saa at
Brev 6 r. / Forresten befinder jeg mig vel · efter Omstændighederne. Mine Been vakle, som
EE2, s. 174 entimental, hjerteløs, alt · efter Omstændighederne; men under alt dette
FB, s. 205 ende Øieblik maatte bruges · efter omvendt Maalestok til pathetisk at holde
LA, s. 29 ylland, hvilket han har arvet · efter Onkelen, en ivrig Royalist, med hvem han
Oi7, s. 298 hvad de Elskende først bag · efter opdage), at Menneskene ubetydeliggjøres
EE:95 ærdeligt fordi man først bag · efter opdager Loven, man troer frit at røre
IC, s. 227 kun ved at høre nøiere · efter opdager man en dybt skjult, uchristelig
IC, s. 118 endog en Prædiken udgiven · efter Opfordring af Flere, altsaa af flere Christne,
NB23:121 slet og ret Msk, stræbe · efter Opfyldelsen af disse, og saa lade Gud raade,
TAF, s. 292 ger ham end een Gang Troen, · efter Opfyldelsen er hans Tro een Gang saa stærk,
AE, s. 371 scipel paa, at han ti Minuter · efter Opgaven var foresat, strax kom rendende
BB:7 , der som Alhed bliver tilbage · efter Ophævelse af al Forskjel. Herved vil
BI, s. 139 n vis Nysgjerrighed længes · efter Opløsningen paa denne Gaade. Socrates
Not1:7.f . / ( Var Χ. Legeme · efter Opstandelsen impalpabelt og illocalt? Stederne:
Not1:7.e s for, at Chr: har levet 27 Aar · efter Opstandelsen«. / ( Var Χ.
IC, s. 179 e, at han derpaa tredie Dagen · efter opstod fra de Døde, saa opfoer til Himmels,
KG, s. 104 ses Uvirksomhed, der søger · efter Ord, medens den lader Tiden gaae, eller
CT, s. 179 maaskee forgjeves, maae lede · efter Ord: for Gud skal Sligt ikke bekymre Dig;
LP, note r at overlade Pladsen til andre · efter Orden; de pustede, idet de kom i Vandskorpen,
CT, s. 163 u dette gjøres, og nøie · efter Ordene ( o, og Evigheden lader sig ikke
OTA, s. 408 ade. Det er jo derfor ganske · efter Ordene sandt, hvad Apostelen siger. Denne
NB26:115 Noget man ikke saadan kan tage · efter Ordene, altsaa vove at troe og i Gjerning
NB3:29 ift, og hvorom Talen var ligefrem · efter Ordene, istedenfor som de kloge og oplyste
FB, s. 165 tedet, maa det forstaaes lige · efter Ordene. Gud er den, der fordrer absolut
JC Sætningen maa forstaaes nøie · efter Ordene? / Han stræbte her at gjøre
NB20:130 r, hvilken Prædiken der · efter Ordenen skal læses. / Den 8 Sept. (
SLV, s. 179 rstaaes eenfoldigt og ganske · efter Ordenes Lyden, som min oprigtige Mening,
NB14:119 blot nogenlunde at tage det Ord · efter Ordet » søger først Guds Rige«
NB31:161 ve – omtrent ligesom · efter Ordet der Eine hat den Beutel und der Andre
EE1, s. 133 et Exempel paa, hvor nøie · efter Ordet det maa tages, at Don Juan er allestedsnærværende
SLV, s. 302 tet end at være beklaget. · Efter Ordet gjorde han. Han var den Første,
KG, s. 316 Pengeforlegenhed, eller har, · efter Ordet, det Mindste at bruge Penge til.
TS, s. 59 enten strax at maatte gjøre · efter Ordet, eller dog at maatte gjøre en
DS, s. 202 a siges, at de i at stræbe · efter Ordet, vare, menneskelig talt, i høi
3T43, s. 69 r for at forstaaes maa tages · efter Ordet. / / Kjerlighed skal skjule Synders
NB24:51.b elig chirurgisk Operation. / b · efter Ordet: corruptio optimi pessima. /
AE, s. 440 yk, aldrig forgjeves søgte · efter Ordet: Den der endog blot forstummede i
LP, s. 48 il sin Befuldmægtigede, som · efter Ordre anbringer dens enkelte Bestanddele
Papir 316:1 f / Hilarius Bogbinder / · efter Ordre. / 1) Een Gang er ingen Gang. /
NB29:93 gen, burde staae under den: · efter Ordre. / Christendommen i det nye Testamente
NB32:54 d er Kjød og Blod modsat som, · efter Ordsproget, Enden af Sækken. / Hvad
OTA, s. 247 altsaa ved sin Taushed, ja, · efter Ordsproget, ved sit Samtykke, som Enkelt
AE, s. 58 Og nu denne mageløse Jagen · efter Originalitet! Lad os tage et Analogon.
