S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
CT, s. 95 en Menighed, naar der i mange · Aar » ingen Præst« har været,
Brev 59 ikke, eller først om halvandet · Aar – Da jeg muligen kunde være lovlig
NB31:2 der vindes Intet ved 170,000 · Aar – der vindes kun Udflugt for Dem,
Brev 262 Aar og Dag, maaskee mange · Aar – det hjælper ikke, det er lige
NB25:64 r et Msk. 30, 40 maaskee 70 · Aar – Du forhindrede mig ( kjerligt)
KG, s. 71 selv om dette Øieblik var · Aar – er det Øieblikkelige der druknes
NB26:22 ntet i mindst en halv Snees · Aar – ernærer en Mand med Familie,
IC, s. 126 ke finder sig i at lide visse · Aar – for saa at høste Lønnen.
CT, s. 116 gheden, de halvfjerdsindstyve · Aar – hvis Timeligheden holdes nede,
NB27:21 iovermorgen maaskee om eet · Aar – jeg skal være villig nok. O,
NB32:104 har nu bestaaet i en 1800 · Aar – man vise mig, at denne Tanke nogensinde
NB4:4 , i Dødens Mulighed gjennem tre · Aar – men en Qvinde kan det, naar hun
NB25:91 g dog i Maximum kun leve 70 · Aar – men i Evigheden skal jeg leve med
Papir 500 / Saa søger han en Deel · Aar – midlertidigt falder det ham da
NB17:81 n Adfærd altsaa fortsat i eet · Aar – o, den gjorde, at jeg maatte fæste
Papir 440 ar, een Gang hver Uge; i 6 · Aar – o, som man taler om en Rytter,
NB11:14 ndt i det sidst forløbne · Aar – og dets Lidelser) har ladet mig
NB15:106 ed efter Maaned, Aar efter · Aar – og nu seer jeg først det Naaede.
NB9:78 jeg skal døe om et halvt · Aar – og saa bliver 82 Aar. Nei, Sligt
NB17:10 vist tilsikkret at leve i en 30 · Aar – og saa gaaer idag fE en folkerig
Papir 380:1 et som Forfatter i 5 a 6 · Aar – og tiet, men Snakken om mig har
NB17:76 in uhyre Fart an i 1½ · Aar – og ventet – og forgjeves:
NB29:94 , at det jo da kun er nogle faae · Aar – saa bliver den Fattige, Lidende
Papir 347 nden er forsynet for flere · Aar – saa synes jeg den offentlige Mening
Oi10, s. 405 – lige over for 1800 · Aar – staaer jeg ganske bogstavelig ene.
GU, s. 334 n mere, og saa gaaer Aar efter · Aar – Straffen udebliver, og Glemsel
4T44, s. 293 ligger, maaskee paa hundrede · Aar ( ak, hvilken besynderlig Modsigelse!),
BOA, s. 237 løst, at der eengang hvert · Aar ( anno redeunte) prædikes derover! Det
NB9:78 Sagen er denne. Det forrige · Aar ( da jeg skrev hiin Opsats) tog stærkt
Papir 458 dt sine tyve kraftfuldeste · Aar ( de Aar, i hvilke man vel egl. studerer)
NB19:20 var blevet ældre end 34 · Aar ( hvilket Aar jeg bestandigt har ventet
AA:9 en ofte havde siddet 30 à 40 · Aar ( ja een endog 48 Aar) i samme Kald, ved
NB31:36 Almindelige, at en Madame paa 35 · Aar ( Mutter, Madmoder og Sladder-Maren) fragaaer
NB4:159 leve saaledes hen Aar efter · Aar ( omtrent lige saa længe som de An
TS, s. 39 linger, Begreber jeg nu i tyve · Aar ( saa længe var det) kjendt af Enhver,
Brev 173 ret Dig bestemt i et Par · Aar ( thi jeg husker det nok, at de forsømte
FF:10 atret, som havde seet D. Juan i 30 · Aar ( Tradition). / Det gjælder i Livet
FF:63 ene / Og alle Jenter de fik Mand i · Aar / Og jeg maa gaae her alene. / / cfr Thiele
NB5:48 p derfor maa det til enhver Tid ( · Aar 1 og Aar 1848) være og blive lige vanskeligt
NB8:19 Verden nu. Nei, saa var det · Aar 1 og Aar 335 og Aar 1848 og Aar 10,008
BOA, s. 156 t pro saa lidet som Nyheden i · Aar 1 var en Indvending contra. Den evige Sandhed
NB8:19 1 og Aar 335 og Aar 1848 og · Aar 10,008 vil det være lige saa. / Tag
BB:2 poesien i Peire Rogiers Digte. · Aar 1140 betegner Epochen; om man end kan eftervise
Not1:8.g mt ved en Bulle af Pius V af · Aar 1567. – Ludvig Molina – Leonhard
Papir 3:2 t i Gräfenheinichen i Sachsen · Aar 1606. † 1679. / I A. Franke født
AE, s. 525 ver Generation, saa det nu og · Aar 1700 o. s. f. er ligesaa vanskeligt at
SLV, s. 178 er til de opgivne Datoer, er · Aar 1751, eller det mærkværdige Aar,
NB23:65 Χstd. / Franklins Skrift af · Aar 1759: Provinzen Pensylvaniens Historie,
BOA, s. 187 han af den bevise, at Jesus i · Aar 1842 har budet ham ( Adler) at nedskrive
AE, s. 441 det uagtet Scenen foregaaer i · Aar 1844, i et christeligt Land, og de handlende
BOA, s. 284 ænkeligt, at han, efter i · Aar 1845 at have haabet for Fremtiden o: s:
BOA, s. 158 dsebedrag bort, saa den der i · Aar 1846 bliver Christen bliver det ved at
BOA, s. 284 et for Fremtiden o: s: v:, i · Aar 1846 ikke er kommen videre end til at tage
NB8:7 en Maade. Nu lever der altsaa fE i · Aar 1848 en Yngling, en opvakt Yngling. Han
NB8:19 var det Aar 1 og Aar 335 og · Aar 1848 og Aar 10,008 vil det være lige
NB5:48 maa det til enhver Tid ( Aar 1 og · Aar 1848) være og blive lige vanskeligt
Brev 272 dog et merkwürdigt Aar, det · Aar 1848; deri er jeg aldeles enig med Prof.
NB29:22 er i Athenæum, altsaa af · Aar 1854 men nok for Aar 51. 52 seer jeg i
Oi7, s. 304 ubetinget ligesaa lidt nu som · Aar 30 – efter Menneskets Hoved, men
IC, s. 42 f igien, at De der levede ved · Aar 300 ikke ansaae Christus for Gud, end mindre
IC, s. 42 det maaskee er saa, at endnu · Aar 300 var Christus ikke ganske beviist at
Not12:12 omoedia media begynder. – · Aar 332 begynder den nyere Comedie med Menander.
NB8:19 u. Nei, saa var det Aar 1 og · Aar 335 og Aar 1848 og Aar 10,008 vil det være
Not12:12 phanes. Lamachuss Decret falder · Aar 400, og comoedia media begynder. –
Brev 272 Professor i Historien der saa i · Aar 48 et Par Maaneder næstendeels selv
NB11:23 ar skrevet før 48, med mindre · Aar 48 i den Grad, og umenneskeligt, skulde
NB10:3 orordet bemærkes, at just · Aar 48 Katastrophe havde stillet Martyriet
NB28:36.a g som for mig blev Udbyttet af · Aar 48 o: fl: Mynster-Goldschmidt. Dog kunde
FV, s. 26 er Chaos! » Det var det · Aar 48, det var et Fremskridt« ja –
Brev 272 var et merkwürdigt Aar, det · Aar 48. Det har, hvad vi oftere have talet
NB11:154 gaaet meest uskadt gjennem · Aar 48; men denne Lovtale er en Satire over
NB29:22 saa af Aar 1854 men nok for · Aar 51. 52 seer jeg i en Nekrolog over en hertugelig
Papir 259:1 et jødisk Edikt ved · Aar 60 før Χstus / Χstd. vil ikke
Papir 247 ge, at, da Nero først i · Aar 62 ægtede Poppæa, Festus først
Papir 247 ev Pallas forgivet af Nero · Aar 62. Saaledes blev da dette Aar den yderste
NB22:60 et. / Og Templet ødelægges · Aar 70, det er det et Mskliv almindelig tilmaalte
Papir 4:1 hristne. 5te Bind. / Luc: 3, 1. / · Aar 753 er Chr: født efter Dionys. / 767
NB:78 t forstaaet, vil Verden om 100,000 · Aar absolut ikke være kommen eet eneste
BA, s. 434 else lidt anderledes. De 3000 · Aar accentueres da ikke i Retning af det Pludselige,
SLV, s. 87 til at anvende en halv Snees · Aar af dit Liv paa at reise Verden rundt for
OTA, s. 214 rst lever den Lidende nogle · Aar af et jordisk Haab; men naar da dette er
Papir 370 dtiden, og endeligen at de · Aar af et Mskes Liv, i hvilke hans Primitivitet
SLV, s. 442 hvor Mange der døe hvert · Aar af Hunger – og man er trøstet.
IC, s. 126 lige Menneske betragter visse · Aar af Livet. Det naturlige Menneske finder
EE2, s. 296 dstjeneste, og dog var der et · Aar af mit Liv, hvor jeg hver Søndag kom
JJ:363 mig paa. Jeg havde tilbragt nogle · Aar af mit Studenterliv i en Slags Lediggang,
NB29:12 er det saa, at han i nogle · Aar af sit Liv er Salt, saa er hans senere
CT, s. 252 igt at ville spilde Aar efter · Aar af sit Liv og tilsidst sin Salighed paa
IC, s. 204 maaskee anvendt mange, mange · Aar af sit Liv paa at gruble og udtænke;
BOA, note er anvender 1 eller 2 eller 10 · Aar af sit Liv til at skrive en Bog, men Adler
AE, note rstaae China og Persien og 6000 · Aar af Verdenshistorien, saa blæse med et
NB2:16 entlige Mening o: s: v: Aar efter · Aar afstedkomme de væmmeligste Afskyeligheder
NB12:85 er nu i Gud veed hvor mange · Aar aldeles afvænt med at der overhovedet
NB26:25 nu da Drengen er blevet 15 · Aar aldeles ikke indlader sig derpaa, men siger:
Oi10, s. 408 er er i Christenhedens 1800 · Aar aldeles intet Tilsvarende, intet Analogt
Papir 413 es Dig. Der indrømmes Dig 70 · Aar aldeles sikkre – hvad manglede Du
NB34:13 nemlig Χsthedens 1800 · Aar andet end Historien om, den fortsatte Stræben
NB23:55 harakteer. / Og jeg har i 7 · Aar arbeidet efter en enorm Maalestok i Sammenhæng.
PH, s. 55 har De, Hr. Professor! i flere · Aar arbeidet paa Publicums Opdragelse, og dog
NB10:58 Han har gjennem en Række · Aar arbeidet saaledes, at han har naaet en
NB7:76 a, at tillade et Barn paa 14 a 15 · Aar at disponere over sit Liv fE betræffende
BN, s. 123 tadig Flid gjennem en Række · Aar at drive det til med Bestemthed at vide,
NB25:84 vet som han, nu i de sidste · Aar at faae Belysningen af hvad den Art Χstd.
KG, s. 378 det et Øieblik eller nogle · Aar at forblive uvidende betræffende hvad
BOA, s. 162 ig om ved Hjælp af de 1800 · Aar at forvirre Alt, at forskylde det ene Sandsebedrag
AE, s. 324 skeligt. I en Levealder af 70 · Aar at have gjennemgaaet alle mulige Stemninger
DS, s. 240 ædsel, gjennem en Række · Aar at have martret sig selv i et Kloster uden
NB13:88 vinges – nu efter i 7 · Aar at have næsten overanstrenget mig, nu,
NB13:86 nede den Udsigter til i et halvt · Aar at have slugt Alt. / Han gjør styrtende
EE2, s. 318 oldt den, men agter næste · Aar at holde den, og er forvisset om, at han
NB:160 lde Forsoningen. Altsaa efter i 5 · Aar at kunne have lært af mig, hvor maieutisk
NB4:159 er saa vanskeligt Aar efter · Aar at leve hen ene hjulpet af det Evige, naar
BN, s. 116 – og om man gav ham 100 · Aar at leve i, den Mand gjør aldrig noget
NB4:52 bede. / ... Jeg har vel nu en 30 · Aar at leve i, ell. maaskee 40, eller maaskee
NB7:68 er for Dig, ja om Du saa havde 70 · Aar at leve i, en idelig Stigen i at lide Mishandling,
NB10:122 e skaanet Folket ved fE i nogle · Aar at leve skjult, og saa igjen at træde
Papir 462 kee har du altsaa endnu 40 · Aar at leve, maaskee ogsaa kun 10, maaskee
KKS, s. 94 efuldt og pinligt, i det 16de · Aar at maatte taale gamle skaldede eller halvfjantede
Papir 394 delsen aldrig min Tanke i mange · Aar at skulle være Forf, hvad jeg heller
NB13:29 e ved, om det saa var, kun i eet · Aar at tjene Sandheden i Sandhed hensynsløst,
DBD, s. 132 eg var det; thi ved Aar efter · Aar at udholde dette Harmfulde, derhos med
KKS, s. 100 er paa, strax i det første · Aar at udvikle denne dræbende Spænding,
BOA, s. 157 r en Næsviished af de 1000 · Aar at vilde indbilde sig at være Noget.
EE1 e givet sin halve Levetid for eet · Aar at være Don Juan, eller maaskee sin
PS, s. 272 hundrede og tre og fyrretyve · Aar at være forløbne. Du seer da, at
NB25:8 ung Alder at høre op, i nogle · Aar at være Prof, i nogle Aar Digter, Skuespiller
NB30:91 , det hele Liv for blot et halvt · Aar at være som andre. / Saa vaagnede der
TS, s. 48 i Anfægtelse. Og dog er et · Aar at være udsat for Fristelse, det er
IC, s. 105 at vi ere det, kommende 1800 · Aar bagefter, betragte Miraklet og saa –
EE1, s. 238 ldet. Ved Udgangen af hiint · Aar befandt jeg mig i et nyt Afsnit af mit
F, s. 500 me, i hvilken vi allerede flere · Aar befinde os overordentlig vel, ja salige.
AE, s. 361 t halvt Aar maaskee, et heelt · Aar begeistret at arbeide for et eller andet
NB20:89 men at et Msk paa nogle og tyve · Aar begynder saaledes, hvor har han faaet det
Papir 519 vere det, Du vil Aar efter · Aar behøve stadig dog Skole-Øvelse deri,
SLV, s. 203 at hun nu i dette løbende · Aar beskæftiger mig mere end nogensinde.
NB28:103 jennem en lang Række af · Aar bestandigt kommer til at huske paa, at
NB7:54 efter at have lidt i mange mange · Aar bestandigt troede med samme Oprindelighed
BOA, s. 237 top, at den Syge, der i mange · Aar bestandigt var kommen for silde –
F, s. 485 rokket, og haaber jeg, næste · Aar betimeligen i December Maaned at skulle
EE1, s. 96 bestandig at udkomme i dette · Aar bevaret den i Erindringen. Formodentlig
Not6:18 orien om Hr. Bugge, der i 7 · Aar blev beleiret paa Hald, tilsidst ikke havde
Brev 2 lde finde Sted, da han forrige · Aar blev meget kjed af, at læse Græsk
KKS, s. 107 ogsaa deres Existens Aar for · Aar blive dialektisk; hvert Aar vil gjøre
EE2, s. 284 dighed at lade Charles i de 8 · Aar blive et forfaldent Menneske. Det forekommer
NB2:17 e Ideen Fart, og saa i andre · Aar blive samtidig med Realisationen. »
KKS, s. 107 tilfælles, at de med hvert · Aar blive sjeldnere. Netop fordi de ere dialektisk
AE, s. 551 or de Dannede, og vil Aar for · Aar blive vanskeligere. Forstandens Overvægt
NB26:15 ng, at om nogle Dage eller nogle · Aar bliver det nok godt, og altsaa, væsentligen
KG, s. 290 e dette, Jægeren med hvert · Aar bliver mere og mere lidenskabelig hengiven
OTA, s. 359 længe. Men naar man hvert · Aar bliver yngre! Kan der gives nogen mere
OTA, s. 359 ng, uden dette, at man hvert · Aar bliver ældre, og derfor med Føie
NB31:2 an være paa, at Millioner · Aar blot vilde fjerne Mskene mere fra en Evigheds
NB5:69 t gjælder om at skaffe de 1800 · Aar bort, som havde de slet ikke været til.
Brev 163 es sagde jo Romerne – det · Aar da Cicero var Consul) Sibbern var Rector.
IC, s. 204 bevise, at han i 30 samfulde · Aar Dag og Nat har arbeidet for at opfinde
SLV, s. 350 som skal binde Den, der i 15 · Aar Dag og Nat har perfectioneret sig i at
NB8:110 r Virkeligheden: dette Aar efter · Aar Dag ud og Dag ind at mindes om Eet og det
TS, s. 51 nakke om; han maatte Aar efter · Aar daglig være foranlediget, nødsaget
Papir 57 arisæerne men nu igjennem 1800 · Aar de Vise saa meget at bestille. / d. 24.
NB20:176 ordet, at hans Kone var 19 · Aar den Dag de holdt Bryllup, at Samtalerne
BOA, s. 258 først i Løbet af en 7 · Aar den Forandring i det Ydre, som svarer til
Papir 375 gl. derfor er han i det 72 · Aar den gl. – et heelt Liv igjennem gjennem
OTA, s. 243 eldne Lidelse, om hvor mange · Aar den har varet, om hvad Lægen eller den
KKS, s. 93 aa lever hun da hen Aar efter · Aar den misundte, den lykkelige Gjenstand for
Papir 395 bedrag, saa gjennem en Række · Aar den Omsætning, der har været Christends
CT, s. 112 emt, at naar saa det næste · Aar den samme Lidelse begynder, Du dog kun
Papir 247 62. Saaledes blev da dette · Aar den yderste terminus ad quem. Men efter
BOA, s. 193 til at begynde med, og saa 2 · Aar derefter allerede være i fuld Gang med
SLV, s. 414 ham – men saa et halvt · Aar derefter begynder han igjen i sig selv,
NB12:182 iagtigt den opfyldtes 2 · Aar derefter i 1848, og hvorledes Ingen paaagtede
NB15:110 ger: troe ham ikke. / 1800 · Aar derefter lever en Taler, som af Følgerne
NB18:91 ste Gang; nei men saadan en 1800 · Aar derefter saa vil den være faldet saa
SLV, s. 178 rkværdighed, at netop 5 · Aar derefter udbrød Syvaarskrigen. Man nødsages
NB8:33 e var Examinatoren. 1½ · Aar derefter var hun forlovet igjen –
NB4:24 stad. – Endnu idag ( 2 · Aar derefter) beraaber en Mand sig paa, at
DS ten, og en Maaned derefter, og tyve · Aar derefter, og endnu i deres Dødsstund
NB13:18 ngt. / Men vi der leve 1800 · Aar derefter; vi nøies med at opfatte Rædselen
EE2, s. 191 om Du end har brugt et halvt · Aar dertil, da Du ikke er bleven færdig.
LA, s. 106 rkede forøget med hvert · Aar det bestaaer, og derved selv igjen finder
NB27:18 Verden blev ved at staae 170,000 · Aar det bliver evindeligen det samme Vrøvl.
NB:76 at betænke, hvorledes Aar efter · Aar det bliver Trivielt som engang vakte Forbauselse,
DD:16 r Gud som 1 Dag, og 1 Dag som 1000 · Aar det er meget mere et ægte speculativt
NB25:8 ogle Aar at være Prof, i nogle · Aar Digter, Skuespiller o: s: v:, kort som
NB33:59 det saaledes er gaaet, Aar efter · Aar disse Millioner, Millioner Χstne,
F, s. 493 er, der skjøndt fremrykket i · Aar dog endnu som den danske Kirkes Styrer
NB8:49 Χsti Liv: et Msk. der i tre · Aar driver det til at være saa høit skudt
Papir 247 t sig i Ephesus i 2½ · Aar drog han til Macedonien, hvor han igjen
DS, s. 212 n lader alle Børn under to · Aar dræbe, i Haab om at dræbe det med.
CT, s. 111 aned forfærdelig lang, eet · Aar dræbende langt, ikke til at udholde,
BOA, note Hegel var jo allerede flere · Aar død førend de philosophiske Smuler
NB26:8 aas. Det bliver i de 170,000 · Aar Eet og det Samme: lidt Lyrik i en stille
NB15:106 gaaer Maaned efter Maaned, · Aar efter Aar – og nu seer jeg først
GU, s. 334 drister den mere, og saa gaaer · Aar efter Aar – Straffen udebliver, og
NB4:159 lexionen, leve saaledes hen · Aar efter Aar ( omtrent lige saa længe som
CT, s. 252 mere smaaligt at ville spilde · Aar efter Aar af sit Liv og tilsidst sin Salighed
NB2:16 n, den offentlige Mening o: s: v: · Aar efter Aar afstedkomme de væmmeligste
NB4:159 e dog bliver saa vanskeligt · Aar efter Aar at leve hen ene hjulpet af det
DBD, s. 132 , jeg var det; thi ved · Aar efter Aar at udholde dette Harmfulde, derhos
Papir 519 al Du exeqvere det, Du vil · Aar efter Aar behøve stadig dog Skole-Øvelse
NB8:110 man kalder Virkeligheden: dette · Aar efter Aar Dag ud og Dag ind at mindes om
TS, s. 51 Noget at snakke om; han maatte · Aar efter Aar daglig være foranlediget,
KKS, s. 93 lgelse: saa lever hun da hen · Aar efter Aar den misundte, den lykkelige Gjenstand
NB:76 Moerskab at betænke, hvorledes · Aar efter Aar det bliver Trivielt som engang
NB33:59 den. / At det saaledes er gaaet, · Aar efter Aar disse Millioner, Millioner Χstne,
IC, s. 188 kommenhed, der Dag efter Dag, · Aar efter Aar er til i Virkelighedens Lidelse,
NB29:96 samme List, Underfundighed, · Aar efter Aar for endeligen at naae –
NB25:114 g Forfatter. / Saa var jeg · Aar efter Aar Forfatter, leed saa ogsaa for
NB18:69 skslægtens Egoisme har saadan · Aar efter Aar franarret Gud Χstd., sat
DSS, s. 121 kan og skal ikke gaae som det · Aar efter Aar gik under den gamle Biskop »
SFV, s. 52 s jeg stadigen, Dag fra Dag, · Aar efter Aar har behøvet Guds Bistand –
KG, s. 301 iv ikke saaledes at holde det · Aar efter Aar hen paa det Uvisse«.