NB10:111 jældende: at det er en Jagen · efter Originalitet, at det er latterligt, at
AE, s. 57 hvilken mageløs Jagen · efter Originalitet, at sige noget Saadant, netop
NB32:86 Tid, hvor der er Higen nok · efter Originalitet, fremdukker pludselig en Originalitet
NB25:83 eve i Armod, men lemper sig · efter os, hvorfor vi maae takke ham, at han ikke
2T43, s. 37 ts mange Forhold, lempet sig · efter os, uden dog at blive sig selv utro, har
DS, s. 245 alestokken er blevet gjort om · efter os. / Lad mig ved et Billede oplyse hvad
CGN, s. 156 m for Verden, at følge ham · efter osv. osv.; og Rettroenheden florerer i
3T43, s. 66 i al Stilhed sad og regnede · efter over Givet og Modtaget, over Dit og Mit!
EE1, s. 268 endte Charles, hvem hun lidt · efter overbeviste sig om ikke at være den
CT, s. 111 iingaardens Herre Ret, da han · efter Overeenskomsten lod Arbeiderne betale lige
FF:127 l at boe i mig, maae det gaae til · efter Overskriften af Dagens Evangelium i Almanakken:
Oi7, s. 287 ieblik, hvor Moderen er svag · efter overstanden Lidelse, og Fatter er –
Not11:37 acles sig virkelig til Gud · efter overstandne Besværligheder. / 2) Overgangen
SLV, s. 377 ent som den Præsten lyser · efter paa de Forlovedes Vegne, thi ogsaa han
NB18:49 Fremdeles trykkede jeg ned · efter paa de Yngre saa stærkt, at ingen Yngre
NB11:79 uld – det sees 25 Aar · efter paa den anden Søsters Sølvbryllup
Oi5, s. 235 derlig Lovtale ved Graven. Og · efter paa en, christeligt, saa lumpen, saa nedrig
NB31:136 De bære sig saa saaledes ad: · efter paa enhver Maade at have betrygget sig
OTA, s. 287 r at være Menneske. Og op · efter paa Sammenligningens høie Steder, der
FB, s. 142 tabt Troen, og naar man seer · efter paa Scalaen, for at see, hvor han er, seer
OTA, s. 328 et er det jo at følge ham · efter paa Selvfornegtelsens Vei, og ogsaa dette
NB11:72 r Evangeliet paa anden Søndag · efter Paaske ( » Jeg er den gode Hyrde«)
NB7:18.b Evangeliet paa anden Søndag · efter Paaske ( jeg er den gode Hyrde.) Slutningen
NB5:141 ken paa Epistelen 3die Søndag · efter Paaske er et sandt Udtryk af hans Forestilling
Papir 429 r Epistelen paa anden Søndag · efter Paaske p. 228. Christi Forskjellighed:
NB12:197 eliet paa fjerde Søndag · efter Paaske siger Zacharias Werner, at han i
NB15:111 ver Epistelen paa 6te Søndag · efter Paaske udvikler han, hvad han ogsaa ellers
TS, s. 35 Ordets Speil? ( 5te Søndag · efter Paaske) / 37 / /      / / II / /
NB12:184 a hvide Søndag ( Søndagen · efter Paaske) siger, at Gregor d. St: har sagt:
NB13:7 i Prædikenen paa 4de Søndag · efter Paaske. / » Mange ret gode men forsagte
NB11:95 it Navn, paa een af Søndagene · efter Paaske. / Naar Fjendernes Antal er mange
NB12:87 over Epistelen paa 6te Søndag · efter Paaske: at den Χstne maa holde over,
NB5:18 . ( Evangeliet paa 3die Søndag · efter Paaskee.) / » Sandelig, sandelig
NB15:35 pistelen paa 3die Søndag · efter Paasken i Begyndelsen viser Luther rigtigt,
IC, s. 115 gt, der var Discipelen dannet · efter Paradigmet – ikke som i den bestaaende
IC, s. 116 ds Kone døer kan ikke gaae · efter Paradigmet Abraham. Det er jo dog vel ikke
IC, s. 117 r det at tabe Alt til at gaae · efter Paradigmet at opgive Alt, skjøndt Forskjellen
IC, s. 116 paastod, at domus declineres · efter Paradigmet mensa. / Naar man agter paa,
IC, s. 116 Tanken om, at de ere dannede · efter Paradigmet, lige saa forbauset, som hvis