NB8:83 for Taalmodigheden, saaledes · Aar efter Aar hver evige Dag de mangfoldige
NB25:112 min Ven, jeg har seet ham · Aar efter Aar hver evige Dag, nu lidt sjeldnere,
NB10:111 eiebragt. Og det skal holdes ud · Aar efter Aar hver evige Dag. / Dette har jeg
NB29:96 eminente Klogskab, for saa · Aar efter Aar i den fineste Intrigues Tjeneste
NB8:11 . Men i Virkelighedens Liv ( · Aar efter Aar i den personlige Omgang, i Berøring
OTA, s. 132 in Skyld, fra hvilken han dog · Aar efter Aar i timelig Forstand fjerner sig
Papir 556 d min anstrengede Arbeiden · Aar efter Aar ikke tjener Penge, men sætter
Papir 556 d min anstrengede Arbeiden · Aar efter Aar Intet opnaaer, men naaer at blive
NB13:67 kan ikke et Msk. lang, lang Tid, · Aar efter Aar leve hen, lidende under og maaskee
EOT, s. 265 Synd er dette ikke. Den, der · Aar efter Aar med rædsom Livslyst dyngede
NB8:38 den af Syne, at holde det ud · Aar efter Aar med stigende Fart: frygteligt.
Papir 469 an mit Liv oplyse. Jeg har · Aar efter Aar og meget anstrenget arbeidet
NB12:109 Indtryk. Lever man nu hen · Aar efter Aar paa den Maade, saa gaaer man
LA, s. 20 , da Fortællingerne senere · Aar efter Aar paa en saa smuk Maade udkom ved
NB6:55 ghed mell. Msk. og Msk, lever jeg · Aar efter Aar saaledes, at alle de Fornemme
TS, s. 74 saa, ved Din Nærværelse, · Aar efter Aar stadigen har anbragt Taushed
IC, s. 125 om derved at opnaae, at blive · Aar efter Aar udleet, forfulgt og tilsidst
NB17:38.a iden o: s: v: – / Og saa · Aar efter Aar uforandret at være udsat for
SFV, s. 76 n dog alligevel Dag for Dag, · Aar efter Aar var tilegnet af Forfatteren,
Papir 392 dt udenfor. Det var fordi De · Aar efter Aar vedblev at ville tjene Foragtelighedens
SFV, s. 101 hristenhedens Syndefald, er: · Aar efter Aar, Aarti efter Aarti, Aarhundrede
NB24:152 at holde denne Ene-Kamp ud · Aar efter Aar, at have det i sin Magt blot
DS, s. 190 rykker mit Liv stadigt væk, · Aar efter Aar, at jeg er som Folk er fleest,
Papir 419 jøre alt Dette holde ud · Aar efter Aar, blot for at naae at falde, men
NB10:98 Men Piat kan ved Idelighed · Aar efter Aar, Dag efter Dag blive frygteligt
TAF, s. 281 han er elsket, maaskee gaaer · Aar efter Aar, Dag efter Dag, og han tænker
KG, s. 288 orbrydelse, der var dynget op · Aar efter Aar, der kan have grebet om sig efter
NB7:75 saa at skulle saaledes haabe · Aar efter Aar, der kun bekræfte, at der
TTL, s. 442 ing om det Hele. Saaledes gik · Aar efter Aar, eensformigt, dog ikke tomt;
IC, s. 124 aledes, Du vil blive forfulgt · Aar efter Aar, og det ender med, at Du tilsidst
NB24:111 kynde Χstdom gjør, · Aar efter Aar, stigende, glimrende Carriere
NB25:73 leve hen i, saadan leve hen · Aar efter Aar, til daglig Brug. / Er nu den
NB26:14 Saaledes havde jeg holdt ud · Aar efter Aar, trods Lidelserne, trods de nye
CT, s. 246 ikke har jeg holdt Tiden hen · Aar efter Aar, ventende paa ny og ny Sikkerhed
NB27:21 en Sag saaledes paa Spidsen · Aar efter Aar. / Dog var det vel godt, at det
NB30:30 eds. Saaledes har han levet hen, · Aar efter Aar. Børnene begynde at voxe til.
KKS, s. 93 ke om. Saaledes lever hun hen · Aar efter Aar. Det synes saa herligt, det seer
TSA, s. 63 er Talen. / Han levede da hen · Aar efter Aar. Han omgikkes kun sig selv, og
NB32:115 lig. Men saaledes gaaer det hen · Aar efter Aar. Saa længe jeg eier en Hviid,
NB7:75 am, og det skal han holde ud · Aar efter Aar. See dette er at opdrages til,
KKS, s. 93 ede Konstnerinde lever da hen · Aar efter Aar. Som man i borgerlige Husholdninger
NB8:96 evet opført hver evig Dag · Aar efter Aar; digterisk maa det forkortes.
NB10:96 t. Naar saa dette gaaer hen · Aar efter Aar; naar alle Anseete i Stilhed
NB10:96 scribenter, og dette stiger · Aar efter Aar; naar den samtidige væsentlige
AE, s. 498 en Ubetydelighed, forvandler · Aar efter Aars fortsatte Stræben til et
TTL, s. 446 r Dødens Bytte, naar mange · Aar efter Billedet af den Skjønne staaer
BOA, s. 193 rfectibilitet. Men en 16,1700 · Aar efter Christendommens Indkomst i Verden,
NB28:15 rsøg. Anvend dine bedste · Aar efter den størst mulige Maalestok i
EE1, s. 169 el, der henlever den det ene · Aar efter det andet i sin eensformige Bevægelse,
NB25:113 Hele et Aar eller 1½ · Aar efter endte med en ny Forlovelse. Naturligviis
NB31:9 des Død – naar hun da et · Aar efter er gift: saa siger Mskene: hvo skulde
NB26:62 e, der engang forelsket, 10 · Aar efter er Professor eller Docentinde i sin
BOA, s. 227 teleologisk Bestemmelse) og 2 · Aar efter erfarer vi, at han allerede i længere
NB12:136 nok. Men dersom jeg levede 1800 · Aar efter hans Død, og jeg saae han havde
Papir 208 hans Love skulle brændes 100 · Aar efter hans Død. – / Febr 37. /
NB8:27 døer Konen man condolerer. Et · Aar efter har man naturligviis glemt den Sorg
EE:173 e: og der skal følge 7 Hungers · Aar efter hine og al hiin Overflødighed
NB29:28 kjere Luther flere hundrede · Aar efter hvad saa denne høie Aandelighed
BOA, note top derfor Den, der lever 1800 · Aar efter lige saa godt maa kunne være den
AE, s. 20 ker det uhyre Sensation, og to · Aar efter nyder hiin Lovende endnu den Ære
Not1:7.e eviis for, at Chr: har levet 27 · Aar efter Opstandelsen«. / ( Var Χ.
NB11:79 er Guld – det sees 25 · Aar efter paa den anden Søsters Sølvbryllup
Papir 459 t gjøres, medens der et · Aar efter sees, det havde dog været det
NB6:5 stning, en Salon-Helt og saa mange · Aar efter som det hedder bliver en Hellig:
SLV, s. 140 ig Maneer,« et halvt · Aar efter veed han endogsaa at give Grunde,
GU, s. 338 et ud i den vide Verden. Mange · Aar efter vendte han tilbage. Hans første
NB31:103 s Proportion, 50, 100, 200 · Aar efter viser Historien ganske rigtigt, hvad
Papir 571 er besynderligt af mod at han 6 · Aar efter, for at behage mig, endog paa Prent
SLV, s. 100 Morgen, men først et Par · Aar efter, gjør væsentligen Intet til
Papir 459 er ganske anderledes ud et · Aar efter, saa den Kloge nu maaskee i Forhold
NB15:103 saadan et Par hundrede · Aar efter: saa, ja saa er Religieusiteten blevet
FB, s. 133 midlertid har jeg dog i flere · Aar eftersporet det forgjeves. Man reiser i
KKS, s. 105 maal af Kræfter i det 18de · Aar egenligen, æsthetisk, en Misforstaaelse,
NB25:113 Tid, naar saa det Hele et · Aar eller 1½ Aar efter endte med en ny
Oi8, s. 355 som var et Par Aar, eller 10 · Aar eller 40 Aar en saa uhyre lang Tid, at
NB23:96 en en ganske anden end den mange · Aar eller Aarhundreder derefter. / Epigram.
PS, s. 278 gne ( det er forbi; om det er · Aar eller Dage siden, gjør ingen Forskjel),
NB14:85 t Berlingske Tidende ud et halvt · Aar eller et Fjerdingaar igjennem at levere
CT, s. 282 hi hvad enten Du i Ungdommens · Aar eller i fremrykket Alder idag er kommen
BOA, s. 158 xet havde været til i 1000 · Aar eller kun i en halv Time gjør hverken
NB33:28 Maximum Tale om maaskee eet · Aar eller to, og Barnet er jo kun Een: men
NB16:69 var der mindsket blot eet · Aar eller to, var det ikke naaet. Og harpuneret
TS, s. 106 e. Saa gik der vel omtrent et · Aar eller to. Dersom Nogen, som tidligere havde
OTA, s. 408 t og let; eller er da vel 70 · Aar en Evighed, eller er ikke netop 70 Aar
FV, note Og lidt tidligere udkom i samme · Aar en lille Bog: to ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
AE, s. 91 ærd, comisk seet er 10,000 · Aar en Narrestreg ligesom den Dag igaar, og
Oi8, s. 355 ar Aar, eller 10 Aar eller 40 · Aar en saa uhyre lang Tid, at vel Evigheden
OTA, s. 408 ghed, eller er ikke netop 70 · Aar en stakket Tid mod en Evighed! Og maa den
EE:172 concretere Symbol paa et frugtbar · Aar end en Ko. / d. 31 Aug. 39. / cfr Gen 41,
AE, s. 321 r bruger mere Vittighed i eet · Aar end mangen vittig Forfatter i hele sit
AE, s. 451 og Flid igjennem en Række · Aar ender med ikke at komme videre end til
EE1, s. 165 vert Tilfælde kun har eet · Aar endnu at bestaae i; thi er det inden den
TTL, s. 431 lige Overraskelse fra Aar til · Aar endnu i Livets Aften. Og saaledes vil Vielsen
NB:108 ve holdt ud Dag efter Dag i 5 a 6 · Aar endnu strømmer lige saa riigt, en saadan
3T44, s. 245 der skjøndt fremrykket i · Aar endnu styrker sig ved den Løgn, at han
IC, s. 39 t skal blive mange Gange 1800 · Aar endnu, Mellemrummet, det er, hvad Mellemrummet
DD:126 , at han skulde have levet et Par · Aar endnu, og jeg anseer hans Død for det
NB10:199 nok til at holde ud nogle · Aar endnu, og Katastrophen i 48 hjalp overodl:
NB6:64 gelige Taler – nu, efter to · Aar ene at have skrevet religieuse Skrifter
NB:76 ække uhyre Opsigt, indtil om 50 · Aar enhver Barbeer kan gjøre det. Naar man
EE1, s. 247 ner, et Indtryk i hendes 8de · Aar er afgjørende for hele Livet. Paa samme
OTA, s. 184 re, at » om hundrede · Aar er Alting glemt«. Ja, visseligen
Oi4, s. 209 det snart er forbi og om 100 · Aar er Alting glemt, medens den livslystelige
OTA, s. 359 Aar, og den Lærende hvert · Aar er bleven yngre: saa er denne Skoletid
KKS, s. 101 det dog egenligen i disse 14 · Aar er blevet de Samtidige en Vane at beundre
GU, s. 331 dog maaskee siger Du: 70 · Aar er da ingen Evighed. Men den evig Uforanderlige
NB12:83 ykkelig Elskov og sige, at om et · Aar er de nok forlovede paa en Frisk o: s:
Papir 375 te: at han endnu i d. 72de · Aar er den gamle – for dem er det jo
Papir 375 slutter af at han i d. 72 · Aar er den gl. Den, som derimod nu opdager
NB31:118 le fange Msker.« I 1800 · Aar er der nu fanget: Riger, Lande, Folk o:
IC, s. 207 gsaa end det, som om titusind · Aar er det allernyeste; thi hans Lære er
NB5:56 std. Sandhed af de 1800 · Aar er det løgnagtigste af alle. Χstd.s
LA, s. 19 r Inderligheden. Snart i tyve · Aar er dette skeet saaledes, medens det udvortes
TS, s. 40 døde Du. I over to tusinde · Aar er Du blevet beundret » men om jeg
EE2, s. 162 dem for Dig selv, i et halvt · Aar er du Død for hele Verden. Nu er Du
FQA, s. 9 r megen Opsigt. I de sidste · Aar er en Dame den Eneste, der har beviist
NB8:7 et saa blot var eet virkeligt · Aar er en ganske anderledes lang Tid end hvad
EE1, s. 18 lunde, at den 7de April hvert · Aar er en Mandag. Jeg har da regnet efter og
AE, s. 91 g ligefrem udsiges, at 10,000 · Aar er en Narrestreg, saa gaaer mangen Daare
PS, s. 272 hundrede og tre og fyrretyve · Aar er en sjelden Begunstigelse af Tid, der
NB15:122 et er saa langt fra, at de 1800 · Aar er et Beviis for Χstds Sandhed, at
AE, s. 207 Tilværelsens i Tid, de 70 · Aar er et Forsvindende. Spekulanten derimod
BOA, s. 191 egeten ved en Afstand af 1800 · Aar er fjernet fra Paulus; men i Forhold til
BOA, s. 157 und og i sit sidste; som 1000 · Aar er for Gud liig een Dag, saa er de ogsaa
DD:16 lellisme der ligger i de Ord: 1000 · Aar er for Gud som 1 Dag, og 1 Dag som 1000
SLV, s. 221 sige om 70 Aar, thi da 1000 · Aar er for ham som een Dag, saa er 70 Aar netop
NB31:2 pulairt saa Plausible, at 70 · Aar er for kort en Tid, at der behøves en
NB31:2 ng Række Aar, at endog 70 · Aar er for lidt, og maaskee Millioner Aar ikke
2T43 ilighed paa forskjellig Maade. Et · Aar er forløbent, et nyt begyndt; endnu
EE1, s. 165 kommer os i Forkjøbet. Et · Aar er forløbet og endnu er vort Selskab
EE1, s. 165 agene ikke forkortedes. / Et · Aar er forløbet, og endnu bestaaer vort
EE2, s. 190 anseer for Maximum, det halve · Aar er gaaet, da bryder Du af, da siger Du,
NB21:116 formodentlig indtil et Par · Aar er gaaet, og den ved Hjælp af Resultatet
KG, s. 349 e«. Og naar saa nogle · Aar er gaaet, saa have I forhaabentligen begge
BOA, s. 290 r Lykke, i en Alder af 26 · Aar er han allerede Captain. – Vor unge
NB25:12.d saaledes i Døden. / i 1800 · Aar er han blevet berømmet og priset; men
NB3:24 hjem fra Ballet. Endnu i sit 72d · Aar er han med, og venter paa den sidste Rundenom.
EE2, s. 137 Extension. Ved Enden af de 15 · Aar er han tilsyneladende slet ikke kommen
NB9:24 n vil i hvad der i de senere · Aar er hændt mig stundom, eftersom hun er
NB4:159 ddelbarheds mange lykkelige · Aar er i Retning af Aand Sinkerie, og derfor
BOA, s. 156 iis for dens Sandhed, de 1000 · Aar er intet Argument pro saa lidet som Nyheden
NB11:233 mod. / Allerede nu i nogle · Aar er jeg saaledes vant til at bære et
EE2, s. 90 min unge Ven. En Afstand af 7 · Aar er just ingen Evighed, Forstands-Modenhed
FB, s. 190 naar man allerede i sit 20de · Aar er kommen til det Høieste. Og dog hvilken
Papir 547 , Du er Χsten, og disse 70 · Aar er kun et allerførste lille bitte Stykke
NB:73 edde et Menneskes Liv i nogle · Aar er kun Spas: Alvoren er at døe saligt!
JJ:405 gaae i Buxerne) kun Skade, at 70 · Aar er Livets Maximum; dersom det var Skik
BOA, s. 166 r det en Indbildning, at 1800 · Aar er længere siden end igaar. / Naar nu
Brev 256 nsøgeren gjennem en Række · Aar er mig nøiere Bekjendt og i enhver Henseende
NB31:60 fterat have bestaaet i 1800 · Aar er omtrent det eneste Resultat der er naaet,
DD:198.a Du selv er, han, for hvem 1000 · Aar er som een Dag. Husk paa at Du er skabt
DD:16 i Evigheden. Midd: siger vel: 1000 · Aar er som een Dag; men ikke een Dag er som
IC, s. 169 rværende – de 1800 · Aar er som en Dag. Ophøietheden har ikke
IC, s. 188 der Dag efter Dag, Aar efter · Aar er til i Virkelighedens Lidelse, denne
NB34:39 ed at lide i dette Livs Par · Aar er uendelig, uendelig Naade. Hav Din Forestilling
KKS, s. 95 ne Spillen Comedie i det 18de · Aar er, æsthetisk seet, af tvivlsom Art.
Oi8, s. 355 , istedetfor at omvendt disse · Aar ere et meget Kort og Evigheden uhyre lang.
NB31:130 en Lykke for Gud, at 1000 · Aar ere for ham som een Dag, ellers maatte
NB26:25 sige, naar saa de 7 eller 9 · Aar ere forbi, saa skal det undersøges,
SFV, s. 55 Naar jeg nu betænker, at · Aar ere forgangne paa den Maade, saa gyser
BI, s. 337 n hidtil aandede. De hundrede · Aar ere forløbne, det fortryllede Slot reiser
Oi7, s. 290 ed Novellens Begyndelse: de 8 · Aar ere forløbne, han søger. / Hans Liv,
EE1, s. 19 et passende Spatium. Disse 5 · Aar ere forløbne, og jeg begynder, hvor
IC, s. 194 t, der, skjøndt ikke mange · Aar ere forløbne, vist allerede er blevet
F, s. 500 Tanke, som vi vel alle i flere · Aar ere fortrolige med: Tanken om Udsigten
DBD, note ud, og til, at naar saa nogle · Aar ere gaaede, de Fleste ere af min Mening,
PS, s. 235 tusindaarig Fryd ( thi tusind · Aar ere jo for ham som een Dag), lade den Lærende
IC, s. 75 , de 15, de 17, de 18 Hundred · Aar ere Noget, som hverken gjør fra eller
KKS, s. 105 e, i Forhold til hvilke de 18 · Aar ere qvod desideratur: men disse Opgaver
GU, s. 332 g Uforanderlige, for hvem 1000 · Aar ere som en Dag, ak og selv dette er for
3T44, s. 274 er hos dem, indtil, naar de · Aar ere udløbne, der ganske vare Livets,
NB27:45 at være Forbilledet, disse 3 · Aar ere vel omtrent den korteste Tid der behøvedes
NB4:117 e paa alt det gjennem mange · Aar erfarede Forbittrende, som man selv veed
BMT, s. 218 uler, der skal dog en i mange · Aar erhvervet og hævdet Anseelse til for
SLV, s. 221 d er en vældig Gud, og 70 · Aar et Pennestrøg, og en heel jordisk Tilværelse
KKS, s. 95 naar Tiden i Løbet af 10 · Aar f. Ex. har taget sig den Frihed at gjøre
AE, s. 170 v om man antog, at Paaske det · Aar faldt meget tidligt f. Ex. den første
NB31:2 ledes, at en Mand i sit 30de · Aar fE høitideligt siger til sig selv: der
NB23:69 / Men naar der da er gaaet en 20 · Aar fE, og den samme Mand lever endnu –
F, s. 516 ! Hvad hjalp det, at jeg om 10 · Aar fik at vide, hvad jeg skulde have gjort
IC, s. 182 skes Liv, der maaskee i nogle · Aar finder sig i Ringhed og Fornedrelse, udholder
NB11:165 . Fremdeles man er nu 1800 · Aar fjernede fra Samtidighedens Spænding
KKS, s. 107 tte, vil ogsaa deres Existens · Aar for Aar blive dialektisk; hvert Aar vil
AE, s. 551 sær for de Dannede, og vil · Aar for Aar blive vanskeligere. Forstandens
IC, s. 115 nheden tiltager siden den Tid · Aar for Aar i Mængde – hvad Under
Oi9, s. 385 med Familie saaledes, at det · Aar for Aar kaster mere af sig. Hyggeligt er
NB32:115 . Imidlertid sætter saa · Aar for Aar Livs-Lysten af – Styrelsen
AE, s. 197 jeg, det bliver vanskeligere · Aar for Aar, fordi det nu er blevet saa let
SLV, s. 352 orfor man fik ham kjærere · Aar for Aar, saa lærte man flere deeltagende
SLV, s. 347 sluttethed. Har jeg brugt 15 · Aar for at danne mig en Livs-Anskuelse og for
CT, s. 156 han havde maaskee brugt mange · Aar for at faae alt Dette udgrundet og sat
Papir 586 , at man maatte bruge 1000 · Aar for at faae det sagt er slet ikke til for
CT, s. 152 i Uvished vente halvhundrede · Aar for at faae det Tabte igjen. O, nei, saaledes
FB, s. 119 glemme, at Du behøvede 100 · Aar for at faae en Alderdoms Søn mod Forventning,
FB, s. 168 t menneskeligt! Han bruger 70 · Aar for at faae en Alderdoms Søn. Hvad Andre
4T44, s. 377 ham, da Trøsten brugte 70 · Aar for at komme? O, velsignet være den
NB31:2 l sig selv: der ligger nu 40 · Aar for Dig, det gjælder om at benytte dem
NB29:96 , Underfundighed, Aar efter · Aar for endeligen at naae – at naae,
EE1, s. 19 vente nogen Tid. Jeg ansaae 5 · Aar for et passende Spatium. Disse 5 Aar ere
Brev 159.2 e, var en Olding og 1000 · Aar for gammel til egentligen at kunne elske
BA, s. 389 el paa Tiden, da er de 70,000 · Aar for Tanken en uendelig Forsvinden, for
3T44, s. 242 vel; thi hvad er sex tusind · Aar for Ungdommen Andet end den Dag igaar.
NB2:112 kun har hun i de senere · Aar forandret sig lidt, har faaet en skjæv
LA, s. 106 forøger Glæden. I tyve · Aar fordobler som bekjendt en Capital sig,
NB25:114 r. / Saa var jeg Aar efter · Aar Forfatter, leed saa ogsaa for Ideen, foruden
NB7:75 g forundes, som man i Aar og · Aar forgjeves har forsøgt. / Det der nemlig
2T43, s. 17 rsdag / Bøn / Atter er et · Aar forløbet, himmelske Fader! Vi takke
NB20:118 / Et Msk., der i sit 25de · Aar forstod Socrates saa godt som jeg forstod,
KG, s. 198 t Eventyret om det i hundrede · Aar fortryllede Slot) prædikes ud af Sandsebedragets
NB32:127 rdet siges, det i hundrede · Aar fortryllede Slot, aabner sig og Alt bliver
NB30:30 g Hustrue, endnu i sit 40de · Aar fortryllende, og den blomstrende Datter
Papir 388 Corsaren«, en gjennem 6 · Aar fortsat Stræben, der, hvad ogsaa en
CT, s. 191 snildt beregnede, fra Aar til · Aar fortsatte, gjennem et heelt Liv sig hendragende
IC, s. 179 forqvaklet, og gjennem mange · Aar forvænt med at have faaet den hele Historie
SLV, s. 189 mer sig. Jeg har vel nu i et · Aar fra den første Gang jeg paa hende saae
NB18:69 ens Egoisme har saadan Aar efter · Aar franarret Gud Χstd., sat sig i Besiddelse
NB33:8 aradox som at en Mand paa 40 · Aar fødes anden Gang. / Men hvad Χstheden
F, s. 514 ham, jeg der allerede i flere · Aar føler mig som et oprigtigt og værdigt
NB23:67 rtimod, da i nogle senere · Aar før 48 der begynde lidt Røre i Folkelivet
SFV, note ler var skrevet maaskee flere · Aar før anden Deel; og det forholder sig
Brev 140 ytaar ɔ: det kirkelige · Aar før det borgerlige, og saaledes og det
Papir 247 ade det indtræffe nogle · Aar før. – / Der er vist neppe Nogen
SFV, s. 41 en var der, som ( adskillige · Aar førend Tilværelsen satte Slægten
OTA, s. 364 hi ikke fordi Gud gjennem 70 · Aar fører et Menneskes Liv, om saa var,
NB18:85 r, at naar vi ere blevne 25 · Aar gamle saa have vi allerede lært at smile
Brev 135 der, skjøndt flere hundrede · Aar gamle, bestandig ere: trykte i dette Aar.
EE1, s. 328 at stjæle; naar de ere 16 · Aar gamle, da er deres Hjerte allerede en fuldstændig
DS, s. 222 s Hustrue – de blive 70 · Aar gamle, det var en smuk Sommerdag deres
BOA, note e Tider da Menneskene blev 900 · Aar gamle, og vare kæmpevoxne: saaledes
DD:208 digt, at Lovene kun ere 1 · Aar gamle. / / Midt under denne støiende
NB31:36 at et Msk. naar han er blevet 40 · Aar gammel ( Mand, Fader og Fugle-Konge) fragaaer
BA, s. 459 n ikke at være mere end 16 · Aar gammel for at see, at den, der nu skal
Brev 111 neske bør naar han er 30 · Aar gammel kunne være sin egen Læge,
LA, s. 29 es Lusard de Montalbert nu 50 · Aar gammel lever paa den prægtige gamle
Brev 245 men er nu alt bleven flere · Aar gammel og lever dog, men dette giælder
EE1, s. 43 gaaer tilbage. Da jeg var 15 · Aar gammel skrev jeg i den lærde Skole med
2T44, s. 223 femsindstive, ja de hundrede · Aar gammel! Hun blev Intet ved sin Forventning,
AE, s. 560 Jeg, Joh. Cl., nu tredive · Aar gammel, barnefødt i Kjøbenhavn, et
EE2, s. 253 dligste Barndom. Da jeg var 5 · Aar gammel, blev jeg sat i en Skole. At en
AE, s. 369 ersom man blot bliver tredive · Aar gammel, bliver man i Forlegenhed med at
SLV, s. 12 te Søn var nu bleven en 10 · Aar gammel, da jeg ifjor Sommer tænkte paa
SLV, s. 267 apitainen ind, at han var 60 · Aar gammel, en Fiction, han vedligeholdt. Capitainen
AE, s. 25 ødt her af Byen, nu tredive · Aar gammel, et slet og ret Menneske ligesom
OTA, s. 128 et Menneske end blev tusinde · Aar gammel, han skal dog ikke være bleven
Papir 83 keligt, at Christus netop blev 33 · Aar gammel, hvilket Antal Aar jo efter almindelige
KKS, s. 104 nomenale selv at være 17 · Aar gammel, hvilket jo ogsaa er den mest ideeløse
NB12:22 l 1ste November af en Jomfru, 20 · Aar gammel, i Sjælland eller Fyen, helst
EE1, s. 39 Den ene af dem var vel en 17 · Aar gammel, iført en grøn Kalmuks-Frakke,
SLV, s. 72 skab. Den, der naar han er 20 · Aar gammel, ikke fatter, at der er et kategorisk
EE1, s. 307 ren bag efter .... Man er 16 · Aar gammel, man har Læsning, det vil sige
EE1, s. 305 gangne, ak ja naar man er 17 · Aar gammel, naar man i denne lykkelige Alder
JC, s. 21 ent, tog anden Examen, blev 20 · Aar gammel, og dog foregik der ingen Forandring
SFV, s. 61 lerede mindre naar man er 40 · Aar gammel, og i Evigheden er den ikke til.
SLV, s. 267 gholderen, der kun var en 40 · Aar gammel, og netop her saae meget yngre ud
EE2, s. 82 min eneste Datter er kun 3 · Aar gammel, og saa tidlig aabner Du vel ikke
AE, s. 213 vis Grad sand. Om jeg blev 70 · Aar gammel, om jeg forkortede Nattens Søvn
KKS, s. 94 thi naar hun blot er 30 · Aar gammel, saa er hun i Grunden perdue! /
TS, s. 39 r nu blevet halvfjerdsindstyve · Aar gammel, saa synes jeg, det ikke sømmer
EE2, s. 272 et heller ikke. Da jeg var 20 · Aar gammel, siger han maaskee, da drømte
SLV, s. 303 on, den ene 17, den anden 18 · Aar gammel, til Morfaderen i Epidaurus. Her
AE, s. 540 denfor, naar man er bleven 40 · Aar gammel. Altsaa Fritænkeren vil maaskee
EE1, s. 246 kke har seet siden hun var 8 · Aar gammel. Det Hoved-Argument, ved hvilket
Brev 17 t mig i Tanker. Jeg blev nemlig 34 · Aar gammel. Dette er i en vis Forstand kommet
EE1, s. 242 ste Datter Emmeline er nu 16 · Aar gammel. En nydelig, indtagende lille Pige,
KKS, s. 104 es Tilfælde, der bliver 17 · Aar gammel. Havde dette Genialitetens Forhold
KKS, s. 104 mmelighed eller at være 17 · Aar gammel. Men dette er vistnok en Misforstaaelse,
PS, s. 294 plausibelt som at fødes 24 · Aar gammel. Skulde man virkelig kunne paavise
SFV, s. 61 til Gode, naar jeg bliver 40 · Aar gammel. Thi min Ulykke var saa godt som
BB:37.3 dre Christi Ord, da han var tolv · Aar gammel: » Vide I ikke, at det stedse
Papir 462 erslag. / .... Du er nu 30 · Aar gammel; maaskee har du altsaa endnu 40
GU, s. 332 efter. Tænk Dig han blev 70 · Aar gammel; men Bjerget staaer uforandret,
G, s. 46 Det ene af dem var vel neppe et · Aar gammelt, var faldet i Søvn og laae ikke
AE, s. 500 at ethvert Menneske blev 250 · Aar gammelt. Men Barnagtighed og Labansstreger
NB26:54.b std) der jo næsten var to · Aar gammelt; det der beskjeftigede mig og uendeligt
TS, s. 72 En, der maaskee først om ti · Aar ganske af en Hændelse kom til at læse
Oi10, s. 404 t jeg i Christenhedens 1800 · Aar ganske bogstavelig intet Analogt, intet
Brev 205 at jeg dog inden det gamle · Aar ganske forsvandt, skjøndt i den 11te
CT, s. 219 denne unge Pige er nu i mange · Aar gift med ham. Nu er hun bleven sikker,
OTA, s. 132 de sig, og stadig fra Aar til · Aar gik frem i det Gode: det er vist, at han
SLV, s. 262 dlertid ikke, men alt som et · Aar gik hen efter det andet, blev han mere
DSS, s. 121 l ikke gaae som det Aar efter · Aar gik under den gamle Biskop » det
NB26:22 med Familie, i fremrykkede · Aar giver ham Rang o: s: v:. Ja en saadan ubetinget
KK:5 derligt nok jeg har nu i nogle · Aar givet mig af med Dogmatik og har aldrig
NB28:55 Bestaaende. / 48 og følgende · Aar gjorde det aabenbart, at Biskop M. er charakteerløs,
NB:141 t Tungsind har gjennem mange · Aar gjort, at jeg ikke kunde komme til at sige
BOA, s. 136 ller imorgen, eller om tusind · Aar gjør ham hverken fra eller til, thi
Brev 271 tter. O, ogsaa Afstanden i · Aar gjør Sorgen dybere. Det er altid tungere
AE, s. 500 er, der skjøndt ældre i · Aar gjøre og lade Alt som et Barn, og som
NB10:153 ret en Olding da jeg var 8 · Aar gl – og aldrig at have været ung,
NB27:27 live om jeg saa blev 70,000 · Aar gl – thi hvis saa var, vilde jeg
Papir 4:1 ltsaa 14 + 15 = 29 altsaa Chr: 29 · Aar gl / Men Dionys siger at Herodes kom paa
Papir 1:1 achske Dr. / pag 40. 1508 25 · Aar gl blev han ansat ved Wittemberg for at
Papir 1:1 de classiske Skribenter. 20 · Aar gl blev han Mag. Ph: og studerede nu Retsvidenskab.
Papir 1:1 r gl i Skole i Magdeburg, 15 · Aar gl i Skole i Eisenach, her maatte han tigge
Papir 1:1 garetha fød Lindemann. 14 · Aar gl i Skole i Magdeburg, 15 Aar gl i Skole
Papir 1:1 , spillede paa Fløite. 18 · Aar gl kom han til Høiskolen i Erfurt, hvor
JJ:405 rug at man i Gjennemsnit blev 250 · Aar gl, saa vilde R. være normal som han
Papir 305:3 tvinger. / Chr: Winther. / 25 · Aar gl. / » .. So laß uns leben /
JJ:416 til at glemme det, da han var 82 · Aar gl. / De occultis non judicat ecclesia
NB12:106 ver en Saadan neppe mere end 34 · Aar gl. / Et lille Indlæg. / / En »
Brev 17 at forstyrre – at Du blev 34 · Aar gl. Baade Fader og jeg havde den Idee,
NB30:41 synes, at da jeg nu er blevet 70 · Aar gl. bør jeg ikke som en Dreng pynte
NB:107 saaledes nu da jeg er 34 · Aar gl. Derfor kaldte Poul Møller mig det
NB22:60 orhold. / / Χstus bliver 34 · Aar gl. Det er Generations Aaret. / Og Templet
JJ:113 i og som troer, at jeg er 40 · Aar gl. Dog er denne Samtalen mere humoristisk.
NB31:59 , og naar man var blevet 15 · Aar gl. fE i Tjenesten, fik man kun 800 og
NB12:19 rre. / Havde jeg da jeg var 29 · Aar gl. forstaaet hvad jeg nu forstaaer, havde
NB23:67 dsigter til at blive en 150 · Aar gl. Og dernæst, hvor har han sagt: at
NB:107 mig ikke; da Mynster var 36 · Aar gl. vilde han ikke have forstaaet mig,
JJ:113 k, en gl. China-Captain ( 74 · Aar gl.) taler med mig paa den Maade derom.
NB:107 Tilværelsen da jeg var 10 · Aar gl., deraf den uhyre Polemik i min Sjæl;
NB19:57 ungt, naar man er blevet 37 · Aar gl., mange Aar theol. Candidat, længst
Brev 17 sær nu da jeg er bleven 34 · Aar gl., og jeg, successivt rykker det nærmere,
NB9:22 fE nu jeg Søren, Aabye K., 35 · Aar gl., spinkel af Bygning, Mag: artium, Svoger
Not3:14 rst, da han var bleven 15 · Aar gl:, aflægge en Prøve paa sin Styrke,
NB11:167 hvad han bliver naar han er 10 · Aar gl; og dog vil man finde, at næsten
NB:107 rstod jeg den, da jeg var 25 · Aar gl; saaledes nu da jeg er 34 Aar gl. Derfor
Brev 205 ig. For at begynde det nye · Aar godt, vil jeg derfor strax skrive til Dig.
NB27:45 t. Og paa den anden Side: de tre · Aar han lever for Alles Øine, disse tre
AE, s. 315 t sætte dem sammen. I 6000 · Aar han man nu elsket, og Digterne besjunget
SFV, s. 52 igen, Dag fra Dag, Aar efter · Aar har behøvet Guds Bistand – for
LA, s. 16 ra Indtrykket. / I snart tyve · Aar har der bestaaet et lykkeligt Forhold og
EE1, s. 18 det nemlig sandt, at ethvert · Aar har en 7de April, en 3die Juli, en 2den
FB, s. 183 begynde, hvor den i saa mange · Aar har endt, ved den illusoriske Høimodighed.
KG, s. 348 ed Hjælp af Tiden og de 40 · Aar har faaet viklet sammen. Ja, Tiden er en
BOA, s. 162 Aar. Ved Hjælp af de 1800 · Aar har Forsvarerne bagvendt gjort Christendommen
FB, s. 141 ældre, og maaskee et heelt · Aar har gaaet til Præsten. Hun er forvisset
Brev 124 han er atter, hvad han i 25 · Aar har haft Ære af at være, en Arbeider
TS, s. 46 af sin Grav; allerede i flere · Aar har han levet iblandt os men ukjendt, agtet
G, s. 31 ik, da den Vind, der nu i mange · Aar har havt sin Bolig mellem disse Bjerge,
KKS, s. 101 31de. Igjennem disse ikke faa · Aar har hun været en Gjenstand for hin stadigt
LA, s. 25 even anmassende. / I snart 20 · Aar har Hverdags-Historien saaledes bestaaet,
Brev 34 g undskyldt. I en lang Række af · Aar har jeg aldrig fulgt Nogen til Jorden,
Papir 402 nu først, nu i mit 35te · Aar har jeg maaskee ved Hjælp af tunge Lidelser
NB2:54 flittigere end vi! / I 5 paa 6te · Aar har jeg nu arbeidet som Forfatter. Der
NB28:54 tjeningen. / I en halvanden · Aar har jeg nu forandret min Leve-Maade, Alt
NB10:199 er at tjene Sandheden. I 7 · Aar har jeg nu holdt ud at være Forf., efter
NB17:78 skal gjøre ( i 1¾ · Aar har jeg nu holdt ud selv at være vidende
Papir 371:1 aler, og i de sidste Par · Aar har jeg næsten udelukkende brugt ligefrem
NB30:73 ? / Eller mon der i Verdens 6000 · Aar har levet blandt alle Lykkelige en eneste
CC:14 læst om en Mand, der i 50 · Aar har ligget i sin Seng, aldrig talt til
Papir 371-1.a at jeg gjennem en Række · Aar har med stor Taalmodighed holdt ud at tænke,
NB24:30.d Corsaren«, at G. i 6 · Aar har redigeret det, og M. skulde ikke forstaae,
KG, s. 305 thi hun bliver. At hun i tre · Aar har siddet saaledes hver Aften, det udtrykker
EE2, s. 317 » hvert Old og hvert · Aar har sin egen sin blomstrende Vaar«.
Brev 159.8 eden, der gjennem en Række · Aar har tilbudet sig, maaskee været tilbudt.
Brev 159 gheden, der gjennem en Række · Aar har tilbudt sig, maaskee været tilbudt.
AE, s. 91 kan bedre forstaae, at 10,000 · Aar har uendeligt Værd, og dog er det ene
DD:208 rer. / En Flue, der flere · Aar har vidst at overvintre hos salig Hegel,
NB23:67 dag siger Grundtvig: at han i 40 · Aar har været betænkt paa at træde
BOA, s. 99 g for en Fætter, der mange · Aar har været borte; han veed ikke selv
NB9:36 ige Smaalighed, der i mange mange · Aar har været Danmarks Synd og Skyld, nu
NB5:9 mig, og det viser sig at han i 20 · Aar har været den meest lidenskabelige Lotterie-Spiller,
KKS, s. 103 uespillerinde, der gjennem 14 · Aar har været en stadig Gjenstand for Beundring.
Papir 263:2 deelagtig Stilling og som i 2 · Aar har været Enkemand, men ikke længere
Brev 245 ette Rygte, der i saamange · Aar har været i Circulation, for en Spaadom,
JJ:422 e, de, der allerede gjennem mange · Aar havde anklaget ham, vare ligesom Skygger,
NB24:156 roe, at det var En, der i flere · Aar havde beskjeftiget sig med Epictet; men
NB13:33 offentlige Forhold. / / I 6 · Aar havde den litteraire Nederdrægtighed
SLV, s. 208 n velbehagelig! Han som i 10 · Aar havde gaaet saaledes i yderste Anstrængelse!
2T44, s. 209 Jomfrustand. Altsaa kun syv · Aar havde hun været gift, og nu var hendes
NB13:33 Intet mindre. I nogle faae · Aar havde jeg paa egen Bekostning, med Gaver,
JC dning / Skjøndt Student i et Par · Aar havde Johannes, især for en Student,
2T44, s. 209 e hende til Enke, da hun syv · Aar havde levet med sin Mand efter sin Jomfrustand.
CT, s. 121 or Den, der i otte og tredive · Aar havde ligget værkbruden, sin Frelse
NB19:39 og altsaa medens at jeg et heelt · Aar havde personligt manuduceret ham! / Hvor
G, s. 21 um pristinum. I det forløbne · Aar havde tillige den unge Pige, hvad der var
SLV, s. 208 Hvis en Pillegrim, der i 10 · Aar havde vandret frem og gjort 2 Skridt frem
Oi10, s. 393 nerne. / Da Martensen nogle · Aar havde været Professor, begyndte der
NB8:106 jeg atter i det forløbne · Aar havde været saa flittig, at Gud havde
LP, s. 34 Andersen og Andre, der i mange · Aar have boet paa Bjerget, troe at han gaaer
Papir 65 stendommen har bestaaet i 1800 · Aar have et stort Fortrin da nu Χstendommen
AE, s. 322 Idealist vilde man i et halvt · Aar have faaet ganske andre Ting at vide, end
NB:36 e. Lad ham nu blot i et halvt · Aar have levet saaledes tilbagetrukken, saa
NB9:39 n vil saa ved et Par vel anvendte · Aar have sat sig ind i hele min Tanke-Operation,
NB24:99 Regjeringsmand. Men de sidste 3 · Aar have tilgavns lært mig, at han er en
EE2, s. 137 5 Aar, og dog har han i de 15 · Aar havt Besiddelsen, han har altsaa i denne
NB26:94 en Formue at der kunde gaae · Aar hen igjen, i hvilke det mangen Gang næsten
KG, s. 301 aledes at holde det Aar efter · Aar hen paa det Uvisse«. – Men
KKS, s. 93 ed. / Imidlertid gaaer der da · Aar hen, dog i disse Nysgjerrighedens og Utaalmodighedens
NB26:120 else. / Der kan gaae mange · Aar hen, hvor et Msk. forholder sig til Gud
NB18:85 der en Deel Forventningens · Aar hen, i hvilke Candidaten venter til hans
NB19:23 ham. Saa gaaer der maaskee · Aar hen, i hvilke han afdøer fra Verden
NB7:113 , men nu var der gaaet saa mange · Aar hen, og i den Tid var der skeet saa meget,
NB17:7 greb er der nu gaaet snart 2 · Aar hen. Hvad er der dog ikke tabt! Hvor smukt
KG, s. 290 n om, hvorledes han med hvert · Aar hengiver sig mere og mere lidenskabeligt
F, s. 516 ophie har nu blomstret i flere · Aar her hjemme. Naar nu denne Philosophie efter
NB2:128 Det gjelder altsaa blot om de 70 · Aar her i Livet. At vove Noget for en god Sag:
NB29:112 æster, som først hver 6te · Aar holder de samme Prædikener igjen) memorerer
Papir 306 i den virkelige Fare i 40 · Aar holdt ved Dag og Nat, i Hunger og Nøgenhed,
Brev 164 jøndt hun kun har været 1 · Aar hos mig, dog har vidst at gjøre mig
NB2:25 e for at afhandle i et halvt · Aar hvad det meest piankede Msk. burde være
NB23:51 ven. Jeg vilde hellere 70 · Aar hver Dag træde Tørv, end blot een
NB8:83 digheden, saaledes Aar efter · Aar hver evige Dag de mangfoldige Gange overalt
NB25:112 jeg har seet ham Aar efter · Aar hver evige Dag, nu lidt sjeldnere, og jeg
NB10:111 Og det skal holdes ud Aar efter · Aar hver evige Dag. / Dette har jeg dog villet
AE, s. 227 g dybere Betydning end de Par · Aar hvor man glemmer sig selv over at læse
Papir 323:2 e. Jeg har nu i en Snees · Aar hørt og læst Prædikener og aldrig
CT, s. 116 saa: enten halvfjerdsindstyve · Aar i al mulig Nydelse, og Intet, Intet for
OTA, s. 407 mmenligning dermed kalder 30 · Aar i allehaande Lidelse en Trængsel, som
Papir 526 es der endnu en Søndag hvert · Aar i Collecten, og » Præsten«
EE:173 Drøm vilde gaae med de 7 fede · Aar i de 7 magre: og der skal følge 7 Hungers
NB29:96 Klogskab, for saa Aar efter · Aar i den fineste Intrigues Tjeneste at kunne
NB8:11 rkelighedens Liv ( Aar efter · Aar i den personlige Omgang, i Berøring
NB10:112 l maaskee endnu leve mange · Aar i den Verden, hvor Mskene naturligviis
Papir 574 og saa lev, maaskee 40 · Aar i denne Tilstand! / Og ikke blot dette;
Papir 294 man saa har levet en halv Snees · Aar i dette rædsomme Stilleben, saa har
TS, s. 107 de løb halvfjerdsindstyve · Aar i eet Træk uden at komme af Selerne,
LA, s. 28 r troløs, lever Claudine 9 · Aar i en idyllisk omfredet Erindren, kun uroliget
NB18:104 af mig – og han bliver 70 · Aar i en Verden han selv erklærer for ussel
KKS, s. 105 stille en lille Jomfru paa 16 · Aar i et fransk Drama, det vil være den
Papir 418 rste Udvikling er at jeg kom 7 · Aar i Forbedringshuset – ell. jeg blev
Brev 234 st Spatium af 29 ell 30 · Aar i hvilket man havde spist og drukket og
BOA, s. 294 v der lister sig fra Aar til · Aar i illusorisk Tryghed. / I et christeligt
BOA, s. 189 an har maaskee henleflet sine · Aar i Letsindighed og Udsvævelser, eller
JJ:498 avde ødslet min Ungdoms bedste · Aar i Letsindighed, i forvirrede Studier, maaskee
CT, s. 116 e!), eller halvfjerdsindstyve · Aar i Lidelse, og saa en Evighed til saligt
IC, s. 115 iltager siden den Tid Aar for · Aar i Mængde – hvad Under vel, der
OTA, s. 130 ve-Alder eller dog adskillige · Aar i Planen for deres Stræben – og
NB26:25 orbi, at derfor ogsaa hvert · Aar i Prøvelsen er saa uhyre piinligt, fremdeles,
NB9:12 øde, Han holdt ud at leve i 34 · Aar i Ringhed, Armod, forfulgt, bespottet,
Oi7, s. 290 først maa han gaae ½ · Aar i Seminariet; og naar det er gaaet, kan
NB15:34 rædikede idag ( Χstus 12 · Aar i Templet) over det Thema: / » leder
OTA, s. 132 fra hvilken han dog Aar efter · Aar i timelig Forstand fjerner sig mere og
NB29:6 . Naar den simple Mand nogle · Aar i Træk har seet en Fugl, som ellers
AA:1.1 er anvendes, bestaaer i at sove 3 · Aar i Træk hver St. Hansdags Nat paa Graven,
NB10:141 norm Productivitet næsten 10 · Aar i Træk, nu først at skulle begynde
TSA, s. 69 rygtelige Anstrengelse af tre · Aar i Træk, uden det mindste Mellemrum,
IC, s. 56 i det Høieste leve et Par · Aar i Ungdommen. Men han er allerede over 30
AA:12 været mit Ønske. De 40 · Aar i Ørkenen, inden jeg naaede Videnskabernes
NB9:67 etinget Afbigt, og een Gang hvert · Aar idetmindste i lige saa mange Aar som han
Papir 4:1 , der var bleven dræbt 30 · Aar iforveien af Antonius. / Luc: 11, 39. ?