SLV, s. 241 euse Katastrophe, griber jeg · efter Paradigmet, men see! Paradigmet kan jeg
BOA, s. 125 i Ramsen af Gloserne som gaae · efter Paradigmet, nei han er fri og væsentligen
IC, s. 116 vendthed! – til at gaae · efter Paradigmet. Allerede i Forhold til de mindre
NB23:100 ver den. / .... kan ikke dannes · efter Paradigmet: Ballotation ( Ballotation,
NB30:57 ., omtrent som Saxo Grammaticus, · efter Peer Degns Forklaring, berigede det latinske
3T44, s. 270 aae Alt, men taalmodigen see · efter Pegepinden, der bestandigen viser paa En
NB22:70.a een Forstand Alle: de løbe · efter Penge, Ære, Anseelse, efter Qvinder;
NB25:42 2 2den Deel p. 208 oplyser, · efter Philostratus, om deres Liv. Saaledes tilskrives
SLV, s. 261 fandt Ansigter, construerede · efter physiologiske Iagttagelser, og disse igjen
BI, s. 196 lationer, med hvilke Socrates · efter Phædon en tidlang havde beskjæftiget
BI, note am Methoden, og opfatter denne · efter Phædrus som den, der har den dobbelte
G, s. 14 derlig Dialektik! Han længes · efter Pigen, han maa gjøre Vold paa sig selv
Papir 486 stin forvirret det ved ligefrem · efter Plato ( i Staten) at optage Bestemmelsen
BI, s. 208 Xenophons Efterretninger. Thi · efter Plato advarer den, forhindrer, byder at
BI, s. 131 s. Dette, at det jordiske Liv · efter Plato fortoner sig ( dette Ord taget saavel
NB26:80 Rhetorik, den senere Oldtid · efter Plato og Aristoteles) er enig om, hvad
BI, s. 218 avt Ideens Dialectik. Og selv · efter Platos Anskuelse er dette et negativt Standpunkt.
BI, s. 92 lige og den poetiske Socrates · efter Platos Fremstilling, og at den Inddeling
BA, note fordi denne som bekjendt baade · efter Platos og Aristoteles' s Begreb udgjorde
JJ:74 enskab idetmindste, som dog saavel · efter Platos som Aristoteless Definitioner hører
BI, note lgt at citere den paa Græsk · efter Platos Theaetetus § 152 A. ( Ast 2
CT, s. 242 rkning, men som saa nogen Tid · efter pludselig forvandler sig til Samvittighedsspørgsmaalet.
NB32:50 gjør Allarm ikke render · efter Politiet o: d:, men, uendelig fiint, straffer
NB29:14 da skal han kunne sende Bud · efter Politiet og forlange at blive sikkret mod
KK:7 νοι Omvendelsen · efter popoulair Udtryksmaade henføres alene
Not11:24 er. En Tvivl kan komme bag · efter post actum, og gjør det unv: S: tilfældigt,
NB26:21 der, hvor vil han længes · efter Potensationen paa Brædderne! / Her ligger
Not11:4 kan blive det. Overgangen i Seyn · efter potentia udelukker ikke det Ikke at kunne
NB10:111 ksommere maa den Forbigaaende ( · efter Pressens Ordre) være for at see efter;
EE1, s. 281 kun gjelder det om at handle · efter Princip. / Min Afvigelse fra den almindelige
AE, s. 185 dens Fordringer og lemper sig · efter Privat-Docenter. / Objektivt accentueres:
Not11:28 vil sige i det Øieblik. · Efter Processen er Forholdet forandret, gjør
BI, s. 198 en Forskjel: det føier sig · efter Prodikos for hans Viisdoms og Indsigts
PMH, s. 77 Aands Verden er Gjentagelsen · efter Prof. H. Fremstilling. Den er her som allevegne
DD:83.a paa følger der en Velsignelse · efter Prophetens Ord ( Es. 54, 1.) Fryd Dig Du
NB8:38 n Christne, ell. i det høieste · efter Proportionen af første Generation –
4T44, s. 297 llige Landes Kirker bedes jo · efter Prædikenen for Kongen og det kongelige
NB27:10 ere den Climax, at Ingen gjør · efter Prædikenen, end ikke Præsten selv;
NB12:29 a. Mod Sædvane gik hun umidd. · efter Prædikenen,