NB36:3 just da ved den Tid, eller nogle · Aar iforveien er han selv, i Egenskab af Fader,
Papir 458 begyndte, thi L. var mange · Aar iforveien ganske simplement begyndt med
Not13:55 endlenburg, hvad jeg flere · Aar iforveien har udtænkt faaer jeg nu Apparat
EE:81 rt Stykke Vildt, og allerede flere · Aar iforveien veed, det og det Dyr skal skydes
NB8:38 ag mod Tyrkerne, og næste · Aar igjen maaskee han ell. en Anden skal begynde
TS, s. 40 øftigere; hvis jeg fik tyve · Aar igjen, vilde jeg kunne vedblive at tale
NB13:9 d. Om et Barn ogsaa et heelt · Aar igjennem havde siddet og arbeidet paa en
NB11:16 g af en egen Art, en som blev et · Aar igjennem hver ottende Dag aftrykt i et
NB18:59 uligt, inderligere og sandere 70 · Aar igjennem inderligere og sandere end 1000
NB6:87 afsluttende Efterskrift – 2 · Aar igjennem kun opbyggelige Taler og saa en
Oi5, s. 231 an vil tænke sig det, 1000 · Aar igjennem og atter 1000 Aar ubetinget at
Papir 388 s at denne Afbigt et halvt · Aar igjennem trykkes hver ottende Dag saavidt
NB31:2 sige: Den, som mener, at 70 · Aar ikke er lang Tid nok, at Feilen stikker
NB23:67 han: at ( han i samfulde 40 · Aar ikke er traadt ud) fordi han ventede, at
Papir 579 der i Χsthedens 1800 · Aar ikke forekommer een eneste Forkyndelse
Oi7, s. 290 ekjendte, der i de sidste Par · Aar ikke har seet ham, mener til sin Forbauselse
SLV, s. 196 mig? Naar Borgporten i mange · Aar ikke har været aabnet, da lukkes den
EE1, s. 266 r i sin Orden, om han i de 8 · Aar ikke havde seet paa nogen anden Pige, men
TTL, s. 466 bedragen, han blev ældre i · Aar ikke i Sind, han greb intet Evigt: da samlede
FB, s. 119 kal aldrig glemme, at Du i 130 · Aar ikke kom videre end til Troen. / Problemata
KG, s. 358 nu i det halvfjerdsinstyvende · Aar ikke mene at have forundret sig nok derover,
LA, s. 106 menneskeligt, er Firmaets 20 · Aar ikke Noget, der forstyrrer eller lønligen
NB31:2 r lidt, og maaskee Millioner · Aar ikke nok – nei ganske vist, saa lidet
JJ:127 Aar, ja en fornem Dame, der i 35 · Aar ikke sov). / / Exempel paa Dialektik i
Papir 556 rengede Arbeiden Aar efter · Aar ikke tjener Penge, men sætter Penge
NB28:16 t nok. / Nu har jeg i vel et Par · Aar ikke været produktiv, altsaa det er
EE2, s. 317 g skjøndt der var en 5, 6 · Aar imellem os, var vort Forhold dog temmelig
AE, s. 422 llingen, eller lægge ti · Aar imellem, lade nogen Tid gaae hen, i hvilken
SFV, s. 16 r dog gjerne at ligge en Deel · Aar imellem, saa Forklaringen af Forandringen
KG, s. 28 iret, vilde vedblive Aar ud og · Aar ind » fristende« at spørge
NB5:30 nde og gruble over Aar ud og · Aar ind – hvad bryder Mskene sig derom,
NB6:37 dikede hver Søndag Aar ud og · Aar ind – og havde Kirken saa besøgt
OTA, s. 301 ed Du, om Du talte Aar ud og · Aar ind at nævne noget Herligere end et
AE, s. 277 er noget Andet end Aar ud og · Aar ind at pinde Noget sammen til et System.
AE, s. 47 kunne nøies med Aar ud og · Aar ind at slaae Allarm, netop han har selv
CT, s. 114 m Du hver Søndag Aar ud og · Aar ind betragtede det: o, ikke sandt, hvor
NB30:12 og saa vedbliver Aar ud og · Aar ind efter den størst mulige Maalestok
NB2:80 r, daglige Forhaanelser Aar ud og · Aar ind er langt værre end hvilkensomhelst
IC, s. 247 Kunstner har siddet Aar ud og · Aar ind flittigt ved Arbeidet for at male Christus
HCD, s. 176 diken, saa kan Du Aar ud og · Aar ind gaae i 3 Kirker hver Søndag, høre
TS, s. 62 rre Afstand er det: Aar ud og · Aar ind hver evige Dag at kunne sidde ganske
CT, s. 246 m Alvor, hvis Nogen Aar ud og · Aar ind kunde ramse dette Bibelsted »
F, s. 494 gt Liv have vedblevet Aar ud og · Aar ind ligesom at oplægge dette Skrift
BI, s. 336 atter Alt for Sine, Aar ud og · Aar ind med en Sikkerhed og Præcision, der
NB34:32 e i deres Gjerning saa Aar ud og · Aar ind præke – Løgn; thi Løgn
CT, s. 23 skab mod Eder selv i Aar ud og · Aar ind saa lang Dagen er, paaskjønnet eller
NB2:54 det varer dog vel ikke Aar ud og · Aar ind som det at blive langsom opædt af
Papir 323:2 er og læser Aar ud og · Aar ind, men aldrig hører Tale om Andet
OTA, s. 283 k der ud, hvor den Aar ud og · Aar ind, upaaskjønnet, er synlig, dersom
NB26:25 bar, man har ikke saa mange · Aar inden det Hele er forbi, at derfor ogsaa
NB16:33.d an en Seminarist. Varer det 10 · Aar inden Svaret kommer, kommer det saa i Skikkelse
Papir 397 :. Varer det derimod fE 10 · Aar inden Svaret kommer; kommer det saa i Skikkelse
Papir 460 e sinket maaskee en to tre · Aar indtil Alle faae leet af Dig; og til den
Papir 453 nkes idetmindste en to tre · Aar indtil Alle fik leet tilstrækkeligt
SLV, s. 61 ersen har da levet adskillige · Aar indtil det Natten mellem den 24 og 25de
NB29:87 velig i Christenhedens 1800 · Aar Ingen er, af hvem jeg kan lære, hvorledes
Papir 556 rengede Arbeiden Aar efter · Aar Intet opnaaer, men naaer at blive til Ingenting,
NB34:38 e lide i disse Par Timelighedens · Aar Intet, ja idel Naade, om Du slap med at
TTL, s. 467 et langt Liv for mig, tredive · Aar ja maaskee fyrretyve, og saa kommer engang
NB19:20 ldre end 34 Aar ( hvilket · Aar jeg bestandigt har ventet skulde blive
Brev 2 det engelske Sprog, det sidste · Aar jeg er i Skolen. Allerede fra sidste Examen
Papir 394 et rigeste og frugtbareste · Aar jeg har oplevet som Forf. / Productiviteten
NB10:145 ffentlige Mening, som i de · Aar jeg har været Forf. Falder jeg, falder
Papir 473 at holde alt Dette ud de mange · Aar jeg levede med ham, og nu endelig, da han
NB15:103 ker en saadan Prof; de Par · Aar jeg lever, det Smule jeg kunde gjøre
DRT, s. 163 ske og Timelige mig med hvert · Aar jeg lever, vigtigere og vigtigere, og mit
Papir 474 det holder vel nok det Par · Aar jeg lever. Hvor ugudeligt og uchristeligt
Brev 307 st. Kierkegaard / Kjere! / I de · Aar jeg nu har samtalet med Dem, har Forholdet
Papir 83 blev 33 Aar gammel, hvilket Antal · Aar jo efter almindelige Beregninger betegner
SLV, s. 51 om en lille Jomfru paa sexten · Aar kan indbilde sig at ville have, er Forestillingens
KKS, s. 103 ed, at de i Beundringens 14de · Aar kan see hende med samme Oprindelighed,
AE, s. 409 0 Aar, knap nok, at man i tre · Aar kan udholde den anstrængende Examenslæsning,
Brev 16 jeg saaledes uafbrudt i nu paa 5te · Aar kan udholde hver evige Dag at være i
EE1, s. 238 lig de fleste Andre. Men eet · Aar kan undertiden have mere at betyde end
Oi9, s. 385 ilie saaledes, at det Aar for · Aar kaster mere af sig. Hyggeligt er Præsten
CT, s. 313 , med hvilken han fra Aar til · Aar kjerligt fordrager Ondt: da siger Du »
Papir 1:1 Georgs Nærværelse. S. · Aar kom Tetzel i Nærheden af Witt: / pag
EE2, s. 141 r, saa var man, naar det 25de · Aar kom, ubeføiet til at holde Sølvbryllup;
Brev 2 st et eneste af dem. Næste · Aar kommer jeg formodentlig til at læse
IC, s. 205 geren maaskee i Løbet af 2 · Aar kommer lige saa vidt som han i 20 Aar.
Oi5, s. 231 vandt derfor ogsaa i 3½ · Aar kun 11 – medens een Apostel paa een
AE, s. 232 atter snubler, og fra Aar til · Aar kun kommer saare langsomt frem. Ja, kan
DS, s. 200 nke, nei for det er disse 70 · Aar kun som et Øieblik, og dets Tale haster
SLV, s. 363 en anden. / At jeg et halvt · Aar kunde forvandles til en Qvinde for at forstaae
OTA, s. 213 r ingen Mage; i Livets mange · Aar kunde han Intet gjøre til Gjengjeld;
KKS, s. 105 at en Skuespillerinde paa 17 · Aar kunde spille Julie? Man taler rigtignok
EE2, s. 177 Ingen lille Frøken paa 16 · Aar kunde være lyksaligere over hendes Forlovede,
JJ:127 e. ( Der fortælles, at han i 3 · Aar leed af Søvnløshed. S. 229 anføres
SLV, s. 19 selv i fremrykkede · Aar leger man endnu Blindebuk, spiller endnu
NB13:67 t Msk. lang, lang Tid, Aar efter · Aar leve hen, lidende under og maaskee plagende
BA, s. 456 om en indisk Eneboer, der i 2 · Aar levede af Dug, at han engang kom til Byen,
NB23:33 der: saa har jeg ogsaa i mange · Aar levet som i Udlandet – i Omgang med
NB26:14 og har jeg i de forløbne · Aar lidt saa meget og maa see Opgaven saa alvorligt
SLV, s. 392 ange. Jeg har ladet et halvt · Aar ligge imellem, og antager, at han i den
NB32:115 rtid sætter saa Aar for · Aar Livs-Lysten af – Styrelsen er en
SD, s. 171 i Romanen, allerede i flere · Aar lykkelig gift, en virksom og foretagende
SLV, s. 357 r mit halve Liv for et halvt · Aar lykkeligt med hende, jeg byder det for
DD:150 ske Kirke ogsaa Fædre i 150 · Aar længere end den romerske, men den fik
SLV, s. 203 , saaledes er det løbende · Aar løbende for mig. / Noget maa der gjøres
AE, s. 361 sig. Man holder ud, et halvt · Aar maaskee, et heelt Aar begeistret at arbeide
SLV, s. 280 ørge. Blot jeg i et halvt · Aar maatte være en Qvinde for at lære,
BOA, s. 160 hristendommen bestod i 10,000 · Aar man er i afgjørende Forstand ikke kommen
NB27:72 lt opdaget, at ikke om 1000 · Aar man vil have opdaget, at vi i mange Henseender
3T44, s. 242 r ældre, da er sex tusind · Aar mange Aar, da mærker man, at det er
Brev 37 De saa smukt endte det gamle · Aar med at tænke paa mig. Hils Peter og
SFV, note d, i Løbet af 2 à 3 · Aar med den Fart skulde befinde sig midt i
NB29:11 u gaaer der fE en halvsnees · Aar med en europæisk Krig, Telegraph-Depescher
Papir 420:2 mtalte. Et Skoleprogram hvert · Aar med en lille Afhandling af Hr Mag. Et Skoleprogram
Papir 556 fter i en lang Række af · Aar med maaskee exempelløs Taalmodighed
EOT, s. 265 ette ikke. Den, der Aar efter · Aar med rædsom Livslyst dyngede Forbrydelse
NB8:38 e, at holde det ud Aar efter · Aar med stigende Fart: frygteligt. Men Gud
OTA, s. 132 t er vist, at han fra Aar til · Aar med større Inderlighed, alt som han
PS atten hundrede og tre og fyrretyve · Aar mellem den samtidige Discipel og denne
IC, s. 166 nke, at der laae mange, mange · Aar mellem det første og det sidste Afsnit
AE, s. 507 luttethed, og der ligger 2000 · Aar mellem Socrates og Hamann: denne Distinktions
Oi10, s. 408 t) har anvendt ikke blot 14 · Aar men i Grunden hele sit Liv paa, det Eneste
Papir 440 orden. O og efter 6 saadan · Aar mener man udenvidere at blive anstændig.
NB31:2 afgjøres i Tid, saa er 70 · Aar mere end nok. Og ikke kan Afgjørelsen
DSS, s. 121 e havde været en med hvert · Aar mere oprørende Usandhed; det er min
JJ:115 lever i mig selv i 1½ · Aar mere Poesie end alle Romaner tilsammen;
DS, s. 167 et Levebrød, vel med hvert · Aar mere. Han er forstemt. Han kjøber igjen
NB5:140 r som saa, een Dag mere eller 50 · Aar mindre det er mig ganske det Samme. /
BOA, s. 278 saa bliver det vel med hvert · Aar mindre sandsynligt, at han engang gjør
CT, s. 112 vad er vel halvfjerdsindstyve · Aar mod en Evighed! Og i Evigheden skal det
NB31:67 kun Begyndelsen, hvad er 70 · Aar mod en Evighed, ikke saa meget som 5 Minutter
FB, s. 175 ken det dog som om de i mange · Aar modigen havde gjennemkæmpet deres Forsæt.
AaS, s. 44 rledes det gaaer til. I yngre · Aar morede det mig ofte at være Vidne til
IC, s. 188 optage den, hvortil saa de 70 · Aar naar man i det 22de kunde have oplevet
NB8:83 gneret, han er i Løbet af · Aar naturligviis afsløvet, og dømmer
LP, s. 55 de Andre eller ei.« 12 · Aar nemlig efter at vi sidste Gang have hørt
Papir 547 n uendelig Udvikling, saa de 70 · Aar neppe er mere end 5 Minutter – derfor
SLV, s. 221 r ham som een Dag, saa er 70 · Aar netop 1 Time 56 Minutter og 3 Secunder.
EE2, s. 140 rindrer det i det foregaaende · Aar o. s. v. Dette har nu ogsaa paa en skjøn
NB25:57 k ( man lider en Tid, visse · Aar o: s: v: for at naae det og det eller blive
NB4:72 at man forestiller sig mange · Aar o: s: v:, istedenfor at sige, kan Du ikke
NB11:147 t Gjensyn engang, om mange · Aar o: s: v:, saa betyder dette, at hun ikke
AA:12.6 iger og Drengebørn, der hvert · Aar offredes til Minotaurus) –? / Vel
NB31:2 afgjøres i Tid, saa er 70 · Aar og 10 Aar og 5 Minutter lige tilstrækkeligt,
NB31:2 s i Tid, saa er 70 Aar og 10 · Aar og 5 Minutter lige tilstrækkeligt, og
NB7:75 ykkes og forundes, som man i · Aar og Aar forgjeves har forsøgt. / Det
SD, s. 172 nd, der er kommen til Skjels · Aar og Alder. Dette er en fortvivlet Vildfarelse,
Papir 263:3 te Datter, der fE var 31 · Aar og altsaa 1 Aar ældre end hendes Sted-Sted-Moder
NB16:59 es af Tusinder og Tusinder, · Aar og Dag derefter huskes det endnu, den Forbigaaende
TTL, s. 412 , hvor Mange ere der vel, som · Aar og Dag derefter med Bestemthed vide, hvad
AE, s. 158 vanskelig, at jeg behøvede · Aar og Dag for at det dialektisk kunde blive
LA, s. 87 mtidighed. Publikum kan bruge · Aar og Dag for ligesom at blive samlet, og
G, s. 51 u Takken, man har, for at man i · Aar og Dag har opdraget sig selv til kun at
CT, s. 202 met Dig, Du kan maaskee bruge · Aar og Dag inden Du bliver færdig med det,
SLV, s. 196 sætte Alt ind, naar man i · Aar og Dag kun har villet Eet, og nu skal sige
SLV, s. 154 angtfra, der behøves ikke · Aar og Dag til at modnes saaledes. Ja er han
4T44, s. 358 maaskee var der Den, som gik · Aar og Dag under Miskjendelsens Aag, ikke blev
Brev 262 d. Maaskee skulde det vare · Aar og Dag, maaskee mange Aar – det hjælper
JC, s. 25 saa Studiet af dem krævede · Aar og Dag. Det var ikke Feighed eller Magelighed,
EE2, s. 98 aledes skjule sig, det bruger · Aar og Dage til at udfoldes, hvor let da Leilighed
SLV, s. 67 Boutique er mere værd end · Aar og Dage udenfor, hvis man ønsker at
2T44, s. 186 v, mere end hvad der leves i · Aar og Dage, eftersom Menneskene i Almindelighed
CC:25 den, der maa kjæmpes for i · Aar og Dage, eller det er kun en eller anden
SFV, s. 34 r at udføres kan behøve · Aar og Dags Arbeiden, og den søvnløseste
NB30:30 Pige, et yndigt Væsen paa 17 · Aar og den lykkelige Moder oplever i hendes
AE, note betyder, at baade Oldingens 70 · Aar og den næsten Dødfødtes halve
4T44, s. 307 i man kan jo være tredive · Aar og derover, fyrretive Aar og dog kun Barn,
KG, s. 290 des han kan huske fra Aar til · Aar og det Allerubetydeligste blot for om muligt
4T44, s. 307 ve Aar og derover, fyrretive · Aar og dog kun Barn, ja man kan døe som
AE, s. 361 At være forelsket et halvt · Aar og dumdristigt at ville vove Alt, det lader
AE, s. 312 re end Verdenshistoriens 6000 · Aar og end Astrologien, Veterinair-Videnskaben
NB5:130 der kan sige: jeg er vel kun 34 · Aar og er allerede Contoirchef, jeg er kun
BOA, s. 282 gne, Verdens-Historiens 6000 · Aar og har nu travlt med at udvise hver enkelt
SLV, s. 241 isk, det kan blive fem og ti · Aar og hele min Levetid men bestemmes ved hende)
NB17:62 teter, der have gaaet flere · Aar og holdt sig paa den Spidse: om de skulde
BOA, s. 189 ar bestaaet uforandret i 1800 · Aar og i hvilket alle Andre antages at have
FB, s. 138 ng, og den tiltager med ham i · Aar og i Skjønhed. Derimod behøver han
F, s. 485 saa er bleven kjøbt i det ny · Aar og ikke blot indtil Nytaarsaften. Den Forfatter,
3T43, s. 92 er den Stad og blive der eet · Aar og kjøbslaae og vinde.« Naar
AE, s. 151 olk tilstaae, at de behøve · Aar og Maaneders daglige Samliv for ret at
NB17:72 olde det ud 1½ ell. 2 · Aar og med en saa intensiv Existents som min,
NB24:121 paaagte var, igjennem saa mange · Aar og med saa megen Productivitet at have
Papir 469 oplyse. Jeg har Aar efter · Aar og meget anstrenget arbeidet uden at have
BOA, s. 157 tilforladeligt nok, nei 1000 · Aar og saa de Mange! Forunderlige Bagvendthed,
NB34:38 ide det meest mulige i disse Par · Aar og saa evigt blev salig. Det er, det n:
KG, s. 251 a strammer man Knuden i nogle · Aar og saa følger Opløsningen. Unegteligt,
NB6:30 være opbyggelig Forfatter i to · Aar og saa produktiv er der vel snart udviklet
AE, note ig om til et Barn paa 3½ · Aar og siger omhyggeligt: kom nu, mit lille
BOA, s. 105 , selv om Forfatteren blev 70 · Aar og skrev store Folianter, critisk gjelder
BA, s. 432 er, at Djævelen sad i 3000 · Aar og speculerede paa at styrte Mennesket
2T44, s. 211 un trofast Elskov tjener syv · Aar og syv til for Lønnen, men Den, der
SLV, s. 140 re. Ved Hjælp af et halvt · Aar og ved Hjælp af Perspectiv-Læren
IC, s. 147 tendommens Sandhed af de 1800 · Aar og vinde Menneskene, at man kunde gjøre
IC, s. 239 dikes der jo een Gang hvert · Aar om Nicodemus, altsaa af disse tusinde og
Papir 571 desangaaende. / Det sidste · Aar omtrent saae jeg ham ikke. / Den næst
3T44, s. 258 erne en Rasende; at han i 40 · Aar omtumledes i Verden, uden vist Sted, fredløs
IC, s. 204 maa meget mere sige, i de 20 · Aar opfandt han ikke Krudtet, de have i en
EE2, s. 140 aledes i det nærværende · Aar oplever et erotisk Moment, saa forøges
SLV, s. 388 sin Ømhed og den i mange · Aar opsparede for et saadant høitideligt
NB17:93 : v:) at jeg spilder mine bedste · Aar paa at beskæftige mig saaledes med det
OTA, s. 139 ler vel endog Livets kostbare · Aar paa at forsøge sig i det Mangfoldige,
BA, note nd en Nar, der maatte anvende 2 · Aar paa at lære at kjende Bogstaverne. Cfr.
EE2, s. 264 til Colonierne, anvend nogle · Aar paa at skrabe Penge sammen, snig Dem ind
NB12:109 Lever man nu hen Aar efter · Aar paa den Maade, saa gaaer man Glip af alt
NB14:120 rtensen sad nu allerede i flere · Aar paa den Plads i Videnskabernes Selskab,
EE2, s. 162 fter at have spildt halvandet · Aar paa disse Overveielser, efterat have anstrengt
LA, s. 20 llingerne senere Aar efter · Aar paa en saa smuk Maade udkom ved Juletid.
Brev 122 il. Saaledes har han flere · Aar paa min Anmodning understøttet mig med
NB2:173 t der engang i mere end eet · Aar paa Prent blev ført en Strid om en enkelt
NB21:75 kortere Prøvetid senere paa 4 · Aar paa Prøve. / / / Det er godt sagt af
Brev 59 ertiden vente eet eller halvandet · Aar paa Svar – og dog faar det. Sædvanligst
F, s. 478 est muligt at realisere en i 30 · Aar paatænkt Plan, at udgive et logisk System,
Papir 263:3 søde Ro. Pigen paa 27 · Aar protesterer, hun har meget for sig, saavel
Papir 375 ro. Naar en Yngling paa 20 · Aar præsterer et Mesterværk, saa hører
NB2:163 land gik under. / Man burde i 10 · Aar reise i China og saa komme hjem og skrive
KKS, s. 95 sthetiske Overtro paa de 18 · Aar ret udryddet, og fik det gjort ret indlysende,
DD:208.j ethvert Tilfælde, i hvilket · Aar Romanen foregaaer, maaskee Stedet er bleven
DD:208.j Du ogsaa lagt Mærke til hvad · Aar Romanen var fra ell. i ethvert Tilfælde,
NB26:25 Haab er der er hvert Livets · Aar saa kostbar, man har ikke saa mange Aar
NB6:55 Msk. og Msk, lever jeg Aar efter · Aar saaledes, at alle de Fornemme ( hvad jeg
2T44, s. 217 sit fire og firsindstivende · Aar sagde: det maa skee. / / / Af vort forelæste
KG, s. 290 han det? Fordi han med hvert · Aar samler Erfaring, bliver mere og mere opfindsom,
SFV, s. 61 Reflexion, har ikke i senere · Aar samlet lidt Reflexion, men jeg er egentlig
EE2, s. 139 gtefolk, der have levet i 10 · Aar sammen, og seet hinanden daglig, ikke see
KM, s. 15 Kjøbenhavnsposten i en Deel · Aar satte til Advarsel for alle andre æsthetiske
EE1, s. 350 et at betyde, en Pige paa 17 · Aar seer ikke paa Sligt; men han har adskillige
AE, s. 20 mældelsen kommer aldrig. To · Aar senere bliver der i en Kreds Tale om hiint
Not5:26 r ham dengang at eie en Pibe; 20 · Aar senere fik han netop den samme Pibe til
NB23:42 n. / Dersom blot Frederik 6te to · Aar senere havde sagt: som vi een Gang have
BOA, s. 169 ar Miraklet er skeet for 1800 · Aar siden – ja saa kan man sagtens forstaae,
LA, s. 95 det ligegyldigt om det er 50 · Aar siden – men Frøken Gusta f. Ex.
NB3:44 ft. Det sagde jeg samme Dag for 6 · Aar siden – og blev erklæret for den
NB27:40 som Papirer af en for 1800 · Aar siden Afdød, Ingen mærker, om jeg
CC:13 m, men min Sorg over den for flere · Aar siden afdøde Broder er derimod aldeles
Brev 165 / Der er i Rom for endeel · Aar siden anlagt en skandinavisk Bogsamling,
NB10:140 angt borte, at det er 1800 · Aar siden at Χstus døde. Hvad vilde
3T44, s. 242 v skabt, og ogsaa sex tusind · Aar siden at Alt var saare godt. / Men som
NB:204 borte – ak, og det er 1800 · Aar siden at Christus levede! / Hvilken Forskjel:
BMS, s. 126 aa kan huske engang for mange · Aar siden at have sagt til gamle Grundtvig:
JJ:288 istoteles de anima. For halvanden · Aar siden begyndte jeg en lille Opsats: de
G, s. 32 det gik en Mand, der for nogle · Aar siden beærede mig med sin literaire
EE2, s. 317 eologisk Attestats. For en 4 · Aar siden blev han puttet ind i et lille Præstekald
IC, s. 132 gjort anderledes. Det er 1800 · Aar siden Christus levede, han er saa glemt
IC, s. 49 jo rigtignok, at det er 1800 · Aar siden Christus levede; Forargelsens Tegn
IC, s. 179 emmende, at det var over 1800 · Aar siden de levede. / Naar saa dette Barn
KG, s. 304 deraf slutte, at det var tre · Aar siden de talte med hinanden? Kan Nogen
Papir 306 n glemte, at det var mange · Aar siden den skete. Men hiint Ord, om hvilket
PCS, s. 143 er en Erindring; det er mange · Aar siden dens Forf. saae Ludovic, og det er
BOA, s. 167 klarer – da det er 1800 · Aar siden Det skete, som forklares: alt Dette
BOA, s. 162 ker som saa, det er nok mange · Aar siden det skete. / Naar nu saaledes gjennem
PCS, s. 143 det er jo allerede adskillige · Aar siden dette Stykke blev givet. Uvilkaarligt
BOA, s. 160 og hvad enten det er 1800 · Aar siden eller det er igaar: man kan lige
BOA, s. 166 det, om det er skeet for 6000 · Aar siden eller det skeer om 6000 Aar, eller
JJ:363 da sidder jeg nu for 4 · Aar siden en Søndag-Eftermiddag ude hos
JC, s. 17 I Byen H..... levede for nogle · Aar siden en ung Student, ved Navn Johannes
NB30:112 vet for idetmindste 1500 · Aar siden er msklig Frimodighed, der redeligt
BOA, s. 166 kan forstaae, at man for 1800 · Aar siden fik en Aabenbaring – de vilde
NB5:27 orgenen. / Da for nu omtrent 1800 · Aar siden Folket raabte: korsfæst, korsfæst,
SLV, s. 192 dre Fag. / Om Aftenen for et · Aar siden fulgte jeg hende hjem. Der var ingen
F, s. 478 st muligt at indfrie mit for 10 · Aar siden givne Løfte om et æsthetisk
NB30:30 eologisk Professor. Det er nu 20 · Aar siden han blev Professor og gift. Hans
NB32:82 Examen. / Fordi det er 1800 · Aar siden han levede, derfor er denne Examen
Oi9, s. 378 eder, hvor for mange hundrede · Aar siden hans Fod maaskee satte et Spor; bagefter,
NB:194 Efterskrift allerede for eet · Aar siden har forklaret sig desangaaende, han
Papir 460 ærd, at jeg for en Deel · Aar siden har frivilligt forlangt at blive
NB23:113 g af, hvad jeg engang for flere · Aar siden har sagt ham, at det faldt mig dyrt
NB:194 , at Reitzel allerede for to · Aar siden har talt om et nyt Oplag, at det
NB15:28 Altid det Samme. For nogle faae · Aar siden havde Præsterne travlt for at
NB32:115 ig selv: hvis jeg for 4 eller 5 · Aar siden havde slet Intet eiet, havde jeg,
EE1, s. 237 ny Anledning til. For nogle · Aar siden henvendte en Redakteur af et af vore
G, s. 26 ndt ved Gjentagelsen. For nogle · Aar siden hørte jeg en Præst ved to festlige
Papir 589 t godt, at der for en Deel · Aar siden i Nørre Sjelland levede ( om han
IC, s. 39 dog levede han for 1800 · Aar siden i sin Fornedrelse og forandres først
F, s. 487 logien? Da Hr. Prof. for et Par · Aar siden i sit apokalyptiske Digt afslørede
NB27:21 . / / Idag er det altsaa 12 · Aar siden jeg blev forlovet. / » Hun«
SLV, s. 120 mange Hexe. / Det er et Par · Aar siden jeg har læst hiin lille Bog, men
Papir 373:2 søg. Det er idet mindste 2 · Aar siden jeg saae ham sidst som Hummer; i
KG, s. 304 r Knuden igjen. At det er tre · Aar siden kan man kun vide i Forbigangenhedens
Papir 459 hvad jeg for 15 · Aar siden kunde vove med den fuldkomneste Sikkerhed,
EE2, s. 234 ldt, som vi begge for en Deel · Aar siden levede i megen Berøring med, jeg
Oi10, s. 407 , hvad allerede for en Deel · Aar siden nuværende Provst Kofoed-Hansen
CT, s. 239 drede Aar siden og for tusind · Aar siden og for tre hundrede Aar siden, men
CT, s. 239 s var det for femten hundrede · Aar siden og for tusind Aar siden og for tre
G, s. 11 er han, som sagt, for omtrent 1 · Aar siden op til mig, ganske ude af sig selv.
BOA, s. 168 ker som saa: naar det er 1800 · Aar siden saa kan man nok forstaae, at der
SLV, s. 183 Morgen. / Altsaa idag for et · Aar siden saae jeg hende første Gang, det
SLV, s. 188 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden saae jeg hende hos hendes Onkel,
SLV, s. 258 tter sig selv. / For nogle · Aar siden saae man saaledes i den søndre
CT, s. 239 ; og for tre hundrede · Aar siden sagde man » saaledes var det
CT, s. 239 e som nu: for sytten hundrede · Aar siden sagde man » saaledes var det
NB26:54 jo selv allerede for flere · Aar siden sagt ham, at jeg havde Bekymring
NB27:16 mig. Ham har jeg for mange · Aar siden sagt, at jeg ikke godt havde Raad
SLV, s. 11 ge Historie. / For adskillige · Aar siden sendte en mig velbekjendt Literatus
NB26:54 har allerede talt for flere · Aar siden til ham om det at ansættes ved
BOA, s. 169 aae, at hine Mænd for 1800 · Aar siden troede at det var et Mirakel: saa
AaS, s. 43 t 21 §§, og for flere · Aar siden udgivet en Subscriptionsplan paa
NB13:55 lse, at jeg er Forf.? For 3 · Aar siden udkom afsl. Efterskrift. Den er Slutstenen
EE2, s. 262 u vedblev: » for nogle · Aar siden var hun overmaade deilig og gjorde
Papir 137 keviser, der for et halvhundrede · Aar siden var i Brug her; netop fordi begge
G, s. 24 t, hun seirer altid. / For en 6 · Aar siden var jeg paa en Reise en 8 Mile ude
EE1, s. 219 netop er det, der for nogle · Aar siden vilde have gjort ham lykkelig, hvis
TTL, s. 412 terretning om, at for en Deel · Aar siden ønskede han det, men nu ikke.
BOA, s. 161 lige er jo et Faktum for 1800 · Aar siden) i 300 Aar, nu i 700, nu i 1800:
IC, s. 41 » Er det nu ikke 1800 · Aar siden, at Christus levede, er ikke hans
NB3:26 om det jo var i hiin Tid for 1800 · Aar siden, at det at blive saaledes helbredet
SD, s. 155 kulde være skeet for 1800 · Aar siden, at et Menneske blev hjulpet miraculøst.
AE, s. 55 l saa være? Det er jo 1000 · Aar siden, at Hedenskabet blev fortrængt,
AE, s. 170 hen. / Det er vel nu en fire · Aar siden, at jeg fik det Indfald at ville
Papir 318 Det er vel nu en 3 · Aar siden, at jeg fik det Indfald at ville
EE1, s. 12 Papirer. Det er nu omtrent 7 · Aar siden, at jeg hos en Marchandiser her i
G, s. 11 e sig bedre. / Det er omtrent 1 · Aar siden, at jeg ret for Alvor blev opmærksom
NB8:108 gang for eet ell. halvandet · Aar siden, at jeg sagde til Peder: jeg troer
BA, s. 356 amme Maade som at det er 4000 · Aar siden, at Nebucadnezar blev en Oxe. Naar
NB13:86 s Status / / Det er nu vel en 10 · Aar siden, at Prof. M. vendte hjem fra en Udenlandsreise,
BA, s. 355 Man taler om, at det er 6000 · Aar siden, at Synden kom ind i Verden, aldeles
BA, s. 356 aer, at det ikke just er 6000 · Aar siden, at Synden kom ind i Verden, det
BA, s. 383 ig leve hen, som var det 6000 · Aar siden, at Synden kom ind i Verden, som
3T44, s. 242 er man, at det er sex tusind · Aar siden, at Verden blev skabt, og ogsaa sex
IC, s. 165 eller iforgaars, men for 1800 · Aar siden, da han den Fornedrede ikke var ophøiet.
KG, s. 304 Men sæt nu, at det var tre · Aar siden, de sidst talte med hinanden. See,
IC n Samme, og den Samme som for 1800 · Aar siden, den Jesus Christus, der fornedrede
AE, s. 213 ganske simpel. Det er en fire · Aar siden, det var en Søndag – ja,
NB32:138 v, er, at man siger: ja, for et · Aar siden, eller for 1 Maaned siden, eller
BOA, s. 157 mere sandt, fordi det er 1800 · Aar siden, end det var den Dag det skete. Det
Papir 375 er gammel, da det er mange · Aar siden, han blev det – hvilket man
BOA, s. 169 t, naar det er skeet for 1800 · Aar siden, han kan lige saa godt tro det, naar
BOA, s. 191 astaaet at have oplevet for 2 · Aar siden, hvad man til Glæde for Menneskeheden
BOA, s. 170 troer det, fordi det er 1800 · Aar siden, hvilket slet ikke er at tro. Troer
BB:42.f orde paa mig, da jeg for en Deel · Aar siden, i ungdommelig romantisk Begeistring
NB31:34 derdrægtighed, det er nu 1800 · Aar siden, længst tilbagelagt, glemt, nu
BOA, s. 91 , at det er sagt for snart 50 · Aar siden, maaskee vil kunne skaffe det Sagte
CT, s. 239 Aar siden og for tre hundrede · Aar siden, men nu er det ikke saaledes, ja,
EE1, s. 326 ten. Han er død for nogle · Aar siden, Moderen ogsaa. Han var en meget
BOA, s. 169 oe naar det er skeet for 1800 · Aar siden, naar det vel at mærke er det
CT, s. 238 de Aar siden, og for hundrede · Aar siden, og for halvhundrede Aar siden, og
CT, s. 238 ar siden, og for tre hundrede · Aar siden, og for hundrede Aar siden, og for
CT, s. 238 rt var det for atten hundrede · Aar siden, og for sytten hundrede Aar siden,
CT, s. 238 rede Aar siden, og for tusind · Aar siden, og for tre hundrede Aar siden, og
CT, s. 238 ar siden, og for halvhundrede · Aar siden, og for tre og tredive Aar siden;
CT, s. 238 siden, og for sytten hundrede · Aar siden, og for tusind Aar siden, og for
IC, s. 76 tede ikke i sin Tid, for 1800 · Aar siden, og venter ikke paa noget Udfalds
F, s. 516 d jeg skulde have gjort for 10 · Aar siden, saa blev jeg jo reent confunderet.
BOA, s. 170 det og det er skeet for 1800 · Aar siden, saa er han netop i Troen paradox
DS, s. 252 r. Og som det gjaldt for 1800 · Aar siden, saa gjælder det iaar, og om 1800
AE, s. 67 d, som indtraadte for nu 1812 · Aar siden, saa primitivt, at ethvert historisk
Papir 69 rive et levende Ord for 1800 · Aar siden, saa sees, at Grundtvig opfordrer
CT, s. 232 abningen idag, som for tusind · Aar siden, seer op til ham og begjerer Føde
Brev 154 ee, at jeg, omtrent for et · Aar siden, sendte Dig en Flaske af denne Essents
IC, s. 38 iske Person, han var for 1800 · Aar siden, som hvilken bestemte, og levende
KG, s. 299 hed, at det er atten hundrede · Aar siden, som var ogsaa han saa uendeligt
AE, s. 45 har været til for over 400 · Aar siden, væsentligen den Samme, saa siger
NB4:81 sk Person, der har levet for 1800 · Aar siden. / Christus siger: hvor To ell. Tre
SLV, s. 245 Marts. Morgen. / Idag for et · Aar siden. / Hvilken er den lykkeligste Existents?
SLV, s. 358 Juni. Morgen. / Idag for et · Aar siden. / Jeg byder mit hele Liv for Bryllupsdagen;
NB10:80 gerne som vare de skrevne for 50 · Aar siden. / NB – / Det Ord af Pilatus:
SLV, s. 292 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Altsaa paa dette Skær skulde
SLV, s. 293 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Blot hun kunde gjøre mig Modstand.
SLV, s. 231 bruar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Blot Mod og Udholdenhed. Jeg vil
BOA, s. 167 et – fordi det var 1800 · Aar siden. Dersom Sagen ikke var saa alvorlig,
SLV, s. 286 April Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det blev altsaa godt ja høit
SLV, s. 197 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det er afgjort. Man gjorde mig altsaa
SLV, s. 194 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det er dog anstrængende, næsten
SLV, s. 300 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det er skeet. I to Dage har jeg
SLV, s. 305 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det gaaer bedre og bedre. Ordet
SLV, s. 278 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det gik jo ypperligt; det kan jeg
SLV, s. 376 blev den staaende for mange · Aar siden. Det Senere har den fælleds Feil,
SLV, s. 249 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Det var enten den 1ste eller den
SLV, s. 356 Juni. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Dog disse Taarer, der pine sig frem
SLV, s. 291 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. En Vildfarende er jeg, jeg er liig
SLV, s. 297 e Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Er det muligt! Hun blev fortørnet
SLV, s. 201 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Er det saaledes at være forlovet?
SLV, s. 214 bruar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Erotisk talt skader jeg hende visseligen
SLV, s. 361 Juli. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Et Øienvidne til min Situation
SLV, s. 273 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Hun er ikke til at styre; hun slaaer
SLV, s. 278 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Hun er noget fastende, ikke uden
SLV, s. 219 bruar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Hun har seet mig overvældet under
SLV, s. 224 bruar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Hun hører ikke uden Opmærksomhed,
SLV, s. 297 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Hun skummer ikke mere over i Hengivelsens
SLV, s. 202 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Hvad er dette? Hvad vil det sige,
SLV, s. 237 Marts. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Intet nyt Symptom. Hvor vi ere,
SLV, s. 233 Marts. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Intet nyt Symptom. Naar saa en lysere
SLV, s. 240 Marts. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Intet nyt Symptom. Om denne Tryghed
NB25:101 lide med. / Men nu er det 1800 · Aar siden. Ja godt nok. For at faae Ende paa
SLV, s. 275 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Jeg ennuerede mig over al Maade
SLV, s. 207 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Jeg kan ikke holde min Sjel paa
SLV, s. 193 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Jeg tæller Øieblikkene; blot
SLV, s. 256 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Jo ganske rigtigt, jeg fik idag
SLV, s. 274 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Krigen er erklæret. Naar man
NB5:54 an gik og stod og levede for 1800 · Aar siden. Kun saaledes er og vil han være
SLV, s. 365 Juli. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Lad see! Min Livs-Anskuelse var,
SLV, s. 324 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Latteren er og bliver dog det bedste
3T44, s. 242 og dog er det jo sex tusind · Aar siden. Men den forstaaer det strax –
SLV, s. 289 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Naar en Inquisitor længe maaskee
BOA, s. 91 have været forkeert for 50 · Aar Siden. Naar en Levende taler til de Samtidige
SLV, s. 343 Juni. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Naar nu et Ægteskab lod sig construere
SLV, s. 228 bruar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Nei jeg kan dog ikke forstaae Andet,
SLV, s. 313 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Ofte nok har jeg leet ad en Forlovet,
BOA, s. 168 ger i sin Tid ɔ: for 1800 · Aar siden. Og det maa man nu sige om det Overordentlige
SLV, s. 305 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Pludseligen kommer Afgjørelsen
SLV, s. 211 anuar. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Religieuse Forudsætninger synes
SLV, s. 333 Juni. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Saa kunde jeg jo undgaae Vielsen
SLV, s. 306 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Situationen gjentagen, Afgjørelsen
SLV, s. 329 . Mai. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Skulde det ikke være muligt,
IC, s. 54 egn og Under – for 1800 · Aar siden. Tegn og Under i Samtidighedens Situation
BOA, s. 161 staae hen) siden det er 1800 · Aar siden. Thi Samtidigheden er Spændingen,
SLV, s. 287 April. Morgen. / Idag for et · Aar siden. Ulykken er: hun har slet ikke religieuse
NB17:16 e engang til mig for et Par · Aar siden: » men det kommer egl. til
LA, s. 95 om, som var det skeet for 50 · Aar siden: saa var det ude med alle Snakkerne,
CT, s. 222 undrede, eller atten hundrede · Aar siden: skal han tale saaledes, og altsaa
GU, s. 332 tigeligt. Lad det være 1000 · Aar siden; han den Forandrede, han er længst
BOA, s. 166 n Indbildning, at det er 1800 · Aar siden; i den Indbildning, ja i den Indbildning,
EE1, s. 19 var jeg allerede kommen for 5 · Aar siden; jeg havde ordnet Papirerne saaledes,
CT, s. 239 saaledes var det for hundrede · Aar siden; men nu er det ikke saaledes, ja,
CT, s. 238 siden, og for tre og tredive · Aar siden; men nu er det ikke saaledes.«
LP, s. 51 hvide Papaver forandrer efter · Aar sin Farve, naar den staaer mellem de brogede.
SLV, s. 337 dig ved Babel, men hvert 7de · Aar skal der være Høitid i Landet, /
JJ:441 rsom ikke pludseligen et Par 1000 · Aar skjæres bort for Msk, og denne Bro afhugges,
Papir 1:1 og han sig Vicariatet. Samme · Aar skrev han paa Fortale til » Den
Brev 17 ungsindig Phantasie. Det 34de · Aar skulde altsaa være Grændsen, og Fader
3T44, s. 277 es, at alle Børn under to · Aar skulde dræbes. – Maaskee var der
EE1, s. 44 ovende Begyndelse, i mit 25de · Aar skulde være kommen dertil, at jeg ikke
AE, note ade, at man nu i et Par tusinde · Aar slet Intet har hørt fra ham, kun Guden
NB21:95 : s: v: – ak gjennem mange · Aar slæber han sig maaskee hen i Qvalen
NB30:50 ent Χsthedens samtlige 1800 · Aar som Arbeiden i Retning af Sandsebedrag
IC, s. 41 treg over, annulleret de 1800 · Aar som de der hverken gjøre fra eller til,
SLV, s. 161 ens Tant, man taler om de 70 · Aar som en ond Møie og Aandsfortærelse,
NB30:30 n blomstrende Datter paa 17 · Aar som er forelsket – og alt dette paa
AE, s. 162 istentsen, ja Existentsens 70 · Aar som et Intet, og dog skal dette Intet ethisk
NB9:67 Aar idetmindste i lige saa mange · Aar som han havde drevet Professionen. Man
EE2, s. 34 ent med en Forbindelse paa 10 · Aar som med en paa 5, ja end ikke med en Forbindelse,
IC, s. 204 lære i en halv Time. De 20 · Aar staae i et aldeles tilfældigt Forhold
Papir 458 udium, naar han i det 48de · Aar staaende paa Videnskabens Høieste, dog
2T43, s. 17 Din Barmhjertighed. Det nye · Aar staaer for os med dets Fordringer; og gaae
TS, s. 74 in Nærværelse, Aar efter · Aar stadigen har anbragt Taushed i Dit Huus,
Brev 159.1 der gjennem en Række · Aar stadigen har tilbudt sig maaskee været
NB22:146.b ar vi da i den lange Række · Aar stadigt seet hinanden, og i den senere
Oi7, s. 307 et andet Væsen maaskee 70 · Aar sukke i denne Jammerdal og Straffe-Anstalt,
SLV, s. 267 el er det De er?« 60 · Aar svarede Bogholderen, og derpaa klinkede
EE2, s. 284 gteren at lade Charles i de 8 · Aar synke saa dybt. Han tilstaaer gjerne, at
EE1, s. 267 inger gjennem en Række af · Aar sætte ham i en ganske anden Fordeel
NB15:62 aade, saa skulde V. Hugo et halv · Aar sættes hen og lære Lectier i Χstd!
NB:25 tter-Virksomhed i de 4¼ · Aar tager sig ganske anderledes ud; i Tydskland
OTA, s. 174 a Dag til Dag og fra Aar til · Aar tages det ikke saa nøie med, om En ganske
NB18:44 har jeg i de sidste tre a 4 · Aar talet med ham hver evige Aften, og fundet
NB19:57 er blevet 37 Aar gl., mange · Aar theol. Candidat, længst allerede bekjendt
Brev 88 ede 1 Time, 1 Minut, ell. ½ · Aar til – en Idee – et Vink –
TTL, s. 430 ngens salige Overraskelse fra · Aar til Aar endnu i Livets Aften. Og saaledes
CT, s. 191 feige, snildt beregnede, fra · Aar til Aar fortsatte, gjennem et heelt Liv
OTA, s. 132 forbedrede sig, og stadig fra · Aar til Aar gik frem i det Gode: det er vist,
BOA, s. 294 tende Liv der lister sig fra · Aar til Aar i illusorisk Tryghed. / I et christeligt
CT, s. 313 modighed, med hvilken han fra · Aar til Aar kjerligt fordrager Ondt: da siger
AE, s. 232 tter og atter snubler, og fra · Aar til Aar kun kommer saare langsomt frem.
OTA, s. 132 Gode: det er vist, at han fra · Aar til Aar med større Inderlighed, alt
KG, s. 290 , hvorledes han kan huske fra · Aar til Aar og det Allerubetydeligste blot
OTA, s. 174 Larm fra Dag til Dag og fra · Aar til Aar tages det ikke saa nøie med,
Brev 16 at være i een og den samme fra · Aar til Aar voxende Produktionens Spænding,
SFV, s. 102 igende Oprør, fortsat fra · Aar til Aar, fra Slægt til Slægt. Reflexionen
AE, s. 213 orøgede Dagens Arbeide fra · Aar til Aar, grundende over Christendommen:
NB28:103 il har plaget uafbrudt fra · Aar til Aar, og jeg har bestandigt været
OTA, s. 177 nsket, blev ham negtet fra · Aar til Aar: hvilken af disse Tvende var i
TTL, s. 460 den lader Oldingen vente fra · Aar til Aar; naar man siger Fred og Tryghed,
NB2:17 stykke mig ud og bruge nogle · Aar til at give Ideen Fart, og saa i andre
EE2, s. 284 n Narrestreg, man kan bruge 8 · Aar til at leve sig ind i og en halv Time til
NB2:122.a har da altsaa i Maximum en 70 · Aar til at nyde – men en Evighed til
IC, s. 204 sige, at han har brugt de 20 · Aar til at opfinde Krudtet, nei Krudtet opfandt
AE, s. 427 rundes et Menneske 30, 40, 50 · Aar til at perfectionnere sig, om end saaledes,
NB30:122 lsens Tanke: at bruge 1800 · Aar til at see an – og saa først naar
EE2, s. 317 gen ere som Blomstret fra et · Aar til det andet, den samme og dog ikke den
BOA, s. 166 eker og Skriverier og de 1800 · Aar til en Side for at faae vüet. Og dette
SFV, s. 16 ingenlunde er indrømmet 3 · Aar til Forandringens Indtræden, men at
KG, s. 251 s Aar til Udviklingen, saa ti · Aar til Forviklingen, saa strammer man Knuden
KKS, s. 95 re en Skuespillerinde paa 16 · Aar til Gjenstand for en Kritik, især hvis
NB29:65 hver Mishandling lægger · Aar til hans Navnkundighed. Misunde I ham hans
2T44, s. 222 g medens Dagene gik og talte · Aar til hendes Alder, indtil hun blev meget
DS, s. 242 ra Dag til Uge til Maaned til · Aar til Levetid. Naar » Professoren«
OiA, s. 10 statning fordi han har haft 2 · Aar til sit første Indlæg, idetmindste
KG, s. 251 imeligheden, udviser en Snees · Aar til Udviklingen, saa ti Aar til Forviklingen,
IC, s. 204 es den. Hvad han har brugt 20 · Aar til, det kan nu en Anden ved Hjælp af
NB15:62 Forvænt naturligviis i mange · Aar til, en indøvet i den Art Udsvævelse,
FB, s. 168 læde af, det bruger han 70 · Aar til; og hvorfor? fordi han prøves og
OL, s. 32 Hage siger at det var en Deel · Aar tilbage den triste Tid begyndte. En egen
Papir 69 opmærksom paa, at det 300 · Aar tilbage i Tiden ikke var der, han har altsaa
EE1, s. 385 gaar, det skyder jeg tusinde · Aar tilbage i Tiden, og erindrer det, som om
LA, s. 21 foruden en ny Silkekjole hver · Aar tillige den Fortælling af Hverdags-Historien,
Oi10, s. 394 n Natur. / I en Række af · Aar tog han med en beundringsværdig Virtuositet
NB12:143.a , og bruger Gud veed et halvt · Aar troer jeg til at trykke en lille Bog –
LP, s. 52 mmens Knuder see, i hvor mange · Aar Træet har voxet, et Menneskeliv har
KG, s. 303 Bruddet med hver Dag og hvert · Aar tydeligere og tydeligere; men den Kjerlige,
Oi5, s. 231 00 Aar igjennem og atter 1000 · Aar ubetinget at virke for Lærens Udbredelse
NB27:80 øden vil dog holde nogle · Aar ud men alligevel seire i denne Verden,
KG, s. 28 n snart seiret, vilde vedblive · Aar ud og Aar ind » fristende«
NB5:30 ved at grunde og gruble over · Aar ud og Aar ind – hvad bryder Mskene
NB6:37 st og prædikede hver Søndag · Aar ud og Aar ind – og havde Kirken saa
OTA, s. 301 veed Du, om Du talte · Aar ud og Aar ind at nævne noget Herligere
AE, s. 277 e Menneske er noget Andet end · Aar ud og Aar ind at pinde Noget sammen til
AE, s. 47 ved til at kunne nøies med · Aar ud og Aar ind at slaae Allarm, netop han
CT, s. 114 ller dersom Du hver Søndag · Aar ud og Aar ind betragtede det: o, ikke sandt,
NB30:12 reent Nul og saa vedbliver · Aar ud og Aar ind efter den størst mulige
NB2:80 Bekymringer, daglige Forhaanelser · Aar ud og Aar ind er langt værre end hvilkensomhelst
IC, s. 246 vilken en Kunstner har siddet · Aar ud og Aar ind flittigt ved Arbeidet for
HCD, s. 176 ndags-Prædiken, saa kan Du · Aar ud og Aar ind gaae i 3 Kirker hver Søndag,
TS, s. 62 ndnu større Afstand er det: · Aar ud og Aar ind hver evige Dag at kunne sidde
CT, s. 246 re Tale om Alvor, hvis Nogen · Aar ud og Aar ind kunde ramse dette Bibelsted
F, s. 494 nem et langt Liv have vedblevet · Aar ud og Aar ind ligesom at oplægge dette
BI, s. 336 , man var atter Alt for Sine, · Aar ud og Aar ind med en Sikkerhed og Præcision,
NB34:32 som ivrige i deres Gjerning saa · Aar ud og Aar ind præke – Løgn;
CT, s. 23 Eders Troskab mod Eder selv i · Aar ud og Aar ind saa lang Dagen er, paaskjønnet
NB2:54 ngsom Ild: det varer dog vel ikke · Aar ud og Aar ind som det at blive langsom
Papir 323:2 saa hører og læser · Aar ud og Aar ind, men aldrig hører Tale
OTA, s. 283 Hensigt gik der ud, hvor den · Aar ud og Aar ind, upaaskjønnet, er synlig,
Not6:18 olde en Beleiring endnu i 7 · Aar uden at udhungres. / Marschen paa Heden.
NB5:72 k. har kunnet leve hen 10, 20, 30 · Aar uden nogensinde at have mærket at Gud
NB7:114 re med Productiviteten, reise 2 · Aar udenlands, og saa komme hjem og blive Præst.
Papir 1:1 e der at kjende L. / I dette · Aar udkom en Keiserlig Rescript, som befalede
IC, s. 125 at opnaae, at blive Aar efter · Aar udleet, forfulgt og tilsidst ihjelslagen:
NB17:38.a v: – / Og saa Aar efter · Aar uforandret at være udsat for den Mulighed
Brev 81 til sig. Hun er klog, og et · Aar under mine Auspicier har ikke just gjort
SLV, s. 267 k anlagt, Bedraget med de 60 · Aar understøttet af det engelske Sprog saa
AE, s. 500 rn, og som endnu i deres 40de · Aar unægteligen vilde være at betragte
Brev 18 l. slet Intet, at den er i 10 · Aar uopsigelig. Paa den anden Side ønsker
NB7:114 til. / Denne Plan med at reise 2 · Aar var dog vistnok mere et Phantasie-Indfald.
JJ:444 seavisen, at en lille Dreng paa 8 · Aar var død og Avertissementet endte saaledes:
NB31:2 std; man har meent, at 70 · Aar var for lidt, at der maatte en lang lang
Not15:15 Indholdet af hiint Forlovelsens · Aar var for mig egentlig: en ængstet Samvittigheds
NB30:16 t paa Spidsen; men da nogle · Aar var gaaet hittede Toppen paa tvende snilde
AE, s. 88 ne Forskjel, endnu i sit 70de · Aar var han ikke færdig med stræbende
NB12:111 ussel. Først at han i 6 · Aar var Redakteur – og ikke angreb mig,
SFV, s. 76 gevel Dag for Dag, Aar efter · Aar var tilegnet af Forfatteren, der, historisk,
SFV, s. 16 Øieblik. Efterat der i to · Aar var udgivet ene og alene religieuse Skrifter,
BN, s. 122 marum af hans Viden i det 70de · Aar var, at han ikke med Bestemthed vidste,
SLV, s. 336 Saadan. / 27. Men da de syv · Aar vare forløbne blev jeg atter Nebucadnezar.
NB26:51 nte var det saaledes: nogle · Aar vare Lidelse ( Prøvelsen) og derpaa
Papir 448:2 an holde sig endnu en 20 a 30 · Aar ved at fire – tænk Dig, da Fordringen
OTA, s. 133 al kunne tælle et Træes · Aar ved at see paa Barken: sandelig man kan
OTA, s. 218 en Lidende gjennem de mange · Aar ved Timelighedens Uvisse kan snakke sig
Papir 392 for. Det var fordi De Aar efter · Aar vedblev at ville tjene Foragtelighedens
AE, s. 88 derligere hvad en Pige paa 16 · Aar veed. Thi han var ikke som Den, der kan
AE, note – Naar et Barn paa fire · Aar vender sig om til et Barn paa 3½
NB19:57 lp af Opdragelsen, i det 16 · Aar vidste man var langt ude over. / gudeligt
NB24:114 sige da til Nielsen: om 2 · Aar vil det Bestaaende takke mig for den Bog.
NB:86 ghed vil forudsige at om 1000 · Aar vil en ny Stjerne vise sig. At den er til,
NB7:91 n Dag, at han maaskee om eet · Aar vil formaae hvad han ikke formaaer idag,
KKS, s. 107 r Aar blive dialektisk; hvert · Aar vil gjøre Forsøget paa at bevise
NB:86 ndighed hvorledes der om 1000 · Aar vil leve en spansk Astronom som med Nødvendighed
NB7:114 a Du fra en Udenlandsreise paa 2 · Aar vil vende hjem med en uhyre Masse Manuscript.
NB:14 re det i Løbet af en 5 a 6 · Aar vilde han dog ikke være istand dertil.
NB34:9 hen inden han gifter sig, de · Aar ville gaae hen, just de Aar, hvor Lysten
Brev 16 re i een og den samme fra Aar til · Aar voxende Produktionens Spænding, og dog
DJ, s. 71 nakke dem tilfreds. Lad et Par · Aar være forløbne, og tag saa ud og besøg
DS, s. 166 at. Han har allerede i en Deel · Aar været Candidat, og er nu saa indtraadt
AE, s. 171 ds. / Jeg havde en halv Snees · Aar været Student; skjøndt aldrig doven,
Papir 221 har bestandigt et 1 ell. ½ · Aar yngre Værk at sammenligne det med. /
SLV, s. 197 ldre, idag er jeg bleven 10 · Aar yngre, nei yngre end jeg nogensinde har
SLV, s. 201 ldre eller er jeg bleven 10 · Aar yngre? / Hvor det dog maa være besynderligt
EE2, s. 136 esien meget rigtigt, at de 15 · Aar ypperligen lade sig concentrere, den haster
SLV, s. 201 Væsener: er jeg bleven 10 · Aar ældre eller er jeg bleven 10 Aar yngre?
NB17:64 Forf. i en vis Forstand 100 · Aar ældre end de Ældste iblandt os; en
NB31:103 Yngling var jeg et Tusind · Aar ældre end en Olding! Og saaledes maa
Papir 263:3 E var 31 Aar og altsaa 1 · Aar ældre end hendes Sted-Sted-Moder og
Papir 263:3 des Sted-Sted-Moder og 4 · Aar ældre end hendes ældste Søster,
FB, s. 116 i Abrahams Hjerte, mange mange · Aar ældre end Isaak, Frugten af Abrahams
EE2, s. 290 r mig; jeg bliver mange mange · Aar ældre end jeg virkelig er, jeg bliver
NB14:95 ikke vide det, jeg er jo 8 · Aar ældre end min Broder. / Peters Yttring
Brev 269 erb, og selv om han var 10 · Aar ældre troer jeg, han næsten maatte
EE2, s. 255 l Gavns. Da jeg var bleven to · Aar ældre, blev jeg sat i den lærde Skole.
SLV, s. 33 , eller naar jeg er bleven 10 · Aar ældre, hvis jeg nogensinde bliver det,
SLV, s. 197 rsk! / Blev jeg igaar som 10 · Aar ældre, idag er jeg bleven 10 Aar yngre,
SLV, s. 198 ? Skal jeg være bleven 10 · Aar ældre, jeg som næsten var en Olding
Brev 159.2 mig endnu et Par tusind · Aar ældre. / Svar nu: samtykker De deri;
EE1, s. 238 id var jeg accurat bleven et · Aar ældre. Dette er nu ikke videre mærkeligt;
EE1, s. 238 betyde end at man bliver et · Aar ældre. Dette var her Tilfældet. Ved
EE1, s. 332 en eneste Broder, der var et · Aar ældre. Hun kjender kun Fader og Broder,
KKS, s. 95 klærede Yndling – 10 · Aar ældre: saa bliver Publicum vred –
BI, s. 327 re et Menneske mange, mange · Aar ældre; et ungt Menneske, der ved denne
OTA, s. 359 og den Lærende bleven eet · Aar ældre; men naar den længste Skoletid
Papir 263:2 get Hensyn paa, yngere end 30 · Aar ønskes ei, da min ældste Datter er
NB12:108 et Sag. Nu har jeg i adskillige · Aar øvet mig uafbrudt deri, og dog kan jeg
NB12:191 re Menneske blot et halvt · Aar! Al min Særhed o, den er ikke Andet end
Oi7, s. 299 s-Løfte. / En Dreng paa 15 · Aar! Dersom der var Tale om 10 Rigsdaler, vilde
SLV, s. 203 bende Aar. Det løbende · Aar! Hvilken forfærdelig Spot over mig ligger
LA, s. 16 ge: kun tyve Aar, men: i tyve · Aar! Men da vilde vel hine Fortællingers
NB14:21 see til En i 70,000 Aar. 70,000 · Aar! O, for ham er det dog kun 7 Dage; men det
Papir 440 g ved den ny Sjouer! / I 6 · Aar! Og nu vil han saadan udenvidere være
BOA, s. 161 tendommen har bestaaet i 1800 · Aar! Paa den anden Side bliver det Christelige
SLV, s. 221 aah! en halvfjerdsindstive · Aar« » Du gode Gud saa kan jo Mennesket
EE:54 erne, der » trykkes i dette · Aar« – evig ung. – /
Brev 268 mer » trykt i dette · Aar«. Forskjellen er hell. ikke, at den ene støber
NB:145.a ( selv om Øieblikket var 70 · Aar) – men Seirens ene Gang er Evigheden.
BOA, s. 259 om fE paa en Afstand af 1800 · Aar) desto bedre gaaer det dog tilsyneladende
AA:9 0 à 40 Aar ( ja een endog 48 · Aar) i samme Kald, ved den samme Menighed. –
NB:145.a ne Gang ( selv om den varede 70 · Aar) kan derfor ikke afbildes eller fremstilles
LP, s. 41 an pleier at kalde Eens bedste · Aar) og er saaledes ikke istand til at give
NB4:61 ker for Livet ( for disse 70 · Aar), den Døende ønsker for Evigheden,
Not6:8 nere ( paa en 25 à 30 · Aar), der bleve underviste i at læse Bogstaver,
PS, s. 289 hundrede og tre og fyrretyve · Aar), og fatte os saa kort som muligt; thi vi
Not6:18 ere end i en 70 à 80 · Aar). / Min Tigger vidste derimod god Besked.
NB10:181 emt. Men nu er det paa 4de · Aar, – og Kiøbh. interesserer sig endnu
Papir 4:1 sephus siger, at han regjerede 37 · Aar, / altsaa / 713 / / 37 / / ––––
EE2, s. 34 uttede med de Christne paa 10 · Aar, 10 Maaneder, 10 Uger, 10 Dage, 10 Minutter;
NB11:23 ller efter det mærkværdige · Aar, 48, der i sit » store Hurlumhei«
SFV, s. 101 ens Syndefald, er: Aar efter · Aar, Aarti efter Aarti, Aarhundrede efter Aarhundrede,
Brev 18 t, skjøndt uopsigelig i 10 · Aar, aldeles som contant. / Og saa har jeg blot
SLV, s. 100 n, hvis det var efter et Par · Aar, at Aladdin er bleven lille. Her har Forføreren
IC, s. 204 am, efter at han har brugt 20 · Aar, at bringe den historiske Sandhed for Dagen
NB34:29 g, holder taalmodigen ud maaskee · Aar, at den Lærende udtømmer sig i, opfinder
4T43, s. 121 at det vil skee i de 7 magre · Aar, at den Overflod, der var i de 7 frugtbare,
DS, s. 252 ælder det iaar, og om 1800 · Aar, at Den, der sætter en sand Selvfornegtelsens
BMT, s. 218 nske ubekjendte. Det er mange · Aar, at der literairt har været et Mellemværende.
NB16:33 tive er, at det varer flere · Aar, at der skrives en Foliant, og mange lærde
NB31:2 ves en lang lang Række · Aar, at endog 70 Aar er for lidt, og maaskee
NB9:2 : døe i det nuværende · Aar, at han saa ikke her ogsaa gjorde Distinction
NB24:152 enne Ene-Kamp ud Aar efter · Aar, at have det i sin Magt blot ved at slaae
DS, s. 190 Liv stadigt væk, Aar efter · Aar, at jeg er som Folk er fleest, saa skal
NB24:164 kyld hele Dit øvrige Liv, 40 · Aar, at udholde at leve i Armod, blive forhaanet,
NB14:57 der nu har bestaaet i 1800 · Aar, bestaaet, som det hedder, af Milioner og
Oi10, s. 402 ved i 100,000 og Millioner · Aar, bestandigt det Samme: det seer maaskee
AE, s. 488 sk i sig selv. Han lever i 60 · Aar, blev tre Gange dømt og sat under Politiets
AE, s. 367 te Lidt efter Lidt bliver til · Aar, bliver maaskee til dit hele Liv. Nei, lad
Papir 419 t Dette holde ud Aar efter · Aar, blot for at naae at falde, men rigtignok
EE2, s. 75 ar man er kommen til sit 30te · Aar, bør man kjende sin Natur saa godt, at
NB19:33 s saa og saa mange Børn hvert · Aar, confirmeres saa mange, blive saa mange
Brev 163 rskrift netop effectueredes det · Aar, da ( ja saaledes sagde jo Romerne –
Not3:18 . 262. » I det samme · Aar, da Evalds Digtervirksomhed egl. første
LA, s. 64 den afskaffes med Modenhedens · Aar, da Forældre og Børn skulle være
SLV, s. 178 eller det mærkværdige · Aar, da Gregr. Rothfischer gik over til den
Brev 122 ogle af dem dimitteredes i · Aar, da han ogsaa velvillig understøttede
Brev 122 deres senere Liv; i et Par · Aar, da jeg ikke selv formedelst svage Øine
3T44, s. 242 , da er sex tusind Aar mange · Aar, da mærker man, at det er sex tusind
NB10:98 kan ved Idelighed Aar efter · Aar, Dag efter Dag blive frygteligt –
TAF, s. 281 ket, maaskee gaaer Aar efter · Aar, Dag efter Dag, og han tænker ikke paa,
Oi8, s. 355 dre endnu at holde ud det Par · Aar, de kunde have at leve, end at hele Evigheden
KG, s. 16 den blomstrer en Time eller 70 · Aar, den blomstrer kun; men den christelige
CT, s. 110 lsen varer halvfjerdsindstyve · Aar, den er kun een Gang; om den ene Gang er
2T44, s. 223 e sit tre og firsindstivende · Aar, den gaaer jo langt tilbage i Tiden indtil
LA, s. 50 ghed har jeg baaret den i tre · Aar, den skal ikke forlade mig i dem, jeg har
KKS, s. 94 k Tøs paa 18 Aar. Disse 18 · Aar, denne forbandede Nydelighed og denne Satans
FB, s. 147 længere end det Par tusind · Aar, der adskiller mig fra Abraham. Da vil jeg
SLV, s. 367 , hiint Virkelighedens halve · Aar, der atter og atter kommer igjen, indtil
CT, s. 222 a og saa mange Christne hvert · Aar, der døbes saa mange, der confirmeres
Papir 263:2 En dannetMand, henved 50 · Aar, der er i en fordeelagtig Stilling og som
Brev 79 « end et Msk. paa 25 · Aar, der er uden Forhaabninger; kan vel nogen
OiA, s. 7 mhyggeligt har samlet i de to · Aar, der ere forløbne, siden jeg fik hiint
SLV, s. 178 til den lutherske Kirke, et · Aar, der for Den, som med eet dybtsindigt Øie
AE, s. 115 g efter i Forhold til de 6000 · Aar, der gik forud, saa vilde, hvis vi antog,
EE2, s. 254 ad en saadan lille Purk paa 5 · Aar, der griber en Sag an med den Lidenskabelighed,
NB17:102 l De i Christenhedens 1800 · Aar, der have havt Mod til at turde være
KG, s. 288 , der var dynget op Aar efter · Aar, der kan have grebet om sig efter en næsten
NB7:75 lle saaledes haabe Aar efter · Aar, der kun bekræfte, at der ingen Hjælp
KKS, s. 105 forbandet rask Tøs paa 18 · Aar, der leger Julie eller udgiver sig for Julie,
KKS, s. 96 rkelig Skuespillerinde paa 16 · Aar, der lever samtidigt. Ogsaa af en anden
4T44, s. 348 t, med den lange Række af · Aar, der synes at ligge for ham, med enhver
Brev 272 Det var dog et merkwürdigt · Aar, det Aar 1848; deri er jeg aldeles enig
Brev 272 agt, det var et merkwürdigt · Aar, det Aar 48. Det har, hvad vi oftere have
NB11:165.a en Afstand af om muligt 18000 · Aar, det er den størst mulige Qvalitets-Misforstaaelses
EE1, s. 106 r, da vilde jeg foreslaae 33 · Aar, det er nemlig Generations-Alderen. Det
NB11:125 t at være Forf. i nogle · Aar, det saa at søge Embede, det at øve
SLV, s. 264 ding, skjønt neppe Mand i · Aar, det var den Ulykkelige, eller om der var
NB7:75 Msk., om kort Tid ell. om 40 · Aar, det veed intet Msk. Men Hjælpen vil
EE2, s. 19 tiske. Du kjender mig i mange · Aar, Du kjender min Kone i fem. Du finder hende
CT, s. 29 rom Eneboer, der i mange mange · Aar, død for Verden, havde levet strengt
Papir 440 g af Undseelse. Og saa i 6 · Aar, een Gang hver Uge; i 6 Aar – o, som
TTL, s. 442 Hele. Saaledes gik Aar efter · Aar, eensformigt, dog ikke tomt; han blev Mand,
Brev 118 om saa skulde være nogle · Aar, efterat den er kommen ud. Jeg har maaskee
KKS, s. 97 ags otte Dage fyldte det 16de · Aar, ei heller, at hun er en ung Pige, der paa
NB4:52 d det var jeg vilde sige disse 30 · Aar, ell. hvad det var jeg vilde sige denne
Oi8, s. 355 aale forkeert, som var et Par · Aar, eller 10 Aar eller 40 Aar en saa uhyre
Papir 547 istendommens Tanke er: disse 70 · Aar, eller 30 Aar, kort Timeligheden er den
BOA, s. 166 siden eller det skeer om 6000 · Aar, eller det skeer idag. Men Prækeren har
AE, s. 422 ndlingen foregaaer i hundrede · Aar, eller et Drama, hvor Handlingen foregaaer
NB30:113 e Elskede. Det varer nogle · Aar, eller han hjælper dem paa en anden Maade
AE, s. 460 am? Er det strax, eller om et · Aar, eller maaskee først ved det jordiske
IC, s. 44 øielse – men de 1800 · Aar, eller om det blev 18000 Aar, har slet Intet
NB9:2 , for En som gaaer i det 24de · Aar, En som har fyldt 30, 50 o: s: v: o: s:
NB25:64 r dette Liv: et Msk. lider nogle · Aar, en Tid, har saa, eller, naaer saa derved
EE2, s. 45 kjøndt Ægtemand i flere · Aar, endnu bestandig den Ære at stride under
SLV, s. 90 jøndt Ægtemand i flere · Aar, endnu har den Ære at stride under den
SLV, s. 118 kjøndt nu Ægtemand i 8 · Aar, endnu ikke med Bestemthed veed, hvorledes
NB12:109 nge Fremtid, disse 30 a 40 · Aar, er en sandselig-sjelelig Bestemmelse, og
BI, note en Konge har regjeret i 70,000 · Aar, er jo aldeles sig selv ophævende, da
EE1, s. 268 else har elsket i samfulde 8 · Aar, er Rinville, i hvem hun strax ved Hjelp
NB:124 være Præst paa Landet nogle · Aar, erkyndiger han sig forud hvilke Familier,
NB23:207 else maa der beregnes paa hvert · Aar, for at kunne leve flot; naar det gjælder
NB11:79 ret snurrigt at benytte 50 · Aar, for Guldbrylluppets Skyld). Og derpaa forklarer
DD:16 Dag; men ikke een Dag er som 1000 · Aar, fordi den som stræbende vel havde et
AE, s. 197 t bliver vanskeligere Aar for · Aar, fordi det nu er blevet saa let at blive
Papir 388 redelsen og er fortsat i 6 · Aar, fordres at denne Afbigt et halvt Aar igjennem
SFV, s. 102 prør, fortsat fra Aar til · Aar, fra Slægt til Slægt. Reflexionen
IC, s. 49 det af Christi Liv og de 1800 · Aar, Følgerne, har faaet Facit at vide. Efterhaanden
NB31:58 didat. Nu maa han vente en 5 a 6 · Aar, førend han faaer behørig Anciennitet.
NB3:20 e længe, maaskee neppe et · Aar, førend just dette Skridt vil vise sig
2T44, s. 204 Ældre, der blev gammel i · Aar, gammel i Erfaring, ærværdig i Taalmodighed?
NB7:114 / Men den Tanke at reise disse 2 · Aar, gav dog Anledning til, at jeg for contanter,
F, s. 491 havde været henlagt i mange · Aar, gjemt for denne Time, og om han afviskede
CT, s. 251 en Afstand af atten hundrede · Aar, gjennem Traditionens Dykker-Forbindelse,
OTA, s. 213 e unyttige Lidelsers Dage og · Aar, glem ikke, at Du kan gjøre Noget. Meningen
AE, s. 213 de Dagens Arbeide fra Aar til · Aar, grundende over Christendommen: hvad er
NB14:136 vedblev at være det i 5 · Aar, ham vilde jeg opgive. Muligt at jeg i det
SLV, s. 320 t, om han vedblev dermed i 6 · Aar, han var en Bedrager, hvis han vovede at
SLV, s. 130 lomstrer een Gang i hundrede · Aar, har den endnu sjeldnere Mærkelighed,
AE, s. 115 Verden nu har bestaaet i 6000 · Aar, har derfor Tilværelse ikke aldeles det
NB10:123 et og beriget i det forløbne · Aar, har det dog ogsaa taget paa mig. / Min
BOA, s. 167 levet christeligt af de 1800 · Aar, har præket sig ind i, at han kunde forstaae
AA:1 , som har været der nu i 20 · Aar, har seet flere, som ere blevne helbredede.
IC, s. 44 Aar, eller om det blev 18000 · Aar, har slet Intet dermed at skaffe. De brillante
IC, s. 179 ad Barnet, overseende de 1800 · Aar, havde besluttet; dog vilde han med samme
SLV, s. 367 e. / Uroens Tid er det halve · Aar, hiint Virkelighedens halve Aar, der atter
KKS, s. 95 er Skuespillerinde i sit 18de · Aar, hun bliver det snarere i sit 30te, eller
KKS, s. 101 Liv / III. / Der er gaaet 14 · Aar, hun er i sit 31de. Igjennem disse ikke
NB9:6 Man tænke sig Udbyttet af 1800 · Aar, hvad de Enkelte i disse lange Tider, de
SLV, note ør nævne de tresindstyve · Aar, hvad ellers er det Sidste, man skal haste
GU, s. 329 ikke maattet erfare i de 6000 · Aar, hvad erfarer han ikke hver Dag fra Morgen
SLV, s. 203 og tilhører det forgangne · Aar, hvad jeg nu skriver, disse mine »
IC, s. 121 enhed, Bekymring for næste · Aar, hvad man skal spise, eller Bekymring for
NB13:9 e Tak, ubeskrivelig Tak for hvert · Aar, hver Dag, hver Time, hver Secund da jeg
NB13:9 v Tak, ubeskrivelig Tak for hvert · Aar, hver Dag, hver Time, hver Secund jeg har
Oi7, s. 290 unne søge i de første 8 · Aar, hvilke altsaa først maa være tilbagelagte.
Oi10, s. 408 ommet i Christenhedens 1800 · Aar, hvor Alt er stemplet » Menighed,
AE, s. 365 estantismen har hersket i 300 · Aar, hvor Den der vilde gaae i Kloster vilde
NB34:9 Aar ville gaae hen, just de · Aar, hvor Lysten er størst. Naaer han saa
NB21:105 øres en Bod og Bededag hvert · Aar, hvor man bragte sig det til Bevidsthed,
NB27:45 ver for Alles Øine, disse tre · Aar, hvori han er Forbilledet eller udholder
NB18:92 e arvet efter Fader, kjendt i 20 · Aar, i hvem jeg havde seet en af disse sunde,
SFV, s. 18 ands for Sligt. Saa gik de to · Aar, i hvilke der kun udkom religieuse Skrifter
2T44, s. 223 Glæde netop var de mange · Aar, i hvilke hun Nat og Dag havde været
Papir 394 en Forstand været mig 7 dyre · Aar, i hvilke jeg har været Forf. i det Sprog,
Papir 458 yve kraftfuldeste Aar ( de · Aar, i hvilke man vel egl. studerer) paa det
NB21:26 bruger en Candidat en halv Snees · Aar, i hvilken han render fra Herodes til Pilatus,
Brev 177 efind Dig da vel i det nye · Aar, i hvilket Du idag indtræder –
NB13:9 Religieuse tale: o, disse 70 · Aar, i menneskelig talt, frygtelige Anstrengelser
NB12:138 aa? I Løbet af et halvt · Aar, i mindre Tid havde hun oprevet sig selv.
Papir 473 som gjennem alle de mange · Aar, i privat Samtale maaskee smigrede mig,
NB:185 d den: for en evig Aand at leve i · Aar, i Uger, i Timer) men ogsaa hvad der lindrer.
NB24:91 Christenheden. / / I 1500 · Aar, idetallermindste, har man nu vendt Sagen
NB22:90 ( altsaa kun for disse faae · Aar, ikke for evigt): i det Øieblik Dommen
EE2, s. 69 kede Thee, en ung Pige paa 16 · Aar, ikke skjøn, men fyldig og livsfrisk,
Brev 54 n, at han derpaa udeblev i 4 · Aar, indtil han en Dag kom styrtende ind i Stuen,
OTA, s. 152 d at vente, ingen Tid, ingen · Aar, intet Liv at give bort – for en Evighed.
JJ:106 Han har altsaa været gift i 18 · Aar, intet Msk. har ahnet det, han har intet
TSA, s. 68 er, fordeelt sit Liv paa tyve · Aar, istedetfor at fortætte det i tre –
JJ:127 nføres et andet Exempel paa 10 · Aar, ja en fornem Dame, der i 35 Aar ikke sov).
Papir 460 gift, der er gaaet en Deel · Aar, ja, han har naaet det: naturligviis bliver
NB25:84 , det har han vidst i flere · Aar, jeg har selv sagt ham det. Nu lurer han
BN, s. 115 Profanation. Jeg har i de faae · Aar, jeg har været Forfatter, vistnok udfoldet
DBD, s. 131 ns Gjeld til mig for de mange · Aar, jeg holdt ud med den Afdøde, ville de
NB24:109.a holder da vel sagtens det Par · Aar, jeg lever. / Χstdoms-Forkyndelse.
AE, s. 409 e lader sig ikke udholde i 60 · Aar, knap nok, at man i tre Aar kan udholde
SLV, s. 13 et var den 5te Januar i dette · Aar, kommer han hen til os og ønsker at tale
NB26:9 lgelse gjennem en lang Række · Aar, kort at hans Liv var saaledes Lidelse,
DS, s. 189 t hen tyve, tredive, fyrretyve · Aar, kort et heelt Liv med den Forsikkring »
Papir 547 anke er: disse 70 Aar, eller 30 · Aar, kort Timeligheden er den critiske Tid,
LA, s. 12 der bliver ældre med hvert · Aar, kun kan fornyes i sig selv, men ikke blive
NB11:146 m Sibbern er blevet i de senere · Aar, kunde man vente Sligt – men ikke
EE:64 lbagetog langsomt som et ondt · Aar, langt som en Evighed, eensformigt afbrudt
Brev 177 er indtræffer een Gang hvert · Aar, maa det følgeligt ogsaa iaar have været
NB31:67 er ligger det for Dig maaskee 30 · Aar, maaskee 10, maaskee 5, maaskee eet, maaskee,
Papir 462 elske Selskab, høist 70 · Aar, maaskee kun 10, maaskee kun en Dag i dette
SLV, s. 116 jeg Ægtemand i adskillige · Aar, maaskee vil man lee ad mit Sværmeri,
BI, s. 336 sig, naar man fyldte sit 20de · Aar, man gik i Seng Klokken 10. Man giftede
CT, s. 56 traf dømt at leve disse 70 · Aar, martret ved Tanken om at være Intet,
F, s. 494 er bestandigen udkommer i dette · Aar, medens Bindet synes at vidne derimod; men
NB10:166 inget i Løbet af over 3 · Aar, medens dette fortsattes dagligt. Jeg klager
FP, s. 24 har bestaaet i en Række af · Aar, medens mangfoldige andre lignende Blade
AE dsynligere ved at holde sig i 3000 · Aar, men derfor bliver den aldrig nogen evig
Not6:18 gsaa skulde falde ud til 70 · Aar, men derpaa kom han dog frem med Historien
IC, s. 194 illingen om, at det var mange · Aar, men det Evige saa nær hos sig, at han
PS, s. 216 der kun indtræffe hvert 4de · Aar, men en af dem, der kun indtræffe hvert
EE2, s. 108 oget til hele det følgende · Aar, men end ikke Noget til den første Søndag
NB11:147 ever saa maaskee dog mange · Aar, men haaber bestandigt Gjensynet nær
EE:173 gjentager sig i et Omløb af 7 · Aar, men i en Omløbs-Tid af faae Dage, ja
LP, s. 11 erre at een Dag er som tusinde · Aar, men ogsaa om end kun en sparsom Gang for
SD, s. 172 som kun forekommer i de unge · Aar, men som ikke findes hos den satte Mand,
TTL, s. 447 rsmorgen ikke blot til et nyt · Aar, men til et nyt Liv: saaledes vaagen at
EE2, s. 297 være henimod tredsindstyve · Aar, men var endnu skjøn, hendes Træk
LA, s. 16 Han vilde ikke sige: kun tyve · Aar, men: i tyve Aar! Men da vilde vel hine
TSA, s. 68 e foregaaer i Løbet af tre · Aar, menneskeligt talt, bidrager til at motivere
SFV, s. 61 sens Vei: saa jeg i mit 25de · Aar, mig selv en gaadefuldt udviklet overordentlig
NB5:68 een Time længer, ell. 100 · Aar, min Opgave strækker lige godt til. /
NB6:39 en enten jeg har een Time ell. 70 · Aar, mit Valg er gjort, hvert Øieblik ( forsaavidt
Papir 388 ud igjen. Modig var G. i 6 · Aar, modig, ja det vil sige saaledes modig,
Brev 172 min kjære Carl i det ny · Aar, modtag mit Ønske, modtag min Hilsen,
NB31:38 naar der er gaaet en halv Snees · Aar, naar hiin udmærkede Hest, nu er spattet
SLV, s. 245 ? Det er en ung Piges paa 16 · Aar, naar hun, reen og uskyldig, Intet eier,
SLV, s. 245 ? Det er en ung Piges paa 16 · Aar, naar hun, reen og uskyldig, vel kan dandse,
Not15:4 Dig. Jeg svarede: jo om ti · Aar, naar jeg faaer raset ud, saa maa jeg have
NB:16 saaledes: » jah!, om en 10 · Aar, naar jeg rigtigt har raset ud, og er træt,
BOA, s. 156 r bestaaet i saa og saa mange · Aar, nedlade sig til ussel Kameratlighed med
IC, s. 205 om saa Verden bestod i 18000 · Aar, nogen væsentlig Forkortelse finde Sted,
Papir 547 ig ikke, om Du spilder disse 70 · Aar, nu hvad gjør 5 Minutter fra eller til.
BOA, s. 161 tum for 1800 Aar siden) i 300 · Aar, nu i 700, nu i 1800: ja saa maa den vist
EE2, s. 136 Elsker han venter f. Ex. i 15 · Aar, nu kommer da Øieblikket, der belønner
3T44, s. 248 ns Flid; men de fremrykkende · Aar, o Gud, bevare Du en Ungdommens Erindring,
AE, s. 488 cielle Tilsyn: han lever i 60 · Aar, og aldrig overgik der ham nogen Dom, men
NB25:27 astet og speget sit Kjød i 20 · Aar, og altsaa sig bevidst, at kunne, og atter,
EE1, s. 357 et Høieste varer et halvt · Aar, og at ethvert Forhold er forbi, saasnart
AE, s. 325 , at Verden har staaet i 6000 · Aar, og at Gud dog vel har været til ligesaa
NB26:8 de Samme, for de Samme i 170,000 · Aar, og de ville ikke være komne eet eneste
BA, s. 432 rykket ligger her paa de 3000 · Aar, og den Forestilling, dette Tal fremkalder,
OTA, s. 359 ngste Skoletid har varet 70 · Aar, og den Lærende hvert Aar er bleven yngre:
BOA, s. 157 sand ved Hjælp af de 1000 · Aar, og det bliver heller ikke ved Hjælp
IC, s. 124 vil blive forfulgt Aar efter · Aar, og det ender med, at Du tilsidst paa en
SLV, s. 184 o excerceret mig i saa mange · Aar, og det har hidtil aldrig slaaet feil. Min
GU, s. 334 Viser, Minut-Viseren, viste 70 · Aar, og det Menneske døde, i den Tid havde
EE2, s. 137 n Ægtemand er trofast i 15 · Aar, og dog har han i de 15 Aar havt Besiddelsen,
2T44, s. 223 lev ved de fire firsindstive · Aar, og dog kommet som Opfyldelsen af hendes
BOA, s. 253 orisk paa en Afstand af 1800 · Aar, og endnu mindre phantastisk paa en mythisk
Brev 46 thi Stykket selv varer i 14 · Aar, og forsaavidt maa man jo rose hans Korthed.
AE, s. 572 rængelsen gjennem 4¼ · Aar, og forundt mig meget Mere end hvad jeg
TS, s. 40 a jeg har forberedt mig i tyve · Aar, og ganske uden Bistand er jeg heller ikke,
NB12:138 ret forlovet med hende 1 · Aar, og hun kjendte mig dog egl. ikke. –
LF, s. 48 først om halvfjerdsindstyve · Aar, og hvad enten Du finder Din Død paa
NB32:41 ngen om, hvor kort disse 70 · Aar, og hvor forfærdelig evig Fortabelse
BOA, s. 158 igt, fordi det var til i 1000 · Aar, og ikke mindre usandsynligt, fordi det
SFV, s. 101 r staaet hen i et vist Antal · Aar, og ingen Eier meldt sig, Formuen tilfalder
NB28:103 laget uafbrudt fra Aar til · Aar, og jeg har bestandigt været bange for
SLV, s. 232 ogsaa: hun i Kraft af de 17 · Aar, og jeg i Kraft af det kunstige Been, jeg
EE1, s. 17 Forfører! Giv mig et halvt · Aar, og jeg tilveiebringer en Historie, der
BB:29 r bringer Een saavidt som ell. i 3 · Aar, og man kan da ogsaa være sikker paa
NB17:71 rtil blev benyttet et heelt · Aar, og min Meddelelse ham rigeligt til Deel).
IC, s. 39 te Øieblik er omtrent 1800 · Aar, og muligt skal blive mange Gange 1800 Aar
NB10:153.a drig ligget mere end et halvt · Aar, og neppe neppe det) / » Vidnesbyrdet«
NB30:113 ɔ: det varer nogle · Aar, og saa kommer det Ønskede ja mere end
Papir 375 jennem en lang Række af · Aar, og saaledes at han gjennem dette lange
NB20:71 s Usundhed fortære i et halvt · Aar, og Sagen er ikke kommet videre. Nei, En,
G, s. 64 ndste ligesaa langt som et ondt · Aar, og som de Tider, om hvilke der staaer:
JJ:374 hvilken man dog kun holder ud i 3 · Aar, og som dog ikke er saa anstrængende.
EE1, s. 260 g har hun elsket Charles i 8 · Aar, og vil aldrig elske nogen Anden. / Støder
SLV, s. 91 iig meget Andet, om hundrede · Aar, om det lader sig tænke og nærmere
AE, s. 488 mme Historier; han lever i 60 · Aar, ret en rar Mand: og hvad saa? Har vi saa
NB25:43 at han nu er en gammel Mand, 70 · Aar, saa Døden aldrig kan komme mere beleiligt.
NB28:95 aar der saa er gaaet en Række · Aar, saa er det Samtidige reent glemt, Alle
NB35:34 d, benaades med Fangenskab paa 5 · Aar, saa er dette jo Naade, men Naaden betyder
OTA, s. 359 e Skoletid kun har varet eet · Aar, saa er jo dog den Lærende bleven eet
AA:12 lade sine Disciple tie i tre · Aar, saa kommer det vel. Ligesom man ikke begynder
NB31:2 en langt større Række · Aar, saa kunde man svare ham med de Ord af Abraham
SLV, s. 352 n fik ham kjærere Aar for · Aar, saa lærte man flere deeltagende Familier
NB30:94 at saa denne har varet en 8 · Aar, saa mener man mig vel saaledes svækket,
EE2, s. 141 haabede og atter haabede i 25 · Aar, saa var man, naar det 25de Aar kom, ubeføiet
NB20:77 munken havde levet blot eet · Aar, saa vilde hans Høiærværdighed
BB:37 kt som ellers ikke i et heelt · Aar, saa vilde man vist gjøre Alt dertil;
JC, s. 18 thi som han nu var i sit 21d · Aar, saaledes havde han til en vis Grad altid
JJ:374 Maade kan man ikke holde ud i 60 · Aar, saalidet som den anstrængede Examenslæsning,
G, s. 21 . / Sypigen var engageret paa 1 · Aar, saalænge maatte Forholdet med hende
NB10:122 om Lærer i 30 istedetfor i 3 · Aar, samt at han havde indlagt, msklig talt,
NB30:122 r i Løbet af disse 1800 · Aar, siden Apostlenes Tid, Ingen findes, der
BOA, note Statskirke, ja, » i 70 · Aar, siger Pastoren, » har der ikke været
IC, s. 199 den har nu varet i 1800 · Aar, skal maaskee vare i 18000. Men ( og dette
BOA, s. 259 ar. Thi naar vi tage de 1800 · Aar, Skalkeskjulet bort, og anbringer den hegelske
2T44, s. 224 sit fire og firsindstivende · Aar, skjulte alle Tiders Forventning i sin fromme
Brev 245 i Løbet af de to sidste · Aar, skjøndt jeg altid, ofte paa en aldeles
SLV, s. 27 ler ei mere end nogle og tyve · Aar, slank og fiint bygget, meget mørkladen.
NB8:104 oductivitet i Løbet af 5 · Aar, som Danmark ikke har haft og da aldrig
LA, s. 50 l leves de mange eller de faa · Aar, som forene de Elskende. – Dette mangler
NB2:3 gge Brød-Urolighederne i · Aar, som gaae Europa rundt, stor Betydning,
Brev 37 n, udvikle den i det kommende · Aar, som Gud nok vil lade blive Dem et glædeligt
2T44, s. 221 nke paa fire og firsindstyve · Aar, som ikke veeg fra Templet, tjenende Gud
NB7:10 Gang jeg var i Fredensborg i · aar, som sandt var. Jeg spurgte ham saadan en
SLV, s. 178 g endeligen udfundet, at det · Aar, som svarer til de opgivne Datoer, er Aar
NB24:111 stdom gjør, Aar efter · Aar, stigende, glimrende Carriere i Verden,
SFV, s. 65 mener at have tilbage er et · Aar, stundom, ikke sjeldent, naar der ret skal
SLV, s. 122 Ægtemand, Ægtemand i 8 · Aar, støtter mit Hoved til hendes Skulder,
SLV, s. 221 « det vil sige om 70 · Aar, thi da 1000 Aar er for ham som een Dag,
SLV, s. 367 dt, at det ikke var et heelt · Aar, thi da vilde jeg have et Sørgeaar i
BOA, s. 239 t til en lille Jomfrue paa 16 · Aar, thi hun vil blot at Elskeren gjør noget
NB25:73 , saadan leve hen Aar efter · Aar, til daglig Brug. / Er nu den borgerlige
SFV, note itet, hvortil jeg har brugt 5 · Aar, til den burde ordentligviis være brugt
NB21:96 t: han er gal. Saa gaaer der eet · Aar, to, tre; den samtidige Forstand seer, at
NB26:14 avde jeg holdt ud Aar efter · Aar, trods Lidelserne, trods de nye Lidelser:
IC, s. 43 rdentlig med, Beviset af 1800 · Aar, Troens Paastand er, at det er – Gudsbespottelse.
2T44, s. 223 Du, hun fortrød de mange · Aar, troer Du, at Glæden maaskee slog Fortrydelsen
G, s. 46 var en lille Pige paa omtrent 2 · Aar, tyk, buttet, med korte Ærmer, ganske
Brev 17 rbeidet saaledes i adskillige · Aar, uden een eneste udvortes Opmuntring, og
3T44, s. 281 or, men som nu, fremrykket i · Aar, vel omgikkes med den Tanke, at hans Tid
CT, s. 246 jeg holdt Tiden hen Aar efter · Aar, ventende paa ny og ny Sikkerhed for at
NB2:6 At have ligget værkbruden i 30 · Aar, ventende paa sin Helbredelse, men bestandigt
SLV, note Og om hun blev de tresindstyve · Aar, vil hun vedblive at være fuldendt. Jeg
NB24:144 saa kan han gjøre det et Par · Aar, vinde al mulig Ære og Anseelse og Berømthed
EE1, s. 287 vt, og skjøndt ældre i · Aar, vise Rigtigheden af det gamle Ord, at det
SLV, s. 190 af Øvelsens Skole. Dette · Aar, Øvelses-Aaret har for mig en egen Fortryllelse.
Brev 135 , bestandig ere: trykte i dette · Aar. – Jeg var idag paa Knippelsbro, denne
NB27:88 resten frygtelig smertelige · Aar. / / /
NB30:122 / / / Christenhedens 1800 · Aar. / / Hvad om Styrelsens Tanke var: jeg har
NB13:45 aaskee ved en Afstand af 50 · Aar. / At modtage Indtrykket af » Virkelighed«
OTA, s. 184 t Evige ikke, ikke om tusind · Aar. / B. Skal et Menneske ville det Gode i
NB10:200 rdeligt i det forgangne · Aar. / Beriget, som jeg aldrig har været
JJ:405 e normal som han nu er i sit 40de · Aar. / Byrden bliver bestandigt den samme; men
NB:104 t vil hensmuldre i Løbet af 50 · Aar. / Dersom der levede en Maler i en Kjøbstad,
NB9:2 ve begravne i det nu begyndte · Aar. / Det, hvad de fleste Msker tale om, at
NB31:2 e, om han saa levede 170,000 · Aar. / Dette seer man ogsaa, naar man lægger
NB27:21 ledes paa Spidsen Aar efter · Aar. / Dog var det vel godt, at det ikke skete.
NB23:101 s-Angivelse: trykt i dette · Aar. / Eet Msk – mange Msker. /
NB5:147 g ud Dag ind i mange, mange · Aar. / ell. hvilken Forskjel der er mell. at
NB31:2 e en lang lang lang Række · Aar. / Her begynder Sludderet i Kraft af det
FF:40 . / Dronehuset. trykt i dette · Aar. / Hermed følger en Liste over de Skjeldsord,
Brev 17 – jeg gaaer i mit 35te · Aar. / Hvad mit Brev til Dig iøvrigt angaaer,
NB32:112 en ung Dandserinde paa 18 · Aar. / Hvor er det dog muligt, at denne Forvirring
Papir 402 il ind i det nogle og 30de · Aar. / Hvor skulde det være muligt, at Den,
Papir 4:1 m, altsaa har Dionys feilet 6 a 7 · Aar. / Luc: 3, 1. / Archel: bliver forviist
Brev 177 endnu ere tilbage i dette · Aar. / Maa jeg deraf tage Anledning til at lykønske
NB29:106 mtrent Christenhedens 1800 · Aar. / Men dette seer Ingen. Nei. De blive ved
Papir 229:2 e kun skulle gjelde i 100 · Aar. / Naar Staten ret faaer sin Betydning vil
NB8:86 nen maa henlægges til det 25de · Aar. / Noget om det at » bede«
NB21:142 ørst naaedes ved en Række · Aar. / Og saaledes næsten overalt. Ja man
NB5:93 re Sjoueren end mig selv. Og nu 6 · Aar. / See alt dette har jeg seet – og
NB14:21 ud ikke mere see til En i 70,000 · Aar. 70,000 Aar! O, for ham er det dog kun 7
OTA, s. 365 mørke Tale, som varer 70 · Aar. Ak, medens Mange kalde sig Christne og
EE1, s. 44 inger, der skrives i det 15de · Aar. At give dette Raad er det Eneste, jeg kan
NB25:8 : det lader sig naae indtil d. 30 · Aar. At gjøre det: det forandrer Alt, og
Not15:4 for min Reise var 1½ · Aar. At jeg kom saa hurtigt maatte tildrage
Not15:4 g var i Berlin kun et halvt · Aar. Bestemelsen for min Reise var 1½
NB12:22 , hvor hun har conditioneret i 1 · Aar. Billet mærk: L. bedes aflagt paa Hjørnet
NB30:30 des har han levet hen, Aar efter · Aar. Børnene begynde at voxe til. Den næstældste
3T43, s. 103 r ham er een Dag som tusinde · Aar. Da blev han stillere i sin Nød. Han
NB25:34 r Tiden. / Saaledes gik 15 · Aar. Da skete det en Morgen som han vaagnede
BOA, s. 261 ortil dog vel nok er en Deel · Aar. De tænke altsaa ikke i samme Øieblik
AE, s. 216 et Barn, en Dreng vel paa ti · Aar. De vare begge sørgeklædte og sad
BOA, s. 150 lde sit Vand. Paulus taug i 3 · Aar. Den nervesvækkede Utaalmodighed kan
SFV, s. 16 e indtræde i Løbet af 3 · Aar. Derimod vil jeg vise, at det er umuligt
BOA, note ke ikke har seet Mage til i 70 · Aar. Det beroer saa saare meget paa, hvorfra
BOA, s. 162 en op til volumina er de 1800 · Aar. Det der har bedøvet Forsvarerne og hjulpet
BOA, s. 162 erne er de 16, de 17, de 1800 · Aar. Det der har holdt Utalliges Liv hen i en
NB31:67 oner, Billioner, Trillioner · Aar. Det er en uendelig Stræben! Dette Liv
NB:210 Forunderligt, at jeg er fyldt 34 · Aar. Det er mig aldeles ubegribeligt; jeg var
Brev 37 ade blive Dem et glædeligt · Aar. Det er Noget, der hænger saa dybt sammen
NB22:53 af Helligdage i det forløbne · Aar. Det er Vrøvl, en skjødesløs Idee-Association
NB14:105 ger der udkomme i dette · Aar. Det gjentages fra Slægt til Slægt,
SLV, s. 203 Journalen for det løbende · Aar. Det løbende Aar! Hvilken forfærdelig
KKS, s. 93 ledes lever hun hen Aar efter · Aar. Det synes saa herligt, det seer ud som
EE2, s. 162 er har været Præst i 20 · Aar. Det vækker Din Forbittrelse, naar Du
AE, s. 44 lke antages adskilte ved 1800 · Aar. Dette er af Vigtighed, at ikke Problemet
KKS, s. 94 og satans rask Tøs paa 18 · Aar. Disse 18 Aar, denne forbandede Nydelighed
NB17:49 r lidt mere end Andre i eet · Aar. Dog det forstaaer sig, i denne Lidelse
NB7:76 n naar den henlagdes til det 25de · Aar. Eller vilde vel Nogen falde paa, at tillade
Not6:8 . – Saaledes hengik to · Aar. En Morgen ringer Obersten som sædvanlig
PS, s. 272 er ligger et Tidsrum af flere · Aar. For at antyde denne Tidens Forsvinden lader
EE1, s. 409 i den Alder mellem 16 og 20 · Aar. Formodentlig have de ikke ventet noget
TSA, s. 63 / Han levede da hen Aar efter · Aar. Han omgikkes kun sig selv, og Gud, og dette
BOA, s. 164 me til at see feil af de 1800 · Aar. Hans Fortjeneste er ved Hjælp af Dialektik
KKS, s. 100 a debuterer hun da i sit 17de · Aar. Hendes Optræden er naturligvis en Triumph;
2T44, s. 209 ved de fire og firsindstyve · Aar. Hendes tidligere Liv var gaaet sin stille
IC, s. 205 er lige saa vidt som han i 20 · Aar. Her forkortes Veien betydeligt for Efterfølgeren;
Brev 105 ornøielse at see Dig i det ny · Aar. Hermed et lille Høitidsoffer til Deres
Not15:4 er, Dem jeg har søgt i 2 · Aar. Hun blev taus. Forøvrigt har jeg Intet
KKS, s. 96 un debuterer da i hendes 17de · Aar. Hun er i Besiddelse af – ja, hvad
BI, s. 328 e forført i hans fjortende · Aar. Hun gav kun liden Agt derpaa, undtagen
JJ:140 e alle mine Lidelser i det senere · Aar. Hun skulde aldrig have opdaget Noget. Men
BOA, s. 161 nden, ved Hjælp af de 1800 · Aar. Hvad der hvis det skete samtidigen vilde
BA, s. 360 mer frem eengang hver tusinde · Aar. Hvad Interesse har saa Psychologien. Nei
FB, s. 168 en. Dette er Indholdet af 130 · Aar. Hvo kan holde det ud, skulde ikke hans
Brev 17 Familie skulde blive over 34 · Aar. Hvorlidet jeg nemlig ellers var enig med
NB36:24 n, lad ham arbeide taust i nogle · Aar. I al den Tid vil han saa selv udvikles
KKS, s. 95 eundre en lille Jomfru paa 16 · Aar. Jeg troer ikke ret paa, at en væsenlig
NB17:16 s. / Og nu holder jeg ud paa 4de · Aar. Kjendt af ethvert Tjeneste-Msk, enhver
NB2:73 over i Løbet af et halvt · Aar. Man troer det er Stolthed, og derfor, havde
Papir 433 an den falde bort om nogle · Aar. Men i Forhold til at det var en Indkomstsskat,
OiA, s. 7 e. Han blev borte i henimod 3 · Aar. Mod det tredie Aars Slutning kom han styrtende
SLV, s. 128 var vel saa omtrent 2½ · Aar. Moderens Paaklædning, hendes Optræden
SFV, s. 16 ræde i Løbet af saa faa · Aar. Naar det ellers er seet, at en oprindelig
NB31:44 tte over Styr i nogle faae · Aar. Nei, jeg ønsker noget Vist om Aaret.
NB9:78 Aar – og saa bliver 82 · Aar. Nei, Sligt kan man gjøre færdig,
NB30:136 vedblive i nok saa mange Tusind · Aar. Nei, til hver enkelt Slægt, for hvem
Brev 57 nteresse for alt med sine 83 · Aar. Nu er han desværre bleven greben af
NB14:33 en og maaskee skal han leve i 50 · Aar. Nu kommer Vanskeligheden, benytter han
FB, s. 135 n, som var han en Pige paa 16 · Aar. Og dog er han ikke Genie; thi Geniets Incommensurabilitet
IC, s. 56 . Men han er allerede over 30 · Aar. Og han er bogstaveligen Ingenting. Og videre,
OiA, s. 10 Piece men ikke glemt den i 2 · Aar. Og i Sandhed, den Smiger er sød i min
BOA, s. 157 nde Argumenteren fra de mange · Aar. Og Paradoxet selv har da vel heller ikke
BA, s. 389 kke, der har hersket i 70,000 · Aar. Om Kongerne vides Intet, ikke engang deres
NB24:54 t anstrenget fra det forløbne · Aar. Penge-Omveltningen havde gjort et stærkt
AE, s. 321 vindende Minut i de mulige 70 · Aar. Poul Møller har rigtigt bemærket,
NB31:58 e Candidat bruger Studenten en 4 · Aar. Saa bliver han Candidat. Nu maa han vente
NB32:115 aaledes gaaer det hen Aar efter · Aar. Saa længe jeg eier en Hviid, kan jeg
EE2, s. 108 ørste Søndag i næste · Aar. Saa længe som muligt bør man blive
AE, s. 409 g, men maaskee først om 60 · Aar. Saa pakker man da sammen og vil gaae; hvad
Brev 18 orte uopsigelige fra vor Side i 10 · Aar. Saaledes har Proc: Kraft sat det op. Jeg
NB14:120 en. Det var sidste Gang i dette · Aar. Samtalen ledtes ogsaa saaledes, at han
NB7:75 skal han holde ud Aar efter · Aar. See dette er at opdrages til, at lære
NB12:106 sk at han ikke blev mere end 34 · Aar. Skal det at være Χsten i strengeste
BOA, s. 159 ved Hjælp af de 1800 · Aar. Skulde man betegne hele den orthodoxe-apologetiske
NB11:25 iskop Mynster. Han er nu 72 · Aar. Snart gaaer han ind til – Dommen.
KKS, s. 93 erinde lever da hen Aar efter · Aar. Som man i borgerlige Husholdninger nøiagtigt
NB22:63 de Navn: Clara Raphael. Alder 20 · Aar. Udvortes: smuk. Religion: Fritænker.
BOA, s. 162 n i en Indbildning er de 1800 · Aar. Ved Hjælp af de 1800 Aar har Forsvarerne
Oi7, s. 291 vling. / Saaledes gaaer der 3 · Aar. Vor theologiske Candidat trænger virkelig
EE1, s. 242 en lille Jomfru paa 16 · Aar.« Enhver billig Fordring af ham paa at ansees
JJ:106 e med en Kone og en Datter paa 17 · Aar.« Han har altsaa været gift i 18 Aar,
FP, s. 22 som » Afkræftelsens · Aar.« Men forholder dette sig saaledes, da maae
NB:26 sig udgivne, saa det havde varet 6 · Aar: det var passende. Men nu at hver Afhandling
Oi7, s. 299 valgt Alderen 14 à 15 · Aar: Drenge-Alderen. Denne virkelige Person
OTA, s. 177 blev ham negtet fra Aar til · Aar: hvilken af disse Tvende var i Sandhed overbeviist
BOA, s. 258 re, fordi den fordeles paa 7 · Aar: hvilken af disse Tvendes Forandring maa
NB23:51 ighed og tilbudt paa 70,000 · Aar: ja, vel betænkt – dog nei, her
NB34:22 aa uafbrudt at dictere i 10 · Aar: jeg betvivler dog at jeg skulde kunne faae
NB18:65 givet mig det da jeg var 20 · Aar: jeg var ikke blevet saaledes. Men I ere
BOA, s. 166 iglivede Dorskhed med de 1800 · Aar: saa kan man ikke nægte, at det, at der
CT, s. 234 r vanlige Viis, kun en 60, 70 · Aar: saa kan man jo næsten sige, at han bestandigt
SFV, s. 49 foredraget allerede i flere · Aar: vil man læse den, man vil faae det Indtryk,
BOA, s. 168 n den ved Hjælp af de 1800 · Aar; den taler i de høie Toner om Guds overordentlige
DS, s. 184 ev den betjent vel henimod 300 · Aar; derved blev Christendommen » Magten«
NB:73 det kan betyde Verdens 6000 · Aar; det kan betyde Statistik over Procreationen,
BOA, s. 157 heller ikke bestaaet i mange · Aar; det var til, da Christus levede, og siden
NB8:96 rt hver evig Dag Aar efter · Aar; digterisk maa det forkortes. Saaledes vil
LA, s. 21 n, som maatte udkomme i dette · Aar; et elskende Pars Misforstaaelse er bleven
DS, s. 166 ellers er her intet. Der gaaer · Aar; fast har han slidt sig op ved denne Renden
AE verer nye Bidrag, indtil i sit 70de · Aar; fjorten Dage før sin Død netop imødeseer
NB:208 elv, der prøver i lange, lange · Aar; har I nogen Anelse om hvad Anfægtelsens
BOA, s. 189 hristendommen bestaaet i 1800 · Aar; i den foregaaer der saa vist ingen Forandring
GU, s. 332 Lad ham blive endnu en Gang 70 · Aar; men Bjerget staaer uforandret ham i Veien,
DD:5 man fik yppig Vegetation nogle · Aar; men dernæst befandtes Jorden at være
KKS, s. 103 hun bestandig skulde blive 18 · Aar; men dog, dog kan man ikke berolige sig
KG, s. 343 vort lille Barn, det er mange · Aar; men i al den Tid have vi dog ogsaa Glæde
NB10:96 a dette gaaer hen Aar efter · Aar; naar alle Anseete i Stilhed harmes, og
NB10:96 , og dette stiger Aar efter · Aar; naar den samtidige væsentlige Forf.
TTL, s. 460 er Oldingen vente fra Aar til · Aar; naar man siger Fred og Tryghed, da staaer
EE1, s. 409 ed Skoleexamina i det sidste · Aar; og skjøndt jeg ellers veed, at de Afhandlinger,
BOA, s. 194 nd paa Afstand af 16 til 1700 · Aar; Paulus levede ikke samtidig med dem, saa
NB8:12 godt om det Ungdommelige i visse · Aar; saa skal man blive Alvorlig ɔ: see
NB11:167 som de ikke forvinde i det 70d · Aar; samt at alle ulykkelige Individualiteter
NB7:114 tet. / Jeg vilde reise i to · Aar; thi jeg var blandt Andet ogsaa kjed og
AE, s. 80 en veed, hvad der skeer om et · Aar; thi naar det er skeet, vil det lade sig
SLV, s. 91 nd, der er glemt om hundrede · Aar; ved hende er jeg Familiens Hoved, ved hende
AE kke Muhamedanismen bestaaet i 1200 · Aar? De atten Aarhundreders Tilforladelighed,
EE1, s. 38 vor langt er vel 7 × 10 · Aar? Hvorfor gjør man det ikke af paa eengang,
KKS, s. 105 bedste Lyrik, mon i det 20de · Aar? Ingenlunde. Hans bedste Lyrik vil netop